PENGERTIAN WAKALAH

Wakalah itu berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (aldhamah), atau pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapula pengertian-pengertian lain dari Wakalah yaitu: 1. Wakalah atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. 2. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

RUKUN DAN SYARAT-SYARAT DALAM WAKALAH

Menurut jumhur ulama, berpendirian bahwa rukun dan syarat Wakalah itu adalah sebagai berikut: Dalam akad Wakalah beberapa rukun dan syarat harus dipenuhi agar akad ini menjadi sah: 1. Orang yang mewakilkan (Al-Muwakkil) o Pemberi kuasa memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. o Pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. 2. Orang yang diwakilkan. (Al-Wakil) o Penerima kuasa perlu cakap hukum. o Penerima kuasa mampu menjalankan amanah 3. Obyek yang diwakilkan. o Boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. o Obyek yang akan diwakilkan tidak boleh melanggar Syari’ah Islam. 4. Shighat o Perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. o Isi berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa o Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.

FATWA MUI WAKALAH

Seiring dengan berkembangnya institusi keuangan Islam di Indonesia, maka suatu aturan hukum turut pula dikembangkan untuk melegalisasi serta melindungi akad-akad yang sesuai Syari’ah Islam diterapkan dalam Sistem Keuangan Islam di Indonesia. Maka dari

itu, Dewan Syari’ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa NO: 10/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini ditetapkan pada saat Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional (8 Muharram 1421 H./13 April 2000) yang menetapkan: 1. Ketentuan Wakalah. 2. Rukun dan Syarat Wakalah 3. Aturan terjadinya perselisihan

APLIKASI WAKALAH DALAM INSTITUSI KEUANGAN

Akad Wakalah dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, terutama dalam institusi keuangan: 1. Transfer Uang

Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad Wakalah, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai Al-Muwakkil terhadap bank sebagai Al-Wakil untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (Jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada kepada rekening tujuan. Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang ini: 1. 1. Wesel Pos

Pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari Al-Muwakkil kepada AlWakil, dan Al-Wakil memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju. Berikut adalah proses pentransferan uang dalam Wesel Pos. 1. 2. Transfer uang melalui cabang suatu bank

Dalam proses ini, Al-Muwakkil memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan Al-Wakil, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut. Berikut adalah proses pentrasferan uang melalui cabang sebuah bank. 1. 3. Transfer melalui ATM

Kemudian ada juga proses transfer uang dimana pendelegasian untuk mengirimkan uang, tidak secara langsung uangnya diberikan dari Al-Muwakkil kepada bank sebagai Al-Wakil. Dalam model ini, Nasabah Al-Muwakkil meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang

bukan dalam bentuk prosentase. 3. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor. • Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan: 1. 2. Nasabah melakukan akad wakalah bil ujrah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSNMUI/IX/2002. 2. dengan ketentuan: 1. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan sutuasi yang terjadi. Akad Wakalah bil Ujrah ini memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. 2. Besar ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumendokumen transaksi impor. 2. bukan dalam bentuk prosentase. Letter Of Credit Import Syariah Akad untuk transaksi Letter of Credit Import Syariah ini menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah.dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumendokumen transaksi impor. 2. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. dengan ketentuan: 1. 3. 4. . Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. • Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah. Bank dan importir melakukan akad Mudharabah. dimana bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. • Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan: 1. • Akad Wakalah bil Ujrah dan Hawalah. dimana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM.

5. . • Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan: 1. 2. Letter Of Credit Eksport Syariah Akad untuk transaksi Letter of Credit Eksport Syariah ini menggunakan akad Wakalah. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. pengembalian dana mudharabah. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan sutuasi yang terjadi. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor. • Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan: 1. bukan dalam bentuk presentase. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.3. Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk Pembayaran ujrah. 5. 2. bukan dalam bentuk presentase. 6. 4. 3. • Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah dengan ketentuan: 1. 2. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. 4. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank). Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance). 4. 6. bukan dalam presentase. 3. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank). Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor. Akad Wakalah ini memiliki definisi dimana bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan eksport. Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank). Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002. dan pembayaran bagi hasil. bukan dalam bentuk presentase. 3. tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta’alluq). Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor. selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah. 3. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal.

Akad Wakalah ini memiliki definisi dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan transaksi yang diperlukan. Bila salah satu pihak yang berakad Wakalah itu gila. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006. 5. Investasi Reksadana Syariah Akad untuk transaksi Investasi Reksadana Syariah ini menggunakan akad Wakalah dan Mudharabah. 2. • BERAKHIRNYA WAKALAH Yang menyebabkan Wakalah menjadi batal atau berakhir adalah: 1.4. Akad Wakalah bil Ujrah ini memiliki definisi dimana pemegang polis memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk menyimpannya ke dalam tabungan maupun ke dalam non-tabungan. 6. 4. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 30/DSN/VI/2002. Asuransi Syariah Akad untuk Asuransi syariah ini menggunakan akad Wakalah bil Ujrah. Bila maksud yang terkandung dalam akad Wakalah sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan. Pembiayaan Rekening Koran Syariah Akad untuk transaksi pembiayaan rekening koran syariah ini menggunakan akad Wakalah. Diputuskannya Wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang berWakalah baik pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa. 2011 by aprizal27 Kafalah • PENGERTIAN AL-KAFALAH . pihak asuransi berperan sebagai Al-Wakil dan pemegang polis sebagai Al-Muwakil. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu obyek yang dikuasakan. Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar Des2 Kafalah Posted on Desember 2. Dalam model ini. 3. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSNMUI/IV/2001. Akad Wakalah ini memiliki definisi dimana pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi agar memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana dari pemilik modal.

baik berupa benda. atau pekerjaan. 2. Harus merupakan piutang mengikat. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak. penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan. jumlah dan spesifikasinya 5. Obyek penjaminan (Makful bihi) 1.Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (Kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Tidak bertentangan dengan syariah. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka mengadakan kontrak (akad). Dalam akad kafalah. • JENIS AL-KAFALAH 1. yaitu merupakan akad memberikan jaminan atas diri . • KETENTUAN UMUM KAFALAH 1. maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 2. Diketahui identitasnya 2. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang( kepada penjamin 2. Berakal sehat 4. Harus jelas nilai. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut. kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Kafalah bin-Nafs. Pihak penjamin (Kafiil) 1. Dikenal oleh penjamin. Bisa dilaksanakan oleh penjamin 3. 2. Dalam pengertian lain. Pihak yang berpiutang (Makful Lahu) 1. • RUKUN DAN SYARAT KAFALAH 1. 3. Baligh dan berakal sehat 2. yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan 4. 3. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa 3. Pihak orang yang berutang (Makful ‘anhu) 1. uang. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang.

biasanya para bohweer menggunakan retention fee yakni uang diblokir sebesar 15% – 20%. biasanya diberika 1% – 5% dari nilai proyek yang dibiayai. kafalah ini biasa dilakukan unutk menjamin pengembalian atas barang yang disewa. bisa juga di cover dengan jaminan fixed asset lainnya. dimana kontraktor tersebut harus mengeluarkan uang muka sebagai bukti kesanggupan dan kecukupan modal dalam mengerjakan proyek sehingga kontraktor tidak hanya mengharapkan turunnya invoice atau pembayaran dari bohweer. Advance Payment Bond adalah bank garansi jaminan uang muka. yaitu merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. misal bank garansi untuk agen produk X. dimana kontraktor tersebut telah menyelesaikan proyek. Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan pada waktu yang telah ditetapkan. Charge card 1. B. A. atau bisa juga meminta bank garansi mentenance bond. Mantenance Bond adalah bank garansi yang diberikan kepada kontraktor. 5. 4. pada waktu masa sewa berakhir. sehingga perlu dilakukan pemeliharaan proyek sebagai jaminan apabila selama kurun waktu tertentu proyek tersebut tidak bermasalah.2. Kafalah al-Munjazah. yaitu merupakan jaminan pembayaran baran atau pelunasan utang. Kafalah al-Muallaqah. Kafalah bil-Maal. dan juga bersifat non cash loan. Kafalah bit-Taslim. Performance Bond adalah bank garansi yang diberikan kepada kontraktor. 3. Bank Garansi untuk tender adalah bank garansi yang diberikan kepada kontraktor yang mengikuti prosedur proyek atau pelelangan biasanya diberikan 1% – 3% dari nilai proyek yang dibiayai yang bersifat non cash loan. dimana kontraktor tersebut telah memenangkan proyek dan sedang menjalankan proyek tersebut biasanya setoran tunai untuk blokir atau ke setoran bank garansi sebesar 10% – 30%. merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munajazah • APLIKASI KAFALAH DALAM INSTITUSI KEUANGAN 1. 1. • Jenis bank garansi • • • • Bank Garansi Keagenan adalah bukti asli surat permintaan bank garansi yang ditandatangani oleeh pihak berwenang dari perusahaan (distributor) yang meminta adanya bank garansi. . Bank garansi Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga.

Ijma Ulama sepakat membolehkan hawalah. • RUKUN HAWALAH Menurut madzhab Hanafi rukun hawalah ada dua yaitu ijab yang diucapkan oleh Muhil dan qobul yang diucapkan oleh Muhal dan Muhal’alaih.” Pada hadits tersebut. • LANDASAN DAN DASAR HUKUM SYARIAH HAWALAH Sunnah 1. ( ‫)مطل الغنى ظلم فاذاأتبع أحدكم على ملي فليتبع‬ ْ َ ْ َ ْ َ ّ ََ َِ ْ ُ ُ َ َ َ ِ ْ ُ َ ِ َ ٌ ْ ُ ّ ِ َ ْ ُ ْ َ “menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah sebuh kedzaliman. 1. Dengan demikian. hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-hawalah-kan (muhal’alaih). jika orang yang berutang meng-hawalah-kan kepada orang yang mampu/kaya. hawalah harus pada uang atau kewajiban finansial. Bersabda. Dalam istilah para ulama. jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawalahkan) kepada oang yang mampu/kaya maka terimalah hawalah itu. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang. haknya dapat terpenuhi. Imam bukhari dan muslim meriwayatkan dai abu hurairah bahwa Rasulullah saw. rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun hawalah ada enam macam yaitu: . Dan. Oleh sebab itu.Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar Okt25 Hawalah Posted on Oktober 25. 2. 1. 2011 by aprizal27 Hawalah • PENGERTIAN HAWALAH Hawalah menurut etimologi berarti pengalihan. utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal’alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.

yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang (pemindahan utang/ kewajiban). Hawalah Al-Muthlaqoh.1. Hawalah Al-Muqayyadah. 1. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan . • FATWA MUI HAWALAH Seiring dengan berkembangnya institusi keuangan Islam di Indonesia. Muhal bih (hak yang dipindahkan yaitu hutang). Shighot. Muhal’alaih (orang yang dipindahkan kepadanya objek penagihan). Muhal (orang yang dipindahkan hak penagihannya kepada orang lain yaitu orang yang mempunyai piutang). Dewan Syari’ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah disebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) • MANFAAT HAWALAH Akad hawalah dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan. Dimana muhil tidak memiliki utang – piutang dengan muhil’alaih. yaitu: 1. Ditinjau Dari Segi Objeknya Akad hawalah ditinjau dari segi jenis objeknya dibagi menjadi dua bagian. Piutang Muhil pada Muhal alaih. Akad hawalah ditinjau dari segi jenis akadnya dibagi menjadi dua. 2. yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang muhil (pihak pertama) kepada muhal/pihak kedua (pemindahan mutlak). maka suatu aturan hukum turut pula dikembangkan untuk melegalisasi serta melindungi akad-akad yang sesuai Syari’ah Islam diterapkan dalam Sistem Keuangan Islam di Indonesia. 3. Hawalah Ad-Dayn. yaitu apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang. 1. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan 2. 5. Maka dari itu. • JENIS-JENIS HAWALAH Ditinjau Dari Segi Jenis Akad 1. diantaranya: 1. Muhil (orang yang memindahkan penagihan yaitu orang yang berhutang). yaitu: 1. 4. 2. Hawalah Al-Haqq. 2. Dimana muhil memiliki utang – piutang dengan muhal’alaih 2. yaitu pemindahan sebagai ganti dai pembayaran hutang muhil (pihak yang berhutang/pihak yang pertama) kepada muhal/pihak kedua (pemindahan syarat). 6.

Hanya saja. Demikian pula hak pertama kepada pihak ketiga. tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. 4. • APLIKASI HAWALAH DALAM PERBANKAN Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut: 1. bill discounting serupa dengan hawalah. Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar Okt20 . Post dated check Yaitu dimana bank bertindak sebagai juru tagih. sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hawalah. 2. Dapat menjadi salah satu fee-based income/ sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah. • BERAKHIRNYA AKAD HIWALAH Akad hiwalah dapat berakhir karena beberapa sebab. 3. Adapun resiko yang harus diwaspadai dari kontrak hawalah yaitu adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu atau ingkar janji dalam memenuhi kewajiban hawalah ke bank. Bill discounting Secara prinsip. dalam bill discounting. Factoring Yang dimaksud dengan Anjak Piutang Secara syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Nasabah harus membayar fee. 1. diantaranya sebagai berikut: 1. sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. maka pihak kedua berhak menuntut pembayaran hutang kepada pihak pertama. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu membatalkan akad hawalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. 2. 1. Pihak kedua wafat.3. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hiwalah tersebut kepada pihak ketiga. 3. 1. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.

Dalam menghitung bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya. harus berhati-hati dan bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. URIA) Dalam deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA). Adapun deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai wali amanah. URIA) 2. dan 31 hari). Sedangkan jumlah hati dalam sebulan menjadi angka penyebut /angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari. yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapt dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya. . 29 hari. Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investmen Account. pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu pada Bank Syariah dalam mengelola investasinya. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah yang dirumuskan dalam Fatwa DSN No 03/DSN-MUI/IV/2000. Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investmen Account. sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Bank Syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investmen Account. Adapun dalam hal ini.Deposito Syariah Posted on Oktober 20. temasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga. 30 hari. Bank Syariah memiliki kebebasan penuh untuk menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. termasuk tanggal tutup buku. RIA) 1. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib. Bank Syariah bertindak sebagai Mudharib (pengelola dana). Dari hasil pengelolaan dana mudharabah. yakni : 1. terdapat 2 bentuk mudharabah. 2011 by aprizal27 Deposito Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana. Dalam hal ini.

tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Anniversary Date • • • Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan.Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah tersebut hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : • Hasil perhitungan bagi hasil dalam anka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah 1. dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif termasuk tanggal tutup buku. Pembulatan ke atas untuk nasabah 2. bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan. 30 hari. 6. dan 31 hari) Bagihasil bulanan yang diterima nasabah dapat di diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan Dalam hal pencairan deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) dengan pembayaran bagihasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Bank Syariah dapat mengenakan denda (penalty) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3 % dari nominal bilyet deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA). Pembayaran bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode. . 29 hari. End of Month • • • • • Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan. 3. Pembulatan ke bawah untuk bank • Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat. yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan 1. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari. harus dibayarkan. yaitu : 1. Dalam hal ini. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito Mudharabah Mutlaqah semua jangka waktu (1.

semesteran. yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. RIA) Berbeda halnya dengan Mudharabah Mutlaqah (URIA). atau periodisasi lain yang disepakati 2. bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana RIA. Anniversary Date • • • Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan. Dalam menggunakan dana deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA) ini. yakni : 1. dalam deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA). Cluster Pool of Fund. Dengan kata lain pihak Bank tidak memiliki kebebasan sepenuhnya. Spesific Project. yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. terdapat dua metode yaitu : 1. Mudharabah MuQAYYADAH (Restricted Investmen Account. yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan 2. 2. Spesific Project Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. baik yang berkaitan dengan tempat. cara. yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif termasuk tanggal tutup buku. maupun objek investasinya. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut : 1. Dalam hal ini.2. End of Month • • Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan. tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito . Cluster Pool of Fund Pembayaran bagi hasil deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA) dilakukan secara triwulanan. pemilik dana memberikan batasan atau syarat tertentu kepada pihak Bank Syariah dalam mengelola investasinya.

Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar Okt20 Tabungan Syariah Posted on Oktober 20. Khusus untuk spesific project. terdapat ketentuan sebagai berikut : 1. Khusus untuk cluster. dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi. apabila dikehendaki oleh deposan. Deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA) dengan pembayaran bagi hasil secara bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan denda 3% dari nominal bilyet deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA). deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA) dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Dalam hal ini. 29 hari. Bank dapat menolak pemohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Penghitungan Bagi Hasil Spesific Project Dalam penghitungan bagi hasil deposito. 3. yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan . harus dibayarkan. Dalam hal nbank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo bank dapat mengenakan denda (penalt) sesuai dengan kesepakatan. 2011 by aprizal27 Tabungan Syariah Berdasarkan undang –undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. 6.• • • Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Jika tidak sesuai maka akan terkena denda (penalty) 2. Dalam hal pencairan deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito Mudharabah Mutlaqah semua jangka waktu (1. 30 hari. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari. deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari pihak bank. bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan. dan 31 hari) Bagihasil bulanan yang diterima nasabah dapat di diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan 2. basis perhitungan bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukuan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat dan menjadi angka pembilang atau number of days.

Bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendakinya. dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang berdasarkan prinsip Wadiah dan mudharabah. Tabungan Wadiah Wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah. Bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disayaratkan du muka. tetapi tidak dapat ditarik dengan cek. Bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela. sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yag dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Wadiah yadh adh dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh. Nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank sayariah untuk menggunkan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. 2. bilyet. sehingga kita mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadiah Tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu Sedangkan Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 1. yaitu: “Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariahyang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Bank sayariah menggunakan akad wadiah yadh adh dhamanah. Ketentuan Umum Tabungan Wadiah . giro. maka nasabah menitipkan dan bank tidak boleh saling menajajikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. 3. tetapi tidak ditarik dengan cek. bilyet giro. yaitu: “Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Definisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 21 yang mengatur perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan.yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar Okt20 Giro Posted on Oktober 20. Namun apabila yang terjadi adalah miss management. Giro di bank syariah merupakan bentuk simpanan dana nasabah yang dititipkan kepada bank syariah dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan cek. Secara umum. bilyet giro atau pemindahbukuan.1. 4. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai intensif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib. 2011 by aprizal27 Giro Ada beberapa definisi mengenai giro. bilyet giro. . Menurut Fatwa DSN No. yang berarti bank harus berhati – hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalainnya. mendefinisikan giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah. Mudharabah mempunyai dua bentuk. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro. yakni mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah. Tabungan Mudharobah Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Dalam mengelola dana tersebut. sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan.[1] 2. antara lain: 1. bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalainnya. mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah serta mengembangkannya.[2] 4. bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi hak milik atau tanggungan Bank. giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan keinginan pemilik harta 2. Bank syariah juga memilki sifat sebagai seorang wali amanah. Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 3. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul mal.

(QS.Al-Qur’an ”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Aplikasi pada Perbankan Syariah Aplikasi dalam perbankan syariah menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah untuk rekening giro. Dana wadiah digunakan bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut. Abu Dawud. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai . yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.Macam-macam Giro Ada dua macam giro dalam produk perbankan syariah. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya. Definisi Giro Wadiah Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah. Ketentuan umum Giro Wadiah sebagai berikut: 1. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Giro Wadiah A.Hadist “Tunaikanlah amanah orang yang mempercayai engkau. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Turmudzi. 2. maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. yaitu: 1. yaitu nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Al-Baqarah: 283) . (HR. maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”. B. dan Al-Hakim) C. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Dasar Hukum .

Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan.000. Dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah. Rp 1. Saldo terendah dalam satu bulan takwim di atas Rp 1. Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas Rp 1. 4. Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus wadiah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok: 1. kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.000. 3.(bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo terendah). 3.000. 2.000. 5. Rp 50. Rp 50.000.d.000. dengan catatan satu tahun 365 hari.000.d.s.000. bulan Januari 31 hari.000.000. Namun. Saldo hariannya di atas Rp 1. D. Di atas Rp 100. tapi termasuk hari tanggal tutup buku.3.(bagi rekening yang bonus gironya dihitung dari saldo rata-rata harian). Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.000.000. Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar Okt20 .(bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo harian).000..2.000. Metode Perhitungan Teknik perhitungan bonus wadiah dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan..Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut: 1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan..000. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender.. bonus wadiah dapat diberikan kepada giran sebagai berikut: 1.. baik sebagian ataupun seluruhnya.s. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.000. bulan Februari 28/29 hari. Misalnya. Rp 100. Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (on call). 2.

yang dimaksud dengan “Akad mudharabah” dalam pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik. sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja. bahwa Rasulullah SAW bersabda. atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.QUR’AN …‫…وءاخرون يضربون فى الرض يبتغون من فضل ال‬ “… dan dari orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT… “ (al-Muzzammil : 20) b.a. Definisi Mudharabah Menurut UU Perbankan Syariah No.” (HR Ibnu Majah no. dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah. atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil.Mudharabah Posted on Oktober 20. shahibul mal. HADITS ‫عن صالح بن صهيب عن أبه قال: قال رسول ال صلي ال عليه وسلم ثلث فيهن البركة البيع إلي أجل والمقارضة‬ ‫وأخلة البر باشعير للبيت ل للبيع‬ Dari Shalih bin Shuhaib r. mudharib. 2011 by aprizal27 Mudharabah a. muqaradhah (mudharabah). Mudharabah Muthlaqah . 2280 . PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/16/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH. Secara umum mudharabah terbagi menjadi 2 jenis : 1. lalai atau menyalahi perjanjian. FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) d. “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh. 21 Tahun 2008. Al. kitab at-Tijarah) c. bukan untuk dijual.

2. Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern. dan daerah bisnis. sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. yakni yang on balancesheet dan yang off balance-sheet. Mudhrabah Muqayyadah Mudharabah muqayyadah atau disebut dengan istilah restricted mudharabah/ specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. HADITS ‫عن أبي هريرة رفعه قال إن ال يقول أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه‬ . Di sini. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha. kini dikenal dua bentuk mudharabah muqayyadah. apabila dipandang perlu. Dalam bahasa Inggris dikenalm sebagai Unrestricted Investment Account (URIA). Al-QUR’AN ‫…فهم شركاء فى الثلث‬ َُْ “… maka mereka berserikat pada sepertiga…” (an-Nisa’ : 12) ‫و إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض إل الذين ءامنوا وعملوا الصلحت‬ “Dan. waktu. Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar Okt20 Syirkah / Musyarakah Posted on Oktober 20. waktu. aliran dana berasal dari satu nasabah pembiayaan. ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dalam mudharabah muqayyadah on balance sheet.” (Shaad : 24)b. shaibul al-mal boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara off balance sheet. 2011 by aprizal27 Syirkah / Musyarakah a. dan jasa. Bank hanya memperoleh arranger fee. Dalam mudharabah muqayyadah of balance off balance sheet. bank syariah bertindak sebagai arranger saja. manufaktur. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini. Sedangkan bagi hasilnya tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. misalnya pertanian. Syarat-syarat/ batasan ini harus dipenuhi oleh si mudharib. Namun demikian.Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shohibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas. atau tempat usaha.

Dari Abu Hurairah. di antaranya: 1. Bersabda. FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH d. 21 Tahun 2008. Pihak pemodal menyerahkan (mengamanahkan) modalnya dengan akad wakalah kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit). kemudian keuntungannya dibagi diantara mereka berdasarkan kesepakatan. Syirkah Wujuh . “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. yaitu pihak pemilik modal (rabbul maal) dan pihak pengelola (mudhorib). dimana masing-masing menyertakan harta (modal) dan sekaligus juga menjadi pengelolanya (tenaga). Rasulullah SAW. Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. yang dimaksud dengan “Akad musyarakah” adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. dalam kitab al-Buyu. maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. maka kerugiannya akan ditanggung bersama berdasarkan proporsional modalnya. Kalaupun ada perbedaan hanya dalam beberapa bentuk rincian dan satuannya. syirkah mudharabah mengharuskan ada dua pihak. 2. 2996. sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. dan manakala terjadi kerugian bukan karena kesalahan manajemen (kelalaian). Definisi Syirkah/ Musyarakah Menurut UU Perbankan Syariah No. Syirkah Mudharabah Secara muamalah. Hukum syirkah ini diperbolehkan berdasarkan ijma. dan Hakim) c. Syirkah Inan Yaitu kerjasama bisnis yang dilakukan dua orang atau lebih.’ “ (HR Abu Dawud no. Secara umum syirkah terbagi menjadi 5. Jika mengalami kerugian. 3. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/16/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH.

Dimana dua orang yang menerima modal itu disebut sebagai pengelola dan yang memberikan modal adalah pemodal. semua akan berkerja sesuai keahlian masing-masing dan hasilnya (keuntungan) akan dibagi sesuai kesepakatan. 5. Syirkah Mufawadhah Adalah syirkah dimana seseorang yang memberikan sumbangan modal yang sama banyak. Syirkah Abdan Syirkah abdan merupakan kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahlian orang-orang yang melakukan akad syirkah. Dengan demikian masing-masing pihak dapat berbuat atas nama pihak lain dan mewakilinya sebagai pemberi jaminan bagi yang lain. Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar http://aprizal27.Adalah syirkah antara dua orang dengan modal dari pihak lain diluar kedua orang tersebut. Keuntungan dan risiko merupakan tanggungjawab bersama.com/ . Misalnya syirkah antara insinyur dan arsitek tanpa modal dana dalam sebuah usaha konsultan bangunan.wordpress. 4. Di samping rakan kerja boleh bertanggungjawab liability rakan kerja pihak lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful