ZAKAT MAL

A. Pengertian Zakat Mal Zakat berarti kesuburan, kesucian, dan keberkatan. Menurut istilah agama, zakat mal adalah kadar harta tertentu yang wajib di keluarkan oleh seseorang dari hartanya untuk di serahkan kepada orang – orang yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu. Tentang hal itu Allah berfirman pada surah At-taubah:103. Di dalam agama islam,zakat merupakan rukun ketiga dan selalu disebutkan dalam al-qur’an keiringan dengan syarat salat.Hal ini menunjukkan bahwa zakat dengan salat mempunyai hubungan yang sangat erat.Salat merupakan ibadah maliah.Firman Allah di surah Al-baqarah:43. Untuk membedakan zakat dengan sedekah hukum nya sunah maka zakat disebut juga sedekah wajib. Hukum zat Mal Zakat Mal hukumnya fardu ain bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya.Orang-orang yang telah memenuhi syarat jika tidak mengeluarkan zat Mal,ia berdosa dan harus mempertanggungjawabkan kepada Allah.Allah berfirman disurah An-Nisa’ dalm surah Al-baqarah 277 demikian juga surat At-Taubah 103. Syarat wajib zakat Zakat Mal adalah zakat harta benda dengan kegunaannya untuk menyucikan benda yang dizakati tersebut dari keharaman. Syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat mal seperti berikut ini Islam Merdeka,bukan seorang hamba sahaya atau budak Baliq dan berakal. Anak kecil dan orang gila walaupun memiliki harta yang mencapai nisab tidak wajib zakat Harta yang dizakatkan harus milik pribadi.Barang pinjaman (kredit) tidak wajib untuk dizakati Cukup satu nisab(ukuran minimal banyak nya harta seseorang yang sudah wajib dizakati selama satu tahun) Melebihi kebutuhan pokok pribadi dan keluarganya Bebas dari utang Rukun zakat Mal Niat Artinya,menyegaja mengeluarkan zakat Mal karena Allah

Akan tetapi. Zakat harta kekayaan emas dan perak Harta kekayaan yang berupa emas dan perak wajib dizakatkan apabila telah dimiliki sampai satu nisab dan sudah genap satu tahun (haul).Yang menerima zakat Mal Artinya. Macam-macam zakat Mal dan nisabnya 1.HR.tidak disyaratkan harus merncapai haul atau batas waktu minimal dan tidak ada ukuran nisab atau batas minimalnya.5%.Jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 2. Hasil pertanian atau perkebuanan Hasil perkebunan wajib dikeluarkan zakat nya setiap panen apabila sudah mencapai nisab.Lele dan termasuk juga ternak Unggas.Hadisnya HR.sapid an kerbau dan kambing.Daruquthni dan Ibnu Majah. Harga perniagan Harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai syarat-syarat yang ditentukan syarak.Selain itu.6gram.seperti hasil tambak Udang.141 Binatang ternak Apabila sudah mencapai syarat-syarat yang telah di tentukan syarak.sabda Rosulullah saw.memenuhi ketentuan-ketentuan zakat Mal Ada harta yang di zakat kan Jenis-jenis harta yang wajib dizakati Harta kekayaan yang wajib dizakati: Emas dan perak Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab dan haulnya.binatang ternak wajib di keluarkan zakatnya.Allah berfirman disurah Al-An’am. .sedangkan nisab perak adalah 200dirham =624gram.Nisab emas adalah 20dinar=93. Bukhari.hasil perikanan juga wajib di keluarkan zakatnya.orang yang berhak menerima zakat Mal. Tertib Artinya.Baca dan pahamilah firman Allah surah At-taubah 34. Barang temuan atau rikaz Barang temuan juga merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.Binatang yang wajib dikeluarkan zakatnyaadalah Unta.

Zakat barang temuan .yaitu 2. HR.Rosullalh bersabda . Perincian nisab dan zakatnya adalah sebagai berikut: Kambing\Domba 40-120ekor zakatnya 1 ekor berumur 2 tahun 121-200ekor zakatnya 2 ekor berumur 2 tahun lebih 201-399ekor zakatnya 3 ekor berumur 2 tahun lebih 400-…. Waktu mengeluarkan zakatnya adalah ketika selesai panen apabila sampai senisab.5% 3.Jika diairi dengan air yang diperoleh mengeluarkan biaya . Sapi/kerbau 30-39 ekor zakat nya 1 ekor berumur 1tahun 40-59 ekor zakatnya 1ekor berumur 2tahun lebih 60-69 ekor zakatnya 2ekor berumur 2 tahun lebih 70-79ekor zakatnya 2 ekor berumur 2tahun lebih 80-89ekor zakatnya 3ekor berumur 1tahun lebih Setiap sapi bertambah 30ekor .zakatnya adalah hasil akhir dari perjualan yang zakat nya disamakan dengan zakat perniagaan .2.zakatnya bertambah 1 ekor. Zakat pertaniaan Hasil pertanian yang wajib dizakati adalah tanaman yang mengenyangkan dan menjadi makanan pokok penduduk seperti padi.domba.jagung. Zakat perternakaan Hewan ternak yang wajib dizakatkan adalah kambing.ekor zakatnya 4 ekor berumur 2 tahun lebih Setiap kambing bertambah 100 ekor.5%dari hasil perjualan .zakatnya 5%. Zakat perniagaan Harta dari hasil usaha perniagaan apabila telah sampai satu tahun dimiliki dan cukup satu nisab.gandum.Bukhari dan Muslim 5.dan unta.Zakat yang harus dikeluarkan 10%kalau diairi dengan air hujan atau tidak di perlukan biaya. 4.sapi kerbau.Nisabnay adalah 5 wasak=750kg=930 liter.zakatnya bertambah 1ekor Hasil perternakan ayam yang sejenisnya . yaitu sebanyak harga emas satu nisab maka wajib dizakati 2.

unggas.Apabila tanah tersebut ada pemiliknya . 6. . tanaman hias.2%. zakatnya disamakan dengan hasil perniagaan. baik peikanan. maupun profesi. tanaman hias. yaitu hasil akhir penjualan. unggas. Zakat perikanan.Brang temuaan berupa emas atau perak wajib di keluarkan zakatnya sebanyak 20% tanpa harus menunggu satu tahun dan tanpa syarat nisab. dan profesi Harta hasil peternakan. 2. dengan perhitungan uang berdasarkan standar harga emas dan perak satu nisab. Zakat yang harus dikeluarkan adalah. Barang temuaan menjadi milik penemu jika di temukan pada tanah yang tidak dimiliki seseorang. Termasuk dalam hal itu adalah hasil usaha perkebunan dan buah-buahan.harus diselidiki lebih lanjut siapa pemilik tanah terdahulu.