ISU DAN PERLAKSANAAN KOLEJ VOKASIONAL (KV

)

OLEH: MOHAMAD FAIZUL BIN YUSOFF (HB100145) YAHYA BIN SEIKH SALLEH (HB100241) HUSIN BIN MUSANIB (HB100240)

PEMBIMBING: EN. JAMIL BIN ABD. BASER

MBE 13603 Perkembangan Sistem Pendidikan Dan Latihan Dalam PTV FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA

Elemen teknik dan vokasional ini bukan hanya dipelajari di sekolah menengah teknik dan vokasional. 1981). sekolah menengah vokasional akan dinaik taraf menjadi kolej vokasional iaitu melibatkan 78 buah sekolah. Malaysia mempunyai kira-kira 7714 buah sekolah rendah. Antara kementerian dan agensi yang memainkan peranan penting dalam memberi latihan kemahiran adalah seperti Kementerian Sumber Manusia. Antara tujuan utama Pendidikan Teknik dan Vokasional adalah untuk membentuk kemahiran. pekerja mahir dan separa mahir yang berkualiti dapat dihasilkan melalui sistem PLTV ini.Pendahuluan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) merupakan salah satu cabang dalam pendidikan di Malaysia. kebolehan dan kefahaman dalam bidang pekerjaan kepada setiap pelajar supaya dapat digunakan secara berfaedah dan produktif. malahan ianya telah diterapkan ke dalam kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah biasa juga. Pendidikan Teknik dan Vokasional telah melalui pelbagai transformasi dan perubahan dalam usaha menjadikannya relevan dengan kehendak semasa. Manakala 10 buah sekolah lagi dikekalkan sebagai sekolah menengah teknik. Sistem PLTV ini telah memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan sosial masyarakat sejajar dengan pembangunan ekonomi negara. Sehubungan dengan itu. Sejak diperkenalkan pada awal 1900-an. 2282 buah sekolah menengah termasuk 88 buah sekolah menengah teknik dan vokasional. 1991). Latihan vokasional atau kemahiran pula adalah merujuk kepada program yang dikendalikan oleh pusat-pusat latihan industri atau pusat-pusat latihan di bawah kementerian dan agensi kerajaan. . Latihan kemahiran di bawah kementerian dan agensi kerajaan ini dapat dilihat secara langsung berkait rapat dengan menyediakan persediaan memasuki alam pekerjaan bagi lepasan sekolah. Sehingga kini. Manakala vokasional ialah pendidikan dan latihan yang akan menyediakan individu untuk pekerjaan tertentu (Webster’s New World Dictionary. Teknikal memberi maksud pelaksanaan sesuatu kerja atau berkaitan dengan sesuatu bidang pengetahuan yang tertentu (Dewan Bahasa. Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Amanah Rakyat. Menjelang tahun 2013.

PLTV di Malaysia Sistem Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) telah wujud sekian lama iaitu sebelum kedatangan penjajah lagi. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu. Bagi memberi pendidikan yang lebih mendalam kepada pegawai-pegawai pertanian. Sekolah Teknik Treacher Kuala Lumpur telah dibuka untuk memberi latihan kepada pembantu teknik di Jabatan Kerja Raya. pada tahun 1905. Semasa zaman penjajahan British di Tanah Melayu. Pada tahun 1923. 2005). pada tahun 1926. bersawah. di mana orang-orang Melayu yang berkemahiran dalam seni menganyam. menyulam dan mengukir diambil untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah Melayu yang berdekatan dengan Kuala Lumpur. Secara rasminya pendidikan teknik dan vokasional bermula pada zaman ini iaitu pada tahun 1900. Pada tahun 1918. bertukang kayu dan logam. Suruhanjaya Pendidikan Teknik dan Industri telah dibentuk untuk mengkaji keperluan pelajaran vokasional dan teknik di negeri-negeri Tanah Melayu. . Pada masa yang lain. Pusat Latihan Pertanian telah ditubuhkan bagi memberi latihan kepada orang Melayu mengenai cara-cara berladang dan berkebun. dan pendidikan tinggi. pendidikan teknik dan vokasional. membuat keris dan kerjakerja kraftangan seperti anyaman (Emat. Jabatan ukur dan Keretapi Tanah Melayu. Kemudian. masyarakat pada ketika itu menjalankan aktiviti harian seperti berkebun. pendidikan masyarakat Melayu adalah terhad kepada pembelajaran Al-Quran bersama imam atau ulama. Kemudian. latihan perguruan. British telah mengategorikan sistem pendidikan kepada lima peringkat iaitu pendidikan rendah. 2005). sekolah teknik telah ditubuhkan dan kemudian ditukar status kepada maktab teknik pada tahun1941 dan dinaik taraf menjadi Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 1972. Sekolah Pertanian telah ditubuhkan pada tahun 1931 di Serdang. Perkembangan ini telah merentasi masa sejak zaman berzaman sehingga ke hari ini. Selangor dan dinaik taraf kepada Kolej Pertanian sebelum diiktiraf sebagai Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1972 dan hari ini dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia (Emat. pendidikan menengah.

Bermula 1 Mac 2008. berlaku satu penstrukturan menyeluruh di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia. Antara skop bidang tugas BPTV ialah merancang. selepas bidang akademik lain. Perubahan nama ini akan melibatkan suatu rombakan kepada sistem pendidikan teknikal dan vokasional termasuklah kurikulum. Konsep Kolej Vokasional (KV) Menjelang tahun 2013. Bagi meralisasikan hasrat ini. Sebagai permulaan. pengoperasian akademik.Pada tahun 1964. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut Timbalan Perdana Menteri. BPTV terbahagi kepada empat fungsi utamanya iaitu pengoperasian sekolah. sebanyak 78 buah sekolah vokasional akan ditukarkan namanya kepada kolej vokasional. kursus-kursus yang ditawarkan serta pentauliahan yang akan dianugerahkan. pembangunan PTV dan pembangunan kejurulatihan PTV (BPTV. menyelaras. Selain daripada . 2011). yang dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Teknikal (JPTek). perubahan nama itu juga bukan sahaja menghapuskan stigma atau persepsi bahawa pendidikan teknikal dan vokasional sebagai pilihan kedua. Pentauliahan yang akan diperolehi di kolej vokasional ialah berupa Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) atau dikenali sebagai Sijil Vokasional Malaysia (SVM). Peranan utamanya adalah menentukan pelaksanaan dan kemajuan pendidikan teknikal dan vokasional secara berterusan di Malaysia. menyelia dan memantau perkembangan pendidikan teknikal dan vokasional di semua sekolah rendah dan menengah di Malaysia. melaksana. BPTV menawarkan program-program yang membolehkan pelajar berpotensi menjadi separa professional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan. Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) ditubuhkan. JPTek ditukar kepada BPTV. malah akan memberi satu laluan kerjaya yang lebih jelas. pada tahun 2012 Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) telah menyenaraikan 15 buah sekolah menengah vokasional yang akan menjadi perintis kolej vokasional. Pendidikan teknikal dan vokasional ini dihasratkan memberi peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara. tempoh pembelajaran. Hanya 10 buah sekolah sahaja yang dikekalkan sebagai sekolah menengah teknik.

Sistem Sokongan Seni dan Budaya. Matematik. Sebelum memasuki kolej vokasional. Bahasa Inggeris. Antara modul akademik yang dipelajari ialah Bahasa Melayu. ‘Centre Of Excellence’ (COE) dan ‘School Enterprise’ (SE). KV juga akan memberi tumpuan kepada kemahiran keusahawanan. SEMINAR MKRA VOCTECH pada 1hingga 4 Disember 2009 di Selesa Beach Resort. Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Manakala kaedah pembelajarannnya adalah secara ‘Production Based Education’ (PBE). Port Dickson. kemahiran kebolehpasaran dan menyediakan latihan industri (On Job Training) pada beberapa peringkat pengajian. Tempoh masa pengajian untuk memperoleh diploma ialah selama lapan semester (empat tahun) bermula pada umur 16 tahun. Berikut adalah kronologi penyediaan pelan transformasi KV: i. di mana mereka akan diberi tauliah sehingga SKM tahap 2 setelah tamat tingkatan 3. Jawatankuasa Penubuhan Kolej Vokasional Transformasi dari sekolah vokasional kepada kolej vokasional ini telah dikaji dan dirancang dengan teliti. Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi. Bidang-bidang kursus yang ditawarkan di kolej vokasional adalah seperti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan satu hingga tiga akan mengikuti Program Pendidikan Asas Vokasional (PAV). Selain daripada modul akademik tersebut. pelajar-pelajar juga berupaya mencapai tahap pentauliahan yang lebih tinggi iaitu diploma atau diploma lanjutan. Perniagaan. Sejarah. Teknologi Marin dan Industri Sukan. Pengangkutan. Hospitaliti. Sains Kesihatan. Pertanian. Kurikulum kolej vokasional mempunyai 2 komponen iaitu 70% kemahiran vokasional dan 30% akademik bagi memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Sains dan Pendidikan Islam atau Moral.itu. Bahasa Perniagaan (Bahasa Mandarin atau Bahasa Arab). Teknologi Kejuruteraan Awam. Proses punubuhan kolej vokasional tersebut telah melalui beberapa prosedur yang begitu kompleks melibatkan pihak dalam negara dan juga luar negara. Seminar ini melibatkan sejumlah pegawai dari .

MESYUARAT JK KHAS TRANSFORMASI VOCTECH pada 12 Julai 2010 yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia bersama dengan pengawai dari BPTV dan KPM. MARA) c) Pengetua dan guru SMT dan SMV d) Wakil-wakil Alumni SMT SMV.BPTV dan KPM. Bengkel ini dikendalikan oleh konsultan yang dilantik KPM iaitu Konsultan BOS. BENGKEL TRANSFORMASI VOCTECH pada 20 hingga 23 Jun 2010 di Hotel Vistana. Lawatan pegawai BPTV dan KPM ke negara-negara yang terkenal dengan pendidikan vokasional pada 2009 dan 2010 seperti Jerman. NATC. . vi. MARA dan juga pengetua-pengetua dari SMT dan SMV seluruh Negara. Kuala Lumpur. Wakil-wakil industri v. MTIB. MTIB. Taklimat jawatan kuasa transformasi SMV kepada 32 wakil industri pada 29 Julai 2010. ii. Indonesia. Thailand. Indonesia dan Singapura dan Finland pada Mei 2010. Pendedahan situasi SMV di Malsysia diberikan untuk pegawai BPTV dan juga KPM dan juga pengetua SMT dan SMV. NATC. Australia. iii. Korea. BENGKEL BLUE OCEAN STRATEGI melibatkan pelaksanaan 4 siri bengkel pada tahun 2009 dan tahun 2010 di Institut Aminudin Baki. Wakil-Wakil PIBG SMT SMV e) Wakil IPTA dan IPTS. iv. wakil dari agensi latihan yang lain seperti JPK. Antara peserta yang terlibat ialah : a) Pegawai BPTV dan KPM b) Wakil agensi latihan awam (JPK. Genting Highland.

Mendapat pengiktirafan industri tempatan dan antarabangsa.vii. xi. Jepun dan lain-lain. wakil industri. (Hj Ahmad Tajudin bin Jab. 2011) Matlamat dan Objektif Kolej Vokasional Perubahan era globalisasi masa kini menjadikan pendidikan teknik dan vokasional salah satu agenda utama negara terhadap pembangunan negara melalui visi dan misi negara iaitu Wawasan 2020 di mana pada tahun tersebut negara mencapai taraf negara maju. Mesyuarat Board of Technologist pada 6-7 Ogos 2010 yang dipengerusikan bersama oleh mantan KPPM dan mantan KSU dan juga keahlian semua TKPPM dan TKSU. MESYUARAT JK KHAS PERLUASAN VOCTECH KPM pada 2 Disember 2010. 2. MESYUARAT PENGIKTIRAFAN DAN ARTIKULASI pada 11 Oktober 2010 di BPTV yang dihadiri oleh wakil JPA dan MQA. ix. x. Australia. wakil Bahagian KPM. . Merujuk kepada negara-negara maju yang lain seperti Austria. MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANGAN PENDIDIKAN KPM pada 20 Disember 2020. Mereka meletakkan bidang teknik dan vokasional adalah sama taraf dengan bidang akademik. Meningkatkan standard dan kompetensi pelajar. viii. Jerman. E8 KPM bersama YAB Menteri Pelajaran. maka matlamat transformasi kolej vokasional ini adalah seperti berikut: 1. YB timbalan-timbalan menteri dan semua Ketua Bahagian di KPM. Berasas kepada beberapa pertimbangan tersebut. Perancis. memperlihatkan penceburan pelajar-pelajar mereka dalam bidang teknik dan vokasional adalah tinggi. MESYUARAT POST CABINET pada 10 Ogos 2010 bertempat di aras 6. IPTA. namun sebaliknya berlaku di Malaysia.

Perlaksanaan kolej vokasional ini akan dilakukan secara berperingkat iaitu bermula dengan 15 buah sekolah menengah vokasional yang terpilih akan dijadikan program rintis mulai tahun hadapan. SMV Arau 2. Manakala selebihnya 10 buah sekolah menengah teknik dikekalkan. Memperluaskan lagi bidang ‘voctech’. 4. Memperkasakan sistem penyampaian Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melaksanakan transformasi pendidikan vokasional. SMV Sungai Petani 1 3. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah atas yang berupaya menjadi usahawan oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. Malaysia mampu menjana ekonomi berpendapatan tinggi . 4. Di puncak kejayaan transformasi PLTV ini iaitu menjelang tahun 2020. Terdapat lima objektif khusus penubuhan kolej vokasional: 1. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah rendah yang memiliki sijil kamahiran yang diiktiraf oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. 2012. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah rendah yang bersedia melanjutkan pengajian vokasional ke peringkat yang lebih tinggi. SMV Seri Manjung 5. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah atas yang memiliki sijil atau diploma yang diiktiraf oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. Penjenamaan institusi ‘voctech’. Peringkat Perlaksanaan KV di SMV (sekolah perintis) Sebanyak 78 buah sekolah menengah vokasional akan dinaik taraf menjadi kolej vokasional menjelang 2013. 2. SMV Shah Alam .3. 5. 3. Antara 15 sekolah perintis tersebut ialah: 1. SMV Balik Pulau 4.

SMV Labuan Kumpulan Sasaran Kolej Vokasional Kumpulan sasaran kolej vokasional ialah pelajar-pelajar yang melepasi Penilaian Menengah Rendah (PMR). Teknologi Kejuruteraan Awam. SMT Dato’ Lela Maharaja 9. Sistem Sokongan Seni dan Budaya. Kumpulan pelajar tersebut yang disasarkan adalah kerana selaras dengan objektif penubuhan kolej vokasional ini yang berhasrat melahirkan pelajar yang mampu mempunyai sijil atau diploma semasa berada di menengah atas. SMV Dato’ Seri Mohd Zin 8. Sains Kesihatan. Pengangkutan. Pertanian. Hospitaliti. SMV (ERT) Setapak 7. Teknologi Marin dan Industri Sukan. Bidang-bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. SMT Muadzam Shah 11. dan seterusnya berupaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi atau berupaya menjadi usahawan berjaya.6. Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi. SMV Beaufort 15. Pelajar perlu memohon secara atas talian melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) atau datang sendiri ke kolej vokasional pada hari dan masa yang ditetapkan. SMV Pengkalan Chepa 12. Dalam setiap bidang pengajian yang ditawarkan. SMV Kuala Terengganu 13. Kurikulum Kolej Vokasional Kurikulum kolej vokasional mempunyai 2 komponen iaitu 70% kemahiran vokasional dan 30% akademik. Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. SMV Kluang 10. SMV Kuching 14. Perniagaan. pelajar-pelajar diwajibkan untuk mengambil beberapa subjek akademik seperti .

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) akan diguna pakai sebagai persijilan tunggal kebangsaan bagi pendidikan teknik dan vokasional. Kesemua komponen yang telah diterap ke dalam kurikulum di kolej vokasional ini seharusnya mampu melahirkan pelajar yang mempunyai tahap kebolehkerjaan yang tinggi. kemahiran vokasional. Diwujudkan juga jawatankuasa kurikulum industri bagi setiap bidang pengajian. Sains dan Pendidikan Islam atau Moral. Bahasa Inggeris. kemahiran kebolehkerjaan dan menyediakan latihan industri (On Job Training) pada beberapa peringkat pengajian. Indonesia. ‘Centre Of Excellence’ (COE) dan ‘School Enterprise’ (SE). Setelah pelajar menamatkan pengajian sehingga ke tahun empat.Bahasa Melayu. Kolej vokasional menyediakan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma kepada para pelajar. Persijilan dan Pengiktirafan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) sentiasa memastikan kurikulum di semua pusat latihan kemahiran Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS). Kolej vokasional akan memberi tumpuan kepada kemahiran keusahawanan. NOSS merupakan suatu dokumen yang menetapkan tahap kompetensi yang diharapkan daripada pekerja mahir yang mendapat pekerjaan di Malaysia dalam bidang tahap pekerjaan tertentu. Selain dari itu. teori vokasional dan pengalaman industri. pelajar diberi peluang selama setahun lagi untuk mendapatkan SKM tahap lima atau diploma lanjutan. Manakala kaedah pembelajaran di KV pula adalah secara ‘Production Based Education’ (PBE). kemahiran insaniah. Selepas memperoleh diploma. Pelajar lepasan KV ini mampu menggunakan pentauliahan yang diberikan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang . Matematik. Bahasa Perniagaan (Bahasa Mandarin atau Bahasa Arab). Singapura) juga turut dilakukan. kerjasama dan rangkaian dengan institusi negara serantau (Thailand. SKM akan dikeluarkan setiap tahun bermula dari SKM tahap satu hingga SKM tahap empat. Sejarah. pihak KV akan menganugerahkan diploma yang bersamaan tarafnya dengan SKM tahap empat. Antara komponen-komponennya ialah keusahawanan. bahasa.

3)SKM Tahap 3 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja di dalam pelbagai konteks. diagnosis. pengendalian dan penilaian. 4) SKM Tahap 4 (DKM) Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja teknikal dan profesional yang luas skop dan konteksnya. serta bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. (Jabatan Pembangunan Kemahiran. 2011) Sumber Manusia . di dalam skop yang luas serta selalu tidak dijangka. rekabentuk. Bertanggungjawab juga terhadap analisis. sebahagiannya adalah tidak lazim dilakukan serta memerlukan tanggungjawab dan autonomi diri. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi. 5) SKM Tahap 5 (DLKM) Terampil menggunakan pelbagai prinsip asas dan teknik yang kompleks. di samping lazim bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. perancangan. sebahagian besarnya adalah lazim dilakukan dan boleh dijangka. 2) SKM Tahap 2 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja dalam pelbagai konteks. Berikut merupakan takrif kepada setiap tahap SKM: 1) SKM Tahap 1 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja. di samping mengawal dan memberi panduan kepada yang lain. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang sangat tinggi. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi. kebanyakannya adalah kompleks dan tidak lazim dilakukan.lebih tinggi (universiti) atau mencebur diri ke alam pekerjaan.

. Pendidikan Asas Vokasional (PAV) telah diperkenalkan kepada pelajar semasa di tingkatan satu. bahasa. VTO adalah terdiri daripada seseorang yang pakar dan bertauliah dalam sesuatu bidang yang diajar. masyarakat dan peringkat global.Pelajar lepasan kolej vokasional berupaya sama ada ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi (universiti) atau mendapatkan pekerjaan di sektor awam atau swasta kerana mereka telah memperoleh SKM atau diploma yang di iktiraf. Kakitangan sokongan termasuk juruteknik juga terlibat dalam melicinkan pembelajaran di KV termasuklah dalam memastikan kelengkapan atau peralatan yang digunakan dalam keadaan baik dan selamat. Pendidikan asas ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk meminati bidang teknik dan vokasional dan seterusnya memilih bidang yang mereka cenderung. teori vokasional dan pengalaman industri. Pelajar telah diberi peluang yang lebih luas dan berfokus terhadap pendidikan teknik dan vokasional ini sebelum memasuki kolej vokasional lagi. Pihak pentadbir sesebuah kolej vokasional semestinya menjadi orang yang bertanggung jawab mentadbir urus KV dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh pihak kerajaan. dan kakitangan sokongan turut mendapat impak yang besar terhadap transformasi ini. sumber tenaga yang kompeten dikeluarkan oleh KV membolehkan negara mencapai sasaran menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Staf yang terlibat dalam kolej vokasional ini termasuk pentadbir. guru. Seterusnya. kemahiran vokasional. Antara komponen-komponennya ialah keusahawanan. Kesemua komponen yang telah diterap ke dalam kurikulum di kolej vokasional ini seharusnya mampu melahirkan pelajar yang mempunyai tahap kebolehkerjaan yang tinggi. kemahiran insaniah. Manakala guru atau seseorang yang mengajar di kolej vokasional di kenali dengan nama Pegawai Latihan Vokasional (VTO). staf yang terlibat. dua dan tiga di semua sekolah menengah seluruh negara. Impak Kolej Vokasional Penubuhan kolej vokasional memberi impak yang lebih besar terhadap pelajar.

Malaysia mampu mengorak langkah mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 bersaing negara-negara maju lain seluruh dunia. Strategi 4: Menyediakan mekanisme pentaksiran menjurus kepada pentauliahan dan pengiktirafan. Australia. Persepsi ini akan diperbetulkan setelah melihat pentauliahan yang diberikan kepada pelajar lepasan kolej vokasional ini sehingga ke tahap diploma. Strategi 3: Mempergiat usaha kolaborasi dengan rakan strategik bagi memperluas akses. . Dalam Rancangan Malaysia ke sepuluh (RMK 10) juga menitik beratkan berkenaan persepsi yang tidak betul ini iaitu pihak kerajaan akan mengadakan kempen secara besar-besaran melalui pelbagai media bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan persepsi terhadap PLTV ini. Jerman. Dengan terlaksananya segala program yang dirancangkan di kolej vokasional khususnya. Antaranya ialah seperti berikut: Strategi 1: Menyediakan kurikulum pendidikan vokasional berasaskan industri. memperlihatkan penceburan pelajar-pelajar mereka dalam bidang teknik dan vokasional adalah tinggi. Strategi 2: Membangunkan institusi pendidikan vokasional bagi melahirkan modal insan berkemahiran.Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa transformasi daripada sekolah menengah vokasional kepada kolej vokasional ini adalah antaranya bertujuan untuk menghapuskan persepsi masyarakat yang menganggap pendidikan teknik dan vokasional ini sebagai pilihan kedua selepas bidang akademik lain. Mereka meletakkan bidang teknik dan vokasional pada kedudukan sama taraf dengan bidang akademik lain. Strategi 5: Mempertingkatkan daya upaya organisasi pendidikan vokasional KPM. Pihak kerajaan telah membuat pertimbangan yang sewajarnya untuk melakukan transformasi ini. Merujuk kepada negara-negara maju yang lain seperti Austria. jamin kualiti dan tingkat kebolehkerjaan. Jepun dan lain-lain. Halatuju dan Prospek / Masa Hadapan KV Kolej vokasional telah menggariskan lima strategi dalam usaha mencapai matlamat dan objektif KV. Perancis.

scribd.moe. Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional Malaysia: Cabaran Dalam Memperkasa PLTV.(BPTV.doc/40205360/memperkasa-pendidikan-teknik-danvokasional-malaysia-dalam-era-globalisasi Khairul Anwar bin Sharin dan Anas Syafik bin Zulkipli (2011).dsd. 2011 dari BPTV: http://www. Petaling Jaya. Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia. 2011) Rujukan: Yahya Emat (2005). Bahagian SKM. Dicapai pada Disember 9. Hj. Dicapai pada November 10. 2011 daripada slide pembentangan BPTV: http://www.gov.my/ Nur Husna binti Abdul Wahid (2010). Disember).my/bptv/ Jabatan Pembangunan Kemahiran (2011. Sejarah Perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia. November). Seminar Perkembangan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional. 2011 di http://www.com.com/doc/47928732/SEJARAH-PERKEMBANGANPENDIDIKAN-TEKNIK-DAN-VOKASIONAL-DI-MALAYSIA .gov. Konsep Kolej Vokasional. Dicapai pada November 27. 2011 di http://www. Transformasi Pendidikan Vokasional. Ahmad Tajudin bin Jab (2011). UTHM: BPTV BPTV (2011. Selangor: IBS Buku Sdn.scribd. Dicapai pada November 27. Dicapai pada November 20.net/pengetuasmtjb/konsep-kolej-vokasional-kpm Hajah Zalihar binti Abdul Ghani (2011). Bhd.slideshare. 2011 dari JPK: http://www. Profil Bahagian BPTV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful