TUGASAN _______________________________________________________________________ _ HBIS1203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN I MEI 2012 ________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO

STUDENTS
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu / Answer in Malay.

3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. (a) Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment ON-LINE via the MyVLE. Refer to the portal for instructions on the procedures to submit your assignment on-line. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 27hb Jun hingga 9hb Julai 2012 (ONLINE) Serahan selepas 9hb Julai 2012 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 27th June 2012 until 9th July 2012. Submission after 9th July 2012 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

Dalam kajian ini.w semenjak penurunan al-Quran. [40 markah] ____________________________________________________________________________ .SOALAN TUGASAN Hafazan al-Quran merupakan satu amalan yang dipuji dan dituntut dalam Islam untuk memastikan kesinambungan penyampaian dan pembelajaran al-Quran. Dewasa ini. kita diperkenalkan dengan pelbagai kaedah hafazan al-Quran yang telah dikaji dan dipraktikkan oleh sebahagian ulama dan telah diakui akan keberkesanannya. Cadangkan cara yang boleh anda lakukan untuk menyerap beberapa teknik dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Buatkan satu perbandingan tentang kekuatan dan keberkesanan kaedah-kaedah ini. Berikan kesimpulan anda tentang kepelbagaian teknik dan kaedah dalam hafazan al-Quran. Ianya telah diamalkan oleh baginda Rasulullah s.a. anda diminta memilih DUA buah institusi tahfiz al-Quran dan menjalankan analisis tentang kaedah yang diguna pakai dalam KEDUA-DUA institusi tersebut.

If plagiarism is detected. • Assignments with 10 . Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan.  Tugasan melebihi kandungan 30 % yang sama dengan lain: Markah sifar akan diberikan. 4. marks would be deducted as follows:  Tugasan dengan kandungan 10 . 5. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. Melakukan rujukan ke perpustakaan bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan.30 % yang sama dengan lain: 20% potongan daripada jumlah markah yang diperolehi. Buat pencarian di Internet berkaitan kaedah-kaedah dan teknik-teknik berkesan dalam menghafaz al-Quran untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. 2. 3. / This assignment accounts for 40 % of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan. markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check.PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik.(terutamanya untuk menyediakan soalan protokol temubual dan cara membuat analisa data temubual) Membincangkan dengan guru pendidikan Islam di sekolah anda bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran.30 % overlap with others : 20% deduction from the total marks scored. . • Assignments with more than 30% overlap with others : Zero mark would be given PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1.

MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE .

2 Pendahuluan yang menyentuh sebahagian isi kajian dan memberi gambaran terlalu umum tentang kajian yang dilakukan. Menghuraikan keduadua jenis metod atau kaedah secara terperinci dan disertakan contoh yang lengkap dan padat. Menyediakan maklumat terperinci tentang latarbelakang institusi yang dipilih meliputi sejarah penubuhan. Kedua-dua metod Menghuraikan keduadihuraikan namun dua jenis metod secara terdapat beberapa butiran terperinci berserta yang tidak lengkap atau contoh yang lengkap. 3 Pendahuluan yang menyentuh keseluruhan isi kajian dan memberi gambaran tepat tentang kajian yang dilakukan.Garispanduan Markah (Kandungan dan Skor) Tiada Item Lemah Sebahagian menepati piawai Menepati piawai Menepati piawai sepenuhnya Kriteria Pendahuluan Beratan 1 0 Pendahuluan tidak relevan. Dua kaedah atau teknik hafazan alQuran 3 Keseluruhan adalah tidak relevan. Hasil Menemubual beberapa temubual tidak dibuat orang pelajar tentang kesimpulan atau tidak kaedah yang menunjukkan dapatan diamalkan serta 4 Pendahuluan yang menarik menyentuh keseluruhan isi kajian dan memberi gambaran tepat tentang kajian yang dilakukan. Maklumat tentang institusi yang terlalu umum dan tidak disokong dengan maklumat tambahan. Memberikan maklumat tambahan sebagai sokongan dan sebahagiannya kurang relevan. Sumber kewangan institusi dan beberapa lampiran yang menyokong sebahagian maklumat yang didapati. Menyatakan kekuatan dan Markah penuh 4 8 12 5 . 1 Pendahuluan yang terlalu umum dan tidak menggambarka n isi kandungan kajian. Maklumat umum tentang institusi yang dipilih. bilangan pelajar dsb. bilangan pelajar dsb. Maklumat institusi 2 Keseluruhan isi kandungan tidak relevan. Sumber kewangan institusi dan lampiran yang menyokong maklumat yang didapati. Tiada temubual Menyediakan maklumat tentang latarbelakang institusi yang dipilih meliputi sejarah penubuhan. Metod yang diterangkan tidak jelas dan perbandingan antara dua metod tidak menarik. tidak relevan.

Tiada Item Lemah Sebahagian menepati piawai Menepati piawai Menepati piawai sepenuhnya dengan pelajar. Teknik yang Teknik yang dicadangkan diolah dicadangkan diolah mengikut kreativiti dan mengikut kreativiti kesesuaian pelajar dan kesesuaian pelajar sekolah. Dikaitkan dengan relevan. Teknik dicadangkan kurang sesuai. Mengaitkan kaedah dan aplikasi dengan bernas. Tidak mengaitkan faktor-faktor luaran terhadap hasil pembelajaran. yang sesuai. Teknik yang dicadangkan sebahagiannya tidak sesuai dengan faktor masa dan persekitaran pelajar di bilik darjah. Penilaian terhadap kaedah dan teknik 2 Kaitan yang tidak relevan. sekolah. analisis yang dijalankan. Penilaian dilakukan secara umum melalui dapatan. Kesimpulan yang lemah dan sebahagiannya boleh diterima. Kriteria Beratan yang jelas. Penilaian dilakukan Membuat kesimpulan atas hasil temubual dan dengan mengaitkan hasil pembelajaran tahap kecekapan yang didapati daripada pelajar dengan kaedah pelajar. Kesimpulan yang baik Kesimpulan yang berdasarkan kepada logik dan bernas analisis yang berdasarkan kepada dijalankan. menilai keberkesanan melalui tempoh menghafal sesuatu surah. Cadangan aplikasi teknik hafazan dalam bilik darjah Kesimpulan 1 Teknik tidak relevan Hasil dan keberkesanan dikaitkan kurang relevan tetapi hanya sebahagian kecil boleh diterima. 1 Tiada kesimpulan Kesimpulan yang tidak relevan. kelebihan kaedah yag diamalkan disamping mengkritik beberapa kekurangan yang didapati hasil daripada temubual dengan pelajar. JUMLAH MARKAH Markah penuh 8 4 4 40 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful