Hu k u m - Hu k u m Je n a za h

) «...:,.:vt «.::t. (

Di susun Ol eh:
Mu h ammad bin Ibr ah i m bi n Abdu llah At Tuwai jr y
Penerj emah :
Team In don es ia
M urajaah :
Abu Ziyadﺰﺋﺎﻨﳉﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ
.t..i .
ﻱﺮﳚﻮﺘﻟﺍ ﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻦﺑ ﺪﻤﳏ
«.,s .
¸..:,.:vt ¸.,.:t
«..t,. .
.t., ..· .s.i

Ma k t ab Dakwah Dan Bi mbi n gan J ali yat Rabwah
¸t.,:t «.... ...,:t. .t.:t.t «...s, ....:: ¸:,t.::t .:sit
1 4 2 8 – 2 0 0 7


1
Hu k u m Ya n g Be r k a it a n De n g a n Je n a za h

1 - Kem at i a n d a n h u k u m -h u k u m n ya
Sepa n jan g a papu n u s ia s eor an g man u s ia, ia t et ap aka n men in ggal du n ia dan
ber pin dah dar i n eger i amal men u ju n eger i pembalas a n , dan alam ku bu r mer u pakan
t empa t akh ir at yan g per t ama.
Dan di an t a r a h ak s eor an g mu s lim kepada mu s lim yan g lain adalah
men gu n ju n gin ya apabila ia s akit dan men giku t i jen aza h n ya bila ia men in gga l
du n ia.
1. Fir man Allah I :
ﺎـﻤِﺑ ﻢُﻜُﺌـﺒﻨﻴَﻓ ِﺓﺩﺎﻬﺸـﻟﺍﻭ ِﺐـﻴَﻐْﻟﺍ ِﻢِﻟﺎـﻋ ﻰـَﻟِﺇ ﻥﻭﺩﺮـُﺗ ﻢـُﺛ ﻢُﻜﻴـِﻗﻼﻣ ﻪﱠﻧِﺈَﻓ ﻪﻨِﻣ ﻥﻭﺮِﻔَﺗ ﻱِﺬﱠﻟﺍ ﺕﻮﻤْﻟﺍ ﻥِﺇ ْﻞُﻗ
ﻥﻮُﻠﻤﻌَﺗ ﻢُﺘﻨُﻛ } 8 {
Katak anlah:"Ses ungguhny a k ematian y ang k amu lari d aripad any a, mak a
s es ungguhny a k ematian itu ak an menemui k amu, k emud ian k amu ak an
dik embalik an k epad a (Allah), y ang mengetahui y ang ghaib d an y ang ny ata, lalu Dia
beritak an k epad amu apa y ang telah k amu k erjak an". (QS . Al-Jum'ah :8)
2. Fir man Allah I :
ﺕﻮﻤْﻟﺍ ﻢﱡﻜﻛِﺭﺪﻳ ﺍﻮُﻧﻮُﻜَﺗ ﺎﻤﻨﻳَﺃ ٍﺓﺪﻴﺸﻣ ٍﺝﻭﺮﺑ ﻲِﻓ ﻢُﺘﻨُﻛ ﻮَﻟﻭ
Di mana s aja k amu berad a, k ematian ak an mend apatk an k amu, k end atipun k amu di
dalam benteng y ang tinggi lagi k ok oh. (QS . An-Nis aa`:78)

. Hal-h al yan g waji b bagi or an g yan g s ak it :
Or an g yan g s a kit h a r u s ber iman (per ca ya) t er h adap qadh a` Allah I , s a bar
t er h ada p qa dar -Nya, h u s n u zh zh an (ber baik s an gka) kepada Rabb-n ya, ber ada di
an t ar a s ifat kh au f (kh awat ir , t aku t ) dan r aja ` (men gh ar a p), jan gan men gh ar a pkan
kemat ian , men u n aikan h ak-h ak Allah I dan h ak-h ak ma n u s ia, men u lis wa s ia t n ya,
ber was iat u n t u k kar ib ker abat n ya yan g t idak mewar is in ya s eper t iga (1/ 3) h a r t a n ya
at a u ku r a n g dar i 1/ 3 dan it u lebih ba ik, ber obat den gan pen goba t an yan g
diboleh kan . Dan dis u n n ah kan men gelu h kan kon dis in ya kepada Allah I dan
memoh on kes embu h an dar i-Nya.

2
. Hu k u m men gh ar ap k an k emat i an :
Dar i An a s bin Ma lik t , ia ber ka t a, 'Ras u lu llah r ber s abda, 'J an gan lah s es eor an g
dar imu men gh ar apkan kema t ian kar en a mu dh ar a t yan g dialamin ya. Dan jika h a r u s
men gh ar apka n kema t ian , h en daklah ia membaca , 'Ya Alla h , h idu pkan aku s elama
keh idu pa n lebih baik bagiku dan mat ikan lah aku apabila kema t ian lebih ba ik
bagiku . " Mu t t afa qu n 'a laih .
1

. Seor an g mu s lim h a r u s ber s ia p-s iap u n t u k mat i dan ban yak men gin gat n ya. Dan
ber s ia p-s iap mat i adalah den gan t au bat dar i s egala per bu a t an maks iat ,
men gu t amakan akh ir a t , kelu ar da r i per bu at an zalim, men gh adap kepa da Allah I
den gan ber bu at t a at dan men jau h i yan g dih ar amka n .
Dan di s u n n a h kan men gu n ju n gi or an g s akit dan men gin gat kan n ya agar ber t au bat
dan ber was iat , dan ber obat kepada dokt er ya n g mu s lim, bu ka n dokt er n on mu s lim.
Kecu a li bila ia membu t u h kan n ya dan aman dar i h al yan g t idak din gin kan .
. Dis u n n ah kan bagi or an g yan g men yaks ikan s es eor a n g yan g h ampir men in gga l
du n ia (men jela n g s akr a t u l mau t ) a gar men t a lqin n ya du a kalima t s yah adah , la lu
men gin gat kan n ya den gan u capa n 'laailaaha illallah', ber doa u n t u kn ya dan t idak
men gat akan s es u at u di h ada pan n ya kecu ali ya n g baik.
Tidak men gapa s eor an g mu s lim men gh adir i kemat ian or an g kafir u n t u k
men awar kan Is lam kepa dan ya dan ber kat a kepadan ya, 'Ka t akan lah : 'laailaaha
illallah'.
. Tan da -t a n da h u s n u l k h at i mah :
1. Men gu capkan du a kalimat s yah adah s aat men in ggal.
2. Kema t ian s eor an g mu kmin den gan ker in gat di ken in g.
3. Mat i s ya h id at au men in ggal fi s abilillah .
4. Men in ggal s a at ber t u gas jaga fi s abilillah .
5. Men in ggal ka r en a membela dir in ya at a u h a r t a n ya at au kelu ar gan ya.
6. Men in ggal pada malam J u m'at at au s ian gn ya , dan h al it u men jagan ya dar i
fit n ah (cobaa n ) alam ku bu r .
7. Men in ggal kar en a pen yakit r a dan g s elapu t dada at au pen ya kit TBC.
8. Men in ggal kar en a pen yakit t h a'u n (pen yakit men u lar ), s a kit per u t ,
t en ggelam, t er baka r , at au t er t impa r er u n t u h an .

1
HR. al-Bukhari no. 6351, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 2680
3
9. Per empu a n ya n g men in ggal du n ia di s aat n ifas n ya ka r en a melah ir kan dan
s emis a ln ya.

. Men gi n gat k emat ian :
Seor an g mu s lim h ar u s s elalu in gat t er h ada p kemat ia n , bu kan kar en a dia
akan men in ggalkan kelu ar ga, or an g-or an g t er cin t a, da n ken ikmat an du n ia, in i
adalah pan dan gan s empit . Tet a pi kar en a kemat ian ber ar t i ber pis ah dar i ama l
iba dah da n ber cocok t an am u n t u k a kh ir at . Den gan in i ia ber s iap-s ia p dan
ber t ambah dala m amal akh ir a t s er t a men gh ada p kepada Allah I . Adapu n
pan da n gan / pemikir an yan g per t ama, maka men ambah n ya r as a r u gi dan
pen yes alan . Da n apa bila Allah I in gin men gambil (mewafat kan ) s eor an g h amba di
s u at u daer ah / wilayah , ia men ja dikan bagin ya s u a t u keper lu an di daer ah it u .
. Seor an g mu s lim h ar u s ber h u s n u zh an n (ber ba ik s an gka) kepa da Alla h I s a at
men in ggal du n ia , kar en a s abda Na bi r , 'J an gan lah s es eor an g dar i ka mu men in ggal
du n ia kecu a li ia ber baik s an gka kepada Alla h I . ' HR. Mu s lim.
2

Di an t ar a t a n da-t an da kema t ian : diket ah u i men in ggaln ya s es eor a n g den ga n t u r u n
kedu a pelipis , mir in g h idu n gn ya , t er pis ah du a t elapak t an gan n ya, t er u lu r kedu a
kakin ya , melot ot pen glih a t an n ya, din gin n ya, dan t er pu t u s n apa s n ya .
. Ap a yan g di lak u k an t er h adap s e or an g mu s lim ap abi la i a men i n gga l du n i a:
1. Apabila s eor an g mu s lim men in ggal du n ia, dis u n n ah kan memejamkan kedu a
ma t an ya dan ber doa s aa t memejamkan mat a n ya den gan doan ya , 'Ya Alla h ,
ampu n ila h fu lan (den gan men yebu t n aman ya ), t in ggikan der ajat n ya pada or an g-
or a n g yan g men dapa t pet u n ju k, lu as kan lah ku bu r n ya, t er an gilah ia di da lamn ya,
gan t ikan lah ia pada ket u r u n an n ya yan g ma s ih t er s is a, dan ber ilah ampu n a n u n t u k
kami dan dia wah ai Ra bb s emes t a alam.' HR. Mu s lim.
3

Kemu dian diikat kedu a r ah an gn ya den gan pembalu t , dilembu t ka n per s en dia n n ya
den gan pela n , men gan gkat n ya dar i t an ah , melepas pakaian n ya, dan men u t u pn ya
den gan pakaian yan g men u t u pi s emu a badan n ya, kemu dia n meman dika n n ya.
2. Dis u n n ah kan ber s eger a membayar h u t an gn ya, melaks a n akan was iat n ya, s eger a
men gu r u s jen azah n ya, men s h alat kan n ya, men gu bu r kan n ya di da er a h t empat ia

2
HR. Muslim 2877
3
HR. Muslim no 920
4
men in ggal du n ia. Boleh ba gi yan g men gh adir in ya dan yan g lain n ya membu ka
wajah n ya, men gecu pn ya da n men a n gis in ya.
Wa jib memba yar h ak-h ak Allah I da r i or an g yan g wafat , jika h ak-h a k it u s eper t i
zaka t , n a zar , kafar at dan h a ji Is lam. Dan didah u lu kan dar i h ak-h ak ah li war is dan
dar i h u t an g. Hu t a n g kepada Alla h I lebih u t a ma u n t u k diba yar , dan jiwa s eor an g
mu s lim diga n t u n gkan den gan h u t a n gn ya s a mpai dibaya r .
. Boleh bagi s eor an g per empu a n ber ihdad (t idak ber h ias dir i, s eba gai t a n da du ka
cit a) ka r en a kemat ia n an a kn ya at a u yan g lain n ya s elama t iga h ar i, da n kar en a
kemat ian s u amin ya s elama empat bu la n s epu lu h h ar i. Dan s eor an g per empu an
akan men jadi is t r i da r i s u amin ya yan g t er akh ir pa da h ar i h ar i kiamat .
. Dih ar amkan a t as kar ib ker abat yan g men in ggal dan s elain mer eka mer at a pi
kemat ian , yait u per ka r a yan g melebih i t an gis an . Seor an g mayit dis iks a di dala m
ku bu r n ya kar en a dir at a pi. Da n dih ar amkan s aat mu s iba h memu ku l pipi, mer obek
loban g baju , men cu ku r dan men cabik r ambu t .
. Diboleh kan men gin for mas ikan kepada or a n g ban yak t en t a n g kemat ian s es eor an g
s u pa ya mer eka men yaks ikan jen a zah n ya da n men s h ala t ka n n ya. Dian ju r ka n bagi
yan g member i in for mas i memin t a or a n g-or an g ber is t igfar dan memoh on ampu n
u n t u kn ya. Dih ar a mkan n a 'yu , yait u member i in for mas i t en t an g kemat ian kar en a
memban ggakan dir i da n s emis aln ya.
. Apa yan g dika t aka n dan dilaku kan or an g yan g men galami mu s ibah , s a at
men dapa t mu s ibah :
Saat ka r ib ker aba t yan g men in ggal du n ia men get a h u i kemat ian n ya, mer eka wajib
ber s ikap s a bar . Dan dis u n n ah ka n ber s ikap r idh a t er h ada p qada r , men gh a r ap
pah ala dan is tirja' (membaca innalillahi wa inna ilaihi raaji'un.
1. Dar i Ummu Salamah r a dh iyalla h i 'an h a , is t r i n abi r , ia ber kat a , 'Aku
men den gar Ra s u lu llah r ber s abda, 'Tidak ada s eor an g h amba yan g
men dapat mu s ibah , lalu ia membaca, 'Ses u n ggu h n ya kit a adala h milik Allah
I dan s es u n ggu h n ya kit a kemba li kepada-Nya. Ya Allah , ber ilah pah a la
kepadaku dala m mu s iba h ku da n gan t ikan lah u n t u kku yan g lebih ba ik
5
dar in ya.' mela in ka n Allah I member i pah ala kepadan ya dalam mu s iba h n ya
dan men ggan t ikan ba gin ya yan g lebih baik da r in ya. ' HR. Mu s lim.
4

2. Dar i An as bin Ma lik t , ia ber kat a, 'Nabi r ber s a bda, 'Tidak ada s eor an g
mu s lim yan g men in ggal t iga or an g an a kn ya yan g belu m ba ligh , melain kan
Allah I mema s u kka n n ya ke s u r ga den ga n kar u n ia r ah ma t -Nya kepada
mer eka. ' HR. al-Bu kh ar i.
5

. Sabar a dalah men a h an dir i dar i kelu h kes ah , men ah an lis an dar i men ga du , dan
men ah an an ggot a t u bu h da r i yan g dih ar a mkan , s eper t i memu ku l pipi, mer obek
baju dan s emis aln ya.
. Hu k u m melak u k a n ot op s i k ep ada mayat :
Boleh men got ops i ma yat s eor an g mu s lim, jika t u ju a n n ya men yelidiki t u du h an
kr imin a lit as , a t au men yelidiki pen yakit men u lar , ka r en a h al it u men ga n du n g
ma s h lah at ya n g ber pu lan g pada keaman an dan keadilan da n men jaga u mat dar i
pen yakit ber bah a ya ya n g men u lar . J ika ot ops i it u u n t u k t u ju an bela jar dan
men gajar , maka s eor an g mu s lim h ar u s dimu liakan h idu p dan mat i. Cu ku plah
den gan men got ops i mayat n on mu s lim, kecu ali s a at t er paks a den gan s yar at -
s ya r at n ya.

2 . Mem a n dik a n J e n a za h
. Dis u n n ah kan a gar or an g yan g meman dika n mayat ada lah ya n g palin g men get ah u i
s u n n a h meman dikan mayat . Ia men dapat pah ala bes ar apabila ber n ia t ikh las
kar en a Allah I , men u t u pin ya, da n t idak men cer it aka n apa ya n g dilih a t n ya dar i
yan g t ida k dis u kai.
. Sia p ak ah yan g meman di k an ma yit ?
Yan g palin g u t ama meman dikan jen azah la ki-laki s aa t t er jadi per s elis ih an
adalah ya n g men er ima wa s ia t n ya, kemu dia n bapakn ya, kemu dian kakekn ya,
kemu dian ker aba t t er dekat dan s et er u s n ya da r i as h abah n ya , kemu dia n kar ib
ker abat n ya. Dan yan g pa lin g ber h ak meman dikan jen azah per empu a n adalah
per empu an yan g men er ima was iat n ya, kemu dian ibu n ya, kemu dian n en ekn ya,
kemu dian ker aba t t er dekat dan s et er u s n ya. Boleh bagi pa s an gan s u a mi is t r i

4
HR. Muslim no. 918
5
HR. al-Bukhari 1248
6
mema n dikan pas an gan n ya ya n g wafat . Da n boleh meman dikan jen a zah laki-la ki
dan per empu an s eban yak s at u kali ya n g melipu t i s emu a bada n n ya.
. Pr os es i pema n dian jen azah dih a dir i yan g meman dikan dan yan g memban t u n ya
mema n dikan , da n dimakr u h kan s elain mer eka men gh adir in ya .
. Apabila ber ku mpu l or a n g-or an g Is lam da n ka fir dan men in ggal ber s amaan s eper t i
keba kar a n da n s emis a ln ya, dan t idak bis a membedakan mer eka , (ca r a
pelaks a n aan n ya adala h ) mer eka s emu a diman dika n , dika fan i, dis h alat kan , dan
dimakamkan (s emu a it u dilaks an akan ) den gan n iat u n t u k or a n g-or an g Is lam dar i
mer eka.
. Boleh bagi laki-laki dan per empu an meman dikan jen a zah s es eor an g yan g ber u s ia
t u ju h t ah u n (at au ku r an g da r i u s ia it u ), baik jen azah laki-laki dan per empu an . Dan
apabila s eor an g la ki-la ki men in gga l du n ia di a n t a r a per empu an -per empu an bu kan
ma h r ah mn ya, at au s eor an g per empu an men in gga l du n ia di t en gah -t en gah laki-la ki
bu kan mah r a mn ya, at a u u zu r meman dika n n ya, ia dis h ala t ka n dan dima kamkan
t an pa diman dika n .
. Or an g yan g ma t i da lam peper an gan fi s abilillah t idak boleh dima n dikan , da n pa r a
s yu h ada la in n ya t et ap wajib dima n dikan .
. Dih a r amkan s eor a n g mu s lim meman dikan n on mu s lim, a t au men gka fan n ya, a t au
men s h a lat kan n ya, at a u men giku t i jen azah n ya, at au men gu bu r kan n ya. Tet api ia
men u t u pin ya den ga n t an ah apa bila t idak ada ya n g men u t u pin ya den gan t an ah dar i
kar ib ker a bat n ya. Tidak dis yar i'at kan ba gi or a n g-or an g Is lam men giku t i jen a zah
kelu ar gan ya (kar ib ker abat n ya) yan g mu s yr ik (n on mu s lim) yan g men in ggal du n ia.
. Tat a-car a meman dikan mayit ya n g dis u n n ah ka n :
Apabila s es eor an g in gin meman dikan jen azah , ia melet akkan n ya di at as
ker an da peman dian , kemu dian men u t u pi au r at n ya, kemu dian melepa s kan
paka ian n ya, kemu dian men gan gka t kepalan ya h in gga jen a zah t er s ebu t ber ada
dalam pos is i h a mpir du du k, kemu dian men ekan per u t n ya den gan lembu t dan
ban yak men yir am a ir . Kemu dian ia melilit s epot on g ka in at au du a s ar u n g t an gan di
at a s t an gan n ya da n men gis t in ja n ya (member s ih kan du bu r n ya ).
Kemu dian ber n iat meman dika n n ya, dan s u n at mewu dh u `kan n ya s eper t i
wu dh u u n t u k s h alat s et elah melet akka n di t a n gan n ya s epot on g kain ya n g lain .
7
J an gan memas u kkan air di mu lu t dan h idu n gn ya, t et api memas u kkan du a ja r in ya
yan g ba s ah i di h idu n g dan mu lu t n ya.
Kemu dian meman dikan n ya den gan air dan bida r a a t au s abu n , memu la i
den gan kepala dan jen ggot n ya, kemu dian s ebelah kan an dar i leh er h in gga t u mit n ya
(ka kin ya).
Kemu dian memba likn ya ke s ebelah kir i dan meman dikan s ebelah
pu n ggu n gn ya yan g kan a n , kemu dia n meman dikan ba gian t u bu h n ya yan g kir i
s eper t i it u .
Kemu dian meman dikan n ya yan g kedu a kali da n ket iga kali s eper t i yan g
ma n di per t ama. J ika belu m ber s ih , ia men amba h s a mpai ber s ih dalam h it u n gan
gan jil. Dan men jadikan ber s ama air pa da man di yan g t er akh ir kafu r bar u s a t au
min ya k wan gi. Dan jika ku mis n ya at a u ku ku n ya pan jan g digu n t in g s ebagian n ya,
kemu dian diker in gka n den gan ka in .
Dan jen a zah per empu an dijadikan r ambu t n ya t iga kepa n gan dan diu r aikan
dar i belakan g.
Dan jika kelu ar dar i s es eor a n g (kot or an dan s emis aln ya) s et ela h diman dikan
dicu ci t empat n ya, diwu dh u kan , dan dit u t u pi t empa t n ya den gan kapas .

3 . Men gk afa n i J e n a za h
. Wa jib men gkafan jen a zah dar i h a r t an ya. J ika ia t idak mempu n ya i h ar t a, maka
bia yan ya dibeban kan kepada or an g yan g wajib member i n afkah kepa dan ya dar i
u s h u l (ayah keat as ) dan fu r u ' (an ak keba wah ).
. Car a men gk afan jen aza h :
Dis u n n ah ka n men gkafan i jen aza h laki-laki da lam t iga lipat kain pu t ih yan g
bar u , dih a r u mkan den gan wewan gian yan g dibakar t iga ka li, kemu dian diu r aikan
s eba gian di at a s s eba gia n yan g la in , kemu dian diber ikan pen gawet , yait u ca mpu r an
dar i min yak wan gi di an t ar a lipa t an . Kemu dia n jen azah dilet akkan di at as lipat an
kain ber t elen t an g di at a s pu n ggu n gn ya, kemu dian diber ikan s ebagian dar i
pen gawet di kapa s di an t ar a du a pan t at n ya. Kemu dian diikat s epot on g ka in di
at a s n ya s eper t i celan a kecil yan g men u t u pi au r a t n ya , dan diber i min ya k wan gi
bes er t a s elu r u h bada n n ya.
8
Kemu dian dikembalikan u ju n g lipat an kain yan g at a s dar i s is i s ebela h kir i di
at a s bagian s ebelah kan an . Kemu dia n dikemba likan u ju n g s ebelah kan an di at as
bagian kir i yan g di at as n ya. Kemu dian yan g kedu a s ama s eper t i it u , kemu dia n yan g
ket iga ju ga s a ma s eper t i it u . Da n dijadikan s is a di bagia n kepalan ya , at a u di bagian
kepa la dan kedu a kakin ya jika lebih . Kemu dia n diikat lebar lipat an a gar ja n gan
t er bu ka , da n dibu ka di dalam ku bu r . Per empu an s a ma s eper t i laki-laki dala m
pen jelas a n di at as . An ak kecil dikafa n i s at u kain da n boleh t iga kain .
Dar i 'Ais yah r a dh iyallah u 'an h a, ia ber kat a , 'Ses u n ggu h n ya Ras u lu lla h r dikafa n i
pada t iga lapis kain bu a t an Yaman ber war n a pu t ih da r i kapa s , t idak t er mas u k
pada n ya baju dan s u r ba n ." Mu t t afaqu n 'alaih .
6

. Boleh men gka fan i jen azah den gan s at u kain yan g men u t u pi s emu a badan n ya .
. Syah id fi s abilillah diku bu r kan pada paka ian n ya yan g dia s yah id padan ya dan
t idak dima n dikan . Dis u n n a h kan men gka fan n ya den gan s at u ka in at a u lebih di at as
paka ian n ya.
. Apabila or an g yan g ber ih r am men in ggal du n ia, ia diman dikan den gan a ir dan
bidar a at au s abu n , t idak dideka t kan wan gi-wan gian , memakai ya n g ber jah it , kepala
dan waja h n ya t idak dit u t u p jika ia s eor an g laki-laki, kar en a ia diban gkit kan pada
h ar i kiamat s ambil ber t albiyah di at as kon dis in ya, dan t idak diqa dh a da r in ya
iba dah h aji yan g t er s is a.
. Apabila jan in yan g kegu gu r an men in ggal, da n kan du n gan n ya ber u s ia empat
bu lan , ia diman dika n , dikafan i, dan dis h alat kan .
. Bar a n g s iapa ya n g u zu r (t idak mu n gkin ) meman dika n n ya kar en a t er baka r a t au
r obek dan s emis aln ya, at au t idak a da air , ia kafan i dan dis h a la t kan at as n ya. Sah
s h alat t er h adap s ebagia n an ggot a t u bu h jen azah s eper t i t an ga n , ka ki, dan
s emis aln ya, Apabila t ida k bis a men dapat kan bagian t u bu h yan g lain .
. Apabila kelu a r n ajis dar i jen aza h s et elah dikafan i, t idak per lu dima n dikan u lan g,
kar en a men yu lit kan dan member at kan .


4 . Tat a-c ar a Me n s h alat k an J e n az a h

6
HR. al-Bukhari no. 1264, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 941
9
Men yaks ikan jen azah da n men giku t in ya men ga n du n g faedah bes ar , yan g
t er pen t in g adala h : men u n aikan h ak jen azah den gan men s h alat kan n ya, memoh on
s ya faa t dan ber doa u n t u kn ya, men u n a ika n h a k kelu a r gan ya, men gh ibu r per as aan
mer eka s aat men da pat mu s ibah kemat ian , memper oleh pah a la bes ar bagi pelayat ,
men dapa t ka n n as eh at dan pelajar a n den gan men yaks ika n jen azah , pemaka ma n ,
dan yan g lain n ya.
. Sh alat jen aza h adala h far dh u kifa yah , yait u t ambah an pah ala or an g-or a n g yan g
s h alat dan s ya faa t kepada or an g-or a n g wafat . Dis u n n ah kan (dia n ju r kan ) ba n yak
yan g men s h a la t kan n ya. Bila ma n a ya n g men s h alat kan lebih ban yak t en t u lebih
u t a ma. Da r i Ibn u 'Abba s t , ia ber ka t a, 'Saya men den gar Ras u lu llah r ber s abda,
'Tidak ada s eorang mus lim y ang meninggal dunia, lalu berdiri di atas jenaz ahny a
empat puluh (40) orang lak i-lak i y ang tidak meny ek utuk an s es uatu dengan-Ny a I
melaink an Allah I menerima s y af aat merek a padany a." HR. Mu s lim.
7

. Or an g yan g melaks a n akan s h a lat lebih du lu ber wu dh u , men gh a dap kiblat , dan
melet akkan jen azah di a n t ar a dia da n kiblat .
. Tat a-car a s h ala t t er h ada p jen a zah :
Imam dis u n n ah kan ber dir i di s is i kepala jen azah laki-laki da n di t en gah
jen aza h per empu an . Ber t akbir empat kali, t er kada n g lima , at a u en a m, a t au t u ju h
at a u s embilan . Ter u t a ma kepada par a u lama, or a n g s h alih dan t aqwa , dan yan g
ber jas a t er h adap Is la m. Dila ku kan s eper t i in i s eka li, dan s eper t i in i s eka li, kar en a
men gh idu pka n s u n n ah .
. Melaku kan t akbir per t ama s ambil men gan gkat kedu a t an gan n ya h in gga kedu a
pu n da kn ya, a t au s ampai kedu a t elin gan ya. Demikia n pu la t a kbir -t akbir
s elan ju t n ya. Kemu dian ia melet a kkan t an gan kan an n ya di at a s pu n ggu n g t elapak
t an gan kir in ya di at as dada n ya, t idak membaca doa ift it ah . Kemu dia n ber t a'awwu dz
(membaca A'u dzu billah i min as h -s yait aan ir r ajim), membaca bas mala h , membaca al-
Fat ih a h pelan -pelan dan t er ka dan g membaca s u r ah ber s aman ya.
. Kemu dian ber t akbir yan g kedu a dan membaca: 'Ya Allah , ber ilah r ah mat kepada
Mu h amma d r dan kelu ar ga Mu h ammad r , s ebaga iman a En gkau member i r ah mat
kepa da Ibr ah im u dan kelu ar ga Ibr a h im u . Ses u n ggu h n ya En gka u Mah a Ter pu ji
la gi Ma h a Mu lia. Ya Allah , ber ilah ber kah kepada Mu h amma d r dan kelu ar ga

7
HR. Muslim no. 948
10
Mu h amma d r , s ebagaima n a En gkau ber ikan ber kah kepada Ibr ah im u dan
kelu ar ga Ibr ah im u . Ses u n ggu h n ya En gkau Mah a Ter pu ji la gi Ma h a Mu lia. "
Mu t t afa qu n 'alaih .
8

. Kemu dian melaku kan t akbir yan g ket iga dan ber doa den ga n ikh las den gan doa
dir iwa yat kan dalam h a dit s , di an t a r an ya adalah :
. "Ya Allah, ampunilah k ami y ang hidup dan mati, y ang hadir dan gaib, k ecil dan
bes ar, lak i-lak i dan perempuan. Ya Allah, s iapapun y ang Engk au hidupk an dari
k ami, mak a hidupk anlah ia di dalam Is lam, dan s iapapun y ang Engk au waf atk an
dari k ami mak a waf atk anlah dia di atas iman. Ya Allah I , janganlah Engk au
menghalangi k ami d ari pahalany a dan janganlah Engk au s es atk an k ami
s es udahny a." HR. Abu Da u d dan Ibn u Majah .
9

. 'Ya Allah, ampunilah dan berilah rahmat k epad any a, maaf k anlah dia, muliak anlah
tempatny a, luas k anlah tempat mas uk ny a, cucilah dia d engan air, s alju, d an batu es .
Bers ihk anlah d ia dari s egala k es alahan s ebagaimana baju putih dibers ihk an dari
k otoran. Gantilah k epadany a negeri y ang lebih baik dari negeriny a, is tri y ang lebih
baik d ari is triny a, mas uk k anlah ia k e dalam s urga, dan lind ungilah ia d ari s ik s aan
k ubur (atau s ik s aan nerak a).' HR. Mu s lim.
1 0

. 'Ya Allah, s es ungguhny a f ulan bin f ulan berada dalam jaminan-Mu dan ik atan
perlindungan-Mu, mak a peliharalah dia dari f itnah k ubur dan s ik s aan nerak a.
Engk au y ang paling menepati janji dan paling benar. Ampuni dan berilah rahmat
k epada-Ny a. Ses ungguhny a Engk au Maha Pengampun lagi Maha Peny ay ang. ' HR.
Abu Dau d da n Ibn u Maja h .
1 1

. J ika yan g men in gga l du n ia s eor an g an a k kecil, ia men ambah : 'Ya Allah, jadik anlah
ia pendahulu, pahala dan s impanan bagi k ami.' HR. al-Baih aqi.
12

. Kemu dian ia ber t akbir ya n g keempat da n ber dir i s eben t ar s ambil ber doa.
Kemu dian ia memba ca s alam ke s ebelah ka n an . Dan jika t er kada n g ia membaca
s alam ke s ebelah kir i maka t idak men gapa .

8
HR. al-Bukhari no.3370, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 406
9
Shahih, HR. Abu Daud no. 3201, Shahih Sunan Abu Daud no. 2741, dan Ibnu Majah no. 1498, ini adalah lafazhnya,
Shahih Sunan Ibnu Majah no. 1217
10
HR. Muslim no. 963
11
Shahih. HR. Abu Daud no.3202, Shahih Sunan Abu Daud no. 2742, Ibnu Majah no. 1499, ini adalah lafazhnya, Shahih
Sunan Ibnu Majah 1218
12
Hasan/ HR. al-Baihaqi no.6794. Lihat Ahkam al-Janaa`iz karya al-Albani hal. 161
11
. Bar an g s iapa ya n g ket in ggala n t akbir , ia men gqadh a n ya men u r u t t at a -ca r an ya.
Dan jika ia t idak men gqadh an ya dan s alam ber s ama imam, maka s h alat n ya s ah
in s ya Allah I .
. Su n n ah bah wa jen azah dis h ala t kan s ecar a ber jamaah dan ju mlah s h af (bar is a n )
t idak ku r an g dar i t iga s h af (bar is ). Dan apabila ber ku mpu l beber apa jen aza h ,
dis u n n ah kan yan g ber ada didekat ada la h jen azah laki-laki, kemu dian an ak-an a k,
kemu dian per empu an , da n men s h alat ka n mer eka s at u kali s h alat . Da n boleh s at u
kali s h a lat u n t u k s at u or an g jen a zah .
. Doa pa da s h alat jen azah men u r u t keada an jen azah . Laki-laki s eper t i doa yan g
t elah lalu , dimu`annats kan dhamir (kat a gan t i) ber s ama jen a zah per empu a n ,
dijama'ka n dhamir a pabila t er dir i dar i beber apa jen azah . J ika s emu a n ya
per empu an , ia ber doa: allahummaghf ir lahunna (ya Allah , a mpu n ilah mer eka) dan
s et er u s n ya. J ika ia t idak men get a h u i yan g didepan , laki-laki at a u per empu a n , boleh
kh it abn ya u n t u k mayit (mu zda kkar ) at au jen aza h (mu `a n n at s ), ia ber doa:
Allahummaghf ir lahu (mayit ), at au allahummaghf ir laha (jen azah ).
. Par a s yu h ada yan g ma t i s yah id dalam peper a n gan fi s abilillah , imam (pempimpin )
diber i pilih a n pa da mer eka . J ika dia men gh en daki, dia men s h alat ka n mer eka dan
jika dia t ida k men gh en daki, dia men in ggalkan s h alat jen azah u n t u k mer eka, dan
s h alat lebih u t ama. Dan mer eka dimakamka n di t empat mer eka men in ggal du n ia.
Dan par a s yu h ada s elain mer eka, s eper t i yan g mat i t en ggelam, t er bakar dan
s emis al mer eka. Mer eka adalah par a s yu h ada dalam pah a la akh ir a t , aka n t et a pi
t et ap dima n dikan , dikafan i, dis h alat kan s eper t i s elain mer eka.
. Dis u n n ah kan s h alat t er h ada p jen a zah mu s lim, baik dia s eor a n g yan g s h aleh a t au
fa s ik, akan t et a pi yan g men in ggalkan s h alat t ida k dis h ala t ka n at as n ya.
. Or an g yan g bu n u h dir i da n kh ian at da r i h ar t a gh an imah , ima m at a u wakiln ya
t idak boleh men s h a la t kan kedu an ya s ebaga i h u ku man bagin ya dan per in ga t an bagi
yan g lain , dan kau m mu s limin t et a p men s h alat kan n ya .
. Seor an g mu s lim yan g dit egakka n at as n ya h a d (h u ku man ) r a ja m at au qis h as h ,
diman dikan dan dis h alat ka n a t as n ya s h alat jen a zah .

. Keu t a ma an s h alat je n azah dan men gi r i n gin ya s amp ai di k ebu mi k an :
12
Su n n ah men gir in gi jen aza h kar en a iman dan ber h ar apka n pah a la h in gga
dis h alat kan dan s eles a i men gu bu r n ya .
Men giku t i/ men gir in gi jen aza h h a n ya u n t u k laki-laki, bu kan wan it a . J en a zah
t idak boleh diiku t i s u ar a, api, baca an , da n t idak pu la zikir .
Dar i Abu Hu r air ah t , bah wa Ra s u lu llah r ber s abda , 'Barang s iapa y ang
mengik uti jenaz ah s eorang mus lim k arena iman dan mengharap pahala, dan ia tetap
bers amany a hingga dis halatk an dan s eles ai menguburny a, mak a s es ungguhny a ia
pulang membawa pahala dua qirath, s etiap qirath s eperti buk it Uhud. Dan barang
s iapa y ang s halat atas ny a, k emudian k embali s ebelum dimak amk an, mak a
s es ungguhny a ia pulang dengan pahala s atu qirath.' Mu t t a faqu n 'alaih .
1 3

. Temp at s h a lat jen azah :
Men s h a lat kan jen aza h di t empa t yan g dis iapka n u n t u k s h alat jen azah adalah
s u n n a h dan it u lah yan g lebih u t ama. Dan boleh dis h ala t ka n di dalam ma s jid
s ewakt u -wakt u . Da n bar an g s iapa yan g ket in ggalan s h alat jen azah , yan g u t ama
adalah men s h a lat kan n ya s et elah dimaka mka n . Dan bar a n g s iapa yan g diku bu r kan
dan belu m dis h a la t kan , ma ka dis h alat kan di at a s ku bu r n ya.
. Apabila s es eor an g men in ggal du n ia dan en gkau ahli u n t u k melaks an akan s h alat
dan dikh it h ab u n t u k men s h alat kan n ya da n en gkau belu m men s h alat kan n ya, maka
kamu boleh s h alat di a t as ku bu r n ya.
. Hu k u m s h ala t t er h adap je n aza h ya n g gh aib:
Dis u n n ah ka n s h alat t er h adap jen a zah yan g gh aib, ya n g belu m dis h alat kan at as n ya.
Dar i Abu Hu r air a h t , bah wa s an ya Ras u lu llah r member i ka bar du ka cit a
kemat ian an -Na jas yi di h ar i yan g dia men in gga l du n ia. lalu beliau I kelu ar
ber s ama mer eka ke mu s h alla dan ber t a kbir empat kali t akbir . ' Mu t t afaqu n 'a la ih .
14

. Dis u n n ah kan ber s eger a men gu r u s jen aza h , men s h a la t kan n ya, dan per gi
den gan n ya ke pema kaman .
Dar i Abu Hu r a ir ah t , dar i Nabi r , belia u ber s abda, 'Bers egeralah mengurus
jenaz ah, jik a ia s eorang y ang s halih, mak a k ebaik an y ang k amu dahuluk an

13
HR. al-Bukhari no. 47, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 945.
14
HR. al-Bukhari no. 1327 dan Muslim no 951, ini adalah lafazhnya.
13
k epadany a. Dan jik a ia s elain y ang demik ian itu, mak a k eburuk an y ang k amu
letak k an dari pund ak mu. ' Mu t t afa qu n 'a laih .
15

. Per empu an s eper t i la ki-la ki, apabila jen a zah s u dah ada di mu s h alla a t au di
ma s jid, s es u n ggu h n ya ia men s h ala t ka n n ya ber s ama kau m mu s limin , dan u n t u kn ya
pah ala s eper t i u n t u k laki-laki dalam men s h alat kan dan t a'ziyah .
. Wakt u -wakt u yan g jen azah t idak boleh dimakamkan dan t idak boleh dis h alat kan :
Dar i 'Uqbah bin 'Amir al-J u h a n i t , ia ber ka t a, 'Tiga wa kt u , Ras u lu llah r
mela r an g kami melaks an a kan s h ala t jen azah pa dan ya dan men gu bu r n ya: s a at
ma t ah ar i t er bit h in gga t er an gkat , s aat t en gah h ar i h in gga gelin cir mat a h ar i, dan
s aat t en ggelam mat ah ar i h in gga t en ggela m. ' HR. Mu s lim.
1 6


5 . Mem ba wa J e n a za h d a n Me n gu bu r k an n ya
Dis u n n ah ka n jen a zah dibawa oleh empat or a n g laki-laki, peja lan ka ki ber ada
di depan da n belakan gn ya, dan yan g ber ken der aa n ber ada di bela kan gn n ya. J ika
pemaka ma n jau h at au a da kes u lit an , t idak men gapa diba wa ken dar aan (mobil).
. J en azah mu s lim dimakamka n di pemakaman kau m mu s limin , laki-laki a t au
per empu an , bes ar at au kecil. Dan t idak boleh dimaka mkan di dala m mas jid dan
t idak boleh pu la di pemakaman kau m mu s yr ikin da n s emis a ln ya.

. Tat a -ca r a me n gu bu r k an je n azah :
Ku bu r h ar u s digali dalam-dalam, dilu as kan , diper ba iki. Apa bila t elah s a mpa i
bagian bawah ku bu r , digalilah padan ya yan g men gar a h kiblat s a t u t empa t s eka dar
dilet akka n mayit padan ya, din a makan lah a d. Ia lebih u t ama dar i pada s ya qq. Dan
yan g memas u kkan n ya membaca: 'Bis millah wa 'ala millati ras ulillah'(den gan n ama
Allah I dan a t as agama Ras u lu llah r ). HR. Abu Dau d dan at -Tir midzi.
1 7

Dan melet a kkan n ya di lah adn ya di at as ba gia n kan a n n ya, men gh adap kiblat .
Kemu dian dipas an g ba t a a t as n ya dan dis er t akan di an t ar a n ya den gan t an a h .
Kemu dian diku bu r kan den gan t an ah dan dian gkat ku bu r di at as bu mi s eka dar
s ejen gkal den gan per mu kaan yan g melen gku n g (s eper t i pu n u k u n t a).

15
HR. al-Bukhari no. 1315, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 944.
16
HR. Muslim no. 831
17
Shahih/ HR. Abu Daud no. 3213, Shahih Sunan Abu Daud no. 2752 dan at-Tirmidzi no. 1046, Shahih Sunan at-Tirmidzi
no. 836.
14
. Dih a r amkan memban gu n di at as ku bu r , men gapu r dan men gin jakn ya, s h ala t di
s ampin gn ya, men ja dikan n ya mas jid dan lampu -la mpu at as n ya, men gh ambu r kan
bu n ga -bu n ga di at as n ya, t h awa f (ber kelilin g) den gan n ya , men u lis at as n ya, dan
men ja dikan n ya s ebaga i h ar i r aya.
. Tida k boleh memban gu n mas jid di at a s ku bu r da n t ida k boleh men gu bu r kan
jen aza h di dalam mas jid. J ika mas jid it u t elah diba n gu n s ebelu m dimakamka n ,
ku bu r it u dir at a kan , at au digali jika ma s ih bar u dan dimakamka n di pemakaman
u mu m. J ika mas jid diban gu n di a t as ku bu r , bis a jadi ma s jid yan g dibon gkar dan
bis a jadi ben t u k ku bu r an yan g dih ilan gkan . Dan s et ia p mas jid ya n g diba n gu n di
at a s ku bu r an , t idak boleh dila ks an a kan s h ala t far dh u dan s h alat s u n n ah di
dalamn ya.
. Su n n ah bah wa ku bu r digali den gan keda laman yan g men gh a la n gi kelu ar bau
dar in ya da n ga lian bin a t an g bu a s . J ika bagian bawah n ya ber ben t u k lah ad s eper t i
yan g dis ebu t ka n diat as , it u lah yan g lebih u t ama. At au Syaqq: yait u digali di das ar
ku bu r s a t u galian di t en ga h , dilet akka n maya t padan ya, kemu dian dipas an g ba t a
at a s n ya , kemu dian dit u t u pi.
. Su n n ah men gu bu r kan jen aza h di s ian g h a r i dan boleh men gu bu r kan di mala m
h ar i.
. Tida k boleh di mas u kka n ke dalam s at u lia n g ku bu r lebih dar i s a t u jen a zah
kecu ali kar en a t er paks a , s eper t i ban yakn ya yan g t er bu n u h da n s edikit yan g
mema kamkan mer eka. Didah u lu kan di lah ad yan g lebih u t ama dar i mer eka. Tidak
dia n ju r kan bagi la ki-laki men ggali ku bu r n ya s ebelu m ia men in ggal du n ia.
. Boleh memin da h kan jen aza h da r i ku bu r n ya ke ku bu r yan g lain , jika ada mas lah at
u n t u k mayit , s eper t i ku bu r an n ya yan g digen an gi air at au diku bu r ka n di
pemaka ma n or an g-or an g kafir da n s emis aln ya. Ku bu r an adalah n eger i or an g-or an g
yan g s u da h ma t i, t empat t in ggal mer eka , dan t empat s alin g ziar a h di an t a r a
mer eka, dan mer eka t elah men dah u lu i kepadan ya, maka t idak boleh men ggali
ku bu r mer eka kecu ali u n t u k kepen t in gan ma yit .
. Laki-laki ya n g ber t u gas men u r u n kan jen a zah di ku bu r n ya, bu kan per empu a n ,
par a wali mayit lebih ber h ak men u r u n kan n ya. Dis u n n a h kan memas u kkan jen a zah
di ku bu r n ya dar i s is i du a kaki ku bu r , kemu dian dima s u kka n kepala n ya s eca r a
15
per lah an di da lam ku bu r . Boleh mema s u kka n mayit ke da lam ku bu r dar i a r ah
ma n a pu n . Dan h ar am memat ah ka n t u la n g ma yit .
. Per empu an t idak boleh men giku t i jen a zah , ka r en a mer eka memililki s ifat lema h ,
per as aa n yan g h alu s , kelu h kes a h , dan t ida k t abah men gh ada pi mu s ibah , la lu
kelu ar dar i mer eka u capan dan per bu at a n yan g dih ar a mkan yan g ber t olak bela kan g
den gan s ifat s abar ya n g diwa jibkan .
. Dis u n n ah ka n ba gi kelu ar ga ma yit member i t a n da di ku bu r n ya den gan bat u dan
s emis aln ya, aga r ia mema kamkan ya n g men in gga l dar i kelu a r ga n ya dan ia
men gen al den gan t an da it u ku bu r yan g men in ggal dar i kelu ar gan ya.
. Bar an g s iapa yan g men in gga l du n ia di t en ga h lau t dan dikh awat ir kan
ber u bah n ya, ia diman dikan , dikafa n i, dis h alat ka n , dan dit en ggelamkan di a ir .
. An ggot a t u bu h yan g t er pot on g dar i s eor an g mu s lim yan g mas ih h idu p kar en a
s eba b a papu n , t idak boleh membakar n ya, t idak diman dika n da n t idak dis h alat ka n .
Tet api dibalu t pa da s epot on g ka in dan diku bu r kan di pema kaman .
. Dia n ju r kan ber dir i bagi jen aza h a pabila s edan g lewat , dan s iapa yan g du du k t idak
ada dos a a t as n ya.
. Dis u n n a h kan du du k apabila jen a zah dilet a kkan dan s a at pema kaman , dan
t er kada n g dis u n n ah kan men gin gat kan ya n g h adir den ga n kemat ia n dan yan g
s es u dah n ya.
. Dis u n n ah ka n s et elah men gu bu r kan mayit agar or an g yan g h adir ber dir i di at as
ku bu r dan men doakan ket et a pan u n t u kn ya, memoh on ampu n a n bagin ya dan
memin t a kepada or an g-or an g yan g h adir a gar memoh on ampu n an u n t u kn ya dan
t idak men t alqin n ya, kar en a t alqin ada s a at men jelan g wafa t s ebelu m mat i.

v Hu k u m Ta 'zi ya h
Dis u n n ah ka n ber t a'ziyah kepada yan g men dapa t mu s ibah kemat ian s ebelu m
dimakamkan at au s es u dah n ya. Dikat akan kepada ya n g men dapat mu s ibah
kemat ian s eor an g mu s lim: 'Ses ungguhny a bagi Allah I apa y ang Dia ambil dan
bagi-Ny a apa y ang Dia I beri, s egala s es uatu di s is iny a dengan wak tu y ang s udah
16
ditentuk an, mak a hendak lah engk au s abar dan mengharap pahala." Mu t t afaqu n
'a laih .
18

Dan ia ber doa u n t u k ma yit dan yan g ber du ka den gan u capan n ya: 'Ya Allah,
ampunilah Abu f ulan, tinggik an derajatny a pada orang-orang y ang mendapat
petunjuk , gantik anlah ia pada k eturunanny a y ang mas ih ters is a, dan berilah
ampunan untuk k ami d an dia wahai Rabb s emes ta alam, luas k anlah k uburny a,
terangilah ia d i dalamny a. ' HR. Mu s lim.
19

. Dis u n n ah kan t a'ziya h kepada kelu ar ga mayit dan t idak ada ba t as bagin ya . Ia
ber t a'ziyah kepada mer eka den ga n s es u at u yan g bis a men gh ibu r mer eka, men ah an
dar i du ka cit a mer eka, dan men dor on g mer eka u n t u k s abar dan r idh a dalam bat a s -
bat as s ya r a', dan ber doa u n t u k ma yit dan yan g ber du ka .
. Boleh ber t a'ziya h di s et ia p t empat : di pema kaman , di pas a r , di mu s h alla, di
ma s jid, di r u mah . Kelu a r ga mayit boleh ber ku mpu l da la m s ebu ah r u mah at a u s at u
t empa t , lalu ya n g in gin ber t a'ziyah men u ju mer eka , member i t a'ziyah , kemu dian ia
pu lan g.
. Kelu ar ga mayit t idak boleh men en t u kan paka ian kh u s u s u n t u k t a 'ziya h , s eper t i
paka ian h it am u mpa ma n ya, kar en a pada n ya men gan du n g s ikap mu r ka t er h adap
qadh a da n qadar Alla h I .
. Diboleh kan ber t a’ziyah kepa da or an g ka fir t an pa men doakan mayat mer eka jika
mer eka t ida k men a mpakkan per mu s u h an t er h adap a gama Is lam dan or an g-or an g
mu s lim.
. Dis u n n ah kan membu a t ma kan an u n t u k kelu ar ga mayit dan men gir imn ya kepada
mer eka, dan dima kr u h kan bagi kelu a r ga mayit membu at maka n an u n t u k man u s ia
dan mer eka ber ku mpu l at a s n ya .

Hu k u m m en a n gis i je n a za h :
Boleh men a n gis i jen aza h jika t idak dis er t ai r at apa n . Da n h ar am mer obek
paka ian , memu ku l pipi, men in ggikan s u ar a dan s emis aln ya. Dan ma yit dis iks a –
ma ks u dn ya mer as a s akit dan gelis ah - da la m ku bu r n ya bila dir a t api at a s n ya den gan
was iat dar in ya.

18
HR. al-Bukhari no. 7377, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 923
19
HR. Muslim no 920
17
1. Dar i Abdu lla h bin J a'far t , ba h wa Na bi r member i t empo kepada kelu ar ga
J a'far t s elama t iga h a r i bah wa beliau r men dat an gi mer eka. Kemu dian
beliau da t an g kepa da mer eka, lalu ber kat a, 'J a n gan lah kamu men an gis i
s a u dar a ku s et elah h ar i in i.' Kemu dia n beliau ber s abda, 'Pan ggilka n an a k-
an a k s au dar aku u n t u kku . ' Lalu kami diba wa , s eolah -ola h kami adalah
an a k-an ak bu r u n g, lalu beliau r ber s abda, 'Pa n ggilkan t u kan g cu ku r
u n t u kku . ' Lalu beliau men yu r u h n ya (a gar men cu ku r r ambu t kami) lalu ia
men cu ku r r ambu t kami. ' HR. Abu Dau d dan an -Nas a`i.
2 0

2. Dar i Uma r bin Kh at h t h a b t , da r i Nabi r , belia u ber s a bda, 'Mayit dis iks a di
dalam ku bu r kar en a r a t apan a t as n ya. '
21


v Zia r a h Ku bu r
. Dis u n n ah ka n ziar ah ku bu r ba gi la ki-laki kar en a ziar ah it u men gin ga t ka n akh ir at
dan kemat ian . Ziar ah adalah u n t u k men gambil pelajar an , n as eh at , men gu cap
s alam dan ber doa u n t u k mer eka, bu kan u n t u k memin t a doa mer eka, at au memin t a
ber kah den gan mer eka, at au den gan t an ah ku bu r mer eka. Semu a it u t idak
diboleh kan .
. Dih a r amkan kepada s emu a ya n g h idu p memin t a doa yan g s u da h mat i, is t igh ot s ah
den gan mer eka , memin t a mer eka men u n a ika n h a jat dan men gh ilan gkan
kes u s ah an , ber kelilin g di a t as ku bu r par a n abi dan or an g-or an g s h alih da n s ela in
mer eka, men yembelih di s ampin g ku bu r mer eka, dan men jadikan n ya mas jid.
Semu a it u t er mas u k per bu at a n s yir ik yan g Allah I men ga n cam pela ku n ya den gan
n er aka.
Dar i 'Ais yah r adh iyallah u 'a n h a, ia ber kat a, 'Ras u lu llah r ber s abda dala m
s akit n ya yan g belia u t ida k ba n gu n lagi dar in ya , 'Allah I men gu t u k kau m Yah u di
dan Na s r a n i, mer eka men jadikan ku bu r par a n abi mer eka s ebaga i mas jid. ' Ia
('Ais ya h ) ber kat a , 'Ka la u bu kan kar en a a las an it u n is caya ku bu r n ya din ampakka n ,
s elain dikh a wat ir kan dijadikan s ebagai ma s jid. ' Mu t t afaqu n 'ala ih .
22

. Yan g di baca s a at me ma s u k i p emak a ma n da n ziar ah k u bu r :

20
Shahih/ HR. Abu Daud no. 4192, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan Abu Daud, dan an-Nasa`i no. 5227, Shahih Sunan
an-Nasa`i no. 4823
21
HR. al-Bukhari no. 1292, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 927.
22
HR. al-Bukhari no.1330 dan Muslim no. 529, ini adalah lafazhnya.
18
1. 'Kes ejah t er aan kepa da pen gh u n i n eger i (a lam ku bu r ) da r i golon gan
mu kmin in dan mu s limin , s emoga Alla h I member i r ah mat kepada yan g
t er dah u lu dar i kami da n ya n g (men yu s u l) kemu dian , dan kami –in s ya Allah -
aka n men yu s u l ka mu .'HR. Mu s lim.
23

2. At a u membaca: 'Kes ejah t er aan at as mu , wa h ai pen gh u n i n eger i kau m
mu kmin in , da n s es u n ggu h n ya ka mi –in s ya Allah - akan men yu s u l
den gan mu . 'HR. Mu s lim.
24

3. At a u membaca: 'Kes ejah t er a an a t as mu , wa h ai pen gh u n i n eger i dar i kau m
mu kmin in dan mu s limin , dan s es u n ggu h n ya kami –in s ya Allah - akan
men yu s u l, aku memoh on kepada Allah I afiyat u n t u k kami dan kamu . ' HR.
Mu s lim.
25


. Hu k u m ziar ah k u bu r bagi wan it a:
Zia r ah ku bu r bagi wan it a t er mas u k dos a bes ar , t idak boleh ba gi wan it a
mela ks an a kan zia r ah ku bu r . Akan t et a pi apabila ia melewat i pemaka ma n t an pa
ber ma ks u d ziar ah ku bu r , maka dis u n n ah kan ia member i s ala m kepa da pen gh u n i
ku bu r da n ber doa u n t u k mer eka den gan apa yan g dir iwayat kan , t an pa
mema s u kin ya .

. Keada an -k eadaa n or an g yan g melak u k an zi ar a h k u bu r :
1. Ber doa kepa da Allah I u n t u k yan g ma t i dan memoh on a mpu n an u n t u k
mer eka, men ga mbil n as eh at den ga n kon dis i or an g mat i dan men gin gat
akh ir at , ma ka in i a dalah zia r ah ya n g dis yar i'at kan .
2. Ber doa kepa da Alla h I u n t u k dir in ya at au u n t u k s elain dir in ya s er aya
meyakin i bah wa ber doa di s a mpin g ku bu r lebih u t ama dar i pada di mas jid,
maka in i ada la h bid'ah yan g mu n gkar .
3. Ber doa kepa da Allah I s ambil ber t awas s u l den gan jaah at a u h aqq fu la n ,
s eper t i ia ber kat a , 'Aku memoh on kepadamu ya Ra bb den ga n J a ah fu lan . ' In i
dih ar amkan , kar en a ia adalah s ar an a men u ju s yir ik.

23
HR. Muslim no. 974
24
HR. Muslim no. 246
25
HR. Muslim no. 975
19
4. Tidak ber doa kepada Allah I , t et api ber doa kepa da pen gh u n i ku bu r , s eper t i
ia ber kat a, 'Wah ai Na bi Allah , at au wah a i waliyu llah , a t au wa h ai fu lan
ber ilah kepa daku s eper t i in i, at au s embu h ka n lah aku dan s emis a l yan g
demikian it u , maka in i t er mas u k s yir ik bes ar .
. Mayit men get ah u i kon dis i kelu ar ga dan s ah a bat -s ah a bat n ya di du n ia dan h al it u
diper lih at kan kepadan ya, dan ia mer as a s en an g den gan s es u at u ya n g baik dan
mer as a s akit den gan s es u at u yan g bu r u k. Da n mayit men get a h u i or an g yan g zia r ah
kepa dan ya , men den gar u ca pan n ya , s alamn ya, doan ya da n t idak mer as a as in g
den gan n ya .
. Boleh ziar a h ku bu r or a n g yan g mat i di lu ar Is lam h a n ya u n t u k men gambil
pelajar an , t idak boleh ber doa u n t u kn ya , t idak boleh memin t aka n ampu n u n t u kn ya,
bah ka n ia men gabar ka n n ya den gan n er eka.
. Pema kaman adala h t empa t men ga mbil n as eh at dan pelajar a n , t idak boleh
dilaku kan pen gh ijau an , pen gu bin a n , pen er an gan , dan apa pu n ju ga yan g t er mas u k
kein dah a n .
. Yan g men gi k u t i jen azah s et e lah k emat ian n ya:
Dar i An as t , ia ber kat a, 'Ras u lu llah r ber s abda, 'Yan g men giku t i jen azah ada
t iga, maka kembali yan g du a dan ya n g s at u t et a p ber s a ma n ya. Ya n g men gir in gin ya
adalah kelu ar gan ya , h ar t an ya , dan a ma ln ya. la lu kembali kelu ar ga dan h a r t a n ya
dan t in ggallah amaln ya. ' Mu t t afaqu n alaih .
2 6

. Melaku kan ibada h da r i s eor a n g mu s lim u n t u k mu s lim yan g lain ya n g ma s ih h idu p
at a u s u dah men in ggal du n ia h u ku mn ya t idak boleh s elain da lam bat as -bat a s yan g
t er dapa t dalam s yar a', s eper t i ber doa u n t u kn ya , memin t akan ampu n a n u n t u kn ya,
mela ks an a kan h aji dan u mr ah s ebaga i bada l dar in ya , ber s edekah u n t u kn ya, dan
pu as a wajib u n t u k or an g ya n g s u dah men in ggal da n ia pu n ya t an ggu n gan pu as a
wajib s eper t i n aza r . Ada pu n men yewa s ekelompok or an g ya n g membaca al-Qu r `an
dan men gh adiah kan pah alan ya u n t u k mayit , ma ka ia t er mas u k per bu at an bid'ah
yan g ba r u .
26
HR. al-Bukhari no. 6514, ini adalah lafazdnya, dan Muslim no. 296