JPJ-SAB02

BORANG AKUAN

Saya…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nama huruf besar)
No. kad pengenalan / paspot……………………………………………………….beralamat di :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Poskod .............................................
Bandar .............................................
Negeri .............................................
dengan sesungguhnya dan dengan suci hati mengaku dan berikrar bahawa:
(i)

saya dengan ini mengesahkan bahawa saya berhasrat untuk membeli kenderaan bernombor
pendaftaran ……………….........................................…;

(ii)

saya bukanlah seorang yang diisytiharkan muflis;

(iii)

saya bersetuju untuk mematuhi segala kepada peruntukan Akta Pengangkutan Jalan 1987
dan apa-apa peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya,

dan saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa akuan ini benar, serta menurut peruntukan
Akta Akuan Berkanun 1960.
Diperbuat dan dengan sesungguhnya
diakui oleh yang tersebut namanya di atas
…………………………………………………………………….....
………………………………………………………………….......
di …………………………………………………………………….
di Negeri ………………………………………………………..
pada ………. haribulan………………………. 20…………

& ……………………………………
CAP IBU JARI KIRI/ KANAN

Di hadapan saya
……………………………………………………………..........
(Tandatangan Hakim Mahkamah Sesyen,
Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah)

COP
METERAI

(Tandatangan Pembeli)