AL~'ALAQ

( SeW1:mpa] Darab )
SI!lW~t M~!r1n~b
Sl1f::.'!t b",t; !] 9 ayM!

"Denlan met~tlt

.N.cnna Aluh Yang .M;a/J'(Jpe.m.ut'aiJ lagi Mahap~nyaya~g,"

Brlc(l·laJ, irn:g(m.

m~tdab meJu:ipIBn

• ~ ~.J!b.~~lfJ{ahYa:~.Palitf8 Pe!tmnrh, {QS, 96;J} ·rrPlrgri:"engpj~r(mflmfM.) d'e~an p~an~.na(l;u Judam:. (QS .. '!I6t4} lJi'a tfl1f!'1~glljaT-k,al~ epaim manl!sii,<l: k (l1'1J;)'d'~ tfdakdikel;abui,mY4. (QS .. 96i~5) ~g

(menyeinJ!) N,mul; :&bJN~I~ ~f~ lI~tl~dINakrm,. [QS. '9~if~) matll~ifl.deng(m regwn'j)rllJt~. (QS. 1}6;2) IJacaJah .•

Im<1llllJ ..A]ultu.d .m.enw~p.i'k;;m, ,dan '.Aisyili, di:a m.englJtatkaIl: "Wahp! k:!l!i &i~k;l!fi kcp~tI~L.5u11!.1lJ!!dl~s !!d~~mimpi )~.3;I1~b~R\1!f meWw. tidm. Di m:rn~ belliau ti&k.be-mUmPl Iilld01illkmcLumg Se5WLtll! :seperu f~l~q ShuiJu.I:!!,S~~L~l'lht!,~.~lia~rn.mj~di J~bih ~gn..t:!g, mt.!l,~!li1gk~!l. did, : KeJ[JJudlimbelliaJu iI:Ile.RdalilliI;&1~HiR. Di saO! ~e:lil!/Ube.jb~Mh!J!!Jtl!.k beb~ilpta! m&m d.engm ]!!1·eiffihaW:ill pe~hekalil!l1l y:anlij 'CB'UP. ~;;'el:e'h.l:! beili~lII itll.,

re.~

http://shirotholmustaqim.wordpress.com/

'" Lebih lanjut." Kemudian Waraqah berkata.!h dengan Nama Rabb·mu yang menciptakan -sampai pada pada ayit. dengarkanlah ceri ta dari anak saudaramu ini. "Maka kukatakan: 'Aku tidak dapat memhaca. Demi Allah. menyelimuti beliau sampai akhirnya rasa rakut beliau hilang. "Ini adalah Namus (Malaikat Jibeil) yang diturunkan kepada Musa. saudara laki-laki ayahnya. "Ya." Kemudian Rasulullah Ji! berranya. Kemudian Jibril mendekapku untuk kedua kalinya sampai aku benar-benar kepayahan. Dia adalah seorang yang sudah berumur lagi buta. "Wahai anak raman. ~Apakah mereka akan mengusirku?" W araqah menjawab.' Aku tetap menjawab: 'Aku tidak dapar membaca. beliau bersabda. Selanjutnya. dan membantu menegakkan pilar-pilar kebenaran. selimuti aku. Sesungguhnya e." Maka Khadijah pun berkata kepada beliau: "Tidak.~e~ar k~pal. dia melepaskanku lagi seraya berkata.' jawabaku.' Lalu ilia mendekapku untuk ketiga kalinya sampai ak~ ~~ar. Selaniumya. kesedihan beliau itu berlangsung terus-menerus. yang ketika itu beliau masih berada di gua Hira. "Waliai anak saudaraku... dia melepaskanku lagi seraya berkata: ~ ~ ~." Mereka pun segera.rtsir J Ul 30 . Lalu Khadijah berkata. Allah ridak akan pernah menghinakanmu. Andai saja nanri aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Selanjutnya. Dan jika aku masih hidup pada masarnu. Lalu Waraqah berkara.. sehingga Rasulullah ~ benar-benar bersedih had.' 'AIm tidak clapat membaca. Dia seorang penganut Nasrani pada masa J ahiliyyah. niscaya aku akan mendukungmu dengan pertolongan yang sangat besar._JG . apa yang telah terjadi padamu?" Kemudian Rasulullah ~ menceritakan apa yang beliau alami kepadanya. menanggung beban. Andai saja saar itu aku masih muda.." Dan tidak lama kemudian. "Aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku. Seriap kali beliau sampai di puncak gunung dengan tujuan 504 Tafsir Ibnu K.ahan. Dia berkata: "Maka beliau pun pulang dengan sekujur tubuh dalam keadaan menggigil hingga akhirnya masuk rnenemui Khadijah dan berkata: "Selimuri aku. . bergembiralah. 'itpa yang tidak diketahuinya.ilI:0.pulang kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal yang sama sarnpai akhimya datang kepada beliau wahyu secara tiba-tiba.y r---"~ I}I ~ 'Bt~cal. menghonnati tamu. Dia yang menulis sebuah kitab berbahasa Arab dan juga menulis Injil dengan bahasa Arab dengan kehendak Allah." po Kemudian Khadijah mengajak beliau pergi hingga akhirnya dia membawa beliau rnenemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin 'Abdil 'Uzza bin Qushay. Berdasarkan pada berira yang sampai kepada kami. Di gua itu beliau didatangi oleh Malaikat jibril seraya berkata. Waraqah meninggal dunia dan wahyu terhenti. 'Bacalah. Setelah itu. 'Bacalahl' Rasulullah ~ bersabda. beliau bersabda: "Lalu jibril memegangku seraya mendekapku sampai aku merasa kepayahan.Apa yang terjadi padaku?" Lalu beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya serap bersabda. Jibril rnelepaskanku dan berkata: 'Bacalah.~ ~ . berkaca jujur. agar beliau turon dan puncak gunung.ngkau adalah orang yang paling suka menyambung tali silaturahmi. yaitu anak paman Khadijah. Tidak alan ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang engkau bawa melainkan akan disakiti.

kit<J!o shabi}.I:i..iI..1h.l.&'ALAQ dlr]" m~k~JLll'r:il iliiblrlQlI. {Jan kami ini ru awai syarnh.Wg. pendpuan mannsia m clari ~ Dm 'b1llhw~.~tl1!teil:llu !moo. Arl!::lm.. :m~~ M:\1!i~ilk!!l:.a!h .~tll~. DelIIglliR dlem<ikim.:~ "lb~bhi]!:nu !1..me:~·1'.IiS.Ibsrad . r!U!.ruili:Mi.m.'..••.i~]~~ Di ~ d:a. Ayart'a!l":1!1 '8~ebu~ m.Ii(lmlbil!~E!l1!mba·N~~cbLiIDI$ ~.b~rk1l!~.dikt"la&N.1II:I. 1.ftlbic~~ s~ad!.d yang8:il!l]]!a" D1 mana jnk" beliau sm. Dan ~ika t!'i!I!igg..ilt:U.ir.. Allah. ay:l1it 'yang mu.. l~.ilamk~tab .Ij1.lI "I·f'f..I L:. Te:!"bd~ il!m!1.ril ~~~:P~ QI~~y.tj:aJtkm kep~damluulS.!. "F~ ~t.ijW All1il~~D[.1. m<iklI.1iP'JI meng:am.. s:eb<ili.man mebkllk<m.iLuu.idak d!Jletahui ~-ebelIl. ~.'}..g~ti!ama ~J]!!l..ttl da!Jiletbdmgjl!i!g..'-"-~.: . hail'uslbw..lli.bg] p!llill<libbel'kaih m. ::vaJ~gJJ~~iPiarlm'an'l1$ia) df9~p!~ perarttaru"f1.il:ia.-QIlJ!'>2tI..AJlIOIb akm m.. illmll.lIrn.a[..aY~I.kiel.I_..niitD11l yang di~erik:!lllk. al:Bu:kimri ~ fmci. oo~.L:t_ JI b e~ll'man...mpllMlyilli.I!1 ak~l i\ij.. h~ml!l WiJtlik."lf] ha&~ts tdAlh :I"I1e... ~~ perolehan .t!J:lJ m~li~pk8 ~!d.J:..l. b<m._'Ifi}'ll.e1ll'ar.mmt ~~r.brn.tt"I .l 2lIE~!j.1.'~ D..w~w~n:Jl tidal'.!mDYll.e!1'liib~l~p1!Jlang.~e~]r. di d~b.lm]/.. Ta'ala . m*[I.1!·1". [)mi.iil]gptul] engMai peunuiilOUl.i.mm.96.1hlL.i1 'TBaC"(u .~ :me.SOOili!"aakal.kieplId. d. (I.iJil!ah:h~ :}fWig f!llell~adli1:. .iuli*af:l:ilya.! .gai ni!kmall pe.na i1. ·di b~~l1! ~t1L~~h pellje:liil!l'~:mIf'L' Dan ~egilOL p!Jji d~I1 sanjl. dan petlJgeni~.. Wlt!!lfi}"l wahy~ .r..h ..me:ui~di teJJ~ (Ian jiwmya mmjadi stabil d):Jjn£etelah imDeli::l/lJi k. ~e(lru[!a~. ~l (. ·di dalam 0I!t5a:r jUg<! 'disebrutkan: '~i.P'1}l'":i!1]g~j~ diketuump!. rneniar~ ~~!D!raeli~!l.J~~ i# . b~1Ii~~r ]l.l bd.1Lid<Ik. Di."" ••••..mpai di iP~c~ pti.ylUlg ~~kitl. oMI k:ll'e.\J1I-f.JiIlgkmlrah.."WI.bY<li' OMl breaa ii[lJJ.1h.I!1i atI~:lh ::l.p'l!.mi.W1 dfJ:lJgiW.mer!®.1".allinJ..~\. IdsMi.:L b~~ cl"~.. -p ". fillaih berada da]~ fJuillns. 'l <lz-:lu. ~.my<] &i.(. dAl.1[~ebl:ld'iin.~b~gj y~!lg.J.m :J:TIlB MaiI.~ 5elam . A~ll.seb~lljuga tie.". "WM~~ MlII~~!!1I~~4. . :ad!a1. .erup~1JJ rmIDa![ pma1llim }"Mlg Je!tl!fl.luti beliau Film .-lUl dem:ikim.:i atas di.ia.!ll::< ".e:hili . metl.•• '.eh<l. miUaII.y.r~wa}'::'llalil di d.m apa ya:n~ dibm!iI1Jimya. Dis 1ije:I. JlIS~~~1':~g.UlI..g.1![ljgl .e1'1'.ilsk.l~~JU!ii$ll!l:il. 'T.'/II~ -IJ.ep~da mereka.§ib. <mtara. ~[!l:. m&lJt~jliri~a'1 Via k~da mfPmiaapa )'~'1¥ tidal.tl.i~.. a... UIIIIIDJt: malillWa iiliLi.de~.da ~~:.U!D1!h::m flJl.illgan nmlfll jjagi.m Rabb-mn/@) YoIi"l'R" P. Ay:lIt !11.~" •••• ~" .r~..aYllJr te..u Icbil!its cl. d"~.z1"SJmhiham..m DilIP*. .

i jalan yang lurus dalam perbuatannya itu atau menyuruh untuk benakwa 506 Tafsir Ibnu Katsir Juz 30 . 96:7) Sesungguhnya banya kepada Rabb-mulab kembali{mu}. ~ @ tYfo!J~t ~ ~ r----... yang mengancam Nabi ~ jika akan mengerjakan shalat di Baitullah. bagaimana dugaanmu jika orang yang engkau larang itu berada d. (QS. 96:11) atau dia menyurub bertakwa (kepada Allah). lab.J1 ::. 96:13) ndakkab dia mengetabtd bahwa sesunggubnya Allah melibat segalaperbuatannyar (QS.S~j ~ ~tS.96. (QS. 96:19) Allah Ta'ala memberitahukan tentang rnanusia.. 96:18) sekali-kali jangan. di mana beliau bertanya.~ <.. Unruk langkah pertama." Yakni.. Kemudian Dia memberikan peringatan. hanya kepada Allah ternpat kembali. sungguh jika dia tidak berbenti (berbua: demikian). 96:8) Bagaimana pendapatm« tentang orang yang melarang. AL ~'ALAQ ~ w. (QS. 96:17) kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyab. 96:10) bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di alas kebenaran. Allah Ta'ala berfirman: 4. ~.I. di mana Dia berfirman: ~ ~)I d~ j11 "Sesungguhnya hanya kepada Rabb-mulah JI kembali(mu). dari mana engkau rnengumpulkannya dan untuk apa pula engkau membelanjakannya. sombong. (QS.janganlah kamu patub kepadanya. (QS.' seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat.:)0 "Bagaimana pendapatm« jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran. dan sewenang·wenang jika dia melihatnya dirinya telah merasa cukup dan memiliki banyak harta. 96:14) Ketahui. niscaya Kami tarik ubun·ubunnya." Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jabal. "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang..iliki. " Maksudnya. ~~~gr. dan sujud dan dekatkanlab (dirimu kepada Rabb). ~ ~~)r~:~H ~ i.. (QS. bahwa ia merupakan makhluk yang bisa senang. 96:16) Maka biarkanlab dia memanggil golongannya (untuk menolongnya). semoga Allah melaknatnya. 96:9) seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat. Dan Dia akan menghisabmu atas harts yang engkau m. mengancam sekaligus menasihatinya. (QS. (QS. ~ <. 96:6) karena dia melibat dirinya serba cukup. 96:15) (yait«) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durbaka. (QS. jahar. Lebih Ianjut. (QS. ~QtC~~:Jci J~~ ~ ..f." . Ketabuilab! Sesunggubnya manusia benar-benar melampaui batas. (QS. 96:12) Bagaimana peudapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpalingt (QS. Kemudian Allah menasihari beliau dengan sesuaru yang lebih baik.. ~ l~! I:':.::jf.~\t\ ~ ~ 1:.J\ -::". (QS.

96. sedang dirimu justru melarang dan mengancamnya shalat yang dikerjakannya itu." Y aitu ubun:ubun Abu J ahal yang penuh kebohongan dalam ucapannya dan menyimpang dalam perbuatannya. apakah pasukan kami yang menang ataukah pasukannya? Imam alBukhari meriwayatkan dari Ihnu 'Abbas. 'Hai Muhammad.. 'ALAQ melalui ucapannya. Selanjutnya. L~. "Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.' Lalu Allah menurunkan ayat: 4 ~()I L:.~I." t~ ." Maksudnya.k1 ~ % 9 «Sekali-kalijangan. janganlah kamu mentaati larangannya itu. karen a Allah akan selalu menjaga dan menolongmu.l % . hendaklah dia memanggil mereka untuk meminta pertolongan kepada mereka.G::. dengan apa engkau mengancarnku? Demi Allah.) '. 'Jib aku melihat Muhammad mengerjakan shalat di Ka'bah..' Dernikianlah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nase-i. ~ 4!lo~ ". at.. "yakni bum dan kelompoknya. Imam Ahmad.. dan IbnuJarir meriwayatkan. dia berkata: "AbuJahal pernah berkata... Oleh karena itu. Dan firman Allah Ta'ala: ~ t. 5ungguh jika dia tidak berhenti. Dia berfirman: ~ (5-.." At. an-Nasa-i. AL. ~.''If . 11 0t ~ "Tuiakkahdiamengetahui babwa sesunggu/myaAllah melihat segalaperb'uatannya?" Maksudnya.L.. atas Kemudian. Allah Ta'ala berfirman.Tirmidzi. sehingga rna dapat mengetahui.J c. "Ketahuilah. "yakni jib dia tidakkernbali dati keingkaran dan pembangkangannya itu. dan Dia senantiasa me- kamu patuh kepadanya.Tirrnidzi mengatakan: "Hadits ini hasan shahih.ubunnya.janganlah Muhammad.. Maksudnya. yaitu larangan untuk terns beribadah dan memperbanyaknya. lab dia berkata. Shalatlah sekehendak hatimu dan jangan engkau mempedulikannya.5 ''Maka hiarkanlah dia memanggi/ golongannya {tmtuk menolongnya}.: ". (t. 'Hai Muhammad. sesungguhnya aku memiliki ke1ompok yang 1ebih banyak ill lembah ini. tidakkah orang yang melarang itu mengetahui bahwa Allah me1ihatnya dan mendengar ucapannya serta akan memberi ganjaran atas apa yang tclah dia kerjakan iru dengan ganjaran yang benar-benar sempuma. bukankah aku telah melarangmu mengerjakan ini?' Dia mengancam beliau. eli mana dia berkata: "Rasulullah _4jlj pemah mengerjakan shalat di maqam.""Ul" "Niscaya Kami tank ubun.:. 4: ~ .' Kemudian Nabi ~ mendengar berita tersebut dan berkata. ~~\S 'Maka biarkanlah di« memanggil golongannya (untuk menolongnya). d~gan nada mengancam dan mengintirnidasi... t~ . ( <.")I "Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah. 'Kelak Kami dan memanggil Malaikat Zahaniyah. ~1." Mereka ttu adalah para Malaikat adzab.<.. 4: ~~L. Maka Rasulullah ~ bersikap kasar terhadapnya seraya menghardiknya. . "Seandainyadia memanggil kelompoknya.) yakni Kami akan warnai dia ae~gan w~rna hiram pada hari Kiamat kelak. Ibnu 'Abbas mengatakan.. Dia bedirman. lalu Abu Jahal bin Hisyam melewatinya seraya berkata. <Jika dia berani melakukan hal tersebut. dan ini adalah lafazhnya dari Ibnu 'Abbas. pasti Malaikat adzab akan menimpakan adzab kepadanya saat itu juga. pasti Malaikat akan menghukumnya.Eai fakir [bOll Katsir [uz 30 507 . niscaya akan aku injak lehemya.

!onu.l!!l-mn.~ d]1In .~~'ll1 :R!!!l.e:bl:!d!iselbl.r.mmt...&it.:.l[laib.ig. pe. R~['b·nr~~d.lit -t ~." 1II1:'L"l:'~bi~ me- .l.u..96.IW\1h1.!h ~ surat { ~J::r~ ~) ~ ~. • [)Url~P1k1!11 I:Ll·wka!l ~~~ ~~~ <I!~N~.d". ~ltWllJ ~~! .Shakib Muslim.d~~Bts!lat m:eI.l:ml.AL't\.~I:.]~bm ha.rhll[Ifllkhh doa. hrnwll fusuhi.~ 1 $!. ran@: t.5ujm:t OJeh kareaa iru.lim~. if y jil.d.·~ Se:bapmalJJ1l. . ddJt rle!taili!~!tlltb.maib belfs:Jhda: « .tm1i.!j)j ~~I ~S::li~l p<ll!Jingde'ka~am. ~~l ~!.rn. h..!! <'!t~·T~~~(brl.lt.~I'it~~jl!l.~ I~~ ~~ ~j. di di!!..~~JAj m ~! b~ ~. ~l\.t!1!~[.~!.!dari Qrnn1fonrn:g.1.ih~]".I~.~ $N111.mel:.d :ll~.lijP.1r.m~m~!i!r. Pe.We:mr·abommilil·~m:~!I.1 ~"i..Atm ny. dan A~m Hu:!'a.LAQ ..1.yj'i » d. ).s shakiB.J.~~.lmbj): dl~:!l~!"l.. U :J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful