Peranan Ulama Shafiiyyah dalam Perkembangan Ilmu Maqasid Syariah

Disediakan Oleh : Abdussamad bin Abu Hamad Mohd Zahid bin rashid

IGA 110003 IGA 110030

Isi kandungan

Hubungan antara mazhab Syafie dengan Ilmu Maqasid
• Ilmu maqasid mempunyai hubungan dengan ilmu usul fiqh. • Secara tidak langsung, pelopor ilmu usul fiqh iaitu Imam Shafie merupakan tokoh pertama mempelopori ilmu maqasid tetapi tidak disebut secara langsung dan jelas. • Kemudian,ulama syafi’yyah meneruskan perbahasan berkaitan maqasid,antaranya ialah Imam Haramain,Imam Ghazali dan lain-lain. • Oleh itu,ulama syafi’yyah mempunyai peranan yang besar didalam perkembangan ilmu ini,sehinggalah ianya disempurnakan oleh Imam al-Shatibi.

TOKOH – TOKOH SYAFIIYYAH YANG DIKAITKAN DENGAN PERBAHASAN MAQASID SYARIAH

TOKOH-TOKOH YANG DIKAITKAN DENGAN PERBAHASAN MAQASID SYARIAH
• • • • Abdul malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini Laqab : Imam al-Haramain Hayat : 419 H– 478H Antara Kitab karangan belliau : • al-Burhan Fi Usul al-Fiqh • Al-Syamil Fi Usul al-Din • Al-Waraqat Fi Usul al-Fiqh

Al Juwaini

Al-Ghazali

• • • •

Abu Hamid al-Ghazali Murid kepada Imam al-Haramain Hayat : Antara Kitab : • Shifa’ al-Ghalil • Al-Mustasfa

Al-Razi

• Abu Abdullah Muhammad ibn Umar ibn alHusayn al-Taymi al-Bakri al-Tabaristani Fakhr alDin al-Razi • Hayat : 1149M -1209M
• Antara Karangan beliau : Tafsir al-Kabir Al-Mahsul fi 'Ilm al-Usul

Al-Amidi

• Ali Bin Ali Bin Muhammad At Taqlibi Saifuddin Al Amidi. • Lahir di Amid, Dayabakir Turki dan meninggal di Damsyik • Antara Kitab karangan beliau : Al Ihkam fi Ushul al Ahkam Muntaha as Su’al Fi Al Ushuls

Al-Baidhawi

•Imam Nashiruddin Qadhil Quhhat Abul Khair Abdullah Bin Umar Bin Muhammad Al Baidhawi •Wafat di tibrif tahun 685h •Kitabnya Minhaj Wusul

Al-Isnawi

• Imam Jamaluddin Abdurrahim Al-Isnawi • Lahir 704 H dan wafat pada tahun 772 H • Kitab niyahatussul menjadi kitab paling terkenal yang mensyarah kitab Minhaj Baidhawi

Ibn al-Subki

• Taj al-Din' Abd al- Wahhab ibn al-Subki (d. 771/1370)

Al - Iz

• Abdul Aziz bin Abdul Salam al-Sulami al-Dimasyqi alMisri al-Syafie • murid kepada Amidi • lahir di Damsyik, Syria • digelar Sultan Ulama’ dan Penjual Raja-Raja • dilahirkan pada tahun 577H • dan meninggal dunia umur 83 umur pada 9rh Jamadi al-Awwal di Mesir tahun 660H • Kitabnya Maqasid Alahkam Fi Masalih Al Anam

• Peranan Dan Sumbangan

Al syashi
 Mengemukakan hikmah-hikmah dan dan matlamatmatlamat hukum Syara 

Al Juwaini
 Pembahagian maqasid Syariah kepada 3: i. Dharuriyyat ii. Hajiyat, iii. Tahsiniyyat  Menyebutkan beberapa perkara Dharuriyyat : Cth : Darah ----- Qisas Kemaluan ----Hudud Harta ----- Potong(Hudud)  Menyebutkan beberapa Maqsad hukum : Cth : Maqsad Ibadah, Qisas, Hudud, takbir, Jual beli, Ijarah dan Tayammum

Al Ghazali
Penjagaan maslahah ialah matlamat syara Pembahagian 5 Dharuriyyat al-khams i. Agama ii. Jiwa iii. Akal iv. Keturunan v. Harta Maqasid Syariah diketahui melalui al-Quran dan Sunnah Dharuriyyat al-Khams = maqsud Syara’

Dharuriyyat al-Khams = Dharuriyyat

Taarudh Dua Mudharat /Keburukan = Diutamakan penolakan yang paling berat

Kaeadah Maqasid Imam Ghazali

Maslahah yang tak dapat difahami dengan jalan Quran dan Sunnah adalah ditolak

Pertentangan dengan Maqsud Syara’ adalah haram

Al-Razi
 Membahagikan Tahsiniyyat kepada dua bahagian :  Berdasarkan kaedah muktabar  Tidak berdasarkan kaedah  Memasukkan Dharuriyyat al-Khams dalam pentarjihan  Menyatakan setiap aspek dalam Dharuriyyat alKhams perlu ditarjih dengan aspek Dharuriyyat yang lain 

Al-Amidi
Pendekatan al-Amidi : - Memasukkan aspek maqsid sebagai aspek pentarjihan

AlBaidhawi
Ukhrawi
- Cth : Pembersihan jiwa

Maqasid

Dunyawi

Dharuri
Contoh : i.nyawa(Qisas ) ii.Agama(Perang) iii.Akal(Arak)

Maslahah
Contoh: Perwalian

Tahsiniyyah
Contoh : Pengharaman benda kotor

iv.Harta(Dhaman)
v.Keturunan(Zina)

Al - Isnawi
Beliau tidak memberi tertib untuk dharuriyyat,bahkan mengatakan cukup ianya didalam bab Pentarjihan.Tetapi,beliau ada menyebut dalam tajuk yang lain iaitu:dharuriyyat yang lima adalah:menjaga agama,nyawa,akal,harta,dan nasab.

Ibn al Subki
Menyusun tertib dharuriyyat alhams,mengikut tertib
Imam Al Ghazali,kecuali menukar perkataan an nasal kepada al nasab menyerupai Al Razi Penambahan Dharuriyyat ke enam iaitu - al ‘irdu (kehormatan )

Al-Iz
Tarjih antara Dharuriyyat -dan apa yang membezakan antara dharuriyyat Penambahan bahagian Maqasid iaitu al-tatimmat Menerangkan maqsad Juz’iyyah -contohnya maqsid solat,jihad. Perbincangan maqasid mukallaf secara meluas

Penekanan Maqasid Ammah dan khassah

penekanan kepada masalihmeringkaskan ke (Al Fawaid Fi Ikhtisar Al Maqasid)

Sumbangan
Masalih dan Mafasid -pembahagian

-penyusunan
-pertarjihan

- Pembahagian Maslahah dunia & akhirat . - Akhirat : Dapat pahala dan terlepas seksa neraka - Dunia : Dharuriyyat, Hajiyat dan Tahsiniyyat manusia

Kesimpulan
Perbincangan awal dalam perbahasan maqasid Pembahagian Maqasid Pembahagian Dhharuriyyat kepada lima

Memperkenalkan kaedah-kaedah mengenalpasti maqasid
Pelopor Ilmu Maqasid

Pembahagian kepada maqasid syariah dan maqasid mukallaf
Pentarjihan antara maqasid