SIFAT-SIFAT WAJIB BAGI ALLAH

Wujud ( ada ) Qidam ( tertdahulu ) Baqa ( kekal ) Mukhalafatuhu lil-hawaditsi ( berbeda dengan semua makhluk ) Qiyamuhu bi-nafsihi ( berdiri sendiri ) Wahdaniyah ( Maha Esa ) Qudrat ( kuasa ) Iradat ( berkehendak ) ‘ilmu ( mengetahui ) Hayat ( Hidup ) Sama’ ( mendengar ) Basar ( melihat ) Kalam ( berkata-kata ) Qadiran ( maha kuasa ) Muridan ( maha berkehendak ) ‘Aliman ( maha mengetahui ) Hayyan ( maha hidup ) Sami’an ( maha mendengar ) Basiran ( maha melihat ) Mutakalliman ( maha berkata-kata )

SIFAT-SIFAT MUSTAHIL BAGI ALLAH ‘Adam ( tidak ada ) Hudus ( baru atau ada permulaannya ) Fana’ ( rusak ) Mumasalatuhu lil-hawaditsi ( menerupai makhluk ) Ta’addud ( berbilang atau lebih dari satu ) ‘Ajz ( lemah ) Karahah ( terpaksa ) Jahl ( bodoh ) Maut ( mati ) Samam ( tuli ) ‘Umy ( buta ) Bukm ( bisu ) ‘Ajizan ( maha lemah ) Mukrahan ( maha terpaksa ) Jahilan ( maha bodoh ) Mayyitan ( maha mati ) Asamn ( maha tuli ) A’ama ( maha buta ) Abkam ( maha bisu ) .