makalah islam untuk disiplin ilmu

PENDAHULUAN Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT diturunkan kepada nabi Muhammad saw untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia. Islam suatu agama yang mencakup semua aspek kehidupan manusia dan alam semesta, baik dalam ekonomi, pembangunan dsb. Segala aturan-aturan mengenai kehidupan manusia khususnya ekonomi islam telah tercantum dalam Al-Quran dan hadist. Ekonomi islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip, nilai, norma, dan etika islam. Karena itu, ekonomi tak terpisahkan (integral) sebagai derivasi dari islam pasti akan mengikuti aturan-aturan dalam berbagi aspeknya. Beberapa aturan bersifat permanen dan sebagian bersifat kontekstual sesuai situasi dan kondisi. ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan yang tidak ada habisnya atau tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. SEJARAH EKONOMI ISLAM Ekonomi islam pada hakikatnya bukan sebuah ilmu dari sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional. Awal keberadaannya sama dengan awal keberadaan islam dimuka bumi ini sekitar 1500 tahun yang lalu. Karena ekonomi islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari islam sebagai system hidup. Islam yang diyakini sebagai jalan atau konsep hidup tentu melingkupi ekonomi sebagai slah satu aktivitas hidup manusia. Jadi, dapat dikatakan bahwa ekonomi islam merupakan aktivitas keagamaan atau ibadah. PEMBAHASAN Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi yang lebih lengkap musti mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Nilai-nilai System Ekonomi Islam 1. Perekoniman islam akan menjadi baik apabila menggunakan kerangka kerja atau normanorma islam.

Berbagai cara dalam mekanisme ekonomi ini. Tidak ada yang berhak mencabuat kemerdekaan seseorang yang merupakan fitrah bagi manusia dan berhak menggunakan kebebasan tersebut sepanjang hidupnya selagi dalam kerangka normanorma islam atau dapat dipertanggungjawaban baik secara social maupun kepada Allah SWT.Dalam hal ini telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umat manusia agar makan dan minum yang halal yang telah diberikan oleh Allah dan janganlah berbuat kerusakan dimuka bumi.sedekah dll.Mekanisme Ekonomi Mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktiviti ekonomi yang bersifat produktif. Keadilan distribusi pendapatan.disertai sikap yang tawadhu tidak pamer. Serta berjuang untuk melakukan sesuatu dengan cara benar mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Kebebasan individu dalam konteks kesejahtraan social: kketaatan kepada Allah SWT.seriap individu harus terbebas dari ekploitasi individu lainnya tidak saling merugikan 3. Keadilan dan persaudaraan manyeluruh. Kebebasan individu harus berpegang pada prinsip-prinsip sehingga tidak merudikan orang lain atau masyarakat umum. Islam membenarkan seseorang memiliki kekayan yang lebih dari yang lain selagi kekayaan tersebut diperoleh dengan cara yang benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya terhadap kesejahtraan masyarakat baik berupa zkat. antara lain : . berupa berbagai kegiatan pengembangan harta (tanmiyatul mal) dalam akad-akad muamalah dan sebabsebab kepemilikan (asbab at-tamalluk). semangat persaudaraan dalam social ekonomi melawan kesenjangan pendapatan. 2.harus mampu melepaskan diri segala bentuk perbudakan sesama manusia. iaitu:1. Begitupun dengan keadilan ekonomi setiap individu berhak mendapatkan hak nya berdasarkan kontribusi masing-masing pada masyarakat.tidak ada yang di beda-bedakan manusia dengan sesamanya. Mekanisme Sistem Ekonomi Islam Secara umum mekanisme yang ditempuh oleh sistem ekonomi Islam dikelompokkan menjadi dua. Keadilan social dalam arti umat manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah SWT. 4.

▪ Larangan menimbun harta benda (wang. dan perak) walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Bila terus berlanjutan. badan yang cacat. dan sebagainya). Semua ini akan dapat menimbulkan terjadinya gangguan ekonomi dan terhambatnya edaran kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi pada ekonomi. Semua ini akan mengumpulkan kekayaan pada pihak yang kuat semata (seperti penguasa atau koperat). baik administratif maupun . barang galian. bahkan mungkin revolusi sosial.Mekanisme Non-Ekonomi Mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktiviti ekonomi yang produktif. boleh menyebabkan munculnya masalah sosial seperti jenayah (curi. 2. akal yang lemah atau terjadinya musibah bencana alam. ▪ Memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang milik umum (al. edaran kekayaan boleh tidak berjalan kerana orangorang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti kegiatan ekonomi secara normal sebagaimana orang lain. elektrik. bekerja di sektor pertanian. misalnya pemberian (hibah. Misalnya jika terjadi monopoli. negara wajib menghilangkannya. sedekah. zakat. Sebab alamiah misalnya keadaan alam yang tandus. serta berbagai penipuan yang dapat menjamin pasaran. Mekanisme non-ekonomi juga diperlukan kerana adanya sebab-sebab non-alamiah. pemberian barang dan hadiah kepada penguasa. dan perdagangan) ▪ Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan harta (tanmiyah mal) melalui kegiatan investasi (misalnya. Bila dibiarkan saja. Dengan mekanisme ekonomi biasa. mudharabah. Pada gilirannya akan menghambat peredaran kerana tidak terjadi perputaran harta. minyak. dll) atau warisan. ▪ Larangan judi. rogol (pelacuran) dan sebagainya. ▪ Larangan kegiatan monopoli. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi. rasuah. Mekanisme non-ekonomi diperlukan baik kerana adanya sebab-sebab alamiah maupun nonalamiah. rompak). Bila penyimpangan terjadi.▪ Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu (misalnya. orang-orang itu. Mereka akan menjadi masyarakat yang miskin terhadap perubahan ekonomi. industri. hambatan masuk. termasuk mereka yang tertimpa musibah (kecelakaan. iaitu adanya penyimpangan mekanisme ekonomi. dengan syirkah inan. ▪ Mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di satu daerah tertentu saja misalnya dengan memeratakan peredaran modal dan mendorong tersebarnya pusat-pusat pertumbuhan. riba. Penyimpangan mekanisme ekonomi ini jika dibiarkan akan boleh menimbulkan ketimpangan edaran kekayaan. melainkan melalui aktiviti non-produktif. emas.milkiyah alamah) yang dikelola negara seperti hasil hutan. Iaitu untuk mengatasi peredaran kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata. bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi.

▪ Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain. Adanya dua paradigma untuk memahami Perekonomian Islam. dan yang lain itu menganggap rangka politik bukan Islam yang melahirkan suatu paradigma yang bertujuan untuk menyepadukan sesetengah rukun Islam yang terkenal ke dalam sebuah rangka ekonomi sekular. ▪ membahagikan harta-harta secara adil antara kegunaan awam dan kegunaan peribadi. hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan. iaitu: . Perekonomian Islam Perekonomian Islam ialah ekonomi menurut undang-undang Islam. Bagaimanapun. dan ▪ negara memainkan peranan yang jelas terhadap pengawasan. ▪ Pemberian infaq. percukaian. ▪ membina pasaran etika yang mempunyai persaingan kerjasama. Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan dalam. paradigma kedua hanya mencadangkan dua hukum utama. pengurusan harta awam dan memastikan peredaran kekayaan. Mekanisme non-ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (al-tawazun) ekonomi. Paradigma pertama bertujuan untuk mentakrifkan semula masalah ekonomi sebagai suatu masalah pengagihan sumber untuk mencapai: ▪ keperluan-keperluan asas dan mewah para orang perseorangan di dalam masyarakat. wakaf. Demikianlah gambaran sekilas tentang asas-asas sistem ekonomi Islam. maka perincian seluruh aspek yang dikemukakan di atas perlu dilakukan. sedekah. ▪ memberikan ganjaran kepada penyerta-penyerta kerana terdedah kepada risiko dan/atau liabiliti.non-adminitratif– dan sebagainya. atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi (misalnya penimbunan). yang akan ditempuh dengan beberapa cara. ▪ Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik. harus segera dihilangkan oleh negara. Gerakan-gerakan Islam yang menyeru agar politik dibaharui umumnya akan mencadangkan paradigma ini untuk menjelaskan bagaimana mereka akan memperkenalkan pembaharuan ekonomi. Penedaran harta dengan mekanisme non-ekonomi antara lain adalah : ▪ Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan. dengan satunya menganggap rangka politik Islam (iaitu Khilafah).

Ekonomi islam menurut para ahli 1.uslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Menurut S. 4. Dalam percubaannya untuk melarang faedah.A Mannan ekonomi islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai islam. Menurut M.N Sidiqie Ekonomi islam adalah respon para pemkir . Akram Khan Ilmu ekonomi islam berujuan menmpelajari kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Menurut Louis Cantori . Menurut M. Menurut M. 6. gerakan-gerakan liberal dalam agama Islam mungkin akan menafikan keperluan untuk perkara ini kerana mereka umumnya melihat Islam sebagai secocok dengan institusi-institusi dan undang-undang sekular moden. Bagaimanapun. Menurut khursid ahmad ilmu ekonomi adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan prilaku manusia dalam hubungan nya dengan permasalahan dari sudut pandang islam. ▪ pelaburan harus menepati tanggungjawab sosial. guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memeungkinkan mereka melaksanakan kewajibankewajiban terhadap Allah dan sesama.▪ faedah tidak boleh dikenakan pada pinjaman.M Hasanuzzaman (1984) Ilmu ekonomi islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dalam aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam encariaan dan pengeluaran sumber-sumber daya. 5. 3. Perbezaan utama dari segi kewangan ialah peraturan tiada faedah kerana paradigma pelaburan Islam yang menepati tanggungjawab sosial tidak amat berbeza dengan apa yang diamalkan oleh agama-agama yang lain. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Al-Sunnah maupun akal dan pengalaman. 2. ahli-ahli ekonomi Islam berharap untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang lebih bersifat Islam.

al-Ghazali. seorang professor ekonomi dari Universiti Duke mengatakan bahawa ekonomi Islam bukanlah bermula dari zaman Nabi salallahualaiwasallam. “Certain elements of the Islamic economic agenda conflict with human nature. Beliau mengatakan bahawa fahaman ekonomi Islam sama seperti sosialism. alFarabi.Ilmu ekonomi islam tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak ekses individualisme dalm ilmu ekonomi klasik. Pakistan dan Iran dalam usaha mewujudkan sistem ekonomi Islam. Hujah beliau yang ketiga pula ialah isu moral yang ditekankan dalam islam tidak menghargai kesan kelakuan ekonomi (no appreciable effect on economic behavior). Beliau juga mendakwa sistem zakat sebenarnya tidak membantu mengurangkan kemiskinan. Malah beliau mengambil contoh ada beberapa negara di Asia Tenggara menggunakan agenda memperkenalkan ekonomi Islam sebagai cara untuk terus popular dikalangan pengundi mereka. menguatkan kerjasama kolektif antara sesama Muslim dan memodenkan dunia Islam tanpa menjadi seperti Barat. Sebaliknya ia diasaskan oleh “brainchild” seorang intelektual islam. Abul-Ala Mawdudui (1903-79). Hal ini ternyata tidak benar kerana tujuan kita hanyalah untuk menyediakan kemudahan perbankan dan kewangan yang selaras dengan kehendak agama kita. Ibnu Sina. Matlamatnya pula ialah sebagai mekanisma meminimumkan hubungan ekonomi dengan Barat. Nasir al-Din al-Tusi.” Selain itu beliau juga menekankan kegagalan kerajaan Sudan. Malah lebih menyedihkan apabila beliau mengatakan bahawa ekonomi Islam yang berasaskan kepada perkongsian untung sebenarnya tidak jauh berbeza dengan sistem riba seperti yang diamalkan oleh Barat. Ibnu Miskawayah. Selain itu. Abu Yusuf. Yang lebih menyedihkan ialah beliau menggunakan Malaysia sebagai contoh. Kononnya apa yang berlaku ialah wang kutipan zakat hanya akan masuk ke poket pegawai agama. Ekonomi islam menurut pandangan Barat Usaha mempopularkan ekonomi Islam nampaknya dipandang serong oleh Barat. Asaad Davani dan Ibnu Khaldun . Ibnu Khaldun misalnya telah menulis sebuah magnum opus tentang ekonomi dan sejarah serta capaian dalam bidang sains sosial yang lain melalui bukunya bertajuk alMuqaddimah. terdapat perbincangan tentang manfaat pembahagian sumber tenaga (division of labor) dalam penulisan-penulisan Qabus. Sistem yang kompleks itu hanyalah bertujuan untuk berselindung disebalik pembayaran riba. Apa pihak mengatakan tujuan ekonomi Islam tidak lain untuk menarik dana keluar dari perbankan konvensional dan masuk ke dana negara-negara Islam. Ekonomi islam menurut Pandangan Klasik Hakikatnya ilmuan Islam sudah lama memberi tumpuan kepada masalah ekonomi dalam masyarakat. seorang ketua juri pada zaman Khalifah Harun al-Rashid pula menulis Kitab al-Kharaj (Book of Taxation). Timur Kuran.

Aku ialah aku. Allah telah bertanya kepada akal: “Siapa aku. manusia secara fitrahnya diturunkan bersama dua elemen iaitu akal dan nafsu. Fitrah manusia Dalam mencari defini ekonomi Islam. seharusnya ekonomi Islam diberi pandangan baru yang segar dan lebih kukuh pendiriannya.” of economics. a tittle which has been given to Adam Smith. He discovered the virtue and the necessity of a division of labour before Smith and the principle of labour before Ricardo. Allah subhanahuwataala telah berfirman di dalam al-Quran surah al-Bakarah ayat 30 yang kirakira bermaksud: “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi…” Hal ini menjelaskan kepada kita bahawa manusia mempunyai tugas tersendiri di alam ini. Ibrahim M. He elaborated a theory of population before Malthus and insisted on the role of the state before Keyneys.” Shiddiqy Boulokia pula dalam tulisannya „Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist‟ mengatakan “Ibnu Khaldun discovered a great number of fundamental economics notions a few centuries before their official births. . harganya akan menurun.” Allah memerintahkan supaya nafsu dikurung sehinggalah ke neraka lapar barulah ia mengaku bahawa Allah adalah Tuhan dan dirinya ialah hamba. Dalam artikel ditulis oleh Dr. siapa kamu?” Akal menjawab: “Kamu Raja. if not the “father. atau pemimpin. Oweiss yang bertajuk „Ibn Khaldun. aku Hamba”. Ibnu Khaldun Oleh yang demikian. Soalan yang sama ditanya kepada nafsu yang kemudiannya menjawab: “Kamu ialah kamu. Pendekatan baru Berdasarkan kepada pandangan diatas. Khalifah. beberapa penulisan tentang Ibnu Khaldun mutakhir ini bersetuju memberi gelaran „Bapa Ekonomi‟ kepada ilmuan Islam tersebut. Diceritakan bahawa sebelum Allah memasukkan kedua-duanya. harganya akan meningkat.sendiri. Pandangan ini perlu agar tidak berlaku kesilapan yang sama sebelum ini selain memastikan ekonomi Islam benar-benar suci selaras dengan kehendak alQuran dan Hadis. whose great works were published some three hundred and seventy years after Ibn Khaldun‟s death. Ibnu Taymiyyah menggambarkan “jika keinginan terhadap sesuatu barang meningkat sedangkan ia sukar diperolehi. Father of Economics‟ mengatakan “His significant contributions to economics thought as a major forerunner. Namun begitu. Hal ini penting agar defini yang diberikan kelak mampu menerangkan sebab ilmu ekonomi dan keperluan memberi definisi sedemikian rupa. Sebaliknya jika sesuatu barang itu mudah diperolehi sedangkan ia kurang diinginkan. sudah tentu bukan sekadar sesama manusia tetapi merangkumi dari sudut pentadbiran alam dan segala isinya. terlebih dahulu ada baiknya kita bincangkan fitrah kejadian manusia dan tujuan diturunkan ke muka bumi ini.

Ilmu adalah cahaya yang datang dari Allah kepada umat manusia. satu bidang ilmu dan kajian perlu dibangunkan untuk membolehkan manusia menggunakan semua sumber untuk dimanfaatkan bersama-sama. air serta berbagai kejadian alam semuanya untuk memenuhi keperluan manusia. Untuk yang demikian. (ii) terpeliharanya jiwa. Dengan yang demikian barulah kita akan memenuhi fitrah manusia yang disebutkan diatas. Matlamat ekonomi Di dalam surah al-Bakarah ayat 29 yang kira-kira bermaksud: “Dialah yang menciptakan untukmu apa-apa yang ada di muka bumi…‟ Allah telah berfirman menunjukkan kepada manusia bahawa segala apa yang ada di muka bumi ini adalah untuk kegunaan manusia seadanya. Rasulullahualaiwasallam bersabda: “Para ulama adalah pewaris para nabi”. Ihya‟ Ulumuddin. Imam al-Ghazali telah merincikan lima aspek kehidupan yang menjadi asas kepada maslahah umat iaitu: (i) terpeliharanya agama. Ia digunakan untuk urusan memenuhi perintah Allah dalam mentadbir bumi sebagai khalifah di muka bumi ini. Hal inilah yang dilakukan dalam proses meriwayat sesuatu hadis yang amat mementingkan kesahihan hadis tersebut. Surah az-Zariyat ayat 56 menjelaskan hal ini yang berbunyi: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. (iv) terpeliharanya keturunan dan (v) terpelihara harta. melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kita selama ini dianjurkan untuk bersedekah kerana sesungguhnya menjaga jiwa itu lebih utama . (iii) terpeliharanya akal. Setiap sumbernya dicatat dan dipastikan kesahihannya.” Ini sepatutnya menjadi peringatan kepada semua manusia supaya kita sedar tentang sebab kewujudan (reason for existence) di muka bumi ini. Segala tumbuhan. bukan sekadar mengutip pendapat mana-mana orang yang sembarangan.Satu lagi perkara yang perlu diambil kira dalam fitrah kejadian manusia ialah manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Islam mementingkan aspek keadilan dalam segala urusan. Disiplin ilmu Islam amat mementingkan sumber ilmu. Hari ini kita juga perlu mengambil kira pandangan alim ulama kerana seperti ditegaskan oleh Imam al-Ghazali di dalam kitabnya yang terkenal. kita harus juga mengambil pendekatan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Dalam hal ini. Pandangan akal manusia yang cetek tidak seharusnya diambil begitu sahaja. Pendekatan Islam terhadap ilmu Selain itu. Perkara ketiga yang perlu dititik beratkan ialah soal halatuju pembangunan ekonomi. haiwan. Seharusnya ia ditapis dan dikaji terlebih dahulu dengan al-Quran dan Hadis supaya tidak menyimpang daripada ajaran Islam. Syariah Islam telah menjadikan kemaslahatan umat manusia sebagai prioriti utama.Ilmu ekonomi atau iqtishasdy perlu menggunakan kelimalima tujuan tersebut. Justeru itu sumbernya juga mestilah kukuh dan suci. Apa yang penting ialah semua manusia (tanpa mengira agama) dapat memenuhi keperluan asas mereka supaya kemaslahatan terjaga.

3. Membangunkan sumber tersebut supaya mencapai tahap sara diri serta mempu mengeluarkan zakat dan sedekah. memotong kayu.daripada menjaga harta contohnya bersedekah kepada orang miskin supaya mereka dapat membeli makanan. .” Ringkasnya matlamat ekonomi seharusnya merangkumi aspek berikut: 1. Islam menekankan supaya umatnya mampu berdikari dan tidak meminta-minta dengan orang lain. Menggunakan segala sumber yang ada di muka bumi. 2. Rasulullah salallahualaiwasallam pernah bersabda yang lebih kurang berbunyi “lebih baik bagi seorang lelaki itu mengambil tali. Memanfaatkan sumber untuk kemaslahatan umat manusia. Selain itu. menghimpunkannya lalu menjual di pasar untuk mendapatkan rezeki bagi dirinya dan bersedekah daripada meminta-minta samada mereka memberinya ataupun tidak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful