1.0 Penerangan tentang Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) 1.1 Konsep............................................................................................. 1.2 Matlamat.....................................................................................

..... 1.3 Kepentingan..................................................................................... 1.4 Strategi Pelaksanaan....................................................................... 1.5 Piagam Pelanggan .........................................................................

2.0 Komponen / Bidang, Struktur dan Carta Organisasi GERKO di sekolah anda. 2.1 Komponen bidang............................................................................ 2.2 Struktur dan Carta Organisasi...................................................... 2.3 Organisasi Kokurikulum SK Bandau 2012.................................

3.0 LAMPIRAN 3.1 Akta Pelajaran................................................................................ 3.2 Pekeliling Ikhtisas.......................................................................... 3.2.1 Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah 3.2.2 Penubuhan sekolah sebagai institusi Masyarakat 3.2.3 Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja KoKurikulum Pelajar 3.2.4 Keselamatan Diri Pelajar di Sekolah 3.2.5 Penglibatan Guru dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan PakaianSeragam Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan 3.2.6 Panduan Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di Luar Kawasan Sekolah 3.2.7 Lawatan Pendidikan Murid di Hari Persekolahan 3.2.8 Rekod Penglibatan Murid Dalam Aktiviti Kokurikulum 3.2.9 Perlaksanaan Bekerja Lima Hari Seminggu 3.2.10 Panduan Penglibatan murid-murid Sekolah dalam Program atau Aktiviti Anjuran Agensi-agensi Selain daripada Agensi di

Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia 3.2.11 Penggalakan Aktiviti Fotografi di kalangan Murid Sekolah 3.2.12 Penubuhan Kelab Rukun Negara di Sekolah-sekolah

3.3 Peraturan-peraturan Gerko.....................................................................

4.0 Pentaksiran Gerak Kerja Kokurikulum...................................................

5.0 Refleksi 5.1 Huraian aktiviti ko-kurikulum yang dijalankan di sekolah................. 5.2 Kelebihan……………………………………………………………… 5.3 Kelemahan……………………………………………………………... 5.4 Cadangan untuk penambahbaikan……………………………………….

1.0 PENGENALAN

Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga) Dewan Bahasa Dan Pustaka (2002), kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajar dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah (misalnya kegiatan dalam persatuan-persatuan, kegiatan sukan dan lain- lain).

Definisi kokurikulum menurut Warta Kerajaan No.5652 Jld. 11/Bil. 27 bertarikh 28.12.1967 (Peraturan Kursus Pengajian sekolah 1956) pula ialah kegiatan kumpulan. Manakala Peraturan 2 dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 mentakrifkan kokurikulum adalah sebagai kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh, dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah.

Kesimpulannya

kokurikulum

merupakan

satu

saluran

pembelajaran

yang

berasaskan gerak kerja yang terancang. Gerak kerja ini ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Oleh itu, aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah.

KONSEP, MATLAMAT DAN STRATEGI PELAKSANAAN GERAK KERJA KOKURIKULUM (GERKO)

1.1 Konsep Pada asasnya, gerak kerja kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman bagi perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif di luar bilik darjah. Untuk menjayakan matlamat kokurikulum, semua murid dan ahli masyarakat perlu bekerjasama berdasarkan andaian bahawa :-

1) Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkemmbangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani) 2) Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dimajukan 3) Semua murid boleh dididik dan boleh pula mendidik diri sendiri 4) Sekolah bertanggungjawab bagi melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan Negara 5) Masyarakat juga bertanggungjawab dan memainkan peranan mereka dalam mendidik murid-murid termasuklah pendidikan kemasyarakatan.

1.2 Matlamat Matlamat utamanya adalah untuk menyemai kesedaran dan kepatuhan terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan di kalangan murid-murid selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Antara matlamat lain adalah : Memberi keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan sahsiah murid.

 Merangsang pengisian masa lapang murid dengan dengan cara yang berfaedah. berdikari dan bersedia untuk memberi khidmat kepada sekolah dan masyarakat. Matlamat gerak kerja kokurikulum di Sekolah Kebangsaan Bandau ialah . Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan murid. 2) Menyemai pengetahuan dan kemahiran merancang.  Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan murid dalam gerak kerja kokurikulum yang mereka ceburi. Meningkatkan penglibatan dan kerjasama serta sumbangan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat. mengelola.    Meningkatkan tahap disiplin murid melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap yang positif selaras dengan hasrat Rukun Negara. Unit Beruniform :1) Melahirkan ahli-ahli yang boleh menguasai asas-asas kemahiran Unit Beruniform. Memberi pengukuhan dan penggayaan sesuatu perkara yang dipelajari dalam bilik darjah serta meluaskan pengetahuan dan pengalaman murid dalam bidang tertentu. Persatuan / Kelab :1) Membentuk dan menyuburkan bakat kepimpinan yang sedia ada pada muridmurid. B.- A. memberi kegembiraan serta menggalakkan pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri. Menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan 3) Mengetahui dan memahami kaedah dan strategi pengurusan kelab atau persatuan secara berkesan .

1. 3) Membentuk semangat kerjasama dan toleransi antara kaum dalam usaha 4) menaikkan nama dan semangat cintakan sekolah. Gerak kerja ini juga dapat membantu menjadikan sekolah sebagai tempat yang menarik dan menggembirakan murid-murid. Menurut Yang Berbahagia Dato‟ Abdul Rahman Hj. Arshad. kerajaan telah mewajibkan kepada semua sekolah di Malaysia untuk melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah. negeri dan negara. diberi penekanan baru. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum. minat dan bakat. fizikal dan rohani murid-murid. diberi penilaian dan pengiktirafan yang sesuai supaya keseluruhan pelajar dan guru dapat memahami konsep pendidikan yang berasaskan kepada penekanan yang sama kepada bidang kokurikulum dan akademik. 2) Membentuk pasukan pelapis yang mantap dan bakal menerajui pasukan sekolah pada masa yang akan datang.3 Kepentingan Pada masa kini. daerah. Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. Sukan / Permainan :1) Melahirkan atlit yang berbakat / berpotensi dan berdisiplin untuk mewakili sekolah. gerak kerja kokurikulum merupakan kegiatan yang sangat penting kerana diandaikan bahawa murid-murid tidak mungkin dapat pengalaman yang menyeluruh di sekolah. akademik dan kokurikulum seharusnya digabungkan. . sosial. Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna. Ia adalah merujuk kepada Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Justeru itu. Gerak kerja kokurikulum juga boleh menyediakan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental.C.

3) Guru-guru yang berkaitan membincangkan kemudahan peralatan dan aktiviti kokurikulum yang akan dilaksanakan. 4) Mengenalpasti murid yang berpotensi mengikut acara yang bersesuaian dengan bakat murid tersebut. 6) Memberi kesedaran kepada masyarakat setempat mengenai peranan merek dalam program sukan olahraga dan permainan. terdapat juga sebahagian aktiviti yang dilaksanakan tidak berlandaskan kepada matlamat pendidikan yang jelas dan kurang berkesan untuk merealisasikan konsep “pengetahuan dan kemahiran merentas kokurikulum” atau “pensejagatan ilmu. Ia juga bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar supaya bersikap bertanggungjawab. 2) Menyediakan takwim sekolah dan jadual waktu kegiatan. 1. Di antara strategi pelaksanaan yang boleh diambil ialah :1) Menubuhkan jawatankuasa yang berkaitan serta merancang aktiviti / program untuk mencungkil bakat murid. memupuk dan menanam perasaan kekitaan ataupun „esprit de corps‟ di antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berlainan. Kegiatan ini juga boleh melatih mereka berdisiplin.Gerak kerja kokurikulum adalah penting untuk menyemai. berdikari dan berkemahiran di dalam sesuatu lapangan yang mereka sertai. 7) Menggalakkan kemahiran. Namun begitu. pengalaman dan kemahiran”. 5) Murid diberi latihan kemahiran mengikut sukan olahraga dan permainan yang bersesuaian dengannya seperti yang dirancang dalam program tahunan. pelaksanaan aktiviti-aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah semakin memberangsangkan. pengetahuan.4 Strategi Pelaksanaan Sejak beberapa tahun kebelakangan ini. guru menyertai kursus peningkatan pengetahuan dan .

Memberikan penghargaan kepada pelajar Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS) Melibatkan PIBG. Merancang kokurikulum dengan teliti dengan menggunakan Management by Objective (MBO). Memberi penghargaan kepada murid-murid yang berjaya dalam kegiatannya.     iaitu Beruniform. masyarakat setempat dan agensi luar Mengadakan dan mengagihkan peruntukan kewangan sekolah kepada setiap persatuan atau berpandukan aktiviti Berusaha kokurikulum Mewujudkan atau mengemaskan sistem rumah dan mengadakan jadual tahunan kegiatan rumah yang tersusun Mengadakan aktiviti yang boleh disertai oleh ramai pelajar Menghantar guru mengikuti kursus dan latihan untuk mendapatkan peralatan yang diperlukan bagi aktiviti . Mengadakan pelbagai aktiviti / program dan pertandingan yang melibatkan semua kecuali yang mendapat pengecualian khas. Persatuan Kelab Sukan Merekodkan jenis kegiatan murid dalam Buku Kegiatan Kokurikulum. Di samping itu.Strategi pelaksanaan kokurikulum Sekolah Kebangsaan Bandau ialah : Setiap murid bermula Unit dari Tahun 2 diwajibkan / menyertai dan aktiviti / kokurikulum Permainan. Semua aktiviti kokurikulum akan diadakan pada setiap hari „Rabu‟ pada masa yang ditetapkan. Mencatat semua gerak kerja kokurikulum dan kemajuan yang dicapai. antara lain strategi pelaksanaan kokurikulum di sekolah ialah:            Melibatkan semua pelajar secara aktif.

dan mengembangkan muzik. lakonan. kepimpinan. syarahan. seperti mengutamakan aktiviti yang melibatkan penyertaan lebih banyak pelajar dan gerak kerja yang pelbagai corak untuk dengan memupuk. melaksanakan dan mempelbagaikan melibatkan pendidikan di luar ataupun secara tak formal dan bukan formal disamping melaksanakan dan mempelbagaikan aktiviti yang menyemai penerapan nilai-nilai murni dan seterusnya merancang dan menyediakan pencapaian perancangan bagi setiap tahunan jenis dan serta bidang blueprint gerak tentang kerja sasaran kokurikulum . bakat yang berkaitan dan yang suara. seni melatih. aktiviti sebagainya. Mengadakan pertandingan antara darjah atau tingkatan atau rumah dalam pelbagai aktiviti Sekolah juga mengambil kira beberapa perkara penting sebelum merancang kokurikulum.

1 Komponen / Bidang GERKO Komponen atau bidang gerak kerja kokurikulum sekolah-sekolah telah diperuntukkan di dalam Peraturan 4. sekolah banyak dan aktiviti sekolah sukan dan dilaksanakan rendah menengah. iaitu berasaskan mata pelajaran (akademik) dan berasaskan minat. dan permainan yang diwujudkan ialah badminton. 42 / No 11 (Tambahan No 41). Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jld. sukan tradisional contohnya permaian wau ataupun gasing.0 KOMPONEN / BIDANG GERKO. sukan dan permainan badan beruniform atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. iaitu sukan (olahraga / permainan). . STRUKTUR DAN CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM 2. Perundangan (A). persatuan ataupun kelab serta unit beruniform ataupun pasukan pakaian seragam. Bidang Persatuan dan Kelab pula terbahagi kepada dua kategori. hobi dan rekreas. Bidang ini boleh berasaskan kepada dua kategori iaitu sukan dan permainan antarabangsa seperti bola sepak dan olahraga. pekhidmatan. Peraturan 4 tersebut memperuntukkan bahawa kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998.U. P. bola tampar dan olahraga. serta sukan dan permainan Di SK Bandau. Terdapat tiga (3) komponen/ bidang utama GERKO di Sekolah Kebangsaan Bandau. Bagi permainan bidang boleh Sukan dan di Permainan.2.

Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni. Manakala persatuan berasaskan minat. mata pelajaran di SK Bandau ialah Bahasa Melayu. sekolah rendah dan sekolah menengah boleh menubuhkan unit beruniform jurulatih mengikut keperluan setempat. kecenderungan dan hobi pula bertujuan untuk menarik minat dan memberi ilmu pengetahuan. personal atau dan kemudahan sedia ada di sekolah bagi mengendalikan dan melaksanakan aktiviti setiap unit beruniform. Bimbingan dan Kaunseling dan lain. perkhidmatan. Koperasi Sekolah. Sebagai contoh. Kelab Perpustakaan. Unit Beruniform ataupun Pasukan Pakaian Seragam yang ditubuhkan di SK Bandau ialah Tunas Kadet Remaja dan Pergerakan Puteri Islam Malaysia. .kecenderungan adalah mata dan hobi. Koir. Dalam bidang Unit Beruniform / Pasukan Pakaian Seragam. Persatuan berasaskan minat ini dan mata pelajaran (akademik) dalam bertujuan pelajaran dan untuk tersebut.lain. menambahkan Persatuan yang kemahiran pelajar ditubuhkan Keperluan berdasarkan persatuan keperluan berasaskan sekolah kemudahan diperoleh. kemudahan peralatan.

11 Tambahan No. Perundangan (A).0 SURAT PEKELILING IKHTISAS/ AKTA PELAJARAN/ PERATURAN. AKTA PENDIDIKAN 1996 ada dinyatakan. “penasihat” ertinya guru yang dilantik oleh guru besar atau pengetua untuk memberi nasihat kepada persatuan sekolah. 4. . PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN SEKOLAH) 1998 Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 130 Akta Pendidikan 1996. Dalam Peraturan-Peraturan ini:“guru besar” atau “pengetua” ertinya pegawai dalam Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan untuk mengurus sekolah.3. No.PERATURAN AM PELAKSANAAN KOKURIKULUM BAB I PENGUATKUASAAN AKTA PENDIDIKAN 1996 Dalam Warta Kerajaan Bertarikh 21hb Mei 1998. Menteri membuat peraturan yang berikut: 1. “jawatankuasa“ ertinya sekumpulan orang yang dilantik atau dipilih untuk menjalankan tugas persatuan sekolah. 2. hendaklah menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut:(a) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. Guru Besar atau Pengetua. P. “persatuan sekolah” ertinya apa-apa kelab atau persatuan murid dan guru sekolah. Peraturan-peraturan ini adalah terpakai bagi sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan.U (A) 196. Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada 21 Mei 1998. 3. Jilid 42. setelah menerima permohonan secara bertulis.41.

5. (2) Laporan itu hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas hari mula berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini atau dalam hal persatuan yang ditubuhkan selepas Peraturan-Peraturan ini berkuatkuasa. . laporan yang lengkap mengenai apa-apa perubahan dalam perlembagaan. (3) Perlembagaan dan peraturan persatuan sekolah hendaklah diluluskan oleh Guru Besar atau Pengetua. (2) Laporan itu hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas hari dari tarikh yang laporan tentang perubahan itu dibuat. (c) senarai aktiviti utama persatuan. atau (e) apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. laporan yang lengkap mengenai perkaraperkara berikut:(a) perlembagaan persatuan. dan hendaklah disahkan dengan tandatangan pengerusi dan setiausaha persatuan berkenaan. jawatankuasa atau ahli persatuan. (d) badan beruniform. (c) sukan dan permainan. 6. (b) senarai ahli jawatankuasa. (3) Guru Besar atau Pengetua boleh. (1) Jawatankuasa tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada Guru Besar atau Pengetua. (1) Jawatankuasa tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada Guru Besar atau Pengetua. dalam tempoh empat belas hari selepas mesyuarat pertama persatuan tersebut. peraturan. menerima atau enggan untuk menerima perubahan yang dinyatakan dalam subperaturan (1).(b) hobi dan rekreasi.

secara bertulis mengarah manamana persatuan sekolah dibubarkan jika dia berpuas hati bahawa persatuan itu mungkin digunakan bagi maksud:a. Guru Besar atau Pengetua boleh. c.7. Guru Besar atau Pengetua hendaklah melantik seorang atau beberapa orang guru untuk bertindak sebagai penasihat atau penasihat-penasihat bagi setiap persatuan sekolah dan Guru Besar atau Pengetua itu hendaklah menyimpan atau menyebabkan disimpan suatu rekod bertulis tentang maklumat itu dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh Pendaftar. Guru Besar atau Pengetua boleh. Yang memudaratkan kepentingan murid. Yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-peraturan ini. 12. aktiviti. Guru Besar atau Pengetua hendaklah menyimpan atau menyebabkan disimpan suatu rekod tentang ahli-ahli persatuan sekolah dalam tempoh tiga puluh hari selepas berkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh Pendaftar. keahlian atau yang selainnya berkenaan dengan persatuan itu. (1) Pendaftar. 8. Yang tidak memberi manfaat kepada murid dan guru. 10. 9. b. Pendaftar. atau d. mengarahkan mana-mana persatuan sekolah mematuhi peraturan tentang pengurusan. . (2) Guru Besar atau Pengetua hendaklah menyimpan atau menyebabkan supaya disimpan suatu akaun yang sewajarnya dan hendaklah menyimpannya dibawah jagaannya bagi tempoh tidak kurang dari enam bulan setelah berakhir tiap-tiap tahun kewangan dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksan oleh Pendaftar. (1) Akaun bagi tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah di bawah kawalan Guru Besar atau Pengetua atau Guru Penasihat. Propaganda politik yang memudaratkan kepentingan Malaysia atau awam.

IV (25): PN.(2) Tiap-tiap arahan yang dibuat di bawah subperaturan (1) atau peraturan 10 hendaklah disiarkan dengan menampalkan suatu salinan mengenainya di papan kenyataan sekolah atau mana-mana tempat yang boleh dilihat di premis sekolah. Guruguru yang telah banyak berjasa dalam kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya.] DATO‟ SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK Menteri Pendidikan LAPORAN JAWATANKUASA KABINET MENGKAJI PELAKSANAAN DASAR PELAJARAN 7hb NOVEMBER 1979 TELAH MEMPERAKUKAN Perkara 50. Guru-guru hendaklah didedahkan kepada pendekatan yang menarik dalam pengendalian kegiatan-kegiatan kokurikulum apabila mereka menjalani kursus latihan perguruan. Semua murid hendaklah digalakkan supaya mengambil bahagian secara lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. (PU²) 569. 13. Peraturan-peraturan Di Bawah Seksyen 92 Ordinan Pelajaran 1952 Dibatalkan. maka adalah diperakukan supaya guru-guru yang memimpin pasukan tersebut hendaklah terdiri dari mereka yang telah menerima latihan kepimpinan dan pengendalian dalam pergerakanpergerakan tersebut. Untuk meninggikan lagi mutu kegiatan pasukan pakaian seragam di sekolahsekolah. Memandangkan latihan Pasukan Kadet Tentera dan Pasukan Kadet Polis adalah sangat berfaedah untuk menyemai semangat disiplin dan . Perkara 51. Dibuat 8 April 1998 [KP (PUU) S 10075/07/1/Jld. Perkara 52.

Persatuan Bahasa seperti Persatuan Bahasa Malaysia. Pertandingan senaman beramai. Sekolah-sekolah digalakkan menubuhkan persatuan/kelab yang boleh mendatangkan faedah kepada murid-murid. Murid-murid dari berbagai kaum hendaklah juga digalakkan menyertai persatuan bahasa selain daripada persatuan bahasa ibunda mereka sendiri. Sekolah-sekolah hendaklah mengadakan senaman beramai-ramai yang melibatkan penyertaan semua murid. memupuk dan menanam minat murid-murid dan meningkatkan kemajuan mereka dalam penggunaan sesuatu bahasa.ramai diantara pasukan-pasukan di sesebuah sekolah dan diantara sekolah-sekolah hendaklah dijalankan. Perkara 53. Perkara 54. Pemilihan persatuan/kelab yang hendak ditubuhkan itu hendaklah berasaskan kepada kemudahan yang ada dengan suasana dan persekitaran serta keperluan tempatan. maka adalah diperakukan supaya pasukan-pasukan tersebut hendaklah diperluaskan keseberapa banyak yang boleh. Persatuan Bahasa Tamil dan sebagainya hendaklah ditubuhkan dengan tujuan untuk menyemai. . 2. 2. Untuk memastikan kegiatan sukan dan olahraga dapat mencapai matlamat yang ditentukan adalah diperakukan: 1. Persatuan Bahasa Cina.berdikari. adalah diperakukan bahawa: 1. Untuk menjamin supaya persatuan-persatuan atau kelab-kelab di sekolahsekolah dapat memainkan peranan dalam pembentukan perpaduan di kalangan murid-murid. jalan kaki dan sebagainya. Permainan-permainan di sekolah seberapa yang boleh hendaklah melibatkan penyertaan murid yang ramai seperti dalam perlumbaan merentas desa. Di samping itu mereka yang hendak diberikan latihan atau kemahiran peringkat tinggi hendaklah dilayani juga. Persatuan Bahasa Inggeris.

negeri dan kebangsaan hendaklah terus dipergiatkan supaya matlamat perpaduan di antara murid-murid berbilang kaum dan lapisan masyarakat dapat dicapai. DAN BAHAWASANYA pendidikan mempunyai peranan penting dalam sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi. DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. ke arah mewujudkan sesuatu masyarakat yang bersatu padu. DAN BAHAWASANYA adalah menjadi suatu misi untuk menghasilkan system pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi Negara Malaysia. kesan daripada perkembangan pesat sains. daerah. teknologi dan maklumat. moral dan etika. Di samping itu guru-guru yang mengendalikan kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya supaya mereka lebih bergiat lagi terutama dari segi penyeliaan DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1996 BAHAWASANYA mengakui bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan Negara dan penyelamat bangsa. dan kekuatan rohani. liberal dan dinamik. Kegiatan sukan dan olahraga di peringkat sekolah. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global.3. Adalah diperakukan bahawa semua sekolah memperkemaskan lagi programprogram kokurikulum dan dalam pelaksanaan programprogram ini keutamaan hendaklah diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang boleh memupuk disiplin dikalangan murid-murid. keadilan sosial. . demokratik. Perkara 55.

berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. untuk mengambil kira akan prinsip am bahawa murid harus dididik mengikut hasrat ibu bapa masing-masing. DAN BAHAWASANYA adalah dianggap sesuatu yang perlu. dengan menyediakan pengajaran yang cekap dan selagi ia tidak melibatkan perbelanjaan awam yang tidak munasabah. . ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukunegara. rohani. pendidikan yang diberikan adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan yang akan memenuhi keperluan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga dan negara. berakhlak mulia. selagi ia selaras dengan dasar itu.DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. sosial. emosi.” DAN BAHAWASANYA dasar yang dinyatakan di atas akan dilaksanakan melalui suatu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. dan jasmani. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama. berketerampilan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan. serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya.

...5 dan 6) dikehendaki melibatkan diri dengan ketiga-tiga komponen kegiatan kokurikulum tersebut.. Keahlian/Penyertaan 1..... 3.. peraturan gerakkerja kokurikulum sekolah.. Pakaian Semasa menghadiri setiapa kegiatan.... setiap orang murid hendaklah memakai pakaian seragam sekolah ATAU pakaian yang sesuai untuk krgiatan bersukan ATAU pakaian seragam bagi unit pakaian seragam....1 Kedatangan adalah WAJIB..... 4......Pasuakan Pakaian Seragam 1.......PERATURAN-PERATURAN GERKO Dengan berpandukan kepada BUKU PANDUAN PENGURUSAN GERAK KERJA KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH yang telah dikeluarkan oleh pihak KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1985.... setiap murid adalah dikehendaki hadir dan menyertai kegiatan yang dirancangkan.....Persatuan Akademik Komponen B.. 2.. ..... Kedatangan 2...2 Setiap murid Tahap 2: (Tahun 4.Kelab Permaianan Komponen C. adalalah dimaklumkan bahawa : PIHAK SEKOLAH BOLEH MENYEDIAKAN GARIS PANDUAN DAN PERATURAN GERAK KERJA KOKURIKULUM A 1.1 Tiap-tiap seorang murid dikehendaki mengambil bahagian dalam gerak kerja kokurikulum sekolah iaitu :Komponen A............ Keselamatan dan Disiplin Setiap oarang murid hendaklan mematuhi segala peraturan sekolah...

KEGIATAN KOKURIKULUM YANG DIRANCANG DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH.1 Setiap persatuan/ kelab HENDAKLAH MEMPUNYAI PERLEMBAGAAN sendiri yang diluluskan oleh Guru Besar. 7. Perjalanan Gerakerja Kokurikulum 7.Pengakap .Persatuan Sains dan Matematik 2.1 Setiap murid adalah tanggungjawab bagi menjaga dan manjamin kemudahan dan peralatan sekolah yang digunakan itu dalam keadaan baik.Persatuan Bahasa Inggeris . Komponen A .Bola Sepak .Persatuan Bahasa Melayu . Kad Pelaporan Kokurikulum Kad Pelaporan ini hendaklah dibawa pada setiap kali murid menghadiri gerakkerja kokurikulum yang dilibati dan hendaklah diserahkan kepada uru penasihat untuk ditandatanganinya. B. Penggunaan Kemudahan dan Alatan 6.Bola Jaring 3. Komponen B . 1.Bulan Sabit Merah .Sofbol .5. Komponen C .Persatuan Agama Islam .Bola Baling . 6.

2 ……………………………………………………………………………….. Permaianan. NAMA 1. Pelaporan ialah penyampaian rekod maklumat tentang penglibatan murid dalam gerakerja kokurikulum sekolah...1 Alamat sekolah 3. 2.1 Persatuan ini dinamakan (Unit Beruniform.. 3. Persatuan/Kelab) ………………………………………………………………………………. 2..3 ……………………………………………………………………………….1 merekod maklumat berkenaan dengan peyertaan murid dalam bidang gerakerja kokurikulum...1 ……………………………………………………………………………. PERSATUAN/ KELAB 1. 3. PERMAINAN. PERLEMBAGAAN : UNIT BERUNIFORM. Pihak sekolah adalah bertanggungjawab bagi menyediakan Kad Pelaporan Gerakerja Kokurikulum. D MESYUARAT Mesyuarat Gerakerja KOKURIKULUM hendaklah diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun (awal tahun dan akhir tahun) dimana laporan perkembangan tiap-tiap gerakerja dinilai dan dikaji untuk tindakan selanjutnya. 3. Mesyuarat ini hendaklah diadakan bersama Guru Besar dan Penyelaras Kokurikulum. . PELAPORAN 1.. 2. Tujuan Pelaporan ialah untuk : 2. TUJUAN Tujuan persatuan ini antara lain adalah untuk : 3. ALAMAT 2.C.2 mengadakan laporan yang seragam untuk ibubapa dan penjaga mengenai kegiatan murid dalam gerakerja kokurikulumnya.

Setiap ahli Persatuan DIWAJIBKAN hadir atau mengambil bahagian dalam segala bentuk aktiviti yang dianjurkan. 3. f.1 PENAUNG 5. Seorang daripadanya lainnya ketua. 5.5 dan 6.2 Tanggungjawab Ahli : a.1 Keahlian bagi persatuan ini terbuka kepada semua pelajar ini yang belajar di Tahap 2 : Tahun 4. manakala Penasihat yang membantu.3 AJK : Persatuan ini ditadbirkan oleh AJK Persatuan dipilih dalam Mesyuarat Agong Tahunan yang diadakan tahun.4 ………………………………………………………………………………. PENTADBIRAN 5. 4. e. Ahli-ahli berhak menyemak hal-hal kewangan Persatuan untuk memastikan tidak berlaku penyelewengan d. c.3. Penasihat dengan memberi sebab-sebab yang munasabah.. pada awal sesi persekolahan setiap yang .5 ………………………………………………………………………………. KEAHLIAN 4.2 PENASIHAT : : Guru Besar Beberapa orang guru dilantik oleh Guru Besar sebagai sebagai Guru Penasihat.. Guru berperanan mengendalikan perjalanan persatuan. Ahli-ahli bertanggungjawab dalm memerhati dan mengambl tindakan yang berlunaskan perlembagaan supaya Persatuan ini bergerak dengan giat mengikut Perlembagaan. Setiap ahli mematuhi hak bersara dalam menentukan sesuatu keputusan b. 5. 4. Mereka yang tidak dapat berbuat demikian hendakalah memberitahu Guru .

9. MESYUARAT 8. . 8. KUMPULAN WANG Kumpulan atau yuran hanya boleh digunakan untuk aktiviti Persatuan. 8.1 Pindaan kepada Perlembagaan ini boleh dilakukan pada bila-bila masa yang diperlukan atas nasihat Guru Besar atau Guru Penasihat Persatuan.5 Pengumuman setiap mesyuarat hendaklah dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum mesyuarat diadakan. Persatuan berhak menerima sumbangan dalam bentuk wang atau lain-lain dari mana-mana pihak . PINDAAN PERLEMBAGAAN 9.Jawatankuasa tersebut terdiri daripada i Pengerusi : ii Naib Pengerusi : iii Setiausaha : iv AJK : 6.3 Mesyuarat Agong Tahunan hanya sah apabila dua pertiga dari ahli-ahli hadir 8.1 Mesyuarat Agong Tahunan diadakan pada ____________persekolahan atau pada satu tarikh yang sesuai yang diputuskan oleh AJK dan Guru Penasihat 8.4 Menghadiri mesyuarat pada masa-masa yang ditentukan adalah wajib kepada ahli-ahli kecuali atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. YURAN Setiap ahli dikenakan yuran sebanyak RM ____setahun dan wang itu dikutip melalui Bendahari Persatuan.2 Mesyuarat Jawatankuasa Persatuan diadakan sekurang-kurangnya dua bulan sekali atau bile-bile masa diperlukan. 7. 8.

Tambahan No. Perundangan (A): P.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. . Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Jalan Tengah 11950 Pulau Pinang. emosi. Alamat : Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tun Uda. PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tun Uda.ujian kecekapan yang diikutiinya. 3.U. Nama Persatuan : b. No. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tun Uda yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja. 11. rohani dan intelek PERATURAN 3 3. 41.2 Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. PENDAFTARAN 18/2002/SMKRTU LAMPIRAN PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.Contoh : PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA TUN UDA NO. a. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.

3 Setiausaha 6.2 Naib Pengerusi 6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.2 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.PERATURAN 4 4.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat.4 Penolong Setiausaha 6.3 6. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. 5.4 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.6.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.1 4. PERATURAN 5 5.1 6.2 KEAHLIAN Dibuka kepada semua murid sekolah ini.2 AHLI JAWATANKUASA Dilantik semasa Mesyuarat Agung. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 4.1 Pengerusi 6.6. 6.6.6. PERATURAN 6 6. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. 6. 6.3 Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.6.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.1 5.5 Bendahari .

7.1.6.3.4 Penolong Setiausaha 7.3 Setiausaha 7. 7.2 Naib Pengerusi 7.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) 6.4.6.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatankegiatan.2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.3.3.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2.6.4. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat Dari masa ke semasa. 7.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.6.4.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. 7.2.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. 7.3. 7.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat .2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.1. 7.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) PERATURAN 7 7.1.3 Mencatat kehadiran ahli 7. 7.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat. 7.6 Penolong Bendahari 6.1 Pengerusi TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7. 7.3.

1 Memeriksa.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7.5.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.8.5.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.5. . 7.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. 7.7. 7.5. 7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.5 Bendahari 7.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.5.7 Ahli Jawatankuasa 7.7.6.7. 7. 7.5.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.6.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. 7. 7.dari masa ke semasa.8. 7. 7.6 Penolong Bendahari 7.

4 Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. PERATURAN 10 10.2 Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. 8. PERATURAN 11 11.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. PERATURAN 9 9. 8.PERATURAN 8 8. 9.3 Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.1 AKTIVITI Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.1 KEHADIRAN/PENYERTAAN Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar.2 11.2 8.1 TINDAKAN DISIPLIN Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.1 11.00 seorang sebulan. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.3 PERATURAN-PERATURAN Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. 10. . PERATURAN 12 12.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.

2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.1 HAL-HAL LAIN Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.2. 14. PERATURAN 13 13.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.12.1 12. 13. 13.2 PINDAAN PERLEMBAGAAN Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.1 13. PERATURAN 14 14. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. 15. .2.2 Amaran lisan Amaran bertulis 12. ahli jawatankuasa.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12. PERATURAN 15 15.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.2 Segala hutang wajib dijelaskan.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.

1 Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah.... (RAMLI BIN PUTIH) Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap Tarikh: ............ 1/1985 bertarikh 2hb.2...7 Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail. dokumen- Dokumen rujukan berkaitan prosedur.. dan sukan/permainan.8 Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan Kemudahankemudahan asas.2... Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah..2. kurikulum kegiatan.. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). (HALIM BIN HASBULLAH) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: . pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan..……………………….2.. Januari 1985} 1... 1... {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah.....3 Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar.....2.. borang-borang penilaian. …………………….. 1. ……. 1.. 1. dan sijil-sijil).2. 1.2.2. undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan. pasukan pakaian seragam.. (HALIZABIN AHMAD) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: . 1..4 Menubuhkan Kegiatan Jawatankuasa yang Kerja terdiri Pengurusan daripada dan Penyelarasan penasihat Kokurikulum guru-guru persatuan/kelab.6 Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar.5 Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar....... . 1...……………….

kebangsaan dan antara bangsa.2. dan kemudahan 1. dan harta modal bidang kokurikulum. 1. 1. 1.16 Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum.3. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab. 1. . kesesuaian persekitaran.19 Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan.14 Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepadas guruguru. 11 : PU (A) 196} 1.2. 1.2. dan merentasi kurikulum. Mei 1998 Jil.1 Menyediakan Pembelajaran yang menarik.2.1. kesempatan. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb.15 Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan.2. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri.2. peluang. negeri. sumber bantuan dan kewangan.13 Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab.17 Menyedia. seperti sumber tenaga dan kepakaran.2.21 Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum. badan beruniform dan persatuan/kelab sukan dan permainan.2.10 Memperolehi dan mengemaskini inventori . 1.20 Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah. dan kecendorongan pelajar. bekalan pejabat.2. rangka perancangan kokurikulum sekolah.2. 42/No.18 Melaksanakan Skema Penilian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar.12 Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guru-guru penasihat.3 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum.2.2.2.(Lampiran Laporan) 1. 1. 1.9 Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan. 1. 1. menyeronokkan.11 Menyediakan perancangan dan jadual tahunan (takwim) kegiatan Kokurikulum sekolah. ruang. 1.

dan kepemimpinan dalam setiap bidang kokurikulum supaya murid/pelajar dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan masing-masing dalam bidang-bidang yang mereka sertai.bagi membantu murid/pelajar mengikuti. bangsa. dan kemudahan yang mencukupi dengan mempelbagaikan program dan aktiviti kokurikulum bagi membolehkan penyertaan murid/pelajar secara beramai-ramai.7 Semua program dan kegiatan kokurikulum yang dirancang. selamat. dan dikelolakan memberi peluang dan kesempatan kepada murid/pelajar .5 Menyediakan peluang. pencapaian. 1. penyertaan seramai mungkin murid-murid terpilih. kemahiran. ketahanan diri.6 Menyediakan skema peningkatan pengetahuan. ruang. ceria dan bersih. dan kesejahteraan diri murid/pelajar dan masyarakat. dan peragaan murid kepada khalayak yang lebih ramai dan terbuka.3. dan sejahtera dengan pewujudan iklim. dan berpeluang mengatasi atau mempertingkatkannya secara berterusan.3.2 Merancang.3. dianjur. budaya.3. 1.4 Dalam semua program kokurikulum penekanan diberi secara sedar kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme. dan pemupukan sikap positif dan nilai-nilai murni kemanusiaan dan keinsanan demi meningkatkan kualiti sahsiah. 1. menganjur.3. 1. dan mengalami alam persekolahan dalam keadaan selesa. dan negara.3 Dalam semua program kokurikulum penekanan diberi kepada pemerolehan dan peningkatan ilmu dan kemahiran baru. dan persekitaran sekolah yang kondusif.3. melalui. dan semangat perpaduan antara kaum dan wilayah bagi kesejahteraan masyarakat. dan mengelolakan kegiatan kokurikulum yang berbentuk aktiviti bagi tujuan mempelbagaikan pengalaman pembelajaran dan persekolahan murid/pelajar dalam usaha untuk melengkapkan dan memantapkan lagi pelaksanaan program akademik dan menjadikannya lebih berkaitan dan relevan dengan alam dan kehidupan di luar sekolah. 1. 1. disiplin. daya saing.

mengembangkan minat. dan cita rasa secara berhemah dan bijaksana melalui pelbagai genre dan budaya warisan bangsa.3. 1.11 Mewujudkan peluang kepada pelajar-pelajar mempertingkatkan daya saing dan daya tahan masing-masing.3. dan institusi-institusi pengajina tinggi.12 Merealisasikan unsur-unsur penghargaan dalam setiap aktiviti/kegiatan kokurikulum yang dianjur dan dikelolakan . dan mempertingkatkan penglibatan murid/pelajar dalam kegiatan-kegiatan kokurikulum.3. 1. ilham. 1. dan menatarkan idea. pendapat. di samping memperteguh semangat kesukarelawanan dan kekendirian. dianjur dan dikelolakan. untuk memperluas. syarikat-syarikat swasta.3.10 Seberapa boleh mewujudkan rangkaian kerjasama dengan agensiagensi kerajaan. bakat kreatif dan inovatif masing-masing. mempelbagai. buah fikiran.8 Menyediakan peluang dan kesempatan kepada pelajar-pelajar memperagakan kepada khalayak bakat dan kebolehan masing-masing dalam bidang-bidang yang mereka minati. 1.9 Menerapkan elemen-elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum yang dirancang.3. 1. pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan.

Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang murid dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada beberapa aspek iaitu :- BIL 1 2 3 4 ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan yang disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 Markah untuk aspek kehadiran adalah yang tertinggi bertujuan untuk menggalakkan murid hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. penglibatan yang cemerlang dalam kegiatan kokurikulum boleh dijadikan sandaran untuk mencapai cita-cita tersebut. Bagi murid yang bercita-cita untuk memasuki sekolah berasrama penuh.4. Markah aspek penglibatan pula diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. Semua murid mempunyai peluang yang sama untuk memperolehi markah kerana penilaian yang dibuat adalah setara.0 PENTAKSIRAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Penilaian kegiatan kokurikulum boleh merangsang murid-murid untuk bergiat lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. . Manakala markah bagi aspek jawatan yang disandang pula diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Markah aspek pencapaian diukur melalui pencapaian murid dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / kebangsaan dan antarabangsa.

Setelah mendapat nilai tersebut. Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni c) Aktiviti sukan dan permainan seperti Badminton. 3 dan tahap 2 diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. persatuan / kelab serta sukan dan permainan.Semua murid tahun 2. Bola Tampar dan Olahraga Markah bonus akan diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh murid dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Dalam hal ini. Penilaian kegiatan adalah berdasarkan kepada :a) Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Puteri Islam dan Tunas Kadet Remaja b) Aktiviti persatuan / kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti jadual berikut :- BIL 1 2 3 4 5 6 Ketua Murid JAWATAN MARKAH BONUS 10 8 7 6 5 3 Timbalan / Penolong Ketua Murid Pengawas Sekolah Pengawas Perpustakaan Badan. .badan Tertentu Ahli jawatankuasa termasuk penolong ketua /pengerusi / setiausaha / bendahari bagi badanbadan dalam komponen aktiviti kokurikulum 7 8 Ketua Kelas Penolong Ketua Kelas 2 1 Gred keseluruhan boleh diperolehi dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperolehi dan mendapatkan purata bagi ketigatiga markah tersebut. setiap murid akan memilih salah satu daripada aktiviti yang terdapat dalam kegiatan kokurikulum tersebut. ia hendaklah ditambah pula dengan markah bonus yang diperolehi.

Persatuan Bahasa Inggeris dan Persatuan Pendidikan Seni.1 HURAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM YANG DIJALANKAN DI SEKOLAH Aktiviti kokurikulum yang dijalankan di Sekolah Kebangsaan Bandau adalah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga unit kokurikulum sekolah. Manakala sukan / permainan pula terdiri daripada Bola Tampar. Komponen unit beruniform terdiri daripada Pergerakan Puteri Islam Malaysia dan Tunas Kadet Remaja. Sekolah Kebangsaan Bandau telah tampil sebagai kontinjen sukan terbaik kategori Sekolah Kurang Murid (SKM) peringkat daerah Membakut. Badminton dan Olahraga. . aktiviti 1 Murid 1 Sukan pula menyusul. Aktiviti kokurikulum di sekolah ini merangkumi unit beruniform. Antara sukan yang Olahraga. Sekolah ini juga banyak menyertai permainan dalam Majlis Sukan Sekolahsekolah Daerah (MSSD) peringkat Daerah Membakut dan Bahagian Beaufort. persatuan /kelab dan sukan / permainan. Selesai aktiviti kokurikulum dilaksanakan. Sekolah ini juga merupakan sekolah yang aktif di dalam kegiatan kokurikulum. Persatuan / Kelab pula terdiri daripada Persatuan Bahasa Melayu.0 REFLEKSI 5.5. Bola Sepak dan Bola Tampar. Kesemua aktiviti kokurikulum ini dilaksanakan pada setiap hari Rabu petang selepas waktu persekolahan mengikutjadual yang telah ditetapkan oleh Unit Kokurikulum sekolah Kebangsaan Bandau. Pada awal tahun 2012.

Guru.2 KELEBIHAN Kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh. Kejayaan demi kejayaan yang dikecapi adalah hasil daripada guru dan murid yang begitu komited dan bersungguh-sungguh dalam setiap aktiviti yang disertai.guru juga tidak pernah lalai untuk membantu perjalanan aktiviti kokurikulum di sekolah di samping memastikan pendokumentasian setiap aktiviti yang dijalankan. Nasyid. Pentadbir juga tegas dalam memastikan pelaksanaan kokurikulum berjalan mengikut apa yang telah diarahkan. . Sekolah Kebangsaan Bandau adalah sebuah sekolah yang amat menitikberatkan aktiviti kokurikulum ini. Oleh yang demikian.sungguh dan optimis. Hal ini dapat dibuktikan melalui kesungguhan dan minat yang mendalam oleh guru dan murid-murid dalam semua aktiviti yang dijalankan. Tahun demi Tahun. Kesimpulannya walaupun Sekolah Kebangsaan Bandau adalah sekolah berkomuniti kecil.Selain aktiviti kokurikulum. dan Bercerita. Sekolah Kebangsaan Sungai Ara juga banyak menyertai pertandingan ko-akademik seperti Tilawah Al-quran. tetapi sekolah ini mempunyai potensi yang cerah untuk mencapai ke tahap yang lebih baik dan tampil sebgai sekolah yang cemerlang dan gemilang dalam bidang kurikulum mahupun kokurikulum kerana mempunyai guru-guru dan murid-murid yang bersungguh. Latihan yang kerap diadakan ke atas murid yang akan memasuki pertandingan giat dijalankan. 5. Hafazan. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. setiap sekolah harus menitikberatkan aktiviti kokurikulum ini tanpa mengabaikan kurikulum. Sekolah Kebangsan Bandau berusaha menaikkan nama dan menempa kejayaan.

tetapi guru. Sekolah ini telah menetapkan aktiviti ini dijalankan pada setiap petang Rabu bermula pada jam 2. Dari segi waktu perlaksanaan. Walaupun pelaksanaannya adalah selepas waktu persekolahan. waktu yang dipilih untuk perlaksanaan kokurikulum ini adalah waktu yang paling sesuai dan baik. Sekolah ini juga mempunyai guru dan kakitangan sokongan yang berdedikasi.murid pergi lebih jauh serta bergiat aktif dalam apa jua aktiviti tidak kira di dalam mahupun di luar sekolah sekaligus memberi peluang murid untuk terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dalam usia yang muda.00 petang bagi aktiviti unit beruniform dan diselang-selikan dengan aktiviti persatuan dan permainan. rohani.murid dalam latihan kawad yang memerlukan ketinggian disiplin. Mereka juga amat bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan murid-murid dan dalam keadaan terurus semasa berada di dalam jagaan mereka di luar sekolah. Hal ini adalah kerana mereka bersedia dan sanggup berkorban tidak kira masa untuk melatih dan menghantar murid-murid jika ada pertandingan yang dijalankan di sekolah lain. perlaksanaan aktiviti kokurukulum ini pada waktu pagi dap memberikan kerjasama untuk hadir sama.guru dan murid tet Selain daripada itu. intelek juga sahsiah yang dapat mbawa murid. aktiviti kokurikulum di Sekolah Kebangsaan Bandau. Hal ini membuktikan warga Sekolah Kebangsaan Bandau memberkan komitmen yang sangat baik terhadap pelaksanaan kokurikulum di sekolah dan tidak mengira di antara satu sama lain unuk turun padang bersama murid. aktiviti kokurikulum di Sekolah Kebangsaan Bandau berjaya melahirkan insan yang serba boleh serta seimbang dari segi jasmani. kegigihan guru dan murid.00 petang hingga 3. emosi. Misalnya. agar mereka terbiasa dengan operasi bakti dan khidmat kepada masyarakat setempat mahupun masyarakat luar. sosial. kekuatan fizikal dan kecerdasan mental membuahkan hasil apabila sekolah ini telah tampil sebagai johan dalam pertandingan kawad peringkat daerah Membakut yang telah diadakan pada awal Januari 2012.Murid-murid akan diberi latihan oleh guru untuk menyertai pertandingan dipelbagai peringkat. Konklusinya. .

guru dan murid hanya bergantung pada gelanggang bola tampar untuk menjalankan aktiviti. Justeru itu. Antaranya ialah ketiadaan padang menyukarkan guru dan murid menjalankan aktiviti dengan jayanya. Perkara ini adalah disebabkan oleh kawasan sekolah yang terhad dan tidak luas untuk mewujudkan padang. Kemenangan dalam sukan juga agak sukar untuk diraih disebabkan penglibatan dalam sukan yang berlainan mengakibatkan keletihan murid yang terlibat. oleh murid yang sama Walaubagaimanapun. murid. bilangan murid yang kecil atau kurang menyebabkan aktiviti kokurikulum sukar untuk dilaksanakan.5. terdapat beberapa kekangan atau kelemahan yang dapat saya lihat daripada aktiviti yang dijalankan di Sekolah Kebangsaan Bandau. Sekiranya kelemahan ini dapat ditangani . pergerakan murid terhad untuk bermaian dan menyukarkan murid yang yang memasuki pertandingan menjalani latihan olahraga dan sebagainya. daripada pemerhatian yang dilakukan. Guru. Selain itu. Namun begitu. Sesuatu aktiviti yang dijalankan atau sukan untuk pertandingan akan melibatkan murid yang sama.3 KELEMAHAN Kementerian Pendidikan sentiasa menggalakkan penyertaan murid-murid dalam apa jua aktiviti sukan dan memperakukan bahawa sukan sememangnya penting untuk membina ketahanan diri dan kesihatan disamping memupuk perkembangan jasmani. rohani dan emosi murid-murid. Ini akan menyukarkan guru untuk melatih murid membuat persediaan awal bagi sesuatu pertandingan kerana jarak di antara sesuatu pertandingan adalah rapat.murid masih mempunyai semangat yang tinggi untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang kokurikulum walaupun serba kekurangan. Hal ini menjadi lebih teruk apabila berlaku pertindihan program atau perlawanan yang melibatkan penyertaan murid yang sama kerana ia akan menyebabkan murid terbabit terpaksa menarik diri bagi salah satu program yang disertai. Sukan juga merupakan satu.satunya saluran yang berkesan bagi memupuk persefahaman dan perpaduan di kalangan murid.

Selain itu. guru-guru juga perlu sentiasa diperingatkan tentang tugasan masingmasing. kem dan seminar juga perlu dianjurkan oleh pihak sekolah untuk memberi pendedahan dan pengetahuan terhadap murid-murid tentang kepentingan gerak kerja kokurikulum dalam kehidupan mereka sebagai pelajar di samping meningkatkan semangat dan kesungguhan bagi muridmurid dalam mencapai kemajuan dalam bidang kokurikulum mahupun kurikulum. Kesimpulannya semua pihak harus bekerjasama dan bertanggungjawab . Langkah proaktif perlu dilakukan untuk menambah baik suasana dan keadaan. Antaranya. Setiap pelaksanaan gerak kerja kokurikulum perlulah dibuat analisa dan penilaian terlebih dahulu agar segala kegiatan dapat dijalankan dengan sempurna. Program motivasi.murid akan dapat mencapai prestasi yang lebih cemerlang di dalam bidang kokurikulum seiring dengan kecemerlangan di dalam bidang kurikulum.4 CADANGAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN Cadangan saya untuk meningkatkan pelaksanaan dan keberkesanan program kokurikulum di sekolah antaranya ialah pihak sekolah perlu prihatin dengan kelemahan yang wujud di sekolah ini. 5. pihak sekolah perlu mencari inisiatif bagaimana gerak kerja kokurikulum di sekolah dapat menarik minat murid. Mencari jurulatih atau pembimbing yang berkebolehan dalam sesuatu kegiatan amatlah diperlukan agar tujuan dan matlamat sebenar gerak kerja kokurikulum dapat dicapai. acara atau majlis yang berbentuk penghargaan dan ucapan perlu diadakan bagi meraikan murid-murid yang telah berjaya mengharumkan nama sekolah dan penglibatan diri dalam bidang yang diceburi. Selain itu. bersemangat dan prihatin dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Ini kerana dunia hari ini tidak lagi memandang kecemerlangan dalam bidang kurikulum sahaja yang membolehkan mereka melanjutkan pelajaran keperingkat yang lebih tinggi bahkan ianya merangkumi penglibatan dan keaktifan murid dalam kokurikulum di sekolah. Guru-guru perlu bersifat aktif.

gemilang dan terbilang akan dapat direalisasikan dengan jayanya. Jika ini berlaku. . seruan negara untuk melahirkan masyarakat yang cemerlang.dalam memastikan kecemerlangan murid-murid di dalam bidang kokurikulum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful