Surat Asy-Syams : Wasysyamsi wadhuhaahaa walqamari idzaa talaahaa wannahaari idzaa jallaahaa wallayli idzaa yaghsyaahaawassamaa-i wamaa

banaahaa wal-ardhi wamaa thahaahaa wanafsin wamaa sawwaahaa fa-alhamahaa fujuurahaawataqwaahaa qad aflaha man zakkaahaa waqad khaaba man dassaahaa

wadhdhuhaa [93:1] Demi waktu matahari sepenggalahan naik, [93:1] I swear by the early hours of the day, wallayli idzaa sajaa [93:2] dan demi malam apabila telah sunyi (gelap), [93:2] And the night when it covers with darkness. maa wadda'aka rabbuka wamaa qalaa [93:3] Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu. [93:3] Your Lord has not forsaken you, nor has He become displeased, walal-aakhiratu khayrun laka mina l-uulaa [93:4] Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan). [93:4] And surely what comes after is better for you than that which has gone before. walasawfa yu'thiika rabbuka fatardaa [93:5] Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu , lalu (hati) kamu menjadi puas. [93:5] And soon will your Lord give you so that you shall be well pleased. alam yajidka yatiiman faaawaa [93:6] Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu ? [93:6] Did He not find you an orphan and give you shelter? wawajadaka daallan fahadaa [93:7] Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. [93:7] And find you lost (i.e. unrecognized by men) and guide (them to you)? wawajadaka 'aa-ilan fa-aghnaa [93:8] Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. [93:8] And find you in want and make you to be free from want? fa-ammaa lyatiima falaa taqhar [93:9] Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. [93:9] Therefore, as for the orphan, do not oppress (him). wa-ammaa ssaa-ila falaa tanhar [93:10] Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. [93:10] And as for him who asks, do not chide (him), wa-ammaa bini'mati rabbika fahaddits [93:11] Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. [93:11] And as for the favor of your Lord, do announce (it).

Allaahumma innadh-dhuhaa'a dhuhaa'ukawal-bahaa'abahaa'ukawal-jamaalajamaalukawal-quwwataquwwatukawal-qudtrata qudratukawal-'ishmata 'ishmatuka. Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa'i fa anzilhuwa in kaana fil-ardhi fa akhrijhuwa in kaana mu'siran fa yassirhuwa in kaana haraaman fa thahhirhuwa in kaana ba'iidan fa qarribhubi haqqi dhuhaa'ikawa bahaa'ikawa jamaalikawa quwwatikawa qudratikaaatinii maa aataita 'ibaadakas-shaalihiin