BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1.

0 Pendahuluan Bahagian ini membincangkan tentang latarbelakang tajuk kajian yang tertumpu kepada sistem penyampaian. Perbincangan memfokus kepada permasalahan dan peluang yang berkait rapat dengan sistem penyampaian kandungan di Malaysia, khususnya dari aspek sistem penyampaian dan faktor-faktor yang menyumbang kepada kelebihan dan had-hadnya. Persoalan-persoalan yang timbul dari perbincangan ini juga merupakan landasan utama menjawab soalan-soalan kajian.

1.1 Keperluan Di Peringkat Mega, Makro Dan Mikro Perbincangan dalam mengenalpasti peringkat perancangan masalah dikategorikan kepada tiga

peringkat mega, peringkat makro dan peringkat mikro.

Komponen pengurusan diperingkat mega melibatkan kemudahan dan keperluan pengajajaran dan pembelajaran yang sedia ada. Peringkat makro melibatkan fungsi organisasi yang terlibat secara langsung dengan sumber internet bagi menyokong persekitaran pembelajaran. Peringkat mikro pula adalah perincian dimana segala tindakan dibuat untuk mencapai objektif sumber yang dibina bagi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di Internet. Perbincangan juga bukan hanya tertumpu kepada masalah atau kekurangan bagi aplikasi teknologi maklumat dalam pendidikan tetapi juga kepada peluang-peluang yang wujud lantaran dari polisi yang telah dirancang oleh kerajaan Malaysia.

1

Perbincangan ini merupakan halatuju kepada pembentukan objektif kajian, soalan-soalan kajian dan perancangan terhadap metodologi kajian seterusnya kepada pelaksanaan kajian berupa aktiviti kerja-kerja lapangan pembangunan sistem pembelajaran kelas maya.

1.2 1.2.1

Keperluan Diperingkat Mega Rancangan Malaysia Ke-7 (RMK 7) Unjuran lima tahun yang dirancang oleh kerajaan dalam RMK 7 menitiberatkan

penggunaan komputer di sekolah dan institusi pendidikan. Kepentingan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran yang menjadi agenda teknologi maklumat negara merupakan peluang kepada pendidik untuk merancang strategi penyampaian yang lebih berkesan. Rancangan Malaysia ke-7 (1996-2000) dalam bab 10 Pendidikan dan latihan menjelaskan agenda teknologi maklumat dalam aktiviti pendidikan dan latihan. Perkara 10.105 menyatakan bahawa program literasi komputer serta pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer akan diperluaskan kesemua sekolah dan institusi latihan dalam masa lima tahun akan datang. Lantaran dari perancangan ini proses pembelajaran akan dipertingkatkan dengan mendedahkan guru dan pelajar ke dunia internet. Guru dan pelajar akan dapat mencapai maklumat dimana-mana, bila-bila masa. Mengikut kenyataan itu lagi, penggunaan komputer akan mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran serta membantu mengurangkan masalah kekurangan guru terlatih dan pengajar dalam pelbagai mata pelajaran termasuk bahasa. Bagi mencapai matlamat ini, usaha akan diambil untuk membangunkan perisian berkaitan.

2

Program pendidikan jarak jauh akan dikembangkan kepada penggunaan kaedah telesidang dan emel. Situasi ini menjelaskan bahawa dalam masa yang terdekat ini sistem penyampaian dari bilik darjah secara fizikal dapat dikembangkan ke pembelajaran secara maya. Situasi ini dapat diperkukuhkan dengan kenyataan yang menjelaskan bahawa ”kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer akan

diperluaskan. Kenyataan ini dikaitkan pula dengan peranannya dalam menangani masalah pengajaran dan pembelajaran guru dan murid di semua sekolah dipelusuk negeri dan daerah”. Kaedah yang sesuai menghubungkan sekolah-sekolah ini dengan maklumat mata pelajaran tertentu secara maya kepada memberikan kemudahan pengajaran dan pembelajaran perlu dirangka, bangunkan dan dilaksanakan bagi mengurangkan jurang (gap) sebagaimana yang dijelaskan dalam dokumen Rancangan Malaysia Ke-7 itu. Dalam Rancangan Malaysia Ke-7 mendapati bahawa program pendidikan memfokus kepada mengembangkan keupayaan dan menambahkan kemasukan kepada semua tahap pendidikan, meneguhkan sistem penyampaian dan meningkatkan kualiti pendidikan. Dasar yang ditetapkan ini pada asasnya adalah misi utama Rancangan Malaysia ke-7 dalam membentuk identiti kebangsaan dan mencapai perpaduan dikalangan masyarakat berbilang kaum serta membangunkan sumber manusia bagi keperluan alaf akan datang. Dalam RMK 7, infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi diperkukuh dan diperluaskan. Suasana ini secara tidak langsung telah memberi kesan pada persekitaran pembelajaran. Kandungan sesebuah subjek mampu disampaikan dengan pantas dan mudah dikemaskini melalui akses ke komputer da jaringan internet yang disediakan.

3

Sistem penyampaian telah dikatakan sebagai elemen utama dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Walaupun kemudahan infrastruktur dipertingkat dan diperluaskan namun sumbernya juga perlu diperluaskan dan guru pula perlu meningkatkan pengetahuan dalam menggunakan sumber pengajaran yang dibekalkan.

1.2.2

Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor)

1.2.2.1 Agenda Teknologi Maklumat Negara Matlamat agenda teknologi maklumat negara adalah untuk mengubah rakyat dan negaranya kepada masyarakat berasaskan pengetahuan, selaras dengan kehendak wawasan 2020 yang memfokus kepada pembangunan insan dan mengukuhkan hubungan antara sektor awam dan swasta. Kerangkanya berdasarkan kepada tiga elemen pembangunan seimbang iaitu; manusia, struktur maklumat dan aplikasi. (Rancangan Malaysia ke lapan 2001-2005). Bagi mencapai objektif di atas National IT Council (NITC) telah mengenalpasti bidang-bidang yang perlu diberikan penekanan: i. ii. iii. iv. v. E-ekonomi E- perkhidmatan awam E-Komuniti E-pembelajaran E-Sovereignty

Lantaran dari galakkan dan sokongan yang diberikan oleh kerajaan melalui peruntukan yang telah diberikan oleh Demonstrator Application Grant Scheme (DAGS) yang telah diperkenalkan pada tahun 1988, sebanyak 37 projek berasaskan komuniti telah dilaksanakan melibatkan perbelanjaan sebanyak RM48 juta. Diantara contoh projeknya ialah E-Thalassaemia, NutriWeb, CyberCare dan Masjid sebagai Pusat

4

Masyarakat (sekadar menjelaskan beberapa contoh). Lantaran dari situasi ini, keperluan untuk membangunkan kemudahan pembelajaran dimana pelajar boleh mencapai maklumat pendidikan dimana-mana pada bila-bila masa perlu dibangunkan atau diperkukuhkan. Kemudahan akses kepada kandungan maklumat sesebuah mata pelajaran perlu dilaksanakan bagi memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran untuk guru dan murid. Selaras dengan keperluan projek sekolah bestari yang menjadikan komponen teknologi maklumat dan komunikasi sebagai „enabler‟, diharapkan guru mampu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajarannya.

1.2.2.2 Projek Sekolah Bestari Di Malaysia penglibatan komputer dalam pendidikan bermula seawal 1980an. Dengan projek Komputer dalam Pendidikan (KDP), peranan komputer dirujuk sebagai aplikasi komputer sebagai alat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Beberapa projek rintis yang dilaksanakan bagi mengkasji kesesuaian dan keberkesanan aplikasi komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Projek berkenaan termasuklah Pengenalan kepada komputer tahun 1986, Subjek literasi komputer pada tahun 1992, projek pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer dalam tahun 1994 dan projek Education Net pada tahun 1995 (Muhammad Z M Zain, Omar Majid, Wng Su Lan, Fong Soon Fook, Hanafi Atan & Rozhan M Idrus, 2006:62) Pengalaman guru dalam penggunaan komputer dalam pendidikan seharusnya sudah diperingkat matang jika dilihat dari rentetan peristiwa di atas. Secara tidak langsung rentetan peristiwa di atas menjamin kesediaan guru untuk melangkah lebih jauh ke hadapan. Projek sekolah bestari adalah satu lagi projek yang menjadi kesinambungan kepada peristiwa di atas.

5

Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Laporan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 berkenaan infrastruktur Sekolah Bestari perkara 3.19 hlm. 3-6 menyatakan bahawa bagi meningkatkan penguasaan pelajar dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi, program literasi komputer telah dimulakan di 60 buah sekolah menengah. Pada tahun 1999, projek rintis Sekolah Bestari telah dilancarkan dengan melibatkan 88 buah sekolah. Sekolah Bestari dilengkapi dengan komputer bagi kegunaan pelajar dan guru dengan nisbah tujuh buah komputer bagi sebuah bilik darjah. Projek sekolah Bestari akan dilaksanakan keseluruh Negara secara berperingkat-peringkat. Secara khususnya dari konteks pengajaran dan pembelajaran teknologi maklumat dan komunikasi merupakan enabler pada pengajaran. Perancangan menyeluruh projek sekolah bestari melibatkan empat fasa utama yang disebut sebagai empat gelombang perancangan sekolah bestari sebagaimana berikut: 1. Gelombang 1 – Projek Rintis (1999-2002) 2. Gelombang 2 – Pos-rintis (2002-2005) 3. Gelombang 3- Semua sekolah menjadi Sekolah Bestari (2005-2010) 4. Gelombang 4 – Pengukuhan dan kestabilan (2010-2020) (Multimedia Development Corporation, 2005:15) Dari konteks perancangan, hingga setakat ini kesemua sekolah telah pun menjadi sekolah bestari, namun maklumbalas yang diberikan oleh penilai yang terdiri dari para akademik tempatan (march-april 2003) berkaitan bahan pengajaran dan pembelajaran menjelaskan bahawa ”kekerapan penggunaan bahan berkenaan oleh guru dan pelajar didapati terhad bagi memenuhi keperluan pelajar dan tidak menggambarkan keseluruhan kurikulum” (lihat Laporan Malaysian Smart School Roadmap 2005-2020: An Education Odyssey, 2005:20)

6

Perkakasan ICT yang dibekalkan ke sekolah dalam bentuk Pusat Akses bagi menyokong kemudahan yang sedia ada seperti makmal komputer. etika dan kemanusiaan dalam lingkungan penggunaan teknologi.Perluasan penggunaan ICT di sekolah diperkenalkan secara berperingkat dalam Rancangan Malaysia ke-9 (RMK 9) melalui Pembestarian Sekolah yang merangkumi tiga perkara: 1. Merancang dan mengurus pelajar dalam persekitaran pembelajaran melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi 3. Dalam projek ini guru diberikan peluang untuk mempertingkatkan kemahirannya dari aspek penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Menguruskan isu-isu sosial. guru. ibu-bapa dan masyarakat setempat. Penekanan juga diberikan pada latihan guru yang menitikberatkan tiga kemahiran penting: 1. Bagi merealisasikan situasi ini kemahiran guru dalam menyampaikan kandungan menggunakan teknologi amat diperlukan. (Malaysian Smart School Roadmap 2005-2020: An Education Odyssey. Kefahaman dan pengurusan teknologi 2. Bahan pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan yang penting dalam menjelaskan matlamat pembelajaran. Wetware bagi tujuan memberi bimbingan dan latihan kepada pentadbir sekolah. 2005:23) 7 . Perisian pendidikan dan sistem aplikasi 3. 2.

Kenyataan di atas menjelaskan betapa pentingnya penerimaan guru terhadap elemen inovasi memandangkan ”komitmen guru terhadap inovasi didapati berkait rapat dengan keyakinan guru terhadap ICT. selepas mempengerusikan mesyuarat panel penasihat Koridor Raya Multimedia ke-4 diperingkat antarabangsa di Cyberjaya. Azimi Hamzah & Nor hayati Alwi (2006:122)). membudayakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan komputer dan internet . telah menjelaskan beberapa aplikasi baru dalam sistem pengajaran dan pembelajaran iaitu menyatukan unsur-unsur pendidikan jarak jauh dan penggunaan perisian pendidikan bagi mengubah corak pengajaran melalui penyampaiannya oleh guru-guru yang terlatih.Dari konteks sistem penyampaian secara maya. aplikasi kemahiran penting di atas erlu disokong dengan reka bentuk antaramuka yang lebih mudah difahami dan memfokus kepada maklumta mata pelajaran yang relevan dengan objektifnya (perlu disokong) Kenyataan Perdana Menteri Malaysia. Guru yang berfikiran bahawa pembelajaran boleh dipertingkatkan melalui penggunaan ICT didapati lebih komited” (lihat Wan Zah Wan Ali. Hajar Mohd Nor. Ramli Mustapha & Mohamed Salim Taufix Rashidi (2006:339) yang mencadangkan tentang strategi pelaksanaan pusat sumber digital di sekolah menjelaskan diantara faktor yang perlu diberi perhatian serius sebelum mewujudkan pusat sumber digital ialah kemahiran guru dan pelajar dalam literasi komputer. Datuk Seri Dr. mewujudkan sistem jaringan atau rangkaian dan menyediakan sumber bagi pendidikan gaya mobiliti. 8 . Situasi ini boleh disokong oleh Isnazhana Ismail. Mahathir Mohamad pada 7 September 2001 dalam The Star .

akses kepada sumber ICT ii. inginkan perubahan iv. Dalam perkara 6. i. Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Laporan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 menyarankan dalam pelan tindakan bagi menangani semua isu dan cabaran. Kenyataan di atas amat bersesuaian dengan laporan kajian oleh Wan Zah Wan Ali et. wujudnya sokongan iii. (2006:122) yang mengkaji tentang syarat pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran melaporkan sekolah yang mempunyai semua syarat sokongan seperti dibawah telah membawa kepada kejayaan pengintegrasian ICT di sekolah. 2-19 menyatakan sejajar dengan era ICT. Aspek ini akan menghasilkan guru yang lebih yakin dalam menyampaikan kandungan pada pelajarnya. semua sekolah rendah akan dibekalkan dengan komputer serta peralatan dan perisian komputer menjelang 2005. Untuk menyediakan asas bagi menghadapi era globalisasi dan ICT. amalan di sekolah 9 .55 hlm.Hasil akhir perlu selaras dengan perkara yang dirancang. Kemudahan akes kepada komputer seterusnyanya internet perlu diselaraskan dengan keperluan guru dan pelajar dari aspek pengetahuan dan kemahiran. Sekolah Bestari yang mempunyai sistem multimedia yang komprehensif dengan penggunaan teknologi interaktif yang dilengkapi dengan sistem jaringan LAN/WAN dan internet akan diperluas. al.05 di Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (2006:77) menyatakan diantara fokus yang diberi bagi menjadikan Sekolah Kebangsaan (SK) sebuah pusat kecemerlangan ialah dengan meningkatkan kualiti prasarana dan kecemerlangan dalam pelbagai bidang termasuklah penguasaan ICT. Di antara saranannya berkaitan ICT terdapat dalam perkara 2.

Lantaran dari 10 . komitmen guru terhadap inovasi Dari segi pelaksanaan program ICT di sekolah-sekolah di Malaysia sebagaimana yang dilaporkan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP 20062010) cabaran utama yang dihadapi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk menyediakan infrastruktur ICT yang lengkap untuk p&p serta pengurusannya (PIPP 2006-2010. Laporan Pelan Induk Pembagunan Pendidikan Malaysia (PIPP) 2006-2010 di atas menjelaskan terdapat jurang antara kemudahan sedia ada dengan kemudahan pembelajaran kepada pelajar-pelajar dan peningkatan kemahiran guru. dan 5. Program TV Pendidikan. Program Pengajaran dan Pembelajaran dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Penyediaan akses jalur lebar Schoolnet. Projek Rintis Sekolah Bestari. 2007:81). pengaruh luar vi. 3. sehingga tahun 2005 projek program ICT yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana di bawah: 1. Keperluan untuk memperolehi bahan pengajaran dan pembelajaran secara pantas tanpa mengira masa telah menjadi pilihan utama pelajar masakini. Projek Penyediaan Infrastruktur dan Pengkomputeran Sekolah (Makmal Komputer). 4. Sebagaimana yang dilaporkan dalam PIPP 2006-2010.v. Ini boleh dilihat dari pernyataan laporan di atas antara matlamat yang sudah tercapai sehingga tahun 2005 dengan matlamat projek yang ingin dicapai dalam Rancangan Malaysia ke-9 (RMK 9). 2.

Kemudahan infrastruktur sahaja tidak mencukupi. kesediaan guru dan kemahiran menyampaikan kandungan menggunakan kemudahan itu perlu juga di lihat kerana ianya secara tidak langsung memberikan kesan kepada aspek pedagogi. Situasi ini boleh disokong dengan laporan kajian oleh Paridon Hj Sahid dan Mohd Arif Hj Ismail (2006:399) yang menjelaskan bahawa pada tahun 1997 Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) bersama rangkaiannya Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) dan Pusat Kegiatan Guru (PKG) telah membangunkan perisian kursus yang berteraskan resource based . Ruhizan Mohd Yasin. Ramli Mustapha dan Rosseni Din (2006:9) mencadangkan bagi menghadapi situasi pembelajaran akan datang guru perlu berpengetahuan luas dalam ICT dan mengubah amalan pengajaran konvensional seperti latih-tubi. Isnazhana Ismail et. Rosnani Mahmud. bersifat mesra pengguna dan interaktif serta mempunyai 11 . Pelajar pula dapat mengakses bahan serta mempelajarinya sendiri mengikut keperluan sendiri. (2006:340) menjelaskan bahawa era teknologi maklumat telah menjadikan internet lebih mesra pengguna kerana ia dapat mengintegrasi grafik. al. malahan kita akan dikatakan ketinggalan jika tidak mengenali atau menggunakan kemudahan berkenaan. Selagi guru tidak mengubah corak serta amalan pengajaran selagi itulah usaha untuk mengintergasikan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran akan menemui kegagalan. Selaras dengan hasrat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 bagi meningkatkan kualiti prasarana dan kecemerlangan dalam pelbagai bidang. teks dan bunyi ke dalam satu halaman. ianya perlu di pertingkatkan dengan menambah atau meningkatkan kemudahan pembelajaran yang sedia ada seperti kemudahan pembelajaran di internet.ledakan teknologi internet dan komputer situasi ini bukanlah asing lagi pada pelajar. Mohd Arif Ismail. perkakasan sahaja tidak mencukupi.

Sehingga tahun 2005 sebanyak 1494 judul perisian kursus dari pelbagai subjek telah diedarkan ke sekolah-sekolah berkenaan.elemen pemulihan dan pengayaan.05 dalam PIPP 2006-2010:77) dalam memperkasakan bukan sahaja sekolah kebangsaan tetapi juga guru dan pelajarnya disamping menghasilkan sumber manusia yang celik teknologi. Sektor Pembinaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran telah menghasilkan perisian pendidikan bagi digunakan oleh 88 buah sekolah-sekolah bestari sahaja. Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Laporan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 pula menyarankan dalam perkara 8.47 hlm. RMK 9 – 2006-2010:7) 12 . 8-13 tentang peranan penyelidikan dan pembangunan dalam ICT dengan memberikan lebih tumpuan kepada aspek pembangunan infrastruktur atau pemerolehan perkakasan ICT (hardware). 1997:10) hinggalah ke Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 sering menjelaskan tentang betapa pentingnya penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi (lihat perkara 6. Situasi ini juga menekankan tentang betapa pentingnya penambahbaikan kurikulum melalui pengajaran dan penggunaan TMK di sekolah serta kemahiran mengajar dalam kalangan guru (lihat perkara 12. Kementerian Pendidikan melalui aplikasi perdana koridor raya multimedia (lihat penjelasan berkenaan model konseptual dalam Smart School Conceptual Blueprint. Projek ini secara berterusan dilaksanakan di bawah Projek Rintis Sekolah Bestari pada tahun 1999. pembangunan perisian (software dan courseware) dan latihan sumber tenaga manusia (peopleware).

RMK 9:156).58. PIPP 2006-2010:81) namun ada lagi terdapat jurang dari segi kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) berdasarkan lokasi dan penguasaan TMK dalam kalangan guru dan murid (perkara 7. RMK 9:160).73.04 PIPP 2006-2010:91 dan perkara 7.72 dan 5. PIPP 20062010:93-94). Galakkan oleh kerajaan Malaysia melalui perancangannya dengan jelas menegaskan betapa bahan yang disampaikan secara maya itu perlu dipertingkatkan dan ditambah. Kemudahan aksesnya pula kian dipertingkatkan (lihat perkara 6.57 dan 5.56. 5.12 dan 7. 13 . RMK-9.71.19 dan 6. Pembudayaan e-pembelajaran juga dipercepatkan bagi memberikan impak pembudayaan digital terhadap prestasi dan keupayaan tenaga kerja untuk berinovasi dan menyumbang kepada reka bentuk kepada aplikasi pengetahuan seterusnya meningkatkan produktiviti dan daya saing(lihat perkara 5.Situasi ini menjelaskan betapa pentingnya bahan pengajaran yang bertindak sebagai sumber utama dalam membantu pelajar dalam pembelajarannya diwujudkan.20. 1). dan PIPP 2006-2010 (rujuk jadual 1. Kerajaan juga telah menyediakan insentif dan galakkan bagi meningkatkan keupayaan pembangunan kandungan digital yang salah satu matlamatnya untuk meningkatkan kandungan digital tempatan bagi edutainment (lihat perkara 5.13. 5. Disebalik kekangannya ada juga jurang yang jauh mampu di kurangkan melalui pelaksanaannya dalam RMK-8.

2006:23). 2001-2010 (RM juta). ini termasuklah peningkatan KNK.3 Rancangan Malaysia ke-9 (RMK 9) Di antara matlamat yang ingin dicapai dalam RMK 9 adalah memperkukuhkan pendidikan dan latihan dan merapatkan jurang sosio-ekonomi (Rancangan Malaysia ke9 2006-2010. 2001-2010 JADUAL 5-4: Perbelanjaan dan Peruntukan Pembangunan bagi Program Berkaitan ICT.epu. peningkatan suasana persekitaran ekonomi yang baik. 162. Nota: Dari “ Rancangan Malaysia ke-9. pertumbuhan ekonomi. Sumber: Unit Perancang Ekonomi Nota: 1 Sebahagian besar akan disediakan melalui USP yang disumbangkan oleh industri. keupayaan infrastruktur yang lebih tinggi. Banyak perkara telah dicapai dalam RMK 8. jurang pendapatan 14 .1 : Perbelanjaan dan Peruntukan Pembangunan bagi Program Berkaitan ICT. Jabatan Perdana Menteri. http://www.jpm.JADUAL 1. Putrajaya.2. kadar kemiskinan yang telah berjaya dikurangkan. 1.pdf.my/rm9/bahasa/Bab5. kadar inflasi dan pengangguran yang rendah. 2006. Malaysia. hlm. 2001-2010 © Unit Perancangan Ekonomi.2.

1% bagi tahun 2002 dan 28. Selaras dengan matlamat di atas penambahbaikan sistem pendidikan memerlukan guru yang inovatif bukan sahaja mampu menggunakan kemudahan yang disediakan tetapi juga mampu menyampaikan kandungan dengan berkesan.5% pada tahun 2000.antara etnik yang kecil dan perubahan yang ketara terhadap kemudahan asas seperti perumahan dan kemudahan kesihatan. meningkatkan innovasi dan memastikan pembangunan modal insan yang menyeluruh. Perangkaan peratusan menunjukkan 13.2 menjelaskan taburan peratus isi rumah yang mempunyai kemudahan komputer peribadi mengikut negeri.9% bagi kemudahan komputer peribadi untuk setiap isi rumah dalam setiap dua tahun. Pada keseluruhannya peratusan dari tahun 2000-2004 menunjukkan pertambahan purata 4. 2006:25). memberikan peluang kepada guru untuk mengolah strategi penyampaiannya bersesuaian dengan ‟alat‟ yang disediakan. 1. 24. pada tahun 2008 kemudahan komputer peribadi untuk setiap isi rumah 15 .2% bagi tahun 2004. Selaras dengan pencapaian matlamat bagi memperkukuhkan pendidikan. ditambahpula dengan produksi judul-judul perisian kursusn yang telah dibekalkan ke sekolah-sekolah melalui Bahagian Teknologi Pendidikan. Kemduahan internet yang telah diperluaskan dan sentiasa pula diperingkatkan. RMK 9 dalam Teras 2 – Meningkatkan Keupayaan Pengetahuan dan Inovasi Negara serta memupuk Minda Kelas Pertama mempunyai matlamat bagi mengutamakan penambahbaikan sistem pendidikan. Namun jurang pendapatan antara luar bandar dan bandar semakin meregang (Rancangan Malaysia ke-9 2006-2010. Jika diunjurkan.3 KEPERLUAN DI PERINGKAT MAKRO Jadual 1.

Carta 1. JADUAL 1.menunjukkan pertumbuhan sebanyak 38%. Perangkaan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) pada tahun 2007 terhadap 16 . Dengan pertumbuhan yang pesat (4.2 Peratus isi rumah yang mempunyai kemudahan komputer peribadi mengikut negeri Nota: Dari “Q2 2007–Komunikasi dan Multimedia Fakta & Angka Terpilih Jadual 24: Peratus isi rumah yang mempunyai kemudahan komputer peribadi mengikut negeri ©Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm. 24. Dengan pertumbuhan ini kemudahan akses kepada komputer peribadi bagi setiap isi rumah memberi peluang kepada pelajar atau individu sekurang-kurangnya menggunakan komputer dalam situasi pembelajarannya.1 pula menunjukkan taburan pengguna internet per 100 penduduk dalam negara-negara ASEAN.9% dalam setiap 2 tahun) bagi kemudahan komputer peribadi seisi rumah.

pengguna internet di Malaysia dengan kadar nisbah 38. Data ini juga menunjukkan bahawa capaian maklumat yang luas di kalangan rakyat Malaysia juga akan terbatas berbanding Singapura.731 pengguna. 29 Data di atas menjelaskan bahawa rakyat Malaysia sudah bersedia untuk mencapai maklumat yang luas di Internet. Punca: SKMM. Bilangan ini menunjukkan bahawa masyarakat 17 . Perangkaan ini juga menunjukkan sekurang-kurangnya 62 orang dalam setiap 100 orang penduduk tidak mempunyai akses ke internet di Malaysia.767.2:100 penduduk berbanding 56. Situasi ini disokong dengan data yang menjelaskan bahawa taburan pelanggan internet pada tahun 2000 seluruh Malaysia mencapai sehingga 8.1:100 dengan Singapura.1 Pengguna Internet per 100 penduduk. ITU CARTA 1. Jika dilihat dari segi saiz Singapura yang kecil mempunyai akses internet yang lebih banyak berbanding Malaysia. negara-negara ASEAN © Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm. negara-negara ASEAN Nota: Dari “ Q2 2007 – Komunikasi dan Multimedia Fakta & Angka Terpilih JADUAL 29: Pengguna internet per 100 penduduk.

Dalam Rancangan Malaysia ke-8. Pada tahun 2007 anggaran bilangan pengguna terhadap pelanggan dial-up ialah sebanyak 11. 2000) Jadual 1. 2001–2005) bagi Merapatkan Jurang Digital.0 juta Untuk Sekolah Luar Bandar. Komunikasi dan Multimedia.9% dalam setiap 2 tahun maka dianggarkan 42.2% dari setiap isi rumah akan berpeluang mengakses maklumat yang luas di internet.3 menunjukkan langganan internet ‟dial-up‟ dalam kalangan pendudukan di Malaysia. 18 . Kemudahan infrustruktur dari segi talian juga telah meluas.3%) dari keseluruhan peruntukan pembangunan untuk program dan projek berkaitan ICT.098. Peruntukan sebanyak RM 945. (Kementerian Tenaga.Malaysia pada keseluruhannya telah mempunyai kesedaran terhadap kepentingan maklumat dalam kehidupan seharian mereka.3 Nota: Dari “ Q2 2007 – Komunikasi dan Multimedia Fakta & Angka Terpilih JADUAL 22: Langganan Internet ‟dial-up‟ © Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm. Jika dilihat pada pertumbuhan peratusan bagi isi rumah yang mempunyai kemudahan komputer peribadi sebanyak 4. kerajaan telah memperuntukkan RM1. Langganan Internet ‟dial-up‟ JADUAL 1.6 juta. 22.0 juta (21.

Projek pembangunan sekolah maya ini dilaksanakan bagi memenuhi keperluan peruntukan ini.2 juta dalam tahun 2000.3% pada tahun 2006.Berdasarkan sumber dari Kementerian Tenaga Komunikasi dan Multimedia. Item-item yang berkait rapat dengan pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas Maya ini.2 juta pada tahun 2000.4 menunjukkan Peratus perkongsian pengguna internet seisi rumah mengikut umur pengguna.7% pada tahun 2006 diikuti dengan pengguna dalam kategori umur 20-24 tahun dengan 16.5 dalam tahun 1995 kepada 95. menunjukkan pertumbuhan pada kadar 145.000 dalam tahun 1995 kepada 2. dimana bilangan komputer peribadi yang dipasang meningkat secara drastik dari 610. 2006:4).000 penduduk juga meningkat dari 29.2% setahun. Laporan Pembangunan Dunia 1999/2000 dan World Competitiveness Yearbook.7 dalam tahun 2000. Berdasarkan laporan di atas maka peluang-peluang untuk mencapai pengguna bersifat praktikal memandangkan kemudahan prasarana yang kukuh. Di antara petunjuk yang merupakan peluang bagi pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas Maya ini adalah sebagaimana bertambahnya bilangan pengguna dalam bidang berkaitan. 2000. Berdasarkan 4. 19 . Perangkaan ini menunjukkan pengguna dalam kategori umur 15-19 tahun terdiri dari pelajar menengah yang paling ramai iaitu sebanyak 18. Bilangan komputer peribadi bagi setiap 1. jadual 1.925 pengguna internet seisi rumah (Household Use of the Internet Survey 2006 (HUIS 2006). Prasarana yang telah dirancang merupakan peluang bagi pembangun untuk membangunkan projek berkaitan teknologi maklumat. Pelanggan internet pula bertambah dari 13 ribu dalam tahun 1995 kepada 1. PIKOM.

1 8.7% menggelintar kurang dari 4 jam seminggu. Pengguna internet di Malaysia berkecenderungan menggunakan internet dengan purata 15 jam seminggu pada tahun 2006 berbanding tahun 2005 dengan 9 jam seminggu. Pada tahun 2006.3% menggelintar antara 4-8 jam.1 6.5 7.5 11.3 12.2 16. kadar masa penggunaan internet dalam kalangan pengguna seisi rumah didapati bertambah.7 17. 20 .4 7.6 5. 2006:14). 4 Peratus perkongsian pengguna internet seisi rumah mengikut umur pengguna Percentage share of household user base 2005 2006 6. 10.3 9.2 menunjukkan taburan peratusan bilangan jam penggunaan internet bagi pengguna seisi rumah di Malaysia. 25. Carta 1.8% antara 22-28 jam dan 15.JADUAL 1. 20. Perangkaan di atas menunjukkan bahawa pengguna yang berumur antara 15-29 tahun dikatakan sebagai yang paling ramai berbanding dengan yang berumur antara 4050 tahun keatas.6 18.1 Age Below 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 and above Nota: Dari “Household Use of the Internet Survey 2006” Peratus perkongsian pengguna internet seisi rumah mengikut umur pengguna © Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm.9 10.3% menggelintar antara 8-15 jam.6 10.3 12.3 18.7% melebihi 28 jam (HUIS.4 9. 7.3% antara 15-22 jam. 5. Berbanding tahun 2005.2 12. sementara 22.

15. 21 . 2006:15) Pendedahan pengguna internet seisi rumah teramai dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah dan menengah atas (kategori umur 15-19 tahun) dijangka terdedah kepada kesemua lima aktiviti yang popular ini khususnya pendidikan.6%) (HUIS. internet juga digunakan bagi tujuan santai dalam bentuk muzik.Pengguna internet di Malaysia kian gemar menggunakan Net bagi memperolehi maklumat.2 Taburan peratusan bilangan jam penggunaan internet bagi pengguna seisi rumah di Malaysia Nota: Dari “Household Use of the Internet Survey 2006” Taburan peratusan bilangan jam penggunaan internet bagi pengguna seisi rumah di Malaysia © Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm.5 menunjukkan tujuan penggunaan internet bagi pengguna internet seisi rumah.6%). penggunaan dari aspek pendidikan formal atau informal (45. komunikasi dengan teks (mel-e. Jadual 1. Maka kemudahan pembelajaran perlu diperbanyakkan agar lebih banyak akses kepada aktiviti pendidikan boleh diperolehi dari konteks tempatan. video atau permainan (52. chat.9%) dan aktiviti kewangan (23. instant messaging) (80. Lima aktiviti yang popular di internet adalah perolehan maklumat (84.5%).7%).CARTA 1.

JADUAL 1.8 45.7 12.6 80.5 Tujuan penggunaan internet bagi pengguna internet seisi rumah Percentage share of household user base 2005 2006 40.5 84.7 47.9 14. Perihal ini berlaku sebab terdapat perbezaan yang nyata terhadap kemahiran yang berbeza bagi melengkapkan setiap tugasan (task) (Richey.4 REKA BENTUK PENGAJARAN Reka bentuk pengajaran merupakan sebuah sains berkaitan perancangan dan penilaian program pendidikan. proses implisit yang dicadangkan bagi perkembangan sesebuah teori reka bentuk pengajaran merupakan perancangan bagi mempertingkatkan sesebuah teori. 16. 1986:7). Richey (1986:28) menjelaskan dalam meningkatkan sesebuah teori. 1.5 99. perancangan itu mempunyai dua fasa utama: 1. Situasi ini menjelaskan bahawa walaupun sumber di World Wide Web (WWW) berkembang pesat tetapi perkembangannya itu tidak pada sector pendidikan. pengujian terhadap model dan teori dan. Perancangan program dan bahan pengajaran telah sebenarnya terpisah dari golongan yang menyampaikan pengajaran itu sendiri.6 12.6 23.6 46.1 52.0 Internet usage Getting information Communication by text Leisure Education Financial Activities Public services Nota: Dari “Household Use of the Internet Survey 2006” Taburan peratusan bilangan jam penggunaan internet bagi pengguna seisi rumah di Malaysia © Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm. Uniknya tujuan penggunaan Internet bagi tujuan pendidikan didapati menurun berbanding dengan memperoleh maklumat. terjemahan teori kepada model 22 . 2.

1968. mempunyai perkaitan yang amat rapat dengan output (prototaip SPKM) yang terhasil dari proses pembangunan yang dicadangkan. disamping menghasilkan produk reka bentuk sistem pengajaran yang berkualiti. Namun kaedah sistem telah ditegaskan sebagai kemunculan baru terhadap pengajaran yang diprogram (programmed instruction). Peranan reka bentuk pengajaran. Richey. Namun demikian reka bentuk pengajaran sebagai satu sains mempunyai perkaitan rapat dengan bidang lain. Contohnya. Lantaran itu tugasan dalam sesebuah reka bentuk pengajaran itu perlu serba sedikit mengalami pengubahsuaian dari segi susunan tugasan bagi memudahkan operasinya. 1986:8).Lantaran dari itu kepentingan teori reka bentuk yang digunapakai dalam kajian ini disokong oleh teori dari bidang-bidang lain. Bidang reka bentuk pengajaran yang merupakan salah satu dari sains atau kaedah yang secara praktikalnya boleh diterjemahkan kepada proses perancangan itu. 1986:9) yang boleh dijadikan panduan. reka bentuk pengajaran sebenarnya tidak diberikan peranan yang besar dalam aktivitinya. Ini kerana reka bentuk yang dianggap sebagai disiplin itu lebih merupakan ‟senarai tugas‟ (to do list) (Richey. pokoknya bidang ini mampu menjadikan perancangan lebih tersusun dan terarah. walau apa pun model digunapakai. Pembinaan sesebuah program pendidikan khususnya jika berlaku perubahan dari segi strategi penyampaian memerlukan masa yang panjang untuk mengupas setiap inci tugasannya. Ditinjau dari perspektif sejarah teknologi pengajaran. Pengubahsuaian ini yang secara tidak langsung sama ada menambah baik teori reka bentuk pengajaran yang sedia ada atau merupakan nilai tambah terhadap teori 23 . Kejayaan sesebuah program atau produk pendidikan bergantung pada proses perancangannya. kemahiran asas kepada pembangunan sesebuah pengajaran yang memasukkan teknologi baru seperti video interaktif (Saettler.

namun dengan pembinaan teori yang konprehensif. 2001:204). Tugasan yang dirancang dalam struktur kerjanya perlu disesuaikan dengan keperluan dan ciri-ciri laman web. Pemindahan bahan dari mod tradisional kepada mod berasaskan komputer yang memfokus kepada penggunaan internet memerlukan mekanisma yang bersesuaian dengan tugasan yang telah disusun dalam proses reka bentuk pengajaran. Mueller. Ia seharusnya disatukan (decoupled) keseluruhannya dengan kandungan yang bakal dipindahkan. Richey (1986:16) menjelaskan bahawa diperingkat akhir pembentukan sesuatu teori adalah peningkatan teori. contohnya masa muat turun yang pantas. pembangunan itu sendiri memerlukan masa yang panjang melebihi masa bagi membangunkan latihan dalam bilik darjah (Little. 24 . Rangka kerja yang digubal perlu melalui sebuah kitaran hayat yang boleh dilihat dengan jelas terhadap prosesnya bagi menambahbaik struktur kerjanya Dari konteks pembinaan latihan berasaskan komputer. Sesebuah teori itu tidak statik. Furnell. Sanders dan Reynolds (1999:28) menjelaskan bagi menjamin sesebuah mekanisma pemindahan kandungan ke World Wide Web ia seharusnya berupaya mengenalpasti lingkungan kandungan yang wujud. usaha menghasilkan teori selanjutnya seharusnya diteruskan. Phippen. Perpindahan bahan pengajaran dari corak tradisional ke World Wide Web (WWW) memerlukan lebih banyak tugasan (task) dalam struktur kerjanya (work breakdown structure). Mekanisma itu pula perlu juga bersesuaian dengan arkitektur web yang sedia ada. Situasi ini disokong oleh Evans.reka bentuk yang sedia ada.

atau kajian hanya tertumpu kepada program yang telah dibangunkan. c) Pemurnian dan uji semula terhadap prototaip yang dirangkumkan dalam kajian. Permasalahan diperingkat ini seharusnya juga menentukan parameter kajian dan mengenalpasti skop kajian. Bidang reka bentuk pengajaran itu sendiri memerlukan sokongan dari bidang-bidang yang lain seperti aplikasi teknologi maklumat. pembangunan atau proses penilaian. a) Pembangunan (atau sebahagian darinya) terhadap pengajaran akan dipertimbangkan dalam kajian. situasi ini melibatkan sama ada. Hannafin dan Rieber. Kini. Penilaian terhadap peranan komputer dalam pendidikan melibatkan komitmen yang besar dikalangan pembangunnya dari peringkat akar umbi kepada atasan. Pernyataan ini menjelaskan bahawa aktiviti pembangunan bukan hanya tertumpu pada reka bentuk pengajaran sahaja. Permasalahan yang wujud telah mengembangkan lagi kajian terhadap penglibatan teknologi dalam pendidikan. Ia juga bukan sahaja melibatkan aspek reka bentuk pengajaran tetapi juga persekitaran perkakasan dan perisian bagi menyokong aktiviti pembangunannya.Richey dan Nelson (2001a) menjelaskan bahawa projek kajian bermula dengan menjelaskan masalah. (Hooper. kajian kebolehgunaan dan beberapa rujukan amalan terbaik (best practices) bagi memantapkan hasilnya. 2001a). Proses yang melibatkan banyak bidang ini pula melibatkan 25 . Hannafin. Ditahap yang minima. Ini boleh dilaksanakan dengan memfokus masalah kajian dalam aspek reka bentuk. Kajian terhadap bidang yang melibatkan teknologi dalam pendidikan telah dilaksanakan sejak tiga dekad yang lalu. b) Penilaian terhadap pengajaran atau proses pembangunan yang akan dipertimbangkan sebagai sebahagian dari kajian.

perniagaan.banyak tugasan (task) yang perlu dilaksanakan. Namun mereka masih menghadapi kekurangan dalam kaedah meramal potensi dan kejayaan dalam model-model berkenaan jika dilaksanakan dalam situasi pembelajaran yang lebih spesifik. Lantaran itu akan wujud pula kekangan dari segi kemahiran dan pengetahuan. Refleksi kendiri adalah pengetahuan sedia ada yang boleh mengekalkan pertumbuhan itu. Pengajaran yang diperolehi dari refleksi boleh mengukuhkan amalan reka bentuk pengajaran dalam sekolah. Bidang reka bentuk pengajaran perlu di isi dengan pengalaman dan pengisian yang baru agar ianya lebih dinamik dan mampu memenuhi keperluan semasa amnya bidang pendidikan keseluruhannya. Ahli-ahli dalam pasukan pembangunan bagi semua fasa kerja secara geografinya berpecah-pecah dan tidak ada keselarasan disebabkan oleh had-had masa dan pembiayaan. kerajaan dan makmal pembangunan dan penyelidikan (Edmonds. Secara khususnya sesuatu model reka bentuk perlu diuji secara berterusan berdasarkan konteks dan trend semasa agar ianya mampu memenuhi keperluan 26 . (1994:55) pula menambah bahawa para sarjana dan pengamal telah berhadapan dengan beratus-ratus model reka bentuk pengajaran bagi mempertingkatkan proses perancangan pengajaran. Branch dan Mukerjee. Perkembangan yang berterusan terhadap bidang reka bentuk pengajaran sebagai profesion dan sebagai bidang yang diminati menggalakkan pertumbuhan yang pesat dalam usaha mengenalpasti pelbagai kaedah dalam mereka bentuk pengajaran. industri. khususnya bidang pengajaran dan pembelajaran. Gerald et. masa dan pelaksanaannya. 1994:56) Isu ini ditimbulkan oleh Sherman (1987:8) yang menjelaskan bahawa lazimnya dalam pembangunan yang melibatkan pengembangan pengajaran. al. analisis terhadap tugas atau kerja yang komprehensif tidak wujud dan ada pula dokumen yang dihasilkan tidak lengkap dan lapuk.

Seels et. seseorang pereka bentuk pengajaran perlu membuat keputusan yang berkait rapat dengan setiap langkah dalam proses reka bentuk sistem pengajaran itu sendiri. Dalam melaksanaan proses reka bentuk pengajaran ini.pendidikan dan situasi terkini. Kebanyakan dari keputusankeputusan ini adalah perkara yang lazim bagi kebanyakan projek. Secara umumnya memerlukan tapak asas bagi melaksanakan penyelidikan. (1998) seterusnya menjelaskan bahawa proses sistematik dalam bidang reka bentuk sistem pengajaran ini boleh membantu seseorang pereka bentuk pengajaran untuk membuat keputusan terhadap menentukan skop dan ciri-ciri pengajaran. Reka bentuk pengajaran adalah proses menyelesaikan masalah pengajaran melalui analisis sistematik dari sebuah situasi untuk dilaksanakan dalam pembelajaran. bidang ini 27 . ada pula yang berubah dari projek ke projek. Schiffman(1991) pula menjelaskan bahawa elemen reka bentuk pengajaran selalu tidak diberikan penekanan dalam proses pembangunan sementara pemilihan media telah menjadi elemen yang dominan. Produk yang terhasil dari situasi ini tertumpu kepada media tidak kepada bahan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan oleh pelajar. al. Situasi ini berlaku kerana pihak yang membangunkan bahan ini hanya menitikberatkan perkakasan dan perisian komputer. Seels dan Glasgow (1998) menjelaskan sementara bidang ini (ISD) berkembang peranan penyelidik dan pengamalnya berkembang.

4. 1997). 1996a. Boehm. sistem internet dan maya telah menggalakkan pembangunan terhadap aplikasi dengan persekitaran yang lebih realistik dan kontekstual (Tessmer dan Richey. Dari segi proses dalam reka bentuk pengajaran analisis tugasan (task analysis) merupakan proses yang terpenting.1 Pembangunan Bahan-Bahan Kandungan Berasaskan Komputer Pembangunan bahan-bahan kandungan berasaskan komputer memerlukan perancangan yang rapi dari segi teknik mengurus sumber yang sedia ada. Kesemua situasi di atas menggambarkan bahawa terdapat banyak kekangan dan permasalahan dihadapi oleh pendidik atau pembangun perisian dalam menghasilkan sebuah tapak (platform) untuk menyampaikan isi pembelajaran dengan berkesan. Implikasinya ialah lebih dekat pembelajaran interaktif itu mencapai realitinya. Sims (1997a) menjelaskan bahawa pengamal yang terlibat dalam teknologi interaktif selalu menghadapi dilema sama ada untuk memulakan pembangunan atau menunggu hingga teknologi itu menjadi bertambah baik. Pembangunan terkini dalam multimedia. 28 . Kekangan ini boleh dirumuskan sebagai tiada penyelarasan antara proses pembangunan dengan produk yang ingin dibangunkan.1981). Hannum dan Tessmer (1989) menjelaskan bahawa kebanyakan pereka bentuk pengajaran bersetuju bahawa proses analisis tugasan (task analysis) yang buruk akan mengancam keseluruhan proses reka bentuk pengajaran.1. Thomsett (1980) pula menjelaskan tentang kelemahan dalam sesebuah pengurusan sesebuah projek perisian bahawa kita terlibat dalam banyak masalah bukan kerana kekurangan dari segi teknik tetapi kerana tidak tahu cara mengurus terhadap apa yang kita ada. Jonnassen. Pengurusan yang buruk akan menambahkan lagi kos terhadap perisian berbanding dengan faktorfaktor lain (Rodrigues dan William.

1992). Kajian tentang peranan reka bentuk pengajaran bagi tujuan pembinaan sesebuah program pembelajaran perlu diperkukuhkan bagi melalui menjelaskan lagi prosesnya untuk diterjemahkan kepada panduan bagi digunakan oleh pembangun. pembolehubah utama yang akan menggunakan bahan pengajaran yang terhasil dari proses reka bentuk pengajaran yang dirangka dari satu atau banyak model.5 SISTEM PENYAMPAIAN Penghasilan sesebuah bahan pengajaran perlu berkait rapat dengan guru dan pelajar. 1. Sims. Kekuatan sesebuah model reka bentuk pengajaran itu terletak pada keanjalannya (flexibility) dalam menghasilkan sebuah proses perancangan yang mampu meng‟kontekstual‟ kan sesebuah program pembelajaran agar ia mampu mempengaruhi mana-mana aktiviti pembelajaran. teknologi baru telah memberikan seseorang itu lebih banyak pilihan (Larsen. 1997b). 29 . Disamping panduan. 1997. Pengalaman yang lalu itu pula seharusnya mempunyai rekod atau dokumen yang lengkap dan telah diuji dan melalui beberapa siri pelaksanaan dari pelbagai organisasi dan konteks. Pembolehubah lain yang punyai kaitan dengan guru dan pelajar ialah proses pengajaran dan pembelajaran. Proses reka bentuk pengajaran perlu dilandaskan pada pengalaman yang lampau bagi menjamin kelancaran pelaksanaannya. teknik-teknik yang lebih fleksibel juga perlu dipertimbangkan semasa proses pembinaan memandangkan mekanisma yang sedia ada bagi membina aplikasi interaktif semakin sofistikated (Tessmer & Richey.maka ia akan menjadi lebih baik tambahan pula.

Bagi menampung keperluan ini.Muirhead (2000) melaporkan bahawa pendidikan dalam talian boleh dilaksanakan dari mana-mana lokasi termasuk rumah melalui pekakasan dan sambungan ke sistem rangkaian yang bersesuaian. Keupayaan untuk mengajar bila-bila masa tanpa mengambilkira tempat telah menimbulkan persoalan yang menarik tentang peranan dan tanggungjawab bagi pendidik dalam talian.1 Perubahan Sistem Penyampaian Terhadap Kandungan.5. Ini menjelaskan bahawa terdapat pertumbuhan terhadap pengetahuan dalam lingkungan komuniti dalam talian itu. Kandungan yang di sampaikan melalui World Wide Web (WWW) telah memberikan cabaran yang besar kepada guru dari segi strategi penyampaiannya. Mohd Fadhli Ali dan Gordon Joyes (2007:1003) menyimpulkan bahawa ramai dalam kalangan pendidik. agar komunikasi dan interaksi antara pengguna menjadai lebih berkesan maka sisitem pembelajaran di WWW perlu diperkemaskan dari segi sistem penyampaiannya yang tertumpu pada reka bentuk antaramukanya. penyelidik dan pembangun telah bekerja dengan lebih agresif terhadap pembelajaran melalui komuniti dalam talian didapati telah meningkatkan perbincangan dan hujah-hujah diperingkat tinggi. 1. boleh disusun semula dan mudah dicari dari sebarang kelompok maklumat luas yang ditempatkan di World Wide Web (WWW) melalui teknologi internet. Bahan-bahan pembelajaran berasaskan interaktif web mampu bertahan. Peluasan bahan pengajaran yang di tempatkan di WWW telah menambahkan masa untuk pengguna mencari dan mengaitkannya dengan objektif pembelajarannya. Peningkatan kemudahan teknologi maklumat telah mengubah peranan guru dan murid. 30 .

Pembangun sistem pembelajaran dalam talian perlu merujuk pada pakar kandungan dan pereka bentuk pengajaran (lihat Pallof et.Perubahan sistem penyampaian dari kertas ke aplikasi dalam talian memerlukan pertimbangan terhadap elemen pedagogi bagi menjamin kelancaran sistem penyampaiannya. Kesemua percanggahan antara kaedah pengajaran dan mediumnya telah menambahkan lagi pengalaman yang negatif kepada pereka bentuk. Pallof dan Pratt (2001:94) menjelaskan sudah menjadi kelaziman apabila kelas dalam talian di bina atau dibangunkan oleh pendidik yang tidak mengajar kursus berkenaan. fokusnya hanya tertumpu pada kandungan lebih dari proses pedagoginya. Gibbons dan Fairweather (1998a) menjelaskan bahawa usaha untuk menyamakan Computer-based Instruction (CBI) dengan media pengajaran lain telah gagal. Pengajaran tidak diterjemahkan secara terus antara CBI dengan media yang lain. Perkara pokok yang dibincangkan di atas ialah pembangun sistem pembelajaran dalam talian kini seringkali mengabaikan aspek pedagogi dengan tidak menimbangkan elemen itu dalam sistem pembelajaran yang dibina. tetapi tidak kepada bahan yang telah dipinda kepada bentuk yang baru. 2001:94) yang memahami pedagogi elektronik yang boleh membantu dalam proses pembinaan sesebuah kursus atau program pendidikan. Pengajaran dalam talian memerlukan bentuk pedagogi yang menghasilkan pengguna lebih memfokus kepada pemudahcara terhadap proses kolaboratif dari hanya menyampaikan kandungan.al.. Dalam ujian terhadap produk berkenaan. maksudnya dengan hanya memindahkan pengajaran yang telah diprogramkan kepada bentuk komputer seperti memasukkan bahan-bahan asal tanpa mengubahnya kedalam bentuk yang baru (komputer). bahan-bahan asalnya didapati disampaikan dengan jayanya. 31 .

com dan Student. Tutor. Hubungan antara sumber yang dirangkaikan dari satu punca akses banyak membantu pengguna mencapai maklumat yang dihasratkan.5.Kajian yang menilai portal pendidikan di Malaysia mendapati bahawa diantara ciri yang lazimnya terdapat pada semua sampel portal pendidikan (Cikgu. Ciri-ciri rangkaian itu dirujuk sebagai portal yang menyediakan titik akses kepada kesemua kemudahan dan alat pendidikan.com tidak mempunyai reka bentuk yang terpiawai yang menyebabkan kesukaran mencari maklumat yang diperlukan. terlalu banyak grafik dan elemen multimedia telah menjejaskan kadar muatturun bahan dan memaparkan bahan yang „berat‟ dari kemudahan sambungan yang rendah. 32 . Tutor. 2006:762).com) adalah ciri-ciri rangkaiannya (M. Sapiyan. Saranjeet Kaur & Abdullah Gani. Ia berfungsi sebagai pusat komunikasi bagi pelbagai jenis pengguna selanjutnya membentuk rangkaian antara mereka. Kajiannya ini juga mendapati beberapa kelemahan pada portal berkenaan dari segi penyampaiannya. Kakak Tua. Situasi ini ditekankan Pallof dan Pratt (2001:152) menjelaskan bahawa kunci kejayaan kepada kelas dalam talian bergantung kepada kaedah penyampaiannya bukan kandungannya.2 Sistem Penyampaian dan Reka bentuk Antaramuka Keupayaan sistem penyampaian sesebuah reka bentuk antaramuka bagi penyampaian sesebuah kandungan bergantung pada cara ianya disampaikan.net. maka sesebuah portal pendidikan seharusnya memiliki rangkaian maklumat yang sah dan relevan bersesuaian dengan matlamat yang terdapat pada punca akses itu. Secara umumnya. Lantaran itu.com dan Student. 1.

2000b). Raskin (2000a) menjelaskan bahawa di antara kesukaran yang dihadapi oleh manusia dengan komputer dan peranti berkaitan. (2001c) menjelaskan bahawa kajian terhadap faktor manusia dalam reka bentuk skrin dan paparannya didapati hanya tertumpu kepada unsur ergonomik terhadap reka bentuk dan konfigurasinya bertujuan untuk memproses teks bagi meningkatkan pembelajaran sentiasa berasaskan siasatan semata-mata selain dari mendapatkan bukti terhadap kesannya. Kejayaan terhadap kursus dalam talian bergantung kepada pedagogi bukan teknologi. mendalamkan lagi pengalaman pembelajaran dan menghasilkan penghasilan yang memuaskan untuk semua. Selaras dengan pernyataan di atas daya ingatan dan tumpuan yang diberikan oleh pengguna perlu dipertimbangkan dalam mereka bentuk reka bentuk antaramuka 33 . pembimbing dalam talian perlu menyediakan panduan yang jelas terhadap komuniti dalam talian. bagi pengguna reka bentuk antaramuka adalah produknya (Raskin. Reka bentuk antaramuka memainkan peranan yang penting dalam menghubungkan pelajar kepada kandungan.Penggunaan yang efektif dimana interaktiviti dipertingkatkan. Hooper et. Ini bermakna pada sesiapa yang ingin mencampuri dan belajar tentang persekitaran yang baru ini. Ia menambah dengan menjelaskan bahawa tanpa mengambilkira jenis pemproses atau bahasa aturcara yang digunakan bagi membangunkan sesebuah produk. al. menjelaskan dan mengumpulkan cirri-ciri komunikasi dalam talian dan pembangunan kumpulan. wujud lantaran dari reka bentuk antaramuka yang buruk. Bagi mencapai objektif ini pembimbing dalam talian mesti memerhati.

kemudian melaksanakannya. proses reka bentuk seharusnya dimulakan dulu. Maklumat yang disimpan dalam ingatan jangka pendek akan luput dalam masa kurang dari 30 saat. Pengguna yang harus menentukan tahapnnya sendiri terhadap corak interaksinya (Raskin. melainkan kita mengulangi kembali maklumat berkenaan. dan antara kandungan dan pengguna. Pereka bentuk sekarang perlu memahami jenis interaktiviti yang sesuai dengan setiap aplikasi antara komputer dan penggunanya. 1998). dalam masa yang sama pengguna juga tidak seharusnya rasa tergesa-gesa dalam tindakannya. Ciri-ciri antaramuka seharusnya mampu memandu pengguna memahami matlamat kandungannya. Pengguna tidak seharusnya dibiarkan menunggu lebih lama bagi tujuan melaksanakan tindakan terhadap penerokaan bagi sesebuah elemen reka bentuk antaramuka. Apabila sesebuah tugasan (task) terhadap sesebuah produk itu dikenali. Walaubagaimanapun Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) boleh dilihat melalui pengujian terhadap perisian melalui penggunanya yang boleh menjadikan sesebuah reka bentuk interaktiviti itu melebihi identiti dan reka bentuk maklumat (Mok. 34 . Tanggungjawab pengguna adalah untuk menyerap dan memahami maksud kandungan yang dipaparkan di skrin monitor melalui reka bentuk antaramukannya. 2000). Pemprosesan maklumat yang disediakan dalam sesebuah reka bentuk antaramuka itu dari segi ergonomiknya tidak seharusnya bergantung kepada keupayaan fizikal tetapi juga keupayaan berfikir penggunanya yang secara langsung akan mempengaruhi keupayaan kognitifnya.kerana Higbee (1977:14) yang menjelaskan ingatan jangka pendek mempunyai kadar lupa yang tinggi.

penjelasannya mungkin bergantung kepada matlamat pembelajaran. 1. Komponen elemen-elemen reka bentuk antaramuka dalam sesebuah sistem penyampaian akan secara khususnya menjelaskan corak interaksi antara manusia dengan antaramuka. Bagaimana saya menggunakan pengetahuan baru? (Dialog tentang konteks aplikasi) 35 . Apa yang seharusnya saya lakukan selanjutnya ?(Bimbingan terhadap tindakan) 3. Young dan Wang (1999) menyatakan bahawa literatur terhadap kawalan pengguna tidak membawa kepada rumusan yang jelas terhadap kepentingan kawalan pengguna sebagai strategi pengajaran. Barab. Situasi ini menjelaskan bahawa sistem penyampaian perlu disepadukan dengan tugasan pengguna dan objektif pembelajaran agar fokus pengguna menjadi lebih terarah dan berstruktur.Dari konteks sistem penyampaian peranan IMK secara umumnya membantu dalam mengenalpasti faktor-faktor yang menghubungkan manusia (pengguna) dengan antaramuka itu sendiri.5. Adakah saya faham? (Maklumbalas berkaitan makna) 2.3 Corak Interaksi Mayes (2006b:19) menjelaskan bahawa di antara cabaran asas bagi mempelajari tentang teknologi adalah untuk membenarkan pelajar menerima jawapan kepada ketigatiga soalan di bawah: 1.

Jika corak interaksi hanya sekadar ‟membuka halaman‟ dan baca.5.4 Isu-isu Piawaian E-pembelajaran Fallon dan Brown (2003a) yang merujuk kepada International Organization for Standardization (ISO) bahawa piawaian adalah dokumentasi mengandungi spesifikasi teknikal atau mana-mana kriteria yang lengkap untuk digunakan secara konsisten sebagai panduan tatacara atau definisi terhadap cirri-ciri bagi memastikan bahan. 1. al. Dapatan diperingkat awal ini menunjukkan bahawa aplikasi pembelajaran berasaskan teknologi komputer hanya berupaya menghasilkan „buku elektronik‟ yang hanya mempunyai keupayaan „menyingkap halaman demi halaman‟ sahaja.Persoalan di atas menjelaskan betapa pentingnya peranan corak interaksi dalam menghubungkan pengguna kepada kandungan. Reka bentuk antaramuka yang digunakan oleh pengguna seharusnya mampu membantu pengguna dalam menerokai kesemua maklumat berdasarkan keperluan mereka. 2001d) Keupayaan pengguna dalam membina pengetahuannya sendiri juga bergantung kepada corak interaksi yang terhasil dari reka bentuk antaramuka. (Hooper et. Lantaran corak interaksi yang disediakan dalam reka bentuk antaramuka seharusnya mampu menjelaskan tindakan pengguna agar ianya mudah dipelajari. Usaha awal terhad pada dua istilah dari pedagogi dan kebolehgunaan (usability). maka pengguna akan terlalu terdedah kepada maklumat yang luas akan hilang fokusnya kepada maklumat yang relevan dengan matlamat pembelajarannya. 36 .

iii. ii. Di antara persoalan yang diwujudkan oleh mereka merangkumi isu: i. 2004a:58). memantau perkembangannya atau memantau perkembangan kandungan. Ia juga menjelaskan bahawa proses penilaian lazimnya bermula dengan hasil dari sesebuah masalah. Teknologi web yang berkembang semenjak 1990 telah membawa kepada pembangunan dan integrasi terhadap perksekitaran pembelajaran dalam talian yang dipanggil sistem pembelajaran maya. Prancangan untuk membangunkan sendiri perisian pendidikan atau membelinya dari pembekal. Keperluan bagi mengawal pelajar terhadap akses kepada perisian pendidikan. proses dan perkhidmatan dapat memenuhi tujuannya. Perancangan untuk menggunakan kandungan berulangkali pada pengguna baru di masa depan. Mereka selanjutnya menimbulkan enam persoalan bagi menjelaskan keperluan piawaian epembelajaran terhadap sesebuah organisasi. Generasi baru sistem pembelajaran maya ini telah membekalkan ciri-ciri yang membenarkan pendidik menerapkan reka bentuk constructivist bersesuaian dengan hasil pembelajaran dan tiga jenis komunikasi interaksi yang asas. pelajar dengan tutor dan pelajar dengan pelajar (McPerson dan Nunes. iv.produk. Perancangan untuk mengedar semula atau menjual kandungan kepada organisasi lain. hubungan pelajar dengan kandungan. 37 . Malah penggunaannya diperluaskan kepada integrasi alat-alat pembangunan (development tool) dan alat pengurusan kursus (Course Management System (CMS)).

1. Sistem persekitaran maya dari konteks kajian ini adalah reka bentuk antaramuka yang bertindak sebagai sistem penyampaian dalam aplikasi pembelajaran dalam SPKM. satu kelopmpok syarat dan objek yang boleh kita tanggap (percieved) dan menghasilkan interaksi. Dunia maya pula didefinisikan sebagai ruang imaginasi yang lazimnya dimanifestasikan melalui medium (Sherman & Craig. peluang pendidik bagi meneroka strategi pengajaran yang lebih berkesan dan lebih luas.5 Sistem Pembelajaran Kelas Maya Pengenalan Kajian ini secara keseluruhannya tertumpu kepada aktiviti reka bentuk dan pembangunan aplikasi pembelajaran kelas maya. kemudiannya menghasilkan sintesis dalam bentuk persoalan kajian. Namun demikian faktor proses pembelajaran yang dibentangkan di landasan sedia ada tidak semestinya boleh memenuhi keperluan seseorang guru. (2004b:60) sekali lagi menjelaskan bagi memenuhi keperluan seseorang guru proses pembelajaran itu sendiri seharusnya dianalisa dan difahami. 2003:7). Ruang siber pula didefinisikan sebagai lokasi yang wujud hanya dalam pemikiran 38 . Stuart (2001: xx) menjelaskan persekitaran sebagai apa-apa yang ada disekitar kita.5. dengan kemudahan yang sedia ada ini. McPerson dan Nunes.Situasi di atas menjelaskan. Persekitaran maya adalah persekitaran yang dijana oleh komputer yang dibekalkan oleh sistemnya. Persekitaran maya ditakrifkan sebagai dunia maya yang disampaikan dalam medium yang interaktif. Sebelum pembinaan atau pembangunan dimulakan beberapa masalah berkaitannya ditinjau dan dicerna.

akan menghasil sesuatu. Dari konteks kajian ini Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) dijelaskan sebagai pengalaman pembelajaran seseorang pelajar dalam ruang siber melalui sistem penyampaian dalam persekitaran maya.. i. menjadi interaktif bermakna kita melaksanakan sesuatu. kemudian berlaku perubahan bagi tindakan selanjutnya. Persekitaran maya menggarap aktiviti pembelajaran interaktif secara maya melalui sistem penyampaian yang telah dibina dan spesifikasi pembelajaran yang telah direka bentuk bersesuaian dengan keperluan pelajar. lazimnya terhasil dari aplikasi teknologi yang membolehkan untuk manusia berkomunikasi pada jarak yang jauh (Sherman et. digariskan beberapa keperluan. Robinet (1994) pula menjelaskan dalam dunia maya. Guru perlu lebih yakin dan bersemangat dalam masa yang sama bertindak sebagai pembimbing. maka permasalahan kajian ini ditumpukan kepada dua bidang khusus iaitu: 1. Sistem penyampaian yang bertindak sebagai medium dan. secara ringkasnya sesuatu tindakan kita. Spesifikasi pembelajaran yang memainkan peranan sebagai persekitaran maya. tidak hanya sebagai pembekal pengetahuan. Pengalaman interaktif merupakan mimik kepada ciri-ciri responsif terhadap pengalaman sebenar dalam dunia nyata. 2003:17). 39 . Bagi menjelaskan aktiviti pembelajaran di ruang siber dalam persekitaran maya. al.seseorang. 2. melaksanakan aktiviti pembelajaran kendiri yang membawa kepada pelajar bersikap lebih bertanggung jawab terhadap aktiviti pembelajarannya. Bagi menangani pernyataan ini.

maka persekitaran pembelajaran yang terbentuk hanyalah sekadar pengedaran maklumat. Ini menjelaskan kemungkinan-kemungkinan dalam menghasilkan pembelajaran melalui persekitaran digital. program komputer atau sekurang-kurangnya dalam pemikiran guru. 2000) Proses menjelaskan fungsi teknologi dalam teknologi itu sendiri perlu dijelmakan dalam proses pembelajaran melalui persekitarannya.ii. Maklumat yang di muat turun itu akan gagal dicernakan dengan baik oleh guru dan pelajar. tempat kerja dan lain-lain. iii. Seluas mana pun kemudahan diberikan kepada guru dan pelajar. Schott (1994) menjelaskan. (McLellan. membebaskan guru dari sebarang tugas berulang agar mereka mempunyai masa untuk berbincang sama ada secara berkumpulan atau menghasilkan kajian sendiri. universiti. Perpindahan pengetahuan ini dikawal secara berasingan melalui „kaedah pengajaran‟. dalam proses pengajaran dan pembelajaran pengetahuan dihubungkan dengan persekitarannya kepada pelajar melalui tugasan dalam pembelajaran („learning task‟). 40 . Pengetahuan di dalam persekitaran pembelajaran disimpan dalam bentuk buku teks. filem. 1994) Peluang dan kemudahan akses kepada teknologi bukan sahaja pada infrastruktur tetapi juga kepada strategi penyampaiannya. 1996. Proses pembelajaran itu pula dilaksanakan dalam rangka rujukan tertentu seperti sekolah. Schott. penggunaan aplikasi multimedia interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran (Muirhead. tanpa strategi penyampaian yang sesuai yang boleh memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran.

Salah satu dari kekurangan ini disebabkan oleh pernyataan objektif pembelajaran yang kurang jelas. objektif pembelajaran bergantung kepada tugasan (task) yang disusun. Dalam masa yang sama. Dari konteks yang lebih khusus. Kedua-dua senario di atas membayangkan bahawa walaupun terdapat banyak sumber dibekalkan secara luar talian atau dalam talian. Hannum dan Tessmer (1989:32) menjelaskan bahawa menganalisis tugasan dan komponennya digunakan bagi memastikan objektif. 211). item-item ujian dan pengajaran itu dapat diselaraskan. sumber pengajaran yang sedia ada gagal menepati kehendak kurikulum setempat. Beberapa isu yang ditimbulkan oleh Smith (2004 : 2) ialah terdapat sumber pengajaran yang terkumpul tidak distruktur dengan betul bagi memenuhi keperluan pelajar. 41 .Berdasarkan kajian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia isu dan cabaran berkaitan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran dikaitkan dengan ketidakcukupan perisian komputer bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran (Laporan Perancangan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 dalam perkara 2. namun kesemua bahan yang ada itu gagal memenuhi keperluan guru dan pelajar.36 hlm. Jonnassen. Pallof dan Pratt (2001:59) menjelaskan bahawa keputusan tentang hala tuju sesebuah kurikulum dan objektif pembelajaran seharusnya dipertimbangkan dahulu sebelum keputusan terhadap penggunaan teknologi dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kesesuaian bahan dalam talian kepada guru dan pelajar secara khususnya pula bergantung kepada tugasan yang disusun bagi mencapai sesuatu objektif pembelajaran.

Adakah prototaip reka bentuk antaramuka dapat memenuhi keperluan atribut kebolehgunaan dan mematuhi kriteria SCORM? Bidang kajian lampau dan tinjauan bacaan 1. Bahagian ini membincangkan secara khusus permasalahan-permasalahan yang wujud berdasarkan kajian lampau dan tinjauan bacaan yang membawa kepada pembentukan soalan-soalan kajian.6 Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Hubungan Prototaip dengan Kajian Kebolehgunaan (usability). Prototaip bahan pengajaran dan pembelajaran dan 6. Isu-isu piawaian e-Pembelajaran 42 . Soalan kajian 1.0 dapat menghasilkan corak interaksi yang berkesan dalam menghubungkan pengguna dengan kandungan mata pelajaran? 2. Rubin (1994) memulakan pernyataannya berkenaan permasalahan penggunaan sesebuah produk dan sistem dengan persoalan.1. Tahap interaktiviti 4.6 JADUAL 1. Perubahan sistem penyampaian terhadap kandungan 5. Tumpuan permasalahan terbahagi kepada tujuh bidang bagi menyokong soalan-soalan kajian sebagaimana dijelaskan dalam jadual 1.6 : Bidang-bidang tinjauan literatur dengan persoalan kajian. Dari konteks umum pernyataan di atas menjelaskan betapa penting seseorang pembangun itu melihat hubungan antara kajian kebolehgunaan dengan produk (dari konteks kajian ini dipanggil sebagai prototaip). “Mengapakah terdapat banyak produk seperti sistem berasaskan komputer. Apakah reka bentuk antaramuka yang digunakan dalam Prototaip antamuka SPKM versi 1. Reka bentuk pengajaran 2. Adakah proses task analysis dapat menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan berdasarkan kriteria SCORM? 3.5. tidak kepada orang atau individu yang menjadi pengguna akhir. peralatan elektronik dan peralatan harian sangat sukar untuk digunakan? Salah satu dari lima sebab yang relevan dengan kajian ini disarankan oleh Rubin (1994) bahawa semasa pembangunan sesebuah produk penekanan dan fokus hanya diberikan kepada mesin atau sistem. Sumber 3.

Sistem pengajaran dan pembelajaran disarankan agar dapat menggabungkan mod jarak jauh dan menggunakan perisian pendidikan. Memandangkan projek komputer dalam pendidikan telah bermula seawal 1980an diikuti pula dengan siri-siri projek yang lain yang berusaha untuk meningkatkan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. keperluan pengetahuan untuk guru dan kemudahan sumber untuk guru dan pelajar adalah satu keperluan. Dalam projek ini. dengan kaedah ini guru berpeluang meningkatkan kemahirannya dalam bidang teknologi maklumat. Pengajaran dan Pembelajaran Bersaskan Komputer (PPBK) diperluaskan dalam jangka masa lima tahun. matlamat utamanya adalah untuk meningkatkan pelajar dalam bidang teknologi maklumat. Dari konteks pendidikan tiga elemen yang ditekankan ialah peningkatan pengajaran dan pembelajaran melalui internet. menggabung dan 43 .1. penyelarasan antara kemudahan. Dalam MSC. Matlamat Koridor raya Multimedia (Multimedia Super Coridor (MSC)) pula tertumpu pada agenda teknologi maklumatnya yang bermatlamat untuk mengubah rakyat kepada ‟berasaskan pengetahuan‟.6 PERNYATAAN MASALAH Dalam RMK 7 (1996-2000). Situasi ini disokong oleh pendapat Picciano (2006:66) yang menjelaskan bahawa kejayaan dan perkembangan sesebuah organisasi bergantung pada pemimpin sesebuah institusi dalam mengawal. meningkatkan kualiti pendidikan dan mengukuhkan sistem penyampaian. salah satu aplikasi perdana yang mempunyai perkaitan yang amat rapat dengan pendidikan ialah sekolah bestari. Kemudahan infrastruktur perlu disusuli dengan tindakan meningkatkan kemahiran dan penghasilan sumber pengajaran dan pembelajaran yang boleh diedarkan secara elektronik. tele sidang dan emel.

Sekolah Bestari. Pengedarannya 44 . Perancangan yang telah dibuat dalam RMK 8. Keperluan bagi meningkatkan repositori kandungan tempatan bercirikan tempatan amat diperlukan. Senario ini secara tidak langsung telah memudahkan perancangan selanjutnya seperti projek mega koridor raya multimedia yang secara khususnya memperkenalkan projek sekolah bestari sebagai salah satu dari tujuh aplikasi perdananya. dalam masa yang sama memantau situasi di luar organisasi yang boleh mempengaruhinya. Peningkatannya itu bukan sahaja pada kemudahan fizikal tetapi juga pada kemudahan persekitaran pembelajaran bagi memnuhi keperluan guru dan pelajar. Perancangan yang dibuat telah mencapai matlamatnya dari segi kemudahan infrastruktur. Usaha ini seterusnya diteruskan dengan RMK 9 yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi bagi menggalakkan pembangunan modal insan yang menyeluruh. PIPP dan RMK 9 telah menyumbang kepada peningkatan kemudahan internet dan penggunanya. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP) pula bertujuan untuk meningkatkan kualiti prasarana dan kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Banyak yang telah dicapai dalam RMK 8 dan kesan perancangan dalam perancangan itu juga begitu jelas seperti pertumbuhan kemudahan-kemudahan internet dan pertambahan pelanggan-pelanggan internet. namun kemudahan pembelajaran dari segi penyebaran kandungan yang lebih berstruktur dan terarah perlu diperbanyakkan. namun Laporan Perancangan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 dalam perkara 2.menterjemahkan sumber kepada pengetahuan tentang perkara yang berlaku dalam organisasi berkenaan.36 hlm. 211 melaporkan bahawa masih terdapat kekurangan perisian komputer bagi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Contohnya lebih banyak penerokaan diperlukan lantaran dari kemunculan dan pembangunan realiti maya. Kreijn dan Beers (2004:52) menjelaskan bahawa reka bentuk interaktif bukan sahaja berkait rapat dengan kebolehgunaan tetapi juga dengan utiliti yang ada dalam sistem berkenaan. al. Hooper et. Walaupun sesuatu sistem itu boleh digunakan tetapi jika fungsinya tidak selaras dengan keperluan pengguna maka sistem itu tidak mempunyai nilai. Bidang yang meluas ini telah berkembang dengan pesat namun masih sedikit kajian yang dilaksnakan bagi memandu reka bentuk interaksi berkenaan. (2001e:298) menjelaskan bahawa keperluan kajian terhadap kaedah interaksi adalah yang paling kritikal. Sistem penyampaian bergantung pada kemudahan interaktiviti yang disediakan dalam keseluruhan sistem antaramuka SPKM. Kirschner. Lantaran dari pertumbuhan kemudahan internet dan penggunanya. Dari konteks ini kajian terhadap interaksi perlu di laksanakan. Interaksi antara pengguna dengan kandungan merupakan salah satu dari masalah dalam sistem penyampaian dimana pengguna gagal mencapai objektif pembelajarannya kerana sistem penyampaian tidak berfungsi dengan berkesan. Bertambahnya minat terhadap sistem pembelajaran berpusatkan pelajar (sekadar menyebut satu contoh) menjelaskan permasalahan yang timbul dalam reka bentuk interaksi. 45 . Komponen reka bentuk pengajaran telah tidak diberikan peranan yang besar dalam pembangunan pengajaran yang diprogramkan (programmed instruction).pula tidak hanya sekadar kemudahan muat-turun bahan sahaja tetapi ia sepatutnya boleh membantu pengajaran dan pembelajaran. Strijbos. perubahan kandungan dari tradisional ke World Wide Web memerlukan tugasan-tugasan (task) baru atau peningkatan terhadap tugasan dalam proses reka bentuk pengajaran yang sedia ada.

46 . 1. Dalam pembangunan Fasa 1 ini prototaip dibina berasaskan dapatan tanda aras terhadap tiga portal pendidikan di Malaysia. al. Sakinah Abu Bakar dan Nazirah Ahmad Azil (2006:1293) menjelaskan bahawa pereka bentuk e-pembelajaran perlu mengetahui keperluan pengguna agar proses reka bentuk pengajaran boleh dipertingkatkan. Khairiah Salwa Mokhtar. Prototaip antaramuka ini pula diuji oleh guru bagi mengenalpasti kelebihan dan kelemahan sistem penyampaiannya. Habibah Hj Lateh. 1989:19) Kemudahan yang disediakan dalam dalam sesebuah reka bentuk antaramuka perlu dibina sesuai dengan persekitaran penagajaran dan pembelajaran seseorang pelajar agar ia boleh menjadi sistem penyampaian yang berkesan dari segi pencapaian objektif pembelajaran.7 TUJUAN KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk mereka bentuk dan membangunkan prototaip Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) bagi mata pelajaran untuk dinilai oleh guru dan golongan pendidik untuk di integrasikan dalam pengajaran di bilik darjah. Prosedur task analysis lazimnya diletakkan di tahap mikro atau makro. Noraida Abd Ghani. Dapatan ini digunakan bagi menggubal spesifikasi reka bentuk antaramuka pembelajaran.. Norziani Dahalan.Reka bentuk interaktif dalam e-pembelajaran seharusnya memberikan kebebasan kepada pengguna untuk meneroka pengetahuan tambahan mereka sendiri. tugasan atau idea manakala tahap makro pula melibatkan analisis ditahap kursus dan analisis terhadap lebih banyak objektif dan tugasan (task) (Jonassen et. Tahap mikro lazimnnya melibatkan satu objektif.

2. atribut kebolehgunaan dan keserasian dengan SCORM (Sharable Content Object Reference Model) melalui kriteria RAID (Reusable.Kajian ini juga bertujuan untuk menggubal spesifikasi reka bentuk antaramuka pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembangunan Fasa 2. Model Pengelompokkan Kandungan (Content Aggregation Model) dan. Pengujian sistem penyampaian yang tertumpu kepada reka bentuk antaramuka ini dilaksanakan menggunakan kaedah kajian kebolehgunaan. Interoperable dan Durable).classnetwork.net/ 47 . Sistem pembelajaran kelas maya ini kemudiannya diletakkan di Yahoo Web Hosting berdasarkan alamat http://www. Persekitaran Run Time (Run Time Environment). Spesifikasi yang telah digubal kemudiannya dijadikan panduan untuk direka bentuk dan dibina bagi menguji keberkesanan sistem penyampaiannya. Kajian ini juga berhasrat untuk menjelaskan kaedah menstrukturkan kandungan agar dapat diselaraskan kriteria SCORM yang mementingkan dua dari tiga komponen pentingnya: 1. Accessible. Kajian kebolehgunaan juga dilaksanakan bagi menjelaskan keberkesanan sistem penyampaian selepas melalui proses permurnian dalam Pembangunan Fasa 2 Kajian kebolehgunaan terhadap keberkesanan reka bentuk antaramuka memfokus kepada tiga komponen penting iaitu kemahiran asas (core skill).

Secara khususnya. kajian ini juga menghasilkan dokumen-dokumen mengandungi: i.9 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian pada keseluruhannya menitikberatkan aspek proses reka bentuk pengajaran bagi membangunkan prototaip antaramuka bagi Sistem Pembelajaran Kelas Maya Output dari proses ini yang dijelaskan sebagai sistem pengajaran dan pembelajaran secara maya.1.0 dapat menghasilkan corak interaksi yang berkesan dalam menghubungkan pengguna dengan kandungan mata pelajaran? 2. Adakah prototaip reka bentuk antaramuka dapat memenuhi keperluan atribut kebolehgunaan dan mematuhi kriteria SCORM? 1. laporan keberkesanan task analysis dilihat dari perspektif kajian kebolehgunaan berdasarkan atribut kebolehgunaan oleh Nielsen (1991) dalam sistem pembelajaran kelas maya (SPKM) 48 . disamping menghasilkan produk yang boleh digunakan oleh guru dan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajarannya. Adakah proses task analysis dapat menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan berdasarkan kriteria SCORM? 3. Apakah reka bentuk antaramuka yang digunakan dalam Prototaip antamuka SPKM versi 1.8 SOALAN-SOALAN KAJIAN 1. laporan keberkesanan elemen reka bentuk dalam sistem sekolah maya berdasarkan keperluan Sharable Content Object Reference Model (SCORM) berdasarkan maklumbalas pengguna ii.

Berdasarkan proses input. Pembangun perisian pendidikan yang ingin merancang dan membangunkan projek produksi bahan pengajaran dan pembelajaran memperolehi pengajaran yang berguna dari dapatan-dapatan terhadap proses task analysis yang digubal bersesuaian dengan keperluan SCORM. v. output di atas kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh: i. proses. vi. Hasilnya pula diuji melalui kaedah kajian kebolehgunaan.iii. khususnya dalam bidang aplikasi teknologi dalam pendidikan. ii. Guru yang ingin mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran melalui sistem penyampaian yang lebih fleksibel dan boleh diolah berdasarkan keperluan pembelajaran murid. Pereka bentuk pengajaran yang ingin membangunkan sebuah sistem kelas maya disamping mereka bentuk sistem iv. iii. 49 . Penggubal dasar pendidikan yang ingin mereka bentuk atau menjelaskan lagi fungsi pendidikan yang sedia ada. Perancang kurikulum yang ingin meningkatkan mutu dari segi sistem penyampaian kandungan kepada pelajar. laporan dan dapatan menjelaskan masalah dan kekangan bagi aktiviti dan proses pembangunan SPKM dalam menghasilkan spesifikasi yang boleh memenuhi keperluan pengguna. pembelajaran berasaskan web dan kelas maya. juga mutu bahan pengajaran dan pembelajaran.

namun berdasarkan pembacaan terhadap teori dan memahami model-model pengurusan projek serba sedikit dapat membantu menjelaskan maksudnya dan mengaplikasinya dalam projek ini. Murid yang ingin mendapatkan bahan pembelajaran bagi tujuan aktviti pembelajaran melalui kemudahan akses dimana-mana.vii. penyelidik sendiri dengan bantuan pelajar yang dilatihnya telah menggubal struktur kandungan berdasarkan prinsip yang digunakan dalam objek pembelajaran (Learning Object).10 BATASAN KAJIAN Beberapa kekangan dalam kajian ini dijangka akan melambatkan beberapa aktiviti pembangunan sebagaimana di bawah: 1. Kandungan yang disediakan itu pula merupakan kandungan yang relevan dengan objektif pembelajaran. 1. 150 (Perkara 3. Dapatan dari maklumbalas sampel di fasa-fasa berkaitan hanyalah untuk memperolehi dapatan dari proses yang berkaitan sahaja. 2. Maka terdapat kekangan dari segi jumlah (volume) kandungan. Pakar kandungan (SME) Pada peringkat awal. bila-bila masa.7). 3. Kandungan hanya terhad kepada ruang lingkup kemahiran pelajar berkenaan sahaja. Situasi ini dijelaskan dalam bab 3 hlm. 50 . Pengurusan projek Penyelidik bukan pakar dalam bidang pengurusan projek. Sampel Jumlah sampel yang digunakan dalam proses kajian ini agak kecil bersesuaian dengan pelaksanaan tanda aras dan kajian kebolehgunaan.

4. CikguNet dan SchoolNet.11 DEFINISI ISTILAH 1. 2006:760) yang menyediakan akses kepada pelbagai sumber pendidikan dalam talian. Sapiyan. Piawaian Sistem Pembelajaran Kelas Maya bermaksud sebuah sistem yang telah diuji keberkesanannya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di luar-talian (offline) dan dalam talian(online) melalui sistem „hybrid‟ yang terhasil dari aktiviti pembangunannya. pautan kepada organisasi yang relevan dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran. Portal Pendidikan Pelaksanaan tanda aras hanya terhad pada tiga portal pendidikan di Malaysia iaitu Portal Pendidikan Utusan. 1. Sistem pembelajaran ini pula melibatkan reka bentuk antaramuka bagi menghubungkan pelajar dengan kandungan 51 . Sistem Pembelajaran Kelas Maya ialah sebuah sistem pembelajaran yang berlaku melalui interaksi secara „asynchronous‟ (satu hala). Saranjeet Kaur dan Abdullah Ghani. ia juga mengandungi kemudahan carian. Prototaip reka bentuk antara muka merujuk pada sistem antara muka yang dibina bagi memenuhi fungsinya sebagai sistem penyampaian dalam Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) 2. Ketiga-tiga portal dipilih memandangkan itulah portal yang ada semasa kajian ini dilaksanakan dan ia mampu memenuhi kriteria Portal Pendidikan berasaskan sumber (Resource-based Portal) (lihat penjelasan M. 3.

melaksanakan dan menilai kandungan sesebuah mata pelajaran untuk dimuatkan kedalam Sistem Pembelajaran Kelas Maya. Reka bentuk pengajaran ialah sebuah sistem bagi merancang. membina . melaksanakan melibatkan masa. mengurus.. Pengurusan projek ialah sebuah sistem perancangan bagi merancang. penilaian dan implementasi terhadap sistem interaktif dalam perkomputeran bagi kegunaan manusia melalui kajian terhadap fenomena dipersekitarannya (Hewet. Bertolak dari perkataan ruang siber sebagaimana contoh yang diberikan oleh Sherman dan Craig (2003) yang menyatakan bahawa berdasarkan sejarah teknologi (seperti telefon) telah membekalkan cara untuk manusia berkomunikasi seakan-akan mereka berada di tempat yang sama. 6. 52 . et. al. Berdasarkan contoh ini nama prototaip Sistem Pembelajaran Kelas Maya dibentuk. Dalam proses itu lokasi maya telah dicipta dinamakan ruang siber. 4. 5. mengurus. 1992).mata pelajaran berkaitan. Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) (HCI) adalah disiplin berkaitan reka bentuk. manusia dan perkakasan bagi mencapai matlamat sesebuah projek.

penyelidikan dan sumber-sumber yang relevan dengan Sistem Pembelajaran Kelas Maya. Bahagian ini juga menjelaskan secara terperinci tentang kerangka konseptual yang menjadi nadi kepada kajian ini. 53 .0 PENDAHULUAN Bab ini membincangkan secara terperinci tentang kerangka konseptual bagi menjelas dan mencapai matlamat kajian. Saranan-saranan dalam kerangka konseptual yang digubal di bawah dijadikan panduan kepada penyelidik dalam meneroka tinjauan literatur berkaitan kesemua komponen dalam kajian ini. Disiplin reka bentuk pengajaran juga diambilkira dalam aktiviti pembangunan sekolah maya ini. Pendapat dan dapatan yang berkait rapat dengan aktiviti pembangunan SPKM ditumpukan bagi menjelaskan perkaitannya dengan bidangbidang di bawah. jadual-jadual pemantauan projek bagi menjamin kualitinya melalui tanda aras dan kajian kebolehgunaan.BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2. Dapatan dan tinjauan ini merupakan landasan utama bagi menjelaskan unjuran dan kajian lampau bagi memerhati dan menjelaskan matlamat kajian yang akan dirancang. Tinjauan ini juga mengambilkira ciriciri Sistem Pembelajaran Kelas maya yang dibangunkan bagi menjelaskan keseluruhan fasa pembangunannya. Perbincangan ini menghasilkan struktur kerja (work breakdown stucture) dalam fasa-fasa pembangunan. Bab ini membincangkan tentang artikel.

instrumen tanda aras dan instrumen kajian kebolehgunaan dari setiap fasa dalam pembangunan.1 KERANGKA KONSEPTUAL Secara asasnya kajian ini dilaksanakan dalam bentuk pembangunan bagi menyiasat dan mengenalpasti proses pelaksanaannya yang bertujuan mengutip data untuk memenuhi keperluan soalan-soalan kajian. Bidang-bidang pengetahuan yang menjadi fokus utama dalam perbincangan ini digambarkan dalam Jadual 2. Proses kajian mementingkan proses reka bentuk pengajaran yang berupaya menghasilkan sistem pembelajaran kelas maya yang berkualiti kepada penggunanya. jadual-jadual matriks. Siasatan terhadap setiap tugasan (task) dalam sesebuah proses bagi menjelaskan setiap pernyataan masalah melibatkan dua sumber utama iaitu data yang diperolehi dari instrumen kajian seperti soalselidik. perbincangan hanya tertumpu kepada perkaitan ke-empatempat domain itu dengan soalan-soalan kajian.1 54 . bagi digunakan oleh penilai sebagaimana yang dijelaskan dalam persampelan. c) Prototaip [3] Pada peringkat awal ini.2. Kaedah kajian ini berkait rapat dengan proses reka bentuk pengajaran bagi tujuan membangunkan sebuah sistem pembelajaran kelas maya yang menjadi komponen utama dalam SPKM. Pada keseluruhannya rangka konseptual ini dibahagikan kepada tiga domain yang saling berkait antara satu sama lain iaitu: a) Pengguna [1] b) Spesifikasi [2] dan.

{B] dan [C] kandungan bagi pengisian untuk melaksanakan kajian ini. yang merupakan 55 .1 Pengetahuan Dan Disiplin Yang Menjadi Landasan Terhadap Setiap Fasa Pembangunan Domain Objektif  Melaksanakan analisis keperluan Merangka model reka bentuk pengajaran berdasarkan keperluan pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas Maya Merangka struktur kerja (work breakdown structure(WBS)) yang mudah dan praktikal Memilih objek pengajaran (Learning object (LO)) bagi merangka sistem pengajaran dan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) Analisis [1]    Spesifikasi [2]  Menggubal elemen-elemen yang boleh dijadikan kriteria untuk membangunkan sistem piawaian Sistem Pembelajaran Kelas Maya yang praktikal dan berkesan dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajarannya.[2]. Komponen pertama (bertanda [1]. Prototaip [3] Membangunkan prototaip Sistem Pembelajaran kelas Maya Rajah 2.1 merupakan kerangka konseptual dibahagikan kepada dua komponen penting.[3]) merupakan domain utama yang menjadi tag kepada komponen kedua (bertanda [A].JADUAL 2.

[3]) merupakan domain utama yang menjadi tag kepada komponen kedua (bertanda [A]. Komponen pertama (bertanda [1].1 merupakan kerangka konseptual dibahagikan kepada dua komponen penting. 56 . Jadual 2. {B] dan [C] yang merupakan kandungan bagi pengisian untuk melaksanakan kajian ini.2 merupakan rumusan bagi peruntukan-peruntukan dalam ke-tiga-tiga domain yang perlu dipertimbangkan dalam mereka bentuk reka bentuk kajian.Reka bentuk antara muka [D] Prototaip [3] Kandungan [C] Spesifikasi [2] Pembangunan Piawaian Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) [B] Analisis [1] Keperluan pengguna [A] RAJAH 2.1 Kerangka Konseptual Pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) Rajah 2. Secara khususnya jadual 2. Secara khusus juga kandungan dalam setiap domain banyak mempengaruhi pelan pembangunan yang menjadi nadi kepada reka bentuk kajian di mana kesemua aktiviti di dalamnya adalah penting dalam memperolehi data-data untuk memenuhi semua keperluan tujuan-tujuan dan soalan-soalan kajian.2 menunjukkan domain dan kandungan kerangka konseptual bagi SPKM.[2].

Kemudahan yang sedia ada ini memberikan kesan secara langsung kepada pengguna dari sudut kebolehgunaan.2 Domain Dan Kandungan Kerangka Konseptual Bagi Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM).Istilah pengguna digunakan secara umum kerana produk yang terhasil dari kesemua proses pembangunan ini diguna dan diuji oleh setiap lapisan pengguna sebagaimana dinyatakan di atas.JADUAL 2. Fokus domain ini adalah pada kemudahan pembelajaran yang secara khususnya berkaitan pembelajaran secara maya. 57 . Subjek juga bertindak sebagai badan penilai bagi menilai kesahihan kandungan dan memberikan respons terhadap instrumen tanda aras dan kajian kebolehgunaan terhadap prototaip SPKM dan Spesifikasi SPKM. Responden yang paling dominan dalam kajian ini adalah pengguna akhir (enduser) yang tertumpu kepada bakal guru dan guru di Malaysia dan Brunei Darussalam yang menguji dan menilai bahan ini dalam sesi kajian kebolehgunaan. Domain Analisis Spesifikasi Prototaip [1] [2] [3] Kandungan  Keperluan Pelajar [A]  Pembangunan Piawaian Sistem Pembelajaran Kelas Maya [B]  Kandungan [C]  Reka bentuk antaramuka [D] 2. Dari konteks kajian ini pengguna digolongkan kepada kumpulan sasaran yang menjadi subjek kepada kajian ini iaitu pendidik dan pakar mata pelajaran.2 DOMAIN ANALISIS [1] Domain ini menjelaskan tentang elemen-elemen sedia ada yang diperolehi oleh pengguna dari segi kemudahan persekitaran pembelajaran.

ii. ciri-ciri pelaksanaan TMK di sekolah serta pengaruh dan sokongan terhadapnya.824.2.8 juta.3. Matlamatnya adalah untuk menerapkan ke dalam pendidikan di peringkat rendah dan menengah serta latihan vokasional dan pendidikan untuk orang dewasa.9 juta telah diperuntukan untuk melaksanakan projek perdana koridor raya multimedia yang mana projek terbesarnya dalam salah satu aplikasi perdananya ialah sekolah bestari yang telah diperuntukan sebanyak RM434.1 Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) Dalam Pendidikan Penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat menjadi semakin penting dalam pendidikan. Perubahan yang ada kaitan dengan aspek polisi atau keadaan polisi (Mooij dan Smeets . Dalam kertas konseptual yang diterbitkan dalam tahun 1997 mendefinisikan sekolah bestari sebagai institusi pembelajaran yang secara sistematik mengubahsuai istilah amalan pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan sekolah bagi menyediakan pelajar untuk menghadapi era maklumat. 2001) Beberapa perubahan dilihat dengan jelas di Malaysia terhadap keperluan TMK dalam pendidikan digambarkan dalam jadual 2. 58 . pedagogi dan perubahan dalam organisasi. Beberapa isu berkaitan matlamat kerajaan dalam pelaksanaan TMK dalam pendidikan di jelaskan sebagaimana di bawah: i. Pelaksanaan yang ada kaitan dengan pendidikan. iii. Sebanyak RM1.2.

sehingga tahun 2005 di bawah Projek Perkhidmatan Sejagat (Universal Service Provision – USP) sebanyak 510 buah perpustakaan desa dan 359 klinik desa telah disediakan dengan kemudahan ICT di 59 . Air dan Komunikasi Malaysia bahawa melalui program SchoolNet. Dato‟ Dr Halim Man. Inisiatif sekolah bestari yang dirancang adalah untuk memastikan sistem pendidikan dapat menyediakan rakyat Malaysia masa depan yang bukan sahaja sebagai pekerja berpengetahuan dalam era maklumat tetapi juga bagi mencapai visi Malaysia untuk menjadi negara maju tahun 2020 (Azian T. 2006a:2) Lantaran dari kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sekolah bestari diharapkan akan dapat menghasilkan corak pembelajaran yang lebih menarik dan kaya seterusnya untuk jangka panjang akan dapat menghasilkan pelajar yang lebih mahir dalam teknologi maklumat dan komunikasi.Projek sekolah bestari mula dibincangkan seawal 1996 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia terhadap konsep dan kesannya terhadap sistem pendidikan. Beberapa projek lain sebagaimana yang ditunjukkan dalam jadual 2.S. Maka pada tahun 1996. Teknologi Maklumat dan Komunikasi telah dikenalpasti menjadi asas kepada visi ekonomi berasaskan pengetahuan dalam tahun 2020.098. mempunyai perkaitan rapat dengan aplikasi pendidikan ialah pengkomputeran yang telah diperuntukan sebanyak RM1.641. 2006b:2).8 juta.S.0 juta. Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga. manakala projek bagi Merapatkan Jurang Digital diperuntukan sebanyak RM1. sekolah bestari telah dikenalpasti sebagai salah satu dari aplikasi perdana dalam Koridor Raya Multimedia (Azian T. Abdullah.3. Air dan Komunikasi yang menjelaskan dalam majalah dwi bulanan Kementerian Tenaga. Abdullah.

9 169.8 21.0 1.0 30. Projek ini adalah untuk mencapai matlamat menyediakan peluang-peluang digital untuk semua lapidan masyarakat di seluruh negara terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar (Aspirasi Digital.0 284.0 418.4 5.seluruh negara. JADUAL 2. tiada tahun : 1).0 10.0 Nota: Dari “ Rancangan Malaysia kesembilan 2006-2010 JADUAL5-4: Perbelanjaan dan Peruntukan Pembangunan bagi Porgram berkaitan ICT.5 100.159.0 119.0 1.3 Peruntukan Pembangunan Untuk Program Dan Projek Yang Berkaitan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi .1 % 35. 2001–2005 Program/Projek Aplikasi Perdana Kerajaan Elektronik Sekolah Bestari Telekesihatan Kad Pelbagai Guna Kelompok P&P Integrasi Applikasi Pengkomputeran Penyelidikan dan Pembangunan Merapatkan Jurang Digital Infodesa Internet Desa Pembekalan Khidmat Sejagat Infrastruktur Komputer Untuk Sekolah Luar Bandar Pembangunan Kandungan Lain-lain Jumlah Peruntukan (RM juta) 1.2 5.824.1 400. Edisi Julai dan Ogos.8 945.641.8 401.000 buah sekolah telah dan sedang disediakan dengan infrastruktur komunikasi.098.2 3. 60 .3 0.9 434. 162 © Rancangan Malaysia ke Sembilan 2006-2010.8 300.1 1.8 5. 42 buah Pusat Internet Desa (PID) telah dibangunkan dengan kerjasama pintar antara Kementerian dengan Pos Malaysia Berhad dan 10.4 31. 2001-2010.

Schneider. 61 . Dari jumlah berkenaan sebahagian besarnya melibatkan 5.2 Pengajaran dan Pembelajaran Aspek pembelajaran merupakan komponen yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan sesebuah sistem pengajaran dan pembelajaran. mempunyai jawapan dan maklumbalas.087 buah sekolah menengah di luar bandar berbanding hanya 1.506 buah sekolah rendah dan 815 buah sekolah menengah dari kawasan bandar (Aspirasi Digital.2. tiada tahun : 5). (tiada tarikh) menyarankan bahawa pengajaran dan pembelajaran bertemu dalam persekitarannya. Membina persekitaran pembelajaran yang baik bermakna kita mengambilkira pandangan kedua-dua pendidik dan psikologi. Pernyataan ini membawa kepada corak persekitaran pembelajaran lanjutan yang merujuk kepada kategori perisian kursus dimana pelajar diletakkan dalam situasi penyelesaian masalah. 10 ribu buah sekolah dikatakan akan dapat menikmati jaringan internet jalur lebar. dan Block. Situasi ini mendedahkan lebih lima juta orang murid kepada pembelajaran berasaskan internet. Persekitaran ini pula berbeza dengan corak yang terhasil dari pembelajaran dalam perisian kursus secara tradisional yang hanya terdiri dari aktiviti menjawab soalan secara sekuen. Menerusi Projek SchoolNet.998 buah sekolah rendah dan 1. 2.Situasi ini memberikan peluang capaian maklumat dalam kalangan pelajarpelajar di desa selanjutnya meningkatkan keupayaan pembelajaran mereka melalui aplikasi teknologi internet. Edisi Julai dan Ogos.

“…pengajaran yang memberikan kebebasan murid untuk mentaakul akan meningkatkan keupayaannya bagi pelaksanaan pembelajaran kendiri. Moller & Soles (2001) seterusnya menyarankan bahawa dalam pembangunan pembelajaran jarak jauh dalam pengajaran cara tradisional guru dan pereka bentuk pengajaran perlu mengambilkira asas reka bentuk dan komponen pembangunannya. Kita tidak boleh mengajar pelajar mentaakul secara induktif. 1986). Komunikasi bercorak asynshronous berupaya membantu pelajar ini untuk melihat mesej dan idea dari rakannya yang lain. Ini menjelaskan betapa keupayaan menerima. Pelaksanaan proses pembelajaran secara teknikalnya bergantung pada cara pengajaran distruktur atau disusun. Ia akan membuat refleksi. seterusnya berkongsi maklumat pembelajaran.Corak pengajaran yang dilaksanakan oleh guru perlu menjadikannya berupaya untuk membuat pentaakulan terhadap maklumat bagi menghasilkan sesebuah sintesis. walaubagaimanapun mereka pelu mengambilkira kumpulan sasaran. Guru merupakan unsur yang penting dalam membina persekitaran epembelajaran. menghantar dan mencerna mesej memainkan peranan penting dalam menjelaskan fungsi komunikasi antara guru dan murid. dimana boleh mengakses kepada pengalaman pembelajaran bila-bila masa dan tempat. kemudian menolak idea yang telah dikembangkan oleh pelajar itu” (Joyce dan Weil. Penstrukturan tugasan-tugasan dalam pembelajaran itu seharusnya mengambilkira keperluan pelajar bagi memudahkannya melaksanakan pembelajaran dengan berkesan dalam apa jua persekitaran pembelajaran. Suasana pembelajaran perlu dibentuk melalui pengalaman guru kerana guru dari konteks ini gurulah yang paling dekat dengan pelajarnya. kemudian memberi maklumbalas. 62 .

Dalam pembelajaran dalam talian secara synchronous pelajar boleh mengkases bahan bila-bila masa di mana-mana sahaja. ia juga memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi secara masa nyata (real time) antara pelajar dengan guru.2.3 Pembelajaran Tanpa Sempadan 2. tempat atau jarak. odio dan video yang boleh dirangkaikan kepada dokumen yang lain. Davidson. Shivers dan Rasmussen (2006:25) menjelaskan Pembelajaran berasaskan web (PBW) sebagai suatu bentuk pendidikan jarak jauh di mana pembelajaran diedarkan sepenuhnya melalui dalam talian (online). Dalam PBW pelajar dan guru tidak berinteraksi secara bersemuka.3. Menurut Ally (2004:5) pembelajaran dalam talian boleh memberi manfaat kepada pelajar. Pembelajaran dalam talian tidak mengenal masa. 63 .2.1 Persekitaran Web di WWW Cohen (2001) mendefinisikan World Wide Web (WWW) sebagai sistem dari pelayan internet yang menyokong hiperteks bagi mendapatkan data (akses) kebeberapa protokol internet.2. grafik. Hiperteks dijelaskan sebagai dokumen mengandungi perkataan. di samping berinteraksi dengan pakar-pakar dalam bidang-bidang berkaitan. kesemua bahan pengajaran dan tugasan diedarkan melalui web. Secara umumnya jika dikaitkan dengan WWW dengan pembelajaran istilah yang berkait rapat dengannya ialah pembelajaran berasaskan web (PBW) (Web-Based Learning (WBL) atau Web-Based Instruction (WBI)). Pelajar juga boleh menggunakan internet untuk mengakses bahan terkini. Protokol internet pula adalah sekelompok arahan yang membenarkan komunikasi antara mesin melalui internet. Ianya juga dipanggil sebagai pautan.

Pallof dan Pratt (2001) menjelaskan definisi dari kertas putih Blackboard bahawa pendidikan dalam talian adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet untuk berkomunikasi dan bekerjasama dalam konteks pendidikan. Ini termasuklah teknologi yang menjadi tambahan kepada latihan dalam bilik darjah dari komponen berasaskan web dan persekitaran pembelajaran di mana proses pendidikan dialami melalui dalam-talian.2. bila-bila masa dengan sesiapa sahaja. pendidik pula perlu mengarahkan mereka kepada sumber atau maklumat berdasarkan keperluan mereka. 2. dimana-mana.2 Pembelajaran Secara Maya Pembelajaran secara maya secara umumnya merujuk pada mana-mana pembelajaran yang menggunakan teknologi internet.Interaksi dalam persekitaran maya memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan kefahaman yang lebih baik dan menggalakkan komunikasi yang membina antara pelajar. Bahan dalam talian boleh sentiasa dikemaskini dan pelajar pula boleh melihat perubahan itu dengan serta merta.Bagi pendidik pula. 64 . Sekolah pula perlu lebih mudah untuk menerima corak pembelajaran dalam talian bagi menggalakkan komunikasi antara guru.3. Kesediaan pelajar untuk belajar melalui aktiviti dalam talian bergantung kepada kemudahan aksesnya.ibu-bapa dan pelajar. Apabila pelajar berupaya mengakses bahan di Internet. Komunikasi dalam persekitaran maya telah digunakan dengan meluas dalam kebanyakan aplikasi pembelajaran. pengajaran atau bimbingan boleh dilaksanakan bila-bila masa di mana-mana.

memandangkan tidak ada satu teori pembelajaran yang diikuti.. pertimbangan terhadap strategi pengajaran sebenarnya tidak bergantung kepada sesuatu teori pembelajaran sahaja. Seseorang boleh menggabungkan teori pembelajaran bagi membina bahan pengajaran dalam talian.Pertambahan penggunaan komunikasi secara maya telah memberikan kesan terhadap program yang ditawarkan oleh institusi pendidikan dalam perkaitannya terhadap pertumbuhan bilangan pelajar. Ally (2004:6) menjelaskan bahawa tiada institusi yang secara eksklusif membina bahan pengajaran dalam talian. b) Keserasian sistem SPKM dengan keperluan guru dalam menggunakan SPKM untuk mengukur pencapaian objektif pembelajaran melalui ujian dalam SPP (ExamBuddy) dan penggunaan message board dalam SPP. Interaksi merujuk tidak hanya pada komunikasi yang sepatutnya terhasil antara pelajar dengan guru dan antara pelajar dengan pelajar tetapi juga interaksi antara pelajar dengan kandungan dari sesebuah (mata pelajaran) atau kursus (Pallof et. Corak interaksi yang disediakan dalam pembelajaran secara maya seharusnya lebih dinamik dan terarah yang boleh memandu pengguna kearah pencapaian objektif pembelajarannya. Pembelajaran dalam talian berupaya membantu mengendalikan situasi seperti ini. Suasana pembelajaran dalam talian memerlukan pelajar yang mempunyai disiplin dan kemahiran belajar yang tinggi. Dengan mengambilkira kesemua pernyataan di atas perkara yang ingin dilihat pada pengguna akhir (guru) ialah: a) Corak interaksi dalam sistem penyampaian SPKM antara kandungan dan guru. Dari aspek pembangunan bahan pengajaran dalam talian. 2001: 52). 65 . Keupayaannya menterjemah dan mentafsir keperluan kandungan bersesuain dengan objektif pembelajarannya amat diperlukan. al.

peralatan dan perisian yang lengkap dan 66 . Laporan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP) dalam Bab 6 Perkara 6. Perisian pendidikan dan sistem aplikasi 3. • Penyediaan akses jalur lebar Schoolnet. 2. dan • Program TV Pendidikan.20 melaporkan sehingga tahun 2005. Perkakasan ICT yang dibekalkan ke sekolah dalam bentuk Pusat Akses bagi menyokong kemudahan yang sedia ada seperti makmal komputer. ibu-bapa dan masyarakat setempat.19 dan 6. prkjektor LCD dan komputer pelayan bagi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan latihan guru untuk meningkatkan kemahiran dalam ICT. perkakasan termasuk komputer. Wetware bagi tujuan memberi bimbingan dan latihan kepada pentadbir sekolah. guru. Perluasan penggunaan ICT di sekolah diperkenalkan secara berperingkat dalam RMK 9 melalui Pembestarian Sekolah yang merangkumi tiga perkara: 1. komputer riba. •Program Pengajaran dan Pembelajaran dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Program berkenaan juga termasuk penyediaan infrastruktur seperti makmal komputer. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melaksanakan projek-projek sebagaimana di bawah: • Projek Penyediaan Infrastruktur dan Pengkomputeran Sekolah (Makmal Komputer). • Projek Rintis Sekolah Bestari.Pelaksanan program ICT di sekolah-sekolah di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mensasarkan semua sekolah kebangsaan dilengkapkan dengan infrastruktur.

Kursus di web (web course) adalah kursus dimana bahan-bahannya ditempatkan dilaman web.mencukupi. Web centric course yang melibatkan kursus secara interaktif di web yang dilaksanakan secara eksklusif menggunakan tapak kursus (course site) yang di tempatkan di web. yang membenarkan pelajar mengaksesnya pada masa yang telah ditetapkan. (Boettcher & Conrad. Pembelajaran dalam talian yang ditawarkan masakini terbahagi kepada tiga jenis. 2007:81) Hasrat KPM menangani semua kekurangan dari segi kemudahan akses terhadap perisian pendidikan boleh dilaksanakan dengan berkesan melalui penyampaian dan pengedaran kandungan dalam talian (online). i. serta guru dan kakitangan mendapat latihan yang mencukupi untuk memastikan pengintegrasian ICT berlaku dalam pengajaran dan pembelajaran dan urusan pentadbiran sekolah (PIPP 2006-2010. 1999. 67 . ii. 2006:24) Penyelarasan kandungan dengan jenis teknologi yang digunakan perlu mengambilkira corak interaksi yang disediakan dalam setiap paparan. Kursus dipertingkatkan di web (web enhanced course) yang melibatkan perjumpaan muka ke muka dan disampaikan melalui web iii. Namun kemudahan yang sedia ada seperti kemudahan jalur lebar SchoolNet merupakan peluang yang seharusnya diambil oleh guru untuk menggunakannya secara optimum. Ianya melibatkan kumpulan pelajar yang besar melalui interaksi yang sedikit atau tiada interaksi dikalangan pelajar. Ianya bukan sahaja melibatkan aktiviti memuat-turun bahan dan melaksanaka aktiviti pembelajaran tetapi juga berkenaan keberkesanan corak interaksi yang digunakan. Shivers & Rasmussen.

Pallof dan Pratt (2001b) seterusnya melaporkan kajian yang laksanakan oleh American Association for History and Computing (1999) mendapati bahawa hasil pembelajaran terbaik terdapat dalam kelas yang kecil adalah yang menggabungkan interaksi muka ke muka dan interaksi dalam talian. Galakkan ini adalah bagi menjadikan masyarakat sekolah sebuah masyarakat yang bermaklumat. 2.3 Sistem Sekolah Bestari Malaysia Perkin (1992:95) menjelaskan. kesemua sekolah-sekolah yang sedia ada akan dijadikan sekolah bestari. bertenaga dan pembelajaran yang lebih banyak menghasilkan pemikiran (thoughtful learning). Hasrat ini disampaikan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia Dato‟ Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam persidangan dewan rakyat pada 31 March 2006 sebagaimana di bawah: ”Sebagai usaha menjadikan semua sekolah adalah sekolah pilihan. Kepentingan Program Sekolah Bestari telah menjadi keutamaan dalam Rancangan Malaysia ke-9. pertimbangan seharusnya diberikan dalam pembangunan kelas dalam talian di mana teknologi boleh dan seharusnya digunakan dalam penyampaian sesebuah kursus atau kandungan.2. Setakat ini 68 . dalam konteks ini merujuk kepada web-enhanced class. Kesan dari situasi ini. dalam sekolah bestari guru digalakkan berfikir dengan mendalam tentang perkara yang ingin diajar disamping masa yang mencukupi untuk memperolehi cukup maklumat bagi membantu mereka dalam pengajarannya.3. Sejarah menunjukkan bahawa sistem PPBK bukan sahaja merapatkan jurang komunikasi tetapi juga memberikan kesan yang positif dalam mengembangkan minda guru dan pelajar terhadap sebarang aktiviti pendidikan.

peluang pendidikan bagi kanak-kanak bekeperluan khas juga akan dipertingkatkan” (Thrust 2 Perkara 49: RMK 9. Laman Web Rasmi Kementerian Penerangan Malaysia. meningkatkan penglibatan 'stakeholder' 4.4 E-pembelajaran E-pembelajaran bermaksud pembelajaran elektronik dari perkataan electronic learning yang membawa kepada singkatan e-learning.2.3. Peluang. Fallon dan Brown (2003b) menjelaskan bahawa e-pembelajaran adalah istilah baru mempunyai hubungan dengan 69 . menyediakan pembangunan yang menyeluruh kepada individu 5. Dokumen CRFP ini menyatakan lima objektif dan kaedah sebagaimana di bawah: 1. Pasukan ini juga menghasilkan Pelan implementasi.51 billion diperuntukan dalam program perkomputeran sekolah. menghasilkan pasukan petugas yang mempunyai literasi terhadap teknologi dan cara berfikir 2. menyediakan peluang kepada individu untuk meningkatkan keupayaan dan daya saing (strength) Dokumen Conceptual Blueprint Sekolah bestari di Malaysia ini telah dihasilkan drafnya melalui gabungan dari industri berkenaan dengan Pasukan petugas dari Kementerian Pendidikan Malaysia berlandaskan polisi dari dokumen 'Smart School in Malaysia: A Quantum Leap'. mendemokrasikan pendidikan 3. 2006:18) Pada keseluruhannya kaedah dan objektif projek sekolah bestari berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara.sebanyak RM284 juta akan diperuntukkan kepada program Sekolah Bestari dan RM 1. Sekolah Bestari di Malaysia. 2.

latihan atau pendidikan yang dibantu oleh teknologi komputer yang popular dan terbukti keberkesanannya khususnya berasaskan rangkaian atau teknologi internet.sistem penyampaian terhadap latihan melalui komputer. meningkatkan kualiti pembelajaran meningkatkan akses kepada pembelajaran dan latihan mengurangkan kos pendidikan meningkatkan keberkesanan kos (cost effective) terhadap pendidikan. Secara khususnya. Secara amnya berdasarkan pandangan umum e-pembelajaran merangkumi apa-apa jua jenis kandungan yang disampaikan secara elektronik. Bates (1997) percaya bahawa terdapat empat sebab teknologi digunakan dalam pembelajaran di pusat pengajian tinggi: i. Kemudahan internet yang kian meluas kini memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka maklumat sebagai sumber pengetahuannya. Pembangunan persekitaran e-pembelajaran perlu pada keseluruhannya tidak hanya bergantung kepada teknologi. Alexander dan McKenzie (1998) yang melaporkan bahawa pembelajaran menggunakan teknologi maklumat sahaja tidak memadai untuk meningkatkan pembelajaran tetapi beberapa perkara lain yang turut menyumbang 70 . iii. Akses kepada sumber yang ditersusun dan melalui proses perancangan dan pembangunan yang rapi perlu dilihat sebagai peluang kepada pendidik. Fallon dan Brown (2003c) mendefinisikan e-pembelajaran sebagai pembelajaran. iv. Penggunaan teknologi internet bermaksud bahawa kandungan pembelajaran disimpan kedalam pelayan web yang mana pelajar mendapat akses kepada kandungan melalui teknologi sistem rangkaian seperti „web browser‟ dan protocol rangkaian TCP-IP. ii.

2000). iii. lebih berkualiti dan kurang tenaga manusia (sumber). mengapa projek diperlukan dan apakah perkara yang membawa kepada keperluannya? ii. kemahiran. Bagi mencapai objektif sesebuah projek Webster (1999) sekali lagi menyenaraikan beberapa soalan: i. mengapa projek berkenaan diperlukan dan dimana ia boleh di sesuaikan dengan objektif organisasi dan apakah masalah yang wujud lantaran wujudnya projek? ii.5 Pengurusan Projek Pengurusan projek didefinisikan sebagai aplikasi pengetahuan.3. 2. 71 .kepada kejayaan pembelajaran berasaskan teknologi maklumat ialah pengaruh terhadap pelajar semasa proses pembelajarannya melalui e-pembelajaran. apakah yang harus dilakukan bagi menyelesaikan masalah berkenaan? bagaimana ia harus dilakukan melalui objektifnya? siapa yang terlibat atau impak dari projek? Beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan bagi mengoperasikan persoalan di atas ialah proses dalam aktiviti projek itu perlu cepat. Keperluan bagi mengatasi masalah yang timbul dan adakah projek berkenaan dapat menyelesaikannya.2. iv. alat dan teknik dalam aktiviti projek bagi mencapai keperluan projek (PMBOK Guide. Webster (1999) menyarankan bahawa pengurus projek perlu memahami: i. Projek perlu dijelaskan oleh pengurus projek.

3. Proses reka bentuk pengajaran punyai pengaruh yang kuat pada hasilnya. 2.2 Pengurusan Projek dan Kandungan Bahan Pembelajaran Kandungan bahan pembelajaran terhasil dari proses pembangunan yang mempunyai laluannya (path) yang tersendiri melalui struktur kerjanya (Work breakdown structure). Rubin (1994) menjelaskan senario tugasan sebagai kerja sebenar yang dapat difikirkan oleh pengguna terhadap sesebuah produk. Seels & Glasgow (1990) menjelaskan tentang peranan pereka bentuk pengajaran adalah memastikan bahawa proses perancangan melalui objektif dan susunannya dilaksanakan dengan betul bagi menghasilkan pengajaran yang berkualiti. Pengurusan projek pula punyai perkaitan yang rapat dengan hasil proses pembangunan melalui matlamatnya. 72 . Disiplin pengurusan projek perlu mengaitkan proses yang ada kaitan dengan bahan pembelajaran dalam prosesnya.2. Pallot dan Pratt (2001) menjelaskan dalam melaksanakan pembelajaran dalam talian tugas (task) adalah di antara elemen yang membawa pelajar bersama bagi menamatkan aktiviti pembelajarannya. Dalam konteks pelaksanaan sesuatu aktiviti dalam sesebuah bahan multimedia interaktif.3. Dari perspektif reka bentuk pengajaran Dick & Carey (1996) menjelaskan bahawa proses mereka bentuk pengajaran perlu melihat pada cara untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Mereka seterusnya menyarankan kaedah sistem (sistem approach) yang dikatakan sebagai satu kelompok dari bahagian yang saling berhubungan.3 Tugasan (task) Mager (1995) menjelaskan bahawa tugasan (task) adalah siri-siri langkah yang membawa kepada hasil yang bermakna. dimana kesemuanya bekerjasama menjelaskan untuk mencapai sesuatu matlamat.

”Perancangan” yang menganalisis tatacara sesuatu komponen itu berinteraksi 73 . iii. Ia lazimnya melibatkan bilangan task yang banyak bagi dilaksana dan diselesaikan oleh pelbagai sumber. Cook (1971) telah menyenaraikan empat ciri bagi menjelaskan aktiviti projek dan bukan projek sebagaimana di bawah: i. Sesebuah projek hanya boleh dilaksanakan sekali. Jika apa-apa yang disampaikan itu relevan dan tugasan yang reka bentuk itu distrukturkan bagi memberi mandat pada seseorang pelajar untuk melaksanakan aktiviti pembelajarannya sendiri.3. Projek mengandungi siri-siri task yang hanya berkaitan hanya pada projek berkenaan.Lantaran itu tugasan juga menghubungkan pelajar dengan gurunya. iv. ”Sistem” yang merupakan kelompok elemen yang berinteraksi antara satu sama lain. 2. Projek lazimnya bersifat kompleks. Bagi melihat perkaitannya. maka ia akan kekal lebih lama dengannya bagi menamatkan pembelajarannya dengan jayanya. Pojek lazimnya mempunyai ciri yang kekal yang hanya terdapat satu objektif untuk dicapai dan sesebuah projek itu dikatakan selesai apabila objektifnya tercapai. Projek amnya mengandungi aktiviti dilaksanakan secara terus tanpa ulangan. Reka bentuk pengajaran dikatakan berakar umbi dari Teori Sistem Am (General System Teory) oleh Bertalanffy (1968) yang di perolehi di beberapa prinsip di bawah: 1. 2. ii.4 Reka bentuk Pengajaran Secara asasnya bidang reka bentuk pengajaran dan pengurusan projek punyai perkaitan yang rapat antara satu sama lain.

Model boleh mengembangkan perspektif. ii. iv. 5. 6. Ujian empirikal dan peningkatan terhadap keseluruhan perancangan pengajaran. 74 . ”Proses” yang dikuti secara tersusun dalam urutan yang fleksibel. 4. ”Prosedur” berasaskan kajian. 1991a:5). Model menyediakan rangka konseptual yang umum seperti mana penggunaan perbendaharaan kata yang sama dalam aktiviti komunikasi. Model membantu kita menjelaskan tentang sesuatu itu bekerja. Prinsip yang menjadi landasan tehadap reka bentuk pengajaran di atas secara keseluruhannya mampu membantu pembangun dan pendidik dalam menghasilkan sistem pengajaran yang berkesan mengikuti arus masa. Forsberg. iii. Pengajaran walau bagaimana cantik pun ia dilihat oleh pakar ia mesti mampu memenuhi tahap pencapaian pelajar dalam lingkungan had-had penyampaiannya (Gustafson dan Tillman. Model boleh mengekspres peraturan dengan lebih mudah. teori dan amalannya (reka bentuk pengajaran). 3.antara satu sama lain yang memerlukan penyelarasan dan usaha dari perancangnya. Mooz dan Cotterman(1996) menjelaskan kepentingan sesebuah model sebagaimana yang disenaraikan di bawah: i.Pengetahuan terhadap reka bentuk pengajaran dikalangan pembangun perisian pendidikan dan guru memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan produk yang efektif dan praktikal.

(Seels dan Glasgow . Definisi reka bentuk pengajaran ini dijelaskan dari sudut kesesuaiannya dengan pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas maya.Dari konteks pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas maya. Richey (1986) mendefinisikan reka bentuk pengajaran sebagai sains untuk mencipta spesifikasi terperinci bagi pembangunan. 1990). Dari segi proses mereka lebih cenderung kepada fasa-fasa pembangunan dari proses reka bentuk pengajaran generik. pembangunan. Dari konteks ini perbincangan tertumpu kepada perkara yang berkait rapat dengan aktiviti penyenaraian struktur kerja. Secara khususnya reka bentuk pengajaran adalah satu sistem yang boleh membantu golongan pendidik atau pembangun perisian pendidikan untuk 75 . Ritchey. penilaian dan penyenggaraan terhadap situasi yang membantu pengajaran dari unit yang kecil dan besar dari „subjectmatter‟. Secara khususnya reka bentuk pengajaran juga dikatakan sebagai disiplin yang menjelaskan perhubungan dari penyelidik yang tidak terlibat dengan reka bentuk pengajaran tetapi menyumbang kepada pengetahuan. Mereka menjelaskan kaedah sistem itu boleh dirujuk sebagai pembangunan sistem pengajaran („Instructional System Development‟). implementasi dan penilaian (contoh oleh Seels dan Glasgow. Dick dan Carey (1996) pula mengaitkan proses pengajaran sebagai satu sistem. pembangunan dan implementasi produk. analisis. reka bentuk pengajaran berperanan sebagai menjelaskan rangka kerja bagi penghasilan susunan kandungan yang boleh disesuaikan dengan prototaip antarmuka untuk digunakan sebagai sistem penyampaian secara maya.1986). reka bentuk.1990b.

B.menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran. The Impact of the Cognitive Science Movement on Instructional Design Fundamentals. 1995) Atribut Reka bentuk Sistem Penilaian program Generasi ISD1 Jujukan ISD22 Carta alir ISD3 Fasa ISD4 Dinamik Formatif Formatif/Sumatif Feasibility Formatif Sumatif Penyenggaraan Situational Feasibility Formatif Sumatif Penyenggaraan Kognitif/‟ Constructivism (Behavioral) Berasaskan pengetahuan (intergrasi) Pakar Kandungan/Sistem (alat) Teori Behavioral Pembelajaran Behavioral Perlakuan (Kognitif) Proses ID Langkah demi langkah Pakar kandungan (system novice) Ill-defined Langkah demi langkah Fasa demi fasa (mudah) Pengarang ID Juruteknik (content novice) Pakar ID (content novice) Aktiviti pengarangan Menjelaskan Operasi Dijelaskan oleh Pakar Peraturan yang eksplisit Nota: Tennyson. © Educational Technology Publications 76 . Keperluan untuk memahami pendekatan bagi perkembangan Reka bentuk Sistem Pengajaran perlu bagi merangka sebuah model yang sesuai dengan keperluan projek. Penyelesaian masalah itu dijelaskan melalui definisi yang sebelum ini telah melalui pelbagai bentuk dan corak tugasan.) Instructional Design Fundamentals – A Reconsideration. R. In Seels.5. Tennyson (1995) telah meringkaskan atribut terhadap 4 generasi Reka bentuk Sistem Pengajaran sebagaimana dalam Jadual 2. B. (1995). JADUAL 2. (Eds.D.5 Ringkasan atribut bagi 4 generasi ISD (Tennyson.

efisien dan kepuasan dalam konteks penggunaan sesebuah produk. Kebolehgunaan adalah berkaitan dengan perkara yang ingin kita (pengguna) laksanakan bukan perkara yang seharusnya kita (pengguna) laksanakan.5 Kajian Kebolehgunaan Kajian kebolehgunaan adalah teknik yang boleh mengesahkan reka bentuk antaramuka dan mendedahkan bahagian-bahagian yang perlukan dihalusi dan diperbaiki. (Common Front Group. kajian kebolehgunaan boleh membantu pembangun untk mengenalpasti kelebihan dan kelemahan fungsi-fungsi elemen reka bentuk antaramuka yang dihasilkan berdasarkan dokumen Spesifikasi A. Berlandaskan kesemua definisi di atas definisi yang boleh dibina dari konteks pembangunan SPKM ini boleh dirumuskan sebagai ” proses penilaian berterusan bagi menjamin pencapaian objektif setiap tugasan dalam proses pembangunan agar dapat menghasilkan sistem pembelajaran kelas maya (SPKM) yang mampu memenuhi 77 . output dari proses tanda aras dalam proses pembangunan fasa 1. Cato (2001:3) pula menjelaskan bahawa kebolehgunaan merujuk pada fungsi atau kegunaan sesuatu sistem kepada pengguna. International Standard Organization (ISO) dari dokumen ISO 9241-11 pula. Kebolehgunaan adalah kaedah pembangunan produk yang menggabungkan maklumbalas pengguna sepanjang kitaran pembangunan bagi mengurangkan kos dan menghasilkan produk yang boleh memenuhi keperluan pengguna (Usability Professionals‟ Association.2. Dari konteks reka bentuk antaramuka dalam aplikasi pembelajaran SPKM. 1995). mendefinisikan kebolehgunaan sebagai produk yang boleh digunakan kepada pengguna sasaran bagi mencapai matlamat yang telah ditentukan dengan diikuti oleh keberkesanan. 2006).3.

Ebling dan John (2000) menjelaskan bahawa kitaran reka bentuk sesebuah reka bentuk antaramuka mempunyai dua bahagian iaitu penghasilan dan penilaian hasil. iv. Dari konteks proses mereka bentuk reka bentuk antaramuka. Rubin (1994) menjelaskan bahawa terdapat empat cara bagi melaksanakan pengujian terhadap sesebuah produk yang mana dari konteks kajian ini produknya ialah bahan pengajaran interaktif berasaskan CDROM. Dalam fasa kedua penilaian merupakan proses yang kritikal bagi menjamin kejayaan sesebuah reka bentuk itu.5. Ujian berasaskan penerokaan (Exploratory test) Ujian berasaskan penilaian (Assessment test) Ujian perbandingan (Comparison test) Ujian pengesahan (Validation test) 78 .1 Kaedah Kajian Kebolehgunaan Kajian kebolehgunaan merupakan sebahagian daripada aktiviti penilaian yang berterusan terhadap sesebuah produk semasa ianya dalam proses reka bentuk dan ciptaan. 2. Dalam konteks kajian kebolehgunaan (usability) data berkaitan tindakan pengguna boleh diperolehi melalui banyak cara.3. keberkesanan sistem dan kepuasan pengguna terhadap sistem dalam SPKM”. i. ii. Ianya bertujuan untuk mengenalpasti bahagian-bahagian yang perlu diperbaiki atau diperhalusi.keperluan pengguna dari segi pencapaian objektif pembelajaran. iii.

Bagaimana kesilapan boleh diperbetulkan c. Pada setiap langkah dalam setiap tugasan. Fahami sistem anda 2. Keupayaan belajar (Learnability) 2. Bandingkan dan buat pemerhatian terhadap jenis aktiviti yang dilaksanakan. Kepuasan (Satisfaction) Blackwell and Green (2003:107) telah menyenaraikan contoh-contoh tugasan yang mereka sebutkan sebagai analisis dimensi kognitif sebagaimana dibawah: 1. 79 . Permulaan sistem b.Sumber-sunber data yang digunakan dalam kajian ini berasaskan soal-selidik yang dirangka berdasarkan lima atribut dalam kajian kebolehgunaan oleh Nielsen (1993) sebagaimana di bawah: 1. jelaskan kepada pengguna terhadap pilihan bagi menunjukkan. a. Pilih tugasan yang dapat mewakili keseluruhan tugasan 4. Apakah unsur abstrak yang digunakan Langkah-langkah itu akan seterusnya mengumpul profil pengguna terhadap pelaksanaannya pada sistem berkaitan. Keupayaan ingatan (Memorability) 4. Ralat (Errors) 5. Keberkesanan (Efficiency) 3. Jelaskan kepada pengguna tugas-tugas yang perlu mereka laksanakan semasa mengoperasi sistem 3.

organisai atau peristiwa yang menjadi rujukan semasa pelaksanaan pembelajaran.2.7. 80 . namun amalan terbaik bagi sebuah objek pembelajaran mengandungi sebuah objektif pembelajaran atau konsep. 2. objektif pembelajaran.2 Objek Pembelajaran dan e-pembelajaran Dari kontek e-pembelajaran objek pembelajaran (OP) (learning object) merupakan bahagian kandungan yang paling kecil yang boleh berdiri dengan sendiri sebagai sebuah unit yang bermakna.2. Lebih banyak teori (reka bentuk pengajaran) memerlukan bimbingan apabila wujudnya alat teknologi maklumat yang baru (Wiley . Senario dunia pendidikan kini cenderung kepada penggunaan teknologi sebagai agen perubahan. Setiap objek pembelajaran mestilah berupaya berdiri dengan sendiri. Objek pembelajaran dan reka bentuk pengajaran mempunyai perkaitan yang rapat melalui aplikasi teknologinya.Reigeluth dan Frick . Ia mempunyai saiz yang berbeza-beza.2. (Wiley.3 Objek Pembelajaran (OP) Konsep guna semula dalam membina sesebuah persekitaran pembelajaran kini semakin popular. Contoh-contoh objek pembelajaran termasuklah kandungan multimedia. 2000). tidak bergantung pada yang lain untuk menamatkannya.7. 2003d).2000. Ini bermakna setiap OP boleh dikongsi dan diguna semula dalam setiap pembelajaran atau kursus yang berbeza (Fallon dan Brown. Peranan utama objek pembelajaran dalam SPKM ini adalah bagi menjelaskan lagi fungsi reka bentuk pengajaran dalam proses pembangunannya untuk menjamin produk yang dihasilkan. lantaran dari inovasi teknologi.1999). perisian pendidikan dan perisian individu.

Learning Technology Standard Committee (LTSC) dari Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) yang menjelaskan teknologi pengajaran sebagai „objek pembelajaran‟ kini telah membawa penyertaannya dalam pemilihan teknologi bagi generasi yang terlibat dalam aktiviti reka bentuk pengajaran. 2.4 Definisi Objek Pembelajaran Beberapa pendapat tentang definisi objek pembelajaran yang dijelaskan oleh Wiley (2000) menjadi rujukan bagi mencari jalan untuk menyenaraikan strategi bagi menggubal prosedur membentuk objek pembelajaran dalam fasa 1-Pra pembangunan Task 2. Beberapa OP yang bersesuaian dengan objektif pembelajaran dan tugasan yang diintegrasikan system antara muka sama ada pada SCOs atau asset dari SCOs. dokumen dan simulasi) yang mengandungi objektif pembelajaran yang jelas dan boleh diukur bagi menyokong proses pembelajaran.5 Ciri-ciri Objek Pembelajaran Objek pembelajaran adalah bahagian yang terkecil dari sesebuah kandungan yang boleh berdiri dengan sendiri sebagai unit pembelajaran yang bermakna. Kedudukan OP dalam aplikasi pembelajaran SPKM secara khususnya dirangkaikan melalui system reka bentuk antara muka dalam SPKM.2. Bahan digital ini pula lazimnya diedarkan melalui internet atau sistem rangkaian.7. 2. Johnson (2003a:4) mendefinisikan OP sebagai koleksi terhadap bahan digital (seperti gambar.2.7. (Fallon 81 . membangunkan dan menyampaikan bahan pengajaran kepada setiap individu yang memerlukannya.

dan Brown. Guru atau pendidik pihak yang pertama berpeluang mengakses bahan pengajaran. Johnson (2004:4) pula mendefinisikan OP sebagai koleksi bahanbahan digital seperti gambar. Secara asasnya idea di sebalik objek pembelajaran ini disenaraikan sebagaimana yang telah disarankan oleh Wiley (2000). Sesiapa yang menggabungkan objek pengajaran boleh sama-sama mendapat manfaat dari versi barunya. ii. Reigeluth dan Nelson. mereka selalunya akan memecah-mecahkan bahan itu kepada unit atau bahagian yang saling berhubung bagi membantu mencapai matlamat pengajaran mereka. Objek pembelajaran secara umumnya difahami sebagai entiti digital dimana penyampaiannya dilaksanakan melalui internet. 1997). ( Wiley. Sistem reka bentuk antaramuka yang direka bentuk disediakan sebagai kemudahan untuk membantu guru dalam menyampaikan kandungan pada pelajar. Situasi ini menjelaskan betapa pentingnya seseorang guru itu perlu lebih kreatif dan bijak dalam merancang pengajarannya. iii. 82 . dijelaskan di bawah: i. 2003e). dan boleh diguna semula selalu dalam konteks pembelajaran yang berbeza. dokumen atau simulasi yang mengandungi objektif pembelajaran yang jelas dan boleh diukur. 2000. pereka bentuk pengajaran boleh membangunkan komponen pengajaran dalam bentuk unit yang kecil.

manakala PRT menjelaskan tentang bahasa yang biasa dan model data bagi ia berkomunikasi dengan Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System).7. Secara khususnya SCORM lazimnya dikaitkan dengan pembelajaran berasaskan web. Watson dan Hardaker (2005:62) menyatakan bahawa SCORM menjelaskan model kelompok kandungan (MKK)(Aggregation Model) dan Persekitaran Run Time (PRT) (Run Time Environment).2. Model yang dibangunkan oleh Advanced Distributed Learning (ADL) memfokus kepada dua bahagian dari ruang-lingkup kandungan (content 83 .6 Sharable Content Object Reference Model (SCORM) Teori reka bentuk pengajaran atau strategi dan kriteria pengajaran dalam aplikasinya mesti memainkan peranan utama dalam aplikasi objek pembelajaran jika ingin berjaya dalam bimbingan terhadap pembelajaran. Proses analisis tugasan dalam reka bentuk pengajaran punyai peranan yang besar dalam menghasilkan spesifikasi pembelajaran.2. SCORM berfungsi sebagai menjelaskan struktur kandungan yang saling berinteraksi antara kandungan dengan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) dan antara kandungan dengan objek pembelajaran luaran melalui reka bentuk antaramuka yang dibina. namun prosedurnya dengan mudah boleh diubahsuai. Saranan Dick dan Carey (1996) menjelaskan dalam kaedah sistematiknya bahawa prosedur yang akan dijelaskan bagi membangunkan strategi pengajaran adalah generik. Model kelompok (Aggregation Model) menentukan kaedah mengelompokkan sumber kepada bentuk kandungan berstruktur. Ia boleh dilaksanakan secara langsung untuk membangunkan bahan pengajaran bercetak.

Pada keseluruhannya kandungan yang telah dikompil selaras dengan keperluan SCORM ini juga akan di lihat sebagai dapat memenuhi empat konsep (RAID) dalam SCORM iaitu: 1) Guna semula (Reusable) Hiddink (2001:147) menyarankan tiga faktor bagi mengenalpasti elemen guna semula iaitu. Kemudahan dari segi akses. Ianya membahagikan dunia pembelajaran teknologi kepada dua komponen yang boleh berfungsi. ii. sesebuah organisasi itu lengkap dengan manusia yang bekerja didalamnya dan budaya yang wujud dalam organisasi itu). 84 . ii. Generik. i.interoperability). aspek ini merujuk pada peluang-peluang untuk guna semula yang wujud dalam sesebuah institusi pendidikan (contohnya. Komponen utamanya ialah: i. Learning Management System (LMS) Sharable Content Objects (SCOs) SCOs adalah bentuk objek guna semula pembelajaran terpiawai manakala LMS pula adalah mana-mana system yang menyimpan maklumat yang boleh dilancar dan berhubung dengan SCOs. kekurangan atau kepayahan dari segi akses akan menghasilkan sesebuah OP itu gagal diguna semula. dimana seseorang hanya boleh menjelaskan OP yang spesifik dibidang yang diterokainya. Peluang. iii.

2) Mudah di akses (Accessible) 3) Keupayaan operasi (Interoperable) dan.2 Struktur SCORM. 4) Ketahanan (Durable) Ianya digambarkan sebagaimana dalam Rajah 2. 85 .html Namun demikian SCORM bukan sebuah piawaian. Kajian ini juga menumpukan kepada kaedah mereka bentuk antaramuka bagi pengguna menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan. RAJAH 2. 2.2 . agar pelajar yang menggunakan aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya berupaya mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan.2. ia adalah bahan rujukan atau dokumen yang mengandungi pelaksanaan terperinci yang membenarkan sistem. 2004:16).7 Model Kelompok Kandungan (Content Aggregation Model) dalam SCORM Secara khususnya bahagian ini bertujuan untuk menjelaskan komponen yang terbaik bagi sesebuah laman web pendidikan berdasarkan data yang diperolehi dari proses tanda aras terhadap tiga laman web pendidikan di Malaysia.7.com/LOTT/tutorial/scormconcepts.eduworks. Nota: Dari Eduworks http://www. kandungan dan teknologi „berbicara‟ antara satu sama lain (Smith.

Setiap penyelesaian tidak hanya disimpan dalam OP tetapi juga dalam diskripsinya.8 Ciri-Ciri Kandungan SCOs adalah unit pembelajaran tersendiri. Jika dilihat OP sesebagai data maka diskripsinya adalah data tentang data.7.Reka bentuk antaramuka yang bertindak sebagai sistem penyampaian bergantung kepada struktur kandungan yang dikelompokkan berdasarkan objektif sesebuah kandungan mata pelajaran. 2. SCO yang mana pula selepas itu. SCOs yang diperolehi sedia tersusun dalam strukturnya 2. Ianya boleh digunakan sebagai membina blok. 86 . Adalah sukar untuk mencari sesuatu yang luas di World Wide Web (WWW) atau internet. 3. Pengajaran mesti ditulis bagi menjelaskan kepada LMS. Metadata ditempatkan dalam SCORM bagi setiap SCO dan setiap pakej kandungannya. Model kelompok kandungan SCORM digunapakai bagi menjelaskan struktur kandungan yang boleh dihubungkan ke repositori luaran.2. yang dipanggil sebagai metadata. 1. Penggunaan objek pembelajaran memerlukan penemuan terhadap elemenelemen yang hendak dipelajari. Dengan kaedah ini sesi pembelajaran oleh pengguna akan lebh terarah kerana setiap paparan yang ditemui pengguna berkait rapat dengan objektif pemelajarannya. Tiga perkara perlu dilaksanakan bagi membentuk unit pembelajaran yang lebih besar dari SCOs. SCOs dan pengajaran mestilah dipakejkan kepada pakej yang boleh di bawa kemana-mana.

9 Repositori Kandungan Nadi utama dalam SCORM ialah repositori kandungannya. Pelajar boleh menghasilkan kombinasi kelompok kandungan dengan pautan laman web lain bagi memenuhi keperluan pembelajarannya.2. Di sinilah semua SCOs dan asetnya diletakkan.7. Seseorang pembangun boleh menggunakan kandungan berkenaan dan mengelompokkannya dengan repositori kandungan. kursus atau program (Kelompok Kandungan(KK)) dengan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) yang di rujuk sebagai persekitaran run-time SCORM.10 Persekitaran Run-Time (Run-Time Environment) SCORM juga menjelaskan kaedah komunikasi antara kandungan. Dari konteks kajian ini. Aktivitinya merangkumi komunikasi kedua-dua KK dan SPP iaitu bahan yang telah dipersembahkan kepada pelajar merupakan maklumat penting kepadanya bagi menjelaskan pencapaian pembelajarannya. 2.2.2. 2. ianya boleh dihubungkan secara real-time. Elemen yang menjadi „orang tengah‟ antara guru dan pelajar ialah kandungan mata pelajaran bahan pembelajaran yang lazimnya dirujuk kepada maklumat 87 . Repositori kandungan boleh berada dalam lingkungan laman web atau pautan ke laman web yang lain.7.2.11 Kandungan Bahan Pembelajaran Dalam Talian Guru dan pelajar adalah dua elemen manusia yang saling berhubungan bagi memperolehi maklumat dari antara satu sama lain bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran disamping memainkan peranan mereka untuk memajukan diri masing-masing.7.

Bruckman (2005:36) menjelaskan bahawa pelajar sebenarnya tidak belajar tentang cara navigasi dalam maklumat berasaskan internet melalui cara yang munasabah sehingga kita (guru) mengajar mereka tentang ciri-ciri dan susunan sesuatu pengetahuan. American Heritage Dictionary (2000) mentakrifkan spesifikasi sebagai 1. 88 . memikir dan memberi maklumbalas. Di antara tugasan (task) utama yang lazimnya dilaksanakan oleh pelajar dalam message board adalah membaca. pernyataan terhadap sesuatu perkara yang tepat dan terperinci terutamanya dalam menjelaskan preskripsi terhadap bahan.jika dipandang dari konteks pembelajaran yang lebih luas. Ciri-ciri susunan sesuatu pengetahuan perlu diperkenalkan kepada pelajar bagi mengemaskinikan ciri-ciri navigasi terhadap kandungan. Bertolak dari definisi di atas fungsi reka bentuk antaramuka memainkan peranan yang penting dalam memberikan bimbingan secara terus dari teknologi berteraskan interaktiviti. Kata kunci yang digunakan dalam perbincangan selanjutnya merujuk kepada „maklumat‟. 2. penulisan diskripsi yang tepat terhadap sesebuah ciptaan oleh seseorang untuk dipatenkan. Perkara yang dianggap ktitikal dalam pembangunan ini ialah piawaiannya. 2. dimensi atau kualiti kerja untuk dibangunkan atau dihasilkan.5 DOMAIN SPESIFIKASI Keperluan dalam mengenalpasti spesifikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya merujuk pada elemen piawaian yang terbina dari proses pembangunan itu sendiri.

Secara teknikalnya. 1991). Penghasilan prototaip menekankan pengalaman sebenar kerana kesukaran menggambarkan secara visual bagi sesebuah sistem bagi memahami keperluan pengguna (Jalote. setiap fungsi dalam sistem antaramuka dalam SPKM direka bagi menjelaskan kepada pengguna terhadap tahap kebolehgunaannya. 1987).5. Dari konteks reka bentuk antaramuka dalam SPKM.Hasil prototaip terhasil dari spesifikasi yang boleh dilaksanakan. Dari konteks reka bentuknya. prototaip adalah terjemahan dari Spesifikasi A yang terhasil dari proses tanda aras.1 Piawaian Fallon dan Brown (2003f) yang merujuk kepada International Organization for Standardization (ISO) mendefinisikan piawaian sebagai dokumentasi perjanjian atau persefahaman yang mengandugi spesifikasi teknikal atau mana-mana kriteria yang terperinci dan tepat bagi digunakan secara konsistens sebagai cara. panduan atau definisi terhadap ciri-ciri bagi memastikan bahawa bahan. Spesifikasi A dirujuk sebagai dokumen piawaian yang mengandungi 89 . Penghasilan prototaip pula adalah kaedah yang boleh digunakan bagi menganalisis sesebuah masalah. (Pressman. pengguna dan pembangun bagi memperolehi kefahaman yang lebih jelas terhadap sesebuah masalah dan keperluannya. Dalam penghasilan prototaip sebahagian dari sistemnya dibina yang kemudiannya digunakan oleh pelanggan. produk. 2. bagi menghasilkan antaramua yang mampu menjelaskan tugasan (task) yang boleh dilaksanakan oleh pengguna yang kemudianya boleh diukur dan dinilai keberkesanannya melalui kajian kebolehgunaan. proses dan perkhidmatan sesuai dengan fungsinya.

Peranan proses tanda aras ini adalah untuk mengenalpasti proses yang terbaik dalam menilai sesebuah laman web. Abramson. 90 . Ianya perlu memfokus kepada penjelasan terhadap matlamat laman web itu dihasilkan (Ligos. Tanda aras adalah proses untuk mengenalpasti piawaian terbaik bagi sesebuah produk. Situasi di atas menggambarkan bahawa proses tanda aras memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan output terbaik berdasarkan proses yang jelas dan tepat. 1999). Dari konteks pembangunan SPKM proses tanda aras dilihat kepada proses pembangunannya. Kemudian peningkatan dibuat bagi mencapai piawaian berkenaan (Bhutta & Huq. perkhidmatan atau proses. Penilaian terhadap reka bentuk laman web tidak seharusnya bergantung pada bilangan ‟hit‟ semata-mata (Murray. perkhidmatan atau proses. 1998). Dari konteks penilaian laman web tanda aras mampu mengenal pasti spesifikasi reka bentuknya.dapatan dari maklumbalas pengguna yang diberikan dalam proses tanda aras dan kemudiannya. 1997. 2. dalam proses kajian kebolehgunaan. Dari konteks pembangunan sekolah maya. ianya dilihat sebagai melihat sebuah proses bagi mengenalpasti piawaian dan menghasilkan produk berdasarkan piawaian yang telah digubal.5. perkhidmatan atau proses dibandingkan dengan piawaian yang telah digubal oleh organisasi lain (Bhutta & Huq. Tanda aras adalah proses untuk mengenalpasti piawaian terbaik bagi sesebuah produk. 1999a). 1998). Penilaian terhadap laman web yang melalui tanda aras sebenarnya menjelaskan secara khusus tentang spesifikasi yang dimiliki oleh laman itu sendiri.2 Tanda aras Proses penyelidikan dan pembangunan berasaskan proses tanda aras punyai perkaitan yang rapat dengan unsur-unsur piawaian bagi sesebuah produk.

Kaedah dan proses yang dibandingkan sebagai usaha untuk meningkatkan proses syarikat Kajian dibuat sebagai usaha untuk mengubah hala tuju sesebuah syarikat dan membuat perbandingan terhadap saingan dari segi strategi yang telah dihasilkan. al. 2. 256. (1999) menggunakan kaedah tanda aras berasaskan fungsi (functional benchmarking) dari Cox dan Thompson (1998) dalam mengenalpasti saingannya. F (1999).S.Misic et. Tanda aras Generik Proses perbandingan terhadap pelaksana dari industri (Generic Benchmarking) Nota: Dari Bhutta. Perbandingan yang dihasilkan antara jabatan dalam sesebuah organisasi Perbandingan dibuat ke atas saingan terbaik untuk membandingkan prestasi dan hasilnya Kajian untuk membandingkan teknologi dan proses dalam sesebuah syarikat dibidang teknologi. 1999) sebagaimana yang digambarkan dalam jadual 2. 6(30). adaptasi dari Bhutta & Huq (1999) Jenis Tanda aras berdasarkan prsetasi (performance benchmarking) Tanda aras berasaskan proses (process benchmarking) Tanda aras strategic (Strategic benchmarking) Tanda aras dalamam (internal benchmarking) Tanda aras kompetetif (Competitive Benchmarking) Tanda aras berasaskan fungsi (Functional Benchmarking) Definisi Ia adalah perbandingan terhadap hasil prestasi sesebuah syarikat dengan syarikat sendiri dibandingkan dengan yang lain.6. K. © Benchmarking: An International Journal 91 . Ia mengambilkira ciri-ciri persamaan yang terdapat pada organisasi lain sebagaimana yang terdapat dalam organisasinya. p.5. Matlamat tanda aras ini adalah untuk menjadi yang terbaik dalam proses teknologi.3 Jenis-Jenis Tanda Aras (Benchmarking) Tanda aras (benchmarking) mempunyai 7 jenis (Bhutta & Huq. Benchmarking: An International Journal. Huq. Benchmarking – best practices: an intergrated approach..6 Jenis-jenis Tanda aras. JADUAL 2.

92 . Dari konteks aplikasi pembelajaran secara maya. Mengenalpasti laman web untuk ditanda aras ii. “Mengapa kita perlu melalui kesemua keperitan sedangkan kita boleh belajar dari orang lain?” Segala kelemahan sesebuah organisasi boleh di atasi dengan mengkaji kelebihan orang lain. segala kelemahan perlu dikenalpasti melalui proses tanda aras bagi melihat jurang (gap) antara tahap prestasi kini dengan apa yang diharapkan oleh pengguna( Mohamed Zairi. Mohamed Zairi (1998) menjelaskan bahawa tanda aras digunakan melalui cara reaktif bagi melawan segala ancaman dan mengeksploitasi peluang melalui cara proaktif. Pembangunan metrik iii. 1999). Proses tanda aras yang telah dipermudahkan dibahagikan kepada empat bahagian utama: i.Matlamat tanda aras (benchmarking) dari konteks pengurusan projek dalam pembangunan SPKM ini dilihat dari segi proses kerja yang dibuat oleh organisasi yang telah berjaya dalam mencapai keperluan penggunanya dan menghasilkan produk yang memenuhi kehendak penggunanya. 1998) Proses pembangunan memerlukan dokumen dan instrumen bagi memantau pelaksanaannya agar aliran prosesnya dapat dimanfaatkan fungsinya dalam menamatkan setiap tugasan (task) dalam setiap fasa. Pembangunan dan pelaksanaan proses dan amalan baru (Misic dan Johnson. Aplikasi metrik dan iv.

aplikasi matrik iv.Abels. vi. Kandungan dan stailnya iii. alamat dan lain-lain. pembangunan matrik iii. Maklumat perhubungan seperti emel. Reka bentuk laman web seharusnya cenderung kepada ciri-ciri kumpulan yang lebih umum (homogeneous). Misic dan Johnson (1999c) selanjutnya merumuskan kategori matrik bagi menilai laman web dibahagikan kepada tiga bahagian: i. White dan Hahn (1998) mencadangkan bahawa dalam mengenalpasti komponen bagi pembangunan sesebuah laman web berasaskan pengguna kriteria yang telah dikenalpasti dalam kajiannya bagi melaksanakan fasa pembangunan ialah: i. ii. Isu-isu fungsi dan navigasi ii. Misic dan Johnson (1999) mencadangkan proses tanda aras bagi laman web sebagaimana di bawah: i. v. iii. iv. penggunaan (use) kandungan (content) struktur (structure) pautan (linkage) keupayaan carian rupa (appearance) Kriteria di atas dikenalpasti agar ianya boleh dilaksanakan kepada kumpulan sasaran tertentu dalam memberi pertimbangan tehadap kepentingan laman web. mengenalpasti laman web untuk di tanda aras ii. 93 . pembangunan dan implementasi terhadap proses dan amalan yang baru.

M. 9(5). Secara amnya metrik dibahagikan kepada tiga kategori besar sebagaimana Jadual 2. p.L.. 2.4 Menggubal Kriteria Misic dan Johnson(1999) menggunakan metrik bagi menjelaskan komponen untuk melaksanakan proses tanda aras yang merupakan alat untuk menilai laman web bagi tujuan meningkatkannya agar dapat memenuhi keperluan penggunanya.5. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy.Kesemua saranan di atas menjelaskan secara khusus tentang proses dan komponen yang perlu di tanda aras. Misic dan Johnson (1999b:386) menambah lagi bahawa penggunaan metrik dalam kajian melalui proses tanda aras termasuk kepada kedua-dua ukuran absolute dan relative sebagaimana dalam Jadual 2. M..7 Ringkasan Kategori Metrik Oleh Misic dan Johnson (1999:386) Kategori 1 Isu fungsi dan navigasi 2 Stail dan kandungan 3 Maklumat perhubungan Nota : Dari Benchmarking: a tool for Web site evaluation and improvement oleh Misic. 94 . 386 © Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy.1999.8. K. & Johnson.7 JADUAL 2.

Adakah laman web berkenaan menyediakan kemudahan navigasi berasaskan teks bagi pengguna yang mempunyai sambungan talian yang rendah? Relative Mengukur bagi memberikan Pencarian maklumat di laman pertimbangan penggunaan web adalah mudah dan efisien semasa melakasanakan metrik Abel.JADUAL 2. JADUAL 2. 95 . White dan Hahn (1998) mencadangkan bahawa dalam mengenalpasti komponen bagi pembangunan sesebuah laman web berasaskan pengguna menggunakan kriteria yang telah dikenalpasti dalam kajiannya bagi melaksanakan fasa pembangunannya sebagaimana dijelaskan dalam Jadual 2. Sejauh manakah pantasnya kadar muat-turun fail bagi sesebuah laman web 2.8 Rumusan Kaedah Pengukuran Penggunaan Metrik Oleh Misic dan Johnson (1999:386) Ukuran Absolute Ciri-ciri Faktor dan pembolehubah yang ada kaitan dengan laman web yang mempunyai kepentingan umum terhadap individu yang melawatnya (Evan dan King.9 Ringkasan Kriteria Oleh Abel. White dan Hahn (1998) Kriteria 1 Penggunaan (use) 2 Kandungan 3 Struktur 4 Pautan (linkage) 5 Keupayaan carian 6 Rupa (appearance) Kriteria di atas dikenalpasti agar ianya boleh dilaksanakan kepada kumpulan sasaran tertentu dalam memberi pertimbangan terhadap peranan sesebuah laman web.9. 1999) Contoh-contoh 1.

Ambler.1 Penghasilan Prototaip Gibbons dan Fairweather (1998c) yang menjelaskan tentang rapid prototyping bahawa seseorang pereka bentuk mempunyai peluang untuk menimba pengalaman dalam reka bentuk dari hanya membuat imaginasi terhadapnya. 2. 96 .6 DOMAIN PROTOTAIP [4] Prototaip merupakan sintesis yang terhasil dari analisis yang dilaksanakan terhadap produk sebelumnya. 2000a). Matlamat prototaip adalah untuk menunjukkan pengguna kepada kebarangkalian jenis reka bentuk antaramuka dari sesuatu aplikasi. Analisis itu pula melibatkan pengguna bagi memperoleh data terhadap kebolehgunaan sesebah produk itu. Produk yang lama boleh dipertingkatkan melalui data yang telah dianalisis bagi penghasilan produk atau sistem yang baru.2. Ambler (2001. Sesorang pereka juga boleh membentuk dan menguji beberapa reka bentuk dalam tempoh masa yang singkat. Ambler (2001) menjelaskan prototaip sebagai teknik analisis permurnian di mana pengguna terlibat dalam membina contoh dan pelaporannya. 1998a) menjelaskan bahawa penghasilan prototaip (prototyping) adalah teknik analisis ulangan (iterative) di mana pengguna secara aktif melibatkan diri dalam menghasilkan (mocking-up) skrin dan laporan.6. Gibbons dan Fairweather (1998b) menjelaskan bahawa prototaip adalah kaedah yang membawa kepada kematangan konsep sesebuah reka bentuk terhadap mana-mana produk baru. Matlamat prototaip adalah untuk menunjukkan kepada pengguna tentang contoh hasil-hasil reka bentuk bagi reka bentuk antaramuka dari sesebuah aplikasi (Ambler.

Akses kepada rangkaian komunikasi melalui WWW juga membantu pengguna mencapai apa sahaja maklumat pembelajaran yang diperlukan. al.net. Elemen reka bentuk antaramuka yang boleh memenuhi keperluan pengguna dikekalkan. Setelah melalui beberapa siri pengujian berdasarkan maklumbalas pengguna. sistem penyampaian melalui rekbentuk antaramuka dibaiki dan dimurnikan. Dalam masa yang sama Sherman et. Kaedah ‟bina dan uji‟ ini secara umumnya melibatkan dua proses penilaian yang penting iaitu. Pengguna juga boleh didedahkan kepada prototaip bagi merasa dan mengalami sendiri ciri-ciri produk yang akan dihasilkan. Pembelajaran secara maya membolehkan pelajar berinteraksi dengan lebih dinamik memandangkan kemudahan komunikasi yang lebih terbuka. Sistem penyampaiannya pula dilaksanakan melalui teknologi internet. 97 . Dua elemen yang dilihat pada prototaip ini ialah fungsi reka bentuk antaramuka dalam menghubungkan kandungan bahan pelajaran kepada pengguna. Ianya melibatkan maklumbalas pengguna secara langsung terhadap reka bentuk antaramuka yang dicadangkan di classnetwork. proses tanda aras dan kajian kebolehgunaan. (2003:17) mendefinisikan ruang siber sebagai lokasi yang wujud hanya dalam fikiran pengguna lazimnya terhasil dari teknologi yang membolehkannya berkomunikasi dari jarak yang jauh (contohnya penggunaan telefon dan World Wide Web). Sherman dan Craig (2003:7) mendefinisikan dunia maya sebagai ruang imaginasi yang lazimnya dimanifestasi melalui medium. Dari konteks kajian ini penghasilan prototaip antaramuka dihasilkan melalui siri-siri pengujian terhadap sistem penyampaian dalam setiap fasa pembangunannya.dengan memilih ciri-ciri terbaik sahaja untuk dikekalkan.

2 Kajian kebolehgunaan (usability study) Setiap prototaip yang terhasil dari sesebuah proses pembangunan itu lazimnya melalui proses pengujian yang komprehensif agar fungsinya boleh dilaksanakan dengan berkesan dari segala aspek. 1995b) Prototaip sistem penyampaian dalam SPKM digambarkan dengan jelas melalui reka bentuk antaramukanya.Turoff (1995a) menjelaskan. 2. dari segi penggunaan konsep kelas maya dalam kaedah pengajaran. ianya digambarkan sebagai komunikasi dari kumpulan asynchronous dan perkongsian atau kerjasama dalam sebarang aktiviti pendidikan dan latihan. 98 . Secara khususnya fungsi rekabetuk antarmuka dalam SPKM dibangunkan selaras dengan kehendak kriteria pembelajaran kelas maya yang mementingkan corak komunkasi tanpa sempadan dan menggalakkan perkongsian idea secara berkmpulan dimana-mana pada bila-bila masa. Pembelajaran dalam kelas maya dilaksanakan dalam sistem komunikasi berasaskan komputer (computer-mediated communication).6. Matlamat kelas maya adalah untuk meningkatkan atau menambah bilangan akses kepada pengalaman dengan memberikan pelajar peluang untuk berhubung dengan guru atau jurulatihnya yang berlaku dalam sesebuah komuniti pendidikan melalui komputer di rumah atau di tempat kerja (Turoff. Keperluan terhadap bidang kajian kebolehgunaan terhadap prototaip Sistem Pembelajaran Kelas Maya yang dibangunkan ini adalah yang paling sesuai atas dasar kaedahnya boleh dilaksanakan pada semua peringkat dalam proses pembangunan.

guru dan murid.efisien dan kepuasan dari konteks penggunaannya. 1971. 99 . Hasting dan Madaus. Dari konteks pembangunan sesebuah produk khususnya yang berkaitan aktiviti pendidikan yang melibatkan secara langsung pengguna akhirnya. dan Semmel. Cronbach. 1967.Usability Professionals’ Association (2006) mendefinisikan kebolehgunaan sebagai kaedah bagi pembangunan sesuatu produk yang memasukkan maklumbalas pengguna secara langsung sepanjang kitaran hayat pembangunan bagi mengurangkan kos dan menghasilkan produk dan alat yang mampu memenuhi keperluan pengguna. Scriven. 1974). Definisi ini diperkuatkan dengan pernyataan ISO 9241-11 yang menjelaskan kebolehgunaan sebagai tahap di mana sesuatu produk itu boleh digunakan oleh pengguna yang telah disasarkan bagi mencapai matlamat yang telah ditentukan melalui keberkesanan. 1987). Ia adalah lantaran dari soalan yang ditanya seperti “Apa yang boleh dijalankan?”. 1963. Thiagarajan. Kajian kebolehgunaan mampu mengenalpasti kelebihan dan kekurangan sesebuah produk pembelajaran memandangkan proses pelaksanaannya yang menekankan matlamat sesebuah produk untuk memenuhi keperluan pengguna. Semmel. “Apa yang perlu ditingkatkan?”. Reigeluth dan Frick (1999a) menjelaskan bahawa penilaian formatif yang kadang-kadang dipanggil sebagai ujian lapangan (field testing) atau kajian kebolehgunaan (usability) adalah metodologi untuk meningkatkan sumber pengajaran atau kurikulum (Bloom. Aktiviti tinjauan (review) oleh pengguna adalah penting agar setiap fungsi yang bakal dibekalkan kepadanya berkeupayaan memenuhi fungsinya dengan berkesan berdasarkan kehendaknya. dan “Bagaimana ia boleh ditingkatkan?” (Worthen dan Sanders.

Ia berperanan penting dalam menghubungkan kandungan kepda pengguna bagi menjelaskan ciri-ciri reka bentuk interaktif dalam SPKM. bidang IMK merupakan satu bidang yang menjadi rujukan penting dalam mereka bentuk reka bentuk antaramuka bagi SPKM yang tertumpu kepada reka bentuk antaramuka bagi pengguna (user interface design(UID)). 2003) Hasil dari dapatan kajian kebolehgunaan menjelaskan ciri-ciri sesebuah produk seterusnya boleh memandu pereka bentuk untuk meningkatkan kualiti sesebuah produk. Model Interaksi Manusia Komputer (IMK) (Human Computer Interaction) 100 . Kebolehgunaan juga dikaitkan dengan atribut kualiti yang menilai betapa mudah reka bentuk antaramuka itu digunakan.7.Kebolehgunaan adalah berkaitan aktiviti mereka bentuk sesuatu produk yang berguna pada pengguna. Dari konteks kajian ini. 2007). Ia juga merujuk pada kaedah dalam meningkatkan ciri-ciri mudah semasa proses reka bentuk dilaksanakan (Nielsen. 2.1 (HCI) Bahagian ini membincangkan tentang peranan IMK dalam menjadikan pembelajaran dalam talian menjadi lebih berkesan bagi menghubungkan pengguna (pelajar) dengan kandungan yang dipaparkan di skrin komputer. seseorang pereka bentuk perlu melibatkan pengguna pada setiap peringkat dalam proses pembangunan sesebuah produk seperti mendapatkan pengesahan atau mempertikaikan keputusan yang telah dihasilkan oleh seseorang pereka bentuk (Beale. Bagi mencapai objektif ini.7 SISTEM PENYAMPAIAN 2. Perbincangan ini menghasilkan dokumen bagi merancang dan mencipta reka bentuk antaramuka.

JADUAL 2. Interaksi antara organisasi. ia jua berkait rapat dengan meletakkan metrik kesan dari reka bentuk yang dihasilkan (Hopson.10 Disiplin dan pengetahuan dalam bidang Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) Bidang Sains komputer Penekanan Aplikasi reka bentuk dan kejuruteraan terhadap antaramuka manusia (human interface) Aplikasi teori proses kognitif dan analisis empirikal terhadap perlakuan manusia.Inti kepada IMK adalah berkaitan kefahaman dan pengukuran terhadap pengalaman pengguna. al. Hewet et.10. Data yang terkandung dalam dokumen rujukan dari kajian kebolehgunaan memainkan peranan yang pentiing dalam mengenal pasti kebolehan pengguna terhadap aspek kebolehgunaan reka bentuk antaramuka yang dihasilkan. 2008:45) Dari konteks kajian ini. reka bentuk antaramuka yang dihasilkan oleh pereka bentuk reka bentuk antaramuka secara langsung memberikan kesan terhadap tindakan pengguna (user action). pekerjaan dan Psikologi Sosiologi dan antropologi Reka bentuk industri 101 . (2002b) menjelaskan bahawa bidang-bidang Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) muncul secara khusus dalam bidang tertentu setiap satunya menekankan displin dan pengetahuan sebagaimana dalam Jadual 2. Produk interaktif teknologi.

JADUAL 2. al. Card. social.11 Inventori terhadap kandungan Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) (Hewet et. Strong & Verplank (1996). Perlman. komunikasi dan interaksi H3 Ergonomik Sistem komputer dan arkitektur antaramuka C1 Peranti input dan output C2 Teknik dialog C3 Genre dialog C4 Grafik komputer C5 Arkitektur dialog Proses Pembangunan D1 Kaedah reka bentuk D2 Teknik pelaksanaan D3 Teknik penilaian D4 Contoh sistem dan kajian kes Persembahan projek dan ujian U H C D P Nota : Dari ”Chapter 2: Human Computer Interaction. al. Baecker.” oleh Hewet. Mantei. 102 . manusia sedang menjalankan tugasnya dipejabat. Gasen. sistem dirujuk bukan hanya pada perkakasan dan perisian tetapi persekitarannya seperti dalam sebuah organisasi. (1994) menjelaskan bahawa matlamat IMK adalah untuk menghasilkan sistem yang selamat dan boleh berfungsi dengan berkesan oleh pengguna. 2002) N Sifat Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) N1 (Meta-) Model Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) Penggunaan dan konteks komputer U1 Manusia. dirumah atau mengisi masa lapang. http://sigchi. Preece et.org/cdg/cdg2. organisasi dan pekerjaan U2 Bidang-bidang aplikasi U3 Adaptasi dan kesesuaian manusia dengan mesin Sifat-sifat manusia H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia H2 Bahasa.html.

Matlamat bagi mana-mana pereka bentuk anatarmuka seharusnya untuk mereka bentuk dan melaksanakan reka bentuk antaramuka yang berkualiti.2.2 Reka bentuk Antaramuka Dari konteks perkaitan reka bentuk antaramuka dengan bidang Interaksi Manusia Komputer. Istilah user interface merujuk kepada kaedah dan peranti yang digunakan untuk membantu interaksi antara mesin dan manusia yang menggunakannya. 1995).7. 1995) Common Front Group (1995) menjelaskan bahawa kriteria utama bagi menghasilkan reka bentuk antaramuka yang baik ialah ianya mudah dipelajari. komunikasi bagi maklumat antara pengguna dan mesin. dan mencari apa yang perlu boleh menjadi sukar. ii. (Common Front Group. komunikasi bagi maklumat antara mesin kepada pengguna dan. Lazimnya ia berfungsi untuk melaksanakan dua tugasan(task) asas: i. Matlamat utama dalam reka bentuk antaramuka yang paling utama ialah proses reka bentuknya. Dua kaedah yang sedang dibangunkan bagi menghadapi lebihan 103 . Namun tidak semua maklumat itu berguna. Malangnya lazimnya adalah sukar untuk menjelaskan maksud „kualiti reka bentuk antaramuka‟ (Common Front Group. Kekayaan maklumat masakini memberikan banyak manfaat kepada pengguna komputer. Carrol (2003:1) menjelaskan bahawa ahli-ahli profesional dalam bidang Interaksi Manusia Komputer memainkan peranan yang penting dalam menganalisa dan mereka bentuk antaramuka bagi pengguna (user interface) dan mencipta atau menghasilkan teknologi antaramuka bagi pengguna yang baru.

maklumat ini ialah intelligent agent dan kuasa pengguna. GUI adalah salah satu kaedah mempaparkan segala imej yang boleh difahami oleh pengguna semasa menggunakan komponen antaramuka. Kejelasan sesuatu tugasan yang digambarkan dalam sesebuah antaramuka bergantung kepada imej yang menjadi salah satu kemudahan interaktiviti. Kuasa pengguna meletakkan alat untuk mencari dan menapis dibawah kawalan secara terus dari pengguna (Microsoft Encarta Encyclopedia 2002. 2. Metafora bertindak sebagai cermin yang menjelaskan lagi aspek dari sesebuah fenomena yang cuba difahami oleh seseorang. Intelligent agent yang digambarkan melalui animasi sebagai watak yang sentiasa memberi bantuan dalam skrin komputer) bertindak secara bebas dalam sistem komputer untuk melaksanakan beberapa kelompok tugasan.1 Metafora Lynch dan Horton (2002) menjelaskan bahawa GUI dari sistem komputer terdiri dari interaksi terhadap metafora. apabila sesebuah metafora itu ditukar maka cara berfikirnya juga akan berubah (CheeKit Looi 2000a). jika pengguna atau pelajar tidak biasa dengan imej berkenaan maka pengguna akan menghadapi kesukaran dalam mempelajari dan memahami objektif tugasan yang di sediakan dalam sesuatu antaramuka.2. Lakoff dan Johnson (1980) menyatakan bahawa metafora itu menyerap sebab ia menggambarkan cara seseorang itu berfikir. Ia juga melibatkan ciri-ciri tampak yang terperinci dari setiap komponen antaramuka grafik dan siri-siri dari interaksi yang menghasilkan ciri-ciri tampak sesebuah laman web dan kaitan pautan dari hiperteks. 2001b). 104 . imej dan konsep untuk menyampaikan fungsi dan sesuatu maksud di atas skrin komputer.7.

Dalam hal ini.7. Elemen ini perlu ditekankan dalam struktur kerja bagi mereka bentuk reka bentuk antaramuka khususnya dalam perisian kursus berasaskan multimedia interaktif. 2.3 Interaktiviti dan Maklumbalas Teknik yang baik dalam mereka bentuk pakej pembelajaran berasaskan multimedia interaktif akan dapat menarik dan perhatian pengguna Laluan disamping utama bagi menggunakannya dalam pengajaran pembelajaran. 2. meningkatkan motivasi dalaman seseorang pelajar adalah iteraksi yang relevan yang boleh meransang keyakinan dan kepuasan seseorang pelajar 105 .2.2 Reka bentuk Skrin Reka bentuk skrin memainkan peranan yang penting dalam menghubungkan bahan pembelajaran dengan pelajar.2. bahan rujukan berupa panduan dan dapatan-dapatan kajian berkaitan elemen berkaitan perlu dilihat sebagai elemen utama yang boleh menjadikan reka bentuk skrin lebih efektif dan berfungsi sebagai elemen motivasi kepada pelajar.7. Harrigan (2003) menjelaskan bahawa pertimbangan yang perlu bagi mod penyampaian dalam sesebuah produk tutorial berasaskan multimedia perlu mengambilkira kandungan tutorial itu sendiri. Namun penggunaan unsur-unsur metafora dalam sesebuah antaramuka seharusnya memudahkan pengguna melalui kejelasan maksudnya.Penggunaan unsur-unsur metafora dalam reka bentuk antaramuka bukan sahaja membantu pengguna melaksanakan tugasan yang diharapkan dalam sesebuah antaramuka tetapi juga dapat permudahkan (simplified) susun atur elemen reka bentuk antaramuka itu sendiri.

7. maklumbalas lazimnya dikenalpasti sebagai hasil dari sesebuah pengetahuan. telesidang dalam talian dan mana-mana media dari bentuk komunikasi dua hala yang diintergrasikan dalam pembelajaran berasaskan web. Sadler (1989a) menjelaskan bahawa dalam literatur terhadap penyelidikan pendidikan. Dalam persekitaran pembelajaran interaksi lazimnya berlaku antara pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar. Kulhavy (1977) pula mendefinisikan maklumbalas sebagai mana-mana prosedur yang besar digunakan bagi memberitahu pelajar tentang sama ada tindakbalasnya terhadap pengajaran itu betul atau salah (Sadler. 106 .1989b). system bulletin board.2. Pembelajaran berasaskan web terdiri dari dua kategori interaktiviti yang lazimnya terdapat dalam pengajaran bersemuka. 2.4 Corak Interaktiviti Dan Kandungan Pembelajaran di web Gilbert dan Moore (1998) menjelaskan interaktiviti sebagai komunikasi dua hala antara dua atau lebih manusia dalam ruang lingkup pembelajaran bertujuan untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran atau membina hubungan sosial. Interaktiviti sosial diperolehi dari aplikasi mel-e. ciri-ciri maklumbalas perlu dikenalpasti bagi menjelaskan keberkesanannya. i. mel suara (voice mail). Interaksi berterusan antara guru dan pelajar berupaya menjelaskan lagi pengalaman pembelajaran sama ada dari pembelajaran kendiri atau pembelajaran secara berkumpulan.Semasa pelajar membuat keputusan untuk memberikan maklumbalas terhadap sesebuah elemen reka bentuk antaramuka.

Kawalan terhadap tahap pembelajaran. elemen Kebanyakan situasi di mana bahan pengajaran yang dilaksanakan melalui Pembelajaran berasaskan web (PBW) yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.ii. Peranan guru dan murid dianggap kurang penting (Oliver et. 1998). Setiap fungsi yang disediakan dalam sistem antaramuka perlu mampu mengawal pengguna dari segi pelaksanaan tugasan (task) agar pengguna boleh memahami dan menggunakan kemudahan antaramuka dengan berkesan. pengendalian dan penyusunan maklumat dalam pembelajaran dan lain-lain interaktiviti yang dibekalkan. pertimbangan hanya tertumpu pada mereka bentuk bahan dan kurang perhatian diberikan kepada cara pelaksanaannya. Dalam konteks HCI salah satu bidang yang lazimnya diterokai untuk tujuan membina sistem penyampaian ialah reka bentuk antaramuka. Corak interaktiviti memainkan peranan yang penting dalam menjelaskan hala tuju pengguna bagi mencapai objektif pembelajarannya. Interaktiviti pada kandungan yang dirangsang melalui maklumbalas segera. Sistem penyampaian yang jelas antara pengguna dengan keupayaannya mengenalpasti segala elemen tampak banyak memberikan interpretasi yang berbeza berdasarkan latarbelakang pelajar.. 107 . Hala tuju itu pula perlu dipandu oleh guru agar tahap kebolehgunaan fungsi elemen reka bentuk antaramuka itu akan jadi lebih terarah dan berstruktur. al.

Bab selanjutnya menjelaskan secara terperinci tentang kaedah pelaksanaan kajian ini selanjutnya. sumber. reka bentuk pengajaran. pembagunan bahan kandungan berasaskan komputer. Kerangka konseptual yang disintesiskan dari perbincangan dalam Bab 1 dijadikan landasan utama dalam menyenarai pembolehubah dan mengenalpasti bidangbidang yang boleh digunakan sebagai modus operandi sebagaimana yang dijelaskan dalam rajah reka bentuk kajian.2. dan isu piawaian epembelajaran. 108 .8 dalam Bab 1). corak interaksi.7 dan 1. Isu-isu pokok itu kemudian menghasilkan tiga objektif kajian dan tiga soalan kajian (rujuk item 1.8 KESIMPULAN Pernyataan masalah yang didasarkan kepada keperluan di peringkat mega dan makro menjelaskan bahawa terdapat kelemahan yang perlu di perhatikan dan di perbaiki. Isu pokok yang dibincangkan dalam pernyataan masalah meliputi perkara berkaitan sistem pembelajaran kelas maya.

Proses penilaian melalui kaedah kajian kebolehgunaan diteruskan terhadap prototaip antaramuka bagi dimurnikan untuk menghasilkan Spesifikasi B.1 Input dan Output keseluruhan kajian bagi kutipan data 109 . Bahagian ini juga secara khususnya membincangkan tentang kaedah menguji keberkesanan sistem penyampaian dalam SPKM yang telah dibina berdasarkan Spesifikasi A dalam pembangunan fasa 1.0 PENDAHULUAN Bahagian ini membincangkan tentang kaedah mengumpul dan memproses data bagi memnuhi keperluan objektif dan soalan-soalan kajian untuk mengenalpasti kelemahan dan kelebihan prototaip antaramuka yang dinilai oleh penggunanya berfungsi sebagai sistem penyampaian dalam SPKM. Reka bentuk antaramuka dibina berdasarkan proses task analysis bagi menjelas dan mengenalpasti kelebihan sistem penyampaian yang terhasil dari proses berkenaan. Situasi ini digambarkan dalam rajah 3.1 dibawah: Input Output Tanda Aras Spesifikasi A Reka bentuk antaramuka Fasa 1 Kajian Kebolehgunaan Reka bentuk antaramuka Spesifikasi B Fasa 2 RAJAH 3.BAB 3 REKA BENTUK KAJIAN 3.

Apa dia? (What is?) (AECTa. c) Pelaksanaan analisis keperluan. Hasil akhir projek ini dinamakan sebagai Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM). (AECT. maka proses pembangunan itu sendiri merupakan rujukan yang penting. Ritchey (1986:100) menyatakan bahawa dalam merangka sesebuah program latihan. Cara yang tipikal bagi mengutip data berkait rapat dengan faktor-faktor seperti: a) Dokumentasi tugasan-tugasan (task) dalam reka bentuk. Oleh kerana kajian ini bercorak pembangunan bagi menghasilkan prototaip Sistem Pembelajaran kelas Maya. Kajian ini merupakan kajian diskriptif kerana ia menjelaskan. 110 . penialaian secara formatif dan sumatif. Kajian ini menumpukan sepenuhnya kepada proses kerja dalam setiap fasanya. Kajian diskriptif melibatkan kutipan data yang menjelaskan peristiwa yang kemudiannya diurus. Analisis data berkemungkinan bersifat diskriptif. f) Mengukur impak pengajaran dengan situasi yang berkaitan dengannya. e) Menghasilkan profil reka bentuk dan/atau konteks implementasi. 2001). Secara khususnya kajian ini dilaksanakan secara diskriptif bagi memenuhi kehendak soalan-soalan kajian. data kualitatif dari dokumentasi dan pemerhatian dan analisis perbandingan dan korelasi. 2001b). d) Menghasilkan profil populasi. dijadualkan dan digambarkan bagi menjelaskan data berkenaan. pembangunan dan penilaian.Richey dan Nelson (2001b) menyarankan bahawa terdapat pelbagai bentuk cara data dikutip dalam kajian berbentuk pembangunan bergantung kepada fokus kajian. b) Dokumentasi terhadap situasi pembangunan dan implementasi.

bersifat preskriptif dan boleh dijadikan panduan kepada penyelesaian sesuatu masalah yang lebih spesifik. Dalam reka bentuk pengajaran.2 menunjukkan kerangka kajian di bawah menjelaskan secara khusus tentang aktiviti pembangunan yang diselaraskan dengan aktiviti mengutip data berdasarkan pembolehubah yang dinyatakan. 111 . Ianya menjelaskan kaedah melaksanakan sesuatu tugasan. Keseluruhan kaitan pembolehubah dan perkaitannya dengan hasil tugasan dalam aktiviti pembangunan digambarkan dengan Rajah 3. Pada keseluruhannya rajah di atas terbahagi kepada dua bahagian utama Pembangunan Fasa 1 dan Pembangunan Fasa 2. performance objectives dan item ujian tidak mencukupi. Pengetahuan ini secara tipikal boleh berasaskan pengalaman atau mana-mana teori dan model yang berkaitan. Namun dengan adanya kemudahan tahap-tahap pembelajaran dan dokumentasi akan dapat menghasilkan kesedaran pada kumpulan sasaran. Rajah 3.3. Tumpuan juga seharusnya diberikan kepada sistem penyampaiannya. Kurangnya tumpuan kepada sistem penyampaian akan mengakibatkan sesebuah kerangka yang di gubal itu gagal memfokus kepada kumpulan sasarannya. Kajian ini merupakan model procedural (lihat Ritchey.usaha yang tertumpu kepada competencies. Romiszowski (1984:XV) menjelaskan bahawa penghasilan sistem pengajaran berhadapan dengan keputusan yang terhasil dari tahap mikro setelah keseluruhan perancangan baru terhadap sistem pengajaran diterjemah atau ditukar kepada rangka kerja sebenar. langkah-langkah penghasilan lazimnya berlandaskan pengetahuan yang mampu menghasilkan produk yang berjaya. 1986:17) yang bersifat lebih ‟terus terang‟. Model ini lebih jelas.

2 Kerangka Kajian 112 . Dua aktiviti penilaian berkenaan ialah proses tanda aras dan kajian kebolehgunaan. Proses tanda aras dilaksanakan bagi menghasilkan Spesifikasi A (STD 1.Sistem SPKM adalah output dari kedua-dua fasa pembangunan. manakala Kajian Kebolehgunaan pula adalah bagi menilai sistem SPKM bagi mengenalpasti kekurangan dan kelebihannya berdasarkan maklumbalas pengguna. INPUT OUTPUT OUTPUT INPUT RAJAH 3.1. Sistem SPKM melalui proses pembangunan dan penilaian berterusan bagi menjamin kualiti sistem penyampaiannya. Kerangka kajian digubal berdasarkan keperluan input dan output yang digambarkan dalam rajah 3.0) yang menjadi panduan kepada pembinaan Sistem SPKM.

(Rujuk rajah 2. Fasa 2 pula adalah reka bentuk arkitektur pembelajaran yang terhasil dari proses tanda aras tertumpu kepada proses pembangunan dan mereka bentuk Kelompok kandungan (KK) dan Persekitaran runtime (PRT). pelajar dan kandungan.Shivers dan Rasmussen (2006:72) berpendapat bahawa fungsi analisis yang melibatkan aktiviti mengenalpasti masalah pencapaian dan menyiasat beberapa komponen lain yang memberi kesan terhadap kaedah sesebuah kandungan itu direka bentuk dan diedarkan. 113 . matlamat pengajaran. Kerangka kajian ini yang secara praktikalnya menitikberatkan pengguna yang merupakan asas penting kepada reka bentuk komponen-komponen yang lain.1 PELAN PEMBANGUNAN Kajian ini mengandungi dua fasa utama.1 hlm 65). Fasa 1 adalah fasa tanda aras yang menghasilkan spesifikasi laman web yang mengikuti amalan terbaik (best practice) berdasarkan tiga laman web pendidikan di Malaysia. konteks. 3. tahap kedua pula adalah mengenalpasti komponen yang berkaitan dengan pengajaran itu seperti.3. Kesemua data yang diperlukan dalam kerangka kajian dikutip dari aktiviti pembangunan fasa 1 dan 2 sebagaimana yang digambarkan dalam rajah 3. Mereka mencadangkan bahawa perkara pertama bagi penyelesaian ialah pengajaran.

9 Proses „Front-end‟ dalam carta alir Pelan Pembangunan SPKM Kod Tugasan dalam Carta Alir Pelan Pembangunan SPKM RB1.Jadual 3.1 – Aktiviti merangka kandungan berdasarkan kaedah Sharable Content Object Reference Model (SCORM) RB1.2. Sebahagian dari proses dalam fasa yang tersenarai di bawah diletakkan pada dalam analisis front-end memandangkan proses dan aktivitinya yang paling kritikal.1 – Analisis Keperluan RB1. JADUAL 3.1.1 – Mereka bentuk Antaramuka Hasil Hasil Analisis Keperluan dari Proses Tanda Aras [Spesifikasi A1] Spesifikasi Produk [Spesifikasi A2] 114 .9 menjelaskan tentang Proses „Front-end‟ dalam carta alir Pelan Pembangunan SPKM.2 – Reka bentuk (Perancangan) RB1.

3 Pelan Pembangunan 115 .RAJAH 3.

1 – Tanda aras Matlamat aktiviti ini adalah untuk meninjau maklumbalas dikalangan pengguna portal pendidikan di Malaysia terhadap keberkesanan sistem penyampaiannya dalam pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian bagi mengenalpasti elemen-elemen yang diperlukan bagi menggubal spesifikasi A (Profil pengguna) Output 1. Spesifikasi A (STD 1. Prototaip antaramuka Versi Beta Struktur Kerja Analisis Proses menjelaskan apa yang harus dipelajari Sampel 47 orang mahasiswa Universiti Brunei Darussalam dan Universiti Malaya Di tadbir antara 4-10 Ogos 2004 Instrumen Lampiran 1a .Instrumen Tanda aras Portal Pendidikan di Malaysia 116 .Perincian Pelan Pembangunan JADUAL 3.10a Proses Input dan Output dalam Pembangunan Fasa 1 Input RB 1.0) 2.

2 – Analisis Tugasan RB 1.1 – Teknik SCORM RB 1.Arkitektur Pembelajaran b. arkitektur bagi persekitaran pembelajaran dalam SPKM 2. susunan kandungan 5. 117 .JADUAL 3.1 – Reka bentuk antaramuka Output Reka bentuk sistem antaramuka 1. Rajah pengelompokan kandungan c. mengenalpasti elemen antaramuka (Spesifikasi B) bagi mereka bentuk papan cerita.Susunan Kelompok Kandungan dan hubungannya dengan SCOs Struktur Kerja Reka bentuk Proses menentukan bagaimana sesuatu pelajaran itu harus dipelajari Pelaksanaan analisis tugasan bagi penggubalan dan reka bentuk.1. Spesifikasi B (STD 1.1) 2. 1. b.2. mengenalpasti skop topik yang perlu dibangunkan untuk mata pelajaran sains tahun 4 4. mengenalpasti tahap kemahiran yang perlu dilalui oleh kumpulan sasaran.2b Proses Input dan Output dalam Pembangunan Fasa 2 Input Kajian Kebolehgunaan SPESIFIKASI A RB 1. reka bentuk antaramuka dalam SPKM 6. kelompok kandungan a. Arkitektur laman web SPKM a. arkitektur pembelajaran 3.

JADUAL 3. 1993) c.classnetwork. Sistem Penyampaian dalam SPKM a. Atribut Kebolehgunaan (Nielsen. Kemahiran Asas Struktur Kerja Implementasi dan Penilaian Instrumen Lampiran 1b – Instrumen Kajian Kebolehgunaan bagi SPP Lampiran 1c – Intrumen Kajian Kebolehgunaan bagi SPKM 118 . 1 Sampel Kajian Kebolehgunaan terhadap SPP 85 orang mahasiswa Universiti Brunei Darussalam ditadbir pada 16 Oktober 2005 Kajian Kebolehgunaan terhadap Sistem Penyampaian SPKM 69 orang mahasiswa Universiti Brunei Darussalam ditadbir pada 13.3 – Pembangunan Kajian Kebolehgunaan Ku.10c Proses Input dan Output dalam Pembangunan Fasa 2 Input RB 1. Prototaip SPKM yang di letakkan di www. Kepatuhan terhadap SCORM (RAID) b. 15. 17 Mac 2007 Output 1.net 2.

1. 1. Mengenalpasti masalah 3. Objektif Membangunakan item pembelajaran yang ujian boleh diukur Merancang pengajaran 2. Analisis Tugasan (Task analysis) 1. Z. carta alir dan 4. B. Tinjauan 3.(1990). 3. Diskripsi kekangan.11 Tugasan dan Hasil dari Proses Reka bentuk Pengajaran (Seels dan Glasgow. JADUAL 3. © Merill Publishing Co. 2. Prototaip yang telah dimurnikan. 119 .2 JUSTIFIKASI DALAM PERINCIAN PELAN PEMBANGUNAN Bahagian ini membincangkan secara terperinci tentang rasional di sebalik penggubalan struktur kerja (work breakdown structure (WBS)) dalam setiap aktiviti. Exercise in Instructional Design. Tugasan.11. Spesifikasi prototaip Bekerjasama dengan 1. & Glasgow. Data 1. Papan cerita penerbit 2. Permurnian aktiviti Nota:Dari Seels. Profil pelajar 2. Skrip Membangunkan buku 3. 1. Contoh Hasil Reka bentuk Proses menentukan bagaimana sesuatu pelajaran itu harus dipelajari Pembangunan Proses penulisan skrip (authoring) dan penghasilan bahan Implementasi Proses instalasi projek dalam situasi sebenar Penilaian Proses menentukan dan mengenalpasti kekurangan yang terhasil dari pengajaran 1. Cadangan 2. Laporan projek 3.3. keperluan. PPBK program Latihan guru 1. dan pernyataan masalah 3. Latihan kerja. Komen pelajar Percubaan 2. langkah dan prosedur yang dilaksanakan dalam fasa ini berlandaskan pendapat Seels dan Glasgow (1990) sebagaimana yang dijelaskan dalam Jadual 3. Strategi pengajaran Mengenalpasti sumber 3. 1990:8) Langkah-langkah dan Definisi Analisis Proses menjelaskan apa yang harus dipelajari Contoh tugasan (task) 1. Interpretasi hasil ujian 2. Analisis tugasan Penulisan objektif 1. Analisis Keperluan 2. 4. 2. 2.

di mana tanggung jawab boleh diserahkan kepada yang berkenaan. iii. manakala 120 .1 Struktur Kerja Kerzner (1984) menjelaskan bahawa dalam merancang sesebuah projek.2. Analisis keperluan dilaksanakan bagi menentukan matlamat projek dan spesifikasinya. 3. seseorang pengurus projek seharusnya menstrukturkan kerjanya kepada elemen-elemen yang lebih kecil yang boleh: i. dari segi perkembangannya. diurus. iv.3 PEMBANGUNAN FASA 1 3. diukur.3. 1989). Ia lazimnya mengandungi inventori bagi tugasan atau aktiviti bagi sesebuah produk. hasil analisis keperluan [Spesifikasi A1] merupakan rujukan utama proses Reka bentuk [RB 1. Hannum dan Tessmer.2]. Dari konteks pembangunan sistem pembelajaran kelas maya ini.1 Tanda Aras Analisis keperluan adalah cerminan kepada analisis tugasan (Jonassen. atau kurang bergantung kepada elemen-elemen lain dalam proses. diintergrasi. bebas.3. Setiap proses sebagaimana yang digambarkan dalam RAJAH 2: Pelan Pembangunan mempunyai struktur kerjanya yang tersendiri mempunyai nilai sebagaimana yang dijelaskan oleh Kerzner (1984) di atas. Ia dilaksanakan bagi mengenalpasti keperluan pengajaran. ii. agar kesemua pakej atau proses boleh dipaparkan dengan jelas dan.

Jonassen. penganalisis. Dalam teknik ini mana-mana calon dari laman web berkenaan mendapat skor tertinggi.analisis tugasan menganalisa keperluan untuk membangunkan pengajaran.3 Proses Tanda Aras Pengukuran terhadap kelebihan bagi sesebuah laman web dilihat keberkesanannya melalui rankingnya dalam sesuatu bidang berdasarkan item (lihat saranan oleh Razmi.0) 3.2 Tanda Aras dalam SPKM Matlamat analisis keperluan melalui aktiviti tanda aras dalam pembangunan sistem kelas maya ini adalah untuk mengenalpasti elemen-elemen yang diperlukan bagi menggubal Spesifikasi A (STD 1. bukti terhadap pengesahan bagi sesuatu masalah dan merupakan satu cara menyelesaikan masalah (Dick dan Carey. analisis keperluan merupakan proses mengutip data dan membuat keputusan dalam kalangan jurulatih (atau pendidik) atau pembangun. Hannum dan Tessmer (1989:12) menjelaskan lagi bahawa secara asasnya. 3.3. Zairi dan Jarrar. 1996). Dari konteks kajian ini tanda aras berasaskan fungsi (functional benchmarking) (Bhutta & Huq. pakar kurikulum dan lain-lain bagi mengenalpasti matlamat sesuatu sistem dalam pengajaran.3. Analisis keperluan menghasilkan diskripsi yang jelas tentang masalah. 1999b) digunakan bagi meninjau keberkesanan sistem penyampaian 121 . 2000). maka ia adalah dianggap terbaik dalam bidangnya.

. 3. kemudahan carian dan pautan yang relevan kepada organisasi yang relevan dengan keperluan pengguna dalam pengajaran dan pembelajaran. Matlamat tanda aras ini adalah untuk menjadi yang terbaik dalam proses teknologi. http://cikgu. Ketiga-tiga portal pendidikan ini dipilih kerana ianya mempunyai ciri-ciri portal berasaskan sumber (resource-based portal) yang mempunyai kemudahan akses kepada pelbagai sumber pendidikan dalam talian..my/malay/game/kodok.3.portal pendidikan di Malaysia.my/malay/game/ http://myschoolnet. Kaedah tanda aras ini adalah untuk membandingkan teknologi dan proses dalam sesebuah portal dibidang teknologi.4 Matlamat Tanda Aras Dalam Pembangunan SPKM Portal Pendidikan di Malaysia yang dikenalpasti untuk di tanda aras adalah sebagaimana didalam Jadual 3.tutor. Portal Pendidikan Utusan 2...htm 3. SchoolNet Dalam tanda aras pembolehubah yang disenaraikan dalam inventori IMK dugunakan untuk mengawal pelaksanaan interaksi yang kompleks . 122 .kpm. al. 1994:610). http://cikgu. data yang dikutip dan dikawal oleh pembolehubah dianalisis secara kuantitatif bagi menghasilkan jadual matriks sebagai panduan untuk mereka bentuk antaramuka selanjutnya (lihat penjelasan Preece et.ppk.my/tutor/interaktif.net.my/indexi. CikguNet URL http://www.net.asp?sp=interaktif 1.com. JADUAL 3.12.12 Senarai Portal Pendidikan di Malaysia yang di tanda aras Portal 1.php3 2.

Sapiyan. Perlman. Saranjeet Kaur & Abdullah Gani (2006:762) sebagaimana di bawah: 1. Baecker. Ia juga memasukkan kandungan pendidikan yang menumpukan pada peperiksaan awam di Malaysia khusus untuk pelajar-pelajar berkaitan. Tutor. menengah dan pra-universiti.Matlamat kajian ini adalah untuk meninjau maklumbalas dalam kalangan pengguna portal pendidikan diMalaysia terhadap keberkesanan sistem penyampaiannya dalam pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. 123 . Strong & Verplank. (Hewet. Mantei. Dua dari tiga portal pendidikan dikenalpasti untuk ditanda aras berdasarkan ciri-cirinya yang dijelaskan oleh M. Laman web ini menggunakan Bahasa Malaysia dan Inggeris sebagai bahasa perantaraannya. Cikgu.5 Kriteria Pengukuran Sistem Penyampaian Sistem penyampaian tertakluk kepada keberkesanan rekaletak dan pemilihan elemen antaramuka yang merupakan salah satu dari bidang Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) (HCI). 3. 2002c). Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) adalah disiplin melibatkan reka bentuk.com – Portal Pendidikan Utusan yang menumpukan pada kumpulan sasaran dalam kalangan kesemua pelajar diperingkat rendah. Gasen. Card. Disamping bertindak sebagai penyumbang kandungan ia juga menyediakan berita pendidikan dan forum diskusi. 2. penilaian dan implementasi terhadap sistem interaktif komputer bagi kegunaan manusia melalui kajian terhadap fenomena utama disekitarnya.3.net – sesuai untuk kumpulan sasarannya terdiri dari guru.

Di dalamnya. terkandung 124 . Dapatan dari tanda aras itu digunakan bagi merangka dan menggubal empat spesifikasi SPKM sebagaimana di bawah: 1. 2. (2002d) sebagaimana yang disenaraikan dalam Jadual 2. 3. 3. 4. al.Kriteria bagi mengukur sistem penyampaian untuk portal pendidikan dalam kajian ini didasarkan kepada inventori IMK oleh Hewet et. Kelompok Kandungan dan. Struktur antaramuka. Arkitektur Pembelajaran.4.4 menjelaskan aliran data dalam Jadual matriks yang digunakan sebagai asas untuk merangka kedua-dua arkitektur WWW dan pembelajaran. Proses mereka bentuk sistem penyampaian dalam bahagian ini adalah berdasarkan dapatan-dapatan dari aktiviti tanda aras yang telah dilaksanakan dalam pembangunan fasa 1.11. Secara khususnya data dalam Jadual matriks menggambarkan amalan terbaik (best practice) yang di perolehi dari ketiga-tiga laman web yang ditanda aras.1 Proses Mereka bentuk Sistem Penyampaian SPKM Bahagian ini membincangkan secara khusus tentang kaedah dalam mereka bentuk reka bentuk antaramuka dalam sistem penyampaian SPKM.4 PEMBANGUNAN FASA 2 3.4. 3.2 Penggunaan Data Dari Jadual Matrik Rajah 3. Arkitektur laman web.

penting dalam artkitetur pembelajaran dinamakan Aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya (Rajah 3. 125 . RAJAH 3.kekurangan dan kelebihan sistem penyampaian dari konteks inventori antaramuka manusia-komputer (Interaksi Manusia Komputer [Human Computer Interaction)(HCI)]. Data dalam Jadual matriks di laporkan berdasarkan prioriti 1.4 Aliran proses bagi penghasilan arkitektur Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) bersesuaian dengan kehendak SCORM.4).5 menunjukkan binaan arkitektur laman web bagi SPKM yang terbentuk berdasarkan dapatan proses tanda aras dan kajian kebolehgunaan. 2 dan 3 bagi menggambarkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada setiap laman web yang ditanda aras.5) yang mengandungi dua komponen penting iaitu: 1) Kelompok kandungan (KK) dan 2) Persekitaran run-time (PRT). Jadual matriks terhasil dari proses tanda aras digunakan sebagai landasan utama dalam mereka bentuk arkitektur pembelajaran (rujuk Rajah 3. Arkitektur Laman web dan arkitektur pembelajaran dirangka berdasarkan Jadual matriks dan kriteria dalam SCORM sebagaimana yang digambarkan di bawah rajah 3.

ianya melibatkan yuran tahunan USD29. Pelajar atau berdasarkan keperluan objektif message board dan memantau 126 . menggubal item soalan pembelajaran. Web browser Bahagian ini diakses oleh pengguna (klien) mengandungi paparan hompej yang menjadi titik pertama baginya meneroka keseluruhan SPKM 2.3.5 menunjukkan arkitektur laman web bagi aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya. Arkitektur laman web ini mengandungi tiga bahagian utama iaitu: 1. Bagi merealisasikan kemudahan optimum antara SCOs dan Persekitaran RunTime yang melibatkan SPP ini. Pelayan Web Pelayan web di Yahoo Web Hosting mengandungi sumber yang distrukturkan berdasarkan keperluan asas dalam SCORM.90.4. Penyelidik berperanan menguruskan pelajar. Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) ExamBuddy. memantau penglibatan pelajar dalam pencapaian pelajar.com yang bertindak sebagai Sistem Pengurusan Pembelajaran mengandungi segala sumber dan item-item latihan dan ujian yang secara tidak langsung diselaraskan dengan bahagian 2 (Pelayan web) ExamBuddy. 3.3 Arkitektur Laman Web Bagi SPKM Rajah 3.com adalah sistem pengurusan pembelajaran (SPP) yang digunakan bagi menyimpan semua data sulit (secured data).

kata laluan dan kata pengguna bagi mengakses ke penglibatan pelajar dalam message board. maklumat pembelajaran seperti profil pelajar merangkumi skor ujian dan latihan. Secara khususnya ExamBuddy membekalkan 14 jenis perkhidmatan sebagaimana yang dipaparkan dalam gambar 3. Di dalam SPP ini.5 Arkitektur laman web Bagi Aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya Gambar 3. Disamping itu laman web (login) dan catatan 127 . Maklumat pembelajaran yang dilindungi (secured) juga boleh diletakkan di SPP untuk kemudahan muat-turun dalam upload bank dan class note.1.pengguna akan didaftarkan oleh penyelidik. RAJAH 3. Setelah didaftarkan penyelidik mengedarkan katalaluan (password) dan kata pengguna (username) agar pelajar atau pengguna boleh memanfaatkan sepenuhnya kemudahan pembelajaran dalam SPKM.com yang bertindak sebagai SPP.1 menunjukkan paparan pentadbir dalam ExamBuddy.

4 Arkitektur Aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya (AASPKM) Rajah 3.penyelidik juga boleh menyusun atau mengelompok kandungan dan menyediakan permainan di dalam talian bagi tujuan latihan dan ulangkaji.5 menunjukkan struktur arkitektur pembelajaran yang menggambarkan langkah-langkah yang seharusnya dilalui oleh pengguna (khususnya pelajar). 2. Aplikasi SPKM yang menumpukan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran pelajar.com 3. 128 .4. Secara khususnya arkitektur pembelajaran terbahagi kepada dua bahagian penting: 1. Hompej yang menggabungkan kesemua perkhidmatan yang punyai perkaitan rapat dengan SPKM dan. GAMBAR 3.1 Paparan pentadbir menjelaskan perkhidmatan di ExamBuddy.

Secara asasnya pengelompokan kandungan dirangka berdasarkan silibus yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. RAJAH 3.6 juga menjelaskan secara khusus tentang langkah-langkah yang seharusnya dilaksanakan oleh pengguana. 129 .4.6 Arkitektur Pembelajaran dalam SPKM 3. arkitektur pembelajaran.5.Kedua-dua bahagian ini dihubungkan oleh elemen reka bentuk antaramuka yang direka bentuk berdasarkan Panduan yang terhasil dari Jadual matriks sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini.4. Rajah 3.1 Pengelompokan Kandungan (Content Aggregation) Kelompok kandungan ini merujuk pada label Content Aggregation (CA) dalam rajah 3.5 Perhubungan Antara Kelompok Kandungan(KK) Dan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) 3. Setiap langkah-langkah dijelaskan dengan terperinci dalam Lampiran 2.6. dilabelkan sebagai tindakan pengguna (User Action (UA)).

5.Meta-data ditulis berdasarkan kandungan dari setiap topik dan objektif pembelajaran. RAJAH 3. Cotnohnya. pengguna juga boleh melancarkan SCO lain yang mempunyai kaitan dengan SCO yang pertama dilancarkan.6. Dari konteks kajian ini KK digambarkan dalam rajah 3.7 Susunan Kelompok Kandungan dan hubungannya dengan SCOs dan Aset 130 . 3.4.2 Perolehan Aset dari SCO Aset akan dilancarkan serentak dengan SCO. Setiap satu kelompok kandungan (KK) mengandungi meta-data kandungan. SCOs yang sekurang-kurangnya mengandungi satu aset. semasa berada dalam persekitaran SCO yang telah dilancarkan. apabila SCO Topik 1 dilancarkan pengguna juga boleh melancarkan SCO Ujian 1 atau SCO Ujian 2.

Panel kawalan pembelajaran (Learning Control panel) 5.net.Com. teks. Panel navigasi ke ujian di LMS Dengan mengambilkira maklumbalas dari dapatan proses tanda aras. Ciri-ciri reka bentuknya dibahagikan kepada lima bahagian: 1. imej dan bunyi.3 Struktur Antaramuka Reka bentuk paparan bagi SPKM di dalam Pembangunan Fasa 1 ini disusun berdasarkan komponen di bawah. Ianya boleh diguna semula dalam pelbagai konteks dan aplikasi (Carnegie Melon University.5.Aset juga disimpan di dalam Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) di Exam Buddy. 3. dan kata laluannya. 2002). Apabila pengguna memasuki (Login) ExamBuddy dengan kata pengguna. Reka bentuk panel kerja SPKM disusun rekaletaknya kepada tiga bahagian utama: 1. Objektif pembelajaran 4. reka bentuk paparan diubahsuai dengan menggunakan Cascading Style Sheet (CSS). Kemudahan carian dan panel navigasi ke LMS 3. Objektif pembelajaran dan arahan-arahan 3. aset adalah representasi elektronik yang terdiri dari media. Senarai topik 2. Sebagai mana yang dimaklumi. Panel kawalan pembelajaran (Learning Control Panel) 131 .4. mereka akan dipaparkan dengan arahan dan sumber pembelajaran tambahan yang lebih umum berupa aset yang secara umumnya mempunyai kaitan rapat dengan SCO di Classnetwork. Kemudahan carian dan panel navigasi ke LMS dan sumber rujukan 2.

5.net 3.Reka bentuk antaramuka dan ciri-cirinya boleh dilihat dalam Lampiran 3b. GAMBAR 3. arkitektur bagi persekitaran pembelajaran dalam Sistem Pembelajaran Kelas Maya.1 Analisis Tugasan (Task Analysis) Bahagian ini membincangkan tentang output yang terhasil dari proses analisis tugasan yang tertumpu kepada nadi sistem pembelajaran kelas maya ini.1.5 REKA BENTUK PENGAJARAN 3.2 Paparan Homepej Classnetwork. Pelaporan dalam bahagian ini tertumpu kepada fungsi komponen dalam arkitektur pembelajaran khususnya pengelompokkan kandungan (Content Aggregation). 132 .

1989: 19 & 20).2 Definisi Analisis Tugasan Jonassen. membina komuniti dan mengambilkira isu-isu identiti dan amanah. Hannum dan Tessmer. Dari konteks IMK. (lihat penjelasan oleh Jonnassen. diskripsi dari pencapaian mastery dan kriterianya. Kepentingan analisis tugasan dari konteks proses dalam fasa 1 ini adalah bagi menjelaskan dengan spesifik pecahan-pecahan kemahiran bagi mencapai pernyataan objektif. satu idea atau satu tugasan. Hasil dari proses ini adalah inventori tugasan ( lihat penjelasan Jonnasen.3. Wright (2008:11) menjelaskan bahawa pereka bentuk yang kini terlibat dalam pelaksanaan task analysis dan kebolehgunaan secara heuristik bekerja keras untuk memudahkan mod interaksi yang lebih tepat bagi menimbangkan hubungan sosial. Hannum & Tessmer.5. 1989:8) 3. Hannum dan Tessmer (1989) menjelaskan pendapat Harless (1979) bahawa definisi analisis tugasan berkisar dari “pecahan terhadap pencapaian kepada tahap-tahap yang lebih spesifik” kepada analisis front-end. pecahan tugas-tugas kepada langkah-langkah dan pertimbangan bagi potensi kepada penyelesaian sesebuah masalah. Analisis di tahap mikro dianggap penting bagi mengenal pasti keperluan tugasan (task) dan prosedur pengajaran. 133 . pelaksanaan task analysis oleh seseorang pereka bentuk reka bentuk interaktif.3 Pemilihan Teknik Analisis Tugasan Dari konteks kajian ini pemilihan teknik analisis tugasan dilaksanakan ditahap mikro yang tertumpu pada hanya bahagian yang kecil dalam pengajaran lazimnya mengandungi satu objektif.5.

Pemilihan teknik task analysis seharusnya mengambilkira hubungan sosial bagi menghasilkan rangkaian komuniti yang lebih baik.6 Arkitektur Pembelajaran dalam SPKM dan rajah 3. Accessible.4 Proses penggubalan kandungan berdasarkan teknik SCORM RB1. seterusnya membina komuniti melalui internet yang lebih berkesan.7 Susunan Kelompok Kandungan dan Hubungnnya dengan SCOs dan Aset. Pemilihan teknik menyusun kandungan yang disarankan oleh SCORM (SCORM Sequencing technique) dipilih atas dasar kriteria yang dimilikinya iaitu.1 SCORM] Bahagian ini membincangkan secara terperinci tentang proses RB1.2 Reka bentuk melalui sub-tugasannya RB1. Setiap struktur kerja yang akan dilaksanakan dalam proses ini berlandaskan pada panduan oleh Carnegy Mellon University – Learning System Architecture Lab berjudul SCORM BEST Practice for Content Developers Guide Version 1.Durable) disamping kecenderungannya kepada mendedahkan pengguna kepada Objek Pembelajaran (Learning Object) dan segala asetnya.2 . 3.5. Mudah diakses.1.1.1 – SCORM. Keupayaan inter-operasi dan Ketahanan (Reusable. Situasi ini digambarkan dalam rajah 3. Proses task analysis juga seharusnya menimbangkan tugasan (task) yang boleh membawa pengguna kearah menghasilkan sistem rangkaian komuniti yang lebih baik. Pada keseluruhannya perbincangan tertumpu kepada tiga bahagian: a) Definisi dan fungsi setiap istilah yang digunakan dalam setiap proses b) Konvension yang digunakan 134 . Gunasemula.Reka bentuk [RB1. Interoperable .

2002 ms 48) 4. Model 3 (SCORM BEST Practice for Content Developers Guide Version 1.5 Definisi Dan Fungsi Setiap Istilah Yang Digunakan Dalam Setiap Proses Definisi yang disenaraikan dibawah adalah istilah-istilah yang telah digunakan semasa melaksanakan proses analisis keperluan dan sub tugasan dari analisis keperluan iaitu analisis tugasan (task analysis). 2002 ms 43) 2. Bagi memelihara keaslian istilah dalam senarai definisi ini.7. Model 2 (SCORM BEST Practice for Content Developers Guide Version 1.c) Kaedah mengenalpasti SCOs d) Kaedah mengenalpasti aset dalam SCOs e) Fungsi Analisis Tugasan (Task analysis) f) Merangka model sistem pembelajaran dalam SPKM merujuk sama ada: 1.7. Elusive Vision: Challenges Impeding the Learning Object Economy (New Media Consortium. 2002 ms 46) 3.2004) 3.7. Model 1 (SCORM BEST Practice for Content Developers Guide Version 1. Ada juga istilah yang digunakan tidak akan diterjemah secara terus atas dasar memelihara keaslian istilah yang digunakan dalam dokumen yang dirujuk. maka dibekalkan istilah asal dari bahasa inggeris. Theory and Practice of Online Learning (Athabasca University. jika istilah bahasa melayu yang diterjemah secara tidak terus tidak tepat atau timbul kekeliruan terhadapnya maka istilah asal dari bahasa inggeris menjadi rujukan utama.5. 135 . 2003) 5.

5. 3. instrumen pembelajaran. Dalam SPKM. 2002). Ia adalah unit secara logikalnya yang terkecil dimana boleh disampaikan dan dipantau melalui Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System (LMS)) SCOs tidak bergantung pada SCOs yang lain atau pada sesebuah struktur kursus bagi menjelaskan maksud atau meletakkan dirinya dalam konteks. 3. Dari konteks SPKM. aset adalah mana-mana data dari dalam atau luar sistem Aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya yang boleh menyokong kandungan yang di kompil dalam sistem antara mukanya.7 Sharable Content Objects (SCOs) Sharable Content Objects (SCOs) adalah bahan pengajaran yang bebas dan jelas dari segi spesifikasinya. teks.3. SCOs merujuk pada struktur kandungan yang diterjemahkan kepada reka bentuk antara muka yang bersepadu di mana dalamnya mengandungi objektif pembelajaran.5. (Carnegie Mellon University. pautan ke aset dalam dan luar aplikasi system pembelajaran kelas maya dan pautan ke Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP).5. Ianya boleh diguna semula dalam pelbagai konteks dan aplikasi. imej dan bunyi. Cara yang paling mudah menjelaskan tentang SCOs adalah ianya adalah pelajaran yang boleh berdiri dengan sendiri (stand-alone lesson) (Carnegie Mellon University.8 Hirarki Kandungan Bagi SCORM Hirarki kandungan bagi SCORM terbahagi kepada tiga komponen sebagaimana di bawah: 136 . 2002).6 Aset (Assets) Aset adalah representasi elektronik dari media.

Pengelompokkan Kandungan (Content Aggregation) Ia adalah kelompok sumber pengajaran yang boleh berdiri dengan sendiri. Tahap yang lebih rendah dalam struktur kandungan itu juga boleh dianggap sebagai content aggregation asalkan ianya boleh berdiri dengan sendiri bagi digunakan didalam konteks dimana ianya dibangunkan. Konvension diadaptasi dari SCORM Best Practice for Content Developers :File naming conventions (Carnegie Mellon University. 2003:9g). Aset tidak boleh dipantau oleh SPP (Fallon dan Brown. Aset (Asset) Bahagian kecil dan hanya berfungsi sekali. Tahap bagi sesebuah program atau kursus lazimnya mengandungi content aggregation.i. iii.5. 2002:11) 3. ii. Dokumen yang terhasil dari aktiviti ini ialah. Ia bertindak sebagai sumber yang boleh digunakan dari pelbagai konteks. Sharable Content Object (SCO) SCO adalah objek pembelajaran (learning object) bagi SCORM.9 Kaedah mengenalpasti SCOs dan Asetnya Kaedah bagi mengenalpasti SCO dan aset merujuk pada panduan ringkas yang dijelaskan oleh Smith (2004:20) dari New Media Consortium. 137 . Ia adalah merupakah tahap di mana pelajar atau pengguna berinteraksi secara terus dengan kandungan pelajaran.

Komponen dan Kaedah dalam SCORM (Carnegie Mellon University. Teknik Analisis Tugasan (Task Analysis) (Jonnassen. Hannum dan Tessmer. Kejelasan dan kesesuaian aset dengan SCO ii.i) ii) iii) senarai perolehan Aset berkaitan SCO senarai repositori dimana aset berkenaan SCO diperolehi hasil penilaian terhadap Aset berkaitan SCO berdasarkan kriteria di bawah: i. Aktiviti dari SCO yang bersesuaian dengan kandungan vi.1 Struktur Kerja (Work Breakdown Structure (WBS) Bagi Merangka Kandungan Dalam merangka struktur kerja (WBS) bagi merangka kandungan tiga elemen utama yang menjadi landasan pada pelaksanaannya ialah: 1. 2002) 2.2 Aktiviti Pembangunan Bagi Mereka bentuk Reka bentuk Antaramuka Raskin (2000) menjelaskan bahawa proses mereka bentuk antaramuka perlu 138 . Kemudahan carian aset iv. 1989) 3.6 FUNGSI ANALISIS TUGASAN (TASK ANALYSIS) 3.6.6. Kejelasan dan kesahihan kandungan aset v. Kesesuaian SCO dengan kandungan vii. Pencapaian matlamat pembelajaran 3. Memenuhi keperluan teknikal iii.

Situasi ini disokong oleh Lincoln dan Cuba (1985) yang menjelaskan bahawa dari segi saiz purposeful sampling ditentukan berdasarkan pertimbangan terhadap maklumat yang boleh diperolehi darinya (dari konteks kajian ini adalah data dari subjek dari setiap fasa pembangunan).7 PERSAMPELAN Persampelan didasarkan pada purposeful sampling (Wiersma:303) yang mempunyai pelbagai variasi dan setiap unit dari sampel itu kaya dengan maklumat atau data. Peringkat pelaksanaan dimulakan adalah untuk menyenaraikan perkara atau tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna bagi mencapai matlamatnya dan cara sistem itu bertindakbalas terhadap tindakbalas pengguna. Aktiviti pembangunan dan implementasi hanya melibatkan penyelidik yang membina dan membangunkan keseluruhan Sistem Pembelajaran Kelas Maya berdasarkan dokumen Spesifikasi A SPKM versi 1. Aktiviti diperingkat awalnya perlu lebih fleksibel. Ia menjelaskannya sebagai proses pengulangan.0 [Std 1. Rumusan bagi taburan sampel berdasarkan fasa-fasa pembangunan dirumuskan dalam jadual 3. Dari konteks kajian ini.dimulakan selepas setiap tugasan (task) bagi sesebuah produk dikenalpasti. Definisi bagi setiap tugasan (task) akan berubah semasa reka bentuk antaramuka dalam proses reka bentuknya perihal ini juga mempengaruhi reka bentuk interaktifnya. Keperluan tanda aras dan kajian kebolehgunaan adalah untuk memperoleh data yang sahih bagi tujuan membantu 139 . selepas itu peringkat pelaksanaannya.0] 3.13. justifikasi terhadap bilangan sampel berlandaskan kepada keperluan teknik tanda aras dan kajian kebolehgunaan.

Situasi ini disokong oleh Lauesen (2005a:15) yang menjelaskan bahawa apabila kita hendak melaksanakan ujian kebolehgunaan. Pengujinya perlulah dikalangan pengguna yang tipikal yang tahu tentang produk yang hendak diuji. Ia menambah lagi bilangan sampel 40 atau lebih peserta adalah lebih baik untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan. kita perlu mencari pengujinya (test user). Walaubagaimana pun jika penyelidik ingin mendedahkan seberapa banyak 140 . Jumlah pengguna yang terlibat dalam tanda aras dan kajian kebolehgunaan terhad kepada bilangan sebagai yang dinyatakan dalam jadual 3. Rubin (1994:93) menjelaskan apabila memilih peserta untuk menguji sesuatu produk bilangan persertanya tidak perlu terlalu ramai. Oleh kerana pengguna yang dianggap pakar dalam pengajaran dan pembelajaran yang meninjau secara dengan mendalam sistem penyampaian SPKM maka kaedah yang digunakan dirujuk sebagai ‟tinjauan pengguna‟ (user review) yang menjelaskan bahawa ” kita boleh juga membiarkan pengguna yang pakar melihat paparan skrin dan bincang tentangnya dengan mereka”.14. (lihat contoh oleh Lauesen.penyelidik dalam membangun dan menguji prototaip antara muka SPKM. Rubin (1994:119) menjelaskan bahawa hasil ujian hanya sah apabila pengguna yang digunakan untuk menguji sesuatu produk itu adalah pengguna yang biasa dengan produk berkenaan atau yang „rapat‟ dengan ciri-ciri produk berkenaan. 2005b:19). Bagi tujuan eksperimen data dari jumlah minima antara 10 ke 12 peserta untuk satu-satu situasi perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Jika kita menguji melalui pengguna yang „salah‟ apa pun usaha yang kita lakukan untuk ujian itu mempunyai nilai yang sedikit dan boleh dipertikaikan.

7.96 N = 204 3. 15 dan 17 Mac 2007 2 n = 69 3.masalah kebolehgunaan dalam masa yang singkat maka ujian berkenaan memerlukan sekurang-kurangnya 4 hingga 5 peserta.93 Pembangunan Fasa 1 n = 85 2. Kajian Kebolehgunaan bagi sistem penyampaian Instrumen Kajian Kebolehgunaan bagi Sistem Pembelajaran Kelas Maya (Lampiran 2) Alfa Cronbach = 0. 1994:128). Malaysia terlibat dalam 141 .Kajian Kebolehgunaan Sistem Pengurusan Pelajar (SPP) 13.Tanda Aras Instrumen Tanda Aras Portal Pendidikan Malaysia (Lampiran 1) Alfa Cronbach = 0. Kajian terkini menunjukkan ujian yang dilaksanakan dari 4 hingga 5 perserta mendedahkannya kepada keseluruhan dari masalah kebolehgunaan (Rubin. JADUAL 3.1 Persampelan bagi aktiviti Tanda Aras Seramai 47 orang dari pelajar yang menjalani kursus Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam lepasan ijazah di tahun empat di Universiti Brunei Darussalam dan 4 orang pelajar sarjana pendidikan di Universiti Malaya.13 Pembangunan Tarikh 4 Ogos 2004 16 Oktober 2005 Rumusan Kutipan data dari Sampel berdasarkan keperluan Fasa Bilangan sampel n = 47 Aktiviti Kutipan Data 1.

2 Persampelan Bagi Kajian Kebolehgunaan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP). Interaksi antara pelajar dan penyelidik menghasilkan maklumbalas dalam bentuk pendapat. Pelajar yang mendaftar dalam kursus teknologi pendidikan dan informasi merupakan sampel dalam kajian kebolehgunaan ini. Kajian kebolehgunaan terhadap message board dilaksanakan terhadap 85 orang pelajar Universiti Brunei Darussalam pada 16 Oktober 2005. Bagi subjek di Universiti Brunei Darussalam. soalan dan jawapan kepada isu yang ditimbulkan oleh peserta ketika menggunakan message board. kritikan.penilaian laman web yang dinyatakan. soal selidik diedarkan kepada subjek pada 4 Ogos 2004 Subjek diberikan masa selama satu minggu untuk meneroka laman web berkenaan dan menilainya serta memberi maklumbalas terhadap soal selidik yang diberikan soal selidik berkenaan kemudiannya dikutip pada 10 Ogos 2004. 3. Penyelidik menghantar soalan dalam bentuk isu-isu berkaitan kursus yang diajar manakala pelajar memberikan maklumbalas. Kajian kebolehgunaan ini dilaksanakan khusus untuk mengenalpasti jenis interaksi antara pelajar dan guru dalam persekitaran pembelajaran maya melalui sistem antaramuka yang telah dibina dalam pembagunan fasa 2. Pada tarikh yang sama soal selidik ini juga di edarkan kepada subjek di Universiti Malaya melalui emel dan diberi masa seminggu untuk meneroka laman web berkenaan dan mengembalikannya kepada emel penyelidik di zaharimy@hotmail. Pelajar 142 .7. Pelajar juga dibenarkan menghantar jawapan dan isu agar boleh diberikan maklumbalas oleh rakan-rakan mereka.com seminggu selanjutnya.

1998. Individualism (bersifat individualistik) 5. p. J. Diffuse vs. Corak perbincangan secara jujukan (monochronic) atau serentak (polychronic) 2. 1998) Pembolehubah 1. 365 . Perkhidmatan di ExamBuddy Pemisahan antara tugas rasmi dan perhubungan personal Nota: Pembolehubah 1 hingga 5 dari “Integrating Culture into Interface Design” oleh Khaslavsky.14 Pembolehubah bagi panduan penggubalan instrumen kajian kebolehgunaan terhadap message board (Khaslavsky. Specific 6.dikehendaki memasuki ExamBuddy sekurang-kurangnya seminggu sekali dalam tempoh 14 minggu pembelajaran.366 143 . Jumlah maklumat diperoehi dari komunikasi sebagai fungsi terhadap konteks perbincangan. Konteks 3. Ruang personal 4 Collectivism (kesetiaan kepada kumpulan. hubungan interpesonal yang kuat) vs.. © In Proceedings Conference on Human Factors in Computing Systems. Setelah 14 minggu pembelajaran instrumen diedarkan kepada pelajar untuk memberikan maklumbalas terhadap item-item sebagaimana dalam Jadual 3. Kepantasan mesej Diskripsi Pembolehubah Kepantasan dimana manusia mengekod dan bertindak terhadap mesej yang diajukan.14 berdasarkan 4 skala likert sebagaimana berikut: 1 – Sangat tidak bersetuju (STB) 2 – Tidak bersetuju (TB) 3 – Bersetuju (B) 4 – Sangat Bersetuju (SB) JADUAL 3.

Lauesen (2005a:15) menjelaskan lagi apabila kita hendak melaksanakan ujian kebolehgunaan. 267-272).3 Persampelan bagi Kajian Kebolehgunaan Sistem Penyampaian Sampel yang dipanggil ‟pengguna‟ terdiri dari pengguna yang akan menggunakannya untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.com (LMS) berdasarkan kata laluan (password) dan kata pengguna (username) masing-masing. Pengujinya perlulah dikalangan pengguna yang tipikal yang tahu tentang produk yang hendak diuji.7. Seramai 69 orang pengguna terlibat dalam sesi kajian kebolehgunaan ini yang melibatkan 19 lelaki dan 50 perempuan berumur antara 20 hingga 40 tahun. kita perlu mencari pengujinya (test user). Hasil ujian kemudian direkodkan dalam LMS.com) 3. Pengguna adalah mahasiswa yang mendaftar 3 kursus berkaitan teknologi pendidikan 144 . Oleh kerana pengguna yang dianggap pakar dalam pengajaran dan pembelajaran yang meninjau secara dengan mendalam sistem penyampaian SPKM maka kaedah yang digunakan dirujuk sebagai ‟tinjauan pengguna‟ (user review) yang menjelaskan bahawa ” kita boleh juga membiarkan pengguna yang pakar melihat paparan skrin dan bincang tentangnya dengan mereka”.Selepas menjalani sesi pembelajaran selama 40 minit pengguna dikehendaki menduduki ujian dalam talian di Exam Buddy. (Rujuk Lampiran 5 bagi paparan antaramuka dari SPKM ke ExamBuddy. 2005b:19). Pengguna berkenaan yang terdiri dari yang dijelaskan dalam demografi sampel dalam bahagian ini (rujuk hlm. (lihat contoh oleh Lauesen. penyelidik kemudiannya boleh memperolehi kesemua rekod skor ujian pengguna melalui paparan pentadbir (administrator) di ExamBuddy.

Instrumen ini ditadbir kepada pengguna pada 13. kerana dalam realiti sebenar setiap pengguna akan mempelajari mata pelajaran ini tanpa mengambilkira latarbelakangnya. Penglibatan subjek dalam penilaian terhadap mata pelajaran Sains secara keseluruhannya tidak melihat had-had pada subjek dalam bidang berkenaan sahaja.8. Teknologi Pendidikan dan Informasi dan Developing Isntructional Resources) di Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah. Mata pelajaran yang diuji dalam Sistem SPKM ialah Sains Darjah 6 yang menggunakan silibus dari Kementerian Pendidikan Brunei Darussalam. Instrumen ini (lihat lampiran 1) terbahagi kepada Bahagian A dan B. Bahagian A mengandungi pembolehubah bagi memperolehi data-data berkaitan profil pengguna. Selepas 3 minggu pengguna yang ditempatkan dalam makmal selama satu jam untuk menjalani sesi pembelajaran sebenar (simulasi kelas). Responden yang pada keseluruhannya mempunyai latarbelakang yang berbeza dari segi bidang dan profesion. 15 dan 17 Mac 2007. 3. Bahagian B mengandungi pembolehubah yang digubal berlandaskan 145 . Pengguna diberikan masa 3 minggu untuk membiasakan diri dengan persekitaran maya dalam sistem SPKM di Classnetwork.net.8 INSTRUMEN 3. Universiti Brunei Darussalam.1 Instrumen Tanda Aras Instrumen yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari soal-selidik bagi mengutip data bagi mengenalpasti kelebihan dan kekuatan tiga laman web di Malaysia melalui aktiviti tanda aras.(Educational Tehnology.

komunikasi dan interaksi 146 . Diantara dua sebab penilaian ini dibuat adalah: 1. 2002e).931.Sifat-sifat manusia 2. al. (C) Sistem komputer dan arkitektur antamuka (lihat rajah 2.8.2 Penggubalan Instrumen Tanda Aras Instrumen tanda aras digubal bagi mengenalpasti ciri-ciri antaramuka berdasarkan maklumbalas pengguna terhadap tiga portal pendidikan di Malaysia yang dinilai. 1994:604) Pada keseluruhannya instrumen bagi melaksanakan tanda aras dan kajian kebolehgunaan berlandaskan pada saranan-saranan Inventori terhadap kandungan Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) (Hewet et. Item-item digubal hanya tertumpu pada dua bidang utama. 2002f) di bawah: 1.Pemprosesan maklumat oleh manusia 3. Perbezaan antaramuka ang terbaik itu kemudiannya digunakan sebagai panduan pada penyelidik untuk menghasilkan reka bentuk antaramuka yang boleh menepati sasaran keperluan penggunanya (lihat penjelasan Preece et.inventori terhadap kandungan Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) (Hewet et. (H) Sifat-sifat Manusia. 3. Soal-selidik bagi instrumen ini dibina dengan nilai kebolehpercayaan Alfa Cronbach  = 0. al. H2. 2. H . untuk membezakan antaramuka terbaik diantara ketiga-tiga protal pendidikan itu. H1 .Bahasa..11). al.

Amat bersetuju Rujuk Lampiran 6 bagi senarai pembolehubah berkaitan bahagian ini.Tidak pasti 4. 147 .Bersetuju 5.Amat tidak bersetuju 2.4. C1-Peranti input dan output a. Kesemua item yang digubal mengambilkira kriteria yang di jelaskan di atas. Item itu dibina berdasarkan senario antaramuka yang digambarkan di dalam tiga portal pendidikan yang di nilai. C3 . C2.Grafik komputer d. H3 .Ergonomik 5. C . C4. C5 -Arkitektur dialog Instrumen tanda aras yang direka bentuk menggunakan 5 skala likert sebagaimana di bawah: 1.Sistem komputer dan arkitektur antaramuka 6.Genre dialog c.Tidak bersetuju 3.Teknik dialog b.

3. Namun demikian perkara yang paling penting di sini adalah hasil dari kajian kebolehgunaan 1 (ku. 1998...90 setahun) dan perkhidmatannya yang boleh membantu penyelidik dalam menghubungkan kandungan yang menjadi hak semua (public domain) dengan kandungan yang dilindungi (secured page).9 KAJIAN KEBOLEHGUNAAN Instrumen kajian kebolehgunaan digubal bagi mengenalpasti keupayaan pengguna dan menyiasat tentang pekara yang mereka fikirkan tentang penggunaan teknologi (Preece et. ExamBuddy. 2994:610). Pada keseluruhannya item-item dimasukkan dalam instrumen kajian kebolehgunaan berdasarkan pada idea-idea yan disarankan dalam kriteria SCORM.1) keseluruhan kandungan boleh disampaikan dengan berkesan disamping mematuhi kehendak SCORM. 1994:628).9.1 Kajian Kebolehgunaan Bagi Penggunaan ’Message Board’ Sistem Pengurusan Pembelajaran Dalam Pembangunan Fasa 1 Sistem penyampaian kandungan merupakan sebahagian komponen penting dalam Sistem pembelajaran Kelas Maya. 3. atribut kebolehgunaan (Nielsen. 1993) dan kriteria dalam SPP (Khaslavsky. et. Sikap pengguna mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap keseluruhan proses reka bentuk dan pembangunan sesuatu produk (lihat penjelasan Preece. Girghensohn dan Lee. 2002). al. 148 . al. Soal selidik digunakan bagi memperolehi data berkaitan terhadap senario sistem antaramuka yang telah dibina berdasarkan jadual matriks yang terhasil dari jadual matriks yang terhasil dari proses tanda aras.com dipilih sebagai sistem penyampaian memandangkan kosnya yang berpatutan (USD 29.

9. Dari konteks kajian ini sistem penyampaian kandungan berasaskan web berfungsi sebagai Sistem Pengurusan Pembelajaran [Learning Management System (LMS)]. Perkaitan antara item dalam Kategori Kualiti Mesej yang diberikan oleh peserta.0 (Std 1. Spesifikasi A adalah sebuah dokumen mengandungi petunjuk-petunjuk penting dalam menggubal Spesifikasi 1.0). Korelasi antara item dalam kategori berkaitan Diffuse and Specific 5.Data yang di analisis dalam aktiviti kajian kebolehgunaan ini meliputi: 1. 149 . Dapatan yang dibincangkan dalam Pembangunan Fasa 1 di dalam bab ini juga menjadi rujukan utama dalam menjelaskan dan menyokong kriteria dalam jadual-jadual matriks dalam Pembangunan Fasa 2.2 Kajian Kebolehgunaan Bagi Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) Dapatan dari proses tanda aras terhadap tiga portal pendidikan dan kajian kebolehgunaan terhadap sistem pengurusan pembelajaran (ExamBuddy.com) merupakan petunjuk utama dalam penggubalan Spesifikasi A. 3. Korelasi antara item dalam kategori Kepantasan Mesej 4. Bahagian ini membincangkan tentang dapatan yang diperolehi dari kajian kebolehgunaan (usability) terhadap ExamBuddy yang menjadi sebahagian dari komponen dalam arkitektur sistem pembelajaran dalam Spesifikasi A. Korelasi antara item dalam Collectivism vs. Individualism 3. Taburan Min dan kekerapan setiap item yang ditentukan dalam instrumen 2.

3.1.9. Kesemua item dirangka menggunakan 5 skala likert.957. 1 – Amat tidak bersetuju.Tidak bersetuju.10.Tidak pasti .1 Spesifikasi A 3.Amat bersetuju. Ujian kebolehpercayaan bagi instrumen kajian kebolehgunaan ialah Alfa Cronbach  = .10.3 Instrumen Kajian Kebolehgunaan Bagi Reka bentuk Skrin Soal-selidik bagi melaksanakan kajian kebolehgunaan ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu 1) demografi pengguna dan 2) Item berkaitan Atribut kebolehgunaan yang digubal berdasarkan atribut kebolehgunaan oleh Nielsen (1993) sebagaimana yang dinyatakan dalam Bahagian 2B (Rujuk Lampiran 2) Soal-selidik ini menggunakan 4 skala likert sebagaimana di bawah: 1 = STB (Sangat Tidak Bersetuju) 2 = TB (Tidak Bersetuju) 3 = B (Bersetuju) 4 = SB (Sangat Bersetuju) Soal-selidik diedarkan kepada pengguna selepas mereka menjalani keseluruhan proses pembelajaran dalam SPKM. 2 . 3. 3 . 150 .1 Analisis data bagi Aktiviti Tanda Aras Dalam aktiviti tanda aras analisis statistik diskriptif dan korelasi pearson digunakan bagi menjelas dan mengenalpasti elemen yang boleh digunakan untuk menggubal panduan Spesifikasi A. 4 – Bersetuju dan 5 .10 ANALISIS DATA 3.

394). ii.1. data dianalisis dengan SPSS bagi menghasilkan: i. Jadual kekerapan dan peratus bagi taburan pilihan program dari tiga laman web berdasarkan pilihan pengguna. Jadual kekerapan dan peratus demografi. vi. v. Skor min tertinggi diletakkan sebagai Prioriti 1 diikuti dengan min kedua tinggi sebagai Prioriti 2 dan skor min terendah diletakkan sebagai Prioriti 3.2 Konvension Pelaporan Bagi setiap item dalam Jadual Matriks bagi Penghasilan dokumen STD 1. 3. iii.10. Dapatan dari analisis di atas digunakan oleh penyelidik untuk menggubal panduan berdasarkan prioriti yang dijelaskan dalam data perbandingan antara ketiga-tiga laman web yang dinilai. Dapatan bagi keperluan-keperluan spesifikasi SPKM. Taburan penilai yang menilai program berdasarkan kelompok program dalam setiap portal iv.0 Dapatan yang dibincangkan dalam bahagian ini menjelaskan bahawa terdapat beberapa kelebihan yang perlu diambilkira dalam menjelaskan setiap komponen dari item H1 hingga C5 (rujuk Lampiran 6 hlm. Ukuran min tertinggi diambil bagi menjelaskan kelebihan bagi setiap item dalam kategori ini untuk digunakan dalam 151 .Setelah instrumen ditadbir. Setiap data dilaporkan dengan terperinci dalam jadual matrik yang dibincangkan selanjutnya. Taburan pilihan portal oleh penilai Perbandingan min bagi setiap pembolehubah dalam Fasa 1 (H1 hingga C5) antara ketiga-tiga laman web yang dinilai dan.

0 ini digubal berasaskan format Panduan yang dibekalkan dalam Web Content Accesibilty Guideline 1.0 oleh World Wide Web Consortium (1999:4).15 Konvension Pelaporan Bagi setiap item dalam Jadual Matriks Nombor titik rujukan (checkpoint) contohnya: Panduan Panduan 1: Titik Rujukan 1.16 menjelaskan konvension pelaporan berdasarkan checkpoint dalam setiap panduan menjelaskan cara panduan berkenaan boleh diaplikasi kedalam senario kandungan.nationalgeographic. Secara umumnya format pelaporan yang digunapakai bersesuaian dengan pembangunan Sistem Pembelajaran kelas maya ini mengambilkira kriteria berikut: 1. Titik rujukan bagi prioriti Jadual 3. Pernyataan tentang titik rujukan 3.penggubalan dokumen STD 1. Pelaporan bagi dokumen STD 1. Nombor titik rujukan 2.1 Pautan dilabelkan dengan nama dan alamat laman web penuh: Naitonal Geographic (http://www. Setiap penjelasan bagi checkpoint termasuklah: JADUAL 3.com) 152 . Pernyataan tentang titik rujukan (checkpoint) contohnya: Teknik bagi Panduan 1: 1.1 1.0 yang dilaporkan dalam bentuk matriks berdasarkan keutamaan atau prioriti.

Masa yang digunakan dalam sistem SPKM dan bidang pengguna di letakkan dalam bentuk data nominal yang dibahagikan kategori sebagaimana dalam Jadual 3.3 Analisis Data Bagi Kajian Kebolehgunaan Terhadap Reka bentuk Skrin Analisis data yang terhasil bagi bahagian ini meliputi demografi pengguna dan taburan min dan sisihan piawai bagi atribut kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin yang boleh menjadi rujukan kepada semua tujuan dan soalan kajian Instrumen yang dicerap kemudiannya dianalisis dengan SPSS ver. Titik rujukan (checkpoint) bagi Prioriti. Tanpanya pengguna akan mendapati kandungannya sukar difahami Dengan mematuhi titik rujukan ini pengguna akan dapat mengurangkan jurang antaranya dengan kandungan.16. Contohnya: Prioriti [Prioriti 1] Pernyataan Pembangun laman web bagi kandungan mesti berpuas hati dengan titik rujukan ini. Pembangun laman web bagi kandungan mungkin perlu berpuas hati dengan titik rujukan ini. 11. 3.1.18. 153 .17 dan 3. Titik rujukan berbeza antara satu sama lain bergantung pada kategori pembolehubah.2. Pembangun laman web bagi kandungan seharusnya perlu berpuas hati dengan titik rujukan ini. Tanpanya pengguna akan mendapati kandungannya sukar difahami. Tanpanya pengguna akan mendapati kandungannya sukar difahami Dengan mematuhi titik rujukan ini pengguna akan dapat menjelaskan sebahagian dari maksud kandungan laman web.10. [Prioriti 2] [Prioriti 3] 3. Data bagi hasil ujian. Dengan mematuhi titik rujukan ini pengguna akan dapat menjelaskan objektif keseluruhan kandungan laman web dengan mudah.

16 Data Hasil Skor Ujian di ExamBuddy Variabel 1 2 3 4 5 6 7 Hasil skor ujian di ExamBuddy A (80 above) B (70-79) C (60 – 69) D (50-59) E (40 – 49) F (39 below) Tidak menduduki ujian JADUAL 3.18 Data bagi bidang pengguna Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 Bidang Pengguna Bahasa Sains Pengajian Agama Islam Sejarah Tiada dinyatakan Pendidikan Seni Pengajian Brunei Pendidikan Am (BA Pri ed) 154 .17 Data bagi Masa yang digunakan oleh pengguna dalam sistem SPKM Variabel 1 2 3 4 5 Masa yang digunakan oleh pengguna 20 min 30-50 min 1 jam 2 jam Tiada dicatatkan JADUAL 3.JADUAL 3.

Kesan bidang pengguna dan tumpuan masa oleh pengguna terhadap skor ujian dalam SPP. Madaus dan Hastings. (1981b:5) menjelaskan penilaian dari kacamatanya adalah himpunan bukti-bukti yang sistematik bagi mengenalpasti sama ada berlaku perubahan kepada pelajar dan juga mengenalpasti kadar atau darjah perubahan seseorang pelajar. al.10. Dari konteks kajian ini sumber pembelajaran dirujuk kepada SPKM. maka dengan itu wajarlah guru juga yang menilai setiap sumber yang bakal digunakan dalam pengajarannya. 155 . Dapatan ini juga secara khusus dapat menjelaskan tiga perkara: 1. Guru atau pendidik yang mengajar dan bertanggungjawab menentukan hala tuju pembelajaran seseorang pelajarnya melalui objektif.3. 1981a:20). Bloom et. Kajian kebolehgunaan terhadap rekaentukskrin berdasarkan atribut kebolehgunaan oleh Nielsen (1993) 3. Skor ujian di SPP dengan tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM 4.1. Lantaran dari itu elemen penilaian wajar dinilai oleh penilai yang bakal menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Jika peranan pendidikan itu adalah untuk mengubah pelajar. maka seseorang mesti membuat keputusan terhadap apa yang munasabah dan yang perlu diubah.4 Komponen Kemahiran Asas Dalam SPKM Pernyataan objektif pembelajaran yang jelas menawarkan salah satu kaedah secara langsung bagi menilai pencapaian seseorang pelajar (Bloom. Dapatan secara diskriptif terhadap maklumbalas responden terhadap komponen Kemahiran Asas 2.

2. Umur. Perlakuan pengguna dari segi tumpuan masa dengan komponen Kemahiran Asas yang diperolehinya dan.Perolehan data di atas memainkan peranan yang penting dalam menjelaskan dua perkara: 1.60 kerana menurut Majid (1990) pekali kesahan yang sering digunakan seharusnya melebihi 0. Jantina. Nilai alpha cronbach ditetapkan pada tahap 0.10. Fungsi Komponen Kemahiran Asas terhadap perlakuan pengguna dari segi tumpuan masa dan pencapaiannya semasa menggunakan SPKM. 3.887. Taburan kekerapan dan peratus tahap pengajaran pengguna c.60. iaitu kepentingan sistem penyampaian dalam Prototaip versi Beta dalam menghasilkan corak interaksi yang berkesan antara pengguna dan kandungan mata pelajaran. Demografi sampel a. Analisis diskriptif yang menjadi rujukan umum untuk memenuhi semua keperluan tujuan dan soalan-soalan kajian sebagaimana di bawah. 1. Taburan kekerapan dan peratus mata pelajaran yang diajar oleh pengguna 156 . Pengalaman pekerjaan dan bidang b.6 Dapatan Umum Bagi Kajian Kebolehgunaan Dalam Pembangunan Fasa 2 Hasil dapatan akan melaporkan dua jenis data. Jenis pekerjaan. Secara khususnya dua perkara di atas dapat merungkai sebahagian dari keperluan dalam soalan kajian 1. Nilai kebolehpercayaan bagi komponen kemahiran asas ialah Alpha Cronbach  = 0.

Dapatan Taburan kekerapan dan peratus bagi pengguna internet dengan bidangnya.d. f. Min bagi setiap pembolehubah berdasarkan kategori di bawah: a) Kajian kebolehgunaan bagi kemahiran asas b) Kajian kebolehgunaan bagi SPP c) Kajian kebolehgunaan bagi reka bentuk skrin d) Kajian Kebolehgunaan bagi Kepatuhan terhadap SCORM e) Tumpuan masa yang digunakan untuk melayari SPKM f) Hasil Skor ujian di SPP Analisis data bagi menjelaskan secara spesifik terhadap keperluan tujuan dan soalan soalan kajian sebagaimana yang dihuraikan selanjutnya. Taburan kekerapan dan peratus antara pengalaman mengajar terhadap mata pelajaran dan bidang bagi pengguna. Dapatan taburan kekerapan dan peratus bagi penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran g. 2. Penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran dan jenis akses internet oleh pengguna. e. Taburan kekerapan dan peratus bagi jenis akses internet pada pengguna h. 157 .

Kesan Penglibatan Pengguna dan Keputusan Ujian di SPP terhadap Reka bentuk Skrin. P1 – Atribut Kebolehgunaan bagi Reka bentuk Skrin ( Sistem Penyampaian). Skor Ujian berdasarkan bidang pengguna 4. 7.3. Pengenalan Bahagian ini membincangkan secara khusus tentang kaedah menganalisis data dan statistik yang digunakan bagi memenuhi keperluan setiap soalan-soalan kajian. P2 – Kajian Kebolehgunaan bagi Kemahiran Asas.10. 3. Analisis regresi digunakan bagi menjelaskan kesan kedua-dua 158 .7 Analisis Data Berdasarkan Tujuan Dan Soalan-Soalan Kajian.0 dapat menghasilkan corak interaksi yang berkesan dalam menghubungkan pengguna dengan kandungan mata pelajaran? Bagi memenuhi keperluan tujuan dan soalan kajian di atas empat pembolehubah dianalisis bagi menghasilkan statistik diskriptif (min dan sisihan piawai) untuk pembolehubah bagi: 1. Kesan Bidang Pengguna dan Tumpuan Masa oleh pengguna kepada skor ujian dalam SPP 6. Kesan reka bentuk skrin terhadap penglibatan pengguna dari aspek pembelajaran di dalam SPKM.10. Skor Ujian di SPP dengan Tumpuan Masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM 5.8 Analisis Data bagi memenuhi keperluan tujuan dan soalan kajian 1 Apakah reka bentuk antaramuka yang digunakan dalam prototaip SPKM versi 1. 2. 3.

Petunjuk regresi oleh Muijs (2004:166) digunakan bagi mengukur fitness of Standardized Regression Coefficient antara pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas. Antonius (2003:146) menjelaskan bahawa jika individu (subjek) jauh dari garis regresi. 2004:166) <0. Analisis regresi pelbagai juga digunakan bagi melihat kesan pembolehubah bersandar. JADUAL 3.11 -0. P1 – Atribut kebolehgunaan terhadap Sistem Penyampaian. Carta regresi digunakan bagi menjelaskan kesan ini. tetapi jika individu (subjek) dekat dengan garis regresi maka ralat dalam meramal (kesan) terhadap skor-y akan kecil.31 – 0. P4 . 159 .5 Poor fit Modest fit Moderate fit Strong fit Analisis regresi digunakan bagi meramal (kesan) pembolehubah bersandar kepada pembolehubah bebas.1 0.pembolehubah bersandar terhadap pembolehubah bebas sebagaimana digambarkan dalam rajah 3.3 0.5 > 0.19 Petunjuk Regresi (Muijs.Tumpuan Masa oleh pengguna dalam SPKM.8. P3 – Kandungan – Hasil Skor Ujian di LMS dengan pembolehubah bebas. maka penggunaan garis regresi akan menghasilkan ralat yang besar.

8 Regresi mudah bagi menjelaskan kesan Penglibatan Pengguna dan Keputusan Ujian di SPP terhadap Reka bentuk Skrin 3. Kepatuhan Terhadap Kriteria SCORM (guna semula.10.RAJAH 3. c. b. komponen kemudahan akses. komponen inter-operasi dan komponen ketahanan 2. komponen gunasemula. Statistik diskriptif ditumpukan kepada taburan min dan sisihan piawai bagi: a. Bagi menjelaskan keberkesanan sistem penyampaian melalui reka bentuk antaramuka di SPKM dua faktor lain yang digunakan bagi mengukurnya ialah 160 .9 Analisis Data untuk tujuan dan soalan kajian 2 Adakah proses task analysis dapat menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan berdasarkan komponen dalam sistem reka bentuk antaramuka berasaskan kriteria SCORM? Analisis data dihasilkan bagi memenuhi keperluan tujuan dan soalan kajian 2 ditumpukan kepada statistik diskriptif bagi 1. d. akses. inter-operasi dan ketahanan) berdasarkan maklumbalas pengguna.

10 Analisis Data untuk tujuan dan soalan kajian 3 Adakah prototaip reka bentuk antaramuka dapat memenuhi keperluan atribut kebolehgunaan dan mematuhi kriteria SCORM? Statistik yang digunakan: Analisis diskriptif dari 1. Bagi mencapai matlamat ini taburan peratusan antara masa yang diambil untuk menjelaskan objektif pembelajaran dengan masa yang digunakan semasa penggunaan reka bentuk antaramuka digunakan.Jumlah masa yang digunakan oleh pengguna dan masa yang digunakan bagi menjelaskan objektif pembelajaran. 3. P1 – Attribut Kebolehgunaan 2. P2 – Analisis Tugasan Kemahiran Asas 3. P3 – Kandungan Memenuhi keperluan SCORM (RAID) 161 .11.

Secara khususnya kesemua dapatan di bawah juga merupakan data yang digunapakai bagi memenuhi keperluan pernyataan masalah yang dibincangkan dalam Bab 1 yang tertumpu isu-isu dalam reka bentuk pengajaran.5 – Bidang-bidang tinjauan literatur dengan persoalan kajian) 4. Secara khususnya bab ini menjelaskan tentang proses kerja dan dapatan dari proses kerja sebagaimana yang dijelaskan sebagaimana di bawah.1 – Analisis Keperluan dan Tanda Aras. 162 . Bahagian ini juga melaporkan hasil kajian kebolehgunaan terhadap keberkesanan penggunaan ‟message board‟ dalam SPP. tahap interaktiviti. perubahan sistem penyampaian terhadap kandungan.1.1 Dapatan dan Perbincangan Proses Tanda Aras Bahagian ini yang di panggil Spesifikasi A melaporkan dapatan tanda aras dan Inventori Item dalam jadual matriks.BAB 4 DAPATAN DAN PERBINCANGAN PEMBANGUNAN FASA 1 DAN 2 4. prototaip vahan pengajran dan pembelajaran dan isu piawaian e-pembelajaran (rujuk Jadual 1.1 PEMBANGUNAN FASA 1 – SPESIFIKASI A 4. sumber. Dapatan ini digunakan sebagai petunjuk untuk mereka bentuk prototaip antaramuka versi beta.0 PENDAHULUAN Bab ini membincangkan pada keseluruhannya terhadap output yang terhasil dari proses RB1.

Secara khususnya bahagian ini melaporkan kesemua dapatan dari pembolehubah di bawah: JADUAL 4.1 Dapatan Kajian Dan Perbincangan Kebolehgunaan Dari Pembangunan Fasa 2 Bahagian ini membentangkan hasil kajian kebolehgunaan (usability) terhadap Sistem SPKM sebagaimana yang digambarkan dalam rajah kerangka kajian.2 PEMBANGUNAN FASA 2 4.1 Kod Pembolehubah dan bidang-bidangnya P1 P2 a. Kemahiran teras P3 a.2. Skor di SPP P4 Corak Interaktiviti (masa yang digunakan oleh pengguna bagi mencapai objektif pembelajarannya Bahagian ini juga membincangkan secara terperinci hasil-hasil dapatan bagi memenuhi semua keperluan tujuan dan soalan kajian dan seterusnya membuat rumusan terhadap hasil dapatan.4. 163 . Laporan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) berdasarkan kriteria Khaslavsky (1998) dan Girghensohn & Lee (2002) c.Demografi sampel bagi Analisis tugasasn c. Keserasian SCORM (RAID) b.Atribut kebolehgunaan b.

3 menunjukkan taburan subjek berdasarkan institusi.0 Jadual 4.1 Demografi Sampel Jadual 4. manakala penilai yang berumur antara 30-35 tahun mencatatkan 14.3 PEMBANGUNAN FASA 1 – PROFIL PENGGUNA 4.9%(n=7).3 %(n=2) dan yang berumur 41-50 tahun pula mencatatkan 8. 72.4 59.0 Jadual 4.3.5%(n=4).2 Taburan Penilai berdasarkan Jantina Jantina Lelaki Perempuan Jumlah N 19 28 47 % 40.0% (n=28) adalah perempuan.4% (n=19) lelaki dan 60.2 menunjukkan taburan penilai yang menilai laman-laman web yang dipilih terdiri dari 40. 164 .4 93.3 Taburan subjek berdasarkan institusi Institusi Sekolah Instusi Pengajian Tinggi Jumlah N 3 44 47 % 6. dimana 3% (n=6) merupakan guru sekolah dan 94% (n=44) adalah pelajar dari institusi pengajian tinggi.6 100.3% (n=34) terdiri dari penilai yang berumur 29 tahun ke bawah. Penilai berumur antara 36-40 tahun mencatatkan 4. JADUAL 4.6 100. JADUAL 4.4 menunjukkan tentang taburan umur penilai yang terlibat dalam penilaian laman web yang dipilih.4.

manakala 8. 40.4 2. 165 .5% (n=4) terdiri dari pegawai kementerian pendidikan dan 61.4 Taburan Umur Penilai yang menilai laman web yang dipilih 29 thn ke bawah 30-35 thn 36-40 thn 41-50 thn Jumlah N 34 7 2 4 47 % 72.5 100. Dari 47 orang terdiri dari sampel yang dinyatakan dalam Jadual demografi.4% (n=19) telah memilih Portal Pendidikan Utusan.4% (n=11) telah memilih SchoolNet untuk dinilai. 36.0 Jadual 4.5 61.1% (n=1) guru besar.0 Guru Guru Besar Pensyarah Universiti Pegawai Kementerian Pendidikan Mahasiswa universiti Jumlah Jadual 4.4% (n=11) guru.3 8. 2.9 4.7 100.5 Taburan Subjek Yang Menjadi Penilai Laman Web Yang Dipilih n 11 1 2 4 29 47 % 23.3% (n=2) pensyarah universiti.3 8. 4. Penilai-penilai yang menilai laman web yang dipilih terdiri dari 23.5 menunjukan taburan penilai yang menjadi penilai laman web yang dipilih.3 14.6 menunjukkan Taburan pemilihan sampel terhadap laman web yang dinilai.7% (n=29) terdiri dari mahasiswa universiti.2% (n=17) memilih CikguNet dan 23.JADUAL 4.1 4. JADUAL 4.

JADUAL 4.7%(n=13) diikuti oleh program Bahasa Malaysia dengan catatan 19.1% (n=9) dan program Hang Man dengan catatan sebanyak 10. JADUAL 4.4 2. Program Memori dan Permainanmasing-masing mencatatkan 8. Penilai-penilai yang menilai laman web yang dipilih terdiri dari 23.0 Portal Pendidikan Utusan CikguNet SchoolNet Jumlah Jadual 4.1 4. 4.7% (n=29) terdiri dari mahasiswa universiti.4 100. Program Kodok mendapat capaian penilai tertinggi dengan catatan sebanyak 27.7 Taburan Pekerjaan yang menjadi penilai laman web yang dipilih n 11 1 2 4 29 47 % 23.2 23.3% (n=2) pensyarah universiti.7 menunjukkan Taburan Pekerjaan yang menjadi penilai laman web yang dipilih.5% (n=4) terdiri dari pegawai kementerian pendidikan dan 61. manakala 8.5 61.4% (n=11) guru.0 Guru Guru Besar Pensyarah Universiti Pegawai Kementerian Pendidikan Mahasiswa universiti Jumlah Jadual 4. 2.6 % (n=5).3 8.5%( n=4) 166 .4 36.8 menunjukkan taburan pilihan program pembelajaran yang dinilai oleh penilai terhadap ketiga-tiga laman web.6 Taburan pemilihan sampel terhadap laman web yang dinilai N 19 17 11 47 % 40.1% (n=1) guru besar.7 100.

9 pula menunjukkan taburan penilai yang menilai program berdasarkan kelompok program dalam setiap portal.3% (n=2) dan program yang memperolahi capaian yang paling sedikit ialah Mystery Word. 9 orang (Bahasa Melayu) pula terdiri dari 1 orang guru.6 19. Program Science Form 1.1% (N=1). 1 orang pensyarah universiti dan 10 orang mahasiswa universiti. Jadual 4. Pemilihan program berdasarkan kelompok pekerjaan penilaian menunjukkan 13 orang (Kodok) dengan 2 orang guru.5 2.7 8. 1 orang guru besar dan 7 orang 167 .1 4.3 4.3 27. Biologi SPM dan Belajar IT masing-masing mencatatkan 4. Maklumat di atas menjelaskan bahawa taburan pemilihan program oleh guru dan mahasiswa universiti lebih sekata berbanding guru besar. JADUAL 4.manakala program e-Makmal pula mencatatkan 6.1 6.1 2.10 menunjukkan taburan pilihan program berdasarkan pekerjaan penilai. Motivasi dan Diskusi masing-masing mencatatkan 2.8 Taburan pilihan program dalam portal pendidikan yang dinilai Program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Science Form 1 Biologi SPM Kodok Memori Mystery Word Permainan Motivasi Diskusi e-Makmal Hang Man Bahasa Melayu Belajar IT Jumlah n 2 2 13 4 1 4 1 1 3 5 9 2 47 % 4.5 2.3 100.4% (n=3).1 8.0 Jadual 4.4 10. pensyarah universiti dan pegawai kementerian pendidikan.

**Pekerjaan Science Form 1 Biology SPM Hang Man Bahasa Melayu Kodok Memori Mystery Word eMakmal Permainan Motivasi Diskusi Belajar IT G 1 2 1 1 2 GB PU PKP 1 1 MU Jumlah 2 2 5 9 13 4 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 7 10 3 1 1 3 2 Nota: **Singkatan bagi pekerjaan: G. Program Mystery Word pula terdiri dari 1 orang mahasiswa universiti dan Program Motivasi dan Diskusi pula masing-masing dengan 1 orang guru.10 menunjukkan taburan pilihan portal oleh penilai berdasarkan pekerjaan. 5 orang (Hang Man) terdiri dari 1 orang guru.mahasiswa universiti . 4 orang (Permainan dan Memori) masing-masing dengan 1 orang pegawai kementerian dan 3 orang mahasiswa universiti. JADUAL 4. Penilai di kalangan mahasiswa lebih cenderung kepada Portal Pendidikan Utusan 168 . MU. 1 orang guru besar dan 2 orang mahasiswa universiti.Pegawai Kementerian Pendidikan. 2 orang masingmasing memilih program sains Form 1 dengan 1 orang guru dan 1 orang pegawai kementerian pendidikan dan Biologi SPM yang terdiri 2 orang guru. PKP. PU: Pensyarah Universiti. 3 orang eMakmal terdiri dari 2 orang guru dan 1 orang mahasiswa universiti.Guru. GB: Guru Besar.9 Taburan Penilai yang menilai program berdasarkan kelompok program dalam setiap portal.Mahasiswa Universiti Jadual 4.

1% .dengan n=9(47.5%) dan SchoolNet dengan n=1 (9.0% Pensyarah Universiti 0 .6%).8% 0 10 .0% Pegawai Kementerian Mahasiswa Pendidikan universiti 3 9 15. sekali gus memberikan gambaran awal kepada 169 .0% 90.0% 4. dan JPG.4%).0% 17 100.6% 5. Penilai di kalangan guru pula menunjukkan taburan pemilihan terhadap Portal Pendidikan Utusan dengan n=6(31. yang boleh dikenalpasti sebagai aset jika dipandang dari sudut kelompok kandungan (content aggregation) dan komponen dalam kelompok kandungan itu sendiri yang dijelaskan sebagai Sharable Content Objects (SCOs) dari konteks kajian ini.5% . JADUAL 4. Selain itu dapatan di atas juga menjelaskan susunan (ranking) program yang paling banyak diakses oleh penilai.8% 0 .0% 11 100. Cikgu Net dengan n=10(58. dapatan di atas menjelaskan bahawa penilai mendapat akses kepada sumber dari pelbagai format seperti HTML.9% PPU Cnet Snet Jumlah 19 100.8%) dan SchoolNet dengan n=10(90.2 Perbincangan Di peringkat awal dalam pembangunan fasa 1 ini.4% 1 10 5.0% 2 11.0% 1 0 9. CikguNet dengan n=4(23.9% 58.1%).3.3% 4 0 23.9%).8% 47. SWF.10 Taburan Pilihan Portal oleh penilai Pekerjaan Guru Guru Besar 6 1 31.

4.4 SPESIFIKASI A 4. Dapatan ini menunjukkan bahawa SchoolNet boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini 170 . Pemprosesan Maklumat oleh Manusia Jadual 4. 4.1 Sistem Penyampaian dalam Prototaip Versi Beta H1 .2 Dapatan Bagi Reka bentuk Kandungan Dan Kawalan Pengguna Dalam Laman Web Yang Dinilai (Rujuk Jadual L4.1 H1.11 merumuskan bahawa item berdasarkan metrik H1 (1) Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis visual dan bunyi.0b di Lampiran 4. Namun demikian susunan (ranking) program tidaklah pula menjelaskan tentang program yang paling diminati bagi mengelakkan bias dalam proses penilaian.4. 4. Dapatan di atas pada keseluruhannya akan digunakan bagi memandu penyelidik dalam merangka Spesifikasi A yang dijelaskan dalam bab ini berikutnya.penyelidik untuk mengenalpasti elemen-elemen terbaik yang terdapat dalam program berkenaan.4.0a dan L4. Pemprosesan Maklumat oleh Manusia Bahagian ini membincangkan tentang dapatan-dapatan bagi memperoleh panduan untuk menggubal Spesifikasi A yang tertumpu kepada sistem penyampaian di samping menghasilkan petunjuk-petunjuk spesifikasi bagi membangunkan prototaip versi beta.4.2.0).

Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia 1 PPU CN SN   Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis  visual dan bunyi Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan   2     3 *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 Prioriti 2 CN :CikguNet Prioriti 3 SN:SchoolNet 171 .4. 4.0.2 Rumusan Panduan 1.11 Jadual Matriks Bagi Kategori H1.2. Dapatan menunjukkan setiap portal mempunyai kelemahan dalam kategori ini memandangkan skor min yang di bawah 3.1 – Kategori H1 – Pemprosesan Maklumat oleh Manusia JADUAL 4. Pada keseluruhannya setiap portal boleh dikatakan terbaik dalam kategori ini. namun demikian CikguNet yang menunjukkan skor tertinggi boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini Item H1 (3) – Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan. namun demikian SchoolNet boleh dikatakan lebih baik dalam kategori ini.3 .Item 1 .Bagi item berdasarkan metrik H1 (2) – Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna.

13 3. “Site map” c.98   *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 CN :CikguNet SN:SchoolNet Prioriti 3 Prioriti 2 172 .82 1. SchoolNet boleh dianggap yang tebaik dalam kategori ini. (Rujuk Jadual 41a dan 41b Lampiran 4.82 0.82 0.82 0.Item 5 . menunjukkan SchoolNet lebih baik berbanding Portal Pendidikan Utusan dan CikguNet.87 3.3. Bagi item 5b-”Site map”.4.12 Jadual Matriks Bagi Kategori H1. Butang d. Item 5cButang.4. Dapatan ini menunjukkan SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. 4.4. “Navigation bar” b.Kategori H1 – Elemen Navigasi JADUAL 4. Pautan (Hyperlink) PPU CN     3.2) Jadual 4.12 merumuskan bahawa Item 5a-Navigation bar.Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia 5 Elemen navigasi di bawah berfungsi dengan baik dan jelas kepada pengguna a.88   SN 3.1 Rumusan Panduan 1.3 Dapatan Bagi Elemen Navigasi dalam Laman web yang dinilai.2 .

Bagi item 8. keupyaan kadar muat-turun bahan dan kualiti bahan yang disediakan dalam laman web yang dinilai (Rujuk Jadual 4. Portal Pendidikan Utusan menunjukkan skor min tertinggi berbanding SchoolNet dan CikguNet. Bagi item 9 .Bagi item 11 .Kemudahan interaksi seperti (butang. menunjukkan SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.2a. grafik. Dapatan menunjukkan bahawa SchoolNet adalah yang terbaik dalam kategori ini. Hasil dapatan ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utsan adalah yang terbaik dalam kategori ini. 4.4. Walau bagaimanapun memandangkan perbezaan skor min yang amat sedikit antara kesemua portal menunjukkan bahawa portal pendidikan yang lain juga boleh menjadi rujukan dalam bidang ini.Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda. Dapatan ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini.2b dan 4. Item 12 . Dapatan ini menunjukkan bahawa SchoolNet adalah yang terbaik dalam kategori ini.Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas. bunyi) mudah digunakan. 173 .3) Item 7.4.Terdapat kepelbagaian dalam kandungan.4 Dapatan bagi elemen terhadap kejelasan reka bentuk. teks.Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda. Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini.2c Lampiran 4. Item 10 – Mesej bagi bantuan jelas.

SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. dalam kategori ini SchoolNet merupakan yang terbaik. menunjukkan Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. Walau bagaimanapun memandangkan perbezaan skor min yang amat sedikit antara kesemua portal menunjukkan bahawa portal pendidikan yang lain juga boleh menjadi rujukan dalam bidang ini. menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini. grafik.5 Dapatan bagi Elemen terhadap kejelasan reka bentuk. Bagi item 9 . Item 7. Bagi kategori Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia. 4.Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas. menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini. Item 6c-Bahasa yang mudah dan jelas.Kemudahan interaksi seperti (butang. menunjukkan bahawa SchoolNet adalah yang terbaik dalam kategori ini. keupayaan kadar muat turun bahan dan kualiti bahan yang disediakan dalam laman web yang dinilai.Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda. Bagi item 6b-Grafik yang boleh dikenali.4) Elemen reka bentuk antaramuka dalam laman web yang menjelaskan tentang elemen rekaletak.3c Lampiran 4. (Rujuk Jadual 4.3a. menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini. teks. menunjukkan bahawa SchoolNet adalah yang terbaik dalam kategori ini.4. Item 10 – Mesej bagi bantuan jelas. bunyi) mudah digunakan. Bagi item 11 . grafik dan bahasa dari aspek kejelasan dan kefahaman pengguna terhadap elemen reka bentuk antaramuka menjelaskan bahawa item 6a-Rekaletak. Bagi item 8. 174 .Kadar masa muatturun bahan sesuai dengan keperluan masa anda.3b dan 4.4.

Item 12 .11 . grafik.Terdapat kepelbagaian dalam kandungan. bunyi) mudah digunakan 9 Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas .3 .Elemen Rekaletak JADUAL 4.4. 4.Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a. Panduan 1.13 merumuskan bahawa dari segi pemprosesan maklumat oleh manusia akan merujuk kepada SchoolNet dengan merujuk kepada item-item H1-6a hingga H111 sebagaimana yang telah disenaraikan dalam bab ini.Kategori H1 . menunjukkan bahawa SchoolNet adalah yang terbaik dalam kategori ini. teks. 10 Mesej bagi bantuan jelas 11 Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan CN :CikguNet 6 Prioriti 1 Prioriti 2 PPU         CN SN                 SN:SchoolNet Prioriti 3 175 .Item 6 . Rekaletak b.13 Jadual Matriks Bagi Kategori H1.1 Rumusan Jadual 4. Grafik yang boleh dikenali c. Bahasa yang mudah dan jelas 7 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda 8 Kemudahan interaksi seperti (butang.5. Namun demikian beberapa kriteria yang lebih spesifik perlu juga merujuk pada Portal Pendidikan Utusan yang mempunyai kelebihan pada rekaletak. kadar muat-turun dan kemudahan interaksi yang lebih baik.

mendengar suara latar. komunikasi dan interaksi bagi item Teks dan grafik memberikan kesan kepada sistem penyampaian antara anda dan program. Komunikasi dan Interaksi (Rujuk Jadual 4. grafik dan lain-lain) mudah diakses. Item 17 Bahasa yang jelas dalam mesej bantuan.14 merumuskan bahawa maklumbalas pengguna terhadap kategori Bahasa.4a.6 Dapatan H2. menunjukkan SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. Bagi item 16 . Lampiran 4. membaca teks. teks.4.4.5) Jadual 4. animasi. menaip jawapan). Bahasa. kotak dialog. 176 . Bagi item 15 . menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. menunjukkan Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. Item Pengguna berupaya mengawal/menguasai corak interaksi (seperti mengklik butang. video.Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang. bunyi.Bahasa mudah dan jelas dari segi penggunaannya. menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. menunjukkan Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. kotak alert.

Portal Pendidikan Utusan didapati telah mencapai keperluan penggunanya Bagi item H3(19) .4. komunikasi dan interaksi Teks dan grafik memberikan kesan kepada sistem penyampaian antara anda dan program Pengguna berupaya mengawal/menguasai corak interaksi (seperti mengklik butang.4. kotak dialog. mendengar suara latar. Bahasa mudah dan jelas dari segi penggunaannya Bahasa yang jelas dalam mesej bantuan PPU  CN SN   14    15          16 17 *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 CN :CikguNet SN:SchoolNet Prioriti 3 Prioriti 2 Jadual 4. viedo. teks. 177 . animasi. segala corak persembahan akan merujuk kepada Portal Pendidikan Utusan yang pada keseluruhannya mempunyai kelebihan terhadap kesan teks dan grafik kepada sistem penyampaian. komunikasi dan interaksi H2 13 Bahasa. kotak alert.Bahasa. membaca teks.bunyi.6. video. animasi. menaip jawapan) Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang.Kategori H2 – Bahasa. kotak alert. bunyi.Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang. grafik dan lain-lain) sesuai dengan kemahiran anda terhadap perkasasan yang ada (seperti tetikus.15 merumuskan bahawa dalam kategori H2 . papan kekunci. teks. penguasaan pengguna terhadap corak interaksi. grafik dan lain-lain) mudah diakses.14 Matriks bagi kategori Bahasa.Panduan 2 . Bagi item ergonomik. komunikasi dan interaksi. speaker dan lain-lain). kotak dialog.Paparan teks dan grafik tidak meletihkan mata. kemudahan akses terhadap elemen reka bentuk antaramuka dan bahasa yang mudah dan jelas. komunikasi dan interaksi JADUAL 4. Item H3 (18) .1 Rumusan .

178 . animasi. speaker dan lain-lain) Kemudahan interaksi dalam portal mudah dan jelas penggunaannya dengan perkakasan yang ada pada anda (seperti tetikus. kotak dialog.4. papan kekunci.15 Jadual Matriks bagi Kategori Ergonomik H3 18 19 Ergonomik Paparan teks dan grafik tidak meletihkan mata Elemen reka bentuk antaramuka(seperti butang.6.Kemudahan interaksi dalam portal mudah dan jelas penggunaannya dengan perkakasan yang ada pada anda (seperti tetikus. 4. Ergonomik.2 Rumusan . papan kekunci daln lain-lain) Prioriti 2 Prioriti 3 PPU CNet SNet       20    Prioriti 1 Bagi kategori H3. Bagi item H3(20) .Kategori H3 . papan kekunci daln lain-lain). grafik dan lain-lain) sesuai dengan kemahiran anda terhadap perkakasan yang ada (seperti tetikus. menunjukkan SchoolNet adalah yang terbaik dalam bidang ini. SchoolNet pula mempunyai kekuatan pada kemudahan interaksi.Portal Pendidikan Utusan menunjukkan skor terbaik berbanding SchoolNet dan CikguNet. Portal Pendidikan Utusan mempunyai kekuatan dari segi kesesuaian paparan teks dan grafik pada mata pengguna dan kesesuaian kemahiran pengguna pada perkakasan yang digunakan selaras dengan elemen reka bentuk antaramuka yang disediakan di laman web berkenaan.Ergonomik JADUAL 4. teks.Panduan 3 . viedo. kotak alert. bunyi.

76. 179 .72 (sisihan piawai 1.76. Portal Pendidikan Utusan telah mencapai skor Min 3. Walaupun SchoolNet mencapai Min tertinggi tetapi Portal Pendidikan Utusan mencatatkan skor yang lebih konsisten jika dilihat pada sisihan piawainya 0. Ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini.07) dan SchoolNet mencatatkan skor Min 3.94 (sisihan piawai 0.04) dan SchoolNet mencatatkan 4.85).76). komunikasi dan interaksi Portal Pendidikan Utusan mencatatkan skor Min 4.01 (sisihan piawai 0. Portal Pendidikan Utusan walaupun skor Min nya tidak jauh bezanya dengan SchoolNet namun ia mencatatkan taburan skor yang lebih konsisten.24) dan SchoolNet pula hanya mencatatkan skor Min 4.88) manakala CikguNet pula mencatatkan skor Min 3.07(sisihan piawai 0.7 Pengamal Terbaik Yang Berupaya Mencapai Keperluan Inventori HCI Berdasarkan Maklumbalas Pengguna Jadual 4.93). Bagi Item H2-Bahasa. Nilai Min yang dicatatkan antara ketiga-tiga calon ini menunjukkan perbezaan yang sedikit.88. Portal Utusan mencatatkan Min 4. Portal Pendidikan Utusan telah mencatatkan taburan skor yang lebih konsisten dengan sisihan piawai 0.94).16 menunjukkan pengamal terbaik yang berupaya mencapai keperluan inventori HCI berdasarkan maklumbalas pengguna.75 (sisihan piawai 1. ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan telah mencapai skor yang terbaik dalam kategori ini.4.93 (sisihan piawai 0. Ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini. Bagi Item Ergonomik.88) dan CikguNet mencatatkan skor Min 3.08 (sisihan piawai 0.4.79 (sisihan piawai 1. CikguNet mencatatkan 3.11 (sisihan piawai 0.Pemprosesan maklumat oleh manusia. namun SchoolNet mencatatkan skor Min yang tertinggi dengan sisihan piawai 0. Bagi item H1.

Dapatan dalam kategori ini juga secara khususnya akan mempengaruhi spesifikasi A yang bakal digubal. komunikasi dan interaksi dan H3. Namun secara spesifiknya pemerhatian terhadap setiap komponen dalam dapatan berkenaan perlu di ambilberat memandangkan ada diantaranya didapati memperolehi skor min kurang dari 2. Setiap item dari setiap komponen dalam setiap kategori dalam portal di analisis dan dilaporkan berdasarkan prioriti 1.0 menujukkan bahawa hampir kesemua komponen berupaya memenuhi keperluan pengguna.Pada keseluruhannya dalam kategori ini di antara ketiga-tiga pesaing mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing jika dilihat pada keseluruhan taburan skor Min pada setiap bidang. secara keseluruhannya dapatan dalam kategori H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia.0 yang kemudiannya akan melalui dua proses kajian kebolehgunaan. Prioriti ini pula menjelaskan secara khusus terhadap sistem penyampaian dalam Prototaip versi 1. H2. 2 dan 3. 180 . Namun bagi kedua-dua portal SchoolNet dan Portal Pendidikan Utusan perlu juga melihat kelebihan saingannya masing-masing bagi meningkatkan mutu kategori ini. Ergonomik melebihi min 3. Bahasa. CikguNet dan SchoolNet perlu menilai dan mengkaji kelemahannya dalam bidang H1.H2 dan H3 dengan melihat kepada corak persembahan oleh SchoolNet dan Portal Pendidikan Utusan. Bagi memnuhi keperluan soalan kajian 1.50.

JADUAL 4. Pemprosesan komunikasi Ergonomik maklumat dan interaksi oleh manusia Portal Pendidikan Utusan CikguNet SchoolNet Prioriti 1 Prioriti 2       Prioriti 3    181 .04 3.79 1. komunikasi Ergonomik dan interaksi Min 4.76 H2.94 0.85 4.11 0. Bahasa.93 SP 0.01 0.94 3.07 0. H3.08 SP 0.24 3.17 Matrik Yang merupakan petunjuk Spesifikasi A berdasarkan prioriti H1 H2. Bahasa.88 Min 3.72 1.16 Pengamal Terbaik Yang Berupaya Mencapai Keperluan Inventori HCI Berdasarkan Maklumbalas Pengguna H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia Min SP Portal Pendidkan Utusan 4.07 SchoolNet 4.88 CikguNet 3.93 Rumusan JADUAL 4.75 1. H3.

5a dan 4. perkara yang perlu diambilkira adalah pemprosesan maklumat oleh manusia (H1).8 C.Ciri-ciri halaman boleh disesuaikan dengan teknologi baru yang terdiri dari perkakasan dan sistem pengoperasian. Portal Pendidikan Utusan menunjukkan skor tertinggi berbanding SchoolNet dan CikguNet.6) Item C1(21) . pautan) sesuai dengan fungsi peranti input (seperti tetikus dan papan kekunci) dan output (seperti monitor). Bagi item C1(24) Mekamisma maklumbalas (seperti kotak dialog) lebih menyukarkan anda melaksanakan aktiviti interaktif dalam program. Item C1 (22) .Perkakasan yang ada pada anda mampu membantu anda dalam mengawal program. al. 182 . Dapatan dari kategori Sistem Komputer dan arkitektur Antaramuka (Rujuk Jadual 4.Hewet et. SchoolNet menunjukkan skor tertinggi berbanding SchoolNet dan CikguNet. Item C1 (23) Mekanisma navigasi (seperti butang.4.1b Lampiran 4. Berdasarkan jadual 4.17 dua portal pendidikan mempunyai kelebihan masing-masing dengan SchoolNet mempunyai kekuatan dalam komponen pemprosesan maklumat dan ergonomik. 4. manakala Portal Pendidikan Utusan pula mempunyai kekuatan dalam komponen komunikasi. komunikasi (H2) dan ciri-ciri fizikal pengguna (H3). Dapatan ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. CikguNet telah menunjukkan skor tertinggi berbanding SchoolNet dan Portal Pendidikan. Portal Pendidikan Utusan mendapat skor tertinggi berbanding SchoolNet. (2002g) menyatakan bahawa penggunaan komputer dari konteks sosial.

manakala SchoolNet telah mempunyai kelebihan dari segi kesukaran pengguna terhadap mekanisma maklumbalas. pautan) sesuai dengan fungsi peranti input(seperti tetikus dan papan kekunci) dan output (seperti monitor) Mekamisma maklumbalas (seperti kotak dialog) lebih menyukarkan anda melaksanakan aktiviti interaktif dalam program PPU    CNet SNet       22 23 24    Prioriti 1 Prioriti 2 Prioriti 3 183 . Mekanisma navigasi (seperti butang. CikguNet pula mempunyai kelebihan dari segi kesesuaian teknologi baru dengan ciri-ciri halaman.18 Jadual Matriks bagi Sistem Komputer Dan Arkitektur Antaramuka Sistem Komputer Dan Arkitektur Antaramuka 21 Ciri-ciri halaman boleh disesuaikan dengan teknologi baru yang terdiri dari perkakasan dan sistem pengoperasian Perkakasan yang ada pada anda mampu membantu anda dalam mengawal program. Portal Pendidikan Utusan mempunyai kelebihan dari segi perkakasan yang berupaya membantu pengguna mengawal program dan kesesuaian peranti input dan output terhadap mekanisma navigasi.4. Portal Pendidikan Utusan secara keseluruhannya mempunyai kelebihan dalam bidang ini.8.1 Rumusan Panduan 4.18 menunjukkan Jadual Matriks bagi Indeks Sistem komputer dan arkitektur antaramuka dalam kategori peranti input dan output.Sistem komputer dan arkitektur antaramuka.Kategori C1 – Sistem Komputer Dan Arkitektur Antaramuka Dalam Indeks C . Jadual 4. JADUAL 4.4.1 .

2 . Elemen reka bentuk antaramuka seperti (teks.7) Bagi item teknik dialog.Dapatan Bagi Teknik Dialog Untuk Laman Web Yang Dinilai (Rujuk Jadual 4. SchoolNet juga berupaya menyelaraskan kemudahan elemen reka bentuk antaramuka dengan perkakasan yang dibekalkan kepada pengguna (Contohnya Windows.4.Panduan 4. Item C2 (25) Pengendalian dialog sesuai dengan ciriciri reka bentuk dalam halaman.19 menjelaskan kelebihan CikguNet dalam pengendalian dialog yang didapati sesuai dengan ciri-ciri reka bentuk halaman.2 Rumusan . JADUAL 4. speaker) Prioriti 2 Prioriti 3 184 PPU    CNet    SNet    Prioriti 1 .Kategori C2 – Teknik Dialog Jadual 4. 4. Kaedah pengendalian dialog banyak membantu pengguna mengawal program. Menu dan Pointer (WIMP) dilaksanakan dengan berkesan dengan tetikus). panel kerja.19 Jadual Matriks bagi Teknik dialog C2 25 26 27 Teknik dialog Pengendalian dialog sesuai dengan ciri-ciri reka bentuk dalam halaman. menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.6a Lampiran 4. papan kekunci. Grafik berunsurkan metafora yang digambarkan dalam SchoolNet pula berupaya berfungsi dengan baik dalam membantu pengguna mengawal program di laman berkenaan. butang. bunyi dan video) dilaksanakan dengan berkesan oleh perkakasan yang ada pada anda( seperti tetikus. warna. Ini menjelaskan bahawa elemen metafora dalam antarmuka dalam CikguNet bersesuaian dengan maksudnya jika dilihat dari aspek rekebentuk. Icons. animasi.8.

butang.7a Lampiran 4. Dapatan menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. warna. 4. bunyi dan video) berasaskan metafora (contohnya imej bola mewakili aktiviti sukan bolasepak) jelas dan mudah difahami PPU CNet SNet    29    Prioriti 1 Prioriti 2 Prioriti 3 185 .20 Jadual Matriks bagi Kategori Genre dialog C3 Genre dialog 28 Elemen grafik dalam program menyediakan pelbagai cara interaksi kepada anda (contohnya jika kedua-dua butang dan pautan mempunyai fungsi yang sama) Elemen antaramuka (teks. JADUAL 4. Item C3 (28) Elemen grafik dalam program menyediakan pelbagai cara interaksi kepada anda.4.9.4. panel kerja. butang.4. dengan jelasnya menunjukkan bahawa SchoolNet telah menunjukkan keupayaannya dalam menjelaskan keberkesanan kategori genre dialog. Item C3 (29) Elemen antaramuka (teks.8) Bagi item genre dialog.20 yang menunjukkan Jadual Matriks bagi kategori genre dialog.9 Dapatan bagi Genre Dialog bagi setiap laman web yang dinilai (rujuk Jadual 4.1 Rumusan Jadual 4. bunyi dan video) berasaskan metafora (contohnya imej bola mewakili aktiviti sukan bolasepak) jelas dan mudah difahami. animasi. animasi. warna. Dapatan ini menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. panel kerja.

10 Dapatan Dari Item Grafik Komputer Bagi Setiap Laman Web Yang Dinilai (Rujuk Jadual 4.9) Bagi item-item dalam kategori Grafik komputer. 4. 186 .4.10. Item C4 (32) Kadar masa bagi memuat-turun grafik sesuai dengan keperluan masa pembelajaran anda menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.8a Lampiran 4. Item C4 (30) Elemen grafik berupaya bertindak sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman. Item C4 (31) Grafik dalam dokumen jelas dan mudah difahami selaras dengan maklumatnya menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. Namun demikian SchoolNet pula mempunyai kelebihan dari segi kejelasan grafiknya yang selaras dengan maklumat yang dipaparkan. Dapatan menunjukkan bahawa CikguNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.4. SchholNet juga mempunyai kelebihan dari segi masa memuat-turun grafik yang boleh membantu memenuhi keperluan masa pembelajaran.21 menjelaskan bahawa CikguNet mempunyai ciri-ciri grafik yang berupaya berfungsi sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman.4.1 Rumusan Jadual 4.

11 Dapatan bagi komponen Arkitektur dialog (Rujuk Jadual 4.9a Lampiran 4.10) Bagi item Arkitektur dialog. PPU    CNet SNet       31 32 Prioriti 1 Prioriti 2 Prioriti 3 4. SchoolNet telah menunjukkan keupayaannya dalam memenuhi keperluan pengguna dengan menerapkan keserasian dengan perkakasan dan teknologi baru untuk disesuaikan dengan ciri-ciri halaman. Elemen antaramuka pula menunjukkan laman ini berupaya membantu pemeblajaran murid lantaran dari kejelasannya.21 Jadual Matriks bagi Kategori Grafik Komputer C4 30 Grafik computer Elemen grafik berupaya bertindak sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman. 4.11.1 Rumusan Jadual 4. 187 . Bagi Item C5 (34) yang menjelaskan fungsi elemen reka bentuk antaramuka berupaya berfungsi bagi melaksanakan banyak tugasan menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.JADUAL 4. Grafik dalam dokumen jelas dan mudah difahami selaras dengan maklumatnya Kadar masa bagi memuat-turun grafik sesuai dengan keperluan masa pembelajaran anda.4. item C5 (33) yang menjelaskan keupayaan perkakasan dengan ciri-ciri halaman menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.22 merumuskan bahawa dalam kategori ini.4.

17) dan Portal Pendidikan Utusan dengan skor Min 3. 188 .23 menunjukkan dapatan Soalan Kajian 1 : Sistem komputer dan arkitektur antaramuka. warna. Bagi item C2-Teknik dialog.82 (sisihan piawai 0.80) manakala CikguNet telah mencatatkan skor 3. SchoolNet telah mencatatkan skor Min 3.4.22 Jadual Matrik bagi kategori Arkitektur Dialog C5 33 Arkitektur dialog Ciri-ciri halaman berupaya boleh disesuaikan dengan perkakasan dan teknologi baru (seperti kandungan berasaskan shockwave dan java applet mudah dipaparkan di browser) Elemen antaramuka (teks.12 Dapatan bagi kategori keseluruhan Sistem Komputer dan Arkitektur Antaramuka Jadual 4. Bagi Item C1-Peranti input dan output. pelajar mengklik butang bagi menjawab soalan.95) masing-masing mencatatkan skor Min 3. animasi.92).JADUAL 4. bunyi dan video) dalam dokumen yang berfungsi bagi melaksanakan banyak tugasan (multitasking) (contohnya. Ini menunjukan persamaan atau perbezaan yang sedikit dibandingakan dengan setiap portal.63 (sisihan piawai 1. Prioriti 2 Prioriti 3 PPU CNet SNet    34    Prioriti 1 4. butang. panel kerja. dalam masa yang sama ia juga memerhatikan animasi dan teks) jelas dan berkesan dalam membantu pembelajaran.97(Sisihan piawai 0.43 (sisihan piawai 0.SchoolNet (Sisihan piawai 0.50 manakala CikguNet mencatatkan 3. Namun jika dilihat pada konsistensi skor SchoolNet mencatatkan skor yang lebih konsisten.93) dan Portal Pendidikan Utusan (sisihan piawai 0.97). Maka SchoolNet boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini.

SchoolNet telah mencatatkan skor Min 3.98) manakala CikguNet telah mencatatkan skor 3. Bagi item C5-Arkitektur dialog.12) dan Portal Pendidikan Utusan dengan skor Min 3.35 (sisihan piawai 1.90 (sisihan piawai 1.83).SchoolNet boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini kerana skornya yang lebih konsisten.82.05) dan Portal Pendidikan Utusan dengan skor Min 3.58). Kelebihan yang ada pada SchoolNet ialah pada Item C1-Peranti input dan output dan C2-Teknik dialog.88(Sisihan piawai 0.83. Portal Pendidikan Utusan boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini kerana skornya yang lebih konsisten dengan sisihan piawai 0.79 (sisihan piawai 0. Portal Pendidikan Utusan boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini kerana skornya yang lebih konsisten dengan sisihan piawai 0. manakala Portal Pendidikan Utusan pula mempunyai kelebihan pada item C4-Grafik Komputer dan item C5-Arkitektur dialog. Bagi item C4-Grafik Komputer. Bagi item C3-Genre Dialog.55(sisihan piawai 1. Umumnya bagi tujuan meningkatkan mutu kedua-dua bidang ini CikguNet perlu melihat pada kelebihan yang ada pada SchoolNet dan Portal Pendidikan Utusan.86(Sisihan piawai 0.85. Portal Pendidikan Utusan boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini kerana skornya yang lebih konsisten dengan sisihan piawai 0.90) dan Portal Pendidikan Utusan dengan skor Min 3. 189 .82).03) manakala CikguNet telah mencatatkan skor 3.03) manakala CikguNet telah mencatatkan skor 3. Namun demikan CikguNet dan Portal Pendidikan Utusan juga perlu memperbaiki kelemahannya.74 (sisihan piawai 0.64(Sisihan piawai 0.47 (sisihan piawai 1. SchoolNet telah mencatatkan skor Min 3. SchoolNet telah mencatatkan skor Min 3.

97 3.93 CikguNet 3.Sistem komputer dan arkitektur antaramuka C1-Peranti input dan output Min SP C2-Teknik dialog C3-Genre dialog C4-Grafik komputer C5Arkitektur dialog Min 3.98 SchoolNet 3.50 0.79 SP 0.88 0.64 0. pelbagai tugas (multi-tasking) dari objek dialogdalam keseluruhan reka bentuk laman webnya.55 SP 1. SchoolNet dan Portal Pendidikan Utusan mempunyai kelebihan dalam mengambilkira ciri-ciri peranti input dan output menghubungkan manusia dengan mesin dalam reka bentuk laman webnya.85 3.JADUAL 4.03 Min 3.82 3. Elemen arkitektur dialog pula mampu menyokong ciri-ciri aplikasi yang menghubungkan antara program.43 0.Sistem Komputer Dan Arkitektur Antaramuka.97 0. Inventori C.63 1.86 0.12.95 3.1 Rumusan Pada keseluruhannya berdasarkan jadual 4. Aspek genre dialog juga berupaya menerapkan elemen metafora dengan berkesan. maklumbalas „realtime‟.50 0.05 3.90 1. antaramuka koperatif dan pelbagai pengguna (multi-user).23 Sistem komputer dan arkitektur antaramuka C.4.92 3.35 1.47 SP 1.80 Min 3.74 0.12 3.82 SP 0. Portal Pendidikan Utusan juga mempunyai kelebihan dari segi pengendalian teknik dialog untuk membantu interaksi antara manusia dengan komputer .83 4. 190 .03 Min 3.90 Portal Pendidikan Utusan 3. komunikasi sistem rangkaian.24.17 3.

4.26 menunjukkan item-item dalam kategori ruang personal.Sistem komputer dan arkitektur antaramuka C1-Peranti C2-Teknik C3-Genre input dan dialog dialog output          C4-Grafik komputer C5Arkitektur dialog    SchoolNet CikguNet Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1    Prioriti 2 Prioriti 3 4.JADUAL 4.24 C .4. Aktiviti ini bertujuan untuk menjelaskan keberkesanan penggunaan message board dalam SPP tidak melalui SPKM.13 Dapatan Kajian Kebolehgunaan Bagi Penggunaan Message Board Dalam Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) Dalam Pembangunan Fasa 1 Bahagian ini melaporkan dapatan kajian kebolehgunaan terhadap penggunaan message board yang merupakan salah satu aktiviti dalam pembangunan fasa 1. Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan 191 .1 Keupayaan message board dalam meningkatkan interaksi antara peserta. Jadual 4. Jadual di atas menunjukkan bahawa item Saya bebas menjelaskan pendapat saya melalui message board menunjukkan skor min tertinggi (min = 3.4.52) jika dibandingkan dengan kedua-dua item yang lain.13.

5 B % 52.52.5 43 50.2 14 16. SP = .13.36 dan item Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan sebaya dengan skor min=3.26 Taburan maklumbalas terhadap item berkaitan ruang personal STB n % Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan bersopan Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan sebaya 1 TB n % 3. Kesemua item dalam kategori ini menunjukkan skor lebih dari min=3.1 51 60.25 Taburan sampel yang terlibat dalam Kajian Kebolehgunaan Kursus 3D Animation (English/Melayu) Teknologi Maklumat dan Pendidikan Jumlah n 39 46 85 % 45.4 n 45 n 36 1.68) lebih besar dari Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan bersopan (M = 3.0 menunjukkan bahawa message board telah banyak membantu peserta meningkatkan interaksi.6 27 31.1 100.0 Jadual 4.36.61) dan Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan 192 .9 54.0 JADUAL 4.9 SB % 42.4 3 3. JADUAL 4.bersopan dengan skor min=3.8 Saya bebas menjelaskan pendapat saya 2 melalui message board 2. SP = .26 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi maklumbalas terhadap item berkaitan ruang personal.5 29 34. Min bagi item Saya bebas menjelaskan pendapat saya melalui message board (M = 3.2 3 1 1.

4. Dapatan ini menunjukkan pada keseluruhannya mesej yang terdapat dalam message board didapati mampu memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menjelaskan pendapatnya disamping mempunyai nilai dan kesopanan yang tinggi dan berupaya pula merapatkan hubungan antara pengguna dengan pengguna dan hubungan pengguna dengan guru. Jika dibandingkan antara ketiga-tiga item ini message board dijelaskan sebagai mampu bertindak sebagai mengembangkan idea antara pengguna lantaran dari kebebasannya melahirkan pendapat antara mereka. JADUAL 4.36 .2 Jenis maklumat yang dihantar oleh peserta ke dalam message board Jadual 4. SP = .68 Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan bersopan 85 Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan sebaya 3.27 Taburan min dan sisihan piawai bagi maklumbalas terhadap item berkaitan ruang personal n Min SP Saya bebas menjelaskan pendapat saya melalui message board 85 3.52 . mesej yang kreatif pula menunjukkan skor min = 2.61 85 3.28 menunjukkan taburan skor min bagi menjelaskan kualiti mesej yang dikongsi antara peserta.13.90 dan mesej yang konstruktif menunjukkan skor terendah dengan min =2.91. manakala mesej yang memberangsangkan menunjukkan skor min=2. Item d. – Ilmiah menunjukkan skor tertinggi dengan skor min = 3.72).72 4. Data yang di ekstrak dari message board menunjukan bahawa maklumbalas yang diberikan oleh peserta didasarkan kepada pengetahuan terhadap bidang masing193 .08.sebaya (M = 3.13.13 .82.

60182 194 .2 9 10.8 1.2 48 56. Maklumbalas itu kemudiannya dikembangkan dengan pendapat yang lain oleh peserta yang lain.0824 SP .9 17 20.0 % 11.5 18 21.8941 3.5 45 52. konstruktif b.63950 . JADUAL 4.9059 2.5 20 23.6 57 67. Peserta pula berupaya mengaplikasi idea mereka dengan memberikan contohcontoh.2 JADUAL 4. kreatif d.8 3 3. bersifat ilmiah 85 85 85 85 Min 2.28 Taburan maklumbalas pengguna menjelaskan kualiti mesej yang dikongsi antara peserta STB n % Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat konstruktif Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat memberangsangkan Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat kreatif Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat ilmiah 1 TB n % B n SB N 10 % 60.0 1 1. memberangsangkan c.masing.29 Taburan skor min bagi menjelaskan kualiti mesej yang dikongsi antara peserta n a.1 51 3 3.5 16 18.2 23 27.73393 .8235 2.75630 .1 18 21.

4.255(*) *p<.4. Konstruktif .90. SD=.08. di aras signifikan p < 0.52 .355(**) . Item d (M = 3. menunjukkan bahawa terdapat perkaitan yang lemah antara kualiti mesej yang keatif .01.29 menunjukkan terdapat sedikit kekuatan korelasi antara item a (M = 2. SD=. Kreatif d.522(**) .82. **p<.82.36 di aras signifikan p<0.73) dengan r = . JADUAL 4. Ini menunjukkan bahawa kualiti mesej yang memberangsangkan dapat membantu peserta membina pengetahuan mereka. Dapatan ini menunjukkan bahawa mesej yang bersifat ilmiah pula didapati kurang memberi kesan kepada pembinaan pengetahuan. Memberangsangkan c.82. SD=.01 195 . Jadual 4. SD=. Ilmiah a.61) mempunyai korelasi yang amat lemah dengan item a (M = 2.13.90.30 Korelasi antara item “Kualiti mesej yang diberikan oleh rakan sebaya” Kualiti mesej yang diberikan oleh rakan sebaya b.26 di aras signifikan p<0.3 Perkaitan antara item dalam Kategori Kualiti Mesej yang diberikan oleh peserta.76) dengan r = .05. SD=.01.64) dan c (M = 2.64) dan b (M = 2. Item a (M = 2.64) dengan r = . SD=.05.

Item „Saya mampu mengembangkan pengetahuan melalui mesej dari rakan saya‟ (M = 3. manakala item ‟Anda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna lain‟ (M = 2.4 2.8 65 76.62) mempunyai skor terendah berbanding portal pendidikan yang lain.7 % 9.31 Taburan maklumbalas pengguna bagi menjelaskan jenis-jenis maklumat yang dihantar ke message board.30.13.75) menunjukkan skor tertinggi.6 31 36.20.5 8 9.81.5 9 10.4 Jenis-Jenis Maklumat Yang Dihantar Ke Message Board JADUAL 4. Saya mampu mengembangkan pengetahuan melalui mesej dari rakan saya 2 TB n % B n SB N 8 % 64.4 20 23.6 3 3.4.31 menjelaskan tentang kadar pertambahan mesej yang dihantar ke message board.5 55 1 1. SD = .4 43 50. SD = .52) dan item 'Jumlah mesej yang anda terima dari pengguna lain bertambah dengan cepatnya dalam tempoh sehari‟ (M = 2.4. SD =.2 10 11. 196 . STB n % Jumlah mesej yang anda terima dari pengguna lain bertambah dengan cepatnya dalam tempoh sehari Anda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna lain.5 Jadual 4.

SD=.32 Taburan min dan sisihan piawai bagi item dalam “kepantasan mesej” n a1.75) dan b1 (M = 2.33 menunjukkan korelasi yang lemah antara item a1(M = 3.16 dan tidak signifikan.01.81. Saya mampu mengembangkan pengetahuan melalui mesej dari rakan saya 85 Min SD 3. Anda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna 85 lain.62667 Dalam Jadual 4.52) dengan r = . Ini menunjukkan bahawa peserta umumnya tidak mempunyai peluang untuk menghasilkan idea baru lantaran dari perkaitan yang lemah antara item c1 dan b1 namun demikian jumlah mesej menunjukkan pertambahan (item c1) disebabkan oleh maklumbalas segera yang disebarkan oleh peserta (item a1).JADUAL 4. 197 . SD = . Pada keseluruhannya dapatan ini menunjukkan bahawa mesej yang disebarkan oleh peserta nampaknya merupakan sumbangan yang besar bagi pelajar untuk mengembangkan pengetahuannya.96. SD = .45 signifikan ditahap p<0. SD=.75277 b1. Terdapat tiada korelasi antara item c1 (M = 2.52) dengan r = 0.52206 85 2.20.9647 . Peserta kebanyakannya lebih cenderung untuk memberikan maklumbalas segera bagi bertindak terhadap mesej yang di sebarkan oleh peserta yang lain selanjutnya telah memanjangkan mesej berkenaan kepada peserta yang lain.2000 .96. c1.8118 . Jumlah mesej yang anda terima dari pengguna lain bertambah dengan cepatnya dalam tempoh sehari 2.63) dengan item b1(M = 2.

SD = 0.1 11 12. 198 . Ini menunjukkan bahawa interaksi antara peserta dalam message board dalam kedua-dua kursus lebih memfokus kepada perbincangan bersifat akademik.7 24 28.34 Taburan Maklumbalas subjek terhadap item berkaitan Diffuse vs Specific STB n % Dalam perbincangan dalam talian interaksi saya terhadap sesuatu topik lebih fokus 2 TB n % B n SB N 13 % 62.05.35 menjelaskan bahawa jenis interaksi dalam message board didapati lebih memfokus terhadap topik perbincangan (M = 2.2 46 54. Anda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna lain.33 Korelasi antara item dalan pembolehubah „Kepantasan mesej‟ c1.4.90.4 % 15.4 17 20.452(**) .75.74).13.01 4. b1.9 Jadual 4. **p<.67) dari perhubungan personal (M = 2.5 Jenis Interaksi Dalam Message Board JADUAL 4.JADUAL 4. Jumlah mesej yang anda terima dari pengguna lain bertambah dengan cepatnya dalam tempoh sehari a1.0 53 Komunikasi dalam talian membolehkan saya memahami orang lain dengan 4 lebih baik 4. SD = 0.3 2. Saya mampu mengembangkan pengetahuan melalui mesej dari rakan saya .156 *p<.

67) dan 5b (M = 2.66590 85 2.74) dalam kategori Diffuse vs Spesific yang menunjukkan korelasi yang kuat dengan nilai r = .73850 JADUAL 4. Dalam perbincangan dalam talian interaksi saya terhadap sesuatu topik lebih fokus 5b.01.35 Taburan min dan sisihan piawai bagi item berkaitan Diffuse vs Specific n Dalam perbincangan dalam talian interaksi saya terhadap sesuatu topik lebih fokus Komunikasi dalam talian membolehkan saya memahami orang lain dengan lebih baik 85 Min 2. **p<.75. SD=. SD=.36 menunjukkan korelasi antara item 5a (M = 2.90.7529 0. 199 .01 Jadual 4.JADUAL 4.533. Komunikasi dalam talian membolehkan saya memahami orang lain dengan lebih baik . di mana boleh dinyatakan sebagai lebih cenderung dalam menyokong pencapaian akademik peserta. aras signifikan p<.05.533(**) *p<.36 Korelasi dalam item berkaitan Diffuse and Specific 5a. Data berkenaan menunjukkan bahawa interaksi melalui message board lebih cenderung dalam menghasilkan tahap kefahaman yang lebih baik.9059 SP 0.

6 % 43.1 49 57.0 Item dalam Jadual 4.14.83) menujukkan skor min = 2. 200 .2 39 45.80. Dalam kategori ‟individualism” item ”Perbincangan di message board menjadikan saya seorang individualistik” (M = 2.9 B n 43 SB N 37 % 50.9 24 28.38 menjelaskan tentang taburan min dalam setiap kategori ”Collectivism (kesetiaan pada ahli-ahli dalam kumpulan. manakala ” Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal” (M = 3. lebih rendah dari kedua-dua item yang lain. Maklumbalas nampaknya lebih condong kepada ‟collectivism‟ dari ‟individualism‟. Item ”Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas” (M = 3. perhubungan interpersonal yang tinggi) vs Individualism (yang menekankan sifat individualistik).14. SD=. Data menunjukkan bahawa mesej yang di hantar ke message board mengandungi idea yang bernas dan berupaya meningkatkan perhubungan interpersonal.64) menunjukkan skor min = 3.60) .37 Taburan maklumbalas bagi item berkaitan jenis interaksi dalam message board STB n % Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal 0 .JADUAL 4. SD=.9 17 20.0 TB n % 5 5.6 24 28.2 Perbincangan di message board menjadikan saya seorang individualistik 5 5.38.80.0 12 14.5 0 . SD=.

Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas b4. peserta boleh mengumpul idea yang bernas. SD=.274(*) individualistik *p<.60) dengan c4(M = 2. JADUAL 4.59715 85 3.3765 .14.05.39 menjelaskan bahawa terdapat kekuatan korelasi antara a4 (M = 3.01 201 .38. **p<. Individualism” a4.38 Taburan min bagi item berkaitan jenis interaksi dalam message board Min Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal Perbincangan di message board menjadikan saya seorang individualistik SP N 3.577(**) c4.38. dengan aras signifikan p<0.83) adalah lemah dengan r =.58.01.82808 85 Jadual 4. Perbincangan di message board menjadikan saya seorang . Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal .8000 .64) adalah agak kuat dengan r = .60) dan b4 (M = 3. SD=.JADUAL 4.27.9.05.63906 85 2. Kekuatan korelasi antara item a4 (M = 3. SD=. dengan aras signifikan p < 0.1412 . Ini menunjukkan bahawa kedua-dua item dengan perhubungan interpersonal yang kuat.39 Korelasi antara item dalam “Collectivism vs. Ini menunjukkan bahawa idea bernas yang terkumpul mempunyai perkaitan yang amat sedikit dengan individualism yang mungkin mempengaruhi peserta. SD=.

40.4.14.4118 .5% (n=59).62) dan mampu meningkatkan keupayaan pengguna dalam pelajarannya (M = 3. JADUAL 4. 3.41 menunjukkan taburan pengguna yang menilai SPKM yang terdiri dari yang berumur 29 tahun kebawah sebanyak 85.65828 4.62286 Saya percaya.4000 . dengan bantuan dari sistem penyampaian dalam talian saya mampu 85 meningkatkan keupayaan saya dalam pelajaran saya.0 202 .0% (n=9) terdiri dari yang berumur 30-35 tahun dan 1.14 Dapatan Kajian Kebolehgunaan Dalam Pembangunan Fasa 2 4.5 13.41 Taburan Umur Subjek dalam Kajian Kebolehgunaan Umur 29 tahun ke bawah 30-35 tahun 36-40 tahun Jumlah N 59 9 1 69 % 85. 13.40 Taburan min dan sisihan piawai bagi Perkhidmatan di ExamBuddy N Kemudahan yang disediakan di ExamBuddy banyak membantu saya dalam aktiviti pembelajaran saya. SP = . JADUAL 4.41.com yang bertindak sebagai Sistem Pengurusan Pembelajaran banyak membantu pengguna dalam pelajarannya (M = 3.4 100.Kedua-dua item dalam jadual 4. SP = .1 Demografi Sampel Jadual 4.66).4. 85 Min SP 3.40 menjelaskan bahawa Exam Buddy.4% (n = 1) dari yang berumur 36-40 tahun.0 1.

4 100. 203 .43 Taburan Pengguna berdasarkan kursus yang diikuti Kursus Teknologi Pendidikan dan Informasi Educational Technology Developing Instructional Resources Jumlah N 40 8 21 69 % 58.Jadual 4.5% (n=19) darinya adalah lelaki JADUAL 4.5 72.5% (n=13) dari sekolah. Sebanyak 58.5 100.0% (n=4) dari Jabatan Pengajian Islam. Peratus pengguna dalam kalangan perempuan lebih ramai dari lelaki dengan 72.6 30. 57. 11.42 Taburan Jantina subjek Jantina Lelaki Perempuan Jumlah N 19 50 69 % 27. JADUAL 4.0 Jadual 4.43 menunjukkan taburan kursus yang melibatkan pengguna yang menilai SPKM .0 11.5% (n = 50) adalah perempuan dan 27.5% (n=23) dari Intitusi Pengajian Tinggi.4% (n = 21) dari kursus Developing Instructional Resources.0% (n=40) darinya dari kursus Teknologi Pendidikan dan Informasi.44 menunjukkan taburan pengguna yang menilai SPKM dipilih terdiri dari 32.0 Jadual 4.42 menunjukkan taburan mengikut jantina bagi pengguna yang menilai SPKM. dan 10.6% (n=8) dari kursus Educational Technology dan 30.

8 75. 55. 17.JADUAL 4.8 100.1% (n= 38) darinya adalah pelajar universiti.8% (n=4) adalah Pegawai Kementerian Pendidikan Brunei. 4.45 Taburan pengalaman bekerja bagi pengguna N 40 1 1 27 69 % 58.46 menunjukkan taburan pekerjaan pengguna yang menilai SPKM . Pegawai Pelajaran Agama.0% (n=40) mempunyai pengalaman bekerja antara 1 – 5 tahun.0 Sekolah Institusi Pengajian Tinggi Jabatan Pengajian islam Jumlah Jadual 4.0 1.44 Taburan Pengguna berdasarkan institusi N 13 52 4 69 % 18.4% (n=1) masing-masing terdiri dari Pengetua.4% (n = 1) dari mereka yang mempunyai pengalaman bekerja antara 11-15 tahun dan 16-20 tahun. 39.3% (n=3) terdiri dari Pegawai Kementerian Hal-ehwal Agama. Pegawai Jabatan Pengajian Islam dan Latihan Dalam 204 . Perkhimatan.4 5.1 100.4 39. JADUAL 4.4 1. 1.6% (n=8) pula adalah Guru Sekolah Rendah. 11.1% (n= 27) terdiri dari mereka yang tiada pengalaman pekerjaan dan 1. manakala 5. 58.4% (n=12) adalah guru sekolah menengah.0 1-5 tahun 11-15 tahun 16-20 tahun None Jumlah Jadual 4.45 menunjukkan taburan pengalaman pekerjaan bagi pengguna yang menilai SPKM.

0% (n=9) adalah Guru Sekolah Rendah bagi Pendidikan Rendah 13.1 11.4% (n=1) masing-masing terdiri dari Guru Sekolah Menengah bagi Pendidikan Menengah 6 dan Universiti.5% (n=2) didapati tiada pengalaman mengajar.2 1.4 1.0 205 . Guru Sekolah Rendah bagi Pendidikan Rendah 4-6 pula mencatatkan 10. 23.4 100.4 100.2%(n=5) pula adalah Guru Sekolah Menengah bagi Pendidikan Menengah 4-5. 1.47 menunjukkan taburan tahap pengajaran pengguna yang menilai SPKM. 7.JADUAL 4.2 7.4 1.4 1.0 10.8 4.2% (n = 16) darinya adalah Guru Sekolah Menengah bagi Pendidikan Menengah 1-3 .1 23. JADUAL 4.46 Taburan pekerjaan pengguna Pekerjaan Mahasiswa university Guru sekolah rendah Guru sekolah menengah Pengetua Pegawai Kementerian Pendidikan Pegawai Kementerian Hal-ehwal agama Pegawai Pelajaran Agama Pegawai Jabatan Pengajian Islam Latihan dalam Perkhidmatan Jumlah N 38 8 12 1 4 3 1 1 1 69 % 55.47 Taburan tahap pengajaran pada pengguna n Tiada pengalaman mengajar Pendidikan Rendah 1-3 Pendidikan Rendah 4-6 Pendidikan Menengah 1-3 Pendidikan Menengah 4-5 Tingkatan 6 Rendah Universiti Jumlah 30 9 7 16 5 1 1 69 % 43.5 13.1%(n=7).4 1. 13.0 Jadual 4.3 1.6 17. 43.4 5.

usul fiqh dan sejarah dan 1.4 4.7 1.4 8.4 100.7 1.4 2.3 1.4 1. bahasa alquran.48 menunjukkan taburan mata pelajaran yang pernah diajar pengguna yang menilai SPKM. tafsir alhadith. 2. 8.Jadual 4.9% (n = 2) masing-masing mempunyai pengalaman mengajar sains.9 7.0 206 .9 2.7% (n=59) dari mereka mempunyai tiada pengalaman mengajar mana-mana mata pelajaran.7% (n=6) pula mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pengetahuan Agama Islam. nahu saraf.4 1. JADUAL 4.4% (n = 1) masing-masing mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran amali agama. pendidikan seni dan pendidikan.7 8.4 2.2% (n = 5) dari mereka berpengalaman mengajar Bahasa Arab dan 4.3% (n = 3) mempunyai pengalaman mengajar Bahasa Inggeris. matematik.2 1.4 1.9 1. usuluddin. 7. 50.48 Taburan mata pelajaran yang di ajar bagi pengguna Pengalaman mengajar mata pelajaran Tiada pengalaman mengajar mana-mana mata pelajaran Amali Agama Bahasa Melayu Pengetahuan Agama Islam Matematik Sains Sejarah Bahasa Arab Tafsir AlHadith Bahasa Inggeris Nahu Saraf Bahasa Al Quran Usuluddin Usul Fiqh Pendidikan seni Pendidikan am Jumlah n 35 1 6 6 1 2 2 5 1 3 1 1 1 2 1 1 69 % 50.

5% (n = 1) masing-masing dari yang tiada bidang.0% (n = 22) darinya adalah dari bidang Pengajian Islam. Pengajian Brunei dan 1% juga dicatatkan pada tiada bidang.0% (n = 12) dari bidang Bahasa dan 2. Sejarah.4 100. Pendidikan Seni.6% dari bidang sains dan hanya 1% dari lain-lain mata pelajaran khusus seperti Sejarah. Pendidikan Seni. Terdapat peratus yang agak kecil dengan 11.4 1. Keseluruhannya. Sains. JADUAL 4.3% dari bidang bahasa dan 30.50 menunjukkan taburan kekerapan antara pengalaman mengajar terhadap mata pelajaran dan bidang bagi pengguna yang menilai SPKM.49 Taburan mengikut bidang bagi pengguna Bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Tiada bidang Pendidikan Seni Pengajian Brunei Pendidikan Am Jumlah n 14 8 22 1 1 1 1 21 69 % 20.4% dari bidang Pendidikan Am. Matrik antara pengalaman mengajar dan bidang pengguna ini secara jelasnya menggambarkan ciri-ciri pengguna dari segi kemahirannya terhadap kandungan yang disediakan. 20. 55. 30. Pengajian Brunei dan Pendidikan Am.0 Jadual 4.Jadual 4.4 30.4 1.3 11. 22% adalah dari bidang Pengajian Islam.49 menunjukkan taburan bidang yang ada pengguna yang menilai SPKM. Dari 40 pengguna yang mempunyai pengalaman mengajar antara 1-5 tahun. 207 .4 1.6 31.9 1.

9% 1 1.50 menunjukkan bahawa tidak semua pengguna yang menilai SPKM itu mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran berdasarkan bidang masing-masing.4% 69 100.0% 1 100.5% 1 2. JADUAL 4.4% 21 30.1% 27 100.1% (n = 20) darinya adalah dari bidang Pendidikan Am dan 25.5% 1 2.4% 14 20.9%(n = 7) darinya dalam bidang Sains.0% 1 7 2.0% Bidang Tiada bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Pendidikan Seni Pengajian Brunei Pendidikan Am Jumlah n % n % n % n % n % n % n % n % n % Jumlah 1 1.5% 12 1 1 30.6% 22 31.9% 22 55. 74.0% Pada keseluruhannya dapatan dari Jadual 4. Namun demikian terdapat juga pengguna yang kebanyakannya dari bidang Pengajian Agama Islam mempunyai pengalaman 208 .0% 1 100.4% 1 1.5% 25. Bagi pengguna tidak mempunyai pengalaman.0% 100.Hanya 1 orang pengguna masing-masing dari bidang Bahasa mempunyai pengalaman mengajar antara 11-15 tahun dan antara 16-20 tahun.4% 1 1.0% 1 2.0% 100.3% 8 11.5% 40 100.5% 1 2.0% 20 74.50 Taburan Kekerapan antara Pengalaman Mengajar terhadap mata pelajaran dan bidang bagi pengguna Pengalaman mengajar bidang berkenaan 11-15 16-20 Tiada 1-5 thn thn thn pengalaman 1 2.

2 Penggunaan Internet dalam pengajaran dan pembelajaran Jadual 4. 95. Tafsir AlHadith. walaupun seseorang pengguna itu mempunyai bidang yang berbeza.3% (n = 3) menyatakan tidak.mengajar mata pelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran Amali Agama. Dapatan ini menjelaskan bahawa sedikit sebanyak.net itu. 4. Perihal ini juga terdapat pada pengguna dari bidang Bahasa.51 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan menjelaskan kesukaan pengguna terhadap penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran. penilaian yang dilaksanakan terhadap SPKM tidak akan memberikan kesan yang besar dari segi pencapaian objektif pembelajaran Sains sebagaimana yang terdapat di Classnetwork. berdasarkan pengalaman mereka. Bahasa AlQuran.51 Taburan kekerapan dan peratusan bagi kesukaan pengguna dalam penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran n 66 3 69 % 95.4. Beberapa kes yang boleh dianggap unik ialah terdapat pengguna dari bidang Bahasa mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran Matematik dan ada juga pengguna dari bidang Pengajian Agama Islam yang mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran Sains dan Bahasa Inggeris.7% (n = 66) menyatakan mereka gemar menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran dan hanya 4. Bahasa Arab.0 Ya Tidak Jumlah 209 .3 100. JADUAL 4.7 4.14.Usuluddin dan Usul Fiqh.

14.4. pejabat (n = 5) dan perpustakaan universiti UBD (n =3).2% ( n = 5) dari pejabat.52 Taburan kekerapan dan peratusan bagi jenis akses internet oleh pengguna.9% (n = 3) yang tidak suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran yang terdiri dari pengguna yang mengakses internet dari rumah.3% (n = 3) dari perpustakaan universiti. kafe siber (n = 6).8 8.3 100.3 Akses Internet oleh pengguna Jadual 4.7% (n = 66) pengguna yang suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran adalah pengguna yang mengakses internet dari rumah (n = 48). 210 . Dapatan ini menunjukkan keseluruhan pengguna yang suka menggunakan internet dari rumah adalah pengguna yang mempunyai pelbagai jenis akses internet. JADUAL 4.4.7% (n = 6) dari kafe siber. 5.52 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan bagi jenis akses internet oleh pengguna. Hanya 5.2 4.9% (n = 51).8% (n = 4) dan 4.0 Rumah Sekolah Kafe siber Pejabat Perpustakaan universiti (UBD) Jumlah Jadual 4.9 5. 7. Pada keseluruhannya 95.7 7. n 51 4 6 5 3 69 % 73. sekolah (n = 4). diikuti 8.53 menunjukkan perbandingan antara pengguna yang suka dan tidak suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran di lihat dari segi jenis akses internet. Hampir majoriti dari pengguna mengakses internet dari rumah 73.

JADUAL 4.53 Kekerapan dan peratusan bagi pengguna yang suka dan tidak suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran dari segi jenis akses internet. Anda suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran? Jenis akses internet Rumah Sekolah Kafe siber Pejabat Perpustakaan universiti (UBD) Jumlah Ya 48 (94.1%) 4 (100.0%) 6 (100.0%) 5 (100.0%) 3 (100.0%) 66 (95.7%) Tidak 3 (5.9%) 51 (100.0%) 4 (100.0%) 6 (100.0%) 5 (100.0%) 3 (100.0%) 69 (100.0%)

Jumlah

3 (4.3%)

4.4.14.4 Penggunaan Internet oleh pengguna dengan bidangnya Jadual 4.54 memnunjukkan taburan kekerapan dan peratusan bagi pengguna yang suka dan tidak suka menggunakan internet berdasarkan bidang. Dari keseluruhan bilangan sampel (n = 69), 66 darinya yang berminat menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran, 31.8% (n = 21) terdiri dari pengguna dalam bidang Pengajian Islam dan Pendidikan Am, diikuti oleh pengguna dari bidang bahasa ( n = 12, 18.2%), Sains (n = 8, 12.1%) dan hanya 1 (1.5%) masing-masing dari bidang Sejarah, Pendidikan seni, Pengajian Brunei dan tiada bidang. Hanya 3 dari pengguna yang tidak suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran yang terdiri dari 2 pengguna dari bidang bahasa dan 1 dari bidang Pengajian Islam.

211

Hasil dapatan ini menjelaskan bahawa pengguna dari pelbagai bidang (sebagaimana yang dicatatkan dalam Jadual 4.53) suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran. JADUAL 4.54 Kekerapan dan peratusan bagi pengguna yang suka dan tidak suka menggunakan internet berdasarkan bidang Anda suka menggunakan internet dalam pembelajaran? Ya Tidak n % n % 12 18.2 2 66.7 8 21 1 1 1 1 21 66 12.1 31.8 1.5 1.5 1.5 1.5 31.8 100.0 3 100.0 1 33.3

Bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Tiada bidang Pendidikan seni Pengajian Brunei Pendidikan Am Jumlah

4.4.15 Dapatan Bagi Aktiviti Penilaian Dalam SPP(Exambuddy) dalam Pembangunan Fasa 2. 4.4.15.1 Keputusan Skor Ujian didalam SPP Keputusan skor direkodkan oleh SPP selepas pengguna menduduki ujian. Penyelidik kemudiannya mengakses dalam mod pentadbir bagi melihat paparan skor. Gambar 4.1 menunjukkan sebahagian dari paparan pentadbir dalam Exam Buddy bagi keputusan ujian yang diduduki oleh pengguna.

212

GAMBAR 4.1 Sebahagian dari paparan Pentadbir bagi keputusan ujian yang diduduki oleh pengguna

Jadual 4.55 menunjukkan taburan kekerapan bagi Skor Ujian yang diduduki oleh pengguna di dalam Exambuddy.com selepas melalui sesi pembelajaran selama 40 minit di dalam SPKM. Bagi keputusan dalam Kategori A (markah 80 ke atas) dengan 31.9% (n = 22). 39.1% (n = 27) dari pengguna memperolehi skor dalam Kategori B (markah antara 70-79) manakala sebanyak 14.5% (n = 10) dari pengguna memperolehi markah dari Kategori D (markah antara 50 – 59) dan 13.0% (n = 9) didapati gagal dalam ujian ini yang menduduki Kategori F (markah 39 kebawah). Seorang pelajar tidak menduduki ujian. Tiada seorang pun dari pengguna memperolehi markah dari Kategori C (markah antara 60-69). Skor ujian menunjukkan bahawa pengguna

berupaya belajar dan faham dengan kandungan yang telah disampaikan melalui SPKM.

213

JADUAL 4.55

Kekerapan Skor Ujian di dalam SPP Skor ujian di dalam SPP A (80 keatas) B (70-79) D (50-59) F (39 kebawah) N/A Jumlah n 22 27 10 9 1 69 % 31.9 39.1 14.5 13.0 1.4 100.0

JADUAL 4.56 Taburan Skor Ujian di dalam SPP berdasarkan bidang pengguna Keputusan Ujian di SPP Bidang n Bahasa A B D F ( > 80 ) (70-79) (50-59) ( < 39) 5 5 2 2 18.5% 3 11.1% 7 25.9% 7 70.0% 20.0% 22.2% 2 22.2% 4 44.4% 1 N/A 14 20.3% 8 11.6% 22 Jumlah

% 22.7% n 3

Sains

% 13.6% n 3

Pengajian Islam

% 13.6% n 1

100.0% 31.9% 1 1.4% 1 1.4%

Sejarah

% 4.5% n 1

Tiada bidang

% 4.5% n 1 3.7% 1

1 1.4% 1 1.4%

Pendidikan Seni

% n

Pengajian Brunei

% 4.5% n 8 11 40.7% 27 1 10.0% 10 1 11.1% 9 1

21 30.4% 69

Pendidikan Am

% 36.4% n 22

Jumlah

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 31.9% 39.1% 14.5% 13.0% 1.4% 100.0%
214

% dari jumlah

Jadual 4.56 menunjukkan taburan keputusan skor ujian yang diduduki oleh pengguna dalam exambuddy.com. Pada keseluruhannya dari n = 27 (100.0%), sebanyak 40.7% (n = 11) yang memperolehi skor dalam kategori B (markah antara 70-79) adalah pengguna dari bidang Pendidikan Am, sebanyak 25.9% (n = 7 ) yang memperolehi skor dalam kategori B (markah antara 70-79) adalah pengguna dari bidang Pengajian Islam, sebanyak 22.2% (n = 6) pengguna dari bidang bahasa, 7.4% (n = 2) pengguna dari bidang sains dan 3.7% (n = 1) bagi pengguna di bidang Pendidikan Seni. Dalam Kategori A (markah 80 ke atas), dari n = 22 (100.0%), 36.4% (n = 8) darinya adalah pengguna dari bidang Pendidikan Am, 22.7% ( n = 5) darinya pula adalah dari bidang Bahasa, 13.6% (n = 3) masing-masing dari bidang Sains dan Pengajian Islam dan 4.5%( n = 1) masing-masing adalah pengguna dari bidang Sejarah, Pengajian Brunei dan Tiada bidang. Dalam Kategori D (markah antara 50-59), dari n = 10 (100.0%), 70.7% (n = 7) darinya adalah pengguna dari bidang Pengajian Islam, 20.0% ( n = 2) darinya pula adalah dari bidang Bahasa dan 10.0% (n = 1) masing-masing dari bidang Pendidikan Am. Dalam Kategori F (markah 39 ke bawah), dari n = 9 (100.0%), 44.4% (n = 4) darinya adalah pengguna dari bidang Pengajian Islam, 22.2% ( n = 2) masing-masing dari bidang Bahasa dan Sains, dan 11.1% (n = 1) adalah pengguna dari bidang Pendidikan Am.

215

4.4.16 Dapatan Kajian Kebolehgunaan – Analisis Diskriptif 4.4.16.1 Kajian Kebolehgunaan Bagi SPP Semasa Penggunaan SPKM Bahagian ini melaporkan dapatan dari kajian kebolehgunaan yang merupakan salah satu aktiviti mengutip data berkaitan penggunaan message board dalam pembangunan fasa 2. Penggunaan message board dilaksanakan melalui SPKM semasa aktiviti pembelajaran. Gambar 4.2 menunjukkan sebahagian dari paparan message board di SPP. Penyelidik yang bertindak sebagai guru memulakan soalan, pengguna kemudiannya akan memberi reaksi sama ada ingin bertanya soalan atau memberi maklumbalas terhadap soalan yang diutarakan oleh guru.

GAMBAR 4.2 Sebahagian dari paparan message board di dalam ExamBuddy.com

216

61).70.32 3. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua kategori ‟kepantasan mesej‟ adalah 3.67 . memberangsangkan.61 217 .42.80 . 0.81.81.67 .57 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori ‟kepantasan mesej‟ bagi penggunaan message board. 3.57 3. Message board juga mampu menghasilkan pengguna yang lebih matang dalam mengutarakan sebarang mesej jika dilihat pada kualiti mesej yang diterima bersifat membina.65. Message board pada keseluruhannya mampu membantu pengguna dalam berinteraksi dengan begitu agresif jika dilihat pada maklumbalas terhadap jumlah mesej yang diterimanya dan kemampuan pengguna dalam memberikan maklumbalas segera. 0.0. JADUAL 4. Dapatan ini menunjukkan bahawa pengguna bersifat amat positif dengan kesemua item dalam kategori ini.65 SP .70 69 69 69 69 3.0. 3.81 .41 3.32. 3. Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat membina (konstruktif) Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat memberangsangkan Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat kreatif Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat ilmiah n 69 Min 3.67 dan 0.40.67 (SP = 0.Jadual 4. kreatif dan ilmiah. 3.57 dan 3.57 Taburan min dan sisihan piawai terhadap kategori ‟kepantasan mesej‟ Kepantasan mesej – Kepantasan pengguna bertindak terhadap mesej Anda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna lain.79.

Mesej yang diketengahkan boleh menghasilkan idea baru Maklumat terdapat dalam mesej mempunyai kemahiran sosial yang tinggi(contoh: tiada perkataan yang kasar.59 di bawah menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori kontekstual dalam penggunaan message board.81 .57 dan 3.36 69 3.58 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori kontekstual dalam penggunaan message board. 0.68 . Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua kategori ini adalah 3. 3.90 Jadual 4.75). Secara keseluruhannya min menunjukkan pengguna memberikan makmlumbalas yang positif terhadap kesemua item dalam kategori ini. kritikan yang membina. 3.60 (SP = 0.90). 0. JADUAL 4.0. 3.56 69 3.40. berkeupayaan menghasilkan idea baru.81. Kategori ini juga menerima komen yang positif dari pengguna yang mana 218 .52 .76. 3.87.552. boleh membina kemahiran sosial yang tinggi dan boleh mengembangkan idea dalam topik yang dipelajari.79 dan 0.78 69 3.58 Taburan Min dan Sisihan Piawai dari Kategori Kontekstual dalam penggunaan message board Konteks – Jumlah maklumat yang diperolehi semasa komunikasi antara pengguna Mesej yang diketengahkan boleh diaplikasikan kedalam tugas saya dalam kursus ini.36.50 dan 3.Jadual 4.92. berhemah) Corak komunikasi melalui mesej banyak membantu saya dalam mengembangkan idea saya terhadap topik dalam kursus ini. 3.87 69 3. Maklumat yang diperolehi semasa komunikasi antara pengguna boleh diaplikasikan dalam tugasnya.55. N Min SP .68 (SP = 0. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua kategori ini adalah 3.81 dan 0.

boleh merapatkan hubungannya dengan guru dan rakan sebaya dan pengguna mempunyai kebebasan dalam menjelaskan pendapatnya dalam message board. 219 .83 dan 0.55.33 dan 2.80. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua kategori ini adalah 3. 3. JADUAL 4.51 .76 Jadual 4.93 69 3.61 . 0.77 .60 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori “Kolektif vs Individualisma” dalam penggunaan message board. Kategori ini juga menunjukkan maklumbalas yang positif dimana perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas. meningkatkan hubungan interpersonal dan tidak menjadikan pengguna seorang yang individualistik.83).82 69 3.52 (SP = 0.menjelaskan bahawa mesej yang diterima di antara mereka mempunyai nilai moral dan bersopan.59 Taburan Min dan Sisihan Piawai bagi Kategori Ruang Pengguna dalam penggunaan message board di dalam SPP Ruang Pengguna Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan bersopan Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan sebaya Saya bebas menjelaskan pendapat saya melalui message board N 69 Min SP 3.

4348 .61 Taburan min dan sisihan piawai bagi kategori “Diffuse vs Specific” dalam penggunaan message board dalam SPP “Diffuse vs Specific” – antara urusan kerja rasmi dengan urusan personal Min SP Dalam perbincangan dalam talian interaksi saya terhadap sesuatu topik 3.52 SP .43. 3.83 Jadual 4.9565 .00 (SP = 0.79480 lebih focus Komunikasi dalam talian membolehkan saya memahami orang lain 2.62 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori Perkhidmatan di ExamBuddy (SPP)dalam penggunaan message board dalam SPP.33 dan 3.80 . Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua kategori ini adalah 3. JADUAL 4. 220 .60 Taburan min dan sisihan piawai bagi kategori Kolektif vs Individualistik dalam penggunaan message board dalam SPP Kolektif (perhubungan antara personal) vs Individualisma (bersifat individualistik) Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal Perbincangan di message board menjadikan saya seorang individualistik Min 3.83 .61 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori “Kolektif vs Individualisma” dalam penggunaan message board. Kategori ini menjelaskan bahawa pengguna didapati dapat memfokus dirinya terhadap topik dalam perbincangannya di message board dan pengguna juga dapat memahami orang lain dengan lebih baik melalui komunikasi dalam talian.94612 dengan lebih baik Jadual 4.56 3.95).80 dan 0.33 2.JADUAL 4.

2%) masing-masing menggunakan masa 20 minit dan tiada menyatakan masa pembelajarannya dalam pembelajarannya.6 5.2 100.63 Masa yang diambil oleh pengguna semasa menggunakan SPKM n 5 48 4 7 5 69 % 7.63 menunjukkan masa yang digunakan oleh pengguna semasa aktiviti pembelajaran dalam SPKM. Min 3.62 Taburan min dan sisihan piawai bagi kategori Perkhidmatan di ExamBuddy (SPP)dalam penggunaan message board dalam SPP Perkhidmatan di ExamBuddy (SPP) Kemudahan yang disediakan di ExamBuddy banyak membantu saya dalam aktiviti pembelajaran saya.51 dan 3.1%) pula mengambil masa 2 jam pembelajaran dalam SPKM. Saya percaya.2 Tumpuan Masa Yang Digunakan Untuk Melayari SPKM Jadual 4. JADUAL 4.76 4.1 7.Dengan min 3.50 SP . dengan bantuan dari sistem penyampaian dalam talian saya mampu meningkatkan keupayaan saya dalam pelajaran saya.72 . 48 orang (70%) mengambil masa antara 30 – 50 minit penggunaan dalam pembelajarannya.51 3. 5 orang (7.16. JADUAL 4.76) menunjukkan bahawa pengguna berpuas hati dengan kemudahan yang disediakan dalam SPP kerana ia banyak membantunya dalam pembelajarannya. 7 orang (10.0 20 min 30-50 min 1 jam 2 jam Tidak dinyatakan Jumlah 221 .49 (SP = 0.8 10.2 69.4. Pengguna juga percaya bahawa sistem penyampaian dalam talian mampu meningkatkan keupayaannya dalam pelajaran.72 dan 0.

Dapatan ini menunjukkan bahawa pernyataan objektif pembelajaran tidak begitu jelas dan perlu diambilkira 9untuk dimurnikan di masa yang akan datang.8 100. Hampir keseluruhan pengguna mengambil masa lebih dari 30 minit untuk memahami objektif pembelajaran (32%.7 20. n = 14). 10 minit (5.8%) tidak menyatakan jumlah masanya.3%. JADUAL 4. 20 minit (8.8 10.8%.64 menunjukkan masa yang diambil untuk memahami objektif pembelajaran oleh pengguna semasa menggunakan sistem dalam SPKM.9 18. 15 minit ( 10.3 5. n = 7). Manakala yang lain mengambil masa 30 minit (20. n = 6).1 8. 13 orang (18. n = 3).3%.Jadual 4.1%.64 Masa yang diambil untuk memahami objektif pembelajaran n Kurang dari 5 min 3 10 min 4 15 min 7 20 min 6 30 min 14 Lebih 30 min 22 Tidak dinyatakan 13 Jumlah 69 % 4.0 222 .3 31. n = 4) dan 5 minit (4. n = 22).7%.

78) 223 . Pengalaman pengguna menggunakan SPKM pada keseluruhannya dapat memenuhi keperluan pengguna terhadap rekebentuknya yang mudah dipelajari dan difahami maksudnya (M = 3. keberkesanan keseluruhan sistem dalam SPKM (M = 3.4.88).1-. dan Saya sangat berpuas hati dengan keseluruhan sistem penyampaian dalam SPKM (M = 3.4. Keselruhan sistem dalam SPKM tiada ralat (M = 2.88).4.40. Keseluruhan sistem dalam SPKM mudah diingati (M = 3.86).1 Kajian Kebolehgunaan Terhadap Reka bentuk Skrin ( Sistem Penyampaian) Jadual 4. SP = 0. SP = 0.17.86) .42.46.65 menunjukkan taburan min bagi kajian kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin berdasarkan atribut kebolehgunaan oleh Nielsen (2003). SP = 0. SP = 0.95.0 dapat menghasilkan corak interaksi yang berkesan dalam menghubungkan pengguna dengan kandungan mata pelajaran? 4. SP = 0.17 Dapatan Dan Perbincangan Bagi Soalan Kajian 1 Apakah reka bentuk antaramuka yang digunakan dalam prototaip SPKM versi 1.

Item ”Melalui SPKM.10 2. Nilai alpha cronbach ditetapkan pada tahap 0. Keseluruhan sistem dalam SPKM boleh digunakan dengan berkesan.89 .887. Keseluruhan sistem dalam SPKM mudah diingati. Atribut kebolehgunaan – Reka bentuk Skrin Reka bentuk dalam SPKM mudah dipelajari dan difahami maksudnya.60.60 kerana menurut Majid (1990) pekali kesahan yang sering digunakan seharusnya melebihi 0.18 Kajian Kebolehgunaan Bagi Kemahiran Asas Bahagian ini melaporkan dapatan bagi komponen kemahiran asas dan perkaitannya dengan keputusan skor ujian di SPP dan tumpuan masa yang diambil oleh pengguna di dalam SPKM. Nilai kesahan Alpha Cronbach bagi komponen kemahiran asas ialah 0.46 SP . Keselruhan sistem dalam SPKM tiada ralat.65 Taburan min dan sisihan piawai bagi Atribut Kebolehgunaan (Nielsen .96 3.42 3. 1993) terhadap reka bentuk skrin.78 4.66 menjelaskan tentang item ”Melalui Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) saya berupaya berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai situasi.88 .JADUAL 4.82). melibatkan pelbagai pihak dengan pelbagai pendapat” menunjukkan skor yang memuaskan (M =3.86 . saya berupaya berfikir secara 224 . SP = . Saya sangat berpuas hati dengan keseluruhan sistem penyampaian dalam SPKM N 69 69 69 69 69 Min 3. Pencapaian pengguna secara khususnya memainkan peranan yang penting bagi mengenalpasti sama ada objektif pembelajaran telah pun dicapai. Dalam Jadual 4.86 .4.36.40 3.

40 (SP =. Item ” Melalui SPKM.81) dan item "Melalui SPKM saya berupaya membina kewibawaan kendiri” dengan skor min = 3.79). saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam menjelaskan kesimpulan” pula mencatatkan skor min = 3.79). saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam menilai” pula mencatatkan skor min = 3.81).Item ” Melalui SPKM. 225 .35 (SP = . Bagi item ”Melalui SPKM.80). Item ” Melalui SPKM saya berupaya membina rasa tanggung jawab diri” mencatatkan skor min = 3.38 (SP = .89).80).90) manakala item ” Melalui SPKM.43 (SP = .43 (SP = .30 (SP = . saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam mengkritik pemikiran orang lain” mencatatkan skor min = 3.logik dan kritis dalam menyelesaikan masalah” pula mencatatkan skor min = 3.43 (SP = . Item ” Melalui SPKM saya berupaya menghormati pelbagai pihak dan budaya pula mencatatkan skor min = 3. saya berupaya berinteraksi dengan individu lain dan dalam kumpulan secara integriti dan kesedaran dari individu lain” mencatatkan skor min = 3.33 (SP = .91) dan item ” Melalui SPKM. Pada keseluruhannya maklumbalas pengguna terhadap kesemua item dalam komponen kemahiran asas adalah positif dengan melebihi skor min 3. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam memberi sokongan” mencatatkan min = 3.07 (SP = .0. Dapatan ini menunjukkan bahawa SPKM telah memenuhi kehendak indeks dalam komponen kemahiran.

43 3.82 69 3.40 . saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam mengkritik pemikiran orang lain Melalui SPKM.43 3.38 .07 .43 .81 69 3.36 .81 226 .35 . saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam menjelaskan kesimpulan Melalui SPKM. melibatkan pelbagai pihak dengan pelbagai pendapat. Min SP 69 3.33 . N Melalui Sistem Pembelajaran Kelas Maya(SPKM) saya berupaya berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai situasi. Melalui SPKM. Melalui SPKM saya berupaya membina rasa tanggung jawab diri Melalui SPKM saya berupaya membina kewibawaan kendiri Melalui SPKM saya berupaya menghormati pelbagai pihak dan budaya. saya berupaya berinteraksi dengan individu lain dan dalam kumpulan secara integriti dan kesedaran dari individu lain. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam menilai Melalui SPKM.91 69 3.80 . Melalui SPKM.JADUAL 4. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam memberi sokongan.30 3.80 69 69 69 69 3.80 69 3. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam menyelesaikan masalah Melalui SPKM.89 69 3.66 Taburan Min dan sisihan piawai bagi maklumbalas pengguna terhadap item Komponen Kemahiran asas.80 .90 .

8%(n = 7) darinya mengambil masa 30-50 minit tumpuan dan 22.67 menunjukkan taburan keputusan skor ujian di SPP berdasarkan tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM.1%(n = 3) mengambil masa 1 jam tumpuan.0%(n = 1) pula mengambil masa 1 jam tumpuan di dalam SPKM. 50.0%(n = 5) mengambil masa 30 – 50 minit tumpuan.0%).18.0%).4.1 Skor Ujian Di SPP Dengan Tumpuan Masa Yang Digunakan Oleh Pengguna Dalam SPKM Jadual 4. 3. 10. dari n = 22 (100.1% (n = 2) memberikan tumpuan selama 2 jam di dalam SPKM. di ikuti dengan 11. 77.6% (n = 3) tidak menduduki ujian dan 9.0% (n = 2) masing-masing memberikan tumpuan selama 20 minit dan 2 jam di dalam SPKM. dari n = 9 (100. dari n = 10 (100.0%). 70. manakala 7. diikuti 20. Bagi kategori A pula.7% (n =1) hanya mengambil masa 20 minit tumpuan dalam SPKM. Bagi skor ujian kategori B.4% (n = 2) masing-masing mengambil masa 2 jam dan tidak menduduki ujian.0%).4% (n = 19) mengambil masa 30 hingga 50 minit tumpuan di dalam SPKM.4. 77. dari n = 27 (100. Dalam kategori D. Kategori F.3% (n = 17) mengambil masa 30-50 minit tumpuan di dalam SPKM. 13.2% (n = 22) mengambil masa 20 minit dalam SPKM 227 .

JADUAL 4.67 Taburan Skor Ujian di SPP dengan Tumpuan Masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM Tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM 20 min 30-50 min 1 jam 2 jam Tidak menduduki ujian Jumlah 1 3 4.5% 13.6% 18 81.8% Keputusan Ujian di SPP A (80 keatas) n % B (70-79) n 1 18 3 3 2 % 3.7% 66.7% 11.1% 11.1% 7.4% D (50-59) n 2 5 1 2 % 20.0% 50.0% 10.0% 20.0% 1 100.0% F (39 below) n % 2 22.2% 7 77.8% N/A n %

22

100.0% 27 100.0% 10 100.0% 9

100.0%

1 100.0%

4.4.18.2 Skor Ujian Berdasarkan Bidang Pengguna. Perbincangan sebelum ini dalam Jadual 4.68 menunjukkan bahawa 69

pengguna telah lulus dengan baik dalam ujian yang menunjukkan mereka boleh belajar dengan baik dan faham melalui SPKM. Walaubagaimanapun 10 orang pengguna gagal dalam ujiannya. Keseluruhannya, walaupun topik yang diuji adalah mata pelajaran sains peringkat rendah darjah 4 tetapi hampir semua pengguna boleh belajar, memahami dan melaksanakan pembelajaran dalam talian.

228

JADUAL 4.68 Skor Ujian berdasarkan bidang pengguna A (>80) n % 5 22.7% 3 3 1 1 13.6% 13.6% 4.5% 4.5% 1 1 8 4.5% 36.4% 11 40.7% 1 10.0% 1 11.1% 100.0% 1 100.0% 3.7% B (70-79) n % 5 18.5% 3 7 11.1% 25.9% 7 70.0% D (50-59) N % 2 20.0% F (<39) n % 2 22.2% 2 4 22.2% 44.4% 1 100.0% Tidak duduki ujian n %

Skor / Bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Tiada bidang Pendidikan seni Pengajian Brunei Pendidikan Am Jumlah

22 100.0% 27 100.0% 10 100.0% 9

4.4.18.3 Kesan Bidang Pengguna Dan Tumpuan Masa Oleh Pengguna Kepada Skor Ujian Dalam SPP Jadual 4.69 menunjukkan analisis regresi terhadap bidang pengguna dengan keputusan ujian dalam SPP menunjukkan perkaitan negatif yang kuat ( = -.269, t = -2.283, p < 0.01) dan ia adalah signifikan. Manakala kesan jumlah masa yang digunakan oleh pengguna kepada keputusan ujian menunjukkan perkaitan negatif yang lemah ( = -.170, t = -1.408, p < 0.01) dan adalah signifikan.

229

JADUAL 4.69 Hasil Pekali Regresi terhadap Kesan Bidang Pengguna dan Jumlah Masa yang digunakan dalam SPKM terhadap Keputusan Ujian di SPP.  1 Bidang pengguna – Skor ujian dalam SPP Tumpuan masa pengguna – Skor ujian dalamSPP * p < 0.01 -.269 t -2.283 p .026*

2

-.170

-1.408

.164*

 = Standardized Regression Coefficient

RAJAH 4.1 Rumusan Hasil Pekali Regresi terhadap Kesan Bidang Pengguna dan Jumlah Masa yang digunakan dalam SPKM terhadap Keputusan Ujian di SPP.

Dapatan di atas menjelaskan dua hasil yang penting 1. Bidang pengguna didapati tidak mempengaruhi Hasil Ujian di SPP dengan moderate fit 2. Tumpuan masa juga didapati tidak mempengaruhi keputusan ujian dalam SPP, walaubagaimanapun kecenderungan dalam mempengaruhi keputusan ujian ditunjukkan dalam perkaitan yang lemah.

230

Jadual 4.70 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan antara masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM dan skor ujian dalam SPP. Bagi skor dalam kategori A dari n = 22, 81.8% (n = 18) mengambil masa antara 30-50 minit

penggunaan, 13.6% (n = 3) tiada menyatakan jumlah masanya dan hanya 4.5% (n = 1) mengambil masa 2 jam tumpuan masa. Bagi skor Kategori B dari n = 27, 66.7% (n= 18) menggunakan masa 30-50 minit tumpuan, 11.1%(n = 3) masing-masing mengambil masa 1 dan 2 jam tumpuan masa, 3.7% (n = 1) menggunakan 20 min tumpuan dan 7.4%( n = 2) tiada menyatakan masanya. Kategori D pula, dari n = 10, 50% (n = 5) menggunakan masa antara 30-50 minit tumpuan masa, 20.0% (n = 2) masing-masing menggunakan masa 20 minit dan 2 jam tumpuan masa dan hanya 10.0% (n = 1) mengggunakan masa 1 jam tumpuan masa. Kategori F, dari n = 9, 77.8% (n = 7) menggunakan masa antara 30-50 minit tumpuan masa dan 22.2% (n = 2) menggunakan masa 20 minit tumpuan masa. n = 1 mewakili pengguna yang tidak menduduki ujian menggunakan masa 2 jam tumpuan masa. Dapatan ini pada keseluruhannya menunjukkan sebanyak n = 49 mendapat skor dalam kategori A dan B manakala hanya n = 19 dalam kategori D dan F. Secara khususnya, dapatan ini menjelaskan bahawa masa pembelajaran memainkan penting dalam usaha meningkatkan skor ujian dalam pembelajaran dalam talian, khususnya SPKM.

231

JADUAL 4.70 Taburan kekerapan dan peratusan antara masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM dan skor ujian dalam SPP Tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna 30-50 1 jam 2 jam N/A Jumlah min 18 1 3 22 (81.8%) (4.5%) (13.6%) (100.0%) 18 3 3 2 27 (66.7%) (11.1%) (11.1%) (7.4%) (100.0%) 5 1 2 10 (50.0%) (10.0%) (20.0%) (100.0%) 7 9 (77.8%) (100.0%) 1 (100.0%) 1 (100.0%)

Skor Ujian A (80 keatas) B (70-79) D (50-59) F (39 kebawah) Tidak menduduki ujian n % n % n % n % n %

20 min

1 (3.7%) 2 (20.0%) 2 (22.2%)

4.4.18.4 Kesan Reka bentuk Skrin Terhadap Penglibatan Pengguna Dari Aspek Pembelajaran Di Dalam SPKM Jadual 4.71 menunjukkan bahawa hampir keseluruhan pengguna dari bidang bahasa (n = 10), sains (n = 7), Pengajian Islam (n = 13), Sejarah (n = 1), Tiada bidang (n = 1), Pengajian Brunei ( n = 1) dan Pendidikan Am (n = 15) memerlukan masa antara 30 -50 minit untuk melengkapkan pembelajarannya (sehingga ia menduduki ujian di SPP). Dari n = 5, n=1 dari bidang bahasa dan pendidikan am dan n = 3 dari bidang pengajian islam memerlukan masa 20 minit untuk melengkapkan pembelajarannya, manakala dari n = 4, n=2 dari bidang pengajian islam dan n = 1 masing-masing dari bidang pendidikan seni dan pendidikan am memerlukan masa 1 jam untuk melengkapkan pembelajarannya.

232

Dari n = 7, 2 orang dari bidang bahasa, 4 orang dari bidang pengajian islam dan 1 orang dari bidang pendidikan am memerlukan masa 2 jam untuk melengkapkan pembelajarannya. Hanya terdapat 5 orang, 1 orang dari bidang bahasa, 1 orang dari bidang sains dan 3 orang dari bidang pendidikan am tidak mencatatkan masa pembelajarannya. Dapatan ini menunjukkan bahawa secara keseluruhannya 53 orang pengguna memerlukan masa antara 20 – 50 minit bagi melengkapkan pembelajarannya manakala 21 orang memerlukan masa lebih dari 1 jam untuk melengkapkan pembelajarannya.

JADUAL 4.71 Masa yang diambil oleh pengguna dalam SPKM. Masa yang diambil oleh pengguna dalam SPKM 20 min 30-50 min 1 jam 2 jam N/A % n % n % n % n % 20.0% 10 20.8% 2 28.6% 1 20.0% 7 14.6% 1 20.0% 60.0% 13 27.1% 2 50.0% 4 57.1% 1 2.1% 1 2.1% 1 25.0% 1 2.1% 20.0% 15 31.3% 1 25.0% 1 14.3% 3 60.0% 100.0% 48 100.0% 4 100.0% 7 100.0% 5 100.0%

Bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Tiada bidang Pendidikan seni Pengajian Brunei Pendidikan am Jumlah n 1 3

1 5

4.4.18.5 Rumusan Bagi Soalan Kajian 1 Secara khususnya tinjauan terhadap Sistem Penyampaian dalam Prototaip Versi 1.0 disimpulkan dapat menghasilkan corak interaksi yang berkesan dalam menghubungkan pengguna kepada kandungan mata pelajaran dalam Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) berdasarkan lima perspektif di bawah:

233

1.

Keputusan Ujian Selepas melalui proses Pembelajaran dalam SPKM (Rujuk Jadual 4.55 hlm 276). Hanya 13% (n = 9) gagal dalam ujian, 14.5% (n = 10) memperolehi Kategori D dan A dan B masing-masing dengan 31.9 % (n = 22) dan 39.1% (n = 27)

2.

Bidang Pengguna (Rujuk Jadual 4.56 hlm 277) Pada keseluruhannya taburan markah yang diperolehi oleh pengguna adalah agak sekata, uniknya skor ujian yang diperolehi oleh pengguna jika dilihat dalam Kategori A dan B diperolehi tanpa mengambilkira bidang. Topik yang dilalui oleh pengguna di dalam SPKM ialah mata pelajaran Sains Darjah 6 bagi Topik Food Chain.

3.

Masa Pembelajaran (Rujuk Jadual 4.63 hlm 285) Pada keseluruhannya, kebanyakan pengguna mengambil masa antara 30 – 50 minit tumpuan dalam SPKM. Secara khususnya tumpuan masa didapati secara tidak langsung mempengaruhi keputusan skor ujian sebagaimana dijelaskan pada keputusan skor ujian dalam kategori A dan B.

4.

Komponen Kemahiran Asas (Rujuk Jadual 4.66 hlm 289) Pada kseluruhannya maklumbalas pengguna terhadap kesemua item dalam komponen kemahiran asas adalah positif dengan melebihi skor min 3.0. Dapatan ini menunjukkan bahawa SPKM telah memenuhi kehendak indeks dalam komponen kemahiran.

234

5.

Kesan Bidang Pengguna dan Jumlah Masa yang digunakan dalam SPKM terhadap Keputusan Ujian di SPP (Rujuk Jadual 4.69 hlm 293). Pencapaian pengguna didapati tidak disebabkan oleh bidang pengguna dan waktu pembelajaran, walaubagaimana pun kecenderungan terhadap kesan masa didapati serba sedikit mempengaruhi keputusan ujian pengguna dalam SPP.

4.4.18.6 Kesimpulan Secara khususnya pada keseluruhannya reka bentuk antaramuka bagi prototaip versi 1.0 yang digunakan oleh pengguna berupaya menghubungkan pengguna dengan kandungan mata pelajaran berdasarkan keperluan di bawah: 1. Corak interaksi yang dihasilkan memenuhi keperluan pengguna tanpa mengenal bidang masing-masing. 2. Kebanyakan pengguna mengambil masa antara 30-50 minit meneroka keseluruhan sistem antaramuka semasa sesi pembelajaran yang mana masa pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh SPKM ialah 40 minit. 3. Sistem reka bentuk antaramuka pada keseluruhannya berupaya menjelas dan memenuhi keperluan pengguna dari segi kemahiran asas. 4. Melalui sistem reka bentuk antaramuka di SPKM pengguna boleh dikatakan mampu mencapai objektif pembelajaran kerana terdapat

kecenderungan terhadap kesan masa yang serba sedikit mempenagruhi keputusan ujian pengguna dalam SPP.

235

4.4.18.7 Dapatan Dan Perbincangan Bagi Soalan Kajian 2 Adakah proses task analysis dapat menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan berdasarkan kriteria SCORM?

Kepatuhan Terhadap Kriteria SCORM (Reusable, Accessibility, Interoperability, And Durability (RAID) Jadual 4.71 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi komponen Guna Semula berdasarkan kriteria SCORM. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua komponen Guna Semula adalah 3.60, 3.50, 3.40, 3.26 dan 2.91 (SP = 0.73,0.83, 0.85, 0.91 and 0.98). Keseluruhannya skor min bagi setiap item dalam komponen ini melebihi 2.5 menjelaskan bahawa kesemua pengguna berpuas hati dengan kandungan yang mampu diguna semula dari konteks penggunaan, situasi pembelajaran dan objektif pembelajaran, perkaitannya dengan disiplin pengetahuan yang lain dan boleh berdiri dengan sendiri. Dapatan ini menunjukkan bahawa pengguna berpuas hati dengan kesemua komponen dalam komponen guna semula.

236

JADUAL 4.72 Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen guna semula Komponen Guna Semula N Kandungan dalam topik ini sesuai digunakan dalam pelbagai situasi masa dan tempat (contohnya di 69 sekolah, dirumah, di kafe siber) Kandungan dalam topik ini sesuai digunakan dalam pelbagai situasi pembelajaran (contohnya: 69 pembelajaran kendiri atau kolaboratif) Objektif pembelajaran dalam topik di laman web ini boleh disesuaikan dengan topik dalam mata pelajaran lain. Kandungan dalam topik di laman ini sesuai digunakan dalam mata pelajaran lain (contohnya: topik sains sesuai digunakan dalam mata pelajaran goegrafi, bahasa melayu dan lain-lain) Kandungan dalam VLS boleh berdiri dengan sendiri tanpa mengharapkan sokongan dari sumber lain. 69 Min 3.60 SP .73

3.48

.83

3.41

.85

69

3.26

.92

69

2.91

.92

Jadual 4.73 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi komponen kemudahan akses. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua komponen Guna Semula adalah 3.34, 3.40, 3.07, 3.12, 3.43, 3.50 dan 3.33 (SP = 0.80 , 0.81, 0. 88, 0. 87, 0.78, 0 .76, 0.92 and 0.88). Keseluruhannya skor min bagi setiap item dalam komponen ini melebihi 3.0 menjelaskan bahawa kesemua pengguna berpuas hati dengan komponen kemudahan akses.

237

JADUAL 4.73 Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen kemudahan akses N 69 Min 3.35 SP .80

Bahan-bahan dilaman web ini mudah diakses Kemudahan pembelajaran seperti di bawah mudah diakses dan diperolehi: a. Kemudahan carian b.Repositori kandungan c. Interaksi d. Perbincangan dalam talian e. Sistem Pengurusan Pembelajan (LMS) seperti ExamBuddy. f. Muat-turun Kemudahan akses bersesuai dengan keperluan latihan dalam organisasi awda (contohnya di sekolah, kolej dan universiti).

69 69 69 69 69

3.41 3.07 3.12 3.43 3.50

.81 .88 .87 .78 .76

69 69

3.06 3.33

.92 .89

Jadual 4.74 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi komponen interoperasi. Berdasarkan susunan, min (dengan sisihan piawai dalam kurungan) bagi komponen ini adalah 3.33 , 2.89 , 2.76 (SP = 0.92, 0.91 dan 1.00). Skor min bagi kesemua item dalam komponen inter-operasi menunjukkan bahawa pengguna berpuas hati dengan kesemua item dari segi keserasian sumber dan masa muat-turun. Walaupun kesemua item dalam komponen memperolehi skor min melebihi 2.5, perbezaan min di antaranya perlu diambilkira. Ia menunjukkan bahawa setiap item itu lebih berkesan di antara yang lain. Contohnya, perbezaan nilai min terbesar (M = 3.49, SP = .75) dengan nilai min terkecil (M = 3.06, SP = .92) menunjukkan bahawa

238

Sumber disini merujuk pada Objek Pembelajaran yang dirangkaikan dari SPKM.74 Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen inter-operasi Komponen Interoperable Bahan-bahan yang dimuat turun (download) boleh digunakan dalam sistem komputer anda. Format kandungan serasi dengan sistem anda dan boleh digunakan dalam semua landasan (Windows. 0. 3.kemudahan dalam Sistem Pengurusan Pembelajaran lebih berkesan dari repositori kandungan dari segi kemudahan akses dan perolehan maklumat (retrieval). Linux.75 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi komponen interoperasi. 3.95 dan 0.33 SP . Berdasarkan susunan. Dapatan menunjukkan bahawa kandungan mampu memenuhi keperluan komponen inter-operasi kecuali dua item yang akhir.92 69 2.12 .93).01 (SP = 0.90 . format bahan dan perkakasan yang dipertingkatkan.91 69 2.13 . Unix dan sebagainya) Bahan-bahan dilaman ini mengambil masa yang singkat untuk dimuat turun (download) N 69 min 3. item dalam komponen ini menunjukkan skor yang agak rendah khususnya pada item berkaitan format kandungan dan masa muat-turun. min (dengan sisihan piawai dalam kurungan) bagi komponen ini adalah 3. Skor min bagi kesemua item dalam komponen ketahanan menunjukkan bahawa pengguna berpuas hati dengan kesemua item dari segi kemampuan penerimaan perisian yang telah dipertingkatkan. Namun demikian berbanding dengan komponen yang lain. 239 .0 Jadual 4.72 1. JADUAL 4.89.

01 . Hasrat bagi mencapai keperluan pengguna berdasarkan SCORM pada keseluruhannya boleh dijelaskan melalui penglibatannya secara langsung dengan reka bentuk antaramuka di SPKM.13 . Faktor masa memainkan peranan yang penting dalam membantu pengguna mencapai objektif pembelajarannya. Dua pembolehubah yang digunakan oleh pengguna ialah jumlah masa yang digunakan oleh pengguna dalam pengajaran dan pembelajaran dan masa yang digunakan bagi mencapai objektif pembelajaran. Selaras dengan saranan dalam Model Carroll 240 .12 .89 Bahan-bahan dari kandungan dilaman web boleh digunakan oleh komputer saya dengan berkesan tanpa menukar formatnya.4. 69 3.75 Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen ketahanan Ketahanan Bahan-bahan dari kandungan boleh digunakan dalam sistem awda yang dipertingkatkan (upgrade) dari segi perisian.JADUAL 4.18. 69 3. N Min SP 69 3.95 Bahan-bahan dari kandungan boleh digunakan dalam sistem awda yang dipertingkatkan (upgrade) dari segi perkakasan.93 4.8 Perhubungan Antara Jumlah Masa Yang Digunakan Oleh Pengguna Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dengan Masa Yang Digunakan Bagi Menjelaskan Objektif Pembelajaran.

20 dan lebih dari 30 minit untuk memahami objektif pembelajaran. kesediaan pelajar menggunakannya masanya untuk belajar.76 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan bagi menjelaskan tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM dengan Masa yang diambil untuk menjelaskan objektif pembelajaran dalam SPKM. taburannya adalah 1 orang ( < dari 5 minit).2 Model Carroll (1963).. 241 . dari 48 orang. pertama. Bagi penggunaan masa dalam SPKM sebanyak 20 minit keseluruhannya dari 5 orang. R. The Theoritical and Conceptual Bases of Instructional Design (hlm. 3 orang (10 minit). Bagi penggunaan masa dalam SPKM antara 30-50 minit pula. 2 orang mengambil masa 15 minit untuk memahami objektif pembelajaran dan satu orang setiap satunya mengambil masa 10. Nota: Dari Carroll Model (1963). 4 orang (15 minit). Saranan ini di rumuskan sebagaimana di bawah: Rajah 4. oleh Richey.(dijelaskan oleh Ritchey. 5 orang (20 minit) dan 17 orang mengambil masa lebih dari 30 minit untuk memahami objektif pembelajaran.. 1986:76) yang menjelaskan bahawa masa yang digunakan didasarkan kepada dua pembolehubah. peluang untuk belajar yang mana masa yang diberikan kepada pelajar untuk belajar dan kedua. Jadual 4. London: Kogan Page Copyright 1986 oleh Kogan Page Ltd. 1986. 76).

dari 7 orang.3% 10.0% 20.4% 16.0% 100.0% 4 100.0% 7 100.6% Tidak dinyatakan n % 5 100. JADUAL 4.8% 35.3% 8.0% 2 3 28.76 Taburan peratusan dan kekerapan antara tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM dengan Masa yang diambil untuk menjelaskan objektif pembelajaran Masa diambil untuk memahami objektif pembelajaran < 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min > 30 min Tidak dinyatakan Jumlah 1 20.0% n 1 jam % n 2 2 jam % 28.0% Masa yang digunakan dalam SPKM 20 min n % 30-50 min n 1 1 2 1 20.Penggunaan masa 1 jam. 2 orang (30 minit) dan 1 orang masingmasing mengambil masa 15 minit dan lebih dari 30 minit untuk memahami objektif pembelajaran.6% 42. 3 orang mengambil masa lebih dari 30 minit dan 2 orang masing-masing mengambil masa kurang dari 5 minit dan 30 minit untuk memahami objektif pembelajaran.4% 20.0% 1 25.0% 5 Secara keseluruhannya.0% 25.0% 40. hampir suku (35%) dari pengguna boleh dikatakan sukar memahami objektif pembelajaran.0% 48 100.1% 6.7% 2 1 50. Jika dilihat pada masa yang diambil untuk 242 . didapati 48 orang pengguna yang menggunakan masa antara 30 – 50 minit dalam SPKM.0% 3 4 5 10 17 8 % 2. dari 4 orang.9% 5 100. Bagi penggunaan masa 2 jam.

4. Linux dan sebagainya) dan jenis akses internet.9 Rumusan Bagi Soalan Kajian 2 Dapatan dari analisis diskriptif terhadap komponen kemahiran asas . Seseorang pereka bentuk perlu mempertimbangkan tiga perkara yang akan memburukkan keadaan jika kita mengabaikannya: a. Kajian kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin. Sistem SPKM mampu mematuhi komponen SCORM (RAID) berdasarkan maklumbalas pengguna yang menunjukkan bahawa proses analisis tugasan (task analysis) berdasarkan susunan SCORM (SCORM sequencing) telah memberikan kesan yang positif terhadap pencapaian pengguna.memahami objektif pembelajaran. 4. dan Kajian kebolehgunaan Kepatuhan terhadap SCORM (RAID) menjelaskan dua hasil penting: 1. p <0.05). masa 30 minit (14 orang) dan lebih dari 22 orang pengguna yang mengambil masa 30 minit dalam SPKM itu bolehlah dikatakan menghadapi kesukaran untuk menjelaskan objektif pembelajaran dalam tempoh 20 min ke bawah.42. Sistem SPKM perlu mempertimbangkan keperluan sistem yang dimiliki oleh pengguna seperti platform (Windows. 243 . Situasi ini menunjukkan bahawa Jumlah masa yang digunakan oleh pengguna dalam pengajaran dan Masa yang digunakan bagi menjelaskan objektif pembelajaran mempunyai perkaitan yang rapat. 2. Analisis korelasi (Cramer‟s V ) menunjukkan perhubungan yang signifikan antara kedua-dua item ini (V = 0.18.

Peruntukan masa pembelajaran yang mencukupi oleh pengguna perlu diberi pertimbangan oleh pembangun dalam menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan dan mesra pengguna bagi mencapai objektif pembelajarannya seterusnya mencapai skor ujian yang baik.net. Sistem tab dan skrol yang terdapat pada Learning Control Panel diadapati berupaya membantu pengguna dalam meneroka keseluruhan sistem dalam sesi pembelajarannya. Dari segi reka bentuk paparan ini pada keseluruhannya dikompil 244 . Reka bentuk terhadap panel kerja yang kurang ralat dapat membantu pengguna dalam meneroka keseluruhan sistem dengan lancar. walaupun bergantung antara satu sama lain tetapi ia perlu boleh berdiri dengan sendiri.b. 4. c. Ciri-ciri reka bentuk skrin Ciri-ciri reka bentuk skrin yang mesra pengguna telah menjadikan sistem penyampaian berfungsi dengan berkesan. Saiz imej dalam sistem SPKM perlu di kecilkan bagi mempercepatkan masa muat-turun. Objek Pembelajaran yang dikompil. Struktur topik pula perlu disingkatkan bagi memendekkan masa tindakan pengguna dalam melaksanakan pembelajarannya dalam SPKM Reka bentuk skrin yang berfungsi sebagai sistem penyampaian dalam SPKM telah didapati berupaya menghubungkan pengguna kepada kandungan dengan berkesan berdasarkan kriteria di bawah: 1. 3. Lampiran 6 menunjukkan paparan Learning Control Panel dalam SPKM di Classnetwork.

Walaupun pengguna telah memberikan maklumbalas yang baik terhadap pembolehubah dalam Atribut Kebolehgunaan. (Rujuk Lampiran 6) 2. Dua komponen elemen reka bentuk bagi tujuan navigasi ialah tab dan skrol. Pencapaian Pengguna Pencapaian pengguna yang diukur berdasarkan skor ujian dalam SPP menunjukkan pengguna telah mendapat skor yang baik. Masa pembelajaran Pengguna perlu diberikan masa melebihi 20 minit baginya mencapai tujuan untuk meneroka keseluruhan sistem dalam SPKM bagi mencapai objektif pembelajarannya.0 bagi membina sistem interaktifnya.menggunakan Macromedia Flash Versi 9. Tugasan pengguna (user task) dan matlamatnya Dapatan yang menunjukkan bahawa reka bentuk skrin tidak mempunyai pengaruh kepada pengguna dari segi tumpuan masanya menjelaskan bahawa pengguna secara khususnya memahami kehendak paparan. Dix et al. 4. 3. (2004:125) mendefinisikan tugasan (task) sebagai operasi untuk memanipulasi sesebuah konsep dalam sesuatu 245 . namun mereka masih memerlukan masa pembelajaran yang lebih untuk meneroka keseluruhan sistem dalam SPKM baginya mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan.

P=1.76 Taburan peratusan dan kekerapan antara tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM dengan Masa yang diambil untuk menjelaskan objektif pembelajaran). Pengguna pula telah berjaya melaksanakan tugasan (task) selanjutnya mencapai matlamatnya. Namun dari segi kepuasan pengguna pula. dan matlamat (goal) pula didefinisikan sebagai hasil yang telah dicapai dari tugasan (task) yang telah dilaksanakan. Ciri-ciri reka bentuk antaramuka berdasarkan atribut kebolehgunaan Berdasarkan kajian kebolehgunaan bagi atribut kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin menjelaskan bahawa ciri-ciri antaramuka yang mudah dipelajari dan diingati segala tugasan pengguna (user task) nya telah memberikan kesan terhadap skor ujian pengguna. Dari segi pencapaian objektif pembelajaran lebih dari 22 orang pengguna yang mengambil masa 30 minit dalam SPKM itu bolehlah dikatakan menghadapi kesukaran untuk menjelaskan objektif pembelajaran dalam tempoh 20 minit ke bawah (rujuk Jadual 4. 246 . Situasi ini disebabkan oleh bahan-bahan dilaman ini mengambil masa yang singkat untuk dimuat turun (download) (min 2. beberapa gangguan didapati tidak memberikan kepuasan kepada pengguna.72 S.74 Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen interoperasi) menjelaskan bahawa kadar masa muat turun bahan yang telah menjejaskan masa pengguna meneroka keseluruhan antaramuka. 5.domain.0) (Rujuk Jadual 4.

4. Walaupun minnya boleh diterima sebagai agak baik namun jika dibandingkan dengan min dari komponen lain yang melebihi 3.0 maka komponen ini boleh dianggap sebagai antara kelemahan yang perlu dibaiki.4. JADUAL 4.19.1 dapat memenuhi keperluan atribut kebolehgunaan dan kriteria SCORM? 4. 247 .74 .2 Kelemahan dalam SCORM Komponen inter-operasi (interoperability) (rujuk Jadual 4.19 Dapatan Dan Perbincangan Bagi Soalan Kajian 3 Adakah prototaip antaramuka versi 1.72.Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen inter-operasi) yang menunjukkan skor min yang agak rendah dari lain-lain komponen berkaitan format kandungan (M =2.19. berdasarkan maklumbalas pengguna terhadap kesemua item dalam kriteria SCORM menunjukkan bahawa corak penyampaian yang terhasil dari hasil analisis tugasan ( task analysis) telah mematuhi kesemua kehendak SCORM dalam komponen gunasemula. keupayaan akses dan ketahanan.4. 4. SP = 1.77.00).91) dan masa muat turun (M =2. 4. Berdasarkan dapatan dari kajian kebolehgunaan dalam pembangunan fasa 2.4. SP = .90. 4.75 dalam bahagian sebelum ini.1 Kajian Kebolehgunaan kepatuhan terhadap SCORM (RAID) Dapatan ini menjelaskan kemampuan pelaksanaan analisis tugasan (task analysis) yang dilaksanakan berdasarkan kriteria SCORM.74 dan 4.73.

JADUAL 4. Dapatan 248 . Keseluruhan sistem dalam SPKM boleh digunakan dengan berkesan.77 menjelaskan bahawa ia mampu memenuhi hampir kesemua keperluan pengguna.86 .4. Pelaksanaan kajian kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin yang terdapat dalam SPKM dalam pembangunan fasa 2.4.19.77 Taburan min dan sisihan piawai bagi Atribut Kebolehgunaan (Nielsen.89 .4.86 . Keselruhan sistem dalam SPKM tiada ralat. 2003) terhadap reka bentuk skrin. Atribut kebolehgunaan – Reka bentuk Skrin Reka bentuk dalam SPKM mudah dipelajari dan difahami maksudnya. Berdasarkan taburan min dan sisihan piawai dalam Jadual 4.3 Kelebihan Sistem Penyampaian dalam SPKM Reka bentuk skrin dalam arkitektur pembelajaran (rujuk Lampiran 3) merupakan nadi utama dalam menyampaikan kandungan kepada pengguna.46 . Keseluruhan sistem dalam SPKM mudah diingati.40 69 3.42 69 3. Saya sangat berpuas hati dengan keseluruhan sistem penyampaian dalam SPKM Item N Min SP UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 69 3.4 Sistem Pengurusan Pembelajaran Kemudahan dalam SPP yang memberikan kesan pada sistem penyampaian secara khususnya ialah message board.19. Di dalamnya pengguna berpeluang untuk berbincang.78 4.10 69 2.96 69 3. selanjutnya mengembangkan idea berkaitan topik yang dipelajarinya.88 . Dari segi kaedah penyampaian message board memberikan kesan yang berbeza.

Sistem komputer dan arkitektur antaramuka C1-Peranti C2-Teknik C3-Genre input dan dialog dialog output        Prioriti 2  C4-Grafik komputer    Prioriti 3 C5Arkitektur dialog    SchoolNet CikguNet Portal Pendidikan  Utusan Petunjuk: Prioriti 1 Jadual 4.79 menunjukkan hasil tanda aras terhadap tiga portal pendidikan di Malaysia yang digunakan sebagai landasan untuk mereka bentuk keseluruhan sistem antaramuka dalam prototaip versi beta. H3.78 dan 4.24) digunakan bagi menjelaskan ciri-ciri reka bentuk antaramuka dalam prototaip versi beta.1)) yang didasarkan pada Atribut Kebolehgunaan. Secara khususnya dua jadual matrik (Rujuk Jadual 4. Bahasa.79 C .23 dan 4.78 Matrik Yang merupakan petunjuk Spesifikasi A berdasarkan prioriti H1 H2. JADUAL 4. maka 249 . Jika maklumbalas pengguna terhadap kesemua sistem antaramuka dalam prototaip versi beta (Kajian kebolehgunaan (Ku.berikutnya melaporkan kesan message board yang disampaikan tidak melalui SPKM (kajian kebolehgunaan dalam Fasa 1) dan kesan message board melalui SPKM (kajian kebolehgunaan dalam Fasa 2). Pemprosesan komunikasi Ergonomik maklumat dan interaksi oleh manusia          Prioriti 2 Prioriti 3 Portal Pendidikan Utusan CikguNet SchoolNet Petunjuk: Prioriti 1 JADUAL 4.

SP=. skor yang dicapai oleh pengguna didapati mempunyai taburan skor yang sekata. Pengguna yang menggunakan SPKM bagi mata pelajaran sains dilihat sebagai boleh menguasai objektif pembelajaran dengan baik lantaran dari pencapaiannya dalam ujian dalam SPP namun ia memerlukan lebih banyak masa pembelajaran memandangkan hampir untuk keseluruhannya mengambil masa melebihi 30 minit (rujuk Jadual 4.sistem antaramuka yang menjadi nadi kepada sistem penyampaian dianggap telah memenuhi keperluan pengguna.80. Jadual 4.19.1) menunjukkan maklumbalas yang positif dari pengguna terhadap item UA1 (M=3. SP=. 3 masing-masing memperolehi A dan B dan bidang bahasa pula 5 orang masing-masing memperolehi A dan B. UA2 (M=3. Dalam Jadual 4.10. bagi pengguna dari bidang pengajian islam 3 dan 7 orang masing-masing memperolehi ujian dalam kategori A dan B. Tanpa mengambilkira bidang pengguna. SP=.4. SP=.42. Taburan skor ini menunjukkan secara khususnya bahawa walaupun pengguna itu dari bidang sains ia tidak semestinya 250 . jika dibandingkan pengguna dari bidang sains.76) memahami objektif pembelajaran.88).5 Pencapaian pengguna berdasarkan skor ujian dalam SPP Sistem penyampaian melalui reka bentuk antaramuka juga memberikan kesan terhadap keputusan ujian yang diduduki oleh pengguna selepas melalui proses pembelajaranya dalam SPKM.78) .80 pula menunjukkan dapatan dari Kajian Kebolehgunaan terhadap sistem penyampaian dalam Fasa 2 (Ku.89) dan UA5 (M=3.86).40. 4. Secara khususnya sistem penyampaian yang dibina berlandaskan kriteria yang diperuntukkan dalam proses tanda aras telah memenuhi keperluan pengguna. SP=.46.96.86). contohnya. UA3 (M=3. UA4 (M=2.

5% 13.4%) 21 (30.0%) (100.7%) 1 (4. 3) Skor Ujian dalam SPP dan 4) Kepatuhan terhadap SCORM telah menunjukkan hasil yang positif. JADUAL 4.1%) 7 (25.0%) (100. 251 .4%) 1 (1.2%) 4 (44.6%) 3 (13.2%) 2 (22.0%) 1 (3.9%) 1 (1.0% Dapatan dari ketiga-tiga komponen 1) Atribut Kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin.5%) 3 (11.0%) (100.5%) 1 (4.7%) 3 (13.0%) F(< 39) 2 (22.0%) (100.5%) B(70-79) D(50-59) 5 (18.boleh memperolehi skor yang baik.6%) 1 (4. 2) Kajian Kebolehgunaan terhadap SPP.4% 100.80 Taburan Skor Ujian di dalam SPP berdasarkan bidang pengguna.0% 1.1% 14.4%) 11 (40.4%) Jumlah 7 (70.0%) (31.9%) 2 (20.0%) 100.3%) 8 (11.0% 31.1%) n 22 27 10 9 1 69 % (100.0%) 1 (11.4%) 1 (1.7%) 1 (10.4%) N/A 14 (20.5%) 8 (36.4%) 1 (1. Keputusan Ujian di SPP Bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Tiada bidang Pendidikan Seni Pengajian Brunei Pendidikan Am Jumlah % dari Jumlah n % n % n % n % n % n % n % n % A(>80) 5 (22.6%) 1 22 (100.9% 39.

1. cadangan dan refleksi penyelidik terhadap hasil dapatan berdasarkan pernyataan masalah yang dibincangkan dalam Bab 1 dan keperluan kerangka konseptual kajian yang dirancangkan dalam bab 3 5.1 ANALISIS 5. 2.BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5. Dalam kes kajian ini tanda aras dilaksanakan bagi mengenalpasti pengamal terbaik dari tiga laman web portal pendidikan berdasarkan maklumbalas pengguna.0 PENDAHULUAN Bab ini membincangkan tentang rumusan. Kajian ini telah menjelaskan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan bagi pembangunan sesebuah projek bagi menghasilkan sesebuah produk reka bentuk sistem pengajaran berasaskan web.1. Profil pengguna yang terhasil dari proses tanda aras telah banyak membantu penyelidik dalam membuat sintesis terhadap penghasilan sebuah produk yang baru yang dirujuk sebagai Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) diantara pengajaran yang diperolehi dari pelaksanaan tanda aras ialah: 252 . Kaedah tanda aras ini seharusnya bersesuaian dengan objektifnya.1 Perbincangan Keperluan pengguna perlu diambilkira bagi menjamin kelancaran proses pembangunan dan kualiti produk.

Masalah kekeliruan pengguna lantaran dari kesan sistem navigasi yang luas tanpa arah yang jelas boleh dikurangkan dengan sistem penyampaian yang lebih bersepadu. Berlandaskan kriteria ini penyelidik beroleh cukup maklumat untuk menghasilkan sistem reka bentuk antaramuka yang baik yang mampu memenuhi keperluan teori dan kehendak pengguna. b.a. Sistem penyampaian melalui reka bentuk antaramuka yang disepadukan dengan objektif pembelajaran dan SPP menjadikan pengguna lebih terarah dan fokus pada kandungan. Rujukan Jadual Matrik (Rujuk Jadual 4.16 hlm. 237) yang menyenaraikan pengamal terbaik yang mampu memenuhi keperluan Interaksi Manusia Komputer (Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction)) berdasarkan maklumbalas pengguna. Penggubalan petunjuk-petunjuk penting bagi rujukan untuk penghasilan spesifikasi awal yang dirujuk sebagai Spesifikasi A dalam kajian ini. 253 . Melalui petunjuk-petunjuk yang dirujuk sebagai Prioriti 1. penyelidik mampu memanipulasi maklumat dalam petunjuk berkenaan bagi membuat inovasi terhadap penghasilan sebuah produk reka bentuk sistem pengajaran berasaskan web melalui nilai tambah dan membuat keputusan bagi mereka bentuk sistem penyampaian bagi SPKM yang mampu memenuhi keperluan pengguna. c. 2 dan 3.

1.5. pembangun Sistem Pembelajaran Kelas Maya dan Perancang Kurikulum secara amnya penggubal dasar: 1. Ketidakcukupan bahan pengajaran yang boleh memenuhi keperluan pelajar berdasarkan kuikulum setempat boleh dibina dengan mudah melalui kompilasi bahan yang diperolehi di internet seperti Objek Pembelajaran dan asetnya. Pembangunan sesebuah sistem pembelajaran khususnya berasaskan web yang tertumpu kepada penyampaian secara maya perlu mengambilkira keperluan pengguna melalui peruntukan yang telah disarankan dalam inventori antaramuka manusia komputer (HCI) 3. pereka bentuk pengajaran. Pengguna adalah kunci kepada permulaan pembangunan (project kick-off) sesebuah produk reka bentuk sistem pengajaran berasaskan laman web.2 Cadangan Berlandaskan rumusan di atas berikut adalah cadangan-cadangan yang boleh dijadikan panduan berguna secara khususnya pada pendidik. Penggunalah yang menentukan ciri-ciri spesifikasi sesebuah sistem penyampaian. 2. 4. Spesifikasi sesebuah produk berasaskan web secara asasnya perlu dibina berlandaskan pandangan pengguna terhadap pengedaran bahan secara dalam talian sedia ada bagi mewujudkan petunjuk-petunjuk penting kepada seseorang pembangun menghasilkan spesifikasi yang lebih efektif. 254 .

2.5.3 Rumusan Kejayaan Sistem Penyampaian dalam Prototaip SPKM ini menjadi lebih mudah dicapai memandangkan kemudahan infrastruktur yang dibekalkan oleh kerajaan sebagaimana yang dirancang dalam RMK 8. 5.1.2 SPESIFIKASI B DAN PROTOTAIP SPKM 5. RMK 9. Repositori kandungan bercirikan tempatan yang dibina berdasarkan keperluan pengguna telah dimantapkan lagi dengan kemudahan antaramuka yang boleh memandu pengguna dalam melaksanakan aktiviti pembelajarannya. Projek Sekolah Bestari dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang mantap. 255 . Pembinaan prototaip SPKM menjadi lebih mudah melalui spesifikasi yang bukan sahaja mampu menghubungkan pengguna kepada kandungan tetapi juga menghasilkan hasil pembelajaran yang terbaik melalui pencapaian objektif pembelajaran. Interaktiviti antara pengguna dengan kandungan yang merupakan satu masalah dalam sistem penyampaian telah mampu dikurangkan melalui kemudahan antaramuka bersepadu.1 Rumusan Dapatan tanda aras merupakan maklumat yang amat berguna bagi penyelidik mereka bentuk spesifikasi yang mampu memenuhi keperluan pengguna berdasarkan teori Interaksi Manusia Komputer. Kesemua fungsi elemen reka bentuk antaramuka di kompil bersama objektif pembelajaran dan dirangkaikan pula ke aset luaran yang relevan dengan objektif pembelajaran.

256 . Melalui pengamal terbaik (best practice). b.2. kita seharusnya belajar dari reka bentuk yang dihasilkan oleh orang lain agar kita boleh mempelajarinya dari pihak yang berkaitan. dan 3 seserorang pembangun tidak akan ada perasaan berat sebelah (bias) dan ia hanyalah sebagai memberi petunjuk yang menjadi keutamaan bagi penyelidik mereka bentuk dan menggubal spesifikasi bekaitan. Pembangunan prototaip sistem pembelajaran kelas maya (SPKM) seharusnya dibangunkan berlandaskan pengajaran yang diperolehi dari produk terdahulu (tiga portal pendidikan yang dinilai). Lauesen (2005c:181) berpendapat dalam penghasilan sesuatu produk kita tidak perlu hanya mencipta. Corak interaksi antara pengguna dengan kandungan. 5.Dalam kajian ini spesifikasi dilapor dalam bentuk matriks berdasarkan prioriti. Pereka bentuk yang terbaik belajar dari reka bentuk orang lain dan mengenalpasti kelemahan reka bentuk dari dirinya. Tidak semua kekurangan yang ada di portal yang dinilai itu boleh dianggap lemah dan tidak boleh dipakai. Berlandaskan Prioriti 1. kadangkala ada juga elemen atau komponen yang boleh digunapakai. Ciri-ciri reka bentuk antaramuka dan.2 Cadangan Berlandaskan rumusan di atas. seseorang pembangun mampu mengenalpasti dua ciri penting yang perlu dalam menghasilkan sistem penyampaian yang baik. 2. adalah dicadangkan. a. 1.

Kemahiran menganalisis bidang-bidang lain yang penting berkaitan produk reka bentuk sistem pengajaran berasaskan web adalah penting dalam 257 . Kepentingan perancangan melalui proses reka bentuk pengajaran yang sistematik di sokong oleh bidang-bidang lain seperti reka bentuk antaramuka (salah satu cabang dalam bidang Interaksi manusia Komputer) dan kajian kebolehgunaan boleh membantu seseorang pembangun atau guru menghasilkan arkitektur pembelajaran yang berkesan.3 Pembangunan 5.3.2. Perihal ini juga merujuk kepada kesesuaian komponen arkitektur pembelajaran itu dengan pengguna. 3. 5.2.2. dan guru sebelum memulakan pembangunan melalui aktiviti mengutip data dalam pelaksanaan tanda aras. Arkitektur laman web dan arkitektur pembelajaran boleh dijadikan templet bagi kegunaan guru untuk menghasilkan produk pembelajaran yang disampaikan secara maya. Kepentingan keperluan kumpulan sasaran perlu menjadi perhatian utama kepada pembangun.1 Rumusan Dari aspek pembangunan kajian ini pengajaran yang diperolehi dari dua fasa pembangunan ialah: 1. perancang kurikulum. 4. kurikulum dan silibus setempat.

Selaras dengan itu kemahiran 258 . Reka bentuk pengajaran yang menjelaskan struktur kerja secara menyeluruh dan mengambilkira aspek nilai tambah dalam pemilihan teknik analisis tugasan di bawah: i. Kaedah Tanda aras dalam pelaksanaan Analisis Keperluan b. Kemahiran dalam pengurusan projek dalam kajian ini tidak hanya terhad pada perancangan dan pendokumentasian proses kerja tetapi juga pada kemahiran membina prototaip itu sendiri. Penggunaan Objek Pembelajaran (Learning Object) sebagai sumber yang penting berkaitan sesebuah topik yang dipilih dalam teknik penyusunan kandungan melalui teknik SCORM (SCORM sequencing technique) 2.menghasilkan struktur kerja (Work Breakdown Structure) yang boleh menentukan hala tuju sesebuah projek selanjutnya memenuhi segala keperluan projek berdasarkan objektif setiap tugasan dalam struktur kerja. Bidang-bidang yang telah dialami oleh penyelidik dalam proses pembangunan SPKM ini ialah: a. Kaedah pengendalian susunan kandungan melalui teknik SCORM yang merupakan teknik yang digunakan dalam analisis tugasan (task analysis) ii. Bidang Interaksi-Manusia Komputer dalam penggubalan instrumen tanda aras c.

Tidak semua struktur kerja boleh dilaksanakan dengan licin dan berkesan kerana faktor masa dan pengetahuan. Dalam kajian ini.3. menggubal.perancangan yang tidak disertai dengan kemahiran aplikasi perisian akan membawa kepada ketidak fahaman pembangun terhadap struktur kerja secara menyeluruh. Teori yang sedia ada diterjemahkan dalam bentuk proses bagi menjelas dan menyenaraikan segala tugasan dalam pembangunan fasa 1 dan 2. al. membangun dan menilai spesifikasi pembelajaran dalam sistem pembelajaran kelas maya. bahawa ”refleksi kendiri adalah pengetahuan sedia ada yang boleh mengekalkan dan menguatkan pertumbuhan bidang reka bentuk pengajaran” (sebagaimana yang dibincangkan dalam perkara 1. 259 . Kemahiran membuat unjuran berdasarkan data memerlukan daya tanggapan yang tinggi dan mengambil masa bergantung pada sejarah projek itu sendiri melalui struktur kerjanya. Pengalaman dalam melalui keseluruhan proses pembangunan ini boleh menjadi sebahagian dari pengetahuan sedia ada untuk kajian lanjutan. Seseorang pembangun tidak mungkin akan dapat menjelaskan ciriciri reka bentuk tanpa menjelaskan konvension yang telah dijelaskan dalam sesebuah perisian. reka bentuk pengajaran digunakan dalam merancang.4). 4. 3. (1994:56). Saranan Edmonds et.

Berlandaskan dapatan dari tanda aras.2. dua elemen penting yang perlu diambilkira dalam merangka struktur kerja ialah pengguna sebagai kumpulan sasaran dan teori yang sesuai dengan hasil projek. Pembinaan bahan pengajaran khususnya berasaskan penyampaian secara maya perlu didasarkan kepada perkara asas iaitu reka bentuk pengajaran. 2. spesifikasi pembelajaran seperti Sharable Content Object Reference Model (SCORM) dan Kajian Kebolehgunaan.5.3.2 Cadangan Berdasarkan pengisian projek di atas maka adalah penting bagi seseorang pembangun. 3. Proses tanda aras dan kajian kebolehgunaan perlu dilaksanakan berlandaskan teori dan amalan sedia ada. Sesebuah prototaip yang baik terhasil dari spesifikasi yang digubal berlandaskan analisis terhadap produk yang sedia ada. aspek nilai tambah perlu dipertimbangkan dalam merangka dan menggubal spesifikasi bahan berasaskan bahan yang sedia ada seperti sumber yang telah dipakejkan (Objek Pembelajaran). bidang ini pula perlu dibantu oleh pengetahuan yang lain seperti kaedah perancangan sesebuah projek. dari konteks kajian ini Interaksi Manusia Komputer adalah bidang yang digunakan 260 . pereka bentuk pengajaran dan guru-guru mengambilkira cadangan-cadangan dibawah: 1. Pihak yang berkaitan perlu bersedia untuk memikirkan kaedah analisis yang sesuai dengan matlamat projek.

Maka dengan itu bagi membangunkan produk reka bentuk sistem berasaskan maya seserorang pembangun perlu menjelaskan tiga perkara penting sebelum memulakan pembangunan iaitu. bidang Interaksi Manusia Komputer dalam menentukan kriteria bagi menilai dan membangunkan bahan pengajaran yang disampaikan secara maya.sebagai pembolehubah penting dalam mengenalpasti kelebihan dan kelemahan sesebuah portal yang di tanda aras. d. 261 . mengenalpasti keperluan pengguna melalui tanda aras. b. Sesebuah portal pendidikan akan jadi lebih berguna dan praktikal kepada pengguna jika ianya mempunyai sistem penyampaian bersepadu. a. c. Sistem reka bentuk antaramuka bersepadu yang mengaitkan objektif pembelajaran dengan tugasan pengguna dan objek pembelajaran (OP) dalaman dan luaran berupaya mencorak pengajaran dan pembelajaran kendiri. kebolehan menilai melalui kajian kebolehgunaan bagi menghasilkan spesifikasi dan prototaip yang berkualiti.

1 menjelaskan komponen-komponen dalam Model Pembangunan Sistem pembelajaran Kelas Maya. Kajian ini secara khususnya menekankan aspek pembangunan melalui teori-teori yang telah disarankan dalam rajah reka bentuk pengajaran. Setiap aktiviti atau tugasan dalam proses pembangunan disahkan melalui proses tanda aras dan kajian kebolehgunaan. dari konteks kajian ini aspek nilai tambah ( f ) yang di masukkan ialah: 262 . Empat komponen utama yang dilabel sebagai 1.1 bab 2 hlm.5. 3 dan 4 berlandaskan kerangka konseptual (Rujuk Rajah 2. 64) merupakan nadi kepada penggubalan proses (c).3 KESIMPULAN Usaha pembangunan sesebuah sumber bahan pengajaran bagi pembelajaran berasaskan web memerlukan sokongan dari pelbagai bidang. Mana-mana Model reka bentuk pengajaran (d) yang dipilih oleh seseorang pembangun seharusnya disokong oleh elemen nilai tambah yang didasarkan pada trend terkini dan yang relevan dengan keperluan prototaip yang bakal dihasilkan. Rajah 5. 2. Richey (1986:14) menjelaskan bahawa teori menyediakan struktur dimana interpretasi terhadap aktiviti yang kompleks boleh disahkan. Aktiviti tanda aras (a) pula adalah di antara proses penilaian bagi menjelaskan pendapat pengguna terhadap produk yang sedia ada. Bidang asas yang perlu ada pada seseorang pendidik bagi mereka bentuk dan membangunkan bahan yang disampaikan melalui web ialah reka bentuk pengajaran yang merupakan teori penting bagi diterjemahkan kepada proses dalam aktiviti pembangunan.

1. Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) menyokong aktiviti tanda aras,

yang

2. Objek Pembelajaran (Learning Object), dan SCORM yang menyokong aktviti analisis tugasan (task analysis), 3. Atribut Kebolehgunaan yang menyokong aktiviti kajian kebolehgunaan 4. Aspek Kemahiran asas

Kajian kebolehgunaan (b) adalah proses penilaian yang digunakan bagi menilai keberkesanan komponen sistem penyampaian dalam SPKM (e) berdasarkan pendapat pengguna.

RAJAH 5.1 Rumusan Kajian bagi Model Pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas Maya

263

Kajian ini diharapkan akan memberikan sumbangan terhadap mana-mana pihak yang berkaitan yang berminat untuk membangunkan prototaip Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM). Pembangun yang terdiri dari pereka bentuk pengajaran, perancang kurikulum, guru dan jurulatih boleh memanfaatkan model di atas merangka produk reka bentuk sistem pengajaran yang disampaikan secara maya meliputi pelbagai bidang pengetahuan yang mereka ceburi. Dalam bidang ilmu, kajian ini banyak menyumbang kepada bidang reka bentuk pengajaran. Jonassen, Hannum dan Tessmer (1989) mendefinisikan reka bentuk pengajaran sebagai proses menyelesaikan masalah dalam pendidikan. Kajian ini pula secara khususnya menjelaskan kaedah menyelesaikan masalah pembelajaran yang dilaksanakan secara maya. Melalui refleksi dari pengalaman dan aspek nilai tambah, bidang reka bentuk pengajaran akan menjadi lebih bermakna dari segi output produknya yang bersifat lebih praktikal dan terkini. Proses pembangunan yang disarankan dalam kajian ini juga banyak memberi pengisian kepada bidang reka bentuk pengajaran dengan menjelaskan kaedah-kaedah dari disiplin lain yang boleh digunapakai bagi meningkatkan kualiti struktur kerja. Pembelajaran secara maya kini semakin berkembang lantaran dari

bercambahnya kemudahan dari teknologi Web 2.0 contohnya Facebook, Flicker, YouTube, Blog, Ning, Google Apps dan lain-lain lagi. Kesemua landasan teknologi ini boleh menjadi komponen penting dalam membina komuniti web melalui antaramuka yang telah dibina di dalam SPKM. Ciri-ciri antaramuka yang telah menjalani kajian kebolehgunaan ini boleh menjadi prasarana pembelajaran yang berkesan dalam

264

mengurangkan jurang kefahaman antara pengguna dengan antaramuka. Kemudahan infrastruktur sistem rangkaian internet sahaja tidak mencukupi untuk menyokong persekitaran pembelajaran secara maya, ianya perlu di sokong oleh sebuah sistem yang mempunyai sistem penyampaian yang bersesuaian dengan keperluan pembelajaran seseorang pelajar. Secara khususnya kajian ini menyokong saranan Briggs, Gustafson dan Tillman (1991b:5) yang menyatakan tentang 6 prinsip yang menjadi landasan kepada Teori Sistem Am (General System Theory) oleh Bertalanffy (1968). Pengetahuan yang diperolehi dari pengalaman melalui proses reka bentuk pengajaran secara praktikal (rujuk perbincangan berkenaan reka bentuk pengajaran dalam Bab 1: 1.3.4) secara khususnya telah melaksanakan semua tugas bagi memenuhi keperluan 6 prinsip di bawah: 1. ”Sistem” yang merupakan kelompok elemen yang berinteraksi antara satu sama lain. 2. ”Perancangan” yang menganalisis tatacara sesuatu komponen itu berinteraksi antara satu sama lain yang memerlukan penyelarasan dan usaha dari perancangnya. 3. ”Proses” yang dikuti secara tersusun dalam urutan yang fleksibel. 4. ”Prosedur” berasaskan kajian, teori dan amalannya (reka bentuk pengajaran). 5. Ujian empirikal dan peningkatan terhadap keseluruhan perancangan

pengajaran.

265

6. Pengajaran walau bagaimana cantik pun ia dilihat oleh pakar ia mesti mampu memenuhi tahap pencapaian pelajar dalam lingkungan had-had penyampaiannya (Gustafson dan Tillman, 1991c:5). Secara keseluruhannya kajian ini menitik-beratkan proses pembangunan, prosedur analisis tugasan (task analysis) lazimnya di kaslifikasikan kepada tahap mikro dan makro. Tahap mikro memfokus kepada bahagian yang kecil dalam pengajaran lazimnya yang mengandungi satu objektif, satu idea atau satu tugasan (task). Tahap makro pula memfokus kepada bahagian yang lebih besar seperti unit atau kursus yang mengandungi berbilang objektif atau tugasan (Jonassen, Hannum dan Tessmer, 1989:19). Kajian ini dilaksanakan di peringkat mikro, maka sampel yang digunakan dalam kajian ini yang berkaitan di peringkat mikro, maksudnya sampel yang digunakan adalah sampel terpilih yang sesuai dengan keperluan prototaip. Prototaip yang terhasil dari keseluruhan proses dalam Pelan Pembangunan (rujuk Rajah 3.2 bab 3 hlm. 167) berdasarkan dapatan dari kajian ini telah menghasilkan prototaip yang boleh memenuhi keperluan pengguna, namun demikian ianya tidak semestinya menjamin dapat memenuhi keperluan pengguna khususnya guru dan pelajar dari segi keserasian teknologi (compatibility), kelebihan aspek nilai tambah berdasarkan trend semasa dan penggunaan SPKM berdasarkan permintaan pengguna berdasarkan trend semasa. Oleh itu banyak lagi bidang yang perlu dikaji seperti mengenalpasti aspek nilai tambah untuk diterapkan dalam proses model reka bentuk pengajaran yang digunakan dan

266

pembangunan SPKM ini pula perlu diteruskan agar ia boleh dimantapkan sehingga ia mampu memenuhi citarasa pengguna. Perkakasan teknologi yang berkembang pula akan serba sedikit memberi kesan kepada sistem penyampaian, maka kajian lanjutan terhadap menjelaskan komponen-komponen sistem penyampaian perlu juga

dilaksanakan. Sampel yang terlibat dalam penilaian ini pula hanya tertumpu kepada golongan pendidik dan bakal pendidik. Kajian lanjut dengan meneroka pendapat dari sampel dalam kalangan murid perlu dibuat bagi mengenalpasti keperluannya dengan prototaip yang telah dibina bagi tujuan permurnian diperingkat selanjutnya.

267

RUJUKAN

________(2000) A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute Inc.(PMI). Pennsylvania. ________(tiada tarikh). Courseware Evaluation Form. Retrieved Jan. 21,2002 from the World Wide Web: http//www.csudh.edu/soe/ged535/CEF.html ________( tiada tarikh). E-learning definition. Retrieved Nov. 11,2001 from the World Wide Web: http://www.learnframe.com/aboutelearning/page2.asp ________(2001). Pembangunan Pendidikan 2001-2010:Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan. Malaysia:Kementerian Pendidikan Malaysia. ________ (tiada tarikh). Rubrics Development. Retrieved September, 2 Jan. 2001 from the World Wide Web:World Wide Web: http://redsuspenders.com/~fridrikr/RubricDevelopment.htm _______(2001).Reference Guide for Instructional Design and Development IEEE Research. Retrieved July, 9 2002 from the World Wide Web: http://webstage.ieee.org/organizations/eab/tutorials/refguideForPdf/ newchwck.htm. _______(2006). SCORM 101 – SCORM Fundamental (registered course). Retrieved March, 13 2006 from the World Wide Web: http://www.sculptoris1.com/ Abd Rahim Md Nor (1999). Kaedah Menganalisis Data Berkomputer. Shah Alam, Selangor:Penerbit Fajar Bakti. Abels, E.G., White, M.D., Hahn, K. (1998) A user-based design process for Web sites. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy Journal, 8(1), 39-48. Abels, E.G., White, M.D., Hahn, K. (1997) Identifying user-based criteria for Web pages. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy Journal, 7 (4), 252-262.

Adler, T.R., Leonard, J.G., Nordgren, R.K. (1999) Improving risk management: moving from risk elimination to risk avoidance. Information and Software Technology Journal, (41), 29-34.

268

N. Theory and Practice of Online Learning (ed).com Ambler.ca/online_book Anderson. Education + Training Journal . 2001 from the World Wide Web: http://www. (2002).(2004). Canada :Athabasca University. 15 2007 from the World Wide Web: http://www.com/userInterfaceDesign. R. (2000). Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2002.idc. T & Elloumi. Antonius. (21-24 May 2007) Anderson.(2004).pdf American Heritage Dictionary of the English Language (2000). C. the Practice. S. Interpreting Quantitative Data with SPSS.Usability: Effect Of Screen Design In Virtual Learning System. London: SAGE Publication Ltd. Theory and Practice of Online Learning. Ally. F.aect. Anjuran Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education. Arnold. 43(4/5).W. and the Promise.net.html A Guide to The Project Management Body of Knowledge (2000).AECT (2001). Aspirasi Digital Online (Julai-Ogos. Diperolehi pada 13 September 2001 dari World Wide Web: http://www. M. ELearning: The Definition.org/Intranet/Publications/edtech/41/4110. & Elloumi.athabascau. Introduction: Computer Aided Instruction. 2006). S. Houghton Mifflin Co.dictionary. Retrieved March. Dari Meja Ketua Setiausaha. F. © 1993-2001 Microsoft Corporation.T. User Interface Design: Tips and Techniques. Dibentang dalam International Conference on Education (ICE2007). USA Alexander.pdf 269 . Project Management Institute.ambysoft.com Aminatol Norilah Haji Abdullah & Zahari Hamidon(2007). Rubric . Foundations of Educational Theory for Online Learning.(2000). 240-248. E-learning developments and experiences.my/buletin/1. Aspirasi Digital Retrieved Dec.. University Brunei Darussalam. 24 2006 from the World Wide Web: http://cde. D. (ed). (2001) . (2003). Retrieved November 23. (CD-ROM). Dlm Anderson. Retrieved March 25 2003 from the World Wide Web: http://www. What is descriptive Research? Diperolehi pada 2 September 2003 dari World Wide Web: http://www.aspirasidigital. Athabasca.

(Monograph).(1971).F. M. U. International Journal of Instructional Media. U. Retrieved January. Communications of the ACM. 26(3). J. Student Research and The Internet. Theories. E. Beale.178-184. 50(1).A. Blackwell... Virtual Reality Learning Environments: Potentials and Challenges.(1999).S.U. M. A.(1981). Dlm.W & Pold. U.Azian T. D.A.M. 2004 Tampere. J.S.: Phi Delta Kappa International. Notational Systems – The Cognitive Dimensions of Notations Framework . 270 . Communication of the ACM. Benchmarking – best practices: an intergrated approach. Evaluation to Improve Learning. 6(30). B.). Morgan Kaufmann : California.Slanty Design. October 23-27. American Computing Machinery (ACM) Publication: New York. Viewpoint . (1991).E. Huq. (2005). Carol.A:McGraw-Hill Inc. 3(4).S. B. 35-37. And Frameworks – Towards a multidiscplinary science. HCI Models. Bonnie. O. Carroll. Bloom. CA: Morgan Kaufmann Publisher. NordiCHI '04. Madaus. 27 2007 from the World Wide Web: http://www. 21-24.S.A. J. HCI Models. Using GOMS for User Interface Design and Evaluation : Which Technique?. The Effects of Navigational and Generative Activities in Hypertext Learning on Problem Solving and Comprehension. San Francisco. & Kieras. S (2004) Criticism as an Approach to Interface Aesthetics. (Ed. Individual Differences in School Achievement: A Vanishing Point?. J.seameoinnotech. Benchmarking: An International Journal.S. 10th SEAMEO INNOTECH International Conference.(2007). F (1999). (1996). R.A. dan Wang.(2003).org/ic06/download/Azian%20Abdullah%20%20full%paper.J. Theories and Frameworks. ..S. Abdullah (2006). T. Bloom. (2003).doc Barab. ms 283 – 309.254-268. Bertelsen. Bruckman.S. A. ACM Transactions on ComputerHuman Interaction. Indiana.M. Dconstructing Secondary Education: The Malaysian Smart School Initiative. 25(3). & Hastings. & Green.M. G.S.S.F. Finland :ACM Bhutta. S. Young. July 1991. 48(12). Computer Graphics. Bricken. K. 287-319.

(2000). (4th ed. Interaction Design and Children. Evans. L. (2001). 21 2002 from the World Wide Web: http://library. (1994). Internet Research: Electronic Networking Application and Policy. J. Elmuti.(1996). 4(4). 25-34. An overview of benchmarking process: a tool for continuous improvement and competitive advantage. Benchmarking for Quality Management & Technology Journal. Ohio: Charles E. 4(1).C. D.cit. P. R.[Electronic Version]. S. Curriculum Development Department. 55-72. D. Communications of the Association for Computing Machinery(ACM). Common Front Group (1995). Retrieved March. A dan Hourcade. Phippen. Druin. A. On the Contribution of Different Empirical data in Usability Testing. Some Background on User Interfaces. Brunei Darussalam : Brunei Darussalam Cohen.edu/cfg/design/concepts. Educational Project Management..html Cook.albany.edu/cfg/design/bkg.html Common Front Group (1995). (1999).. G. Educational Technology Research and Development (ETR&D) Journal. Project Management – Effective Scheduling.Curriculum Development Department (2002).L. Retrieved March. 20 2003 from the World Wide Web: http://cfg. Merril Publishing Co. Upper Primary Science Curriculum Brunei Darussalam.P. Furnell.html Dick.R. 271 . & Mukherjee.B.229-243. (1971). B. Ebling.L.D. 20 2003 from the World Wide Web: http://cfg.E. A Conceptual Framework for Comparing Instructional Design Models.M. dan John. 42(4). 33 – 34. M.edu/internet/www. Strategies for content migration on the World Wide Web. & Reynolds.48(1).. (1992). Retrieved Jun.. L.. & Carey. P. Dreger. Sanders.P.(2005).cornell. P. Association for Computing Machinery(ACM): New York Edmonds. G. The Systematic Design of Instruction.cit. W.M. Mueller.S. Understanding the World Wide Web. J.cornell. Minsitry of Education.. Concepts of User Interface Design.W. Branch. Van Nostrand Reinhold: NY. Yunus Kathawala (1997).) Harper Collins:USA.

S.. Campus-Wide Information Systems. Bimonthly Publication of Association for Computing Machinery (ACM).A. 18(4).L.(1996).H. Baecker. Fairweather.H. HCI Impact and Uncitedness. R. E-Learning Standard – A Guide to Purchasing. Inc. Towards Online Success: The Creation of a Multimedia Tutorial Product. (1977).org/default. Hopson. Visualizing Project Management.Forsberg. Research On And Research With Emerging Technologies. Gibbons.L. 15(3). Gustafson. C.). (2001). May-June.(1998). Card. 2003 from the World Wide Web: http://sigchi.. (2003). J. N. 272 . In Briggs. A. A & Lee. K. November 16–20. & Tillman. P. Louisiana. Englewood Cliffs. (1991). New York : John Wiley & Son.S..P. Girgensohn. Computer-Based Instruction Design and Development. Making Web Sites Be Places for Social Interaction. Your Memory.html Hiddink. Chapter 2: Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction). ACM: New Orleans.L. L. Pp. Gustafson.J. NJ:Educational Technology Publications.. Inc. Handbook of Research for Educational Communications and Technology.mivu..J. Englewood Cliffs. Hlm. Hooper. Fallon. Florida: St.asp&show=article&id=936 Hewet.S. Harrigan. Higbee. & Tillman. How It Works and How to Improve It.org/cdg/cdg2.Hall Inc.L. (ed) (1991). K. Lucie Press. Retrieved March 25. Inc. H. M. Mantei. Gasen. Bloomington:AECT..K.. 2002. NJ: Educational Technology Publication. G. (2001). (2002). Chapter 1 – Introduction. 45-47. Interactions.K. K. M.(2003). Solving reusability problems of online learning materials. Hannafin. Cotterman.M.G. Mooz.M. A. & Rieber. Hannafin.Kini. Developing and Deploying Standars-Conformant e-Learning. Strong & Verplank (2002). CSCW’02. USA. K. C. H. 146-152.. Retrieved May. Perlman.S.J.Brown. Instructional Design – Principles and Application (2nd ed. (2008). 26 2003 from the World Wide Web: Web:http://ts. : Prentice.

(1991). Inc. S.html Isnazhana Ismail. Mohammed Zairi dan Yasar F. Research and Research with Emerging Technology.. Jarrar (2000).M. & Lo.org/iso/en/aboutiso/introduction/index. A. hlm. S. Kini. 291.P. P.il. 7 (4).R. Introduction: Why Standard Matter?.2002 from the World Wide http://www.us/Assessments/Ideas_and_Rubrics/ ideas_and_rubrics. Handbook of Research for Educational Communications and Technology (AECT): Bloomington. Instructional Intranet.html Hooper. 20 2001 from the World Wide Web: http://intranet. P. Retrieved July. L. Humphrey. (2002). Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional..S. 304-314. Benchmarking: An International Journal.dartmouth..edu/~webteach/resource/download. Ramli Mustapha & Mohamed Salim Taufix Rashidi (2006).html Instructional Intranet. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk. 21. Retrieved July. Chicago Public Schools (2000). Managing the Sofware Process. 273 . Project management benchmarks for SMEs implementing ISO 9000. NY: Springer-Verlag. W. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). Indiana. Accessible Design Guidelines. & Rieber.Humphreys.317.html International Organization for Standardization (2000). Jilid 1. Retrieved July. Hannafin. NY: Addison-Wesley Publishing Co. Ideas and Rubrics. Ideas and Rubrics. Hannafin. M.us/Assessments/ Ideas_and_Rubrics/Create_Rubric/create_rubric. (2002). Chicago Public Schools (2000). 7 (4).iso.cps.S. Web: Jaafar Razmi. (1989). An Intergrated Approach to Software Engineering. The Application of graphical techniques in evaluating benchmarking partners.. Malaysia.cps. 247259. Pembangunan. 20 2001 from the World Wide Web: http://intranet.k12.J. V.. K. Retrieved Jan. Pusat Sumber Digital: Era Baru Perkongsian Maklumat di Sekolah. Horton.k12.il. 9-11 September 2006. 339-344. 23 2002 from the World Wide Web: http://www. Benchmarking: An International Journal. Jalote. (2000).

M. Elusive Vision:Challenges Impeding the Learning Object Economy. Van Nostrand Reinhold:NY. (1997).H. (ed). D. B. Retrieved November. San Francisco. Kanemori.E.htm Jonassen. Project Management – A System Approach to Planning.A. L.Javid.101). B. Johnson. IEEE Computer Press: CA. Software Engineering Risk Management. (1996). L.). Information Processing and Skilled Behavior. :NJ. Designing Effective Instruction (2nd Ed. Theories and Frameworks – Towards a multidisciplinary science (pp 55. (1992).org/consortium/ipse/fdhandbook/resrch. A suggest model for a working Cyberschool. (2001). U.R dan Ross.). Theories and Framework – Towards A Multidisciplinary Science. Transformation and Learning.Hannum. I.dss.us/~learning/1999/definition.htm Karolak. HCI Models. Retrieved July. Prentice Hall. Inc. Scheduling. (2004). P.(1989).us/digital/bench.ihets. pp. 274 . W.M.CT. (tiada tarikh).hi. J. John. Jones. California: Morgan Kaufmann. Retrieved August. (2003). IPSE – Research in Distance Education. ? Jeffries.M.html Jung. Praeger Publisher:Westport. Putra World Trade Center.E. In Caroll. A. Handbook Of Task Analysis Procedures. & Tessmer. ?(?) Jan-Feb 2000. Morgan Kaufmann Publisher : California. M.M. E. San Francisco. D. S. Asian Association of Open Universities. John... and Controlling (4th ed. 11 2001 from the World Wide Web: http://www. In Carrol. DSS‟s Biometric ID Project – The Importance of Benchmarking. 31 2001 from the World Wide Web: http://www. (2003). 1.ct.E.k12. Educational Technology.S. Vol. (2000).. Kerzner. Morrison. (1997). Information Processing and Skilled Behaviour.M.(Ed).F. HCI Models. (1998). H. 120-129. J. Conference Proceedings For The 11th Annual Conference and Exhibition – Quality Assurance in Distance and Open Learning. Information And Interaction Design For Instructional Web Pages. G. J. Lipka.W. Kuala Lumpur.H. CA: Macromedia Inc. 20 2001 from the World Wide Web: http://www. New Media Consortium. 11-14 November 1997.state. Kemp.

(2000). In Proceedings Conference on Human Factors in Computing Systems. 315-324. MCB University Press:The International Journal of Educational Management. Habibah Hj Lateh. A social interaction approach to managingthe “invisibles” of virtual teams. Malaysia.The Malaysian Smart School A Conceptual Blueprint An MSC Flagship Application. Norzaini Dahalan. Smart School Department. England: Pearson Education Ltd.emoe. J. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). 9-11 September 2006. 104(8). 1289-1294. 47-66. W. (1998). S. J. K. Noraida Abd Ghani.L. Pembangunan.php?laman=lihat_info&info=pengumuman&id =292&bhs=my Kelley. & Beers. hlm.W. Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional. 52(3). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia. Designing Electronic Collaborative Learning Environment. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk. Sakinah Abu Bakar & Nazirah Ahmad Azil (2006). L. 759-772. Sapiyan. Crossman. Online education in schools.365 – 366.. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). 650–657. User Interface Design – A Software Engineering Perspective. Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional.gov. Kreijns.my/smartschool/downloads/blueprint. Industrial Management & Data Systems. A (2004). Khairiah Slawa Mokhtar.msc. 275 . Essex. 14(7). hlm. Jilid 2. A. Los Angeles. M. Pembangunan. 1 2006 from the World Wide Web: http://apps2.Kementerian Pendidikan Malaysia (2006). P. Khaslavsky. Strijbos. The Needs and Wants of Adult Learners in e-Learning Design. Educational Technology Research and Development (ETRD). Identifying Networking Educational Portal.my/tayang. hlm. United States . (MDeC) (1997).. Retrieved December 24 2007 from the World Wide Web: http://www.com. 911 September 2006. Retrieved February.J..D.pdf Lauesen. (2005). Integrating Culture into Interface Design. P. Saranjeet Kaur & Abdullah Ghani (2006). Jilid 2. Socio-Economic Development Division. & Cannings. California. Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd. (2004). Kirschner. Muirhead. Malaysia.

ICT Intergration in the School Curruculum: Teachers‟ Views and Preferences.kempen. RMK 9. Retrieved July. Bowker Co. Orchard Hotel. Singapore. Laman Web Rasmi Kementerian Penerangan Malaysia. (1993).pdf Web: La Velle. Intelligent Information and Communication Technolgy for Education and Training in the 21st Century.html 276 . 1999. New York : R. Journal of the International Society for Teacher Education (JISTE). 40(4). Achieving high perfomance through e-learning. Liklider. Elsevier Science Inc. Ludwig. (2000). Paper presented at Educational Research Association of Singapore (ERAS 2004). Lobel. British Journal of Educational Technology. Neubauer. 2(31). 203-207. J. S.(1970).. Nochol. 33(6). 1 2006 from the World Wide http://www. Screen Design Guidelines for Motivation in Interactive Multimedia Instruction: A Survey and Framework for Designers. & Boling. 24-26 November 2004. The eClassroom used as a Teacher‟s Training Laboratory to Measure the Impact of Group Facilitation on Attending. & Zahari Hamidon (2004). L. Software Developer Perceptions about software project failure: a case study. New Jersey: Educational Technology Publications Inc. London : Routledge.(2006).. E.C.S. & Zahari Hamidon (2004). D.2/Ins. S. B.Laurillard. :NY. Rethinking University Teaching: A Framework for the Effective use of Educational Technology. Participation. Linberg.my/images/files/artikelMenteri/rmk9.S. K.R. (1999).R. Educational Technology.irrodl. Industrial and Commercial Training. 8 (2). Lee. G. 49(2/3) Dec. Pp. Virtual Textbooks: Features and Implementation. To Improve Learning – An Evaluation of Instructional Technology – Part 1(ed). Interaction. May-June 1999.G.. The Web as Super Culture – An Amalgamation of Subcultures.org/content/v3. M. M.(2000). Little. The Journal of Systems and Software.99-108. July-Aug 2000. Ganske. dan Swedburg.R. (2001). 60-70. L.. 37-39. Diperolehi pada 27 Mei 2003 dari World Wide Web: http://www. Leong Yong Pak.. 19-25. J. and Involvement.R.177-192. Liaw.(2002). (1999).H.gov.39(3). Programmed Instruction In Tickton.

Retrieved August. Schustak. M. H. Aurora. Theoritical perspectives on interactivity in e-learning.com/bmsteps.org/efa/wef/countryreports/malaysia/rapport_1. Retrieved August.S.J. Retrieved February. Information and Management 34. U.edu/caim/manual/intro/introduction.htm McLellan. Nov-Dec 1996. (2001). 9 – 26. Bhd. 20 2001 from the World Wide Web: at http://www. & Nunes.mc2consulting. (1996). Educational Technology Journal.(1995). R. 5-20. . R.med. Web Style Guide: Interface Design. (1999).unesco.E.html Malaysia Education For All – The EFA 2000 Assessment: Country Reports. M. & Kendall. (2006). and Blanton. W. 7 2002 from the World Wide Web: http://www. Mayes.html Lynch & Horton (2002). T..(2004).B. The fall and rise of standard-based education: A national Association of School Boards of Education (NASBE) brief. Making Instruction Work or Skillbloomer.E. Mar-April 1999. collaborative setting?. New York : Routledge. 27-39. What do children Learn Using Computers in an informal. 21 2002 from the World Wide Web: http://www2. 36(6). 39(2). 251-163. Marzano. Routledge Falmer: New York.A. Mager. McPherson.webstyleguide. 277 . 6 2002 from the World Wide Web: http://www.(1998). : Kuala Lumpur. Retrieved July.T. Mayer.CO:Mid-continent Research for Education and Learning.com/interface/index. E. Web Style Guide.A. Benchmarking and Internal Auditing. Interactions in Online Education – Implications for theory and practice.Lynch & Horton (1997). D. Perceived task complexity as a criterion for information support.W.html Marshall.F. McNamee. In Juwah. J.S. Golden Book Centre Sdn.T. (ed) (2006). C. Educational Technology. Developing Innovation in Online Learning: An Action Research Framework.yale.(1997). „Being Digital‟:Implications for Education. M. Byrd.

156 – 170. (Eds. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). 50(3). Ms. Benchmarking: a tool for Web site evaluation and improvement.L. C. (2001). (2006). C. Interactions in Online Education – Implications for theory and practice. 9-11 September 2006. Interaction in Online Discussion – A pedagogical perspective. 1003-1007. 30 2003 from the World Wide Web: http://www. Benchmarking at Shorts. Mishra. G.C.McLaughlin. Malaysia. Prosiding 1st International Malaysian Educational Technology Convention 2007: Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID.M. (1999). Synergy Book International. Mohd Fadhli Ali dan Gordon Joyes (2007). 9(5).aect. (1982). 11-24. Vol. Benchmarking for Quality Management and Technology Journal. Utilization and Innovation of Technology. Kuala Lumpur.. M. 1.B.(2002). Awana Porto Malai.M. E.org/pdf/etr&d/5003/5003-03.. Retrieved January. D. L.Microsoft Corporation. (ed) (2006). Modelling and supporting ICT implementation in secondary schools. Computers & Education. Misic. Measuring Online Interaction. Mohammad Hisham Mohd Hisham. & Smeets. 1 (1). LA: Addison Wesley Publishing Co. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy. ETR&D Journal.) The Implementation of Project management – The Professional Handbook. T. First Principles of Instruction. K. S. 2-5 November 2007. Kedah Darul Aman. In Stuckenbruck. Mohamed Zairi (1994). Micheal. Mohamed Zairi (1998). 2. Project Planning. Mooij. 716 – 719. Yusup Hashim & Abd Latif Hj Gapor (2006). New York : Routledge. 383-392. 5 (1). 278 . & Johnson.C. Merril. In Juwah. In Proceedings Konvension Teknologi Pendidikan ke19 Jilid 2. Langkawi. Benchmarking for Quality Management and Technology Journal. 43-59. Beta Testing . Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia. C.C. 13-20. & Stuckenbruck. 265-281.pdf Microsoft Encarta Encyclopedia (2002). (1997). Total Quality In Research and Development. Keaktifan Berinteraksi dalam Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) dan Pencapaian Pelajar. S & Juwah. Benchmarking: The Best Tool for Measuring Competitiveness. hlm.

Bullon. D. W. Penggunaan Komputer Dikalangan Guru Kanan Sekolah-sekolah Menengah Daerah Segamat : Satu Tinjauan. Computers in Malaysian Smart School: The Changing of Technologies and Mindsets.61-70. London:Sage Publications. The International Journal of Educational Management. Kedah Darul Aman. Universiti Malaysia Sarawak Retrieved December. Malaysia: MDC Smart School Department. Retrieved September 13. 759-765. 315-324. Hanafi Atan & Rozhan M Idrus (2006). Retrieved September 13.itu. Prosiding Konvension Teknologi Pendidikan ke-19 Jilid 2. Saranjeet Kaur & Abdullah Gani (2006). Retrieved November 11. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia. Multimedia Development Corporation (2005). S.edu/ijet/v2n2/soles/index. 911 September 2006. Fong Soon Fook.(Tesis). Multimedia Malaysia: Internet Case Study. 2001 from the World Wide Web: http://www. Omar Majid.. Identifying Networking Education Portal . Muriatun bt Mohd Said (1998). (2000).. 3 2002 from the World Wide Web: http://www.D.(1998). Sapiyan.A.(2001). Primary School Children‟s use of ICT.htm Muirhead.uiuc.int/ITV-D/ict/cs/malaysia/material/MYS%20CS. 2001 from the World Web:http://www. Doing Quantitative Research in Education with SPSS. (2001). L. Wng Su Lan. Guide #9 Distance Education: Research. S. 6(2).com.html Neil. Malaysian Smart School Roadmap 2005-2020: An Educational Odyssey. Designing Business – Multiple media Multiple Disciplines. Wide 279 . Langkawi. C. Online education in schools. (2000). Muhammad Z M Zain. (2004). 321-333.Moller.uidaho.webcastmy.. (31)4. Malaysia Journal of Educational Technology. K. Minges. 2001 from the World Wide Web: http://www. Myers Briggs Type Preference in Distance Learning Education. Muijs.my/unimasresearchgateway/ thesis_0027/index. R.html Mok. 14(7).(2001).J. hlm.pdf Neer.& Soles.edu/evo/dist9. British Journal of Educational Technology. M & Gray. hlm.V.California:Adobe Press M. C.outreach. Selangor Darul Ehsan. Awana Porto Malai.

A. E-mail as an Effective Teaching Supplement. Usability Evaluation Plan. Malaysia.benchmarking-ineurope. J. (1998). Pratt. W.. 53-55. Y. 20.. What Hypertext Is. Santa Cruz. McGraw-Hill International Edition: NY.. Omari. USA. 2003 from the World Wide Web: http://www. hlm. Benyon. Inc. 9-11 September 2006. 121-138. NY: McGraw-Hill.S. 280 . Keegan. In Proceeding HT‟04. dan Herrington. (2001).(2001). Smart Schools.G.M. J.com/library/archive_material/articles_publications/ archive_psi_articles/explained. Preece. Paridon Hj Sahid dan Mohd Arif Hj Ismail (2006). Upper Saddle River. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk.. England: Addison-Wesley. Investigating implementation Strategies for WWW-based Learning Environments. Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional. NY: Macmillan. NJ: Pearson Education.Noah.org/usability/resource/toolkit/toolkit. Pieranti. Educational technology Journal. & Carey. International Journal of Instructional Media. Olson.html Poling. Oliver. 25(2). T.. (2004). Holland. CA. Introduction To Information System Project Management. H. Pressman. 2001 from the World Wide Web: http://www. 126-127 O‟Reagain. Penggunaan Perisian Kursus BTP dalam Pengajaran dan Pembelajaran – Isu dan Cabaran. 2004.(2000). Essex. S. Pembangunan. August 9–13.430. Retrieved July.(1995).F.D. Rogers. Sharp. R. CA: Jossey-Bass A Wiley Co. Palloff.D. May-June 1994 ms. (1987). Perkin.htm. Jilid 1. Inc. D.(1994). R. 397 . :ACM. Retrieved March 20.L. J. Software Engineering – A Practitioner’s Approach. Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction). D. A. (1992).. D. M. Benchmarking Explained . R. R. Educational Leadership and Planning for Technology. S. Lesson from the Cyberspace Classroom – The Realities of Online Teaching. (1994). Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). (2006). Picciano.stcsig. 34(5). D.

Frick.F. Kuala Lumpur. Conference on Human Factors in Computing Systems.). Instructional-Design Theories and Models – A New Paradigm of Instructional Theory.W. Ringer.J. C.S.C.J. Practical GUI Screen Design: Making it Usable. C.(1994). Formative Research: A Methodology for Creating and Improving Design Theories.D.M.M. Sharp. C. England: Addison-Wesley. Handbook of Usability Testing – How to Plan. May-June 1996.211-217. Educational Technology Journal. Zairi. NY: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Rubin. Ritchey. Reigeluth. U. Holland. C.(1999). Bab 13 – Teknologi Maklumat Dan Komunikasi. Reigeluth.(1999) Caught disaster:using layered systems model as a diagnostic tool for wayward software projects. Reigeluth. N.. Work Study.. A New Paradigm if ISD?. Instructional-Design Thoeries and Models-A New Paradigm of Instructional Theory. J. and Carey.M. 36(3).127-130. New York: Kogan Page. 281 . (2001). What is Instructional-Design Thoery and How Is It Changing?.Wilding.. T. Publisher.(1986).A: John Wiley & Sons.M. Jabatan Perdana Menteri.. Design and Conduct Effective Tests. C. (1998). The Theoritical and Conceptual Bases of Instructional Design. P.T.. Y. (1999). Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga 2001-2010.S. (1996). Inc. In Reigeluth.:Lawrence Erlbaum Assoc. The application of graphical techniques in evaluating benchmarking partners.(1994). Networked Personal Displays. H. J.M. Unit Perancang Ekonomi. (1990). Interactivity and Individual Viewpoint in Shared Virtual Worlds:The Big Screen vs. M. Robinson.13-20. (2000). Razmi. Percetakan Nasional Berhad. R. HumanComputer Interaction. Computer Graphics. Robinett. & Jarrar. Benyon. M. 48 (6). Kuala Lumpur. 28 (2). 7(4). Benchmarking:An Interantional Journal. Publishers. Preece. (1996). In Reigeluth. W.. (Ed. Essex. 304-314. NY :ACM Press. Rancangan Malaysia Ke Lapan 2001-2005 (2001).

Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk. Tahap Kesediaan Guru: Sejauh manakah pengaruh faktor demografi?. Zulkifli Abdul Rahman (2001.S. Z. (1987). Instructional Science Journal. B. T. The Star. Ramli Mustapha dan Rosseni Din (2006). Michigan: University Microfilms International (UMI) Dissertation Information Service.P. Formative Assessment and the design of Instructional System. S. Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional. hlm. (1987).(June.. Instructional Development 1 – Producing Instructional Systems – Lesson Planning for Individualized and Group Learning Activities. 911 September 2006.Columbus: Merill Publishing Co. Sherman.(Eds. (2003). System Dynamic in Software Project management: towards the development of a formal intergrated framework.B. 1989). (1984). P. Seels. Strathclyde Business School. Ruhizan Mohd Yasin. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). 18(2) . & Glasgow.uk/mansci/papers/wp9605. Malaysia.ac. Development and Evaluation of a novel Technique for Front-end analysis in Instructional Design.Rodrigues.[Dissertasi]. 282 . Sherman.strath. Rosnani Mahmud. 37-48. Williams. Sherman. Schott. F. September 7). Understanding Virtual Reality – Interface. A. London : Kogan Page.R.)Learning Without Boundaries Technology Support Distance/Distributed Learning. & Craig. San Francisco.(1994). P.mentor. Development And Evaluation Of A Novel Technique For Front-End Analysis In Instructional Design. & Chatelier. University Microfilms International: Michigan. Dissertation. D.R.R. 12. N. 9-15. Ann Arbor.:Plenum Press. Mohd Arif Ismail.R. Pembangunan. W. A.pdf Romiszowski. Application and Design. In Seidel.119-144. California: Morgan Kaufmann Publisher. Exercise in Instructional Design . Sadler. (1996). Jilid 1. 2002 from the World Wide Web: ftp://ftp. New ConceptEnsuring teachers stick to syllabus via „smart‟ way. 1. Sa‟odah Elias.Y.(1990). Retrieved Nov.J. J. p. A. Some Instructional Theory Driven Aspects Of Electronic Technology Supported Distance/Distributed Learning.

D. Asian Association of Open Universities. Retrieved Sept.ca. 1. NJ:Barricade Books Inc.pdf Stuart. (2004). K.(2003). Cyberjaya.(2001). Retrieved March 8. Malaysia:Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia from 283 . 11(1). 1999). Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (2007).ascilite. 1-20.& Block. Malaysia.html. Vol. http://pblmm.org/guidelines/NMC%20LO%20Guidelines. Intenet Use Amongst Secondary School Students in Kuala Lumpur. Retrieved at the world wide web at 1. Internet Research: Electronic Networking Application and Policy Journal.org. ms. Australian Journal of Educational Technology. 2000 from the World Wide http://tecfa. Focal Press: Burlington. Available http://www.au/ajet13/sims. Sim. Storyboards-Motion in art (2nd).Schneider.k12.(1997). Simon. The World Wide Web: a vehicle to develop interactive learning and teaching applications.ch/tecfa/research/CMC/andrea95/andrea.H. 2006.html Smith.us/PBLGuide/PlanAssess/RubricNotes297. 11. 74-83. Web: S. Shicheng Tian (2001). Fakta dan Angka Terpilih Q2 2007. 14-22. Wee (Dec. Conference Proceedings For The 11th Annual Conference and Exhibition – Quality Assurance in Distance and Open Learning. Focal Press:Burlington. 68-84. The New Media Consortium. Producing Independent 2D Character Animation. M.2001. 4(2). M. The World Wide Web In Education.html Simon. M. 11-14 November 1997. Guidelines For Authors of Learning Objects. Notes on Rubric Development. R. 2003 from the World Wide Web: http://www.unige. Kuala Lumpur. Retrieved Jun 6. (1997). 13(1). R.( 1997). The Design of Virtual Environments. Malaysian Journal of Library & Information System. Interactive learning as an „emerging‟ technology: a reassessment of interactive and instructional design strategies. Selangor.(2000).nmc.9. Simkins. Siegel. M. R. Creating The Digital Learning Environment: Wisdom Tools For Quality Distance Learning. Putra World Trade Center. (tiada tarikh).

Retrieved March. 2003 from the World Wide http://www.J: Educational Technology Publications.com. Retrieved December 14.D. 24. R.htm web: Web: Unit Perancangan Ekonomi. 30(7/8). Pacific Grove. (Eds.R. (1995). Kybernetes .).G. Designing a Virtual Classroom.html User Interface Engineering (2000). D.std.). (1974).upassoc. Retrieved February 15. Richey. B. Retrieved March.Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (2007). N. Malaysia (2006). 2003 from the World Wide http://world. Tropper. Available from http://www. Media and Symbols: The Forms of Expression. The Interpretation of Data – An Introduction to Statistic for the Behavioral Sciences. Turoff (1995). (2001). 2007 from the World Wide Web: http://www. In Harrison.njit.my/ Tennyson. The Impact of the Cognitive Science Movement on Instructional Design Fundamentals.N. Paper Prototypes: Still Our Favorite . H.my/utusan/SpecialCoverage/RMK9/html/bahasa.org/usability_resources/about_usability/ definitions_of_usability. Usability Professionals‟ Association (2006).htm 284 .com/~uieweb/ptototyp.edu/old/njIT/Department/CCCC/VC/Papers/Design. (Ed. Rancangan Malaysia Ke Sembilan 2006 – 2010 Retrieved Dec. S.B.(1998).utusan. CA: Brooks/Cole Publishing Co. Jabatan Perdana Menteri. Man and computer: The Impact of computer Technology on the Development of Psychological Processes. In Olson.. 2007. 22. Resources: About Usability. Interactive Learning and The New Technologies.K.mcmc.) Instructional Design Fundamentals – A Reconsideration.. Reports of Working Group – Report of Group C. Chicago: The National Society For The Study Of Education. Amsterdam: Swets & Zeitlinger. In Seels. Household Use of the internet Survey 2006 (HUIS 2006).html Web: Tikhomirov. (1988). O. R. C. 25. 955-969. 2007 from the world wide http://www. Tucker. R. Tickle.gov. Communication and Education. What have we learnt about student learning? A review of the research on study and approach style. (Ed.

.2001. Retrieved at the world wide web at 16. (2008). The Impact Of Constructivisme (and Post-Modernisme) on ID Fundamentals.) Instructional Design Fundamentals – A Reconsideration. Malaysia. (Eds. G. Whittaker. HCI Models. (1999). Hajar Mohd Nor. (1990).. 11-12.R. A. Investigating the Influence of Standard. R. hlm. A. (2005). Kogan Page: London. Webster.I.W. Primal Interactions. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk. Information Management & Computer Security . 23-29. Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional.S.)(2001). D.. In Carol.22(2) pp. Industrial and Commercial Training . K.( 2003). http://ouray.M. 240-244.S.(editor).edu/~jlteslow/idfund. (1995). In Seels.cudenver. dan Burns.C: National Academy Press.Wager.S. The Classroom vs The computer room. 15(1). J & Hardaker. Ware. G. Wilson. N.. Waller. Azimi Hamzah & Nor Hayati Alwi (2006). G.B. (1995). U. Weiss.J: Educational Technology Publications. B. Design as Applied Perception. (1999). Teslow. The TQM Toolkit – A Guide To Practical Techniques For Total Quality Management. Project definition – the missing link.A.(1995). Computers Education .html Wright. Allen. 56-70. W. Osman-Jouchox. Morgan Kaufmann : California. J. Theories and Frameworks. Steps towards personalised learner management system (LMS): SCORM implementation. Interactions. 9-11 September 2006. 112-124.M. Pembangunan. M. B. 7(1). Emerald Group Publishing Ltd. J. Instructional Systems Fundamentals: Pressure to Change. Wan Zah Wan Ali.1. Wide 285 . D. Campus Information Systems. What went wrong? Unsuccessful information technology projects. Watson.. Watson.. Washington D. 31(6). C. 33-37.15(1-3). B. Hollweg.(ed. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). Syarat Pengitergrasian ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Bestari. J. Jilid 1. Association for Computing Machinery (ACM). & Burill. Knap.

7-9 Jun 2004. Sabah. Organized by Persatuan Teknologi Pendidikan. Zahari Hamidon & Raja Maznah Raja Hussain (2004). Presented in International Conference on Education (ICE2007). 25-26 July 2005.Students‟ Cultural Perception towards the design of the ICDM. Penyelidikan dan Pembangunan e-Pembelajaran Berasaskan Tanda Aras. Rubric . Prosiding Persidangan ePembelajaran Kebangsaan. Organized by Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education. Selangor. University Brunei Darussalam. Pelanduk Publications. Retrieved from the World Wide Web at 16. Management Strategies for Vision 2020 – Developing Competetive Strategies for the Winning Edge. pp. Understanding Statistic. Y.D. Anjuran Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia. 0 Available from the World http://www.(1976). Pulau Pinang. Tan Sri Dato‟ Seri Musa Bin Mohamad (11 Januari 2001).2003 from the World Wide http://keduak.html. USA: Harcourt Brace Jovanovich. Malaysia. (21-24 May 2007) 286 .gov. http://www. Malaysia dan Majlis Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan Malaysia (MCCE). M (1993).B. Hotel Evergreen Laurel. Inc. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK).uci.5.moe.edu/TLC/FINDINGS/REPORT4/s3.htm Web: Zahari Hamidon. Presented in Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19. Noh & Raja Maznah Raja Hussain (2005). Retrieved Mei. R. Abdullah Md.4 WordNet (1997). Perutusan tahun Baru 2001.4. Universiti Brunei Darussalam.Wright.w3. Princeton University. USM.L. Kota Kinabalu. In Proceeding International Symposium on E-Learning (ISEL) 2005. Web Content Accesibility Guidelines 1. 13 2001 at the World Wide Web:http://www. (20-22 November 2006) Zahari Hamidon & Raja Maznah Raja Hussain (2007).dictionary. Promenade Hotel. Retrieved September.crito.org/TR/WCAG10/ Wide Web Yeoh. Sistem Penyampaian bagi Kandungan di Laman Web Berasaskan SCORM. The Use Of Learning Objects In Teaching And Learning.com World Wide Web Consortium (1999).2004. Zahari Hamidon & Raja Maznah Raja Hussein (2006). Workshop presented in 2nd Shbie Annual National Seminar And Workshop In Education (SANSWE2006) Organized by Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education. Zahari Hamidon & Raja Maznah Raja Hussain (2006).SCORM Sequencing Technique in Educational Website Development.my/kpm/ucap2001mp.

Klik pada permainan interaktif bagi mana-mana mata pelajaran 4.net.my/malay/game/kodok.my/tutor/interaktif. http://cikgu.ppk. Portal di bawah telah dikenalpasti untuk diuji. 287 .asp?sp=interaktif b) CikguNet 1. a) Portal Pendidikan Utusan 1.net. 2.my/malay/game/ c) SchoolNet di PPK http://www. Penilaian hanya dilakukan pada ruangan halaman yang dicadangkan di bawah sahaja.php3 2. 3. Arahan: 1. tindakan selaras dengan paparan diruangan tersebut dan berikan maklumbalas pada borang soal-selidik dibawah.kpm. Lihat pada tugasan.com. http://cikgu.htm .LAMPIRAN 1 INSTRUMEN TANDA ARAS PORTAL PENDIDIKAN DI MALAYSIA Saya dengan sukacitanya menjemput anda untuk menggunakan prototaip ini untuk menjalankan satu proses penilaian tanda aras kepada portal pendidikan di Malaysia. sila pilih satu tutorial sahaja. Laksanakan penilaian terhadap laman web di bawah dengan menggunakan borang soal-selidik yang berasingan.myschoolnet.tutor.my/index. http://www.

Jantina: 5.. Nama Portal yang dinilai: Portal Pendidikan Utusan --------------------------------------------------------------------------2. Jenis Pekerjaan: 288 . Umur anda: 4. Nama Bahagian (Program) dalam Portal yang dinilai: Form 1 Science --------------------------------------------------------------------------Anda dari: Sekolah (nyatakan) …SMJK Poi Lam  Institusi Pendidikan Tinggi (nyatakan)………………………………….  Organisasi (nyatakan)……………………  29 tahun ke bawah  30 – 35 tahun  36 -40  41-50  50 tahun ke atas  Lelaki  Perempuan  Guru  Guru Besar  Pensyarah Maktab Perguruan  Pensyarah Universiti  Pegawai Kementerian Pendidikan  Lain-lain (sila nyatakan)……….BAHAGIAN A 1.. 3.

Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis visual dan bunyi      2. “Navigation bar” b. Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan Reka bentuk antaramuka (seperti butang.      4. “Site map” c. kotak dialog. kotak alert. Papan kekunci c. video. teks. grafik dan lain-lain) yang dipaparkan berfungsi bertindak dengan perkasasan di bawah: a.Amat bersetuju H Sifat-sifat manusia 1 2 3 4 5 H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia 1.Bersetuju 5.BAHAGIAN B Sila tandakan (/) dalam ruang yang disediakan menggunakan skala berikut: 1. Mikrofon      3.                     5. Elemen navigasi di bawah berfungsi dengan baik dan jelas kepada pengguna a. Tetikus b. Pautan (Hyperlink)                     289 . Butang d.Tidak bersetuju 3.Amat tidak bersetuju 2. “Speaker” d.Tidak pasti 4. animasi. bunyi.

grafik. Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a. animasi. kotak dialog.6. menaip jawapan) Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang. teks. Rekaletak b. teks. grafik dan lain-lain) mudah diakses. bunyi) mudah digunakan Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas . kotak alert. Grafik yang boleh dikenali c. Bahasa yang mudah dan jelas                                              7 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang. video. bunyi. Bahasa mudah dan jelas dari segi penggunaannya Bahasa yang jelas dalam mesej bantuan 8 9 10 11 12 H2 13           14 15      16           17 290 . komunikasi dan interaksi Teks dan grafik memberikan kesan kepada sistem penyampaian antara anda dan program Pengguna berupaya mengawal/menguasai corak interaksi (seperti mengklik butang. membaca teks. mendengar suara latar. Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda Terdapat kepelbagaian dalam kandungan Bahasa.

teks. warna. kotak alert. papan kekunci daln lain-lain) Sistem komputer dan arkitektur antaramuka Peranti input dan output Ciri-ciri halaman boleh disesusaikan dengan teknologi baru yang terdiri dari perkakasan dan sistem pengoperasian Perkakasan yang ada pada anda mampu membantu anda dalam mengawal program. papan kekunci. bunyi dan video) dilaksanakan dengan berkesan oleh perkakasan yang ada pada anda( seperti tetikus. pautan) sesuai dengan fungsi peranti input (seperti tetikus dan papan kekunci) dan output (seperti monitor) Mekamisma maklumbalas (seperti kotak dialog) lebih menyukarkan anda melaksanakan aktiviti interaktif dalam program Teknik dialog Pengendalian dialog sesuai dengan ciri-ciri reka bentuk dalam halaman.      kotak dialog. Kaedah pengendalian dialog banyak membantu pengguna mengawal program. video. speaker)      22           23 24      C2 25 26 27                291 . speaker dan lainlain)      Kemudahan interaksi dalam portal mudah dan jelas penggunaannya dengan perkakasan yang ada pada anda (seperti tetikus. animasi. Mekanisma navigasi (seperti butang. papan kekunci. Elemen reka bentuk antaramuka seperti (teks. animasi. butang. grafik dan lain-lain) sesuai dengan kemahiran anda terhadap perkasasan yang ada (seperti tetikus. bunyi.H3 18 19 Ergonomik Paparan teks dan grafik tidak meletihkan mata      20 C C1 21 Elemen reka bentuk antaramuka(seperti butang. panel kerja.

bunyi dan video) berasaskan metafora (contohnya imej bola mewakili aktiviti sukan bolasepak) jelas dan mudah difahami Grafik komputer Elemen grafik berupaya bertindak sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman. animasi. Arkitektur dialog Ciri-ciri halaman berupaya boleh disesuaikan dengan perkakasan dan teknologi baru (seperti kandungan berasaskan shockwave dan java applet mudah dipaparkan di browser) Elemen antaramuka (teks. butang.                29      C4 30 31           32 C5 33 34      292 . warna. bunyi dan video) dalam dokumen yang berfungsi bagi melaksanakan banyak tugasan (multi-tasking) (contohnya. panel kerja. panel kerja. butang. warna. animasi.C3 28 Genre dialog Elemen grafik dalam program menyediakan pelbagai cara interaksi kepada anda (contohnya jika kedua-dua butang dan pautan mempunyai fungsi yang sama) Elemen antaramuka (teks. pelajar mengklik butang bagi menjawab soalan. Grafik dalam dokumen jelas dan mudah difahami selaras dengan maklumatnya Kadar masa bagi memuat-turun grafik sesuai dengan keperluan masa pembelajaran anda. dalam masa yang sama ia juga memerhatikan animasi dan teks) jelas dan berkesan dalam membantu pembelajaran.

    c I am able to expand my knowledge through the message given by     my peers Saya mampu mengembangkan pengetahuan melalui mesej dari rakan saya d Quality of the message given by my peers Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat a. Tandakan item berikut berdasarkan skala di bawah: 1Strongly Disagree Sangat tidak bersetuju 2Disagree Tidak bersetuju 3Agree Bersetuju 4Strongly Agree Sangat bersetuju 1 2 3 4 1 Speed of message . creative kreatif d.Kajian Kebolehgunaan bagi Sistem Pengurusan Pembelajaran (ExamBuddy.com) For each of the factors that follow please rate the items using the five point scale described below.speed at which people decode and act on messages a The amount of message you get from other user is vastly     expanding within a day Jumlah mesej yang awda terima dari pengguna lain bertambah dengan cepatnya dalam tempoh sehari b I am are able to give a prompt feedback to the message given by other user Awda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna lain. erudite bersifat ilmiah                 293 . inspiring memberangsangkan c. constructive konstruktif b.

berhemah) d Communications through message board helped me a lot in expanding ideas relevant to the topic in this course.amount of information that is in a given communication as a function of the context in which it occurs a The message given can be applied to my job Mesej yang diketengahkan boleh diaplikasikan kedalam tugas saya dalam kursus ini. 3 Personal space a The type of message given in the message board is in good manners and polite Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan bersopan b Interaction in the message board able to create a good relationship between me and my friend as well as my teacher. Corak komunikasi melalui mesej banyak membantu saya dalam mengembangkan idea saya terhadap topik dalam kursus ini. critical) Maklumat terdapat dalam mesej mempunyai kemahiran sosial yang tinggi (contoh: tiada perkataan yang kasar. Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan sebaya c I am free to express my idea through message board Saya bebas menjelaskan pendapat saya melalui message board 2 3 4                             294 . b The message given is useful to me to gain new ideas Mesej yang diketengahkan boleh menghasilkan idea baru c Information provided in the message has a good social skill (eg.no harsh word. politeness.1 2 Context . kritikan yang membina.

strong interpersonal ties) vs. Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal c Discussion through message board has turn me to an individualistic Perbincangan di message board menjadikan saya seorang individualistik 1 5 Diffuse vs. Individualism (emphasis on looking out for yourself) a Discussion through message board able to gather good ideas 2 3 4     Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas b Discussion through message board able to enhance interpersonal ties. Specific .1 4 Collectivism (loyalties to group.separation of business and personal relationships a In online discussion my interaction on the topic highligted are more focus Dalam perbincangan dalam talian interaksi saya terhadap sesuatu topik lebih fokus b The online communication enable me to understand other people better Komunikasi dalam talian membolehkan saya memahami orang lain dengan lebih baik         2 3 4         295 .

Thank You 2 3 4         296 . b I believe that with the help of online content delivery platform (Exam Buddy). dengan bantuan dari sistem penyampaian dalam talian saya mampu meningkatkan keupayaan saya dalam pelajaran saya. i can performed well in my studies.1 6 Services in ExamBuddy a The facilities provided in ExamBuddy have gave me a great help in my learning activities. Saya percaya. Kemudahan yang disediakan di ExamBuddy banyak membantu saya dalam aktiviti pembelajaran saya.

LAMPIRAN 2 INSTRUMEN KAJIAN KEBOLEHGUNAAN BAGI SISTEM PEMBELAJARAN KELAS MAYA Versi 1.0 bertarikh: 2 February 2007. 297 .

Organisasi (nyatakan)…………………… 29 years below/ tahun ke bawah 30 – 35 years/tahun 36 -40 years/tahun 41-50 years/tahun 50 years above/tahun ke atas Male Lelaki Female Perempuan         Mahasiswa Universiti University student Primary school teacher Guru sekolah rendah Secondary school teacher Guru sekolah menengah Principal Guru Besar Lecturer (Teachers‟ Training College) Pensyarah Maktab Perguruan University lecturer Pensyarah Universiti Officer in Ministry of Education Pegawai Kementerian Pendidikan Other (please specify)……………… Lain-lain (sila nyatakan)……………..... Jantina: 298 .. Umur anda:        4. Your job: Jenis Pekerjaan: School Sekolah Higher Learning Institution Institusi Pendidikan Tinggi Organization (please stated)...SECTION 1 A(BAHAGIAN 1A) 1 You are from: Anda dari:    Your age: 2.... Gender: 3.............

Darjah (Tahun) 8.6. 9.. Your area: Bidang anda:  Language Bahasa  Sciences Sains  Islamic Studies Pengajian Islam  Information Technology Teknologi Maklumat  Geography Geografi  History Sejarah  Others (Please specify) ………………………….5 years/tahun 6-10 years/tahun 11 – 15 years/tahun 16 – 20 years/ tahun 20 . Mata pelajaran Standard/Form(Level taught):……………………. If you are a teacher please state the subject and level taught: Jika guru nyatakan mata pelajaran dan darjah (tahun) yang di ajar: Subject : …………………………………. Your working experience Pengalaman pekerjaan       1.25 years/ tahun 25 years above/tahun ke atas 7. Where do you usually get access to internet? Dimana lazimnya anda memperolehi akses ke internet?  home / rumah  school / sekolah  cybercafe / kafe siber  office / pejabat  Other(Please specify) /lain-lain (Sila nyatakan)……………………… 299 . Lain-lain (Sila nyatakan) Do you like to use internet in your learning? Anda suka menggunakan internet dalam pembelajaran?  Ya  Tidak 10.

BAHAGIAN 2 USABILITY STUDY FOR CORE SKILL KAJIAN KEBOLEHGUNAAN (USABILITY) BAGI KEMAHIRAN ASAS For each of the factors that follow please rate the items using the five point scale described below. I am able to think logically and critically in. explaining their conclusions membuat kesimpulan iii.Disagree Tidak berstuju 3. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam: i.Not Sure Tidak pasti 4. b With the use of VLS. critiqung the thinking of others mengkritik pemikiran orang lain 2 3 4 5                               300 . Melalui SPKM. Melalui Sistem Pembelajaran Kelas Maya(SPKM) saya berupaya berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai situasi. supporting memberi sokongan v. I am able to communicate effectively in many different situations.Strongly Disagree Sangat tdak bersetuju 2. melibatkan pelbagai pihak dengan pelbagai pendapat. evaluating menilai iv. solving problems menyelesaikan masalah ii.Agree Bersetuju 5. Tick any check box based on the scale below: 1.Strongly Agree Sangat bersetuju 1 a With the use of VLS. involving diverse people and viewpoints.

i am able to interact with individuals and within groups with integrity and awareness of others.1 c With the use of VLS. d With the use of VLS. respect for diverse people and cultures menghormati pelbagai pihak dan budaya 2 3 4 5                          301 . saya berupaya berinteraksi dengan individu lain dan dalam kumpulan secara integriti dan kesedaran dari individu lain. Melalui SPKM. develop individual responsibility membina rasa tanggung jawab diri ii. develop personal integrity membina kewibawaan kendiri iii. i am able to: Melalui SPKM saya berupaya: i.

skroll hingga ke bawah dan klik butang START 5. Baca tugasan yang di sediakan 3.net/ 2. Di Students‟ Corner. Setelah 40 minit. Klik tab APPLY dan laksanakan tugasa didalamnya Anda digalakkan membuat nota dari setiap aktiviti di atas bagi membantu anda menjawab soalan-soalan di ExamBuddy 4. mulakan pembelajaran anda. Di Halaman Senarai Kandungan. Di halaman Virtual Learning System (VLS).classnetwork. Tugasan yang perlu dilaksanakan di dalam VLS Jangka masa pembelajaran : 40 minit 1. Masa diberikan untuk menjawab soalan di Exambuddy. sila LOGIN ke ExamBuddy dengan mengklik pautan LAUNCH EXAM BUDDY di halaman VLS 5. Ikuti langkah-langkah berdasarkan urutan aktiviti (di Learning Control Panel) di bawah: a. Klik Tab ORGANIZE dan laksanakan tugasan didalamnya b. Gunakan PASSWORD dan USERNAME yang telah dibekalkan kepada anda 6. Baca objektif pembelajaran 2. Klik Tab THINK dan laksanakan tugasad didalamnya c.1. Klik Select Topic 3. Klik Objective 1. Di Halaman Classroom Corner. 15 minit 302 .1b 4. Klik tab EXPLORE dan laksanakan tugasad didalamnya d.BAHAGIAN 2B KAJIAN KEBOLEHGUNAAN(USABILITY) BAGI REKA BENTUK SKRIN Arahan kepada pengguna: 1. Pergi ke http://www.

Keseluruhan sistem dalam SPKM ini tiada ralat. 4 Overall system in VLS is error free. 2 Overall system in VLS can be used effectively. Reka bentuk dalam SPKM mudah dipelajari dan difahami maksudnya. Keseluruhan sistem dalam SPKM ini boleh digunakan dengan berkesan. Saya sangat berpuas hati dengan keseluruhan sistem penyampaian dalam SPKM ini.                     303 . 3 Overall system in VLS is easy to remember. Keseluruhan sistem dalam SPKM ini mudah diingati.Item berdasarkan atribut kebolehgunaan(usability) oleh Nielsen (1993) 1 2 3 4 5 1 The design in Virtual Learning System (VLS) is easy to learn      and understand. 5 I am satisfied with the overall delivery system in VLS.

cybercafe. dirumah. At home.USABILITY STUDY – SCORM COMPLIANT KAJIAN KEBOLEHGUNAAN(USABILITY) KESERASIAN SCORM Konsep SCORM (sumber: Carnegie Melon University. *VLS – Virtual Learning System 1 2 3 4 5                          304 . The content in VLS can be used any place. Learning objectives provided in the VLS can be adapted to other topics in other subjects Objektif pembelajaran dalam topik di laman web ini boleh disesuaikan dengan topik dalam mata pelajaran lain. Individualized or collaborative) Kandungan dalam topik ini sesuai digunakan dalam pelbagai situasi pembelajaran (contohnya: pembelajaran kendiri atau kolaboratif) 4. The content in VLS can be used in any learning situation (eg. The content provided in the VLS can be used with other subjects (eg. Kandungan dalam VLS boleh berdiri dengan sendiri tanpa mengharapkan sokongan dari sumber lain. 3. di kafe siber) 5. anywhere (eg. school) Kandungan dalam topik ini sesuai digunakan dalam pelbagai situasi masa dan tempat (contohnya di sekolah. 2002:6) Gunasemula (Reusable) 1. bahasa melayu dan lain-lain) 2. The content in VLS can be standalone without the support of other resources. Science topic can be used in geography lesson) Kandungan dalam topik di laman ini sesuai digunakan dalam mata pelajaran lain (contohnya: topik sains sesuai digunakan dalam mata pelajaran goegrafi.

8. Unix dan sebagainya) 7.      305 . Linux.Keupayaan Operasi (Interoperable) 6. Linux. The resource downloaded can be used by the system in my computer.) Format kandungan serasi dengan sistem anda dan boleh digunakan dalam semua landasan (Windows. Hardware Perkakasan 10 The content in the VLS can be used by my computer without changing its format. The formats of the content in the VLS are compatible with your system and can be used in most of the platform (Windows. Bahan-bahan dari kandungan dilaman web boleh digunakan oleh komputer saya dengan berkesan tanpa menukar formatnya. Bahan-bahan yang dimuat turun (download) boleh digunakan dalam sistem komputer awda. 1 2 3 4 5                     Ketahanan (Durable) 1 2 3 4 5 9 The content in VLS can be used in my upgraded system in terms of: Bahan-bahan dari kandungan boleh digunakan dalam sistem awda yang dipertingkatkan (upgrade) dari segi:      a. Software Perisian      b. Unix etc. The resource in the page take a short time to download Bahan-bahan dilaman ini mengambil masa yang singkat untuk dimuat turun (download) The ease of which the VLS can run on your computer Kemudahan perisian dalam komputer anda boleh melaksanakan (run)bahan dengan berkesan.

Download Muat-turun (download) 13 The access facilities meet our instructional needs Kemudahan akses bersesuai dengan keperluan latihan dalam organisasi awda (contohnya di sekolah. Search facilities Kemudahan carian b. Content Repository Repositori kandungan (Librari kandungan) c.e.Mudah di akses (Accessible) 11 VLS provided in the web is easy to access Bahan-bahan dilaman web ini mudah diakses 12 The instructional facilities below are easy to access and to retrieve Kemudahan pembelajaran seperti di bawah mudah diakses dan diperolehi: a. email) Interaksi (seperti mel elektronik) d. 1 2 3 4 5                                         306 . Interaction (i. kolej dan universiti). Online Discussion (such as web blog) Perbincangan (seperti Web Blog) e. Learning Management System Sistem Pengurusan Pembelajaran (seperti ExamBuddy) f.

Terima kasih dengan maklmubalas awda. 307 . How many minutes did you take you to meet your objectives? Berapa minit masa yang anda ambil untuk memenuhi objektif anda? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Thank you for your feedback.1. How many minutes were you on the website? Berapa minit anda memberikan tumpuan di laman web ini? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2.

LAMPIRAN 3a Susunan Tindakan pengguna dalam pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di aplikasi SPKM Kod Tindakan pengguna UA1a Setelah mengakses halaman utama yang dilabel sebagai hompej. Jika skornya melebihi purata maka pelajar dikehendaki melancarkan CA yang lain pula. merumus dan membuat sintesis terhadap dapatan yang diperolehi dari aset dalam setiap SCO yang sesuai dengan objektif pembelajaran. UA3 UA4 UA5 Data yang diperolehi dari laman-laman web yang disenaraikan direkod berdasarkan kriteria yang disediakan dalam task sheet. Kesemua maklumat pembelajaran dari SCO disimpan. Setiap alat yang digunakan boleh digunapakai pada setiap CA. dicetak dan dibuat rumusan oleh pelajar. Jika tidak ia digalakkan untuk memuat-turun aset dari SCO lain untuk menjelaskan objektif pembelajarannya. pelajar dikehendaki mengaplikasikan maklumat dari SCO dan Aset yang diperolehi dari UA4 Setelah merekod. CA3. pelajar dikehendaki mengklik butang ENTER UA2 Pelajar dikehendaki memuatturun semua alat-alat pembelajarannya seperti worksheet dan task sheet dan mencetaknya. Pelajar dikehendaki merekod. Memuat turun bahan-bahan pengajaran seperti worksheet dan task sheet. CA4. Pelajar dikehendaki mengklik butang explore bagi meneroka semua SCO dan aset yang disenaraikan Pelajar akan melancarkan salah satu SCO dalam CA1.CA2.com Matlamat Di halaman utama (hompej) pelajar akan paparkan dengan pengenalan dan panduan menggunakan Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) dan beberapa peraturan wajib yang perlu dipatuhi. UA6 308 . ini bermakna (secara idealnya) pelajar telah bersedia dengan segala maklumat bagi melaksanakan aktiviti dalam talian di ExamBuddy. Segala aktiviti dalam talian akan direkodkan skornya bagi menjelaskan pencapaiannya. merumus dan membuat sintesis dalam UA5. Pelajar dikehendaki melaksanakan aktiviti dalam talian. Pelajar juga dikehendaki melaksanakan aktiviti di worksheet. Alat pembelajaran ini akan digunakan dalam pembelajarannya beradasarkan keperluan semua CA. atau CA5 berdasarkan keperluan objektif Setelah melancarkan SCO. Pelajar akan melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan tugasan yang telah diberikan.

LAMPIRAN 3b GAMBAR 3b.1 : Paparan Skrin SPKM Yang Mengambilkira Dapatan Hasil Tanda Aras Dalam Fasa 1 dibina dalam Pembangunan Fasa 2 berdasarkan RAJAH 3 : Arkitektur Pembelajaran dalam SPKM 309 .

310 . pengguna juga diberi peluang untuk bermain permainan yang punyai perkaitan rapat dengan topik. Pengguna perlu menyimpan fail-fail berkaitan kedalam sistemnya bagi digunakan dalam setiap proses pembelajaran. Think Aktiviti ini mengandungi tugasan yang perlu dilalui oleh pengguna. Apply. Aktiviti ini mengandungi tugasan bagi pengguna membuat kesimpulan terhadap topik yang telah dipelajari. Dalam aktiviti ini. Organize Tujuan aktiviti ini adalah untuk pengguna membuat persediaan terhadap keseluruhan proses pembelajaran.Activiti 1. Activity 3. Explore Aktiviti ini mengandungi maklumat seperti fail-fail fakta yang berkait rapat dengan topik yang dipelajari. Pengguna perlu menggunakan aset yang dimuat turun untuk digunakan bagi menulis laporan bagi setiap aktiviti yang dilalui dalam aktiviti 1 (ORGANIZE). Tugasan mempunyai perkaitan rapat dengan aktiviti 1 (ORGANIZE). Activity 4. Activity 2. Dalam akiviti ini pengguna dikehendaki memuat turun kesemua bahan berupa aset yang diperlukan dalam aktiviti selanjutnya (THINK).

64 1.32 2.18 4.LAMPIRAN 4.88 1.Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia PPU CN SN 1 Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis  visual dan bunyi Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan CN :CikguNet Prioriti 3     2     3 *Nota:PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 Prioriti 2 SN:SchoolNet 311 .05 0.SchoolNet Panduan 1.09 0.26 1.70 CNet.53 1.06 1.0b Jadual Matriks Bagi Kategori H1.Item 1 .19 3.64 1.1 – Kategori H1 – Pemprosesan Maklumat oleh Manusia JADUAL L4.3 .0a Taburan MIN Kategori Pemprosesan Maklumat oleh Manusia H1 1 Pemprosesan maklumat oleh manusia Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis visual dan bunyi Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan **PPU – Portal Pendidikan Utusan Rumusan **PPU Min SP **CNet Min SP **SNet Min SP 3.12 2 2.1 Dapatan Bagi Reka bentuk Kandungan Dan Kawalan Pengguna Dalam Laman Web Yang Dinilai JADUAL L4.CikguNet SNet .68 1.09 3.62 3.29 2.21 3 4.

82 0.87 0. “Navigation bar” b.1b Jadual Matriks Bagi Kategori H1.74 3.18 0.87 0.83 0. Butang d.Item 5 .78 3.87 3. Pautan (Hyperlink) **PPU – Portal Pendidikan Utusan 5 PPU Min 3. Pautan (Hyperlink) *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 Prioriti 2 PPU CN     CN :CikguNet Prioriti 3 3. JADUAL L4.CikguNet SNet .82 0.82 0.82 0.Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia 5 Elemen navigasi di bawah berfungsi dengan baik dan jelas kepada pengguna a.97 4. Elemen navigasi di bawah berfungsi dengan baik dan jelas kepada pengguna a.91 CNet.82 0.LAMPIRAN 4.2 . Butang d.95 3.85 3.94 0. “Site map” c. “Navigation bar” b.71 1.13 3.95 SP CNet Min SP SNet Min SP 0.68 3.88 3.82 1.82 0.2 Dapatan Bagi Elemen Navigasi dalam Laman web yang dinilai.82 0.98 0.91 3.13 3.95 3.SchoolNet Rumusan Panduan 1.88   SN 3.Kategori H1 – Elemen Navigasi JADUAL L4.93 3.98   SN:SchoolNet 312 . “Site map” c.1a Taburan MIN bagi elemen navigasi dalam laman web yang dinilai.

Grafik Dan Bahasa.73 8 4.10 3.97 4.76 4. Rekaletak b.88 0. Grafik yang boleh dikenali c.79 0.45 SP 1.00 4.62 3.21 9 3. teks.04 0.00 3.50 CNet Min 3.2a Taburan MIN Bagi Elemen Rekaletak.37 SP 0.18 0.99 4. bunyi) mudah digunakan Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas.05 0.85 3.95 4.52 3.2b Taburan min bagi Kategori Pemprosesan maklumat oleh manusia Kategori Pemprosesan maklumat Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang.91 0.59 0.06 4. keupyaan kadar muatturun bahan dan kualiti bahan yang disediakan dalam laman web yang dinilai JADUAL 4.29 1.SchoolNet 313 .94 Terdapat kepelbagaian dalam kandungan **PPU – Portal Pendidikan Utusan 12 CNet.05 SNet Min 3.27 4.93 3.3 Dapatan bagi elemen terhadap kejelasan reka bentuk.94 1.29 SP 1.74 3.10 SP 7 0.52 JADUAL 4.90 0.LAMPIRAN 4.CikguNet SNet . grafik.09 0.64 1.71 1.11 4.87 10 11 4.82 3.74 CNet Min SP SNet Min SP 1. Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a. Bahasa yang mudah dan jelas 6 PPU Min 4.95 4.03 1. Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda PPU Min 3.05 4.05 2.90 0.27 0.30 0.09 0.03 1.91 4.59 0.82 0.00 0.

Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia 6 Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a.LAMPIRAN 4. Grafik yang boleh dikenali c. bunyi) mudah digunakan Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas .Elemen Rekaletak JADUAL 4. Rekaletak b.3 .Item 6 .2c Jadual Matriks Bagi Kategori H1. grafik.Kategori H1 . teks.4 Rumusan Panduan 1. Bahasa yang mudah dan jelas PPU         CN SN                 7 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang. Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda 8 9 10 11 *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 CN :CikguNet SN:SchoolNet Prioriti 3 Prioriti 2 314 .11 .

05 SNet Min 3.90 0.91 4.03 1.94 0.30 12 4.10 0.50 CNet Min 3.82 0.SchoolNet 315 .95 4. bunyi) mudah digunakan Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas.90 0.3a Taburan MIN Bagi Elemen Rekaletak.88 0. grafik.52 3.64 1.09 0.76 4.59 0.10 3.37 SP 0.91 0.95 4.74 3.05 0.CikguNet SNet .97 4.29 SP 1.82 3.99 4.59 1. teks.27 0. Grafik yang boleh dikenali c.05 2.45 SP 1.79 0.00 4. Bahasa yang mudah dan jelas **PPU – Portal Pendidikan Utusan 6 PPU Min 4.03 1.04 0.29 1.71 1. Grafik Dan Bahasa.3b Taburan min bagi Kategori Pemprosesan maklumat oleh manusia Kategori Pemprosesan maklumat 7 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang.00 3.06 4. Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda Terdapat kepelbagaian dalam kandungan PPU Min 3.74 SP CNet Min SP SNet Min SP 1. Rekaletak b.LAMPIRAN 4.21 9 3.CikguNet SNet .94 **PPU – Portal Pendidikan Utusan CNet.93 3.05 0.18 0.87 10 11 4.00 0.73 8 4. Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a.11 4.62 3.85 3.SchoolNet JADUAL 4.52 CNet.5 JADUAL 4.09 0.27 4.

6 Rumusan Panduan 1. Bahasa yang mudah dan jelas PPU         CN SN                 7 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang.Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia 6 Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a.Kategori H1 .3 . bunyi) mudah digunakan Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas .Item 6 . grafik.LAMPIRAN 4. teks.11 . Rekaletak b. Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda 8 9 10 11 *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 CN :CikguNet SN:SchoolNet Prioriti 3 Prioriti 2 316 . Grafik yang boleh dikenali c.3c Jadual Matriks Bagi Kategori H1.Elemen Rekaletak JADUAL 4.

Bahasa mudah dan jelas dari segi penggunaannya Bahasa yang jelas dalam mesej bantuan PPU Min SP CNet Min SP SNet Min SP 4.4a Taburan MIN bagi item Bahasa.27 0. komunikasi dan interaksi 13 Teks dan grafik memberikan kesan kepada sistem penyampaian antara anda dan program Pengguna berupaya mengawal/menguasai corak interaksi (seperti mengklik butang.79 0.85 2.64 1.11 1.bunyi.27 0.29 1.12 0. grafik dan lain-lain) mudah diakses.31 3.LAMPIRAN 4.73 1.21 15 3.22 3.90 317 . animasi.15 4.88 1.97 4.93 4.37 0.95 3.7 JADUAL 4. membaca teks. mendengar suara latar.47 0.45 0.19 16 4.68 0. kotak alert.25 4.06 1. menaip jawapan) Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang.24 0. teks. kotak dialog. video. komunikasi dan interaksi H2 Bahasa.47 14 3.50 4.52 17 4.61 4.

16 3. kotak dialog.89 0. teks.8 JADUAL 4.99 4.91 19 3.74 0. kotak alert.19 20 3. animasi.99 3. papan kekunci daln lain-lain) PPU Min SP 4.94 0. grafik dan lain-lain) sesuai dengan kemahiran anda terhadap perkasasan yang ada (seperti tetikus.93 4.16 CNet Min SP SNet Min SP 0.LAMPIRAN 4.4b Taburan MIN bagi item Ergonomik H3 Ergonomik 18 Paparan teks dan grafik tidak meletihkan mata Elemen reka bentuk antaramuka(seperti butang.60 3. bunyi.73 1.82 1.29 1.60 318 . speaker dan lain-lain) Kemudahan interaksi dalam portal mudah dan jelas penggunaannya dengan perkakasan yang ada pada anda (seperti tetikus. viedo.18 0.01 3.12 0. papan kekunci.

Mekanisma navigasi (seperti butang.90 3.82 3.LAMPIRAN 4.92 23 3.95 3.81 22 4. pautan) sesuai dengan fungsi peranti input(seperti tetikus dan papan kekunci) dan output (seperti monitor) Mekamisma maklumbalas (seperti kotak dialog) lebih menyukarkan anda melaksanakan aktiviti interaktif dalam program SP Min SP Min SP Cnet SNet 3.00 3.37 0.71 0.9 C.64 0.64 0.68 0.14 319 .80 3.52 3.92 24 2.05 0.05 2.82 0.59 0.92 3.64 0.09 1.89 1.59 1.5a Taburan MIN Sistem komputer dan arkitektur antaramuka dalam kategori peranti input dan output PPU C Sistem komputer dan arkitektur antaramuka Min C1 Peranti input dan output 21 Ciri-ciri halaman boleh disesuaikan dengan teknologi baru yang terdiri dari perkakasan dan sistem pengoperasian Perkakasan yang ada pada anda mampu membantu anda dalam mengawal program. Dapatan dari kategori Sistem Komputer dan arkitektur Antaramuka JADUAL 4.

papan kekunci. bunyi dan video) dilaksanakan dengan berkesan oleh perkakasan yang ada pada anda( seperti tetikus.88 3.10 4.00 0.52 4. speaker) SP CNet Min SP SNet Min SP 1.89 320 .71 1.10 Dapatan Bagi Teknik Dialog Untuk Laman Web Yang Dinilai JADUAL 4.97 3.LAMPIRAN 4.90 3.12 1.18 0.00 0.73 26 4. panel kerja. Kaedah pengendalian dialog banyak membantu pengguna mengawal program. warna. butang. Elemen reka bentuk antaramuka seperti (teks.27 4.01 0. animasi.06 0.6a Taburan Min bagi setiap laman web yang dinilai berdasarka item Teknik dialog PPU C2 25 Min Teknik dialog Pengendalian dialog sesuai dengan ciri-ciri reka bentuk dalam 3.95 halaman.53 0.87 27 3.

92 3. animasi.07 3. warna.11 Dapatan bagi Genre Dialog bagi setiap laman web yang dinilai JADUAL 4.00 1. panel kerja.71 0.LAMPIRAN 4.73 0.93 321 .79 29 3. bunyi dan video) berasaskan metafora (contohnya imej bola mewakili aktiviti sukan bolasepak) jelas dan mudah difahami Min SP CNet Min SP SNet Min SP 3.53 1. butang.7a: Taburan Min bagi setiap laman web yang dinilai berdasarka item Genre dialog PPU C3 28 Genre dialog Elemen grafik dalam program menyediakan pelbagai cara interaksi kepada anda (contohnya jika kedua-dua butang dan pautan mempunyai fungsi yang sama) Elemen antaramuka (teks.22 3.55 0.02 3.42 1.

18 0.LAMPIRAN 4.94 1.47 anda.10 3.24 0.8a Taburan Min bagi setiap laman web yang dinilai berdasarka item Grafik komputer PPU CNet SNet C4 30 Grafik komputer Elemen grafik berupaya bertindak sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman.83 31 4.93 322 .03 4.97 3.12 Dapatan Dari Item Grafik Komputer Bagi Setiap Laman Web Yang Dinilai JADUAL 4.85 4.11 0.79 0.55 0.88 3.50 1. 1.12 3.91 0. Grafik dalam dokumen jelas dan mudah difahami selaras dengan maklumatnya Min SP Min SP Min SP 3.60 32 Kadar masa bagi memuatturun grafik sesuai dengan keperluan masa pembelajaran 3.

9a Taburan Min bagi setiap laman web yang dinilai berdasarkan item Arkitektur dialog PPU CNet SNet C5 33 Arkitektur dialog Ciri-ciri halaman berupaya boleh disesuaikan dengan perkakasan dan teknologi baru (seperti kandungan berasaskan shockwave dan java applet mudah dipaparkan di browser) Elemen antaramuka (teks.83 323 . warna.91 0.01 3. Min SP Min SP Min SP 3. panel kerja. animasi.05 3.87 34 3.LAMPIRAN 4. pelajar mengklik butang bagi menjawab soalan. bunyi dan video) dalam dokumen yang berfungsi bagi melaksanakan banyak tugasan (multi-tasking) (contohnya. dalam masa yang sama ia juga memerhatikan animasi dan teks) jelas dan berkesan dalam membantu pembelajaran.82 0.13 Dapatan bagi komponen Arkitektur dialog JADUAL 4.76 1.69 3.74 1. butang.71 0.09 3.37 1.

LAMPIRAN 5 GAMBAR L5.1 : Paparan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) di ExamBuddy.com di akses dari SPKM 324 .

animasi. Tetikus b. teks. Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis visual dan bunyi Sifat-sifat manusia Pemprosesan maklumat oleh manusia 2. video. grafik dan lain-lain) yang dipaparkan berfungsi bertindak dengan perkasasan di bawah: a. Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan 4.LAMPIRAN 6 Senarai Pembolehubah-Pembolehubah Bagi Penggubalan Instrumen Tanda Aras Bagi Pelaksanaan Tanda Aras Dalam Pembangunan Fasa 1 H H1 1. Mikrofon 325 . bunyi. kotak dialog. “Speaker” d. Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna 3. kotak alert. Reka bentuk antaramuka (seperti butang. Papan kekunci c.

Rekaletak b. Bahasa yang mudah dan jelas 7 8 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang. Sifat-sifat manusia Pemprosesan maklumat oleh manusia Elemen navigasi di bawah berfungsi dengan baik dan jelas kepada pengguna a. Pautan (Hyperlink) 6. Butang d. “Site map” c. teks. grafik. Grafik yang boleh dikenali c.H H1 5. bunyi) mudah digunakan 9 Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas . Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a. 10 11 12 Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda Terdapat kepelbagaian dalam kandungan 326 . “Navigation bar” b.

bunyi. kotak alert. membaca teks. speaker dan lain-lain) Kemudahan interaksi dalam portal mudah dan jelas penggunaannya dengan perkakasan yang ada pada anda (seperti tetikus. papan kekunci. kotak dialog. kotak dialog. kotak alert. mendengar suara latar. animasi. animasi. bunyi. teks. papan kekunci daln lainlain) 16 17 H3 18 19 20 327 . grafik dan lain-lain) sesuai dengan kemahiran anda terhadap perkasasan yang ada (seperti tetikus. video.H2 13 Bahasa. Bahasa mudah dan jelas dari segi penggunaannya Bahasa yang jelas dalam mesej bantuan Ergonomik Paparan teks dan grafik tidak meletihkan mata Elemen reka bentuk antaramuka(seperti butang. menaip jawapan) 15 Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang. teks. komunikasi dan interaksi Teks dan grafik memberikan kesan kepada sistem penyampaian antara anda dan program 14 Pengguna berupaya mengawal/menguasai corak interaksi (seperti mengklik butang. video. grafik dan lain-lain) mudah diakses.

Mekanisma navigasi (seperti butang. panel kerja. papan kekunci. 26 Kaedah pengendalian dialog banyak membantu program. panel kerja. bunyi dan video) berasaskan metafora (contohnya imej bola mewakili aktiviti sukan bolasepak) jelas dan mudah difahami 29 328 . pautan) sesuai dengan fungsi peranti input (seperti tetikus dan papan kekunci) dan output (seperti monitor) Mekamisma maklumbalas (seperti kotak dialog) lebih menyukarkan anda melaksanakan aktiviti interaktif dalam program 23 24 C2 25 Teknik dialog Pengendalian dialog sesuai dengan ciri-ciri reka bentuk dalam halaman. warna. pengguna mengawal 27 Elemen reka bentuk antaramuka seperti (teks. animasi. bunyi dan video) dilaksanakan dengan berkesan oleh perkakasan yang ada pada anda( seperti tetikus. animasi.C C1 21 Sistem komputer dan arkitektur antaramuka Peranti input dan output Ciri-ciri halaman boleh disesusaikan dengan teknologi baru yang terdiri dari perkakasan dan sistem pengoperasian 22 Perkakasan yang ada pada anda mampu membantu anda dalam mengawal program. butang. warna. speaker) C3 28 Genre dialog Elemen grafik dalam program menyediakan pelbagai cara interaksi kepada anda (contohnya jika kedua-dua butang dan pautan mempunyai fungsi yang sama) Elemen antaramuka (teks. butang.

dalam masa yang sama ia juga memerhatikan animasi dan teks) jelas dan berkesan dalam membantu pembelajaran. 32 C5 33 Arkitektur dialog Ciri-ciri halaman berupaya boleh disesuaikan dengan perkakasan dan teknologi baru (seperti kandungan berasaskan shockwave dan java applet mudah dipaparkan di browser) Elemen antaramuka (teks. bunyi dan video) dalam dokumen yang berfungsi bagi melaksanakan banyak tugasan (multi-tasking) (contohnya. pelajar mengklik butang bagi menjawab soalan. animasi. 31 Grafik dalam dokumen jelas dan mudah difahami selaras dengan maklumatnya Kadar masa bagi memuat-turun grafik sesuai dengan keperluan masa pembelajaran anda. 34 329 . warna. panel kerja.C4 30 Grafik komputer Elemen grafik berupaya bertindak sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman. butang.

LAMPIRAN 7 Paparan Learning Control Panel dalam SPKM di Classnetwork.1 Paparan antaramuka di Classnetwork yang diuji dalam Kajian Kebolehgunaan Fasa 1 330 .net GAMBAR L7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful