PENGERTIAN ILMU KALAM DAN RUANG LINGKUP ILMU KALAM

A. Pengertian Ilmu Kalam Ilmu Kalam adalah salah satu bentuk ilmu keislaman Kajian dalam ilmu kalam terfokus pasa aspek ketuhanan (devesivasinya) atau bentuk karena itu disebut teologi dialetika, dan rasional. Secara harfiah kata kalam artinya pembicaraan tetapi bukan dalam arti pembicaraan sehari-hari (omongan) melainkan pembicaraan yang bernalar dan logika (akal). Ilmu Kalam adalah Ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan (agama islam) dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu Kalam adalah Ilmu yang membahas soal-soal keimanan yang sering juga disebut Ilmu Aqaid atau Ilmu Ushuluddin. 1. Rasionalitas 2. Logis Beberapa ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan argument mereka masing-masing tentang definisi Ilmu Kalam : Menurut Al-„iji Ilmu Kalam adalah Ilmu yang memberi kemampuan untuk menetapkan aqidah agama (Islam) dengan mengajukan argument untuk melenyapkan keraguan-keraguan. Menurut Ibnu Khaldun Ilmu Kalam adalah Ilmu yang mengandung argument-argument rasional untuk membela Aqidah-aqidah Imanya dan mengandung penolakan terhadap golongan bid‟ah (perbuatan-perbuatan baru tanpa contoh) yang didalam aqidah menyimpang dari mazhab salah dan ahli sunnah. Menurut Fu‟at Al-Ahwani Ilmu Kalam adalah memperkuat aqidah agama dengan ajaran-ajaran yang rasional.

2. Materi Kajian Ilmu Kalam Dari definisi diatas dipahami bahwa materi kajian ilmu kalam ialah jama‟ak aqoid artinya apa yang dipercayai dan diyakini oleh hati manusia.

4. BEBERAPA PENGERTIAN DASAR DALAM ILMU KALAM a. Ilmu Tauhid Sebab penamaan Ilmu Tauhid karena ilmu ini membahas masalah keesaan Allah SWT. Penggunaan dalil aqli yang sebegitu rupa hingga sedikit penggunaan dalil naqli c. . adalah salah satu bagian yaitu I‟tiqodun biannallahata‟ala waahidada laasyariikalah. Sebab-sebab Penamaan 1. 3. Dan perhatian Tuhan dengan Alam semeseta karena teologi sangat luas sifatnyat. Teologi Islam Karena teologi membicarakan zat Tuhan dari segalah aspeknya. Persoalan Qodimiyah Kalamullah b. . II. Apakah Alquran itu Qodim (dahulu) atau Hadits (baru) a. Atau yang membahas pokok-pokok Agama.Menurut Jahmiyah dan As‟ariyah iman hanyalah tasdik membenarkan di dalam hati. malik iman adalah iq‟tiqoh sesuatu yang diyakini di dalam hati. Ilmu Ushuluddin Sebab penamaan ilmu ushuluddin terfokus pada aqidah atau keyakinan Allah SWT. itu Esa Shifa. diucapkan dengan lisan di amalkan dengan anggota tubuh) Apabila iman berdiri sendiri maka yang dimaksud iman yang mencangkup dimensi hati lisan dan . Ilmu kalam karena membahas tentang ketuhanan yang logika maksudnya dalil-dalil Aqliyah dari permasalahan sifat kalam bagi Allah seperti persoalan.Menurut Ulama Salaf termasuk Imam Syafi‟i dan ahmad. Iman . Esa Af‟al dll. Penggunaan metode argumentasi yang menyerupai mantiq 2. Teologi setiap agama bersifat luas maka bila di pautkan dengan islam (teologi islam) pengertiannya sama dengan Ilmu Kalam di sebut pula ilmu jaddal (debat) ilmu alqoid dll.Menurut Imam Hanafi Iman hanyalah I‟tikod sedangkan amal bukti iman tetapi tidak dinamai iman.3.

serta memberi pengaruh bak tingkah laku dan perbuatan pemiliknya sehari‬‬‫.‫)‪amal (Al-Mukminun : 3) iman berarti Iq‟tiqoh (keyakinan‬‬ ‫‪.Iman adalah kepercayaan yang meresap kedalam hati dengan penuh keyakinan tidak bercampur‬‬ ‫‪syak dan keraguaan.Secara harfiah iman berasal dari bahasa arab yang artinya kepercayaan atau keyakinan yaitu‬‬ ‫.‪hadits ketika nabi ditanya jibril tentang iman‬‬ ‫ل ٌس ال بر أن ت ول وا وجوهكم ق بل ال م شرق وال م غرب ول كن ال بر من آمن ب اهلل وال ٌوم اآلخ ر وال مآلئ كة‬ ‫واب ن ال س ب ٌل وال ك تاب وال ن ب ٌ ٌن وآت ى ال مال ع لى ح به ذوي ال قرب ى وال ٌ تامى وال م ساك ٌن‬ ‫وال سآئ ل ٌن وف ً ال رق اب وأق ام ال ص الة وآت ى ال زك اة وال موف ون ب عهدهم إذا عاهدوا وال صاب رٌ ن ف ً‬ ‫ال بؤ ساء وال ضراء وح ٌن ال بؤس أول ئك ال ذٌ ن صدق وا وأول ئك هم ال م ت قون(177)‬ ‫ٌ ا أٌ ها ال ذٌ ن آم نوا ك تب ع ل ٌ كم ال ق صاص ف ً ال ق ت لى ال حر ب ال حر وال ع بد ب ال ع بد واألن ثى ب األن ثى‬ ‫ن ع فً ل ه من أخ ٌه شًء ف ات باع ب ال م عروف وأداء إل ٌه ب إح سان ذل ك ت خ ف ٌف من رب كم ورحمة ف من ف م‬ ‫اع تدى ب عد ذل ك ف له عذاب أل ٌم(178‬ ‫ول كم ف ً ال ق صاص ح ٌاة ٌ ا أول ً األل باب ل ع ل كم ت ت قون(179)‬ ‫ك تب ع ل ٌ كم إذا ح ضر أحدك م ال موت إن ت رك خ ٌرا ال و ص ٌة ل لوال دٌ ن واألق رب ٌن ب ال م عروف ح قا ع لى‬ ‫ت ق ٌن(180)ال م‬ ‫سم ٌع ع ل ٌم(181)‬ ‫ف من ب دل ه ب عدما سم عه ف إن ما إث مه ع لى ال ذٌ ن ٌ بدل ون ه إن هللا‬ ‫ف من خاف من موص ج ن فا أو إث ما ف ؤ ص لح ب ٌ نهم ف ال إث م ع ل ٌه إن هللا غ فور رح ٌم(182)‬ ‫: ‪Tarjamah‬‬ . Pokok-pokok Iman‬‬ ‫‪Sumber pokok iman terambil dari Al-baqarah 177 Al-Baqarah 285 dan secara kronologis dalam‬‬ ‫.‪maksudnya meyakini secara pasti tanpa sedikit keraguan‬‬ ‫‪.‪hari‬‬ ‫‪b.

mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya). hendaklah (yang mema‟afkan) mengikuti dengan cara yang baik. nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. 179. musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta. apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut. dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. hari Kemudian. Diwajibkan atas kamu. (akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema‟afan dari saudaranya. dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. 180. Hai orang-orang yang beriman. malaikat-malaikat. diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. . kitabkitab. dan (memerdekakan) hamba sahaya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. anak-anak yatim. akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. 178. Maka tidaklah ada dosa baginya. lalu ia mendamaikan[113] antara mereka. orang merdeka dengan orang merdeka. Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka baginya siksa yang sangat pedih[111]. penderitaan dan dalam peperangan. berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma‟ruf[112]. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu. 182. 181. dan wanita dengan wanita. setelah ia mendengarnya. berlaku berat sebelah atau berbuat dosa. Hai orang-orang yang berakal. dan menunaikan zakat. orang-orang miskin. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu. jika ia meninggalkan harta yang banyak. hamba dengan hamba.177. mendirikan shalat. dan hendaklah (yang diberi ma‟af) membayar (diat) kepada yang memberi ma‟af dengan cara yang baik (pula). Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. supaya kamu bertakwa.

Pengertian Kufur Kafir adalah panggilan bagi orang yang tiada iman menurut Islam. Kafir Munafik Munafik berasal dari bahasa arab yang artinya menyembunyikan dalam hati. ketidakcocokan antara perkataan dan perbuatan. Sebelum Al-Qur‟an datang dan setelah Al-Qur‟an datang mereka mengingkari sebagai kitab Allah yang mena‟subkan (menghapuskan aturan kitab terdahulu) . Kafir Kitaby Kafir Kitaby adalah ahli yang beriman kepada kitab yaitu orang yang beriman kepada Allah SWT. Waktu 4. Kafir Musyrik Kafir musyrik adalah seorang yang mempunyai tuhan lebih dari satu dan menetapkan persekutuan. 3. 2. Kafir Munafik adalah menzhahirkan apa yang bertentangan dengan hatinya. Maksudnya orang itu tidak beriman tetapi menyatakan iman yang bertentangan dengan hati nurani (Al-baqarah : 10). berlawanan dengan lahiriyah. lain dimulut lain dikata lain diperbuat. Sedangkan kufur menurut bahasa adalah menutupi sedangkan menurut istilah menutup –nutupi nikmat dan kebenaran baik kebenaran dalam arti Tuhan maupun ajarannya melalui Rosul. Zalim 3. Macam-macam Kafir 1. adapun karakteristik orang yang musyrik adalah sebagai berikut : 1. Murtad Murtad adalah kembali dan menjauhi islam maksudnya seseorang yang beriman kemudian kafir kembali disebut juga millah. Sistem Ibadah 4. Kufur a. b.2. Penutupan Pintu Hati 2.

Nifaq a. Sifat munafik menurut hadits Bukhari Muslim Abdullah Umar a. 7. Kafir Dahari Kafir Dahari adalah orang mempecayai kekalnya masa dan keadaan serta menyandarkan kejadiankejadian di ala mini pada masa. Nifak Amali adalah keyakinan dan keimanan seseorang itu terhadap islam ada dan tetap terpelihara baik secara lahir maupun batin tetapi karna dia manusia awam kadang-kadang terwujud sifat kemunafikkan dalam pola hidupnya sehar-hari. serta percaya dan mengerjakan pokok-pokok Islam tetapi menyembunyikan keinginannya dan juga menetang serta merusak agama Islam dari dalam. jika diperintah setia tapi curang tetapi kalau menurut Bukhari Muslim dari Abu Khurairah ada tiga yaitu : . Kafir Mu‟atil (ateis) Kafir Mu‟atil adalah tidak percaya adanya Tuhan segala yang ada dialam ini tidak ada yang menjadikan melainkan terjadi sendirinya. (Al-Fatah : 11). kalau dipercayai hianati d. b. 6. Kafir Zindiq Kafir Zindiq adalah keadaan pura-pura beriman maksudnya seseorang mengakui kerasulan Muhammad SAW. kalau bicara dusta b. cerminan dari kehendak hati yang sebenarnya.5. kalau berjanji ingkar c. intinya kafir ini adalah seorang yang mendustakan rasul dan kerasulan nabi Muhammad SAW. 2. Nifak Kuddin adalah secara lahiriyah menyatakan Iman tetapi pada batinya ingkat/kufur amalamal di dorong oleh rasa-rasa tertentu bukan oleh rasa imannya. Pengertian Nifaq Nifaq adalah kemunafikkan atau ketidaksesuaian antara karsa dan karya atau apa yang diperbuat bukan menifestasi atau gambaran. Munafik ini diancam An-Nisa 145. Jenis-Jenis Nifaq 1. 3.

dan sifat yang wajib. Salabiyah adalah menafikkan yang meniadakan sifat yang mustahil bagi Allah SWT.a. Tauhid Af‟ala a. jodoh. maha berkata-kata. rizki. Menurut hukum akal tidak mungkin Allah SWT itu lemah) maka Allah SWT bersifat berkuasa. jika dia dipercayai dia selau khianati dalam mengkaji sifat-sifat Tuhan Ulama‟ membagai ke dalam klasifikasi. Dalam istilah ilmu kalam dikenal dengan istilah Qadha Allah SWT atau Taqdir. mengetahui. jika dia berjanji dia selalu ingkar c. maha mengetahui. mati. Ma‟nawiyah adalah hanya ditambah maha misalnya maha berkuasa.S AlA‟raf 28-29. maha melihat. maha berkehendak. Ma‟any (menjelaskan) adalah penggagasan tentang sifat yang wajib bagi Allah SWT. persoalan. mengapa Allah SWT menciptakan keburukan. Assanusi mengkaji sifat Alla SWT. Nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan diri dzat Allah SWT. berkehendak. maksudnya membicarakan wujud itu sendiri yang terkelompok di dalamnya terdahulu. walaupun Allah SWT menciptakan keburukan tapi tidak ada ayat atau hadits yang menyuruh atau mengajak pada keburukan. 4. kepada Sifat yang wajib. kekal. d. berdiri dengan diri sendiri. maha mendengar. yaitu sifat wujud b. c. Allah maha esa. maha hidup. melihat. tiada bermula. mendengar. mustahil dan jaiz empat kategori yaitu : a. terutama kelompok ahli sunnah lewat karya imam. seperti di dalam Q. hidup. misalnya sifat wajib dengan meniadakan sifat. Taqdir Mubrom Adalah qodha dan qadhar yang tidak bisa merubah kecuali melaui do‟a contoh taqdir mubrom adalah balak. berkata-kata. . Taqdir Allah SWT ada dua yaitu : 1. Pengertian Tauhid Af‟al Tauhid Af‟al adalah meyakini bahwa Allah SWT yang memperbuat segala sesuatu. jika dia berbicara dia selalu berdusta b. berbeda dengan makhluk yang lainnya.

yang telah menciptakan segalah mahluk baik yang nyata maupun tidak nyata atau ghaib. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah : 165. Al-Khalik (menciptakan). . sebagaimana firman Allah SWT Q. yang menetapkan” b. ataupun dari segi perbuatan. dan Af‟al. Tuhid Rububiyah adalah mengesahkan Allah bahwa hanya Allah SWT. syirik Uluhiyah ada dua yaitu : 1. Sifat. 5. sedangkan menurut istilah syirik adalah menyekutukan Allah dengan yang lainnya baik menyekutukan dari segi Dzat. misalnya Riya‟ dll.S Muhammad : 19 2. dan hanya Allah SWT. Macam-macam Tauhid 1. b. yang telah menciptakan segala mahluk baik nyata maupun ghaib. seperti dalam hadits Artinya : “Manusia yang merencanakan dan Allah SWT.S Al-Fatir : 1.2. Syirik a. mempunyai tandingan sebagaimana ia menyembah Allah SWT. Pengertian Syirik Menurut istilah Ilmu Kalam Syirik adalah perilaku (sikap) menyekutukan Allah baik Dzat-nya. didalam Q. Tauhid Uluhiyah Tauhid Uluhiyah adalah mengesakan Allah SWT. 2. Taqdir Mu‟allaf Adalah taqdir yang bisa di ikhtiyarkan. Wujud. Syirik Ta‟til atau kosong adalah meniadakan Tuhan sebagai pencipta. yang berhak dan untuk beribadah karena Allah SWT. sifatnya. itu Ar-Rozaq.Syirik Rububiyah adalah sesuatu kepercayaan yang tidak mengakui keesaan Allah SWT. Mempercayai Allah SWT.Syirik Uluhiyah adalah syirik dalam ibadah dimana perbuatan seseorang menunjukkan bahwa dia beribadah kepada mahluk Tuhan yang tidak pantas untuk disembah. Syirik kecil atau “Asghar” yaitu beramal karena kepentingan diri orang lain. Macam-macam Syirik . Contoh Fir‟aun yang mengaku sebagai Tuhan. syirik ini pun ada dua macam yaitu : a. dialah yang memelihara alam semesta. .

Menuhankan Hawa Nafsu (Al-Jasiyah : 23). Syirik yang mempercayai bahwa disamping Allah SWT. 2. keyakinan atau keimanan. 7. Mempertuhankan manusia yaitu menjadikan manusia sebagai Tuhan mungkin pembuka agama. Ma‟rifah Wasithah. contohnya menganggap Tuhan punya anak dll. kita mengenal Allah SWT sejak di dalam kandugan 2. Syirik menurut Al-qur‟an ada 4 tingkatan 1. artinya mengenal Allah SWT melalui perantara 3. Jadi. wali Allah / orang yang dipandang luar biasa (Al-Maidah : 116) 4. a. Pengertian Aqidah Secara etimologis aqidah bersal dari bahasa Arab yaitu ikatan. Atau menyakini benda itu memiliki sifat Illahiyah (Tuhan) (An-Nahl : 51) 3. c. Aqidah 1. mubaligh. Sedangkan tahayul adalah cerita bohong atau tidak masuk akal yang tidak bersumber dari kitab suci maupun dari akal. ada tuhan lain.b. 6. pendeta. ma‟rifah Ma‟ad artinya mengenal Allah SWT melalui pelantara Makrifah artinya mengenal. sangkutan. mengetahui (tindak goyah) yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. secara terminologis aqidah adalah kepercayaan. Mempercayai benda lain apa saja yang dapat mengatur nasib manusia. Khurafat dan Tahayul Khurafat adalah kepercayaan kepada yang gaib yang tidak bersumberkan pada Al-Qur‟an dan hadits. . Aqidah adalah kepercayaan kepada sesuatu hakikat tertentu dengan keyakinan yang mutlak yang tidak di undang keraguan dan perdebatan. Makrifah Didalam lapangan Ilmu Kalam ada istilah Ulama Kalam membagi makrifah menjadi 3 kategori : 1. mengerti. Berdasarkan dalil aqli maupun naqli sedangkan kepercayaan ragu belum di katakana ma‟rifah kepercayaan itu disebut ikut-ikut saja / taqli. Menyekutukan dalam ibadah ada sesembahan selain Allah (Az-Zumar : 3). Ma‟rifah Mubdak.

b. Dalil Naqli Yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran dan Hadits. dan lain-lainnya. Pemilik hakiki adalah Allah SWT pemilik hakiki manusia. .b. maksudnya seorang abid menyadari statusnya sebagai hamba yang termiliki dan di sisi lain ia merasakan stastus sesuatu sebagai pemilik : 1. jada menadi unsur utama dalam beribadah. 2. c. Dalil aqli dikatakan benar apabila pokok pikiran dalam menetapkan sesuatu keputusan dapat diterima. Hubungan Iman Dengan Ibadah Ada tiga defenisi tentang ibadah : a. Qod‟I (pasti kebenarannya) maksudnya adalah dalil itu benar-benar datang dari rasul tanpa ada keraguan yang demikian itu hanya terdapat keterangan mutawatir. patuh dan idman) dalam ucapan ataupun perbuatan yang timbul pada sifat ketuhanan atau uluhiyah yang dimiliki oleh siapa yang ditunjukkan khudu kepadanya. Sebutan pemilik diberikan berdasarkan kenyataanya sebagai pemberi rizki. HUBUNGAN IMAN DENGAN IBADAH DAN HUBUNGAN IMAN DENGAN MORAL 1. Ibadah dalam arti al-khudu (tunduk. Pasti (tegas tujuannya) maksudnya dalil aqli itu tidak memiliki makna dua atau lebih. karena dialah yang menciptakan dari ketiadaan. dalil naqli yang pasti tujuannya dapat menetapkan keyakinan yang dapat menumbuhkan aqidah yang kuat. 2. III. menghidupkan dan mematikan karena itu setiap manusia yang sehat pitrahnya pasti menyadari status sebagai mahluk dan dialah yang memilikik hidup dan mati. Ulama‟ Kalam menetapkan dua syarat untuk menetapakan iman yaitu : 1. sedangkan utusan itu dapat masuk kedalam perasaan dan bersifat logis yang dapat menimbulkan keyakinan. Ibadah ialah khudu‟ di hadapan yang dipercayai sebagai memiliki sesuatu dari urusan-urusan kemajudan hidup dan mati sipelaku khudu‟. sekarang dan yang akan datang. Dalil Aqli Dalil Aqli adalah dalil yang menggunakan akal pikiran untuk merenunkan diri sendiri. alam semesta.

Kitab Suci serta Qodha dan Qodhar. palestina. sesuatu yang layak atau sesuai dengan aturan. IV. Adapun tujuan iman (misi keimanan) bagi mukmin di bidang moral baru bisa tercapai dengan “kemerdekaan” (freedom) karena kemerdekaan memungkinkan manusia untuk melakukan yang seharusnya dia dilakukan. Pengetahuan mereka ini bermanfaat dalam memimpin Administrasi daerah-daerah diluar semenanjung arabiah yang bertambah masuk kebawah kekuasaaan islam. Namun karena pada masa kekhalifahan Utsman cenderung kepada nepotisme terjadilah ketidakstabilan dikalangan umat islam dengan banyaknya penentang-penentang yang tidak setuju kepada khalifah Ustman . sebagian wilayah Persia dan Romawi serta Mesir.3. Malaikat. Nabi. Jelasnya hanya manusia yang bisa merealisasikan nilai-nilai etis manusia memiliki kemerdekaan untuk yang demikian itu disamping itu memiliki pikiran dan wawasan. Ibadah ialah Khudu‟ seseorang yang melihat dirinya tidak bebas dan mandiri sepenuhnya dalam perwujudan dan perbuatannya dihadapan sesuatu. Setelah kekhalifahan Umar bin Khatab berakhir maka Utsman Bin Affan menjadi Khalifah. antara lain beriman secara benar kepada Allah. nilai. syiria. Etika adalah harga diri. inilah yang dimaksud dengan khalifatullah karena itulah manusia dapat melakukan nilai-nilai etika. Hari Akhir. setelah Abu Bakar wafat kekhalifahan dipimpin Umar Bin Khatab pada masa kepemimpinan Umar Bin Khatab umat islam tampak tegar dan mengalami Ekspansi seperti kejazirah Arabian. timbullah persoalanpersoalan dikalangan umat islam tentang siapakah pengganti Nabi (Khalifatul Rasul) kemudian persoalan itu dapat diatasi setelah dibai‟atnyua / diangkatnya Abu Bakar As-Sidiq sebagai khalifah. Utsman termasuk dalam golongan Quraisy yang kaya kaum keluarganya terdiri dari orang-orang Aristokrat Mekkah karena pengalaman dagangnya mereka mempunyai pengetahuan Administrasi. sesuatu ya ung berharga. dan Rasul. Hubungan Iman dengan Etika Iman memuat ajaran-ajaran pokok yang bertalian dengan persoalan-persoalan batin beragama. SEJARAH MUNCULNYA ILMU KALAM Sejarah munculnya ilmu kalam berawal sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. 2.

Basroh dan Mesir. mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir adapun dosa yang dilakukannya terserah kepada Allah untuk mengampuni atau tidak mengampuni. B.puncaknya tewas terbunuh oleh pemberontak dari Kufah. PERMASALAHAN ILMU KALAM DALAM ISLAM 1. pelaku pembunuh Ustman itu dan pelaku dosa besar yang keluar dari barisan Ali karena tidak puas dengan hasil administrasi maka mereka keluar dari barisan Ali. Ustman tewas dan melahirkan konsep permasalahan apakah tetap beriman atau telah kafir. pendirinya Abdullah Ibnu Umar (anak Umar bin Khatab). Zubair dan Aisyah peristiwa ini dikenal dengan perang jamal. V. Setelah Ustman wafat Ali bin Abi Thalib sebagai calon terkuat terpilih sebagai khalifah yang keempat tetapi ia segera mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi khalifah seperti Thalah. Mazhab Syi‟ah Dalam masalah politik yaitu terbunuhnya ke-tiga yaitu khalifah ustman bin affan oleh pemberontakkan dari Mesiar yang dipimpin oleh Abu Saudah bin Saba. Menurut mazhab Syi‟ah pelaku dosa besar adalah kafir dalam arti keluar dari Islam dan murtad maka ia wajib dibumuh. Masalah Pelaku Dosa Besar A. Tantangan kedua datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga ingin menjadi khalifah dan menuntut kepada ali supaya menghukum pembunuh-pembunuh Ustman. Mazhab Mu‟tazilah Pendirinya adalah Wasil bin Atok pendapatnya orang yang berdosa besar bukan kafir tetapi bukan pula mu‟min orang semacam ini mengambil dua posisi diantara dua posisi atau tidak masuk surga atau tidak masuk neraka D. C. Mazhab Asy‟-Ariyah . Dari peristiwa-peristiwa tersebut munculah Teologi asal muasal (sejarah munculnya kalam). Mazhab Murji‟ah Murji‟ah artinya menunda tentang pelaku dosa besar dia di akhirat.

B. Jabariyah Nama Jabariyah berasal dari “Jabarah” yang mengandung arti memaksa. 2. Khodoriyah mempunyai paham manusia mempunyai kebebasan dan kekuasaan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya.Mazhab ini pendirinya adalah Hasan Al-Asy Ari (260-324 H). . Paham ini berpendapat manusia tidak mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya dalam paham ini manusia mutlak terikat dalam kehendak Tuhan. Masalah Perbuatan Manusia dan Kaitannya pada Tuhan Dalam ilmu kalam masalah perbuatan manusia ada dua macam : A. Khodoriyah Menurut Khodoriyah menusia memiliki kebebasan atau kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatan. Seperti dalam hadits rosul. dia menentang pendapat mazhab mu‟tazilah menurutnya tidak mungkin orang yang berbuat dosa besar itu tidak mukmin maka terdapat iman . menurutnya mu‟min yang melakukan dosa besar bila wafat tanpa taubat mungkin orang itu diampuni dosanya oleh Allah sehingga diakhirat orang itu langsung masuk surga dan mungkin pula tidak di ampuni mak ia dimasukkan keneraka dulu baru surga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful