T{AHA<<RAH DALAM PERSPEKTIF FIQH A.

PENDAHULUAN T{aha>rah dalam Islam merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk kesempurnaan ibadah mereka. Ibadah salat tidak sah manakala dikerjakan dalam keadaan najis atau hadas, karena t}aha>rah (suci) dari najis dan hadas menjadi syarat sahnya salat. Mengingat pentingnya t}aha>rah dalam pelaksanaan ibadah, maka pengetahuan tentang t}aha>rah oleh fuqaha>‟ selalu ditempatkan di bab awal dalam susunan kitab-kitab fiqh. Walaupun demikian, masih terdapat orang Islam yang belum memahami masalah t}aha>rah secara baik, sehingga sering dijumpai orang Islam kebingungan untuk menghilangkan najis dan hadas, lebih-lebih ketika dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan t{aha>rah sendiri. Hal itu disebabkan kurang mampu memahami persoalan fiqh yang tertulis dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab. Kenyataan tersebut mendorong penulis untuk menjelaskan tentang t}aha>rah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang „awam, dengan harapan bisa dimanfaatkan oleh umat Islam secara luas. Walaupun sudah banyak buku berbahasa Indonesia yang menjelaskan tentang t}aha>rah, namun penulis akn berusaha ikut andil dalam memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami dan di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar penulisan terarah dengan baik, penulis akan menjelaskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah yang dimaksud dengan t{aha<rah? 2. Bagaimanakan cara t}aha>rah (bersuci) dari najis? 3. Bagaimanakah cara t}aha>rah (bersuci) dari hadas?

1

B.08.ws. kata najis/najas berasal dari bahasa Arab yang merupakan s}i>gat isim fa>’il dari kata kerja najusa yang berarti sesuatu yang menjijikkan (al-mustaqz\ar). menghilangkan najis. .. sedangkan yang searti dengan “menghilangkan najis” misalnya istinja>‟ dengan batu. h. juz 1. dalam al-maktabah asy-sya>milah. 2 1 ِ ِ ‫اَلنَّجس ىو ما استَ قذرهُ الش ْعُ وإِن َلْ يَستَ قذرهُ النَّاس‬ ْ ْ ْ َ ْ َ ‫ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ َّر‬ ُ 2 . baik berupa benda yang terlihat seperti contoh di atas maupun hal-hal yang bersifat maknawi seperti bersih dari rasa iri dan dengki. Pengertian T}aha>rah T}aha>rah dalam bahasa Arab berarti bersih dari kotoran.shamela. terlebih dahulu harus dimengerti tentang pengertian najis dan jenis-jenisnya. yang menentukan najis dan tidaknya sesuatu adalah syara‟. 6 Muhammad Qal„aji. Pengertian najis Dilihat dari segi bahasa. website: http://www. 475. serta basuhan kedua dan ketiga ketika menghilangkan hadas. Dengan begitu.2 Dalam istilah fiqh.shamela. 4 Yang serupa dengan “menghilangkan hadas” misalnya mandi sunah. dalam al-maktabah asy-sya>milah. walaupun babi bagi sebagian orang menjadi Air lendir yang keluar dari lubang hidung „Abdul H{ami>d. Bersuci dari Najis Untuk mengetahui cara bersuci dari najis. bukan manusia. Misalkan. 3 Yang searti dengan “menghilangkan hadas” misalnya tayamum dan wudunya orang yang dalam keadaan darurat. alis}da>r as\-s\a>ni 2. atau yang serupa dengan keduanya4. walaupun kotoran itu hukumnya suci seperti ludah dan ingus1. Indonesia: al-H{aramain. 2.08. al-Anwa>r as-Saniyyah. Mu‘jam lugatil fuqa>ha>. h. h. juz 6. 5 Ibn Manz}u>r.ws. a. melakukan yang searti dengan keduanya3. najis didefinisikan sebagai berikut: ”Najis adalah sesuatu dianggap menjijikkan oleh syara‟ walaupun oleh manusia dianggap biasa.”6 Dalam pengertian ini. 52. 226. al-is}da>r as\-s\a>ni 2. tidak akan terjadi kekeliruan dalam proses bersuci. website: http://www. memperbaharui wudu. PEMBAHASAN 1.. t{aha>rah berarti menghapus hadas. sedangkan yang serupa dengan “menghilangkan najis” misalnya basuhan ketiga dan keempat ketika menghilangkan najis.5 Menurut istilah fiqh. Lisa>nul ‘Arab.

Pembagian najis dan cara mensucikannya Najis dibagi menjadi dua. an-Nawawi mendefinisikan najis sebagai berikut: ”Najis adalah sesuatu dianggap menjijikkan )oleh syara‟( yang mencegah sahnya salat manakala tidak ada kemurahan. dalam al-maktabah asy-sya>milah.”7 Dari pengertian tersebut. namun ada dua hal yang dikecualikan. juz 1. misalnya orang yang tidak menemukan air dan debu sebagai alat bersuci.shamela. Najis ‟ain dibagi menjadi tiga (3). tinja.ws. darah. yaitu: 1) Najis mugallaz\ah (najis yang berat hukumnya) ِ ِ ‫اَلنَّجس ىو مستَ قذر َْنَع صحةَ الصالَةِ حْيث الَ مرخص‬ َ ِّ َ ُ ُ َ َّ َّ ُ ‫ُ ُ َ ُ ْ ْ َ ٌ َي‬ Muhammad Qal„aji. Dengan redaksi berbeda. namun syara‟ telah menetapkan bahwa babi merupakan hewan yang menjijikkan dan dihukumi najis. Mu‘jam lugatil fuqa>ha>. najis dapat menghalangi sahnya salat ketika tidak terdapat hal-hal yang dapat memberikan dispensasi. yaitu najis ’ain dan mutanajjis. Cara mensucikan mutanajjis bergantung kepada jenis najis ’ain yang mengenainya. sedangkan mutanajjis adalah sesuatu yang aslinya suci namun menjadi najis karena terkena najis. Sehingga apabila terdapat hal yang dapat memberi kemurahan. sedangkan najis ’ain tidak dapat disucikan karena zatnya sudah najis dari aslinya. 8 Pada dasarnya najis „ain tidak dapat disucikan. h. karena aslinya adalah suci. dan babi. 475. bahkan menjadi makanan favorit tanpa ada perasaan jijik. b. bangkai. yaitu (1) khamr ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya.08. Pengertian di atas menunjukkan bahwa najis yang dapat disucikan adalah mutanajis. Oleh karena itu di sini akan dipaparkan jenis-jenis najis ’ain dan cara menghilangkannya. alis}da>r as\-s\a>ni 2.. maka orang tersebut diperbolehkan melaksanakan salat walaupun dalam keadaan najis.hewan peliharaan. website: http://www.9 seperti celana manjadi najis karena terkena cipratan air kencing. (2) 9 Ibid 7 3 . Najis ’ain adalah najis yang tidak dapat disucikan8 seperti air kencing.

Namun perlu dimengerti bahwa 7 kali basuhan itu dimulai setelah zat (fisiknya) najis telah dihilangkan terlebih dahulu. dan rasa dari najis tersebut. 98. dalam al-maktabah asy-sya>milah. Jenis-jenis najis yang ditolerir An-Nawawi al-Ja>wi. dll. 3) Najis mutawassit{ah (najis yang sedang hukumnya) Selain najis mugallaz\ah dan mukhaffafah itu digolongkan najis mutawassit{ah. Ka>syifatus Saja>’. Najis mutawassit{ah dibagi menjadi dua (2). Cara mensucikan najis jenis ini adalah dengan memercikan air di atasnya. 2) Najis mukhaffafah (najis yang ringan hukumnya) Yang digolongkan najis mukhaffafah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan dan minum selain air susu ibunya. yaitu: najis ’ainiyyah dan najis hukmiyyah. anjing.Najis yang tergolong najis mugallaz\ah adalah babi. bau. bau. kotoran hewan. Najis ‟ainiyyah Najis ‟ainiyyah adalah najis yang dapat terlihat oleh mata. juz 1. Najis ini tidak memiliki rasa. Cara menghilangkan najis jenis ini adalah dengan mengalirkan air di atas najis tersebut. alis}da>r as\-s\a>ni 2. Cara mensucikan najis jenis ini adalah dengan menghilangkan warna. seperti tinja. 10 b. Najis ini memiliki warna. bau. 10 4 . dan rasa. maka tidak mengapa tidak dihilangkan dan tempat tersebut dihukumi suci.shamela. dan warna. Najis H}ukmiyyah Najis h}ukmiyyah adalah tempat yang dihukumi najis namun najis tersebut tidak terlihat oleh mata.. serta keturunan dari keduanya atau salah satu dari keduanya. c. air kencing.ws. Cara mensucikan najis jenis ini adalah dengan membasuhnya dengan tujuh kali basuhan yang salah satu diantaranya dicampur dengan debu (tanah). website: http://www. h. Kecuali apabila warna atau baunya itu sangat sulit untuk dihilangkan.08. a.

11 3. e) Darah anjing dan babi. tanpa harus menghilangkannya terlebih dahulu. baik banyak maupun sedikit. walaupun wujudnya telah berubah menjadi nanah. orang terkena najis tidak boleh menjalankan salat sebelum menghilangkan najis itu terlebih dahulu. Apabila menurut’urf dianggap sedikit berarti sedikit. Indonesia: al-H{aramain. Bersuci dari Hadas a. baik sedikit ataupun banyak. apabila najis ma’fuw ini melekat di badan seseorang. seperti kandung kemih dan tempat tinja.Hukum asalnya. Kecuali apabila: a) Darah itu keluar dari mana>fiz\ (lubang tubuh yang tembus ke dalam). hidung. namun ada beberapa najis yang ditolerir/dimaafkan (ma‟fuw). 5 . dan telinga. 80. walaupun hanya sedikit. ia tetap diperbolehkan melaksanakan salat dan salat tersebut sah hukumnya. al-Anwa>r as-Saniyyah. Darah yang demikian ini di-ma’fuw apabila sedikit b) Darah itu dikeluarkan dengan sengaja. apabila disengaja seperti dipukul. Yang tergolong najis ma‟fuw antara lain: 1) Najis yang tidak dapat terlihat oleh mata normal 2) Darah yang keluar dari tubuh sendiri. Artinya. 3) Darah hewan seperti nyamuk dan kutu kepala. Darah yang demikian ini di-ma’fuw apabila sedikit. maka dimaafkan apabila hanya sedikit. seperti mata. Pengerian hadas 11 „Abdul H{ami>d. Darah yang demikian ini di-ma’fuw apabila sedikit c) Darah itu mengalir melampaui tempat keluarnya. Itu apabila keluar tanpa sengaja. h. Penentuan banyak dan sedikit dikembalikan kepada ’urf (kebiasaan). d) Darah yang keluar dari sumber najis. Sedangkan darah selain anjing dan babi dimaafkan apabila hanya sedikit. Najis jenis ini tidak dimaafkan (di-ma’fuw) sama sekali. dan apabila menurut’urf dianggap banyak berarti banyak.

6 . . 1993. Jakarta: PT. Seseorang disebut berhadas besar apabila: 1) 2) 3) 4) Bersetubuh Keluar mani.ws. Menurut istilah fiqh. Seseorang disebut berhadas kecil apabila: 1) Segala sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur. Hadas besar dan cara mensucikannya Hadas besar merupakan hadas yang mewajibkan mandi. 14 „Abdul H{ami>d. juz 1. Hadas yang mewajibkan mandi disebut hadas besar dan yang Muhammad Qal„aji. selain mani. angin. Hadas kecil dan cara mensucikannya Hadas kecil merupakan hadas yang mewajibkan wudu.08. alis}da>r as\-s\a>ni 2.Menurut bahasa. karena tertidur atau lainnya 3) Bersentuhan kulit secara langsung antara lelaki dan perempuan yang sudah besar dan bukan saudara mahram. air besar. sebab satu susuan ataupun sebab mus{a>harah. Seperti air kencing. 176. h. Mu‘jam lugatil fuqa>ha>. dalam al-maktabah asy-sya>milah. h. maz\i (air putih bergetah yang yang keluar sewaktu mengingat senggama atau sedang bercanda).shamela. hadas berasal dari bahasa Arab ”H{adas\” dengan dibaca huruf h{a> dan da>l yang berarti suatu peristiwa yang telah terjadi.13 2) Hilang akal. al-Anwa>r as-Saniyyah. Indonesia: al-H{aramain. Ensiklopedi Islam. baik sebab nasab. dan wadi (semacam cairan putih kental yang keluar dari alat kelamin mengiringi air kencing) dalam kondisi fisik sedang sehat. baik karena mimpi basah atau yang lain Haid Nifas 12 yang mewajibkan mandi atau wudu. 4) Menyentuh qubul atau dubur dengan telapak tangan bagian dalam atau jari tangan bagian dalam.. Ichtiar Baru Van Hoeve. h.12 b. hadas berarti najis h{ukmiyyah mewajibkan wudu disebut hadas kecil. 13 Hafizh Anshari dkk. Oleh karena itu cara mensucikan hadas kecil adalah dengan mandi. Oleh karena itu cara mensucikan hadas kecil adalah dengan berwudu. 38. website: http://www..14 c. 65.

7 . Cara bersuci dari hadas .. Cara bersuci dari najis adalah sebagai berikut: a. KESIMPULAN DAN PENUTUP 1. 98.. 2..5) Melahirkan 6) Meninggal dunia Mandi dan wudu digunakan sebagai cara untuk menghilangkan hadas manakala terdapat air.15 C.... Apabila najisnya berupa najis mugallaz}ah maka dibasuh sebanyak 7 kali basuhan yang salah satunya dicampur dengan debu... T}aha>rah adalah . maka cara bersuci dari hadas adalah dengan tayamum.. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudu dan mandi apabila tidak ada air sama sekali atau ada air tetapi ada sesuatu hal yang menyebabkan air itu tidak dapat dipergunakan. Jakarta: PT.. Ichtiar Baru Van Hoeve... h.. Apabila air tidak tersedia.. 15 Hafizh Anshari dkk.. 3. 1993.. Ensiklopedi Islam.

.DAFTAR PUSTAK\A Abdul H{ami>d. Indonesia: al-H{aramain.08.shamela. dalam al-maktabah asy-sya>milah. website: http://www.shamela. website: http://www.ws.shamela. Ichtiar Baru Van Hoeve. An-Nawawi al-Ja>wi.ws. Mu‘jam lugatil fuqa>ha>. Jakarta: PT. dalam al-maktabah asy-sya>milah. Muhammad Qal„aji. dalam al-maktabah asy-sya>milah. Ibn Manz}u>r. al-is}da>r as\-s\a>ni 2. Ensiklopedi Islam. 8 . 1993.shamela. dalam al-maktabah asy-sya>milah. al-Majmu‘.08. al-Anwa>r as-Saniyyah. al-is}da>r as\-s\a>ni 2. al-is}da>r as\-s\a>ni 2. An-Nawawi. alis}da>r as\-s\a>ni 2.ws. Hafizh Anshari dkk..08.ws. Ka>syifatus Saja>’. website: http://www. website: http://www. Lisa>nul ‘Arab.08.

‪website: http://www. al-is}da>r as\-s\a>ni‬‬ ‫..shamela.80.095 . h‬‬ ‫61‬ ‫9‬ .‫وذكر اصحابنا يف الفرق بني بول الصيب والصبية من حيث املعين‬ ‫فرقني احدمها أن بوهلا أثخن والصق باحملل والثاىن ان االعتناء بالصىب‬ ‫اكثر فانو حيملو الرجال والنساء يف العادة والصبية ال حيملها إال‬ ‫النساء غالبا فاالبتالء بالصيب اكثر واعم واهلل اعلم: ىذا كالم‬ ‫61‬ ‫االصحاب يف املسألة‬ ‫.2 ‪An-Nawawi.ws. al-Majmu‘. dalam al-maktabah asy-sya>milah. juz 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful