P. 1
PD-PRTIPNUIPPNU2009

PD-PRTIPNUIPPNU2009

|Views: 9|Likes:
Published by Abde Firmansyah

More info:

Published by: Abde Firmansyah on May 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

Sections

 • PERATURAN DASAR IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
 • PERATURAN DASAR
 • MUQADDIMAH
 • BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN
 • Nama
 • Kedudukan
 • BAB II AQIDAH dan ASAS
 • Aqidah / Asas
 • BAB III SIFAT DAN FUNGSI
 • Sifat
 • BAB IV TUJUAN DAN USAHA
 • Tujuan
 • Usaha
 • BAB V LAMBANG
 • BAB VI KEANGGOTAAN
 • BAB VII STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI
 • Struktur Organisasi
 • Cabang Istimewa
 • BAB VIII KEPENGURUSAN
 • Pengurus
 • Masa Khidmat
 • BAB IX PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA
 • BAB X PERMUSYAWARATAN
 • BAB XI KEUANGAN
 • BAB XII PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN
 • BAB XIII PENUTUP
 • PERATURAN RUMAH TANGGA IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
 • PERATURAN RUMAH TANGGA
 • BAB I HARI LAHIR ORGANISASI
 • Hari Lahir Organisasi
 • BAB II KEANGGOTAAN
 • Jenis Keanggotaan
 • Tata Cara Keanggotaan
 • Kewajiban Anggota
 • Hak Anggota
 • Disiplin Organisasi
 • Gugurnya Keanggotaan
 • BAB III PERANGKAT ORGANISASI
 • Perangkat Organisasi
 • BAB IV STRUKTUR ORGANISASI
 • Pimpinan Pusat
 • Pimpinan Wilayah
 • Pimpinan Cabang
 • Pimpinan Cabang Istimewa
 • Pimpinan Anak Cabang
 • Pimpinan Komisariat
 • Pimpinan Ranting
 • BAB V PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA
 • Pelindung
 • Dewan Pembina
 • BAB VI KEPENGURUSAN
 • Susunan Pengurus
 • Kriteria Pengurus
 • Pemilihan dan Penetapan Pengurus
 • BAB VII RANGKAP JABATAN
 • Rangkap Jabatan
 • Kekosongan Kepengurusan
 • Kekosongan Jabatan
 • BAB IX PERMUSYAWARATAN
 • Kongres
 • Kongres Luar Biasa
 • Rapat Kerja Nasional
 • Rapat Pimpinan Nasional
 • Konferensi Wilayah
 • Konferensi Wilayah Luar Biasa
 • Rapat Kerja Wilayah
 • Rapat Pimpinan Wilayah
 • Konferensi Cabang
 • Konferensi Cabang Luar Biasa
 • Rapat Kerja Cabang
 • Rapat Pimpinan Cabang
 • Konferensi Anak Cabang
 • Konferensi Anak Cabang Luar Biasa
 • Rapat Kerja Anak Cabang
 • Rapat Pimpinan Anak Cabang
 • Rapat Anggota
 • Rapat Anggota Luar Biasa
 • Rapat Kerja Anggota
 • Legitimasi Permusyawaratan
 • BAB X RAPAT-RAPAT
 • Pengambilan keputusan
 • Iuran
 • Pengelolaan keuangan
 • BAB XII PENUTUP
 • Ketentuan Penutup
 • PERATURAN DASAR IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
 • MUKADDIMAH
 • Waktu
 • BAB II AQIDAH DAN ASAS
 • Aqidah
 • Asas
 • BAB III KEDAULATAN
 • Kedaulatan
 • BAB IV SIFAT DAN FUNGSI
 • Fungsi
 • BAB V TUJUAN DAN USAHA
 • BAB VI KEANGGOTAN
 • Keanggotaan
 • BAB VII STRUKTUR ORGANISASI
 • BAB III PERMUSYAWARATAN
 • Permusyawaratan
 • BAB IX KEUANGAN
 • Keuangan
 • BAB X PERATURAN
 • Peraturan
 • BAB XI PERUBAAHAN DAN PEMBUBARAN
 • Perubahan
 • Pembubaran
 • BAB XI PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN
 • PERATURAN RUMAH TANGGA IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
 • BAB I ATRIBUT
 • Lambang
 • Lagu
 • Atribut lainnya
 • Jenis keanggotaan
 • Syarat keanggotaan
 • Proses keanggotaan
 • Kewajiban anggota
 • Pemberhentian anggota
 • BAB III STRUKTUR ORGANISASI
 • Pimpinan Anak Ranting
 • Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi
 • BAB IV PEMBENTUKAN ORGANISASI
 • Pembentukan Organisasi
 • BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN
 • Pimpinan wilayah
 • BAB VIII PERMUSYAWARATAN
 • RAPIMNAS
 • Rapimwil
 • RAPIMCAB
 • Rapim Ancab
 • Konferensi Komisariat PKPT
 • Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi
 • Konferensi, Konferensi Luar Biasa dan Rapat Kerja Cabang Istimewa
 • BAB IX RESHUFFLE
 • BAB X KEUANGAN
 • Kepemilikan
 • BAB XI KETENTUAN PENUTUP
 • Penutup

PERATURAN DASAR IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

HASIL KONGRES XVI IPNU Ponpes Al-Hikmah Brebes, 19-24 Juni 2009

1

PERATURAN DASAR MUQADDIMAH Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu alla ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Bahwasanya keyakinan umat Islam yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah sebagai prinsip hidup merupakan i’tikad dalam menegakkan nilai-nilai Islam, dasar berpijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila. Bahwasanya perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan melalui tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa adalah kewajiban bagi setiap warga negara, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Bahwasanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tak terpisahkan dari potensi generasi muda Indonesia, senantiasa berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan nilai-nilai Islam dan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwasanya atas dasar keinsyafan dan kesadaran akan tanggungjawab masa depan bangsa, kejayaan Islam, kemajuan Nahdlatul Ulama dan suksesnya pembangunan nasional, maka berkat rahmat Allah SWT, kami generasi muda Islam Indonesia menyatakan dengan Peraturan Dasar sebagai berikut: BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU yang didirikan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 H bertepatan dengan tanggal 24 Februari 1954 M di Semarang, untuk waktu yang tidak terbatas. Pasal 2 Kedudukan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) berkedudukan di Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB II AQIDAH dan ASAS Pasal 3 Aqidah / Asas

1.
2.

Ikatan pelajar Nahdlatul Ulama beraqidah Islam dengan menganut paham ahlussunnah wal jamaah. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/ kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BAB III SIFAT DAN FUNGSI Pasal 4 Sifat

IPNU adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagama an. Pasal 5 Fungsi

2

IPNU berfungsi sebagai: 1. Wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dalam pendidikan dan kepelajaran. 2. Wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama dan pemimpin bangsa. 3. Wadah penguatan pelajar dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam ahlussunah wal-Jamaah untuk melanjutkan semangat, jiwa dan nilai-nilai nahdliyah 4. Wadah komunikasi pelajar untuk memperkokoh ukhuwah nahdliyah, islamiyah, insaniyah dan wathoniyah. BAB IV TUJUAN DAN USAHA Pasal 6 Tujuan Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syari’at Islam menurut faham ahlussunnah wal jama’ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7 Usaha Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana pasal 6, maka IPNU melaksanakan usahausaha: 1. Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah organisasi. 2. Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa. 3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (maslahah al-ammah), guna terwujudnya khaira ummah 4. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi. BAB V LAMBANG Pasal 8 1. Lambang organisasi berbentuk bulat. 2. Warna dasar hijau, berlingkar kuning di tepinya, dengan diapit dua lingkaran putih. 3. Di bagian atas tercantum akronim “IPNU”, dengan tiga titik di antaranya dan diapit oleh tiga garis lurus pendek, yang satu di antaranya lebih panjang pada bagian kanan dan kirinya semua berwarna putih. 4. Di bawahnya terdapat bintang sembilan. Lima terletak sejajar, yang satu di antaranya lebih besar terletak di tengah dan empat bintang lainnya terletak mengapit membentuk sudut segitiga. Semua berwarna kuning. 5. Di antara bintang yang mengapit, terdapat dua kitab dan dua bulu angsa bersilang berwarna putih. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 9 1. 2. Setiap pelajar Islam yang menyatakan keinginanya dan sanggup menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU, dapat diterima menjadi anggota. Ketentuan-ketentuan tentang keanggotaan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga. BAB VII STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI Pasal 10 Struktur Organisasi Struktur Organisasi IPNU terdiri dari : Pimpinan Pusat untuk tingkat nasional, disingkat PP. 2. Pimpinan Wilayah untuk tingkat propinsi, disingkat PW.

1.

3

3. 4. 5.

Pimpinan Cabang untuk tingkat kabupaten/kota atau daerah yang disamakan dengan kabupaten/kota, disingkat PC. Pimpinan Cabang Istimewa untuk luar negeri, disingkat PCI. Pimpinan Anak Cabang untuk tingkat kecamatan, disingkat PAC. 6. Pimpinan Komisariat untuk tingkat lembaga pendidikan, disingkat PK. 7. Pimpinan Ranting untuk tingkat desa atau kelurahan dan sejenisnya, disingkat PR. Pasal 11 Cabang Istimewa 1. Untuk mencapai tujuan dan usaha-usaha sebagaimana Pasal 6 dan 7, IPNU membentuk departemen, lembaga dan badan yang merupakan bagian dari kesatuan organisatoris IPNU. 2. Kepengurusan IPNU di semua tingkatan dapat membentuk departemen, lembaga dan badan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. BAB VIII KEPENGURUSAN Pasal 12 Pengurus 1. Pengurus IPNU di semua tingkatan sesuai dengan struktur organisasi yang ada dipilih dan ditetapkan dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusanya. 2. Ketentuan mengenai komposisi, kriteria, pemilihan dan penetapan pengurus IPNU, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga. Pasal 13 Masa Khidmat Kepengurusan dibatasi dengan periodisasi masa khidmat berikut: 1. Masa khidmat untuk Pimpinan Pusat adalah 3 (tiga) tahun 2. Masa khidmat untuk Pimpinan Wilayah adalah 3 (dua) tahun 3. Masa khidmat untuk Pimpinan Cabang adalah 2 (dua) tahun 4. Masa khidmat untuk Pimpinan Anak Cabang adalah 2 (dua) tahun 5. Masa khidmat untuk Pimpinan Komisariat adalah 1 (satu) tahun 6. Masa khidmat untuk Pimpinan Ranting adalah 2 (dua) tahun Pasal 14 Ketentuan tentang kekosongan kepengurusan dan kekosongan jabatan pengurus di semua tingkatan, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga. BAB IX PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA Pasal 15 Di setiap tingkat kepengurusan sesuai dengan struktur organisasi yang ada, terdapat pelindung dan dewan pembina. Hal-hal berkaitan dengan pelindung dan dewan pembina lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rumah Tangga. BAB X PERMUSYAWARATAN Pasal 16 I. Permusyawaratan untuk tingkat nasional, terdiri dari: 1. Kongres 2. Kongres Luar Biasa 3. Rapat Kerja Nasional 4. Rapat Pimpinan Nasional Permusyawaratan untuk tingkat propinsi, terdiri dari: 1. Konferensi Wilayah 2. Konferensi Wilayah Luar Biasa 3. Rapat Kerja Wilayah 4. Rapat Pimpinan Wilayah

II.

4

maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat. c. Pasal 19 1. Permusyawaratan untuk tingkat kabupaten/kota atau daerah yang disamakan dengan kabupaten/kota. akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga 2. Rapat Pimpinan Anak Cabang Permusyawaratan IPNU untuk tingkat lembaga pendidikan dan desa/kelurahan atau sejenisnya terdiri dari: 1. Rapat Kerja Anak Cabang 4. maka segala hak milik organisasi diserahkan kepada organisasi yang sehaluan dan/atau badan wakaf. 2. Pemanfaatan iuran anggota lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rumah Tangga. Rapat Anggota 2.III. IPNU. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Dasar. Konferensi Cabang Luar Biasa 3. Konferensi Anak Cabang 2. Rapat Anggota Luar Biasa 3. 5 . I. umat Islam. Keuangan IPNU diperoleh dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama. Apabila IPNU dibubarkan. IPNU hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Kongres atau referendum yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut. terdiri dari: 1. Sumber dana di lingkungan IPNU bersumber dari: Iuran anggota Usaha yang sah dan halal Bantuan yang tidak mengikat 3. Rapat Kerja Cabang 4. Konferensi Cabang 2. II. Peraturan Dasar ini berlaku sejak waktu ditetapkan. 2. terdiri dari: 1. 1. BAB XII PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN Pasal 18 Peraturan Dasar IPNU hanya dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan minimal 2/3 suara dari jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah. b. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa 3. Rapat Kerja Anggota BAB XI KEUANGAN Pasal 17 a. BAB XIII PENUTUP Pasal 20 1. Rapat Pimpinan Cabang Permusyawaratan IPNU untuk tingkat Kecamatan.

PERATURAN RUMAH TANGGA IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA HASIL KONGRES XVI IPNU Ponpes Al-Hikmah Brebes. 19-24 Juni 2009 6 .

3. Setiap anggota kehormatan berhak: a. 3. Pasal 4 Persyaratan menjadi anggota adalah: 1. 2. Setiap anggota istimewa berhak: a. 3. serta organisasi lainnya. saran dan pendapat.PERATURAN RUMAH TANGGA BAB I HARI LAHIR ORGANISASI Pasal 1 Hari Lahir Organisasi Hari lahir organisasi adalah 20 Jumadil Akhir menurut kalender Hijriyah. Memberikan usul. Mengeluarkan usul. d. Menjaga dan membela keluhuran agama Islam. Anggota biasa pada dasarnya diterima melalui Pimpinan Ranting/Komisariat di tempat tinggalnya. 2. Pasal 6 Hak Anggota 1. Menyatakan kesediaanya secara tertulis kepada pimpinan IPNU setempat. Anggota kehormatan adalah orang yang berjasa kepada organisasi. peraturan-peraturan 7 . pengelolaan administrasinya diserahkan pada Pimpinan Ranting/Komisariat terdekat. anggota yang tidak diterima melalui Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat. Berusia antara 12 sampai dengan 29 tahun. Setiap anggota berhak: a. c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi. 4. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi. atau Pimpinan Anak Cabang. e. Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi. Memberikan usul. c. atau Pimpinan Cabang di daerah yang bersangkutan. Dalam keadaan khusus. Membayar iuran anggota. Pasal 5 Kewajiban Anggota Setiap anggota berkewajiban: 1. Memilih dan dipilih menjadi pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sudah mengikuti dan lulus jenjang pendidikan kader Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA). 2. Anggota Istimewa adalah alumni pengurus IPNU yang terwadahi dalam Majelis Alumni IPNU. Memberikan bimbingan dan bantuan kepada anggota dan pengurus. yaitu setiap pelajar Indonesia yang menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU. saran dan pendapat. Menjaga reputasi dan kemuliaan Nahdlatul Ulama. 2. selanjutnya disebut anggota. Menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota b. Pasal 3 Tata Cara Keanggotaan 1. b. atau 24 Februari menurut kalender Masehi. Anggota biasa. 2. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Jenis Keanggotaan Anggota IPNU terdiri dari: 1. 3. saran dan pendapat.

untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Wilayah yang lain dalam propinsi tersebut. Departemen adalah perangkat organisasi yang melaksanakan kebijakan IPNU pada bidangbidang tertentu. 2. BAB III PERANGKAT ORGANISASI Pasal 9 Perangkat Organisasi 1. 2. Dalam satu propinsi yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Cabang dapat didirikan Pimpinan Wilayah. 4. azas. Pasal 11 Pimpinan Wilayah 1. Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibukota propinsi. tujuan. 3. Memberikan bantuan kepada organisasi. tujuan dan/atau usaha IPNU atau yang dapat merugikan IPNU. Pimpinan Pusat merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat nasional. lembaga dan badan. Lembaga dan badan sebagai perangkat organisasi IPNU bersifat semi otonom. Pimpinan Wilayah bertanggungjawab kepada Konferensi Wilayah. 5. Pimpinan Pusat bertanggungjawab kepada Kongres. Perangkat organisasi IPNU sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Dasar adalah departemen. azas. Pimpinan Pusat sebagai tingkat kepengurusan tertinggi dalam IPNU merupakan penanggungjawab kebijakan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusankeputusan Kongres. Pasal 8 Gugurnya Keanggotaan Seseorang dinyatakan gugur keanggotaannya karena: 1. dan/atau usaha yang bertentangan dengan akidah. 2. 4. 3. c. Pimpinan Cabang merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai 8 . Lembaga adalah perangkat organisasi yang melaksanakan kebijakan IPNU pada bidangbidang yang membutuhkan penanganan khusus. 4. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi. dan sebagai pelaksana Pimpinan Pusat untuk daerah yang bersangkutan. 2. Diberhentikan karena melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga atau sebab-sebab lainnya. Mundur atas permintaan sendiri yang diajukan kepada pimpinan IPNU secara tertulis. Pasal 12 Pimpinan Cabang 1. yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat propinsi. Badan adalah perangkat taktis organisas dalam menangani bidang-bidang tertentu. Pimpinan Wilayah berfungsi sebagai koordinator Pimpinan Cabang di daerahnya. Pimpinan Wilayah merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat propinsi. 5. Pimpinan Pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.b. yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat nasional. 3. BAB IV STRUKTUR ORGANISASI Pasal 10 Pimpinan Pusat 1. Pasal 7 Disiplin Organisasi Anggota IPNU tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi lain yang mempunyai akidah.

4. Pimpinan Ranting memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya. Pasal 15 Pimpinan Komisariat 1. Pasal 16 Pimpinan Ranting 1. 4. 5. serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang untuk daerahnya. Pimpinan Cabang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Komisariat yang lain. Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di luar negeri. serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang untuk daerahnya. 2. 3. Pimpinan Anak Cabang merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat kecamatan. Pimpinan Ranting merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat desa/kelurahan atau sejenisnya. atau lembaga pendidikan lainnya. Pasal 14 Pimpinan Anak Cabang 1. pesantren. Pimpinan Cabang Istimewa bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang Istimewa. 2. 2. Pasal 13 Pimpinan Cabang Istimewa 1. 5. Dalam satu daerah kecamatan yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Ranting atau 15 (lima belas) anggota. Dalam satu kabupaten/kota yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Anak Cabang atau 45 (empat puluh lima) anggota. 9 . serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Cabang untuk daerahnya. 4. Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di ibukota kecamatan. Pimpinan Cabang beranggungjawab kepada Konferensi Cabang. Pimpinan Komisariat bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Anak Cabang yang lain. Pimpinan Anak Cabang memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat di daerah kewenangannya. 5. Pimpinan Anak Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Anak Cabang. Pimpinan Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Pimpinan Ranting merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat desa atau kelurahan. Dalam satu lembaga pendidikan yang telah mempunyai sedikitnya 10 (sepuluh) anggota dapat didirikan Pimpinan Komisariat. 3. 4. dapat didirikan Pimpinan Anak Cabang. Pimpinan Komisariat berkedudukan di lembaga pendidikan yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat lembaga pendidikan.pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat kabupaten/kotamadya/kota administratif. 6. Pimpinan Cabang memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Anak Cabang di daerah kewenangannya. 3. Dalam keadaan khusus (bila terdapat kepengurusan Cabang Nahdlatul Ulama) diperbolehkan mendirikan Pimpinan Cabang. perguruan tinggi. 5. dapat didirikan Pimpinan Cabang dan selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Cabang yang lain. 3. 2. yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat kabupaten/kota. Dalam satu desa/kelurahan atau sejenisnya yang telah mempunyai sedikitnya 10 (sepuluh) anggota dapat didirikan Pimpinan Ranting. 3. Hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan tata cara pembentukan Pimpinan Cabang Istimewa serta pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi. Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (disingkat PCI IPNU) merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi IPNU di sebuah negara di luar negeri. Pimpinan Komisariat memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya. 2. untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Ranting yang lain. yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat kecamatan. serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat untuk daerahnya. Pimpinan Komisariat merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat sekolah.

Pengurus Pimpinan Wilayah terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga. beberapa wakil sekretaris jenderal. Pengurus b. sekretaris jenderal. b. Pimpinan Cabang a. Pengurus Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga. sekretaris. Memberikan dorongan. 3. serta beberapa wakil bendahara. Dewan Pembina berfungsi: a. Pengurus Pimpinan Komisariat/Ranting terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga b. beberapa ketua. b. Pasal 18 Dewan Pembina 1. wakil ketua umum. serta beberapa wakil bendahara. beberapa wakil sekretaris. beberapa wakil ketua. Pimpinan Wilayah a. 3. serta beberapa wakil bendahara. Alumni pengurus IPNU sesuai dengan tingkatan masing-masing. Pengurus Harian terdiri dari: ketua. 3. Fungsi pelindung: a. beberapa wakil ketua. bendahara. Pengurus Harian terdiri dari: ketua umum. sekretaris. Pengurus Harian terdiri dari: ketua. 2. beberapa wakil ketua. b. Pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga. Pimpinan Pusat a. bendahara umum. Pelindung adalah Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkat kepengurusan yang bersangkutan. 4. bendahara. 2. Khusus untuk kepengurusan komisariat. BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 19 Susunan Pengurus 1. b. beberapa wakil ketua. serta beberapa wakil bendahara. Memberikan pembinaan secara berkesinambungan dan memberikan nasehat baik diminta ataupun tidak diminta. Orang-orang yang mempunyai hubungan moril dan berjasa terhadap pembinaan generasi muda Nahdlatul Ulama.BAB V PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA Pasal 17 Pelindung 1. b. 10 . Struktur Dewan Pembina terdiri dari seorang koordinator dan beberapa anggota. 5. Pengurus Harian terdiri dari: ketua. beberapa wakil sekretaris. Pengurus Pimpinan Anak Cabang terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga. Pimpinan Komisariat/Pimpinan Ranting a. Pengurus Harian terdiri dari: ketua. beberapa wakil sekretaris. pelindung dapat merupakan pimpinan lembaga pendidikan. beberapa wakil sekretaris. b. Memberikan dorongan moril maupun materiil kepada organisasi. Pimpinan Anak Cabang a. bendahara. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada organisasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dewan Pembina IPNU di semua tingkat kepengurusan terdiri dari: a. sekretaris. saran-saran dan bantuan moril maupun materil. sekretaris. bendahara. 2. serta beberapa wakil bendahara.

Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Pusat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.  Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Cabang. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat. 3. Pengalaman organisasi:  Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota. c. Ketua Pimpinan Wilayah bertanggungjawab kepada Konferensi Wilayah. Kriteria pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah: a. 2.  Pernah menjadi pengurus Pimpinan Ranting atau Pimpinan Komisariat atau Pimpinan Anak Cabang. 4. b. b. Kriteria pengurus Pimpinan Ranting/Komisariat adalah: a. c. Latihan Kader Muda (LAKMUD). Pengalaman organisasi:  Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota. b.Pasal 20 Kriteria Pengurus 1. Pimpinan Pusat dikukuhkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Cabang ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. b. c. Kriteria pengurus Pimpinan Cabang adalah: a.1 atau yang sederajat. Umur setinggi-tingginya 25 tahun. Ketua Umum dipilih oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat. Umur setinggi-tingginya 29 tahun. Pasal 21 Pemilihan dan Penetapan Pengurus 1. Pengalaman organisasi:  Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota. dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya. Ketua Umum bertanggungjawab kepada Kongres. d. b.  Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah. 2.  Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan Latihan Kader Muda (LAKMUD).  Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Pusat. c. 3. Ketua dipilih oleh Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa. c. 5.  Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan Latihan Kader Muda (LAKMUD). 11 . Kriteria pengurus Pimpinan Pusat adalah: a.  Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA). Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Wilayah ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pimpinan Wilayah disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan rekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat. c. b.  Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA). Umur setinggi-tingginya 27 tahun. Ketua Umum dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Kongres menyusun kepengurusan Pimpinan Pusat. dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya. Kriteria pengurus Pimpinan Wilayah adalah: a. d. Umur setinggi-tingginya 23 tahun. Pengalaman organisasi:  Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota. Umur setinggi-tingginya 23 tahun. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA). dan Latihan Kader Utama(LAKUT). Ketua dipilih oleh Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Luar Biasa. b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Wilayah menyusun kepengurusan Pimpinan Wilayah. Pendidikan serendah-rendahnya S. c.

Pimpinan Cabang disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan rekomendasi Pimpinan Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. organisasi underbow partai politik. Jika ayat (2) tidak terpenuhi. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Anak Cabang ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.b. dan atau jabatan politik lainnya. 2. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Ranting ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. d. Ketua Pimpian Anak Cabang bertanggung jawab kepada Konferensi Anak Cabang. Bagi pengurus yang mengikuti kegiatan politik atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik. 4. Bagi pengurus yang merangkap jabatan sebagaimana ayat (1). 2. BAB VIII KEKOSONGAN KEPENGURUSAN DAN KEKOSONGAN JABATAN 12 . b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun kepengurusan Pimpinan Komisariat. b. 2. diharuskan memilih salah satu jabatan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan. c. maka pengurus tersebut dapat diberhentikan oleh pengurus yang bersangkutan atau tingkat kepengurusan di atasnya. Ketua Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang 4. c. d. dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya. 3. d. diwajibkan untuk non-aktif. atau kepengurusan IPNU di daerah atau tingkat yang berbeda. c. b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun kepengurusan Pimpinan Ranting. Pimpinan Ranting disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Pimpinan Anak Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. d. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Cabang menyusun kepengurusan Pimpinan Cabang. Ketua dipilih oleh Konferensi Anak Cabang atau Konferensi Anak Cabang Luar Biasa. Ketua Pimpinan Ranting bertanggung jawab kepada Rapat Anggota 6. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Anak Cabang menyusun kepengurusan Pimpinan Anak Cabang. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Komisariat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pimpinan Komisariat disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Pimpinan Anak Cabang dan pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Pengisian kekosangan jabatan akibat pemberlakukan ayat (3) dilakukan dengan mekanisme yang berlaku. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya. Rangkap jabatan organisasi adalah merangkap dua atau lebih jabatan kepengurusan harian di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ketua Pimpinan Komisariat bertanggung jawab kepada Rapat Anggota BAB VII RANGKAP JABATAN Pasal 22 Rangkap Jabatan 1. Pengurus dilarang melibatkan diri dan/atau melibatkan organisasi dalam kegiatan politik praktis. diharuskan memilih salah satu jabatan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan. c. Rangkap jabatan politik adalah merangkap jabatan pada kepengurusan harian partai politik. 5. Bagi pengurus yang merangkap jabatan sebagaimana ayat (1). Pasal 24 1. Pimpinan Anak Cabang disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Majelis Wakil Cabang (MWC) NU. Pasal 23 1.

Pimpinan Wilayah. Pembekuan kepengurusan. 2. Kekosongan jabatan ketua umum (untuk PP) atau ketua (untuk PW. Kekosongan kepengurusan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Pasal 26 Kekosongan Jabatan 1. Pimpinan Pusat membentuk panitia yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat. Membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan dan Pengembangan (GBP3).Pasal 25 Kekosongan Kepengurusan 1. 3. menjalankan tugas belajar atau tugas lainnya ke luar negeri atau luar daerah kerjanya. e. Di semua tingkat kepengurusan IPNU. c. mengundurkan diri secara suka rela dan beralasan. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan pengurus sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi. Untuk kelancaran penyelenggaraan Kongres. 2. Dalam hal yang bersangkutan terpilih menjadi ketua umum/ketua pada masa khidmat yang ketiga. atau diberhentikan secara tetap karena melanggar PD-PRT dan/atau peraturan organisasi lainnnya. d. maka hal tersebut diperbolehkan. Pasal 28 1. Kongres diadakan setiap 3 tahun sekali oleh Pimpinan Pusat dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat. 2. c. PR/PK) terjadi karena yang bersangkutan berhalangan tetap atau berhalangan tidak tetap. Berhalangan tidak tetap terjadi karena sakit tidak permanen. mengundurkan diri secara suka rela dan beralasan. Berhalangan tetap terjadi karena yang bersangkutan meninggal dunia. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan IPNU secara nasional. Kekosongan jabatan pengurus non-Ketua Umum/Ketua terjadi karena pengurus yang bersangkutan meninggal dunia. dan undangan. atau diberhentikan secara tetap karena melanggar PD-PRT dan/atau peraturan organisasi lainnnya. PC. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Kongres. BAB IX PERMUSYAWARATAN Pasal 29 Kongres 1. dan (3) diatur dalam Peraturan Organisasi. b. 4. Kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi karena yang bersangkutan berhalangan tidak tetap. Pengisian kekosongan jabatan sebagaimana ayat (1). d. Demisionerisasi resmi. Kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang diselenggarakan untuk: a. PAC. Demisionerisasi otomatis. b. Pasal 27 1. 3. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat. 3. atau didesak untuk mundur oleh separoh lebih satu dari pimpinan setingkat di bawahnya karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya. Pimpinan Cabang. Membahas dan menetapkan perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga. f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Tim Formatur. Pasal 30 13 . Membahas dan menetapkan Prinsip Perjuangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. atau permintaan ijin cuti karena sesuatu hal yang dikabulkan. seorang tidak diperbolehkan menjadi pengurus lebih dari 2 (dua) masa khidmat berturut-turut pada tingkat kepengurusan yang sama. Kekosongan kepengurusan terjadi karena sebab-sebab berikut: a. (2). 2. menunaikan ibadah haji.

Konferensi Wilayah Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Cabang yang sah. Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang. 3. 3. Konferensi Wilayah diselenggarakan untuk: a. serta penjabaran hasil Konferensi Wilayah. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah. 2. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Wilayah. 14 . c. koordinasi dan sinkronisasi program kerja. dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah. Pasal 32 Rapat Pimpinan Nasional 1. Rapat Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalahmasalah organisasi yang bersifat khusus. 3. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu dari jumlah Pimpinan Cabang yang sah. Konferensi Wilayah Luar Bisa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain. khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat nasional. Pasal 33 Konferensi Wilayah 1. 1. Rapat Pimpinan Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat. Rapat Kerja Nasional diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Pusat. Rapat Pimpinan Nasional diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu. 3. Pasal 35 Rapat Kerja Wilayah 1. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Wilayah dan Tim Formatur Pasal 34 Konferensi Wilayah Luar Biasa Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Wilayah Luar Biasa. Rapat Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat propinsi. koordinasi dan evaluasi program. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah d. Kongres Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain. 2. evaluasi. Pasal 31 Rapat Kerja Nasional 1. 2. Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis. Rapat Kerja Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat. serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan.Kongres Luar Biasa Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa 1. serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat propinsi. 2. Konferensi Wilayah diadakan setiap 3 tahun sekali oleh Pimpinan Wilayah dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang. dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat serta Pimpinan Wilayah. 3. 3. menyusun jadwal/program kerja. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat propinsi adalah Konferensi Wilayah. 2. b. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah. 2. Rapat Kerja Wilayah diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Wilayah.

Rapat Pimpinan Wilayah diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu. 2. khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat kabupaten. serta penjabaran hasil Konferensi Cabang. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kabupaten/kota adalah Konferensi Cabang. Rapat Pimpinan Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah. 3. dan dihadiri oleh Pimpinan Cabang. serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat kabupaten/kota. 2. Pasal 38 Konferensi Cabang Luar Biasa Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Cabang Luar Bisa. 3. 4. c. Konferensi Anak Cabang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Pimpinan Anak Cabang 15 . Konferensi Cabang Luar Bisa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain. Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah. 2.Pasal 36 Rapat Pimpinan Wilayah 1. Pasal 40 Rapat Pimpinan Cabang 1. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang d. khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat propinsi. atau Rapat Kerja Wilayah. 2. Rapat Pimpinan Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis. 1. b. 3. 2. Rapat Pimpinan Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang. Konferensi Cabang diselenggarakan untuk: a. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kecamatan adalah Konferensi Anak Cabang. Rapat Pimpinan Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Cabang. Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah. koordinasi dan evaluasi program. Pasal 41 Konferensi Anak Cabang 1. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Cabang dan Tim Formatur. Rapat Pimpinan Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Kongres. Pasal 37 Konferensi Cabang 1. 3. Rapat Pimpinan Wilayah dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Kongres atau Rapat Kerja Nasional. Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Anak Cabang. Pasal 39 Rapat Kerja Cabang 1. Konferensi Wilayah. Rapat Kerja Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang. dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang. Rapat Pimpinan Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis. Pimpinan Anak Cabang. Rapat Kerja Cabang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Cabang. 4. Konferensi Cabang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh Pimpinan Cabang yang dihadiri oleh Pimpinan Cabang. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat kabupaten/kota. Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan Anak Cabang. Rapat Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan. menyusun jadwal/program kerja. 2. 3.

Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat. Rapat Pimpinan Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isuisu aktual dan strategis. b. serta penjabaran hasil Konferensi Anak Cabang. Rapat Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan. 2. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah. c. Pasal 43 Rapat Kerja Anak Cabang 1. Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu. Pasal 44 Rapat Pimpinan Anak Cabang 1. d. 3. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalahmasalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain. 2. 4. 2. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat. dan dihadiri oleh Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat desa/kelurahan atau lembaga pendidikan. Konferensi Anak Cabang diselenggarakan untuk: a. serta membahas masalah-masalah khusus organisasi. 4. koordinasi dan evaluasi program. Rapat Kerja Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat. Rapat Pimpinan Anak Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang. Rapat Anggota diadakan setiap 2 tahun sekali oleh Pimpinan Ranting/dan 1 tahun sekali oleh Pimpinan Komisariat yang dihadiri oleh anggota. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Tim Formatur Pasal 42 Konferensi Anak Cabang Luar Biasa Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Anak Cabang Luar Bisa. 3. b.yang dihadiri oleh Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat kecamatan. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat dan Tim Formatur Pasal 46 Rapat Anggota Luar Biasa Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Bisa. Pasal 45 Rapat Anggota 1. khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat kecamatan. Rapat Anggota diselenggarakan untuk: a. Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang. 3. menyusun jadwal/program kerja. Rapat Kerja Anak Cabang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Anak Cabang. 1. 1. 2. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah. Rapat Kerja Anak Cabang dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat desa/kelurahan atau lembaga pendidikan adalah Rapat Anggota. 3. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 16 . Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Anak Cabang. 3. c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang d.

2. Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat atau anggota yang sah sesuai dengan tingkat permusyawaratan.organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain. Segala keputusan yang diambil dalam setiap permusyawaratan diupayakan dengan cara musyawarah dan mufakat. serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat desa/kelurahan atau lembaga pendidikan. Apabila tidak memenuhi ketentuan ayat (1) di atas. Rapat Pimpinan. 2. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah anggota. f. Rapat Kerja Anggota juga dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang. dan penjabaran hasil Rapat Anggota. 2. menyusun jadwal/program kerja. maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Ketentuan selanjutnya mengenai rapat-rapat diatur dalam Peraturan Organisasi. maka rapat dapat ditunda sampai batas yang tidak ditentukan. Pimpina Wilayah : 10 % c. Hasil pendapatan iuran anggota dibagi untuk kepentingan: a. Rapat Pleno Gabungan. Pasal 48 Legitimasi Permusyawaratan 1. Pasal 47 Rapat Kerja Anggota 1. Pimpinan Pusat : 05 % b. Rapat-rapat IPNU terdiri dari: a. Pasal 50 Pengambilan keputusan 1. Pimpinan Cabang : 25 % d. Konferensi Anak Cabang atau Rapat Kerja Anak Cabang. Rapat Panitia. Rapat Kerja Anggota diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat. g. Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah peserta pada tingkat kepengurusan yang bersangkutan. Rapat Harian. Pimpinan Cabang. Pimpinan Anak Cabang. 4. Pimpinan Cabang Istimewa. 2. 2. koordinasi dan evaluasi program. d. BAB X RAPAT-RAPAT Pasal 49 1. e. Rapat Pleno Paripurna. Segala jenis permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separoh lebih satu dari jumlah Pimpinan Wilayah. b. Rapat Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan. Jika ketentuan pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi. Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah anggota. 3. Rapat Kerja Anggota diadakan oleh Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat dan dihadiri oleh anggota. 2. 3. Rapat Koordinasi Bidang. c. Rapat Pleno. 3. Pimpinan Anak Cabang : 30 % 17 . BAB XI KEUANGAN Pasal 51 Iuran 1. Besaran iuran anggota ditetapkan dalam Peraturan Pimpinan Pusat.

e. Pimpinan Ranting/Komisariat : 30% Pasal 52 Pengelolaan keuangan Pengelolaan keuangan IPNU dilakukan secara jujur. 2. BAB XII PENUTUP Pasal 53 Ketentuan Penutup 1. 18 . Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini. akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan Peraturan Pimpinan Pusat. transparan dan akuntabel.

19 .

19-24 Juni 2009 20 .PERATURAN DASAR IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA HASIL KONGRES XV IPPNU Ponpes Al-Hikmah Brebes.

mengisi kemerdekaan melalui tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan. bertepatan dengan 29 Robi’ul Akhir 1424 H. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pasal 2 Waktu Organisasi ini merupakan kelanjutan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (1955-1988) dan Ikatan Putri – Putri Nahdlatul Ulama (1988-2003) yang didirikan pada 2 maret 1955 M bertepatan dengan 8 rojab 1374 H di Malang. kemajuan Nahdlatul Ulama dan sukses pembangunan Indonesia. kejayaan Islam. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmad Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan. 21 . dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. BAB III KEDAULATAN Pasal 6 Kedaulatan Kedaulatan IPPNU berada ditangan anggota dan dilaksanakan oleh Kongres. 3.PERATURAN DASAR MUKADDIMAH Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an laa ilaaha illallah Wa asyhadu anna muhammadan rosulullah 1. Bahwasanya pelajar putri Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari generasi Indonesia. Pasal 5 Asas IPPNU berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. dan kembali menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Juni 2003. untuk waktu yang tidak terbatas. BAB II AQIDAH DAN ASAS Pasal 4 Aqidah IPPNU beraqidah Islam Menurut faham ahlussunah waljama’ah dan mengikuti salah satu madzhab : Hanafi. Hambali. 2. Persatuan Indonesia. kami generasi penerus Nahdlatul Ulama menyatukan diri dalam wadah organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dengan Peraturan Dasar sebagai berikut : BAB I NAMA. berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai – nilai Pancasila. senantiasa berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan syariat Islam dan bertanggung jawab terhadap Pancasila sebagai azas kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwasanya keyakinan umat Islam yang berhaluan Ahlussunah Wal Jama’ah sebagai prinsip hidup merupakan I’tikad dalam menegakkan syari’at Islam. maka berkat rahmat Allah SWT. WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU. Maliki. 4. Bahwasanya atas dasar keinsyafan generasi muda akan tanggung jawab masa depan bangsa. Syafi’i. dasar berpijak dalam kehidupan bermasyarakat. kemaslahatan dan kecerdasan bangsa adalah kewajiban bagi setiap negara baik secara perorangan maupun bersamasama. Pasal 3 Kedudukan Organisasi ini berkadudukan di ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pimpinan Pusat. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap. Bahwasanya perjuangan mempertahankan.

Wadah berhimpun pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nilai – nlai dan cita– cita perjuangan NU. 6. 3. Pimpinan IPPNU di Propinsi. 5. Pasal 10 Usaha Menghimpun dan membina pelajar putri Islam dalam wadah organisasi IPPNU. Pimpinan IPPNU tingkat dusun (jika diperlukan) maka disebut pimpinan anak ranting atau disingkat PPART. disebut Pimpinan Ranting disingkat PR IPPNU. BAB VII STRUKTUR ORGANISASI Pasal 12 Struktur Organisasi Struktur organisasi IPPNU terdiri dari : 1. berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syari’at Islam Menurut faham Ahlussunah Waljamaah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anggota IPPNU adalah pelajar putri Islam yang berusia 12-30 tahun berjalan. Pimpinan IPPNU di Kecamatan. 4. 2. Pasal 8 Fungsi IPPNU berfungsi sebagai : 1. 2. Membina persahabatan dan kerjasama dengan organisasi putri Islam pada khususnya dan organisasi lain pada umumnya selama tidak merugikan organisasi IPPNU baik dalam maupun luar negeri. kemasyarakatan dan keagamaan yang bersifat nirlaba. 3. 7. BAB VI KEANGGOTAN Pasal 11 Keanggotaan 1. disebut Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC IPPNU. Wadah kaderisasi dan keilmuan pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kader – kader bangsa BAB V TUJUAN DAN USAHA Pasal 9 Tujuan Tujuan organisasi ini adalah kesempurnaan kepribadian bagi pelajar putri Indonesia sehingga akan terbentuk pelajar putri Indonesia yang bertaqwa kepada allah SWT. SLTA dan 1.BAB IV SIFAT DAN FUNGSI Pasal 7 Sifat IPPNU adalah organisasi kepelajaran. Mempersiapkan kader – kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa. 2. 8. SLTP. 3. Wadah komunikasi. Anggota IPPNU terdiri dari : Anggota Biasa dan Anggota Istimewa. disebut Pimpinan Wilayah disingkat PW IPPNU. Mengembangkan sumber daya pelajar diberbagai sektor kehidupan. disebut Pimpinan Pusat disingkat PP IPPNU. Pimpinan IIPPNU di Kabupaten atau Kota. disebut Pimpinan Cabang disingkat PC IPPNU. berilmu. Pimpinan IPPNU untuk Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi disebut Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi disingkat PKPT IPPNU. 5. 2. 22 . Pimpinan IPPNU Desa atau Kelurahan. 4. Pimpinan IPPNU untuk Lembaga Pendidikan Ditingkat Pondok Pesantren. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun garis besar kebijakan organisasi dan landasan program sesuai dengan perkembangan masyarakat. interaksi dan integrasi pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk menggalang Ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syi’ar Islam ahlussunah waljama’ah. Pimpinan IPPNU Tingkat Pusat.

Rapat Anggota Komisariat 24. Kongres 2. Rapat Pimpinan Nasional 6. Bantuan yang tidak mengikat BAB X PERATURAN Pasal 15 Peraturan Peraturan IPPNU terdiri dari : 1. 9. Usaha yang sah dan halal 3. Peraturan Dasar 2. Rapat Pimpinan Anak Cabang 18. Peraturan Organisasi 4. Pimpinan IPPNU Luar Negeri : disebut Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI IPPNU. Rapat Kerja Nasional 5. Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi 22. Rapat Pimpinan Cabang 14. Konferensi Wilayah 7. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa 16. Rapat Pimpinan Wilayah 10. Kongres Luar Biasa 3. Peraturan Administrasi BAB XI PERUBAAHAN DAN PEMBUBARAN Pasal 16 Perubahan Peraturan Dasar IPPNU hanya dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan 2/3 (dua per 23 . Rapat Kerja Komisariat 25. Rapat Kerja Komisariat Perguruan Tinggi 23. Rapat Kerja Cabang 13. Iuran Anggota 2. Rapat Kerja Cabang Istimewa 28. Ronferensi Cabang Istimewa 26. BAB III PERMUSYAWARATAN Pasal 13 Permusyawaratan Permusyawaratan IPPNU terdiri dari : 1. Rapat Kerja Ranting 20. Peraturan Rumah Tangga 3. Konferensi Cabang 11. Ronferensi Cabang Istimewa Luar Biasa 27. Konferensi Wilayah Luar Biasa 8. Konferensi Besar 4. Rapat Pimpinan Cabang Istimewa BAB IX KEUANGAN Pasal 14 Keuangan Keuangan IPPNU bersumber dari : 1.sederajat disebut Pimpinan Komisariat disingkat PK IPPNU. Rapat Kerja Anak Cabang 17. Rapat anggota anak ranting 21. Rapat Kerja Wilayah 9. Konferensi Cabang Luar Biasa 12. Rapat Anggota Ranting 19. Konferensi Anak Cabang 15.

BAB XI PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN Pasal 18 Ketentuan Penutup 1. Pasal 17 Pembubaran 1. Apabila IPPNU dibubarkan. IPPNU hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Kongres atau Referandum yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut. Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 . Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Dasar. 2. lebih lanjut akan diataur dalam Peraturan Rumah Tangga. mka segala hak milik organisasi diserahkan kepada organisasi yang sehaluan dan atau badan wakaf. 2.tiga) suara dari jumlah utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.

25 .

PERATURAN RUMAH TANGGA IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA HASIL KONGRES XV IPPNU Ponpes Al-Hikmah Brebes. 19-24 Juni 2009 26 .

Anggota biasa IPPNU adalah putri Islam berusia 12 – 30 tahun berjalan yang pernah atau sedang studi ditingkat sekolah menengah atau perguruan tinggi. 2. satu terletak diatas. Putri Islam berusia 12 – 30 tahun berjalan b. Pasal 6 Proses keanggotaan 1. Pasal 3 Atribut lainnya Ketentuan tentang arti lambang. Warna dasar hijau. dengan tidak terikat batasan usia. tujuan dan usaha yang bertentangan dengan asas . b. d. Anggota istimewa IPPNU adalah alumni pengurus IPPNU dan orang yang dianggap pernah berjasa terhadap organisasi. Anggota yang telah disahkan diberikan Kartu Tanda Anggota ( KTA ) oleh PC atas 27 . Dalam keadaan khusus. Isi lambang. empat buah menurun disisi kanan. 2. bintang sembilan. Tulisan IPPNU dengan lima titik dibelakang huruf berwarna putih berada dibawah bulu angsa dan diantara dua bunga melati. Anggota biasa diterima melalui ranting/anak ranting/komisariat. Syarat menjadi anggota biasa IPPNU : a. anggota yang tidak diterima melalui ranting/anak ranting/komisariat. c. Lambang organisasi berbentuk segi tiga sama sisi. dua kitab dan dua bulu angsa bersilang untuk ujung mata pena berwarna putih serta dua bunga melati putih di kedua sudut bawah lambang. penggunaan lagu dan atribut lainnya ditetapkan dengan Peraturan Organisasi dan Administrasi IPPNU. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 4 Jenis keanggotaan 1. Pengesahan anggota ditetapkan setelah mengikuti KKP(Diklatama Korps Kepanduan Putri) Masa Kesetiaan Anggota ( Makesta). Alumni pengurus IPPNU dan orang yang diangap berjasa terhadap organisasi. b. c. 2. d. Menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU. Pasal 2 Lagu Lagu – lagu wajib IPPNU terdiri dari mars dan hymne pelajar NU. aqidah. aqidah. Menyatakan kesediannya menjadi anggota kepada Pimpinan IPPNU setempat.berwarna kuning.PERATURAN RUMAH TANGGA BAB I ATRIBUT Pasal 1 Lambang 1. Proses keanggotaan anggota biasa : a. dikelilingi garis warna kuning yang kedua tepinya diapit oleh warna putih. pondok pesantren atau sederajat dan menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU. Menyatakan kesediaaan menjadi anggota secara tertulis kepada Pimpinan IPPNU setempat. tujuan serta usaha IPPNU. Pasal 5 Syarat keanggotaan 1. 4. Anggota IPPNU tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi lain yang mempunyai asas.pengelolaan administrasinya diserahkan pada Pimpinan Anak Cabang dan struktur yang diatasnya. Syarat menjadi anggota istimewa : a. 3. empat buah lainnya menurun disisi kiri.

Pasal 7 Hak Anggota 1. b. Setiap anggota istimewa berkewajiban melaksanakan hal – hal yang menjadi keputusan dan kebijakan kepengurusan IPPNU disetiap tingkatan. Memberikan bimbingan dan bantuan terhadap anggota dan pengurus. Bendahara umum h. c. Pasal 9 Pemberhentian anggota 1. Memperoleh mandat atau rekomendasi untuk mengikuti kegiatan diluar organisasi. Peraturan Administrasi dan Keputusan Organisasi. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan atau memegang jabatan lain yang diamanatkan kepadanya. 8 orang ketua (sesuai dengan jumlah departemen ) e. Setiap Anggota biasa berhak : a. Pelindung b. yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU ditingkat Nasional. Memperoleh perlakuan yang sama dari / untuk organisasi. Pasal 8 Kewajiban anggota 1. Diberhentikan karena melanggar disiplin oranisasi 2. Peraturan Organisasi. Format KTA dan tata cara pengisian KTA diatur dalam Peraturan Organisasi dan Peraturan Administrasi 2. c. Mengadakan pembelaan terhadap keputusan organisasi tentang dirinya. e. Ketua umum dipilih oleh Kongres untuk masa bakti 3 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan organisasi. 3 ketua lembaga (semi otonom) j. Setiap Anggota biasa berkewajiban : a. Meninggal dunia b. Sekretaris umum f. saran dan pendapat. c. Ketua Umum d. Atas permintaan sendiri d. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan) 3. Pasal 11 28 . Mengeluarkan usul. 4. tujuan dan kehormatan organisasi. 8 orang sekretaris (sesuai dengan jumlah ketua) g. 2. 8 orang bendahara (sesuai dengan jumlah ketua) i. 2. b. Mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga. Setiap Anggota istimewa berhak : a. Anggota biasa dan anggota istimewa berhenti karena : a. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi. Pimpinan pusat terdiri dari : a. Pimpinan pusat berkedudukan di ibu kota Negara Replubik Indonesia. Tata cara keanggotaan anggota istimewa sepenuhnya menjadi kebijakan kepengurusan IPPNU disetiap tingkatan. Pengaturan tentang pemberhentian anggota diatur dalam Peraturan Organisasi BAB III STRUKTUR ORGANISASI Pasal 10 Pimpinan Pusat 1. saran dan pendapat. d. Pimpinan pusat disahkan oleh PBNU dan bertanggung jawab kepada Kongres. e. 2. Menjunjung tinggi nama baik. Dewan Pembina c. Memberikan usul. f. b.permintaan PR/PK dengan rekomendasi PAC. Mendukung dan mensukseskan program organisasi. Telah habis masa keanggotaannya c.

3 ketua lembaga (semi otonom) j. 2 wakil sekretaris g. Pimpinan Ranting terdiri dari : a. 2. ketua 3. Pimpinan Wilayah disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Konperensi Wilayah. Ketua Umum d. 2 wakil bendahara i.Pimpinan Wilayah 1. Sekretaris dan 1 wakil sekretaris f. Dewan Pembina c. Sekretaris f. 4 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen) e. 2 wakil sekretaris g. Pimpinan Wilayah terdiri dari : a. Bendahara dan 1 wakil bendahara g. Ketua Wilayah dipilih oleh Konperensi Wilayah untuk masa bakti 3 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. 4 wakil ketua : ketua 1. 4. Pimpinan Anak Cabang disahkan oleh Pimpinan Cabang atas rekomendasi Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab terhadap Konperensi Anak Cabang. Pelindung b. Dewan Pembina c. Ketua dipilih oleh Konperensi Cabang untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.dan ketua 4 e. Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di ibu kota Kecamatan yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU ditingkat Kecamatan. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan) 3. Pasal 13 Pimpinan Anak Cabang 1. 4. Bendahara h. ketua 2. Sekretaris f. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan) 3. Pelindung b. Pasal 14 Pimpinan Ranting 1. 2. Pimpinan Ranting berkedudukan di Desa/Kelurahan yang merupakan Pimpinan IPPNU tertinggi ditingkat Desa/Kelurahan. Ketua d. Dewan Pembina c. Pimpinan Cabang terdiri dari : a. 2 wakil bendahara i. Pelindung b. Pimpinan Cabang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif yang merupakan Pimpinan IPPNU ditingkat Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif. Pimpinan Cabang disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pimpinan Wilayah dan atau Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Konperensi Cabang. Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibu kota Propinsi dan daerah istimewa. Pimpinan Anak Cabang terdiri dari : a. Ketua d. Dewan Pembina 29 . Pasal 12 Pimpinan Cabang 1. 2. 2 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen) e. 3 ketua lembaga (semi otonom) j. Pengurus pleno ( sesuai kebutuhan) 3. 2 ketua lembaga (semi otonom) h. yang merupakan Pimpinan tetinggi IPPNU ditingkat Propinsi. 2. Ketua dipilih oleh Konperensi Anak Cabang untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Bendahara h. 4. Pelindung b.

2 ketua lembaga (semi otonom) g. Dewan Pembina c. Ketua dan 1 wakil ketua d. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan) 3. yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU ditingkat Lembaga Perguruan Tinggi. Pimpinan Komisariat terdiri dari : a. 4. Bendahara dan 1 wakil bendahara f. Pasal 17 Pimpinan Komisariat 1. Pimpinan Ranting disahkan oleh PC atas rekomendasi PAC dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Pimpinan Anak Ranting disahkan oleh PC atas rekomendasi Pimpinan Ranting setempat dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Anak Ranting. Sekretaris dan 2 wakil sekretaris e. 2 ketua lembaga (semi otonom) g. Sekretaris dan wakil sekretaris e. Pimpinan Komisariat disahkan oleh PC atas rekomendasi Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren setempat dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Pasal 16 Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 1. 4. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan) 3. Pasal 15 Pimpinan Anak Ranting 1. Pasal 18 Pimpinan Cabang Istimewa 30 .c. yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Lembaga Pendidikan / Pondok Pesantren. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota Anak Ranting untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. 2 ketua Lembaga ( semi otonom) g. Bendahara dan 1 wakil bendahara f. Bendahara dan wakil bendahara f. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Dewan Pembina c. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya 4. Sekretaris dan 1 wakil sekretaris e. Dewan Pembina c. Pengurus pleno ( sesuai kebutuhan) 3. yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU ditingkat Desa/kelurahan. Sekretaris dan 1 wakil sekretaris e. Pimpinan Anak Ranting terdiri dari : a. 2 ketua Lembaga ( semi otonom) g. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi berkedudukan di Lembaga Perguruan Tinggi. 2. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi terdiri dari : a. Pimpinan Anak Ranting berkedudukan di Desa/Kelurahan. Pelindung b. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota Komisariat Perguruan Tinggi untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. 4. 2. Ketua dan 1 wakil ketua d. Pelindung b. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi disahkan oleh PC atas rekomendasi Perguruan Tinggi setempat dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Komisariat Perguruan Tinggi. Pimpinan Komisariat berkedudukan di Lembaga Pendidikan / Pondok Pesantren. 2. Pelindung b. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan) 3. Ketua dan wakil ketua d. Ketua dan 2 wakil ketua d. Bendahara dan 1 wakil bendahara f.

2. Pelindung untuk Pimpinan Komisariat Lembaga Pendidikan/Popndok Pesantren dari unsur pengurus Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren setempat berdasar pertimbangan Pengurus Cabang NU setempat. Fungsi Pelindung: a. 3. Alumni Pimpinan IPPNU sesuai tingkatan masing – masing. pengayoman pada organisasi dengan tingkatan masing – masing. Memberikan dorongan. 4. Memberikan bantuan moril maupun materil kepada orgnisasi. Lembaga Pendidikan. Memberikan pembinaam secara kontineu dan memberikan nasihat baik di minta ataupun tidak. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan) 3. b. Dalam satu desa/beberapa dusun yang letak geografisnya tidak tidak terletak pada 1 ranting maka bisa dibentuk anak ranting yang memiliki anggota sekurang-kurangnya 10 orang. Pimpinan Cabang Istimewa disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Konperensi Cabang Istimewa. 3. Pimpinan Cabang Istimewa terdiri dari : a. Dalam satu Desa / Kelurahan. 2. Dalam satu daerah Kecamatan yang telah mempunyai 3 ranting dan atau 3 komisariat dan atau 30 anggota dapat didirikan Pimpinan Anak Cabang dan selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Anak Cabang yang lain. Ketua Cabang dipilih oleh Konperensi Cabang Istimewa untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Dewan Pembina c. Pelindung untuk Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dari unsur pengurus Lembaga Perguruan tinggi setempat berdasar pertimbangan Pengurus Cabang NU setempat. Memberikan perlindungan. Sekretaris dan wakil sekretaris e. Pasal 21 Dewan Pembina 1. Dalam satu daerah Tingkat 1 yang sekurang – kurangnya mempunyai 3 Cabang dapat didirikan Pimpian Wilayah dan selanjutnya tidak diperbolehkan dibentuk Pimpinan Wilayah yang lain dalam satu Propinsi. 3. b. Pada tiap – tiap tingkatan kepengurusaan IPPNU terdapat pelindung. b. Fungsi Dewan Pembina : a. BAB IV PEMBENTUKAN ORGANISASI Pasal 19 Pembentukan Organisasi 1. Orang yang di anggap berjasa terhadap IPPNU. BAB VI KRITERIA PENGURUS 31 . Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di Luar Negeri. Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi yang telah mempunyai anggota sekurang – kurangnya 10 orang dapat dibentuk Pimpinan Ranting atau Pimpinan Komisariat. Bendahara dan wakil bendahara f. Ketua dan wakil ketua d.1. BAB V PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA Pasal 20 Pelindung 1. Pada tiap – tiap tingkatan kepengurusan IPPNU terdapat dewan pembina. 3 ketua lembaga (semi otonom) g. Pelindung b. 2. Pelindung adalah pengurus NU pada masing – masing tingkatan kepengurusan. 5. Pembina terdiri dari: a. 2. 5. saran – saran dan bantuan moril maupun materiil. Dalam satu Kabupaten / Kota yang telah mempunyai 3 Anak Cabang dan atau 6 Komisariat dan atau 45 anggota dapat dibentuk Pimpinan Cabang. 4. 4.

Sekurang – kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi b. c. dan mendapat rekomendasi dari PW 5. Pengalaman Organisasi : a. 7. Status bebas 6. a. sekretaris umum. d. b. Pasal 25 Pimpinan Anak Cabang 1. sekretaris umum. Pernah mengikuti Makesta. Pernah mengikuti Latihan Kader Muda d. Pengalaman Organisasi : a. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan Parpol dan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan Citra Diri IPPNU. 2. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang dan atau Pimpinan Ranting dan atau Pimpinan Komisariat. Pernah mengikuti latihan kader muda dan latihan kader utama d. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang dan atau Pimpinan Ranting dan atau Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi c. Khusus untuk pengurus harian di syaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Wilayah dan atau Pimpinan Cabang 5. Status bebas 6. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah. Pernah mengikuti latihan Kader Muda d. Usia setinggi – tingginya 25 tahun 2. bendahara umum harus bersedia tinggal di wilayah ibukota propinsi setempat. Pengurus harian khususnya ketua umum. Status bebas 32 . Usia setinggi – tingginya belum31 tahun 2. Pasal 24 Pimpinan Cabang 1. Status bebas 6. Usia setinggi – tingginya 27 tahun 2. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan parpol dan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan Citra Diri IPPNU. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan Parpol dan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan Citra Diri IPPNU 7. berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi 4. 4. Usia setinggi – tinginya 23 tahun. berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi. Berakhlak baik. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Pusat. Berakhlak baik.Pasal 22 Pimpinan Pusat 1. Khusus untuk pengurus harian di syaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang dan atau Pimpinan Anak Cabang 5. Pengalaman organisasi : Sekurang – kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi. khusus untuk ketua umum disyaratkan pernah menjadi pengurus pengurus pimpinan pusat. Pendidikan serendah – rendahnya S-1 3. pimpinan wilayah. 3. Sekurang – kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi b. Pendidikan serendah – rendahnya SLTA atau sederajat 3. Pengurus harian khususnya ketua umum. Pendidikan serendah – rendahnya SLTA atau sederajat 3. Sekurang – kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi b. Berakhlak baik. Pimpinan Wilayah dan atau Pimpinan Cabang c. Pendidikan seendah – rendahnya SLTP atau sederajat. Berakhlak baik. Pasal 23 Pimpinan Wilayah 1. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang dan atau Pimpinan Anak Cabang c. bendahara umum harus bersedia tinggal di Jakarta. Pengalaman Orgnisasi : a. berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi 4. berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi 4.

Status bebas 6.rendahnya SLTP atau yang sederajat. 6. b. Pendidikan serendah – rendahnya mahasiswa untuk Komisariat Perguruan Tinggi. 3. Pernah mengikuti Makesta. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Ranting 5. Pendidikan serendah. 2. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 5. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Ranting 5. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagaia anggota dan berprestasi. Berstatus bebas 6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan Parpol dan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan Citra Diri IPPNU. 3. Berstatus bebas. Pengalaman organisasi : a.5. Pengalaman organisasi : a. 2. Usia setinggi – tingginya 22 tahun untuk Komisariat Perguruan Tinggi. Pasal 26 Pimpinan Ranting 1. Berakhla baik. 5. b. 2. Berakhlak baik. Pendidikan serendah – rendahnya SLTP / sederajat. Berakhlak baik. BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN Pasal 31 Pimpinan Pusat 33 . Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan Parpol dan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan Citra Diri IPPNU. b. berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi. Pengalaman organisasi : a. Khusus untuk ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Komisariat. Usia setinggi – tingginya 18 tahun . Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota.rendahnya SLTP atau yang sederajat. Berakhlak baik. 3. c. Pendidikan serendah. c. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan Parpol dan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan Citra Diri IPPNU. Sekurang – kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota. berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi 4. Pimpinan Komisariat Masih Aktif Sebagai Siswa/Santri Di Lembaga Tersebut Pasal 30 Pimpinan Cabang Istimewa Kriteri pengurus Pimpinan Cabang Istimewa di atur berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat. b. Pasal 29 Pimpinan Komisariat 1. 4. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan Parpol dan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan Citra Diri IPPNU. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota. berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi 4. 2. 3. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagaia anggota dan berprestasi. Sekurang –kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota. Pasal 28 Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 1. c. c. Usia setinggi – tingginya 21 tahun. Pasal 27 Pimpinan Anak Ranting 1. berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi 4. Pengalaman organisasi : a. Usia setinggi – tingginya 21 tahun. Status bebas 6.

Rakercab. Rakernas. h. c. Melaksanakan Konferwil. Mengajukan rekomendasi kepada PW untuk mendapatkan Surat Pengesahan PC dari PP c. Rapimwil. yang bertentangan dengan PD/PRT. Konferwil. Rakernas. Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan PW atau PC. Mengambil kebijaksanaan untuk PW dan PC. b. yang bertentangan dengan PD/PRT. Mengambil kebijaksanaan organisasi untuk PAC/PR/PAR/PK. Mengaktifkan Korda Pasal 33 Pimpinan Cabang 1. Pimpinan Wilayah berkewajiban : a. i. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan. Konbes. Konbes. Menentukan kebijaksanaan umum sesuai PD/PRT untuk menjalankan roda organisasi. b. Mengesahkan PW dengan tembusan kepada Pengurus Wilayah NU setempat. b. f. b. d. yang melanggar peraturan organisasi melalui mekanisme Peratuaran Organisasi dan Peraturan Administrasi 2.Rapimnas. Membekukan PW atau PC. Memberiakan tanda penghargaan kepada pihak – pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat cabang.Rapimnas. apabila ketiganya tidak dapat mengambil keputusan. 2. Pimpinan Cabang berkewajiban : a. Rakernas . Pimpinan Pusat berkewajiban : a. i. Mengaktifkan Korwil Pasal 32 Pimpinan wilayah 1. d. Mengadiri setiap undangan atas nama PP. Pimpinan Wilayah berhak : a.1. yang bertentangan dengan PD dan PRT. baik intern maupun ekstern. Rakerwil. Menjalankan amanat Kongres. Rakerwil.Rapimnas dan kebijaksanaan PP. Melaksanakan Kongres. g. c. e. Memberikan rekomendasi kepada PP bagi pengesahan PC. Konbes. c. Pimpinan Cabang behak : a. Menentukan kebijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PW. Menjalankan amanat Kongres. Memberikan tandapenghargaan kepada pihak – pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak – pihak yang telah dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat wilayah. Mengesahkan PC dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah IPPNU dan Pengurus Wilayah NU setempat. c. Melakukan konsolidasi antar tingkat secara intensif. Mengusulkan kepada PW untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak – pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi 2. e.Rapimwil dan kebijakan PW. c. Bertanggung jawab kepada Kongres. Mengusulkan kepada PP untuk membatalkan keputusan atau kebijaksanaan PC. Membatalkan keputusan dan kebijaksanan PAC/PR/PAR/PK. Konfercab. Mengesahkan PAC dengan tembusan Pengurus Anak cabang NU setempat d. Mengesahkan PKPT/PK dengan tembusan PAC IPPNU dan Pengurus Ranting NU dan 34 . Mengusulkan kepada PP untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak – pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. f. Bertanggung jawab kepada Konferwil. Mengesahkan PR/PK dengan tembusan PAC IPPNU dan Pengurus Ranting NU/Pengurus Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren setempat.Rapimcab dan kebijakan PC. Konbes. g. d. Rakernas. apabila keduanya tidak dapat mengambil keputusan. e. d. b. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.Rapimnas sesuai dengan ketentuan yang berlaku h. b. Menjalankan amanat Kongres. Rakerwil. Mengusulkan berdirinya PC kepada PP. Pimpinan Pusat berhak : a. e. Mengusulkan kepada PP mengenai pengesahan terbentuknya PC dengan persetujuan PW. Rapimwil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konferwil.

c. Pasal 34 Pimpinan Anak Cabang 1. Rakerwil. Mengusulkan kepada PW dan PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak – pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. Pimpinan Ranting berkewajiban : a. Rakerancab kebijakan PAC dan Rapat Anggota b. 2. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan. Pimpinan Anak Cabang berhak : a. Konbes. d. Rapimwil. f. Bertanggung jawab kepada Konferancab. 35 . Konferwil. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak – pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat kelurahan/desa. Konfercab. Rapimwil. Pimpinan Ranting berhak : a. Konbes. Pimpinan Ranting berkewajiban : a. Rakercab. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan. Bertanggung jawab kepada Rapat Anggota pasal 37 Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 1. Rakercab. Mengusulkan kepada PC untuk memberiakn tanda penghrgaan kepada pihak – pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. Melaksanakan Rapat Anggota dan Rapat Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menjalankan amanat Kongres. Rakernas. Rakerancab dan kebijakan PAC. Pasal 35 Pimpinan Ranting 1. Konfercab. Rakerwil. b. Rakerancab kebijakan PAC dan Rapat Anggota b. 2. Rakernas. i. Rapimwil. Menjalankan amanat Kongres. Menentukan kabijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PR. d.Rapimcab. e. Menjalankan amanat Kongres. Konferwil. Rakernas. Konferwil.Rapimcab.Rapimnas. b. b. Memberikan rekomendasi kepada PC bagi pengesahan PR/PK. h.f. lembaga Perguruan Tinggi setempat. Pimpinan Komisariat berhak : a. Konfercab. Melaksanakan Konferancab dan Rakerancab sesuai dengan ketentuan yang belaku. Melaksanakan Rapat Anggota dan Rapat Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Rapimnas.Rapimcab sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bertanggung jawab kepada Konfercab. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak – pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren/Perguruan Tinggi. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak – pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat kelurahan/desa. d. Konferancab. 2. Melaksanakan Konfercab. Konferancab. Bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Pasal 36 Pimpinan Anak Ranting 1. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak – pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.Rapimnas. c. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak – pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat kecamatan. c. Pimpinan Anak Ranting berhak : a. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan. Mengusulkan kepada PC untuk membatalkan keputusan atau kebijaksanaan PR/PK yang bertentangan dengan PD dan PRT. Menentukan kabijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PR. Menentukan kebijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PC. e. c. Menentukan kebijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PAC. g. Rakerwil. Rakercab. Konbes. Rakercab. b. Pimpinan Anak Cabang berkewajiban : a. e. b. Konferancab. Mengusulkan kepada PC untuk memberiakn tanda penghrgaan kepada pihak – pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.Rapimcab.

Kongres merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat Nasional/Pusat. Rakerancab dan Rapat Anggota c. Melaksanakan Rapat Anggota sesuai ketentuan yang berlaku e. antara lain: a. Rakercab. e. 2. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan. Pimpinan wilayah c. Hak suara PW dan PC masing – masing 1 (satu) suara. Rapimcab. Kongres di adakan setiap 3 tahun sekali oleh PP IPPNU dan di hadiri : a. Konferwil. Menjalankan amanat Kongres.Rapimnas. Bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Pasal 38 Pimpinan Komisariat 1. 4. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu – waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan Wilayah dan atau Pimpinan Cabang yang sah. Menyempurnakan. Bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Rapimwil. d. 2. Konferancab. Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan kemasyarakatan dan keagamaan. Undangan yang di tetapkan panitia 3. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan. b. Kongres di selenggarakan untuk : a. Rakercab. Konbes. Pimpinan Komisariat berkewajiban : a. d. Konfercab.2. Pimpinan Cabang d. Rakerancab dan Rapat Anggota c. 2. Konbes. f. Rakerwil. d. e. b. Rapimwil.Rapimnas. Konferwil.Rapimcab. Menetapkan program umum organisasi tingkat nasional. Rakernas. Pimpinan Komisariat berkewajiban : a. Kongres Luar Biasa dilaksanakan karena sebab tertentu. Kongres Luar Biasa di anggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah Pimpinan Wilayah dan atau Pimpinan Cabang yang sah. Konferancab. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun b. Menetapkan keputusan – keputusan lainnya. Pimpinan Pusat b. Menilai dan menolak/menerima pertanggungjawaban PP IPPNU. menetapkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga. Pasal 42 Konferensi Besar 36 . Konfercab. Memberiakn tanda penghargaan kepada pihak – pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren/Perguruan Tinggi. Menjalankan amanat Kongres. Rakernas. Pasal 39 Pimpinan Cabang Istimewa Hak dan kewajiban Pimpinan Cabang Istimewa diatur berdasarkan kebijaksanaan Pimpinan Pusat. Rakerwil. Kekosongan pimpinan 3. Pimpinan Komisariat berhak : a. Pasal 41 Kongres Luar Biasa 1. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PP. BAB VIII PERMUSYAWARATAN Pasal 40 Kongres 1. c. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak – pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. Melaksanakan Rapat Anggota PKPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu – waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan Cabang yang sah. Merumuskan kebjaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan. Pimpinan Wilayah. Pimpinan Pusat. Rapat Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk menilai perjalanan tahunan PP dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya. 2. Konferensi Wilayah diselenggarakan untuk : a. Menetapkan Citra Diri. Pasal 45 Konferensi Wilayah 1. Rapat Kerja Nasional diadakan untuk : a. Konferensi Wilayah ( Konferwil) diadakan 3 ahun sekali oleh PW dan dihadiri: a. Undangan yang ditetapkan panitia. Menetapkan keputusan – keputusan lainnya. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun b. Konferensi Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah PW yang sah dan setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui oleh separuh lebih satu dari jumlah peserta yang sah. Konferensi Besar di adakan sewaktu .1. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan. Pasal 47 Rapat Kerja Wilayah 37 . 3. Merumuskan penjabaran program kerja ( umum ) IPPNU b. Pimpinan Cabang c. Pimpinan Pusat b. Hak suara PC dan PW masing – masing satu suara. 4. b. 2. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu. Pasal 46 Konferensi Wilayah Luar Biasa 1. Menilai dan menerima/menolak pertangungjawaban Pimpinan Wilayah. b. Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah – masalah organisasi yang bersifat khusus di tingkat nasional/pusat. Rapimnas merupakan forum konsolidasi dan silaturrohim PW dan PP. 2. b. b. 2. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Kongres. Konferensi Wilayah merupakan permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat regional/propinsi 2. Rapat Kerja Nasional diadakan oleh PP dan dihadiri : a. Pimpinan Pusat. sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Konferensi Wilayah Luar Biasa di anggap sah apabila di hadiri oleh setengah lebih satu jumlah Pimpinan Cabang dan Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi yang sah. 4. d. Pimpinan Wilayah 3. Peraturan Organisasi dan Peraturan Administrasi serta Pedoman Pengkaderan b. Kekosongan pimpinan 3. Peraturan Organisasi dan Peraturan Administrasi serta Pedoman Pengkaderan c. Pasal 44 RAPIMNAS 1. Membahas Citra Diri . Rapimnas diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah – masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting. Ketua Pimpinan Wilayah. 3. Konferensi Besar diadakan untuk : a.waktu oleh PP dan dihadiri : a. Rapimnas dihadiri oleh : a. e. Menetapkan program umum organisasi ditingkat regional. 3. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pimpinan Wilayah. Pasal 43 Rapat Kerja Nasional 1. Pimpinan Wilayah. c. antara lain: a.

Menetapkan pgoram umum organisasi ditingkat Cabang. Kekosongan pimpinan 3. 3. Konferensi Cabang merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU ditingkat Cabang. Pasal 50 Konferensi Cabang Luar Biasa 1. Menilai dan menerima atau menolak pertanggungjawaban Pimpinan Cabang. e.PK. PAR Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren masing – masing 1 ( satu ) suara. Hak suara PAC . Pimpinan Ranting dan pengurus anak ranting d. PKPT. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilakukan sewaktu – waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan PAC dan PKPT yang sah. Konferensi Cabang Luar Biasa di anggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah PAC dan PKPT yang sah. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan. Rapimwil dihadiri oleh : a. Pimpinan Anak Cabang c. 4. Pimpinan Wilayah. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Cabang. Pimpinan cabang. antara lain: a. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun b. 3. Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan. Rapat Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah – masalah organisasi yang bersifat khusus. Rapat Kerja Wilayah dianggap sah apabila dihadiri setengah lebih satu jumlah PC yang sah 4.Pondok Pesantren ). Rapimwil merupakan forum konsolidasi dan silaturrohim PC dan PW. Membicarakan masalah – masalah penting yang timbul d. b. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 3. c. Pasal 51 Rapat Kerja Cabang 1. Rapat Kerja Cabang di anggap sah apabila di hadiri separuh lebih satu dari jumlah PAC.1.SMU. 2. menilai perjalanan PW dan merumuskan kembali perjalanan tahunan berikutnya. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Konferwil maupun Kongres atau Konbes.SLTA. b. Pimpinan Komisariat (PKPT. b. mulai perjalanan PC dan merumuskan kembali perjalanan tahun berikutnya. Pimpinan Anak Cabang. b. Undangan yang di tetapkan oleh panitia. 3. 2. d. c. Rapat Kerja Wilayah di adakan untuk : a. 2. Konferensi Cabang ( Konfercab ) diadakan 2 tahun sekali oleh PC dan dihadiri: a. Merumuskan penjabaran program kerja PW b. 2. Ketua Pimpinan Cabang. Rapimwil diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah – masalah organissasi yang dianggap mendesak dan penting. PR. Rapat Kerja Wilayah ( Rakerwil ) di adakan oleh PW dan dihadiri oleh : a. 38 . Rapat Kerja Cabang ( Rakercab ) di adakan oleh PC dan dihadiri : a. Rapat Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah – masalah organisasi yang bersifat khusus. 2. e. c. Pimpinan Cabang. Menetapkan keputusan – keputusan lainnya. Pimpinan Wilayah. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu. Pimpinan Cabang b. Pasal 48 Rapimwil 1. kemasyarakatan dan keagamaan. Pasal 49 Konferensi Cabang 1. Konferensi Cabang diselenggrakan untuk : a.

Rapat Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah – masalah organisasi yang bersifat khusus. 4. c. Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan. 2. Pasal 54 Konferensi Anak Cabang Luar Biasa 1. Membicarakan masalah – masalah penting yang timbul d. Ponpes. 2. Rapat Kerja Cabang di adakan untuk : a. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Konferwil maupun Kongres atau Konbes. c. Rapimcab merupakan forum konsolidasi dan silaturrohim PAC dan PC. kemasyarakatan dan keagamaan. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan. 4. c. 4. Konferensi Anak Cabang diselenggarakan untuk : a. PK Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren yang sah dan setiap keputusan di anggap sah apabila telah disetujui oleh separuh lebih satu dari jumlah suara yang sah. 3. Rapat Kerja Anak Cabang di adakan untuk : a. Pimpinan Ranting. 2. Menetapkan program umum organisasi ditingkat Kecamatan.PKPT. d. Undangan yang di tetapkan oleh panitia 3. Pimpinan Anak Cabang b. c. 2. dll ) 3. Merumuskan materi yang di persiapkan sebagai bahan Konferwil maupun Kongres atau Konbes. Merumuskan penjabaran program kerja PAC b. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa di anggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah PR yang sah. Hak suara PR da PK masing – masing 1 (satu) suara. Pimpinan Komisariat setingkat ranting ( PK SMU. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan. Rapimcab diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah – masalah organissasi yang dianggap mendesak dan penting. Pimpinan Anak Cabang b. Menilai dan menerima / menolak pertanggung jawaban Pimpinan Anak Cabang. menilai perjalanan tahunan PAC dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya. Pimpinan Ranting c. Konferensi Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat Kecamatan. Konferensi Anak Cabang ( Konferancab ) di adakan 2 tahun sekali oleh PAC dan dihadiri: a. Menetapkan keputusan – keputusan lainnya. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Anak Cabang. Rapimcab dihadiri oleh : a. SLTP. 39 . Pasal 52 RAPIMCAB 1. 5. Membicarakan masalah – masalah yang timbul d. Rapat Kerja Anak Cabang ( Rakerancab ) di adakan oleh PAC dan dihadiri : a. c. Ketua PKPT Pasal 53 Konferensi Anak Cabang 1. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa dapat di laksanakan sewaktu – waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan Ranting yang sah. Pimpinan Cabang b. Acara tata tertib dan pemilihan ketua dan atau pengurus PAC dengan pengesahan peserta Konferensi Anak Cabang. Merumuskan penjabaran kerja PC b. e. Rapat Kerja Anak Cabang di anggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah PR yang sah dan setiap keputusan di anggap sah apabila telah di setujui oleh separuh lebih satu dari jumlah separuh lebih satu yang sah. Ketua Pimpinan Anak Cabang. Pasal 55 Rapat Kerja Anak Cabang 1. b.

Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan. Rapim ancab diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah – masalah organissasi yang dianggap mendesak dan penting. Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah – masalah organisasi yang bersifat khusus. 2. c. Anggota c. Rapat anggota di adakan 2 tahun sekali oleh PKPT dan 1 tahun sekali untuk PR/PK lembaga pendidikan /pondok pesantren dan dihadiri oleh : a. Pimpinan Ranting / Pimpinan Komisariat/PKPT b. 4. Ketua PAR d. Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban PR/PK/PKPT e.Pasal 56 Rapim Ancab 1. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia 3. Anggota c. Rapat anggota merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat desa / kelurahan maupun lembaga pendidikan/pondok pesantren/perguruan tinggi 2. Memilih dan menetapkan ketua PR/PK/PKPT h. Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan. Acara tata tertib dan pemilihan ketua dan atau pengurus PR/PK di tetapkan oleh PR/PK dengan pengesahan peserta rapat anggota. Pasal 58 Rapat Anggota 1. Pimpinan Anak Cabang b. Masing – masing anggota mempunyai 1 ( satu ) hak suara. Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban PR/PK/PKPT e. Rapat anggota di adakan 2 tahun sekali oleh PKPT dan 1 tahun sekali untuk PR/PK lembaga pendidikan /pondok pesantren dan dihadiri oleh : a. Rapim ancab dihadiri oleh : a. Sederajat Pasal 57 Konferensi Komisariat PKPT 1. Menetapkan progran umum organisasi di tingkat desa / kelurahan maupun lembaga pendidikan / pondok pesantren/perguruan tinggi f. g. 5. Menetapkan progran umum organisasi di tingkat desa / kelurahan maupun lembaga pendidikan / pondok pesantren/perguruan tinggi f. Pimpinan Ranting / Pimpinan Komisariat/PKPT b. Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi ( RakerPKPT ) di adakan oleh PKPT dan dihadiri : a. Pasal 59 Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 1. Acara tata tertib dan pemilihan ketua dan atau pengurus PR/PK/PKPT di tetapkan oleh PR/PK dengan pengesahan peserta rapat anggota. 4. Rapat anggota diselenggarakan untuk : d. 2. Rapim ancab merupakan forum konsolidasi dan silaturrohim PR dan PAC. 5. g. Ketua Pimpinan Ranting. kemasyarakatan dan keagamaan. Menetapkan keputusan – keputusan lainnya. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia 3. Rapat anggota diselenggarakan untuk : d. Rapat anggota merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat desa / kelurahan maupun lembaga pendidikan/pondok pesantren/perguruan tinggi 2. Memilih dan menetapkan ketua PR/PK/PKPT h. Masing – masing anggota mempunyai 1 ( satu ) hak suara. menilai perjalanan tahunan PKPT dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya. kemasyarakatan dan keagamaan. Komisariat SLTA. 3. Ponpes. Pimpinan PKPT 40 . Menetapkan keputusan – keputusan lainnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 Penutup 1. Ketua PW bertindak untuk dan atas nama PW. BAB X KEUANGAN Pasal 63 Iuran 1. konferensi luar biasa dan rapat kerja cabang istimewa di atur berdasarkan kebijakan pimpinan pusat. 3. Besarnya iuran anggota akan ditetapkan kemudian dalam peraturan Organisasi dan/atau peraturan administrasi. BAB IX RESHUFFLE Pasal 62 Apabila terjadi kevakuman/kekosongan kepengurusan disebabkan oleh satu dan lain hal. Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini. Pimpinan Cabang b. 2. c. lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi dan atau Peraturan Administrasi. maka penggantiannya diatur dalam peraturan Organisasi.b. maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Konferensi Luar Biasa dan Rapat Kerja Cabang Istimewa Konferensi. Ketua PC bertindak atas nama PW. 2. Pimpinan Ranting 3. Pembagian pendapatan iuran anggota diatur oleh : a. 3. Peraturan Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh kongres. wakaf. Harta milik organisasi diperoleh dari jual beli. 2. 2. sumbangan dan peralihan hak lainnya. Jika point 2 tidak terpenuhi. Merumuskan materi yang di persiapkan sebagai bahan Konferwil maupun Kongres atau Konbes. Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi di adakan untuk : a. hibah. Pimpinan Anak Cabang c. Merumuskan penjabaran program kerja PKPT b. Peraturan Rumah Tangga ini ditetapkan oleh kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Membicarakan masalah – masalah penting yang timbul d. Pasal 60 Konferensi. Pimpinan Ranting d. Pimpinan Komisariat dan Perguruan Tinggi Pasal 64 Kepemilikan 1. Pasal 61 Legitimasi Permusyawaratan 1. Pengelolaan keuangan dan hak milik bukan uang dilakukan oleh Ketua Umum PP bertindak umtuk dan atas nama PP. Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi di anggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah PKPT yang sah dan setiap keputusan di anggap sah apabila telah di setujui oleh separuh lebih satu dari jumlah separuh lebih satu yang sah. Segala keputusan yang diambil dalam permusyawaratan di upayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 4. Segala jenis permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah struktur satu tingkat dibawahnya. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan. 41 .

42 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->