P. 1
Tugas Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Tugas Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

|Views: 28|Likes:
Published by Kimi Smith

More info:

Published by: Kimi Smith on Jun 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2012

pdf

text

original

Tugas Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

NIKAH HAMIL

Oleh Accyntiasakti R.P XII IPA 4 /11 Nadia Hanun XII IPA 4 /20 Wiharesi Putri XII IPA 4 /29 Leo Cahya XII IPA 4/ 38

SMAN 3 Yogyakarta Jalan Yos Sudarso 7

HAMIL DI LUAR NIKAH DAN MASALAH NASAB ANAK ZINA
Dalam fasal ini ada beberapa kejadian yang masing-masing berbeda hukumnya, maka kami berkata: 1. Apabila seorang perempuan [Gadis atau janda] berzina

kemudian hamil, maka anak yang dilahirkannya adalah anak zina dengan kesepakatan para ulama, walaupun kemudian perempuan tersebut dinikahi/tidak dinikahi oleh laki- laki yang menzinainya .
• Nasab : Dinasabkan kepada ibunya [Misalnya Fulan bin Fulanah atau Fulanah binti Fulanah], tidak dinasabkan kepada bapak zinanya. • Hak Waris : Hak waris terputus dengan bapaknya, dia hanya mewarisi ibunya dan ibunya mewarisinya. • Hak Perwallian : Seorang anak perempuan dari hasil zina, terputus dengan perwaliannya dengan bapaknya. Yang menjadi wali nikahnya ialah sultan (penguasa) atau wakilnya seperti qadli (penghulu)1. Dan tidak wajib bagi bapaknya memberi nafkah kepada anak yang lahir dari hasil zina2. • Hubungan Mahram : Tidak terputus. Lebih luasnya lagi bacalah kitab-kitab dibawah ini: [1]. Al-Mughni Ibnu Qudamah (Juz 9 hal. 529-530 tahqiq Doktor Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turkiy) [2]. Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah (Jilid 32, hal. 134-152) [3]. Majmu Syarah Muhadzdzab (Juz 15 hal. 109-113) [4]. Al-Ankihatul Faasidah (Hal. 75-79 Abdurrahman bin Abdirrahman Sumailah AlAhsal). 2. Apabila terjadi sumpah li’aan 3 antara suami isteri. • Nasab : Dinasabkan kepada ibunya. Dalam kasus li’aan ini anak dinasabkan kepada isteri baik tuduhan suami itu benar atau bohong. • Hak Waris : Hak waris terputus dengan bapaknya, dia hanya mewarisi ibunya dan ibunya mewarisinya. • Hak Perwalian : Terputus dengan perwaliannya dengan bapaknya. Yang menjadi wali nikahnya ialah sultan (penguasa) atau wakilnya seperti qadli (penghulu). Dan tidak wajib bagi bapaknya memberi nafkah [Fathul baari (no. 5315). Nailul Authar Juz 7 hal.91 dan seterusnya]
Al-Muhalla Ibnu Hazm Juz 10 hal 323 masalah 2013. Al-Majmu Syarah Muhadzdzab Juz 15 hal. 112. Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah 34/100 2 Tidak wajib maknanya tidak berdosa kalau dia tidak memberi nafkah, akan tetapi tidak juga terlarang baginya untuk memberi nafkah. Ini berbeda dengan anak dari pernikahan yang shahih, berdosa bagi seorang bapak kalau dia tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya
1

Suami menuduh isterinya berzina atau menafikan anak yang dikandung isterinya di muka hakim sehingga dilaksanakan sumpah li’aan. 3. Apabila seorang isteri berzina –baik diketahui suaminya [Dan
3

suaminya tidak menuduh istrinya di muka hakim sehingga tidak terjadi hukum li’aan] atau tidak- kemudian dia hamil
• Nasab : Dinasabkan kepada suaminya bukan kepada laki-laki yang menzinai dan menghamilinya berdasarkan sabda Nabi yang mulia Shallallahu ‘alaihi wa sallam “Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut)” 4 • Hak Waris : Hak waris tidak terputus dengan bapaknya [suami yang istrinya berzina]. • Hak Perwallian : Tidan terputus dengan perwaliannya dengan bapaknya [suami yang istrinya berzina] • Hubungan Mahram : Tidak terputus.

lalu Abu Bakar berkata kepada Umar. lalu dia berzina dengan anak perempuanku!?” Lalu Umar memukul dada orang tersebut dan berkata. 6749 dan Muslim no. 4/171 dari jalan Aisyah dalam hadits yang panjang. 5 4. Apabila seorang perempuan berzina kemudian hamil.542) oleh Imam Ibnu Abdil bar. kemudian laki-laki itu menerangkan urusannya kepada Umar. [Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hazm Hadits shahih riwayat Bukhari no. 476 dan Imam Baihaqiy di kitabnya Sunanul Kubro juz 8 hal. 157 di bagian kitab nikah bab 24 hadits 5105) 6.Sedangkan pada kasus di atas tidak terjadi sumpah li’aan meskipun suami mengetahui bahwa isterinya telah berzina dengan laki-laki lain. Ini disebabkan bahwa fatwa dan keputusan Abu Bakar terjadi di hadapan para shahabat [Al-Muhalla Juz 9 hal 476] atau diketahui oleh mereka khususnya Umar. “Berdirilah dan perhatikanlah urusannya karena sesungguhnya dia mempunyai urusan (penting)” Lalu Umar berdiri menghampirinya. 565) 6 Baca juga Kitaabul Kaafi fi Fiqhi Ahlil Madinah (Juz 2 hal. Untuk lebih jelasnya lagi marilah kita ikuti fatwa para ulama satu persatu dari para shahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan seterusnya : • Fatwa Abu Bakar Ash-Shiddiq Berkata Ibnu Umar : Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq sedang berada di masjid tiba-tiba datang seorang laki-laki. “Bahwasanya ada seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan. Dan perempuan itu mempunyai seorang anak gadis yang bukan (anak kandung) dari laki-laki (yang baru nikah dengannya) dan laki-laki itupun mempunyai seorang anak laki-laki yang bukan (anak kandung) dari perempuan tersebut (yakni masing.masing membawa seorang anak. “Sesungguhnya aku kedatangan seorang tamu. Maka tatkala Umar datang ke Makkah diangkatlah kejadian itu kepada beliau. Tafsir Fathul Qadir (1/446 tafsir surat An-Nisaa ayat 23) oleh Imam Asy-Syaukani 4 di kitabnya Al-Muhalla juz 9 hal. Ini disebabkan suami tidak melaporkan tuduhannya ke muka hakim sehingga tidak dapat dilaksanakan sumpah li’aan. Dan semua para shahabat diam menyetujuinya dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari fatwa tersebut. Kemudian beliau menikahkan keduanya lalu beliau memerintahkan agar keduanya diasingkan selama satu tahun .laki yang menghamilinya dan kepada siapa dinasabkan anaknya? Boleh dia dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya dan menghamilinya dengan kesepakatan (ijma) para ahli fatwa sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Abdil Bar yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya Fathul Baari (Juz 9 hal. dan 6818 dan Muslim 4/171 juga mengeluarkan dari jalan Abu Hurairah dengan ringkas seperti lafadz di atas 5 Apabila seorang istri berzina atau suami berzina maka nikah keduanya tidak batal (fasakh) menurut umumnya ahli ilmu (Al-Mughni Juz 9 hal. 6750. Lalu pemuda dan anak gadis tersebut melakukan zina sehingga nampaklah pada diri gadis itu kehamilan. Semua ini menunjukkan telah terjadi ijma di antara para shahabat bahwa perempuan yang berzina kemudian hamil boleh bahkan harus dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya dan menghamilinya. Oleh karena itu kita melihat para shahabat berfatwa seperti di atas di antaranya Umar bin Khaththab ketika beliau menjadi khalifah sebagaimana riwayat di bawah ini. Lalu Umar bertanya kepada keduanya dan keduanya mengakui (telah . yang laki-laki membawa anak laki-laki dan yang perempuan membawa anak gadis). 223 dari jalan Ibnu Umar) 7 • Fatwa Umar bin Khaththab Fatwa Abu Bakar di atas sekaligus menjadi fatwa Umar bahkan fatwa para shahabat. Berkata Abu Yazid Al-Makkiy. bolehkah ia dinikahi oleh laki. Dan Bukhari no. “Semoga Allah memburukkanmu! Tidakkah engkau tutup saja (rahasia zina) atas anak perempuan itu!” Kemudian Abu Bakar memerintahkan agar dilaksanakan hukum had (didera sebanyak seratus kali) terhadap keduanya (laki-laki dan perempuan yang berzina).

Karena setiap orang yang maksiat kepada Allah dikatakan jahil (tafsir Ibnu Katsir 2/590) 7 tersebut berkali-kali sampai orang yang bertanya itu yakin bahwa Ibnu Mas’ud telah memberikan keringanan dalam masalah ini (yakni beliau membolehkannya)”. • Fatwa Jabir bin Abdullah Berkata Jabir bin Abdullah. lalu laki-laki itu bertanya. “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan bolehkah dia menikahinya ?” Jawab beliau. Kemudian Imam Baihaqiy (7/156) juga meriwayatkan dari jalan yang lain yang semakna dengna riwayat di atas akan tetapi di riwayat ini Ibnu Mas’ud membaca ayat): 10 “Dan Dialah (Allah) yang menerima taubat dari hamba. “Dari Hammaam bin Harits bin Qais bin Amr An-Nakha’i Al-Kufiy dari Abdullah bin Mas’ud tentang. karena (nikah itu) perbuatan halal” [Dikeluarkan oleh Baihaqiy (7/155) dengan sanad yang shahih] [Al-Mushannaf Abdurrazaq (7/203)] Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas : Tentang seorang laki-laki yang berzina .ulang ayat Baihaqiy meriwayatkan dari jalan yang lain bahwa perempuan tersebut hamil (9/476) lihat juga Mushannaf Abdurrazzaq (12796) 8 Diriwayatkan Imam Abdurrazzaq (Mushannaf Abdurrazzaq (7/203-204 no. Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan. sesungguhnya Rabb-mu sesudah itu Maha Pengampun (dan) Maha Penyayang ” [An-Nahl : 119] Berkata Al-Qamah bin Qais.hambaNya dan memaafkan dari kesalahan.kesalahan (mereka) dan Dia mengetahui apaapa yang kamu kerjakan ” [Asy-Syura : 25] [Lihat riwayat yang semakna di Mushannaf Abdurrazzaq (7/205 no. apakah boleh dia menikahinya ? Jawab Ibnu Umar. “Apabila keduanya bertaubat dan keduanya berbuat kebaikan. apakah boleh laki-laki itu kawin dengan perempuan tersebut? “ Kemudian Ibnu Mas’ud membaca ayat ini. dikeluarkan juga oleh Imam Abdurrazzaq (7/202) yang semakna dengan riwayat di atas] • Fatwa Ibnu Abbas Berkata Ubaidullah bin Abi Yazid . “Tidak mengapa yang demikian itu” [Dikeluarkan oleh Imam Baihaqiy (7/156) secara mu’allaq dengan sanad yang shahih] Dari Al-Qamah bin Qais (ia berkata) : Sesungguhnya telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu Mas’ud. “Seorang anak laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian laki-laki itu hendak menikahi perempuan tersebut?” Jawab Ibnu Mas’ud. 12793) bahwa Umar mengundurkan hukuman kepada anak gadis tersebut sampai dia melahirkan 9 Kebodohan disini maksudnya perbuatan maksiat yang dilakukan dengan sengaja. “Kemudian Ibnu Mas’ud mengulang. “Seorang lakilaki berzina dengan seorang perempuan kemudian keduanya bertaubat dan berbuat kebaikan. Dan Umar sangat ingin mengumpulkan di antara keduanya (dalam satu perkawinan) akan tetapi anak muda itu tidak mau ” [Dikeluarkan oleh Imam Baihaqiy (7/155) dengan sanad yang shahih] • Fatwa Abdullah bin Mas’ud Dari Hammam bin Harits bin Qais bin Amr An-Nakha’i Al-Kufiy. • Fatwa Ibnu Umar. Kemudian Umar memerintahkan mendera keduanya (dilaksanakan hukum had) 8 .berbuat zina). “Hendaklah menikahinya!”. kemudian sesudah itu mereka bertaubat dan mereka berbuat kebaikan. 12798)] Dalam sebagian riwayat ini terdapat tambahan : Setelah Ibnu Mas’ud membaca ayat di atas beliau berkata. 475. “Kemudian sesungguhnya Rabb-mu kepada orang-orang yang mengerjakan kejahatan dengan kebodohan 9 . “Jika keduanya bertaubat dan keduanya berbuat kebaikan (yakni beramal shalih)” [Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hazm di Al-Muhalla juz 9 hal. [Dikeluarkan oleh Imam Baihaqiy (7/156). maka tidak mengapa (tidak salah dilangsungkan pernikahan di antara keduanya) –yakni tentang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian dia ingin menikahinya -“ [Dikeluarkan oleh Ibnu Hazm (9/475). “Ya”.

sedangkan yang terakhir nikah” [Dikeluarkan Abdul Razzaq 7/202] Dari Thawus. Dan di dalam kasus seperti ini –di mana perempuan yang berzina itu kemudian hamil lalu dinikahi laki-laki yang menzinai dan menghamilinya. Ini.dengan seorang perempuan kemudian sesudah itu dia menikahinya ? Beliau berkata. “Tidak salah (yakni menikahinya)] Berkata Said bin Jubair : Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang lakilaki dan seorang perempuan yang masing.masing dari keduanya telah menyentuh yang lain dengan cara yang haram (yakni keduanya telah berzina). Wallahu a’lam 11 Mushannaf Abdurrazzaq (7/202) maksud perkataan Ibnu Abbas di riwayat 1 s/d 4 ialah bahwa zina itu haram sedangkan nikah itu halal. kemudian pertanyaan yang kedua kepada siapakah anak tersebut dinasabkan? Jawabnya : Anak tersebut dinasabkan kepada ibunya bukan kepada laki-laki yang menzinai dan menghamili ibunya (bapak zinanya) walaupun akhirnya lakilaki itu menikahi ibunya dengan sah. [Baihaqiy 7/155 dan Abdurrazzaq 7/203-207] Dari keterangan-keterangan di atas kita mengetahui: a. “itu baik –atau beliau mengatakannya. Oleh karena di negeri kita ini sebagaimana negeri-negeri Islam yang lainnya kecuali Saudi Arabia tidak dilaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta’ala seperti hukum had dan lain-lain. Bahkan laki-laki yang menzinai dan menghamili seorang perempuan lebih berhak terhadap perempuan tersebut sebelum orang lain [Abdurrazzaq (7/206. Langsungkanlah pernikahan karena yang demikian itu sangat bagus sekali sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas. kemudian dia menikahinya. “Seorang lakilaki menyentuh perempuan dengan cara yang haram (yakni zina). Cukuplah bagi keduanya bertaubat dan beramal shalih. “Yang pertama itu zina sedangkan yang terakhir nikah dan yang pertama itu haram sedangkan yang terakhir halal ” [Dikeluarkan Baihaqiy (7/155) 11 Dan dalam riwayat yang lain juga dari jalan Ikrimah ada tambahan. “Yang Imma kejadian ini satu kali dan masing-masing rawi membawakan satu ayat dari dua ayat yang dibaca Ibnu Mas’ud atau kejadian di atas dua kali. Mereka pun memberikan syarat agar keduanya bertaubat dan berbuat kebaikan (beramal shalih) dengan menyesal dan membenci perbuatan keduanya. b. Apabila salah satunya tidak mau maka janganlah dipaksa hatta perempuan tersebut telah hamil [Bacalah kembali riwayat Umar bin Khaththab]. kemudian dia menikahinya?” Jawab beliau. Adapun mengenai hukuman bagi yang berzina (hukum had) yang melaksanakannya adalah pemerintah bukan orang perorang atau kelompok perkelompok. AzZuhri dan Hasan Al-Bashri dan lain-lain Ulama. ia berkata : Diriwayatkan kepada Ibnu Abbas. Said bin Jubair. kemudian nyatalah (kehamilan) bagi perempuan tersebut lalu laki-laki itu menikahinya? Jawab Ibnu Abbas : “Yang pertama itu zina sedangkan yang kedua nikah” [Dikeluarkan oleh Imam Baihaqiy (3/267 dengan sanad yang hasan)] Berkata Atha bin Abi Rabah : Berkata Ibnu Abbas tentang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan.tidak dapat dimasukkan ke dalam keumuman hadits yang lalu yaitu : “Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur (suami yang sah) dan bagi yang berrzina tidak mempunyai hal apapun (atas anak tersebut)”. Karena sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan sesuatu yang halal 10 pertama dari urusannya itu adalah zina.itu lebih bagus ” [Dikeluarkan Abdurrazzaq 7/203] Demikian juga fatwa para Tabi’in seperti Said bin Musayyab. ini tidak menghalangi taubatnya orang yang mau bertaubat demikian juga nikahnya dua orang yang berzina.207)] dengan syarat keduanya mau dan ridha untuk nikah. Telah terjadi ijma Ulama yang didahului oleh ijmanya para shahabat tentang masalah bolehnya perempuan yang berzina kemudian hamil dinikahi oleh laki-laki yang menzinai dan menghamilinya. Ini disebabkan karena laki-laki itu menikahi perempuan yang dia zinai dan dia hamili setelah perempuan itu hamil bukan . maka zina yang haram itu tidak bisa mengharamkan nikah yang memang halal.

Oleh karena itu halal baginya menikahinya dan menyetubuhinya tanpa harus menunggu perempuan tersebut melahirkan anaknya. Madzhab Hambali dan Maliki : Haram dinikahi sampai perempuan tersebut melahirkan. Karena hasil zina inilah maka anak tersebut dikatakan sebagai anak zina yang bapaknya tidak mempunyai hak apapun atasnya dari hal nasab. Inilah perbedaan yang mendasar antara pernikahan dengan perzinaan. Karena agama yang mulia ini hanya menghubungkan anak dengan bapaknya apabila anak itu lahir dari pernikahan yang sah atau lebih jelasnya lagi perempuan itu hamil dari pernikahan yang sah bukan dari zina. Apabila seorang perempuan berzina kemudian dia hamil.323) Fathul Baari 12 . Berbeda dengan anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah. waris. nasab.353 dan 354.perempuan yang hamil itu ‘iddah mereka sampai mereka melahirkan” [Ath. Al-Muhalla (Juz 10 hal. Dan anehnya tidak ada seorang pun di antara mereka yang berdalil dengan ayat di atas untuk melarang atau mengharamkannya kecuali setelah perempuan itu melahirkan anaknya ? Apakah kita mau mengatakan bahwa kita lebih pintar cara berdalilnya dari para Shahabat dan seterusnya? 5. wali dan nafkah tidak terputus sama sekali. ‘iddah. maka nasabnya kepada bapaknya demikian juga tentang hukum waris. Ayat di atas tetap di dalam keumumannya terhadap perempuan-perempuan yang hamil yang dithalaq suaminya maka ‘iddahnya sampai dia melahirkan sesuai keumuman ayat di atas meskipun ayat yang lain (Al-Baqarah : 234) menegaskan bahwa perempuan-perempuan yang kematian suaminya ‘iddahnya empat bulan sepuluh hari.perempuan yang hamil dari hasil zina. Sedangkan di dalam zina tidak ada semuanya itu termasuk tidak adanya ‘iddah. Atau ayat di atas tetap di dalam keumumannya oleh sebagian ulama terhadap perempuan yang berzina lalu hamil kemudian dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya sebagaimana akan datang keterangannya di kejadian kelima. tempat tinggal. “Dan perempuan. Fatawa Islamiyyah (Juz 2 hal. Majmu Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (32/134-142). maka bolehkan dia dinikahi oleh laki. Pertama : Ayat di atas untuk perempuan yang hamil dari hasil nikah bukan untuk perempuan. meskipun demikian laki-laki itu tetap dikatakan sebagai bapak dari anak itu apabila dilihat bahwa anak tersebut tercipta dengan sebab air maninya akan tetapi dari hasil zina.laki yang tidak menghamilinya? Dan kepada siapakah dinasabkan anaknya? Madzhab Syafi’I dan Hanafi : Boleh dan halal dinikahi dengan alasan bahwa perempuan tersebut hamil karena zina bukan dari hasil nikah. Kedua : Telah terjadi ijma’ Shahabat bersama para ulama tentang bolehnya bagi seorang laki-laki menikahi perempuan yang dia hamili lantaran zina.sebelumnya. 374-375). waris dan kewalian. Akan tetapi perempuan tersebut ketika suaminya wafat dalam keadaan hamil maka keumuman ayat di ataslah yang dipakai. dan kewalian dan nafkah sesuai dengan zhahirnya bagian akhir dari hadits diatas yaitu : “…. Dan bagi (orang) yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut)” . Al-Mughni Ibnu Qudamah (Juz 9 hal. Cara pengambilan dalil seperti di atas sama sekali tidak tepat dalam menempatkan keumuman ayat dan cenderung kepada pemaksaan dalil.Thalaq : 4] Kami jawab . nafkah. Wallahu a’lam. Sebagaimana kita ketahui bahwa syara’ (agama) tidak menganggap sama sekali anak yang lahir dari hasil zina seperti terputusnya nasab dan lain-lain sebagaimana beberapa kali kami jelaskan di muka. Wallahu a’lam 12 Sebagian orang di negeri kita ini ada yang mengatakan : Tidak boleh perempuan yang hamil lantaran zina itu dinikahi hatta oleh laki-laki yang menzinai atau menghamilinya sampai perempuan itu melahirkan berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta’ala. Karena di dalam nikah itu terdapat thalaq. Abu Hanifah mensyaratkan tidak boleh disetubuhi sampai perempuan tersebut melahirkan.529-530). Bacalah kembali keterangan-keterangan kami di muka mengiringi apa yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Abdil Bar bahwa dalam hal ini telah terjadi ijma’ ulama.

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. (Baca Syarah Muslim Juz 10. Jawab mereka. “Dari Abu Darda dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwasanya beliau pernah melewati seorang perempuan [Perempuan ini adalah seorang tawanan perang yang tertawan dalam keadaan hamil tua] yang sedang hamil tua sudah dekat waktu melahirkan di muka pintu sebuah kemah. Dan tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mejual harta rampasan perang sampai dibagikan. 16 Sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam.2157). bagaimana dia menjadikannya sebagai budak padahal dia tidak halal baginya!? ” 16 [Hadits Shahih riwayat Muslim 4/161] Hadits Kedua “Dari Abu Said Al-khudriy dan dia memarfu’kannya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang tawanantawanan perang Authaas [Authaas adalah satu tempat di Thaif]. “Barangkali dia 13 (yakni laki-laki yang memiliki tawanan 14 tersebut) mau menyetubuhinya!?”. “Bagaimana dia mewarisinya … dan seterusnya”. Berdasarkan hadits yang mulia ini madzhab yang kedua mengeluarkan hukum tentang haramnya menikahi dan menyetubuhi perempuan yang hamil oleh orang lain sampai ia melahirkan. 1131) meriwayatkan juga hadits ini dari jalan yang lain dengan ringkas hanya pada bagian pertama saja dengan lafadz.(Syarah hadits no. 87) dan Ad-Darimi (2/171)] Hadits Ketiga “Dari Ruwaifi Al-Anshariy –ia berdiri di hadapan kita berkhotbah-.34-36) 15 Hadits yang mulia ini pun menjadi dalil tentang haramnya menyetubuhi tawanan perang yang hamil sampai selesai iddahnya yaitu sampai ia melahirkan dan yang tidak hamil ber’iddah satu kali haid sebagaimana ditunjuki oleh hadits yang kedua insya Allah.[Penjelasan ini imma dari Ruwaifi atau dari yang selainnya] Dan tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyetubuhi perempuan dari tawanan perang sampai perempuan itu bersih. ia berkata : Adapaun sesungguhnya aku tidak mengatakan kepada kamu kecuali apa-apa yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata pada hari Hunain. “Ya”. “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air (mani)nya ke tanaman [Ke rahim orang lain yang telah membuahkan anak] orang lain –yakni menyetubuhi perempuan hamil. 62. hal. beliau bersabda. 6749). Dan bagaimana mungkin dia menjadikan anaknya itu sebagai budaknya padahal anak itu bukan anaknya. Lalu beliau bersabda. maka janganlah dia menyiramkan air (mani)nya ke anak . Ahmad (3/28. orang kafir). 2158 dan 2150) dan Ahmad (4/108-109) dengan sanad Hasan] Dan Imam Tirmidzi (no. “Sesungguhnya aku berkeinginan untuk melaknatnya dengan satu laknat yang akan masuk bersamanya ke dalam kuburnya 15 bagaimana dia mewarisinya padahal dia tidak halal baginya. Karena dengan menjadi tawanan dia menjadi milik orang yang menawannya atau milik orang yang diberi bagian dari hasil ghanimah (rampasan perang) meskipun dia masih menjadi istri orang (baca . Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia memakai pakaian dari harta fa’i kaum muslimin sehingga apabila pakaian tersebut telah rusak ia baru megembalikannya ” [Dikeluarkan oleh Abu Dawud (no. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia menaiki kendaraan Disini ada lafadz yang hilang yang takdirnya beliau bertanya tentang perempuan tersebut dan dijawab bahwa perempuan tersebut adalah tawanan si Fulan 14 Hadits yang mulia ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil tentang halalnya menyetubuhi tawanan perang meskipun tidak dinikahi. yakni bagaimana mungkin laki-laki itu mewarisi anak yang dikandung oleh perempuan tersebut padahal anak itu bukan anaknya. “Janganlah disetubuhi perempuan yang hamil sampai dia melahirkan dan yang tidak hamil sampai satu kali haid” [Hadits riwayat Abu Dawud (no. Wallahu a’lam. 13 dari harta fa’i 17 kaum muslimin sehingga apabila binatang tersebut telah lemah ia baru mengembalikannya. Tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisaa ayat 23. Maka dengan menjadi tawanan fasakhlah (putuslah) nikahnya dengan suaminya. Dan lain-lain beralasan kepada beberapa hadits : Hadits Pertama. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

orang lain (ke anak yang sedang dikandung oleh perempuan yang hamil oleh orang lain)”. bibi.lain dari perkawinan yang rusak menurut agama. maka tidak syak lagi tentang dosanya dan wajib bagi mereka dikenakan hukuman kemudian anak tidak dinasabkan kepada bapaknya. Adapun masalah nasab anak dia dinasabkan kepada ibunya tidak kepada lakilaki yang menzinai dan menghamili ibunya dan tidak juga kepada laki-laki yang menikahi ibunya setelah ibunya melahirkannya . 255-256]) [4]. Dan disamakan dengan orang yang tidak mengetahui yaitu orang yang mendapat fatwa tentang sahnya nikah yang fasid dan batil tersebut sebagaimana banyak terjadi pada zaman kita sekarang ini khususnya mengenai nikah mut’ahnya kaum Syi’ah rafidhah [Bacalah risalah kami tentang masalah ini dengan judul Nikah Mut’ah = Zina]. [2]. Fatawa Al-Islamiyyah Juz 2 halaman 353-354 dan 374-375 oleh Syaikh bin Baaz dan Syaikh Utsaimin dan lain-lain. saudara.Ankihatul Faasidah] • Maka apabila keduanya tidak mengetahui fasid dan batilnya akad keduanya. dan lain-lain 17 Mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya dalam satu perkawinan Dan lain. Adapun apabila mereka telah mengetahui tentang fasid dan batilnya akad nikah tersebut. anak. maka keduanya tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman dan anak dinasabkan kepada bapaknya seperti pernikahan yang sah meskipun keduanya langsung dipisahkan karena fasidnya akad keduanya. [Baca Al. Al-Majmu Syarah Muhadzdzab Juz 15 hal. Akan tetapi imam kaum kuffar menyerah sebelum berperang atau mereka melarikan diri meninggalkan hartaharta mereka 18 Mahram ialah setiap perempuan yang haram dinikahi seperti ibu. Wallahu a’lam. Al-Ankihatul Faasidah (hal. [1]. Apabila terjadi akad nikah yang fasid (rusak) atau batil yaitu setiap akad nikah yang telah diharamkan syara’ (agama) atau hilang salah satu dari rukunnya sehingga akad nikah tersebut tidak sah seperti : • Nikah dengan mahram 18 • Nikah dengan ibu susu atau saudara sepersusuan • Nikah dengan istri bapak atau istri anak atau mertua atau dengan anak tiri • Nikah mu’tah • Nikah lebih dari empat orang istri • Nikah dengan istri orang lain • Nikah dengan perempuan yang sedang ‘iddah • Nikah seorang muslim dengan wanita selain dari wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nashara) • Nikah tanpa wali • Nikah sir (rahasia) tanpa saksi • Mengumpulkan dua orang bersaudara dalam satu perkawinan Harta fa-i harta yang didapat oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir tanpa peperangan. 561 s/d 565 tahqiq Doktor Abdullah bn Abdul Muhsin At-Turkiy. Atau dengan kata lain dan tegasnya anak yang lahir itu adalah anak zina! Bacalah dua masalah di kejadian yang ke lima ini di kitab-kitab. Masalah : Bagaimana hukumnya apabila yang mengetahui tentang haramnya . 30-31 [3]. 6. Madzhab yang kedua ini lebih kuat dari madzhab yang pertama dan lebih mendekati kebenaran. Al-Mughni Ibnu Qudamah Juz 9 hal.

Penerbit Darul Qolam Jakarta. maka dia berdosa dan dikenakan hukuman dan anak tidak dinasabkan kepadanya. imam pihak laki-laki atau pihak perempuan? . Cetakan I – Th 1423H/2002M.almanhaj. Penulis Abdul Hakim bin Amir Abdat. Kalau yang mengetahui hukumnya itu pihak perempuan. www. maka dia yang berdosa dan dikenakan hukuman kepadanya dan anak tetap dinasabkan kepada bapaknya (pihak laki-laki).perkawinan tersebut hanya salah satu pihak.id . Jawabanya : Maka hukumnya terkena kepada yang mengetahui tidak kepada yang tidak mengetahui. Kalau yang mengetahui hukumnya itu pihak laki-laki. Sumber : Buku Menanti Buah Hati Dan Hadiah Untuk Yang Dinanti.or. Wallahu a’lam .

Apakah pernikahan itu sah? Apakah setelah anak itu lahir pernikahan harus diulang. maka hukumnya halal. atau suami orang lain? Ataukah wanita itu belum punya suami lalu berzina dengan seseorang. agar tidak terjadi salah paham. karena tiap-tiap kasus akan berbeda-beda hukumnya. Suaminya meninggal atau menceraikannya. Lagi pula. . bahkan pada saat hamil sekali pun. lalu siapa yang diharamkan untuk menikahinya? Laki-laki yang menzinainya kah? Atau laki-laki lain yang tidak berzina dengannya? Semua harus kita petakan terlebih dahulu. Kasus Pertama Seorang wanita sudah menikah dan sedang dalam keadaan hamil. Maka wanita ini diharamkan menikah. apalagi melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain. Saat ini banyak kejadian anak SMA hamil diluar nikah kemudian langsung dinikahkan oleh keluarganya untuk menutupi aib. rasanya kita perlu membedakan terlebih dahulu kasusnya. bagaimana status dan kedudukan wanita itu. Dan jika tidak ada pernikahan ulang. Kasus Kedua Seorang wanita sudah menikah dan sedang dalam keadaan hamil. Makasih Wassalam Wr Wr Ny Mita Jawaban Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya pernikahan yang dilakukan saat. Sebelum sampai kepada jawaban.Pak Ustadz saya mau bertanya. Sebab hubungan suami isteri tidak terlarang. 2. Maka hukumnya halal. apakah suaminya. apakah sudah menikah atau belum? Lalu siapakah yang diharamkan untuk menikahinya. mempelai wanitanya sedang dalam keadaan hamil akibat hubungan pra nikah. lalu berhubungan seksual dengan suaminya. Misalnya. 1. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. apakah selama pasangan suami isteri itu tinggal bersama itu termasuk dalam perbuatan zinah. dia melakukannya dengan suaminya sendiri. Sebab kalimat ‘menikahi wanita hamil’ itu sesungguhnya masih mengandung banyak kekurangan informasi.

‫رويفع بن ثابت أن النبى صلى ال عليه وسلم قال “ من كان يؤمن بال واليوم الخر فل يسقى ماءه ولد غيره وروى‬ ‫، الترمذى ، وحسنه ، وغيره من حديث‬ Dari Rufai’ bin Tsabit bahwa Nabi SAW bersabda. Pendapat pertama. suami itu tetap tidak melakukan hubungan seksual dengannnya. lalu berzina hingga hamil. Suami harus menunggu hingga lahirnya bayi dalam perut. Setidaknya. Karena memang tidak ada larangan atau pelanggaran yang dikhawatirkan. Bahkan mereka dibolehkan melakukan hubungan seksual selama masa kehamilan. . “Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalil itu adalah dalil tentang haramnya seorang laki-laki menyirami ladang laki-laki lain. dia menikah dengan laki-laki yang menzinainya itu. Pendapat kedua. tanpa hubungan seksual. karena tidak ada nash yang melarang. Jadi menikah saja pun diharamkan. 4. lalu untuk menutupi rasa malu. Karena yang namanya suami isteri tidak mungkin diharamkan dalam melakukan hubungan seksual. Baik dalam keadaan hidup atau mati. Yaitu laki-laki lain yang tidak menzinainya. Kemudian untuk menutupi rasa malunya. Dan kalau dinikahkan juga. 3. Di antara para ulama yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Malik. yaitu masa di mana dia harus berada dalam posisi tidak boleh menikah. hukumnya halal dan pernikahan itu sah.” (HR Tirmizi dan beliau menghasankannya) Jumhur ulamayang mengharamkan pernikahan antara mereka mengatakan bahwa haramnya ‘menyirami air orang lain’ adalah haram melakukan akad nikah. Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama. maka pernikahan itu tidak sah alias batil. maka janganlah menyiramkan airnya pada tempat yang sudah disirami orang lain. keluarganya menikahkannya dengan orang lain. kecuali setelah anak dalam kandungan itu lahir. Dalam hal ini. bahkan termasuk ke luar rumah dan sebagainya. Adapun apakah boleh terjadi pernikahan saja. para ulama mengharamkan terjadinya hubungan seksual antara mereka. Asalkan selama anak itu belum lahir. Sedangkan As-Syafi’i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa yang haram adalah melakukan persetubuhannya saja. Perbedaan pendapat para ulama ini berangkat dari satu dalil yang dipahami berbeda. Al-Imam Asy-syafi’i dan Abu Hanifah rahimahumallah membolehkannya. Dan masa iddah wanita yang hamil adalah hingga dia melahirkan anaknya. asalkan sudah terjadi pernikahan yang syar’i antara mereka. hukumnya haram. ada pun melakukan akad nikah tanpa persetubuhan tidak dilarang. Kasus Keempat Seorang wanita belum menikah. Kasus Ketiga Seorang wanita hamil di luar nikah yang syar’i (berzina). ada dua pendapat yang berkembang. Dalam hal ini para ulama sepakat membolehkannya.Sebab wanita itu masih harus menjalankan masa iddah.Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah.

maka wanita seperti ini tidak bisa disamakan dengan wanita pezina. sedangkan yang kedua adalah ‘wanita yang pernah berzina’. Wanita pezina itu adalah wanita yang pernah melakukan zina. dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mu’min. Pendeknya. mungkin karena agak rancu dalam memahami keadaan serta titik pangkal keharamannya. wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mereka tetap diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami isteri. kemudian bertaubat dengan taubat nashuha. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Lc . dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Istilah yang pertama adalah ‘wanita pezina’. maka larangan itu pun menjadi tidak berlaku. An-Nur: 3) Adapun wanita yang pernah berzina. belum bertaubat. Ayat di atas tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan pernikahan bagi dirinya. serta bersumpah untuk tidak akan pernah terjatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Wanita yang bertipologi seperti ini memang haram dinikahi. Seringkali ada orang yang tetap mengharamkan bentuk keempat ini. hanya lantaran dia pernah jatuh kepada dosa zina.Karena illat (titik point) larangan hal itu adalah tercampurnya mani atau janin dari seseorang dengan mani orang lain dalam satu rahim yang sama. Dan wanita seperti inilah yang dimaksud di dalam surat An-Nur berikut ini. maka tidak ada dalil atau illat yang melarangnya. Antara keduanya sangat besar bedanya. Bahkan selama masa kehamilan itu. Ahmad Sarwat. meski dalam bentuk zina. Sehingga hukumnya boleh dan sesungguhnya tidak perlu lagi untuk menikah ulang setelah melahirkan. Karena pernikahan antara mereka sudah sah di sisi Allah SWT. Dan secara tegas. atau perempuan yang musyrik. kalau wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menzinainya. Jadi mengapa harus diulang? Perbedaan Antara Wanita Pezina dengan Wanita Yang Pernah Berzina Satu hal lagi yang perlu dijelaskan duduk perkaranya adalah perbedaan hukum antara dua istilah. Bahkan mungkin punya pandangan bahwa zina itu halal. karena yang menikahi adalah laki-laki yang sama. bahkan masih suka melakukannya. Wallahu a’lam bishshawab. Ketika kemungkinan itu tidak ada. sampai dia bertaubat dan menghentikan perbuatannya secara total. Allah SWT telah mengahramkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita pezina. lalu dia menyesali dosa-dosanya. baik sesekali atau seringkali. (QS.

Adapun perempuan hamil yang diceraikan oleh suaminya. Secara global para 'ulama berbeda pendapat dalam pensyaratan dua perkara untuk sahnya nikah dengan perempuan yang berzina. Takmilah Al-Majmu' 17/347-348. dalam hal bolehnya melakukan pernikahan dengannya terdapat persilangan pendapat dikalangan para 'ulama. Syarat yang pertama : Bertaubat dari perbuatan zinanya yang nista. Bila sudah terlanjur menikah. Adapun perempuan hamil karena zina. Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi Pertanyaan 1. (QS. apakah yang harus dilakukan? Apakah harus cerai dulu. Dalam pensyaratan taubat ada dua pendapat dikalangan para 'ulama : . Dalam hal ini apakah masih diperlukan mas kawin (mahar)? Kami jawab dengan meminta pertolongan dari Allah Al-'Alim Al-Hakim sebagai berikut : 1. Dan hukum menikah dengan perempuan hamil seperti ini adalah haram dan nikahnya batil tidak sah sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala : Dan janganlah kalian ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah sebelum habis 'iddahnya. (QS. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsir-nya tentang makna ayat ini : Yaitu jangan kalian melakukan akad nikah sampai lepas 'iddah-nya. Lihat : Al-Mughny 11/227. Dua : Perempuan yang hamil karena melakukan zina sebagaimana yang banyak terjadi di zaman ini –Wal 'iyadzu billah. Bila sudah terlanjur menikah. Al-Baqarah : 235). Kemudian beliau berkata : Dan para 'ulama telah sepakat bahwa akad tidaklah sah pada masa 'iddah.Bagaimanakah hukumnya pernikahan yang dilaksanakan ketika wanita yang dinikahi dalam keadaan hamil?. Perempuan yang dinikahi dalam keadaan hamil ada dua macam : Satu : Perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil. Bagaimanakah hukumnya pernikahan yang dilaksanakan ketika wanita yang dinikahi dalam keadaan hamil? 2. kemudian menikah lagi atau langsung menikah lagi tanpa harus bercerai terlebih dahulu? Dalam hal ini apakah masih diperlukan mas kawin (mahar)? Oleh: Ust. Dan 'iddah-nya ialah sampai ia melahirkan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala : Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu 'iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. tidak boleh dinikahi sampai lepas 'iddah nya.mudah-mudahan Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin dari dosa terkutuk ini. kami melihat perlu dirinci lebih meluas karena pentingnya perkara ini dan banyaknya kasus yang terjadi diseputarnya. Maka dengan mengharap curahan taufiq dan hidayah dari Allah Al-'Alim Al-Khabir. Ath-Tholaq : 4). Al-Muhalla 10/263 dan Zadul Ma'ad 5/156. kemudian menikah lagi atau langsung menikah lagi tanpa harus bercerai terlebih dahulu? 3. masalah ini kami uraikan sebagai berikut : Perempuan yang telah melakukan zina menyebabkan dia hamil atau tidak. apakah yang harus dilakukan? Apakah harus cerai dulu.

apakah yang menikahinya itu adalah yang menzinahinya atau selainnya. Saya nikahi 'Anaq ?. Ayat dan hadits ini tegas menunjukkan haram nikah dengan perempuan pezina. An-Nasa`i 6/66 dan dalam AlKubra 3/269. Tarjih diatas berdasarkan firman Allah 'Azza Wa Jalla : Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Tapi Ibnu Qudamah dalam Al-Mughny 9/564 berpendapat lain. Pendapat ini disebutkan oleh Al-Mardawy dalam Al-Inshof 8/133 diriwayatkan dari 'Umar dan Ibnu 'Abbas dan pendapat Imam Ahmad. (Dihasankan oleh Syeikh Al-Albany dalam Adh-Dho'ifah 2/83 dari seluruh jalan-jalannya) Adapun para 'ulama yang mengatakan bahwa kalimat 'nikah' dalam ayat An-Nur ini bermakna jima' atau yang mengatakan ayat ini mansukh (terhapus hukumnya) ini adalah pendapat yang jauh dan pendapat ini (yaitu yang mengatakan bermakna jima' atau mansukh) telah dibantah secara tuntas oleh Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa 32/112-116. Al-Baihaqy 7/153. Dan lihat permasalahan di atas dalam : Al-Ifshoh 8/81-84. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik. Ishaq dan Abu 'Ubaid. (Martsad) berkata : Maka saya datang kepada Nabi shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam lalu saya berkata : Ya Rasulullah. Dan Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa 32/125 kelihatan condong ke pendapat ini. Al-Mughny 9/562-563 (cet. Dan telah diharamkan hal tersebut atas kaum mu`minin.Satu : Disyaratkan bertaubat. beliau berkata : Sesungguhnya Martsad bin Abi Martsad Al-Ghonawy membawa tawanan perang dari Makkah dan di Makkah ada seorang perempuan pelacur disebut dengan (nama) 'Anaq dan ia adalah teman (Martsad). An-Nur : 3). riwayat Abu Daud no. Adapun kalau ia telah bertaubat maka terhapuslah hukum haram nikah dengan perempuan pezina tersebut berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam : Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Karena permintaannya ini . Catatan : Sebagian 'ulama berpendapat bahwa perlu diketahui kesungguhan taubat perempuan yang berzina ini dengan cara dirayu untuk berzina kalau ia menolak berarti taubatnya telah baik. (Hadits hasan. Namun hukum haram tersebut bila ia belum bertaubat. beliau berkata : Tidak pantas bagi seorang muslim mengajak perempuan untuk berzina dan memintanya. Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. At-Tirmidzy no. Kemudian beliau memanggilku lalu membacakannya padaku dan beliau berkata : Jangan kamu nikahi dia. 3177. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa 32/109 : Menikahi perempuan pezina adalah haram sampai ia bertaubat. (QS. Inilah yang benar tanpa keraguan. Dar 'Alamil Kutub). maka turunlah (ayat) : Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan ini merupakan madzhab Imam Ahmad dan pendapat Qatadah. dan Al-Jami' Lil Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah 2/582-585. Martsad berkata : Maka beliau diam. Syafi'iy dan Abu Hanifah. ini pula yang dikuatkan Asy-Syinqithy dalam Adwa Al-Bayan 6/71-84 dan lihat Zadul Ma'ad 5/114-115. Al-Hakim 2/180. Tarjih Yang benar dalam masalah ini adalah pendapat pertama yang mengatakan disyaratkan untuk bertaubat. Dua : Tidak disyaratkan taubat. 2051. Ibnul Jauzy dalam At-Tahqiq no. 1745 dan disebutkan oleh Syeikh Muqbil rahimahullahu dalam Ash-Shohih Al-Musnad Min Asbabin Nuzul). Dan pendapat yang mengatakan haram nikah dengan perempuan pezina sebelum bertaubat. Dan dalam hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash.

Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawaih.pada saat berkhalwat (berduaan) dan tidak halal berkhalwat dengan Ajnabiyah (perempuan bukan mahram) walaupun untuk mengajarinya Al-Qur'an maka bagaimana (bisa) hal tersebut dihalalkan dalam merayunya untuk berzina ?. 3. 2. (HR. 2. Imam Malik. Hadits Abu Sa'id Al-Khudry radhiyallahu 'anhu. Ibnu Qoni' dalam Mu'jam Ash-Shohabah 1/217. apakah orang yang menikahinya itu adalah orang yang menzinahinya itu sendiri atau selainnya. Pada waktu yang masih bisa bertaubat seperti sebelum matahari terbit dari Barat dan sebelum ruh sampai ke tenggorokan. Wallahu A'lam. apakah merupakan syarat bolehnya menikahi perempuan yang berzina atau tidak. Kedua : Tidak wajib 'iddah. sesungguhnya Nabi shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda tentang tawanan perang Authos : Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan dan jangan (pula) yang tidak hamil sampai ia telah haid satu kali. Abu Daud no. Ber'azam dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya. Menyesali perbuatannya. Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thobaqot 2/114-115. 2157. Ahmad 4/108. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat boleh melakukan akad nikah dengannya dan boleh ber-jima' dengannya. Tapi kalau yang menikahinya selain orang yang menzinahinya maka boleh melakukan akad nikah tapi tidak boleh ber-jima' sampai istibro` (telah nampak kosongnya rahim dari janin) dengan satu kali haid atau sampai melahirkan kalau perempuan tersebut dalam keadaan hamil. yaitu menurut Imam Syafi'iy boleh untuk melakukan akad nikah dengan perempuan yang berzina dan boleh ber-jima' dengannya setelah akad. AtsTsaury. Ath-Thobarany dalam Al-Ausath no. 307 dan di dalam sanadnya ada rowi yang bernama Syarik bin 'Abdullah An-Nakha'iy dan ia lemah karena hafalannya yang jelek tapi hadits ini mempunyai dukungan dari jalan yang lain dari beberapa orang shohabat sehingga dishohihkan dari seluruh jalan-jalannya oleh Syeikh Al-Albany dalam AlIrwa` no. Syarat Kedua : Telah lepas 'iddah. Ahmad 3/62. 2158. Al-Baihaqy 5/329. Yaitu dengan lima syarat : 1.4482 dihasankan oleh Syeikh Al-Albany dalam Al-Irwa` no. tapi ada perbedaan antara mereka berdua pada satu hal. Meninggalkan dosa tersebut. 4. Ini adalah pendapat Hasan Al-Bashry. Al-Baihaqy 7/449. 1131. Hadits Ruwaifi' bin Tsabit radhiyallahu 'anhu dari Nabi shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam. Ikhlash karena Allah. Dan bukan disini tempat menguraikan dalil-dalil lima syarat ini. beliau bersabda : Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. At-Tirmidzi no. Rabi'ah bin 'Abdurrahman. Abu Daud no. Para 'ulama berbeda pendapat apakah lepas 'iddah. 187). apabila yang menikahinya adalah orang yang menzinahinya itu sendiri. Hadits Abu Ad-Darda` riwayat Muslim dari Nabi shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam : .87. 3. Ini adalah pendapat Imam Syafi'iy dan Abu Hanifah. maka jangan ia menyiramkan airnya ke tanaman orang lain. 1973 dan Ibnul Jauzy dalam At-Tahqiq no. 7/449. Ath-Thobarany 5/no. Ad-Darimy 2/224 Al-Hakim 2/212. 5. Maka yang benar adalah ia bertaubat atas perbuatan zinanya sebagaimana ia bertaubat kalau melakukan dosa besar yang lainnya. An-Nakha'iy. 2137). (HR. ada dua pendapat : Pertama : Wajib 'iddah. Tarjih Dan yang benar dalam masalah ini adalah pendapat pertama yang wajib 'iddah berdasarkan dalildalil berikut ini : 1.

Asy-Syinqithy. Telah jelas dari jawaban di atas bahwa perempuan yang hamil. (QS. maka 'iddahnya adalah sampai ia telah haid satu kali semenjak melakukan perzinahan tersebut. Dan kalau keduanya tetap melakukan akad nikah dan melakukan hubungan suami-istri setelah keduanya tahu haramnya melakukan akad pada masa 'iddah maka keduanya dianggap pezina dan keduanya harus diberi hadd (hukuman) sebagai pezina kalau negara mereka menerapkan hukum Islam. Tidak boleh nikah dengan perempuan yang berzina kecuali dengan dua syarat yaitu. Catatan : Nampak dari dalil-dalil yang disebutkan di atas bahwa perempuan hamil karena zina tidak boleh dinikahi sampai melahirkan. 3. kalau ia belum hamil. Al-Baqarah : 228). bila perempuan tersebut telah bertaubat dari perbuatan nistanya dan telah lepas 'iddah-nya. Dan yang dikuatkan oleh Imam Malik dan Ahmad dalam satu riwayat adalah cukup dengan istibro` dengan satu kali haid. Bagaimana ia mewarisinya sedangkan itu tidak halal baginya dan bagaimana ia memperbudakkannya sedang ia tidak halal baginya.Beliau mendatangi seorang perempuan yang hampir melahirkan di pintu Pusthath. Lihat pembahasan di atas dalam : Al-Mughny 9/561-565. (QS. Ath-Tholaq : 4). Kesimpulan Pembahasan : 1. demikian keterangan Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughny 11/242. tuannya (kalau ia seorang budak-pent. maka ini 'iddah bagi perempuan yang hamil karena zina dan ini juga ditunjukkan oleh keumuman firman Allah 'Azza Wa Jalla : Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu 'iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Al-Fatawa 32/109-134. Wallahu A'lam. Al-Inshof 8/132-133. Ibnul Qayyim. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudry di atas. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah : Dalam (hadits) ini ada dalil yang sangat jelas akan haramnya menikahi perempuan hamil. Beliau bersabda : Barangkali orang itu ingin menggaulinya ?. (Para sahabat) menjawab : Benar. 154-155. Dan 'iddah dengan tiga kali haid hanya disebutkan dalam Al-Qur'an bagi perempuan yang ditalak (diceraikan) oleh suaminya sebagaimana dalam firman Allah Jalla Sya`nuhu : Dan wanita-wanita yang dithalaq (hendaknya) mereka menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru`(haid). 'iddahnya adalah sampai melahirkan. Al-Ifshoh 8/81-84. apakah hamilnya itu karena suaminya.). Sebagian para 'ulama mengatakan bahwa 'iddahnya adalah istibro` dengan satu kali haid. Raudhah Ath-Tholibin 8/375. Nampaklah dari sini kuatnya pendapat yang mengatakan wajib 'iddah dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Bidayatul Mujtahid 2/40. syubhat (yaitu nikah dengan orang yang haram ia nikahi karena tidak tahu atau karena ada kesamar-samaran-pent. baik hamil karena pernikahan sah. etentuan perempuan yang berzina dianggap lepas 'iddah adalah sebagai berikut : kalau ia hamil. 847-850. 2.) atau karena zina. Takmilah Al-Majmu' 17/348-349. Kalau ada yang bertanya : Setelah keduanya berpisah. syubhat atau karena zina. apakah boleh keduanya kembali setelah . 'iddahnya diperselisihkan oleh para 'ulama yang mewajibkan 'iddah bagi perempuan yang berzina. Syaikh Ibnu Baz dan Al-Lajnah AdDaimah (Lembaga Fatwa Saudi Arabia). Zadul Ma'ad 5/104-105. Adapun perempuan yang berzina dan belum nampak hamilnya. Dan 'ulama yang lainnya berpendapat : tiga kali haid yaitu sama dengan 'iddah perempuan yang ditalak. 11/196-197. Adwa` Al-Bayan 6/71-84 dan Jami' Lil Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah Lisyaikhil Islam Ibnu Taimiyah 2/582-585. Maka Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda : Sungguh saya telah berkehendak untuk melaknatnya dengan laknat yang dibawa ke kuburnya. Wallahu Ta'ala A'lam. maka 'iddahnya adalah sampai melahirkan. Dan para 'ulama sepakat bahwa akad nikah pada masa 'iddah adalah akad yang batil lagi tidak sah.

nikahnya batil. Al-Baihaqy 7/105.4837. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala : Berikanlah kepada mereka mahar mereka sebagai suatu kewajiban. Ishaq bin Rahawaih dalam Musnadnya 2/no. 1463. dan dalam Al-Umm 5/13. Ibnul Jauzy dalam AtTahqiq no. As-Sahmy dalam Tarikh Al-Jurjan hal.275. Ibnu Abi Syaibah 3/454.166.(QS. 1102. 698. Ibnu Wahb sebagaimana dalam Al-Mudawwah Al-Kubra 4/166. At-Tirmidzi no. Adapun kalau keduanya tidak tahu tantang haramnya menikahi perempuan hamil maka ini dianggap nikah syubhat dan harus dipisahkan antara keduanya karena tidak sahnya nikah yang seperti ini sebagaimana yang telah diterangkan. 1879.4750. 1654 dan Ibnu 'Abbil Barr dalam At-Tamhid 19/85-87 dan dishohihkan oleh Al-Albany dalam Al-Irwa` no. Dan beliau berdalilkan dengan atsar 'Umar bin Khaththab radhiyallahu 'anhu yang menunjukkan hal tersebut. dan apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali. 10/148.165. 7/171. Ad-Daruquthny 3/221. Lihat : Tafsir Ibnu Katsir 1/355 (Darul Fikr). 315. Syafi'iy sebagaimana dalam Munadnya 1/220. Wallahu A'lam. nikahnya batil. Ahmad 6/47. Jawabannya adalah Ada perbedaan pendapat dikalangan para 'ulama. 'Abdurrazzaq dalam Mushonnafnya 6/195. Dan pendapat yang terakhir ini zhohir yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir-nya dan beliau melemahkan atsar 'Umar yang menjadi dalil bagi Imam Malik bahkan Ibnu Katsir juga membawakan atsar yang serupa dari 'Umar bin Khaththab radhiyallahu 'anhu yang menunjukkan bolehnya.138. Laki-laki dan perempuan hamil yang melakukan pernikahan dalam keadaan keduanya tahu tentang haramnya menikahi perempuan hamil kemudian mereka berdua tetap melakukan jima' maka keduanya dianggap berzina dan wajib atas hukum hadd kalau mereka berdua berada di negara yang diterapkan di dalamnya hukum Islam dan juga tidak ada mahar bagi perempuan tersebut. Abu Daud no. Al-Humaidy dalam Musnadnya 1/112. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha. Maka sebagai kesimpulan pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah boleh keduanya menikah kembali setelah lepas 'iddah. si perempuan hamil ini berhak mendapatkan maharnya kalau memang belum ia ambil atau belum dilunasi. 7/284. Nikah tanpa wali hukumnya adalah batil tidak sah sebagaimana nikah di masa 'iddah hukumnya batil tidak sah. maka nikahnya batil. Ibnu Majah no. dan apabila ia telah masuk padanya (perempuan) maka baginya mahar dari dihalalkannya kemaluannya. . Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Wal 'Ilmu 'Indallah. Ibnu Hibban sebagaimana dalam AlIhsan no.lepas masa 'iddah?. Adapun orang yang ingin meminang kembali perempuan hamil ini setelah ia melahirkan. pendapat Imam Malik ini juga merupakan pendapat dulu dari Imam Syafi'iy tapi belakangan beliau berpendapat bolehnya menikah kembali setelah dipisahkan.66. 700.124. (HR. Ath-Thoyalisy dalam Musnadnya no. Demikian rincian Ibnu Qudamah. Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda : Perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya. Jumhur (kebanyakan) 'ulama berpendapat : Perempuan tersebut tidak diharamkan baginya bahkan boleh ia meminangnya setelah lepas 'iddah-nya. 2083. 4. Al-Hakim 2/182-183. Ibnu Jarud dalam Al-Muntaqo no.1840). Karena itu kandungan hukum dalam hadits mencakup semuanya. 4682. Dan mereka diselisihi oleh Imam Malik. Abu Ya'la dalam Musnadnya no. 4074. maka kembali diwajibkan mahar atasnya berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala : Berikanlah kepada para perempuan (yang kalian nikahi) mahar mereka dengan penuh kerelaan (QS. Sa'id bin Manshur dalam sunannya 1/175. Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah 6/88. Ath-Thohawy dalam Syarah Ma'any AlAtsar 3/7.222. Adapun mahar. Ad-Darimy 2/185. An-Nisa` : 4).An-Nisa` : 24) Dan banyak lagi dalil yang semakna dengannya. beliau berpendapat bahwa perempuan telah menjadi haram baginya untuk selama-lamanya.

Shohih Al-Bukhary (Fathul Bary) 9/494. hal. Referensi: Dari: Majalah An-Nashihah Volume 05 Th.2-6 Catatan: Jika memperbanyak artikel ini mohon mencantumkan sumbernya. Diasuh oleh Ust.200 dan Zadul Ma'ad 5/104-105. Terima kasih [Kontributor : Abah Utik.Lihat : Al-Mughny 10/186-188. Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi. Al-Fatawa 32/198.1/1424 H/2004 M Rubrik: Masalah Anda. 18 Agustus 2004 ] .

maka hukumannya dirajam sampai mati. tetap saja. Jika anak zina ini lahir dari hasil selingkuhan. Maka nasab anak tersebut adalah fulan/fulanah bin/binti B. maka didera sebanyak 100 deraan dan diasingkan dari negerinya selama satu tahun. 5. Tidak wajib (yakni tidak berdosa) jika si bapak (zina) tidak menafkahi anak hasil zinanya ini. maka nasabnya tetap mengikuti bapak yang ada hubungan pernikahan dengan ibunya. perbuatan zina adalah perbuatan yang termasuk dalam al Kabaair. jika ia sudah menikah. dan bukan fulan/fulanah bin/binti A. untuk anak yang lahir karena hubungan diluar nikah. maka jika si anak (zina) menikah. tidak berhak memperoleh waris dari bapak (zina)nya. maka ia tidak punya nasab kepada bapak (zina)nya. 6. Dengan putusnya nasab. Hal ini didasarkan atas hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori: Artinya: Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut). Wallahu a'lam. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya. Nasab atau garis keturunannya adalah dari ibunya. . Namun. Demikian hukum-hukum yang ada kaitannya dengan anak hasil perzinahan. Sebagai anak zina. ada beberapa catatan yang harus diketahui oleh kaum muslimin: 1. bagaimana dengan status anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan ini? Maka. BUKAN nasab bapak yang berselingkuh. Namun. 2. Pelakunya. Jika bapak (zina)nya adalah A dan ibunya adalah B. yakni dosa besar. dikenai hukuman. Dengan putusnya garis nasab. maka bapak (zina) tidak memperoleh bagian warisnya. jika ia belum menikah. melainkan sulthon/penguasa/KUA/penghulu. 3. maka anak zina. maka status keduanya adalah MAHRAM (haram untuk dinikahi). yakni jika anak (zina) meninggal duluan.Pertama. 4. karena si anak lahir dari benih bapaknya. yang menjadi wali adalah BUKAN bapak (zina)nya.

2. juga berdasarkan hadits berikut ini. "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. bersabda tentang tawanan wanita Authos. ia wajib istibra'. Pendapat ulama Malikiyah ini didasarkan pada hadits Nabi saw. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil. Jika ia hamil. akad nikah tersebut hukumnya tidak sah. " (HR Abu Daud). tidak sependapat adalah : Kehamilan diluar nikah LALU DINIKAHKAN adalah TIDAK SYAH. bahwa Nabi saw. 3. a. kecuali wanita tersebut telah memenuhi dua syarat berikut. apalagi bila ia bukan yang menghamilinya. Dengan demikian. telah habis masa iddahnya. Pertanyaannya : Darimana TIDAK SYAH -nya pernikahan itu Berdasarkan : 1. telah bertobat dari perbuatan zina. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina. " (an-Nuur: 3) Ayat ini dipahami oleh ulama mazhab Hanabilah bahwa hukumnya haram menikahi laki-laki atau perempuan pezina kecuali jika mereka telah bertaubat. istibra'-nya tiga kali haid. tapi bila ia hamil. baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa. (Istibra' adalah masa menunggu untuk mengetahui bersihnya rahim ). istibra'-nya sampai melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil. "Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanitaa yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali. Pertama. hamil atau tidak. baik merdeka maupun amat (budak). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina. meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya. istibra'nya cukup satu kali haid.Dasar yang digunakan adalah ferman Allah. Adapun dasar yang digunakan oleh para ulama Hanabilah. "(HR Abu Dawud) Kedua. . Didalam fiqhus sunnah didapat keterangan bahwa bila akad nikah . ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina. akad nikah itu fasid dan wajib difasakh. Dari abu Sa'id r. iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya (karena dia tahu pasti bahwa wanita itu telah berbuat zina dengan dirinya). sedangkan bagi amat (bukan wanita merdeka). Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil (belum istibra')."…dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. disamping hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud diatas.Kalau mas Arland.

Dan kalau keduanya tetap melakukan akad nikah dan melakukan hubungan suami-istri setelah keduanya tahu haramnya melakukan akad pada masa 'iddah maka keduanya dianggap pezina dan keduanya harus diberi hadd (hukuman) sebagai pezina kalau negara mereka menerapkan hukum Islam. Bagaimana ia mewarisinya sedangkan itu tidak halal baginya dan bagaimana ia memperbudakkannya sedang ia tidak halal baginya. syubhat atau karena zina. . (Para sahabat) menjawab : Benar.) atau karena zina. Dan para 'ulama sepakat bahwa akad nikah pada masa 'iddah adalah akad yang batil lagi tidak sah. wassalam anut Assalamu 'alaikum wr. Hadits Abu Ad-Darda` riwayat Muslim dari Nabi shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam : "Beliau mendatangi seorang perempuan yang hampir melahirkan di pintu Pusthath. 'iddahnya adalah sampai melahirkan.dilangsungkan sebelum wanita itu bertaubat dan melahirkan kandungannya. 4. Telah jelas dari jawaban di atas bahwa perempuan yang hamil.). 5. baik hamil karena pernikahan sah. Disinilah titik benang merahnya. Beliau bersabda : Barangkali orang itu ingin menggaulinya ?. apakah hamilnya itu karena suaminya. syubhat (yaitu nikah dengan orang yang haram ia nikahi karena tidak tahu atau karena ada kesamar-samaran-pent. Maka Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda : Sungguh saya telah berkehendak untuk melaknatnya dengan laknat yang dibawa ke kuburnya. demikian keterangan Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughny 11/242. Banganut melihat proses hukum dari perzinahan sampai pernikahan." Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah : Dalam (hadits) ini ada dalil yang sangat jelas akan haramnya menikahi perempuan hamil. pernikahannya fasid dan keduanya harus diceraikan. wb. tuannya (kalau ia seorang budak-pent. sedangkan saya melihat dari sisi "hukum pernikahan seorang wanita SETELAH terjadinya perzinahan".

Kalau mengenai hukum perzinahan. maka berlakulah sebagaimana hukum zina.. Jika ia sudah menikah lalu berzina maka di rajam sampai mati setelah selesai penyusuan Nah. Pelaksanaan pernikahan ketika hamil tidak ada syar'inya. bukan karena hamilnya. bahwa Kasus zina. sedangkan fiqih syafi'iyyah dengan mengutip Al-Qur'an At-Thalaq 4 dan hadits dari Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa TIDAK SYAH Nikahnya WANITA HAMIL hanya berlaku bagi wanita yang di talak 3 atau ditinggal mati oleh suaminya.Sedangkan masalah budak yang dihamili oleh pemilik budak (majikan) sementara ini kita pending dulu. Hubungan diluar pernikahan sah adalah zina. Sedangkan pernikahan setelah melahirkan bisa dilakukan dengan melakukan taubat terlebih dahulu.. jika ia gadis maka di cambuk setelah selesai melahirkan. yang saya tidak sependapat adalah : Kehamilan diluar nikah LALU DINIKAHKAN adalah TIDAK SYAH.. saya sependapat dengan Banganut. IDDAH bagi wanita yang hamil adalah sampai melahirkan. inipun jika syariat tentang zina telah tegak. yang ditanya oleh penanya pada point 1 adalah : saya punya 2 teman.. perempuan tentunya. Dengan demikian maka HAMILnya wanita di luar nikah TIDAK ADA . ketika kedua teman saya bertanya bagaimana pertanggung jawaban terhadap apa yang sudah saya lakukan? Mohon dapat di jawab dengan sebenar-benarnya.. dia hamil di luar nikah. Kehamilan diluar nikah lalu dinikahkah adalah tidak sah.. padahal mereka belum sah dimata syari'at. maka berlakulah sebagaimana hukum zina (jika syariat tentang zina telah tegak).. Tidak Syah nikahnya itu semata-mata karena wanita tersebut sedang menjalani MASA IDDAH. saya tidak tahu harus menjawab apa. dan dengan jujur. teman yang pertama lantas dinikahkan dalam keadaan hamil. teman yang kedua katanya akan menikah setelah bayinya lahir. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat mereka yang telah menikah dalam keadaan hamil tingal serumah. jadi malah terjadi legalitas perzinaan. Pertanyaannya : Darimana TIDAK SYAH -nya pernikahan itu. kecuali sekedar menutup malu belaka. dan inipun berlaku HANYA pada pernikahan yang syah menurut syariat. Ketika menjawab pertanyaan point 1 menurut banganut adalah : 1. BUKAN kecelakaan/hamil di luar nikah. penerapan hukum berzina sampai hamil sebagaimana status seseorang. Saya sependapat dengan banganut bahwa : Hubungan diluar nikah adalah Zina. karena masalah ini fiqihnya berbeda lagi.

. tapi semata-mata untuk MENYELESAIKAN masalah perzinahan yang SUDAH TERLANJUR TERJADI. Karena wanita yang hamil di luar pernikahan dianggap sebagai suatu kehamilan yang TIDAK DIHORMATI SYARA'. Jika penerapan hukum seperti ini lalu terjadi pembenaran pernikahan ketika hamil diluar nikah oleh si laki yang melakukan zina dengan wanita tersebut. Namanya juga berbeda pendapat . jika ia gadis maka di cambuk setelah selesai melahirkan. penerapan hukum berzina sampai hamil sebagaimana status seseorang. . Sekali lagi ini bukan berarti fiqih MELEGALKAN perzinahan. semoga dapat dilihat benang merahnya. Saya hanya melihat proses hukum dari perzinahan sampai ke pernikahan Kasus zina. atau tidak dihormati. Jika ia sudah menikah lalu berzina maka di rajam sampai mati setelah selesai penyusuan. Berarti terjadi pengguguran pelaksanaan hukum dera atau rajam.IDDAH-nya. Demikian. karena itu tak ada larangan yang menghalangi bagi wanita itu menikah walaupun wanita tersebut dalam keadaan hamil. wassalam. oleh karena sperma yang masuk ke dalam rahimnya adalah Ghairu Muhtarom.. Karena telah berubah status hukum dari zina ke pernikahan.

bagaimana dia menjadikannya sebagai budak padahal dia tidak halal baginya!?" [5] [Hadits Shahih riwayat Muslim 4/161] Keterangan: [1].Pertanyaannya. Hadits yang mulia ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil tentang halalnya menyetubuhi tawanan perang meskipun tidak dinikahi. kalau hamil tinggal dinikahi. [4]. "Ya". Disini ada lafadz yang hilang yang takdirnya beliau bertanya tentang perempuan tersebut dan dijawab bahwa perempuan tersebut adalah tawanan si Fulan. Wanita tawanan. "Barangkali dia [2] (yakni laki-laki yang memiliki tawanan [3] tersebut) mau menyetubuhinya!?". (Baca Syarah Muslim Juz 10. apakah ada kasus seperti ini pada masa Rasul dan sahabat ? Sedangkan salah satu syarat wanita yang hendak dinikahi adalah gadis atau janda. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam.34-36). maka suatu kewajaran jika orang lebih memilih zina dulu.Perempuan ini adalah seorang tawanan perang yang tertawan dalam keadaan hamil tua. [3]. [2]. Jawab mereka. kenyataannya Nabi melarang menyetubuhi wanita hamil tersebut sekalipun oleh orang lain hamilnya. Lalu beliau bersabda. tidak menutup kemungkinan oleh yang menghamilinya berlaku juga hal tersebut. Hadits yang mulia ini pun menjadi dalil tentang haramnya . dan boleh disetubuhi sebelum melahirkan". dari berdosa toh nanti diampuni juga. Karena dengan menjadi tawanan dia menjadi milik orang yang menawannya atau milik orang yang diberi bagian dari hasil ghanimah (rampasan perang) meskipun dia masih menjadi istri orang (baca . "Sesungguhnya aku berkeinginan untuk melaknatnya dengan satu laknat yang akan masuk bersamanya ke dalam kuburnya [4] bagaimana dia mewarisinya padahal dia tidak halal baginya. orang kafir). Sebagaimana Mas Arland mengatakan "Shah dinikahkan oleh laki-laki yang menzinainya atau dengan laki-laki lain. Dalil : "Artinya : Dri Abu Darda dari Nabi Shallallahu `alaihi wa sallam bahwasanya beliau pernah melewati seorang perempuan [1] yang sedang hamil tua sudah dekat waktu melahirkan di muka pintu sebuah kemah. dari haram toh nanti jadi halal juga. Maka dengan menjadi tawanan fasakhlah (putuslah) nikahnya dengan suaminya. boleh disetubuhi tanpa proses pernikahan. Apakah ada keterangan salah satu syarat wanita dinikahai adalah hamil diluar nikah oleh laki-laki itu sendiri ? Jika wanita hamil diluar nikah dibenarkan keabsahannya untuk dinikahi. hal.

menyetubuhi tawanan perang yang hamil sampai selesai iddahnya yaitu sampai ia melahirkan dan yang tidak hamil ber'iddah satu kali haid sebagaimana ditunjuki oleh hadits yang kedua insya Allah.[8] Dan tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyetubuhi perempuan dari tawanan perang sampai perempuan itu bersih. "Janganlah disetubuhi perempuan yang hamil sampai dia melahirkan dan yang tidak hamil sampai satu kali haid" [Hadits riwayat Abu Dawud (no. 62. Sabda beliau Shallallahu `alaihi wa sallam. 2158 dan 2150) dan Ahmad (4/108-109) dengan sanad Hasan] Keterangan [7]. 87) dan Ad-Darimi (2/171)] "Artinya : Dari Ruwaifi Al-Anshariy -ia berdiri di hadapan kita berkhotbah-. "Artinya : Dari Abu Said Al-khudriy dan dia memarfu'kannya kepada Nabi Shallallahu `alaihi wa sallam bahwa beliau Shallallahu `alaihi wa sallam bersabda tentang tawanan-tawanan perang Authaas [Authaas adalah satu tempat di Thaif]. Ke rahim orang lain yang telah membuahkan anak [8]. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia memakai pakaian dari harta fa'i kaum muslimin sehingga apabila pakaian tersebut telah rusak ia baru megembalikannya" [Dikeluarkan oleh Abu Dawud (no. dan seterusnya". Wallahu a'lam. Dan bagaimana mungkin dia menjadikan anaknya itu sebagai budaknya padahal anak itu bukan anaknya. ia berkata : Adapun sesungguhnya aku tidak mengatakan kepada kamu kecuali apa-apa yang aku dengan dari Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam berkata pada hari Hunain. "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air (mani)nya ke tanaman [7] orang lain -yakni menyetubuhi perempuan hamil.2157). Penjelasan ini imma dari Ruwaifi atau dari yang selainnya [9]. Dan tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mejual harta rampasan perang sampai dibagikan. [5]. yakni bagaimana mungkin laki-laki itu mewarisi anak yang dikandung oleh perempuan tersebut padahal anak itu bukan anaknya. Berdasarkan hadits yang mulia ini madzhab yang kedua mengeluarkan hukum tentang haramnya menikahi dan menyetubuhi perempuan yang hamil oleh orang lain sampai ia melahirkan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia menaiki kendaraan dari harta fa'i [9] kaum muslimin sehingga apabila binatang tersebut telah lemah ia baru mengembalikannya. beliau bersabda. Harta fa-i harta yang didapat oleh kaum muslimin dari orang-orang . Ahmad (3/28. "Bagaimana dia mewarisinya .

. 1131) meriwayatkan juga hadits ini dari jalan yang lain dengan ringkas hanya pada bagian pertama saja dengan lafadz. Ibnu Murduyah dan Ad-Darulqutni) Kemudian ulama-ulama syafi'iyyah antara lain Syeik Muhammad Assyarbini Al-Hathieb dalam kitab Mughnil Muhtaaj. Mudah-mudahan dengan adanya komentar ini diskusi menjadi lebih terbuka. Kata "ajalahunna" yang artinya iddah mereka.. diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab berkata ia: Tatkala ayat ini turun. Akupun bertanya kepada Rasulullah SAW. Ibnu Abi Haatim. atau dicerai oleh suaminya. Syaikhul Islam . Rasulullah SAW menjawab : Ya. Ya Rasulullah... :) Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 4 : " wa ulatul ahmali ajaluhunna ay-yadlo'na hamlahunna" artinya : Dan perempuan-perempuan yang hamil. dan BUKAN atau tidak termasuk orang yang hamil tanpa suami. maka janganlah dia menyiramkan air (mani)nya ke anak orang lain (ke anak yang sedang dikandung oleh perempuan yang hamil oleh orang lain)". atau karena berzina. (Hadits Riwayat Ibnu Jarier. silahkan bagi yang ingin mengomentarinya juga. sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah mereka yang ditinggal mati oleh suaminya. untuk wanita yang ditalak tiga dan yang ditinggal mati oleh suami mereka.kafir tanpa peperangan. Akan tetapi imam kaum kuffar menyerah sebelum berperang atau mereka melarikan diri meninggalkan harta-harta mereka. "Artinya : Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini untuk yang ditalak tiga atau yang ditinggal mati ?. wassalam Saya hanya mau mengomentari point 1 yang disampaikan oleh banganut. Dan Imam Tirmidzi (no. Dalam satu riwayat hadits tentang asbabun-nuzul ayat ini turun. waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. tidak dipungut bayaran .

Sedangkan wanita yang bersuami yang ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karena itu adanya kehamilan tersebut sama halnya seperti tidak hamil.paman. yaitu sampai melahirkan.Zakariya Al-Anshory dalam kitab Hasyiatul Jamal 'alal Manhaj. dan boleh disetubuhi sebelum melahirkan. . Demikian sekedar mengomentari. seperti Al-Qur'an surah At-Thalaq tersebut di atas. Yang calon suminya non-islam. Yang calon suaminya itu banci muskil. Syekh Yusuf Al-Ardabily dalam kitab Kitaabul Anwar li a'maali Abror. karena kehamilan diluar nikah adalah suatu kehamilan yang tidak dihormati oleh Syara'. Yang masih dalam iddah wafat atau cerai hidup oleh suaminya walaupun sudah talaq 3 5. tidak boleh kawin sebelum selesai iddahnya. boleh sependapat boleh juga tidak sependapat. 3. kecuali di islamkan lebih dulu.kemenakan. Yang calon suaminya masih mahramnya (mis :kakak.kakek dsb) 2. oleh karenanya pada wanita tersebut TIDAK ada sesuatu yang menghalangi nikahnya. Shah dinikahkan oleh laki-laki yang menzinainya atau dengan laki-laki lain.adik.bapak. Sepertimana kita ketahui bersama bahwa dalm Fiqih Pernikahan bahwa wanita yang tidak boleh dinikahkan ada 6. Wanita itu masih menjadi Istri orang lain. atau tidak dihormati. yaitu : 1. sebab sperma yang masuk ke dalam rahimnya itu adalah ghoiru mahrom. atau wanita yang diubah kelaminnya menjadi laki-laki. jika ia hamil. 4. wassalam. tetapi semata-mata karena IDDAHnya. Yang calon suaminya MASIH mempunyai istri 4 (empat) orang. Jadi yang menghalangi perkawinan wanita itu BUKAN-lah semata-mata karena kehamilannya. 6. Jadi wanita yang hamil di luar nikah tidak termasuk katagori yang dilarang menikah. dan lain-lainnya pada umumnya secara jelas dan terang dapat disimpulkan perkataan mereka bahwa : wanita yang hamil karena kecelakaan itu Tidak ada Iddahnya.

Sudah jelas ini bertentangan dengan Islam. Pelaksanaan pernikahan ketika hamil tidak ada syar'inya. maka berlakulah sebagaimana hukum zina (jika syariat tentang zina telah tegak). Jadi tidak banyak tahu secara persis kebiasaan tersebut. Penerapan syariat Islam secara kaffah butuh proses. Tetapi karena pemerintah punya kepentingan menarik wisatawan asing dengan alasan membudayakan tradisi nenek moyang. pasca kerajaan demak dipindahkan ke Mataram. Syari'at yang bersifat pribadi. Kondisi indonesia. kecuali sekedar menutup malu belaka. 3. Kalau di bengkulu ada tradisi membuang kepala kerbau kelaut sebagai peringatan meninggalnya hasan dan husin cucung nabi. Kehamilan diluar nikah lalu dinikahkah adalah tidak sah. Setahu saya istilah bulan syuro itu muncul pada masa kerajaan Mataram di mana terjadi percampur adukan ajaran Islam dan nenek moyang. 2. padahal mereka belum sah dimata syari'at. Mohon maaf pelaksanaan 1 syuro saya tidak tahu. Hubungan diluar pernikahan sah adalah zina. Sedangkan pernikahan setelah melahirkan bisa dilakukan dengan melakukan taubat terlebih dahulu. Syari'at yang membutuhkan orang banyak untuk melaksanakannya ini butuh proses yang panjang.1. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat mereka yang telah menikah dalam keadaan hamil tingal serumah. sudah cukup ada kebebasan untuk kita bisa laksanakan. Namun saat ini jalankan mana syariat yang tidak bersinggungan dengan sistem yang ada. Justru itu malah kebablasan. Saya tinggal di Palembang. jadi malah terjadi legalitas perzinaan. indikator perjuangan ummat mengarah . masih sangat memungkinkan perjuangan Islam berjihad secara dakwah karena sistem yang ada di indonesia masih mendukung gerak dakwah seperti ini. sekalipun kita tidak bisa menghakimi orang yang melanggar syariat pribadi itu.

kepada jihad secara qital. sedangkan sikap Indonesia masih demokratis dan toleran tentu kita jangan egois kearah sana. wassalam .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->