1.0 Penerangan tentang Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) 1.1 Konsep............................................................................................. 1.2 Matlamat.....................................................................................

..... 1.3 Kepentingan..................................................................................... 1.4 Strategi Pelaksanaan....................................................................... 1.5 Piagam Pelanggan .........................................................................

2.0 Komponen / Bidang, Struktur dan Carta Organisasi GERKO di sekolah anda. 2.1 Komponen bidang............................................................................ 2.2 Struktur dan Carta Organisasi...................................................... 2.3 Organisasi Kokurikulum SK Bandau 2012.................................

3.0 LAMPIRAN 3.1 Akta Pelajaran................................................................................ 3.2 Pekeliling Ikhtisas.......................................................................... 3.2.1 Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah 3.2.2 Penubuhan sekolah sebagai institusi Masyarakat 3.2.3 Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja KoKurikulum Pelajar 3.2.4 Keselamatan Diri Pelajar di Sekolah 3.2.5 Penglibatan Guru dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan PakaianSeragam Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan 3.2.6 Panduan Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di Luar Kawasan Sekolah 3.2.7 Lawatan Pendidikan Murid di Hari Persekolahan 3.2.8 Rekod Penglibatan Murid Dalam Aktiviti Kokurikulum 3.2.9 Perlaksanaan Bekerja Lima Hari Seminggu 3.2.10 Panduan Penglibatan murid-murid Sekolah dalam Program atau Aktiviti Anjuran Agensi-agensi Selain daripada Agensi di

Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia 3.2.11 Penggalakan Aktiviti Fotografi di kalangan Murid Sekolah 3.2.12 Penubuhan Kelab Rukun Negara di Sekolah-sekolah

3.3 Peraturan-peraturan Gerko.....................................................................

4.0 Pentaksiran Gerak Kerja Kokurikulum...................................................

5.0 Refleksi 5.1 Huraian aktiviti ko-kurikulum yang dijalankan di sekolah................. 5.2 Kelebihan……………………………………………………………… 5.3 Kelemahan……………………………………………………………... 5.4 Cadangan untuk penambahbaikan……………………………………….

1.0 PENGENALAN

Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga) Dewan Bahasa Dan Pustaka (2002), kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajar dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah (misalnya kegiatan dalam persatuan-persatuan, kegiatan sukan dan lain- lain).

Definisi kokurikulum menurut Warta Kerajaan No.5652 Jld. 11/Bil. 27 bertarikh 28.12.1967 (Peraturan Kursus Pengajian sekolah 1956) pula ialah kegiatan kumpulan. Manakala Peraturan 2 dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 mentakrifkan kokurikulum adalah sebagai kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh, dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah.

Kesimpulannya

kokurikulum

merupakan

satu

saluran

pembelajaran

yang

berasaskan gerak kerja yang terancang. Gerak kerja ini ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Oleh itu, aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah.

KONSEP, MATLAMAT DAN STRATEGI PELAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM (GERKO)

1.1 Konsep Pada asasnya, gerak kerja kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman bagi perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif di luar bilik darjah. Untuk menjayakan matlamat kokurikulum, semua murid dan ahli masyarakat perlu bekerjasama berdasarkan andaian bahawa :-

1) Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkemmbangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani) 2) Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dimajukan 3) Semua murid boleh dididik dan boleh pula mendidik diri sendiri 4) Sekolah bertanggungjawab bagi melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan Negara 5) Masyarakat juga bertanggungjawab dan memainkan peranan mereka dalam mendidik murid-murid termasuklah pendidikan kemasyarakatan.

1.2 Matlamat Matlamat utamanya adalah untuk menyemai kesedaran dan kepatuhan terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan di kalangan murid-murid selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Antara matlamat lain adalah : Memberi keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan sahsiah murid.

 Merangsang pengisian masa lapang murid dengan dengan cara yang berfaedah. memberi kegembiraan serta menggalakkan pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri. Unit Beruniform :1) Melahirkan ahli-ahli yang boleh menguasai asas-asas kemahiran Unit Beruniform. 2) Menyemai pengetahuan dan kemahiran merancang. Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan murid. berdikari dan bersedia untuk memberi khidmat kepada sekolah dan masyarakat. Menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan 3) Mengetahui dan memahami kaedah dan strategi pengurusan kelab atau persatuan secara berkesan . mengelola. Matlamat gerak kerja kokurikulum di Sekolah Kebangsaan Bandau ialah . B.    Meningkatkan tahap disiplin murid melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap yang positif selaras dengan hasrat Rukun Negara. Meningkatkan penglibatan dan kerjasama serta sumbangan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat. Memberi pengukuhan dan penggayaan sesuatu perkara yang dipelajari dalam bilik darjah serta meluaskan pengetahuan dan pengalaman murid dalam bidang tertentu.- A. Persatuan / Kelab :1) Membentuk dan menyuburkan bakat kepimpinan yang sedia ada pada muridmurid.  Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan murid dalam gerak kerja kokurikulum yang mereka ceburi.

daerah. sosial. akademik dan kokurikulum seharusnya digabungkan. Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu dan dihormati.C. Arshad. diberi penilaian dan pengiktirafan yang sesuai supaya keseluruhan pelajar dan guru dapat memahami konsep pendidikan yang berasaskan kepada penekanan yang sama kepada bidang kokurikulum dan akademik. Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna. gerak kerja kokurikulum merupakan kegiatan yang sangat penting kerana diandaikan bahawa murid-murid tidak mungkin dapat pengalaman yang menyeluruh di sekolah. 3) Membentuk semangat kerjasama dan toleransi antara kaum dalam usaha 4) menaikkan nama dan semangat cintakan sekolah. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum.3 Kepentingan Pada masa kini. diberi penekanan baru. fizikal dan rohani murid-murid. kerajaan telah mewajibkan kepada semua sekolah di Malaysia untuk melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah. Ia adalah merujuk kepada Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Gerak kerja kokurikulum juga boleh menyediakan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental. Sukan / Permainan :1) Melahirkan atlit yang berbakat / berpotensi dan berdisiplin untuk mewakili sekolah. minat dan bakat. negeri dan negara. Menurut Yang Berbahagia Dato‟ Abdul Rahman Hj. Gerak kerja ini juga dapat membantu menjadikan sekolah sebagai tempat yang menarik dan menggembirakan murid-murid. 1. . 2) Membentuk pasukan pelapis yang mantap dan bakal menerajui pasukan sekolah pada masa yang akan datang. Justeru itu.

memupuk dan menanam perasaan kekitaan ataupun „esprit de corps‟ di antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berlainan. 7) Menggalakkan kemahiran.4 Strategi Pelaksanaan Sejak beberapa tahun kebelakangan ini. 6) Memberi kesedaran kepada masyarakat setempat mengenai peranan merek dalam program sukan olahraga dan permainan. guru menyertai kursus peningkatan pengetahuan dan . 5) Murid diberi latihan kemahiran mengikut sukan olahraga dan permainan yang bersesuaian dengannya seperti yang dirancang dalam program tahunan. 3) Guru-guru yang berkaitan membincangkan kemudahan peralatan dan aktiviti kokurikulum yang akan dilaksanakan. pelaksanaan aktiviti-aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah semakin memberangsangkan.Gerak kerja kokurikulum adalah penting untuk menyemai. berdikari dan berkemahiran di dalam sesuatu lapangan yang mereka sertai. 4) Mengenalpasti murid yang berpotensi mengikut acara yang bersesuaian dengan bakat murid tersebut. terdapat juga sebahagian aktiviti yang dilaksanakan tidak berlandaskan kepada matlamat pendidikan yang jelas dan kurang berkesan untuk merealisasikan konsep “pengetahuan dan kemahiran merentas kokurikulum” atau “pensejagatan ilmu. Di antara strategi pelaksanaan yang boleh diambil ialah :1) Menubuhkan jawatankuasa yang berkaitan serta merancang aktiviti / program untuk mencungkil bakat murid. Kegiatan ini juga boleh melatih mereka berdisiplin. 1. Ia juga bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar supaya bersikap bertanggungjawab. pengetahuan. 2) Menyediakan takwim sekolah dan jadual waktu kegiatan. pengalaman dan kemahiran”. Namun begitu.

    iaitu Beruniform. Persatuan Kelab Sukan Merekodkan jenis kegiatan murid dalam Buku Kegiatan Kokurikulum. Memberi penghargaan kepada murid-murid yang berjaya dalam kegiatannya. Di samping itu. Merancang kokurikulum dengan teliti dengan menggunakan Management by Objective (MBO). Memberikan penghargaan kepada pelajar Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS) Melibatkan PIBG.Strategi pelaksanaan kokurikulum Sekolah Kebangsaan Bandau ialah : Setiap murid bermula Unit dari Tahun 2 diwajibkan / menyertai dan aktiviti / kokurikulum Permainan. Mencatat semua gerak kerja kokurikulum dan kemajuan yang dicapai. masyarakat setempat dan agensi luar Mengadakan dan mengagihkan peruntukan kewangan sekolah kepada setiap persatuan atau berpandukan aktiviti Berusaha kokurikulum Mewujudkan atau mengemaskan sistem rumah dan mengadakan jadual tahunan kegiatan rumah yang tersusun Mengadakan aktiviti yang boleh disertai oleh ramai pelajar Menghantar guru mengikuti kursus dan latihan untuk mendapatkan peralatan yang diperlukan bagi aktiviti . antara lain strategi pelaksanaan kokurikulum di sekolah ialah:            Melibatkan semua pelajar secara aktif. Semua aktiviti kokurikulum akan diadakan pada setiap hari „Rabu‟ pada masa yang ditetapkan. Mengadakan pelbagai aktiviti / program dan pertandingan yang melibatkan semua kecuali yang mendapat pengecualian khas.

dan mengembangkan muzik. lakonan. syarahan. kepimpinan. seni melatih. seperti mengutamakan aktiviti yang melibatkan penyertaan lebih banyak pelajar dan gerak kerja yang pelbagai corak untuk dengan memupuk. bakat yang berkaitan dan yang suara. melaksanakan dan mempelbagaikan melibatkan pendidikan di luar ataupun secara tak formal dan bukan formal disamping melaksanakan dan mempelbagaikan aktiviti yang menyemai penerapan nilai-nilai murni dan seterusnya merancang dan menyediakan pencapaian perancangan bagi setiap tahunan jenis dan serta bidang blueprint gerak tentang kerja sasaran kokurikulum . Mengadakan pertandingan antara darjah atau tingkatan atau rumah dalam pelbagai aktiviti Sekolah juga mengambil kira beberapa perkara penting sebelum merancang kokurikulum. aktiviti sebagainya.

Bagi permainan bidang boleh Sukan dan di Permainan. pekhidmatan. Peraturan 4 tersebut memperuntukkan bahawa kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998. bola tampar dan olahraga. dan permainan yang diwujudkan ialah badminton. serta sukan dan permainan Di SK Bandau. Perundangan (A).1 Komponen / Bidang GERKO Komponen atau bidang gerak kerja kokurikulum sekolah-sekolah telah diperuntukkan di dalam Peraturan 4. Bidang Persatuan dan Kelab pula terbahagi kepada dua kategori. P. Bidang ini boleh berasaskan kepada dua kategori iaitu sukan dan permainan antarabangsa seperti bola sepak dan olahraga. iaitu berasaskan mata pelajaran (akademik) dan berasaskan minat. Terdapat tiga (3) komponen/ bidang utama GERKO di Sekolah Kebangsaan Bandau. persatuan ataupun kelab serta unit beruniform ataupun pasukan pakaian seragam. 42 / No 11 (Tambahan No 41). hobi dan rekreas.2. sukan dan permainan badan beruniform atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. . Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jld. sukan tradisional contohnya permaian wau ataupun gasing.0 KOMPONEN / BIDANG GERKO.U. iaitu sukan (olahraga / permainan). sekolah banyak dan aktiviti sekolah sukan dan dilaksanakan rendah menengah. STRUKTUR DAN CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM 2.

lain. kemudahan peralatan. personal atau dan kemudahan sedia ada di sekolah bagi mengendalikan dan melaksanakan aktiviti setiap unit beruniform. Persatuan berasaskan minat ini dan mata pelajaran (akademik) dalam bertujuan pelajaran dan untuk tersebut. kecenderungan dan hobi pula bertujuan untuk menarik minat dan memberi ilmu pengetahuan.kecenderungan adalah mata dan hobi. sekolah rendah dan sekolah menengah boleh menubuhkan unit beruniform jurulatih mengikut keperluan setempat. Sebagai contoh. Dalam bidang Unit Beruniform / Pasukan Pakaian Seragam. perkhidmatan. menambahkan Persatuan yang kemahiran pelajar ditubuhkan Keperluan berdasarkan persatuan keperluan berasaskan sekolah kemudahan diperoleh. Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni. mata pelajaran di SK Bandau ialah Bahasa Melayu. Manakala persatuan berasaskan minat. Koperasi Sekolah. Kelab Perpustakaan. . Bimbingan dan Kaunseling dan lain. Unit Beruniform ataupun Pasukan Pakaian Seragam yang ditubuhkan di SK Bandau ialah Tunas Kadet Remaja dan Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Koir.

Peraturan-peraturan ini adalah terpakai bagi sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Jilid 42.U (A) 196.0 SURAT PEKELILING IKHTISAS/ AKTA PELAJARAN/ PERATURAN. 3. “penasihat” ertinya guru yang dilantik oleh guru besar atau pengetua untuk memberi nasihat kepada persatuan sekolah. PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN SEKOLAH) 1998 Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 130 Akta Pendidikan 1996. Perundangan (A). “persatuan sekolah” ertinya apa-apa kelab atau persatuan murid dan guru sekolah. P. 2.11 Tambahan No.PERATURAN AM PELAKSANAAN KOKURIKULUM BAB I PENGUATKUASAAN AKTA PENDIDIKAN 1996 Dalam Warta Kerajaan Bertarikh 21hb Mei 1998. AKTA PENDIDIKAN 1996 ada dinyatakan. Menteri membuat peraturan yang berikut: 1. 4.3. . Guru Besar atau Pengetua.41. setelah menerima permohonan secara bertulis. hendaklah menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut:(a) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. “jawatankuasa“ ertinya sekumpulan orang yang dilantik atau dipilih untuk menjalankan tugas persatuan sekolah. No. Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada 21 Mei 1998. Dalam Peraturan-Peraturan ini:“guru besar” atau “pengetua” ertinya pegawai dalam Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan untuk mengurus sekolah.

6. laporan yang lengkap mengenai perkaraperkara berikut:(a) perlembagaan persatuan.(b) hobi dan rekreasi. (2) Laporan itu hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas hari dari tarikh yang laporan tentang perubahan itu dibuat. (1) Jawatankuasa tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada Guru Besar atau Pengetua. (d) badan beruniform. (b) senarai ahli jawatankuasa. menerima atau enggan untuk menerima perubahan yang dinyatakan dalam subperaturan (1). peraturan. atau (e) apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. (3) Perlembagaan dan peraturan persatuan sekolah hendaklah diluluskan oleh Guru Besar atau Pengetua. (2) Laporan itu hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas hari mula berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini atau dalam hal persatuan yang ditubuhkan selepas Peraturan-Peraturan ini berkuatkuasa. (c) sukan dan permainan. dan hendaklah disahkan dengan tandatangan pengerusi dan setiausaha persatuan berkenaan. 5. dalam tempoh empat belas hari selepas mesyuarat pertama persatuan tersebut. (3) Guru Besar atau Pengetua boleh. jawatankuasa atau ahli persatuan. . (1) Jawatankuasa tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada Guru Besar atau Pengetua. laporan yang lengkap mengenai apa-apa perubahan dalam perlembagaan. (c) senarai aktiviti utama persatuan.

7. keahlian atau yang selainnya berkenaan dengan persatuan itu. 8. aktiviti. Guru Besar atau Pengetua hendaklah melantik seorang atau beberapa orang guru untuk bertindak sebagai penasihat atau penasihat-penasihat bagi setiap persatuan sekolah dan Guru Besar atau Pengetua itu hendaklah menyimpan atau menyebabkan disimpan suatu rekod bertulis tentang maklumat itu dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh Pendaftar. c. secara bertulis mengarah manamana persatuan sekolah dibubarkan jika dia berpuas hati bahawa persatuan itu mungkin digunakan bagi maksud:a. Yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-peraturan ini. (1) Akaun bagi tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah di bawah kawalan Guru Besar atau Pengetua atau Guru Penasihat. Propaganda politik yang memudaratkan kepentingan Malaysia atau awam. Guru Besar atau Pengetua hendaklah menyimpan atau menyebabkan disimpan suatu rekod tentang ahli-ahli persatuan sekolah dalam tempoh tiga puluh hari selepas berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh Pendaftar. (2) Guru Besar atau Pengetua hendaklah menyimpan atau menyebabkan supaya disimpan suatu akaun yang sewajarnya dan hendaklah menyimpannya dibawah jagaannya bagi tempoh tidak kurang dari enam bulan setelah berakhir tiap-tiap tahun kewangan dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksan oleh Pendaftar. 9. 12. Pendaftar. (1) Pendaftar. mengarahkan mana-mana persatuan sekolah mematuhi peraturan tentang pengurusan. 10. Guru Besar atau Pengetua boleh. Yang memudaratkan kepentingan murid. Yang tidak memberi manfaat kepada murid dan guru. Guru Besar atau Pengetua boleh. . b. atau d.

Peraturan-peraturan Di Bawah Seksyen 92 Ordinan Pelajaran 1952 Dibatalkan.(2) Tiap-tiap arahan yang dibuat di bawah subperaturan (1) atau peraturan 10 hendaklah disiarkan dengan menampalkan suatu salinan mengenainya di papan kenyataan sekolah atau mana-mana tempat yang boleh dilihat di premis sekolah. Semua murid hendaklah digalakkan supaya mengambil bahagian secara lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. maka adalah diperakukan supaya guru-guru yang memimpin pasukan tersebut hendaklah terdiri dari mereka yang telah menerima latihan kepimpinan dan pengendalian dalam pergerakanpergerakan tersebut. Perkara 52. Guru-guru hendaklah didedahkan kepada pendekatan yang menarik dalam pengendalian kegiatan-kegiatan kokurikulum apabila mereka menjalani kursus latihan perguruan. 13. Dibuat 8 April 1998 [KP (PUU) S 10075/07/1/Jld. Untuk meninggikan lagi mutu kegiatan pasukan pakaian seragam di sekolahsekolah. Guruguru yang telah banyak berjasa dalam kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya. Memandangkan latihan Pasukan Kadet Tentera dan Pasukan Kadet Polis adalah sangat berfaedah untuk menyemai semangat disiplin dan . (PU²) 569. IV (25): PN. Perkara 51.] DATO‟ SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK Menteri Pendidikan LAPORAN JAWATANKUASA KABINET MENGKAJI PELAKSANAAN DASAR PELAJARAN 7hb NOVEMBER 1979 TELAH MEMPERAKUKAN Perkara 50.

Pemilihan persatuan/kelab yang hendak ditubuhkan itu hendaklah berasaskan kepada kemudahan yang ada dengan suasana dan persekitaran serta keperluan tempatan. Persatuan Bahasa Cina. Permainan-permainan di sekolah seberapa yang boleh hendaklah melibatkan penyertaan murid yang ramai seperti dalam perlumbaan merentas desa. Persatuan Bahasa seperti Persatuan Bahasa Malaysia. Persatuan Bahasa Inggeris. Untuk menjamin supaya persatuan-persatuan atau kelab-kelab di sekolahsekolah dapat memainkan peranan dalam pembentukan perpaduan di kalangan murid-murid. Pertandingan senaman beramai. jalan kaki dan sebagainya. 2. Perkara 54.ramai diantara pasukan-pasukan di sesebuah sekolah dan diantara sekolah-sekolah hendaklah dijalankan. Perkara 53. Di samping itu mereka yang hendak diberikan latihan atau kemahiran peringkat tinggi hendaklah dilayani juga.berdikari. Untuk memastikan kegiatan sukan dan olahraga dapat mencapai matlamat yang ditentukan adalah diperakukan: 1. 2. Sekolah-sekolah digalakkan menubuhkan persatuan/kelab yang boleh mendatangkan faedah kepada murid-murid. . Murid-murid dari berbagai kaum hendaklah juga digalakkan menyertai persatuan bahasa selain daripada persatuan bahasa ibunda mereka sendiri. maka adalah diperakukan supaya pasukan-pasukan tersebut hendaklah diperluaskan keseberapa banyak yang boleh. memupuk dan menanam minat murid-murid dan meningkatkan kemajuan mereka dalam penggunaan sesuatu bahasa. adalah diperakukan bahawa: 1. Sekolah-sekolah hendaklah mengadakan senaman beramai-ramai yang melibatkan penyertaan semua murid. Persatuan Bahasa Tamil dan sebagainya hendaklah ditubuhkan dengan tujuan untuk menyemai.

teknologi dan maklumat. Adalah diperakukan bahawa semua sekolah memperkemaskan lagi programprogram kokurikulum dan dalam pelaksanaan programprogram ini keutamaan hendaklah diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang boleh memupuk disiplin dikalangan murid-murid. . ke arah mewujudkan sesuatu masyarakat yang bersatu padu. demokratik. Kegiatan sukan dan olahraga di peringkat sekolah. dan kekuatan rohani. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. Perkara 55.3. kesan daripada perkembangan pesat sains. moral dan etika. liberal dan dinamik. negeri dan kebangsaan hendaklah terus dipergiatkan supaya matlamat perpaduan di antara murid-murid berbilang kaum dan lapisan masyarakat dapat dicapai. DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. Di samping itu guru-guru yang mengendalikan kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya supaya mereka lebih bergiat lagi terutama dari segi penyeliaan DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1996 BAHAWASANYA mengakui bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan Negara dan penyelamat bangsa. DAN BAHAWASANYA pendidikan mempunyai peranan penting dalam sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi. keadilan sosial. daerah. DAN BAHAWASANYA adalah menjadi suatu misi untuk menghasilkan system pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi Negara Malaysia.

berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. pendidikan yang diberikan adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan yang akan memenuhi keperluan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga dan negara. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi. sosial. berakhlak mulia. rohani. ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukunegara. selagi ia selaras dengan dasar itu. dan jasmani. DAN BAHAWASANYA adalah dianggap sesuatu yang perlu. serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya. berketerampilan. untuk mengambil kira akan prinsip am bahawa murid harus dididik mengikut hasrat ibu bapa masing-masing. dengan menyediakan pengajaran yang cekap dan selagi ia tidak melibatkan perbelanjaan awam yang tidak munasabah. .” DAN BAHAWASANYA dasar yang dinyatakan di atas akan dilaksanakan melalui suatu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama.

...2 Setiap murid Tahap 2: (Tahun 4... Pakaian Semasa menghadiri setiapa kegiatan.Pasuakan Pakaian Seragam 1....1 Tiap-tiap seorang murid dikehendaki mengambil bahagian dalam gerak kerja kokurikulum sekolah iaitu :Komponen A.... setiap murid adalah dikehendaki hadir dan menyertai kegiatan yang dirancangkan... setiap orang murid hendaklah memakai pakaian seragam sekolah ATAU pakaian yang sesuai untuk krgiatan bersukan ATAU pakaian seragam bagi unit pakaian seragam..PERATURAN-PERATURAN GERKO Dengan berpandukan kepada BUKU PANDUAN PENGURUSAN GERAK KERJA KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH yang telah dikeluarkan oleh pihak KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1985.... 4. adalalah dimaklumkan bahawa : PIHAK SEKOLAH BOLEH MENYEDIAKAN GARIS PANDUAN DAN PERATURAN GERAK KERJA KOKURIKULUM A 1...... Keselamatan dan Disiplin Setiap oarang murid hendaklan mematuhi segala peraturan sekolah.... Kedatangan 2.... 2........Kelab Permaianan Komponen C..1 Kedatangan adalah WAJIB.. ..... peraturan gerakkerja kokurikulum sekolah............ 3.Persatuan Akademik Komponen B.5 dan 6) dikehendaki melibatkan diri dengan ketiga-tiga komponen kegiatan kokurikulum tersebut... Keahlian/Penyertaan 1......

7. Kad Pelaporan Kokurikulum Kad Pelaporan ini hendaklah dibawa pada setiap kali murid menghadiri gerakkerja kokurikulum yang dilibati dan hendaklah diserahkan kepada uru penasihat untuk ditandatanganinya.Persatuan Sains dan Matematik 2.Sofbol .Bola Sepak . KEGIATAN KOKURIKULUM YANG DIRANCANG DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH.1 Setiap persatuan/ kelab HENDAKLAH MEMPUNYAI PERLEMBAGAAN sendiri yang diluluskan oleh Guru Besar. B. 6.Bola Baling .1 Setiap murid adalah tanggungjawab bagi menjaga dan manjamin kemudahan dan peralatan sekolah yang digunakan itu dalam keadaan baik. Penggunaan Kemudahan dan Alatan 6. 1.Bola Jaring 3. Komponen B . Komponen A .Bulan Sabit Merah .Persatuan Agama Islam . Komponen C .Pengakap . Perjalanan Gerakerja Kokurikulum 7.Persatuan Bahasa Inggeris .5.Persatuan Bahasa Melayu .

.1 merekod maklumat berkenaan dengan peyertaan murid dalam bidang gerakerja kokurikulum. 2. Mesyuarat ini hendaklah diadakan bersama Guru Besar dan Penyelaras Kokurikulum. Permaianan.1 …………………………………………………………………………….. NAMA 1. 3. PERLEMBAGAAN : UNIT BERUNIFORM. D MESYUARAT Mesyuarat Gerakerja KOKURIKULUM hendaklah diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun (awal tahun dan akhir tahun) dimana laporan perkembangan tiap-tiap gerakerja dinilai dan dikaji untuk tindakan selanjutnya.2 mengadakan laporan yang seragam untuk ibubapa dan penjaga mengenai kegiatan murid dalam gerakerja kokurikulumnya. PERMAINAN. TUJUAN Tujuan persatuan ini antara lain adalah untuk : 3. Persatuan/Kelab) ………………………………………………………………………………. Tujuan Pelaporan ialah untuk : 2.1 Persatuan ini dinamakan (Unit Beruniform. .2 ……………………………………………………………………………….. Pelaporan ialah penyampaian rekod maklumat tentang penglibatan murid dalam gerakerja kokurikulum sekolah. 3.C. ALAMAT 2.1 Alamat sekolah 3.3 ………………………………………………………………………………. 2. 2. PELAPORAN 1. Pihak sekolah adalah bertanggungjawab bagi menyediakan Kad Pelaporan Gerakerja Kokurikulum.. PERSATUAN/ KELAB 1.... 3..

Setiap ahli Persatuan DIWAJIBKAN hadir atau mengambil bahagian dalam segala bentuk aktiviti yang dianjurkan. e. Ahli-ahli berhak menyemak hal-hal kewangan Persatuan untuk memastikan tidak berlaku penyelewengan d. c.4 ………………………………………………………………………………. 5.. 4. KEAHLIAN 4. 4. PENTADBIRAN 5. f. Guru berperanan mengendalikan perjalanan persatuan. Mereka yang tidak dapat berbuat demikian hendakalah memberitahu Guru .3 AJK : Persatuan ini ditadbirkan oleh AJK Persatuan dipilih dalam Mesyuarat Agong Tahunan yang diadakan tahun.5 ……………………………………………………………………………….1 PENAUNG 5.5 dan 6. 5.3. Setiap ahli mematuhi hak bersara dalam menentukan sesuatu keputusan b. pada awal sesi persekolahan setiap yang . Ahli-ahli bertanggungjawab dalm memerhati dan mengambl tindakan yang berlunaskan perlembagaan supaya Persatuan ini bergerak dengan giat mengikut Perlembagaan. Penasihat dengan memberi sebab-sebab yang munasabah. Seorang daripadanya lainnya ketua. 3..1 Keahlian bagi persatuan ini terbuka kepada semua pelajar ini yang belajar di Tahap 2 : Tahun 4.2 PENASIHAT : : Guru Besar Beberapa orang guru dilantik oleh Guru Besar sebagai sebagai Guru Penasihat.2 Tanggungjawab Ahli : a. manakala Penasihat yang membantu.

7.2 Mesyuarat Jawatankuasa Persatuan diadakan sekurang-kurangnya dua bulan sekali atau bile-bile masa diperlukan.1 Mesyuarat Agong Tahunan diadakan pada ____________persekolahan atau pada satu tarikh yang sesuai yang diputuskan oleh AJK dan Guru Penasihat 8.1 Pindaan kepada Perlembagaan ini boleh dilakukan pada bila-bila masa yang diperlukan atas nasihat Guru Besar atau Guru Penasihat Persatuan. 8. PINDAAN PERLEMBAGAAN 9. YURAN Setiap ahli dikenakan yuran sebanyak RM ____setahun dan wang itu dikutip melalui Bendahari Persatuan. Persatuan berhak menerima sumbangan dalam bentuk wang atau lain-lain dari mana-mana pihak . .5 Pengumuman setiap mesyuarat hendaklah dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum mesyuarat diadakan.Jawatankuasa tersebut terdiri daripada i Pengerusi : ii Naib Pengerusi : iii Setiausaha : iv AJK : 6. 8. KUMPULAN WANG Kumpulan atau yuran hanya boleh digunakan untuk aktiviti Persatuan.3 Mesyuarat Agong Tahunan hanya sah apabila dua pertiga dari ahli-ahli hadir 8. MESYUARAT 8. 8. 9.4 Menghadiri mesyuarat pada masa-masa yang ditentukan adalah wajib kepada ahli-ahli kecuali atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan.

a. Nama Persatuan : b. Tambahan No. PENDAFTARAN 18/2002/SMKRTU LAMPIRAN PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.2 Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tun Uda yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. emosi. Perundangan (A): P. 41. Jalan Tengah 11950 Pulau Pinang. 11. . PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. 3. rohani dan intelek PERATURAN 3 3.U.ujian kecekapan yang diikutiinya. No. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.Contoh : PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA TUN UDA NO. Alamat : Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tun Uda. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tun Uda.

6. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 4.6.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6. 6.2 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. PERATURAN 5 5. PERATURAN 6 6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.2 AHLI JAWATANKUASA Dilantik semasa Mesyuarat Agung.2 KEAHLIAN Dibuka kepada semua murid sekolah ini.1 4.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.PERATURAN 4 4. 5.4 Penolong Setiausaha 6.4 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.3 Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.5 Bendahari .1 Pengerusi 6.6.6. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.6.1 6.2 Naib Pengerusi 6. 6.6.3 6.3 Setiausaha 6.1 5.

2.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.3.4. 7.3 Setiausaha 7. 7.2.2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.1.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. 7.1.4 Penolong Setiausaha 7.3. 7.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) 6.3.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat Dari masa ke semasa.3 Mencatat kehadiran ahli 7. 7.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.2.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) PERATURAN 7 7.4. 7.3.1 Pengerusi TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.3.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Naib Pengerusi 7. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat . 7. 7.6 Penolong Bendahari 6.6.6. 7.6.4.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.6.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatankegiatan. 7.

5.5.5.6.1 Memeriksa. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.dari masa ke semasa. 7.7. 7.7.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.5 Bendahari 7.1 Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. 7. 7.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7.5. 7.7.8.6. .7 Ahli Jawatankuasa 7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. 7. 7.5.8. 7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.6 Penolong Bendahari 7.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. 7. 7.

PERATURAN 8 8. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.3 PERATURAN-PERATURAN Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. 10. 8. . PERATURAN 12 12.4 Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. PERATURAN 11 11. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar. 9. 8. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.2 8.1 11. PERATURAN 9 9.1 AKTIVITI Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.1 KEHADIRAN/PENYERTAAN Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.00 seorang sebulan.2 Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. PERATURAN 10 10.1 TINDAKAN DISIPLIN Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.3 Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.2 11. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.

3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.1 13.1 HAL-HAL LAIN Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.2.2.2 Segala hutang wajib dijelaskan. 13. 13.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.12. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. PERATURAN 15 15.2 Amaran lisan Amaran bertulis 12. 15.2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.1 12.2 PINDAAN PERLEMBAGAAN Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda. . PERATURAN 13 13.1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara. PERATURAN 14 14. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar. ahli jawatankuasa.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 14.

..5 Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar.. pasukan pakaian seragam. (HALIZABIN AHMAD) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .... undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan.2..1 Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah.. borang-borang penilaian.... 1.. (HALIM BIN HASBULLAH) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .. …….……………….2 Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah... Januari 1985} 1. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan.4 Menubuhkan Kegiatan Jawatankuasa yang Kerja terdiri Pengurusan daripada dan Penyelarasan penasihat Kokurikulum guru-guru persatuan/kelab. Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah.... 1.. (RAMLI BIN PUTIH) Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap Tarikh: .2.... 1........2.......3 Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar.. …………………….6 Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar.2..2.7 Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail... dokumen- Dokumen rujukan berkaitan prosedur..8 Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan Kemudahankemudahan asas.………………………. 1/1985 bertarikh 2hb. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1..2. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). 1.2. 1.. .... kurikulum kegiatan. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. dan sukan/permainan..2... 1. dan sijil-sijil).

rangka perancangan kokurikulum sekolah.13 Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab. kesesuaian persekitaran.16 Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum. 1. 1. dan harta modal bidang kokurikulum.2.2. 1.11 Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan Kokurikulum sekolah.2. seperti sumber tenaga dan kepakaran.(Lampiran Laporan) 1. Mei 1998 Jil.21 Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum.3 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum.19 Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan. 1. dan merentasi kurikulum.2. dan kecendorongan pelajar.2. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab. 1. 1.2.20 Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah. badan beruniform dan persatuan/kelab sukan dan permainan. kesempatan. 1. 1. bekalan pejabat.2.2.2. peluang. dan kemudahan 1.15 Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan. negeri.18 Melaksanakan Skema Penilian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar.9 Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan.1.17 Menyedia.1 Menyediakan Pembelajaran yang menarik. 42/No. 1.2. 11 : PU (A) 196} 1.2.2. menyeronokkan. 1. sumber bantuan dan kewangan. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb.10 Memperolehi dan mengemaskini inventori . ruang. kebangsaan dan antara bangsa. 1. .3.12 Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guru-guru penasihat.14 Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepadas guruguru.2.

1.3 Dalam semua program kokurikulum penekanan diberi kepada pemerolehan dan peningkatan ilmu dan kemahiran baru.4 Dalam semua program kokurikulum penekanan diberi secara sedar kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme. dan pemupukan sikap positif dan nilai-nilai murni kemanusiaan dan keinsanan demi meningkatkan kualiti sahsiah.7 Semua program dan kegiatan kokurikulum yang dirancang. daya saing. melalui.3. dianjur. dan semangat perpaduan antara kaum dan wilayah bagi kesejahteraan masyarakat. ceria dan bersih. dan dikelolakan memberi peluang dan kesempatan kepada murid/pelajar .3. dan mengalami alam persekolahan dalam keadaan selesa. ketahanan diri.bagi membantu murid/pelajar mengikuti. dan sejahtera dengan pewujudan iklim. kemahiran. dan kemudahan yang mencukupi dengan mempelbagaikan program dan aktiviti kokurikulum bagi membolehkan penyertaan murid/pelajar secara beramai-ramai. budaya. 1.3.3. 1. penyertaan seramai mungkin murid-murid terpilih. 1.6 Menyediakan skema peningkatan pengetahuan. 1. bangsa. ruang. dan kesejahteraan diri murid/pelajar dan masyarakat. dan mengelolakan kegiatan kokurikulum yang berbentuk aktiviti bagi tujuan mempelbagaikan pengalaman pembelajaran dan persekolahan murid/pelajar dalam usaha untuk melengkapkan dan memantapkan lagi pelaksanaan program akademik dan menjadikannya lebih berkaitan dan relevan dengan alam dan kehidupan di luar sekolah. menganjur. 1. selamat.2 Merancang. pencapaian. disiplin. dan berpeluang mengatasi atau mempertingkatkannya secara berterusan. dan negara.5 Menyediakan peluang. dan persekitaran sekolah yang kondusif. dan kepemimpinan dalam setiap bidang kokurikulum supaya murid/pelajar dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan masing-masing dalam bidang-bidang yang mereka sertai. dan peragaan murid kepada khalayak yang lebih ramai dan terbuka.3.3.

dan institusi-institusi pengajina tinggi.8 Menyediakan peluang dan kesempatan kepada pelajar-pelajar memperagakan kepada khalayak bakat dan kebolehan masing-masing dalam bidang-bidang yang mereka minati.3.3. dan menatarkan idea. dan cita rasa secara berhemah dan bijaksana melalui pelbagai genre dan budaya warisan bangsa. 1. buah fikiran.12 Merealisasikan unsur-unsur penghargaan dalam setiap aktiviti/kegiatan kokurikulum yang dianjur dan dikelolakan . di samping memperteguh semangat kesukarelawanan dan kekendirian. pendapat. 1.mengembangkan minat. ilham. 1. dan mempertingkatkan penglibatan murid/pelajar dalam kegiatan-kegiatan kokurikulum. untuk memperluas. mempelbagai.9 Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum yang dirancang.3.11 Mewujudkan peluang kepada pelajar-pelajar mempertingkatkan daya saing dan daya tahan masing-masing.3. bakat kreatif dan inovatif masing-masing.3.10 Seberapa boleh mewujudkan rangkaian kerjasama dengan agensiagensi kerajaan. 1. pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan. syarikat-syarikat swasta. 1. dianjur dan dikelolakan.

penglibatan yang cemerlang dalam kegiatan kokurikulum boleh dijadikan sandaran untuk mencapai cita-cita tersebut. Markah aspek penglibatan pula diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai.4.0 PENTAKSIRAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Penilaian kegiatan kokurikulum boleh merangsang murid-murid untuk bergiat lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. Semua murid mempunyai peluang yang sama untuk memperolehi markah kerana penilaian yang dibuat adalah setara. Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang murid dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada beberapa aspek iaitu :- BIL 1 2 3 4 ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan yang disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 Markah untuk aspek kehadiran adalah yang tertinggi bertujuan untuk menggalakkan murid hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. . Manakala markah bagi aspek jawatan yang disandang pula diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Bagi murid yang bercita-cita untuk memasuki sekolah berasrama penuh. Markah aspek pencapaian diukur melalui pencapaian murid dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / kebangsaan dan antarabangsa.

ia hendaklah ditambah pula dengan markah bonus yang diperolehi. . Bola Tampar dan Olahraga Markah bonus akan diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh murid dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Setelah mendapat nilai tersebut.Semua murid tahun 2. Dalam hal ini. 3 dan tahap 2 diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. Penilaian kegiatan adalah berdasarkan kepada :a) Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Puteri Islam dan Tunas Kadet Remaja b) Aktiviti persatuan / kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. persatuan / kelab serta sukan dan permainan. Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni c) Aktiviti sukan dan permainan seperti Badminton.badan Tertentu Ahli jawatankuasa termasuk penolong ketua /pengerusi / setiausaha / bendahari bagi badanbadan dalam komponen aktiviti kokurikulum 7 8 Ketua Kelas Penolong Ketua Kelas 2 1 Gred keseluruhan boleh diperolehi dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperolehi dan mendapatkan purata bagi ketigatiga markah tersebut. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti jadual berikut :- BIL 1 2 3 4 5 6 Ketua Murid JAWATAN MARKAH BONUS 10 8 7 6 5 3 Timbalan / Penolong Ketua Murid Pengawas Sekolah Pengawas Perpustakaan Badan. setiap murid akan memilih salah satu daripada aktiviti yang terdapat dalam kegiatan kokurikulum tersebut.

Kesemua aktiviti kokurikulum ini dilaksanakan pada setiap hari Rabu petang selepas waktu persekolahan mengikutjadual yang telah ditetapkan oleh Unit Kokurikulum sekolah Kebangsaan Bandau. Sekolah ini juga merupakan sekolah yang aktif di dalam kegiatan kokurikulum. Manakala sukan / permainan pula terdiri daripada Bola Tampar. Sekolah Kebangsaan Bandau telah tampil sebagai kontinjen sukan terbaik kategori Sekolah Kurang Murid (SKM) peringkat daerah Membakut. aktiviti 1 Murid 1 Sukan pula menyusul. Komponen unit beruniform terdiri daripada Pergerakan Puteri Islam Malaysia dan Tunas Kadet Remaja. Persatuan Bahasa Inggeris dan Persatuan Pendidikan Seni. Persatuan / Kelab pula terdiri daripada Persatuan Bahasa Melayu.1 HURAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM YANG DIJALANKAN DI SEKOLAH Aktiviti kokurikulum yang dijalankan di Sekolah Kebangsaan Bandau adalah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga unit kokurikulum sekolah. Antara sukan yang Olahraga. Sekolah ini juga banyak menyertai permainan dalam Majlis Sukan Sekolahsekolah Daerah (MSSD) peringkat Daerah Membakut dan Bahagian Beaufort.5. . Pada awal tahun 2012. Bola Sepak dan Bola Tampar. Aktiviti kokurikulum di sekolah ini merangkumi unit beruniform.0 REFLEKSI 5. persatuan /kelab dan sukan / permainan. Badminton dan Olahraga. Selesai aktiviti kokurikulum dilaksanakan.

dan Bercerita. Kesimpulannya walaupun Sekolah Kebangsaan Bandau adalah sekolah berkomuniti kecil. Oleh yang demikian. Guru. Pentadbir juga tegas dalam memastikan pelaksanaan kokurikulum berjalan mengikut apa yang telah diarahkan. . Sekolah Kebangsan Bandau berusaha menaikkan nama dan menempa kejayaan.2 KELEBIHAN Kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh. Tahun demi Tahun.guru juga tidak pernah lalai untuk membantu perjalanan aktiviti kokurikulum di sekolah di samping memastikan pendokumentasian setiap aktiviti yang dijalankan. Sekolah Kebangsaan Bandau adalah sebuah sekolah yang amat menitikberatkan aktiviti kokurikulum ini. Nasyid. Latihan yang kerap diadakan ke atas murid yang akan memasuki pertandingan giat dijalankan. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Kejayaan demi kejayaan yang dikecapi adalah hasil daripada guru dan murid yang begitu komited dan bersungguh-sungguh dalam setiap aktiviti yang disertai. setiap sekolah harus menitikberatkan aktiviti kokurikulum ini tanpa mengabaikan kurikulum.Selain aktiviti kokurikulum. Hafazan. Sekolah Kebangsaan Sungai Ara juga banyak menyertai pertandingan ko-akademik seperti Tilawah Al-quran. 5. tetapi sekolah ini mempunyai potensi yang cerah untuk mencapai ke tahap yang lebih baik dan tampil sebgai sekolah yang cemerlang dan gemilang dalam bidang kurikulum mahupun kokurikulum kerana mempunyai guru-guru dan murid-murid yang bersungguh.sungguh dan optimis. Hal ini dapat dibuktikan melalui kesungguhan dan minat yang mendalam oleh guru dan murid-murid dalam semua aktiviti yang dijalankan.

. intelek juga sahsiah yang dapat mbawa murid. kegigihan guru dan murid. emosi. Sekolah ini juga mempunyai guru dan kakitangan sokongan yang berdedikasi. sosial. aktiviti kokurikulum di Sekolah Kebangsaan Bandau.Murid-murid akan diberi latihan oleh guru untuk menyertai pertandingan dipelbagai peringkat. Misalnya.murid dalam latihan kawad yang memerlukan ketinggian disiplin. Sekolah ini telah menetapkan aktiviti ini dijalankan pada setiap petang Rabu bermula pada jam 2. agar mereka terbiasa dengan operasi bakti dan khidmat kepada masyarakat setempat mahupun masyarakat luar. Hal ini membuktikan warga Sekolah Kebangsaan Bandau memberkan komitmen yang sangat baik terhadap pelaksanaan kokurikulum di sekolah dan tidak mengira di antara satu sama lain unuk turun padang bersama murid. Hal ini adalah kerana mereka bersedia dan sanggup berkorban tidak kira masa untuk melatih dan menghantar murid-murid jika ada pertandingan yang dijalankan di sekolah lain. Mereka juga amat bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan murid-murid dan dalam keadaan terurus semasa berada di dalam jagaan mereka di luar sekolah. kekuatan fizikal dan kecerdasan mental membuahkan hasil apabila sekolah ini telah tampil sebagai johan dalam pertandingan kawad peringkat daerah Membakut yang telah diadakan pada awal Januari 2012. rohani. Konklusinya. aktiviti kokurikulum di Sekolah Kebangsaan Bandau berjaya melahirkan insan yang serba boleh serta seimbang dari segi jasmani.00 petang hingga 3.murid pergi lebih jauh serta bergiat aktif dalam apa jua aktiviti tidak kira di dalam mahupun di luar sekolah sekaligus memberi peluang murid untuk terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dalam usia yang muda. Walaupun pelaksanaannya adalah selepas waktu persekolahan.00 petang bagi aktiviti unit beruniform dan diselang-selikan dengan aktiviti persatuan dan permainan. perlaksanaan aktiviti kokurukulum ini pada waktu pagi dap memberikan kerjasama untuk hadir sama. waktu yang dipilih untuk perlaksanaan kokurikulum ini adalah waktu yang paling sesuai dan baik. tetapi guru. Dari segi waktu perlaksanaan.guru dan murid tet Selain daripada itu.

bilangan murid yang kecil atau kurang menyebabkan aktiviti kokurikulum sukar untuk dilaksanakan. Antaranya ialah ketiadaan padang menyukarkan guru dan murid menjalankan aktiviti dengan jayanya. murid. Selain itu.3 KELEMAHAN Kementerian Pendidikan sentiasa menggalakkan penyertaan murid-murid dalam apa jua aktiviti sukan dan memperakukan bahawa sukan sememangnya penting untuk membina ketahanan diri dan kesihatan disamping memupuk perkembangan jasmani.guru dan murid hanya bergantung pada gelanggang bola tampar untuk menjalankan aktiviti. Guru.satunya saluran yang berkesan bagi memupuk persefahaman dan perpaduan di kalangan murid. Sukan juga merupakan satu. terdapat beberapa kekangan atau kelemahan yang dapat saya lihat daripada aktiviti yang dijalankan di Sekolah Kebangsaan Bandau. Kemenangan dalam sukan juga agak sukar untuk diraih disebabkan penglibatan dalam sukan yang berlainan mengakibatkan keletihan murid yang terlibat. daripada pemerhatian yang dilakukan. Hal ini menjadi lebih teruk apabila berlaku pertindihan program atau perlawanan yang melibatkan penyertaan murid yang sama kerana ia akan menyebabkan murid terbabit terpaksa menarik diri bagi salah satu program yang disertai. rohani dan emosi murid-murid.murid masih mempunyai semangat yang tinggi untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang kokurikulum walaupun serba kekurangan. Sekiranya kelemahan ini dapat ditangani . oleh murid yang sama Walaubagaimanapun. Perkara ini adalah disebabkan oleh kawasan sekolah yang terhad dan tidak luas untuk mewujudkan padang. pergerakan murid terhad untuk bermaian dan menyukarkan murid yang yang memasuki pertandingan menjalani latihan olahraga dan sebagainya. Sesuatu aktiviti yang dijalankan atau sukan untuk pertandingan akan melibatkan murid yang sama.5. Namun begitu. Ini akan menyukarkan guru untuk melatih murid membuat persediaan awal bagi sesuatu pertandingan kerana jarak di antara sesuatu pertandingan adalah rapat. Justeru itu.

guru-guru juga perlu sentiasa diperingatkan tentang tugasan masingmasing. Selain itu. Setiap pelaksanaan gerak kerja kokurikulum perlulah dibuat analisa dan penilaian terlebih dahulu agar segala kegiatan dapat dijalankan dengan sempurna.murid akan dapat mencapai prestasi yang lebih cemerlang di dalam bidang kokurikulum seiring dengan kecemerlangan di dalam bidang kurikulum. Antaranya. acara atau majlis yang berbentuk penghargaan dan ucapan perlu diadakan bagi meraikan murid-murid yang telah berjaya mengharumkan nama sekolah dan penglibatan diri dalam bidang yang diceburi. Ini kerana dunia hari ini tidak lagi memandang kecemerlangan dalam bidang kurikulum sahaja yang membolehkan mereka melanjutkan pelajaran keperingkat yang lebih tinggi bahkan ianya merangkumi penglibatan dan keaktifan murid dalam kokurikulum di sekolah. Mencari jurulatih atau pembimbing yang berkebolehan dalam sesuatu kegiatan amatlah diperlukan agar tujuan dan matlamat sebenar gerak kerja kokurikulum dapat dicapai. 5. Program motivasi. pihak sekolah perlu mencari inisiatif bagaimana gerak kerja kokurikulum di sekolah dapat menarik minat murid. Kesimpulannya semua pihak harus bekerjasama dan bertanggungjawab . bersemangat dan prihatin dalam menjalankan tugas yang telah diberikan.4 CADANGAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN Cadangan saya untuk meningkatkan pelaksanaan dan keberkesanan program kokurikulum di sekolah antaranya ialah pihak sekolah perlu prihatin dengan kelemahan yang wujud di sekolah ini. Selain itu. Langkah proaktif perlu dilakukan untuk menambah baik suasana dan keadaan. Guru-guru perlu bersifat aktif. kem dan seminar juga perlu dianjurkan oleh pihak sekolah untuk memberi pendedahan dan pengetahuan terhadap murid-murid tentang kepentingan gerak kerja kokurikulum dalam kehidupan mereka sebagai pelajar di samping meningkatkan semangat dan kesungguhan bagi muridmurid dalam mencapai kemajuan dalam bidang kokurikulum mahupun kurikulum.

seruan negara untuk melahirkan masyarakat yang cemerlang. Jika ini berlaku.dalam memastikan kecemerlangan murid-murid di dalam bidang kokurikulum. gemilang dan terbilang akan dapat direalisasikan dengan jayanya. .