P. 1
Latihan PSS 3110

Latihan PSS 3110

|Views: 68|Likes:

More info:

Published by: Cahaya Keberuntungan on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

Latihan PSS 3110

1.

Satu proses yang sistematik yang dijalankan untuk menentukan sejauh mana murid-murid mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dikaitkan dengan (A) (B) (C) (D) penilaian. pengujian. pentaksiran. pengukuran

2.

Tujuan Pentaksiran dalam pembelajaran Pengajian Sosial dijalankan untuk (A) (B) (C) (D) menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu pembelajaran mendapatkan maklum balas dan maklumat secara berkala tentang pengajaran dan pembelajaran membuat perbandingan pencapaian dan kedudukan di antara pelajar dalam penguasaan pembelajaran memberi maklumat mengenai pencapaian pelajar,objektif pelajaran,kaedah mengajar dan kurikulum

3.

Antara yang berikut,yang manakah merupakan ujian berbahasa? (A) (B) (C) (D) ujian bertulis ujian individu ujian pencapaian ujian berkumpulan

4.

Ujian objektif mempunyai ciri keobjektifan yang tinggi kerana ujian ini (A) (B) (C) (D) dapat menguji topik yang luas membolehkan pelajar meneka jawapan mengukur dengan jelas objektif pengajaran membantu pemeriksa yang berlainan memberi skor yang sama

1

tahap kemahiran. keupayaan. membandingkan pencapaian dengan kriteria yang ditetapkan. Antara berikut. kefahaman. yang manakah urutan langkah yang betul dalam pembinaan kertas ujian tersebut? (A) (B) menentukan objektif ujian. menetapkan tajuk-tajuk yang akan diuji dan menentukan aras kesukaran soalan menggubal soalan-soalan. menumpukan kepada tugas-tugas pembelajaran yang terhad.5. analisis. Guru A sedang membina kertas ujian mata pelajaran Kajian Tempatan tahun 4. nilai dan sikap seseorang. personaliti. Ujian ini disediakan untuk mengenal pasti potensi diri. menetapkan tajuk-tajuk yang akan diuji. 6. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) memberi satu panduan untuk membina itemitem soalan. menggubal soalan-soalan. 8. sintesis dan penilaian. Antara berikut. item-item ujian dibina berdasarkan jadual penentuan ujian . minat. aplikasi. Apakah kebaikan JSU? (A) (B) (C) (D) Memberi panduan kepada guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran memberi gambaran tentang bilangan soalan mengikut aras dalam sesuatu ujian memastikan sama ada unit-unit pembelajaran telah dikuasai dengan baik oleh para pelajar menyenaraikan aras kognitif yang diuji iaitu aras pengetahuan. Penyataan di atas merujuk kepada konsep ujian (A) (B) (C) (D) bakat kecekapan personaliti pencapaian 7. yang manakah bukan ciri-ciri ujian rujukan kriteria? (A) (B) (C) (D) item-item ujian adalah sama kesukarannya. menentukan objektif ujian dan menentukan aras kesukaran soalan 2 .

Pada bulan Oktober hingga bulan Mac. Skala yang mengkategorikan pembolehubah berdasarkan persamaan dan seterusnya memberikan nama kepada pembolehubah berkenaan dikenali sebagai (A) (B) (C) (D) sela nisbah ordinal nominal 12. Apakah kegiatan ekonomi yang tidak dapat dijalankan pada bulan tersebut? Apakah kemahiran Taksonomi Bloom yang hendak diuji dalam item tersebut? (A) (B) (C) (D) Aplikasi Sintesis Kefahaman Pengetahuan 10. Tiga ukuran utama dalam stastik deskriptif iaitu min. menetapkan tajuk-tajuk yang akan diuji dan menentukan objektif ujian 9.(C) (D) menentukan aras kesukaran soalan.mod dan median mempunyai kegunaan tersendiri 3 . Bagaimanakah beliau dapat menentukan kebolehpercayaan dalam mata pelajaran tersebut? (A) (B) (C) (D) Pemarkahan perlu dibuat untuk kali kedua Penekanan utama diberi kepada fakta demi fakta Skor purata markah daripada dua pemeriksa diambil kira Pemeriksa mesti mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang itu 11. menggubal soalan-soalan dan menentukan objektif soalan menentukan aras kesukaran soalan. menetapkan tajuk-tajuk yang akan diuji. menggubal soalan-soalan. Cikgu Rozi ditugaskan untuk menggubal soalan esei bagi mata pelajaran Kajian Tempatan tahun 6. keadaan laut bergelora.

Apakah kegunaan mod dalam ujian stastik (A) (B) (C) (D) skala sela atau nisbah digunakan taksiran kasar terhadap nilai pusat mencukupi parameter akan ditaksir ataupun hipotesis akan diuji terdapat ukuran yang tidak sempurna ataupun ada nilai yang tidak ditentukan 13. Maklumat di bawah menunjukkan skor-skor dalam satu pertandingan kuiz untuk mata pelajaran Kajian Tempatan 3 . 7. 8 . 8 Berdasarkan maklumat di atas. 7 . 8 . 8 . Kenyataan di atas merujuk kepada jenis kesahan 4 . terdapat empat jenis kesahan yang digunakan untuk menentukan ketekalan sesuatu alat ukur. Mengikut Mehrens dan Lehmann (1991). 5 . 4 . 6 . 9 . Ujian bulanan dibina untuk mengukur sejauh manakah seseorang murid menguasai kemahiran tertentu atau sesuatu topik dalam mata pelajaran yang diajar. apakah mod untuk taburan skor tersebut? (A) (B) (C) (D) 6 7 8 9 14. 7 . Apakah kriteria yang digunakan untuk menentukan kesahan konstruk? (A) (B) (C) (D) Kesahan telahan dan kesahan serentak Kesahan gagasan dan kesahan serentak Kesahan kandungan dan kesahan telahan Kesahan gagasan dan kesahan kandungan 15.

Pekali korelasi di antara skor ujian pertama dan kedua dihitung. (E) (F) (G) (H) Uji-ulang-uji Ujian bahagi Dua Ujian Alpha Cronbach Ujian Kuder-Richardson I.Cara yang mudah untuk menjalankan kaedah tersebut ialah 5 . III. murid-murid tersebut membuat ujian yang sama untuk kali kedua. IV. II dan III sahaja I. Kegunaan kaedah bahagi-dua untuk mengukur konsentensi dalam ujian. III dan IV sahaja 17. Sekumpulan murid tahun 4 membuat ujian bulanan bagi mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Kaedah yang boleh digunakan adalah II. V. III dan IV sahaja II. Merujuk kepada penyataan di atas.(A) (B) (C) (D) kriteria konstruk serentak kandungan 16. II dan IV sahaja I. Selang seminggu. prosedur yang dijalankan adalah untuk menentukan (A) (B) (C) (D) kesahan kesetaraan keobjektifan kebolehpercayaan Ketekalan dalaman dilaksanakan untuk mengenal pasti korelasi antara item dalam sesuatu ujian .

pencetakan pengujian. (A) (B) (C) (D) menjalankan ujian terhadap sekumpulan individu tertentu sahaja menghubungkan sebahagian skoran awal dengan ekoran baharu menjalankan secara rawak atau kaedah penentuan yang telah ditetapkan menggunakan varians untuk membuat anggaran kebolehpercayaan ujian I II dan III sahaja I .I.Apakah yang boleh anda nyatakan tentang item tersebut? (A) (B) (C) (D) Sukar Sederhana Amar Sukar Terlalu mudah 19. Nilai indeks kesukaran (p) untuk satu item ujian Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan adalah 0. IV.25. III. III dan IV sahaja 18. IV. II. III.merekod dan menganalisis data Membantu guru dalam mempercepatkan penyemakan skrip jawapan murid contohnya penggunaan borang OMR Terdapat pelbagai perisian yang dapat digunakan dalam konteks pengujian dan penilaian di bilik darjah seperti perisian Winstep. Quest dan SPSS 6 . II dan IV sahaja I III dan IV sahaja II . Penggunaan komputer dalam pengujian bermula sejak tahun 1905 lagi dikenali sebagai computer-adaptive testing (CAT). II. Yang manakah antara berikut adalah merupakan penggunaan komputer dalam aspek pengujian dan pentadbiran sesuatu ujian? I. Membantu guru menyimpan rekod dan maklumat peribadi pelajar Membantu guru dalam aspek pengubalan item.

menyusun dan menyatukan idea-idea 7 . Pentaksiran merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan.(A) (B) (C) (D) I. pengukuran 21. pentaksiran. Suatu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganaliisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang ditetapkan telah tercapai merujuk kepada (A) (B) (C) (D) penilaian. II dan IV sahaja I III dan IV sahaja II . Ujian objektif akan menunjukkan markah yang sama untuk bilangan jawapan betul yang sama. Jenis Ujian lisan dalam penilaian ialah (A) (B) (C) (D) folio hafazan karangan laporan projek 23.Apakah ciri utama ujian objektif (A) calon dikehendaki memilih.Manakah antara merupakan kepentingan utama pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran? (A) (B) (C) (D) Mengenal pasti tahap kebolehan pelajar Menempatkan pelajar dalam jurusan tertentu membuat perbandingan pencapaian antara pelajar Mengesan kelemahan pelajar serta membuat penambaikan 22. pengujian. III dan IV sahaja 20. II dan III sahaja I .

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) yang lengkap amat berguna kepada penggubal soalan dan pembina item ujian. Antara berikut. Antara berikut. yang manakah fungsi ujian diagnostik? (A) (B) (C) (D) Membandingkan pencapaian pelajar Membandingkan pencapaian dengan kriteria tertentu Menguji kemahiran-kemahiran asas seperti membaca dan mengira Menilai sama ada pelajar cukup bersedia untuk mengikuti pelajaran seterusnya 25. terdapat beberapa jenis ujian. Dalam KBSR.(B) (C) (D) Calon dibekalkan satu tugasan berstruktur yang menghadkan tindak balas Calon membuat pilihan daripada beberapa pilihan jawapan yang disediakan Calon perlu menunjukkan pengetahuan dan kefahaman khusus yang diperlukan 24. yang manakah merupakan ujian yang selalu digunakan oleh guru di sekolah? (A) (B) (C) (D) Individu Prestasi Kumpulan Perlakuan 26. Yang manakah antara berikut paling tepat menerangkan tujuan pembinaan JSU? (A) (B) (C) (D) Menentukan kebolehpercayaan ujian memudahkan guru melakukan penyemakan item ujian memastikan guru telah menjalankan pengajaran semua tajuk berdasarkan sukatan pelajaran memastikan bilangan tajuk adalah seimbang dan pelajar diuji berdasarkan keseluruhan tajuk 8 .

III dan IV sahaja 28. mutu dan aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari setahun ke setahun taburan tajuk adalah seimbang dan pelajar diuji pada keseluruhan kurikulum I. II dan III sahaja I. II. II dan IV sahaja I. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) digunakan dlam pembinaan ujian kerana jadual ini dapat membantu penggubal untuk memastikan I. (A) (B) (C) (D) persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin membina ujian yang terjamin kebolehpercayaannya taraf. Pemeriksa membaca skrip jawapan secara menyeluruh Mengelaskan pencapaian mengikut kelompok pelajar bebas memberi jawapan berdasarkan kehendak soalan Maklumat di atas merujuk kepada kaedah pemarkahan secara (A) (B) (C) Analitik Holistik Sumatif 9 .27. Pilih langkah yang perlu diikuti dalam proses pembinaan item ujian? (A) (B) (C) (D) Menentukan objektif → menulis item ujian → membina JPU → praujian → mengubah suai item ujian Menentukan objektif → membina JPU → menulis item ujian → praujian → mengubah suai item ujian Praujian → menentukan objektif → membina JPU → menulis item ujian → mengubah suai item ujian Praujian → membina JPU → menulis item ujian → menentukan objektif → mengubah suai item ujian 29. III. III dan IV sahaja II. IV.

(D) Formatif 30. Apakah skala yang dianggap paling mudah dan mempunyai ketepatan yang paling rendah? (A) (B) (C) (D) Sela Nisbah Ordinal Nominal 31. Yang manakah antara berikut adalah jenis statistik yang kerap digunakan sebagai anggaran awal dan boleh dipastikan melalui proses pemerhatian data sahaja? (A) (B) (C) (D) Min Mod Median Persentil 32.Skor yang didapati adalah seperti dalam jadual kekerapan berikut Skor 55 60 65 70 74 88 85 kekerapan 3 3 6 6 Jadual 1 8 4 2 Nyatakan median bagi markah ujian Kajian Tempatan tersebut (A) (B) (C) (D) 65 70 74 88 10 . Satu ujian Mata Pelajaran Kajian Tempatan telah dijalankan untuk kumpulan murid Tahun 4 .

II. III dan IV sahaja II. Kaedah-kaedah yang sesuai digunakan dalam menganggarkan kebolehpercayaan ujian melalui pentadbiran dua ujian ialah I. (A) (B) (C) (D) panjang ujian sebaran markah kesukaran ujian susunan pelajar I. III. III dan IV sahaja 36. II. II dan IV sahaja I. IV. Tujuan kebolehpercayaan ujian dalam pembelajaran Pengajian Sosial ialah (A) (B) (C) (D) menentukan markah diperoleh secara nasib memastikan perubahan bacaan setiap kali ujian markah yang diperoleh berubah dengan ketara antara ujian pra dan ujian pasca memastikan ujian yang dibina adalah lebih stabil dan memberi markah yang sama atau hampir sama 35.33. II dan III sahaja I.Kesahan kandungan bermaksud (A) (B) (C) (D) Ketekalan keputusan ujian Kebolehtafsiran hasil ujian yang diuji Keupayaan ujian membuat ramalan dengan jitu Keupayaan alat ukuran yang digunakan merangkumi kandungan pelajaran yang diuji 34. Apakah kriteria yang perlu diambil kira supaya soalan yang dibina mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Kesahan kandungan dalam ujian adalah penting terutama untuk ujian pencapaian. I. Kaedah belah dua kaedah bentuk selang-seli 11 .

yang manakah merupakan ciri kaedah tersebut? (A) (B) (C) (D) Tahap kebolehpercayaan berkurang jika masa ujian adalah panjang Memberi ujian yang sama sebanyak dua kali kepada kumpulan yang berbeza Markah setiap calon dijumlahkan dlam dua kumpulan supaya dapat dikorelasi Membaiki koefisien kebolehpercayaan supaya keseluruhan ujian adalah selari dengan formula Kuder-Richardson 38.00. (A) (B) (C) (D) Bilangan pelajar mempunyai pencapaian tinggi dan rendah adalah sama Pelajar mempunyai pencapaian tinggi lebih ramai daripada pencapaian rendah Semua pelajar mempunyai pencapaian rendah tiada seorang pun berpencapaian tinggi Semua pelajar mempunyai pencapaian tinggi tiada seorang pun pencapaian rendah 39. IV. II dan IV sahaja I. Berikan maksud nilai tersebut. Kaedah Bahagi Dua merupakan salah satu kaedah untuk menukur kebolehpercayaan sesuatu ujian.III. II dan III sahaja I. melaporkan dan membuat keputusan tentang pencapaian pelajar kini dapat dipindahkan kepada komputer. 12 . Indeks diskriminasi adalah penting untuk menentukan perbezaan keupayaan pelajar sekiranya analisis indeks diskriminasi menunjukkan nilai 1. tugas mengira. (A) (B) (C) (D) Kaedah ujian bentuk setara Kaedah ujian dan uji sekali lagi I. Antara berikut. III dan IV sahaja II. Menerusi perkembangan penggunaan ” artificial intelligence”. III dan IV sahaja 37.

melapor dan membuat keputusan terhadap pencapaian pelajar I. III. II dan III sahaja I . (A) (B) (C) (D) Membantu dalam percetakan instrumen pengujian. IV.Bagaimanakah komputer boleh membantu menyelesaikan masalah penilaian dan pentaksiran dalam bilik darjah ? I. II. III dan IV sahaja 13 . Melaksanakan tugas mengira. Membantu dalam merekod dan menganalisis data skor pelajar Membantu dalam aspek penggubalan dan penyemakan item subjektif. II dan IV sahaja I III dan IV sahaja II .

14 .

(i) (ii) (b) ___________________________________________________ ___________________________________________________ Jelaskan tiga prosedur yang perlu diberi perhatian oleh seseorang guru bagi memastikan pelaksanaan penilaian formatif lebih berkesan. (a) Nyatakan dua tujuan pentaksiran dilakukan di dalam bilik darjah. (i) (ii) (b) ___________________________________________________ ___________________________________________________ Terangkan tiga kepentingan guru mengadakan ujian dalam bilik darjah (i) (ii) (iii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 2. (i) (ii) (iii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 3. skala sela dan skala nisbah adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sesuatu maklumat. Mengukur dan menilai adalah aktiviti pentaksiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian ini dilaksanakan dengan dua cara yang utama iaitu ujian rujukan norma dan ujian rujukan kriteria. Penilaian formatif dan penilaian sumatif sering digunakan oleh guru untuk mendapatkan maklum balas tentang keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. nyatakan dua perbezaan di antara ujian rujukan norma dan ujian rujukan kriteria. skala ordinal.1. (a) Berdasarkan maklumat di atas. (a) Apakah maksud skala yang berikut? (i) Nominal : ________________________________________ (ii ) Ordinal : _________________________________________ 15 . Skala pengukuran seperti skala nominal.

Mod Median Min Dalam satu ujian di kelas.2.5 8.Geografi Fizikal a.5 5. Menjelaskan kepentingan bentuk muka bumi kepada ekonomi Malaysia 16 . Membandingkan dan membezakan kepentingan dua jenis bentuk mukabumi 4. 15 17 13 15 16 12 18 15 13 16 Berdasarkan jadual di atas. kirakan (i) (ii) (iii) 4.(b) Berikut adalah masa yang diperoleh oleh sepuluh orang pelajar dalam acara larian 100 meter sukan tahunan sekolah.5 9. Sepuluh (10) orang murid (P) telah menjawab soalan ini dan mendapat markah seperti dalam Jadual di bawah. (i) (ii) (iii) (iv) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Bahagian C Tema 3:MENGENAI NEGARA KITA HASIL PEMBELAJARAN 3.Bentuk muka bumi (i) Pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia (ii) Kepentingan bentuk muka bumi 1.0 Markah 6. kirakan indeks kesukaran item Nyatakan empat kegunaan indeks kesukaran kepada guru.5 9.5 (a) (b) Berdasarkan maklumat di atas. item ujian esei berjawapan pendek diberi markah minimum 0 dan maksimum 10. Menenrangkan kepentinagan bentuk mukabumi 3. Menyenaikan bentuk mukabumi Malaysia 2.5 7. Pelajar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Jumlah 63.5 3.5 4.0 6.0 2.

Antara ciri-ciri penting ujian yang baik ialah kesahan dan kebolehpercayaan. 17 .1. Untuk membina sesuatu ujian . bina (a) Satu item objektif untuk setiap aras kognitif Taksonomi Bloom (b) Dua item subjektif iaitu satu untuk aras aplikasi dan satu untuk aras penilaian 2.Pada pendapat anda apakah inovasi terkini dalam pentaksiran pembelajaran Pengajian Sosial menggunakan komputer. Nyatakan lima kaedah bagaimana menentukan kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dibina mencapaia objektifnya Bincangkan kesan penggunanan komputer dalam pentadbiran ujian. 3. Berdasarkan tajuk dalam Huraian Sukatan pelajaran kajian Tempatan Tahun 5 di atas. format ujian yang hendak betul dan mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikan suatu ujian yang baik. Jelaskan lima bagaimana seorang guru dapat meningkatan kesahan ujian yang dibina.

18 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->