GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM

ANALISISKAN SIFAT DAN GAYA KEPIMPINAN YANG BERJAYA DALAM MENGURUS ORGANISASI AWAM 1.0 PENGENALAN Kepimpinan berlaku apabila seseorang pemimpin cuba untuk mendorong, memujuk, dan mempengaruhi orang lain untuk berusaha ke arah pencapaian sesuatu objektif atau matlamat yang tertentu. Pada amnya, kepimpinan didefinisikan sebagai proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka supaya mereka rela bergiat dan berusaha ke arah pencapaian organisasi. Kepimpinan mesti melibatkan pihak lain sama ada pekerja-pekerja bawahan yang dipertanggungjawabkan atau para pengikut. Pengikut membantu mentakrifkan status pemimpin dan mewujudkan proses kepimpinan melalui kesanggupan mereka untuk menerima pengagihan kuasa yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan pengikut. Para pemimpin juga mempunyai autoriti untuk memberikan arahan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan pengikutnya, manakala pengikut pula mengikut arahan daripada pemimpin mereka. Kepimpinan juga boleh dijelaskan sebagai kemahiran atau sifat semulajadi, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang individu atau hubungan antara manusia (Andrews & Herschel, 1996). Ramai para sarjana menyatakan bahawa kepimpinan merupakan keupayaan pemimpin mempengaruhi orang bawahannya untuk melakukan sesuatu yang mereka sebenarnya tidak mahu melakukan. Pemimpin tidak dapat dipisahkan dari kelompok, akan tetapi boleh dipandang sebagai suatu posisi dengan potensi tinggi di lapangan. Dalam hal yang sama, Krech dan Crutchfield memandang bahawa dengan kebaikan dari kedudukannya yang khusus dalam kumpulan ia berperanan sebagai agen primer untuk penentuan struktur kumpulan, suasana kumpulan, tujuan kumpulan, ideologi kelompok, dan aktiviti kelompok. Terdapat pelbagai definisi berkaitan dengan kepimpinan di dalam organisasi.Melalui definisidefinisi yang diberikan, jelas menunjukkan bahawa kepimpinan memerlukan kualiti yang tertentu dan peranan kepimpinan itu sendiri amat penting dalam menentukan kejayaan kumpulan yang

dipimpinnya. Kepimpinan juga merupakan aspek yang penting di dalam organisasi memandangkan 1
125368

kemahiran. Pemimpin perlu menyediakan elemenelemen yang difikirkan dapat mengisi keperluan pekerja bagi mencapai matlamat organisasi. Seorang pemimpin tidak semestinya hanya seorang pengarah ataupun seseorang yang memegang jawatan tertinggi dalam organisasi tetapi mereka yang mampu mempengaruhi organisasi ke arah pencapaian matlamat yang ditetapkan. pemimpin akan memahami bahawa pekerja akan mempunyai motivasi sama ada dalam keadaan merasa berkemampuan untuk mencapai sesuatu tugas yang diberikan atau mereka dapat menjangkakan hasil kerja yang akan disiapkan.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM pemimpin bertanggungjawab menunjukkan arah yang perlu dilalui oleh pengikut atau orang bawahannya. 2. Kepimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi. telah mencadangkan bahawa tingkah laku pemimpin seharusnya dilihat sebagai suatu tindakan yang boleh memotivasikan pekerja. seseorang pemimpin menghadapi cabaran untuk menggunakan gaya kepimpinan terbaik bagi menemukan titik keperluan motivasi pekerja. audit dan sebagainya). karisma dan sebagainya. Menurut Singh (2003).0 KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI Dalam mencapai matlamat sesebuah organisasi. pengurus yang berjaya merupakan mereka yang secara konsisten menunjukkan prestasi yang cemerlang dan berada pada ranking terbaik dalam penilaian prestasi mereka dari kedua-dua aspek kualitatif (seperti sikap terhadap pelanggan. Kepimpinan ini juga boleh diklasifikasikan sebagai pemimpin berasaskan kemampuan memimpin menggunakan kebijaksanaan. Justeru. Di dalam sesebuah organisasi. Melalui Teori Kepimpinan Laluan Matlamat (Path Goal Theory) yang diperkenalkan oleh Robert House. keupayaan memimpin. setiap pekerja memerlukan motivasi daripada pemimpin atau pengurus mereka untuk melaksanakan sesuatu tugasan yang diberikan. Dengan ini. Teori Laluan Matlamat menggariskan tentang empat gaya kepimpinan yang boleh dimanfaatkan untuk memotivasikan pekerja di dalam organisasi: 2 125368 . pengalaman. dan sebagainya) dan kuantitatif (seperti sasaran jualan. pemimpin perlu proaktif bagi memastikan keberkesanan gaya kepimpinannya terhadap pekerja.

Arahan yang baik disampaikan kepada pekerja secara spesifik supaya pekerja mendapat gambaran awal dan kefahaman yang jelas untuk memulakan sesuatu tugasan yang diberikan. menekankan peningkatan. membantu dalam latihan. Tingkah laku ini bertujuan untuk mewujudkan suasana kerja yang menyenangkan kepada pekerja. Gaya kepimpinan ini mampu mewujudkan suasana mesra agar pekerja bermotivasi bagi melaksanakan sesuatu tugasan. Pemimpin memberikan arahan mengenai sesuatu tugasan serta menerangkan mengenai apakah harapannya berkaitan tugas tersebut. Di samping itu. pemimpin juga melayan pekerja tanpa berdasarkan status sosial dan turut menghormati status kedudukan mereka. Kedua: Kepimpinan berorientasikan sokongan (Supportive Leadership) Kepimpinan ini dikaitkan dengan cara-cara pengurusan yang menetapkan matlamat yang mencabar. Pemimpin member peluang untuk rundingan kepada pekerja agar mereka dapat menyumbangkan idea serta pandangan mereka. Begitu juga dengan peluang untuk meningkatkan cadangan dalam sesuatu keputusan berdasarkan persetujuan organisasi. Sebagai pekerja.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Pertama: Kepimpinan berorientasikan arahan (Directive Leadership) Satu jenis pengajaran gaya pengurusan yang disifatkan oleh seorang pemimpin yang memberitahu kakitangan bawahan apa yang sepatutnya mereka lakukan dan bagaimana untuk melaksanakan tugastugas yang dijangkakan. Pemimpin juga turut memberikan arahan mengenai bagaimana tugas itu boleh disempurnakan dan juga penetapan waktu yang diperuntukkan untuk menyelesaikannya. Gaya arahan kepimpinan mungkin berguna untuk pengurus dalam perniagaan di mana kakitangan bawahan mereka mempunyai pekerjaan yang tidak dikhusus dan kerana itu mereka memerlukan bimbingan yang lebih banyak untuk mengelakkan ketidakpastian. ia akan meningkatkan motivasi kepada 3 125368 . Ketiga: Kepimpinan berorientasikan penyertaan (Participative Leadership) Gaya ini pula merujuk kepada pemimpin yang mengalu-alukan penyertaan pekerja untuk mereka berkongsi menetapkan sesuatu keputusan. mereka diberi kebebasan untuk mencadangkan pandangan dan pendapat mereka untuk membuat keputusan mengenai beberapa aspek tertentu. dan menjangka tahap prestasi tertinggi.

dan produktif. gaya berorientasikan pencapaian (achievement oriented) boleh dimanipulasikan. Hal ini dilakukan oleh pemimpin dengan menyatakan keyakinan yang tinggi bahawa pekerja mempunyai kemampuan untuk mencapai matlamat bagi cabaran tersebut.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM pekerja. Sekiranya tugasan bersifat kurang mendesak. Ia sudah tentu mempunyai kesan yang sangat positif terhadap prestasi kerja berpasukan di samping menyumbang kepada persekitaran kerja yang baik. Di dalam Teori Laluan Matlamat. pemimpin perlu mengarah (directive) jika sesuatu tugasan yang dihadapi adalah kompleks. Akan tetapi. Aspek kepimpinan adalah elemen yang sangat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi atau jabatan. terutamanya dalam memotivasikan pekerja. Teori Laluan Matlamat tidak mengongkong seseorang pemimpin untuk menggunakan hanya satu gaya kepimpinan sahaja. Pemimpin berperanan membentuk organisasi yang berkesan dari pelbagai sudut. 3. gaya menyertai (participative) pula boleh digunakan dan jika pekerja mempunyai keinginan ke arah kecekapan berganda. Sebaliknya terbuka kepada penggunaan pelbagai gaya mengikut kesesuaian situasi. Motivasi pekerja perlu diperbaharui dari semasa ke semasa agar pencapaian tugasan dalam organisasi terus meningkat dan berkesinambungan. dengan mengandaikan bahawa pihak pengurusan serius menimbangkan cadangan mereka. ia lebih tertumpu kepada pemberian motivasi kepada pekerja agar mereka lebih bersemangat untuk melaksanakan tugas dengan sempurna.0 KEPIMPINAN BERKESAN 4 125368 . Keempat: Kepimpinan berorientasikan pencapaian (Achievement-Oriented Leadership) Kepimpinan dengan gaya ini memberikan cabaran kepada pekerja untuk melaksanakan tugasan pada peringkat tertinggi dan juga menguji kemampuan mereka. Gaya berasaskan penyertaan (participative) pula digunakan bagi pekerja yang memerlukan kawalan. Pemimpin akan sentiasa mencari peningkatan dan pencapaian yang berkesinambungan.

Sungguhpun begitu. Mengadakan perbincangan dan membuka peluang kepada pekerja untuk mengemukakan idea-idea baru kepada sesuatu perancangan yang dibuat merupakan langkah yang baik bagi pemimpin untuk meningkatkan kepuasan kerja. Seseorang pemimpin berkesan sentiasa melihat kejayaan organisasinya sebagai satu usaha yang berterusan antara dirinya dengan semua anggota dalam organisasi tersebut. Pemimpin yang baik dan cemerlang adalah pemimpin yang mampu menyediakan halatuju organisasi dan mampu mempengaruhi perlakuan pengikutnya. Pengikut atau orang bawahan akan lebih terdorong untuk bekerja kuat dan berdedikasi. pengalaman mahupun ilmu. Umumnya. Pemimpin juga mempunyai visi dan matlamat yang jelas. Sesebuah organisasi boleh dimajukan dan kemajuannya berpunca daripada kepimpinan pihak pengurusan. mampu mengatur organisasi dengan kreatif dan mampu untuk memberi arahan dengan jelas. pengetahuan. Pemimpin yang baik bukan lahir dengan sendirinya tetapi diperoleh melalui latihan berterusan. Kepimpinan yang berkesan dikatakan mampu memberi kepuasan kepada pengikut dan keadaan ini akan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Memimpin sesebuah organisasi bukanlah satu tugas yang mudah. Keupayaan memupuk kerjasama antara pengurusan dan pekerja di dalam pelbagai aktiviti Ramai individu yang boleh menjadi pentadbir tetapi tidak semua daripada mereka boleh menjadi pemimpin. 5 125368 . personaliti dan visi.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Keperibadian pemimpin juga dikatakan dapat menentukan kejayaan sesebuah organisasi. Tekanan dan hukuman yang diberikan kepada pengikut akan dapat meningkatkan produktiviti dalam jangka masa yang pendek tetapi dalam jangka masa panjang pekerja akan menimbulkan reaksi negatif dan melahirkan rasa tidak puas hati dan bersikap menentang. pemimpin yang mempunyai kepimpinan yang baik akan dapat membantu organisasi menjadi cemerlang melalui aktiviti kepimpinannya. bersama-sama gabungan ilmu. kepimpinan bukanlah satu misi yang mustahil bagi setiap orang yang mahu menjadi seorang pemimpin yang berjaya. Pekerja akan bekerja bersungguhsungguh sehingga objektif organisasi tercapai. mampu menjangka masa depan. Pemimpin yang berkaliber memerlukan ciri-ciri positif untuk dirinya diiktiraf sebagai seorang pemimpin.

Kejujuran dan integriti juga diperlukan oleh seorang pemimpin dimana mempunyai sikap terbuka.0 GAYA KEPIMPINAN Gaya kepimpinan merupakan cara seseorang pemimpin menggunakan kuasa yang dimiliki sebagai alat untuk mempengaruhi pekerja supaya bekerja kuat untuk mencapai objektif organisasi. 4. tekad. Ciri-ciri kepimpinan lain adalah keyakinan diri yang tinggi terhadap keupayaan diri sendiri. kreativiti yang membolehkan pemimpin berupaya mencipta idea-idea baru yang berguna dan mempunyai inovasi yang tinggi serta fleksibiliti bagi memastikan pemimpin berupaya menyesuaikan diri dengan keperluan pengikut dan keperluan situasi serta masa.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Ciri-ciri yang lazim ada pada kepimpinan yang berkesan ialah semangat yang tinggi. mempunyai ilmu pengetahuan dan kepakaran yang cukup dalam bidang yang dipimpin. dorongan kepimpinan juga penting bagi pemimpin. daya usaha.1 Kepimpinan Demokratik . Menurut Blake & Mouton (1964).. Semua maklumat yang melibatkan pekerja akan disalurkan dan melibatkan mereka ketika membuat keputusan dan menangani sesuatu masalah secara bersama. Selain itu. ketabahan. Berikut merupakan lima jenis gaya kepimpinan: 4. Mereka mempunyai hasrat yang tinggi mahu mempengaruhi individu lain supaya menyokong usaha mencapai tujuan dan matlamat yang sudah ditetapkan oleh pemimpin. Seorang pemimpin yang demokratik akan membantu pekerja menilai 6 125368 . boleh dipercayai.Gaya kepimpinan demokratik juga dikenali sebagai gaya penglibatan bersama. ketekunan. Antara lain. Kepintaran seorang pemimpin juga diperlukan kerana pemimpin berupaya menggabungkan dan mentafsirkan maklumat-maklumat yang banyak bagi memimpin sesebuah organisasi. jujur dan boleh diharapkan. Seorang pemimpin haruslah mempunyai cita-cita. stail kepimpinan demokratik dikenali juga sebagai pemimpin yang mengalakkan kesemua kakitangannya melibatkan diri dalam organisasinya Kepimpinan jenis ini mengalakkan pekerja untuk terlibat sama dalam proses membuat keputusan. tenaga dan hasrat untuk berjaya.

Bagi menggalakkan kerja berpasukan dan penglibatan bersama. Pengiktirafan dan galakkan juga diberikan mengikut pencapaian pekerja. iii. Pemimpin demokratik juga lebih bertimbang rasa dan sentiasa memberi galakan dan penerangan kepada ahli-ahlinya mengenai kerja-kerja yang perlu dilakukan. Peluang diberi kepada setiap ahli organisasi untuk memberikan pendapat atau pandangan sebelum sesuatu keputusan diambil.Membenarkan pekerja berkongsi dalam membuat keputusan dan mencari jalan penyelesaian.Pengurus mahu semua pekerja tahu dan mendapat maklumat terhadap apa-apa perkara yang memberikan kesan kepada mereka. ii. Manakala gaya kepimpinan demokratik tidak sesuai digunakan apabila: 7 125368 . Gaya kepimpinan demokratik memberi banyak faedah jika digunakan pada masa dan situasi berikut: i. iv.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM prestasi masing-masing berdasarkan pelan pembangunan yang dibangunkan bersama. vi.Juga sesuai digunakan bagi memberi peluang kepada pekerja untuk membangun dan meningkatkan pembangunan personaliti dan kepuasan kerja. Pemimpin ini juga akan membenarkan pekerja membuat sasaran masing-masing. Ianya juga mengalakkan semua pekerja untuk meningkat dan membangunkan kebolehan diri dan kerjaya masing-masing serta turut memberi peluang untuk kenaikan pangkat dan tanggungjawab yang lebih berat. Antara kebaikan yang diperolehi daripada kepimpinan demokratik adalah pekerja lebih bermotivasi. berkomitmen tinggi dan lebih bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat secara bersama dengan pemimpin. v.Perubahan yang perlu atau penyelesaian masalah yang boleh memberi kesan kepada pekerja. Penglibatan pemimpin dalam proses kerja boleh dioptimumkan dengan mengambil kesempatan ini untuk menyemai nilai-nilai murni ke dalam jiwa ahli-ahlinya.Masalah yang besar dan komplek yang memerlukan banyak input untuk menyelesaikannya.

kepimpinan demokratik perlu digunakan pada masa yang sesuai supaya aktiviti kepimpinan menjadi lebih berkesan. Pemimpin yang mempunyai keperibadian yang bersifat demokratik ini lebih digemari oleh pekerja kerana sikap mereka yang banyak bertolak ansur dan sentiasa membantu pekerja mereka. Pemimpin jenis ini tahu dengan jelas apa yang perlu dilakukan dan bagaimana ia harus dilakukan. ii.Apabila pengurus merasa terancam jika menggunakan gaya kepimpinan ini. 4.Apabila melibatkan keselamatan pekerja. Kebiasaannya. Oleh yang demikian setiap pemimpin seharusnya mempunyai sedikit sebanyak karakter yang baik yang boleh diikuti di dalam kepimpinan demokratik ini. iii. Jenis kepimpinan ini hanya sesuai diaplikasikan dalam situasi yang memerlukan keputusan dicapai dalam masa yang sangat singkat atau di mana pemimpin tersebut lebih berpengetahuan daripada pekerja dalam sesuatu perkara.Jika kesilapan tidak dapat diterima atau diberi kelonggaran.Jika pengurus mendapati dengan melakukannya sendiri lebih mudah dan efektif. Gaya ini memperlihatkan satu bentuk kuasa mutlak di mana setiap orang bawahan mesti menerima kesan akibat daripada keputusan 8 125368 . Oleh itu. v. iv. Pemimpin autokrasi lebih cenderung untuk memimpin dan menggunakan kuasa secara paksaan.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM i.Mempunyai masa terhad bagi mendapatkan input daripada semua orang. Pemimpin menetapkan kesemua polisi dalam organisasi. pemimpin autokratik akan membuat keputusan secara bersendirian dengan mengambil hanya sedikit input daripada pekerja lain ataupun tiada langsung.2 Kepimpinan Autokratik Pemimpin yang mengamalkan gaya kepimpinan autokratik mempunyai misi dan visi yang jelas terhadap organisasi. Proses membuat keputusan juga tidak kreatif. Kepimpinan demokratik membawa kepada banyak kebaikan tetapi jika disalahgunakan ia akan membawa kepada masalah yang berat. mengkritik apabila dirasakan dan mereka suka mendominasi.

Walaubagaimanapun ia biasanya akan mengakibatkan subordinat terbabit mempunyai motivasi yang rendah. namun mereka diperlukan untuk memastikan operasi organisasi berjalan dengan lancar. Hal ini kerana. Mereka tidak begitu berminat dengan urusan yang diamanahkan kepadanya. Pemimpin jenis ini juga memaksa pengikut membuat sesuatu tanpa mengambilkira keperluan individu. Mereka tidak prihatin dengan perasaan pengikut. Malah Hitler juga turut dikenang sebagai antara pemimpin yang paling kejam dalam sejarah kepimpinan dunia. 4. pemimpin autokratik diperlukan apabila keputusan ingin dicapai dengan segera ataupun pada saat yang genting. Di dalam organisasi. Walaupun kebanyakan pekerja kurang selesa dengan pemimpin seperti ini. Ini jelas menunjukkan bahawa kepimpinan autokratik sesuai digunakan apabila sesuatu keadaan sedang meruncing dan memerlukan keputusan yang cepat dan jelas. Adolf Hitler merupakan satu contoh pemimpin yang mengamalkan gaya kepimpinan autokratik. pekerja terpaksa mengikut arahan yang diberikan walaupun mereka tidak suka untuk melakukan perkara tersebut berbanding dengan kepimpinan demokrasi yang lebih banyak bertolak ansur dan keputusan diambil dengan tempoh masa yang lebih lama. Pemimpin seperti lepas-tangan di mana kebebasan diberi sepenuhnya kepada kelompok menentukan 9 125368 . Pemimpin yang mengamalkan stail kepimpinan laissez faire tidak begitu berminat dengan urusan yang diamanahkan kepadanya dan kuasa yang ada padanya tidak digunakan. Walaupun pengaruh Hitler diakui sangat kuat dan berjaya untuk jangka masa pendek. Pemimpin autokratik lebih banyak memberi arahan dan sentiasa menentang sebarang bentuk pujian atau kritikan membina.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM yang dibuat sama ada baik atau buruk. Oleh itu mereka selalunya tidak digemari dan pengikut melakukan sesuatu kerja atas dasar takut (motivation by fear). Kepimpinan beliau secara perlahan-lahan telah menghakis kebebasan awam. namun untuk jangka masa panjang Hitler gagal mencapai matlamatnya. Kepimpinan ini mungkin boleh berjaya sekiranya subordinat mempunyai kepakaran yang tinggi dalam bidang masing-masing.3 Kepimpinan Laissez Faire (kebebasan) Pemimpin laisez faire jarang melibatkan diri dalam proses kerja dan membiarkan subordinat membuat keputusan.

Subordinat bergantung kepada diri sendiri sepenuhya tanpa penjelasan daripada pemimpin. Gaya kepimpinan ini agak popular dan sering diamalkan namun demikian ia tidak realistik dan tidak matang apabila berhadapan dengan situasai di mana perkembangan pesat sedang berlaku pada masa kini apabila kualiti. Pemimpin sedemikian memberi kebebasan untuk menentukan matlamat mereka tersendiri serta cara-cara mencapainya . Walaubagaimanapun. Pemimpin hanya campur tangan apabila diterima pelanggan Gaya kepimpinan ini melibatkan penyertaan pemimpin yang sangat sedikit. produktiviti. Subordinat perlu bersedia untuk bertanggungjawab membuat keputusan. 4. organisasi tersebut telah dikenalpasti sebagai kurang baik dalam menangani masalah dan kurang kepuasan bekerja. perubahan persekitaran dan inovasi adalah rendah apabila berada di bawah kepimpinan laissez faire. Secara ringkasnya. Gaya kepimpinan ini mungkin berkesan sekiranya setiap ahli atau pekerja bawahan yang matang yang mempunyai kepakaran dan bermotivasi tinggi dalam menjalankan tugas yang diberikan. iii. v. hubungan sesama ahli. teknik dan kaedah bekerja. inovasi dan teknologi sangat diberi perhatian. iv.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM matlamat. dalam kes-kes yang melibatkan ahli yang mempunyai kepakaran yang rendah. ii. Antara ciri-ciri kepimpinan laissez faire adalah: i. Motivasi ahli-ahli yang berada di bawah kepimpinan laissez faire juga berada di tahap yang rendah. Subordinat perlu berupaya untuk memahami dan mengenalpasti objektif organisasi. Kumpulan pekerja seperti ini turut merasa tertekan dan menunjukkan mutu kerja yang rendah kerana kurang berdisiplin.4 Kepimpinan Transformasional 10 125368 . Subordinat perlu mempunyai toleransi yang tinggi untuk melaksanakan kepelbagaian tugas. keberkesanan. Pemimpin laissez faire memberikan sepenuh kebebasan kepada ahli-ahlinya untuk mengendalikan kerja mereka. Subordinat perlu mempunyai pengalaman untuk berhadapan dengan sebarang masalah dan mampu menyelesaikannya.

Bentuk kepimpinan ini mengikat pemimpin dan pengikut dalam satu proses perubahan yang akan mempengaruhi keseluruhan prestasi organisasi dan sekaligus menghasilkan persekitaran yang produktif dan inovatif. Ciri-ciri pemimpin transformasi seperti berikut:11 125368 . Pemimpin transformasional cuba memotivasikan kakitangannya untuk melipatgandakan usaha mereka berbanding prestasi biasa. intelek dan moral diantara pemimpin dan pengikut akan menggalakan pengikut membentuk keupayaan diri mereka. Pemimpin akan sentiasa memberikan dorongan yang tinggi kepada pengikutnya supaya mereka sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan situasi semasa. Kepimpinan transformasional bertindak sebagai pemangkin perubahan dan bukan berubah untuk bertindak balas sahaja. Peningkatan terhadap kesedaran tentang pentingnya prestasi organisasi terhadap pekerja adalah perlu bagi memastikan pekerja sentiasa berusaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Terdapat ada tiga cara seorang pemimpin transformasional memotivasi pekerja. Peningkatan atau penambahan usaha ini boleh dicapai dengan adanya usaha pemimpin untuk meningkatkan kesedaran dan keprihatinan kakitangan terhadap kepentingan dan nilai matlamat organisasi.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang cuba untuk mengenal pasti keperluan pengikut dan cuba meningkatkan keperluan itu ke peringkat motivasi dan kematangan yang lebih tinggi dan pada masa yang sama cuba memenuhi keperluan potensi kakitangan. Prestasi biasa kakitangan diperolehi berdasarkan keyakinan biasa mereka untuk mencapai matlamat yang diharapkan. Pemimpin juga perlu menjelaskan cara untuk mecapai matlamat dan meningkatkan kesedaran diri tentang pentingnya organisasi. Pemimpin seperti ini selalunya mengamalkan tingkah laku yang menggalakan kakitangannya supaya bertindak dengan lebih yakin terhadap kemampuaan diri tanpa seliaan atau arahan dan pemimpin mampu mempengaruhi pekerja secara luar biasa. iaitu dengan cara mendorong pekerja untuk lebih menyedari erti penting hasil usaha dan mendorong pekerja untuk mendahulukan kepentingan kelompok di samping meningkatkan keperluan pekerja yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri. Penglibatan keseluruhan seperti emosi.

Meletak dan menyebarkan matlamat yang mencabar yang ingin dicapai secara bersama.Memberikan perhatian yang menyeluruh secara personal. ii. bimbingan dan nasihat. hormat dan kepercayaan. dan pengurusan eksepsi. 12 125368 . Pekerja juga tidak merasa ragu-ragu mengenai kepimpinan yang diberikan kerana mereka telah diberikan penerangan yang jelas oleh pemimpin berkenaan. rationaliti.Menyediakan wawasan dan misi. Kepimpinan transaksional adalah gaya kepimpinan yang sering digunakan oleh banyak organisasi. 4. iii. Pekerja juga akan lebih berinovasi dan sentiasa melontarkan idea-idea mereka untuk membuat penyelesaian bersama dalam mempertingkatkan prestasi organisasi. iaitu ganjaran kontingen. Sifat-sifat yang ada pada pemimpin transformasi memberi inspirasi kepada pekerja dan sekaligus dapat meningkatkan prestasi kerja mereka. iv. Oleh itu. Menggerakkan intelek .Menggalakkan kecerdasan. Semangat .Memberi perhatian .5 Kepimpinan Transaksional Ciri-ciri kepemimpinan transaksional terdiri atas dua aspek. Karisma . Kepimpinan ini percaya bahawa hukuman dan ganjaran dapat memotivasikan pekerja. dan pragmatik.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM i. meningkatkan maruah. Kepimpinan transformasi dianggap sebagai kepimpinan yang paling berkesan pada masa kini kerana ia dapat meningkatkan motivasi pekerja untuk melaksanakan tugasan yang diberikan kepada mereka. Pemimpin ini selalunya akan disegani oleh pengikutnya kerana karekteristik yang dibawa oleh mereka dapat menarik perhatian orang disekelilingnya tidak kira sama ada pemimpin tersebut lelaki mahupun wanita. pada masa kini ramai pemimpin yang cuba untuk mengaplikasikan jenis kepimpinan ini supaya organisasi mereka dapat dikembangkan daripada segala aspek.

Matlamat utama pekerja ialah untuk mematuhi perintah pengurus mereka.0 Kesimpulan Sebagai kesimpulan. Selalunya ganjaran akan diberikan dalam bentuk wang. Pendapat ini di sokong oleh Darussalam Abu Bakar (2007) yang menyatakan “Dalam kepimpinan transaksi. maka pekerja tersebut akan diberi ganjaran yang setimpal. hadiah dan hukuman adalah di antara sumber motivasi manusia”. Pemimpin mengawal dan mempunyai kuasa ke atas orang bawahan dan pekerja mereka. jika pekerja menunjukkan prestasi yang kurang baik maka mereka akan diberikan hukuman yang setimpal. seseorang pemimpin yang ingin berjaya seharusnya mengambil tindakan berikut iaitu memastikan bahawa tingkah laku yang diamalkan itu bertujuan mengimbangi kepentingan matlamat organisasi dan keberkesanan perhubungan dengan orang bawahan. Dalam kepimpinan transaksional juga pemimpin mempunyai hak untuk menghukum pekerja bawahan jika prestasi mereka tidak mencapai tahap yang telah ditetapkan. Tingkah laku yang 13 125368 . bonus gaji dan sebagainya.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Kepimpinan ini juga menganggap bahawa apabila pekerja atau orang bawahan bersetuju untuk melakukan tugasan tertentu. dua aspek utama yang diberi penekanan adalah hukuman dan ganjaran. Pemimpin percaya bahawa hukuman dan ganjaran dapat memotivasikan pekerja untuk melaksanakan tugasan yang diberikan kepada mereka. Sebaliknya. Di dalam kepimpinan ini. hadiah. maka mereka memberi kuasa kepada ketua mereka. Sesetengah pemimpin suka memberikan ganjaran. Sekiranya mereka mendapati pekerja mereka melakukan tugasan dengan baik atau menunjukkan prestasi yang cemerlang. 5.

GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM diamalkan itu hendaklah bersesuaian dengan situasi. 2004). Pemimpin seharusnya mengembangkan dan mengamalkan kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran membangun kumpulan yang efektif. Dalam erti kata yang lain. kemahiran merangsang orang bawahan dan sebagainya. kepimpinan ialah proses yang sangat berkaitan dengan pengaruh di mana seseorang itu berjaya mempengaruhi mereka yang dipimpin supaya mengubah sikap dan tingkah laku mereka. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi. Kemahiran dan kualiti kepimpinan juga adalah antara ramuan yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin. kemahiran penggambaran (delegating). mahupun keatas pimpinan itu sendiri. Melaluinya. Kepimpinan ialah tenaga penting di sebalik kejayaan organisasi dan organisasi tidak boleh mencapai kejayaan tanpa kepimpinan yang berkesan. Pemimpin harus memberikan petanda bahawa beliau adalah orang yang dapat dipercayai (Larson. 14 125368 . Hal ini adalah kerana. jenis kepimpinan adalah bergantung kepada situasi semasa dan situasi pengikut. kemahiran ‘asertive’. Melalui perbincangan mengenai gaya kepimpinan pemimpin. pemimpin bukan sahaja berkebolehan memimpin. di dapati bahawa tiada satu kepimpinan yang spesifik yang dapat diamalkan oleh seseorang pemimpin untuk menjadikan kepemimpinannya berkesan. Sesebuah organisasi yang bagus memerlukan seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi ahli-ahli dalam organisasi tersebut kearah mencapai tujuan dan matlamat. tetapi yang lebih penting ialah kepimpinan pemimpin tersebut diyakini serta diiktiraf oleh para pengikutnya. Pemimpin perlu bijak menyesuaikan jenis kepimpinan mereka dengan keadaan sekeliling. Oleh itu. Oleh itu pemimpin seharusnya menunjukkan karekteristik yang baik dan bersesuaian supaya pengikut mudah untuk menerima perkara yang disampaikan oleh pemimpin dan yakin dengan kepimpinan mereka. Semua jenis kepimpinan mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung kepada kewibawaan. dan juga pimpinan itu dalam menciptakan motivasi dalam diri setiap orang bawahan. malah warga organisasi keseluruhannya.

Vol 50. P. Organizational communication: Empowerment in a technological society.” Journal of Human Resources. T. (1996). & Herschel. R. 1997. Birgit.. ”Ignoring Commitment is Costly: New Approaches Establish The Missing Link Between Commitment and Performance. H. MA: Houghton Mifflin Benkhoff. 6 15 125368 . No.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM RUJUKAN Andrew. Boston.

Journal of Management Research. Singh. 31-43. J.2012. R. Gaya Kepemimpinan dalam Organisasi. Persuasion: Reception and responsibility.R (1974). Women managers. Kepimpinan Autokratik. (1964). 3(1).blogspot.com/2009/12/gaya- kepemimpinan-dalam-organisasi.my/jke3/index2. Krech. Capaian pada daripada http://www.. (2003).D. The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence.2012. Darussalam Abu Bakar (2007).php? option=com_docman&task=doc_view&gid=131&Itemid=54 Dian Wahyu Utami (2009.html 16 125368 .Crutchfield. Disember 25). Canada: Thompson Learning. The University of Michigan. Mouton. Komunikasi kepimpinan: Menangani cabaran global. daripada http://dbrainstorms97. Laissez-Faire dan Kesannya Terhadap Pengurusan Organisasi. K..edu. (2004). Mei 03). Capaian pada Mei 05. Knopf Larson C.pmm. Petaling Jaya: Prentice Hall. Elements of psychology. Houston: Gulf Publishing Co.. Nurhelmi Ikhsan (2008.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Blake. U. Kepimpinan Demokratik Dan Kepimpinan Mei 07.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful