GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM

ANALISISKAN SIFAT DAN GAYA KEPIMPINAN YANG BERJAYA DALAM MENGURUS ORGANISASI AWAM 1.0 PENGENALAN Kepimpinan berlaku apabila seseorang pemimpin cuba untuk mendorong, memujuk, dan mempengaruhi orang lain untuk berusaha ke arah pencapaian sesuatu objektif atau matlamat yang tertentu. Pada amnya, kepimpinan didefinisikan sebagai proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka supaya mereka rela bergiat dan berusaha ke arah pencapaian organisasi. Kepimpinan mesti melibatkan pihak lain sama ada pekerja-pekerja bawahan yang dipertanggungjawabkan atau para pengikut. Pengikut membantu mentakrifkan status pemimpin dan mewujudkan proses kepimpinan melalui kesanggupan mereka untuk menerima pengagihan kuasa yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan pengikut. Para pemimpin juga mempunyai autoriti untuk memberikan arahan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan pengikutnya, manakala pengikut pula mengikut arahan daripada pemimpin mereka. Kepimpinan juga boleh dijelaskan sebagai kemahiran atau sifat semulajadi, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang individu atau hubungan antara manusia (Andrews & Herschel, 1996). Ramai para sarjana menyatakan bahawa kepimpinan merupakan keupayaan pemimpin mempengaruhi orang bawahannya untuk melakukan sesuatu yang mereka sebenarnya tidak mahu melakukan. Pemimpin tidak dapat dipisahkan dari kelompok, akan tetapi boleh dipandang sebagai suatu posisi dengan potensi tinggi di lapangan. Dalam hal yang sama, Krech dan Crutchfield memandang bahawa dengan kebaikan dari kedudukannya yang khusus dalam kumpulan ia berperanan sebagai agen primer untuk penentuan struktur kumpulan, suasana kumpulan, tujuan kumpulan, ideologi kelompok, dan aktiviti kelompok. Terdapat pelbagai definisi berkaitan dengan kepimpinan di dalam organisasi.Melalui definisidefinisi yang diberikan, jelas menunjukkan bahawa kepimpinan memerlukan kualiti yang tertentu dan peranan kepimpinan itu sendiri amat penting dalam menentukan kejayaan kumpulan yang

dipimpinnya. Kepimpinan juga merupakan aspek yang penting di dalam organisasi memandangkan 1
125368

0 KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI Dalam mencapai matlamat sesebuah organisasi. telah mencadangkan bahawa tingkah laku pemimpin seharusnya dilihat sebagai suatu tindakan yang boleh memotivasikan pekerja. Kepimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi. seseorang pemimpin menghadapi cabaran untuk menggunakan gaya kepimpinan terbaik bagi menemukan titik keperluan motivasi pekerja. Menurut Singh (2003). pemimpin perlu proaktif bagi memastikan keberkesanan gaya kepimpinannya terhadap pekerja. pemimpin akan memahami bahawa pekerja akan mempunyai motivasi sama ada dalam keadaan merasa berkemampuan untuk mencapai sesuatu tugas yang diberikan atau mereka dapat menjangkakan hasil kerja yang akan disiapkan. Teori Laluan Matlamat menggariskan tentang empat gaya kepimpinan yang boleh dimanfaatkan untuk memotivasikan pekerja di dalam organisasi: 2 125368 . kemahiran. setiap pekerja memerlukan motivasi daripada pemimpin atau pengurus mereka untuk melaksanakan sesuatu tugasan yang diberikan. pengurus yang berjaya merupakan mereka yang secara konsisten menunjukkan prestasi yang cemerlang dan berada pada ranking terbaik dalam penilaian prestasi mereka dari kedua-dua aspek kualitatif (seperti sikap terhadap pelanggan. karisma dan sebagainya. 2. Dengan ini. Pemimpin perlu menyediakan elemenelemen yang difikirkan dapat mengisi keperluan pekerja bagi mencapai matlamat organisasi. Kepimpinan ini juga boleh diklasifikasikan sebagai pemimpin berasaskan kemampuan memimpin menggunakan kebijaksanaan. dan sebagainya) dan kuantitatif (seperti sasaran jualan. audit dan sebagainya). keupayaan memimpin. Seorang pemimpin tidak semestinya hanya seorang pengarah ataupun seseorang yang memegang jawatan tertinggi dalam organisasi tetapi mereka yang mampu mempengaruhi organisasi ke arah pencapaian matlamat yang ditetapkan. Di dalam sesebuah organisasi. pengalaman. Melalui Teori Kepimpinan Laluan Matlamat (Path Goal Theory) yang diperkenalkan oleh Robert House. Justeru.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM pemimpin bertanggungjawab menunjukkan arah yang perlu dilalui oleh pengikut atau orang bawahannya.

membantu dalam latihan. Arahan yang baik disampaikan kepada pekerja secara spesifik supaya pekerja mendapat gambaran awal dan kefahaman yang jelas untuk memulakan sesuatu tugasan yang diberikan. Pemimpin member peluang untuk rundingan kepada pekerja agar mereka dapat menyumbangkan idea serta pandangan mereka.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Pertama: Kepimpinan berorientasikan arahan (Directive Leadership) Satu jenis pengajaran gaya pengurusan yang disifatkan oleh seorang pemimpin yang memberitahu kakitangan bawahan apa yang sepatutnya mereka lakukan dan bagaimana untuk melaksanakan tugastugas yang dijangkakan. Pemimpin memberikan arahan mengenai sesuatu tugasan serta menerangkan mengenai apakah harapannya berkaitan tugas tersebut. dan menjangka tahap prestasi tertinggi. Kedua: Kepimpinan berorientasikan sokongan (Supportive Leadership) Kepimpinan ini dikaitkan dengan cara-cara pengurusan yang menetapkan matlamat yang mencabar. pemimpin juga melayan pekerja tanpa berdasarkan status sosial dan turut menghormati status kedudukan mereka. menekankan peningkatan. Gaya arahan kepimpinan mungkin berguna untuk pengurus dalam perniagaan di mana kakitangan bawahan mereka mempunyai pekerjaan yang tidak dikhusus dan kerana itu mereka memerlukan bimbingan yang lebih banyak untuk mengelakkan ketidakpastian. mereka diberi kebebasan untuk mencadangkan pandangan dan pendapat mereka untuk membuat keputusan mengenai beberapa aspek tertentu. Begitu juga dengan peluang untuk meningkatkan cadangan dalam sesuatu keputusan berdasarkan persetujuan organisasi. Tingkah laku ini bertujuan untuk mewujudkan suasana kerja yang menyenangkan kepada pekerja. Ketiga: Kepimpinan berorientasikan penyertaan (Participative Leadership) Gaya ini pula merujuk kepada pemimpin yang mengalu-alukan penyertaan pekerja untuk mereka berkongsi menetapkan sesuatu keputusan. Gaya kepimpinan ini mampu mewujudkan suasana mesra agar pekerja bermotivasi bagi melaksanakan sesuatu tugasan. Di samping itu. Sebagai pekerja. ia akan meningkatkan motivasi kepada 3 125368 . Pemimpin juga turut memberikan arahan mengenai bagaimana tugas itu boleh disempurnakan dan juga penetapan waktu yang diperuntukkan untuk menyelesaikannya.

Akan tetapi.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM pekerja. dengan mengandaikan bahawa pihak pengurusan serius menimbangkan cadangan mereka. Ia sudah tentu mempunyai kesan yang sangat positif terhadap prestasi kerja berpasukan di samping menyumbang kepada persekitaran kerja yang baik. Aspek kepimpinan adalah elemen yang sangat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi atau jabatan. Di dalam Teori Laluan Matlamat. Pemimpin berperanan membentuk organisasi yang berkesan dari pelbagai sudut. Gaya berasaskan penyertaan (participative) pula digunakan bagi pekerja yang memerlukan kawalan. Sebaliknya terbuka kepada penggunaan pelbagai gaya mengikut kesesuaian situasi. terutamanya dalam memotivasikan pekerja. gaya berorientasikan pencapaian (achievement oriented) boleh dimanipulasikan. ia lebih tertumpu kepada pemberian motivasi kepada pekerja agar mereka lebih bersemangat untuk melaksanakan tugas dengan sempurna. Motivasi pekerja perlu diperbaharui dari semasa ke semasa agar pencapaian tugasan dalam organisasi terus meningkat dan berkesinambungan. Pemimpin akan sentiasa mencari peningkatan dan pencapaian yang berkesinambungan. dan produktif. pemimpin perlu mengarah (directive) jika sesuatu tugasan yang dihadapi adalah kompleks. Keempat: Kepimpinan berorientasikan pencapaian (Achievement-Oriented Leadership) Kepimpinan dengan gaya ini memberikan cabaran kepada pekerja untuk melaksanakan tugasan pada peringkat tertinggi dan juga menguji kemampuan mereka. 3. Teori Laluan Matlamat tidak mengongkong seseorang pemimpin untuk menggunakan hanya satu gaya kepimpinan sahaja. Sekiranya tugasan bersifat kurang mendesak.0 KEPIMPINAN BERKESAN 4 125368 . gaya menyertai (participative) pula boleh digunakan dan jika pekerja mempunyai keinginan ke arah kecekapan berganda. Hal ini dilakukan oleh pemimpin dengan menyatakan keyakinan yang tinggi bahawa pekerja mempunyai kemampuan untuk mencapai matlamat bagi cabaran tersebut.

Pemimpin yang baik bukan lahir dengan sendirinya tetapi diperoleh melalui latihan berterusan. pemimpin yang mempunyai kepimpinan yang baik akan dapat membantu organisasi menjadi cemerlang melalui aktiviti kepimpinannya. Pemimpin yang baik dan cemerlang adalah pemimpin yang mampu menyediakan halatuju organisasi dan mampu mempengaruhi perlakuan pengikutnya. Mengadakan perbincangan dan membuka peluang kepada pekerja untuk mengemukakan idea-idea baru kepada sesuatu perancangan yang dibuat merupakan langkah yang baik bagi pemimpin untuk meningkatkan kepuasan kerja. mampu menjangka masa depan. Pekerja akan bekerja bersungguhsungguh sehingga objektif organisasi tercapai.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Keperibadian pemimpin juga dikatakan dapat menentukan kejayaan sesebuah organisasi. 5 125368 . Sesebuah organisasi boleh dimajukan dan kemajuannya berpunca daripada kepimpinan pihak pengurusan. bersama-sama gabungan ilmu. Seseorang pemimpin berkesan sentiasa melihat kejayaan organisasinya sebagai satu usaha yang berterusan antara dirinya dengan semua anggota dalam organisasi tersebut. personaliti dan visi. mampu mengatur organisasi dengan kreatif dan mampu untuk memberi arahan dengan jelas. Umumnya. Kepimpinan yang berkesan dikatakan mampu memberi kepuasan kepada pengikut dan keadaan ini akan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Pemimpin yang berkaliber memerlukan ciri-ciri positif untuk dirinya diiktiraf sebagai seorang pemimpin. pengetahuan. pengalaman mahupun ilmu. Sungguhpun begitu. Tekanan dan hukuman yang diberikan kepada pengikut akan dapat meningkatkan produktiviti dalam jangka masa yang pendek tetapi dalam jangka masa panjang pekerja akan menimbulkan reaksi negatif dan melahirkan rasa tidak puas hati dan bersikap menentang. Keupayaan memupuk kerjasama antara pengurusan dan pekerja di dalam pelbagai aktiviti Ramai individu yang boleh menjadi pentadbir tetapi tidak semua daripada mereka boleh menjadi pemimpin. kepimpinan bukanlah satu misi yang mustahil bagi setiap orang yang mahu menjadi seorang pemimpin yang berjaya. Pengikut atau orang bawahan akan lebih terdorong untuk bekerja kuat dan berdedikasi. Memimpin sesebuah organisasi bukanlah satu tugas yang mudah. Pemimpin juga mempunyai visi dan matlamat yang jelas.

ketabahan. Semua maklumat yang melibatkan pekerja akan disalurkan dan melibatkan mereka ketika membuat keputusan dan menangani sesuatu masalah secara bersama. ketekunan.1 Kepimpinan Demokratik . Antara lain. Kepintaran seorang pemimpin juga diperlukan kerana pemimpin berupaya menggabungkan dan mentafsirkan maklumat-maklumat yang banyak bagi memimpin sesebuah organisasi. dorongan kepimpinan juga penting bagi pemimpin.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Ciri-ciri yang lazim ada pada kepimpinan yang berkesan ialah semangat yang tinggi. 4. Kejujuran dan integriti juga diperlukan oleh seorang pemimpin dimana mempunyai sikap terbuka. Ciri-ciri kepimpinan lain adalah keyakinan diri yang tinggi terhadap keupayaan diri sendiri.0 GAYA KEPIMPINAN Gaya kepimpinan merupakan cara seseorang pemimpin menggunakan kuasa yang dimiliki sebagai alat untuk mempengaruhi pekerja supaya bekerja kuat untuk mencapai objektif organisasi. tenaga dan hasrat untuk berjaya. daya usaha. mempunyai ilmu pengetahuan dan kepakaran yang cukup dalam bidang yang dipimpin. jujur dan boleh diharapkan.. kreativiti yang membolehkan pemimpin berupaya mencipta idea-idea baru yang berguna dan mempunyai inovasi yang tinggi serta fleksibiliti bagi memastikan pemimpin berupaya menyesuaikan diri dengan keperluan pengikut dan keperluan situasi serta masa. Seorang pemimpin yang demokratik akan membantu pekerja menilai 6 125368 .Gaya kepimpinan demokratik juga dikenali sebagai gaya penglibatan bersama. Berikut merupakan lima jenis gaya kepimpinan: 4. boleh dipercayai. tekad. Selain itu. Seorang pemimpin haruslah mempunyai cita-cita. stail kepimpinan demokratik dikenali juga sebagai pemimpin yang mengalakkan kesemua kakitangannya melibatkan diri dalam organisasinya Kepimpinan jenis ini mengalakkan pekerja untuk terlibat sama dalam proses membuat keputusan. Mereka mempunyai hasrat yang tinggi mahu mempengaruhi individu lain supaya menyokong usaha mencapai tujuan dan matlamat yang sudah ditetapkan oleh pemimpin. Menurut Blake & Mouton (1964).

Manakala gaya kepimpinan demokratik tidak sesuai digunakan apabila: 7 125368 . v. Pengiktirafan dan galakkan juga diberikan mengikut pencapaian pekerja.Juga sesuai digunakan bagi memberi peluang kepada pekerja untuk membangun dan meningkatkan pembangunan personaliti dan kepuasan kerja. Peluang diberi kepada setiap ahli organisasi untuk memberikan pendapat atau pandangan sebelum sesuatu keputusan diambil. vi. iii. Pemimpin ini juga akan membenarkan pekerja membuat sasaran masing-masing.Bagi menggalakkan kerja berpasukan dan penglibatan bersama.Perubahan yang perlu atau penyelesaian masalah yang boleh memberi kesan kepada pekerja. iv.Masalah yang besar dan komplek yang memerlukan banyak input untuk menyelesaikannya. ii.Membenarkan pekerja berkongsi dalam membuat keputusan dan mencari jalan penyelesaian. Gaya kepimpinan demokratik memberi banyak faedah jika digunakan pada masa dan situasi berikut: i.Pengurus mahu semua pekerja tahu dan mendapat maklumat terhadap apa-apa perkara yang memberikan kesan kepada mereka.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM prestasi masing-masing berdasarkan pelan pembangunan yang dibangunkan bersama. Pemimpin demokratik juga lebih bertimbang rasa dan sentiasa memberi galakan dan penerangan kepada ahli-ahlinya mengenai kerja-kerja yang perlu dilakukan. Antara kebaikan yang diperolehi daripada kepimpinan demokratik adalah pekerja lebih bermotivasi. Penglibatan pemimpin dalam proses kerja boleh dioptimumkan dengan mengambil kesempatan ini untuk menyemai nilai-nilai murni ke dalam jiwa ahli-ahlinya. berkomitmen tinggi dan lebih bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat secara bersama dengan pemimpin. Ianya juga mengalakkan semua pekerja untuk meningkat dan membangunkan kebolehan diri dan kerjaya masing-masing serta turut memberi peluang untuk kenaikan pangkat dan tanggungjawab yang lebih berat.

Oleh itu.Jika kesilapan tidak dapat diterima atau diberi kelonggaran. Gaya ini memperlihatkan satu bentuk kuasa mutlak di mana setiap orang bawahan mesti menerima kesan akibat daripada keputusan 8 125368 .Jika pengurus mendapati dengan melakukannya sendiri lebih mudah dan efektif. Pemimpin jenis ini tahu dengan jelas apa yang perlu dilakukan dan bagaimana ia harus dilakukan. ii.Apabila melibatkan keselamatan pekerja.Mempunyai masa terhad bagi mendapatkan input daripada semua orang. Kepimpinan demokratik membawa kepada banyak kebaikan tetapi jika disalahgunakan ia akan membawa kepada masalah yang berat. 4. mengkritik apabila dirasakan dan mereka suka mendominasi.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM i.2 Kepimpinan Autokratik Pemimpin yang mengamalkan gaya kepimpinan autokratik mempunyai misi dan visi yang jelas terhadap organisasi. Pemimpin yang mempunyai keperibadian yang bersifat demokratik ini lebih digemari oleh pekerja kerana sikap mereka yang banyak bertolak ansur dan sentiasa membantu pekerja mereka. Jenis kepimpinan ini hanya sesuai diaplikasikan dalam situasi yang memerlukan keputusan dicapai dalam masa yang sangat singkat atau di mana pemimpin tersebut lebih berpengetahuan daripada pekerja dalam sesuatu perkara. iv. v. Kebiasaannya. Pemimpin autokrasi lebih cenderung untuk memimpin dan menggunakan kuasa secara paksaan. Proses membuat keputusan juga tidak kreatif. kepimpinan demokratik perlu digunakan pada masa yang sesuai supaya aktiviti kepimpinan menjadi lebih berkesan. pemimpin autokratik akan membuat keputusan secara bersendirian dengan mengambil hanya sedikit input daripada pekerja lain ataupun tiada langsung. iii. Pemimpin menetapkan kesemua polisi dalam organisasi. Oleh yang demikian setiap pemimpin seharusnya mempunyai sedikit sebanyak karakter yang baik yang boleh diikuti di dalam kepimpinan demokratik ini.Apabila pengurus merasa terancam jika menggunakan gaya kepimpinan ini.

Oleh itu mereka selalunya tidak digemari dan pengikut melakukan sesuatu kerja atas dasar takut (motivation by fear). Pemimpin seperti lepas-tangan di mana kebebasan diberi sepenuhnya kepada kelompok menentukan 9 125368 .3 Kepimpinan Laissez Faire (kebebasan) Pemimpin laisez faire jarang melibatkan diri dalam proses kerja dan membiarkan subordinat membuat keputusan. pemimpin autokratik diperlukan apabila keputusan ingin dicapai dengan segera ataupun pada saat yang genting. Di dalam organisasi. Walaupun kebanyakan pekerja kurang selesa dengan pemimpin seperti ini. Pemimpin yang mengamalkan stail kepimpinan laissez faire tidak begitu berminat dengan urusan yang diamanahkan kepadanya dan kuasa yang ada padanya tidak digunakan. Ini jelas menunjukkan bahawa kepimpinan autokratik sesuai digunakan apabila sesuatu keadaan sedang meruncing dan memerlukan keputusan yang cepat dan jelas. 4.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM yang dibuat sama ada baik atau buruk. pekerja terpaksa mengikut arahan yang diberikan walaupun mereka tidak suka untuk melakukan perkara tersebut berbanding dengan kepimpinan demokrasi yang lebih banyak bertolak ansur dan keputusan diambil dengan tempoh masa yang lebih lama. Kepimpinan ini mungkin boleh berjaya sekiranya subordinat mempunyai kepakaran yang tinggi dalam bidang masing-masing. namun mereka diperlukan untuk memastikan operasi organisasi berjalan dengan lancar. Hal ini kerana. namun untuk jangka masa panjang Hitler gagal mencapai matlamatnya. Pemimpin jenis ini juga memaksa pengikut membuat sesuatu tanpa mengambilkira keperluan individu. Malah Hitler juga turut dikenang sebagai antara pemimpin yang paling kejam dalam sejarah kepimpinan dunia. Mereka tidak begitu berminat dengan urusan yang diamanahkan kepadanya. Walaubagaimanapun ia biasanya akan mengakibatkan subordinat terbabit mempunyai motivasi yang rendah. Walaupun pengaruh Hitler diakui sangat kuat dan berjaya untuk jangka masa pendek. Adolf Hitler merupakan satu contoh pemimpin yang mengamalkan gaya kepimpinan autokratik. Pemimpin autokratik lebih banyak memberi arahan dan sentiasa menentang sebarang bentuk pujian atau kritikan membina. Kepimpinan beliau secara perlahan-lahan telah menghakis kebebasan awam. Mereka tidak prihatin dengan perasaan pengikut.

Gaya kepimpinan ini agak popular dan sering diamalkan namun demikian ia tidak realistik dan tidak matang apabila berhadapan dengan situasai di mana perkembangan pesat sedang berlaku pada masa kini apabila kualiti. Walaubagaimanapun. hubungan sesama ahli. 4. keberkesanan.4 Kepimpinan Transformasional 10 125368 . ii. dalam kes-kes yang melibatkan ahli yang mempunyai kepakaran yang rendah. Gaya kepimpinan ini mungkin berkesan sekiranya setiap ahli atau pekerja bawahan yang matang yang mempunyai kepakaran dan bermotivasi tinggi dalam menjalankan tugas yang diberikan. iv. Subordinat perlu mempunyai pengalaman untuk berhadapan dengan sebarang masalah dan mampu menyelesaikannya. iii. Secara ringkasnya. inovasi dan teknologi sangat diberi perhatian. v. Pemimpin hanya campur tangan apabila diterima pelanggan Gaya kepimpinan ini melibatkan penyertaan pemimpin yang sangat sedikit. Kumpulan pekerja seperti ini turut merasa tertekan dan menunjukkan mutu kerja yang rendah kerana kurang berdisiplin. organisasi tersebut telah dikenalpasti sebagai kurang baik dalam menangani masalah dan kurang kepuasan bekerja. Motivasi ahli-ahli yang berada di bawah kepimpinan laissez faire juga berada di tahap yang rendah. Subordinat bergantung kepada diri sendiri sepenuhya tanpa penjelasan daripada pemimpin. teknik dan kaedah bekerja. Pemimpin sedemikian memberi kebebasan untuk menentukan matlamat mereka tersendiri serta cara-cara mencapainya . perubahan persekitaran dan inovasi adalah rendah apabila berada di bawah kepimpinan laissez faire. Antara ciri-ciri kepimpinan laissez faire adalah: i.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM matlamat. Pemimpin laissez faire memberikan sepenuh kebebasan kepada ahli-ahlinya untuk mengendalikan kerja mereka. produktiviti. Subordinat perlu bersedia untuk bertanggungjawab membuat keputusan. Subordinat perlu berupaya untuk memahami dan mengenalpasti objektif organisasi. Subordinat perlu mempunyai toleransi yang tinggi untuk melaksanakan kepelbagaian tugas.

iaitu dengan cara mendorong pekerja untuk lebih menyedari erti penting hasil usaha dan mendorong pekerja untuk mendahulukan kepentingan kelompok di samping meningkatkan keperluan pekerja yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri. Terdapat ada tiga cara seorang pemimpin transformasional memotivasi pekerja. Penglibatan keseluruhan seperti emosi. Bentuk kepimpinan ini mengikat pemimpin dan pengikut dalam satu proses perubahan yang akan mempengaruhi keseluruhan prestasi organisasi dan sekaligus menghasilkan persekitaran yang produktif dan inovatif. Peningkatan atau penambahan usaha ini boleh dicapai dengan adanya usaha pemimpin untuk meningkatkan kesedaran dan keprihatinan kakitangan terhadap kepentingan dan nilai matlamat organisasi. intelek dan moral diantara pemimpin dan pengikut akan menggalakan pengikut membentuk keupayaan diri mereka. Pemimpin juga perlu menjelaskan cara untuk mecapai matlamat dan meningkatkan kesedaran diri tentang pentingnya organisasi. Kepimpinan transformasional bertindak sebagai pemangkin perubahan dan bukan berubah untuk bertindak balas sahaja. Prestasi biasa kakitangan diperolehi berdasarkan keyakinan biasa mereka untuk mencapai matlamat yang diharapkan. Pemimpin transformasional cuba memotivasikan kakitangannya untuk melipatgandakan usaha mereka berbanding prestasi biasa. Pemimpin akan sentiasa memberikan dorongan yang tinggi kepada pengikutnya supaya mereka sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan situasi semasa. Peningkatan terhadap kesedaran tentang pentingnya prestasi organisasi terhadap pekerja adalah perlu bagi memastikan pekerja sentiasa berusaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Ciri-ciri pemimpin transformasi seperti berikut:11 125368 . Pemimpin seperti ini selalunya mengamalkan tingkah laku yang menggalakan kakitangannya supaya bertindak dengan lebih yakin terhadap kemampuaan diri tanpa seliaan atau arahan dan pemimpin mampu mempengaruhi pekerja secara luar biasa.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang cuba untuk mengenal pasti keperluan pengikut dan cuba meningkatkan keperluan itu ke peringkat motivasi dan kematangan yang lebih tinggi dan pada masa yang sama cuba memenuhi keperluan potensi kakitangan.

rationaliti. Sifat-sifat yang ada pada pemimpin transformasi memberi inspirasi kepada pekerja dan sekaligus dapat meningkatkan prestasi kerja mereka. dan pragmatik. Semangat .5 Kepimpinan Transaksional Ciri-ciri kepemimpinan transaksional terdiri atas dua aspek. Menggerakkan intelek . meningkatkan maruah. iaitu ganjaran kontingen. Karisma . dan pengurusan eksepsi. 4. Kepimpinan transaksional adalah gaya kepimpinan yang sering digunakan oleh banyak organisasi.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM i. Pekerja juga akan lebih berinovasi dan sentiasa melontarkan idea-idea mereka untuk membuat penyelesaian bersama dalam mempertingkatkan prestasi organisasi.Memberikan perhatian yang menyeluruh secara personal. bimbingan dan nasihat. Kepimpinan ini percaya bahawa hukuman dan ganjaran dapat memotivasikan pekerja.Memberi perhatian . Pemimpin ini selalunya akan disegani oleh pengikutnya kerana karekteristik yang dibawa oleh mereka dapat menarik perhatian orang disekelilingnya tidak kira sama ada pemimpin tersebut lelaki mahupun wanita.Menyediakan wawasan dan misi. iv.Meletak dan menyebarkan matlamat yang mencabar yang ingin dicapai secara bersama. pada masa kini ramai pemimpin yang cuba untuk mengaplikasikan jenis kepimpinan ini supaya organisasi mereka dapat dikembangkan daripada segala aspek. Kepimpinan transformasi dianggap sebagai kepimpinan yang paling berkesan pada masa kini kerana ia dapat meningkatkan motivasi pekerja untuk melaksanakan tugasan yang diberikan kepada mereka. 12 125368 . ii. Pekerja juga tidak merasa ragu-ragu mengenai kepimpinan yang diberikan kerana mereka telah diberikan penerangan yang jelas oleh pemimpin berkenaan. iii.Menggalakkan kecerdasan. Oleh itu. hormat dan kepercayaan.

hadiah. 5. seseorang pemimpin yang ingin berjaya seharusnya mengambil tindakan berikut iaitu memastikan bahawa tingkah laku yang diamalkan itu bertujuan mengimbangi kepentingan matlamat organisasi dan keberkesanan perhubungan dengan orang bawahan.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Kepimpinan ini juga menganggap bahawa apabila pekerja atau orang bawahan bersetuju untuk melakukan tugasan tertentu.0 Kesimpulan Sebagai kesimpulan. maka pekerja tersebut akan diberi ganjaran yang setimpal. bonus gaji dan sebagainya. Sekiranya mereka mendapati pekerja mereka melakukan tugasan dengan baik atau menunjukkan prestasi yang cemerlang. dua aspek utama yang diberi penekanan adalah hukuman dan ganjaran. Pemimpin percaya bahawa hukuman dan ganjaran dapat memotivasikan pekerja untuk melaksanakan tugasan yang diberikan kepada mereka. Pemimpin mengawal dan mempunyai kuasa ke atas orang bawahan dan pekerja mereka. Pendapat ini di sokong oleh Darussalam Abu Bakar (2007) yang menyatakan “Dalam kepimpinan transaksi. hadiah dan hukuman adalah di antara sumber motivasi manusia”. Sebaliknya. Di dalam kepimpinan ini. maka mereka memberi kuasa kepada ketua mereka. Dalam kepimpinan transaksional juga pemimpin mempunyai hak untuk menghukum pekerja bawahan jika prestasi mereka tidak mencapai tahap yang telah ditetapkan. Selalunya ganjaran akan diberikan dalam bentuk wang. jika pekerja menunjukkan prestasi yang kurang baik maka mereka akan diberikan hukuman yang setimpal. Sesetengah pemimpin suka memberikan ganjaran. Matlamat utama pekerja ialah untuk mematuhi perintah pengurus mereka. Tingkah laku yang 13 125368 .

kemahiran ‘asertive’. Pemimpin perlu bijak menyesuaikan jenis kepimpinan mereka dengan keadaan sekeliling. kemahiran merangsang orang bawahan dan sebagainya. Sesebuah organisasi yang bagus memerlukan seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi ahli-ahli dalam organisasi tersebut kearah mencapai tujuan dan matlamat. Oleh itu pemimpin seharusnya menunjukkan karekteristik yang baik dan bersesuaian supaya pengikut mudah untuk menerima perkara yang disampaikan oleh pemimpin dan yakin dengan kepimpinan mereka. dan juga pimpinan itu dalam menciptakan motivasi dalam diri setiap orang bawahan. pemimpin bukan sahaja berkebolehan memimpin. Kemahiran dan kualiti kepimpinan juga adalah antara ramuan yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin. malah warga organisasi keseluruhannya.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM diamalkan itu hendaklah bersesuaian dengan situasi. Semua jenis kepimpinan mempunyai keistimewaan yang tersendiri. 14 125368 . mahupun keatas pimpinan itu sendiri. Pemimpin seharusnya mengembangkan dan mengamalkan kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran membangun kumpulan yang efektif. Dalam erti kata yang lain. tetapi yang lebih penting ialah kepimpinan pemimpin tersebut diyakini serta diiktiraf oleh para pengikutnya. di dapati bahawa tiada satu kepimpinan yang spesifik yang dapat diamalkan oleh seseorang pemimpin untuk menjadikan kepemimpinannya berkesan. Melaluinya. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi. Melalui perbincangan mengenai gaya kepimpinan pemimpin. Hal ini adalah kerana. Pemimpin harus memberikan petanda bahawa beliau adalah orang yang dapat dipercayai (Larson. Oleh itu. kemahiran penggambaran (delegating). 2004). jenis kepimpinan adalah bergantung kepada situasi semasa dan situasi pengikut. kepimpinan ialah proses yang sangat berkaitan dengan pengaruh di mana seseorang itu berjaya mempengaruhi mereka yang dipimpin supaya mengubah sikap dan tingkah laku mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung kepada kewibawaan. Kepimpinan ialah tenaga penting di sebalik kejayaan organisasi dan organisasi tidak boleh mencapai kejayaan tanpa kepimpinan yang berkesan.

(1996). T.” Journal of Human Resources. Vol 50. ”Ignoring Commitment is Costly: New Approaches Establish The Missing Link Between Commitment and Performance. Birgit. MA: Houghton Mifflin Benkhoff. P.. R. H. 1997. Organizational communication: Empowerment in a technological society. No.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM RUJUKAN Andrew. Boston. & Herschel. 6 15 125368 .

. (2004). (2003).D.2012. Komunikasi kepimpinan: Menangani cabaran global. 31-43. The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence. Persuasion: Reception and responsibility.GMGM3023 KEPIMPINAN DALAM PENGURUSAN AWAM Blake. Krech. 3(1). Canada: Thompson Learning. Gaya Kepemimpinan dalam Organisasi.edu.. U. Women managers. Houston: Gulf Publishing Co.html 16 125368 .my/jke3/index2..blogspot. K.com/2009/12/gaya- kepemimpinan-dalam-organisasi.pmm. Journal of Management Research. Mei 03). Singh. Elements of psychology.php? option=com_docman&task=doc_view&gid=131&Itemid=54 Dian Wahyu Utami (2009. Capaian pada Mei 05. Darussalam Abu Bakar (2007).R (1974). Kepimpinan Demokratik Dan Kepimpinan Mei 07.2012.Crutchfield. Mouton. J. (1964). Petaling Jaya: Prentice Hall. Disember 25). Capaian pada daripada http://www. daripada http://dbrainstorms97. Nurhelmi Ikhsan (2008. Knopf Larson C. Kepimpinan Autokratik. The University of Michigan. Laissez-Faire dan Kesannya Terhadap Pengurusan Organisasi. R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful