ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, A.

Pengertian Aqidah Akhlak bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 1. Aqidah Secara etimologis, aqidah berasal dari kata „aqada-ya‟qidu-„aqdanB. Keistimewaan Aqidah Islam „aqidatan. „Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk 1. Sumber Pengambilannya adalah Murni menjadi „aqidah berarti iman, kepercayaan dan keyakinan. Relevansi antara arti kata 2. Berdiri di atas Pondasi Penyerahan Diri kepada Allah dan Rasul-Nya „aqdan dan „aqidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh didalam hati, 3. Sesuai dengan Fitrah yang Lurus dan Akal yang Sehat bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. 4. Jelas, Mudah dan Terang Beberapa definisi aqidah menurut para ahli, antara lain: 5. Bebas dari Kerancuan, Paradoks dan Kekaburan a. Menurut M Hasbi Ash Shiddiqi: 6. Umum, Universal dan Berlaku untuk Segala Zaman, Tempat, Umat dan Mengatakan aqidah menurut ketentuan bahasa (bahasa arab) ialah Keadaan sesuatu yang dipegang teguh dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa dan 7. Kokoh, Stabil dan Kekal tak dapat beralih dari padanya. 8. Mengangkat Derajat Para Penganutnya b. Menurut Syaikh Mahmoud Syaltout: 9. Menjadi Penyebab Hadirnya Pertolongan, Kemenangan Aqidah adalah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan 10. Selamat dan Sentosa terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercayai dengan suatu keimanan 11. Melindungi Para Pemeluknya dari Tindakan Serampangan, Kekacauan yang tidak boleh dicampuri oleh syakwa sangka dan tidak dipengaruhi dan Kehancuran oleh keragu-raguan. 12. Memberikan Ketenangan Jiwa dan Pikiran kepada Para Pemeluknya 13. Mengantarkan kepada Pembentukan Umat yang Kuat 2. Akhlak Pengertian akhlak secara etimologi berasal dari kata “Khuluq” dan jama‟nya 14. Membangkitkan Rasa Hormat kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah “Akhlaq”, yang berarti budi pekerti, etika, tingkah laku, tabiat atau moral. Demikian didalam Jiwa Orang Mukmin pula kata “Khuluq” mempunyai kesesuaian dengan “Khilqun”, hanya saja khuluq 15. Membuat Hati Penuh Dengan Tawakkal kepada Allah merupakan perangai manusia dari dalam diri (ruhaniah) sedang khilqun merupakan 16. Mengakomodasi Kepentingan Ruh, Hati, dan Tubuh perangai manusia dari luar (jasmani). 17. Mengakui Peran Akal dan Membatasi Bidang Garapnya Beberapa pendapat mengenai definisi akhlak, yaitu : a. Menurut Ibnu Maskawaih: Ibnu Maskawaih mendefinisikan akhlak dengan keadaan gerak jika yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak memerlukan pikiran. Akhlak adalah “sikap hati yang mudah mendorong anggota tubuh untuk berbuat sesuatu”. b. Menurut Prof. Dr. Ahmad Amin: Yang disebut akhlak itu ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itulah yang dinamakan akhlak. c. Imam Al-Ghazali: Akhlaq adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. A. Tujuan Mempelajari Aqidah Akhlak Mata pelajaran Aqidah-Akhlaq bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam perilaku Akhlak mulia dan terpuji dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan peserta didik tentang Aqidah dan Akhlaq Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkat kualitas keimanan dan HUBUNGAN AKIDAH DAN AKHLAK

Akhlak mendapatkan perhatian istimewa dalam akidah Islam. Sebalaiknya.” Oleh karena itu. Jadi. akhlak yang dipandang buruk adalah akhlak yang menyalahi prinsip-prinsip keimanan. agama menganjurkan setiap individu untuk berakhlak mulia dan menjadikannya sebagai kewajiban (taklif) diatas pundaknya yang dapat mendatangkan pahala atau siksa baginya. AtTirmidzi) Dasar pendid ikan akhlak bagi seoran g muslim adalah aqidah yang benar terhad ap alamdan kehidupan. akhlak dalam pandangan Islam harus berpijak pada keimanan. karena akhlak tersarikan dari akidah dan panca ran dirinya. “Anugerah apakah yang paling utama yang diberikan kepada seorang muslim?” Beliau menjawab. baik dan lurus. “Apakah kau tidak memahami agama? Agama adalah hendaknya engkau jangan suka marah. Imam Baqir a. niscaya ia akan dengan mudah berperilaku baik sebagaimana perintah Allah. perhitungan amal dan pembalasan bagi yang taat serta yang durhaka dengan masuk surga atau masuk neraka. “Apakah agama itu?” “Akhlak yang mulia”. Kitab. Mereka menghiasi manusia dengan kebatilan d a n s y a h w a t . Ethika Islam. “Apakah agama itu?” RAsulullah SAW menoleh kepadanya dan bersabda. apakah agama itu?” Rasulullah SAW menjawab “akhlak yang mulia” lalu laki-laki itu mendatangi beliau dari arah kanan dan bertanya. niscaya akhlaknya pun akan benar. Dengan demikian. Akhlak mencerminkan sisi perilaku tersebut.p e r i l a k u y a n g t e l a h ditetapkan-Nya. Akhirnya. namun harus dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak yang baik. seorang yang beriman akan merasa malu untuk melakukan kejahatan. Sehingga ia t i d a k mungkin menjauh atau bahkan meninggalkan p e r i l a k u . Rasulullah SAW bersabda: Artinya: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. akidah yang benar kepada Allah harus diikuti pula dengan akidah atau kepercayaan yang benar terhadap kekuatan jahat dan setan.r a s u l n y a y a n g mempunyai sifat jujur dan amanah dalam menyampaikan risalah Tuhan Mereka.R. jawab beliau untuk ketiga kalinya. Karena seperti ditegaskan oleh Nabi sendiri bahwa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Sebagai contoh. Oleh karena itu. jelaslah bahwa akhlak yang baik merupakan mata rantai dari keimanan seseorang. A d a p u n yang dapat menyempurnakan akidah yang benar terhadap Allah adalah berakidah dengan benar terhadap malaikat-malaikat-Nya. jika akidah salah dan melenceng maka akhlaknya pun tidak akan benar.s. berkata: Artinya: “Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Merekalah yang mendorong manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. * Hubungan antara akidah dan akhlak ini tercermin dalam pernyataan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh dari abu Hurairah r. Publicita. Jakarta: 1978. Bahkan. Akidah seseorang benar dan lurus jika kepercayaan dan keyakinannya terhadap Allah juga lurus dan benar. kitab-kitab-Nya yang diturunkan kepada para Rasul dan percaya k e p a d a R a s u l . hlm. agama menganggap akhlak sebagai penyempurna ajaran-ajarannya. 16 . Begitu pula sebaliknya. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilainilai akhlah yang luhur. hal itu tidak mendapatkan penilaian disisi Allah. laksana fatamorgana di gurun pasir. Karena agama tersusun dari keyakinan (akidah) dan perilaku. jika seseorang berakidah dengan benar.” (H. Merekalah yang merusak hubungan baik yang telah * Hamzah Ja‟cub. Walaupun akhlak tersebut kalau dilihat secara kasat mata kelihatan baik.” Salah seorang sahabat bertanya kepada beliau. Keyakinan terhadap Allah. Atas dasar ini.” Islam menggabungkan antara agama yang hak dan akhlak. Di samping itu. Menurut teori ini. iman yang sempurna itu adalah iman yang dipraktikan.Akidah adalah gudang akhlak yang kokok. Karena barang siapa mengetahui Sang Penciptanya dengan benar. dan para Rasul -rasul-Nya berserta syariat yang mereka bawa tidak akan dapat mencapai kesempurnaan kecuali jika disertai dengankeyakinan akan adanya hari Ahkir dan kejadian -kejadian yang menggiringnya sepertihari kebangkitan. “Wahai Rasulullah. Iman tidak cukup hanya disimpan dalam hati. laki-laki itu mendatangi beliau dari arah belakang dan bertanya. Malaika t.” Dalam hadist lain. pengumpulan.” Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dari arah muka dan bertanya. beliau bersabda “Akhlak yang mulia adalah setengah dari agama. jika titik tolaknya bukan karena iman. “Akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda: Orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik budi pekertinya.a: Artinnya: “Dari Abu Hurairah. agama tidak mengutarakan wejangan-wejangan akhlak semata tanpa dibebani oleh rasa tanggung jawab.

8. anggapan mereka bahwa seorang muslim tidak lagi muslim (kafir) apabila ia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir. Adanya keresahan yang selalu menghiasi kehidupan manusia timbul sebagai akibat dari penyelewengan terhadap akhlak-akhlak yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-N y a . . P e n y e l e w e n g a n i n i t i d a k a k a n m u n g k i n t e r j a d i j i k a t i d a k a d a k e s a l a h a n d a l a m berakidah. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. rasul. sementara Muawwiyah berada di pihak yang salah karena memberontak kepada khalifah yang syah. 4. Di antara ajaran-ajaran pokok Khawarij adalah : 1. 9. ia wajib diperangi karena hidup dalam dar alharb (Negara musuh).maka akidah harus dijadikan dasar pendidikan akhlak manusia. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada pada pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah syah yang telah dibai‟at mayoritas umat Islam. kitab-kitab-Nya maupun hari Akhir. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. M e r e k a h a r u s m e m p r a k t i k a n n y a d a l a m k e h i d u p a n mereka. Khilafah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. 2. 5. 12. ALIRAN ALIRAN Khawarij sekte kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima arbitrase (tahkim) dalam perang Siffin pada tahun 37 H/648 M dengan kelompok bughat (pemberontakan) Muawwiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. pihal Ali menerima tipu daya licik ajakan damai Muawwiyah. untuk menjaga kebenaran pendidikan akhlak dan agar seseorang selalu dijalan Allah yang lurus. 10. Lagi pula. karena hanya inilah yang akan mengantarkan mereka mendapatkan ridha Allah dan akan membawa mereka mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Oleh karena itu.t e r j a l i n d i a n t a r a sesamanya. agar dia dapat memberikan pahala kepada orang-orang yang tidak mengikuti setan dan menyiksa orang yang menaatinya. malikat. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. ia dianggap menyeleweng. Khalifah Ali juga syah. berdasarkan estimasi Khawarij. dengan resiko ia menanggung beban harus dibunuh pula. Pasukan Perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Pendidikan akhlak yang bersumber dari kaidah yang benar merupakan contoh perilaku y a n g h a r u s d i i k u t i o l e h m a n u s i a . Utsman r. tetapi setelah terjadi arbitrase. Ajaran-ajaran pokok Khawarij 14. 3. Dan semua ini berlaku setelah Allah memperingatkan umat manusia dan mengancam siapa saja yang mematuhi setan tersebut. Umar dan Utsman) adalah syah. Khalifah sebelum Ali (Abu Bakar. baik kepada Allah. 11. tetapi setelah tahun ketujuh dari masa kekhalifahannya. Bila tidak mau bergabung. Yang sangat anarkis (kacau) lagi. yaitu jalan yang sesuai dengan apa yang telah digariskan-Nya. Amar ma‟ruf nahi munkar. 1. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Memalingkan ayat-ayat Al-Qur‟an yang Nampak mutasyabihat (samar). 6. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh kalau melakukan kezaliman. 7.a dianggap telah menyeleweng. Setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila telah memenuhi syarat. sedang golongan mereka sendiri dianggap berada dalam dar al-harb Islam (Negara Islam). Muawwiyah dan Amr bin Al-Ash serta Abu Musa Al-Asy‟ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Adanya wa‟ad dan wa‟id (orang yang baik harus masuk surge. kemenangan yang hampir diraih itu menjadi raib. sedangkan yang jahat harus masuk ke dalam neraka). 13. Demikianlah tugas -tugas setan sesuai dengan yang telah digariskan All ah dalam penciptaannya. Seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng.

Ibrahim Anis mengatakan bahwa akhlak adalah. Susila. Pengertian Akhlak Secara Etimologi Akhlak berasal dari bahasa Arab yang terserap ke dalam ْ bahasa Indonesia. 2. yang baik dan wajar. teologi. 2. Para ahli memberikan pengertian akhlak sebagai berikut : 1. dan Budi Pekerti 1. Maksudnya kehendak itu bila membiasakan sesuatu. yakni Ali dan Mu‟awwiyah serta pasukannya masingmasing. Ibnu Maskawaih ُ ٌٌٌ‫اَ ْلخلُكٌُ:ٌحبلٌُلِنَفسٌدَاعيَتٌُلَهَبٌاِلَىٌاَفعبلهَبٌمنٌغيْرٌفِكرٌوٌرُويَت‬ ٍ ِ َ ٍ ْ ِ َ ْ ِ َ َ ِ ِ ْ Artinya : Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Etika. maka selanjutnya pengertian akhlak dilihat dari segi istilah (Terminologi). doktrin yang dikembangkan kaum khawarij dapat dikategorikan dalam tiga kategori: politik. َْ ُ ‫ْ َ ِ َ َ ٍ َ ْ ٍ َ ْ ت‬ ٌ ‫حـبلٌلِلنَّـفسٌراسـِخَ تٌُتَصـْذرٌُعنـهَبٌاالَعـمبلٌُمـنٌخيْـرٌاَوْ شَـرٌٍّمـِنٌغيْـرٌحـبجتٌاِلىٌفِـكرٌورُؤيَـ‬ ٍ َ ِ ْ َ ٍ َ ْ ِ َ ْ Artinya : Sifat yang tertanam dalam jiwa. tingkah laku atau tabiat. yang dengannya lahirlah macammacam perbuatan. jalan pintas yang ditempuhnya adalah membunuhnya. Dan lain-lain. Dari beberapa pengertian di atas yaitu. sifat tersebut mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan mudah/ringan tanpa memikirkannya terlebih dahulu karena sudah menjadi suatu kebiasaannya. Moral. maka kebiasaan itu dinamakan akhlak. tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Etika. sesuai dengan ukuran . Abd al-Hamid Yunus dalam kitabnya Dairat al-Ma‟arif. 4. bukan dari tuhan. Kata arja‟a juga berarti member pengharapan. Kelompok khawarij menolak untuk dipimpin orang yang dianggap tidak pantas. khususnya tentang Kepala Negara (khilafah). Dalam bahasa Arab kata Akhlak (‫ )آخالَق‬merupakan jama‟ dari kata Khuluqun (ٌ ُ‫ )خل‬yang berarti budi pekerti. Jadi dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat yang ada dalam diri manusia. termasuk orang yang mengusyahakannya jadi khalifah. 17. Al-Qur‟an adalah makhluk. Artinya : Khuluq (Akhlak) adalah ungkapan dari suatu sifat yang tetap dalam jiwa dan dari padanya timbul perbuatan yang mudah dengan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. ke hari kiamat kelak “Pengertian. perangai. ُ ِ ‫هِيَ صِ ـفات اال ْنـسَان االَدَ بيَّـة‬ ِ ُ َ ِ Artinya : Sifat-sifat manusia yang terdidik. Ibrahim Anis dalam kitabnya Mu‟jam al-Wasit. 16. 5. Abd al-Hamid Yunus mengartikan akhlak secara singkat dengan. Ahmad Amin ُ َ ْ ْ َ ََ ِ َ ‫َ َْ ِ َ ُ َ َ ُ ْ ُك‬ ٌ ُ‫اَلخلُكٌُ:ٌعَبدةٌُاَإلردةٌَاِراٌاِعتَبدَثٌشيْئبًٌفَعبدتهَبٌهيٌالمسمبثٌبِبلخل‬ ِ Artinya : Akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Doktrin khawarij mulai dari poin a sampai dengan poin h dapat dikategorikan sebagai doktrin politik sebab membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan. Lalu. Juga dapat berarti meletakkan di belakang atau mengemudikan. Manusia bebas memutuskan perbuatannya. Apabila dianalisis secara mendalam. Menurut Al-Ghazali akhlak adalah sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang menjadikan ia dengan mudah tanpa banyak pertimbangan lagi. Dikumandangkanlah sikap bergerilya untuk membunuh mereka Nama murji‟ah secara etimologi diambil dari kata irja atau arja‟a yang bermakna penundaan. dan social. kesusilaan. Yang dimaksud dengan moral ialah sesuatu yang sesuai dengan ide-ide umum tentang tindakan manusia. Susila dan Budi Pekerti” A. Secara terminologi Murji‟ah artinya orang yang menunda penjelasan dan kedudukan seseorang yang bersengketa. yakni member pengharapan pada orang yang berdosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Persamaan dan Perbedaan Akhlak. Kata mores merupakan bentuk jamak dari “mos” yang memiliki arti adat kebiasaan. Imam Al-Ghazali menerangkan dalam Ihya Ulumuddin bahwa Akhlak itu ialah : ُ ٌ‫الخلُكٌُ:ٌعبَبرٌَةٌُعَنٌهَيئَتٌفِيٌالنّفسٌراسحتٌعَنٌتَصذُرٌاألفعبلٌبسهُىْ لَتٌوٌيُسْرٌمنٌغيْرٌحبجتٌاِلَىٌفِكرٌو‬ ٍ َ َ ِ َ ْ ِ ٍ ٍ ْ ْ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ٍ ْ َ ٍ ُ ِ ِ َْ ِ َ ْ ‫ِت‬ ٌ َ‫رُوي‬ ٍ 3. baik atau buruk. Sedangkan sebagaian ulama yang lain mengatakan akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam didalam jiwa seseorang dan sifat itu akan timbul disetiap ia bertindak tanpa merasa sulit (timbul dengan mudah) karena sudah menjadi budaya sehari-hari. penangguhan dan pengharapan. Pengertian Akhlak. yaitu orang yang mengemudikan amal dari iman. ‫ُك‬ Setelah pengertian akhlak dilihat dari segi bahasa (Etimologi) diuraikan di atas. Moral. Pengertian Moral Secara bahasa Moral berasal dari bahasa Latin “ mores”.15. tabiat atau kelakuan.

Zakiah Darajat. Artinya : Etika adalah study yang sistematis tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengertian baik. etika. mulia. salah dan lain sebagainya. Dari ketiga definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa etika adalah ilmu yang membahas tentang kesusilaan yang meliputi pengertian baik dan buruk. sikap atau kecenderungan hati yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan. Dalam Ensiklopedi Indonesia. sifat. Manusia Susila adalah manusia yang memiliki budhi pekerti tinggi yang bisa diterima oleh lingkungan di mana orang itu berada. dan indah dan “sila” artinya prinsip. dasar. Etika. Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. dan Budi Pekerti Ada beberapa persamaan antara akhlak. atau dalam bahasa Jawa disebut budi pakerti. 4. baik atau buruk. susila dan budi pekerti seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap. dan pakerti berarti perbuatan. Berdasarkan pada paparan diatas. memberikan pengertian dengan mendefinisikan moral sebagai berikut. pengertian etika sebagai berikut : a.tindakan yang diterima umum meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Sebagai individu manusia mempunyai kemauan dan kehendak yang mendorong ia berbuat baik dan bertindak. Susila atau kesusilaan diartikan sebagai aturan hidup yang lebih sopan. Moral. Kata budi berasal dari bahasa Sanskerta Budh yang berarti sadar. Moral adalah kelakuan yang sesuai dengan ukuran (nilai-nilai masyarakat) yang timbul dari hati bukan paksaan dari luar. etika. kesusilaan. moral. maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. 2. Pekerti berasal dari bahasa Indonesia yang mempunyai arti kelakuan yang disadari. Dengan demikian. maka secara bahasa etika merupakan. Dalam Encyclopedia Bitanica. Tindakan tersebut haruslah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan atau keinginan pribadi. adat kebiasaan. aturan. Etika dalam bahasa Yunani diartikan dengan watak. Pengertian Susila Dari segi bahasa. kewajiban. Susila. Ki Sugeng Subagya (Februari 2010) mengartikan istilah budi pakerti sebagai perbuatan yang dibimbing oleh pikiran. Dari segi istilah. susila dan budi pekerti seseorang atau sekelompok orang. 5. Akhlak. Terletak pada objek yang akan dikaji. buruk. Sebaliknya semakin rendah kualitas akhlak. ethos dapat diartikan juga dengan sikap. 3. susila dan budi pekerti yang dapat dipaparkan sebagai berikut: 1. amat baik. ought. moral dan susila merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. dan perangkai yang baik. dan cara berfikir. Jadi Susila berarti tingkah laku atau kelakuan yang baik atau mulia yang harus menjadi pedoman hidup manusia. Salah satu pakar pendidikan Islam. benar atau salah. benar dan salah. etc. “Su” artinya baik. Akhlak. etika diartikan sebagai suatu ilmu yang membahas tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana manusia hidup dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas. Akhlak. Pengertian Budi Pekerti Perkataan budi pekerti berasal dari kata Budi dan Pekerti. bad. Secara etimologis. kehendak. etika. Sedangkan secara terminologi. moral. etika. pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar. jelaslah persoalanya antara etika dan moral. dimaknai sebagai budi berarti pikir. Untuk . Acuan moral adalah sistem nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat. dan konstan. baik dan beradab. moral. Persamaan Akhlak. Ethos kemudian berubah menjadi etic (dalam bahasa Inggris) dan diserap dalam bahasa Indonesia menjadi Etika. dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk. moral dan susila mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan. perasaan. atau perbuatan yang dikendalikan oleh pikiran. tingkah laku. B. berasal dari bahasa Sanskerta. Sedangkan Pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh perasaan hati yang disebut behavior. serta prinsip-prinsip umum yang membenarkan manusia dalam mempergunakannya terhadap segala sesuatu. istilah budi pekerti. salah. etika diberi batasan sebagai berikut : Ethics is the systematic study of the nature of value conceps good. benar. moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat. etika. Rahmat Djatnika mengatakan bahwa budi pekerti mengandung pengertian bahwa: budi adalah sesuatu yang berhubungan dengan kesadaran yang didorong oleh pemikiran yang disebut karakter. stastis. tingkah laku atau kelakuan. Berangkat dari kedua makna kata budi dan pakerti tersebut. atau sangat baik. c. 3. kesusilaan dan adat kebiasaan. wrong. dimana sama-sama membahas tentang baik buruknya tingkah laku dan perbuatan manusia. De Vos menyatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang kesusilaan. dan tujuan dari perbuatan manusia serta apa yang seharusnya dikerjakan atau ditinggalkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. perbuatan yang merupakan realisasi dari isi pikiran. Jadi budi pekerti merupakan hasil perpaduan antara pikiran/akal dan rasa yang diwujudkan pada karsa dan tingkah laku manusia. right. Disamping ketiga arti tersebut. Berbuat yang baik (Susila) yang selaras dengan ajaran agama atau dharma adalah cermin dari manusia yang Susila. b. yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan tersebut. Pengertian Etika Secara etimologi Etika berasal dari bahasa Latin “ethos”. and the general principles justify us in applying them to anything.

Moral. etika. etika. Dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang kesusilaan yang meliputi pengertian baik dan buruk. e. Moral bersifat praktis d. Moral berdasarkan adat istiadat/ Kebudayaan atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik maka baik pulalah nilai perbuatan itu. standar baik atau buruknya tingkah laku manusia/ perbuatan manusia adalah Al-Quran dan Hadits. b. moral. Etika besifat temporal. pembiasaan. yang berarti adat istiadat ( kebiasaan ). Sifat Pemikiran: a. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatan bahwa moral adalah penetuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. moral. Budi Pekerti bersumber dari pemikiran/rasio dan adat kebiasaan atau nilainilai yang berkmbang di masyarakat. d. Hal. Berdasarkan pengertian diatas. baik atau buruk. Perbedaan Akhlak. etika.4 ‡ Asmaran As. dengan tingkat keajegan dan konsistensi yang tinggi. Susila bersumber dari Nilai–nilai yang berkembang dan dipandang baik oleh masyarakat. dan tujuan dari perbuatan manusia serta apa yang seharusnya dikerjakan atau ditinggalkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai M. C. Pengantar Etudi Etika. 2. dan kesusilaan tentang baik dan buruk. dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Budi Pekerti bersifat praktis 3. Hal. e. Akhlak bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah (hadits). Yatim Abdullah. salah. Etika Secara bahasa etika berasal dari bahasa Yunani. d. Dari segi istilah. c. yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan manusia untuk ditetapkan baik atau buruk. † Menurut istilah etika adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk dan menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Jadi. dan masyarakat secara tersu menerus. susila dan budi pekerti terletak pada fungsi dan peran. Susila. dan Budi Pekerti Selain ada persamaan antara akhlak. susila dan budi pekerti sama-sama bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia. mulai dari lingkungan keluarga. Persamaan akhlak. 4. Akhlak bersifat universal dan komprehensif. pengetahuan tentang nilai-nilai. Etika memandang tingka laku manusia secara umum. moral. pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar. 8 † . b. 5. Jakarta : 1992. Berikut ini adalah uraian mengenai segi-segi perbedaan yang dimaksud: 1. kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. sangat tergantung kepada aliran filosofis yang menjadi pilihan orang-orang yang menganutnya. dan keteladanan. Akhlak bersifat mutlak. Etika. yang pada intinya bersumber dari akal sehat dan hati nurani. menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan. berkesinambangan. benar dan salah. Etika merupakan filsafat nilai. kehendak. serta dukungan lingkungan. susila dan budi pekerti sebagaimana diuraikan di atas terdapat pula beberapa segi perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing dari kelima istilah tersebut. moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat. Susila bersifat praktis e. sekolah. Akhlak. Pelaksanaannya dan pandangan mengenai tingkah laku a. Rajawali Pers. PT RajaGrafindo Persada. b. Susila dan Budi Pekerti bersifat lokal dan temporal dan memandang tingkah laku manusia secara lokal atau khusus. acuan atau landasan a. ethos. etika bersumber dari pemikiran yang mendalam dan renungan filosofis. Moral. ‡ Moral Dari segi bahasa berasal dari bahasa latin. c. Sumber. Jakarta: 2006. Etika bersifat teoritis c. mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Pengantar Studi Akhlak.

Akhlak meliputi hubungan hamba dengan Tuhannya (vertikal) dalam bentuk ritual keagamaan dan berbentuk pergaulan sesama manusia (horizontal) dan juga sifat serta sikap yang terpantul terhadap semua makhluk (alam semesta). atau aturan. berasal dari bahasa Sanskerta. moral. Kesusilaan ** menggambarkan dimana orang selalu menerapkan nilai-nilai yang dipandang baik. dan al-hadis. Susila atau kesusilaan diartikan sebagai aturan akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan buruk itu adalah al-Quran hidup yang lebih sopan. Yatimin Abdullah. Sistem Etika Islam. kesusilaan dan lain sebagainya umumnya digunakan dalam Dengan demikian dapat dikatakan bahwa budi pekerti pada umumnya pengertian yang bersifat praktis.baik dan beradab. Kata budi berasal dari bahasa Sansekerta “budh” yang berari sadar. maka pada artinya prinsip. Acuan moral adalah system nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Kesusilaan merupakan upaya membimbing. Pengantar Study Akhlak. 25 ** 2000. Ini sama halnya dengan moral.Jakarta : 1. Akhlak meliputi jangkauan yang sangat luas dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan istilah ilmu akhlak dan etika lebih banyak digunakan dalam ilmiah dan teoritis digunakan untuk menunjukan kepada suatu pengertian yang bersifat praktis dalam Perbedaan antara etika. membiasakan dan memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat juga menggambarkan orang yang selalu menerapkan nilai-nilai yang dipandang baik. Konsep Akhlak menurut Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. § Dari uraian-uraian di atas. memasyarakatkan hidup yang A. darinya lahir perbuatan yang mudah tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. PT RajaGrafindo Persada. Hal. Akhlak Tasawuf. § Rahmat Djamika. Pekerti berasal dari bahasa Indonesia yang mempunyai arti kelakuan yang disadari. 2006. hlm. memandu.96. akhlak. dan pada moral Dari segi bahasa. dapat disimpulkan bahwa istilah moral. sopan santun. Budi Pekerti Pada dasarnya kesusilaan lebih mengacu kepada upaya membimbing. 1 Kesusilaan dalam pengertian yang berkembang di masyarakat mengacu kepada makna membimbing. Su: artinya baik. 1985. Abbudin Nata. M. budi pekerti. dasar. Susila dalam etika penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal pikiran. f. Akhlak Mahmudah (Akhlak Terfuji) sesuai dengan norma/nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hal 103 . mengarahkan.(ketentuan) baik atau buruk. Surabaya : Pustaka Ilmu. dan sila: dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Perkataan budi pekerti berasal dari kata “budi” dan “pekerti”. memandu. budi pekerti dan susila dengan akhlak adalah kehidupan sehari-hari terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika g. mengarahkan. benar atau salah. dan membiasakan seseorang atau sekelompok orang untuk hidup sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

a.Secara garis besar akhlak dapat dibagi menjadi dua bagian. Akhlak mahmudah yaitu akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kebaikan C. Pengertian Akhlak Mahmudah B. Akhlak Mazmumah (Akhlak Tercelah) Pengertian Akhlak Mazmumah Akhlak (perilaku) tercela adalah semua sikap dan perbuatan yang timbul dari diri seseorang yang mengandung kerusakan mendatangkan kerugian baik bagi pelakunya ataupun orang lain. 2006. . Aqidah Akhlak. Allah sangat menyukai hambanya yang mempunyai akhlak mahmudah. a. yaitu: akhlak mahmudah (akhlak yang terfuji) dan akhlak mazmumah (akhlak tercelah). 2 Ahmad Kusairi.. Bandung: Garfindo Media Pratama. 222 10 Abdullah. Hal. Op. (aib) dan akan 10 2 baik bagi dirinya sendiri maupun bagi kemaslahatan ummat.Cit. Implementasi dari sebuah keimanan seseorang adalah ia mampu berakhlak mahmudah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful