Topik

X

1
1. 2. 3. Menerangkan artikulasi; definisi

Pengenalan Fonetik dan Fonologi

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: fonologi, fonetik, fonemik dan organ

Mengaplikasikan pengetahuan tentang alat-alat dan cara-cara penghasilan bunyi fonem; dan Mengaplikasikan ilmu fonologi dalam pengajaran bahasa.

X PENGENALAN
Topik ini akan memberi penjelasan yang ringkas tentang konsep dan definisi ilmu fonologi dan ilmu fonetik. Seterusnya, anda akan diperkenalkan dengan bidang-bidang fonetik iaitu fonetik artikulasi, akustik dan auditori. Anda juga akan dijelaskan berkaitan perbezaan antara bunyi bahasa dan bunyi bukan bahasa. Akhirnya, matlamat topik ini adalah untuk membantu pelajar mengenali bunyi bahasa Melayu dan seterusnya mengenal pasti alat-alat artikulasi atau alat pertuturan yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Di samping itu, topik ini juga menyediakan cadangan pengajaran di bilik darjah.

iaitu yang berkaitan rumusrumus atau peraturan yang menentukan sebutan‰. Hal ini akan memudahkan anda membetulkan kesilapan sebutan yang dilakukan oleh murid-murid anda terutama sebutan fonem yang sukar dihasilkan oleh mereka yang menuturkannya sebagai bahasa kedua.1 FONOLOGI Sebelum kita mempelajari tatabahasa Bahasa Melayu. eloklah kita mempelajari ilmu fonologi dahulu.1 Definisi Beberapa tokoh ilmu fonologi telah memberi definisi berkaitan ilmu fonologi ini. antaranya ialah: Jadual 1. 1984:61) World Book of Dictionary (Barnhart dan Barnhart. Menyatakan bahawa „phonology is concerned with the organisation of speech within specific languages‰. Menjelaskan ilmu fonologi merupakan linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi mengikut fungsinya. fonetik dan alat artikulasi. sebagai guru bahasa Melayu anda haruslah dapat menggunakan pengetahuan tentang fonem segmental dan suprasegmental dalam pengajaran dan pembelajaran dengan baik.1: Definisi Ilmu Fonologi Definisi Menjelaskan ilmu fonologi ialah „«suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. Alat artikulasi ialah alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi tersebut supaya anda dapat menggunakan pengetahuan tentang alat-alat dan cara penghasilan bunyi fonem bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran. bidang bahasa Sumber Parker (1974:112) Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. Di samping itu. . Topik ini membincangkan secara khusus berkaitan dengan fonologi. 1.2 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1. 1981: 1567) Abdullah Hassan (1993:40) Clark dan Yallop (1995:5) Menyatakan ilmu fonologi sebagai „the systems of sounds used in a language‰. iaitu ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa. Menerangkan fonologi ialah ilmu mengkaji bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu.1.

the patterns they form.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 3 Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of the distinctive sound units of a language. Kesimpulannya. adakah bunyi „ahem‰ itu digolongkan sebagai bunyi bahasa juga? Jawapannya. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa dengan teliti untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi yang tertentu. Hal ini menunjukkan bahawa "ahem‰ itu mempunyai makna. Phonetics (Roach. Berdasarkan definisi di atas juga. bunyi bahasa ialah bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat artikulasi. bidang fonologi sebenarnya merumuskan. tidak sebab bunyi bahasa tersebut tidak dihasilkan melalui pertemuan dua titik artikulasi. Jadi. fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian.1). Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. dah masak aku bagilah!‰ menunjukkan bahawa tukang masak itu memahami maksud bunyi ahem tersebut (sila rujuk Rajah 1. seperti di dalam Rajah 1. ilmu fonologi dapat ditakrifkan sebagai ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa manusia secara saintifik. cuba anda perhatikan dialog di bawah ini: Rajah 1.1.2. 2001:111) Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of sound The Penguin Dictionary (2004: 1045) systems of a language‰. . Sehubungan dengan itu.1: Pecahan bidang fonologi Bunyi „ahem‰ disambut dengan jawapan „Nantilah. Oleh itu. and the rules which regulate their use‰.

pendengaran atau sifatnya.2.2 FONETIK Pada pendapat anda.2: Pecahan bidang fonologi 1. Menjelaskan bahawa fonetik ialah ilmu menyelidik penghasilan. Menjelaskan ilmu fonetik sebagai ilmu yang mengkaji bunyi bahasa dari pada segi penyebutan. Perhatikan definisi ilmu fonetik seperti yang dijelaskan di dalam Jadual 1. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi ilmu fonetik yang berada di bawah bidang fonologi ini. 1981:1566) of dan one language and their relation to one another‰. yang dan Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. Memberikan definisi fonetik sebagai Âthe study of the physical characteristics of human speech soundsÊ. Jadual 1. apakah perbezaan antara ilmu fonologi dan ilmu fonetik? Bagi mengetahui perbezaan antara kedua-dua ilmu ini. 1984:51) Marsono (1986:1) Menyatakan ilmu fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa meneliti fungsi bunyi itu sebagai pembeza makna dalam sesuatu bahasa.4 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1. Abdullah Hassan (1993:40) . Fonetik ditafsirkan „ the body of speech sounds of any Sumber Kamus Dewan (2005:354) International Encylopedia of Linguistics (1992:194) The World Book Dictionary (Barnhart Barnhat.2: Definisi Ilmu Fonetik Definisi Menyatakan fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. penyampaian penerimaan bunyi bahasa.

2. Antara sumbangan bidang kajian ini adalah menerangkan bagaimanakah cara menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat yang kebiasaannya diaplikasikan oleh ramai guru di dalam bilik darjah. fonetik artikulasi ialah bidang yang mengkaji penghasilan bunyi bahasa bermula dari tekanan udara dalam paru-paru sehinggalah udara melepasi dua bibir. 1. 1.1 Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah bidang fonetik yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan. Kesemua gelombang bunyi bahasa dapat diukur dan dianalisis melalui alat seperti spektrogram yang menghasilkan graf gelombang .3 BIDANG-BIDANG FONETIK Subtopik ini akan membincangkan tiga bidang utama ilmu fonetik iaitu fonetik artikulasi.3.3. Oleh itu. Antara aspek penting kajian ini adalah berkaitan dengan nada. fonetik akustik dan fonetik auditori. kenyaringan dan tempoh masa seseorang penutur. Rajah 1.3 untuk mengukuhkan pemahaman anda. ton. hidung dan bibir. dan pendengaran (auditori). larings. fonetik ialah kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan. Sila teliti Rajah 1. sifat bunyi bahasa (akustik). Proses penghasilan sesuatu bunyi akan melibatkan organorgan seperti paru-paru.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 5 Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. Bidang-bidang ini akan dibincangkan dengan lanjut di dalam sub-topik berikutnya. rongga mulut.3: Kajian tentang fonetik 1.2 Fonetik Akustik Fonetik akustik adalah ilmu yang mengkaji ciri-ciri fizikal bunyi dan gelombanggelombang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh penutur. Maksudnya. ilmu fonetik dapat dirumuskan sebagai kajian yang ditinjau daripada segi bahan fizik atau jisim yang mewujudkan bentuk ucapan.

Alat yang terlibat ialah alat yang menerbitkan bunyi setelah udara daripada paru-paru dipam ke dalam organ-organ yang terlibat.3 Fonetik Auditori Fonetik auditori adalah ilmu yang mengkaji berkenaan dengan pendengaran dan proses-proses tertentu yang wujud semasa telinga kita mendengar bunyi bahasa. Tujuan utama bidang ini adalah untuk rawatan dan pemulihan khususnya dalam masalah pendengaran bahasa.6 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI bunyi. Setelah memahaminya. AKTIVITI 1. Kajian pendengaran meliputi semua alat atau organ pendengaran luaran dan dalaman telinga. iaitu untuk menyedut oksigen bagi membersihkan darah. Banyak alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi bahasa. Bagaimana pula tentang fonemik? Fonemik adalah bidang yang mengkaji bunyibunyi sesuatu bahasa. 1. dan seterusnya menganalisis. Perbuatan ini asalnya adalah untuk keperluan pernafasan. iaitu: (a) (b) Nyatakan contoh fonem pinjaman dalam bahasa Melayu. bincangkan perkara-perkara yang berikut. Sumbangan utama bidang ini adalah untuk membantu penutur menuturkan bahasa dengan nada dan intonasi yang betul. menyalurkan rangsangan ke otak. Di samping itu. Kepentingan ilmu fonologi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua. iaitu pengkajian tentang fungsi atau struktur bunyi bahasa itu. Kajian tentang proses-proses pula melibatkan proses memungut rangsangan.4 PENGENALAN ORGAN ARTIKULASI Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. aliran udara juga digunakan untuk mengeluarkan bunyi bahasa. 1. Dalam pengajaran ini tercakup semua organ dalam sistem pernafasan. Organ-organ ini penting dalam sistem aliran udara yang .1 Anda telah mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan fonetik Bahasa Melayu.3. Bincangkan dan nyatakan penghasilannya.

3. 2. 9. 14. 8. 18.4: Organ artikulasi 1. Rajah 1. sebaliknya apabila kita membunyikan [u] bibir menjadi bundar. Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak Tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. keadaannya menjadi hampar.4). 12. 10. (a) Bibir Bibir merupakan alat artikulasi yang terletak di bahagian luar rongga mulut yang boleh berfungsi menyekat perjalanan udara.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 7 menyebabkan penghasilan bunyi. 13. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar . Apabila kita membunyikan bunyi [i] misalnya. 17. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok Rajah 1. 15. 16. 6. 4. 19. Bibir terdiri daripada otot-otot yang kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan. dalam perbincangan ini kita akan huraikan tentang beberapa organ artikulasi yang penting sahaja.4 menjelaskan bahawa terdapat 20 organ artikulasi yang mewujudkan bunyi bahasa. Namun demikian. 5. 20. Organ dalam sistem penghasilan bunyi dikenali sebagai organ artikulasi (sila lihat Rajah 1. 7.

Sementara lelangit lembut pula terletak ke dalam sedikit. hadapan. Gusi (Alveolar) Gusi ialah organ pertuturan yang terletak di antara gigi dan lelangit keras. Jadi. iaitu hujung.8 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI daripada rongga mulut. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. Lelangit keras terletak di antara gusi dan lelangit lembut dan berfungsi sebagai daerah artikulasi dalam pengeluaran bunyi. melengkung dan ia berfungsi sebagai daerah artikulasi. [l]. Apabila diturunkan. Gusi berperanan dalam pengeluaran bunyi-bunyi seperti [t]. rongga mulut akan tertutup dan udara akan keluar melalui rongga hidung dan apabila ia diturunkan. udara disekat di bibir dan apabila bibir dibuka maka terlaksanalah bunyi yang dikehendaki. Anak tekak biasanya berfungsi sebagai alat pertuturan bersama-sama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama (c) (d) (e) . tengah. Organ ini amat penting untuk menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau atau pun tidak. dinaikkan atau diturunkan untuk membuat penyekatan terhadap udara yang keluar melalui rongga mulut. Apabila lelangit lembut diturunkan. [r]. (b) Lidah Lidah merupakan organ artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. dan belakang. Bahagian-bahagian lidah ini boleh digerak-gerakkan sama ada diangkat. Lelangit lembut boleh diturunkan dan dinaikkan. [d]. lidah aktif sekali dalam proses pengeluaran bunyibunyi bahasa dan ia disebut sebagai artikulator. boleh digerak-gerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk menyekat peredaran udara. Untuk membunyikan bunyi [m]. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. vokal tengah dan vokal belakang. Lelangit (Palatal) Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. [z] dan sebagainya dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. Anak Tekak Anak tekak terletak di bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut (malah anak tekak terletak bersambungan dengan lelangit lembut). dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi vokal. iaitu vokal hadapan. Hujung lidah pula merupakan bahagian yang paling aktif. [s]. bunyi yang keluar adalah bunyi sengau dan kalau dinaikkan bunyi yang keluar bukan bunyi sengau. iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. tengah. Bahagian hadapan. iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. iaitu daerah penyebutan. Keadaannya cembung. [p] dan [b] misalnya.

rongga hidung dan rongga tekak.3.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 9 ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. Bahagian ini tidak boleh digerak-gerakkan seperti lidah atau bibir dan berfungsi sebagai penahan udara daripada terus keluar dengan bebas daripada rongga mulut. Di samping itu.5 dan Rajah 1. [q] gigi turut sama berperanan. Rongga Sebagaimana yang dapat digambarkan dalam Rajah 1. Pita suara ialah dua membran elastik yang terletak di dalam peti suara. anak tekak ini juga boleh digerak-gerakkan. Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. (g) (h) . Dalam penyebutan bunyi-bunyi [e]. Membran menyerupai „pita‰ yang melekat pada dinding peti suara dan terentang daripada depan ke belakang. sama ada dinaikkan atau diturunkan. [c]. iaitu rongga mulut. Ruang yang renggang itu dipanggil glotis.6. iaitu sebagai daerah penyebutan. Rongga merupakan bahagian lapang yang menjadi tempat laluan udara keluarmasuk daripada paru-paru. Apabila pita suara kendur dan renggang. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau pun diturunkan. (f) Gigi Gigi juga mempunyai peranan dalam penghasilan bunyi tetapi peranannya tidak aktif. Seseorang yang mengalami kerosakan pita suara akan mengalami gangguan suara dan orang yang tidak mempunyai pita suara akan menjadi bisu. udara lalu tanpa halangan. Pita Suara Pita suara terletak di dalam ruang tenggorok dan ia amat penting untuk penghasilan bunyi. Di manakah halangan pertama yang berlaku pada udara yang keluar daripada paru-paru? Ia mungkin berlaku pada pita suara. Jika dinaikkan rongga hidung akan tertutup dan jika diturunkan rongga mulut pula tertutup. Keadaannya adalah seperti Rajah 1. [y]. Rongga mulut pula bermula daripada ruang di hadapan belakang lidah membawa kepada bahagian bibir (sebelah dalam) sementara rongga hidung bermula daripada bahagian di belakang anak tekak hingga ke hidung. Rongga tekak dan rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. Rongga tekak bermula daripada bahagian di sebelah atas selepas pita suara hinggalah ke bahagian anak tekak. rongga terbahagi kepada tiga.

6: Pita suara tertutup Apakah peranan pita suara ketika menghasilkan bunyi-bunyi bahasa? Apabila pita suara kendur dan renggang. pita suara berfungsi dan menentukan bunyi bersuara atau bunyi tidak bersuara. pita suara itu mungkin dirapatkan tetapi tidak berapa tegang sehingga udara boleh melaluinya dan pada waktu itu pita suara bergetar. Bunyi yang terhasil ini dikenali sebagai bunyi bersuara. tetapi boleh menghasilkan bunyi letupan glotis /?/. Selain itu.6). iaitu bunyi tidak bersuara.10 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1. glotis terbuka (sila lihat Rajah 1. glotis tertutup (sila lihat Rajah 1. Keadaan ini terjadi pada waktu bernafas dan menghasilkan sesetengah bunyi seperti /s/ dan /p/. Jadi. Udara tidak dapat keluar. Apabila pita suara tegang dan rapat.5).5: Pita suara terbuka Rajah 1. .

bunyi orang kedinginan (menggigil) dan sebagainya. Bunyi-bunyi bahasa dihasilkan apabila udara tersekat atau terhalang pada alat artikulasi ini. Udara dikeluarkan daripada kedua-dua belah paruparu melalui ruang tenggorok dan pita suara. Berikan contoh perkataan yang mengandungi fonem [p] dan variasi fonem tersebut (alofon). udara tersebut mungkin menerima . seterusnya ke rongga mulut atau rongga hidung.5 APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN BUNYI BAHASA? Bunyi-bunyi bahasa pada gelombang bunyi yang terjadi pada arus udara yang bergerak. AKTIVITI 1. sewaktu udara keluar melaluinya tidak berlaku getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. bunyi siulan. Sekiranya semasa udara keluar melalui pita suara. Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ada kaitannya dengan keadaan pita suara. sendawa. bunyi orang berdehem. kemudian masuk ke rongga tekak. 1. Walau bagaimanapun. pita suara.2 Lukis sebuah rajah yang menerangkan bunyi plosif [p]. Udara yang keluar itu akan mengenai bahagian gegendang telinga dan akhirnya didengar sebagai bunyi. tiruan kepada bunyi-bunyi binatang. kedudukannya adalah penting dalam pembunyian bunyi-bunyi vokal. Bunyi-bunyi bukan bahasa seperti batuk. mendengkur.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 11 (i) Rahang Rahang tidak memainkan peranan penting semasa pengeluaran bunyibunyi bahasa. bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan. Dengan kata lain. Keadaan terbuka antara kedua rahang (atas dan bawah) adalah sempit sewaktu membunyikan vokal-vokal [i] dan [u] dan terbuka luas sewaktu membunyikan vokal [a] dan [e]. rongga tekak dan mulut atau hidung atau kedua-duanya. Huraikan dengan mendalam organ yang terlibat dalam pengujaran bunyi tersebut. Dalam perjalanan keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut. akan berlakulah getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. Kalau keadaan glotis itu renggang atau terbuka. Udara yang keluar daripada paru-paru melalui tenggorok. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini. keadaan pita suara (atau khususnya glotis) itu agak rapat.

lelangit lembut dinaikkan hingga kena pada belakang tekak dan dengan itu menutup rongga hidung. Udara yang keluar daripada pita suara tadi akan memasuki rongga tekak dan daripada sini. Oleh itu. udara keluar melalui rongga mulut dan bunyi yang terhasil bukanlah bunyi sengau. Apabila bunyi /a/ dikeluarkan. udara akan keluar melalui hidung. . Apabila pita suara renggang udara boleh keluar dengan mudah dan pita suara tidak bergetar. Lelangit lembut pada waktu itu diturunkan dan rongga oral ditutup dengan beberapa cara. Daripada rongga tekak. Di sebelah depan dinamakan lelangit keras dan di bahagian belakang. maka bunyi yang timbul adalah bunyi batuk. dikenali sebagai lelangit lembut.12 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI gangguan atau sekatan daripada alat-alat artikulasi yang lain atau mungkin juga tidak. udara boleh keluar melalui rongga tekak (oral) atau rongga hidung (nasal). antaranya dengan merapatkan dua bibir. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. ia bergerak pula ke rongga tekak. Kalau pita suara renggang sedikit. Lelangit lembut dan anak tekak boleh digerak-gerakkan. Lelangit lembut atau anak tekak akan mengatur jalan udara ini sama ada ke rongga mulut atau rongga hidung. Bunyi nasal pula adalah bunyi yang dikeluarkan melalui rongga hidung. Bunyi yang terhasil disebut bunyi sengau. Sekiranya semasa udara itu melintas pita suara yang tertutup rapat. mungkin terus ke rongga hidung atau rongga mulut. udara terpaksa keluar secara terdesak. Bunyi /a/ dikeluarkan melalui rongga oral. Lelangit manusia terbahagi kepada dua. Bahagian hujung lelangit lembut dinamakan anak tekak. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. Selepas udara melepasi pita suara. Kalau lelangit lembut dan anak tekak tidak menutupi ruang ke rongga hidung. /a/ adalah bunyi oral. Sekiranya ruang ke rongga hidung tertutup. udara dapat keluar melaluinya menyebabkan ia bergetar.

peranan ilmu fonetik melangkah selangkah lagi ke hadapan apabila semua teks dalam sesuatu bahasa dapat dibunyikan oleh komputer melalui kaedah teks bersuara misalnya yang telah digunakan oleh Syarikat Apple dalam semua operasi Mac OS Lion. seorang pengguna bahasa Melayu dapat membaca teks bahasa Sepanyol dengan betul berdasarkan bantuan komputer. 1. aktiviti lisan yang diajar oleh guru juga berkait dengan bidang fonetik dan fonologi. anak tekak dan sebagainya. lidah.3 Bidang Komputer Ilmu fonetik mula digunakan dalam sains dan teknologi sejak terciptanya alat spektrogram yang dapat menganalisis suara manusia dengan bantuan komputer. Pada hari ini. ilmu fonetik telah memainkan peranan yang besar khususnya di peringkat sekolah rendah. Dengan bantuan ahli fonetik. . pakar perubatan akan cuba mengatasi masalah fonetik artikulasi (masalah organ artikulasi).6 PERANAN AHLI FONETIK DAN FONOLOGI Ahli fonetik dan fonologi memainkan peranan yang besar dalam bidang kebahasaan. Kaedah membunyikan huruf dan suku kata merupakan kaedah ilmu fonetik kerana kaedah ini melibatkan pelbagai organ artikulasi seperti dua bibir. Kajian perubatan menunjukkan.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 13 1. misalnya bertutur dengan menggunakan nada dan intonasi yang betul. kanak-kanak akan diajar menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat oleh guru mereka. Pengetahuan tentang titik artikulasi dapat membantu guru mengajar muridnya dengan baik. Dalam pendidikan sekolah rendah misalnya.6. akustik (masalah penyebutan) dan auditori (masalah pendengaran) supaya manusia dapat bertutur dan mendengar dengan lebih baik. Melalui kaedah ini. Selain itu. bunyi sengau oleh anak-anak yang mempunyai masalah sumbing dapat diatasi dengan cara melakukan pembedahan pada bahagian lelangit. Antara peranan-peranannya dibincangkan di dalam subtopik berikutnya. 1.6.6. 1.2 Bidang Perubatan Ilmu fonetik semakin mendapat perhatian dalam bidang perubatan khususnya berkaitan masalah pertuturan.1 Bidang Pendidikan Dalam bidang pendidikan.

Contohnya huruf fonetik yang digunakan untuk membunyikan perkataan [abroid] ialah [ br d].7: Carta fonetik antarabangsa . Di sinilah ahli fonetik akan membantu menentukan bagaimana sesuatu perkataan itu wajar dibunyikan iaitu dengan penggunaan huruf-huruf khas yang dikenali sebagai huruf-huruf fonetik atau huruf IPA (International Phonetic Alphabet). Contoh huruf IPA seperti di dalam Rajah 1.7: Rajah 1.6.14 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1. Penggunaan huruf atau lambang fonetik dalam perkamusan akan membantu pengguna membunyikan sesuatu perkataan dengan betul dan tepat.4 Bidang Perkamusan Ahli fonetik memberi sumbangan yang besar dalam bidang perkamusan. Sesuatu kata masukan atau entri perlu diberi cara sebutan yang betul.

7 PENDEKATAN PEDAGOGI UNTUK MENGAJAR BUNYI BAHASA Subtopik ini akan membincangkan pendekatan pedagogi untuk mengajar bunyi bahasa dengan lebih mendalam. Murid secara kelas atau kumpulan besar boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru. Guru boleh merakamkan suara melalui pita rakaman atau dengan menggunakan teknik digital recording dan boleh diulang-ulang. Guru sebut. Guru menyebut bunyi vokal dan konsonan.7. Yang paling baik adalah dengan mengikuti saranan golongan behaviourisme. Jika guru menggunakan sistem konvensional (tradisional) guru akan membetulkannya dan murid akan mengulangnya semula sehingga guru yang berkenaan berpuas hati. Makmal yang lengkap ialah makmal bahasa yang mempunyai alat pendengaran telinga dan pemprosesan terjemahan. Langkah pengajaran yang disarankan adalah seperti berikut: (a) (b) (c) Guru memperkenalkan lambang huruf atau fonem. murid ajuk dan guru membetulkannya jika mereka tersalah sebut. Guru sebut.7. murid ajuk dan guru membetulkannya jika tersalah sebut. alat elektronik yang berkenaan dapat mengesannya dan mengarahkan pelajar menyebutnya semula (yang betul). Subtopik ini akan menyentuh makmal bahasa dan aspek pedagogi. Sebutan sistematik yang dimaksudkan adalah sebutan yang berasaskan transkripsi fonetik bahasa Melayu.1 Makmal Bahasa Makmal bahasa diperlukan untuk melakukan latihan penyebutan yang sistematik. 1. Yang lebih baik adalah dengan menggunakan teknik interaktif. (d) (e) . Murid secara kumpulan kecil empat hingga lima orang boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru. Jika tersalah sebut.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 15 1. iaitu dengan membuat latih tubi. 1.2 Aspek Pedagogi Pengajaran dan pembelajaran penyebutan fonem bahasa Melayu boleh dilakukan melalui pelbagai teknik.

x x x x x . Jika guru ingin melanjutkannya kepada sebutan untuk kata. teknik ini memberikan ruang dan peluang kepada murid-murid supaya membaiki sebutan yang tidak baku itu. Ilmu fonologi adalah ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa. iaitu fonetik dan fonemik. Bagi dialek yang tidak baku. Fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian. Tiga bidang utama ilmu fonetik adalah: (a) (b) (c) Fonetik artikulasi. frasa. Bagi penutur bahasa kedua teknik ini amat cocok. cabangcabang linguistik dan hubungan linguistik dengan bidang lain yang bersangkutan dengan bunyi. iaitu bermula daripada urutan (a) hingga (h). individu mengulang sebutannya. Seterusnya ditekankan juga definisi bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa supaya peminat bahasa dan pelajar bahasa mengetahui perbezaan di antara kedua-duanya. Guru atau rakan sebaya sebut. klausa. guru boleh menggunakan teknik ini. Bidang fonetik dan fonologi dan peranan yang dimainkan oleh kedua-dua kajian ini juga ditegaskan dan kaitannya dengan proses pengajaran dan pembelajaran.16 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI (f) Murid secara individu boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru atau rakan sebaya (pembimbing). dan Fonetik auditori. ayat. bagi pemantapan dialek bahasa baku. Fonetik akustik. Begitu juga. atau perenggan. (g) (h) x Topik ini telah menghuraikan secara ringkas mengenai linguistik.

bunyi itu adalah bunyi bersuara. syabas? Sila lukis gambar rajah organ artikulasi dan namakan bahagian bahagiannya. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini. Adakah bunyi akhir dalam perkataan di bawah ini bunyi bersuara atau bunyi tak bersuara? habis. a Adakah bunyi itu bergema? Ya. tebal. bulan. belum. 3. x Akustik Anak tekak Artikulasi Auditori Fonetik Fonologi Pedagogi Pita suara 1. 2. Dengan kata lain. Adakah anda merasakan getaran yang berlaku pada pita suara? Letakkan tangan anda rapat-rapat ke telinga dan sebutkan bunyi [a a a a a]. Antara peranan-peranan ahli fonetik dan fonologi dalam bidang kebahasaan adalah di dalam bidang pendidikan. betul bergetar dan bergema.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 17 x x Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. perubatan. Oleh itu. Letakkan tangan anda pada pita suara (di tengah-tengah leher) dan sebutkan [a a a a a]. . bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan. komputer dan perkamusan.

Anda diminta menyebut perkataan yang disenaraikan di bawah: kalam. tampal. bising. bin. tikus. dominasi. Khamis. dhommah 5. . satu.18 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 4. Klasifikasikan bunyi akhir perkataan tersebut kepada bunyi oral dan bunyi nasal berdasarkan keterangan di atas. tali. dharab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful