P. 1
Falsafah Pendidikan

Falsafah Pendidikan

|Views: 183|Likes:
Published by Qhushairy Izairy

More info:

Published by: Qhushairy Izairy on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

1.

0 PENDAHULUAN Menurut Ornstein dan Hunkin (1988), kurikulum merupakan satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati. Manakala menurut Mohd Daud (1995), kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. Kamus Dewan edisi keempat pula mentakrifkan kurikulum sebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah atau senarai kesemua mata pelajaran di sekolah. Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Pada tahun 1983, Kurikulum sekolah rendah mula diperkenalkan dengan menggunakan nama Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Pada tahun 1993, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan. Pada tahun 2003, KBSR disemak semula kerana dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Pada tahun 2010, KBSR telah disemakan dan digubal semula menjadi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). KSSR merupakan satu transformasi pendidikan, iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Ini bermakna kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat menfokuskan kepada proses memperkembangkan potensi individu daripada pelbagai sudut.

1

terdapat dua aspek yang harus memberi perhatian supaya dapat melaksanakan strategi P&P dengan lancar iaitu aspek kemudahan fizikal dalam kelas dan aspek sosio-emosi. Manakala aspek sosio-emosi ditekankan pemupukan kemesraaan antara murid dengan guru serta menggalakkan dan mendorongkan murid belajar. Prinsip kedua ialah perkembagan individu secara menyeluruh yang bermaksud keperluan JERI dipenuhi oleh murid melalui semua mata pelajaran untuk memperkembangkan potensi individu.1 Prinsip Terdapat empat prinsip dalam pembentukan dan penggubalan KBSR yang selari dengan prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan ( FPK ). strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR bertujuan untuk mengambil kira kebolehan murid yang berbeza. dan intelek yang disebut dengan mesra ialah JERI. Bidang kedua ialah bidang manusia dan alam keliling yang bertujuan untuk mengutamakan komponen kerohanian. KBSR memperkenalkan tiga bidang pembelajaran iaitu bidang komunikasi untuk mementingkan komponen kemahiran asas. Bidang ketiga ialah perkembangan diri individu yang mengutamakan komponen kemahiran hidup.2 Struktur dan Bidang Pelajaran Dari segi struktur KBSR. Prinsip pertama ialah pendekatan bersepadu yang bermaksud penggabungjalinan unsurunsur kemahiran. Seterusnya. ianya boleh dilihat dari dua aspek iaitu bidang dan komponen. Prinsip keempat ialah pendidikan sama untuk semua murid yang bermaksud kokurikulum yang sama diikuti oleh tahap persekolahan yang sama. Jadi. Seterusnya. rohani. emosi.0 KBSR 2. 2.3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ( P & P ) Di samping itu. nilai dan sikap. prinsip ketiga ialah pendidikan seumur hidup yang bermaksud proses belajar berlaku secara berterusan dan tidak terkawal dari segi jangka masa dan tempat. Aspek kemudahan fizikal dalam kelas bererti penyusunan ruang pembelajaran secara kreatif dan sebagainya.2. pengetahuan dan nilai dari segi jasmani. 2. kesenian dan kesihatan. 2 . strategi pengajaran dan pembelajaran yang ditekankan dalam KBSR adalah guru-guru harus memahami prinsip-prinsip dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berfungsi sebagai garis panduan guru.

3. Walaupun prinsip KSSR ini berasaskan prinsip KBSR tetapi ianya dapat penambaikan. sikap dan nilai harus dihayatikan. kemahiran dan nilai. pendidikan seumur hidup dan pendidikan yang sama untuk semua murid.kepercayaan. Tunjang terakhir ialah keterampilan diri.0 KSSR 3. kreativiti.2 Struktur Struktur KSSR adalah berasaskan enam tunjang. pendekatan bersepadu. Tunjang yang seterusnya ialah perkembangan fizikal dan estetika. tujuan kandungan KSSR adalah sesama dengan tujuan kandungan KBSR tetapi ianya berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran dan peruntukan masa . Tunjang yang keempat ialah kerohanian. 3 . Tunjang pertama ialah komunikasi yang bertujuan untuk penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bertulis semasa berinteraksi. Tunjang kedua ialah literasi sains dan teknologi yang berkaitan dengan penguasaan sains. Ia merangkumi dua unsur iaitu perkembangan jasmani dan kesihatan dan pemupukan daya imaginasi. Tunjang kelima ialah kemanusiaan iaitu penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. bakat dan apresiasi. Jadi. sikap dan nilai untuk menyatakan amalan agama. Manakala standard pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. kemahiran dan sikap saintifik dengan menggunakan bahan teknologi seperti LCT.3 Bidang Pelajaran Di samping itu. negara dan global serta penghayatan semangat patriotisme dan perparduan. perkembangan individu secara menyeluruh. Ia bertujuan untuk pemupukan kepimpinan dan sahsiah melalui akitiviti kurikulum dan kokurikulum. 3. 3.1 Prinsip ( Sama dengan KBSR ) Prinsip KSSR ini adalah selaras dengan FPK dan berasaskan prinsip KBSR iaitu. bidang pelajaran KSSR dalam masa kini mementingkan dua perkara iaitu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan bererti penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.

Aspek kedua ialah kaedah pentaksiran. pembelajaran secara kontekstual.4 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran yang ditekankan dalam KSSR ialah aspek pedagogi dan kaedah pentaksiran. Kesembilan-sembilan pendekatan ini bertujuan selari dengan KBSR iaitu mengambilkira aspek kepelbagaian murid semasa mereka belajar. aplikasi kecerdasan pelbagai dalam P&P. pembelajaran masteri dan belajar cara belajar. pengajaran berasaskan kajian masa depan. Guru harus menggunakan kaedah pentaksiran untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajarannya. pembelajaran secara konstruktivisme.3. penggunaan TMK. Aspek pedagogi ini telah menekankan 9 pendekatan semasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran iaitu kemahiran berfikir dalam P&P. pembelajaran akses kendiri. 4 .

Modul teras asas 2. Mata pelajaran teras 2.2 Perbezaaan Kurikulum Ciri-ciri Bahan kurikulum Struktur KBSR Sukatan Pelajaran 1. objektif antara KBSR dan KSSR juga tidak melari tujuannya iaitu membolehkan murid menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris serta berusaha memperolehi ilmu pengetahuan. harmonis dan berakhlak mulia. menulis 1.4. Persamaan ketiga ialah prinsip antara KBSR dan KSSR. Literasi sains 3. sikap dan nilai 5. rohani.membaca. Kedua-dua matlamat ini adalaah memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh.0 PERBANDINGAN KBSR DAN KSSR 3. Perkembangan fizikal dan estetika 4. menulis. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. 3. Manusia dan alam sekeliling 3. membaca. Perkembangan diri individu KSSR Dokumen Standard Kurikulum 1. kreatif dan inovatif 5 . Komunikasi 2. Prinsipprinsip tersebut juga merangkumi pendekatan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. Mata pelajran wajib 3. Kemanusiaan 6. Modul teras tema 3. Modul elektif 4M Mengira. perkembangan individu secara menyeluruh. Kerohanian. Mata pelajaran tambahan Fokus pembelajaran 3M mengira. Komunikasi 2. seimbang dan bersepadu. Keterampilan diri Organisasi kurikulum 1. Selain itu. menaakul Penekanan Pemikiran kreatif dan kritis Pemikiran kritis. pendidikan seumur hidup dan pendidikan yang sama untuk semua murid.1 Persamaan Persamaan antara KBSR dan KSSR ialah matlamat.

Perbezaan pertama ialah bahan kurikulum. KBSR hanya memberi fokus pada 3 M sahaja iaitu mengira. Manakala KSSR membahagikan mata pelajaran ini kepada 3 modul iaitu modul teras asas seperti Bahasa Ibunda dan sebagainya. perkembangan fizikal dan estetika. Perbezaan kelima ialah penekanan. KSSR dapat menambahkan menaakul masuk dalam 3 M menjadi 4 M. kemanusiaan dan ketermpilan diri. kerohanian. mata pelajaran wajib. Sebagai contoh. Disebabkan perubahan organisasi kurikulum dan strukturnya. manusia dan alm sekeliling serta perkembangan diri individu manakala struktur KSSR meliputi 6 tunjang iaitu komunikasi. sikap dan nilai. 6 . Perbezaan keempat ialah fokus pembelajaran. Misalnya. KBSR menekankan kemahiran berfikir kreatif dan kritis manakala KSSR berfokus pada pemikiran kritis. Struktur KBSR meliputi 3 bidang sahaja iaitu komunikasi. KBSR menggunakan sukatan pelajaran untuk menjalankan proses P & P manakala KSSR menggunakan dokumen standard kurikulum iaitu standard kandungan dan standard pembelajaran. modul elektif iaitu bahasa pilihan.Walaupun mempunyai banyak perbezaan antara KBSR dengan KSSR tetapi saya hanya berfokus pada lima elemen yang terpentingnya. mata pelajaran teras dan mata pelajaran tambahan. membaa dan menulis. KBSR memperkenalkan tiga jenis mata pelajaran iaitu. Perbezaan ketiga ialah organisasi kurikulum. modul teras tema seperti muzik dan sains. kreatif dan inovatif untuk menghasilkan insan yang seimbang. Perbezaan kedua ialah struktur. literasi sains.

Implikasi yang pertama adalah dapat meningkatkan penguasaan bahasa murid-murid sekolah rendah khususnya dalam Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Menurut Datu Dr Julaihi Bujang. Selain itu. Jadi. ianya dapat mencapaikan prinsip pertama iaitu pendekatan bersepadu yang berkaitan dengan unsur merentasi kurikulum. KSSR diorganisasikan dalam bentuk modular di mana kandungan pembelajaran disediakan dalam modul telah menggantikan buku teks serta kandungan modul boleh ditambahkan dan dikurangkan dengan tanpa menjejaskan keseluruhan modul. ianya akan dapat menyenangkan guru semasa melaksanankan P&P dalam KSSR dan lebih menarik. Sebagai contoh. seronok dan bermakna. Seterusnya. penyakit seksual berjangkit. HIV. murid-murid akan mengetahui mengelakkan hubungan seksual. Dokumen kurikulum ini dapat mengambilkira segala aspek proses P&P di dalam dan di luar bilik darjah. Jadi. PPSMI telah menjalankan kaedah penggunaan dua bahasa dalam mata pelajaran Matematik dan Sains. fantasi.0 IMPLIKASI TERHADAP PERUBAHAN KURIKULUM Pada pandangan saya. perkembangan manusia dapat mendedahkan murid mengenai pengetahuan sistem reproduktif manusia. Selain itu. pelaksanaan transformasi KSSR ini dapat memberikan implikasi yang banyak. kerajaan telah memberikan peruntukan masa yang lebih dalam subjek Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris semasa KSSR dijalankan. beliau menyatakan pengetahuan mengenai pendidikan seks hanya mewakili 75 peratus daripada keseluruhan pengisian kurikulum baru subjek berkenaan. AIDS. Di samping itu. perhubungan pula menjurus mengenai kasih sayang dan persahabatan. 7 . manakala kebolehan dalam membuat keputusan menjadi pengisian kepada tunjang kemahiran kendiri. Sebabnya ialah KSSR digubalkan dalam bentuk dokumen kurikulum iaitu standard kandungan dan standard pembelajaran. implikasi ketiga ialah penyampaian ilmu dan penerapan nilai merentasi kurikulum dapat dicapaikan dengan lebih lancar kerana penambahan pendidikan seks akan menumpang dalam mata pelajaran yang lain semasa pelaksanaan P&P KSSR. Jadi. Implikasi kedua ialah pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan interaktif. Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum.5. Murid turut didedahkan mengenai perkahwinan dan kekeluargaan yang merangkumi tanggungjawab sebagai ibu bapa. kehamilan.

saya berkeyakinan sistem pendidikan ini iaitu KSSR akan lebih baik daripada sistem pendidikan Negara yang lain dan ianya dapat memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. KSSR juga memperkenalkan 4M iaitu membaca. KSSR dapat mengembangkan kebolehan dan ilmu pengetahuan murid lebih luas daripada KBSR. bahan kurikulum yang fleksible akan dapat memupuk murid-murid mengembangkan daya imaginasinya kerana daya imaginasinya tidak dikawal oleh sukatan pelajaran yang terhad. mengira. 8 . menulis dan menaakul dalam subjek matematik dan sains manakala KBSR hanya memperkenalkan 3 M sahaja. kemanusiaan. KBSR hanya memperkenalkan tiga bidang sahaja. KSSR ini akan dapat meningkatkan minat pembelajaran murid. sikap dan nilai. Jadi. KSSR juga menggunakan bahan kurikulum yang fleksible iaitu dokumen standard kurikulum manakala KBSR menggunakan bahan kurikulum yang terkawal iaitu sukatan pelajaran. Sebabnya dari aspek struktur. Jadi. fizikal dan estetika dan literasi sains dan teknologi. Manakala KSSR dapat mengembangkan bidangbidangnya menjadi tujuh bidang iaitu komunikasi. Selain itu. Kesimpulannya.Implikasi yang terakhirnya ialah minat pembelajaran murid-murid akan dapat meningkat semasa pelaksanaan KSSR. kerohanian. Tegasnya. keterampilan diri. Selain itu.

5. KSSR akan dapat melatihkan kemahiran dan menambah ilmu pengetahuan murid-murid supaya mereka dapat menghadapi cabaran dalam masa yang akan datang. Jadi. Oleh itu. KSSR akan memberi kesan yang positif sekiranya pihak-pihak yang berkenaan memberi kerjasama. Selain itu. guru dan sebagainya haruslah memberikan komitmen dengan sepenuhnya kepada kerajaan dan Kementerian Pelajaran Malaysia. (1770 patah perkataan ) 9 . semua pihak yang berkenaan seperti ibu bapa.0 KESIMPULAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan melahirkan dan memupuk sahsiah murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi JERI iaitu jasmani. rohani dan intelek. emosi.

saya dapat mengetahui matlamat KSSR dalah satu usaha untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi JERI. saya menyangka bahawa soalan ini sangat mudah menjawab. sebelum ini saya kurang memahami perkara KSSR. Sepanjang proses membuat tugasan ini. Jadi. Selepas penerangan yang begitu jelas daripada pensyarah mata pelajaran EDU 3101 iaitu Falsafah Pendidikan di Malaysia. saya dapati bahawa setiap apa yang saya pelajari selama ini bukan mudah untuk difahami. Ketika saya menerima tugasan ini saya tidak mengetahui cara memulakanya seperti yang dikehendaki oleh pensyarah penyelia. saya telah berjaya memahami sedikit sebanyak aspek-aspek yang mengakibatkan perubahan kurikulum dari KBSR ke KSSR. pada tahun ini saya dapat menerima tugasan ini tentang perubahan kurikulum dari KBSR ke KSSR. berkat usaha yang tidak pernah padam saya berjaya menyiapkan tugasan ini seperti yang dikehendaki. Saya sentiasa tertanya-tanya diri sendiri apakah aspek-aspek perubahan KBSR ke KSSR pada tahun 2011? Nasib baiklah. 10 . Selain itu. Tugasan ini telah mencetuskan perasaan ingin tahu saya. Sebagai contoh. Perkara ini adalah paling menarik saya. Ketika memulakan kelas bersama pensyarah penyelia. Selain daripada itu.REFLEKSI Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hatinya kepada kawan-kawan saya dan juga berasa bersyukur kerana saya dapat menyiapkan tugasan ini dalam tempoh masa yang ditetapkan. penerangannya memudahkan saya merangka setiap proses untuk melaksanakan tugasan ini. KUTTY. saya baru menyedari bahawa soalan ini harus membuat bacaan yang banyak supaya dapat menjawab dan mendapat ilmu pengetahuan yang mendalam. Apa yang dapat saya gambarkan semasa menerima tugasan ini ialah saya teruja untuk membuat tugasan ini kerana saya memang berminat tentang perubahan kurikulum dari KBSR ke KSSR. Namun. Apa yang saya dapat pelajari daripada tugasan ini ialah KSSR amat mementingkan enam tunjang semasa perubahan kurikulum. ENCIK KAMARULZAMAN BIN MOHD. Selepas analisis. banyak halangan yang terpaksa saya hadapi sama ada dari segi masa dan sumber serta pemilihan isi tentang persamaan dan perbezaan antara KBSR dengan KSSR semasa saya menerima tugasan ini.

saya dapat mengetahui bahawa saya mempunyai banyak kelemahan. saya berharap kesilapan-kesilapan dalam tugasan ini dapat dimaafkan oleh tuan terutamanya refleksi ini. Jadi sumber rujukan yang saya peroleh juga terhad kerana hanya bergantung kepada internet. sesetengah ayat agak susah difahami. Kesimpulannya. Jadi. perkara-perkara dan persoalan-persoalan yang disoal dalam tugasan saya tidak dapat dijelaskan dengan tepat. Di samping itu. Saya berjanji saya akan meningkatkan kemahiran tatabahasa saya dan struktur ayat supaya bahasa saya tidak mempunyai unsur tatabahasa cina. tatabahasa saya dan struktur ayat saya agak lemah. Ianya banyak membantu saya menerangkan dengan lebih mendalam tentang persamaan dan perbezaan antara KBSR dengan KSSR. Sebagai contoh. sumber adalah terhad. Walaubagaimanapun. Saya juga dapat memperoleh isi-isi dalam laman web Kementerian Pelajaran Malaysia. Seperti yang kita tahu. Selain itu. Kelebihan membuat kerja kursus ini ialah saya dapat mengetahui KSSR dengan lebih jelas dan ianya dapat membantu saya menjawab segala soalan tentang perubahan kurikulum dalam peperiksaan yang akan datang. Saya biasanya menggunakan tatabahasa cina terus menterjemahkan kepada bahasa Melayu. berakhlak mulia dan berilmu supaya dapat menyumbang tenaga mereka kepada Negara kita. sepanjang proses melaksanakan tugasan ini saya terpaksa berkorban sama ada dari segi masa. kewangan dan sebagainya tetapi saya tidak serik disebabkan oleh tugasan ini kerana saya dapat mempelajari ilmu yang lagi banyak tentang KSSR. Jadi persoalan-persoalan yang disoalkan agak sukar untuk dijawab. Tegasnya. Selepas menyiapkan tugasan ini. KSSR merupakan masalah baru kurikulum bagi tahun 2011 ini. tenaga. Jadi. transformasi kurikulum ini akan dapat menghasilkan insan yang berseimbang iaitu berketerampilan.Masalah yang saya dihadapi ialah kekurangan sumber. saya berpendapat bahawa KSSR dapat memberikan implikasi yang baik selepas membuat bacaan yang banyak. akhbar serta beberapa responden yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan KSSR. saya dapat mengetahui kurikulum kita harus sentiasa berubah supaya dapat mengatasi masalah pendidikan dan masalah murid yang semakin meruncing ini. Jadi. Saya berasa bangga dan berpuas hati kerana tugasan saya adalah paling sempurna dan terbaik kerana saya telah menggunakan seluruh tenaga 11 .

saya akan memperbaiki diri dan sentiasa menghasilkan tugasan yang cemerlang dalam setiap subjek. saya berjanji bahawa saya akan menyebarkan segala maklumat tentang perubahan kurikulum dari KBSR ke KSSR kepada murid-murid saya dalam masa yang akan datang. Akhirnya. Setiap sesuatu yang kami miliki seharusnya kita pelihara dan dijaga dengan baik. terutamanya sekali. ENCIK KAMARULZAMAN. Selain itu. saya amat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam sepanjang masa menyiapkan tugasan ini. apa yang paling membuat saya teruja adalah saya boleh mengkaji tugasan ini dan juga dapati ilmu-ilmu yang selama ini saya langsung tidak mengetahui serta dapat memahami subjek ini dengan lebih mendalam. Selain itu. pensyarah penyelia saya. Selepas saya menyiapkan tugasan ini.membuat tugasan ini. Sekian terima kasih. 12 . Saya juga berharap agar perubahan kurikulum ini yang digubal oleh kerajaan dapat memberi impak yang positif kepada semua pihak terutama kepada murid dan tidak akan membebankan sesetengah pihak.

Bhd. Tiada nama. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia ( PISMP ). Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Asas Kemahiran Berbahasa KBSR Jilid 3. ( 1992 ). ( 2008 ).. ( 1992 ). Petaling Jaya : Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Hulu Kelang : Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Ee Ah Meng ( 1988 ). 13 ... ( 2003 ). Mok Soon Sang. Puchong : Penerbitan Multimedia Sdn. Ee Ah Meng. Mok Soon Sang. Bhd. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. ( 2011 ). Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn.BIBLIOGRAFI SUMBER BUKU Choong Lean Keow. Bhd. Syed Ismail Syed Mustafa & Ahmad Subki Miskon. Hulu Kelang : Percetakan Dewan dan Pustaka. Shah Alam : Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Asas KBSR II Jilid 2.. Tiada nama. ( 1992 ). Pendidikan Di Malaysia. Mok Soon Sang. Pengantar Teras Pendidikan.. ( 2011 ). ( 2004 ). Tiada nama. Bhd. Pendidikan Di Malaysia III.. Petaling Jaya : Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. ( 2011 ). Pendidikan Di Malaysia ( PISMP ). Asas KBSR I Jilid 1. Ilmu Pendidikan Sekloah Rendah ( KPLI ). Bhd. Penghantar Pendidikan.

http://www. http://www.tripod. ( 31 January 2011 ). KSSR kurangkan tekanan peperiksaan. Mohd. ( 30 November 2010 ).my/v3/berita-semasa-2009/panduan- melaksanakan-modul-elektif-di-sk. http://pengajianam900. Kurukulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR ).html diakses pada 9 Mac 2012. Berita Harian: 500.com/t31-peperiksaan-vs-pentaksiran diakses pada 9 Mac 2012.000 murid Tahun Satu sesi 2011 diajar pendidikan . Peperiksaan Vs Pentaksiran. Kurikulum baru sekolah rendah dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah ( KSSR ) akan diperkenalkan pada 2011. http://www. http://psbtpnsarawak.my/bharian/articles/500_000muridTahunSatusesi2011 diajarpendidikanseks/Article/ diakses pada 9 Mac 2012. ( 2008 ). Izab.akademikpahang.com. bina modal insan berkesan. 14 . http://pismppjkjan2007. Puan Lela. Panduan Melaksanakan Modul Elektif di SK.bharian.html diakses pada 9 Mac 2012. Psbtpnsarawak. Fadzly Mohd.forumotion. Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ( PKSR ) : Pemulihan.net/index. http://www. Pengayaan dan Pendidikan Inklusif.edu.com/2011/01/31/kssrkurangkan-tekanan-peperiksaan-bina-modal-insan-berkesan/ diakses pada 9 Mac 2012.com/doc/14586713/Penilaian-KendalianSekolah-Rendah-PKSR-Pemulihan-Pengayaan-Dan-Pendidikan-Inklusif diakses pada 9 Mac 2012. Khairul Hazman Taha.stsaraswathy.scribd.com/sukatan-pelajaran. ( 11 Januari 2011 ).SUMBER INTERNET Khairina Yasin.wordpress.php/blog-layout/39- frontpage/127-info-sekolah diakses pada 9 Mac 2012. ( 25 May 2010 ).

LAMPIRAN 15 .

Sikap dan Nilai  Modul Fizikal dan Estetika  Modul Sains dan Teknologi  Modul Kemanusiaan Bentuk Organisasi Berasaskan mata pelajaran Kandungan  Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran  Penegasan dan penekanan kepada pendekatan berikut:  Kemahiran Berfikir dalam P&P  Kemahiran Berfikir dalam P&P  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam  Penggunaan TMK P&P  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Penggunaan TMK  Pedagogi  Pembelajaran Secara Konstruktivisme  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa  Pembelajaran Secara Kontekstual Depan  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Secara Konstruktivisme  Pembelajaran Masteri  Pembelajaran Secara Kontekstual  Belajar Cara Belajar  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Masteri  Belajar Cara Belajar Peruntukan  Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran Masa khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris  Dijalankan secar a berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam Kaedah  Penekanan yang ketara kepada pembelajaran Pentaksiran pentaksiran sumatif  Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik 16 .PERBEZAAN ANTARA KBSR DAN KSSR Aspek KBSR  Komunikasi  Manusia Dengan Alam Sekelilingnya  Perkembangan Diri Individu KSSR  Komunikasi  Kerohanian. Sikap dan Nilai  Kemanusiaan  Keterampilan Diri  Perkembangan Fizikal dan Estetika  Sains dan Teknologi  Tahap I  Modul Teras Asas  Modul Teras Tema  Modul Elektif  Tahap II  Modul Komunikasi  Modul Komunikasi Elektif  Modul Kerohanian.

2) Beberapa subjek digabungkan menjadi 1 subjek 3) Satu subjek baru diperkenalkan yang bertema Semangat Kenegaraan dan Patriotik 4) Pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks 5) Membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras.Aspek KBSR KSSR  Sukatan Pelajaran  Dokumen Kurikulum  Huraian Sukatan Pelajaran  Standard Kandungan  Kandungan Bahan  Standard Pembelajaran  Hasil Pembelajaran  Cadangan Aktiviti P&P  Buku Teks  Buku Teks Pengurusan  Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan Kurikulum kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat. menulis. perkembangan sosioemosi. perkembangan sosioemosi.membaca. dan kemahiran ICT. kerohanian. Kelebihan KSSR 1) Subjek yang lebih sedikit tetapi menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. Sementara Tahap 2Tahun 4 hingga 6 akan tertumpu kpd pengukuhan dan aplikasi 4M. sikap dan nilai. 17 . Tambahan info daripada guru besar sekolah Aina * Pelajaran Bahasa Melayu ditukar kepada Pelajaran Bahasa Malaysia * Penerangan banyak menggunakan paparan skrin komputer berbanding buku teks * Pembelajaran Matematik dan Sains menggunakan Bahasa Malaysia dan bukan Bahasa Inggeris Rangka Perlaksanaannyer Tahap 1Tahun 1 hingga 3 akan tertumpu kpd penguasaan 4M. mengira & menaakul. sikap dan nilai. kerohanian. fizikal. fizikal. kemahiran asas ICT. kognitif. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif.

KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras. fizikal. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. sebanyak 500 buah sekolah telah menjalani uji rintis mulai 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009. kognitif. sikap dan nilai. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Melalui KSSR katanya. Kurikulum tersebut bakal menggabungkan beberapa subjek menjadi satu selain turut akan memperkenalkan satu subjek baru yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik. pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk KSSR. perkembangan sosioemosi. 18 . menulis. KSSR akan mula diperkenalkan dan diterapkan kepada murid tahun satu kerana kesesuaian murid tersebut yang baru menduduki alam persekolahan atau peringkat awal pendidikan mereka.KSSR Terap 1Malaysia KURIKULUM baru sekolah rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan diperkenalkan pada 2011 dengan subjek yang lebih sedikit tetapi menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Penerapan dari peringkat awal akan membantu memudahkan perjalanan serta pembelajaran murid-murid tersebut yang akan melangkah ke tahun-tahun seterusnya sejajar dengan perubahan umur. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. kerohanian. Sebanyak 50 buah sekolah akan menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnya akan menjalani uji rintis dalam mata pelajaran terpilih. Buat peringkat permulaan. KSSR tidak akan menggantikan tetapi beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata. Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan.

Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M. 19 . kerohanian. tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai kemahiran 4M. Pada peringkat ini pula. sikap dan nilai. kemahiran asas ICT. KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk menyediakan mereka memasuki alam persekolahan selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak prasekolah. kognitif. fizikal. Selain itu. kerohanian. fizikal. perkembangan sosioemosi. kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara. sahsiah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->