AL~'ALAQ

( SeW1:mpa] Darab )
SI!lW~t M~!r1n~b
Sl1f::.'!t b",t; !] 9 ayM!

"Denlan met~tlt

.N.cnna Aluh Yang .M;a/J'(Jpe.m.ut'aiJ lagi Mahap~nyaya~g,"

Brlc(l·laJ, irn:g(m.

m~tdab meJu:ipIBn

• ~ ~.J!b.~~lfJ{ahYa:~.Palitf8 Pe!tmnrh, {QS, 96;J} ·rrPlrgri:"engpj~r(mflmfM.) d'e~an p~an~.na(l;u Judam:. (QS .. '!I6t4} lJi'a tfl1f!'1~glljaT-k,al~ epaim manl!sii,<l: k (l1'1J;)'d'~ tfdakdikel;abui,mY4. (QS .. 96i~5) ~g

(menyeinJ!) N,mul; :&bJN~I~ ~f~ lI~tl~dINakrm,. [QS. '9~if~) matll~ifl.deng(m regwn'j)rllJt~. (QS. 1}6;2) IJacaJah .•

Im<1llllJ ..A]ultu.d .m.enw~p.i'k;;m, ,dan '.Aisyili, di:a m.englJtatkaIl: "Wahp! k:!l!i &i~k;l!fi kcp~tI~L.5u11!.1lJ!!dl~s !!d~~mimpi )~.3;I1~b~R\1!f meWw. tidm. Di m:rn~ belliau ti&k.be-mUmPl Iilld01illkmcLumg Se5WLtll! :seperu f~l~q ShuiJu.I:!!,S~~L~l'lht!,~.~lia~rn.mj~di J~bih ~gn..t:!g, mt.!l,~!li1gk~!l. did, : KeJ[JJudlimbelliaJu iI:Ile.RdalilliI;&1~HiR. Di saO! ~e:lil!/Ube.jb~Mh!J!!Jtl!.k beb~ilpta! m&m d.engm ]!!1·eiffihaW:ill pe~hekalil!l1l y:anlij 'CB'UP. ~;;'el:e'h.l:! beili~lII itll.,

re.~

http://shirotholmustaqim.wordpress.com/

sehingga Rasulullah ~ benar-benar bersedih had. Dia adalah seorang yang sudah berumur lagi buta.. ~Apakah mereka akan mengusirku?" W araqah menjawab. dan membantu menegakkan pilar-pilar kebenaran." Mereka pun segera. agar beliau turon dan puncak gunung. beliau bersabda: "Lalu jibril memegangku seraya mendekapku sampai aku merasa kepayahan. Setelah itu. Tidak alan ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang engkau bawa melainkan akan disakiti. 'Bacalahl' Rasulullah ~ bersabda.~e~ar k~pal. Allah ridak akan pernah menghinakanmu." Dan tidak lama kemudian.. niscaya aku akan mendukungmu dengan pertolongan yang sangat besar. saudara laki-laki ayahnya. Lalu Khadijah berkata. Waraqah meninggal dunia dan wahyu terhenti. Sesungguhnya e. "Ini adalah Namus (Malaikat Jibeil) yang diturunkan kepada Musa. menyelimuti beliau sampai akhirnya rasa rakut beliau hilang. Kemudian Jibril mendekapku untuk kedua kalinya sampai aku benar-benar kepayahan." po Kemudian Khadijah mengajak beliau pergi hingga akhirnya dia membawa beliau rnenemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin 'Abdil 'Uzza bin Qushay. berkaca jujur. kesedihan beliau itu berlangsung terus-menerus.~ ~ .. "Wahai anak raman. Dan jika aku masih hidup pada masarnu. Dia seorang penganut Nasrani pada masa J ahiliyyah. Di gua itu beliau didatangi oleh Malaikat jibril seraya berkata. Jibril rnelepaskanku dan berkata: 'Bacalah.!h dengan Nama Rabb·mu yang menciptakan -sampai pada pada ayit. Demi Allah.ahan. menghonnati tamu. "Aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku. bergembiralah. apa yang telah terjadi padamu?" Kemudian Rasulullah ~ menceritakan apa yang beliau alami kepadanya.Apa yang terjadi padaku?" Lalu beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya serap bersabda.' Lalu ilia mendekapku untuk ketiga kalinya sampai ak~ ~~ar. Lalu Waraqah berkara." Maka Khadijah pun berkata kepada beliau: "Tidak. .." Kemudian Waraqah berkata. "Waliai anak saudaraku. Andai saja nanri aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu._JG .ngkau adalah orang yang paling suka menyambung tali silaturahmi.' jawabaku. 'Bacalah. menanggung beban. Seriap kali beliau sampai di puncak gunung dengan tujuan 504 Tafsir Ibnu K. dia melepaskanku lagi seraya berkata: ~ ~ ~. Selaniumya. beliau bersabda. "Maka kukatakan: 'Aku tidak dapat memhaca. dia melepaskanku lagi seraya berkata. "Ya. Selanjutnya.' 'AIm tidak clapat membaca.ilI:0. Dia berkata: "Maka beliau pun pulang dengan sekujur tubuh dalam keadaan menggigil hingga akhirnya masuk rnenemui Khadijah dan berkata: "Selimuri aku. Berdasarkan pada berira yang sampai kepada kami. selimuti aku. dengarkanlah ceri ta dari anak saudaramu ini. Selanjutnya.'" Lebih lanjut." Kemudian Rasulullah Ji! berranya.' Aku tetap menjawab: 'Aku tidak dapar membaca.y r---"~ I}I ~ 'Bt~cal. yang ketika itu beliau masih berada di gua Hira.pulang kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal yang sama sarnpai akhimya datang kepada beliau wahyu secara tiba-tiba.rtsir J Ul 30 . 'itpa yang tidak diketahuinya. Andai saja saar itu aku masih muda. yaitu anak paman Khadijah. Dia yang menulis sebuah kitab berbahasa Arab dan juga menulis Injil dengan bahasa Arab dengan kehendak Allah.

'}.1Lid<Ik.JiIlgkmlrah.SOOili!"aakal..J:..ilt:U.I!1i atI~:lh ::l.b~rk1l!~."WI. ~l (.! . d.e:hili . ::vaJ~gJJ~~iPiarlm'an'l1$ia) df9~p!~ perarttaru"f1. d"~..\J1I-f.J.il:ia.i~]~~ Di ~ d:a.... . DelIIglliR dlem<ikim. Arl!::lm. -p ".mpllMlyilli.. Wlt!!lfi}"l wahy~ .r~wa}'::'llalil di d.niitD11l yang di~erik:!lllk..ril ~~~:P~ QI~~y.my<] &i.e!1'liib~l~p1!Jlang.I:i. ~.'-"-~.m DilIP*.. IdsMi..gai ni!kmall pe.i.tl.de~. dan petlJgeni~.man mebkllk<m.!.l..ilamk~tab .I_. di d~b.lIrn.J~~ i# .u Icbil!its cl.I!1 ak~l i\ij.kieplId.brn..:~ "lb~bhi]!:nu !1.r.ia.1![ljgl . Ayart'a!l":1!1 '8~ebu~ m.Ibsrad .: .U!D1!h::m flJl.1II:I. Ay:lIt !11. hail'uslbw.1hlL.mm.W1 dfJ:lJgiW.luti beliau Film .!mDYll.a!h .:i atas di.tj:aJtkm kep~damluulS.. m&lJt~jliri~a'1 Via k~da mfPmiaapa )'~'1¥ tidal. UIIIIIDJt: malillWa iiliLi.... 'l <lz-:lu.iLuu.!ll::< ". m<iklI. .ijW All1il~~D[. Te:!"bd~ il!m!1.1h.iuli*af:l:ilya.e1ll'ar..&'ALAQ dlr]" m~k~JLll'r:il iliiblrlQlI. . "F~ ~t.lli.kiel..allinJ. a.m. Dan ~ika t!'i!I!igg.-lUl dem:ikim.Ii(lmlbil!~E!l1!mba·N~~cbLiIDI$ ~."lf] ha&~ts tdAlh :I"I1e..g~ti!ama ~J]!!l..ttl da!Jiletbdmgjl!i!g......lI "I·f'f. 1. fillaih berada da]~ fJuillns.z1"SJmhiham. "WM~~ MlII~~!!1I~~4.~" •••• ~" .~ 5elam .UlI.seb~lljuga tie..1.ruili:Mi. Ta'ala .idak d!Jletahui ~-ebelIl.AJlIOIb akm m.na i1. dAl. <mtara.".L:t_ JI b e~ll'man. m*[I.1. oMI k:ll'e.p'l!.•• '.mer!®.. illmll.ylUlg ~~kitl.a[. r!U!.dikt"la&N.1!·1".lm]/.1iP'JI meng:am. b<m..aYllJr te.'/II~ -IJ. .mpai di iP~c~ pti. A~ll.w~w~n:Jl tidal'. JlIS~~~1':~g.iJil!ah:h~ :}fWig f!llell~adli1:.e1'1'. oo~. {Jan kami ini ru awai syarnh.~e~]r.me:ui~di teJJ~ (Ian jiwmya mmjadi stabil d):Jjn£etelah imDeli::l/lJi k.d yang8:il!l]]!a" D1 mana jnk" beliau sm.:L b~~ cl"~. (I.g.iil]gptul] engMai peunuiilOUl.r~. rneniar~ ~~!D!raeli~!l..l bd.mi.m :J:TIlB MaiI..bg] p!llill<libbel'kaih m..1". Allah.(. Dis 1ije:I.~tll~.Wg.Ij1.t!J:lJ m~li~pk8 ~!d. h~ml!l WiJtlik."" ••••..1h..illgan nmlfll jjagi. metl.iI. Di.~tl1!teil:llu !moo.. kit<J!o shabi}.ftlbic~~ s~ad!.••. ay:l1it 'yang mu. ·di dalam 0I!t5a:r jUg<! 'disebrutkan: '~i.ep~da mereka.96.~\. ·di b~~l1! ~t1L~~h pellje:liil!l'~:mIf'L' Dan ~egilOL p!Jji d~I1 sanjl.-QIlJ!'>2tI.me:~·1'.~ :me.i1 'TBaC"(u . ~e(lru[!a~.l 2lIE~!j.h .IiS.. miUaII.'..da ~~:.P'1}l'":i!1]g~j~ diketuump!. 'T. s:eb<ili.tt"I ..._'Ifi}'ll. pendpuan mannsia m clari ~ Dm 'b1llhw~. ~~ perolehan .m Rabb-mn/@) YoIi"l'R" P.~b~gj y~!lg..'~ D. :ad!a1. :m~~ M:\1!i~ilk!!l:.ir.y. al:Bu:kimri ~ fmci.l.1[~ebl:ld'iin. ~[!l:. ~.erup~1JJ rmIDa![ pma1llim }"Mlg Je!tl!fl. [)mi.I L:.mmt ~~r.bY<li' OMl breaa ii[lJJ.i~. b~1Ii~~r ]l.§ib.ilsk.m apa ya:n~ dibm!iI1Jimya.. l~.l~~JU!ii$ll!l:il.eh<l.aY~I.

Kemudian Dia memberikan peringatan. 96:13) ndakkab dia mengetabtd bahwa sesunggubnya Allah melibat segalaperbuatannyar (QS. " Maksudnya.. 96:19) Allah Ta'ala memberitahukan tentang rnanusia. (QS. (QS. jahar. bahwa ia merupakan makhluk yang bisa senang. 96:6) karena dia melibat dirinya serba cukup.. 96:16) Maka biarkanlab dia memanggil golongannya (untuk menolongnya). hanya kepada Allah ternpat kembali.. (QS.::jf. (QS. (QS.~\t\ ~ ~ 1:. mengancam sekaligus menasihatinya. 96:8) Bagaimana pendapatm« tentang orang yang melarang. Lebih Ianjut.janganlah kamu patub kepadanya. Unruk langkah pertama. ~ l~! I:':.J\ -::". 96:11) atau dia menyurub bertakwa (kepada Allah). 96:7) Sesungguhnya banya kepada Rabb-mulab kembali{mu}. dari mana engkau rnengumpulkannya dan untuk apa pula engkau membelanjakannya. 96:10) bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di alas kebenaran.J1 ::.' seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat. Ketabuilab! Sesunggubnya manusia benar-benar melampaui batas. 96:12) Bagaimana peudapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpalingt (QS.96. Allah Ta'ala berfirman: 4. bagaimana dugaanmu jika orang yang engkau larang itu berada d. dan sujud dan dekatkanlab (dirimu kepada Rabb). sombong. yang mengancam Nabi ~ jika akan mengerjakan shalat di Baitullah.~ <.i jalan yang lurus dalam perbuatannya itu atau menyuruh untuk benakwa 506 Tafsir Ibnu Katsir Juz 30 . Dan Dia akan menghisabmu atas harts yang engkau m. ~ ~~)r~:~H ~ i. 96:9) seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat. (QS. (QS.." Yakni. (QS. ~ @ tYfo!J~t ~ ~ r----.iliki.S~j ~ ~tS." Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jabal." . ~QtC~~:Jci J~~ ~ . 96:17) kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyab.:)0 "Bagaimana pendapatm« jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran. (QS. lab.. "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang... 96:14) Ketahui. 96:18) sekali-kali jangan. 96:15) (yait«) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durbaka. ~~~gr. ~ <. di mana beliau bertanya.. AL ~'ALAQ ~ w.. (QS. dan sewenang·wenang jika dia melihatnya dirinya telah merasa cukup dan memiliki banyak harta.I. (QS. di mana Dia berfirman: ~ ~)I d~ j11 "Sesungguhnya hanya kepada Rabb-mulah JI kembali(mu). ~. semoga Allah melaknatnya. niscaya Kami tarik ubun·ubunnya.f. Kemudian Allah menasihari beliau dengan sesuaru yang lebih baik. sungguh jika dia tidak berbenti (berbua: demikian). (QS.

Eai fakir [bOll Katsir [uz 30 507 . dan IbnuJarir meriwayatkan. Oleh karena itu. sehingga rna dapat mengetahui.''If .J c. ( <. dengan apa engkau mengancarnku? Demi Allah.5 ''Maka hiarkanlah dia memanggi/ golongannya {tmtuk menolongnya}..Tirrnidzi mengatakan: "Hadits ini hasan shahih. an-Nasa-i. dia berkata: "AbuJahal pernah berkata.<.: ". Selanjutnya. karen a Allah akan selalu menjaga dan menolongmu. Ibnu 'Abbas mengatakan.l % .k1 ~ % 9 «Sekali-kalijangan. Maka Rasulullah ~ bersikap kasar terhadapnya seraya menghardiknya.")I "Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah. 5ungguh jika dia tidak berhenti. janganlah kamu mentaati larangannya itu. t~ . hendaklah dia memanggil mereka untuk meminta pertolongan kepada mereka. 11 0t ~ "Tuiakkahdiamengetahui babwa sesunggu/myaAllah melihat segalaperb'uatannya?" Maksudnya. atas Kemudian.L. 'Jib aku melihat Muhammad mengerjakan shalat di Ka'bah.' Kemudian Nabi ~ mendengar berita tersebut dan berkata. apakah pasukan kami yang menang ataukah pasukannya? Imam alBukhari meriwayatkan dari Ihnu 'Abbas. tidakkah orang yang melarang itu mengetahui bahwa Allah me1ihatnya dan mendengar ucapannya serta akan memberi ganjaran atas apa yang tclah dia kerjakan iru dengan ganjaran yang benar-benar sempuma. ~1.. niscaya akan aku injak lehemya. <Jika dia berani melakukan hal tersebut. d~gan nada mengancam dan mengintirnidasi. eli mana dia berkata: "Rasulullah _4jlj pemah mengerjakan shalat di maqam. Dia bedirman. AL..96. "Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. lalu Abu Jahal bin Hisyam melewatinya seraya berkata. (t. 'Hai Muhammad. Shalatlah sekehendak hatimu dan jangan engkau mempedulikannya." At. at... "Ketahuilah.ubunnya.janganlah Muhammad. dan Dia senantiasa me- kamu patuh kepadanya. ~~\S 'Maka biarkanlah di« memanggil golongannya (untuk menolongnya). pasti Malaikat adzab akan menimpakan adzab kepadanya saat itu juga. bukankah aku telah melarangmu mengerjakan ini?' Dia mengancam beliau. ~ 4!lo~ ". 'Hai Muhammad.) '." Mereka ttu adalah para Malaikat adzab. . Maksudnya. Imam Ahmad.. "Seandainyadia memanggil kelompoknya. 'Kelak Kami dan memanggil Malaikat Zahaniyah.. L~. dan ini adalah lafazhnya dari Ibnu 'Abbas.' Dernikianlah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nase-i." Y aitu ubun:ubun Abu J ahal yang penuh kebohongan dalam ucapannya dan menyimpang dalam perbuatannya.~I. yaitu larangan untuk terns beribadah dan memperbanyaknya. "yakni bum dan kelompoknya..:. Allah Ta'ala berfirman.. pasti Malaikat akan menghukumnya. 'ALAQ melalui ucapannya.. "yakni jib dia tidakkernbali dati keingkaran dan pembangkangannya itu. 4: ~~L. ~." t~ ... 4: ~ .Tirmidzi.. Dan firman Allah Ta'ala: ~ t. Dia berfirman: ~ (5-. lab dia berkata.' Lalu Allah menurunkan ayat: 4 ~()I L:. sedang dirimu justru melarang dan mengancamnya shalat yang dikerjakannya itu.G::. sesungguhnya aku memiliki ke1ompok yang 1ebih banyak ill lembah ini." Maksudnya.""Ul" "Niscaya Kami tank ubun.) yakni Kami akan warnai dia ae~gan w~rna hiram pada hari Kiamat kelak.

lt.~!.l!!l-mn.!! <'!t~·T~~~(brl.~I:.!dari Qrnn1fonrn:g. U :J.AL't\.1r....Atm ny.~I'it~~jl!l.&it.. ~l\.tm1i.IW\1h1.Shakib Muslim.d :ll~. h.5ujm:t OJeh kareaa iru.r.~ 1 $!.mel:.J.lim~.lijP. ~~l ~!.~~. hrnwll fusuhi. .rn.LAQ .s shakiB.yj'i » d.1.1 ~"i..ig. dan A~m Hu:!'a. ~ltWllJ ~~! .u..~~JAj m ~! b~ ~.d~~Bts!lat m:eI.1.rhll[Ifllkhh doa.~~'ll1 :R!!!l.e:bl:!d!iselbl. R~['b·nr~~d.l:ml.·~ Se:bapmalJJ1l..!j)j ~~I ~S::li~l p<ll!Jingde'ka~am.~ d]1In .mmt. Pe." 1II1:'L"l:'~bi~ me- . • [)Url~P1k1!11 I:Ll·wka!l ~~~ ~~~ <I!~N~.~ I~~ ~~ ~j.96.~ $N111.:.lmbj): dl~:!l~!"l. ran@: t.l. ddJt rle!taili!~!tlltb.ih~]".t!1!~[.!onu.l[laib.lit -t ~. pe.!h ~ surat { ~J::r~ ~) ~ ~.m~m~!i!r. di di!!.]~bm ha..d. ). if y jil.We:mr·abommilil·~m:~!I.I~.maib belfs:Jhda: « .d".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful