Topik

X

1
1. 2. 3. Menerangkan artikulasi; definisi

Pengenalan Fonetik dan Fonologi

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: fonologi, fonetik, fonemik dan organ

Mengaplikasikan pengetahuan tentang alat-alat dan cara-cara penghasilan bunyi fonem; dan Mengaplikasikan ilmu fonologi dalam pengajaran bahasa.

X PENGENALAN
Topik ini akan memberi penjelasan yang ringkas tentang konsep dan definisi ilmu fonologi dan ilmu fonetik. Seterusnya, anda akan diperkenalkan dengan bidang-bidang fonetik iaitu fonetik artikulasi, akustik dan auditori. Anda juga akan dijelaskan berkaitan perbezaan antara bunyi bahasa dan bunyi bukan bahasa. Akhirnya, matlamat topik ini adalah untuk membantu pelajar mengenali bunyi bahasa Melayu dan seterusnya mengenal pasti alat-alat artikulasi atau alat pertuturan yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Di samping itu, topik ini juga menyediakan cadangan pengajaran di bilik darjah.

Di samping itu. Hal ini akan memudahkan anda membetulkan kesilapan sebutan yang dilakukan oleh murid-murid anda terutama sebutan fonem yang sukar dihasilkan oleh mereka yang menuturkannya sebagai bahasa kedua.1 FONOLOGI Sebelum kita mempelajari tatabahasa Bahasa Melayu. antaranya ialah: Jadual 1. . Alat artikulasi ialah alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi tersebut supaya anda dapat menggunakan pengetahuan tentang alat-alat dan cara penghasilan bunyi fonem bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran. Menjelaskan ilmu fonologi merupakan linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi mengikut fungsinya. sebagai guru bahasa Melayu anda haruslah dapat menggunakan pengetahuan tentang fonem segmental dan suprasegmental dalam pengajaran dan pembelajaran dengan baik.1 Definisi Beberapa tokoh ilmu fonologi telah memberi definisi berkaitan ilmu fonologi ini. Menyatakan bahawa „phonology is concerned with the organisation of speech within specific languages‰. bidang bahasa Sumber Parker (1974:112) Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. 1981: 1567) Abdullah Hassan (1993:40) Clark dan Yallop (1995:5) Menyatakan ilmu fonologi sebagai „the systems of sounds used in a language‰. 1984:61) World Book of Dictionary (Barnhart dan Barnhart.2 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1.1: Definisi Ilmu Fonologi Definisi Menjelaskan ilmu fonologi ialah „«suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. fonetik dan alat artikulasi. Topik ini membincangkan secara khusus berkaitan dengan fonologi.1. eloklah kita mempelajari ilmu fonologi dahulu. iaitu yang berkaitan rumusrumus atau peraturan yang menentukan sebutan‰. 1. Menerangkan fonologi ialah ilmu mengkaji bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu. iaitu ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa.

1. 2001:111) Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of sound The Penguin Dictionary (2004: 1045) systems of a language‰. Jadi. Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. adakah bunyi „ahem‰ itu digolongkan sebagai bunyi bahasa juga? Jawapannya. fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian. bidang fonologi sebenarnya merumuskan. the patterns they form. Hal ini menunjukkan bahawa "ahem‰ itu mempunyai makna. Oleh itu. dah masak aku bagilah!‰ menunjukkan bahawa tukang masak itu memahami maksud bunyi ahem tersebut (sila rujuk Rajah 1. ilmu fonologi dapat ditakrifkan sebagai ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa manusia secara saintifik. cuba anda perhatikan dialog di bawah ini: Rajah 1. seperti di dalam Rajah 1. .TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 3 Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of the distinctive sound units of a language. Phonetics (Roach.2. Berdasarkan definisi di atas juga. and the rules which regulate their use‰.1). tidak sebab bunyi bahasa tersebut tidak dihasilkan melalui pertemuan dua titik artikulasi. bunyi bahasa ialah bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat artikulasi.1: Pecahan bidang fonologi Bunyi „ahem‰ disambut dengan jawapan „Nantilah. Sehubungan dengan itu. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa dengan teliti untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi yang tertentu. Kesimpulannya.

Perhatikan definisi ilmu fonetik seperti yang dijelaskan di dalam Jadual 1. 1984:51) Marsono (1986:1) Menyatakan ilmu fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa meneliti fungsi bunyi itu sebagai pembeza makna dalam sesuatu bahasa. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi ilmu fonetik yang berada di bawah bidang fonologi ini. Memberikan definisi fonetik sebagai Âthe study of the physical characteristics of human speech soundsÊ. apakah perbezaan antara ilmu fonologi dan ilmu fonetik? Bagi mengetahui perbezaan antara kedua-dua ilmu ini. Abdullah Hassan (1993:40) . penyampaian penerimaan bunyi bahasa. pendengaran atau sifatnya. Fonetik ditafsirkan „ the body of speech sounds of any Sumber Kamus Dewan (2005:354) International Encylopedia of Linguistics (1992:194) The World Book Dictionary (Barnhart Barnhat.4 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1. Jadual 1. Menjelaskan bahawa fonetik ialah ilmu menyelidik penghasilan. Menjelaskan ilmu fonetik sebagai ilmu yang mengkaji bunyi bahasa dari pada segi penyebutan. 1981:1566) of dan one language and their relation to one another‰. yang dan Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana.2: Pecahan bidang fonologi 1.2.2 FONETIK Pada pendapat anda.2: Definisi Ilmu Fonetik Definisi Menyatakan fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya.

Bidang-bidang ini akan dibincangkan dengan lanjut di dalam sub-topik berikutnya. 1. hidung dan bibir.3 BIDANG-BIDANG FONETIK Subtopik ini akan membincangkan tiga bidang utama ilmu fonetik iaitu fonetik artikulasi. Maksudnya.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 5 Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. fonetik artikulasi ialah bidang yang mengkaji penghasilan bunyi bahasa bermula dari tekanan udara dalam paru-paru sehinggalah udara melepasi dua bibir. ilmu fonetik dapat dirumuskan sebagai kajian yang ditinjau daripada segi bahan fizik atau jisim yang mewujudkan bentuk ucapan. Rajah 1. ton.2. fonetik akustik dan fonetik auditori.2 Fonetik Akustik Fonetik akustik adalah ilmu yang mengkaji ciri-ciri fizikal bunyi dan gelombanggelombang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh penutur. Proses penghasilan sesuatu bunyi akan melibatkan organorgan seperti paru-paru.3 untuk mengukuhkan pemahaman anda. Sila teliti Rajah 1.1 Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah bidang fonetik yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan. rongga mulut. dan pendengaran (auditori). fonetik ialah kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan. Antara sumbangan bidang kajian ini adalah menerangkan bagaimanakah cara menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat yang kebiasaannya diaplikasikan oleh ramai guru di dalam bilik darjah.3.3. Kesemua gelombang bunyi bahasa dapat diukur dan dianalisis melalui alat seperti spektrogram yang menghasilkan graf gelombang . Oleh itu.3: Kajian tentang fonetik 1. larings. kenyaringan dan tempoh masa seseorang penutur. sifat bunyi bahasa (akustik). Antara aspek penting kajian ini adalah berkaitan dengan nada. 1.

aliran udara juga digunakan untuk mengeluarkan bunyi bahasa. Dalam pengajaran ini tercakup semua organ dalam sistem pernafasan. Bincangkan dan nyatakan penghasilannya. Tujuan utama bidang ini adalah untuk rawatan dan pemulihan khususnya dalam masalah pendengaran bahasa. Setelah memahaminya. Alat yang terlibat ialah alat yang menerbitkan bunyi setelah udara daripada paru-paru dipam ke dalam organ-organ yang terlibat.3 Fonetik Auditori Fonetik auditori adalah ilmu yang mengkaji berkenaan dengan pendengaran dan proses-proses tertentu yang wujud semasa telinga kita mendengar bunyi bahasa. dan seterusnya menganalisis. iaitu pengkajian tentang fungsi atau struktur bunyi bahasa itu. Bagaimana pula tentang fonemik? Fonemik adalah bidang yang mengkaji bunyibunyi sesuatu bahasa. Kepentingan ilmu fonologi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua. 1. iaitu: (a) (b) Nyatakan contoh fonem pinjaman dalam bahasa Melayu.6 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI bunyi.4 PENGENALAN ORGAN ARTIKULASI Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. Banyak alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi bahasa. Organ-organ ini penting dalam sistem aliran udara yang . Kajian pendengaran meliputi semua alat atau organ pendengaran luaran dan dalaman telinga. Kajian tentang proses-proses pula melibatkan proses memungut rangsangan. 1. Sumbangan utama bidang ini adalah untuk membantu penutur menuturkan bahasa dengan nada dan intonasi yang betul. AKTIVITI 1. Perbuatan ini asalnya adalah untuk keperluan pernafasan.1 Anda telah mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan fonetik Bahasa Melayu. bincangkan perkara-perkara yang berikut. menyalurkan rangsangan ke otak.3. iaitu untuk menyedut oksigen bagi membersihkan darah. Di samping itu.

sebaliknya apabila kita membunyikan [u] bibir menjadi bundar. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar . 19.4: Organ artikulasi 1.4). 8. Rajah 1. 14. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok Rajah 1. 9. 16. 5. (a) Bibir Bibir merupakan alat artikulasi yang terletak di bahagian luar rongga mulut yang boleh berfungsi menyekat perjalanan udara. 20. 4. 13. 10. Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak Tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. 2. Bibir terdiri daripada otot-otot yang kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan. Apabila kita membunyikan bunyi [i] misalnya.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 7 menyebabkan penghasilan bunyi. Organ dalam sistem penghasilan bunyi dikenali sebagai organ artikulasi (sila lihat Rajah 1. 17. Namun demikian. 3. dalam perbincangan ini kita akan huraikan tentang beberapa organ artikulasi yang penting sahaja. keadaannya menjadi hampar. 7. 15. 18. 12. 6.4 menjelaskan bahawa terdapat 20 organ artikulasi yang mewujudkan bunyi bahasa.

Sementara lelangit lembut pula terletak ke dalam sedikit. iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. tengah. [r]. Gusi (Alveolar) Gusi ialah organ pertuturan yang terletak di antara gigi dan lelangit keras. bunyi yang keluar adalah bunyi sengau dan kalau dinaikkan bunyi yang keluar bukan bunyi sengau.8 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI daripada rongga mulut. Bahagian-bahagian lidah ini boleh digerak-gerakkan sama ada diangkat. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. lidah aktif sekali dalam proses pengeluaran bunyibunyi bahasa dan ia disebut sebagai artikulator. Bahagian hadapan. Lelangit keras terletak di antara gusi dan lelangit lembut dan berfungsi sebagai daerah artikulasi dalam pengeluaran bunyi. tengah. iaitu daerah penyebutan. [z] dan sebagainya dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. iaitu hujung. Apabila lelangit lembut diturunkan. melengkung dan ia berfungsi sebagai daerah artikulasi. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. Keadaannya cembung. dan belakang. iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. dinaikkan atau diturunkan untuk membuat penyekatan terhadap udara yang keluar melalui rongga mulut. Untuk membunyikan bunyi [m]. Lelangit (Palatal) Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. [l]. Jadi. Anak tekak biasanya berfungsi sebagai alat pertuturan bersama-sama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama (c) (d) (e) . Anak Tekak Anak tekak terletak di bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut (malah anak tekak terletak bersambungan dengan lelangit lembut). [d]. dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi vokal. boleh digerak-gerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk menyekat peredaran udara. hadapan. vokal tengah dan vokal belakang. (b) Lidah Lidah merupakan organ artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. udara disekat di bibir dan apabila bibir dibuka maka terlaksanalah bunyi yang dikehendaki. Hujung lidah pula merupakan bahagian yang paling aktif. [s]. rongga mulut akan tertutup dan udara akan keluar melalui rongga hidung dan apabila ia diturunkan. Organ ini amat penting untuk menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau atau pun tidak. Apabila diturunkan. Lelangit lembut boleh diturunkan dan dinaikkan. iaitu vokal hadapan. [p] dan [b] misalnya. Gusi berperanan dalam pengeluaran bunyi-bunyi seperti [t].

Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup.6. Rongga Sebagaimana yang dapat digambarkan dalam Rajah 1. Rongga tekak dan rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. Apabila pita suara kendur dan renggang. Rongga tekak bermula daripada bahagian di sebelah atas selepas pita suara hinggalah ke bahagian anak tekak.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 9 ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. Dalam penyebutan bunyi-bunyi [e]. Membran menyerupai „pita‰ yang melekat pada dinding peti suara dan terentang daripada depan ke belakang. Bahagian ini tidak boleh digerak-gerakkan seperti lidah atau bibir dan berfungsi sebagai penahan udara daripada terus keluar dengan bebas daripada rongga mulut. (f) Gigi Gigi juga mempunyai peranan dalam penghasilan bunyi tetapi peranannya tidak aktif. anak tekak ini juga boleh digerak-gerakkan. [y]. sama ada dinaikkan atau diturunkan. [q] gigi turut sama berperanan. [c].3. Rongga merupakan bahagian lapang yang menjadi tempat laluan udara keluarmasuk daripada paru-paru. iaitu sebagai daerah penyebutan. Ruang yang renggang itu dipanggil glotis. (g) (h) . Pita suara ialah dua membran elastik yang terletak di dalam peti suara. Pita Suara Pita suara terletak di dalam ruang tenggorok dan ia amat penting untuk penghasilan bunyi. rongga hidung dan rongga tekak. Seseorang yang mengalami kerosakan pita suara akan mengalami gangguan suara dan orang yang tidak mempunyai pita suara akan menjadi bisu. Jika dinaikkan rongga hidung akan tertutup dan jika diturunkan rongga mulut pula tertutup. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau pun diturunkan. Keadaannya adalah seperti Rajah 1. udara lalu tanpa halangan. rongga terbahagi kepada tiga.5 dan Rajah 1. Rongga mulut pula bermula daripada ruang di hadapan belakang lidah membawa kepada bahagian bibir (sebelah dalam) sementara rongga hidung bermula daripada bahagian di belakang anak tekak hingga ke hidung. Di manakah halangan pertama yang berlaku pada udara yang keluar daripada paru-paru? Ia mungkin berlaku pada pita suara. Di samping itu. iaitu rongga mulut.

glotis tertutup (sila lihat Rajah 1. Udara tidak dapat keluar. tetapi boleh menghasilkan bunyi letupan glotis /?/.6). iaitu bunyi tidak bersuara.6: Pita suara tertutup Apakah peranan pita suara ketika menghasilkan bunyi-bunyi bahasa? Apabila pita suara kendur dan renggang.10 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1. pita suara berfungsi dan menentukan bunyi bersuara atau bunyi tidak bersuara. Jadi. glotis terbuka (sila lihat Rajah 1. .5: Pita suara terbuka Rajah 1. Apabila pita suara tegang dan rapat.5). Selain itu. Keadaan ini terjadi pada waktu bernafas dan menghasilkan sesetengah bunyi seperti /s/ dan /p/. pita suara itu mungkin dirapatkan tetapi tidak berapa tegang sehingga udara boleh melaluinya dan pada waktu itu pita suara bergetar. Bunyi yang terhasil ini dikenali sebagai bunyi bersuara.

udara tersebut mungkin menerima . Udara yang keluar daripada paru-paru melalui tenggorok. Berikan contoh perkataan yang mengandungi fonem [p] dan variasi fonem tersebut (alofon). Keadaan terbuka antara kedua rahang (atas dan bawah) adalah sempit sewaktu membunyikan vokal-vokal [i] dan [u] dan terbuka luas sewaktu membunyikan vokal [a] dan [e]. Huraikan dengan mendalam organ yang terlibat dalam pengujaran bunyi tersebut. Dalam perjalanan keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut.5 APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN BUNYI BAHASA? Bunyi-bunyi bahasa pada gelombang bunyi yang terjadi pada arus udara yang bergerak. bunyi orang berdehem. Dengan kata lain. Kalau keadaan glotis itu renggang atau terbuka. tiruan kepada bunyi-bunyi binatang. 1. kedudukannya adalah penting dalam pembunyian bunyi-bunyi vokal. bunyi siulan. keadaan pita suara (atau khususnya glotis) itu agak rapat. Walau bagaimanapun.2 Lukis sebuah rajah yang menerangkan bunyi plosif [p]. Sekiranya semasa udara keluar melalui pita suara. AKTIVITI 1. bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan. bunyi orang kedinginan (menggigil) dan sebagainya.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 11 (i) Rahang Rahang tidak memainkan peranan penting semasa pengeluaran bunyibunyi bahasa. sendawa. sewaktu udara keluar melaluinya tidak berlaku getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. Bunyi-bunyi bahasa dihasilkan apabila udara tersekat atau terhalang pada alat artikulasi ini. Udara yang keluar itu akan mengenai bahagian gegendang telinga dan akhirnya didengar sebagai bunyi. akan berlakulah getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. mendengkur. rongga tekak dan mulut atau hidung atau kedua-duanya. pita suara. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini. Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ada kaitannya dengan keadaan pita suara. Udara dikeluarkan daripada kedua-dua belah paruparu melalui ruang tenggorok dan pita suara. kemudian masuk ke rongga tekak. Bunyi-bunyi bukan bahasa seperti batuk. seterusnya ke rongga mulut atau rongga hidung.

/a/ adalah bunyi oral. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara.12 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI gangguan atau sekatan daripada alat-alat artikulasi yang lain atau mungkin juga tidak. Sekiranya ruang ke rongga hidung tertutup. Kalau pita suara renggang sedikit. udara akan keluar melalui hidung. Selepas udara melepasi pita suara. ia bergerak pula ke rongga tekak. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. . Kalau lelangit lembut dan anak tekak tidak menutupi ruang ke rongga hidung. udara boleh keluar melalui rongga tekak (oral) atau rongga hidung (nasal). lelangit lembut dinaikkan hingga kena pada belakang tekak dan dengan itu menutup rongga hidung. Di sebelah depan dinamakan lelangit keras dan di bahagian belakang. Lelangit manusia terbahagi kepada dua. Daripada rongga tekak. udara keluar melalui rongga mulut dan bunyi yang terhasil bukanlah bunyi sengau. Apabila bunyi /a/ dikeluarkan. Udara yang keluar daripada pita suara tadi akan memasuki rongga tekak dan daripada sini. Oleh itu. Bunyi yang terhasil disebut bunyi sengau. dikenali sebagai lelangit lembut. maka bunyi yang timbul adalah bunyi batuk. Lelangit lembut dan anak tekak boleh digerak-gerakkan. Lelangit lembut atau anak tekak akan mengatur jalan udara ini sama ada ke rongga mulut atau rongga hidung. udara terpaksa keluar secara terdesak. Bunyi nasal pula adalah bunyi yang dikeluarkan melalui rongga hidung. udara dapat keluar melaluinya menyebabkan ia bergetar. antaranya dengan merapatkan dua bibir. mungkin terus ke rongga hidung atau rongga mulut. Sekiranya semasa udara itu melintas pita suara yang tertutup rapat. Bahagian hujung lelangit lembut dinamakan anak tekak. Bunyi /a/ dikeluarkan melalui rongga oral. Apabila pita suara renggang udara boleh keluar dengan mudah dan pita suara tidak bergetar. Lelangit lembut pada waktu itu diturunkan dan rongga oral ditutup dengan beberapa cara.

pakar perubatan akan cuba mengatasi masalah fonetik artikulasi (masalah organ artikulasi).TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 13 1. bunyi sengau oleh anak-anak yang mempunyai masalah sumbing dapat diatasi dengan cara melakukan pembedahan pada bahagian lelangit. 1. seorang pengguna bahasa Melayu dapat membaca teks bahasa Sepanyol dengan betul berdasarkan bantuan komputer. kanak-kanak akan diajar menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat oleh guru mereka. 1. Kajian perubatan menunjukkan. peranan ilmu fonetik melangkah selangkah lagi ke hadapan apabila semua teks dalam sesuatu bahasa dapat dibunyikan oleh komputer melalui kaedah teks bersuara misalnya yang telah digunakan oleh Syarikat Apple dalam semua operasi Mac OS Lion. 1.1 Bidang Pendidikan Dalam bidang pendidikan.2 Bidang Perubatan Ilmu fonetik semakin mendapat perhatian dalam bidang perubatan khususnya berkaitan masalah pertuturan. Pengetahuan tentang titik artikulasi dapat membantu guru mengajar muridnya dengan baik.6.6. Melalui kaedah ini. . Dalam pendidikan sekolah rendah misalnya. Kaedah membunyikan huruf dan suku kata merupakan kaedah ilmu fonetik kerana kaedah ini melibatkan pelbagai organ artikulasi seperti dua bibir. ilmu fonetik telah memainkan peranan yang besar khususnya di peringkat sekolah rendah.6. Selain itu. misalnya bertutur dengan menggunakan nada dan intonasi yang betul.3 Bidang Komputer Ilmu fonetik mula digunakan dalam sains dan teknologi sejak terciptanya alat spektrogram yang dapat menganalisis suara manusia dengan bantuan komputer. lidah. Pada hari ini. Dengan bantuan ahli fonetik.6 PERANAN AHLI FONETIK DAN FONOLOGI Ahli fonetik dan fonologi memainkan peranan yang besar dalam bidang kebahasaan. anak tekak dan sebagainya. aktiviti lisan yang diajar oleh guru juga berkait dengan bidang fonetik dan fonologi. akustik (masalah penyebutan) dan auditori (masalah pendengaran) supaya manusia dapat bertutur dan mendengar dengan lebih baik. Antara peranan-peranannya dibincangkan di dalam subtopik berikutnya.

Contoh huruf IPA seperti di dalam Rajah 1. Penggunaan huruf atau lambang fonetik dalam perkamusan akan membantu pengguna membunyikan sesuatu perkataan dengan betul dan tepat.7: Carta fonetik antarabangsa .6.4 Bidang Perkamusan Ahli fonetik memberi sumbangan yang besar dalam bidang perkamusan.7: Rajah 1.14 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1. Contohnya huruf fonetik yang digunakan untuk membunyikan perkataan [abroid] ialah [ br d]. Di sinilah ahli fonetik akan membantu menentukan bagaimana sesuatu perkataan itu wajar dibunyikan iaitu dengan penggunaan huruf-huruf khas yang dikenali sebagai huruf-huruf fonetik atau huruf IPA (International Phonetic Alphabet). Sesuatu kata masukan atau entri perlu diberi cara sebutan yang betul.

murid ajuk dan guru membetulkannya jika mereka tersalah sebut. Guru menyebut bunyi vokal dan konsonan. 1.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 15 1. Yang lebih baik adalah dengan menggunakan teknik interaktif.7 PENDEKATAN PEDAGOGI UNTUK MENGAJAR BUNYI BAHASA Subtopik ini akan membincangkan pendekatan pedagogi untuk mengajar bunyi bahasa dengan lebih mendalam. Yang paling baik adalah dengan mengikuti saranan golongan behaviourisme. murid ajuk dan guru membetulkannya jika tersalah sebut.2 Aspek Pedagogi Pengajaran dan pembelajaran penyebutan fonem bahasa Melayu boleh dilakukan melalui pelbagai teknik. Guru sebut. Murid secara kelas atau kumpulan besar boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru.1 Makmal Bahasa Makmal bahasa diperlukan untuk melakukan latihan penyebutan yang sistematik. Guru boleh merakamkan suara melalui pita rakaman atau dengan menggunakan teknik digital recording dan boleh diulang-ulang. alat elektronik yang berkenaan dapat mengesannya dan mengarahkan pelajar menyebutnya semula (yang betul). Makmal yang lengkap ialah makmal bahasa yang mempunyai alat pendengaran telinga dan pemprosesan terjemahan. Langkah pengajaran yang disarankan adalah seperti berikut: (a) (b) (c) Guru memperkenalkan lambang huruf atau fonem. Subtopik ini akan menyentuh makmal bahasa dan aspek pedagogi. Jika tersalah sebut. (d) (e) .7. Guru sebut. Murid secara kumpulan kecil empat hingga lima orang boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru.7. Jika guru menggunakan sistem konvensional (tradisional) guru akan membetulkannya dan murid akan mengulangnya semula sehingga guru yang berkenaan berpuas hati. iaitu dengan membuat latih tubi. Sebutan sistematik yang dimaksudkan adalah sebutan yang berasaskan transkripsi fonetik bahasa Melayu. 1.

frasa. Seterusnya ditekankan juga definisi bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa supaya peminat bahasa dan pelajar bahasa mengetahui perbezaan di antara kedua-duanya. individu mengulang sebutannya. iaitu bermula daripada urutan (a) hingga (h). guru boleh menggunakan teknik ini. atau perenggan. Bidang fonetik dan fonologi dan peranan yang dimainkan oleh kedua-dua kajian ini juga ditegaskan dan kaitannya dengan proses pengajaran dan pembelajaran. teknik ini memberikan ruang dan peluang kepada murid-murid supaya membaiki sebutan yang tidak baku itu. iaitu fonetik dan fonemik. dan Fonetik auditori. Bagi dialek yang tidak baku.16 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI (f) Murid secara individu boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru atau rakan sebaya (pembimbing). ayat. Fonetik akustik. Bagi penutur bahasa kedua teknik ini amat cocok. Guru atau rakan sebaya sebut. Ilmu fonologi adalah ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa. Tiga bidang utama ilmu fonetik adalah: (a) (b) (c) Fonetik artikulasi. klausa. bagi pemantapan dialek bahasa baku. Fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian. (g) (h) x Topik ini telah menghuraikan secara ringkas mengenai linguistik. Begitu juga. Jika guru ingin melanjutkannya kepada sebutan untuk kata. cabangcabang linguistik dan hubungan linguistik dengan bidang lain yang bersangkutan dengan bunyi. x x x x x .

Adakah bunyi akhir dalam perkataan di bawah ini bunyi bersuara atau bunyi tak bersuara? habis. Dengan kata lain. tebal. komputer dan perkamusan. 2. bulan. Letakkan tangan anda pada pita suara (di tengah-tengah leher) dan sebutkan [a a a a a]. x Akustik Anak tekak Artikulasi Auditori Fonetik Fonologi Pedagogi Pita suara 1. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini. bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan. Antara peranan-peranan ahli fonetik dan fonologi dalam bidang kebahasaan adalah di dalam bidang pendidikan. Adakah anda merasakan getaran yang berlaku pada pita suara? Letakkan tangan anda rapat-rapat ke telinga dan sebutkan bunyi [a a a a a]. a Adakah bunyi itu bergema? Ya. betul bergetar dan bergema. perubatan. belum. bunyi itu adalah bunyi bersuara. Oleh itu. 3. .TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 17 x x Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. syabas? Sila lukis gambar rajah organ artikulasi dan namakan bahagian bahagiannya.

Khamis. satu. tikus. tampal. dhommah 5. bising. dominasi.18 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 4. Klasifikasikan bunyi akhir perkataan tersebut kepada bunyi oral dan bunyi nasal berdasarkan keterangan di atas. dharab. . Anda diminta menyebut perkataan yang disenaraikan di bawah: kalam. tali. bin.