P. 1
Falsafah Pendidikan

Falsafah Pendidikan

|Views: 183|Likes:
Published by Qhushairy Izairy

More info:

Published by: Qhushairy Izairy on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

1.

0 PENDAHULUAN Menurut Ornstein dan Hunkin (1988), kurikulum merupakan satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati. Manakala menurut Mohd Daud (1995), kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. Kamus Dewan edisi keempat pula mentakrifkan kurikulum sebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah atau senarai kesemua mata pelajaran di sekolah. Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Pada tahun 1983, Kurikulum sekolah rendah mula diperkenalkan dengan menggunakan nama Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Pada tahun 1993, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan. Pada tahun 2003, KBSR disemak semula kerana dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Pada tahun 2010, KBSR telah disemakan dan digubal semula menjadi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). KSSR merupakan satu transformasi pendidikan, iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Ini bermakna kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat menfokuskan kepada proses memperkembangkan potensi individu daripada pelbagai sudut.

1

3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ( P & P ) Di samping itu. pengetahuan dan nilai dari segi jasmani. strategi pengajaran dan pembelajaran yang ditekankan dalam KBSR adalah guru-guru harus memahami prinsip-prinsip dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berfungsi sebagai garis panduan guru. rohani. kesenian dan kesihatan. 2. Seterusnya. ianya boleh dilihat dari dua aspek iaitu bidang dan komponen. 2. Bidang ketiga ialah perkembangan diri individu yang mengutamakan komponen kemahiran hidup. Jadi. Aspek kemudahan fizikal dalam kelas bererti penyusunan ruang pembelajaran secara kreatif dan sebagainya. Bidang kedua ialah bidang manusia dan alam keliling yang bertujuan untuk mengutamakan komponen kerohanian. Seterusnya.1 Prinsip Terdapat empat prinsip dalam pembentukan dan penggubalan KBSR yang selari dengan prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ). dan intelek yang disebut dengan mesra ialah JERI. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR bertujuan untuk mengambil kira kebolehan murid yang berbeza. Prinsip kedua ialah perkembagan individu secara menyeluruh yang bermaksud keperluan JERI dipenuhi oleh murid melalui semua mata pelajaran untuk memperkembangkan potensi individu.2 Struktur dan Bidang Pelajaran Dari segi struktur KBSR. Prinsip keempat ialah pendidikan sama untuk semua murid yang bermaksud kokurikulum yang sama diikuti oleh tahap persekolahan yang sama. prinsip ketiga ialah pendidikan seumur hidup yang bermaksud proses belajar berlaku secara berterusan dan tidak terkawal dari segi jangka masa dan tempat. terdapat dua aspek yang harus memberi perhatian supaya dapat melaksanakan strategi P&P dengan lancar iaitu aspek kemudahan fizikal dalam kelas dan aspek sosio-emosi.0 KBSR 2.2. KBSR memperkenalkan tiga bidang pembelajaran iaitu bidang komunikasi untuk mementingkan komponen kemahiran asas. emosi. nilai dan sikap. Prinsip pertama ialah pendekatan bersepadu yang bermaksud penggabungjalinan unsurunsur kemahiran. Manakala aspek sosio-emosi ditekankan pemupukan kemesraaan antara murid dengan guru serta menggalakkan dan mendorongkan murid belajar. 2 .

Manakala standard pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. tujuan kandungan KSSR adalah sesama dengan tujuan kandungan KBSR tetapi ianya berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran dan peruntukan masa . negara dan global serta penghayatan semangat patriotisme dan perparduan. Tunjang kedua ialah literasi sains dan teknologi yang berkaitan dengan penguasaan sains. Tunjang yang keempat ialah kerohanian. perkembangan individu secara menyeluruh. kemahiran dan sikap saintifik dengan menggunakan bahan teknologi seperti LCT. kreativiti. 3 . sikap dan nilai harus dihayatikan. pendidikan seumur hidup dan pendidikan yang sama untuk semua murid. Ia merangkumi dua unsur iaitu perkembangan jasmani dan kesihatan dan pemupukan daya imaginasi.2 Struktur Struktur KSSR adalah berasaskan enam tunjang. Tunjang kelima ialah kemanusiaan iaitu penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. sikap dan nilai untuk menyatakan amalan agama. Tunjang terakhir ialah keterampilan diri.3.kepercayaan.1 Prinsip ( Sama dengan KBSR ) Prinsip KSSR ini adalah selaras dengan FPK dan berasaskan prinsip KBSR iaitu. Ia bertujuan untuk pemupukan kepimpinan dan sahsiah melalui akitiviti kurikulum dan kokurikulum. bakat dan apresiasi. bidang pelajaran KSSR dalam masa kini mementingkan dua perkara iaitu standard kandungan dan standard pembelajaran. 3. pendekatan bersepadu. Walaupun prinsip KSSR ini berasaskan prinsip KBSR tetapi ianya dapat penambaikan.0 KSSR 3. 3.3 Bidang Pelajaran Di samping itu. kemahiran dan nilai. Tunjang yang seterusnya ialah perkembangan fizikal dan estetika. Jadi. Tunjang pertama ialah komunikasi yang bertujuan untuk penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bertulis semasa berinteraksi. Standard kandungan bererti penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.

pembelajaran secara konstruktivisme. Aspek pedagogi ini telah menekankan 9 pendekatan semasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran iaitu kemahiran berfikir dalam P&P. pembelajaran akses kendiri. Kesembilan-sembilan pendekatan ini bertujuan selari dengan KBSR iaitu mengambilkira aspek kepelbagaian murid semasa mereka belajar. 4 . Aspek kedua ialah kaedah pentaksiran. pengajaran berasaskan kajian masa depan. pembelajaran masteri dan belajar cara belajar.4 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran yang ditekankan dalam KSSR ialah aspek pedagogi dan kaedah pentaksiran. Guru harus menggunakan kaedah pentaksiran untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajarannya. aplikasi kecerdasan pelbagai dalam P&P.3. penggunaan TMK. pembelajaran secara kontekstual.

perkembangan individu secara menyeluruh. membaca. Kerohanian.0 PERBANDINGAN KBSR DAN KSSR 3. Modul teras asas 2. Mata pelajaran tambahan Fokus pembelajaran 3M mengira. objektif antara KBSR dan KSSR juga tidak melari tujuannya iaitu membolehkan murid menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris serta berusaha memperolehi ilmu pengetahuan. Mata pelajaran teras 2. pendidikan seumur hidup dan pendidikan yang sama untuk semua murid. seimbang dan bersepadu. Persamaan ketiga ialah prinsip antara KBSR dan KSSR. Kedua-dua matlamat ini adalaah memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. menulis.membaca. kreatif dan inovatif 5 .1 Persamaan Persamaan antara KBSR dan KSSR ialah matlamat. Komunikasi 2.2 Perbezaaan Kurikulum Ciri-ciri Bahan kurikulum Struktur KBSR Sukatan Pelajaran 1. Manusia dan alam sekeliling 3. Selain itu. Keterampilan diri Organisasi kurikulum 1. Perkembangan diri individu KSSR Dokumen Standard Kurikulum 1. sikap dan nilai 5. Mata pelajran wajib 3. Perkembangan fizikal dan estetika 4. rohani. menaakul Penekanan Pemikiran kreatif dan kritis Pemikiran kritis. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. menulis 1. Prinsipprinsip tersebut juga merangkumi pendekatan bersepadu.4. Literasi sains 3. harmonis dan berakhlak mulia. Modul teras tema 3. Kemanusiaan 6. 3. Komunikasi 2. Modul elektif 4M Mengira.

KSSR dapat menambahkan menaakul masuk dalam 3 M menjadi 4 M. membaa dan menulis. mata pelajaran teras dan mata pelajaran tambahan. Struktur KBSR meliputi 3 bidang sahaja iaitu komunikasi. literasi sains. kerohanian. Misalnya. mata pelajaran wajib. perkembangan fizikal dan estetika. manusia dan alm sekeliling serta perkembangan diri individu manakala struktur KSSR meliputi 6 tunjang iaitu komunikasi. modul teras tema seperti muzik dan sains.Walaupun mempunyai banyak perbezaan antara KBSR dengan KSSR tetapi saya hanya berfokus pada lima elemen yang terpentingnya. KBSR hanya memberi fokus pada 3 M sahaja iaitu mengira. kreatif dan inovatif untuk menghasilkan insan yang seimbang. 6 . kemanusiaan dan ketermpilan diri. Perbezaan keempat ialah fokus pembelajaran. KBSR menekankan kemahiran berfikir kreatif dan kritis manakala KSSR berfokus pada pemikiran kritis. Sebagai contoh. modul elektif iaitu bahasa pilihan. Perbezaan kelima ialah penekanan. Perbezaan ketiga ialah organisasi kurikulum. Disebabkan perubahan organisasi kurikulum dan strukturnya. Perbezaan pertama ialah bahan kurikulum. sikap dan nilai. KBSR memperkenalkan tiga jenis mata pelajaran iaitu. Perbezaan kedua ialah struktur. Manakala KSSR membahagikan mata pelajaran ini kepada 3 modul iaitu modul teras asas seperti Bahasa Ibunda dan sebagainya. KBSR menggunakan sukatan pelajaran untuk menjalankan proses P & P manakala KSSR menggunakan dokumen standard kurikulum iaitu standard kandungan dan standard pembelajaran.

implikasi ketiga ialah penyampaian ilmu dan penerapan nilai merentasi kurikulum dapat dicapaikan dengan lebih lancar kerana penambahan pendidikan seks akan menumpang dalam mata pelajaran yang lain semasa pelaksanaan P&P KSSR. Sebagai contoh. Sebabnya ialah KSSR digubalkan dalam bentuk dokumen kurikulum iaitu standard kandungan dan standard pembelajaran. pelaksanaan transformasi KSSR ini dapat memberikan implikasi yang banyak. Seterusnya. Menurut Datu Dr Julaihi Bujang.5. perkembangan manusia dapat mendedahkan murid mengenai pengetahuan sistem reproduktif manusia. Implikasi yang pertama adalah dapat meningkatkan penguasaan bahasa murid-murid sekolah rendah khususnya dalam Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. fantasi.0 IMPLIKASI TERHADAP PERUBAHAN KURIKULUM Pada pandangan saya. Selain itu. HIV. Jadi. Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum. ianya dapat mencapaikan prinsip pertama iaitu pendekatan bersepadu yang berkaitan dengan unsur merentasi kurikulum. kehamilan. beliau menyatakan pengetahuan mengenai pendidikan seks hanya mewakili 75 peratus daripada keseluruhan pengisian kurikulum baru subjek berkenaan. AIDS. ianya akan dapat menyenangkan guru semasa melaksanankan P&P dalam KSSR dan lebih menarik. Jadi. 7 . murid-murid akan mengetahui mengelakkan hubungan seksual. Di samping itu. KSSR diorganisasikan dalam bentuk modular di mana kandungan pembelajaran disediakan dalam modul telah menggantikan buku teks serta kandungan modul boleh ditambahkan dan dikurangkan dengan tanpa menjejaskan keseluruhan modul. Implikasi kedua ialah pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan interaktif. Murid turut didedahkan mengenai perkahwinan dan kekeluargaan yang merangkumi tanggungjawab sebagai ibu bapa. Jadi. seronok dan bermakna. Selain itu. kerajaan telah memberikan peruntukan masa yang lebih dalam subjek Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris semasa KSSR dijalankan. PPSMI telah menjalankan kaedah penggunaan dua bahasa dalam mata pelajaran Matematik dan Sains. Dokumen kurikulum ini dapat mengambilkira segala aspek proses P&P di dalam dan di luar bilik darjah. perhubungan pula menjurus mengenai kasih sayang dan persahabatan. manakala kebolehan dalam membuat keputusan menjadi pengisian kepada tunjang kemahiran kendiri. penyakit seksual berjangkit.

Implikasi yang terakhirnya ialah minat pembelajaran murid-murid akan dapat meningkat semasa pelaksanaan KSSR. keterampilan diri. KSSR dapat mengembangkan kebolehan dan ilmu pengetahuan murid lebih luas daripada KBSR. Sebabnya dari aspek struktur. Selain itu. KSSR ini akan dapat meningkatkan minat pembelajaran murid. fizikal dan estetika dan literasi sains dan teknologi. 8 . Kesimpulannya. saya berkeyakinan sistem pendidikan ini iaitu KSSR akan lebih baik daripada sistem pendidikan Negara yang lain dan ianya dapat memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kemanusiaan. KSSR juga menggunakan bahan kurikulum yang fleksible iaitu dokumen standard kurikulum manakala KBSR menggunakan bahan kurikulum yang terkawal iaitu sukatan pelajaran. Manakala KSSR dapat mengembangkan bidangbidangnya menjadi tujuh bidang iaitu komunikasi. KBSR hanya memperkenalkan tiga bidang sahaja. Jadi. kerohanian. Jadi. sikap dan nilai. menulis dan menaakul dalam subjek matematik dan sains manakala KBSR hanya memperkenalkan 3 M sahaja. Selain itu. mengira. Tegasnya. bahan kurikulum yang fleksible akan dapat memupuk murid-murid mengembangkan daya imaginasinya kerana daya imaginasinya tidak dikawal oleh sukatan pelajaran yang terhad. KSSR juga memperkenalkan 4M iaitu membaca.

KSSR akan memberi kesan yang positif sekiranya pihak-pihak yang berkenaan memberi kerjasama.5.0 KESIMPULAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan melahirkan dan memupuk sahsiah murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi JERI iaitu jasmani. semua pihak yang berkenaan seperti ibu bapa. Jadi. Selain itu. Oleh itu. emosi. guru dan sebagainya haruslah memberikan komitmen dengan sepenuhnya kepada kerajaan dan Kementerian Pelajaran Malaysia. (1770 patah perkataan ) 9 . KSSR akan dapat melatihkan kemahiran dan menambah ilmu pengetahuan murid-murid supaya mereka dapat menghadapi cabaran dalam masa yang akan datang. rohani dan intelek.

Ketika saya menerima tugasan ini saya tidak mengetahui cara memulakanya seperti yang dikehendaki oleh pensyarah penyelia. 10 . Selepas analisis. pada tahun ini saya dapat menerima tugasan ini tentang perubahan kurikulum dari KBSR ke KSSR. ENCIK KAMARULZAMAN BIN MOHD. banyak halangan yang terpaksa saya hadapi sama ada dari segi masa dan sumber serta pemilihan isi tentang persamaan dan perbezaan antara KBSR dengan KSSR semasa saya menerima tugasan ini. saya baru menyedari bahawa soalan ini harus membuat bacaan yang banyak supaya dapat menjawab dan mendapat ilmu pengetahuan yang mendalam. Tugasan ini telah mencetuskan perasaan ingin tahu saya. saya menyangka bahawa soalan ini sangat mudah menjawab. saya telah berjaya memahami sedikit sebanyak aspek-aspek yang mengakibatkan perubahan kurikulum dari KBSR ke KSSR. berkat usaha yang tidak pernah padam saya berjaya menyiapkan tugasan ini seperti yang dikehendaki. Namun. saya dapati bahawa setiap apa yang saya pelajari selama ini bukan mudah untuk difahami. Apa yang dapat saya gambarkan semasa menerima tugasan ini ialah saya teruja untuk membuat tugasan ini kerana saya memang berminat tentang perubahan kurikulum dari KBSR ke KSSR.REFLEKSI Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hatinya kepada kawan-kawan saya dan juga berasa bersyukur kerana saya dapat menyiapkan tugasan ini dalam tempoh masa yang ditetapkan. sebelum ini saya kurang memahami perkara KSSR. Perkara ini adalah paling menarik saya. Sepanjang proses membuat tugasan ini. Selain itu. Apa yang saya dapat pelajari daripada tugasan ini ialah KSSR amat mementingkan enam tunjang semasa perubahan kurikulum. Selepas penerangan yang begitu jelas daripada pensyarah mata pelajaran EDU 3101 iaitu Falsafah Pendidikan di Malaysia. penerangannya memudahkan saya merangka setiap proses untuk melaksanakan tugasan ini. KUTTY. Saya sentiasa tertanya-tanya diri sendiri apakah aspek-aspek perubahan KBSR ke KSSR pada tahun 2011? Nasib baiklah. Ketika memulakan kelas bersama pensyarah penyelia. saya dapat mengetahui matlamat KSSR dalah satu usaha untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi JERI. Jadi. Sebagai contoh. Selain daripada itu.

tatabahasa saya dan struktur ayat saya agak lemah. Jadi persoalan-persoalan yang disoalkan agak sukar untuk dijawab. Jadi. tenaga. KSSR merupakan masalah baru kurikulum bagi tahun 2011 ini. Saya juga dapat memperoleh isi-isi dalam laman web Kementerian Pelajaran Malaysia. Kelebihan membuat kerja kursus ini ialah saya dapat mengetahui KSSR dengan lebih jelas dan ianya dapat membantu saya menjawab segala soalan tentang perubahan kurikulum dalam peperiksaan yang akan datang. sumber adalah terhad. Selepas menyiapkan tugasan ini. saya dapat mengetahui kurikulum kita harus sentiasa berubah supaya dapat mengatasi masalah pendidikan dan masalah murid yang semakin meruncing ini. Saya biasanya menggunakan tatabahasa cina terus menterjemahkan kepada bahasa Melayu. Ianya banyak membantu saya menerangkan dengan lebih mendalam tentang persamaan dan perbezaan antara KBSR dengan KSSR. Walaubagaimanapun. Saya berasa bangga dan berpuas hati kerana tugasan saya adalah paling sempurna dan terbaik kerana saya telah menggunakan seluruh tenaga 11 . Seperti yang kita tahu. perkara-perkara dan persoalan-persoalan yang disoal dalam tugasan saya tidak dapat dijelaskan dengan tepat. sepanjang proses melaksanakan tugasan ini saya terpaksa berkorban sama ada dari segi masa. Kesimpulannya. Sebagai contoh. Jadi.Masalah yang saya dihadapi ialah kekurangan sumber. saya berharap kesilapan-kesilapan dalam tugasan ini dapat dimaafkan oleh tuan terutamanya refleksi ini. Jadi. sesetengah ayat agak susah difahami. saya berpendapat bahawa KSSR dapat memberikan implikasi yang baik selepas membuat bacaan yang banyak. Jadi sumber rujukan yang saya peroleh juga terhad kerana hanya bergantung kepada internet. Saya berjanji saya akan meningkatkan kemahiran tatabahasa saya dan struktur ayat supaya bahasa saya tidak mempunyai unsur tatabahasa cina. Di samping itu. akhbar serta beberapa responden yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan KSSR. Tegasnya. berakhlak mulia dan berilmu supaya dapat menyumbang tenaga mereka kepada Negara kita. kewangan dan sebagainya tetapi saya tidak serik disebabkan oleh tugasan ini kerana saya dapat mempelajari ilmu yang lagi banyak tentang KSSR. transformasi kurikulum ini akan dapat menghasilkan insan yang berseimbang iaitu berketerampilan. saya dapat mengetahui bahawa saya mempunyai banyak kelemahan. Selain itu.

Selain itu. 12 . apa yang paling membuat saya teruja adalah saya boleh mengkaji tugasan ini dan juga dapati ilmu-ilmu yang selama ini saya langsung tidak mengetahui serta dapat memahami subjek ini dengan lebih mendalam. Saya juga berharap agar perubahan kurikulum ini yang digubal oleh kerajaan dapat memberi impak yang positif kepada semua pihak terutama kepada murid dan tidak akan membebankan sesetengah pihak. pensyarah penyelia saya. Selepas saya menyiapkan tugasan ini. saya amat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam sepanjang masa menyiapkan tugasan ini. saya berjanji bahawa saya akan menyebarkan segala maklumat tentang perubahan kurikulum dari KBSR ke KSSR kepada murid-murid saya dalam masa yang akan datang. Selain itu. Akhirnya. saya akan memperbaiki diri dan sentiasa menghasilkan tugasan yang cemerlang dalam setiap subjek.membuat tugasan ini. ENCIK KAMARULZAMAN. Setiap sesuatu yang kami miliki seharusnya kita pelihara dan dijaga dengan baik. terutamanya sekali. Sekian terima kasih.

Ee Ah Meng ( 1988 ). 13 . Tiada nama. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn.. ( 2003 ). Petaling Jaya : Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. ( 2004 ). Bhd. Mok Soon Sang. Pendidikan Di Malaysia. Bhd.. Mok Soon Sang. Syed Ismail Syed Mustafa & Ahmad Subki Miskon. ( 1992 ). Asas KBSR II Jilid 2. Tiada nama.. Mok Soon Sang. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Puchong : Penerbitan Multimedia Sdn. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Pengantar Teras Pendidikan. ( 1992 ). ( 2011 ).. ( 1992 ). Penghantar Pendidikan. Hulu Kelang : Percetakan Dewan dan Pustaka. Pendidikan Di Malaysia III. Hulu Kelang : Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam : Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia ( PISMP ). Asas Kemahiran Berbahasa KBSR Jilid 3..BIBLIOGRAFI SUMBER BUKU Choong Lean Keow. Ilmu Pendidikan Sekloah Rendah ( KPLI ). Bhd. Asas KBSR I Jilid 1. Tiada nama. Bhd. Petaling Jaya : Penerbitan Fajar Bakti Sdn. ( 2011 )... Bhd. ( 2011 ). Bhd. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Ee Ah Meng. Pendidikan Di Malaysia ( PISMP ). ( 2008 ).

scribd. Kurikulum baru sekolah rendah dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah ( KSSR ) akan diperkenalkan pada 2011. 14 .php/blog-layout/39- frontpage/127-info-sekolah diakses pada 9 Mac 2012. http://www.com/t31-peperiksaan-vs-pentaksiran diakses pada 9 Mac 2012. Kurukulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR ).my/v3/berita-semasa-2009/panduan- melaksanakan-modul-elektif-di-sk.000 murid Tahun Satu sesi 2011 diajar pendidikan . http://pismppjkjan2007. Psbtpnsarawak.net/index. ( 30 November 2010 ).tripod. http://www.com/doc/14586713/Penilaian-KendalianSekolah-Rendah-PKSR-Pemulihan-Pengayaan-Dan-Pendidikan-Inklusif diakses pada 9 Mac 2012. Peperiksaan Vs Pentaksiran. Pengayaan dan Pendidikan Inklusif. http://www.html diakses pada 9 Mac 2012.forumotion. Fadzly Mohd.SUMBER INTERNET Khairina Yasin. Khairul Hazman Taha. Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( PKSR ) : Pemulihan. http://psbtpnsarawak. Panduan Melaksanakan Modul Elektif di SK. Izab. KSSR kurangkan tekanan peperiksaan.com. ( 25 May 2010 ).edu.html diakses pada 9 Mac 2012.akademikpahang.wordpress. ( 31 January 2011 ). Puan Lela. Berita Harian: 500. bina modal insan berkesan.my/bharian/articles/500_000muridTahunSatusesi2011 diajarpendidikanseks/Article/ diakses pada 9 Mac 2012.com/2011/01/31/kssrkurangkan-tekanan-peperiksaan-bina-modal-insan-berkesan/ diakses pada 9 Mac 2012. http://www.stsaraswathy. http://pengajianam900.bharian. ( 2008 ).com/sukatan-pelajaran. ( 11 Januari 2011 ). Mohd.

LAMPIRAN 15 .

Sikap dan Nilai  Modul Fizikal dan Estetika  Modul Sains dan Teknologi  Modul Kemanusiaan Bentuk Organisasi Berasaskan mata pelajaran Kandungan  Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran  Penegasan dan penekanan kepada pendekatan berikut:  Kemahiran Berfikir dalam P&P  Kemahiran Berfikir dalam P&P  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam  Penggunaan TMK P&P  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Penggunaan TMK  Pedagogi  Pembelajaran Secara Konstruktivisme  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa  Pembelajaran Secara Kontekstual Depan  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Secara Konstruktivisme  Pembelajaran Masteri  Pembelajaran Secara Kontekstual  Belajar Cara Belajar  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Masteri  Belajar Cara Belajar Peruntukan  Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran Masa khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris  Dijalankan secar a berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam Kaedah  Penekanan yang ketara kepada pembelajaran Pentaksiran pentaksiran sumatif  Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik 16 . Sikap dan Nilai  Kemanusiaan  Keterampilan Diri  Perkembangan Fizikal dan Estetika  Sains dan Teknologi  Tahap I  Modul Teras Asas  Modul Teras Tema  Modul Elektif  Tahap II  Modul Komunikasi  Modul Komunikasi Elektif  Modul Kerohanian.PERBEZAAN ANTARA KBSR DAN KSSR Aspek KBSR  Komunikasi  Manusia Dengan Alam Sekelilingnya  Perkembangan Diri Individu KSSR  Komunikasi  Kerohanian.

fizikal. sikap dan nilai. dan kemahiran ICT. perkembangan sosioemosi. 17 . menulis. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. 2) Beberapa subjek digabungkan menjadi 1 subjek 3) Satu subjek baru diperkenalkan yang bertema Semangat Kenegaraan dan Patriotik 4) Pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks 5) Membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras. Kelebihan KSSR 1) Subjek yang lebih sedikit tetapi menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. mengira & menaakul. Tambahan info daripada guru besar sekolah Aina * Pelajaran Bahasa Melayu ditukar kepada Pelajaran Bahasa Malaysia * Penerangan banyak menggunakan paparan skrin komputer berbanding buku teks * Pembelajaran Matematik dan Sains menggunakan Bahasa Malaysia dan bukan Bahasa Inggeris Rangka Perlaksanaannyer Tahap 1Tahun 1 hingga 3 akan tertumpu kpd penguasaan 4M. fizikal. kognitif. sikap dan nilai. kerohanian. Sementara Tahap 2Tahun 4 hingga 6 akan tertumpu kpd pengukuhan dan aplikasi 4M. kerohanian. kemahiran asas ICT.Aspek KBSR KSSR  Sukatan Pelajaran  Dokumen Kurikulum  Huraian Sukatan Pelajaran  Standard Kandungan  Kandungan Bahan  Standard Pembelajaran  Hasil Pembelajaran  Cadangan Aktiviti P&P  Buku Teks  Buku Teks Pengurusan  Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan Kurikulum kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat. perkembangan sosioemosi.membaca.

Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Melalui KSSR katanya. Sebanyak 50 buah sekolah akan menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnya akan menjalani uji rintis dalam mata pelajaran terpilih. kerohanian. sikap dan nilai. Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. KSSR tidak akan menggantikan tetapi beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Penerapan dari peringkat awal akan membantu memudahkan perjalanan serta pembelajaran murid-murid tersebut yang akan melangkah ke tahun-tahun seterusnya sejajar dengan perubahan umur. pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk KSSR.KSSR Terap 1Malaysia KURIKULUM baru sekolah rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan diperkenalkan pada 2011 dengan subjek yang lebih sedikit tetapi menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan. Buat peringkat permulaan. KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras. 18 . sebanyak 500 buah sekolah telah menjalani uji rintis mulai 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009. kognitif. KSSR akan mula diperkenalkan dan diterapkan kepada murid tahun satu kerana kesesuaian murid tersebut yang baru menduduki alam persekolahan atau peringkat awal pendidikan mereka. menulis. perkembangan sosioemosi. fizikal. Kurikulum tersebut bakal menggabungkan beberapa subjek menjadi satu selain turut akan memperkenalkan satu subjek baru yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik.

19 . tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai kemahiran 4M. kognitif. kerohanian. sahsiah. sikap dan nilai. Pada peringkat ini pula. perkembangan sosioemosi. kemahiran asas ICT. fizikal. Selain itu. kerohanian. KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk menyediakan mereka memasuki alam persekolahan selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak prasekolah.Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M. kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara. fizikal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->