GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM

ANALISISKAN SIFAT DAN GAYA KEPIMPINAN YANG BERJAYA DALAM MENGURUS ORGANISASI AWAM 1.0 PENGENALAN Kepimpinan berlaku apabila seseorang pemimpin cuba untuk mendorong, memujuk, dan mempengaruhi orang lain untuk berusaha ke arah pencapaian sesuatu objektif atau matlamat yang tertentu. Pada amnya, kepimpinan didefinisikan sebagai proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka supaya mereka rela bergiat dan berusaha ke arah pencapaian organisasi. Kepimpinan mesti melibatkan pihak lain sama ada pekerja-pekerja bawahan yang dipertanggungjawabkan atau para pengikut. Pengikut membantu mentakrifkan status pemimpin dan mewujudkan proses kepimpinan melalui kesanggupan mereka untuk menerima pengagihan kuasa yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan pengikut. Para pemimpin juga mempunyai autoriti untuk memberikan arahan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan pengikutnya, manakala pengikut pula mengikut arahan daripada pemimpin mereka. Kepimpinan juga boleh dijelaskan sebagai kemahiran atau sifat semulajadi, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang individu atau hubungan antara manusia (Andrews & Herschel, 1996). Ramai para sarjana menyatakan bahawa kepimpinan merupakan keupayaan pemimpin mempengaruhi orang bawahannya untuk melakukan sesuatu yang mereka sebenarnya tidak mahu melakukan. Pemimpin tidak dapat dipisahkan dari kelompok, akan tetapi boleh dipandang sebagai suatu posisi dengan potensi tinggi di lapangan. Dalam hal yang sama, Krech dan Crutchfield memandang bahawa dengan kebaikan dari kedudukannya yang khusus dalam kumpulan ia berperanan sebagai agen primer untuk penentuan struktur kumpulan, suasana kumpulan, tujuan kumpulan, ideologi kelompok, dan aktiviti kelompok. Terdapat pelbagai definisi berkaitan dengan kepimpinan di dalam organisasi.Melalui definisidefinisi yang diberikan, jelas menunjukkan bahawa kepimpinan memerlukan kualiti yang tertentu dan peranan kepimpinan itu sendiri amat penting dalam menentukan kejayaan kumpulan yang

dipimpinnya. Kepimpinan juga merupakan aspek yang penting di dalam organisasi memandangkan 1
125368

setiap pekerja memerlukan motivasi daripada pemimpin atau pengurus mereka untuk melaksanakan sesuatu tugasan yang diberikan. pengurus yang berjaya merupakan mereka yang secara konsisten menunjukkan prestasi yang cemerlang dan berada pada ranking terbaik dalam penilaian prestasi mereka dari kedua-dua aspek kualitatif (seperti sikap terhadap pelanggan. telah mencadangkan bahawa tingkah laku pemimpin seharusnya dilihat sebagai suatu tindakan yang boleh memotivasikan pekerja. Dengan ini. Menurut Singh (2003). pemimpin perlu proaktif bagi memastikan keberkesanan gaya kepimpinannya terhadap pekerja. pengalaman. Teori Laluan Matlamat menggariskan tentang empat gaya kepimpinan yang boleh dimanfaatkan untuk memotivasikan pekerja di dalam organisasi: 2 125368 . kemahiran. pemimpin akan memahami bahawa pekerja akan mempunyai motivasi sama ada dalam keadaan merasa berkemampuan untuk mencapai sesuatu tugas yang diberikan atau mereka dapat menjangkakan hasil kerja yang akan disiapkan. Melalui Teori Kepimpinan Laluan Matlamat (Path Goal Theory) yang diperkenalkan oleh Robert House. Di dalam sesebuah organisasi. audit dan sebagainya).0 KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI Dalam mencapai matlamat sesebuah organisasi. dan sebagainya) dan kuantitatif (seperti sasaran jualan. Kepimpinan ini juga boleh diklasifikasikan sebagai pemimpin berasaskan kemampuan memimpin menggunakan kebijaksanaan. 2. Pemimpin perlu menyediakan elemenelemen yang difikirkan dapat mengisi keperluan pekerja bagi mencapai matlamat organisasi. keupayaan memimpin. seseorang pemimpin menghadapi cabaran untuk menggunakan gaya kepimpinan terbaik bagi menemukan titik keperluan motivasi pekerja.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM pemimpin bertanggungjawab menunjukkan arah yang perlu dilalui oleh pengikut atau orang bawahannya. karisma dan sebagainya. Kepimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi. Seorang pemimpin tidak semestinya hanya seorang pengarah ataupun seseorang yang memegang jawatan tertinggi dalam organisasi tetapi mereka yang mampu mempengaruhi organisasi ke arah pencapaian matlamat yang ditetapkan. Justeru.

Pemimpin memberikan arahan mengenai sesuatu tugasan serta menerangkan mengenai apakah harapannya berkaitan tugas tersebut. ia akan meningkatkan motivasi kepada 3 125368 . Ketiga: Kepimpinan berorientasikan penyertaan (Participative Leadership) Gaya ini pula merujuk kepada pemimpin yang mengalu-alukan penyertaan pekerja untuk mereka berkongsi menetapkan sesuatu keputusan. Arahan yang baik disampaikan kepada pekerja secara spesifik supaya pekerja mendapat gambaran awal dan kefahaman yang jelas untuk memulakan sesuatu tugasan yang diberikan.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Pertama: Kepimpinan berorientasikan arahan (Directive Leadership) Satu jenis pengajaran gaya pengurusan yang disifatkan oleh seorang pemimpin yang memberitahu kakitangan bawahan apa yang sepatutnya mereka lakukan dan bagaimana untuk melaksanakan tugastugas yang dijangkakan. Di samping itu. Kedua: Kepimpinan berorientasikan sokongan (Supportive Leadership) Kepimpinan ini dikaitkan dengan cara-cara pengurusan yang menetapkan matlamat yang mencabar. Gaya arahan kepimpinan mungkin berguna untuk pengurus dalam perniagaan di mana kakitangan bawahan mereka mempunyai pekerjaan yang tidak dikhusus dan kerana itu mereka memerlukan bimbingan yang lebih banyak untuk mengelakkan ketidakpastian. Sebagai pekerja. pemimpin juga melayan pekerja tanpa berdasarkan status sosial dan turut menghormati status kedudukan mereka. mereka diberi kebebasan untuk mencadangkan pandangan dan pendapat mereka untuk membuat keputusan mengenai beberapa aspek tertentu. Pemimpin member peluang untuk rundingan kepada pekerja agar mereka dapat menyumbangkan idea serta pandangan mereka. Gaya kepimpinan ini mampu mewujudkan suasana mesra agar pekerja bermotivasi bagi melaksanakan sesuatu tugasan. Pemimpin juga turut memberikan arahan mengenai bagaimana tugas itu boleh disempurnakan dan juga penetapan waktu yang diperuntukkan untuk menyelesaikannya. membantu dalam latihan. menekankan peningkatan. Tingkah laku ini bertujuan untuk mewujudkan suasana kerja yang menyenangkan kepada pekerja. dan menjangka tahap prestasi tertinggi. Begitu juga dengan peluang untuk meningkatkan cadangan dalam sesuatu keputusan berdasarkan persetujuan organisasi.

Pemimpin akan sentiasa mencari peningkatan dan pencapaian yang berkesinambungan. dengan mengandaikan bahawa pihak pengurusan serius menimbangkan cadangan mereka. dan produktif. Pemimpin berperanan membentuk organisasi yang berkesan dari pelbagai sudut. Keempat: Kepimpinan berorientasikan pencapaian (Achievement-Oriented Leadership) Kepimpinan dengan gaya ini memberikan cabaran kepada pekerja untuk melaksanakan tugasan pada peringkat tertinggi dan juga menguji kemampuan mereka.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM pekerja. gaya berorientasikan pencapaian (achievement oriented) boleh dimanipulasikan. Di dalam Teori Laluan Matlamat. 3. ia lebih tertumpu kepada pemberian motivasi kepada pekerja agar mereka lebih bersemangat untuk melaksanakan tugas dengan sempurna. Aspek kepimpinan adalah elemen yang sangat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi atau jabatan. Akan tetapi.0 KEPIMPINAN BERKESAN 4 125368 . Teori Laluan Matlamat tidak mengongkong seseorang pemimpin untuk menggunakan hanya satu gaya kepimpinan sahaja. Sekiranya tugasan bersifat kurang mendesak. Sebaliknya terbuka kepada penggunaan pelbagai gaya mengikut kesesuaian situasi. Gaya berasaskan penyertaan (participative) pula digunakan bagi pekerja yang memerlukan kawalan. Ia sudah tentu mempunyai kesan yang sangat positif terhadap prestasi kerja berpasukan di samping menyumbang kepada persekitaran kerja yang baik. terutamanya dalam memotivasikan pekerja. pemimpin perlu mengarah (directive) jika sesuatu tugasan yang dihadapi adalah kompleks. Motivasi pekerja perlu diperbaharui dari semasa ke semasa agar pencapaian tugasan dalam organisasi terus meningkat dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan oleh pemimpin dengan menyatakan keyakinan yang tinggi bahawa pekerja mempunyai kemampuan untuk mencapai matlamat bagi cabaran tersebut. gaya menyertai (participative) pula boleh digunakan dan jika pekerja mempunyai keinginan ke arah kecekapan berganda.

Sesebuah organisasi boleh dimajukan dan kemajuannya berpunca daripada kepimpinan pihak pengurusan. personaliti dan visi. pemimpin yang mempunyai kepimpinan yang baik akan dapat membantu organisasi menjadi cemerlang melalui aktiviti kepimpinannya.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Keperibadian pemimpin juga dikatakan dapat menentukan kejayaan sesebuah organisasi. Seseorang pemimpin berkesan sentiasa melihat kejayaan organisasinya sebagai satu usaha yang berterusan antara dirinya dengan semua anggota dalam organisasi tersebut. mampu menjangka masa depan. Sungguhpun begitu. Pemimpin juga mempunyai visi dan matlamat yang jelas. Keupayaan memupuk kerjasama antara pengurusan dan pekerja di dalam pelbagai aktiviti Ramai individu yang boleh menjadi pentadbir tetapi tidak semua daripada mereka boleh menjadi pemimpin. pengalaman mahupun ilmu. Pengikut atau orang bawahan akan lebih terdorong untuk bekerja kuat dan berdedikasi. Tekanan dan hukuman yang diberikan kepada pengikut akan dapat meningkatkan produktiviti dalam jangka masa yang pendek tetapi dalam jangka masa panjang pekerja akan menimbulkan reaksi negatif dan melahirkan rasa tidak puas hati dan bersikap menentang. bersama-sama gabungan ilmu. Memimpin sesebuah organisasi bukanlah satu tugas yang mudah. Pekerja akan bekerja bersungguhsungguh sehingga objektif organisasi tercapai. Mengadakan perbincangan dan membuka peluang kepada pekerja untuk mengemukakan idea-idea baru kepada sesuatu perancangan yang dibuat merupakan langkah yang baik bagi pemimpin untuk meningkatkan kepuasan kerja. Pemimpin yang berkaliber memerlukan ciri-ciri positif untuk dirinya diiktiraf sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang baik dan cemerlang adalah pemimpin yang mampu menyediakan halatuju organisasi dan mampu mempengaruhi perlakuan pengikutnya. Pemimpin yang baik bukan lahir dengan sendirinya tetapi diperoleh melalui latihan berterusan. Kepimpinan yang berkesan dikatakan mampu memberi kepuasan kepada pengikut dan keadaan ini akan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. mampu mengatur organisasi dengan kreatif dan mampu untuk memberi arahan dengan jelas. pengetahuan. kepimpinan bukanlah satu misi yang mustahil bagi setiap orang yang mahu menjadi seorang pemimpin yang berjaya. 5 125368 . Umumnya.

Berikut merupakan lima jenis gaya kepimpinan: 4. mempunyai ilmu pengetahuan dan kepakaran yang cukup dalam bidang yang dipimpin. boleh dipercayai. 4. kreativiti yang membolehkan pemimpin berupaya mencipta idea-idea baru yang berguna dan mempunyai inovasi yang tinggi serta fleksibiliti bagi memastikan pemimpin berupaya menyesuaikan diri dengan keperluan pengikut dan keperluan situasi serta masa. ketekunan. jujur dan boleh diharapkan. Seorang pemimpin haruslah mempunyai cita-cita. ketabahan. Antara lain. tenaga dan hasrat untuk berjaya. Seorang pemimpin yang demokratik akan membantu pekerja menilai 6 125368 . Kepintaran seorang pemimpin juga diperlukan kerana pemimpin berupaya menggabungkan dan mentafsirkan maklumat-maklumat yang banyak bagi memimpin sesebuah organisasi. Selain itu.1 Kepimpinan Demokratik . Kejujuran dan integriti juga diperlukan oleh seorang pemimpin dimana mempunyai sikap terbuka. Mereka mempunyai hasrat yang tinggi mahu mempengaruhi individu lain supaya menyokong usaha mencapai tujuan dan matlamat yang sudah ditetapkan oleh pemimpin. tekad.0 GAYA KEPIMPINAN Gaya kepimpinan merupakan cara seseorang pemimpin menggunakan kuasa yang dimiliki sebagai alat untuk mempengaruhi pekerja supaya bekerja kuat untuk mencapai objektif organisasi.Gaya kepimpinan demokratik juga dikenali sebagai gaya penglibatan bersama. dorongan kepimpinan juga penting bagi pemimpin. daya usaha. Ciri-ciri kepimpinan lain adalah keyakinan diri yang tinggi terhadap keupayaan diri sendiri. Menurut Blake & Mouton (1964).GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Ciri-ciri yang lazim ada pada kepimpinan yang berkesan ialah semangat yang tinggi. stail kepimpinan demokratik dikenali juga sebagai pemimpin yang mengalakkan kesemua kakitangannya melibatkan diri dalam organisasinya Kepimpinan jenis ini mengalakkan pekerja untuk terlibat sama dalam proses membuat keputusan.. Semua maklumat yang melibatkan pekerja akan disalurkan dan melibatkan mereka ketika membuat keputusan dan menangani sesuatu masalah secara bersama.

ii. Penglibatan pemimpin dalam proses kerja boleh dioptimumkan dengan mengambil kesempatan ini untuk menyemai nilai-nilai murni ke dalam jiwa ahli-ahlinya. berkomitmen tinggi dan lebih bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat secara bersama dengan pemimpin.Membenarkan pekerja berkongsi dalam membuat keputusan dan mencari jalan penyelesaian.Masalah yang besar dan komplek yang memerlukan banyak input untuk menyelesaikannya. iv. iii. Manakala gaya kepimpinan demokratik tidak sesuai digunakan apabila: 7 125368 . Pemimpin demokratik juga lebih bertimbang rasa dan sentiasa memberi galakan dan penerangan kepada ahli-ahlinya mengenai kerja-kerja yang perlu dilakukan.Bagi menggalakkan kerja berpasukan dan penglibatan bersama.Pengurus mahu semua pekerja tahu dan mendapat maklumat terhadap apa-apa perkara yang memberikan kesan kepada mereka. vi. Antara kebaikan yang diperolehi daripada kepimpinan demokratik adalah pekerja lebih bermotivasi. Pengiktirafan dan galakkan juga diberikan mengikut pencapaian pekerja.Perubahan yang perlu atau penyelesaian masalah yang boleh memberi kesan kepada pekerja. Peluang diberi kepada setiap ahli organisasi untuk memberikan pendapat atau pandangan sebelum sesuatu keputusan diambil. v. Gaya kepimpinan demokratik memberi banyak faedah jika digunakan pada masa dan situasi berikut: i.Juga sesuai digunakan bagi memberi peluang kepada pekerja untuk membangun dan meningkatkan pembangunan personaliti dan kepuasan kerja.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM prestasi masing-masing berdasarkan pelan pembangunan yang dibangunkan bersama. Ianya juga mengalakkan semua pekerja untuk meningkat dan membangunkan kebolehan diri dan kerjaya masing-masing serta turut memberi peluang untuk kenaikan pangkat dan tanggungjawab yang lebih berat. Pemimpin ini juga akan membenarkan pekerja membuat sasaran masing-masing.

Gaya ini memperlihatkan satu bentuk kuasa mutlak di mana setiap orang bawahan mesti menerima kesan akibat daripada keputusan 8 125368 . v. Oleh yang demikian setiap pemimpin seharusnya mempunyai sedikit sebanyak karakter yang baik yang boleh diikuti di dalam kepimpinan demokratik ini. Pemimpin yang mempunyai keperibadian yang bersifat demokratik ini lebih digemari oleh pekerja kerana sikap mereka yang banyak bertolak ansur dan sentiasa membantu pekerja mereka. Kepimpinan demokratik membawa kepada banyak kebaikan tetapi jika disalahgunakan ia akan membawa kepada masalah yang berat. Pemimpin menetapkan kesemua polisi dalam organisasi. iii. kepimpinan demokratik perlu digunakan pada masa yang sesuai supaya aktiviti kepimpinan menjadi lebih berkesan. iv. Pemimpin jenis ini tahu dengan jelas apa yang perlu dilakukan dan bagaimana ia harus dilakukan.Apabila melibatkan keselamatan pekerja. pemimpin autokratik akan membuat keputusan secara bersendirian dengan mengambil hanya sedikit input daripada pekerja lain ataupun tiada langsung. Proses membuat keputusan juga tidak kreatif. Oleh itu. Pemimpin autokrasi lebih cenderung untuk memimpin dan menggunakan kuasa secara paksaan.Apabila pengurus merasa terancam jika menggunakan gaya kepimpinan ini. Jenis kepimpinan ini hanya sesuai diaplikasikan dalam situasi yang memerlukan keputusan dicapai dalam masa yang sangat singkat atau di mana pemimpin tersebut lebih berpengetahuan daripada pekerja dalam sesuatu perkara. mengkritik apabila dirasakan dan mereka suka mendominasi. 4.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM i. ii. Kebiasaannya.Jika kesilapan tidak dapat diterima atau diberi kelonggaran.Jika pengurus mendapati dengan melakukannya sendiri lebih mudah dan efektif.2 Kepimpinan Autokratik Pemimpin yang mengamalkan gaya kepimpinan autokratik mempunyai misi dan visi yang jelas terhadap organisasi.Mempunyai masa terhad bagi mendapatkan input daripada semua orang.

Pemimpin jenis ini juga memaksa pengikut membuat sesuatu tanpa mengambilkira keperluan individu. namun untuk jangka masa panjang Hitler gagal mencapai matlamatnya. Mereka tidak begitu berminat dengan urusan yang diamanahkan kepadanya. Walaupun kebanyakan pekerja kurang selesa dengan pemimpin seperti ini.3 Kepimpinan Laissez Faire (kebebasan) Pemimpin laisez faire jarang melibatkan diri dalam proses kerja dan membiarkan subordinat membuat keputusan. Kepimpinan beliau secara perlahan-lahan telah menghakis kebebasan awam. Kepimpinan ini mungkin boleh berjaya sekiranya subordinat mempunyai kepakaran yang tinggi dalam bidang masing-masing. pekerja terpaksa mengikut arahan yang diberikan walaupun mereka tidak suka untuk melakukan perkara tersebut berbanding dengan kepimpinan demokrasi yang lebih banyak bertolak ansur dan keputusan diambil dengan tempoh masa yang lebih lama. Pemimpin yang mengamalkan stail kepimpinan laissez faire tidak begitu berminat dengan urusan yang diamanahkan kepadanya dan kuasa yang ada padanya tidak digunakan. Pemimpin autokratik lebih banyak memberi arahan dan sentiasa menentang sebarang bentuk pujian atau kritikan membina. Malah Hitler juga turut dikenang sebagai antara pemimpin yang paling kejam dalam sejarah kepimpinan dunia. Oleh itu mereka selalunya tidak digemari dan pengikut melakukan sesuatu kerja atas dasar takut (motivation by fear). pemimpin autokratik diperlukan apabila keputusan ingin dicapai dengan segera ataupun pada saat yang genting. Mereka tidak prihatin dengan perasaan pengikut. Di dalam organisasi. namun mereka diperlukan untuk memastikan operasi organisasi berjalan dengan lancar. Walaubagaimanapun ia biasanya akan mengakibatkan subordinat terbabit mempunyai motivasi yang rendah. 4. Ini jelas menunjukkan bahawa kepimpinan autokratik sesuai digunakan apabila sesuatu keadaan sedang meruncing dan memerlukan keputusan yang cepat dan jelas. Pemimpin seperti lepas-tangan di mana kebebasan diberi sepenuhnya kepada kelompok menentukan 9 125368 . Walaupun pengaruh Hitler diakui sangat kuat dan berjaya untuk jangka masa pendek.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM yang dibuat sama ada baik atau buruk. Adolf Hitler merupakan satu contoh pemimpin yang mengamalkan gaya kepimpinan autokratik. Hal ini kerana.

inovasi dan teknologi sangat diberi perhatian. v. Antara ciri-ciri kepimpinan laissez faire adalah: i. Motivasi ahli-ahli yang berada di bawah kepimpinan laissez faire juga berada di tahap yang rendah. teknik dan kaedah bekerja. Gaya kepimpinan ini mungkin berkesan sekiranya setiap ahli atau pekerja bawahan yang matang yang mempunyai kepakaran dan bermotivasi tinggi dalam menjalankan tugas yang diberikan. Subordinat bergantung kepada diri sendiri sepenuhya tanpa penjelasan daripada pemimpin. Pemimpin laissez faire memberikan sepenuh kebebasan kepada ahli-ahlinya untuk mengendalikan kerja mereka. Walaubagaimanapun. iv. iii. hubungan sesama ahli. Pemimpin hanya campur tangan apabila diterima pelanggan Gaya kepimpinan ini melibatkan penyertaan pemimpin yang sangat sedikit. perubahan persekitaran dan inovasi adalah rendah apabila berada di bawah kepimpinan laissez faire. Kumpulan pekerja seperti ini turut merasa tertekan dan menunjukkan mutu kerja yang rendah kerana kurang berdisiplin. Subordinat perlu mempunyai toleransi yang tinggi untuk melaksanakan kepelbagaian tugas. Pemimpin sedemikian memberi kebebasan untuk menentukan matlamat mereka tersendiri serta cara-cara mencapainya . organisasi tersebut telah dikenalpasti sebagai kurang baik dalam menangani masalah dan kurang kepuasan bekerja. Secara ringkasnya. produktiviti. dalam kes-kes yang melibatkan ahli yang mempunyai kepakaran yang rendah. 4. Subordinat perlu mempunyai pengalaman untuk berhadapan dengan sebarang masalah dan mampu menyelesaikannya. ii.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM matlamat. Subordinat perlu bersedia untuk bertanggungjawab membuat keputusan. keberkesanan. Subordinat perlu berupaya untuk memahami dan mengenalpasti objektif organisasi. Gaya kepimpinan ini agak popular dan sering diamalkan namun demikian ia tidak realistik dan tidak matang apabila berhadapan dengan situasai di mana perkembangan pesat sedang berlaku pada masa kini apabila kualiti.4 Kepimpinan Transformasional 10 125368 .

iaitu dengan cara mendorong pekerja untuk lebih menyedari erti penting hasil usaha dan mendorong pekerja untuk mendahulukan kepentingan kelompok di samping meningkatkan keperluan pekerja yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri. Pemimpin juga perlu menjelaskan cara untuk mecapai matlamat dan meningkatkan kesedaran diri tentang pentingnya organisasi. Peningkatan terhadap kesedaran tentang pentingnya prestasi organisasi terhadap pekerja adalah perlu bagi memastikan pekerja sentiasa berusaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Bentuk kepimpinan ini mengikat pemimpin dan pengikut dalam satu proses perubahan yang akan mempengaruhi keseluruhan prestasi organisasi dan sekaligus menghasilkan persekitaran yang produktif dan inovatif. intelek dan moral diantara pemimpin dan pengikut akan menggalakan pengikut membentuk keupayaan diri mereka. Ciri-ciri pemimpin transformasi seperti berikut:11 125368 . Peningkatan atau penambahan usaha ini boleh dicapai dengan adanya usaha pemimpin untuk meningkatkan kesedaran dan keprihatinan kakitangan terhadap kepentingan dan nilai matlamat organisasi. Penglibatan keseluruhan seperti emosi.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang cuba untuk mengenal pasti keperluan pengikut dan cuba meningkatkan keperluan itu ke peringkat motivasi dan kematangan yang lebih tinggi dan pada masa yang sama cuba memenuhi keperluan potensi kakitangan. Kepimpinan transformasional bertindak sebagai pemangkin perubahan dan bukan berubah untuk bertindak balas sahaja. Pemimpin seperti ini selalunya mengamalkan tingkah laku yang menggalakan kakitangannya supaya bertindak dengan lebih yakin terhadap kemampuaan diri tanpa seliaan atau arahan dan pemimpin mampu mempengaruhi pekerja secara luar biasa. Prestasi biasa kakitangan diperolehi berdasarkan keyakinan biasa mereka untuk mencapai matlamat yang diharapkan. Pemimpin akan sentiasa memberikan dorongan yang tinggi kepada pengikutnya supaya mereka sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan situasi semasa. Terdapat ada tiga cara seorang pemimpin transformasional memotivasi pekerja. Pemimpin transformasional cuba memotivasikan kakitangannya untuk melipatgandakan usaha mereka berbanding prestasi biasa.

meningkatkan maruah. dan pragmatik. rationaliti.Memberi perhatian . Kepimpinan transformasi dianggap sebagai kepimpinan yang paling berkesan pada masa kini kerana ia dapat meningkatkan motivasi pekerja untuk melaksanakan tugasan yang diberikan kepada mereka. Oleh itu.Memberikan perhatian yang menyeluruh secara personal. iaitu ganjaran kontingen. iv. Pekerja juga akan lebih berinovasi dan sentiasa melontarkan idea-idea mereka untuk membuat penyelesaian bersama dalam mempertingkatkan prestasi organisasi. ii. dan pengurusan eksepsi. Pemimpin ini selalunya akan disegani oleh pengikutnya kerana karekteristik yang dibawa oleh mereka dapat menarik perhatian orang disekelilingnya tidak kira sama ada pemimpin tersebut lelaki mahupun wanita.5 Kepimpinan Transaksional Ciri-ciri kepemimpinan transaksional terdiri atas dua aspek. hormat dan kepercayaan. Kepimpinan transaksional adalah gaya kepimpinan yang sering digunakan oleh banyak organisasi. Kepimpinan ini percaya bahawa hukuman dan ganjaran dapat memotivasikan pekerja. Sifat-sifat yang ada pada pemimpin transformasi memberi inspirasi kepada pekerja dan sekaligus dapat meningkatkan prestasi kerja mereka. Semangat . pada masa kini ramai pemimpin yang cuba untuk mengaplikasikan jenis kepimpinan ini supaya organisasi mereka dapat dikembangkan daripada segala aspek.Menyediakan wawasan dan misi.Meletak dan menyebarkan matlamat yang mencabar yang ingin dicapai secara bersama. Menggerakkan intelek . iii. Karisma . Pekerja juga tidak merasa ragu-ragu mengenai kepimpinan yang diberikan kerana mereka telah diberikan penerangan yang jelas oleh pemimpin berkenaan. 12 125368 . 4.Menggalakkan kecerdasan. bimbingan dan nasihat.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM i.

Selalunya ganjaran akan diberikan dalam bentuk wang. hadiah. Sekiranya mereka mendapati pekerja mereka melakukan tugasan dengan baik atau menunjukkan prestasi yang cemerlang. Matlamat utama pekerja ialah untuk mematuhi perintah pengurus mereka. Pemimpin mengawal dan mempunyai kuasa ke atas orang bawahan dan pekerja mereka. 5. Dalam kepimpinan transaksional juga pemimpin mempunyai hak untuk menghukum pekerja bawahan jika prestasi mereka tidak mencapai tahap yang telah ditetapkan.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Kepimpinan ini juga menganggap bahawa apabila pekerja atau orang bawahan bersetuju untuk melakukan tugasan tertentu. bonus gaji dan sebagainya. jika pekerja menunjukkan prestasi yang kurang baik maka mereka akan diberikan hukuman yang setimpal. Pemimpin percaya bahawa hukuman dan ganjaran dapat memotivasikan pekerja untuk melaksanakan tugasan yang diberikan kepada mereka.0 Kesimpulan Sebagai kesimpulan. hadiah dan hukuman adalah di antara sumber motivasi manusia”. Sesetengah pemimpin suka memberikan ganjaran. maka mereka memberi kuasa kepada ketua mereka. maka pekerja tersebut akan diberi ganjaran yang setimpal. Pendapat ini di sokong oleh Darussalam Abu Bakar (2007) yang menyatakan “Dalam kepimpinan transaksi. Di dalam kepimpinan ini. dua aspek utama yang diberi penekanan adalah hukuman dan ganjaran. seseorang pemimpin yang ingin berjaya seharusnya mengambil tindakan berikut iaitu memastikan bahawa tingkah laku yang diamalkan itu bertujuan mengimbangi kepentingan matlamat organisasi dan keberkesanan perhubungan dengan orang bawahan. Sebaliknya. Tingkah laku yang 13 125368 .

jenis kepimpinan adalah bergantung kepada situasi semasa dan situasi pengikut. Sesebuah organisasi yang bagus memerlukan seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi ahli-ahli dalam organisasi tersebut kearah mencapai tujuan dan matlamat. tetapi yang lebih penting ialah kepimpinan pemimpin tersebut diyakini serta diiktiraf oleh para pengikutnya. Pemimpin harus memberikan petanda bahawa beliau adalah orang yang dapat dipercayai (Larson. dan juga pimpinan itu dalam menciptakan motivasi dalam diri setiap orang bawahan. Pemimpin seharusnya mengembangkan dan mengamalkan kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran membangun kumpulan yang efektif. pemimpin bukan sahaja berkebolehan memimpin. 14 125368 . mahupun keatas pimpinan itu sendiri. kepimpinan ialah proses yang sangat berkaitan dengan pengaruh di mana seseorang itu berjaya mempengaruhi mereka yang dipimpin supaya mengubah sikap dan tingkah laku mereka. Pemimpin perlu bijak menyesuaikan jenis kepimpinan mereka dengan keadaan sekeliling. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung kepada kewibawaan. Oleh itu pemimpin seharusnya menunjukkan karekteristik yang baik dan bersesuaian supaya pengikut mudah untuk menerima perkara yang disampaikan oleh pemimpin dan yakin dengan kepimpinan mereka. Melaluinya. Hal ini adalah kerana. Kepimpinan ialah tenaga penting di sebalik kejayaan organisasi dan organisasi tidak boleh mencapai kejayaan tanpa kepimpinan yang berkesan.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM diamalkan itu hendaklah bersesuaian dengan situasi. kemahiran ‘asertive’. kemahiran merangsang orang bawahan dan sebagainya. Semua jenis kepimpinan mempunyai keistimewaan yang tersendiri. kemahiran penggambaran (delegating). Melalui perbincangan mengenai gaya kepimpinan pemimpin. 2004). malah warga organisasi keseluruhannya. Dalam erti kata yang lain. Oleh itu. Kemahiran dan kualiti kepimpinan juga adalah antara ramuan yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin. di dapati bahawa tiada satu kepimpinan yang spesifik yang dapat diamalkan oleh seseorang pemimpin untuk menjadikan kepemimpinannya berkesan. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi.

MA: Houghton Mifflin Benkhoff. P. 1997. No.. R. & Herschel. (1996).” Journal of Human Resources. 6 15 125368 . Birgit.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM RUJUKAN Andrew. Organizational communication: Empowerment in a technological society. T. H. Boston. Vol 50. ”Ignoring Commitment is Costly: New Approaches Establish The Missing Link Between Commitment and Performance.

html 16 125368 . Disember 25). Journal of Management Research. R. Mouton. Komunikasi kepimpinan: Menangani cabaran global. Canada: Thompson Learning. Knopf Larson C.. Kepimpinan Autokratik.2012. Capaian pada daripada http://www.com/2009/12/gaya- kepemimpinan-dalam-organisasi. daripada http://dbrainstorms97. Darussalam Abu Bakar (2007). Singh. Capaian pada Mei 05. Krech. The University of Michigan.my/jke3/index2.R (1974).Crutchfield. (1964).php? option=com_docman&task=doc_view&gid=131&Itemid=54 Dian Wahyu Utami (2009. Houston: Gulf Publishing Co. Laissez-Faire dan Kesannya Terhadap Pengurusan Organisasi. 31-43. U. Kepimpinan Demokratik Dan Kepimpinan Mei 07. Mei 03). Persuasion: Reception and responsibility. (2003). Petaling Jaya: Prentice Hall..D. K. Nurhelmi Ikhsan (2008. J.2012. Elements of psychology.blogspot.pmm. Gaya Kepemimpinan dalam Organisasi.. 3(1). (2004). The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence.edu.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Blake. Women managers.