Topik

X

1
1. 2. 3. Menerangkan artikulasi; definisi

Pengenalan Fonetik dan Fonologi

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: fonologi, fonetik, fonemik dan organ

Mengaplikasikan pengetahuan tentang alat-alat dan cara-cara penghasilan bunyi fonem; dan Mengaplikasikan ilmu fonologi dalam pengajaran bahasa.

X PENGENALAN
Topik ini akan memberi penjelasan yang ringkas tentang konsep dan definisi ilmu fonologi dan ilmu fonetik. Seterusnya, anda akan diperkenalkan dengan bidang-bidang fonetik iaitu fonetik artikulasi, akustik dan auditori. Anda juga akan dijelaskan berkaitan perbezaan antara bunyi bahasa dan bunyi bukan bahasa. Akhirnya, matlamat topik ini adalah untuk membantu pelajar mengenali bunyi bahasa Melayu dan seterusnya mengenal pasti alat-alat artikulasi atau alat pertuturan yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Di samping itu, topik ini juga menyediakan cadangan pengajaran di bilik darjah.

iaitu ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa. bidang bahasa Sumber Parker (1974:112) Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. Hal ini akan memudahkan anda membetulkan kesilapan sebutan yang dilakukan oleh murid-murid anda terutama sebutan fonem yang sukar dihasilkan oleh mereka yang menuturkannya sebagai bahasa kedua.2 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1. Menyatakan bahawa „phonology is concerned with the organisation of speech within specific languages‰. eloklah kita mempelajari ilmu fonologi dahulu.1. iaitu yang berkaitan rumusrumus atau peraturan yang menentukan sebutan‰. sebagai guru bahasa Melayu anda haruslah dapat menggunakan pengetahuan tentang fonem segmental dan suprasegmental dalam pengajaran dan pembelajaran dengan baik. .1 FONOLOGI Sebelum kita mempelajari tatabahasa Bahasa Melayu. Menjelaskan ilmu fonologi merupakan linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi mengikut fungsinya. Topik ini membincangkan secara khusus berkaitan dengan fonologi. antaranya ialah: Jadual 1.1: Definisi Ilmu Fonologi Definisi Menjelaskan ilmu fonologi ialah „«suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. 1981: 1567) Abdullah Hassan (1993:40) Clark dan Yallop (1995:5) Menyatakan ilmu fonologi sebagai „the systems of sounds used in a language‰. Alat artikulasi ialah alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi tersebut supaya anda dapat menggunakan pengetahuan tentang alat-alat dan cara penghasilan bunyi fonem bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran. 1984:61) World Book of Dictionary (Barnhart dan Barnhart. Menerangkan fonologi ialah ilmu mengkaji bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu.1 Definisi Beberapa tokoh ilmu fonologi telah memberi definisi berkaitan ilmu fonologi ini. fonetik dan alat artikulasi. Di samping itu. 1.

tidak sebab bunyi bahasa tersebut tidak dihasilkan melalui pertemuan dua titik artikulasi. dah masak aku bagilah!‰ menunjukkan bahawa tukang masak itu memahami maksud bunyi ahem tersebut (sila rujuk Rajah 1. Oleh itu. seperti di dalam Rajah 1. 2001:111) Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of sound The Penguin Dictionary (2004: 1045) systems of a language‰. ilmu fonologi dapat ditakrifkan sebagai ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa manusia secara saintifik. Sehubungan dengan itu. and the rules which regulate their use‰.1).1: Pecahan bidang fonologi Bunyi „ahem‰ disambut dengan jawapan „Nantilah. the patterns they form. bidang fonologi sebenarnya merumuskan. Berdasarkan definisi di atas juga. cuba anda perhatikan dialog di bawah ini: Rajah 1. Jadi.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 3 Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of the distinctive sound units of a language. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa dengan teliti untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi yang tertentu.1. adakah bunyi „ahem‰ itu digolongkan sebagai bunyi bahasa juga? Jawapannya. Phonetics (Roach. Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. Hal ini menunjukkan bahawa "ahem‰ itu mempunyai makna. fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian.2. . Kesimpulannya. bunyi bahasa ialah bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat artikulasi.

apakah perbezaan antara ilmu fonologi dan ilmu fonetik? Bagi mengetahui perbezaan antara kedua-dua ilmu ini. Jadual 1.2.2 FONETIK Pada pendapat anda. 1981:1566) of dan one language and their relation to one another‰.2: Definisi Ilmu Fonetik Definisi Menyatakan fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. Abdullah Hassan (1993:40) . Menjelaskan bahawa fonetik ialah ilmu menyelidik penghasilan. pendengaran atau sifatnya. yang dan Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. Menjelaskan ilmu fonetik sebagai ilmu yang mengkaji bunyi bahasa dari pada segi penyebutan.4 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1. 1984:51) Marsono (1986:1) Menyatakan ilmu fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa meneliti fungsi bunyi itu sebagai pembeza makna dalam sesuatu bahasa. penyampaian penerimaan bunyi bahasa. Perhatikan definisi ilmu fonetik seperti yang dijelaskan di dalam Jadual 1. Fonetik ditafsirkan „ the body of speech sounds of any Sumber Kamus Dewan (2005:354) International Encylopedia of Linguistics (1992:194) The World Book Dictionary (Barnhart Barnhat.2: Pecahan bidang fonologi 1. Memberikan definisi fonetik sebagai Âthe study of the physical characteristics of human speech soundsÊ. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi ilmu fonetik yang berada di bawah bidang fonologi ini.

3. Oleh itu. Antara sumbangan bidang kajian ini adalah menerangkan bagaimanakah cara menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat yang kebiasaannya diaplikasikan oleh ramai guru di dalam bilik darjah. Maksudnya. ilmu fonetik dapat dirumuskan sebagai kajian yang ditinjau daripada segi bahan fizik atau jisim yang mewujudkan bentuk ucapan.3 BIDANG-BIDANG FONETIK Subtopik ini akan membincangkan tiga bidang utama ilmu fonetik iaitu fonetik artikulasi.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 5 Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. fonetik akustik dan fonetik auditori. fonetik ialah kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan.3. fonetik artikulasi ialah bidang yang mengkaji penghasilan bunyi bahasa bermula dari tekanan udara dalam paru-paru sehinggalah udara melepasi dua bibir. kenyaringan dan tempoh masa seseorang penutur. Rajah 1. Proses penghasilan sesuatu bunyi akan melibatkan organorgan seperti paru-paru.2 Fonetik Akustik Fonetik akustik adalah ilmu yang mengkaji ciri-ciri fizikal bunyi dan gelombanggelombang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh penutur. rongga mulut.3 untuk mengukuhkan pemahaman anda. ton. 1. dan pendengaran (auditori).1 Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah bidang fonetik yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan. Bidang-bidang ini akan dibincangkan dengan lanjut di dalam sub-topik berikutnya. Antara aspek penting kajian ini adalah berkaitan dengan nada. larings. Kesemua gelombang bunyi bahasa dapat diukur dan dianalisis melalui alat seperti spektrogram yang menghasilkan graf gelombang . Sila teliti Rajah 1. hidung dan bibir.3: Kajian tentang fonetik 1. sifat bunyi bahasa (akustik).2. 1.

Sumbangan utama bidang ini adalah untuk membantu penutur menuturkan bahasa dengan nada dan intonasi yang betul. menyalurkan rangsangan ke otak. Organ-organ ini penting dalam sistem aliran udara yang . Bincangkan dan nyatakan penghasilannya. Bagaimana pula tentang fonemik? Fonemik adalah bidang yang mengkaji bunyibunyi sesuatu bahasa. Alat yang terlibat ialah alat yang menerbitkan bunyi setelah udara daripada paru-paru dipam ke dalam organ-organ yang terlibat. AKTIVITI 1. Di samping itu. Perbuatan ini asalnya adalah untuk keperluan pernafasan. Kepentingan ilmu fonologi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua.6 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI bunyi. Banyak alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi bahasa.4 PENGENALAN ORGAN ARTIKULASI Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. iaitu untuk menyedut oksigen bagi membersihkan darah. 1. bincangkan perkara-perkara yang berikut. Kajian tentang proses-proses pula melibatkan proses memungut rangsangan. Kajian pendengaran meliputi semua alat atau organ pendengaran luaran dan dalaman telinga. Setelah memahaminya. Tujuan utama bidang ini adalah untuk rawatan dan pemulihan khususnya dalam masalah pendengaran bahasa.3 Fonetik Auditori Fonetik auditori adalah ilmu yang mengkaji berkenaan dengan pendengaran dan proses-proses tertentu yang wujud semasa telinga kita mendengar bunyi bahasa.3. iaitu: (a) (b) Nyatakan contoh fonem pinjaman dalam bahasa Melayu. 1. iaitu pengkajian tentang fungsi atau struktur bunyi bahasa itu. dan seterusnya menganalisis. aliran udara juga digunakan untuk mengeluarkan bunyi bahasa. Dalam pengajaran ini tercakup semua organ dalam sistem pernafasan.1 Anda telah mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan fonetik Bahasa Melayu.

5. 4. keadaannya menjadi hampar. 6. 13. 7. 10. 12. 3. Organ dalam sistem penghasilan bunyi dikenali sebagai organ artikulasi (sila lihat Rajah 1. 17. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok Rajah 1. Rajah 1. Apabila kita membunyikan bunyi [i] misalnya.4).4: Organ artikulasi 1. 9. 18. sebaliknya apabila kita membunyikan [u] bibir menjadi bundar. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar . 14. 15. Bibir terdiri daripada otot-otot yang kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan. 20. 19.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 7 menyebabkan penghasilan bunyi.4 menjelaskan bahawa terdapat 20 organ artikulasi yang mewujudkan bunyi bahasa. 16. Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak Tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. 8. dalam perbincangan ini kita akan huraikan tentang beberapa organ artikulasi yang penting sahaja. (a) Bibir Bibir merupakan alat artikulasi yang terletak di bahagian luar rongga mulut yang boleh berfungsi menyekat perjalanan udara. Namun demikian. 2.

rongga mulut akan tertutup dan udara akan keluar melalui rongga hidung dan apabila ia diturunkan. Gusi berperanan dalam pengeluaran bunyi-bunyi seperti [t]. Hujung lidah pula merupakan bahagian yang paling aktif. dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi vokal. [d].8 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI daripada rongga mulut. iaitu vokal hadapan. iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. [z] dan sebagainya dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. vokal tengah dan vokal belakang. Keadaannya cembung. iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. [p] dan [b] misalnya. Organ ini amat penting untuk menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau atau pun tidak. Apabila diturunkan. Lelangit (Palatal) Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. udara disekat di bibir dan apabila bibir dibuka maka terlaksanalah bunyi yang dikehendaki. Bahagian-bahagian lidah ini boleh digerak-gerakkan sama ada diangkat. Apabila lelangit lembut diturunkan. boleh digerak-gerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk menyekat peredaran udara. Anak tekak biasanya berfungsi sebagai alat pertuturan bersama-sama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama (c) (d) (e) . [r]. bunyi yang keluar adalah bunyi sengau dan kalau dinaikkan bunyi yang keluar bukan bunyi sengau. [l]. melengkung dan ia berfungsi sebagai daerah artikulasi. Lelangit lembut boleh diturunkan dan dinaikkan. Jadi. dan belakang. (b) Lidah Lidah merupakan organ artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. hadapan. Anak Tekak Anak tekak terletak di bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut (malah anak tekak terletak bersambungan dengan lelangit lembut). dinaikkan atau diturunkan untuk membuat penyekatan terhadap udara yang keluar melalui rongga mulut. [s]. tengah. Untuk membunyikan bunyi [m]. iaitu daerah penyebutan. Gusi (Alveolar) Gusi ialah organ pertuturan yang terletak di antara gigi dan lelangit keras. tengah. iaitu hujung. Lelangit keras terletak di antara gusi dan lelangit lembut dan berfungsi sebagai daerah artikulasi dalam pengeluaran bunyi. lidah aktif sekali dalam proses pengeluaran bunyibunyi bahasa dan ia disebut sebagai artikulator. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. Sementara lelangit lembut pula terletak ke dalam sedikit. Bahagian hadapan. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung.

Rongga merupakan bahagian lapang yang menjadi tempat laluan udara keluarmasuk daripada paru-paru. Rongga tekak dan rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. Pita Suara Pita suara terletak di dalam ruang tenggorok dan ia amat penting untuk penghasilan bunyi. rongga hidung dan rongga tekak. (f) Gigi Gigi juga mempunyai peranan dalam penghasilan bunyi tetapi peranannya tidak aktif. Keadaannya adalah seperti Rajah 1. Di samping itu. rongga terbahagi kepada tiga. Ruang yang renggang itu dipanggil glotis. [c]. Jika dinaikkan rongga hidung akan tertutup dan jika diturunkan rongga mulut pula tertutup.6.3. iaitu rongga mulut.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 9 ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. (g) (h) . anak tekak ini juga boleh digerak-gerakkan. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau pun diturunkan. Dalam penyebutan bunyi-bunyi [e].5 dan Rajah 1. [y]. Seseorang yang mengalami kerosakan pita suara akan mengalami gangguan suara dan orang yang tidak mempunyai pita suara akan menjadi bisu. sama ada dinaikkan atau diturunkan. udara lalu tanpa halangan. iaitu sebagai daerah penyebutan. Rongga Sebagaimana yang dapat digambarkan dalam Rajah 1. Bahagian ini tidak boleh digerak-gerakkan seperti lidah atau bibir dan berfungsi sebagai penahan udara daripada terus keluar dengan bebas daripada rongga mulut. Rongga tekak bermula daripada bahagian di sebelah atas selepas pita suara hinggalah ke bahagian anak tekak. Di manakah halangan pertama yang berlaku pada udara yang keluar daripada paru-paru? Ia mungkin berlaku pada pita suara. Pita suara ialah dua membran elastik yang terletak di dalam peti suara. [q] gigi turut sama berperanan. Rongga mulut pula bermula daripada ruang di hadapan belakang lidah membawa kepada bahagian bibir (sebelah dalam) sementara rongga hidung bermula daripada bahagian di belakang anak tekak hingga ke hidung. Membran menyerupai „pita‰ yang melekat pada dinding peti suara dan terentang daripada depan ke belakang. Apabila pita suara kendur dan renggang.

5). iaitu bunyi tidak bersuara. Udara tidak dapat keluar.10 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1. pita suara berfungsi dan menentukan bunyi bersuara atau bunyi tidak bersuara.6). Apabila pita suara tegang dan rapat. Keadaan ini terjadi pada waktu bernafas dan menghasilkan sesetengah bunyi seperti /s/ dan /p/. Bunyi yang terhasil ini dikenali sebagai bunyi bersuara. tetapi boleh menghasilkan bunyi letupan glotis /?/.6: Pita suara tertutup Apakah peranan pita suara ketika menghasilkan bunyi-bunyi bahasa? Apabila pita suara kendur dan renggang. Selain itu. Jadi. glotis terbuka (sila lihat Rajah 1. . glotis tertutup (sila lihat Rajah 1. pita suara itu mungkin dirapatkan tetapi tidak berapa tegang sehingga udara boleh melaluinya dan pada waktu itu pita suara bergetar.5: Pita suara terbuka Rajah 1.

keadaan pita suara (atau khususnya glotis) itu agak rapat. kemudian masuk ke rongga tekak. udara tersebut mungkin menerima . Bunyi-bunyi bukan bahasa seperti batuk. Bunyi-bunyi bahasa dihasilkan apabila udara tersekat atau terhalang pada alat artikulasi ini. Udara dikeluarkan daripada kedua-dua belah paruparu melalui ruang tenggorok dan pita suara. Sekiranya semasa udara keluar melalui pita suara. kedudukannya adalah penting dalam pembunyian bunyi-bunyi vokal. Udara yang keluar daripada paru-paru melalui tenggorok. bunyi orang kedinginan (menggigil) dan sebagainya. Kalau keadaan glotis itu renggang atau terbuka.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 11 (i) Rahang Rahang tidak memainkan peranan penting semasa pengeluaran bunyibunyi bahasa.2 Lukis sebuah rajah yang menerangkan bunyi plosif [p]. akan berlakulah getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. AKTIVITI 1. 1. bunyi orang berdehem.5 APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN BUNYI BAHASA? Bunyi-bunyi bahasa pada gelombang bunyi yang terjadi pada arus udara yang bergerak. Keadaan terbuka antara kedua rahang (atas dan bawah) adalah sempit sewaktu membunyikan vokal-vokal [i] dan [u] dan terbuka luas sewaktu membunyikan vokal [a] dan [e]. Dalam perjalanan keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut. rongga tekak dan mulut atau hidung atau kedua-duanya. Huraikan dengan mendalam organ yang terlibat dalam pengujaran bunyi tersebut. sendawa. Dengan kata lain. bunyi siulan. tiruan kepada bunyi-bunyi binatang. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini. mendengkur. pita suara. Berikan contoh perkataan yang mengandungi fonem [p] dan variasi fonem tersebut (alofon). sewaktu udara keluar melaluinya tidak berlaku getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. seterusnya ke rongga mulut atau rongga hidung. Walau bagaimanapun. bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan. Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ada kaitannya dengan keadaan pita suara. Udara yang keluar itu akan mengenai bahagian gegendang telinga dan akhirnya didengar sebagai bunyi.

antaranya dengan merapatkan dua bibir. Udara yang keluar daripada pita suara tadi akan memasuki rongga tekak dan daripada sini. ia bergerak pula ke rongga tekak. Di sebelah depan dinamakan lelangit keras dan di bahagian belakang. Bunyi yang terhasil disebut bunyi sengau. /a/ adalah bunyi oral. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. Kalau pita suara renggang sedikit. maka bunyi yang timbul adalah bunyi batuk. Lelangit manusia terbahagi kepada dua. Bunyi nasal pula adalah bunyi yang dikeluarkan melalui rongga hidung. Lelangit lembut pada waktu itu diturunkan dan rongga oral ditutup dengan beberapa cara. Sekiranya ruang ke rongga hidung tertutup. udara boleh keluar melalui rongga tekak (oral) atau rongga hidung (nasal). Apabila bunyi /a/ dikeluarkan. Daripada rongga tekak. udara dapat keluar melaluinya menyebabkan ia bergetar. . Kalau lelangit lembut dan anak tekak tidak menutupi ruang ke rongga hidung. Sekiranya semasa udara itu melintas pita suara yang tertutup rapat. udara keluar melalui rongga mulut dan bunyi yang terhasil bukanlah bunyi sengau. mungkin terus ke rongga hidung atau rongga mulut. Oleh itu. Lelangit lembut atau anak tekak akan mengatur jalan udara ini sama ada ke rongga mulut atau rongga hidung. udara terpaksa keluar secara terdesak. Bunyi /a/ dikeluarkan melalui rongga oral.12 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI gangguan atau sekatan daripada alat-alat artikulasi yang lain atau mungkin juga tidak. Apabila pita suara renggang udara boleh keluar dengan mudah dan pita suara tidak bergetar. lelangit lembut dinaikkan hingga kena pada belakang tekak dan dengan itu menutup rongga hidung. dikenali sebagai lelangit lembut. udara akan keluar melalui hidung. Selepas udara melepasi pita suara. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. Lelangit lembut dan anak tekak boleh digerak-gerakkan. Bahagian hujung lelangit lembut dinamakan anak tekak.

6 PERANAN AHLI FONETIK DAN FONOLOGI Ahli fonetik dan fonologi memainkan peranan yang besar dalam bidang kebahasaan. peranan ilmu fonetik melangkah selangkah lagi ke hadapan apabila semua teks dalam sesuatu bahasa dapat dibunyikan oleh komputer melalui kaedah teks bersuara misalnya yang telah digunakan oleh Syarikat Apple dalam semua operasi Mac OS Lion.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 13 1. Kaedah membunyikan huruf dan suku kata merupakan kaedah ilmu fonetik kerana kaedah ini melibatkan pelbagai organ artikulasi seperti dua bibir. Selain itu. akustik (masalah penyebutan) dan auditori (masalah pendengaran) supaya manusia dapat bertutur dan mendengar dengan lebih baik.1 Bidang Pendidikan Dalam bidang pendidikan. bunyi sengau oleh anak-anak yang mempunyai masalah sumbing dapat diatasi dengan cara melakukan pembedahan pada bahagian lelangit. pakar perubatan akan cuba mengatasi masalah fonetik artikulasi (masalah organ artikulasi). misalnya bertutur dengan menggunakan nada dan intonasi yang betul. Antara peranan-peranannya dibincangkan di dalam subtopik berikutnya. kanak-kanak akan diajar menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat oleh guru mereka. Dengan bantuan ahli fonetik.2 Bidang Perubatan Ilmu fonetik semakin mendapat perhatian dalam bidang perubatan khususnya berkaitan masalah pertuturan. Dalam pendidikan sekolah rendah misalnya. Kajian perubatan menunjukkan.3 Bidang Komputer Ilmu fonetik mula digunakan dalam sains dan teknologi sejak terciptanya alat spektrogram yang dapat menganalisis suara manusia dengan bantuan komputer. Pengetahuan tentang titik artikulasi dapat membantu guru mengajar muridnya dengan baik. seorang pengguna bahasa Melayu dapat membaca teks bahasa Sepanyol dengan betul berdasarkan bantuan komputer. 1. anak tekak dan sebagainya.6.6. 1. . ilmu fonetik telah memainkan peranan yang besar khususnya di peringkat sekolah rendah.6. Pada hari ini. Melalui kaedah ini. 1. lidah. aktiviti lisan yang diajar oleh guru juga berkait dengan bidang fonetik dan fonologi.

Contohnya huruf fonetik yang digunakan untuk membunyikan perkataan [abroid] ialah [ br d]. Sesuatu kata masukan atau entri perlu diberi cara sebutan yang betul.4 Bidang Perkamusan Ahli fonetik memberi sumbangan yang besar dalam bidang perkamusan.7: Carta fonetik antarabangsa .14 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1. Contoh huruf IPA seperti di dalam Rajah 1.7: Rajah 1. Di sinilah ahli fonetik akan membantu menentukan bagaimana sesuatu perkataan itu wajar dibunyikan iaitu dengan penggunaan huruf-huruf khas yang dikenali sebagai huruf-huruf fonetik atau huruf IPA (International Phonetic Alphabet).6. Penggunaan huruf atau lambang fonetik dalam perkamusan akan membantu pengguna membunyikan sesuatu perkataan dengan betul dan tepat.

TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 15 1. 1. Makmal yang lengkap ialah makmal bahasa yang mempunyai alat pendengaran telinga dan pemprosesan terjemahan. Yang lebih baik adalah dengan menggunakan teknik interaktif. Guru sebut. Sebutan sistematik yang dimaksudkan adalah sebutan yang berasaskan transkripsi fonetik bahasa Melayu.2 Aspek Pedagogi Pengajaran dan pembelajaran penyebutan fonem bahasa Melayu boleh dilakukan melalui pelbagai teknik.7. Subtopik ini akan menyentuh makmal bahasa dan aspek pedagogi. 1.7 PENDEKATAN PEDAGOGI UNTUK MENGAJAR BUNYI BAHASA Subtopik ini akan membincangkan pendekatan pedagogi untuk mengajar bunyi bahasa dengan lebih mendalam. Guru sebut. Guru menyebut bunyi vokal dan konsonan. (d) (e) . murid ajuk dan guru membetulkannya jika mereka tersalah sebut. Murid secara kelas atau kumpulan besar boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru.7. Langkah pengajaran yang disarankan adalah seperti berikut: (a) (b) (c) Guru memperkenalkan lambang huruf atau fonem. Jika guru menggunakan sistem konvensional (tradisional) guru akan membetulkannya dan murid akan mengulangnya semula sehingga guru yang berkenaan berpuas hati. alat elektronik yang berkenaan dapat mengesannya dan mengarahkan pelajar menyebutnya semula (yang betul). Guru boleh merakamkan suara melalui pita rakaman atau dengan menggunakan teknik digital recording dan boleh diulang-ulang. Yang paling baik adalah dengan mengikuti saranan golongan behaviourisme.1 Makmal Bahasa Makmal bahasa diperlukan untuk melakukan latihan penyebutan yang sistematik. Jika tersalah sebut. iaitu dengan membuat latih tubi. murid ajuk dan guru membetulkannya jika tersalah sebut. Murid secara kumpulan kecil empat hingga lima orang boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru.

Bagi penutur bahasa kedua teknik ini amat cocok. Jika guru ingin melanjutkannya kepada sebutan untuk kata. atau perenggan. iaitu fonetik dan fonemik. Fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian. Ilmu fonologi adalah ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa. Tiga bidang utama ilmu fonetik adalah: (a) (b) (c) Fonetik artikulasi.16 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI (f) Murid secara individu boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru atau rakan sebaya (pembimbing). Fonetik akustik. teknik ini memberikan ruang dan peluang kepada murid-murid supaya membaiki sebutan yang tidak baku itu. ayat. Bagi dialek yang tidak baku. Bidang fonetik dan fonologi dan peranan yang dimainkan oleh kedua-dua kajian ini juga ditegaskan dan kaitannya dengan proses pengajaran dan pembelajaran. klausa. x x x x x . Seterusnya ditekankan juga definisi bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa supaya peminat bahasa dan pelajar bahasa mengetahui perbezaan di antara kedua-duanya. (g) (h) x Topik ini telah menghuraikan secara ringkas mengenai linguistik. Begitu juga. iaitu bermula daripada urutan (a) hingga (h). individu mengulang sebutannya. bagi pemantapan dialek bahasa baku. dan Fonetik auditori. frasa. Guru atau rakan sebaya sebut. guru boleh menggunakan teknik ini. cabangcabang linguistik dan hubungan linguistik dengan bidang lain yang bersangkutan dengan bunyi.

Antara peranan-peranan ahli fonetik dan fonologi dalam bidang kebahasaan adalah di dalam bidang pendidikan. bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan. Adakah anda merasakan getaran yang berlaku pada pita suara? Letakkan tangan anda rapat-rapat ke telinga dan sebutkan bunyi [a a a a a]. 3. perubatan. Dengan kata lain.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 17 x x Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. Adakah bunyi akhir dalam perkataan di bawah ini bunyi bersuara atau bunyi tak bersuara? habis. syabas? Sila lukis gambar rajah organ artikulasi dan namakan bahagian bahagiannya. betul bergetar dan bergema. . bulan. bunyi itu adalah bunyi bersuara. a Adakah bunyi itu bergema? Ya. 2. Letakkan tangan anda pada pita suara (di tengah-tengah leher) dan sebutkan [a a a a a]. x Akustik Anak tekak Artikulasi Auditori Fonetik Fonologi Pedagogi Pita suara 1. komputer dan perkamusan. belum. tebal. Oleh itu. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini.

dominasi.18 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 4. tali. bin. Klasifikasikan bunyi akhir perkataan tersebut kepada bunyi oral dan bunyi nasal berdasarkan keterangan di atas. Anda diminta menyebut perkataan yang disenaraikan di bawah: kalam. tikus. dharab. Khamis. dhommah 5. . satu. bising. tampal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful