Makalah Thaharah

PENDAHULUAN

1. terbuka . artinya tanpa thaharah, ibadah

Latar shalat, baik yang fardhu maupun yang sunnah,

Belakang tidak sah.

Thaharah merupakan miftah (alat pembuka) pintu untuk memasuki ibadah shalat. Tanpa thaharah pintu tersebut tidak akan Karena fungsinya sebagai alat pembuka pintu shalat, maka setiap muslim yang akan melakukan shalat tidak saja harus mengerti thaharah melainkan juga harus mengetahui dan terampil melaksanakannya sehingga thaharahnya itu sendiri terhitung 2.Rumusan 1. 2. 3. 4. 3.Tujuan 1. 2. Untuk Menambah memenuhi wawasan tugas penulis mata dan kuliah pembacanya Kependidikan mengenai Islam thaharah Apa Bagaimanakah Apa Bagaimana saja bunyi pengertian dalil-dalil macam-macam tatacara dari mengenai daripada dalam sah menurut ajaran ibadah syar’iah. Masalah thaharah? thaharah? thaharah? thaharah?

3. Untuk memahami cara-cara bersuci yang dikehendaki oleh syari’at islam dan mempraktekkannya dalam menjalani ibadah sehari-hari.

THAHARAH 1. Pengertian Thaharah

Thaharah berdasarkan arti harfiah berarti bersih dan suci, sedangkan berdasarkan pengertian syara`, thaharah berarti mensucikan diri, pakaian dan tempat dari hadats dan najis, khususnya pada saat kita hendak shalat. Lebih jauh lagi, thaharah Allah pakaianmu“. Dan a.Air bumi Air 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. “Dan Kami turunkan dari langit Air Air air yang amat suci.” (Al-Furqan: yang yang suci pada (QS. surat dan belum dan Air Air Air Air Air telaga, berarti mensucikan diri swt Al-Muddatstsir albaqorah Macam dipakai mensucikan untuk ialah dan hati. Thaharah hukumnya berfirman : ayat wajib bagi setiap mukmin. : 1-4). 222: Hukumnya bersuci. : hujan, sumur, laut, sungai, salju, dan embun 48)

“Hai orang yang berselimut. Bangunlah, kemudian berilah peringatan !, dan agungkanlah Tuhanmu. Dan bersihkanlah

artinya : “ Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang- orang yang mensucikan diri “ . Air yang dapat dipakai bersuci ialah air yang bersih(suci dan mensucikan) yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari

Rasulullah saw. air muntahan yang telah berubah. Cara menyucikannya cukup dengan dipercikkan air saja pada bagian yang terkena najis tersebut. Setelah itu jika tidak hilang juga. ya Aisyah. nanah. Air suci dan dapat mensucikan.hal Alat najis ini sedang dilakukan (mutawasithah) untuk tanda-tanda dari menyucikan 1). tetapi makhruh digunakan yaitu air musyammas ( air yang dipanaskan dengan matahari perak) Dari Aisyah. • Memercikkan Air. Thaharah • Mencuci atau membasuh dengan air. Najis cm dan Alat tinggi Thaharah serta 60 cara cm. dan air empat salju. bersabda. bagian dan air Air : laut.hal yang najis adalah setiap yang keluar dari dua lubang manusia. emas 2. Jika bau atau wama najis itu masih tidak hilang setelah dicuci dan digosok tiga kali. dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak lembah. kenajisannya. babi dan keturinan kedua-duanya. Jika setelah dicuci didapati masih tidak hilang rasanya seperti kesat. 4. najis berat. berupa tinja dan air kencing. 1. darah. hendaklah dihilangkan ainnya itu dan segala sifatnya yaitu rasanya. Sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari. hendaklah dicuci lagi hingga hilang rasa itu. hukumnya adalah dimaafkan. “Setiap kulit yang sudah disamak. Adapun cukuplah thaharah dengan dicucuri air najis pada tempat yang dilakukan terkena najis itu (najis hukmi). maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Air mutlak. Jika najis itu sudah tidak ada lagi ainnya dan tidak ada lagi sifatnya seperti air kencing yang sudah kering pada kain dan hilang sifatnya. air itu dapat air dibagi sungai. baunya dan warnanya. ia dimaafkan. Air suci tetapi tidak dapat mensucikan. atau wadi (cairan putih yang keluar selepas kencing).” ( Riwayat Baihaqi ) 3. atau mazi (lendir yang keluar dari kemaluan karena syahwat). cara: daripada dapat dengan beberapa • Istinja. Cara menyucikannya ialah dengan dicuci tujuh kali dengan air mutlak dan salah 3) satunya hendaklah Najis dengan air tanah. Mutawassitah Najis pertengahan yaitu selain najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Sesungguhnya air yang di jemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak. air kencing. air mata selain air air. hukumnya. jika berbentuk bak maka besarnya 60 b. dan kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. 2) Najis Mughallazah : Najis yang berat yaitu anjing. yang dilakukan setelah kita buang air. dalam dari Seperti air bejana segi sumur. Berkata padanya. yaitu dengan membasuh dengan air yang mengalir sampai pada bagian yang terkena Menyamak.” Janganlah engkau berbuat demikian. maka menjadi suci. Air mutanajis yaitu air yang kena najis ( kemasukan najis ) sedang jumlahnya lebih dari dua kullah. atau mani.” (HR Muslim). seperti : Air musta’mal ( telah digunakan untuk bersuci ) menghilangkan hadats. Pembagian Najis terbagi menjadi tiga yaitu: 1) Najis Mukhaffafah : Jenis Najis Najis yang ringan yaitu air seni anak lak -laki di bawah umur dua tahun yang belum makan makanan kecuali air susu ibunya saja. yaitu air muthlaq artinya air yang masih murni. bangkai dan organ tubuhnya kecuali kulitnya. . maka Rasulullah Saw. karena jika disamak kulitnya menjadi suci. Jika seseorang terkena anggota binatang tersebut dalam keadaan basah wajib disucikan dengan disamak. mensucikannya Hal. Rasulullah . yaitu air asli yang tidak tercampuri oleh sesuatu apa pun dari najis. Air suci dan mensucikan. yaitu memercikkan air ke bagian yang hilang diri terkena najis kecil (mukhaffafah). berdasarkan dalil-dalil berikut.Pembagian Ditinjau makruh. Cara menyucikannya jika ada ain.. yaitu membasuh dubur dan qubul dari najis (kotoran) dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan atau batu yang suci dan benda-benda lain yang menempati kedudukan air dan batu. Dua kullah sama dengan 216 liter.

Wajib Menurut lughat. 6. Niat dianggap sah dengan berniat untuk mengangkat hadats besar. kemudian membasuh muka. janabah. atau batu.” (An-Nisa: 43).” (HR Tirmizi. 2) Tanah yang suci. apabila kamu tidak sedang berpuasa (6). . kemudian basuhlah (cucilah) kedua kakimu dengan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri (44). dan Mandi ia menghasankannya). kemudian basuhlah (cucilah) kedua tanganmu beserta kedua sikumu dengan digosok tiga kali (12) dan sela-selailah jari-jarimu (13). c. atau pasir. kedua tangan. kemudian berkumurlah dan isaplah air dari telapak tangan sebelah dan berkumurlah. serta digosok (43). kecuali bila sudah berubah aromanya. “Dijadikan bumi itu sabagai masjid dan suci bagiku. untuk mensucikan diri kita dari hadats kecil. kemudian ambillah air dan masukkanlah jari-jarimu pada pokok rambut dengan sedikit wangi-wangian (39). dengan . Dalam istilah syara’ wudhu’ adalah perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat. maka bertayammumlah kalian dengan tanah yang suci. 4. kepala dan kedua kaki dengan air.” (Al-Maidah: 6). 2.saw. dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. mandi di sebut al. rasanya. namun mempunyai sumber yang sahih). Tanah dijadikan sebagai alat thaharah jika tidak ada air. ”…kemudian kalian tidak mendapatkan air.(1) dengan mengikhlaskan niat karena Tuhan Allah (2) dan basuhlah telapak tanganmu tiga kali (3) gosoklah gigimu dengan kayu arok atau sesamanya (4). dan Karena sebab lain. kamu kerjakan yang demikian tiga kali (5) dan sempurnakanlah dalam berkumur dan mengisap air itu. Hadis ini daif. d. sesudah dilepaskan rambutnya (40).ghusl yang berarti mengalirnya air pada sesuatu. Rasulullah saw. maka hendaklah ia menyentuhkannya ke kulitnya. Abu Daud. dan "bismillahirrahmanirrahiem". Dan mulailah pada sisi yang kanan (41). dan sapulah kepala kalian. 3. bersabda. atau hadats lainnya dari seluruh tubuhnya. Apabila kamu berjinabat karena mengeluarkan air mani (31) atau bertemunya kedua persunatan (32) atau kamu hendak menghadiri shalat Jum'ah (33) atau kamu baru lepas dari haidl (34) atau nifas (35).” (HR Ahmad). hadats . maka bacalah Rasulullah SAW ) berwudhu’ : artinya : Allah tidak menerima shalat seseorang kamu bila Ia berhadats. Hadits Tirmizi Tata Apabila kamu hendak cara berwudlu. atau warnanya karena kotoran yang masuk padanya. untuk membolehkannya shalat. lalu tuangkan air ke atas kepalamu tiga kali. kemudian basuhlah mukamu tiga kali (7) dengan mengusap dua sudut matamu (8) dan lebihkanlah membasuhnya (9) dengan digosok (10) dan sela-selailah janmggutmu (11). bersabda. kendati ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun.“Air itu suci. sampai Ia berwudhu’ “ ( HR Baihaqi. “Hai orang-orang yang beriman. adalah perbuatan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu. bersabda. atau tidak bisa menggunakan air karena sakit. Jika ia mendapatkan air. membasuh bewudhu’ menggosok mendahulukan menyiram dan kesempurnaan mandi. apabila kalian hendak mengerjakan salat.” (HR Al-Baihaqi. 7. nifas. lalu ratakanlah atas badanmu semuanya (42). Allah berfirman. tangan dengan seluruh mengosok menyiram badan di sunatkan sebelum sempurna tubuh yang bagian sebanyakmembaca air pula mengerjakan ke hal-hal serta dalam memulai oleh dari banyaknya tiga sebelum terjangkau kanan berikut basmalah memasukannya (45) ini: niat bejana mandi tangannya tubuh kali Whudu’ Whudu’ Menurut lughat ( bahasa ). haidh. atau tanah berair. Sedangkan di dalam syara’ ialah mengalirnya air keseluruh tubuh disertai dengan niat. maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku. dan janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan Untuk 1. maka hendaklah kamu mandi dan mulailah membasuh (mencuci) kedua tanganmu (36) dengan ikhlas niyatmu karena Tuhan Allah (37) lalu basuhlah (cucilah) kemaluanmu dengan tangan kirimu dan gosoklah tanganmu pada tanah atau apa yang menjadi gantinya (38) lalu berwudlulah sebagai yang tersebut di atas.ghasl atau al. “Sesungguhnya tanah yang baik (bersih) adalah alat bersuci seorang muslim. Rasulullah saw.

di (24) wudhu-nya antaranya: Wudhu dilakukan untuk menghilangkan hadats kecil ketika kita akan menunaikan shalat. serta menunggu sholat demi sholat.” (HR Muslim). terbebas (khulus) dari kotoran (danas). Menurut istilah ahli fiqh. itulah dia 2. “Najis ada dua macam najis dengan kaitannya dengan cara membersihkannya. “Salat tanpa wudu tidak diterima. “Kunci salat adalah bersuci. Rasulullah saw menganjurkan “Dan dari Anas ra. Turmudzi. Nabi. sekali lagi perjuangan!” Hukum Normatif (HR Malik. tertib : maksudnya adalah melaksanakannya. perjuangan.” (HR Muslim). dan sering melangkah mengunjungi masjid.ujar mereka. Bersabda. Mutawassitah.syari-kalah. dan shalat. dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Allah menyempurnakan segala amalnya dan dengan bersucinya untuk mengerjakan sholat. Najis Wudhu menjadi sah. Rasulullah bersabda (yang artinya).” (Al-Mudatstsir: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. khususnya pada saat Al-Muddatstsir Mughallazah. karena karena itu kita . 4). suci (nazahah). maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku. baik membasuh maupun mengusap anggota.” (Al-Maidah: 6). Nah. hingga bulatlah sholat itu menjadi pahala baginya. sebagai generasi islam yang turut menyumbang dalam pembangunan bangsa. “Menyempurnakan wudlu menghadapi segala kesusahan. 2. “Hai orang-orang yang beriman. Dan Hukum beberapa Najis thaharah dari adalah hadits wajib.Kesimpulan Thaharah secara bahasa adalah bersih (nadlafah). dan Nasai) Thaharah Thaharah Thaharah hukumnya wajib berdasarkan Alquran dan sunah. membasuh tangan sampai dengan kedua sikut. bahwa Rasululloh SAW bersabda:”Maukah aku tunjukkan padamu hal-hal dengan mana Allah menghapuskan dosa-doasa mu serta mengangkat derajatmu?” “Mau ya Rasululloh”. wa asyhadu anna ummatnya Wudlu Muhammadan untuk mempunyai selalu keistimewaan. kita : hendak 4. jika dilakukan dengan memenuhi rukun-rukunnya wudhu. kepala kalian. yaitu : Najis Mukhafaffah. Membasuh seluruh anggota badan. dan sapulah “Dan. pakaian dan tempat dari hadats dan najis. yaitu : Niat. thaharah berarti mensucikan diri. dan Thabrani dalam Al Ausath) “Dari Abu Hurairah ra. Membasuh muka. 2. 222). Allah menghapus dosa-dosanya. Rukun-rukun mandi tersebut adalah : Niat. mengusap kepala. kemudian usaplah kedua telingamu sebelah luarnya dengan dua ibu jari dan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk (19) lalu basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki dengan digosok tiga kali (20) dan sela-selailah jari-jari kakimu dengan melebihkan mambasuh keduanya (21) dan mulailah dari yang kanan (22) dan sempunakanlah membasuh kedua kaki itu (23). Setiap mandi wajib maupun sunnah akan menjadi sah apabila dipenuhi rukun-rukunnya. “Kesucian adalah setengah iman. Diantaranya : Q.” (HR Abu Ya’la. Bazzar.” (Al-Baqarah: PENUTUP 1. Thaharah wajib hukumnya berdasarkan firman Allah dan hadits Nabi.melebihkan membasuh kedua tanganmu(14) mulai tangan kanan (15). Muslim. Rasulullah saw. thaharah adalah `. Kemudian ucapkan : " Asyhadu alla-Ila-ha illalla-h wahdahu la. a. sebaiknya kita memperhatikan dengan seksama masalah thaharah. lalu usaplah ubunmu dan atas surbanmu (16).S.Saran Dari beberapa penjelasan diatas ada saran yang ingin kami sampaikan.Al-Baqarah : 222. dengan menjalankan kedua telapak tangan (17) dari ukung muka kepala sehingga tengkuk dan kembalikan lagi pada permulaan (18). Allah Taala berfirman (yang artinya). pakaianmu bersihkanlah. bahwa Rasululloh SAW bersabda:”Dengan perangai yg baik yg terdapat pada seorang laki2. Dalil perjuangan.” Dan sabdanya. Al-ma’idah : 6. apabila kalian hendak mengerjakan salat. 'abduhumenjaga sebagaimana banyak dan hadits wa rasu-luh menyempurnakan Rasulullah saw. membasuh kaki sampai dengan mata kaki.

“. untuk memahaminya agar praktik ibadah kita benar menurut ajaran syar’i. .dituntut DAFTAR Fatah. H. Rasjid..1976.abdul Sulaiman Moh.V. Minhajul Muslim. Jakarta. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi . Semarang Rifa’i. Lengkap “. Algensindo.” Tuntunan Islam Fiqih Shalat Lengkap Islam’. Sinar C. ” 1990. ” Risalah Fiqh 1994. PUSTAKA Idris. Rineka Baru Toha Putra Cipta. Drs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful