LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

60%
PEPERIKSAAN PUSAT

40%

PENTAKSIRAN

Dilaksanakan oleh LP

BM BI Matematik Sains BC/BT

PUSAT MP Teras & Elektif

PENTAKSIRAN SEKOLAH MP Teras & Elektif

Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah

PAJSK

UJIAN APTITUD

UJIAN PSIKOMETRIK

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan daripada LP

Pentaksiran Pusat Ujian Bertulis (MP Teras) Kerja Kursus Projek Lisan (Teras & Elektif)
Ujian Aptitud

Pentaksiran Sekolah Ujian Bertulis (MP Teras & Elektif PAJSK

Inventori Personaliti

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen & garis panduan dari LP

Dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah

PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).
(Dipetik daripada Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Lembaga Peperiksaan , Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011)

KOMPONEN PBS
1

Pentaksiran Sekolah (PS)
2

Pentaksiran Pusat (PP)
3

Pentaksiran Aktiviti, Jasmani, Sukan Dan Kokurikulum (PAJSK)
4

Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

PENTAKSIRAN PUSAT
1.0 DEFINISI PENTAKSIRAN PUSAT

2.0 PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT

PP

3.0 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT

4.0 PEMBERATAN PENTAKSIRAN PUSAT DALAM PBS

1.0 DEFINISI PENTAKSIRAN PUSAT

Pentaksiran pusat merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah dengan peraturan pentaksiran, instrumen pentaksiran, tugasan, garis panduan, peraturan penskoran dikeluarkan oleh LP.

Pentaksiran yang ditadbir, direkod dan dilapor diperingkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran. (Dipetik daripada Pengurusan dan Pengendalian
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Lembaga Peperiksaan , Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011)

TUJUAN PP
TUJUAN
 Check and balance pentaksiran sekolah (PS)  PS tidak mampu mentaksir pelajar dalam jangka masa pendek bagi mengesan proses dan produk pengajaran dan pembelajaran  Pentaksiran Pusat dan Pentaksiran Sekolah saling melengkapi

1
Pelaporan (berasaskan skor yang diperoleh)

Format & tugasan disediakan oleh LP

2

Tugasan berbeza setiap tahun

Pemantauan dan penyelarasan bagi penjaminan kualiti & standard

7

PRINSIP PP
6 5
Ditaksir oleh guru mata pelajaran

3

Dilaksana di sekolah

Skor berdasarkan rubrik yang disediakan oleh LP

4

Tempoh pelaksanaan ditentukan oleh LP

Bil 1

Perkara Jenis Instrumen • • • • • • • • • •

Maklumat Tugasan bertulis Kerja amali Penghasilan produk Projek Kerja kursus Pemerhatian Persembahan Kajian lapangan Karya penulisan Kajian kes

Catatan Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa

TUGASAN PP
CONTOH TUGASAN
o o o o o o o o o o o Kerja kursus Persembahan Profil Karya penulisan Kajian kes Kajian lapangan Pameran tahunan Ekspo Folio Jurnal Inovasi / reka cipta bahan buangan

Bil

Perkara

Maklumat

Catatan

2. Skop tugasan

Merujuk kepada dokumen kurikulum dan Spesifikasi Ujian.

Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa

3. Bentuk/Kaed ah/ Jenis Tugasan

•Tugasan bagi setiap mata •Berdasarkan kepada pelajaran kesesuaian disiplin mata •Tugasan berdasarkan pelajaran dan keperluan gabungan antara beberapa semasa mata pelajaran •Pelaksanaan secara individu atau berkumpulan

Bi l

Perkara

Maklumat Satu tugasan untuk setiap mata pelajaran

Catatan Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.

4 Bilangan Tugasan

5 Kaedah Penskoran

Rubrik

•Rubrik - analitik atau holistik •Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.
Berdasarkan kepada kesesuaian disiplin mata pelajaran dan keperluan semasa.

6 Pelaporan

• Gred • Pernyataan Deskriptif

2.1.2-Tugasan di sediakan oleh LP Tugasan disediakan oleh LP akan dimuatnaik dalam tempoh tertentu sebelum pelaksanaannya.

2.2 Tugasan Berbeza Setiap Tahun Tugasan bagi setiap mata pelajaran berbeza mengikut kohort.
KOHORT 1 2012-2014 2013-2015 2014-2016 TINGKATAN 2
SEJARAH SEJARAH SEJARAH

3

JENIS TUGASAN Projek Folio Kajian kes

2.3 Dilaksanakan Di Sekolah
• • Tugasan mesti dilaksanakan sepenuhnya di bawah seliaan guru mata pelajaran Jadual pelaksanaan yang seragam akan dikeluarkan oleh LP

2.4 Tempoh Pelaksanaan Ditentukan Oleh LP
•Tempoh untuk melaksanakan setiap tugasan ialah empat minggu sama ada di Tingkatan 1 atau Tingkatan 2 •Tugasan mini selama seminggu di Tingkatan 3

2.5 Ditaksir oleh Guru Mata Pelajaran

Semua tugasan akan ditaksir oleh guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan pada waktu yang ditetapkan dalam jadual pelaksanaan.

2.6 Skor Berdasarkan Rubrik Yang Disediakan oleh LP Guru menilai proses dan produk tugasan berdasarkan rubrik penskoran.

2.7 Pemantauan Dan Penyelarasan bagi Penjaminan Kualiti Dan Standard
i. Pemantauan - Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur

ii. Penyelarasan - Keseragaman pemberian skor berdasarkan rubrik
iii. Pementoran - Membantu memudahcara dan membimbing pelaksanaan pentaksiran iv. Pengesanan - Mengenal pasti keberkesanan instrumen pentaksiran untuk penambahbaikan.

2.8 Pelaporan (Berasaskan Skor Yang Diperoleh) Pelaporan boleh dalam bentuk gred atau pernyataan deskriptif.

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT
PP
PERANAN PP
JADUAL KOHORT 2012-2014

PELAKSANAAN PP
PP DI SEKOLAH RENDAH PP DI SEKOLAH MENENGAH RENDAH

3.1 PERANAN LP • Menyediakan instrumen pentaksiran, tugasan, kaedah penskoran, dan jadual pelaksanaan. • Jadual pelaksanaan disediakan secara kohort (cohort by cohort). • Menyediakan sistem pungutan skor atas talian.

CADANGAN JADUAL PENTAKSIRAN PUSAT UNTUK KOHORT 2012-2014
TINGKATAN 1 2012 TINGKATAN 2 2013 TINGKATAN 3 (Mini Tugasan bagi setiap mata pelajaran) 2014 MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT

MATA AP M JU JU OG SE O MA AP M JU JU OG SE O M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M PELAJARAN RIL EI N LAI OS PT KT C RIL EI N LAI OS PT KT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Sejarah Geografi Pendidikan Moral

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Islam Sains Matematik Pendidikan PJ/ Kesihatan Pendidikan Seni Visual Muzik KHB

Bagi tugasan Pentaksiran Pusat untuk Tingkatan 3 hanya memakan masa 1 minggu sahaja bagi setiap mata pelajaran, iaitu minggu perta atau kedua sahaja. Minggu ketiga dan keempat untuk urusan pentadbiran. (PENTAKSIRAN TUGASAN MINI BELUM MUKTAMAD)

Pentaksiran bagi semua mata pelajaran

dijalankan pada tahun dan bulan yang
berbeza mengikut jadual yang disediakan oleh LP.

Tahap 1 - tahun 1, 2, dan 3 Tiada PP Tahap 2 – Tahun 4, 5, dan 6 PP bagi beberapa mata pelajaran *

PP diadakan bagi semua mata pelajaran SEKALI untuk tiga tahun akademik

PP ditadbir di Tingkatan tertentu mengikut jadual dan instrumen pentaksiran yang disediakan oleh LP

4.0 PEMBERATAN PP DALAM PBS

4.1 UPSR 60:40 MULAI 2016 4.2 PMR 100% PBS MULAI 2014 4.3 PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS

PEMBERATAN PP DALAM PBS
UPSR 60:40 MULAI 2016

PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS

PMR 100% PBS MULAI 2014

60%
PEPERIKSAAN PUSAT

40%

PENTAKSIRAN

Dilaksanakan oleh LP

BM BI Matematik Sains BC/BT

PUSAT MP Teras & Elektif

PENTAKSIRAN SEKOLAH MP Teras & Elektif

Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah

PAJSK

UJIAN APTITUD

UJIAN PSIKOMETRIK

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan daripada LP

4.3 PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS
Komponen PS Jadual Pelaksanaan Sepanjang tahun persekolahan Instrumen Instrumen pentaksiran disediakan oleh guru mata pelajaran berdasarkan DSP yang dikeluarkan oleh LP Instrumen pentaksiran disediakan oleh LP Pentadbiran • JK PBS Sekolah • Guru mata pelajaran Penskoran • Guru mata pelajaran mentaksir berdasarkan DSP Pelaporan Laporan Deskriptif janaan sistem SPPBS

PP

Jadual dikeluarkan oleh LP

• JK PBS Sekolah • Guru mata pelajaran • JK PBS Sekolah • Guru

Guru mata pelajaran mentaksir berdasarkan rubrik Guru berdasarkan kriteria yang disediakan LP

Laporan Deskriptif janaan sistem SPPBS Laporan Deskriptif janaan sistem PAJSK Laporan Deskriptif janaan sistem yang dibangunkan LP

PAJSK

Sepanjang tahun persekolahan

Instrumen pentaksiran (senarai semak) disediakan oleh LP Instrumen pentaksiran disediakan oleh LP

PPsi

Mengikut keperluan

• JK PBS Sekolah • Guru kelas • Kaunselor

5.0 PELAPORAN PENTAKSIRAN PUSAT
SEKOLAH MENENGAH RENDAH PELAPORAN PSMR KAEDAH PELAPORAN CONTOH TRANSKRIP PRESTASI MURID (TPM) BAHAGIAN HADAPAN 5.5 CONTOH TRANSKRIP PRESTASI MURID (TPM) 5.1 JJHJJ BAHAGIAN BELAKANG 5.6 CONTOH TRANSKRIP PSMR 5.7 PENGIRAAN BAND TERKUMPUL 5.8 PENGIRAAN KOD (PP) 5.9 PENGIRAAN PRESTASI KESELURUHAN 5.10 MATRIK PENCAPAIAN KESELURUHAN 5.11 SEKOLAH RENDAH 5.1 5.2 5.3 5.4

5.1 PELAPORAN PENTAKSIRAN PUSAT SEKOLAH MENENGAH
Pelaporan PSMR (Pelaporan Standard Sekolah Menengah) menerangkan prestasi murid bagi Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang terdiri daripada Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat dan PAJSK. Pelaporan PSMR melaporkan prestasi untuk setiap mata pelajaran dan PAJSK. PSMR dikeluarkan setiap tahun bagi setiap murid pada akhir Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3

5.2 PELAPORAN PSMR
Pelaporan mengikut tingkatan pada setiap tahun Pelaporan kumulatif di akhir tingkatan tiga Justifikasi: Dapat melihat perkembangan murid pada setiap tahun Dapat melaporkan pencapaian keseluruhan murid pada akhir tingkatan 3

5.3 KAEDAH PELAPORAN
PS, PP dan PAJSK dilapor dalam satu transkrip dan Ppsi dilapor dalam transkrip berasingan
1. Pelaporan digunakan oleh pihak berkepentingan (stake holder) untuk keperluan yang berbeza. 2. Pelaporan Ppsi tertakluk kepada hak peribadi.

Empat mata pelajaran teras Digabung dengan peperiksaan pusat Dalam gred dan pelaporan deskriptif Nisbah 60:40 dinyatakan jelas