Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.

Si
1
MATERI SINGKAT
BENTUK PANGKAT, AKAR DAN LOGARITMA


A. BENTUK PANGKAT

Jika n bilangan bulat positif dan a bilangan real
maka:

faktor n
n
a a a a a x .... x x x =
Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat, pecahan dan
nol
1.
n m n m
a a a
+
= x
2.
n m n m
a a a

= :
3. ( )
n m
n
m
a a
x
=
4. ( )
n n n
b a b a x x =
5.
n
n
n
b
a
b
a
=
|
¹
|

\
|

6.
m
m m
m
a
a
atau
a
a
− −
= =
1 1

7. 0 , 1
0
≠ = a a

B. BENTUK AKAR

Sifat-sifat bentuk akar
1.
n
m
n m
a a =
2.
n n n
b a b a . . =
3.
n n n
a q p a q a p ) ( + = +
4.
n
n
n
b
a
b
a
=
5.
n n n
a q p a q a p ) ( − = −
6.
mn m n
a a =


MERASIONALKAN PENYEBUT
Untuk merasionalkan penyebut bentuk akar dapat
dilakukan dengan cara pembilang dan penyebut
masing-masing dikalikan dengan bentuk akar
sekawan dari penyebut.
Bentuk akar sekawan :
a. a dengan a
b. b a + dengan b a −
c. b a + dengan b a −


C. BENTUK LOGARITMA

Jika x adalah logaritma a dengan bilangan pokok
g , maka berlaku:
a g x a
x g
= ⇔ = log ; 1 0 , 0 ≠ > > p dan p a
Sifat-sifat logaritmaa
a
g
g
a
g
n
a
n
g
a
g
n
m
m
a
n
g
b
g
b
a
x a
g
g
a
a
g
a
g
n
n
a
g
b
g
a
g
b
a
g
b
g
a
g
axb
g
=
=
=
=
=
=
− =
|
¹
|

\
|
+ =
log
). 6
log log ). 3 . 5
log log ). 2 . 5
log log log ). 1 . 5
log
1
log ). 4
log . log ). 3
log log log ). 2
log log ) log( ). 1

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
2

NO
SOAL PEMBAHASAN
1 Bentuk sederhanakan dari
5 6 7
1
1
.
1
1
.
1
1
|
¹
|

\
|
+
|
¹
|

\
|
+

|
¹
|

\
|

− −
a a
a
a
adalah.....
A. 1 2
2
+ − a a D.
2
1 a −
B. 1 2
2
+ + a a E.
2
a
C. 1
2
− a


2
|
|
|
¹
|

\
|
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
|

\
|

2
1
3
1
1
3
2
2
1
2
1
3
2
: .
q
p
p
q
q p =..........

A. pq
2
1
D. q p
B. pq E.
3
p q
C. pq3
Bentuk sederhana dari
1 2
2 1
2
3
− −
− −
+

y x
y x

adalah.....
A.
) 2 (
) 3 (
2
x y y
x y x
+

D.
) 2 (
) 3 (
2
2
x y y
x y x
+


B.
) 2 (
) 3 (
2
x y y
x y x
+

E.
) 2 (
) 3 (
2
2
x y y
x y xC.
) 2 (
) 3 (
2
2
x y y
x y x


4
( )
( )
3
2
3
1
. .+
|
¹
|

\
|

+

b a
b a
b a
b a =.......
A.
2 2
b a − D.
2
) ( b a
b a

+

B.
b a −
1
E.
b a
b a

+

C.
b a +
1


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
3
5
Jika 0 ≠ a maka
3
1
4
3
2
3
) 16 (
) 2 ( ) 2 (
a
a aA. a
2
2 −
B. a 2 −
C.
2
2a −
D.
2
2a
E. a
2
26
Nilai dari ....
2 1
1
2 1
1
=
+
+
+
− − n m m n

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4


7
....
27 . 32
9 . 8
3
2
1
2
1
3
4
=A.
3
2
D. 2
B.
3
4
E. 3
C.
3
1
8
Bentuk sederhana dari
1
1
3 3
3 3

+
+

n n
n n
adalah.....
A.
3
2
D. 2
B.
2
3
E. 3
C.
3
1

9
Nilai dari
0 1
3
2
0 1
2
3
2 3
5 4
b b b
a a a
− +
− +


untuk 4 = a ,
dan
8
1
= b adalah... ...
A.
89
16
D. 88
B.
89
88
E.
89
4

C.
4
89

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
4
10
Jika
1 −
a menyatakan bilangan
a
1
untuk
setiap bilangan real a tak nol dan bila
y x ,

dan
2
2
y
x + tidak sama dengan nol maka
(
(
¸
(

¸

|
¹
|

\
|
+ |
¹
|

\
|
+


− 1
1
1
2
) 2 ( .
2
2
y
x
y
x =.......
A.
1 −
xy D. 1
B. y x
1 −
E.
1
) (

xy
C. Tidak satupun diantaranya11
Nilai dari ....
2 2 2
2 2 2
4 3 2
1 0 1
=
+ +
+ +
− − −


A. 6
B. 8
C. 15,5
D. 24
E. 512


16
7
2
7
16
1 2 4
2
1
3
16
1
8
1
4
1
2
1
1 2
2 2 2
2 2 2
4 3 2
1 0 1
=
+ +
+
=
+ +
+ +
=
+ +
+ +
− − −


=
2
16
2
7
x
8 =
Cara lain
4 3 2
1 0 1
2 2 2
2 2 2
− − −

+ +
+ +
dikalikan dengan
4
4
2
2

0 1 2
3 4 5
4 4 4 3 4 2
4 1 4 0 4 1
2 2 2
2 2 2
2 . 2 2 . 2 2 . 2
2 . 2 2 . 2 2 . 2
+ +
+ +
=
+ +
+ +
− − −1 2 4
8 16 32
+ +
+ +
=

7
58
=
8 =

12
Nilai dari ....
4
2
8
2
16 27
3
2
3
2
3
2
4
3
3
2
= + − +
− −

A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
E. 153
2
2
3
2
3
2
3
4
3
4
3
2
3
3
2
3
2
3
2
4
3
3
2
) 2 (
2
) 2 (
2
) 2 ( ) 3 (
4
2
8
2
16 27
− − − −
+ − + = + − +
=
3
4
3
2
2
3 2
2
2
2
2
2 3


+ − +
3
4
3
2
2
2 2 . 2 8 9
+
+ − + =
2
2 8 17 + − =
4 8 17 + − =
13 =

13
Nilai dari .....
27 81
27 9 . 3
3
4
4
3
1
2
3
=
+
+
− −A.
2
1
D. 3
B.
2
3
E. 4
C. 2
3
4
3
4
3
4
1 3
2
3
2
3
4
4
3
1
2
3
) 3 ( ) 3 (
) 3 ( ) 3 .( 3
27 81
27 9 . 3
− −


− −


+
+
=
+
+

4 3
3 3
3 3
3 3 . 3
− −
− −
+
+
=
4 3
3 2
3 3
3 3 .
− −
− −
+
+
=
4 3
4 3
3 3
) 3 3 ( 3 .
− −
− −
+
+
=
3 =


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
5
14
Bentuk sederhana dari ......
10 . 2 . 5
10 . 2 . 5
3
3
11
2
7
1
3
2
2
1
=

− −

− −


A. 10
5

B. 10
6

C. 10
8

D. 50
5

E. 50
63
3
11
2
7
1
3
2
2
1
3
3
11
2
7
1
3
2
2
1
) 5 . 2 .( 2 . 5
) 5 . 2 .( 2 . 5
10 . 2 . 5
10 . 2 . 5

− −

− −

− −

− −
=
. 2 . 5
2 . 5
5 . 2 . 2 . 5
5 . 2 . 2 . 5
3
3
11
3
2
7
1
3
2
1
2
1
3 3
3
11
2
7
1 1
3
2
2
1
− − − −
− − − −
− −
− −
− −
− −
=
5 5
3
20
3
5
2
13
2
3
3
20
2
13
3
5
2
3
2 . 5
2 . 5
. 2 . 5
2 . 5
=
=
=
+ − + −
− −
− −

5
) 5 . 2 ( =
5
10 =

15
Nilai dari
5 , 0 5 , 0
) 04 , 0 ( ) 25 , 0 ( + =.....

A.
10
3

B.
10
7

C.
6
7

D.
4
1

E.
10
4


2
1
2
1
5 , 0 5 , 0
25
1
4
1
) 04 , 0 ( ) 25 , 0 (
|
¹
|

\
|
+
|
¹
|

\
|
= +
2
1
2
2
1
2
) 5 ( ) 2 (
− −
+ =
1 1
5 2
− −
+ =
5
1
2
1
+ =
10
7
=

16 Bentuk sederhana dari
147 48 2 27 4 + − adalah....

A. 3 27 D. 3 10
B. 3 3 − E. 3 11
C. 3 9
3 . 49 3 . 16 2 3 . 9 4 147 48 2 27 4 + − = + −
3 7 3 4 . 2 3 3 . 4 + − =
3 7 3 8 3 12 + − =
3 11 =


17
Bentuk sederhana dari dari
2 2 3
3


adalah....

A. ) 2 2 3 ( 3 +
B. ) 2 2 3 ( 3 + −
C. ) 2 2 3 ( − −
D. ) 2 2 3 ( 3 −
E. ) 2 2 3 ( + −
2 2 3
2 2 3
2 2 3
3
2 2 3
3
+
+

=

x
8 9
) 3 2 3 ( 3

+
=
) 2 2 3 ( 3 + =
18
Jika
2 1
2 1
+

= p dan
2 1
2 1

+
= q maka
.... = + q p

A. 2 4
B. 2 4 −
C. 6
D. -6
E. 1

2 1
2 1
2 1
2 1

+
+
+

= + q p
) 2 1 ).( 2 1 (
) 2 1 ).( 2 1 ( ) 2 1 ).( 2 1 (
− +
+ + + − −
=
2 1
2 2 2 1 2 2 2 1

+ + + + + − −
=
6 − =Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
6

19
.....
2 3 3
4
3 2
5
=
+
+
+


A. 3
3
7
6 −
B. 3
7
1
6 −
C. 3
7
1
6 +
D. 3
3
7
6 +
E. 3
7
3
6 −

20
( )( )
.....
1 5
1 5 2 . 5 9
=
+
+ +


A. 5 21
B. 19
C. 5 8
D. 15
E. 5 521 Nilai dari
( )( ) ) 10 3 2 ( 5 2 3 2 . 5 2 3 2 + − + + − + + +
adalah.....

A. -4
B. -2
C. 0
D. 2
E. 422
Diketahui 5 7 + = a dan 5 7 − = b .
Nilai dari .... =
+ b a
ab

A. 7
14
1

B. 7
7
1

C. 7
5
2

D. 7
5
1

E. 7 223
Bentuk
2
5 3
4
|
|
¹
|

\
|
+
jika dinyatakan dalamMatematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
7
bentuk c b a + dengan b a, dan c
merupakan bilangan bulat, maka nilai dari
.... = − − c b a
A. 10
B. 12
C. 14
D. 15
E. 2524
Jika 6
3 2
3 2
b a + =
+

, a dan b
bilangan bulat maka ..... = + b a
A. -5
B. -3
C. -2
D. 2
E. 3

25
Bentuk sederhana dari 7 8 23 −
adalah......
A. 6 17 −
B. 8 15 −
C. 2 19 −
D. 7 4 −
E. 3 5 2 −
26
Bentuk
4
6 20 49 − dapat disederhanakan
menjadi.........
A. 6 2 5 −
B. 2 3 −
C. 30 2 7 −
D. 6 2 7 −
E. 3 2 −27
Penyelesaian persamaan
2 1 2
9 3
− +
=
x x

adalah.....
A. 0
B.
2
1
1
C. 2
D.
2
1
3
E.
2
1
4

28 Nilai x yang memenuhi persamaan
3 1 3
1
2
4
1
+

=
|
¹
|

\
|
x
x
adalah....

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
8
A.
9
2
D.
9
2

B.
9
4
E.
9
4

C.
9
529
Jika
x
x

+
|
¹
|

\
|
=
2
3 2
32
1
8 maka nilai dari
2
8 x x − =......

A. 7
B. 12
C. 15
D. 16
E. 3330
Penyelesaian persamaan
1
2 2
8
1
2
+
+
=
x
x

adalah....
A. -2
B. -1
C. 0
D. 1
E. 2


31
Penyelesaian persamaan 81
3
1
2 2
=
+ − x

adalah.....
A. -3
B. -2
C. 3
D. 4
E. 5


32
Penyelesaian persamaan
2
3
2
3 3 2
5 625
+
+
=
x
x

adalah.....
A. -2
B. -1
C. 0
D. 1
E. 2


33 Jika x memenuhi persamaan
0
3
1
9 3
6 , 0 4 , 0
= |
¹
|

\
|
− x , maka nilai dari
2
3 x x −
sama dengan.....

A. 3
0,4

B. 3
0,5

C. 3
-0,25

D.
3
2

E. 0Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
9
34
Persamaan ( )
3 3 2 ( 15
4 . 64 8 : 2 =
− x x

dipenuhi oleh ..... = x

A.
4
3
D.
25
16

B.
9
1
E.
64
49

C.
16
9


35
Nilai x dari persamaan
3
2
2
9
1
3
3
=
|
¹
|

\
|
− x

adalah.....
A.
3
2
D.
3
1
3
B.
2
1
4 E.
4
1
4 −
C.
3
1
3 −

36
Jika 5 , 0 21 log − =
x
maka .... = x
A. 21
3

B. 21
2

C. 21
D. 21
-1

E. 21
-2

37
.....
6 log
3 log 2 9 log 3 8 log
=
+ +

A.
2
3
D. 6
B.
2
5
E.
3
2

C.
2
7


38 Jika .... 6666 , 0 = a dan .... 4444 , 0 = b
Maka .....
log
log
=
b
a

A.
4
1
D. 2
B.
3
1
E. 3
C.
2
139
( )( ) ..... 32 log 27 log . 125 log
16 5 3 3
= +


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
10
A.
4
1
10 D.
4
1
40
B.
4
1
20 E.
4
1
50
C.
4
1
3040
( ) .....
9
1
log .
64
1
log . 125 log
64 25 27
= |
¹
|

\
|
|
¹
|

\
|

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
41
Jika 9 log
3
3
=
b
a
maka ..... log
3
2
2
=
a
b


A. -4
B. -2
C. 0
D. 2
E. 4

42
Jika
a 2
3
4 log
9
− = maka ..... 27 log
25 , 0
=
A.
2
a
D.
2
a

B. a E. a −
C.
2
3a


43
Jika a = 7 log
3
maka .....
49
1
log
3
27
=
A.
3
2a
D.
9
2a

B.
2
3a
E.
a
9
2

C.
9
2a


44 Jika a = 3 log dan b = 2 log , maka
.....
8
3
3 log =


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
11
A. ) ( 3 b a − D. ab 3
B. ) ( 3 a b − E.
b
a 3

C. ) ( 3 b a +

45
Jika p = 3 log
2
dan q = 7 log
3
, maka
..... 48 log
21
=
A.
) 4 (
1
q p
p
+
+
C.
) 1 (
4
q p
p
+
+

B.
) 3 (
2
q p
p
+
+
D.
) 3 (
4
q p
p
+
+

C.
) 2 (
3
q p
p
+
+46
Jika p = 5 log
3
dan q = 4 log
5
, maka
..... 15 log
4
=
A.
p
pq
+ 1
C.
1
1
+
+
q
p

B.
pq
q p +
D.
p
pq
− 1

C.
pq
p 1 +47 Jika ..... 1111 , 0 = a maka nilai dari
.... 729 log =
a

A. -5
B. -4
C. -3
D. 4
E. 5


48
Jika 4 log = b
a
, 2 log = a
c
, c b a , ,
bilangan positif 1 , ≠ c a , maka
( ) [ ] ..... 4 log
2
1
= bc
a

A. 6 2
B. 2 3
C. 16
D. 36
E. 64


49 Nilai dari
81 log 2 125 log 5
3
2
1
log . 5 log . 3 log
5
1
5 log
1
5 3 2
− + −
adalah....
A. 10
B.
2
1
11
C. 12
D.
2
1
12


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
12
E. 13

50
Nilai dari
( ) ( )
12 log
4 log 36 log
3
2
3
2
3

=......
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12
E. 16
MATERI SINGKAT
PERSAMAAN KUADRAT DAN FUNGSI KUADRAT


A. PERSAMAAN KUADRAT
Bentuk umum persamaan kuadrat adalah 0
2
= + + c bx ax dengan 0 dan , , ≠ ∈ a R c b a

B. PENYELESAIAN PERSAMAAN KUADRAT
Ada tiga cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat yaitu:
1. Memfaktorkan
Bentuk 0
2
= + + c bx ax diubah menjadi bentuk 0 ) ).( (
1
= + + q ax p ax
a
dengan b q p = + dan ac pq =
sehingga akan diperoleh
a
p
x − =
1
dan
a
q
x − =
2

2. Melengkapkan kuadrat sempurna
Bentuk 0
2
= + + c bx x diubah menjadi bentuk q p x = +
2
) ( dengan
2
b
p = dan
2
2
|
¹
|

\
|
=
b
q sehingga
dengan mengakarkan kedua ruas diperoleh q p x + − =
1
dan q p x − − =
12

3. Menggunakan rumus abc
Rumus menentukan akar persamaan kuadrat 0
2
= + + c bx ax dengan 0 dan , , ≠ ∈ a R c b a adalah
a
ac b b
x
2
4
2
2 , 1
− ± −
=

C. JUMLAH DAN HASIL KALI AKAR-AKAR PERSAMAAN KUADRAT
Jika
1
x dan
2
x akar-akar persamaan kuadrat 0
2
= + + c bx ax dengan 0 dan , , ≠ ∈ a R c b a maka
Jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah
a
b
x x − = +
2 1

Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah
a
c
x x =
2 1
.
Rumus-rumus yang lain:
1.
2
2
2 1
2
2 1
2
2
2
1
2
. 2 ) (
a
ac b
x x x x x x

= − + = +

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
13
2.
2
2 1
a
D
x x = − dengan ac b D 4
2
− =
3.
2
2
2
2
1
a
D b
x x

= −
4.
2
2
2 1 2 1
3
2 1
3
2
3
1
3
) ( . 3 ) (
a
b abc
x x x x x x x x

= + − + = +

D. JENIS AKAR-AKAR PERSAMAAN KUADRAT
Jenis akar-akar persamaan kuadrat 0
2
= + + c bx ax dapat diselidiki dengan menggunakan nilai
diskriminan ac b D 4
2
− = yaitu:
1. Jika 0 > D maka PK mempunyai akar-akar real dan berlainan
2. Jika 0 = D maka PK mempunyai akar-akar real dan kembar (sama)
3. Jika 0 < D maka PK akar-akarnya tidak real

E. MENYUSUN PERSAMAAN KUADRAT BARU
Jika suatu persamaan kuadrat 0
2
= + + c bx ax mempunyai akar-akar x
1
dan x
2
maka persamaannya adalah
0 ) ).( (
2 1
= − − x x x x atau 0 . ) (
2 1 2 1
2
= + + − x x x x x x
Rumus PKB 0 ) (
2
= + − HKA x JAA x
dengan JAA = jumlah akar-akar
HKA = hasil kali akar
RUMUS-RUMUS PRAKTIS MENYUSUN PERSAMAAN KUADRAT BARU (PKB)

Jika
2 1
dan x x akar-akar dari persamaan 0
2
= + + c bx ax maka:
1. PKB yang akar-akarnya k kali (k.x
1
dan k.x
2
) akar-akar dari 0
2
= + + c bx ax adalah 0
2 2
= + + ck kbx ax
2. PKB yang akar-akarnya kebalikan
|
|
¹
|

\
|
2 1
1 1
x
dan
x
akar-akar dari 0
2
= + + c bx ax adalah 0
2
= + + a bx cx
3. PKB yang akar-akarnya berlawanan (- x
1
dan - x
2
) dari akar-akar 0
2
= + + c bx ax adalah 0
2
= + − c bx ax
4. PKB yang akar-akarnya x
1
2
dan x
2
2
dari 0
2
= + + c bx ax adalah 0 ) 2 (
2 2 2 2
= + − − c x ac b x a
5. PKB yang akar-akarnya x
1
3
dan x
2
3
dari 0
2
= + + c bx ax adalah 0 ) 3 (
3 2 2 3
= + − − c x b abc x a
6. PKB yang akar-akarnya (x
1
+

k) dan (x
2
+ k) (k lebihnya dari ) 0
2
= + + c bx ax adalah
0 ) ( ) (
2
= + − + − c k x b k x a
7. PKB yang akar-akarnya (x
1
-

k) dan (x
2
- k) (k kurangnya dari ) 0
2
= + + c bx ax adalah
0 ) ( ) (
2
= + + + + c k x b k x a
8. PKB yang akar-akarnya
|
|
¹
|

\
|
1
2
2
1
x
x
dan
x
x
dari 0
2
= + + c bx ax adalah 0 ) 2 (
2 2
= + − − ac x ac b acx
9. PKB yang akar-akarnya kebalikan
|
|
¹
|

\
|
2
2
2
1
1 1
x
dan
x
dari akar-akar 0
2
= + + c bx ax adalah
0 ) 2 (
2 2 2 2
= + − − a x ac b x c
10. PKB yang akar-akarnya kebalikan ( )
2 1
x x + dan
2 1
.x x dari akar-akar 0
2
= + + c bx ax adalah
0 ) (
2 2
= − − + bc x ac ab x a


F. FUNGSI KUADRAT
Bentuk umum fungsi kuadrat c bx ax y + + =
2

Fungsi kuadrat c bx ax y + + =
2
mempunyai sifat-sifat
1. Grafiknya terbuka ke atas jika 0 > a dan terbuka ke bawah jika 0 < a
2. Grafiknya memotong sumbu Y pada x = 0. Titik potong dengan sumbu Y adalah (0,c)
3. Jika 0 > D maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik,
Jika 0 = D maka grafiknya menyinggung sumbu X
Jika 0 < D maka grafiknya tidak memotong sumbu X
Titik potong dan titik singgung dengan sumbu X diperoleh pada y = 0

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
14
4. mempunyai sumbu simetri dengan persamaan
a
b
x
2
− =
5. mempunyai titik ekstrim
|
¹
|

\
|


a
D
a
b
4
,
2


MENENTUKAN PERSAMAAN FUNGSI KUADRAT

1. Persamaan kurva dari sebuah fungsi kuadrat yang memiliki titik balik ) , (
p p
y x adalah
p p
y x x a y + − =
2
) ( dengan nilai a ditentukan jika diketahui titik yang lain yang dilalui kurva
2. Persamaan kurva jika diketahui grafiknya melalui titik ) 0 , (
1
x dan ) 0 , (
2
x adalah
) ).( (
2 1
x x x x a y − − = dengan nilai a ditentukan jika diketahui titik yang lain yang dilalui kurvaNO SOAL PEMBAHASAN
1 Nilai , , b a dan c dari persamaan
3
10
4
4
4
4
=
+

+

+
x
x
x
x
, 4 dan 4 − ≠ ≠ x x
berturut-turut adalah.....
A. 1, 10, 256
B. 0, 6, -256
C. 4, 0, -256
D. 0, 6, 256
E. 10, 4, 256


2
Persamaan ) 1 2 ( 2 ) 1 2 (
2
− = + + x x x
memilki akar-akar.....
A.
|
¹
|

\
|
− −
3
2
, 2 D.
|
¹
|

\
|

3
2
, 1
B.
|
¹
|

\
|
− −
2
3
, 1 E.
|
¹
|

\
|
3
2
, 2
C.
|
¹
|

\
|
3
2
, 0
3 Jika salah satu akar dari persamaan kuadrat
0 5 ) 6 ( 7
2
= − + − + m x m x adalah 3, maka
nilai .... = m
A. -10
B. -5
C. 0
D. 5
E. 10
4
Akar-akar persamaan 0 3 8 2
2
= + − x x ,
adalah....
A. 1 dan 6
B. -2 dan -3
C. 10
2
1
2 dan 10
2
1
2 − +


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
15
D. 5
2
1
2 dan 5
2
1
2 − +
E. 2
2
1
4 dan 2
2
1
4 − +
5
Persamaan kuadrat 0 1 3
2
= + − x x
mempunyai akar
2 1
dan x x . Jika
2 1
x x > ,
maka nilai dari
2
1
x
x
=.....
A.
2
5 3 +

B.
2
5 3 −

C.
2
5 3 7 +

D.
2
5 3 7 −

E.
2
5 6 14 +
6
Jika
2 1
dan x x adalah akar-akar persamaan
kuadrat 0 ) 2 2 ( ) 3 (
2
= + + + − m x m x , jika
m bilangan asli, maka
2 1
3x x = apabila
..... = m
A. 12
B. 8
C. 6
D. 5
E. 4
7
Jika
2 1
dan x x akar-akar dari persamaan
0 12 25
2
= − − x x , nilai dari ....
1 1
2 1
= +
x x

A.
25
7
D.
12
1

B.
25
9
E.
25
9
1
C.
25
16


8
Agar akar-akar
2 1
dan x x dari persamaan
o m x x = + +8 2
2
memenuhi
20 7
2 1
= − x x , haruslah ..... = m
A. -24
B. -12
C. 12
D. 18
E. 209 Selisih kuadrat akar-akar persamaan


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
16
kuadrat 0 1 2 6 2
2
= + + − m x x adalah 6.
Nilai .... = m
A.
4
1
D.
4
3

B.
4
3
E.
4
1

C.
5
4
10 β α dan akar-akar persamaan kuadrat
0 5 3
2
= + + m x x , dan 5
2 2
= + β α , maka
nilai .... = m
A.
3
2
6 − D.
3
1
3
B.
3
2
3 − E.
3
2
6
C.
3
1
3 −11
Diketahui
2 1
dan x x adalah akar-akar
persamaan kuadrat
0 ) (
2 2 2
= + + − pq x q p x . Jika
2 1 2 1
. . 10 ) ( 3 x x x x = + , maka.....
A. q p
4
3
= D. q p
3
1
=
B. q p
3
2
= E. q p
4
1
=
C. q p
2
3
=


12 Akar-akar persamaan kuadrat
0 4
2
= − + mx x adalah
2 1
dan x x . Jika
( ) m x x 8
2
2 1
= − , maka nilai ..... = m

A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
E. 10


13 Akar-akar persamaan kuadrat
0 ) 9 3 ( 4
2
= + + − m mx x adalah
2 1
dan x x
dengan 2
2 1
+ = x x , maka nilai .... = m
A. -8 atau 5
B. 2 atau -5
C. 2 atau 5
D. -2 atau
4
5

E. 2 atau
4
5

14 Jika akar-akar persamaan kuadrat

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
17
0 8 2
2
= − + x x adalah
2 1
dan x x ,
sedangkan akar-akar persamaan
0 16 10
2
= − + m x x adalah
2 1
4 dan 3 x x
maka nilai untuk m adalah......
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
E. 1615 Akar-akar persamaan kuadrat
0 ) 2 ( 4 ) 2 (
2
= + + + − m x x m adalah
β α dan . Jika 20 0
2 2
− = = + β α αβ
A. - 3 atau
5
6

B. - 3 atau
6
5

C. - 3 atau
6
5

D. 3 atau
6
5

E. 3 atau
6
516
Persamaan kuadrat 0 1 3
2
= + + x x ,
mempunyai akar-akar q p dan , maka nilai
dari .....
2 2
4 4
=


q p
q p

A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
E. 3


17 Jumlah kuadrat akar-akar persamaan
0 1 ) 1 ( 2
2
= + + − x m x adalah 3. Nilai m
positif sama dengan....
A. 5
B. 4
C. 3
D.
4
5

E.
4
3
18 Dalam persamaan kuadrat
0 ) 3 ( ) 1 ( 2
2
= + + + − m m x , jika selisih
kedua akarnya sama dengan 1, kuadrat
jumlah akar-akarnya adalah....
A. 1 atau 25
B. 1 atau 5
C. 3 atau 9
D. 9 atau 81
E. 5 atau 25

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
18
19
Jika
2 2
dan β α adalah akar-akar
persamaan kuadrat 0 4 21
2
= + − x x ,
0 > α dan 0 > β maka nilai dari
....
3 3
= + β α
A. 95
B. 85
C. 75
D. 65
E. 55
20 Akar-akar persamaan kuadrat
0 6
2
= + + m x x adalah
2 1
dan x x . Jika
q p dan adalah akar-akar persamaan
kuadrat 0 4 ) (
2 1
2
= + + − x x x x , serta
q p q p . = + , maka ..... . .
3
2 1 2
3
1
= + x x x x
A. 4
B. 16
C. 32
D. 64
E. -64


21 Akar-akar persamaan kuadrat
0 3 2
2
= + + x x adalah
2 1
dan x x .
Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya
1
1
x
dan
2
1
x
adalah....
A. 0 3 2 3
2
= + − x x
B. 0 3 2 3
2
= + + x x
C. 0 3 10 3
2
= + − x x
D. 0 3 10
2
= + + x x
E. 0 3 2
2
= + − x x
22 Akar-akar persamaan kuadrat
0 1 3 2
2
= + − x x adalah β α dan .
Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya
) 1 2 ( − α dan ) 1 2 ( − β adalah....
A. 0 4
2
= − − x x
B. 0 4 5
2
= − + x x
C. 0 4
2
= + − x x
D. 0 4
2
= + + x x
E. 0 4 5
2
= − − x x
23 β α dan adalah akar-akar persamaan
kuadrat. Jika 9 . dan 7
2 1 2 1
= = + x x x x , maka
persamaan kuadrat tersebut adalah....
A. 0 9 7
2
= + + x x
B. 0 9 7
2
= − − x x
C. 0 7 9
2
= + − x x
D. 0 7 9
2
= − + x x
E. 0 9 7
2
= + − x x24 Akar-akar persamaan kuadrat
0 1 2 3
2
= + − x x adalah β α dan .Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
19
Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya
1
1
+
α
dan 1
1
+
β
adalah....
A. 0 6 2
2
= + + x x
B. 0 3 2
2
= + − x x
C. 0 3 2
2
= + + x x
D. 0 6 4
2
= + − x x
E. 0 6 4
2
= + + x x
25 Persamaan kuadrat yang akar-akarnya
3 1+ dan 3 1− adalah....
A. 0 2 2
2
= + − x x
B. 0 2 2
2
= − − x x
C. 0 2 2
2
= + + x x
D. 0 2 2
2
= − + x x
E. 0 ) 3 1 (
2
= − − x x


26 Akar-akar persamaan kuadrat
0 5 2
2
= + − x x adalah β α dan .
Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya
) 2 ( + α dan ) 2 ( + β adalah....
A. 0 13 6
2
= + − x x
B. 0 7 6
2
= + − x x
C. 0 5 2
2
= + − x x
D. 0 7 2
2
= + − x x
E. 0 13 2
2
= + − x x


27 Akar-akar persamaan kuadrat
0 4 8 3
2
= + + x x adalah β α dan .
Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya
2
α dan
2
β adalah....
A. 0 16 64 9
2
= + + x x
B. 0 16 64 9
2
= + − x x
C. 0 4 40 3
2
= + + x x
D. 0 16 40 \ 9
2
= + + x x
E. 0 16 40 9
2
= + − x x
28 Akar-akar persamaan kuadrat
0 1 6 2
2
= + − x x adalah β α dan .
Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya
β
α
dan
α
β
adalah....
A. 0 16
2
= − + x x
B. 0 16
2
= + − x x
C. 0 1 16
2
= − − x x
D. 0 1 16
2
= + + x x
E. 0 1 16
2
= + − x x


29 Akar-akar persamaan kuadrat


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
20
0 1 3
2
= + − x x adalah β α dan . Persamaan
kuadrat baru yang akar-akarnya
1
1
+ α
dan
1
1
+ β
adalah....
A. 0 1 5 5
2
= + + x x
B. 0 1 5 5
2
= + − x x
C. 0 2 4 5
2
= + + x x
D. 0 2 4 5
2
= + − x x
E. 0 2 3 5
2
= + − x x

30
Persamaan 0 2 4 ) 1 (
2
= + + − m x x m
mempunyai akar-akar real maka nilai m
adalah....
A. 2 1 ≤ ≤ − m
B. 1 2 ≤ ≤ − m
C. 2 1 ≤ ≤ m
D. 1 atau 2 ≥ − ≤ m m
E. 2 atau 1 ≥ − ≤ m m
31 Agar persamaan
0 ) 4 ( 2 ) 1 (
2
= − + − + m mx x m merupakan
definit negatif, maka harga m adalah....
A. 1
3
4
< < − m
B.
3
4
− < m
C. 1 − > m
D.
3
4
1 < < m
E.
3
4
> m
32
Persamaan ) 3 ( 3 36 3
2
+ = + + x m x x tidak
mempunyai akar-akar real. Nilai m yang
memenuhi adalah....
A. 3 5 < < − m
B. 5 3 < < − m
C. 5 3 < < m
D. 3 atau 5 > − < m m
E. 5 atau 3 > − < m m33 Agar persamaan kuadrat
0 25 ) 2 (
2
= + − + x m x mempunyai akar
kembar maka m haruslah....
A. – 8 atau 12
B. 8 tau -12
C. -6 atau -12
D. 6 atau 8
E. -6 atau 18


34 Jika persamaan kuadrat

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
21
0 3 ) 3 ( 2 ) 1 (
2
= + + − + p x p x p , mempunyai
dua akar yang sama, maka konstanta
.... = p
A. 1 dan 3
B. 2 dan -3
C. 3 dan -9
D. – 3 dan
2
3

E.
2
3
− dan 3

35
Diketahui 0 ) 3 2 ( 2 4
2
= − + − m mx x .
Supaya kedua akarnya real berbeda dan
positif haruslah....
A. 0 > m
B.
2
3
> m
C. 6 atau 2
2
3
> < < m m
D. 6 ≥ m
E. 6 atau 2 > < m m36
Persamaan 0 ,
1
10 4
5 2
2
≠ =
+ +
+
m
m x x
x

tidak mempunyai akar-akar real. Nilai m
yang memenuhi adalah....
A. 3 5 < < − m
B. 2 3 < < − m
C. 3 2 < < m
D. 3 atau 5 > − < m m
E. 2 atau 3 > − < m m
37
Jika fungsi m x m x x f 2 ) 1 ( 2 ) (
2
+ + − − = ,
mempunyai nilai maksimum 8, maka nilai
.... = m
A. 3
B. – 21
C. – 3
D. 3 atau 21
E. 3 atau 21
38 Fungsi kuadrat yang mempunyai nilai
minimum 2 untuk 1 = x dan mempunyai
nilai 3 untuk 2 = x adalah......
A. 1 2
2
+ − = x x y
B. 3 2
2
+ − = x x y
C. 1 2
2
+ + = x x y
D. 1 2
2
− + = x x y
E. 3 2
2
+ + = x x y

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
22

39 Fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik
(-1, -4) dan melalui titik (-3,0) mempunyai
persamaan....
A. 3 2
2
− − = x x y
B. 4 3
2
− − = x x y
C. 3 2
2
− + = x x y
D. 3 2
2
+ + = x x y
E. 4
2
− − = x x y


40
Jika fungsi 6 ) 1 ( ) (
2
− + − = x p px x f
mempunyai nilai tertinggi untuk 1 = x
maka nilai .... = p
A. – 3
B. – 1
C. 1
D.
3
1

E.
3
1


41
Jika fungsi kuadrat a x ax x f 3 4 ) (
2
+ + =
mempunyai nilai maksimum – 11 , maka
nilai .....
2
= − a a
A. 20
B. 10
C. 3
D.
3
1

E.
6
1

42
- 1 4


- 4
A. 3 2
2
− − = x x y
B. 4 3
2
− − = x x y
C. 3 2
2
− + = x x y
D. 3 2
2
+ + = x x y
E. 4
2
− − = x x y
43P(2,2)
2

Fungsi yang grafiknya
seperti tampak pada
gambar di samping
adalah….
A. x x y + − =
2
2
B. x x y − =
2
2
1

C. x x y 2
2
1
2
+ − =
D. x x y + =
2
2
E. x x y 2
2
− =
Fungsi yang grafiknya
seperti tampak pada
gambar di samping
adalah….
A. 3 2
2
− − = x x y
B. 4 3
2
− − = x x y
C. 3 2
2
− + = x x y
D. 3 2
2
+ + = x x y
E. 4
2
− − = x x y


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
23
244 Persamaan parabola yang melalui titik
(4,0), (-2,0), dan (2,8) adalah.....
A. 8 2
2
+ + = x x y
B. 8 2
2
− − = x x y
C. 2 5 2
2
+ − = x x y
D. 2 5 2
2
+ − − = x x y
E. 2 4 3
2
− + = x x y45 Persamaan parabola yang memotong
sumbu x di
|
¹
|

\
|
0 ,
2
1
, dan (2,0) serta
memotong sumbu y di (0,2) adalah.....
A. 8 2
2
+ + − = x x y
B. 8 2
2
− − = x x y
C. 2 8
2
− + = x x y
D. 2 8
2
+ − − = x x y
E. 8 4
2
− + − = x x y46
Jika grafik b ax x y + + =
2
, mempunyai
titik puncak (1,2) , maka nilai a dan b
adalah.....
A. 3 , 1 = = b a
B. 3 , 1 − = − = b a
C. 3 , 2 = − = b a
D.
2
3
,
2
1
= = b a
E.
2
3
,
2
1
− = = b a47 Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat
1 4 2 ) (
2
+ − = x x x f adalah....
A. (1,1)
B. (-1,1)
C. (1,-1)
D. (2,-1)
E. (-2,1)

48
Jika fungsi kuadrat ) 1 ( 6
2
+ + + = a x ax y


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
24
mempunyai sumbu simetri = 3, maka nilai
maksimum fungsi itu adalah.....
A. 1
B. 3
C. 5
D. 9
E. 18
49
Fungsi ( ) 36 2
2
+ − = a x y mempunyai
minimum 21 dan memotong sumbu y
dititik yang berordinat 25. Nilai
..... ) ( = + b a
A. 8 atau – 8
B. 8 atau 6
C. – 8 atau 6
D. – 8 atau – 6
E. 6 atau – 650
Jika fungsi 4 2 ) 2 (
2
+ + + − = p x p x y dan
p px x y 8 4
2
+ − = mempunyai titik
minimum yang sama maka nilai .... = p
A. 2
B. 3
C.
3
4

D.
3
2

E.
3
5
RAJIN, ULET DAN TIDAK PUTUS
ASA ADALAH KUNCI UNTUK
DAPAT MENIKMATI BETAPA
INDAHNYA MATEMATIKA

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
25MATERI SINGKAT
SISTEM PERSAMAAN LINEAR DAN KUADRAT


A. SISTEM PERSAMAAN LINEAR

1. Bentuk umum sistem persamaan linear (SPL) dua variabel
2 2 2
1 1 1
c y b x a
c y b ax
= +
= +

Dengan R c b a c b a ∈
2 2 2 1 1 1
, , , , ,

2. Bentuk umum SPL tiga variabel
3 3 3 3
2 2 2 2
1 1 1 1
d z c y b x a
d z c y b x a
d z c y b ax
= + +
= + +
= + +

Dengan R d c b a d c b a d c b a ∈
3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1
, , , , , , , , , , ,

3. Penyelesaian SPL
Metode grafik dilakukan dengan menggambar grafik dari SPL
Metode substitusi; dilakukan dengan mensubstitusi ( mengganti) salah satu variabel (peubah)
Metode eliminasi; salah satu variabelnya dihilangkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan
kedua persamaan linear
Gabungan metode eliminasi dan substitusi
Metode determinan

B. SISTEM PERSAMAAN LINEAR-KUADRAT
Bentuk umum Sistem Persamaan linear-kuadrat
q px y + = ..................... Persamaan Linear
c bx ax y + + =
2
..................... Persamaan Kuadrat
Menentukan banyaknya sistem persamaan linear dan kuadrat adalah sebagai berikut
Jika garis memotong parabola, maka sistem persamaan linear-kuadrat memiliki dua penyelesaian
Jika garis menyinggung parabola, maka sistem persamaan linear-kuadrat memiliki satu penyelesaian
Jika garis tidak memotong dan menyinggung parabola maka persamaan lear – kuadrat tidak memilki
penyelesaian

C. SISTEM PERSAMAAN KUADRAT
Bentuk Umum sistem persamaan kuadrat dua variabel
c bx ax y + + =
2

r qx px y + + =
2
dengan R r q p c b a ∈ , , , , ,Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
26
NO
SOAL PEMBAHASAN
1 Jika 2 = x dan 1 = y , merupakan
penyelesaian persamaan 5 m = + y x dan
4 2 n = + y x , maka m + n = .......
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5


2 Jika 1 = x dan 2 − = y , merupakan
penyelesaian persamaan 4 2 = + py x dan
5 q p = + y x , maka ..... = − q p
A. – 4
B. – 2
C. – 1
D. 2
E. 43 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
linear :
¹
´
¦
= +
− = −
13 3 2
6 4 3
y x
y x
untuk R y x ∈ ,
adalah.....
A. {(0, 1 ½ )}
B. {(-2,0)}
C. {(2,3)}
D. {(-2,-3)}
E. {(-2,3)}

4 Penyelesaian sistem persamaan
¹
´
¦
− = −
= +
14 4
11 5 2
y x
y x
adalah ) , ( q p . Nilai pq
adalah......
A. – 6
B. – 5
C. – 1
D. 1
E. 65
Diberikan persamaan 2
6
1
3
2
=
+
+
− y xMatematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
27
dan 1
2
1 2
4
3
=


+ y x
, maka nilai
y x +
1

adalah.....
A.
8
1
D.
25
3

B.
9
1
E.
72
11

C.
76
9


6
Diketahui persamaan
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= −
= +
3
2
1
4
3
6
3
1
2
1
y x
y x

maka nilai ..... 2 y x −
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12
E. 167 Penyelesaian dari sistem persamaan
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
=

+
= +

4
3
1
2
1
4
2
y
x
y
x

adalah ( ) { }
0 0
, y x . Nilai ....
2
0
2
0
= − y x
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 58 Himpunan penyelesaian persamaan
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= +
= +
21
2 3
13
4 5
y x
y x

adalah ( ) { }
0 0
, y x . Nilai ....
0 0
= − y x
A. 8
B. 2
C.
15
8

D.
15
6

E.
15
2


9 Himpunan penyelesaian persamaan

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
28
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= +
= −
1
2 6
10
14 9
y x
y x

adalah ( ) { }
0 0
, y x . Nilai ....
0 0
= − y x
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 510 Himpunan penyelesaian persamaan
¹
´
¦
− = +
− = −
xy y x
xy y x
13 7 2
9 6 5

adalah........
A.
)
`
¹
¹
´
¦
|
¹
|

\
|

3
1
, 1 D.
)
`
¹
¹
´
¦
|
¹
|

\
|
3
1
, 1
B.
)
`
¹
¹
´
¦
|
¹
|

\
|
− −
3
1
, 1 E.
)
`
¹
¹
´
¦
|
¹
|

\
|
− − 1 ,
3
1

C.
)
`
¹
¹
´
¦
|
¹
|

\
|
− 1 ,
3
1


11
Jika
¦
¹
¦
´
¦
− = −
=

2
125
1
5
2
y x
y x
maka nilai ..... = x
A. 2
B. 1
C. – 1
D. – 2
E. Semua jawaban salah12 Nilai x dan y berturut-turut yang
memenuhi sistem persamaan
¦
¹
¦
´
¦
=
=
− − + +
− + −
4 2 1
2 1 2
9 3
8 4
y x y x
y x y x

adalah......
A. 1 dan 2
B. 1 dan – 2
C. 2 dan – 1
D. 2 dan – 2
E. tidak ada

13 Sepuluh tahun yang lalu umur Ali dua kali
umur Boy. Lima tahun kemudian umur Ali
menjadi 1 ½ kali umur Boy. Sekarang
umur Ali adalah.....
A. 40 tahun
B. 35 tahun
C. 30 tahun
D. 25 tahun
E. 20 tahun


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
29
14 Cintya dan Dewi dua orang kakak beradik.
Saat ini usia Cintya tepat dua kali usia
Dewi, sedangkan dua tahun yang lalu usia
Cintya dan Dewi berselisih lima tahun,
maka usia Cintya saat ini adalah....
A. 5 tahun
B. 7 tahun
C. 8 tahun
D. 10 tahun
E. 12 tahun


15 Perbandingan umur A dan B sekarang
adalah 5 : 6. Delapan tahun yang lalu,
perbandingannya adalah 3 : 4.
Perbandingan umur mereka empat tahun
yang akan datang adalah....
A. 3 : 4
B. 4 : 5
C. 5 : 6
D. 6 : 7
E. 7 : 8

16 Pak Amir dan Pak Indra pergi ke Londa
untuk rekreasi. Pak Amir membeli tiket
masuk sebanyak 2 lembar untuk dewasa
dan 3 lembar untuk anak-anak dengan
harga Rp 10.250,-. Sedangkan Pak Indra
membeli tiket 3 lembar untuk dewasa dan 1
lembar untuk anak-anak dengan harga
Rp 9.250,-. Jika Anda membeli tiket
1 lembar untuk dewasa dan 1 lembar
untuk anak-anak dengan menggunakan
Rp 10.000,-, maka uang kembalian yang
anda terima adalah.....
A. Rp 4.750,-
B. Rp 5.000,-
C. Rp 5.750,-
D. Rp 5.850,-
E. Rp 6.000,-


17
Jika
0 0 0
, , z y x penyelesaian sistem
persamaan
¦
¹
¦
´
¦
= +
− = −
= +
1
3 2
5 2
y x
z y
z x

Maka nilai ....
0 0 0
= + + z y x
A. – 4
B. – 1
C. 2
D. 4
E. 6


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
30
18 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
¦
¹
¦
´
¦
= + −
= + + −
= + −
11 2 2 3
6 2
5
z y x
z y x
z y x

adalah......
A. (- 1, 2, 4)
B. (1, 2, 6)
C. (2, 1, 5)
D. (- 2, 4, 6)
E. (1, 3, 6)19 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
¦
¹
¦
´
¦
= + + −
= − +
− = + −
6 3
23 2 2
11 2 3
r q p
r q p
r q p
adalah ( ) { } r q p , ,
nilai .... = pqr
A. – 70
B. – 21
C. 14
D. 52
E. 7020 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
¦
¹
¦
´
¦
= − +
= + −
= − +
36 3 2
4 2 2
24
z y x
z y x
z y x
adalah ( ) { } z y x , ,
Nilai .... : : = z y x
A. 2 : 7 : 1
B. 2 : 5 : 4
C. 2 : 5 : 1
D. 1 : 5 : 2
E. 1 : 2 : 5

21 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
¦
¹
¦
´
¦
= + +
= − +
= + +
24 3 3
12 2
12
z y x
z y x
z y x
adalah ( ) { } z y x , ,
Nilai .... : : = z y x
A. 1 : 1 : 2
B. 1 : 2 : 3
C. 3 : 2 : 1
D. 3 : 1 : 9
E. 6 : 1 : 6
22 Diketahui sistem persamaan
¦
¹
¦
´
¦
= +
− = −
= +
11 3
2 5
8 3 2
z y
x z
y x

Maka nilai ..... = + + z y x
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
31
E. 8
23 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
= − −
− = + −
= − +
1
3 4 6
6
2 2
3
4
7
2 3
z y x
z y x
z
y x

Adalah ( ) { } z y x , , . Nilai ... = − − z y x
A. 7
B. 5
C. – 1
D. – 7
E. – 13
24 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
¦
¹
¦
´
¦
= + +
= − +
= + −
28 4 5 3
24 4 7
28 2 3 5
z y x
z y x
z y x
adalah ( ) { } z y x , ,
Nilai ....
2 2 2
= + + z y x
A. 16
B. 32
C. 64
D. 96
E. 128


25 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
¦
¹
¦
´
¦
= + −
= +
= +
13 3 2
17 2 3
14 3
z y x
z y
z x
adalah ( ) { } z y x , ,
Nilai ....
2 2 2
= + + z y x
A. 49
B. 36
C. 29
D. 27
E. 17
26 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
¦
¹
¦
´
¦
= − +
= + +
= − +
1 3
20 2 3
15 3 2
z y x
z y x
z y x
adalah .........
A. {(1, 2, 3)}
B. {(2, 3, 4)}
C. {(3, 4, 5)}
D. {(4, 3, 2)}
E. {(3, 2, 1)}


27 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
¦
¹
¦
´
¦
= +
− = −
= +
18 4
1 5 3
17 3 2
z x
z y
y x
adalah .........
A. {(1, 2, 3)}
B. {(2, 3, 4)}
Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
32
C. {(3, 4, 5)}
D. {(4, 3, 2)}
E. {(3, 2, 1)}

28 Nilai z y x + + dari sistem persamaan di
bawah ini adalah....
¦
¹
¦
´
¦
= +
= +
= +
9
21
24
z y
z x
y x

A. 54
B. 44
C. 34
D. 27
E. 14
29 Himpunan penyelesaian dari sistem
persamaan
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
− = −
= −
= −
2
1 1
2
2 3
2
1 2
z x
z y
y x
adalah ( ) { } z y x , ,
Nilai dari ( ) ......
1
= + +

yz xz xy
A. 15
B. 12
C. 10
D. 8
E. 5


30 Diketahui sistem persamaan :
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
=
=
− =

+

z y x
x
y x
z
y x
4 1 2 3
2
1
5
3
3 3 : 3
25 5 . 5
3 2
) 2 log(
2

Nilai .... = xyz
A. – 6
B. – 4
C. – 2
D. 4
E. 6
31 Usia dua orang anak Boy dan Carly
berselisih enam tahun. Delapan belas tahun
lagi jumlah usia mereka sama dengan
jumlah usia ayahnya. Empat tahun yang
lalu usia mereka sama dengan ½ usia
ayahnya. Usia Carly sekarang adalah.....
A. 20
B. 21
C. 22
D. 23


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
33
E. 24

32 Jika Ali dan Boy bekerja bersama-sama
dapat menyelesaikan pekerjaan selama 20
hari, Boy dan Carly bekerja bersama-sama
dapat meyelesaikan pekerjaan 12 hari,
sedangkan Ali dan Carly bersama-sama
dapat menyelesaikan pekerjaan itu selama
10 hari. Jika Carly bekerja sendiri dapat
menyelesaikan pekerjaan itu dalam
waktu.....
A. 15
B. 25
C. 30
D. 45
E. 60

33 Sebuah pabrik memiliki tia buah mesin A,
B, dan C yang digunakan untuk membuat
koper. Jika ketiga bekerja dihasilkan 222
koper per hari. Jika A dan B bekerja tetapi
C tidak dihasilkan 159 koper per hari. Jika
B dan C bekerja tetapi A tidak dihasilkan
147 koper per hari. Produksi harian mesin
A, B, dan C berturut-turut.....
A. 75, 84 dan 63 koper
B. 74, 85 dan 63 koper
C. 73, 86 dan 63 koper
D. 75, 83 dan 64 koper
E. 75, 82 dan 65 koper


34 Dalam suatu segitiga , sudut terbesarnya
80
0
lebih besar dari sudut terkecilnya dan
30
0
lebih besar dari dua kali sudut sisanya.
Salah satu dari ketiga sudutnya adalah......
A. 30
0

B. 45
0

C. 50
0

D. 60
0

E. 70
035 Pada suatu hari Ani, Budi dan Chandra
membeli buku, pensil dan pulpen. Ani
membeli 2 buku, 3 pensil dan 1 pulpen
dengan harga Rp 17.000,- Budi membeli 2
buku, 2 pensil dan 2 pulpen dengan harga
Rp 20.000,- . dan Chandra membeli 3
buku, 4 pensil dan 3 pulpen dengan harga
Rp 32.000,-. Untuk membeli 5 buku, 10
pensil, dan 6 pulpen kita harus
menyediakan uang sejumlah.....
A. Rp. 47.000,-
B. Rp. 49.000,-
C. Rp. 52.000,-
D. Rp. 65.000,-
E. Rp. 74.000,-36 Nilai x yang memenuhi sistem persamaan
¹
´
¦
=
− =
x y
x x y
2
8
2
adalah......
A. – 6


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
34
B. 0
C. 6
D. 0 atau – 6
E. 0 atau 6


37 Nilai y yang memenuhi sistem persamaan
¹
´
¦
− =
− + − =
x y
x x y
2 7
5 6
2
adalah......
A. – 5 atau 3
B. – 3 atau 5
C. – 6 atau 2
D. 6 atau – 2
E. – 6 atau – 2


38 Nilai x yang memenuhi sistem persamaan
¦
¹
¦
´
¦
+ =
+ − − =
2
8 4
2
2
x y
x x y
adalah......
A. 1 atau 3
B. – 1 atau – 3
C. – 3 atau 1
D. – 2 atau 3
E. – 1 atau 3


39 Nilai y yang memenuhi sistem persamaan
¦
¹
¦
´
¦
− + − =
+ − =
12 8
8 6
2
2
x x y
x x y
adalah......
A. – 1 atau 4
B. 0 atau 5
C. 1 atau 3
D. 5 atau – 2
E. 2 atau 540 Himpunan penyelesaian dari sistem
persamaan
¹
´
¦
= −
= +
0 3
25
2 2
y
y x
adalah.....
A. {(4,3),(-4,-3)}
B. {(4,3),(-4,3)}
C. {(4,3)}
D. {(-4,3),(4,-3)}
E. {(-4,3)}


41 Absis titik potong parabola
16 8
2
− − = x x y dengan garis 8 2 + = x y
adalah..........
A. – 2 dan 12
B. – 4 dan 6
C. – 3 dan 8
D. – 12 dan 2
E. – 6 dan 4


42 Himpunan penyelesaian dari sistem
persamaan
¦
¹
¦
´
¦
− =
− + =
x x y
x x y
2
4 8
2
2
adalah.....
A. {(4,8),(-1,3)}


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
35
B. {(4,-8),(-4,3)}
C. {(4,3)}
D. {(-4,1),(4,-8)}
E. {(-4,8)}


43 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
¦
¹
¦
´
¦
+ − =
− − =
1 4
3 2
2
2
x x y
x x y
adalah......
A. {(4,8),(-1,3)}
B. {(1,-2),(-4,33)}
C. {(1,2),(-4, 1)}
D. {(-4,1),(4,-1)}
E. {(-4,33),(-1,-6)}44 Jumlah n suku pertama dua buah deret
berturut-turut adalah n n Sn 4
2
+ = dan
n n Sn 3 2
2
− = . Jumlah kedua deret itu
sama pada saat .... = n
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 745 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
¹
´
¦
= + − −
= − −
0 5 6
0 1
2
y x x
y x

Adalah ( ) ( ) { }
2 2 1 1
, , , y x y x . Nilai
....
2 1
= + x x
A. 1
B. 5
C. 6
D. 7
E. 1146 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
¹
´
¦
= + −
= −
7 6
1
2 2
y x x
y x

Adalah ( ) ( ) { }
2 2 1 1
, , , y x y x . Nilai
....
2 1
= + y y
A. – 2
B. – 1
C. 0
D. 1
E. 247 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
¦
¹
¦
´
¦
− =
− + =
2
2
9
5 6
x x y
x x y
adalah......
A. {(-1,10),(2,-3)}


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
36
B. ( )
¹
´
¦
|
¹
|

\
|
− −
4
65
,
2
5
, 10 , 1
C. ( )
¹
´
¦
|
¹
|

\
|
− −
4
65
,
2
5
, 10 , 1
D. ( )
¹
´
¦
|
¹
|

\
|
− −
4
35
,
2
5
, 10 , 1
E. ( ) { ) 6 , 1 ( , 10 , 1 − −


48 Himpunan penyelesaian yang memenuhi
32 4
2 2
= + y x dan 0 2 = + y x adalah...
A. {(4 , 2)}
B. {(- 4 , - 2)}
C. {(4 , 2),(- 4 , - 2)}
D. {(- 4 , 2), 4 , - 2)}
E. {(4 , 2),( 4 , - 2)}


49 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
7 3
9
2 2
2 2
= +
= +
y x
y x
adalah.....
A. {(1,4)}
B. {(1,2),(-1,-2)}
C. {(2,1),(-2,-1)}
D. {(1,2),(1,-2),(-1,2),(-1,-2)}
E. {(2,1),(2,-1),(-2,1),(-2,-1)}50 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
¦
¹
¦
´
¦
= + − +
= + − +
3 2
3 4 3
2 2
2 2
y x y x
y x y x
adalah.....
A.
)
`
¹
¹
´
¦
|
¹
|

\
|

2
3
, 1 D.
)
`
¹
¹
´
¦
|
¹
|

\
|
− −
2
3
,
2
3
), 1 , 1 (
B.
)
`
¹
¹
´
¦
|
¹
|

\
|
2
3
, 1 E.
)
`
¹
¹
´
¦
|
¹
|

\
|
− −
2
3
,
2
3
), 1 , 1 (
C.
)
`
¹
¹
´
¦
|
¹
|

\
|
2
3
,
2
3
), 1 , 1 (


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
37MATERI SINGKAT
PERTIDAKSAMAAN LINEAR DAN
PERTIDAKSAMAAN KUADRAT


A. PERTIDAKSAMAAN LINEAR
B. PERTIDAKSAMAAN KUADRAT
C. PERTIDAKSAMAAN PECAHAN
D. PERTIDAKSAMAAN BENTUK NILAI MUTLAK
E. PERTIDAKSAMAAN BENTUK AKAR

PENYELESAIAN PERTIDAKSAMAAN
Langkah-langkah mencari Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
HP
1
didapat dari syarat yang harus dipenuhi

HP
2
didapat dengan langkah-langkah
Nolkan ruas kanan
Tentukan pembuat nol ruas kiri
Tulis pembuat nol pada garis bilangan
Tentukan tanda ( negatif atau positif)
Arsir daerah yang sesuai
Tulis HP
2


HP = HP
1
∩ HP
2


PERTIDAKSAMAAN NILAI MUTLAK
Pengertian nilai mutlak :
¹
´
¦
< −

=
0 ,
0 ,
x x
x x
x

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
38
Cara mencari himpunan penyelesaian nilai mutlak gunakan sifat berikut:
a x a a x < < − ⇔ <
a x atau a x a x > − < ⇔ >
2 2
y x y x < ⇔ <
NO
SOAL PEMBAHASAN
1 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
x x x , 3 7 5 5 + < − bilangan rasional
adalah.....
A. { } 4 l − < x x
B. { } 4 l − > x x
C. { } 4 l < x x
D. { } 4 l > x x
E.
)
`
¹
¹
´
¦
>
3
2
l x x


2 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
x x x , 5 3 7 9 − − ≤ + − bilangan rasional
adalah.....
A. { } 2 l ≤ x x
B. { } 2 l ≥ x x
C. { } 2 l − ≤ x x
D. { } 4 l ≥ x x
E. { } 4 l − ≤ x x


3 Nilai x yang memenuhi 7 5 2 4 ≤ + − < x
adalah....
A.
2
1
3 ≤ < − x
B.
2
1
1 < ≤ − x
C. 2 1 < < − x
D. 2 1 ≤ ≤ x
E.
2
1
≥ x

4 Nilai x yang memenuhi
x x x − ≤ + < − 3 1 2 1 2 adalah....
A. { } 1 l < x x


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
39
B. { } 1 l > x x
C. { } 2 l < x x
D. { } 2 l > x x
E. { } 2 0 l < < x x5
Nilai x yang memenuhi 5
5
2 3
2 ≤


x

adalah....
A. { } 9 4 l ≤ ≤ − x x
B. { } 4 9 l ≤ ≤ − x x
C. { } 9 4 l ≤ ≤ x x
D. { } 4 9 l − ≤ ≤ − x x
E. { } 6 4 l ≤ ≤ − x x


6
Nilai x yang memenuhi
4
3 2
5
5 3 x x +adalah....
A. { } 10 l ≤ x x
B. { } 10 l − ≤ x x
C. { } 9 l − ≤ x x
D. { } 10 l − ≥ x x
E. { } 9 l − ≥ x x

7 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
x
x
x
, 1
3
5 2bilangan rasional
adalah.....
A. { } 3 2 l ≤ ≤ − x x
B. { } 3 2 l ≤ ≤ x x
C. { } 3 2 l ≤ ≤ − x x
D. { } 2 3 l − < ≤ − x x
E. { } 3 2 l < ≤ x x


8 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
1
1
5 2


+
x
x
adalah.....
A.
)
`
¹
¹
´
¦
< ≤ − 1
3
2
l x x
B.
)
`
¹
¹
´
¦
< ≤ − 1
3
4
l x x
C.
)
`
¹
¹
´
¦
< ≤
3
4
1 l x x
D.
)
`
¹
¹
´
¦
− < ≤ −
3
4
3 l x x
E.
)
`
¹
¹
´
¦
< ≤ 1
4
3
l x x

9 Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
40
3
2
2 3x
x
adalah....
A. 3 atau 2 ≥ ≤ x x
B. 3 atau 2 > < x x
C. 3 atau 2 ≥ < x x
D. 3 atau 2 ≤ < x x
E. 3 atau 2 > ≤ x x
10 Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan
3
2
2 1x
x
adalah....
A. 5 ≤ x
B. 2 > x
C. 5 2 ≤ ≤ x
D. 5 2 ≤ < x
E. 5 atau 2 ≥ < x x

11
Jika
a
z a y a x a
1
, , , 1 0 = = = < < ,
maka pernyataan berikut benar adalah....
A. z y x < <
B. y z x < <
C. y x z < <
D. x z y < <
E. z x y < <12 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
x
x
x
x
x
4
1
2
1
+
+bilangan rasional
adalah.....
A.
)
`
¹
¹
´
¦
∈ < ≤ − < R x x atau x x , 2
2
1
4 l
B.
)
`
¹
¹
´
¦
∈ < ≤ − < R x x atau x x , 2
2
1
4 l
C.
)
`
¹
¹
´
¦
∈ ≤ ≤ − ≤ R x x atau x x , 2
2
1
4 l
D.
)
`
¹
¹
´
¦
∈ − < ≤ < R x x atau x x , 2
2
1
4 l
E.
)
`
¹
¹
´
¦
∈ < ≤ − − > R x x atau x x , 2
2
1
4 l
13 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
0 ) 4 ).( 2 ( < − + x x adalah.....

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
41
A. { } 4 2 l < ≤ − x x
B. { } 4 2 l > − < x atau x x
C. { } 4 2 l < ≤ x x
D. { } 4 2 l < − > x atau x x
E. { } 2 4 l − < ≤ − x x

14 Penyelesaian pertidaksamaan
0 24 2
2
< − − x x adalah.....
A. 6 4 < < − x
B. 4 6 < < − x
C. 4 6 − < < − x
D. 6 4 > − < x atau x
E. 4 6 > − < x atau x
15 Penyelesaian pertidaksamaan
0 15 14 3
2
< + − x x adalah.....
A. 3
5
3
< < − x
B.
3
5
3 − < < − x
C. 3
3
5
< < x
D. 3
3
5
> < x atau x
E.
3
5
3 − > − < x atau x16 Penyelesaian pertidaksamaan
10 7
2
< − x x adalah.....
A. 5 2 < < x
B. 10 7 < < x
C. 7 10 − < < − x
D. 5 2 > < x atau x
E. 2 5 − > − < x atau x


17 Penyelesaian pertidaksamaan
) 2 ( 2 ) 5 (
2
+ ≤ + x x x adalah.....
A. 1 4 ≤ ≤ − x
B. 4 1 ≤ ≤ x
C. 4 ≤ x
D. 1 4 ≥ − ≤ x atau x
E. 4 1 ≥ ≤ x atau x
18 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
) 2 ( 4 ) 3 ).( 2 ( − ≥ − − x x x adalah......
A. 3 2 ≤ ≤ x
B. 1 2 ≤ ≤ − x
C. 2 1 ≤ ≤ − x
D. 3 2 ≥ ≤ x atau x
E. 2 1 ≥ − ≤ x atau x


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
42
19
Jika 0 ) 3 2 ).( 4 (
2 3
> − − − x x x x maka
A. 3 2 0 1 2 > < < − < < − x atau x atau x
B. 3 2 0 1 2 < < < < − − < x atau x atau x
C. 3 2 1 0 1 > < < < < − x atau x atau x
D. 4 3 0 1 4 > < < − < < − x atau x atau x
E. 5 3 0 2 3 > < < − < < − x atau x atau x


20 Himpunan penyelesaian sistem persamaan
0
) 4 ).( 1 2 (
) 2 ).( 3 (

− −
+ −
x x
x x
adalah.....
A.
)
`
¹
¹
´
¦
∈ < ≤ − < ≤ − R 4, 3 atau
2
1
2 x x x
B.
)
`
¹
¹
´
¦
∈ ≤ ≤ ≤ ≤ − R 4, 3 atau
2
1
2 x x x
C.
)
`
¹
¹
´
¦
∈ < ≤ − < ≤ − R 4, 3 atau
2
1
2 x x x
D. { } R 4, 2 atau 1 2 ∈ < ≤ < ≤ − x x x
E.
)
`
¹
¹
´
¦
∈ < ≤ < ≤ − R 4, 3 atau
2
1
2 x x x


21 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
5
7
7
5
+
>
− x x
adalah....
A. { } 7 5 5 < < − − < x atau x
B. { } 37 7 < < x
C. { } 37 7 5 < < − < x atau x
D. { } 7 5 37 < < − > x atau x
E. { } 7 5 < < − x

22 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
0
7 8
3
2
>
+ −

x x
x
adalah....
A. { } 7 1 > < x atau x
B. { } 7 3 1 > < < x atau x
C. { } 7 3 > < x atau x
D. { } 7 3 1 < < < x atau x
E. { } 7 1 < < x23 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
0
6 2 4
3 5 2
2
2
<
− +
− +
x x
x x
adalah....
A.
)
`
¹
¹
´
¦
> − <
2
3
3 x atau x
B.
)
`
¹
¹
´
¦
< < − < < − 1
2
1
2
3
3 x atau x
C.
)
`
¹
¹
´
¦
− < >
2
3
3 x atau x
D.
)
`
¹
¹
´
¦
< < 1
2
1
x
E. { } 0 3 < < − x


24 Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
43
0
) 4 ( ) 3 (
2
2

− −

x x
x
adalah.....
A. 4 2 ≤ ≤ x
B. 4 3 < < x
C. 4 2 ≤ ≤ x dan 3 ≠ x
D. 3 2 < ≤ x atau 4 > x
E. 2 ≤ x atau 4 > x
25 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
0
4 9 2
12
2
2

+ +
− +
x x
x x
adalah....
A.
)
`
¹
¹
´
¦
≥ − < 3
2
1
x atau x
B.
)
`
¹
¹
´
¦
> − ≤ 3
2
1
x atau x
C.
)
`
¹
¹
´
¦
< ≤ − 3
2
1
x
D.
)
`
¹
¹
´
¦
≤ < − 3
2
1
x
E.
)
`
¹
¹
´
¦
< < −
2
1
4 x26 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
2
1
2 3
1
2
+


<
− x
x
x
x
adalah....
A. { } 4 1 1 < < < x atau x
B. { } 4 1 ≤ < x
C. { } 1 4 < < − x
D. { } 4 < x
E. { } 4 − < x

27
0
) 2 3 )( 1 (
2 3
2
2
<
+ + +
+ −
x x x
x x
berlaku untuk....
A. 2 1 1 2 < < − < < − x atau x
B. 3 2 0 1 2 < < < < − − < x atau x atau x
C. 3 2 1 0 1 > < < < < − x atau x atau x
D. 2 1 2 < < − < x atau x
E. 2 1 1 2 > < < − − < x atau x atau x


28
x
x
x
>
− 2 3
berlaku untuk....
A. 2 1 0 < < < x atau x
B. 2 1 0 > < < x atau x
C. 0 1 2 > − < < − x atau x
D. 0 1 2 < < − − < x atau x
E. 3 2 0 < < < x atau x
Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
44
29
Grafik
3 4
4
2
2
+ −

=
x x
x
y terletak di atas
sumbu X untuk.....
A. 3 2 ; 1 2 < < < < − x x
B. 3 ; 3 1 ; 2 > < < − < x x x
C. 3 ; 2 1 ; 2 > < < − < x x x
D. 3 2 ; 1 2 < ≤ < ≤ − x x
E. semua nilai x


30
Pertidaksamaan
3 2
1
2
ax x
a x +

> −
mempunyai penyelesaian 5 > x . Nilai a
adalah....
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 631
Pertidaksamaan ax
x
a x +

> −
2
1 3
3 2
mempunyai penyelesaian 5 > x . Nilai a
adalah....
A.
4
3

B.
8
3

C.
8
3

D.
4
1

E.
4
3
32 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
1 3 2 ≤ − x adalah......
A. 2 1 ≤ ≤ − x
B. 2 1 ≤ ≤ x
C. 1 2 ≤ ≤ − x
D. 3 2 ≤ ≤ x
E. 2 1 ≥ ≤ x atau x


33 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
7 3 2 ≥ + x adalah......
A. 2 5 ≤ ≤ − x
B. 5 2 ≤ ≤ − x
C. 1 2 ≤ ≤ − x
D. 3 2 ≤ ≤ x
E. 2 5 ≥ − ≤ x atau x34 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
3 2 1 2 − < + x x adalah......
A. 2 − < x


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
45
B. 2 < x
C.
2
1
< x
D.
2
3
> x
E.
2
1
− < x


35
Nilai dari 6 2
3
≤ −
x
dipenuhi oleh....
A. 12 2 ≤ ≤ x
B. 12 2 ≤ ≤ − x
C. 24 12 ≤ ≤ − x
D. 24 12 ≤ ≤ x
E. 24 2 ≤ ≤ x
36
Nilai dari 1
1
7 2


+
x
x
dipenuhi oleh....
A. 8 2 ≤ ≤ − x
B. 1 8 > − ≤ x atau x
C. 1 1 2 8 > < ≤ − − ≤ x atau x atau x
D. 1 1 8 > < ≤ − x atau x
E. 8 1 1 2 < < < ≤ − x atau x
37
Nilai dari 2
3
2

+

x
x
dipenuhi oleh....
A. 3 8 − < ≤ − x
B. 1 8 − ≤ ≤ − x
C. 3 4 − < ≤ − x
D.
3
4
8 − ≥ − ≤ x atau x
E. 3 4 ≥ − ≤ x atau x
38
Nilai dari 1
3 4
5

− x
dipenuhi oleh....
A. 2
4
3
2
1
≥ < ≤ − x atau x
B. 2
4
3
2
1
< < − ≤ x atau x
C.
4
3
2
1
> − ≤ x atau x
D.
4
3
, 2
2
1
≠ ≤ ≤ − x x
E. 2
2
1
≥ − ≤ x atau x
39 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
46
2 2 2
2
< + + − x x adalah....
A. 2 < x
B. 0 > x
C. 0 2 < < − x
D. 2 0 < < x
E. 2 2 < < − x40 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
3 5 2 + < + x x adalah....
A. 1
3
8
− < < − x
B. 1
3
7
− < < − x
C. 2
3
8
− < < − x
D. 2
3
7
− < < − x
E. 2
3
5
− < < − x


41 Himpunan penyelesaian pertidaksamann
6 10
4
1
2
< − x adalah.....
A. 8 8 < < − x
B. 5 2 8 − < < − x atau 8 5 2 < < x
C. 4 4 < < − x atau 8 − < x atau 8 > x
D. 4 5 2 − < < − x atau 5 2 4 < < x
E. 4 8 − < < − x atau 8 4 < < x


42
Nilai x yang memenuhi 3 5 < + x
adalah...
A. 4 < x
B. 4 4 < < − x
C. 4 4 ≤ ≤ − x
D. 4 5 < ≤ − x
E. 4 0 < ≤ x


43 Nilai x yang memenuhi
6 2 1 + < − x x adalah...
A.
3
5
− < x
B.
3
5
− > x


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
47
C. 1
3
5
≤ < − x
D.
3
5
3 < ≤ − x
E. 1 3 < < − x
44 Nilai x yang memenuhi
1 2 2 3 + < − x x adalah...
A. 3
3
2
< ≤ x
B. 3
2
1
< ≤ − x
C.
3
2
2
1
≤ ≤ x
D. 3
2
1
< − ≥ x atau x
E. 3
3
2
< ≥ x atau x
45 Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan
0 2 3 4 < + − − x x adalah....
A.
2
1
> x
B.
2
1
< x
C.
3
4
2 < < − x
D.
3
4
2
1
< ≤ x
E.
3
4
2
1
≤ < − x
46 Himpunan penyelesaian dari
2
2
< − x x adalah....
A. 2 1 < < − x
B. 2 1 ≤ < − x
C. 2 1 ≤ ≤ − x
D. 2 1 < ≤ x atau 0 1 < < − x
E. 2 1 ≤ ≤ x atau 0 1 ≤ ≤ − x47 Nilai-nilai x yang memenuhi
2
10 2 x x − > + adalah....
A. 10 10 ≤ ≤ − x
B. 3 − ≤ x atau 1 > x


Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si
48
C. 10 2 ≤ ≤ x
D. 10 1 ≤ < x
E. 10 3 ≤ < − x


48 Nilai-nilai x yang memenuhi
3 2 2
2
− + > + x x x adalah....
A.
2
7
− > x
B.
2
7
− ≤ x
C. 1 ≥ x
D. 3 − ≤ x
E. 1 3 ≤ ≤ − x


49 Nilai-nilai x yang memenuhi
0 5 2 3 2 > − − − + − x x x adalah....
A. 2 ≥ x
B. 3 > x
C. 3 ≥ x
D. 3 < x
E. 5 3 ≤ ≤ x

50
Jika 0 3 2 4 4
2
≥ + − + − x x x maka
himpunan penyelesaiannya adalah.....
A.
5
1
3 − ≤ ≤ − x
B.
3
1
5 − ≤ ≤ − x
C. 5 ≥ x
D. 5 − ≤ x atau
3
1
− ≥ x
E. 3 − ≤ x atau
5
1
− ≥ x2 NO 1
−7

SOAL
Bentuk sederhanakan dari
 1   a −1  1    .  .  adalah..... 1− a  1+ a  1+ a  A. a 2 − 2a + 1 D. 1 − a 2 E. a 2 B. a 2 + 2a + 1 C. a 2 − 1
5 −6

PEMBAHASAN

2

  −1  2 1   q 2  p 3 .q 2   2   −  p 3   
1 pq 2 B. pq C. pq

    

−1

  −1  p 3 : 1   q−2  

   =..........  

A.

D. p q E.

q

3

p

3

Bentuk sederhana dari adalah..... x(3 y − x) A. y( y + 2 x 2 )

3x −1 − y −2 x − 2 + 2 y −1 x(3 y 2 − x) D. y( y + 2 x 2 ) x(3 y 2 − x) E. y( y − 2 x 2 )

x(3 y 2 − x) B. y ( y + 2 x)
x(3 y 2 − x) C. y( y − 2 x 2 )

4

(a − b ) . a + b  . 1 −3 =.......    a − b  (a + b ) a+b A. a 2 − b 2 D. ( a − b) 2 1 a+b B. E. a−b a−b 1 C. a+b
−3

−2

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si

3 5 Jika a ≠ 0 maka A. − 2 2 a B. − 2a C. − 2a 2 D. 2a 2 E. 2 2 a
( −2 a ) ( 2 a )
3 1 − 2 3

(16a 4 ) 3

6

Nilai dari A. B. C. D. E. 0 1 2 3 4

1 1 + = .... n−m 1+ 2 1 + 2 m −n

7

8 .9

4 3

1 2 2 3

= ....

32 −1.27 2 A. 3 4 B. 3 1 C. 3

D. 2 E. 3

8

Bentuk sederhana dari A.
2 3 3 B. 2 1 C. 3
3 2

3 n+1 − 3 n adalah..... 3 n + 3 n −1 D. 2

E. 3

9 Nilai dari dan b =
16 89 88 B. 89 89 C. 4

a + 4a −1 − 5a 0 b + 3b − 2b
2 3 −1 0

untuk a = 4 ,

1 adalah... ... 8

A.

D. 88 E.
4 89

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si

4 10
1 untuk a setiap bilangan real a tak nol dan bila y dan 2 x + tidak sama dengan nol maka 2 −1 −1 y    y  −1  2 x +  .(2 x) +    =....... 2   2    −1 A. xy D. 1

Jika a −1 menyatakan bilangan

x

,

y

B. x −1 y E. ( xy ) −1 C. Tidak satupun diantaranya

11

Nilai dari A. B. C. D. E.

21 + 2 0 + 2 −1 = .... 2 − 2 + 2 −3 + 2 − 4

6 8 15,5 24 512

2 +2 +2 2 − 2 + 2 −3 + 2 − 4
1 0

−1

1 1 7 3+ 2 = 2 = 2 = 1 1 1 4 + 2 +1 7 + + 4 8 16 16 16 7 16 = x 2 2 =8 2 +1+

Cara lain 21 + 2 0 + 2 −1 24 dikalikan dengan 4 2 − 2 + 2 −3 + 2 − 4 2 1 4 0 4 −1 4 5 4 2 .2 + 2 .2 + 2 .2 2 + 2 + 23 = 2 2 −2.2 4 + 2 −3.2 4 + 2 −4.2 4 2 + 21 + 2 0 32 + 16 + 8 = 4 + 2 +1 58 = 7 =8 12
2 3 3 4

Nilai dari 27 + 16 −
8

2
2 − 3

+

2 4

2 3

2 − 3

= ....

27 + 16 − 8

2 3

3 4

2
2 − 3

+

2 4

2 3

2 − 3

= (33 ) + (2 4 ) −

2 3

3 4

2 (2 )
2 − 3 3 2 3

+

2

2 3 − 2 3

(2 2 )

A. B. C. D. E.

11 12 13 14 15

= 32 + 23 −
= 9 + 8 − 2 .2 + 2 = 17 − 8 + 2 2 = 17 − 8 + 4 = 13
2 2 4 + 3 3

2 2 + 4 −2 − 2 2 3

13 Nilai dari
1 A. 2 3 B. 2 C. 2

3 .9 81

3 2

+ 27 −1 + 27
− 4 3

3 4

= .....

3 .9 81

3 2

+ 27 −1 + 27
− 4 3

3 4

=

3.(3 2 ) (3 )
4 − −3

− 3 4

3 2

+ (33 ) −1
3 − 4 3

+ (3 )

D. 3 E. 4

3.3 + 3 −3 3 −3 + 3 − 4 .3 −2 + 3 −3 = −3 3 + 3 −4 .3(3 −3 + 3 −4 ) = 3 −3 + 3 − 4 =3 =

Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim, S.Si

10 0. B.2 .10 −3 .10 5 2 . 11 3 3 3−2 2 4 27 − 2 48 + 147 = 4 9.2. A... 3(3 + 2 2 ) B.5 5 − 3 20 3 −3 −3 7 − −3 2 . 27 3 B..2 − 1 − 7 − 11 3 2 − 1 2 − 2 3 −1 = 5 . − 3(3 + 2 2 ) C.04) −2 0.(2.. 1 (1 − 2 )..3 3 − 2.5) 5 = 10 5 15 Nilai dari (0. 9 3 D.(1 − 2 ) + (1 + 2 ).5  1 2  1 2 =  +   4   25  = (2 ) + (5 ) = 2 −1 + 5 −1 1 1 = + 2 5 7 = 10 1 −2 2 1 2 16 Bentuk sederhana dari 4 27 − 2 48 + 147 adalah.2 − 7 2 − 11 3 − 1 − −1 2 .25) 0. E.. A..(1 − 2 ) 1− 2 − 2 + 2 +1+ 2 + 2 + 2 1− 2 = −6 Matematika kelas X SMA Kr... -6 E. dan q = 1+ 2 1− 2 maka p+q = 1− 2 1+ 2 + 1+ 2 1− 2 = = A..5) −3 2 − −1 3 11 −3 3 A. C. 10 3 E. 6 D.2 . 1 1 (0.3 = 4. − 4 2 C.. − (3 + 2 2 ) 3 3 3+ 2 2 = x 3− 2 2 3− 2 2 3+ 2 2 = 3(3 + 2 3) 9 −8 = 3(3 + 2 2) 18 Jika p = 1− 2 1+ 2 p + q = .2 5 = (2.2 5 20 − + 3 3 = 55.5 =.−15 −1 5 . Barana created by Efraim.5 + (0.2 3 .2 5 .5) −1 5 2 .. =5 .2 .25) A. 4 2 B... − (3 − 2 2 ) D.10 5 2 . D.2 = 5 5 − 7 − 11 3 − 1 2 − 2 3 .04) 0.(2. 5 + (0.(1 + 2 ) (1 + 2 ).2 − 7 − 11 3 − 1 2 − 2 3 −1 = .3 + 49. 6 1 D. 4 4 E. 5 . 10 7 C. S. 3(3 − 2 2 ) E. 105 106 108 505 506 5 2 . = 5 ....2 − .3 − 2 16.10 −3 .5 14 Bentuk sederhana dari 5 . − 3 3 C. 3 10 7 B.2 − 13 2 3 13 − + 2 2 3 − 2 − ..2 .4 3 + 7 3 = 12 3 − 8 3 + 7 3 = 11 3 17 Bentuk sederhana dari dari adalah.Si .2 .

15 E... ab Nilai dari = . B. 7 3 1 B. C. 5 1 D.. 7 5 E. 2 7  4  Bentuk   jika dinyatakan dalam   3+ 5  Matematika kelas X SMA Kr. A. 6 + 7 7 D. 6 − 7 1 C. -4 -2 0 2 4 22 Diketahui a = 7 + 5 dan b = 7 − 5 . S... ( )( ) A. 7 14 1 B. Barana created by Efraim... a+b 1 A.. 21 5 B. 7 7 2 7 C... 6 − 7 20 (9 + 5 )(2 ..Si 2 23 . 21 Nilai dari 2 + 3 + 2 + 5 . D. 19 C. − 2 + 3 + 2 − 5 (2 3 + 10) adalah. 5 5 5 +1 5 +1 ) = .. 6 − + 4 3+3 2 3 3 3 3 3 = ....6 19 5 2+ 3 A. 8 5 D. 6 + 3 3 E. E.

.7 bentuk a + b c dengan a. -5 B. A... -2 D...Si ...... 2 − 3 27 Penyelesaian persamaan adalah.. A. 4 2 3 2 x +1 = 9 x − 2 28 Nilai x yang memenuhi persamaan 1   4 x −1 = 3 2 3 x +1 adalah... 3 2 1 E. 7 − 2 30 D. A. 4 − 7 E. 10 B. Barana created by Efraim. A.. 15 − 8 C.. b dan c merupakan bilangan bulat. -3 C. a dan b 2+ 3 bilangan bulat maka a + b = . 3 − 2 C.. 15 E. maka nilai dari a − b − c = . 2 1 D... Matematika kelas X SMA Kr. 0 1 B.. 2 E.. 25 24 Jika = a + b 6 . A.. 12 C. 5 − 2 6 B.. 3 23 − 8 7 2− 3 25 Bentuk sederhana dari adalah. S. 14 D.. 19 − 2 D. 17 − 6 B. 1 2 C... 2 5 − 3 26 Bentuk 4 49 − 20 6 dapat disederhanakan menjadi. 7 − 2 6 E...

3 x+2 2− x maka nilai dari A.. -3 B..Si ... -1 C. -2 B...4 B. 2 33 1 3 −2 x + 2 = 81 2 3 625 2 x +3 = 5 3 x+2 Jika x memenuhi persamaan 1 3 x 0.. 0 Matematika kelas X SMA Kr. 3 D. A... 29  1  Jika 8 =   32  2 8 x − x =.. A. 1 E. -2 B. -1 C. E. S.6 = 0 . 2 9 4 E. 30. 1 E.. 4 E. 4 − 9  0. 9 D. 9 A. 30..25 2 D.. C. D. 0 D..8 2 9 4 B. Barana created by Efraim. 3 E. 0 D..... 2 1 8 x +1 31 Penyelesaian persamaan adalah. B.. 3-0. 9 5 C. maka nilai dari 3 x − x 2 3 sama dengan. A. 30 7 12 15 16 33 Penyelesaian persamaan 2 2 x + 2 = adalah.. -2 C. 5 32 Penyelesaian persamaan adalah. A.5 C.

6666... − 4 2 4 1 C.. E.. 21 D. 64 35 36 1  3  Nilai x dari persamaan  x −2  = 3 9 3  adalah.... 9 9 C.4444.5 maka x = ..... 212 C. 2 5 2 B. log b 1 A. 3 4 1 B. 2 38 Jika a = 0... D... E. − 3 3 x Jika log 21 = −0. 6 A. A.... D. 2 39 ( log 3 3 125 .. 3 3 3 1 1 B.. log 6 3 D.. )( ) Matematika kelas X SMA Kr. 5 log 27 + 16 log 32 = .... 3 3 1 C. 2 4 1 B...9 34 Persamaan 215 x : 8 ( x − 2 = 64. 21-2 2 37 log 8 3 + log 9 2 + log 3 = . 16 ( ) 3 A... dan b = 0. Barana created by Efraim. D. 2 3 7 C. 2 1 A.Si . 213 B. S. 4 E. 21-1 E. log a Maka = .4 3 dipenuhi oleh x = . 16 25 49 E..

2 3 maka 2a 0 . 30 4 A.. 64 log  = ... 20 4 1 C... 10 D. 50 4 40 ( 27 1  1  log 125 .. C. 2 C. b3 a 42 Jika 9 log 4 = − a 2 B.10 1 4 1 B. E..Si . 1 B.. 8 Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim. 9 27 log 3 1 = .. maka 3 log 3 = .. 25 log 27 = . 49 2a D. − a 2 E. 5 ) 41 Jika log A. B. − 9 2 E. 4 E..... 3 D. 40 1 4 1 E. 64   9  A. A. a 3a C. -4 -2 0 2 4 a3 b2 = 9 maka log 3 2 = . S.. D.. 2a 3 3a B... a 9 44 Jika log 3 = a dan log 2 = b . 25 log .. 2 2a C.. − a 43 Jika 3 log 7 = a maka A. D.

b. -3 D... maka nilai dari a 46 47 log 729 = . b 45 Jika 2 log 3 = p dan 3 log 7 = q . 3(b − a ) C. a. c ≠ 1 ... 1+ p q +1 p+q pq B. S. D. c log a = 2 . maka [ a log(bc )4 ] 1 2 = . p(2 + q) Jika 3 log 5 = p dan 5 log 4 = q . 5 log 1 2 − 3 log 81 Matematika kelas X SMA Kr. -5 B.. 3(a + b) D.11 A.. maka 4 log 15 = . -4 C. A.. 64 49 Nilai dari 5 − log 125 + 2 adalah. C. c bilangan positif a. p(3 + q) p(3 + q) p+3 C.1111. pq p +1 A. 2 6 B. 3(a − b) B. D. 3ab 3a E.. C.. 12 1 D.. 12 2 1 log 5 1 5 2 log 3.. 3log 5. 16 D. A. 11 2 C. 5 48 Jika a log b = 4 ... Barana created by Efraim.. p(4 + q) p(1 + q) p+2 p+4 B.. pq Jika a = 0.. A....Si . 3 2 C. maka 21 log 48 = .. 36 E. p +1 p+4 A.. 4 E.. 10 1 B. pq 1− p p +1 C.

Menggunakan rumus abc Rumus menentukan akar persamaan kuadrat ax 2 + bx + c = 0 dengan a. x1 + x 2 = ( x1 + x 2 ) 2 − 2 x1 . JUMLAH DAN HASIL KALI AKAR-AKAR PERSAMAAN KUADRAT Jika x1 dan x 2 akar-akar persamaan kuadrat ax 2 + bx + c = 0 dengan a. b.. c ∈ R dan a ≠ 0 B. 13 50 Nilai dari A. 6 8 10 12 16 ( log 36) − ( log 4) 3 2 3 3 2 log 12 =. B. c ∈ R dan a ≠ 0 adalah x1. E. b. PERSAMAAN KUADRAT Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax 2 + bx + c = 0 dengan a.Si . S.x 2 = a Rumus-rumus yang lain: b 2 − 2ac 2 2 1. 2 = − b ± b 2 − 4ac 2a C. Memfaktorkan 1 Bentuk ax 2 + bx + c = 0 diubah menjadi bentuk (ax + p ). MATERI SINGKAT PERSAMAAN KUADRAT DAN FUNGSI KUADRAT A. D.. C. Barana created by Efraim.(ax + q ) = 0 dengan p + q = b dan pq = ac a p q sehingga akan diperoleh x1 = − dan x 2 = − a a 2..x 2 = a2 Matematika kelas X SMA Kr.. b..12 E. Melengkapkan kuadrat sempurna b b Bentuk x + bx + c = 0 diubah menjadi bentuk ( x + p) = q dengan p = dan q =   sehingga 2 2 2 2 2 dengan mengakarkan kedua ruas diperoleh x1 = − p + q dan x12 = − p − q 3. PENYELESAIAN PERSAMAAN KUADRAT Ada tiga cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat yaitu: 1. c ∈ R dan a ≠ 0 maka Jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah b x1 + x 2 = − a Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah c x1 .

PKB yang akar-akarnya kebalikan  dan  akar-akar dari ax 2 + bx + c = 0 adalah cx 2 + bx + a = 0 x x2   1  3.x 2 = 0 Rumus PKB x 2 − ( JAA) x + HKA = 0 dengan JAA = jumlah akar-akar HKA = hasil kali akar RUMUS-RUMUS PRAKTIS MENYUSUN PERSAMAAN KUADRAT BARU (PKB) Jika x1 dan x 2 akar-akar dari persamaan ax 2 + bx + c = 0 maka: 1. Jika D > 0 maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik. FUNGSI KUADRAT Bentuk umum fungsi kuadrat y = ax 2 + bx + c Fungsi kuadrat y = ax 2 + bx + c mempunyai sifat-sifat 1.13 2. Grafiknya terbuka ke atas jika a > 0 dan terbuka ke bawah jika a < 0 2. Jika D = 0 maka grafiknya menyinggung sumbu X Jika D < 0 maka grafiknya tidak memotong sumbu X Titik potong dan titik singgung dengan sumbu X diperoleh pada y = 0 Matematika kelas X SMA Kr.x2) akar-akar dari ax 2 + bx + c = 0 adalah ax 2 + kbx + ck 2 = 0 1 1  2. JENIS AKAR-AKAR PERSAMAAN KUADRAT Jenis akar-akar persamaan kuadrat ax 2 + bx + c = 0 dapat diselidiki dengan menggunakan nilai diskriminan D = b 2 − 4ac yaitu: 1. PKB yang akar-akarnya  1 dan 2  dari ax 2 + bx + c = 0 adalah acx 2 − (b 2 − 2 ac ) x + ac = 0 x x1   2   1 1  9. x1 − x 2 = 3. PKB yang akar-akarnya berlawanan (. PKB yang akar-akarnya (x1 . Jika D = 0 maka PK mempunyai akar-akar real dan kembar (sama) 3.x1 dan k. PKB yang akar-akarnya x12 dan x22 dari ax 2 + bx + c = 0 adalah a 2 x 2 − (b 2 − 2ac) x + c 2 = 0 5. Grafiknya memotong sumbu Y pada x = 0.x1 dan .x 2 dari akar-akar ax 2 + bx + c = 0 adalah a 2 x 2 + (ab − ac) x − bc = 0 F.k) dan (x2 . x1 − x 2 2 3 2 D dengan D = b 2 − 4ac a2 −b D = a2 4. PKB yang akar-akarnya kebalikan  2 dan 2  dari akar-akar ax 2 + bx + c = 0 adalah x x2   1  2 2 2 2 c x − (b − 2ac) x + a = 0 10. PKB yang akar-akarnya kebalikan ( x1 + x 2 ) dan x1 . PKB yang akar-akarnya x13 dan x23 dari ax 2 + bx + c = 0 adalah a 3 x 2 − (3abc − b 2 ) x + c 3 = 0 6. Titik potong dengan sumbu Y adalah (0.x 2 ( x1 + x 2 ) = 3 3abc − b 2 a2 D.k) (k kurangnya dari ) ax 2 + bx + c = 0 adalah a ( x + k ) 2 + b( x + k ) + c = 0 x x  8. MENYUSUN PERSAMAAN KUADRAT BARU Jika suatu persamaan kuadrat ax 2 + bx + c = 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2 maka persamaannya adalah ( x − x1 ).Si . Jika D < 0 maka PK akar-akarnya tidak real E. S. x1 + x 2 = ( x1 + x 2 ) 3 − 3x1 . PKB yang akar-akarnya k kali (k. Barana created by Efraim. PKB yang akar-akarnya (x1 + k) dan (x2 + k) (k lebihnya dari ) ax 2 + bx + c = 0 adalah a ( x − k ) 2 + b( x − k ) + c = 0 7.( x − x 2 ) = 0 atau x 2 − ( x1 + x 2 ) x + x1 . Jika D > 0 maka PK mempunyai akar-akar real dan berlainan 2.x2) dari akar-akar ax 2 + bx + c = 0 adalah ax 2 − bx + c = 0 4.c) 3.

4.. 10.14 4.   3 Jika salah satu akar dari persamaan kuadrat 7 x 2 + (m − 6) x + m − 5 = 0 adalah 3.( x − x 2 ) dengan nilai a ditentukan jika diketahui titik yang lain yang dilalui kurva NO SOAL 1 Nilai a... mempunyai sumbu simetri dengan persamaan x = −  b D  5. dan c dari persamaan x + 4 x − 4 10 + = . A..  2   3  2 C.0) dan ( x 2 .−  A. maka nilai m = . 1. A. 0... 1. 10. Barana created by Efraim. -2 dan -3 1 1 C. 256 Persamaan (2 x + 1) 2 + 2 = x(2 x − 1) memilki akar-akar...−  E. 256 B. adalah. x ≠ 4 dan x ≠ −4 x−4 x+4 3 berturut-turut adalah. 0. Persamaan kurva dari sebuah fungsi kuadrat yang memiliki titik balik ( x p .  − 1. 1 dan 6 B.0) adalah y = a( x − x1 ). 6..   2a − 4a  b 2a MENENTUKAN PERSAMAAN FUNGSI KUADRAT 1.b..  2. 10 Akar-akar persamaan 2 x 2 − 8 x + 3 = 0 . -10 B. 0 D. 4. A.. 2 + 10 dan 2 − 10 2 2 PEMBAHASAN 2 3 4 Matematika kelas X SMA Kr.Si . Persamaan kurva jika diketahui grafiknya melalui titik ( x1 . -256 D. 0.  − 2. S. -256 C. 256 E. y p ) adalah y = a( x − x p ) 2 + y p dengan nilai a ditentukan jika diketahui titik yang lain yang dilalui kurva 2.. 6.−  3   3 3   2 B.. -5 C. 5 E..  0. mempunyai titik ekstrim  − . 2   2 D.

5 E.. 2 7−3 5 D. 6 D.. D.. A. 2 7+3 5 C. Jika x1 > x 2 . x maka nilai dari 1 =. x2 D.. nilai dari + = . haruslah m = ... 25 8 Agar akar-akar x1 dan x 2 dari persamaan 2 x 2 + 8 x + m = o memenuhi 7 x1 − x 2 = 20 . 4 + 2 2 Persamaan kuadrat x 2 − 3 x + 1 = 0 mempunyai akar x1 dan x 2 . 8 C. Barana created by Efraim. A... 1 25 25 16 C. 18 E.. 12 D. -12 C.... 12 B. maka x1 = 3x 2 apabila m = .. 4 7 Jika x1 dan x 2 akar-akar dari persamaan 1 1 25 x 2 − x − 12 = 0 . 2 14 + 6 5 E.Si . -24 B. 2 A..15 1 1 5 dan 2 − 5 2 2 1 1 2 dan 4 − 2 E. − 25 12 9 9 B. x1 x 2 7 1 A. 2 + 5 3+ 5 2 3− 5 B. 20 9 Selisih kuadrat akar-akar persamaan Matematika kelas X SMA Kr.. S. 6 Jika x1 dan x 2 adalah akar-akar persamaan kuadrat x 2 − (m + 3) x + (2m + 2) = 0 . E. jika m bilangan asli.

.x 2 ... dan α 2 + β 2 = 5 . − 6 1 3 2 E. 3 11 Diketahui x1 dan x 2 adalah akar-akar persamaan kuadrat x 2 − ( p 2 + q 2 ) x + pq = 0 ... maka nilai m = . D. Nilai m = . A.x1 . E. S. E.... 1 3 A.... 13 Akar-akar persamaan kuadrat x 2 − 4mx + (3m + 9) = 0 adalah x1 dan x 2 dengan x1 = x 2 + 2 . Jika 12 (x1 − x2 )2 = 8m . Jika 3( x1 + x 2 ) = 10. 2 atau 5 5 D. − 4 4 3 1 B. 2 atau − 4 Jika akar-akar persamaan kuadrat Matematika kelas X SMA Kr.Si 14 . − 3 3 A. 3 1 A. A. -2 atau − 4 5 E. B. p = q 4 3 2 1 B.. 2 atau -5 C. maka nilai m = . p = q 2 Akar-akar persamaan kuadrat x 2 + mx − 4 = 0 adalah x1 dan x 2 . − 4 4 4 C. p = q 3 4 3 C. Barana created by Efraim.... 2 3 2 B. D. -8 atau 5 B. maka nilai 2 4 6 8 10 m = .. 6 3 D..16 kuadrat 2 x 2 − 6 x + 2m + 1 = 0 adalah 6. p = q D. maka. p = q E. − 3 3 1 C. − 5 10 α dan β akar-akar persamaan kuadrat 3 x 2 + 5 x + m = 0 . C.

3 atau − 6 5 C. 5 B. 6 C. 16 15 Akar-akar persamaan kuadrat (m − 2) x 2 + 4 x + (m + 2) = 0 adalah α dan β .. 4 E. 8 D. 5 atau 25 18 Matematika kelas X SMA Kr. 9 atau 81 E. Barana created by Efraim.3 atau 6 5 D. 10 E. 4 B. 6 C. 3 atau 9 D. Jika αβ 2 + α 2 β = 0 = −20 6 A.. 1 atau 25 B. 3 atau 6 Persamaan kuadrat x 2 + 3 x + 1 = 0 . A..Si . .. 4 3 E... 4 Dalam persamaan kuadrat 2 x 2 − (m + 1) + (m + 3) = 0 . 3 16 17 Jumlah kuadrat akar-akar persamaan 2 x 2 − (m + 1) x + 1 = 0 adalah 3. Nilai m positif sama dengan. 3 5 D....17 x 2 + 2 x − 8 = 0 adalah x1 dan x 2 . 5 D. 4 C. S. sedangkan akar-akar persamaan x 2 + 10 x − 16m = 0 adalah 3x1 dan 4 x 2 maka nilai untuk m adalah. 7 B. A. kuadrat jumlah akar-akarnya adalah.3 atau − 5 5 B. 3 atau 6 5 E. . .. 1 atau 5 C.. p − q2 A..... jika selisih kedua akarnya sama dengan 1. A. maka nilai p4 − q4 dari 2 = . mempunyai akar-akar p dan q .

x 2 + 5 x − 4 = 0 C.. x 2 + 9 x − 7 = 0 E. 65 E. x 2 + 10 x + 3 = 0 E. Jika p dan q adalah akar-akar persamaan kuadrat x 2 − ( x1 + x 2 ) x + 4 = 0 . maka x1 . maka persamaan kuadrat tersebut adalah.. 75 D... α > 0 dan β > 0 maka nilai dari α 3 + β 3 = .. A. x 2 − 5 x − 4 = 0 23 α dan β adalah akar-akar persamaan kuadrat. 64 E. 85 C.18 19 Jika α 2 dan β 2 adalah akar-akar persamaan kuadrat x 2 − 21x + 4 = 0 . x 2 + x + 4 = 0 E. 16 C. A.x 2 = . x 2 − 7 x − 9 = 0 C. S... x 2 + 7 x + 9 = 0 B.. -64 3 3 20 21 Akar-akar persamaan kuadrat x 2 +2 x + 3 = 0 adalah x1 dan x 2 .q . A. Jika x1 + x 2 = 7 dan x1 .. x 2 − x − 4 = 0 B. 3 x 2 + 2 x + 3 = 0 C. Barana created by Efraim. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 1 dan adalah. 4 B... 3 x 2 − 10 x + 3 = 0 D. serta p + q = p..x 2 = 9 . Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya (2α − 1) dan (2 β − 1) adalah. x 2 − 9 x + 7 = 0 D.. A... 32 D.Si . x1 x2 A. x 2 − 7 x + 9 = 0 24 Akar-akar persamaan kuadrat 3 x 2 −2 x + 1 = 0 adalah α dan β .x 2 + x1 . x 2 − 2 x + 3 = 0 22 Akar-akar persamaan kuadrat 2 x 2 −3 x + 1 = 0 adalah α dan β . 95 B. Matematika kelas X SMA Kr.. x 2 − x + 4 = 0 D. 3 x 2 − 2 x + 3 = 0 B. 55 Akar-akar persamaan kuadrat x 2 + 6 x + m = 0 adalah x1 dan x 2 .

. A. x 2 − 4 x + 6 = 0 E. x 2 + 2 x + 2 = 0 D... 9 x 2 + 64 x + 16 = 0 B.. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya (α + 2) dan ( β + 2) adalah. α A. B. 29 x 2 + x − 16 = 0 x 2 − x + 16 = 0 x 2 − 16 x − 1 = 0 x 2 + 16 x + 1 = 0 x 2 − 16 x + 1 = 0 Akar-akar persamaan kuadrat Matematika kelas X SMA Kr. A. Barana created by Efraim.. 9 x 2 − 64 x + 16 = 0 C. x 2 − 2 x + 7 = 0 E.. S. x 2 + 2 x − 2 = 0 E. 3 x 2 + 40 x + 4 = 0 D. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya α β dan β adalah. α β A. x 2 − 2 x + 13 = 0 26 27 Akar-akar persamaan kuadrat 3 x 2 +8 x + 4 = 0 adalah α dan β . x 2 + 2 x + 3 = 0 D. x 2 − 6 x + 7 = 0 C.. x 2 − 2 x + 2 = 0 B. 9 x 2 − 40 x + 16 = 0 28 Akar-akar persamaan kuadrat 2 x 2 −6 x + 1 = 0 adalah α dan β . Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya α 2 dan β 2 adalah. x 2 − 2 x + 5 = 0 D... x + 2 x + 6 = 0 B. C. D... x 2 − 2 x − 2 = 0 C..19 Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 1 + 1 dan + 1 adalah. E. 9 x 2 + \40 x + 16 = 0 E. x 2 − 2 x + 3 = 0 C. x 2 − (1 − 3 ) x = 0 Akar-akar persamaan kuadrat x 2 −2 x + 5 = 0 adalah α dan β .Si ... x 2 + 4 x + 6 = 0 2 25 Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 + 3 dan 1 − 3 adalah.. A. x 2 − 6 x + 13 = 0 B.

1 ≤ m ≤ 2 D.. − 3 < m < 5 C. 5 x 2 − 5 x + 1 = 0 C.. Persamaan 1 kuadrat baru yang akar-akarnya dan α +1 1 adalah. m < −5 atau m > 3 E. 6 atau 8 E... – 8 atau 12 B. -6 atau -12 D.20 x 2 −3 x + 1 = 0 adalah α dan β . m < − 3 C..Si 34 . − < m < 1 3 4 B... − 1 ≤ m ≤ 2 B. − 5 < m < 3 B. m < −3 atau m > 5 33 Agar persamaan kuadrat x 2 + (m − 2) x + 25 = 0 mempunyai akar kembar maka m haruslah. β +1 A. S.. A.. 5 x 2 + 4 x + 2 = 0 D.. 5 x 2 + 5 x + 1 = 0 B... Nilai m yang memenuhi adalah. A. 5 x 2 − 4 x + 2 = 0 E.. m > −1 4 D. m > 3 32 Persamaan x 2 + 3 x + 36 = 3m( x + 3) tidak mempunyai akar-akar real. A. m ≤ −2 atau m ≥ 1 E. 1 < m < 3 4 E. -6 atau 18 Jika persamaan kuadrat Matematika kelas X SMA Kr.. maka harga m adalah. 8 tau -12 C. 4 A. 3 < m < 5 D.. − 2 ≤ m ≤ 1 C. 5 x 2 − 3 x + 2 = 0 Persamaan (m − 1) x 2 + 4 x + 2m = 0 mempunyai akar-akar real maka nilai m adalah. m ≤ −1 atau m ≥ 2 30 31 Agar persamaan (m + 1) x 2 − 2mx + (m − 4) = 0 merupakan definit negatif. Barana created by Efraim.

A. y = x 2 − 2 x + 1 B.. S.21 ( p + 1) x 2 − 2( p + 3) x + 3 p = 0 .. Barana created by Efraim.. m > 0 3 B. y = x 2 + 2 x + 1 D. m ≥ 6 E. 2 < m < 3 D. A. 3 B. 2 dan -3 C. maka konstanta p = . – 3 D. m < −5 atau m > 3 E. Nilai m yang memenuhi adalah. − 5 < m < 3 B. A. 3 atau 21 38 Fungsi kuadrat yang mempunyai nilai minimum 2 untuk x = 1 dan mempunyai nilai 3 untuk x = 2 adalah.Si .. mempunyai nilai maksimum 8. maka nilai m = .. A. y = x 2 − 2 x + 3 C.. y = x 2 + 2 x + 3 Matematika kelas X SMA Kr.. < m < 2 atau m > 6 2 D. 3 dan -9 3 D.. – 21 C. − dan 3 2 35 Diketahui 4 x 2 − 2mx + (2m − 3) = 0 .. Supaya kedua akarnya real berbeda dan positif haruslah. – 3 dan 2 3 E. m < −3 atau m > 2 36 Persamaan 2 37 Jika fungsi f ( x) = −2 x 2 − (m + 1) x + 2m .... y = x 2 + 2 x − 1 E. 3 atau 21 E.... mempunyai dua akar yang sama. m > 2 3 C. m < 2 atau m > 6 2x + 5 1 = . − 3 < m < 2 C.. A.. 1 dan 3 B. m≠0 x + 4 x + 10 m tidak mempunyai akar-akar real.

Si . y = −2 x 2 + x 2 1 B. y = x − x − 4 E. 20 B. − 6 42 Fungsi yang grafiknya seperti tampak pada gambar di samping adalah…. y = x 2 − 3x − 4 C.. A..2) Matematika kelas X SMA Kr.22 39 Fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik (-1.. y = x 2 + 2 x − 3 D. -4) dan melalui titik (-3. y = x 2 − x − 4 -1 4 -4 43 Fungsi yang grafiknya seperti tampak pada gambar di samping adalah…. y = x 2 − 2 x − 3 B. y = x 2 − 2 x − 3 A. y = x 2 2+ 2 x − 3 D.. y = x 2 − x − 4 Jika fungsi f ( x) = px 2 −( p + 1) x − 6 mempunyai nilai tertinggi untuk x = 1 maka nilai p = . – 3 B. A. y = x 22− 2 x − 3 B. − 3 1 E. 1 1 D. y = x 2 − 2 x P(2. y = x 2 + 2 x + 3 E. y = x 2 − x 2 1 C. y = x 2 2− 3x − 4 C. S.0) mempunyai persamaan. Barana created by Efraim. y = x + 2 x + 3 D.. – 1 C. y = x 22 + 2 x + 3 E. maka nilai a 2 − a = ... 3 1 D. 3 40 41 Jika fungsi kuadrat f ( x) = ax 2 + 4 x + 3a mempunyai nilai maksimum – 11 . A. 10 C. y = − x 2 + 2 x 2 D. − 3 1 E. A. y = x + 2 x − 3 C.. y = x − 3x − 4 B. A. y = 2 x 2 + x E...

. (1. y = 2 x 2 − 5 x + 2 D. A..1) B.-1) D. y = x 2 + 8 x − 2 D. y = − x 2 + 2 x + 8 B. b = −3 C. y = x 2 − 2 x − 8 C. (-2. b = 3 1 3 D...Si ... a = −2. (-1. mempunyai titik puncak (1.1) 48 Jika fungsi kuadrat y = ax 2 + 6 x + (a + 1) Matematika kelas X SMA Kr.. S. y = x 2 + 2 x + 8 B.. dan (2.. a = −1. y = − x 2 − 8 x + 2 E. (2.2) .0) serta 2  memotong sumbu y di (0. (1.23 2 44 Persamaan parabola yang melalui titik (4.0  .. Barana created by Efraim. y = − x 2 + 4 x − 8 46 Jika grafik y = x 2 + ax + b . A. a = 1...1) C. y = −2 x 2 − 5 x + 2 E. (-2. y = x 2 − 2 x − 8 C.-1) E. y = 3x 2 + 4 x − 2 45 Persamaan parabola yang memotong 1  sumbu x di  .. maka nilai a dan b adalah.8) adalah.. A.2) adalah. a = .0). b = 2 2 1 3 E. dan (2.0). b = 3 B.. A. a = . b = − 2 2 47 Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat f ( x) = 2 x 2 − 4 x + 1 adalah.

2 B. 8 atau – 8 B.. A. 5 D.24 mempunyai sumbu simetri = 3. 9 E. 3 4 C.. 1 B. – 8 atau 6 D.. Barana created by Efraim.. 3 2 D. A. 3 5 E. 8 atau 6 C. 6 atau – 6 2 50 Jika fungsi y = x 2 − ( p + 2) x + 2 p + 4 dan y = x 2 − 4 px + 8 p mempunyai titik minimum yang sama maka nilai p = . 3 RAJIN... maka nilai maksimum fungsi itu adalah. 3 C. Nilai (a + b) = .Si . – 8 atau – 6 E. S.. 18 49 Fungsi y = ( x − 2a ) + 36 mempunyai minimum 21 dan memotong sumbu y dititik yang berordinat 25..... ULET DAN TIDAK PUTUS ASA ADALAH KUNCI UNTUK DAPAT MENIKMATI BETAPA INDAHNYA MATEMATIKA Matematika kelas X SMA Kr. A.

c1 .. Barana created by Efraim. Penyelesaian SPL Metode grafik dilakukan dengan menggambar grafik dari SPL Metode substitusi... c 2 . d1 . p. dilakukan dengan mensubstitusi ( mengganti) salah satu variabel (peubah) Metode eliminasi. b1 .... a 2 ...... salah satu variabelnya dihilangkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan kedua persamaan linear Gabungan metode eliminasi dan substitusi Metode determinan B..... d 2 ..25 MATERI SINGKAT SISTEM PERSAMAAN LINEAR DAN KUADRAT A. c 2 ∈ R 2.. c3 .. a 2 . SISTEM PERSAMAAN LINEAR 1... a3 . d 3 ∈ R 3. b1 ... r ∈ R Matematika kelas X SMA Kr. SISTEM PERSAMAAN KUADRAT Bentuk Umum sistem persamaan kuadrat dua variabel y = ax 2 + bx + c y = px 2 + qx + r dengan a... b2 . b2 . b.. SISTEM PERSAMAAN LINEAR-KUADRAT Bentuk umum Sistem Persamaan linear-kuadrat . maka sistem persamaan linear-kuadrat memiliki dua penyelesaian Jika garis menyinggung parabola...... maka sistem persamaan linear-kuadrat memiliki satu penyelesaian Jika garis tidak memotong dan menyinggung parabola maka persamaan lear – kuadrat tidak memilki penyelesaian C. Persamaan Linear y = px + q y = ax 2 + bx + c .. c1 ..... Bentuk umum sistem persamaan linear (SPL) dua variabel ax1 + b1 y = c1 a 2 x + b2 y = c 2 Dengan a1 .... b3 . S. c. q.Si . Persamaan Kuadrat Menentukan banyaknya sistem persamaan linear dan kuadrat adalah sebagai berikut Jika garis memotong parabola... Bentuk umum SPL tiga variabel ax1 + b1 y + c1 z = d1 a 2 x + b2 y + c 2 z = d 2 a3 x + b3 y + c3 z = d 3 Dengan a1 .

merupakan penyelesaian persamaan 2 x + py = 4 dan px + qy = 5 . – 5 C. {(2...-3)} E. 4 PEMBAHASAN 2 3 Himpunan penyelesaian sistem persamaan 3x − 4 y = −6 linear :  untuk x. A. 1 ½ )} B. {(-2.. – 2 C.. maka p − q = .3)} D.. y ∈ R 2 x + 3 y = 13 adalah. maka m + n = .. A. Barana created by Efraim. 1 B. 4 E.. S..3)} 4 Penyelesaian sistem persamaan 2 x + 5 y = 11 adalah ( p. – 1 D.. 6 x − 2 y +1 + =2 3 6 5 Diberikan persamaan Matematika kelas X SMA Kr. 3 D.. q ) . A.. 2 C. – 1 D. – 6 B. – 4 B.26 NO 1 SOAL Jika x = 2 dan y = 1 . {(-2. {(-2...Si .0)} C.... 5 Jika x = 1 dan y = −2 . 2 E. {(0.. A. merupakan penyelesaian persamaan x + my = 5 dan nx + 2 y = 4 . 1 E.. Nilai pq   x − 4 y = −14 adalah..

D... 16 7 Penyelesaian dari sistem persamaan x − 2  4 + y =1   2 x + y − 1 = 4  3  adalah A.27 x + 3 2y −1 1 = 1 . 15 9 Himpunan penyelesaian persamaan Matematika kelas X SMA Kr. A. 10 D.. 2 8 C. maka nilai − 4 2 x+ y adalah. S. 15 2 E... 15 6 D. 8 B. E. y 0 )}. D... A.. Barana created by Efraim... y 0 )}.. {(x0 . 9 72 9 C. 12 E. E. 6 B.Si .. 8 25 1 11 B. Nilai x0 − y 0 = . C. B. Nilai 1 2 3 4 5 x0 − y 0 = . 76 dan 6 1 1 2 x + 3 y = 6  Diketahui persamaan  3 x − 1 y = 3 4  2 maka nilai 2 x − y. 8 C... 1 3 A. 2 2 8 Himpunan penyelesaian persamaan 5 4  x + y = 13    3 + 2 = 21 x y  adalah {( x0 .

.. 40 tahun B. B... A.   3   3    1  1  B. E. 10 Himpunan penyelesaian persamaan 5 x − 6 y = −9 xy  2 x + 7 y = −13xy adalah...... 1 2 3 4 5 {(x0 .. C. C. 30 tahun D. y 0 )}. S. 35 tahun C. 2 dan – 1 D.  1   1  A.1  3  11 Jika 1  x−2 y = 5 125   x − y = −2  maka nilai x = . 2 1 –1 –2 Semua jawaban salah 12 13 Nilai x dan y berturut-turut yang memenuhi sistem persamaan 4 x −2 y +1 = 8 2 x − y   x + y +1 3 = 9 2 x − y −4  adalah.  − 1.. 1 dan 2 B..  − .  − .−  D. 1.. tidak ada Sepuluh tahun yang lalu umur Ali dua kali umur Boy. B.. Sekarang umur Ali adalah. D. 2 dan – 2 E... 1. Nilai x0 − y 0 = .−  E.. 1 dan – 2 C. 25 tahun E.28  9 14  x − y = 10   6 + 2 = 1 x y  adalah A. D. 20 tahun Matematika kelas X SMA Kr. Lima tahun kemudian umur Ali menjadi 1 ½ kali umur Boy.. Barana created by Efraim.Si .. E..−1 3    3   1  C. A.... A.

7 : 8 16 Pak Amir dan Pak Indra pergi ke Londa untuk rekreasi.D. Rp 5. A. Rp 4. Saat ini usia Cintya tepat dua kali usia Dewi.Si . 4 E.. 3 : 4 B. y 0 . Perbandingan umur mereka empat tahun yang akan datang adalah..-. Delapan tahun yang lalu. – 4 B.29 14 Cintya dan Dewi dua orang kakak beradik..E. Barana created by Efraim. Jika Anda membeli tiket 1 lembar untuk dewasa dan 1 lembar untuk anak-anak dengan menggunakan Rp 10.750.850... A.250. 12 tahun 15 Perbandingan umur A dan B sekarang adalah 5 : 6... 5 tahun B.. Rp 6.- 17 Jika x0 . A..000...-.000. Pak Amir membeli tiket masuk sebanyak 2 lembar untuk dewasa dan 3 lembar untuk anak-anak dengan harga Rp 10. 8 tahun D.. 6 Matematika kelas X SMA Kr. 5 : 6 D.000. 7 tahun C. maka uang kembalian yang anda terima adalah. Rp 5.-. maka usia Cintya saat ini adalah.. A. Sedangkan Pak Indra membeli tiket 3 lembar untuk dewasa dan 1 lembar untuk anak-anak dengan harga Rp 9. S. perbandingannya adalah 3 : 4.250. 6 : 7 E. sedangkan dua tahun yang lalu usia Cintya dan Dewi berselisih lima tahun. 4 : 5 C. 10 tahun E.750.C. Rp 5. 2 D.B. – 1 C. z 0 penyelesaian sistem 2 x + z = 5  persamaan  y − 2 z = −3 x + y = 1  Maka nilai x0 + y 0 + z 0 = .

52 E. A. 1 : 5 : 2 E.. A. 6) 19 20 Himpunan penyelesaian sistem persamaan 3 p − 2q + r = −11  2 p + q − 2r = 23 adalah {( p. A.. 2 : 5 : 4 C. (1. 1 : 1 : 2 B. q. 14 D. 3 : 1 : 9 E. 6 : 1 : 6 22 Diketahui sistem persamaan 2 x + 3 y = 8   z − 5 x = −2  y + 3z = 11  Maka nilai x + y + z = . (2.1. 4. A.. 7 Matematika kelas X SMA Kr. (1... Barana created by Efraim..30 18 Himpunan penyelesaian sistem persamaan x − y + z = 5  − 2 x + y + z = 6 3x − 2 y + 2 z = 11  adalah. 70 Himpunan penyelesaian sistem persamaan  x + y − z = 24  adalah {( x.2.... 2. 1. S. A. 4 B. 5) D. 5 C. 3. 6) E.. y. 4) B. r )} − p + 3q + r = 6  nilai pqr = . 6) C. 6 D. (. 1 : 2 : 5 21 Himpunan penyelesaian sistem persamaan  x + y + z = 12  adalah {( x. – 70 B.. 2. (. z )}  x + 2 y − z = 12  x + 3 y + 3z = 24  Nilai x : y : z = .. 2 : 5 : 1 D.Si .. 1 : 2 : 3 C.. y. z )} 2 x − y + 2 z = 4  x + 2 y − 3z = 36  Nilai x : y : z = ... 3 : 2 : 1 D.. – 21 C.. 2 : 7 : 1 B.

A.. {(2. 128 24 25 Himpunan penyelesaian sistem persamaan  x + 3 z = 14  adalah {( x. 3. Nilai x − y − z = . – 7 E.. Barana created by Efraim. {(3...Si . 4)} C. 27 E. z )} 3 y + 2 z = 17 2 x − y + 3z = 13  Nilai x 2 + y 2 + z 2 = . 49 B. S. y. 3x + 2 y + z = 20  x + y − 3z = 1  A.. 2. 16 B.. 1)} 27 Himpunan penyelesaian sistem persamaan 2 x + 3 y = 17  adalah . – 1 D.. 7 B. z )} 7 x + 4 y − z = 24 3x + 5 y + 4 z = 28  Nilai x 2 + y 2 + z 2 = ... A. 4)} Matematika kelas X SMA Kr. 96 E. 5 C. 5)} D.. 4. {(3... 17 26 Himpunan penyelesaian sistem persamaan 2 x + 3 y − z = 15  adalah . z )} . {(2. A. – 13 Himpunan penyelesaian sistem persamaan 5 x − 3 y + 2 z = 28  adalah {( x. 3)} B.. 36 C..31 23 E.. 3)} B... 3 y − 5 z = −1 4 x + z = 18  A. 32 C. 2.. {(4.. y. 3. 64 D. 29 D. 2)} E.. 3.. 2. 8 Himpunan penyelesaian sistem persamaan x y 3 + 2 − z = 7   x 3y z + = −6  − 4 2 2 x y z 6 − 4 − 3 = 1  Adalah {( x.. y.. {(1. {(1..

– 6 B.. {(4. 1)} 28 Nilai x + y + z dari sistem persamaan di bawah ini adalah. 4. 23 Matematika kelas X SMA Kr. 2)} E.Si . – 2 D. 27 E..32 C. y. {(3. S.... z )}  − =2 y z 1 1  − = −2 x z Nilai dari ( xy + xz + yz ) = ... 34 D. 21 C. Usia Carly sekarang adalah. 8 E. A. 3. 15 B. 54 B. Delapan belas tahun lagi jumlah usia mereka sama dengan jumlah usia ayahnya. 22 D. {(3. 5 −1 29 30 Diketahui sistem persamaan :  2 log(2 x− y ) = 3− z 2 1  x +5  x 3y 5 .  x + y = 24   x + z = 21 y + z = 9  A... 20 B. A. Barana created by Efraim.. 10 D.. 5)} D. 14 Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2 1 x − y = 2  3 2 adalah {( x. 2.. 6 31 Usia dua orang anak Boy dan Carly berselisih enam tahun.5 = 25 2  33 x : 32 y = 31−4 z    Nilai xyz = . 44 C. 4 E. Empat tahun yang lalu usia mereka sama dengan ½ usia ayahnya. – 4 C... 12 C.. A.

. dan C berturut-turut.000.. 700 Pada suatu hari Ani. dan C yang digunakan untuk membuat koper. 4 pensil dan 3 pulpen dengan harga Rp 32. pensil dan pulpen.000.000.000.. 25 C.. – 6 Matematika kelas X SMA Kr... dan 6 pulpen kita harus menyediakan uang sejumlah. sedangkan Ali dan Carly bersama-sama dapat menyelesaikan pekerjaan itu selama 10 hari. dan Chandra membeli 3 buku. Rp. Jika A dan B bekerja tetapi C tidak dihasilkan 159 koper per hari. B. 75.. Barana created by Efraim. Rp.B..000. 65.D. Jika Carly bekerja sendiri dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu. Rp. 15 B. Produksi harian mesin A. 74. 47.. 45 E. 60 Sebuah pabrik memiliki tia buah mesin A. S. B. A. 24 32 Jika Ali dan Boy bekerja bersama-sama dapat menyelesaikan pekerjaan selama 20 hari.000. 600 E. 74.33 E...E.-. 75. 75. Ani membeli 2 buku..Budi membeli 2 buku. Untuk membeli 5 buku. Budi dan Chandra membeli buku..Si . 49. 85 dan 63 koper C. Boy dan Carly bekerja bersama-sama dapat meyelesaikan pekerjaan 12 hari.C.. Rp. 52. 73. 450 C. 83 dan 64 koper E. 2 pensil dan 2 pulpen dengan harga Rp 20. Rp. Jika B dan C bekerja tetapi A tidak dihasilkan 147 koper per hari...   y = 2x A. 3 pensil dan 1 pulpen dengan harga Rp 17.. A... 300 B. Jika ketiga bekerja dihasilkan 222 koper per hari. 84 dan 63 koper B.000.. 10 pensil. 30 D. sudut terbesarnya 800 lebih besar dari sudut terkecilnya dan 300 lebih besar dari dua kali sudut sisanya.. A. 500 D. Salah satu dari ketiga sudutnya adalah.- 33 34 35 36 Nilai x yang memenuhi sistem persamaan  y = 8x − x 2 adalah.. 82 dan 65 koper Dalam suatu segitiga . A...000. 86 dan 63 koper D..

. 1 atau 3 B. – 12 dan 2 E. – 1 atau 4 B. 0 atau 5 C...... Nilai x yang memenuhi sistem persamaan 2   y = − x − 4x + 8 adalah..8)..3)} Matematika kelas X SMA Kr..(-1.(-4. 6 atau – 2 E.. 40 Himpunan penyelesaian dari sistem  x 2 + y 2 = 25 persamaan  adalah...3)..-3)} E.34 B. {(4....3). {(4. – 1 atau – 3 C.. – 3 dan 8 D. – 3 atau 5 C. D.-3)} B.  y = x 2 − 2x  A. E.3)} Absis titik potong parabola y = x 2 − 8 x − 16 dengan garis y = 2 x + 8 adalah. 1 atau 3 D.3).3)} D.. y −3= 0  A. 5 atau – 2 E. – 2 dan 12 B.. {(-4. S. {(4. – 6 atau – 2 38 adalah. – 5 atau 3 B.. A..3)} C.  y = x2 + 2  A. – 2 atau 3 E.. – 6 dan 4 Himpunan penyelesaian dari sistem  y = 8 + 4x − x 2  persamaan  adalah.Si 41 42 .. Barana created by Efraim.. C.(-4. – 3 atau 1 D. 2 atau 5 39 adalah.. – 6 atau 2 D.(4. – 4 dan 6 C... 0 6 0 atau – 6 0 atau 6 37 Nilai y yang memenuhi sistem persamaan  y = − x 2 + 6x − 5   y = 7 − 2x A.. – 1 atau 3 Nilai y yang memenuhi sistem persamaan 2   y = x − 6x + 8   y = − x 2 + 8 x − 12  A. {(4... {(-4...

3)} {(-4.....3)} B. 5 C. {(4.-1)} E. 7 45 Himpunan penyelesaian sistem persamaan x − y − 1 = 0  2 x − 6x − y + 5 = 0 Adalah {( x1 .Si .. 6 D.-6)} 44 Jumlah n suku pertama dua buah deret berturut-turut adalah Sn = n 2 + 4n dan Sn = 2n 2 − 3n .10).(-1. A.-8). 11 46 Himpunan penyelesaian sistem persamaan x − y = 1  2 2 x − 6x + y = 7 Adalah {( x1 ..(-1. 7 E.35 B.33).8)..3)} {(4.. (x 2 .1). {(1. – 2 B. 1)} D. Nilai x1 + x 2 = . {(4..   y = x 2 − 4x + 1  A.(-4...(-4. A. 4 C.   y = 9x − x 2  A. – 1 C. 6 E.-2). A. {(-4. 1 E.(4. 5 D. y1 ).1). Barana created by Efraim.8)} 43 Himpunan penyelesaian sistem persamaan  y = 2x 2 −x − 3  adalah.. 1 B. Jumlah kedua deret itu sama pada saat n = . {(-4.. y 2 )}.(-4. C.. 2 47 Himpunan penyelesaian sistem persamaan 2   y = x +6 x − 5 adalah. D. 3 B. (x 2 . {(-1.(2. y 2 )}. 0 D. E. Nilai y1 + y 2 = . S. y1 ).-3)} Matematika kelas X SMA Kr.(4..2)...33)} C.-8)} {(-4.. {(1..

−   2 2   2    3    3 3  B. 2)} B.1)..2)} C. .2)} D. {(4 .−6) 48 Himpunan penyelesaian yang memenuhi x 2 + 4 y 2 = 32 dan x + 2 y = 0 adalah.( 4 ..36   5 65  B. 1).4 . (1.. S.   2 2   2     3 3  C. . .1)..1). {(4 .-2)} C. (1 .  . {(1. {(1.-2).. 2). (1 . (−1.(-2. {(1 . {(1. {(.  2 4     5 65  C. .4 .2)} E.10). 1)..−  D. 4 .  2 x + y 2 − x + 2 y = 3   3    3 3  A. {(2. − 1).2).. 2).4)} B.(1. Barana created by Efraim.(-1. 1.4 .(-2.(-1.-1)} D.(2.  − .  ..  − .  .-1)} 49 50 Himpunan penyelesaian sistem persamaan 2  2  x + y − 3x + 4 y = 3 adalah.(-2. 3x 2 + y 2 = 7 A.−10). 10)..  E.-2)} E.−10). {(4 .2)} Himpunan penyelesaian sistem persamaan x2 + y2 = 9 adalah. (− 1.2). 2).   2 4  E. 1..(-1.Si .  .(.−  2 4     5 35  D.-1).   2 2   Matematika kelas X SMA Kr. (−1 . {(2. A.2). {(. (− 1.

x < 0 Matematika kelas X SMA Kr. Barana created by Efraim. PERTIDAKSAMAAN KUADRAT C.Si . x ≥ 0 Pengertian nilai mutlak : x =   − x.37 MATERI SINGKAT PERTIDAKSAMAAN LINEAR DAN PERTIDAKSAMAAN KUADRAT A. PERTIDAKSAMAAN BENTUK NILAI MUTLAK E. PERTIDAKSAMAAN LINEAR B. PERTIDAKSAMAAN PECAHAN D. PERTIDAKSAMAAN BENTUK AKAR PENYELESAIAN PERTIDAKSAMAAN Langkah-langkah mencari Himpunan penyelesaian pertidaksamaan HP1 didapat dari syarat yang harus dipenuhi HP2 didapat dengan langkah-langkah Nolkan ruas kanan Tentukan pembuat nol ruas kiri Tulis pembuat nol pada garis bilangan Tentukan tanda ( negatif atau positif) Arsir daerah yang sesuai Tulis HP2 HP = HP1 ∩ HP2 PERTIDAKSAMAAN NILAI MUTLAK  x. S.

.. {x l x < −4} B.. x bilangan rasional adalah. A. S. A... {x l x > 4} 2  E... {x l x ≤ −2} D. {x l x ≤ −4} Nilai x yang memenuhi 4 < −2 x + 5 ≤ 7 adalah. {x l x > −4} C. {x l x ≤ 2} B.  x l x >  3  PEMBAHASAN 2 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan − 9 x + 7 ≤ −3 x − 5.. x bilangan rasional adalah. − 1 < x < 2 D. {x l x ≥ 2} C. A. 1 A. − 3 < x ≤ 2 1 B... − 1 ≤ x < 2 C. 1 ≤ x ≤ 2 1 E..38 Cara mencari himpunan penyelesaian nilai mutlak gunakan sifat berikut: x < a ⇔ −a< x< a x >a ⇔ x< y ⇔ x < −a atau x2 < y2 x>a NO 1 SOAL Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 5 x − 5 < 7 x + 3..Si . {x l x ≥ 4} E. x ≥ 2 3 4 Nilai x yang memenuhi 2 x − 1 < 2 x + 1 ≤ 3 − x adalah.. Barana created by Efraim. {x l x < 1} Matematika kelas X SMA Kr. {x l x < 4} D..

{x l x ≤ −9} D.Si .... {x l − 9 ≤ x ≤ 4} C. {x l x < 2} D. Barana created by Efraim.. {x l x ≤ −10} C. {x l 4 ≤ x ≤ 9} D. {x l − 2 ≤ x ≤ 3} B. {x l − 4 ≤ x ≤ 6} 3x − 2 ≤5 5 6 Nilai x yang memenuhi adalah.. {x l x > 1} C. {x l − 2 ≤ x ≤ 3} D... x bilangan rasional x−3 adalah.. {x l 2 ≤ x ≤ 3} C. {x l x ≥ −10} E. {x l x > 2} E.39 B.. {x l 0 < x < 2} 5 Nilai x yang memenuhi 2 ≤ adalah..  x l − 3 ≤ x < −  3  3   E.. S.  x l 1 ≤ x <  3  4  D. {x l − 3 ≤ x < −2} E. A..  x l − ≤ x < 1 3   4  C. {x l x ≥ −9} 3x − 5 2 + 3x ≤ 5 4 7 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x − 5 ≤ 1. A. {x l − 9 ≤ x ≤ −4} E.. {x l 2 ≤ x < 3} 8 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x + 5 ≥ 1 adalah. 1− x 2   A. A.  x l − ≤ x < 1 3   4   B. {x l − 4 ≤ x ≤ 9} B.  x l ≤ x < 1 4   9 Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan Matematika kelas X SMA Kr. {x l x ≤ 10} B..

. a maka pernyataan berikut benar adalah. 2− x A. A.(4 − x) < 0 adalah.. Matematika kelas X SMA Kr. 1   ≤ x ≤ 2. x < 2 atau x ≥ 3 D... 2 < x ≤ 5 E. x ≤ 5 B.. z = 12 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan x −1 x +1 ≤ x bilangan rasional x−2 x+4 adalah. x < z < y C... S. x ∈ R  2   13 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan (2 + x). Barana created by Efraim... 1    x l x > −4 atau − ≤ x < 2. y < x < z Jika 0 < a < 1..40 3 − 2x ≤ 3 adalah. x ∈ R  2   C. x = a .. 1    x l x < 4 atau − ≤ x < 2.. y = a. x ∈ R   x l x ≤ −4 atau 2   D. 1   ≤ x < 2. x ≤ 2 atau x ≥ 3 B. 2 ≤ x ≤ 5 D. 1   ≤ x < −2. 2−x A. z < x < y D. x ≤ 2 atau x > 3 Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 1 − 2x ≥ 3 adalah.Si .. x < 2 atau x > 3 C. x < y < z B.. A. x < 2 atau x ≤ 3 E.. x ∈ R   x l x < 4 atau 2   E. y < z < x E... x ∈ R   x l x < −4 atau 2   B. x > 2 C. x < 2 atau x ≥ 5 10 11 1 .

{x l B. A. 2 < x < 5 B.. x < −5 atau x > −2 17 Penyelesaian pertidaksamaan ( x + 5) x ≤ 2( x 2 + 2) adalah.41 A. x < −6 atau x > 4 15 Penyelesaian pertidaksamaan 3 x 2 − 14 x + 15 < 0 adalah.. 2 ≤ x ≤ 3 B.. x < −3 atau x > − 3 16 Penyelesaian pertidaksamaan 7 x − x 2 < 10 adalah. − < x < 3 5 5 B.Si . − 2 ≤ x ≤ 1 C. x ≤ 4 D. x ≤ 2 atau x ≥ 3 E. − 6 < x < 4 C. x < −4 atau x > 6 E.. x ≤ −4 atau x ≥ 1 E.... A.... 1 ≤ x ≤ 4 C. − 10 < x < −7 D. S. − 4 ≤ x ≤ 1 B. Barana created by Efraim. {x l E. {x l 14 − 2 ≤ x < 4} x < −2 atau x > 4} 2 ≤ x < 4} x > −2 atau x < 4} − 4 ≤ x < −2} Penyelesaian pertidaksamaan x 2 − 2 x − 24 < 0 adalah. x ≤ 1 atau x ≥ 4 18 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan ( x − 2).. − 4 < x < 6 B. A. x < 3 5 E. − 6 < x < −4 D.(3 − x) ≥ 4( x − 2) adalah... 7 < x < 10 C. 3 A. − 1 ≤ x ≤ 2 D.. x ≤ −1 atau x ≥ 2 Matematika kelas X SMA Kr... < x < 3 3 5 atau x > 3 D.... − 3 < x < − 3 5 C.. {x l C.. {x l D. x < 2 atau x > 5 E. A.

− 3 < x < −2 atau 0 < x < 3 atau x > 5 Himpunan penyelesaian sistem persamaan ( x − 3).( x 2 − 2 x − 3) > 0 maka A. Barana created by Efraim. x ∈ R  2   1   B. > x−7 x+5 A. − 2 < x < −1 atau 0 < x < 2 atau x > 3 B.  x > 3 atau x < −  2  1  D. x ∈ R} 1   E.. x ∈ R  2   D. {x < 1 atau x > 7} 1 B. {x > 37 atau − 5 < x < 7} E. { < x < 7} Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x 2 + 5x − 3 < 0 adalah.  x < −3 atau x >  2  3 1   B. {x < −5 atau − 5 < x < 7} B. {x < −5 atau 7 < x < 37} D... S. − 2 ≤ x < atau − 3 ≤ x < 4.. { < x < 3 atau x > 7} C. − 3 < x < − atau < x < 1 2 2   3  C. x ∈ R  2   Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 5 7 adalah..  < x < 1 2  E. − 4 < x < −1 atau 0 < x < 3 atau x > 4 E. 4x 2 + 2x − 6 3  A. − 1 < x < 0 atau 1 < x < 2 atau x > 3 D. x < −2 atau − 1 < x < 0 atau 2 < x < 3 C.Si . − 2 ≤ x < − atau 3 ≤ x < 4. − 2 ≤ x ≤ atau 3 ≤ x ≤ 4. {7 < x < 37} C.( x + 2) ≥0 adalah... {− 3 < x < 0} 20 21 22 23 24 Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan Matematika kelas X SMA Kr. {− 2 ≤ x < 1 atau 2 ≤ x < 4..(4 − x) 1   A.. (2 x − 1). − 2 ≤ x < atau 3 ≤ x < 4. 2 x − 8x + 7 A.. {− 5 < x < 7} Himpunan penyelesaian pertidaksamaan x−3 > 0 adalah.42 19 Jika ( x 3 − 4 x). x ∈ R  2   1   C.... {x < 1 atau 3 < x < 7} 1 E. {x < 3 atau x > 7} D.

 x < − atau x ≥ 3 2   1   B.. x < −2 atau − 1 < x < 0 E. 2 ≤ x < 3 atau x > 4 E. 3 < x < 4 C. ( x + 1)( x 2 + 3x + 2) A.. S. − 2 < x < −1 atau 1 < x < 2 B.43 x−2 ≤ 0 adalah. − 1 < x < 0 atau 1 < x < 2 atau x > 3 D. − 4 < x <  2  Himpunan penyelesaian pertidaksamaan x2 3x − 2 < + 2 adalah... − 2 < x < −1 atau x > 0 D.. x < −2 atau − 1 < x < 1 atau x > 2 28 3x − 2 > x berlaku untuk. x < −2 atau − 1 < x < 0 atau 2 < x < 3 C.. x −1 x −1 A. {x < −4} 26 27 x 2 − 3x + 2 < 0 berlaku untuk. − ≤ x < 3  2   1  D. {x < 1 atau 1 < x < 4} B... x < 0 atau 1 < x < 2 B. x < −2 atau 1 < x < 2 E.. 2 ≤ x ≤ 4 B. − < x ≤ 3  2  1  E.. {x < 4} E.. 2 ≤ x ≤ 4 dan x ≠ 3 D. x < 0 atau 2 < x < 3 Matematika kelas X SMA Kr. x A. { < x ≤ 4} 1 C. ( x − 3) 2 ( x − 4) A.. 2x 2 + 9x + 4 1   A.. {− 4 < x < 1} D..  x ≤ − atau x > 3 2    1  C. 0 < x < 1 atau x > 2 C. Barana created by Efraim...Si . x ≤ 2 atau x > 4 25 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan x 2 + x − 12 ≤ 0 adalah.

6 30 Pertidaksamaan 2 x − a > 31 3x − 1 + ax 2 mempunyai penyelesaian x > 5 .... D. S. 1 ≤ x ≤ 2 C.....44 29 x2 − 4 terletak di atas x 2 − 4x + 3 sumbu X untuk. Nilai a adalah. − 8 3 C. x < −2 Matematika kelas X SMA Kr. 1 < x < 2 . − 2 < x < 1 . x < −2 . semua nilai x Grafik y = x − 1 ax + 2 3 mempunyai penyelesaian x > 5 . x ≤ 1 atau x≥2 33 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 x + 3 ≥ 7 adalah. − 2 ≤ x ≤ 1 D. A. x < −2 .. − 4 3 B.. A. 1 < x < 3 . x > 3 D.. C... 2 B.. 5 E. 3 A... A.. x > 3 C.. 2 < x < 3 B. 4 3 E. −5≤ x ≤ 2 −2≤ x ≤5 − 2 ≤ x ≤1 2≤ x≤3 x ≤ −5 atau x≥2 34 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 x + 1 < 2 x − 3 adalah. − 2 ≤ x < 1 . 2 ≤ x < 3 E... 8 1 D. Nilai a adalah. A. B. 4 Pertidaksamaan 2 x − 3a > 32 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 x − 3 ≤ 1 adalah. A. − 1 ≤ x ≤ 2 B. Barana created by Efraim.. 2 ≤ x ≤ 3 E.. 3 C..... E.Si . 4 D.

C. 12 ≤ x ≤ 24 E.. x ≤ −8 atau − 2 ≤ x < 1 atau x > 1 D... x > 2 E... − 2 ≤ x < 1 atau 1 < x < 8 Nilai dari 37 x−2 ≤ 2 dipenuhi oleh.. − 4 ≤ x < −3 4 D. x < − 1 2 35 x − 2 ≤ 6 dipenuhi oleh. E.. x ≠ 2 4 1 x≤− atau x ≥ 2 2 39 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan Matematika kelas X SMA Kr. x −1 A. − 8 ≤ x < 1 atau x > 1 E.. Barana created by Efraim. 2 ≤ x ≤ 24 Nilai dari 36 2x + 7 ≥ 1 dipenuhi oleh. 3 A.45 B. x ≤ −8 atau x ≥ − 3 E. 2 ≤ x ≤ 12 B. − 2 ≤ x ≤ 12 C. 5 ≤ 1 dipenuhi oleh. − 2 ≤ x ≤ 8 B. 4x − 3 1 3 − ≤x< atau x ≥ 2 2 4 1 3 x≤− atau <x<2 2 4 1 3 x≤− atau x > 2 4 1 3 − ≤ x ≤ 2. x < 2 3 D.. − 12 ≤ x ≤ 24 D.. x < 2 1 C. B. x+3 A. x ≤ −8 atau x > 1 C. − 8 ≤ x < −3 B.. D.Si . S. x ≤ −4 atau x ≥ 3 Nilai dari 38 Nilai dari A. − 8 ≤ x ≤ −1 C..

S.... − 8 < x < −4 atau 4 < x < 8 42 Nilai x yang memenuhi adalah.. x > − 3 Matematika kelas X SMA Kr. − 4 < x < 4 C. Barana created by Efraim. − 8 < x < −1 3 7 B.. x < 2 B. x < − 3 5 B. A. − 4 ≤ x ≤ 4 D. x > 0 C. A.. 5 A. − 2 5 < x < −4 atau 4 < x < 2 5 E. − < x < −2 3 7 D. − 2 < x < 0 D.Si . x < 4 B. − 8 < x < −2 5 atau 2 5 < x < 8 C..46 − x 2 + 2 x + 2 < 2 adalah..... 4 A. − < x < −2 3 5 E. 0 ≤ x < 4 x+5 <3 43 Nilai x yang memenuhi 1 − x < 2 x + 6 adalah.. − < x < −2 3 41 Himpunan penyelesaian pertidaksamann 1 2 x − 10 < 6 adalah. − < x < −1 3 8 C. − 2 < x < 2 40 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 x + 5 < x + 3 adalah.. A. 0 < x < 2 E. − 4 < x < 4 atau x < −8 atau x > 8 D. − 5 ≤ x < 4 E.. − 8 < x < 8 B.

. − 2 < x < 3 1 4 D. Barana created by Efraim... 1 A. 1 ≤ x < 2 atau − 1 < x < 0 E. A.. − 1 < x ≤ 2 C. − 10 ≤ x ≤ 10 B.. − ≤ x < 3 2 1 2 C. − 1 < x < 2 B. S. ≤ x < 3 3 1 B. x ≤ −3 atau x > 1 Matematika kelas X SMA Kr. ≤ x ≤ 2 3 1 D. x > 2 1 B. x < 2 4 C. 2 A.. − 1 ≤ x ≤ 2 D.... x ≥ − atau x < 3 2 2 atau x < 3 E..Si . A. − 3 ≤ x < 3 E.. x ≥ 3 45 Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 4 − 3x − x + 2 < 0 adalah. − 3 < x < 1 44 Nilai x yang memenuhi 3x − 2 < 2 x + 1 adalah. − 5 < x ≤1 3 5 D.47 C. 1 ≤ x ≤ 2 atau − 1 ≤ x ≤ 0 47 Nilai-nilai x yang memenuhi x + 2 > 10 − x 2 adalah. ≤ x < 2 3 1 4 E. − < x ≤ 2 3 46 Himpunan penyelesaian dari x 2 − x < 2 adalah.

. 7 A.. x ≤ −3 E. x > − 2 7 B... Barana created by Efraim.. x < 3 E.. x ≥ 5 1 D. S..48 C. 3 ≤ x ≤ 5 50 Jika x 2 − 4 x + 4 − 2 x + 3 ≥ 0 maka himpunan penyelesaiannya adalah. x > 3 C. x ≤ −5 atau x ≥ − 3 1 E.Si .. A. 1 A. − 3 < x ≤ 10 48 Nilai-nilai x yang memenuhi x + 2 > x 2 + 2 x − 3 adalah. x ≥ 3 D. 1 < x ≤ 10 E. x ≤ − 2 C. x ≤ −3 atau x ≥ − 5 Matematika kelas X SMA Kr. x ≥ 1 D. − 3 ≤ x ≤ − 5 1 B. x ≥ 2 B. − 5 ≤ x ≤ − 3 C. − 3 ≤ x ≤ 1 49 Nilai-nilai x yang memenuhi x − 2 + x − 3 − 2 x − 5 > 0 adalah... 2 ≤ x ≤ 10 D.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.