BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1.

0 Pendahuluan Bahagian ini membincangkan tentang latarbelakang tajuk kajian yang tertumpu kepada sistem penyampaian. Perbincangan memfokus kepada permasalahan dan peluang yang berkait rapat dengan sistem penyampaian kandungan di Malaysia, khususnya dari aspek sistem penyampaian dan faktor-faktor yang menyumbang kepada kelebihan dan had-hadnya. Persoalan-persoalan yang timbul dari perbincangan ini juga merupakan landasan utama menjawab soalan-soalan kajian.

1.1 Keperluan Di Peringkat Mega, Makro Dan Mikro Perbincangan dalam mengenalpasti peringkat perancangan masalah dikategorikan kepada tiga

peringkat mega, peringkat makro dan peringkat mikro.

Komponen pengurusan diperingkat mega melibatkan kemudahan dan keperluan pengajajaran dan pembelajaran yang sedia ada. Peringkat makro melibatkan fungsi organisasi yang terlibat secara langsung dengan sumber internet bagi menyokong persekitaran pembelajaran. Peringkat mikro pula adalah perincian dimana segala tindakan dibuat untuk mencapai objektif sumber yang dibina bagi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di Internet. Perbincangan juga bukan hanya tertumpu kepada masalah atau kekurangan bagi aplikasi teknologi maklumat dalam pendidikan tetapi juga kepada peluang-peluang yang wujud lantaran dari polisi yang telah dirancang oleh kerajaan Malaysia.

1

Perbincangan ini merupakan halatuju kepada pembentukan objektif kajian, soalan-soalan kajian dan perancangan terhadap metodologi kajian seterusnya kepada pelaksanaan kajian berupa aktiviti kerja-kerja lapangan pembangunan sistem pembelajaran kelas maya.

1.2 1.2.1

Keperluan Diperingkat Mega Rancangan Malaysia Ke-7 (RMK 7) Unjuran lima tahun yang dirancang oleh kerajaan dalam RMK 7 menitiberatkan

penggunaan komputer di sekolah dan institusi pendidikan. Kepentingan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran yang menjadi agenda teknologi maklumat negara merupakan peluang kepada pendidik untuk merancang strategi penyampaian yang lebih berkesan. Rancangan Malaysia ke-7 (1996-2000) dalam bab 10 Pendidikan dan latihan menjelaskan agenda teknologi maklumat dalam aktiviti pendidikan dan latihan. Perkara 10.105 menyatakan bahawa program literasi komputer serta pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer akan diperluaskan kesemua sekolah dan institusi latihan dalam masa lima tahun akan datang. Lantaran dari perancangan ini proses pembelajaran akan dipertingkatkan dengan mendedahkan guru dan pelajar ke dunia internet. Guru dan pelajar akan dapat mencapai maklumat dimana-mana, bila-bila masa. Mengikut kenyataan itu lagi, penggunaan komputer akan mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran serta membantu mengurangkan masalah kekurangan guru terlatih dan pengajar dalam pelbagai mata pelajaran termasuk bahasa. Bagi mencapai matlamat ini, usaha akan diambil untuk membangunkan perisian berkaitan.

2

Program pendidikan jarak jauh akan dikembangkan kepada penggunaan kaedah telesidang dan emel. Situasi ini menjelaskan bahawa dalam masa yang terdekat ini sistem penyampaian dari bilik darjah secara fizikal dapat dikembangkan ke pembelajaran secara maya. Situasi ini dapat diperkukuhkan dengan kenyataan yang menjelaskan bahawa ”kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer akan

diperluaskan. Kenyataan ini dikaitkan pula dengan peranannya dalam menangani masalah pengajaran dan pembelajaran guru dan murid di semua sekolah dipelusuk negeri dan daerah”. Kaedah yang sesuai menghubungkan sekolah-sekolah ini dengan maklumat mata pelajaran tertentu secara maya kepada memberikan kemudahan pengajaran dan pembelajaran perlu dirangka, bangunkan dan dilaksanakan bagi mengurangkan jurang (gap) sebagaimana yang dijelaskan dalam dokumen Rancangan Malaysia Ke-7 itu. Dalam Rancangan Malaysia Ke-7 mendapati bahawa program pendidikan memfokus kepada mengembangkan keupayaan dan menambahkan kemasukan kepada semua tahap pendidikan, meneguhkan sistem penyampaian dan meningkatkan kualiti pendidikan. Dasar yang ditetapkan ini pada asasnya adalah misi utama Rancangan Malaysia ke-7 dalam membentuk identiti kebangsaan dan mencapai perpaduan dikalangan masyarakat berbilang kaum serta membangunkan sumber manusia bagi keperluan alaf akan datang. Dalam RMK 7, infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi diperkukuh dan diperluaskan. Suasana ini secara tidak langsung telah memberi kesan pada persekitaran pembelajaran. Kandungan sesebuah subjek mampu disampaikan dengan pantas dan mudah dikemaskini melalui akses ke komputer da jaringan internet yang disediakan.

3

Sistem penyampaian telah dikatakan sebagai elemen utama dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Walaupun kemudahan infrastruktur dipertingkat dan diperluaskan namun sumbernya juga perlu diperluaskan dan guru pula perlu meningkatkan pengetahuan dalam menggunakan sumber pengajaran yang dibekalkan.

1.2.2

Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor)

1.2.2.1 Agenda Teknologi Maklumat Negara Matlamat agenda teknologi maklumat negara adalah untuk mengubah rakyat dan negaranya kepada masyarakat berasaskan pengetahuan, selaras dengan kehendak wawasan 2020 yang memfokus kepada pembangunan insan dan mengukuhkan hubungan antara sektor awam dan swasta. Kerangkanya berdasarkan kepada tiga elemen pembangunan seimbang iaitu; manusia, struktur maklumat dan aplikasi. (Rancangan Malaysia ke lapan 2001-2005). Bagi mencapai objektif di atas National IT Council (NITC) telah mengenalpasti bidang-bidang yang perlu diberikan penekanan: i. ii. iii. iv. v. E-ekonomi E- perkhidmatan awam E-Komuniti E-pembelajaran E-Sovereignty

Lantaran dari galakkan dan sokongan yang diberikan oleh kerajaan melalui peruntukan yang telah diberikan oleh Demonstrator Application Grant Scheme (DAGS) yang telah diperkenalkan pada tahun 1988, sebanyak 37 projek berasaskan komuniti telah dilaksanakan melibatkan perbelanjaan sebanyak RM48 juta. Diantara contoh projeknya ialah E-Thalassaemia, NutriWeb, CyberCare dan Masjid sebagai Pusat

4

Masyarakat (sekadar menjelaskan beberapa contoh). Lantaran dari situasi ini, keperluan untuk membangunkan kemudahan pembelajaran dimana pelajar boleh mencapai maklumat pendidikan dimana-mana pada bila-bila masa perlu dibangunkan atau diperkukuhkan. Kemudahan akses kepada kandungan maklumat sesebuah mata pelajaran perlu dilaksanakan bagi memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran untuk guru dan murid. Selaras dengan keperluan projek sekolah bestari yang menjadikan komponen teknologi maklumat dan komunikasi sebagai „enabler‟, diharapkan guru mampu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajarannya.

1.2.2.2 Projek Sekolah Bestari Di Malaysia penglibatan komputer dalam pendidikan bermula seawal 1980an. Dengan projek Komputer dalam Pendidikan (KDP), peranan komputer dirujuk sebagai aplikasi komputer sebagai alat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Beberapa projek rintis yang dilaksanakan bagi mengkasji kesesuaian dan keberkesanan aplikasi komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Projek berkenaan termasuklah Pengenalan kepada komputer tahun 1986, Subjek literasi komputer pada tahun 1992, projek pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer dalam tahun 1994 dan projek Education Net pada tahun 1995 (Muhammad Z M Zain, Omar Majid, Wng Su Lan, Fong Soon Fook, Hanafi Atan & Rozhan M Idrus, 2006:62) Pengalaman guru dalam penggunaan komputer dalam pendidikan seharusnya sudah diperingkat matang jika dilihat dari rentetan peristiwa di atas. Secara tidak langsung rentetan peristiwa di atas menjamin kesediaan guru untuk melangkah lebih jauh ke hadapan. Projek sekolah bestari adalah satu lagi projek yang menjadi kesinambungan kepada peristiwa di atas.

5

Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Laporan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 berkenaan infrastruktur Sekolah Bestari perkara 3.19 hlm. 3-6 menyatakan bahawa bagi meningkatkan penguasaan pelajar dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi, program literasi komputer telah dimulakan di 60 buah sekolah menengah. Pada tahun 1999, projek rintis Sekolah Bestari telah dilancarkan dengan melibatkan 88 buah sekolah. Sekolah Bestari dilengkapi dengan komputer bagi kegunaan pelajar dan guru dengan nisbah tujuh buah komputer bagi sebuah bilik darjah. Projek sekolah Bestari akan dilaksanakan keseluruh Negara secara berperingkat-peringkat. Secara khususnya dari konteks pengajaran dan pembelajaran teknologi maklumat dan komunikasi merupakan enabler pada pengajaran. Perancangan menyeluruh projek sekolah bestari melibatkan empat fasa utama yang disebut sebagai empat gelombang perancangan sekolah bestari sebagaimana berikut: 1. Gelombang 1 – Projek Rintis (1999-2002) 2. Gelombang 2 – Pos-rintis (2002-2005) 3. Gelombang 3- Semua sekolah menjadi Sekolah Bestari (2005-2010) 4. Gelombang 4 – Pengukuhan dan kestabilan (2010-2020) (Multimedia Development Corporation, 2005:15) Dari konteks perancangan, hingga setakat ini kesemua sekolah telah pun menjadi sekolah bestari, namun maklumbalas yang diberikan oleh penilai yang terdiri dari para akademik tempatan (march-april 2003) berkaitan bahan pengajaran dan pembelajaran menjelaskan bahawa ”kekerapan penggunaan bahan berkenaan oleh guru dan pelajar didapati terhad bagi memenuhi keperluan pelajar dan tidak menggambarkan keseluruhan kurikulum” (lihat Laporan Malaysian Smart School Roadmap 2005-2020: An Education Odyssey, 2005:20)

6

Kefahaman dan pengurusan teknologi 2. ibu-bapa dan masyarakat setempat. 2005:23) 7 . Perisian pendidikan dan sistem aplikasi 3. Dalam projek ini guru diberikan peluang untuk mempertingkatkan kemahirannya dari aspek penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. Wetware bagi tujuan memberi bimbingan dan latihan kepada pentadbir sekolah. Bahan pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan yang penting dalam menjelaskan matlamat pembelajaran.Perluasan penggunaan ICT di sekolah diperkenalkan secara berperingkat dalam Rancangan Malaysia ke-9 (RMK 9) melalui Pembestarian Sekolah yang merangkumi tiga perkara: 1. Merancang dan mengurus pelajar dalam persekitaran pembelajaran melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi 3. guru. Menguruskan isu-isu sosial. Bagi merealisasikan situasi ini kemahiran guru dalam menyampaikan kandungan menggunakan teknologi amat diperlukan. Perkakasan ICT yang dibekalkan ke sekolah dalam bentuk Pusat Akses bagi menyokong kemudahan yang sedia ada seperti makmal komputer. etika dan kemanusiaan dalam lingkungan penggunaan teknologi. Penekanan juga diberikan pada latihan guru yang menitikberatkan tiga kemahiran penting: 1. (Malaysian Smart School Roadmap 2005-2020: An Education Odyssey.

selepas mempengerusikan mesyuarat panel penasihat Koridor Raya Multimedia ke-4 diperingkat antarabangsa di Cyberjaya. membudayakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan komputer dan internet . Guru yang berfikiran bahawa pembelajaran boleh dipertingkatkan melalui penggunaan ICT didapati lebih komited” (lihat Wan Zah Wan Ali. telah menjelaskan beberapa aplikasi baru dalam sistem pengajaran dan pembelajaran iaitu menyatukan unsur-unsur pendidikan jarak jauh dan penggunaan perisian pendidikan bagi mengubah corak pengajaran melalui penyampaiannya oleh guru-guru yang terlatih. Datuk Seri Dr. Situasi ini boleh disokong oleh Isnazhana Ismail. Kenyataan di atas menjelaskan betapa pentingnya penerimaan guru terhadap elemen inovasi memandangkan ”komitmen guru terhadap inovasi didapati berkait rapat dengan keyakinan guru terhadap ICT. mewujudkan sistem jaringan atau rangkaian dan menyediakan sumber bagi pendidikan gaya mobiliti. Azimi Hamzah & Nor hayati Alwi (2006:122)). Ramli Mustapha & Mohamed Salim Taufix Rashidi (2006:339) yang mencadangkan tentang strategi pelaksanaan pusat sumber digital di sekolah menjelaskan diantara faktor yang perlu diberi perhatian serius sebelum mewujudkan pusat sumber digital ialah kemahiran guru dan pelajar dalam literasi komputer. Hajar Mohd Nor. Mahathir Mohamad pada 7 September 2001 dalam The Star .Dari konteks sistem penyampaian secara maya. 8 . aplikasi kemahiran penting di atas erlu disokong dengan reka bentuk antaramuka yang lebih mudah difahami dan memfokus kepada maklumta mata pelajaran yang relevan dengan objektifnya (perlu disokong) Kenyataan Perdana Menteri Malaysia.

al.05 di Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (2006:77) menyatakan diantara fokus yang diberi bagi menjadikan Sekolah Kebangsaan (SK) sebuah pusat kecemerlangan ialah dengan meningkatkan kualiti prasarana dan kecemerlangan dalam pelbagai bidang termasuklah penguasaan ICT. wujudnya sokongan iii. Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Laporan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 menyarankan dalam pelan tindakan bagi menangani semua isu dan cabaran. amalan di sekolah 9 . Dalam perkara 6. Kenyataan di atas amat bersesuaian dengan laporan kajian oleh Wan Zah Wan Ali et. Sekolah Bestari yang mempunyai sistem multimedia yang komprehensif dengan penggunaan teknologi interaktif yang dilengkapi dengan sistem jaringan LAN/WAN dan internet akan diperluas. Untuk menyediakan asas bagi menghadapi era globalisasi dan ICT. i. 2-19 menyatakan sejajar dengan era ICT. inginkan perubahan iv. semua sekolah rendah akan dibekalkan dengan komputer serta peralatan dan perisian komputer menjelang 2005. (2006:122) yang mengkaji tentang syarat pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran melaporkan sekolah yang mempunyai semua syarat sokongan seperti dibawah telah membawa kepada kejayaan pengintegrasian ICT di sekolah. Aspek ini akan menghasilkan guru yang lebih yakin dalam menyampaikan kandungan pada pelajarnya. Kemudahan akes kepada komputer seterusnyanya internet perlu diselaraskan dengan keperluan guru dan pelajar dari aspek pengetahuan dan kemahiran.Hasil akhir perlu selaras dengan perkara yang dirancang.55 hlm. akses kepada sumber ICT ii. Di antara saranannya berkaitan ICT terdapat dalam perkara 2.

pengaruh luar vi. 2. komitmen guru terhadap inovasi Dari segi pelaksanaan program ICT di sekolah-sekolah di Malaysia sebagaimana yang dilaporkan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP 20062010) cabaran utama yang dihadapi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk menyediakan infrastruktur ICT yang lengkap untuk p&p serta pengurusannya (PIPP 2006-2010.v. 4. 3. Ini boleh dilihat dari pernyataan laporan di atas antara matlamat yang sudah tercapai sehingga tahun 2005 dengan matlamat projek yang ingin dicapai dalam Rancangan Malaysia ke-9 (RMK 9). Lantaran dari 10 . Program Pengajaran dan Pembelajaran dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Laporan Pelan Induk Pembagunan Pendidikan Malaysia (PIPP) 2006-2010 di atas menjelaskan terdapat jurang antara kemudahan sedia ada dengan kemudahan pembelajaran kepada pelajar-pelajar dan peningkatan kemahiran guru. dan 5. Projek Rintis Sekolah Bestari. Program TV Pendidikan. 2007:81). Projek Penyediaan Infrastruktur dan Pengkomputeran Sekolah (Makmal Komputer). sehingga tahun 2005 projek program ICT yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana di bawah: 1. Penyediaan akses jalur lebar Schoolnet. Sebagaimana yang dilaporkan dalam PIPP 2006-2010. Keperluan untuk memperolehi bahan pengajaran dan pembelajaran secara pantas tanpa mengira masa telah menjadi pilihan utama pelajar masakini.

bersifat mesra pengguna dan interaktif serta mempunyai 11 . Situasi ini boleh disokong dengan laporan kajian oleh Paridon Hj Sahid dan Mohd Arif Hj Ismail (2006:399) yang menjelaskan bahawa pada tahun 1997 Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) bersama rangkaiannya Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) dan Pusat Kegiatan Guru (PKG) telah membangunkan perisian kursus yang berteraskan resource based . al.ledakan teknologi internet dan komputer situasi ini bukanlah asing lagi pada pelajar. Selagi guru tidak mengubah corak serta amalan pengajaran selagi itulah usaha untuk mengintergasikan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran akan menemui kegagalan. (2006:340) menjelaskan bahawa era teknologi maklumat telah menjadikan internet lebih mesra pengguna kerana ia dapat mengintegrasi grafik. Selaras dengan hasrat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 bagi meningkatkan kualiti prasarana dan kecemerlangan dalam pelbagai bidang. teks dan bunyi ke dalam satu halaman. perkakasan sahaja tidak mencukupi. Mohd Arif Ismail. Isnazhana Ismail et. Rosnani Mahmud. Ruhizan Mohd Yasin. malahan kita akan dikatakan ketinggalan jika tidak mengenali atau menggunakan kemudahan berkenaan. Ramli Mustapha dan Rosseni Din (2006:9) mencadangkan bagi menghadapi situasi pembelajaran akan datang guru perlu berpengetahuan luas dalam ICT dan mengubah amalan pengajaran konvensional seperti latih-tubi. kesediaan guru dan kemahiran menyampaikan kandungan menggunakan kemudahan itu perlu juga di lihat kerana ianya secara tidak langsung memberikan kesan kepada aspek pedagogi. Kemudahan infrastruktur sahaja tidak mencukupi. ianya perlu di pertingkatkan dengan menambah atau meningkatkan kemudahan pembelajaran yang sedia ada seperti kemudahan pembelajaran di internet. Pelajar pula dapat mengakses bahan serta mempelajarinya sendiri mengikut keperluan sendiri.

Sektor Pembinaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran telah menghasilkan perisian pendidikan bagi digunakan oleh 88 buah sekolah-sekolah bestari sahaja. Situasi ini juga menekankan tentang betapa pentingnya penambahbaikan kurikulum melalui pengajaran dan penggunaan TMK di sekolah serta kemahiran mengajar dalam kalangan guru (lihat perkara 12. 1997:10) hinggalah ke Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 sering menjelaskan tentang betapa pentingnya penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi (lihat perkara 6.05 dalam PIPP 2006-2010:77) dalam memperkasakan bukan sahaja sekolah kebangsaan tetapi juga guru dan pelajarnya disamping menghasilkan sumber manusia yang celik teknologi. RMK 9 – 2006-2010:7) 12 . Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Laporan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 pula menyarankan dalam perkara 8. 8-13 tentang peranan penyelidikan dan pembangunan dalam ICT dengan memberikan lebih tumpuan kepada aspek pembangunan infrastruktur atau pemerolehan perkakasan ICT (hardware).47 hlm. Kementerian Pendidikan melalui aplikasi perdana koridor raya multimedia (lihat penjelasan berkenaan model konseptual dalam Smart School Conceptual Blueprint. pembangunan perisian (software dan courseware) dan latihan sumber tenaga manusia (peopleware).elemen pemulihan dan pengayaan. Sehingga tahun 2005 sebanyak 1494 judul perisian kursus dari pelbagai subjek telah diedarkan ke sekolah-sekolah berkenaan. Projek ini secara berterusan dilaksanakan di bawah Projek Rintis Sekolah Bestari pada tahun 1999.

20.72 dan 5. Disebalik kekangannya ada juga jurang yang jauh mampu di kurangkan melalui pelaksanaannya dalam RMK-8. 13 . 5. Galakkan oleh kerajaan Malaysia melalui perancangannya dengan jelas menegaskan betapa bahan yang disampaikan secara maya itu perlu dipertingkatkan dan ditambah. 1). Kerajaan juga telah menyediakan insentif dan galakkan bagi meningkatkan keupayaan pembangunan kandungan digital yang salah satu matlamatnya untuk meningkatkan kandungan digital tempatan bagi edutainment (lihat perkara 5. RMK 9:156).Situasi ini menjelaskan betapa pentingnya bahan pengajaran yang bertindak sebagai sumber utama dalam membantu pelajar dalam pembelajarannya diwujudkan.19 dan 6. dan PIPP 2006-2010 (rujuk jadual 1.56. Pembudayaan e-pembelajaran juga dipercepatkan bagi memberikan impak pembudayaan digital terhadap prestasi dan keupayaan tenaga kerja untuk berinovasi dan menyumbang kepada reka bentuk kepada aplikasi pengetahuan seterusnya meningkatkan produktiviti dan daya saing(lihat perkara 5. RMK-9.73. Kemudahan aksesnya pula kian dipertingkatkan (lihat perkara 6.04 PIPP 2006-2010:91 dan perkara 7. 5. RMK 9:160).57 dan 5.13.12 dan 7. PIPP 20062010:93-94).71.58. PIPP 2006-2010:81) namun ada lagi terdapat jurang dari segi kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) berdasarkan lokasi dan penguasaan TMK dalam kalangan guru dan murid (perkara 7.

Banyak perkara telah dicapai dalam RMK 8. ini termasuklah peningkatan KNK. 2006:23). 2001-2010 © Unit Perancangan Ekonomi. kadar inflasi dan pengangguran yang rendah. Nota: Dari “ Rancangan Malaysia ke-9.3 Rancangan Malaysia ke-9 (RMK 9) Di antara matlamat yang ingin dicapai dalam RMK 9 adalah memperkukuhkan pendidikan dan latihan dan merapatkan jurang sosio-ekonomi (Rancangan Malaysia ke9 2006-2010. kadar kemiskinan yang telah berjaya dikurangkan.my/rm9/bahasa/Bab5. peningkatan suasana persekitaran ekonomi yang baik.JADUAL 1. 162.2. 2001-2010 (RM juta).jpm. 2006. keupayaan infrastruktur yang lebih tinggi. Malaysia.1 : Perbelanjaan dan Peruntukan Pembangunan bagi Program Berkaitan ICT. 1. Jabatan Perdana Menteri. 2001-2010 JADUAL 5-4: Perbelanjaan dan Peruntukan Pembangunan bagi Program Berkaitan ICT. Putrajaya. pertumbuhan ekonomi.epu. hlm.pdf. http://www.2. Sumber: Unit Perancang Ekonomi Nota: 1 Sebahagian besar akan disediakan melalui USP yang disumbangkan oleh industri. jurang pendapatan 14 .

2 menjelaskan taburan peratus isi rumah yang mempunyai kemudahan komputer peribadi mengikut negeri.2% bagi tahun 2004. ditambahpula dengan produksi judul-judul perisian kursusn yang telah dibekalkan ke sekolah-sekolah melalui Bahagian Teknologi Pendidikan. Kemduahan internet yang telah diperluaskan dan sentiasa pula diperingkatkan. Pada keseluruhannya peratusan dari tahun 2000-2004 menunjukkan pertambahan purata 4. 2006:25). Jika diunjurkan.9% bagi kemudahan komputer peribadi untuk setiap isi rumah dalam setiap dua tahun. meningkatkan innovasi dan memastikan pembangunan modal insan yang menyeluruh.3 KEPERLUAN DI PERINGKAT MAKRO Jadual 1. pada tahun 2008 kemudahan komputer peribadi untuk setiap isi rumah 15 .5% pada tahun 2000. Perangkaan peratusan menunjukkan 13. Selaras dengan matlamat di atas penambahbaikan sistem pendidikan memerlukan guru yang inovatif bukan sahaja mampu menggunakan kemudahan yang disediakan tetapi juga mampu menyampaikan kandungan dengan berkesan. Namun jurang pendapatan antara luar bandar dan bandar semakin meregang (Rancangan Malaysia ke-9 2006-2010. RMK 9 dalam Teras 2 – Meningkatkan Keupayaan Pengetahuan dan Inovasi Negara serta memupuk Minda Kelas Pertama mempunyai matlamat bagi mengutamakan penambahbaikan sistem pendidikan.1% bagi tahun 2002 dan 28.antara etnik yang kecil dan perubahan yang ketara terhadap kemudahan asas seperti perumahan dan kemudahan kesihatan. Selaras dengan pencapaian matlamat bagi memperkukuhkan pendidikan. 1. memberikan peluang kepada guru untuk mengolah strategi penyampaiannya bersesuaian dengan ‟alat‟ yang disediakan. 24.

24. Dengan pertumbuhan yang pesat (4.menunjukkan pertumbuhan sebanyak 38%. JADUAL 1.9% dalam setiap 2 tahun) bagi kemudahan komputer peribadi seisi rumah.2 Peratus isi rumah yang mempunyai kemudahan komputer peribadi mengikut negeri Nota: Dari “Q2 2007–Komunikasi dan Multimedia Fakta & Angka Terpilih Jadual 24: Peratus isi rumah yang mempunyai kemudahan komputer peribadi mengikut negeri ©Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm. Carta 1.1 pula menunjukkan taburan pengguna internet per 100 penduduk dalam negara-negara ASEAN. Perangkaan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) pada tahun 2007 terhadap 16 . Dengan pertumbuhan ini kemudahan akses kepada komputer peribadi bagi setiap isi rumah memberi peluang kepada pelajar atau individu sekurang-kurangnya menggunakan komputer dalam situasi pembelajarannya.

pengguna internet di Malaysia dengan kadar nisbah 38. Situasi ini disokong dengan data yang menjelaskan bahawa taburan pelanggan internet pada tahun 2000 seluruh Malaysia mencapai sehingga 8.731 pengguna. ITU CARTA 1. negara-negara ASEAN © Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm. Data ini juga menunjukkan bahawa capaian maklumat yang luas di kalangan rakyat Malaysia juga akan terbatas berbanding Singapura.1 Pengguna Internet per 100 penduduk. Jika dilihat dari segi saiz Singapura yang kecil mempunyai akses internet yang lebih banyak berbanding Malaysia. negara-negara ASEAN Nota: Dari “ Q2 2007 – Komunikasi dan Multimedia Fakta & Angka Terpilih JADUAL 29: Pengguna internet per 100 penduduk.767. Bilangan ini menunjukkan bahawa masyarakat 17 .1:100 dengan Singapura. Perangkaan ini juga menunjukkan sekurang-kurangnya 62 orang dalam setiap 100 orang penduduk tidak mempunyai akses ke internet di Malaysia. 29 Data di atas menjelaskan bahawa rakyat Malaysia sudah bersedia untuk mencapai maklumat yang luas di Internet.2:100 penduduk berbanding 56. Punca: SKMM.

098.Malaysia pada keseluruhannya telah mempunyai kesedaran terhadap kepentingan maklumat dalam kehidupan seharian mereka.3 Nota: Dari “ Q2 2007 – Komunikasi dan Multimedia Fakta & Angka Terpilih JADUAL 22: Langganan Internet ‟dial-up‟ © Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm.6 juta. 18 . Kemudahan infrustruktur dari segi talian juga telah meluas. kerajaan telah memperuntukkan RM1.3 menunjukkan langganan internet ‟dial-up‟ dalam kalangan pendudukan di Malaysia.0 juta Untuk Sekolah Luar Bandar. Dalam Rancangan Malaysia ke-8. 22. Langganan Internet ‟dial-up‟ JADUAL 1. 2000) Jadual 1. 2001–2005) bagi Merapatkan Jurang Digital. Jika dilihat pada pertumbuhan peratusan bagi isi rumah yang mempunyai kemudahan komputer peribadi sebanyak 4.2% dari setiap isi rumah akan berpeluang mengakses maklumat yang luas di internet. Komunikasi dan Multimedia.9% dalam setiap 2 tahun maka dianggarkan 42.3%) dari keseluruhan peruntukan pembangunan untuk program dan projek berkaitan ICT. Pada tahun 2007 anggaran bilangan pengguna terhadap pelanggan dial-up ialah sebanyak 11. Peruntukan sebanyak RM 945.0 juta (21. (Kementerian Tenaga.

Perangkaan ini menunjukkan pengguna dalam kategori umur 15-19 tahun terdiri dari pelajar menengah yang paling ramai iaitu sebanyak 18.2 juta dalam tahun 2000.2% setahun.925 pengguna internet seisi rumah (Household Use of the Internet Survey 2006 (HUIS 2006).4 menunjukkan Peratus perkongsian pengguna internet seisi rumah mengikut umur pengguna. Item-item yang berkait rapat dengan pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas Maya ini. PIKOM. Bilangan komputer peribadi bagi setiap 1. Berdasarkan 4. jadual 1. Di antara petunjuk yang merupakan peluang bagi pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas Maya ini adalah sebagaimana bertambahnya bilangan pengguna dalam bidang berkaitan.7% pada tahun 2006 diikuti dengan pengguna dalam kategori umur 20-24 tahun dengan 16. 19 .7 dalam tahun 2000. 2006:4).3% pada tahun 2006.2 juta pada tahun 2000. Projek pembangunan sekolah maya ini dilaksanakan bagi memenuhi keperluan peruntukan ini.5 dalam tahun 1995 kepada 95.000 dalam tahun 1995 kepada 2. Pelanggan internet pula bertambah dari 13 ribu dalam tahun 1995 kepada 1. Prasarana yang telah dirancang merupakan peluang bagi pembangun untuk membangunkan projek berkaitan teknologi maklumat. Berdasarkan laporan di atas maka peluang-peluang untuk mencapai pengguna bersifat praktikal memandangkan kemudahan prasarana yang kukuh. dimana bilangan komputer peribadi yang dipasang meningkat secara drastik dari 610.000 penduduk juga meningkat dari 29.Berdasarkan sumber dari Kementerian Tenaga Komunikasi dan Multimedia. 2000. menunjukkan pertumbuhan pada kadar 145. Laporan Pembangunan Dunia 1999/2000 dan World Competitiveness Yearbook.

2006:14). kadar masa penggunaan internet dalam kalangan pengguna seisi rumah didapati bertambah. 20.4 9. 10. 5.3% antara 15-22 jam.1 6.1 8.3% menggelintar antara 8-15 jam.2 menunjukkan taburan peratusan bilangan jam penggunaan internet bagi pengguna seisi rumah di Malaysia. Berbanding tahun 2005.2 12.JADUAL 1. 7. 20 .7% menggelintar kurang dari 4 jam seminggu.7% melebihi 28 jam (HUIS.8% antara 22-28 jam dan 15.6 10.7 17.3% menggelintar antara 4-8 jam.5 7.3 12. Perangkaan di atas menunjukkan bahawa pengguna yang berumur antara 15-29 tahun dikatakan sebagai yang paling ramai berbanding dengan yang berumur antara 4050 tahun keatas.4 7. 4 Peratus perkongsian pengguna internet seisi rumah mengikut umur pengguna Percentage share of household user base 2005 2006 6.3 12. Pengguna internet di Malaysia berkecenderungan menggunakan internet dengan purata 15 jam seminggu pada tahun 2006 berbanding tahun 2005 dengan 9 jam seminggu.1 Age Below 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 and above Nota: Dari “Household Use of the Internet Survey 2006” Peratus perkongsian pengguna internet seisi rumah mengikut umur pengguna © Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm. sementara 22.6 18.3 18. Pada tahun 2006.6 5. 25.9 10. Carta 1.5 11.3 9.2 16.

21 . chat. penggunaan dari aspek pendidikan formal atau informal (45. 2006:15) Pendedahan pengguna internet seisi rumah teramai dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah dan menengah atas (kategori umur 15-19 tahun) dijangka terdedah kepada kesemua lima aktiviti yang popular ini khususnya pendidikan. instant messaging) (80.7%).5%). video atau permainan (52.CARTA 1.6%).2 Taburan peratusan bilangan jam penggunaan internet bagi pengguna seisi rumah di Malaysia Nota: Dari “Household Use of the Internet Survey 2006” Taburan peratusan bilangan jam penggunaan internet bagi pengguna seisi rumah di Malaysia © Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm.5 menunjukkan tujuan penggunaan internet bagi pengguna internet seisi rumah.9%) dan aktiviti kewangan (23. internet juga digunakan bagi tujuan santai dalam bentuk muzik.Pengguna internet di Malaysia kian gemar menggunakan Net bagi memperolehi maklumat. Maka kemudahan pembelajaran perlu diperbanyakkan agar lebih banyak akses kepada aktiviti pendidikan boleh diperolehi dari konteks tempatan. Lima aktiviti yang popular di internet adalah perolehan maklumat (84.6%) (HUIS. 15. Jadual 1. komunikasi dengan teks (mel-e.

5 99. terjemahan teori kepada model 22 .8 45.6 23. Perihal ini berlaku sebab terdapat perbezaan yang nyata terhadap kemahiran yang berbeza bagi melengkapkan setiap tugasan (task) (Richey. 1.4 REKA BENTUK PENGAJARAN Reka bentuk pengajaran merupakan sebuah sains berkaitan perancangan dan penilaian program pendidikan.7 47.0 Internet usage Getting information Communication by text Leisure Education Financial Activities Public services Nota: Dari “Household Use of the Internet Survey 2006” Taburan peratusan bilangan jam penggunaan internet bagi pengguna seisi rumah di Malaysia © Malaysian Communications and Multimedia Commission hlm. 2.1 52. 1986:7).6 80. perancangan itu mempunyai dua fasa utama: 1. Richey (1986:28) menjelaskan dalam meningkatkan sesebuah teori. proses implisit yang dicadangkan bagi perkembangan sesebuah teori reka bentuk pengajaran merupakan perancangan bagi mempertingkatkan sesebuah teori.9 14. Perancangan program dan bahan pengajaran telah sebenarnya terpisah dari golongan yang menyampaikan pengajaran itu sendiri.7 12. 16.6 12. Situasi ini menjelaskan bahawa walaupun sumber di World Wide Web (WWW) berkembang pesat tetapi perkembangannya itu tidak pada sector pendidikan. pengujian terhadap model dan teori dan.6 46. Uniknya tujuan penggunaan Internet bagi tujuan pendidikan didapati menurun berbanding dengan memperoleh maklumat.5 Tujuan penggunaan internet bagi pengguna internet seisi rumah Percentage share of household user base 2005 2006 40.JADUAL 1.5 84.

Namun demikian reka bentuk pengajaran sebagai satu sains mempunyai perkaitan rapat dengan bidang lain. Peranan reka bentuk pengajaran. 1986:8). Namun kaedah sistem telah ditegaskan sebagai kemunculan baru terhadap pengajaran yang diprogram (programmed instruction). Lantaran itu tugasan dalam sesebuah reka bentuk pengajaran itu perlu serba sedikit mengalami pengubahsuaian dari segi susunan tugasan bagi memudahkan operasinya. Contohnya. disamping menghasilkan produk reka bentuk sistem pengajaran yang berkualiti. Ini kerana reka bentuk yang dianggap sebagai disiplin itu lebih merupakan ‟senarai tugas‟ (to do list) (Richey. 1968. Ditinjau dari perspektif sejarah teknologi pengajaran. mempunyai perkaitan yang amat rapat dengan output (prototaip SPKM) yang terhasil dari proses pembangunan yang dicadangkan. walau apa pun model digunapakai.Lantaran dari itu kepentingan teori reka bentuk yang digunapakai dalam kajian ini disokong oleh teori dari bidang-bidang lain. kemahiran asas kepada pembangunan sesebuah pengajaran yang memasukkan teknologi baru seperti video interaktif (Saettler. pokoknya bidang ini mampu menjadikan perancangan lebih tersusun dan terarah. 1986:9) yang boleh dijadikan panduan. Richey. reka bentuk pengajaran sebenarnya tidak diberikan peranan yang besar dalam aktivitinya. Bidang reka bentuk pengajaran yang merupakan salah satu dari sains atau kaedah yang secara praktikalnya boleh diterjemahkan kepada proses perancangan itu. Pembinaan sesebuah program pendidikan khususnya jika berlaku perubahan dari segi strategi penyampaian memerlukan masa yang panjang untuk mengupas setiap inci tugasannya. Pengubahsuaian ini yang secara tidak langsung sama ada menambah baik teori reka bentuk pengajaran yang sedia ada atau merupakan nilai tambah terhadap teori 23 . Kejayaan sesebuah program atau produk pendidikan bergantung pada proses perancangannya.

namun dengan pembinaan teori yang konprehensif.reka bentuk yang sedia ada. Richey (1986:16) menjelaskan bahawa diperingkat akhir pembentukan sesuatu teori adalah peningkatan teori. contohnya masa muat turun yang pantas. pembangunan itu sendiri memerlukan masa yang panjang melebihi masa bagi membangunkan latihan dalam bilik darjah (Little. Situasi ini disokong oleh Evans. Mekanisma itu pula perlu juga bersesuaian dengan arkitektur web yang sedia ada. 2001:204). Mueller. Perpindahan bahan pengajaran dari corak tradisional ke World Wide Web (WWW) memerlukan lebih banyak tugasan (task) dalam struktur kerjanya (work breakdown structure). 24 . usaha menghasilkan teori selanjutnya seharusnya diteruskan. Pemindahan bahan dari mod tradisional kepada mod berasaskan komputer yang memfokus kepada penggunaan internet memerlukan mekanisma yang bersesuaian dengan tugasan yang telah disusun dalam proses reka bentuk pengajaran. Sanders dan Reynolds (1999:28) menjelaskan bagi menjamin sesebuah mekanisma pemindahan kandungan ke World Wide Web ia seharusnya berupaya mengenalpasti lingkungan kandungan yang wujud. Phippen. Sesebuah teori itu tidak statik. Furnell. Rangka kerja yang digubal perlu melalui sebuah kitaran hayat yang boleh dilihat dengan jelas terhadap prosesnya bagi menambahbaik struktur kerjanya Dari konteks pembinaan latihan berasaskan komputer. Tugasan yang dirancang dalam struktur kerjanya perlu disesuaikan dengan keperluan dan ciri-ciri laman web. Ia seharusnya disatukan (decoupled) keseluruhannya dengan kandungan yang bakal dipindahkan.

pembangunan atau proses penilaian. Proses yang melibatkan banyak bidang ini pula melibatkan 25 . Penilaian terhadap peranan komputer dalam pendidikan melibatkan komitmen yang besar dikalangan pembangunnya dari peringkat akar umbi kepada atasan. a) Pembangunan (atau sebahagian darinya) terhadap pengajaran akan dipertimbangkan dalam kajian. c) Pemurnian dan uji semula terhadap prototaip yang dirangkumkan dalam kajian. Ini boleh dilaksanakan dengan memfokus masalah kajian dalam aspek reka bentuk. 2001a). atau kajian hanya tertumpu kepada program yang telah dibangunkan. Ia juga bukan sahaja melibatkan aspek reka bentuk pengajaran tetapi juga persekitaran perkakasan dan perisian bagi menyokong aktiviti pembangunannya. Pernyataan ini menjelaskan bahawa aktiviti pembangunan bukan hanya tertumpu pada reka bentuk pengajaran sahaja. b) Penilaian terhadap pengajaran atau proses pembangunan yang akan dipertimbangkan sebagai sebahagian dari kajian. (Hooper. Hannafin dan Rieber. Bidang reka bentuk pengajaran itu sendiri memerlukan sokongan dari bidang-bidang yang lain seperti aplikasi teknologi maklumat. Kajian terhadap bidang yang melibatkan teknologi dalam pendidikan telah dilaksanakan sejak tiga dekad yang lalu. Permasalahan yang wujud telah mengembangkan lagi kajian terhadap penglibatan teknologi dalam pendidikan.Richey dan Nelson (2001a) menjelaskan bahawa projek kajian bermula dengan menjelaskan masalah. situasi ini melibatkan sama ada. kajian kebolehgunaan dan beberapa rujukan amalan terbaik (best practices) bagi memantapkan hasilnya. Ditahap yang minima. Hannafin. Permasalahan diperingkat ini seharusnya juga menentukan parameter kajian dan mengenalpasti skop kajian. Kini.

Pengajaran yang diperolehi dari refleksi boleh mengukuhkan amalan reka bentuk pengajaran dalam sekolah. Branch dan Mukerjee. industri. Ahli-ahli dalam pasukan pembangunan bagi semua fasa kerja secara geografinya berpecah-pecah dan tidak ada keselarasan disebabkan oleh had-had masa dan pembiayaan. analisis terhadap tugas atau kerja yang komprehensif tidak wujud dan ada pula dokumen yang dihasilkan tidak lengkap dan lapuk.banyak tugasan (task) yang perlu dilaksanakan. Bidang reka bentuk pengajaran perlu di isi dengan pengalaman dan pengisian yang baru agar ianya lebih dinamik dan mampu memenuhi keperluan semasa amnya bidang pendidikan keseluruhannya. perniagaan. Namun mereka masih menghadapi kekurangan dalam kaedah meramal potensi dan kejayaan dalam model-model berkenaan jika dilaksanakan dalam situasi pembelajaran yang lebih spesifik. (1994:55) pula menambah bahawa para sarjana dan pengamal telah berhadapan dengan beratus-ratus model reka bentuk pengajaran bagi mempertingkatkan proses perancangan pengajaran. Secara khususnya sesuatu model reka bentuk perlu diuji secara berterusan berdasarkan konteks dan trend semasa agar ianya mampu memenuhi keperluan 26 . Refleksi kendiri adalah pengetahuan sedia ada yang boleh mengekalkan pertumbuhan itu. kerajaan dan makmal pembangunan dan penyelidikan (Edmonds. Perkembangan yang berterusan terhadap bidang reka bentuk pengajaran sebagai profesion dan sebagai bidang yang diminati menggalakkan pertumbuhan yang pesat dalam usaha mengenalpasti pelbagai kaedah dalam mereka bentuk pengajaran. al. masa dan pelaksanaannya. 1994:56) Isu ini ditimbulkan oleh Sherman (1987:8) yang menjelaskan bahawa lazimnya dalam pembangunan yang melibatkan pengembangan pengajaran. Lantaran itu akan wujud pula kekangan dari segi kemahiran dan pengetahuan. khususnya bidang pengajaran dan pembelajaran. Gerald et.

Seels et. seseorang pereka bentuk pengajaran perlu membuat keputusan yang berkait rapat dengan setiap langkah dalam proses reka bentuk sistem pengajaran itu sendiri. Produk yang terhasil dari situasi ini tertumpu kepada media tidak kepada bahan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan oleh pelajar. Schiffman(1991) pula menjelaskan bahawa elemen reka bentuk pengajaran selalu tidak diberikan penekanan dalam proses pembangunan sementara pemilihan media telah menjadi elemen yang dominan. bidang ini 27 . Secara umumnya memerlukan tapak asas bagi melaksanakan penyelidikan. Dalam melaksanaan proses reka bentuk pengajaran ini. Reka bentuk pengajaran adalah proses menyelesaikan masalah pengajaran melalui analisis sistematik dari sebuah situasi untuk dilaksanakan dalam pembelajaran. Kebanyakan dari keputusankeputusan ini adalah perkara yang lazim bagi kebanyakan projek.pendidikan dan situasi terkini. al. (1998) seterusnya menjelaskan bahawa proses sistematik dalam bidang reka bentuk sistem pengajaran ini boleh membantu seseorang pereka bentuk pengajaran untuk membuat keputusan terhadap menentukan skop dan ciri-ciri pengajaran. Situasi ini berlaku kerana pihak yang membangunkan bahan ini hanya menitikberatkan perkakasan dan perisian komputer. ada pula yang berubah dari projek ke projek. Seels dan Glasgow (1998) menjelaskan sementara bidang ini (ISD) berkembang peranan penyelidik dan pengamalnya berkembang.

28 . Sims (1997a) menjelaskan bahawa pengamal yang terlibat dalam teknologi interaktif selalu menghadapi dilema sama ada untuk memulakan pembangunan atau menunggu hingga teknologi itu menjadi bertambah baik. Implikasinya ialah lebih dekat pembelajaran interaktif itu mencapai realitinya. sistem internet dan maya telah menggalakkan pembangunan terhadap aplikasi dengan persekitaran yang lebih realistik dan kontekstual (Tessmer dan Richey.1 Pembangunan Bahan-Bahan Kandungan Berasaskan Komputer Pembangunan bahan-bahan kandungan berasaskan komputer memerlukan perancangan yang rapi dari segi teknik mengurus sumber yang sedia ada. Hannum dan Tessmer (1989) menjelaskan bahawa kebanyakan pereka bentuk pengajaran bersetuju bahawa proses analisis tugasan (task analysis) yang buruk akan mengancam keseluruhan proses reka bentuk pengajaran. 1997). Boehm. Pembangunan terkini dalam multimedia. Thomsett (1980) pula menjelaskan tentang kelemahan dalam sesebuah pengurusan sesebuah projek perisian bahawa kita terlibat dalam banyak masalah bukan kerana kekurangan dari segi teknik tetapi kerana tidak tahu cara mengurus terhadap apa yang kita ada. Kesemua situasi di atas menggambarkan bahawa terdapat banyak kekangan dan permasalahan dihadapi oleh pendidik atau pembangun perisian dalam menghasilkan sebuah tapak (platform) untuk menyampaikan isi pembelajaran dengan berkesan. Dari segi proses dalam reka bentuk pengajaran analisis tugasan (task analysis) merupakan proses yang terpenting. 1996a.4. Pengurusan yang buruk akan menambahkan lagi kos terhadap perisian berbanding dengan faktorfaktor lain (Rodrigues dan William.1. Kekangan ini boleh dirumuskan sebagai tiada penyelarasan antara proses pembangunan dengan produk yang ingin dibangunkan. Jonnassen.1981).

maka ia akan menjadi lebih baik tambahan pula. Disamping panduan. Kajian tentang peranan reka bentuk pengajaran bagi tujuan pembinaan sesebuah program pembelajaran perlu diperkukuhkan bagi melalui menjelaskan lagi prosesnya untuk diterjemahkan kepada panduan bagi digunakan oleh pembangun. 29 . pembolehubah utama yang akan menggunakan bahan pengajaran yang terhasil dari proses reka bentuk pengajaran yang dirangka dari satu atau banyak model. Pembolehubah lain yang punyai kaitan dengan guru dan pelajar ialah proses pengajaran dan pembelajaran. Proses reka bentuk pengajaran perlu dilandaskan pada pengalaman yang lampau bagi menjamin kelancaran pelaksanaannya. Pengalaman yang lalu itu pula seharusnya mempunyai rekod atau dokumen yang lengkap dan telah diuji dan melalui beberapa siri pelaksanaan dari pelbagai organisasi dan konteks. 1992). Kekuatan sesebuah model reka bentuk pengajaran itu terletak pada keanjalannya (flexibility) dalam menghasilkan sebuah proses perancangan yang mampu meng‟kontekstual‟ kan sesebuah program pembelajaran agar ia mampu mempengaruhi mana-mana aktiviti pembelajaran. teknologi baru telah memberikan seseorang itu lebih banyak pilihan (Larsen. 1997.5 SISTEM PENYAMPAIAN Penghasilan sesebuah bahan pengajaran perlu berkait rapat dengan guru dan pelajar. Sims. 1. teknik-teknik yang lebih fleksibel juga perlu dipertimbangkan semasa proses pembinaan memandangkan mekanisma yang sedia ada bagi membina aplikasi interaktif semakin sofistikated (Tessmer & Richey. 1997b).

Bahan-bahan pembelajaran berasaskan interaktif web mampu bertahan. Kandungan yang di sampaikan melalui World Wide Web (WWW) telah memberikan cabaran yang besar kepada guru dari segi strategi penyampaiannya. Mohd Fadhli Ali dan Gordon Joyes (2007:1003) menyimpulkan bahawa ramai dalam kalangan pendidik.5. 1.1 Perubahan Sistem Penyampaian Terhadap Kandungan.Muirhead (2000) melaporkan bahawa pendidikan dalam talian boleh dilaksanakan dari mana-mana lokasi termasuk rumah melalui pekakasan dan sambungan ke sistem rangkaian yang bersesuaian. Peluasan bahan pengajaran yang di tempatkan di WWW telah menambahkan masa untuk pengguna mencari dan mengaitkannya dengan objektif pembelajarannya. agar komunikasi dan interaksi antara pengguna menjadai lebih berkesan maka sisitem pembelajaran di WWW perlu diperkemaskan dari segi sistem penyampaiannya yang tertumpu pada reka bentuk antaramukanya. 30 . boleh disusun semula dan mudah dicari dari sebarang kelompok maklumat luas yang ditempatkan di World Wide Web (WWW) melalui teknologi internet. Ini menjelaskan bahawa terdapat pertumbuhan terhadap pengetahuan dalam lingkungan komuniti dalam talian itu. Peningkatan kemudahan teknologi maklumat telah mengubah peranan guru dan murid. Bagi menampung keperluan ini. penyelidik dan pembangun telah bekerja dengan lebih agresif terhadap pembelajaran melalui komuniti dalam talian didapati telah meningkatkan perbincangan dan hujah-hujah diperingkat tinggi. Keupayaan untuk mengajar bila-bila masa tanpa mengambilkira tempat telah menimbulkan persoalan yang menarik tentang peranan dan tanggungjawab bagi pendidik dalam talian.

Kesemua percanggahan antara kaedah pengajaran dan mediumnya telah menambahkan lagi pengalaman yang negatif kepada pereka bentuk.Perubahan sistem penyampaian dari kertas ke aplikasi dalam talian memerlukan pertimbangan terhadap elemen pedagogi bagi menjamin kelancaran sistem penyampaiannya. Dalam ujian terhadap produk berkenaan.al. Pembangun sistem pembelajaran dalam talian perlu merujuk pada pakar kandungan dan pereka bentuk pengajaran (lihat Pallof et. Pengajaran tidak diterjemahkan secara terus antara CBI dengan media yang lain. Gibbons dan Fairweather (1998a) menjelaskan bahawa usaha untuk menyamakan Computer-based Instruction (CBI) dengan media pengajaran lain telah gagal. bahan-bahan asalnya didapati disampaikan dengan jayanya. Pallof dan Pratt (2001:94) menjelaskan sudah menjadi kelaziman apabila kelas dalam talian di bina atau dibangunkan oleh pendidik yang tidak mengajar kursus berkenaan. Pengajaran dalam talian memerlukan bentuk pedagogi yang menghasilkan pengguna lebih memfokus kepada pemudahcara terhadap proses kolaboratif dari hanya menyampaikan kandungan. tetapi tidak kepada bahan yang telah dipinda kepada bentuk yang baru. 2001:94) yang memahami pedagogi elektronik yang boleh membantu dalam proses pembinaan sesebuah kursus atau program pendidikan. 31 . maksudnya dengan hanya memindahkan pengajaran yang telah diprogramkan kepada bentuk komputer seperti memasukkan bahan-bahan asal tanpa mengubahnya kedalam bentuk yang baru (komputer).. Perkara pokok yang dibincangkan di atas ialah pembangun sistem pembelajaran dalam talian kini seringkali mengabaikan aspek pedagogi dengan tidak menimbangkan elemen itu dalam sistem pembelajaran yang dibina. fokusnya hanya tertumpu pada kandungan lebih dari proses pedagoginya.

32 . Tutor. Secara umumnya.5. Kajiannya ini juga mendapati beberapa kelemahan pada portal berkenaan dari segi penyampaiannya.2 Sistem Penyampaian dan Reka bentuk Antaramuka Keupayaan sistem penyampaian sesebuah reka bentuk antaramuka bagi penyampaian sesebuah kandungan bergantung pada cara ianya disampaikan. Situasi ini ditekankan Pallof dan Pratt (2001:152) menjelaskan bahawa kunci kejayaan kepada kelas dalam talian bergantung kepada kaedah penyampaiannya bukan kandungannya. Kakak Tua. terlalu banyak grafik dan elemen multimedia telah menjejaskan kadar muatturun bahan dan memaparkan bahan yang „berat‟ dari kemudahan sambungan yang rendah. Sapiyan. Hubungan antara sumber yang dirangkaikan dari satu punca akses banyak membantu pengguna mencapai maklumat yang dihasratkan. Ciri-ciri rangkaian itu dirujuk sebagai portal yang menyediakan titik akses kepada kesemua kemudahan dan alat pendidikan.com dan Student. Tutor.com) adalah ciri-ciri rangkaiannya (M.com tidak mempunyai reka bentuk yang terpiawai yang menyebabkan kesukaran mencari maklumat yang diperlukan.net. 2006:762).Kajian yang menilai portal pendidikan di Malaysia mendapati bahawa diantara ciri yang lazimnya terdapat pada semua sampel portal pendidikan (Cikgu. 1. Ia berfungsi sebagai pusat komunikasi bagi pelbagai jenis pengguna selanjutnya membentuk rangkaian antara mereka.com dan Student. maka sesebuah portal pendidikan seharusnya memiliki rangkaian maklumat yang sah dan relevan bersesuaian dengan matlamat yang terdapat pada punca akses itu. Lantaran itu. Saranjeet Kaur & Abdullah Gani.

Bagi mencapai objektif ini pembimbing dalam talian mesti memerhati. Kejayaan terhadap kursus dalam talian bergantung kepada pedagogi bukan teknologi. mendalamkan lagi pengalaman pembelajaran dan menghasilkan penghasilan yang memuaskan untuk semua. Ia menambah dengan menjelaskan bahawa tanpa mengambilkira jenis pemproses atau bahasa aturcara yang digunakan bagi membangunkan sesebuah produk.Penggunaan yang efektif dimana interaktiviti dipertingkatkan. wujud lantaran dari reka bentuk antaramuka yang buruk. Hooper et. 2000b). pembimbing dalam talian perlu menyediakan panduan yang jelas terhadap komuniti dalam talian. menjelaskan dan mengumpulkan cirri-ciri komunikasi dalam talian dan pembangunan kumpulan. bagi pengguna reka bentuk antaramuka adalah produknya (Raskin. Selaras dengan pernyataan di atas daya ingatan dan tumpuan yang diberikan oleh pengguna perlu dipertimbangkan dalam mereka bentuk reka bentuk antaramuka 33 . Ini bermakna pada sesiapa yang ingin mencampuri dan belajar tentang persekitaran yang baru ini. (2001c) menjelaskan bahawa kajian terhadap faktor manusia dalam reka bentuk skrin dan paparannya didapati hanya tertumpu kepada unsur ergonomik terhadap reka bentuk dan konfigurasinya bertujuan untuk memproses teks bagi meningkatkan pembelajaran sentiasa berasaskan siasatan semata-mata selain dari mendapatkan bukti terhadap kesannya. al. Raskin (2000a) menjelaskan bahawa di antara kesukaran yang dihadapi oleh manusia dengan komputer dan peranti berkaitan. Reka bentuk antaramuka memainkan peranan yang penting dalam menghubungkan pelajar kepada kandungan.

2000). Tanggungjawab pengguna adalah untuk menyerap dan memahami maksud kandungan yang dipaparkan di skrin monitor melalui reka bentuk antaramukannya. melainkan kita mengulangi kembali maklumat berkenaan. Apabila sesebuah tugasan (task) terhadap sesebuah produk itu dikenali. dan antara kandungan dan pengguna. Maklumat yang disimpan dalam ingatan jangka pendek akan luput dalam masa kurang dari 30 saat. kemudian melaksanakannya. Pemprosesan maklumat yang disediakan dalam sesebuah reka bentuk antaramuka itu dari segi ergonomiknya tidak seharusnya bergantung kepada keupayaan fizikal tetapi juga keupayaan berfikir penggunanya yang secara langsung akan mempengaruhi keupayaan kognitifnya. Walaubagaimanapun Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) boleh dilihat melalui pengujian terhadap perisian melalui penggunanya yang boleh menjadikan sesebuah reka bentuk interaktiviti itu melebihi identiti dan reka bentuk maklumat (Mok. Pereka bentuk sekarang perlu memahami jenis interaktiviti yang sesuai dengan setiap aplikasi antara komputer dan penggunanya. Pengguna yang harus menentukan tahapnnya sendiri terhadap corak interaksinya (Raskin. 34 . Ciri-ciri antaramuka seharusnya mampu memandu pengguna memahami matlamat kandungannya. proses reka bentuk seharusnya dimulakan dulu. Pengguna tidak seharusnya dibiarkan menunggu lebih lama bagi tujuan melaksanakan tindakan terhadap penerokaan bagi sesebuah elemen reka bentuk antaramuka. 1998). dalam masa yang sama pengguna juga tidak seharusnya rasa tergesa-gesa dalam tindakannya.kerana Higbee (1977:14) yang menjelaskan ingatan jangka pendek mempunyai kadar lupa yang tinggi.

1.3 Corak Interaksi Mayes (2006b:19) menjelaskan bahawa di antara cabaran asas bagi mempelajari tentang teknologi adalah untuk membenarkan pelajar menerima jawapan kepada ketigatiga soalan di bawah: 1. Bagaimana saya menggunakan pengetahuan baru? (Dialog tentang konteks aplikasi) 35 . Young dan Wang (1999) menyatakan bahawa literatur terhadap kawalan pengguna tidak membawa kepada rumusan yang jelas terhadap kepentingan kawalan pengguna sebagai strategi pengajaran.5. Situasi ini menjelaskan bahawa sistem penyampaian perlu disepadukan dengan tugasan pengguna dan objektif pembelajaran agar fokus pengguna menjadi lebih terarah dan berstruktur. Apa yang seharusnya saya lakukan selanjutnya ?(Bimbingan terhadap tindakan) 3. penjelasannya mungkin bergantung kepada matlamat pembelajaran. Adakah saya faham? (Maklumbalas berkaitan makna) 2. Komponen elemen-elemen reka bentuk antaramuka dalam sesebuah sistem penyampaian akan secara khususnya menjelaskan corak interaksi antara manusia dengan antaramuka.Dari konteks sistem penyampaian peranan IMK secara umumnya membantu dalam mengenalpasti faktor-faktor yang menghubungkan manusia (pengguna) dengan antaramuka itu sendiri. Barab.

Dapatan diperingkat awal ini menunjukkan bahawa aplikasi pembelajaran berasaskan teknologi komputer hanya berupaya menghasilkan „buku elektronik‟ yang hanya mempunyai keupayaan „menyingkap halaman demi halaman‟ sahaja. maka pengguna akan terlalu terdedah kepada maklumat yang luas akan hilang fokusnya kepada maklumat yang relevan dengan matlamat pembelajarannya.Persoalan di atas menjelaskan betapa pentingnya peranan corak interaksi dalam menghubungkan pengguna kepada kandungan.5. al. Reka bentuk antaramuka yang digunakan oleh pengguna seharusnya mampu membantu pengguna dalam menerokai kesemua maklumat berdasarkan keperluan mereka. Jika corak interaksi hanya sekadar ‟membuka halaman‟ dan baca.4 Isu-isu Piawaian E-pembelajaran Fallon dan Brown (2003a) yang merujuk kepada International Organization for Standardization (ISO) bahawa piawaian adalah dokumentasi mengandungi spesifikasi teknikal atau mana-mana kriteria yang lengkap untuk digunakan secara konsisten sebagai panduan tatacara atau definisi terhadap cirri-ciri bagi memastikan bahan. 1. Usaha awal terhad pada dua istilah dari pedagogi dan kebolehgunaan (usability). (Hooper et. 2001d) Keupayaan pengguna dalam membina pengetahuannya sendiri juga bergantung kepada corak interaksi yang terhasil dari reka bentuk antaramuka. 36 . Lantaran corak interaksi yang disediakan dalam reka bentuk antaramuka seharusnya mampu menjelaskan tindakan pengguna agar ianya mudah dipelajari.

ii. Prancangan untuk membangunkan sendiri perisian pendidikan atau membelinya dari pembekal. Perancangan untuk menggunakan kandungan berulangkali pada pengguna baru di masa depan. Teknologi web yang berkembang semenjak 1990 telah membawa kepada pembangunan dan integrasi terhadap perksekitaran pembelajaran dalam talian yang dipanggil sistem pembelajaran maya. proses dan perkhidmatan dapat memenuhi tujuannya. pelajar dengan tutor dan pelajar dengan pelajar (McPerson dan Nunes. Mereka selanjutnya menimbulkan enam persoalan bagi menjelaskan keperluan piawaian epembelajaran terhadap sesebuah organisasi.produk. iv. Perancangan untuk mengedar semula atau menjual kandungan kepada organisasi lain. Di antara persoalan yang diwujudkan oleh mereka merangkumi isu: i. Keperluan bagi mengawal pelajar terhadap akses kepada perisian pendidikan. hubungan pelajar dengan kandungan. memantau perkembangannya atau memantau perkembangan kandungan. 2004a:58). Malah penggunaannya diperluaskan kepada integrasi alat-alat pembangunan (development tool) dan alat pengurusan kursus (Course Management System (CMS)). 37 . iii. Generasi baru sistem pembelajaran maya ini telah membekalkan ciri-ciri yang membenarkan pendidik menerapkan reka bentuk constructivist bersesuaian dengan hasil pembelajaran dan tiga jenis komunikasi interaksi yang asas. Ia juga menjelaskan bahawa proses penilaian lazimnya bermula dengan hasil dari sesebuah masalah.

Persekitaran maya adalah persekitaran yang dijana oleh komputer yang dibekalkan oleh sistemnya. peluang pendidik bagi meneroka strategi pengajaran yang lebih berkesan dan lebih luas. satu kelopmpok syarat dan objek yang boleh kita tanggap (percieved) dan menghasilkan interaksi. Ruang siber pula didefinisikan sebagai lokasi yang wujud hanya dalam pemikiran 38 .5 Sistem Pembelajaran Kelas Maya Pengenalan Kajian ini secara keseluruhannya tertumpu kepada aktiviti reka bentuk dan pembangunan aplikasi pembelajaran kelas maya.5. dengan kemudahan yang sedia ada ini. McPerson dan Nunes. kemudiannya menghasilkan sintesis dalam bentuk persoalan kajian. Sistem persekitaran maya dari konteks kajian ini adalah reka bentuk antaramuka yang bertindak sebagai sistem penyampaian dalam aplikasi pembelajaran dalam SPKM. Dunia maya pula didefinisikan sebagai ruang imaginasi yang lazimnya dimanifestasikan melalui medium (Sherman & Craig. 1. Sebelum pembinaan atau pembangunan dimulakan beberapa masalah berkaitannya ditinjau dan dicerna. Namun demikian faktor proses pembelajaran yang dibentangkan di landasan sedia ada tidak semestinya boleh memenuhi keperluan seseorang guru. Stuart (2001: xx) menjelaskan persekitaran sebagai apa-apa yang ada disekitar kita. Persekitaran maya ditakrifkan sebagai dunia maya yang disampaikan dalam medium yang interaktif.Situasi di atas menjelaskan. (2004b:60) sekali lagi menjelaskan bagi memenuhi keperluan seseorang guru proses pembelajaran itu sendiri seharusnya dianalisa dan difahami. 2003:7).

Robinet (1994) pula menjelaskan dalam dunia maya. Persekitaran maya menggarap aktiviti pembelajaran interaktif secara maya melalui sistem penyampaian yang telah dibina dan spesifikasi pembelajaran yang telah direka bentuk bersesuaian dengan keperluan pelajar. kemudian berlaku perubahan bagi tindakan selanjutnya.seseorang. tidak hanya sebagai pembekal pengetahuan.. Sistem penyampaian yang bertindak sebagai medium dan. Bagi menangani pernyataan ini. Guru perlu lebih yakin dan bersemangat dalam masa yang sama bertindak sebagai pembimbing. lazimnya terhasil dari aplikasi teknologi yang membolehkan untuk manusia berkomunikasi pada jarak yang jauh (Sherman et. Bagi menjelaskan aktiviti pembelajaran di ruang siber dalam persekitaran maya. 39 . menjadi interaktif bermakna kita melaksanakan sesuatu. maka permasalahan kajian ini ditumpukan kepada dua bidang khusus iaitu: 1. Pengalaman interaktif merupakan mimik kepada ciri-ciri responsif terhadap pengalaman sebenar dalam dunia nyata. akan menghasil sesuatu. al. i. secara ringkasnya sesuatu tindakan kita. 2003:17). Dari konteks kajian ini Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) dijelaskan sebagai pengalaman pembelajaran seseorang pelajar dalam ruang siber melalui sistem penyampaian dalam persekitaran maya. Spesifikasi pembelajaran yang memainkan peranan sebagai persekitaran maya. melaksanakan aktiviti pembelajaran kendiri yang membawa kepada pelajar bersikap lebih bertanggung jawab terhadap aktiviti pembelajarannya. digariskan beberapa keperluan. 2.

filem. Perpindahan pengetahuan ini dikawal secara berasingan melalui „kaedah pengajaran‟. tempat kerja dan lain-lain. tanpa strategi penyampaian yang sesuai yang boleh memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran. dalam proses pengajaran dan pembelajaran pengetahuan dihubungkan dengan persekitarannya kepada pelajar melalui tugasan dalam pembelajaran („learning task‟). penggunaan aplikasi multimedia interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran (Muirhead. Proses pembelajaran itu pula dilaksanakan dalam rangka rujukan tertentu seperti sekolah. maka persekitaran pembelajaran yang terbentuk hanyalah sekadar pengedaran maklumat. Pengetahuan di dalam persekitaran pembelajaran disimpan dalam bentuk buku teks. (McLellan. iii. Schott.ii. universiti. 1994) Peluang dan kemudahan akses kepada teknologi bukan sahaja pada infrastruktur tetapi juga kepada strategi penyampaiannya. Ini menjelaskan kemungkinan-kemungkinan dalam menghasilkan pembelajaran melalui persekitaran digital. 1996. Seluas mana pun kemudahan diberikan kepada guru dan pelajar. 2000) Proses menjelaskan fungsi teknologi dalam teknologi itu sendiri perlu dijelmakan dalam proses pembelajaran melalui persekitarannya. membebaskan guru dari sebarang tugas berulang agar mereka mempunyai masa untuk berbincang sama ada secara berkumpulan atau menghasilkan kajian sendiri. program komputer atau sekurang-kurangnya dalam pemikiran guru. 40 . Maklumat yang di muat turun itu akan gagal dicernakan dengan baik oleh guru dan pelajar. Schott (1994) menjelaskan.

Dalam masa yang sama. Beberapa isu yang ditimbulkan oleh Smith (2004 : 2) ialah terdapat sumber pengajaran yang terkumpul tidak distruktur dengan betul bagi memenuhi keperluan pelajar.Berdasarkan kajian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia isu dan cabaran berkaitan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran dikaitkan dengan ketidakcukupan perisian komputer bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran (Laporan Perancangan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 dalam perkara 2.36 hlm. 41 . objektif pembelajaran bergantung kepada tugasan (task) yang disusun. Jonnassen. Salah satu dari kekurangan ini disebabkan oleh pernyataan objektif pembelajaran yang kurang jelas. 211). Dari konteks yang lebih khusus. sumber pengajaran yang sedia ada gagal menepati kehendak kurikulum setempat. namun kesemua bahan yang ada itu gagal memenuhi keperluan guru dan pelajar. Kesesuaian bahan dalam talian kepada guru dan pelajar secara khususnya pula bergantung kepada tugasan yang disusun bagi mencapai sesuatu objektif pembelajaran. Pallof dan Pratt (2001:59) menjelaskan bahawa keputusan tentang hala tuju sesebuah kurikulum dan objektif pembelajaran seharusnya dipertimbangkan dahulu sebelum keputusan terhadap penggunaan teknologi dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua senario di atas membayangkan bahawa walaupun terdapat banyak sumber dibekalkan secara luar talian atau dalam talian. item-item ujian dan pengajaran itu dapat diselaraskan. Hannum dan Tessmer (1989:32) menjelaskan bahawa menganalisis tugasan dan komponennya digunakan bagi memastikan objektif.

Adakah prototaip reka bentuk antaramuka dapat memenuhi keperluan atribut kebolehgunaan dan mematuhi kriteria SCORM? Bidang kajian lampau dan tinjauan bacaan 1. Perubahan sistem penyampaian terhadap kandungan 5. Bahagian ini membincangkan secara khusus permasalahan-permasalahan yang wujud berdasarkan kajian lampau dan tinjauan bacaan yang membawa kepada pembentukan soalan-soalan kajian. Apakah reka bentuk antaramuka yang digunakan dalam Prototaip antamuka SPKM versi 1. Isu-isu piawaian e-Pembelajaran 42 . Rubin (1994) memulakan pernyataannya berkenaan permasalahan penggunaan sesebuah produk dan sistem dengan persoalan. Sumber 3. tidak kepada orang atau individu yang menjadi pengguna akhir. Tahap interaktiviti 4.6 JADUAL 1. Adakah proses task analysis dapat menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan berdasarkan kriteria SCORM? 3. Prototaip bahan pengajaran dan pembelajaran dan 6. Reka bentuk pengajaran 2.0 dapat menghasilkan corak interaksi yang berkesan dalam menghubungkan pengguna dengan kandungan mata pelajaran? 2.6 : Bidang-bidang tinjauan literatur dengan persoalan kajian. Tumpuan permasalahan terbahagi kepada tujuh bidang bagi menyokong soalan-soalan kajian sebagaimana dijelaskan dalam jadual 1. Dari konteks umum pernyataan di atas menjelaskan betapa penting seseorang pembangun itu melihat hubungan antara kajian kebolehgunaan dengan produk (dari konteks kajian ini dipanggil sebagai prototaip). peralatan elektronik dan peralatan harian sangat sukar untuk digunakan? Salah satu dari lima sebab yang relevan dengan kajian ini disarankan oleh Rubin (1994) bahawa semasa pembangunan sesebuah produk penekanan dan fokus hanya diberikan kepada mesin atau sistem.6 Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Hubungan Prototaip dengan Kajian Kebolehgunaan (usability).5. “Mengapakah terdapat banyak produk seperti sistem berasaskan komputer. Soalan kajian 1.1.

6 PERNYATAAN MASALAH Dalam RMK 7 (1996-2000). matlamat utamanya adalah untuk meningkatkan pelajar dalam bidang teknologi maklumat. Dalam MSC. Sistem pengajaran dan pembelajaran disarankan agar dapat menggabungkan mod jarak jauh dan menggunakan perisian pendidikan. Matlamat Koridor raya Multimedia (Multimedia Super Coridor (MSC)) pula tertumpu pada agenda teknologi maklumatnya yang bermatlamat untuk mengubah rakyat kepada ‟berasaskan pengetahuan‟. meningkatkan kualiti pendidikan dan mengukuhkan sistem penyampaian. keperluan pengetahuan untuk guru dan kemudahan sumber untuk guru dan pelajar adalah satu keperluan. Dari konteks pendidikan tiga elemen yang ditekankan ialah peningkatan pengajaran dan pembelajaran melalui internet.1. tele sidang dan emel. Memandangkan projek komputer dalam pendidikan telah bermula seawal 1980an diikuti pula dengan siri-siri projek yang lain yang berusaha untuk meningkatkan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemudahan infrastruktur perlu disusuli dengan tindakan meningkatkan kemahiran dan penghasilan sumber pengajaran dan pembelajaran yang boleh diedarkan secara elektronik. Pengajaran dan Pembelajaran Bersaskan Komputer (PPBK) diperluaskan dalam jangka masa lima tahun. Situasi ini disokong oleh pendapat Picciano (2006:66) yang menjelaskan bahawa kejayaan dan perkembangan sesebuah organisasi bergantung pada pemimpin sesebuah institusi dalam mengawal. dengan kaedah ini guru berpeluang meningkatkan kemahirannya dalam bidang teknologi maklumat. menggabung dan 43 . Dalam projek ini. salah satu aplikasi perdana yang mempunyai perkaitan yang amat rapat dengan pendidikan ialah sekolah bestari. penyelarasan antara kemudahan.

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP) pula bertujuan untuk meningkatkan kualiti prasarana dan kecemerlangan dalam pelbagai bidang. namun kemudahan pembelajaran dari segi penyebaran kandungan yang lebih berstruktur dan terarah perlu diperbanyakkan. 211 melaporkan bahawa masih terdapat kekurangan perisian komputer bagi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Perancangan yang telah dibuat dalam RMK 8. Keperluan bagi meningkatkan repositori kandungan tempatan bercirikan tempatan amat diperlukan. Peningkatannya itu bukan sahaja pada kemudahan fizikal tetapi juga pada kemudahan persekitaran pembelajaran bagi memnuhi keperluan guru dan pelajar. Banyak yang telah dicapai dalam RMK 8 dan kesan perancangan dalam perancangan itu juga begitu jelas seperti pertumbuhan kemudahan-kemudahan internet dan pertambahan pelanggan-pelanggan internet. Perancangan yang dibuat telah mencapai matlamatnya dari segi kemudahan infrastruktur.36 hlm. Pengedarannya 44 . PIPP dan RMK 9 telah menyumbang kepada peningkatan kemudahan internet dan penggunanya. Senario ini secara tidak langsung telah memudahkan perancangan selanjutnya seperti projek mega koridor raya multimedia yang secara khususnya memperkenalkan projek sekolah bestari sebagai salah satu dari tujuh aplikasi perdananya. namun Laporan Perancangan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 dalam perkara 2. Usaha ini seterusnya diteruskan dengan RMK 9 yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi bagi menggalakkan pembangunan modal insan yang menyeluruh.menterjemahkan sumber kepada pengetahuan tentang perkara yang berlaku dalam organisasi berkenaan. Sekolah Bestari. dalam masa yang sama memantau situasi di luar organisasi yang boleh mempengaruhinya.

(2001e:298) menjelaskan bahawa keperluan kajian terhadap kaedah interaksi adalah yang paling kritikal. al. Contohnya lebih banyak penerokaan diperlukan lantaran dari kemunculan dan pembangunan realiti maya. perubahan kandungan dari tradisional ke World Wide Web memerlukan tugasan-tugasan (task) baru atau peningkatan terhadap tugasan dalam proses reka bentuk pengajaran yang sedia ada. Interaksi antara pengguna dengan kandungan merupakan salah satu dari masalah dalam sistem penyampaian dimana pengguna gagal mencapai objektif pembelajarannya kerana sistem penyampaian tidak berfungsi dengan berkesan. Hooper et. 45 . Kirschner. Lantaran dari pertumbuhan kemudahan internet dan penggunanya. Bidang yang meluas ini telah berkembang dengan pesat namun masih sedikit kajian yang dilaksnakan bagi memandu reka bentuk interaksi berkenaan. Komponen reka bentuk pengajaran telah tidak diberikan peranan yang besar dalam pembangunan pengajaran yang diprogramkan (programmed instruction). Strijbos. Kreijn dan Beers (2004:52) menjelaskan bahawa reka bentuk interaktif bukan sahaja berkait rapat dengan kebolehgunaan tetapi juga dengan utiliti yang ada dalam sistem berkenaan. Walaupun sesuatu sistem itu boleh digunakan tetapi jika fungsinya tidak selaras dengan keperluan pengguna maka sistem itu tidak mempunyai nilai. Dari konteks ini kajian terhadap interaksi perlu di laksanakan. Bertambahnya minat terhadap sistem pembelajaran berpusatkan pelajar (sekadar menyebut satu contoh) menjelaskan permasalahan yang timbul dalam reka bentuk interaksi. Sistem penyampaian bergantung pada kemudahan interaktiviti yang disediakan dalam keseluruhan sistem antaramuka SPKM.pula tidak hanya sekadar kemudahan muat-turun bahan sahaja tetapi ia sepatutnya boleh membantu pengajaran dan pembelajaran.

Norziani Dahalan. Prototaip antaramuka ini pula diuji oleh guru bagi mengenalpasti kelebihan dan kelemahan sistem penyampaiannya. Dalam pembangunan Fasa 1 ini prototaip dibina berasaskan dapatan tanda aras terhadap tiga portal pendidikan di Malaysia. Dapatan ini digunakan bagi menggubal spesifikasi reka bentuk antaramuka pembelajaran. Khairiah Salwa Mokhtar. 46 .Reka bentuk interaktif dalam e-pembelajaran seharusnya memberikan kebebasan kepada pengguna untuk meneroka pengetahuan tambahan mereka sendiri. Sakinah Abu Bakar dan Nazirah Ahmad Azil (2006:1293) menjelaskan bahawa pereka bentuk e-pembelajaran perlu mengetahui keperluan pengguna agar proses reka bentuk pengajaran boleh dipertingkatkan. tugasan atau idea manakala tahap makro pula melibatkan analisis ditahap kursus dan analisis terhadap lebih banyak objektif dan tugasan (task) (Jonassen et. Habibah Hj Lateh. 1989:19) Kemudahan yang disediakan dalam dalam sesebuah reka bentuk antaramuka perlu dibina sesuai dengan persekitaran penagajaran dan pembelajaran seseorang pelajar agar ia boleh menjadi sistem penyampaian yang berkesan dari segi pencapaian objektif pembelajaran. Prosedur task analysis lazimnya diletakkan di tahap mikro atau makro. Noraida Abd Ghani. al. 1.7 TUJUAN KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk mereka bentuk dan membangunkan prototaip Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) bagi mata pelajaran untuk dinilai oleh guru dan golongan pendidik untuk di integrasikan dalam pengajaran di bilik darjah. Tahap mikro lazimnnya melibatkan satu objektif..

classnetwork. 2. Interoperable dan Durable). Pengujian sistem penyampaian yang tertumpu kepada reka bentuk antaramuka ini dilaksanakan menggunakan kaedah kajian kebolehgunaan.net/ 47 . Sistem pembelajaran kelas maya ini kemudiannya diletakkan di Yahoo Web Hosting berdasarkan alamat http://www. Accessible. Kajian kebolehgunaan juga dilaksanakan bagi menjelaskan keberkesanan sistem penyampaian selepas melalui proses permurnian dalam Pembangunan Fasa 2 Kajian kebolehgunaan terhadap keberkesanan reka bentuk antaramuka memfokus kepada tiga komponen penting iaitu kemahiran asas (core skill). Kajian ini juga berhasrat untuk menjelaskan kaedah menstrukturkan kandungan agar dapat diselaraskan kriteria SCORM yang mementingkan dua dari tiga komponen pentingnya: 1. Persekitaran Run Time (Run Time Environment). atribut kebolehgunaan dan keserasian dengan SCORM (Sharable Content Object Reference Model) melalui kriteria RAID (Reusable. Model Pengelompokkan Kandungan (Content Aggregation Model) dan. Spesifikasi yang telah digubal kemudiannya dijadikan panduan untuk direka bentuk dan dibina bagi menguji keberkesanan sistem penyampaiannya.Kajian ini juga bertujuan untuk menggubal spesifikasi reka bentuk antaramuka pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembangunan Fasa 2.

1. disamping menghasilkan produk yang boleh digunakan oleh guru dan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajarannya.9 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian pada keseluruhannya menitikberatkan aspek proses reka bentuk pengajaran bagi membangunkan prototaip antaramuka bagi Sistem Pembelajaran Kelas Maya Output dari proses ini yang dijelaskan sebagai sistem pengajaran dan pembelajaran secara maya.8 SOALAN-SOALAN KAJIAN 1. laporan keberkesanan task analysis dilihat dari perspektif kajian kebolehgunaan berdasarkan atribut kebolehgunaan oleh Nielsen (1991) dalam sistem pembelajaran kelas maya (SPKM) 48 . Apakah reka bentuk antaramuka yang digunakan dalam Prototaip antamuka SPKM versi 1.0 dapat menghasilkan corak interaksi yang berkesan dalam menghubungkan pengguna dengan kandungan mata pelajaran? 2. kajian ini juga menghasilkan dokumen-dokumen mengandungi: i. laporan keberkesanan elemen reka bentuk dalam sistem sekolah maya berdasarkan keperluan Sharable Content Object Reference Model (SCORM) berdasarkan maklumbalas pengguna ii. Adakah proses task analysis dapat menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan berdasarkan kriteria SCORM? 3. Adakah prototaip reka bentuk antaramuka dapat memenuhi keperluan atribut kebolehgunaan dan mematuhi kriteria SCORM? 1. Secara khususnya.

Guru yang ingin mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran melalui sistem penyampaian yang lebih fleksibel dan boleh diolah berdasarkan keperluan pembelajaran murid. 49 . Pereka bentuk pengajaran yang ingin membangunkan sebuah sistem kelas maya disamping mereka bentuk sistem iv. Perancang kurikulum yang ingin meningkatkan mutu dari segi sistem penyampaian kandungan kepada pelajar. pembelajaran berasaskan web dan kelas maya. laporan dan dapatan menjelaskan masalah dan kekangan bagi aktiviti dan proses pembangunan SPKM dalam menghasilkan spesifikasi yang boleh memenuhi keperluan pengguna. output di atas kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh: i. Pembangun perisian pendidikan yang ingin merancang dan membangunkan projek produksi bahan pengajaran dan pembelajaran memperolehi pengajaran yang berguna dari dapatan-dapatan terhadap proses task analysis yang digubal bersesuaian dengan keperluan SCORM. ii. juga mutu bahan pengajaran dan pembelajaran.iii. iii. proses. khususnya dalam bidang aplikasi teknologi dalam pendidikan. vi. Berdasarkan proses input. Hasilnya pula diuji melalui kaedah kajian kebolehgunaan. Penggubal dasar pendidikan yang ingin mereka bentuk atau menjelaskan lagi fungsi pendidikan yang sedia ada. v.

Kandungan yang disediakan itu pula merupakan kandungan yang relevan dengan objektif pembelajaran. namun berdasarkan pembacaan terhadap teori dan memahami model-model pengurusan projek serba sedikit dapat membantu menjelaskan maksudnya dan mengaplikasinya dalam projek ini. Murid yang ingin mendapatkan bahan pembelajaran bagi tujuan aktviti pembelajaran melalui kemudahan akses dimana-mana.7). penyelidik sendiri dengan bantuan pelajar yang dilatihnya telah menggubal struktur kandungan berdasarkan prinsip yang digunakan dalam objek pembelajaran (Learning Object). 50 . Pengurusan projek Penyelidik bukan pakar dalam bidang pengurusan projek. 150 (Perkara 3. Sampel Jumlah sampel yang digunakan dalam proses kajian ini agak kecil bersesuaian dengan pelaksanaan tanda aras dan kajian kebolehgunaan. Kandungan hanya terhad kepada ruang lingkup kemahiran pelajar berkenaan sahaja. Pakar kandungan (SME) Pada peringkat awal. Dapatan dari maklumbalas sampel di fasa-fasa berkaitan hanyalah untuk memperolehi dapatan dari proses yang berkaitan sahaja. bila-bila masa.10 BATASAN KAJIAN Beberapa kekangan dalam kajian ini dijangka akan melambatkan beberapa aktiviti pembangunan sebagaimana di bawah: 1. Maka terdapat kekangan dari segi jumlah (volume) kandungan. 1.vii. 2. 3. Situasi ini dijelaskan dalam bab 3 hlm.

Prototaip reka bentuk antara muka merujuk pada sistem antara muka yang dibina bagi memenuhi fungsinya sebagai sistem penyampaian dalam Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) 2. Sistem Pembelajaran Kelas Maya ialah sebuah sistem pembelajaran yang berlaku melalui interaksi secara „asynchronous‟ (satu hala). Sistem pembelajaran ini pula melibatkan reka bentuk antaramuka bagi menghubungkan pelajar dengan kandungan 51 .11 DEFINISI ISTILAH 1. 3.4. Piawaian Sistem Pembelajaran Kelas Maya bermaksud sebuah sistem yang telah diuji keberkesanannya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di luar-talian (offline) dan dalam talian(online) melalui sistem „hybrid‟ yang terhasil dari aktiviti pembangunannya. Sapiyan. Portal Pendidikan Pelaksanaan tanda aras hanya terhad pada tiga portal pendidikan di Malaysia iaitu Portal Pendidikan Utusan. Ketiga-tiga portal dipilih memandangkan itulah portal yang ada semasa kajian ini dilaksanakan dan ia mampu memenuhi kriteria Portal Pendidikan berasaskan sumber (Resource-based Portal) (lihat penjelasan M. pautan kepada organisasi yang relevan dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran. 1. ia juga mengandungi kemudahan carian. 2006:760) yang menyediakan akses kepada pelbagai sumber pendidikan dalam talian. Saranjeet Kaur dan Abdullah Ghani. CikguNet dan SchoolNet.

Berdasarkan contoh ini nama prototaip Sistem Pembelajaran Kelas Maya dibentuk. mengurus. membina . 6.. Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) (HCI) adalah disiplin berkaitan reka bentuk. mengurus. Dalam proses itu lokasi maya telah dicipta dinamakan ruang siber. et. manusia dan perkakasan bagi mencapai matlamat sesebuah projek. al.mata pelajaran berkaitan. 5. Pengurusan projek ialah sebuah sistem perancangan bagi merancang. Bertolak dari perkataan ruang siber sebagaimana contoh yang diberikan oleh Sherman dan Craig (2003) yang menyatakan bahawa berdasarkan sejarah teknologi (seperti telefon) telah membekalkan cara untuk manusia berkomunikasi seakan-akan mereka berada di tempat yang sama. penilaian dan implementasi terhadap sistem interaktif dalam perkomputeran bagi kegunaan manusia melalui kajian terhadap fenomena dipersekitarannya (Hewet. 4.melaksanakan dan menilai kandungan sesebuah mata pelajaran untuk dimuatkan kedalam Sistem Pembelajaran Kelas Maya. 52 . melaksanakan melibatkan masa. Reka bentuk pengajaran ialah sebuah sistem bagi merancang. 1992).

Bahagian ini juga menjelaskan secara terperinci tentang kerangka konseptual yang menjadi nadi kepada kajian ini. jadual-jadual pemantauan projek bagi menjamin kualitinya melalui tanda aras dan kajian kebolehgunaan. 53 . Tinjauan ini juga mengambilkira ciriciri Sistem Pembelajaran Kelas maya yang dibangunkan bagi menjelaskan keseluruhan fasa pembangunannya. Perbincangan ini menghasilkan struktur kerja (work breakdown stucture) dalam fasa-fasa pembangunan. Disiplin reka bentuk pengajaran juga diambilkira dalam aktiviti pembangunan sekolah maya ini. penyelidikan dan sumber-sumber yang relevan dengan Sistem Pembelajaran Kelas Maya. Saranan-saranan dalam kerangka konseptual yang digubal di bawah dijadikan panduan kepada penyelidik dalam meneroka tinjauan literatur berkaitan kesemua komponen dalam kajian ini. Bab ini membincangkan tentang artikel. Dapatan dan tinjauan ini merupakan landasan utama bagi menjelaskan unjuran dan kajian lampau bagi memerhati dan menjelaskan matlamat kajian yang akan dirancang.BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2. Pendapat dan dapatan yang berkait rapat dengan aktiviti pembangunan SPKM ditumpukan bagi menjelaskan perkaitannya dengan bidangbidang di bawah.0 PENDAHULUAN Bab ini membincangkan secara terperinci tentang kerangka konseptual bagi menjelas dan mencapai matlamat kajian.

Pada keseluruhannya rangka konseptual ini dibahagikan kepada tiga domain yang saling berkait antara satu sama lain iaitu: a) Pengguna [1] b) Spesifikasi [2] dan. c) Prototaip [3] Pada peringkat awal ini. Bidang-bidang pengetahuan yang menjadi fokus utama dalam perbincangan ini digambarkan dalam Jadual 2. Siasatan terhadap setiap tugasan (task) dalam sesebuah proses bagi menjelaskan setiap pernyataan masalah melibatkan dua sumber utama iaitu data yang diperolehi dari instrumen kajian seperti soalselidik.2. Kaedah kajian ini berkait rapat dengan proses reka bentuk pengajaran bagi tujuan membangunkan sebuah sistem pembelajaran kelas maya yang menjadi komponen utama dalam SPKM.1 54 . Proses kajian mementingkan proses reka bentuk pengajaran yang berupaya menghasilkan sistem pembelajaran kelas maya yang berkualiti kepada penggunanya. jadual-jadual matriks.1 KERANGKA KONSEPTUAL Secara asasnya kajian ini dilaksanakan dalam bentuk pembangunan bagi menyiasat dan mengenalpasti proses pelaksanaannya yang bertujuan mengutip data untuk memenuhi keperluan soalan-soalan kajian. instrumen tanda aras dan instrumen kajian kebolehgunaan dari setiap fasa dalam pembangunan. perbincangan hanya tertumpu kepada perkaitan ke-empatempat domain itu dengan soalan-soalan kajian. bagi digunakan oleh penilai sebagaimana yang dijelaskan dalam persampelan.

yang merupakan 55 .1 Pengetahuan Dan Disiplin Yang Menjadi Landasan Terhadap Setiap Fasa Pembangunan Domain Objektif  Melaksanakan analisis keperluan Merangka model reka bentuk pengajaran berdasarkan keperluan pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas Maya Merangka struktur kerja (work breakdown structure(WBS)) yang mudah dan praktikal Memilih objek pengajaran (Learning object (LO)) bagi merangka sistem pengajaran dan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) Analisis [1]    Spesifikasi [2]  Menggubal elemen-elemen yang boleh dijadikan kriteria untuk membangunkan sistem piawaian Sistem Pembelajaran Kelas Maya yang praktikal dan berkesan dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajarannya. Prototaip [3] Membangunkan prototaip Sistem Pembelajaran kelas Maya Rajah 2.[2].[3]) merupakan domain utama yang menjadi tag kepada komponen kedua (bertanda [A].1 merupakan kerangka konseptual dibahagikan kepada dua komponen penting.JADUAL 2. Komponen pertama (bertanda [1]. {B] dan [C] kandungan bagi pengisian untuk melaksanakan kajian ini.

56 .[3]) merupakan domain utama yang menjadi tag kepada komponen kedua (bertanda [A].2 menunjukkan domain dan kandungan kerangka konseptual bagi SPKM. Secara khususnya jadual 2.[2].Reka bentuk antara muka [D] Prototaip [3] Kandungan [C] Spesifikasi [2] Pembangunan Piawaian Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) [B] Analisis [1] Keperluan pengguna [A] RAJAH 2. Komponen pertama (bertanda [1].2 merupakan rumusan bagi peruntukan-peruntukan dalam ke-tiga-tiga domain yang perlu dipertimbangkan dalam mereka bentuk reka bentuk kajian. Jadual 2. Secara khusus juga kandungan dalam setiap domain banyak mempengaruhi pelan pembangunan yang menjadi nadi kepada reka bentuk kajian di mana kesemua aktiviti di dalamnya adalah penting dalam memperolehi data-data untuk memenuhi semua keperluan tujuan-tujuan dan soalan-soalan kajian. {B] dan [C] yang merupakan kandungan bagi pengisian untuk melaksanakan kajian ini.1 merupakan kerangka konseptual dibahagikan kepada dua komponen penting.1 Kerangka Konseptual Pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) Rajah 2.

Kemudahan yang sedia ada ini memberikan kesan secara langsung kepada pengguna dari sudut kebolehgunaan. Dari konteks kajian ini pengguna digolongkan kepada kumpulan sasaran yang menjadi subjek kepada kajian ini iaitu pendidik dan pakar mata pelajaran.Istilah pengguna digunakan secara umum kerana produk yang terhasil dari kesemua proses pembangunan ini diguna dan diuji oleh setiap lapisan pengguna sebagaimana dinyatakan di atas. Subjek juga bertindak sebagai badan penilai bagi menilai kesahihan kandungan dan memberikan respons terhadap instrumen tanda aras dan kajian kebolehgunaan terhadap prototaip SPKM dan Spesifikasi SPKM.JADUAL 2. 57 .2 Domain Dan Kandungan Kerangka Konseptual Bagi Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM).2 DOMAIN ANALISIS [1] Domain ini menjelaskan tentang elemen-elemen sedia ada yang diperolehi oleh pengguna dari segi kemudahan persekitaran pembelajaran. Responden yang paling dominan dalam kajian ini adalah pengguna akhir (enduser) yang tertumpu kepada bakal guru dan guru di Malaysia dan Brunei Darussalam yang menguji dan menilai bahan ini dalam sesi kajian kebolehgunaan. Domain Analisis Spesifikasi Prototaip [1] [2] [3] Kandungan  Keperluan Pelajar [A]  Pembangunan Piawaian Sistem Pembelajaran Kelas Maya [B]  Kandungan [C]  Reka bentuk antaramuka [D] 2. Fokus domain ini adalah pada kemudahan pembelajaran yang secara khususnya berkaitan pembelajaran secara maya.

3. 58 .2. Beberapa isu berkaitan matlamat kerajaan dalam pelaksanaan TMK dalam pendidikan di jelaskan sebagaimana di bawah: i. ciri-ciri pelaksanaan TMK di sekolah serta pengaruh dan sokongan terhadapnya.8 juta.2. Sebanyak RM1. Perubahan yang ada kaitan dengan aspek polisi atau keadaan polisi (Mooij dan Smeets . Matlamatnya adalah untuk menerapkan ke dalam pendidikan di peringkat rendah dan menengah serta latihan vokasional dan pendidikan untuk orang dewasa.9 juta telah diperuntukan untuk melaksanakan projek perdana koridor raya multimedia yang mana projek terbesarnya dalam salah satu aplikasi perdananya ialah sekolah bestari yang telah diperuntukan sebanyak RM434. 2001) Beberapa perubahan dilihat dengan jelas di Malaysia terhadap keperluan TMK dalam pendidikan digambarkan dalam jadual 2. iii. ii. Pelaksanaan yang ada kaitan dengan pendidikan.1 Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) Dalam Pendidikan Penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat menjadi semakin penting dalam pendidikan.824. pedagogi dan perubahan dalam organisasi. Dalam kertas konseptual yang diterbitkan dalam tahun 1997 mendefinisikan sekolah bestari sebagai institusi pembelajaran yang secara sistematik mengubahsuai istilah amalan pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan sekolah bagi menyediakan pelajar untuk menghadapi era maklumat.

Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga. mempunyai perkaitan rapat dengan aplikasi pendidikan ialah pengkomputeran yang telah diperuntukan sebanyak RM1.S.641. Teknologi Maklumat dan Komunikasi telah dikenalpasti menjadi asas kepada visi ekonomi berasaskan pengetahuan dalam tahun 2020. 2006a:2) Lantaran dari kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sekolah bestari diharapkan akan dapat menghasilkan corak pembelajaran yang lebih menarik dan kaya seterusnya untuk jangka panjang akan dapat menghasilkan pelajar yang lebih mahir dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Beberapa projek lain sebagaimana yang ditunjukkan dalam jadual 2.8 juta. Air dan Komunikasi yang menjelaskan dalam majalah dwi bulanan Kementerian Tenaga.098. Maka pada tahun 1996. Inisiatif sekolah bestari yang dirancang adalah untuk memastikan sistem pendidikan dapat menyediakan rakyat Malaysia masa depan yang bukan sahaja sebagai pekerja berpengetahuan dalam era maklumat tetapi juga bagi mencapai visi Malaysia untuk menjadi negara maju tahun 2020 (Azian T.Projek sekolah bestari mula dibincangkan seawal 1996 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia terhadap konsep dan kesannya terhadap sistem pendidikan. sehingga tahun 2005 di bawah Projek Perkhidmatan Sejagat (Universal Service Provision – USP) sebanyak 510 buah perpustakaan desa dan 359 klinik desa telah disediakan dengan kemudahan ICT di 59 . manakala projek bagi Merapatkan Jurang Digital diperuntukan sebanyak RM1. Dato‟ Dr Halim Man. Abdullah.0 juta. Abdullah.S. sekolah bestari telah dikenalpasti sebagai salah satu dari aplikasi perdana dalam Koridor Raya Multimedia (Azian T. 2006b:2). Air dan Komunikasi Malaysia bahawa melalui program SchoolNet.3.

4 5.0 1.1 1.2 5.5 100.3 Peruntukan Pembangunan Untuk Program Dan Projek Yang Berkaitan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi .9 169. JADUAL 2.8 300.8 5. 2001–2005 Program/Projek Aplikasi Perdana Kerajaan Elektronik Sekolah Bestari Telekesihatan Kad Pelbagai Guna Kelompok P&P Integrasi Applikasi Pengkomputeran Penyelidikan dan Pembangunan Merapatkan Jurang Digital Infodesa Internet Desa Pembekalan Khidmat Sejagat Infrastruktur Komputer Untuk Sekolah Luar Bandar Pembangunan Kandungan Lain-lain Jumlah Peruntukan (RM juta) 1.4 31.0 119.seluruh negara.824.159. 162 © Rancangan Malaysia ke Sembilan 2006-2010. 60 . Projek ini adalah untuk mencapai matlamat menyediakan peluang-peluang digital untuk semua lapidan masyarakat di seluruh negara terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar (Aspirasi Digital. 2001-2010.9 434.0 10.0 Nota: Dari “ Rancangan Malaysia kesembilan 2006-2010 JADUAL5-4: Perbelanjaan dan Peruntukan Pembangunan bagi Porgram berkaitan ICT. Edisi Julai dan Ogos.0 418.641. tiada tahun : 1).098.2 3.0 284.8 401.1 400.8 21.3 0.8 945.0 30.0 1. 42 buah Pusat Internet Desa (PID) telah dibangunkan dengan kerjasama pintar antara Kementerian dengan Pos Malaysia Berhad dan 10.1 % 35.000 buah sekolah telah dan sedang disediakan dengan infrastruktur komunikasi.

dan Block. 2.Situasi ini memberikan peluang capaian maklumat dalam kalangan pelajarpelajar di desa selanjutnya meningkatkan keupayaan pembelajaran mereka melalui aplikasi teknologi internet. Pernyataan ini membawa kepada corak persekitaran pembelajaran lanjutan yang merujuk kepada kategori perisian kursus dimana pelajar diletakkan dalam situasi penyelesaian masalah. 61 . Dari jumlah berkenaan sebahagian besarnya melibatkan 5. Persekitaran ini pula berbeza dengan corak yang terhasil dari pembelajaran dalam perisian kursus secara tradisional yang hanya terdiri dari aktiviti menjawab soalan secara sekuen. Edisi Julai dan Ogos. Schneider.998 buah sekolah rendah dan 1.2. tiada tahun : 5).506 buah sekolah rendah dan 815 buah sekolah menengah dari kawasan bandar (Aspirasi Digital. Membina persekitaran pembelajaran yang baik bermakna kita mengambilkira pandangan kedua-dua pendidik dan psikologi.087 buah sekolah menengah di luar bandar berbanding hanya 1. (tiada tarikh) menyarankan bahawa pengajaran dan pembelajaran bertemu dalam persekitarannya. 10 ribu buah sekolah dikatakan akan dapat menikmati jaringan internet jalur lebar. mempunyai jawapan dan maklumbalas. Situasi ini mendedahkan lebih lima juta orang murid kepada pembelajaran berasaskan internet. Menerusi Projek SchoolNet.2 Pengajaran dan Pembelajaran Aspek pembelajaran merupakan komponen yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan sesebuah sistem pengajaran dan pembelajaran.

Guru merupakan unsur yang penting dalam membina persekitaran epembelajaran. 62 . kemudian menolak idea yang telah dikembangkan oleh pelajar itu” (Joyce dan Weil. menghantar dan mencerna mesej memainkan peranan penting dalam menjelaskan fungsi komunikasi antara guru dan murid. Penstrukturan tugasan-tugasan dalam pembelajaran itu seharusnya mengambilkira keperluan pelajar bagi memudahkannya melaksanakan pembelajaran dengan berkesan dalam apa jua persekitaran pembelajaran. Moller & Soles (2001) seterusnya menyarankan bahawa dalam pembangunan pembelajaran jarak jauh dalam pengajaran cara tradisional guru dan pereka bentuk pengajaran perlu mengambilkira asas reka bentuk dan komponen pembangunannya. Ia akan membuat refleksi. Pelaksanaan proses pembelajaran secara teknikalnya bergantung pada cara pengajaran distruktur atau disusun. walaubagaimanapun mereka pelu mengambilkira kumpulan sasaran. seterusnya berkongsi maklumat pembelajaran. Ini menjelaskan betapa keupayaan menerima. Komunikasi bercorak asynshronous berupaya membantu pelajar ini untuk melihat mesej dan idea dari rakannya yang lain. 1986). Kita tidak boleh mengajar pelajar mentaakul secara induktif. Suasana pembelajaran perlu dibentuk melalui pengalaman guru kerana guru dari konteks ini gurulah yang paling dekat dengan pelajarnya.Corak pengajaran yang dilaksanakan oleh guru perlu menjadikannya berupaya untuk membuat pentaakulan terhadap maklumat bagi menghasilkan sesebuah sintesis. dimana boleh mengakses kepada pengalaman pembelajaran bila-bila masa dan tempat. “…pengajaran yang memberikan kebebasan murid untuk mentaakul akan meningkatkan keupayaannya bagi pelaksanaan pembelajaran kendiri. kemudian memberi maklumbalas.

Dalam PBW pelajar dan guru tidak berinteraksi secara bersemuka.3 Pembelajaran Tanpa Sempadan 2. Davidson.3. Shivers dan Rasmussen (2006:25) menjelaskan Pembelajaran berasaskan web (PBW) sebagai suatu bentuk pendidikan jarak jauh di mana pembelajaran diedarkan sepenuhnya melalui dalam talian (online). Pembelajaran dalam talian tidak mengenal masa.1 Persekitaran Web di WWW Cohen (2001) mendefinisikan World Wide Web (WWW) sebagai sistem dari pelayan internet yang menyokong hiperteks bagi mendapatkan data (akses) kebeberapa protokol internet. Pelajar juga boleh menggunakan internet untuk mengakses bahan terkini. Protokol internet pula adalah sekelompok arahan yang membenarkan komunikasi antara mesin melalui internet.2. di samping berinteraksi dengan pakar-pakar dalam bidang-bidang berkaitan. Secara umumnya jika dikaitkan dengan WWW dengan pembelajaran istilah yang berkait rapat dengannya ialah pembelajaran berasaskan web (PBW) (Web-Based Learning (WBL) atau Web-Based Instruction (WBI)). 63 . kesemua bahan pengajaran dan tugasan diedarkan melalui web. ia juga memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi secara masa nyata (real time) antara pelajar dengan guru. Dalam pembelajaran dalam talian secara synchronous pelajar boleh mengkases bahan bila-bila masa di mana-mana sahaja. Ianya juga dipanggil sebagai pautan.2. grafik. Menurut Ally (2004:5) pembelajaran dalam talian boleh memberi manfaat kepada pelajar. tempat atau jarak.2. odio dan video yang boleh dirangkaikan kepada dokumen yang lain. Hiperteks dijelaskan sebagai dokumen mengandungi perkataan.

2. Apabila pelajar berupaya mengakses bahan di Internet.Bagi pendidik pula. Sekolah pula perlu lebih mudah untuk menerima corak pembelajaran dalam talian bagi menggalakkan komunikasi antara guru. pendidik pula perlu mengarahkan mereka kepada sumber atau maklumat berdasarkan keperluan mereka. Ini termasuklah teknologi yang menjadi tambahan kepada latihan dalam bilik darjah dari komponen berasaskan web dan persekitaran pembelajaran di mana proses pendidikan dialami melalui dalam-talian.2. 64 . dimana-mana. Pallof dan Pratt (2001) menjelaskan definisi dari kertas putih Blackboard bahawa pendidikan dalam talian adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet untuk berkomunikasi dan bekerjasama dalam konteks pendidikan. bila-bila masa dengan sesiapa sahaja. Bahan dalam talian boleh sentiasa dikemaskini dan pelajar pula boleh melihat perubahan itu dengan serta merta.3.2 Pembelajaran Secara Maya Pembelajaran secara maya secara umumnya merujuk pada mana-mana pembelajaran yang menggunakan teknologi internet. pengajaran atau bimbingan boleh dilaksanakan bila-bila masa di mana-mana.Interaksi dalam persekitaran maya memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan kefahaman yang lebih baik dan menggalakkan komunikasi yang membina antara pelajar. Komunikasi dalam persekitaran maya telah digunakan dengan meluas dalam kebanyakan aplikasi pembelajaran.ibu-bapa dan pelajar. Kesediaan pelajar untuk belajar melalui aktiviti dalam talian bergantung kepada kemudahan aksesnya.

memandangkan tidak ada satu teori pembelajaran yang diikuti. Interaksi merujuk tidak hanya pada komunikasi yang sepatutnya terhasil antara pelajar dengan guru dan antara pelajar dengan pelajar tetapi juga interaksi antara pelajar dengan kandungan dari sesebuah (mata pelajaran) atau kursus (Pallof et. b) Keserasian sistem SPKM dengan keperluan guru dalam menggunakan SPKM untuk mengukur pencapaian objektif pembelajaran melalui ujian dalam SPP (ExamBuddy) dan penggunaan message board dalam SPP. al.. Keupayaannya menterjemah dan mentafsir keperluan kandungan bersesuain dengan objektif pembelajarannya amat diperlukan. Dari aspek pembangunan bahan pengajaran dalam talian. Dengan mengambilkira kesemua pernyataan di atas perkara yang ingin dilihat pada pengguna akhir (guru) ialah: a) Corak interaksi dalam sistem penyampaian SPKM antara kandungan dan guru.Pertambahan penggunaan komunikasi secara maya telah memberikan kesan terhadap program yang ditawarkan oleh institusi pendidikan dalam perkaitannya terhadap pertumbuhan bilangan pelajar. 2001: 52). Seseorang boleh menggabungkan teori pembelajaran bagi membina bahan pengajaran dalam talian. pertimbangan terhadap strategi pengajaran sebenarnya tidak bergantung kepada sesuatu teori pembelajaran sahaja. Suasana pembelajaran dalam talian memerlukan pelajar yang mempunyai disiplin dan kemahiran belajar yang tinggi. Corak interaksi yang disediakan dalam pembelajaran secara maya seharusnya lebih dinamik dan terarah yang boleh memandu pengguna kearah pencapaian objektif pembelajarannya. Ally (2004:6) menjelaskan bahawa tiada institusi yang secara eksklusif membina bahan pengajaran dalam talian. Pembelajaran dalam talian berupaya membantu mengendalikan situasi seperti ini. 65 .

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mensasarkan semua sekolah kebangsaan dilengkapkan dengan infrastruktur.Pelaksanan program ICT di sekolah-sekolah di Malaysia. • Penyediaan akses jalur lebar Schoolnet. 2.19 dan 6. Perluasan penggunaan ICT di sekolah diperkenalkan secara berperingkat dalam RMK 9 melalui Pembestarian Sekolah yang merangkumi tiga perkara: 1. Wetware bagi tujuan memberi bimbingan dan latihan kepada pentadbir sekolah. prkjektor LCD dan komputer pelayan bagi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan latihan guru untuk meningkatkan kemahiran dalam ICT. ibu-bapa dan masyarakat setempat. komputer riba. •Program Pengajaran dan Pembelajaran dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). dan • Program TV Pendidikan. peralatan dan perisian yang lengkap dan 66 . Laporan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP) dalam Bab 6 Perkara 6. guru. perkakasan termasuk komputer. Perkakasan ICT yang dibekalkan ke sekolah dalam bentuk Pusat Akses bagi menyokong kemudahan yang sedia ada seperti makmal komputer. Perisian pendidikan dan sistem aplikasi 3. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melaksanakan projek-projek sebagaimana di bawah: • Projek Penyediaan Infrastruktur dan Pengkomputeran Sekolah (Makmal Komputer).20 melaporkan sehingga tahun 2005. • Projek Rintis Sekolah Bestari. Program berkenaan juga termasuk penyediaan infrastruktur seperti makmal komputer.

Namun kemudahan yang sedia ada seperti kemudahan jalur lebar SchoolNet merupakan peluang yang seharusnya diambil oleh guru untuk menggunakannya secara optimum. Shivers & Rasmussen. yang membenarkan pelajar mengaksesnya pada masa yang telah ditetapkan. Pembelajaran dalam talian yang ditawarkan masakini terbahagi kepada tiga jenis. ii. serta guru dan kakitangan mendapat latihan yang mencukupi untuk memastikan pengintegrasian ICT berlaku dalam pengajaran dan pembelajaran dan urusan pentadbiran sekolah (PIPP 2006-2010. Kursus dipertingkatkan di web (web enhanced course) yang melibatkan perjumpaan muka ke muka dan disampaikan melalui web iii. (Boettcher & Conrad. Ianya melibatkan kumpulan pelajar yang besar melalui interaksi yang sedikit atau tiada interaksi dikalangan pelajar. Web centric course yang melibatkan kursus secara interaktif di web yang dilaksanakan secara eksklusif menggunakan tapak kursus (course site) yang di tempatkan di web. 1999. 2007:81) Hasrat KPM menangani semua kekurangan dari segi kemudahan akses terhadap perisian pendidikan boleh dilaksanakan dengan berkesan melalui penyampaian dan pengedaran kandungan dalam talian (online).mencukupi. Kursus di web (web course) adalah kursus dimana bahan-bahannya ditempatkan dilaman web. 67 . 2006:24) Penyelarasan kandungan dengan jenis teknologi yang digunakan perlu mengambilkira corak interaksi yang disediakan dalam setiap paparan. Ianya bukan sahaja melibatkan aktiviti memuat-turun bahan dan melaksanaka aktiviti pembelajaran tetapi juga berkenaan keberkesanan corak interaksi yang digunakan. i.

Galakkan ini adalah bagi menjadikan masyarakat sekolah sebuah masyarakat yang bermaklumat.3. dalam konteks ini merujuk kepada web-enhanced class. Hasrat ini disampaikan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia Dato‟ Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam persidangan dewan rakyat pada 31 March 2006 sebagaimana di bawah: ”Sebagai usaha menjadikan semua sekolah adalah sekolah pilihan. Setakat ini 68 . Kesan dari situasi ini. Sejarah menunjukkan bahawa sistem PPBK bukan sahaja merapatkan jurang komunikasi tetapi juga memberikan kesan yang positif dalam mengembangkan minda guru dan pelajar terhadap sebarang aktiviti pendidikan. dalam sekolah bestari guru digalakkan berfikir dengan mendalam tentang perkara yang ingin diajar disamping masa yang mencukupi untuk memperolehi cukup maklumat bagi membantu mereka dalam pengajarannya. pertimbangan seharusnya diberikan dalam pembangunan kelas dalam talian di mana teknologi boleh dan seharusnya digunakan dalam penyampaian sesebuah kursus atau kandungan. 2.2.Pallof dan Pratt (2001b) seterusnya melaporkan kajian yang laksanakan oleh American Association for History and Computing (1999) mendapati bahawa hasil pembelajaran terbaik terdapat dalam kelas yang kecil adalah yang menggabungkan interaksi muka ke muka dan interaksi dalam talian. bertenaga dan pembelajaran yang lebih banyak menghasilkan pemikiran (thoughtful learning).3 Sistem Sekolah Bestari Malaysia Perkin (1992:95) menjelaskan. Kepentingan Program Sekolah Bestari telah menjadi keutamaan dalam Rancangan Malaysia ke-9. kesemua sekolah-sekolah yang sedia ada akan dijadikan sekolah bestari.

2.sebanyak RM284 juta akan diperuntukkan kepada program Sekolah Bestari dan RM 1. Fallon dan Brown (2003b) menjelaskan bahawa e-pembelajaran adalah istilah baru mempunyai hubungan dengan 69 . Sekolah Bestari di Malaysia. Peluang. menghasilkan pasukan petugas yang mempunyai literasi terhadap teknologi dan cara berfikir 2. menyediakan pembangunan yang menyeluruh kepada individu 5.3.4 E-pembelajaran E-pembelajaran bermaksud pembelajaran elektronik dari perkataan electronic learning yang membawa kepada singkatan e-learning. Dokumen CRFP ini menyatakan lima objektif dan kaedah sebagaimana di bawah: 1. meningkatkan penglibatan 'stakeholder' 4.2.51 billion diperuntukan dalam program perkomputeran sekolah. Pasukan ini juga menghasilkan Pelan implementasi. menyediakan peluang kepada individu untuk meningkatkan keupayaan dan daya saing (strength) Dokumen Conceptual Blueprint Sekolah bestari di Malaysia ini telah dihasilkan drafnya melalui gabungan dari industri berkenaan dengan Pasukan petugas dari Kementerian Pendidikan Malaysia berlandaskan polisi dari dokumen 'Smart School in Malaysia: A Quantum Leap'. 2006:18) Pada keseluruhannya kaedah dan objektif projek sekolah bestari berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara. Laman Web Rasmi Kementerian Penerangan Malaysia.peluang pendidikan bagi kanak-kanak bekeperluan khas juga akan dipertingkatkan” (Thrust 2 Perkara 49: RMK 9. mendemokrasikan pendidikan 3.

iv. Secara amnya berdasarkan pandangan umum e-pembelajaran merangkumi apa-apa jua jenis kandungan yang disampaikan secara elektronik. meningkatkan kualiti pembelajaran meningkatkan akses kepada pembelajaran dan latihan mengurangkan kos pendidikan meningkatkan keberkesanan kos (cost effective) terhadap pendidikan. Akses kepada sumber yang ditersusun dan melalui proses perancangan dan pembangunan yang rapi perlu dilihat sebagai peluang kepada pendidik. iii. latihan atau pendidikan yang dibantu oleh teknologi komputer yang popular dan terbukti keberkesanannya khususnya berasaskan rangkaian atau teknologi internet. Penggunaan teknologi internet bermaksud bahawa kandungan pembelajaran disimpan kedalam pelayan web yang mana pelajar mendapat akses kepada kandungan melalui teknologi sistem rangkaian seperti „web browser‟ dan protocol rangkaian TCP-IP. Bates (1997) percaya bahawa terdapat empat sebab teknologi digunakan dalam pembelajaran di pusat pengajian tinggi: i. Kemudahan internet yang kian meluas kini memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka maklumat sebagai sumber pengetahuannya. ii. Fallon dan Brown (2003c) mendefinisikan e-pembelajaran sebagai pembelajaran.sistem penyampaian terhadap latihan melalui komputer. Pembangunan persekitaran e-pembelajaran perlu pada keseluruhannya tidak hanya bergantung kepada teknologi. Secara khususnya. Alexander dan McKenzie (1998) yang melaporkan bahawa pembelajaran menggunakan teknologi maklumat sahaja tidak memadai untuk meningkatkan pembelajaran tetapi beberapa perkara lain yang turut menyumbang 70 .

apakah yang harus dilakukan bagi menyelesaikan masalah berkenaan? bagaimana ia harus dilakukan melalui objektifnya? siapa yang terlibat atau impak dari projek? Beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan bagi mengoperasikan persoalan di atas ialah proses dalam aktiviti projek itu perlu cepat. 71 . 2000). iv.2. kemahiran.3. alat dan teknik dalam aktiviti projek bagi mencapai keperluan projek (PMBOK Guide. Projek perlu dijelaskan oleh pengurus projek. mengapa projek diperlukan dan apakah perkara yang membawa kepada keperluannya? ii.kepada kejayaan pembelajaran berasaskan teknologi maklumat ialah pengaruh terhadap pelajar semasa proses pembelajarannya melalui e-pembelajaran. Bagi mencapai objektif sesebuah projek Webster (1999) sekali lagi menyenaraikan beberapa soalan: i. Keperluan bagi mengatasi masalah yang timbul dan adakah projek berkenaan dapat menyelesaikannya. 2.5 Pengurusan Projek Pengurusan projek didefinisikan sebagai aplikasi pengetahuan. mengapa projek berkenaan diperlukan dan dimana ia boleh di sesuaikan dengan objektif organisasi dan apakah masalah yang wujud lantaran wujudnya projek? ii. Webster (1999) menyarankan bahawa pengurus projek perlu memahami: i. iii. lebih berkualiti dan kurang tenaga manusia (sumber).

Pallot dan Pratt (2001) menjelaskan dalam melaksanakan pembelajaran dalam talian tugas (task) adalah di antara elemen yang membawa pelajar bersama bagi menamatkan aktiviti pembelajarannya. Pengurusan projek pula punyai perkaitan yang rapat dengan hasil proses pembangunan melalui matlamatnya.2.3. Proses reka bentuk pengajaran punyai pengaruh yang kuat pada hasilnya. Rubin (1994) menjelaskan senario tugasan sebagai kerja sebenar yang dapat difikirkan oleh pengguna terhadap sesebuah produk. Mereka seterusnya menyarankan kaedah sistem (sistem approach) yang dikatakan sebagai satu kelompok dari bahagian yang saling berhubungan.3 Tugasan (task) Mager (1995) menjelaskan bahawa tugasan (task) adalah siri-siri langkah yang membawa kepada hasil yang bermakna. 2. 72 .3. Disiplin pengurusan projek perlu mengaitkan proses yang ada kaitan dengan bahan pembelajaran dalam prosesnya. Seels & Glasgow (1990) menjelaskan tentang peranan pereka bentuk pengajaran adalah memastikan bahawa proses perancangan melalui objektif dan susunannya dilaksanakan dengan betul bagi menghasilkan pengajaran yang berkualiti. dimana kesemuanya bekerjasama menjelaskan untuk mencapai sesuatu matlamat. Dari perspektif reka bentuk pengajaran Dick & Carey (1996) menjelaskan bahawa proses mereka bentuk pengajaran perlu melihat pada cara untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.2 Pengurusan Projek dan Kandungan Bahan Pembelajaran Kandungan bahan pembelajaran terhasil dari proses pembangunan yang mempunyai laluannya (path) yang tersendiri melalui struktur kerjanya (Work breakdown structure). Dalam konteks pelaksanaan sesuatu aktiviti dalam sesebuah bahan multimedia interaktif.

Ia lazimnya melibatkan bilangan task yang banyak bagi dilaksana dan diselesaikan oleh pelbagai sumber. 2. Projek lazimnya bersifat kompleks. iv. iii. Bagi melihat perkaitannya. maka ia akan kekal lebih lama dengannya bagi menamatkan pembelajarannya dengan jayanya.3. Sesebuah projek hanya boleh dilaksanakan sekali. Projek mengandungi siri-siri task yang hanya berkaitan hanya pada projek berkenaan.4 Reka bentuk Pengajaran Secara asasnya bidang reka bentuk pengajaran dan pengurusan projek punyai perkaitan yang rapat antara satu sama lain. Pojek lazimnya mempunyai ciri yang kekal yang hanya terdapat satu objektif untuk dicapai dan sesebuah projek itu dikatakan selesai apabila objektifnya tercapai.Lantaran itu tugasan juga menghubungkan pelajar dengan gurunya. 2. ii. ”Perancangan” yang menganalisis tatacara sesuatu komponen itu berinteraksi 73 . ”Sistem” yang merupakan kelompok elemen yang berinteraksi antara satu sama lain. Projek amnya mengandungi aktiviti dilaksanakan secara terus tanpa ulangan. Reka bentuk pengajaran dikatakan berakar umbi dari Teori Sistem Am (General System Teory) oleh Bertalanffy (1968) yang di perolehi di beberapa prinsip di bawah: 1. Cook (1971) telah menyenaraikan empat ciri bagi menjelaskan aktiviti projek dan bukan projek sebagaimana di bawah: i. Jika apa-apa yang disampaikan itu relevan dan tugasan yang reka bentuk itu distrukturkan bagi memberi mandat pada seseorang pelajar untuk melaksanakan aktiviti pembelajarannya sendiri.

”Proses” yang dikuti secara tersusun dalam urutan yang fleksibel. 5. Forsberg. ”Prosedur” berasaskan kajian. Prinsip yang menjadi landasan tehadap reka bentuk pengajaran di atas secara keseluruhannya mampu membantu pembangun dan pendidik dalam menghasilkan sistem pengajaran yang berkesan mengikuti arus masa. Model boleh mengembangkan perspektif.antara satu sama lain yang memerlukan penyelarasan dan usaha dari perancangnya. 6. Ujian empirikal dan peningkatan terhadap keseluruhan perancangan pengajaran. Mooz dan Cotterman(1996) menjelaskan kepentingan sesebuah model sebagaimana yang disenaraikan di bawah: i. Model boleh mengekspres peraturan dengan lebih mudah. ii. 4. iii. iv. teori dan amalannya (reka bentuk pengajaran). Model menyediakan rangka konseptual yang umum seperti mana penggunaan perbendaharaan kata yang sama dalam aktiviti komunikasi. 74 . 3.Pengetahuan terhadap reka bentuk pengajaran dikalangan pembangun perisian pendidikan dan guru memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan produk yang efektif dan praktikal. Model membantu kita menjelaskan tentang sesuatu itu bekerja. Pengajaran walau bagaimana cantik pun ia dilihat oleh pakar ia mesti mampu memenuhi tahap pencapaian pelajar dalam lingkungan had-had penyampaiannya (Gustafson dan Tillman. 1991a:5).

Dick dan Carey (1996) pula mengaitkan proses pengajaran sebagai satu sistem. 1990). penilaian dan penyenggaraan terhadap situasi yang membantu pengajaran dari unit yang kecil dan besar dari „subjectmatter‟. reka bentuk. Mereka menjelaskan kaedah sistem itu boleh dirujuk sebagai pembangunan sistem pengajaran („Instructional System Development‟). implementasi dan penilaian (contoh oleh Seels dan Glasgow.1986).1990b. Ritchey. (Seels dan Glasgow . pembangunan dan implementasi produk. Richey (1986) mendefinisikan reka bentuk pengajaran sebagai sains untuk mencipta spesifikasi terperinci bagi pembangunan. Secara khususnya reka bentuk pengajaran juga dikatakan sebagai disiplin yang menjelaskan perhubungan dari penyelidik yang tidak terlibat dengan reka bentuk pengajaran tetapi menyumbang kepada pengetahuan.Dari konteks pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas maya. Dari konteks ini perbincangan tertumpu kepada perkara yang berkait rapat dengan aktiviti penyenaraian struktur kerja. Definisi reka bentuk pengajaran ini dijelaskan dari sudut kesesuaiannya dengan pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas maya. Dari segi proses mereka lebih cenderung kepada fasa-fasa pembangunan dari proses reka bentuk pengajaran generik. analisis. pembangunan. Secara khususnya reka bentuk pengajaran adalah satu sistem yang boleh membantu golongan pendidik atau pembangun perisian pendidikan untuk 75 . reka bentuk pengajaran berperanan sebagai menjelaskan rangka kerja bagi penghasilan susunan kandungan yang boleh disesuaikan dengan prototaip antarmuka untuk digunakan sebagai sistem penyampaian secara maya.

5.D. (Eds.menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran. 1995) Atribut Reka bentuk Sistem Penilaian program Generasi ISD1 Jujukan ISD22 Carta alir ISD3 Fasa ISD4 Dinamik Formatif Formatif/Sumatif Feasibility Formatif Sumatif Penyenggaraan Situational Feasibility Formatif Sumatif Penyenggaraan Kognitif/‟ Constructivism (Behavioral) Berasaskan pengetahuan (intergrasi) Pakar Kandungan/Sistem (alat) Teori Behavioral Pembelajaran Behavioral Perlakuan (Kognitif) Proses ID Langkah demi langkah Pakar kandungan (system novice) Ill-defined Langkah demi langkah Fasa demi fasa (mudah) Pengarang ID Juruteknik (content novice) Pakar ID (content novice) Aktiviti pengarangan Menjelaskan Operasi Dijelaskan oleh Pakar Peraturan yang eksplisit Nota: Tennyson. Tennyson (1995) telah meringkaskan atribut terhadap 4 generasi Reka bentuk Sistem Pengajaran sebagaimana dalam Jadual 2. Penyelesaian masalah itu dijelaskan melalui definisi yang sebelum ini telah melalui pelbagai bentuk dan corak tugasan.B. © Educational Technology Publications 76 . (1995). The Impact of the Cognitive Science Movement on Instructional Design Fundamentals.5 Ringkasan atribut bagi 4 generasi ISD (Tennyson. JADUAL 2. B.) Instructional Design Fundamentals – A Reconsideration. R. Keperluan untuk memahami pendekatan bagi perkembangan Reka bentuk Sistem Pengajaran perlu bagi merangka sebuah model yang sesuai dengan keperluan projek. In Seels.

Kebolehgunaan adalah berkaitan dengan perkara yang ingin kita (pengguna) laksanakan bukan perkara yang seharusnya kita (pengguna) laksanakan. output dari proses tanda aras dalam proses pembangunan fasa 1. Kebolehgunaan adalah kaedah pembangunan produk yang menggabungkan maklumbalas pengguna sepanjang kitaran pembangunan bagi mengurangkan kos dan menghasilkan produk yang boleh memenuhi keperluan pengguna (Usability Professionals‟ Association.3. Berlandaskan kesemua definisi di atas definisi yang boleh dibina dari konteks pembangunan SPKM ini boleh dirumuskan sebagai ” proses penilaian berterusan bagi menjamin pencapaian objektif setiap tugasan dalam proses pembangunan agar dapat menghasilkan sistem pembelajaran kelas maya (SPKM) yang mampu memenuhi 77 . efisien dan kepuasan dalam konteks penggunaan sesebuah produk. 1995). (Common Front Group. 2006). International Standard Organization (ISO) dari dokumen ISO 9241-11 pula.2.5 Kajian Kebolehgunaan Kajian kebolehgunaan adalah teknik yang boleh mengesahkan reka bentuk antaramuka dan mendedahkan bahagian-bahagian yang perlukan dihalusi dan diperbaiki. kajian kebolehgunaan boleh membantu pembangun untk mengenalpasti kelebihan dan kelemahan fungsi-fungsi elemen reka bentuk antaramuka yang dihasilkan berdasarkan dokumen Spesifikasi A. Cato (2001:3) pula menjelaskan bahawa kebolehgunaan merujuk pada fungsi atau kegunaan sesuatu sistem kepada pengguna. mendefinisikan kebolehgunaan sebagai produk yang boleh digunakan kepada pengguna sasaran bagi mencapai matlamat yang telah ditentukan dengan diikuti oleh keberkesanan. Dari konteks reka bentuk antaramuka dalam aplikasi pembelajaran SPKM.

1 Kaedah Kajian Kebolehgunaan Kajian kebolehgunaan merupakan sebahagian daripada aktiviti penilaian yang berterusan terhadap sesebuah produk semasa ianya dalam proses reka bentuk dan ciptaan. iv.5. keberkesanan sistem dan kepuasan pengguna terhadap sistem dalam SPKM”. i. Dalam konteks kajian kebolehgunaan (usability) data berkaitan tindakan pengguna boleh diperolehi melalui banyak cara. Ebling dan John (2000) menjelaskan bahawa kitaran reka bentuk sesebuah reka bentuk antaramuka mempunyai dua bahagian iaitu penghasilan dan penilaian hasil. Rubin (1994) menjelaskan bahawa terdapat empat cara bagi melaksanakan pengujian terhadap sesebuah produk yang mana dari konteks kajian ini produknya ialah bahan pengajaran interaktif berasaskan CDROM. Ujian berasaskan penerokaan (Exploratory test) Ujian berasaskan penilaian (Assessment test) Ujian perbandingan (Comparison test) Ujian pengesahan (Validation test) 78 . iii.3. 2. Dari konteks proses mereka bentuk reka bentuk antaramuka. Ianya bertujuan untuk mengenalpasti bahagian-bahagian yang perlu diperbaiki atau diperhalusi. ii.keperluan pengguna dari segi pencapaian objektif pembelajaran. Dalam fasa kedua penilaian merupakan proses yang kritikal bagi menjamin kejayaan sesebuah reka bentuk itu.

Ralat (Errors) 5.Sumber-sunber data yang digunakan dalam kajian ini berasaskan soal-selidik yang dirangka berdasarkan lima atribut dalam kajian kebolehgunaan oleh Nielsen (1993) sebagaimana di bawah: 1. Fahami sistem anda 2. jelaskan kepada pengguna terhadap pilihan bagi menunjukkan. Permulaan sistem b. Bagaimana kesilapan boleh diperbetulkan c. Keberkesanan (Efficiency) 3. Pilih tugasan yang dapat mewakili keseluruhan tugasan 4. Pada setiap langkah dalam setiap tugasan. Apakah unsur abstrak yang digunakan Langkah-langkah itu akan seterusnya mengumpul profil pengguna terhadap pelaksanaannya pada sistem berkaitan. Bandingkan dan buat pemerhatian terhadap jenis aktiviti yang dilaksanakan. Keupayaan ingatan (Memorability) 4. 79 . Kepuasan (Satisfaction) Blackwell and Green (2003:107) telah menyenaraikan contoh-contoh tugasan yang mereka sebutkan sebagai analisis dimensi kognitif sebagaimana dibawah: 1. Jelaskan kepada pengguna tugas-tugas yang perlu mereka laksanakan semasa mengoperasi sistem 3. Keupayaan belajar (Learnability) 2. a.

7.2. Ini bermakna setiap OP boleh dikongsi dan diguna semula dalam setiap pembelajaran atau kursus yang berbeza (Fallon dan Brown. 2000). objektif pembelajaran.Reigeluth dan Frick . organisai atau peristiwa yang menjadi rujukan semasa pelaksanaan pembelajaran. Objek pembelajaran dan reka bentuk pengajaran mempunyai perkaitan yang rapat melalui aplikasi teknologinya.3 Objek Pembelajaran (OP) Konsep guna semula dalam membina sesebuah persekitaran pembelajaran kini semakin popular. Setiap objek pembelajaran mestilah berupaya berdiri dengan sendiri.2. 2. Senario dunia pendidikan kini cenderung kepada penggunaan teknologi sebagai agen perubahan. Contoh-contoh objek pembelajaran termasuklah kandungan multimedia. Ia mempunyai saiz yang berbeza-beza. Peranan utama objek pembelajaran dalam SPKM ini adalah bagi menjelaskan lagi fungsi reka bentuk pengajaran dalam proses pembangunannya untuk menjamin produk yang dihasilkan.2. Lebih banyak teori (reka bentuk pengajaran) memerlukan bimbingan apabila wujudnya alat teknologi maklumat yang baru (Wiley . 2003d). (Wiley. perisian pendidikan dan perisian individu.2 Objek Pembelajaran dan e-pembelajaran Dari kontek e-pembelajaran objek pembelajaran (OP) (learning object) merupakan bahagian kandungan yang paling kecil yang boleh berdiri dengan sendiri sebagai sebuah unit yang bermakna.7. tidak bergantung pada yang lain untuk menamatkannya.1999). 80 .2000. namun amalan terbaik bagi sebuah objek pembelajaran mengandungi sebuah objektif pembelajaran atau konsep. lantaran dari inovasi teknologi.

(Fallon 81 . Kedudukan OP dalam aplikasi pembelajaran SPKM secara khususnya dirangkaikan melalui system reka bentuk antara muka dalam SPKM. Beberapa OP yang bersesuaian dengan objektif pembelajaran dan tugasan yang diintegrasikan system antara muka sama ada pada SCOs atau asset dari SCOs.7.5 Ciri-ciri Objek Pembelajaran Objek pembelajaran adalah bahagian yang terkecil dari sesebuah kandungan yang boleh berdiri dengan sendiri sebagai unit pembelajaran yang bermakna. Johnson (2003a:4) mendefinisikan OP sebagai koleksi terhadap bahan digital (seperti gambar.2. membangunkan dan menyampaikan bahan pengajaran kepada setiap individu yang memerlukannya. Bahan digital ini pula lazimnya diedarkan melalui internet atau sistem rangkaian. dokumen dan simulasi) yang mengandungi objektif pembelajaran yang jelas dan boleh diukur bagi menyokong proses pembelajaran.2.Learning Technology Standard Committee (LTSC) dari Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) yang menjelaskan teknologi pengajaran sebagai „objek pembelajaran‟ kini telah membawa penyertaannya dalam pemilihan teknologi bagi generasi yang terlibat dalam aktiviti reka bentuk pengajaran.4 Definisi Objek Pembelajaran Beberapa pendapat tentang definisi objek pembelajaran yang dijelaskan oleh Wiley (2000) menjadi rujukan bagi mencari jalan untuk menyenaraikan strategi bagi menggubal prosedur membentuk objek pembelajaran dalam fasa 1-Pra pembangunan Task 2.7. 2. 2.

dan boleh diguna semula selalu dalam konteks pembelajaran yang berbeza. pereka bentuk pengajaran boleh membangunkan komponen pengajaran dalam bentuk unit yang kecil. 2000. Situasi ini menjelaskan betapa pentingnya seseorang guru itu perlu lebih kreatif dan bijak dalam merancang pengajarannya. Guru atau pendidik pihak yang pertama berpeluang mengakses bahan pengajaran. 1997). Objek pembelajaran secara umumnya difahami sebagai entiti digital dimana penyampaiannya dilaksanakan melalui internet. iii. Sistem reka bentuk antaramuka yang direka bentuk disediakan sebagai kemudahan untuk membantu guru dalam menyampaikan kandungan pada pelajar. Secara asasnya idea di sebalik objek pembelajaran ini disenaraikan sebagaimana yang telah disarankan oleh Wiley (2000). Johnson (2004:4) pula mendefinisikan OP sebagai koleksi bahanbahan digital seperti gambar. ii. 2003e). mereka selalunya akan memecah-mecahkan bahan itu kepada unit atau bahagian yang saling berhubung bagi membantu mencapai matlamat pengajaran mereka. Sesiapa yang menggabungkan objek pengajaran boleh sama-sama mendapat manfaat dari versi barunya. Reigeluth dan Nelson. dokumen atau simulasi yang mengandungi objektif pembelajaran yang jelas dan boleh diukur. ( Wiley. 82 .dan Brown. dijelaskan di bawah: i.

Ia boleh dilaksanakan secara langsung untuk membangunkan bahan pengajaran bercetak. SCORM berfungsi sebagai menjelaskan struktur kandungan yang saling berinteraksi antara kandungan dengan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) dan antara kandungan dengan objek pembelajaran luaran melalui reka bentuk antaramuka yang dibina. Secara khususnya SCORM lazimnya dikaitkan dengan pembelajaran berasaskan web. Model kelompok (Aggregation Model) menentukan kaedah mengelompokkan sumber kepada bentuk kandungan berstruktur. Model yang dibangunkan oleh Advanced Distributed Learning (ADL) memfokus kepada dua bahagian dari ruang-lingkup kandungan (content 83 . namun prosedurnya dengan mudah boleh diubahsuai.2. Proses analisis tugasan dalam reka bentuk pengajaran punyai peranan yang besar dalam menghasilkan spesifikasi pembelajaran. Saranan Dick dan Carey (1996) menjelaskan dalam kaedah sistematiknya bahawa prosedur yang akan dijelaskan bagi membangunkan strategi pengajaran adalah generik. Watson dan Hardaker (2005:62) menyatakan bahawa SCORM menjelaskan model kelompok kandungan (MKK)(Aggregation Model) dan Persekitaran Run Time (PRT) (Run Time Environment). manakala PRT menjelaskan tentang bahasa yang biasa dan model data bagi ia berkomunikasi dengan Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System).7.6 Sharable Content Object Reference Model (SCORM) Teori reka bentuk pengajaran atau strategi dan kriteria pengajaran dalam aplikasinya mesti memainkan peranan utama dalam aplikasi objek pembelajaran jika ingin berjaya dalam bimbingan terhadap pembelajaran.2.

Komponen utamanya ialah: i. iii. Generik. sesebuah organisasi itu lengkap dengan manusia yang bekerja didalamnya dan budaya yang wujud dalam organisasi itu). Kemudahan dari segi akses. 84 . Peluang. kekurangan atau kepayahan dari segi akses akan menghasilkan sesebuah OP itu gagal diguna semula. Learning Management System (LMS) Sharable Content Objects (SCOs) SCOs adalah bentuk objek guna semula pembelajaran terpiawai manakala LMS pula adalah mana-mana system yang menyimpan maklumat yang boleh dilancar dan berhubung dengan SCOs. ii.interoperability). aspek ini merujuk pada peluang-peluang untuk guna semula yang wujud dalam sesebuah institusi pendidikan (contohnya. Pada keseluruhannya kandungan yang telah dikompil selaras dengan keperluan SCORM ini juga akan di lihat sebagai dapat memenuhi empat konsep (RAID) dalam SCORM iaitu: 1) Guna semula (Reusable) Hiddink (2001:147) menyarankan tiga faktor bagi mengenalpasti elemen guna semula iaitu. ii. i. dimana seseorang hanya boleh menjelaskan OP yang spesifik dibidang yang diterokainya. Ianya membahagikan dunia pembelajaran teknologi kepada dua komponen yang boleh berfungsi.

kandungan dan teknologi „berbicara‟ antara satu sama lain (Smith.2 . Nota: Dari Eduworks http://www. 85 . 2.7 Model Kelompok Kandungan (Content Aggregation Model) dalam SCORM Secara khususnya bahagian ini bertujuan untuk menjelaskan komponen yang terbaik bagi sesebuah laman web pendidikan berdasarkan data yang diperolehi dari proses tanda aras terhadap tiga laman web pendidikan di Malaysia.2) Mudah di akses (Accessible) 3) Keupayaan operasi (Interoperable) dan. 4) Ketahanan (Durable) Ianya digambarkan sebagaimana dalam Rajah 2.2.2 Struktur SCORM. RAJAH 2. agar pelajar yang menggunakan aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya berupaya mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan. Kajian ini juga menumpukan kepada kaedah mereka bentuk antaramuka bagi pengguna menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan.eduworks.7. 2004:16).com/LOTT/tutorial/scormconcepts. ia adalah bahan rujukan atau dokumen yang mengandungi pelaksanaan terperinci yang membenarkan sistem.html Namun demikian SCORM bukan sebuah piawaian.

1. Adalah sukar untuk mencari sesuatu yang luas di World Wide Web (WWW) atau internet. SCOs dan pengajaran mestilah dipakejkan kepada pakej yang boleh di bawa kemana-mana. Penggunaan objek pembelajaran memerlukan penemuan terhadap elemenelemen yang hendak dipelajari. SCOs yang diperolehi sedia tersusun dalam strukturnya 2.2.Reka bentuk antaramuka yang bertindak sebagai sistem penyampaian bergantung kepada struktur kandungan yang dikelompokkan berdasarkan objektif sesebuah kandungan mata pelajaran. Jika dilihat OP sesebagai data maka diskripsinya adalah data tentang data. Setiap penyelesaian tidak hanya disimpan dalam OP tetapi juga dalam diskripsinya. yang dipanggil sebagai metadata.8 Ciri-Ciri Kandungan SCOs adalah unit pembelajaran tersendiri. Model kelompok kandungan SCORM digunapakai bagi menjelaskan struktur kandungan yang boleh dihubungkan ke repositori luaran. Ianya boleh digunakan sebagai membina blok. SCO yang mana pula selepas itu.7. Pengajaran mesti ditulis bagi menjelaskan kepada LMS. 86 . Metadata ditempatkan dalam SCORM bagi setiap SCO dan setiap pakej kandungannya. 3. Tiga perkara perlu dilaksanakan bagi membentuk unit pembelajaran yang lebih besar dari SCOs. 2. Dengan kaedah ini sesi pembelajaran oleh pengguna akan lebh terarah kerana setiap paparan yang ditemui pengguna berkait rapat dengan objektif pemelajarannya.

Elemen yang menjadi „orang tengah‟ antara guru dan pelajar ialah kandungan mata pelajaran bahan pembelajaran yang lazimnya dirujuk kepada maklumat 87 . ianya boleh dihubungkan secara real-time.7. 2.2. Di sinilah semua SCOs dan asetnya diletakkan.7.7. Pelajar boleh menghasilkan kombinasi kelompok kandungan dengan pautan laman web lain bagi memenuhi keperluan pembelajarannya. Dari konteks kajian ini. Repositori kandungan boleh berada dalam lingkungan laman web atau pautan ke laman web yang lain.2. Aktivitinya merangkumi komunikasi kedua-dua KK dan SPP iaitu bahan yang telah dipersembahkan kepada pelajar merupakan maklumat penting kepadanya bagi menjelaskan pencapaian pembelajarannya.9 Repositori Kandungan Nadi utama dalam SCORM ialah repositori kandungannya. Seseorang pembangun boleh menggunakan kandungan berkenaan dan mengelompokkannya dengan repositori kandungan.2.10 Persekitaran Run-Time (Run-Time Environment) SCORM juga menjelaskan kaedah komunikasi antara kandungan. 2.2.11 Kandungan Bahan Pembelajaran Dalam Talian Guru dan pelajar adalah dua elemen manusia yang saling berhubungan bagi memperolehi maklumat dari antara satu sama lain bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran disamping memainkan peranan mereka untuk memajukan diri masing-masing. kursus atau program (Kelompok Kandungan(KK)) dengan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) yang di rujuk sebagai persekitaran run-time SCORM.

American Heritage Dictionary (2000) mentakrifkan spesifikasi sebagai 1. dimensi atau kualiti kerja untuk dibangunkan atau dihasilkan.5 DOMAIN SPESIFIKASI Keperluan dalam mengenalpasti spesifikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya merujuk pada elemen piawaian yang terbina dari proses pembangunan itu sendiri. penulisan diskripsi yang tepat terhadap sesebuah ciptaan oleh seseorang untuk dipatenkan. Kata kunci yang digunakan dalam perbincangan selanjutnya merujuk kepada „maklumat‟. 2. pernyataan terhadap sesuatu perkara yang tepat dan terperinci terutamanya dalam menjelaskan preskripsi terhadap bahan. Di antara tugasan (task) utama yang lazimnya dilaksanakan oleh pelajar dalam message board adalah membaca. memikir dan memberi maklumbalas. 88 . Perkara yang dianggap ktitikal dalam pembangunan ini ialah piawaiannya. Ciri-ciri susunan sesuatu pengetahuan perlu diperkenalkan kepada pelajar bagi mengemaskinikan ciri-ciri navigasi terhadap kandungan. 2. Bertolak dari definisi di atas fungsi reka bentuk antaramuka memainkan peranan yang penting dalam memberikan bimbingan secara terus dari teknologi berteraskan interaktiviti. Bruckman (2005:36) menjelaskan bahawa pelajar sebenarnya tidak belajar tentang cara navigasi dalam maklumat berasaskan internet melalui cara yang munasabah sehingga kita (guru) mengajar mereka tentang ciri-ciri dan susunan sesuatu pengetahuan.jika dipandang dari konteks pembelajaran yang lebih luas.

Penghasilan prototaip pula adalah kaedah yang boleh digunakan bagi menganalisis sesebuah masalah.Hasil prototaip terhasil dari spesifikasi yang boleh dilaksanakan. Spesifikasi A dirujuk sebagai dokumen piawaian yang mengandungi 89 . Dalam penghasilan prototaip sebahagian dari sistemnya dibina yang kemudiannya digunakan oleh pelanggan. Dari konteks reka bentuk antaramuka dalam SPKM. Penghasilan prototaip menekankan pengalaman sebenar kerana kesukaran menggambarkan secara visual bagi sesebuah sistem bagi memahami keperluan pengguna (Jalote. prototaip adalah terjemahan dari Spesifikasi A yang terhasil dari proses tanda aras. 1991). proses dan perkhidmatan sesuai dengan fungsinya. produk. 2. pengguna dan pembangun bagi memperolehi kefahaman yang lebih jelas terhadap sesebuah masalah dan keperluannya. Secara teknikalnya. panduan atau definisi terhadap ciri-ciri bagi memastikan bahawa bahan. (Pressman.1 Piawaian Fallon dan Brown (2003f) yang merujuk kepada International Organization for Standardization (ISO) mendefinisikan piawaian sebagai dokumentasi perjanjian atau persefahaman yang mengandugi spesifikasi teknikal atau mana-mana kriteria yang terperinci dan tepat bagi digunakan secara konsistens sebagai cara. 1987). Dari konteks reka bentuknya. bagi menghasilkan antaramua yang mampu menjelaskan tugasan (task) yang boleh dilaksanakan oleh pengguna yang kemudianya boleh diukur dan dinilai keberkesanannya melalui kajian kebolehgunaan. setiap fungsi dalam sistem antaramuka dalam SPKM direka bagi menjelaskan kepada pengguna terhadap tahap kebolehgunaannya.5.

1998).2 Tanda aras Proses penyelidikan dan pembangunan berasaskan proses tanda aras punyai perkaitan yang rapat dengan unsur-unsur piawaian bagi sesebuah produk. Peranan proses tanda aras ini adalah untuk mengenalpasti proses yang terbaik dalam menilai sesebuah laman web. Dari konteks pembangunan SPKM proses tanda aras dilihat kepada proses pembangunannya. Kemudian peningkatan dibuat bagi mencapai piawaian berkenaan (Bhutta & Huq. perkhidmatan atau proses.5. Penilaian terhadap reka bentuk laman web tidak seharusnya bergantung pada bilangan ‟hit‟ semata-mata (Murray. Penilaian terhadap laman web yang melalui tanda aras sebenarnya menjelaskan secara khusus tentang spesifikasi yang dimiliki oleh laman itu sendiri. 90 . perkhidmatan atau proses dibandingkan dengan piawaian yang telah digubal oleh organisasi lain (Bhutta & Huq. 1998). 1999). 1997. Tanda aras adalah proses untuk mengenalpasti piawaian terbaik bagi sesebuah produk. Ianya perlu memfokus kepada penjelasan terhadap matlamat laman web itu dihasilkan (Ligos. Dari konteks pembangunan sekolah maya. Abramson. 2. 1999a). Dari konteks penilaian laman web tanda aras mampu mengenal pasti spesifikasi reka bentuknya. Situasi di atas menggambarkan bahawa proses tanda aras memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan output terbaik berdasarkan proses yang jelas dan tepat. perkhidmatan atau proses.dapatan dari maklumbalas pengguna yang diberikan dalam proses tanda aras dan kemudiannya. ianya dilihat sebagai melihat sebuah proses bagi mengenalpasti piawaian dan menghasilkan produk berdasarkan piawaian yang telah digubal. Tanda aras adalah proses untuk mengenalpasti piawaian terbaik bagi sesebuah produk. dalam proses kajian kebolehgunaan.

1999) sebagaimana yang digambarkan dalam jadual 2. JADUAL 2.5. Matlamat tanda aras ini adalah untuk menjadi yang terbaik dalam proses teknologi. Tanda aras Generik Proses perbandingan terhadap pelaksana dari industri (Generic Benchmarking) Nota: Dari Bhutta.3 Jenis-Jenis Tanda Aras (Benchmarking) Tanda aras (benchmarking) mempunyai 7 jenis (Bhutta & Huq. 256. © Benchmarking: An International Journal 91 .6. F (1999). p.S. (1999) menggunakan kaedah tanda aras berasaskan fungsi (functional benchmarking) dari Cox dan Thompson (1998) dalam mengenalpasti saingannya.6 Jenis-jenis Tanda aras.. K. 2. Perbandingan yang dihasilkan antara jabatan dalam sesebuah organisasi Perbandingan dibuat ke atas saingan terbaik untuk membandingkan prestasi dan hasilnya Kajian untuk membandingkan teknologi dan proses dalam sesebuah syarikat dibidang teknologi.Misic et. Benchmarking: An International Journal. adaptasi dari Bhutta & Huq (1999) Jenis Tanda aras berdasarkan prsetasi (performance benchmarking) Tanda aras berasaskan proses (process benchmarking) Tanda aras strategic (Strategic benchmarking) Tanda aras dalamam (internal benchmarking) Tanda aras kompetetif (Competitive Benchmarking) Tanda aras berasaskan fungsi (Functional Benchmarking) Definisi Ia adalah perbandingan terhadap hasil prestasi sesebuah syarikat dengan syarikat sendiri dibandingkan dengan yang lain. Kaedah dan proses yang dibandingkan sebagai usaha untuk meningkatkan proses syarikat Kajian dibuat sebagai usaha untuk mengubah hala tuju sesebuah syarikat dan membuat perbandingan terhadap saingan dari segi strategi yang telah dihasilkan. 6(30). Ia mengambilkira ciri-ciri persamaan yang terdapat pada organisasi lain sebagaimana yang terdapat dalam organisasinya. al. Huq. Benchmarking – best practices: an intergrated approach.

Proses tanda aras yang telah dipermudahkan dibahagikan kepada empat bahagian utama: i. Dari konteks aplikasi pembelajaran secara maya. Mohamed Zairi (1998) menjelaskan bahawa tanda aras digunakan melalui cara reaktif bagi melawan segala ancaman dan mengeksploitasi peluang melalui cara proaktif. 1999). segala kelemahan perlu dikenalpasti melalui proses tanda aras bagi melihat jurang (gap) antara tahap prestasi kini dengan apa yang diharapkan oleh pengguna( Mohamed Zairi.Matlamat tanda aras (benchmarking) dari konteks pengurusan projek dalam pembangunan SPKM ini dilihat dari segi proses kerja yang dibuat oleh organisasi yang telah berjaya dalam mencapai keperluan penggunanya dan menghasilkan produk yang memenuhi kehendak penggunanya. Mengenalpasti laman web untuk ditanda aras ii. “Mengapa kita perlu melalui kesemua keperitan sedangkan kita boleh belajar dari orang lain?” Segala kelemahan sesebuah organisasi boleh di atasi dengan mengkaji kelebihan orang lain. Aplikasi metrik dan iv. 1998) Proses pembangunan memerlukan dokumen dan instrumen bagi memantau pelaksanaannya agar aliran prosesnya dapat dimanfaatkan fungsinya dalam menamatkan setiap tugasan (task) dalam setiap fasa. Pembangunan dan pelaksanaan proses dan amalan baru (Misic dan Johnson. 92 . Pembangunan metrik iii.

Misic dan Johnson (1999) mencadangkan proses tanda aras bagi laman web sebagaimana di bawah: i. ii. mengenalpasti laman web untuk di tanda aras ii.Abels. iv. Misic dan Johnson (1999c) selanjutnya merumuskan kategori matrik bagi menilai laman web dibahagikan kepada tiga bahagian: i. Reka bentuk laman web seharusnya cenderung kepada ciri-ciri kumpulan yang lebih umum (homogeneous). pembangunan matrik iii. v. vi. White dan Hahn (1998) mencadangkan bahawa dalam mengenalpasti komponen bagi pembangunan sesebuah laman web berasaskan pengguna kriteria yang telah dikenalpasti dalam kajiannya bagi melaksanakan fasa pembangunan ialah: i. Kandungan dan stailnya iii. 93 . alamat dan lain-lain. penggunaan (use) kandungan (content) struktur (structure) pautan (linkage) keupayaan carian rupa (appearance) Kriteria di atas dikenalpasti agar ianya boleh dilaksanakan kepada kumpulan sasaran tertentu dalam memberi pertimbangan tehadap kepentingan laman web. Isu-isu fungsi dan navigasi ii. pembangunan dan implementasi terhadap proses dan amalan yang baru. iii. aplikasi matrik iv. Maklumat perhubungan seperti emel.

2. K. 9(5)..Kesemua saranan di atas menjelaskan secara khusus tentang proses dan komponen yang perlu di tanda aras. 386 © Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy.4 Menggubal Kriteria Misic dan Johnson(1999) menggunakan metrik bagi menjelaskan komponen untuk melaksanakan proses tanda aras yang merupakan alat untuk menilai laman web bagi tujuan meningkatkannya agar dapat memenuhi keperluan penggunanya.7 JADUAL 2.8. p. M. Secara amnya metrik dibahagikan kepada tiga kategori besar sebagaimana Jadual 2. 94 .. Misic dan Johnson (1999b:386) menambah lagi bahawa penggunaan metrik dalam kajian melalui proses tanda aras termasuk kepada kedua-dua ukuran absolute dan relative sebagaimana dalam Jadual 2. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy.5. & Johnson.M.1999.7 Ringkasan Kategori Metrik Oleh Misic dan Johnson (1999:386) Kategori 1 Isu fungsi dan navigasi 2 Stail dan kandungan 3 Maklumat perhubungan Nota : Dari Benchmarking: a tool for Web site evaluation and improvement oleh Misic.L.

9. 1999) Contoh-contoh 1. 95 . White dan Hahn (1998) Kriteria 1 Penggunaan (use) 2 Kandungan 3 Struktur 4 Pautan (linkage) 5 Keupayaan carian 6 Rupa (appearance) Kriteria di atas dikenalpasti agar ianya boleh dilaksanakan kepada kumpulan sasaran tertentu dalam memberi pertimbangan terhadap peranan sesebuah laman web.8 Rumusan Kaedah Pengukuran Penggunaan Metrik Oleh Misic dan Johnson (1999:386) Ukuran Absolute Ciri-ciri Faktor dan pembolehubah yang ada kaitan dengan laman web yang mempunyai kepentingan umum terhadap individu yang melawatnya (Evan dan King. Sejauh manakah pantasnya kadar muat-turun fail bagi sesebuah laman web 2. JADUAL 2.9 Ringkasan Kriteria Oleh Abel.JADUAL 2. White dan Hahn (1998) mencadangkan bahawa dalam mengenalpasti komponen bagi pembangunan sesebuah laman web berasaskan pengguna menggunakan kriteria yang telah dikenalpasti dalam kajiannya bagi melaksanakan fasa pembangunannya sebagaimana dijelaskan dalam Jadual 2. Adakah laman web berkenaan menyediakan kemudahan navigasi berasaskan teks bagi pengguna yang mempunyai sambungan talian yang rendah? Relative Mengukur bagi memberikan Pencarian maklumat di laman pertimbangan penggunaan web adalah mudah dan efisien semasa melakasanakan metrik Abel.

Analisis itu pula melibatkan pengguna bagi memperoleh data terhadap kebolehgunaan sesebah produk itu. 96 . Produk yang lama boleh dipertingkatkan melalui data yang telah dianalisis bagi penghasilan produk atau sistem yang baru.6. Gibbons dan Fairweather (1998b) menjelaskan bahawa prototaip adalah kaedah yang membawa kepada kematangan konsep sesebuah reka bentuk terhadap mana-mana produk baru. Sesorang pereka juga boleh membentuk dan menguji beberapa reka bentuk dalam tempoh masa yang singkat. 2000a).2. 1998a) menjelaskan bahawa penghasilan prototaip (prototyping) adalah teknik analisis ulangan (iterative) di mana pengguna secara aktif melibatkan diri dalam menghasilkan (mocking-up) skrin dan laporan.1 Penghasilan Prototaip Gibbons dan Fairweather (1998c) yang menjelaskan tentang rapid prototyping bahawa seseorang pereka bentuk mempunyai peluang untuk menimba pengalaman dalam reka bentuk dari hanya membuat imaginasi terhadapnya. Ambler (2001. Ambler. Ambler (2001) menjelaskan prototaip sebagai teknik analisis permurnian di mana pengguna terlibat dalam membina contoh dan pelaporannya. Matlamat prototaip adalah untuk menunjukkan kepada pengguna tentang contoh hasil-hasil reka bentuk bagi reka bentuk antaramuka dari sesebuah aplikasi (Ambler. Matlamat prototaip adalah untuk menunjukkan pengguna kepada kebarangkalian jenis reka bentuk antaramuka dari sesuatu aplikasi. 2.6 DOMAIN PROTOTAIP [4] Prototaip merupakan sintesis yang terhasil dari analisis yang dilaksanakan terhadap produk sebelumnya.

Dua elemen yang dilihat pada prototaip ini ialah fungsi reka bentuk antaramuka dalam menghubungkan kandungan bahan pelajaran kepada pengguna. (2003:17) mendefinisikan ruang siber sebagai lokasi yang wujud hanya dalam fikiran pengguna lazimnya terhasil dari teknologi yang membolehkannya berkomunikasi dari jarak yang jauh (contohnya penggunaan telefon dan World Wide Web). Kaedah ‟bina dan uji‟ ini secara umumnya melibatkan dua proses penilaian yang penting iaitu. 97 . sistem penyampaian melalui rekbentuk antaramuka dibaiki dan dimurnikan. Elemen reka bentuk antaramuka yang boleh memenuhi keperluan pengguna dikekalkan.net. Pengguna juga boleh didedahkan kepada prototaip bagi merasa dan mengalami sendiri ciri-ciri produk yang akan dihasilkan. Setelah melalui beberapa siri pengujian berdasarkan maklumbalas pengguna. al.dengan memilih ciri-ciri terbaik sahaja untuk dikekalkan. Pembelajaran secara maya membolehkan pelajar berinteraksi dengan lebih dinamik memandangkan kemudahan komunikasi yang lebih terbuka. proses tanda aras dan kajian kebolehgunaan. Akses kepada rangkaian komunikasi melalui WWW juga membantu pengguna mencapai apa sahaja maklumat pembelajaran yang diperlukan. Ianya melibatkan maklumbalas pengguna secara langsung terhadap reka bentuk antaramuka yang dicadangkan di classnetwork. Sherman dan Craig (2003:7) mendefinisikan dunia maya sebagai ruang imaginasi yang lazimnya dimanifestasi melalui medium. Dalam masa yang sama Sherman et. Sistem penyampaiannya pula dilaksanakan melalui teknologi internet. Dari konteks kajian ini penghasilan prototaip antaramuka dihasilkan melalui siri-siri pengujian terhadap sistem penyampaian dalam setiap fasa pembangunannya.

Keperluan terhadap bidang kajian kebolehgunaan terhadap prototaip Sistem Pembelajaran Kelas Maya yang dibangunkan ini adalah yang paling sesuai atas dasar kaedahnya boleh dilaksanakan pada semua peringkat dalam proses pembangunan.6. Pembelajaran dalam kelas maya dilaksanakan dalam sistem komunikasi berasaskan komputer (computer-mediated communication).2 Kajian kebolehgunaan (usability study) Setiap prototaip yang terhasil dari sesebuah proses pembangunan itu lazimnya melalui proses pengujian yang komprehensif agar fungsinya boleh dilaksanakan dengan berkesan dari segala aspek. 1995b) Prototaip sistem penyampaian dalam SPKM digambarkan dengan jelas melalui reka bentuk antaramukanya. Secara khususnya fungsi rekabetuk antarmuka dalam SPKM dibangunkan selaras dengan kehendak kriteria pembelajaran kelas maya yang mementingkan corak komunkasi tanpa sempadan dan menggalakkan perkongsian idea secara berkmpulan dimana-mana pada bila-bila masa. Matlamat kelas maya adalah untuk meningkatkan atau menambah bilangan akses kepada pengalaman dengan memberikan pelajar peluang untuk berhubung dengan guru atau jurulatihnya yang berlaku dalam sesebuah komuniti pendidikan melalui komputer di rumah atau di tempat kerja (Turoff. ianya digambarkan sebagai komunikasi dari kumpulan asynchronous dan perkongsian atau kerjasama dalam sebarang aktiviti pendidikan dan latihan.Turoff (1995a) menjelaskan. 2. dari segi penggunaan konsep kelas maya dalam kaedah pengajaran. 98 .

Usability Professionals’ Association (2006) mendefinisikan kebolehgunaan sebagai kaedah bagi pembangunan sesuatu produk yang memasukkan maklumbalas pengguna secara langsung sepanjang kitaran hayat pembangunan bagi mengurangkan kos dan menghasilkan produk dan alat yang mampu memenuhi keperluan pengguna. Kajian kebolehgunaan mampu mengenalpasti kelebihan dan kekurangan sesebuah produk pembelajaran memandangkan proses pelaksanaannya yang menekankan matlamat sesebuah produk untuk memenuhi keperluan pengguna. 1987). Ia adalah lantaran dari soalan yang ditanya seperti “Apa yang boleh dijalankan?”. dan Semmel. 99 . guru dan murid. Aktiviti tinjauan (review) oleh pengguna adalah penting agar setiap fungsi yang bakal dibekalkan kepadanya berkeupayaan memenuhi fungsinya dengan berkesan berdasarkan kehendaknya. Semmel. “Apa yang perlu ditingkatkan?”. Thiagarajan. Reigeluth dan Frick (1999a) menjelaskan bahawa penilaian formatif yang kadang-kadang dipanggil sebagai ujian lapangan (field testing) atau kajian kebolehgunaan (usability) adalah metodologi untuk meningkatkan sumber pengajaran atau kurikulum (Bloom. 1963. Dari konteks pembangunan sesebuah produk khususnya yang berkaitan aktiviti pendidikan yang melibatkan secara langsung pengguna akhirnya. 1971. dan “Bagaimana ia boleh ditingkatkan?” (Worthen dan Sanders. 1974).efisien dan kepuasan dari konteks penggunaannya. Cronbach. Scriven. Definisi ini diperkuatkan dengan pernyataan ISO 9241-11 yang menjelaskan kebolehgunaan sebagai tahap di mana sesuatu produk itu boleh digunakan oleh pengguna yang telah disasarkan bagi mencapai matlamat yang telah ditentukan melalui keberkesanan. Hasting dan Madaus. 1967.

7. Ia berperanan penting dalam menghubungkan kandungan kepda pengguna bagi menjelaskan ciri-ciri reka bentuk interaktif dalam SPKM. Bagi mencapai objektif ini. 2. 2003) Hasil dari dapatan kajian kebolehgunaan menjelaskan ciri-ciri sesebuah produk seterusnya boleh memandu pereka bentuk untuk meningkatkan kualiti sesebuah produk.7 SISTEM PENYAMPAIAN 2. 2007).1 (HCI) Bahagian ini membincangkan tentang peranan IMK dalam menjadikan pembelajaran dalam talian menjadi lebih berkesan bagi menghubungkan pengguna (pelajar) dengan kandungan yang dipaparkan di skrin komputer. Model Interaksi Manusia Komputer (IMK) (Human Computer Interaction) 100 . Perbincangan ini menghasilkan dokumen bagi merancang dan mencipta reka bentuk antaramuka. Kebolehgunaan juga dikaitkan dengan atribut kualiti yang menilai betapa mudah reka bentuk antaramuka itu digunakan. Ia juga merujuk pada kaedah dalam meningkatkan ciri-ciri mudah semasa proses reka bentuk dilaksanakan (Nielsen. bidang IMK merupakan satu bidang yang menjadi rujukan penting dalam mereka bentuk reka bentuk antaramuka bagi SPKM yang tertumpu kepada reka bentuk antaramuka bagi pengguna (user interface design(UID)). seseorang pereka bentuk perlu melibatkan pengguna pada setiap peringkat dalam proses pembangunan sesebuah produk seperti mendapatkan pengesahan atau mempertikaikan keputusan yang telah dihasilkan oleh seseorang pereka bentuk (Beale. Dari konteks kajian ini.Kebolehgunaan adalah berkaitan aktiviti mereka bentuk sesuatu produk yang berguna pada pengguna.

al. 2008:45) Dari konteks kajian ini.10. Produk interaktif teknologi. pekerjaan dan Psikologi Sosiologi dan antropologi Reka bentuk industri 101 . JADUAL 2. Interaksi antara organisasi.10 Disiplin dan pengetahuan dalam bidang Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) Bidang Sains komputer Penekanan Aplikasi reka bentuk dan kejuruteraan terhadap antaramuka manusia (human interface) Aplikasi teori proses kognitif dan analisis empirikal terhadap perlakuan manusia. Data yang terkandung dalam dokumen rujukan dari kajian kebolehgunaan memainkan peranan yang pentiing dalam mengenal pasti kebolehan pengguna terhadap aspek kebolehgunaan reka bentuk antaramuka yang dihasilkan. (2002b) menjelaskan bahawa bidang-bidang Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) muncul secara khusus dalam bidang tertentu setiap satunya menekankan displin dan pengetahuan sebagaimana dalam Jadual 2. ia jua berkait rapat dengan meletakkan metrik kesan dari reka bentuk yang dihasilkan (Hopson. Hewet et.Inti kepada IMK adalah berkaitan kefahaman dan pengukuran terhadap pengalaman pengguna. reka bentuk antaramuka yang dihasilkan oleh pereka bentuk reka bentuk antaramuka secara langsung memberikan kesan terhadap tindakan pengguna (user action).

html. Baecker. organisasi dan pekerjaan U2 Bidang-bidang aplikasi U3 Adaptasi dan kesesuaian manusia dengan mesin Sifat-sifat manusia H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia H2 Bahasa. al. social. komunikasi dan interaksi H3 Ergonomik Sistem komputer dan arkitektur antaramuka C1 Peranti input dan output C2 Teknik dialog C3 Genre dialog C4 Grafik komputer C5 Arkitektur dialog Proses Pembangunan D1 Kaedah reka bentuk D2 Teknik pelaksanaan D3 Teknik penilaian D4 Contoh sistem dan kajian kes Persembahan projek dan ujian U H C D P Nota : Dari ”Chapter 2: Human Computer Interaction. dirumah atau mengisi masa lapang. Mantei.11 Inventori terhadap kandungan Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) (Hewet et. al. (1994) menjelaskan bahawa matlamat IMK adalah untuk menghasilkan sistem yang selamat dan boleh berfungsi dengan berkesan oleh pengguna. Gasen. Strong & Verplank (1996). manusia sedang menjalankan tugasnya dipejabat. 2002) N Sifat Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) N1 (Meta-) Model Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) Penggunaan dan konteks komputer U1 Manusia. Card.JADUAL 2. sistem dirujuk bukan hanya pada perkakasan dan perisian tetapi persekitarannya seperti dalam sebuah organisasi. 102 . Perlman. Preece et. http://sigchi.” oleh Hewet.org/cdg/cdg2.

Matlamat utama dalam reka bentuk antaramuka yang paling utama ialah proses reka bentuknya. Lazimnya ia berfungsi untuk melaksanakan dua tugasan(task) asas: i. komunikasi bagi maklumat antara pengguna dan mesin. dan mencari apa yang perlu boleh menjadi sukar. Istilah user interface merujuk kepada kaedah dan peranti yang digunakan untuk membantu interaksi antara mesin dan manusia yang menggunakannya. Dua kaedah yang sedang dibangunkan bagi menghadapi lebihan 103 . Kekayaan maklumat masakini memberikan banyak manfaat kepada pengguna komputer. Namun tidak semua maklumat itu berguna.2.7.2 Reka bentuk Antaramuka Dari konteks perkaitan reka bentuk antaramuka dengan bidang Interaksi Manusia Komputer. komunikasi bagi maklumat antara mesin kepada pengguna dan. ii. 1995) Common Front Group (1995) menjelaskan bahawa kriteria utama bagi menghasilkan reka bentuk antaramuka yang baik ialah ianya mudah dipelajari. Matlamat bagi mana-mana pereka bentuk anatarmuka seharusnya untuk mereka bentuk dan melaksanakan reka bentuk antaramuka yang berkualiti. (Common Front Group. 1995). Carrol (2003:1) menjelaskan bahawa ahli-ahli profesional dalam bidang Interaksi Manusia Komputer memainkan peranan yang penting dalam menganalisa dan mereka bentuk antaramuka bagi pengguna (user interface) dan mencipta atau menghasilkan teknologi antaramuka bagi pengguna yang baru. Malangnya lazimnya adalah sukar untuk menjelaskan maksud „kualiti reka bentuk antaramuka‟ (Common Front Group.

2.7. 2001b). Intelligent agent yang digambarkan melalui animasi sebagai watak yang sentiasa memberi bantuan dalam skrin komputer) bertindak secara bebas dalam sistem komputer untuk melaksanakan beberapa kelompok tugasan. imej dan konsep untuk menyampaikan fungsi dan sesuatu maksud di atas skrin komputer. jika pengguna atau pelajar tidak biasa dengan imej berkenaan maka pengguna akan menghadapi kesukaran dalam mempelajari dan memahami objektif tugasan yang di sediakan dalam sesuatu antaramuka.1 Metafora Lynch dan Horton (2002) menjelaskan bahawa GUI dari sistem komputer terdiri dari interaksi terhadap metafora. Kejelasan sesuatu tugasan yang digambarkan dalam sesebuah antaramuka bergantung kepada imej yang menjadi salah satu kemudahan interaktiviti. GUI adalah salah satu kaedah mempaparkan segala imej yang boleh difahami oleh pengguna semasa menggunakan komponen antaramuka. 104 .2. apabila sesebuah metafora itu ditukar maka cara berfikirnya juga akan berubah (CheeKit Looi 2000a). Metafora bertindak sebagai cermin yang menjelaskan lagi aspek dari sesebuah fenomena yang cuba difahami oleh seseorang. Kuasa pengguna meletakkan alat untuk mencari dan menapis dibawah kawalan secara terus dari pengguna (Microsoft Encarta Encyclopedia 2002.maklumat ini ialah intelligent agent dan kuasa pengguna. Lakoff dan Johnson (1980) menyatakan bahawa metafora itu menyerap sebab ia menggambarkan cara seseorang itu berfikir. Ia juga melibatkan ciri-ciri tampak yang terperinci dari setiap komponen antaramuka grafik dan siri-siri dari interaksi yang menghasilkan ciri-ciri tampak sesebuah laman web dan kaitan pautan dari hiperteks.

7.7.Penggunaan unsur-unsur metafora dalam reka bentuk antaramuka bukan sahaja membantu pengguna melaksanakan tugasan yang diharapkan dalam sesebuah antaramuka tetapi juga dapat permudahkan (simplified) susun atur elemen reka bentuk antaramuka itu sendiri. Dalam hal ini. 2.2.3 Interaktiviti dan Maklumbalas Teknik yang baik dalam mereka bentuk pakej pembelajaran berasaskan multimedia interaktif akan dapat menarik dan perhatian pengguna Laluan disamping utama bagi menggunakannya dalam pengajaran pembelajaran. Harrigan (2003) menjelaskan bahawa pertimbangan yang perlu bagi mod penyampaian dalam sesebuah produk tutorial berasaskan multimedia perlu mengambilkira kandungan tutorial itu sendiri. Elemen ini perlu ditekankan dalam struktur kerja bagi mereka bentuk reka bentuk antaramuka khususnya dalam perisian kursus berasaskan multimedia interaktif.2.2 Reka bentuk Skrin Reka bentuk skrin memainkan peranan yang penting dalam menghubungkan bahan pembelajaran dengan pelajar. 2. meningkatkan motivasi dalaman seseorang pelajar adalah iteraksi yang relevan yang boleh meransang keyakinan dan kepuasan seseorang pelajar 105 . Namun penggunaan unsur-unsur metafora dalam sesebuah antaramuka seharusnya memudahkan pengguna melalui kejelasan maksudnya. bahan rujukan berupa panduan dan dapatan-dapatan kajian berkaitan elemen berkaitan perlu dilihat sebagai elemen utama yang boleh menjadikan reka bentuk skrin lebih efektif dan berfungsi sebagai elemen motivasi kepada pelajar.

4 Corak Interaktiviti Dan Kandungan Pembelajaran di web Gilbert dan Moore (1998) menjelaskan interaktiviti sebagai komunikasi dua hala antara dua atau lebih manusia dalam ruang lingkup pembelajaran bertujuan untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran atau membina hubungan sosial. telesidang dalam talian dan mana-mana media dari bentuk komunikasi dua hala yang diintergrasikan dalam pembelajaran berasaskan web.2. Pembelajaran berasaskan web terdiri dari dua kategori interaktiviti yang lazimnya terdapat dalam pengajaran bersemuka. Dalam persekitaran pembelajaran interaksi lazimnya berlaku antara pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar. Sadler (1989a) menjelaskan bahawa dalam literatur terhadap penyelidikan pendidikan. 106 .7. mel suara (voice mail). ciri-ciri maklumbalas perlu dikenalpasti bagi menjelaskan keberkesanannya. Kulhavy (1977) pula mendefinisikan maklumbalas sebagai mana-mana prosedur yang besar digunakan bagi memberitahu pelajar tentang sama ada tindakbalasnya terhadap pengajaran itu betul atau salah (Sadler.1989b). i. 2. Interaksi berterusan antara guru dan pelajar berupaya menjelaskan lagi pengalaman pembelajaran sama ada dari pembelajaran kendiri atau pembelajaran secara berkumpulan. system bulletin board. maklumbalas lazimnya dikenalpasti sebagai hasil dari sesebuah pengetahuan.Semasa pelajar membuat keputusan untuk memberikan maklumbalas terhadap sesebuah elemen reka bentuk antaramuka. Interaktiviti sosial diperolehi dari aplikasi mel-e.

Peranan guru dan murid dianggap kurang penting (Oliver et. pengendalian dan penyusunan maklumat dalam pembelajaran dan lain-lain interaktiviti yang dibekalkan. elemen Kebanyakan situasi di mana bahan pengajaran yang dilaksanakan melalui Pembelajaran berasaskan web (PBW) yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Sistem penyampaian yang jelas antara pengguna dengan keupayaannya mengenalpasti segala elemen tampak banyak memberikan interpretasi yang berbeza berdasarkan latarbelakang pelajar. 1998). pertimbangan hanya tertumpu pada mereka bentuk bahan dan kurang perhatian diberikan kepada cara pelaksanaannya. al. Corak interaktiviti memainkan peranan yang penting dalam menjelaskan hala tuju pengguna bagi mencapai objektif pembelajarannya.ii. Dalam konteks HCI salah satu bidang yang lazimnya diterokai untuk tujuan membina sistem penyampaian ialah reka bentuk antaramuka. Setiap fungsi yang disediakan dalam sistem antaramuka perlu mampu mengawal pengguna dari segi pelaksanaan tugasan (task) agar pengguna boleh memahami dan menggunakan kemudahan antaramuka dengan berkesan. 107 . Interaktiviti pada kandungan yang dirangsang melalui maklumbalas segera. Kawalan terhadap tahap pembelajaran. Hala tuju itu pula perlu dipandu oleh guru agar tahap kebolehgunaan fungsi elemen reka bentuk antaramuka itu akan jadi lebih terarah dan berstruktur..

sumber. corak interaksi.2. pembagunan bahan kandungan berasaskan komputer. reka bentuk pengajaran.7 dan 1. Isu pokok yang dibincangkan dalam pernyataan masalah meliputi perkara berkaitan sistem pembelajaran kelas maya. Isu-isu pokok itu kemudian menghasilkan tiga objektif kajian dan tiga soalan kajian (rujuk item 1. dan isu piawaian epembelajaran. Bab selanjutnya menjelaskan secara terperinci tentang kaedah pelaksanaan kajian ini selanjutnya. Kerangka konseptual yang disintesiskan dari perbincangan dalam Bab 1 dijadikan landasan utama dalam menyenarai pembolehubah dan mengenalpasti bidangbidang yang boleh digunakan sebagai modus operandi sebagaimana yang dijelaskan dalam rajah reka bentuk kajian. 108 .8 KESIMPULAN Pernyataan masalah yang didasarkan kepada keperluan di peringkat mega dan makro menjelaskan bahawa terdapat kelemahan yang perlu di perhatikan dan di perbaiki.8 dalam Bab 1).

0 PENDAHULUAN Bahagian ini membincangkan tentang kaedah mengumpul dan memproses data bagi memnuhi keperluan objektif dan soalan-soalan kajian untuk mengenalpasti kelemahan dan kelebihan prototaip antaramuka yang dinilai oleh penggunanya berfungsi sebagai sistem penyampaian dalam SPKM. Situasi ini digambarkan dalam rajah 3.1 dibawah: Input Output Tanda Aras Spesifikasi A Reka bentuk antaramuka Fasa 1 Kajian Kebolehgunaan Reka bentuk antaramuka Spesifikasi B Fasa 2 RAJAH 3.1 Input dan Output keseluruhan kajian bagi kutipan data 109 . Reka bentuk antaramuka dibina berdasarkan proses task analysis bagi menjelas dan mengenalpasti kelebihan sistem penyampaian yang terhasil dari proses berkenaan.BAB 3 REKA BENTUK KAJIAN 3. Bahagian ini juga secara khususnya membincangkan tentang kaedah menguji keberkesanan sistem penyampaian dalam SPKM yang telah dibina berdasarkan Spesifikasi A dalam pembangunan fasa 1. Proses penilaian melalui kaedah kajian kebolehgunaan diteruskan terhadap prototaip antaramuka bagi dimurnikan untuk menghasilkan Spesifikasi B.

Hasil akhir projek ini dinamakan sebagai Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM). data kualitatif dari dokumentasi dan pemerhatian dan analisis perbandingan dan korelasi. 110 . f) Mengukur impak pengajaran dengan situasi yang berkaitan dengannya. Kajian diskriptif melibatkan kutipan data yang menjelaskan peristiwa yang kemudiannya diurus. pembangunan dan penilaian. Oleh kerana kajian ini bercorak pembangunan bagi menghasilkan prototaip Sistem Pembelajaran kelas Maya. c) Pelaksanaan analisis keperluan. Kajian ini menumpukan sepenuhnya kepada proses kerja dalam setiap fasanya. Kajian ini merupakan kajian diskriptif kerana ia menjelaskan. b) Dokumentasi terhadap situasi pembangunan dan implementasi.Richey dan Nelson (2001b) menyarankan bahawa terdapat pelbagai bentuk cara data dikutip dalam kajian berbentuk pembangunan bergantung kepada fokus kajian. maka proses pembangunan itu sendiri merupakan rujukan yang penting. penialaian secara formatif dan sumatif. d) Menghasilkan profil populasi. Analisis data berkemungkinan bersifat diskriptif. dijadualkan dan digambarkan bagi menjelaskan data berkenaan. Ritchey (1986:100) menyatakan bahawa dalam merangka sesebuah program latihan. (AECT. e) Menghasilkan profil reka bentuk dan/atau konteks implementasi. Apa dia? (What is?) (AECTa. Cara yang tipikal bagi mengutip data berkait rapat dengan faktor-faktor seperti: a) Dokumentasi tugasan-tugasan (task) dalam reka bentuk. Secara khususnya kajian ini dilaksanakan secara diskriptif bagi memenuhi kehendak soalan-soalan kajian. 2001). 2001b).

usaha yang tertumpu kepada competencies. Ianya menjelaskan kaedah melaksanakan sesuatu tugasan. Namun dengan adanya kemudahan tahap-tahap pembelajaran dan dokumentasi akan dapat menghasilkan kesedaran pada kumpulan sasaran. Pengetahuan ini secara tipikal boleh berasaskan pengalaman atau mana-mana teori dan model yang berkaitan. 111 . Tumpuan juga seharusnya diberikan kepada sistem penyampaiannya. Keseluruhan kaitan pembolehubah dan perkaitannya dengan hasil tugasan dalam aktiviti pembangunan digambarkan dengan Rajah 3. Romiszowski (1984:XV) menjelaskan bahawa penghasilan sistem pengajaran berhadapan dengan keputusan yang terhasil dari tahap mikro setelah keseluruhan perancangan baru terhadap sistem pengajaran diterjemah atau ditukar kepada rangka kerja sebenar. Pada keseluruhannya rajah di atas terbahagi kepada dua bahagian utama Pembangunan Fasa 1 dan Pembangunan Fasa 2. langkah-langkah penghasilan lazimnya berlandaskan pengetahuan yang mampu menghasilkan produk yang berjaya. bersifat preskriptif dan boleh dijadikan panduan kepada penyelesaian sesuatu masalah yang lebih spesifik. performance objectives dan item ujian tidak mencukupi. 1986:17) yang bersifat lebih ‟terus terang‟. Kurangnya tumpuan kepada sistem penyampaian akan mengakibatkan sesebuah kerangka yang di gubal itu gagal memfokus kepada kumpulan sasarannya. Kajian ini merupakan model procedural (lihat Ritchey.2 menunjukkan kerangka kajian di bawah menjelaskan secara khusus tentang aktiviti pembangunan yang diselaraskan dengan aktiviti mengutip data berdasarkan pembolehubah yang dinyatakan. Dalam reka bentuk pengajaran. Model ini lebih jelas.3. Rajah 3.

Dua aktiviti penilaian berkenaan ialah proses tanda aras dan kajian kebolehgunaan. Proses tanda aras dilaksanakan bagi menghasilkan Spesifikasi A (STD 1. Kerangka kajian digubal berdasarkan keperluan input dan output yang digambarkan dalam rajah 3. Sistem SPKM melalui proses pembangunan dan penilaian berterusan bagi menjamin kualiti sistem penyampaiannya. INPUT OUTPUT OUTPUT INPUT RAJAH 3.2 Kerangka Kajian 112 .Sistem SPKM adalah output dari kedua-dua fasa pembangunan.1. manakala Kajian Kebolehgunaan pula adalah bagi menilai sistem SPKM bagi mengenalpasti kekurangan dan kelebihannya berdasarkan maklumbalas pengguna.0) yang menjadi panduan kepada pembinaan Sistem SPKM.

113 . Kesemua data yang diperlukan dalam kerangka kajian dikutip dari aktiviti pembangunan fasa 1 dan 2 sebagaimana yang digambarkan dalam rajah 3. 3.3. Kerangka kajian ini yang secara praktikalnya menitikberatkan pengguna yang merupakan asas penting kepada reka bentuk komponen-komponen yang lain. Fasa 1 adalah fasa tanda aras yang menghasilkan spesifikasi laman web yang mengikuti amalan terbaik (best practice) berdasarkan tiga laman web pendidikan di Malaysia. (Rujuk rajah 2. pelajar dan kandungan. konteks. Fasa 2 pula adalah reka bentuk arkitektur pembelajaran yang terhasil dari proses tanda aras tertumpu kepada proses pembangunan dan mereka bentuk Kelompok kandungan (KK) dan Persekitaran runtime (PRT). Mereka mencadangkan bahawa perkara pertama bagi penyelesaian ialah pengajaran.1 PELAN PEMBANGUNAN Kajian ini mengandungi dua fasa utama.Shivers dan Rasmussen (2006:72) berpendapat bahawa fungsi analisis yang melibatkan aktiviti mengenalpasti masalah pencapaian dan menyiasat beberapa komponen lain yang memberi kesan terhadap kaedah sesebuah kandungan itu direka bentuk dan diedarkan. tahap kedua pula adalah mengenalpasti komponen yang berkaitan dengan pengajaran itu seperti.1 hlm 65). matlamat pengajaran.

2 – Reka bentuk (Perancangan) RB1.9 Proses „Front-end‟ dalam carta alir Pelan Pembangunan SPKM Kod Tugasan dalam Carta Alir Pelan Pembangunan SPKM RB1. JADUAL 3.1. Sebahagian dari proses dalam fasa yang tersenarai di bawah diletakkan pada dalam analisis front-end memandangkan proses dan aktivitinya yang paling kritikal.Jadual 3.1 – Mereka bentuk Antaramuka Hasil Hasil Analisis Keperluan dari Proses Tanda Aras [Spesifikasi A1] Spesifikasi Produk [Spesifikasi A2] 114 .1 – Aktiviti merangka kandungan berdasarkan kaedah Sharable Content Object Reference Model (SCORM) RB1.1 – Analisis Keperluan RB1.2.9 menjelaskan tentang Proses „Front-end‟ dalam carta alir Pelan Pembangunan SPKM.

3 Pelan Pembangunan 115 .RAJAH 3.

Spesifikasi A (STD 1. Prototaip antaramuka Versi Beta Struktur Kerja Analisis Proses menjelaskan apa yang harus dipelajari Sampel 47 orang mahasiswa Universiti Brunei Darussalam dan Universiti Malaya Di tadbir antara 4-10 Ogos 2004 Instrumen Lampiran 1a .Instrumen Tanda aras Portal Pendidikan di Malaysia 116 .Perincian Pelan Pembangunan JADUAL 3.1 – Tanda aras Matlamat aktiviti ini adalah untuk meninjau maklumbalas dikalangan pengguna portal pendidikan di Malaysia terhadap keberkesanan sistem penyampaiannya dalam pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian bagi mengenalpasti elemen-elemen yang diperlukan bagi menggubal spesifikasi A (Profil pengguna) Output 1.10a Proses Input dan Output dalam Pembangunan Fasa 1 Input RB 1.0) 2.

reka bentuk antaramuka dalam SPKM 6.Susunan Kelompok Kandungan dan hubungannya dengan SCOs Struktur Kerja Reka bentuk Proses menentukan bagaimana sesuatu pelajaran itu harus dipelajari Pelaksanaan analisis tugasan bagi penggubalan dan reka bentuk. Rajah pengelompokan kandungan c.1.1 – Reka bentuk antaramuka Output Reka bentuk sistem antaramuka 1. 1. Spesifikasi B (STD 1. susunan kandungan 5. Arkitektur laman web SPKM a. kelompok kandungan a.2.2b Proses Input dan Output dalam Pembangunan Fasa 2 Input Kajian Kebolehgunaan SPESIFIKASI A RB 1. mengenalpasti elemen antaramuka (Spesifikasi B) bagi mereka bentuk papan cerita.JADUAL 3.2 – Analisis Tugasan RB 1.1) 2. 117 . mengenalpasti skop topik yang perlu dibangunkan untuk mata pelajaran sains tahun 4 4. b. arkitektur bagi persekitaran pembelajaran dalam SPKM 2. mengenalpasti tahap kemahiran yang perlu dilalui oleh kumpulan sasaran.1 – Teknik SCORM RB 1.Arkitektur Pembelajaran b. arkitektur pembelajaran 3.

10c Proses Input dan Output dalam Pembangunan Fasa 2 Input RB 1. Kepatuhan terhadap SCORM (RAID) b. Prototaip SPKM yang di letakkan di www.classnetwork. Atribut Kebolehgunaan (Nielsen. 17 Mac 2007 Output 1.net 2. 1993) c. Sistem Penyampaian dalam SPKM a. 1 Sampel Kajian Kebolehgunaan terhadap SPP 85 orang mahasiswa Universiti Brunei Darussalam ditadbir pada 16 Oktober 2005 Kajian Kebolehgunaan terhadap Sistem Penyampaian SPKM 69 orang mahasiswa Universiti Brunei Darussalam ditadbir pada 13. 15. Kemahiran Asas Struktur Kerja Implementasi dan Penilaian Instrumen Lampiran 1b – Instrumen Kajian Kebolehgunaan bagi SPP Lampiran 1c – Intrumen Kajian Kebolehgunaan bagi SPKM 118 .3 – Pembangunan Kajian Kebolehgunaan Ku.JADUAL 3.

Komen pelajar Percubaan 2. 2. langkah dan prosedur yang dilaksanakan dalam fasa ini berlandaskan pendapat Seels dan Glasgow (1990) sebagaimana yang dijelaskan dalam Jadual 3. B.11. 1. Papan cerita penerbit 2. Interpretasi hasil ujian 2. Tugasan. 3. Analisis tugasan Penulisan objektif 1. keperluan. 2. Permurnian aktiviti Nota:Dari Seels. 1990:8) Langkah-langkah dan Definisi Analisis Proses menjelaskan apa yang harus dipelajari Contoh tugasan (task) 1. Diskripsi kekangan. dan pernyataan masalah 3. Analisis Tugasan (Task analysis) 1. Exercise in Instructional Design. Tinjauan 3. Laporan projek 3. 1. 4. Cadangan 2.11 Tugasan dan Hasil dari Proses Reka bentuk Pengajaran (Seels dan Glasgow. Z. PPBK program Latihan guru 1.2 JUSTIFIKASI DALAM PERINCIAN PELAN PEMBANGUNAN Bahagian ini membincangkan secara terperinci tentang rasional di sebalik penggubalan struktur kerja (work breakdown structure (WBS)) dalam setiap aktiviti. Spesifikasi prototaip Bekerjasama dengan 1. Data 1. 119 .3. Analisis Keperluan 2. Profil pelajar 2. Mengenalpasti masalah 3. 2. © Merill Publishing Co. Prototaip yang telah dimurnikan. Latihan kerja. carta alir dan 4. & Glasgow. 1. JADUAL 3.(1990). Objektif Membangunakan item pembelajaran yang ujian boleh diukur Merancang pengajaran 2. Strategi pengajaran Mengenalpasti sumber 3. Contoh Hasil Reka bentuk Proses menentukan bagaimana sesuatu pelajaran itu harus dipelajari Pembangunan Proses penulisan skrip (authoring) dan penghasilan bahan Implementasi Proses instalasi projek dalam situasi sebenar Penilaian Proses menentukan dan mengenalpasti kekurangan yang terhasil dari pengajaran 1. Skrip Membangunkan buku 3.

iii.3. agar kesemua pakej atau proses boleh dipaparkan dengan jelas dan.1 Struktur Kerja Kerzner (1984) menjelaskan bahawa dalam merancang sesebuah projek.2. Hannum dan Tessmer.3 PEMBANGUNAN FASA 1 3. di mana tanggung jawab boleh diserahkan kepada yang berkenaan. diukur. dari segi perkembangannya.1 Tanda Aras Analisis keperluan adalah cerminan kepada analisis tugasan (Jonassen. hasil analisis keperluan [Spesifikasi A1] merupakan rujukan utama proses Reka bentuk [RB 1. Ia lazimnya mengandungi inventori bagi tugasan atau aktiviti bagi sesebuah produk. Ia dilaksanakan bagi mengenalpasti keperluan pengajaran.2]. bebas. manakala 120 . iv. 1989).3. Dari konteks pembangunan sistem pembelajaran kelas maya ini. diurus. Analisis keperluan dilaksanakan bagi menentukan matlamat projek dan spesifikasinya. seseorang pengurus projek seharusnya menstrukturkan kerjanya kepada elemen-elemen yang lebih kecil yang boleh: i. Setiap proses sebagaimana yang digambarkan dalam RAJAH 2: Pelan Pembangunan mempunyai struktur kerjanya yang tersendiri mempunyai nilai sebagaimana yang dijelaskan oleh Kerzner (1984) di atas. atau kurang bergantung kepada elemen-elemen lain dalam proses. 3. diintergrasi. ii.

analisis tugasan menganalisa keperluan untuk membangunkan pengajaran. Dari konteks kajian ini tanda aras berasaskan fungsi (functional benchmarking) (Bhutta & Huq. Dalam teknik ini mana-mana calon dari laman web berkenaan mendapat skor tertinggi.3. Hannum dan Tessmer (1989:12) menjelaskan lagi bahawa secara asasnya. 1996). maka ia adalah dianggap terbaik dalam bidangnya.0) 3. Zairi dan Jarrar. Jonassen.3 Proses Tanda Aras Pengukuran terhadap kelebihan bagi sesebuah laman web dilihat keberkesanannya melalui rankingnya dalam sesuatu bidang berdasarkan item (lihat saranan oleh Razmi. 2000).2 Tanda Aras dalam SPKM Matlamat analisis keperluan melalui aktiviti tanda aras dalam pembangunan sistem kelas maya ini adalah untuk mengenalpasti elemen-elemen yang diperlukan bagi menggubal Spesifikasi A (STD 1. pakar kurikulum dan lain-lain bagi mengenalpasti matlamat sesuatu sistem dalam pengajaran. analisis keperluan merupakan proses mengutip data dan membuat keputusan dalam kalangan jurulatih (atau pendidik) atau pembangun. penganalisis. 3. bukti terhadap pengesahan bagi sesuatu masalah dan merupakan satu cara menyelesaikan masalah (Dick dan Carey. Analisis keperluan menghasilkan diskripsi yang jelas tentang masalah. 1999b) digunakan bagi meninjau keberkesanan sistem penyampaian 121 .3.

my/tutor/interaktif. CikguNet URL http://www..htm 3..net. data yang dikutip dan dikawal oleh pembolehubah dianalisis secara kuantitatif bagi menghasilkan jadual matriks sebagai panduan untuk mereka bentuk antaramuka selanjutnya (lihat penjelasan Preece et. al. Kaedah tanda aras ini adalah untuk membandingkan teknologi dan proses dalam sesebuah portal dibidang teknologi.. Portal Pendidikan Utusan 2. 1994:610)..my/malay/game/kodok.kpm.asp?sp=interaktif 1. 3. 122 .my/malay/game/ http://myschoolnet. kemudahan carian dan pautan yang relevan kepada organisasi yang relevan dengan keperluan pengguna dalam pengajaran dan pembelajaran. SchoolNet Dalam tanda aras pembolehubah yang disenaraikan dalam inventori IMK dugunakan untuk mengawal pelaksanaan interaksi yang kompleks .12 Senarai Portal Pendidikan di Malaysia yang di tanda aras Portal 1.net. JADUAL 3. Ketiga-tiga portal pendidikan ini dipilih kerana ianya mempunyai ciri-ciri portal berasaskan sumber (resource-based portal) yang mempunyai kemudahan akses kepada pelbagai sumber pendidikan dalam talian.my/indexi.php3 2. http://cikgu.3.portal pendidikan di Malaysia.12.com.4 Matlamat Tanda Aras Dalam Pembangunan SPKM Portal Pendidikan di Malaysia yang dikenalpasti untuk di tanda aras adalah sebagaimana didalam Jadual 3.ppk.tutor. http://cikgu. Matlamat tanda aras ini adalah untuk menjadi yang terbaik dalam proses teknologi.

5 Kriteria Pengukuran Sistem Penyampaian Sistem penyampaian tertakluk kepada keberkesanan rekaletak dan pemilihan elemen antaramuka yang merupakan salah satu dari bidang Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) (HCI). Cikgu. Baecker. Saranjeet Kaur & Abdullah Gani (2006:762) sebagaimana di bawah: 1.Matlamat kajian ini adalah untuk meninjau maklumbalas dalam kalangan pengguna portal pendidikan diMalaysia terhadap keberkesanan sistem penyampaiannya dalam pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. penilaian dan implementasi terhadap sistem interaktif komputer bagi kegunaan manusia melalui kajian terhadap fenomena utama disekitarnya. Tutor. Strong & Verplank. Laman web ini menggunakan Bahasa Malaysia dan Inggeris sebagai bahasa perantaraannya. (Hewet. Gasen. Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) adalah disiplin melibatkan reka bentuk. Perlman. 123 . menengah dan pra-universiti. 2002c). Dua dari tiga portal pendidikan dikenalpasti untuk ditanda aras berdasarkan ciri-cirinya yang dijelaskan oleh M. Sapiyan. Mantei. Disamping bertindak sebagai penyumbang kandungan ia juga menyediakan berita pendidikan dan forum diskusi.net – sesuai untuk kumpulan sasarannya terdiri dari guru. Ia juga memasukkan kandungan pendidikan yang menumpukan pada peperiksaan awam di Malaysia khusus untuk pelajar-pelajar berkaitan.3. 2.com – Portal Pendidikan Utusan yang menumpukan pada kumpulan sasaran dalam kalangan kesemua pelajar diperingkat rendah. 3. Card.

(2002d) sebagaimana yang disenaraikan dalam Jadual 2. 3. 2. Arkitektur laman web.4.11. 4.4. Secara khususnya data dalam Jadual matriks menggambarkan amalan terbaik (best practice) yang di perolehi dari ketiga-tiga laman web yang ditanda aras. al. Kelompok Kandungan dan. Struktur antaramuka. Dapatan dari tanda aras itu digunakan bagi merangka dan menggubal empat spesifikasi SPKM sebagaimana di bawah: 1.1 Proses Mereka bentuk Sistem Penyampaian SPKM Bahagian ini membincangkan secara khusus tentang kaedah dalam mereka bentuk reka bentuk antaramuka dalam sistem penyampaian SPKM. Arkitektur Pembelajaran. Proses mereka bentuk sistem penyampaian dalam bahagian ini adalah berdasarkan dapatan-dapatan dari aktiviti tanda aras yang telah dilaksanakan dalam pembangunan fasa 1. 3. terkandung 124 . Di dalamnya.4 menjelaskan aliran data dalam Jadual matriks yang digunakan sebagai asas untuk merangka kedua-dua arkitektur WWW dan pembelajaran. 3.2 Penggunaan Data Dari Jadual Matrik Rajah 3.4 PEMBANGUNAN FASA 2 3.Kriteria bagi mengukur sistem penyampaian untuk portal pendidikan dalam kajian ini didasarkan kepada inventori IMK oleh Hewet et.

4 Aliran proses bagi penghasilan arkitektur Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) bersesuaian dengan kehendak SCORM. RAJAH 3.kekurangan dan kelebihan sistem penyampaian dari konteks inventori antaramuka manusia-komputer (Interaksi Manusia Komputer [Human Computer Interaction)(HCI)].5 menunjukkan binaan arkitektur laman web bagi SPKM yang terbentuk berdasarkan dapatan proses tanda aras dan kajian kebolehgunaan. 2 dan 3 bagi menggambarkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada setiap laman web yang ditanda aras.5) yang mengandungi dua komponen penting iaitu: 1) Kelompok kandungan (KK) dan 2) Persekitaran run-time (PRT). Data dalam Jadual matriks di laporkan berdasarkan prioriti 1. penting dalam artkitetur pembelajaran dinamakan Aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya (Rajah 3. Arkitektur Laman web dan arkitektur pembelajaran dirangka berdasarkan Jadual matriks dan kriteria dalam SCORM sebagaimana yang digambarkan di bawah rajah 3. Jadual matriks terhasil dari proses tanda aras digunakan sebagai landasan utama dalam mereka bentuk arkitektur pembelajaran (rujuk Rajah 3.4). 125 .

Pelayan Web Pelayan web di Yahoo Web Hosting mengandungi sumber yang distrukturkan berdasarkan keperluan asas dalam SCORM. Arkitektur laman web ini mengandungi tiga bahagian utama iaitu: 1.90. Penyelidik berperanan menguruskan pelajar. Bagi merealisasikan kemudahan optimum antara SCOs dan Persekitaran RunTime yang melibatkan SPP ini.com adalah sistem pengurusan pembelajaran (SPP) yang digunakan bagi menyimpan semua data sulit (secured data).3. 3. Web browser Bahagian ini diakses oleh pengguna (klien) mengandungi paparan hompej yang menjadi titik pertama baginya meneroka keseluruhan SPKM 2. Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) ExamBuddy.3 Arkitektur Laman Web Bagi SPKM Rajah 3. Pelajar atau berdasarkan keperluan objektif message board dan memantau 126 .com yang bertindak sebagai Sistem Pengurusan Pembelajaran mengandungi segala sumber dan item-item latihan dan ujian yang secara tidak langsung diselaraskan dengan bahagian 2 (Pelayan web) ExamBuddy. memantau penglibatan pelajar dalam pencapaian pelajar.4. ianya melibatkan yuran tahunan USD29.5 menunjukkan arkitektur laman web bagi aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya. menggubal item soalan pembelajaran.

1. maklumat pembelajaran seperti profil pelajar merangkumi skor ujian dan latihan.5 Arkitektur laman web Bagi Aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya Gambar 3. Disamping itu laman web (login) dan catatan 127 . Maklumat pembelajaran yang dilindungi (secured) juga boleh diletakkan di SPP untuk kemudahan muat-turun dalam upload bank dan class note. Setelah didaftarkan penyelidik mengedarkan katalaluan (password) dan kata pengguna (username) agar pelajar atau pengguna boleh memanfaatkan sepenuhnya kemudahan pembelajaran dalam SPKM. Di dalam SPP ini. RAJAH 3.com yang bertindak sebagai SPP. kata laluan dan kata pengguna bagi mengakses ke penglibatan pelajar dalam message board.1 menunjukkan paparan pentadbir dalam ExamBuddy. Secara khususnya ExamBuddy membekalkan 14 jenis perkhidmatan sebagaimana yang dipaparkan dalam gambar 3.pengguna akan didaftarkan oleh penyelidik.

Secara khususnya arkitektur pembelajaran terbahagi kepada dua bahagian penting: 1. Aplikasi SPKM yang menumpukan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran pelajar. 2.4 Arkitektur Aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya (AASPKM) Rajah 3.com 3.1 Paparan pentadbir menjelaskan perkhidmatan di ExamBuddy.penyelidik juga boleh menyusun atau mengelompok kandungan dan menyediakan permainan di dalam talian bagi tujuan latihan dan ulangkaji.5 menunjukkan struktur arkitektur pembelajaran yang menggambarkan langkah-langkah yang seharusnya dilalui oleh pengguna (khususnya pelajar). GAMBAR 3. Hompej yang menggabungkan kesemua perkhidmatan yang punyai perkaitan rapat dengan SPKM dan. 128 .4.

4.Kedua-dua bahagian ini dihubungkan oleh elemen reka bentuk antaramuka yang direka bentuk berdasarkan Panduan yang terhasil dari Jadual matriks sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini.5.1 Pengelompokan Kandungan (Content Aggregation) Kelompok kandungan ini merujuk pada label Content Aggregation (CA) dalam rajah 3.6. arkitektur pembelajaran. Setiap langkah-langkah dijelaskan dengan terperinci dalam Lampiran 2. 129 . RAJAH 3.6 juga menjelaskan secara khusus tentang langkah-langkah yang seharusnya dilaksanakan oleh pengguana.6 Arkitektur Pembelajaran dalam SPKM 3. Rajah 3.4. dilabelkan sebagai tindakan pengguna (User Action (UA)). Secara asasnya pengelompokan kandungan dirangka berdasarkan silibus yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.5 Perhubungan Antara Kelompok Kandungan(KK) Dan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) 3.

5.6.2 Perolehan Aset dari SCO Aset akan dilancarkan serentak dengan SCO.Meta-data ditulis berdasarkan kandungan dari setiap topik dan objektif pembelajaran. 3. apabila SCO Topik 1 dilancarkan pengguna juga boleh melancarkan SCO Ujian 1 atau SCO Ujian 2. Cotnohnya.4. semasa berada dalam persekitaran SCO yang telah dilancarkan. Dari konteks kajian ini KK digambarkan dalam rajah 3. SCOs yang sekurang-kurangnya mengandungi satu aset. Setiap satu kelompok kandungan (KK) mengandungi meta-data kandungan.7 Susunan Kelompok Kandungan dan hubungannya dengan SCOs dan Aset 130 . RAJAH 3. pengguna juga boleh melancarkan SCO lain yang mempunyai kaitan dengan SCO yang pertama dilancarkan.

Kemudahan carian dan panel navigasi ke LMS 3. Sebagai mana yang dimaklumi. Panel kawalan pembelajaran (Learning Control Panel) 131 . reka bentuk paparan diubahsuai dengan menggunakan Cascading Style Sheet (CSS). dan kata laluannya. aset adalah representasi elektronik yang terdiri dari media. Panel kawalan pembelajaran (Learning Control panel) 5. mereka akan dipaparkan dengan arahan dan sumber pembelajaran tambahan yang lebih umum berupa aset yang secara umumnya mempunyai kaitan rapat dengan SCO di Classnetwork. Panel navigasi ke ujian di LMS Dengan mengambilkira maklumbalas dari dapatan proses tanda aras.Aset juga disimpan di dalam Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) di Exam Buddy. teks. Reka bentuk panel kerja SPKM disusun rekaletaknya kepada tiga bahagian utama: 1.Com. Objektif pembelajaran dan arahan-arahan 3. Senarai topik 2.net.5. Apabila pengguna memasuki (Login) ExamBuddy dengan kata pengguna. Objektif pembelajaran 4. Ciri-ciri reka bentuknya dibahagikan kepada lima bahagian: 1. 2002). Kemudahan carian dan panel navigasi ke LMS dan sumber rujukan 2.3 Struktur Antaramuka Reka bentuk paparan bagi SPKM di dalam Pembangunan Fasa 1 ini disusun berdasarkan komponen di bawah. Ianya boleh diguna semula dalam pelbagai konteks dan aplikasi (Carnegie Melon University. 3.4. imej dan bunyi.

Reka bentuk antaramuka dan ciri-cirinya boleh dilihat dalam Lampiran 3b.5.5 REKA BENTUK PENGAJARAN 3. GAMBAR 3.2 Paparan Homepej Classnetwork. Pelaporan dalam bahagian ini tertumpu kepada fungsi komponen dalam arkitektur pembelajaran khususnya pengelompokkan kandungan (Content Aggregation). 132 .1 Analisis Tugasan (Task Analysis) Bahagian ini membincangkan tentang output yang terhasil dari proses analisis tugasan yang tertumpu kepada nadi sistem pembelajaran kelas maya ini. arkitektur bagi persekitaran pembelajaran dalam Sistem Pembelajaran Kelas Maya.net 3.1.

133 . Analisis di tahap mikro dianggap penting bagi mengenal pasti keperluan tugasan (task) dan prosedur pengajaran.3. Kepentingan analisis tugasan dari konteks proses dalam fasa 1 ini adalah bagi menjelaskan dengan spesifik pecahan-pecahan kemahiran bagi mencapai pernyataan objektif.5. 1989:8) 3. satu idea atau satu tugasan. Hannum dan Tessmer (1989) menjelaskan pendapat Harless (1979) bahawa definisi analisis tugasan berkisar dari “pecahan terhadap pencapaian kepada tahap-tahap yang lebih spesifik” kepada analisis front-end. Dari konteks IMK. Hannum dan Tessmer. Hasil dari proses ini adalah inventori tugasan ( lihat penjelasan Jonnasen. 1989: 19 & 20). Hannum & Tessmer.5. (lihat penjelasan oleh Jonnassen. pelaksanaan task analysis oleh seseorang pereka bentuk reka bentuk interaktif. pecahan tugas-tugas kepada langkah-langkah dan pertimbangan bagi potensi kepada penyelesaian sesebuah masalah. membina komuniti dan mengambilkira isu-isu identiti dan amanah. diskripsi dari pencapaian mastery dan kriterianya.2 Definisi Analisis Tugasan Jonassen.3 Pemilihan Teknik Analisis Tugasan Dari konteks kajian ini pemilihan teknik analisis tugasan dilaksanakan ditahap mikro yang tertumpu pada hanya bahagian yang kecil dalam pengajaran lazimnya mengandungi satu objektif. Wright (2008:11) menjelaskan bahawa pereka bentuk yang kini terlibat dalam pelaksanaan task analysis dan kebolehgunaan secara heuristik bekerja keras untuk memudahkan mod interaksi yang lebih tepat bagi menimbangkan hubungan sosial.

3.1 SCORM] Bahagian ini membincangkan secara terperinci tentang proses RB1. Mudah diakses.Durable) disamping kecenderungannya kepada mendedahkan pengguna kepada Objek Pembelajaran (Learning Object) dan segala asetnya.1.2 . Interoperable . Gunasemula.Pemilihan teknik task analysis seharusnya mengambilkira hubungan sosial bagi menghasilkan rangkaian komuniti yang lebih baik.2 Reka bentuk melalui sub-tugasannya RB1. Pada keseluruhannya perbincangan tertumpu kepada tiga bahagian: a) Definisi dan fungsi setiap istilah yang digunakan dalam setiap proses b) Konvension yang digunakan 134 . Pemilihan teknik menyusun kandungan yang disarankan oleh SCORM (SCORM Sequencing technique) dipilih atas dasar kriteria yang dimilikinya iaitu.7 Susunan Kelompok Kandungan dan Hubungnnya dengan SCOs dan Aset.5. Proses task analysis juga seharusnya menimbangkan tugasan (task) yang boleh membawa pengguna kearah menghasilkan sistem rangkaian komuniti yang lebih baik.Reka bentuk [RB1.1 – SCORM.6 Arkitektur Pembelajaran dalam SPKM dan rajah 3.1.4 Proses penggubalan kandungan berdasarkan teknik SCORM RB1. Keupayaan inter-operasi dan Ketahanan (Reusable. Setiap struktur kerja yang akan dilaksanakan dalam proses ini berlandaskan pada panduan oleh Carnegy Mellon University – Learning System Architecture Lab berjudul SCORM BEST Practice for Content Developers Guide Version 1. Accessible. Situasi ini digambarkan dalam rajah 3. seterusnya membina komuniti melalui internet yang lebih berkesan.

135 .5. maka dibekalkan istilah asal dari bahasa inggeris. Model 1 (SCORM BEST Practice for Content Developers Guide Version 1.7.7. 2002 ms 46) 3.c) Kaedah mengenalpasti SCOs d) Kaedah mengenalpasti aset dalam SCOs e) Fungsi Analisis Tugasan (Task analysis) f) Merangka model sistem pembelajaran dalam SPKM merujuk sama ada: 1. 2003) 5. Ada juga istilah yang digunakan tidak akan diterjemah secara terus atas dasar memelihara keaslian istilah yang digunakan dalam dokumen yang dirujuk.7. jika istilah bahasa melayu yang diterjemah secara tidak terus tidak tepat atau timbul kekeliruan terhadapnya maka istilah asal dari bahasa inggeris menjadi rujukan utama. Theory and Practice of Online Learning (Athabasca University. Elusive Vision: Challenges Impeding the Learning Object Economy (New Media Consortium. Model 3 (SCORM BEST Practice for Content Developers Guide Version 1.2004) 3. 2002 ms 48) 4. Bagi memelihara keaslian istilah dalam senarai definisi ini. 2002 ms 43) 2.5 Definisi Dan Fungsi Setiap Istilah Yang Digunakan Dalam Setiap Proses Definisi yang disenaraikan dibawah adalah istilah-istilah yang telah digunakan semasa melaksanakan proses analisis keperluan dan sub tugasan dari analisis keperluan iaitu analisis tugasan (task analysis). Model 2 (SCORM BEST Practice for Content Developers Guide Version 1.

(Carnegie Mellon University.6 Aset (Assets) Aset adalah representasi elektronik dari media. instrumen pembelajaran. aset adalah mana-mana data dari dalam atau luar sistem Aplikasi Sistem Pembelajaran Kelas Maya yang boleh menyokong kandungan yang di kompil dalam sistem antara mukanya.7 Sharable Content Objects (SCOs) Sharable Content Objects (SCOs) adalah bahan pengajaran yang bebas dan jelas dari segi spesifikasinya. 3. 2002).3. Cara yang paling mudah menjelaskan tentang SCOs adalah ianya adalah pelajaran yang boleh berdiri dengan sendiri (stand-alone lesson) (Carnegie Mellon University. pautan ke aset dalam dan luar aplikasi system pembelajaran kelas maya dan pautan ke Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP).5. Ia adalah unit secara logikalnya yang terkecil dimana boleh disampaikan dan dipantau melalui Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System (LMS)) SCOs tidak bergantung pada SCOs yang lain atau pada sesebuah struktur kursus bagi menjelaskan maksud atau meletakkan dirinya dalam konteks. teks. 2002). Dari konteks SPKM. Dalam SPKM. imej dan bunyi.5.5. 3. Ianya boleh diguna semula dalam pelbagai konteks dan aplikasi.8 Hirarki Kandungan Bagi SCORM Hirarki kandungan bagi SCORM terbahagi kepada tiga komponen sebagaimana di bawah: 136 . SCOs merujuk pada struktur kandungan yang diterjemahkan kepada reka bentuk antara muka yang bersepadu di mana dalamnya mengandungi objektif pembelajaran.

Tahap yang lebih rendah dalam struktur kandungan itu juga boleh dianggap sebagai content aggregation asalkan ianya boleh berdiri dengan sendiri bagi digunakan didalam konteks dimana ianya dibangunkan. Tahap bagi sesebuah program atau kursus lazimnya mengandungi content aggregation. ii.i. Aset tidak boleh dipantau oleh SPP (Fallon dan Brown. Ia adalah merupakah tahap di mana pelajar atau pengguna berinteraksi secara terus dengan kandungan pelajaran. Ia bertindak sebagai sumber yang boleh digunakan dari pelbagai konteks. iii. 137 . 2002:11) 3. Pengelompokkan Kandungan (Content Aggregation) Ia adalah kelompok sumber pengajaran yang boleh berdiri dengan sendiri. Aset (Asset) Bahagian kecil dan hanya berfungsi sekali.5. Dokumen yang terhasil dari aktiviti ini ialah.9 Kaedah mengenalpasti SCOs dan Asetnya Kaedah bagi mengenalpasti SCO dan aset merujuk pada panduan ringkas yang dijelaskan oleh Smith (2004:20) dari New Media Consortium. 2003:9g). Konvension diadaptasi dari SCORM Best Practice for Content Developers :File naming conventions (Carnegie Mellon University. Sharable Content Object (SCO) SCO adalah objek pembelajaran (learning object) bagi SCORM.

Pencapaian matlamat pembelajaran 3.1 Struktur Kerja (Work Breakdown Structure (WBS) Bagi Merangka Kandungan Dalam merangka struktur kerja (WBS) bagi merangka kandungan tiga elemen utama yang menjadi landasan pada pelaksanaannya ialah: 1. 2002) 2. Teknik Analisis Tugasan (Task Analysis) (Jonnassen. Kesesuaian SCO dengan kandungan vii. Aktiviti dari SCO yang bersesuaian dengan kandungan vi.6 FUNGSI ANALISIS TUGASAN (TASK ANALYSIS) 3. Kejelasan dan kesahihan kandungan aset v. Kejelasan dan kesesuaian aset dengan SCO ii. Kemudahan carian aset iv. Hannum dan Tessmer.6. Komponen dan Kaedah dalam SCORM (Carnegie Mellon University.2 Aktiviti Pembangunan Bagi Mereka bentuk Reka bentuk Antaramuka Raskin (2000) menjelaskan bahawa proses mereka bentuk antaramuka perlu 138 . Memenuhi keperluan teknikal iii. 1989) 3.6.i) ii) iii) senarai perolehan Aset berkaitan SCO senarai repositori dimana aset berkenaan SCO diperolehi hasil penilaian terhadap Aset berkaitan SCO berdasarkan kriteria di bawah: i.

0] 3. Peringkat pelaksanaan dimulakan adalah untuk menyenaraikan perkara atau tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna bagi mencapai matlamatnya dan cara sistem itu bertindakbalas terhadap tindakbalas pengguna.0 [Std 1.13. Keperluan tanda aras dan kajian kebolehgunaan adalah untuk memperoleh data yang sahih bagi tujuan membantu 139 . Dari konteks kajian ini.7 PERSAMPELAN Persampelan didasarkan pada purposeful sampling (Wiersma:303) yang mempunyai pelbagai variasi dan setiap unit dari sampel itu kaya dengan maklumat atau data. Definisi bagi setiap tugasan (task) akan berubah semasa reka bentuk antaramuka dalam proses reka bentuknya perihal ini juga mempengaruhi reka bentuk interaktifnya. Situasi ini disokong oleh Lincoln dan Cuba (1985) yang menjelaskan bahawa dari segi saiz purposeful sampling ditentukan berdasarkan pertimbangan terhadap maklumat yang boleh diperolehi darinya (dari konteks kajian ini adalah data dari subjek dari setiap fasa pembangunan). justifikasi terhadap bilangan sampel berlandaskan kepada keperluan teknik tanda aras dan kajian kebolehgunaan. selepas itu peringkat pelaksanaannya. Aktiviti diperingkat awalnya perlu lebih fleksibel. Aktiviti pembangunan dan implementasi hanya melibatkan penyelidik yang membina dan membangunkan keseluruhan Sistem Pembelajaran Kelas Maya berdasarkan dokumen Spesifikasi A SPKM versi 1. Ia menjelaskannya sebagai proses pengulangan.dimulakan selepas setiap tugasan (task) bagi sesebuah produk dikenalpasti. Rumusan bagi taburan sampel berdasarkan fasa-fasa pembangunan dirumuskan dalam jadual 3.

penyelidik dalam membangun dan menguji prototaip antara muka SPKM. Rubin (1994:119) menjelaskan bahawa hasil ujian hanya sah apabila pengguna yang digunakan untuk menguji sesuatu produk itu adalah pengguna yang biasa dengan produk berkenaan atau yang „rapat‟ dengan ciri-ciri produk berkenaan. kita perlu mencari pengujinya (test user). Pengujinya perlulah dikalangan pengguna yang tipikal yang tahu tentang produk yang hendak diuji. Bagi tujuan eksperimen data dari jumlah minima antara 10 ke 12 peserta untuk satu-satu situasi perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Jumlah pengguna yang terlibat dalam tanda aras dan kajian kebolehgunaan terhad kepada bilangan sebagai yang dinyatakan dalam jadual 3. Oleh kerana pengguna yang dianggap pakar dalam pengajaran dan pembelajaran yang meninjau secara dengan mendalam sistem penyampaian SPKM maka kaedah yang digunakan dirujuk sebagai ‟tinjauan pengguna‟ (user review) yang menjelaskan bahawa ” kita boleh juga membiarkan pengguna yang pakar melihat paparan skrin dan bincang tentangnya dengan mereka”.14. Jika kita menguji melalui pengguna yang „salah‟ apa pun usaha yang kita lakukan untuk ujian itu mempunyai nilai yang sedikit dan boleh dipertikaikan. Rubin (1994:93) menjelaskan apabila memilih peserta untuk menguji sesuatu produk bilangan persertanya tidak perlu terlalu ramai. Ia menambah lagi bilangan sampel 40 atau lebih peserta adalah lebih baik untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan. Walaubagaimana pun jika penyelidik ingin mendedahkan seberapa banyak 140 . 2005b:19). Situasi ini disokong oleh Lauesen (2005a:15) yang menjelaskan bahawa apabila kita hendak melaksanakan ujian kebolehgunaan. (lihat contoh oleh Lauesen.

Kajian Kebolehgunaan Sistem Pengurusan Pelajar (SPP) 13. Kajian Kebolehgunaan bagi sistem penyampaian Instrumen Kajian Kebolehgunaan bagi Sistem Pembelajaran Kelas Maya (Lampiran 2) Alfa Cronbach = 0. Kajian terkini menunjukkan ujian yang dilaksanakan dari 4 hingga 5 perserta mendedahkannya kepada keseluruhan dari masalah kebolehgunaan (Rubin.1 Persampelan bagi aktiviti Tanda Aras Seramai 47 orang dari pelajar yang menjalani kursus Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam lepasan ijazah di tahun empat di Universiti Brunei Darussalam dan 4 orang pelajar sarjana pendidikan di Universiti Malaya.7. JADUAL 3.Tanda Aras Instrumen Tanda Aras Portal Pendidikan Malaysia (Lampiran 1) Alfa Cronbach = 0.96 N = 204 3.93 Pembangunan Fasa 1 n = 85 2.13 Pembangunan Tarikh 4 Ogos 2004 16 Oktober 2005 Rumusan Kutipan data dari Sampel berdasarkan keperluan Fasa Bilangan sampel n = 47 Aktiviti Kutipan Data 1.masalah kebolehgunaan dalam masa yang singkat maka ujian berkenaan memerlukan sekurang-kurangnya 4 hingga 5 peserta. 1994:128). 15 dan 17 Mac 2007 2 n = 69 3. Malaysia terlibat dalam 141 .

Pelajar yang mendaftar dalam kursus teknologi pendidikan dan informasi merupakan sampel dalam kajian kebolehgunaan ini.7. Pada tarikh yang sama soal selidik ini juga di edarkan kepada subjek di Universiti Malaya melalui emel dan diberi masa seminggu untuk meneroka laman web berkenaan dan mengembalikannya kepada emel penyelidik di zaharimy@hotmail. Penyelidik menghantar soalan dalam bentuk isu-isu berkaitan kursus yang diajar manakala pelajar memberikan maklumbalas. Kajian kebolehgunaan ini dilaksanakan khusus untuk mengenalpasti jenis interaksi antara pelajar dan guru dalam persekitaran pembelajaran maya melalui sistem antaramuka yang telah dibina dalam pembagunan fasa 2. soalan dan jawapan kepada isu yang ditimbulkan oleh peserta ketika menggunakan message board.penilaian laman web yang dinyatakan. soal selidik diedarkan kepada subjek pada 4 Ogos 2004 Subjek diberikan masa selama satu minggu untuk meneroka laman web berkenaan dan menilainya serta memberi maklumbalas terhadap soal selidik yang diberikan soal selidik berkenaan kemudiannya dikutip pada 10 Ogos 2004.2 Persampelan Bagi Kajian Kebolehgunaan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP). Interaksi antara pelajar dan penyelidik menghasilkan maklumbalas dalam bentuk pendapat. Bagi subjek di Universiti Brunei Darussalam. Pelajar 142 . Pelajar juga dibenarkan menghantar jawapan dan isu agar boleh diberikan maklumbalas oleh rakan-rakan mereka. kritikan. 3. Kajian kebolehgunaan terhadap message board dilaksanakan terhadap 85 orang pelajar Universiti Brunei Darussalam pada 16 Oktober 2005.com seminggu selanjutnya.

dikehendaki memasuki ExamBuddy sekurang-kurangnya seminggu sekali dalam tempoh 14 minggu pembelajaran.14 Pembolehubah bagi panduan penggubalan instrumen kajian kebolehgunaan terhadap message board (Khaslavsky. Individualism (bersifat individualistik) 5. Diffuse vs. p. Corak perbincangan secara jujukan (monochronic) atau serentak (polychronic) 2. 365 . Ruang personal 4 Collectivism (kesetiaan kepada kumpulan. Jumlah maklumat diperoehi dari komunikasi sebagai fungsi terhadap konteks perbincangan. Setelah 14 minggu pembelajaran instrumen diedarkan kepada pelajar untuk memberikan maklumbalas terhadap item-item sebagaimana dalam Jadual 3.14 berdasarkan 4 skala likert sebagaimana berikut: 1 – Sangat tidak bersetuju (STB) 2 – Tidak bersetuju (TB) 3 – Bersetuju (B) 4 – Sangat Bersetuju (SB) JADUAL 3.366 143 . 1998) Pembolehubah 1. Kepantasan mesej Diskripsi Pembolehubah Kepantasan dimana manusia mengekod dan bertindak terhadap mesej yang diajukan..1998. Konteks 3. © In Proceedings Conference on Human Factors in Computing Systems. Specific 6. J. hubungan interpesonal yang kuat) vs. Perkhidmatan di ExamBuddy Pemisahan antara tugas rasmi dan perhubungan personal Nota: Pembolehubah 1 hingga 5 dari “Integrating Culture into Interface Design” oleh Khaslavsky.

kita perlu mencari pengujinya (test user).Selepas menjalani sesi pembelajaran selama 40 minit pengguna dikehendaki menduduki ujian dalam talian di Exam Buddy. Oleh kerana pengguna yang dianggap pakar dalam pengajaran dan pembelajaran yang meninjau secara dengan mendalam sistem penyampaian SPKM maka kaedah yang digunakan dirujuk sebagai ‟tinjauan pengguna‟ (user review) yang menjelaskan bahawa ” kita boleh juga membiarkan pengguna yang pakar melihat paparan skrin dan bincang tentangnya dengan mereka”.7. Pengguna berkenaan yang terdiri dari yang dijelaskan dalam demografi sampel dalam bahagian ini (rujuk hlm. Pengguna adalah mahasiswa yang mendaftar 3 kursus berkaitan teknologi pendidikan 144 . (lihat contoh oleh Lauesen. 267-272).3 Persampelan bagi Kajian Kebolehgunaan Sistem Penyampaian Sampel yang dipanggil ‟pengguna‟ terdiri dari pengguna yang akan menggunakannya untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.com) 3.com (LMS) berdasarkan kata laluan (password) dan kata pengguna (username) masing-masing. Pengujinya perlulah dikalangan pengguna yang tipikal yang tahu tentang produk yang hendak diuji. 2005b:19). penyelidik kemudiannya boleh memperolehi kesemua rekod skor ujian pengguna melalui paparan pentadbir (administrator) di ExamBuddy. Hasil ujian kemudian direkodkan dalam LMS. Seramai 69 orang pengguna terlibat dalam sesi kajian kebolehgunaan ini yang melibatkan 19 lelaki dan 50 perempuan berumur antara 20 hingga 40 tahun. Lauesen (2005a:15) menjelaskan lagi apabila kita hendak melaksanakan ujian kebolehgunaan. (Rujuk Lampiran 5 bagi paparan antaramuka dari SPKM ke ExamBuddy.

Bahagian B mengandungi pembolehubah yang digubal berlandaskan 145 . Responden yang pada keseluruhannya mempunyai latarbelakang yang berbeza dari segi bidang dan profesion. kerana dalam realiti sebenar setiap pengguna akan mempelajari mata pelajaran ini tanpa mengambilkira latarbelakangnya. Instrumen ini (lihat lampiran 1) terbahagi kepada Bahagian A dan B.net.(Educational Tehnology. Teknologi Pendidikan dan Informasi dan Developing Isntructional Resources) di Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah. Pengguna diberikan masa 3 minggu untuk membiasakan diri dengan persekitaran maya dalam sistem SPKM di Classnetwork. 15 dan 17 Mac 2007. Instrumen ini ditadbir kepada pengguna pada 13.8. Penglibatan subjek dalam penilaian terhadap mata pelajaran Sains secara keseluruhannya tidak melihat had-had pada subjek dalam bidang berkenaan sahaja. Mata pelajaran yang diuji dalam Sistem SPKM ialah Sains Darjah 6 yang menggunakan silibus dari Kementerian Pendidikan Brunei Darussalam. Universiti Brunei Darussalam.1 Instrumen Tanda Aras Instrumen yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari soal-selidik bagi mengutip data bagi mengenalpasti kelebihan dan kekuatan tiga laman web di Malaysia melalui aktiviti tanda aras.8 INSTRUMEN 3. 3. Bahagian A mengandungi pembolehubah bagi memperolehi data-data berkaitan profil pengguna. Selepas 3 minggu pengguna yang ditempatkan dalam makmal selama satu jam untuk menjalani sesi pembelajaran sebenar (simulasi kelas).

Perbezaan antaramuka ang terbaik itu kemudiannya digunakan sebagai panduan pada penyelidik untuk menghasilkan reka bentuk antaramuka yang boleh menepati sasaran keperluan penggunanya (lihat penjelasan Preece et. Diantara dua sebab penilaian ini dibuat adalah: 1.8. H . untuk membezakan antaramuka terbaik diantara ketiga-tiga protal pendidikan itu. (H) Sifat-sifat Manusia.11). 1994:604) Pada keseluruhannya instrumen bagi melaksanakan tanda aras dan kajian kebolehgunaan berlandaskan pada saranan-saranan Inventori terhadap kandungan Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) (Hewet et.Sifat-sifat manusia 2. 3. (C) Sistem komputer dan arkitektur antamuka (lihat rajah 2.Bahasa. al. al..Pemprosesan maklumat oleh manusia 3. komunikasi dan interaksi 146 . 2. 2002e). 2002f) di bawah: 1.inventori terhadap kandungan Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) (Hewet et.931. H2. H1 . Item-item digubal hanya tertumpu pada dua bidang utama.2 Penggubalan Instrumen Tanda Aras Instrumen tanda aras digubal bagi mengenalpasti ciri-ciri antaramuka berdasarkan maklumbalas pengguna terhadap tiga portal pendidikan di Malaysia yang dinilai. al. Soal-selidik bagi instrumen ini dibina dengan nilai kebolehpercayaan Alfa Cronbach  = 0.

Bersetuju 5. Kesemua item yang digubal mengambilkira kriteria yang di jelaskan di atas.Tidak pasti 4.4. C1-Peranti input dan output a. Item itu dibina berdasarkan senario antaramuka yang digambarkan di dalam tiga portal pendidikan yang di nilai.Tidak bersetuju 3.Genre dialog c.Grafik komputer d. C4.Teknik dialog b. C2.Amat tidak bersetuju 2. 147 . C5 -Arkitektur dialog Instrumen tanda aras yang direka bentuk menggunakan 5 skala likert sebagaimana di bawah: 1.Sistem komputer dan arkitektur antaramuka 6. C .Amat bersetuju Rujuk Lampiran 6 bagi senarai pembolehubah berkaitan bahagian ini. C3 .Ergonomik 5. H3 .

. ExamBuddy. 148 . Pada keseluruhannya item-item dimasukkan dalam instrumen kajian kebolehgunaan berdasarkan pada idea-idea yan disarankan dalam kriteria SCORM. 2002). Namun demikian perkara yang paling penting di sini adalah hasil dari kajian kebolehgunaan 1 (ku. Sikap pengguna mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap keseluruhan proses reka bentuk dan pembangunan sesuatu produk (lihat penjelasan Preece.9. Girghensohn dan Lee. al. Soal selidik digunakan bagi memperolehi data berkaitan terhadap senario sistem antaramuka yang telah dibina berdasarkan jadual matriks yang terhasil dari jadual matriks yang terhasil dari proses tanda aras.9 KAJIAN KEBOLEHGUNAAN Instrumen kajian kebolehgunaan digubal bagi mengenalpasti keupayaan pengguna dan menyiasat tentang pekara yang mereka fikirkan tentang penggunaan teknologi (Preece et.1) keseluruhan kandungan boleh disampaikan dengan berkesan disamping mematuhi kehendak SCORM. 1998. et.3. 2994:610). atribut kebolehgunaan (Nielsen. 3.1 Kajian Kebolehgunaan Bagi Penggunaan ’Message Board’ Sistem Pengurusan Pembelajaran Dalam Pembangunan Fasa 1 Sistem penyampaian kandungan merupakan sebahagian komponen penting dalam Sistem pembelajaran Kelas Maya.90 setahun) dan perkhidmatannya yang boleh membantu penyelidik dalam menghubungkan kandungan yang menjadi hak semua (public domain) dengan kandungan yang dilindungi (secured page). al. 1993) dan kriteria dalam SPP (Khaslavsky.. 1994:628).com dipilih sebagai sistem penyampaian memandangkan kosnya yang berpatutan (USD 29.

Taburan Min dan kekerapan setiap item yang ditentukan dalam instrumen 2. Korelasi antara item dalam kategori berkaitan Diffuse and Specific 5.Data yang di analisis dalam aktiviti kajian kebolehgunaan ini meliputi: 1.9.2 Kajian Kebolehgunaan Bagi Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) Dapatan dari proses tanda aras terhadap tiga portal pendidikan dan kajian kebolehgunaan terhadap sistem pengurusan pembelajaran (ExamBuddy. Dari konteks kajian ini sistem penyampaian kandungan berasaskan web berfungsi sebagai Sistem Pengurusan Pembelajaran [Learning Management System (LMS)].com) merupakan petunjuk utama dalam penggubalan Spesifikasi A. Bahagian ini membincangkan tentang dapatan yang diperolehi dari kajian kebolehgunaan (usability) terhadap ExamBuddy yang menjadi sebahagian dari komponen dalam arkitektur sistem pembelajaran dalam Spesifikasi A. 3. Korelasi antara item dalam Collectivism vs. Dapatan yang dibincangkan dalam Pembangunan Fasa 1 di dalam bab ini juga menjadi rujukan utama dalam menjelaskan dan menyokong kriteria dalam jadual-jadual matriks dalam Pembangunan Fasa 2.0). Spesifikasi A adalah sebuah dokumen mengandungi petunjuk-petunjuk penting dalam menggubal Spesifikasi 1. Perkaitan antara item dalam Kategori Kualiti Mesej yang diberikan oleh peserta. Korelasi antara item dalam kategori Kepantasan Mesej 4. Individualism 3.0 (Std 1. 149 .

3.Tidak bersetuju.1 Spesifikasi A 3. 150 . Ujian kebolehpercayaan bagi instrumen kajian kebolehgunaan ialah Alfa Cronbach  = . 2 . 3.3 Instrumen Kajian Kebolehgunaan Bagi Reka bentuk Skrin Soal-selidik bagi melaksanakan kajian kebolehgunaan ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu 1) demografi pengguna dan 2) Item berkaitan Atribut kebolehgunaan yang digubal berdasarkan atribut kebolehgunaan oleh Nielsen (1993) sebagaimana yang dinyatakan dalam Bahagian 2B (Rujuk Lampiran 2) Soal-selidik ini menggunakan 4 skala likert sebagaimana di bawah: 1 = STB (Sangat Tidak Bersetuju) 2 = TB (Tidak Bersetuju) 3 = B (Bersetuju) 4 = SB (Sangat Bersetuju) Soal-selidik diedarkan kepada pengguna selepas mereka menjalani keseluruhan proses pembelajaran dalam SPKM.10 ANALISIS DATA 3. Kesemua item dirangka menggunakan 5 skala likert. 1 – Amat tidak bersetuju.957. 3 . 4 – Bersetuju dan 5 .10.1.1 Analisis data bagi Aktiviti Tanda Aras Dalam aktiviti tanda aras analisis statistik diskriptif dan korelasi pearson digunakan bagi menjelas dan mengenalpasti elemen yang boleh digunakan untuk menggubal panduan Spesifikasi A.Amat bersetuju.Tidak pasti .10.9.

10. 3. data dianalisis dengan SPSS bagi menghasilkan: i. vi. ii. Jadual kekerapan dan peratus bagi taburan pilihan program dari tiga laman web berdasarkan pilihan pengguna. Skor min tertinggi diletakkan sebagai Prioriti 1 diikuti dengan min kedua tinggi sebagai Prioriti 2 dan skor min terendah diletakkan sebagai Prioriti 3. Dapatan bagi keperluan-keperluan spesifikasi SPKM. v.Setelah instrumen ditadbir.2 Konvension Pelaporan Bagi setiap item dalam Jadual Matriks bagi Penghasilan dokumen STD 1.0 Dapatan yang dibincangkan dalam bahagian ini menjelaskan bahawa terdapat beberapa kelebihan yang perlu diambilkira dalam menjelaskan setiap komponen dari item H1 hingga C5 (rujuk Lampiran 6 hlm. Setiap data dilaporkan dengan terperinci dalam jadual matrik yang dibincangkan selanjutnya. Ukuran min tertinggi diambil bagi menjelaskan kelebihan bagi setiap item dalam kategori ini untuk digunakan dalam 151 . Jadual kekerapan dan peratus demografi.1. 394). Taburan pilihan portal oleh penilai Perbandingan min bagi setiap pembolehubah dalam Fasa 1 (H1 hingga C5) antara ketiga-tiga laman web yang dinilai dan. iii. Dapatan dari analisis di atas digunakan oleh penyelidik untuk menggubal panduan berdasarkan prioriti yang dijelaskan dalam data perbandingan antara ketiga-tiga laman web yang dinilai. Taburan penilai yang menilai program berdasarkan kelompok program dalam setiap portal iv.

Pernyataan tentang titik rujukan (checkpoint) contohnya: Teknik bagi Panduan 1: 1. Setiap penjelasan bagi checkpoint termasuklah: JADUAL 3. Nombor titik rujukan 2.0 oleh World Wide Web Consortium (1999:4). Secara umumnya format pelaporan yang digunapakai bersesuaian dengan pembangunan Sistem Pembelajaran kelas maya ini mengambilkira kriteria berikut: 1. Pernyataan tentang titik rujukan 3.15 Konvension Pelaporan Bagi setiap item dalam Jadual Matriks Nombor titik rujukan (checkpoint) contohnya: Panduan Panduan 1: Titik Rujukan 1.1 1. Pelaporan bagi dokumen STD 1.16 menjelaskan konvension pelaporan berdasarkan checkpoint dalam setiap panduan menjelaskan cara panduan berkenaan boleh diaplikasi kedalam senario kandungan.0 ini digubal berasaskan format Panduan yang dibekalkan dalam Web Content Accesibilty Guideline 1.com) 152 .1 Pautan dilabelkan dengan nama dan alamat laman web penuh: Naitonal Geographic (http://www.0 yang dilaporkan dalam bentuk matriks berdasarkan keutamaan atau prioriti.nationalgeographic.penggubalan dokumen STD 1. Titik rujukan bagi prioriti Jadual 3.

[Prioriti 2] [Prioriti 3] 3. Pembangun laman web bagi kandungan mungkin perlu berpuas hati dengan titik rujukan ini. Titik rujukan berbeza antara satu sama lain bergantung pada kategori pembolehubah. Tanpanya pengguna akan mendapati kandungannya sukar difahami Dengan mematuhi titik rujukan ini pengguna akan dapat menjelaskan sebahagian dari maksud kandungan laman web. Titik rujukan (checkpoint) bagi Prioriti.17 dan 3. 3. Tanpanya pengguna akan mendapati kandungannya sukar difahami.18.3 Analisis Data Bagi Kajian Kebolehgunaan Terhadap Reka bentuk Skrin Analisis data yang terhasil bagi bahagian ini meliputi demografi pengguna dan taburan min dan sisihan piawai bagi atribut kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin yang boleh menjadi rujukan kepada semua tujuan dan soalan kajian Instrumen yang dicerap kemudiannya dianalisis dengan SPSS ver. Tanpanya pengguna akan mendapati kandungannya sukar difahami Dengan mematuhi titik rujukan ini pengguna akan dapat mengurangkan jurang antaranya dengan kandungan. 153 . Masa yang digunakan dalam sistem SPKM dan bidang pengguna di letakkan dalam bentuk data nominal yang dibahagikan kategori sebagaimana dalam Jadual 3.2.16. Dengan mematuhi titik rujukan ini pengguna akan dapat menjelaskan objektif keseluruhan kandungan laman web dengan mudah. Data bagi hasil ujian. Pembangun laman web bagi kandungan seharusnya perlu berpuas hati dengan titik rujukan ini. 11.10. Contohnya: Prioriti [Prioriti 1] Pernyataan Pembangun laman web bagi kandungan mesti berpuas hati dengan titik rujukan ini.1.

17 Data bagi Masa yang digunakan oleh pengguna dalam sistem SPKM Variabel 1 2 3 4 5 Masa yang digunakan oleh pengguna 20 min 30-50 min 1 jam 2 jam Tiada dicatatkan JADUAL 3.18 Data bagi bidang pengguna Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 Bidang Pengguna Bahasa Sains Pengajian Agama Islam Sejarah Tiada dinyatakan Pendidikan Seni Pengajian Brunei Pendidikan Am (BA Pri ed) 154 .16 Data Hasil Skor Ujian di ExamBuddy Variabel 1 2 3 4 5 6 7 Hasil skor ujian di ExamBuddy A (80 above) B (70-79) C (60 – 69) D (50-59) E (40 – 49) F (39 below) Tidak menduduki ujian JADUAL 3.JADUAL 3.

Bloom et.4 Komponen Kemahiran Asas Dalam SPKM Pernyataan objektif pembelajaran yang jelas menawarkan salah satu kaedah secara langsung bagi menilai pencapaian seseorang pelajar (Bloom.3. Jika peranan pendidikan itu adalah untuk mengubah pelajar. Madaus dan Hastings. maka seseorang mesti membuat keputusan terhadap apa yang munasabah dan yang perlu diubah.1. Skor ujian di SPP dengan tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM 4. Dapatan secara diskriptif terhadap maklumbalas responden terhadap komponen Kemahiran Asas 2. 155 . Guru atau pendidik yang mengajar dan bertanggungjawab menentukan hala tuju pembelajaran seseorang pelajarnya melalui objektif. 1981a:20). Kajian kebolehgunaan terhadap rekaentukskrin berdasarkan atribut kebolehgunaan oleh Nielsen (1993) 3. Dapatan ini juga secara khusus dapat menjelaskan tiga perkara: 1.10. (1981b:5) menjelaskan penilaian dari kacamatanya adalah himpunan bukti-bukti yang sistematik bagi mengenalpasti sama ada berlaku perubahan kepada pelajar dan juga mengenalpasti kadar atau darjah perubahan seseorang pelajar. Dari konteks kajian ini sumber pembelajaran dirujuk kepada SPKM. Lantaran dari itu elemen penilaian wajar dinilai oleh penilai yang bakal menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. al. maka dengan itu wajarlah guru juga yang menilai setiap sumber yang bakal digunakan dalam pengajarannya. Kesan bidang pengguna dan tumpuan masa oleh pengguna terhadap skor ujian dalam SPP.

Umur. Fungsi Komponen Kemahiran Asas terhadap perlakuan pengguna dari segi tumpuan masa dan pencapaiannya semasa menggunakan SPKM. iaitu kepentingan sistem penyampaian dalam Prototaip versi Beta dalam menghasilkan corak interaksi yang berkesan antara pengguna dan kandungan mata pelajaran.60 kerana menurut Majid (1990) pekali kesahan yang sering digunakan seharusnya melebihi 0. Perlakuan pengguna dari segi tumpuan masa dengan komponen Kemahiran Asas yang diperolehinya dan. Secara khususnya dua perkara di atas dapat merungkai sebahagian dari keperluan dalam soalan kajian 1.10. 3. 2.Perolehan data di atas memainkan peranan yang penting dalam menjelaskan dua perkara: 1. Demografi sampel a. Analisis diskriptif yang menjadi rujukan umum untuk memenuhi semua keperluan tujuan dan soalan-soalan kajian sebagaimana di bawah. Nilai alpha cronbach ditetapkan pada tahap 0. Pengalaman pekerjaan dan bidang b. Jenis pekerjaan.6 Dapatan Umum Bagi Kajian Kebolehgunaan Dalam Pembangunan Fasa 2 Hasil dapatan akan melaporkan dua jenis data.887. Jantina. Nilai kebolehpercayaan bagi komponen kemahiran asas ialah Alpha Cronbach  = 0. Taburan kekerapan dan peratus tahap pengajaran pengguna c. Taburan kekerapan dan peratus mata pelajaran yang diajar oleh pengguna 156 .60. 1.

Dapatan Taburan kekerapan dan peratus bagi pengguna internet dengan bidangnya. Taburan kekerapan dan peratus bagi jenis akses internet pada pengguna h. 157 . f. Min bagi setiap pembolehubah berdasarkan kategori di bawah: a) Kajian kebolehgunaan bagi kemahiran asas b) Kajian kebolehgunaan bagi SPP c) Kajian kebolehgunaan bagi reka bentuk skrin d) Kajian Kebolehgunaan bagi Kepatuhan terhadap SCORM e) Tumpuan masa yang digunakan untuk melayari SPKM f) Hasil Skor ujian di SPP Analisis data bagi menjelaskan secara spesifik terhadap keperluan tujuan dan soalan soalan kajian sebagaimana yang dihuraikan selanjutnya. Penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran dan jenis akses internet oleh pengguna. Dapatan taburan kekerapan dan peratus bagi penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran g. Taburan kekerapan dan peratus antara pengalaman mengajar terhadap mata pelajaran dan bidang bagi pengguna. e.d. 2.

10. Skor Ujian di SPP dengan Tumpuan Masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM 5. 3. Skor Ujian berdasarkan bidang pengguna 4.10.0 dapat menghasilkan corak interaksi yang berkesan dalam menghubungkan pengguna dengan kandungan mata pelajaran? Bagi memenuhi keperluan tujuan dan soalan kajian di atas empat pembolehubah dianalisis bagi menghasilkan statistik diskriptif (min dan sisihan piawai) untuk pembolehubah bagi: 1.7 Analisis Data Berdasarkan Tujuan Dan Soalan-Soalan Kajian. Pengenalan Bahagian ini membincangkan secara khusus tentang kaedah menganalisis data dan statistik yang digunakan bagi memenuhi keperluan setiap soalan-soalan kajian. 3. P2 – Kajian Kebolehgunaan bagi Kemahiran Asas. Kesan Penglibatan Pengguna dan Keputusan Ujian di SPP terhadap Reka bentuk Skrin.3. Analisis regresi digunakan bagi menjelaskan kesan kedua-dua 158 . Kesan Bidang Pengguna dan Tumpuan Masa oleh pengguna kepada skor ujian dalam SPP 6. Kesan reka bentuk skrin terhadap penglibatan pengguna dari aspek pembelajaran di dalam SPKM.8 Analisis Data bagi memenuhi keperluan tujuan dan soalan kajian 1 Apakah reka bentuk antaramuka yang digunakan dalam prototaip SPKM versi 1. 2. P1 – Atribut Kebolehgunaan bagi Reka bentuk Skrin ( Sistem Penyampaian). 7.

5 Poor fit Modest fit Moderate fit Strong fit Analisis regresi digunakan bagi meramal (kesan) pembolehubah bersandar kepada pembolehubah bebas. 159 . tetapi jika individu (subjek) dekat dengan garis regresi maka ralat dalam meramal (kesan) terhadap skor-y akan kecil.19 Petunjuk Regresi (Muijs.11 -0. P4 . Carta regresi digunakan bagi menjelaskan kesan ini. Petunjuk regresi oleh Muijs (2004:166) digunakan bagi mengukur fitness of Standardized Regression Coefficient antara pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas. Antonius (2003:146) menjelaskan bahawa jika individu (subjek) jauh dari garis regresi. JADUAL 3.8. maka penggunaan garis regresi akan menghasilkan ralat yang besar.5 > 0.Tumpuan Masa oleh pengguna dalam SPKM. P1 – Atribut kebolehgunaan terhadap Sistem Penyampaian. P3 – Kandungan – Hasil Skor Ujian di LMS dengan pembolehubah bebas.31 – 0.1 0. 2004:166) <0. Analisis regresi pelbagai juga digunakan bagi melihat kesan pembolehubah bersandar.3 0.pembolehubah bersandar terhadap pembolehubah bebas sebagaimana digambarkan dalam rajah 3.

Bagi menjelaskan keberkesanan sistem penyampaian melalui reka bentuk antaramuka di SPKM dua faktor lain yang digunakan bagi mengukurnya ialah 160 . Kepatuhan Terhadap Kriteria SCORM (guna semula.RAJAH 3. akses. b.9 Analisis Data untuk tujuan dan soalan kajian 2 Adakah proses task analysis dapat menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan berdasarkan komponen dalam sistem reka bentuk antaramuka berasaskan kriteria SCORM? Analisis data dihasilkan bagi memenuhi keperluan tujuan dan soalan kajian 2 ditumpukan kepada statistik diskriptif bagi 1. komponen inter-operasi dan komponen ketahanan 2. komponen kemudahan akses. Statistik diskriptif ditumpukan kepada taburan min dan sisihan piawai bagi: a. c. d. inter-operasi dan ketahanan) berdasarkan maklumbalas pengguna. komponen gunasemula.8 Regresi mudah bagi menjelaskan kesan Penglibatan Pengguna dan Keputusan Ujian di SPP terhadap Reka bentuk Skrin 3.10.

3. P2 – Analisis Tugasan Kemahiran Asas 3.Jumlah masa yang digunakan oleh pengguna dan masa yang digunakan bagi menjelaskan objektif pembelajaran. P3 – Kandungan Memenuhi keperluan SCORM (RAID) 161 . Bagi mencapai matlamat ini taburan peratusan antara masa yang diambil untuk menjelaskan objektif pembelajaran dengan masa yang digunakan semasa penggunaan reka bentuk antaramuka digunakan.11.10 Analisis Data untuk tujuan dan soalan kajian 3 Adakah prototaip reka bentuk antaramuka dapat memenuhi keperluan atribut kebolehgunaan dan mematuhi kriteria SCORM? Statistik yang digunakan: Analisis diskriptif dari 1. P1 – Attribut Kebolehgunaan 2.

Bahagian ini juga melaporkan hasil kajian kebolehgunaan terhadap keberkesanan penggunaan ‟message board‟ dalam SPP.1 PEMBANGUNAN FASA 1 – SPESIFIKASI A 4.1 – Analisis Keperluan dan Tanda Aras.5 – Bidang-bidang tinjauan literatur dengan persoalan kajian) 4. Secara khususnya bab ini menjelaskan tentang proses kerja dan dapatan dari proses kerja sebagaimana yang dijelaskan sebagaimana di bawah.1. Secara khususnya kesemua dapatan di bawah juga merupakan data yang digunapakai bagi memenuhi keperluan pernyataan masalah yang dibincangkan dalam Bab 1 yang tertumpu isu-isu dalam reka bentuk pengajaran. perubahan sistem penyampaian terhadap kandungan.BAB 4 DAPATAN DAN PERBINCANGAN PEMBANGUNAN FASA 1 DAN 2 4. sumber. prototaip vahan pengajran dan pembelajaran dan isu piawaian e-pembelajaran (rujuk Jadual 1. Dapatan ini digunakan sebagai petunjuk untuk mereka bentuk prototaip antaramuka versi beta. tahap interaktiviti.0 PENDAHULUAN Bab ini membincangkan pada keseluruhannya terhadap output yang terhasil dari proses RB1.1 Dapatan dan Perbincangan Proses Tanda Aras Bahagian ini yang di panggil Spesifikasi A melaporkan dapatan tanda aras dan Inventori Item dalam jadual matriks. 162 .

1 Dapatan Kajian Dan Perbincangan Kebolehgunaan Dari Pembangunan Fasa 2 Bahagian ini membentangkan hasil kajian kebolehgunaan (usability) terhadap Sistem SPKM sebagaimana yang digambarkan dalam rajah kerangka kajian. 163 . Skor di SPP P4 Corak Interaktiviti (masa yang digunakan oleh pengguna bagi mencapai objektif pembelajarannya Bahagian ini juga membincangkan secara terperinci hasil-hasil dapatan bagi memenuhi semua keperluan tujuan dan soalan kajian dan seterusnya membuat rumusan terhadap hasil dapatan.1 Kod Pembolehubah dan bidang-bidangnya P1 P2 a.4.Demografi sampel bagi Analisis tugasasn c. Secara khususnya bahagian ini melaporkan kesemua dapatan dari pembolehubah di bawah: JADUAL 4.Atribut kebolehgunaan b. Keserasian SCORM (RAID) b. Kemahiran teras P3 a. Laporan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) berdasarkan kriteria Khaslavsky (1998) dan Girghensohn & Lee (2002) c.2 PEMBANGUNAN FASA 2 4.2.

manakala penilai yang berumur antara 30-35 tahun mencatatkan 14.2 menunjukkan taburan penilai yang menilai laman-laman web yang dipilih terdiri dari 40.3 menunjukkan taburan subjek berdasarkan institusi.3 Taburan subjek berdasarkan institusi Institusi Sekolah Instusi Pengajian Tinggi Jumlah N 3 44 47 % 6. 164 . JADUAL 4.0 Jadual 4. Penilai berumur antara 36-40 tahun mencatatkan 4.0% (n=28) adalah perempuan. JADUAL 4.3 PEMBANGUNAN FASA 1 – PROFIL PENGGUNA 4.2 Taburan Penilai berdasarkan Jantina Jantina Lelaki Perempuan Jumlah N 19 28 47 % 40.6 100.3.4 menunjukkan tentang taburan umur penilai yang terlibat dalam penilaian laman web yang dipilih.1 Demografi Sampel Jadual 4.9%(n=7).4.4 59.3% (n=34) terdiri dari penilai yang berumur 29 tahun ke bawah.3 %(n=2) dan yang berumur 41-50 tahun pula mencatatkan 8.4% (n=19) lelaki dan 60.6 100.4 93.5%(n=4). dimana 3% (n=6) merupakan guru sekolah dan 94% (n=44) adalah pelajar dari institusi pengajian tinggi.0 Jadual 4. 72.

7 100. JADUAL 4.3 8.3 8.4% (n=11) guru.5 menunjukan taburan penilai yang menjadi penilai laman web yang dipilih.0 Guru Guru Besar Pensyarah Universiti Pegawai Kementerian Pendidikan Mahasiswa universiti Jumlah Jadual 4.JADUAL 4.5 Taburan Subjek Yang Menjadi Penilai Laman Web Yang Dipilih n 11 1 2 4 29 47 % 23. 2. 4.4 2. Dari 47 orang terdiri dari sampel yang dinyatakan dalam Jadual demografi. 36.5 100.7% (n=29) terdiri dari mahasiswa universiti.6 menunjukkan Taburan pemilihan sampel terhadap laman web yang dinilai.4 Taburan Umur Penilai yang menilai laman web yang dipilih 29 thn ke bawah 30-35 thn 36-40 thn 41-50 thn Jumlah N 34 7 2 4 47 % 72. 40.5 61.9 4.5% (n=4) terdiri dari pegawai kementerian pendidikan dan 61. 165 . Penilai-penilai yang menilai laman web yang dipilih terdiri dari 23.4% (n=19) telah memilih Portal Pendidikan Utusan.1% (n=1) guru besar.1 4.3% (n=2) pensyarah universiti.3 14.0 Jadual 4.2% (n=17) memilih CikguNet dan 23. manakala 8.4% (n=11) telah memilih SchoolNet untuk dinilai.

7 menunjukkan Taburan Pekerjaan yang menjadi penilai laman web yang dipilih.3% (n=2) pensyarah universiti.6 Taburan pemilihan sampel terhadap laman web yang dinilai N 19 17 11 47 % 40.0 Guru Guru Besar Pensyarah Universiti Pegawai Kementerian Pendidikan Mahasiswa universiti Jumlah Jadual 4. 4.4 2.7% (n=29) terdiri dari mahasiswa universiti. manakala 8. Program Kodok mendapat capaian penilai tertinggi dengan catatan sebanyak 27. 2.6 % (n=5).8 menunjukkan taburan pilihan program pembelajaran yang dinilai oleh penilai terhadap ketiga-tiga laman web.JADUAL 4.1% (n=9) dan program Hang Man dengan catatan sebanyak 10.4% (n=11) guru.7 Taburan Pekerjaan yang menjadi penilai laman web yang dipilih n 11 1 2 4 29 47 % 23.3 8.2 23.1% (n=1) guru besar.4 100.1 4.0 Portal Pendidikan Utusan CikguNet SchoolNet Jumlah Jadual 4. JADUAL 4.5 61.5% (n=4) terdiri dari pegawai kementerian pendidikan dan 61. Program Memori dan Permainanmasing-masing mencatatkan 8.7%(n=13) diikuti oleh program Bahasa Malaysia dengan catatan 19.5%( n=4) 166 .7 100.4 36. Penilai-penilai yang menilai laman web yang dipilih terdiri dari 23.

5 2. Program Science Form 1. 9 orang (Bahasa Melayu) pula terdiri dari 1 orang guru.3 27.3 100. Motivasi dan Diskusi masing-masing mencatatkan 2. Biologi SPM dan Belajar IT masing-masing mencatatkan 4.4 10. Pemilihan program berdasarkan kelompok pekerjaan penilaian menunjukkan 13 orang (Kodok) dengan 2 orang guru. Maklumat di atas menjelaskan bahawa taburan pemilihan program oleh guru dan mahasiswa universiti lebih sekata berbanding guru besar. JADUAL 4.10 menunjukkan taburan pilihan program berdasarkan pekerjaan penilai.1 2. Jadual 4.1 8.4% (n=3).1 4.8 Taburan pilihan program dalam portal pendidikan yang dinilai Program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Science Form 1 Biologi SPM Kodok Memori Mystery Word Permainan Motivasi Diskusi e-Makmal Hang Man Bahasa Melayu Belajar IT Jumlah n 2 2 13 4 1 4 1 1 3 5 9 2 47 % 4.0 Jadual 4. 1 orang pensyarah universiti dan 10 orang mahasiswa universiti.3 4. 1 orang guru besar dan 7 orang 167 .5 2.7 8.manakala program e-Makmal pula mencatatkan 6.6 19.1 6.1% (N=1).3% (n=2) dan program yang memperolahi capaian yang paling sedikit ialah Mystery Word. pensyarah universiti dan pegawai kementerian pendidikan.9 pula menunjukkan taburan penilai yang menilai program berdasarkan kelompok program dalam setiap portal.

JADUAL 4.9 Taburan Penilai yang menilai program berdasarkan kelompok program dalam setiap portal.10 menunjukkan taburan pilihan portal oleh penilai berdasarkan pekerjaan. 5 orang (Hang Man) terdiri dari 1 orang guru. **Pekerjaan Science Form 1 Biology SPM Hang Man Bahasa Melayu Kodok Memori Mystery Word eMakmal Permainan Motivasi Diskusi Belajar IT G 1 2 1 1 2 GB PU PKP 1 1 MU Jumlah 2 2 5 9 13 4 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 7 10 3 1 1 3 2 Nota: **Singkatan bagi pekerjaan: G. 2 orang masingmasing memilih program sains Form 1 dengan 1 orang guru dan 1 orang pegawai kementerian pendidikan dan Biologi SPM yang terdiri 2 orang guru.Pegawai Kementerian Pendidikan. 1 orang guru besar dan 2 orang mahasiswa universiti. Program Mystery Word pula terdiri dari 1 orang mahasiswa universiti dan Program Motivasi dan Diskusi pula masing-masing dengan 1 orang guru. GB: Guru Besar. 4 orang (Permainan dan Memori) masing-masing dengan 1 orang pegawai kementerian dan 3 orang mahasiswa universiti. Penilai di kalangan mahasiswa lebih cenderung kepada Portal Pendidikan Utusan 168 . MU. PKP.mahasiswa universiti . PU: Pensyarah Universiti.Mahasiswa Universiti Jadual 4. 3 orang eMakmal terdiri dari 2 orang guru dan 1 orang mahasiswa universiti.Guru.

dapatan di atas menjelaskan bahawa penilai mendapat akses kepada sumber dari pelbagai format seperti HTML. Cikgu Net dengan n=10(58.1%).0% 1 0 9.8%) dan SchoolNet dengan n=10(90.4%).3.9% PPU Cnet Snet Jumlah 19 100. dan JPG.0% 2 11.8% 0 .0% 11 100.8% 47. sekali gus memberikan gambaran awal kepada 169 .9%).9% 58.6% 5.3% 4 0 23. SWF. yang boleh dikenalpasti sebagai aset jika dipandang dari sudut kelompok kandungan (content aggregation) dan komponen dalam kelompok kandungan itu sendiri yang dijelaskan sebagai Sharable Content Objects (SCOs) dari konteks kajian ini.6%).0% Pegawai Kementerian Mahasiswa Pendidikan universiti 3 9 15.0% 90.0% 17 100.dengan n=9(47. Selain itu dapatan di atas juga menjelaskan susunan (ranking) program yang paling banyak diakses oleh penilai. JADUAL 4.0% 4. Penilai di kalangan guru pula menunjukkan taburan pemilihan terhadap Portal Pendidikan Utusan dengan n=6(31.0% Pensyarah Universiti 0 .1% .5%) dan SchoolNet dengan n=1 (9.4% 1 10 5. CikguNet dengan n=4(23.8% 0 10 .10 Taburan Pilihan Portal oleh penilai Pekerjaan Guru Guru Besar 6 1 31.2 Perbincangan Di peringkat awal dalam pembangunan fasa 1 ini.5% .

1 H1. Namun demikian susunan (ranking) program tidaklah pula menjelaskan tentang program yang paling diminati bagi mengelakkan bias dalam proses penilaian.penyelidik untuk mengenalpasti elemen-elemen terbaik yang terdapat dalam program berkenaan.0b di Lampiran 4. Pemprosesan Maklumat oleh Manusia Bahagian ini membincangkan tentang dapatan-dapatan bagi memperoleh panduan untuk menggubal Spesifikasi A yang tertumpu kepada sistem penyampaian di samping menghasilkan petunjuk-petunjuk spesifikasi bagi membangunkan prototaip versi beta.4 SPESIFIKASI A 4.0a dan L4.1 Sistem Penyampaian dalam Prototaip Versi Beta H1 .4. 4. Dapatan di atas pada keseluruhannya akan digunakan bagi memandu penyelidik dalam merangka Spesifikasi A yang dijelaskan dalam bab ini berikutnya.2 Dapatan Bagi Reka bentuk Kandungan Dan Kawalan Pengguna Dalam Laman Web Yang Dinilai (Rujuk Jadual L4.11 merumuskan bahawa item berdasarkan metrik H1 (1) Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis visual dan bunyi. Pemprosesan Maklumat oleh Manusia Jadual 4. Dapatan ini menunjukkan bahawa SchoolNet boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini 170 . 4.4. 4.0).4.2.

Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia 1 PPU CN SN   Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis  visual dan bunyi Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan   2     3 *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 Prioriti 2 CN :CikguNet Prioriti 3 SN:SchoolNet 171 . Dapatan menunjukkan setiap portal mempunyai kelemahan dalam kategori ini memandangkan skor min yang di bawah 3.11 Jadual Matriks Bagi Kategori H1.3 .1 – Kategori H1 – Pemprosesan Maklumat oleh Manusia JADUAL 4.Bagi item berdasarkan metrik H1 (2) – Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna. namun demikian SchoolNet boleh dikatakan lebih baik dalam kategori ini.0.2 Rumusan Panduan 1.4. Pada keseluruhannya setiap portal boleh dikatakan terbaik dalam kategori ini.Item 1 .2. namun demikian CikguNet yang menunjukkan skor tertinggi boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini Item H1 (3) – Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan. 4.

SchoolNet boleh dianggap yang tebaik dalam kategori ini.13 3.2) Jadual 4. menunjukkan SchoolNet lebih baik berbanding Portal Pendidikan Utusan dan CikguNet.12 Jadual Matriks Bagi Kategori H1. (Rujuk Jadual 41a dan 41b Lampiran 4.82 0. Butang d.82 0. “Navigation bar” b.Kategori H1 – Elemen Navigasi JADUAL 4.Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia 5 Elemen navigasi di bawah berfungsi dengan baik dan jelas kepada pengguna a.87 3. Dapatan ini menunjukkan SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.12 merumuskan bahawa Item 5a-Navigation bar.82 1. Bagi item 5b-”Site map”. Pautan (Hyperlink) PPU CN     3.3.82 0.88   SN 3.98   *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 CN :CikguNet SN:SchoolNet Prioriti 3 Prioriti 2 172 .2 .1 Rumusan Panduan 1.4.4. Item 5cButang.3 Dapatan Bagi Elemen Navigasi dalam Laman web yang dinilai.Item 5 .4. 4. “Site map” c.

Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda.Bagi item 11 . Bagi item 8. grafik. Dapatan menunjukkan bahawa SchoolNet adalah yang terbaik dalam kategori ini. Bagi item 9 . Item 10 – Mesej bagi bantuan jelas.3) Item 7. Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. Dapatan ini menunjukkan bahawa SchoolNet adalah yang terbaik dalam kategori ini.Kemudahan interaksi seperti (butang. menunjukkan SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. Walau bagaimanapun memandangkan perbezaan skor min yang amat sedikit antara kesemua portal menunjukkan bahawa portal pendidikan yang lain juga boleh menjadi rujukan dalam bidang ini.Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas.2c Lampiran 4.2a.4 Dapatan bagi elemen terhadap kejelasan reka bentuk.4. teks.4. Portal Pendidikan Utusan menunjukkan skor min tertinggi berbanding SchoolNet dan CikguNet. Item 12 .Terdapat kepelbagaian dalam kandungan. keupyaan kadar muat-turun bahan dan kualiti bahan yang disediakan dalam laman web yang dinilai (Rujuk Jadual 4. 173 . Dapatan ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini. Hasil dapatan ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utsan adalah yang terbaik dalam kategori ini.2b dan 4. bunyi) mudah digunakan. 4.Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda.

3b dan 4. Bagi item 9 . teks. grafik.4. menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini. SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. Walau bagaimanapun memandangkan perbezaan skor min yang amat sedikit antara kesemua portal menunjukkan bahawa portal pendidikan yang lain juga boleh menjadi rujukan dalam bidang ini. 4. menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini.Kemudahan interaksi seperti (butang.Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda. Bagi kategori Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia. bunyi) mudah digunakan.5 Dapatan bagi Elemen terhadap kejelasan reka bentuk. keupayaan kadar muat turun bahan dan kualiti bahan yang disediakan dalam laman web yang dinilai.4.Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas. Bagi item 6b-Grafik yang boleh dikenali.3a. Item 10 – Mesej bagi bantuan jelas.Kadar masa muatturun bahan sesuai dengan keperluan masa anda. menunjukkan bahawa SchoolNet adalah yang terbaik dalam kategori ini. grafik dan bahasa dari aspek kejelasan dan kefahaman pengguna terhadap elemen reka bentuk antaramuka menjelaskan bahawa item 6a-Rekaletak. menunjukkan bahawa SchoolNet adalah yang terbaik dalam kategori ini. Bagi item 11 .3c Lampiran 4. menunjukkan Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. Item 7. menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini.4) Elemen reka bentuk antaramuka dalam laman web yang menjelaskan tentang elemen rekaletak. Bagi item 8. Item 6c-Bahasa yang mudah dan jelas. (Rujuk Jadual 4. 174 . dalam kategori ini SchoolNet merupakan yang terbaik.

13 merumuskan bahawa dari segi pemprosesan maklumat oleh manusia akan merujuk kepada SchoolNet dengan merujuk kepada item-item H1-6a hingga H111 sebagaimana yang telah disenaraikan dalam bab ini. Panduan 1. kadar muat-turun dan kemudahan interaksi yang lebih baik. Namun demikian beberapa kriteria yang lebih spesifik perlu juga merujuk pada Portal Pendidikan Utusan yang mempunyai kelebihan pada rekaletak. Rekaletak b. grafik.Elemen Rekaletak JADUAL 4. menunjukkan bahawa SchoolNet adalah yang terbaik dalam kategori ini.3 .4. Grafik yang boleh dikenali c. 10 Mesej bagi bantuan jelas 11 Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan CN :CikguNet 6 Prioriti 1 Prioriti 2 PPU         CN SN                 SN:SchoolNet Prioriti 3 175 . Bahasa yang mudah dan jelas 7 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda 8 Kemudahan interaksi seperti (butang.5.Kategori H1 . bunyi) mudah digunakan 9 Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas .Item 6 .Item 12 .11 .Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a.13 Jadual Matriks Bagi Kategori H1. 4.1 Rumusan Jadual 4.Terdapat kepelbagaian dalam kandungan. teks.

4a.4. menunjukkan SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. video. Item Pengguna berupaya mengawal/menguasai corak interaksi (seperti mengklik butang. teks.Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang. Lampiran 4.Bahasa mudah dan jelas dari segi penggunaannya. membaca teks. animasi. menaip jawapan). grafik dan lain-lain) mudah diakses. Item 17 Bahasa yang jelas dalam mesej bantuan. mendengar suara latar. Bahasa.14 merumuskan bahawa maklumbalas pengguna terhadap kategori Bahasa. menunjukkan Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. kotak alert. Bagi item 16 . menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. 176 .4.6 Dapatan H2. Bagi item 15 . menunjukkan Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. kotak dialog. menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. komunikasi dan interaksi bagi item Teks dan grafik memberikan kesan kepada sistem penyampaian antara anda dan program.5) Jadual 4. bunyi. Komunikasi dan Interaksi (Rujuk Jadual 4.

Portal Pendidikan Utusan didapati telah mencapai keperluan penggunanya Bagi item H3(19) . komunikasi dan interaksi JADUAL 4.bunyi.4. kotak dialog. papan kekunci. grafik dan lain-lain) sesuai dengan kemahiran anda terhadap perkasasan yang ada (seperti tetikus. komunikasi dan interaksi. bunyi. video.Kategori H2 – Bahasa. teks.Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang. Item H3 (18) . kotak dialog. mendengar suara latar. animasi.15 merumuskan bahawa dalam kategori H2 . Bagi item ergonomik. speaker dan lain-lain).Bahasa.Panduan 2 . teks. komunikasi dan interaksi H2 13 Bahasa. Bahasa mudah dan jelas dari segi penggunaannya Bahasa yang jelas dalam mesej bantuan PPU  CN SN   14    15          16 17 *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 CN :CikguNet SN:SchoolNet Prioriti 3 Prioriti 2 Jadual 4. animasi.Paparan teks dan grafik tidak meletihkan mata.6. 177 . penguasaan pengguna terhadap corak interaksi.14 Matriks bagi kategori Bahasa. kemudahan akses terhadap elemen reka bentuk antaramuka dan bahasa yang mudah dan jelas.1 Rumusan . komunikasi dan interaksi Teks dan grafik memberikan kesan kepada sistem penyampaian antara anda dan program Pengguna berupaya mengawal/menguasai corak interaksi (seperti mengklik butang. viedo.4. segala corak persembahan akan merujuk kepada Portal Pendidikan Utusan yang pada keseluruhannya mempunyai kelebihan terhadap kesan teks dan grafik kepada sistem penyampaian. kotak alert. grafik dan lain-lain) mudah diakses. membaca teks. kotak alert. menaip jawapan) Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang.

kotak dialog. Bagi item H3(20) .6. speaker dan lain-lain) Kemudahan interaksi dalam portal mudah dan jelas penggunaannya dengan perkakasan yang ada pada anda (seperti tetikus.Portal Pendidikan Utusan menunjukkan skor terbaik berbanding SchoolNet dan CikguNet. kotak alert. 178 . papan kekunci daln lain-lain). bunyi.Panduan 3 . viedo.Kemudahan interaksi dalam portal mudah dan jelas penggunaannya dengan perkakasan yang ada pada anda (seperti tetikus.Kategori H3 . grafik dan lain-lain) sesuai dengan kemahiran anda terhadap perkakasan yang ada (seperti tetikus.4.2 Rumusan . Ergonomik. papan kekunci. papan kekunci daln lain-lain) Prioriti 2 Prioriti 3 PPU CNet SNet       20    Prioriti 1 Bagi kategori H3. 4.Ergonomik JADUAL 4. animasi. Portal Pendidikan Utusan mempunyai kekuatan dari segi kesesuaian paparan teks dan grafik pada mata pengguna dan kesesuaian kemahiran pengguna pada perkakasan yang digunakan selaras dengan elemen reka bentuk antaramuka yang disediakan di laman web berkenaan. menunjukkan SchoolNet adalah yang terbaik dalam bidang ini. SchoolNet pula mempunyai kekuatan pada kemudahan interaksi. teks.15 Jadual Matriks bagi Kategori Ergonomik H3 18 19 Ergonomik Paparan teks dan grafik tidak meletihkan mata Elemen reka bentuk antaramuka(seperti butang.

07) dan SchoolNet mencatatkan skor Min 3. Bagi Item Ergonomik.93 (sisihan piawai 0. Portal Pendidikan Utusan telah mencapai skor Min 3.04) dan SchoolNet mencatatkan 4. Portal Utusan mencatatkan Min 4. Ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini.24) dan SchoolNet pula hanya mencatatkan skor Min 4.4.85).7 Pengamal Terbaik Yang Berupaya Mencapai Keperluan Inventori HCI Berdasarkan Maklumbalas Pengguna Jadual 4.88) manakala CikguNet pula mencatatkan skor Min 3. 179 .93).79 (sisihan piawai 1.88) dan CikguNet mencatatkan skor Min 3.75 (sisihan piawai 1.07(sisihan piawai 0.88.08 (sisihan piawai 0. komunikasi dan interaksi Portal Pendidikan Utusan mencatatkan skor Min 4. Nilai Min yang dicatatkan antara ketiga-tiga calon ini menunjukkan perbezaan yang sedikit. Bagi Item H2-Bahasa. Ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan adalah yang terbaik dalam kategori ini. Walaupun SchoolNet mencapai Min tertinggi tetapi Portal Pendidikan Utusan mencatatkan skor yang lebih konsisten jika dilihat pada sisihan piawainya 0.94 (sisihan piawai 0.Pemprosesan maklumat oleh manusia.94). Portal Pendidikan Utusan walaupun skor Min nya tidak jauh bezanya dengan SchoolNet namun ia mencatatkan taburan skor yang lebih konsisten. Portal Pendidikan Utusan telah mencatatkan taburan skor yang lebih konsisten dengan sisihan piawai 0.76).72 (sisihan piawai 1.4.76.11 (sisihan piawai 0.01 (sisihan piawai 0. CikguNet mencatatkan 3.76.16 menunjukkan pengamal terbaik yang berupaya mencapai keperluan inventori HCI berdasarkan maklumbalas pengguna. ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan telah mencapai skor yang terbaik dalam kategori ini. namun SchoolNet mencatatkan skor Min yang tertinggi dengan sisihan piawai 0. Bagi item H1.

komunikasi dan interaksi dan H3. Dapatan dalam kategori ini juga secara khususnya akan mempengaruhi spesifikasi A yang bakal digubal. 2 dan 3.Pada keseluruhannya dalam kategori ini di antara ketiga-tiga pesaing mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing jika dilihat pada keseluruhan taburan skor Min pada setiap bidang. CikguNet dan SchoolNet perlu menilai dan mengkaji kelemahannya dalam bidang H1. Bagi memnuhi keperluan soalan kajian 1. Bahasa. 180 . Setiap item dari setiap komponen dalam setiap kategori dalam portal di analisis dan dilaporkan berdasarkan prioriti 1.0 menujukkan bahawa hampir kesemua komponen berupaya memenuhi keperluan pengguna.0 yang kemudiannya akan melalui dua proses kajian kebolehgunaan. secara keseluruhannya dapatan dalam kategori H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia.H2 dan H3 dengan melihat kepada corak persembahan oleh SchoolNet dan Portal Pendidikan Utusan. Namun bagi kedua-dua portal SchoolNet dan Portal Pendidikan Utusan perlu juga melihat kelebihan saingannya masing-masing bagi meningkatkan mutu kategori ini. Prioriti ini pula menjelaskan secara khusus terhadap sistem penyampaian dalam Prototaip versi 1.50. Ergonomik melebihi min 3. Namun secara spesifiknya pemerhatian terhadap setiap komponen dalam dapatan berkenaan perlu di ambilberat memandangkan ada diantaranya didapati memperolehi skor min kurang dari 2. H2.

93 SP 0.07 SchoolNet 4.JADUAL 4.11 0. Bahasa.94 0. Pemprosesan komunikasi Ergonomik maklumat dan interaksi oleh manusia Portal Pendidikan Utusan CikguNet SchoolNet Prioriti 1 Prioriti 2       Prioriti 3    181 .75 1.16 Pengamal Terbaik Yang Berupaya Mencapai Keperluan Inventori HCI Berdasarkan Maklumbalas Pengguna H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia Min SP Portal Pendidkan Utusan 4.88 Min 3.88 CikguNet 3.24 3.17 Matrik Yang merupakan petunjuk Spesifikasi A berdasarkan prioriti H1 H2. H3. H3.72 1.94 3.04 3.76 H2.01 0.08 SP 0.79 1.07 0. Bahasa.93 Rumusan JADUAL 4. komunikasi Ergonomik dan interaksi Min 4.85 4.

Berdasarkan jadual 4. Bagi item C1(24) Mekamisma maklumbalas (seperti kotak dialog) lebih menyukarkan anda melaksanakan aktiviti interaktif dalam program. CikguNet telah menunjukkan skor tertinggi berbanding SchoolNet dan Portal Pendidikan. 182 .1b Lampiran 4. Item C1 (23) Mekanisma navigasi (seperti butang.6) Item C1(21) . 4. manakala Portal Pendidikan Utusan pula mempunyai kekuatan dalam komponen komunikasi. Dapatan ini menunjukkan bahawa Portal Pendidikan Utusan merupakan yang terbaik dalam kategori ini. al. perkara yang perlu diambilkira adalah pemprosesan maklumat oleh manusia (H1).17 dua portal pendidikan mempunyai kelebihan masing-masing dengan SchoolNet mempunyai kekuatan dalam komponen pemprosesan maklumat dan ergonomik. Dapatan dari kategori Sistem Komputer dan arkitektur Antaramuka (Rujuk Jadual 4. Portal Pendidikan Utusan mendapat skor tertinggi berbanding SchoolNet. (2002g) menyatakan bahawa penggunaan komputer dari konteks sosial.Ciri-ciri halaman boleh disesuaikan dengan teknologi baru yang terdiri dari perkakasan dan sistem pengoperasian. Portal Pendidikan Utusan menunjukkan skor tertinggi berbanding SchoolNet dan CikguNet.Perkakasan yang ada pada anda mampu membantu anda dalam mengawal program.4. Item C1 (22) .Hewet et. pautan) sesuai dengan fungsi peranti input (seperti tetikus dan papan kekunci) dan output (seperti monitor). komunikasi (H2) dan ciri-ciri fizikal pengguna (H3).8 C. SchoolNet menunjukkan skor tertinggi berbanding SchoolNet dan CikguNet.5a dan 4.

Portal Pendidikan Utusan secara keseluruhannya mempunyai kelebihan dalam bidang ini.4.1 Rumusan Panduan 4. CikguNet pula mempunyai kelebihan dari segi kesesuaian teknologi baru dengan ciri-ciri halaman.1 . Portal Pendidikan Utusan mempunyai kelebihan dari segi perkakasan yang berupaya membantu pengguna mengawal program dan kesesuaian peranti input dan output terhadap mekanisma navigasi. Jadual 4.Sistem komputer dan arkitektur antaramuka. JADUAL 4.Kategori C1 – Sistem Komputer Dan Arkitektur Antaramuka Dalam Indeks C . pautan) sesuai dengan fungsi peranti input(seperti tetikus dan papan kekunci) dan output (seperti monitor) Mekamisma maklumbalas (seperti kotak dialog) lebih menyukarkan anda melaksanakan aktiviti interaktif dalam program PPU    CNet SNet       22 23 24    Prioriti 1 Prioriti 2 Prioriti 3 183 . manakala SchoolNet telah mempunyai kelebihan dari segi kesukaran pengguna terhadap mekanisma maklumbalas. Mekanisma navigasi (seperti butang.18 menunjukkan Jadual Matriks bagi Indeks Sistem komputer dan arkitektur antaramuka dalam kategori peranti input dan output.18 Jadual Matriks bagi Sistem Komputer Dan Arkitektur Antaramuka Sistem Komputer Dan Arkitektur Antaramuka 21 Ciri-ciri halaman boleh disesuaikan dengan teknologi baru yang terdiri dari perkakasan dan sistem pengoperasian Perkakasan yang ada pada anda mampu membantu anda dalam mengawal program.8.4.

panel kerja. SchoolNet juga berupaya menyelaraskan kemudahan elemen reka bentuk antaramuka dengan perkakasan yang dibekalkan kepada pengguna (Contohnya Windows. Kaedah pengendalian dialog banyak membantu pengguna mengawal program. butang. speaker) Prioriti 2 Prioriti 3 184 PPU    CNet    SNet    Prioriti 1 . Icons. 4. Elemen reka bentuk antaramuka seperti (teks. JADUAL 4.19 menjelaskan kelebihan CikguNet dalam pengendalian dialog yang didapati sesuai dengan ciri-ciri reka bentuk halaman. Item C2 (25) Pengendalian dialog sesuai dengan ciriciri reka bentuk dalam halaman.2 Rumusan . Grafik berunsurkan metafora yang digambarkan dalam SchoolNet pula berupaya berfungsi dengan baik dalam membantu pengguna mengawal program di laman berkenaan.7) Bagi item teknik dialog. bunyi dan video) dilaksanakan dengan berkesan oleh perkakasan yang ada pada anda( seperti tetikus.Kategori C2 – Teknik Dialog Jadual 4.8.6a Lampiran 4. papan kekunci.Dapatan Bagi Teknik Dialog Untuk Laman Web Yang Dinilai (Rujuk Jadual 4. Ini menjelaskan bahawa elemen metafora dalam antarmuka dalam CikguNet bersesuaian dengan maksudnya jika dilihat dari aspek rekebentuk. animasi. Menu dan Pointer (WIMP) dilaksanakan dengan berkesan dengan tetikus).2 .4. warna.19 Jadual Matriks bagi Teknik dialog C2 25 26 27 Teknik dialog Pengendalian dialog sesuai dengan ciri-ciri reka bentuk dalam halaman. menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.Panduan 4.

bunyi dan video) berasaskan metafora (contohnya imej bola mewakili aktiviti sukan bolasepak) jelas dan mudah difahami PPU CNet SNet    29    Prioriti 1 Prioriti 2 Prioriti 3 185 . 4. warna. butang. bunyi dan video) berasaskan metafora (contohnya imej bola mewakili aktiviti sukan bolasepak) jelas dan mudah difahami.4.20 yang menunjukkan Jadual Matriks bagi kategori genre dialog.9 Dapatan bagi Genre Dialog bagi setiap laman web yang dinilai (rujuk Jadual 4. warna. Item C3 (28) Elemen grafik dalam program menyediakan pelbagai cara interaksi kepada anda. animasi. dengan jelasnya menunjukkan bahawa SchoolNet telah menunjukkan keupayaannya dalam menjelaskan keberkesanan kategori genre dialog. panel kerja.1 Rumusan Jadual 4. Dapatan menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.4.9. butang. Item C3 (29) Elemen antaramuka (teks. animasi.4. JADUAL 4.7a Lampiran 4.8) Bagi item genre dialog.20 Jadual Matriks bagi Kategori Genre dialog C3 Genre dialog 28 Elemen grafik dalam program menyediakan pelbagai cara interaksi kepada anda (contohnya jika kedua-dua butang dan pautan mempunyai fungsi yang sama) Elemen antaramuka (teks. Dapatan ini menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. panel kerja.

SchholNet juga mempunyai kelebihan dari segi masa memuat-turun grafik yang boleh membantu memenuhi keperluan masa pembelajaran.8a Lampiran 4.1 Rumusan Jadual 4.21 menjelaskan bahawa CikguNet mempunyai ciri-ciri grafik yang berupaya berfungsi sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman. Item C4 (31) Grafik dalam dokumen jelas dan mudah difahami selaras dengan maklumatnya menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini. Dapatan menunjukkan bahawa CikguNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.4.10.10 Dapatan Dari Item Grafik Komputer Bagi Setiap Laman Web Yang Dinilai (Rujuk Jadual 4.9) Bagi item-item dalam kategori Grafik komputer. Item C4 (30) Elemen grafik berupaya bertindak sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman. 186 . Namun demikian SchoolNet pula mempunyai kelebihan dari segi kejelasan grafiknya yang selaras dengan maklumat yang dipaparkan. 4.4. Item C4 (32) Kadar masa bagi memuat-turun grafik sesuai dengan keperluan masa pembelajaran anda menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.4.

Grafik dalam dokumen jelas dan mudah difahami selaras dengan maklumatnya Kadar masa bagi memuat-turun grafik sesuai dengan keperluan masa pembelajaran anda. Bagi Item C5 (34) yang menjelaskan fungsi elemen reka bentuk antaramuka berupaya berfungsi bagi melaksanakan banyak tugasan menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.11 Dapatan bagi komponen Arkitektur dialog (Rujuk Jadual 4. SchoolNet telah menunjukkan keupayaannya dalam memenuhi keperluan pengguna dengan menerapkan keserasian dengan perkakasan dan teknologi baru untuk disesuaikan dengan ciri-ciri halaman. Elemen antaramuka pula menunjukkan laman ini berupaya membantu pemeblajaran murid lantaran dari kejelasannya. item C5 (33) yang menjelaskan keupayaan perkakasan dengan ciri-ciri halaman menunjukkan bahawa SchoolNet merupakan yang terbaik dalam kategori ini.10) Bagi item Arkitektur dialog. 187 .4.1 Rumusan Jadual 4. 4.11. PPU    CNet SNet       31 32 Prioriti 1 Prioriti 2 Prioriti 3 4.22 merumuskan bahawa dalam kategori ini.JADUAL 4.9a Lampiran 4.21 Jadual Matriks bagi Kategori Grafik Komputer C4 30 Grafik computer Elemen grafik berupaya bertindak sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman.4.

Bagi Item C1-Peranti input dan output. animasi.97(Sisihan piawai 0.SchoolNet (Sisihan piawai 0.63 (sisihan piawai 1. Prioriti 2 Prioriti 3 PPU CNet SNet    34    Prioriti 1 4.22 Jadual Matrik bagi kategori Arkitektur Dialog C5 33 Arkitektur dialog Ciri-ciri halaman berupaya boleh disesuaikan dengan perkakasan dan teknologi baru (seperti kandungan berasaskan shockwave dan java applet mudah dipaparkan di browser) Elemen antaramuka (teks.97).93) dan Portal Pendidikan Utusan (sisihan piawai 0.23 menunjukkan dapatan Soalan Kajian 1 : Sistem komputer dan arkitektur antaramuka. butang. Namun jika dilihat pada konsistensi skor SchoolNet mencatatkan skor yang lebih konsisten. 188 .80) manakala CikguNet telah mencatatkan skor 3. bunyi dan video) dalam dokumen yang berfungsi bagi melaksanakan banyak tugasan (multitasking) (contohnya.12 Dapatan bagi kategori keseluruhan Sistem Komputer dan Arkitektur Antaramuka Jadual 4. Bagi item C2-Teknik dialog. pelajar mengklik butang bagi menjawab soalan.50 manakala CikguNet mencatatkan 3.82 (sisihan piawai 0.43 (sisihan piawai 0. SchoolNet telah mencatatkan skor Min 3.95) masing-masing mencatatkan skor Min 3.JADUAL 4. Maka SchoolNet boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini. warna.4.92). Ini menunjukan persamaan atau perbezaan yang sedikit dibandingakan dengan setiap portal.17) dan Portal Pendidikan Utusan dengan skor Min 3. dalam masa yang sama ia juga memerhatikan animasi dan teks) jelas dan berkesan dalam membantu pembelajaran. panel kerja.

05) dan Portal Pendidikan Utusan dengan skor Min 3.90) dan Portal Pendidikan Utusan dengan skor Min 3.55(sisihan piawai 1.58).82. Namun demikan CikguNet dan Portal Pendidikan Utusan juga perlu memperbaiki kelemahannya.79 (sisihan piawai 0.98) manakala CikguNet telah mencatatkan skor 3.88(Sisihan piawai 0.64(Sisihan piawai 0.74 (sisihan piawai 0. SchoolNet telah mencatatkan skor Min 3. Umumnya bagi tujuan meningkatkan mutu kedua-dua bidang ini CikguNet perlu melihat pada kelebihan yang ada pada SchoolNet dan Portal Pendidikan Utusan.35 (sisihan piawai 1. Portal Pendidikan Utusan boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini kerana skornya yang lebih konsisten dengan sisihan piawai 0. Portal Pendidikan Utusan boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini kerana skornya yang lebih konsisten dengan sisihan piawai 0.47 (sisihan piawai 1.SchoolNet boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini kerana skornya yang lebih konsisten. Bagi item C5-Arkitektur dialog. Bagi item C3-Genre Dialog.85.86(Sisihan piawai 0.83).03) manakala CikguNet telah mencatatkan skor 3. Bagi item C4-Grafik Komputer.90 (sisihan piawai 1. SchoolNet telah mencatatkan skor Min 3. Kelebihan yang ada pada SchoolNet ialah pada Item C1-Peranti input dan output dan C2-Teknik dialog. 189 .12) dan Portal Pendidikan Utusan dengan skor Min 3. manakala Portal Pendidikan Utusan pula mempunyai kelebihan pada item C4-Grafik Komputer dan item C5-Arkitektur dialog.83. SchoolNet telah mencatatkan skor Min 3.82).03) manakala CikguNet telah mencatatkan skor 3. Portal Pendidikan Utusan boleh dikatakan yang terbaik dalam kategori ini kerana skornya yang lebih konsisten dengan sisihan piawai 0.

95 3.05 3.35 1.90 Portal Pendidikan Utusan 3.83 4.74 0.4.47 SP 1.03 Min 3.1 Rumusan Pada keseluruhannya berdasarkan jadual 4.Sistem komputer dan arkitektur antaramuka C1-Peranti input dan output Min SP C2-Teknik dialog C3-Genre dialog C4-Grafik komputer C5Arkitektur dialog Min 3. maklumbalas „realtime‟.79 SP 0.64 0.82 SP 0. Aspek genre dialog juga berupaya menerapkan elemen metafora dengan berkesan.17 3.98 SchoolNet 3. Portal Pendidikan Utusan juga mempunyai kelebihan dari segi pengendalian teknik dialog untuk membantu interaksi antara manusia dengan komputer .90 1.12.Sistem Komputer Dan Arkitektur Antaramuka.97 0. 190 .63 1.23 Sistem komputer dan arkitektur antaramuka C.93 CikguNet 3.JADUAL 4. pelbagai tugas (multi-tasking) dari objek dialogdalam keseluruhan reka bentuk laman webnya.50 0.50 0. komunikasi sistem rangkaian.88 0.82 3.43 0.92 3.24.80 Min 3.03 Min 3.97 3.12 3. antaramuka koperatif dan pelbagai pengguna (multi-user). Elemen arkitektur dialog pula mampu menyokong ciri-ciri aplikasi yang menghubungkan antara program.55 SP 1.86 0.85 3. SchoolNet dan Portal Pendidikan Utusan mempunyai kelebihan dalam mengambilkira ciri-ciri peranti input dan output menghubungkan manusia dengan mesin dalam reka bentuk laman webnya. Inventori C.

4.52) jika dibandingkan dengan kedua-dua item yang lain. Aktiviti ini bertujuan untuk menjelaskan keberkesanan penggunaan message board dalam SPP tidak melalui SPKM.4.Sistem komputer dan arkitektur antaramuka C1-Peranti C2-Teknik C3-Genre input dan dialog dialog output          C4-Grafik komputer C5Arkitektur dialog    SchoolNet CikguNet Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1    Prioriti 2 Prioriti 3 4. Jadual di atas menunjukkan bahawa item Saya bebas menjelaskan pendapat saya melalui message board menunjukkan skor min tertinggi (min = 3.13 Dapatan Kajian Kebolehgunaan Bagi Penggunaan Message Board Dalam Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) Dalam Pembangunan Fasa 1 Bahagian ini melaporkan dapatan kajian kebolehgunaan terhadap penggunaan message board yang merupakan salah satu aktiviti dalam pembangunan fasa 1.13. Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan 191 .1 Keupayaan message board dalam meningkatkan interaksi antara peserta. Jadual 4.26 menunjukkan item-item dalam kategori ruang personal.24 C . 4.JADUAL 4.

25 Taburan sampel yang terlibat dalam Kajian Kebolehgunaan Kursus 3D Animation (English/Melayu) Teknologi Maklumat dan Pendidikan Jumlah n 39 46 85 % 45.5 29 34.68) lebih besar dari Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan bersopan (M = 3. JADUAL 4.61) dan Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan 192 .5 B % 52.6 27 31.2 3 1 1.8 Saya bebas menjelaskan pendapat saya 2 melalui message board 2.0 menunjukkan bahawa message board telah banyak membantu peserta meningkatkan interaksi.26 Taburan maklumbalas terhadap item berkaitan ruang personal STB n % Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan bersopan Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan sebaya 1 TB n % 3.52.9 54. Kesemua item dalam kategori ini menunjukkan skor lebih dari min=3.2 14 16.9 SB % 42.1 100.13. Min bagi item Saya bebas menjelaskan pendapat saya melalui message board (M = 3. SP = .26 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi maklumbalas terhadap item berkaitan ruang personal.4 3 3.bersopan dengan skor min=3.0 Jadual 4.4 n 45 n 36 1.36.36 dan item Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan sebaya dengan skor min=3.0 JADUAL 4.1 51 60.5 43 50. SP = .

Data yang di ekstrak dari message board menunjukan bahawa maklumbalas yang diberikan oleh peserta didasarkan kepada pengetahuan terhadap bidang masing193 .72 4.28 menunjukkan taburan skor min bagi menjelaskan kualiti mesej yang dikongsi antara peserta.82.27 Taburan min dan sisihan piawai bagi maklumbalas terhadap item berkaitan ruang personal n Min SP Saya bebas menjelaskan pendapat saya melalui message board 85 3.13 .90 dan mesej yang konstruktif menunjukkan skor terendah dengan min =2.13. Item d.72). Dapatan ini menunjukkan pada keseluruhannya mesej yang terdapat dalam message board didapati mampu memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menjelaskan pendapatnya disamping mempunyai nilai dan kesopanan yang tinggi dan berupaya pula merapatkan hubungan antara pengguna dengan pengguna dan hubungan pengguna dengan guru.08.13. JADUAL 4. manakala mesej yang memberangsangkan menunjukkan skor min=2. Jika dibandingkan antara ketiga-tiga item ini message board dijelaskan sebagai mampu bertindak sebagai mengembangkan idea antara pengguna lantaran dari kebebasannya melahirkan pendapat antara mereka. SP = .61 85 3.36 .2 Jenis maklumat yang dihantar oleh peserta ke dalam message board Jadual 4.52 .4. mesej yang kreatif pula menunjukkan skor min = 2. – Ilmiah menunjukkan skor tertinggi dengan skor min = 3.91.68 Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan bersopan 85 Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan sebaya 3.sebaya (M = 3.

0824 SP .2 23 27.5 20 23.75630 . memberangsangkan c.5 18 21.73393 .29 Taburan skor min bagi menjelaskan kualiti mesej yang dikongsi antara peserta n a.masing.0 1 1.2 9 10. bersifat ilmiah 85 85 85 85 Min 2. JADUAL 4.0 % 11. kreatif d.5 16 18.8 3 3.1 51 3 3.9059 2.28 Taburan maklumbalas pengguna menjelaskan kualiti mesej yang dikongsi antara peserta STB n % Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat konstruktif Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat memberangsangkan Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat kreatif Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat ilmiah 1 TB n % B n SB N 10 % 60.1 18 21.8 1. Maklumbalas itu kemudiannya dikembangkan dengan pendapat yang lain oleh peserta yang lain.9 17 20.6 57 67.8235 2.2 48 56.8941 3. konstruktif b.60182 194 . Peserta pula berupaya mengaplikasi idea mereka dengan memberikan contohcontoh.2 JADUAL 4.63950 .5 45 52.

255(*) *p<.82.52 .01. menunjukkan bahawa terdapat perkaitan yang lemah antara kualiti mesej yang keatif . di aras signifikan p < 0.05.64) dengan r = . Kreatif d. Dapatan ini menunjukkan bahawa mesej yang bersifat ilmiah pula didapati kurang memberi kesan kepada pembinaan pengetahuan.08. Ini menunjukkan bahawa kualiti mesej yang memberangsangkan dapat membantu peserta membina pengetahuan mereka.355(**) .3 Perkaitan antara item dalam Kategori Kualiti Mesej yang diberikan oleh peserta.76) dengan r = .61) mempunyai korelasi yang amat lemah dengan item a (M = 2. Ilmiah a. SD=.36 di aras signifikan p<0.82. **p<.64) dan c (M = 2.90. SD=.13. Konstruktif . Memberangsangkan c. SD=.01.73) dengan r = . Item d (M = 3. SD=. SD=.26 di aras signifikan p<0.4.4.01 195 .29 menunjukkan terdapat sedikit kekuatan korelasi antara item a (M = 2.64) dan b (M = 2.30 Korelasi antara item “Kualiti mesej yang diberikan oleh rakan sebaya” Kualiti mesej yang diberikan oleh rakan sebaya b. Item a (M = 2.522(**) . Jadual 4.90. JADUAL 4.05. SD=.82.

SD = .4 43 50.30.4. manakala item ‟Anda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna lain‟ (M = 2.62) mempunyai skor terendah berbanding portal pendidikan yang lain. Saya mampu mengembangkan pengetahuan melalui mesej dari rakan saya 2 TB n % B n SB N 8 % 64.8 65 76.6 3 3.4 2. 196 . STB n % Jumlah mesej yang anda terima dari pengguna lain bertambah dengan cepatnya dalam tempoh sehari Anda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna lain.31 Taburan maklumbalas pengguna bagi menjelaskan jenis-jenis maklumat yang dihantar ke message board.4.2 10 11.6 31 36. SD = .4 20 23.5 55 1 1.81.5 8 9. Item „Saya mampu mengembangkan pengetahuan melalui mesej dari rakan saya‟ (M = 3.7 % 9.20.4 Jenis-Jenis Maklumat Yang Dihantar Ke Message Board JADUAL 4.52) dan item 'Jumlah mesej yang anda terima dari pengguna lain bertambah dengan cepatnya dalam tempoh sehari‟ (M = 2.75) menunjukkan skor tertinggi. SD =.5 Jadual 4.31 menjelaskan tentang kadar pertambahan mesej yang dihantar ke message board.13.5 9 10.

52) dengan r = 0.16 dan tidak signifikan. Jumlah mesej yang anda terima dari pengguna lain bertambah dengan cepatnya dalam tempoh sehari 2. SD=. SD = .96. Anda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna 85 lain.52206 85 2.20. SD=.9647 .75) dan b1 (M = 2. c1.63) dengan item b1(M = 2.2000 . Peserta kebanyakannya lebih cenderung untuk memberikan maklumbalas segera bagi bertindak terhadap mesej yang di sebarkan oleh peserta yang lain selanjutnya telah memanjangkan mesej berkenaan kepada peserta yang lain.33 menunjukkan korelasi yang lemah antara item a1(M = 3. Terdapat tiada korelasi antara item c1 (M = 2.01. Ini menunjukkan bahawa peserta umumnya tidak mempunyai peluang untuk menghasilkan idea baru lantaran dari perkaitan yang lemah antara item c1 dan b1 namun demikian jumlah mesej menunjukkan pertambahan (item c1) disebabkan oleh maklumbalas segera yang disebarkan oleh peserta (item a1).JADUAL 4.8118 .96.32 Taburan min dan sisihan piawai bagi item dalam “kepantasan mesej” n a1. Saya mampu mengembangkan pengetahuan melalui mesej dari rakan saya 85 Min SD 3.81. Pada keseluruhannya dapatan ini menunjukkan bahawa mesej yang disebarkan oleh peserta nampaknya merupakan sumbangan yang besar bagi pelajar untuk mengembangkan pengetahuannya.62667 Dalam Jadual 4.75277 b1.52) dengan r = .45 signifikan ditahap p<0. 197 . SD = .

**p<.1 11 12. SD = 0. Ini menunjukkan bahawa interaksi antara peserta dalam message board dalam kedua-dua kursus lebih memfokus kepada perbincangan bersifat akademik.3 2.7 24 28.452(**) .90.74). Saya mampu mengembangkan pengetahuan melalui mesej dari rakan saya .JADUAL 4.9 Jadual 4.4 % 15.05. Anda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna lain.33 Korelasi antara item dalan pembolehubah „Kepantasan mesej‟ c1.2 46 54.0 53 Komunikasi dalam talian membolehkan saya memahami orang lain dengan 4 lebih baik 4.75.5 Jenis Interaksi Dalam Message Board JADUAL 4.67) dari perhubungan personal (M = 2. 198 . SD = 0.4 17 20.34 Taburan Maklumbalas subjek terhadap item berkaitan Diffuse vs Specific STB n % Dalam perbincangan dalam talian interaksi saya terhadap sesuatu topik lebih fokus 2 TB n % B n SB N 13 % 62.35 menjelaskan bahawa jenis interaksi dalam message board didapati lebih memfokus terhadap topik perbincangan (M = 2.13.4. b1.01 4.156 *p<. Jumlah mesej yang anda terima dari pengguna lain bertambah dengan cepatnya dalam tempoh sehari a1.

533(**) *p<. SD=.73850 JADUAL 4.01 Jadual 4.66590 85 2.67) dan 5b (M = 2.74) dalam kategori Diffuse vs Spesific yang menunjukkan korelasi yang kuat dengan nilai r = . di mana boleh dinyatakan sebagai lebih cenderung dalam menyokong pencapaian akademik peserta.90. Data berkenaan menunjukkan bahawa interaksi melalui message board lebih cenderung dalam menghasilkan tahap kefahaman yang lebih baik. aras signifikan p<.35 Taburan min dan sisihan piawai bagi item berkaitan Diffuse vs Specific n Dalam perbincangan dalam talian interaksi saya terhadap sesuatu topik lebih fokus Komunikasi dalam talian membolehkan saya memahami orang lain dengan lebih baik 85 Min 2. SD=.533.36 menunjukkan korelasi antara item 5a (M = 2.01. Komunikasi dalam talian membolehkan saya memahami orang lain dengan lebih baik .JADUAL 4. Dalam perbincangan dalam talian interaksi saya terhadap sesuatu topik lebih fokus 5b.75.7529 0.36 Korelasi dalam item berkaitan Diffuse and Specific 5a. **p<. 199 .9059 SP 0.05.

perhubungan interpersonal yang tinggi) vs Individualism (yang menekankan sifat individualistik).0 Item dalam Jadual 4. SD=.6 % 43.2 39 45.83) menujukkan skor min = 2.1 49 57.JADUAL 4. 200 . Maklumbalas nampaknya lebih condong kepada ‟collectivism‟ dari ‟individualism‟. SD=.9 17 20. lebih rendah dari kedua-dua item yang lain.60) .0 TB n % 5 5.38 menjelaskan tentang taburan min dalam setiap kategori ”Collectivism (kesetiaan pada ahli-ahli dalam kumpulan. SD=.2 Perbincangan di message board menjadikan saya seorang individualistik 5 5.14.80.9 24 28.64) menunjukkan skor min = 3. Dalam kategori ‟individualism” item ”Perbincangan di message board menjadikan saya seorang individualistik” (M = 2. manakala ” Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal” (M = 3. Item ”Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas” (M = 3.9 B n 43 SB N 37 % 50.6 24 28. Data menunjukkan bahawa mesej yang di hantar ke message board mengandungi idea yang bernas dan berupaya meningkatkan perhubungan interpersonal.37 Taburan maklumbalas bagi item berkaitan jenis interaksi dalam message board STB n % Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal 0 .14.0 12 14.38.5 0 .80.

274(*) individualistik *p<. SD=.38 Taburan min bagi item berkaitan jenis interaksi dalam message board Min Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal Perbincangan di message board menjadikan saya seorang individualistik SP N 3.60) dengan c4(M = 2.14.39 Korelasi antara item dalam “Collectivism vs. JADUAL 4. SD=. Ini menunjukkan bahawa idea bernas yang terkumpul mempunyai perkaitan yang amat sedikit dengan individualism yang mungkin mempengaruhi peserta. **p<.8000 . dengan aras signifikan p<0.01.83) adalah lemah dengan r =. SD=. Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas b4. peserta boleh mengumpul idea yang bernas. Perbincangan di message board menjadikan saya seorang .577(**) c4.JADUAL 4. Kekuatan korelasi antara item a4 (M = 3.05.05.3765 .63906 85 2.38.60) dan b4 (M = 3.64) adalah agak kuat dengan r = .27. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua item dengan perhubungan interpersonal yang kuat. dengan aras signifikan p < 0.9.1412 .58.82808 85 Jadual 4. SD=.38.01 201 . Individualism” a4.59715 85 3.39 menjelaskan bahawa terdapat kekuatan korelasi antara a4 (M = 3. Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal .

1 Demografi Sampel Jadual 4.40. 85 Min SP 3.4.62) dan mampu meningkatkan keupayaan pengguna dalam pelajarannya (M = 3.5% (n=59). JADUAL 4.0% (n=9) terdiri dari yang berumur 30-35 tahun dan 1.4 100.41 Taburan Umur Subjek dalam Kajian Kebolehgunaan Umur 29 tahun ke bawah 30-35 tahun 36-40 tahun Jumlah N 59 9 1 69 % 85.Kedua-dua item dalam jadual 4. 3.14.4.4% (n = 1) dari yang berumur 36-40 tahun.41.14 Dapatan Kajian Kebolehgunaan Dalam Pembangunan Fasa 2 4.0 1.4118 .com yang bertindak sebagai Sistem Pengurusan Pembelajaran banyak membantu pengguna dalam pelajarannya (M = 3. 13.41 menunjukkan taburan pengguna yang menilai SPKM yang terdiri dari yang berumur 29 tahun kebawah sebanyak 85. SP = .4000 .40 menjelaskan bahawa Exam Buddy.40 Taburan min dan sisihan piawai bagi Perkhidmatan di ExamBuddy N Kemudahan yang disediakan di ExamBuddy banyak membantu saya dalam aktiviti pembelajaran saya.5 13. dengan bantuan dari sistem penyampaian dalam talian saya mampu 85 meningkatkan keupayaan saya dalam pelajaran saya.0 202 .66). SP = .65828 4.62286 Saya percaya. JADUAL 4.

0 11.44 menunjukkan taburan pengguna yang menilai SPKM dipilih terdiri dari 32.42 Taburan Jantina subjek Jantina Lelaki Perempuan Jumlah N 19 50 69 % 27. Peratus pengguna dalam kalangan perempuan lebih ramai dari lelaki dengan 72.6% (n=8) dari kursus Educational Technology dan 30.4% (n = 21) dari kursus Developing Instructional Resources.0 Jadual 4.0 Jadual 4.5% (n=23) dari Intitusi Pengajian Tinggi.5 100.4 100. 11.0% (n=40) darinya dari kursus Teknologi Pendidikan dan Informasi.0% (n=4) dari Jabatan Pengajian Islam. 203 .Jadual 4. dan 10.42 menunjukkan taburan mengikut jantina bagi pengguna yang menilai SPKM.6 30.43 menunjukkan taburan kursus yang melibatkan pengguna yang menilai SPKM .5% (n=19) darinya adalah lelaki JADUAL 4. 57.5 72. JADUAL 4.5% (n=13) dari sekolah. Sebanyak 58.5% (n = 50) adalah perempuan dan 27.43 Taburan Pengguna berdasarkan kursus yang diikuti Kursus Teknologi Pendidikan dan Informasi Educational Technology Developing Instructional Resources Jumlah N 40 8 21 69 % 58.

4% (n = 1) dari mereka yang mempunyai pengalaman bekerja antara 11-15 tahun dan 16-20 tahun.45 Taburan pengalaman bekerja bagi pengguna N 40 1 1 27 69 % 58.8% (n=4) adalah Pegawai Kementerian Pendidikan Brunei.0 1.44 Taburan Pengguna berdasarkan institusi N 13 52 4 69 % 18.46 menunjukkan taburan pekerjaan pengguna yang menilai SPKM .45 menunjukkan taburan pengalaman pekerjaan bagi pengguna yang menilai SPKM.8 100. JADUAL 4.0 1-5 tahun 11-15 tahun 16-20 tahun None Jumlah Jadual 4.JADUAL 4. Pegawai Jabatan Pengajian Islam dan Latihan Dalam 204 . 58.8 75.0% (n=40) mempunyai pengalaman bekerja antara 1 – 5 tahun.1% (n= 38) darinya adalah pelajar universiti.4% (n=1) masing-masing terdiri dari Pengetua.6% (n=8) pula adalah Guru Sekolah Rendah.3% (n=3) terdiri dari Pegawai Kementerian Hal-ehwal Agama. 17. Perkhimatan.4 1.1 100.4% (n=12) adalah guru sekolah menengah.0 Sekolah Institusi Pengajian Tinggi Jabatan Pengajian islam Jumlah Jadual 4.4 5.1% (n= 27) terdiri dari mereka yang tiada pengalaman pekerjaan dan 1. 11. 55. 4. manakala 5. 39. Pegawai Pelajaran Agama. 1.4 39.

8 4.1 23.6 17.1 11.2%(n=5) pula adalah Guru Sekolah Menengah bagi Pendidikan Menengah 4-5.JADUAL 4. 1.46 Taburan pekerjaan pengguna Pekerjaan Mahasiswa university Guru sekolah rendah Guru sekolah menengah Pengetua Pegawai Kementerian Pendidikan Pegawai Kementerian Hal-ehwal agama Pegawai Pelajaran Agama Pegawai Jabatan Pengajian Islam Latihan dalam Perkhidmatan Jumlah N 38 8 12 1 4 3 1 1 1 69 % 55.47 menunjukkan taburan tahap pengajaran pengguna yang menilai SPKM. Guru Sekolah Rendah bagi Pendidikan Rendah 4-6 pula mencatatkan 10.1%(n=7).0 10.5 13.5% (n=2) didapati tiada pengalaman mengajar.2 7.4 5.4 100.2 1.0% (n=9) adalah Guru Sekolah Rendah bagi Pendidikan Rendah 13.3 1.0 205 . 43. JADUAL 4.47 Taburan tahap pengajaran pada pengguna n Tiada pengalaman mengajar Pendidikan Rendah 1-3 Pendidikan Rendah 4-6 Pendidikan Menengah 1-3 Pendidikan Menengah 4-5 Tingkatan 6 Rendah Universiti Jumlah 30 9 7 16 5 1 1 69 % 43.4 100.0 Jadual 4. 23.4 1.4% (n=1) masing-masing terdiri dari Guru Sekolah Menengah bagi Pendidikan Menengah 6 dan Universiti.4 1.2% (n = 16) darinya adalah Guru Sekolah Menengah bagi Pendidikan Menengah 1-3 .4 1. 7. 13.4 1.

Jadual 4.9 7.4% (n = 1) masing-masing mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran amali agama.4 1.2 1. usuluddin.4 8.7 8. nahu saraf.9% (n = 2) masing-masing mempunyai pengalaman mengajar sains.48 Taburan mata pelajaran yang di ajar bagi pengguna Pengalaman mengajar mata pelajaran Tiada pengalaman mengajar mana-mana mata pelajaran Amali Agama Bahasa Melayu Pengetahuan Agama Islam Matematik Sains Sejarah Bahasa Arab Tafsir AlHadith Bahasa Inggeris Nahu Saraf Bahasa Al Quran Usuluddin Usul Fiqh Pendidikan seni Pendidikan am Jumlah n 35 1 6 6 1 2 2 5 1 3 1 1 1 2 1 1 69 % 50. matematik.9 1.7 1. JADUAL 4.7% (n=6) pula mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pengetahuan Agama Islam.4 100.0 206 . 7. 8. bahasa alquran.4 1.48 menunjukkan taburan mata pelajaran yang pernah diajar pengguna yang menilai SPKM. usul fiqh dan sejarah dan 1.7% (n=59) dari mereka mempunyai tiada pengalaman mengajar mana-mana mata pelajaran.7 1.3 1.4 1.2% (n = 5) dari mereka berpengalaman mengajar Bahasa Arab dan 4. 50.4 2.4 2. pendidikan seni dan pendidikan.9 2. 2.3% (n = 3) mempunyai pengalaman mengajar Bahasa Inggeris. tafsir alhadith.4 4.

6 31.3% dari bidang bahasa dan 30. 22% adalah dari bidang Pengajian Islam.4 30.Jadual 4.0 Jadual 4.0% (n = 22) darinya adalah dari bidang Pengajian Islam.4 1. Dari 40 pengguna yang mempunyai pengalaman mengajar antara 1-5 tahun.4 100. Terdapat peratus yang agak kecil dengan 11. 20.4% dari bidang Pendidikan Am. 207 . JADUAL 4.4 1.3 11.0% (n = 12) dari bidang Bahasa dan 2.4 1.49 menunjukkan taburan bidang yang ada pengguna yang menilai SPKM. 30. Pengajian Brunei dan 1% juga dicatatkan pada tiada bidang. Pendidikan Seni.6% dari bidang sains dan hanya 1% dari lain-lain mata pelajaran khusus seperti Sejarah.49 Taburan mengikut bidang bagi pengguna Bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Tiada bidang Pendidikan Seni Pengajian Brunei Pendidikan Am Jumlah n 14 8 22 1 1 1 1 21 69 % 20. Pendidikan Seni. Sejarah. Keseluruhannya. 55.9 1.5% (n = 1) masing-masing dari yang tiada bidang. Sains. Pengajian Brunei dan Pendidikan Am.50 menunjukkan taburan kekerapan antara pengalaman mengajar terhadap mata pelajaran dan bidang bagi pengguna yang menilai SPKM. Matrik antara pengalaman mengajar dan bidang pengguna ini secara jelasnya menggambarkan ciri-ciri pengguna dari segi kemahirannya terhadap kandungan yang disediakan.

0% Pada keseluruhannya dapatan dari Jadual 4.5% 25.4% 21 30.1% (n = 20) darinya adalah dari bidang Pendidikan Am dan 25.5% 12 1 1 30.4% 69 100.50 Taburan Kekerapan antara Pengalaman Mengajar terhadap mata pelajaran dan bidang bagi pengguna Pengalaman mengajar bidang berkenaan 11-15 16-20 Tiada 1-5 thn thn thn pengalaman 1 2.5% 1 2.4% 14 20.9% 22 55.5% 40 100.1% 27 100.0% 20 74.9%(n = 7) darinya dalam bidang Sains. Bagi pengguna tidak mempunyai pengalaman.6% 22 31.50 menunjukkan bahawa tidak semua pengguna yang menilai SPKM itu mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran berdasarkan bidang masing-masing.0% 100.0% 1 7 2.5% 1 2.0% 100.5% 1 2.3% 8 11.4% 1 1. Namun demikian terdapat juga pengguna yang kebanyakannya dari bidang Pengajian Agama Islam mempunyai pengalaman 208 . 74. JADUAL 4.9% 1 1.Hanya 1 orang pengguna masing-masing dari bidang Bahasa mempunyai pengalaman mengajar antara 11-15 tahun dan antara 16-20 tahun.4% 1 1.0% 1 100.0% 1 2.0% Bidang Tiada bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Pendidikan Seni Pengajian Brunei Pendidikan Am Jumlah n % n % n % n % n % n % n % n % n % Jumlah 1 1.0% 1 100.

2 Penggunaan Internet dalam pengajaran dan pembelajaran Jadual 4. Beberapa kes yang boleh dianggap unik ialah terdapat pengguna dari bidang Bahasa mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran Matematik dan ada juga pengguna dari bidang Pengajian Agama Islam yang mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran Sains dan Bahasa Inggeris.51 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan menjelaskan kesukaan pengguna terhadap penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran. Tafsir AlHadith. 95.3% (n = 3) menyatakan tidak.7 4.3 100. Dapatan ini menjelaskan bahawa sedikit sebanyak. walaupun seseorang pengguna itu mempunyai bidang yang berbeza.4.7% (n = 66) menyatakan mereka gemar menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran dan hanya 4.0 Ya Tidak Jumlah 209 .Usuluddin dan Usul Fiqh.mengajar mata pelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran Amali Agama.net itu. Bahasa AlQuran.14. Bahasa Arab. JADUAL 4. penilaian yang dilaksanakan terhadap SPKM tidak akan memberikan kesan yang besar dari segi pencapaian objektif pembelajaran Sains sebagaimana yang terdapat di Classnetwork. Perihal ini juga terdapat pada pengguna dari bidang Bahasa.51 Taburan kekerapan dan peratusan bagi kesukaan pengguna dalam penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran n 66 3 69 % 95. 4. berdasarkan pengalaman mereka.

8% (n = 4) dan 4.14.8 8. Pada keseluruhannya 95. kafe siber (n = 6). sekolah (n = 4).9 5. Hanya 5. 7. n 51 4 6 5 3 69 % 73.3 Akses Internet oleh pengguna Jadual 4.2% ( n = 5) dari pejabat.7% (n = 6) dari kafe siber.52 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan bagi jenis akses internet oleh pengguna.53 menunjukkan perbandingan antara pengguna yang suka dan tidak suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran di lihat dari segi jenis akses internet.3 100. pejabat (n = 5) dan perpustakaan universiti UBD (n =3). 210 .9% (n = 51).7% (n = 66) pengguna yang suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran adalah pengguna yang mengakses internet dari rumah (n = 48).3% (n = 3) dari perpustakaan universiti. JADUAL 4.4.52 Taburan kekerapan dan peratusan bagi jenis akses internet oleh pengguna.0 Rumah Sekolah Kafe siber Pejabat Perpustakaan universiti (UBD) Jumlah Jadual 4.9% (n = 3) yang tidak suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran yang terdiri dari pengguna yang mengakses internet dari rumah. diikuti 8.4.2 4. 5. Hampir majoriti dari pengguna mengakses internet dari rumah 73.7 7. Dapatan ini menunjukkan keseluruhan pengguna yang suka menggunakan internet dari rumah adalah pengguna yang mempunyai pelbagai jenis akses internet.

JADUAL 4.53 Kekerapan dan peratusan bagi pengguna yang suka dan tidak suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran dari segi jenis akses internet. Anda suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran? Jenis akses internet Rumah Sekolah Kafe siber Pejabat Perpustakaan universiti (UBD) Jumlah Ya 48 (94.1%) 4 (100.0%) 6 (100.0%) 5 (100.0%) 3 (100.0%) 66 (95.7%) Tidak 3 (5.9%) 51 (100.0%) 4 (100.0%) 6 (100.0%) 5 (100.0%) 3 (100.0%) 69 (100.0%)

Jumlah

3 (4.3%)

4.4.14.4 Penggunaan Internet oleh pengguna dengan bidangnya Jadual 4.54 memnunjukkan taburan kekerapan dan peratusan bagi pengguna yang suka dan tidak suka menggunakan internet berdasarkan bidang. Dari keseluruhan bilangan sampel (n = 69), 66 darinya yang berminat menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran, 31.8% (n = 21) terdiri dari pengguna dalam bidang Pengajian Islam dan Pendidikan Am, diikuti oleh pengguna dari bidang bahasa ( n = 12, 18.2%), Sains (n = 8, 12.1%) dan hanya 1 (1.5%) masing-masing dari bidang Sejarah, Pendidikan seni, Pengajian Brunei dan tiada bidang. Hanya 3 dari pengguna yang tidak suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran yang terdiri dari 2 pengguna dari bidang bahasa dan 1 dari bidang Pengajian Islam.

211

Hasil dapatan ini menjelaskan bahawa pengguna dari pelbagai bidang (sebagaimana yang dicatatkan dalam Jadual 4.53) suka menggunakan internet dalam pengajaran dan pembelajaran. JADUAL 4.54 Kekerapan dan peratusan bagi pengguna yang suka dan tidak suka menggunakan internet berdasarkan bidang Anda suka menggunakan internet dalam pembelajaran? Ya Tidak n % n % 12 18.2 2 66.7 8 21 1 1 1 1 21 66 12.1 31.8 1.5 1.5 1.5 1.5 31.8 100.0 3 100.0 1 33.3

Bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Tiada bidang Pendidikan seni Pengajian Brunei Pendidikan Am Jumlah

4.4.15 Dapatan Bagi Aktiviti Penilaian Dalam SPP(Exambuddy) dalam Pembangunan Fasa 2. 4.4.15.1 Keputusan Skor Ujian didalam SPP Keputusan skor direkodkan oleh SPP selepas pengguna menduduki ujian. Penyelidik kemudiannya mengakses dalam mod pentadbir bagi melihat paparan skor. Gambar 4.1 menunjukkan sebahagian dari paparan pentadbir dalam Exam Buddy bagi keputusan ujian yang diduduki oleh pengguna.

212

GAMBAR 4.1 Sebahagian dari paparan Pentadbir bagi keputusan ujian yang diduduki oleh pengguna

Jadual 4.55 menunjukkan taburan kekerapan bagi Skor Ujian yang diduduki oleh pengguna di dalam Exambuddy.com selepas melalui sesi pembelajaran selama 40 minit di dalam SPKM. Bagi keputusan dalam Kategori A (markah 80 ke atas) dengan 31.9% (n = 22). 39.1% (n = 27) dari pengguna memperolehi skor dalam Kategori B (markah antara 70-79) manakala sebanyak 14.5% (n = 10) dari pengguna memperolehi markah dari Kategori D (markah antara 50 – 59) dan 13.0% (n = 9) didapati gagal dalam ujian ini yang menduduki Kategori F (markah 39 kebawah). Seorang pelajar tidak menduduki ujian. Tiada seorang pun dari pengguna memperolehi markah dari Kategori C (markah antara 60-69). Skor ujian menunjukkan bahawa pengguna

berupaya belajar dan faham dengan kandungan yang telah disampaikan melalui SPKM.

213

JADUAL 4.55

Kekerapan Skor Ujian di dalam SPP Skor ujian di dalam SPP A (80 keatas) B (70-79) D (50-59) F (39 kebawah) N/A Jumlah n 22 27 10 9 1 69 % 31.9 39.1 14.5 13.0 1.4 100.0

JADUAL 4.56 Taburan Skor Ujian di dalam SPP berdasarkan bidang pengguna Keputusan Ujian di SPP Bidang n Bahasa A B D F ( > 80 ) (70-79) (50-59) ( < 39) 5 5 2 2 18.5% 3 11.1% 7 25.9% 7 70.0% 20.0% 22.2% 2 22.2% 4 44.4% 1 N/A 14 20.3% 8 11.6% 22 Jumlah

% 22.7% n 3

Sains

% 13.6% n 3

Pengajian Islam

% 13.6% n 1

100.0% 31.9% 1 1.4% 1 1.4%

Sejarah

% 4.5% n 1

Tiada bidang

% 4.5% n 1 3.7% 1

1 1.4% 1 1.4%

Pendidikan Seni

% n

Pengajian Brunei

% 4.5% n 8 11 40.7% 27 1 10.0% 10 1 11.1% 9 1

21 30.4% 69

Pendidikan Am

% 36.4% n 22

Jumlah

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 31.9% 39.1% 14.5% 13.0% 1.4% 100.0%
214

% dari jumlah

Jadual 4.56 menunjukkan taburan keputusan skor ujian yang diduduki oleh pengguna dalam exambuddy.com. Pada keseluruhannya dari n = 27 (100.0%), sebanyak 40.7% (n = 11) yang memperolehi skor dalam kategori B (markah antara 70-79) adalah pengguna dari bidang Pendidikan Am, sebanyak 25.9% (n = 7 ) yang memperolehi skor dalam kategori B (markah antara 70-79) adalah pengguna dari bidang Pengajian Islam, sebanyak 22.2% (n = 6) pengguna dari bidang bahasa, 7.4% (n = 2) pengguna dari bidang sains dan 3.7% (n = 1) bagi pengguna di bidang Pendidikan Seni. Dalam Kategori A (markah 80 ke atas), dari n = 22 (100.0%), 36.4% (n = 8) darinya adalah pengguna dari bidang Pendidikan Am, 22.7% ( n = 5) darinya pula adalah dari bidang Bahasa, 13.6% (n = 3) masing-masing dari bidang Sains dan Pengajian Islam dan 4.5%( n = 1) masing-masing adalah pengguna dari bidang Sejarah, Pengajian Brunei dan Tiada bidang. Dalam Kategori D (markah antara 50-59), dari n = 10 (100.0%), 70.7% (n = 7) darinya adalah pengguna dari bidang Pengajian Islam, 20.0% ( n = 2) darinya pula adalah dari bidang Bahasa dan 10.0% (n = 1) masing-masing dari bidang Pendidikan Am. Dalam Kategori F (markah 39 ke bawah), dari n = 9 (100.0%), 44.4% (n = 4) darinya adalah pengguna dari bidang Pengajian Islam, 22.2% ( n = 2) masing-masing dari bidang Bahasa dan Sains, dan 11.1% (n = 1) adalah pengguna dari bidang Pendidikan Am.

215

4.4.16 Dapatan Kajian Kebolehgunaan – Analisis Diskriptif 4.4.16.1 Kajian Kebolehgunaan Bagi SPP Semasa Penggunaan SPKM Bahagian ini melaporkan dapatan dari kajian kebolehgunaan yang merupakan salah satu aktiviti mengutip data berkaitan penggunaan message board dalam pembangunan fasa 2. Penggunaan message board dilaksanakan melalui SPKM semasa aktiviti pembelajaran. Gambar 4.2 menunjukkan sebahagian dari paparan message board di SPP. Penyelidik yang bertindak sebagai guru memulakan soalan, pengguna kemudiannya akan memberi reaksi sama ada ingin bertanya soalan atau memberi maklumbalas terhadap soalan yang diutarakan oleh guru.

GAMBAR 4.2 Sebahagian dari paparan message board di dalam ExamBuddy.com

216

81.80 . 0.57 dan 3.67 (SP = 0.57 Taburan min dan sisihan piawai terhadap kategori ‟kepantasan mesej‟ Kepantasan mesej – Kepantasan pengguna bertindak terhadap mesej Anda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna lain.65 SP .67 . JADUAL 4.61).67 dan 0.65.0. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua kategori ‟kepantasan mesej‟ adalah 3. Message board juga mampu menghasilkan pengguna yang lebih matang dalam mengutarakan sebarang mesej jika dilihat pada kualiti mesej yang diterima bersifat membina.81 . 0. 3.81. Message board pada keseluruhannya mampu membantu pengguna dalam berinteraksi dengan begitu agresif jika dilihat pada maklumbalas terhadap jumlah mesej yang diterimanya dan kemampuan pengguna dalam memberikan maklumbalas segera.67 . 3.32 3. kreatif dan ilmiah.79.41 3.57 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori ‟kepantasan mesej‟ bagi penggunaan message board.32.0. Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat membina (konstruktif) Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat memberangsangkan Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat kreatif Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat ilmiah n 69 Min 3. 3.Jadual 4.61 217 .42.40. Dapatan ini menunjukkan bahawa pengguna bersifat amat positif dengan kesemua item dalam kategori ini.70 69 69 69 69 3.70. 3. memberangsangkan.57 3.

0. Mesej yang diketengahkan boleh menghasilkan idea baru Maklumat terdapat dalam mesej mempunyai kemahiran sosial yang tinggi(contoh: tiada perkataan yang kasar.59 di bawah menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori kontekstual dalam penggunaan message board.0. 3.81 .87.81 dan 0.36.79 dan 0. boleh membina kemahiran sosial yang tinggi dan boleh mengembangkan idea dalam topik yang dipelajari.68 (SP = 0.76.50 dan 3. JADUAL 4.57 dan 3. 3.56 69 3.68 . 3. Secara keseluruhannya min menunjukkan pengguna memberikan makmlumbalas yang positif terhadap kesemua item dalam kategori ini.55.58 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori kontekstual dalam penggunaan message board.87 69 3.Jadual 4. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua kategori ini adalah 3. Kategori ini juga menerima komen yang positif dari pengguna yang mana 218 .92.40. berhemah) Corak komunikasi melalui mesej banyak membantu saya dalam mengembangkan idea saya terhadap topik dalam kursus ini. 3.58 Taburan Min dan Sisihan Piawai dari Kategori Kontekstual dalam penggunaan message board Konteks – Jumlah maklumat yang diperolehi semasa komunikasi antara pengguna Mesej yang diketengahkan boleh diaplikasikan kedalam tugas saya dalam kursus ini. 3. Maklumat yang diperolehi semasa komunikasi antara pengguna boleh diaplikasikan dalam tugasnya.90).552. N Min SP . Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua kategori ini adalah 3.75). 0.81.60 (SP = 0.52 .36 69 3.78 69 3. berkeupayaan menghasilkan idea baru.90 Jadual 4. kritikan yang membina.

219 .93 69 3. 0.80.83).61 . boleh merapatkan hubungannya dengan guru dan rakan sebaya dan pengguna mempunyai kebebasan dalam menjelaskan pendapatnya dalam message board. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua kategori ini adalah 3.60 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori “Kolektif vs Individualisma” dalam penggunaan message board.51 . meningkatkan hubungan interpersonal dan tidak menjadikan pengguna seorang yang individualistik. 3.33 dan 2.77 . JADUAL 4.55.82 69 3.76 Jadual 4. Kategori ini juga menunjukkan maklumbalas yang positif dimana perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas.menjelaskan bahawa mesej yang diterima di antara mereka mempunyai nilai moral dan bersopan.83 dan 0.59 Taburan Min dan Sisihan Piawai bagi Kategori Ruang Pengguna dalam penggunaan message board di dalam SPP Ruang Pengguna Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan bersopan Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan sebaya Saya bebas menjelaskan pendapat saya melalui message board N 69 Min SP 3.52 (SP = 0.

80 .83 Jadual 4.79480 lebih focus Komunikasi dalam talian membolehkan saya memahami orang lain 2.43.33 2.JADUAL 4. 3.9565 . 220 .60 Taburan min dan sisihan piawai bagi kategori Kolektif vs Individualistik dalam penggunaan message board dalam SPP Kolektif (perhubungan antara personal) vs Individualisma (bersifat individualistik) Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal Perbincangan di message board menjadikan saya seorang individualistik Min 3.33 dan 3.80 dan 0.94612 dengan lebih baik Jadual 4.61 Taburan min dan sisihan piawai bagi kategori “Diffuse vs Specific” dalam penggunaan message board dalam SPP “Diffuse vs Specific” – antara urusan kerja rasmi dengan urusan personal Min SP Dalam perbincangan dalam talian interaksi saya terhadap sesuatu topik 3. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua kategori ini adalah 3.00 (SP = 0.83 .62 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori Perkhidmatan di ExamBuddy (SPP)dalam penggunaan message board dalam SPP.4348 . Kategori ini menjelaskan bahawa pengguna didapati dapat memfokus dirinya terhadap topik dalam perbincangannya di message board dan pengguna juga dapat memahami orang lain dengan lebih baik melalui komunikasi dalam talian.52 SP .95). JADUAL 4.56 3.61 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi kategori “Kolektif vs Individualisma” dalam penggunaan message board.

62 Taburan min dan sisihan piawai bagi kategori Perkhidmatan di ExamBuddy (SPP)dalam penggunaan message board dalam SPP Perkhidmatan di ExamBuddy (SPP) Kemudahan yang disediakan di ExamBuddy banyak membantu saya dalam aktiviti pembelajaran saya.Dengan min 3.49 (SP = 0. JADUAL 4.51 dan 3.76) menunjukkan bahawa pengguna berpuas hati dengan kemudahan yang disediakan dalam SPP kerana ia banyak membantunya dalam pembelajarannya.63 menunjukkan masa yang digunakan oleh pengguna semasa aktiviti pembelajaran dalam SPKM.76 4.2%) masing-masing menggunakan masa 20 minit dan tiada menyatakan masa pembelajarannya dalam pembelajarannya.1 7.8 10. JADUAL 4.4.0 20 min 30-50 min 1 jam 2 jam Tidak dinyatakan Jumlah 221 . Saya percaya. dengan bantuan dari sistem penyampaian dalam talian saya mampu meningkatkan keupayaan saya dalam pelajaran saya.72 dan 0. 5 orang (7. 7 orang (10. Pengguna juga percaya bahawa sistem penyampaian dalam talian mampu meningkatkan keupayaannya dalam pelajaran.63 Masa yang diambil oleh pengguna semasa menggunakan SPKM n 5 48 4 7 5 69 % 7.6 5.2 Tumpuan Masa Yang Digunakan Untuk Melayari SPKM Jadual 4.1%) pula mengambil masa 2 jam pembelajaran dalam SPKM.2 100.51 3.50 SP .16.72 .2 69. Min 3. 48 orang (70%) mengambil masa antara 30 – 50 minit penggunaan dalam pembelajarannya.

15 minit ( 10.0 222 .1 8. n = 6).8 10.3%.8%. n = 4) dan 5 minit (4.7 20. n = 7). 20 minit (8. Hampir keseluruhan pengguna mengambil masa lebih dari 30 minit untuk memahami objektif pembelajaran (32%. 10 minit (5. 13 orang (18.Jadual 4.64 Masa yang diambil untuk memahami objektif pembelajaran n Kurang dari 5 min 3 10 min 4 15 min 7 20 min 6 30 min 14 Lebih 30 min 22 Tidak dinyatakan 13 Jumlah 69 % 4. n = 22).3 31.8%) tidak menyatakan jumlah masanya. Dapatan ini menunjukkan bahawa pernyataan objektif pembelajaran tidak begitu jelas dan perlu diambilkira 9untuk dimurnikan di masa yang akan datang.9 18. n = 3).3%. n = 14). JADUAL 4. Manakala yang lain mengambil masa 30 minit (20.7%.64 menunjukkan masa yang diambil untuk memahami objektif pembelajaran oleh pengguna semasa menggunakan sistem dalam SPKM.3 5.8 100.1%.

86) . Keseluruhan sistem dalam SPKM mudah diingati (M = 3. dan Saya sangat berpuas hati dengan keseluruhan sistem penyampaian dalam SPKM (M = 3.40. SP = 0.1 Kajian Kebolehgunaan Terhadap Reka bentuk Skrin ( Sistem Penyampaian) Jadual 4. keberkesanan keseluruhan sistem dalam SPKM (M = 3.4.86). Keselruhan sistem dalam SPKM tiada ralat (M = 2.17 Dapatan Dan Perbincangan Bagi Soalan Kajian 1 Apakah reka bentuk antaramuka yang digunakan dalam prototaip SPKM versi 1.78) 223 .46.4. SP = 0.1-.0 dapat menghasilkan corak interaksi yang berkesan dalam menghubungkan pengguna dengan kandungan mata pelajaran? 4.42.17. SP = 0.88). Pengalaman pengguna menggunakan SPKM pada keseluruhannya dapat memenuhi keperluan pengguna terhadap rekebentuknya yang mudah dipelajari dan difahami maksudnya (M = 3.95.65 menunjukkan taburan min bagi kajian kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin berdasarkan atribut kebolehgunaan oleh Nielsen (2003). SP = 0.88). SP = 0.4.

86 . 1993) terhadap reka bentuk skrin.36.4. Nilai alpha cronbach ditetapkan pada tahap 0. Dalam Jadual 4.60. melibatkan pelbagai pihak dengan pelbagai pendapat” menunjukkan skor yang memuaskan (M =3.60 kerana menurut Majid (1990) pekali kesahan yang sering digunakan seharusnya melebihi 0.89 .46 SP . Keseluruhan sistem dalam SPKM boleh digunakan dengan berkesan.18 Kajian Kebolehgunaan Bagi Kemahiran Asas Bahagian ini melaporkan dapatan bagi komponen kemahiran asas dan perkaitannya dengan keputusan skor ujian di SPP dan tumpuan masa yang diambil oleh pengguna di dalam SPKM. Atribut kebolehgunaan – Reka bentuk Skrin Reka bentuk dalam SPKM mudah dipelajari dan difahami maksudnya.88 . Keselruhan sistem dalam SPKM tiada ralat. Item ”Melalui SPKM.42 3. Pencapaian pengguna secara khususnya memainkan peranan yang penting bagi mengenalpasti sama ada objektif pembelajaran telah pun dicapai. Keseluruhan sistem dalam SPKM mudah diingati.JADUAL 4.65 Taburan min dan sisihan piawai bagi Atribut Kebolehgunaan (Nielsen . Saya sangat berpuas hati dengan keseluruhan sistem penyampaian dalam SPKM N 69 69 69 69 69 Min 3.78 4. Nilai kesahan Alpha Cronbach bagi komponen kemahiran asas ialah 0.82).66 menjelaskan tentang item ”Melalui Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) saya berupaya berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai situasi. saya berupaya berfikir secara 224 . SP = .86 .40 3.887.96 3.10 2.

90) manakala item ” Melalui SPKM. Dapatan ini menunjukkan bahawa SPKM telah memenuhi kehendak indeks dalam komponen kemahiran. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam memberi sokongan” mencatatkan min = 3.43 (SP = .89).79).43 (SP = .81). saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam menilai” pula mencatatkan skor min = 3. Pada keseluruhannya maklumbalas pengguna terhadap kesemua item dalam komponen kemahiran asas adalah positif dengan melebihi skor min 3.40 (SP =.81) dan item "Melalui SPKM saya berupaya membina kewibawaan kendiri” dengan skor min = 3.0.38 (SP = . 225 . saya berupaya berinteraksi dengan individu lain dan dalam kumpulan secara integriti dan kesedaran dari individu lain” mencatatkan skor min = 3.80).43 (SP = .30 (SP = .logik dan kritis dalam menyelesaikan masalah” pula mencatatkan skor min = 3.Item ” Melalui SPKM. Bagi item ”Melalui SPKM. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam mengkritik pemikiran orang lain” mencatatkan skor min = 3. Item ” Melalui SPKM. Item ” Melalui SPKM saya berupaya menghormati pelbagai pihak dan budaya pula mencatatkan skor min = 3.33 (SP = .91) dan item ” Melalui SPKM. Item ” Melalui SPKM saya berupaya membina rasa tanggung jawab diri” mencatatkan skor min = 3.79).07 (SP = .80). saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam menjelaskan kesimpulan” pula mencatatkan skor min = 3.35 (SP = .

33 .80 69 69 69 69 3. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam memberi sokongan. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam menjelaskan kesimpulan Melalui SPKM.36 . saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam mengkritik pemikiran orang lain Melalui SPKM.30 3. Melalui SPKM.66 Taburan Min dan sisihan piawai bagi maklumbalas pengguna terhadap item Komponen Kemahiran asas.43 .80 .89 69 3. N Melalui Sistem Pembelajaran Kelas Maya(SPKM) saya berupaya berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai situasi.82 69 3.40 .07 .38 . saya berupaya berinteraksi dengan individu lain dan dalam kumpulan secara integriti dan kesedaran dari individu lain. Min SP 69 3.80 . saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam menilai Melalui SPKM. Melalui SPKM.81 226 . Melalui SPKM saya berupaya membina rasa tanggung jawab diri Melalui SPKM saya berupaya membina kewibawaan kendiri Melalui SPKM saya berupaya menghormati pelbagai pihak dan budaya.43 3. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam menyelesaikan masalah Melalui SPKM.JADUAL 4.91 69 3.43 3.35 .80 69 3. melibatkan pelbagai pihak dengan pelbagai pendapat.90 .81 69 3.

4. dari n = 10 (100. 77.8%(n = 7) darinya mengambil masa 30-50 minit tumpuan dan 22.3% (n = 17) mengambil masa 30-50 minit tumpuan di dalam SPKM.7% (n =1) hanya mengambil masa 20 minit tumpuan dalam SPKM.6% (n = 3) tidak menduduki ujian dan 9. manakala 7. diikuti 20.0%).1% (n = 2) memberikan tumpuan selama 2 jam di dalam SPKM. Dalam kategori D.67 menunjukkan taburan keputusan skor ujian di SPP berdasarkan tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM.0%(n = 5) mengambil masa 30 – 50 minit tumpuan. dari n = 9 (100.0%(n = 1) pula mengambil masa 1 jam tumpuan di dalam SPKM. dari n = 22 (100. Bagi skor ujian kategori B.0%).4% (n = 19) mengambil masa 30 hingga 50 minit tumpuan di dalam SPKM.0%).2% (n = 22) mengambil masa 20 minit dalam SPKM 227 . 77. dari n = 27 (100.1 Skor Ujian Di SPP Dengan Tumpuan Masa Yang Digunakan Oleh Pengguna Dalam SPKM Jadual 4.1%(n = 3) mengambil masa 1 jam tumpuan. 50. Kategori F.0% (n = 2) masing-masing memberikan tumpuan selama 20 minit dan 2 jam di dalam SPKM. 70. 3. Bagi kategori A pula.4.0%).4% (n = 2) masing-masing mengambil masa 2 jam dan tidak menduduki ujian. di ikuti dengan 11. 13. 10.18.

JADUAL 4.67 Taburan Skor Ujian di SPP dengan Tumpuan Masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM Tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM 20 min 30-50 min 1 jam 2 jam Tidak menduduki ujian Jumlah 1 3 4.5% 13.6% 18 81.8% Keputusan Ujian di SPP A (80 keatas) n % B (70-79) n 1 18 3 3 2 % 3.7% 66.7% 11.1% 11.1% 7.4% D (50-59) n 2 5 1 2 % 20.0% 50.0% 10.0% 20.0% 1 100.0% F (39 below) n % 2 22.2% 7 77.8% N/A n %

22

100.0% 27 100.0% 10 100.0% 9

100.0%

1 100.0%

4.4.18.2 Skor Ujian Berdasarkan Bidang Pengguna. Perbincangan sebelum ini dalam Jadual 4.68 menunjukkan bahawa 69

pengguna telah lulus dengan baik dalam ujian yang menunjukkan mereka boleh belajar dengan baik dan faham melalui SPKM. Walaubagaimanapun 10 orang pengguna gagal dalam ujiannya. Keseluruhannya, walaupun topik yang diuji adalah mata pelajaran sains peringkat rendah darjah 4 tetapi hampir semua pengguna boleh belajar, memahami dan melaksanakan pembelajaran dalam talian.

228

JADUAL 4.68 Skor Ujian berdasarkan bidang pengguna A (>80) n % 5 22.7% 3 3 1 1 13.6% 13.6% 4.5% 4.5% 1 1 8 4.5% 36.4% 11 40.7% 1 10.0% 1 11.1% 100.0% 1 100.0% 3.7% B (70-79) n % 5 18.5% 3 7 11.1% 25.9% 7 70.0% D (50-59) N % 2 20.0% F (<39) n % 2 22.2% 2 4 22.2% 44.4% 1 100.0% Tidak duduki ujian n %

Skor / Bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Tiada bidang Pendidikan seni Pengajian Brunei Pendidikan Am Jumlah

22 100.0% 27 100.0% 10 100.0% 9

4.4.18.3 Kesan Bidang Pengguna Dan Tumpuan Masa Oleh Pengguna Kepada Skor Ujian Dalam SPP Jadual 4.69 menunjukkan analisis regresi terhadap bidang pengguna dengan keputusan ujian dalam SPP menunjukkan perkaitan negatif yang kuat ( = -.269, t = -2.283, p < 0.01) dan ia adalah signifikan. Manakala kesan jumlah masa yang digunakan oleh pengguna kepada keputusan ujian menunjukkan perkaitan negatif yang lemah ( = -.170, t = -1.408, p < 0.01) dan adalah signifikan.

229

JADUAL 4.69 Hasil Pekali Regresi terhadap Kesan Bidang Pengguna dan Jumlah Masa yang digunakan dalam SPKM terhadap Keputusan Ujian di SPP.  1 Bidang pengguna – Skor ujian dalam SPP Tumpuan masa pengguna – Skor ujian dalamSPP * p < 0.01 -.269 t -2.283 p .026*

2

-.170

-1.408

.164*

 = Standardized Regression Coefficient

RAJAH 4.1 Rumusan Hasil Pekali Regresi terhadap Kesan Bidang Pengguna dan Jumlah Masa yang digunakan dalam SPKM terhadap Keputusan Ujian di SPP.

Dapatan di atas menjelaskan dua hasil yang penting 1. Bidang pengguna didapati tidak mempengaruhi Hasil Ujian di SPP dengan moderate fit 2. Tumpuan masa juga didapati tidak mempengaruhi keputusan ujian dalam SPP, walaubagaimanapun kecenderungan dalam mempengaruhi keputusan ujian ditunjukkan dalam perkaitan yang lemah.

230

Jadual 4.70 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan antara masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM dan skor ujian dalam SPP. Bagi skor dalam kategori A dari n = 22, 81.8% (n = 18) mengambil masa antara 30-50 minit

penggunaan, 13.6% (n = 3) tiada menyatakan jumlah masanya dan hanya 4.5% (n = 1) mengambil masa 2 jam tumpuan masa. Bagi skor Kategori B dari n = 27, 66.7% (n= 18) menggunakan masa 30-50 minit tumpuan, 11.1%(n = 3) masing-masing mengambil masa 1 dan 2 jam tumpuan masa, 3.7% (n = 1) menggunakan 20 min tumpuan dan 7.4%( n = 2) tiada menyatakan masanya. Kategori D pula, dari n = 10, 50% (n = 5) menggunakan masa antara 30-50 minit tumpuan masa, 20.0% (n = 2) masing-masing menggunakan masa 20 minit dan 2 jam tumpuan masa dan hanya 10.0% (n = 1) mengggunakan masa 1 jam tumpuan masa. Kategori F, dari n = 9, 77.8% (n = 7) menggunakan masa antara 30-50 minit tumpuan masa dan 22.2% (n = 2) menggunakan masa 20 minit tumpuan masa. n = 1 mewakili pengguna yang tidak menduduki ujian menggunakan masa 2 jam tumpuan masa. Dapatan ini pada keseluruhannya menunjukkan sebanyak n = 49 mendapat skor dalam kategori A dan B manakala hanya n = 19 dalam kategori D dan F. Secara khususnya, dapatan ini menjelaskan bahawa masa pembelajaran memainkan penting dalam usaha meningkatkan skor ujian dalam pembelajaran dalam talian, khususnya SPKM.

231

JADUAL 4.70 Taburan kekerapan dan peratusan antara masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM dan skor ujian dalam SPP Tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna 30-50 1 jam 2 jam N/A Jumlah min 18 1 3 22 (81.8%) (4.5%) (13.6%) (100.0%) 18 3 3 2 27 (66.7%) (11.1%) (11.1%) (7.4%) (100.0%) 5 1 2 10 (50.0%) (10.0%) (20.0%) (100.0%) 7 9 (77.8%) (100.0%) 1 (100.0%) 1 (100.0%)

Skor Ujian A (80 keatas) B (70-79) D (50-59) F (39 kebawah) Tidak menduduki ujian n % n % n % n % n %

20 min

1 (3.7%) 2 (20.0%) 2 (22.2%)

4.4.18.4 Kesan Reka bentuk Skrin Terhadap Penglibatan Pengguna Dari Aspek Pembelajaran Di Dalam SPKM Jadual 4.71 menunjukkan bahawa hampir keseluruhan pengguna dari bidang bahasa (n = 10), sains (n = 7), Pengajian Islam (n = 13), Sejarah (n = 1), Tiada bidang (n = 1), Pengajian Brunei ( n = 1) dan Pendidikan Am (n = 15) memerlukan masa antara 30 -50 minit untuk melengkapkan pembelajarannya (sehingga ia menduduki ujian di SPP). Dari n = 5, n=1 dari bidang bahasa dan pendidikan am dan n = 3 dari bidang pengajian islam memerlukan masa 20 minit untuk melengkapkan pembelajarannya, manakala dari n = 4, n=2 dari bidang pengajian islam dan n = 1 masing-masing dari bidang pendidikan seni dan pendidikan am memerlukan masa 1 jam untuk melengkapkan pembelajarannya.

232

Dari n = 7, 2 orang dari bidang bahasa, 4 orang dari bidang pengajian islam dan 1 orang dari bidang pendidikan am memerlukan masa 2 jam untuk melengkapkan pembelajarannya. Hanya terdapat 5 orang, 1 orang dari bidang bahasa, 1 orang dari bidang sains dan 3 orang dari bidang pendidikan am tidak mencatatkan masa pembelajarannya. Dapatan ini menunjukkan bahawa secara keseluruhannya 53 orang pengguna memerlukan masa antara 20 – 50 minit bagi melengkapkan pembelajarannya manakala 21 orang memerlukan masa lebih dari 1 jam untuk melengkapkan pembelajarannya.

JADUAL 4.71 Masa yang diambil oleh pengguna dalam SPKM. Masa yang diambil oleh pengguna dalam SPKM 20 min 30-50 min 1 jam 2 jam N/A % n % n % n % n % 20.0% 10 20.8% 2 28.6% 1 20.0% 7 14.6% 1 20.0% 60.0% 13 27.1% 2 50.0% 4 57.1% 1 2.1% 1 2.1% 1 25.0% 1 2.1% 20.0% 15 31.3% 1 25.0% 1 14.3% 3 60.0% 100.0% 48 100.0% 4 100.0% 7 100.0% 5 100.0%

Bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Tiada bidang Pendidikan seni Pengajian Brunei Pendidikan am Jumlah n 1 3

1 5

4.4.18.5 Rumusan Bagi Soalan Kajian 1 Secara khususnya tinjauan terhadap Sistem Penyampaian dalam Prototaip Versi 1.0 disimpulkan dapat menghasilkan corak interaksi yang berkesan dalam menghubungkan pengguna kepada kandungan mata pelajaran dalam Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) berdasarkan lima perspektif di bawah:

233

1.

Keputusan Ujian Selepas melalui proses Pembelajaran dalam SPKM (Rujuk Jadual 4.55 hlm 276). Hanya 13% (n = 9) gagal dalam ujian, 14.5% (n = 10) memperolehi Kategori D dan A dan B masing-masing dengan 31.9 % (n = 22) dan 39.1% (n = 27)

2.

Bidang Pengguna (Rujuk Jadual 4.56 hlm 277) Pada keseluruhannya taburan markah yang diperolehi oleh pengguna adalah agak sekata, uniknya skor ujian yang diperolehi oleh pengguna jika dilihat dalam Kategori A dan B diperolehi tanpa mengambilkira bidang. Topik yang dilalui oleh pengguna di dalam SPKM ialah mata pelajaran Sains Darjah 6 bagi Topik Food Chain.

3.

Masa Pembelajaran (Rujuk Jadual 4.63 hlm 285) Pada keseluruhannya, kebanyakan pengguna mengambil masa antara 30 – 50 minit tumpuan dalam SPKM. Secara khususnya tumpuan masa didapati secara tidak langsung mempengaruhi keputusan skor ujian sebagaimana dijelaskan pada keputusan skor ujian dalam kategori A dan B.

4.

Komponen Kemahiran Asas (Rujuk Jadual 4.66 hlm 289) Pada kseluruhannya maklumbalas pengguna terhadap kesemua item dalam komponen kemahiran asas adalah positif dengan melebihi skor min 3.0. Dapatan ini menunjukkan bahawa SPKM telah memenuhi kehendak indeks dalam komponen kemahiran.

234

5.

Kesan Bidang Pengguna dan Jumlah Masa yang digunakan dalam SPKM terhadap Keputusan Ujian di SPP (Rujuk Jadual 4.69 hlm 293). Pencapaian pengguna didapati tidak disebabkan oleh bidang pengguna dan waktu pembelajaran, walaubagaimana pun kecenderungan terhadap kesan masa didapati serba sedikit mempengaruhi keputusan ujian pengguna dalam SPP.

4.4.18.6 Kesimpulan Secara khususnya pada keseluruhannya reka bentuk antaramuka bagi prototaip versi 1.0 yang digunakan oleh pengguna berupaya menghubungkan pengguna dengan kandungan mata pelajaran berdasarkan keperluan di bawah: 1. Corak interaksi yang dihasilkan memenuhi keperluan pengguna tanpa mengenal bidang masing-masing. 2. Kebanyakan pengguna mengambil masa antara 30-50 minit meneroka keseluruhan sistem antaramuka semasa sesi pembelajaran yang mana masa pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh SPKM ialah 40 minit. 3. Sistem reka bentuk antaramuka pada keseluruhannya berupaya menjelas dan memenuhi keperluan pengguna dari segi kemahiran asas. 4. Melalui sistem reka bentuk antaramuka di SPKM pengguna boleh dikatakan mampu mencapai objektif pembelajaran kerana terdapat

kecenderungan terhadap kesan masa yang serba sedikit mempenagruhi keputusan ujian pengguna dalam SPP.

235

4.4.18.7 Dapatan Dan Perbincangan Bagi Soalan Kajian 2 Adakah proses task analysis dapat menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan berdasarkan kriteria SCORM?

Kepatuhan Terhadap Kriteria SCORM (Reusable, Accessibility, Interoperability, And Durability (RAID) Jadual 4.71 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi komponen Guna Semula berdasarkan kriteria SCORM. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua komponen Guna Semula adalah 3.60, 3.50, 3.40, 3.26 dan 2.91 (SP = 0.73,0.83, 0.85, 0.91 and 0.98). Keseluruhannya skor min bagi setiap item dalam komponen ini melebihi 2.5 menjelaskan bahawa kesemua pengguna berpuas hati dengan kandungan yang mampu diguna semula dari konteks penggunaan, situasi pembelajaran dan objektif pembelajaran, perkaitannya dengan disiplin pengetahuan yang lain dan boleh berdiri dengan sendiri. Dapatan ini menunjukkan bahawa pengguna berpuas hati dengan kesemua komponen dalam komponen guna semula.

236

JADUAL 4.72 Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen guna semula Komponen Guna Semula N Kandungan dalam topik ini sesuai digunakan dalam pelbagai situasi masa dan tempat (contohnya di 69 sekolah, dirumah, di kafe siber) Kandungan dalam topik ini sesuai digunakan dalam pelbagai situasi pembelajaran (contohnya: 69 pembelajaran kendiri atau kolaboratif) Objektif pembelajaran dalam topik di laman web ini boleh disesuaikan dengan topik dalam mata pelajaran lain. Kandungan dalam topik di laman ini sesuai digunakan dalam mata pelajaran lain (contohnya: topik sains sesuai digunakan dalam mata pelajaran goegrafi, bahasa melayu dan lain-lain) Kandungan dalam VLS boleh berdiri dengan sendiri tanpa mengharapkan sokongan dari sumber lain. 69 Min 3.60 SP .73

3.48

.83

3.41

.85

69

3.26

.92

69

2.91

.92

Jadual 4.73 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi komponen kemudahan akses. Min (dan sisihan piawai dalam kurungan) bagi kesemua komponen Guna Semula adalah 3.34, 3.40, 3.07, 3.12, 3.43, 3.50 dan 3.33 (SP = 0.80 , 0.81, 0. 88, 0. 87, 0.78, 0 .76, 0.92 and 0.88). Keseluruhannya skor min bagi setiap item dalam komponen ini melebihi 3.0 menjelaskan bahawa kesemua pengguna berpuas hati dengan komponen kemudahan akses.

237

JADUAL 4.73 Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen kemudahan akses N 69 Min 3.35 SP .80

Bahan-bahan dilaman web ini mudah diakses Kemudahan pembelajaran seperti di bawah mudah diakses dan diperolehi: a. Kemudahan carian b.Repositori kandungan c. Interaksi d. Perbincangan dalam talian e. Sistem Pengurusan Pembelajan (LMS) seperti ExamBuddy. f. Muat-turun Kemudahan akses bersesuai dengan keperluan latihan dalam organisasi awda (contohnya di sekolah, kolej dan universiti).

69 69 69 69 69

3.41 3.07 3.12 3.43 3.50

.81 .88 .87 .78 .76

69 69

3.06 3.33

.92 .89

Jadual 4.74 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi komponen interoperasi. Berdasarkan susunan, min (dengan sisihan piawai dalam kurungan) bagi komponen ini adalah 3.33 , 2.89 , 2.76 (SP = 0.92, 0.91 dan 1.00). Skor min bagi kesemua item dalam komponen inter-operasi menunjukkan bahawa pengguna berpuas hati dengan kesemua item dari segi keserasian sumber dan masa muat-turun. Walaupun kesemua item dalam komponen memperolehi skor min melebihi 2.5, perbezaan min di antaranya perlu diambilkira. Ia menunjukkan bahawa setiap item itu lebih berkesan di antara yang lain. Contohnya, perbezaan nilai min terbesar (M = 3.49, SP = .75) dengan nilai min terkecil (M = 3.06, SP = .92) menunjukkan bahawa

238

3.92 69 2. min (dengan sisihan piawai dalam kurungan) bagi komponen ini adalah 3. Linux. 3. Unix dan sebagainya) Bahan-bahan dilaman ini mengambil masa yang singkat untuk dimuat turun (download) N 69 min 3.33 SP .90 . 239 . item dalam komponen ini menunjukkan skor yang agak rendah khususnya pada item berkaitan format kandungan dan masa muat-turun.72 1. 0.12 .13 . Dapatan menunjukkan bahawa kandungan mampu memenuhi keperluan komponen inter-operasi kecuali dua item yang akhir.95 dan 0.75 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi komponen interoperasi.89. Berdasarkan susunan. Sumber disini merujuk pada Objek Pembelajaran yang dirangkaikan dari SPKM. Namun demikian berbanding dengan komponen yang lain.93). Skor min bagi kesemua item dalam komponen ketahanan menunjukkan bahawa pengguna berpuas hati dengan kesemua item dari segi kemampuan penerimaan perisian yang telah dipertingkatkan.0 Jadual 4.kemudahan dalam Sistem Pengurusan Pembelajaran lebih berkesan dari repositori kandungan dari segi kemudahan akses dan perolehan maklumat (retrieval). Format kandungan serasi dengan sistem anda dan boleh digunakan dalam semua landasan (Windows. format bahan dan perkakasan yang dipertingkatkan.01 (SP = 0.91 69 2. JADUAL 4.74 Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen inter-operasi Komponen Interoperable Bahan-bahan yang dimuat turun (download) boleh digunakan dalam sistem komputer anda.

Faktor masa memainkan peranan yang penting dalam membantu pengguna mencapai objektif pembelajarannya. N Min SP 69 3.13 .95 Bahan-bahan dari kandungan boleh digunakan dalam sistem awda yang dipertingkatkan (upgrade) dari segi perkakasan.89 Bahan-bahan dari kandungan dilaman web boleh digunakan oleh komputer saya dengan berkesan tanpa menukar formatnya.93 4.12 .JADUAL 4.4.01 . Hasrat bagi mencapai keperluan pengguna berdasarkan SCORM pada keseluruhannya boleh dijelaskan melalui penglibatannya secara langsung dengan reka bentuk antaramuka di SPKM.18.75 Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen ketahanan Ketahanan Bahan-bahan dari kandungan boleh digunakan dalam sistem awda yang dipertingkatkan (upgrade) dari segi perisian.8 Perhubungan Antara Jumlah Masa Yang Digunakan Oleh Pengguna Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dengan Masa Yang Digunakan Bagi Menjelaskan Objektif Pembelajaran. 69 3. Dua pembolehubah yang digunakan oleh pengguna ialah jumlah masa yang digunakan oleh pengguna dalam pengajaran dan pembelajaran dan masa yang digunakan bagi mencapai objektif pembelajaran. Selaras dengan saranan dalam Model Carroll 240 . 69 3.

Bagi penggunaan masa dalam SPKM antara 30-50 minit pula. 5 orang (20 minit) dan 17 orang mengambil masa lebih dari 30 minit untuk memahami objektif pembelajaran. 76).. Jadual 4. 2 orang mengambil masa 15 minit untuk memahami objektif pembelajaran dan satu orang setiap satunya mengambil masa 10. 3 orang (10 minit). kesediaan pelajar menggunakannya masanya untuk belajar. 20 dan lebih dari 30 minit untuk memahami objektif pembelajaran.2 Model Carroll (1963). London: Kogan Page Copyright 1986 oleh Kogan Page Ltd.. 241 .76 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan bagi menjelaskan tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM dengan Masa yang diambil untuk menjelaskan objektif pembelajaran dalam SPKM. pertama. The Theoritical and Conceptual Bases of Instructional Design (hlm. peluang untuk belajar yang mana masa yang diberikan kepada pelajar untuk belajar dan kedua. 1986:76) yang menjelaskan bahawa masa yang digunakan didasarkan kepada dua pembolehubah.(dijelaskan oleh Ritchey. Nota: Dari Carroll Model (1963). Bagi penggunaan masa dalam SPKM sebanyak 20 minit keseluruhannya dari 5 orang. Saranan ini di rumuskan sebagaimana di bawah: Rajah 4. 4 orang (15 minit). oleh Richey. dari 48 orang. taburannya adalah 1 orang ( < dari 5 minit). 1986. R.

0% 4 100.0% 7 100.4% 20.9% 5 100. Bagi penggunaan masa 2 jam. didapati 48 orang pengguna yang menggunakan masa antara 30 – 50 minit dalam SPKM. 3 orang mengambil masa lebih dari 30 minit dan 2 orang masing-masing mengambil masa kurang dari 5 minit dan 30 minit untuk memahami objektif pembelajaran.Penggunaan masa 1 jam.0% 3 4 5 10 17 8 % 2.0% 100. 2 orang (30 minit) dan 1 orang masingmasing mengambil masa 15 minit dan lebih dari 30 minit untuk memahami objektif pembelajaran.0% Masa yang digunakan dalam SPKM 20 min n % 30-50 min n 1 1 2 1 20.0% 25.4% 16.3% 8.0% 2 3 28.0% n 1 jam % n 2 2 jam % 28.8% 35. hampir suku (35%) dari pengguna boleh dikatakan sukar memahami objektif pembelajaran.6% 42.6% Tidak dinyatakan n % 5 100.7% 2 1 50.3% 10.0% 48 100.0% 5 Secara keseluruhannya. dari 7 orang.0% 1 25. Jika dilihat pada masa yang diambil untuk 242 .0% 20. JADUAL 4.0% 40. dari 4 orang.76 Taburan peratusan dan kekerapan antara tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM dengan Masa yang diambil untuk menjelaskan objektif pembelajaran Masa diambil untuk memahami objektif pembelajaran < 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min > 30 min Tidak dinyatakan Jumlah 1 20.1% 6.

Kajian kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin. Analisis korelasi (Cramer‟s V ) menunjukkan perhubungan yang signifikan antara kedua-dua item ini (V = 0. 2. Situasi ini menunjukkan bahawa Jumlah masa yang digunakan oleh pengguna dalam pengajaran dan Masa yang digunakan bagi menjelaskan objektif pembelajaran mempunyai perkaitan yang rapat.05). 243 . Linux dan sebagainya) dan jenis akses internet. p <0. Seseorang pereka bentuk perlu mempertimbangkan tiga perkara yang akan memburukkan keadaan jika kita mengabaikannya: a. 4. Sistem SPKM mampu mematuhi komponen SCORM (RAID) berdasarkan maklumbalas pengguna yang menunjukkan bahawa proses analisis tugasan (task analysis) berdasarkan susunan SCORM (SCORM sequencing) telah memberikan kesan yang positif terhadap pencapaian pengguna.9 Rumusan Bagi Soalan Kajian 2 Dapatan dari analisis diskriptif terhadap komponen kemahiran asas . dan Kajian kebolehgunaan Kepatuhan terhadap SCORM (RAID) menjelaskan dua hasil penting: 1. Sistem SPKM perlu mempertimbangkan keperluan sistem yang dimiliki oleh pengguna seperti platform (Windows. masa 30 minit (14 orang) dan lebih dari 22 orang pengguna yang mengambil masa 30 minit dalam SPKM itu bolehlah dikatakan menghadapi kesukaran untuk menjelaskan objektif pembelajaran dalam tempoh 20 min ke bawah.18.42.memahami objektif pembelajaran.4.

Objek Pembelajaran yang dikompil. Saiz imej dalam sistem SPKM perlu di kecilkan bagi mempercepatkan masa muat-turun. Struktur topik pula perlu disingkatkan bagi memendekkan masa tindakan pengguna dalam melaksanakan pembelajarannya dalam SPKM Reka bentuk skrin yang berfungsi sebagai sistem penyampaian dalam SPKM telah didapati berupaya menghubungkan pengguna kepada kandungan dengan berkesan berdasarkan kriteria di bawah: 1. Sistem tab dan skrol yang terdapat pada Learning Control Panel diadapati berupaya membantu pengguna dalam meneroka keseluruhan sistem dalam sesi pembelajarannya. walaupun bergantung antara satu sama lain tetapi ia perlu boleh berdiri dengan sendiri. c. Peruntukan masa pembelajaran yang mencukupi oleh pengguna perlu diberi pertimbangan oleh pembangun dalam menghasilkan sistem penyampaian yang berkesan dan mesra pengguna bagi mencapai objektif pembelajarannya seterusnya mencapai skor ujian yang baik. Dari segi reka bentuk paparan ini pada keseluruhannya dikompil 244 . 3.net. Lampiran 6 menunjukkan paparan Learning Control Panel dalam SPKM di Classnetwork.b. Ciri-ciri reka bentuk skrin Ciri-ciri reka bentuk skrin yang mesra pengguna telah menjadikan sistem penyampaian berfungsi dengan berkesan. 4. Reka bentuk terhadap panel kerja yang kurang ralat dapat membantu pengguna dalam meneroka keseluruhan sistem dengan lancar.

Dix et al. namun mereka masih memerlukan masa pembelajaran yang lebih untuk meneroka keseluruhan sistem dalam SPKM baginya mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan. Pencapaian Pengguna Pencapaian pengguna yang diukur berdasarkan skor ujian dalam SPP menunjukkan pengguna telah mendapat skor yang baik. Dua komponen elemen reka bentuk bagi tujuan navigasi ialah tab dan skrol.menggunakan Macromedia Flash Versi 9. Tugasan pengguna (user task) dan matlamatnya Dapatan yang menunjukkan bahawa reka bentuk skrin tidak mempunyai pengaruh kepada pengguna dari segi tumpuan masanya menjelaskan bahawa pengguna secara khususnya memahami kehendak paparan. 3. (Rujuk Lampiran 6) 2. (2004:125) mendefinisikan tugasan (task) sebagai operasi untuk memanipulasi sesebuah konsep dalam sesuatu 245 . 4. Masa pembelajaran Pengguna perlu diberikan masa melebihi 20 minit baginya mencapai tujuan untuk meneroka keseluruhan sistem dalam SPKM bagi mencapai objektif pembelajarannya. Walaupun pengguna telah memberikan maklumbalas yang baik terhadap pembolehubah dalam Atribut Kebolehgunaan.0 bagi membina sistem interaktifnya.

Dari segi pencapaian objektif pembelajaran lebih dari 22 orang pengguna yang mengambil masa 30 minit dalam SPKM itu bolehlah dikatakan menghadapi kesukaran untuk menjelaskan objektif pembelajaran dalam tempoh 20 minit ke bawah (rujuk Jadual 4. 246 . 5. Situasi ini disebabkan oleh bahan-bahan dilaman ini mengambil masa yang singkat untuk dimuat turun (download) (min 2.76 Taburan peratusan dan kekerapan antara tumpuan masa yang digunakan oleh pengguna dalam SPKM dengan Masa yang diambil untuk menjelaskan objektif pembelajaran).0) (Rujuk Jadual 4. dan matlamat (goal) pula didefinisikan sebagai hasil yang telah dicapai dari tugasan (task) yang telah dilaksanakan. Namun dari segi kepuasan pengguna pula. beberapa gangguan didapati tidak memberikan kepuasan kepada pengguna.domain.74 Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen interoperasi) menjelaskan bahawa kadar masa muat turun bahan yang telah menjejaskan masa pengguna meneroka keseluruhan antaramuka.72 S. Ciri-ciri reka bentuk antaramuka berdasarkan atribut kebolehgunaan Berdasarkan kajian kebolehgunaan bagi atribut kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin menjelaskan bahawa ciri-ciri antaramuka yang mudah dipelajari dan diingati segala tugasan pengguna (user task) nya telah memberikan kesan terhadap skor ujian pengguna. Pengguna pula telah berjaya melaksanakan tugasan (task) selanjutnya mencapai matlamatnya.P=1.

90.4.75 dalam bahagian sebelum ini.4.19. Berdasarkan dapatan dari kajian kebolehgunaan dalam pembangunan fasa 2.4.0 maka komponen ini boleh dianggap sebagai antara kelemahan yang perlu dibaiki. Walaupun minnya boleh diterima sebagai agak baik namun jika dibandingkan dengan min dari komponen lain yang melebihi 3.2 Kelemahan dalam SCORM Komponen inter-operasi (interoperability) (rujuk Jadual 4. berdasarkan maklumbalas pengguna terhadap kesemua item dalam kriteria SCORM menunjukkan bahawa corak penyampaian yang terhasil dari hasil analisis tugasan ( task analysis) telah mematuhi kesemua kehendak SCORM dalam komponen gunasemula.72. 4.91) dan masa muat turun (M =2. keupayaan akses dan ketahanan.00). 4.19.73.77.19 Dapatan Dan Perbincangan Bagi Soalan Kajian 3 Adakah prototaip antaramuka versi 1.Taburan min dan sisihan piawai bagi komponen inter-operasi) yang menunjukkan skor min yang agak rendah dari lain-lain komponen berkaitan format kandungan (M =2. SP = .1 dapat memenuhi keperluan atribut kebolehgunaan dan kriteria SCORM? 4. 247 .74 dan 4. 4.74 .4.1 Kajian Kebolehgunaan kepatuhan terhadap SCORM (RAID) Dapatan ini menjelaskan kemampuan pelaksanaan analisis tugasan (task analysis) yang dilaksanakan berdasarkan kriteria SCORM. JADUAL 4. SP = 1.

Dapatan 248 . 2003) terhadap reka bentuk skrin.77 menjelaskan bahawa ia mampu memenuhi hampir kesemua keperluan pengguna.89 .78 4.77 Taburan min dan sisihan piawai bagi Atribut Kebolehgunaan (Nielsen. Keselruhan sistem dalam SPKM tiada ralat.88 .86 .19. Di dalamnya pengguna berpeluang untuk berbincang.19. Saya sangat berpuas hati dengan keseluruhan sistem penyampaian dalam SPKM Item N Min SP UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 69 3. selanjutnya mengembangkan idea berkaitan topik yang dipelajarinya.42 69 3.4.4. Keseluruhan sistem dalam SPKM boleh digunakan dengan berkesan.4 Sistem Pengurusan Pembelajaran Kemudahan dalam SPP yang memberikan kesan pada sistem penyampaian secara khususnya ialah message board. Pelaksanaan kajian kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin yang terdapat dalam SPKM dalam pembangunan fasa 2. Atribut kebolehgunaan – Reka bentuk Skrin Reka bentuk dalam SPKM mudah dipelajari dan difahami maksudnya.46 .96 69 3. JADUAL 4. Berdasarkan taburan min dan sisihan piawai dalam Jadual 4.10 69 2. Keseluruhan sistem dalam SPKM mudah diingati.86 .4. Dari segi kaedah penyampaian message board memberikan kesan yang berbeza.3 Kelebihan Sistem Penyampaian dalam SPKM Reka bentuk skrin dalam arkitektur pembelajaran (rujuk Lampiran 3) merupakan nadi utama dalam menyampaikan kandungan kepada pengguna.40 69 3.

Bahasa.78 Matrik Yang merupakan petunjuk Spesifikasi A berdasarkan prioriti H1 H2.Sistem komputer dan arkitektur antaramuka C1-Peranti C2-Teknik C3-Genre input dan dialog dialog output        Prioriti 2  C4-Grafik komputer    Prioriti 3 C5Arkitektur dialog    SchoolNet CikguNet Portal Pendidikan  Utusan Petunjuk: Prioriti 1 Jadual 4.1)) yang didasarkan pada Atribut Kebolehgunaan.78 dan 4.berikutnya melaporkan kesan message board yang disampaikan tidak melalui SPKM (kajian kebolehgunaan dalam Fasa 1) dan kesan message board melalui SPKM (kajian kebolehgunaan dalam Fasa 2). maka 249 . Secara khususnya dua jadual matrik (Rujuk Jadual 4. Pemprosesan komunikasi Ergonomik maklumat dan interaksi oleh manusia          Prioriti 2 Prioriti 3 Portal Pendidikan Utusan CikguNet SchoolNet Petunjuk: Prioriti 1 JADUAL 4. Jika maklumbalas pengguna terhadap kesemua sistem antaramuka dalam prototaip versi beta (Kajian kebolehgunaan (Ku. H3.79 menunjukkan hasil tanda aras terhadap tiga portal pendidikan di Malaysia yang digunakan sebagai landasan untuk mereka bentuk keseluruhan sistem antaramuka dalam prototaip versi beta.79 C .24) digunakan bagi menjelaskan ciri-ciri reka bentuk antaramuka dalam prototaip versi beta. JADUAL 4.23 dan 4.

86). Dalam Jadual 4. UA3 (M=3.76) memahami objektif pembelajaran.4.40.5 Pencapaian pengguna berdasarkan skor ujian dalam SPP Sistem penyampaian melalui reka bentuk antaramuka juga memberikan kesan terhadap keputusan ujian yang diduduki oleh pengguna selepas melalui proses pembelajaranya dalam SPKM. SP=. Jadual 4. contohnya. Taburan skor ini menunjukkan secara khususnya bahawa walaupun pengguna itu dari bidang sains ia tidak semestinya 250 . SP=. skor yang dicapai oleh pengguna didapati mempunyai taburan skor yang sekata.80 pula menunjukkan dapatan dari Kajian Kebolehgunaan terhadap sistem penyampaian dalam Fasa 2 (Ku.19.89) dan UA5 (M=3.46.42. UA4 (M=2. SP=.88). 3 masing-masing memperolehi A dan B dan bidang bahasa pula 5 orang masing-masing memperolehi A dan B. SP=. jika dibandingkan pengguna dari bidang sains.1) menunjukkan maklumbalas yang positif dari pengguna terhadap item UA1 (M=3.80.10. Secara khususnya sistem penyampaian yang dibina berlandaskan kriteria yang diperuntukkan dalam proses tanda aras telah memenuhi keperluan pengguna.sistem antaramuka yang menjadi nadi kepada sistem penyampaian dianggap telah memenuhi keperluan pengguna.96. Tanpa mengambilkira bidang pengguna. bagi pengguna dari bidang pengajian islam 3 dan 7 orang masing-masing memperolehi ujian dalam kategori A dan B. UA2 (M=3. 4.78) . Pengguna yang menggunakan SPKM bagi mata pelajaran sains dilihat sebagai boleh menguasai objektif pembelajaran dengan baik lantaran dari pencapaiannya dalam ujian dalam SPP namun ia memerlukan lebih banyak masa pembelajaran memandangkan hampir untuk keseluruhannya mengambil masa melebihi 30 minit (rujuk Jadual 4. SP=.86).

4% 100.5%) 1 (4.0%) 1 (11.0% 31.1%) 7 (25.4%) 1 (1.0%) F(< 39) 2 (22.1%) n 22 27 10 9 1 69 % (100.0%) 1 (3.6%) 1 (4.6%) 3 (13. Keputusan Ujian di SPP Bidang Bahasa Sains Pengajian Islam Sejarah Tiada bidang Pendidikan Seni Pengajian Brunei Pendidikan Am Jumlah % dari Jumlah n % n % n % n % n % n % n % n % A(>80) 5 (22.4%) 21 (30.0% 1.80 Taburan Skor Ujian di dalam SPP berdasarkan bidang pengguna.9% 39. JADUAL 4.0%) 100.5% 13.4%) Jumlah 7 (70. 3) Skor Ujian dalam SPP dan 4) Kepatuhan terhadap SCORM telah menunjukkan hasil yang positif.9%) 2 (20.0%) (100.5%) 3 (11.0%) (100.1% 14. 251 .4%) N/A 14 (20. 2) Kajian Kebolehgunaan terhadap SPP.5%) B(70-79) D(50-59) 5 (18.9%) 1 (1.7%) 1 (4.5%) 8 (36.3%) 8 (11.4%) 1 (1.0%) (100.7%) 3 (13.0%) (31.6%) 1 22 (100.7%) 1 (10.4%) 11 (40.2%) 2 (22.boleh memperolehi skor yang baik.0%) (100.4%) 1 (1.2%) 4 (44.0% Dapatan dari ketiga-tiga komponen 1) Atribut Kebolehgunaan terhadap reka bentuk skrin.

1. cadangan dan refleksi penyelidik terhadap hasil dapatan berdasarkan pernyataan masalah yang dibincangkan dalam Bab 1 dan keperluan kerangka konseptual kajian yang dirancangkan dalam bab 3 5.1 ANALISIS 5. Dalam kes kajian ini tanda aras dilaksanakan bagi mengenalpasti pengamal terbaik dari tiga laman web portal pendidikan berdasarkan maklumbalas pengguna. 1. Profil pengguna yang terhasil dari proses tanda aras telah banyak membantu penyelidik dalam membuat sintesis terhadap penghasilan sebuah produk yang baru yang dirujuk sebagai Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) diantara pengajaran yang diperolehi dari pelaksanaan tanda aras ialah: 252 . Kajian ini telah menjelaskan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan bagi pembangunan sesebuah projek bagi menghasilkan sesebuah produk reka bentuk sistem pengajaran berasaskan web. Kaedah tanda aras ini seharusnya bersesuaian dengan objektifnya. 2.BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 PENDAHULUAN Bab ini membincangkan tentang rumusan.1 Perbincangan Keperluan pengguna perlu diambilkira bagi menjamin kelancaran proses pembangunan dan kualiti produk.

a. 253 . Sistem penyampaian melalui reka bentuk antaramuka yang disepadukan dengan objektif pembelajaran dan SPP menjadikan pengguna lebih terarah dan fokus pada kandungan. Berlandaskan kriteria ini penyelidik beroleh cukup maklumat untuk menghasilkan sistem reka bentuk antaramuka yang baik yang mampu memenuhi keperluan teori dan kehendak pengguna. Penggubalan petunjuk-petunjuk penting bagi rujukan untuk penghasilan spesifikasi awal yang dirujuk sebagai Spesifikasi A dalam kajian ini. penyelidik mampu memanipulasi maklumat dalam petunjuk berkenaan bagi membuat inovasi terhadap penghasilan sebuah produk reka bentuk sistem pengajaran berasaskan web melalui nilai tambah dan membuat keputusan bagi mereka bentuk sistem penyampaian bagi SPKM yang mampu memenuhi keperluan pengguna. 237) yang menyenaraikan pengamal terbaik yang mampu memenuhi keperluan Interaksi Manusia Komputer (Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction)) berdasarkan maklumbalas pengguna. Melalui petunjuk-petunjuk yang dirujuk sebagai Prioriti 1.16 hlm. 2 dan 3. Masalah kekeliruan pengguna lantaran dari kesan sistem navigasi yang luas tanpa arah yang jelas boleh dikurangkan dengan sistem penyampaian yang lebih bersepadu. b. Rujukan Jadual Matrik (Rujuk Jadual 4. c.

2. pembangun Sistem Pembelajaran Kelas Maya dan Perancang Kurikulum secara amnya penggubal dasar: 1. Penggunalah yang menentukan ciri-ciri spesifikasi sesebuah sistem penyampaian. Pembangunan sesebuah sistem pembelajaran khususnya berasaskan web yang tertumpu kepada penyampaian secara maya perlu mengambilkira keperluan pengguna melalui peruntukan yang telah disarankan dalam inventori antaramuka manusia komputer (HCI) 3. Ketidakcukupan bahan pengajaran yang boleh memenuhi keperluan pelajar berdasarkan kuikulum setempat boleh dibina dengan mudah melalui kompilasi bahan yang diperolehi di internet seperti Objek Pembelajaran dan asetnya.2 Cadangan Berlandaskan rumusan di atas berikut adalah cadangan-cadangan yang boleh dijadikan panduan berguna secara khususnya pada pendidik. pereka bentuk pengajaran. 254 . 4. Pengguna adalah kunci kepada permulaan pembangunan (project kick-off) sesebuah produk reka bentuk sistem pengajaran berasaskan laman web. Spesifikasi sesebuah produk berasaskan web secara asasnya perlu dibina berlandaskan pandangan pengguna terhadap pengedaran bahan secara dalam talian sedia ada bagi mewujudkan petunjuk-petunjuk penting kepada seseorang pembangun menghasilkan spesifikasi yang lebih efektif.5.1.

5. Kesemua fungsi elemen reka bentuk antaramuka di kompil bersama objektif pembelajaran dan dirangkaikan pula ke aset luaran yang relevan dengan objektif pembelajaran.3 Rumusan Kejayaan Sistem Penyampaian dalam Prototaip SPKM ini menjadi lebih mudah dicapai memandangkan kemudahan infrastruktur yang dibekalkan oleh kerajaan sebagaimana yang dirancang dalam RMK 8. RMK 9. Projek Sekolah Bestari dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang mantap.1 Rumusan Dapatan tanda aras merupakan maklumat yang amat berguna bagi penyelidik mereka bentuk spesifikasi yang mampu memenuhi keperluan pengguna berdasarkan teori Interaksi Manusia Komputer. Interaktiviti antara pengguna dengan kandungan yang merupakan satu masalah dalam sistem penyampaian telah mampu dikurangkan melalui kemudahan antaramuka bersepadu.2. Repositori kandungan bercirikan tempatan yang dibina berdasarkan keperluan pengguna telah dimantapkan lagi dengan kemudahan antaramuka yang boleh memandu pengguna dalam melaksanakan aktiviti pembelajarannya. Pembinaan prototaip SPKM menjadi lebih mudah melalui spesifikasi yang bukan sahaja mampu menghubungkan pengguna kepada kandungan tetapi juga menghasilkan hasil pembelajaran yang terbaik melalui pencapaian objektif pembelajaran.2 SPESIFIKASI B DAN PROTOTAIP SPKM 5. 255 . 5.1.

5. Melalui pengamal terbaik (best practice).2. a. b. Tidak semua kekurangan yang ada di portal yang dinilai itu boleh dianggap lemah dan tidak boleh dipakai. Pembangunan prototaip sistem pembelajaran kelas maya (SPKM) seharusnya dibangunkan berlandaskan pengajaran yang diperolehi dari produk terdahulu (tiga portal pendidikan yang dinilai). adalah dicadangkan. seseorang pembangun mampu mengenalpasti dua ciri penting yang perlu dalam menghasilkan sistem penyampaian yang baik. Pereka bentuk yang terbaik belajar dari reka bentuk orang lain dan mengenalpasti kelemahan reka bentuk dari dirinya. Berlandaskan Prioriti 1.2 Cadangan Berlandaskan rumusan di atas. Ciri-ciri reka bentuk antaramuka dan. 256 . 1. dan 3 seserorang pembangun tidak akan ada perasaan berat sebelah (bias) dan ia hanyalah sebagai memberi petunjuk yang menjadi keutamaan bagi penyelidik mereka bentuk dan menggubal spesifikasi bekaitan. kadangkala ada juga elemen atau komponen yang boleh digunapakai.Dalam kajian ini spesifikasi dilapor dalam bentuk matriks berdasarkan prioriti. 2. Corak interaksi antara pengguna dengan kandungan. Lauesen (2005c:181) berpendapat dalam penghasilan sesuatu produk kita tidak perlu hanya mencipta. kita seharusnya belajar dari reka bentuk yang dihasilkan oleh orang lain agar kita boleh mempelajarinya dari pihak yang berkaitan.

Kepentingan keperluan kumpulan sasaran perlu menjadi perhatian utama kepada pembangun.2. perancang kurikulum. 5. Kepentingan perancangan melalui proses reka bentuk pengajaran yang sistematik di sokong oleh bidang-bidang lain seperti reka bentuk antaramuka (salah satu cabang dalam bidang Interaksi manusia Komputer) dan kajian kebolehgunaan boleh membantu seseorang pembangun atau guru menghasilkan arkitektur pembelajaran yang berkesan. Kemahiran menganalisis bidang-bidang lain yang penting berkaitan produk reka bentuk sistem pengajaran berasaskan web adalah penting dalam 257 .2.3. kurikulum dan silibus setempat. Perihal ini juga merujuk kepada kesesuaian komponen arkitektur pembelajaran itu dengan pengguna.2. dan guru sebelum memulakan pembangunan melalui aktiviti mengutip data dalam pelaksanaan tanda aras. Arkitektur laman web dan arkitektur pembelajaran boleh dijadikan templet bagi kegunaan guru untuk menghasilkan produk pembelajaran yang disampaikan secara maya.3 Pembangunan 5. 3.1 Rumusan Dari aspek pembangunan kajian ini pengajaran yang diperolehi dari dua fasa pembangunan ialah: 1. 4.

Bidang-bidang yang telah dialami oleh penyelidik dalam proses pembangunan SPKM ini ialah: a. Kemahiran dalam pengurusan projek dalam kajian ini tidak hanya terhad pada perancangan dan pendokumentasian proses kerja tetapi juga pada kemahiran membina prototaip itu sendiri. Bidang Interaksi-Manusia Komputer dalam penggubalan instrumen tanda aras c. Penggunaan Objek Pembelajaran (Learning Object) sebagai sumber yang penting berkaitan sesebuah topik yang dipilih dalam teknik penyusunan kandungan melalui teknik SCORM (SCORM sequencing technique) 2. Selaras dengan itu kemahiran 258 . Kaedah pengendalian susunan kandungan melalui teknik SCORM yang merupakan teknik yang digunakan dalam analisis tugasan (task analysis) ii. Kaedah Tanda aras dalam pelaksanaan Analisis Keperluan b. Reka bentuk pengajaran yang menjelaskan struktur kerja secara menyeluruh dan mengambilkira aspek nilai tambah dalam pemilihan teknik analisis tugasan di bawah: i.menghasilkan struktur kerja (Work Breakdown Structure) yang boleh menentukan hala tuju sesebuah projek selanjutnya memenuhi segala keperluan projek berdasarkan objektif setiap tugasan dalam struktur kerja.

(1994:56). menggubal. Kemahiran membuat unjuran berdasarkan data memerlukan daya tanggapan yang tinggi dan mengambil masa bergantung pada sejarah projek itu sendiri melalui struktur kerjanya.4). 4. reka bentuk pengajaran digunakan dalam merancang. membangun dan menilai spesifikasi pembelajaran dalam sistem pembelajaran kelas maya. Seseorang pembangun tidak mungkin akan dapat menjelaskan ciriciri reka bentuk tanpa menjelaskan konvension yang telah dijelaskan dalam sesebuah perisian. Teori yang sedia ada diterjemahkan dalam bentuk proses bagi menjelas dan menyenaraikan segala tugasan dalam pembangunan fasa 1 dan 2. 259 . Saranan Edmonds et. bahawa ”refleksi kendiri adalah pengetahuan sedia ada yang boleh mengekalkan dan menguatkan pertumbuhan bidang reka bentuk pengajaran” (sebagaimana yang dibincangkan dalam perkara 1. al.3. Tidak semua struktur kerja boleh dilaksanakan dengan licin dan berkesan kerana faktor masa dan pengetahuan. 3. Pengalaman dalam melalui keseluruhan proses pembangunan ini boleh menjadi sebahagian dari pengetahuan sedia ada untuk kajian lanjutan.perancangan yang tidak disertai dengan kemahiran aplikasi perisian akan membawa kepada ketidak fahaman pembangun terhadap struktur kerja secara menyeluruh. Dalam kajian ini.

3. Sesebuah prototaip yang baik terhasil dari spesifikasi yang digubal berlandaskan analisis terhadap produk yang sedia ada. 2. spesifikasi pembelajaran seperti Sharable Content Object Reference Model (SCORM) dan Kajian Kebolehgunaan. pereka bentuk pengajaran dan guru-guru mengambilkira cadangan-cadangan dibawah: 1.2 Cadangan Berdasarkan pengisian projek di atas maka adalah penting bagi seseorang pembangun. Berlandaskan dapatan dari tanda aras. bidang ini pula perlu dibantu oleh pengetahuan yang lain seperti kaedah perancangan sesebuah projek. Pembinaan bahan pengajaran khususnya berasaskan penyampaian secara maya perlu didasarkan kepada perkara asas iaitu reka bentuk pengajaran. 3. Pihak yang berkaitan perlu bersedia untuk memikirkan kaedah analisis yang sesuai dengan matlamat projek. aspek nilai tambah perlu dipertimbangkan dalam merangka dan menggubal spesifikasi bahan berasaskan bahan yang sedia ada seperti sumber yang telah dipakejkan (Objek Pembelajaran). dari konteks kajian ini Interaksi Manusia Komputer adalah bidang yang digunakan 260 .5.2. Proses tanda aras dan kajian kebolehgunaan perlu dilaksanakan berlandaskan teori dan amalan sedia ada. dua elemen penting yang perlu diambilkira dalam merangka struktur kerja ialah pengguna sebagai kumpulan sasaran dan teori yang sesuai dengan hasil projek.

sebagai pembolehubah penting dalam mengenalpasti kelebihan dan kelemahan sesebuah portal yang di tanda aras. c. 261 . b. kebolehan menilai melalui kajian kebolehgunaan bagi menghasilkan spesifikasi dan prototaip yang berkualiti. bidang Interaksi Manusia Komputer dalam menentukan kriteria bagi menilai dan membangunkan bahan pengajaran yang disampaikan secara maya. Maka dengan itu bagi membangunkan produk reka bentuk sistem berasaskan maya seserorang pembangun perlu menjelaskan tiga perkara penting sebelum memulakan pembangunan iaitu. a. d. Sistem reka bentuk antaramuka bersepadu yang mengaitkan objektif pembelajaran dengan tugasan pengguna dan objek pembelajaran (OP) dalaman dan luaran berupaya mencorak pengajaran dan pembelajaran kendiri. Sesebuah portal pendidikan akan jadi lebih berguna dan praktikal kepada pengguna jika ianya mempunyai sistem penyampaian bersepadu. mengenalpasti keperluan pengguna melalui tanda aras.

Aktiviti tanda aras (a) pula adalah di antara proses penilaian bagi menjelaskan pendapat pengguna terhadap produk yang sedia ada.5. Kajian ini secara khususnya menekankan aspek pembangunan melalui teori-teori yang telah disarankan dalam rajah reka bentuk pengajaran. 3 dan 4 berlandaskan kerangka konseptual (Rujuk Rajah 2.1 menjelaskan komponen-komponen dalam Model Pembangunan Sistem pembelajaran Kelas Maya.1 bab 2 hlm.3 KESIMPULAN Usaha pembangunan sesebuah sumber bahan pengajaran bagi pembelajaran berasaskan web memerlukan sokongan dari pelbagai bidang. Richey (1986:14) menjelaskan bahawa teori menyediakan struktur dimana interpretasi terhadap aktiviti yang kompleks boleh disahkan. Setiap aktiviti atau tugasan dalam proses pembangunan disahkan melalui proses tanda aras dan kajian kebolehgunaan. Empat komponen utama yang dilabel sebagai 1. 64) merupakan nadi kepada penggubalan proses (c). Mana-mana Model reka bentuk pengajaran (d) yang dipilih oleh seseorang pembangun seharusnya disokong oleh elemen nilai tambah yang didasarkan pada trend terkini dan yang relevan dengan keperluan prototaip yang bakal dihasilkan. Bidang asas yang perlu ada pada seseorang pendidik bagi mereka bentuk dan membangunkan bahan yang disampaikan melalui web ialah reka bentuk pengajaran yang merupakan teori penting bagi diterjemahkan kepada proses dalam aktiviti pembangunan. dari konteks kajian ini aspek nilai tambah ( f ) yang di masukkan ialah: 262 . 2. Rajah 5.

1. Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction) menyokong aktiviti tanda aras,

yang

2. Objek Pembelajaran (Learning Object), dan SCORM yang menyokong aktviti analisis tugasan (task analysis), 3. Atribut Kebolehgunaan yang menyokong aktiviti kajian kebolehgunaan 4. Aspek Kemahiran asas

Kajian kebolehgunaan (b) adalah proses penilaian yang digunakan bagi menilai keberkesanan komponen sistem penyampaian dalam SPKM (e) berdasarkan pendapat pengguna.

RAJAH 5.1 Rumusan Kajian bagi Model Pembangunan Sistem Pembelajaran Kelas Maya

263

Kajian ini diharapkan akan memberikan sumbangan terhadap mana-mana pihak yang berkaitan yang berminat untuk membangunkan prototaip Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM). Pembangun yang terdiri dari pereka bentuk pengajaran, perancang kurikulum, guru dan jurulatih boleh memanfaatkan model di atas merangka produk reka bentuk sistem pengajaran yang disampaikan secara maya meliputi pelbagai bidang pengetahuan yang mereka ceburi. Dalam bidang ilmu, kajian ini banyak menyumbang kepada bidang reka bentuk pengajaran. Jonassen, Hannum dan Tessmer (1989) mendefinisikan reka bentuk pengajaran sebagai proses menyelesaikan masalah dalam pendidikan. Kajian ini pula secara khususnya menjelaskan kaedah menyelesaikan masalah pembelajaran yang dilaksanakan secara maya. Melalui refleksi dari pengalaman dan aspek nilai tambah, bidang reka bentuk pengajaran akan menjadi lebih bermakna dari segi output produknya yang bersifat lebih praktikal dan terkini. Proses pembangunan yang disarankan dalam kajian ini juga banyak memberi pengisian kepada bidang reka bentuk pengajaran dengan menjelaskan kaedah-kaedah dari disiplin lain yang boleh digunapakai bagi meningkatkan kualiti struktur kerja. Pembelajaran secara maya kini semakin berkembang lantaran dari

bercambahnya kemudahan dari teknologi Web 2.0 contohnya Facebook, Flicker, YouTube, Blog, Ning, Google Apps dan lain-lain lagi. Kesemua landasan teknologi ini boleh menjadi komponen penting dalam membina komuniti web melalui antaramuka yang telah dibina di dalam SPKM. Ciri-ciri antaramuka yang telah menjalani kajian kebolehgunaan ini boleh menjadi prasarana pembelajaran yang berkesan dalam

264

mengurangkan jurang kefahaman antara pengguna dengan antaramuka. Kemudahan infrastruktur sistem rangkaian internet sahaja tidak mencukupi untuk menyokong persekitaran pembelajaran secara maya, ianya perlu di sokong oleh sebuah sistem yang mempunyai sistem penyampaian yang bersesuaian dengan keperluan pembelajaran seseorang pelajar. Secara khususnya kajian ini menyokong saranan Briggs, Gustafson dan Tillman (1991b:5) yang menyatakan tentang 6 prinsip yang menjadi landasan kepada Teori Sistem Am (General System Theory) oleh Bertalanffy (1968). Pengetahuan yang diperolehi dari pengalaman melalui proses reka bentuk pengajaran secara praktikal (rujuk perbincangan berkenaan reka bentuk pengajaran dalam Bab 1: 1.3.4) secara khususnya telah melaksanakan semua tugas bagi memenuhi keperluan 6 prinsip di bawah: 1. ”Sistem” yang merupakan kelompok elemen yang berinteraksi antara satu sama lain. 2. ”Perancangan” yang menganalisis tatacara sesuatu komponen itu berinteraksi antara satu sama lain yang memerlukan penyelarasan dan usaha dari perancangnya. 3. ”Proses” yang dikuti secara tersusun dalam urutan yang fleksibel. 4. ”Prosedur” berasaskan kajian, teori dan amalannya (reka bentuk pengajaran). 5. Ujian empirikal dan peningkatan terhadap keseluruhan perancangan

pengajaran.

265

6. Pengajaran walau bagaimana cantik pun ia dilihat oleh pakar ia mesti mampu memenuhi tahap pencapaian pelajar dalam lingkungan had-had penyampaiannya (Gustafson dan Tillman, 1991c:5). Secara keseluruhannya kajian ini menitik-beratkan proses pembangunan, prosedur analisis tugasan (task analysis) lazimnya di kaslifikasikan kepada tahap mikro dan makro. Tahap mikro memfokus kepada bahagian yang kecil dalam pengajaran lazimnya yang mengandungi satu objektif, satu idea atau satu tugasan (task). Tahap makro pula memfokus kepada bahagian yang lebih besar seperti unit atau kursus yang mengandungi berbilang objektif atau tugasan (Jonassen, Hannum dan Tessmer, 1989:19). Kajian ini dilaksanakan di peringkat mikro, maka sampel yang digunakan dalam kajian ini yang berkaitan di peringkat mikro, maksudnya sampel yang digunakan adalah sampel terpilih yang sesuai dengan keperluan prototaip. Prototaip yang terhasil dari keseluruhan proses dalam Pelan Pembangunan (rujuk Rajah 3.2 bab 3 hlm. 167) berdasarkan dapatan dari kajian ini telah menghasilkan prototaip yang boleh memenuhi keperluan pengguna, namun demikian ianya tidak semestinya menjamin dapat memenuhi keperluan pengguna khususnya guru dan pelajar dari segi keserasian teknologi (compatibility), kelebihan aspek nilai tambah berdasarkan trend semasa dan penggunaan SPKM berdasarkan permintaan pengguna berdasarkan trend semasa. Oleh itu banyak lagi bidang yang perlu dikaji seperti mengenalpasti aspek nilai tambah untuk diterapkan dalam proses model reka bentuk pengajaran yang digunakan dan

266

pembangunan SPKM ini pula perlu diteruskan agar ia boleh dimantapkan sehingga ia mampu memenuhi citarasa pengguna. Perkakasan teknologi yang berkembang pula akan serba sedikit memberi kesan kepada sistem penyampaian, maka kajian lanjutan terhadap menjelaskan komponen-komponen sistem penyampaian perlu juga

dilaksanakan. Sampel yang terlibat dalam penilaian ini pula hanya tertumpu kepada golongan pendidik dan bakal pendidik. Kajian lanjut dengan meneroka pendapat dari sampel dalam kalangan murid perlu dibuat bagi mengenalpasti keperluannya dengan prototaip yang telah dibina bagi tujuan permurnian diperingkat selanjutnya.

267

RUJUKAN

________(2000) A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute Inc.(PMI). Pennsylvania. ________(tiada tarikh). Courseware Evaluation Form. Retrieved Jan. 21,2002 from the World Wide Web: http//www.csudh.edu/soe/ged535/CEF.html ________( tiada tarikh). E-learning definition. Retrieved Nov. 11,2001 from the World Wide Web: http://www.learnframe.com/aboutelearning/page2.asp ________(2001). Pembangunan Pendidikan 2001-2010:Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan. Malaysia:Kementerian Pendidikan Malaysia. ________ (tiada tarikh). Rubrics Development. Retrieved September, 2 Jan. 2001 from the World Wide Web:World Wide Web: http://redsuspenders.com/~fridrikr/RubricDevelopment.htm _______(2001).Reference Guide for Instructional Design and Development IEEE Research. Retrieved July, 9 2002 from the World Wide Web: http://webstage.ieee.org/organizations/eab/tutorials/refguideForPdf/ newchwck.htm. _______(2006). SCORM 101 – SCORM Fundamental (registered course). Retrieved March, 13 2006 from the World Wide Web: http://www.sculptoris1.com/ Abd Rahim Md Nor (1999). Kaedah Menganalisis Data Berkomputer. Shah Alam, Selangor:Penerbit Fajar Bakti. Abels, E.G., White, M.D., Hahn, K. (1998) A user-based design process for Web sites. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy Journal, 8(1), 39-48. Abels, E.G., White, M.D., Hahn, K. (1997) Identifying user-based criteria for Web pages. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy Journal, 7 (4), 252-262.

Adler, T.R., Leonard, J.G., Nordgren, R.K. (1999) Improving risk management: moving from risk elimination to risk avoidance. Information and Software Technology Journal, (41), 29-34.

268

. Antonius.(2004). Dari Meja Ketua Setiausaha. Canada :Athabasca University. R. Aspirasi Digital Online (Julai-Ogos. M. London: SAGE Publication Ltd. (ed). E-learning developments and experiences.T. Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2002. Anjuran Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education. the Practice. Retrieved March. Interpreting Quantitative Data with SPSS. & Elloumi. S. Theory and Practice of Online Learning. (2003).idc. Dibentang dalam International Conference on Education (ICE2007).com Ambler.Usability: Effect Of Screen Design In Virtual Learning System.athabascau. 15 2007 from the World Wide Web: http://www. Retrieved March 25 2003 from the World Wide Web: http://www. Athabasca.com Aminatol Norilah Haji Abdullah & Zahari Hamidon(2007). and the Promise. What is descriptive Research? Diperolehi pada 2 September 2003 dari World Wide Web: http://www.W. F. Dlm Anderson. 2001 from the World Wide Web: http://www. Diperolehi pada 13 September 2001 dari World Wide Web: http://www. 43(4/5). T & Elloumi. 24 2006 from the World Wide Web: http://cde.pdf 269 . Arnold. F.AECT (2001). Retrieved November 23. Houghton Mifflin Co. 240-248. (2002).N. Foundations of Educational Theory for Online Learning.ca/online_book Anderson.aspirasidigital. Ally. User Interface Design: Tips and Techniques.ambysoft. D. USA Alexander.aect.html A Guide to The Project Management Body of Knowledge (2000). 2006). ELearning: The Definition. Project Management Institute.net.pdf American Heritage Dictionary of the English Language (2000). University Brunei Darussalam. © 1993-2001 Microsoft Corporation.dictionary. (2001) . Aspirasi Digital Retrieved Dec. (CD-ROM).(2000).org/Intranet/Publications/edtech/41/4110. (2000). C. Rubric . Education + Training Journal . S.(2004). Introduction: Computer Aided Instruction. (21-24 May 2007) Anderson.my/buletin/1.com/userInterfaceDesign. Theory and Practice of Online Learning (ed).

Individual Differences in School Achievement: A Vanishing Point?. 287-319.A.A.(1999). Bruckman. Student Research and The Internet.Azian T. Computer Graphics. J. NordiCHI '04. (2005). (2003).F.(2007).. 50(1). (1996). 21-24. R.E.S. Retrieved January. 2004 Tampere. Madaus. B. U. J. San Francisco. Benchmarking: An International Journal.S. Using GOMS for User Interface Design and Evaluation : Which Technique?. Benchmarking – best practices: an intergrated approach. Theories and Frameworks. Notational Systems – The Cognitive Dimensions of Notations Framework .S. ms 283 – 309. American Computing Machinery (ACM) Publication: New York.S. Dlm.Slanty Design.(1981). (Ed. Theories. Bloom.(1971).S. & Kieras.. Beale. Evaluation to Improve Learning. 6(30). Bricken.178-184.F. July 1991. Blackwell. 48(12). 10th SEAMEO INNOTECH International Conference. Carroll. F (1999). Viewpoint .S. A. 26(3). M.(Monograph). And Frameworks – Towards a multidiscplinary science. E. D. O. HCI Models. Communication of the ACM.J. Indiana. J. CA: Morgan Kaufmann Publisher. . Virtual Reality Learning Environments: Potentials and Challenges. S (2004) Criticism as an Approach to Interface Aesthetics. ACM Transactions on ComputerHuman Interaction. Carol. B. The Effects of Navigational and Generative Activities in Hypertext Learning on Problem Solving and Comprehension. M. 25(3). U. S.org/ic06/download/Azian%20Abdullah%20%20full%paper. 27 2007 from the World Wide Web: http://www. Dconstructing Secondary Education: The Malaysian Smart School Initiative. Communications of the ACM.).S.A.A:McGraw-Hill Inc..W & Pold.U. Abdullah (2006).doc Barab.A. HCI Models. & Green. International Journal of Instructional Media. 270 . A. Bloom. (1991). Young.254-268. October 23-27.seameoinnotech.M. J. & Hastings.M. T.(2003). Morgan Kaufmann : California.M. Bonnie. 3(4). Huq. Finland :ACM Bhutta.: Phi Delta Kappa International. G. Bertelsen. U. K. dan Wang. 35-37.S.S.

(1999). 55-72.html Common Front Group (1995). Strategies for content migration on the World Wide Web. A. Concepts of User Interface Design.S. Project Management – Effective Scheduling. B.. (1992).) Harper Collins:USA.(1996). & Mukherjee. Internet Research: Electronic Networking Application and Policy. Merril Publishing Co. Educational Technology Research and Development (ETR&D) Journal. Sanders.cit. Association for Computing Machinery(ACM): New York Edmonds. J. 20 2003 from the World Wide Web: http://cfg.. Minsitry of Education.P. Van Nostrand Reinhold: NY. 271 . Mueller. Elmuti. Yunus Kathawala (1997)..cornell. The Systematic Design of Instruction. P. Brunei Darussalam : Brunei Darussalam Cohen. 25-34.D. P.cornell. (1971).B. J..(2005). (2001).[Electronic Version].edu/cfg/design/bkg. dan John. D.48(1). 4(1).. (4th ed.229-243. W. 20 2003 from the World Wide Web: http://cfg. R. G. Communications of the Association for Computing Machinery(ACM). Educational Project Management.Curriculum Development Department (2002).cit. Druin. Retrieved Jun. L. M.edu/internet/www.edu/cfg/design/concepts. Benchmarking for Quality Management & Technology Journal. An overview of benchmarking process: a tool for continuous improvement and competitive advantage. & Carey. Understanding the World Wide Web. Retrieved March. Some Background on User Interfaces. Curriculum Development Department. (1994).E. A Conceptual Framework for Comparing Instructional Design Models. P. D..M. Dreger. On the Contribution of Different Empirical data in Usability Testing.html Cook. 4(4). S.(2000). Evans. Retrieved March.R. & Reynolds. Interaction Design and Children. Phippen. Common Front Group (1995). Ebling. A dan Hourcade.L. 21 2002 from the World Wide Web: http://library.M.C. Ohio: Charles E.html Dick.albany.P.W. 42(4). Furnell. L. 33 – 34. Branch. Upper Primary Science Curriculum Brunei Darussalam. G.L.

A & Lee.S. Retrieved March 25. (2002).S. & Rieber. How It Works and How to Improve It. Perlman. Gasen. 45-47. (2008).K. Interactions. USA. C. Your Memory. Research On And Research With Emerging Technologies. Higbee. (2003). Making Web Sites Be Places for Social Interaction. (ed) (1991). 18(4). Florida: St. & Tillman. N. Developing and Deploying Standars-Conformant e-Learning. (2001). Chapter 2: Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction). Handbook of Research for Educational Communications and Technology.)..L.L. L. May-June.html Hiddink. R. G. Strong & Verplank (2002). Hopson. Harrigan. Hannafin.M. Gustafson. Hlm. ACM: New Orleans. Englewood Cliffs. Fallon.Kini. Baecker. Card. H. A. Retrieved May.mivu. Inc. Chapter 1 – Introduction.S. Campus-Wide Information Systems. Englewood Cliffs.Hall Inc. Towards Online Success: The Creation of a Multimedia Tutorial Product. Solving reusability problems of online learning materials. (1977).(1998).A.J. E-Learning Standard – A Guide to Purchasing.L....Brown. NJ: Educational Technology Publication. Lucie Press.H.org/default. H. K..M. Pp. Inc. In Briggs.(2003). HCI Impact and Uncitedness..G. Fairweather. Hooper. 272 . 2002. P.org/cdg/cdg2.J. Mantei. 2003 from the World Wide Web: http://sigchi. M. Gustafson.. CSCW’02. K. Instructional Design – Principles and Application (2nd ed.K. Bimonthly Publication of Association for Computing Machinery (ACM). Hannafin. K. J.. : Prentice. & Tillman. Visualizing Project Management. (1991).(1996).S.J. Gibbons.P. C. Bloomington:AECT. 26 2003 from the World Wide Web: Web:http://ts. Mooz. New York : John Wiley & Son. NJ:Educational Technology Publications. Girgensohn. Cotterman.asp&show=article&id=936 Hewet. Inc. Computer-Based Instruction Design and Development. K. Louisiana. 146-152.L. A.H.Forsberg. November 16–20. 15(3). (2001). M.

L. NY: Springer-Verlag. (2002).dartmouth. Benchmarking: An International Journal. & Rieber. 7 (4). Chicago Public Schools (2000). The Application of graphical techniques in evaluating benchmarking partners. P.. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk. W.il.cps.html International Organization for Standardization (2000). Hannafin. NY: Addison-Wesley Publishing Co. Ideas and Rubrics.iso. Project management benchmarks for SMEs implementing ISO 9000. Hannafin. Introduction: Why Standard Matter?. P. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). V. Chicago Public Schools (2000). Jilid 1.Humphreys. Mohammed Zairi dan Yasar F. & Lo.P. K..S.us/Assessments/ Ideas_and_Rubrics/Create_Rubric/create_rubric.J. Benchmarking: An International Journal. M..M. (2002).S. (2000). 273 . Ideas and Rubrics. Handbook of Research for Educational Communications and Technology (AECT): Bloomington. Instructional Intranet. 20 2001 from the World Wide Web: http://intranet. 23 2002 from the World Wide Web: http://www. Malaysia.cps. Horton. S.edu/~webteach/resource/download. A.org/iso/en/aboutiso/introduction/index. Retrieved July. Kini.(1991). (1989).il. Retrieved July. 291. 20 2001 from the World Wide Web: http://intranet. Pusat Sumber Digital: Era Baru Perkongsian Maklumat di Sekolah. hlm. An Intergrated Approach to Software Engineering. Managing the Sofware Process. Jalote. 339-344. Web: Jaafar Razmi.2002 from the World Wide http://www. Jarrar (2000).k12. Retrieved Jan.html Hooper.R. S. 9-11 September 2006. Retrieved July.k12. Indiana. Research and Research with Emerging Technology. Pembangunan.us/Assessments/Ideas_and_Rubrics/ ideas_and_rubrics. 21.html Instructional Intranet. Accessible Design Guidelines. Humphrey. Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional.317. 304-314.. 7 (4). Ramli Mustapha & Mohamed Salim Taufix Rashidi (2006).. 247259.html Isnazhana Ismail. Inc.

hi. ? Jeffries. San Francisco. 1. D. (1997). Transformation and Learning. 120-129. :NJ.org/consortium/ipse/fdhandbook/resrch. IPSE – Research in Distance Education. Information Processing and Skilled Behaviour.W. L. (1997). Jones.M. Vol. Elusive Vision:Challenges Impeding the Learning Object Economy.(Ed). M. Kuala Lumpur. S. B. Retrieved July. 11 2001 from the World Wide Web: http://www. California: Morgan Kaufmann. HCI Models.. J..101).S. New Media Consortium. Praeger Publisher:Westport.. D. Inc. Morrison.Javid. In Caroll.state. Software Engineering Risk Management. E. B. (2004). Van Nostrand Reinhold:NY.R dan Ross.html Jung.htm Jonassen.k12. DSS‟s Biometric ID Project – The Importance of Benchmarking. 274 .us/digital/bench.ct. A. Johnson. HCI Models.H.ihets. (1996). John. John. (1992). P. Theories and Frameworks – Towards a multidisciplinary science (pp 55. Project Management – A System Approach to Planning. J. Educational Technology.E. Conference Proceedings For The 11th Annual Conference and Exhibition – Quality Assurance in Distance and Open Learning. U.CT. (1998).M. Prentice Hall.M.Hannum. J. Designing Effective Instruction (2nd Ed. Handbook Of Task Analysis Procedures.A. (2000). (2003). A suggest model for a working Cyberschool. G.F. Retrieved August. Lipka. (2001).H.E. (tiada tarikh). 31 2001 from the World Wide Web: http://www.).E. Information And Interaction Design For Instructional Web Pages.us/~learning/1999/definition. IEEE Computer Press: CA. Theories and Framework – Towards A Multidisciplinary Science. H. Retrieved November. pp.M.dss. W. San Francisco. Information Processing and Skilled Behavior. I. (ed). Morgan Kaufmann Publisher : California. 11-14 November 1997. Asian Association of Open Universities. L. and Controlling (4th ed.(1989).M. Scheduling. 20 2001 from the World Wide Web: http://www. & Tessmer. ?(?) Jan-Feb 2000. (2003). Kerzner.htm Karolak. Kemp. Putra World Trade Center. CA: Macromedia Inc. Kanemori.). In Carrol.

A (2004). Essex.365 – 366. Crossman. K. P. J. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia. Retrieved February. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). Muirhead. 104(8). hlm. (2000). 52(3). 911 September 2006. (MDeC) (1997). Khaslavsky. United States . M. L.my/smartschool/downloads/blueprint. Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional. S. Educational Technology Research and Development (ETRD). A social interaction approach to managingthe “invisibles” of virtual teams. Los Angeles. Industrial Management & Data Systems.. Norzaini Dahalan.gov. Pembangunan. Khairiah Slawa Mokhtar.com. Designing Electronic Collaborative Learning Environment. Saranjeet Kaur & Abdullah Ghani (2006).Kementerian Pendidikan Malaysia (2006). Integrating Culture into Interface Design. Noraida Abd Ghani. 47-66. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk. W. Retrieved December 24 2007 from the World Wide Web: http://www. Sapiyan. Multimedia Development Corporation Sdn.. Strijbos.emoe. The Needs and Wants of Adult Learners in e-Learning Design.php?laman=lihat_info&info=pengumuman&id =292&bhs=my Kelley. Jilid 2. Online education in schools. Malaysia. England: Pearson Education Ltd. Identifying Networking Educational Portal. Bhd. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk. 1 2006 from the World Wide Web: http://apps2.L.pdf Lauesen. Malaysia. Smart School Department. J.. MCB University Press:The International Journal of Educational Management. 1289-1294. 315-324. 14(7). & Cannings. Kreijns. California. & Beers. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM).The Malaysian Smart School A Conceptual Blueprint An MSC Flagship Application. (2005). Kirschner. In Proceedings Conference on Human Factors in Computing Systems. User Interface Design – A Software Engineering Perspective. 650–657. hlm.D.my/tayang. Pembangunan. hlm. 759-772. Sakinah Abu Bakar & Nazirah Ahmad Azil (2006). A.J. Jilid 2. Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional. Habibah Hj Lateh. Socio-Economic Development Division. 275 . P.W. (1998).msc. 9-11 September 2006. (2004).

Liklider. M. RMK 9.H.. Programmed Instruction In Tickton. Screen Design Guidelines for Motivation in Interactive Multimedia Instruction: A Survey and Framework for Designers. May-June 1999. (2000).R. & Zahari Hamidon (2004). Educational Technology.pdf Web: La Velle. dan Swedburg. Achieving high perfomance through e-learning. To Improve Learning – An Evaluation of Instructional Technology – Part 1(ed).2/Ins. Pp. Nochol. ICT Intergration in the School Curruculum: Teachers‟ Views and Preferences. (1993). British Journal of Educational Technology. K. London : Routledge.C.. (2001)..html 276 . G. E. Software Developer Perceptions about software project failure: a case study. 203-207. The Web as Super Culture – An Amalgamation of Subcultures.my/images/files/artikelMenteri/rmk9.R. Diperolehi pada 27 Mei 2003 dari World Wide Web: http://www.R. The eClassroom used as a Teacher‟s Training Laboratory to Measure the Impact of Group Facilitation on Attending. & Boling. 40(4). The Journal of Systems and Software. & Zahari Hamidon (2004). Neubauer. J. M. (1999). S.99-108.org/content/v3. Orchard Hotel. July-Aug 2000.kempen. Lee. Paper presented at Educational Research Association of Singapore (ERAS 2004). J. Industrial and Commercial Training. 37-39. Linberg. Singapore. (1999). Retrieved July. Participation.S.gov. Journal of the International Society for Teacher Education (JISTE). D. :NY.39(3). 19-25.R. New Jersey: Educational Technology Publications Inc. Rethinking University Teaching: A Framework for the Effective use of Educational Technology. Bowker Co.177-192. Interaction.(2002).irrodl. 2(31). New York : R.S.(2000).(2006).Laurillard. 1 2006 from the World Wide http://www. 8 (2). S. 1999. Little. Lobel. 24-26 November 2004. 33(6). 49(2/3) Dec. Leong Yong Pak. Elsevier Science Inc.. B. and Involvement. Laman Web Rasmi Kementerian Penerangan Malaysia. L. Virtual Textbooks: Features and Implementation. Liaw. Ganske.G. 60-70. Intelligent Information and Communication Technolgy for Education and Training in the 21st Century. Ludwig..(1970). L.

Retrieved August. Information and Management 34.com/bmsteps.(1997). What do children Learn Using Computers in an informal. 20 2001 from the World Wide Web: at http://www. Marzano. „Being Digital‟:Implications for Education. U.webstyleguide. Interactions in Online Education – Implications for theory and practice. 251-163. Retrieved August. Web Style Guide: Interface Design.htm McLellan. : Kuala Lumpur. Aurora. M. 5-20. Schustak. The fall and rise of standard-based education: A national Association of School Boards of Education (NASBE) brief. Theoritical perspectives on interactivity in e-learning.T. Byrd. & Kendall. Web Style Guide.(1995). & Nunes.E. Nov-Dec 1996. Mayer. (1999).B. Retrieved July.A. M. McNamee.CO:Mid-continent Research for Education and Learning.unesco.W. T. D. Mar-April 1999. Routledge Falmer: New York. 9 – 26.html Lynch & Horton (2002). 277 . H.S. (2006).mc2consulting. (ed) (2006).Lynch & Horton (1997).html Malaysia Education For All – The EFA 2000 Assessment: Country Reports. Bhd. 27-39. Educational Technology. J.A. Benchmarking and Internal Auditing. Educational Technology Journal. C.(1998). Mayes. 39(2).(2004). 36(6). Perceived task complexity as a criterion for information support. 7 2002 from the World Wide Web: http://www. E. . Mager.yale.E.F. Developing Innovation in Online Learning: An Action Research Framework. W. 21 2002 from the World Wide Web: http://www2. Golden Book Centre Sdn.edu/caim/manual/intro/introduction.J. and Blanton. R.org/efa/wef/countryreports/malaysia/rapport_1. M. In Juwah. McPherson.html Marshall. Retrieved February. (2001).S. collaborative setting?. New York : Routledge. (1996). 6 2002 from the World Wide Web: http://www. R. Making Instruction Work or Skillbloomer.com/interface/index..T.med.

Retrieved January. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia. C.aect. Malaysia.C. Mooij. Synergy Book International.C. & Smeets. 156 – 170. Benchmarking for Quality Management and Technology Journal. 9-11 September 2006.C. In Juwah. Prosiding 1st International Malaysian Educational Technology Convention 2007: Smart Teaching & Learning: Re-engineering ID. (1997).L. 278 .. 716 – 719. Vol. Interactions in Online Education – Implications for theory and practice.(2002). Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy. In Stuckenbruck. Keaktifan Berinteraksi dalam Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) dan Pencapaian Pelajar. S & Juwah. Misic. Utilization and Innovation of Technology.Microsoft Corporation. 1003-1007. 43-59. Kuala Lumpur. S. Benchmarking: a tool for Web site evaluation and improvement.M. Awana Porto Malai. Mishra. (Eds. ETR&D Journal. Mohamed Zairi (1994). Micheal.org/pdf/etr&d/5003/5003-03.M. hlm. 11-24. 383-392. Beta Testing . E. Merril. T. (1982). (ed) (2006). In Proceedings Konvension Teknologi Pendidikan ke19 Jilid 2. Kedah Darul Aman. Measuring Online Interaction. Computers & Education. (2006).pdf Microsoft Encarta Encyclopedia (2002). 265-281. Langkawi. Yusup Hashim & Abd Latif Hj Gapor (2006). 9(5).. (2001). Modelling and supporting ICT implementation in secondary schools.) The Implementation of Project management – The Professional Handbook. First Principles of Instruction. K. 1 (1). LA: Addison Wesley Publishing Co. Total Quality In Research and Development. Mohd Fadhli Ali dan Gordon Joyes (2007). Project Planning. Mohammad Hisham Mohd Hisham. D.McLaughlin. (1999). 2-5 November 2007. C. 50(3). Benchmarking: The Best Tool for Measuring Competitiveness. 30 2003 from the World Wide Web: http://www. 5 (1). C.B. Interaction in Online Discussion – A pedagogical perspective. Ms. & Stuckenbruck. Mohamed Zairi (1998). 2. Benchmarking at Shorts. Benchmarking for Quality Management and Technology Journal. 13-20. G. 1. M. & Johnson. New York : Routledge. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). L.

hlm.html Neil. 6(2). Computers in Malaysian Smart School: The Changing of Technologies and Mindsets. Prosiding Konvension Teknologi Pendidikan ke-19 Jilid 2. (2004).uidaho.(2001). Designing Business – Multiple media Multiple Disciplines. Primary School Children‟s use of ICT. Retrieved November 11. M & Gray. C. Saranjeet Kaur & Abdullah Gani (2006).uiuc. Fong Soon Fook.(Tesis).(1998). Langkawi. London:Sage Publications. Multimedia Malaysia: Internet Case Study.(2001). Identifying Networking Education Portal . Malaysia: MDC Smart School Department. Muijs. Online education in schools..html Mok. 911 September 2006.J.my/unimasresearchgateway/ thesis_0027/index. Universiti Malaysia Sarawak Retrieved December. Hanafi Atan & Rozhan M Idrus (2006). 321-333.California:Adobe Press M. Myers Briggs Type Preference in Distance Learning Education. K. Selangor Darul Ehsan. D.Moller. Sapiyan. Awana Porto Malai. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia. British Journal of Educational Technology. Malaysian Smart School Roadmap 2005-2020: An Educational Odyssey. (31)4. Retrieved September 13. 2001 from the World Wide Web: http://www. The International Journal of Educational Management.htm Muirhead. Omar Majid.& Soles.edu/evo/dist9. 2001 from the World Wide Web: http://www. 3 2002 from the World Wide Web: http://www. C. Muriatun bt Mohd Said (1998). Kedah Darul Aman.edu/ijet/v2n2/soles/index. 315-324.int/ITV-D/ict/cs/malaysia/material/MYS%20CS. Retrieved September 13. hlm.com. W. Wng Su Lan. (2000)..V.outreach. (2000). Multimedia Development Corporation (2005). 759-765. 2001 from the World Web:http://www.webcastmy. Muhammad Z M Zain. Penggunaan Komputer Dikalangan Guru Kanan Sekolah-sekolah Menengah Daerah Segamat : Satu Tinjauan. L. Bullon.A.61-70. R. S. 14(7). S. Minges.. (2001). Guide #9 Distance Education: Research. Doing Quantitative Research in Education with SPSS.D. Malaysia Journal of Educational Technology. Wide 279 .itu.pdf Neer.

. S. CA: Jossey-Bass A Wiley Co. E-mail as an Effective Teaching Supplement. Keegan. (2006). August 9–13. CA. Essex. International Journal of Instructional Media. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk. 121-138.html Poling.Noah. M. Preece. R. & Carey. (1987).M. H. Educational technology Journal. D.. What Hypertext Is. J. R. Santa Cruz. McGraw-Hill International Edition: NY. Pieranti.. 53-55. Inc. Benyon. Smart Schools. Paridon Hj Sahid dan Mohd Arif Hj Ismail (2006).(2000). (2001).430. 25(2).G. Penggunaan Perisian Kursus BTP dalam Pengajaran dan Pembelajaran – Isu dan Cabaran. Oliver.. Retrieved July. NY: McGraw-Hill.htm. Holland. Malaysia. Y. May-June 1994 ms.F. Picciano. D. :ACM. W. Omari.(1994).benchmarking-ineurope. Upper Saddle River. A.D. Palloff. Perkin.. USA.stcsig. Inc. 2004.D.(2001). Pressman. A. hlm. (1994). Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). R. 9-11 September 2006.com/library/archive_material/articles_publications/ archive_psi_articles/explained. (1998). Jilid 1. NJ: Pearson Education. Sharp. Lesson from the Cyberspace Classroom – The Realities of Online Teaching. Rogers. D. Retrieved March 20. D. Introduction To Information System Project Management.org/usability/resource/toolkit/toolkit. Investigating implementation Strategies for WWW-based Learning Environments.. J. 20.L. R. 397 . Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional. 126-127 O‟Reagain. In Proceeding HT‟04. (1992). NY: Macmillan. Educational Leadership and Planning for Technology.(1995). 2003 from the World Wide Web: http://www. (2004). 34(5). Olson.S. 280 . Benchmarking Explained . Software Engineering – A Practitioner’s Approach. Usability Evaluation Plan. T. Pratt. Interaksi Manusia Komputer (Human Computer Interaction). Pembangunan. J. 2001 from the World Wide Web: http://www. dan Herrington. England: Addison-Wesley. S.

C.). Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga 2001-2010. In Reigeluth. What is Instructional-Design Thoery and How Is It Changing?..(1994). Computer Graphics. Holland. Instructional-Design Theories and Models – A New Paradigm of Instructional Theory. (1990).. Networked Personal Displays. N. Unit Perancang Ekonomi.W.S. (2000). Publisher.D. (1996). Preece. Rancangan Malaysia Ke Lapan 2001-2005 (2001). and Carey. (1996). Ringer. W. (2001). Practical GUI Screen Design: Making it Usable.S. P. A New Paradigm if ISD?. Kuala Lumpur. C.211-217. Reigeluth. Work Study. New York: Kogan Page. U. Handbook of Usability Testing – How to Plan. May-June 1996. C.A: John Wiley & Sons.(1994). 281 . 28 (2). Benyon. HumanComputer Interaction. Formative Research: A Methodology for Creating and Improving Design Theories.M.127-130. (Ed.F.T. 304-314. 36(3).J.(1999) Caught disaster:using layered systems model as a diagnostic tool for wayward software projects. T.. Ritchey.Wilding. Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Bab 13 – Teknologi Maklumat Dan Komunikasi. (1999). Inc. (1998).(1999). Kuala Lumpur.J.:Lawrence Erlbaum Assoc. Reigeluth. C..M. Instructional-Design Thoeries and Models-A New Paradigm of Instructional Theory. J. Percetakan Nasional Berhad.M. Y. Zairi. The application of graphical techniques in evaluating benchmarking partners. H.C. Jabatan Perdana Menteri. Benchmarking:An Interantional Journal. C.13-20. Interactivity and Individual Viewpoint in Shared Virtual Worlds:The Big Screen vs.. R. J. Conference on Human Factors in Computing Systems.(1986). 7(4). Publishers. 48 (6). In Reigeluth..M. NY :ACM Press. & Jarrar. Robinett.M. Frick. Sharp. England: Addison-Wesley. M. M. Essex. Design and Conduct Effective Tests. Reigeluth. Educational Technology Journal. Robinson. NY: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Rubin. The Theoritical and Conceptual Bases of Instructional Design. Razmi.

Sherman. In Seidel. Sherman.(June. Z.R. Some Instructional Theory Driven Aspects Of Electronic Technology Supported Distance/Distributed Learning. 1989). P. Dissertation.strath.Rodrigues.B. San Francisco.S. F.ac. 911 September 2006.)Learning Without Boundaries Technology Support Distance/Distributed Learning. A.(1990).mentor.R.119-144. & Chatelier. California: Morgan Kaufmann Publisher. A. hlm. Strathclyde Business School. B.P. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk. Ramli Mustapha dan Rosseni Din (2006). Williams.(1994). New ConceptEnsuring teachers stick to syllabus via „smart‟ way. A. Rosnani Mahmud. 282 . Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional. D. S. Schott. Sa‟odah Elias.uk/mansci/papers/wp9605.J.:Plenum Press. Ruhizan Mohd Yasin. & Craig.Y. p. Pembangunan. T.pdf Romiszowski. Sadler. (1987). University Microfilms International: Michigan.R. The Star.(Eds.R. Instructional Science Journal. (2003). 9-15. 37-48. London : Kogan Page.. (1996). (1987). 1. Formative Assessment and the design of Instructional System.Columbus: Merill Publishing Co. Development and Evaluation of a novel Technique for Front-end analysis in Instructional Design. Jilid 1. Malaysia. & Glasgow. Ann Arbor. System Dynamic in Software Project management: towards the development of a formal intergrated framework. Sherman. W. Retrieved Nov. Application and Design. September 7). Instructional Development 1 – Producing Instructional Systems – Lesson Planning for Individualized and Group Learning Activities.[Dissertasi]. 18(2) . J. Seels. 12. P. Michigan: University Microfilms International (UMI) Dissertation Information Service. Zulkifli Abdul Rahman (2001. (1984). Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). Exercise in Instructional Design . Understanding Virtual Reality – Interface. Tahap Kesediaan Guru: Sejauh manakah pengaruh faktor demografi?. 2002 from the World Wide Web: ftp://ftp. Mohd Arif Ismail. N. Development And Evaluation Of A Novel Technique For Front-End Analysis In Instructional Design.

Schneider. Retrieved Sept. Simkins. (2004). Simon. (tiada tarikh).ascilite. Intenet Use Amongst Secondary School Students in Kuala Lumpur. The New Media Consortium. Interactive learning as an „emerging‟ technology: a reassessment of interactive and instructional design strategies. 14-22. Available http://www. Malaysia. 11-14 November 1997.(2001). M.ch/tecfa/research/CMC/andrea95/andrea. 2003 from the World Wide Web: http://www. NJ:Barricade Books Inc. The World Wide Web In Education.html. Producing Independent 2D Character Animation.2001. Retrieved March 8. Asian Association of Open Universities. The Design of Virtual Environments.pdf Stuart.(2003). Siegel.unige. Guidelines For Authors of Learning Objects. The World Wide Web: a vehicle to develop interactive learning and teaching applications.au/ajet13/sims. M. Putra World Trade Center. Retrieved Jun 6. 4(2). Focal Press:Burlington. Retrieved at the world wide web at 1. Cyberjaya. R. R. Australian Journal of Educational Technology. http://pblmm. M. Sim.& Block. Notes on Rubric Development.html Simon. K. Storyboards-Motion in art (2nd). Malaysian Journal of Library & Information System. 2000 from the World Wide http://tecfa. 74-83. Selangor. Wee (Dec.( 1997). Fakta dan Angka Terpilih Q2 2007.ca. 1. 11.us/PBLGuide/PlanAssess/RubricNotes297. Internet Research: Electronic Networking Application and Policy Journal.(2000). 13(1). Focal Press: Burlington.H. Vol.html Smith. (1997). 1999). Kuala Lumpur. 68-84. R. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (2007). Conference Proceedings For The 11th Annual Conference and Exhibition – Quality Assurance in Distance and Open Learning.(1997). 2006. ms. Creating The Digital Learning Environment: Wisdom Tools For Quality Distance Learning. 11(1).nmc. Web: S. Malaysia:Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia from 283 . D.org. Shicheng Tian (2001). M.9.k12.org/guidelines/NMC%20LO%20Guidelines. 1-20.

Retrieved March. (Ed. 24. Designing a Virtual Classroom. Turoff (1995).N. Rancangan Malaysia Ke Sembilan 2006 – 2010 Retrieved Dec. Tucker. Amsterdam: Swets & Zeitlinger. 2007 from the world wide http://www.(1998).htm web: Web: Unit Perancangan Ekonomi. CA: Brooks/Cole Publishing Co. 955-969. Communication and Education. Usability Professionals‟ Association (2006). 2007 from the World Wide Web: http://www.njit. R. 2003 from the World Wide http://world. Richey.html Web: Tikhomirov. Retrieved February 15. Malaysia (2006).my/utusan/SpecialCoverage/RMK9/html/bahasa. In Seels. Interactive Learning and The New Technologies. Pacific Grove.K.com/~uieweb/ptototyp. Retrieved March.com. What have we learnt about student learning? A review of the research on study and approach style. (1974). (2001). (1995).. (Ed. Media and Symbols: The Forms of Expression.). Man and computer: The Impact of computer Technology on the Development of Psychological Processes. Paper Prototypes: Still Our Favorite .utusan.mcmc. The Impact of the Cognitive Science Movement on Instructional Design Fundamentals.org/usability_resources/about_usability/ definitions_of_usability. Household Use of the internet Survey 2006 (HUIS 2006).J: Educational Technology Publications. R.html User Interface Engineering (2000). Resources: About Usability. Available from http://www. Reports of Working Group – Report of Group C.Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (2007).B.std.) Instructional Design Fundamentals – A Reconsideration. R. 25.upassoc. In Harrison. Jabatan Perdana Menteri.).gov. 30(7/8). N.htm 284 . 2007. H.. Tropper. In Olson. B. Chicago: The National Society For The Study Of Education. (1988). O. 2003 from the World Wide http://www. (Eds. Tickle. The Interpretation of Data – An Introduction to Statistic for the Behavioral Sciences. 22.edu/old/njIT/Department/CCCC/VC/Papers/Design. Kybernetes . Retrieved December 14. C. D. S.G.D.my/ Tennyson.R.

(1995). Investigating the Influence of Standard. The Classroom vs The computer room. HCI Models. B. Association for Computing Machinery (ACM).Wager. 240-244. K. In Carol.. Hajar Mohd Nor. 31(6).15(1-3). Primal Interactions. Azimi Hamzah & Nor Hayati Alwi (2006).. 11-12. 112-124. Pembangunan. G.2001. Wan Zah Wan Ali.S. 56-70..B. J. Allen. J. B. 7(1). Waller.. 15(1). (1999).W.I. G. What went wrong? Unsuccessful information technology projects. (1995).)(2001). Instructional Systems Fundamentals: Pressure to Change. Design as Applied Perception. Webster. J.22(2) pp. Theories and Frameworks. G. B.S.A. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19: Reka bentuk. Wide 285 . Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM).edu/~jlteslow/idfund.. Weiss. Washington D. W.1. Wilson. http://ouray. In Seels. Malaysia. Retrieved at the world wide web at 16. 33-37. Whittaker. (2008). A. Kogan Page: London.R.C: National Academy Press. Project definition – the missing link. 23-29. Knap.. M. & Burill. J & Hardaker. hlm.(ed. A. (1990). Watson. The TQM Toolkit – A Guide To Practical Techniques For Total Quality Management.M. (1999). Osman-Jouchox. Ware. D.S.(editor). Information Management & Computer Security .cudenver. Emerald Group Publishing Ltd. Teslow. Hollweg. Interactions. The Impact Of Constructivisme (and Post-Modernisme) on ID Fundamentals. Jilid 1.(1995).M. D. Morgan Kaufmann : California. Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional. R.html Wright. Steps towards personalised learner management system (LMS): SCORM implementation.J: Educational Technology Publications.) Instructional Design Fundamentals – A Reconsideration. (Eds.( 2003). Syarat Pengitergrasian ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Bestari. Watson. U. dan Burns. Computers Education . Campus Information Systems. Industrial and Commercial Training . N. C. (2005). 9-11 September 2006.

Rubric . Penyelidikan dan Pembangunan e-Pembelajaran Berasaskan Tanda Aras. http://www.moe. Perutusan tahun Baru 2001. Selangor. pp. Retrieved Mei.2003 from the World Wide http://keduak. Zahari Hamidon & Raja Maznah Raja Hussain (2004). Tan Sri Dato‟ Seri Musa Bin Mohamad (11 Januari 2001). Workshop presented in 2nd Shbie Annual National Seminar And Workshop In Education (SANSWE2006) Organized by Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education.(1976).html. In Proceeding International Symposium on E-Learning (ISEL) 2005. Presented in International Conference on Education (ICE2007).org/TR/WCAG10/ Wide Web Yeoh. Abdullah Md. M (1993). USM. 0 Available from the World http://www. 7-9 Jun 2004.htm Web: Zahari Hamidon.2004.uci. Kota Kinabalu.Students‟ Cultural Perception towards the design of the ICDM. Prosiding Persidangan ePembelajaran Kebangsaan. R. Organized by Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education. Promenade Hotel.D. Understanding Statistic.crito.4 WordNet (1997).edu/TLC/FINDINGS/REPORT4/s3. Presented in Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19. Noh & Raja Maznah Raja Hussain (2005).com World Wide Web Consortium (1999). Inc. Zahari Hamidon & Raja Maznah Raja Hussein (2006). Malaysia. Sabah. Sistem Penyampaian bagi Kandungan di Laman Web Berasaskan SCORM. USA: Harcourt Brace Jovanovich.dictionary. Anjuran Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia. 25-26 July 2005. Malaysia dan Majlis Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan Malaysia (MCCE). (20-22 November 2006) Zahari Hamidon & Raja Maznah Raja Hussain (2007). Web Content Accesibility Guidelines 1.my/kpm/ucap2001mp. Organized by Persatuan Teknologi Pendidikan. University Brunei Darussalam. Pulau Pinang. Princeton University. The Use Of Learning Objects In Teaching And Learning. Management Strategies for Vision 2020 – Developing Competetive Strategies for the Winning Edge.4.w3. Pelanduk Publications. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). 13 2001 at the World Wide Web:http://www.Wright. Zahari Hamidon & Raja Maznah Raja Hussain (2006). Retrieved from the World Wide Web at 16.5.B.L. Y. Hotel Evergreen Laurel.gov. Retrieved September. (21-24 May 2007) 286 .SCORM Sequencing Technique in Educational Website Development. Universiti Brunei Darussalam.

net. sila pilih satu tutorial sahaja. tindakan selaras dengan paparan diruangan tersebut dan berikan maklumbalas pada borang soal-selidik dibawah.htm . http://cikgu.ppk. Penilaian hanya dilakukan pada ruangan halaman yang dicadangkan di bawah sahaja. Portal di bawah telah dikenalpasti untuk diuji.my/index.com.php3 2. Klik pada permainan interaktif bagi mana-mana mata pelajaran 4.net.LAMPIRAN 1 INSTRUMEN TANDA ARAS PORTAL PENDIDIKAN DI MALAYSIA Saya dengan sukacitanya menjemput anda untuk menggunakan prototaip ini untuk menjalankan satu proses penilaian tanda aras kepada portal pendidikan di Malaysia.my/malay/game/kodok.my/tutor/interaktif. Arahan: 1. 3. a) Portal Pendidikan Utusan 1.tutor. 287 . http://cikgu.kpm. http://www. 2.asp?sp=interaktif b) CikguNet 1.my/malay/game/ c) SchoolNet di PPK http://www. Laksanakan penilaian terhadap laman web di bawah dengan menggunakan borang soal-selidik yang berasingan. Lihat pada tugasan.myschoolnet.

Jenis Pekerjaan: 288 . 3..  Organisasi (nyatakan)……………………  29 tahun ke bawah  30 – 35 tahun  36 -40  41-50  50 tahun ke atas  Lelaki  Perempuan  Guru  Guru Besar  Pensyarah Maktab Perguruan  Pensyarah Universiti  Pegawai Kementerian Pendidikan  Lain-lain (sila nyatakan)……….BAHAGIAN A 1. Nama Portal yang dinilai: Portal Pendidikan Utusan --------------------------------------------------------------------------2. Umur anda: 4.. Jantina: 5. Nama Bahagian (Program) dalam Portal yang dinilai: Form 1 Science --------------------------------------------------------------------------Anda dari: Sekolah (nyatakan) …SMJK Poi Lam  Institusi Pendidikan Tinggi (nyatakan)………………………………….

Tidak bersetuju 3. animasi.Amat bersetuju H Sifat-sifat manusia 1 2 3 4 5 H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia 1. kotak dialog. grafik dan lain-lain) yang dipaparkan berfungsi bertindak dengan perkasasan di bawah: a.                     5.Tidak pasti 4. bunyi. Papan kekunci c. “Speaker” d. kotak alert. Elemen navigasi di bawah berfungsi dengan baik dan jelas kepada pengguna a.BAHAGIAN B Sila tandakan (/) dalam ruang yang disediakan menggunakan skala berikut: 1. Pautan (Hyperlink)                     289 . “Site map” c. Tetikus b.Bersetuju 5. “Navigation bar” b. video.Amat tidak bersetuju 2.      4. teks. Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis visual dan bunyi      2. Butang d. Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan Reka bentuk antaramuka (seperti butang. Mikrofon      3.

animasi.6. grafik. bunyi) mudah digunakan Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas . grafik dan lain-lain) mudah diakses. Bahasa mudah dan jelas dari segi penggunaannya Bahasa yang jelas dalam mesej bantuan 8 9 10 11 12 H2 13           14 15      16           17 290 . Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda Terdapat kepelbagaian dalam kandungan Bahasa. bunyi. Bahasa yang mudah dan jelas                                              7 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang. menaip jawapan) Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang. teks. teks. Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a. Rekaletak b. mendengar suara latar. membaca teks. kotak dialog. kotak alert. video. Grafik yang boleh dikenali c. komunikasi dan interaksi Teks dan grafik memberikan kesan kepada sistem penyampaian antara anda dan program Pengguna berupaya mengawal/menguasai corak interaksi (seperti mengklik butang.

papan kekunci. kotak alert. warna. animasi. butang. speaker)      22           23 24      C2 25 26 27                291 . Mekanisma navigasi (seperti butang. teks. grafik dan lain-lain) sesuai dengan kemahiran anda terhadap perkasasan yang ada (seperti tetikus. pautan) sesuai dengan fungsi peranti input (seperti tetikus dan papan kekunci) dan output (seperti monitor) Mekamisma maklumbalas (seperti kotak dialog) lebih menyukarkan anda melaksanakan aktiviti interaktif dalam program Teknik dialog Pengendalian dialog sesuai dengan ciri-ciri reka bentuk dalam halaman. video. papan kekunci daln lain-lain) Sistem komputer dan arkitektur antaramuka Peranti input dan output Ciri-ciri halaman boleh disesusaikan dengan teknologi baru yang terdiri dari perkakasan dan sistem pengoperasian Perkakasan yang ada pada anda mampu membantu anda dalam mengawal program. Elemen reka bentuk antaramuka seperti (teks. bunyi.      kotak dialog. panel kerja. speaker dan lainlain)      Kemudahan interaksi dalam portal mudah dan jelas penggunaannya dengan perkakasan yang ada pada anda (seperti tetikus. animasi.H3 18 19 Ergonomik Paparan teks dan grafik tidak meletihkan mata      20 C C1 21 Elemen reka bentuk antaramuka(seperti butang. Kaedah pengendalian dialog banyak membantu pengguna mengawal program. papan kekunci. bunyi dan video) dilaksanakan dengan berkesan oleh perkakasan yang ada pada anda( seperti tetikus.

animasi. dalam masa yang sama ia juga memerhatikan animasi dan teks) jelas dan berkesan dalam membantu pembelajaran. panel kerja. butang. panel kerja. animasi.                29      C4 30 31           32 C5 33 34      292 . butang.C3 28 Genre dialog Elemen grafik dalam program menyediakan pelbagai cara interaksi kepada anda (contohnya jika kedua-dua butang dan pautan mempunyai fungsi yang sama) Elemen antaramuka (teks. warna. bunyi dan video) dalam dokumen yang berfungsi bagi melaksanakan banyak tugasan (multi-tasking) (contohnya. pelajar mengklik butang bagi menjawab soalan. Grafik dalam dokumen jelas dan mudah difahami selaras dengan maklumatnya Kadar masa bagi memuat-turun grafik sesuai dengan keperluan masa pembelajaran anda. Arkitektur dialog Ciri-ciri halaman berupaya boleh disesuaikan dengan perkakasan dan teknologi baru (seperti kandungan berasaskan shockwave dan java applet mudah dipaparkan di browser) Elemen antaramuka (teks. warna. bunyi dan video) berasaskan metafora (contohnya imej bola mewakili aktiviti sukan bolasepak) jelas dan mudah difahami Grafik komputer Elemen grafik berupaya bertindak sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman.

com) For each of the factors that follow please rate the items using the five point scale described below. inspiring memberangsangkan c. erudite bersifat ilmiah                 293 . Tandakan item berikut berdasarkan skala di bawah: 1Strongly Disagree Sangat tidak bersetuju 2Disagree Tidak bersetuju 3Agree Bersetuju 4Strongly Agree Sangat bersetuju 1 2 3 4 1 Speed of message .Kajian Kebolehgunaan bagi Sistem Pengurusan Pembelajaran (ExamBuddy. creative kreatif d.     c I am able to expand my knowledge through the message given by     my peers Saya mampu mengembangkan pengetahuan melalui mesej dari rakan saya d Quality of the message given by my peers Kualiti mesej yang di ketengahkan oleh rakan saya bersifat a.speed at which people decode and act on messages a The amount of message you get from other user is vastly     expanding within a day Jumlah mesej yang awda terima dari pengguna lain bertambah dengan cepatnya dalam tempoh sehari b I am are able to give a prompt feedback to the message given by other user Awda mampu memberikan maklumbalas segera terhadap mesej yang dijelaskan oleh pengguna lain. constructive konstruktif b.

Corak komunikasi melalui mesej banyak membantu saya dalam mengembangkan idea saya terhadap topik dalam kursus ini. Interaksi dalam message board merapatkan hubungan saya dengan guru dan rakan sebaya c I am free to express my idea through message board Saya bebas menjelaskan pendapat saya melalui message board 2 3 4                             294 . kritikan yang membina. critical) Maklumat terdapat dalam mesej mempunyai kemahiran sosial yang tinggi (contoh: tiada perkataan yang kasar.amount of information that is in a given communication as a function of the context in which it occurs a The message given can be applied to my job Mesej yang diketengahkan boleh diaplikasikan kedalam tugas saya dalam kursus ini. 3 Personal space a The type of message given in the message board is in good manners and polite Jenis mesej di dalam message board mempunyai nilai dan bersopan b Interaction in the message board able to create a good relationship between me and my friend as well as my teacher. b The message given is useful to me to gain new ideas Mesej yang diketengahkan boleh menghasilkan idea baru c Information provided in the message has a good social skill (eg. politeness.1 2 Context .no harsh word. berhemah) d Communications through message board helped me a lot in expanding ideas relevant to the topic in this course.

1 4 Collectivism (loyalties to group.separation of business and personal relationships a In online discussion my interaction on the topic highligted are more focus Dalam perbincangan dalam talian interaksi saya terhadap sesuatu topik lebih fokus b The online communication enable me to understand other people better Komunikasi dalam talian membolehkan saya memahami orang lain dengan lebih baik         2 3 4         295 . strong interpersonal ties) vs. Specific . Perbincangan melalui message board mampu meningkatkan perhubungan interpersonal c Discussion through message board has turn me to an individualistic Perbincangan di message board menjadikan saya seorang individualistik 1 5 Diffuse vs. Individualism (emphasis on looking out for yourself) a Discussion through message board able to gather good ideas 2 3 4     Perbincangan melalui message board mampu mengumpulkan idea yang bernas b Discussion through message board able to enhance interpersonal ties.

Saya percaya. Kemudahan yang disediakan di ExamBuddy banyak membantu saya dalam aktiviti pembelajaran saya. i can performed well in my studies.1 6 Services in ExamBuddy a The facilities provided in ExamBuddy have gave me a great help in my learning activities. b I believe that with the help of online content delivery platform (Exam Buddy). dengan bantuan dari sistem penyampaian dalam talian saya mampu meningkatkan keupayaan saya dalam pelajaran saya. Thank You 2 3 4         296 .

LAMPIRAN 2 INSTRUMEN KAJIAN KEBOLEHGUNAAN BAGI SISTEM PEMBELAJARAN KELAS MAYA Versi 1. 297 .0 bertarikh: 2 February 2007.

....... Umur anda:        4. Organisasi (nyatakan)…………………… 29 years below/ tahun ke bawah 30 – 35 years/tahun 36 -40 years/tahun 41-50 years/tahun 50 years above/tahun ke atas Male Lelaki Female Perempuan         Mahasiswa Universiti University student Primary school teacher Guru sekolah rendah Secondary school teacher Guru sekolah menengah Principal Guru Besar Lecturer (Teachers‟ Training College) Pensyarah Maktab Perguruan University lecturer Pensyarah Universiti Officer in Ministry of Education Pegawai Kementerian Pendidikan Other (please specify)……………… Lain-lain (sila nyatakan)……………. Your job: Jenis Pekerjaan: School Sekolah Higher Learning Institution Institusi Pendidikan Tinggi Organization (please stated).... Gender: 3.SECTION 1 A(BAHAGIAN 1A) 1 You are from: Anda dari:    Your age: 2........... Jantina: 298 ...

Your working experience Pengalaman pekerjaan       1. Mata pelajaran Standard/Form(Level taught):…………………….5 years/tahun 6-10 years/tahun 11 – 15 years/tahun 16 – 20 years/ tahun 20 .. Your area: Bidang anda:  Language Bahasa  Sciences Sains  Islamic Studies Pengajian Islam  Information Technology Teknologi Maklumat  Geography Geografi  History Sejarah  Others (Please specify) …………………………. 9. Lain-lain (Sila nyatakan) Do you like to use internet in your learning? Anda suka menggunakan internet dalam pembelajaran?  Ya  Tidak 10. Where do you usually get access to internet? Dimana lazimnya anda memperolehi akses ke internet?  home / rumah  school / sekolah  cybercafe / kafe siber  office / pejabat  Other(Please specify) /lain-lain (Sila nyatakan)……………………… 299 .6.25 years/ tahun 25 years above/tahun ke atas 7. If you are a teacher please state the subject and level taught: Jika guru nyatakan mata pelajaran dan darjah (tahun) yang di ajar: Subject : …………………………………. Darjah (Tahun) 8.

I am able to think logically and critically in. saya berupaya berfikir secara logik dan kritis dalam: i. b With the use of VLS. melibatkan pelbagai pihak dengan pelbagai pendapat. supporting memberi sokongan v. Tick any check box based on the scale below: 1.Disagree Tidak berstuju 3. explaining their conclusions membuat kesimpulan iii.Agree Bersetuju 5.Strongly Agree Sangat bersetuju 1 a With the use of VLS. critiqung the thinking of others mengkritik pemikiran orang lain 2 3 4 5                               300 . involving diverse people and viewpoints.BAHAGIAN 2 USABILITY STUDY FOR CORE SKILL KAJIAN KEBOLEHGUNAAN (USABILITY) BAGI KEMAHIRAN ASAS For each of the factors that follow please rate the items using the five point scale described below.Strongly Disagree Sangat tdak bersetuju 2. solving problems menyelesaikan masalah ii. evaluating menilai iv. I am able to communicate effectively in many different situations. Melalui SPKM.Not Sure Tidak pasti 4. Melalui Sistem Pembelajaran Kelas Maya(SPKM) saya berupaya berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai situasi.

develop personal integrity membina kewibawaan kendiri iii. d With the use of VLS. i am able to interact with individuals and within groups with integrity and awareness of others. i am able to: Melalui SPKM saya berupaya: i. respect for diverse people and cultures menghormati pelbagai pihak dan budaya 2 3 4 5                          301 . saya berupaya berinteraksi dengan individu lain dan dalam kumpulan secara integriti dan kesedaran dari individu lain. develop individual responsibility membina rasa tanggung jawab diri ii. Melalui SPKM.1 c With the use of VLS.

Tugasan yang perlu dilaksanakan di dalam VLS Jangka masa pembelajaran : 40 minit 1. mulakan pembelajaran anda. Klik Objective 1. Di Halaman Senarai Kandungan. Di Students‟ Corner. sila LOGIN ke ExamBuddy dengan mengklik pautan LAUNCH EXAM BUDDY di halaman VLS 5. Pergi ke http://www. Klik tab EXPLORE dan laksanakan tugasad didalamnya d. Klik Tab THINK dan laksanakan tugasad didalamnya c.BAHAGIAN 2B KAJIAN KEBOLEHGUNAAN(USABILITY) BAGI REKA BENTUK SKRIN Arahan kepada pengguna: 1.classnetwork. Baca objektif pembelajaran 2. Gunakan PASSWORD dan USERNAME yang telah dibekalkan kepada anda 6.net/ 2. skroll hingga ke bawah dan klik butang START 5. Di Halaman Classroom Corner. 15 minit 302 .1. Setelah 40 minit. Klik tab APPLY dan laksanakan tugasa didalamnya Anda digalakkan membuat nota dari setiap aktiviti di atas bagi membantu anda menjawab soalan-soalan di ExamBuddy 4.1b 4. Klik Tab ORGANIZE dan laksanakan tugasan didalamnya b. Di halaman Virtual Learning System (VLS). Baca tugasan yang di sediakan 3. Ikuti langkah-langkah berdasarkan urutan aktiviti (di Learning Control Panel) di bawah: a. Masa diberikan untuk menjawab soalan di Exambuddy. Klik Select Topic 3.

Item berdasarkan atribut kebolehgunaan(usability) oleh Nielsen (1993) 1 2 3 4 5 1 The design in Virtual Learning System (VLS) is easy to learn      and understand. 3 Overall system in VLS is easy to remember. 5 I am satisfied with the overall delivery system in VLS. Keseluruhan sistem dalam SPKM ini tiada ralat.                     303 . Reka bentuk dalam SPKM mudah dipelajari dan difahami maksudnya. Keseluruhan sistem dalam SPKM ini boleh digunakan dengan berkesan. 2 Overall system in VLS can be used effectively. Saya sangat berpuas hati dengan keseluruhan sistem penyampaian dalam SPKM ini. Keseluruhan sistem dalam SPKM ini mudah diingati. 4 Overall system in VLS is error free.

The content in VLS can be standalone without the support of other resources. Kandungan dalam VLS boleh berdiri dengan sendiri tanpa mengharapkan sokongan dari sumber lain. The content provided in the VLS can be used with other subjects (eg. Science topic can be used in geography lesson) Kandungan dalam topik di laman ini sesuai digunakan dalam mata pelajaran lain (contohnya: topik sains sesuai digunakan dalam mata pelajaran goegrafi. 3. The content in VLS can be used any place. Individualized or collaborative) Kandungan dalam topik ini sesuai digunakan dalam pelbagai situasi pembelajaran (contohnya: pembelajaran kendiri atau kolaboratif) 4. anywhere (eg. At home. school) Kandungan dalam topik ini sesuai digunakan dalam pelbagai situasi masa dan tempat (contohnya di sekolah. di kafe siber) 5. The content in VLS can be used in any learning situation (eg. dirumah. cybercafe. bahasa melayu dan lain-lain) 2. Learning objectives provided in the VLS can be adapted to other topics in other subjects Objektif pembelajaran dalam topik di laman web ini boleh disesuaikan dengan topik dalam mata pelajaran lain. 2002:6) Gunasemula (Reusable) 1. *VLS – Virtual Learning System 1 2 3 4 5                          304 .USABILITY STUDY – SCORM COMPLIANT KAJIAN KEBOLEHGUNAAN(USABILITY) KESERASIAN SCORM Konsep SCORM (sumber: Carnegie Melon University.

The formats of the content in the VLS are compatible with your system and can be used in most of the platform (Windows. Unix dan sebagainya) 7. Linux.) Format kandungan serasi dengan sistem anda dan boleh digunakan dalam semua landasan (Windows. 8. The resource in the page take a short time to download Bahan-bahan dilaman ini mengambil masa yang singkat untuk dimuat turun (download) The ease of which the VLS can run on your computer Kemudahan perisian dalam komputer anda boleh melaksanakan (run)bahan dengan berkesan. Hardware Perkakasan 10 The content in the VLS can be used by my computer without changing its format.Keupayaan Operasi (Interoperable) 6. The resource downloaded can be used by the system in my computer. Unix etc. Bahan-bahan dari kandungan dilaman web boleh digunakan oleh komputer saya dengan berkesan tanpa menukar formatnya.      305 . Software Perisian      b. Bahan-bahan yang dimuat turun (download) boleh digunakan dalam sistem komputer awda. 1 2 3 4 5                     Ketahanan (Durable) 1 2 3 4 5 9 The content in VLS can be used in my upgraded system in terms of: Bahan-bahan dari kandungan boleh digunakan dalam sistem awda yang dipertingkatkan (upgrade) dari segi:      a. Linux.

Interaction (i. Content Repository Repositori kandungan (Librari kandungan) c. 1 2 3 4 5                                         306 . Learning Management System Sistem Pengurusan Pembelajaran (seperti ExamBuddy) f. Online Discussion (such as web blog) Perbincangan (seperti Web Blog) e.Mudah di akses (Accessible) 11 VLS provided in the web is easy to access Bahan-bahan dilaman web ini mudah diakses 12 The instructional facilities below are easy to access and to retrieve Kemudahan pembelajaran seperti di bawah mudah diakses dan diperolehi: a. kolej dan universiti).e. Download Muat-turun (download) 13 The access facilities meet our instructional needs Kemudahan akses bersesuai dengan keperluan latihan dalam organisasi awda (contohnya di sekolah. email) Interaksi (seperti mel elektronik) d. Search facilities Kemudahan carian b.

Terima kasih dengan maklmubalas awda. How many minutes did you take you to meet your objectives? Berapa minit masa yang anda ambil untuk memenuhi objektif anda? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Thank you for your feedback. How many minutes were you on the website? Berapa minit anda memberikan tumpuan di laman web ini? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. 307 .1.

com Matlamat Di halaman utama (hompej) pelajar akan paparkan dengan pengenalan dan panduan menggunakan Sistem Pembelajaran Kelas Maya (SPKM) dan beberapa peraturan wajib yang perlu dipatuhi. merumus dan membuat sintesis dalam UA5. UA6 308 . Pelajar dikehendaki merekod.LAMPIRAN 3a Susunan Tindakan pengguna dalam pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di aplikasi SPKM Kod Tindakan pengguna UA1a Setelah mengakses halaman utama yang dilabel sebagai hompej. Pelajar akan melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan tugasan yang telah diberikan. Jika tidak ia digalakkan untuk memuat-turun aset dari SCO lain untuk menjelaskan objektif pembelajarannya. Setiap alat yang digunakan boleh digunapakai pada setiap CA. Jika skornya melebihi purata maka pelajar dikehendaki melancarkan CA yang lain pula. UA3 UA4 UA5 Data yang diperolehi dari laman-laman web yang disenaraikan direkod berdasarkan kriteria yang disediakan dalam task sheet. pelajar dikehendaki mengklik butang ENTER UA2 Pelajar dikehendaki memuatturun semua alat-alat pembelajarannya seperti worksheet dan task sheet dan mencetaknya. Kesemua maklumat pembelajaran dari SCO disimpan. dicetak dan dibuat rumusan oleh pelajar. Pelajar juga dikehendaki melaksanakan aktiviti di worksheet. atau CA5 berdasarkan keperluan objektif Setelah melancarkan SCO. Pelajar dikehendaki melaksanakan aktiviti dalam talian. merumus dan membuat sintesis terhadap dapatan yang diperolehi dari aset dalam setiap SCO yang sesuai dengan objektif pembelajaran. CA3. Alat pembelajaran ini akan digunakan dalam pembelajarannya beradasarkan keperluan semua CA. pelajar dikehendaki mengaplikasikan maklumat dari SCO dan Aset yang diperolehi dari UA4 Setelah merekod.CA2. CA4. ini bermakna (secara idealnya) pelajar telah bersedia dengan segala maklumat bagi melaksanakan aktiviti dalam talian di ExamBuddy. Pelajar dikehendaki mengklik butang explore bagi meneroka semua SCO dan aset yang disenaraikan Pelajar akan melancarkan salah satu SCO dalam CA1. Segala aktiviti dalam talian akan direkodkan skornya bagi menjelaskan pencapaiannya. Memuat turun bahan-bahan pengajaran seperti worksheet dan task sheet.

1 : Paparan Skrin SPKM Yang Mengambilkira Dapatan Hasil Tanda Aras Dalam Fasa 1 dibina dalam Pembangunan Fasa 2 berdasarkan RAJAH 3 : Arkitektur Pembelajaran dalam SPKM 309 .LAMPIRAN 3b GAMBAR 3b.

Activiti 1. Organize Tujuan aktiviti ini adalah untuk pengguna membuat persediaan terhadap keseluruhan proses pembelajaran. 310 . Pengguna perlu menggunakan aset yang dimuat turun untuk digunakan bagi menulis laporan bagi setiap aktiviti yang dilalui dalam aktiviti 1 (ORGANIZE). Aktiviti ini mengandungi tugasan bagi pengguna membuat kesimpulan terhadap topik yang telah dipelajari. pengguna juga diberi peluang untuk bermain permainan yang punyai perkaitan rapat dengan topik. Apply. Explore Aktiviti ini mengandungi maklumat seperti fail-fail fakta yang berkait rapat dengan topik yang dipelajari. Think Aktiviti ini mengandungi tugasan yang perlu dilalui oleh pengguna. Activity 4. Tugasan mempunyai perkaitan rapat dengan aktiviti 1 (ORGANIZE). Dalam aktiviti ini. Activity 2. Activity 3. Pengguna perlu menyimpan fail-fail berkaitan kedalam sistemnya bagi digunakan dalam setiap proses pembelajaran. Dalam akiviti ini pengguna dikehendaki memuat turun kesemua bahan berupa aset yang diperlukan dalam aktiviti selanjutnya (THINK).

09 3.64 1.09 0.Item 1 .3 .Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia H1 Pemprosesan maklumat oleh manusia PPU CN SN 1 Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis  visual dan bunyi Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan CN :CikguNet Prioriti 3     2     3 *Nota:PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 Prioriti 2 SN:SchoolNet 311 .88 1.62 3.70 CNet.1 Dapatan Bagi Reka bentuk Kandungan Dan Kawalan Pengguna Dalam Laman Web Yang Dinilai JADUAL L4.0a Taburan MIN Kategori Pemprosesan Maklumat oleh Manusia H1 1 Pemprosesan maklumat oleh manusia Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis visual dan bunyi Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan **PPU – Portal Pendidikan Utusan Rumusan **PPU Min SP **CNet Min SP **SNet Min SP 3.12 2 2.05 0.26 1.19 3.64 1.68 1.CikguNet SNet .1 – Kategori H1 – Pemprosesan Maklumat oleh Manusia JADUAL L4.32 2.06 1.0b Jadual Matriks Bagi Kategori H1.18 4.21 3 4.LAMPIRAN 4.53 1.29 2.SchoolNet Panduan 1.

13 3.85 3.68 3.91 3.Kategori H1 – Elemen Navigasi JADUAL L4.SchoolNet Rumusan Panduan 1.87 0. JADUAL L4.83 0.74 3.95 3.91 CNet. Butang d. Butang d.98   SN:SchoolNet 312 .87 0. Pautan (Hyperlink) *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 Prioriti 2 PPU CN     CN :CikguNet Prioriti 3 3.Item 5 .93 3.82 0.82 1. “Navigation bar” b.87 3. Elemen navigasi di bawah berfungsi dengan baik dan jelas kepada pengguna a.95 SP CNet Min SP SNet Min SP 0. Pautan (Hyperlink) **PPU – Portal Pendidikan Utusan 5 PPU Min 3. “Site map” c.82 0.CikguNet SNet .82 0. “Site map” c.13 3.1b Jadual Matriks Bagi Kategori H1.71 1.78 3.95 3.82 0.Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia 5 Elemen navigasi di bawah berfungsi dengan baik dan jelas kepada pengguna a. “Navigation bar” b.82 0.82 0.2 Dapatan Bagi Elemen Navigasi dalam Laman web yang dinilai.18 0.2 .97 4.98 0.1a Taburan MIN bagi elemen navigasi dalam laman web yang dinilai.LAMPIRAN 4.88   SN 3.94 0.82 0.88 3.

11 4.06 4.03 1.2a Taburan MIN Bagi Elemen Rekaletak.59 0.29 SP 1.05 0.50 CNet Min 3.00 3. Grafik yang boleh dikenali c.45 SP 1.09 0. Bahasa yang mudah dan jelas 6 PPU Min 4.94 Terdapat kepelbagaian dalam kandungan **PPU – Portal Pendidikan Utusan 12 CNet.03 1.74 CNet Min SP SNet Min SP 1.73 8 4.59 0.82 0.88 0.04 0.CikguNet SNet .74 3.95 4. Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a.00 0.91 0.91 4.99 4.18 0.82 3.37 SP 0.30 0.90 0. Rekaletak b.79 0.05 SNet Min 3.76 4.95 4.27 4.SchoolNet 313 .62 3. keupyaan kadar muatturun bahan dan kualiti bahan yang disediakan dalam laman web yang dinilai JADUAL 4.90 0. grafik.2b Taburan min bagi Kategori Pemprosesan maklumat oleh manusia Kategori Pemprosesan maklumat Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang.71 1.94 1.29 1.LAMPIRAN 4.27 0.09 0.21 9 3.97 4.05 2.52 3.64 1.10 3.3 Dapatan bagi elemen terhadap kejelasan reka bentuk. Grafik Dan Bahasa.52 JADUAL 4.10 SP 7 0. Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda PPU Min 3.85 3. teks.87 10 11 4. bunyi) mudah digunakan Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas.05 4.93 3.00 4.

Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda 8 9 10 11 *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 CN :CikguNet SN:SchoolNet Prioriti 3 Prioriti 2 314 . grafik.LAMPIRAN 4. Bahasa yang mudah dan jelas PPU         CN SN                 7 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang.Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia 6 Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a.11 . Grafik yang boleh dikenali c.Kategori H1 . Rekaletak b.3 .Elemen Rekaletak JADUAL 4.2c Jadual Matriks Bagi Kategori H1.4 Rumusan Panduan 1.Item 6 . bunyi) mudah digunakan Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas . teks.

Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda Terdapat kepelbagaian dalam kandungan PPU Min 3.03 1.45 SP 1.95 4.10 3.64 1. teks. grafik.59 0.CikguNet SNet .94 **PPU – Portal Pendidikan Utusan CNet.06 4.00 4.90 0.71 1.SchoolNet 315 .05 2.59 1.76 4.95 4.90 0.82 3.29 SP 1.85 3.74 3.SchoolNet JADUAL 4.21 9 3.93 3.50 CNet Min 3.09 0.09 0.3a Taburan MIN Bagi Elemen Rekaletak.05 0.52 3.18 0.00 3.73 8 4.87 10 11 4.CikguNet SNet .30 12 4.37 SP 0.91 4.27 4.27 0.5 JADUAL 4.52 CNet.LAMPIRAN 4. bunyi) mudah digunakan Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas. Bahasa yang mudah dan jelas **PPU – Portal Pendidikan Utusan 6 PPU Min 4.79 0.97 4.10 0. Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a. Grafik Dan Bahasa.03 1.05 SNet Min 3.94 0.62 3.00 0. Grafik yang boleh dikenali c.82 0.11 4.99 4.88 0.74 SP CNet Min SP SNet Min SP 1. Rekaletak b.91 0.3b Taburan min bagi Kategori Pemprosesan maklumat oleh manusia Kategori Pemprosesan maklumat 7 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang.05 0.29 1.04 0.

Item 6 .Kategori H1 . Rekaletak b.Elemen Rekaletak JADUAL 4.Pemprosesan Maklumat Oleh Manusia 6 Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a. bunyi) mudah digunakan Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas . Grafik yang boleh dikenali c. grafik.6 Rumusan Panduan 1. teks.LAMPIRAN 4.11 .3 . Bahasa yang mudah dan jelas PPU         CN SN                 7 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang. Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda 8 9 10 11 *Nota: PPU:Portal Pendidikan Utusan Prioriti 1 CN :CikguNet SN:SchoolNet Prioriti 3 Prioriti 2 316 .3c Jadual Matriks Bagi Kategori H1.

73 1. grafik dan lain-lain) mudah diakses. komunikasi dan interaksi 13 Teks dan grafik memberikan kesan kepada sistem penyampaian antara anda dan program Pengguna berupaya mengawal/menguasai corak interaksi (seperti mengklik butang.97 4.68 0.95 3.24 0.27 0.79 0.90 317 .29 1. teks.22 3. video.61 4.06 1.LAMPIRAN 4.12 0. mendengar suara latar. menaip jawapan) Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang.25 4.52 17 4.bunyi.19 16 4. Bahasa mudah dan jelas dari segi penggunaannya Bahasa yang jelas dalam mesej bantuan PPU Min SP CNet Min SP SNet Min SP 4.50 4. membaca teks.27 0. komunikasi dan interaksi H2 Bahasa.47 14 3. kotak alert. animasi.88 1.45 0.4a Taburan MIN bagi item Bahasa.64 1.93 4.37 0.47 0.21 15 3.7 JADUAL 4.85 2.31 3. kotak dialog.11 1.15 4.

teks.16 3.73 1.60 3.16 CNet Min SP SNet Min SP 0.89 0.93 4. papan kekunci.60 318 .99 3.LAMPIRAN 4. animasi.94 0.4b Taburan MIN bagi item Ergonomik H3 Ergonomik 18 Paparan teks dan grafik tidak meletihkan mata Elemen reka bentuk antaramuka(seperti butang.82 1.8 JADUAL 4.19 20 3.18 0.12 0. viedo. speaker dan lain-lain) Kemudahan interaksi dalam portal mudah dan jelas penggunaannya dengan perkakasan yang ada pada anda (seperti tetikus. bunyi.99 4. kotak alert. kotak dialog.29 1.01 3.91 19 3. grafik dan lain-lain) sesuai dengan kemahiran anda terhadap perkasasan yang ada (seperti tetikus.74 0. papan kekunci daln lain-lain) PPU Min SP 4.

05 2.71 0.82 3.64 0.92 24 2.37 0. pautan) sesuai dengan fungsi peranti input(seperti tetikus dan papan kekunci) dan output (seperti monitor) Mekamisma maklumbalas (seperti kotak dialog) lebih menyukarkan anda melaksanakan aktiviti interaktif dalam program SP Min SP Min SP Cnet SNet 3.92 23 3.9 C.LAMPIRAN 4.59 0.00 3.89 1.80 3.52 3.14 319 .95 3.90 3.68 0.59 1. Dapatan dari kategori Sistem Komputer dan arkitektur Antaramuka JADUAL 4.05 0.92 3.64 0.5a Taburan MIN Sistem komputer dan arkitektur antaramuka dalam kategori peranti input dan output PPU C Sistem komputer dan arkitektur antaramuka Min C1 Peranti input dan output 21 Ciri-ciri halaman boleh disesuaikan dengan teknologi baru yang terdiri dari perkakasan dan sistem pengoperasian Perkakasan yang ada pada anda mampu membantu anda dalam mengawal program.81 22 4.09 1.82 0. Mekanisma navigasi (seperti butang.64 0.

LAMPIRAN 4.6a Taburan Min bagi setiap laman web yang dinilai berdasarka item Teknik dialog PPU C2 25 Min Teknik dialog Pengendalian dialog sesuai dengan ciri-ciri reka bentuk dalam 3.00 0. panel kerja. papan kekunci.71 1. Elemen reka bentuk antaramuka seperti (teks.00 0.73 26 4.27 4. animasi. Kaedah pengendalian dialog banyak membantu pengguna mengawal program. bunyi dan video) dilaksanakan dengan berkesan oleh perkakasan yang ada pada anda( seperti tetikus. butang. speaker) SP CNet Min SP SNet Min SP 1.06 0.01 0.53 0.89 320 .87 27 3.12 1. warna.52 4.95 halaman.90 3.88 3.10 4.97 3.18 0.10 Dapatan Bagi Teknik Dialog Untuk Laman Web Yang Dinilai JADUAL 4.

71 0.7a: Taburan Min bagi setiap laman web yang dinilai berdasarka item Genre dialog PPU C3 28 Genre dialog Elemen grafik dalam program menyediakan pelbagai cara interaksi kepada anda (contohnya jika kedua-dua butang dan pautan mempunyai fungsi yang sama) Elemen antaramuka (teks.22 3.LAMPIRAN 4.79 29 3.53 1.73 0. animasi. warna.07 3. panel kerja.00 1.11 Dapatan bagi Genre Dialog bagi setiap laman web yang dinilai JADUAL 4.93 321 .42 1. butang.92 3.02 3. bunyi dan video) berasaskan metafora (contohnya imej bola mewakili aktiviti sukan bolasepak) jelas dan mudah difahami Min SP CNet Min SP SNet Min SP 3.55 0.

50 1.24 0.18 0.8a Taburan Min bagi setiap laman web yang dinilai berdasarka item Grafik komputer PPU CNet SNet C4 30 Grafik komputer Elemen grafik berupaya bertindak sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman.10 3.93 322 .12 3.47 anda.94 1.83 31 4.55 0.60 32 Kadar masa bagi memuatturun grafik sesuai dengan keperluan masa pembelajaran 3.91 0.12 Dapatan Dari Item Grafik Komputer Bagi Setiap Laman Web Yang Dinilai JADUAL 4. 1.LAMPIRAN 4.85 4.97 3. Grafik dalam dokumen jelas dan mudah difahami selaras dengan maklumatnya Min SP Min SP Min SP 3.03 4.88 3.79 0.11 0.

74 1.9a Taburan Min bagi setiap laman web yang dinilai berdasarkan item Arkitektur dialog PPU CNet SNet C5 33 Arkitektur dialog Ciri-ciri halaman berupaya boleh disesuaikan dengan perkakasan dan teknologi baru (seperti kandungan berasaskan shockwave dan java applet mudah dipaparkan di browser) Elemen antaramuka (teks.01 3.05 3.09 3.13 Dapatan bagi komponen Arkitektur dialog JADUAL 4.91 0. dalam masa yang sama ia juga memerhatikan animasi dan teks) jelas dan berkesan dalam membantu pembelajaran. animasi.37 1. pelajar mengklik butang bagi menjawab soalan.76 1.69 3. butang.83 323 .LAMPIRAN 4. warna.82 0. Min SP Min SP Min SP 3.87 34 3. bunyi dan video) dalam dokumen yang berfungsi bagi melaksanakan banyak tugasan (multi-tasking) (contohnya. panel kerja.71 0.

1 : Paparan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) di ExamBuddy.LAMPIRAN 5 GAMBAR L5.com di akses dari SPKM 324 .

Mekanisma reka bentuk antaramuka berupaya mengawal pengguna dengan berkesan 4. teks. kotak dialog. Tetikus b. Reka bentuk antaramuka (seperti butang. bunyi. grafik dan lain-lain) yang dipaparkan berfungsi bertindak dengan perkasasan di bawah: a.LAMPIRAN 6 Senarai Pembolehubah-Pembolehubah Bagi Penggubalan Instrumen Tanda Aras Bagi Pelaksanaan Tanda Aras Dalam Pembangunan Fasa 1 H H1 1. kotak alert. video. Kandungan teks yang disampaikan menggambarkan fungsi yang sama sebagaimana kandungan dari jenis visual dan bunyi Sifat-sifat manusia Pemprosesan maklumat oleh manusia 2. Mikrofon 325 . Paparan teks dan grafik mudah boleh difahami apabila dipaparkan tanpa warna 3. Papan kekunci c. “Speaker” d. animasi.

Rekaletak b. Pautan (Hyperlink) 6. Sifat-sifat manusia Pemprosesan maklumat oleh manusia Elemen navigasi di bawah berfungsi dengan baik dan jelas kepada pengguna a. Elemen di bawah dalam dokumen adalah jelas dan mudah difahami a.H H1 5. “Site map” c. teks. grafik. Bahasa yang mudah dan jelas 7 8 Kadar masa muat-turun bahan sesuai dengan keperluan masa anda Kemudahan interaksi seperti (butang. “Navigation bar” b. bunyi) mudah digunakan 9 Kemudahan mekamisma maklumbalas bagi setiap tindakan pengguna jelas . 10 11 12 Mesej bagi bantuan jelas Kualiti bahan memenuhi keperluan pengajaran anda Terdapat kepelbagaian dalam kandungan 326 . Butang d. Grafik yang boleh dikenali c.

kotak alert. teks. membaca teks. animasi. bunyi. komunikasi dan interaksi Teks dan grafik memberikan kesan kepada sistem penyampaian antara anda dan program 14 Pengguna berupaya mengawal/menguasai corak interaksi (seperti mengklik butang. video. speaker dan lain-lain) Kemudahan interaksi dalam portal mudah dan jelas penggunaannya dengan perkakasan yang ada pada anda (seperti tetikus. Bahasa mudah dan jelas dari segi penggunaannya Bahasa yang jelas dalam mesej bantuan Ergonomik Paparan teks dan grafik tidak meletihkan mata Elemen reka bentuk antaramuka(seperti butang. grafik dan lain-lain) sesuai dengan kemahiran anda terhadap perkasasan yang ada (seperti tetikus. papan kekunci daln lainlain) 16 17 H3 18 19 20 327 . mendengar suara latar. kotak alert. bunyi.H2 13 Bahasa. grafik dan lain-lain) mudah diakses. kotak dialog. teks. kotak dialog. menaip jawapan) 15 Elemen reka bentuk antaramuka (seperti butang. video. animasi. papan kekunci.

bunyi dan video) dilaksanakan dengan berkesan oleh perkakasan yang ada pada anda( seperti tetikus. animasi. 26 Kaedah pengendalian dialog banyak membantu program. warna. panel kerja. speaker) C3 28 Genre dialog Elemen grafik dalam program menyediakan pelbagai cara interaksi kepada anda (contohnya jika kedua-dua butang dan pautan mempunyai fungsi yang sama) Elemen antaramuka (teks.C C1 21 Sistem komputer dan arkitektur antaramuka Peranti input dan output Ciri-ciri halaman boleh disesusaikan dengan teknologi baru yang terdiri dari perkakasan dan sistem pengoperasian 22 Perkakasan yang ada pada anda mampu membantu anda dalam mengawal program. pautan) sesuai dengan fungsi peranti input (seperti tetikus dan papan kekunci) dan output (seperti monitor) Mekamisma maklumbalas (seperti kotak dialog) lebih menyukarkan anda melaksanakan aktiviti interaktif dalam program 23 24 C2 25 Teknik dialog Pengendalian dialog sesuai dengan ciri-ciri reka bentuk dalam halaman. panel kerja. warna. butang. butang. animasi. papan kekunci. Mekanisma navigasi (seperti butang. pengguna mengawal 27 Elemen reka bentuk antaramuka seperti (teks. bunyi dan video) berasaskan metafora (contohnya imej bola mewakili aktiviti sukan bolasepak) jelas dan mudah difahami 29 328 .

panel kerja. butang.C4 30 Grafik komputer Elemen grafik berupaya bertindak sebagai alat untuk pengguna mengawal pergerakannya antara halaman. 32 C5 33 Arkitektur dialog Ciri-ciri halaman berupaya boleh disesuaikan dengan perkakasan dan teknologi baru (seperti kandungan berasaskan shockwave dan java applet mudah dipaparkan di browser) Elemen antaramuka (teks. 34 329 . animasi. 31 Grafik dalam dokumen jelas dan mudah difahami selaras dengan maklumatnya Kadar masa bagi memuat-turun grafik sesuai dengan keperluan masa pembelajaran anda. warna. bunyi dan video) dalam dokumen yang berfungsi bagi melaksanakan banyak tugasan (multi-tasking) (contohnya. pelajar mengklik butang bagi menjawab soalan. dalam masa yang sama ia juga memerhatikan animasi dan teks) jelas dan berkesan dalam membantu pembelajaran.

1 Paparan antaramuka di Classnetwork yang diuji dalam Kajian Kebolehgunaan Fasa 1 330 .LAMPIRAN 7 Paparan Learning Control Panel dalam SPKM di Classnetwork.net GAMBAR L7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful