Topik

X

1
1. 2. 3. Menerangkan artikulasi; definisi

Pengenalan Fonetik dan Fonologi

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: fonologi, fonetik, fonemik dan organ

Mengaplikasikan pengetahuan tentang alat-alat dan cara-cara penghasilan bunyi fonem; dan Mengaplikasikan ilmu fonologi dalam pengajaran bahasa.

X PENGENALAN
Topik ini akan memberi penjelasan yang ringkas tentang konsep dan definisi ilmu fonologi dan ilmu fonetik. Seterusnya, anda akan diperkenalkan dengan bidang-bidang fonetik iaitu fonetik artikulasi, akustik dan auditori. Anda juga akan dijelaskan berkaitan perbezaan antara bunyi bahasa dan bunyi bukan bahasa. Akhirnya, matlamat topik ini adalah untuk membantu pelajar mengenali bunyi bahasa Melayu dan seterusnya mengenal pasti alat-alat artikulasi atau alat pertuturan yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Di samping itu, topik ini juga menyediakan cadangan pengajaran di bilik darjah.

sebagai guru bahasa Melayu anda haruslah dapat menggunakan pengetahuan tentang fonem segmental dan suprasegmental dalam pengajaran dan pembelajaran dengan baik. iaitu ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa. fonetik dan alat artikulasi.1: Definisi Ilmu Fonologi Definisi Menjelaskan ilmu fonologi ialah „«suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa.1 FONOLOGI Sebelum kita mempelajari tatabahasa Bahasa Melayu.2 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1. bidang bahasa Sumber Parker (1974:112) Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. Menjelaskan ilmu fonologi merupakan linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi mengikut fungsinya. . 1984:61) World Book of Dictionary (Barnhart dan Barnhart. Menerangkan fonologi ialah ilmu mengkaji bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu. eloklah kita mempelajari ilmu fonologi dahulu. 1981: 1567) Abdullah Hassan (1993:40) Clark dan Yallop (1995:5) Menyatakan ilmu fonologi sebagai „the systems of sounds used in a language‰. Menyatakan bahawa „phonology is concerned with the organisation of speech within specific languages‰. Topik ini membincangkan secara khusus berkaitan dengan fonologi. Hal ini akan memudahkan anda membetulkan kesilapan sebutan yang dilakukan oleh murid-murid anda terutama sebutan fonem yang sukar dihasilkan oleh mereka yang menuturkannya sebagai bahasa kedua. iaitu yang berkaitan rumusrumus atau peraturan yang menentukan sebutan‰. Di samping itu. 1. Alat artikulasi ialah alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi tersebut supaya anda dapat menggunakan pengetahuan tentang alat-alat dan cara penghasilan bunyi fonem bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran.1.1 Definisi Beberapa tokoh ilmu fonologi telah memberi definisi berkaitan ilmu fonologi ini. antaranya ialah: Jadual 1.

2. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa dengan teliti untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi yang tertentu. Kesimpulannya. dah masak aku bagilah!‰ menunjukkan bahawa tukang masak itu memahami maksud bunyi ahem tersebut (sila rujuk Rajah 1. bidang fonologi sebenarnya merumuskan. Sehubungan dengan itu. the patterns they form. Phonetics (Roach. Jadi.1. Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian. 2001:111) Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of sound The Penguin Dictionary (2004: 1045) systems of a language‰. ilmu fonologi dapat ditakrifkan sebagai ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa manusia secara saintifik. bunyi bahasa ialah bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat artikulasi. tidak sebab bunyi bahasa tersebut tidak dihasilkan melalui pertemuan dua titik artikulasi. Oleh itu. adakah bunyi „ahem‰ itu digolongkan sebagai bunyi bahasa juga? Jawapannya.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 3 Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of the distinctive sound units of a language. seperti di dalam Rajah 1. cuba anda perhatikan dialog di bawah ini: Rajah 1. Berdasarkan definisi di atas juga.1).1: Pecahan bidang fonologi Bunyi „ahem‰ disambut dengan jawapan „Nantilah. Hal ini menunjukkan bahawa "ahem‰ itu mempunyai makna. . and the rules which regulate their use‰.

Menjelaskan bahawa fonetik ialah ilmu menyelidik penghasilan. 1984:51) Marsono (1986:1) Menyatakan ilmu fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa meneliti fungsi bunyi itu sebagai pembeza makna dalam sesuatu bahasa. apakah perbezaan antara ilmu fonologi dan ilmu fonetik? Bagi mengetahui perbezaan antara kedua-dua ilmu ini. yang dan Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. Fonetik ditafsirkan „ the body of speech sounds of any Sumber Kamus Dewan (2005:354) International Encylopedia of Linguistics (1992:194) The World Book Dictionary (Barnhart Barnhat. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi ilmu fonetik yang berada di bawah bidang fonologi ini. penyampaian penerimaan bunyi bahasa. Menjelaskan ilmu fonetik sebagai ilmu yang mengkaji bunyi bahasa dari pada segi penyebutan. pendengaran atau sifatnya. Jadual 1. 1981:1566) of dan one language and their relation to one another‰. Memberikan definisi fonetik sebagai Âthe study of the physical characteristics of human speech soundsÊ.2.2: Definisi Ilmu Fonetik Definisi Menyatakan fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya.2: Pecahan bidang fonologi 1. Perhatikan definisi ilmu fonetik seperti yang dijelaskan di dalam Jadual 1. Abdullah Hassan (1993:40) .4 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1.2 FONETIK Pada pendapat anda.

ilmu fonetik dapat dirumuskan sebagai kajian yang ditinjau daripada segi bahan fizik atau jisim yang mewujudkan bentuk ucapan. 1. larings.2.3 untuk mengukuhkan pemahaman anda. rongga mulut.1 Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah bidang fonetik yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan.3: Kajian tentang fonetik 1. hidung dan bibir.3.3 BIDANG-BIDANG FONETIK Subtopik ini akan membincangkan tiga bidang utama ilmu fonetik iaitu fonetik artikulasi. Antara aspek penting kajian ini adalah berkaitan dengan nada. dan pendengaran (auditori). ton. fonetik akustik dan fonetik auditori. Oleh itu. Proses penghasilan sesuatu bunyi akan melibatkan organorgan seperti paru-paru. Sila teliti Rajah 1. kenyaringan dan tempoh masa seseorang penutur. Rajah 1. Bidang-bidang ini akan dibincangkan dengan lanjut di dalam sub-topik berikutnya. Antara sumbangan bidang kajian ini adalah menerangkan bagaimanakah cara menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat yang kebiasaannya diaplikasikan oleh ramai guru di dalam bilik darjah.3. sifat bunyi bahasa (akustik). Maksudnya. Kesemua gelombang bunyi bahasa dapat diukur dan dianalisis melalui alat seperti spektrogram yang menghasilkan graf gelombang . 1. fonetik ialah kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan.2 Fonetik Akustik Fonetik akustik adalah ilmu yang mengkaji ciri-ciri fizikal bunyi dan gelombanggelombang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh penutur.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 5 Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. fonetik artikulasi ialah bidang yang mengkaji penghasilan bunyi bahasa bermula dari tekanan udara dalam paru-paru sehinggalah udara melepasi dua bibir.

Bincangkan dan nyatakan penghasilannya. bincangkan perkara-perkara yang berikut. Dalam pengajaran ini tercakup semua organ dalam sistem pernafasan.3 Fonetik Auditori Fonetik auditori adalah ilmu yang mengkaji berkenaan dengan pendengaran dan proses-proses tertentu yang wujud semasa telinga kita mendengar bunyi bahasa. Setelah memahaminya. iaitu: (a) (b) Nyatakan contoh fonem pinjaman dalam bahasa Melayu. Kepentingan ilmu fonologi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua. aliran udara juga digunakan untuk mengeluarkan bunyi bahasa. Kajian pendengaran meliputi semua alat atau organ pendengaran luaran dan dalaman telinga. Sumbangan utama bidang ini adalah untuk membantu penutur menuturkan bahasa dengan nada dan intonasi yang betul. Perbuatan ini asalnya adalah untuk keperluan pernafasan. AKTIVITI 1. Di samping itu.1 Anda telah mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan fonetik Bahasa Melayu. menyalurkan rangsangan ke otak. dan seterusnya menganalisis. Kajian tentang proses-proses pula melibatkan proses memungut rangsangan. Banyak alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi bahasa. Alat yang terlibat ialah alat yang menerbitkan bunyi setelah udara daripada paru-paru dipam ke dalam organ-organ yang terlibat.6 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI bunyi.4 PENGENALAN ORGAN ARTIKULASI Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut.3. Organ-organ ini penting dalam sistem aliran udara yang . 1. iaitu untuk menyedut oksigen bagi membersihkan darah. Tujuan utama bidang ini adalah untuk rawatan dan pemulihan khususnya dalam masalah pendengaran bahasa. Bagaimana pula tentang fonemik? Fonemik adalah bidang yang mengkaji bunyibunyi sesuatu bahasa. 1. iaitu pengkajian tentang fungsi atau struktur bunyi bahasa itu.

TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 7 menyebabkan penghasilan bunyi. 7. Namun demikian. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok Rajah 1. 2. 18. keadaannya menjadi hampar. 3.4: Organ artikulasi 1. 17. (a) Bibir Bibir merupakan alat artikulasi yang terletak di bahagian luar rongga mulut yang boleh berfungsi menyekat perjalanan udara. 13. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar . 10. sebaliknya apabila kita membunyikan [u] bibir menjadi bundar. 5. dalam perbincangan ini kita akan huraikan tentang beberapa organ artikulasi yang penting sahaja. 4. 15. 19.4 menjelaskan bahawa terdapat 20 organ artikulasi yang mewujudkan bunyi bahasa. 8. Rajah 1.4). 20. 16. 12. Apabila kita membunyikan bunyi [i] misalnya. 9. Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak Tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. 14. Organ dalam sistem penghasilan bunyi dikenali sebagai organ artikulasi (sila lihat Rajah 1. Bibir terdiri daripada otot-otot yang kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan. 6.

(b) Lidah Lidah merupakan organ artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. lidah aktif sekali dalam proses pengeluaran bunyibunyi bahasa dan ia disebut sebagai artikulator. Gusi berperanan dalam pengeluaran bunyi-bunyi seperti [t]. tengah. dan belakang. Anak Tekak Anak tekak terletak di bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut (malah anak tekak terletak bersambungan dengan lelangit lembut).8 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI daripada rongga mulut. [z] dan sebagainya dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. udara disekat di bibir dan apabila bibir dibuka maka terlaksanalah bunyi yang dikehendaki. boleh digerak-gerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk menyekat peredaran udara. dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi vokal. Hujung lidah pula merupakan bahagian yang paling aktif. Gusi (Alveolar) Gusi ialah organ pertuturan yang terletak di antara gigi dan lelangit keras. [r]. Organ ini amat penting untuk menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau atau pun tidak. Anak tekak biasanya berfungsi sebagai alat pertuturan bersama-sama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama (c) (d) (e) . Bahagian hadapan. iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. Untuk membunyikan bunyi [m]. Lelangit keras terletak di antara gusi dan lelangit lembut dan berfungsi sebagai daerah artikulasi dalam pengeluaran bunyi. iaitu daerah penyebutan. [l]. Apabila diturunkan. Bahagian-bahagian lidah ini boleh digerak-gerakkan sama ada diangkat. [p] dan [b] misalnya. Lelangit lembut boleh diturunkan dan dinaikkan. [s]. hadapan. rongga mulut akan tertutup dan udara akan keluar melalui rongga hidung dan apabila ia diturunkan. iaitu vokal hadapan. Jadi. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. Sementara lelangit lembut pula terletak ke dalam sedikit. Apabila lelangit lembut diturunkan. Lelangit (Palatal) Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Keadaannya cembung. melengkung dan ia berfungsi sebagai daerah artikulasi. bunyi yang keluar adalah bunyi sengau dan kalau dinaikkan bunyi yang keluar bukan bunyi sengau. iaitu hujung. tengah. vokal tengah dan vokal belakang. [d]. dinaikkan atau diturunkan untuk membuat penyekatan terhadap udara yang keluar melalui rongga mulut.

Rongga tekak dan rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. iaitu rongga mulut. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau pun diturunkan.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 9 ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. Dalam penyebutan bunyi-bunyi [e]. rongga terbahagi kepada tiga. [c]. [q] gigi turut sama berperanan. Membran menyerupai „pita‰ yang melekat pada dinding peti suara dan terentang daripada depan ke belakang.5 dan Rajah 1. iaitu sebagai daerah penyebutan. Di manakah halangan pertama yang berlaku pada udara yang keluar daripada paru-paru? Ia mungkin berlaku pada pita suara. Jika dinaikkan rongga hidung akan tertutup dan jika diturunkan rongga mulut pula tertutup.3. Seseorang yang mengalami kerosakan pita suara akan mengalami gangguan suara dan orang yang tidak mempunyai pita suara akan menjadi bisu. Rongga mulut pula bermula daripada ruang di hadapan belakang lidah membawa kepada bahagian bibir (sebelah dalam) sementara rongga hidung bermula daripada bahagian di belakang anak tekak hingga ke hidung. Di samping itu. rongga hidung dan rongga tekak. anak tekak ini juga boleh digerak-gerakkan. Rongga tekak bermula daripada bahagian di sebelah atas selepas pita suara hinggalah ke bahagian anak tekak. (f) Gigi Gigi juga mempunyai peranan dalam penghasilan bunyi tetapi peranannya tidak aktif. udara lalu tanpa halangan. Keadaannya adalah seperti Rajah 1. Bahagian ini tidak boleh digerak-gerakkan seperti lidah atau bibir dan berfungsi sebagai penahan udara daripada terus keluar dengan bebas daripada rongga mulut. sama ada dinaikkan atau diturunkan. Rongga Sebagaimana yang dapat digambarkan dalam Rajah 1. (g) (h) . Rongga merupakan bahagian lapang yang menjadi tempat laluan udara keluarmasuk daripada paru-paru. Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. Ruang yang renggang itu dipanggil glotis. Pita suara ialah dua membran elastik yang terletak di dalam peti suara.6. [y]. Apabila pita suara kendur dan renggang. Pita Suara Pita suara terletak di dalam ruang tenggorok dan ia amat penting untuk penghasilan bunyi.

Selain itu.5: Pita suara terbuka Rajah 1.10 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1. pita suara itu mungkin dirapatkan tetapi tidak berapa tegang sehingga udara boleh melaluinya dan pada waktu itu pita suara bergetar. Jadi. glotis tertutup (sila lihat Rajah 1. pita suara berfungsi dan menentukan bunyi bersuara atau bunyi tidak bersuara. . iaitu bunyi tidak bersuara.6: Pita suara tertutup Apakah peranan pita suara ketika menghasilkan bunyi-bunyi bahasa? Apabila pita suara kendur dan renggang. Bunyi yang terhasil ini dikenali sebagai bunyi bersuara. glotis terbuka (sila lihat Rajah 1. Udara tidak dapat keluar. Apabila pita suara tegang dan rapat.6). tetapi boleh menghasilkan bunyi letupan glotis /?/.5). Keadaan ini terjadi pada waktu bernafas dan menghasilkan sesetengah bunyi seperti /s/ dan /p/.

udara tersebut mungkin menerima . seterusnya ke rongga mulut atau rongga hidung.2 Lukis sebuah rajah yang menerangkan bunyi plosif [p]. akan berlakulah getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. tiruan kepada bunyi-bunyi binatang. Dalam perjalanan keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut. Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ada kaitannya dengan keadaan pita suara. Udara dikeluarkan daripada kedua-dua belah paruparu melalui ruang tenggorok dan pita suara. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini. Udara yang keluar daripada paru-paru melalui tenggorok. Bunyi-bunyi bukan bahasa seperti batuk. Sekiranya semasa udara keluar melalui pita suara. AKTIVITI 1. kemudian masuk ke rongga tekak. Kalau keadaan glotis itu renggang atau terbuka.5 APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN BUNYI BAHASA? Bunyi-bunyi bahasa pada gelombang bunyi yang terjadi pada arus udara yang bergerak. Udara yang keluar itu akan mengenai bahagian gegendang telinga dan akhirnya didengar sebagai bunyi. bunyi orang berdehem. bunyi orang kedinginan (menggigil) dan sebagainya. Berikan contoh perkataan yang mengandungi fonem [p] dan variasi fonem tersebut (alofon).TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 11 (i) Rahang Rahang tidak memainkan peranan penting semasa pengeluaran bunyibunyi bahasa. bunyi siulan. Bunyi-bunyi bahasa dihasilkan apabila udara tersekat atau terhalang pada alat artikulasi ini. sewaktu udara keluar melaluinya tidak berlaku getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. kedudukannya adalah penting dalam pembunyian bunyi-bunyi vokal. 1. Walau bagaimanapun. Dengan kata lain. mendengkur. Huraikan dengan mendalam organ yang terlibat dalam pengujaran bunyi tersebut. pita suara. sendawa. keadaan pita suara (atau khususnya glotis) itu agak rapat. rongga tekak dan mulut atau hidung atau kedua-duanya. Keadaan terbuka antara kedua rahang (atas dan bawah) adalah sempit sewaktu membunyikan vokal-vokal [i] dan [u] dan terbuka luas sewaktu membunyikan vokal [a] dan [e]. bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan.

Sekiranya semasa udara itu melintas pita suara yang tertutup rapat. Bunyi nasal pula adalah bunyi yang dikeluarkan melalui rongga hidung. Lelangit lembut dan anak tekak boleh digerak-gerakkan. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. Lelangit lembut pada waktu itu diturunkan dan rongga oral ditutup dengan beberapa cara. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. Kalau lelangit lembut dan anak tekak tidak menutupi ruang ke rongga hidung. Sekiranya ruang ke rongga hidung tertutup. Kalau pita suara renggang sedikit. . udara terpaksa keluar secara terdesak. Selepas udara melepasi pita suara.12 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI gangguan atau sekatan daripada alat-alat artikulasi yang lain atau mungkin juga tidak. Apabila pita suara renggang udara boleh keluar dengan mudah dan pita suara tidak bergetar. ia bergerak pula ke rongga tekak. /a/ adalah bunyi oral. Bunyi /a/ dikeluarkan melalui rongga oral. udara keluar melalui rongga mulut dan bunyi yang terhasil bukanlah bunyi sengau. udara dapat keluar melaluinya menyebabkan ia bergetar. udara boleh keluar melalui rongga tekak (oral) atau rongga hidung (nasal). Daripada rongga tekak. Udara yang keluar daripada pita suara tadi akan memasuki rongga tekak dan daripada sini. dikenali sebagai lelangit lembut. Lelangit manusia terbahagi kepada dua. Oleh itu. Bahagian hujung lelangit lembut dinamakan anak tekak. udara akan keluar melalui hidung. mungkin terus ke rongga hidung atau rongga mulut. Di sebelah depan dinamakan lelangit keras dan di bahagian belakang. Bunyi yang terhasil disebut bunyi sengau. Lelangit lembut atau anak tekak akan mengatur jalan udara ini sama ada ke rongga mulut atau rongga hidung. antaranya dengan merapatkan dua bibir. lelangit lembut dinaikkan hingga kena pada belakang tekak dan dengan itu menutup rongga hidung. Apabila bunyi /a/ dikeluarkan. maka bunyi yang timbul adalah bunyi batuk.

6. misalnya bertutur dengan menggunakan nada dan intonasi yang betul.1 Bidang Pendidikan Dalam bidang pendidikan.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 13 1. 1. pakar perubatan akan cuba mengatasi masalah fonetik artikulasi (masalah organ artikulasi). anak tekak dan sebagainya. Kaedah membunyikan huruf dan suku kata merupakan kaedah ilmu fonetik kerana kaedah ini melibatkan pelbagai organ artikulasi seperti dua bibir. lidah. Pada hari ini.6. seorang pengguna bahasa Melayu dapat membaca teks bahasa Sepanyol dengan betul berdasarkan bantuan komputer. ilmu fonetik telah memainkan peranan yang besar khususnya di peringkat sekolah rendah.6. Antara peranan-peranannya dibincangkan di dalam subtopik berikutnya. Kajian perubatan menunjukkan. Dengan bantuan ahli fonetik. 1. akustik (masalah penyebutan) dan auditori (masalah pendengaran) supaya manusia dapat bertutur dan mendengar dengan lebih baik. bunyi sengau oleh anak-anak yang mempunyai masalah sumbing dapat diatasi dengan cara melakukan pembedahan pada bahagian lelangit. kanak-kanak akan diajar menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat oleh guru mereka. Dalam pendidikan sekolah rendah misalnya. aktiviti lisan yang diajar oleh guru juga berkait dengan bidang fonetik dan fonologi.6 PERANAN AHLI FONETIK DAN FONOLOGI Ahli fonetik dan fonologi memainkan peranan yang besar dalam bidang kebahasaan. 1. Selain itu.3 Bidang Komputer Ilmu fonetik mula digunakan dalam sains dan teknologi sejak terciptanya alat spektrogram yang dapat menganalisis suara manusia dengan bantuan komputer. Pengetahuan tentang titik artikulasi dapat membantu guru mengajar muridnya dengan baik. Melalui kaedah ini.2 Bidang Perubatan Ilmu fonetik semakin mendapat perhatian dalam bidang perubatan khususnya berkaitan masalah pertuturan. . peranan ilmu fonetik melangkah selangkah lagi ke hadapan apabila semua teks dalam sesuatu bahasa dapat dibunyikan oleh komputer melalui kaedah teks bersuara misalnya yang telah digunakan oleh Syarikat Apple dalam semua operasi Mac OS Lion.

6. Contohnya huruf fonetik yang digunakan untuk membunyikan perkataan [abroid] ialah [ br d].7: Carta fonetik antarabangsa .4 Bidang Perkamusan Ahli fonetik memberi sumbangan yang besar dalam bidang perkamusan.14 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1.7: Rajah 1. Penggunaan huruf atau lambang fonetik dalam perkamusan akan membantu pengguna membunyikan sesuatu perkataan dengan betul dan tepat. Sesuatu kata masukan atau entri perlu diberi cara sebutan yang betul. Contoh huruf IPA seperti di dalam Rajah 1. Di sinilah ahli fonetik akan membantu menentukan bagaimana sesuatu perkataan itu wajar dibunyikan iaitu dengan penggunaan huruf-huruf khas yang dikenali sebagai huruf-huruf fonetik atau huruf IPA (International Phonetic Alphabet).

Yang lebih baik adalah dengan menggunakan teknik interaktif.7 PENDEKATAN PEDAGOGI UNTUK MENGAJAR BUNYI BAHASA Subtopik ini akan membincangkan pendekatan pedagogi untuk mengajar bunyi bahasa dengan lebih mendalam.1 Makmal Bahasa Makmal bahasa diperlukan untuk melakukan latihan penyebutan yang sistematik. Murid secara kelas atau kumpulan besar boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 15 1. murid ajuk dan guru membetulkannya jika mereka tersalah sebut.7.2 Aspek Pedagogi Pengajaran dan pembelajaran penyebutan fonem bahasa Melayu boleh dilakukan melalui pelbagai teknik. Yang paling baik adalah dengan mengikuti saranan golongan behaviourisme. Subtopik ini akan menyentuh makmal bahasa dan aspek pedagogi. Jika guru menggunakan sistem konvensional (tradisional) guru akan membetulkannya dan murid akan mengulangnya semula sehingga guru yang berkenaan berpuas hati. Guru sebut. Sebutan sistematik yang dimaksudkan adalah sebutan yang berasaskan transkripsi fonetik bahasa Melayu. Langkah pengajaran yang disarankan adalah seperti berikut: (a) (b) (c) Guru memperkenalkan lambang huruf atau fonem. Guru sebut. Makmal yang lengkap ialah makmal bahasa yang mempunyai alat pendengaran telinga dan pemprosesan terjemahan. 1. Murid secara kumpulan kecil empat hingga lima orang boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru. 1.7. murid ajuk dan guru membetulkannya jika tersalah sebut. Jika tersalah sebut. Guru menyebut bunyi vokal dan konsonan. Guru boleh merakamkan suara melalui pita rakaman atau dengan menggunakan teknik digital recording dan boleh diulang-ulang. iaitu dengan membuat latih tubi. (d) (e) . alat elektronik yang berkenaan dapat mengesannya dan mengarahkan pelajar menyebutnya semula (yang betul).

x x x x x . iaitu fonetik dan fonemik. Guru atau rakan sebaya sebut. iaitu bermula daripada urutan (a) hingga (h). teknik ini memberikan ruang dan peluang kepada murid-murid supaya membaiki sebutan yang tidak baku itu. Jika guru ingin melanjutkannya kepada sebutan untuk kata. individu mengulang sebutannya. Ilmu fonologi adalah ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa. frasa. Bidang fonetik dan fonologi dan peranan yang dimainkan oleh kedua-dua kajian ini juga ditegaskan dan kaitannya dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi penutur bahasa kedua teknik ini amat cocok. (g) (h) x Topik ini telah menghuraikan secara ringkas mengenai linguistik.16 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI (f) Murid secara individu boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru atau rakan sebaya (pembimbing). ayat. Tiga bidang utama ilmu fonetik adalah: (a) (b) (c) Fonetik artikulasi. dan Fonetik auditori. Fonetik akustik. Seterusnya ditekankan juga definisi bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa supaya peminat bahasa dan pelajar bahasa mengetahui perbezaan di antara kedua-duanya. bagi pemantapan dialek bahasa baku. atau perenggan. Fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian. Begitu juga. guru boleh menggunakan teknik ini. cabangcabang linguistik dan hubungan linguistik dengan bidang lain yang bersangkutan dengan bunyi. klausa. Bagi dialek yang tidak baku.

a Adakah bunyi itu bergema? Ya. . syabas? Sila lukis gambar rajah organ artikulasi dan namakan bahagian bahagiannya. tebal. Oleh itu. perubatan. bunyi itu adalah bunyi bersuara. bulan. Adakah anda merasakan getaran yang berlaku pada pita suara? Letakkan tangan anda rapat-rapat ke telinga dan sebutkan bunyi [a a a a a]. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini. belum. Dengan kata lain. komputer dan perkamusan. betul bergetar dan bergema. Letakkan tangan anda pada pita suara (di tengah-tengah leher) dan sebutkan [a a a a a]. 2. 3. bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 17 x x Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. Adakah bunyi akhir dalam perkataan di bawah ini bunyi bersuara atau bunyi tak bersuara? habis. x Akustik Anak tekak Artikulasi Auditori Fonetik Fonologi Pedagogi Pita suara 1. Antara peranan-peranan ahli fonetik dan fonologi dalam bidang kebahasaan adalah di dalam bidang pendidikan.

tali. tikus. dhommah 5. . Anda diminta menyebut perkataan yang disenaraikan di bawah: kalam. Khamis.18 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 4. tampal. dominasi. bising. bin. Klasifikasikan bunyi akhir perkataan tersebut kepada bunyi oral dan bunyi nasal berdasarkan keterangan di atas. satu. dharab.