Topik

X

1
1. 2. 3. Menerangkan artikulasi; definisi

Pengenalan Fonetik dan Fonologi

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: fonologi, fonetik, fonemik dan organ

Mengaplikasikan pengetahuan tentang alat-alat dan cara-cara penghasilan bunyi fonem; dan Mengaplikasikan ilmu fonologi dalam pengajaran bahasa.

X PENGENALAN
Topik ini akan memberi penjelasan yang ringkas tentang konsep dan definisi ilmu fonologi dan ilmu fonetik. Seterusnya, anda akan diperkenalkan dengan bidang-bidang fonetik iaitu fonetik artikulasi, akustik dan auditori. Anda juga akan dijelaskan berkaitan perbezaan antara bunyi bahasa dan bunyi bukan bahasa. Akhirnya, matlamat topik ini adalah untuk membantu pelajar mengenali bunyi bahasa Melayu dan seterusnya mengenal pasti alat-alat artikulasi atau alat pertuturan yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Di samping itu, topik ini juga menyediakan cadangan pengajaran di bilik darjah.

2 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1. Alat artikulasi ialah alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi tersebut supaya anda dapat menggunakan pengetahuan tentang alat-alat dan cara penghasilan bunyi fonem bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran.1: Definisi Ilmu Fonologi Definisi Menjelaskan ilmu fonologi ialah „«suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. Menjelaskan ilmu fonologi merupakan linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi mengikut fungsinya. Hal ini akan memudahkan anda membetulkan kesilapan sebutan yang dilakukan oleh murid-murid anda terutama sebutan fonem yang sukar dihasilkan oleh mereka yang menuturkannya sebagai bahasa kedua. . Topik ini membincangkan secara khusus berkaitan dengan fonologi. Menyatakan bahawa „phonology is concerned with the organisation of speech within specific languages‰. fonetik dan alat artikulasi.1 FONOLOGI Sebelum kita mempelajari tatabahasa Bahasa Melayu. iaitu yang berkaitan rumusrumus atau peraturan yang menentukan sebutan‰.1. antaranya ialah: Jadual 1. 1984:61) World Book of Dictionary (Barnhart dan Barnhart. sebagai guru bahasa Melayu anda haruslah dapat menggunakan pengetahuan tentang fonem segmental dan suprasegmental dalam pengajaran dan pembelajaran dengan baik. eloklah kita mempelajari ilmu fonologi dahulu.1 Definisi Beberapa tokoh ilmu fonologi telah memberi definisi berkaitan ilmu fonologi ini. Di samping itu. 1. bidang bahasa Sumber Parker (1974:112) Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. Menerangkan fonologi ialah ilmu mengkaji bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu. iaitu ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa. 1981: 1567) Abdullah Hassan (1993:40) Clark dan Yallop (1995:5) Menyatakan ilmu fonologi sebagai „the systems of sounds used in a language‰.

the patterns they form. Phonetics (Roach. Hal ini menunjukkan bahawa "ahem‰ itu mempunyai makna. dah masak aku bagilah!‰ menunjukkan bahawa tukang masak itu memahami maksud bunyi ahem tersebut (sila rujuk Rajah 1. Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. cuba anda perhatikan dialog di bawah ini: Rajah 1. . Berdasarkan definisi di atas juga. fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian. adakah bunyi „ahem‰ itu digolongkan sebagai bunyi bahasa juga? Jawapannya. Oleh itu.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 3 Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of the distinctive sound units of a language. Sehubungan dengan itu. seperti di dalam Rajah 1. Jadi.1. bunyi bahasa ialah bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat artikulasi.1: Pecahan bidang fonologi Bunyi „ahem‰ disambut dengan jawapan „Nantilah. tidak sebab bunyi bahasa tersebut tidak dihasilkan melalui pertemuan dua titik artikulasi. ilmu fonologi dapat ditakrifkan sebagai ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa manusia secara saintifik. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa dengan teliti untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi yang tertentu. 2001:111) Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of sound The Penguin Dictionary (2004: 1045) systems of a language‰. and the rules which regulate their use‰. bidang fonologi sebenarnya merumuskan.2.1). Kesimpulannya.

Memberikan definisi fonetik sebagai Âthe study of the physical characteristics of human speech soundsÊ. Abdullah Hassan (1993:40) .2: Definisi Ilmu Fonetik Definisi Menyatakan fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. Perhatikan definisi ilmu fonetik seperti yang dijelaskan di dalam Jadual 1.2: Pecahan bidang fonologi 1. pendengaran atau sifatnya.2 FONETIK Pada pendapat anda. Fonetik ditafsirkan „ the body of speech sounds of any Sumber Kamus Dewan (2005:354) International Encylopedia of Linguistics (1992:194) The World Book Dictionary (Barnhart Barnhat. penyampaian penerimaan bunyi bahasa. yang dan Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. 1984:51) Marsono (1986:1) Menyatakan ilmu fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa meneliti fungsi bunyi itu sebagai pembeza makna dalam sesuatu bahasa. Jadual 1. apakah perbezaan antara ilmu fonologi dan ilmu fonetik? Bagi mengetahui perbezaan antara kedua-dua ilmu ini. Menjelaskan bahawa fonetik ialah ilmu menyelidik penghasilan.2.4 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1. Menjelaskan ilmu fonetik sebagai ilmu yang mengkaji bunyi bahasa dari pada segi penyebutan. 1981:1566) of dan one language and their relation to one another‰. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi ilmu fonetik yang berada di bawah bidang fonologi ini.

ton. Proses penghasilan sesuatu bunyi akan melibatkan organorgan seperti paru-paru. dan pendengaran (auditori).1 Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah bidang fonetik yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan.2. Sila teliti Rajah 1. ilmu fonetik dapat dirumuskan sebagai kajian yang ditinjau daripada segi bahan fizik atau jisim yang mewujudkan bentuk ucapan.3: Kajian tentang fonetik 1.3 BIDANG-BIDANG FONETIK Subtopik ini akan membincangkan tiga bidang utama ilmu fonetik iaitu fonetik artikulasi. Bidang-bidang ini akan dibincangkan dengan lanjut di dalam sub-topik berikutnya. fonetik artikulasi ialah bidang yang mengkaji penghasilan bunyi bahasa bermula dari tekanan udara dalam paru-paru sehinggalah udara melepasi dua bibir. kenyaringan dan tempoh masa seseorang penutur. Kesemua gelombang bunyi bahasa dapat diukur dan dianalisis melalui alat seperti spektrogram yang menghasilkan graf gelombang . Maksudnya.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 5 Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. Rajah 1. sifat bunyi bahasa (akustik). fonetik akustik dan fonetik auditori.3.3. Antara sumbangan bidang kajian ini adalah menerangkan bagaimanakah cara menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat yang kebiasaannya diaplikasikan oleh ramai guru di dalam bilik darjah. Antara aspek penting kajian ini adalah berkaitan dengan nada. larings. fonetik ialah kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan. Oleh itu. rongga mulut. hidung dan bibir. 1. 1.3 untuk mengukuhkan pemahaman anda.2 Fonetik Akustik Fonetik akustik adalah ilmu yang mengkaji ciri-ciri fizikal bunyi dan gelombanggelombang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh penutur.

menyalurkan rangsangan ke otak. iaitu pengkajian tentang fungsi atau struktur bunyi bahasa itu. Alat yang terlibat ialah alat yang menerbitkan bunyi setelah udara daripada paru-paru dipam ke dalam organ-organ yang terlibat. Tujuan utama bidang ini adalah untuk rawatan dan pemulihan khususnya dalam masalah pendengaran bahasa. 1. Kajian tentang proses-proses pula melibatkan proses memungut rangsangan. Bincangkan dan nyatakan penghasilannya.4 PENGENALAN ORGAN ARTIKULASI Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. Di samping itu. Kajian pendengaran meliputi semua alat atau organ pendengaran luaran dan dalaman telinga.1 Anda telah mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan fonetik Bahasa Melayu.3 Fonetik Auditori Fonetik auditori adalah ilmu yang mengkaji berkenaan dengan pendengaran dan proses-proses tertentu yang wujud semasa telinga kita mendengar bunyi bahasa. aliran udara juga digunakan untuk mengeluarkan bunyi bahasa.3. Sumbangan utama bidang ini adalah untuk membantu penutur menuturkan bahasa dengan nada dan intonasi yang betul. Perbuatan ini asalnya adalah untuk keperluan pernafasan. Dalam pengajaran ini tercakup semua organ dalam sistem pernafasan. 1. Setelah memahaminya. Organ-organ ini penting dalam sistem aliran udara yang . Banyak alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi bahasa. iaitu untuk menyedut oksigen bagi membersihkan darah.6 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI bunyi. dan seterusnya menganalisis. iaitu: (a) (b) Nyatakan contoh fonem pinjaman dalam bahasa Melayu. AKTIVITI 1. Bagaimana pula tentang fonemik? Fonemik adalah bidang yang mengkaji bunyibunyi sesuatu bahasa. bincangkan perkara-perkara yang berikut. Kepentingan ilmu fonologi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua.

20. Rajah 1. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok Rajah 1. Apabila kita membunyikan bunyi [i] misalnya. dalam perbincangan ini kita akan huraikan tentang beberapa organ artikulasi yang penting sahaja.4 menjelaskan bahawa terdapat 20 organ artikulasi yang mewujudkan bunyi bahasa. 4. 12. 8. Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak Tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. (a) Bibir Bibir merupakan alat artikulasi yang terletak di bahagian luar rongga mulut yang boleh berfungsi menyekat perjalanan udara. 5. Namun demikian. 18. 9. sebaliknya apabila kita membunyikan [u] bibir menjadi bundar. 15. 2.4). 17. 19. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar . 3. 13. 14. 16. keadaannya menjadi hampar. Bibir terdiri daripada otot-otot yang kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan. 7.4: Organ artikulasi 1. 10. 6. Organ dalam sistem penghasilan bunyi dikenali sebagai organ artikulasi (sila lihat Rajah 1.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 7 menyebabkan penghasilan bunyi.

hadapan. Sementara lelangit lembut pula terletak ke dalam sedikit. lidah aktif sekali dalam proses pengeluaran bunyibunyi bahasa dan ia disebut sebagai artikulator. Apabila diturunkan. bunyi yang keluar adalah bunyi sengau dan kalau dinaikkan bunyi yang keluar bukan bunyi sengau. Organ ini amat penting untuk menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau atau pun tidak. dinaikkan atau diturunkan untuk membuat penyekatan terhadap udara yang keluar melalui rongga mulut. Gusi berperanan dalam pengeluaran bunyi-bunyi seperti [t]. vokal tengah dan vokal belakang. [p] dan [b] misalnya. Lelangit keras terletak di antara gusi dan lelangit lembut dan berfungsi sebagai daerah artikulasi dalam pengeluaran bunyi. iaitu vokal hadapan. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. Apabila lelangit lembut diturunkan. Bahagian-bahagian lidah ini boleh digerak-gerakkan sama ada diangkat. iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. [d]. Anak tekak biasanya berfungsi sebagai alat pertuturan bersama-sama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama (c) (d) (e) . Untuk membunyikan bunyi [m]. dan belakang. (b) Lidah Lidah merupakan organ artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. Keadaannya cembung. [s]. iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. Lelangit lembut boleh diturunkan dan dinaikkan. boleh digerak-gerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk menyekat peredaran udara. Jadi.8 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI daripada rongga mulut. [z] dan sebagainya dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. Hujung lidah pula merupakan bahagian yang paling aktif. iaitu daerah penyebutan. tengah. Lelangit (Palatal) Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Anak Tekak Anak tekak terletak di bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut (malah anak tekak terletak bersambungan dengan lelangit lembut). dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi vokal. udara disekat di bibir dan apabila bibir dibuka maka terlaksanalah bunyi yang dikehendaki. [l]. [r]. iaitu hujung. Gusi (Alveolar) Gusi ialah organ pertuturan yang terletak di antara gigi dan lelangit keras. rongga mulut akan tertutup dan udara akan keluar melalui rongga hidung dan apabila ia diturunkan. Bahagian hadapan. melengkung dan ia berfungsi sebagai daerah artikulasi. tengah.

iaitu sebagai daerah penyebutan. Pita suara ialah dua membran elastik yang terletak di dalam peti suara.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 9 ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. Bahagian ini tidak boleh digerak-gerakkan seperti lidah atau bibir dan berfungsi sebagai penahan udara daripada terus keluar dengan bebas daripada rongga mulut. Di manakah halangan pertama yang berlaku pada udara yang keluar daripada paru-paru? Ia mungkin berlaku pada pita suara. [q] gigi turut sama berperanan. Dalam penyebutan bunyi-bunyi [e]. Rongga tekak dan rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. Seseorang yang mengalami kerosakan pita suara akan mengalami gangguan suara dan orang yang tidak mempunyai pita suara akan menjadi bisu. Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. (g) (h) .6. Rongga merupakan bahagian lapang yang menjadi tempat laluan udara keluarmasuk daripada paru-paru. [y].5 dan Rajah 1. Di samping itu. [c].3. sama ada dinaikkan atau diturunkan. Keadaannya adalah seperti Rajah 1. Rongga mulut pula bermula daripada ruang di hadapan belakang lidah membawa kepada bahagian bibir (sebelah dalam) sementara rongga hidung bermula daripada bahagian di belakang anak tekak hingga ke hidung. Apabila pita suara kendur dan renggang. Membran menyerupai „pita‰ yang melekat pada dinding peti suara dan terentang daripada depan ke belakang. iaitu rongga mulut. Pita Suara Pita suara terletak di dalam ruang tenggorok dan ia amat penting untuk penghasilan bunyi. Rongga tekak bermula daripada bahagian di sebelah atas selepas pita suara hinggalah ke bahagian anak tekak. rongga terbahagi kepada tiga. Jika dinaikkan rongga hidung akan tertutup dan jika diturunkan rongga mulut pula tertutup. anak tekak ini juga boleh digerak-gerakkan. Ruang yang renggang itu dipanggil glotis. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau pun diturunkan. (f) Gigi Gigi juga mempunyai peranan dalam penghasilan bunyi tetapi peranannya tidak aktif. Rongga Sebagaimana yang dapat digambarkan dalam Rajah 1. rongga hidung dan rongga tekak. udara lalu tanpa halangan.

. Udara tidak dapat keluar. Jadi. tetapi boleh menghasilkan bunyi letupan glotis /?/. pita suara itu mungkin dirapatkan tetapi tidak berapa tegang sehingga udara boleh melaluinya dan pada waktu itu pita suara bergetar. Keadaan ini terjadi pada waktu bernafas dan menghasilkan sesetengah bunyi seperti /s/ dan /p/.5: Pita suara terbuka Rajah 1.6: Pita suara tertutup Apakah peranan pita suara ketika menghasilkan bunyi-bunyi bahasa? Apabila pita suara kendur dan renggang. Bunyi yang terhasil ini dikenali sebagai bunyi bersuara.5). glotis tertutup (sila lihat Rajah 1. Apabila pita suara tegang dan rapat. glotis terbuka (sila lihat Rajah 1.6). pita suara berfungsi dan menentukan bunyi bersuara atau bunyi tidak bersuara. iaitu bunyi tidak bersuara.10 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1. Selain itu.

bunyi orang berdehem. bunyi orang kedinginan (menggigil) dan sebagainya. 1. Walau bagaimanapun. AKTIVITI 1. Udara dikeluarkan daripada kedua-dua belah paruparu melalui ruang tenggorok dan pita suara. rongga tekak dan mulut atau hidung atau kedua-duanya. keadaan pita suara (atau khususnya glotis) itu agak rapat. sewaktu udara keluar melaluinya tidak berlaku getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. udara tersebut mungkin menerima . kemudian masuk ke rongga tekak. Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ada kaitannya dengan keadaan pita suara. bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan. Dalam perjalanan keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut. Sekiranya semasa udara keluar melalui pita suara. Berikan contoh perkataan yang mengandungi fonem [p] dan variasi fonem tersebut (alofon). mendengkur. akan berlakulah getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. Keadaan terbuka antara kedua rahang (atas dan bawah) adalah sempit sewaktu membunyikan vokal-vokal [i] dan [u] dan terbuka luas sewaktu membunyikan vokal [a] dan [e]. pita suara. sendawa. Bunyi-bunyi bukan bahasa seperti batuk. Huraikan dengan mendalam organ yang terlibat dalam pengujaran bunyi tersebut. bunyi siulan. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini.5 APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN BUNYI BAHASA? Bunyi-bunyi bahasa pada gelombang bunyi yang terjadi pada arus udara yang bergerak. Bunyi-bunyi bahasa dihasilkan apabila udara tersekat atau terhalang pada alat artikulasi ini.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 11 (i) Rahang Rahang tidak memainkan peranan penting semasa pengeluaran bunyibunyi bahasa. kedudukannya adalah penting dalam pembunyian bunyi-bunyi vokal.2 Lukis sebuah rajah yang menerangkan bunyi plosif [p]. tiruan kepada bunyi-bunyi binatang. Dengan kata lain. Kalau keadaan glotis itu renggang atau terbuka. Udara yang keluar daripada paru-paru melalui tenggorok. Udara yang keluar itu akan mengenai bahagian gegendang telinga dan akhirnya didengar sebagai bunyi. seterusnya ke rongga mulut atau rongga hidung.

Kalau lelangit lembut dan anak tekak tidak menutupi ruang ke rongga hidung. Kalau pita suara renggang sedikit. Oleh itu. Bunyi nasal pula adalah bunyi yang dikeluarkan melalui rongga hidung. Apabila bunyi /a/ dikeluarkan. Sekiranya ruang ke rongga hidung tertutup. Lelangit lembut atau anak tekak akan mengatur jalan udara ini sama ada ke rongga mulut atau rongga hidung. mungkin terus ke rongga hidung atau rongga mulut. Lelangit lembut pada waktu itu diturunkan dan rongga oral ditutup dengan beberapa cara. Sekiranya semasa udara itu melintas pita suara yang tertutup rapat. Bahagian hujung lelangit lembut dinamakan anak tekak. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. lelangit lembut dinaikkan hingga kena pada belakang tekak dan dengan itu menutup rongga hidung. .12 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI gangguan atau sekatan daripada alat-alat artikulasi yang lain atau mungkin juga tidak. Bunyi yang terhasil disebut bunyi sengau. udara boleh keluar melalui rongga tekak (oral) atau rongga hidung (nasal). udara dapat keluar melaluinya menyebabkan ia bergetar. Daripada rongga tekak. Udara yang keluar daripada pita suara tadi akan memasuki rongga tekak dan daripada sini. udara keluar melalui rongga mulut dan bunyi yang terhasil bukanlah bunyi sengau. udara terpaksa keluar secara terdesak. Selepas udara melepasi pita suara. maka bunyi yang timbul adalah bunyi batuk. /a/ adalah bunyi oral. ia bergerak pula ke rongga tekak. Bunyi /a/ dikeluarkan melalui rongga oral. Di sebelah depan dinamakan lelangit keras dan di bahagian belakang. dikenali sebagai lelangit lembut. Lelangit lembut dan anak tekak boleh digerak-gerakkan. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. udara akan keluar melalui hidung. Apabila pita suara renggang udara boleh keluar dengan mudah dan pita suara tidak bergetar. antaranya dengan merapatkan dua bibir. Lelangit manusia terbahagi kepada dua.

6. kanak-kanak akan diajar menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat oleh guru mereka. anak tekak dan sebagainya. Dengan bantuan ahli fonetik.6. peranan ilmu fonetik melangkah selangkah lagi ke hadapan apabila semua teks dalam sesuatu bahasa dapat dibunyikan oleh komputer melalui kaedah teks bersuara misalnya yang telah digunakan oleh Syarikat Apple dalam semua operasi Mac OS Lion. 1. bunyi sengau oleh anak-anak yang mempunyai masalah sumbing dapat diatasi dengan cara melakukan pembedahan pada bahagian lelangit. misalnya bertutur dengan menggunakan nada dan intonasi yang betul. Kaedah membunyikan huruf dan suku kata merupakan kaedah ilmu fonetik kerana kaedah ini melibatkan pelbagai organ artikulasi seperti dua bibir.3 Bidang Komputer Ilmu fonetik mula digunakan dalam sains dan teknologi sejak terciptanya alat spektrogram yang dapat menganalisis suara manusia dengan bantuan komputer.6 PERANAN AHLI FONETIK DAN FONOLOGI Ahli fonetik dan fonologi memainkan peranan yang besar dalam bidang kebahasaan. Antara peranan-peranannya dibincangkan di dalam subtopik berikutnya. lidah.2 Bidang Perubatan Ilmu fonetik semakin mendapat perhatian dalam bidang perubatan khususnya berkaitan masalah pertuturan. ilmu fonetik telah memainkan peranan yang besar khususnya di peringkat sekolah rendah.1 Bidang Pendidikan Dalam bidang pendidikan. seorang pengguna bahasa Melayu dapat membaca teks bahasa Sepanyol dengan betul berdasarkan bantuan komputer. . 1. aktiviti lisan yang diajar oleh guru juga berkait dengan bidang fonetik dan fonologi. Pada hari ini. Dalam pendidikan sekolah rendah misalnya. Pengetahuan tentang titik artikulasi dapat membantu guru mengajar muridnya dengan baik. akustik (masalah penyebutan) dan auditori (masalah pendengaran) supaya manusia dapat bertutur dan mendengar dengan lebih baik.6. pakar perubatan akan cuba mengatasi masalah fonetik artikulasi (masalah organ artikulasi).TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 13 1. 1. Melalui kaedah ini. Selain itu. Kajian perubatan menunjukkan.

Penggunaan huruf atau lambang fonetik dalam perkamusan akan membantu pengguna membunyikan sesuatu perkataan dengan betul dan tepat.7: Carta fonetik antarabangsa . Sesuatu kata masukan atau entri perlu diberi cara sebutan yang betul.7: Rajah 1. Contohnya huruf fonetik yang digunakan untuk membunyikan perkataan [abroid] ialah [ br d].14 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1. Di sinilah ahli fonetik akan membantu menentukan bagaimana sesuatu perkataan itu wajar dibunyikan iaitu dengan penggunaan huruf-huruf khas yang dikenali sebagai huruf-huruf fonetik atau huruf IPA (International Phonetic Alphabet).4 Bidang Perkamusan Ahli fonetik memberi sumbangan yang besar dalam bidang perkamusan. Contoh huruf IPA seperti di dalam Rajah 1.6.

Langkah pengajaran yang disarankan adalah seperti berikut: (a) (b) (c) Guru memperkenalkan lambang huruf atau fonem. Yang lebih baik adalah dengan menggunakan teknik interaktif. 1.1 Makmal Bahasa Makmal bahasa diperlukan untuk melakukan latihan penyebutan yang sistematik.7. alat elektronik yang berkenaan dapat mengesannya dan mengarahkan pelajar menyebutnya semula (yang betul). Guru boleh merakamkan suara melalui pita rakaman atau dengan menggunakan teknik digital recording dan boleh diulang-ulang. (d) (e) . Murid secara kumpulan kecil empat hingga lima orang boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru. Subtopik ini akan menyentuh makmal bahasa dan aspek pedagogi. murid ajuk dan guru membetulkannya jika tersalah sebut.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 15 1. Murid secara kelas atau kumpulan besar boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru. iaitu dengan membuat latih tubi. Guru menyebut bunyi vokal dan konsonan. murid ajuk dan guru membetulkannya jika mereka tersalah sebut. Jika guru menggunakan sistem konvensional (tradisional) guru akan membetulkannya dan murid akan mengulangnya semula sehingga guru yang berkenaan berpuas hati. 1. Sebutan sistematik yang dimaksudkan adalah sebutan yang berasaskan transkripsi fonetik bahasa Melayu.7. Guru sebut. Yang paling baik adalah dengan mengikuti saranan golongan behaviourisme. Makmal yang lengkap ialah makmal bahasa yang mempunyai alat pendengaran telinga dan pemprosesan terjemahan. Jika tersalah sebut.7 PENDEKATAN PEDAGOGI UNTUK MENGAJAR BUNYI BAHASA Subtopik ini akan membincangkan pendekatan pedagogi untuk mengajar bunyi bahasa dengan lebih mendalam.2 Aspek Pedagogi Pengajaran dan pembelajaran penyebutan fonem bahasa Melayu boleh dilakukan melalui pelbagai teknik. Guru sebut.

individu mengulang sebutannya. Fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian. klausa.16 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI (f) Murid secara individu boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru atau rakan sebaya (pembimbing). Begitu juga. (g) (h) x Topik ini telah menghuraikan secara ringkas mengenai linguistik. Bagi dialek yang tidak baku. Seterusnya ditekankan juga definisi bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa supaya peminat bahasa dan pelajar bahasa mengetahui perbezaan di antara kedua-duanya. frasa. dan Fonetik auditori. Bidang fonetik dan fonologi dan peranan yang dimainkan oleh kedua-dua kajian ini juga ditegaskan dan kaitannya dengan proses pengajaran dan pembelajaran. x x x x x . ayat. bagi pemantapan dialek bahasa baku. Guru atau rakan sebaya sebut. guru boleh menggunakan teknik ini. teknik ini memberikan ruang dan peluang kepada murid-murid supaya membaiki sebutan yang tidak baku itu. cabangcabang linguistik dan hubungan linguistik dengan bidang lain yang bersangkutan dengan bunyi. Ilmu fonologi adalah ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa. iaitu bermula daripada urutan (a) hingga (h). Jika guru ingin melanjutkannya kepada sebutan untuk kata. Fonetik akustik. Bagi penutur bahasa kedua teknik ini amat cocok. Tiga bidang utama ilmu fonetik adalah: (a) (b) (c) Fonetik artikulasi. atau perenggan. iaitu fonetik dan fonemik.

perubatan. Oleh itu.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 17 x x Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. komputer dan perkamusan. betul bergetar dan bergema. Adakah bunyi akhir dalam perkataan di bawah ini bunyi bersuara atau bunyi tak bersuara? habis. x Akustik Anak tekak Artikulasi Auditori Fonetik Fonologi Pedagogi Pita suara 1. belum. Dengan kata lain. Adakah anda merasakan getaran yang berlaku pada pita suara? Letakkan tangan anda rapat-rapat ke telinga dan sebutkan bunyi [a a a a a]. 3. syabas? Sila lukis gambar rajah organ artikulasi dan namakan bahagian bahagiannya. Letakkan tangan anda pada pita suara (di tengah-tengah leher) dan sebutkan [a a a a a]. tebal. a Adakah bunyi itu bergema? Ya. bunyi itu adalah bunyi bersuara. bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini. bulan. 2. Antara peranan-peranan ahli fonetik dan fonologi dalam bidang kebahasaan adalah di dalam bidang pendidikan. .

dharab. tampal. dominasi. bising. dhommah 5. satu. tali. Klasifikasikan bunyi akhir perkataan tersebut kepada bunyi oral dan bunyi nasal berdasarkan keterangan di atas. Anda diminta menyebut perkataan yang disenaraikan di bawah: kalam. Khamis.18 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 4. bin. tikus. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful