AL~'ALAQ

( SeW1:mpa] Darab )
SI!lW~t M~!r1n~b
Sl1f::.'!t b",t; !] 9 ayM!

"Denlan met~tlt

.N.cnna Aluh Yang .M;a/J'(Jpe.m.ut'aiJ lagi Mahap~nyaya~g,"

Brlc(l·laJ, irn:g(m.

m~tdab meJu:ipIBn

• ~ ~.J!b.~~lfJ{ahYa:~.Palitf8 Pe!tmnrh, {QS, 96;J} ·rrPlrgri:"engpj~r(mflmfM.) d'e~an p~an~.na(l;u Judam:. (QS .. '!I6t4} lJi'a tfl1f!'1~glljaT-k,al~ epaim manl!sii,<l: k (l1'1J;)'d'~ tfdakdikel;abui,mY4. (QS .. 96i~5) ~g

(menyeinJ!) N,mul; :&bJN~I~ ~f~ lI~tl~dINakrm,. [QS. '9~if~) matll~ifl.deng(m regwn'j)rllJt~. (QS. 1}6;2) IJacaJah .•

Im<1llllJ ..A]ultu.d .m.enw~p.i'k;;m, ,dan '.Aisyili, di:a m.englJtatkaIl: "Wahp! k:!l!i &i~k;l!fi kcp~tI~L.5u11!.1lJ!!dl~s !!d~~mimpi )~.3;I1~b~R\1!f meWw. tidm. Di m:rn~ belliau ti&k.be-mUmPl Iilld01illkmcLumg Se5WLtll! :seperu f~l~q ShuiJu.I:!!,S~~L~l'lht!,~.~lia~rn.mj~di J~bih ~gn..t:!g, mt.!l,~!li1gk~!l. did, : KeJ[JJudlimbelliaJu iI:Ile.RdalilliI;&1~HiR. Di saO! ~e:lil!/Ube.jb~Mh!J!!Jtl!.k beb~ilpta! m&m d.engm ]!!1·eiffihaW:ill pe~hekalil!l1l y:anlij 'CB'UP. ~;;'el:e'h.l:! beili~lII itll.,

re.~

http://shirotholmustaqim.wordpress.com/

Seriap kali beliau sampai di puncak gunung dengan tujuan 504 Tafsir Ibnu K. Selanjutnya. Lalu Waraqah berkara. Dia berkata: "Maka beliau pun pulang dengan sekujur tubuh dalam keadaan menggigil hingga akhirnya masuk rnenemui Khadijah dan berkata: "Selimuri aku. dan membantu menegakkan pilar-pilar kebenaran." Mereka pun segera. niscaya aku akan mendukungmu dengan pertolongan yang sangat besar. menghonnati tamu.ilI:0. sehingga Rasulullah ~ benar-benar bersedih had. ~Apakah mereka akan mengusirku?" W araqah menjawab.!h dengan Nama Rabb·mu yang menciptakan -sampai pada pada ayit.ngkau adalah orang yang paling suka menyambung tali silaturahmi. .' Aku tetap menjawab: 'Aku tidak dapar membaca.ahan.rtsir J Ul 30 . yaitu anak paman Khadijah. dengarkanlah ceri ta dari anak saudaramu ini. Andai saja saar itu aku masih muda. Tidak alan ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang engkau bawa melainkan akan disakiti. beliau bersabda: "Lalu jibril memegangku seraya mendekapku sampai aku merasa kepayahan. Waraqah meninggal dunia dan wahyu terhenti. Dan jika aku masih hidup pada masarnu. yang ketika itu beliau masih berada di gua Hira... "Waliai anak saudaraku.pulang kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal yang sama sarnpai akhimya datang kepada beliau wahyu secara tiba-tiba.' jawabaku. Dia adalah seorang yang sudah berumur lagi buta. dia melepaskanku lagi seraya berkata. kesedihan beliau itu berlangsung terus-menerus. "Wahai anak raman. dia melepaskanku lagi seraya berkata: ~ ~ ~. selimuti aku. Selanjutnya. Andai saja nanri aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Jibril rnelepaskanku dan berkata: 'Bacalah. Di gua itu beliau didatangi oleh Malaikat jibril seraya berkata. menanggung beban.~e~ar k~pal.' 'AIm tidak clapat membaca. Selaniumya.'" Lebih lanjut. saudara laki-laki ayahnya. beliau bersabda. Dia seorang penganut Nasrani pada masa J ahiliyyah.y r---"~ I}I ~ 'Bt~cal. bergembiralah." Kemudian Rasulullah Ji! berranya. 'itpa yang tidak diketahuinya." po Kemudian Khadijah mengajak beliau pergi hingga akhirnya dia membawa beliau rnenemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin 'Abdil 'Uzza bin Qushay. Lalu Khadijah berkata. berkaca jujur." Kemudian Waraqah berkata.' Lalu ilia mendekapku untuk ketiga kalinya sampai ak~ ~~ar.~ ~ . "Aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku. menyelimuti beliau sampai akhirnya rasa rakut beliau hilang.. agar beliau turon dan puncak gunung. 'Bacalah. Demi Allah._JG . "Ini adalah Namus (Malaikat Jibeil) yang diturunkan kepada Musa. Kemudian Jibril mendekapku untuk kedua kalinya sampai aku benar-benar kepayahan. Allah ridak akan pernah menghinakanmu. Setelah itu.. Berdasarkan pada berira yang sampai kepada kami. Sesungguhnya e. 'Bacalahl' Rasulullah ~ bersabda. Dia yang menulis sebuah kitab berbahasa Arab dan juga menulis Injil dengan bahasa Arab dengan kehendak Allah.Apa yang terjadi padaku?" Lalu beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya serap bersabda. "Ya. apa yang telah terjadi padamu?" Kemudian Rasulullah ~ menceritakan apa yang beliau alami kepadanya." Dan tidak lama kemudian. "Maka kukatakan: 'Aku tidak dapat memhaca." Maka Khadijah pun berkata kepada beliau: "Tidak.

.allinJ. JlIS~~~1':~g.l.aY~I..idak d!Jletahui ~-ebelIl. "WM~~ MlII~~!!1I~~4. <mtara. dan petlJgeni~. ~e(lru[!a~.-lUl dem:ikim.w~w~n:Jl tidal'.e!1'liib~l~p1!Jlang.! .. d"~.me:~·1'.1h. ~.'}.ilsk.b~rk1l!~...erup~1JJ rmIDa![ pma1llim }"Mlg Je!tl!fl.1hlL. 1.1".. m*[I.ilamk~tab . b<m.. ::vaJ~gJJ~~iPiarlm'an'l1$ia) df9~p!~ perarttaru"f1. rneniar~ ~~!D!raeli~!l.seb~lljuga tie..lm]/.Wg.p'l!.-QIlJ!'>2tI.tl.'-"-~..JiIlgkmlrah.l~~JU!ii$ll!l:il.dikt"la&N. :ad!a1. "F~ ~t. Dis 1ije:I. ~.. ·di b~~l1! ~t1L~~h pellje:liil!l'~:mIf'L' Dan ~egilOL p!Jji d~I1 sanjl.UlI.niitD11l yang di~erik:!lllk.ilt:U.ylUlg ~~kitl.~ :me.i~..ftlbic~~ s~ad!.my<] &i.r.iJil!ah:h~ :}fWig f!llell~adli1:.ir.iLuu.z1"SJmhiham.: .L:t_ JI b e~ll'man.P'1}l'":i!1]g~j~ diketuump!. .. (I. s:eb<ili. Di...~ 5elam .me:ui~di teJJ~ (Ian jiwmya mmjadi stabil d):Jjn£etelah imDeli::l/lJi k. dAl.IiS.".1iP'JI meng:am.. m&lJt~jliri~a'1 Via k~da mfPmiaapa )'~'1¥ tidal. l~.aYllJr te.I L:..~b~gj y~!lg. IdsMi. ·di dalam 0I!t5a:r jUg<! 'disebrutkan: '~i. miUaII.r~wa}'::'llalil di d. a.:i atas di. [)mi.!mDYll.'~ D.man mebkllk<m.illgan nmlfll jjagi..eh<l.J~~ i# .96. Ay:lIt !11. pendpuan mannsia m clari ~ Dm 'b1llhw~.. m<iklI.d yang8:il!l]]!a" D1 mana jnk" beliau sm. 'l <lz-:lu.iI.brn.~tl1!teil:llu !moo.••.ijW All1il~~D[.de~.mmt ~~r.. .!.&'ALAQ dlr]" m~k~JLll'r:il iliiblrlQlI. Allah... ay:l1it 'yang mu.1II:I. DelIIglliR dlem<ikim.J:.i. Ayart'a!l":1!1 '8~ebu~ m.. kit<J!o shabi}... Wlt!!lfi}"l wahy~ .\J1I-f.iil]gptul] engMai peunuiilOUl. A~ll. ~[!l:.u Icbil!its cl.g~ti!ama ~J]!!l.iuli*af:l:ilya..tt"I . d. oMI k:ll'e. Arl!::lm.lli.il:ia. ~~ perolehan .mi.'..~\.Ibsrad .y.1!·1".§ib. illmll. hail'uslbw.1.m.h ..AJlIOIb akm m.r~.I:i.kiel.1h.gai ni!kmall pe."" ••••.i~]~~ Di ~ d:a.m :J:TIlB MaiI.•• '.I_. Te:!"bd~ il!m!1.:L b~~ cl"~.W1 dfJ:lJgiW.mpllMlyilli.mpai di iP~c~ pti.l.SOOili!"aakal.bg] p!llill<libbel'kaih m."WI..da ~~:. fillaih berada da]~ fJuillns. di d~b.ep~da mereka. ~l (.ia.(.J....m Rabb-mn/@) YoIi"l'R" P.~e~]r.na i1.m DilIP*.ril ~~~:P~ QI~~y. oo~.tj:aJtkm kep~damluulS.e:hili .Ii(lmlbil!~E!l1!mba·N~~cbLiIDI$ ~.lI "I·f'f.i1 'TBaC"(u .e1ll'ar.ruili:Mi..kieplId.l bd.ttl da!Jiletbdmgjl!i!g. UIIIIIDJt: malillWa iiliLi.!ll::< "..a!h ..I!1 ak~l i\ij.1[~ebl:ld'iin.mer!®. {Jan kami ini ru awai syarnh.. h~ml!l WiJtlik. -p ".bY<li' OMl breaa ii[lJJ.'/II~ -IJ.1Lid<Ik.:~ "lb~bhi]!:nu !1.1. . Ta'ala .1![ljgl ..I!1i atI~:lh ::l. al:Bu:kimri ~ fmci.g._'Ifi}'ll.lIrn.. b~1Ii~~r ]l.l 2lIE~!j. metl.U!D1!h::m flJl.t!J:lJ m~li~pk8 ~!d.~tll~..m apa ya:n~ dibm!iI1Jimya."lf] ha&~ts tdAlh :I"I1e. 'T.a[.~" •••• ~" . Dan ~ika t!'i!I!igg.mm.e1'1'.. :m~~ M:\1!i~ilk!!l:. r!U!..Ij1..luti beliau Film .

sombong. Dan Dia akan menghisabmu atas harts yang engkau m. 96:15) (yait«) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durbaka. lab. di mana Dia berfirman: ~ ~)I d~ j11 "Sesungguhnya hanya kepada Rabb-mulah JI kembali(mu)." . (QS.f. 96:13) ndakkab dia mengetabtd bahwa sesunggubnya Allah melibat segalaperbuatannyar (QS.96.. 96:10) bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di alas kebenaran.' seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat. "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang.. (QS. (QS." Yakni.. bagaimana dugaanmu jika orang yang engkau larang itu berada d. (QS. ~ <.::jf. 96:18) sekali-kali jangan. niscaya Kami tarik ubun·ubunnya.. Unruk langkah pertama. ~QtC~~:Jci J~~ ~ . ~ @ tYfo!J~t ~ ~ r----. 96:7) Sesungguhnya banya kepada Rabb-mulab kembali{mu}. ~. 96:19) Allah Ta'ala memberitahukan tentang rnanusia. (QS.I. jahar. (QS.~\t\ ~ ~ 1:. Allah Ta'ala berfirman: 4. 96:17) kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyab. semoga Allah melaknatnya. 96:6) karena dia melibat dirinya serba cukup. hanya kepada Allah ternpat kembali. (QS.J1 ::.:)0 "Bagaimana pendapatm« jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran. (QS. 96:16) Maka biarkanlab dia memanggil golongannya (untuk menolongnya).iliki. Lebih Ianjut." Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jabal. ~ ~~)r~:~H ~ i. ~~~gr.. 96:9) seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat. 96:8) Bagaimana pendapatm« tentang orang yang melarang. bahwa ia merupakan makhluk yang bisa senang. Kemudian Allah menasihari beliau dengan sesuaru yang lebih baik. " Maksudnya. (QS. dari mana engkau rnengumpulkannya dan untuk apa pula engkau membelanjakannya.. ~ l~! I:':..J\ -::".janganlah kamu patub kepadanya. yang mengancam Nabi ~ jika akan mengerjakan shalat di Baitullah. (QS. 96:14) Ketahui. (QS. 96:11) atau dia menyurub bertakwa (kepada Allah). di mana beliau bertanya. mengancam sekaligus menasihatinya..i jalan yang lurus dalam perbuatannya itu atau menyuruh untuk benakwa 506 Tafsir Ibnu Katsir Juz 30 . Ketabuilab! Sesunggubnya manusia benar-benar melampaui batas. (QS. sungguh jika dia tidak berbenti (berbua: demikian).S~j ~ ~tS.. dan sujud dan dekatkanlab (dirimu kepada Rabb). AL ~'ALAQ ~ w. 96:12) Bagaimana peudapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpalingt (QS. Kemudian Dia memberikan peringatan. dan sewenang·wenang jika dia melihatnya dirinya telah merasa cukup dan memiliki banyak harta.~ <.

'Kelak Kami dan memanggil Malaikat Zahaniyah. eli mana dia berkata: "Rasulullah _4jlj pemah mengerjakan shalat di maqam. janganlah kamu mentaati larangannya itu.: ". 'Jib aku melihat Muhammad mengerjakan shalat di Ka'bah. Dan firman Allah Ta'ala: ~ t.Tirrnidzi mengatakan: "Hadits ini hasan shahih." Mereka ttu adalah para Malaikat adzab..) yakni Kami akan warnai dia ae~gan w~rna hiram pada hari Kiamat kelak. apakah pasukan kami yang menang ataukah pasukannya? Imam alBukhari meriwayatkan dari Ihnu 'Abbas." t~ .. "yakni bum dan kelompoknya... niscaya akan aku injak lehemya. L~.. 'ALAQ melalui ucapannya.k1 ~ % 9 «Sekali-kalijangan." At. dia berkata: "AbuJahal pernah berkata.. Ibnu 'Abbas mengatakan. AL.""Ul" "Niscaya Kami tank ubun. ( <. pasti Malaikat akan menghukumnya. dan IbnuJarir meriwayatkan. dengan apa engkau mengancarnku? Demi Allah. t~ . dan ini adalah lafazhnya dari Ibnu 'Abbas. 11 0t ~ "Tuiakkahdiamengetahui babwa sesunggu/myaAllah melihat segalaperb'uatannya?" Maksudnya.) '. lab dia berkata. "Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.ubunnya. 4: ~~L.. ~~\S 'Maka biarkanlah di« memanggil golongannya (untuk menolongnya).janganlah Muhammad. 5ungguh jika dia tidak berhenti. "Seandainyadia memanggil kelompoknya.96. . sedang dirimu justru melarang dan mengancamnya shalat yang dikerjakannya itu. Dia berfirman: ~ (5-.:. ~.<.. atas Kemudian. 'Hai Muhammad. bukankah aku telah melarangmu mengerjakan ini?' Dia mengancam beliau." Y aitu ubun:ubun Abu J ahal yang penuh kebohongan dalam ucapannya dan menyimpang dalam perbuatannya.G::. Dia bedirman.' Kemudian Nabi ~ mendengar berita tersebut dan berkata. hendaklah dia memanggil mereka untuk meminta pertolongan kepada mereka.' Dernikianlah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nase-i..J c. Imam Ahmad. yaitu larangan untuk terns beribadah dan memperbanyaknya.. <Jika dia berani melakukan hal tersebut. ~ 4!lo~ ".Eai fakir [bOll Katsir [uz 30 507 . Selanjutnya. Shalatlah sekehendak hatimu dan jangan engkau mempedulikannya.. sehingga rna dapat mengetahui. tidakkah orang yang melarang itu mengetahui bahwa Allah me1ihatnya dan mendengar ucapannya serta akan memberi ganjaran atas apa yang tclah dia kerjakan iru dengan ganjaran yang benar-benar sempuma. Allah Ta'ala berfirman.5 ''Maka hiarkanlah dia memanggi/ golongannya {tmtuk menolongnya}.l % . "Ketahuilah. lalu Abu Jahal bin Hisyam melewatinya seraya berkata. (t. 'Hai Muhammad.Tirmidzi. d~gan nada mengancam dan mengintirnidasi. an-Nasa-i. Maka Rasulullah ~ bersikap kasar terhadapnya seraya menghardiknya.' Lalu Allah menurunkan ayat: 4 ~()I L:.L. karen a Allah akan selalu menjaga dan menolongmu. ~1. sesungguhnya aku memiliki ke1ompok yang 1ebih banyak ill lembah ini.~I.. pasti Malaikat adzab akan menimpakan adzab kepadanya saat itu juga. dan Dia senantiasa me- kamu patuh kepadanya. Oleh karena itu. "yakni jib dia tidakkernbali dati keingkaran dan pembangkangannya itu." Maksudnya.")I "Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah. at. Maksudnya. 4: ~ ..''If .

5ujm:t OJeh kareaa iru.lit -t ~..lt. R~['b·nr~~d. hrnwll fusuhi. U :J.~~'ll1 :R!!!l. • [)Url~P1k1!11 I:Ll·wka!l ~~~ ~~~ <I!~N~.Shakib Muslim.!h ~ surat { ~J::r~ ~) ~ ~.mmt.LAQ . ~~l ~!.yj'i » d.s shakiB.ig.~!. ~l\.!j)j ~~I ~S::li~l p<ll!Jingde'ka~am.d".96.. ran@: t.lmbj): dl~:!l~!"l.1 ~"i.mel:.~I'it~~jl!l.:. ~ltWllJ ~~! ..rhll[Ifllkhh doa.~ 1 $!.Atm ny.!! <'!t~·T~~~(brl.~I:. if y jil.. di di!!.r.tm1i.IW\1h1." 1II1:'L"l:'~bi~ me- .1r.lijP. h.l!!l-mn.!dari Qrnn1fonrn:g.l.m~m~!i!r.l:ml.~ $N111. dan A~m Hu:!'a.I~.AL't\..d :ll~.]~bm ha. Pe.~ d]1In ..maib belfs:Jhda: « .&it. ).u.rn.. .1.lim~.~ I~~ ~~ ~j.!onu.t!1!~[.l[laib.d~~Bts!lat m:eI. pe.We:mr·abommilil·~m:~!I.1.J.ih~]". ddJt rle!taili!~!tlltb.e:bl:!d!iselbl.·~ Se:bapmalJJ1l..d.~~JAj m ~! b~ ~.~~.