IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) MOD KURSUS DALAM CUTI SEMESTER 1

PANDUAN PEMBELAJARAN

PENGAJIAN PROFESIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada November 2008

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Pertama 2008 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

PANDUAN PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. PANDUAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan November 2008 Bahagian Pendidikan Guru Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

6. 3. Rujukan Panel Penulis Panduan Pembelajaran Lampiran 1 & 2 58 59 i . 2. 4.KANDUNGAN 1.v 1 1 3 5 Tajuk 2 Media Pengajaran 10 Tajuk 3 Rekabentuk Pengajaran 19 Tajuk 4 Media & Bahan 23 Tajuk 5 Rekabentuk Visual 25 Tajuk 6 Penggunaan Bahan Audio 39 Tajuk 7 Penggunaan Video 43 Tajuk 8 Integrasi ICT dalam P&P 49 7. 9. 5. Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Rangka Isi Pelajaran Strategi Menggunakan Panduan Pembelajaran Tajuk 1 Teknologi Pengajaran MUKA SURAT ii iii . 8.

.

Buku panduan ini ditulis dalam susunan tajuk-tajuk yang terdapat dalam proforma kursus. pensyarah memainkan peranan sebagai fasilitator kepada pelajar untuk memberi penjelasan kepada pelajar berkaitan tugasan yang perlu disediakan oleh pelajar. Strategi pembelajaran di atas boleh dilaksanakan secara kendiri dan juga secara koperatif dengan rakan sekerja. Dalam konteks ini. Senarai semak pengetahuan pembelajaran dan “graduate skills” dilampirkan pada bahagian akhir panduan pembelajaran untuk dijadikan semakan kepada pelajar. dan kemahiran mentaksir dan menilai yang merupakan kemahiran-kemahiran yang ditekankan dalam abad ke 21. kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Pembelajaran kendiri dengan menggunakan panduan pembelajaran ini memerlukan penglibatan pelajar untuk membuat perancangan rapi dan keputusan pembelajaran masing-masing. Adalah lebih berkesan jika pelajar dapat membentuk sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian yang telah diperoleh.PANDUAN PEMBELAJARAN Panduan Pembelajaran ini disediakan untuk membantu pelajar mengurus aktiviti pembelajaran dengan lebih berkesan dan memenuhi keperluan sukatan pelajaran yang disediakan. Tugasan-tugasan yang disediakan membantu pelajar menguasai pengetahuan kandungan dan seterusnya mengaplikasikannya dalam aktiviti pengajaran pembelajaran di dalam bilik darjah. Pelajar juga disarankan untuk mengaplikasikan strategi pembelajaran terkini dengan mengintegrasikan kemahiran belajar. kadar kendiri dan terarah kendiri. Secara keseluruhannya mod pembelajaran yang disarankan berbentuk akses kendiri. iii . kemahiran berfikir. Setiap tajuk mengandungi nota ringkas dan tugasan terarah yang perlu disempurnakan oleh pelajar dan dimasukkan ke dalam portfolio pembelajaran untuk dinilai.

Panduan Pembelajaran ini disediakan untuk mencapai beberapa objektif utama iaitu: untuk memberi panduan pembelajaran kendiri pelajar selaras dengan pendekatan pembelajaran terkini yang berpusatkan pelajar,

meningkatkan pemerolehan ilmu, dan memantapkan serta mengukuhkan kemahiran keguruan yang sedia ada pada diri pelajar.

Untuk membantu pelajar menguruskan aktiviti pembelajaran, senarai rujukan dicadangkan di dalam setiap panduan pembelajaran. Rujukan lain yang berkaitan boleh digunakan terutama rujukan secara internet. Pelajar juga perlu merujuk pensyarah melalui e-mail untuk mendapatkan bimbingan dan penjelasan.

Anjakan padadigma dalam sistem penyampaian yang dipraktikkan melalui reka bentuk panduan pembelajaran ini dapat melahirkan pelajar yang terlibat secara aktif dalam pembelajaran ( “engaged learning”) bertunjangkan pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar. Di samping itu, pembelajaran secara kendiri berpandukan panduan pembelajaran yang disediakan membantu pelajar memahami konsep kemahiran belajar untuk belajar (“learn how to learn”).

Diharapkan Panduan Pembelajaran ini mampu menyediakan pengalaman belajar yang mendorong ke arah “learn how to learn” tersebut dalam kalangan pelajar.

Beberapa tips yang boleh digunakan oleh pelajar untuk menguruskan pembelajaran kendiri dengan menggunakan Panduan Pembelajaran yang disediakan:

i.

Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus.

iv

ii.

Pelajar diminta memahami konsep, istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal.

iii.

Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat, mengumpul maklumat, memproses maklumat dan mengaplikasi maklumat.

iv.

Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat iaitu pada pensyarah, bahan rujukan, dan rakan sekerja, pengalaman profesional dan juga sumber internet.

v.

Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang 1 tahun pengajian.

vi.

Pengetahuan

kandungan

dan

pedagogi

sentiasa

dinamik

dan

bertambah. Oleh itu, pelajar disarankan untuk membuat rujukan maklumat dengan menggunakan kemudahan ICT. vii. Pengetahuan semula jadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah.

Selamat maju jaya.

v

PENGENALAN Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran bertujuan

menyediakan guru dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi pendidikan dengan memberi penekanan kepada aspek teoritikal, kemahiran dan amalan memilih, mengguna dan menghasilkan bahan dan media P&P, seterusnya berupaya menggunakan teknologi yang ada supaya dapat diintegrasikan dalam proses P&P. Pelajar didedahkan dengan pengetahuan mengenai konsep, teori dan amalan, pengurusan sumber, serta perkembangan teknologi pengajaran meliputi aspek reka bentuk pengajaran melibatkan pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media. Pendedahan ini membantu pelajar mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

HASIL PEMBELAJARAN a) Menjelaskan konsep, teori dan amalan serta perkembangan teknologi pendidikan b) Memilih, menghasil dan menggunakan media pengajaran secara berkesan mengikut prinsip reka bentuk pengajaran c) Mengurus media dan sumber pendidikan dengan cekap dan beretika d) Mengaplikasi kemahiran teknikal dengan menggunakan pelbagai media dalam proses pengajaran dan pembelajaran e) Mengintegrasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran f) Menilai kesesuaian penggunaan media pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran

1

panduan pembelajaran ini mengandungi lapan (8) tajuk utama yang telah diubahsuai untuk memudahkan proses pembelajaran kendiri. Tajuk-tajuk utama diberi peruntukan masa seperti yang ditetapkan. Peta Konsep K o n s e p 1 Teknologi Pengajaran (2j) 2 Media Pengajaran (2j) P r o d u k 3 Reka bentuk Pengajaran (4j) 4 Bahan & Media (2j) +(4j) 5 Rekabentuk Visual (6j) +(8j) 6 Penggunaan Audio (2j) +(4j) 7 Penggunaan Video (2j) +(4j) Aplikasi 8 Integrasi Teknologi dalam P&P (10j)+(10j) *(Bilangan jam dalam kurungan menunjukkan bilangan jam Kuliah/Teori dan Amali) 2 . Setiap tajuk dipecahkan kepada beberapa subtopik kecil yang mengandungi perbincangan yang berkaitan mengikut kesesuaian.RANGKA ISI PELAJARAN Berdasarkan sukatan kursus.

dan menjelaskan fungsi domain tersebut. konsep pengajaran. peranan teori pembelajaran. Tajuk 1 hingga Tajuk 8 disusun supaya pelajar dapat memahami kursus ini dengan lebih mudah. TAJUK 1 : TEKNOLOGI PENGAJARAN (2 jam) Tajuk ini mengandungi konsep teknologi. Pemilihan. konsep teknologi pengajaran. mengenalpasti domain teknologi pengajaran. Tajuk ini juga membincangkan hubungkait konsep-konsep di atas. Panduan pembelajaran ini dibahagikan kepada hanya lapan tajuk. pelajar boleh menggunakan panduan pembelajaran ini untuk memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran. *rujuk perfoma (tajuk 1: teknologi pendidikan – 2 jam) TAJUK 2 : MEDIA PENGAJARAN (2 jam) Tajuk ini mengandungi konsep media dan media pengajaran yang merupakan salah satu domain dalam teknologi pengajaran. *rujuk perfoma (tajuk 3: media pengajaran – 2 jam) TAJUK 3 : REKA BENTUK PENGAJARAN (4 jam) Tajuk ini mengandungi huraian konsep reka bentuk pengajaran. kelebihan serta fungsi untuk menentukan pemilihan dan penyediaan media pengajaran sebagai saluran komunikasi. *rujuk perfoma (tajuk 2: reka bentuk pengajaran – 2 jam) + (tajuk 4: Perancangan.STRATEGI MENGGUNAKAN PANDUAN PEMBELAJARAN Di samping interaksi dengan pensyarah secara bersemuka pada masa cuti. Soalan-soalan di dalam panduan pembelajaran ini membantu pelajar untuk membuat rujukan silang ke arah penerokaan dan penemuan pengetahuan baru. Tajuk ini juga menghuraikan pengkelasan. Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran) 3 . Sebagai bandingan model ADDIE pula digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. Model ASSURE sesuai sebagai panduan untuk mereka bentuk proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan media.

*rujuk perfoma (tajuk 10: Penerbitan Video Pendidikan – 2 jam) + (Amali: Penerbitan Video Pendidikan – 4 jam) TAJUK 8 : INTEGRASI TEKNOLOGI DALAM P&P (10 jam + 10 jam) Topik ini mengandungi perancangan. Topik ini juga membincangkan trenda serta isu ICT dalam perkembangan pendidikan.TAJUK 4 : BAHAN DAN MEDIA (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan kepelbagaian bahan dan media 2D dan 3D serta bagaimana menghasilkan dan menggunakannya dalam P&P. Prinsip-prinsip di atas diaplikasikan melalui penghasilan bahan-bahan media unjuran dan bukan unjuran. *rujuk perfoma (tajuk 9: Bahan Audio – 2 jam) + (Amali: Bahan Audio – 4 jam) TAJUK 7 : PENGGUNAAN VIDEO (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan format dan peralatan video untuk perancangan. penghasilan dan penggunaan audio sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. *rujuk perfoma (tajuk 11: Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran – 8 jam) + (tajuk 12: Isu-isu dan trenda terkini dalam Teknologi Pendidikan – 2 jam) + (Amali: Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran – 10 jam) 4 . penghasilan dan penggunaan video sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. penggunaan dan integrasi teknologi dalam P&P. Ia memuatkan elemen dan prinsip reka bentuk visual memandangkan kebanyakan media mengandungi atribut visual. *rujuk perfoma (tajuk 6: Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi – 2 jam) + (Amali: Penggunaan bahanbahan 2D dan 3D – 4 jam) TAJUK 5 : REKA BENTUK VISUAL (6 jam + 8 jam) Tajuk ini mengandungi prinsip-prinsip visual bagi penghasilan media pengajaran. *rujuk perfoma (tajuk 5: Asas Grafik – 2 jam) + (tajuk 7: Asas Fotografi – 2 jam) + (tajuk 8: OHP dan transparensi – 2 jam) + (Amali: Asas Grafik – 2 jam) + (Amali: Asas Fotografi – 4 jam) + (Amali: OHP dan transparensi – 2 jam) TAJUK 6 : PENGGUNAAN AUDIO (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan format dan peralatan audio untuk perancangan. penghasilan.

HASIL PEMBELAJARAN • • • • Menjelaskan konsep dan prinsip teknologi pengajaran. Subtajuk : • • • • Teknologi pengajaran Peranan Teori Pembelajaran Domain Teknologi Pengajaran Peranan dan kepentingan Teknologi Pengajaran dalam P&P TEKNOLOGI PENGAJARAN RENUNGAN Apakah yang anda faham tentang istilah teknologi?. “techne” yang bermakna kemahiran menggunakan pengetahuan secara sistematik sehingga terbit satu 5 . peranan teori pembelajaran. Mengenal pasti domain teknologi pengajaran. Menghuraikan peranan dan kepentingan teknologi pengajaran. konsep teknologi pengajaran. Bagaimanakah teknologi digunakan untuk pembelajaran? Perkataan teknologi berasal daripada bahasa Yunani. mengenalpasti domain teknologi pengajaran. konsep pengajaran.TAJUK 1 Teknologi Pengajaran (2 jam) Tajuk ini mengandungi konsep teknologi. dan menjelaskan fungsi domain tersebut. Mengaitkan peranan teori pembelajaran dalam teknologi pengajaran. Tajuk ini juga membincangkan hubungkait konsep-konsep di atas.

Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan. dalam merancang sesuatu pengajaran. 6 . perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori. Ia merangkumi proses dan idea. Ia merangkumi proses dan idea. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea. kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting.amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. Ini bermakna. Molenda dan Rusell (1969) “Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Kekuatan teknologi terletak terutamanya pada proses dan idea. manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ini dapat membantu guru merancang. pendekatan.” FIKIR-FIKIR Apakah yang dimaksudkan dengan Teknologi Pengajaran ? Apakah kepentingan teknologi pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Apakah pengajaran? Apakah pembelajaran? PERANAN TEORI PEMBELAJARAN RENUNGAN Apakah teori pembelajaran? Bagaimanakah pemindahan pembelajaran berlaku? Teori pembelajaran menjelaskan bagaimana perlakuan dalam proses pembelajaran dalam suatu persekitaran berlaku. Kata Heinich. menyedia dan melaksanakan strategi P&P berbantu media yang berlandaskan teori pembelajaran yang sesuai.

prinsip dan cadangan yang menyumbang kepada badan pengetahuan.Mengikut perkembangan pendidikan di Malaysia terdapat tiga (3) teori pembelajaran yang seringkali menjadi rujukan dalam proses P&P iaitu teori tingkahlaku. 7 . teori sains kognitif. Amalan pula bermaksud penggunaan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran. Untuk memudahkan. konstruk. tenaga. sumber bahan. membangun. mengguna. Teknologi pengajaran adalah satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. FIKIR-FIKIR Bagaimanakah teori pembelajaran dapat menentukan aktiviti yang bersesuaian dengan perkembangan teknologi pengajaran? DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN RENUNGAN Apakah domain teknologi pengajaran? Apakah peranan domain teknologi pengajaran? Apakah perkaitan antara domain-domain teknologi pengajaran? Domain Teknologi Pengajaran (1994) adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. Teori bermaksud konsep. saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea. istilah teknologi pengajaran akan digunakan seerti dengan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik. dan teori konstruktivisme.

PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI PENGAJARAN DALAM P&P RENUNGAN Apakah peranan teknologi pengajaran terhadap pembelajaran? Bagaimanakah teknologi pengajaran memberi kesan terhadap proses P&P? Tujuan teknologi pengajaran ialah untuk mengubah dan memberi kesan terhadap pembelajaran. manakala pengajaran 8 . pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pembelajaran adalah matlamat. FIKIR-FIKIR Berdasarkan definasi teknologi pengajaran AECT. sistem. Teknologi pengajaran ialah aplikasi media. Huraikan maksud dan seterusnya terangkan fungsi bagi setiap domain teknologi pengajaran tersebut. senaraikan lima domain teknologi pengajaran.Ringkasnya.

Antara peranan teknologi pengajaran ialah: (a) Mengubah Peringkat Membuat Keputusan (b) Mengubah Sistem atau Pendekatan Pengajaran (c) Mengubah Pengalaman Pembelajaran FIKIR-FIKIR Senaraikan peranan lain teknologi pengajaran mengikut pengetahuan anda. Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. Mengapakah teknologi diperlukan dalam pengajaran masa kini? Adakah pengajaran tradisional tidak berkesan yang menyebabkan teknologi diperlukan? Bincangkan. 9 .adalah cara untuk mencapai matlamat ini. Guru harus memahami maksud pembelajaran untuk mencapai matlamat yang dituju.

HASIL PEMBELAJARAN • • • • • Menjelaskan konsep media dan media pengajaran Merumuskan fungsi media pengajaran Menyatakan pengkelasan media pengajaran Menganalisis faktor dan cara permilihan media pengajaran Menyata dan menghuraikan langkah penyediaan media pengajaran Subtajuk: • • • Konsep Media Pengajaran Jenis-jenis dan klasifikasi media Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran 10 . kelebihan serta fungsi untuk menentukan pemilihan. pembinaan dan penggunaan media pengajaran sebagai saluran komunikasi. Tajuk ini juga menghuraikan pengkelasan.TAJUK 2 Media Pengajaran (2 jam) Tajuk ini mengandungi konsep media dan media pengajaran yang merupakan salah satu domain dalam teknologi pengajaran.

perkataan Latin yang bermaksud perantara. gambar foto. 11 . televisyen. Contoh media termasuklah filem. perhatian. bolehlah dikatakan media pengajaran menjadi pengasas kepada penubuhan bidang teknologi pendidikan. bahan bercetak. Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran. perasaan. komputer dan pengajar. radio.KONSEP MEDIA PENGAJARAN RENUNGAN Apakah media pengajaran? Bagaimana media boleh meningkatkan keberkesanan proses P&P? Bagaimana media boleh diklasifikasikan? Apakah fungsi media pengajaran? Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih media pengajaran? Apakah langkah-langkah yang perlu di dalam menyediakan bahan media pengajaran? Bidang teknologi pengajaran tercetus daripada pergerakan audio visual yang kemudiannya dikenali sebagai media pengajaran. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. rakaman audio. Oleh itu. Media atau medium Istilah ini bermakna berasal saluran daripada komunikasi.

12 .

cakera padat dan komputer contoh: modul. Bahan Grafik 4. surat khabar. slaid dan mikrofilem contoh: pita video. papan putih. Papan Paparan/Pameran contoh: papan kapur. boneka.FIKIR-FIKIR Nyatakan kelebihan menggunakan media dalam pengajaran Apakah jenis media yang akan anda gunakan untuk mengajar: (a) Sains mengenai rupa atom. Gambar Kaku gambar contoh: lukisan. Media Cetak b. Media Tayang Bergerak contoh: transparensi. carta dan graf contoh: foto. kartun. Media Cetak contoh: pita kaset. Bentuk fizikal atau format b. poster. Media Audio 8. Media Tayang Kaku 2. (b) Matematik mengenai set. kad imbasan dan poskad 5. papan flanel dan papan buletin 7. subset dan tindanan:(c) Perbezaan lagu-lagu klasik Timur. cakera padat digital dan filem 3. Media bukan cetak Pengkelasan Media 1. majalah dan risalah 13 . Atribut atau ciri Media pengajaran terbahagai kepada dua: a. Bahan Pameran Tiga-Dimensi contoh: model. diorama dan pupet 6. buku teks. dan (d) Contoh binatang-binatang terancam di Malaysia? JENIS-JENIS DAN KLASIFIKASI MEDIA Media boleh dibezakan melalui: a.

14 .FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RENUNGAN Apakah fungsi media di dalam proses P&P? Bagaimanakah media dapat membantu keberkesanan proses P&P? meningkatkan Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum kepada situasi/media yang abstrak.

15 .

filem atau video. gambar. (v) Konsep yang terlalu luas atau abstrak dapat divisualkan. dll. Dalam era teknologi komputer dan maklumat ini. 16 . Waktu dan Pancaindera Antara contoh berkaitan dengan mengatasi batasan ruang. waktu dan pancaindera: (i) Objek yang terlalu besar atau kecil boleh digantikan dengan model. Pelajar juga boleh belajar sendirian.Antara fungsi media pengajaran ialah: (a) Memperjelaskan Penyampaian Mesej Anggapan. bunyi dan muzik dapat dilakukan. transparensi. menurut kemampuan dan keselesaan masing-masing. gambar foto mahupun secara lisan. (iii) Kejadian yang berlaku pada masa lalu dapat ditampilkan dalam bentuk filem. (c) Penggunaan Media Pengajaran Secara Betul dan Bervariasi Penggunaan media pengajaran secara betul dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif pelajar kerana ia menimbulkan minat. (ii) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan timelapse atau high-speed photography. gambar rajah. Adalah lebih berkesan jika perkataan disertakan dengan gambar atau simbol yang lebih konkrit maknanya. (iv) Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin) dapat ditunjukkan dalam bentuk model. (b) Mengatasi Batasan Ruang. penjelasan akan lebih berkesan dan menarik seperti melalui penggunaan animasi. perkataan sudah memadai untuk menyatakan sesuatu mesej seringkali menyebabkan kita menghadapi pelbagai masalah komunikasi. meningkatkan interaksi dan kefahaman pelajar tentang realiti.

Nyatakan kelebihan penggunaan media pengajaran Langkah-langkah membina media pengajaran haruslah mengandungi aspek berikut. peralatan dan perisian o Penerbitan. Terangkan maksud media pengajaran ii. sifat unik yang ada pada setiap pelajar. • Analisis o Keperluan o Kandungan Topik o Pelajar Hasilan pembelajaran o Objektif. Pelaksanaan o Penggunaan dalam P&P 17 • • • • • . Penggunaan Media Pengajaran memainkan peranan yang penting dalam proses P&P. Nyatakan pengkelasan media pengajaran iii. ditambah dengan persekitaran yang berbeza membuatkan guru mengalami kesulitan. sebuah perisian kursus boleh digunakan berulang kali oleh pelajar tanpa merosakkan kandungan asal. Pembinaan o Pengguaan perkakasan. Misalnya. Belajar secara berulang kali ini membantu pelajar membentuk persepsi yang sama dan tepat tentang sesuatu konsep atau prinsip. Keadaan ini dapat diatasi dengan media pengajaran kerana kemampuannya dalam memberikan rangsangan pengalaman dan persepsi yang sama. i. FIKIR-FIKIR Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah. Pemilihan Bahan o Jenis Media o Ciri Media o Kesesuaian Reka bentuk o Media o Proses pengintegrasian dalam P&P o Rancangkan penglibatan pelajar.(d) Pengalaman dan Persepsi yang Sama Walaupun kurikulum dan bahan pengajaran ditentukan sama bagi setiap pelajar.

• Penilaian o Semak perancangan anda. d) Dengan menggunakan persembahan elektronik atau perisian yang sesuai bina carta atau pengurusan grafik yang sesuai untuk menunjukkan klasifikasi media pengajaran. REFLEKSI Apakah yang kita faham tentang media pengajaran? Apakah perbezaan antara “teknologi pengajaran” berbanding dengan “media pengajaran” ? • Apakah perbezaan antara media pengajaran dengan sumber pengajaran? • • Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. c) Bincangkan apakah kesan dan kepentingan media pengajaran dalam proses P&P. b) Nyatakan ciri-ciri dan jenis-jenis media pengajaran. o Maklumbalas sebelum pelaksanaan o Maklumbalas semasa pelaksanaan o Maklumbalas selepas pelaksanaan FIKIR-FIKIR a) Bincangkan apa yang dimaksudkan media pengajaran?. 18 .

Sebagai bandingan model ADDIE pula digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. Subtajuk : • • • Reka bentuk Pengajaran (RP) Peranan dan kepentingan reka bentuk pengajaran Model-model reka bentuk pengajaran (ASSURE atau ADDIE) REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) RENUNGAN Kenapa guru perlu merancang pengajaran? Bagaimana untuk merancang pengajaran? Tanpa perancangan yang lengkap dan sistematik. seseorang guru tidak dapat mencapai keberkesanan dalam pengajaran. Model ASSURE sesuai sebagai panduan untuk mereka bentuk proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan media. Menyenaraikan kepentingan reka bentuk pengajaran.TAJUK 3 Rekabentuk Pengajaran (Instructional Design) (4 jam) Tajuk ini mengandungi huraian konsep reka bentuk pengajaran. dan Menganalisis model ASSURE atau model ADDIE Mengaplikasikan model ASSURE atau model ADDIE dalam pengajaran. HASIL PEMBELAJARAN • • • • Menghuraikan konsep reka bentuk pengajaran. Terdapat banyak model reka bentuk pengajaran yang boleh menjadi panduan menghasilkan proses atau bahan pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi perkara asas berikut: 19 .

sekaligus membina disiplin yang positif. (e) mencuba sistem pengajaran. pengetahuan dan sikap yang diharapkan serta digemari oleh pelajar. (c) membina prosedur penilaian. kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar. PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN RENUNGAN Apakah tujuan reka bentuk pengajaran? Bagaimana reka bentuk pengajaran membantu proses P&P? Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan bagi membolehkan pelajar memperoleh kemahiran. dan (f) menilai keseluruhan sistem. (b) menentukan matlamat dan objektif. Ini kerana pengajar dapat melaksanakan pengajaran dengan lancar dan menarik serta tidak membazir masa dan sistematik.(a) menentukan keperluan pelajar. FIKIR-FIKIR Apakah peranan dan kepentingan rekabentuk pengajaran dalam merancang sesuatu proses P&P? 20 . Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap mewujudkan keyakinan. (d) mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian.

MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN RENUNGAN Apakah elemen-elemen yang biasanya ada dalam sesuatu model reka bentuk pengajaran? Model ASSURE dan ADDIE merupakan model reka bentuk pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pemilihan dan penghasilan media. media dan I – Implement (Laksana) bahan) U–Utilise media and materials E – Evaluate (Nilai) (Gunakan media dan bahan) R–Require learner participation (Memerlukan penglibatan pelajar) E–Evaluate and revise (Nilai dan semak) 21 . Berikut adalah perbandingan langkah-langkah dalam kedua-dua model tersebut. Model ASSURE mengandungi 6 langkah iaitu: Model ADDIE mengandungi 5 langkah iaitu: A–Analyse learner (Analisis pelajar) S–State objective (Nyatakan objektif) S–Select method. media. A – Analyse (Analisis) D – Design (Reka bentuk) and D – Develop (Bina) materials (Pilih kaedah.

Terangkan bagaimana MODEL ASSURE ini diaplikasikan dalam proses P & P anda? Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. 22 . Mengapakah anda memilih MODEL ASSURE berbanding MODEL ADDIE sebagai rekabentuk pengajaran anda? ii.FIKIR-FIKIR Anda adalah seorang guru satu matapelajaran di sebuah sekolah. i. Sebagai seorang guru anda memilih MODEL ASSURE untuk merancang dan menghasilkan pengajaran yang berkesan.

Kad Imbasan. Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. Jenis-jenis bahan 2D yang dapat digunakan di dalam bilik darjah termasuklah: Gambar. papan putih. Peta. 23 . papan magnetik. HASIL PEMBELAJARAN a) Mengenalpasti contoh-contoh media dan bahan yang digunakan dalam P&P b) Menghurai kesesuaian penggunaan media dan bahan dalam P&P c) Menggunakan bahan 2D dan 3D dalam P&P Subtajuk : • Bahan 3D dan 2D • Objek maujud/realia dalam pengalaman sebenar.TAJUK 4 Media & Bahan (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan kepelbagaian bahan dan media 2D dan 3D serta bagaimana menghasilkan dan menggunakannya dalam P&P. Poster. • Bahan Bercetak BAHAN 3D DAN 2D RENUNGAN Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih media pengajaran? Bagaimanakah bahan 2D dan 3D berkesan sebagai bahan bantu mengajar? Nyatakan contoh-contoh penggunaan bahan 2D dan bahan 3D yang bersesuaian bagi sesuatu tajuk. Kad Gambar Bahan-bahan 2D mungkin memerlukan cara untuk memaparkannya biasanya menggunakan papan paparan. Graf. dan ‘flip charts’. Carta. Antara papan paparan yang boleh digunakan ialah papan hitam. Grafik. papan pelabagai guna.

Buat semakan semula (review) sama ada bahan-bahan yang ingin dibina itu sememangnya bersesuaian dengan topik matapelajaran itu. 24 . Cuba buat renungan kembali tentang perkara ini dan simpankan refleksi anda dalam portfolio anda. Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai alat Bantu mengajar antara lain termasuklah Realia. ‘Mobile'.Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar. Akuarium . Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. Diorama. FIKIR-FIKIR Pilih satu topik sesuatu matapelajaran dan buat perancangan apakah bahan-bahan 2D atau 3D yang bersesuai dapat dibina untuk topik tersebut. Model. Media pengajaran yang bagaimanakah perlu diambilkira untuk kemahiran tersebut REFLEKSI Melalui pengalaman mengajar anda. Boneka. apakah aspek-aspek yang harus diberi perhatian dalam pemilihan media supaya pembelajaran boleh berlaku dengan berkesan. Banyak jenis bahan boleh didapati di dalam kumpulan ini. Dalam Rancangan Pengajaran Harian perlu ada beberapa kemahiran. dan Topeng . Nyatakan kemahiran tersebut.

Menyatakan peranan visual dalam pengajaran 3. Menghuraikan kepentingan visual dalam pengajaran. 2. HASIL PEMBELAJARAN 1. 4. Menyatakan prinsip reka bentuk visual. Ia memuatkan elemen dan prinsip reka bentuk visual memandangkan kebanyakan media mengandungi atribut visual. Menyenarai dan menjelaskan komposisi visual yang menggabungkan elemen dan prinsip visual dengan baik.TAJUK 5 Reka Bentuk Visual (6 jam + 8 jam) Tajuk ini mengandungi prinsip-prinsip visual bagi penghasilan media pengajaran. Sub-tajuk: • • • • • • • Rekabentuk Visual Peranan Visual Dalam Pengajaran Prinsip Asas Rekabentuk Visual Asas Grafik Grafik digital Asas Fotografi OHP 25 . Prinsip-prinsip di atas diaplikasikan melalui penghasilan bahan-bahan media unjuran dan bukan unjuran.

sebahagian besar daripada kejayaan kerana bahan visual. Ini bermakna fungsi utama visual adalah untuk meningkatkan komunikasi dalam pengajaran. Namun. Visual dapat menghuraikan maklumat yang sukar difahami. Visual juga dapat menggambarkan perkaitan antara unsur-unsur berlainan. Justeru. mengekal perhatian dan menghasilkan maklum balas emosi. Visual jika digunakan bersama teknologi pengajaran dapat meningkatkan pencapaian n Menjadikan idea (perkataan) lebih konkrit n Memotivasikan pelajar kerana dapat menarik dan mengekalkan perhatian pelajar n Memudahkan idea atau maklumat yang sukar difahami n Meningkatkan kefahaman jika digunakan bersama kapur dan tutur 26 .REKABENTUK VISUAL RENUNGAN Berikan contoh-contoh reka bentuk visual semula jadi yang terdapat di sekeliling anda? Apakah kelebihan bentuk tiga dimensi? Kenapa grafik perlu digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Visual ialah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebih baik daripada pernyataan secara lisan atau bertulis. adalah berdasarkan kualiti yang ada pada visual tersebut. peranan visual dalam pembelajaran adalah amat penting. Visual ikonik umpamanya membantu ingatan untuk menghubungkan idea. Ini hasil daripada perancangan yang rapi dan kesesuaian teknik yang digunakan. PERANAN VISUAL DALAM PENGAJARAN Visual membantu menyediakan panduan konkrit sesuatu idea. Visual memotivasikan pelajar dengan cara menarik perhatian.

interaksi) PRINSIP ASAS REKABENTUK VISUAL Prinsip Asas Rekabentuk Visual dibahagikan kepada tiga kumpulan • • • Elemen : Corak : Susunan : memilih dan mengendalikan elemen visual memilih corak untuk memapar elemen menyusun elemen membentuk corak 27 . dan lain-lain lagi Untuk menyediakan visual yang baik dalam media. gambar rajah atau ilustrasi. tektur. carta. rumusan. prakata. guru harus pertimbangkan tiga elemen reka bentuk visual berikut: n Elemen Visual (Pilih jenis visual) n Elemen Verbal (Pilih jenis huruf) n Elemen yang menarik perhatian (Kejutan. peta.n Digunakan untuk membantu sebarang komuniksi bentuk bukan visual seperti tutur atau perkataan Rebentuk visual yang baik dapat meningkat komunikasi antara punca (Guru) dan penerima (pelajar) n Mempastikan kebolehbacaan (dapat lihat perkataan dan imej dengan jelas) n Mudah untuk interpretasi mesej n Dapat libatkan dan tarik perhatian pelajar n Dapat tarik perhatian kepada perkara yang terpenting Tipografi adalah olahan visual teks untuk menjelaskan jadual. Tipografi melibatkan pemilihan jenis huruf/fon. reka letak dan penempatan teks di atas skrin berbanding dengan saiz skrin dan teks lain dan penggunaan petanda atau ‘signal’ seperti tajuk.

iaitu fotografik. elektronik dan grafik.Elemen Reka Bentuk Visual Elemen Visual Realistik Analogi Organisasi Elemen Lisan Stail Huruf Bilangan Warna Saiz Jarak Elemen Tarikan Luar Biasa Permukaan Interaksi ATRIBUT VISUAL Atribut Visual Visual Unjuran Tranparensi Video Visual Bukan Unjuran Objek sebenar Model Bahan Bercetak Kerja Lapangan Papan Paparan KONSEP DAN FUNGSI VISUAL Visual boleh didapati dalam tiga bentuk. Fotografik dan video adalah visual yang mewakili realiti dalam keadaan yang paling realistik. iaitu menyerupai sesuatu subjek atau situasi yang sebenar. 28 .

carta kategori dan sebagainya. setiap karektor kartun dilukis menyamai konsep asal. dominan. Di sini. pola.Bahan grafik pula menyediakan ilustrasi secara artistik atau simbolik dan ia terdiri daripada dua kategori visual iaitu: • Visual analogik menerangkan sesuatu konsep dengan menunjukkan sesuatu simbol yang dianggap dapat mewakili konsep tersebut. Prinsip ini tidak harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid. bentuk 2 dimensi dan bentuk 3 dimensi. peta. Lima elemen grafik ialah ruang. garisan. • Visual organisasi merangkumi carta aliran graf. Enam prinsip grafik akan dibincangkan iaitu: • • • • simplisiti. 29 . permukaan. namun pengetahuan tentangnya dapat memandu kita dalam menghasilkan sesuatu rekaan visual yang baik. ASAS GRAFIK RENUNGAN Kenapa dalam kehidupan kita warna memain peranan yang penting? Kenapa bentuk sesuatu objek kadangkala memberi kesan kepada pelajar? Berikan SATU contoh bagaimana bentuk objek boleh memberi kesan dalam satu proses P&P. sebuah kartun dilukis bagi mewakili peristiwa sel darah putih menyerang bakteria. Sebagai contoh. seimbang. Prinsip grafik berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan.

Huraikan ciriciri yang boleh menghidupkan komunikasi.• • variasi. Nyatakan bagaimana elemen rekaan seni visual. Bincangkan dan huraikan apakah prinsip grafik dan elemen grafik yang terdapat dalam gambar tersebut. dalam penghasilan bahan dan bagaimana ia boleh membantu pembelajaran murid. Kenapa kita perlu mengambil kira prinsip rekaan. Prinsip visual berperanan menghasilkan sesuatu produk yang menarik dan berkesan. anda diminta menghasilkan satu lakaran grafik yang menerapkan prinsip grafik dan elemen grafik. dan harmoni. Sebagai seorang ‘graphic designer’. FIKIR-FIKIR Pilih beberapa keping gambar atau rekaan visual kesukaan anda. Kaji prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia digunakan. Huraikan tiga unsur penting dalam prinsip tersebut. dapat diterapkan dalam menghasilkan bahan-bahan pembelajaran murid. 30 . Visual memainkan peranan yang amat penting dalam komunikasi.

hasilkan sekurang-kurang 5 keping cetakan fotografi dengan menggunakan beberapa teknik-teknik pengambaran. dan terangkan apakah teknik-teknik pengambilan foto yang telah digunakan ketika mengambil gambar tersebut. Kamera TLR (twin lens reflex) dan Kamera Digital. 31 . Lubang ini membolehkan cahaya masukke dalam kotak dan menyinari filem yang telah sedia dimasukkan untuk membentukimej.ASAS FOTOGRAFI Pada asasnya kamera sama saja. Anda ialah seorang jurufoto bertauliah yang bekerja di sebuah institut pengajian tinggi. FIKIR-FIKIR Sejauh manakah fotografi penting dalam proses pembinaan bahan untuk pengajarandan pembelajaran?Berdasarkan topik sesuatu matapelajaran. sama ada dari jenis yang murah mahupun yang mahal. Lekatkan gambar-gambar yang diambil pada kertas A4. Secara kasarnya kamera adalah sebuah kotak yang mempunyai lubang untuk mengawal cahaya pada satu bahagian dan mempunyai ruang untukmeletakkan filem dibahagian yang lainnya. Maklumat anda juga perlu menekankan aspek pemilihan filem dan pemahaman tentang bacaan aperture dan shutter speed. Anda diminta memberi satu taklimat tentang Kamera SLR (single lens reflex).

PENGGUNAAN BAHAN TRANSPARENSI (LUTSINAR) Subtajuk: • • • • • Prinsip Penghasilan Transparensi Bahagian-bahagian dan fungsi OHP Pengendalian OHP Jenis-jenis transparensi Teknik penyediaan dan persembahan transparensi RENUNGAN Jelaskan bagaimana untuk menghasilkan transparensi dan juga cara penggunaannya bagi membantu proses P&P menjadi lebih berkesan. Keperluan perkakasan yang diperlukan ialah Projektor Over Head/Projektor lutsinar (OHP) 32 .

33 .

Bertingkap c. Berjalur d. Bertindih e. Tulis Terus b. Pusingan 34 .Teknik Penghasilan Transparensi a.

35 .

b. Tulis Terus (write-on) Thermal (infra-merah) Fotokopi Ink-jet Film 36 . c.Jenis-Jenis Lutsinar a. d.

37 .

Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. 38 .FIKIR-FIKIR Kenapa tranparensi masih menjadi pilihan guru dalam pengajaran walaupun terdapat pelbagai pilihan teknologi yang lain? Bincangkan juga kekangan atau had penggunaan OHP.

Ia dapat dimainkan 39 . penghasilan dan penggunaan audio sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagaimanakah rakaman audio dapat dihasilkan dan huraikan format fail yang kerapkali digunakan. Pendengaran merupakan salah satu saluran untuk menerima maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. HASIL PEMBELAJARAN (1) Merancang dan melaksanakan rakaman audio. (3) Menggunakan media audio dalam P&P. Sub-tajuk: • • • • • Penggunaan peralatan audio Perancangan dan penyediaan rakaman Rakaman Suntingan Audio digital RENUNGAN Terangkan perkakasan dan perisian yang diperlukan untuk memainkan bahan rakaman audio. Rakaman audio yang diperdengarkan mampu memberi gambaran kepada pelajar tentang sesuatu situasi atau informasi melalui penganalisisan terhadap apa yang dituturkan atau melalui kesan bunyi maupun melalui muzik latar yang terdapat pada rakaman tersebut.TAJUK 6 Penggunaan Bahan Audio (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan format dan peralatan audio untuk perancangan. cakera padat atau dalam bentuk klip audio digital (digital audio clip). Rakaman audio boleh disimpan dalam pelbagai format seperti kaset. (2) Menyunting audio.

Sebagai contoh fail MP3 (MPEG Audio Layer 3) melalui proses pemampatan (compression) dimana saiz failnya lebih kecil dan mudah diakses melalui internet. 40 . Bahan audio boleh dihasilkan melalui rakaman yang mudah yang tersedia ada pada kaset audio. Sebagai contoh kaset audio boleh dimainkan melalui pemain kaset (cassette player). Terdapat beberapa fail audio yang lain mengikut perisian dan tujuan penggunaan yang tertentu. Ulead Media Studio.semula melalui perkakasan yang bersesuaian dengan perisiannya. Fail audio boleh ditukar ke dalam pelbagai format melalui perisian audio converter. Sonar 6. cakera padat boleh dimainkan melalui pemain cakera (CD player) dan klip audio boleh dimainkan melalui perisian pemain media (media player). Manakala fail Wave (. Mikrofon yang berasingan (external microphone) pengadun audio (audio mixer) boleh digunakan untuk mengadun suara dengan muzik latar atau kesan bunyi. Fail Midi (. Manakala perisian komersial seperti Sound Forge. rakaman audio boleh dibuat secara digital melalui pekakasan komputer serta mengikut perisian penyuntingan audio (audio editing software) yang tertentu daripada yang mudah kepada yang lebih canggih. Neundo mampu mengadun dan menyunting audio dengan lebih canggih melalui bilangan trek audio yang banyak serta menghasilkan audio dalam pelbagai format fail.wav) adalah fail audio yang kerapkali digunakan untuk membuat penyuntingan kerana bunyinya lebih berkualiti tetapi mempunyai saiz fail yang lebih besar. Perisian yang sedia ada pada sistem operasi windows seperti audio recorder atau audacity (perisian daripada open source) mampu membuat rakaman audio yang mudah. Dalam perkembangan teknologi sekarang. Bahan audio yang disimpan dalam bentuk digital mempunyai file extension yang berbeza mengikut proses audio streaming yang dilakukan.mid) adalah hasil bunyi daripada alat muzik sintizer seperti keyboard yang menghasilkan nada muzik tiruan.

Perisian Audio recorder daripada komponen sistem windows Rakaman dan penyuntingan audio boleh dilakukan melalui perisian Audacity 41 .

Penggunaan bahan audio 11. Ujilari hasil rakaman 8. Memilih dan menyediakan perisian dan perkakasan yang sesuai dengan format penghasilan audio 5. Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. 42 . 3.• Apakah langkah-langkah perancangan yang perlu dilakukan dalam proses penyediaan media audio untuk tujuan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran? Pada pandangan anda apakah kebaikan media audio dalam proses pengajaran dan pembelajaran? • Perancangan dan penyediaan rakaman 1. Membuat rakaman dan penyuntingan 7. Bincangkan bagaimana cara atau langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghasilkan satu rakaman audio untuk dipersembahkan dalam satu pementasan atau pengajaran. Pengubahsuaian dari aspek isi kandungan (content) dan teknikal 9. Tetapkan matlamat mengikut topik dan hasilan pembelajaran 2. Memilih format audio yang sesuai untuk dihasilkan dengan perisian yang akan dimainkan nanti 4. kesan bunyi dan muzik latar yang sesuai. Menyediakan format penyimpanan sama ada dalam bentuk CD-Audio. kaset atau fail klip audio 10. Kemudian buat rakaman serta penyuntingan dengan menggunakan perkakasan dan peralatan atau perisian komputer yang sesuai. Maklum balas dan penilaian daripada pengguna FIKIR-FIKIR Bina satu skrip yang sesuai untuk dibuat rakaman. Mengumpul dan memilih bahan seperti fakta. Menulis skrip dalam format papan cerita (story board) yang mudah 6.

Selain daripada keupayaannya menunjukkan imej yang bergerak seperti merakam seekor harimau bintang ketika berlari. HASIL PEMBELAJARAN (1) Merancang dan melaksanakan rakaman video. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. penghasilan dan penggunaan video sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia boleh menghasilkan imej yang realistik dan sangat bermanfaat dalam penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. (2) Menyunting video. media ini juga dapat mempercepatkan dan melambatkan 43 . Sub-tajuk • • • • • • • • Jenis-jenis kamera video Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video Jenis-jenis syot Pergerakan kamera video Proses penerbitan video Penerbitan Video Pendidikan Video digital Animasi Video adalah merupakan salah satu daripada media bergerak. (3) Menggunakan media video dalam P&P. media ini mempunyai beberapa keistimewaan.TAJUK 7 Penggunaan Video (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan format dan peralatan video untuk perancangan.

Sebagai contoh BCU (Big close up) memaparkan objek secara mikro. Pergerakan sel-sel darah dalam tubuh badan boleh dilihat oleh penonton. CU (close up) memaparkan objek secara dekat. Video berupaya merakam imej dekat dan jauh. LS (long shot) memaparkan keseluruhan objek dan VLS (Very long shot) memaparkan objek dan kedudukan di persekitarannya. pan left) atau ke atas atau ke bawah (tilt up. 44 . Untuk mendapat syot yang tertentu ia dapat dilakukan melalui butang zoom yang terdapat pada kamera.pergerakan. MS (Mid shot) memapar sebahagian daripada objek. Kamera juga dapat digerakkan ke kiri atau ke kanan (pan right. Pergerakan harimau bintang yang terlalu laju boleh diperlahankan dengan teknik gerak perlahan. tilt down). Ini bermakna video boleh memanipulasi ruang. malah pergerakan itu boleh dibekukan Video juga berupaya membawa masuk peristiwa yang berlaku di luar bilik darjah atau peristiwa-peristiwa berbahaya seperti letupan gunung berapi ke dalam bilik darjah. Jenis-jenis syot akan menentukan tujuan dan fungsinya dalam proses pembelajaran.

Ulead video studio. Edius. Let’s Edit. Setiap perisian mempunyai keistimewaannya masing-masing terutama dalam menghasilkan pelbagai bentuk kesan khas (special effect) audio dan video yang mampu memberi penarikan kepada penonton. Sedangkan kamera video digital yang menggunakan mini kaset DV boleh terus dirakam ke cakera keras pada komputer melalui penyambungan kabel USB dengan menggunakan perisian tertentu. Avid dan sebagainya. Penicles. Pita Video VHS boleh dimainkan semula pada pemain video (video player) tetapi memerlukan peralatan khas iaitu kad perakam video (video capture card) pada komputer untuk ditukarkan ke bentuk klip video digital.Video boleh dirakam melalui kamera video digital yang menggunakan mini kaset DV (DV cassette) atau analog yang menggunakan Pita Video format VHS. Perisian Windows movie maker mampu merakam dan menyunting video secara mudah dan cepat. Vegas. Ulead media studio. Pelbagai perisian boleh digunakan untuk tujuan merakam dan menyunting video dari yang mudah seperti Windows movie maker yang tersedia ada pada sistem operasi windows atau perisian yang lebih canggih seperti Adobe Premier. 45 .

dat) atau DVD (fail format .wmv (Windows media video) agar ia sesuai (compatible) apabila disisip (insert) pada kebanyakan perisian. Perisian VCD cutter dan Chopper XP untuk penyuntingan VCD dan DVD Perisian Any video converter untuk penyesuaian pelbagai format video 46 .vob) melalui perisian seperti VCD cutter atau Chopper XP dan disimpan semula dalam fail format . Total video converter atau seumpama dengannya. Penyesuaian format fail boleh dilakukan melalui perisian seperti Any file converter.Bahan video juga boleh diambil sebahagian daripada Video-CD (fail format .mpeg (mpeg 1) atau .

doc. Merancang Penerbitan Bahan Video Untuk Pengajaran. mengumpul dan memilih bahan grafik dan bahan audio yang sesuai 5. Perlu diingat. dalam jangka masa yang besesuaian dengan tujuan pengajaran. 2. Gunakan Dalam Pengajaran 16. Prebiu hasil rakaman 13. maklum balas dan penilaian 47 .edu/mtss/fairuse/guideline. pengubahsuaian/penyuntingan 14. Membuat Rakaman Audio 11. Proses penyuntingan dan pengadunan audio dan video 12. Ulead movie factory.Bahan audio dan video boleh juga dimuat turun daripada pelbagai sumber laman web tertentu seperti yang terdapat pada youtube. 3.psu. Roxio creater DE. Proses menukar video dari DV ke bentuk klip 10. ringkas. 4. Mulakan Penggambaran 9.html) Bahan video yang telah disunting boleh dijadikan klip video dan disimpan ke cakera keras atau disimpan dalam format VCD atau DVD dengan perisian tertentu seperti Windows movie maker. 1. mudah difahami. menukar ke format yang sesuai untuk tujuan penyimpanan (storage) 15. DVD movie maker (terdapat pada Windows Vista). Tetapkan Tujuan dan Objektif dalam pengajaran Buat Penyelidikan Pilih bahan (fakta) yang sesuai Mengenalpasti. Walau bagaimanapun penggunaannya tertakluk kepada terma dan syarat yang terdapat dalam Panduan Penggunaan Bahan Hak Cipta (sila rujuk Fair use guidelines for educational multimedia – www. Menulis Skrip melalui format papan cerita (story board) 6. Bersedia Membuat Penggambaran 7. Nero burner atau manamana perisian yang seumpama dengannya. penerbitan video haruslah bersifat informatif. menarik . Sediakan Bahan dan Peralatan 8.libraries.

FIKIR-FIKIR Anda diminta menerbitkan satu video yang dapat digunakan dalam proses P & P . 48 . Dokumenkan proses penerbitan video tersebut Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda.

Penggunaan multimedia dalam Pengajaran dan Pembelajaran d. Keselamatan & Kerahsiaan c. Pembelajaran Atas Talian (online) • Isu-isu dan trenda terkini dalam Teknologi Pendidikan a. Trenda dalam Media & Teknologi d. Menyediakan bahan pembelajaran berasaskan multimedia c. Sub-tajuk • • Peranan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Integrasi ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran a. Pemilihan software b.TAJUK 8 Integrasi ICT Dalam P&P (10 jam + 10 jam) HASIL PEMBELAJARAN (4) Menghuraikan peranan ICT dalam bidang pendidikan (5) Mengenalpasti pasti kesesuaian perisian untuk kegunaan P&P (6) Mengintegrasikan aspek ICT dalam P&P (7) Menentukan trenda ICT dalam perkembangan pendidikan. Hak cipta terpelihara (Copyright) b. Sekolah & Ruangkerja di masa depan 49 . Internet & Pengunaan Internet e.

terancang dan bersesuaian (iaitu.PERANAN ICT DALAM PEMBELAJARAN RENUNGAN Bagaimanakah mengintegrasikan ICT dalam P&P? Bincangkan perkembangan teknologi multimedia di dalam internet dari dahulu sehingga kini ? Penggunaan teknologi atau ICT dalam P&P. dan bagaimana?). Pelajar • • • • • • Kebanyakkannya pasif Belajar kebanyakannya di sekolah Sukar dalam kerja berkumpulan Ambil soalan dari buku atau guru Belajar menjawab soalan Minat belajar rendah • • • • • • 50 . Lebih aktif Belajar di sekolah dan di luar sekolah Lebih kerja berkumpulan Bertanya soalan Mendapat jawapan untuk menjawab soalan Minat yang tinggi. Untuk itu kita seharus dapat menggunakannya secara berfikrah. Anjakan dari sistem pendidikan masyarakat industri ke masyarakat maklumat dikatakan berlaku apabila pengajaran dan pembelajaran berbantukan teknologi. bila tidak. Ini seterusnya akan melahirkan satu persekitaran pembelajaran yang lebih baik. Pelaku Guru Sistem Pendidikan Masyarakat Industri • • • • Pencetus pengajaran Pengajaran secara keseluruhan kelas Menilai pelajar Meletakkan kemahiran komunikasi pada tahap yang rendah Sistem Pendidikan Masyarakat Maklumat • • • • Bantu pelajar mendapatkan laluan pengajaran Bimbing pelajar belajar kendiri Bantu pelajar menilai progress sendiri Meletakkan kemahiran komunikasi pada tahap yang tinggi. bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan proses P&P. bila perlu. Penggunaan ICT secara tidak langsung akan membantu dan mendorong kita untuk melakukan anjakan pradigma dalam proses P&P.

kita perlu tahu yang mana perlu untuk keperluan kita sebagai seorang pengguna dan sebagai seorang pendidik. tetapi yang lebih penting dan utama ialah bagaimana kita dapat menghasilkan bahan atau media yang memenuhi 51 . RENUNGAN Apakah perisian-perisian aplikasi yang sesuai digunakan untuk proses P & P ? Terangkan dan huraikan 3 daripada yang dinyatakan? Apakah impak pemerosesan perkataan dalam pendidikan dan isu-isu berkait dengan pemerosesan perkataan? Integrasi teknologi atau ICT dalam P&P tidak semestinya berkehendakkan kita menguasi kemahiran ICT tahap tinggi. Persekitaran Pembelajaran Tradisional Pemusatan Guru Simulasi satu cara/arah Perkembangan satu laluan Satu media Kerja bersendirian Menyalurkan maklumat Pembelajaran pasif Pembelajaran berasaskan pengetahuan dan fakta Maklum balas reaktif Konteks terpisah dan tidak benar Persekitaran Pembelajaran Kini Pemusatan Pelajar Pelbagai simulasi Pelbagai laluan perkembangan Pelbagai media Kerja secara kolaboratif Bertukar maklumat Pembelajaran aktif / penerokaan / inkuri-penemuan Pemikiran kritikal dan membuat keputusan dengan bermaklumat Tindakan proaktif / merancang Konteks dunia nyata dan authentic Sumber : International Society for Technology in Education INTEGRASI ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi amat penting dalam rutin harian sebagai seorang pendidik. Perkembangan ICT begitu pantas. untuk itu kita tidak perlu lari darinya tetapi yang penting.Persekitaran Pembelajaran kini yang lebih baik apabila teknologi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Semasa menghasilkan media-media anda digalakkan menggunakan perisianperisian mudah yang boleh didapati dari sumber open source atau freeware. Intel Corporation. kerana ia perisian percuma dan sah digunakan.” Graig Barrett. Kita juga harus memahami apa yang dimaksudkan dengan integrasi teknologi dalam P&P. Sebagai renungan: “… all the educational technology is worth nothing if teacher don’t know how to use it effectively. kita seharusnya perlu mengetahui dan memahami aspek-aspek rancangan pengajaran (instructional planning). Antaranya seperti dibawah: 52 . semuanya boleh didapati dari internet.kesesuaian dan keperluan pembelajaran pelajar. kita tidak sama sekali mengajar bagaimana menggunakan teknologi tersebut – apa yang kita lakukan menggunakan teknologi tersebut sebagai sesuatu yang dapat membantu memudahkan proses kita sebagai guru dan memudahkan pelajar untuk belajar memahami dan membina sesuatu ilmu pengetahuan. teachers are. Untuk itu kita seharus menguasi kemahiran pedagogi (disamping konten dan psikologi) dan yang berkaitan. Bagi menghasilkan bahan atau media P&P yang menepati kesesuaian dan keperluan pembelajaran yang optimum. rekabentuk pengajaran (instructional design) dan yang cukup penting ialah teori pembelajaran (learning theory) yang mendasari perkara di atas. perancangan dan pelaksanaannya . CEO. Computer aren’t magic. Sesuatu yang perlu diingatkan semasa kita melakukan proses integrasi teknologi/ict dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Perisian untuk menghasilkan animasi 3D Perisian editor video Perisian editor video Blender virtualdub Wax FIKIR-FIKIR Persembahan Multimedia Interaktif adalah penting untuk keberkesanan dalam PPBK (Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer). Editor untuk merekod dan mengolah audio Perisian untuk membina persekitaran web. Anda boleh menggabungkan pelbagai media yang telah dihasilkan dalam editor ini. Editor menghasil e-pembelajaran dalam persekitaran flash. Apakah perisian alat pengarangan tersebut? Nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk membina satu perisian multimedia interaktif bagi satu topik matapelajaran opsyen anda. Avtive Pixels .Perisian Gimp . pelbagai latihan dalam Perisian untuk membina slaid foto berasaskan flash dan dapat digunakan dalam laman web.swf) Editor menghasil e-pembelajaran dalam persekitaran web. Perisian menukar format power point kepada format flash (. Free Image editor Paint. 53 .Net Audacity Hotpotato Photo Flash Maker Professional PPtFlash eXe (dicadangkan untuk digunakan meghasilkan produk P&P multimedia) Xerte Kegunaan Grafik atau image editor Editor untuk mengolah foto. Anda boleh mengabungkan pelbagai media yang telah dihasilkan dalam editor ini.

Bagaimana ia boleh diaplikasikan dalam pendidikan yang berasaskan komputer.ISU-ISU DAN TRENDA TERKINI DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENUNGAN Terangkan apakah maksud Hakcipta Terpelihara. nama. Terdapat 4 undang-undang hak intelek iaitu.yang diberikan hak secara sah dari segi undang-undang terhadap ciptaan mereka. yang digunakan oleh pengusaha yang terlibat dalam pembuatan untuk mengenalpasti produk dan perkhidmatan mereka. 54 . Ia juga memberi kuasa monopoli secara ekslusif kepada pencipta atau pemunya intelektual. Hakcipta adalah berdasarkan premis bahawa pencipta mempunyai ‘hak kepunyaan’ terhadap ciptaan mereka. untuk mengelakkan daripada orang lain membuat atau menggunakan ciptaan mereka tanpa kebenaran. Undang-undang hak cipta: kawal ketulenan kerja seseorang Undang-undang paten: kawal penemuan baru dan berguna dan juga proses penemuan Undang-undang tanda perdagangan: kawal perkataan. Undang-Undang Hakcipta menyediakan perlindungan monopoli secara sah kepada mereka yang mencipta idea atau pengetahuan.? Bagaimanakah cara yang beretika untuk menggunakan bahan-bahan yang ada bagi membina bahan P&P tanpa melanggar Akta Hak Cipta? Hakcipta terpelihara (Copyright) merupakan hak ekslusif yang diberi oleh undang-undang kepada pencipta/penerima haknya untuk kawal pengeluaran semula atau pelbagai bentuk penggunaan hasil ciptaan berkenaan bagi sesuatu tempoh. simbol. Undang-undang rahsia perdagangan: Kawal maklumat penting yang tidak diketahui umum tetapi dirahsiakan oleh empunya.

dan rakaman suara. Penipuan Kerosakan/Pengubahsuaian Program/Data Komputer Kecurian maklumat Menyalin perisian secara tidak sah Pengintipan Judi Siber Skim cepat kaya Pornografi Pengodam/Hacker Penyebar Virus 55 . tahun pertama penerbitan.Antara bahan-bahan yang dikawal di bawah undang-undang hakcipta ialah bahan bercerak seperti novel. pantomin. Antara isu keselamatan yang berkaitan dengan ICT ialah. puisi. Tanda hakcipta mengandungi 3 elemen penting iaitu simbol © atau perkataan “Copyright” atau “Hakcipta Terpelihara”. -audio visual. gambar dan grafik. dan nama pemilik hakcipta tersebut Cara untuk memperolehi bahan-bahan untuk pembangunan perisian multimedia: Mendapatkan hak untuk menggunakan bahan-bahan yang telah mempunyai hakcipta Menggunakan bahan-bahan yang tidak mempunyai status hakcipta yang tepat atau ‘public domain material’ Membina atau mencipta bahan itu sendiri Mendapatkan kontrak atau perjanjian untuk menggunakan bahan asal Apakah implikasi yang wujud berkaitan dengan keselamatan dan privasi pelajar di sekolah? Apakah peranan guru dalam isu keselamatan dan privasi? Pengguna komputer dan internet sentiasa terdedah dengan pelbagai ancaman keselamatan. muzik atau kesan audio. artikel dan sebagainya.

dan sebagainya. Sebagai seorang guru yang patuh kepada prosedur dan etika penggunaan internet. LATIHAN KENDIRI Anda dikehendaki mengumpul dan mengemukakan sekurang-kurangnya 2 bahan dari sumber yang berbeza bagi setiap topik. chat.) Sila muatkan hasil kerja dan bahan-bahan yang dikumpulkan di atas ke dalam satu portfolio untuk tujuan perbincangan dengan pensyarah anda. penggunaan dan penghasilan media pengajaran dalam proses P&P berpandukan kepada mata pelajaran major masing-masing. Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. buletin. reka bentuk pengajaran dalam proses P&P.FIKIR-FIKIR Terdapat beberapa perkhidmatan yang disediakan dalam penggunaan internet seperti emel. 56 . bagaimanakah cara atau langkah yang perlu diambilkira untuk melindungi kerahsiaan anda supaya segala maklumat anda tidak boleh dicerobohi. Berpandukan kepada bahan yang dikumpulkan. topik 2 dan topik 3. newsgroup. yang meliputi topik 1. REFLEKSI KURSUS Anda perlu membuat refleksi tentang model ASSURE serta menganalisis sejauh manakah model reka bentuk itu berguna dalam proses pemilihan. media pengajaran. anda perlu merumuskan dengan bantuan satu pengurusan grafik atau nota ringkas untuk menjelaskan perkaitan antara teknologi pengajaran. (Soalan-soalan yang diberi di dalam panduan pembelajaran ini mungkin dapat membantu anda membuat rumusan di atas.

James.M.J.)New York:Pearson.D.RUJUKAN Dick. Ohio:Merill Prentice Hall.Molenda. & Karin.Carey.Educational technology for teaching and learning (3th ed. (6th ed).Canada:Thomson Wadsworth.. (2002). 1996.& Smaldino.R.(2005).).S. Roblyer M. 57 .O. (2003).).L. D.W. Newby.(8thed.J. (2000).).& Carey.N. Stepich.Russel. & Edwards J. New Jersey: Prentice Hall.(2006). Instructional Media and Technologies for learning. Heinich. (2000). M. Allyn and Bacon.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti. Instructional technology for teaching and learning. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Models of teaching. New Jersey:Prentice Hall. Donald. Newby. J.R. Joyce. R. Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran. N.D.. . Yusuf Hashim (1998).(2005). Lehman & James. Zain.J. Integrating Educational Technology into Teaching: Prentise Hall Timothy. A..The systematic design of instruction (6th ed. T. Teaching with technology: Designing opportunities to learn.Teknologi pengajaran. Ismail Md.Boston:Allyn and Bacon. Priscilla.E. D. B. (2nd ed.

com Kelulusan: Ph. USM B.(Pengajian Tionghua & Matematik).UM KELAYAKAN Dr. Beijing M. (Hons) Dengan Pendidikan .A. Ismail Md.M.(Sosiolinguistik). USM M.A. Pendidikan (Pengajian Cina). Perak Hulu Kinta Perak driszain@yahoo. UM Dip. Hons. UM B. (Pengurusan). UPM B.Ed (Teknologi Pendidikan). UM Dip. MPIP Pengalaman: Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pengajian Bahasa Cina) Pensyarah Bahasa Cina (8 tahun) Ketua Bidang Teknik & Vokasional (2 tahun) Guru Sekolah Menengah (9 tahun) Dr.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) (EDU 3105) NAMA Dr Noriati bt Rashid Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia noriati. Hons.moe. Chin Peng Yee Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia chin.D (Teknologi Pendidikan). Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).my atie_dr@yahoo.moe.my Kelulusan: PhD.(Geografi & Bahasa Melayu).(Pedagogi dan Kurikulum).gov. Zain Pensyarah Institut Perguruan Ipoh.com Kelulusan: PhD.arashid@bpg. USM Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan (18 tahun) Guru Sekolah Menengah (11 tahun) 58 . UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).pengyee@bpg.A.gov.

com Wan Kamarudin Wan Hasan Kelulusan: M. UTM Pulau Pinang nikhim@yahoo.Nik Ibrahim bin Nik Mat Kelulusan: M. Nottingham Pensyarah Institut Perguruan Tuanku Bainun.(IT).Sc (Hons) Dengan Pendidikan . Geo&Mate UKM Diploma Pendidikan UKM Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan (14 tahun) Guru Sekolah Menengah (10 tahun) Kamaludin Bin Ahmad Pensyarah Institut Perguruan Temenggong Ibrahim Johor Bahru kamaludin58@yahoo.Sc. (Hons) Geografi & Seni Halus. Un.com Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan (15 tahun) Guru Sekolah Menengah (7 tahun) 59 .Ed. Dengan Pendidikan . Dip. B.Sc.A. UUM B.Ed (Penilaian Kendalian Sekolah).A. UTM Pensyarah Institut Perguruan Tuanku Bainun. USM Sijil Guru MPIK (PJPK) Pulau Pinang wankamaruddin@yahoo.com Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan (14 tahun) Guru Sekolah Menengah (9 tahun) Kelulusan: M. (Pendidikan Matematik) UTM B.