Aqidah

Akidah (Bahasa Arab ; transliterasi: Aqidah) dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Dalam bahasa Arab akidah berasal dari kata al-'aqdu ) yang berarti ikatan, at-tautsiiqu ) yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkaamu ) yang artinya mengokohkan (menetapkan), dan ar-rabthu biquw-wah ) yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah (terminologi): 'akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi, Akidah Islamiyyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid[2] dan taat kepada-Nya, beriman kepada Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari Akhir, takdir baik dan buruk dan mengimani seluruh apa-apa yang telah shahih tentang prinsip-prinsip Agama (Ushuluddin), perkara-perkara yang ghaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma' (konsensus) dari Salafush Shalih, serta seluruh berita-berita qath'i (pasti), baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih serta ijma' Salaf as-Shalih. Pembagian akidah tauhid Walaupun masalah qadha' dan qadar menjadi ajang perselisihan di kalangan umat Islam, tetapi Allah telah membukakan hati para hambaNya yang beriman, yaitu para Salaf Shalih yang mereka itu senantiasa menempuh jalan kebenaran dalam pemahaman dan pendapat. Menurut mereka qadha' dan qadar adalah termasuk rububiyah Allah atas makhlukNya. Maka masalah ini termasuk ke dalam salah satu di antara tiga macam tauhid menurut pembagian ulama:    Tauhid Al-Uluhiyyah Mengesakan Allah dalam ibadah, yakni beribadah hanya kepada Allah dan karenaNya semata. Tauhid Ar-Rububiyyah Mengesakan Allah dalam perbuatan-Nya, yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta ini. Tauhid Al-Asma' was-Sifat Mengesakan Allah dalam asma dan sifat-Nya, artinya mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah, dalam dzat, asma maupun sifat.

Iman kepada qadar adalah termasuk tauhid ar-rububiyah. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata: "Qadar adalah kekuasaan Allah". Karena, tak syak lagi, qadar (takdir) termasuk qudrat dan kekuasaanNya yang menyeluruh. Di samping itu, qadar adalah rahasia Allah yang- tersembunyi, tak ada seorangpun yang dapat mengetahui kecuali Dia, tertulis pada Lauh Mahfuzh dan tak ada seorangpun yang dapat melihatnya. Kita tidak tahu takdir baik atau buruk yang telah ditentukan untuk kita maupun untuk makhluk lainnya, kecuali setelah terjadi atau berdasarkan nash yang benar. Tauhid itu ada tiga macam, seperti yang tersebut di atas dan tidak ada istilah Tauhid Mulkiyah ataupun Tauhid Hakimiyah karena istilah ini adalah istilah yang baru. Apabila yang dimaksud dengan Hakimiyah itu adalah kekuasaan Allah, maka hal ini sudah masuk ke

karena hukum itu milik Allah dan tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah semata. maka hal ini sudah masuk ke dalam Tauhid Uluhiyah. Apabila yang dikehendaki dengan hal ini adalah pelaksanaan hukum Allah di muka bumi. Lihatlah firman Allah pada surat Yusuf ayat 40.dalam kandungan Tauhid Rububiyah. .

maka tidak dinamakan aqidah. Dinamakan aqidah." (Al-Maaidah : 89). yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya. apa yang telah menjadi ketetapan hati seorang secara pasti adalah aqidah. pelepasan).. " ‘Aqdan" ikatan sumpah). Dengan kata lain. baik itu benar ataupun salah. maka yang dimaksud adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. yang tidak menerima keraguan atau prasangka. Uluhiyyah-Nya. Dan harus sesuai dengan kenyataannya. Lihat kamus bahasa Lisaanul ‘Arab. Bentuk jamak dari aqidah adalah aqa-id. Tabi'in dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. al-Qaamuusul Muhiith dan al-Mu'jamul Wasiith bab ‘Aqada). al-ihkam(penguatan). keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang menyakininya. Ushuluddiin. hukum-Nya maupun ketaatan kepada-Nya serta meneladani Rasulullah SAW. al-Fiqbul Akbar. sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh. Di antaranya juga mempunyai arti al-yaqiin(keyakinan) dan al-jazmu(penetapan). asy-syaddu biquwwah(pengikatan dengan kuat). Nama-nama itulah yang terkenal menurut Ahli Sunnah dalam ilmu ‘aqidah. para Rasul-Nya. Aqidah Islamiyyah Maknanya adalah keimanan yang pasti teguh dengan Rububiyyah Allah Ta'ala. kuat). Aqidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. di antaranya.AQIDAH Kata "‘aqidah" diambil dari kata dasar "al-‘aqdu" yaitu ar-rabth(ikatan). "Al-‘Aqdu" ikatan) lawan kata dari al-hallu(penguraian. karena itulah pemahaman Islam yang telah diridhai oleh Allah sebagai agama bagi hamba-Nya. "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah). Jika hal tersebut tidak sampai pada singkat keyakinan yang kokoh. hari Kiamat. Dan kata tersebut diambil dari kata kerja " ‘Aqadahu" "Ya'qiduhu" mengikatnya). Jadi kesimpulannya. Asy-Syari'iah dan al-Iman. at-tamaasuk(pengokohan) dan al-itsbaatu(penetapan). al-Ibraam (pengesahan). Seperti aqidah dengan adanya Allah dan diutusnya pada Rasul. sinonimnya aqidah Islamiyyah mempunyai nama lain. . pokok-pokok agama dan apa yang sudah disepakati oleh Salafush Shalih dengan ketundukkan yang bulat kepada Allah Ta'ala baik dalam perintahNya. dan " ‘Uqdatun Nikah" ikatan menikah). Jika disebutkan secara mutlak. as-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman. Pengertian Aqidah Secara Istilah (Terminologi). at-Tauhid. Sedang pengertian aqidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. semua yang terdapat dalam masalah yang ghaib. karena orang itu mengikat hatinya diatas hal tersebut. at-tawatstsuq(menjadi kokoh. Nama lain Aqidah Islamiyyah: Menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja . takdir baik maupun buruk.. Aqidah Islamiyyh adalah aqidah tiga generasi pertama yang dimuliakan yaitu generasi sahabat. yang tidka tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan.

4. Nubuwat : yaitu pembahsan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Ilahiyat : yaitu pembahasan tentang segala susuatu yang berhubungan dengan Tuhan(Allah). sifat Allah dll 2.pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah dll 3. yakni dalil Naqli berupa Al-quran dan as-Sunnah Tidak hanya diatas namun pembahsan Aqidah juga dapat mengikuti Arkanul iman yaitu : 1. 2. setan. seperti wujud Allah. Sam'iyyat : yaitu pembahsan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i.Ruang Lingkup Aqidah Islam Ruang Lingkup Aqidah Islam. Kepercayaan akan adanya Allah dan segala sifat-sifatNya Kepercayaan tentang alam ghaib Kepercayaan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul Kepercayaan kepada hari akhir serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu Kepercayaan kepada takdir(qadha dan qadar) Allah . 3. roh dll 4. Menurut buku sistematika Hasan Al-Banna maka ruang lingkup Aqidah Islam meliputi : 1. Ruhaniyat : yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti jin. 5. iblis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful