STANDARD PRESTASI

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN

Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan

PENTAKSIRAN
 Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui - APA yang murid TAHU
- APA yang murid BOLEH BUAT - APA yang murid BOLEH AMALKAN

PENTAKSIRAN

Rujukan Norma

Rujukan Kriteria
Rujukan Standard

.RUJUKAN NORMA • Memberi kedudukan kepada murid. • Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan meletakkan murid dalam sistem pangkat/aras. • Membandingkan seorang murid dengan murid-murid yang lain. • Menggunakan skema pemarkahan.

RUJUKAN KRITERIA Melaporkan pencapaian murid berdasarkan kriteria yang dihasratkan melalui pengajaran-pembelajaran .

.RUJUKAN KRITERIA  Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan melihat apa yang telah disempurnakan oleh murid merujuk kepada kriteria sesuatu domain.  Menggunakan dokumen/manual yang menerangkan kriteria sesuatu domain.

RUJUKAN STANDARD RUJUKAN RUJUKAN Menghuraikan gambaran keseluruhan tentang pertumbuhan pembelajaran murid (tahap pencapaian) berdasarkan pernyataan-pernyataan standard .

.RUJUKAN STANDARD  Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard.  Menggunakan dokumen/manual yang menerangkan standard sesuatu domain.

faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum .PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu.

. Kedudukan dalam suatu ujian tidak memberi maklumat selanjutnya tentang pencapaian murid dalam pembelajaran. Taburan markah / gred tidak ditetapkan.PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD • Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu • • • • • standard. Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan. Markah / Gred kurang bermakna kerana tidak memberi interpretasi apa yang murid tahu dan boleh buat. Kriteria tidak menunjukkan pertumbuhan.

Menggunakan dokumen/manual yang menerangkan standard sesuatu domain. Menggunakan dokumen/manual yang menerangkan kriteria sesuatu domain. Rujukan Kriteria Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan melihat apa yang telah disempurnakan oleh murid merujuk kepada kriteria sesuatu domain. Rujukan Standard Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard. •Menggunakan skema pemarkahan dan melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan meletakkan murid dalam sistem pangkat/aras.PERBANDINGAN Rujukan Norma •Memberi kedudukan kepada murid dan membandingkan seorang murid dengan muridmurid yang lain. .

BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD PERLU STANDARD PRESTASI .

 Setiap band menunjukkan pertumbuhan murid dalam  Standard yang boleh ditaksir dan dicapai.  Hasrat FPK dan Hasil Pembelajaran.  Tentang apa yang murid patut tahu dan boleh buat pada suatu ketika tertentu semasa proses pembelajaran dan di akhir unit pembelajaran (Imej holistik).CIRI-CIRI STANDARD PRESTASI  Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan murid dalam pembelajaran.  Pertumbuhan secara menegak dan mengufuk. . pembelajaran dan pertumbuhan ini diterangkan dengan deskriptor dan evidens.

.  Pertumbuhan menegak (band).  Pertumbuhan mendatar (konstruk).  Menunjukkan di mana kedudukan murid dalam pertumbuhan pembelajarannya.CIRI-CIRI STANDARD PRESTASI  Pernyataan tentang tahap pertumbuhan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard.

.CIRI-CIRI STANDARD PRESTASI  Menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan standard.  Dalam bentuk hasil pembelajaran.

TERMINOLOGI DALAM PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD .

Band 2..BAND  Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu.  Digunakan untuk tujuan pelaporan.  Band 1. Band 3…. .  Disusun secara hierarki.

STANDARD  Satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu.  Pernyataan bersifat generik /umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran.  Gambaran holistik tentang pencapaian murid. .

 Kualiti yang boleh ditaksir dan boleh dicapai.DESKRIPTOR  Pernyataan yang menerangkan APA yang murid tahu dan boleh buat. .

 Kualiti yang boleh dilaksana dan boleh ditadbir. .EVIDENS (MURID)  Pernyataan yang menerangkan BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat.

Laporan .EVIDENS (BAHAN)  Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan.Artifak .Foto .  Dalam bentuk produk atau proses: .Grafik .

 Ujian bertulis  Ujian secara lisan  Demonstrasi  Ujian amali  Dan lain-lain….INSTRUMEN  Alat yang digunakan untuk menguji penguasaan/ pencapaian murid bagi sesuatu domain. .

6 5 4 3 2 1 ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24 .

Band 4.STANDARD PRESTASI (Performance Standard) Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu Disusun secara hierarki Digunakan untuk tujuan pelaporan Band 1. Band 2. Band 6 . Band 3. Band 5.

KERANGKA STANDARD PRESTASI .

6 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradab Mithali 5 4 3 2 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradab Terpuji Tahu Faham Boleh buat dengan Beradab Tahu Tahu Tahu Faham Faham Boleh buat 1 .

menjelaskan apa yang murid tahu peringkat murid-murid tahu perkara asas. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara-perkara yang asas (Mengingat semula / Menyatakan / Mempamerkan apa yang telah .Murid-murid sudah boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi Mempunyai kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi.

bersikap positif dan berupaya menjadi contoh Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik dan bersikap positif Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. iaitu .Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru.

Band Standard Deskriptor Evidens 1 2 3 4 5 6 Rumah .

Band 1 2 3 4 5 6 Standard Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran Deskriptor Evidens Rumah .

Band 1 2 3 4 5 6 Standard Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran Deskriptor APA murid tahu dan boleh buat (mata pelajaran) Evidens Rumah .

Band 1 2 3 4 5 6 Standard Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran Deskriptor APA murid tahu dan boleh buat (mata pelajaran) Evidens BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat Rumah .

(Rujuk Objektif Mata Pelajaran) 2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun –tahun tertentu (Huraian Sukatan Pelajaran Tahun berkenaan) Band 2 Band 1 .PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Band 6 PERINGATAN Band 5 Band 4 Band 3 1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata pelajaran mesti boleh digunapakai dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3.

 Tidak semua kandungan mata pelajaran di taksir di dalam Dokumen Standard Prestasi (DSP).  Boleh/sesuai diguna pakai dari Tingkatan 1hingga Tingkatan 3.PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN  Dibina. digubal berasaskan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).  Di bina berasaskan objektif mata pelajaran bagi PSVK. .

masyarakat. masyarakat. BAND 2 . Mengetahui dan memahami identiti diri. budaya.STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAND 1 Mengetahui asas identiti diri. kewarganegaraan dan cabaran masa depan. keluarga. kewarganegaraan dan cabaran masa depan. keluarga. budaya.

Mengetahui. kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik. keluarga. budaya. masyarakat.STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN BAND BAND 3 PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Mengetahui dan memahami identiti diri. memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia bertanggungjawab. patriotik dan bersatu padu. BAND 4 .

Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang. berakhlak mulia. patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri.STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN BAND BAND 5 PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif. bertanggungjawab. BAND 6 . berwawasan. prihatin. bertanggungjawab. berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran. masyarakat dan negara serta boleh diteladani.

PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH MULA Pemulihan Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai tahap penguasaan .

Band Pernyataan Standard Tingkatan 1 2012 Tingkatan 2 2013 Tingkatan 3 2014 6 5 4 B6 B5 B4 D D D E E E D D D E E E D D D E E E 3 2 1 B3 B2 B1 D D D E E E D D D E E E D D D E E E Nota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Tingkatan 1 – Tingkatan 3 Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk HSP tahun-tahun berkenaan .

TETAPI untuk keseluruhan Tingkatan 1 mesti ada Band 1 – Band 6 .Tingkatan 1 Band Pernyataan Standard Tajuk 1 Tajuk 2 Tajuk 3 Tajuk 4 6 5 B6 B5 D D D E D E E E D D D D E E E E D E 4 3 B4 B3 D E 2 1 B2 B1 D D E E D D E E D E Nota : Tajuk boleh bermula atau berakhir di mana-mana Band.

Band Pernyataan Standard Tingkatan 1 2012 B6D1 B5D1 B4D1 B3D1 B6D1E1 B5D1E1 B4D1E1 B3D1E1 BED1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 D2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B1D1E1 B1D2E1 6 B6 5 4 B5 B4 3 B3 B3D2 B3D3 B2D1 2 1 B2 B1D1 B1 B1D2 Nota : Bilangan Deskriptor dan Evidens mengikut keperluan mata pelajaran .

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 Pernyataan Standard BAND 1 B1 D1 Deskriptor (APA) B1 D1E1 B1 D1E2 Evidens (BAGAIMANA) .

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1 Pernyataan Standard BAND 1 B1 D1 Deskriptor (APA) B1 D1 E1 B1 D1 E2 B1 D1 E3 Evidens (BAGAIMANA) .

Pernyataan Standard BAND 1 CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 Deskriptor Evidens (APA) (BAGAIMANA) B1 D1 B1 D1 E1 B1 D1 E2 .

Standard Deskriptor (APA) B2D1 Mengetahui dan memahami potensi diri pelajar B2D2 Mengenal pasti kriteria pemilihan rakan sebaya B2D3 Mengetahui dan memahami tanggungjawab ahli keluarga B2D4 Mengetahui dan memahami peraturan sekolah B2D5 Mengenali dan memahami cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia B2D6 Mengetahui dan memahami corak pemerintahan negara Evidens (BAGAIMANA) B2D1E1 Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan diri. masyarakat. kewarganegaraa n dan cabaran masa depan. B2D4E1 Menyenaraikan peraturan sekolah. budaya. keluarga. B2D4E2 Menyatakan tujuan peraturan sekolah B2D5E1 Memberi contoh-contoh cerita rakyat yang diketahui B2D5E2 Menyatakan tujuan cerita rakyat disampaikan B2D6E1 Menerangkan maksud demokrasi B2D6E2 Menyenaraikan prinsip-prinsip kerajaan demokrasi B2D7E1 Menyenaraikan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sejahtera. B2D7 Mengetahui dan memahami kehidupan masyarakat yang sejahtera . B2 Mengetahui dan memahami identiti diri. B2D2E1 Menyenaraikan ciri-ciri pemilihan rakan sebaya B2D3E1 Menerangkan peranan ahli keluarga.

KESIMPULAN Penggunaan kurikulum dan standard prestasi yang seiring dan secara berterusan dalam proses pengajaran-pembelajaran-pentaksiran membolehkan penambahbaikan dalam pembelajaran murid ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

moe.moe.gov.my/sppbs .gov.my/lpm http://apps.Laman Web Lembaga Peperiksaan www.