IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) MOD KURSUS DALAM CUTI SEMESTER 1

PANDUAN PEMBELAJARAN

PENGAJIAN PROFESIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada November 2008

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Pertama 2008 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

PANDUAN PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. PANDUAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan November 2008 Bahagian Pendidikan Guru Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

Rujukan Panel Penulis Panduan Pembelajaran Lampiran 1 & 2 58 59 i . 8. Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Rangka Isi Pelajaran Strategi Menggunakan Panduan Pembelajaran Tajuk 1 Teknologi Pengajaran MUKA SURAT ii iii .v 1 1 3 5 Tajuk 2 Media Pengajaran 10 Tajuk 3 Rekabentuk Pengajaran 19 Tajuk 4 Media & Bahan 23 Tajuk 5 Rekabentuk Visual 25 Tajuk 6 Penggunaan Bahan Audio 39 Tajuk 7 Penggunaan Video 43 Tajuk 8 Integrasi ICT dalam P&P 49 7. 4.KANDUNGAN 1. 5. 2. 6. 3. 9.

.

Secara keseluruhannya mod pembelajaran yang disarankan berbentuk akses kendiri.PANDUAN PEMBELAJARAN Panduan Pembelajaran ini disediakan untuk membantu pelajar mengurus aktiviti pembelajaran dengan lebih berkesan dan memenuhi keperluan sukatan pelajaran yang disediakan. Strategi pembelajaran di atas boleh dilaksanakan secara kendiri dan juga secara koperatif dengan rakan sekerja. Dalam konteks ini. Pelajar juga disarankan untuk mengaplikasikan strategi pembelajaran terkini dengan mengintegrasikan kemahiran belajar. Tugasan-tugasan yang disediakan membantu pelajar menguasai pengetahuan kandungan dan seterusnya mengaplikasikannya dalam aktiviti pengajaran pembelajaran di dalam bilik darjah. Buku panduan ini ditulis dalam susunan tajuk-tajuk yang terdapat dalam proforma kursus. kemahiran berfikir. pensyarah memainkan peranan sebagai fasilitator kepada pelajar untuk memberi penjelasan kepada pelajar berkaitan tugasan yang perlu disediakan oleh pelajar. Senarai semak pengetahuan pembelajaran dan “graduate skills” dilampirkan pada bahagian akhir panduan pembelajaran untuk dijadikan semakan kepada pelajar. Adalah lebih berkesan jika pelajar dapat membentuk sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian yang telah diperoleh. iii . dan kemahiran mentaksir dan menilai yang merupakan kemahiran-kemahiran yang ditekankan dalam abad ke 21. Setiap tajuk mengandungi nota ringkas dan tugasan terarah yang perlu disempurnakan oleh pelajar dan dimasukkan ke dalam portfolio pembelajaran untuk dinilai. kadar kendiri dan terarah kendiri. Pembelajaran kendiri dengan menggunakan panduan pembelajaran ini memerlukan penglibatan pelajar untuk membuat perancangan rapi dan keputusan pembelajaran masing-masing. kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Panduan Pembelajaran ini disediakan untuk mencapai beberapa objektif utama iaitu: untuk memberi panduan pembelajaran kendiri pelajar selaras dengan pendekatan pembelajaran terkini yang berpusatkan pelajar,

meningkatkan pemerolehan ilmu, dan memantapkan serta mengukuhkan kemahiran keguruan yang sedia ada pada diri pelajar.

Untuk membantu pelajar menguruskan aktiviti pembelajaran, senarai rujukan dicadangkan di dalam setiap panduan pembelajaran. Rujukan lain yang berkaitan boleh digunakan terutama rujukan secara internet. Pelajar juga perlu merujuk pensyarah melalui e-mail untuk mendapatkan bimbingan dan penjelasan.

Anjakan padadigma dalam sistem penyampaian yang dipraktikkan melalui reka bentuk panduan pembelajaran ini dapat melahirkan pelajar yang terlibat secara aktif dalam pembelajaran ( “engaged learning”) bertunjangkan pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar. Di samping itu, pembelajaran secara kendiri berpandukan panduan pembelajaran yang disediakan membantu pelajar memahami konsep kemahiran belajar untuk belajar (“learn how to learn”).

Diharapkan Panduan Pembelajaran ini mampu menyediakan pengalaman belajar yang mendorong ke arah “learn how to learn” tersebut dalam kalangan pelajar.

Beberapa tips yang boleh digunakan oleh pelajar untuk menguruskan pembelajaran kendiri dengan menggunakan Panduan Pembelajaran yang disediakan:

i.

Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus.

iv

ii.

Pelajar diminta memahami konsep, istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal.

iii.

Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat, mengumpul maklumat, memproses maklumat dan mengaplikasi maklumat.

iv.

Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat iaitu pada pensyarah, bahan rujukan, dan rakan sekerja, pengalaman profesional dan juga sumber internet.

v.

Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang 1 tahun pengajian.

vi.

Pengetahuan

kandungan

dan

pedagogi

sentiasa

dinamik

dan

bertambah. Oleh itu, pelajar disarankan untuk membuat rujukan maklumat dengan menggunakan kemudahan ICT. vii. Pengetahuan semula jadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah.

Selamat maju jaya.

v

PENGENALAN Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran bertujuan

menyediakan guru dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi pendidikan dengan memberi penekanan kepada aspek teoritikal, kemahiran dan amalan memilih, mengguna dan menghasilkan bahan dan media P&P, seterusnya berupaya menggunakan teknologi yang ada supaya dapat diintegrasikan dalam proses P&P. Pelajar didedahkan dengan pengetahuan mengenai konsep, teori dan amalan, pengurusan sumber, serta perkembangan teknologi pengajaran meliputi aspek reka bentuk pengajaran melibatkan pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media. Pendedahan ini membantu pelajar mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

HASIL PEMBELAJARAN a) Menjelaskan konsep, teori dan amalan serta perkembangan teknologi pendidikan b) Memilih, menghasil dan menggunakan media pengajaran secara berkesan mengikut prinsip reka bentuk pengajaran c) Mengurus media dan sumber pendidikan dengan cekap dan beretika d) Mengaplikasi kemahiran teknikal dengan menggunakan pelbagai media dalam proses pengajaran dan pembelajaran e) Mengintegrasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran f) Menilai kesesuaian penggunaan media pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran

1

Tajuk-tajuk utama diberi peruntukan masa seperti yang ditetapkan. panduan pembelajaran ini mengandungi lapan (8) tajuk utama yang telah diubahsuai untuk memudahkan proses pembelajaran kendiri.RANGKA ISI PELAJARAN Berdasarkan sukatan kursus. Peta Konsep K o n s e p 1 Teknologi Pengajaran (2j) 2 Media Pengajaran (2j) P r o d u k 3 Reka bentuk Pengajaran (4j) 4 Bahan & Media (2j) +(4j) 5 Rekabentuk Visual (6j) +(8j) 6 Penggunaan Audio (2j) +(4j) 7 Penggunaan Video (2j) +(4j) Aplikasi 8 Integrasi Teknologi dalam P&P (10j)+(10j) *(Bilangan jam dalam kurungan menunjukkan bilangan jam Kuliah/Teori dan Amali) 2 . Setiap tajuk dipecahkan kepada beberapa subtopik kecil yang mengandungi perbincangan yang berkaitan mengikut kesesuaian.

Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran) 3 . peranan teori pembelajaran. kelebihan serta fungsi untuk menentukan pemilihan dan penyediaan media pengajaran sebagai saluran komunikasi. pelajar boleh menggunakan panduan pembelajaran ini untuk memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran. Soalan-soalan di dalam panduan pembelajaran ini membantu pelajar untuk membuat rujukan silang ke arah penerokaan dan penemuan pengetahuan baru. Tajuk ini juga menghuraikan pengkelasan. Model ASSURE sesuai sebagai panduan untuk mereka bentuk proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan media. konsep pengajaran. dan menjelaskan fungsi domain tersebut. Tajuk ini juga membincangkan hubungkait konsep-konsep di atas. Tajuk 1 hingga Tajuk 8 disusun supaya pelajar dapat memahami kursus ini dengan lebih mudah. Pemilihan. mengenalpasti domain teknologi pengajaran. *rujuk perfoma (tajuk 2: reka bentuk pengajaran – 2 jam) + (tajuk 4: Perancangan. *rujuk perfoma (tajuk 1: teknologi pendidikan – 2 jam) TAJUK 2 : MEDIA PENGAJARAN (2 jam) Tajuk ini mengandungi konsep media dan media pengajaran yang merupakan salah satu domain dalam teknologi pengajaran. TAJUK 1 : TEKNOLOGI PENGAJARAN (2 jam) Tajuk ini mengandungi konsep teknologi. konsep teknologi pengajaran. Sebagai bandingan model ADDIE pula digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. *rujuk perfoma (tajuk 3: media pengajaran – 2 jam) TAJUK 3 : REKA BENTUK PENGAJARAN (4 jam) Tajuk ini mengandungi huraian konsep reka bentuk pengajaran. Panduan pembelajaran ini dibahagikan kepada hanya lapan tajuk.STRATEGI MENGGUNAKAN PANDUAN PEMBELAJARAN Di samping interaksi dengan pensyarah secara bersemuka pada masa cuti.

*rujuk perfoma (tajuk 5: Asas Grafik – 2 jam) + (tajuk 7: Asas Fotografi – 2 jam) + (tajuk 8: OHP dan transparensi – 2 jam) + (Amali: Asas Grafik – 2 jam) + (Amali: Asas Fotografi – 4 jam) + (Amali: OHP dan transparensi – 2 jam) TAJUK 6 : PENGGUNAAN AUDIO (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan format dan peralatan audio untuk perancangan. *rujuk perfoma (tajuk 9: Bahan Audio – 2 jam) + (Amali: Bahan Audio – 4 jam) TAJUK 7 : PENGGUNAAN VIDEO (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan format dan peralatan video untuk perancangan. *rujuk perfoma (tajuk 10: Penerbitan Video Pendidikan – 2 jam) + (Amali: Penerbitan Video Pendidikan – 4 jam) TAJUK 8 : INTEGRASI TEKNOLOGI DALAM P&P (10 jam + 10 jam) Topik ini mengandungi perancangan. *rujuk perfoma (tajuk 11: Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran – 8 jam) + (tajuk 12: Isu-isu dan trenda terkini dalam Teknologi Pendidikan – 2 jam) + (Amali: Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran – 10 jam) 4 . Prinsip-prinsip di atas diaplikasikan melalui penghasilan bahan-bahan media unjuran dan bukan unjuran. penghasilan dan penggunaan video sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. penggunaan dan integrasi teknologi dalam P&P. *rujuk perfoma (tajuk 6: Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi – 2 jam) + (Amali: Penggunaan bahanbahan 2D dan 3D – 4 jam) TAJUK 5 : REKA BENTUK VISUAL (6 jam + 8 jam) Tajuk ini mengandungi prinsip-prinsip visual bagi penghasilan media pengajaran. Topik ini juga membincangkan trenda serta isu ICT dalam perkembangan pendidikan. penghasilan dan penggunaan audio sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran.TAJUK 4 : BAHAN DAN MEDIA (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan kepelbagaian bahan dan media 2D dan 3D serta bagaimana menghasilkan dan menggunakannya dalam P&P. Ia memuatkan elemen dan prinsip reka bentuk visual memandangkan kebanyakan media mengandungi atribut visual. penghasilan.

“techne” yang bermakna kemahiran menggunakan pengetahuan secara sistematik sehingga terbit satu 5 .TAJUK 1 Teknologi Pengajaran (2 jam) Tajuk ini mengandungi konsep teknologi. HASIL PEMBELAJARAN • • • • Menjelaskan konsep dan prinsip teknologi pengajaran. Bagaimanakah teknologi digunakan untuk pembelajaran? Perkataan teknologi berasal daripada bahasa Yunani. mengenalpasti domain teknologi pengajaran. konsep teknologi pengajaran. Menghuraikan peranan dan kepentingan teknologi pengajaran. Mengenal pasti domain teknologi pengajaran. Mengaitkan peranan teori pembelajaran dalam teknologi pengajaran. Tajuk ini juga membincangkan hubungkait konsep-konsep di atas. Subtajuk : • • • • Teknologi pengajaran Peranan Teori Pembelajaran Domain Teknologi Pengajaran Peranan dan kepentingan Teknologi Pengajaran dalam P&P TEKNOLOGI PENGAJARAN RENUNGAN Apakah yang anda faham tentang istilah teknologi?. peranan teori pembelajaran. dan menjelaskan fungsi domain tersebut. konsep pengajaran.

amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. 6 . menyedia dan melaksanakan strategi P&P berbantu media yang berlandaskan teori pembelajaran yang sesuai. dalam merancang sesuatu pengajaran. Kekuatan teknologi terletak terutamanya pada proses dan idea. Ini bermakna. manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Kata Heinich.” FIKIR-FIKIR Apakah yang dimaksudkan dengan Teknologi Pengajaran ? Apakah kepentingan teknologi pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Apakah pengajaran? Apakah pembelajaran? PERANAN TEORI PEMBELAJARAN RENUNGAN Apakah teori pembelajaran? Bagaimanakah pemindahan pembelajaran berlaku? Teori pembelajaran menjelaskan bagaimana perlakuan dalam proses pembelajaran dalam suatu persekitaran berlaku. Molenda dan Rusell (1969) “Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ini dapat membantu guru merancang. pendekatan. Ia merangkumi proses dan idea. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea. Ia merangkumi proses dan idea. manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan. perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori.

saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea. Untuk memudahkan. Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik. konstruk. Teori bermaksud konsep. istilah teknologi pengajaran akan digunakan seerti dengan teknologi pendidikan. Amalan pula bermaksud penggunaan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. membangun. sumber bahan.Mengikut perkembangan pendidikan di Malaysia terdapat tiga (3) teori pembelajaran yang seringkali menjadi rujukan dalam proses P&P iaitu teori tingkahlaku. 7 . tenaga. mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran. prinsip dan cadangan yang menyumbang kepada badan pengetahuan. Teknologi pengajaran adalah satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. dan teori konstruktivisme. mengguna. FIKIR-FIKIR Bagaimanakah teori pembelajaran dapat menentukan aktiviti yang bersesuaian dengan perkembangan teknologi pengajaran? DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN RENUNGAN Apakah domain teknologi pengajaran? Apakah peranan domain teknologi pengajaran? Apakah perkaitan antara domain-domain teknologi pengajaran? Domain Teknologi Pengajaran (1994) adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. teori sains kognitif.

FIKIR-FIKIR Berdasarkan definasi teknologi pengajaran AECT. Teknologi pengajaran ialah aplikasi media. senaraikan lima domain teknologi pengajaran. pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. manakala pengajaran 8 . PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI PENGAJARAN DALAM P&P RENUNGAN Apakah peranan teknologi pengajaran terhadap pembelajaran? Bagaimanakah teknologi pengajaran memberi kesan terhadap proses P&P? Tujuan teknologi pengajaran ialah untuk mengubah dan memberi kesan terhadap pembelajaran. Pembelajaran adalah matlamat. Huraikan maksud dan seterusnya terangkan fungsi bagi setiap domain teknologi pengajaran tersebut.Ringkasnya. sistem.

Antara peranan teknologi pengajaran ialah: (a) Mengubah Peringkat Membuat Keputusan (b) Mengubah Sistem atau Pendekatan Pengajaran (c) Mengubah Pengalaman Pembelajaran FIKIR-FIKIR Senaraikan peranan lain teknologi pengajaran mengikut pengetahuan anda. Guru harus memahami maksud pembelajaran untuk mencapai matlamat yang dituju. Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. Mengapakah teknologi diperlukan dalam pengajaran masa kini? Adakah pengajaran tradisional tidak berkesan yang menyebabkan teknologi diperlukan? Bincangkan. 9 .adalah cara untuk mencapai matlamat ini.

pembinaan dan penggunaan media pengajaran sebagai saluran komunikasi. kelebihan serta fungsi untuk menentukan pemilihan. HASIL PEMBELAJARAN • • • • • Menjelaskan konsep media dan media pengajaran Merumuskan fungsi media pengajaran Menyatakan pengkelasan media pengajaran Menganalisis faktor dan cara permilihan media pengajaran Menyata dan menghuraikan langkah penyediaan media pengajaran Subtajuk: • • • Konsep Media Pengajaran Jenis-jenis dan klasifikasi media Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran 10 . Tajuk ini juga menghuraikan pengkelasan.TAJUK 2 Media Pengajaran (2 jam) Tajuk ini mengandungi konsep media dan media pengajaran yang merupakan salah satu domain dalam teknologi pengajaran.

11 . perhatian. Media atau medium Istilah ini bermakna berasal saluran daripada komunikasi. bahan bercetak. Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. Contoh media termasuklah filem. perasaan.KONSEP MEDIA PENGAJARAN RENUNGAN Apakah media pengajaran? Bagaimana media boleh meningkatkan keberkesanan proses P&P? Bagaimana media boleh diklasifikasikan? Apakah fungsi media pengajaran? Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih media pengajaran? Apakah langkah-langkah yang perlu di dalam menyediakan bahan media pengajaran? Bidang teknologi pengajaran tercetus daripada pergerakan audio visual yang kemudiannya dikenali sebagai media pengajaran. bolehlah dikatakan media pengajaran menjadi pengasas kepada penubuhan bidang teknologi pendidikan. rakaman audio. televisyen. gambar foto. radio. Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran. komputer dan pengajar. perkataan Latin yang bermaksud perantara. Oleh itu.

12 .

(b) Matematik mengenai set.FIKIR-FIKIR Nyatakan kelebihan menggunakan media dalam pengajaran Apakah jenis media yang akan anda gunakan untuk mengajar: (a) Sains mengenai rupa atom. Atribut atau ciri Media pengajaran terbahagai kepada dua: a. papan flanel dan papan buletin 7. cakera padat dan komputer contoh: modul. Media Tayang Bergerak contoh: transparensi. poster. Media Tayang Kaku 2. subset dan tindanan:(c) Perbezaan lagu-lagu klasik Timur. papan putih. Gambar Kaku gambar contoh: lukisan. majalah dan risalah 13 . surat khabar. Media Audio 8. Bahan Pameran Tiga-Dimensi contoh: model. Media bukan cetak Pengkelasan Media 1. Bentuk fizikal atau format b. Bahan Grafik 4. diorama dan pupet 6. boneka. dan (d) Contoh binatang-binatang terancam di Malaysia? JENIS-JENIS DAN KLASIFIKASI MEDIA Media boleh dibezakan melalui: a. carta dan graf contoh: foto. Media Cetak b. cakera padat digital dan filem 3. Media Cetak contoh: pita kaset. kartun. kad imbasan dan poskad 5. slaid dan mikrofilem contoh: pita video. buku teks. Papan Paparan/Pameran contoh: papan kapur.

FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RENUNGAN Apakah fungsi media di dalam proses P&P? Bagaimanakah media dapat membantu keberkesanan proses P&P? meningkatkan Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. 14 . Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum kepada situasi/media yang abstrak.

15 .

(c) Penggunaan Media Pengajaran Secara Betul dan Bervariasi Penggunaan media pengajaran secara betul dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif pelajar kerana ia menimbulkan minat. transparensi. filem atau video. menurut kemampuan dan keselesaan masing-masing. dll. Pelajar juga boleh belajar sendirian. perkataan sudah memadai untuk menyatakan sesuatu mesej seringkali menyebabkan kita menghadapi pelbagai masalah komunikasi. (iv) Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin) dapat ditunjukkan dalam bentuk model. waktu dan pancaindera: (i) Objek yang terlalu besar atau kecil boleh digantikan dengan model. gambar foto mahupun secara lisan. penjelasan akan lebih berkesan dan menarik seperti melalui penggunaan animasi.Antara fungsi media pengajaran ialah: (a) Memperjelaskan Penyampaian Mesej Anggapan. gambar. bunyi dan muzik dapat dilakukan. Waktu dan Pancaindera Antara contoh berkaitan dengan mengatasi batasan ruang. Dalam era teknologi komputer dan maklumat ini. (v) Konsep yang terlalu luas atau abstrak dapat divisualkan. Adalah lebih berkesan jika perkataan disertakan dengan gambar atau simbol yang lebih konkrit maknanya. meningkatkan interaksi dan kefahaman pelajar tentang realiti. (iii) Kejadian yang berlaku pada masa lalu dapat ditampilkan dalam bentuk filem. gambar rajah. (b) Mengatasi Batasan Ruang. (ii) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan timelapse atau high-speed photography. 16 .

Belajar secara berulang kali ini membantu pelajar membentuk persepsi yang sama dan tepat tentang sesuatu konsep atau prinsip. sebuah perisian kursus boleh digunakan berulang kali oleh pelajar tanpa merosakkan kandungan asal. Nyatakan pengkelasan media pengajaran iii. Misalnya. FIKIR-FIKIR Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah. ditambah dengan persekitaran yang berbeza membuatkan guru mengalami kesulitan. Keadaan ini dapat diatasi dengan media pengajaran kerana kemampuannya dalam memberikan rangsangan pengalaman dan persepsi yang sama. Pelaksanaan o Penggunaan dalam P&P 17 • • • • • . peralatan dan perisian o Penerbitan. Terangkan maksud media pengajaran ii.(d) Pengalaman dan Persepsi yang Sama Walaupun kurikulum dan bahan pengajaran ditentukan sama bagi setiap pelajar. Pemilihan Bahan o Jenis Media o Ciri Media o Kesesuaian Reka bentuk o Media o Proses pengintegrasian dalam P&P o Rancangkan penglibatan pelajar. • Analisis o Keperluan o Kandungan Topik o Pelajar Hasilan pembelajaran o Objektif. Penggunaan Media Pengajaran memainkan peranan yang penting dalam proses P&P. sifat unik yang ada pada setiap pelajar. Nyatakan kelebihan penggunaan media pengajaran Langkah-langkah membina media pengajaran haruslah mengandungi aspek berikut. i. Pembinaan o Pengguaan perkakasan.

b) Nyatakan ciri-ciri dan jenis-jenis media pengajaran. o Maklumbalas sebelum pelaksanaan o Maklumbalas semasa pelaksanaan o Maklumbalas selepas pelaksanaan FIKIR-FIKIR a) Bincangkan apa yang dimaksudkan media pengajaran?. REFLEKSI Apakah yang kita faham tentang media pengajaran? Apakah perbezaan antara “teknologi pengajaran” berbanding dengan “media pengajaran” ? • Apakah perbezaan antara media pengajaran dengan sumber pengajaran? • • Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. 18 . c) Bincangkan apakah kesan dan kepentingan media pengajaran dalam proses P&P. d) Dengan menggunakan persembahan elektronik atau perisian yang sesuai bina carta atau pengurusan grafik yang sesuai untuk menunjukkan klasifikasi media pengajaran.• Penilaian o Semak perancangan anda.

seseorang guru tidak dapat mencapai keberkesanan dalam pengajaran. Subtajuk : • • • Reka bentuk Pengajaran (RP) Peranan dan kepentingan reka bentuk pengajaran Model-model reka bentuk pengajaran (ASSURE atau ADDIE) REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) RENUNGAN Kenapa guru perlu merancang pengajaran? Bagaimana untuk merancang pengajaran? Tanpa perancangan yang lengkap dan sistematik.TAJUK 3 Rekabentuk Pengajaran (Instructional Design) (4 jam) Tajuk ini mengandungi huraian konsep reka bentuk pengajaran. HASIL PEMBELAJARAN • • • • Menghuraikan konsep reka bentuk pengajaran. Sebagai bandingan model ADDIE pula digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. dan Menganalisis model ASSURE atau model ADDIE Mengaplikasikan model ASSURE atau model ADDIE dalam pengajaran. Model ASSURE sesuai sebagai panduan untuk mereka bentuk proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan media. Menyenaraikan kepentingan reka bentuk pengajaran. Terdapat banyak model reka bentuk pengajaran yang boleh menjadi panduan menghasilkan proses atau bahan pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi perkara asas berikut: 19 .

FIKIR-FIKIR Apakah peranan dan kepentingan rekabentuk pengajaran dalam merancang sesuatu proses P&P? 20 . Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap mewujudkan keyakinan. (b) menentukan matlamat dan objektif. pengetahuan dan sikap yang diharapkan serta digemari oleh pelajar. (c) membina prosedur penilaian. (e) mencuba sistem pengajaran. sekaligus membina disiplin yang positif. Ini kerana pengajar dapat melaksanakan pengajaran dengan lancar dan menarik serta tidak membazir masa dan sistematik. PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN RENUNGAN Apakah tujuan reka bentuk pengajaran? Bagaimana reka bentuk pengajaran membantu proses P&P? Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan bagi membolehkan pelajar memperoleh kemahiran. dan (f) menilai keseluruhan sistem. kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar. (d) mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian.(a) menentukan keperluan pelajar.

Berikut adalah perbandingan langkah-langkah dalam kedua-dua model tersebut. media dan I – Implement (Laksana) bahan) U–Utilise media and materials E – Evaluate (Nilai) (Gunakan media dan bahan) R–Require learner participation (Memerlukan penglibatan pelajar) E–Evaluate and revise (Nilai dan semak) 21 . Model ASSURE mengandungi 6 langkah iaitu: Model ADDIE mengandungi 5 langkah iaitu: A–Analyse learner (Analisis pelajar) S–State objective (Nyatakan objektif) S–Select method. media.MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN RENUNGAN Apakah elemen-elemen yang biasanya ada dalam sesuatu model reka bentuk pengajaran? Model ASSURE dan ADDIE merupakan model reka bentuk pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pemilihan dan penghasilan media. A – Analyse (Analisis) D – Design (Reka bentuk) and D – Develop (Bina) materials (Pilih kaedah.

22 . Terangkan bagaimana MODEL ASSURE ini diaplikasikan dalam proses P & P anda? Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. i. Sebagai seorang guru anda memilih MODEL ASSURE untuk merancang dan menghasilkan pengajaran yang berkesan.FIKIR-FIKIR Anda adalah seorang guru satu matapelajaran di sebuah sekolah. Mengapakah anda memilih MODEL ASSURE berbanding MODEL ADDIE sebagai rekabentuk pengajaran anda? ii.

papan putih. Carta. HASIL PEMBELAJARAN a) Mengenalpasti contoh-contoh media dan bahan yang digunakan dalam P&P b) Menghurai kesesuaian penggunaan media dan bahan dalam P&P c) Menggunakan bahan 2D dan 3D dalam P&P Subtajuk : • Bahan 3D dan 2D • Objek maujud/realia dalam pengalaman sebenar. Antara papan paparan yang boleh digunakan ialah papan hitam. papan magnetik. Poster. 23 . • Bahan Bercetak BAHAN 3D DAN 2D RENUNGAN Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih media pengajaran? Bagaimanakah bahan 2D dan 3D berkesan sebagai bahan bantu mengajar? Nyatakan contoh-contoh penggunaan bahan 2D dan bahan 3D yang bersesuaian bagi sesuatu tajuk. Jenis-jenis bahan 2D yang dapat digunakan di dalam bilik darjah termasuklah: Gambar. papan pelabagai guna. Kad Imbasan. Kad Gambar Bahan-bahan 2D mungkin memerlukan cara untuk memaparkannya biasanya menggunakan papan paparan. Grafik. Peta. Graf. Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata.TAJUK 4 Media & Bahan (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan kepelbagaian bahan dan media 2D dan 3D serta bagaimana menghasilkan dan menggunakannya dalam P&P. dan ‘flip charts’.

apakah aspek-aspek yang harus diberi perhatian dalam pemilihan media supaya pembelajaran boleh berlaku dengan berkesan. dan Topeng . Cuba buat renungan kembali tentang perkara ini dan simpankan refleksi anda dalam portfolio anda. Nyatakan kemahiran tersebut. Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. FIKIR-FIKIR Pilih satu topik sesuatu matapelajaran dan buat perancangan apakah bahan-bahan 2D atau 3D yang bersesuai dapat dibina untuk topik tersebut. Diorama. Buat semakan semula (review) sama ada bahan-bahan yang ingin dibina itu sememangnya bersesuaian dengan topik matapelajaran itu. Model. Media pengajaran yang bagaimanakah perlu diambilkira untuk kemahiran tersebut REFLEKSI Melalui pengalaman mengajar anda. ‘Mobile'. Boneka. Dalam Rancangan Pengajaran Harian perlu ada beberapa kemahiran.Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar. Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai alat Bantu mengajar antara lain termasuklah Realia. Akuarium . Banyak jenis bahan boleh didapati di dalam kumpulan ini. 24 .

Sub-tajuk: • • • • • • • Rekabentuk Visual Peranan Visual Dalam Pengajaran Prinsip Asas Rekabentuk Visual Asas Grafik Grafik digital Asas Fotografi OHP 25 . Menyatakan prinsip reka bentuk visual. Menyenarai dan menjelaskan komposisi visual yang menggabungkan elemen dan prinsip visual dengan baik. 4. Ia memuatkan elemen dan prinsip reka bentuk visual memandangkan kebanyakan media mengandungi atribut visual. Prinsip-prinsip di atas diaplikasikan melalui penghasilan bahan-bahan media unjuran dan bukan unjuran. Menghuraikan kepentingan visual dalam pengajaran. HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyatakan peranan visual dalam pengajaran 3.TAJUK 5 Reka Bentuk Visual (6 jam + 8 jam) Tajuk ini mengandungi prinsip-prinsip visual bagi penghasilan media pengajaran. 2.

Visual memotivasikan pelajar dengan cara menarik perhatian. Visual jika digunakan bersama teknologi pengajaran dapat meningkatkan pencapaian n Menjadikan idea (perkataan) lebih konkrit n Memotivasikan pelajar kerana dapat menarik dan mengekalkan perhatian pelajar n Memudahkan idea atau maklumat yang sukar difahami n Meningkatkan kefahaman jika digunakan bersama kapur dan tutur 26 . Justeru. adalah berdasarkan kualiti yang ada pada visual tersebut. Visual ikonik umpamanya membantu ingatan untuk menghubungkan idea. Namun. Ini hasil daripada perancangan yang rapi dan kesesuaian teknik yang digunakan.REKABENTUK VISUAL RENUNGAN Berikan contoh-contoh reka bentuk visual semula jadi yang terdapat di sekeliling anda? Apakah kelebihan bentuk tiga dimensi? Kenapa grafik perlu digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Visual ialah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebih baik daripada pernyataan secara lisan atau bertulis. mengekal perhatian dan menghasilkan maklum balas emosi. PERANAN VISUAL DALAM PENGAJARAN Visual membantu menyediakan panduan konkrit sesuatu idea. Ini bermakna fungsi utama visual adalah untuk meningkatkan komunikasi dalam pengajaran. Visual dapat menghuraikan maklumat yang sukar difahami. sebahagian besar daripada kejayaan kerana bahan visual. peranan visual dalam pembelajaran adalah amat penting. Visual juga dapat menggambarkan perkaitan antara unsur-unsur berlainan.

guru harus pertimbangkan tiga elemen reka bentuk visual berikut: n Elemen Visual (Pilih jenis visual) n Elemen Verbal (Pilih jenis huruf) n Elemen yang menarik perhatian (Kejutan. dan lain-lain lagi Untuk menyediakan visual yang baik dalam media. gambar rajah atau ilustrasi. tektur. peta.n Digunakan untuk membantu sebarang komuniksi bentuk bukan visual seperti tutur atau perkataan Rebentuk visual yang baik dapat meningkat komunikasi antara punca (Guru) dan penerima (pelajar) n Mempastikan kebolehbacaan (dapat lihat perkataan dan imej dengan jelas) n Mudah untuk interpretasi mesej n Dapat libatkan dan tarik perhatian pelajar n Dapat tarik perhatian kepada perkara yang terpenting Tipografi adalah olahan visual teks untuk menjelaskan jadual. carta. rumusan. prakata. interaksi) PRINSIP ASAS REKABENTUK VISUAL Prinsip Asas Rekabentuk Visual dibahagikan kepada tiga kumpulan • • • Elemen : Corak : Susunan : memilih dan mengendalikan elemen visual memilih corak untuk memapar elemen menyusun elemen membentuk corak 27 . reka letak dan penempatan teks di atas skrin berbanding dengan saiz skrin dan teks lain dan penggunaan petanda atau ‘signal’ seperti tajuk. Tipografi melibatkan pemilihan jenis huruf/fon.

Elemen Reka Bentuk Visual Elemen Visual Realistik Analogi Organisasi Elemen Lisan Stail Huruf Bilangan Warna Saiz Jarak Elemen Tarikan Luar Biasa Permukaan Interaksi ATRIBUT VISUAL Atribut Visual Visual Unjuran Tranparensi Video Visual Bukan Unjuran Objek sebenar Model Bahan Bercetak Kerja Lapangan Papan Paparan KONSEP DAN FUNGSI VISUAL Visual boleh didapati dalam tiga bentuk. iaitu menyerupai sesuatu subjek atau situasi yang sebenar. 28 . Fotografik dan video adalah visual yang mewakili realiti dalam keadaan yang paling realistik. elektronik dan grafik. iaitu fotografik.

bentuk 2 dimensi dan bentuk 3 dimensi.Bahan grafik pula menyediakan ilustrasi secara artistik atau simbolik dan ia terdiri daripada dua kategori visual iaitu: • Visual analogik menerangkan sesuatu konsep dengan menunjukkan sesuatu simbol yang dianggap dapat mewakili konsep tersebut. 29 . • Visual organisasi merangkumi carta aliran graf. carta kategori dan sebagainya. Prinsip ini tidak harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid. Sebagai contoh. dominan. permukaan. namun pengetahuan tentangnya dapat memandu kita dalam menghasilkan sesuatu rekaan visual yang baik. ASAS GRAFIK RENUNGAN Kenapa dalam kehidupan kita warna memain peranan yang penting? Kenapa bentuk sesuatu objek kadangkala memberi kesan kepada pelajar? Berikan SATU contoh bagaimana bentuk objek boleh memberi kesan dalam satu proses P&P. garisan. setiap karektor kartun dilukis menyamai konsep asal. Lima elemen grafik ialah ruang. sebuah kartun dilukis bagi mewakili peristiwa sel darah putih menyerang bakteria. Enam prinsip grafik akan dibincangkan iaitu: • • • • simplisiti. seimbang. peta. Prinsip grafik berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan. Di sini. pola.

Nyatakan bagaimana elemen rekaan seni visual. dalam penghasilan bahan dan bagaimana ia boleh membantu pembelajaran murid. Huraikan ciriciri yang boleh menghidupkan komunikasi. anda diminta menghasilkan satu lakaran grafik yang menerapkan prinsip grafik dan elemen grafik. FIKIR-FIKIR Pilih beberapa keping gambar atau rekaan visual kesukaan anda. Prinsip visual berperanan menghasilkan sesuatu produk yang menarik dan berkesan. Sebagai seorang ‘graphic designer’. dapat diterapkan dalam menghasilkan bahan-bahan pembelajaran murid. 30 . Huraikan tiga unsur penting dalam prinsip tersebut. Bincangkan dan huraikan apakah prinsip grafik dan elemen grafik yang terdapat dalam gambar tersebut. Kaji prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia digunakan. dan harmoni. Kenapa kita perlu mengambil kira prinsip rekaan.• • variasi. Visual memainkan peranan yang amat penting dalam komunikasi.

sama ada dari jenis yang murah mahupun yang mahal. dan terangkan apakah teknik-teknik pengambilan foto yang telah digunakan ketika mengambil gambar tersebut. Anda diminta memberi satu taklimat tentang Kamera SLR (single lens reflex). Anda ialah seorang jurufoto bertauliah yang bekerja di sebuah institut pengajian tinggi. FIKIR-FIKIR Sejauh manakah fotografi penting dalam proses pembinaan bahan untuk pengajarandan pembelajaran?Berdasarkan topik sesuatu matapelajaran. Lekatkan gambar-gambar yang diambil pada kertas A4. Lubang ini membolehkan cahaya masukke dalam kotak dan menyinari filem yang telah sedia dimasukkan untuk membentukimej. Secara kasarnya kamera adalah sebuah kotak yang mempunyai lubang untuk mengawal cahaya pada satu bahagian dan mempunyai ruang untukmeletakkan filem dibahagian yang lainnya. hasilkan sekurang-kurang 5 keping cetakan fotografi dengan menggunakan beberapa teknik-teknik pengambaran. Maklumat anda juga perlu menekankan aspek pemilihan filem dan pemahaman tentang bacaan aperture dan shutter speed. Kamera TLR (twin lens reflex) dan Kamera Digital.ASAS FOTOGRAFI Pada asasnya kamera sama saja. 31 .

PENGGUNAAN BAHAN TRANSPARENSI (LUTSINAR) Subtajuk: • • • • • Prinsip Penghasilan Transparensi Bahagian-bahagian dan fungsi OHP Pengendalian OHP Jenis-jenis transparensi Teknik penyediaan dan persembahan transparensi RENUNGAN Jelaskan bagaimana untuk menghasilkan transparensi dan juga cara penggunaannya bagi membantu proses P&P menjadi lebih berkesan. Keperluan perkakasan yang diperlukan ialah Projektor Over Head/Projektor lutsinar (OHP) 32 .

33 .

Teknik Penghasilan Transparensi a. Berjalur d. Pusingan 34 . Bertindih e. Tulis Terus b. Bertingkap c.

35 .

Tulis Terus (write-on) Thermal (infra-merah) Fotokopi Ink-jet Film 36 . c. b. d.Jenis-Jenis Lutsinar a.

37 .

38 .FIKIR-FIKIR Kenapa tranparensi masih menjadi pilihan guru dalam pengajaran walaupun terdapat pelbagai pilihan teknologi yang lain? Bincangkan juga kekangan atau had penggunaan OHP. Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda.

penghasilan dan penggunaan audio sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. HASIL PEMBELAJARAN (1) Merancang dan melaksanakan rakaman audio. Rakaman audio boleh disimpan dalam pelbagai format seperti kaset. (2) Menyunting audio. Bagaimanakah rakaman audio dapat dihasilkan dan huraikan format fail yang kerapkali digunakan. Pendengaran merupakan salah satu saluran untuk menerima maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sub-tajuk: • • • • • Penggunaan peralatan audio Perancangan dan penyediaan rakaman Rakaman Suntingan Audio digital RENUNGAN Terangkan perkakasan dan perisian yang diperlukan untuk memainkan bahan rakaman audio. (3) Menggunakan media audio dalam P&P. Rakaman audio yang diperdengarkan mampu memberi gambaran kepada pelajar tentang sesuatu situasi atau informasi melalui penganalisisan terhadap apa yang dituturkan atau melalui kesan bunyi maupun melalui muzik latar yang terdapat pada rakaman tersebut. cakera padat atau dalam bentuk klip audio digital (digital audio clip).TAJUK 6 Penggunaan Bahan Audio (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan format dan peralatan audio untuk perancangan. Ia dapat dimainkan 39 .

Manakala fail Wave (. Bahan audio yang disimpan dalam bentuk digital mempunyai file extension yang berbeza mengikut proses audio streaming yang dilakukan. rakaman audio boleh dibuat secara digital melalui pekakasan komputer serta mengikut perisian penyuntingan audio (audio editing software) yang tertentu daripada yang mudah kepada yang lebih canggih. Perisian yang sedia ada pada sistem operasi windows seperti audio recorder atau audacity (perisian daripada open source) mampu membuat rakaman audio yang mudah. Fail audio boleh ditukar ke dalam pelbagai format melalui perisian audio converter.semula melalui perkakasan yang bersesuaian dengan perisiannya. Dalam perkembangan teknologi sekarang. Manakala perisian komersial seperti Sound Forge. Sonar 6.mid) adalah hasil bunyi daripada alat muzik sintizer seperti keyboard yang menghasilkan nada muzik tiruan.wav) adalah fail audio yang kerapkali digunakan untuk membuat penyuntingan kerana bunyinya lebih berkualiti tetapi mempunyai saiz fail yang lebih besar. 40 . Sebagai contoh kaset audio boleh dimainkan melalui pemain kaset (cassette player). Terdapat beberapa fail audio yang lain mengikut perisian dan tujuan penggunaan yang tertentu. Mikrofon yang berasingan (external microphone) pengadun audio (audio mixer) boleh digunakan untuk mengadun suara dengan muzik latar atau kesan bunyi. Fail Midi (. Sebagai contoh fail MP3 (MPEG Audio Layer 3) melalui proses pemampatan (compression) dimana saiz failnya lebih kecil dan mudah diakses melalui internet. cakera padat boleh dimainkan melalui pemain cakera (CD player) dan klip audio boleh dimainkan melalui perisian pemain media (media player). Ulead Media Studio. Bahan audio boleh dihasilkan melalui rakaman yang mudah yang tersedia ada pada kaset audio. Neundo mampu mengadun dan menyunting audio dengan lebih canggih melalui bilangan trek audio yang banyak serta menghasilkan audio dalam pelbagai format fail.

Perisian Audio recorder daripada komponen sistem windows Rakaman dan penyuntingan audio boleh dilakukan melalui perisian Audacity 41 .

Bincangkan bagaimana cara atau langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghasilkan satu rakaman audio untuk dipersembahkan dalam satu pementasan atau pengajaran. Tetapkan matlamat mengikut topik dan hasilan pembelajaran 2. Penggunaan bahan audio 11. Pengubahsuaian dari aspek isi kandungan (content) dan teknikal 9. Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda. kesan bunyi dan muzik latar yang sesuai.• Apakah langkah-langkah perancangan yang perlu dilakukan dalam proses penyediaan media audio untuk tujuan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran? Pada pandangan anda apakah kebaikan media audio dalam proses pengajaran dan pembelajaran? • Perancangan dan penyediaan rakaman 1. Memilih format audio yang sesuai untuk dihasilkan dengan perisian yang akan dimainkan nanti 4. Menulis skrip dalam format papan cerita (story board) yang mudah 6. Maklum balas dan penilaian daripada pengguna FIKIR-FIKIR Bina satu skrip yang sesuai untuk dibuat rakaman. Memilih dan menyediakan perisian dan perkakasan yang sesuai dengan format penghasilan audio 5. 3. 42 . kaset atau fail klip audio 10. Mengumpul dan memilih bahan seperti fakta. Ujilari hasil rakaman 8. Menyediakan format penyimpanan sama ada dalam bentuk CD-Audio. Kemudian buat rakaman serta penyuntingan dengan menggunakan perkakasan dan peralatan atau perisian komputer yang sesuai. Membuat rakaman dan penyuntingan 7.

(2) Menyunting video. media ini mempunyai beberapa keistimewaan. Ia boleh menghasilkan imej yang realistik dan sangat bermanfaat dalam penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. (3) Menggunakan media video dalam P&P.TAJUK 7 Penggunaan Video (2 jam + 4 jam) Tajuk ini menjelaskan format dan peralatan video untuk perancangan. media ini juga dapat mempercepatkan dan melambatkan 43 . Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada keupayaannya menunjukkan imej yang bergerak seperti merakam seekor harimau bintang ketika berlari. Sub-tajuk • • • • • • • • Jenis-jenis kamera video Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video Jenis-jenis syot Pergerakan kamera video Proses penerbitan video Penerbitan Video Pendidikan Video digital Animasi Video adalah merupakan salah satu daripada media bergerak. HASIL PEMBELAJARAN (1) Merancang dan melaksanakan rakaman video. penghasilan dan penggunaan video sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran.

Pergerakan harimau bintang yang terlalu laju boleh diperlahankan dengan teknik gerak perlahan. Video berupaya merakam imej dekat dan jauh. Untuk mendapat syot yang tertentu ia dapat dilakukan melalui butang zoom yang terdapat pada kamera. 44 . pan left) atau ke atas atau ke bawah (tilt up. Pergerakan sel-sel darah dalam tubuh badan boleh dilihat oleh penonton. Ini bermakna video boleh memanipulasi ruang. Jenis-jenis syot akan menentukan tujuan dan fungsinya dalam proses pembelajaran. malah pergerakan itu boleh dibekukan Video juga berupaya membawa masuk peristiwa yang berlaku di luar bilik darjah atau peristiwa-peristiwa berbahaya seperti letupan gunung berapi ke dalam bilik darjah. CU (close up) memaparkan objek secara dekat. Sebagai contoh BCU (Big close up) memaparkan objek secara mikro. MS (Mid shot) memapar sebahagian daripada objek. LS (long shot) memaparkan keseluruhan objek dan VLS (Very long shot) memaparkan objek dan kedudukan di persekitarannya. tilt down).pergerakan. Kamera juga dapat digerakkan ke kiri atau ke kanan (pan right.

45 . Setiap perisian mempunyai keistimewaannya masing-masing terutama dalam menghasilkan pelbagai bentuk kesan khas (special effect) audio dan video yang mampu memberi penarikan kepada penonton. Penicles. Avid dan sebagainya. Let’s Edit. Ulead video studio.Video boleh dirakam melalui kamera video digital yang menggunakan mini kaset DV (DV cassette) atau analog yang menggunakan Pita Video format VHS. Edius. Pita Video VHS boleh dimainkan semula pada pemain video (video player) tetapi memerlukan peralatan khas iaitu kad perakam video (video capture card) pada komputer untuk ditukarkan ke bentuk klip video digital. Sedangkan kamera video digital yang menggunakan mini kaset DV boleh terus dirakam ke cakera keras pada komputer melalui penyambungan kabel USB dengan menggunakan perisian tertentu. Ulead media studio. Vegas. Perisian Windows movie maker mampu merakam dan menyunting video secara mudah dan cepat. Pelbagai perisian boleh digunakan untuk tujuan merakam dan menyunting video dari yang mudah seperti Windows movie maker yang tersedia ada pada sistem operasi windows atau perisian yang lebih canggih seperti Adobe Premier.

Penyesuaian format fail boleh dilakukan melalui perisian seperti Any file converter.dat) atau DVD (fail format .wmv (Windows media video) agar ia sesuai (compatible) apabila disisip (insert) pada kebanyakan perisian.mpeg (mpeg 1) atau . Perisian VCD cutter dan Chopper XP untuk penyuntingan VCD dan DVD Perisian Any video converter untuk penyesuaian pelbagai format video 46 .Bahan video juga boleh diambil sebahagian daripada Video-CD (fail format .vob) melalui perisian seperti VCD cutter atau Chopper XP dan disimpan semula dalam fail format . Total video converter atau seumpama dengannya.

ringkas.libraries. Sediakan Bahan dan Peralatan 8. Walau bagaimanapun penggunaannya tertakluk kepada terma dan syarat yang terdapat dalam Panduan Penggunaan Bahan Hak Cipta (sila rujuk Fair use guidelines for educational multimedia – www. DVD movie maker (terdapat pada Windows Vista). Mulakan Penggambaran 9. 1. 3.edu/mtss/fairuse/guideline.html) Bahan video yang telah disunting boleh dijadikan klip video dan disimpan ke cakera keras atau disimpan dalam format VCD atau DVD dengan perisian tertentu seperti Windows movie maker. Nero burner atau manamana perisian yang seumpama dengannya. Roxio creater DE.doc. dalam jangka masa yang besesuaian dengan tujuan pengajaran. menukar ke format yang sesuai untuk tujuan penyimpanan (storage) 15. Gunakan Dalam Pengajaran 16. mudah difahami. 2. mengumpul dan memilih bahan grafik dan bahan audio yang sesuai 5. Proses menukar video dari DV ke bentuk klip 10. Tetapkan Tujuan dan Objektif dalam pengajaran Buat Penyelidikan Pilih bahan (fakta) yang sesuai Mengenalpasti. Merancang Penerbitan Bahan Video Untuk Pengajaran.psu.Bahan audio dan video boleh juga dimuat turun daripada pelbagai sumber laman web tertentu seperti yang terdapat pada youtube. Perlu diingat. Prebiu hasil rakaman 13. 4. Ulead movie factory. pengubahsuaian/penyuntingan 14. Bersedia Membuat Penggambaran 7. Membuat Rakaman Audio 11. maklum balas dan penilaian 47 . Proses penyuntingan dan pengadunan audio dan video 12. Menulis Skrip melalui format papan cerita (story board) 6. menarik . penerbitan video haruslah bersifat informatif.

FIKIR-FIKIR Anda diminta menerbitkan satu video yang dapat digunakan dalam proses P & P . 48 . Dokumenkan proses penerbitan video tersebut Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda.

Pembelajaran Atas Talian (online) • Isu-isu dan trenda terkini dalam Teknologi Pendidikan a. Keselamatan & Kerahsiaan c.TAJUK 8 Integrasi ICT Dalam P&P (10 jam + 10 jam) HASIL PEMBELAJARAN (4) Menghuraikan peranan ICT dalam bidang pendidikan (5) Mengenalpasti pasti kesesuaian perisian untuk kegunaan P&P (6) Mengintegrasikan aspek ICT dalam P&P (7) Menentukan trenda ICT dalam perkembangan pendidikan. Sub-tajuk • • Peranan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Integrasi ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran a. Pemilihan software b. Internet & Pengunaan Internet e. Sekolah & Ruangkerja di masa depan 49 . Menyediakan bahan pembelajaran berasaskan multimedia c. Trenda dalam Media & Teknologi d. Hak cipta terpelihara (Copyright) b. Penggunaan multimedia dalam Pengajaran dan Pembelajaran d.

Untuk itu kita seharus dapat menggunakannya secara berfikrah. Pelajar • • • • • • Kebanyakkannya pasif Belajar kebanyakannya di sekolah Sukar dalam kerja berkumpulan Ambil soalan dari buku atau guru Belajar menjawab soalan Minat belajar rendah • • • • • • 50 .PERANAN ICT DALAM PEMBELAJARAN RENUNGAN Bagaimanakah mengintegrasikan ICT dalam P&P? Bincangkan perkembangan teknologi multimedia di dalam internet dari dahulu sehingga kini ? Penggunaan teknologi atau ICT dalam P&P. Anjakan dari sistem pendidikan masyarakat industri ke masyarakat maklumat dikatakan berlaku apabila pengajaran dan pembelajaran berbantukan teknologi. bila perlu. bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan proses P&P. bila tidak. terancang dan bersesuaian (iaitu. Pelaku Guru Sistem Pendidikan Masyarakat Industri • • • • Pencetus pengajaran Pengajaran secara keseluruhan kelas Menilai pelajar Meletakkan kemahiran komunikasi pada tahap yang rendah Sistem Pendidikan Masyarakat Maklumat • • • • Bantu pelajar mendapatkan laluan pengajaran Bimbing pelajar belajar kendiri Bantu pelajar menilai progress sendiri Meletakkan kemahiran komunikasi pada tahap yang tinggi. Lebih aktif Belajar di sekolah dan di luar sekolah Lebih kerja berkumpulan Bertanya soalan Mendapat jawapan untuk menjawab soalan Minat yang tinggi. Ini seterusnya akan melahirkan satu persekitaran pembelajaran yang lebih baik. dan bagaimana?). Penggunaan ICT secara tidak langsung akan membantu dan mendorong kita untuk melakukan anjakan pradigma dalam proses P&P.

Perkembangan ICT begitu pantas. tetapi yang lebih penting dan utama ialah bagaimana kita dapat menghasilkan bahan atau media yang memenuhi 51 . Persekitaran Pembelajaran Tradisional Pemusatan Guru Simulasi satu cara/arah Perkembangan satu laluan Satu media Kerja bersendirian Menyalurkan maklumat Pembelajaran pasif Pembelajaran berasaskan pengetahuan dan fakta Maklum balas reaktif Konteks terpisah dan tidak benar Persekitaran Pembelajaran Kini Pemusatan Pelajar Pelbagai simulasi Pelbagai laluan perkembangan Pelbagai media Kerja secara kolaboratif Bertukar maklumat Pembelajaran aktif / penerokaan / inkuri-penemuan Pemikiran kritikal dan membuat keputusan dengan bermaklumat Tindakan proaktif / merancang Konteks dunia nyata dan authentic Sumber : International Society for Technology in Education INTEGRASI ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi amat penting dalam rutin harian sebagai seorang pendidik.Persekitaran Pembelajaran kini yang lebih baik apabila teknologi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. RENUNGAN Apakah perisian-perisian aplikasi yang sesuai digunakan untuk proses P & P ? Terangkan dan huraikan 3 daripada yang dinyatakan? Apakah impak pemerosesan perkataan dalam pendidikan dan isu-isu berkait dengan pemerosesan perkataan? Integrasi teknologi atau ICT dalam P&P tidak semestinya berkehendakkan kita menguasi kemahiran ICT tahap tinggi. kita perlu tahu yang mana perlu untuk keperluan kita sebagai seorang pengguna dan sebagai seorang pendidik. untuk itu kita tidak perlu lari darinya tetapi yang penting.

Semasa menghasilkan media-media anda digalakkan menggunakan perisianperisian mudah yang boleh didapati dari sumber open source atau freeware.” Graig Barrett. kerana ia perisian percuma dan sah digunakan. Untuk itu kita seharus menguasi kemahiran pedagogi (disamping konten dan psikologi) dan yang berkaitan. Kita juga harus memahami apa yang dimaksudkan dengan integrasi teknologi dalam P&P. Sebagai renungan: “… all the educational technology is worth nothing if teacher don’t know how to use it effectively. rekabentuk pengajaran (instructional design) dan yang cukup penting ialah teori pembelajaran (learning theory) yang mendasari perkara di atas. teachers are.kesesuaian dan keperluan pembelajaran pelajar. Intel Corporation. perancangan dan pelaksanaannya . CEO. kita tidak sama sekali mengajar bagaimana menggunakan teknologi tersebut – apa yang kita lakukan menggunakan teknologi tersebut sebagai sesuatu yang dapat membantu memudahkan proses kita sebagai guru dan memudahkan pelajar untuk belajar memahami dan membina sesuatu ilmu pengetahuan. Bagi menghasilkan bahan atau media P&P yang menepati kesesuaian dan keperluan pembelajaran yang optimum. kita seharusnya perlu mengetahui dan memahami aspek-aspek rancangan pengajaran (instructional planning). semuanya boleh didapati dari internet. Antaranya seperti dibawah: 52 . Computer aren’t magic. Sesuatu yang perlu diingatkan semasa kita melakukan proses integrasi teknologi/ict dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Editor untuk merekod dan mengolah audio Perisian untuk membina persekitaran web. Apakah perisian alat pengarangan tersebut? Nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk membina satu perisian multimedia interaktif bagi satu topik matapelajaran opsyen anda. pelbagai latihan dalam Perisian untuk membina slaid foto berasaskan flash dan dapat digunakan dalam laman web. Anda boleh menggabungkan pelbagai media yang telah dihasilkan dalam editor ini. Anda boleh mengabungkan pelbagai media yang telah dihasilkan dalam editor ini. 53 .Net Audacity Hotpotato Photo Flash Maker Professional PPtFlash eXe (dicadangkan untuk digunakan meghasilkan produk P&P multimedia) Xerte Kegunaan Grafik atau image editor Editor untuk mengolah foto. Perisian untuk menghasilkan animasi 3D Perisian editor video Perisian editor video Blender virtualdub Wax FIKIR-FIKIR Persembahan Multimedia Interaktif adalah penting untuk keberkesanan dalam PPBK (Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer). Avtive Pixels . Free Image editor Paint.swf) Editor menghasil e-pembelajaran dalam persekitaran web.Perisian Gimp . Editor menghasil e-pembelajaran dalam persekitaran flash. Perisian menukar format power point kepada format flash (.

ISU-ISU DAN TRENDA TERKINI DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENUNGAN Terangkan apakah maksud Hakcipta Terpelihara. nama. 54 . Bagaimana ia boleh diaplikasikan dalam pendidikan yang berasaskan komputer. Undang-Undang Hakcipta menyediakan perlindungan monopoli secara sah kepada mereka yang mencipta idea atau pengetahuan. Undang-undang hak cipta: kawal ketulenan kerja seseorang Undang-undang paten: kawal penemuan baru dan berguna dan juga proses penemuan Undang-undang tanda perdagangan: kawal perkataan.yang diberikan hak secara sah dari segi undang-undang terhadap ciptaan mereka. untuk mengelakkan daripada orang lain membuat atau menggunakan ciptaan mereka tanpa kebenaran.? Bagaimanakah cara yang beretika untuk menggunakan bahan-bahan yang ada bagi membina bahan P&P tanpa melanggar Akta Hak Cipta? Hakcipta terpelihara (Copyright) merupakan hak ekslusif yang diberi oleh undang-undang kepada pencipta/penerima haknya untuk kawal pengeluaran semula atau pelbagai bentuk penggunaan hasil ciptaan berkenaan bagi sesuatu tempoh. yang digunakan oleh pengusaha yang terlibat dalam pembuatan untuk mengenalpasti produk dan perkhidmatan mereka. Hakcipta adalah berdasarkan premis bahawa pencipta mempunyai ‘hak kepunyaan’ terhadap ciptaan mereka. Terdapat 4 undang-undang hak intelek iaitu. Undang-undang rahsia perdagangan: Kawal maklumat penting yang tidak diketahui umum tetapi dirahsiakan oleh empunya. simbol. Ia juga memberi kuasa monopoli secara ekslusif kepada pencipta atau pemunya intelektual.

Penipuan Kerosakan/Pengubahsuaian Program/Data Komputer Kecurian maklumat Menyalin perisian secara tidak sah Pengintipan Judi Siber Skim cepat kaya Pornografi Pengodam/Hacker Penyebar Virus 55 . Antara isu keselamatan yang berkaitan dengan ICT ialah. gambar dan grafik. dan rakaman suara. dan nama pemilik hakcipta tersebut Cara untuk memperolehi bahan-bahan untuk pembangunan perisian multimedia: Mendapatkan hak untuk menggunakan bahan-bahan yang telah mempunyai hakcipta Menggunakan bahan-bahan yang tidak mempunyai status hakcipta yang tepat atau ‘public domain material’ Membina atau mencipta bahan itu sendiri Mendapatkan kontrak atau perjanjian untuk menggunakan bahan asal Apakah implikasi yang wujud berkaitan dengan keselamatan dan privasi pelajar di sekolah? Apakah peranan guru dalam isu keselamatan dan privasi? Pengguna komputer dan internet sentiasa terdedah dengan pelbagai ancaman keselamatan. -audio visual. Tanda hakcipta mengandungi 3 elemen penting iaitu simbol © atau perkataan “Copyright” atau “Hakcipta Terpelihara”. muzik atau kesan audio. artikel dan sebagainya. pantomin. puisi.Antara bahan-bahan yang dikawal di bawah undang-undang hakcipta ialah bahan bercerak seperti novel. tahun pertama penerbitan.

56 . reka bentuk pengajaran dalam proses P&P. (Soalan-soalan yang diberi di dalam panduan pembelajaran ini mungkin dapat membantu anda membuat rumusan di atas. anda perlu merumuskan dengan bantuan satu pengurusan grafik atau nota ringkas untuk menjelaskan perkaitan antara teknologi pengajaran. penggunaan dan penghasilan media pengajaran dalam proses P&P berpandukan kepada mata pelajaran major masing-masing. buletin. bagaimanakah cara atau langkah yang perlu diambilkira untuk melindungi kerahsiaan anda supaya segala maklumat anda tidak boleh dicerobohi. LATIHAN KENDIRI Anda dikehendaki mengumpul dan mengemukakan sekurang-kurangnya 2 bahan dari sumber yang berbeza bagi setiap topik. media pengajaran.) Sila muatkan hasil kerja dan bahan-bahan yang dikumpulkan di atas ke dalam satu portfolio untuk tujuan perbincangan dengan pensyarah anda. chat. newsgroup. Sebagai seorang guru yang patuh kepada prosedur dan etika penggunaan internet. topik 2 dan topik 3.FIKIR-FIKIR Terdapat beberapa perkhidmatan yang disediakan dalam penggunaan internet seperti emel. dan sebagainya. yang meliputi topik 1. REFLEKSI KURSUS Anda perlu membuat refleksi tentang model ASSURE serta menganalisis sejauh manakah model reka bentuk itu berguna dalam proses pemilihan. Berpandukan kepada bahan yang dikumpulkan. Ingat: Simpan segala maklumat yang diperolehi dan hasil kerja dalam portfolio anda.

Stepich. (2000). . 1996. Heinich. Instructional technology for teaching and learning. A. Joyce.(2006).Carey. (2nd ed.L. B.W. 57 . T. (2000).)New York:Pearson. Priscilla.S.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti.R. Donald.& Smaldino. Roblyer M.(2005). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Newby.Molenda. Integrating Educational Technology into Teaching: Prentise Hall Timothy. Lehman & James.R.J.E.Canada:Thomson Wadsworth. D..Boston:Allyn and Bacon.O. Allyn and Bacon. (6th ed).Educational technology for teaching and learning (3th ed.(8thed. Instructional Media and Technologies for learning.RUJUKAN Dick. Zain.J. R.. & Karin.The systematic design of instruction (6th ed. M. Models of teaching.D.). & Edwards J. James.Russel. J. Ohio:Merill Prentice Hall.Teknologi pengajaran. Ismail Md. Yusuf Hashim (1998).). Newby. New Jersey:Prentice Hall. New Jersey: Prentice Hall..).& Carey. (2002).N.J. (2003). Teaching with technology: Designing opportunities to learn.(2005). N. D.M.D. Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran.

com Kelulusan: PhD.Ed (Teknologi Pendidikan).my Kelulusan: PhD. Pendidikan (Pengajian Cina). UM B. (Pengurusan).my atie_dr@yahoo.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) (EDU 3105) NAMA Dr Noriati bt Rashid Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia noriati. Zain Pensyarah Institut Perguruan Ipoh.(Sosiolinguistik). USM Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan (18 tahun) Guru Sekolah Menengah (11 tahun) 58 .com Kelulusan: Ph.(Pedagogi dan Kurikulum).(Pengajian Tionghua & Matematik).moe. MPIP Pengalaman: Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pengajian Bahasa Cina) Pensyarah Bahasa Cina (8 tahun) Ketua Bidang Teknik & Vokasional (2 tahun) Guru Sekolah Menengah (9 tahun) Dr.gov. USM M. Chin Peng Yee Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia chin. Ismail Md. UM Dip. Beijing M.A.A. USM B.(Geografi & Bahasa Melayu). Perak Hulu Kinta Perak driszain@yahoo.moe.M.D (Teknologi Pendidikan). Hons. (Hons) Dengan Pendidikan . UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). UPM B. Hons.pengyee@bpg. UM Dip.A. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).gov.arashid@bpg.UM KELAYAKAN Dr.

Nik Ibrahim bin Nik Mat Kelulusan: M.Sc.Sc. Nottingham Pensyarah Institut Perguruan Tuanku Bainun. Dip. (Hons) Geografi & Seni Halus. (Pendidikan Matematik) UTM B. Un. UTM Pulau Pinang nikhim@yahoo.com Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan (14 tahun) Guru Sekolah Menengah (9 tahun) Kelulusan: M.Ed.A.com Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan (15 tahun) Guru Sekolah Menengah (7 tahun) 59 .com Wan Kamarudin Wan Hasan Kelulusan: M. Geo&Mate UKM Diploma Pendidikan UKM Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan (14 tahun) Guru Sekolah Menengah (10 tahun) Kamaludin Bin Ahmad Pensyarah Institut Perguruan Temenggong Ibrahim Johor Bahru kamaludin58@yahoo.Sc (Hons) Dengan Pendidikan . USM Sijil Guru MPIK (PJPK) Pulau Pinang wankamaruddin@yahoo. B. Dengan Pendidikan .(IT).Ed (Penilaian Kendalian Sekolah). UUM B.A. UTM Pensyarah Institut Perguruan Tuanku Bainun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful