Ahli Kumpulan

:

NOR AISAH BINTI SHAIMI

D20091034266

SITI ZUBAIDAH BT IBRAHIM D20091035632 NASYATUL HUSNA BT RAMLI D20101037160

BAB 1 :

PENGENALAN

Latar Belakang

Kajian ini adalah mengenai frasa dalam binaan ayat, serta memfokuskan kepada aspek frasa nama. Dalam mengkaji frasa nama ini, aspek binaan dan juga unsurunsur di dalamnya turut ditekankan. Pembinaan frasa nama yang tepat dapat dipelajari dengan menerangkan kesalahan yang selalu dilakukan dalam membina frasa nama. Contohnya , kesalahan menggunakan hukum DM.

Batasan kajian
Menyentuh secara khusus dalam aspek frasa nama.  Kajian frasa nama dipecahkan kepada sub-topik berikut :  Konsep frasa nama  Konstituen frasa nama  Binaan frasa nama  Analisis Teks Frasa nama

Objektif Kajian
1. Mengetahui konsep, konstituen , serta binaan dalam frasa nama
2. Menganalisis frasa nama dalam teks Sosiolinguistik Wacana PPSMI dan Yang Indah Bahasa untuk analisis teks.

Tatacara Tugasan
 Membaca

keseluruhan bab mengenai frasa nama dalam Tatabahasa Dewan. dan mengasingkan frasa nama yang terdapat dalam teks yang disediakan. Bahagian teks yang telah dianalisis oleh kami adalah keseluruhan teks dan menggunakan skala 10 muka surat.

 Mengesan

Definisi Frasa
 

Zaba (1965) : Rangkai kata Abdullah Hassan (2002 :233) - sekumpulan perkataan Nik Safiah et.al - unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurangkurangnya dua perkataan, ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih.

Frasa
frasa terdiri daripada bentuk-bentuk perkataan yang disusun menjadi rangkai kata.  Umpamanya, perkataan pokok dapat manjadi frasa kerana dapat diperluas seperti contoh berikut :

Pokok Pokok jambu Pokok jambu batu Dua batang pokok jambu batu itu

BAB 2 :

PERBINCANGAN

Pendahuluan

Frasa nama (FN) ialah binaan boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat.

Konsep Frasa Nama

Nik Safiah Karim et. al (1993:556) : frasa nama yang perkataan utamanya terdiri daripada kata nama, kata nama terbitan atau kata ganti nama .

Kata nama : Si Tompok kucing saya - Kata nama terbitan : Persatuan itu belum mengadakan mensyuarat. - Kata ganti nama : Itu bangunan daya Bumi
-

Konstituan Frasa Nama

Konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya.

Unsur inti boleh wujud secara bersendirian ataupun dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya, atau sebelum dan sesudah frasa nama.

Unsur bukan nama boleh juga menjadi pengisi frasa nama jika unsur itu boleh berganti dengan unsur-unsur nama.
Contoh :

Berolahraga menjadi kegemaran remaja. Aktiviti berolahraga menjadi kegemaran remaja.
Putih melambangkan kesucian. Warna putih melambangkan kesucian.

Binaan Frasa Nama

Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan sahaja ataupun sederetan perkataan. Inti + penerang

Inti : Penumpuan makna  Penerang : unsur yang menerangkan makna.

Contoh :

Bapa budak itu.
inti penerang

a) Inti + Penerang
 

jenis-jenis hubungan Inti + penerang :

Inti + penerang nama  Inti + penerang bukan nama

i) Inti + penerang nama

Semua konstituen terdiri daripada kata nama (inti dan penerang) Kata nama yang mengisi unsur penerang boleh merupakan pelbagai jenis.

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis penerang Nama Keturunan Jenis Orang Gelang

Inti

Penerang Melayu perak Cerpen penanda5 betina kampung

Nama Penyambut (Alat & pelaku) Pengarang Nama Gunaan Kelamin ( jantina ) Tempat Batu Itik Penduduk

Bil 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Penerang Arah Anggota Badan Tenaga Penggerak Perihal atau Perkara Hak Milik

Inti Bangunan Sarung Kapal Surat Bumbung

Penerang Belakang Kaki Api Perjanjian Sekolah

12.
13.

Nama Khas
Panggilan atau Gelaran

Kerajaan
YB Senator

Jerman
Fatimah

ii) Inti + penerang bukan nama

Terdiri daripada penerang yang dibentuk oleh
perkataan yang bukan daripada kelas kata nama.

Jenis-jenis Penerang Bukan Nama
Penerang Penentu Penerang Bilangan Ordinal

:

Penerang Kata Kerja

Penerang Frasa Sendi Nama Penerang Kata Adverba

Penerang Kata Adjektif

a) Penerang Penentu
Penentu Hadapan

Beberapa pucuk pistol. Tiga kuntum bunga.

Pemenang itu
Penentu Belakang

Rumah ini.

b) Penerang kata kerja

Penerang kata kerja menerangkan perlakuan kepada inti. contoh :
Inti Penarang KK

Tempat Majlis

menari bahas

c) Penerang Kata adjektif

Penerang kata adjektif ialah unsur yang menerangkan makna sifat bagi inti. Contoh :
Inti Rumah Sekolah Penerang Kata Adjektif haram rendah

d) Penerang Kata Adverba
Penerang kata adverba ialah unsur yang menerangkan cara atau masa bagi kata nama inti.  Contoh:

Inti mensyuarat

Penerang Kata adverba julung kali (masa)

jawapan

sekali gus (cara)

e) Penerang Frasa Sendi Nama

Penerang frasa sendi nama ialah unsurunsur yang mengandungi kata sendi nama diikuti kata nama atau frasa nama dan mendukung antaranya makna tempat, waktu, bahan asal, dan matlamat.

Hadiah
Inti

untuk

kakak.

PFSN

f) Penerang Bilangan Ordinal
Penerang bilangan ordinal ialah kata bilangan yang menunjukkan kedudukan dari segi urutan bilangan , misalnya pertama, kedua, kesepuluh, keseratus dan sebagainya.  Unsur-unsur demikian hadir sesudah inti

Cucu kesembilan.
inti PBO

b) Inti + Inti

Binaan frasa nama inti + inti tidak mempunyai unsur penerang, kerana makna keseluruhan frasa nama itu didukung oleh kedua-dua kata nama inti. Oleh itu, binaan jenis ini tidak mempunyai makna penerang.

Inti + inti

> dua golongan FN berdasarkan makna yang didukung oleh perkataan : Sama Erti Tubuh badan Hutan rimba Lawan Erti jantan betina kecil besar

Susunan Konstituen Frasa Nama
Dalam binaan FN, ada peraturan tertentu yang mengatur susunan kedudukan konstituen-konstiuennya.  Peraturan-peraturan itu adalah seperti berikut:

 Peraturan D-M (Hukum D-M)  Kecualian Hukum D-M

 Bilangan dan Panggilan
 Penerang

Peraturan D-M (Hukum D-M)
D = Diterangkan(unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama)  M = Menerangkan(unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua)

Diterang (D) Orang askar kelapa

Menerangkan (M) lelaki Melayu sawit

Johan

tukang kasut

Mengikut peraturan ini,penggunaan susunan unsurunsur FN yang bertentangan dengan peraturan D-M adalah salah dan tidak diterima.
 Contoh: Fatimah Restoran, Gigi Klinik

(Sebab: intinya terletak di bahagian belakang.)

Kecualian Hukum D-M

Penerang mendahului unsur yang diterangkan,boleh berlaku akibat kebiasaan dalam penggunaan,terutama pada nama-nama jawatan. Contoh;
Penerang (P) Perdana Timbalan Ibu Yang diterangkan (M) Menteri Menteri Pejabat

Bilangan dan Panggilan
 Apabila

unsur penerang itu terdiri daripada perkataan yang menunjukkan bilangan atau nama panggilan dan gelaran, maka penerang demikian boleh juga mendahului inti, iaitu hadir di bahagian hadapan FN.  Contoh :
Bilangan Dua Penjodoh Bilangan ekor Inti lembu

Para

-

tetamu

ii) Nama Panggilan dan gelaran
Panggilan / Gelaran Kak Sang Datuk Raja Melah Sapurba Menteri Zainal Inti

Penerang
Inti mungkin juga mempunyai penerang lebh daripada satu.  Peraturan kedudukan penerang-penerang ini adalah seperti yang berikut: (i)Penerang adjektif yang menerangkan inti harus hadir sesudah inti itu diikuti oleh penerang-penerang yang lain,manakala penentu belakang hadir di belakang sekali. Contoh:

Inti Penerang Adjektif Penerang Kata Nama Penentu Belakang

kereta

baharu

ayah

itu

Namun, sekiranya kata adjektif bertugas sebagai penerang kepada kata inti yang berbentuk kata majmuk, maka perkataan itu boleh hadir di belakang kata majmuk.
Kata Inti Majmuk Tawaran bayaran balik Modal pulangan Penerang adjektif penuh sama

Zon ekonomi

eksklusif

ii) Unsur penerang sebagai satu binaan frasa tersendiri yang mengandungi unsur-unsur inti dan penerang. Dalam keadaan sedemikian, unsur penerang itu menerangkan unsur inti yang ada frasa penerang, dan bukan menerangkan unsur inti bagi FN.Dalam kehadiran begini, kata adjekfit wujud juga sesudah inti.
Penerang I (Adjektif) lama baharu Penerang II (Frasa) Inti pengurus ayah Penerang II (Frasa) Penerang syarikat saya Penentu Belakang ini itu

inti rumah kereta

Kelainan daripada bentuk-bentuk di atas ialah binaan yang terdapat di dalamnya dua unsur penerang atau lebih, yang terdiri daripada frasa-frasa. Dalam kewujudan begini, frasa penerang yang menerangkan sifat hadir selepas inti, sementara yang menerangkan milik, hasil, jenis dan sebagainya wujud selepasnya.
Penerang I (Frasa) Inti Penerang kapas Penerang II (Frasa) Inti Buatan Penerang Malaysia ini Penentu belakang

Inti

Pakaian

Kain

(iii) Dua frasa nama boleh juga wujud serentak, iaitu dengan unsur yang pertama dan unsur yang kedua merujuk benda yang serupa.
Frasa Nama Subjek
FN FN Pemenang hadiah itu Telah tampil ke hadapan.

Predikat

Seorang wanita Melayu

BAB 2 :

ANALISIS KAJIAN

FRASA NAMA DENGAN PENERANG KATA ADJEKTIF
Bahasa

tua dan indah dari Malaya yakni bahasa Melayu yang menjadi

bahasa rasmi dan bahasa kebanggsaan ingin dipulangkan ke tanah tinggi atau bukit sinonim dengan namanya iaitu Malaya oleh pelopor dan kuasawan di tanah air sendiri.

Perkataan

“bahasa” dalam petikan tersebut merupakan inti kepada

frasa nama yang terdapat dalam petikan tersebut. Manakala, perkataan “tua dan indah” pula menjadi penerang kata adjektif kepada frasa nama ini.

FRASA NAMA DENGAN PENERANG KHAS

Satu Malaysia bermaksud sebuah kewarganegaraan, satu impian dan satu negara. Berdasarkan ayat berkenaan, perkataan “satu” merupakan binaan inti bagi frasa nama tersebut. “Malaysia” pula merupakan kata penerang nama khas bagi frasa nama berkenaan.

FRASA NAMA DENGAN PENERANG NAMA HAL ATAU PERKARA

Malah Akta Pendidikan 1996 memperakui bahawa kemajuan negara dapat dicapai melalui sistem pendidikan kebangsaan yang menggunakan bahasa kebangsaan sebagai pengantar utama serta menggunakan satu bentuk kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama. Inti bagi frasa nama ini ialah “akta” dan penerang nama atau hal ialah “pendidikan”.

FRASA NAMA DENGAN PENERANG NAMA MILIK

Lagipun ini cerita masyarakat bumi yang perlu kudrat dan akal budi untuk kehidupan sebagai Bahasa sendi tamadun bangsa yang telah hilang gemilang.

Inti bagi ayat ini ialah “cerita” manakala peneranag nama milik pula ialah “masyarakat”.

FRASA NAMA DENGAN PENERANG KATA SENDI NAMA

Kaum yang lemah bahasa Inggeris mustahil dapat menguasai ilmu apalagi teknologi.
Inti bagi ayat ini ialah “ kaum”, penerang sndi nama pula ialah “ yang lemah”.

FRASA NAMA DENGAN PENERANG NAMA KETURUNAN

Kaum bumiputera khususnya masyarakat Melayu di pendalaman Sabah dan Sarawak serta sebahagian di semenajung termasuk kaum asli, suku kaum melata dan orang miskin yang menjadi warga bumi tercinta ini.
Inti bagi ayat ini ialah “ kaum” manakala penerang nama keturunan ialah “bumiputera”.

FRASA NAMA PENERANG NAMA PANGGILAN ATAU GELARAN

Mereka nasionalis tulen negara bangsa sinonim dengan gerakan menentang Malayan Union dulu terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat Melayu… Inti bagi ayat ini ialah “mereka” dan penerang nama panggilan atau gelaran ialah “nasionalis”.

FRASA NAMA PENERANG NAMA PENYAMBUT

Badan-badan yang dipertanggungjawabkan melestarikan bahasa pula bangkit memperjuangkan akar umbi dan menjadi wadah perjuangan negara tanpa melihat kepentingan individu seperti yang ditinggalkan oleh para nasionalis lampau. Inti bagi ayat ini ialah “badan” dan penerang nama penyambut pula ialah “badan”.

FRASA NAMA DENGAN PENERANG NAMA TEMPAT

Beliau menegaskan demikian dalam ucapannya di majlis Penyampaian Hadiah Sastera Darul Ta’zim ke-6 di Hotel Selesa Johor Bahru bahawa pembelajaran yang paling berkesan dalam bahasa ibunda masingmasing.
Inti bagi frasa nama berkenaan ialah “hotel” dan “Selasa Johor Bahru” merupakan penerang nama tempat.

FRASA NAMA DENGAN PENERANG NAMA JENIS

Inilah yang menghalang kemampuan orang Melayu bersaing secara konstruktif melalui teknologi maklumat, berkongsi kepakaran dan ilmu kemahiran tinggi… Kata inti bagi frasa nama ini ialah “teknologi” dan kata penerang jenis ialah “maklumat”.

FRASA NAMA DENGAN PENERANG PENENTU HADAPAN

Di samping penulis telah membuat kajian semasa, iaitu perbandingan antara sebuah sekolah berasrama penuh dengan dua buah sekolah harian yang menggunakan ratusan pelajar tingkatan satu, dua dan empat sebagai sample kajian.
Inti bagi frasa nama ini ialah “sekolah” dan kata penerang penentu hadapan pula ialah “ dua buah”.

FRASA NAMA DENGAN PENERANG PENENTU BELAKANG
Keadaan ini dapat membantu usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ke-5 di Pertubuhan Bangsa Bersatu.  Inti bagi frasa nama ini ialah “keadaan” manakala penerang penentu belakang pula ialah “ini”.

FRASA NAMA DENGAN PENERANG NAMA ARAH

Kini, Datuk Sri Abdullah Badawi perdana menteri membawa kepimpinan modal insan dan Islam Hadhari yang meletakkan umat Melayu ke persada dunia. Inti bagi frasa nama ini ialah “persada” dan penerang nama arah ialah “dunia”.

SEKIAN

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.