Mentari W\e~luk senja di antara geriW\is dalaW\ tipatan ~lAjan sejlAkangin bersentAMlAng aluntAn ~rdu dari batik leW

\ba~ Jejak jejak senja ~ntApak ~W\hias jingga tiada (ara walau Mnya ~nyU\tlA~ seb~ IIKI~W\I dengan geW\ericik air di cel~ be"atlAan Selintas bayang awan ~Iukis pelangi !Jang Mdir- ~njeW\put kelaW\ Mnya sepintas dan berlalu ~N"99alkan IAjlAng Mri di langit bar-at

AlbA ytAftS ;~ btrb PtAg; ~tA SMt ctANya ,"",,",&oS cdtAh dedtAUIW\

AIaA SIAlc4 etAra tAllAM berbtAg; Wtlt
CtAra
~
~rt ~

~

etAra

a; tAt4s dtucr\

WVAttAlvArit4k ~;StAIctAr\

seNwJu~tA

AIaA sub CtAr4 StAIwlIMt berbtAg; Wtlt~

Mer\jtAlir\ cdcN.cwtAh ~ t4li siltittfAraNM
wtArtg; $(AltAM tMU'ebtilc
~

SU\yfAM

IMIc

~M

bu"StA

btAStA; tAr'OMtA bsturi

tupetik UfA,,-d4&cr\ riNl.u
ytArtg ;M!AIt

tustAj; ultAM bejlAN Wtlt

ahatibi ....k... c:oDl

Malam aku masih terjaga menulis puisi dalam birunya beranda merangkai kata demi kata mengurai syair demi syair

Lihatlah kupu kupu menari menyapa pagimu ramai berebut indah senyummu senyum yang mengetarkan pagi yang ceria

www.keluargabiruku.com

MOo/aWl taWlpak pucai: aVl.giVl.bertiup heWlbuskaVl. gigil se/iWluti bUWli BiVl.taVl.g tertidur r-eWlbu/aVl. WleVl.guVl.cup MeVl.ikWlati kiduVl.g Wla/aWl deVl.gaVl.s!:JahduVl.!:Ja Dekat/ah Duduk/ah di depaVl. Wlar-i kita padok« duhai r-iVl.du di saWlpiVl.gku tUVl.gku cird:a, VI.!:Ja/akaVl. upa dopa di jiwa kita d

Kita bakar- Wla/aWl iVl.i deVl.gaVl. seVl.tuhaVl. r-asa !:JaVl.gWleWlbar-a RasakaVl. getar-aVl.VI.!:JaWleVl.ga/ir- /eWlbut /etakaVl. wajahWlu di dekat wajahku hiVl.gga kita dapat: sa/iVl.g WleWlaVl.daVl.g. Dekap/ah aku biar-kaVl. kabut Wla/aWl Wler-aVl.gku/ jiwa kita hiVl.gga bu/aVl. WleVl.ghilaVl.g di kege/apaVl.

Pi ttl itu, hila ada.

hCAka~ole~
U~

'nu.UIfU1....U

strumpCA ketika hi ~Ia(a pagi Memfisrb.~.~lI~:CA'

CI~~~~ff

WWW.C~(A~~().tibiYlAklA.cow\

}f~

jatuli dnta patfa tefaga 6ening tfi liatimu meneaLir seju(tfi fem6a1i fem6a1i Iia~ menealun 6agai angin yang meniup tfeaauanan metiuft~na om6abang meneecup ~rang

seperti ~pu ~pu menari intfali menyusuri taman.' lRflsanya seperti mefayang tfi fangit yang 6iru tfengan seorang 6itfatfari yang sefa[u tersenyum un~u.

~~.~~.~
~~
~.~ ~ ~~_",~/V,

Aku tak bisa berkata ti~ak pada rindu lang telaH menyebar pada senyum rembulan yang m~II,KlJliI,~.ll",liI.lilIIIIB pada canda mentari yang ~".. IWmui~iiiiifp.Slei pada kerling tiidadari
u..

IX(.~.~

Cahala Hati Biruku

bagai air sungai mengaliri tebing jiwa dalam nada nada debar yang getarkan mentari getarkan rembulan di singgasananya

www.abiherlambang.com

Melodi rindu melantunkan

nada lembut

pada kepakan sayap bintang dan senyum rembulan pada gemericik air sungai di bebatuan pada hembusan angin lembut yang meniup awan ... pada debur ombak yang mengecup pantai

oleh sentuhan rindu setiap angin yang menyapa setiap embun yang menggoda , .... "-rn,<>h· yang terbang di dahan . di telingamu hangatkan malam yang getarkan hati bergetar hanya untukmu ketika rindu ini menyapa dan ku petik dengan puisi