AL~'ALAQ

( SeW1:mpa] Darab )
SI!lW~t M~!r1n~b
Sl1f::.'!t b",t; !] 9 ayM!

"Denlan met~tlt

.N.cnna Aluh Yang .M;a/J'(Jpe.m.ut'aiJ lagi Mahap~nyaya~g,"

Brlc(l·laJ, irn:g(m.

m~tdab meJu:ipIBn

• ~ ~.J!b.~~lfJ{ahYa:~.Palitf8 Pe!tmnrh, {QS, 96;J} ·rrPlrgri:"engpj~r(mflmfM.) d'e~an p~an~.na(l;u Judam:. (QS .. '!I6t4} lJi'a tfl1f!'1~glljaT-k,al~ epaim manl!sii,<l: k (l1'1J;)'d'~ tfdakdikel;abui,mY4. (QS .. 96i~5) ~g

(menyeinJ!) N,mul; :&bJN~I~ ~f~ lI~tl~dINakrm,. [QS. '9~if~) matll~ifl.deng(m regwn'j)rllJt~. (QS. 1}6;2) IJacaJah .•

Im<1llllJ ..A]ultu.d .m.enw~p.i'k;;m, ,dan '.Aisyili, di:a m.englJtatkaIl: "Wahp! k:!l!i &i~k;l!fi kcp~tI~L.5u11!.1lJ!!dl~s !!d~~mimpi )~.3;I1~b~R\1!f meWw. tidm. Di m:rn~ belliau ti&k.be-mUmPl Iilld01illkmcLumg Se5WLtll! :seperu f~l~q ShuiJu.I:!!,S~~L~l'lht!,~.~lia~rn.mj~di J~bih ~gn..t:!g, mt.!l,~!li1gk~!l. did, : KeJ[JJudlimbelliaJu iI:Ile.RdalilliI;&1~HiR. Di saO! ~e:lil!/Ube.jb~Mh!J!!Jtl!.k beb~ilpta! m&m d.engm ]!!1·eiffihaW:ill pe~hekalil!l1l y:anlij 'CB'UP. ~;;'el:e'h.l:! beili~lII itll.,

re.~

http://shirotholmustaqim.wordpress.com/

Apa yang terjadi padaku?" Lalu beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya serap bersabda. Lalu Waraqah berkara. "Ya.rtsir J Ul 30 .pulang kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal yang sama sarnpai akhimya datang kepada beliau wahyu secara tiba-tiba. Dia adalah seorang yang sudah berumur lagi buta.' 'AIm tidak clapat membaca. 'Bacalah. Setelah itu. niscaya aku akan mendukungmu dengan pertolongan yang sangat besar. sehingga Rasulullah ~ benar-benar bersedih had.' Aku tetap menjawab: 'Aku tidak dapar membaca. 'itpa yang tidak diketahuinya.!h dengan Nama Rabb·mu yang menciptakan -sampai pada pada ayit. menghonnati tamu. menyelimuti beliau sampai akhirnya rasa rakut beliau hilang. agar beliau turon dan puncak gunung. Andai saja saar itu aku masih muda. Dan jika aku masih hidup pada masarnu." Mereka pun segera. Dia seorang penganut Nasrani pada masa J ahiliyyah. Seriap kali beliau sampai di puncak gunung dengan tujuan 504 Tafsir Ibnu K. apa yang telah terjadi padamu?" Kemudian Rasulullah ~ menceritakan apa yang beliau alami kepadanya. Selanjutnya. "Waliai anak saudaraku. Dia yang menulis sebuah kitab berbahasa Arab dan juga menulis Injil dengan bahasa Arab dengan kehendak Allah. Sesungguhnya e." Dan tidak lama kemudian. "Wahai anak raman. Di gua itu beliau didatangi oleh Malaikat jibril seraya berkata.' jawabaku. Tidak alan ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang engkau bawa melainkan akan disakiti.~ ~ .ahan.. bergembiralah. ~Apakah mereka akan mengusirku?" W araqah menjawab. yang ketika itu beliau masih berada di gua Hira. "Maka kukatakan: 'Aku tidak dapat memhaca. Jibril rnelepaskanku dan berkata: 'Bacalah. 'Bacalahl' Rasulullah ~ bersabda. menanggung beban. Allah ridak akan pernah menghinakanmu. kesedihan beliau itu berlangsung terus-menerus. beliau bersabda: "Lalu jibril memegangku seraya mendekapku sampai aku merasa kepayahan.. Kemudian Jibril mendekapku untuk kedua kalinya sampai aku benar-benar kepayahan.ngkau adalah orang yang paling suka menyambung tali silaturahmi. beliau bersabda. "Aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku." Maka Khadijah pun berkata kepada beliau: "Tidak. Berdasarkan pada berira yang sampai kepada kami. dengarkanlah ceri ta dari anak saudaramu ini.~e~ar k~pal.. "Ini adalah Namus (Malaikat Jibeil) yang diturunkan kepada Musa. Demi Allah." Kemudian Waraqah berkata. yaitu anak paman Khadijah.ilI:0. berkaca jujur." po Kemudian Khadijah mengajak beliau pergi hingga akhirnya dia membawa beliau rnenemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin 'Abdil 'Uzza bin Qushay. saudara laki-laki ayahnya. Dia berkata: "Maka beliau pun pulang dengan sekujur tubuh dalam keadaan menggigil hingga akhirnya masuk rnenemui Khadijah dan berkata: "Selimuri aku._JG . dia melepaskanku lagi seraya berkata: ~ ~ ~. dia melepaskanku lagi seraya berkata. Lalu Khadijah berkata. Selaniumya. selimuti aku." Kemudian Rasulullah Ji! berranya.' Lalu ilia mendekapku untuk ketiga kalinya sampai ak~ ~~ar.. Waraqah meninggal dunia dan wahyu terhenti. Andai saja nanri aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu.'" Lebih lanjut. dan membantu menegakkan pilar-pilar kebenaran. . Selanjutnya.y r---"~ I}I ~ 'Bt~cal.

'-"-~.m Rabb-mn/@) YoIi"l'R" P..tl.de~..iuli*af:l:ilya. illmll.JiIlgkmlrah.'}.~" •••• ~" .d yang8:il!l]]!a" D1 mana jnk" beliau sm.bg] p!llill<libbel'kaih m.iI. h~ml!l WiJtlik._'Ifi}'ll. oMI k:ll'e.J~~ i# . dAl.mi. ~~ perolehan .luti beliau Film .m.e1'1'. "F~ ~t.t!J:lJ m~li~pk8 ~!d.lIrn.tt"I .1.I_.Ibsrad .SOOili!"aakal. . ~. r!U!.m apa ya:n~ dibm!iI1Jimya. Wlt!!lfi}"l wahy~ .: .".a!h . oo~.man mebkllk<m..kieplId.UlI..i~]~~ Di ~ d:a.'~ D.e1ll'ar.l 2lIE~!j.y.1h.me:ui~di teJJ~ (Ian jiwmya mmjadi stabil d):Jjn£etelah imDeli::l/lJi k. Ay:lIt !11.."lf] ha&~ts tdAlh :I"I1e.mer!®.ilt:U.b~rk1l!~. fillaih berada da]~ fJuillns.! ..ylUlg ~~kitl.erup~1JJ rmIDa![ pma1llim }"Mlg Je!tl!fl.a[. Arl!::lm.g. s:eb<ili.-lUl dem:ikim. [)mi.r~wa}'::'llalil di d.m DilIP*.1h..iLuu.il:ia..~e~]r..'.!ll::< ". Dan ~ika t!'i!I!igg.mmt ~~r. pendpuan mannsia m clari ~ Dm 'b1llhw~. ·di b~~l1! ~t1L~~h pellje:liil!l'~:mIf'L' Dan ~egilOL p!Jji d~I1 sanjl.r.96.dikt"la&N.J. ~e(lru[!a~.na i1... A~ll. 1.~\.. dan petlJgeni~.1hlL.Ij1.p'l!.."WI.'/II~ -IJ.brn. "WM~~ MlII~~!!1I~~4.~tl1!teil:llu !moo.mpai di iP~c~ pti. di d~b..!.e!1'liib~l~p1!Jlang.~ 5elam .ttl da!Jiletbdmgjl!i!g. . Te:!"bd~ il!m!1. miUaII.Ii(lmlbil!~E!l1!mba·N~~cbLiIDI$ ~.J:.•• '.ijW All1il~~D[.I:i.ril ~~~:P~ QI~~y.i.ruili:Mi. Di. Ayart'a!l":1!1 '8~ebu~ m.ir.kiel...gai ni!kmall pe.. 'T.~tll~.Wg.. hail'uslbw. ay:l1it 'yang mu.••..1.ia.IiS.U!D1!h::m flJl.I L:. JlIS~~~1':~g. m&lJt~jliri~a'1 Via k~da mfPmiaapa )'~'1¥ tidal.l.. rneniar~ ~~!D!raeli~!l.. ·di dalam 0I!t5a:r jUg<! 'disebrutkan: '~i."" ••••. . DelIIglliR dlem<ikim...niitD11l yang di~erik:!lllk..me:~·1'. :m~~ M:\1!i~ilk!!l:. ~[!l:. 'l <lz-:lu.r~.\J1I-f.w~w~n:Jl tidal'. .aY~I.!mDYll.lm]/.1iP'JI meng:am. -p ".. m*[I. Dis 1ije:I. a.e:hili . Ta'ala .~ :me. (I.AJlIOIb akm m. {Jan kami ini ru awai syarnh.§ib.P'1}l'":i!1]g~j~ diketuump!. b~1Ii~~r ]l.seb~lljuga tie. Allah.lli.ep~da mereka... b<m..mpllMlyilli.m :J:TIlB MaiI.illgan nmlfll jjagi.1![ljgl .. ~.iJil!ah:h~ :}fWig f!llell~adli1:.l~~JU!ii$ll!l:il.ilamk~tab .da ~~:. kit<J!o shabi}.&'ALAQ dlr]" m~k~JLll'r:il iliiblrlQlI. al:Bu:kimri ~ fmci.... <mtara.bY<li' OMl breaa ii[lJJ.l bd.ilsk.1[~ebl:ld'iin.z1"SJmhiham. d.~b~gj y~!lg.. metl.mm. m<iklI..iil]gptul] engMai peunuiilOUl.h .u Icbil!its cl. :ad!a1.(.lI "I·f'f. ~l (..L:t_ JI b e~ll'man.-QIlJ!'>2tI.aYllJr te.eh<l.1II:I.l.allinJ..1!·1".1".:i atas di.W1 dfJ:lJgiW. ::vaJ~gJJ~~iPiarlm'an'l1$ia) df9~p!~ perarttaru"f1. UIIIIIDJt: malillWa iiliLi.. d"~.I!1 ak~l i\ij.:~ "lb~bhi]!:nu !1..idak d!Jletahui ~-ebelIl.i1 'TBaC"(u ..i~.g~ti!ama ~J]!!l.:L b~~ cl"~.my<] &i.1Lid<Ik. IdsMi. l~.ftlbic~~ s~ad!.I!1i atI~:lh ::l..tj:aJtkm kep~damluulS.

96:18) sekali-kali jangan. 96:11) atau dia menyurub bertakwa (kepada Allah). ~ ~~)r~:~H ~ i. hanya kepada Allah ternpat kembali.::jf.. lab. 96:10) bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di alas kebenaran. 96:16) Maka biarkanlab dia memanggil golongannya (untuk menolongnya). jahar. " Maksudnya. 96:14) Ketahui.. (QS.iliki. Dan Dia akan menghisabmu atas harts yang engkau m. 96:15) (yait«) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durbaka. sungguh jika dia tidak berbenti (berbua: demikian).' seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat. (QS. Ketabuilab! Sesunggubnya manusia benar-benar melampaui batas. yang mengancam Nabi ~ jika akan mengerjakan shalat di Baitullah. dan sewenang·wenang jika dia melihatnya dirinya telah merasa cukup dan memiliki banyak harta.S~j ~ ~tS. ~~~gr. 96:19) Allah Ta'ala memberitahukan tentang rnanusia." Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jabal.I.. Lebih Ianjut." Yakni. Allah Ta'ala berfirman: 4.janganlah kamu patub kepadanya.i jalan yang lurus dalam perbuatannya itu atau menyuruh untuk benakwa 506 Tafsir Ibnu Katsir Juz 30 . (QS.J1 ::. 96:13) ndakkab dia mengetabtd bahwa sesunggubnya Allah melibat segalaperbuatannyar (QS. di mana beliau bertanya. ~... ~ <. (QS. Kemudian Allah menasihari beliau dengan sesuaru yang lebih baik. niscaya Kami tarik ubun·ubunnya. ~ @ tYfo!J~t ~ ~ r----. ~ l~! I:':. dan sujud dan dekatkanlab (dirimu kepada Rabb). (QS. (QS.96. "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang. bahwa ia merupakan makhluk yang bisa senang. dari mana engkau rnengumpulkannya dan untuk apa pula engkau membelanjakannya. AL ~'ALAQ ~ w. di mana Dia berfirman: ~ ~)I d~ j11 "Sesungguhnya hanya kepada Rabb-mulah JI kembali(mu).. 96:8) Bagaimana pendapatm« tentang orang yang melarang. 96:17) kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyab. (QS. (QS. 96:9) seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat.J\ -::"." . Kemudian Dia memberikan peringatan.. (QS. 96:6) karena dia melibat dirinya serba cukup. (QS. mengancam sekaligus menasihatinya.. sombong.~ <. 96:12) Bagaimana peudapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpalingt (QS..f. (QS.~\t\ ~ ~ 1:. bagaimana dugaanmu jika orang yang engkau larang itu berada d. 96:7) Sesungguhnya banya kepada Rabb-mulab kembali{mu}. Unruk langkah pertama.:)0 "Bagaimana pendapatm« jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran. semoga Allah melaknatnya. ~QtC~~:Jci J~~ ~ . (QS.

'Jib aku melihat Muhammad mengerjakan shalat di Ka'bah.''If . <Jika dia berani melakukan hal tersebut. AL.' Lalu Allah menurunkan ayat: 4 ~()I L:. ~1. Ibnu 'Abbas mengatakan.) '. bukankah aku telah melarangmu mengerjakan ini?' Dia mengancam beliau.<. Maksudnya.. pasti Malaikat akan menghukumnya. ~~\S 'Maka biarkanlah di« memanggil golongannya (untuk menolongnya).. dan ini adalah lafazhnya dari Ibnu 'Abbas.5 ''Maka hiarkanlah dia memanggi/ golongannya {tmtuk menolongnya}. dengan apa engkau mengancarnku? Demi Allah.Eai fakir [bOll Katsir [uz 30 507 ..ubunnya.Tirrnidzi mengatakan: "Hadits ini hasan shahih. dan Dia senantiasa me- kamu patuh kepadanya.' Kemudian Nabi ~ mendengar berita tersebut dan berkata. pasti Malaikat adzab akan menimpakan adzab kepadanya saat itu juga. "Ketahuilah.96. 4: ~~L..L. Allah Ta'ala berfirman.' Dernikianlah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nase-i." Mereka ttu adalah para Malaikat adzab. 'Hai Muhammad. 5ungguh jika dia tidak berhenti.: "...:.. t~ .. ~ 4!lo~ ". janganlah kamu mentaati larangannya itu. atas Kemudian. at. 'ALAQ melalui ucapannya.J c. "Seandainyadia memanggil kelompoknya. (t. Dan firman Allah Ta'ala: ~ t... dia berkata: "AbuJahal pernah berkata.""Ul" "Niscaya Kami tank ubun. sesungguhnya aku memiliki ke1ompok yang 1ebih banyak ill lembah ini. sedang dirimu justru melarang dan mengancamnya shalat yang dikerjakannya itu. Selanjutnya.Tirmidzi.G::.. niscaya akan aku injak lehemya. 11 0t ~ "Tuiakkahdiamengetahui babwa sesunggu/myaAllah melihat segalaperb'uatannya?" Maksudnya." Maksudnya. an-Nasa-i. tidakkah orang yang melarang itu mengetahui bahwa Allah me1ihatnya dan mendengar ucapannya serta akan memberi ganjaran atas apa yang tclah dia kerjakan iru dengan ganjaran yang benar-benar sempuma. "yakni jib dia tidakkernbali dati keingkaran dan pembangkangannya itu.." At.l % .")I "Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah. 4: ~ . dan IbnuJarir meriwayatkan.~I. 'Hai Muhammad. Shalatlah sekehendak hatimu dan jangan engkau mempedulikannya. Dia bedirman. eli mana dia berkata: "Rasulullah _4jlj pemah mengerjakan shalat di maqam. lalu Abu Jahal bin Hisyam melewatinya seraya berkata." t~ .) yakni Kami akan warnai dia ae~gan w~rna hiram pada hari Kiamat kelak. d~gan nada mengancam dan mengintirnidasi. 'Kelak Kami dan memanggil Malaikat Zahaniyah.janganlah Muhammad. Oleh karena itu." Y aitu ubun:ubun Abu J ahal yang penuh kebohongan dalam ucapannya dan menyimpang dalam perbuatannya. karen a Allah akan selalu menjaga dan menolongmu. ( <. "Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. apakah pasukan kami yang menang ataukah pasukannya? Imam alBukhari meriwayatkan dari Ihnu 'Abbas. lab dia berkata. L~. . "yakni bum dan kelompoknya.k1 ~ % 9 «Sekali-kalijangan. Dia berfirman: ~ (5-. ~. hendaklah dia memanggil mereka untuk meminta pertolongan kepada mereka. sehingga rna dapat mengetahui.. Imam Ahmad. yaitu larangan untuk terns beribadah dan memperbanyaknya. Maka Rasulullah ~ bersikap kasar terhadapnya seraya menghardiknya.

t!1!~[.J.lim~.~ d]1In .~~. dan A~m Hu:!'a.Shakib Muslim.~!.1 ~"i.lt.IW\1h1.1r.~~'ll1 :R!!!l.&it.mmt.96.u.maib belfs:Jhda: « .!! <'!t~·T~~~(brl." 1II1:'L"l:'~bi~ me- . U :J.e:bl:!d!iselbl.rhll[Ifllkhh doa..d.I~. ddJt rle!taili!~!tlltb.~I'it~~jl!l..AL't\.We:mr·abommilil·~m:~!I.ig.l[laib.lmbj): dl~:!l~!"l.~ 1 $!.~I:.d :ll~.~~JAj m ~! b~ ~.~ I~~ ~~ ~j. ).l.l!!l-mn.5ujm:t OJeh kareaa iru.·~ Se:bapmalJJ1l.mel:. di di!!.lijP.. ran@: t.r. h.!h ~ surat { ~J::r~ ~) ~ ~. pe. .Atm ny.:... Pe.rn.!dari Qrnn1fonrn:g.1.yj'i » d.1. if y jil. • [)Url~P1k1!11 I:Ll·wka!l ~~~ ~~~ <I!~N~.d~~Bts!lat m:eI.. R~['b·nr~~d..!onu.d".. hrnwll fusuhi.m~m~!i!r. ~ltWllJ ~~! .]~bm ha.s shakiB.LAQ .l:ml.!j)j ~~I ~S::li~l p<ll!Jingde'ka~am.ih~]". ~~l ~!. ~l\.lit -t ~.tm1i.~ $N111.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful