Topik

X

1
1. 2. 3. Menerangkan artikulasi; definisi

Pengenalan Fonetik dan Fonologi

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: fonologi, fonetik, fonemik dan organ

Mengaplikasikan pengetahuan tentang alat-alat dan cara-cara penghasilan bunyi fonem; dan Mengaplikasikan ilmu fonologi dalam pengajaran bahasa.

X PENGENALAN
Topik ini akan memberi penjelasan yang ringkas tentang konsep dan definisi ilmu fonologi dan ilmu fonetik. Seterusnya, anda akan diperkenalkan dengan bidang-bidang fonetik iaitu fonetik artikulasi, akustik dan auditori. Anda juga akan dijelaskan berkaitan perbezaan antara bunyi bahasa dan bunyi bukan bahasa. Akhirnya, matlamat topik ini adalah untuk membantu pelajar mengenali bunyi bahasa Melayu dan seterusnya mengenal pasti alat-alat artikulasi atau alat pertuturan yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Di samping itu, topik ini juga menyediakan cadangan pengajaran di bilik darjah.

1 FONOLOGI Sebelum kita mempelajari tatabahasa Bahasa Melayu.1. eloklah kita mempelajari ilmu fonologi dahulu. iaitu yang berkaitan rumusrumus atau peraturan yang menentukan sebutan‰. . Di samping itu.2 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1. Menyatakan bahawa „phonology is concerned with the organisation of speech within specific languages‰. bidang bahasa Sumber Parker (1974:112) Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. Topik ini membincangkan secara khusus berkaitan dengan fonologi. Menerangkan fonologi ialah ilmu mengkaji bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu. sebagai guru bahasa Melayu anda haruslah dapat menggunakan pengetahuan tentang fonem segmental dan suprasegmental dalam pengajaran dan pembelajaran dengan baik. iaitu ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa. fonetik dan alat artikulasi. Alat artikulasi ialah alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi tersebut supaya anda dapat menggunakan pengetahuan tentang alat-alat dan cara penghasilan bunyi fonem bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran. Menjelaskan ilmu fonologi merupakan linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi mengikut fungsinya. Hal ini akan memudahkan anda membetulkan kesilapan sebutan yang dilakukan oleh murid-murid anda terutama sebutan fonem yang sukar dihasilkan oleh mereka yang menuturkannya sebagai bahasa kedua. 1984:61) World Book of Dictionary (Barnhart dan Barnhart. antaranya ialah: Jadual 1. 1.1: Definisi Ilmu Fonologi Definisi Menjelaskan ilmu fonologi ialah „«suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. 1981: 1567) Abdullah Hassan (1993:40) Clark dan Yallop (1995:5) Menyatakan ilmu fonologi sebagai „the systems of sounds used in a language‰.1 Definisi Beberapa tokoh ilmu fonologi telah memberi definisi berkaitan ilmu fonologi ini.

Berdasarkan definisi di atas juga. dah masak aku bagilah!‰ menunjukkan bahawa tukang masak itu memahami maksud bunyi ahem tersebut (sila rujuk Rajah 1. cuba anda perhatikan dialog di bawah ini: Rajah 1. Sehubungan dengan itu. ilmu fonologi dapat ditakrifkan sebagai ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa manusia secara saintifik. tidak sebab bunyi bahasa tersebut tidak dihasilkan melalui pertemuan dua titik artikulasi. seperti di dalam Rajah 1. Oleh itu.1: Pecahan bidang fonologi Bunyi „ahem‰ disambut dengan jawapan „Nantilah. fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 3 Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of the distinctive sound units of a language.1). Kesimpulannya. and the rules which regulate their use‰. Jadi. the patterns they form. Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. bunyi bahasa ialah bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat artikulasi. .1. 2001:111) Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of sound The Penguin Dictionary (2004: 1045) systems of a language‰. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa dengan teliti untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi yang tertentu. bidang fonologi sebenarnya merumuskan. adakah bunyi „ahem‰ itu digolongkan sebagai bunyi bahasa juga? Jawapannya. Phonetics (Roach.2. Hal ini menunjukkan bahawa "ahem‰ itu mempunyai makna.

Abdullah Hassan (1993:40) . Jadual 1. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi ilmu fonetik yang berada di bawah bidang fonologi ini. pendengaran atau sifatnya. apakah perbezaan antara ilmu fonologi dan ilmu fonetik? Bagi mengetahui perbezaan antara kedua-dua ilmu ini. 1984:51) Marsono (1986:1) Menyatakan ilmu fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa meneliti fungsi bunyi itu sebagai pembeza makna dalam sesuatu bahasa.2. Fonetik ditafsirkan „ the body of speech sounds of any Sumber Kamus Dewan (2005:354) International Encylopedia of Linguistics (1992:194) The World Book Dictionary (Barnhart Barnhat. penyampaian penerimaan bunyi bahasa. yang dan Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana.2: Definisi Ilmu Fonetik Definisi Menyatakan fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya.2: Pecahan bidang fonologi 1. Menjelaskan ilmu fonetik sebagai ilmu yang mengkaji bunyi bahasa dari pada segi penyebutan.4 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1. Menjelaskan bahawa fonetik ialah ilmu menyelidik penghasilan.2 FONETIK Pada pendapat anda. 1981:1566) of dan one language and their relation to one another‰. Perhatikan definisi ilmu fonetik seperti yang dijelaskan di dalam Jadual 1. Memberikan definisi fonetik sebagai Âthe study of the physical characteristics of human speech soundsÊ.

dan pendengaran (auditori). rongga mulut.1 Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah bidang fonetik yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan. hidung dan bibir.3. Antara sumbangan bidang kajian ini adalah menerangkan bagaimanakah cara menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat yang kebiasaannya diaplikasikan oleh ramai guru di dalam bilik darjah. Proses penghasilan sesuatu bunyi akan melibatkan organorgan seperti paru-paru.3: Kajian tentang fonetik 1. kenyaringan dan tempoh masa seseorang penutur. fonetik akustik dan fonetik auditori.3.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 5 Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. Oleh itu. ton. Kesemua gelombang bunyi bahasa dapat diukur dan dianalisis melalui alat seperti spektrogram yang menghasilkan graf gelombang . Antara aspek penting kajian ini adalah berkaitan dengan nada.3 BIDANG-BIDANG FONETIK Subtopik ini akan membincangkan tiga bidang utama ilmu fonetik iaitu fonetik artikulasi. Bidang-bidang ini akan dibincangkan dengan lanjut di dalam sub-topik berikutnya. 1. Maksudnya.2 Fonetik Akustik Fonetik akustik adalah ilmu yang mengkaji ciri-ciri fizikal bunyi dan gelombanggelombang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh penutur. larings. fonetik ialah kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan. ilmu fonetik dapat dirumuskan sebagai kajian yang ditinjau daripada segi bahan fizik atau jisim yang mewujudkan bentuk ucapan. fonetik artikulasi ialah bidang yang mengkaji penghasilan bunyi bahasa bermula dari tekanan udara dalam paru-paru sehinggalah udara melepasi dua bibir.2.3 untuk mengukuhkan pemahaman anda. 1. Rajah 1. sifat bunyi bahasa (akustik). Sila teliti Rajah 1.

Sumbangan utama bidang ini adalah untuk membantu penutur menuturkan bahasa dengan nada dan intonasi yang betul.1 Anda telah mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan fonetik Bahasa Melayu. 1. Bincangkan dan nyatakan penghasilannya. Di samping itu. Kajian tentang proses-proses pula melibatkan proses memungut rangsangan. iaitu pengkajian tentang fungsi atau struktur bunyi bahasa itu. Dalam pengajaran ini tercakup semua organ dalam sistem pernafasan. 1. iaitu untuk menyedut oksigen bagi membersihkan darah. Tujuan utama bidang ini adalah untuk rawatan dan pemulihan khususnya dalam masalah pendengaran bahasa.4 PENGENALAN ORGAN ARTIKULASI Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. iaitu: (a) (b) Nyatakan contoh fonem pinjaman dalam bahasa Melayu.6 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI bunyi. Banyak alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi bahasa. dan seterusnya menganalisis. menyalurkan rangsangan ke otak. Bagaimana pula tentang fonemik? Fonemik adalah bidang yang mengkaji bunyibunyi sesuatu bahasa. Alat yang terlibat ialah alat yang menerbitkan bunyi setelah udara daripada paru-paru dipam ke dalam organ-organ yang terlibat.3 Fonetik Auditori Fonetik auditori adalah ilmu yang mengkaji berkenaan dengan pendengaran dan proses-proses tertentu yang wujud semasa telinga kita mendengar bunyi bahasa. bincangkan perkara-perkara yang berikut. Organ-organ ini penting dalam sistem aliran udara yang . Kajian pendengaran meliputi semua alat atau organ pendengaran luaran dan dalaman telinga. Perbuatan ini asalnya adalah untuk keperluan pernafasan. Kepentingan ilmu fonologi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua. aliran udara juga digunakan untuk mengeluarkan bunyi bahasa. AKTIVITI 1. Setelah memahaminya.3.

15. Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak Tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. 2.4 menjelaskan bahawa terdapat 20 organ artikulasi yang mewujudkan bunyi bahasa. 14. Namun demikian. Organ dalam sistem penghasilan bunyi dikenali sebagai organ artikulasi (sila lihat Rajah 1. 8. 19. 3. 18. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar . 20. dalam perbincangan ini kita akan huraikan tentang beberapa organ artikulasi yang penting sahaja. Rajah 1. keadaannya menjadi hampar. 12. 10. 17. 9. 4. (a) Bibir Bibir merupakan alat artikulasi yang terletak di bahagian luar rongga mulut yang boleh berfungsi menyekat perjalanan udara. 6. Apabila kita membunyikan bunyi [i] misalnya.4: Organ artikulasi 1.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 7 menyebabkan penghasilan bunyi. 13. Bibir terdiri daripada otot-otot yang kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan. 16. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok Rajah 1. sebaliknya apabila kita membunyikan [u] bibir menjadi bundar. 5.4). 7.

vokal tengah dan vokal belakang. Jadi. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. hadapan. dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi vokal. melengkung dan ia berfungsi sebagai daerah artikulasi. Organ ini amat penting untuk menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau atau pun tidak. Untuk membunyikan bunyi [m]. tengah. [r]. [p] dan [b] misalnya. lidah aktif sekali dalam proses pengeluaran bunyibunyi bahasa dan ia disebut sebagai artikulator. iaitu daerah penyebutan. Gusi (Alveolar) Gusi ialah organ pertuturan yang terletak di antara gigi dan lelangit keras. Apabila diturunkan. iaitu hujung. rongga mulut akan tertutup dan udara akan keluar melalui rongga hidung dan apabila ia diturunkan. Lelangit lembut boleh diturunkan dan dinaikkan. iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. dan belakang. udara disekat di bibir dan apabila bibir dibuka maka terlaksanalah bunyi yang dikehendaki. Bahagian-bahagian lidah ini boleh digerak-gerakkan sama ada diangkat. Hujung lidah pula merupakan bahagian yang paling aktif. Sementara lelangit lembut pula terletak ke dalam sedikit. [d]. Keadaannya cembung. [s]. [l]. tengah.8 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI daripada rongga mulut. bunyi yang keluar adalah bunyi sengau dan kalau dinaikkan bunyi yang keluar bukan bunyi sengau. Apabila lelangit lembut diturunkan. dinaikkan atau diturunkan untuk membuat penyekatan terhadap udara yang keluar melalui rongga mulut. boleh digerak-gerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk menyekat peredaran udara. Anak tekak biasanya berfungsi sebagai alat pertuturan bersama-sama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama (c) (d) (e) . iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. (b) Lidah Lidah merupakan organ artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. Lelangit (Palatal) Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian hadapan. Lelangit keras terletak di antara gusi dan lelangit lembut dan berfungsi sebagai daerah artikulasi dalam pengeluaran bunyi. Gusi berperanan dalam pengeluaran bunyi-bunyi seperti [t]. iaitu vokal hadapan. Anak Tekak Anak tekak terletak di bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut (malah anak tekak terletak bersambungan dengan lelangit lembut). [z] dan sebagainya dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan.

Membran menyerupai „pita‰ yang melekat pada dinding peti suara dan terentang daripada depan ke belakang. Pita suara ialah dua membran elastik yang terletak di dalam peti suara. Keadaannya adalah seperti Rajah 1. Rongga tekak dan rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. rongga terbahagi kepada tiga. rongga hidung dan rongga tekak. Di manakah halangan pertama yang berlaku pada udara yang keluar daripada paru-paru? Ia mungkin berlaku pada pita suara. iaitu rongga mulut. Jika dinaikkan rongga hidung akan tertutup dan jika diturunkan rongga mulut pula tertutup. Rongga Sebagaimana yang dapat digambarkan dalam Rajah 1.5 dan Rajah 1. Rongga mulut pula bermula daripada ruang di hadapan belakang lidah membawa kepada bahagian bibir (sebelah dalam) sementara rongga hidung bermula daripada bahagian di belakang anak tekak hingga ke hidung. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau pun diturunkan. Bahagian ini tidak boleh digerak-gerakkan seperti lidah atau bibir dan berfungsi sebagai penahan udara daripada terus keluar dengan bebas daripada rongga mulut. Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. Rongga tekak bermula daripada bahagian di sebelah atas selepas pita suara hinggalah ke bahagian anak tekak. Di samping itu. Dalam penyebutan bunyi-bunyi [e]. Ruang yang renggang itu dipanggil glotis.6.3. Apabila pita suara kendur dan renggang. sama ada dinaikkan atau diturunkan. (g) (h) . anak tekak ini juga boleh digerak-gerakkan. udara lalu tanpa halangan. Pita Suara Pita suara terletak di dalam ruang tenggorok dan ia amat penting untuk penghasilan bunyi. [y]. Rongga merupakan bahagian lapang yang menjadi tempat laluan udara keluarmasuk daripada paru-paru. (f) Gigi Gigi juga mempunyai peranan dalam penghasilan bunyi tetapi peranannya tidak aktif. Seseorang yang mengalami kerosakan pita suara akan mengalami gangguan suara dan orang yang tidak mempunyai pita suara akan menjadi bisu. iaitu sebagai daerah penyebutan.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 9 ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. [q] gigi turut sama berperanan. [c].

pita suara itu mungkin dirapatkan tetapi tidak berapa tegang sehingga udara boleh melaluinya dan pada waktu itu pita suara bergetar. Bunyi yang terhasil ini dikenali sebagai bunyi bersuara. Udara tidak dapat keluar.5: Pita suara terbuka Rajah 1. iaitu bunyi tidak bersuara.6). glotis terbuka (sila lihat Rajah 1. tetapi boleh menghasilkan bunyi letupan glotis /?/.10 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1.5).6: Pita suara tertutup Apakah peranan pita suara ketika menghasilkan bunyi-bunyi bahasa? Apabila pita suara kendur dan renggang. Selain itu. Jadi. . glotis tertutup (sila lihat Rajah 1. Apabila pita suara tegang dan rapat. Keadaan ini terjadi pada waktu bernafas dan menghasilkan sesetengah bunyi seperti /s/ dan /p/. pita suara berfungsi dan menentukan bunyi bersuara atau bunyi tidak bersuara.

akan berlakulah getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. pita suara.5 APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN BUNYI BAHASA? Bunyi-bunyi bahasa pada gelombang bunyi yang terjadi pada arus udara yang bergerak.2 Lukis sebuah rajah yang menerangkan bunyi plosif [p]. seterusnya ke rongga mulut atau rongga hidung. tiruan kepada bunyi-bunyi binatang. bunyi orang berdehem. Walau bagaimanapun. Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ada kaitannya dengan keadaan pita suara. Udara yang keluar daripada paru-paru melalui tenggorok. Udara dikeluarkan daripada kedua-dua belah paruparu melalui ruang tenggorok dan pita suara. Kalau keadaan glotis itu renggang atau terbuka. Bunyi-bunyi bahasa dihasilkan apabila udara tersekat atau terhalang pada alat artikulasi ini. sendawa. keadaan pita suara (atau khususnya glotis) itu agak rapat. mendengkur. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini. Dengan kata lain. kemudian masuk ke rongga tekak.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 11 (i) Rahang Rahang tidak memainkan peranan penting semasa pengeluaran bunyibunyi bahasa. Dalam perjalanan keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut. Berikan contoh perkataan yang mengandungi fonem [p] dan variasi fonem tersebut (alofon). AKTIVITI 1. bunyi siulan. rongga tekak dan mulut atau hidung atau kedua-duanya. Bunyi-bunyi bukan bahasa seperti batuk. bunyi orang kedinginan (menggigil) dan sebagainya. Keadaan terbuka antara kedua rahang (atas dan bawah) adalah sempit sewaktu membunyikan vokal-vokal [i] dan [u] dan terbuka luas sewaktu membunyikan vokal [a] dan [e]. Sekiranya semasa udara keluar melalui pita suara. bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan. udara tersebut mungkin menerima . sewaktu udara keluar melaluinya tidak berlaku getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. kedudukannya adalah penting dalam pembunyian bunyi-bunyi vokal. Huraikan dengan mendalam organ yang terlibat dalam pengujaran bunyi tersebut. 1. Udara yang keluar itu akan mengenai bahagian gegendang telinga dan akhirnya didengar sebagai bunyi.

Sekiranya ruang ke rongga hidung tertutup. Bunyi nasal pula adalah bunyi yang dikeluarkan melalui rongga hidung. udara akan keluar melalui hidung. Daripada rongga tekak. Bunyi /a/ dikeluarkan melalui rongga oral. Bunyi yang terhasil disebut bunyi sengau. ia bergerak pula ke rongga tekak. Di sebelah depan dinamakan lelangit keras dan di bahagian belakang. Bahagian hujung lelangit lembut dinamakan anak tekak. udara boleh keluar melalui rongga tekak (oral) atau rongga hidung (nasal). maka bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. Kalau lelangit lembut dan anak tekak tidak menutupi ruang ke rongga hidung. Lelangit lembut pada waktu itu diturunkan dan rongga oral ditutup dengan beberapa cara.12 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI gangguan atau sekatan daripada alat-alat artikulasi yang lain atau mungkin juga tidak. Kalau pita suara renggang sedikit. Sekiranya semasa udara itu melintas pita suara yang tertutup rapat. Lelangit manusia terbahagi kepada dua. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. /a/ adalah bunyi oral. udara terpaksa keluar secara terdesak. Udara yang keluar daripada pita suara tadi akan memasuki rongga tekak dan daripada sini. Lelangit lembut atau anak tekak akan mengatur jalan udara ini sama ada ke rongga mulut atau rongga hidung. udara keluar melalui rongga mulut dan bunyi yang terhasil bukanlah bunyi sengau. maka bunyi yang timbul adalah bunyi batuk. lelangit lembut dinaikkan hingga kena pada belakang tekak dan dengan itu menutup rongga hidung. Oleh itu. Lelangit lembut dan anak tekak boleh digerak-gerakkan. Apabila bunyi /a/ dikeluarkan. . antaranya dengan merapatkan dua bibir. Selepas udara melepasi pita suara. mungkin terus ke rongga hidung atau rongga mulut. dikenali sebagai lelangit lembut. udara dapat keluar melaluinya menyebabkan ia bergetar. Apabila pita suara renggang udara boleh keluar dengan mudah dan pita suara tidak bergetar.

1. . lidah.2 Bidang Perubatan Ilmu fonetik semakin mendapat perhatian dalam bidang perubatan khususnya berkaitan masalah pertuturan.1 Bidang Pendidikan Dalam bidang pendidikan.6 PERANAN AHLI FONETIK DAN FONOLOGI Ahli fonetik dan fonologi memainkan peranan yang besar dalam bidang kebahasaan. seorang pengguna bahasa Melayu dapat membaca teks bahasa Sepanyol dengan betul berdasarkan bantuan komputer. aktiviti lisan yang diajar oleh guru juga berkait dengan bidang fonetik dan fonologi.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 13 1. akustik (masalah penyebutan) dan auditori (masalah pendengaran) supaya manusia dapat bertutur dan mendengar dengan lebih baik. pakar perubatan akan cuba mengatasi masalah fonetik artikulasi (masalah organ artikulasi). 1. Dengan bantuan ahli fonetik. anak tekak dan sebagainya. Kajian perubatan menunjukkan. ilmu fonetik telah memainkan peranan yang besar khususnya di peringkat sekolah rendah.6. Kaedah membunyikan huruf dan suku kata merupakan kaedah ilmu fonetik kerana kaedah ini melibatkan pelbagai organ artikulasi seperti dua bibir. Melalui kaedah ini. Antara peranan-peranannya dibincangkan di dalam subtopik berikutnya. kanak-kanak akan diajar menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat oleh guru mereka. misalnya bertutur dengan menggunakan nada dan intonasi yang betul. 1.3 Bidang Komputer Ilmu fonetik mula digunakan dalam sains dan teknologi sejak terciptanya alat spektrogram yang dapat menganalisis suara manusia dengan bantuan komputer. Selain itu.6. peranan ilmu fonetik melangkah selangkah lagi ke hadapan apabila semua teks dalam sesuatu bahasa dapat dibunyikan oleh komputer melalui kaedah teks bersuara misalnya yang telah digunakan oleh Syarikat Apple dalam semua operasi Mac OS Lion.6. Pada hari ini. bunyi sengau oleh anak-anak yang mempunyai masalah sumbing dapat diatasi dengan cara melakukan pembedahan pada bahagian lelangit. Dalam pendidikan sekolah rendah misalnya. Pengetahuan tentang titik artikulasi dapat membantu guru mengajar muridnya dengan baik.

6. Contohnya huruf fonetik yang digunakan untuk membunyikan perkataan [abroid] ialah [ br d]. Sesuatu kata masukan atau entri perlu diberi cara sebutan yang betul. Penggunaan huruf atau lambang fonetik dalam perkamusan akan membantu pengguna membunyikan sesuatu perkataan dengan betul dan tepat.14 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1.7: Carta fonetik antarabangsa .7: Rajah 1. Di sinilah ahli fonetik akan membantu menentukan bagaimana sesuatu perkataan itu wajar dibunyikan iaitu dengan penggunaan huruf-huruf khas yang dikenali sebagai huruf-huruf fonetik atau huruf IPA (International Phonetic Alphabet).4 Bidang Perkamusan Ahli fonetik memberi sumbangan yang besar dalam bidang perkamusan. Contoh huruf IPA seperti di dalam Rajah 1.

Jika tersalah sebut. iaitu dengan membuat latih tubi. Guru sebut. Subtopik ini akan menyentuh makmal bahasa dan aspek pedagogi. Guru boleh merakamkan suara melalui pita rakaman atau dengan menggunakan teknik digital recording dan boleh diulang-ulang.7. murid ajuk dan guru membetulkannya jika tersalah sebut. (d) (e) . alat elektronik yang berkenaan dapat mengesannya dan mengarahkan pelajar menyebutnya semula (yang betul).2 Aspek Pedagogi Pengajaran dan pembelajaran penyebutan fonem bahasa Melayu boleh dilakukan melalui pelbagai teknik. Yang paling baik adalah dengan mengikuti saranan golongan behaviourisme.7. Langkah pengajaran yang disarankan adalah seperti berikut: (a) (b) (c) Guru memperkenalkan lambang huruf atau fonem.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 15 1. Guru menyebut bunyi vokal dan konsonan. Murid secara kumpulan kecil empat hingga lima orang boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru.7 PENDEKATAN PEDAGOGI UNTUK MENGAJAR BUNYI BAHASA Subtopik ini akan membincangkan pendekatan pedagogi untuk mengajar bunyi bahasa dengan lebih mendalam. Murid secara kelas atau kumpulan besar boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru.1 Makmal Bahasa Makmal bahasa diperlukan untuk melakukan latihan penyebutan yang sistematik. Makmal yang lengkap ialah makmal bahasa yang mempunyai alat pendengaran telinga dan pemprosesan terjemahan. Guru sebut. 1. 1. Sebutan sistematik yang dimaksudkan adalah sebutan yang berasaskan transkripsi fonetik bahasa Melayu. Jika guru menggunakan sistem konvensional (tradisional) guru akan membetulkannya dan murid akan mengulangnya semula sehingga guru yang berkenaan berpuas hati. Yang lebih baik adalah dengan menggunakan teknik interaktif. murid ajuk dan guru membetulkannya jika mereka tersalah sebut.

bagi pemantapan dialek bahasa baku. ayat. Guru atau rakan sebaya sebut. Fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian. x x x x x . cabangcabang linguistik dan hubungan linguistik dengan bidang lain yang bersangkutan dengan bunyi. iaitu fonetik dan fonemik. teknik ini memberikan ruang dan peluang kepada murid-murid supaya membaiki sebutan yang tidak baku itu. (g) (h) x Topik ini telah menghuraikan secara ringkas mengenai linguistik. Fonetik akustik. klausa. Tiga bidang utama ilmu fonetik adalah: (a) (b) (c) Fonetik artikulasi. Ilmu fonologi adalah ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa. Jika guru ingin melanjutkannya kepada sebutan untuk kata. frasa. dan Fonetik auditori. iaitu bermula daripada urutan (a) hingga (h). atau perenggan. individu mengulang sebutannya. Bagi penutur bahasa kedua teknik ini amat cocok. Bidang fonetik dan fonologi dan peranan yang dimainkan oleh kedua-dua kajian ini juga ditegaskan dan kaitannya dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga. Bagi dialek yang tidak baku. guru boleh menggunakan teknik ini. Seterusnya ditekankan juga definisi bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa supaya peminat bahasa dan pelajar bahasa mengetahui perbezaan di antara kedua-duanya.16 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI (f) Murid secara individu boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru atau rakan sebaya (pembimbing).

Adakah bunyi akhir dalam perkataan di bawah ini bunyi bersuara atau bunyi tak bersuara? habis. x Akustik Anak tekak Artikulasi Auditori Fonetik Fonologi Pedagogi Pita suara 1. Antara peranan-peranan ahli fonetik dan fonologi dalam bidang kebahasaan adalah di dalam bidang pendidikan. Oleh itu. . syabas? Sila lukis gambar rajah organ artikulasi dan namakan bahagian bahagiannya. Letakkan tangan anda pada pita suara (di tengah-tengah leher) dan sebutkan [a a a a a]. belum.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 17 x x Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. a Adakah bunyi itu bergema? Ya. bulan. bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan. Adakah anda merasakan getaran yang berlaku pada pita suara? Letakkan tangan anda rapat-rapat ke telinga dan sebutkan bunyi [a a a a a]. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini. komputer dan perkamusan. perubatan. betul bergetar dan bergema. Dengan kata lain. bunyi itu adalah bunyi bersuara. 2. tebal. 3.

tampal. bin. Khamis. satu. dhommah 5.18 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 4. dominasi. dharab. bising. tali. Anda diminta menyebut perkataan yang disenaraikan di bawah: kalam. tikus. . Klasifikasikan bunyi akhir perkataan tersebut kepada bunyi oral dan bunyi nasal berdasarkan keterangan di atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful