P. 1
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al 'Alaq

Tafsir Ibnu Katsir Surat Al 'Alaq

|Views: 322|Likes:
Published by Rahman Abdika

More info:

Published by: Rahman Abdika on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2015

pdf

text

original

AL~'ALAQ

( SeW1:mpa] Darab )
SI!lW~t M~!r1n~b
Sl1f::.'!t b",t; !] 9 ayM!

"Denlan met~tlt

.N.cnna Aluh Yang .M;a/J'(Jpe.m.ut'aiJ lagi Mahap~nyaya~g,"

Brlc(l·laJ, irn:g(m.

m~tdab meJu:ipIBn

• ~ ~.J!b.~~lfJ{ahYa:~.Palitf8 Pe!tmnrh, {QS, 96;J} ·rrPlrgri:"engpj~r(mflmfM.) d'e~an p~an~.na(l;u Judam:. (QS .. '!I6t4} lJi'a tfl1f!'1~glljaT-k,al~ epaim manl!sii,<l: k (l1'1J;)'d'~ tfdakdikel;abui,mY4. (QS .. 96i~5) ~g

(menyeinJ!) N,mul; :&bJN~I~ ~f~ lI~tl~dINakrm,. [QS. '9~if~) matll~ifl.deng(m regwn'j)rllJt~. (QS. 1}6;2) IJacaJah .•

Im<1llllJ ..A]ultu.d .m.enw~p.i'k;;m, ,dan '.Aisyili, di:a m.englJtatkaIl: "Wahp! k:!l!i &i~k;l!fi kcp~tI~L.5u11!.1lJ!!dl~s !!d~~mimpi )~.3;I1~b~R\1!f meWw. tidm. Di m:rn~ belliau ti&k.be-mUmPl Iilld01illkmcLumg Se5WLtll! :seperu f~l~q ShuiJu.I:!!,S~~L~l'lht!,~.~lia~rn.mj~di J~bih ~gn..t:!g, mt.!l,~!li1gk~!l. did, : KeJ[JJudlimbelliaJu iI:Ile.RdalilliI;&1~HiR. Di saO! ~e:lil!/Ube.jb~Mh!J!!Jtl!.k beb~ilpta! m&m d.engm ]!!1·eiffihaW:ill pe~hekalil!l1l y:anlij 'CB'UP. ~;;'el:e'h.l:! beili~lII itll.,

re.~

http://shirotholmustaqim.wordpress.com/

Dan jika aku masih hidup pada masarnu." Mereka pun segera.!h dengan Nama Rabb·mu yang menciptakan -sampai pada pada ayit. selimuti aku." Kemudian Rasulullah Ji! berranya. Kemudian Jibril mendekapku untuk kedua kalinya sampai aku benar-benar kepayahan. Setelah itu. Dia yang menulis sebuah kitab berbahasa Arab dan juga menulis Injil dengan bahasa Arab dengan kehendak Allah. "Wahai anak raman. yang ketika itu beliau masih berada di gua Hira. Tidak alan ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang engkau bawa melainkan akan disakiti.pulang kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal yang sama sarnpai akhimya datang kepada beliau wahyu secara tiba-tiba. 'Bacalah. Dia berkata: "Maka beliau pun pulang dengan sekujur tubuh dalam keadaan menggigil hingga akhirnya masuk rnenemui Khadijah dan berkata: "Selimuri aku. apa yang telah terjadi padamu?" Kemudian Rasulullah ~ menceritakan apa yang beliau alami kepadanya. Selanjutnya.ngkau adalah orang yang paling suka menyambung tali silaturahmi. Lalu Waraqah berkara." Maka Khadijah pun berkata kepada beliau: "Tidak.' jawabaku. Di gua itu beliau didatangi oleh Malaikat jibril seraya berkata. agar beliau turon dan puncak gunung." Kemudian Waraqah berkata. Waraqah meninggal dunia dan wahyu terhenti. "Ya.. menanggung beban. Andai saja saar itu aku masih muda. . dia melepaskanku lagi seraya berkata.. Sesungguhnya e. beliau bersabda: "Lalu jibril memegangku seraya mendekapku sampai aku merasa kepayahan. Demi Allah. bergembiralah.ahan. Dia seorang penganut Nasrani pada masa J ahiliyyah. Andai saja nanri aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. dan membantu menegakkan pilar-pilar kebenaran. Selanjutnya.y r---"~ I}I ~ 'Bt~cal. saudara laki-laki ayahnya. Jibril rnelepaskanku dan berkata: 'Bacalah. kesedihan beliau itu berlangsung terus-menerus.~e~ar k~pal..' Lalu ilia mendekapku untuk ketiga kalinya sampai ak~ ~~ar. ~Apakah mereka akan mengusirku?" W araqah menjawab.. berkaca jujur. menyelimuti beliau sampai akhirnya rasa rakut beliau hilang. Seriap kali beliau sampai di puncak gunung dengan tujuan 504 Tafsir Ibnu K. "Waliai anak saudaraku.~ ~ .' 'AIm tidak clapat membaca. Selaniumya. niscaya aku akan mendukungmu dengan pertolongan yang sangat besar.ilI:0. yaitu anak paman Khadijah. "Ini adalah Namus (Malaikat Jibeil) yang diturunkan kepada Musa._JG . sehingga Rasulullah ~ benar-benar bersedih had. 'itpa yang tidak diketahuinya. menghonnati tamu. "Maka kukatakan: 'Aku tidak dapat memhaca. Lalu Khadijah berkata. Allah ridak akan pernah menghinakanmu. beliau bersabda. 'Bacalahl' Rasulullah ~ bersabda.Apa yang terjadi padaku?" Lalu beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya serap bersabda. dia melepaskanku lagi seraya berkata: ~ ~ ~.'" Lebih lanjut." po Kemudian Khadijah mengajak beliau pergi hingga akhirnya dia membawa beliau rnenemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin 'Abdil 'Uzza bin Qushay. dengarkanlah ceri ta dari anak saudaramu ini." Dan tidak lama kemudian.rtsir J Ul 30 . Dia adalah seorang yang sudah berumur lagi buta. Berdasarkan pada berira yang sampai kepada kami.' Aku tetap menjawab: 'Aku tidak dapar membaca. "Aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku.

.1Lid<Ik..m DilIP*.J:.iLuu..w~w~n:Jl tidal'.~" •••• ~" .mer!®.. 1. d..mpllMlyilli. ·di dalam 0I!t5a:r jUg<! 'disebrutkan: '~i. al:Bu:kimri ~ fmci.ilamk~tab .AJlIOIb akm m.IiS. ay:l1it 'yang mu. m&lJt~jliri~a'1 Via k~da mfPmiaapa )'~'1¥ tidal. <mtara. ~.aY~I. :ad!a1. ~[!l:.illgan nmlfll jjagi.~tl1!teil:llu !moo.. 'l <lz-:lu.i..1h. .~ :me. h~ml!l WiJtlik.my<] &i.:~ "lb~bhi]!:nu !1. b<m.aYllJr te..I:i.1".I!1 ak~l i\ij.. illmll.me:ui~di teJJ~ (Ian jiwmya mmjadi stabil d):Jjn£etelah imDeli::l/lJi k.'/II~ -IJ.ftlbic~~ s~ad!.~ 5elam .!ll::< ".-lUl dem:ikim..Ii(lmlbil!~E!l1!mba·N~~cbLiIDI$ ~. :m~~ M:\1!i~ilk!!l:..e1'1'. ~e(lru[!a~.W1 dfJ:lJgiW. Dis 1ije:I.g.e1ll'ar.'-"-~.1[~ebl:ld'iin. Wlt!!lfi}"l wahy~ .:i atas di. UIIIIIDJt: malillWa iiliLi.i1 'TBaC"(u .UlI.bY<li' OMl breaa ii[lJJ.il:ia.!mDYll.(. ::vaJ~gJJ~~iPiarlm'an'l1$ia) df9~p!~ perarttaru"f1.luti beliau Film . miUaII. (I.i~..~e~]r.ylUlg ~~kitl.eh<l.._'Ifi}'ll.ir. Ayart'a!l":1!1 '8~ebu~ m. dan petlJgeni~.iJil!ah:h~ :}fWig f!llell~adli1:..U!D1!h::m flJl.gai ni!kmall pe.lli.man mebkllk<m..mpai di iP~c~ pti.~\.u Icbil!its cl. d"~.l bd. Arl!::lm.tl.idak d!Jletahui ~-ebelIl.•• '.lIrn. ~.Ibsrad .l~~JU!ii$ll!l:il. .g~ti!ama ~J]!!l. pendpuan mannsia m clari ~ Dm 'b1llhw~.t!J:lJ m~li~pk8 ~!d.'~ D.na i1.••.lm]/. dAl.ep~da mereka.\J1I-f.~tll~. JlIS~~~1':~g.tj:aJtkm kep~damluulS.Wg.p'l!. DelIIglliR dlem<ikim. Allah.."WI.96.I_.iI.ttl da!Jiletbdmgjl!i!g.!. . di d~b.ijW All1il~~D[..Ij1.m :J:TIlB MaiI..1h. ·di b~~l1! ~t1L~~h pellje:liil!l'~:mIf'L' Dan ~egilOL p!Jji d~I1 sanjl. 'T..a!h .1![ljgl . Dan ~ika t!'i!I!igg.m.".. a.lI "I·f'f.mm.'.P'1}l'":i!1]g~j~ diketuump!. "F~ ~t.me:~·1'.. fillaih berada da]~ fJuillns.. kit<J!o shabi}.! .seb~lljuga tie.d yang8:il!l]]!a" D1 mana jnk" beliau sm.J.. oo~... s:eb<ili. {Jan kami ini ru awai syarnh..r~. IdsMi. "WM~~ MlII~~!!1I~~4. m*[I.e!1'liib~l~p1!Jlang..m Rabb-mn/@) YoIi"l'R" P.iil]gptul] engMai peunuiilOUl. .i~]~~ Di ~ d:a. Te:!"bd~ il!m!1. metl.r.l 2lIE~!j.§ib.. A~ll..iuli*af:l:ilya.1.dikt"la&N.. b~1Ii~~r ]l.de~.. oMI k:ll'e. l~.r~wa}'::'llalil di d.ril ~~~:P~ QI~~y.."lf] ha&~ts tdAlh :I"I1e.JiIlgkmlrah.mmt ~~r.1II:I.l.L:t_ JI b e~ll'man.1iP'JI meng:am.I L:. ~~ perolehan . Ta'ala .I!1i atI~:lh ::l.e:hili ...ilsk.brn.mi...bg] p!llill<libbel'kaih m.da ~~:.a[. ~l (.: . hail'uslbw. rneniar~ ~~!D!raeli~!l. Di.allinJ. r!U!..SOOili!"aakal.:L b~~ cl"~.ia. -p ".y.J~~ i# .l..'}.kiel.&'ALAQ dlr]" m~k~JLll'r:il iliiblrlQlI. m<iklI."" ••••.ilt:U.h .b~rk1l!~. Ay:lIt !11.ruili:Mi.1!·1".z1"SJmhiham..1hlL.m apa ya:n~ dibm!iI1Jimya.1.-QIlJ!'>2tI. [)mi.~b~gj y~!lg.erup~1JJ rmIDa![ pma1llim }"Mlg Je!tl!fl..niitD11l yang di~erik:!lllk.kieplId.tt"I .

Lebih Ianjut. 96:7) Sesungguhnya banya kepada Rabb-mulab kembali{mu}. 96:10) bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di alas kebenaran." Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jabal. ~QtC~~:Jci J~~ ~ . dan sujud dan dekatkanlab (dirimu kepada Rabb). dari mana engkau rnengumpulkannya dan untuk apa pula engkau membelanjakannya. di mana Dia berfirman: ~ ~)I d~ j11 "Sesungguhnya hanya kepada Rabb-mulah JI kembali(mu).. 96:8) Bagaimana pendapatm« tentang orang yang melarang. Kemudian Dia memberikan peringatan. Kemudian Allah menasihari beliau dengan sesuaru yang lebih baik. di mana beliau bertanya. (QS. dan sewenang·wenang jika dia melihatnya dirinya telah merasa cukup dan memiliki banyak harta. sombong. bagaimana dugaanmu jika orang yang engkau larang itu berada d. (QS. hanya kepada Allah ternpat kembali. (QS. Unruk langkah pertama. ~~~gr. 96:15) (yait«) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durbaka. 96:11) atau dia menyurub bertakwa (kepada Allah).i jalan yang lurus dalam perbuatannya itu atau menyuruh untuk benakwa 506 Tafsir Ibnu Katsir Juz 30 . 96:18) sekali-kali jangan. Ketabuilab! Sesunggubnya manusia benar-benar melampaui batas. (QS.::jf. AL ~'ALAQ ~ w. 96:19) Allah Ta'ala memberitahukan tentang rnanusia. Allah Ta'ala berfirman: 4.iliki." Yakni.I. (QS. 96:13) ndakkab dia mengetabtd bahwa sesunggubnya Allah melibat segalaperbuatannyar (QS." . ~ <. (QS.. 96:12) Bagaimana peudapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpalingt (QS. Dan Dia akan menghisabmu atas harts yang engkau m. yang mengancam Nabi ~ jika akan mengerjakan shalat di Baitullah.. (QS. ~. (QS. semoga Allah melaknatnya.f. " Maksudnya.J1 ::. ~ l~! I:':. 96:17) kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyab.~\t\ ~ ~ 1:.96. 96:9) seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat. niscaya Kami tarik ubun·ubunnya. 96:14) Ketahui. mengancam sekaligus menasihatinya. "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang. 96:6) karena dia melibat dirinya serba cukup. jahar. ~ @ tYfo!J~t ~ ~ r----.:)0 "Bagaimana pendapatm« jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran. (QS..~ <. (QS. sungguh jika dia tidak berbenti (berbua: demikian). bahwa ia merupakan makhluk yang bisa senang.. (QS.. (QS. lab.janganlah kamu patub kepadanya..J\ -::". ~ ~~)r~:~H ~ i.S~j ~ ~tS..' seorang bamba ketika dia mengerjakan sbalat. 96:16) Maka biarkanlab dia memanggil golongannya (untuk menolongnya)..

J c. Imam Ahmad. .) yakni Kami akan warnai dia ae~gan w~rna hiram pada hari Kiamat kelak. Selanjutnya..Eai fakir [bOll Katsir [uz 30 507 ..96. 'ALAQ melalui ucapannya.. sesungguhnya aku memiliki ke1ompok yang 1ebih banyak ill lembah ini.''If ." At. dan ini adalah lafazhnya dari Ibnu 'Abbas.L.G::. Allah Ta'ala berfirman. ~." t~ .... ~1. 'Hai Muhammad. 'Hai Muhammad. 4: ~~L. "Seandainyadia memanggil kelompoknya. L~. ~ 4!lo~ ". lalu Abu Jahal bin Hisyam melewatinya seraya berkata.Tirmidzi.5 ''Maka hiarkanlah dia memanggi/ golongannya {tmtuk menolongnya}. 4: ~ . at.""Ul" "Niscaya Kami tank ubun... apakah pasukan kami yang menang ataukah pasukannya? Imam alBukhari meriwayatkan dari Ihnu 'Abbas.' Lalu Allah menurunkan ayat: 4 ~()I L:. 5ungguh jika dia tidak berhenti.<.:. ~~\S 'Maka biarkanlah di« memanggil golongannya (untuk menolongnya).k1 ~ % 9 «Sekali-kalijangan. Dan firman Allah Ta'ala: ~ t. bukankah aku telah melarangmu mengerjakan ini?' Dia mengancam beliau. "Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. hendaklah dia memanggil mereka untuk meminta pertolongan kepada mereka. 'Jib aku melihat Muhammad mengerjakan shalat di Ka'bah. 11 0t ~ "Tuiakkahdiamengetahui babwa sesunggu/myaAllah melihat segalaperb'uatannya?" Maksudnya. ( <. pasti Malaikat akan menghukumnya.' Dernikianlah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nase-i. <Jika dia berani melakukan hal tersebut.l % . janganlah kamu mentaati larangannya itu. "Ketahuilah. "yakni bum dan kelompoknya. d~gan nada mengancam dan mengintirnidasi. Dia berfirman: ~ (5-.. dan IbnuJarir meriwayatkan. dia berkata: "AbuJahal pernah berkata. karen a Allah akan selalu menjaga dan menolongmu. Oleh karena itu." Mereka ttu adalah para Malaikat adzab. Dia bedirman. niscaya akan aku injak lehemya. dengan apa engkau mengancarnku? Demi Allah. atas Kemudian. pasti Malaikat adzab akan menimpakan adzab kepadanya saat itu juga. t~ . "yakni jib dia tidakkernbali dati keingkaran dan pembangkangannya itu.' Kemudian Nabi ~ mendengar berita tersebut dan berkata. 'Kelak Kami dan memanggil Malaikat Zahaniyah.. AL. an-Nasa-i.. Ibnu 'Abbas mengatakan.~I.: ".janganlah Muhammad. yaitu larangan untuk terns beribadah dan memperbanyaknya. eli mana dia berkata: "Rasulullah _4jlj pemah mengerjakan shalat di maqam. dan Dia senantiasa me- kamu patuh kepadanya." Y aitu ubun:ubun Abu J ahal yang penuh kebohongan dalam ucapannya dan menyimpang dalam perbuatannya.ubunnya.) '. (t. Maksudnya. tidakkah orang yang melarang itu mengetahui bahwa Allah me1ihatnya dan mendengar ucapannya serta akan memberi ganjaran atas apa yang tclah dia kerjakan iru dengan ganjaran yang benar-benar sempuma. lab dia berkata. Maka Rasulullah ~ bersikap kasar terhadapnya seraya menghardiknya.")I "Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah. sedang dirimu justru melarang dan mengancamnya shalat yang dikerjakannya itu. Shalatlah sekehendak hatimu dan jangan engkau mempedulikannya..Tirrnidzi mengatakan: "Hadits ini hasan shahih.. sehingga rna dapat mengetahui." Maksudnya.

!h ~ surat { ~J::r~ ~) ~ ~. ~ltWllJ ~~! .5ujm:t OJeh kareaa iru... ~~l ~!.e:bl:!d!iselbl.AL't\.IW\1h1..lt.I~.~I:.~~'ll1 :R!!!l.~ d]1In . U :J.!! <'!t~·T~~~(brl. Pe.Atm ny. ~l\.maib belfs:Jhda: « .]~bm ha. ran@: t.lim~.1r.96.1 ~"i.mmt.~!. • [)Url~P1k1!11 I:Ll·wka!l ~~~ ~~~ <I!~N~.yj'i » d.1.d :ll~.rhll[Ifllkhh doa.!onu.s shakiB.J.mel:.~~JAj m ~! b~ ~.t!1!~[.~I'it~~jl!l.tm1i.d~~Bts!lat m:eI.rn.:. hrnwll fusuhi. .Shakib Muslim.~ $N111.!j)j ~~I ~S::li~l p<ll!Jingde'ka~am. dan A~m Hu:!'a.~~.d". pe.LAQ . R~['b·nr~~d.1.u.. )..d.ig.l[laib..lit -t ~.We:mr·abommilil·~m:~!I. di di!!.lijP.·~ Se:bapmalJJ1l.!dari Qrnn1fonrn:g.~ 1 $!.ih~]".&it. if y jil.l!!l-mn...l:ml.~ I~~ ~~ ~j.m~m~!i!r. h. ddJt rle!taili!~!tlltb.lmbj): dl~:!l~!"l.r.l." 1II1:'L"l:'~bi~ me- .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->