PERBEZAAN BUDAYA KEHIDUPAN

YANG MENJADI HALANGAN

UNTUK

MEWUJUDKAN PERPADUAN DAN INTEGRASI DALAM KALANGAN ETNIK DI MALAYSIA. 1. Pengenalan Bagi negara-negara yang mempunyai pelbagai kaum, perpaduan dan integrasi merupakan satu perkara yang penting dalam mempertahankan dan mengekalkan kebebasannya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Ini kerana ia merupakan factor penting dalam menjamin keselamatan negara, kestabilan ekonomi dan politik dalam jangka waktu yang panjang.i Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dengan pelbagai kaum dan budaya. Kepelbagaian etnik dan budaya inilah merupakan kekuatan yang mewarnai corak negara ini. Tidak hairanlah Malaysia menjadi contoh dan model kepada negara luar dalam hubungan masyarakat majmuk. Oleh itu, perpaduan dan integrasi nasional adalah satu keperluan bagi menjamin rakyatnya hidup dalam suasana aman dan damai. Perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang mewujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Dalam erti kata lain perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identity dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan negara. Intergrasi pula dirujuk kepada proses penyatuan masyarakat berbilang kaum, daerah dan wilayah tempat tinggal, budaya, adat resam, cara hidup, latar belakang, kepercayaan dan pegangan agama yang berlainan untuk menjadi satu entiti yang terikat oleh norma dan nilai murni masyarakat sejagat demi kepentingan bersama secara adil dan saksama.ii Intergrasi juga ialah penyatuan antara kelompok yang berbezatetapi hidup di bawah sistem pemerintahan yang sama. Setiap kelompok hidup bersama secara aman tanpa mengira latar belakang dan bebas mengamalkan budaya masing-masing. Intergrasi boleh berlaku melalui proses akomodasi (situasi menang-menang), asimilasi ( proses penggabungan dua budaya masyarakat yang berbeza bagi membentuk budaya masyarakat yang baru ) dan akulturasi(proses penerimaan unsure budaya daripada satu kelompok kepada satu kelompok yang lain ).iii

Perpaduan negara juga merujuk kepada satu penyatuan pelbagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial, agama, budaya dan bahasa yang berbeza di bawah satu bentuk identiti nasional yang lebih khusus serta diterima oleh majoriti golongan etnikdi negara ini. Pendapat ini di sokong oleh Zulhilmi Paidi (2003) yang menyatakan perpaduan satu proses yang menyatupadukan masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama di kalangan mereka. Sejak merdeka hingga sekarang, perbagai usaha telah dilaksanakan untuk mencapai perpaduan dan integrasi di kalangan masyarakat di Malaysia. Budaya pula merujuk kepada suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsure yang rumit,termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa,perkakas,pakaian,bangunandan karya seni.iv 2.1 Usaha kerajaan dalam mengekal dan memantapkan perpaduan dan intergrasi di kalangan masyarakat. “ Orang Melayu, cina , India dan lain-lain kaum yang hendak menumpukan taat setia dan tinggal bersama serta menumpu dan menumpahkan darah serta kerja membanting tulang di negeri ini, tinggallah dengan baik antara satu sama lain kerana negeri ini berlainan dengan manamana negeri yang ada di dunia ini” Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj ( Perdana Menteri Pertama Malaysia) Lapangan Terbang Sg.Besi, Kuala Lumpur 3 Jun 1957

Berdasarkan petikan ucapan bekas Perdana Menteri pertama, dapat disimpulkan bahawa perpaduan merupakan satu elemen penting dalam mengekalkan kemerdekaan yang telah dikecapi selama 54 tahun. Perjuangan untuk memperolehi kemerdekaan ini hanya boleh dicapai melalui kerjasama antara kaum dan etnik di Malaysia. Melalui kesedaran dan keikhlasan bersepadu inilah tertubuhnya Parti Perikatan yang terdiri daripada gabungan UMNO, Persatuan Cina Tanah Melayu ( MCA ) dan kongres India Tanah Melayu ( MIC ).

1 Pendidikan Pendidikan merupakan satu agen penting dalam memupuk perpaduan. Terdapat beberapa perkara yang menjadia asas kepada perpaduan dalam sistem pendidikan iaitu Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. maka yang gugur akan dapat di bangun dan dipulihkan semula.Oleh kerana perpaduan dan integrasi nasional merupakan satu asas yang penting dalam pembangunan sesebuah negara. Hujah ini di perkuatkan lagi melalui ucapan Tun Dr.”v Tun Dr. Selain itu . Mungkin beberapa daripada mereka akan gugur tetapi kerana barisan tidak retak dan berkecai apabila kemenangan di perolehi. Menurut Zulhilmi Paidi (2003) tanpa perpaduan yang perlu dipertahankan. telah mengemukakan beberapa cadangan yang membantu dalam membina perpaduan. ekonomi. Antaranya ialah mulai tahun 1962. Langkah ini menunjukkan pendidikan diberikan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum dan keturunan. Nilai hidup yang tinggi termasuklah sikap disiplin. tabah hati serta hormat menghormati antara satu sama lain. Bangsa yang mempunyai nilai hidup yang tinggi tidak akan pecah barisan apabila di serang. Mahathir Mohamad Majlis Anugerah Perpaduan Formula Malaysia Dan Pelancaran Yayasan Formula Malaysia 1 November 2000 Usaha-usaha yang di jalankan oleh kerajaan bagi memupuk perpaduan dan integrasi nasional di kalangan masyarakat Malaysia yang pelbagai etnik meliputi aspek pendidikan. 2. kerajaan telah mengambil beberapa langkah bagi memupuk perpaduan dan integrasi dikalangan rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Menerusi Penyata Rahman Talib pada tahun 1959 yang mengkaji perlaksanaan Penyata Razak. pendidikan percuma telah di berikan kepada semua murid sekolah rendah kerajaan. kemungkinan untuk mengecapi kemajuan bersama hanya menjadi kegagalan mutlak.Mahathir Mohamad yang berbunyi : “ Bangsa yang Berjaya ialah bangsa yang memiliki nilai hidup yang tinggi. Kebangkitan bangsa merdeka hanya akan berkesan dan bertambah kuat melalui perpaduan yang di gembeleng dari setiap kaum di Malaysia. sebaliknya akan rapatkan barisan mereka dan berdiri tegak menangkis segala serangan. sosial dan kebudayaan serta politik. perlaksanaan kurikulum yang seragam di semua sekolah dan pendidikan yang sempurna kepada semua rakyat.

Kurikulum Baru Sekolah Menengah ( KBSM ). Pertama ialah semua sekoah swastam hendaklah menggunakan sukatan pelajaran yang sama seperti sekolah kerajaan serta pelajar sekolah swasta hendaklah mengambil peperiksaan yang sama dengan pelajar sekolah kerajaan. Bagi mencapai matlamat tersebut bebrapa langkah perlu di laksanakan iaitu keseragaman sukatan pelajaran di semua sekolah. agama . Namun begitu . Selain itu jawatankuasa ini juga menyatakan bahawa Bahasa Melayu hendakklah menjadi mata pelajaran wajib dalam semua peperiksaan. Ini adalah penting untuk menyemai semangat kebangsaan dalam diri rakyat. Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Kabinet juga. Penyata Rahman Talib juga turut mencadangkan sekolah rendah yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di tukar kepada Bahasa Malaysia. Jawatankuasa tersebut di namakan Jawatankuasa Kabinet. menggunakan buku-buku teks yang bercirikan Bahasa Malaysia serta melaksanakan aktiviti ko-kurikulum iaitu aktiviti luar bilik darjah yang terdiri dari pelbagai bangsa. disiplin dan kokurikulum sebagai asas pencapaian perpaduan.sekolah umum di tukar kepada sekolah kebangsaan manakala sekolah jenis umum di tukar kepada sekolah jenis kebangsaan bagi memupuk semangat kebangsaan dan perpaduan. Kurikulum tersebut ialah Kurikulum Baru Sekolah Rendah ( KBSR ). Matlamat yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet ialah pembentukan masyarakat yang bersatu padu.Mahathir bin Mohamad telah berperanan mengkaji semula dasar yang di buat. Dasar Pendidikan Kebangsaan yang dilaksanakan mempunyai dua matlamat iaitu mewujudkan persefahaman dan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang terdiri pelbagai etnik serta mengkaji masalah keciciran dalam pendidikan. Bahasa Malaysia di wajibkan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan institusi pengajian tinggi. . Langkah ini bertujuan memastikan semua sekoah menggunakan satu kurikulum yang seragam. Oleh itu beberapa perkara telah dilaksanakan bagi mencapai matlamat yang dibuat. berdisiplin dan terlatih menerusi sistem pendidikan. Penyata Rahman Talib yang di cadangkan telah di terima dan seterusnya digubal semula pada tahun 1961 dan di namakan Akta Pelajaran 1961. pada tahun 1974 satu jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Datuk Seri Dr. satu kurikulum baru telah dibuat dan dilaksanakan di semua peringkat sekolah. Di samping itu penekanan hendaklah ditumpukan kepada aspek –aspek tertentu dalam setiap mata pelajaran serta penekanan hendaklah ditumpukan kepada pendidikan moral. Walaupun Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar bagi semua jenis sekolah tetapi Bahasa Cina Dan Bahasa Tamil sebagai bahasa pilihan.

Strategi yang dilaksanakan melalui dasar ini ialah mengurangkan serta membasmi kemiskinan dengan menambah peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat di Malaysia serta mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat di Malaysia untuk memperbaiki masalah ekonomi yang tidak seimbang seperti pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. manakala orang india pula di letakkan di este-estet getah dan orang cina pula di bandar-bandar bagi mengerjakann perusahaan timah dan berniaga. Dasar ini bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat di Malaysia dengan dua matlamat iaitu pengambilan pekerja-pekerja di pelbagai sektor ekonomi dan di peringkat kerajaan serta hakmilik harta-harta produktif yang terdapat di dalam negara ini disusun semula supaya orang-orang Melayu dapat memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada hakmilik tersebut pada tahun 1990. Dasar ini dapat mengukuhkan lagi kuasa penjajahan mereka.3 Politik . Namun begitu. Ini adalah untuk meningkatkan jumlah tenaga buruh bagi perusahaan-perusahaan di Tanah Melayu seperti perusahaan getah dan bijih timah. banyak buruh asing telah di bawa masuk ke Tanah Melayu. Dasar yang dilaksanakan oleh pemerintahan British ini disebut “Dasar Pecah Perintah”. di 2. Orang Melayu di tempatkan di kampungkampung untuk bertani. Ketika zaman pemerintahan British. India dan Cina telah di tempatkan secara berasingan dengan pekerjaan dan asas ekonomi yang berbeza. Malaysia Kita ( 2003 ). ketiga-tiga golongan penduduk di Tanah Melayu ialtu Melayu. Dasar ini telah di buat pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Bin Hussein di dalam ucapan beliau di Perhimpunan Agung UMNO di Kuala Lumpur.2.Langkah-langkah kerajaan yang dilaksanakan dalam proses penyusunan semula masyarakat ialah pemodenan cara hidup masyarakat luar bandar dan pertumbuhan pesat dan seimbang kegiatan-kegiatan bandar.2 Ekonomi Dalam aspek ekonomi perkara asas kepada perpaduan negara serta integrasi nasional ialah melalui Dasar Ekonomi Baru ( DEB ). Antara punca berlakunya keadaan sedemikian ialah untuk menghindarkan terjadinya perselisihan faham serta kecenderungan buruh asing untuk tinggal sesama mereka di satu perkampungan.

Melalui pendidikan murid-murid di beri pinjaman buku teks secara percuma tidak kira sekolah maupun di sekolah menengah. Oleh yang demikian. Ia merangkumi sistem pendidikan. Antaranya penempatan semula iaitu pembinaan projek-projek perumahan yang memberi peluang kepada semua rakyat tanpa mengira kaum untuk hidup bersama di kawasan penempatan yang lengkap dan sempurna.Politik memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan keamanan dan ketenteraman rakyat yang pelabagai kaum di Malaysia. parti kaum Cina iaitu MCA serta parti Kaum India iaitu MIC. maka dari situ timbullah pebagai pegangan budaya mengikut kaum masing-masing. RMT ini di beri kepada murid miskin tidak kira apa bangsa atau kaum mereka. Melalui perpaduan politik ini juga pertikaian asas yang berlaku dapat di atasi dan sebuah negara aman dan makmur dapat diwujudkan. Maka wujudlah jurang antara kaum dari segi penempatan. projek Susu Sekolah secara percuma di sekolah rendah. sebuah Parti Perikatan telah dibentuk oleh tiga buah parti yang mewakili setiap kaum terbesar di Malaysia iaitu parti orang Melayu yang di kenali dengan UMNO. Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan etnik. kesihatan. pekerjaan dan kebudayaan. kerajaan telah wujudkan program Rumah Mesra Rakyat (RMR) .bermula tahun ini ( 2012 )Projek Susu sekolah di beri kepada semua murid yang berada sekolah luar bandar.4 Sosial dan Kebudayaan Seperti yang sedia maklum. Pilihan raya ini di jalankan setiap lima tahun sekali. semua rakyat bebas memilih calon yang mereka percayai sebagai pemerintah. Di Malaysia. perumahan serta kemudahan asas. 2.pembangunan negara dapat ditingkatkan serta perpaduan dapat dipupuk di seluruh kaum di Malaysia. Calon-calon yang terpilih akan bekerjasama dan membuat rundingan di kalangan parti-parti politik yang lain supaya dapat memastikan semua parti terlibat dalam proses pentadbiran Malaysia. Bagi memberi keselesaan rakyat dan mencapai hasrat rakyat ada tempat tinggal. kerajaan telah mengambil langkah-langkah yang boleh membawa kesepaduan tersebut. Bagi mengeratkan perpaduan dan integrasi nasional. Melalui kaedah consensus atau persetujuan rakyat menerusi proses pilihan raya perpaduan dapat di wujudkan. Bagi sistem perumahan. Dalam pilihan raya. beberapa program telah dilancarkan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat. manakala sekolah bandar murid yang mendapat RMT saja yang di beri susu . Malah kerajaan juga mewujudkan Rancangan Makanan Tambahan ( RMT ) .

bermula dari pimpinanYgbg Tun Dr. Islam mengajar umatnya saling hormat-menghormati sesama masyarakat dan menjalinkan silaturrahim yang erat tidak kira kaum atau agama. Dasar ini di sebut Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Perpaduan kebudayaan dapat di capai melalui program-program yang bercorak kebudayaan semua kaum di Malaysia. Perdana Menteri Malaysia sekarang yang mana dalam Bajet 2012 RMR telah di tukar kepada Program Rumah 1 Malaysia( PR1MA ).kerajaan juga telah memberi rawatan percuma kepada rakyat tanpa di kenakan apa-apa caj pun di mana-mana hospital atau klinik-klinik kerajaan. Antara aktiviti kebudayaan yang biasa dilaksanakan oleh kerajaan ialah seperti muzik. semangat kejiranan serta bersatupadu di wujudkan dan sekali gus dapat memupuk perpaduan dan integrasi nasional di Malaysia. Selain itu. Dasar ini bertujuan dijadikan panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia. persahabatan. drama.viii . Belia dan Sukan. Malaysia Kita(2003). Objektif dasar ini adalah untuk memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan serta memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan. sastera dan sebagainya. Ini menunjukkan keperihatinan kerajaan untuk rakyatnya tidak kiralah apa bangsa sekali pun. Kerajaan memandangkan bahawa kebudayaan amat penting dalam menyatupadukan rakyat . berteraskan budaya penduduk asli (Melayu) dan agama Islam. projek Rukun Tetangga juga turut dilaksanakan di kawasan-kawasan perumahan yang mana aktiviti-aktiviti persefahaman.Mahathir kesinambungannya terus pada zaman YAbg Tun Abdullah Ahmad Badawi dan seterusnya telah di perbaharui oleh YAbg Datuk Najib. teater.vi Kerajaan juga memberi kebebasan beragama dan mengamalkan budaya mereka masingmasing walaupun agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. lahir daripada gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan anjuran Kementerian Kebudayaan.vii Dasar Kebudayaan Kebangsaan diperkenalkan pada 1971 di Malaysia. Menerusi aktiviti-aktiviti ini setiap kaum dapat berinteraksi dan memahami adat kebudayaan masingmasing sekali gus dapat meningkatkan persefahaman dan perpaduan antara kaum di Malaysia. maka satu dasar telah dig bal pada tahun 1971 sebagai asas perpaduan kea rah mewujudkan identity nasional bangsa Malaysia. toleransi.

0 USAHA-USAHA LAIN YANG BOLEH DILAKSANAKAN BAGI MENINGKATKAN PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL 3. Dasar Wawasan Negara dan Dasar Sosial Negara. Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Dasar Ekonomi Negara. penggunaan Bahasa Kebangsaan. usaha telah di ambil dengan pembentukan Barisan Nasional. JPNIN melalui Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2005-2010. Selepas pembubaran MAGERAN. Majlis Gerakan Negara ( MAGERAN ) telah di tubuhkan . antaranya Dasar Pembangunan Negara ( DPN ). Dasar ini diperkukuhkan lagi dengan memperkenalkan Rukun Negara sebagai ideologi kebangsaan. Tanggungjawab bagi memupuk dan memelihara perpaduan antara kaum di negara ini terus di letakkan dibwah tanggungjawab Jabatan Perpaduan Negara ( JPN ).pendidikan. Bagi mengurangkan tindak tanduk politik yang boleh memecah belahkan rakyat. Sebagai tindakan susulan dalam memperlengkap dan memperkukuh usaha pembentikan bangsa Malaysia. Bermula dari kemerdekaan sehingga kini.3. Pada 1 Julai 1969. Dasar-dasar yang dimaksudkan ialah Dasar Pendidikan Kebangsaan. Jabatan Perpaduan Negara di bawah perintah MAGERAN telah diwujudkan bagi menangani isu-isu berhubung pembinaan semula perpaduan masyarakat di negara kita pada waktu itu ( Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional . beberapa dasar lain dibentuk . kerajaan telah merangka dan memberi penekanan kepada beberapa dasar dalam bidang sosioekonmi yang menjurus kepada perpaduan dan keharmonian masyarakat pelbagai kaum serta integrasi nasional. telah merancang pelbagai usaha untuk memupuk dan mempertingkatkan perpaduan dan integrasi nasional antaranya strategik politik.2 Memperkasakan Sekolah Wawasan . JPN telah dilatakkan semula dibawah Jabatan Perdana Menteri dengan nama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Antara 1990-2004.2006 ). Integrasi Wilayah dan lain-lain lagi.Agama. Pendirian kerajaan telah menegaskan lagi dalam Wawasan 2020. 3. ekonomi. Majlis Penasihat Perpaduan Negara telah di tubuhkan iaitu pada 23 Februari 1971.1 Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 telah membuka mata pelbagai pihak tentang pentingnya usaha-usaha yang lebih serius diberikan tumpuan dalam mengurus perbezaan serta sensitive yang terdapat dalam sesebuah masyarakat majmuk di Malaysia. Berikutan peristiwa tersebut.

maka tidak ada sesiapa yang boleh menghalang mereka. Sekolah kebangsaan bukan sahaja berkemampuan untuk mendidik pelajar tetapi membantu menanam nilai-nilai perpaduan dalam kalangan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum. Sistem pendidikan pelbagai aliran yang wujud sekarang telah mengakibatkan ibu bapa pelajar memilih aliran mengikut kaum masing-masing. Semangat perpaduan dalam kalangan pelajar bukan sahaja perlu di pupuk di sekolah tetapi jg di institusi pendidikan tinggi. Dalam RMK ke 9. Setiap ibubapa di beri kebebsan menghantar anak mereka ke sekolah kebangsaan. Namun begitu. Bagi memupuk semangat perpaduan dan keyakinan terhadap sistem sekolah satu aliran.Sistem pendidikan pelbagai aliran menyebabkan tidak ada acuan khusus yang boleh digunakan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu. Justeru itu pelajar dapat di latih hidup saling bekerjasama dan mempunyai semangat patriotism serta berakomodatif yang tinggi. sekolah kebangsaan perlu dijadikan lebih menarik untuk menarik minat orang bukan melayu. Kerajaan juga turut menubuhkan Sekolah Wawasan. Jika mereka Memilih sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil. Konsep Sekolah Wawasan bermaksud untuk dua atau tiga buah sekolah yang berlainan aliran dan pentadbiran. bagi menjadikan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan. Oleh yang demikian.Ia adalah sebagai langkah untuk membina perpaduan di kalangan rakyat. sekolah kebangsaan merupakan institusi pendidikan utama bagi anak-anak Malaysia untuk memenuhi aspirasi dan memiliki jati diri nasional. Dengan itu sekolah kebangsaan perlu diperkasakan bagi menerap semangat perpaduan dalam kalangan pelajar pelbagai etnik. kualiti pengajaran di sekolah kebangsaan akan dipertingkatkan dengan 100% guru sekolah menengah dan 25% guru sekolah rendah akan mempunyai kelayakan ijazah pertama menjelang tahun 2010. dibina dalam kawasan yang sama dan berkongsi . Usaha memupuk perpaduan haruslah dimulakan sejak awal lagi dengan membabitkan murid sekolah rendah dalam acuan yang sama. usaha-usaha yang perlu diambil untuk memperkasakan sekolah kebangsaan dalam sistem pendidikan negara bagi meletakkan landasan yang lebih kukuh kea rah menyatupadukan rakyat berbilang kaum di nagara ini tanpa mengenepikan sekolah rendah jenis kebangsaan yang telah di persetujui oleh semua golongan etnik di bawah kontrak sosial. Sekolah kebangsaan merupakan aliran utama pendidikan untuk semua warga Malaysia tanpa mengira kaum. Di Malaysia hanya beberapa sekolah sahaja yang terlibat dengan Sekolah Wawasan.

Parit Buntar. pusat sumber. Projek ini merupakan satu projek yang berasaskan teknologi maklumat yang mana semakin pesat membangun pada hari ini. Alor Star. Perak. temasya sukan sekolah. aktiviti kokurikulum. antaranya ialah setiap sekolah di uruskan oleh seorang guru besar dan salah seorang guru besar tersebut dilantik sebagai penyelaras bagi sekolah-sekolah yang terdiri daripada pelbagai aliran.Selangor dan Kompleks Sekolah Wawasan Pundut. Kompleks Sekolah Wawasan Taman Aman. Antara matlamat-matlamat Sekolah Wawasan ialah mencapai perpaduan dan integrasi nasional melalui perkongsian prasarana.Subang Jaya. kerajaan turut melancarkan satu projek yang berteraskan integrasi iaitu “Program e-Integrasi”. Kompleks Sekolah Wawasan Tasik Permai. Pulau .1. Kompleks Sekolah Wawasan USJ 15. Aktiviti-aktiviti perhimpunan dan sukan turut dilaksanakan bersama dan yang lebih penting ialah Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi di luar bilik darjah. bilik komputer. Program ini telah dilancarkan pada tahun 2005 oleh YAB Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi di Pulau Pinang yang pada msa itu beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang ke 5 .kemudahan-kemudahan asas seperti padang permainan. kantin dan sebagai melaksanakan secara bersama aktiviti-aktiviti sekolah seperti perhimpunan mingguan. hari kantin dan sebagainya. Pulau Pinang. Seri Manjung. Perdana Menteri. YAB Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi merasmikan Program e-Integrasi Milenium bertempat di Dewan Millenium. hari kecemerlangan pelajar. Tujuan penubuhan Sekolah Wawasan ialah untuk meningkatkan perpaduan di kalangan rakyat di Malaysia. Fakta ini di kukuhkan lagi dengan artikel di bawah : PERASMIAN PROGRAM E-INTEGRASI MILENIUM Posted by azilawani on 01/06/2011 16:47:56 penggunaan Tarikh Peristiwa : 29. dewan.Kedah. Buat masa ini hanya lima buah kompleks Sekolah Wawasan sahaj yang beroperasi iaitu Kompleks Sekolah Wawasan Pekan Baru. Terdapat beberapa cirri penting bagi sesebuah Sekolah Wawasan.2005 Pada hari ini dalam tahun 2005. interaksi yang meluas serta sumber secara optimum meliputi kepelbagaian pelajar. Dalam usaha memupuk perpaduan dan integrasi nasional.

building ). Sesungguhnya Program e-Integrasi berjaya menjadikan teknologi komunikasi maklumat (ICT) sebagai pendekatan untuk mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan pelajar dan wadah bagi mewujudkan semangat muhibbah dan menyemarakkan lagi integrasi kaum di negara ini. Program ini mewajibkan pelajar-pelajar berumur 17-18 tahun yang terpilih mengikuti satu program selama tiga bulan di kem-kem yang telah ditetapkan di seluruh Malaysia. Bukan itu sahaja.ix Program e-Integrasi ini merupakan satu program yang menggalakkan para pelajar dari sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan untuk berinteraksi antara sama lain melalui permainan computer yang direka khas berteraskan tema perpaduan kaum. dan Modul Khidmat Komuniti ( . flash sistem bunyi yang canggih dan perisian multimedia interakif.3 Program Latihan Khidmat Negara ( PLKN ) Wujudnya Program Latihan Khidmat Negara ( PLKN ) pada 2004 bagi menyatupadukan remaja lepasan sekolah yang pelbagai kaum. merentas desa dan kembara hutan ). 3. Modul Kenegaraan ( pengetahuan tentang dan mencerpembinaan negara atau nation. masih terdapat banyak cara yang boleh dilaksanakan di peringkat sekolah sebagai langkah untuk memupuk perpaduan di antara kaum di Malaysia. Ia bermatlamat untuk memastikan mereka mula berinteraksi antara satu sama lain secara maya dan kemudiannya berjumpa untuk mengukuhkan semangat berpasukan yang telah mereka bina melalui permainan komputer itu.x Namun begitu. PLKN dilaksanakan berteraskan Rukun Negara dan mempunyai kurukulum multi disiplin yang merangkumi empat modul iaitu modul fizikal ( merangkumi aktiviti kawad.Pinang. Program e-Integrasi ini masih dalam permulaan dan hanya melibatkan 60 buah sekolah di Pulau Pinang. merempuh halangan. Program e-Integrasi adalah sebuah projek di bawah Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) yang telah diilhamkan oleh Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada tahun 1986 iaitu ketika beliau memegang jawatan Menteri Pelajaran. Modul Pembinaan Karakter ( penerokaan sendiri dan hubungan interpersonal ). Program e-Integrasi disertai oleh 60 buah sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan merupakan projek perintis yang menggunakan Teknologi Maklumat bagi menjalin jaringan hubungan antara pelajar sekolah di Pulau Pinang. Program e-Integrasi mengandungi 10 modul maya dengan 150 adegan interaktif melalui teknologi menarik seperti unsur-unsur animasi.

merangkumi aktiviti gotong royong seperti membersihkan. politik dan faktor fizikal. kejayaan negara yang dikecapi hasil suatu usahayang konsisten dari semua pihak dalam mengekalkan keamanan sejagat melalui perpaduan. Walaupun pelbagai usaha dan strategi dilaksanakan dalam memupuk semangat perpaduan dan integrasi nasiaonal. PLKN sememangnya menyumbang terhadap usaha memupuk perpaduan kaum. cerdas dan penuh keyakinan. Sama ada kita sedar atau tidak. Halangan-halangan yang timbul dalam memupuk perpaduan dan integrasi nasional di Malaysia boleh dilihat dari perspektif sosial. . menyemarakkan semangat kesukarelaan dan melahirkan generasi muda yang lebih cergas. membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni. konsep perpaduan yang diperjuangkan oleh Dato’ Sri Mohd Najib adalah kesinambungan dari perjuangan Almarhum Tunku Abdul Rahman ( Penggerak Minda Rakyat 2010 ). yang mana beliau telah mewujudkan program “ Perpaduan Matlamat 1 Malaysia”. Halangan –halangan dalam menyatupadukan perpaduan dan integrasi nasional di 4. Nilai dan sikap masyarakat yang berprasangka. namun masih terdapat pelbagai halangan yang menjadi masalah dalam pembentukan masyarakat yang bersatu padu di Malaysia. mengindahkan dan menceriakan kawasan sekitar ). Usaha kerajaan dalam mengeratkan lagi perpaduan dan integrasi nasional diteruskan oleh Dato’ Sri NajibMohd Najib selaku Perdana Menteri Malaysia ke 6. terutamanya dalam kalangan golongan remaja kerana semua aktiviti yang di jalankan menekankan semangat muhibbah dan saling bertolak ansur antara peserta tidak mengira kaum atau agama.Mohd Jali ( 2001 ). Nazaruddin Hj. perkauman dan etnosentrisme merupakan faktor asas kepada halangan-halangan lain. Buktinya. PLKN bertujuan untuk meningkatkan semangat patriotism dalam kalangan generasi muda. ekonomi.Sehingga kini isu perpaduan masih lagi releven dan tidak boleh di pandang sebelah mata kerana impaknya begitu mendalam pada kemajuan negara dalam semua aspek. memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional.0 kalang masyarakat Malaysia. kebudayaan. Seperti yang dinyatakan oleh Jabatan Latihan Khidmat Negara.

British telah meletakkan ketiga-tiga kaum utama di Malaysia iaitu kaum . penduduk Cina lebih banyak tertumpu di kawasan Pudu.1 Sosial Dalam aspek sosial. Dengan adanya sekolah-sekolah ini mengurangkan peluang-peluang untuk berinteraksi dan berhubung dengan pelajar-pelajar dari kaum-kaum yang berlainan . Bagi ibu bapa. Dasar pecah dan perintah British sebelum zaman kemerdekaan turut mempengaruhi nilai-nilai perpaduan di kalangan rakyat Malaysia hingga kini. Ini kerana mereka tidak begitu yakin dengan pengurusan sekolah-sekolah kebangsaan yang kebanyakkannya terdiri dari pelajarpelajar Melayu. Contohnya di Kuala Lumpur. Keadaan ini menyebabkan tiada rasa hormat dan menghargai antara kaum. wujudnya masalah perkauman yang mengundang kepada permusuhan kaum. Sebelum zaman kemerdekaan. Oleh sebab itu. 4.4. ia tidak menyumbang kepada perpaduan dan integrasi nasional kerana masih terdapat sekolah-sekolah jenis kebangsaanyang menempatkan pelajar-pelajar yang terdiri dari kaum-kaum yang sama dalam satu sekolah. kaum India di kawasan Brickfield dan Sentul manakala kaum Melayu pula di kawasan Kampung Baru. penyelarasan kurikulum dan kokurikulum telah dijalankan di semua sekolah di Malaysia. Dalam konteks sosial juga dapat diperhatikan kebanyakkan masyarakat di Malaysia lebih cenderung untuk tinggal di satu kawasan yang terdiri dari penduduk yang sama kaum. Seperti mana yang kita tahu. mereka juga lebih cenderung untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah jenis kebangsaan seperti kaum Cina dan India. Keadaan ini menyebabkan tiada rasa hormat dan menghargai antara kaum. halangan yang timbul ialah tahap kefahaman yang rendah tentang cara hidup dan masalah-masalah hidup kaum yang lain.2 Ekonomi Perbezaan pekerjaan merupakan salah satu faktor yang menjadi penghalang kepada perpaduan dari segi ekonomi. Maka semangat kekeluargaan tidak dapat dipupuk dan seterusnya menjadi penghalang kepada perpaduan. Tahap kefahaman yang rendah tentang kaum lain ini biasanya disebabkan oleh pendedahan yang kurang mengenai kepelbagaian etnik di Malaysia. Halangan yang seterusnya ialah mewujudkan sekolah jenis kebangsaan. Keadaan ini berlaku kerana mereka merasakan lebih selamat tinggal bersama pendudukpenduduk yang sekaum dengan mereka. Namun begitu.

Taoisme. penempatan kaum Melayu masih lagi di kampung dan desa kecil yang jauh tertinggal dalam arus kemajuan. Setiap parti politik yang muncul hanya mempunyai sedikit perhubungan antara satu sama lain dan mereka akan berusaha mengukuhkan identiti dan kesedaran ras – etnik sendiri. Perbezaan budaya dan agama juga turut menjadi persoalan mengenai faktor kegagalan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia ketika itu. Maksudnya dalam proses pemasyarakatan tidak ada pendedahan kepada adat-adat dan kebudayaan etnik lain. Hujah ini disokong oleh Hagiwara ( 1979 ). ketiga-tiga kaum tersebut hanya berinteraksi ketika mereka menjalankan perniagaan jual beli di pasar. Kaum Melayu di galakkan tinggal di kawasan kampung untuk menguruskan pertanian. Proses pemasyarakatan ini merangkumi pendidikan di sekolah serta asuhan ibu bapa. Berbeza pula kaum Cina yang mampu mengaut keuntungan berlipat ganda dalam kemajuan kerana peratusan keuntungan perniagaan di bandar-bandar besar berlipat ganda dari perniagaan berasaskan pertanian yang dijalankan di kampung-kampung yang selebihnya dipelopori oleh orang Melayu sendiri. LaoTze. kaum Cina beragama sama ada Buddha. bahawa kejahilan terhadap agama yang dianuti oleh segolongan masyarakat menyebabkan salah tafsiran dan membuat kesimpulan mereka perlu memerangi individu dan kelompok masyarakat .3 Agama Dan Budaya Antara halangan yang timbul dari segi kebudayaan ialah proses pemasyarakatan yang terbatas dalam kumpulan etnik sendiri. Pemerintahan tersebut bertujuan untuk menjaga kepentingan ekonomi British di Tanah Melayu di samping menjarakkan jurang perpaduan di antara kaum. 4. Di samping itu terdapat ramai juga yang beragama Kristian. Menurut Rohani (2003) Implikasi dari dasar “pecah dan perintah”. Ada yang berpendapat. Kaum Melayu sebahagian besarnya beragama Islam. Maka cara hidup kaum-kaum lain tidak diketahui dan ia akan menja di penghalang kepada pembinaan hubungan baik antara kaum.kaum cina pula di tugaskan bekerja di lombong-lombong bijih timah dan tinggal di bandar. Pergerakan politik berlainan mengikut garis golongan etnik juga muncul di Semenanjung Malaysia.Cina dan India di tempat yang berbeza mengikut peranan masing-masing. Confucius manakala kaum India beragama Hindu.……dasar pecah dan perintah British telah mengasingkan ketiga-tiga komuniti ras-ras dan etnik antara satu sama lain kecuali dalam bidang penukaran ekonomi dalam perniagaan. manakala kaum India pula bekerja diestet-estet dalam menguruskan ladang getah di tanah melayu. Implikasinya hingga ke hari ini.Melayu.

rata – rata menyeru agar penganutnya melakukan kebaikan. (Majalah Info. Apa pun agama yang dianuti.T bermaksud. agama Islam dijadikan sebagai agama Persekutuan.32 Berdasarkan firman Allah S. tiap – tiap puak bergembira dengan apa yang ada padanya ( daripada fahaman dan amalan yang terpesong itu ” Surah Al Rum. Life is valuable. Asas pengangan agama yang kuat mewujudkan keharmonian dan sikap hormat menghormati dalam kelompok masyarakat Malaysia Menurut Laurent Merzger (2007) menyatakan sikap orang Melayu yang suka menabur janji atau lebih tepat dengan istilah “ janji Melayu” turut menjadi punca kepada keretakan perpaduan di Malaysia. mereka berselisih pula menjadi berpuak – puak. berahlak mulia dan melarang sebarang perbuatan yang menjurus kepada kehancuran. Seperti menjadi kebiasaan dan rutin harian bagi golongan masyarakat kaum Melayu yang tidak begitu menitikberatkan dalam mengotakan janji yang telah diberikan.W.W. jelas terserlah sikap orang Melayu yang suka menabur janji dan melengah – lengkahkan kerja hingga ke minit terakhir memberi satu persepsi yang negatif terhadap kaum Melayu itu sendiri. masyarakat Malaysia mula berantakan pada 13 Mei 1969. namun begitu Malaysia tidak menyekat mana – mana kaum mengamalkan agama yang dianuti.T di atas. halaman 24) Firman Allah S.T serta bertakwalah kamu kepada-Nya dan kerjakanlah sembahyang dengan betul dan sempurna dan janganlah kamu menjadi daripada mana – mana golongan yang musyrik iaitu orang yang menjadikan fahaman agama mereka. Budaya ini memberi imej yang buruk kepada orang Melayu dalam proses menjiwai perpaduan dalam . jelas membuktikan bahawa Islam melarang sebarang persengketaan yang sia – sia. Kesannya. Isu ini menjadi barah hingga menyebabkan kebencian dan syak wasangka di kalangan masyarakat menular sesama sendiri. Seharusnya isu perbezaan agama dan budaya tidak sepatutnya dijadikan isu yang boleh menimbulkan sebarang sentimen perkauman.yang berbeza pegangan dan agama dengan mereka. “ Hendaklah kamu sentiasa rujuk kembali kepada Allah S.W. but time is not”. 2010. dalam menjaga perpaduan negara. ayat 31 . Mengambil petikan dari tulisan Dr Mahathir Mohamad: “time does not seem to be appreciated by Malays. bersatu padu. berdasarkan pendapat Dr Mahathir.

Implikasi dari amalan politik wang. Amalan politik wang yang berlaku di Malaysia memperlihatkan ketidak tulusan parti politik dalam memperjuangkan hak kaum – kaum di Malaysia. 4. ekonomi serta kebudayaan kaum Melayu dengan kaum lain.kalangan rakyat Malaysia. mementingkan kaum sendiri dan etnosentisme semakin menebal dalam diri setiap etnik.4 Politik Selain itu. Dengan itu prasangka. Sama ada kita sedar atau tidak. Kaum lain hilang keyakinan dalam menjalankan proses perniagaan dengan kaum Melayu. Kaum lain hilang kepercayaan dalam menjalinkan proses pembangunan bersama – sama kaum Melayu implikasi dari budaya orang Melayu yang tidak mahu berusaha membaiki kelemahan dirinya sendiri. Cara Mengatasi . UMNO has been nurturing dan promoting materialistic cultural values for politcal power” jelas memperlihatkan kelemahan parti dalam menangani masalah budaya politik wang. Mengambil petikan Yahaya Ismail (2003) yang menyatakan: “since 1987.5 Pemisahan fizikal Pemisahan fizikal merupakan masalah jarak antara wilayah yang jauh seperti semenanjung Malaysia. Jika budaya ini berterusan menular dalam kalangan orang Melayu. 5. kita akan terus tertinggal ke belakang dan perasaan syak wasangka dan iri hati terhadap kejayaan kaum lain akan terus menebal dan misi dan visi perpaduan hanya tinggal menjadi angan – angan dan akhirnya menjadi mimpi yang tidak kesampaian. salah satu sikap orang Melayu yang dianggap lemah ialah budaya politik wang yang semakin berleluasa di kalangan parti politik Melayu itu sendiri. perpaduan di antara kaum menjadi bertambah sukar. Sabah dan Sarawak.xi 4. kepercayaan terhadap parti – parti politik yang seharusnya menjadi tunggak perpaduan menjadi rapuh dan hilang ditelan kerakusan amalam politik wang terbabit. budaya negatif ini mempengaruhi hubungan sosial. Seperti senario politik di serata pelosok dunia. golongan etnik di Semenanjung Malaysia tidak dapat mengenali kehidupan etnik lain yang tinggal di Sabah dan Sarawak.voleh sebab itu. parti politik di Malaysia tidak terlepas dari amalan politik wang sehingga menyebabkan pegangan dan prinsip parti diketepikan demi kepentingan sesuatu individu.

2 Strategi Pembangunan Fizikal dan Sosial . Pengurangan indentifikasi kelompok juga mampu meningkatkan darjah keterbukaan diri terhadap kumpulan dan budaya lain. Antara contoh usaha-usaha yang dijalankan bagi menjayakannya ialah penyelarasan kokirikulum dan kurikulum di institusi-institusi pengajian seperti sekolah. Nazaruddin Hj. universiti dan sebagainya serta perlaksanaan program Rukun Tetangga. Contoh utama yang boleh dilihat ialah pembentukkan Barisan Nasional yang menggabungkan parti-parti politik iaitu UMNO. MCA dan MIC. Hubungan kohesif penting bagi memastikan setiap kumpulan dapat memahami dengan lebih mendalam lagi kumpulan-kumpulan lain. Mohd Jali et al (2001).Ia merupakan satu langkah untuk mendedahkan cara hidup.Dalam usaha membentuk sebuah masyarakat majmuk yang hidup bersatu padu. 5. Aspek yang kedua ialah pemabngunan fizikal dan sosial yang menekankan kepada perubahan struktur masyarakat melalui pembangunan fizikal dan sosioekonomi yang hasil seterusnya merupakan perubahan susunan masyarakat dan hubungannya dengan faktor-faktor ekonomi dan kemudahan sosial. 5. langkahlangkah untuk membendung masalah yang menjadi penghalang ke arah mencapai matlamat yang diharapkan perlu dijalankan. keadaan hidup dan masalah hidup antara satu kaum. Langkah-langkah untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional boleh dikategorikan kepada dua iaitu dari aspek pembangunan diri iaitu menekankan kepada pembangunan pemikiran setiap anggota masyarakat agar menjadi rasional dan mampu menimbang sesuatu keadaan dengan seadil-adilnya atau secara ringkasnya bermaksud pembangunan personaliti. Selain itu. perlaksanaan dasar mengenai hal-hal seperti perumahan dan perniagaan yang mampu membina hubungan kohesif juga dapat diwujudkan.1 Strategi Pembangunan Diri Salah satu langkah dalam pembangunan diri ialah pemasyarakatan dan pemasyarakatan semula. Konflik yang timbul oleh tuntutan-tuntutan kumpulan juga dapat dikurangakn melalui strategi pembangunan diri.

6. Langkah yang seterusnya ialah dengan menukarkan pegawai-pegawai antara wilayah. Ia merupakan satu perkara yang boleh meninggalkan impak yang negatif kepada hubungan antara etnik. . Kepelbagaian budaya seharusnya tidak menimbulkan masalah perkauman atau jurang kepada perpaduan dan integrasi nasional. Selain itu sikap kedaerahan dapat dikurangkan dan sekali gus meningkatkan kefahaman mengenai cara hidup kumpulan etnik lain. pertubuhan-pertubuhan sosial dan agensi-agensi lain yang berfungsi sebagai institusi-institusi sosial sepatutnya mengendalikan aktiviti-aktiviti yang melibatkan rakyat berbilang kaum seperti gotong royong dan sebagainya. Sabah dan Sarawak. Oleh yang demikian konsep yang neutral harus diperkenalkan seperti konsep Semenanjung Malaysia. terdapat juga langkah untuk menukarkan konsep-konsep yang bersifat memecah belah. Langkah ini penting bagi memastikan struktur ekonomi sesuai dengan keadaan semasa supaya matlamat pembangunan perpaduan dan integrasi nasional dapat dicapai. Antaranya ialah Dasar Ekonomi Baru. Segala usaha yang dirancang dan dilakukan oleh kerajaan sudah cukup membuktikan bahawa kerajaan sedaya upaya ingin menjadikan negara ini berada dalam keadaan selesa dan aman dan tiada isu perkauman walaupun mempunyai masyarakat yang pelbagai budaya dan pegangan. Ia adalah berfaedah kerana kepakaran-kepakaran pentadbiran dapat diagihkan dengan saksama. Dalam mewujudkan perpaduan dikalangan rakyat. Sebagai contoh ialah konsep Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Kesimpulan Kesimpulan yang boleh di buat di sini bahawa perpaduan merupakan elemen utama dalam pembangunan masyarakat dan negara. Ini kerana ia boleh menonjolkan segregasi entiti-entiti tertentu dan menimbulkan rasa berbeza antara satu sama lain. Institusi famili.Pelbagai program telah dilaksanakan dalam mengemaskini dan meningkatkan strategistrategi sosiekonomi. Aktiviti-aktiviti seperti lawatan dan penyiaran oleh media mengenai kehidupan komuniti lain dapat meningkatkan kedekatan fizikal di kalangan rakyat.

com ii iii iv Rujukan Modul Hubungan Etnik/ UTA 1062/USIM/teori dan konsep dalam hubungan etnik Aneptmalek90.html viii http://ms.blogspot.i Hanismmu.html Udienbudakpj.com/2012/03/assignment-hubungan etnik-sem.blogspot.com/2009/04/perpaduan.wikipedia.html vii .3html vi Hanismmu.arkib.my/hids/print.3.gov.org/wiki/Dasar_Kebudayaan_Kebangsaan ix http://www2.html Hanismmu.3.com/2009/04/perpaduan.blogspot.blogspot.blogspot.com/2012/03/assignment-hubunganetnik-sem.com/2009/04/perpaduan.html v Aneptmalek90.blogspot.blogspot.php?type=A&item_id=4617 x Berita Harian ( 28 April 2004 ) xi Aneptmalek90.com/2012/03/assignment-hubungan etnik-sem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful