P. 1
Bab 10 Akal Dan Wahyu

Bab 10 Akal Dan Wahyu

|Views: 35|Likes:
Published by Ari Suryawan

More info:

Published by: Ari Suryawan on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2012

pdf

text

original

AKAL DAN WAHYU 1.

Pengertian akal Kata akal berasal dari kata Arab al-Aql yang dalam bentuk kata benda tidak terdapat dalam al-Qur’an hanya membawa bentuk kata kerjanya aqaluh dalam 1 ayat, ta’qilun 24 ayat, na’qil 1 ayat, ya’qiluha 1 ayat dan ya’qilun 22 ayat. Kata-kata itu dalam arti paham dan mengerti.[1] Sebagai contoh dapat disebutkan ayat-ayat berikut yang artinya : Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 75). 2. Pengertian Wahyu Ayat al-Qur’an yang menjelaskan cara terjadinya komunikasi antara Tuhan dengan Nabinabi di antaranya. Yang artinya sebagai berikut : Tidak terjadi bahwa Allah berbicara kepada manusia kecuali dengan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengirim seorang utusan, untuk mewahyukan apa yang ia kehendaki dengan seizing-Nya. Sungguh ia maha Tinggi lagi maha Bijaksana. (Q.S. AsySyuura; 51) Ayat di atas menjelaskan adanya komunikasi antara Tuhan dengan manusia, baik cara penyampaian wahyu itu di belakang tabir maupun dengan mengutus malaikat. Wahyu yang dalam Islam bukanlah hanya isi tetapi juga teks Arab dari ayat-ayat sebagai terkadang dalam al-Qur’an dalam teks Arabnya dari Tuhan adalah bersifat absolute. Wahyu menurut ilmu bahasa adalah isyarat yang cepat dengan tangan dan sesuatu isyarat yang dilakukan bukan dengan tangan. Juga bermakna surat, tulisan dan juga bermakna segala sesuatu yang kita sebuat kepada orang lain untuk diketahui.[2] Dari pengertian akal dan wahyu yang telah diungkapkan di atas, penulis akan membahas bagaimana peranan akal dan wahyu dalam system teologi Mu’tazilah, Asya’ariyah dan Maturidiyah pada kajian selanjutnya. A. Akal dan Wahyu menurut Mu’tazilah, Asy’ariyah, dan Maturidiyah 1. Mu’tazilah Mu’tazilah adalah aliran teologi yang bersifat tradisional dan liberal, dan dikenal juga dengan nama “Kaum Rasionalisme Islam”.[3] Bagi Mu’tazilah akal maupun mengetahui keempat persoalan pokok di atas, berterima kasih kepada Tuhan sebelum turunnya wahyu wajib, mengerjakan yang baik dan menjahui yang jahat adalah wajib. Tokoh Mu’tazilah yang lain seperti al-Nazaam juga mengatakan sedemikian sebelum wahyu datang akal wajib mengetahui Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Golongan al-Murdar yang dipelopori oleh Isa ibn Sabih lebih jauh lagi menurut mereka akal wajib mengetahui Allah, mengetahui hukum-hukum dan sifat Tuhan, walaupun wahyu belum dating orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan mendapat hukuman kekal dalam neraka.

1) http://kulimijit.blogspot.com/2009/07/perbandingan-antara-aliran-kekuasaan.html 2) M. Hasbi-Asy-shidiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an/Tafsir, Bulan Bintang, Jakarta, 1954 hlm 12 3) Harun Nasution, Teologi Islam, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 38.

jika sekiranya wahyu tidak ada manusia tidak akan tahu kewajiban-kewajibannya. 100. kaum ini memberikan daya terkecil kepada akal dan fungsi terbesar kepada wahyu.Dengan demikian. Tidak ada kewajiban sebelum datangnya syariat dan akal tidak dapat menentukan kewajiban sebelum datangnya syariat. al-Syamil fi ushul al-Din. bagi mereka akal hanya dapat mengetahui wujud Tuhan.[5] Dengan demikian persoalan baik dan buruk tidak dapat diketahui oleh akal. sementara itu Maturidiyah terpecah pula menjadi dua golongan. Maturidiyah samarkand dengan tokohnya Abu Mansur al-Maturidi dan Maturidiyah Bukhara dengan tokohnya al-Bazdawi.com/2009/07/perbandingan-antara-aliran-kekuasaan. bagi Mu’tazilah. Allah wajib memberi pahala atas perbuatan yang dianggap jahat oleh akal karena pada perbuatan itu sendiri terdapat sifat kebaikan dan kejahatan. hlm. Memang akal dapat mengetahui yang baik dan yang jahat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bagi kaum Mu’tazilah akal cukup mampu mengetahui keempat persoalan pokok tersebut.[6] Sesuai dengan konsep Kehendak Mutlak Tuhan tidak ada kewajiban bagi Tuhan untuk mengutus rasul. Maturidiyah Samarkand berpendapat hanya satu yang tidak dapat diketahui akal yaitu butir empat. Iskandariyah. Jadi hanya sebagian saja yang diketahui oleh akal.[4] Pendapat al-Baqhdadi tentang upah ini bertentangan dengan konsep kaum Mu’tazilah. bagi kaum Mu’tazilah fungsi wahyu lebih banyak bersifat konfirmasi daripada informasi. Oleh sebab itu. 5) Al-Juwaini. Sekiranya syariat tidak ada.blogspot. 4) Harun Nasution. Al-Maarif. kata al-Ghazali. diperlukan wahyu. 2. karena akal manusia menurut system teologi Asy’ariyah lemah. bagi kaum Mu’tazilah daya akal kuat tetapi fungsi wahyu penting yaitu memperkuat apa yang telah diketahui oleh akal. Jakarta. 1986. masingmasingnya mempunyai persepsi yang berbeda dalam menempatkan kedudukan wahyu dan akal untuk menjawab keempat persoalan terdahulu. UI Press. Oleh sebab itu. sedangkan mengetahui baik dan jahat dan kewajibankewajiban manusia dapat diketahui melalui wahyu.html . manusia tidak akan berkewajiban mengetahui Tuhan dan tidak akan berkewajiban berterima kasih kepada-Nya atas nikmat yang diturunkan-Nya kepada manusia. Tetapi pengiriman rasul bagi aliran ini jaiz. 1969. Untuk itu. akan tetapi persoalan baik dan jahat yang dapat diketahui akal secara garis besarnya saja. dalam tiga pokok lainnya dapat diketahui manusia dengan adanya wahyu. Ketiga butir lainnya dapat diketahui akal.. Dengan demikian. Sedangkan secara terperinci ditetapkan oleh wahyu. hlm. Tetapi tidak semua yang baik itu baik dan yang jahat itu jahat seperti apa yang diketahui oleh akal. wahyu lebih banyak bersifat informasi daripada konfirmasi. 3. Bagi mereka akal manusia hanya dapat mengetahui adanya Tuhan saja. Teologi Islam. 6) http://kulimijit. tetapi dalam system teologinya terdapat perbedaan pendapat dalam menempatkan kedudukan akal dan wahyu. Asy’ariyah Asy’ariyah system teologinya bersifat tradisional. 115. Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh tokoh Asy’ariyah satu pendapat tentang kemampuan akal manusia. Maturidiyah Maturidiyah dan Asy’ariyah disebut juga dengan golongan Ahli Sunnah wal Jama’ah.

mereka menjelaskan bahwa betul akal sampai pada pengetahuan tentang kewajiban berterima kasih kepada tuhan serta mengerjakan kewajiban yang baik dan menghindarkan dari perbuatan yang buruk.Dalam hal yang demikian Maturidiyah Samarkand sependapat dengan Mu’tazilah yang mengatakan akal manusia mampu mengetahui Tuhan. kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat bagi Mu’tazilah dapat diketahui akal tetapi bagi Maturidiyah Samarkand diketahui dengan wahyu.[7] Menyangkut masalah pengetahuan tentang keburukan menurut Maturidiyah Samarkand ini ialah : bagi seluruh (al-Asyya’) itu terhadap keburukan yang sebenarnya (zati). Maturidi membagi sesuatu (al-assya’) itu kepada tiga bagian. “Percaya kepada Tuhan dan berterimakasih kepada-Nya sebelum adanya wahyu adalah wajib dalam paham Mu’tazilah Al-Syaikh Abu Mansur al-Maturidi dalam hal ini sepaham dengan Mu’tazilah. Sementara itu. Oleh karena itu. akal memang mulia terhadap orang yang adil serta lurus. 1986. Demikian jugalah umumnya Ulama Samarkand dan sebahagian dari alim ulama Irak. Pertama : Sesuatu yang dapat diketahui kebaikannya dengan akal Kedua : Sesuatu yang tidak jelas kebaikan dan keburukannya untuk diketahui oleh akal. Sementara itu akal mampu mengetahui sebahagian dari keburukan perbuatan itu. serta menjelaskan perincian upah dan hukuman yang akan di terima manusia di akhirat. . dan tidak mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya. Menurut Mu’tazilah dan Maturidiyah Samarkand wahyu tetaplah perlu. kewajiban mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan yang jahat. Fungsi Wahyu Wahyu berfungsi memberi informasi bagi manusia. hal 207 8) Harun Nasution. 77. hlm. Bagi alran kalam tradisional. Kairo. UI Press. Tanpa diberi tahu oleh wahyu manusia tidak mengetahui mana yang baik dan yang buruk. dan memandang rendah terhadap orang yang bersikap tak adil dan tak lurus. 7) Al-Bazdawi. Teologi Islam. Perintah dan larangan itu dengan demikian menjadi wajib dengan kemestian akal (fa yajib al-amr wa al-nahy bi ma’rifah alaql). Bagian terakhir ini tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk syariat. Namun. bagi bagi aliran kalam tradisional karena memberikan daya yang lemah pada akal fungsi wahyu pada aliran ini adalah sangat besar. Sebagaimana penjelasan al-Bazdawi. 1963. Tetapi baik dari aliran Mu’tazilah maupun dari aliran Samarkand tidak berhenti sampai di situ pendapat mereka. bagaimana cara berterima kasih kepada tuhan. Akal selanjutnya memerintah manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang akan mempertinggi kemuliaan dan melarang manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang akan mempertinggi kemuliaan dan melarang manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kerendahan. menyempurnakan akal tentang mana yang baik dan yang buruk.[8] Argument al-Maturidi tentang akal ini adalah akal mengetahui bahwa bersikap adil dan lurus adalah baik dan bahwa bersikap tak lurus adalah buruk. Ushul al-Din. Wahyu diperlukan untuk memberi tahu manusia. akal manusia sudah mengetahui empat hal. namun tidaklah wahyu dalam pandangan mereka tidak perlu. maka wahyu ini berfungsi memberi konfirmasi tentang apa yang telah dijelaskan oleh akal manusia sebelumnya. Dar al-Ihya’al-Kutub al-Arabiah.

Di dalam aliran maturidiyah manusia mempunyai kedudukan menengah di antara manusia dalam pandangan aliran Mu’tazilah.[9] Oleh Karena itu di dalam system teologi yang memberikan daya terbesar adalah akal dan fungsi terkecil kepada wahyu. Jelas bahwa dalam aliran Asy’ariyah wahyu mempunyai fungsi yang banyak sekali. dan sebagai akibatnya manusia akan berada dalam kekacauan. dan mengetahui kewajiban-kewajibannya hanya turunnya wahyu. sekiranya syariatnya tidak ada Al-Ghozali berkata manusia tidak aka ada kewajiban mengenal tuhan dan tidak akan berkewajiban berterima kasih kepadanya atas nikmat-nikmat yang diturunkannya. Dengan demikian sekiranya wahyu tidak ada. yang dikehendakinya. Manusia dipandang lemah dan tak merdeka. demikian pula akal tak mengetahui bahwa hkuman untuk suatu perbuatan buruk lebih besar dari hukuman untuk suatu perbuatan buruk yang lain. Dan dalam pandangan cabang Samarkand manusia lebih berkuasa dan merdeka dari pada manusia dalam pandangan cabang Bukhara. sekiranya tidak ada wahyu tak ada kewajiban dan larangan terhadap manusia. Al-Jubbai berkata wahyulah yang menjelaskan perincian hukuman dan upah yang akan diperoleh manusia di akhirat. diketahui dari perintah dan larangan-larangan tuhan. Adapun aliran Maturidiyah bagi cabang Samarkand mempunyai fungsi yang kurang wahyu tersebut. Demikian juga masalah baik dan buruk kewajiban berbuat baik dan mnghindari perbuatan buruk.Selanjutnya wahyu kaum mu’tazilah mempunyai fungsi memberi penjelasan tentang perincian hukuman dan upah yang akan diterima manusia di akhirat. bagi Maturidiyah Samarkand perlu hanya untuk mengetahui kewajiban tentang baik dan buruk. dan demikianlah pendapat kaum Asy’ariyah. Teologi Islam Aliran-aliran Analisa Perbandingan. tetapi tidak begitu tinggi dibandingkan pendapat Mu’tazilah. wahyu yang menentukan segala hal. Abu Jabbar berkata akal tak dapat mengetahui bahwa upah untuk suatu perbuatan baik lebih besar dari pada upah yang ditentukan untuk suatu perbuatan baik lain.tetapi di dalam system teologi lain yang memberikan daya terkecil pada akal dan fungsi terbesar pada wahyu. 9) Harun Nasution. Dan demikian menyempurnakan pengtahuan yang telah diperoleh akal. hlm. yang juga memberikan kedudukan yang tinggi pada akal. wahyu mempunyai kedudukan yang sangat penting. memperkuat apa-apa yang telah diketahui akal dan menerangkan apa-apa yang belum diketahui akal. wahyu juga mempunyai fungsi relatif banyak tetapi tidak sebanyak pada teologi Asy’ariyah dan maturidiyah Bukhara. sedangkan bagi Maturidiyah Bukhara wahyu perlu untuk mengetahui kwajiban-kewajiban manusia. manusia tidak akan tahu kewajiban-kewajibannya kepada tuhan. Dari uraian di atas dapatlah kiranya disimpulkan bahwa wahyu bagi Mu’tazilah mempunyai fungsi untuk informasi dan konfirmasi. AlDawwani berkata salah satu fungsi wahyu adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk mengatur hidupnya di dunia. Tegasnya manusia dalam pandangan aliran Mu’tazilah adalah berkuasa dan merdeka sedangkan dalam aliran Asy’ariyah manusia lemah dan jauh dari merdeka. 101. manusia dipandang mempunyai kekuasaan dan kemerdekaan. Bagi kaum Asy’ariyah akal hanya dapat mengetahui adanya tuhan saja. sekiranya wahyu tak ada manusia akan bebas berbuat apa saja. Dalam teologi Maturidiyah Samarkand. juga dalam pandangan Asy’ariyah. Semua itu hanya dapat diketahui dengan perantaraan wahyu. Manusia mengetahui yang baik dan yang buruk. tetapi pada aliran Maturidiyah Bukhara adalah penting. Oleh karena itu pengiriman para rosul-rosul dalam teologi Asy’ariyah seharusnya suatu keharusan dan bukan hanya hal yang boleh terjadi sebagaimana hal dijelaskan olh Imam Al-Ghozali di dalam al-syahrastani. . AlBaghdadi berkata semuanya itu hanya bisa diketahui menurut wahyu. Wahyu perlu untuk mengatur masyarakat.

Fungsi Wahyu Nama: Lutfi Arie Ramdhan NIM: 1111081000066 Kelas Manajemen 1 B . Analisa dan Perbandingan antar Teologi Islam: Akal dan Wahyu.TUGAS AKIDAH Bab 10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->