Surat Perjanjian Jual Bot/Kapal

Surat perjanjian ini dibuat pada hari ini ___________ yang bertarikh ______________ antara ZULKIPLI BIN MULPI dengan No. K/P: 410414-12-5105 (kemudian daripada ini disebutkan sebagai “Penjual”) di satu pihak dengan ABU BAKAR BIN OMBRA No. K/P: (kemudian daripada ini disebut sebagai “Pembeli”) di satu pihak yang lain. Bahawasanya, Penjual telah bersetuju untuk menjual bot/kapal yang bernombor Pendaftaran SA-144/F, jenis Enjin Yanmar dengan kuatkuasa kuda 16hp kepada Pembeli dengan harga sebanyak RM10,000.00 (Ringgit Malaysia: Sepuluh Ribu Sahaja) yang dijelaskan oleh Pembeli kepada Penjual secara tunai pada tarikh surat perjanjian ini ditanganani. Kedua-dua pihak telah bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan seperti berikut: 1) Penjual menjual bot/kapal bersama-sama lesen bot yang bernombor SA-144/F kepada pembeli. 2) Penjual bersetuju untuk menyerahkan segala lesen yang yang berkaitan dengan bot/kapal tersebut termasuk lesen daripada Lesen Jabatan Perikanan dan permit subsidi minyak kepada pembeli pada tarikh surat perjanjian ini di meterai. 3) Pembeli bersetuju membeli bot/kapal yang berukuran 34’ 8” x 7’ x 4’ 5” yang diperbuat daripada kayu daripada penjual. Tandatangan saksi-saksi untuk kedua-dua pihak yang menyaksikan persetujuan tersebut pada hari dan tarikh diatas ialah : 550528-02-5131

________________________ Nama Penjual : ZULKIPLI BIN MULPI No. K/P : 410414-12-5105 Nama Penjual : No. K/P :

________________________ ABU BAKAR BIN OMBRA 731023-12-5893

Saksi -saksi

________________________ Nama Saksi I : No. K/P Jawatan : : Nama Saksi II : No. K/P Jawatan : :

________________________