Proposal Kajian Tindakan Mengatasi Masalah Ponteng Di Sekolah

Proposal Kajian Tindakan Mengatasi Masalah Ponteng di Sekolah.

Proposal Kajian Tindakan Mengatasi Masalah Ponteng di Sekolah. Mengenal pasti Punca Pelajar Ponteng Sekolah Sekolah : SK Mat Deris, Jerantut, Pahang. Kumpulan Penyelidik : JK Disiplin dan Sahsiah.

Isu: 1. Didapati murid-murid selalu tidak hadir ke sekolah secara berpola. 2. Terdapat juga aduan daripada masyarakat setempat tentang murid-murid sekolah ini yang kelihatan berkeliaran di luar kawasan sekolah pada waktu persekolahan. 3. Murid-murid lain juga ada mengadu tentang kawan-kawan mereka yang selalu ponteng sekolah.

Refleksi Masalah: Apabila dipantau dan dibuat analisa terhadap jadual kedatangan murid, didapati murid yang sama tidak hadir ke sekolah dengan kerap dan mempunyai pola tertentu. Menurut Ismail Yusof (1982) “Ponteng sekolah bolehlah dianggap sebagai satu perbuatan menjauhkan diri dari kelas atau mata pelajaran atau tidak hadir langsung ke sekolah tanpa keizinan guru atau ibu bapa.” Menurut buku Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Di Sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (1994), sebab-sebab ponteng boleh dibahagi kepada empat faktor: • Diri pelajar sendiri • Keluarga • Sekolah • Rakan sebaya

Objektif Am 1. Menarik minat murid untuk datang ke sekolah. Khusus 1. Mengurangkan kadar ponteng sekolah. 2. Menyedarkan murid tentang kesan negatif ponteng sekolah.

Kumpulan Sasaran

 • Dijalankan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Ismail Yusof (1983). Disiplin Di sekolah:”Ponteng Sekolah” Laporan Persidangan Nasional Mengenai Kaum Remaja Di Malaysia. Majlis Penganugerahan Kempen Kedatangan Penuh. • Murid yang penuh kedatangannya dalam tempoh kempen dijalankan akan diberi (hadiah dan Sijil). Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Ia bertujuan memenuhi masa senggang murid-murid dengan aktiviti berfaedah. Pakar Motivasi dan Pengerusi PIBG. Pertandingan pembinaan Sudut Ilmiah. Tindakan yang DiAmbil Menjalankan program “ Jom ke Sekolah” untuk tempoh 10 bulan ( Februari hingga November ). • Penceramah luar /Pakar Motivasi.PP 91-103. Dicatat oleh razak di 4:49 PG Label: proposal kajian tindakan . • Murid-murid akan diberi satu sudut dan perlu menyiapkan dalam tempoh masa tertentu. Kursus Motivasi. Pertandingan permainan dalaman. Kempen Kedatangan penuh.Semua murid tahap 2 SK Mat Deris. Dengan cara ini dapat menarik minat murid untuk sentiasa berada di sekolah pada waktunya. Perjumapaan diadakan secara berkala atau bila-bilamasa perlu. • Diadakan untuk murid-murid yang datang awal ke sekolah. Ceramah Kesedaran kepada murid. Dialog dengan ibu bapa. • Setiap guru dikehendaki membimbing menteenya yang bermasalah. Jerantut. • Adakan majlis dialog dengan ibu bapa berkaitan dengan masalah ponteng. Guru akan mengumpulkan maklumat dengan menggunakan instrument yang disediakan. Ceramah berkaitan masalah ponteng sekolah dan kesankesan buruknya. Program Mentor-mentee. Ahli panel tediri daripada Guru Besar. Penilaian untuk anugerah akan dilakukan di setiap semester. • Majlis ini diadakan pada setiap akhir semester persekolahan bagi menghargai murid-murid yang hadir sepenuhnya sepanjang semester tersebut. GPK HEM. Majlis dikendali oleh Guru Bimbingan sebagai moderator.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.