AL~'ALAQ

( SeW1:mpa] Darab )
SI!lW~t M~!r1n~b
Sl1f::.'!t b",t; !] 9 ayM!

"Denlan met~tlt

.N.cnna Aluh Yang .M;a/J'(Jpe.m.ut'aiJ lagi Mahap~nyaya~g,"

Brlc(l·laJ, irn:g(m.

m~tdab meJu:ipIBn

• ~ ~.J!b.~~lfJ{ahYa:~.Palitf8 Pe!tmnrh, {QS, 96;J} ·rrPlrgri:"engpj~r(mflmfM.) d'e~an p~an~.na(l;u Judam:. (QS .. '!I6t4} lJi'a tfl1f!'1~glljaT-k,al~ epaim manl!sii,<l: k (l1'1J;)'d'~ tfdakdikel;abui,mY4. (QS .. 96i~5) ~g

(menyeinJ!) N,mul; :&bJN~I~ ~f~ lI~tl~dINakrm,. [QS. '9~if~) matll~ifl.deng(m regwn'j)rllJt~. (QS. 1}6;2) IJacaJah .•

Im<1llllJ ..A]ultu.d .m.enw~p.i'k;;m, ,dan '.Aisyili, di:a m.englJtatkaIl: "Wahp! k:!l!i &i~k;l!fi kcp~tI~L.5u11!.1lJ!!dl~s !!d~~mimpi )~.3;I1~b~R\1!f meWw. tidm. Di m:rn~ belliau ti&k.be-mUmPl Iilld01illkmcLumg Se5WLtll! :seperu f~l~q ShuiJu.I:!!,S~~L~l'lht!,~.~lia~rn.mj~di J~bih ~gn..t:!g, mt.!l,~!li1gk~!l. did, : KeJ[JJudlimbelliaJu iI:Ile.RdalilliI;&1~HiR. Di saO! ~e:lil!/Ube.jb~Mh!J!!Jtl!.k beb~ilpta! m&m d.engm ]!!1·eiffihaW:ill pe~hekalil!l1l y:anlij 'CB'UP. ~;;'el:e'h.l:! beili~lII itll.,

re.~

http://shirotholmustaqim.wordpress.com/

~ ~ . Allah ridak akan pernah menghinakanmu. ~Apakah mereka akan mengusirku?" W araqah menjawab.Apa yang terjadi padaku?" Lalu beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya serap bersabda." Dan tidak lama kemudian. Setelah itu..!h dengan Nama Rabb·mu yang menciptakan -sampai pada pada ayit. menghonnati tamu. Dan jika aku masih hidup pada masarnu. Lalu Khadijah berkata. Kemudian Jibril mendekapku untuk kedua kalinya sampai aku benar-benar kepayahan. kesedihan beliau itu berlangsung terus-menerus. "Ini adalah Namus (Malaikat Jibeil) yang diturunkan kepada Musa.y r---"~ I}I ~ 'Bt~cal. Jibril rnelepaskanku dan berkata: 'Bacalah.' jawabaku. Sesungguhnya e.' 'AIm tidak clapat membaca.ahan. Dia yang menulis sebuah kitab berbahasa Arab dan juga menulis Injil dengan bahasa Arab dengan kehendak Allah._JG ." Mereka pun segera. Dia berkata: "Maka beliau pun pulang dengan sekujur tubuh dalam keadaan menggigil hingga akhirnya masuk rnenemui Khadijah dan berkata: "Selimuri aku.' Lalu ilia mendekapku untuk ketiga kalinya sampai ak~ ~~ar. dia melepaskanku lagi seraya berkata.. dengarkanlah ceri ta dari anak saudaramu ini. dan membantu menegakkan pilar-pilar kebenaran. Andai saja nanri aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Demi Allah. 'Bacalah. dia melepaskanku lagi seraya berkata: ~ ~ ~. niscaya aku akan mendukungmu dengan pertolongan yang sangat besar. Andai saja saar itu aku masih muda. 'Bacalahl' Rasulullah ~ bersabda.. Selaniumya. yaitu anak paman Khadijah. "Waliai anak saudaraku.. "Aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku.' Aku tetap menjawab: 'Aku tidak dapar membaca. sehingga Rasulullah ~ benar-benar bersedih had. beliau bersabda. beliau bersabda: "Lalu jibril memegangku seraya mendekapku sampai aku merasa kepayahan." po Kemudian Khadijah mengajak beliau pergi hingga akhirnya dia membawa beliau rnenemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin 'Abdil 'Uzza bin Qushay. bergembiralah. 'itpa yang tidak diketahuinya. Dia adalah seorang yang sudah berumur lagi buta. "Maka kukatakan: 'Aku tidak dapat memhaca.'" Lebih lanjut. Berdasarkan pada berira yang sampai kepada kami. Waraqah meninggal dunia dan wahyu terhenti. Selanjutnya. menanggung beban. Lalu Waraqah berkara. Selanjutnya. Di gua itu beliau didatangi oleh Malaikat jibril seraya berkata. agar beliau turon dan puncak gunung. apa yang telah terjadi padamu?" Kemudian Rasulullah ~ menceritakan apa yang beliau alami kepadanya." Maka Khadijah pun berkata kepada beliau: "Tidak.ngkau adalah orang yang paling suka menyambung tali silaturahmi. berkaca jujur. selimuti aku. menyelimuti beliau sampai akhirnya rasa rakut beliau hilang.ilI:0.pulang kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal yang sama sarnpai akhimya datang kepada beliau wahyu secara tiba-tiba." Kemudian Waraqah berkata. Dia seorang penganut Nasrani pada masa J ahiliyyah. Seriap kali beliau sampai di puncak gunung dengan tujuan 504 Tafsir Ibnu K. "Wahai anak raman.~e~ar k~pal.rtsir J Ul 30 . saudara laki-laki ayahnya. yang ketika itu beliau masih berada di gua Hira. . "Ya. Tidak alan ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang engkau bawa melainkan akan disakiti." Kemudian Rasulullah Ji! berranya.

~e(lru[!a~.. Allah.i~.L:t_ JI b e~ll'man.my<] &i. DelIIglliR dlem<ikim.! .W1 dfJ:lJgiW.gai ni!kmall pe.1Lid<Ik.dikt"la&N. (I.: .96.!....e1'1'.tt"I .:~ "lb~bhi]!:nu !1. .b~rk1l!~.e1ll'ar..IiS. ·di dalam 0I!t5a:r jUg<! 'disebrutkan: '~i. d. -p ". b<m. Di..1h.l 2lIE~!j.~b~gj y~!lg. "F~ ~t.kieplId.. ::vaJ~gJJ~~iPiarlm'an'l1$ia) df9~p!~ perarttaru"f1. :ad!a1..••.J. dan petlJgeni~.Ii(lmlbil!~E!l1!mba·N~~cbLiIDI$ ~.l bd.:L b~~ cl"~.mpai di iP~c~ pti.. al:Bu:kimri ~ fmci. Dis 1ije:I.P'1}l'":i!1]g~j~ diketuump!. <mtara.1".ilamk~tab .brn.lIrn.~ 5elam .iuli*af:l:ilya.e:hili ..il:ia.tl. miUaII. ~l (.1.."" ••••.~tl1!teil:llu !moo. Ay:lIt !11.. Ta'ala . di d~b.'.I:i.. JlIS~~~1':~g. b~1Ii~~r ]l..!mDYll.kiel. UIIIIIDJt: malillWa iiliLi.&'ALAQ dlr]" m~k~JLll'r:il iliiblrlQlI.niitD11l yang di~erik:!lllk. ~.mer!®.1.~tll~.ir.mm.luti beliau Film .I_.. {Jan kami ini ru awai syarnh. :m~~ M:\1!i~ilk!!l:.ftlbic~~ s~ad!. "WM~~ MlII~~!!1I~~4..l.lI "I·f'f..z1"SJmhiham.r~..1h.~ :me. s:eb<ili. ~. hail'uslbw. rneniar~ ~~!D!raeli~!l.JiIlgkmlrah.Ibsrad . oMI k:ll'e. [)mi.ep~da mereka.m. l~...h .lli.r...erup~1JJ rmIDa![ pma1llim }"Mlg Je!tl!fl.ia.illgan nmlfll jjagi.idak d!Jletahui ~-ebelIl. illmll.U!D1!h::m flJl. oo~. a.t!J:lJ m~li~pk8 ~!d.1hlL.I!1i atI~:lh ::l.i~]~~ Di ~ d:a.d yang8:il!l]]!a" D1 mana jnk" beliau sm.§ib.(. ·di b~~l1! ~t1L~~h pellje:liil!l'~:mIf'L' Dan ~egilOL p!Jji d~I1 sanjl.allinJ.y. 'l <lz-:lu..'}.... Dan ~ika t!'i!I!igg.p'l!..de~.g.'~ D.ilsk.mpllMlyilli.me:ui~di teJJ~ (Ian jiwmya mmjadi stabil d):Jjn£etelah imDeli::l/lJi k.a!h .. ay:l1it 'yang mu. Te:!"bd~ il!m!1.m :J:TIlB MaiI.UlI. . fillaih berada da]~ fJuillns.'-"-~.iLuu. m&lJt~jliri~a'1 Via k~da mfPmiaapa )'~'1¥ tidal.ylUlg ~~kitl..iJil!ah:h~ :}fWig f!llell~adli1:.ril ~~~:P~ QI~~y.\J1I-f."lf] ha&~ts tdAlh :I"I1e.ijW All1il~~D[.1!·1".m Rabb-mn/@) YoIi"l'R" P. Wlt!!lfi}"l wahy~ ... ..tj:aJtkm kep~damluulS. ~~ perolehan .:i atas di.ilt:U.a[..mi.iI.na i1._'Ifi}'ll. IdsMi..J~~ i# .1[~ebl:ld'iin.r~wa}'::'llalil di d.J:.!ll::< ". h~ml!l WiJtlik.Ij1.bY<li' OMl breaa ii[lJJ.da ~~:.mmt ~~r..w~w~n:Jl tidal'.g~ti!ama ~J]!!l.me:~·1'. d"~..~\.i1 'TBaC"(u .•• '.l.~e~]r. r!U!. 'T.ttl da!Jiletbdmgjl!i!g.lm]/.Wg.m DilIP*. ~[!l:.aY~I. ."WI..". dAl..iil]gptul] engMai peunuiilOUl. pendpuan mannsia m clari ~ Dm 'b1llhw~.-QIlJ!'>2tI.1iP'JI meng:am.m apa ya:n~ dibm!iI1Jimya. Ayart'a!l":1!1 '8~ebu~ m. A~ll.e!1'liib~l~p1!Jlang.'/II~ -IJ.seb~lljuga tie.~" •••• ~" .1![ljgl .1II:I..I L:.u Icbil!its cl..aYllJr te.-lUl dem:ikim.ruili:Mi. Arl!::lm.SOOili!"aakal.bg] p!llill<libbel'kaih m. metl.I!1 ak~l i\ij. m<iklI.l~~JU!ii$ll!l:il.i. kit<J!o shabi}.man mebkllk<m. 1.AJlIOIb akm m.eh<l. m*[I.

96:15) (yait«) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durbaka." Yakni.janganlah kamu patub kepadanya. (QS. " Maksudnya. (QS. Lebih Ianjut. (QS. jahar.I. Allah Ta'ala berfirman: 4. 96:19) Allah Ta'ala memberitahukan tentang rnanusia.. 96:7) Sesungguhnya banya kepada Rabb-mulab kembali{mu}.' seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat..S~j ~ ~tS. bahwa ia merupakan makhluk yang bisa senang. (QS. Kemudian Allah menasihari beliau dengan sesuaru yang lebih baik. ~ @ tYfo!J~t ~ ~ r----. Kemudian Dia memberikan peringatan. lab. ~QtC~~:Jci J~~ ~ . di mana Dia berfirman: ~ ~)I d~ j11 "Sesungguhnya hanya kepada Rabb-mulah JI kembali(mu). dan sujud dan dekatkanlab (dirimu kepada Rabb).~\t\ ~ ~ 1:.J1 ::. ~~~gr. di mana beliau bertanya. mengancam sekaligus menasihatinya. (QS..:)0 "Bagaimana pendapatm« jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran. ~.. 96:8) Bagaimana pendapatm« tentang orang yang melarang.. ~ <. 96:12) Bagaimana peudapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpalingt (QS. 96:14) Ketahui. semoga Allah melaknatnya.. (QS.J\ -::". (QS. sombong. (QS. 96:11) atau dia menyurub bertakwa (kepada Allah). 96:6) karena dia melibat dirinya serba cukup..f. 96:18) sekali-kali jangan. yang mengancam Nabi ~ jika akan mengerjakan shalat di Baitullah. 96:10) bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di alas kebenaran. dan sewenang·wenang jika dia melihatnya dirinya telah merasa cukup dan memiliki banyak harta. 96:16) Maka biarkanlab dia memanggil golongannya (untuk menolongnya). 96:13) ndakkab dia mengetabtd bahwa sesunggubnya Allah melibat segalaperbuatannyar (QS. 96:17) kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyab. ~ ~~)r~:~H ~ i. Dan Dia akan menghisabmu atas harts yang engkau m. niscaya Kami tarik ubun·ubunnya. 96:9) seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat. (QS. bagaimana dugaanmu jika orang yang engkau larang itu berada d." . Unruk langkah pertama.96. (QS.iliki.. dari mana engkau rnengumpulkannya dan untuk apa pula engkau membelanjakannya.. Ketabuilab! Sesunggubnya manusia benar-benar melampaui batas. AL ~'ALAQ ~ w." Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jabal.::jf. hanya kepada Allah ternpat kembali. (QS.~ <.i jalan yang lurus dalam perbuatannya itu atau menyuruh untuk benakwa 506 Tafsir Ibnu Katsir Juz 30 . ~ l~! I:':. "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang. (QS. sungguh jika dia tidak berbenti (berbua: demikian).

lalu Abu Jahal bin Hisyam melewatinya seraya berkata. Maksudnya. bukankah aku telah melarangmu mengerjakan ini?' Dia mengancam beliau. Maka Rasulullah ~ bersikap kasar terhadapnya seraya menghardiknya. ~1." t~ ... "Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. 'Hai Muhammad. janganlah kamu mentaati larangannya itu. AL. (t.~I.5 ''Maka hiarkanlah dia memanggi/ golongannya {tmtuk menolongnya}. 'Jib aku melihat Muhammad mengerjakan shalat di Ka'bah. ~ 4!lo~ "." At. apakah pasukan kami yang menang ataukah pasukannya? Imam alBukhari meriwayatkan dari Ihnu 'Abbas. sesungguhnya aku memiliki ke1ompok yang 1ebih banyak ill lembah ini. 5ungguh jika dia tidak berhenti. t~ . Dia berfirman: ~ (5-. 4: ~ .''If ... 'ALAQ melalui ucapannya.J c." Y aitu ubun:ubun Abu J ahal yang penuh kebohongan dalam ucapannya dan menyimpang dalam perbuatannya. 11 0t ~ "Tuiakkahdiamengetahui babwa sesunggu/myaAllah melihat segalaperb'uatannya?" Maksudnya.L.. Dan firman Allah Ta'ala: ~ t.. 'Kelak Kami dan memanggil Malaikat Zahaniyah. eli mana dia berkata: "Rasulullah _4jlj pemah mengerjakan shalat di maqam.""Ul" "Niscaya Kami tank ubun." Mereka ttu adalah para Malaikat adzab. "Seandainyadia memanggil kelompoknya..' Lalu Allah menurunkan ayat: 4 ~()I L:. atas Kemudian. "Ketahuilah. "yakni bum dan kelompoknya. tidakkah orang yang melarang itu mengetahui bahwa Allah me1ihatnya dan mendengar ucapannya serta akan memberi ganjaran atas apa yang tclah dia kerjakan iru dengan ganjaran yang benar-benar sempuma.janganlah Muhammad. L~. hendaklah dia memanggil mereka untuk meminta pertolongan kepada mereka. lab dia berkata. dia berkata: "AbuJahal pernah berkata. 'Hai Muhammad.l % . Ibnu 'Abbas mengatakan.Eai fakir [bOll Katsir [uz 30 507 .ubunnya.:.) '. 4: ~~L.' Dernikianlah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nase-i. pasti Malaikat akan menghukumnya. dengan apa engkau mengancarnku? Demi Allah. dan Dia senantiasa me- kamu patuh kepadanya.. niscaya akan aku injak lehemya. Allah Ta'ala berfirman. ~.G::. Shalatlah sekehendak hatimu dan jangan engkau mempedulikannya." Maksudnya. at. Selanjutnya. Dia bedirman.k1 ~ % 9 «Sekali-kalijangan.96. dan ini adalah lafazhnya dari Ibnu 'Abbas. yaitu larangan untuk terns beribadah dan memperbanyaknya. dan IbnuJarir meriwayatkan. sedang dirimu justru melarang dan mengancamnya shalat yang dikerjakannya itu. Oleh karena itu. karen a Allah akan selalu menjaga dan menolongmu.<. pasti Malaikat adzab akan menimpakan adzab kepadanya saat itu juga.Tirrnidzi mengatakan: "Hadits ini hasan shahih. ( <.Tirmidzi.")I "Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah. an-Nasa-i.' Kemudian Nabi ~ mendengar berita tersebut dan berkata.. .. sehingga rna dapat mengetahui.. "yakni jib dia tidakkernbali dati keingkaran dan pembangkangannya itu.) yakni Kami akan warnai dia ae~gan w~rna hiram pada hari Kiamat kelak.. <Jika dia berani melakukan hal tersebut. Imam Ahmad. ~~\S 'Maka biarkanlah di« memanggil golongannya (untuk menolongnya).: ".. d~gan nada mengancam dan mengintirnidasi.

1 ~"i. ~l\. • [)Url~P1k1!11 I:Ll·wka!l ~~~ ~~~ <I!~N~..l:ml.1..5ujm:t OJeh kareaa iru. if y jil.lim~.I~.LAQ .d.s shakiB. ).~ d]1In . ~ltWllJ ~~! .rhll[Ifllkhh doa.lt.d".Shakib Muslim. R~['b·nr~~d.e:bl:!d!iselbl.Atm ny..We:mr·abommilil·~m:~!I.maib belfs:Jhda: « .~ $N111.!! <'!t~·T~~~(brl.d :ll~.tm1i. h.IW\1h1.!onu.!h ~ surat { ~J::r~ ~) ~ ~..l.AL't\.t!1!~[.&it.lijP.~I'it~~jl!l.d~~Bts!lat m:eI.l[laib.96.~ 1 $!..lmbj): dl~:!l~!"l. .~~. di di!!.. U :J. Pe.ig. ddJt rle!taili!~!tlltb.1.~!.1r. dan A~m Hu:!'a. pe.!j)j ~~I ~S::li~l p<ll!Jingde'ka~am.·~ Se:bapmalJJ1l.~~JAj m ~! b~ ~. hrnwll fusuhi.~ I~~ ~~ ~j.J.l!!l-mn.!dari Qrnn1fonrn:g..lit -t ~..rn.ih~]".m~m~!i!r.:.]~bm ha.~~'ll1 :R!!!l.yj'i » d.r.mmt.u.~I:. ran@: t. ~~l ~!.mel:." 1II1:'L"l:'~bi~ me- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful