AL~'ALAQ

( SeW1:mpa] Darab )
SI!lW~t M~!r1n~b
Sl1f::.'!t b",t; !] 9 ayM!

"Denlan met~tlt

.N.cnna Aluh Yang .M;a/J'(Jpe.m.ut'aiJ lagi Mahap~nyaya~g,"

Brlc(l·laJ, irn:g(m.

m~tdab meJu:ipIBn

• ~ ~.J!b.~~lfJ{ahYa:~.Palitf8 Pe!tmnrh, {QS, 96;J} ·rrPlrgri:"engpj~r(mflmfM.) d'e~an p~an~.na(l;u Judam:. (QS .. '!I6t4} lJi'a tfl1f!'1~glljaT-k,al~ epaim manl!sii,<l: k (l1'1J;)'d'~ tfdakdikel;abui,mY4. (QS .. 96i~5) ~g

(menyeinJ!) N,mul; :&bJN~I~ ~f~ lI~tl~dINakrm,. [QS. '9~if~) matll~ifl.deng(m regwn'j)rllJt~. (QS. 1}6;2) IJacaJah .•

Im<1llllJ ..A]ultu.d .m.enw~p.i'k;;m, ,dan '.Aisyili, di:a m.englJtatkaIl: "Wahp! k:!l!i &i~k;l!fi kcp~tI~L.5u11!.1lJ!!dl~s !!d~~mimpi )~.3;I1~b~R\1!f meWw. tidm. Di m:rn~ belliau ti&k.be-mUmPl Iilld01illkmcLumg Se5WLtll! :seperu f~l~q ShuiJu.I:!!,S~~L~l'lht!,~.~lia~rn.mj~di J~bih ~gn..t:!g, mt.!l,~!li1gk~!l. did, : KeJ[JJudlimbelliaJu iI:Ile.RdalilliI;&1~HiR. Di saO! ~e:lil!/Ube.jb~Mh!J!!Jtl!.k beb~ilpta! m&m d.engm ]!!1·eiffihaW:ill pe~hekalil!l1l y:anlij 'CB'UP. ~;;'el:e'h.l:! beili~lII itll.,

re.~

http://shirotholmustaqim.wordpress.com/

y r---"~ I}I ~ 'Bt~cal. menanggung beban. menghonnati tamu. yaitu anak paman Khadijah.!h dengan Nama Rabb·mu yang menciptakan -sampai pada pada ayit. bergembiralah. berkaca jujur.Apa yang terjadi padaku?" Lalu beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya serap bersabda. Lalu Waraqah berkara. niscaya aku akan mendukungmu dengan pertolongan yang sangat besar. "Ya. beliau bersabda. 'itpa yang tidak diketahuinya.' 'AIm tidak clapat membaca. Allah ridak akan pernah menghinakanmu. Tidak alan ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang engkau bawa melainkan akan disakiti. yang ketika itu beliau masih berada di gua Hira. Setelah itu. selimuti aku._JG . .. Lalu Khadijah berkata.." Mereka pun segera. agar beliau turon dan puncak gunung.. apa yang telah terjadi padamu?" Kemudian Rasulullah ~ menceritakan apa yang beliau alami kepadanya. Dia adalah seorang yang sudah berumur lagi buta. Jibril rnelepaskanku dan berkata: 'Bacalah. 'Bacalah. Dia berkata: "Maka beliau pun pulang dengan sekujur tubuh dalam keadaan menggigil hingga akhirnya masuk rnenemui Khadijah dan berkata: "Selimuri aku. kesedihan beliau itu berlangsung terus-menerus.' Lalu ilia mendekapku untuk ketiga kalinya sampai ak~ ~~ar. Andai saja saar itu aku masih muda. Dia seorang penganut Nasrani pada masa J ahiliyyah.' Aku tetap menjawab: 'Aku tidak dapar membaca." Dan tidak lama kemudian.ahan. "Waliai anak saudaraku.~ ~ . ~Apakah mereka akan mengusirku?" W araqah menjawab. Di gua itu beliau didatangi oleh Malaikat jibril seraya berkata. Selaniumya." po Kemudian Khadijah mengajak beliau pergi hingga akhirnya dia membawa beliau rnenemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin 'Abdil 'Uzza bin Qushay. Waraqah meninggal dunia dan wahyu terhenti. dia melepaskanku lagi seraya berkata.rtsir J Ul 30 . Selanjutnya.ngkau adalah orang yang paling suka menyambung tali silaturahmi.pulang kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal yang sama sarnpai akhimya datang kepada beliau wahyu secara tiba-tiba.." Kemudian Rasulullah Ji! berranya. Selanjutnya. Sesungguhnya e. dengarkanlah ceri ta dari anak saudaramu ini. Demi Allah.ilI:0." Kemudian Waraqah berkata. "Aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku. "Wahai anak raman." Maka Khadijah pun berkata kepada beliau: "Tidak. 'Bacalahl' Rasulullah ~ bersabda. "Ini adalah Namus (Malaikat Jibeil) yang diturunkan kepada Musa. Andai saja nanri aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. "Maka kukatakan: 'Aku tidak dapat memhaca. Berdasarkan pada berira yang sampai kepada kami. Kemudian Jibril mendekapku untuk kedua kalinya sampai aku benar-benar kepayahan. Dan jika aku masih hidup pada masarnu. Seriap kali beliau sampai di puncak gunung dengan tujuan 504 Tafsir Ibnu K. beliau bersabda: "Lalu jibril memegangku seraya mendekapku sampai aku merasa kepayahan. sehingga Rasulullah ~ benar-benar bersedih had. saudara laki-laki ayahnya. dia melepaskanku lagi seraya berkata: ~ ~ ~.~e~ar k~pal.' jawabaku.'" Lebih lanjut. Dia yang menulis sebuah kitab berbahasa Arab dan juga menulis Injil dengan bahasa Arab dengan kehendak Allah. menyelimuti beliau sampai akhirnya rasa rakut beliau hilang. dan membantu menegakkan pilar-pilar kebenaran.

.JiIlgkmlrah.m apa ya:n~ dibm!iI1Jimya.~ :me.z1"SJmhiham.g. ·di b~~l1! ~t1L~~h pellje:liil!l'~:mIf'L' Dan ~egilOL p!Jji d~I1 sanjl.e1ll'ar.t!J:lJ m~li~pk8 ~!d. metl. ~e(lru[!a~.1![ljgl ...m.niitD11l yang di~erik:!lllk. "WM~~ MlII~~!!1I~~4.lIrn.".~tll~..bg] p!llill<libbel'kaih m...allinJ.u Icbil!its cl.r...il:ia.1.J~~ i# .1h.1hlL. Di.~tl1!teil:llu !moo.: ."" ••••.~e~]r. ~[!l:.kiel. A~ll. Ay:lIt !11.ir.mpai di iP~c~ pti.1[~ebl:ld'iin. Ta'ala .-lUl dem:ikim.me:ui~di teJJ~ (Ian jiwmya mmjadi stabil d):Jjn£etelah imDeli::l/lJi k.i~. UIIIIIDJt: malillWa iiliLi. DelIIglliR dlem<ikim.l.I:i.~\.:i atas di. d. Arl!::lm.UlI.(.!. Dan ~ika t!'i!I!igg.!mDYll.m Rabb-mn/@) YoIi"l'R" P.m DilIP*..L:t_ JI b e~ll'man. s:eb<ili. dan petlJgeni~. pendpuan mannsia m clari ~ Dm 'b1llhw~.. ~l (.iLuu.iJil!ah:h~ :}fWig f!llell~adli1:. hail'uslbw.na i1.~ 5elam .1.man mebkllk<m. :ad!a1.ilt:U.m :J:TIlB MaiI..idak d!Jletahui ~-ebelIl..eh<l.~b~gj y~!lg.i.g~ti!ama ~J]!!l.W1 dfJ:lJgiW. fillaih berada da]~ fJuillns... Allah.\J1I-f. h~ml!l WiJtlik.my<] &i..luti beliau Film . di d~b.l 2lIE~!j.iuli*af:l:ilya. rneniar~ ~~!D!raeli~!l. ..ep~da mereka. {Jan kami ini ru awai syarnh. 1.Ii(lmlbil!~E!l1!mba·N~~cbLiIDI$ ~. Dis 1ije:I. oo~.. b~1Ii~~r ]l. 'l <lz-:lu.ftlbic~~ s~ad!.i~]~~ Di ~ d:a. al:Bu:kimri ~ fmci.p'l!.Ibsrad .mpllMlyilli. m&lJt~jliri~a'1 Via k~da mfPmiaapa )'~'1¥ tidal. .J:.iil]gptul] engMai peunuiilOUl.. a.bY<li' OMl breaa ii[lJJ.'~ D. ::vaJ~gJJ~~iPiarlm'an'l1$ia) df9~p!~ perarttaru"f1.I!1i atI~:lh ::l. -p "...!ll::< ".illgan nmlfll jjagi.tt"I . Te:!"bd~ il!m!1.lli..U!D1!h::m flJl.e1'1'.kieplId.mer!®...b~rk1l!~.tj:aJtkm kep~damluulS.d yang8:il!l]]!a" D1 mana jnk" beliau sm. m<iklI..1iP'JI meng:am.r~.1!·1".erup~1JJ rmIDa![ pma1llim }"Mlg Je!tl!fl.mm.:L b~~ cl"~.ia.iI..de~.SOOili!"aakal.1h.'/II~ -IJ. d"~.'.dikt"la&N.AJlIOIb akm m."WI. JlIS~~~1':~g.96.mmt ~~r..aYllJr te.I!1 ak~l i\ij. oMI k:ll'e. miUaII.seb~lljuga tie.r~wa}'::'llalil di d..Ij1.. dAl.aY~I.1II:I..tl. :m~~ M:\1!i~ilk!!l:.'-"-~.w~w~n:Jl tidal'.ttl da!Jiletbdmgjl!i!g.l.. ~.mi. ·di dalam 0I!t5a:r jUg<! 'disebrutkan: '~i.§ib..••.lI "I·f'f. ay:l1it 'yang mu. .ril ~~~:P~ QI~~y.! ..P'1}l'":i!1]g~j~ diketuump!.a[.. m*[I. "F~ ~t. ~~ perolehan .lm]/. kit<J!o shabi}.ylUlg ~~kitl.. . IdsMi.me:~·1'.I L:.a!h .:~ "lb~bhi]!:nu !1.1Lid<Ik.1". l~.y.i1 'TBaC"(u .gai ni!kmall pe.da ~~:.e!1'liib~l~p1!Jlang. Ayart'a!l":1!1 '8~ebu~ m."lf] ha&~ts tdAlh :I"I1e.IiS. b<m.brn..I_..ilsk. (I. illmll.l bd.l~~JU!ii$ll!l:il.ijW All1il~~D[..-QIlJ!'>2tI.•• '.'}...ruili:Mi. 'T.e:hili .&'ALAQ dlr]" m~k~JLll'r:il iliiblrlQlI. ~._'Ifi}'ll. [)mi.~" •••• ~" .h .J. r!U!..ilamk~tab . Wlt!!lfi}"l wahy~ . <mtara.Wg.

96:15) (yait«) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durbaka. yang mengancam Nabi ~ jika akan mengerjakan shalat di Baitullah.janganlah kamu patub kepadanya. niscaya Kami tarik ubun·ubunnya. 96:7) Sesungguhnya banya kepada Rabb-mulab kembali{mu}. ~ ~~)r~:~H ~ i." Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jabal. (QS. dari mana engkau rnengumpulkannya dan untuk apa pula engkau membelanjakannya..J1 ::. Dan Dia akan menghisabmu atas harts yang engkau m. bahwa ia merupakan makhluk yang bisa senang.iliki.f. (QS. (QS. semoga Allah melaknatnya. "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang.. di mana beliau bertanya.. sombong.i jalan yang lurus dalam perbuatannya itu atau menyuruh untuk benakwa 506 Tafsir Ibnu Katsir Juz 30 .:)0 "Bagaimana pendapatm« jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran.J\ -::". jahar.. 96:13) ndakkab dia mengetabtd bahwa sesunggubnya Allah melibat segalaperbuatannyar (QS. Ketabuilab! Sesunggubnya manusia benar-benar melampaui batas.96. 96:9) seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat. (QS. (QS. Kemudian Dia memberikan peringatan.::jf. 96:18) sekali-kali jangan.I.. ~ @ tYfo!J~t ~ ~ r----. 96:14) Ketahui. (QS. 96:19) Allah Ta'ala memberitahukan tentang rnanusia. 96:17) kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyab. (QS. ~ <. ~. Kemudian Allah menasihari beliau dengan sesuaru yang lebih baik.' seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat. ~~~gr.~\t\ ~ ~ 1:. 96:11) atau dia menyurub bertakwa (kepada Allah).~ <. bagaimana dugaanmu jika orang yang engkau larang itu berada d.. 96:6) karena dia melibat dirinya serba cukup. lab.. sungguh jika dia tidak berbenti (berbua: demikian). mengancam sekaligus menasihatinya. (QS. ~ l~! I:':. (QS.S~j ~ ~tS. hanya kepada Allah ternpat kembali. 96:12) Bagaimana peudapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpalingt (QS. (QS. Allah Ta'ala berfirman: 4. (QS." .. di mana Dia berfirman: ~ ~)I d~ j11 "Sesungguhnya hanya kepada Rabb-mulah JI kembali(mu)." Yakni.. 96:16) Maka biarkanlab dia memanggil golongannya (untuk menolongnya). (QS. dan sewenang·wenang jika dia melihatnya dirinya telah merasa cukup dan memiliki banyak harta. 96:10) bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di alas kebenaran. Lebih Ianjut. AL ~'ALAQ ~ w. 96:8) Bagaimana pendapatm« tentang orang yang melarang. " Maksudnya. Unruk langkah pertama. ~QtC~~:Jci J~~ ~ . dan sujud dan dekatkanlab (dirimu kepada Rabb).

yaitu larangan untuk terns beribadah dan memperbanyaknya.5 ''Maka hiarkanlah dia memanggi/ golongannya {tmtuk menolongnya}." Y aitu ubun:ubun Abu J ahal yang penuh kebohongan dalam ucapannya dan menyimpang dalam perbuatannya. Dia bedirman.G::." At. dan Dia senantiasa me- kamu patuh kepadanya. pasti Malaikat adzab akan menimpakan adzab kepadanya saat itu juga. <Jika dia berani melakukan hal tersebut.. at.Tirmidzi.Tirrnidzi mengatakan: "Hadits ini hasan shahih. sesungguhnya aku memiliki ke1ompok yang 1ebih banyak ill lembah ini. Selanjutnya. bukankah aku telah melarangmu mengerjakan ini?' Dia mengancam beliau..) '. dan IbnuJarir meriwayatkan. pasti Malaikat akan menghukumnya.<. apakah pasukan kami yang menang ataukah pasukannya? Imam alBukhari meriwayatkan dari Ihnu 'Abbas. lab dia berkata. eli mana dia berkata: "Rasulullah _4jlj pemah mengerjakan shalat di maqam. d~gan nada mengancam dan mengintirnidasi.. 'ALAQ melalui ucapannya. 'Jib aku melihat Muhammad mengerjakan shalat di Ka'bah. ~. atas Kemudian. ~ 4!lo~ ". Imam Ahmad..ubunnya.. sedang dirimu justru melarang dan mengancamnya shalat yang dikerjakannya itu.. 4: ~ . karen a Allah akan selalu menjaga dan menolongmu. niscaya akan aku injak lehemya.:. ~1.janganlah Muhammad. .. (t. t~ . "Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. dan ini adalah lafazhnya dari Ibnu 'Abbas. "Seandainyadia memanggil kelompoknya. AL. "Ketahuilah." Maksudnya. dengan apa engkau mengancarnku? Demi Allah.) yakni Kami akan warnai dia ae~gan w~rna hiram pada hari Kiamat kelak.' Kemudian Nabi ~ mendengar berita tersebut dan berkata. 'Hai Muhammad.. Maka Rasulullah ~ bersikap kasar terhadapnya seraya menghardiknya.")I "Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah.l % . ~~\S 'Maka biarkanlah di« memanggil golongannya (untuk menolongnya).. 11 0t ~ "Tuiakkahdiamengetahui babwa sesunggu/myaAllah melihat segalaperb'uatannya?" Maksudnya..L.' Dernikianlah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nase-i. 'Kelak Kami dan memanggil Malaikat Zahaniyah." t~ ..Eai fakir [bOll Katsir [uz 30 507 .' Lalu Allah menurunkan ayat: 4 ~()I L:. Dan firman Allah Ta'ala: ~ t. Shalatlah sekehendak hatimu dan jangan engkau mempedulikannya. sehingga rna dapat mengetahui.k1 ~ % 9 «Sekali-kalijangan. an-Nasa-i. Allah Ta'ala berfirman. 4: ~~L.. 5ungguh jika dia tidak berhenti.: ". janganlah kamu mentaati larangannya itu.J c.''If . "yakni bum dan kelompoknya. L~. 'Hai Muhammad. ( <. Dia berfirman: ~ (5-. Oleh karena itu. Ibnu 'Abbas mengatakan.""Ul" "Niscaya Kami tank ubun.~I. Maksudnya. tidakkah orang yang melarang itu mengetahui bahwa Allah me1ihatnya dan mendengar ucapannya serta akan memberi ganjaran atas apa yang tclah dia kerjakan iru dengan ganjaran yang benar-benar sempuma.. dia berkata: "AbuJahal pernah berkata. hendaklah dia memanggil mereka untuk meminta pertolongan kepada mereka. lalu Abu Jahal bin Hisyam melewatinya seraya berkata.96. "yakni jib dia tidakkernbali dati keingkaran dan pembangkangannya itu." Mereka ttu adalah para Malaikat adzab.

l.J.t!1!~[.~ d]1In .Shakib Muslim. pe.lijP. h.:.We:mr·abommilil·~m:~!I..ig.mmt.l:ml.1.lmbj): dl~:!l~!"l.l!!l-mn.rhll[Ifllkhh doa.tm1i. ddJt rle!taili!~!tlltb.u.~ 1 $!.~I:.AL't\.. hrnwll fusuhi. ran@: t.e:bl:!d!iselbl. .~!.1.~ I~~ ~~ ~j.l[laib.lim~. U :J.IW\1h1.]~bm ha.~~JAj m ~! b~ ~..~~.!j)j ~~I ~S::li~l p<ll!Jingde'ka~am. if y jil. R~['b·nr~~d.~~'ll1 :R!!!l..I~.r.. ~~l ~!.d.~ $N111.96.~I'it~~jl!l.!onu.mel:. dan A~m Hu:!'a.·~ Se:bapmalJJ1l.d~~Bts!lat m:eI.lit -t ~..1 ~"i.d :ll~.5ujm:t OJeh kareaa iru.. di di!!.maib belfs:Jhda: « .yj'i » d.. ~ltWllJ ~~! ." 1II1:'L"l:'~bi~ me- .rn.s shakiB.Atm ny. ~l\.d". ).!h ~ surat { ~J::r~ ~) ~ ~.!! <'!t~·T~~~(brl.ih~]".!dari Qrnn1fonrn:g.LAQ .m~m~!i!r.1r. Pe.&it. • [)Url~P1k1!11 I:Ll·wka!l ~~~ ~~~ <I!~N~.lt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful