P. 1
Bab 5

Bab 5

|Views: 146|Likes:
Published by Jaisue Ja

More info:

Published by: Jaisue Ja on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2015

pdf

text

original

BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1.

0 Pendahuluan Bahagian ini membincangkan tentang latarbelakang tajuk kajian yang tertumpu kepada sistem penyampaian. Perbincangan memfokus kepada permasalahan dan peluang yang berkait rapat dengan sistem penyampaian kandungan di Malaysia, khususnya dari aspek sistem penyampaian dan faktor-faktor yang menyumbang kepada kelebihan dan had-hadnya. Persoalan-persoalan yang timbul dari perbincangan ini juga merupakan landasan utama menjawab soalan-soalan kajian.

1.1 Keperluan Di Peringkat Mega, Makro Dan Mikro Perbincangan dalam mengenalpasti peringkat perancangan masalah dikategorikan kepada tiga

peringkat mega, peringkat makro dan peringkat mikro.

Komponen pengurusan diperingkat mega melibatkan kemudahan dan keperluan pengajajaran dan pembelajaran yang sedia ada. Peringkat makro melibatkan fungsi organisasi yang terlibat secara langsung dengan sumber internet bagi menyokong persekitaran pembelajaran. Peringkat mikro pula adalah perincian dimana segala tindakan dibuat untuk mencapai objektif sumber yang dibina bagi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di Internet. Perbincangan juga bukan hanya tertumpu kepada masalah atau kekurangan bagi aplikasi teknologi maklumat dalam pendidikan tetapi juga kepada peluang-peluang yang wujud lantaran dari polisi yang telah dirancang oleh kerajaan Malaysia.

1

Perbincangan ini merupakan halatuju kepada pembentukan objektif kajian, soalan-soalan kajian dan perancangan terhadap metodologi kajian seterusnya kepada pelaksanaan kajian berupa aktiviti kerja-kerja lapangan pembangunan sistem pembelajaran kelas maya.

1.2 1.2.1

Keperluan Diperingkat Mega Rancangan Malaysia Ke-7 (RMK 7) Unjuran lima tahun yang dirancang oleh kerajaan dalam RMK 7 menitiberatkan

penggunaan komputer di sekolah dan institusi pendidikan. Kepentingan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran yang menjadi agenda teknologi maklumat negara merupakan peluang kepada pendidik untuk merancang strategi penyampaian yang lebih berkesan. Rancangan Malaysia ke-7 (1996-2000) dalam bab 10 Pendidikan dan latihan menjelaskan agenda teknologi maklumat dalam aktiviti pendidikan dan latihan. Perkara 10.105 menyatakan bahawa program literasi komputer serta pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer akan diperluaskan kesemua sekolah dan institusi latihan dalam masa lima tahun akan datang. Lantaran dari perancangan ini proses pembelajaran akan dipertingkatkan dengan mendedahkan guru dan pelajar ke dunia internet. Guru dan pelajar akan dapat mencapai maklumat dimana-mana, bila-bila masa. Mengikut kenyataan itu lagi, penggunaan komputer akan mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran serta membantu mengurangkan masalah kekurangan guru terlatih dan pengajar dalam pelbagai mata pelajaran termasuk bahasa. Bagi mencapai matlamat ini, usaha akan diambil untuk membangunkan perisian berkaitan.

2

Program pendidikan jarak jauh akan dikembangkan kepada penggunaan kaedah telesidang dan emel. Situasi ini menjelaskan bahawa dalam masa yang terdekat ini sistem penyampaian dari bilik darjah secara fizikal dapat dikembangkan ke pembelajaran secara maya. Situasi ini dapat diperkukuhkan dengan kenyataan yang menjelaskan bahawa ”kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer akan

diperluaskan. Kenyataan ini dikaitkan pula dengan peranannya dalam menangani masalah pengajaran dan pembelajaran guru dan murid di semua sekolah dipelusuk negeri dan daerah”. Kaedah yang sesuai menghubungkan sekolah-sekolah ini dengan maklumat mata pelajaran tertentu secara maya kepada memberikan kemudahan pengajaran dan pembelajaran perlu dirangka, bangunkan dan dilaksanakan bagi mengurangkan jurang (gap) sebagaimana yang dijelaskan dalam dokumen Rancangan Malaysia Ke-7 itu. Dalam Rancangan Malaysia Ke-7 mendapati bahawa program pendidikan memfokus kepada mengembangkan keupayaan dan menambahkan kemasukan kepada semua tahap pendidikan, meneguhkan sistem penyampaian dan meningkatkan kualiti pendidikan. Dasar yang ditetapkan ini pada asasnya adalah misi utama Rancangan Malaysia ke-7 dalam membentuk identiti kebangsaan dan mencapai perpaduan dikalangan masyarakat berbilang kaum serta membangunkan sumber manusia bagi keperluan alaf akan datang. Dalam RMK 7, infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi diperkukuh dan diperluaskan. Suasana ini secara tidak langsung telah memberi kesan pada persekitaran pembelajaran. Kandungan sesebuah subjek mampu disampaikan dengan pantas dan mudah dikemaskini melalui akses ke komputer da jaringan internet yang disediakan.

3

Sistem penyampaian telah dikatakan sebagai elemen utama dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Walaupun kemudahan infrastruktur dipertingkat dan diperluaskan namun sumbernya juga perlu diperluaskan dan guru pula perlu meningkatkan pengetahuan dalam menggunakan sumber pengajaran yang dibekalkan.

1.2.2

Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor)

1.2.2.1 Agenda Teknologi Maklumat Negara Matlamat agenda teknologi maklumat negara adalah untuk mengubah rakyat dan negaranya kepada masyarakat berasaskan pengetahuan, selaras dengan kehendak wawasan 2020 yang memfokus kepada pembangunan insan dan mengukuhkan hubungan antara sektor awam dan swasta. Kerangkanya berdasarkan kepada tiga elemen pembangunan seimbang iaitu; manusia, struktur maklumat dan aplikasi. (Rancangan Malaysia ke lapan 2001-2005). Bagi mencapai objektif di atas National IT Council (NITC) telah mengenalpasti bidang-bidang yang perlu diberikan penekanan: i. ii. iii. iv. v. E-ekonomi E- perkhidmatan awam E-Komuniti E-pembelajaran E-Sovereignty

Lantaran dari galakkan dan sokongan yang diberikan oleh kerajaan melalui peruntukan yang telah diberikan oleh Demonstrator Application Grant Scheme (DAGS) yang telah diperkenalkan pada tahun 1988, sebanyak 37 projek berasaskan komuniti telah dilaksanakan melibatkan perbelanjaan sebanyak RM48 juta. Diantara contoh projeknya ialah E-Thalassaemia, NutriWeb, CyberCare dan Masjid sebagai Pusat

4

Masyarakat (sekadar menjelaskan beberapa contoh). Lantaran dari situasi ini, keperluan untuk membangunkan kemudahan pembelajaran dimana pelajar boleh mencapai maklumat pendidikan dimana-mana pada bila-bila masa perlu dibangunkan atau diperkukuhkan. Kemudahan akses kepada kandungan maklumat sesebuah mata pelajaran perlu dilaksanakan bagi memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran untuk guru dan murid. Selaras dengan keperluan projek sekolah bestari yang menjadikan komponen teknologi maklumat dan komunikasi sebagai „enabler‟, diharapkan guru mampu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajarannya.

1.2.2.2 Projek Sekolah Bestari Di Malaysia penglibatan komputer dalam pendidikan bermula seawal 1980an. Dengan projek Komputer dalam Pendidikan (KDP), peranan komputer dirujuk sebagai aplikasi komputer sebagai alat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Beberapa projek rintis yang dilaksanakan bagi mengkasji kesesuaian dan keberkesanan aplikasi komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Projek berkenaan termasuklah Pengenalan kepada komputer tahun 1986, Subjek literasi komputer pada tahun 1992, projek pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer dalam tahun 1994 dan projek Education Net pada tahun 1995 (Muhammad Z M Zain, Omar Majid, Wng Su Lan, Fong Soon Fook, Hanafi Atan & Rozhan M Idrus, 2006:62) Pengalaman guru dalam penggunaan komputer dalam pendidikan seharusnya sudah diperingkat matang jika dilihat dari rentetan peristiwa di atas. Secara tidak langsung rentetan peristiwa di atas menjamin kesediaan guru untuk melangkah lebih jauh ke hadapan. Projek sekolah bestari adalah satu lagi projek yang menjadi kesinambungan kepada peristiwa di atas.

5

Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Laporan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 berkenaan infrastruktur Sekolah Bestari perkara 3.19 hlm. 3-6 menyatakan bahawa bagi meningkatkan penguasaan pelajar dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi, program literasi komputer telah dimulakan di 60 buah sekolah menengah. Pada tahun 1999, projek rintis Sekolah Bestari telah dilancarkan dengan melibatkan 88 buah sekolah. Sekolah Bestari dilengkapi dengan komputer bagi kegunaan pelajar dan guru dengan nisbah tujuh buah komputer bagi sebuah bilik darjah. Projek sekolah Bestari akan dilaksanakan keseluruh Negara secara berperingkat-peringkat. Secara khususnya dari konteks pengajaran dan pembelajaran teknologi maklumat dan komunikasi merupakan enabler pada pengajaran. Perancangan menyeluruh projek sekolah bestari melibatkan empat fasa utama yang disebut sebagai empat gelombang perancangan sekolah bestari sebagaimana berikut: 1. Gelombang 1 – Projek Rintis (1999-2002) 2. Gelombang 2 – Pos-rintis (2002-2005) 3. Gelombang 3- Semua sekolah menjadi Sekolah Bestari (2005-2010) 4. Gelombang 4 – Pengukuhan dan kestabilan (2010-2020) (Multimedia Development Corporation, 2005:15) Dari konteks perancangan, hingga setakat ini kesemua sekolah telah pun menjadi sekolah bestari, namun maklumbalas yang diberikan oleh penilai yang terdiri dari para akademik tempatan (march-april 2003) berkaitan bahan pengajaran dan pembelajaran menjelaskan bahawa ”kekerapan penggunaan bahan berkenaan oleh guru dan pelajar didapati terhad bagi memenuhi keperluan pelajar dan tidak menggambarkan keseluruhan kurikulum” (lihat Laporan Malaysian Smart School Roadmap 2005-2020: An Education Odyssey, 2005:20)

6

guru. Merancang dan mengurus pelajar dalam persekitaran pembelajaran melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi 3. Menguruskan isu-isu sosial. Dalam projek ini guru diberikan peluang untuk mempertingkatkan kemahirannya dari aspek penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. ibu-bapa dan masyarakat setempat. (Malaysian Smart School Roadmap 2005-2020: An Education Odyssey. Wetware bagi tujuan memberi bimbingan dan latihan kepada pentadbir sekolah. Perisian pendidikan dan sistem aplikasi 3.Perluasan penggunaan ICT di sekolah diperkenalkan secara berperingkat dalam Rancangan Malaysia ke-9 (RMK 9) melalui Pembestarian Sekolah yang merangkumi tiga perkara: 1. 2005:23) 7 . Bagi merealisasikan situasi ini kemahiran guru dalam menyampaikan kandungan menggunakan teknologi amat diperlukan. Bahan pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan yang penting dalam menjelaskan matlamat pembelajaran. Penekanan juga diberikan pada latihan guru yang menitikberatkan tiga kemahiran penting: 1. Perkakasan ICT yang dibekalkan ke sekolah dalam bentuk Pusat Akses bagi menyokong kemudahan yang sedia ada seperti makmal komputer. etika dan kemanusiaan dalam lingkungan penggunaan teknologi. Kefahaman dan pengurusan teknologi 2.

Mahathir Mohamad pada 7 September 2001 dalam The Star .Dari konteks sistem penyampaian secara maya. telah menjelaskan beberapa aplikasi baru dalam sistem pengajaran dan pembelajaran iaitu menyatukan unsur-unsur pendidikan jarak jauh dan penggunaan perisian pendidikan bagi mengubah corak pengajaran melalui penyampaiannya oleh guru-guru yang terlatih. Datuk Seri Dr. selepas mempengerusikan mesyuarat panel penasihat Koridor Raya Multimedia ke-4 diperingkat antarabangsa di Cyberjaya. Hajar Mohd Nor. aplikasi kemahiran penting di atas erlu disokong dengan reka bentuk antaramuka yang lebih mudah difahami dan memfokus kepada maklumta mata pelajaran yang relevan dengan objektifnya (perlu disokong) Kenyataan Perdana Menteri Malaysia. Kenyataan di atas menjelaskan betapa pentingnya penerimaan guru terhadap elemen inovasi memandangkan ”komitmen guru terhadap inovasi didapati berkait rapat dengan keyakinan guru terhadap ICT. mewujudkan sistem jaringan atau rangkaian dan menyediakan sumber bagi pendidikan gaya mobiliti. Guru yang berfikiran bahawa pembelajaran boleh dipertingkatkan melalui penggunaan ICT didapati lebih komited” (lihat Wan Zah Wan Ali. Ramli Mustapha & Mohamed Salim Taufix Rashidi (2006:339) yang mencadangkan tentang strategi pelaksanaan pusat sumber digital di sekolah menjelaskan diantara faktor yang perlu diberi perhatian serius sebelum mewujudkan pusat sumber digital ialah kemahiran guru dan pelajar dalam literasi komputer. membudayakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan komputer dan internet . Azimi Hamzah & Nor hayati Alwi (2006:122)). 8 . Situasi ini boleh disokong oleh Isnazhana Ismail.

Aspek ini akan menghasilkan guru yang lebih yakin dalam menyampaikan kandungan pada pelajarnya. (2006:122) yang mengkaji tentang syarat pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran melaporkan sekolah yang mempunyai semua syarat sokongan seperti dibawah telah membawa kepada kejayaan pengintegrasian ICT di sekolah. amalan di sekolah 9 . akses kepada sumber ICT ii.05 di Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (2006:77) menyatakan diantara fokus yang diberi bagi menjadikan Sekolah Kebangsaan (SK) sebuah pusat kecemerlangan ialah dengan meningkatkan kualiti prasarana dan kecemerlangan dalam pelbagai bidang termasuklah penguasaan ICT.Hasil akhir perlu selaras dengan perkara yang dirancang. Dalam perkara 6. Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Laporan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 menyarankan dalam pelan tindakan bagi menangani semua isu dan cabaran. Di antara saranannya berkaitan ICT terdapat dalam perkara 2. Untuk menyediakan asas bagi menghadapi era globalisasi dan ICT. i. semua sekolah rendah akan dibekalkan dengan komputer serta peralatan dan perisian komputer menjelang 2005. 2-19 menyatakan sejajar dengan era ICT. Kenyataan di atas amat bersesuaian dengan laporan kajian oleh Wan Zah Wan Ali et. al. Kemudahan akes kepada komputer seterusnyanya internet perlu diselaraskan dengan keperluan guru dan pelajar dari aspek pengetahuan dan kemahiran. inginkan perubahan iv. wujudnya sokongan iii. Sekolah Bestari yang mempunyai sistem multimedia yang komprehensif dengan penggunaan teknologi interaktif yang dilengkapi dengan sistem jaringan LAN/WAN dan internet akan diperluas.55 hlm.

3.v. komitmen guru terhadap inovasi Dari segi pelaksanaan program ICT di sekolah-sekolah di Malaysia sebagaimana yang dilaporkan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP 20062010) cabaran utama yang dihadapi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk menyediakan infrastruktur ICT yang lengkap untuk p&p serta pengurusannya (PIPP 2006-2010. Ini boleh dilihat dari pernyataan laporan di atas antara matlamat yang sudah tercapai sehingga tahun 2005 dengan matlamat projek yang ingin dicapai dalam Rancangan Malaysia ke-9 (RMK 9). Penyediaan akses jalur lebar Schoolnet. Sebagaimana yang dilaporkan dalam PIPP 2006-2010. 2. 4. 2007:81). Keperluan untuk memperolehi bahan pengajaran dan pembelajaran secara pantas tanpa mengira masa telah menjadi pilihan utama pelajar masakini. dan 5. Lantaran dari 10 . Program Pengajaran dan Pembelajaran dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). sehingga tahun 2005 projek program ICT yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana di bawah: 1. Laporan Pelan Induk Pembagunan Pendidikan Malaysia (PIPP) 2006-2010 di atas menjelaskan terdapat jurang antara kemudahan sedia ada dengan kemudahan pembelajaran kepada pelajar-pelajar dan peningkatan kemahiran guru. Program TV Pendidikan. Projek Rintis Sekolah Bestari. Projek Penyediaan Infrastruktur dan Pengkomputeran Sekolah (Makmal Komputer). pengaruh luar vi.

ianya perlu di pertingkatkan dengan menambah atau meningkatkan kemudahan pembelajaran yang sedia ada seperti kemudahan pembelajaran di internet. Ruhizan Mohd Yasin. Ramli Mustapha dan Rosseni Din (2006:9) mencadangkan bagi menghadapi situasi pembelajaran akan datang guru perlu berpengetahuan luas dalam ICT dan mengubah amalan pengajaran konvensional seperti latih-tubi. kesediaan guru dan kemahiran menyampaikan kandungan menggunakan kemudahan itu perlu juga di lihat kerana ianya secara tidak langsung memberikan kesan kepada aspek pedagogi. Kemudahan infrastruktur sahaja tidak mencukupi. Isnazhana Ismail et. Situasi ini boleh disokong dengan laporan kajian oleh Paridon Hj Sahid dan Mohd Arif Hj Ismail (2006:399) yang menjelaskan bahawa pada tahun 1997 Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) bersama rangkaiannya Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) dan Pusat Kegiatan Guru (PKG) telah membangunkan perisian kursus yang berteraskan resource based . teks dan bunyi ke dalam satu halaman. Selaras dengan hasrat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 bagi meningkatkan kualiti prasarana dan kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Selagi guru tidak mengubah corak serta amalan pengajaran selagi itulah usaha untuk mengintergasikan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran akan menemui kegagalan. perkakasan sahaja tidak mencukupi. Pelajar pula dapat mengakses bahan serta mempelajarinya sendiri mengikut keperluan sendiri. malahan kita akan dikatakan ketinggalan jika tidak mengenali atau menggunakan kemudahan berkenaan. Rosnani Mahmud. Mohd Arif Ismail. (2006:340) menjelaskan bahawa era teknologi maklumat telah menjadikan internet lebih mesra pengguna kerana ia dapat mengintegrasi grafik. bersifat mesra pengguna dan interaktif serta mempunyai 11 . al.ledakan teknologi internet dan komputer situasi ini bukanlah asing lagi pada pelajar.

47 hlm.elemen pemulihan dan pengayaan. Sehingga tahun 2005 sebanyak 1494 judul perisian kursus dari pelbagai subjek telah diedarkan ke sekolah-sekolah berkenaan. pembangunan perisian (software dan courseware) dan latihan sumber tenaga manusia (peopleware).05 dalam PIPP 2006-2010:77) dalam memperkasakan bukan sahaja sekolah kebangsaan tetapi juga guru dan pelajarnya disamping menghasilkan sumber manusia yang celik teknologi. Projek ini secara berterusan dilaksanakan di bawah Projek Rintis Sekolah Bestari pada tahun 1999. Situasi ini juga menekankan tentang betapa pentingnya penambahbaikan kurikulum melalui pengajaran dan penggunaan TMK di sekolah serta kemahiran mengajar dalam kalangan guru (lihat perkara 12. Kementerian Pendidikan melalui aplikasi perdana koridor raya multimedia (lihat penjelasan berkenaan model konseptual dalam Smart School Conceptual Blueprint. RMK 9 – 2006-2010:7) 12 . Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Laporan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 pula menyarankan dalam perkara 8. 8-13 tentang peranan penyelidikan dan pembangunan dalam ICT dengan memberikan lebih tumpuan kepada aspek pembangunan infrastruktur atau pemerolehan perkakasan ICT (hardware). Sektor Pembinaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran telah menghasilkan perisian pendidikan bagi digunakan oleh 88 buah sekolah-sekolah bestari sahaja. 1997:10) hinggalah ke Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 sering menjelaskan tentang betapa pentingnya penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi (lihat perkara 6.

1). Pembudayaan e-pembelajaran juga dipercepatkan bagi memberikan impak pembudayaan digital terhadap prestasi dan keupayaan tenaga kerja untuk berinovasi dan menyumbang kepada reka bentuk kepada aplikasi pengetahuan seterusnya meningkatkan produktiviti dan daya saing(lihat perkara 5.13.04 PIPP 2006-2010:91 dan perkara 7. Disebalik kekangannya ada juga jurang yang jauh mampu di kurangkan melalui pelaksanaannya dalam RMK-8.56.12 dan 7. RMK 9:156). 5.19 dan 6. dan PIPP 2006-2010 (rujuk jadual 1.71. RMK 9:160).57 dan 5.20. Galakkan oleh kerajaan Malaysia melalui perancangannya dengan jelas menegaskan betapa bahan yang disampaikan secara maya itu perlu dipertingkatkan dan ditambah.72 dan 5. PIPP 20062010:93-94). 5.73. PIPP 2006-2010:81) namun ada lagi terdapat jurang dari segi kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) berdasarkan lokasi dan penguasaan TMK dalam kalangan guru dan murid (perkara 7.Situasi ini menjelaskan betapa pentingnya bahan pengajaran yang bertindak sebagai sumber utama dalam membantu pelajar dalam pembelajarannya diwujudkan.58. 13 . RMK-9. Kemudahan aksesnya pula kian dipertingkatkan (lihat perkara 6. Kerajaan juga telah menyediakan insentif dan galakkan bagi meningkatkan keupayaan pembangunan kandungan digital yang salah satu matlamatnya untuk meningkatkan kandungan digital tempatan bagi edutainment (lihat perkara 5.

hlm.my/rm9/bahasa/Bab5. 2001-2010 JADUAL 5-4: Perbelanjaan dan Peruntukan Pembangunan bagi Program Berkaitan ICT. 2001-2010 (RM juta).pdf. 2006. keupayaan infrastruktur yang lebih tinggi. Sumber: Unit Perancang Ekonomi Nota: 1 Sebahagian besar akan disediakan melalui USP yang disumbangkan oleh industri. kadar kemiskinan yang telah berjaya dikurangkan. 1. 2001-2010 © Unit Perancangan Ekonomi.2. Nota: Dari “ Rancangan Malaysia ke-9. kadar inflasi dan pengangguran yang rendah. ini termasuklah peningkatan KNK.1 : Perbelanjaan dan Peruntukan Pembangunan bagi Program Berkaitan ICT. Putrajaya.2.3 Rancangan Malaysia ke-9 (RMK 9) Di antara matlamat yang ingin dicapai dalam RMK 9 adalah memperkukuhkan pendidikan dan latihan dan merapatkan jurang sosio-ekonomi (Rancangan Malaysia ke9 2006-2010. Jabatan Perdana Menteri. 162. peningkatan suasana persekitaran ekonomi yang baik. http://www.epu. pertumbuhan ekonomi.JADUAL 1. 2006:23). Banyak perkara telah dicapai dalam RMK 8.jpm. jurang pendapatan 14 . Malaysia.

Namun jurang pendapatan antara luar bandar dan bandar semakin meregang (Rancangan Malaysia ke-9 2006-2010. memberikan peluang kepada guru untuk mengolah strategi penyampaiannya bersesuaian dengan ‟alat‟ yang disediakan. Selaras dengan pencapaian matlamat bagi memperkukuhkan pendidikan.9% bagi kemudahan komputer peribadi untuk setiap isi rumah dalam setiap dua tahun. RMK 9 dalam Teras 2 – Meningkatkan Keupayaan Pengetahuan dan Inovasi Negara serta memupuk Minda Kelas Pertama mempunyai matlamat bagi mengutamakan penambahbaikan sistem pendidikan. 1. Perangkaan peratusan menunjukkan 13.antara etnik yang kecil dan perubahan yang ketara terhadap kemudahan asas seperti perumahan dan kemudahan kesihatan. Pada keseluruhannya peratusan dari tahun 2000-2004 menunjukkan pertambahan purata 4. 2006:25).2% bagi tahun 2004.5% pada tahun 2000. ditambahpula dengan produksi judul-judul perisian kursusn yang telah dibekalkan ke sekolah-sekolah melalui Bahagian Teknologi Pendidikan.2 menjelaskan taburan peratus isi rumah yang mempunyai kemudahan komputer peribadi mengikut negeri. meningkatkan innovasi dan memastikan pembangunan modal insan yang menyeluruh. Selaras dengan matlamat di atas penambahbaikan sistem pendidikan memerlukan guru yang inovatif bukan sahaja mampu menggunakan kemudahan yang disediakan tetapi juga mampu menyampaikan kandungan dengan berkesan. Jika diunjurkan. pada tahun 2008 kemudahan komputer peribadi untuk setiap isi rumah 15 .1% bagi tahun 2002 dan 28. Kemduahan internet yang telah diperluaskan dan sentiasa pula diperingkatkan. 24.3 KEPERLUAN DI PERINGKAT MAKRO Jadual 1.

JADUAL 1. 24. Dengan pertumbuhan yang pesat (4. Dengan pertumbuhan ini kemudahan akses kepada komputer peribadi bagi setiap isi rumah memberi peluang kepada pelajar atau individu sekurang-kurangnya menggunakan komputer dalam situasi pembelajarannya.menunjukkan pertumbuhan sebanyak 38%. Carta 1.1 pula menunjukkan taburan pengguna internet per 100 penduduk dalam negara-negara ASEAN.9% dalam setiap 2 tahun) bagi kemudahan komputer peribadi seisi rumah. Perangkaan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) pada tahun 2007 terhadap 16 .2 Peratus isi rumah yang mempunyai kemudahan komputer peribadi mengikut negeri Nota: Dari “Q2 2007–Komunikasi dan Multimedia Fakta & Angka Terpilih Jadual 24: Peratus isi rumah yang mempunyai kemudahan komputer peribadi mengikut negeri ©Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm.

Jika dilihat dari segi saiz Singapura yang kecil mempunyai akses internet yang lebih banyak berbanding Malaysia. negara-negara ASEAN © Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm.767. negara-negara ASEAN Nota: Dari “ Q2 2007 – Komunikasi dan Multimedia Fakta & Angka Terpilih JADUAL 29: Pengguna internet per 100 penduduk.1:100 dengan Singapura. Bilangan ini menunjukkan bahawa masyarakat 17 .2:100 penduduk berbanding 56.pengguna internet di Malaysia dengan kadar nisbah 38. Perangkaan ini juga menunjukkan sekurang-kurangnya 62 orang dalam setiap 100 orang penduduk tidak mempunyai akses ke internet di Malaysia.1 Pengguna Internet per 100 penduduk.731 pengguna. Situasi ini disokong dengan data yang menjelaskan bahawa taburan pelanggan internet pada tahun 2000 seluruh Malaysia mencapai sehingga 8. Data ini juga menunjukkan bahawa capaian maklumat yang luas di kalangan rakyat Malaysia juga akan terbatas berbanding Singapura. ITU CARTA 1. 29 Data di atas menjelaskan bahawa rakyat Malaysia sudah bersedia untuk mencapai maklumat yang luas di Internet. Punca: SKMM.

Dalam Rancangan Malaysia ke-8. Pada tahun 2007 anggaran bilangan pengguna terhadap pelanggan dial-up ialah sebanyak 11. Langganan Internet ‟dial-up‟ JADUAL 1.2% dari setiap isi rumah akan berpeluang mengakses maklumat yang luas di internet.0 juta Untuk Sekolah Luar Bandar.9% dalam setiap 2 tahun maka dianggarkan 42. Peruntukan sebanyak RM 945. 2000) Jadual 1.Malaysia pada keseluruhannya telah mempunyai kesedaran terhadap kepentingan maklumat dalam kehidupan seharian mereka. (Kementerian Tenaga.3 Nota: Dari “ Q2 2007 – Komunikasi dan Multimedia Fakta & Angka Terpilih JADUAL 22: Langganan Internet ‟dial-up‟ © Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm. Kemudahan infrustruktur dari segi talian juga telah meluas. 22. Jika dilihat pada pertumbuhan peratusan bagi isi rumah yang mempunyai kemudahan komputer peribadi sebanyak 4. Komunikasi dan Multimedia.3 menunjukkan langganan internet ‟dial-up‟ dalam kalangan pendudukan di Malaysia.3%) dari keseluruhan peruntukan pembangunan untuk program dan projek berkaitan ICT.6 juta. 2001–2005) bagi Merapatkan Jurang Digital.098.0 juta (21. 18 . kerajaan telah memperuntukkan RM1.

2006:4). Item-item yang berkait rapat dengan pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas Maya ini.000 dalam tahun 1995 kepada 2. Projek pembangunan sekolah maya ini dilaksanakan bagi memenuhi keperluan peruntukan ini.2% setahun. 2000. Perangkaan ini menunjukkan pengguna dalam kategori umur 15-19 tahun terdiri dari pelajar menengah yang paling ramai iaitu sebanyak 18. menunjukkan pertumbuhan pada kadar 145. Laporan Pembangunan Dunia 1999/2000 dan World Competitiveness Yearbook.000 penduduk juga meningkat dari 29.7 dalam tahun 2000.2 juta dalam tahun 2000. Bilangan komputer peribadi bagi setiap 1. Di antara petunjuk yang merupakan peluang bagi pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas Maya ini adalah sebagaimana bertambahnya bilangan pengguna dalam bidang berkaitan. 19 .3% pada tahun 2006.7% pada tahun 2006 diikuti dengan pengguna dalam kategori umur 20-24 tahun dengan 16. jadual 1. Berdasarkan laporan di atas maka peluang-peluang untuk mencapai pengguna bersifat praktikal memandangkan kemudahan prasarana yang kukuh.925 pengguna internet seisi rumah (Household Use of the Internet Survey 2006 (HUIS 2006). Pelanggan internet pula bertambah dari 13 ribu dalam tahun 1995 kepada 1.5 dalam tahun 1995 kepada 95. Berdasarkan 4. dimana bilangan komputer peribadi yang dipasang meningkat secara drastik dari 610.4 menunjukkan Peratus perkongsian pengguna internet seisi rumah mengikut umur pengguna. PIKOM.2 juta pada tahun 2000. Prasarana yang telah dirancang merupakan peluang bagi pembangun untuk membangunkan projek berkaitan teknologi maklumat.Berdasarkan sumber dari Kementerian Tenaga Komunikasi dan Multimedia.

3 9.5 11.3% menggelintar antara 8-15 jam. 20.2 menunjukkan taburan peratusan bilangan jam penggunaan internet bagi pengguna seisi rumah di Malaysia.6 18.1 Age Below 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 and above Nota: Dari “Household Use of the Internet Survey 2006” Peratus perkongsian pengguna internet seisi rumah mengikut umur pengguna © Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm.4 9.2 16.3 18.7% melebihi 28 jam (HUIS. kadar masa penggunaan internet dalam kalangan pengguna seisi rumah didapati bertambah. 7.5 7.3 12.4 7.7 17. 25.1 8.8% antara 22-28 jam dan 15. Berbanding tahun 2005.6 5.JADUAL 1.9 10. 5. sementara 22.3% menggelintar antara 4-8 jam. 4 Peratus perkongsian pengguna internet seisi rumah mengikut umur pengguna Percentage share of household user base 2005 2006 6. 20 .2 12. 10.6 10.7% menggelintar kurang dari 4 jam seminggu.3% antara 15-22 jam. 2006:14).3 12. Pengguna internet di Malaysia berkecenderungan menggunakan internet dengan purata 15 jam seminggu pada tahun 2006 berbanding tahun 2005 dengan 9 jam seminggu. Pada tahun 2006.1 6. Perangkaan di atas menunjukkan bahawa pengguna yang berumur antara 15-29 tahun dikatakan sebagai yang paling ramai berbanding dengan yang berumur antara 4050 tahun keatas. Carta 1.

Pengguna internet di Malaysia kian gemar menggunakan Net bagi memperolehi maklumat.6%).5 menunjukkan tujuan penggunaan internet bagi pengguna internet seisi rumah.2 Taburan peratusan bilangan jam penggunaan internet bagi pengguna seisi rumah di Malaysia Nota: Dari “Household Use of the Internet Survey 2006” Taburan peratusan bilangan jam penggunaan internet bagi pengguna seisi rumah di Malaysia © Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm.9%) dan aktiviti kewangan (23. komunikasi dengan teks (mel-e. Jadual 1. video atau permainan (52. penggunaan dari aspek pendidikan formal atau informal (45. Maka kemudahan pembelajaran perlu diperbanyakkan agar lebih banyak akses kepada aktiviti pendidikan boleh diperolehi dari konteks tempatan. Lima aktiviti yang popular di internet adalah perolehan maklumat (84.5%).6%) (HUIS. 15. 21 .7%). chat. 2006:15) Pendedahan pengguna internet seisi rumah teramai dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah dan menengah atas (kategori umur 15-19 tahun) dijangka terdedah kepada kesemua lima aktiviti yang popular ini khususnya pendidikan.CARTA 1. internet juga digunakan bagi tujuan santai dalam bentuk muzik. instant messaging) (80.

Perancangan program dan bahan pengajaran telah sebenarnya terpisah dari golongan yang menyampaikan pengajaran itu sendiri.6 46.6 12. 16. terjemahan teori kepada model 22 .6 23. Uniknya tujuan penggunaan Internet bagi tujuan pendidikan didapati menurun berbanding dengan memperoleh maklumat.5 84. 1986:7).5 99. Perihal ini berlaku sebab terdapat perbezaan yang nyata terhadap kemahiran yang berbeza bagi melengkapkan setiap tugasan (task) (Richey. Situasi ini menjelaskan bahawa walaupun sumber di World Wide Web (WWW) berkembang pesat tetapi perkembangannya itu tidak pada sector pendidikan. perancangan itu mempunyai dua fasa utama: 1.7 47.5 Tujuan penggunaan internet bagi pengguna internet seisi rumah Percentage share of household user base 2005 2006 40. pengujian terhadap model dan teori dan. 2.8 45.0 Internet usage Getting information Communication by text Leisure Education Financial Activities Public services Nota: Dari “Household Use of the Internet Survey 2006” Taburan peratusan bilangan jam penggunaan internet bagi pengguna seisi rumah di Malaysia © Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm. Richey (1986:28) menjelaskan dalam meningkatkan sesebuah teori. proses implisit yang dicadangkan bagi perkembangan sesebuah teori reka bentuk pengajaran merupakan perancangan bagi mempertingkatkan sesebuah teori.6 80.1 52. 1.4 REKA BENTUK PENGAJARAN Reka bentuk pengajaran merupakan sebuah sains berkaitan perancangan dan penilaian program pendidikan.9 14.JADUAL 1.7 12.

Peranan reka bentuk pengajaran. Pengubahsuaian ini yang secara tidak langsung sama ada menambah baik teori reka bentuk pengajaran yang sedia ada atau merupakan nilai tambah terhadap teori 23 . Richey. 1968. Ini kerana reka bentuk yang dianggap sebagai disiplin itu lebih merupakan ‟senarai tugas‟ (to do list) (Richey. Lantaran itu tugasan dalam sesebuah reka bentuk pengajaran itu perlu serba sedikit mengalami pengubahsuaian dari segi susunan tugasan bagi memudahkan operasinya. Contohnya. pokoknya bidang ini mampu menjadikan perancangan lebih tersusun dan terarah. Bidang reka bentuk pengajaran yang merupakan salah satu dari sains atau kaedah yang secara praktikalnya boleh diterjemahkan kepada proses perancangan itu. Kejayaan sesebuah program atau produk pendidikan bergantung pada proses perancangannya. kemahiran asas kepada pembangunan sesebuah pengajaran yang memasukkan teknologi baru seperti video interaktif (Saettler. 1986:9) yang boleh dijadikan panduan. Namun kaedah sistem telah ditegaskan sebagai kemunculan baru terhadap pengajaran yang diprogram (programmed instruction). Pembinaan sesebuah program pendidikan khususnya jika berlaku perubahan dari segi strategi penyampaian memerlukan masa yang panjang untuk mengupas setiap inci tugasannya. mempunyai perkaitan yang amat rapat dengan output (prototaip SPKM) yang terhasil dari proses pembangunan yang dicadangkan. walau apa pun model digunapakai. reka bentuk pengajaran sebenarnya tidak diberikan peranan yang besar dalam aktivitinya. 1986:8).Lantaran dari itu kepentingan teori reka bentuk yang digunapakai dalam kajian ini disokong oleh teori dari bidang-bidang lain. Ditinjau dari perspektif sejarah teknologi pengajaran. disamping menghasilkan produk reka bentuk sistem pengajaran yang berkualiti. Namun demikian reka bentuk pengajaran sebagai satu sains mempunyai perkaitan rapat dengan bidang lain.

Ia seharusnya disatukan (decoupled) keseluruhannya dengan kandungan yang bakal dipindahkan. 24 . namun dengan pembinaan teori yang konprehensif. Mueller. Sesebuah teori itu tidak statik. 2001:204).reka bentuk yang sedia ada. Furnell. Perpindahan bahan pengajaran dari corak tradisional ke World Wide Web (WWW) memerlukan lebih banyak tugasan (task) dalam struktur kerjanya (work breakdown structure). Pemindahan bahan dari mod tradisional kepada mod berasaskan komputer yang memfokus kepada penggunaan internet memerlukan mekanisma yang bersesuaian dengan tugasan yang telah disusun dalam proses reka bentuk pengajaran. contohnya masa muat turun yang pantas. Tugasan yang dirancang dalam struktur kerjanya perlu disesuaikan dengan keperluan dan ciri-ciri laman web. Sanders dan Reynolds (1999:28) menjelaskan bagi menjamin sesebuah mekanisma pemindahan kandungan ke World Wide Web ia seharusnya berupaya mengenalpasti lingkungan kandungan yang wujud. usaha menghasilkan teori selanjutnya seharusnya diteruskan. Mekanisma itu pula perlu juga bersesuaian dengan arkitektur web yang sedia ada. Richey (1986:16) menjelaskan bahawa diperingkat akhir pembentukan sesuatu teori adalah peningkatan teori. Rangka kerja yang digubal perlu melalui sebuah kitaran hayat yang boleh dilihat dengan jelas terhadap prosesnya bagi menambahbaik struktur kerjanya Dari konteks pembinaan latihan berasaskan komputer. Phippen. pembangunan itu sendiri memerlukan masa yang panjang melebihi masa bagi membangunkan latihan dalam bilik darjah (Little. Situasi ini disokong oleh Evans.

b) Penilaian terhadap pengajaran atau proses pembangunan yang akan dipertimbangkan sebagai sebahagian dari kajian. pembangunan atau proses penilaian. Hannafin dan Rieber. atau kajian hanya tertumpu kepada program yang telah dibangunkan. situasi ini melibatkan sama ada. Kini. Permasalahan yang wujud telah mengembangkan lagi kajian terhadap penglibatan teknologi dalam pendidikan. Proses yang melibatkan banyak bidang ini pula melibatkan 25 . kajian kebolehgunaan dan beberapa rujukan amalan terbaik (best practices) bagi memantapkan hasilnya. Kajian terhadap bidang yang melibatkan teknologi dalam pendidikan telah dilaksanakan sejak tiga dekad yang lalu. Ini boleh dilaksanakan dengan memfokus masalah kajian dalam aspek reka bentuk.Richey dan Nelson (2001a) menjelaskan bahawa projek kajian bermula dengan menjelaskan masalah. (Hooper. Ia juga bukan sahaja melibatkan aspek reka bentuk pengajaran tetapi juga persekitaran perkakasan dan perisian bagi menyokong aktiviti pembangunannya. a) Pembangunan (atau sebahagian darinya) terhadap pengajaran akan dipertimbangkan dalam kajian. Pernyataan ini menjelaskan bahawa aktiviti pembangunan bukan hanya tertumpu pada reka bentuk pengajaran sahaja. Penilaian terhadap peranan komputer dalam pendidikan melibatkan komitmen yang besar dikalangan pembangunnya dari peringkat akar umbi kepada atasan. c) Pemurnian dan uji semula terhadap prototaip yang dirangkumkan dalam kajian. Permasalahan diperingkat ini seharusnya juga menentukan parameter kajian dan mengenalpasti skop kajian. 2001a). Bidang reka bentuk pengajaran itu sendiri memerlukan sokongan dari bidang-bidang yang lain seperti aplikasi teknologi maklumat. Ditahap yang minima. Hannafin.

Secara khususnya sesuatu model reka bentuk perlu diuji secara berterusan berdasarkan konteks dan trend semasa agar ianya mampu memenuhi keperluan 26 . Namun mereka masih menghadapi kekurangan dalam kaedah meramal potensi dan kejayaan dalam model-model berkenaan jika dilaksanakan dalam situasi pembelajaran yang lebih spesifik. masa dan pelaksanaannya. 1994:56) Isu ini ditimbulkan oleh Sherman (1987:8) yang menjelaskan bahawa lazimnya dalam pembangunan yang melibatkan pengembangan pengajaran. Pengajaran yang diperolehi dari refleksi boleh mengukuhkan amalan reka bentuk pengajaran dalam sekolah. industri. Refleksi kendiri adalah pengetahuan sedia ada yang boleh mengekalkan pertumbuhan itu. Gerald et. (1994:55) pula menambah bahawa para sarjana dan pengamal telah berhadapan dengan beratus-ratus model reka bentuk pengajaran bagi mempertingkatkan proses perancangan pengajaran.banyak tugasan (task) yang perlu dilaksanakan. analisis terhadap tugas atau kerja yang komprehensif tidak wujud dan ada pula dokumen yang dihasilkan tidak lengkap dan lapuk. Bidang reka bentuk pengajaran perlu di isi dengan pengalaman dan pengisian yang baru agar ianya lebih dinamik dan mampu memenuhi keperluan semasa amnya bidang pendidikan keseluruhannya. Perkembangan yang berterusan terhadap bidang reka bentuk pengajaran sebagai profesion dan sebagai bidang yang diminati menggalakkan pertumbuhan yang pesat dalam usaha mengenalpasti pelbagai kaedah dalam mereka bentuk pengajaran. Ahli-ahli dalam pasukan pembangunan bagi semua fasa kerja secara geografinya berpecah-pecah dan tidak ada keselarasan disebabkan oleh had-had masa dan pembiayaan. perniagaan. Lantaran itu akan wujud pula kekangan dari segi kemahiran dan pengetahuan. khususnya bidang pengajaran dan pembelajaran. al. Branch dan Mukerjee. kerajaan dan makmal pembangunan dan penyelidikan (Edmonds.

pendidikan dan situasi terkini. (1998) seterusnya menjelaskan bahawa proses sistematik dalam bidang reka bentuk sistem pengajaran ini boleh membantu seseorang pereka bentuk pengajaran untuk membuat keputusan terhadap menentukan skop dan ciri-ciri pengajaran. Secara umumnya memerlukan tapak asas bagi melaksanakan penyelidikan. Situasi ini berlaku kerana pihak yang membangunkan bahan ini hanya menitikberatkan perkakasan dan perisian komputer. Produk yang terhasil dari situasi ini tertumpu kepada media tidak kepada bahan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan oleh pelajar. bidang ini 27 . Schiffman(1991) pula menjelaskan bahawa elemen reka bentuk pengajaran selalu tidak diberikan penekanan dalam proses pembangunan sementara pemilihan media telah menjadi elemen yang dominan. al. Kebanyakan dari keputusankeputusan ini adalah perkara yang lazim bagi kebanyakan projek. seseorang pereka bentuk pengajaran perlu membuat keputusan yang berkait rapat dengan setiap langkah dalam proses reka bentuk sistem pengajaran itu sendiri. Dalam melaksanaan proses reka bentuk pengajaran ini. ada pula yang berubah dari projek ke projek. Seels et. Seels dan Glasgow (1998) menjelaskan sementara bidang ini (ISD) berkembang peranan penyelidik dan pengamalnya berkembang. Reka bentuk pengajaran adalah proses menyelesaikan masalah pengajaran melalui analisis sistematik dari sebuah situasi untuk dilaksanakan dalam pembelajaran.

Dari segi proses dalam reka bentuk pengajaran analisis tugasan (task analysis) merupakan proses yang terpenting. Sims (1997a) menjelaskan bahawa pengamal yang terlibat dalam teknologi interaktif selalu menghadapi dilema sama ada untuk memulakan pembangunan atau menunggu hingga teknologi itu menjadi bertambah baik. Pengurusan yang buruk akan menambahkan lagi kos terhadap perisian berbanding dengan faktorfaktor lain (Rodrigues dan William. 1996a. 28 . Kekangan ini boleh dirumuskan sebagai tiada penyelarasan antara proses pembangunan dengan produk yang ingin dibangunkan. Jonnassen.1. Pembangunan terkini dalam multimedia. Kesemua situasi di atas menggambarkan bahawa terdapat banyak kekangan dan permasalahan dihadapi oleh pendidik atau pembangun perisian dalam menghasilkan sebuah tapak (platform) untuk menyampaikan isi pembelajaran dengan berkesan. Hannum dan Tessmer (1989) menjelaskan bahawa kebanyakan pereka bentuk pengajaran bersetuju bahawa proses analisis tugasan (task analysis) yang buruk akan mengancam keseluruhan proses reka bentuk pengajaran.1 Pembangunan Bahan-Bahan Kandungan Berasaskan Komputer Pembangunan bahan-bahan kandungan berasaskan komputer memerlukan perancangan yang rapi dari segi teknik mengurus sumber yang sedia ada.4.1981). Thomsett (1980) pula menjelaskan tentang kelemahan dalam sesebuah pengurusan sesebuah projek perisian bahawa kita terlibat dalam banyak masalah bukan kerana kekurangan dari segi teknik tetapi kerana tidak tahu cara mengurus terhadap apa yang kita ada. Boehm. 1997). Implikasinya ialah lebih dekat pembelajaran interaktif itu mencapai realitinya. sistem internet dan maya telah menggalakkan pembangunan terhadap aplikasi dengan persekitaran yang lebih realistik dan kontekstual (Tessmer dan Richey.

1997. Sims. Proses reka bentuk pengajaran perlu dilandaskan pada pengalaman yang lampau bagi menjamin kelancaran pelaksanaannya. 1. 1992). Disamping panduan. 29 .5 SISTEM PENYAMPAIAN Penghasilan sesebuah bahan pengajaran perlu berkait rapat dengan guru dan pelajar. Pengalaman yang lalu itu pula seharusnya mempunyai rekod atau dokumen yang lengkap dan telah diuji dan melalui beberapa siri pelaksanaan dari pelbagai organisasi dan konteks. 1997b).maka ia akan menjadi lebih baik tambahan pula. pembolehubah utama yang akan menggunakan bahan pengajaran yang terhasil dari proses reka bentuk pengajaran yang dirangka dari satu atau banyak model. Kekuatan sesebuah model reka bentuk pengajaran itu terletak pada keanjalannya (flexibility) dalam menghasilkan sebuah proses perancangan yang mampu meng‟kontekstual‟ kan sesebuah program pembelajaran agar ia mampu mempengaruhi mana-mana aktiviti pembelajaran. teknik-teknik yang lebih fleksibel juga perlu dipertimbangkan semasa proses pembinaan memandangkan mekanisma yang sedia ada bagi membina aplikasi interaktif semakin sofistikated (Tessmer & Richey. teknologi baru telah memberikan seseorang itu lebih banyak pilihan (Larsen. Kajian tentang peranan reka bentuk pengajaran bagi tujuan pembinaan sesebuah program pembelajaran perlu diperkukuhkan bagi melalui menjelaskan lagi prosesnya untuk diterjemahkan kepada panduan bagi digunakan oleh pembangun. Pembolehubah lain yang punyai kaitan dengan guru dan pelajar ialah proses pengajaran dan pembelajaran.

30 . 1. boleh disusun semula dan mudah dicari dari sebarang kelompok maklumat luas yang ditempatkan di World Wide Web (WWW) melalui teknologi internet.5.Muirhead (2000) melaporkan bahawa pendidikan dalam talian boleh dilaksanakan dari mana-mana lokasi termasuk rumah melalui pekakasan dan sambungan ke sistem rangkaian yang bersesuaian. Ini menjelaskan bahawa terdapat pertumbuhan terhadap pengetahuan dalam lingkungan komuniti dalam talian itu. agar komunikasi dan interaksi antara pengguna menjadai lebih berkesan maka sisitem pembelajaran di WWW perlu diperkemaskan dari segi sistem penyampaiannya yang tertumpu pada reka bentuk antaramukanya. Keupayaan untuk mengajar bila-bila masa tanpa mengambilkira tempat telah menimbulkan persoalan yang menarik tentang peranan dan tanggungjawab bagi pendidik dalam talian. Mohd Fadhli Ali dan Gordon Joyes (2007:1003) menyimpulkan bahawa ramai dalam kalangan pendidik. Kandungan yang di sampaikan melalui World Wide Web (WWW) telah memberikan cabaran yang besar kepada guru dari segi strategi penyampaiannya. Peningkatan kemudahan teknologi maklumat telah mengubah peranan guru dan murid. Peluasan bahan pengajaran yang di tempatkan di WWW telah menambahkan masa untuk pengguna mencari dan mengaitkannya dengan objektif pembelajarannya. Bagi menampung keperluan ini. Bahan-bahan pembelajaran berasaskan interaktif web mampu bertahan. penyelidik dan pembangun telah bekerja dengan lebih agresif terhadap pembelajaran melalui komuniti dalam talian didapati telah meningkatkan perbincangan dan hujah-hujah diperingkat tinggi.1 Perubahan Sistem Penyampaian Terhadap Kandungan.

bahan-bahan asalnya didapati disampaikan dengan jayanya. Kesemua percanggahan antara kaedah pengajaran dan mediumnya telah menambahkan lagi pengalaman yang negatif kepada pereka bentuk. Pembangun sistem pembelajaran dalam talian perlu merujuk pada pakar kandungan dan pereka bentuk pengajaran (lihat Pallof et. Perkara pokok yang dibincangkan di atas ialah pembangun sistem pembelajaran dalam talian kini seringkali mengabaikan aspek pedagogi dengan tidak menimbangkan elemen itu dalam sistem pembelajaran yang dibina. Pengajaran tidak diterjemahkan secara terus antara CBI dengan media yang lain. tetapi tidak kepada bahan yang telah dipinda kepada bentuk yang baru. fokusnya hanya tertumpu pada kandungan lebih dari proses pedagoginya. Pallof dan Pratt (2001:94) menjelaskan sudah menjadi kelaziman apabila kelas dalam talian di bina atau dibangunkan oleh pendidik yang tidak mengajar kursus berkenaan. 2001:94) yang memahami pedagogi elektronik yang boleh membantu dalam proses pembinaan sesebuah kursus atau program pendidikan. 31 .. Dalam ujian terhadap produk berkenaan.al.Perubahan sistem penyampaian dari kertas ke aplikasi dalam talian memerlukan pertimbangan terhadap elemen pedagogi bagi menjamin kelancaran sistem penyampaiannya. maksudnya dengan hanya memindahkan pengajaran yang telah diprogramkan kepada bentuk komputer seperti memasukkan bahan-bahan asal tanpa mengubahnya kedalam bentuk yang baru (komputer). Pengajaran dalam talian memerlukan bentuk pedagogi yang menghasilkan pengguna lebih memfokus kepada pemudahcara terhadap proses kolaboratif dari hanya menyampaikan kandungan. Gibbons dan Fairweather (1998a) menjelaskan bahawa usaha untuk menyamakan Computer-based Instruction (CBI) dengan media pengajaran lain telah gagal.

Saranjeet Kaur & Abdullah Gani. maka sesebuah portal pendidikan seharusnya memiliki rangkaian maklumat yang sah dan relevan bersesuaian dengan matlamat yang terdapat pada punca akses itu. Situasi ini ditekankan Pallof dan Pratt (2001:152) menjelaskan bahawa kunci kejayaan kepada kelas dalam talian bergantung kepada kaedah penyampaiannya bukan kandungannya. Kakak Tua. Tutor. Secara umumnya.net.Kajian yang menilai portal pendidikan di Malaysia mendapati bahawa diantara ciri yang lazimnya terdapat pada semua sampel portal pendidikan (Cikgu.com) adalah ciri-ciri rangkaiannya (M.com dan Student.2 Sistem Penyampaian dan Reka bentuk Antaramuka Keupayaan sistem penyampaian sesebuah reka bentuk antaramuka bagi penyampaian sesebuah kandungan bergantung pada cara ianya disampaikan.5. Lantaran itu. 2006:762). Ia berfungsi sebagai pusat komunikasi bagi pelbagai jenis pengguna selanjutnya membentuk rangkaian antara mereka. 1. 32 . Ciri-ciri rangkaian itu dirujuk sebagai portal yang menyediakan titik akses kepada kesemua kemudahan dan alat pendidikan.com tidak mempunyai reka bentuk yang terpiawai yang menyebabkan kesukaran mencari maklumat yang diperlukan. Tutor.com dan Student. Kajiannya ini juga mendapati beberapa kelemahan pada portal berkenaan dari segi penyampaiannya. Hubungan antara sumber yang dirangkaikan dari satu punca akses banyak membantu pengguna mencapai maklumat yang dihasratkan. terlalu banyak grafik dan elemen multimedia telah menjejaskan kadar muatturun bahan dan memaparkan bahan yang „berat‟ dari kemudahan sambungan yang rendah. Sapiyan.

wujud lantaran dari reka bentuk antaramuka yang buruk. Bagi mencapai objektif ini pembimbing dalam talian mesti memerhati. Raskin (2000a) menjelaskan bahawa di antara kesukaran yang dihadapi oleh manusia dengan komputer dan peranti berkaitan. Reka bentuk antaramuka memainkan peranan yang penting dalam menghubungkan pelajar kepada kandungan. Selaras dengan pernyataan di atas daya ingatan dan tumpuan yang diberikan oleh pengguna perlu dipertimbangkan dalam mereka bentuk reka bentuk antaramuka 33 . pembimbing dalam talian perlu menyediakan panduan yang jelas terhadap komuniti dalam talian. mendalamkan lagi pengalaman pembelajaran dan menghasilkan penghasilan yang memuaskan untuk semua. (2001c) menjelaskan bahawa kajian terhadap faktor manusia dalam reka bentuk skrin dan paparannya didapati hanya tertumpu kepada unsur ergonomik terhadap reka bentuk dan konfigurasinya bertujuan untuk memproses teks bagi meningkatkan pembelajaran sentiasa berasaskan siasatan semata-mata selain dari mendapatkan bukti terhadap kesannya. Ini bermakna pada sesiapa yang ingin mencampuri dan belajar tentang persekitaran yang baru ini. al. 2000b). Kejayaan terhadap kursus dalam talian bergantung kepada pedagogi bukan teknologi.Penggunaan yang efektif dimana interaktiviti dipertingkatkan. bagi pengguna reka bentuk antaramuka adalah produknya (Raskin. Hooper et. menjelaskan dan mengumpulkan cirri-ciri komunikasi dalam talian dan pembangunan kumpulan. Ia menambah dengan menjelaskan bahawa tanpa mengambilkira jenis pemproses atau bahasa aturcara yang digunakan bagi membangunkan sesebuah produk.

1998). kemudian melaksanakannya. Walaubagaimanapun Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) boleh dilihat melalui pengujian terhadap perisian melalui penggunanya yang boleh menjadikan sesebuah reka bentuk interaktiviti itu melebihi identiti dan reka bentuk maklumat (Mok. Ciri-ciri antaramuka seharusnya mampu memandu pengguna memahami matlamat kandungannya. 2000). 34 . Apabila sesebuah tugasan (task) terhadap sesebuah produk itu dikenali.kerana Higbee (1977:14) yang menjelaskan ingatan jangka pendek mempunyai kadar lupa yang tinggi. Tanggungjawab pengguna adalah untuk menyerap dan memahami maksud kandungan yang dipaparkan di skrin monitor melalui reka bentuk antaramukannya. Pengguna tidak seharusnya dibiarkan menunggu lebih lama bagi tujuan melaksanakan tindakan terhadap penerokaan bagi sesebuah elemen reka bentuk antaramuka. proses reka bentuk seharusnya dimulakan dulu. Maklumat yang disimpan dalam ingatan jangka pendek akan luput dalam masa kurang dari 30 saat. melainkan kita mengulangi kembali maklumat berkenaan. dalam masa yang sama pengguna juga tidak seharusnya rasa tergesa-gesa dalam tindakannya. Pemprosesan maklumat yang disediakan dalam sesebuah reka bentuk antaramuka itu dari segi ergonomiknya tidak seharusnya bergantung kepada keupayaan fizikal tetapi juga keupayaan berfikir penggunanya yang secara langsung akan mempengaruhi keupayaan kognitifnya. Pengguna yang harus menentukan tahapnnya sendiri terhadap corak interaksinya (Raskin. Pereka bentuk sekarang perlu memahami jenis interaktiviti yang sesuai dengan setiap aplikasi antara komputer dan penggunanya. dan antara kandungan dan pengguna.

Situasi ini menjelaskan bahawa sistem penyampaian perlu disepadukan dengan tugasan pengguna dan objektif pembelajaran agar fokus pengguna menjadi lebih terarah dan berstruktur.5. Young dan Wang (1999) menyatakan bahawa literatur terhadap kawalan pengguna tidak membawa kepada rumusan yang jelas terhadap kepentingan kawalan pengguna sebagai strategi pengajaran. Bagaimana saya menggunakan pengetahuan baru? (Dialog tentang konteks aplikasi) 35 . 1. Adakah saya faham? (Maklumbalas berkaitan makna) 2. Komponen elemen-elemen reka bentuk antaramuka dalam sesebuah sistem penyampaian akan secara khususnya menjelaskan corak interaksi antara manusia dengan antaramuka. penjelasannya mungkin bergantung kepada matlamat pembelajaran.3 Corak Interaksi Mayes (2006b:19) menjelaskan bahawa di antara cabaran asas bagi mempelajari tentang teknologi adalah untuk membenarkan pelajar menerima jawapan kepada ketigatiga soalan di bawah: 1. Barab. Apa yang seharusnya saya lakukan selanjutnya ?(Bimbingan terhadap tindakan) 3.Dari konteks sistem penyampaian peranan IMK secara umumnya membantu dalam mengenalpasti faktor-faktor yang menghubungkan manusia (pengguna) dengan antaramuka itu sendiri.

Jika corak interaksi hanya sekadar ‟membuka halaman‟ dan baca. 36 .5. maka pengguna akan terlalu terdedah kepada maklumat yang luas akan hilang fokusnya kepada maklumat yang relevan dengan matlamat pembelajarannya. al. Reka bentuk antaramuka yang digunakan oleh pengguna seharusnya mampu membantu pengguna dalam menerokai kesemua maklumat berdasarkan keperluan mereka. 1. 2001d) Keupayaan pengguna dalam membina pengetahuannya sendiri juga bergantung kepada corak interaksi yang terhasil dari reka bentuk antaramuka. Dapatan diperingkat awal ini menunjukkan bahawa aplikasi pembelajaran berasaskan teknologi komputer hanya berupaya menghasilkan „buku elektronik‟ yang hanya mempunyai keupayaan „menyingkap halaman demi halaman‟ sahaja. Lantaran corak interaksi yang disediakan dalam reka bentuk antaramuka seharusnya mampu menjelaskan tindakan pengguna agar ianya mudah dipelajari. Usaha awal terhad pada dua istilah dari pedagogi dan kebolehgunaan (usability).4 Isu-isu Piawaian E-pembelajaran Fallon dan Brown (2003a) yang merujuk kepada International Organization for Standardization (ISO) bahawa piawaian adalah dokumentasi mengandungi spesifikasi teknikal atau mana-mana kriteria yang lengkap untuk digunakan secara konsisten sebagai panduan tatacara atau definisi terhadap cirri-ciri bagi memastikan bahan.Persoalan di atas menjelaskan betapa pentingnya peranan corak interaksi dalam menghubungkan pengguna kepada kandungan. (Hooper et.

memantau perkembangannya atau memantau perkembangan kandungan. Perancangan untuk mengedar semula atau menjual kandungan kepada organisasi lain. Di antara persoalan yang diwujudkan oleh mereka merangkumi isu: i. 2004a:58). Generasi baru sistem pembelajaran maya ini telah membekalkan ciri-ciri yang membenarkan pendidik menerapkan reka bentuk constructivist bersesuaian dengan hasil pembelajaran dan tiga jenis komunikasi interaksi yang asas. iv. Teknologi web yang berkembang semenjak 1990 telah membawa kepada pembangunan dan integrasi terhadap perksekitaran pembelajaran dalam talian yang dipanggil sistem pembelajaran maya.produk. Ia juga menjelaskan bahawa proses penilaian lazimnya bermula dengan hasil dari sesebuah masalah. Perancangan untuk menggunakan kandungan berulangkali pada pengguna baru di masa depan. pelajar dengan tutor dan pelajar dengan pelajar (McPerson dan Nunes. Prancangan untuk membangunkan sendiri perisian pendidikan atau membelinya dari pembekal. ii. Mereka selanjutnya menimbulkan enam persoalan bagi menjelaskan keperluan piawaian epembelajaran terhadap sesebuah organisasi. 37 . Malah penggunaannya diperluaskan kepada integrasi alat-alat pembangunan (development tool) dan alat pengurusan kursus (Course Management System (CMS)). iii. hubungan pelajar dengan kandungan. Keperluan bagi mengawal pelajar terhadap akses kepada perisian pendidikan. proses dan perkhidmatan dapat memenuhi tujuannya.

Sebelum pembinaan atau pembangunan dimulakan beberapa masalah berkaitannya ditinjau dan dicerna. Namun demikian faktor proses pembelajaran yang dibentangkan di landasan sedia ada tidak semestinya boleh memenuhi keperluan seseorang guru. Ruang siber pula didefinisikan sebagai lokasi yang wujud hanya dalam pemikiran 38 . peluang pendidik bagi meneroka strategi pengajaran yang lebih berkesan dan lebih luas. 1. Persekitaran maya adalah persekitaran yang dijana oleh komputer yang dibekalkan oleh sistemnya.5 Sistem Pembelajaran Kelas Maya Pengenalan Kajian ini secara keseluruhannya tertumpu kepada aktiviti reka bentuk dan pembangunan aplikasi pembelajaran kelas maya. Dunia maya pula didefinisikan sebagai ruang imaginasi yang lazimnya dimanifestasikan melalui medium (Sherman & Craig. satu kelopmpok syarat dan objek yang boleh kita tanggap (percieved) dan menghasilkan interaksi.5. Stuart (2001: xx) menjelaskan persekitaran sebagai apa-apa yang ada disekitar kita. kemudiannya menghasilkan sintesis dalam bentuk persoalan kajian. 2003:7). Sistem persekitaran maya dari konteks kajian ini adalah reka bentuk antaramuka yang bertindak sebagai sistem penyampaian dalam aplikasi pembelajaran dalam SPKM. Persekitaran maya ditakrifkan sebagai dunia maya yang disampaikan dalam medium yang interaktif. dengan kemudahan yang sedia ada ini. McPerson dan Nunes. (2004b:60) sekali lagi menjelaskan bagi memenuhi keperluan seseorang guru proses pembelajaran itu sendiri seharusnya dianalisa dan difahami.Situasi di atas menjelaskan.

Bagi menjelaskan aktiviti pembelajaran di ruang siber dalam persekitaran maya. kemudian berlaku perubahan bagi tindakan selanjutnya. 2003:17). melaksanakan aktiviti pembelajaran kendiri yang membawa kepada pelajar bersikap lebih bertanggung jawab terhadap aktiviti pembelajarannya. maka permasalahan kajian ini ditumpukan kepada dua bidang khusus iaitu: 1. Guru perlu lebih yakin dan bersemangat dalam masa yang sama bertindak sebagai pembimbing. digariskan beberapa keperluan. Persekitaran maya menggarap aktiviti pembelajaran interaktif secara maya melalui sistem penyampaian yang telah dibina dan spesifikasi pembelajaran yang telah direka bentuk bersesuaian dengan keperluan pelajar. Robinet (1994) pula menjelaskan dalam dunia maya. Pengalaman interaktif merupakan mimik kepada ciri-ciri responsif terhadap pengalaman sebenar dalam dunia nyata. i. 39 . Sistem penyampaian yang bertindak sebagai medium dan. 2. secara ringkasnya sesuatu tindakan kita.seseorang. tidak hanya sebagai pembekal pengetahuan. Spesifikasi pembelajaran yang memainkan peranan sebagai persekitaran maya. al. lazimnya terhasil dari aplikasi teknologi yang membolehkan untuk manusia berkomunikasi pada jarak yang jauh (Sherman et. Bagi menangani pernyataan ini. akan menghasil sesuatu.. Dari konteks kajian ini Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) dijelaskan sebagai pengalaman pembelajaran seseorang pelajar dalam ruang siber melalui sistem penyampaian dalam persekitaran maya. menjadi interaktif bermakna kita melaksanakan sesuatu.

Perpindahan pengetahuan ini dikawal secara berasingan melalui „kaedah pengajaran‟. filem. iii. Proses pembelajaran itu pula dilaksanakan dalam rangka rujukan tertentu seperti sekolah. universiti. (McLellan. membebaskan guru dari sebarang tugas berulang agar mereka mempunyai masa untuk berbincang sama ada secara berkumpulan atau menghasilkan kajian sendiri. 1994) Peluang dan kemudahan akses kepada teknologi bukan sahaja pada infrastruktur tetapi juga kepada strategi penyampaiannya. dalam proses pengajaran dan pembelajaran pengetahuan dihubungkan dengan persekitarannya kepada pelajar melalui tugasan dalam pembelajaran („learning task‟). Pengetahuan di dalam persekitaran pembelajaran disimpan dalam bentuk buku teks. 2000) Proses menjelaskan fungsi teknologi dalam teknologi itu sendiri perlu dijelmakan dalam proses pembelajaran melalui persekitarannya. 1996. tanpa strategi penyampaian yang sesuai yang boleh memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang di muat turun itu akan gagal dicernakan dengan baik oleh guru dan pelajar. Schott. program komputer atau sekurang-kurangnya dalam pemikiran guru. maka persekitaran pembelajaran yang terbentuk hanyalah sekadar pengedaran maklumat. Schott (1994) menjelaskan. Seluas mana pun kemudahan diberikan kepada guru dan pelajar. Ini menjelaskan kemungkinan-kemungkinan dalam menghasilkan pembelajaran melalui persekitaran digital. 40 . tempat kerja dan lain-lain. penggunaan aplikasi multimedia interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran (Muirhead.ii.

Pallof dan Pratt (2001:59) menjelaskan bahawa keputusan tentang hala tuju sesebuah kurikulum dan objektif pembelajaran seharusnya dipertimbangkan dahulu sebelum keputusan terhadap penggunaan teknologi dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kesesuaian bahan dalam talian kepada guru dan pelajar secara khususnya pula bergantung kepada tugasan yang disusun bagi mencapai sesuatu objektif pembelajaran. Beberapa isu yang ditimbulkan oleh Smith (2004 : 2) ialah terdapat sumber pengajaran yang terkumpul tidak distruktur dengan betul bagi memenuhi keperluan pelajar. Hannum dan Tessmer (1989:32) menjelaskan bahawa menganalisis tugasan dan komponennya digunakan bagi memastikan objektif. 211). namun kesemua bahan yang ada itu gagal memenuhi keperluan guru dan pelajar. Salah satu dari kekurangan ini disebabkan oleh pernyataan objektif pembelajaran yang kurang jelas. item-item ujian dan pengajaran itu dapat diselaraskan. Dalam masa yang sama. Kedua-dua senario di atas membayangkan bahawa walaupun terdapat banyak sumber dibekalkan secara luar talian atau dalam talian. Jonnassen.Berdasarkan kajian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia isu dan cabaran berkaitan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran dikaitkan dengan ketidakcukupan perisian komputer bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran (Laporan Perancangan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 dalam perkara 2. objektif pembelajaran bergantung kepada tugasan (task) yang disusun. Dari konteks yang lebih khusus. sumber pengajaran yang sedia ada gagal menepati kehendak kurikulum setempat. 41 .36 hlm.

0 dapat menghasilkan corak interaksi yang berkesan dalam menghubungkan pengguna dengan kandungan mata pelajaran? 2.5.6 JADUAL 1. “Mengapakah terdapat banyak produk seperti sistem berasaskan komputer. Apakah reka bentuk antaramuka yang digunakan dalam Prototaip antamuka SPKM versi 1. Tumpuan permasalahan terbahagi kepada tujuh bidang bagi menyokong soalan-soalan kajian sebagaimana dijelaskan dalam jadual 1. Rubin (1994) memulakan pernyataannya berkenaan permasalahan penggunaan sesebuah produk dan sistem dengan persoalan.1. tidak kepada orang atau individu yang menjadi pengguna akhir. Soalan kajian 1. Isu-isu piawaian e-Pembelajaran 42 .6 : Bidang-bidang tinjauan literatur dengan persoalan kajian. Perubahan sistem penyampaian terhadap kandungan 5. peralatan elektronik dan peralatan harian sangat sukar untuk digunakan? Salah satu dari lima sebab yang relevan dengan kajian ini disarankan oleh Rubin (1994) bahawa semasa pembangunan sesebuah produk penekanan dan fokus hanya diberikan kepada mesin atau sistem.6 Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Hubungan Prototaip dengan Kajian Kebolehgunaan (usability). Adakah prototaip reka bentuk antaramuka dapat memenuhi keperluan atribut kebolehgunaan dan mematuhi kriteria SCORM? Bidang kajian lampau dan tinjauan bacaan 1. Adakah proses task analysis dapat menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan berdasarkan kriteria SCORM? 3. Reka bentuk pengajaran 2. Sumber 3. Dari konteks umum pernyataan di atas menjelaskan betapa penting seseorang pembangun itu melihat hubungan antara kajian kebolehgunaan dengan produk (dari konteks kajian ini dipanggil sebagai prototaip). Tahap interaktiviti 4. Prototaip bahan pengajaran dan pembelajaran dan 6. Bahagian ini membincangkan secara khusus permasalahan-permasalahan yang wujud berdasarkan kajian lampau dan tinjauan bacaan yang membawa kepada pembentukan soalan-soalan kajian.

keperluan pengetahuan untuk guru dan kemudahan sumber untuk guru dan pelajar adalah satu keperluan.6 PERNYATAAN MASALAH Dalam RMK 7 (1996-2000). Dalam MSC. penyelarasan antara kemudahan. salah satu aplikasi perdana yang mempunyai perkaitan yang amat rapat dengan pendidikan ialah sekolah bestari. Pengajaran dan Pembelajaran Bersaskan Komputer (PPBK) diperluaskan dalam jangka masa lima tahun. Memandangkan projek komputer dalam pendidikan telah bermula seawal 1980an diikuti pula dengan siri-siri projek yang lain yang berusaha untuk meningkatkan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam projek ini.1. Situasi ini disokong oleh pendapat Picciano (2006:66) yang menjelaskan bahawa kejayaan dan perkembangan sesebuah organisasi bergantung pada pemimpin sesebuah institusi dalam mengawal. Matlamat Koridor raya Multimedia (Multimedia Super Coridor (MSC)) pula tertumpu pada agenda teknologi maklumatnya yang bermatlamat untuk mengubah rakyat kepada ‟berasaskan pengetahuan‟. menggabung dan 43 . tele sidang dan emel. meningkatkan kualiti pendidikan dan mengukuhkan sistem penyampaian. Dari konteks pendidikan tiga elemen yang ditekankan ialah peningkatan pengajaran dan pembelajaran melalui internet. dengan kaedah ini guru berpeluang meningkatkan kemahirannya dalam bidang teknologi maklumat. Kemudahan infrastruktur perlu disusuli dengan tindakan meningkatkan kemahiran dan penghasilan sumber pengajaran dan pembelajaran yang boleh diedarkan secara elektronik. Sistem pengajaran dan pembelajaran disarankan agar dapat menggabungkan mod jarak jauh dan menggunakan perisian pendidikan. matlamat utamanya adalah untuk meningkatkan pelajar dalam bidang teknologi maklumat.

dalam masa yang sama memantau situasi di luar organisasi yang boleh mempengaruhinya.menterjemahkan sumber kepada pengetahuan tentang perkara yang berlaku dalam organisasi berkenaan. PIPP dan RMK 9 telah menyumbang kepada peningkatan kemudahan internet dan penggunanya. Perancangan yang dibuat telah mencapai matlamatnya dari segi kemudahan infrastruktur. Senario ini secara tidak langsung telah memudahkan perancangan selanjutnya seperti projek mega koridor raya multimedia yang secara khususnya memperkenalkan projek sekolah bestari sebagai salah satu dari tujuh aplikasi perdananya. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP) pula bertujuan untuk meningkatkan kualiti prasarana dan kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Banyak yang telah dicapai dalam RMK 8 dan kesan perancangan dalam perancangan itu juga begitu jelas seperti pertumbuhan kemudahan-kemudahan internet dan pertambahan pelanggan-pelanggan internet. Keperluan bagi meningkatkan repositori kandungan tempatan bercirikan tempatan amat diperlukan. Perancangan yang telah dibuat dalam RMK 8. 211 melaporkan bahawa masih terdapat kekurangan perisian komputer bagi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. namun kemudahan pembelajaran dari segi penyebaran kandungan yang lebih berstruktur dan terarah perlu diperbanyakkan. Usaha ini seterusnya diteruskan dengan RMK 9 yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi bagi menggalakkan pembangunan modal insan yang menyeluruh. Peningkatannya itu bukan sahaja pada kemudahan fizikal tetapi juga pada kemudahan persekitaran pembelajaran bagi memnuhi keperluan guru dan pelajar. Sekolah Bestari. Pengedarannya 44 .36 hlm. namun Laporan Perancangan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 dalam perkara 2.

Interaksi antara pengguna dengan kandungan merupakan salah satu dari masalah dalam sistem penyampaian dimana pengguna gagal mencapai objektif pembelajarannya kerana sistem penyampaian tidak berfungsi dengan berkesan. (2001e:298) menjelaskan bahawa keperluan kajian terhadap kaedah interaksi adalah yang paling kritikal. Sistem penyampaian bergantung pada kemudahan interaktiviti yang disediakan dalam keseluruhan sistem antaramuka SPKM. Bidang yang meluas ini telah berkembang dengan pesat namun masih sedikit kajian yang dilaksnakan bagi memandu reka bentuk interaksi berkenaan. 45 . Bertambahnya minat terhadap sistem pembelajaran berpusatkan pelajar (sekadar menyebut satu contoh) menjelaskan permasalahan yang timbul dalam reka bentuk interaksi. Kreijn dan Beers (2004:52) menjelaskan bahawa reka bentuk interaktif bukan sahaja berkait rapat dengan kebolehgunaan tetapi juga dengan utiliti yang ada dalam sistem berkenaan. Lantaran dari pertumbuhan kemudahan internet dan penggunanya. Contohnya lebih banyak penerokaan diperlukan lantaran dari kemunculan dan pembangunan realiti maya. Komponen reka bentuk pengajaran telah tidak diberikan peranan yang besar dalam pembangunan pengajaran yang diprogramkan (programmed instruction). Hooper et. Walaupun sesuatu sistem itu boleh digunakan tetapi jika fungsinya tidak selaras dengan keperluan pengguna maka sistem itu tidak mempunyai nilai. perubahan kandungan dari tradisional ke World Wide Web memerlukan tugasan-tugasan (task) baru atau peningkatan terhadap tugasan dalam proses reka bentuk pengajaran yang sedia ada. al. Dari konteks ini kajian terhadap interaksi perlu di laksanakan. Kirschner. Strijbos.pula tidak hanya sekadar kemudahan muat-turun bahan sahaja tetapi ia sepatutnya boleh membantu pengajaran dan pembelajaran.

al..Reka bentuk interaktif dalam e-pembelajaran seharusnya memberikan kebebasan kepada pengguna untuk meneroka pengetahuan tambahan mereka sendiri. 1989:19) Kemudahan yang disediakan dalam dalam sesebuah reka bentuk antaramuka perlu dibina sesuai dengan persekitaran penagajaran dan pembelajaran seseorang pelajar agar ia boleh menjadi sistem penyampaian yang berkesan dari segi pencapaian objektif pembelajaran. Noraida Abd Ghani. Dalam pembangunan Fasa 1 ini prototaip dibina berasaskan dapatan tanda aras terhadap tiga portal pendidikan di Malaysia. 1. Tahap mikro lazimnnya melibatkan satu objektif. Prosedur task analysis lazimnya diletakkan di tahap mikro atau makro. tugasan atau idea manakala tahap makro pula melibatkan analisis ditahap kursus dan analisis terhadap lebih banyak objektif dan tugasan (task) (Jonassen et. Habibah Hj Lateh. Khairiah Salwa Mokhtar.7 TUJUAN KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk mereka bentuk dan membangunkan prototaip Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) bagi mata pelajaran untuk dinilai oleh guru dan golongan pendidik untuk di integrasikan dalam pengajaran di bilik darjah. Norziani Dahalan. Dapatan ini digunakan bagi menggubal spesifikasi reka bentuk antaramuka pembelajaran. Sakinah Abu Bakar dan Nazirah Ahmad Azil (2006:1293) menjelaskan bahawa pereka bentuk e-pembelajaran perlu mengetahui keperluan pengguna agar proses reka bentuk pengajaran boleh dipertingkatkan. Prototaip antaramuka ini pula diuji oleh guru bagi mengenalpasti kelebihan dan kelemahan sistem penyampaiannya. 46 .

atribut kebolehgunaan dan keserasian dengan SCORM (Sharable Content Object Reference Model) melalui kriteria RAID (Reusable. Interoperable dan Durable). Pengujian sistem penyampaian yang tertumpu kepada reka bentuk antaramuka ini dilaksanakan menggunakan kaedah kajian kebolehgunaan.net/ 47 . Spesifikasi yang telah digubal kemudiannya dijadikan panduan untuk direka bentuk dan dibina bagi menguji keberkesanan sistem penyampaiannya. Sistem pembelajaran kelas maya ini kemudiannya diletakkan di Yahoo Web Hosting berdasarkan alamat http://www.classnetwork. Kajian ini juga berhasrat untuk menjelaskan kaedah menstrukturkan kandungan agar dapat diselaraskan kriteria SCORM yang mementingkan dua dari tiga komponen pentingnya: 1. Kajian kebolehgunaan juga dilaksanakan bagi menjelaskan keberkesanan sistem penyampaian selepas melalui proses permurnian dalam Pembangunan Fasa 2 Kajian kebolehgunaan terhadap keberkesanan reka bentuk antaramuka memfokus kepada tiga komponen penting iaitu kemahiran asas (core skill). Accessible. Model Pengelompokkan Kandungan (Content Aggregation Model) dan.Kajian ini juga bertujuan untuk menggubal spesifikasi reka bentuk antaramuka pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembangunan Fasa 2. 2. Persekitaran Run Time (Run Time Environment).

1.9 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian pada keseluruhannya menitikberatkan aspek proses reka bentuk pengajaran bagi membangunkan prototaip antaramuka bagi Sistem Pembelajaran Kelas Maya Output dari proses ini yang dijelaskan sebagai sistem pengajaran dan pembelajaran secara maya. Adakah proses task analysis dapat menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan berdasarkan kriteria SCORM? 3. kajian ini juga menghasilkan dokumen-dokumen mengandungi: i. Adakah prototaip reka bentuk antaramuka dapat memenuhi keperluan atribut kebolehgunaan dan mematuhi kriteria SCORM? 1. Secara khususnya. Apakah reka bentuk antaramuka yang digunakan dalam Prototaip antamuka SPKM versi 1.0 dapat menghasilkan corak interaksi yang berkesan dalam menghubungkan pengguna dengan kandungan mata pelajaran? 2.8 SOALAN-SOALAN KAJIAN 1. laporan keberkesanan elemen reka bentuk dalam sistem sekolah maya berdasarkan keperluan Sharable Content Object Reference Model (SCORM) berdasarkan maklumbalas pengguna ii. laporan keberkesanan task analysis dilihat dari perspektif kajian kebolehgunaan berdasarkan atribut kebolehgunaan oleh Nielsen (1991) dalam sistem pembelajaran kelas maya (SPKM) 48 . disamping menghasilkan produk yang boleh digunakan oleh guru dan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajarannya.

iii. output di atas kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh: i. Pereka bentuk pengajaran yang ingin membangunkan sebuah sistem kelas maya disamping mereka bentuk sistem iv. v. juga mutu bahan pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran berasaskan web dan kelas maya.iii. Guru yang ingin mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran melalui sistem penyampaian yang lebih fleksibel dan boleh diolah berdasarkan keperluan pembelajaran murid. 49 . Pembangun perisian pendidikan yang ingin merancang dan membangunkan projek produksi bahan pengajaran dan pembelajaran memperolehi pengajaran yang berguna dari dapatan-dapatan terhadap proses task analysis yang digubal bersesuaian dengan keperluan SCORM. Berdasarkan proses input. Penggubal dasar pendidikan yang ingin mereka bentuk atau menjelaskan lagi fungsi pendidikan yang sedia ada. Perancang kurikulum yang ingin meningkatkan mutu dari segi sistem penyampaian kandungan kepada pelajar. khususnya dalam bidang aplikasi teknologi dalam pendidikan. vi. Hasilnya pula diuji melalui kaedah kajian kebolehgunaan. ii. laporan dan dapatan menjelaskan masalah dan kekangan bagi aktiviti dan proses pembangunan SPKM dalam menghasilkan spesifikasi yang boleh memenuhi keperluan pengguna. proses.

1. 50 . Dapatan dari maklumbalas sampel di fasa-fasa berkaitan hanyalah untuk memperolehi dapatan dari proses yang berkaitan sahaja. 3. namun berdasarkan pembacaan terhadap teori dan memahami model-model pengurusan projek serba sedikit dapat membantu menjelaskan maksudnya dan mengaplikasinya dalam projek ini. Pakar kandungan (SME) Pada peringkat awal. 150 (Perkara 3.vii. bila-bila masa. Kandungan yang disediakan itu pula merupakan kandungan yang relevan dengan objektif pembelajaran. Pengurusan projek Penyelidik bukan pakar dalam bidang pengurusan projek. Kandungan hanya terhad kepada ruang lingkup kemahiran pelajar berkenaan sahaja. Maka terdapat kekangan dari segi jumlah (volume) kandungan.7). Sampel Jumlah sampel yang digunakan dalam proses kajian ini agak kecil bersesuaian dengan pelaksanaan tanda aras dan kajian kebolehgunaan. Situasi ini dijelaskan dalam bab 3 hlm. penyelidik sendiri dengan bantuan pelajar yang dilatihnya telah menggubal struktur kandungan berdasarkan prinsip yang digunakan dalam objek pembelajaran (Learning Object). Murid yang ingin mendapatkan bahan pembelajaran bagi tujuan aktviti pembelajaran melalui kemudahan akses dimana-mana. 2.10 BATASAN KAJIAN Beberapa kekangan dalam kajian ini dijangka akan melambatkan beberapa aktiviti pembangunan sebagaimana di bawah: 1.

Ketiga-tiga portal dipilih memandangkan itulah portal yang ada semasa kajian ini dilaksanakan dan ia mampu memenuhi kriteria Portal Pendidikan berasaskan sumber (Resource-based Portal) (lihat penjelasan M.11 DEFINISI ISTILAH 1. ia juga mengandungi kemudahan carian. Sistem Pembelajaran Kelas Maya ialah sebuah sistem pembelajaran yang berlaku melalui interaksi secara „asynchronous‟ (satu hala). pautan kepada organisasi yang relevan dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran. 2006:760) yang menyediakan akses kepada pelbagai sumber pendidikan dalam talian. Sistem pembelajaran ini pula melibatkan reka bentuk antaramuka bagi menghubungkan pelajar dengan kandungan 51 . CikguNet dan SchoolNet. Piawaian Sistem Pembelajaran Kelas Maya bermaksud sebuah sistem yang telah diuji keberkesanannya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di luar-talian (offline) dan dalam talian(online) melalui sistem „hybrid‟ yang terhasil dari aktiviti pembangunannya. Saranjeet Kaur dan Abdullah Ghani. 1. 3. Sapiyan. Prototaip reka bentuk antara muka merujuk pada sistem antara muka yang dibina bagi memenuhi fungsinya sebagai sistem penyampaian dalam Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) 2. Portal Pendidikan Pelaksanaan tanda aras hanya terhad pada tiga portal pendidikan di Malaysia iaitu Portal Pendidikan Utusan.4.

5. Bertolak dari perkataan ruang siber sebagaimana contoh yang diberikan oleh Sherman dan Craig (2003) yang menyatakan bahawa berdasarkan sejarah teknologi (seperti telefon) telah membekalkan cara untuk manusia berkomunikasi seakan-akan mereka berada di tempat yang sama. penilaian dan implementasi terhadap sistem interaktif dalam perkomputeran bagi kegunaan manusia melalui kajian terhadap fenomena dipersekitarannya (Hewet. 1992).mata pelajaran berkaitan. manusia dan perkakasan bagi mencapai matlamat sesebuah projek. Dalam proses itu lokasi maya telah dicipta dinamakan ruang siber. Reka bentuk pengajaran ialah sebuah sistem bagi merancang. melaksanakan melibatkan masa. 4. et. Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) (HCI) adalah disiplin berkaitan reka bentuk. Pengurusan projek ialah sebuah sistem perancangan bagi merancang.melaksanakan dan menilai kandungan sesebuah mata pelajaran untuk dimuatkan kedalam Sistem Pembelajaran Kelas Maya. 52 .. Berdasarkan contoh ini nama prototaip Sistem Pembelajaran Kelas Maya dibentuk. membina . mengurus. 6. mengurus. al.

Dapatan dan tinjauan ini merupakan landasan utama bagi menjelaskan unjuran dan kajian lampau bagi memerhati dan menjelaskan matlamat kajian yang akan dirancang.0 PENDAHULUAN Bab ini membincangkan secara terperinci tentang kerangka konseptual bagi menjelas dan mencapai matlamat kajian. jadual-jadual pemantauan projek bagi menjamin kualitinya melalui tanda aras dan kajian kebolehgunaan. Perbincangan ini menghasilkan struktur kerja (work breakdown stucture) dalam fasa-fasa pembangunan. Tinjauan ini juga mengambilkira ciriciri Sistem Pembelajaran Kelas maya yang dibangunkan bagi menjelaskan keseluruhan fasa pembangunannya. 53 . Saranan-saranan dalam kerangka konseptual yang digubal di bawah dijadikan panduan kepada penyelidik dalam meneroka tinjauan literatur berkaitan kesemua komponen dalam kajian ini.BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2. Bab ini membincangkan tentang artikel. Disiplin reka bentuk pengajaran juga diambilkira dalam aktiviti pembangunan sekolah maya ini. Pendapat dan dapatan yang berkait rapat dengan aktiviti pembangunan SPKM ditumpukan bagi menjelaskan perkaitannya dengan bidangbidang di bawah. penyelidikan dan sumber-sumber yang relevan dengan Sistem Pembelajaran Kelas Maya. Bahagian ini juga menjelaskan secara terperinci tentang kerangka konseptual yang menjadi nadi kepada kajian ini.

2. jadual-jadual matriks. perbincangan hanya tertumpu kepada perkaitan ke-empatempat domain itu dengan soalan-soalan kajian.1 54 . bagi digunakan oleh penilai sebagaimana yang dijelaskan dalam persampelan. Proses kajian mementingkan proses reka bentuk pengajaran yang berupaya menghasilkan sistem pembelajaran kelas maya yang berkualiti kepada penggunanya. instrumen tanda aras dan instrumen kajian kebolehgunaan dari setiap fasa dalam pembangunan. Kaedah kajian ini berkait rapat dengan proses reka bentuk pengajaran bagi tujuan membangunkan sebuah sistem pembelajaran kelas maya yang menjadi komponen utama dalam SPKM.1 KERANGKA KONSEPTUAL Secara asasnya kajian ini dilaksanakan dalam bentuk pembangunan bagi menyiasat dan mengenalpasti proses pelaksanaannya yang bertujuan mengutip data untuk memenuhi keperluan soalan-soalan kajian. Siasatan terhadap setiap tugasan (task) dalam sesebuah proses bagi menjelaskan setiap pernyataan masalah melibatkan dua sumber utama iaitu data yang diperolehi dari instrumen kajian seperti soalselidik. c) Prototaip [3] Pada peringkat awal ini. Pada keseluruhannya rangka konseptual ini dibahagikan kepada tiga domain yang saling berkait antara satu sama lain iaitu: a) Pengguna [1] b) Spesifikasi [2] dan. Bidang-bidang pengetahuan yang menjadi fokus utama dalam perbincangan ini digambarkan dalam Jadual 2.

JADUAL 2. Prototaip [3] Membangunkan prototaip Sistem Pembelajaran kelas Maya Rajah 2.[2].1 Pengetahuan Dan Disiplin Yang Menjadi Landasan Terhadap Setiap Fasa Pembangunan Domain Objektif  Melaksanakan analisis keperluan Merangka model reka bentuk pengajaran berdasarkan keperluan pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas Maya Merangka struktur kerja (work breakdown structure(WBS)) yang mudah dan praktikal Memilih objek pengajaran (Learning object (LO)) bagi merangka sistem pengajaran dan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) Analisis [1]    Spesifikasi [2]  Menggubal elemen-elemen yang boleh dijadikan kriteria untuk membangunkan sistem piawaian Sistem Pembelajaran Kelas Maya yang praktikal dan berkesan dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajarannya.1 merupakan kerangka konseptual dibahagikan kepada dua komponen penting. {B] dan [C] kandungan bagi pengisian untuk melaksanakan kajian ini. yang merupakan 55 .[3]) merupakan domain utama yang menjadi tag kepada komponen kedua (bertanda [A]. Komponen pertama (bertanda [1].

Jadual 2.1 Kerangka Konseptual Pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) Rajah 2. Komponen pertama (bertanda [1].Reka bentuk antara muka [D] Prototaip [3] Kandungan [C] Spesifikasi [2] Pembangunan Piawaian Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) [B] Analisis [1] Keperluan pengguna [A] RAJAH 2. Secara khusus juga kandungan dalam setiap domain banyak mempengaruhi pelan pembangunan yang menjadi nadi kepada reka bentuk kajian di mana kesemua aktiviti di dalamnya adalah penting dalam memperolehi data-data untuk memenuhi semua keperluan tujuan-tujuan dan soalan-soalan kajian. {B] dan [C] yang merupakan kandungan bagi pengisian untuk melaksanakan kajian ini.[3]) merupakan domain utama yang menjadi tag kepada komponen kedua (bertanda [A].2 menunjukkan domain dan kandungan kerangka konseptual bagi SPKM.2 merupakan rumusan bagi peruntukan-peruntukan dalam ke-tiga-tiga domain yang perlu dipertimbangkan dalam mereka bentuk reka bentuk kajian.[2]. 56 . Secara khususnya jadual 2.1 merupakan kerangka konseptual dibahagikan kepada dua komponen penting.

2 Domain Dan Kandungan Kerangka Konseptual Bagi Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM).2 DOMAIN ANALISIS [1] Domain ini menjelaskan tentang elemen-elemen sedia ada yang diperolehi oleh pengguna dari segi kemudahan persekitaran pembelajaran. Subjek juga bertindak sebagai badan penilai bagi menilai kesahihan kandungan dan memberikan respons terhadap instrumen tanda aras dan kajian kebolehgunaan terhadap prototaip SPKM dan Spesifikasi SPKM.Istilah pengguna digunakan secara umum kerana produk yang terhasil dari kesemua proses pembangunan ini diguna dan diuji oleh setiap lapisan pengguna sebagaimana dinyatakan di atas. Kemudahan yang sedia ada ini memberikan kesan secara langsung kepada pengguna dari sudut kebolehgunaan. 57 . Responden yang paling dominan dalam kajian ini adalah pengguna akhir (enduser) yang tertumpu kepada bakal guru dan guru di Malaysia dan Brunei Darussalam yang menguji dan menilai bahan ini dalam sesi kajian kebolehgunaan. Domain Analisis Spesifikasi Prototaip [1] [2] [3] Kandungan  Keperluan Pelajar [A]  Pembangunan Piawaian Sistem Pembelajaran Kelas Maya [B]  Kandungan [C]  Reka bentuk antaramuka [D] 2. Dari konteks kajian ini pengguna digolongkan kepada kumpulan sasaran yang menjadi subjek kepada kajian ini iaitu pendidik dan pakar mata pelajaran.JADUAL 2. Fokus domain ini adalah pada kemudahan pembelajaran yang secara khususnya berkaitan pembelajaran secara maya.

Sebanyak RM1. Dalam kertas konseptual yang diterbitkan dalam tahun 1997 mendefinisikan sekolah bestari sebagai institusi pembelajaran yang secara sistematik mengubahsuai istilah amalan pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan sekolah bagi menyediakan pelajar untuk menghadapi era maklumat. Perubahan yang ada kaitan dengan aspek polisi atau keadaan polisi (Mooij dan Smeets .2. iii. ii.2.3.1 Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) Dalam Pendidikan Penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat menjadi semakin penting dalam pendidikan. ciri-ciri pelaksanaan TMK di sekolah serta pengaruh dan sokongan terhadapnya. Beberapa isu berkaitan matlamat kerajaan dalam pelaksanaan TMK dalam pendidikan di jelaskan sebagaimana di bawah: i. 58 . 2001) Beberapa perubahan dilihat dengan jelas di Malaysia terhadap keperluan TMK dalam pendidikan digambarkan dalam jadual 2. pedagogi dan perubahan dalam organisasi.9 juta telah diperuntukan untuk melaksanakan projek perdana koridor raya multimedia yang mana projek terbesarnya dalam salah satu aplikasi perdananya ialah sekolah bestari yang telah diperuntukan sebanyak RM434.824. Matlamatnya adalah untuk menerapkan ke dalam pendidikan di peringkat rendah dan menengah serta latihan vokasional dan pendidikan untuk orang dewasa. Pelaksanaan yang ada kaitan dengan pendidikan.8 juta.

0 juta. manakala projek bagi Merapatkan Jurang Digital diperuntukan sebanyak RM1. Air dan Komunikasi yang menjelaskan dalam majalah dwi bulanan Kementerian Tenaga. sehingga tahun 2005 di bawah Projek Perkhidmatan Sejagat (Universal Service Provision – USP) sebanyak 510 buah perpustakaan desa dan 359 klinik desa telah disediakan dengan kemudahan ICT di 59 .S.098. Teknologi Maklumat dan Komunikasi telah dikenalpasti menjadi asas kepada visi ekonomi berasaskan pengetahuan dalam tahun 2020. sekolah bestari telah dikenalpasti sebagai salah satu dari aplikasi perdana dalam Koridor Raya Multimedia (Azian T. 2006a:2) Lantaran dari kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sekolah bestari diharapkan akan dapat menghasilkan corak pembelajaran yang lebih menarik dan kaya seterusnya untuk jangka panjang akan dapat menghasilkan pelajar yang lebih mahir dalam teknologi maklumat dan komunikasi. mempunyai perkaitan rapat dengan aplikasi pendidikan ialah pengkomputeran yang telah diperuntukan sebanyak RM1. Maka pada tahun 1996.3. Beberapa projek lain sebagaimana yang ditunjukkan dalam jadual 2. Inisiatif sekolah bestari yang dirancang adalah untuk memastikan sistem pendidikan dapat menyediakan rakyat Malaysia masa depan yang bukan sahaja sebagai pekerja berpengetahuan dalam era maklumat tetapi juga bagi mencapai visi Malaysia untuk menjadi negara maju tahun 2020 (Azian T.S. Dato‟ Dr Halim Man.Projek sekolah bestari mula dibincangkan seawal 1996 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia terhadap konsep dan kesannya terhadap sistem pendidikan. 2006b:2). Abdullah.641. Abdullah. Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga. Air dan Komunikasi Malaysia bahawa melalui program SchoolNet.8 juta.

4 31.000 buah sekolah telah dan sedang disediakan dengan infrastruktur komunikasi.0 10.3 0.098. 162 © Rancangan Malaysia ke Sembilan 2006-2010.0 119.641.8 300.8 945.1 400.8 401.1 1. JADUAL 2. 2001-2010.2 3. 60 . tiada tahun : 1).8 21.0 418.seluruh negara.0 30.0 284.3 Peruntukan Pembangunan Untuk Program Dan Projek Yang Berkaitan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi .8 5. 2001–2005 Program/Projek Aplikasi Perdana Kerajaan Elektronik Sekolah Bestari Telekesihatan Kad Pelbagai Guna Kelompok P&P Integrasi Applikasi Pengkomputeran Penyelidikan dan Pembangunan Merapatkan Jurang Digital Infodesa Internet Desa Pembekalan Khidmat Sejagat Infrastruktur Komputer Untuk Sekolah Luar Bandar Pembangunan Kandungan Lain-lain Jumlah Peruntukan (RM juta) 1. 42 buah Pusat Internet Desa (PID) telah dibangunkan dengan kerjasama pintar antara Kementerian dengan Pos Malaysia Berhad dan 10.0 1.159.2 5.9 434. Edisi Julai dan Ogos.0 1.9 169.1 % 35.4 5.824.5 100.0 Nota: Dari “ Rancangan Malaysia kesembilan 2006-2010 JADUAL5-4: Perbelanjaan dan Peruntukan Pembangunan bagi Porgram berkaitan ICT. Projek ini adalah untuk mencapai matlamat menyediakan peluang-peluang digital untuk semua lapidan masyarakat di seluruh negara terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar (Aspirasi Digital.

506 buah sekolah rendah dan 815 buah sekolah menengah dari kawasan bandar (Aspirasi Digital. (tiada tarikh) menyarankan bahawa pengajaran dan pembelajaran bertemu dalam persekitarannya. mempunyai jawapan dan maklumbalas. Pernyataan ini membawa kepada corak persekitaran pembelajaran lanjutan yang merujuk kepada kategori perisian kursus dimana pelajar diletakkan dalam situasi penyelesaian masalah.2. dan Block. Edisi Julai dan Ogos. tiada tahun : 5).2 Pengajaran dan Pembelajaran Aspek pembelajaran merupakan komponen yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan sesebuah sistem pengajaran dan pembelajaran. 10 ribu buah sekolah dikatakan akan dapat menikmati jaringan internet jalur lebar. Schneider. 2. Persekitaran ini pula berbeza dengan corak yang terhasil dari pembelajaran dalam perisian kursus secara tradisional yang hanya terdiri dari aktiviti menjawab soalan secara sekuen. Dari jumlah berkenaan sebahagian besarnya melibatkan 5.Situasi ini memberikan peluang capaian maklumat dalam kalangan pelajarpelajar di desa selanjutnya meningkatkan keupayaan pembelajaran mereka melalui aplikasi teknologi internet. 61 . Menerusi Projek SchoolNet. Situasi ini mendedahkan lebih lima juta orang murid kepada pembelajaran berasaskan internet.087 buah sekolah menengah di luar bandar berbanding hanya 1.998 buah sekolah rendah dan 1. Membina persekitaran pembelajaran yang baik bermakna kita mengambilkira pandangan kedua-dua pendidik dan psikologi.

walaubagaimanapun mereka pelu mengambilkira kumpulan sasaran. Pelaksanaan proses pembelajaran secara teknikalnya bergantung pada cara pengajaran distruktur atau disusun. seterusnya berkongsi maklumat pembelajaran.Corak pengajaran yang dilaksanakan oleh guru perlu menjadikannya berupaya untuk membuat pentaakulan terhadap maklumat bagi menghasilkan sesebuah sintesis. Guru merupakan unsur yang penting dalam membina persekitaran epembelajaran. Ini menjelaskan betapa keupayaan menerima. kemudian memberi maklumbalas. kemudian menolak idea yang telah dikembangkan oleh pelajar itu” (Joyce dan Weil. Moller & Soles (2001) seterusnya menyarankan bahawa dalam pembangunan pembelajaran jarak jauh dalam pengajaran cara tradisional guru dan pereka bentuk pengajaran perlu mengambilkira asas reka bentuk dan komponen pembangunannya. Komunikasi bercorak asynshronous berupaya membantu pelajar ini untuk melihat mesej dan idea dari rakannya yang lain. 62 . dimana boleh mengakses kepada pengalaman pembelajaran bila-bila masa dan tempat. menghantar dan mencerna mesej memainkan peranan penting dalam menjelaskan fungsi komunikasi antara guru dan murid. Kita tidak boleh mengajar pelajar mentaakul secara induktif. Suasana pembelajaran perlu dibentuk melalui pengalaman guru kerana guru dari konteks ini gurulah yang paling dekat dengan pelajarnya. Penstrukturan tugasan-tugasan dalam pembelajaran itu seharusnya mengambilkira keperluan pelajar bagi memudahkannya melaksanakan pembelajaran dengan berkesan dalam apa jua persekitaran pembelajaran. 1986). “…pengajaran yang memberikan kebebasan murid untuk mentaakul akan meningkatkan keupayaannya bagi pelaksanaan pembelajaran kendiri. Ia akan membuat refleksi.

3 Pembelajaran Tanpa Sempadan 2. di samping berinteraksi dengan pakar-pakar dalam bidang-bidang berkaitan.2. Davidson.3. Menurut Ally (2004:5) pembelajaran dalam talian boleh memberi manfaat kepada pelajar. Ianya juga dipanggil sebagai pautan. Pelajar juga boleh menggunakan internet untuk mengakses bahan terkini. tempat atau jarak. Dalam pembelajaran dalam talian secara synchronous pelajar boleh mengkases bahan bila-bila masa di mana-mana sahaja.2. 63 . odio dan video yang boleh dirangkaikan kepada dokumen yang lain. Hiperteks dijelaskan sebagai dokumen mengandungi perkataan. Dalam PBW pelajar dan guru tidak berinteraksi secara bersemuka. Protokol internet pula adalah sekelompok arahan yang membenarkan komunikasi antara mesin melalui internet. ia juga memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi secara masa nyata (real time) antara pelajar dengan guru. grafik. kesemua bahan pengajaran dan tugasan diedarkan melalui web.2.1 Persekitaran Web di WWW Cohen (2001) mendefinisikan World Wide Web (WWW) sebagai sistem dari pelayan internet yang menyokong hiperteks bagi mendapatkan data (akses) kebeberapa protokol internet. Shivers dan Rasmussen (2006:25) menjelaskan Pembelajaran berasaskan web (PBW) sebagai suatu bentuk pendidikan jarak jauh di mana pembelajaran diedarkan sepenuhnya melalui dalam talian (online). Secara umumnya jika dikaitkan dengan WWW dengan pembelajaran istilah yang berkait rapat dengannya ialah pembelajaran berasaskan web (PBW) (Web-Based Learning (WBL) atau Web-Based Instruction (WBI)). Pembelajaran dalam talian tidak mengenal masa.

2 Pembelajaran Secara Maya Pembelajaran secara maya secara umumnya merujuk pada mana-mana pembelajaran yang menggunakan teknologi internet.Bagi pendidik pula. dimana-mana. pengajaran atau bimbingan boleh dilaksanakan bila-bila masa di mana-mana. Bahan dalam talian boleh sentiasa dikemaskini dan pelajar pula boleh melihat perubahan itu dengan serta merta.2. 64 . Pallof dan Pratt (2001) menjelaskan definisi dari kertas putih Blackboard bahawa pendidikan dalam talian adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet untuk berkomunikasi dan bekerjasama dalam konteks pendidikan. Sekolah pula perlu lebih mudah untuk menerima corak pembelajaran dalam talian bagi menggalakkan komunikasi antara guru.Interaksi dalam persekitaran maya memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan kefahaman yang lebih baik dan menggalakkan komunikasi yang membina antara pelajar.ibu-bapa dan pelajar. Kesediaan pelajar untuk belajar melalui aktiviti dalam talian bergantung kepada kemudahan aksesnya. bila-bila masa dengan sesiapa sahaja. Komunikasi dalam persekitaran maya telah digunakan dengan meluas dalam kebanyakan aplikasi pembelajaran. 2. pendidik pula perlu mengarahkan mereka kepada sumber atau maklumat berdasarkan keperluan mereka. Ini termasuklah teknologi yang menjadi tambahan kepada latihan dalam bilik darjah dari komponen berasaskan web dan persekitaran pembelajaran di mana proses pendidikan dialami melalui dalam-talian. Apabila pelajar berupaya mengakses bahan di Internet.3.

Corak interaksi yang disediakan dalam pembelajaran secara maya seharusnya lebih dinamik dan terarah yang boleh memandu pengguna kearah pencapaian objektif pembelajarannya. Suasana pembelajaran dalam talian memerlukan pelajar yang mempunyai disiplin dan kemahiran belajar yang tinggi. b) Keserasian sistem SPKM dengan keperluan guru dalam menggunakan SPKM untuk mengukur pencapaian objektif pembelajaran melalui ujian dalam SPP (ExamBuddy) dan penggunaan message board dalam SPP.. pertimbangan terhadap strategi pengajaran sebenarnya tidak bergantung kepada sesuatu teori pembelajaran sahaja. memandangkan tidak ada satu teori pembelajaran yang diikuti. 65 . 2001: 52). Interaksi merujuk tidak hanya pada komunikasi yang sepatutnya terhasil antara pelajar dengan guru dan antara pelajar dengan pelajar tetapi juga interaksi antara pelajar dengan kandungan dari sesebuah (mata pelajaran) atau kursus (Pallof et. Keupayaannya menterjemah dan mentafsir keperluan kandungan bersesuain dengan objektif pembelajarannya amat diperlukan.Pertambahan penggunaan komunikasi secara maya telah memberikan kesan terhadap program yang ditawarkan oleh institusi pendidikan dalam perkaitannya terhadap pertumbuhan bilangan pelajar. Dengan mengambilkira kesemua pernyataan di atas perkara yang ingin dilihat pada pengguna akhir (guru) ialah: a) Corak interaksi dalam sistem penyampaian SPKM antara kandungan dan guru. Seseorang boleh menggabungkan teori pembelajaran bagi membina bahan pengajaran dalam talian. Pembelajaran dalam talian berupaya membantu mengendalikan situasi seperti ini. Ally (2004:6) menjelaskan bahawa tiada institusi yang secara eksklusif membina bahan pengajaran dalam talian. al. Dari aspek pembangunan bahan pengajaran dalam talian.

Program berkenaan juga termasuk penyediaan infrastruktur seperti makmal komputer. Wetware bagi tujuan memberi bimbingan dan latihan kepada pentadbir sekolah. Perkakasan ICT yang dibekalkan ke sekolah dalam bentuk Pusat Akses bagi menyokong kemudahan yang sedia ada seperti makmal komputer. dan • Program TV Pendidikan. peralatan dan perisian yang lengkap dan 66 . guru. •Program Pengajaran dan Pembelajaran dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). ibu-bapa dan masyarakat setempat. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mensasarkan semua sekolah kebangsaan dilengkapkan dengan infrastruktur.19 dan 6.Pelaksanan program ICT di sekolah-sekolah di Malaysia. perkakasan termasuk komputer.20 melaporkan sehingga tahun 2005. prkjektor LCD dan komputer pelayan bagi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan latihan guru untuk meningkatkan kemahiran dalam ICT. komputer riba. 2. Laporan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP) dalam Bab 6 Perkara 6. Perluasan penggunaan ICT di sekolah diperkenalkan secara berperingkat dalam RMK 9 melalui Pembestarian Sekolah yang merangkumi tiga perkara: 1. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melaksanakan projek-projek sebagaimana di bawah: • Projek Penyediaan Infrastruktur dan Pengkomputeran Sekolah (Makmal Komputer). • Projek Rintis Sekolah Bestari. Perisian pendidikan dan sistem aplikasi 3. • Penyediaan akses jalur lebar Schoolnet.

2006:24) Penyelarasan kandungan dengan jenis teknologi yang digunakan perlu mengambilkira corak interaksi yang disediakan dalam setiap paparan. Web centric course yang melibatkan kursus secara interaktif di web yang dilaksanakan secara eksklusif menggunakan tapak kursus (course site) yang di tempatkan di web. Ianya bukan sahaja melibatkan aktiviti memuat-turun bahan dan melaksanaka aktiviti pembelajaran tetapi juga berkenaan keberkesanan corak interaksi yang digunakan. ii. serta guru dan kakitangan mendapat latihan yang mencukupi untuk memastikan pengintegrasian ICT berlaku dalam pengajaran dan pembelajaran dan urusan pentadbiran sekolah (PIPP 2006-2010. (Boettcher & Conrad. Kursus di web (web course) adalah kursus dimana bahan-bahannya ditempatkan dilaman web. Ianya melibatkan kumpulan pelajar yang besar melalui interaksi yang sedikit atau tiada interaksi dikalangan pelajar. Kursus dipertingkatkan di web (web enhanced course) yang melibatkan perjumpaan muka ke muka dan disampaikan melalui web iii. 2007:81) Hasrat KPM menangani semua kekurangan dari segi kemudahan akses terhadap perisian pendidikan boleh dilaksanakan dengan berkesan melalui penyampaian dan pengedaran kandungan dalam talian (online).mencukupi. 67 . Namun kemudahan yang sedia ada seperti kemudahan jalur lebar SchoolNet merupakan peluang yang seharusnya diambil oleh guru untuk menggunakannya secara optimum. i. yang membenarkan pelajar mengaksesnya pada masa yang telah ditetapkan. Shivers & Rasmussen. Pembelajaran dalam talian yang ditawarkan masakini terbahagi kepada tiga jenis. 1999.

Hasrat ini disampaikan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia Dato‟ Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam persidangan dewan rakyat pada 31 March 2006 sebagaimana di bawah: ”Sebagai usaha menjadikan semua sekolah adalah sekolah pilihan. bertenaga dan pembelajaran yang lebih banyak menghasilkan pemikiran (thoughtful learning). dalam sekolah bestari guru digalakkan berfikir dengan mendalam tentang perkara yang ingin diajar disamping masa yang mencukupi untuk memperolehi cukup maklumat bagi membantu mereka dalam pengajarannya.3 Sistem Sekolah Bestari Malaysia Perkin (1992:95) menjelaskan.3.Pallof dan Pratt (2001b) seterusnya melaporkan kajian yang laksanakan oleh American Association for History and Computing (1999) mendapati bahawa hasil pembelajaran terbaik terdapat dalam kelas yang kecil adalah yang menggabungkan interaksi muka ke muka dan interaksi dalam talian. 2.2. dalam konteks ini merujuk kepada web-enhanced class. Kesan dari situasi ini. Kepentingan Program Sekolah Bestari telah menjadi keutamaan dalam Rancangan Malaysia ke-9. kesemua sekolah-sekolah yang sedia ada akan dijadikan sekolah bestari. Galakkan ini adalah bagi menjadikan masyarakat sekolah sebuah masyarakat yang bermaklumat. Sejarah menunjukkan bahawa sistem PPBK bukan sahaja merapatkan jurang komunikasi tetapi juga memberikan kesan yang positif dalam mengembangkan minda guru dan pelajar terhadap sebarang aktiviti pendidikan. pertimbangan seharusnya diberikan dalam pembangunan kelas dalam talian di mana teknologi boleh dan seharusnya digunakan dalam penyampaian sesebuah kursus atau kandungan. Setakat ini 68 .

Dokumen CRFP ini menyatakan lima objektif dan kaedah sebagaimana di bawah: 1.4 E-pembelajaran E-pembelajaran bermaksud pembelajaran elektronik dari perkataan electronic learning yang membawa kepada singkatan e-learning. Laman Web Rasmi Kementerian Penerangan Malaysia.sebanyak RM284 juta akan diperuntukkan kepada program Sekolah Bestari dan RM 1. 2. Peluang. menghasilkan pasukan petugas yang mempunyai literasi terhadap teknologi dan cara berfikir 2.3.51 billion diperuntukan dalam program perkomputeran sekolah.2. 2006:18) Pada keseluruhannya kaedah dan objektif projek sekolah bestari berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara.peluang pendidikan bagi kanak-kanak bekeperluan khas juga akan dipertingkatkan” (Thrust 2 Perkara 49: RMK 9. menyediakan pembangunan yang menyeluruh kepada individu 5. menyediakan peluang kepada individu untuk meningkatkan keupayaan dan daya saing (strength) Dokumen Conceptual Blueprint Sekolah bestari di Malaysia ini telah dihasilkan drafnya melalui gabungan dari industri berkenaan dengan Pasukan petugas dari Kementerian Pendidikan Malaysia berlandaskan polisi dari dokumen 'Smart School in Malaysia: A Quantum Leap'. meningkatkan penglibatan 'stakeholder' 4. mendemokrasikan pendidikan 3. Fallon dan Brown (2003b) menjelaskan bahawa e-pembelajaran adalah istilah baru mempunyai hubungan dengan 69 . Sekolah Bestari di Malaysia. Pasukan ini juga menghasilkan Pelan implementasi.

latihan atau pendidikan yang dibantu oleh teknologi komputer yang popular dan terbukti keberkesanannya khususnya berasaskan rangkaian atau teknologi internet. Kemudahan internet yang kian meluas kini memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka maklumat sebagai sumber pengetahuannya. Secara amnya berdasarkan pandangan umum e-pembelajaran merangkumi apa-apa jua jenis kandungan yang disampaikan secara elektronik. iii. Penggunaan teknologi internet bermaksud bahawa kandungan pembelajaran disimpan kedalam pelayan web yang mana pelajar mendapat akses kepada kandungan melalui teknologi sistem rangkaian seperti „web browser‟ dan protocol rangkaian TCP-IP. Fallon dan Brown (2003c) mendefinisikan e-pembelajaran sebagai pembelajaran. ii. iv. meningkatkan kualiti pembelajaran meningkatkan akses kepada pembelajaran dan latihan mengurangkan kos pendidikan meningkatkan keberkesanan kos (cost effective) terhadap pendidikan. Pembangunan persekitaran e-pembelajaran perlu pada keseluruhannya tidak hanya bergantung kepada teknologi. Alexander dan McKenzie (1998) yang melaporkan bahawa pembelajaran menggunakan teknologi maklumat sahaja tidak memadai untuk meningkatkan pembelajaran tetapi beberapa perkara lain yang turut menyumbang 70 .sistem penyampaian terhadap latihan melalui komputer. Bates (1997) percaya bahawa terdapat empat sebab teknologi digunakan dalam pembelajaran di pusat pengajian tinggi: i. Akses kepada sumber yang ditersusun dan melalui proses perancangan dan pembangunan yang rapi perlu dilihat sebagai peluang kepada pendidik. Secara khususnya.

iv. mengapa projek berkenaan diperlukan dan dimana ia boleh di sesuaikan dengan objektif organisasi dan apakah masalah yang wujud lantaran wujudnya projek? ii. 2. alat dan teknik dalam aktiviti projek bagi mencapai keperluan projek (PMBOK Guide. iii.5 Pengurusan Projek Pengurusan projek didefinisikan sebagai aplikasi pengetahuan. Projek perlu dijelaskan oleh pengurus projek. lebih berkualiti dan kurang tenaga manusia (sumber). apakah yang harus dilakukan bagi menyelesaikan masalah berkenaan? bagaimana ia harus dilakukan melalui objektifnya? siapa yang terlibat atau impak dari projek? Beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan bagi mengoperasikan persoalan di atas ialah proses dalam aktiviti projek itu perlu cepat. 71 . 2000).kepada kejayaan pembelajaran berasaskan teknologi maklumat ialah pengaruh terhadap pelajar semasa proses pembelajarannya melalui e-pembelajaran. Bagi mencapai objektif sesebuah projek Webster (1999) sekali lagi menyenaraikan beberapa soalan: i.2. mengapa projek diperlukan dan apakah perkara yang membawa kepada keperluannya? ii. kemahiran. Keperluan bagi mengatasi masalah yang timbul dan adakah projek berkenaan dapat menyelesaikannya.3. Webster (1999) menyarankan bahawa pengurus projek perlu memahami: i.

Pengurusan projek pula punyai perkaitan yang rapat dengan hasil proses pembangunan melalui matlamatnya. Rubin (1994) menjelaskan senario tugasan sebagai kerja sebenar yang dapat difikirkan oleh pengguna terhadap sesebuah produk.2 Pengurusan Projek dan Kandungan Bahan Pembelajaran Kandungan bahan pembelajaran terhasil dari proses pembangunan yang mempunyai laluannya (path) yang tersendiri melalui struktur kerjanya (Work breakdown structure). Mereka seterusnya menyarankan kaedah sistem (sistem approach) yang dikatakan sebagai satu kelompok dari bahagian yang saling berhubungan. Dari perspektif reka bentuk pengajaran Dick & Carey (1996) menjelaskan bahawa proses mereka bentuk pengajaran perlu melihat pada cara untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.3 Tugasan (task) Mager (1995) menjelaskan bahawa tugasan (task) adalah siri-siri langkah yang membawa kepada hasil yang bermakna.3. Seels & Glasgow (1990) menjelaskan tentang peranan pereka bentuk pengajaran adalah memastikan bahawa proses perancangan melalui objektif dan susunannya dilaksanakan dengan betul bagi menghasilkan pengajaran yang berkualiti.3. Dalam konteks pelaksanaan sesuatu aktiviti dalam sesebuah bahan multimedia interaktif.2. Pallot dan Pratt (2001) menjelaskan dalam melaksanakan pembelajaran dalam talian tugas (task) adalah di antara elemen yang membawa pelajar bersama bagi menamatkan aktiviti pembelajarannya. dimana kesemuanya bekerjasama menjelaskan untuk mencapai sesuatu matlamat. Proses reka bentuk pengajaran punyai pengaruh yang kuat pada hasilnya. 2. 72 . Disiplin pengurusan projek perlu mengaitkan proses yang ada kaitan dengan bahan pembelajaran dalam prosesnya.

Lantaran itu tugasan juga menghubungkan pelajar dengan gurunya. 2. Cook (1971) telah menyenaraikan empat ciri bagi menjelaskan aktiviti projek dan bukan projek sebagaimana di bawah: i. ii. Jika apa-apa yang disampaikan itu relevan dan tugasan yang reka bentuk itu distrukturkan bagi memberi mandat pada seseorang pelajar untuk melaksanakan aktiviti pembelajarannya sendiri.3. Sesebuah projek hanya boleh dilaksanakan sekali. Reka bentuk pengajaran dikatakan berakar umbi dari Teori Sistem Am (General System Teory) oleh Bertalanffy (1968) yang di perolehi di beberapa prinsip di bawah: 1. ”Sistem” yang merupakan kelompok elemen yang berinteraksi antara satu sama lain. Projek mengandungi siri-siri task yang hanya berkaitan hanya pada projek berkenaan. 2. ”Perancangan” yang menganalisis tatacara sesuatu komponen itu berinteraksi 73 . iii. iv. Projek amnya mengandungi aktiviti dilaksanakan secara terus tanpa ulangan. Projek lazimnya bersifat kompleks. Pojek lazimnya mempunyai ciri yang kekal yang hanya terdapat satu objektif untuk dicapai dan sesebuah projek itu dikatakan selesai apabila objektifnya tercapai. Bagi melihat perkaitannya. Ia lazimnya melibatkan bilangan task yang banyak bagi dilaksana dan diselesaikan oleh pelbagai sumber. maka ia akan kekal lebih lama dengannya bagi menamatkan pembelajarannya dengan jayanya.4 Reka bentuk Pengajaran Secara asasnya bidang reka bentuk pengajaran dan pengurusan projek punyai perkaitan yang rapat antara satu sama lain.

3. 4. Model boleh mengekspres peraturan dengan lebih mudah. ”Proses” yang dikuti secara tersusun dalam urutan yang fleksibel.antara satu sama lain yang memerlukan penyelarasan dan usaha dari perancangnya. iii. Prinsip yang menjadi landasan tehadap reka bentuk pengajaran di atas secara keseluruhannya mampu membantu pembangun dan pendidik dalam menghasilkan sistem pengajaran yang berkesan mengikuti arus masa. 6. Model membantu kita menjelaskan tentang sesuatu itu bekerja. teori dan amalannya (reka bentuk pengajaran). Mooz dan Cotterman(1996) menjelaskan kepentingan sesebuah model sebagaimana yang disenaraikan di bawah: i. 1991a:5). ii. iv. Forsberg. Model menyediakan rangka konseptual yang umum seperti mana penggunaan perbendaharaan kata yang sama dalam aktiviti komunikasi.Pengetahuan terhadap reka bentuk pengajaran dikalangan pembangun perisian pendidikan dan guru memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan produk yang efektif dan praktikal. Model boleh mengembangkan perspektif. 5. Ujian empirikal dan peningkatan terhadap keseluruhan perancangan pengajaran. Pengajaran walau bagaimana cantik pun ia dilihat oleh pakar ia mesti mampu memenuhi tahap pencapaian pelajar dalam lingkungan had-had penyampaiannya (Gustafson dan Tillman. 74 . ”Prosedur” berasaskan kajian.

pembangunan dan implementasi produk. Definisi reka bentuk pengajaran ini dijelaskan dari sudut kesesuaiannya dengan pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas maya. Secara khususnya reka bentuk pengajaran adalah satu sistem yang boleh membantu golongan pendidik atau pembangun perisian pendidikan untuk 75 . Ritchey.1986). penilaian dan penyenggaraan terhadap situasi yang membantu pengajaran dari unit yang kecil dan besar dari „subjectmatter‟. Dari konteks ini perbincangan tertumpu kepada perkara yang berkait rapat dengan aktiviti penyenaraian struktur kerja. 1990). (Seels dan Glasgow . analisis. Dari segi proses mereka lebih cenderung kepada fasa-fasa pembangunan dari proses reka bentuk pengajaran generik. reka bentuk pengajaran berperanan sebagai menjelaskan rangka kerja bagi penghasilan susunan kandungan yang boleh disesuaikan dengan prototaip antarmuka untuk digunakan sebagai sistem penyampaian secara maya.1990b. implementasi dan penilaian (contoh oleh Seels dan Glasgow.Dari konteks pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas maya. reka bentuk. Mereka menjelaskan kaedah sistem itu boleh dirujuk sebagai pembangunan sistem pengajaran („Instructional System Development‟). Dick dan Carey (1996) pula mengaitkan proses pengajaran sebagai satu sistem. Richey (1986) mendefinisikan reka bentuk pengajaran sebagai sains untuk mencipta spesifikasi terperinci bagi pembangunan. pembangunan. Secara khususnya reka bentuk pengajaran juga dikatakan sebagai disiplin yang menjelaskan perhubungan dari penyelidik yang tidak terlibat dengan reka bentuk pengajaran tetapi menyumbang kepada pengetahuan.

5. (Eds. Keperluan untuk memahami pendekatan bagi perkembangan Reka bentuk Sistem Pengajaran perlu bagi merangka sebuah model yang sesuai dengan keperluan projek.5 Ringkasan atribut bagi 4 generasi ISD (Tennyson. In Seels. B.B.) Instructional Design Fundamentals – A Reconsideration. Tennyson (1995) telah meringkaskan atribut terhadap 4 generasi Reka bentuk Sistem Pengajaran sebagaimana dalam Jadual 2. (1995). R.menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran. 1995) Atribut Reka bentuk Sistem Penilaian program Generasi ISD1 Jujukan ISD22 Carta alir ISD3 Fasa ISD4 Dinamik Formatif Formatif/Sumatif Feasibility Formatif Sumatif Penyenggaraan Situational Feasibility Formatif Sumatif Penyenggaraan Kognitif/‟ Constructivism (Behavioral) Berasaskan pengetahuan (intergrasi) Pakar Kandungan/Sistem (alat) Teori Behavioral Pembelajaran Behavioral Perlakuan (Kognitif) Proses ID Langkah demi langkah Pakar kandungan (system novice) Ill-defined Langkah demi langkah Fasa demi fasa (mudah) Pengarang ID Juruteknik (content novice) Pakar ID (content novice) Aktiviti pengarangan Menjelaskan Operasi Dijelaskan oleh Pakar Peraturan yang eksplisit Nota: Tennyson. The Impact of the Cognitive Science Movement on Instructional Design Fundamentals. Penyelesaian masalah itu dijelaskan melalui definisi yang sebelum ini telah melalui pelbagai bentuk dan corak tugasan.D. © Educational Technology Publications 76 . JADUAL 2.

Dari konteks reka bentuk antaramuka dalam aplikasi pembelajaran SPKM. Kebolehgunaan adalah kaedah pembangunan produk yang menggabungkan maklumbalas pengguna sepanjang kitaran pembangunan bagi mengurangkan kos dan menghasilkan produk yang boleh memenuhi keperluan pengguna (Usability Professionals‟ Association. efisien dan kepuasan dalam konteks penggunaan sesebuah produk. kajian kebolehgunaan boleh membantu pembangun untk mengenalpasti kelebihan dan kelemahan fungsi-fungsi elemen reka bentuk antaramuka yang dihasilkan berdasarkan dokumen Spesifikasi A. Cato (2001:3) pula menjelaskan bahawa kebolehgunaan merujuk pada fungsi atau kegunaan sesuatu sistem kepada pengguna. International Standard Organization (ISO) dari dokumen ISO 9241-11 pula. 1995). Berlandaskan kesemua definisi di atas definisi yang boleh dibina dari konteks pembangunan SPKM ini boleh dirumuskan sebagai ” proses penilaian berterusan bagi menjamin pencapaian objektif setiap tugasan dalam proses pembangunan agar dapat menghasilkan sistem pembelajaran kelas maya (SPKM) yang mampu memenuhi 77 . (Common Front Group. mendefinisikan kebolehgunaan sebagai produk yang boleh digunakan kepada pengguna sasaran bagi mencapai matlamat yang telah ditentukan dengan diikuti oleh keberkesanan. output dari proses tanda aras dalam proses pembangunan fasa 1. 2006).5 Kajian Kebolehgunaan Kajian kebolehgunaan adalah teknik yang boleh mengesahkan reka bentuk antaramuka dan mendedahkan bahagian-bahagian yang perlukan dihalusi dan diperbaiki.3.2. Kebolehgunaan adalah berkaitan dengan perkara yang ingin kita (pengguna) laksanakan bukan perkara yang seharusnya kita (pengguna) laksanakan.

2. Dalam fasa kedua penilaian merupakan proses yang kritikal bagi menjamin kejayaan sesebuah reka bentuk itu. Ujian berasaskan penerokaan (Exploratory test) Ujian berasaskan penilaian (Assessment test) Ujian perbandingan (Comparison test) Ujian pengesahan (Validation test) 78 . iv.keperluan pengguna dari segi pencapaian objektif pembelajaran. ii. Rubin (1994) menjelaskan bahawa terdapat empat cara bagi melaksanakan pengujian terhadap sesebuah produk yang mana dari konteks kajian ini produknya ialah bahan pengajaran interaktif berasaskan CDROM. Ebling dan John (2000) menjelaskan bahawa kitaran reka bentuk sesebuah reka bentuk antaramuka mempunyai dua bahagian iaitu penghasilan dan penilaian hasil. Dalam konteks kajian kebolehgunaan (usability) data berkaitan tindakan pengguna boleh diperolehi melalui banyak cara. Dari konteks proses mereka bentuk reka bentuk antaramuka. keberkesanan sistem dan kepuasan pengguna terhadap sistem dalam SPKM”. i.3. Ianya bertujuan untuk mengenalpasti bahagian-bahagian yang perlu diperbaiki atau diperhalusi.1 Kaedah Kajian Kebolehgunaan Kajian kebolehgunaan merupakan sebahagian daripada aktiviti penilaian yang berterusan terhadap sesebuah produk semasa ianya dalam proses reka bentuk dan ciptaan. iii.5.

79 . a. Kepuasan (Satisfaction) Blackwell and Green (2003:107) telah menyenaraikan contoh-contoh tugasan yang mereka sebutkan sebagai analisis dimensi kognitif sebagaimana dibawah: 1. Apakah unsur abstrak yang digunakan Langkah-langkah itu akan seterusnya mengumpul profil pengguna terhadap pelaksanaannya pada sistem berkaitan. Keupayaan belajar (Learnability) 2. Pilih tugasan yang dapat mewakili keseluruhan tugasan 4. Jelaskan kepada pengguna tugas-tugas yang perlu mereka laksanakan semasa mengoperasi sistem 3. Bagaimana kesilapan boleh diperbetulkan c.Sumber-sunber data yang digunakan dalam kajian ini berasaskan soal-selidik yang dirangka berdasarkan lima atribut dalam kajian kebolehgunaan oleh Nielsen (1993) sebagaimana di bawah: 1. Keberkesanan (Efficiency) 3. Permulaan sistem b. Ralat (Errors) 5. Keupayaan ingatan (Memorability) 4. jelaskan kepada pengguna terhadap pilihan bagi menunjukkan. Bandingkan dan buat pemerhatian terhadap jenis aktiviti yang dilaksanakan. Pada setiap langkah dalam setiap tugasan. Fahami sistem anda 2.

Ini bermakna setiap OP boleh dikongsi dan diguna semula dalam setiap pembelajaran atau kursus yang berbeza (Fallon dan Brown. lantaran dari inovasi teknologi.2. Ia mempunyai saiz yang berbeza-beza. Senario dunia pendidikan kini cenderung kepada penggunaan teknologi sebagai agen perubahan. Objek pembelajaran dan reka bentuk pengajaran mempunyai perkaitan yang rapat melalui aplikasi teknologinya. 2003d). 2.1999). Peranan utama objek pembelajaran dalam SPKM ini adalah bagi menjelaskan lagi fungsi reka bentuk pengajaran dalam proses pembangunannya untuk menjamin produk yang dihasilkan. Setiap objek pembelajaran mestilah berupaya berdiri dengan sendiri.2. Lebih banyak teori (reka bentuk pengajaran) memerlukan bimbingan apabila wujudnya alat teknologi maklumat yang baru (Wiley . (Wiley.7.2.2 Objek Pembelajaran dan e-pembelajaran Dari kontek e-pembelajaran objek pembelajaran (OP) (learning object) merupakan bahagian kandungan yang paling kecil yang boleh berdiri dengan sendiri sebagai sebuah unit yang bermakna. tidak bergantung pada yang lain untuk menamatkannya. Contoh-contoh objek pembelajaran termasuklah kandungan multimedia.Reigeluth dan Frick .2000.7. objektif pembelajaran. namun amalan terbaik bagi sebuah objek pembelajaran mengandungi sebuah objektif pembelajaran atau konsep. perisian pendidikan dan perisian individu. 80 .3 Objek Pembelajaran (OP) Konsep guna semula dalam membina sesebuah persekitaran pembelajaran kini semakin popular. 2000). organisai atau peristiwa yang menjadi rujukan semasa pelaksanaan pembelajaran.

2.7. membangunkan dan menyampaikan bahan pengajaran kepada setiap individu yang memerlukannya. Kedudukan OP dalam aplikasi pembelajaran SPKM secara khususnya dirangkaikan melalui system reka bentuk antara muka dalam SPKM. Beberapa OP yang bersesuaian dengan objektif pembelajaran dan tugasan yang diintegrasikan system antara muka sama ada pada SCOs atau asset dari SCOs. dokumen dan simulasi) yang mengandungi objektif pembelajaran yang jelas dan boleh diukur bagi menyokong proses pembelajaran.5 Ciri-ciri Objek Pembelajaran Objek pembelajaran adalah bahagian yang terkecil dari sesebuah kandungan yang boleh berdiri dengan sendiri sebagai unit pembelajaran yang bermakna. Johnson (2003a:4) mendefinisikan OP sebagai koleksi terhadap bahan digital (seperti gambar.4 Definisi Objek Pembelajaran Beberapa pendapat tentang definisi objek pembelajaran yang dijelaskan oleh Wiley (2000) menjadi rujukan bagi mencari jalan untuk menyenaraikan strategi bagi menggubal prosedur membentuk objek pembelajaran dalam fasa 1-Pra pembangunan Task 2. (Fallon 81 .2. 2. Bahan digital ini pula lazimnya diedarkan melalui internet atau sistem rangkaian.Learning Technology Standard Committee (LTSC) dari Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) yang menjelaskan teknologi pengajaran sebagai „objek pembelajaran‟ kini telah membawa penyertaannya dalam pemilihan teknologi bagi generasi yang terlibat dalam aktiviti reka bentuk pengajaran.7. 2.

iii. 2000. 2003e). Reigeluth dan Nelson. dijelaskan di bawah: i.dan Brown. Johnson (2004:4) pula mendefinisikan OP sebagai koleksi bahanbahan digital seperti gambar. 1997). ( Wiley. Sistem reka bentuk antaramuka yang direka bentuk disediakan sebagai kemudahan untuk membantu guru dalam menyampaikan kandungan pada pelajar. mereka selalunya akan memecah-mecahkan bahan itu kepada unit atau bahagian yang saling berhubung bagi membantu mencapai matlamat pengajaran mereka. dan boleh diguna semula selalu dalam konteks pembelajaran yang berbeza. dokumen atau simulasi yang mengandungi objektif pembelajaran yang jelas dan boleh diukur. Sesiapa yang menggabungkan objek pengajaran boleh sama-sama mendapat manfaat dari versi barunya. Guru atau pendidik pihak yang pertama berpeluang mengakses bahan pengajaran. Objek pembelajaran secara umumnya difahami sebagai entiti digital dimana penyampaiannya dilaksanakan melalui internet. Situasi ini menjelaskan betapa pentingnya seseorang guru itu perlu lebih kreatif dan bijak dalam merancang pengajarannya. 82 . Secara asasnya idea di sebalik objek pembelajaran ini disenaraikan sebagaimana yang telah disarankan oleh Wiley (2000). ii. pereka bentuk pengajaran boleh membangunkan komponen pengajaran dalam bentuk unit yang kecil.

7. Saranan Dick dan Carey (1996) menjelaskan dalam kaedah sistematiknya bahawa prosedur yang akan dijelaskan bagi membangunkan strategi pengajaran adalah generik.6 Sharable Content Object Reference Model (SCORM) Teori reka bentuk pengajaran atau strategi dan kriteria pengajaran dalam aplikasinya mesti memainkan peranan utama dalam aplikasi objek pembelajaran jika ingin berjaya dalam bimbingan terhadap pembelajaran.2. Secara khususnya SCORM lazimnya dikaitkan dengan pembelajaran berasaskan web. Ia boleh dilaksanakan secara langsung untuk membangunkan bahan pengajaran bercetak. Model yang dibangunkan oleh Advanced Distributed Learning (ADL) memfokus kepada dua bahagian dari ruang-lingkup kandungan (content 83 . manakala PRT menjelaskan tentang bahasa yang biasa dan model data bagi ia berkomunikasi dengan Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System).2. SCORM berfungsi sebagai menjelaskan struktur kandungan yang saling berinteraksi antara kandungan dengan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) dan antara kandungan dengan objek pembelajaran luaran melalui reka bentuk antaramuka yang dibina. namun prosedurnya dengan mudah boleh diubahsuai. Proses analisis tugasan dalam reka bentuk pengajaran punyai peranan yang besar dalam menghasilkan spesifikasi pembelajaran. Model kelompok (Aggregation Model) menentukan kaedah mengelompokkan sumber kepada bentuk kandungan berstruktur. Watson dan Hardaker (2005:62) menyatakan bahawa SCORM menjelaskan model kelompok kandungan (MKK)(Aggregation Model) dan Persekitaran Run Time (PRT) (Run Time Environment).

Pada keseluruhannya kandungan yang telah dikompil selaras dengan keperluan SCORM ini juga akan di lihat sebagai dapat memenuhi empat konsep (RAID) dalam SCORM iaitu: 1) Guna semula (Reusable) Hiddink (2001:147) menyarankan tiga faktor bagi mengenalpasti elemen guna semula iaitu. i. aspek ini merujuk pada peluang-peluang untuk guna semula yang wujud dalam sesebuah institusi pendidikan (contohnya. 84 . Kemudahan dari segi akses. Learning Management System (LMS) Sharable Content Objects (SCOs) SCOs adalah bentuk objek guna semula pembelajaran terpiawai manakala LMS pula adalah mana-mana system yang menyimpan maklumat yang boleh dilancar dan berhubung dengan SCOs. ii. kekurangan atau kepayahan dari segi akses akan menghasilkan sesebuah OP itu gagal diguna semula. sesebuah organisasi itu lengkap dengan manusia yang bekerja didalamnya dan budaya yang wujud dalam organisasi itu). dimana seseorang hanya boleh menjelaskan OP yang spesifik dibidang yang diterokainya.interoperability). Generik. Komponen utamanya ialah: i. iii. ii. Peluang. Ianya membahagikan dunia pembelajaran teknologi kepada dua komponen yang boleh berfungsi.

2 . ia adalah bahan rujukan atau dokumen yang mengandungi pelaksanaan terperinci yang membenarkan sistem.2) Mudah di akses (Accessible) 3) Keupayaan operasi (Interoperable) dan.7 Model Kelompok Kandungan (Content Aggregation Model) dalam SCORM Secara khususnya bahagian ini bertujuan untuk menjelaskan komponen yang terbaik bagi sesebuah laman web pendidikan berdasarkan data yang diperolehi dari proses tanda aras terhadap tiga laman web pendidikan di Malaysia.2. 2.html Namun demikian SCORM bukan sebuah piawaian. kandungan dan teknologi „berbicara‟ antara satu sama lain (Smith. RAJAH 2. 2004:16).2 Struktur SCORM. agar pelajar yang menggunakan aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya berupaya mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan. Nota: Dari Eduworks http://www.com/LOTT/tutorial/scormconcepts.7. 4) Ketahanan (Durable) Ianya digambarkan sebagaimana dalam Rajah 2. 85 . Kajian ini juga menumpukan kepada kaedah mereka bentuk antaramuka bagi pengguna menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan.eduworks.

Model kelompok kandungan SCORM digunapakai bagi menjelaskan struktur kandungan yang boleh dihubungkan ke repositori luaran. 3. SCO yang mana pula selepas itu. Jika dilihat OP sesebagai data maka diskripsinya adalah data tentang data. 1. yang dipanggil sebagai metadata. SCOs dan pengajaran mestilah dipakejkan kepada pakej yang boleh di bawa kemana-mana. SCOs yang diperolehi sedia tersusun dalam strukturnya 2. Pengajaran mesti ditulis bagi menjelaskan kepada LMS. 2. Tiga perkara perlu dilaksanakan bagi membentuk unit pembelajaran yang lebih besar dari SCOs. Penggunaan objek pembelajaran memerlukan penemuan terhadap elemenelemen yang hendak dipelajari. Metadata ditempatkan dalam SCORM bagi setiap SCO dan setiap pakej kandungannya. 86 .2. Dengan kaedah ini sesi pembelajaran oleh pengguna akan lebh terarah kerana setiap paparan yang ditemui pengguna berkait rapat dengan objektif pemelajarannya.Reka bentuk antaramuka yang bertindak sebagai sistem penyampaian bergantung kepada struktur kandungan yang dikelompokkan berdasarkan objektif sesebuah kandungan mata pelajaran. Setiap penyelesaian tidak hanya disimpan dalam OP tetapi juga dalam diskripsinya.7.8 Ciri-Ciri Kandungan SCOs adalah unit pembelajaran tersendiri. Adalah sukar untuk mencari sesuatu yang luas di World Wide Web (WWW) atau internet. Ianya boleh digunakan sebagai membina blok.

Pelajar boleh menghasilkan kombinasi kelompok kandungan dengan pautan laman web lain bagi memenuhi keperluan pembelajarannya. kursus atau program (Kelompok Kandungan(KK)) dengan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) yang di rujuk sebagai persekitaran run-time SCORM.7. 2.2.7.9 Repositori Kandungan Nadi utama dalam SCORM ialah repositori kandungannya. 2.2.7. Aktivitinya merangkumi komunikasi kedua-dua KK dan SPP iaitu bahan yang telah dipersembahkan kepada pelajar merupakan maklumat penting kepadanya bagi menjelaskan pencapaian pembelajarannya. Repositori kandungan boleh berada dalam lingkungan laman web atau pautan ke laman web yang lain.2. Elemen yang menjadi „orang tengah‟ antara guru dan pelajar ialah kandungan mata pelajaran bahan pembelajaran yang lazimnya dirujuk kepada maklumat 87 . Dari konteks kajian ini. Di sinilah semua SCOs dan asetnya diletakkan.10 Persekitaran Run-Time (Run-Time Environment) SCORM juga menjelaskan kaedah komunikasi antara kandungan. Seseorang pembangun boleh menggunakan kandungan berkenaan dan mengelompokkannya dengan repositori kandungan.11 Kandungan Bahan Pembelajaran Dalam Talian Guru dan pelajar adalah dua elemen manusia yang saling berhubungan bagi memperolehi maklumat dari antara satu sama lain bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran disamping memainkan peranan mereka untuk memajukan diri masing-masing. ianya boleh dihubungkan secara real-time.2.

Perkara yang dianggap ktitikal dalam pembangunan ini ialah piawaiannya. memikir dan memberi maklumbalas. Ciri-ciri susunan sesuatu pengetahuan perlu diperkenalkan kepada pelajar bagi mengemaskinikan ciri-ciri navigasi terhadap kandungan. Kata kunci yang digunakan dalam perbincangan selanjutnya merujuk kepada „maklumat‟. Bruckman (2005:36) menjelaskan bahawa pelajar sebenarnya tidak belajar tentang cara navigasi dalam maklumat berasaskan internet melalui cara yang munasabah sehingga kita (guru) mengajar mereka tentang ciri-ciri dan susunan sesuatu pengetahuan. 88 . 2.5 DOMAIN SPESIFIKASI Keperluan dalam mengenalpasti spesifikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya merujuk pada elemen piawaian yang terbina dari proses pembangunan itu sendiri.jika dipandang dari konteks pembelajaran yang lebih luas. pernyataan terhadap sesuatu perkara yang tepat dan terperinci terutamanya dalam menjelaskan preskripsi terhadap bahan. dimensi atau kualiti kerja untuk dibangunkan atau dihasilkan. penulisan diskripsi yang tepat terhadap sesebuah ciptaan oleh seseorang untuk dipatenkan. Di antara tugasan (task) utama yang lazimnya dilaksanakan oleh pelajar dalam message board adalah membaca. 2. American Heritage Dictionary (2000) mentakrifkan spesifikasi sebagai 1. Bertolak dari definisi di atas fungsi reka bentuk antaramuka memainkan peranan yang penting dalam memberikan bimbingan secara terus dari teknologi berteraskan interaktiviti.

1987). proses dan perkhidmatan sesuai dengan fungsinya. Dari konteks reka bentuk antaramuka dalam SPKM. Dari konteks reka bentuknya. setiap fungsi dalam sistem antaramuka dalam SPKM direka bagi menjelaskan kepada pengguna terhadap tahap kebolehgunaannya. prototaip adalah terjemahan dari Spesifikasi A yang terhasil dari proses tanda aras. Penghasilan prototaip menekankan pengalaman sebenar kerana kesukaran menggambarkan secara visual bagi sesebuah sistem bagi memahami keperluan pengguna (Jalote. 2. pengguna dan pembangun bagi memperolehi kefahaman yang lebih jelas terhadap sesebuah masalah dan keperluannya. 1991).Hasil prototaip terhasil dari spesifikasi yang boleh dilaksanakan. bagi menghasilkan antaramua yang mampu menjelaskan tugasan (task) yang boleh dilaksanakan oleh pengguna yang kemudianya boleh diukur dan dinilai keberkesanannya melalui kajian kebolehgunaan. produk. Dalam penghasilan prototaip sebahagian dari sistemnya dibina yang kemudiannya digunakan oleh pelanggan.5. panduan atau definisi terhadap ciri-ciri bagi memastikan bahawa bahan.1 Piawaian Fallon dan Brown (2003f) yang merujuk kepada International Organization for Standardization (ISO) mendefinisikan piawaian sebagai dokumentasi perjanjian atau persefahaman yang mengandugi spesifikasi teknikal atau mana-mana kriteria yang terperinci dan tepat bagi digunakan secara konsistens sebagai cara. Spesifikasi A dirujuk sebagai dokumen piawaian yang mengandungi 89 . Penghasilan prototaip pula adalah kaedah yang boleh digunakan bagi menganalisis sesebuah masalah. (Pressman. Secara teknikalnya.

1998). Dari konteks pembangunan SPKM proses tanda aras dilihat kepada proses pembangunannya. Tanda aras adalah proses untuk mengenalpasti piawaian terbaik bagi sesebuah produk. Ianya perlu memfokus kepada penjelasan terhadap matlamat laman web itu dihasilkan (Ligos. 1997. perkhidmatan atau proses dibandingkan dengan piawaian yang telah digubal oleh organisasi lain (Bhutta & Huq. 1998). 90 . Peranan proses tanda aras ini adalah untuk mengenalpasti proses yang terbaik dalam menilai sesebuah laman web. 1999a). perkhidmatan atau proses. Situasi di atas menggambarkan bahawa proses tanda aras memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan output terbaik berdasarkan proses yang jelas dan tepat.5. Dari konteks pembangunan sekolah maya. ianya dilihat sebagai melihat sebuah proses bagi mengenalpasti piawaian dan menghasilkan produk berdasarkan piawaian yang telah digubal. Dari konteks penilaian laman web tanda aras mampu mengenal pasti spesifikasi reka bentuknya. 1999). 2. Penilaian terhadap laman web yang melalui tanda aras sebenarnya menjelaskan secara khusus tentang spesifikasi yang dimiliki oleh laman itu sendiri. dalam proses kajian kebolehgunaan. Tanda aras adalah proses untuk mengenalpasti piawaian terbaik bagi sesebuah produk. Kemudian peningkatan dibuat bagi mencapai piawaian berkenaan (Bhutta & Huq.2 Tanda aras Proses penyelidikan dan pembangunan berasaskan proses tanda aras punyai perkaitan yang rapat dengan unsur-unsur piawaian bagi sesebuah produk. perkhidmatan atau proses. Abramson.dapatan dari maklumbalas pengguna yang diberikan dalam proses tanda aras dan kemudiannya. Penilaian terhadap reka bentuk laman web tidak seharusnya bergantung pada bilangan ‟hit‟ semata-mata (Murray.

Ia mengambilkira ciri-ciri persamaan yang terdapat pada organisasi lain sebagaimana yang terdapat dalam organisasinya. Benchmarking: An International Journal. 256. © Benchmarking: An International Journal 91 .3 Jenis-Jenis Tanda Aras (Benchmarking) Tanda aras (benchmarking) mempunyai 7 jenis (Bhutta & Huq. p..S.6. Huq. al. K. JADUAL 2. Perbandingan yang dihasilkan antara jabatan dalam sesebuah organisasi Perbandingan dibuat ke atas saingan terbaik untuk membandingkan prestasi dan hasilnya Kajian untuk membandingkan teknologi dan proses dalam sesebuah syarikat dibidang teknologi.6 Jenis-jenis Tanda aras. Tanda aras Generik Proses perbandingan terhadap pelaksana dari industri (Generic Benchmarking) Nota: Dari Bhutta. Benchmarking – best practices: an intergrated approach. F (1999). 2. 6(30). (1999) menggunakan kaedah tanda aras berasaskan fungsi (functional benchmarking) dari Cox dan Thompson (1998) dalam mengenalpasti saingannya. Kaedah dan proses yang dibandingkan sebagai usaha untuk meningkatkan proses syarikat Kajian dibuat sebagai usaha untuk mengubah hala tuju sesebuah syarikat dan membuat perbandingan terhadap saingan dari segi strategi yang telah dihasilkan. adaptasi dari Bhutta & Huq (1999) Jenis Tanda aras berdasarkan prsetasi (performance benchmarking) Tanda aras berasaskan proses (process benchmarking) Tanda aras strategic (Strategic benchmarking) Tanda aras dalamam (internal benchmarking) Tanda aras kompetetif (Competitive Benchmarking) Tanda aras berasaskan fungsi (Functional Benchmarking) Definisi Ia adalah perbandingan terhadap hasil prestasi sesebuah syarikat dengan syarikat sendiri dibandingkan dengan yang lain.Misic et.5. Matlamat tanda aras ini adalah untuk menjadi yang terbaik dalam proses teknologi. 1999) sebagaimana yang digambarkan dalam jadual 2.

Mengenalpasti laman web untuk ditanda aras ii. Pembangunan dan pelaksanaan proses dan amalan baru (Misic dan Johnson. Pembangunan metrik iii. 92 . 1998) Proses pembangunan memerlukan dokumen dan instrumen bagi memantau pelaksanaannya agar aliran prosesnya dapat dimanfaatkan fungsinya dalam menamatkan setiap tugasan (task) dalam setiap fasa. “Mengapa kita perlu melalui kesemua keperitan sedangkan kita boleh belajar dari orang lain?” Segala kelemahan sesebuah organisasi boleh di atasi dengan mengkaji kelebihan orang lain. Dari konteks aplikasi pembelajaran secara maya. segala kelemahan perlu dikenalpasti melalui proses tanda aras bagi melihat jurang (gap) antara tahap prestasi kini dengan apa yang diharapkan oleh pengguna( Mohamed Zairi. 1999). Proses tanda aras yang telah dipermudahkan dibahagikan kepada empat bahagian utama: i. Aplikasi metrik dan iv.Matlamat tanda aras (benchmarking) dari konteks pengurusan projek dalam pembangunan SPKM ini dilihat dari segi proses kerja yang dibuat oleh organisasi yang telah berjaya dalam mencapai keperluan penggunanya dan menghasilkan produk yang memenuhi kehendak penggunanya. Mohamed Zairi (1998) menjelaskan bahawa tanda aras digunakan melalui cara reaktif bagi melawan segala ancaman dan mengeksploitasi peluang melalui cara proaktif.

penggunaan (use) kandungan (content) struktur (structure) pautan (linkage) keupayaan carian rupa (appearance) Kriteria di atas dikenalpasti agar ianya boleh dilaksanakan kepada kumpulan sasaran tertentu dalam memberi pertimbangan tehadap kepentingan laman web. mengenalpasti laman web untuk di tanda aras ii. White dan Hahn (1998) mencadangkan bahawa dalam mengenalpasti komponen bagi pembangunan sesebuah laman web berasaskan pengguna kriteria yang telah dikenalpasti dalam kajiannya bagi melaksanakan fasa pembangunan ialah: i. Isu-isu fungsi dan navigasi ii. Misic dan Johnson (1999c) selanjutnya merumuskan kategori matrik bagi menilai laman web dibahagikan kepada tiga bahagian: i.Abels. pembangunan matrik iii. iv. aplikasi matrik iv. Maklumat perhubungan seperti emel. Reka bentuk laman web seharusnya cenderung kepada ciri-ciri kumpulan yang lebih umum (homogeneous). 93 . iii. Kandungan dan stailnya iii. ii. alamat dan lain-lain. v. pembangunan dan implementasi terhadap proses dan amalan yang baru. Misic dan Johnson (1999) mencadangkan proses tanda aras bagi laman web sebagaimana di bawah: i. vi.

. 2.4 Menggubal Kriteria Misic dan Johnson(1999) menggunakan metrik bagi menjelaskan komponen untuk melaksanakan proses tanda aras yang merupakan alat untuk menilai laman web bagi tujuan meningkatkannya agar dapat memenuhi keperluan penggunanya. p. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy.Kesemua saranan di atas menjelaskan secara khusus tentang proses dan komponen yang perlu di tanda aras. M..8. K. Secara amnya metrik dibahagikan kepada tiga kategori besar sebagaimana Jadual 2.M.7 JADUAL 2. 386 © Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy.1999. & Johnson.7 Ringkasan Kategori Metrik Oleh Misic dan Johnson (1999:386) Kategori 1 Isu fungsi dan navigasi 2 Stail dan kandungan 3 Maklumat perhubungan Nota : Dari Benchmarking: a tool for Web site evaluation and improvement oleh Misic. Misic dan Johnson (1999b:386) menambah lagi bahawa penggunaan metrik dalam kajian melalui proses tanda aras termasuk kepada kedua-dua ukuran absolute dan relative sebagaimana dalam Jadual 2.5.L. 9(5). 94 .

JADUAL 2.9. 95 .9 Ringkasan Kriteria Oleh Abel.8 Rumusan Kaedah Pengukuran Penggunaan Metrik Oleh Misic dan Johnson (1999:386) Ukuran Absolute Ciri-ciri Faktor dan pembolehubah yang ada kaitan dengan laman web yang mempunyai kepentingan umum terhadap individu yang melawatnya (Evan dan King. White dan Hahn (1998) mencadangkan bahawa dalam mengenalpasti komponen bagi pembangunan sesebuah laman web berasaskan pengguna menggunakan kriteria yang telah dikenalpasti dalam kajiannya bagi melaksanakan fasa pembangunannya sebagaimana dijelaskan dalam Jadual 2. Sejauh manakah pantasnya kadar muat-turun fail bagi sesebuah laman web 2. Adakah laman web berkenaan menyediakan kemudahan navigasi berasaskan teks bagi pengguna yang mempunyai sambungan talian yang rendah? Relative Mengukur bagi memberikan Pencarian maklumat di laman pertimbangan penggunaan web adalah mudah dan efisien semasa melakasanakan metrik Abel. 1999) Contoh-contoh 1. White dan Hahn (1998) Kriteria 1 Penggunaan (use) 2 Kandungan 3 Struktur 4 Pautan (linkage) 5 Keupayaan carian 6 Rupa (appearance) Kriteria di atas dikenalpasti agar ianya boleh dilaksanakan kepada kumpulan sasaran tertentu dalam memberi pertimbangan terhadap peranan sesebuah laman web.JADUAL 2.

1 Penghasilan Prototaip Gibbons dan Fairweather (1998c) yang menjelaskan tentang rapid prototyping bahawa seseorang pereka bentuk mempunyai peluang untuk menimba pengalaman dalam reka bentuk dari hanya membuat imaginasi terhadapnya. Gibbons dan Fairweather (1998b) menjelaskan bahawa prototaip adalah kaedah yang membawa kepada kematangan konsep sesebuah reka bentuk terhadap mana-mana produk baru. Produk yang lama boleh dipertingkatkan melalui data yang telah dianalisis bagi penghasilan produk atau sistem yang baru. Sesorang pereka juga boleh membentuk dan menguji beberapa reka bentuk dalam tempoh masa yang singkat. 2000a). Matlamat prototaip adalah untuk menunjukkan kepada pengguna tentang contoh hasil-hasil reka bentuk bagi reka bentuk antaramuka dari sesebuah aplikasi (Ambler. Matlamat prototaip adalah untuk menunjukkan pengguna kepada kebarangkalian jenis reka bentuk antaramuka dari sesuatu aplikasi. Analisis itu pula melibatkan pengguna bagi memperoleh data terhadap kebolehgunaan sesebah produk itu.6. 2. Ambler (2001) menjelaskan prototaip sebagai teknik analisis permurnian di mana pengguna terlibat dalam membina contoh dan pelaporannya. Ambler (2001.2. 96 . 1998a) menjelaskan bahawa penghasilan prototaip (prototyping) adalah teknik analisis ulangan (iterative) di mana pengguna secara aktif melibatkan diri dalam menghasilkan (mocking-up) skrin dan laporan. Ambler.6 DOMAIN PROTOTAIP [4] Prototaip merupakan sintesis yang terhasil dari analisis yang dilaksanakan terhadap produk sebelumnya.

Pembelajaran secara maya membolehkan pelajar berinteraksi dengan lebih dinamik memandangkan kemudahan komunikasi yang lebih terbuka. 97 . Dalam masa yang sama Sherman et. sistem penyampaian melalui rekbentuk antaramuka dibaiki dan dimurnikan. al. Dari konteks kajian ini penghasilan prototaip antaramuka dihasilkan melalui siri-siri pengujian terhadap sistem penyampaian dalam setiap fasa pembangunannya. Sherman dan Craig (2003:7) mendefinisikan dunia maya sebagai ruang imaginasi yang lazimnya dimanifestasi melalui medium. proses tanda aras dan kajian kebolehgunaan.dengan memilih ciri-ciri terbaik sahaja untuk dikekalkan. Pengguna juga boleh didedahkan kepada prototaip bagi merasa dan mengalami sendiri ciri-ciri produk yang akan dihasilkan. Ianya melibatkan maklumbalas pengguna secara langsung terhadap reka bentuk antaramuka yang dicadangkan di classnetwork. Akses kepada rangkaian komunikasi melalui WWW juga membantu pengguna mencapai apa sahaja maklumat pembelajaran yang diperlukan. Dua elemen yang dilihat pada prototaip ini ialah fungsi reka bentuk antaramuka dalam menghubungkan kandungan bahan pelajaran kepada pengguna. Setelah melalui beberapa siri pengujian berdasarkan maklumbalas pengguna.net. (2003:17) mendefinisikan ruang siber sebagai lokasi yang wujud hanya dalam fikiran pengguna lazimnya terhasil dari teknologi yang membolehkannya berkomunikasi dari jarak yang jauh (contohnya penggunaan telefon dan World Wide Web). Elemen reka bentuk antaramuka yang boleh memenuhi keperluan pengguna dikekalkan. Kaedah ‟bina dan uji‟ ini secara umumnya melibatkan dua proses penilaian yang penting iaitu. Sistem penyampaiannya pula dilaksanakan melalui teknologi internet.

Keperluan terhadap bidang kajian kebolehgunaan terhadap prototaip Sistem Pembelajaran Kelas Maya yang dibangunkan ini adalah yang paling sesuai atas dasar kaedahnya boleh dilaksanakan pada semua peringkat dalam proses pembangunan. ianya digambarkan sebagai komunikasi dari kumpulan asynchronous dan perkongsian atau kerjasama dalam sebarang aktiviti pendidikan dan latihan. Matlamat kelas maya adalah untuk meningkatkan atau menambah bilangan akses kepada pengalaman dengan memberikan pelajar peluang untuk berhubung dengan guru atau jurulatihnya yang berlaku dalam sesebuah komuniti pendidikan melalui komputer di rumah atau di tempat kerja (Turoff. Pembelajaran dalam kelas maya dilaksanakan dalam sistem komunikasi berasaskan komputer (computer-mediated communication). Secara khususnya fungsi rekabetuk antarmuka dalam SPKM dibangunkan selaras dengan kehendak kriteria pembelajaran kelas maya yang mementingkan corak komunkasi tanpa sempadan dan menggalakkan perkongsian idea secara berkmpulan dimana-mana pada bila-bila masa.6.Turoff (1995a) menjelaskan.2 Kajian kebolehgunaan (usability study) Setiap prototaip yang terhasil dari sesebuah proses pembangunan itu lazimnya melalui proses pengujian yang komprehensif agar fungsinya boleh dilaksanakan dengan berkesan dari segala aspek. 98 . 1995b) Prototaip sistem penyampaian dalam SPKM digambarkan dengan jelas melalui reka bentuk antaramukanya. 2. dari segi penggunaan konsep kelas maya dalam kaedah pengajaran.

dan “Bagaimana ia boleh ditingkatkan?” (Worthen dan Sanders. Definisi ini diperkuatkan dengan pernyataan ISO 9241-11 yang menjelaskan kebolehgunaan sebagai tahap di mana sesuatu produk itu boleh digunakan oleh pengguna yang telah disasarkan bagi mencapai matlamat yang telah ditentukan melalui keberkesanan. Reigeluth dan Frick (1999a) menjelaskan bahawa penilaian formatif yang kadang-kadang dipanggil sebagai ujian lapangan (field testing) atau kajian kebolehgunaan (usability) adalah metodologi untuk meningkatkan sumber pengajaran atau kurikulum (Bloom.efisien dan kepuasan dari konteks penggunaannya. “Apa yang perlu ditingkatkan?”. guru dan murid. 1974). 99 . Aktiviti tinjauan (review) oleh pengguna adalah penting agar setiap fungsi yang bakal dibekalkan kepadanya berkeupayaan memenuhi fungsinya dengan berkesan berdasarkan kehendaknya. Scriven. 1967. 1963. Semmel.Usability Professionals’ Association (2006) mendefinisikan kebolehgunaan sebagai kaedah bagi pembangunan sesuatu produk yang memasukkan maklumbalas pengguna secara langsung sepanjang kitaran hayat pembangunan bagi mengurangkan kos dan menghasilkan produk dan alat yang mampu memenuhi keperluan pengguna. 1987). dan Semmel. Ia adalah lantaran dari soalan yang ditanya seperti “Apa yang boleh dijalankan?”. Hasting dan Madaus. Kajian kebolehgunaan mampu mengenalpasti kelebihan dan kekurangan sesebuah produk pembelajaran memandangkan proses pelaksanaannya yang menekankan matlamat sesebuah produk untuk memenuhi keperluan pengguna. Dari konteks pembangunan sesebuah produk khususnya yang berkaitan aktiviti pendidikan yang melibatkan secara langsung pengguna akhirnya. Thiagarajan. 1971. Cronbach.

Perbincangan ini menghasilkan dokumen bagi merancang dan mencipta reka bentuk antaramuka. Bagi mencapai objektif ini. Ia berperanan penting dalam menghubungkan kandungan kepda pengguna bagi menjelaskan ciri-ciri reka bentuk interaktif dalam SPKM. seseorang pereka bentuk perlu melibatkan pengguna pada setiap peringkat dalam proses pembangunan sesebuah produk seperti mendapatkan pengesahan atau mempertikaikan keputusan yang telah dihasilkan oleh seseorang pereka bentuk (Beale.1 (HCI) Bahagian ini membincangkan tentang peranan IMK dalam menjadikan pembelajaran dalam talian menjadi lebih berkesan bagi menghubungkan pengguna (pelajar) dengan kandungan yang dipaparkan di skrin komputer. Dari konteks kajian ini. Kebolehgunaan juga dikaitkan dengan atribut kualiti yang menilai betapa mudah reka bentuk antaramuka itu digunakan. Ia juga merujuk pada kaedah dalam meningkatkan ciri-ciri mudah semasa proses reka bentuk dilaksanakan (Nielsen. bidang IMK merupakan satu bidang yang menjadi rujukan penting dalam mereka bentuk reka bentuk antaramuka bagi SPKM yang tertumpu kepada reka bentuk antaramuka bagi pengguna (user interface design(UID)). 2007).Kebolehgunaan adalah berkaitan aktiviti mereka bentuk sesuatu produk yang berguna pada pengguna.7. 2.7 SISTEM PENYAMPAIAN 2. Model Interaksi Manusia Komputer (IMK) (Human Computer Interaction) 100 . 2003) Hasil dari dapatan kajian kebolehgunaan menjelaskan ciri-ciri sesebuah produk seterusnya boleh memandu pereka bentuk untuk meningkatkan kualiti sesebuah produk.

Produk interaktif teknologi.10 Disiplin dan pengetahuan dalam bidang Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) Bidang Sains komputer Penekanan Aplikasi reka bentuk dan kejuruteraan terhadap antaramuka manusia (human interface) Aplikasi teori proses kognitif dan analisis empirikal terhadap perlakuan manusia. ia jua berkait rapat dengan meletakkan metrik kesan dari reka bentuk yang dihasilkan (Hopson. Interaksi antara organisasi. (2002b) menjelaskan bahawa bidang-bidang Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) muncul secara khusus dalam bidang tertentu setiap satunya menekankan displin dan pengetahuan sebagaimana dalam Jadual 2.Inti kepada IMK adalah berkaitan kefahaman dan pengukuran terhadap pengalaman pengguna. reka bentuk antaramuka yang dihasilkan oleh pereka bentuk reka bentuk antaramuka secara langsung memberikan kesan terhadap tindakan pengguna (user action). 2008:45) Dari konteks kajian ini. pekerjaan dan Psikologi Sosiologi dan antropologi Reka bentuk industri 101 .10. al. JADUAL 2. Hewet et. Data yang terkandung dalam dokumen rujukan dari kajian kebolehgunaan memainkan peranan yang pentiing dalam mengenal pasti kebolehan pengguna terhadap aspek kebolehgunaan reka bentuk antaramuka yang dihasilkan.

Baecker. 102 . (1994) menjelaskan bahawa matlamat IMK adalah untuk menghasilkan sistem yang selamat dan boleh berfungsi dengan berkesan oleh pengguna. al. http://sigchi. 2002) N Sifat Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) N1 (Meta-) Model Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) Penggunaan dan konteks komputer U1 Manusia. Gasen. dirumah atau mengisi masa lapang. sistem dirujuk bukan hanya pada perkakasan dan perisian tetapi persekitarannya seperti dalam sebuah organisasi.11 Inventori terhadap kandungan Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) (Hewet et. Card.” oleh Hewet. Strong & Verplank (1996). social. Perlman.org/cdg/cdg2. komunikasi dan interaksi H3 Ergonomik Sistem komputer dan arkitektur antaramuka C1 Peranti input dan output C2 Teknik dialog C3 Genre dialog C4 Grafik komputer C5 Arkitektur dialog Proses Pembangunan D1 Kaedah reka bentuk D2 Teknik pelaksanaan D3 Teknik penilaian D4 Contoh sistem dan kajian kes Persembahan projek dan ujian U H C D P Nota : Dari ”Chapter 2: Human Computer Interaction. al.JADUAL 2. organisasi dan pekerjaan U2 Bidang-bidang aplikasi U3 Adaptasi dan kesesuaian manusia dengan mesin Sifat-sifat manusia H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia H2 Bahasa. Mantei.html. Preece et. manusia sedang menjalankan tugasnya dipejabat.

Lazimnya ia berfungsi untuk melaksanakan dua tugasan(task) asas: i. komunikasi bagi maklumat antara pengguna dan mesin. Namun tidak semua maklumat itu berguna. Matlamat utama dalam reka bentuk antaramuka yang paling utama ialah proses reka bentuknya. Carrol (2003:1) menjelaskan bahawa ahli-ahli profesional dalam bidang Interaksi Manusia Komputer memainkan peranan yang penting dalam menganalisa dan mereka bentuk antaramuka bagi pengguna (user interface) dan mencipta atau menghasilkan teknologi antaramuka bagi pengguna yang baru. 1995) Common Front Group (1995) menjelaskan bahawa kriteria utama bagi menghasilkan reka bentuk antaramuka yang baik ialah ianya mudah dipelajari. Malangnya lazimnya adalah sukar untuk menjelaskan maksud „kualiti reka bentuk antaramuka‟ (Common Front Group. dan mencari apa yang perlu boleh menjadi sukar. Dua kaedah yang sedang dibangunkan bagi menghadapi lebihan 103 .2 Reka bentuk Antaramuka Dari konteks perkaitan reka bentuk antaramuka dengan bidang Interaksi Manusia Komputer. 1995). ii. Kekayaan maklumat masakini memberikan banyak manfaat kepada pengguna komputer.7. Matlamat bagi mana-mana pereka bentuk anatarmuka seharusnya untuk mereka bentuk dan melaksanakan reka bentuk antaramuka yang berkualiti. (Common Front Group.2. Istilah user interface merujuk kepada kaedah dan peranti yang digunakan untuk membantu interaksi antara mesin dan manusia yang menggunakannya. komunikasi bagi maklumat antara mesin kepada pengguna dan.

imej dan konsep untuk menyampaikan fungsi dan sesuatu maksud di atas skrin komputer. Metafora bertindak sebagai cermin yang menjelaskan lagi aspek dari sesebuah fenomena yang cuba difahami oleh seseorang. GUI adalah salah satu kaedah mempaparkan segala imej yang boleh difahami oleh pengguna semasa menggunakan komponen antaramuka.maklumat ini ialah intelligent agent dan kuasa pengguna. apabila sesebuah metafora itu ditukar maka cara berfikirnya juga akan berubah (CheeKit Looi 2000a). Ia juga melibatkan ciri-ciri tampak yang terperinci dari setiap komponen antaramuka grafik dan siri-siri dari interaksi yang menghasilkan ciri-ciri tampak sesebuah laman web dan kaitan pautan dari hiperteks. Intelligent agent yang digambarkan melalui animasi sebagai watak yang sentiasa memberi bantuan dalam skrin komputer) bertindak secara bebas dalam sistem komputer untuk melaksanakan beberapa kelompok tugasan. Lakoff dan Johnson (1980) menyatakan bahawa metafora itu menyerap sebab ia menggambarkan cara seseorang itu berfikir. 2001b). 104 .2. jika pengguna atau pelajar tidak biasa dengan imej berkenaan maka pengguna akan menghadapi kesukaran dalam mempelajari dan memahami objektif tugasan yang di sediakan dalam sesuatu antaramuka. 2.1 Metafora Lynch dan Horton (2002) menjelaskan bahawa GUI dari sistem komputer terdiri dari interaksi terhadap metafora.7. Kejelasan sesuatu tugasan yang digambarkan dalam sesebuah antaramuka bergantung kepada imej yang menjadi salah satu kemudahan interaktiviti. Kuasa pengguna meletakkan alat untuk mencari dan menapis dibawah kawalan secara terus dari pengguna (Microsoft Encarta Encyclopedia 2002.

2.2 Reka bentuk Skrin Reka bentuk skrin memainkan peranan yang penting dalam menghubungkan bahan pembelajaran dengan pelajar. Harrigan (2003) menjelaskan bahawa pertimbangan yang perlu bagi mod penyampaian dalam sesebuah produk tutorial berasaskan multimedia perlu mengambilkira kandungan tutorial itu sendiri. bahan rujukan berupa panduan dan dapatan-dapatan kajian berkaitan elemen berkaitan perlu dilihat sebagai elemen utama yang boleh menjadikan reka bentuk skrin lebih efektif dan berfungsi sebagai elemen motivasi kepada pelajar. Dalam hal ini. Elemen ini perlu ditekankan dalam struktur kerja bagi mereka bentuk reka bentuk antaramuka khususnya dalam perisian kursus berasaskan multimedia interaktif.2. meningkatkan motivasi dalaman seseorang pelajar adalah iteraksi yang relevan yang boleh meransang keyakinan dan kepuasan seseorang pelajar 105 .3 Interaktiviti dan Maklumbalas Teknik yang baik dalam mereka bentuk pakej pembelajaran berasaskan multimedia interaktif akan dapat menarik dan perhatian pengguna Laluan disamping utama bagi menggunakannya dalam pengajaran pembelajaran.7.Penggunaan unsur-unsur metafora dalam reka bentuk antaramuka bukan sahaja membantu pengguna melaksanakan tugasan yang diharapkan dalam sesebuah antaramuka tetapi juga dapat permudahkan (simplified) susun atur elemen reka bentuk antaramuka itu sendiri.2. 2.7. Namun penggunaan unsur-unsur metafora dalam sesebuah antaramuka seharusnya memudahkan pengguna melalui kejelasan maksudnya.

1989b). Pembelajaran berasaskan web terdiri dari dua kategori interaktiviti yang lazimnya terdapat dalam pengajaran bersemuka. Interaksi berterusan antara guru dan pelajar berupaya menjelaskan lagi pengalaman pembelajaran sama ada dari pembelajaran kendiri atau pembelajaran secara berkumpulan.2.Semasa pelajar membuat keputusan untuk memberikan maklumbalas terhadap sesebuah elemen reka bentuk antaramuka. maklumbalas lazimnya dikenalpasti sebagai hasil dari sesebuah pengetahuan.7. system bulletin board. mel suara (voice mail). 2. telesidang dalam talian dan mana-mana media dari bentuk komunikasi dua hala yang diintergrasikan dalam pembelajaran berasaskan web.4 Corak Interaktiviti Dan Kandungan Pembelajaran di web Gilbert dan Moore (1998) menjelaskan interaktiviti sebagai komunikasi dua hala antara dua atau lebih manusia dalam ruang lingkup pembelajaran bertujuan untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran atau membina hubungan sosial. Dalam persekitaran pembelajaran interaksi lazimnya berlaku antara pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar. Kulhavy (1977) pula mendefinisikan maklumbalas sebagai mana-mana prosedur yang besar digunakan bagi memberitahu pelajar tentang sama ada tindakbalasnya terhadap pengajaran itu betul atau salah (Sadler. 106 . Interaktiviti sosial diperolehi dari aplikasi mel-e. i. ciri-ciri maklumbalas perlu dikenalpasti bagi menjelaskan keberkesanannya. Sadler (1989a) menjelaskan bahawa dalam literatur terhadap penyelidikan pendidikan.

pertimbangan hanya tertumpu pada mereka bentuk bahan dan kurang perhatian diberikan kepada cara pelaksanaannya. al. 107 . Dalam konteks HCI salah satu bidang yang lazimnya diterokai untuk tujuan membina sistem penyampaian ialah reka bentuk antaramuka. Setiap fungsi yang disediakan dalam sistem antaramuka perlu mampu mengawal pengguna dari segi pelaksanaan tugasan (task) agar pengguna boleh memahami dan menggunakan kemudahan antaramuka dengan berkesan. Sistem penyampaian yang jelas antara pengguna dengan keupayaannya mengenalpasti segala elemen tampak banyak memberikan interpretasi yang berbeza berdasarkan latarbelakang pelajar. elemen Kebanyakan situasi di mana bahan pengajaran yang dilaksanakan melalui Pembelajaran berasaskan web (PBW) yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. pengendalian dan penyusunan maklumat dalam pembelajaran dan lain-lain interaktiviti yang dibekalkan. Hala tuju itu pula perlu dipandu oleh guru agar tahap kebolehgunaan fungsi elemen reka bentuk antaramuka itu akan jadi lebih terarah dan berstruktur.. Interaktiviti pada kandungan yang dirangsang melalui maklumbalas segera. Peranan guru dan murid dianggap kurang penting (Oliver et. 1998). Corak interaktiviti memainkan peranan yang penting dalam menjelaskan hala tuju pengguna bagi mencapai objektif pembelajarannya. Kawalan terhadap tahap pembelajaran.ii.

sumber. Isu-isu pokok itu kemudian menghasilkan tiga objektif kajian dan tiga soalan kajian (rujuk item 1.2. Kerangka konseptual yang disintesiskan dari perbincangan dalam Bab 1 dijadikan landasan utama dalam menyenarai pembolehubah dan mengenalpasti bidangbidang yang boleh digunakan sebagai modus operandi sebagaimana yang dijelaskan dalam rajah reka bentuk kajian. 108 . Isu pokok yang dibincangkan dalam pernyataan masalah meliputi perkara berkaitan sistem pembelajaran kelas maya. Bab selanjutnya menjelaskan secara terperinci tentang kaedah pelaksanaan kajian ini selanjutnya.7 dan 1. dan isu piawaian epembelajaran.8 dalam Bab 1). corak interaksi. reka bentuk pengajaran.8 KESIMPULAN Pernyataan masalah yang didasarkan kepada keperluan di peringkat mega dan makro menjelaskan bahawa terdapat kelemahan yang perlu di perhatikan dan di perbaiki. pembagunan bahan kandungan berasaskan komputer.

Situasi ini digambarkan dalam rajah 3. Reka bentuk antaramuka dibina berdasarkan proses task analysis bagi menjelas dan mengenalpasti kelebihan sistem penyampaian yang terhasil dari proses berkenaan.0 PENDAHULUAN Bahagian ini membincangkan tentang kaedah mengumpul dan memproses data bagi memnuhi keperluan objektif dan soalan-soalan kajian untuk mengenalpasti kelemahan dan kelebihan prototaip antaramuka yang dinilai oleh penggunanya berfungsi sebagai sistem penyampaian dalam SPKM.BAB 3 REKA BENTUK KAJIAN 3.1 dibawah: Input Output Tanda Aras Spesifikasi A Reka bentuk antaramuka Fasa 1 Kajian Kebolehgunaan Reka bentuk antaramuka Spesifikasi B Fasa 2 RAJAH 3. Bahagian ini juga secara khususnya membincangkan tentang kaedah menguji keberkesanan sistem penyampaian dalam SPKM yang telah dibina berdasarkan Spesifikasi A dalam pembangunan fasa 1.1 Input dan Output keseluruhan kajian bagi kutipan data 109 . Proses penilaian melalui kaedah kajian kebolehgunaan diteruskan terhadap prototaip antaramuka bagi dimurnikan untuk menghasilkan Spesifikasi B.

Kajian diskriptif melibatkan kutipan data yang menjelaskan peristiwa yang kemudiannya diurus.Richey dan Nelson (2001b) menyarankan bahawa terdapat pelbagai bentuk cara data dikutip dalam kajian berbentuk pembangunan bergantung kepada fokus kajian. Cara yang tipikal bagi mengutip data berkait rapat dengan faktor-faktor seperti: a) Dokumentasi tugasan-tugasan (task) dalam reka bentuk. dijadualkan dan digambarkan bagi menjelaskan data berkenaan. 110 . Apa dia? (What is?) (AECTa. b) Dokumentasi terhadap situasi pembangunan dan implementasi. e) Menghasilkan profil reka bentuk dan/atau konteks implementasi. Oleh kerana kajian ini bercorak pembangunan bagi menghasilkan prototaip Sistem Pembelajaran kelas Maya. (AECT. 2001b). Hasil akhir projek ini dinamakan sebagai Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM). Analisis data berkemungkinan bersifat diskriptif. penialaian secara formatif dan sumatif. maka proses pembangunan itu sendiri merupakan rujukan yang penting. Kajian ini merupakan kajian diskriptif kerana ia menjelaskan. f) Mengukur impak pengajaran dengan situasi yang berkaitan dengannya. data kualitatif dari dokumentasi dan pemerhatian dan analisis perbandingan dan korelasi. Secara khususnya kajian ini dilaksanakan secara diskriptif bagi memenuhi kehendak soalan-soalan kajian. pembangunan dan penilaian. Kajian ini menumpukan sepenuhnya kepada proses kerja dalam setiap fasanya. 2001). Ritchey (1986:100) menyatakan bahawa dalam merangka sesebuah program latihan. c) Pelaksanaan analisis keperluan. d) Menghasilkan profil populasi.

Pada keseluruhannya rajah di atas terbahagi kepada dua bahagian utama Pembangunan Fasa 1 dan Pembangunan Fasa 2. 111 . Dalam reka bentuk pengajaran. Model ini lebih jelas. 1986:17) yang bersifat lebih ‟terus terang‟. Namun dengan adanya kemudahan tahap-tahap pembelajaran dan dokumentasi akan dapat menghasilkan kesedaran pada kumpulan sasaran. Tumpuan juga seharusnya diberikan kepada sistem penyampaiannya. Kurangnya tumpuan kepada sistem penyampaian akan mengakibatkan sesebuah kerangka yang di gubal itu gagal memfokus kepada kumpulan sasarannya.usaha yang tertumpu kepada competencies. Rajah 3. Kajian ini merupakan model procedural (lihat Ritchey. Keseluruhan kaitan pembolehubah dan perkaitannya dengan hasil tugasan dalam aktiviti pembangunan digambarkan dengan Rajah 3.3. langkah-langkah penghasilan lazimnya berlandaskan pengetahuan yang mampu menghasilkan produk yang berjaya. bersifat preskriptif dan boleh dijadikan panduan kepada penyelesaian sesuatu masalah yang lebih spesifik. Ianya menjelaskan kaedah melaksanakan sesuatu tugasan. performance objectives dan item ujian tidak mencukupi. Pengetahuan ini secara tipikal boleh berasaskan pengalaman atau mana-mana teori dan model yang berkaitan.2 menunjukkan kerangka kajian di bawah menjelaskan secara khusus tentang aktiviti pembangunan yang diselaraskan dengan aktiviti mengutip data berdasarkan pembolehubah yang dinyatakan. Romiszowski (1984:XV) menjelaskan bahawa penghasilan sistem pengajaran berhadapan dengan keputusan yang terhasil dari tahap mikro setelah keseluruhan perancangan baru terhadap sistem pengajaran diterjemah atau ditukar kepada rangka kerja sebenar.

Sistem SPKM melalui proses pembangunan dan penilaian berterusan bagi menjamin kualiti sistem penyampaiannya.Sistem SPKM adalah output dari kedua-dua fasa pembangunan. Proses tanda aras dilaksanakan bagi menghasilkan Spesifikasi A (STD 1. Kerangka kajian digubal berdasarkan keperluan input dan output yang digambarkan dalam rajah 3.1.2 Kerangka Kajian 112 . manakala Kajian Kebolehgunaan pula adalah bagi menilai sistem SPKM bagi mengenalpasti kekurangan dan kelebihannya berdasarkan maklumbalas pengguna.0) yang menjadi panduan kepada pembinaan Sistem SPKM. INPUT OUTPUT OUTPUT INPUT RAJAH 3. Dua aktiviti penilaian berkenaan ialah proses tanda aras dan kajian kebolehgunaan.

3. 113 . Mereka mencadangkan bahawa perkara pertama bagi penyelesaian ialah pengajaran.Shivers dan Rasmussen (2006:72) berpendapat bahawa fungsi analisis yang melibatkan aktiviti mengenalpasti masalah pencapaian dan menyiasat beberapa komponen lain yang memberi kesan terhadap kaedah sesebuah kandungan itu direka bentuk dan diedarkan. (Rujuk rajah 2. tahap kedua pula adalah mengenalpasti komponen yang berkaitan dengan pengajaran itu seperti. Kerangka kajian ini yang secara praktikalnya menitikberatkan pengguna yang merupakan asas penting kepada reka bentuk komponen-komponen yang lain. Kesemua data yang diperlukan dalam kerangka kajian dikutip dari aktiviti pembangunan fasa 1 dan 2 sebagaimana yang digambarkan dalam rajah 3. matlamat pengajaran. Fasa 2 pula adalah reka bentuk arkitektur pembelajaran yang terhasil dari proses tanda aras tertumpu kepada proses pembangunan dan mereka bentuk Kelompok kandungan (KK) dan Persekitaran runtime (PRT). Fasa 1 adalah fasa tanda aras yang menghasilkan spesifikasi laman web yang mengikuti amalan terbaik (best practice) berdasarkan tiga laman web pendidikan di Malaysia. konteks.1 hlm 65). 3. pelajar dan kandungan.1 PELAN PEMBANGUNAN Kajian ini mengandungi dua fasa utama.

9 Proses „Front-end‟ dalam carta alir Pelan Pembangunan SPKM Kod Tugasan dalam Carta Alir Pelan Pembangunan SPKM RB1.1 – Analisis Keperluan RB1. Sebahagian dari proses dalam fasa yang tersenarai di bawah diletakkan pada dalam analisis front-end memandangkan proses dan aktivitinya yang paling kritikal.2 – Reka bentuk (Perancangan) RB1.9 menjelaskan tentang Proses „Front-end‟ dalam carta alir Pelan Pembangunan SPKM.1 – Mereka bentuk Antaramuka Hasil Hasil Analisis Keperluan dari Proses Tanda Aras [Spesifikasi A1] Spesifikasi Produk [Spesifikasi A2] 114 .1. JADUAL 3.1 – Aktiviti merangka kandungan berdasarkan kaedah Sharable Content Object Reference Model (SCORM) RB1.Jadual 3.2.

RAJAH 3.3 Pelan Pembangunan 115 .

Perincian Pelan Pembangunan JADUAL 3.10a Proses Input dan Output dalam Pembangunan Fasa 1 Input RB 1.0) 2. Prototaip antaramuka Versi Beta Struktur Kerja Analisis Proses menjelaskan apa yang harus dipelajari Sampel 47 orang mahasiswa Universiti Brunei Darussalam dan Universiti Malaya Di tadbir antara 4-10 Ogos 2004 Instrumen Lampiran 1a . Spesifikasi A (STD 1.1 – Tanda aras Matlamat aktiviti ini adalah untuk meninjau maklumbalas dikalangan pengguna portal pendidikan di Malaysia terhadap keberkesanan sistem penyampaiannya dalam pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian bagi mengenalpasti elemen-elemen yang diperlukan bagi menggubal spesifikasi A (Profil pengguna) Output 1.Instrumen Tanda aras Portal Pendidikan di Malaysia 116 .

susunan kandungan 5.JADUAL 3.1. 1. kelompok kandungan a. Rajah pengelompokan kandungan c.2b Proses Input dan Output dalam Pembangunan Fasa 2 Input Kajian Kebolehgunaan SPESIFIKASI A RB 1.1) 2.Susunan Kelompok Kandungan dan hubungannya dengan SCOs Struktur Kerja Reka bentuk Proses menentukan bagaimana sesuatu pelajaran itu harus dipelajari Pelaksanaan analisis tugasan bagi penggubalan dan reka bentuk. mengenalpasti elemen antaramuka (Spesifikasi B) bagi mereka bentuk papan cerita. mengenalpasti tahap kemahiran yang perlu dilalui oleh kumpulan sasaran. arkitektur bagi persekitaran pembelajaran dalam SPKM 2.2. 117 .1 – Reka bentuk antaramuka Output Reka bentuk sistem antaramuka 1.2 – Analisis Tugasan RB 1.1 – Teknik SCORM RB 1. Spesifikasi B (STD 1. Arkitektur laman web SPKM a. b.Arkitektur Pembelajaran b. arkitektur pembelajaran 3. mengenalpasti skop topik yang perlu dibangunkan untuk mata pelajaran sains tahun 4 4. reka bentuk antaramuka dalam SPKM 6.

Kepatuhan terhadap SCORM (RAID) b.10c Proses Input dan Output dalam Pembangunan Fasa 2 Input RB 1. 15. Kemahiran Asas Struktur Kerja Implementasi dan Penilaian Instrumen Lampiran 1b – Instrumen Kajian Kebolehgunaan bagi SPP Lampiran 1c – Intrumen Kajian Kebolehgunaan bagi SPKM 118 .JADUAL 3.3 – Pembangunan Kajian Kebolehgunaan Ku.classnetwork.net 2. Prototaip SPKM yang di letakkan di www. 17 Mac 2007 Output 1. 1993) c. Sistem Penyampaian dalam SPKM a. Atribut Kebolehgunaan (Nielsen. 1 Sampel Kajian Kebolehgunaan terhadap SPP 85 orang mahasiswa Universiti Brunei Darussalam ditadbir pada 16 Oktober 2005 Kajian Kebolehgunaan terhadap Sistem Penyampaian SPKM 69 orang mahasiswa Universiti Brunei Darussalam ditadbir pada 13.

© Merill Publishing Co. Profil pelajar 2. 2. Data 1. Papan cerita penerbit 2. B. 1. Mengenalpasti masalah 3. Skrip Membangunkan buku 3. Permurnian aktiviti Nota:Dari Seels.11. Spesifikasi prototaip Bekerjasama dengan 1. 1990:8) Langkah-langkah dan Definisi Analisis Proses menjelaskan apa yang harus dipelajari Contoh tugasan (task) 1. dan pernyataan masalah 3. JADUAL 3. Strategi pengajaran Mengenalpasti sumber 3. PPBK program Latihan guru 1. 2. Tugasan.(1990). Analisis tugasan Penulisan objektif 1. & Glasgow.11 Tugasan dan Hasil dari Proses Reka bentuk Pengajaran (Seels dan Glasgow. Objektif Membangunakan item pembelajaran yang ujian boleh diukur Merancang pengajaran 2. 1. Cadangan 2.2 JUSTIFIKASI DALAM PERINCIAN PELAN PEMBANGUNAN Bahagian ini membincangkan secara terperinci tentang rasional di sebalik penggubalan struktur kerja (work breakdown structure (WBS)) dalam setiap aktiviti. langkah dan prosedur yang dilaksanakan dalam fasa ini berlandaskan pendapat Seels dan Glasgow (1990) sebagaimana yang dijelaskan dalam Jadual 3. 4.3. Prototaip yang telah dimurnikan. Tinjauan 3. 2. Exercise in Instructional Design. Diskripsi kekangan. carta alir dan 4. 3. Contoh Hasil Reka bentuk Proses menentukan bagaimana sesuatu pelajaran itu harus dipelajari Pembangunan Proses penulisan skrip (authoring) dan penghasilan bahan Implementasi Proses instalasi projek dalam situasi sebenar Penilaian Proses menentukan dan mengenalpasti kekurangan yang terhasil dari pengajaran 1. keperluan. 119 . Latihan kerja. Z. Komen pelajar Percubaan 2. 1. Laporan projek 3. Analisis Keperluan 2. Analisis Tugasan (Task analysis) 1. Interpretasi hasil ujian 2.

ii. diukur. iv. hasil analisis keperluan [Spesifikasi A1] merupakan rujukan utama proses Reka bentuk [RB 1. bebas. atau kurang bergantung kepada elemen-elemen lain dalam proses. dari segi perkembangannya. iii. 1989). Hannum dan Tessmer. 3. Analisis keperluan dilaksanakan bagi menentukan matlamat projek dan spesifikasinya.3.1 Tanda Aras Analisis keperluan adalah cerminan kepada analisis tugasan (Jonassen. seseorang pengurus projek seharusnya menstrukturkan kerjanya kepada elemen-elemen yang lebih kecil yang boleh: i. Dari konteks pembangunan sistem pembelajaran kelas maya ini.2. diurus. di mana tanggung jawab boleh diserahkan kepada yang berkenaan. Ia lazimnya mengandungi inventori bagi tugasan atau aktiviti bagi sesebuah produk. agar kesemua pakej atau proses boleh dipaparkan dengan jelas dan. Setiap proses sebagaimana yang digambarkan dalam RAJAH 2: Pelan Pembangunan mempunyai struktur kerjanya yang tersendiri mempunyai nilai sebagaimana yang dijelaskan oleh Kerzner (1984) di atas.2].3 PEMBANGUNAN FASA 1 3. diintergrasi.3.1 Struktur Kerja Kerzner (1984) menjelaskan bahawa dalam merancang sesebuah projek. Ia dilaksanakan bagi mengenalpasti keperluan pengajaran. manakala 120 .

Dari konteks kajian ini tanda aras berasaskan fungsi (functional benchmarking) (Bhutta & Huq. Hannum dan Tessmer (1989:12) menjelaskan lagi bahawa secara asasnya. maka ia adalah dianggap terbaik dalam bidangnya. 3. pakar kurikulum dan lain-lain bagi mengenalpasti matlamat sesuatu sistem dalam pengajaran. bukti terhadap pengesahan bagi sesuatu masalah dan merupakan satu cara menyelesaikan masalah (Dick dan Carey.0) 3. 1999b) digunakan bagi meninjau keberkesanan sistem penyampaian 121 . Zairi dan Jarrar.3.3. Jonassen. 1996). Dalam teknik ini mana-mana calon dari laman web berkenaan mendapat skor tertinggi. penganalisis.analisis tugasan menganalisa keperluan untuk membangunkan pengajaran.3 Proses Tanda Aras Pengukuran terhadap kelebihan bagi sesebuah laman web dilihat keberkesanannya melalui rankingnya dalam sesuatu bidang berdasarkan item (lihat saranan oleh Razmi.2 Tanda Aras dalam SPKM Matlamat analisis keperluan melalui aktiviti tanda aras dalam pembangunan sistem kelas maya ini adalah untuk mengenalpasti elemen-elemen yang diperlukan bagi menggubal Spesifikasi A (STD 1. analisis keperluan merupakan proses mengutip data dan membuat keputusan dalam kalangan jurulatih (atau pendidik) atau pembangun. 2000). Analisis keperluan menghasilkan diskripsi yang jelas tentang masalah.

net. data yang dikutip dan dikawal oleh pembolehubah dianalisis secara kuantitatif bagi menghasilkan jadual matriks sebagai panduan untuk mereka bentuk antaramuka selanjutnya (lihat penjelasan Preece et. kemudahan carian dan pautan yang relevan kepada organisasi yang relevan dengan keperluan pengguna dalam pengajaran dan pembelajaran. Ketiga-tiga portal pendidikan ini dipilih kerana ianya mempunyai ciri-ciri portal berasaskan sumber (resource-based portal) yang mempunyai kemudahan akses kepada pelbagai sumber pendidikan dalam talian..3. CikguNet URL http://www.php3 2.htm 3.tutor.my/tutor/interaktif. JADUAL 3. SchoolNet Dalam tanda aras pembolehubah yang disenaraikan dalam inventori IMK dugunakan untuk mengawal pelaksanaan interaksi yang kompleks .my/indexi.com. al.. http://cikgu. http://cikgu. 122 ...kpm. Matlamat tanda aras ini adalah untuk menjadi yang terbaik dalam proses teknologi.asp?sp=interaktif 1. 1994:610).portal pendidikan di Malaysia.my/malay/game/kodok.net. Portal Pendidikan Utusan 2.4 Matlamat Tanda Aras Dalam Pembangunan SPKM Portal Pendidikan di Malaysia yang dikenalpasti untuk di tanda aras adalah sebagaimana didalam Jadual 3. Kaedah tanda aras ini adalah untuk membandingkan teknologi dan proses dalam sesebuah portal dibidang teknologi.12.ppk.12 Senarai Portal Pendidikan di Malaysia yang di tanda aras Portal 1.my/malay/game/ http://myschoolnet. 3.

Matlamat kajian ini adalah untuk meninjau maklumbalas dalam kalangan pengguna portal pendidikan diMalaysia terhadap keberkesanan sistem penyampaiannya dalam pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Laman web ini menggunakan Bahasa Malaysia dan Inggeris sebagai bahasa perantaraannya. Disamping bertindak sebagai penyumbang kandungan ia juga menyediakan berita pendidikan dan forum diskusi. Sapiyan. Dua dari tiga portal pendidikan dikenalpasti untuk ditanda aras berdasarkan ciri-cirinya yang dijelaskan oleh M. 3. Gasen. Cikgu. Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) adalah disiplin melibatkan reka bentuk.com – Portal Pendidikan Utusan yang menumpukan pada kumpulan sasaran dalam kalangan kesemua pelajar diperingkat rendah. Strong & Verplank. Baecker. penilaian dan implementasi terhadap sistem interaktif komputer bagi kegunaan manusia melalui kajian terhadap fenomena utama disekitarnya. Mantei. 123 . Card.3. 2002c). Perlman.net – sesuai untuk kumpulan sasarannya terdiri dari guru. Saranjeet Kaur & Abdullah Gani (2006:762) sebagaimana di bawah: 1.5 Kriteria Pengukuran Sistem Penyampaian Sistem penyampaian tertakluk kepada keberkesanan rekaletak dan pemilihan elemen antaramuka yang merupakan salah satu dari bidang Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) (HCI). Tutor. (Hewet. menengah dan pra-universiti. Ia juga memasukkan kandungan pendidikan yang menumpukan pada peperiksaan awam di Malaysia khusus untuk pelajar-pelajar berkaitan. 2.

1 Proses Mereka bentuk Sistem Penyampaian SPKM Bahagian ini membincangkan secara khusus tentang kaedah dalam mereka bentuk reka bentuk antaramuka dalam sistem penyampaian SPKM. terkandung 124 .2 Penggunaan Data Dari Jadual Matrik Rajah 3. Secara khususnya data dalam Jadual matriks menggambarkan amalan terbaik (best practice) yang di perolehi dari ketiga-tiga laman web yang ditanda aras. 4. Arkitektur Pembelajaran. Kelompok Kandungan dan.4 PEMBANGUNAN FASA 2 3. Arkitektur laman web. 3.11. Dapatan dari tanda aras itu digunakan bagi merangka dan menggubal empat spesifikasi SPKM sebagaimana di bawah: 1. Di dalamnya.4 menjelaskan aliran data dalam Jadual matriks yang digunakan sebagai asas untuk merangka kedua-dua arkitektur WWW dan pembelajaran. 3. 3.4.4. al.Kriteria bagi mengukur sistem penyampaian untuk portal pendidikan dalam kajian ini didasarkan kepada inventori IMK oleh Hewet et. Struktur antaramuka. 2. (2002d) sebagaimana yang disenaraikan dalam Jadual 2. Proses mereka bentuk sistem penyampaian dalam bahagian ini adalah berdasarkan dapatan-dapatan dari aktiviti tanda aras yang telah dilaksanakan dalam pembangunan fasa 1.

penting dalam artkitetur pembelajaran dinamakan Aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya (Rajah 3. RAJAH 3.kekurangan dan kelebihan sistem penyampaian dari konteks inventori antaramuka manusia-komputer (Interaksi Manusia Komputer [Human Computer Interaction)(HCI)].5 menunjukkan binaan arkitektur laman web bagi SPKM yang terbentuk berdasarkan dapatan proses tanda aras dan kajian kebolehgunaan. 2 dan 3 bagi menggambarkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada setiap laman web yang ditanda aras.4 Aliran proses bagi penghasilan arkitektur Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) bersesuaian dengan kehendak SCORM.4). Data dalam Jadual matriks di laporkan berdasarkan prioriti 1. Arkitektur Laman web dan arkitektur pembelajaran dirangka berdasarkan Jadual matriks dan kriteria dalam SCORM sebagaimana yang digambarkan di bawah rajah 3.5) yang mengandungi dua komponen penting iaitu: 1) Kelompok kandungan (KK) dan 2) Persekitaran run-time (PRT). Jadual matriks terhasil dari proses tanda aras digunakan sebagai landasan utama dalam mereka bentuk arkitektur pembelajaran (rujuk Rajah 3. 125 .

4. Bagi merealisasikan kemudahan optimum antara SCOs dan Persekitaran RunTime yang melibatkan SPP ini.com adalah sistem pengurusan pembelajaran (SPP) yang digunakan bagi menyimpan semua data sulit (secured data). Pelajar atau berdasarkan keperluan objektif message board dan memantau 126 . memantau penglibatan pelajar dalam pencapaian pelajar. 3.com yang bertindak sebagai Sistem Pengurusan Pembelajaran mengandungi segala sumber dan item-item latihan dan ujian yang secara tidak langsung diselaraskan dengan bahagian 2 (Pelayan web) ExamBuddy. Web browser Bahagian ini diakses oleh pengguna (klien) mengandungi paparan hompej yang menjadi titik pertama baginya meneroka keseluruhan SPKM 2.3.3 Arkitektur Laman Web Bagi SPKM Rajah 3. Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) ExamBuddy.5 menunjukkan arkitektur laman web bagi aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya. Arkitektur laman web ini mengandungi tiga bahagian utama iaitu: 1.90. ianya melibatkan yuran tahunan USD29. menggubal item soalan pembelajaran. Penyelidik berperanan menguruskan pelajar. Pelayan Web Pelayan web di Yahoo Web Hosting mengandungi sumber yang distrukturkan berdasarkan keperluan asas dalam SCORM.

kata laluan dan kata pengguna bagi mengakses ke penglibatan pelajar dalam message board. RAJAH 3.com yang bertindak sebagai SPP. Setelah didaftarkan penyelidik mengedarkan katalaluan (password) dan kata pengguna (username) agar pelajar atau pengguna boleh memanfaatkan sepenuhnya kemudahan pembelajaran dalam SPKM. Secara khususnya ExamBuddy membekalkan 14 jenis perkhidmatan sebagaimana yang dipaparkan dalam gambar 3.1.pengguna akan didaftarkan oleh penyelidik. Di dalam SPP ini. Disamping itu laman web (login) dan catatan 127 .1 menunjukkan paparan pentadbir dalam ExamBuddy. maklumat pembelajaran seperti profil pelajar merangkumi skor ujian dan latihan. Maklumat pembelajaran yang dilindungi (secured) juga boleh diletakkan di SPP untuk kemudahan muat-turun dalam upload bank dan class note.5 Arkitektur laman web Bagi Aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya Gambar 3.

GAMBAR 3.1 Paparan pentadbir menjelaskan perkhidmatan di ExamBuddy.penyelidik juga boleh menyusun atau mengelompok kandungan dan menyediakan permainan di dalam talian bagi tujuan latihan dan ulangkaji. 2.4. 128 . Aplikasi SPKM yang menumpukan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran pelajar.com 3.4 Arkitektur Aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya (AASPKM) Rajah 3.5 menunjukkan struktur arkitektur pembelajaran yang menggambarkan langkah-langkah yang seharusnya dilalui oleh pengguna (khususnya pelajar). Secara khususnya arkitektur pembelajaran terbahagi kepada dua bahagian penting: 1. Hompej yang menggabungkan kesemua perkhidmatan yang punyai perkaitan rapat dengan SPKM dan.

5. Rajah 3. Setiap langkah-langkah dijelaskan dengan terperinci dalam Lampiran 2. RAJAH 3.4.6. Secara asasnya pengelompokan kandungan dirangka berdasarkan silibus yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.6 Arkitektur Pembelajaran dalam SPKM 3.5 Perhubungan Antara Kelompok Kandungan(KK) Dan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) 3. arkitektur pembelajaran. dilabelkan sebagai tindakan pengguna (User Action (UA)).Kedua-dua bahagian ini dihubungkan oleh elemen reka bentuk antaramuka yang direka bentuk berdasarkan Panduan yang terhasil dari Jadual matriks sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini.1 Pengelompokan Kandungan (Content Aggregation) Kelompok kandungan ini merujuk pada label Content Aggregation (CA) dalam rajah 3. 129 .4.6 juga menjelaskan secara khusus tentang langkah-langkah yang seharusnya dilaksanakan oleh pengguana.

Cotnohnya.2 Perolehan Aset dari SCO Aset akan dilancarkan serentak dengan SCO. Dari konteks kajian ini KK digambarkan dalam rajah 3. 3. SCOs yang sekurang-kurangnya mengandungi satu aset.Meta-data ditulis berdasarkan kandungan dari setiap topik dan objektif pembelajaran.7 Susunan Kelompok Kandungan dan hubungannya dengan SCOs dan Aset 130 . Setiap satu kelompok kandungan (KK) mengandungi meta-data kandungan.5. apabila SCO Topik 1 dilancarkan pengguna juga boleh melancarkan SCO Ujian 1 atau SCO Ujian 2. pengguna juga boleh melancarkan SCO lain yang mempunyai kaitan dengan SCO yang pertama dilancarkan.4.6. semasa berada dalam persekitaran SCO yang telah dilancarkan. RAJAH 3.

4.net. Senarai topik 2. Panel kawalan pembelajaran (Learning Control Panel) 131 . Kemudahan carian dan panel navigasi ke LMS 3.5. Panel navigasi ke ujian di LMS Dengan mengambilkira maklumbalas dari dapatan proses tanda aras.Com. aset adalah representasi elektronik yang terdiri dari media. mereka akan dipaparkan dengan arahan dan sumber pembelajaran tambahan yang lebih umum berupa aset yang secara umumnya mempunyai kaitan rapat dengan SCO di Classnetwork. Reka bentuk panel kerja SPKM disusun rekaletaknya kepada tiga bahagian utama: 1. Ianya boleh diguna semula dalam pelbagai konteks dan aplikasi (Carnegie Melon University. 2002). Objektif pembelajaran 4. reka bentuk paparan diubahsuai dengan menggunakan Cascading Style Sheet (CSS). imej dan bunyi. Ciri-ciri reka bentuknya dibahagikan kepada lima bahagian: 1. Apabila pengguna memasuki (Login) ExamBuddy dengan kata pengguna.Aset juga disimpan di dalam Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) di Exam Buddy. dan kata laluannya. Sebagai mana yang dimaklumi. Objektif pembelajaran dan arahan-arahan 3.3 Struktur Antaramuka Reka bentuk paparan bagi SPKM di dalam Pembangunan Fasa 1 ini disusun berdasarkan komponen di bawah. Panel kawalan pembelajaran (Learning Control panel) 5. Kemudahan carian dan panel navigasi ke LMS dan sumber rujukan 2. 3. teks.

arkitektur bagi persekitaran pembelajaran dalam Sistem Pembelajaran Kelas Maya.2 Paparan Homepej Classnetwork. 132 . Pelaporan dalam bahagian ini tertumpu kepada fungsi komponen dalam arkitektur pembelajaran khususnya pengelompokkan kandungan (Content Aggregation). GAMBAR 3.net 3.1.5 REKA BENTUK PENGAJARAN 3.Reka bentuk antaramuka dan ciri-cirinya boleh dilihat dalam Lampiran 3b.5.1 Analisis Tugasan (Task Analysis) Bahagian ini membincangkan tentang output yang terhasil dari proses analisis tugasan yang tertumpu kepada nadi sistem pembelajaran kelas maya ini.

pelaksanaan task analysis oleh seseorang pereka bentuk reka bentuk interaktif.3. Hannum dan Tessmer (1989) menjelaskan pendapat Harless (1979) bahawa definisi analisis tugasan berkisar dari “pecahan terhadap pencapaian kepada tahap-tahap yang lebih spesifik” kepada analisis front-end.5. (lihat penjelasan oleh Jonnassen. 1989:8) 3. Hannum & Tessmer. Kepentingan analisis tugasan dari konteks proses dalam fasa 1 ini adalah bagi menjelaskan dengan spesifik pecahan-pecahan kemahiran bagi mencapai pernyataan objektif. Hasil dari proses ini adalah inventori tugasan ( lihat penjelasan Jonnasen. 133 . Wright (2008:11) menjelaskan bahawa pereka bentuk yang kini terlibat dalam pelaksanaan task analysis dan kebolehgunaan secara heuristik bekerja keras untuk memudahkan mod interaksi yang lebih tepat bagi menimbangkan hubungan sosial.5. membina komuniti dan mengambilkira isu-isu identiti dan amanah. Dari konteks IMK. Analisis di tahap mikro dianggap penting bagi mengenal pasti keperluan tugasan (task) dan prosedur pengajaran. pecahan tugas-tugas kepada langkah-langkah dan pertimbangan bagi potensi kepada penyelesaian sesebuah masalah. diskripsi dari pencapaian mastery dan kriterianya. 1989: 19 & 20).3 Pemilihan Teknik Analisis Tugasan Dari konteks kajian ini pemilihan teknik analisis tugasan dilaksanakan ditahap mikro yang tertumpu pada hanya bahagian yang kecil dalam pengajaran lazimnya mengandungi satu objektif. satu idea atau satu tugasan.2 Definisi Analisis Tugasan Jonassen. Hannum dan Tessmer.

Accessible.2 .Reka bentuk [RB1.Durable) disamping kecenderungannya kepada mendedahkan pengguna kepada Objek Pembelajaran (Learning Object) dan segala asetnya. Setiap struktur kerja yang akan dilaksanakan dalam proses ini berlandaskan pada panduan oleh Carnegy Mellon University – Learning System Architecture Lab berjudul SCORM BEST Practice for Content Developers Guide Version 1. Interoperable . Pada keseluruhannya perbincangan tertumpu kepada tiga bahagian: a) Definisi dan fungsi setiap istilah yang digunakan dalam setiap proses b) Konvension yang digunakan 134 . seterusnya membina komuniti melalui internet yang lebih berkesan.1.1 – SCORM. Gunasemula. Pemilihan teknik menyusun kandungan yang disarankan oleh SCORM (SCORM Sequencing technique) dipilih atas dasar kriteria yang dimilikinya iaitu.1 SCORM] Bahagian ini membincangkan secara terperinci tentang proses RB1.6 Arkitektur Pembelajaran dalam SPKM dan rajah 3. Situasi ini digambarkan dalam rajah 3. 3.5.Pemilihan teknik task analysis seharusnya mengambilkira hubungan sosial bagi menghasilkan rangkaian komuniti yang lebih baik.7 Susunan Kelompok Kandungan dan Hubungnnya dengan SCOs dan Aset.2 Reka bentuk melalui sub-tugasannya RB1. Mudah diakses. Proses task analysis juga seharusnya menimbangkan tugasan (task) yang boleh membawa pengguna kearah menghasilkan sistem rangkaian komuniti yang lebih baik. Keupayaan inter-operasi dan Ketahanan (Reusable.1.4 Proses penggubalan kandungan berdasarkan teknik SCORM RB1.

maka dibekalkan istilah asal dari bahasa inggeris. 2002 ms 43) 2.2004) 3.5 Definisi Dan Fungsi Setiap Istilah Yang Digunakan Dalam Setiap Proses Definisi yang disenaraikan dibawah adalah istilah-istilah yang telah digunakan semasa melaksanakan proses analisis keperluan dan sub tugasan dari analisis keperluan iaitu analisis tugasan (task analysis).7.7. 2002 ms 46) 3.7. 2002 ms 48) 4. jika istilah bahasa melayu yang diterjemah secara tidak terus tidak tepat atau timbul kekeliruan terhadapnya maka istilah asal dari bahasa inggeris menjadi rujukan utama. Model 1 (SCORM BEST Practice for Content Developers Guide Version 1. Model 3 (SCORM BEST Practice for Content Developers Guide Version 1. 135 . Theory and Practice of Online Learning (Athabasca University. 2003) 5.c) Kaedah mengenalpasti SCOs d) Kaedah mengenalpasti aset dalam SCOs e) Fungsi Analisis Tugasan (Task analysis) f) Merangka model sistem pembelajaran dalam SPKM merujuk sama ada: 1.5. Model 2 (SCORM BEST Practice for Content Developers Guide Version 1. Ada juga istilah yang digunakan tidak akan diterjemah secara terus atas dasar memelihara keaslian istilah yang digunakan dalam dokumen yang dirujuk. Bagi memelihara keaslian istilah dalam senarai definisi ini. Elusive Vision: Challenges Impeding the Learning Object Economy (New Media Consortium.

SCOs merujuk pada struktur kandungan yang diterjemahkan kepada reka bentuk antara muka yang bersepadu di mana dalamnya mengandungi objektif pembelajaran. imej dan bunyi.5. Ianya boleh diguna semula dalam pelbagai konteks dan aplikasi.3. instrumen pembelajaran. Dalam SPKM.7 Sharable Content Objects (SCOs) Sharable Content Objects (SCOs) adalah bahan pengajaran yang bebas dan jelas dari segi spesifikasinya. teks. Dari konteks SPKM.5.5. 2002).6 Aset (Assets) Aset adalah representasi elektronik dari media. aset adalah mana-mana data dari dalam atau luar sistem Aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya yang boleh menyokong kandungan yang di kompil dalam sistem antara mukanya. 2002). 3. Cara yang paling mudah menjelaskan tentang SCOs adalah ianya adalah pelajaran yang boleh berdiri dengan sendiri (stand-alone lesson) (Carnegie Mellon University. 3. pautan ke aset dalam dan luar aplikasi system pembelajaran kelas maya dan pautan ke Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP). Ia adalah unit secara logikalnya yang terkecil dimana boleh disampaikan dan dipantau melalui Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System (LMS)) SCOs tidak bergantung pada SCOs yang lain atau pada sesebuah struktur kursus bagi menjelaskan maksud atau meletakkan dirinya dalam konteks.8 Hirarki Kandungan Bagi SCORM Hirarki kandungan bagi SCORM terbahagi kepada tiga komponen sebagaimana di bawah: 136 . (Carnegie Mellon University.

2002:11) 3. Sharable Content Object (SCO) SCO adalah objek pembelajaran (learning object) bagi SCORM.i. Ia adalah merupakah tahap di mana pelajar atau pengguna berinteraksi secara terus dengan kandungan pelajaran. iii.9 Kaedah mengenalpasti SCOs dan Asetnya Kaedah bagi mengenalpasti SCO dan aset merujuk pada panduan ringkas yang dijelaskan oleh Smith (2004:20) dari New Media Consortium. Pengelompokkan Kandungan (Content Aggregation) Ia adalah kelompok sumber pengajaran yang boleh berdiri dengan sendiri. Dokumen yang terhasil dari aktiviti ini ialah. Aset tidak boleh dipantau oleh SPP (Fallon dan Brown. ii. Tahap bagi sesebuah program atau kursus lazimnya mengandungi content aggregation. 137 . Konvension diadaptasi dari SCORM Best Practice for Content Developers :File naming conventions (Carnegie Mellon University. 2003:9g). Aset (Asset) Bahagian kecil dan hanya berfungsi sekali. Tahap yang lebih rendah dalam struktur kandungan itu juga boleh dianggap sebagai content aggregation asalkan ianya boleh berdiri dengan sendiri bagi digunakan didalam konteks dimana ianya dibangunkan.5. Ia bertindak sebagai sumber yang boleh digunakan dari pelbagai konteks.

Kejelasan dan kesesuaian aset dengan SCO ii. Komponen dan Kaedah dalam SCORM (Carnegie Mellon University.1 Struktur Kerja (Work Breakdown Structure (WBS) Bagi Merangka Kandungan Dalam merangka struktur kerja (WBS) bagi merangka kandungan tiga elemen utama yang menjadi landasan pada pelaksanaannya ialah: 1. Kejelasan dan kesahihan kandungan aset v. Memenuhi keperluan teknikal iii. Kemudahan carian aset iv.6.2 Aktiviti Pembangunan Bagi Mereka bentuk Reka bentuk Antaramuka Raskin (2000) menjelaskan bahawa proses mereka bentuk antaramuka perlu 138 . 2002) 2. Pencapaian matlamat pembelajaran 3.6 FUNGSI ANALISIS TUGASAN (TASK ANALYSIS) 3.i) ii) iii) senarai perolehan Aset berkaitan SCO senarai repositori dimana aset berkenaan SCO diperolehi hasil penilaian terhadap Aset berkaitan SCO berdasarkan kriteria di bawah: i. Teknik Analisis Tugasan (Task Analysis) (Jonnassen. Aktiviti dari SCO yang bersesuaian dengan kandungan vi. 1989) 3. Kesesuaian SCO dengan kandungan vii.6. Hannum dan Tessmer.

selepas itu peringkat pelaksanaannya. Aktiviti diperingkat awalnya perlu lebih fleksibel. Keperluan tanda aras dan kajian kebolehgunaan adalah untuk memperoleh data yang sahih bagi tujuan membantu 139 .dimulakan selepas setiap tugasan (task) bagi sesebuah produk dikenalpasti. Rumusan bagi taburan sampel berdasarkan fasa-fasa pembangunan dirumuskan dalam jadual 3.0 [Std 1.7 PERSAMPELAN Persampelan didasarkan pada purposeful sampling (Wiersma:303) yang mempunyai pelbagai variasi dan setiap unit dari sampel itu kaya dengan maklumat atau data. Definisi bagi setiap tugasan (task) akan berubah semasa reka bentuk antaramuka dalam proses reka bentuknya perihal ini juga mempengaruhi reka bentuk interaktifnya. Peringkat pelaksanaan dimulakan adalah untuk menyenaraikan perkara atau tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna bagi mencapai matlamatnya dan cara sistem itu bertindakbalas terhadap tindakbalas pengguna. Ia menjelaskannya sebagai proses pengulangan. Aktiviti pembangunan dan implementasi hanya melibatkan penyelidik yang membina dan membangunkan keseluruhan Sistem Pembelajaran Kelas Maya berdasarkan dokumen Spesifikasi A SPKM versi 1. Dari konteks kajian ini.0] 3. Situasi ini disokong oleh Lincoln dan Cuba (1985) yang menjelaskan bahawa dari segi saiz purposeful sampling ditentukan berdasarkan pertimbangan terhadap maklumat yang boleh diperolehi darinya (dari konteks kajian ini adalah data dari subjek dari setiap fasa pembangunan).13. justifikasi terhadap bilangan sampel berlandaskan kepada keperluan teknik tanda aras dan kajian kebolehgunaan.

Bagi tujuan eksperimen data dari jumlah minima antara 10 ke 12 peserta untuk satu-satu situasi perlu dimanfaatkan sepenuhnya.penyelidik dalam membangun dan menguji prototaip antara muka SPKM. Ia menambah lagi bilangan sampel 40 atau lebih peserta adalah lebih baik untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan. Pengujinya perlulah dikalangan pengguna yang tipikal yang tahu tentang produk yang hendak diuji. kita perlu mencari pengujinya (test user). Jumlah pengguna yang terlibat dalam tanda aras dan kajian kebolehgunaan terhad kepada bilangan sebagai yang dinyatakan dalam jadual 3.14. 2005b:19). Situasi ini disokong oleh Lauesen (2005a:15) yang menjelaskan bahawa apabila kita hendak melaksanakan ujian kebolehgunaan. Rubin (1994:119) menjelaskan bahawa hasil ujian hanya sah apabila pengguna yang digunakan untuk menguji sesuatu produk itu adalah pengguna yang biasa dengan produk berkenaan atau yang „rapat‟ dengan ciri-ciri produk berkenaan. Walaubagaimana pun jika penyelidik ingin mendedahkan seberapa banyak 140 . (lihat contoh oleh Lauesen. Jika kita menguji melalui pengguna yang „salah‟ apa pun usaha yang kita lakukan untuk ujian itu mempunyai nilai yang sedikit dan boleh dipertikaikan. Oleh kerana pengguna yang dianggap pakar dalam pengajaran dan pembelajaran yang meninjau secara dengan mendalam sistem penyampaian SPKM maka kaedah yang digunakan dirujuk sebagai ‟tinjauan pengguna‟ (user review) yang menjelaskan bahawa ” kita boleh juga membiarkan pengguna yang pakar melihat paparan skrin dan bincang tentangnya dengan mereka”. Rubin (1994:93) menjelaskan apabila memilih peserta untuk menguji sesuatu produk bilangan persertanya tidak perlu terlalu ramai.

masalah kebolehgunaan dalam masa yang singkat maka ujian berkenaan memerlukan sekurang-kurangnya 4 hingga 5 peserta.Tanda Aras Instrumen Tanda Aras Portal Pendidikan Malaysia (Lampiran 1) Alfa Cronbach = 0. 15 dan 17 Mac 2007 2 n = 69 3.13 Pembangunan Tarikh 4 Ogos 2004 16 Oktober 2005 Rumusan Kutipan data dari Sampel berdasarkan keperluan Fasa Bilangan sampel n = 47 Aktiviti Kutipan Data 1. Kajian Kebolehgunaan bagi sistem penyampaian Instrumen Kajian Kebolehgunaan bagi Sistem Pembelajaran Kelas Maya (Lampiran 2) Alfa Cronbach = 0.Kajian Kebolehgunaan Sistem Pengurusan Pelajar (SPP) 13.7. Malaysia terlibat dalam 141 . Kajian terkini menunjukkan ujian yang dilaksanakan dari 4 hingga 5 perserta mendedahkannya kepada keseluruhan dari masalah kebolehgunaan (Rubin.1 Persampelan bagi aktiviti Tanda Aras Seramai 47 orang dari pelajar yang menjalani kursus Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam lepasan ijazah di tahun empat di Universiti Brunei Darussalam dan 4 orang pelajar sarjana pendidikan di Universiti Malaya.93 Pembangunan Fasa 1 n = 85 2. JADUAL 3. 1994:128).96 N = 204 3.

3. kritikan. Interaksi antara pelajar dan penyelidik menghasilkan maklumbalas dalam bentuk pendapat. Penyelidik menghantar soalan dalam bentuk isu-isu berkaitan kursus yang diajar manakala pelajar memberikan maklumbalas. Pelajar 142 .7. soalan dan jawapan kepada isu yang ditimbulkan oleh peserta ketika menggunakan message board. Pada tarikh yang sama soal selidik ini juga di edarkan kepada subjek di Universiti Malaya melalui emel dan diberi masa seminggu untuk meneroka laman web berkenaan dan mengembalikannya kepada emel penyelidik di zaharimy@hotmail. Pelajar juga dibenarkan menghantar jawapan dan isu agar boleh diberikan maklumbalas oleh rakan-rakan mereka.penilaian laman web yang dinyatakan. Kajian kebolehgunaan terhadap message board dilaksanakan terhadap 85 orang pelajar Universiti Brunei Darussalam pada 16 Oktober 2005. Pelajar yang mendaftar dalam kursus teknologi pendidikan dan informasi merupakan sampel dalam kajian kebolehgunaan ini. soal selidik diedarkan kepada subjek pada 4 Ogos 2004 Subjek diberikan masa selama satu minggu untuk meneroka laman web berkenaan dan menilainya serta memberi maklumbalas terhadap soal selidik yang diberikan soal selidik berkenaan kemudiannya dikutip pada 10 Ogos 2004.2 Persampelan Bagi Kajian Kebolehgunaan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP). Bagi subjek di Universiti Brunei Darussalam.com seminggu selanjutnya. Kajian kebolehgunaan ini dilaksanakan khusus untuk mengenalpasti jenis interaksi antara pelajar dan guru dalam persekitaran pembelajaran maya melalui sistem antaramuka yang telah dibina dalam pembagunan fasa 2.

Jumlah maklumat diperoehi dari komunikasi sebagai fungsi terhadap konteks perbincangan.14 berdasarkan 4 skala likert sebagaimana berikut: 1 – Sangat tidak bersetuju (STB) 2 – Tidak bersetuju (TB) 3 – Bersetuju (B) 4 – Sangat Bersetuju (SB) JADUAL 3. 1998) Pembolehubah 1. hubungan interpesonal yang kuat) vs. 365 .dikehendaki memasuki ExamBuddy sekurang-kurangnya seminggu sekali dalam tempoh 14 minggu pembelajaran. Corak perbincangan secara jujukan (monochronic) atau serentak (polychronic) 2.. Specific 6.14 Pembolehubah bagi panduan penggubalan instrumen kajian kebolehgunaan terhadap message board (Khaslavsky. © In Proceedings Conference on Human Factors in Computing Systems. Diffuse vs. Setelah 14 minggu pembelajaran instrumen diedarkan kepada pelajar untuk memberikan maklumbalas terhadap item-item sebagaimana dalam Jadual 3. J. Perkhidmatan di ExamBuddy Pemisahan antara tugas rasmi dan perhubungan personal Nota: Pembolehubah 1 hingga 5 dari “Integrating Culture into Interface Design” oleh Khaslavsky.366 143 . Ruang personal 4 Collectivism (kesetiaan kepada kumpulan. Individualism (bersifat individualistik) 5. p. Kepantasan mesej Diskripsi Pembolehubah Kepantasan dimana manusia mengekod dan bertindak terhadap mesej yang diajukan. Konteks 3.1998.

Selepas menjalani sesi pembelajaran selama 40 minit pengguna dikehendaki menduduki ujian dalam talian di Exam Buddy. Lauesen (2005a:15) menjelaskan lagi apabila kita hendak melaksanakan ujian kebolehgunaan.3 Persampelan bagi Kajian Kebolehgunaan Sistem Penyampaian Sampel yang dipanggil ‟pengguna‟ terdiri dari pengguna yang akan menggunakannya untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Seramai 69 orang pengguna terlibat dalam sesi kajian kebolehgunaan ini yang melibatkan 19 lelaki dan 50 perempuan berumur antara 20 hingga 40 tahun.com (LMS) berdasarkan kata laluan (password) dan kata pengguna (username) masing-masing. penyelidik kemudiannya boleh memperolehi kesemua rekod skor ujian pengguna melalui paparan pentadbir (administrator) di ExamBuddy. (Rujuk Lampiran 5 bagi paparan antaramuka dari SPKM ke ExamBuddy. Pengguna adalah mahasiswa yang mendaftar 3 kursus berkaitan teknologi pendidikan 144 . 267-272). Pengguna berkenaan yang terdiri dari yang dijelaskan dalam demografi sampel dalam bahagian ini (rujuk hlm. 2005b:19). Hasil ujian kemudian direkodkan dalam LMS. (lihat contoh oleh Lauesen. Pengujinya perlulah dikalangan pengguna yang tipikal yang tahu tentang produk yang hendak diuji. Oleh kerana pengguna yang dianggap pakar dalam pengajaran dan pembelajaran yang meninjau secara dengan mendalam sistem penyampaian SPKM maka kaedah yang digunakan dirujuk sebagai ‟tinjauan pengguna‟ (user review) yang menjelaskan bahawa ” kita boleh juga membiarkan pengguna yang pakar melihat paparan skrin dan bincang tentangnya dengan mereka”.com) 3.7. kita perlu mencari pengujinya (test user).

Universiti Brunei Darussalam.8 INSTRUMEN 3.(Educational Tehnology.1 Instrumen Tanda Aras Instrumen yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari soal-selidik bagi mengutip data bagi mengenalpasti kelebihan dan kekuatan tiga laman web di Malaysia melalui aktiviti tanda aras. Pengguna diberikan masa 3 minggu untuk membiasakan diri dengan persekitaran maya dalam sistem SPKM di Classnetwork. Selepas 3 minggu pengguna yang ditempatkan dalam makmal selama satu jam untuk menjalani sesi pembelajaran sebenar (simulasi kelas). Responden yang pada keseluruhannya mempunyai latarbelakang yang berbeza dari segi bidang dan profesion. Mata pelajaran yang diuji dalam Sistem SPKM ialah Sains Darjah 6 yang menggunakan silibus dari Kementerian Pendidikan Brunei Darussalam. Teknologi Pendidikan dan Informasi dan Developing Isntructional Resources) di Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah. kerana dalam realiti sebenar setiap pengguna akan mempelajari mata pelajaran ini tanpa mengambilkira latarbelakangnya.8. Instrumen ini (lihat lampiran 1) terbahagi kepada Bahagian A dan B. Penglibatan subjek dalam penilaian terhadap mata pelajaran Sains secara keseluruhannya tidak melihat had-had pada subjek dalam bidang berkenaan sahaja.net. Instrumen ini ditadbir kepada pengguna pada 13. 15 dan 17 Mac 2007. Bahagian A mengandungi pembolehubah bagi memperolehi data-data berkaitan profil pengguna. Bahagian B mengandungi pembolehubah yang digubal berlandaskan 145 . 3.

untuk membezakan antaramuka terbaik diantara ketiga-tiga protal pendidikan itu.. Soal-selidik bagi instrumen ini dibina dengan nilai kebolehpercayaan Alfa Cronbach  = 0. 2.8. Item-item digubal hanya tertumpu pada dua bidang utama.inventori terhadap kandungan Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) (Hewet et. H1 . (C) Sistem komputer dan arkitektur antamuka (lihat rajah 2.2 Penggubalan Instrumen Tanda Aras Instrumen tanda aras digubal bagi mengenalpasti ciri-ciri antaramuka berdasarkan maklumbalas pengguna terhadap tiga portal pendidikan di Malaysia yang dinilai. al. Perbezaan antaramuka ang terbaik itu kemudiannya digunakan sebagai panduan pada penyelidik untuk menghasilkan reka bentuk antaramuka yang boleh menepati sasaran keperluan penggunanya (lihat penjelasan Preece et. al. (H) Sifat-sifat Manusia. H2. 3.931. 2002e). al. H . 2002f) di bawah: 1. 1994:604) Pada keseluruhannya instrumen bagi melaksanakan tanda aras dan kajian kebolehgunaan berlandaskan pada saranan-saranan Inventori terhadap kandungan Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) (Hewet et.Pemprosesan maklumat oleh manusia 3. Diantara dua sebab penilaian ini dibuat adalah: 1.Bahasa.11). komunikasi dan interaksi 146 .Sifat-sifat manusia 2.

Item itu dibina berdasarkan senario antaramuka yang digambarkan di dalam tiga portal pendidikan yang di nilai.Teknik dialog b. C1-Peranti input dan output a. C . H3 .Bersetuju 5. Kesemua item yang digubal mengambilkira kriteria yang di jelaskan di atas.4.Amat tidak bersetuju 2. C3 .Tidak pasti 4.Ergonomik 5.Amat bersetuju Rujuk Lampiran 6 bagi senarai pembolehubah berkaitan bahagian ini.Genre dialog c.Grafik komputer d.Sistem komputer dan arkitektur antaramuka 6.Tidak bersetuju 3. C2. 147 . C5 -Arkitektur dialog Instrumen tanda aras yang direka bentuk menggunakan 5 skala likert sebagaimana di bawah: 1. C4.

atribut kebolehgunaan (Nielsen. 2002). 148 . 2994:610). Pada keseluruhannya item-item dimasukkan dalam instrumen kajian kebolehgunaan berdasarkan pada idea-idea yan disarankan dalam kriteria SCORM. 1993) dan kriteria dalam SPP (Khaslavsky. Namun demikian perkara yang paling penting di sini adalah hasil dari kajian kebolehgunaan 1 (ku. et.9.3.90 setahun) dan perkhidmatannya yang boleh membantu penyelidik dalam menghubungkan kandungan yang menjadi hak semua (public domain) dengan kandungan yang dilindungi (secured page). Soal selidik digunakan bagi memperolehi data berkaitan terhadap senario sistem antaramuka yang telah dibina berdasarkan jadual matriks yang terhasil dari jadual matriks yang terhasil dari proses tanda aras.9 KAJIAN KEBOLEHGUNAAN Instrumen kajian kebolehgunaan digubal bagi mengenalpasti keupayaan pengguna dan menyiasat tentang pekara yang mereka fikirkan tentang penggunaan teknologi (Preece et. al. Girghensohn dan Lee.com dipilih sebagai sistem penyampaian memandangkan kosnya yang berpatutan (USD 29.1) keseluruhan kandungan boleh disampaikan dengan berkesan disamping mematuhi kehendak SCORM.. 1994:628). al. ExamBuddy. 1998. 3. Sikap pengguna mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap keseluruhan proses reka bentuk dan pembangunan sesuatu produk (lihat penjelasan Preece.1 Kajian Kebolehgunaan Bagi Penggunaan ’Message Board’ Sistem Pengurusan Pembelajaran Dalam Pembangunan Fasa 1 Sistem penyampaian kandungan merupakan sebahagian komponen penting dalam Sistem pembelajaran Kelas Maya..

3.0 (Std 1. Dari konteks kajian ini sistem penyampaian kandungan berasaskan web berfungsi sebagai Sistem Pengurusan Pembelajaran [Learning Management System (LMS)]. Taburan Min dan kekerapan setiap item yang ditentukan dalam instrumen 2. Bahagian ini membincangkan tentang dapatan yang diperolehi dari kajian kebolehgunaan (usability) terhadap ExamBuddy yang menjadi sebahagian dari komponen dalam arkitektur sistem pembelajaran dalam Spesifikasi A. Individualism 3.com) merupakan petunjuk utama dalam penggubalan Spesifikasi A.9. 149 .2 Kajian Kebolehgunaan Bagi Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) Dapatan dari proses tanda aras terhadap tiga portal pendidikan dan kajian kebolehgunaan terhadap sistem pengurusan pembelajaran (ExamBuddy.Data yang di analisis dalam aktiviti kajian kebolehgunaan ini meliputi: 1.0). Perkaitan antara item dalam Kategori Kualiti Mesej yang diberikan oleh peserta. Korelasi antara item dalam Collectivism vs. Korelasi antara item dalam kategori Kepantasan Mesej 4. Spesifikasi A adalah sebuah dokumen mengandungi petunjuk-petunjuk penting dalam menggubal Spesifikasi 1. Dapatan yang dibincangkan dalam Pembangunan Fasa 1 di dalam bab ini juga menjadi rujukan utama dalam menjelaskan dan menyokong kriteria dalam jadual-jadual matriks dalam Pembangunan Fasa 2. Korelasi antara item dalam kategori berkaitan Diffuse and Specific 5.

Kesemua item dirangka menggunakan 5 skala likert.9.1 Spesifikasi A 3.Amat bersetuju. 3.Tidak pasti . 3 .957. 150 .3. 2 .1 Analisis data bagi Aktiviti Tanda Aras Dalam aktiviti tanda aras analisis statistik diskriptif dan korelasi pearson digunakan bagi menjelas dan mengenalpasti elemen yang boleh digunakan untuk menggubal panduan Spesifikasi A.1. 1 – Amat tidak bersetuju.10. 4 – Bersetuju dan 5 . Ujian kebolehpercayaan bagi instrumen kajian kebolehgunaan ialah Alfa Cronbach  = .10 ANALISIS DATA 3.3 Instrumen Kajian Kebolehgunaan Bagi Reka bentuk Skrin Soal-selidik bagi melaksanakan kajian kebolehgunaan ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu 1) demografi pengguna dan 2) Item berkaitan Atribut kebolehgunaan yang digubal berdasarkan atribut kebolehgunaan oleh Nielsen (1993) sebagaimana yang dinyatakan dalam Bahagian 2B (Rujuk Lampiran 2) Soal-selidik ini menggunakan 4 skala likert sebagaimana di bawah: 1 = STB (Sangat Tidak Bersetuju) 2 = TB (Tidak Bersetuju) 3 = B (Bersetuju) 4 = SB (Sangat Bersetuju) Soal-selidik diedarkan kepada pengguna selepas mereka menjalani keseluruhan proses pembelajaran dalam SPKM.10.Tidak bersetuju.

iii. Taburan pilihan portal oleh penilai Perbandingan min bagi setiap pembolehubah dalam Fasa 1 (H1 hingga C5) antara ketiga-tiga laman web yang dinilai dan.Setelah instrumen ditadbir. Setiap data dilaporkan dengan terperinci dalam jadual matrik yang dibincangkan selanjutnya. Jadual kekerapan dan peratus bagi taburan pilihan program dari tiga laman web berdasarkan pilihan pengguna. Taburan penilai yang menilai program berdasarkan kelompok program dalam setiap portal iv. ii. Dapatan dari analisis di atas digunakan oleh penyelidik untuk menggubal panduan berdasarkan prioriti yang dijelaskan dalam data perbandingan antara ketiga-tiga laman web yang dinilai. Jadual kekerapan dan peratus demografi. 394).1.10. 3. data dianalisis dengan SPSS bagi menghasilkan: i. Ukuran min tertinggi diambil bagi menjelaskan kelebihan bagi setiap item dalam kategori ini untuk digunakan dalam 151 .0 Dapatan yang dibincangkan dalam bahagian ini menjelaskan bahawa terdapat beberapa kelebihan yang perlu diambilkira dalam menjelaskan setiap komponen dari item H1 hingga C5 (rujuk Lampiran 6 hlm. Dapatan bagi keperluan-keperluan spesifikasi SPKM. Skor min tertinggi diletakkan sebagai Prioriti 1 diikuti dengan min kedua tinggi sebagai Prioriti 2 dan skor min terendah diletakkan sebagai Prioriti 3. v.2 Konvension Pelaporan Bagi setiap item dalam Jadual Matriks bagi Penghasilan dokumen STD 1. vi.

0 yang dilaporkan dalam bentuk matriks berdasarkan keutamaan atau prioriti.0 ini digubal berasaskan format Panduan yang dibekalkan dalam Web Content Accesibilty Guideline 1.15 Konvension Pelaporan Bagi setiap item dalam Jadual Matriks Nombor titik rujukan (checkpoint) contohnya: Panduan Panduan 1: Titik Rujukan 1.0 oleh World Wide Web Consortium (1999:4). Nombor titik rujukan 2. Secara umumnya format pelaporan yang digunapakai bersesuaian dengan pembangunan Sistem Pembelajaran kelas maya ini mengambilkira kriteria berikut: 1. Pernyataan tentang titik rujukan 3. Titik rujukan bagi prioriti Jadual 3.16 menjelaskan konvension pelaporan berdasarkan checkpoint dalam setiap panduan menjelaskan cara panduan berkenaan boleh diaplikasi kedalam senario kandungan.com) 152 .1 1.1 Pautan dilabelkan dengan nama dan alamat laman web penuh: Naitonal Geographic (http://www.nationalgeographic. Setiap penjelasan bagi checkpoint termasuklah: JADUAL 3. Pelaporan bagi dokumen STD 1. Pernyataan tentang titik rujukan (checkpoint) contohnya: Teknik bagi Panduan 1: 1.penggubalan dokumen STD 1.

3 Analisis Data Bagi Kajian Kebolehgunaan Terhadap Reka bentuk Skrin Analisis data yang terhasil bagi bahagian ini meliputi demografi pengguna dan taburan min dan sisihan piawai bagi atribut kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin yang boleh menjadi rujukan kepada semua tujuan dan soalan kajian Instrumen yang dicerap kemudiannya dianalisis dengan SPSS ver. Tanpanya pengguna akan mendapati kandungannya sukar difahami Dengan mematuhi titik rujukan ini pengguna akan dapat menjelaskan sebahagian dari maksud kandungan laman web. Contohnya: Prioriti [Prioriti 1] Pernyataan Pembangun laman web bagi kandungan mesti berpuas hati dengan titik rujukan ini.18. Pembangun laman web bagi kandungan mungkin perlu berpuas hati dengan titik rujukan ini. Tanpanya pengguna akan mendapati kandungannya sukar difahami Dengan mematuhi titik rujukan ini pengguna akan dapat mengurangkan jurang antaranya dengan kandungan. Masa yang digunakan dalam sistem SPKM dan bidang pengguna di letakkan dalam bentuk data nominal yang dibahagikan kategori sebagaimana dalam Jadual 3. Pembangun laman web bagi kandungan seharusnya perlu berpuas hati dengan titik rujukan ini. 3. Tanpanya pengguna akan mendapati kandungannya sukar difahami. Dengan mematuhi titik rujukan ini pengguna akan dapat menjelaskan objektif keseluruhan kandungan laman web dengan mudah.10.17 dan 3. 11. Titik rujukan berbeza antara satu sama lain bergantung pada kategori pembolehubah.16.1. 153 . Titik rujukan (checkpoint) bagi Prioriti.2. [Prioriti 2] [Prioriti 3] 3. Data bagi hasil ujian.

JADUAL 3.16 Data Hasil Skor Ujian di ExamBuddy Variabel 1 2 3 4 5 6 7 Hasil skor ujian di ExamBuddy A (80 above) B (70-79) C (60 – 69) D (50-59) E (40 – 49) F (39 below) Tidak menduduki ujian JADUAL 3.17 Data bagi Masa yang digunakan oleh pengguna dalam sistem SPKM Variabel 1 2 3 4 5 Masa yang digunakan oleh pengguna 20 min 30-50 min 1 jam 2 jam Tiada dicatatkan JADUAL 3.18 Data bagi bidang pengguna Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 Bidang Pengguna Bahasa Sains Pengajian Agama Islam Sejarah Tiada dinyatakan Pendidikan Seni Pengajian Brunei Pendidikan Am (BA Pri ed) 154 .

Dapatan secara diskriptif terhadap maklumbalas responden terhadap komponen Kemahiran Asas 2. Skor ujian di SPP dengan tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM 4. 155 . al.4 Komponen Kemahiran Asas Dalam SPKM Pernyataan objektif pembelajaran yang jelas menawarkan salah satu kaedah secara langsung bagi menilai pencapaian seseorang pelajar (Bloom. Dapatan ini juga secara khusus dapat menjelaskan tiga perkara: 1. Lantaran dari itu elemen penilaian wajar dinilai oleh penilai yang bakal menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 1981a:20).1. Guru atau pendidik yang mengajar dan bertanggungjawab menentukan hala tuju pembelajaran seseorang pelajarnya melalui objektif. (1981b:5) menjelaskan penilaian dari kacamatanya adalah himpunan bukti-bukti yang sistematik bagi mengenalpasti sama ada berlaku perubahan kepada pelajar dan juga mengenalpasti kadar atau darjah perubahan seseorang pelajar. Kesan bidang pengguna dan tumpuan masa oleh pengguna terhadap skor ujian dalam SPP. Madaus dan Hastings.10. maka seseorang mesti membuat keputusan terhadap apa yang munasabah dan yang perlu diubah.3. Dari konteks kajian ini sumber pembelajaran dirujuk kepada SPKM. Bloom et. Kajian kebolehgunaan terhadap rekaentukskrin berdasarkan atribut kebolehgunaan oleh Nielsen (1993) 3. maka dengan itu wajarlah guru juga yang menilai setiap sumber yang bakal digunakan dalam pengajarannya. Jika peranan pendidikan itu adalah untuk mengubah pelajar.

6 Dapatan Umum Bagi Kajian Kebolehgunaan Dalam Pembangunan Fasa 2 Hasil dapatan akan melaporkan dua jenis data.60 kerana menurut Majid (1990) pekali kesahan yang sering digunakan seharusnya melebihi 0. Umur.10. Secara khususnya dua perkara di atas dapat merungkai sebahagian dari keperluan dalam soalan kajian 1. Nilai kebolehpercayaan bagi komponen kemahiran asas ialah Alpha Cronbach  = 0.60. 1.887. 3. Perlakuan pengguna dari segi tumpuan masa dengan komponen Kemahiran Asas yang diperolehinya dan. Fungsi Komponen Kemahiran Asas terhadap perlakuan pengguna dari segi tumpuan masa dan pencapaiannya semasa menggunakan SPKM. Demografi sampel a. iaitu kepentingan sistem penyampaian dalam Prototaip versi Beta dalam menghasilkan corak interaksi yang berkesan antara pengguna dan kandungan mata pelajaran.Perolehan data di atas memainkan peranan yang penting dalam menjelaskan dua perkara: 1. Pengalaman pekerjaan dan bidang b. 2. Jantina. Taburan kekerapan dan peratus mata pelajaran yang diajar oleh pengguna 156 . Analisis diskriptif yang menjadi rujukan umum untuk memenuhi semua keperluan tujuan dan soalan-soalan kajian sebagaimana di bawah. Jenis pekerjaan. Taburan kekerapan dan peratus tahap pengajaran pengguna c. Nilai alpha cronbach ditetapkan pada tahap 0.

Taburan kekerapan dan peratus antara pengalaman mengajar terhadap mata pelajaran dan bidang bagi pengguna. 157 .d. Taburan kekerapan dan peratus bagi jenis akses internet pada pengguna h. f. e. Penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran dan jenis akses internet oleh pengguna. Min bagi setiap pembolehubah berdasarkan kategori di bawah: a) Kajian kebolehgunaan bagi kemahiran asas b) Kajian kebolehgunaan bagi SPP c) Kajian kebolehgunaan bagi reka bentuk skrin d) Kajian Kebolehgunaan bagi Kepatuhan terhadap SCORM e) Tumpuan masa yang digunakan untuk melayari SPKM f) Hasil Skor ujian di SPP Analisis data bagi menjelaskan secara spesifik terhadap keperluan tujuan dan soalan soalan kajian sebagaimana yang dihuraikan selanjutnya. Dapatan Taburan kekerapan dan peratus bagi pengguna internet dengan bidangnya. 2. Dapatan taburan kekerapan dan peratus bagi penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran g.

8 Analisis Data bagi memenuhi keperluan tujuan dan soalan kajian 1 Apakah reka bentuk antaramuka yang digunakan dalam prototaip SPKM versi 1. 7. P2 – Kajian Kebolehgunaan bagi Kemahiran Asas.10. Kesan Penglibatan Pengguna dan Keputusan Ujian di SPP terhadap Reka bentuk Skrin. 3.7 Analisis Data Berdasarkan Tujuan Dan Soalan-Soalan Kajian. Kesan Bidang Pengguna dan Tumpuan Masa oleh pengguna kepada skor ujian dalam SPP 6.0 dapat menghasilkan corak interaksi yang berkesan dalam menghubungkan pengguna dengan kandungan mata pelajaran? Bagi memenuhi keperluan tujuan dan soalan kajian di atas empat pembolehubah dianalisis bagi menghasilkan statistik diskriptif (min dan sisihan piawai) untuk pembolehubah bagi: 1.3.10. Pengenalan Bahagian ini membincangkan secara khusus tentang kaedah menganalisis data dan statistik yang digunakan bagi memenuhi keperluan setiap soalan-soalan kajian. 2. 3. Skor Ujian berdasarkan bidang pengguna 4. P1 – Atribut Kebolehgunaan bagi Reka bentuk Skrin ( Sistem Penyampaian). Analisis regresi digunakan bagi menjelaskan kesan kedua-dua 158 . Kesan reka bentuk skrin terhadap penglibatan pengguna dari aspek pembelajaran di dalam SPKM. Skor Ujian di SPP dengan Tumpuan Masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM 5.

tetapi jika individu (subjek) dekat dengan garis regresi maka ralat dalam meramal (kesan) terhadap skor-y akan kecil. P1 – Atribut kebolehgunaan terhadap Sistem Penyampaian.5 Poor fit Modest fit Moderate fit Strong fit Analisis regresi digunakan bagi meramal (kesan) pembolehubah bersandar kepada pembolehubah bebas.5 > 0. maka penggunaan garis regresi akan menghasilkan ralat yang besar.3 0. 159 . 2004:166) <0. P4 .Tumpuan Masa oleh pengguna dalam SPKM. P3 – Kandungan – Hasil Skor Ujian di LMS dengan pembolehubah bebas. JADUAL 3.pembolehubah bersandar terhadap pembolehubah bebas sebagaimana digambarkan dalam rajah 3. Carta regresi digunakan bagi menjelaskan kesan ini.1 0. Petunjuk regresi oleh Muijs (2004:166) digunakan bagi mengukur fitness of Standardized Regression Coefficient antara pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas.31 – 0.19 Petunjuk Regresi (Muijs.8. Analisis regresi pelbagai juga digunakan bagi melihat kesan pembolehubah bersandar. Antonius (2003:146) menjelaskan bahawa jika individu (subjek) jauh dari garis regresi.11 -0.

inter-operasi dan ketahanan) berdasarkan maklumbalas pengguna. Bagi menjelaskan keberkesanan sistem penyampaian melalui reka bentuk antaramuka di SPKM dua faktor lain yang digunakan bagi mengukurnya ialah 160 .9 Analisis Data untuk tujuan dan soalan kajian 2 Adakah proses task analysis dapat menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan berdasarkan komponen dalam sistem reka bentuk antaramuka berasaskan kriteria SCORM? Analisis data dihasilkan bagi memenuhi keperluan tujuan dan soalan kajian 2 ditumpukan kepada statistik diskriptif bagi 1. komponen gunasemula. d.10. komponen kemudahan akses.8 Regresi mudah bagi menjelaskan kesan Penglibatan Pengguna dan Keputusan Ujian di SPP terhadap Reka bentuk Skrin 3. c. akses. Kepatuhan Terhadap Kriteria SCORM (guna semula. b. Statistik diskriptif ditumpukan kepada taburan min dan sisihan piawai bagi: a. komponen inter-operasi dan komponen ketahanan 2.RAJAH 3.

P2 – Analisis Tugasan Kemahiran Asas 3. P1 – Attribut Kebolehgunaan 2.10 Analisis Data untuk tujuan dan soalan kajian 3 Adakah prototaip reka bentuk antaramuka dapat memenuhi keperluan atribut kebolehgunaan dan mematuhi kriteria SCORM? Statistik yang digunakan: Analisis diskriptif dari 1.11. Bagi mencapai matlamat ini taburan peratusan antara masa yang diambil untuk menjelaskan objektif pembelajaran dengan masa yang digunakan semasa penggunaan reka bentuk antaramuka digunakan. 3.Jumlah masa yang digunakan oleh pengguna dan masa yang digunakan bagi menjelaskan objektif pembelajaran. P3 – Kandungan Memenuhi keperluan SCORM (RAID) 161 .

162 . perubahan sistem penyampaian terhadap kandungan. Bahagian ini juga melaporkan hasil kajian kebolehgunaan terhadap keberkesanan penggunaan ‟message board‟ dalam SPP. sumber.1 PEMBANGUNAN FASA 1 – SPESIFIKASI A 4. Secara khususnya kesemua dapatan di bawah juga merupakan data yang digunapakai bagi memenuhi keperluan pernyataan masalah yang dibincangkan dalam Bab 1 yang tertumpu isu-isu dalam reka bentuk pengajaran. Dapatan ini digunakan sebagai petunjuk untuk mereka bentuk prototaip antaramuka versi beta.1.1 – Analisis Keperluan dan Tanda Aras.0 PENDAHULUAN Bab ini membincangkan pada keseluruhannya terhadap output yang terhasil dari proses RB1. Secara khususnya bab ini menjelaskan tentang proses kerja dan dapatan dari proses kerja sebagaimana yang dijelaskan sebagaimana di bawah.5 – Bidang-bidang tinjauan literatur dengan persoalan kajian) 4.1 Dapatan dan Perbincangan Proses Tanda Aras Bahagian ini yang di panggil Spesifikasi A melaporkan dapatan tanda aras dan Inventori Item dalam jadual matriks.BAB 4 DAPATAN DAN PERBINCANGAN PEMBANGUNAN FASA 1 DAN 2 4. tahap interaktiviti. prototaip vahan pengajran dan pembelajaran dan isu piawaian e-pembelajaran (rujuk Jadual 1.

Secara khususnya bahagian ini melaporkan kesemua dapatan dari pembolehubah di bawah: JADUAL 4.1 Kod Pembolehubah dan bidang-bidangnya P1 P2 a.1 Dapatan Kajian Dan Perbincangan Kebolehgunaan Dari Pembangunan Fasa 2 Bahagian ini membentangkan hasil kajian kebolehgunaan (usability) terhadap Sistem SPKM sebagaimana yang digambarkan dalam rajah kerangka kajian.Atribut kebolehgunaan b.2. Keserasian SCORM (RAID) b. Laporan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) berdasarkan kriteria Khaslavsky (1998) dan Girghensohn & Lee (2002) c. Skor di SPP P4 Corak Interaktiviti (masa yang digunakan oleh pengguna bagi mencapai objektif pembelajarannya Bahagian ini juga membincangkan secara terperinci hasil-hasil dapatan bagi memenuhi semua keperluan tujuan dan soalan kajian dan seterusnya membuat rumusan terhadap hasil dapatan.Demografi sampel bagi Analisis tugasasn c. 163 . Kemahiran teras P3 a.2 PEMBANGUNAN FASA 2 4.4.

6 100.3% (n=34) terdiri dari penilai yang berumur 29 tahun ke bawah.4% (n=19) lelaki dan 60.2 Taburan Penilai berdasarkan Jantina Jantina Lelaki Perempuan Jumlah N 19 28 47 % 40.4 59.0% (n=28) adalah perempuan. Penilai berumur antara 36-40 tahun mencatatkan 4.2 menunjukkan taburan penilai yang menilai laman-laman web yang dipilih terdiri dari 40.3 %(n=2) dan yang berumur 41-50 tahun pula mencatatkan 8.3 menunjukkan taburan subjek berdasarkan institusi.4 menunjukkan tentang taburan umur penilai yang terlibat dalam penilaian laman web yang dipilih. JADUAL 4. 164 . dimana 3% (n=6) merupakan guru sekolah dan 94% (n=44) adalah pelajar dari institusi pengajian tinggi.0 Jadual 4.4 93. 72.9%(n=7).1 Demografi Sampel Jadual 4.3 Taburan subjek berdasarkan institusi Institusi Sekolah Instusi Pengajian Tinggi Jumlah N 3 44 47 % 6.0 Jadual 4. manakala penilai yang berumur antara 30-35 tahun mencatatkan 14.4.6 100.3.5%(n=4).3 PEMBANGUNAN FASA 1 – PROFIL PENGGUNA 4. JADUAL 4.

2.4 2. Dari 47 orang terdiri dari sampel yang dinyatakan dalam Jadual demografi.7% (n=29) terdiri dari mahasiswa universiti.4% (n=11) guru.5% (n=4) terdiri dari pegawai kementerian pendidikan dan 61.3 8. Penilai-penilai yang menilai laman web yang dipilih terdiri dari 23.6 menunjukkan Taburan pemilihan sampel terhadap laman web yang dinilai.3 8.JADUAL 4. manakala 8. 36.0 Jadual 4.0 Guru Guru Besar Pensyarah Universiti Pegawai Kementerian Pendidikan Mahasiswa universiti Jumlah Jadual 4. 40.5 100.7 100.5 61.3% (n=2) pensyarah universiti.4% (n=11) telah memilih SchoolNet untuk dinilai.5 Taburan Subjek Yang Menjadi Penilai Laman Web Yang Dipilih n 11 1 2 4 29 47 % 23.3 14. 4.4 Taburan Umur Penilai yang menilai laman web yang dipilih 29 thn ke bawah 30-35 thn 36-40 thn 41-50 thn Jumlah N 34 7 2 4 47 % 72.4% (n=19) telah memilih Portal Pendidikan Utusan.1% (n=1) guru besar. JADUAL 4.1 4.5 menunjukan taburan penilai yang menjadi penilai laman web yang dipilih.2% (n=17) memilih CikguNet dan 23. 165 .9 4.

5%( n=4) 166 .3 8. 2.2 23.3% (n=2) pensyarah universiti. JADUAL 4. manakala 8.7 100. Program Memori dan Permainanmasing-masing mencatatkan 8.7 Taburan Pekerjaan yang menjadi penilai laman web yang dipilih n 11 1 2 4 29 47 % 23.0 Portal Pendidikan Utusan CikguNet SchoolNet Jumlah Jadual 4.1% (n=9) dan program Hang Man dengan catatan sebanyak 10. Penilai-penilai yang menilai laman web yang dipilih terdiri dari 23.7%(n=13) diikuti oleh program Bahasa Malaysia dengan catatan 19.6 % (n=5).4 36.4% (n=11) guru.0 Guru Guru Besar Pensyarah Universiti Pegawai Kementerian Pendidikan Mahasiswa universiti Jumlah Jadual 4. Program Kodok mendapat capaian penilai tertinggi dengan catatan sebanyak 27.1% (n=1) guru besar. 4.8 menunjukkan taburan pilihan program pembelajaran yang dinilai oleh penilai terhadap ketiga-tiga laman web.4 2.4 100.JADUAL 4.7 menunjukkan Taburan Pekerjaan yang menjadi penilai laman web yang dipilih.5 61.7% (n=29) terdiri dari mahasiswa universiti.5% (n=4) terdiri dari pegawai kementerian pendidikan dan 61.6 Taburan pemilihan sampel terhadap laman web yang dinilai N 19 17 11 47 % 40.1 4.

7 8. Jadual 4.9 pula menunjukkan taburan penilai yang menilai program berdasarkan kelompok program dalam setiap portal. 1 orang pensyarah universiti dan 10 orang mahasiswa universiti. Maklumat di atas menjelaskan bahawa taburan pemilihan program oleh guru dan mahasiswa universiti lebih sekata berbanding guru besar.3% (n=2) dan program yang memperolahi capaian yang paling sedikit ialah Mystery Word.4 10.8 Taburan pilihan program dalam portal pendidikan yang dinilai Program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Science Form 1 Biologi SPM Kodok Memori Mystery Word Permainan Motivasi Diskusi e-Makmal Hang Man Bahasa Melayu Belajar IT Jumlah n 2 2 13 4 1 4 1 1 3 5 9 2 47 % 4.1 6.4% (n=3). pensyarah universiti dan pegawai kementerian pendidikan.manakala program e-Makmal pula mencatatkan 6. JADUAL 4.10 menunjukkan taburan pilihan program berdasarkan pekerjaan penilai. 9 orang (Bahasa Melayu) pula terdiri dari 1 orang guru.0 Jadual 4.3 4.5 2. Biologi SPM dan Belajar IT masing-masing mencatatkan 4.1 4.3 27. 1 orang guru besar dan 7 orang 167 .6 19.5 2.1% (N=1).1 8.1 2. Pemilihan program berdasarkan kelompok pekerjaan penilaian menunjukkan 13 orang (Kodok) dengan 2 orang guru.3 100. Program Science Form 1. Motivasi dan Diskusi masing-masing mencatatkan 2.

PU: Pensyarah Universiti.Mahasiswa Universiti Jadual 4.10 menunjukkan taburan pilihan portal oleh penilai berdasarkan pekerjaan.9 Taburan Penilai yang menilai program berdasarkan kelompok program dalam setiap portal. **Pekerjaan Science Form 1 Biology SPM Hang Man Bahasa Melayu Kodok Memori Mystery Word eMakmal Permainan Motivasi Diskusi Belajar IT G 1 2 1 1 2 GB PU PKP 1 1 MU Jumlah 2 2 5 9 13 4 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 7 10 3 1 1 3 2 Nota: **Singkatan bagi pekerjaan: G. Program Mystery Word pula terdiri dari 1 orang mahasiswa universiti dan Program Motivasi dan Diskusi pula masing-masing dengan 1 orang guru.Pegawai Kementerian Pendidikan. 5 orang (Hang Man) terdiri dari 1 orang guru.Guru. 1 orang guru besar dan 2 orang mahasiswa universiti. JADUAL 4.mahasiswa universiti . MU. Penilai di kalangan mahasiswa lebih cenderung kepada Portal Pendidikan Utusan 168 . 2 orang masingmasing memilih program sains Form 1 dengan 1 orang guru dan 1 orang pegawai kementerian pendidikan dan Biologi SPM yang terdiri 2 orang guru. GB: Guru Besar. PKP. 4 orang (Permainan dan Memori) masing-masing dengan 1 orang pegawai kementerian dan 3 orang mahasiswa universiti. 3 orang eMakmal terdiri dari 2 orang guru dan 1 orang mahasiswa universiti.

8%) dan SchoolNet dengan n=10(90.6% 5.1% .2 Perbincangan Di peringkat awal dalam pembangunan fasa 1 ini.0% 4.0% 11 100. Selain itu dapatan di atas juga menjelaskan susunan (ranking) program yang paling banyak diakses oleh penilai.0% 2 11.10 Taburan Pilihan Portal oleh penilai Pekerjaan Guru Guru Besar 6 1 31. dan JPG.8% 0 . Cikgu Net dengan n=10(58.5%) dan SchoolNet dengan n=1 (9.0% 1 0 9.0% Pegawai Kementerian Mahasiswa Pendidikan universiti 3 9 15. CikguNet dengan n=4(23.dengan n=9(47.4%).4% 1 10 5.0% Pensyarah Universiti 0 .3% 4 0 23. yang boleh dikenalpasti sebagai aset jika dipandang dari sudut kelompok kandungan (content aggregation) dan komponen dalam kelompok kandungan itu sendiri yang dijelaskan sebagai Sharable Content Objects (SCOs) dari konteks kajian ini.9% 58.0% 17 100.1%).0% 90.9%). Penilai di kalangan guru pula menunjukkan taburan pemilihan terhadap Portal Pendidikan Utusan dengan n=6(31.9% PPU Cnet Snet Jumlah 19 100.8% 47. SWF. JADUAL 4. dapatan di atas menjelaskan bahawa penilai mendapat akses kepada sumber dari pelbagai format seperti HTML.6%).8% 0 10 . sekali gus memberikan gambaran awal kepada 169 .3.5% .

Pemprosesan Maklumat oleh Manusia Jadual 4.4 SPESIFIKASI A 4.4.0a dan L4.penyelidik untuk mengenalpasti elemen-elemen terbaik yang terdapat dalam program berkenaan.2 Dapatan Bagi Reka bentuk Kandungan Dan Kawalan Pengguna Dalam Laman Web Yang Dinilai (Rujuk Jadual L4.4.0).11 merumuskan bahawa item berdasarkan metrik H1 (1) Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis visual dan bunyi.1 Sistem Penyampaian dalam Prototaip Versi Beta H1 . 4.4. Namun demikian susunan (ranking) program tidaklah pula menjelaskan tentang program yang paling diminati bagi mengelakkan bias dalam proses penilaian.2. 4.1 H1. Dapatan di atas pada keseluruhannya akan digunakan bagi memandu penyelidik dalam merangka Spesifikasi A yang dijelaskan dalam bab ini berikutnya. Dapatan ini menunjukkan bahawa SchoolNet boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini 170 . 4.0b di Lampiran 4. Pemprosesan Maklumat oleh Manusia Bahagian ini membincangkan tentang dapatan-dapatan bagi memperoleh panduan untuk menggubal Spesifikasi A yang tertumpu kepada sistem penyampaian di samping menghasilkan petunjuk-petunjuk spesifikasi bagi membangunkan prototaip versi beta.

namun demikian CikguNet yang menunjukkan skor tertinggi boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini Item H1 (3) – Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan.Item 1 .0. 4.Bagi item berdasarkan metrik H1 (2) – Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna. Pada keseluruhannya setiap portal boleh dikatakan terbaik dalam kategori ini.4.1 – Kategori H1 – Pemprosesan Maklumat oleh Manusia JADUAL 4.Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia 1 PPU CN SN   Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis  visual dan bunyi Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan   2     3 *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 Prioriti 2 CN :CikguNet Prioriti 3 SN:SchoolNet 171 . namun demikian SchoolNet boleh dikatakan lebih baik dalam kategori ini.2.3 .11 Jadual Matriks Bagi Kategori H1.2 Rumusan Panduan 1. Dapatan menunjukkan setiap portal mempunyai kelemahan dalam kategori ini memandangkan skor min yang di bawah 3.

“Navigation bar” b.4.12 Jadual Matriks Bagi Kategori H1.4. SchoolNet boleh dianggap yang tebaik dalam kategori ini.Kategori H1 – Elemen Navigasi JADUAL 4.12 merumuskan bahawa Item 5a-Navigation bar. “Site map” c.Item 5 . Pautan (Hyperlink) PPU CN     3. (Rujuk Jadual 41a dan 41b Lampiran 4.3 Dapatan Bagi Elemen Navigasi dalam Laman web yang dinilai.98   *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 CN :CikguNet SN:SchoolNet Prioriti 3 Prioriti 2 172 .2 . Item 5cButang.Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia 5 Elemen navigasi di bawah berfungsi dengan baik dan jelas kepada pengguna a. menunjukkan SchoolNet lebih baik berbanding Portal Pendidikan Utusan dan CikguNet.4. 4.82 0.82 0.1 Rumusan Panduan 1.82 1. Dapatan ini menunjukkan SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.87 3.88   SN 3. Bagi item 5b-”Site map”. Butang d.13 3.3.2) Jadual 4.82 0.

Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas. Walau bagaimanapun memandangkan perbezaan skor min yang amat sedikit antara kesemua portal menunjukkan bahawa portal pendidikan yang lain juga boleh menjadi rujukan dalam bidang ini. keupyaan kadar muat-turun bahan dan kualiti bahan yang disediakan dalam laman web yang dinilai (Rujuk Jadual 4.2a.4 Dapatan bagi elemen terhadap kejelasan reka bentuk. Bagi item 9 .3) Item 7. menunjukkan SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. Dapatan menunjukkan bahawa SchoolNet adalah yang terbaik dalam kategori ini.4.Bagi item 11 . Bagi item 8.Kemudahan interaksi seperti (butang. 4.2c Lampiran 4. grafik. Item 10 – Mesej bagi bantuan jelas. teks. Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini.Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda. Hasil dapatan ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utsan adalah yang terbaik dalam kategori ini. Portal Pendidikan Utusan menunjukkan skor min tertinggi berbanding SchoolNet dan CikguNet. bunyi) mudah digunakan.Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda.4.Terdapat kepelbagaian dalam kandungan.2b dan 4. Dapatan ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini. Item 12 . Dapatan ini menunjukkan bahawa SchoolNet adalah yang terbaik dalam kategori ini. 173 .

Kadar masa muatturun bahan sesuai dengan keperluan masa anda. menunjukkan bahawa SchoolNet adalah yang terbaik dalam kategori ini. menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini. Bagi item 8. menunjukkan bahawa SchoolNet adalah yang terbaik dalam kategori ini. grafik. Item 7. bunyi) mudah digunakan. 174 . SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. Item 10 – Mesej bagi bantuan jelas.4. teks.5 Dapatan bagi Elemen terhadap kejelasan reka bentuk. Walau bagaimanapun memandangkan perbezaan skor min yang amat sedikit antara kesemua portal menunjukkan bahawa portal pendidikan yang lain juga boleh menjadi rujukan dalam bidang ini. dalam kategori ini SchoolNet merupakan yang terbaik.Kemudahan interaksi seperti (butang. menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini. menunjukkan Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini.4. 4. Bagi item 11 .3a.Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda.3c Lampiran 4. Bagi kategori Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia.4) Elemen reka bentuk antaramuka dalam laman web yang menjelaskan tentang elemen rekaletak. grafik dan bahasa dari aspek kejelasan dan kefahaman pengguna terhadap elemen reka bentuk antaramuka menjelaskan bahawa item 6a-Rekaletak. (Rujuk Jadual 4. Bagi item 9 . menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini. Item 6c-Bahasa yang mudah dan jelas. Bagi item 6b-Grafik yang boleh dikenali.3b dan 4.Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas. keupayaan kadar muat turun bahan dan kualiti bahan yang disediakan dalam laman web yang dinilai.

Panduan 1.5. menunjukkan bahawa SchoolNet adalah yang terbaik dalam kategori ini.Kategori H1 . Bahasa yang mudah dan jelas 7 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda 8 Kemudahan interaksi seperti (butang.3 . 4.4.11 .Terdapat kepelbagaian dalam kandungan.1 Rumusan Jadual 4. 10 Mesej bagi bantuan jelas 11 Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan CN :CikguNet 6 Prioriti 1 Prioriti 2 PPU         CN SN                 SN:SchoolNet Prioriti 3 175 . bunyi) mudah digunakan 9 Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas .Item 6 . Rekaletak b. grafik.13 Jadual Matriks Bagi Kategori H1.13 merumuskan bahawa dari segi pemprosesan maklumat oleh manusia akan merujuk kepada SchoolNet dengan merujuk kepada item-item H1-6a hingga H111 sebagaimana yang telah disenaraikan dalam bab ini.Elemen Rekaletak JADUAL 4.Item 12 .Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a. teks. Namun demikian beberapa kriteria yang lebih spesifik perlu juga merujuk pada Portal Pendidikan Utusan yang mempunyai kelebihan pada rekaletak. kadar muat-turun dan kemudahan interaksi yang lebih baik. Grafik yang boleh dikenali c.

Item Pengguna berupaya mengawal/menguasai corak interaksi (seperti mengklik butang. bunyi. Lampiran 4. mendengar suara latar. kotak dialog. Bahasa.4. 176 . membaca teks. teks.4.4a. menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. Bagi item 15 .5) Jadual 4. video. Komunikasi dan Interaksi (Rujuk Jadual 4. menunjukkan SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. animasi.Bahasa mudah dan jelas dari segi penggunaannya. Bagi item 16 . menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini.Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang.6 Dapatan H2. menunjukkan Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. komunikasi dan interaksi bagi item Teks dan grafik memberikan kesan kepada sistem penyampaian antara anda dan program. grafik dan lain-lain) mudah diakses. Item 17 Bahasa yang jelas dalam mesej bantuan.14 merumuskan bahawa maklumbalas pengguna terhadap kategori Bahasa. menunjukkan Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. kotak alert. menaip jawapan).

1 Rumusan .Paparan teks dan grafik tidak meletihkan mata. kotak alert. animasi. membaca teks.Bahasa. komunikasi dan interaksi JADUAL 4. komunikasi dan interaksi Teks dan grafik memberikan kesan kepada sistem penyampaian antara anda dan program Pengguna berupaya mengawal/menguasai corak interaksi (seperti mengklik butang. kotak alert. video. Portal Pendidikan Utusan didapati telah mencapai keperluan penggunanya Bagi item H3(19) .4. viedo. 177 . segala corak persembahan akan merujuk kepada Portal Pendidikan Utusan yang pada keseluruhannya mempunyai kelebihan terhadap kesan teks dan grafik kepada sistem penyampaian. Bagi item ergonomik.14 Matriks bagi kategori Bahasa.bunyi. Item H3 (18) .Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang.6. speaker dan lain-lain).Panduan 2 . mendengar suara latar. animasi. menaip jawapan) Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang.15 merumuskan bahawa dalam kategori H2 . grafik dan lain-lain) mudah diakses. grafik dan lain-lain) sesuai dengan kemahiran anda terhadap perkasasan yang ada (seperti tetikus. kotak dialog.Kategori H2 – Bahasa.4. kemudahan akses terhadap elemen reka bentuk antaramuka dan bahasa yang mudah dan jelas. teks. penguasaan pengguna terhadap corak interaksi. kotak dialog. bunyi. Bahasa mudah dan jelas dari segi penggunaannya Bahasa yang jelas dalam mesej bantuan PPU  CN SN   14    15          16 17 *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 CN :CikguNet SN:SchoolNet Prioriti 3 Prioriti 2 Jadual 4. komunikasi dan interaksi. komunikasi dan interaksi H2 13 Bahasa. teks. papan kekunci.

15 Jadual Matriks bagi Kategori Ergonomik H3 18 19 Ergonomik Paparan teks dan grafik tidak meletihkan mata Elemen reka bentuk antaramuka(seperti butang. bunyi.2 Rumusan . kotak alert. viedo.Kemudahan interaksi dalam portal mudah dan jelas penggunaannya dengan perkakasan yang ada pada anda (seperti tetikus. grafik dan lain-lain) sesuai dengan kemahiran anda terhadap perkakasan yang ada (seperti tetikus. 4.Ergonomik JADUAL 4.6. SchoolNet pula mempunyai kekuatan pada kemudahan interaksi. Portal Pendidikan Utusan mempunyai kekuatan dari segi kesesuaian paparan teks dan grafik pada mata pengguna dan kesesuaian kemahiran pengguna pada perkakasan yang digunakan selaras dengan elemen reka bentuk antaramuka yang disediakan di laman web berkenaan. menunjukkan SchoolNet adalah yang terbaik dalam bidang ini. kotak dialog. Ergonomik. papan kekunci. 178 . papan kekunci daln lain-lain). animasi.4. speaker dan lain-lain) Kemudahan interaksi dalam portal mudah dan jelas penggunaannya dengan perkakasan yang ada pada anda (seperti tetikus.Portal Pendidikan Utusan menunjukkan skor terbaik berbanding SchoolNet dan CikguNet.Panduan 3 .Kategori H3 . teks. papan kekunci daln lain-lain) Prioriti 2 Prioriti 3 PPU CNet SNet       20    Prioriti 1 Bagi kategori H3. Bagi item H3(20) .

93).93 (sisihan piawai 0.76.Pemprosesan maklumat oleh manusia.11 (sisihan piawai 0.76).85). namun SchoolNet mencatatkan skor Min yang tertinggi dengan sisihan piawai 0.75 (sisihan piawai 1. Portal Utusan mencatatkan Min 4. Ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini. Bagi Item H2-Bahasa.88) manakala CikguNet pula mencatatkan skor Min 3.79 (sisihan piawai 1. Bagi Item Ergonomik. Portal Pendidikan Utusan telah mencapai skor Min 3. 179 . ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan telah mencapai skor yang terbaik dalam kategori ini.76.7 Pengamal Terbaik Yang Berupaya Mencapai Keperluan Inventori HCI Berdasarkan Maklumbalas Pengguna Jadual 4.4. Ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini.4. komunikasi dan interaksi Portal Pendidikan Utusan mencatatkan skor Min 4. Nilai Min yang dicatatkan antara ketiga-tiga calon ini menunjukkan perbezaan yang sedikit.72 (sisihan piawai 1.24) dan SchoolNet pula hanya mencatatkan skor Min 4.08 (sisihan piawai 0.94 (sisihan piawai 0. Portal Pendidikan Utusan telah mencatatkan taburan skor yang lebih konsisten dengan sisihan piawai 0.88.07(sisihan piawai 0.94). Portal Pendidikan Utusan walaupun skor Min nya tidak jauh bezanya dengan SchoolNet namun ia mencatatkan taburan skor yang lebih konsisten.16 menunjukkan pengamal terbaik yang berupaya mencapai keperluan inventori HCI berdasarkan maklumbalas pengguna.07) dan SchoolNet mencatatkan skor Min 3.01 (sisihan piawai 0. Walaupun SchoolNet mencapai Min tertinggi tetapi Portal Pendidikan Utusan mencatatkan skor yang lebih konsisten jika dilihat pada sisihan piawainya 0. Bagi item H1.04) dan SchoolNet mencatatkan 4. CikguNet mencatatkan 3.88) dan CikguNet mencatatkan skor Min 3.

Bagi memnuhi keperluan soalan kajian 1. Prioriti ini pula menjelaskan secara khusus terhadap sistem penyampaian dalam Prototaip versi 1. Setiap item dari setiap komponen dalam setiap kategori dalam portal di analisis dan dilaporkan berdasarkan prioriti 1. secara keseluruhannya dapatan dalam kategori H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia. komunikasi dan interaksi dan H3. Namun secara spesifiknya pemerhatian terhadap setiap komponen dalam dapatan berkenaan perlu di ambilberat memandangkan ada diantaranya didapati memperolehi skor min kurang dari 2. H2. 2 dan 3.H2 dan H3 dengan melihat kepada corak persembahan oleh SchoolNet dan Portal Pendidikan Utusan. 180 . Ergonomik melebihi min 3.0 yang kemudiannya akan melalui dua proses kajian kebolehgunaan. Namun bagi kedua-dua portal SchoolNet dan Portal Pendidikan Utusan perlu juga melihat kelebihan saingannya masing-masing bagi meningkatkan mutu kategori ini.50.0 menujukkan bahawa hampir kesemua komponen berupaya memenuhi keperluan pengguna.Pada keseluruhannya dalam kategori ini di antara ketiga-tiga pesaing mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing jika dilihat pada keseluruhan taburan skor Min pada setiap bidang. CikguNet dan SchoolNet perlu menilai dan mengkaji kelemahannya dalam bidang H1. Dapatan dalam kategori ini juga secara khususnya akan mempengaruhi spesifikasi A yang bakal digubal. Bahasa.

93 SP 0.07 0.24 3. H3.08 SP 0.JADUAL 4.88 CikguNet 3. H3.76 H2. Pemprosesan komunikasi Ergonomik maklumat dan interaksi oleh manusia Portal Pendidikan Utusan CikguNet SchoolNet Prioriti 1 Prioriti 2       Prioriti 3    181 .72 1.04 3.79 1. komunikasi Ergonomik dan interaksi Min 4.17 Matrik Yang merupakan petunjuk Spesifikasi A berdasarkan prioriti H1 H2.07 SchoolNet 4.11 0.75 1.01 0.88 Min 3. Bahasa.16 Pengamal Terbaik Yang Berupaya Mencapai Keperluan Inventori HCI Berdasarkan Maklumbalas Pengguna H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia Min SP Portal Pendidkan Utusan 4.85 4.94 3. Bahasa.94 0.93 Rumusan JADUAL 4.

182 . CikguNet telah menunjukkan skor tertinggi berbanding SchoolNet dan Portal Pendidikan. komunikasi (H2) dan ciri-ciri fizikal pengguna (H3). 4.Perkakasan yang ada pada anda mampu membantu anda dalam mengawal program. Dapatan ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini.5a dan 4.Ciri-ciri halaman boleh disesuaikan dengan teknologi baru yang terdiri dari perkakasan dan sistem pengoperasian.17 dua portal pendidikan mempunyai kelebihan masing-masing dengan SchoolNet mempunyai kekuatan dalam komponen pemprosesan maklumat dan ergonomik.Hewet et.6) Item C1(21) . SchoolNet menunjukkan skor tertinggi berbanding SchoolNet dan CikguNet. pautan) sesuai dengan fungsi peranti input (seperti tetikus dan papan kekunci) dan output (seperti monitor).4.8 C. Item C1 (22) . (2002g) menyatakan bahawa penggunaan komputer dari konteks sosial.1b Lampiran 4. Item C1 (23) Mekanisma navigasi (seperti butang. Bagi item C1(24) Mekamisma maklumbalas (seperti kotak dialog) lebih menyukarkan anda melaksanakan aktiviti interaktif dalam program. Berdasarkan jadual 4. manakala Portal Pendidikan Utusan pula mempunyai kekuatan dalam komponen komunikasi. perkara yang perlu diambilkira adalah pemprosesan maklumat oleh manusia (H1). Dapatan dari kategori Sistem Komputer dan arkitektur Antaramuka (Rujuk Jadual 4. Portal Pendidikan Utusan menunjukkan skor tertinggi berbanding SchoolNet dan CikguNet. Portal Pendidikan Utusan mendapat skor tertinggi berbanding SchoolNet. al.

8.4. manakala SchoolNet telah mempunyai kelebihan dari segi kesukaran pengguna terhadap mekanisma maklumbalas. CikguNet pula mempunyai kelebihan dari segi kesesuaian teknologi baru dengan ciri-ciri halaman.18 Jadual Matriks bagi Sistem Komputer Dan Arkitektur Antaramuka Sistem Komputer Dan Arkitektur Antaramuka 21 Ciri-ciri halaman boleh disesuaikan dengan teknologi baru yang terdiri dari perkakasan dan sistem pengoperasian Perkakasan yang ada pada anda mampu membantu anda dalam mengawal program.1 Rumusan Panduan 4. Mekanisma navigasi (seperti butang.1 .Kategori C1 – Sistem Komputer Dan Arkitektur Antaramuka Dalam Indeks C .18 menunjukkan Jadual Matriks bagi Indeks Sistem komputer dan arkitektur antaramuka dalam kategori peranti input dan output.4. JADUAL 4. Portal Pendidikan Utusan mempunyai kelebihan dari segi perkakasan yang berupaya membantu pengguna mengawal program dan kesesuaian peranti input dan output terhadap mekanisma navigasi. Portal Pendidikan Utusan secara keseluruhannya mempunyai kelebihan dalam bidang ini.Sistem komputer dan arkitektur antaramuka. pautan) sesuai dengan fungsi peranti input(seperti tetikus dan papan kekunci) dan output (seperti monitor) Mekamisma maklumbalas (seperti kotak dialog) lebih menyukarkan anda melaksanakan aktiviti interaktif dalam program PPU    CNet SNet       22 23 24    Prioriti 1 Prioriti 2 Prioriti 3 183 . Jadual 4.

Ini menjelaskan bahawa elemen metafora dalam antarmuka dalam CikguNet bersesuaian dengan maksudnya jika dilihat dari aspek rekebentuk. Kaedah pengendalian dialog banyak membantu pengguna mengawal program. papan kekunci.Dapatan Bagi Teknik Dialog Untuk Laman Web Yang Dinilai (Rujuk Jadual 4. Menu dan Pointer (WIMP) dilaksanakan dengan berkesan dengan tetikus).6a Lampiran 4. bunyi dan video) dilaksanakan dengan berkesan oleh perkakasan yang ada pada anda( seperti tetikus.19 menjelaskan kelebihan CikguNet dalam pengendalian dialog yang didapati sesuai dengan ciri-ciri reka bentuk halaman. warna. speaker) Prioriti 2 Prioriti 3 184 PPU    CNet    SNet    Prioriti 1 . 4. panel kerja. butang.Kategori C2 – Teknik Dialog Jadual 4.7) Bagi item teknik dialog.2 Rumusan . Elemen reka bentuk antaramuka seperti (teks.4.Panduan 4. JADUAL 4. menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. SchoolNet juga berupaya menyelaraskan kemudahan elemen reka bentuk antaramuka dengan perkakasan yang dibekalkan kepada pengguna (Contohnya Windows. animasi. Grafik berunsurkan metafora yang digambarkan dalam SchoolNet pula berupaya berfungsi dengan baik dalam membantu pengguna mengawal program di laman berkenaan. Item C2 (25) Pengendalian dialog sesuai dengan ciriciri reka bentuk dalam halaman. Icons.8.2 .19 Jadual Matriks bagi Teknik dialog C2 25 26 27 Teknik dialog Pengendalian dialog sesuai dengan ciri-ciri reka bentuk dalam halaman.

dengan jelasnya menunjukkan bahawa SchoolNet telah menunjukkan keupayaannya dalam menjelaskan keberkesanan kategori genre dialog.9 Dapatan bagi Genre Dialog bagi setiap laman web yang dinilai (rujuk Jadual 4.4. Dapatan ini menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. animasi. warna. warna.1 Rumusan Jadual 4. Dapatan menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.7a Lampiran 4.20 Jadual Matriks bagi Kategori Genre dialog C3 Genre dialog 28 Elemen grafik dalam program menyediakan pelbagai cara interaksi kepada anda (contohnya jika kedua-dua butang dan pautan mempunyai fungsi yang sama) Elemen antaramuka (teks. panel kerja. JADUAL 4.4. bunyi dan video) berasaskan metafora (contohnya imej bola mewakili aktiviti sukan bolasepak) jelas dan mudah difahami. panel kerja. Item C3 (29) Elemen antaramuka (teks.4.20 yang menunjukkan Jadual Matriks bagi kategori genre dialog. butang. Item C3 (28) Elemen grafik dalam program menyediakan pelbagai cara interaksi kepada anda. animasi. 4.8) Bagi item genre dialog. butang.9. bunyi dan video) berasaskan metafora (contohnya imej bola mewakili aktiviti sukan bolasepak) jelas dan mudah difahami PPU CNet SNet    29    Prioriti 1 Prioriti 2 Prioriti 3 185 .

4.8a Lampiran 4. Item C4 (30) Elemen grafik berupaya bertindak sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman. Namun demikian SchoolNet pula mempunyai kelebihan dari segi kejelasan grafiknya yang selaras dengan maklumat yang dipaparkan. Dapatan menunjukkan bahawa CikguNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.21 menjelaskan bahawa CikguNet mempunyai ciri-ciri grafik yang berupaya berfungsi sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman. 4.4.4.10.10 Dapatan Dari Item Grafik Komputer Bagi Setiap Laman Web Yang Dinilai (Rujuk Jadual 4. Item C4 (32) Kadar masa bagi memuat-turun grafik sesuai dengan keperluan masa pembelajaran anda menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. Item C4 (31) Grafik dalam dokumen jelas dan mudah difahami selaras dengan maklumatnya menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.1 Rumusan Jadual 4. SchholNet juga mempunyai kelebihan dari segi masa memuat-turun grafik yang boleh membantu memenuhi keperluan masa pembelajaran.9) Bagi item-item dalam kategori Grafik komputer. 186 .

1 Rumusan Jadual 4.9a Lampiran 4. PPU    CNet SNet       31 32 Prioriti 1 Prioriti 2 Prioriti 3 4.4. 187 .4. item C5 (33) yang menjelaskan keupayaan perkakasan dengan ciri-ciri halaman menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.11 Dapatan bagi komponen Arkitektur dialog (Rujuk Jadual 4.21 Jadual Matriks bagi Kategori Grafik Komputer C4 30 Grafik computer Elemen grafik berupaya bertindak sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman. Grafik dalam dokumen jelas dan mudah difahami selaras dengan maklumatnya Kadar masa bagi memuat-turun grafik sesuai dengan keperluan masa pembelajaran anda.11. SchoolNet telah menunjukkan keupayaannya dalam memenuhi keperluan pengguna dengan menerapkan keserasian dengan perkakasan dan teknologi baru untuk disesuaikan dengan ciri-ciri halaman. 4. Bagi Item C5 (34) yang menjelaskan fungsi elemen reka bentuk antaramuka berupaya berfungsi bagi melaksanakan banyak tugasan menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.22 merumuskan bahawa dalam kategori ini.JADUAL 4. Elemen antaramuka pula menunjukkan laman ini berupaya membantu pemeblajaran murid lantaran dari kejelasannya.10) Bagi item Arkitektur dialog.

63 (sisihan piawai 1.95) masing-masing mencatatkan skor Min 3. Ini menunjukan persamaan atau perbezaan yang sedikit dibandingakan dengan setiap portal. SchoolNet telah mencatatkan skor Min 3. butang. pelajar mengklik butang bagi menjawab soalan.12 Dapatan bagi kategori keseluruhan Sistem Komputer dan Arkitektur Antaramuka Jadual 4.97). bunyi dan video) dalam dokumen yang berfungsi bagi melaksanakan banyak tugasan (multitasking) (contohnya.22 Jadual Matrik bagi kategori Arkitektur Dialog C5 33 Arkitektur dialog Ciri-ciri halaman berupaya boleh disesuaikan dengan perkakasan dan teknologi baru (seperti kandungan berasaskan shockwave dan java applet mudah dipaparkan di browser) Elemen antaramuka (teks.4.17) dan Portal Pendidikan Utusan dengan skor Min 3. Prioriti 2 Prioriti 3 PPU CNet SNet    34    Prioriti 1 4. panel kerja.23 menunjukkan dapatan Soalan Kajian 1 : Sistem komputer dan arkitektur antaramuka. Namun jika dilihat pada konsistensi skor SchoolNet mencatatkan skor yang lebih konsisten.97(Sisihan piawai 0.JADUAL 4. animasi. dalam masa yang sama ia juga memerhatikan animasi dan teks) jelas dan berkesan dalam membantu pembelajaran. Bagi Item C1-Peranti input dan output. Maka SchoolNet boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini.SchoolNet (Sisihan piawai 0.92).80) manakala CikguNet telah mencatatkan skor 3. Bagi item C2-Teknik dialog.93) dan Portal Pendidikan Utusan (sisihan piawai 0.50 manakala CikguNet mencatatkan 3.43 (sisihan piawai 0. warna.82 (sisihan piawai 0. 188 .

Portal Pendidikan Utusan boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini kerana skornya yang lebih konsisten dengan sisihan piawai 0. Bagi item C3-Genre Dialog. Portal Pendidikan Utusan boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini kerana skornya yang lebih konsisten dengan sisihan piawai 0.88(Sisihan piawai 0.86(Sisihan piawai 0.05) dan Portal Pendidikan Utusan dengan skor Min 3.82. Portal Pendidikan Utusan boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini kerana skornya yang lebih konsisten dengan sisihan piawai 0. Bagi item C4-Grafik Komputer.64(Sisihan piawai 0. Namun demikan CikguNet dan Portal Pendidikan Utusan juga perlu memperbaiki kelemahannya.58).90 (sisihan piawai 1.90) dan Portal Pendidikan Utusan dengan skor Min 3.83). 189 .74 (sisihan piawai 0. Bagi item C5-Arkitektur dialog. SchoolNet telah mencatatkan skor Min 3.55(sisihan piawai 1.79 (sisihan piawai 0.85.47 (sisihan piawai 1.82). Kelebihan yang ada pada SchoolNet ialah pada Item C1-Peranti input dan output dan C2-Teknik dialog.35 (sisihan piawai 1.03) manakala CikguNet telah mencatatkan skor 3. SchoolNet telah mencatatkan skor Min 3. manakala Portal Pendidikan Utusan pula mempunyai kelebihan pada item C4-Grafik Komputer dan item C5-Arkitektur dialog. Umumnya bagi tujuan meningkatkan mutu kedua-dua bidang ini CikguNet perlu melihat pada kelebihan yang ada pada SchoolNet dan Portal Pendidikan Utusan.12) dan Portal Pendidikan Utusan dengan skor Min 3.83.98) manakala CikguNet telah mencatatkan skor 3.03) manakala CikguNet telah mencatatkan skor 3. SchoolNet telah mencatatkan skor Min 3.SchoolNet boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini kerana skornya yang lebih konsisten.

23 Sistem komputer dan arkitektur antaramuka C.80 Min 3. pelbagai tugas (multi-tasking) dari objek dialogdalam keseluruhan reka bentuk laman webnya.82 SP 0.98 SchoolNet 3.43 0. Elemen arkitektur dialog pula mampu menyokong ciri-ciri aplikasi yang menghubungkan antara program. antaramuka koperatif dan pelbagai pengguna (multi-user).90 Portal Pendidikan Utusan 3.12 3.92 3.50 0.64 0. maklumbalas „realtime‟. 190 .90 1.85 3.03 Min 3. Portal Pendidikan Utusan juga mempunyai kelebihan dari segi pengendalian teknik dialog untuk membantu interaksi antara manusia dengan komputer .1 Rumusan Pada keseluruhannya berdasarkan jadual 4. Inventori C.4. SchoolNet dan Portal Pendidikan Utusan mempunyai kelebihan dalam mengambilkira ciri-ciri peranti input dan output menghubungkan manusia dengan mesin dalam reka bentuk laman webnya.55 SP 1.03 Min 3.82 3.35 1.50 0.97 0.24. komunikasi sistem rangkaian.95 3.83 4.47 SP 1.88 0.74 0.JADUAL 4.12.97 3. Aspek genre dialog juga berupaya menerapkan elemen metafora dengan berkesan.93 CikguNet 3.17 3.86 0.05 3.63 1.79 SP 0.Sistem Komputer Dan Arkitektur Antaramuka.Sistem komputer dan arkitektur antaramuka C1-Peranti input dan output Min SP C2-Teknik dialog C3-Genre dialog C4-Grafik komputer C5Arkitektur dialog Min 3.

Jadual di atas menunjukkan bahawa item Saya bebas menjelaskan pendapat saya melalui message board menunjukkan skor min tertinggi (min = 3.24 C . Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan 191 . 4.4.13. Aktiviti ini bertujuan untuk menjelaskan keberkesanan penggunaan message board dalam SPP tidak melalui SPKM. Jadual 4.JADUAL 4.Sistem komputer dan arkitektur antaramuka C1-Peranti C2-Teknik C3-Genre input dan dialog dialog output          C4-Grafik komputer C5Arkitektur dialog    SchoolNet CikguNet Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1    Prioriti 2 Prioriti 3 4.4.1 Keupayaan message board dalam meningkatkan interaksi antara peserta.13 Dapatan Kajian Kebolehgunaan Bagi Penggunaan Message Board Dalam Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) Dalam Pembangunan Fasa 1 Bahagian ini melaporkan dapatan kajian kebolehgunaan terhadap penggunaan message board yang merupakan salah satu aktiviti dalam pembangunan fasa 1.26 menunjukkan item-item dalam kategori ruang personal.52) jika dibandingkan dengan kedua-dua item yang lain.

1 100.5 29 34.0 menunjukkan bahawa message board telah banyak membantu peserta meningkatkan interaksi.61) dan Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan 192 .4 3 3.8 Saya bebas menjelaskan pendapat saya 2 melalui message board 2. SP = .13.0 JADUAL 4.0 Jadual 4.1 51 60.6 27 31.36 dan item Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan sebaya dengan skor min=3.26 Taburan maklumbalas terhadap item berkaitan ruang personal STB n % Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan bersopan Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan sebaya 1 TB n % 3.5 B % 52.36.26 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi maklumbalas terhadap item berkaitan ruang personal. SP = .5 43 50.52. Min bagi item Saya bebas menjelaskan pendapat saya melalui message board (M = 3.bersopan dengan skor min=3.4 n 45 n 36 1.2 14 16.9 54.68) lebih besar dari Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan bersopan (M = 3. JADUAL 4.2 3 1 1. Kesemua item dalam kategori ini menunjukkan skor lebih dari min=3.9 SB % 42.25 Taburan sampel yang terlibat dalam Kajian Kebolehgunaan Kursus 3D Animation (English/Melayu) Teknologi Maklumat dan Pendidikan Jumlah n 39 46 85 % 45.

27 Taburan min dan sisihan piawai bagi maklumbalas terhadap item berkaitan ruang personal n Min SP Saya bebas menjelaskan pendapat saya melalui message board 85 3.13.61 85 3. Jika dibandingkan antara ketiga-tiga item ini message board dijelaskan sebagai mampu bertindak sebagai mengembangkan idea antara pengguna lantaran dari kebebasannya melahirkan pendapat antara mereka.90 dan mesej yang konstruktif menunjukkan skor terendah dengan min =2. Data yang di ekstrak dari message board menunjukan bahawa maklumbalas yang diberikan oleh peserta didasarkan kepada pengetahuan terhadap bidang masing193 .72 4.68 Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan bersopan 85 Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan sebaya 3.08. SP = . mesej yang kreatif pula menunjukkan skor min = 2. – Ilmiah menunjukkan skor tertinggi dengan skor min = 3.4.91.36 .13.2 Jenis maklumat yang dihantar oleh peserta ke dalam message board Jadual 4. Dapatan ini menunjukkan pada keseluruhannya mesej yang terdapat dalam message board didapati mampu memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menjelaskan pendapatnya disamping mempunyai nilai dan kesopanan yang tinggi dan berupaya pula merapatkan hubungan antara pengguna dengan pengguna dan hubungan pengguna dengan guru. Item d.sebaya (M = 3.82.28 menunjukkan taburan skor min bagi menjelaskan kualiti mesej yang dikongsi antara peserta.13 . JADUAL 4.72). manakala mesej yang memberangsangkan menunjukkan skor min=2.52 .

63950 .1 18 21.75630 .9059 2.0 % 11.masing. JADUAL 4.2 48 56. memberangsangkan c.28 Taburan maklumbalas pengguna menjelaskan kualiti mesej yang dikongsi antara peserta STB n % Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat konstruktif Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat memberangsangkan Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat kreatif Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat ilmiah 1 TB n % B n SB N 10 % 60.5 18 21.73393 .6 57 67. kreatif d.8 1.29 Taburan skor min bagi menjelaskan kualiti mesej yang dikongsi antara peserta n a.8941 3.0824 SP .9 17 20.2 JADUAL 4.0 1 1. Peserta pula berupaya mengaplikasi idea mereka dengan memberikan contohcontoh.5 45 52.5 16 18.5 20 23.60182 194 .2 9 10.1 51 3 3.8 3 3.2 23 27. bersifat ilmiah 85 85 85 85 Min 2. konstruktif b. Maklumbalas itu kemudiannya dikembangkan dengan pendapat yang lain oleh peserta yang lain.8235 2.

Konstruktif .522(**) .73) dengan r = .355(**) .01. Kreatif d.05. SD=. SD=.61) mempunyai korelasi yang amat lemah dengan item a (M = 2. Memberangsangkan c.30 Korelasi antara item “Kualiti mesej yang diberikan oleh rakan sebaya” Kualiti mesej yang diberikan oleh rakan sebaya b.255(*) *p<. SD=.26 di aras signifikan p<0. SD=. Ini menunjukkan bahawa kualiti mesej yang memberangsangkan dapat membantu peserta membina pengetahuan mereka.52 . JADUAL 4.82.82. Ilmiah a. Jadual 4. Item d (M = 3. SD=.29 menunjukkan terdapat sedikit kekuatan korelasi antara item a (M = 2.64) dan b (M = 2.08. menunjukkan bahawa terdapat perkaitan yang lemah antara kualiti mesej yang keatif .64) dan c (M = 2. di aras signifikan p < 0. Dapatan ini menunjukkan bahawa mesej yang bersifat ilmiah pula didapati kurang memberi kesan kepada pembinaan pengetahuan.3 Perkaitan antara item dalam Kategori Kualiti Mesej yang diberikan oleh peserta. SD=.36 di aras signifikan p<0.13.01. **p<.90.4.76) dengan r = .4.01 195 . Item a (M = 2.64) dengan r = .82.05.90.

6 3 3.2 10 11.52) dan item 'Jumlah mesej yang anda terima dari pengguna lain bertambah dengan cepatnya dalam tempoh sehari‟ (M = 2. Saya mampu mengembangkan pengetahuan melalui mesej dari rakan saya 2 TB n % B n SB N 8 % 64. manakala item ‟Anda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna lain‟ (M = 2.13.4 2.5 55 1 1. Item „Saya mampu mengembangkan pengetahuan melalui mesej dari rakan saya‟ (M = 3. 196 .4 Jenis-Jenis Maklumat Yang Dihantar Ke Message Board JADUAL 4.20. SD =.31 Taburan maklumbalas pengguna bagi menjelaskan jenis-jenis maklumat yang dihantar ke message board. SD = .8 65 76. SD = .6 31 36.4.75) menunjukkan skor tertinggi. STB n % Jumlah mesej yang anda terima dari pengguna lain bertambah dengan cepatnya dalam tempoh sehari Anda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna lain.5 9 10.5 8 9.4 43 50.81.7 % 9.62) mempunyai skor terendah berbanding portal pendidikan yang lain.5 Jadual 4.30.4.31 menjelaskan tentang kadar pertambahan mesej yang dihantar ke message board.4 20 23.

32 Taburan min dan sisihan piawai bagi item dalam “kepantasan mesej” n a1.2000 .45 signifikan ditahap p<0.52) dengan r = . Terdapat tiada korelasi antara item c1 (M = 2. SD=. Pada keseluruhannya dapatan ini menunjukkan bahawa mesej yang disebarkan oleh peserta nampaknya merupakan sumbangan yang besar bagi pelajar untuk mengembangkan pengetahuannya.63) dengan item b1(M = 2.75277 b1. c1.33 menunjukkan korelasi yang lemah antara item a1(M = 3. Ini menunjukkan bahawa peserta umumnya tidak mempunyai peluang untuk menghasilkan idea baru lantaran dari perkaitan yang lemah antara item c1 dan b1 namun demikian jumlah mesej menunjukkan pertambahan (item c1) disebabkan oleh maklumbalas segera yang disebarkan oleh peserta (item a1).52206 85 2.JADUAL 4. Jumlah mesej yang anda terima dari pengguna lain bertambah dengan cepatnya dalam tempoh sehari 2.52) dengan r = 0.9647 .75) dan b1 (M = 2.01.62667 Dalam Jadual 4. SD=. Peserta kebanyakannya lebih cenderung untuk memberikan maklumbalas segera bagi bertindak terhadap mesej yang di sebarkan oleh peserta yang lain selanjutnya telah memanjangkan mesej berkenaan kepada peserta yang lain.16 dan tidak signifikan.96.96. SD = . Saya mampu mengembangkan pengetahuan melalui mesej dari rakan saya 85 Min SD 3. Anda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna 85 lain.20. SD = .81.8118 . 197 .

13.4.90.5 Jenis Interaksi Dalam Message Board JADUAL 4.01 4.05. Anda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna lain. SD = 0.3 2.7 24 28.JADUAL 4.35 menjelaskan bahawa jenis interaksi dalam message board didapati lebih memfokus terhadap topik perbincangan (M = 2.74). 198 .33 Korelasi antara item dalan pembolehubah „Kepantasan mesej‟ c1.0 53 Komunikasi dalam talian membolehkan saya memahami orang lain dengan 4 lebih baik 4.1 11 12.156 *p<. SD = 0.9 Jadual 4. **p<. b1.34 Taburan Maklumbalas subjek terhadap item berkaitan Diffuse vs Specific STB n % Dalam perbincangan dalam talian interaksi saya terhadap sesuatu topik lebih fokus 2 TB n % B n SB N 13 % 62.67) dari perhubungan personal (M = 2.452(**) .2 46 54.75. Jumlah mesej yang anda terima dari pengguna lain bertambah dengan cepatnya dalam tempoh sehari a1. Ini menunjukkan bahawa interaksi antara peserta dalam message board dalam kedua-dua kursus lebih memfokus kepada perbincangan bersifat akademik. Saya mampu mengembangkan pengetahuan melalui mesej dari rakan saya .4 17 20.4 % 15.

SD=.9059 SP 0.05.533(**) *p<.36 Korelasi dalam item berkaitan Diffuse and Specific 5a. Komunikasi dalam talian membolehkan saya memahami orang lain dengan lebih baik .67) dan 5b (M = 2. SD=. aras signifikan p<.01.01 Jadual 4.73850 JADUAL 4.90.35 Taburan min dan sisihan piawai bagi item berkaitan Diffuse vs Specific n Dalam perbincangan dalam talian interaksi saya terhadap sesuatu topik lebih fokus Komunikasi dalam talian membolehkan saya memahami orang lain dengan lebih baik 85 Min 2.JADUAL 4.533. **p<.36 menunjukkan korelasi antara item 5a (M = 2. 199 . Dalam perbincangan dalam talian interaksi saya terhadap sesuatu topik lebih fokus 5b. Data berkenaan menunjukkan bahawa interaksi melalui message board lebih cenderung dalam menghasilkan tahap kefahaman yang lebih baik. di mana boleh dinyatakan sebagai lebih cenderung dalam menyokong pencapaian akademik peserta.66590 85 2.74) dalam kategori Diffuse vs Spesific yang menunjukkan korelasi yang kuat dengan nilai r = .75.7529 0.

80. manakala ” Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal” (M = 3. SD=.2 Perbincangan di message board menjadikan saya seorang individualistik 5 5.38. Data menunjukkan bahawa mesej yang di hantar ke message board mengandungi idea yang bernas dan berupaya meningkatkan perhubungan interpersonal.64) menunjukkan skor min = 3.9 24 28. 200 .37 Taburan maklumbalas bagi item berkaitan jenis interaksi dalam message board STB n % Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal 0 . SD=. Maklumbalas nampaknya lebih condong kepada ‟collectivism‟ dari ‟individualism‟. Item ”Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas” (M = 3.60) .0 Item dalam Jadual 4.9 17 20.5 0 .0 12 14.1 49 57.14.9 B n 43 SB N 37 % 50. SD=.14.38 menjelaskan tentang taburan min dalam setiap kategori ”Collectivism (kesetiaan pada ahli-ahli dalam kumpulan.2 39 45. Dalam kategori ‟individualism” item ”Perbincangan di message board menjadikan saya seorang individualistik” (M = 2.6 24 28.JADUAL 4.6 % 43. perhubungan interpersonal yang tinggi) vs Individualism (yang menekankan sifat individualistik).80. lebih rendah dari kedua-dua item yang lain.83) menujukkan skor min = 2.0 TB n % 5 5.

Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas b4.39 menjelaskan bahawa terdapat kekuatan korelasi antara a4 (M = 3.83) adalah lemah dengan r =.59715 85 3.1412 .01 201 .27.01.8000 . Perbincangan di message board menjadikan saya seorang . peserta boleh mengumpul idea yang bernas. dengan aras signifikan p<0. Kekuatan korelasi antara item a4 (M = 3. SD=. **p<. dengan aras signifikan p < 0.05.60) dan b4 (M = 3.JADUAL 4.64) adalah agak kuat dengan r = . Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal . SD=.577(**) c4. Individualism” a4. SD=.274(*) individualistik *p<. JADUAL 4.38. Ini menunjukkan bahawa idea bernas yang terkumpul mempunyai perkaitan yang amat sedikit dengan individualism yang mungkin mempengaruhi peserta.9.05.3765 . SD=.60) dengan c4(M = 2.38.63906 85 2. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua item dengan perhubungan interpersonal yang kuat.82808 85 Jadual 4.14.38 Taburan min bagi item berkaitan jenis interaksi dalam message board Min Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal Perbincangan di message board menjadikan saya seorang individualistik SP N 3.58.39 Korelasi antara item dalam “Collectivism vs.

62) dan mampu meningkatkan keupayaan pengguna dalam pelajarannya (M = 3.0 202 .4% (n = 1) dari yang berumur 36-40 tahun.4118 . SP = .4000 . 85 Min SP 3.41 Taburan Umur Subjek dalam Kajian Kebolehgunaan Umur 29 tahun ke bawah 30-35 tahun 36-40 tahun Jumlah N 59 9 1 69 % 85.0 1.40.14 Dapatan Kajian Kebolehgunaan Dalam Pembangunan Fasa 2 4. JADUAL 4.4. SP = .1 Demografi Sampel Jadual 4.66). JADUAL 4.40 Taburan min dan sisihan piawai bagi Perkhidmatan di ExamBuddy N Kemudahan yang disediakan di ExamBuddy banyak membantu saya dalam aktiviti pembelajaran saya.41 menunjukkan taburan pengguna yang menilai SPKM yang terdiri dari yang berumur 29 tahun kebawah sebanyak 85. 3.4.Kedua-dua item dalam jadual 4.5% (n=59). dengan bantuan dari sistem penyampaian dalam talian saya mampu 85 meningkatkan keupayaan saya dalam pelajaran saya.40 menjelaskan bahawa Exam Buddy.41.65828 4.5 13.62286 Saya percaya.14.4 100.com yang bertindak sebagai Sistem Pengurusan Pembelajaran banyak membantu pengguna dalam pelajarannya (M = 3.0% (n=9) terdiri dari yang berumur 30-35 tahun dan 1. 13.

43 Taburan Pengguna berdasarkan kursus yang diikuti Kursus Teknologi Pendidikan dan Informasi Educational Technology Developing Instructional Resources Jumlah N 40 8 21 69 % 58.0 Jadual 4.42 menunjukkan taburan mengikut jantina bagi pengguna yang menilai SPKM.0 Jadual 4. Peratus pengguna dalam kalangan perempuan lebih ramai dari lelaki dengan 72.43 menunjukkan taburan kursus yang melibatkan pengguna yang menilai SPKM . JADUAL 4.44 menunjukkan taburan pengguna yang menilai SPKM dipilih terdiri dari 32.5% (n=19) darinya adalah lelaki JADUAL 4.6 30.4 100.0% (n=4) dari Jabatan Pengajian Islam.0% (n=40) darinya dari kursus Teknologi Pendidikan dan Informasi.4% (n = 21) dari kursus Developing Instructional Resources.5% (n=23) dari Intitusi Pengajian Tinggi. Sebanyak 58.0 11.Jadual 4.5% (n = 50) adalah perempuan dan 27.5% (n=13) dari sekolah.5 100. 57. 203 . 11. dan 10.6% (n=8) dari kursus Educational Technology dan 30.42 Taburan Jantina subjek Jantina Lelaki Perempuan Jumlah N 19 50 69 % 27.5 72.

17. Perkhimatan.4% (n = 1) dari mereka yang mempunyai pengalaman bekerja antara 11-15 tahun dan 16-20 tahun.8 75. 55. JADUAL 4.JADUAL 4.4 5.8 100.0 1-5 tahun 11-15 tahun 16-20 tahun None Jumlah Jadual 4.1% (n= 27) terdiri dari mereka yang tiada pengalaman pekerjaan dan 1. 58.44 Taburan Pengguna berdasarkan institusi N 13 52 4 69 % 18.0 Sekolah Institusi Pengajian Tinggi Jabatan Pengajian islam Jumlah Jadual 4. 11.0% (n=40) mempunyai pengalaman bekerja antara 1 – 5 tahun. manakala 5. Pegawai Pelajaran Agama.1 100. Pegawai Jabatan Pengajian Islam dan Latihan Dalam 204 .3% (n=3) terdiri dari Pegawai Kementerian Hal-ehwal Agama.6% (n=8) pula adalah Guru Sekolah Rendah.4% (n=12) adalah guru sekolah menengah.4% (n=1) masing-masing terdiri dari Pengetua.0 1.8% (n=4) adalah Pegawai Kementerian Pendidikan Brunei.4 1.1% (n= 38) darinya adalah pelajar universiti.45 Taburan pengalaman bekerja bagi pengguna N 40 1 1 27 69 % 58.45 menunjukkan taburan pengalaman pekerjaan bagi pengguna yang menilai SPKM. 4.46 menunjukkan taburan pekerjaan pengguna yang menilai SPKM . 39.4 39. 1.

47 Taburan tahap pengajaran pada pengguna n Tiada pengalaman mengajar Pendidikan Rendah 1-3 Pendidikan Rendah 4-6 Pendidikan Menengah 1-3 Pendidikan Menengah 4-5 Tingkatan 6 Rendah Universiti Jumlah 30 9 7 16 5 1 1 69 % 43. 43.1 11. 1.0% (n=9) adalah Guru Sekolah Rendah bagi Pendidikan Rendah 13.4 1.5% (n=2) didapati tiada pengalaman mengajar.4 100.6 17.0 10.4 1.4 1.4 100.8 4.1 23. 7. Guru Sekolah Rendah bagi Pendidikan Rendah 4-6 pula mencatatkan 10. JADUAL 4.2% (n = 16) darinya adalah Guru Sekolah Menengah bagi Pendidikan Menengah 1-3 . 23.2 7.5 13. 13.2%(n=5) pula adalah Guru Sekolah Menengah bagi Pendidikan Menengah 4-5.0 Jadual 4.4% (n=1) masing-masing terdiri dari Guru Sekolah Menengah bagi Pendidikan Menengah 6 dan Universiti.3 1.JADUAL 4.1%(n=7).0 205 .2 1.4 5.46 Taburan pekerjaan pengguna Pekerjaan Mahasiswa university Guru sekolah rendah Guru sekolah menengah Pengetua Pegawai Kementerian Pendidikan Pegawai Kementerian Hal-ehwal agama Pegawai Pelajaran Agama Pegawai Jabatan Pengajian Islam Latihan dalam Perkhidmatan Jumlah N 38 8 12 1 4 3 1 1 1 69 % 55.47 menunjukkan taburan tahap pengajaran pengguna yang menilai SPKM.4 1.

4 4. pendidikan seni dan pendidikan. usuluddin. matematik.4 8.2% (n = 5) dari mereka berpengalaman mengajar Bahasa Arab dan 4.7 1. 7.0 206 .9% (n = 2) masing-masing mempunyai pengalaman mengajar sains.2 1.Jadual 4.7 1.3% (n = 3) mempunyai pengalaman mengajar Bahasa Inggeris. nahu saraf.4 100.3 1.4 2.7% (n=59) dari mereka mempunyai tiada pengalaman mengajar mana-mana mata pelajaran.4 1. JADUAL 4.7 8.48 Taburan mata pelajaran yang di ajar bagi pengguna Pengalaman mengajar mata pelajaran Tiada pengalaman mengajar mana-mana mata pelajaran Amali Agama Bahasa Melayu Pengetahuan Agama Islam Matematik Sains Sejarah Bahasa Arab Tafsir AlHadith Bahasa Inggeris Nahu Saraf Bahasa Al Quran Usuluddin Usul Fiqh Pendidikan seni Pendidikan am Jumlah n 35 1 6 6 1 2 2 5 1 3 1 1 1 2 1 1 69 % 50. bahasa alquran.9 7. usul fiqh dan sejarah dan 1. 2. 8. 50.4 2.7% (n=6) pula mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pengetahuan Agama Islam.4 1. tafsir alhadith.9 2.9 1.4% (n = 1) masing-masing mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran amali agama.4 1.48 menunjukkan taburan mata pelajaran yang pernah diajar pengguna yang menilai SPKM.

Pengajian Brunei dan Pendidikan Am.9 1. Dari 40 pengguna yang mempunyai pengalaman mengajar antara 1-5 tahun.6 31. 22% adalah dari bidang Pengajian Islam. Pendidikan Seni.5% (n = 1) masing-masing dari yang tiada bidang.3% dari bidang bahasa dan 30. 20.Jadual 4. Matrik antara pengalaman mengajar dan bidang pengguna ini secara jelasnya menggambarkan ciri-ciri pengguna dari segi kemahirannya terhadap kandungan yang disediakan.4% dari bidang Pendidikan Am.4 1. Keseluruhannya.49 Taburan mengikut bidang bagi pengguna Bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Tiada bidang Pendidikan Seni Pengajian Brunei Pendidikan Am Jumlah n 14 8 22 1 1 1 1 21 69 % 20.49 menunjukkan taburan bidang yang ada pengguna yang menilai SPKM.0% (n = 22) darinya adalah dari bidang Pengajian Islam. 207 .4 30. Pendidikan Seni.0% (n = 12) dari bidang Bahasa dan 2. 55.3 11.4 1. Pengajian Brunei dan 1% juga dicatatkan pada tiada bidang. Sains. 30. Sejarah. JADUAL 4.4 100. Terdapat peratus yang agak kecil dengan 11.4 1.50 menunjukkan taburan kekerapan antara pengalaman mengajar terhadap mata pelajaran dan bidang bagi pengguna yang menilai SPKM.6% dari bidang sains dan hanya 1% dari lain-lain mata pelajaran khusus seperti Sejarah.0 Jadual 4.

0% 100.0% 1 7 2.4% 1 1. JADUAL 4.0% 20 74.50 menunjukkan bahawa tidak semua pengguna yang menilai SPKM itu mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran berdasarkan bidang masing-masing.5% 1 2.0% 100.5% 40 100.6% 22 31.5% 12 1 1 30.1% (n = 20) darinya adalah dari bidang Pendidikan Am dan 25.9% 22 55. Bagi pengguna tidak mempunyai pengalaman.0% 1 100.9% 1 1.5% 1 2.1% 27 100.0% Pada keseluruhannya dapatan dari Jadual 4.4% 14 20.0% 1 100.3% 8 11.5% 25.0% 1 2. 74. Namun demikian terdapat juga pengguna yang kebanyakannya dari bidang Pengajian Agama Islam mempunyai pengalaman 208 .Hanya 1 orang pengguna masing-masing dari bidang Bahasa mempunyai pengalaman mengajar antara 11-15 tahun dan antara 16-20 tahun.4% 1 1.0% Bidang Tiada bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Pendidikan Seni Pengajian Brunei Pendidikan Am Jumlah n % n % n % n % n % n % n % n % n % Jumlah 1 1.4% 21 30.50 Taburan Kekerapan antara Pengalaman Mengajar terhadap mata pelajaran dan bidang bagi pengguna Pengalaman mengajar bidang berkenaan 11-15 16-20 Tiada 1-5 thn thn thn pengalaman 1 2.4% 69 100.5% 1 2.9%(n = 7) darinya dalam bidang Sains.

0 Ya Tidak Jumlah 209 .3 100.51 Taburan kekerapan dan peratusan bagi kesukaan pengguna dalam penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran n 66 3 69 % 95.14.4.Usuluddin dan Usul Fiqh. 95. Bahasa AlQuran.mengajar mata pelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran Amali Agama. Dapatan ini menjelaskan bahawa sedikit sebanyak.net itu. 4.51 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan menjelaskan kesukaan pengguna terhadap penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahasa Arab. Tafsir AlHadith. Beberapa kes yang boleh dianggap unik ialah terdapat pengguna dari bidang Bahasa mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran Matematik dan ada juga pengguna dari bidang Pengajian Agama Islam yang mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran Sains dan Bahasa Inggeris. walaupun seseorang pengguna itu mempunyai bidang yang berbeza.7% (n = 66) menyatakan mereka gemar menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran dan hanya 4.3% (n = 3) menyatakan tidak.7 4. JADUAL 4.2 Penggunaan Internet dalam pengajaran dan pembelajaran Jadual 4. Perihal ini juga terdapat pada pengguna dari bidang Bahasa. berdasarkan pengalaman mereka. penilaian yang dilaksanakan terhadap SPKM tidak akan memberikan kesan yang besar dari segi pencapaian objektif pembelajaran Sains sebagaimana yang terdapat di Classnetwork.

7 7.7% (n = 6) dari kafe siber.9% (n = 51). pejabat (n = 5) dan perpustakaan universiti UBD (n =3).52 Taburan kekerapan dan peratusan bagi jenis akses internet oleh pengguna.9% (n = 3) yang tidak suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran yang terdiri dari pengguna yang mengakses internet dari rumah. kafe siber (n = 6). JADUAL 4.3 Akses Internet oleh pengguna Jadual 4. Hanya 5.3 100.0 Rumah Sekolah Kafe siber Pejabat Perpustakaan universiti (UBD) Jumlah Jadual 4.4. 210 .3% (n = 3) dari perpustakaan universiti. n 51 4 6 5 3 69 % 73.2% ( n = 5) dari pejabat.53 menunjukkan perbandingan antara pengguna yang suka dan tidak suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran di lihat dari segi jenis akses internet.9 5.14. diikuti 8. 7.8% (n = 4) dan 4. Hampir majoriti dari pengguna mengakses internet dari rumah 73. Pada keseluruhannya 95.8 8. sekolah (n = 4).7% (n = 66) pengguna yang suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran adalah pengguna yang mengakses internet dari rumah (n = 48).4.52 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan bagi jenis akses internet oleh pengguna. 5.2 4. Dapatan ini menunjukkan keseluruhan pengguna yang suka menggunakan internet dari rumah adalah pengguna yang mempunyai pelbagai jenis akses internet.

JADUAL 4.53 Kekerapan dan peratusan bagi pengguna yang suka dan tidak suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran dari segi jenis akses internet. Anda suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran? Jenis akses internet Rumah Sekolah Kafe siber Pejabat Perpustakaan universiti (UBD) Jumlah Ya 48 (94.1%) 4 (100.0%) 6 (100.0%) 5 (100.0%) 3 (100.0%) 66 (95.7%) Tidak 3 (5.9%) 51 (100.0%) 4 (100.0%) 6 (100.0%) 5 (100.0%) 3 (100.0%) 69 (100.0%)

Jumlah

3 (4.3%)

4.4.14.4 Penggunaan Internet oleh pengguna dengan bidangnya Jadual 4.54 memnunjukkan taburan kekerapan dan peratusan bagi pengguna yang suka dan tidak suka menggunakan internet berdasarkan bidang. Dari keseluruhan bilangan sampel (n = 69), 66 darinya yang berminat menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran, 31.8% (n = 21) terdiri dari pengguna dalam bidang Pengajian Islam dan Pendidikan Am, diikuti oleh pengguna dari bidang bahasa ( n = 12, 18.2%), Sains (n = 8, 12.1%) dan hanya 1 (1.5%) masing-masing dari bidang Sejarah, Pendidikan seni, Pengajian Brunei dan tiada bidang. Hanya 3 dari pengguna yang tidak suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran yang terdiri dari 2 pengguna dari bidang bahasa dan 1 dari bidang Pengajian Islam.

211

Hasil dapatan ini menjelaskan bahawa pengguna dari pelbagai bidang (sebagaimana yang dicatatkan dalam Jadual 4.53) suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran. JADUAL 4.54 Kekerapan dan peratusan bagi pengguna yang suka dan tidak suka menggunakan internet berdasarkan bidang Anda suka menggunakan internet dalam pembelajaran? Ya Tidak n % n % 12 18.2 2 66.7 8 21 1 1 1 1 21 66 12.1 31.8 1.5 1.5 1.5 1.5 31.8 100.0 3 100.0 1 33.3

Bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Tiada bidang Pendidikan seni Pengajian Brunei Pendidikan Am Jumlah

4.4.15 Dapatan Bagi Aktiviti Penilaian Dalam SPP(Exambuddy) dalam Pembangunan Fasa 2. 4.4.15.1 Keputusan Skor Ujian didalam SPP Keputusan skor direkodkan oleh SPP selepas pengguna menduduki ujian. Penyelidik kemudiannya mengakses dalam mod pentadbir bagi melihat paparan skor. Gambar 4.1 menunjukkan sebahagian dari paparan pentadbir dalam Exam Buddy bagi keputusan ujian yang diduduki oleh pengguna.

212

GAMBAR 4.1 Sebahagian dari paparan Pentadbir bagi keputusan ujian yang diduduki oleh pengguna

Jadual 4.55 menunjukkan taburan kekerapan bagi Skor Ujian yang diduduki oleh pengguna di dalam Exambuddy.com selepas melalui sesi pembelajaran selama 40 minit di dalam SPKM. Bagi keputusan dalam Kategori A (markah 80 ke atas) dengan 31.9% (n = 22). 39.1% (n = 27) dari pengguna memperolehi skor dalam Kategori B (markah antara 70-79) manakala sebanyak 14.5% (n = 10) dari pengguna memperolehi markah dari Kategori D (markah antara 50 – 59) dan 13.0% (n = 9) didapati gagal dalam ujian ini yang menduduki Kategori F (markah 39 kebawah). Seorang pelajar tidak menduduki ujian. Tiada seorang pun dari pengguna memperolehi markah dari Kategori C (markah antara 60-69). Skor ujian menunjukkan bahawa pengguna

berupaya belajar dan faham dengan kandungan yang telah disampaikan melalui SPKM.

213

JADUAL 4.55

Kekerapan Skor Ujian di dalam SPP Skor ujian di dalam SPP A (80 keatas) B (70-79) D (50-59) F (39 kebawah) N/A Jumlah n 22 27 10 9 1 69 % 31.9 39.1 14.5 13.0 1.4 100.0

JADUAL 4.56 Taburan Skor Ujian di dalam SPP berdasarkan bidang pengguna Keputusan Ujian di SPP Bidang n Bahasa A B D F ( > 80 ) (70-79) (50-59) ( < 39) 5 5 2 2 18.5% 3 11.1% 7 25.9% 7 70.0% 20.0% 22.2% 2 22.2% 4 44.4% 1 N/A 14 20.3% 8 11.6% 22 Jumlah

% 22.7% n 3

Sains

% 13.6% n 3

Pengajian Islam

% 13.6% n 1

100.0% 31.9% 1 1.4% 1 1.4%

Sejarah

% 4.5% n 1

Tiada bidang

% 4.5% n 1 3.7% 1

1 1.4% 1 1.4%

Pendidikan Seni

% n

Pengajian Brunei

% 4.5% n 8 11 40.7% 27 1 10.0% 10 1 11.1% 9 1

21 30.4% 69

Pendidikan Am

% 36.4% n 22

Jumlah

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 31.9% 39.1% 14.5% 13.0% 1.4% 100.0%
214

% dari jumlah

Jadual 4.56 menunjukkan taburan keputusan skor ujian yang diduduki oleh pengguna dalam exambuddy.com. Pada keseluruhannya dari n = 27 (100.0%), sebanyak 40.7% (n = 11) yang memperolehi skor dalam kategori B (markah antara 70-79) adalah pengguna dari bidang Pendidikan Am, sebanyak 25.9% (n = 7 ) yang memperolehi skor dalam kategori B (markah antara 70-79) adalah pengguna dari bidang Pengajian Islam, sebanyak 22.2% (n = 6) pengguna dari bidang bahasa, 7.4% (n = 2) pengguna dari bidang sains dan 3.7% (n = 1) bagi pengguna di bidang Pendidikan Seni. Dalam Kategori A (markah 80 ke atas), dari n = 22 (100.0%), 36.4% (n = 8) darinya adalah pengguna dari bidang Pendidikan Am, 22.7% ( n = 5) darinya pula adalah dari bidang Bahasa, 13.6% (n = 3) masing-masing dari bidang Sains dan Pengajian Islam dan 4.5%( n = 1) masing-masing adalah pengguna dari bidang Sejarah, Pengajian Brunei dan Tiada bidang. Dalam Kategori D (markah antara 50-59), dari n = 10 (100.0%), 70.7% (n = 7) darinya adalah pengguna dari bidang Pengajian Islam, 20.0% ( n = 2) darinya pula adalah dari bidang Bahasa dan 10.0% (n = 1) masing-masing dari bidang Pendidikan Am. Dalam Kategori F (markah 39 ke bawah), dari n = 9 (100.0%), 44.4% (n = 4) darinya adalah pengguna dari bidang Pengajian Islam, 22.2% ( n = 2) masing-masing dari bidang Bahasa dan Sains, dan 11.1% (n = 1) adalah pengguna dari bidang Pendidikan Am.

215

4.4.16 Dapatan Kajian Kebolehgunaan – Analisis Diskriptif 4.4.16.1 Kajian Kebolehgunaan Bagi SPP Semasa Penggunaan SPKM Bahagian ini melaporkan dapatan dari kajian kebolehgunaan yang merupakan salah satu aktiviti mengutip data berkaitan penggunaan message board dalam pembangunan fasa 2. Penggunaan message board dilaksanakan melalui SPKM semasa aktiviti pembelajaran. Gambar 4.2 menunjukkan sebahagian dari paparan message board di SPP. Penyelidik yang bertindak sebagai guru memulakan soalan, pengguna kemudiannya akan memberi reaksi sama ada ingin bertanya soalan atau memberi maklumbalas terhadap soalan yang diutarakan oleh guru.

GAMBAR 4.2 Sebahagian dari paparan message board di dalam ExamBuddy.com

216

Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua kategori ‟kepantasan mesej‟ adalah 3. Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat membina (konstruktif) Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat memberangsangkan Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat kreatif Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat ilmiah n 69 Min 3. 3. memberangsangkan.65.70.81.42. Message board juga mampu menghasilkan pengguna yang lebih matang dalam mengutarakan sebarang mesej jika dilihat pada kualiti mesej yang diterima bersifat membina.81 .61 217 .41 3.32. 3.80 . 0.81. Message board pada keseluruhannya mampu membantu pengguna dalam berinteraksi dengan begitu agresif jika dilihat pada maklumbalas terhadap jumlah mesej yang diterimanya dan kemampuan pengguna dalam memberikan maklumbalas segera.57 dan 3. 3.67 .57 3.57 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori ‟kepantasan mesej‟ bagi penggunaan message board.0.61). JADUAL 4. kreatif dan ilmiah.40. 0.67 .67 dan 0.70 69 69 69 69 3.67 (SP = 0. Dapatan ini menunjukkan bahawa pengguna bersifat amat positif dengan kesemua item dalam kategori ini.Jadual 4.32 3.65 SP .0.79. 3.57 Taburan min dan sisihan piawai terhadap kategori ‟kepantasan mesej‟ Kepantasan mesej – Kepantasan pengguna bertindak terhadap mesej Anda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna lain.

81. Maklumat yang diperolehi semasa komunikasi antara pengguna boleh diaplikasikan dalam tugasnya. Secara keseluruhannya min menunjukkan pengguna memberikan makmlumbalas yang positif terhadap kesemua item dalam kategori ini. boleh membina kemahiran sosial yang tinggi dan boleh mengembangkan idea dalam topik yang dipelajari. kritikan yang membina.36 69 3.75).56 69 3.36.57 dan 3. 3. Kategori ini juga menerima komen yang positif dari pengguna yang mana 218 .68 (SP = 0. 0. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua kategori ini adalah 3.58 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori kontekstual dalam penggunaan message board. 0.87. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua kategori ini adalah 3.58 Taburan Min dan Sisihan Piawai dari Kategori Kontekstual dalam penggunaan message board Konteks – Jumlah maklumat yang diperolehi semasa komunikasi antara pengguna Mesej yang diketengahkan boleh diaplikasikan kedalam tugas saya dalam kursus ini.Jadual 4.52 .79 dan 0.552.90).68 . Mesej yang diketengahkan boleh menghasilkan idea baru Maklumat terdapat dalam mesej mempunyai kemahiran sosial yang tinggi(contoh: tiada perkataan yang kasar.81 dan 0.78 69 3. berhemah) Corak komunikasi melalui mesej banyak membantu saya dalam mengembangkan idea saya terhadap topik dalam kursus ini.0.50 dan 3.76.90 Jadual 4.59 di bawah menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori kontekstual dalam penggunaan message board. 3.60 (SP = 0.55.92. 3.81 . berkeupayaan menghasilkan idea baru. JADUAL 4. 3.40. 3.87 69 3. N Min SP .

77 . 0.93 69 3. 3.83 dan 0.55.80.82 69 3. 219 .61 .menjelaskan bahawa mesej yang diterima di antara mereka mempunyai nilai moral dan bersopan.52 (SP = 0.60 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori “Kolektif vs Individualisma” dalam penggunaan message board. Kategori ini juga menunjukkan maklumbalas yang positif dimana perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas. boleh merapatkan hubungannya dengan guru dan rakan sebaya dan pengguna mempunyai kebebasan dalam menjelaskan pendapatnya dalam message board. meningkatkan hubungan interpersonal dan tidak menjadikan pengguna seorang yang individualistik.51 .33 dan 2. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua kategori ini adalah 3.83). JADUAL 4.76 Jadual 4.59 Taburan Min dan Sisihan Piawai bagi Kategori Ruang Pengguna dalam penggunaan message board di dalam SPP Ruang Pengguna Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan bersopan Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan sebaya Saya bebas menjelaskan pendapat saya melalui message board N 69 Min SP 3.

9565 .94612 dengan lebih baik Jadual 4.80 .95). Kategori ini menjelaskan bahawa pengguna didapati dapat memfokus dirinya terhadap topik dalam perbincangannya di message board dan pengguna juga dapat memahami orang lain dengan lebih baik melalui komunikasi dalam talian.33 dan 3.83 Jadual 4. JADUAL 4.61 Taburan min dan sisihan piawai bagi kategori “Diffuse vs Specific” dalam penggunaan message board dalam SPP “Diffuse vs Specific” – antara urusan kerja rasmi dengan urusan personal Min SP Dalam perbincangan dalam talian interaksi saya terhadap sesuatu topik 3.83 .79480 lebih focus Komunikasi dalam talian membolehkan saya memahami orang lain 2.80 dan 0.62 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori Perkhidmatan di ExamBuddy (SPP)dalam penggunaan message board dalam SPP.56 3.00 (SP = 0. 220 .60 Taburan min dan sisihan piawai bagi kategori Kolektif vs Individualistik dalam penggunaan message board dalam SPP Kolektif (perhubungan antara personal) vs Individualisma (bersifat individualistik) Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal Perbincangan di message board menjadikan saya seorang individualistik Min 3. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua kategori ini adalah 3.JADUAL 4.33 2.43.61 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori “Kolektif vs Individualisma” dalam penggunaan message board.4348 . 3.52 SP .

51 dan 3.72 dan 0. 5 orang (7.76 4.63 menunjukkan masa yang digunakan oleh pengguna semasa aktiviti pembelajaran dalam SPKM.1 7.51 3.6 5. Min 3.76) menunjukkan bahawa pengguna berpuas hati dengan kemudahan yang disediakan dalam SPP kerana ia banyak membantunya dalam pembelajarannya. Pengguna juga percaya bahawa sistem penyampaian dalam talian mampu meningkatkan keupayaannya dalam pelajaran.16.1%) pula mengambil masa 2 jam pembelajaran dalam SPKM. 7 orang (10. dengan bantuan dari sistem penyampaian dalam talian saya mampu meningkatkan keupayaan saya dalam pelajaran saya.8 10.63 Masa yang diambil oleh pengguna semasa menggunakan SPKM n 5 48 4 7 5 69 % 7. JADUAL 4.50 SP .2 69.0 20 min 30-50 min 1 jam 2 jam Tidak dinyatakan Jumlah 221 .49 (SP = 0. Saya percaya. JADUAL 4.62 Taburan min dan sisihan piawai bagi kategori Perkhidmatan di ExamBuddy (SPP)dalam penggunaan message board dalam SPP Perkhidmatan di ExamBuddy (SPP) Kemudahan yang disediakan di ExamBuddy banyak membantu saya dalam aktiviti pembelajaran saya.2 100.2 Tumpuan Masa Yang Digunakan Untuk Melayari SPKM Jadual 4.Dengan min 3.2%) masing-masing menggunakan masa 20 minit dan tiada menyatakan masa pembelajarannya dalam pembelajarannya.72 . 48 orang (70%) mengambil masa antara 30 – 50 minit penggunaan dalam pembelajarannya.4.

10 minit (5.8%) tidak menyatakan jumlah masanya. 15 minit ( 10. n = 14). n = 3).0 222 .7%.1 8.8 10.7 20.64 Masa yang diambil untuk memahami objektif pembelajaran n Kurang dari 5 min 3 10 min 4 15 min 7 20 min 6 30 min 14 Lebih 30 min 22 Tidak dinyatakan 13 Jumlah 69 % 4. n = 6). 20 minit (8.3%.3 31. JADUAL 4.8%.1%. n = 4) dan 5 minit (4.3%. Manakala yang lain mengambil masa 30 minit (20. n = 7).3 5. n = 22).9 18. Hampir keseluruhan pengguna mengambil masa lebih dari 30 minit untuk memahami objektif pembelajaran (32%. 13 orang (18.Jadual 4.64 menunjukkan masa yang diambil untuk memahami objektif pembelajaran oleh pengguna semasa menggunakan sistem dalam SPKM. Dapatan ini menunjukkan bahawa pernyataan objektif pembelajaran tidak begitu jelas dan perlu diambilkira 9untuk dimurnikan di masa yang akan datang.8 100.

dan Saya sangat berpuas hati dengan keseluruhan sistem penyampaian dalam SPKM (M = 3.65 menunjukkan taburan min bagi kajian kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin berdasarkan atribut kebolehgunaan oleh Nielsen (2003).17.88).46. SP = 0. Keseluruhan sistem dalam SPKM mudah diingati (M = 3.40.42. Pengalaman pengguna menggunakan SPKM pada keseluruhannya dapat memenuhi keperluan pengguna terhadap rekebentuknya yang mudah dipelajari dan difahami maksudnya (M = 3.0 dapat menghasilkan corak interaksi yang berkesan dalam menghubungkan pengguna dengan kandungan mata pelajaran? 4. SP = 0.4.17 Dapatan Dan Perbincangan Bagi Soalan Kajian 1 Apakah reka bentuk antaramuka yang digunakan dalam prototaip SPKM versi 1.1 Kajian Kebolehgunaan Terhadap Reka bentuk Skrin ( Sistem Penyampaian) Jadual 4. SP = 0.95.86).78) 223 .1-. SP = 0. Keselruhan sistem dalam SPKM tiada ralat (M = 2.86) .4.88).4. keberkesanan keseluruhan sistem dalam SPKM (M = 3. SP = 0.

887. Nilai kesahan Alpha Cronbach bagi komponen kemahiran asas ialah 0.46 SP .86 . Saya sangat berpuas hati dengan keseluruhan sistem penyampaian dalam SPKM N 69 69 69 69 69 Min 3.96 3. Dalam Jadual 4.82).65 Taburan min dan sisihan piawai bagi Atribut Kebolehgunaan (Nielsen .JADUAL 4.89 .60.66 menjelaskan tentang item ”Melalui Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) saya berupaya berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai situasi.18 Kajian Kebolehgunaan Bagi Kemahiran Asas Bahagian ini melaporkan dapatan bagi komponen kemahiran asas dan perkaitannya dengan keputusan skor ujian di SPP dan tumpuan masa yang diambil oleh pengguna di dalam SPKM.42 3.10 2.86 .60 kerana menurut Majid (1990) pekali kesahan yang sering digunakan seharusnya melebihi 0.78 4. Keselruhan sistem dalam SPKM tiada ralat. saya berupaya berfikir secara 224 . Atribut kebolehgunaan – Reka bentuk Skrin Reka bentuk dalam SPKM mudah dipelajari dan difahami maksudnya.40 3.4. Keseluruhan sistem dalam SPKM boleh digunakan dengan berkesan.36. melibatkan pelbagai pihak dengan pelbagai pendapat” menunjukkan skor yang memuaskan (M =3. Item ”Melalui SPKM. 1993) terhadap reka bentuk skrin. Pencapaian pengguna secara khususnya memainkan peranan yang penting bagi mengenalpasti sama ada objektif pembelajaran telah pun dicapai. Nilai alpha cronbach ditetapkan pada tahap 0. SP = .88 . Keseluruhan sistem dalam SPKM mudah diingati.

07 (SP = .38 (SP = .91) dan item ” Melalui SPKM.40 (SP =. 225 .33 (SP = .Item ” Melalui SPKM. Item ” Melalui SPKM saya berupaya menghormati pelbagai pihak dan budaya pula mencatatkan skor min = 3.logik dan kritis dalam menyelesaikan masalah” pula mencatatkan skor min = 3. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam menilai” pula mencatatkan skor min = 3.79).81). Bagi item ”Melalui SPKM. Pada keseluruhannya maklumbalas pengguna terhadap kesemua item dalam komponen kemahiran asas adalah positif dengan melebihi skor min 3.35 (SP = .43 (SP = . saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam memberi sokongan” mencatatkan min = 3.79).80). Dapatan ini menunjukkan bahawa SPKM telah memenuhi kehendak indeks dalam komponen kemahiran. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam menjelaskan kesimpulan” pula mencatatkan skor min = 3.90) manakala item ” Melalui SPKM.0.89).81) dan item "Melalui SPKM saya berupaya membina kewibawaan kendiri” dengan skor min = 3. Item ” Melalui SPKM saya berupaya membina rasa tanggung jawab diri” mencatatkan skor min = 3.80).43 (SP = .30 (SP = .43 (SP = . saya berupaya berinteraksi dengan individu lain dan dalam kumpulan secara integriti dan kesedaran dari individu lain” mencatatkan skor min = 3. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam mengkritik pemikiran orang lain” mencatatkan skor min = 3. Item ” Melalui SPKM.

33 . Min SP 69 3.43 3. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam menilai Melalui SPKM.40 . Melalui SPKM saya berupaya membina rasa tanggung jawab diri Melalui SPKM saya berupaya membina kewibawaan kendiri Melalui SPKM saya berupaya menghormati pelbagai pihak dan budaya.89 69 3. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam menjelaskan kesimpulan Melalui SPKM. N Melalui Sistem Pembelajaran Kelas Maya(SPKM) saya berupaya berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai situasi. saya berupaya berinteraksi dengan individu lain dan dalam kumpulan secara integriti dan kesedaran dari individu lain.91 69 3.80 .82 69 3.80 69 3. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam memberi sokongan.80 .43 .80 69 69 69 69 3.81 226 .81 69 3. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam menyelesaikan masalah Melalui SPKM.36 . Melalui SPKM.90 .07 .JADUAL 4.66 Taburan Min dan sisihan piawai bagi maklumbalas pengguna terhadap item Komponen Kemahiran asas. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam mengkritik pemikiran orang lain Melalui SPKM. Melalui SPKM. melibatkan pelbagai pihak dengan pelbagai pendapat.30 3.38 .35 .43 3.

77.0%(n = 5) mengambil masa 30 – 50 minit tumpuan. 10. dari n = 22 (100. 3.0% (n = 2) masing-masing memberikan tumpuan selama 20 minit dan 2 jam di dalam SPKM.4% (n = 2) masing-masing mengambil masa 2 jam dan tidak menduduki ujian.6% (n = 3) tidak menduduki ujian dan 9.0%).0%). diikuti 20.2% (n = 22) mengambil masa 20 minit dalam SPKM 227 . Dalam kategori D. manakala 7. dari n = 9 (100. 77. 13. dari n = 10 (100.67 menunjukkan taburan keputusan skor ujian di SPP berdasarkan tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM.7% (n =1) hanya mengambil masa 20 minit tumpuan dalam SPKM. 70.0%(n = 1) pula mengambil masa 1 jam tumpuan di dalam SPKM.1%(n = 3) mengambil masa 1 jam tumpuan.4% (n = 19) mengambil masa 30 hingga 50 minit tumpuan di dalam SPKM. Bagi skor ujian kategori B.8%(n = 7) darinya mengambil masa 30-50 minit tumpuan dan 22.3% (n = 17) mengambil masa 30-50 minit tumpuan di dalam SPKM.4. Bagi kategori A pula. Kategori F.0%). dari n = 27 (100. di ikuti dengan 11.4.0%).1 Skor Ujian Di SPP Dengan Tumpuan Masa Yang Digunakan Oleh Pengguna Dalam SPKM Jadual 4. 50.1% (n = 2) memberikan tumpuan selama 2 jam di dalam SPKM.18.

JADUAL 4.67 Taburan Skor Ujian di SPP dengan Tumpuan Masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM Tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM 20 min 30-50 min 1 jam 2 jam Tidak menduduki ujian Jumlah 1 3 4.5% 13.6% 18 81.8% Keputusan Ujian di SPP A (80 keatas) n % B (70-79) n 1 18 3 3 2 % 3.7% 66.7% 11.1% 11.1% 7.4% D (50-59) n 2 5 1 2 % 20.0% 50.0% 10.0% 20.0% 1 100.0% F (39 below) n % 2 22.2% 7 77.8% N/A n %

22

100.0% 27 100.0% 10 100.0% 9

100.0%

1 100.0%

4.4.18.2 Skor Ujian Berdasarkan Bidang Pengguna. Perbincangan sebelum ini dalam Jadual 4.68 menunjukkan bahawa 69

pengguna telah lulus dengan baik dalam ujian yang menunjukkan mereka boleh belajar dengan baik dan faham melalui SPKM. Walaubagaimanapun 10 orang pengguna gagal dalam ujiannya. Keseluruhannya, walaupun topik yang diuji adalah mata pelajaran sains peringkat rendah darjah 4 tetapi hampir semua pengguna boleh belajar, memahami dan melaksanakan pembelajaran dalam talian.

228

JADUAL 4.68 Skor Ujian berdasarkan bidang pengguna A (>80) n % 5 22.7% 3 3 1 1 13.6% 13.6% 4.5% 4.5% 1 1 8 4.5% 36.4% 11 40.7% 1 10.0% 1 11.1% 100.0% 1 100.0% 3.7% B (70-79) n % 5 18.5% 3 7 11.1% 25.9% 7 70.0% D (50-59) N % 2 20.0% F (<39) n % 2 22.2% 2 4 22.2% 44.4% 1 100.0% Tidak duduki ujian n %

Skor / Bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Tiada bidang Pendidikan seni Pengajian Brunei Pendidikan Am Jumlah

22 100.0% 27 100.0% 10 100.0% 9

4.4.18.3 Kesan Bidang Pengguna Dan Tumpuan Masa Oleh Pengguna Kepada Skor Ujian Dalam SPP Jadual 4.69 menunjukkan analisis regresi terhadap bidang pengguna dengan keputusan ujian dalam SPP menunjukkan perkaitan negatif yang kuat ( = -.269, t = -2.283, p < 0.01) dan ia adalah signifikan. Manakala kesan jumlah masa yang digunakan oleh pengguna kepada keputusan ujian menunjukkan perkaitan negatif yang lemah ( = -.170, t = -1.408, p < 0.01) dan adalah signifikan.

229

JADUAL 4.69 Hasil Pekali Regresi terhadap Kesan Bidang Pengguna dan Jumlah Masa yang digunakan dalam SPKM terhadap Keputusan Ujian di SPP.  1 Bidang pengguna – Skor ujian dalam SPP Tumpuan masa pengguna – Skor ujian dalamSPP * p < 0.01 -.269 t -2.283 p .026*

2

-.170

-1.408

.164*

 = Standardized Regression Coefficient

RAJAH 4.1 Rumusan Hasil Pekali Regresi terhadap Kesan Bidang Pengguna dan Jumlah Masa yang digunakan dalam SPKM terhadap Keputusan Ujian di SPP.

Dapatan di atas menjelaskan dua hasil yang penting 1. Bidang pengguna didapati tidak mempengaruhi Hasil Ujian di SPP dengan moderate fit 2. Tumpuan masa juga didapati tidak mempengaruhi keputusan ujian dalam SPP, walaubagaimanapun kecenderungan dalam mempengaruhi keputusan ujian ditunjukkan dalam perkaitan yang lemah.

230

Jadual 4.70 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan antara masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM dan skor ujian dalam SPP. Bagi skor dalam kategori A dari n = 22, 81.8% (n = 18) mengambil masa antara 30-50 minit

penggunaan, 13.6% (n = 3) tiada menyatakan jumlah masanya dan hanya 4.5% (n = 1) mengambil masa 2 jam tumpuan masa. Bagi skor Kategori B dari n = 27, 66.7% (n= 18) menggunakan masa 30-50 minit tumpuan, 11.1%(n = 3) masing-masing mengambil masa 1 dan 2 jam tumpuan masa, 3.7% (n = 1) menggunakan 20 min tumpuan dan 7.4%( n = 2) tiada menyatakan masanya. Kategori D pula, dari n = 10, 50% (n = 5) menggunakan masa antara 30-50 minit tumpuan masa, 20.0% (n = 2) masing-masing menggunakan masa 20 minit dan 2 jam tumpuan masa dan hanya 10.0% (n = 1) mengggunakan masa 1 jam tumpuan masa. Kategori F, dari n = 9, 77.8% (n = 7) menggunakan masa antara 30-50 minit tumpuan masa dan 22.2% (n = 2) menggunakan masa 20 minit tumpuan masa. n = 1 mewakili pengguna yang tidak menduduki ujian menggunakan masa 2 jam tumpuan masa. Dapatan ini pada keseluruhannya menunjukkan sebanyak n = 49 mendapat skor dalam kategori A dan B manakala hanya n = 19 dalam kategori D dan F. Secara khususnya, dapatan ini menjelaskan bahawa masa pembelajaran memainkan penting dalam usaha meningkatkan skor ujian dalam pembelajaran dalam talian, khususnya SPKM.

231

JADUAL 4.70 Taburan kekerapan dan peratusan antara masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM dan skor ujian dalam SPP Tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna 30-50 1 jam 2 jam N/A Jumlah min 18 1 3 22 (81.8%) (4.5%) (13.6%) (100.0%) 18 3 3 2 27 (66.7%) (11.1%) (11.1%) (7.4%) (100.0%) 5 1 2 10 (50.0%) (10.0%) (20.0%) (100.0%) 7 9 (77.8%) (100.0%) 1 (100.0%) 1 (100.0%)

Skor Ujian A (80 keatas) B (70-79) D (50-59) F (39 kebawah) Tidak menduduki ujian n % n % n % n % n %

20 min

1 (3.7%) 2 (20.0%) 2 (22.2%)

4.4.18.4 Kesan Reka bentuk Skrin Terhadap Penglibatan Pengguna Dari Aspek Pembelajaran Di Dalam SPKM Jadual 4.71 menunjukkan bahawa hampir keseluruhan pengguna dari bidang bahasa (n = 10), sains (n = 7), Pengajian Islam (n = 13), Sejarah (n = 1), Tiada bidang (n = 1), Pengajian Brunei ( n = 1) dan Pendidikan Am (n = 15) memerlukan masa antara 30 -50 minit untuk melengkapkan pembelajarannya (sehingga ia menduduki ujian di SPP). Dari n = 5, n=1 dari bidang bahasa dan pendidikan am dan n = 3 dari bidang pengajian islam memerlukan masa 20 minit untuk melengkapkan pembelajarannya, manakala dari n = 4, n=2 dari bidang pengajian islam dan n = 1 masing-masing dari bidang pendidikan seni dan pendidikan am memerlukan masa 1 jam untuk melengkapkan pembelajarannya.

232

Dari n = 7, 2 orang dari bidang bahasa, 4 orang dari bidang pengajian islam dan 1 orang dari bidang pendidikan am memerlukan masa 2 jam untuk melengkapkan pembelajarannya. Hanya terdapat 5 orang, 1 orang dari bidang bahasa, 1 orang dari bidang sains dan 3 orang dari bidang pendidikan am tidak mencatatkan masa pembelajarannya. Dapatan ini menunjukkan bahawa secara keseluruhannya 53 orang pengguna memerlukan masa antara 20 – 50 minit bagi melengkapkan pembelajarannya manakala 21 orang memerlukan masa lebih dari 1 jam untuk melengkapkan pembelajarannya.

JADUAL 4.71 Masa yang diambil oleh pengguna dalam SPKM. Masa yang diambil oleh pengguna dalam SPKM 20 min 30-50 min 1 jam 2 jam N/A % n % n % n % n % 20.0% 10 20.8% 2 28.6% 1 20.0% 7 14.6% 1 20.0% 60.0% 13 27.1% 2 50.0% 4 57.1% 1 2.1% 1 2.1% 1 25.0% 1 2.1% 20.0% 15 31.3% 1 25.0% 1 14.3% 3 60.0% 100.0% 48 100.0% 4 100.0% 7 100.0% 5 100.0%

Bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Tiada bidang Pendidikan seni Pengajian Brunei Pendidikan am Jumlah n 1 3

1 5

4.4.18.5 Rumusan Bagi Soalan Kajian 1 Secara khususnya tinjauan terhadap Sistem Penyampaian dalam Prototaip Versi 1.0 disimpulkan dapat menghasilkan corak interaksi yang berkesan dalam menghubungkan pengguna kepada kandungan mata pelajaran dalam Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) berdasarkan lima perspektif di bawah:

233

1.

Keputusan Ujian Selepas melalui proses Pembelajaran dalam SPKM (Rujuk Jadual 4.55 hlm 276). Hanya 13% (n = 9) gagal dalam ujian, 14.5% (n = 10) memperolehi Kategori D dan A dan B masing-masing dengan 31.9 % (n = 22) dan 39.1% (n = 27)

2.

Bidang Pengguna (Rujuk Jadual 4.56 hlm 277) Pada keseluruhannya taburan markah yang diperolehi oleh pengguna adalah agak sekata, uniknya skor ujian yang diperolehi oleh pengguna jika dilihat dalam Kategori A dan B diperolehi tanpa mengambilkira bidang. Topik yang dilalui oleh pengguna di dalam SPKM ialah mata pelajaran Sains Darjah 6 bagi Topik Food Chain.

3.

Masa Pembelajaran (Rujuk Jadual 4.63 hlm 285) Pada keseluruhannya, kebanyakan pengguna mengambil masa antara 30 – 50 minit tumpuan dalam SPKM. Secara khususnya tumpuan masa didapati secara tidak langsung mempengaruhi keputusan skor ujian sebagaimana dijelaskan pada keputusan skor ujian dalam kategori A dan B.

4.

Komponen Kemahiran Asas (Rujuk Jadual 4.66 hlm 289) Pada kseluruhannya maklumbalas pengguna terhadap kesemua item dalam komponen kemahiran asas adalah positif dengan melebihi skor min 3.0. Dapatan ini menunjukkan bahawa SPKM telah memenuhi kehendak indeks dalam komponen kemahiran.

234

5.

Kesan Bidang Pengguna dan Jumlah Masa yang digunakan dalam SPKM terhadap Keputusan Ujian di SPP (Rujuk Jadual 4.69 hlm 293). Pencapaian pengguna didapati tidak disebabkan oleh bidang pengguna dan waktu pembelajaran, walaubagaimana pun kecenderungan terhadap kesan masa didapati serba sedikit mempengaruhi keputusan ujian pengguna dalam SPP.

4.4.18.6 Kesimpulan Secara khususnya pada keseluruhannya reka bentuk antaramuka bagi prototaip versi 1.0 yang digunakan oleh pengguna berupaya menghubungkan pengguna dengan kandungan mata pelajaran berdasarkan keperluan di bawah: 1. Corak interaksi yang dihasilkan memenuhi keperluan pengguna tanpa mengenal bidang masing-masing. 2. Kebanyakan pengguna mengambil masa antara 30-50 minit meneroka keseluruhan sistem antaramuka semasa sesi pembelajaran yang mana masa pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh SPKM ialah 40 minit. 3. Sistem reka bentuk antaramuka pada keseluruhannya berupaya menjelas dan memenuhi keperluan pengguna dari segi kemahiran asas. 4. Melalui sistem reka bentuk antaramuka di SPKM pengguna boleh dikatakan mampu mencapai objektif pembelajaran kerana terdapat

kecenderungan terhadap kesan masa yang serba sedikit mempenagruhi keputusan ujian pengguna dalam SPP.

235

4.4.18.7 Dapatan Dan Perbincangan Bagi Soalan Kajian 2 Adakah proses task analysis dapat menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan berdasarkan kriteria SCORM?

Kepatuhan Terhadap Kriteria SCORM (Reusable, Accessibility, Interoperability, And Durability (RAID) Jadual 4.71 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi komponen Guna Semula berdasarkan kriteria SCORM. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua komponen Guna Semula adalah 3.60, 3.50, 3.40, 3.26 dan 2.91 (SP = 0.73,0.83, 0.85, 0.91 and 0.98). Keseluruhannya skor min bagi setiap item dalam komponen ini melebihi 2.5 menjelaskan bahawa kesemua pengguna berpuas hati dengan kandungan yang mampu diguna semula dari konteks penggunaan, situasi pembelajaran dan objektif pembelajaran, perkaitannya dengan disiplin pengetahuan yang lain dan boleh berdiri dengan sendiri. Dapatan ini menunjukkan bahawa pengguna berpuas hati dengan kesemua komponen dalam komponen guna semula.

236

JADUAL 4.72 Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen guna semula Komponen Guna Semula N Kandungan dalam topik ini sesuai digunakan dalam pelbagai situasi masa dan tempat (contohnya di 69 sekolah, dirumah, di kafe siber) Kandungan dalam topik ini sesuai digunakan dalam pelbagai situasi pembelajaran (contohnya: 69 pembelajaran kendiri atau kolaboratif) Objektif pembelajaran dalam topik di laman web ini boleh disesuaikan dengan topik dalam mata pelajaran lain. Kandungan dalam topik di laman ini sesuai digunakan dalam mata pelajaran lain (contohnya: topik sains sesuai digunakan dalam mata pelajaran goegrafi, bahasa melayu dan lain-lain) Kandungan dalam VLS boleh berdiri dengan sendiri tanpa mengharapkan sokongan dari sumber lain. 69 Min 3.60 SP .73

3.48

.83

3.41

.85

69

3.26

.92

69

2.91

.92

Jadual 4.73 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi komponen kemudahan akses. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua komponen Guna Semula adalah 3.34, 3.40, 3.07, 3.12, 3.43, 3.50 dan 3.33 (SP = 0.80 , 0.81, 0. 88, 0. 87, 0.78, 0 .76, 0.92 and 0.88). Keseluruhannya skor min bagi setiap item dalam komponen ini melebihi 3.0 menjelaskan bahawa kesemua pengguna berpuas hati dengan komponen kemudahan akses.

237

JADUAL 4.73 Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen kemudahan akses N 69 Min 3.35 SP .80

Bahan-bahan dilaman web ini mudah diakses Kemudahan pembelajaran seperti di bawah mudah diakses dan diperolehi: a. Kemudahan carian b.Repositori kandungan c. Interaksi d. Perbincangan dalam talian e. Sistem Pengurusan Pembelajan (LMS) seperti ExamBuddy. f. Muat-turun Kemudahan akses bersesuai dengan keperluan latihan dalam organisasi awda (contohnya di sekolah, kolej dan universiti).

69 69 69 69 69

3.41 3.07 3.12 3.43 3.50

.81 .88 .87 .78 .76

69 69

3.06 3.33

.92 .89

Jadual 4.74 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi komponen interoperasi. Berdasarkan susunan, min (dengan sisihan piawai dalam kurungan) bagi komponen ini adalah 3.33 , 2.89 , 2.76 (SP = 0.92, 0.91 dan 1.00). Skor min bagi kesemua item dalam komponen inter-operasi menunjukkan bahawa pengguna berpuas hati dengan kesemua item dari segi keserasian sumber dan masa muat-turun. Walaupun kesemua item dalam komponen memperolehi skor min melebihi 2.5, perbezaan min di antaranya perlu diambilkira. Ia menunjukkan bahawa setiap item itu lebih berkesan di antara yang lain. Contohnya, perbezaan nilai min terbesar (M = 3.49, SP = .75) dengan nilai min terkecil (M = 3.06, SP = .92) menunjukkan bahawa

238

Sumber disini merujuk pada Objek Pembelajaran yang dirangkaikan dari SPKM.89.13 . Linux.01 (SP = 0. Unix dan sebagainya) Bahan-bahan dilaman ini mengambil masa yang singkat untuk dimuat turun (download) N 69 min 3. item dalam komponen ini menunjukkan skor yang agak rendah khususnya pada item berkaitan format kandungan dan masa muat-turun. JADUAL 4.75 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi komponen interoperasi. Namun demikian berbanding dengan komponen yang lain.95 dan 0. Berdasarkan susunan. Format kandungan serasi dengan sistem anda dan boleh digunakan dalam semua landasan (Windows. Skor min bagi kesemua item dalam komponen ketahanan menunjukkan bahawa pengguna berpuas hati dengan kesemua item dari segi kemampuan penerimaan perisian yang telah dipertingkatkan. 0.93).74 Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen inter-operasi Komponen Interoperable Bahan-bahan yang dimuat turun (download) boleh digunakan dalam sistem komputer anda. 3. 239 .33 SP .12 .90 .92 69 2.72 1. Dapatan menunjukkan bahawa kandungan mampu memenuhi keperluan komponen inter-operasi kecuali dua item yang akhir.91 69 2.0 Jadual 4. format bahan dan perkakasan yang dipertingkatkan. 3.kemudahan dalam Sistem Pengurusan Pembelajaran lebih berkesan dari repositori kandungan dari segi kemudahan akses dan perolehan maklumat (retrieval). min (dengan sisihan piawai dalam kurungan) bagi komponen ini adalah 3.

95 Bahan-bahan dari kandungan boleh digunakan dalam sistem awda yang dipertingkatkan (upgrade) dari segi perkakasan.13 . Selaras dengan saranan dalam Model Carroll 240 . N Min SP 69 3.89 Bahan-bahan dari kandungan dilaman web boleh digunakan oleh komputer saya dengan berkesan tanpa menukar formatnya. Hasrat bagi mencapai keperluan pengguna berdasarkan SCORM pada keseluruhannya boleh dijelaskan melalui penglibatannya secara langsung dengan reka bentuk antaramuka di SPKM.12 . 69 3. Dua pembolehubah yang digunakan oleh pengguna ialah jumlah masa yang digunakan oleh pengguna dalam pengajaran dan pembelajaran dan masa yang digunakan bagi mencapai objektif pembelajaran.75 Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen ketahanan Ketahanan Bahan-bahan dari kandungan boleh digunakan dalam sistem awda yang dipertingkatkan (upgrade) dari segi perisian. 69 3.JADUAL 4.8 Perhubungan Antara Jumlah Masa Yang Digunakan Oleh Pengguna Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dengan Masa Yang Digunakan Bagi Menjelaskan Objektif Pembelajaran.01 . Faktor masa memainkan peranan yang penting dalam membantu pengguna mencapai objektif pembelajarannya.4.18.93 4.

Jadual 4.76 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan bagi menjelaskan tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM dengan Masa yang diambil untuk menjelaskan objektif pembelajaran dalam SPKM. pertama. 1986. 20 dan lebih dari 30 minit untuk memahami objektif pembelajaran. Saranan ini di rumuskan sebagaimana di bawah: Rajah 4. Bagi penggunaan masa dalam SPKM antara 30-50 minit pula. 1986:76) yang menjelaskan bahawa masa yang digunakan didasarkan kepada dua pembolehubah.. London: Kogan Page Copyright 1986 oleh Kogan Page Ltd.(dijelaskan oleh Ritchey. The Theoritical and Conceptual Bases of Instructional Design (hlm. R. dari 48 orang. taburannya adalah 1 orang ( < dari 5 minit). 4 orang (15 minit).2 Model Carroll (1963).. 5 orang (20 minit) dan 17 orang mengambil masa lebih dari 30 minit untuk memahami objektif pembelajaran. 3 orang (10 minit). Nota: Dari Carroll Model (1963). 2 orang mengambil masa 15 minit untuk memahami objektif pembelajaran dan satu orang setiap satunya mengambil masa 10. peluang untuk belajar yang mana masa yang diberikan kepada pelajar untuk belajar dan kedua. 241 . oleh Richey. 76). kesediaan pelajar menggunakannya masanya untuk belajar. Bagi penggunaan masa dalam SPKM sebanyak 20 minit keseluruhannya dari 5 orang.

0% 2 3 28.0% 7 100.0% 5 Secara keseluruhannya.0% n 1 jam % n 2 2 jam % 28.0% 20.0% 1 25.4% 20.3% 8.1% 6.76 Taburan peratusan dan kekerapan antara tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM dengan Masa yang diambil untuk menjelaskan objektif pembelajaran Masa diambil untuk memahami objektif pembelajaran < 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min > 30 min Tidak dinyatakan Jumlah 1 20.9% 5 100. Jika dilihat pada masa yang diambil untuk 242 . 3 orang mengambil masa lebih dari 30 minit dan 2 orang masing-masing mengambil masa kurang dari 5 minit dan 30 minit untuk memahami objektif pembelajaran. dari 4 orang.3% 10. dari 7 orang.6% 42.8% 35.7% 2 1 50.0% 4 100. didapati 48 orang pengguna yang menggunakan masa antara 30 – 50 minit dalam SPKM.0% 100.0% 25.6% Tidak dinyatakan n % 5 100. hampir suku (35%) dari pengguna boleh dikatakan sukar memahami objektif pembelajaran.0% 3 4 5 10 17 8 % 2. 2 orang (30 minit) dan 1 orang masingmasing mengambil masa 15 minit dan lebih dari 30 minit untuk memahami objektif pembelajaran.0% Masa yang digunakan dalam SPKM 20 min n % 30-50 min n 1 1 2 1 20. JADUAL 4.Penggunaan masa 1 jam.4% 16.0% 40. Bagi penggunaan masa 2 jam.0% 48 100.

Seseorang pereka bentuk perlu mempertimbangkan tiga perkara yang akan memburukkan keadaan jika kita mengabaikannya: a. dan Kajian kebolehgunaan Kepatuhan terhadap SCORM (RAID) menjelaskan dua hasil penting: 1. p <0. Sistem SPKM mampu mematuhi komponen SCORM (RAID) berdasarkan maklumbalas pengguna yang menunjukkan bahawa proses analisis tugasan (task analysis) berdasarkan susunan SCORM (SCORM sequencing) telah memberikan kesan yang positif terhadap pencapaian pengguna.memahami objektif pembelajaran. Kajian kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin.05).42. 4. masa 30 minit (14 orang) dan lebih dari 22 orang pengguna yang mengambil masa 30 minit dalam SPKM itu bolehlah dikatakan menghadapi kesukaran untuk menjelaskan objektif pembelajaran dalam tempoh 20 min ke bawah.18.9 Rumusan Bagi Soalan Kajian 2 Dapatan dari analisis diskriptif terhadap komponen kemahiran asas . Sistem SPKM perlu mempertimbangkan keperluan sistem yang dimiliki oleh pengguna seperti platform (Windows. 243 . Situasi ini menunjukkan bahawa Jumlah masa yang digunakan oleh pengguna dalam pengajaran dan Masa yang digunakan bagi menjelaskan objektif pembelajaran mempunyai perkaitan yang rapat. Analisis korelasi (Cramer‟s V ) menunjukkan perhubungan yang signifikan antara kedua-dua item ini (V = 0. Linux dan sebagainya) dan jenis akses internet. 2.4.

Ciri-ciri reka bentuk skrin Ciri-ciri reka bentuk skrin yang mesra pengguna telah menjadikan sistem penyampaian berfungsi dengan berkesan. Peruntukan masa pembelajaran yang mencukupi oleh pengguna perlu diberi pertimbangan oleh pembangun dalam menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan dan mesra pengguna bagi mencapai objektif pembelajarannya seterusnya mencapai skor ujian yang baik. Sistem tab dan skrol yang terdapat pada Learning Control Panel diadapati berupaya membantu pengguna dalam meneroka keseluruhan sistem dalam sesi pembelajarannya. 3.net. c. Struktur topik pula perlu disingkatkan bagi memendekkan masa tindakan pengguna dalam melaksanakan pembelajarannya dalam SPKM Reka bentuk skrin yang berfungsi sebagai sistem penyampaian dalam SPKM telah didapati berupaya menghubungkan pengguna kepada kandungan dengan berkesan berdasarkan kriteria di bawah: 1. Dari segi reka bentuk paparan ini pada keseluruhannya dikompil 244 . Objek Pembelajaran yang dikompil. Saiz imej dalam sistem SPKM perlu di kecilkan bagi mempercepatkan masa muat-turun. Lampiran 6 menunjukkan paparan Learning Control Panel dalam SPKM di Classnetwork.b. Reka bentuk terhadap panel kerja yang kurang ralat dapat membantu pengguna dalam meneroka keseluruhan sistem dengan lancar. walaupun bergantung antara satu sama lain tetapi ia perlu boleh berdiri dengan sendiri. 4.

Dix et al. (Rujuk Lampiran 6) 2. Dua komponen elemen reka bentuk bagi tujuan navigasi ialah tab dan skrol. Pencapaian Pengguna Pencapaian pengguna yang diukur berdasarkan skor ujian dalam SPP menunjukkan pengguna telah mendapat skor yang baik.menggunakan Macromedia Flash Versi 9. namun mereka masih memerlukan masa pembelajaran yang lebih untuk meneroka keseluruhan sistem dalam SPKM baginya mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan. 3. Masa pembelajaran Pengguna perlu diberikan masa melebihi 20 minit baginya mencapai tujuan untuk meneroka keseluruhan sistem dalam SPKM bagi mencapai objektif pembelajarannya. (2004:125) mendefinisikan tugasan (task) sebagai operasi untuk memanipulasi sesebuah konsep dalam sesuatu 245 . 4. Walaupun pengguna telah memberikan maklumbalas yang baik terhadap pembolehubah dalam Atribut Kebolehgunaan.0 bagi membina sistem interaktifnya. Tugasan pengguna (user task) dan matlamatnya Dapatan yang menunjukkan bahawa reka bentuk skrin tidak mempunyai pengaruh kepada pengguna dari segi tumpuan masanya menjelaskan bahawa pengguna secara khususnya memahami kehendak paparan.

Pengguna pula telah berjaya melaksanakan tugasan (task) selanjutnya mencapai matlamatnya. 246 .0) (Rujuk Jadual 4.74 Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen interoperasi) menjelaskan bahawa kadar masa muat turun bahan yang telah menjejaskan masa pengguna meneroka keseluruhan antaramuka.76 Taburan peratusan dan kekerapan antara tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM dengan Masa yang diambil untuk menjelaskan objektif pembelajaran).P=1. Dari segi pencapaian objektif pembelajaran lebih dari 22 orang pengguna yang mengambil masa 30 minit dalam SPKM itu bolehlah dikatakan menghadapi kesukaran untuk menjelaskan objektif pembelajaran dalam tempoh 20 minit ke bawah (rujuk Jadual 4. dan matlamat (goal) pula didefinisikan sebagai hasil yang telah dicapai dari tugasan (task) yang telah dilaksanakan. Namun dari segi kepuasan pengguna pula. beberapa gangguan didapati tidak memberikan kepuasan kepada pengguna.72 S. 5. Ciri-ciri reka bentuk antaramuka berdasarkan atribut kebolehgunaan Berdasarkan kajian kebolehgunaan bagi atribut kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin menjelaskan bahawa ciri-ciri antaramuka yang mudah dipelajari dan diingati segala tugasan pengguna (user task) nya telah memberikan kesan terhadap skor ujian pengguna.domain. Situasi ini disebabkan oleh bahan-bahan dilaman ini mengambil masa yang singkat untuk dimuat turun (download) (min 2.

Berdasarkan dapatan dari kajian kebolehgunaan dalam pembangunan fasa 2.19 Dapatan Dan Perbincangan Bagi Soalan Kajian 3 Adakah prototaip antaramuka versi 1. 4.90. SP = 1. 247 .4.4. berdasarkan maklumbalas pengguna terhadap kesemua item dalam kriteria SCORM menunjukkan bahawa corak penyampaian yang terhasil dari hasil analisis tugasan ( task analysis) telah mematuhi kesemua kehendak SCORM dalam komponen gunasemula.4.4. 4.74 dan 4.2 Kelemahan dalam SCORM Komponen inter-operasi (interoperability) (rujuk Jadual 4.91) dan masa muat turun (M =2.19.1 dapat memenuhi keperluan atribut kebolehgunaan dan kriteria SCORM? 4. Walaupun minnya boleh diterima sebagai agak baik namun jika dibandingkan dengan min dari komponen lain yang melebihi 3.72. SP = .19.0 maka komponen ini boleh dianggap sebagai antara kelemahan yang perlu dibaiki.1 Kajian Kebolehgunaan kepatuhan terhadap SCORM (RAID) Dapatan ini menjelaskan kemampuan pelaksanaan analisis tugasan (task analysis) yang dilaksanakan berdasarkan kriteria SCORM.73.74 . JADUAL 4. 4.00).Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen inter-operasi) yang menunjukkan skor min yang agak rendah dari lain-lain komponen berkaitan format kandungan (M =2. keupayaan akses dan ketahanan.75 dalam bahagian sebelum ini.77.

40 69 3.19.77 Taburan min dan sisihan piawai bagi Atribut Kebolehgunaan (Nielsen.4. JADUAL 4. Di dalamnya pengguna berpeluang untuk berbincang.4 Sistem Pengurusan Pembelajaran Kemudahan dalam SPP yang memberikan kesan pada sistem penyampaian secara khususnya ialah message board. Keseluruhan sistem dalam SPKM mudah diingati.3 Kelebihan Sistem Penyampaian dalam SPKM Reka bentuk skrin dalam arkitektur pembelajaran (rujuk Lampiran 3) merupakan nadi utama dalam menyampaikan kandungan kepada pengguna. 2003) terhadap reka bentuk skrin.86 .77 menjelaskan bahawa ia mampu memenuhi hampir kesemua keperluan pengguna.89 .86 . selanjutnya mengembangkan idea berkaitan topik yang dipelajarinya.4.10 69 2.46 . Keselruhan sistem dalam SPKM tiada ralat. Atribut kebolehgunaan – Reka bentuk Skrin Reka bentuk dalam SPKM mudah dipelajari dan difahami maksudnya. Pelaksanaan kajian kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin yang terdapat dalam SPKM dalam pembangunan fasa 2. Saya sangat berpuas hati dengan keseluruhan sistem penyampaian dalam SPKM Item N Min SP UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 69 3.42 69 3.4.19. Dapatan 248 . Keseluruhan sistem dalam SPKM boleh digunakan dengan berkesan. Berdasarkan taburan min dan sisihan piawai dalam Jadual 4.88 .96 69 3. Dari segi kaedah penyampaian message board memberikan kesan yang berbeza.78 4.

JADUAL 4.24) digunakan bagi menjelaskan ciri-ciri reka bentuk antaramuka dalam prototaip versi beta.79 menunjukkan hasil tanda aras terhadap tiga portal pendidikan di Malaysia yang digunakan sebagai landasan untuk mereka bentuk keseluruhan sistem antaramuka dalam prototaip versi beta. Secara khususnya dua jadual matrik (Rujuk Jadual 4.78 Matrik Yang merupakan petunjuk Spesifikasi A berdasarkan prioriti H1 H2.Sistem komputer dan arkitektur antaramuka C1-Peranti C2-Teknik C3-Genre input dan dialog dialog output        Prioriti 2  C4-Grafik komputer    Prioriti 3 C5Arkitektur dialog    SchoolNet CikguNet Portal Pendidikan  Utusan Petunjuk: Prioriti 1 Jadual 4.23 dan 4. Pemprosesan komunikasi Ergonomik maklumat dan interaksi oleh manusia          Prioriti 2 Prioriti 3 Portal Pendidikan Utusan CikguNet SchoolNet Petunjuk: Prioriti 1 JADUAL 4. Jika maklumbalas pengguna terhadap kesemua sistem antaramuka dalam prototaip versi beta (Kajian kebolehgunaan (Ku.1)) yang didasarkan pada Atribut Kebolehgunaan.79 C . maka 249 . Bahasa.berikutnya melaporkan kesan message board yang disampaikan tidak melalui SPKM (kajian kebolehgunaan dalam Fasa 1) dan kesan message board melalui SPKM (kajian kebolehgunaan dalam Fasa 2).78 dan 4. H3.

UA3 (M=3. Pengguna yang menggunakan SPKM bagi mata pelajaran sains dilihat sebagai boleh menguasai objektif pembelajaran dengan baik lantaran dari pencapaiannya dalam ujian dalam SPP namun ia memerlukan lebih banyak masa pembelajaran memandangkan hampir untuk keseluruhannya mengambil masa melebihi 30 minit (rujuk Jadual 4. Tanpa mengambilkira bidang pengguna.1) menunjukkan maklumbalas yang positif dari pengguna terhadap item UA1 (M=3. SP=.10. 3 masing-masing memperolehi A dan B dan bidang bahasa pula 5 orang masing-masing memperolehi A dan B.19.96. SP=.78) .sistem antaramuka yang menjadi nadi kepada sistem penyampaian dianggap telah memenuhi keperluan pengguna. SP=.86). UA4 (M=2.80. bagi pengguna dari bidang pengajian islam 3 dan 7 orang masing-masing memperolehi ujian dalam kategori A dan B. SP=. Taburan skor ini menunjukkan secara khususnya bahawa walaupun pengguna itu dari bidang sains ia tidak semestinya 250 .46.88). Jadual 4.40. SP=.5 Pencapaian pengguna berdasarkan skor ujian dalam SPP Sistem penyampaian melalui reka bentuk antaramuka juga memberikan kesan terhadap keputusan ujian yang diduduki oleh pengguna selepas melalui proses pembelajaranya dalam SPKM.42. contohnya. jika dibandingkan pengguna dari bidang sains.80 pula menunjukkan dapatan dari Kajian Kebolehgunaan terhadap sistem penyampaian dalam Fasa 2 (Ku. 4.4.76) memahami objektif pembelajaran. Secara khususnya sistem penyampaian yang dibina berlandaskan kriteria yang diperuntukkan dalam proses tanda aras telah memenuhi keperluan pengguna. Dalam Jadual 4.86). UA2 (M=3.89) dan UA5 (M=3. skor yang dicapai oleh pengguna didapati mempunyai taburan skor yang sekata.

6%) 1 (4.0%) F(< 39) 2 (22. 251 .0% 1.9%) 1 (1.0%) 1 (3.5%) 3 (11.1% 14.4%) Jumlah 7 (70.6%) 3 (13.0%) (100.4%) 11 (40.4%) 21 (30. Keputusan Ujian di SPP Bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Tiada bidang Pendidikan Seni Pengajian Brunei Pendidikan Am Jumlah % dari Jumlah n % n % n % n % n % n % n % n % A(>80) 5 (22. 2) Kajian Kebolehgunaan terhadap SPP.5%) 8 (36.0%) (31.7%) 1 (4.5%) B(70-79) D(50-59) 5 (18.4%) 1 (1.3%) 8 (11.0%) 1 (11.0%) (100.4% 100.0% 31. 3) Skor Ujian dalam SPP dan 4) Kepatuhan terhadap SCORM telah menunjukkan hasil yang positif.5%) 1 (4.80 Taburan Skor Ujian di dalam SPP berdasarkan bidang pengguna.4%) 1 (1.1%) 7 (25.7%) 3 (13.0% Dapatan dari ketiga-tiga komponen 1) Atribut Kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin.7%) 1 (10.0%) (100.5% 13.1%) n 22 27 10 9 1 69 % (100.6%) 1 22 (100.0%) (100.9%) 2 (20.boleh memperolehi skor yang baik.2%) 2 (22.2%) 4 (44.0%) 100.9% 39.4%) N/A 14 (20. JADUAL 4.4%) 1 (1.

Kajian ini telah menjelaskan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan bagi pembangunan sesebuah projek bagi menghasilkan sesebuah produk reka bentuk sistem pengajaran berasaskan web. 2. 1.BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 PENDAHULUAN Bab ini membincangkan tentang rumusan.1 Perbincangan Keperluan pengguna perlu diambilkira bagi menjamin kelancaran proses pembangunan dan kualiti produk. Profil pengguna yang terhasil dari proses tanda aras telah banyak membantu penyelidik dalam membuat sintesis terhadap penghasilan sebuah produk yang baru yang dirujuk sebagai Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) diantara pengajaran yang diperolehi dari pelaksanaan tanda aras ialah: 252 . Kaedah tanda aras ini seharusnya bersesuaian dengan objektifnya. cadangan dan refleksi penyelidik terhadap hasil dapatan berdasarkan pernyataan masalah yang dibincangkan dalam Bab 1 dan keperluan kerangka konseptual kajian yang dirancangkan dalam bab 3 5.1 ANALISIS 5. Dalam kes kajian ini tanda aras dilaksanakan bagi mengenalpasti pengamal terbaik dari tiga laman web portal pendidikan berdasarkan maklumbalas pengguna.1.

b. 253 . Masalah kekeliruan pengguna lantaran dari kesan sistem navigasi yang luas tanpa arah yang jelas boleh dikurangkan dengan sistem penyampaian yang lebih bersepadu. Melalui petunjuk-petunjuk yang dirujuk sebagai Prioriti 1. penyelidik mampu memanipulasi maklumat dalam petunjuk berkenaan bagi membuat inovasi terhadap penghasilan sebuah produk reka bentuk sistem pengajaran berasaskan web melalui nilai tambah dan membuat keputusan bagi mereka bentuk sistem penyampaian bagi SPKM yang mampu memenuhi keperluan pengguna. Rujukan Jadual Matrik (Rujuk Jadual 4. Sistem penyampaian melalui reka bentuk antaramuka yang disepadukan dengan objektif pembelajaran dan SPP menjadikan pengguna lebih terarah dan fokus pada kandungan.16 hlm. c.a. Berlandaskan kriteria ini penyelidik beroleh cukup maklumat untuk menghasilkan sistem reka bentuk antaramuka yang baik yang mampu memenuhi keperluan teori dan kehendak pengguna. 237) yang menyenaraikan pengamal terbaik yang mampu memenuhi keperluan Interaksi Manusia Komputer (Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction)) berdasarkan maklumbalas pengguna. Penggubalan petunjuk-petunjuk penting bagi rujukan untuk penghasilan spesifikasi awal yang dirujuk sebagai Spesifikasi A dalam kajian ini. 2 dan 3.

5. 2. pembangun Sistem Pembelajaran Kelas Maya dan Perancang Kurikulum secara amnya penggubal dasar: 1. 254 . Spesifikasi sesebuah produk berasaskan web secara asasnya perlu dibina berlandaskan pandangan pengguna terhadap pengedaran bahan secara dalam talian sedia ada bagi mewujudkan petunjuk-petunjuk penting kepada seseorang pembangun menghasilkan spesifikasi yang lebih efektif. 4.2 Cadangan Berlandaskan rumusan di atas berikut adalah cadangan-cadangan yang boleh dijadikan panduan berguna secara khususnya pada pendidik. pereka bentuk pengajaran. Ketidakcukupan bahan pengajaran yang boleh memenuhi keperluan pelajar berdasarkan kuikulum setempat boleh dibina dengan mudah melalui kompilasi bahan yang diperolehi di internet seperti Objek Pembelajaran dan asetnya.1. Penggunalah yang menentukan ciri-ciri spesifikasi sesebuah sistem penyampaian. Pembangunan sesebuah sistem pembelajaran khususnya berasaskan web yang tertumpu kepada penyampaian secara maya perlu mengambilkira keperluan pengguna melalui peruntukan yang telah disarankan dalam inventori antaramuka manusia komputer (HCI) 3. Pengguna adalah kunci kepada permulaan pembangunan (project kick-off) sesebuah produk reka bentuk sistem pengajaran berasaskan laman web.

Repositori kandungan bercirikan tempatan yang dibina berdasarkan keperluan pengguna telah dimantapkan lagi dengan kemudahan antaramuka yang boleh memandu pengguna dalam melaksanakan aktiviti pembelajarannya. Interaktiviti antara pengguna dengan kandungan yang merupakan satu masalah dalam sistem penyampaian telah mampu dikurangkan melalui kemudahan antaramuka bersepadu.1 Rumusan Dapatan tanda aras merupakan maklumat yang amat berguna bagi penyelidik mereka bentuk spesifikasi yang mampu memenuhi keperluan pengguna berdasarkan teori Interaksi Manusia Komputer.2. RMK 9.2 SPESIFIKASI B DAN PROTOTAIP SPKM 5.5. Kesemua fungsi elemen reka bentuk antaramuka di kompil bersama objektif pembelajaran dan dirangkaikan pula ke aset luaran yang relevan dengan objektif pembelajaran.3 Rumusan Kejayaan Sistem Penyampaian dalam Prototaip SPKM ini menjadi lebih mudah dicapai memandangkan kemudahan infrastruktur yang dibekalkan oleh kerajaan sebagaimana yang dirancang dalam RMK 8. Projek Sekolah Bestari dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang mantap. 255 .1. Pembinaan prototaip SPKM menjadi lebih mudah melalui spesifikasi yang bukan sahaja mampu menghubungkan pengguna kepada kandungan tetapi juga menghasilkan hasil pembelajaran yang terbaik melalui pencapaian objektif pembelajaran. 5.

kita seharusnya belajar dari reka bentuk yang dihasilkan oleh orang lain agar kita boleh mempelajarinya dari pihak yang berkaitan. Melalui pengamal terbaik (best practice). adalah dicadangkan. Tidak semua kekurangan yang ada di portal yang dinilai itu boleh dianggap lemah dan tidak boleh dipakai. Berlandaskan Prioriti 1. Corak interaksi antara pengguna dengan kandungan. 5. Pereka bentuk yang terbaik belajar dari reka bentuk orang lain dan mengenalpasti kelemahan reka bentuk dari dirinya. 256 . 2.Dalam kajian ini spesifikasi dilapor dalam bentuk matriks berdasarkan prioriti.2 Cadangan Berlandaskan rumusan di atas.2. seseorang pembangun mampu mengenalpasti dua ciri penting yang perlu dalam menghasilkan sistem penyampaian yang baik. Lauesen (2005c:181) berpendapat dalam penghasilan sesuatu produk kita tidak perlu hanya mencipta. Pembangunan prototaip sistem pembelajaran kelas maya (SPKM) seharusnya dibangunkan berlandaskan pengajaran yang diperolehi dari produk terdahulu (tiga portal pendidikan yang dinilai). dan 3 seserorang pembangun tidak akan ada perasaan berat sebelah (bias) dan ia hanyalah sebagai memberi petunjuk yang menjadi keutamaan bagi penyelidik mereka bentuk dan menggubal spesifikasi bekaitan. 1. Ciri-ciri reka bentuk antaramuka dan. a. kadangkala ada juga elemen atau komponen yang boleh digunapakai. b.

Kemahiran menganalisis bidang-bidang lain yang penting berkaitan produk reka bentuk sistem pengajaran berasaskan web adalah penting dalam 257 . dan guru sebelum memulakan pembangunan melalui aktiviti mengutip data dalam pelaksanaan tanda aras.3 Pembangunan 5. Arkitektur laman web dan arkitektur pembelajaran boleh dijadikan templet bagi kegunaan guru untuk menghasilkan produk pembelajaran yang disampaikan secara maya.3. 4.1 Rumusan Dari aspek pembangunan kajian ini pengajaran yang diperolehi dari dua fasa pembangunan ialah: 1. Kepentingan perancangan melalui proses reka bentuk pengajaran yang sistematik di sokong oleh bidang-bidang lain seperti reka bentuk antaramuka (salah satu cabang dalam bidang Interaksi manusia Komputer) dan kajian kebolehgunaan boleh membantu seseorang pembangun atau guru menghasilkan arkitektur pembelajaran yang berkesan.2.2. Kepentingan keperluan kumpulan sasaran perlu menjadi perhatian utama kepada pembangun. kurikulum dan silibus setempat. 3. perancang kurikulum. 5.2. Perihal ini juga merujuk kepada kesesuaian komponen arkitektur pembelajaran itu dengan pengguna.

Kaedah pengendalian susunan kandungan melalui teknik SCORM yang merupakan teknik yang digunakan dalam analisis tugasan (task analysis) ii. Penggunaan Objek Pembelajaran (Learning Object) sebagai sumber yang penting berkaitan sesebuah topik yang dipilih dalam teknik penyusunan kandungan melalui teknik SCORM (SCORM sequencing technique) 2. Kemahiran dalam pengurusan projek dalam kajian ini tidak hanya terhad pada perancangan dan pendokumentasian proses kerja tetapi juga pada kemahiran membina prototaip itu sendiri. Reka bentuk pengajaran yang menjelaskan struktur kerja secara menyeluruh dan mengambilkira aspek nilai tambah dalam pemilihan teknik analisis tugasan di bawah: i. Selaras dengan itu kemahiran 258 . Bidang-bidang yang telah dialami oleh penyelidik dalam proses pembangunan SPKM ini ialah: a.menghasilkan struktur kerja (Work Breakdown Structure) yang boleh menentukan hala tuju sesebuah projek selanjutnya memenuhi segala keperluan projek berdasarkan objektif setiap tugasan dalam struktur kerja. Kaedah Tanda aras dalam pelaksanaan Analisis Keperluan b. Bidang Interaksi-Manusia Komputer dalam penggubalan instrumen tanda aras c.

(1994:56). membangun dan menilai spesifikasi pembelajaran dalam sistem pembelajaran kelas maya. bahawa ”refleksi kendiri adalah pengetahuan sedia ada yang boleh mengekalkan dan menguatkan pertumbuhan bidang reka bentuk pengajaran” (sebagaimana yang dibincangkan dalam perkara 1. 259 . al. reka bentuk pengajaran digunakan dalam merancang. 4.perancangan yang tidak disertai dengan kemahiran aplikasi perisian akan membawa kepada ketidak fahaman pembangun terhadap struktur kerja secara menyeluruh. Saranan Edmonds et. Kemahiran membuat unjuran berdasarkan data memerlukan daya tanggapan yang tinggi dan mengambil masa bergantung pada sejarah projek itu sendiri melalui struktur kerjanya. Tidak semua struktur kerja boleh dilaksanakan dengan licin dan berkesan kerana faktor masa dan pengetahuan. Seseorang pembangun tidak mungkin akan dapat menjelaskan ciriciri reka bentuk tanpa menjelaskan konvension yang telah dijelaskan dalam sesebuah perisian. Pengalaman dalam melalui keseluruhan proses pembangunan ini boleh menjadi sebahagian dari pengetahuan sedia ada untuk kajian lanjutan.4). Teori yang sedia ada diterjemahkan dalam bentuk proses bagi menjelas dan menyenaraikan segala tugasan dalam pembangunan fasa 1 dan 2.3. Dalam kajian ini. menggubal. 3.

5.2. Sesebuah prototaip yang baik terhasil dari spesifikasi yang digubal berlandaskan analisis terhadap produk yang sedia ada. Proses tanda aras dan kajian kebolehgunaan perlu dilaksanakan berlandaskan teori dan amalan sedia ada. 3. spesifikasi pembelajaran seperti Sharable Content Object Reference Model (SCORM) dan Kajian Kebolehgunaan.2 Cadangan Berdasarkan pengisian projek di atas maka adalah penting bagi seseorang pembangun. pereka bentuk pengajaran dan guru-guru mengambilkira cadangan-cadangan dibawah: 1. Berlandaskan dapatan dari tanda aras. Pihak yang berkaitan perlu bersedia untuk memikirkan kaedah analisis yang sesuai dengan matlamat projek. bidang ini pula perlu dibantu oleh pengetahuan yang lain seperti kaedah perancangan sesebuah projek. dari konteks kajian ini Interaksi Manusia Komputer adalah bidang yang digunakan 260 .3. Pembinaan bahan pengajaran khususnya berasaskan penyampaian secara maya perlu didasarkan kepada perkara asas iaitu reka bentuk pengajaran. aspek nilai tambah perlu dipertimbangkan dalam merangka dan menggubal spesifikasi bahan berasaskan bahan yang sedia ada seperti sumber yang telah dipakejkan (Objek Pembelajaran). dua elemen penting yang perlu diambilkira dalam merangka struktur kerja ialah pengguna sebagai kumpulan sasaran dan teori yang sesuai dengan hasil projek. 2.

mengenalpasti keperluan pengguna melalui tanda aras. a. c. Sistem reka bentuk antaramuka bersepadu yang mengaitkan objektif pembelajaran dengan tugasan pengguna dan objek pembelajaran (OP) dalaman dan luaran berupaya mencorak pengajaran dan pembelajaran kendiri. d. b. Sesebuah portal pendidikan akan jadi lebih berguna dan praktikal kepada pengguna jika ianya mempunyai sistem penyampaian bersepadu. 261 .sebagai pembolehubah penting dalam mengenalpasti kelebihan dan kelemahan sesebuah portal yang di tanda aras. kebolehan menilai melalui kajian kebolehgunaan bagi menghasilkan spesifikasi dan prototaip yang berkualiti. Maka dengan itu bagi membangunkan produk reka bentuk sistem berasaskan maya seserorang pembangun perlu menjelaskan tiga perkara penting sebelum memulakan pembangunan iaitu. bidang Interaksi Manusia Komputer dalam menentukan kriteria bagi menilai dan membangunkan bahan pengajaran yang disampaikan secara maya.

64) merupakan nadi kepada penggubalan proses (c). Rajah 5. dari konteks kajian ini aspek nilai tambah ( f ) yang di masukkan ialah: 262 .5. 3 dan 4 berlandaskan kerangka konseptual (Rujuk Rajah 2. Richey (1986:14) menjelaskan bahawa teori menyediakan struktur dimana interpretasi terhadap aktiviti yang kompleks boleh disahkan. Empat komponen utama yang dilabel sebagai 1. Bidang asas yang perlu ada pada seseorang pendidik bagi mereka bentuk dan membangunkan bahan yang disampaikan melalui web ialah reka bentuk pengajaran yang merupakan teori penting bagi diterjemahkan kepada proses dalam aktiviti pembangunan.1 bab 2 hlm.3 KESIMPULAN Usaha pembangunan sesebuah sumber bahan pengajaran bagi pembelajaran berasaskan web memerlukan sokongan dari pelbagai bidang. Setiap aktiviti atau tugasan dalam proses pembangunan disahkan melalui proses tanda aras dan kajian kebolehgunaan. Aktiviti tanda aras (a) pula adalah di antara proses penilaian bagi menjelaskan pendapat pengguna terhadap produk yang sedia ada. Mana-mana Model reka bentuk pengajaran (d) yang dipilih oleh seseorang pembangun seharusnya disokong oleh elemen nilai tambah yang didasarkan pada trend terkini dan yang relevan dengan keperluan prototaip yang bakal dihasilkan.1 menjelaskan komponen-komponen dalam Model Pembangunan Sistem pembelajaran Kelas Maya. 2. Kajian ini secara khususnya menekankan aspek pembangunan melalui teori-teori yang telah disarankan dalam rajah reka bentuk pengajaran.

1. Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) menyokong aktiviti tanda aras,

yang

2. Objek Pembelajaran (Learning Object), dan SCORM yang menyokong aktviti analisis tugasan (task analysis), 3. Atribut Kebolehgunaan yang menyokong aktiviti kajian kebolehgunaan 4. Aspek Kemahiran asas

Kajian kebolehgunaan (b) adalah proses penilaian yang digunakan bagi menilai keberkesanan komponen sistem penyampaian dalam SPKM (e) berdasarkan pendapat pengguna.

RAJAH 5.1 Rumusan Kajian bagi Model Pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas Maya

263

Kajian ini diharapkan akan memberikan sumbangan terhadap mana-mana pihak yang berkaitan yang berminat untuk membangunkan prototaip Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM). Pembangun yang terdiri dari pereka bentuk pengajaran, perancang kurikulum, guru dan jurulatih boleh memanfaatkan model di atas merangka produk reka bentuk sistem pengajaran yang disampaikan secara maya meliputi pelbagai bidang pengetahuan yang mereka ceburi. Dalam bidang ilmu, kajian ini banyak menyumbang kepada bidang reka bentuk pengajaran. Jonassen, Hannum dan Tessmer (1989) mendefinisikan reka bentuk pengajaran sebagai proses menyelesaikan masalah dalam pendidikan. Kajian ini pula secara khususnya menjelaskan kaedah menyelesaikan masalah pembelajaran yang dilaksanakan secara maya. Melalui refleksi dari pengalaman dan aspek nilai tambah, bidang reka bentuk pengajaran akan menjadi lebih bermakna dari segi output produknya yang bersifat lebih praktikal dan terkini. Proses pembangunan yang disarankan dalam kajian ini juga banyak memberi pengisian kepada bidang reka bentuk pengajaran dengan menjelaskan kaedah-kaedah dari disiplin lain yang boleh digunapakai bagi meningkatkan kualiti struktur kerja. Pembelajaran secara maya kini semakin berkembang lantaran dari

bercambahnya kemudahan dari teknologi Web 2.0 contohnya Facebook, Flicker, YouTube, Blog, Ning, Google Apps dan lain-lain lagi. Kesemua landasan teknologi ini boleh menjadi komponen penting dalam membina komuniti web melalui antaramuka yang telah dibina di dalam SPKM. Ciri-ciri antaramuka yang telah menjalani kajian kebolehgunaan ini boleh menjadi prasarana pembelajaran yang berkesan dalam

264

mengurangkan jurang kefahaman antara pengguna dengan antaramuka. Kemudahan infrastruktur sistem rangkaian internet sahaja tidak mencukupi untuk menyokong persekitaran pembelajaran secara maya, ianya perlu di sokong oleh sebuah sistem yang mempunyai sistem penyampaian yang bersesuaian dengan keperluan pembelajaran seseorang pelajar. Secara khususnya kajian ini menyokong saranan Briggs, Gustafson dan Tillman (1991b:5) yang menyatakan tentang 6 prinsip yang menjadi landasan kepada Teori Sistem Am (General System Theory) oleh Bertalanffy (1968). Pengetahuan yang diperolehi dari pengalaman melalui proses reka bentuk pengajaran secara praktikal (rujuk perbincangan berkenaan reka bentuk pengajaran dalam Bab 1: 1.3.4) secara khususnya telah melaksanakan semua tugas bagi memenuhi keperluan 6 prinsip di bawah: 1. ”Sistem” yang merupakan kelompok elemen yang berinteraksi antara satu sama lain. 2. ”Perancangan” yang menganalisis tatacara sesuatu komponen itu berinteraksi antara satu sama lain yang memerlukan penyelarasan dan usaha dari perancangnya. 3. ”Proses” yang dikuti secara tersusun dalam urutan yang fleksibel. 4. ”Prosedur” berasaskan kajian, teori dan amalannya (reka bentuk pengajaran). 5. Ujian empirikal dan peningkatan terhadap keseluruhan perancangan

pengajaran.

265

6. Pengajaran walau bagaimana cantik pun ia dilihat oleh pakar ia mesti mampu memenuhi tahap pencapaian pelajar dalam lingkungan had-had penyampaiannya (Gustafson dan Tillman, 1991c:5). Secara keseluruhannya kajian ini menitik-beratkan proses pembangunan, prosedur analisis tugasan (task analysis) lazimnya di kaslifikasikan kepada tahap mikro dan makro. Tahap mikro memfokus kepada bahagian yang kecil dalam pengajaran lazimnya yang mengandungi satu objektif, satu idea atau satu tugasan (task). Tahap makro pula memfokus kepada bahagian yang lebih besar seperti unit atau kursus yang mengandungi berbilang objektif atau tugasan (Jonassen, Hannum dan Tessmer, 1989:19). Kajian ini dilaksanakan di peringkat mikro, maka sampel yang digunakan dalam kajian ini yang berkaitan di peringkat mikro, maksudnya sampel yang digunakan adalah sampel terpilih yang sesuai dengan keperluan prototaip. Prototaip yang terhasil dari keseluruhan proses dalam Pelan Pembangunan (rujuk Rajah 3.2 bab 3 hlm. 167) berdasarkan dapatan dari kajian ini telah menghasilkan prototaip yang boleh memenuhi keperluan pengguna, namun demikian ianya tidak semestinya menjamin dapat memenuhi keperluan pengguna khususnya guru dan pelajar dari segi keserasian teknologi (compatibility), kelebihan aspek nilai tambah berdasarkan trend semasa dan penggunaan SPKM berdasarkan permintaan pengguna berdasarkan trend semasa. Oleh itu banyak lagi bidang yang perlu dikaji seperti mengenalpasti aspek nilai tambah untuk diterapkan dalam proses model reka bentuk pengajaran yang digunakan dan

266

pembangunan SPKM ini pula perlu diteruskan agar ia boleh dimantapkan sehingga ia mampu memenuhi citarasa pengguna. Perkakasan teknologi yang berkembang pula akan serba sedikit memberi kesan kepada sistem penyampaian, maka kajian lanjutan terhadap menjelaskan komponen-komponen sistem penyampaian perlu juga

dilaksanakan. Sampel yang terlibat dalam penilaian ini pula hanya tertumpu kepada golongan pendidik dan bakal pendidik. Kajian lanjut dengan meneroka pendapat dari sampel dalam kalangan murid perlu dibuat bagi mengenalpasti keperluannya dengan prototaip yang telah dibina bagi tujuan permurnian diperingkat selanjutnya.

267

RUJUKAN

________(2000) A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute Inc.(PMI). Pennsylvania. ________(tiada tarikh). Courseware Evaluation Form. Retrieved Jan. 21,2002 from the World Wide Web: http//www.csudh.edu/soe/ged535/CEF.html ________( tiada tarikh). E-learning definition. Retrieved Nov. 11,2001 from the World Wide Web: http://www.learnframe.com/aboutelearning/page2.asp ________(2001). Pembangunan Pendidikan 2001-2010:Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan. Malaysia:Kementerian Pendidikan Malaysia. ________ (tiada tarikh). Rubrics Development. Retrieved September, 2 Jan. 2001 from the World Wide Web:World Wide Web: http://redsuspenders.com/~fridrikr/RubricDevelopment.htm _______(2001).Reference Guide for Instructional Design and Development IEEE Research. Retrieved July, 9 2002 from the World Wide Web: http://webstage.ieee.org/organizations/eab/tutorials/refguideForPdf/ newchwck.htm. _______(2006). SCORM 101 – SCORM Fundamental (registered course). Retrieved March, 13 2006 from the World Wide Web: http://www.sculptoris1.com/ Abd Rahim Md Nor (1999). Kaedah Menganalisis Data Berkomputer. Shah Alam, Selangor:Penerbit Fajar Bakti. Abels, E.G., White, M.D., Hahn, K. (1998) A user-based design process for Web sites. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy Journal, 8(1), 39-48. Abels, E.G., White, M.D., Hahn, K. (1997) Identifying user-based criteria for Web pages. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy Journal, 7 (4), 252-262.

Adler, T.R., Leonard, J.G., Nordgren, R.K. (1999) Improving risk management: moving from risk elimination to risk avoidance. Information and Software Technology Journal, (41), 29-34.

268

Canada :Athabasca University. and the Promise. 15 2007 from the World Wide Web: http://www. Dibentang dalam International Conference on Education (ICE2007).pdf American Heritage Dictionary of the English Language (2000). Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2002. Houghton Mifflin Co. & Elloumi. © 1993-2001 Microsoft Corporation.(2004). Dari Meja Ketua Setiausaha.ca/online_book Anderson. Antonius. Retrieved March. S. F. Theory and Practice of Online Learning (ed).html A Guide to The Project Management Body of Knowledge (2000).N. (21-24 May 2007) Anderson. Education + Training Journal .. Aspirasi Digital Online (Julai-Ogos. USA Alexander. (2002).T. Dlm Anderson. F. User Interface Design: Tips and Techniques.idc. (2000). 43(4/5). 2001 from the World Wide Web: http://www. S.com/userInterfaceDesign. University Brunei Darussalam.AECT (2001). (ed). 2006). the Practice. R. E-learning developments and experiences. Rubric . D. Ally. ELearning: The Definition.(2004). T & Elloumi. 240-248. Retrieved November 23. Interpreting Quantitative Data with SPSS.pdf 269 . Introduction: Computer Aided Instruction. Aspirasi Digital Retrieved Dec.aspirasidigital. What is descriptive Research? Diperolehi pada 2 September 2003 dari World Wide Web: http://www.com Aminatol Norilah Haji Abdullah & Zahari Hamidon(2007). Diperolehi pada 13 September 2001 dari World Wide Web: http://www. C.org/Intranet/Publications/edtech/41/4110.aect.net.(2000). Arnold.Usability: Effect Of Screen Design In Virtual Learning System. Foundations of Educational Theory for Online Learning.my/buletin/1. Project Management Institute.dictionary. (2001) .ambysoft.athabascau.com Ambler. Athabasca.W. Theory and Practice of Online Learning. (2003). 24 2006 from the World Wide Web: http://cde. Retrieved March 25 2003 from the World Wide Web: http://www. M. (CD-ROM). Anjuran Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education. London: SAGE Publication Ltd.

(1991).(1981). Student Research and The Internet. Retrieved January. Abdullah (2006). San Francisco. A. 6(30).254-268. Notational Systems – The Cognitive Dimensions of Notations Framework .A.W & Pold. Bloom.S. And Frameworks – Towards a multidiscplinary science. .Azian T. J. Computer Graphics. & Kieras.(1999).M. July 1991. Beale. Blackwell..S. American Computing Machinery (ACM) Publication: New York. International Journal of Instructional Media. 48(12). NordiCHI '04. U. K.S.org/ic06/download/Azian%20Abdullah%20%20full%paper.A. M. 26(3). Communication of the ACM. 2004 Tampere. D. & Green. October 23-27. J.M.Slanty Design. 3(4). & Hastings.).178-184.M.A. Morgan Kaufmann : California. dan Wang. Finland :ACM Bhutta. F (1999).(Monograph). (Ed. 270 .A. Huq. Bloom. Carroll.S.E.F. B. 25(3). 287-319.(1971). E. Dlm. Bertelsen.(2003). Theories.. (1996).: Phi Delta Kappa International.S. G. Virtual Reality Learning Environments: Potentials and Challenges. Individual Differences in School Achievement: A Vanishing Point?. (2005).doc Barab.S. J. U. Madaus. Benchmarking – best practices: an intergrated approach. J.U.S. M. (2003).. A. Communications of the ACM. S (2004) Criticism as an Approach to Interface Aesthetics.S. Bricken.seameoinnotech. 27 2007 from the World Wide Web: http://www. Using GOMS for User Interface Design and Evaluation : Which Technique?. 21-24. Evaluation to Improve Learning. ms 283 – 309. HCI Models. 50(1). Dconstructing Secondary Education: The Malaysian Smart School Initiative.F. S. Young. T.A:McGraw-Hill Inc. 35-37. Indiana. B. Benchmarking: An International Journal. U. Viewpoint . Bruckman. ACM Transactions on ComputerHuman Interaction. HCI Models. R. O.(2007). Carol. The Effects of Navigational and Generative Activities in Hypertext Learning on Problem Solving and Comprehension. Bonnie. Theories and Frameworks.J. CA: Morgan Kaufmann Publisher.S. 10th SEAMEO INNOTECH International Conference.

S. Minsitry of Education. Interaction Design and Children.cornell.cit.html Cook.albany.edu/cfg/design/bkg. Some Background on User Interfaces.(2000).. (1971). A dan Hourcade.Curriculum Development Department (2002). A. Mueller. L. Sanders. (1994).cit.L. Brunei Darussalam : Brunei Darussalam Cohen. 21 2002 from the World Wide Web: http://library.S.W. Educational Project Management. D. Retrieved Jun.L. 55-72. Association for Computing Machinery(ACM): New York Edmonds. G. P. J. dan John. 20 2003 from the World Wide Web: http://cfg.html Common Front Group (1995). Upper Primary Science Curriculum Brunei Darussalam.edu/cfg/design/concepts. W. Merril Publishing Co. (1992). Internet Research: Electronic Networking Application and Policy. B. Dreger. L.48(1).. An overview of benchmarking process: a tool for continuous improvement and competitive advantage. Branch. 4(4).E. R. 20 2003 from the World Wide Web: http://cfg.cornell. 42(4). Concepts of User Interface Design.. Furnell. Druin.. 271 . Phippen. Retrieved March.html Dick. D.edu/internet/www. P.229-243. 25-34.C. The Systematic Design of Instruction. Ohio: Charles E. Yunus Kathawala (1997). P. G. & Carey. & Mukherjee.D. & Reynolds.M. Communications of the Association for Computing Machinery(ACM). (1999). Common Front Group (1995). On the Contribution of Different Empirical data in Usability Testing. Retrieved March. Understanding the World Wide Web. Benchmarking for Quality Management & Technology Journal.. (2001).(2005). A Conceptual Framework for Comparing Instructional Design Models.P. M.M. Strategies for content migration on the World Wide Web. J. Project Management – Effective Scheduling. 33 – 34.B.) Harper Collins:USA. (4th ed.(1996). Ebling. Evans.[Electronic Version]..R. Van Nostrand Reinhold: NY. Elmuti.P. 4(1). Educational Technology Research and Development (ETR&D) Journal. Curriculum Development Department.

Kini.Forsberg. (ed) (1991). Campus-Wide Information Systems. Hlm.S.Hall Inc. A. How It Works and How to Improve It. Gibbons. M. 18(4). Hannafin. Fairweather. 272 . M.(1998). 15(3). (2002). H. (2001). (1977).J.J. NJ:Educational Technology Publications. Inc.mivu. HCI Impact and Uncitedness. Florida: St.. Instructional Design – Principles and Application (2nd ed. Higbee. Chapter 2: Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction).(2003). 146-152. Pp. Towards Online Success: The Creation of a Multimedia Tutorial Product. (1991). Handbook of Research for Educational Communications and Technology.S. 45-47. In Briggs. C. Englewood Cliffs. Cotterman. Developing and Deploying Standars-Conformant e-Learning.M. NJ: Educational Technology Publication.A. Fallon. 2002. Your Memory.G. Interactions. Lucie Press.org/cdg/cdg2.(1996).S. (2008).org/default. Gustafson. J. Bimonthly Publication of Association for Computing Machinery (ACM).H. A & Lee. K.K. November 16–20. Inc.. Englewood Cliffs. USA.S. Retrieved May.).L. Hopson. C. Harrigan. Computer-Based Instruction Design and Development. Gasen. Bloomington:AECT. K.J. Louisiana.. Card. May-June. Mantei.. Research On And Research With Emerging Technologies. Retrieved March 25. Mooz. CSCW’02. : Prentice. A. R. Chapter 1 – Introduction. & Tillman. Hannafin. Gustafson... G.P.html Hiddink. 2003 from the World Wide Web: http://sigchi..L. ACM: New Orleans. N.H. 26 2003 from the World Wide Web: Web:http://ts.M. L. Strong & Verplank (2002). P.L. Baecker. K. & Rieber.L. K. Solving reusability problems of online learning materials. Perlman..Brown. Hooper. H. New York : John Wiley & Son. E-Learning Standard – A Guide to Purchasing. (2003). (2001).K. Girgensohn. Visualizing Project Management.asp&show=article&id=936 Hewet. & Tillman. Making Web Sites Be Places for Social Interaction. Inc.

Jalote. Ideas and Rubrics.S. 7 (4).(1991). Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM).cps.J.k12. Introduction: Why Standard Matter?. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk. Benchmarking: An International Journal. Pembangunan. Mohammed Zairi dan Yasar F. L. (2002).2002 from the World Wide http://www. Inc.dartmouth. Retrieved July. Retrieved Jan. NY: Addison-Wesley Publishing Co. & Lo.P.. hlm.k12..iso. K. 304-314. A.html Hooper. Humphrey. Ramli Mustapha & Mohamed Salim Taufix Rashidi (2006).html Instructional Intranet. V. Project management benchmarks for SMEs implementing ISO 9000. Research and Research with Emerging Technology. 20 2001 from the World Wide Web: http://intranet.us/Assessments/Ideas_and_Rubrics/ ideas_and_rubrics. Retrieved July. 247259.html Isnazhana Ismail. Pusat Sumber Digital: Era Baru Perkongsian Maklumat di Sekolah. 7 (4). Jarrar (2000). NY: Springer-Verlag. P.il.cps. An Intergrated Approach to Software Engineering. 291. Kini. Chicago Public Schools (2000).org/iso/en/aboutiso/introduction/index. Managing the Sofware Process. (1989).M.317.S.R.Humphreys. 339-344. Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional. 21. S. (2002). S.. W. Indiana.il. The Application of graphical techniques in evaluating benchmarking partners. Web: Jaafar Razmi. 273 . 9-11 September 2006. P. Chicago Public Schools (2000). Ideas and Rubrics. & Rieber. Hannafin. Retrieved July. Jilid 1.. Malaysia. Horton. 23 2002 from the World Wide Web: http://www. Hannafin. Accessible Design Guidelines. Handbook of Research for Educational Communications and Technology (AECT): Bloomington. Instructional Intranet.html International Organization for Standardization (2000). (2000). 20 2001 from the World Wide Web: http://intranet.us/Assessments/ Ideas_and_Rubrics/Create_Rubric/create_rubric.edu/~webteach/resource/download. Benchmarking: An International Journal. M..

& Tessmer. B. U. In Caroll.CT.ct. HCI Models. J. Information And Interaction Design For Instructional Web Pages. San Francisco. (1992). Praeger Publisher:Westport. Asian Association of Open Universities. Retrieved November. Theories and Frameworks – Towards a multidisciplinary science (pp 55. S.hi.us/~learning/1999/definition.org/consortium/ipse/fdhandbook/resrch. 11 2001 from the World Wide Web: http://www. John. (1996). Information Processing and Skilled Behaviour.101).M. L.E. Johnson. H. HCI Models.E.H. B. (1997). (2003).M. Conference Proceedings For The 11th Annual Conference and Exhibition – Quality Assurance in Distance and Open Learning. Elusive Vision:Challenges Impeding the Learning Object Economy. Jones.k12. Putra World Trade Center. 274 . L. Morrison.(Ed).H.M.. Transformation and Learning. ?(?) Jan-Feb 2000.Hannum. Information Processing and Skilled Behavior.htm Karolak.us/digital/bench.htm Jonassen.W. (tiada tarikh).E. 20 2001 from the World Wide Web: http://www. (2004).Javid. San Francisco. 1.R dan Ross. A. W. ? Jeffries.M. In Carrol. pp. M.). Van Nostrand Reinhold:NY. (1998). New Media Consortium.S. J. Kanemori.). Theories and Framework – Towards A Multidisciplinary Science. IPSE – Research in Distance Education. Morgan Kaufmann Publisher : California. Kerzner. IEEE Computer Press: CA...A. CA: Macromedia Inc. G. Inc. Vol. John. Software Engineering Risk Management. (2001). (2000). I. Scheduling. A suggest model for a working Cyberschool. Retrieved August. Educational Technology. Kuala Lumpur.ihets. D. Handbook Of Task Analysis Procedures.M. J. Prentice Hall.state. :NJ. 120-129. E.dss.html Jung. (ed). California: Morgan Kaufmann.F. Kemp. (2003). Project Management – A System Approach to Planning. and Controlling (4th ed. 31 2001 from the World Wide Web: http://www. DSS‟s Biometric ID Project – The Importance of Benchmarking.(1989). P. (1997). 11-14 November 1997. D. Retrieved July. Designing Effective Instruction (2nd Ed. Lipka.

L.php?laman=lihat_info&info=pengumuman&id =292&bhs=my Kelley. 14(7). Retrieved December 24 2007 from the World Wide Web: http://www. Pembangunan. Khaslavsky. hlm. Noraida Abd Ghani. Socio-Economic Development Division. Los Angeles. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia. United States . P.. Smart School Department. Bhd. MCB University Press:The International Journal of Educational Management. (MDeC) (1997). Muirhead. Jilid 2. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk.emoe. Educational Technology Research and Development (ETRD). Identifying Networking Educational Portal. Malaysia. California. Retrieved February. P. Norzaini Dahalan. Sakinah Abu Bakar & Nazirah Ahmad Azil (2006). Industrial Management & Data Systems. Crossman. & Beers.msc.. User Interface Design – A Software Engineering Perspective. Strijbos. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk.365 – 366. 650–657. Designing Electronic Collaborative Learning Environment. Jilid 2. 104(8). A social interaction approach to managingthe “invisibles” of virtual teams.W. A. S. Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional. Online education in schools. K.my/tayang. Sapiyan.gov. (2004).. 759-772. Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional.com.my/smartschool/downloads/blueprint.pdf Lauesen. 1289-1294. Malaysia. (2005). 9-11 September 2006. 47-66.J. 1 2006 from the World Wide Web: http://apps2. hlm.The Malaysian Smart School A Conceptual Blueprint An MSC Flagship Application. 275 . Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). W. Integrating Culture into Interface Design. Multimedia Development Corporation Sdn. Pembangunan. hlm.Kementerian Pendidikan Malaysia (2006). J. (1998). Essex. Kreijns. In Proceedings Conference on Human Factors in Computing Systems. (2000). 911 September 2006.D. J. A (2004). Saranjeet Kaur & Abdullah Ghani (2006). Habibah Hj Lateh. & Cannings. The Needs and Wants of Adult Learners in e-Learning Design. L. Kirschner. Khairiah Slawa Mokhtar. 315-324. 52(3). England: Pearson Education Ltd. M.

The eClassroom used as a Teacher‟s Training Laboratory to Measure the Impact of Group Facilitation on Attending. :NY. J. Singapore. Achieving high perfomance through e-learning. J. 24-26 November 2004.my/images/files/artikelMenteri/rmk9. 49(2/3) Dec. dan Swedburg. Industrial and Commercial Training.G. 203-207. May-June 1999. Laman Web Rasmi Kementerian Penerangan Malaysia. Diperolehi pada 27 Mei 2003 dari World Wide Web: http://www. Linberg. ICT Intergration in the School Curruculum: Teachers‟ Views and Preferences.. To Improve Learning – An Evaluation of Instructional Technology – Part 1(ed). Retrieved July. S.. 1999. British Journal of Educational Technology. & Boling.R. New York : R. Ganske. M.. Liklider. (1993).C. The Journal of Systems and Software.Laurillard. 37-39. Neubauer.H. Interaction. July-Aug 2000.39(3). 1 2006 from the World Wide http://www. Programmed Instruction In Tickton. 40(4). L. (2000)..(1970). Elsevier Science Inc.irrodl.S. Rethinking University Teaching: A Framework for the Effective use of Educational Technology.2/Ins. E. Participation. K. Lobel. Little.99-108. (2001). D.html 276 . Leong Yong Pak. Virtual Textbooks: Features and Implementation.(2000). Intelligent Information and Communication Technolgy for Education and Training in the 21st Century. Educational Technology. Paper presented at Educational Research Association of Singapore (ERAS 2004). The Web as Super Culture – An Amalgamation of Subcultures.gov. B. M.S. Screen Design Guidelines for Motivation in Interactive Multimedia Instruction: A Survey and Framework for Designers. Pp. London : Routledge. 19-25. and Involvement. Ludwig.177-192. 2(31). Journal of the International Society for Teacher Education (JISTE). (1999).R. Orchard Hotel. RMK 9. Nochol. L. (1999). 8 (2). S.R. Bowker Co.kempen. & Zahari Hamidon (2004). Lee. 33(6).org/content/v3.(2002). Software Developer Perceptions about software project failure: a case study. Liaw.(2006).. & Zahari Hamidon (2004). G.R. New Jersey: Educational Technology Publications Inc.pdf Web: La Velle. 60-70.

A.(1997). H. W. Routledge Falmer: New York.htm McLellan. 36(6).html Marshall. Retrieved February. R. Web Style Guide: Interface Design.med.com/interface/index. & Kendall. 39(2). Nov-Dec 1996. The fall and rise of standard-based education: A national Association of School Boards of Education (NASBE) brief. collaborative setting?. (1999).html Lynch & Horton (2002). M. Byrd. 9 – 26.html Malaysia Education For All – The EFA 2000 Assessment: Country Reports.E.S. (ed) (2006).(1998).W. and Blanton. Aurora. R. Interactions in Online Education – Implications for theory and practice. Golden Book Centre Sdn.(1995). M. 21 2002 from the World Wide Web: http://www2. Benchmarking and Internal Auditing. Bhd.S. 251-163. Developing Innovation in Online Learning: An Action Research Framework. U. Marzano.A. 20 2001 from the World Wide Web: at http://www.unesco.org/efa/wef/countryreports/malaysia/rapport_1.(2004).E.B. „Being Digital‟:Implications for Education. Mager. C.F. 27-39. M. Retrieved August. E. . McNamee. (1996). Making Instruction Work or Skillbloomer.T. Educational Technology. Web Style Guide. T. (2001).. Retrieved July. In Juwah. Information and Management 34. Schustak. 5-20.webstyleguide. (2006). Perceived task complexity as a criterion for information support.yale. J. Educational Technology Journal. 6 2002 from the World Wide Web: http://www.Lynch & Horton (1997).T. What do children Learn Using Computers in an informal.com/bmsteps. & Nunes. New York : Routledge. 7 2002 from the World Wide Web: http://www. McPherson.J. Theoritical perspectives on interactivity in e-learning. 277 . : Kuala Lumpur. Mar-April 1999. Retrieved August. D. Mayes. Mayer.CO:Mid-continent Research for Education and Learning.mc2consulting.edu/caim/manual/intro/introduction.

156 – 170. Mohamed Zairi (1998).McLaughlin. D. ETR&D Journal. 2. Mohd Fadhli Ali dan Gordon Joyes (2007). Benchmarking: The Best Tool for Measuring Competitiveness. Malaysia..pdf Microsoft Encarta Encyclopedia (2002). (2006). 1 (1). Merril. Benchmarking for Quality Management and Technology Journal. Benchmarking for Quality Management and Technology Journal. Mishra. S.Microsoft Corporation. Mohammad Hisham Mohd Hisham.L.aect.org/pdf/etr&d/5003/5003-03. 265-281. 5 (1). (1982). Awana Porto Malai.(2002). 1003-1007. Kuala Lumpur. (1997). 50(3). T.M. Prosiding 1st International Malaysian Educational Technology Convention 2007: Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID. Modelling and supporting ICT implementation in secondary schools. 43-59. L. Benchmarking: a tool for Web site evaluation and improvement. Keaktifan Berinteraksi dalam Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) dan Pencapaian Pelajar. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia. (2001). 1. Computers & Education.C.C. First Principles of Instruction. New York : Routledge. Project Planning. Utilization and Innovation of Technology. 9(5). C. & Johnson. G. Mooij. & Stuckenbruck. S & Juwah.C. Micheal. LA: Addison Wesley Publishing Co. 2-5 November 2007. M. (1999). Interactions in Online Education – Implications for theory and practice. Interaction in Online Discussion – A pedagogical perspective. Misic. Measuring Online Interaction. 13-20. C. Kedah Darul Aman. Mohamed Zairi (1994). hlm. 383-392. Retrieved January.) The Implementation of Project management – The Professional Handbook. 11-24.B. Total Quality In Research and Development. In Stuckenbruck. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM).M. E. Benchmarking at Shorts. Beta Testing . In Proceedings Konvension Teknologi Pendidikan ke19 Jilid 2. Ms. (Eds. C. 278 . Yusup Hashim & Abd Latif Hj Gapor (2006). In Juwah. K.. Langkawi. Synergy Book International. (ed) (2006). 30 2003 from the World Wide Web: http://www. & Smeets. Vol. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy. 716 – 719. 9-11 September 2006.

uidaho.61-70. Bullon. Saranjeet Kaur & Abdullah Gani (2006). Omar Majid. hlm. hlm.D. Designing Business – Multiple media Multiple Disciplines. London:Sage Publications. Muhammad Z M Zain.(Tesis). 3 2002 from the World Wide Web: http://www.V. Malaysian Smart School Roadmap 2005-2020: An Educational Odyssey.. L. Doing Quantitative Research in Education with SPSS. Kedah Darul Aman. (2000).my/unimasresearchgateway/ thesis_0027/index.int/ITV-D/ict/cs/malaysia/material/MYS%20CS. 14(7). C. W. Fong Soon Fook. Hanafi Atan & Rozhan M Idrus (2006).. Awana Porto Malai.pdf Neer. S. (31)4. Primary School Children‟s use of ICT. Sapiyan. 759-765.itu. 2001 from the World Wide Web: http://www. 315-324.outreach.(1998).edu/evo/dist9. Universiti Malaysia Sarawak Retrieved December. Retrieved September 13. R.html Neil.(2001).. Muriatun bt Mohd Said (1998). British Journal of Educational Technology. Multimedia Malaysia: Internet Case Study. Selangor Darul Ehsan.J.webcastmy. Prosiding Konvension Teknologi Pendidikan ke-19 Jilid 2. C. 911 September 2006. M & Gray. 321-333. 2001 from the World Wide Web: http://www. 6(2). The International Journal of Educational Management.htm Muirhead. Minges. Malaysia Journal of Educational Technology. (2000). Langkawi. D. (2004). (2001).edu/ijet/v2n2/soles/index.& Soles. Myers Briggs Type Preference in Distance Learning Education.uiuc.html Mok.A. Wng Su Lan. Computers in Malaysian Smart School: The Changing of Technologies and Mindsets. Wide 279 .(2001). Online education in schools. Muijs. Guide #9 Distance Education: Research.com. K. Penggunaan Komputer Dikalangan Guru Kanan Sekolah-sekolah Menengah Daerah Segamat : Satu Tinjauan.California:Adobe Press M. Retrieved September 13. Multimedia Development Corporation (2005).Moller. Retrieved November 11. Malaysia: MDC Smart School Department. Identifying Networking Education Portal . S. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia. 2001 from the World Web:http://www.

CA. 397 . Omari. 280 . (2006). August 9–13. dan Herrington. (2001). M. R. Pieranti. Educational technology Journal. In Proceeding HT‟04. USA. Lesson from the Cyberspace Classroom – The Realities of Online Teaching. Inc. Essex. R. R. T. Rogers.. D.. J.(1995). Oliver. Investigating implementation Strategies for WWW-based Learning Environments. Santa Cruz. (1994).html Poling. 34(5). Pressman.com/library/archive_material/articles_publications/ archive_psi_articles/explained. England: Addison-Wesley. 121-138. J. (1998).430.htm. Retrieved March 20.. Software Engineering – A Practitioner’s Approach. 2003 from the World Wide Web: http://www. hlm. NY: McGraw-Hill. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk.D. A. NY: Macmillan. Penggunaan Perisian Kursus BTP dalam Pengajaran dan Pembelajaran – Isu dan Cabaran. J.(1994).. 20. 25(2). International Journal of Instructional Media. W. 9-11 September 2006. Pratt. S.Noah.. (1987). Olson. Y. E-mail as an Effective Teaching Supplement. Retrieved July.(2001).(2000). D. 2001 from the World Wide Web: http://www. McGraw-Hill International Edition: NY. Introduction To Information System Project Management.D.G.M. Palloff. Preece. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). Upper Saddle River. Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction). What Hypertext Is.. NJ: Pearson Education. S.org/usability/resource/toolkit/toolkit. (1992). Benyon. Inc. Holland. H. Perkin. Usability Evaluation Plan. R. Smart Schools. Paridon Hj Sahid dan Mohd Arif Hj Ismail (2006).L. :ACM. 2004. CA: Jossey-Bass A Wiley Co.F. Sharp. D. Educational Leadership and Planning for Technology.benchmarking-ineurope. 53-55. May-June 1994 ms. & Carey. Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional. Keegan. Picciano.stcsig. Benchmarking Explained . 126-127 O‟Reagain. A. D. Malaysia. Jilid 1. (2004). Pembangunan.S.

Instructional-Design Theories and Models – A New Paradigm of Instructional Theory. Ringer. The Theoritical and Conceptual Bases of Instructional Design. C. U. Benyon. Sharp.127-130.F.. Robinett. (1998)..:Lawrence Erlbaum Assoc. HumanComputer Interaction. R. Razmi. N. Design and Conduct Effective Tests. In Reigeluth.(1994). Robinson. Handbook of Usability Testing – How to Plan. (Ed. Computer Graphics. (2001).M.S.211-217. Y. What is Instructional-Design Thoery and How Is It Changing?. Benchmarking:An Interantional Journal.(1994). Publishers. Preece.D. Kuala Lumpur. C. Reigeluth.). and Carey. The application of graphical techniques in evaluating benchmarking partners.(1999). Jabatan Perdana Menteri. M. A New Paradigm if ISD?. Inc. Reigeluth.A: John Wiley & Sons. C. Bab 13 – Teknologi Maklumat Dan Komunikasi. & Jarrar. Rubin.Wilding. Practical GUI Screen Design: Making it Usable.. 36(3). Percetakan Nasional Malaysia Berhad.J.M. New York: Kogan Page. 281 . Interactivity and Individual Viewpoint in Shared Virtual Worlds:The Big Screen vs. Networked Personal Displays. (1999).J. M. NY :ACM Press. Instructional-Design Thoeries and Models-A New Paradigm of Instructional Theory. (1996). Rancangan Malaysia Ke Lapan 2001-2005 (2001). Work Study. England: Addison-Wesley. J. T.S. Formative Research: A Methodology for Creating and Improving Design Theories. (1996). 28 (2).M. P.M..(1999) Caught disaster:using layered systems model as a diagnostic tool for wayward software projects. Frick. Educational Technology Journal. Publisher. Holland. Percetakan Nasional Berhad. Zairi.. 48 (6). May-June 1996. Kuala Lumpur. (1990). 7(4). C.T. Unit Perancang Ekonomi. Ritchey. W. (2000). Reigeluth.13-20. J.C.W. C. Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga 2001-2010. H.M. NY: Lawrence Erlbaum Associates Inc. 304-314. Essex. Conference on Human Factors in Computing Systems. In Reigeluth.(1986)..

mentor. Application and Design. Development And Evaluation Of A Novel Technique For Front-End Analysis In Instructional Design. Formative Assessment and the design of Instructional System. Michigan: University Microfilms International (UMI) Dissertation Information Service. 37-48..R. Strathclyde Business School.[Dissertasi]. Jilid 1. Sa‟odah Elias. Rosnani Mahmud. & Glasgow. Malaysia. P. Seels. The Star. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). (1984). Zulkifli Abdul Rahman (2001. University Microfilms International: Michigan. Dissertation.:Plenum Press.uk/mansci/papers/wp9605. Sherman.P. 12. London : Kogan Page. Tahap Kesediaan Guru: Sejauh manakah pengaruh faktor demografi?.R.(June.(1990). W. Williams. Z. J. 282 . T. Instructional Development 1 – Producing Instructional Systems – Lesson Planning for Individualized and Group Learning Activities. Exercise in Instructional Design . In Seidel.R.Y. 2002 from the World Wide Web: ftp://ftp.B. Sherman. B. 1.ac. A. A. (1987). Instructional Science Journal. & Chatelier. Some Instructional Theory Driven Aspects Of Electronic Technology Supported Distance/Distributed Learning. Ruhizan Mohd Yasin. Mohd Arif Ismail. (2003). F.R.J. September 7). D. San Francisco. Retrieved Nov. Development and Evaluation of a novel Technique for Front-end analysis in Instructional Design. Schott. Sadler.strath. & Craig. S. 911 September 2006. Understanding Virtual Reality – Interface. Pembangunan. 1989).119-144.Columbus: Merill Publishing Co. 18(2) .pdf Romiszowski. N. California: Morgan Kaufmann Publisher.S. Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional. New ConceptEnsuring teachers stick to syllabus via „smart‟ way. (1996). Ramli Mustapha dan Rosseni Din (2006). (1987). 9-15. Ann Arbor. System Dynamic in Software Project management: towards the development of a formal intergrated framework. P.Rodrigues.)Learning Without Boundaries Technology Support Distance/Distributed Learning. A. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk.(1994). p.(Eds. hlm. Sherman.

(1997). R.html Smith. 11. Retrieved Jun 6. 1999). The World Wide Web In Education.us/PBLGuide/PlanAssess/RubricNotes297. Selangor. 13(1).(2001). Guidelines For Authors of Learning Objects. 2003 from the World Wide Web: http://www.au/ajet13/sims.Schneider. Focal Press: Burlington. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (2007). Retrieved at the world wide web at 1.org. The World Wide Web: a vehicle to develop interactive learning and teaching applications. Producing Independent 2D Character Animation. Notes on Rubric Development.ch/tecfa/research/CMC/andrea95/andrea.unige. Focal Press:Burlington. Storyboards-Motion in art (2nd). Kuala Lumpur.(2003). 14-22. 1.& Block. 11-14 November 1997. (1997). (tiada tarikh).ascilite.pdf Stuart. R. Intenet Use Amongst Secondary School Students in Kuala Lumpur. 1-20.html. Cyberjaya. The Design of Virtual Environments. NJ:Barricade Books Inc. Creating The Digital Learning Environment: Wisdom Tools For Quality Distance Learning. Vol. 74-83.org/guidelines/NMC%20LO%20Guidelines. 68-84.2001. Fakta dan Angka Terpilih Q2 2007. Available http://www. 2006. Putra World Trade Center. 4(2). Siegel. Shicheng Tian (2001). Simkins.( 1997). M. Internet Research: Electronic Networking Application and Policy Journal. Web: S. Retrieved Sept. Malaysia:Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia from 283 . M.html Simon. D. Malaysia. (2004). R. Asian Association of Open Universities. Simon. M. Conference Proceedings For The 11th Annual Conference and Exhibition – Quality Assurance in Distance and Open Learning. http://pblmm. Malaysian Journal of Library & Information System. 2000 from the World Wide http://tecfa. K.(2000).k12. Sim. ms. M.H. The New Media Consortium. Wee (Dec. Retrieved March 8.nmc.9. Interactive learning as an „emerging‟ technology: a reassessment of interactive and instructional design strategies. Australian Journal of Educational Technology.ca. 11(1).

html User Interface Engineering (2000). 2003 from the World Wide http://www. Communication and Education. Designing a Virtual Classroom. Pacific Grove. (1988). 25.edu/old/njIT/Department/CCCC/VC/Papers/Design. 22. Chicago: The National Society For The Study Of Education. Retrieved March. 2007 from the world wide http://www. Tickle. 2007 from the World Wide Web: http://www. 24. In Seels.(1998). Rancangan Malaysia Ke Sembilan 2006 – 2010 Retrieved Dec. N.K. C.J: Educational Technology Publications.upassoc.) Instructional Design Fundamentals – A Reconsideration.N. The Impact of the Cognitive Science Movement on Instructional Design Fundamentals.).std.my/utusan/SpecialCoverage/RMK9/html/bahasa. Media and Symbols: The Forms of Expression. Tucker. Interactive Learning and The New Technologies. Reports of Working Group – Report of Group C. Retrieved February 15.my/ Tennyson. 2003 from the World Wide http://world. Turoff (1995). D. Household Use of the internet Survey 2006 (HUIS 2006).B. In Olson. What have we learnt about student learning? A review of the research on study and approach style. (2001). Malaysia (2006).mcmc. Available from http://www. In Harrison.Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (2007).org/usability_resources/about_usability/ definitions_of_usability. R.htm web: Web: Unit Perancangan Ekonomi. Jabatan Perdana Menteri. Tropper.utusan.. R.G. (1995).R.html Web: Tikhomirov. R. (Ed. H. 2007. S. 30(7/8). Richey. Resources: About Usability. B. Amsterdam: Swets & Zeitlinger. Paper Prototypes: Still Our Favorite . Man and computer: The Impact of computer Technology on the Development of Psychological Processes.). CA: Brooks/Cole Publishing Co.njit.htm 284 . Retrieved March. (1974). Usability Professionals‟ Association (2006). Retrieved December 14. (Eds.D.com/~uieweb/ptototyp..com. O. 955-969. The Interpretation of Data – An Introduction to Statistic for the Behavioral Sciences.gov. Kybernetes . (Ed.

HCI Models. Syarat Pengitergrasian ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Bestari. Steps towards personalised learner management system (LMS): SCORM implementation. 23-29. 33-37. J. Pembangunan. Jilid 1. 56-70.Wager. http://ouray.22(2) pp. B.(1995). Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional. B. U.J: Educational Technology Publications. Investigating the Influence of Standard. Association for Computing Machinery (ACM). 240-244.R. Weiss. Wan Zah Wan Ali.. What went wrong? Unsuccessful information technology projects.W. K. (2008). Information Management & Computer Security . Design as Applied Perception. Teslow. (1990). (1999). 15(1). Primal Interactions. (1995). Morgan Kaufmann : California. Osman-Jouchox. (1995). A. Webster. D. Azimi Hamzah & Nor Hayati Alwi (2006).(editor). Hajar Mohd Nor. (1999).1.. J & Hardaker.html Wright. Wide 285 . A. 7(1). Campus Information Systems. Industrial and Commercial Training .cudenver. hlm. J.. The Impact Of Constructivisme (and Post-Modernisme) on ID Fundamentals. The TQM Toolkit – A Guide To Practical Techniques For Total Quality Management. Theories and Frameworks. (2005).S. Project definition – the missing link. & Burill.C: National Academy Press. Washington D. 11-12.M. Computers Education . Whittaker. N.( 2003). M.I.2001.15(1-3). Watson. G. 112-124. Wilson. 31(6). Hollweg. In Seels. Knap. C.edu/~jlteslow/idfund. 9-11 September 2006. dan Burns. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk. Emerald Group Publishing Ltd. (Eds. The Classroom vs The computer room.)(2001). J. D.(ed. Kogan Page: London. G.) Instructional Design Fundamentals – A Reconsideration.. R. Instructional Systems Fundamentals: Pressure to Change. Ware.M. Retrieved at the world wide web at 16.S.A.S. Malaysia. Interactions.. B..B. W. G. Watson. In Carol. Allen. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). Waller.

w3. http://www.4. (20-22 November 2006) Zahari Hamidon & Raja Maznah Raja Hussain (2007). Malaysia dan Majlis Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan Malaysia (MCCE).5. Pulau Pinang. Penyelidikan dan Pembangunan e-Pembelajaran Berasaskan Tanda Aras.gov. Zahari Hamidon & Raja Maznah Raja Hussain (2004). Inc.org/TR/WCAG10/ Wide Web Yeoh. 0 Available from the World http://www.moe. Anjuran Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia. Tan Sri Dato‟ Seri Musa Bin Mohamad (11 Januari 2001). Presented in Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19. Kota Kinabalu. Management Strategies for Vision 2020 – Developing Competetive Strategies for the Winning Edge. Universiti Brunei Darussalam. Zahari Hamidon & Raja Maznah Raja Hussain (2006). Noh & Raja Maznah Raja Hussain (2005).D. Prosiding Persidangan ePembelajaran Kebangsaan.edu/TLC/FINDINGS/REPORT4/s3. Understanding Statistic. USA: Harcourt Brace Jovanovich. Y. Organized by Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education. Web Content Accesibility Guidelines 1.crito.4 WordNet (1997). Sabah.Students‟ Cultural Perception towards the design of the ICDM. Workshop presented in 2nd Shbie Annual National Seminar And Workshop In Education (SANSWE2006) Organized by Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education. Retrieved Mei. M (1993).html. 13 2001 at the World Wide Web:http://www. Sistem Penyampaian bagi Kandungan di Laman Web Berasaskan SCORM. pp.dictionary.uci. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). 25-26 July 2005.2003 from the World Wide http://keduak.Wright. In Proceeding International Symposium on E-Learning (ISEL) 2005. The Use Of Learning Objects In Teaching And Learning. Selangor. Retrieved September. Princeton University. University Brunei Darussalam. Promenade Hotel.2004. R.B. Pelanduk Publications.SCORM Sequencing Technique in Educational Website Development. 7-9 Jun 2004. Retrieved from the World Wide Web at 16. Presented in International Conference on Education (ICE2007). Abdullah Md. Rubric . USM. (21-24 May 2007) 286 . Perutusan tahun Baru 2001. Zahari Hamidon & Raja Maznah Raja Hussein (2006).(1976).htm Web: Zahari Hamidon. Hotel Evergreen Laurel. Organized by Persatuan Teknologi Pendidikan.my/kpm/ucap2001mp.L.com World Wide Web Consortium (1999). Malaysia.

http://cikgu. Klik pada permainan interaktif bagi mana-mana mata pelajaran 4.my/malay/game/kodok.net.net. Portal di bawah telah dikenalpasti untuk diuji. http://cikgu. http://www.kpm.com. sila pilih satu tutorial sahaja.my/tutor/interaktif. Arahan: 1. Lihat pada tugasan. 3. 2.htm . 287 .php3 2.my/index.my/malay/game/ c) SchoolNet di PPK http://www.tutor. a) Portal Pendidikan Utusan 1. Laksanakan penilaian terhadap laman web di bawah dengan menggunakan borang soal-selidik yang berasingan. tindakan selaras dengan paparan diruangan tersebut dan berikan maklumbalas pada borang soal-selidik dibawah. Penilaian hanya dilakukan pada ruangan halaman yang dicadangkan di bawah sahaja.ppk.asp?sp=interaktif b) CikguNet 1.LAMPIRAN 1 INSTRUMEN TANDA ARAS PORTAL PENDIDIKAN DI MALAYSIA Saya dengan sukacitanya menjemput anda untuk menggunakan prototaip ini untuk menjalankan satu proses penilaian tanda aras kepada portal pendidikan di Malaysia.myschoolnet.

Nama Bahagian (Program) dalam Portal yang dinilai: Form 1 Science --------------------------------------------------------------------------Anda dari: Sekolah (nyatakan) …SMJK Poi Lam  Institusi Pendidikan Tinggi (nyatakan)………………………………….. Jenis Pekerjaan: 288 . Jantina: 5.  Organisasi (nyatakan)……………………  29 tahun ke bawah  30 – 35 tahun  36 -40  41-50  50 tahun ke atas  Lelaki  Perempuan  Guru  Guru Besar  Pensyarah Maktab Perguruan  Pensyarah Universiti  Pegawai Kementerian Pendidikan  Lain-lain (sila nyatakan)……….BAHAGIAN A 1. Umur anda: 4. 3.. Nama Portal yang dinilai: Portal Pendidikan Utusan --------------------------------------------------------------------------2.

teks.Bersetuju 5. Pautan (Hyperlink)                     289 . “Site map” c.Tidak bersetuju 3. video. Papan kekunci c. Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis visual dan bunyi      2.      4. kotak dialog.Amat tidak bersetuju 2. Tetikus b. grafik dan lain-lain) yang dipaparkan berfungsi bertindak dengan perkasasan di bawah: a.BAHAGIAN B Sila tandakan (/) dalam ruang yang disediakan menggunakan skala berikut: 1. “Navigation bar” b.                     5. bunyi.Tidak pasti 4. “Speaker” d. Mikrofon      3. Butang d. kotak alert. Elemen navigasi di bawah berfungsi dengan baik dan jelas kepada pengguna a. Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan Reka bentuk antaramuka (seperti butang. animasi.Amat bersetuju H Sifat-sifat manusia 1 2 3 4 5 H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia 1.

Grafik yang boleh dikenali c. Rekaletak b. animasi. bunyi. mendengar suara latar. teks.6. bunyi) mudah digunakan Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas . Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a. menaip jawapan) Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang. kotak dialog. video. komunikasi dan interaksi Teks dan grafik memberikan kesan kepada sistem penyampaian antara anda dan program Pengguna berupaya mengawal/menguasai corak interaksi (seperti mengklik butang. kotak alert. Bahasa mudah dan jelas dari segi penggunaannya Bahasa yang jelas dalam mesej bantuan 8 9 10 11 12 H2 13           14 15      16           17 290 . teks. grafik. Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda Terdapat kepelbagaian dalam kandungan Bahasa. grafik dan lain-lain) mudah diakses. membaca teks. Bahasa yang mudah dan jelas                                              7 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang.

Mekanisma navigasi (seperti butang. kotak alert. bunyi dan video) dilaksanakan dengan berkesan oleh perkakasan yang ada pada anda( seperti tetikus. animasi.H3 18 19 Ergonomik Paparan teks dan grafik tidak meletihkan mata      20 C C1 21 Elemen reka bentuk antaramuka(seperti butang. papan kekunci. bunyi. speaker)      22           23 24      C2 25 26 27                291 . Elemen reka bentuk antaramuka seperti (teks. teks. grafik dan lain-lain) sesuai dengan kemahiran anda terhadap perkasasan yang ada (seperti tetikus. papan kekunci daln lain-lain) Sistem komputer dan arkitektur antaramuka Peranti input dan output Ciri-ciri halaman boleh disesusaikan dengan teknologi baru yang terdiri dari perkakasan dan sistem pengoperasian Perkakasan yang ada pada anda mampu membantu anda dalam mengawal program. pautan) sesuai dengan fungsi peranti input (seperti tetikus dan papan kekunci) dan output (seperti monitor) Mekamisma maklumbalas (seperti kotak dialog) lebih menyukarkan anda melaksanakan aktiviti interaktif dalam program Teknik dialog Pengendalian dialog sesuai dengan ciri-ciri reka bentuk dalam halaman. warna. speaker dan lainlain)      Kemudahan interaksi dalam portal mudah dan jelas penggunaannya dengan perkakasan yang ada pada anda (seperti tetikus. panel kerja. Kaedah pengendalian dialog banyak membantu pengguna mengawal program. butang. video. animasi.      kotak dialog. papan kekunci.

               29      C4 30 31           32 C5 33 34      292 . bunyi dan video) dalam dokumen yang berfungsi bagi melaksanakan banyak tugasan (multi-tasking) (contohnya. bunyi dan video) berasaskan metafora (contohnya imej bola mewakili aktiviti sukan bolasepak) jelas dan mudah difahami Grafik komputer Elemen grafik berupaya bertindak sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman. Grafik dalam dokumen jelas dan mudah difahami selaras dengan maklumatnya Kadar masa bagi memuat-turun grafik sesuai dengan keperluan masa pembelajaran anda. dalam masa yang sama ia juga memerhatikan animasi dan teks) jelas dan berkesan dalam membantu pembelajaran. panel kerja.C3 28 Genre dialog Elemen grafik dalam program menyediakan pelbagai cara interaksi kepada anda (contohnya jika kedua-dua butang dan pautan mempunyai fungsi yang sama) Elemen antaramuka (teks. butang. animasi. animasi. butang. panel kerja. pelajar mengklik butang bagi menjawab soalan. warna. warna. Arkitektur dialog Ciri-ciri halaman berupaya boleh disesuaikan dengan perkakasan dan teknologi baru (seperti kandungan berasaskan shockwave dan java applet mudah dipaparkan di browser) Elemen antaramuka (teks.

constructive konstruktif b.     c I am able to expand my knowledge through the message given by     my peers Saya mampu mengembangkan pengetahuan melalui mesej dari rakan saya d Quality of the message given by my peers Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat a.com) For each of the factors that follow please rate the items using the five point scale described below. erudite bersifat ilmiah                 293 . inspiring memberangsangkan c.speed at which people decode and act on messages a The amount of message you get from other user is vastly     expanding within a day Jumlah mesej yang awda terima dari pengguna lain bertambah dengan cepatnya dalam tempoh sehari b I am are able to give a prompt feedback to the message given by other user Awda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna lain. creative kreatif d.Kajian Kebolehgunaan bagi Sistem Pengurusan Pembelajaran (ExamBuddy. Tandakan item berikut berdasarkan skala di bawah: 1Strongly Disagree Sangat tidak bersetuju 2Disagree Tidak bersetuju 3Agree Bersetuju 4Strongly Agree Sangat bersetuju 1 2 3 4 1 Speed of message .

kritikan yang membina. Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan sebaya c I am free to express my idea through message board Saya bebas menjelaskan pendapat saya melalui message board 2 3 4                             294 . politeness. critical) Maklumat terdapat dalam mesej mempunyai kemahiran sosial yang tinggi (contoh: tiada perkataan yang kasar. b The message given is useful to me to gain new ideas Mesej yang diketengahkan boleh menghasilkan idea baru c Information provided in the message has a good social skill (eg.amount of information that is in a given communication as a function of the context in which it occurs a The message given can be applied to my job Mesej yang diketengahkan boleh diaplikasikan kedalam tugas saya dalam kursus ini. Corak komunikasi melalui mesej banyak membantu saya dalam mengembangkan idea saya terhadap topik dalam kursus ini. 3 Personal space a The type of message given in the message board is in good manners and polite Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan bersopan b Interaction in the message board able to create a good relationship between me and my friend as well as my teacher.no harsh word. berhemah) d Communications through message board helped me a lot in expanding ideas relevant to the topic in this course.1 2 Context .

1 4 Collectivism (loyalties to group.separation of business and personal relationships a In online discussion my interaction on the topic highligted are more focus Dalam perbincangan dalam talian interaksi saya terhadap sesuatu topik lebih fokus b The online communication enable me to understand other people better Komunikasi dalam talian membolehkan saya memahami orang lain dengan lebih baik         2 3 4         295 . strong interpersonal ties) vs. Specific . Individualism (emphasis on looking out for yourself) a Discussion through message board able to gather good ideas 2 3 4     Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas b Discussion through message board able to enhance interpersonal ties. Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal c Discussion through message board has turn me to an individualistic Perbincangan di message board menjadikan saya seorang individualistik 1 5 Diffuse vs.

Saya percaya. dengan bantuan dari sistem penyampaian dalam talian saya mampu meningkatkan keupayaan saya dalam pelajaran saya. b I believe that with the help of online content delivery platform (Exam Buddy). Kemudahan yang disediakan di ExamBuddy banyak membantu saya dalam aktiviti pembelajaran saya. i can performed well in my studies. Thank You 2 3 4         296 .1 6 Services in ExamBuddy a The facilities provided in ExamBuddy have gave me a great help in my learning activities.

LAMPIRAN 2 INSTRUMEN KAJIAN KEBOLEHGUNAAN BAGI SISTEM PEMBELAJARAN KELAS MAYA Versi 1.0 bertarikh: 2 February 2007. 297 .

.. Jantina: 298 ..... Gender: 3... Umur anda:        4. Organisasi (nyatakan)…………………… 29 years below/ tahun ke bawah 30 – 35 years/tahun 36 -40 years/tahun 41-50 years/tahun 50 years above/tahun ke atas Male Lelaki Female Perempuan         Mahasiswa Universiti University student Primary school teacher Guru sekolah rendah Secondary school teacher Guru sekolah menengah Principal Guru Besar Lecturer (Teachers‟ Training College) Pensyarah Maktab Perguruan University lecturer Pensyarah Universiti Officer in Ministry of Education Pegawai Kementerian Pendidikan Other (please specify)……………… Lain-lain (sila nyatakan)……………........ Your job: Jenis Pekerjaan: School Sekolah Higher Learning Institution Institusi Pendidikan Tinggi Organization (please stated).......SECTION 1 A(BAHAGIAN 1A) 1 You are from: Anda dari:    Your age: 2..

Where do you usually get access to internet? Dimana lazimnya anda memperolehi akses ke internet?  home / rumah  school / sekolah  cybercafe / kafe siber  office / pejabat  Other(Please specify) /lain-lain (Sila nyatakan)……………………… 299 . Darjah (Tahun) 8.25 years/ tahun 25 years above/tahun ke atas 7. If you are a teacher please state the subject and level taught: Jika guru nyatakan mata pelajaran dan darjah (tahun) yang di ajar: Subject : …………………………………. Lain-lain (Sila nyatakan) Do you like to use internet in your learning? Anda suka menggunakan internet dalam pembelajaran?  Ya  Tidak 10.. Mata pelajaran Standard/Form(Level taught):……………………. Your area: Bidang anda:  Language Bahasa  Sciences Sains  Islamic Studies Pengajian Islam  Information Technology Teknologi Maklumat  Geography Geografi  History Sejarah  Others (Please specify) …………………………. Your working experience Pengalaman pekerjaan       1.5 years/tahun 6-10 years/tahun 11 – 15 years/tahun 16 – 20 years/ tahun 20 .6. 9.

saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam: i. evaluating menilai iv.Not Sure Tidak pasti 4.BAHAGIAN 2 USABILITY STUDY FOR CORE SKILL KAJIAN KEBOLEHGUNAAN (USABILITY) BAGI KEMAHIRAN ASAS For each of the factors that follow please rate the items using the five point scale described below. b With the use of VLS.Strongly Disagree Sangat tdak bersetuju 2. involving diverse people and viewpoints.Disagree Tidak berstuju 3. critiqung the thinking of others mengkritik pemikiran orang lain 2 3 4 5                               300 . solving problems menyelesaikan masalah ii. Melalui Sistem Pembelajaran Kelas Maya(SPKM) saya berupaya berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai situasi. Tick any check box based on the scale below: 1. supporting memberi sokongan v.Agree Bersetuju 5. I am able to communicate effectively in many different situations. I am able to think logically and critically in.Strongly Agree Sangat bersetuju 1 a With the use of VLS. Melalui SPKM. explaining their conclusions membuat kesimpulan iii. melibatkan pelbagai pihak dengan pelbagai pendapat.

d With the use of VLS. respect for diverse people and cultures menghormati pelbagai pihak dan budaya 2 3 4 5                          301 . saya berupaya berinteraksi dengan individu lain dan dalam kumpulan secara integriti dan kesedaran dari individu lain. develop personal integrity membina kewibawaan kendiri iii. Melalui SPKM. develop individual responsibility membina rasa tanggung jawab diri ii. i am able to: Melalui SPKM saya berupaya: i.1 c With the use of VLS. i am able to interact with individuals and within groups with integrity and awareness of others.

Baca tugasan yang di sediakan 3. skroll hingga ke bawah dan klik butang START 5.BAHAGIAN 2B KAJIAN KEBOLEHGUNAAN(USABILITY) BAGI REKA BENTUK SKRIN Arahan kepada pengguna: 1. Baca objektif pembelajaran 2. Klik Tab ORGANIZE dan laksanakan tugasan didalamnya b. mulakan pembelajaran anda. 15 minit 302 . Setelah 40 minit.net/ 2.classnetwork. sila LOGIN ke ExamBuddy dengan mengklik pautan LAUNCH EXAM BUDDY di halaman VLS 5. Klik Select Topic 3. Klik Objective 1. Di Halaman Senarai Kandungan. Di halaman Virtual Learning System (VLS). Gunakan PASSWORD dan USERNAME yang telah dibekalkan kepada anda 6. Di Halaman Classroom Corner. Tugasan yang perlu dilaksanakan di dalam VLS Jangka masa pembelajaran : 40 minit 1. Di Students‟ Corner. Klik Tab THINK dan laksanakan tugasad didalamnya c. Masa diberikan untuk menjawab soalan di Exambuddy.1. Pergi ke http://www. Klik tab APPLY dan laksanakan tugasa didalamnya Anda digalakkan membuat nota dari setiap aktiviti di atas bagi membantu anda menjawab soalan-soalan di ExamBuddy 4.1b 4. Klik tab EXPLORE dan laksanakan tugasad didalamnya d. Ikuti langkah-langkah berdasarkan urutan aktiviti (di Learning Control Panel) di bawah: a.

Item berdasarkan atribut kebolehgunaan(usability) oleh Nielsen (1993) 1 2 3 4 5 1 The design in Virtual Learning System (VLS) is easy to learn      and understand. 2 Overall system in VLS can be used effectively.                     303 . Reka bentuk dalam SPKM mudah dipelajari dan difahami maksudnya. 4 Overall system in VLS is error free. Keseluruhan sistem dalam SPKM ini mudah diingati. 3 Overall system in VLS is easy to remember. Keseluruhan sistem dalam SPKM ini tiada ralat. 5 I am satisfied with the overall delivery system in VLS. Keseluruhan sistem dalam SPKM ini boleh digunakan dengan berkesan. Saya sangat berpuas hati dengan keseluruhan sistem penyampaian dalam SPKM ini.

Learning objectives provided in the VLS can be adapted to other topics in other subjects Objektif pembelajaran dalam topik di laman web ini boleh disesuaikan dengan topik dalam mata pelajaran lain. The content in VLS can be used any place. At home. 3. anywhere (eg. dirumah. *VLS – Virtual Learning System 1 2 3 4 5                          304 . Science topic can be used in geography lesson) Kandungan dalam topik di laman ini sesuai digunakan dalam mata pelajaran lain (contohnya: topik sains sesuai digunakan dalam mata pelajaran goegrafi. The content in VLS can be used in any learning situation (eg. cybercafe.USABILITY STUDY – SCORM COMPLIANT KAJIAN KEBOLEHGUNAAN(USABILITY) KESERASIAN SCORM Konsep SCORM (sumber: Carnegie Melon University. The content in VLS can be standalone without the support of other resources. Individualized or collaborative) Kandungan dalam topik ini sesuai digunakan dalam pelbagai situasi pembelajaran (contohnya: pembelajaran kendiri atau kolaboratif) 4. The content provided in the VLS can be used with other subjects (eg. school) Kandungan dalam topik ini sesuai digunakan dalam pelbagai situasi masa dan tempat (contohnya di sekolah. bahasa melayu dan lain-lain) 2. Kandungan dalam VLS boleh berdiri dengan sendiri tanpa mengharapkan sokongan dari sumber lain. 2002:6) Gunasemula (Reusable) 1. di kafe siber) 5.

The formats of the content in the VLS are compatible with your system and can be used in most of the platform (Windows. Hardware Perkakasan 10 The content in the VLS can be used by my computer without changing its format. Unix etc. Software Perisian      b. Unix dan sebagainya) 7. Bahan-bahan dari kandungan dilaman web boleh digunakan oleh komputer saya dengan berkesan tanpa menukar formatnya. Linux. Linux. The resource downloaded can be used by the system in my computer. Bahan-bahan yang dimuat turun (download) boleh digunakan dalam sistem komputer awda. The resource in the page take a short time to download Bahan-bahan dilaman ini mengambil masa yang singkat untuk dimuat turun (download) The ease of which the VLS can run on your computer Kemudahan perisian dalam komputer anda boleh melaksanakan (run)bahan dengan berkesan. 1 2 3 4 5                     Ketahanan (Durable) 1 2 3 4 5 9 The content in VLS can be used in my upgraded system in terms of: Bahan-bahan dari kandungan boleh digunakan dalam sistem awda yang dipertingkatkan (upgrade) dari segi:      a. 8.Keupayaan Operasi (Interoperable) 6.      305 .) Format kandungan serasi dengan sistem anda dan boleh digunakan dalam semua landasan (Windows.

Search facilities Kemudahan carian b. Interaction (i. Download Muat-turun (download) 13 The access facilities meet our instructional needs Kemudahan akses bersesuai dengan keperluan latihan dalam organisasi awda (contohnya di sekolah. Learning Management System Sistem Pengurusan Pembelajaran (seperti ExamBuddy) f. Online Discussion (such as web blog) Perbincangan (seperti Web Blog) e. email) Interaksi (seperti mel elektronik) d. Content Repository Repositori kandungan (Librari kandungan) c.Mudah di akses (Accessible) 11 VLS provided in the web is easy to access Bahan-bahan dilaman web ini mudah diakses 12 The instructional facilities below are easy to access and to retrieve Kemudahan pembelajaran seperti di bawah mudah diakses dan diperolehi: a. kolej dan universiti). 1 2 3 4 5                                         306 .e.

How many minutes were you on the website? Berapa minit anda memberikan tumpuan di laman web ini? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2.1. How many minutes did you take you to meet your objectives? Berapa minit masa yang anda ambil untuk memenuhi objektif anda? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Thank you for your feedback. Terima kasih dengan maklmubalas awda. 307 .

CA2. Setiap alat yang digunakan boleh digunapakai pada setiap CA. Pelajar juga dikehendaki melaksanakan aktiviti di worksheet. Segala aktiviti dalam talian akan direkodkan skornya bagi menjelaskan pencapaiannya. CA3. merumus dan membuat sintesis dalam UA5. UA6 308 . Pelajar akan melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan tugasan yang telah diberikan. merumus dan membuat sintesis terhadap dapatan yang diperolehi dari aset dalam setiap SCO yang sesuai dengan objektif pembelajaran. ini bermakna (secara idealnya) pelajar telah bersedia dengan segala maklumat bagi melaksanakan aktiviti dalam talian di ExamBuddy.LAMPIRAN 3a Susunan Tindakan pengguna dalam pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di aplikasi SPKM Kod Tindakan pengguna UA1a Setelah mengakses halaman utama yang dilabel sebagai hompej. Pelajar dikehendaki merekod. pelajar dikehendaki mengklik butang ENTER UA2 Pelajar dikehendaki memuatturun semua alat-alat pembelajarannya seperti worksheet dan task sheet dan mencetaknya. UA3 UA4 UA5 Data yang diperolehi dari laman-laman web yang disenaraikan direkod berdasarkan kriteria yang disediakan dalam task sheet. Jika skornya melebihi purata maka pelajar dikehendaki melancarkan CA yang lain pula. Memuat turun bahan-bahan pengajaran seperti worksheet dan task sheet. Pelajar dikehendaki melaksanakan aktiviti dalam talian. Pelajar dikehendaki mengklik butang explore bagi meneroka semua SCO dan aset yang disenaraikan Pelajar akan melancarkan salah satu SCO dalam CA1. CA4. dicetak dan dibuat rumusan oleh pelajar. Jika tidak ia digalakkan untuk memuat-turun aset dari SCO lain untuk menjelaskan objektif pembelajarannya. Kesemua maklumat pembelajaran dari SCO disimpan. pelajar dikehendaki mengaplikasikan maklumat dari SCO dan Aset yang diperolehi dari UA4 Setelah merekod. atau CA5 berdasarkan keperluan objektif Setelah melancarkan SCO.com Matlamat Di halaman utama (hompej) pelajar akan paparkan dengan pengenalan dan panduan menggunakan Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) dan beberapa peraturan wajib yang perlu dipatuhi. Alat pembelajaran ini akan digunakan dalam pembelajarannya beradasarkan keperluan semua CA.

1 : Paparan Skrin SPKM Yang Mengambilkira Dapatan Hasil Tanda Aras Dalam Fasa 1 dibina dalam Pembangunan Fasa 2 berdasarkan RAJAH 3 : Arkitektur Pembelajaran dalam SPKM 309 .LAMPIRAN 3b GAMBAR 3b.

Aktiviti ini mengandungi tugasan bagi pengguna membuat kesimpulan terhadap topik yang telah dipelajari. Activity 2. Pengguna perlu menyimpan fail-fail berkaitan kedalam sistemnya bagi digunakan dalam setiap proses pembelajaran. Pengguna perlu menggunakan aset yang dimuat turun untuk digunakan bagi menulis laporan bagi setiap aktiviti yang dilalui dalam aktiviti 1 (ORGANIZE). Activity 4. Apply.Activiti 1. Dalam aktiviti ini. pengguna juga diberi peluang untuk bermain permainan yang punyai perkaitan rapat dengan topik. Dalam akiviti ini pengguna dikehendaki memuat turun kesemua bahan berupa aset yang diperlukan dalam aktiviti selanjutnya (THINK). Tugasan mempunyai perkaitan rapat dengan aktiviti 1 (ORGANIZE). Organize Tujuan aktiviti ini adalah untuk pengguna membuat persediaan terhadap keseluruhan proses pembelajaran. Think Aktiviti ini mengandungi tugasan yang perlu dilalui oleh pengguna. 310 . Activity 3. Explore Aktiviti ini mengandungi maklumat seperti fail-fail fakta yang berkait rapat dengan topik yang dipelajari.

0a Taburan MIN Kategori Pemprosesan Maklumat oleh Manusia H1 1 Pemprosesan maklumat oleh manusia Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis visual dan bunyi Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan **PPU – Portal Pendidikan Utusan Rumusan **PPU Min SP **CNet Min SP **SNet Min SP 3.CikguNet SNet .12 2 2.21 3 4.88 1.09 0.64 1.09 3.26 1.1 Dapatan Bagi Reka bentuk Kandungan Dan Kawalan Pengguna Dalam Laman Web Yang Dinilai JADUAL L4.70 CNet.06 1.62 3.0b Jadual Matriks Bagi Kategori H1.05 0.Item 1 .1 – Kategori H1 – Pemprosesan Maklumat oleh Manusia JADUAL L4.LAMPIRAN 4.3 .18 4.Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia PPU CN SN 1 Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis  visual dan bunyi Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan CN :CikguNet Prioriti 3     2     3 *Nota:PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 Prioriti 2 SN:SchoolNet 311 .53 1.19 3.32 2.64 1.29 2.SchoolNet Panduan 1.68 1.

87 3. “Site map” c.82 0. JADUAL L4. “Navigation bar” b.91 3.82 1.88   SN 3.95 SP CNet Min SP SNet Min SP 0.Kategori H1 – Elemen Navigasi JADUAL L4.2 Dapatan Bagi Elemen Navigasi dalam Laman web yang dinilai.71 1. Pautan (Hyperlink) *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 Prioriti 2 PPU CN     CN :CikguNet Prioriti 3 3.78 3.CikguNet SNet .13 3.Item 5 .95 3.LAMPIRAN 4. “Site map” c.82 0. Elemen navigasi di bawah berfungsi dengan baik dan jelas kepada pengguna a. Pautan (Hyperlink) **PPU – Portal Pendidikan Utusan 5 PPU Min 3.94 0.97 4.Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia 5 Elemen navigasi di bawah berfungsi dengan baik dan jelas kepada pengguna a.91 CNet.2 .95 3. Butang d.82 0. “Navigation bar” b.85 3.82 0.74 3. Butang d.82 0.1a Taburan MIN bagi elemen navigasi dalam laman web yang dinilai.88 3.93 3.13 3.82 0.98   SN:SchoolNet 312 .18 0.SchoolNet Rumusan Panduan 1.68 3.87 0.87 0.1b Jadual Matriks Bagi Kategori H1.82 0.98 0.83 0.

52 3.03 1.50 CNet Min 3. Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda PPU Min 3.95 4.91 0.30 0.82 3.97 4.03 1.09 0.05 SNet Min 3.2b Taburan min bagi Kategori Pemprosesan maklumat oleh manusia Kategori Pemprosesan maklumat Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang.29 SP 1.94 Terdapat kepelbagaian dalam kandungan **PPU – Portal Pendidikan Utusan 12 CNet.27 4.29 1.2a Taburan MIN Bagi Elemen Rekaletak.59 0.00 3.05 4.05 2. grafik. Rekaletak b.74 3.00 0.45 SP 1.93 3.06 4.52 JADUAL 4.CikguNet SNet .71 1.09 0. Grafik Dan Bahasa. teks.90 0.74 CNet Min SP SNet Min SP 1.82 0.87 10 11 4.05 0.91 4.95 4.04 0.59 0.21 9 3.11 4.10 3.76 4.37 SP 0. keupyaan kadar muatturun bahan dan kualiti bahan yang disediakan dalam laman web yang dinilai JADUAL 4.18 0.73 8 4.99 4. bunyi) mudah digunakan Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas.00 4.85 3.64 1.27 0.10 SP 7 0.79 0.90 0.LAMPIRAN 4. Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a.3 Dapatan bagi elemen terhadap kejelasan reka bentuk. Bahasa yang mudah dan jelas 6 PPU Min 4.88 0. Grafik yang boleh dikenali c.SchoolNet 313 .94 1.62 3.

Bahasa yang mudah dan jelas PPU         CN SN                 7 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang.Kategori H1 .Elemen Rekaletak JADUAL 4. Rekaletak b. Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda 8 9 10 11 *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 CN :CikguNet SN:SchoolNet Prioriti 3 Prioriti 2 314 . teks. Grafik yang boleh dikenali c.11 .2c Jadual Matriks Bagi Kategori H1. bunyi) mudah digunakan Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas .3 .4 Rumusan Panduan 1.Item 6 . grafik.Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia 6 Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a.LAMPIRAN 4.

10 0.10 3.3a Taburan MIN Bagi Elemen Rekaletak.91 0.3b Taburan min bagi Kategori Pemprosesan maklumat oleh manusia Kategori Pemprosesan maklumat 7 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang.05 0.05 0. grafik.CikguNet SNet .21 9 3.27 4.79 0.94 **PPU – Portal Pendidikan Utusan CNet.29 SP 1.37 SP 0.11 4.90 0.76 4.LAMPIRAN 4.SchoolNet 315 .99 4.00 4. Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a.85 3.09 0.29 1.45 SP 1.27 0.64 1.06 4.04 0.30 12 4.03 1.88 0. Grafik yang boleh dikenali c.87 10 11 4.73 8 4.95 4.71 1. teks.03 1.97 4.SchoolNet JADUAL 4.95 4.59 0.18 0.52 CNet.5 JADUAL 4.82 0.05 SNet Min 3.94 0.91 4.74 3.82 3.09 0.52 3.93 3.CikguNet SNet . bunyi) mudah digunakan Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas.74 SP CNet Min SP SNet Min SP 1. Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda Terdapat kepelbagaian dalam kandungan PPU Min 3.50 CNet Min 3.00 0.90 0. Bahasa yang mudah dan jelas **PPU – Portal Pendidikan Utusan 6 PPU Min 4.59 1. Rekaletak b. Grafik Dan Bahasa.62 3.00 3.05 2.

3c Jadual Matriks Bagi Kategori H1.11 . teks.Item 6 .3 . grafik.Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia 6 Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a.LAMPIRAN 4. Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda 8 9 10 11 *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 CN :CikguNet SN:SchoolNet Prioriti 3 Prioriti 2 316 . Rekaletak b. bunyi) mudah digunakan Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas . Grafik yang boleh dikenali c.Kategori H1 .6 Rumusan Panduan 1.Elemen Rekaletak JADUAL 4. Bahasa yang mudah dan jelas PPU         CN SN                 7 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang.

90 317 .61 4.45 0. mendengar suara latar.LAMPIRAN 4.29 1.27 0.47 14 3.25 4.21 15 3. animasi. kotak alert.37 0. video.95 3. komunikasi dan interaksi 13 Teks dan grafik memberikan kesan kepada sistem penyampaian antara anda dan program Pengguna berupaya mengawal/menguasai corak interaksi (seperti mengklik butang.06 1.64 1.47 0.97 4.50 4.68 0.31 3.88 1. Bahasa mudah dan jelas dari segi penggunaannya Bahasa yang jelas dalam mesej bantuan PPU Min SP CNet Min SP SNet Min SP 4. membaca teks.93 4.4a Taburan MIN bagi item Bahasa.73 1. grafik dan lain-lain) mudah diakses.bunyi.12 0.85 2. komunikasi dan interaksi H2 Bahasa.15 4.19 16 4.79 0. kotak dialog.11 1.7 JADUAL 4. teks. menaip jawapan) Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang.22 3.27 0.24 0.52 17 4.

4b Taburan MIN bagi item Ergonomik H3 Ergonomik 18 Paparan teks dan grafik tidak meletihkan mata Elemen reka bentuk antaramuka(seperti butang. bunyi.93 4. papan kekunci.99 4.19 20 3. speaker dan lain-lain) Kemudahan interaksi dalam portal mudah dan jelas penggunaannya dengan perkakasan yang ada pada anda (seperti tetikus.01 3.73 1.LAMPIRAN 4. animasi. kotak alert.29 1. teks.99 3. viedo.8 JADUAL 4.16 3. kotak dialog.82 1. grafik dan lain-lain) sesuai dengan kemahiran anda terhadap perkasasan yang ada (seperti tetikus.89 0.91 19 3.16 CNet Min SP SNet Min SP 0.60 3.74 0.60 318 .94 0.18 0.12 0. papan kekunci daln lain-lain) PPU Min SP 4.

59 1.68 0.05 2.90 3.64 0. Mekanisma navigasi (seperti butang.92 24 2.14 319 .82 0.LAMPIRAN 4.71 0.9 C.92 3.80 3.52 3.64 0.95 3.81 22 4.05 0.09 1. Dapatan dari kategori Sistem Komputer dan arkitektur Antaramuka JADUAL 4.82 3.37 0.92 23 3.5a Taburan MIN Sistem komputer dan arkitektur antaramuka dalam kategori peranti input dan output PPU C Sistem komputer dan arkitektur antaramuka Min C1 Peranti input dan output 21 Ciri-ciri halaman boleh disesuaikan dengan teknologi baru yang terdiri dari perkakasan dan sistem pengoperasian Perkakasan yang ada pada anda mampu membantu anda dalam mengawal program.64 0. pautan) sesuai dengan fungsi peranti input(seperti tetikus dan papan kekunci) dan output (seperti monitor) Mekamisma maklumbalas (seperti kotak dialog) lebih menyukarkan anda melaksanakan aktiviti interaktif dalam program SP Min SP Min SP Cnet SNet 3.59 0.89 1.00 3.

warna.73 26 4.27 4.LAMPIRAN 4.97 3. speaker) SP CNet Min SP SNet Min SP 1.00 0.71 1.88 3.06 0. bunyi dan video) dilaksanakan dengan berkesan oleh perkakasan yang ada pada anda( seperti tetikus.12 1. Kaedah pengendalian dialog banyak membantu pengguna mengawal program.89 320 . butang.00 0.87 27 3. papan kekunci.53 0.6a Taburan Min bagi setiap laman web yang dinilai berdasarka item Teknik dialog PPU C2 25 Min Teknik dialog Pengendalian dialog sesuai dengan ciri-ciri reka bentuk dalam 3.10 Dapatan Bagi Teknik Dialog Untuk Laman Web Yang Dinilai JADUAL 4.18 0.52 4.01 0. animasi.10 4. Elemen reka bentuk antaramuka seperti (teks.95 halaman.90 3. panel kerja.

42 1.07 3. butang.79 29 3.55 0. animasi.11 Dapatan bagi Genre Dialog bagi setiap laman web yang dinilai JADUAL 4.LAMPIRAN 4.93 321 .71 0.22 3.7a: Taburan Min bagi setiap laman web yang dinilai berdasarka item Genre dialog PPU C3 28 Genre dialog Elemen grafik dalam program menyediakan pelbagai cara interaksi kepada anda (contohnya jika kedua-dua butang dan pautan mempunyai fungsi yang sama) Elemen antaramuka (teks. bunyi dan video) berasaskan metafora (contohnya imej bola mewakili aktiviti sukan bolasepak) jelas dan mudah difahami Min SP CNet Min SP SNet Min SP 3.53 1. panel kerja.92 3. warna.00 1.73 0.02 3.

Grafik dalam dokumen jelas dan mudah difahami selaras dengan maklumatnya Min SP Min SP Min SP 3.94 1.88 3.10 3.93 322 .24 0.12 3.03 4.83 31 4.97 3.79 0.18 0.8a Taburan Min bagi setiap laman web yang dinilai berdasarka item Grafik komputer PPU CNet SNet C4 30 Grafik komputer Elemen grafik berupaya bertindak sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman.12 Dapatan Dari Item Grafik Komputer Bagi Setiap Laman Web Yang Dinilai JADUAL 4.11 0. 1.LAMPIRAN 4.60 32 Kadar masa bagi memuatturun grafik sesuai dengan keperluan masa pembelajaran 3.85 4.50 1.55 0.91 0.47 anda.

82 0.69 3.87 34 3.83 323 .LAMPIRAN 4.01 3.76 1.9a Taburan Min bagi setiap laman web yang dinilai berdasarkan item Arkitektur dialog PPU CNet SNet C5 33 Arkitektur dialog Ciri-ciri halaman berupaya boleh disesuaikan dengan perkakasan dan teknologi baru (seperti kandungan berasaskan shockwave dan java applet mudah dipaparkan di browser) Elemen antaramuka (teks. animasi.37 1. warna.71 0.13 Dapatan bagi komponen Arkitektur dialog JADUAL 4.91 0. dalam masa yang sama ia juga memerhatikan animasi dan teks) jelas dan berkesan dalam membantu pembelajaran.74 1. bunyi dan video) dalam dokumen yang berfungsi bagi melaksanakan banyak tugasan (multi-tasking) (contohnya. butang.05 3. pelajar mengklik butang bagi menjawab soalan. panel kerja.09 3. Min SP Min SP Min SP 3.

LAMPIRAN 5 GAMBAR L5.1 : Paparan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) di ExamBuddy.com di akses dari SPKM 324 .

LAMPIRAN 6 Senarai Pembolehubah-Pembolehubah Bagi Penggubalan Instrumen Tanda Aras Bagi Pelaksanaan Tanda Aras Dalam Pembangunan Fasa 1 H H1 1. Tetikus b. animasi. grafik dan lain-lain) yang dipaparkan berfungsi bertindak dengan perkasasan di bawah: a. Papan kekunci c. Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna 3. bunyi. kotak alert. Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis visual dan bunyi Sifat-sifat manusia Pemprosesan maklumat oleh manusia 2. “Speaker” d. teks. video. Mikrofon 325 . kotak dialog. Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan 4. Reka bentuk antaramuka (seperti butang.

bunyi) mudah digunakan 9 Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas .H H1 5. Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a. “Navigation bar” b. 10 11 12 Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda Terdapat kepelbagaian dalam kandungan 326 . Rekaletak b. Bahasa yang mudah dan jelas 7 8 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang. “Site map” c. Sifat-sifat manusia Pemprosesan maklumat oleh manusia Elemen navigasi di bawah berfungsi dengan baik dan jelas kepada pengguna a. teks. Butang d. grafik. Grafik yang boleh dikenali c. Pautan (Hyperlink) 6.

menaip jawapan) 15 Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang. kotak dialog. papan kekunci. bunyi. video. animasi. video.H2 13 Bahasa. bunyi. mendengar suara latar. speaker dan lain-lain) Kemudahan interaksi dalam portal mudah dan jelas penggunaannya dengan perkakasan yang ada pada anda (seperti tetikus. papan kekunci daln lainlain) 16 17 H3 18 19 20 327 . kotak alert. grafik dan lain-lain) sesuai dengan kemahiran anda terhadap perkasasan yang ada (seperti tetikus. teks. Bahasa mudah dan jelas dari segi penggunaannya Bahasa yang jelas dalam mesej bantuan Ergonomik Paparan teks dan grafik tidak meletihkan mata Elemen reka bentuk antaramuka(seperti butang. kotak alert. membaca teks. teks. kotak dialog. komunikasi dan interaksi Teks dan grafik memberikan kesan kepada sistem penyampaian antara anda dan program 14 Pengguna berupaya mengawal/menguasai corak interaksi (seperti mengklik butang. animasi. grafik dan lain-lain) mudah diakses.

animasi. warna. bunyi dan video) dilaksanakan dengan berkesan oleh perkakasan yang ada pada anda( seperti tetikus. pautan) sesuai dengan fungsi peranti input (seperti tetikus dan papan kekunci) dan output (seperti monitor) Mekamisma maklumbalas (seperti kotak dialog) lebih menyukarkan anda melaksanakan aktiviti interaktif dalam program 23 24 C2 25 Teknik dialog Pengendalian dialog sesuai dengan ciri-ciri reka bentuk dalam halaman. butang. speaker) C3 28 Genre dialog Elemen grafik dalam program menyediakan pelbagai cara interaksi kepada anda (contohnya jika kedua-dua butang dan pautan mempunyai fungsi yang sama) Elemen antaramuka (teks. pengguna mengawal 27 Elemen reka bentuk antaramuka seperti (teks. panel kerja. 26 Kaedah pengendalian dialog banyak membantu program. bunyi dan video) berasaskan metafora (contohnya imej bola mewakili aktiviti sukan bolasepak) jelas dan mudah difahami 29 328 . Mekanisma navigasi (seperti butang. butang.C C1 21 Sistem komputer dan arkitektur antaramuka Peranti input dan output Ciri-ciri halaman boleh disesusaikan dengan teknologi baru yang terdiri dari perkakasan dan sistem pengoperasian 22 Perkakasan yang ada pada anda mampu membantu anda dalam mengawal program. animasi. warna. papan kekunci. panel kerja.

31 Grafik dalam dokumen jelas dan mudah difahami selaras dengan maklumatnya Kadar masa bagi memuat-turun grafik sesuai dengan keperluan masa pembelajaran anda. warna. 32 C5 33 Arkitektur dialog Ciri-ciri halaman berupaya boleh disesuaikan dengan perkakasan dan teknologi baru (seperti kandungan berasaskan shockwave dan java applet mudah dipaparkan di browser) Elemen antaramuka (teks. 34 329 . panel kerja.C4 30 Grafik komputer Elemen grafik berupaya bertindak sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman. animasi. pelajar mengklik butang bagi menjawab soalan. bunyi dan video) dalam dokumen yang berfungsi bagi melaksanakan banyak tugasan (multi-tasking) (contohnya. butang. dalam masa yang sama ia juga memerhatikan animasi dan teks) jelas dan berkesan dalam membantu pembelajaran.

LAMPIRAN 7 Paparan Learning Control Panel dalam SPKM di Classnetwork.net GAMBAR L7.1 Paparan antaramuka di Classnetwork yang diuji dalam Kajian Kebolehgunaan Fasa 1 330 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->