P. 1
Pengertian Aqidah Akhlak

Pengertian Aqidah Akhlak

|Views: 2,184|Likes:
Published by Jaya Jie

More info:

Published by: Jaya Jie on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, A.

Pengertian Aqidah Akhlak bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 1. Aqidah Secara etimologis, aqidah berasal dari kata „aqada-ya‟qidu-„aqdanB. Keistimewaan Aqidah Islam „aqidatan. „Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk 1. Sumber Pengambilannya adalah Murni menjadi „aqidah berarti iman, kepercayaan dan keyakinan. Relevansi antara arti kata 2. Berdiri di atas Pondasi Penyerahan Diri kepada Allah dan Rasul-Nya „aqdan dan „aqidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh didalam hati, 3. Sesuai dengan Fitrah yang Lurus dan Akal yang Sehat bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. 4. Jelas, Mudah dan Terang Beberapa definisi aqidah menurut para ahli, antara lain: 5. Bebas dari Kerancuan, Paradoks dan Kekaburan a. Menurut M Hasbi Ash Shiddiqi: 6. Umum, Universal dan Berlaku untuk Segala Zaman, Tempat, Umat dan Mengatakan aqidah menurut ketentuan bahasa (bahasa arab) ialah Keadaan sesuatu yang dipegang teguh dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa dan 7. Kokoh, Stabil dan Kekal tak dapat beralih dari padanya. 8. Mengangkat Derajat Para Penganutnya b. Menurut Syaikh Mahmoud Syaltout: 9. Menjadi Penyebab Hadirnya Pertolongan, Kemenangan Aqidah adalah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan 10. Selamat dan Sentosa terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercayai dengan suatu keimanan 11. Melindungi Para Pemeluknya dari Tindakan Serampangan, Kekacauan yang tidak boleh dicampuri oleh syakwa sangka dan tidak dipengaruhi dan Kehancuran oleh keragu-raguan. 12. Memberikan Ketenangan Jiwa dan Pikiran kepada Para Pemeluknya 13. Mengantarkan kepada Pembentukan Umat yang Kuat 2. Akhlak Pengertian akhlak secara etimologi berasal dari kata “Khuluq” dan jama‟nya 14. Membangkitkan Rasa Hormat kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah “Akhlaq”, yang berarti budi pekerti, etika, tingkah laku, tabiat atau moral. Demikian didalam Jiwa Orang Mukmin pula kata “Khuluq” mempunyai kesesuaian dengan “Khilqun”, hanya saja khuluq 15. Membuat Hati Penuh Dengan Tawakkal kepada Allah merupakan perangai manusia dari dalam diri (ruhaniah) sedang khilqun merupakan 16. Mengakomodasi Kepentingan Ruh, Hati, dan Tubuh perangai manusia dari luar (jasmani). 17. Mengakui Peran Akal dan Membatasi Bidang Garapnya Beberapa pendapat mengenai definisi akhlak, yaitu : a. Menurut Ibnu Maskawaih: Ibnu Maskawaih mendefinisikan akhlak dengan keadaan gerak jika yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak memerlukan pikiran. Akhlak adalah “sikap hati yang mudah mendorong anggota tubuh untuk berbuat sesuatu”. b. Menurut Prof. Dr. Ahmad Amin: Yang disebut akhlak itu ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itulah yang dinamakan akhlak. c. Imam Al-Ghazali: Akhlaq adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. A. Tujuan Mempelajari Aqidah Akhlak Mata pelajaran Aqidah-Akhlaq bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam perilaku Akhlak mulia dan terpuji dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan peserta didik tentang Aqidah dan Akhlaq Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkat kualitas keimanan dan HUBUNGAN AKIDAH DAN AKHLAK

” (H. Akidah seseorang benar dan lurus jika kepercayaan dan keyakinannya terhadap Allah juga lurus dan benar. agama tidak mengutarakan wejangan-wejangan akhlak semata tanpa dibebani oleh rasa tanggung jawab. Akhirnya.a: Artinnya: “Dari Abu Hurairah. agama menganggap akhlak sebagai penyempurna ajaran-ajarannya. “Akhlak yang mulia. pengumpulan. 16 . Karena agama tersusun dari keyakinan (akidah) dan perilaku. niscaya akhlaknya pun akan benar. laksana fatamorgana di gurun pasir. apakah agama itu?” Rasulullah SAW menjawab “akhlak yang mulia” lalu laki-laki itu mendatangi beliau dari arah kanan dan bertanya. kitab-kitab-Nya yang diturunkan kepada para Rasul dan percaya k e p a d a R a s u l .r a s u l n y a y a n g mempunyai sifat jujur dan amanah dalam menyampaikan risalah Tuhan Mereka.” Islam menggabungkan antara agama yang hak dan akhlak. laki-laki itu mendatangi beliau dari arah belakang dan bertanya. Sebalaiknya. jika seseorang berakidah dengan benar. Publicita. seorang yang beriman akan merasa malu untuk melakukan kejahatan. Jakarta: 1978.” Salah seorang sahabat bertanya kepada beliau. akhlak dalam pandangan Islam harus berpijak pada keimanan. agama menganjurkan setiap individu untuk berakhlak mulia dan menjadikannya sebagai kewajiban (taklif) diatas pundaknya yang dapat mendatangkan pahala atau siksa baginya. Walaupun akhlak tersebut kalau dilihat secara kasat mata kelihatan baik. Malaika t. Ethika Islam. Menurut teori ini. Bahkan.” Dalam hadist lain. iman yang sempurna itu adalah iman yang dipraktikan.p e r i l a k u y a n g t e l a h ditetapkan-Nya. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilainilai akhlah yang luhur. Kitab. Dengan demikian. A d a p u n yang dapat menyempurnakan akidah yang benar terhadap Allah adalah berakidah dengan benar terhadap malaikat-malaikat-Nya. Iman tidak cukup hanya disimpan dalam hati. Sehingga ia t i d a k mungkin menjauh atau bahkan meninggalkan p e r i l a k u . Begitu pula sebaliknya. hal itu tidak mendapatkan penilaian disisi Allah.R. niscaya ia akan dengan mudah berperilaku baik sebagaimana perintah Allah. jelaslah bahwa akhlak yang baik merupakan mata rantai dari keimanan seseorang. Merekalah yang merusak hubungan baik yang telah * Hamzah Ja‟cub. Akhlak mencerminkan sisi perilaku tersebut. baik dan lurus. jika akidah salah dan melenceng maka akhlaknya pun tidak akan benar. * Hubungan antara akidah dan akhlak ini tercermin dalam pernyataan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh dari abu Hurairah r. AtTirmidzi) Dasar pendid ikan akhlak bagi seoran g muslim adalah aqidah yang benar terhad ap alamdan kehidupan. “Apakah agama itu?” RAsulullah SAW menoleh kepadanya dan bersabda. namun harus dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak yang baik.s. berkata: Artinya: “Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Karena barang siapa mengetahui Sang Penciptanya dengan benar. Rasulullah SAW bersabda: Orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik budi pekertinya.” Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dari arah muka dan bertanya. akhlak yang dipandang buruk adalah akhlak yang menyalahi prinsip-prinsip keimanan. Imam Baqir a. Mereka menghiasi manusia dengan kebatilan d a n s y a h w a t . Jadi. dan para Rasul -rasul-Nya berserta syariat yang mereka bawa tidak akan dapat mencapai kesempurnaan kecuali jika disertai dengankeyakinan akan adanya hari Ahkir dan kejadian -kejadian yang menggiringnya sepertihari kebangkitan. “Apakah kau tidak memahami agama? Agama adalah hendaknya engkau jangan suka marah. akidah yang benar kepada Allah harus diikuti pula dengan akidah atau kepercayaan yang benar terhadap kekuatan jahat dan setan.” Oleh karena itu. Merekalah yang mendorong manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. jawab beliau untuk ketiga kalinya.Akidah adalah gudang akhlak yang kokok. hlm. karena akhlak tersarikan dari akidah dan panca ran dirinya. “Wahai Rasulullah. Keyakinan terhadap Allah. Karena seperti ditegaskan oleh Nabi sendiri bahwa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Akhlak mendapatkan perhatian istimewa dalam akidah Islam. perhitungan amal dan pembalasan bagi yang taat serta yang durhaka dengan masuk surga atau masuk neraka. beliau bersabda “Akhlak yang mulia adalah setengah dari agama. Rasulullah SAW bersabda: Artinya: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu. “Anugerah apakah yang paling utama yang diberikan kepada seorang muslim?” Beliau menjawab. “Apakah agama itu?” “Akhlak yang mulia”. jika titik tolaknya bukan karena iman. Atas dasar ini. Sebagai contoh. Di samping itu.

Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh kalau melakukan kezaliman. Khilafah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. 11. . 6. 5. Adanya wa‟ad dan wa‟id (orang yang baik harus masuk surge. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Amar ma‟ruf nahi munkar. malikat. Dan semua ini berlaku setelah Allah memperingatkan umat manusia dan mengancam siapa saja yang mematuhi setan tersebut. agar dia dapat memberikan pahala kepada orang-orang yang tidak mengikuti setan dan menyiksa orang yang menaatinya. rasul. Yang sangat anarkis (kacau) lagi. kitab-kitab-Nya maupun hari Akhir. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. ia wajib diperangi karena hidup dalam dar alharb (Negara musuh). Utsman r. yaitu jalan yang sesuai dengan apa yang telah digariskan-Nya. Demikianlah tugas -tugas setan sesuai dengan yang telah digariskan All ah dalam penciptaannya. 10. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada pada pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah syah yang telah dibai‟at mayoritas umat Islam. Khalifah Ali juga syah. Umar dan Utsman) adalah syah. pihal Ali menerima tipu daya licik ajakan damai Muawwiyah. berdasarkan estimasi Khawarij. dengan resiko ia menanggung beban harus dibunuh pula. 3. M e r e k a h a r u s m e m p r a k t i k a n n y a d a l a m k e h i d u p a n mereka. 9. Di antara ajaran-ajaran pokok Khawarij adalah : 1. 13. untuk menjaga kebenaran pendidikan akhlak dan agar seseorang selalu dijalan Allah yang lurus. baik kepada Allah. 8. Bila tidak mau bergabung. Khalifah sebelum Ali (Abu Bakar. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh.t e r j a l i n d i a n t a r a sesamanya. 2. sedang golongan mereka sendiri dianggap berada dalam dar al-harb Islam (Negara Islam). Setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila telah memenuhi syarat. kemenangan yang hampir diraih itu menjadi raib.a dianggap telah menyeleweng. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. sedangkan yang jahat harus masuk ke dalam neraka). 12. ia dianggap menyeleweng. 4. karena hanya inilah yang akan mengantarkan mereka mendapatkan ridha Allah dan akan membawa mereka mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Ajaran-ajaran pokok Khawarij 14. 1. tetapi setelah terjadi arbitrase. Muawwiyah dan Amr bin Al-Ash serta Abu Musa Al-Asy‟ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Memalingkan ayat-ayat Al-Qur‟an yang Nampak mutasyabihat (samar). Oleh karena itu. Pasukan Perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. P e n y e l e w e n g a n i n i t i d a k a k a n m u n g k i n t e r j a d i j i k a t i d a k a d a k e s a l a h a n d a l a m berakidah. Adanya keresahan yang selalu menghiasi kehidupan manusia timbul sebagai akibat dari penyelewengan terhadap akhlak-akhlak yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-N y a . Lagi pula. sementara Muawwiyah berada di pihak yang salah karena memberontak kepada khalifah yang syah.maka akidah harus dijadikan dasar pendidikan akhlak manusia. ALIRAN ALIRAN Khawarij sekte kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima arbitrase (tahkim) dalam perang Siffin pada tahun 37 H/648 M dengan kelompok bughat (pemberontakan) Muawwiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. tetapi setelah tahun ketujuh dari masa kekhalifahannya. anggapan mereka bahwa seorang muslim tidak lagi muslim (kafir) apabila ia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir. Pendidikan akhlak yang bersumber dari kaidah yang benar merupakan contoh perilaku y a n g h a r u s d i i k u t i o l e h m a n u s i a . 7.

Moral. tabiat atau kelakuan. Pengertian Akhlak. teologi. kesusilaan. Ibnu Maskawaih ُ ٌٌٌ‫اَ ْلخلُكٌُ:ٌحبلٌُلِنَفسٌدَاعيَتٌُلَهَبٌاِلَىٌاَفعبلهَبٌمنٌغيْرٌفِكرٌوٌرُويَت‬ ٍ ِ َ ٍ ْ ِ َ ْ ِ َ َ ِ ِ ْ Artinya : Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Maksudnya kehendak itu bila membiasakan sesuatu. yaitu orang yang mengemudikan amal dari iman. termasuk orang yang mengusyahakannya jadi khalifah. ‫ُك‬ Setelah pengertian akhlak dilihat dari segi bahasa (Etimologi) diuraikan di atas. Kata arja‟a juga berarti member pengharapan. Susila dan Budi Pekerti” A. yakni member pengharapan pada orang yang berdosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Doktrin khawarij mulai dari poin a sampai dengan poin h dapat dikategorikan sebagai doktrin politik sebab membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan. Dalam bahasa Arab kata Akhlak (‫ )آخالَق‬merupakan jama‟ dari kata Khuluqun (ٌ ُ‫ )خل‬yang berarti budi pekerti. Ibrahim Anis mengatakan bahwa akhlak adalah. Pengertian Moral Secara bahasa Moral berasal dari bahasa Latin “ mores”. tingkah laku atau tabiat. 5. khususnya tentang Kepala Negara (khilafah). Kata mores merupakan bentuk jamak dari “mos” yang memiliki arti adat kebiasaan. sifat tersebut mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan mudah/ringan tanpa memikirkannya terlebih dahulu karena sudah menjadi suatu kebiasaannya. Abd al-Hamid Yunus mengartikan akhlak secara singkat dengan. Etika. Artinya : Khuluq (Akhlak) adalah ungkapan dari suatu sifat yang tetap dalam jiwa dan dari padanya timbul perbuatan yang mudah dengan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. 4. perangai.15. ُ ِ ‫هِيَ صِ ـفات اال ْنـسَان االَدَ بيَّـة‬ ِ ُ َ ِ Artinya : Sifat-sifat manusia yang terdidik. Susila. Juga dapat berarti meletakkan di belakang atau mengemudikan. Sedangkan sebagaian ulama yang lain mengatakan akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam didalam jiwa seseorang dan sifat itu akan timbul disetiap ia bertindak tanpa merasa sulit (timbul dengan mudah) karena sudah menjadi budaya sehari-hari. Secara terminologi Murji‟ah artinya orang yang menunda penjelasan dan kedudukan seseorang yang bersengketa. Moral. dan Budi Pekerti 1. Al-Qur‟an adalah makhluk. Dan lain-lain. Ibrahim Anis dalam kitabnya Mu‟jam al-Wasit. yang dengannya lahirlah macammacam perbuatan. ke hari kiamat kelak “Pengertian. 2. 16. 2. Ahmad Amin ُ َ ْ ْ َ ََ ِ َ ‫َ َْ ِ َ ُ َ َ ُ ْ ُك‬ ٌ ُ‫اَلخلُكٌُ:ٌعَبدةٌُاَإلردةٌَاِراٌاِعتَبدَثٌشيْئبًٌفَعبدتهَبٌهيٌالمسمبثٌبِبلخل‬ ِ Artinya : Akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. dan social. Persamaan dan Perbedaan Akhlak. Kelompok khawarij menolak untuk dipimpin orang yang dianggap tidak pantas. Manusia bebas memutuskan perbuatannya. 17. yang baik dan wajar. yakni Ali dan Mu‟awwiyah serta pasukannya masingmasing. tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. bukan dari tuhan. Apabila dianalisis secara mendalam. baik atau buruk. َْ ُ ‫ْ َ ِ َ َ ٍ َ ْ ٍ َ ْ ت‬ ٌ ‫حـبلٌلِلنَّـفسٌراسـِخَ تٌُتَصـْذرٌُعنـهَبٌاالَعـمبلٌُمـنٌخيْـرٌاَوْ شَـرٌٍّمـِنٌغيْـرٌحـبجتٌاِلىٌفِـكرٌورُؤيَـ‬ ٍ َ ِ ْ َ ٍ َ ْ ِ َ ْ Artinya : Sifat yang tertanam dalam jiwa. Para ahli memberikan pengertian akhlak sebagai berikut : 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat yang ada dalam diri manusia. jalan pintas yang ditempuhnya adalah membunuhnya. Imam Al-Ghazali menerangkan dalam Ihya Ulumuddin bahwa Akhlak itu ialah : ُ ٌ‫الخلُكٌُ:ٌعبَبرٌَةٌُعَنٌهَيئَتٌفِيٌالنّفسٌراسحتٌعَنٌتَصذُرٌاألفعبلٌبسهُىْ لَتٌوٌيُسْرٌمنٌغيْرٌحبجتٌاِلَىٌفِكرٌو‬ ٍ َ َ ِ َ ْ ِ ٍ ٍ ْ ْ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ٍ ْ َ ٍ ُ ِ ِ َْ ِ َ ْ ‫ِت‬ ٌ َ‫رُوي‬ ٍ 3. maka kebiasaan itu dinamakan akhlak. Etika. Dikumandangkanlah sikap bergerilya untuk membunuh mereka Nama murji‟ah secara etimologi diambil dari kata irja atau arja‟a yang bermakna penundaan. Menurut Al-Ghazali akhlak adalah sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang menjadikan ia dengan mudah tanpa banyak pertimbangan lagi. Abd al-Hamid Yunus dalam kitabnya Dairat al-Ma‟arif. maka selanjutnya pengertian akhlak dilihat dari segi istilah (Terminologi). sesuai dengan ukuran . Lalu. penangguhan dan pengharapan. doktrin yang dikembangkan kaum khawarij dapat dikategorikan dalam tiga kategori: politik. Dari beberapa pengertian di atas yaitu. Pengertian Akhlak Secara Etimologi Akhlak berasal dari bahasa Arab yang terserap ke dalam ْ bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan moral ialah sesuatu yang sesuai dengan ide-ide umum tentang tindakan manusia.

serta prinsip-prinsip umum yang membenarkan manusia dalam mempergunakannya terhadap segala sesuatu. Dalam Encyclopedia Bitanica. aturan. c. moral dan susila merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. benar dan salah. etc. Dari ketiga definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa etika adalah ilmu yang membahas tentang kesusilaan yang meliputi pengertian baik dan buruk. moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat. Untuk . 4. B. pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar. Sedangkan Pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh perasaan hati yang disebut behavior. Sebaliknya semakin rendah kualitas akhlak. berasal dari bahasa Sanskerta. Manusia Susila adalah manusia yang memiliki budhi pekerti tinggi yang bisa diterima oleh lingkungan di mana orang itu berada. dimana sama-sama membahas tentang baik buruknya tingkah laku dan perbuatan manusia. Berbuat yang baik (Susila) yang selaras dengan ajaran agama atau dharma adalah cermin dari manusia yang Susila. sikap atau kecenderungan hati yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan. 5. De Vos menyatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang kesusilaan. tingkah laku. baik atau buruk. 3. moral dan susila mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan. adat kebiasaan. Susila atau kesusilaan diartikan sebagai aturan hidup yang lebih sopan. etika diartikan sebagai suatu ilmu yang membahas tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana manusia hidup dalam masyarakat. 2. etika. Kata budi berasal dari bahasa Sanskerta Budh yang berarti sadar. perbuatan yang merupakan realisasi dari isi pikiran. etika. Moral. 3. moral. dan pakerti berarti perbuatan. kesusilaan dan adat kebiasaan. atau sangat baik. salah. Sebagai individu manusia mempunyai kemauan dan kehendak yang mendorong ia berbuat baik dan bertindak. benar atau salah. Berdasarkan pengertian diatas. right. Persamaan Akhlak. Zakiah Darajat. Ethos kemudian berubah menjadi etic (dalam bahasa Inggris) dan diserap dalam bahasa Indonesia menjadi Etika. kehendak. etika diberi batasan sebagai berikut : Ethics is the systematic study of the nature of value conceps good. wrong. Moral adalah kelakuan yang sesuai dengan ukuran (nilai-nilai masyarakat) yang timbul dari hati bukan paksaan dari luar. perasaan. baik dan beradab. Tindakan tersebut haruslah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan atau keinginan pribadi. bad. susila dan budi pekerti seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap. maka secara bahasa etika merupakan. maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. moral.tindakan yang diterima umum meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. moral. benar. Susila. Sedangkan secara terminologi. stastis. dan konstan. Acuan moral adalah sistem nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat. Pekerti berasal dari bahasa Indonesia yang mempunyai arti kelakuan yang disadari. dan cara berfikir. Dari segi istilah. dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk. dan Budi Pekerti Ada beberapa persamaan antara akhlak. susila dan budi pekerti seseorang atau sekelompok orang. memberikan pengertian dengan mendefinisikan moral sebagai berikut. istilah budi pekerti. Pengertian Susila Dari segi bahasa. tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. jelaslah persoalanya antara etika dan moral. mulia. kesusilaan. etika. Salah satu pakar pendidikan Islam. atau perbuatan yang dikendalikan oleh pikiran. Disamping ketiga arti tersebut. ought. dasar. dan perangkai yang baik. Etika. Akhlak. Berangkat dari kedua makna kata budi dan pakerti tersebut. dan tujuan dari perbuatan manusia serta apa yang seharusnya dikerjakan atau ditinggalkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. Jadi Susila berarti tingkah laku atau kelakuan yang baik atau mulia yang harus menjadi pedoman hidup manusia. Dalam Ensiklopedi Indonesia. Akhlak. kewajiban. Akhlak. buruk. tingkah laku atau kelakuan. Etika dalam bahasa Yunani diartikan dengan watak. Rahmat Djatnika mengatakan bahwa budi pekerti mengandung pengertian bahwa: budi adalah sesuatu yang berhubungan dengan kesadaran yang didorong oleh pemikiran yang disebut karakter. Terletak pada objek yang akan dikaji. salah dan lain sebagainya. Dengan demikian. Berdasarkan pada paparan diatas. “Su” artinya baik. Pengertian Budi Pekerti Perkataan budi pekerti berasal dari kata Budi dan Pekerti. ethos dapat diartikan juga dengan sikap. and the general principles justify us in applying them to anything. etika. etika. atau dalam bahasa Jawa disebut budi pakerti. b. amat baik. Jadi budi pekerti merupakan hasil perpaduan antara pikiran/akal dan rasa yang diwujudkan pada karsa dan tingkah laku manusia. Pengertian Etika Secara etimologi Etika berasal dari bahasa Latin “ethos”. sifat. yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan tersebut. dimaknai sebagai budi berarti pikir. pengertian etika sebagai berikut : a. Ki Sugeng Subagya (Februari 2010) mengartikan istilah budi pakerti sebagai perbuatan yang dibimbing oleh pikiran. dan indah dan “sila” artinya prinsip. susila dan budi pekerti yang dapat dipaparkan sebagai berikut: 1. Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Secara etimologis. Artinya : Etika adalah study yang sistematis tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengertian baik.

pembiasaan. etika bersumber dari pemikiran yang mendalam dan renungan filosofis. susila dan budi pekerti sama-sama bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia. moral. mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. 8 † . Moral bersifat praktis d. moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat. dan kesusilaan tentang baik dan buruk. e. etika. susila dan budi pekerti sebagaimana diuraikan di atas terdapat pula beberapa segi perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing dari kelima istilah tersebut. Jakarta : 1992. c. PT RajaGrafindo Persada. Akhlak bersifat universal dan komprehensif. Etika memandang tingka laku manusia secara umum. etika. Berdasarkan pengertian diatas. Sifat Pemikiran: a. d. Pengantar Etudi Etika. kehendak. Moral berdasarkan adat istiadat/ Kebudayaan atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik maka baik pulalah nilai perbuatan itu. dan Budi Pekerti Selain ada persamaan antara akhlak. Sumber. Etika merupakan filsafat nilai. Dari segi istilah. Akhlak. serta dukungan lingkungan. Etika. sekolah. Berikut ini adalah uraian mengenai segi-segi perbedaan yang dimaksud: 1. Moral. Jadi. Susila bersifat praktis e. dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai M. yang berarti adat istiadat ( kebiasaan ).4 ‡ Asmaran As. pengetahuan tentang nilai-nilai. Persamaan akhlak. Susila bersumber dari Nilai–nilai yang berkembang dan dipandang baik oleh masyarakat. moral. susila dan budi pekerti terletak pada fungsi dan peran. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatan bahwa moral adalah penetuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Perbedaan Akhlak. Akhlak bersifat mutlak. Susila. berkesinambangan. Dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang kesusilaan yang meliputi pengertian baik dan buruk. dan masyarakat secara tersu menerus. dan keteladanan. Akhlak bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah (hadits). 5. baik atau buruk. 4. Budi Pekerti bersifat praktis 3. dan tujuan dari perbuatan manusia serta apa yang seharusnya dikerjakan atau ditinggalkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. b. d. b. Rajawali Pers. yang pada intinya bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Susila dan Budi Pekerti bersifat lokal dan temporal dan memandang tingkah laku manusia secara lokal atau khusus. mulai dari lingkungan keluarga. Yatim Abdullah. sangat tergantung kepada aliran filosofis yang menjadi pilihan orang-orang yang menganutnya. salah. Hal. 2. etika. pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar. Etika bersifat teoritis c. Budi Pekerti bersumber dari pemikiran/rasio dan adat kebiasaan atau nilainilai yang berkmbang di masyarakat. c. Pelaksanaannya dan pandangan mengenai tingkah laku a. moral. Jakarta: 2006.pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan. e. yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan manusia untuk ditetapkan baik atau buruk. standar baik atau buruknya tingkah laku manusia/ perbuatan manusia adalah Al-Quran dan Hadits. Moral. Pengantar Studi Akhlak. benar dan salah. b. C. acuan atau landasan a. Etika Secara bahasa etika berasal dari bahasa Yunani. dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. ‡ Moral Dari segi bahasa berasal dari bahasa latin. kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. † Menurut istilah etika adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk dan menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Etika besifat temporal. Hal. ethos. dengan tingkat keajegan dan konsistensi yang tinggi.

atau aturan.96. 25 ** 2000. § Dari uraian-uraian di atas. budi pekerti dan susila dengan akhlak adalah kehidupan sehari-hari terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. PT RajaGrafindo Persada. Su: artinya baik. Susila atau kesusilaan diartikan sebagai aturan akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan buruk itu adalah al-Quran hidup yang lebih sopan. 2006. membiasakan dan memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat juga menggambarkan orang yang selalu menerapkan nilai-nilai yang dipandang baik. Susila dalam etika penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal pikiran. Perkataan budi pekerti berasal dari kata “budi” dan “pekerti”. Hal 103 . Sedangkan istilah ilmu akhlak dan etika lebih banyak digunakan dalam ilmiah dan teoritis digunakan untuk menunjukan kepada suatu pengertian yang bersifat praktis dalam Perbedaan antara etika.Jakarta : 1. kesusilaan dan lain sebagainya umumnya digunakan dalam Dengan demikian dapat dikatakan bahwa budi pekerti pada umumnya pengertian yang bersifat praktis. Kesusilaan ** menggambarkan dimana orang selalu menerapkan nilai-nilai yang dipandang baik. mengarahkan. Budi Pekerti Pada dasarnya kesusilaan lebih mengacu kepada upaya membimbing. memandu. § Rahmat Djamika. memasyarakatkan hidup yang A. mengarahkan. Akhlak Mahmudah (Akhlak Terfuji) sesuai dengan norma/nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. dan al-hadis. sopan santun. Akhlak meliputi hubungan hamba dengan Tuhannya (vertikal) dalam bentuk ritual keagamaan dan berbentuk pergaulan sesama manusia (horizontal) dan juga sifat serta sikap yang terpantul terhadap semua makhluk (alam semesta). Jakarta: Raja Grafindo Persada. Pekerti berasal dari bahasa Indonesia yang mempunyai arti kelakuan yang disadari. Abbudin Nata. Kata budi berasal dari bahasa Sansekerta “budh” yang berari sadar. f. Kesusilaan merupakan upaya membimbing. Hal. akhlak. dan sila: dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. dapat disimpulkan bahwa istilah moral. dasar. Pengantar Study Akhlak. Akhlak meliputi jangkauan yang sangat luas dalam segala aspek kehidupan. 1 Kesusilaan dalam pengertian yang berkembang di masyarakat mengacu kepada makna membimbing. darinya lahir perbuatan yang mudah tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. benar atau salah. dan membiasakan seseorang atau sekelompok orang untuk hidup sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Akhlak Tasawuf. berasal dari bahasa Sanskerta. M. Jika g. Acuan moral adalah system nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat. Sistem Etika Islam. Konsep Akhlak menurut Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. moral. memandu. dan pada moral Dari segi bahasa. Ini sama halnya dengan moral. maka pada artinya prinsip. Yatimin Abdullah.(ketentuan) baik atau buruk. hlm. budi pekerti. Surabaya : Pustaka Ilmu.baik dan beradab. 1985.

. (aib) dan akan 10 2 baik bagi dirinya sendiri maupun bagi kemaslahatan ummat.Secara garis besar akhlak dapat dibagi menjadi dua bagian. Akhlak mahmudah yaitu akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kebaikan C. Akhlak Mazmumah (Akhlak Tercelah) Pengertian Akhlak Mazmumah Akhlak (perilaku) tercela adalah semua sikap dan perbuatan yang timbul dari diri seseorang yang mengandung kerusakan mendatangkan kerugian baik bagi pelakunya ataupun orang lain. 2 Ahmad Kusairi. yaitu: akhlak mahmudah (akhlak yang terfuji) dan akhlak mazmumah (akhlak tercelah). a. Pengertian Akhlak Mahmudah B. 2006. Hal. Aqidah Akhlak. . Allah sangat menyukai hambanya yang mempunyai akhlak mahmudah. Implementasi dari sebuah keimanan seseorang adalah ia mampu berakhlak mahmudah. a. Bandung: Garfindo Media Pratama.Cit. Op. 222 10 Abdullah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->