P. 1
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al 'Alaq

Tafsir Ibnu Katsir Surat Al 'Alaq

|Views: 288|Likes:
Published by Rahman Abdika

More info:

Published by: Rahman Abdika on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2015

pdf

text

original

AL~'ALAQ

( SeW1:mpa] Darab )
SI!lW~t M~!r1n~b
Sl1f::.'!t b",t; !] 9 ayM!

"Denlan met~tlt

.N.cnna Aluh Yang .M;a/J'(Jpe.m.ut'aiJ lagi Mahap~nyaya~g,"

Brlc(l·laJ, irn:g(m.

m~tdab meJu:ipIBn

• ~ ~.J!b.~~lfJ{ahYa:~.Palitf8 Pe!tmnrh, {QS, 96;J} ·rrPlrgri:"engpj~r(mflmfM.) d'e~an p~an~.na(l;u Judam:. (QS .. '!I6t4} lJi'a tfl1f!'1~glljaT-k,al~ epaim manl!sii,<l: k (l1'1J;)'d'~ tfdakdikel;abui,mY4. (QS .. 96i~5) ~g

(menyeinJ!) N,mul; :&bJN~I~ ~f~ lI~tl~dINakrm,. [QS. '9~if~) matll~ifl.deng(m regwn'j)rllJt~. (QS. 1}6;2) IJacaJah .•

Im<1llllJ ..A]ultu.d .m.enw~p.i'k;;m, ,dan '.Aisyili, di:a m.englJtatkaIl: "Wahp! k:!l!i &i~k;l!fi kcp~tI~L.5u11!.1lJ!!dl~s !!d~~mimpi )~.3;I1~b~R\1!f meWw. tidm. Di m:rn~ belliau ti&k.be-mUmPl Iilld01illkmcLumg Se5WLtll! :seperu f~l~q ShuiJu.I:!!,S~~L~l'lht!,~.~lia~rn.mj~di J~bih ~gn..t:!g, mt.!l,~!li1gk~!l. did, : KeJ[JJudlimbelliaJu iI:Ile.RdalilliI;&1~HiR. Di saO! ~e:lil!/Ube.jb~Mh!J!!Jtl!.k beb~ilpta! m&m d.engm ]!!1·eiffihaW:ill pe~hekalil!l1l y:anlij 'CB'UP. ~;;'el:e'h.l:! beili~lII itll.,

re.~

http://shirotholmustaqim.wordpress.com/

dia melepaskanku lagi seraya berkata: ~ ~ ~. selimuti aku. Setelah itu. menghonnati tamu. "Maka kukatakan: 'Aku tidak dapat memhaca. Andai saja saar itu aku masih muda. Sesungguhnya e. dia melepaskanku lagi seraya berkata. 'itpa yang tidak diketahuinya. ~Apakah mereka akan mengusirku?" W araqah menjawab.ngkau adalah orang yang paling suka menyambung tali silaturahmi. Waraqah meninggal dunia dan wahyu terhenti. berkaca jujur. yaitu anak paman Khadijah. Andai saja nanri aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. niscaya aku akan mendukungmu dengan pertolongan yang sangat besar.rtsir J Ul 30 .. beliau bersabda. 'Bacalah.' 'AIm tidak clapat membaca. Dia adalah seorang yang sudah berumur lagi buta. bergembiralah. kesedihan beliau itu berlangsung terus-menerus. agar beliau turon dan puncak gunung. Selaniumya. Selanjutnya. dengarkanlah ceri ta dari anak saudaramu ini.'" Lebih lanjut." Maka Khadijah pun berkata kepada beliau: "Tidak. Tidak alan ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang engkau bawa melainkan akan disakiti.. Berdasarkan pada berira yang sampai kepada kami.Apa yang terjadi padaku?" Lalu beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya serap bersabda. "Waliai anak saudaraku. dan membantu menegakkan pilar-pilar kebenaran. saudara laki-laki ayahnya. Dia seorang penganut Nasrani pada masa J ahiliyyah. "Ini adalah Namus (Malaikat Jibeil) yang diturunkan kepada Musa.' Aku tetap menjawab: 'Aku tidak dapar membaca.' Lalu ilia mendekapku untuk ketiga kalinya sampai ak~ ~~ar.ilI:0." Mereka pun segera.y r---"~ I}I ~ 'Bt~cal. 'Bacalahl' Rasulullah ~ bersabda." Kemudian Waraqah berkata. Demi Allah.~e~ar k~pal. Allah ridak akan pernah menghinakanmu. "Wahai anak raman. "Aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku.pulang kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal yang sama sarnpai akhimya datang kepada beliau wahyu secara tiba-tiba.ahan.. . yang ketika itu beliau masih berada di gua Hira." Kemudian Rasulullah Ji! berranya.~ ~ . Dan jika aku masih hidup pada masarnu. Selanjutnya. Kemudian Jibril mendekapku untuk kedua kalinya sampai aku benar-benar kepayahan." Dan tidak lama kemudian. "Ya." po Kemudian Khadijah mengajak beliau pergi hingga akhirnya dia membawa beliau rnenemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin 'Abdil 'Uzza bin Qushay. Dia berkata: "Maka beliau pun pulang dengan sekujur tubuh dalam keadaan menggigil hingga akhirnya masuk rnenemui Khadijah dan berkata: "Selimuri aku.. Seriap kali beliau sampai di puncak gunung dengan tujuan 504 Tafsir Ibnu K. Lalu Khadijah berkata. Dia yang menulis sebuah kitab berbahasa Arab dan juga menulis Injil dengan bahasa Arab dengan kehendak Allah. Lalu Waraqah berkara. Di gua itu beliau didatangi oleh Malaikat jibril seraya berkata. menyelimuti beliau sampai akhirnya rasa rakut beliau hilang. Jibril rnelepaskanku dan berkata: 'Bacalah. sehingga Rasulullah ~ benar-benar bersedih had.!h dengan Nama Rabb·mu yang menciptakan -sampai pada pada ayit. apa yang telah terjadi padamu?" Kemudian Rasulullah ~ menceritakan apa yang beliau alami kepadanya. menanggung beban.' jawabaku._JG . beliau bersabda: "Lalu jibril memegangku seraya mendekapku sampai aku merasa kepayahan.

~tll~.bY<li' OMl breaa ii[lJJ. [)mi. ~[!l:.l 2lIE~!j. b<m..!.niitD11l yang di~erik:!lllk. A~ll..:~ "lb~bhi]!:nu !1.m apa ya:n~ dibm!iI1Jimya..illgan nmlfll jjagi.l.Ii(lmlbil!~E!l1!mba·N~~cbLiIDI$ ~..W1 dfJ:lJgiW. "F~ ~t.idak d!Jletahui ~-ebelIl.r~.ftlbic~~ s~ad!.mmt ~~r.1. a.!ll::< "..m DilIP*.allinJ.t!J:lJ m~li~pk8 ~!d. d"~. ~e(lru[!a~.i~]~~ Di ~ d:a.._'Ifi}'ll. al:Bu:kimri ~ fmci. dAl. m<iklI.. Te:!"bd~ il!m!1.~e~]r..man mebkllk<m.~ 5elam .seb~lljuga tie.luti beliau Film ..1. illmll. 'l <lz-:lu..J:.i1 'TBaC"(u .a[.iuli*af:l:ilya. ay:l1it 'yang mu.Ibsrad . ~~ perolehan . m&lJt~jliri~a'1 Via k~da mfPmiaapa )'~'1¥ tidal.ir.L:t_ JI b e~ll'man.m :J:TIlB MaiI.. b~1Ii~~r ]l.1iP'JI meng:am."...erup~1JJ rmIDa![ pma1llim }"Mlg Je!tl!fl. ~.y.e:hili .! .UlI..na i1."lf] ha&~ts tdAlh :I"I1e... Di. di d~b.(.iI.AJlIOIb akm m.e1'1'.: .ia.r..ilamk~tab .iil]gptul] engMai peunuiilOUl..:L b~~ cl"~. s:eb<ili.lIrn. Dan ~ika t!'i!I!igg.1![ljgl . DelIIglliR dlem<ikim. oMI k:ll'e. ·di dalam 0I!t5a:r jUg<! 'disebrutkan: '~i.1!·1".tj:aJtkm kep~damluulS..•• '.P'1}l'":i!1]g~j~ diketuump!.SOOili!"aakal. ·di b~~l1! ~t1L~~h pellje:liil!l'~:mIf'L' Dan ~egilOL p!Jji d~I1 sanjl.tt"I . IdsMi.h .I:i.my<] &i.m.. (I.e1ll'ar. Arl!::lm. . kit<J!o shabi}. d.d yang8:il!l]]!a" D1 mana jnk" beliau sm.~b~gj y~!lg.mpllMlyilli.iLuu. :m~~ M:\1!i~ilk!!l:.~" •••• ~" . JlIS~~~1':~g.. .ruili:Mi.. UIIIIIDJt: malillWa iiliLi. Allah.J...lI "I·f'f.me:ui~di teJJ~ (Ian jiwmya mmjadi stabil d):Jjn£etelah imDeli::l/lJi k..-QIlJ!'>2tI..iJil!ah:h~ :}fWig f!llell~adli1:. -p ". Ta'ala ..g~ti!ama ~J]!!l.I_. "WM~~ MlII~~!!1I~~4. Ay:lIt !11.1h.m Rabb-mn/@) YoIi"l'R" P.mer!®.w~w~n:Jl tidal'.lm]/...~ :me.§ib.&'ALAQ dlr]" m~k~JLll'r:il iliiblrlQlI.mpai di iP~c~ pti. Dis 1ije:I.l~~JU!ii$ll!l:il.gai ni!kmall pe.IiS..~tl1!teil:llu !moo.'~ D.1II:I.mi.ril ~~~:P~ QI~~y.kieplId. ::vaJ~gJJ~~iPiarlm'an'l1$ia) df9~p!~ perarttaru"f1. l~.b~rk1l!~. hail'uslbw. {Jan kami ini ru awai syarnh.e!1'liib~l~p1!Jlang... .. rneniar~ ~~!D!raeli~!l.J~~ i# .. ~l (.'-"-~.'.a!h .l bd.'}..'/II~ -IJ. Ayart'a!l":1!1 '8~ebu~ m.aYllJr te.. fillaih berada da]~ fJuillns.••.de~.ttl da!Jiletbdmgjl!i!g. 'T. .ylUlg ~~kitl.U!D1!h::m flJl.ilt:U. oo~.1hlL.r~wa}'::'llalil di d.~\.1".l.z1"SJmhiham.ijW All1il~~D[.bg] p!llill<libbel'kaih m.Ij1.. miUaII.. r!U!.p'l!.Wg.ilsk.tl. m*[I.:i atas di. h~ml!l WiJtlik.\J1I-f.eh<l.i~.brn."WI.u Icbil!its cl. dan petlJgeni~. ~. :ad!a1.I!1i atI~:lh ::l..dikt"la&N.i."" ••••.1Lid<Ik.I L:.96. Wlt!!lfi}"l wahy~ . metl.mm.kiel.1[~ebl:ld'iin.g.-lUl dem:ikim.lli.il:ia..da ~~:.1h.me:~·1'.ep~da mereka.JiIlgkmlrah.aY~I. pendpuan mannsia m clari ~ Dm 'b1llhw~.!mDYll. 1.I!1 ak~l i\ij. <mtara.

(QS.::jf. Kemudian Dia memberikan peringatan. 96:15) (yait«) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durbaka." Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jabal.iliki. ~~~gr. "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang. sungguh jika dia tidak berbenti (berbua: demikian). Allah Ta'ala berfirman: 4. 96:12) Bagaimana peudapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpalingt (QS.. 96:6) karena dia melibat dirinya serba cukup. 96:17) kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyab. ~ <. Dan Dia akan menghisabmu atas harts yang engkau m. (QS. 96:10) bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di alas kebenaran. semoga Allah melaknatnya. (QS.I. (QS.:)0 "Bagaimana pendapatm« jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran. dan sewenang·wenang jika dia melihatnya dirinya telah merasa cukup dan memiliki banyak harta.J1 ::. 96:11) atau dia menyurub bertakwa (kepada Allah).. 96:18) sekali-kali jangan. mengancam sekaligus menasihatinya.96. lab. 96:9) seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat..janganlah kamu patub kepadanya. (QS. AL ~'ALAQ ~ w. (QS. hanya kepada Allah ternpat kembali. 96:13) ndakkab dia mengetabtd bahwa sesunggubnya Allah melibat segalaperbuatannyar (QS." Yakni..~\t\ ~ ~ 1:. (QS.. ~ l~! I:':." .' seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat. dan sujud dan dekatkanlab (dirimu kepada Rabb). yang mengancam Nabi ~ jika akan mengerjakan shalat di Baitullah. 96:19) Allah Ta'ala memberitahukan tentang rnanusia.~ <. 96:8) Bagaimana pendapatm« tentang orang yang melarang. bagaimana dugaanmu jika orang yang engkau larang itu berada d. " Maksudnya. (QS..i jalan yang lurus dalam perbuatannya itu atau menyuruh untuk benakwa 506 Tafsir Ibnu Katsir Juz 30 . jahar. di mana beliau bertanya. di mana Dia berfirman: ~ ~)I d~ j11 "Sesungguhnya hanya kepada Rabb-mulah JI kembali(mu). Unruk langkah pertama.f. (QS. niscaya Kami tarik ubun·ubunnya.. sombong. 96:14) Ketahui.. 96:7) Sesungguhnya banya kepada Rabb-mulab kembali{mu}. (QS. Lebih Ianjut. Kemudian Allah menasihari beliau dengan sesuaru yang lebih baik.S~j ~ ~tS. ~. 96:16) Maka biarkanlab dia memanggil golongannya (untuk menolongnya).. dari mana engkau rnengumpulkannya dan untuk apa pula engkau membelanjakannya. ~ ~~)r~:~H ~ i. ~ @ tYfo!J~t ~ ~ r----.J\ -::". Ketabuilab! Sesunggubnya manusia benar-benar melampaui batas. (QS. bahwa ia merupakan makhluk yang bisa senang. (QS. ~QtC~~:Jci J~~ ~ .

"Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.5 ''Maka hiarkanlah dia memanggi/ golongannya {tmtuk menolongnya}.janganlah Muhammad. an-Nasa-i. atas Kemudian.' Lalu Allah menurunkan ayat: 4 ~()I L:. Ibnu 'Abbas mengatakan. lab dia berkata.l % .L. hendaklah dia memanggil mereka untuk meminta pertolongan kepada mereka. sesungguhnya aku memiliki ke1ompok yang 1ebih banyak ill lembah ini. pasti Malaikat akan menghukumnya... Maka Rasulullah ~ bersikap kasar terhadapnya seraya menghardiknya.Tirmidzi.) yakni Kami akan warnai dia ae~gan w~rna hiram pada hari Kiamat kelak. ~1." t~ . Dia berfirman: ~ (5-." Y aitu ubun:ubun Abu J ahal yang penuh kebohongan dalam ucapannya dan menyimpang dalam perbuatannya. Dan firman Allah Ta'ala: ~ t. . tidakkah orang yang melarang itu mengetahui bahwa Allah me1ihatnya dan mendengar ucapannya serta akan memberi ganjaran atas apa yang tclah dia kerjakan iru dengan ganjaran yang benar-benar sempuma. 'Kelak Kami dan memanggil Malaikat Zahaniyah. pasti Malaikat adzab akan menimpakan adzab kepadanya saat itu juga.G::. eli mana dia berkata: "Rasulullah _4jlj pemah mengerjakan shalat di maqam. 'Hai Muhammad. dan Dia senantiasa me- kamu patuh kepadanya. apakah pasukan kami yang menang ataukah pasukannya? Imam alBukhari meriwayatkan dari Ihnu 'Abbas. dan IbnuJarir meriwayatkan.~I. <Jika dia berani melakukan hal tersebut.) '." Mereka ttu adalah para Malaikat adzab. "Seandainyadia memanggil kelompoknya. 4: ~~L. Allah Ta'ala berfirman. dengan apa engkau mengancarnku? Demi Allah. niscaya akan aku injak lehemya." At. ~ 4!lo~ ". "yakni jib dia tidakkernbali dati keingkaran dan pembangkangannya itu." Maksudnya. Imam Ahmad. 'Hai Muhammad.''If .96. dan ini adalah lafazhnya dari Ibnu 'Abbas. "yakni bum dan kelompoknya. t~ .k1 ~ % 9 «Sekali-kalijangan.Eai fakir [bOll Katsir [uz 30 507 .<.Tirrnidzi mengatakan: "Hadits ini hasan shahih.. 'Jib aku melihat Muhammad mengerjakan shalat di Ka'bah. Dia bedirman.J c.. lalu Abu Jahal bin Hisyam melewatinya seraya berkata. (t. Oleh karena itu.:. Shalatlah sekehendak hatimu dan jangan engkau mempedulikannya. ~... yaitu larangan untuk terns beribadah dan memperbanyaknya. bukankah aku telah melarangmu mengerjakan ini?' Dia mengancam beliau. ( <. 'ALAQ melalui ucapannya. 4: ~ . sehingga rna dapat mengetahui. at. 11 0t ~ "Tuiakkahdiamengetahui babwa sesunggu/myaAllah melihat segalaperb'uatannya?" Maksudnya. sedang dirimu justru melarang dan mengancamnya shalat yang dikerjakannya itu.: ". dia berkata: "AbuJahal pernah berkata.' Kemudian Nabi ~ mendengar berita tersebut dan berkata.. janganlah kamu mentaati larangannya itu. Maksudnya. d~gan nada mengancam dan mengintirnidasi.. 5ungguh jika dia tidak berhenti.' Dernikianlah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nase-i.""Ul" "Niscaya Kami tank ubun. L~.ubunnya. "Ketahuilah.")I "Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah. Selanjutnya.... AL.. karen a Allah akan selalu menjaga dan menolongmu. ~~\S 'Maka biarkanlah di« memanggil golongannya (untuk menolongnya)..

Pe.Atm ny.·~ Se:bapmalJJ1l.d".J. h.lmbj): dl~:!l~!"l. dan A~m Hu:!'a.5ujm:t OJeh kareaa iru.s shakiB. ).1 ~"i.l:ml.~ d]1In .maib belfs:Jhda: « . • [)Url~P1k1!11 I:Ll·wka!l ~~~ ~~~ <I!~N~.~ $N111.AL't\..Shakib Muslim.rhll[Ifllkhh doa.~~JAj m ~! b~ ~.~ I~~ ~~ ~j.We:mr·abommilil·~m:~!I.yj'i » d.!onu. R~['b·nr~~d.ih~]".m~m~!i!r.lim~.e:bl:!d!iselbl.u.. ~ltWllJ ~~! .rn. di di!!.tm1i.lit -t ~. if y jil.96. ran@: t.ig.d.l.d~~Bts!lat m:eI.!! <'!t~·T~~~(brl. ddJt rle!taili!~!tlltb.. pe.1.]~bm ha.I~.!j)j ~~I ~S::li~l p<ll!Jingde'ka~am.~I'it~~jl!l.LAQ .r... ~l\.d :ll~.1.mel:.l!!l-mn.~~'ll1 :R!!!l..t!1!~[. hrnwll fusuhi.mmt..IW\1h1. U :J." 1II1:'L"l:'~bi~ me- .~ 1 $!.1r.~!.!dari Qrnn1fonrn:g.lt.~I:.~~. .l[laib.&it. ~~l ~!..lijP.:.!h ~ surat { ~J::r~ ~) ~ ~.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->