S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld.

22(1)

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007

Semua Semua Semua Semua Semua

Ketua Setiausaha Kementerian Ketua Jabatan Persekutuan Setiausaha Kerajaan Negeri Ketua Badan Berkanun Persekutuan Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan

TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER Tujuan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) ini bertujuan untuk mengemas kini tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender di semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun (Agensi). Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender 2. Tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender yang ditetapkan dalam SPP Bil. 2 Tahun 1995 telah dikaji semula dan seterusnya dikemas kini seperti mana tatacara yang terkandung dalam Lampiran 1. Dengan ini semua agensi adalah dikehendaki mematuhi sepenuhnya peraturan/tatacara yang ditetapkan mengikut SPP ini. 3. Agensi dikehendaki memastikan semua urusan berkaitan perolehan Kerajaan berdasarkan amalan tadbir urus baik (good governance practices) dengan mematuhi prinsip-prinsip perolehan Kerajaan seperti berikut:

a)

Akauntabiliti Awam – Urusan perolehan yang diamanahkan hendaklah dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. Diuruskan Secara Telus – Semua dasar, peraturan dan proses perolehan yang dilaksanakan hendaklah jelas, diketahui dan difahami umum serta mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. Nilai Faedah Yang Terbaik – Pengurusan perolehan hendaklah memberi pulangan yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Saingan Terbuka – Proses perolehan hendaklah memberi peluang terbuka kepada semua pihak yang layak bersaing. Adil dan Saksama – Sesuatu perolehan itu dipelawa, diproses dan dipertimbangkan dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan yang ditetapkan.

b)

c)

d) e)

Pengecualian Dari Pemakaian SPP 4. Mana-mana pengecualian daripada peraturan yang ditetapkan dalam SPP ini hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis daripada Perbendaharaan. Tindakan surcaj boleh diambil ke atas mana-mana pegawai yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam SPP ini. Kuat kuasa 5. SPP ini adalah berkuat kuasa pada tarikh ianya dikeluarkan dan hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan (AP) dan Pekeliling lain yang berkaitan. Pindaan 6. Dengan berkuat kuasanya SPP ini, AP 175.1(a) dan (b), AP 176.2(a) dan (b) dan AP 205.1 adalah dipinda seperti di Lampiran 2. Pembatalan 7. Dengan berkuat kuasanya SPP ini, SPP berikut adalah dibatalkan: (i) SPP Bil. 2/95; 2

(ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)

Tambahan Pertama SPP Bil. 2/95; Tambahan Kedua SPP Bil. 2/95; SPP Bil. 11 Tahun 1999 (Tambahan Ketiga SPP Bil. 2/95); SPP Bil. 10 Tahun 2002 (Tambahan Keenam SPP Bil. 2/95); SPP Bil. 8/98; SPP Bil. 6/99; SPP Bil. 3 Tahun 2004; dan SPP Bil. 1 Tahun 2006.

Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah,

(Tan Sri Izzuddin bin Dali) Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia. 27 Februari 2007
s.k. Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Malaysia Akauntan Negara Malaysia Semua Pegawai Kewangan Negeri

3

Perkhidmatan dan Kerja Item Kontrak Pusat/Kontrak Panel Borang Piawai Penyediaan Spesifikasi DASAR-DASAR PEROLEHAN KERAJAAN YANG PERLU DIPATUHI 1 2 2 2 3 3 9. 2. 15. 18. 5 Tahun 2007 KANDUNGAN PARA TUJUAN 1. 4. 14. 7. 8. Dasar Dasar Dasar Dasar Semasa Kerajaan Pemindahan Teknologi Keutamaan Barangan Tempatan Penggunaan Mata Wang 4 5 6 6 TATACARA TENDER 13. 11. Perkara Yang Perlu Diambil Kira Dalam Merancang Perolehan Peruntukan/Pembiayaan Pendaftaran Kontraktor Bekalan. 17. 6. 5. 19. Perihal Umum Tender Bekalan dan Perkhidmatan Perihal Umum Tender Kerja Had Nilai Memanggil Tender Kerja DOKUMEN TENDER 16. PERKARA MUKA SURAT Tujuan Arahan Perbendaharaan dan SPP Lain PERANCANGAN PEROLEHAN 1 1 3. 10.Lampiran 1 kepada SPP Bil. Penyediaan Dokumen Tender Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Bekalan dan Perkhidmatan Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Kerja Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Antarabangsa 9 10 12 12 7 8 8 i . 12.

37. 33. 38. 22. Pengiklanan Tender Tempatan Pengiklanan Tender Antarabangsa ANGGARAN HARGA JABATAN 19 21 27. Dokumen Tender Diklasifikasikan Sebagai Sulit Merahsiakan Maklumat Tender Peruntukan Melarang Pengiklanan dan Publisiti Penjelasan Lanjut Berkenaan Dengan Tender Larangan Mengubah Maklumat Dokumen Petender PENILAIAN TENDER 24 24 25 25 25 39. 24. 31. Kadar Bayaran Dokumen Tender (Hard Copy/Soft Copy) Bagi Tender Bekalan/Perkhidmatan/Kerja Dokumen Tender yang Mempunyai Security Document/ Security Drawing/ Penjualan Dokumen Tender Tempoh Sah Laku Tawaran Tender Deposit Tender Bagi Tender Antarabangsa PENGIKLANAN 13 14 16 16 17 25. 29. Jawatankuasa Penilaian Tender. 36. 26. Keahlian dan Tugas Jawatankuasa Penilaian Tender Kerja 26 27 ii . 21. 32.20. Penyediaan Anggaran Harga BANTAHAN KE ATAS SPESIFIKASI TENDER YANG MENJURUS KEPADA SESUATU JENAMA 21 28. Bantahan Oleh Petender Penubuhan Jawatankuasa Untuk Menimbangkan Bantahan PEMBUKAAN TAWARAN TENDER 21 22 30. 40. 23. 35. Keahlian Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender Tugas Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender Urus Setia Tender Pembukaan Tender Di Hadapan Awam MERAHSIAKAN MAKLUMAT DAN KEDUDUKAN SESUATU TENDER 22 22 23 24 34.

60. Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak Bon Pelaksanaan Peraturan Berkenaan Bon Pelaksanaan Mengesahkan Surat Jaminan Pelepasan Bon Pelaksanaan Bayaran Pendahuluan Had Nilai. 54. 47. 45.41. 55. Syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan PEMILIKAN TAPAK DAN PERMULAAN KERJA 32 32 33 35 36 37 37 56. 51. 59. 48. Tanggungjawab Agensi Tanggungjawab Pegawai Pengawal Pengecualian iii . Perakuan Kepada Lembaga Perolehan PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN 28 43. Tarikh Milik Tapak Permulaan Kerja PEMATUHAN DAN TANGGUNGJAWAB 40 40 41 41 41 42 58. Peruntukan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) Tempoh Bagi Menandatangani Kontrak Pengedaran dan Penyimpanan Dokumen Kontrak PENTADBIRAN KONTRAK 31 31 31 49. 50. Asas Penilaian Tender PERAKUAN TENDER 28 42. 52. 57. 53. Surat Niat Surat Setuju Terima MENANDATANGANI KONTRAK 30 30 46. Tatacara Pertimbangan Tender SETUJU TERIMA TENDER 29 44.

K.LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN A B Senarai Semakan TAJUK MUKA SURAT 43 44 Senarai Borang Tender. 3/99) LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN C D E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 G1 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN G2 H I1 I2 59 60 64 70 iv .R 203D-Pin. Dokumen Kontrak dan Borang-borang Lain Bagi Tender Kerja Jabatan Kerja Raya (JKR) Cadangan Pembiayaan Contoh Jadual Pelaksanaan Tender Contoh Iklan Tender Bekalan Contoh Iklan Tender Perkhidmatan Contoh Iklan Tender Kerja Contoh Iklan Tender Yang Dirangkumkan Jadual Tender Bekalan (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Jadual Tender Perkhidmatan (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Jadual Tender Kerja (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Contoh Jadual Harga Tender Bekalan/ Perkhidmatan (Untuk Dipamerkan Di Papan Kenyataan) Contoh Jadual Harga Tender Kerja (Untuk Dipamerkan Di Papan Kenyataan) Contoh Surat Niat Surat Setuju Terima (Tender Bekalan/ Perkhidmatan) Surat Setuju Terima (Tender Kerja) (J.

LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN J1 J2 J3 K L1 L2 M1 M2 Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Bekalan/Perkhidmatan) Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Kerja) Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Subkontraktor Dinamakan) Surat Pelepasan Jaminan Surat Pengesahan Jaminan (Daripada Agensi Kerajaan) Surat Pengesahan Jaminan (Daripada Bank/Syarikat Kewangan/Insurans) Borang Jaminan Untuk Bayaran Pendahuluan (Kontrak Bekalan/Perkhidmatan/Kerja) Borang Jaminan Untuk Bayaran Pendahuluan (Subkontraktor Dinamakan) 80 84 88 94 96 98 100 102 v .

Lembaga Perolehan hendaklah bersidang dalam tempoh tiga (3) minggu selepas penilaian tender selesai.1 Sebelum membuat apa-apa perolehan. Arahan Perbendaharaan dan SPP Lain 2. Agensi hendaklah terlebih dahulu memastikan semua perkara yang dijelaskan dalam SPP ini telah diambil kira. peruntukan kewangan dan tarikh tender akan dipelawa dan dijangka untuk dibentangkan dalam mesyuarat Lembaga Perolehan. Agensi perlu menjadualkan tarikh Lembaga Perolehan bersidang untuk sepanjang tahun. Senarai berkenaan hendaklah mengandungi kategori perolehan (bekalan/perkhidmatan/kerja).1 SPP ini hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan (AP) dan SPP lain yang berkaitan yang masih berkuat kuasa.2 3.1 Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender di semua agensi Kerajaan.Lampiran 1 kepada SPP Bil. 5 Tahun 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER TUJUAN 1.3 1 . Lembaga Perolehan hendaklah bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh dua (2) minggu. 2. 3. Tujuan 1. PERANCANGAN PEROLEHAN 3. Bagi Agensi yang menguruskan bilangan tender yang banyak. Agensi hendaklah membuat perancangan tahunan (annual planning) dan perancangan awal (forward planning) bagi tender-tender yang hendak dipelawa dalam satu-satu tahun. Perkara Yang Perlu Diambil Kira Dalam Merancang Perolehan 3. Senarai tender yang akan dipelawa bagi satu-satu tahun itu hendaklah dikemukakan kepada Ketua Agensi masing-masing pada bulan Disember tahun sebelumnya.

1 Bekalan dan perkhidmatan guna sama yang terdapat dalam Kontrak Pusat/Kontrak Panel yang dikendalikan oleh Perbendaharaan hendaklah diguna pakai oleh semua agensi 2 . dikehendaki mematuhi semua peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan.2 Agensi hendaklah memastikan bahawa kontraktor yang mengambil bahagian dalam perolehan Kerajaan adalah berdaftar di bawah kelas/kod bidang. Peruntukan/Pembiayaan 4.4 5. 4. dan Bagi perolehan kerja.2 4. kepala dan sub-kepala yang bertepatan dengan perolehan yang dibuat dan tempoh pendaftaran tersebut sentiasa sah (valid). Semua perolehan yang melibatkan pembiayaan daripada institusi kewangan antarabangsa hendaklah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh institusi kewangan antarabangsa berkenaan. Item Kontrak Pusat/Kontrak Panel 6. Pendaftaran Kontraktor Bekalan.1 Agensi hendaklah memastikan terlebih dahulu bahawa Anggaran Peruntukan Belanja Mengurus atau Pembangunan bagi perolehan yang berkenaan telah diluluskan. kontraktor hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan. kontraktor hendaklah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB). 6. tidak kira agensi mana yang melaksanakan projek atau melakukan perbelanjaan. Klausa berkenaan perkara ini hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender dan dokumen kontrak. 5. Agensi adalah Dilarang Memecah Kecilkan perolehan tahunan untuk mengelakkan daripada membuat pelawaan secara tender.3 4.1 Semua perolehan Kerajaan yang dibuat melalui proses tender hendaklah dibuat dengan kontraktor yang berdaftar dengan Kerajaan seperti berikut: (a) (b) Bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan. Perkhidmatan dan Kerja 5.4. Agensi Kerajaan yang diberi peruntukan/pembiayaan Kerajaan Persekutuan sama ada melalui geran peruntukan atau pinjaman dan sama ada pembiayaan sepenuhnya atau sebahagian daripada kos projek/perbelanjaan.

7.3 Butiran Spesifikasi (a) Dalam menggariskan spesifikasi. kualiti. yang boleh juga terdiri daripada wakil-wakil agensi lain yang berkaitan. 8. bentuk. nisbah kandungan dan butir-butir lain yang berkaitan hendaklah dinyatakan dengan jelas supaya tidak menimbulkan keraguan kepada kontraktor/pembekal tentang apa yang dikehendaki oleh Agensi.1 Agensi hendaklah memastikan bahawa borang piawai/format yang ditetapkan dalam AP dan SPP yang berkuat kuasa diguna pakai sepenuhnya. Bagi perolehan perkhidmatan. Penyediaan Spesifikasi 8. Ahli-ahli Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai yang mahir dan berkelayakan dalam bidang berkenaan. 6. Walau bagaimanapun. perkara-perkara seperti warna.1 Jawatankuasa Spesifikasi Satu Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah dilantik oleh Ketua Agensi bagi menyediakan spesifikasi umum/khusus/teknikal bagi tiap-tiap perolehan yang hendak dibuat. (b) 3 . perolehan boleh dibuat mengikut tatacara perolehan biasa sekiranya Kontrak Pusat bagi item yang hendak diperolehi tersebut telah tamat tempoh sah lakunya.2 Perolehan hendaklah dibuat daripada kontraktor yang disenaraikan dalam Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (PKP). Pembelian di luar Kontrak Pusat/Kontrak Panel adalah DILARANG. saiz. pembungkusan. 8.Kerajaan. 8. Borang Piawai 7. skop dan spesifikasi perkhidmatan hendaklah dinyatakan dengan jelas dan terperinci.2 Tempoh Masa Penyediaan Spesifikasi Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah diberi masa secukupnya dan bersesuaian dengan perolehan yang hendak dibuat untuk merangka dan mewujudkan spesifikasi yang sempurna dan jelas.

(c) Spesifikasi teknikal tidak boleh dibuat berdasarkan kepada sesuatu jenama atau buatan. memastikan bahawa tindakan yang akan diambil mematuhi dasar semasa Kerajaan. yang antara lain memberi penekanan kepada perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) Peraturan Penggunaan Barangan Tempatan. Sekiranya tidak dapat dielakkan. Peraturan Pembelian Barang Import. Sekiranya barangan tersebut tidak mempunyai sebarang piawaian. Peraturan Penggunaan Perkhidmatan Pengangkutan Kebangsaan Melalui Wakil Penghantaran Kerajaan. spesifikasi teknikal hendaklah diluluskan oleh MAMPU. Arahan dan garis panduan mengenai perkara ini yang dikeluarkan oleh MAMPU hendaklah dirujuk.2 4 . dalam membuat perancangan dan pelaksanaan tender. Agensi adalah diingatkan supaya mematuhi dasar-dasar semasa Kerajaan selaras dengan Dasar Pembangunan Negara (DPN). Bagi tender antarabangsa. Jabatan Perdana Menteri. Agensi hendaklah memastikan barangan yang ditentukan adalah sesuai. 9. Dasar Semasa Kerajaan 9. Walau bagaimanapun.1 Agensi hendaklah. pembelian peralatan komputer secara stand alone tidak perlu mendapatkan persetujuan MAMPU. Spesifikasi yang disediakan hendaklah ditandaaraskan (benchmark) dengan barangan buatan tempatan yang memenuhi piawaian yang diiktiraf. Spesifikasi hendaklah dibuat berasaskan fungsi penggunaan dan sekurang-kurangnya memenuhi piawaian Malaysia atau piawaian antarabangsa yang diiktiraf oleh Kerajaan. (d) (e) (f) DASAR-DASAR PEROLEHAN KERAJAAN YANG PERLU DIPATUHI 9. ungkapan ‘atau persamaan’ hendaklah digunakan. selamat digunakan dan dijamin oleh pembuatnya atau petender. Bagi perolehan peralatan yang melibatkan teknologi maklumat.

Peraturan Penggunaan Mata Wang. dan/atau Pemindahan teknologi dalam bidang yang tidak berkaitan dengan perolehan berkenaan (indirect offset). Peraturan Kualiti Alam Sekitar.3 Petender hendaklah diminta bersedia menerima wakil-wakil Kerajaan untuk mengkaji bidang-bidang teknologi yang boleh dipindahkan kepada dan diterima oleh Kerajaan termasuk melawat kilang atau lain-lain kemudahan petender atau sekutunya. di mana petender atau sekutunya (associates) mempunyai kemahiran. 10. Peraturan Perlindungan Insurans daripada Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK). cadangan pembuatan/pemasangan dalam negeri.(d) (e) (f) (g) (h) 10. Apa-apa kos berkaitan dengan lawatan kilang hendaklah dibiayai oleh Kerajaan. jika perkara itu melibatkan kaedah teknologi baru.2 Petender juga hendaklah digalakkan untuk mengemukakan tawaran bagi pemindahan teknologi melalui program offset seperti berikut: (a) Pemindahan teknologi dalam bidang yang berkaitan dengan perolehan yang ditawarkan dalam tender (direct offset). yang Mempunyai Dasar Pemindahan Teknologi 10. kegunaan bahan tempatan dan tempat di mana barangbarang yang di tender itu akan dibuat secara langsung di Malaysia dengan menggunakan bahan tempatan ke peringkat yang maksimum. dan Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. (b) 10.1 Bagi tujuan pelaburan dan pemindahan teknologi. agensi hendaklah memastikan petender antarabangsa mengemukakan bersama tawaran tender mereka. petender hendaklah diminta mengemukakan cadangan setakat mana loji akan diwujudkan di Malaysia dan cadangan lain sekiranya ada. Bagi tender kerja pula. Penggunaan Bank-bank Tempatan Cawangan di Luar Negeri. 5 .

11.4 Semua barangan/bahan binaan termasuk alat mekanikal/elektrikal hendaklah menggunakan bahan/barangan buatan tempatan seperti mana yang ditetapkan dalam Senarai Bahan-bahan Binaan Tempatan yang dikeluarkan oleh IKRAM QA Services Sdn. Agensi dikehendaki memohon kelulusan Perbendaharaan terlebih dahulu sebelum perolehan bahan/barangan tersebut dibuat. Dasar Keutamaan Barangan Tempatan 11. 11.3 Manakala bagi perolehan bahan/barangan siap yang diimport yang berada di dalam negara (ex-stock).4 Bagi perolehan yang melibatkan teknologi maklumat. 11. Bhd.10. petender hendaklah diminta melaksanakan pemindahan teknologi kepada pihak Kerajaan bagi sesuatu sistem yang dibangunkan dan ‘source code’ hendaklah diberi milik kepada pihak Kerajaan.1 Penggunaan Mata Wang Bagi Tender Tempatan (a) Tawaran harga dan bayaran bagi perolehan yang dibuat secara tempatan hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia sahaja. Tawaran harga bagi perolehan alat ganti yang dibuat daripada Original Equipment Manufacturer (OEM) melalui (b) 6 . mana yang berkenaan.1 Agensi hendaklah menggunakan sepenuhnya bahan/barangan/ perkhidmatan tempatan dalam perolehan masing-masing. 11. Bagi tender perkhidmatan luar negara dan pelantikan perunding asing. Bhd. atau mana-mana agensi/badan yang telah diakreditasikan oleh Jabatan Standard Malaysia untuk menjalankan pengiktirafan dan persijilan. permohonan perolehan hendaklah dibuat terus kepada Perbendaharaan tanpa perlu merujuk kepada MITI. Sekiranya sesuatu barangan tidak terdapat dalam senarai tersebut. Agensi hendaklah merujuk dan mendapat pengesahan dan kelulusan MITI sekiranya barangan tersebut perlu diimport. Perolehan melalui import hanya akan dipertimbangkan setelah dipastikan ianya tidak boleh diperolehi secara tempatan. Agensi hendaklah memohon untuk mendapat pengesahan dan kelulusan MITI semasa perancangan tender dan sebelum tender dilaksanakan.2 Bagi tender bekalan bahan/barangan import. atau Senarai Bahan/Barangan Tempatan yang dikeluarkan oleh SIRIM QA Services Sdn. 12. Dasar Penggunaan Mata Wang 12.

kadar pertukaran mata wang yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada tarikh tutup tender hendaklah diguna pakai. tender hendaklah dipanggil di kalangan kontraktor panel sahaja. 13. Tender tempatan bagi barangan yang perlu diimport hendaklah dipelawa dengan menggunakan harga tawaran Free On Board (FOB) sahaja. 12.2 Tender tempatan bagi barangan buatan tempatan hendaklah dipelawa dengan menggunakan harga bersih sahaja.1 Perolehan bekalan/perkhidmatan yang melebihi RM200.3 Tender antarabangsa hanya boleh dipelawa bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan yang tidak boleh disediakan atau dikeluarkan oleh sumber dalam negara. Tawaran harga daripada kontraktor/pembekal tempatan bagi tender antarabangsa boleh dibuat sama ada dalam Ringgit ataupun mata wang asing dan bayarannya hendaklah dibuat dalam mata wang yang sama seperti dalam tawaran yang dikemukakan. (b) (c) TATACARA TENDER 13. Bagi tujuan penilaian harga.kontraktor/pembekal tempatan boleh dibuat sama ada dalam Ringgit Malaysia ataupun mata wang asing dan bayarannya hendaklah dibuat dalam mata wang yang sama seperti dalam tawaran yang dikemukakan. 13. 7 .4 Bagi item-item yang ditetapkan secara kontrak panel di dalam Pekeliling Kontrak Perbendaharaan.000 hendaklah diurus secara tender terbuka.2 Penggunaan Mata Wang Bagi Tender Antarabangsa (a) Tawaran harga daripada kontraktor/pembekal luar dan bayaran oleh Agensi hendaklah dibuat dalam mata wang asing. Perihal Umum Tender Bekalan dan Perkhidmatan 13. 13.

1 Pelawaan tender kerja hendaklah dibuat kepada syarikat-syarikat berdasarkan had kewangan seperti berikut: (a) Tender kerja yang dianggarkan bernilai tidak melebihi RM30 juta hendaklah dipelawa kepada syarikat yang seratus peratus (100%) milik warganegara. Perihal Umum Tender Kerja 14. atau syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia. kesemuanya hendaklah berdaftar dengan PKK dan LPIPM serta salah satu daripadanya hendaklah berdaftar dalam kelas dan gred yang ditetapkan mengikut nilai tender. 14. Tender kerja yang dianggarkan bernilai antara RM30 juta hingga RM50 juta hendaklah dipelawa kepada: i. 14. ii. Had Nilai Memanggil Tender Kerja 15. iaitu syarikat-syarikat yang ditubuhkan dan diperbadankan di Malaysia oleh warganegara dengan syarat pegangan saham individu asing tidak melebihi tiga puluh peratus (30%) dan Lembaga Pengarah.2 Semua tender kerja hendaklah dipanggil secara tempatan kecuali jika kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan berkenaan dengannya dan sukar dilaksanakan secara usaha sama.1 Perolehan kerja yang melebihi RM200. syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara. 15.3 Bagi tender kerja yang disertai oleh beberapa syarikat tempatan secara usaha sama.14. 14. pengurusan dan pekerja dianggotai seratus peratus (100%) oleh warganegara.4 Bagi maksud menggalakkan pemindahan teknologi dan penyertaan kontraktor tempatan dalam kerja yang mana kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan.000 hendaklah diurus secara tender. tender kerja tersebut hendaklah dipelawa secara usaha sama antara syarikat tempatan dan syarikat antarabangsa. (b) 8 .

syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara. Syarat-syarat kontrak . Contoh surat setuju terima tender . Penyediaan Dokumen Tender 16. iii.(c) Tender kerja yang dianggarkan bernilai melebihi RM50 juta hendaklah dipelawa kepada: i.Spesifikasi umum/khusus/teknikal bagi bekalan/ perkhidmatan/kerja yang dikehendaki oleh Agensi. pengurusan dan pekerja adalah warganegara. syarat yang telah dipersetujui dalam surat niat atau apa-apa syarat lain yang telah dipersetujui melalui rundingan sebelumnya.Borang hendaklah diisi dan ditandatangani oleh petender bagi menyertai tender.Maklumatmaklumat penting yang wajib dipatuhi oleh petender. DOKUMEN TENDER 16. atau yang disenaraikan di Bursa syarikat usaha sama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira sama ada disenaraikan di Bursa Malaysia atau tidak) dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi empat puluh sembilan peratus (49%) dan majoriti ahli Lembaga Pengarah. (e) 9 .Contoh surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. Borang tender . Spesifikasi . perkara berikut: (a) (b) (c) (d) sempurna serta Syarat-syarat dan arahan kepada petender . ii.1 Setiap set dokumen tender hendaklah mengandungi antara lain.Syarat-syarat kontrak yang akan diguna pakai bagi petender yang berjaya. atau syarikat tempatan Malaysia.

Tempat penghantaran . penggunaan bahan tempatan dan tempat di mana barang-barang yang ditender akan dibuat secara langsung di Malaysia dengan menggunakan bahan tempatan ke peringkat yang maksimum.Jadual kadar harga yang perlu diisi oleh petender (jika berkenaan). dan Perkara-perkara lain yang berkenaan.Senarai dokumen/perkara yang perlu dikemukakan oleh petender seperti contoh di LAMPIRAN A. Profil dan kedudukan kewangan petender . Tempoh siap/penghantaran. mewujudkan loji di Malaysia dan pemindahan teknologi melalui program offset (jika sesuai). di mana berkenaan: (a) Tempoh sah laku tender. Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Bekalan dan Perkhidmatan 17. (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) 16. Senarai semak . 17. model atau lukisan yang diperlukan (jika berkenaan).Maklumat tentang pengalaman petender dalam bidang berkaitan yang dibekalkan/ dilaksanakan kepada Agensi dan pihak swasta.Maklumat terperinci tentang latar belakang dan keupayaan kewangan petender. Lukisan teknikal/pelan .2 Setiap dokumen tender hendaklah diberi nombor siri.(f) Senarai kuantiti/ringkasan tender .Cadangan pembuatan/ pemasangan dalam negeri.1 Agensi dikehendaki memastikan perkara-perkara dinyatakan dalam dokumen tender. Prestasi/rekod pengalaman . berikut 10 .Sesuatu pelan.Maklumat yang menjelaskan huraian kerja/kuantiti yang diperlukan dan tempoh masa yang akan diikat.Tempat serahan terakhir di mana barangan yang diperolehi akan diserah kepada Agensi. Cadangan pemindahan teknologi . Jadual kadar harga .

Insurans Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK). Denda (pelanggaran perkhidmatan). Tempoh tanggungan kecacatan/waranti.2 Apabila mempelawa tender bekalan/perkhidmatan. Tempoh siap perkhidmatan/penghantaran. Offset. Jadual pelaksanaan perkhidmatan/jadual penghantaran. Timbang tara. Tempat penghantaran. syarat kontrak untuk bekalan/ 17. Penamatan kontrak. Mata wang. Draf perjanjian kontrak. Bantahan spesifikasi seperti menjurus kepada sesuatu jenama. Addendum. Cara pembelian (FOB/Harga Bersih).(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) Larangan publisiti. Penghantaran barangan import dan eksport Kerajaan [Multimodal Transport Operator (MTO)]. Terma pembayaran. dan Syarat-syarat lain yang perlu bagi menjaga kepentingan Kerajaan. Agensi hendaklah menyatakan dengan jelas perkara-perkara berikut: 11 .

18. Bagi Petender yang tidak mengikut arahan ini akan menyebabkan tawaran tender mereka tidak layak dipertimbangkan. dan Petender tidak dibenarkan mencatat nama petender dan harga dalam dokumen spesifikasi yang dikemukakan.3 Seperti yang ditetapkan di bawah seksyen 34(2) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) 1994 (Akta 520). kredit pembekal atau pembiayaan perniagaan yang lain. Senarai borang tender dan borang-borang lain yang perlu digunakan adalah seperti di LAMPIRAN B. sama ada dalam bentuk pinjaman 'dua hala'.1 Agensi hendaklah menggunakan Borang JKR Siri 203 untuk tender kerja kecuali projek-projek yang dilaksanakan secara bukan konvensional. levi sebanyak 0. 19.2 Bagi projek yang dibiayai oleh peruntukan asing.25% daripada nilai harga kontrak akan dikenakan ke atas petender yang berjaya. Projek-projek yang dilaksanakan secara Turnkey atau Design & Build boleh menggunakan Borang PWD DB/T yang berkuat kuasa. 12 .(a) (b) (c) Perincian teknikal dan perincian harga hendaklah disediakan dalam sampul yang berasingan dan berlakri. Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Kerja 18. Kedua-dua sampul perincian tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam satu bungkusan. termasuk meminta petender mengemukakan cadangan pembiayaan ke atas tawaran tender mereka. 18. penggunaan borang JKR Siri 203 hendaklah dipakai jika dipersetujui oleh pembiaya. Agensi hendaklah menyatakan dengan jelas perkara-perkara yang dinyatakan di perenggan 17 dan 18. 18.1 Apabila mempelawa tender antarabangsa. cadangan pembiayaan seperti di LAMPIRAN C hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender.000 ke atas. Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Antarabangsa 19. jika ada. Agensi hendaklah memasukkan peruntukan dalam ‘Arahan Kepada Petender’ bahawa semua tender yang bernilai RM500. Untuk tujuan tersebut.

3 Pengiraan harga satu (1) set dokumen tender untuk tender bekalan.1 Dokumen tender hendaklah dijual dalam bentuk hard copy.2 Walau bagaimanapun.19.3 Loji-loji yang dibawa masuk untuk kontrak kerja. sama ada untuk kegunaan pembinaan atau dijadikan sebahagian daripada kerja kekal.2 Bagi tender kerja. perkhidmatan dan kerja hendaklah dibuat berdasarkan kadar berikut: (a) Harga semuka dokumen yang menggunakan kertas saiz A4 adalah RM0. agensi boleh menyediakan dokumen tender dalam bentuk soft copy. petender hendaklah mengemukakan cadangan-cadangan berikut: (a) (b) (c) Setakat mana loji dan peralatan akan dibawa masuk ke Malaysia. Agensi hendaklah menggunakan Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK) dan pembelian secara FOB hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender.70. Badan Berkanun hendaklah menguruskan perlindungan insurans untuk pembelian tersebut melalui broker atau syarikat insurans yang diluluskan oleh Perbendaharaan. Sekiranya perlu. 19. 20. 13 . 20. tawaran tender hendaklah dikemukakan dalam bentuk hard copy sahaja. adalah tidak dikecualikan daripada cukai walaupun projek tersebut adalah projek Kerajaan. Sama ada loji dan peralatan pemprosesan akan ditubuhkan di Malaysia. jika ia melibatkan kaedah teknologi baru. atau Cadangan lain sekiranya ada.4 Bagi perlindungan insurans dalam tempoh penghantaran barangan import Kerajaan. dokumen dalam hard copy hendaklah diguna pakai. Kadar Bayaran Dokumen Tender (Hard Copy/Soft Copy) Bagi Tender Bekalan/Perkhidmatan/Kerja 20. Sekiranya terdapat percanggahan maklumat antara soft copy dan hard copy.35 dan saiz A3 adalah RM0. 19. dan bayaran tambahan sebanyak RM10 bagi sekeping cakera liut (disket)/cakera padat hendaklah dikenakan kepada petender yang memerlukan. 20.

21. Bagi Jabatan Mengakaun Sendiri.00 (c) Walau apa pun kadar yang ditetapkan di perenggan (a) dan (b).50 8. perunding tersebut tidak dibenarkan mengguna kadar-kadar di atas untuk apa-apa jenis tuntutan termasuk tuntutan imbuhan balik daripada Agensi. 20. Dokumen Tender Yang Mempunyai Security Document/Security Drawing 21. 14 .1 dan 20. 20.3. Walau bagaimanapun.(b) Harga bagi sesalinan lukisan/pelan ialah : Saiz kertas A3 A2 A1 A Harga (RM) 0.70 3. dan dibayar atas nama Ketua Agensi berkenaan.6 Apa-apa dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan bagi maksud perolehan Kerajaan yang bernilai melebihi RM200. 20.000 perlu juga dikenakan bayaran seperti di para 20. bayaran minimum bagi tiap-tiap satu (1) set dokumen tender ialah RM50.3. Security Document adalah dokumen terperingkat. Agensi hendaklah memastikan bahawa bayaran yang dikenakan adalah seperti di perenggan 20. bayaran boleh juga dibuat kepada Ketua Akauntan Jabatan berkenaan.4 Jika dokumen tender disediakan oleh perunding yang dilantik.50 6.5 Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos (money order) atau wang kiriman pos berpalang (postal order). iaitu dokumen yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan dan yang bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan. Wang tunai atau cek tidak boleh diterima.1 Definisi Security Document adalah seperti yang dinyatakan di bawah: (a) Berdasarkan tafsiran Arahan Keselamatan.

graf atau lukisan. huruf cetak atur atau huruf cetak miring. runut bunyi atau data-data lain (bukan imej yang boleh dilihat) supaya boleh (dengan atau tanpa bantuan sesuatu alat kelengkapan lain) dikeluarkan ulang darinya. Security Drawing termasuk di bawah dokumen rasmi. bertaip. pelan lakar. dan apa-apa juga yang ditafsirkan oleh ketua Agensi sebagai Security Document. stensil. sesuatu filem. iii. 15 .(b) Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88). v. disalin. Security Drawing seperti berikut: i. gambar rajah. sesuatu piring hitam. sesuatu gambar foto. iaitu apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan dengan perkara-perkara rasmi. pita rakam atau alat-alat lain yang mengandungi satu imej atau lebih yang boleh dilihat supaya boleh (seperti tersebut di atas) dikeluarkan ulang darinya. negatif foto dan filem. pita rakam. fotograf. adalah termasuk dokumen-dokumen (b) perkara yang bertulis. proses plat atau alat-alat lain yang digunakan untuk membuat dokumen-dokumen rasmi. jalur suara dan rakaman. peta dan aneka jenis carta. berstensil dan bercetak dan juga draf serta buangan daripada perkara itu. pelan. iii. pelan. lukisan. Security Document adalah termasuk dokumen-dokumen seperti berikut: i. dan ii. 21. iv. bertulis trengkas. foto salinan. iv. ii. model. blok litograf. negatif. acuan. sesuatu peta. pelan cetak.2 Definisi Security Drawing adalah seperti yang dinyatakan di bawah: (a) Berdasarkan tafsiran Arahan Keselamatan.

3 Bagi dokumen tender yang mempunyai Security Drawing atau Security Document.3 Satu petender hanya dibenarkan membeli satu dokumen tender dan mengemukakan satu tawaran tender sahaja. dan dibayar atas nama ketua Agensi berkenaan. Deposit ini akan dikembalikan apabila Security Drawing atau Security Document tersebut dikembalikan kepada Agensi dalam keadaan asal semasa ianya dikeluarkan. 22.000 hendaklah dikenakan kepada petender.5 Ketua Agensi hendaklah mengadakan peruntukan dalam dokumen tender di mana petender dikehendaki memberi Aku Janji untuk tidak menzahirkan (reproduce) dan tidak membocorkan apa-apa maklumat dalam Security Drawing/Security Document dan untuk mengembalikan Security Drawing/Security Document kepada Kerajaan seperti yang dinyatakan dalam dokumen tender. 22. Tawaran alternatif adalah tidak dibenarkan.2 Agensi hendaklah meletakkan contoh dokumen tender yang dijual di tempat menjual tender untuk membolehkan petender menyemak dokumen tender tersebut sebelum membuat pembelian. dari tarikh penyediaan spesifikasi sehingga keputusan dibuat. 22. Penjualan Dokumen Tender 22. 21.4 Bayaran deposit untuk Security Drawing atau Security Document hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos (money order) atau wang kiriman pos berpalang (postal order). Perkhidmatan dan Kerja adalah seperti di LAMPIRAN D. 21. 21.1 Sebelum sesuatu tender dipelawa. Tempoh Sah Laku Tender 23. Wang tunai atau cek tidak boleh diterima. deposit sebanyak RM5. Bagi Jabatan Mengakaun Sendiri. apa-apa juga yang ditafsirkan oleh ketua Agensi sebagai Security Drawing. 16 . Contoh jadual pelaksanaan bagi tender Bekalan. 23. satu jadual pelaksanaan hendaklah disediakan bagi menunjukkan anggaran masa. untuk setiap peringkat.1 Penjualan dokumen hendaklah berasaskan syarat-syarat yang dinyatakan dalam iklan tender. bayaran boleh juga dibuat kepada Ketua Akauntan Jabatan berkenaan.v.

2 Tempoh sah laku tender yang munasabah hendaklah ditetapkan dengan mengambil kira faktor-faktor berikut: (a) (b) (c) (d) Jangka masa untuk menilai tawaran dari segi teknikal.5% daripada tawarannya atau maksimum RM10. jangka masa untuk menilai tawaran dari segi harga. dan jangka masa untuk membuat keputusan dan mengeluarkan Surat Setuju Terima kepada petender yang berjaya.3 Penilaian tender hendaklah dilakukan dengan segera dan tidak melewati tempoh ditetapkan dalam jadual pelaksanaan tender. 23. bagi petender tempatan yang mendapat pengecualian daripada pendaftaran.000. 23. 24. deposit tender hendaklah dikenakan sebanyak 2. Deposit tender hendaklah dalam bentuk draf 17 . jangka masa untuk menyediakan laporan dan masa yang diperlukan untuk membuat keputusan bagi tender tersebut.5 Agensi tidak digalakkan untuk melanjutkan tempoh sah laku tawaran tender daripada tempoh sah yang telah ditetapkan kerana ini boleh menyebabkan petender menarik diri.1 Deposit tender adalah dikecualikan bagi tender tempatan. Sekiranya perlanjutan tempoh sah laku tawaran tender diperlukan. pelanjutan hendaklah dibuat sebelum tarikh tempoh sah laku asal tamat dengan kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan Agensi yang berkenaan.6 Sebarang pembatalan tender hendaklah mendapat kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan Agensi yang berkenaan dan dimaklumkan kepada Lembaga Perolehan Agensi dengan menyatakan sebab-sebab pembatalan. Agensi hendaklah memastikan supaya tempoh sah laku tender tidak terlalu panjang kerana ini menyebabkan petender menaikkan harga tawaran mereka.4 Tempoh sah laku tender yang minimum adalah sembilan puluh (90) hari. jangka masa untuk menilai keupayaan petender. yang dikira dari tarikh tender ditutup. (e) 23. Deposit Tender 24.23. Walau bagaimanapun. 23.

000 150.000 350.2 Tender bekalan/perkhidmatan antarabangsa hendaklah dikenakan deposit tender mengikut kadar berikut: Anggaran Nilai Tender (RM) Sehingga 5 juta Melebihi 5 juta sehingga 10 juta Melebihi 10 juta sehingga 20 juta Melebihi 20 juta sehingga 30 juta Melebihi 30 juta Deposit Tender (RM) 60.000. sebaik sahaja tawaran tender tersebut di setuju terima oleh petender yang berjaya atau selepas tamatnya tempoh sah laku tender. 24.3 Tender kerja antarabangsa hendaklah dikenakan deposit tender mengikut kadar berikut: Anggaran Nilai Tender (RM) Sehingga 10 juta Melebihi 10 juta sehingga 20 juta Melebihi 20 juta sehingga 50 juta Melebihi 50 juta sehingga 100 juta Melebihi 100 juta Deposit Tender (RM) 50. dan Kepada petender yang menyertai tawaran tetapi tidak berjaya. 24.5 Dalam pelawaan tender hendaklah disyaratkan bahawa bagi mereka yang dikenakan bayaran deposit tender jika petender enggan menandatangani sesuatu kontrak selepas tendernya disetuju terima 18 .bank/jaminan bank dan hendaklah dikemukakan bersekali dengan tawaran tender. Deposit tender akan dikembalikan seperti berikut: (a) (b) Kepada petender yang berjaya.000.000 750. sebaik sahaja petender tersebut mengemukakan Bon Pelaksanaan.000 150.000 24.000 600.000 350.000 1.000 1.4 Deposit tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/jaminan bank dalam Ringgit Malaysia daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia. mengikut yang mana terdahulu.000 24.

kemas. sama ada terbuka dan/atau khas Bumiputera. Pengiklanan Tender Tempatan 25. cara bayaran dan jawatan penerima bayaran dokumen tender. maka deposit tendernya akan dirampas. Jenis tender.berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) di bawah kelas. Tempat. Deposit tender bagi petender yang tidak berjaya hendaklah dikembalikan setelah tender itu di setuju terima oleh petender yang berjaya atau selepas tamatnya tarikh sah laku tender. kepala dan subkepala yang berkenaan dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam gred dan kategori yang berkenaan. Deposit petender yang berjaya hendaklah dikembalikan selepas Bon Pelaksanaan diterima. ringkas dan tidak mendatangkan apa-apa keraguan atau pembaziran.2 Kandungan iklan tender hendaklah menyatakan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) (d) Agensi yang memanggil tender. PENGIKLANAN 25. 25. Tajuk tender yang diiklankan. tarikh dan masa dokumen tender dijual. (e) (f) (g) Tempat. bagi tender bekalan dan/atau perkhidmatan berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang dan sub-bidang yang berkenaan. atau bagi tender kerja . dan 19 .1 Semua pelawaan tender tempatan hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu (1) akhbar harian utama Bahasa Melayu.atau menarik balik tendernya sebelum keputusan dibuat. Kandungan iklan tender hendaklah jelas. Syarat-syarat kelayakan petender: i. ii. tarikh dan masa bagi lawatan tapak/premis (jika berkenaan). Harga.

gov. peraturan seperti di perenggan 25. Selain daripada itu. semua agensi Kerajaan juga dikehendaki memasukkan secara ‘online’ maklumat iklan tender kerja ke dalam laman web Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB).9 Bagi tender yang dikendalikan oleh perunding.my]. Untuk tujuan ini. 25. 25.5 Bagi tender yang melibatkan lawatan tapak/premis. agensi hendaklah memastikan bahawa tarikh tutup tender hendaklah sekurang-kurangnya 21 hari dari tarikh lawatan yang ditetapkan. Iklan tersebut boleh dimasukkan secara percuma melalui laman web khas LPIPM iaitu di alamat www. Panduan untuk memasukkan iklan tender kerja secara online tersebut turut boleh diperolehi daripada alamat tersebut. 20 .1 hingga 25. 25. 25.6 Agensi hendaklah menetapkan jam 12.8 hendaklah dipatuhi sepenuhnya.4 Masa yang cukup hendaklah diberi bagi membolehkan petender mengkaji tawaran dan membuat persediaan bagi sesuatu tender. 25. tempat penjualan dan penyerahan dokumen tender hendaklah di Agensi yang mengendalikan perolehan tersebut.7 Agensi adalah bertanggungjawab untuk memasukkan/menghantar sesalinan kenyataan tender yang diiklankan ke dalam laman web masing-masing dan pautan (hyperlink) kepada laman web MyGovernment Portal [www.(h) Tempat.00 tengah hari pada hari pelawaan tender ditutup (hari bekerja) sebagai waktu terakhir untuk menerima tawaran tender.3 Contoh iklan tender seperti di LAMPIRAN E1 hingga E4 boleh digunakan.my. 25. Agensi yang mempunyai banyak tender adalah digalakkan untuk merangkumkan kesemua tender di dalam satu kenyataan tender sahaja seperti contoh iklan tender di LAMPIRAN E4. Tawaran tender yang lewat diterima dari waktu dan tarikh yang ditetapkan tidak boleh dipertimbangkan. Bagi mengurangkan kos pengiklanan.8 Bagi tawaran tender kerja untuk projek kerja/pembinaan Kerajaan. tarikh tender ditutup hendaklah sekurangkurangnya dua puluh satu (21) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual.tender.gov. tarikh dan waktu tender diterima dan ditutup. 25.

Pengiklanan Tender Antarabangsa 26.1 Semua pelawaan tender antarabangsa hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu (1) akhbar harian tempatan utama Bahasa Melayu dan satu (1) akhbar harian tempatan utama Bahasa Inggeris.3 Bagi tender yang melibatkan lawatan tapak/premis.1 Agensi hendaklah menyediakan anggaran harga Jabatan bagi setiap tender dan memasukkannya ke dalam peti tawaran sebelum tarikh tutup tender. 26. BANTAHAN KE ATAS SPESIFIKASI TENDER YANG MENJURUS KEPADA SESUATU JENAMA 28.26.2 Tarikh tender ditutup hendaklah sekurang-kurangnya lima puluh enam (56) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual. agensi hendaklah memastikan bahawa tarikh tutup tender hendaklah sekurang-kurangnya 56 hari dari tarikh lawatan yang ditetapkan.1 Agensi hendaklah memasukkan suatu peruntukan dalam dokumen tender yang membolehkan petender membuat bantahan secara bertulis kepada Agensi dan disalinkan kepada Perbendaharaan sekiranya ia mendapati spesifikasi tender menjurus kepada sesuatu jenama. Agensi boleh memasukkan harga pembelian lampau perolehan berkenaan.4 Tawaran tender kerja antarabangsa hendaklah juga mematuhi peraturan di perenggan 25 di atas. Bantahan tersebut berserta bukti-bukti yang kukuh hendaklah dikemukakan kepada Agensi yang membuat pelawaan tender dalam tempoh seperti berikut: (a) Empat belas (14) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual. Bantahan oleh Petender 28. Penyediaan Anggaran Harga 27. 26. mana yang berkenaan. 27.2 Bagi perolehan Bekalan/Perkhidmatan yang sukar ditentukan harga anggaran Jabatan. 26. dan 21 . ANGGARAN HARGA JABATAN 27.

di mana seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. 31. PEMBUKAAN TAWARAN TENDER 30.(b) Dua puluh lapan (28) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual bagi tender antarabangsa. pelantikan boleh dibuat di kalangan pegawai daripada Bahagian/Unit lain dalam Agensi tersebut. 29. Sekiranya Bahagian/Unit berkenaan kekurangan pegawai. Tugas Jawatankuasa Pembuka Tender 31.2 Bantahan yang diterima selepas tempoh tersebut tidak akan dipertimbangkan. 28. Jawatankuasa ini hendaklah dipengerusikan oleh wakil Agensi yang membuat tawaran dengan dua (2) orang ahli lain yang terdiri daripada wakil Perbendaharaan dan seorang pegawai dari agensi lain yang berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang tersebut. 22 .2 Sekiranya bantahan didapati berasas.1 Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dianggotai sekurangkurangnya oleh dua (2) orang pegawai.1 Apabila terdapat bantahan dari petender.2 Pelantikan ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang menguruskan tender. 30. Penubuhan Jawatankuasa untuk Menimbangkan Bantahan 29. tender tersebut hendaklah dibatalkan dan ditender semula mengikut spesifikasi yang telah disemak semula. Keahlian Jawatankuasa Pembuka Tender 30. Agensi hendaklah menubuhkan jawatankuasa untuk menimbang serta memutuskan bantahan yang dibuat oleh petender.1 Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender hendaklah memastikan perkara-perkara yang dinyatakan di bawah dilaksanakan dengan sempurna: (a) Peti tawaran dibuka secepat mungkin selepas tender ditutup. 29.

(d) (e) (f) (g) (h) 32. amaun yang di tender. antara tugas-tugas Urus Setia adalah seperti berikut: (a) Menguruskan perancangan awal dan jadual pelaksanaan tender. Contoh Jadual Harga Tender yang perlu dipamerkan bagi tender bekalan/perkhidmatan dan kerja adalah seperti di LAMPIRAN G1 dan G2. kod petender. dokumen spesifikasi teknikal dan katalog/brosur petender serta ditandatangani ringkas. Nombor kod hendaklah diberi untuk setiap dokumen dan senarai harga. 23 . Urus Setia Tender 32. tempoh siap atau tempoh penyerahan. dan Menyediakan Jadual Harga Tender untuk dipamerkan di papan kenyataan Agensi seberapa segera yang boleh.1 Urus Setia Tender bertanggungjawab menguruskan semua urusan tender dari mula sehingga proses tender selesai. Sebagai panduan. Dokumen tawaran harga dijadualkan dengan menggunakan nombor kod yang diberikan. dibuka dan disemak nombor siri dengan rekod penjualan dokumen. Bagi tender yang melibatkan keselamatan negara.(b) (c) Setiap tawaran tender yang diterima. Contoh Jadual Harga Tender bagi tender bekalan dan perkhidmatan adalah seperti di LAMPIRAN F1 dan F2 dan tender kerja seperti di LAMPIRAN F3. Nama dan jawatan semua ahli Pembuka Tender hendaklah dicatatkan dalam borang jadual tender dan ditandatangani oleh setiap ahli. dengan tidak menzahirkan nama petender yang mengambil bahagian. Agensi tidak diwajibkan mempamerkan jadual harga tersebut. Lembaran yang menyatakan harga dan apa-apa pindaan yang terdapat dalam tawaran tender hendaklah ditandatangani ringkas. maka ianya hendaklah dicatatkan dalam borang jadual tender. Nama petender dipastikan tidak tercatat di dalam dokumen spesifikasi teknikal petender dan sekiranya terdapat nama/tanda syarikat dalam dokumen tersebut. Menyedia dan melengkapkan senarai semakan dan borang jadual tender dengan mencatatkan nama petender.

2 Pembukaan tender di hadapan awam bermaksud pembukaan tender di kalangan petender yang membeli dan mengembalikan dokumen tender sahaja.1 Ketua Agensi adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan tentang keperluan merahsiakan maklumat dan kedudukan sesuatu tender kepada pegawai yang berkenaan di bawah arahan pentadbirannya. Merahsiakan Maklumat Tender 35. Pembukaan Tender di Hadapan Awam 33. 35. MERAHSIAKAN MAKLUMAT DAN KEDUDUKAN SESUATU TENDER 34. Menjaga keselamatan peti tender dan dokumen tender. Dokumen Tender Diklasifikasikan Sebagai Sulit 34. tawaran tender dan penilaian tender hendaklah diklasifikasikan sebagai SULIT dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak yang tidak terlibat dengan pengurusan tender sebelum keputusan muktamad dibuat. Menyediakan rekod penjualan dokumen tawaran dan mengatur lawatan tapak/premis (jika berkenaan). 33.1 Semua tawaran tender bekalan/perkhidmatan yang dianggarkan bernilai melebihi RM30 juta dan tender kerja yang bernilai melebihi RM50 juta hendaklah dibuka di hadapan awam.(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 33. Mengurus dan menyediakan dokumen tender. Rujukan hendaklah dibuat kepada peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) dan Akta Pencegahan Rasuah 1997 (Akta 575). 24 . Mengatur penilaian tender. Menutup peti tender pada tarikh dan masa tutup yang ditetapkan. Menguruskan iklan atau pelawaan tender. Mengatur pembukaan tender. dan Mengatur mesyuarat Lembaga Perolehan.1 Semua maklumat berkenaan sesuatu tender termasuk dokumen tender.

Peruntukan Melarang Pengiklanan dan Publisiti 36.1 Semua pihak yang terlibat dalam sesuatu urusan tender termasuk mempertimbangkan sesuatu tender dilarang mengubah apa-apa maklumat yang dikemukakan petender di dalam dokumen tender termasuk harga.Mana-mana pegawai awam yang didapati membocorkan rahsia berkenaan sesuatu tender adalah dianggap telah melanggar peruntukan dalam Akta-akta tersebut dan tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil terhadap pegawai awam yang terlibat. 25 .1 Agensi hendaklah memasukkan peruntukan berkenaan larangan pengiklanan dan publisiti dalam syarat pelawaan tender dan dokumen kontrak. harga di dalam Borang Tender hendaklah diguna pakai dalam mempertimbangkan sesuatu perolehan. 38. Penjelasan tersebut hendaklah diuruskan oleh Urus Setia Tender secara bertulis.2 Sekiranya terdapat kesilapan pengiraan oleh petender dan berlaku perbezaan harga di antara harga di dalam Bill Of Quantities (BQ) dan Borang Tender yang telah ditandatangani. pengalaman petender dan sebagainya.1 Kebenaran bertulis hendaklah diperolehi daripada Pengerusi Lembaga Perolehan sekiranya Jawatankuasa Penilaian memerlukan penjelasan lanjut daripada petender semasa proses penilaian tender. Contoh peruntukan tersebut adalah seperti berikut: “IKLAN & PUBLISITI Tiada maklumat berkenaan kontrak boleh disiarkan dalam sebarang akhbar. 36. Walau bagaimanapun. sebarang perundingan tidak dibenarkan. Penjelasan Lanjut Berkenaan Dengan Tender 37. 38.” 37. majalah atau alat pengiklanan/media massa melainkan jika pengiklanan itu telah pun dihantar kepada dan diluluskan oleh Kerajaan terlebih dahulu. Larangan Mengubah Maklumat Dokumen Petender 38.

seperti Jabatan Kerja Raya (JKR).PENILAIAN TENDER 39. 39. perkhidmatan dan kerja berasaskan Turnkey atau Design and Build hendaklah dibuat oleh dua (2) jawatankuasa yang berasingan seperti berikut: (a) Jawatankuasa Penilaian Teknikal i. pernyataan pematuhan (statement of compliance) dan/atau penilaian fizikal. Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada tiga (3) orang.1 Pelantikan ahli Jawatankuasa Penilaian Tender hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang menguruskan tender. 26 . penilaian teknikal hendaklah dilaksanakan secara bermesyuarat. MAMPU dan sebagainya. iii. Jabatan Perkhidmatan Haiwan.2 Penilaian tender bekalan. Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah membuat penilaian secara terperinci bagi memastikan penilaian yang dibuat adalah berasaskan kepada spesifikasi perolehan yang ditetapkan dalam dokumen tender. maka pakar dari Jabatan-jabatan Teknik/pakar yang lain boleh digunakan. iv. iaitu seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli. ahli-ahli Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah terdiri daripada pegawai yang mahir. Sekiranya Agensi tidak mempunyai kemahiran dalaman. Jawatankuasa Penilaian Tender. ii. Penilaian hendaklah dibuat berdasarkan dokumendokumen yang dikemukakan. Keahlian dan Tugas Jawatankuasa 39. Jabatan Kimia. Penilaian teknikal secara edaran adalah tidak dibenarkan. di mana sekurang-kurang seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. maklumat dan teknologi semasa mengenai barang/perkhidmatan tersebut boleh diambil kira. Walau bagaimanapun. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS). berpengalaman dan berkelayakan tentang barangan/perkhidmatan tersebut.

Penilaian Tender Kerja 40. 39. Penilaian harga secara edaran adalah tidak dibenarkan. Salah 27 . 39. 40. keupayaan petender dan sebagainya.2.1 Penilaian tender kerja. 40. Penilaian bagi pembelian harta modal seperti kenderaan. penyenggaraan dan lain-lain. Perbandingan antara satu tawaran petender dengan tawaran petender yang lain hendaklah dibuat berasaskan kepada faktor atau unsur yang sama (equal footing). tempoh.2 Penilaian tender hendaklah dibuat oleh satu Jawatankuasa yang dianggotai oleh tidak kurang dari tiga (3) orang pegawai. jaminan. kadar pembayaran. iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli. latihan. iii.3 Proses penilaian tender hendaklah disiapkan dan dilaksanakan seboleh-bolehnya tidak melebihi tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh tawaran tender dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian.(b) Jawatankuasa Penilaian Harga i. di mana salah seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. Penilaian harga hendaklah dilaksanakan secara bermesyuarat. iv. alat ganti. selain daripada tender yang berasaskan konsep Turnkey atau Design and Build seperti di perenggan 39. Penilaian harga sesuatu tender hendaklah mengambil kira faktor-faktor seperti syarat pembayaran. yang bermaksud mengambil kira harga barangan. harga pasaran terbuka. Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada dua (2) orang. pentauliahan/pemasangan. sistem maklumat dan lainlain hendaklah berdasarkan kepada prinsip tawaran harga menyeluruh (total cost bid).4 Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh semua ahli Jawatankuasa. jentera berat. ii. bolehlah dibuat oleh satu Jawatankuasa Penilaian sahaja. diskaun.

Perakuan tersebut juga hendaklah menyatakan dengan khusus tawaran petender yang dicadangkan untuk dipertimbangkan. 41. PERAKUAN TENDER 42.seorang ahli Jawatankuasa hendaklah seorang Juruukur Bahan atau pegawai teknikal dalam bidang berkaitan dengan kerja tersebut.1 Ketua Jabatan hendaklah membuat perakuan kepada Lembaga Perolehan berdasarkan kepada Laporan Penilaian Tender.4 Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh semua ahli Jawatankuasa. 40. 28 . net worth. pengalaman kerja.3 Proses penilaian tender hendaklah seboleh-bolehnya disiapkan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh tawaran tender dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian.3 Menilai kemampuan kewangan petender dari segi modal pusingan. 40. Perakuan kepada Lembaga Perolehan 42. projek yang sedang dilaksanakan/dalam tangan dan loji (disewa atau milik sendiri). 41. nilai baki kerja dalam tangan yang belum siap dan sebagainya. rekod prestasi. 41. Asas Penilaian Tender Asas-asas penilaian tender oleh Jawatankuasa termasuklah perkara-perkara berikut: 41.1 Memastikan petender memenuhi kesemua syarat yang dinyatakan dalam dokumen tender.4 Menganalisis harga tender dengan mengambil kira tempoh siap/penghantaran yang ditawarkan berdasarkan tawaran yang paling menguntungkan Kerajaan. Perakuan tersebut hendaklah berdasarkan tawaran yang terbaik dari segi harga dan kualiti mengikut keperluan agensi dan hendaklah mengambil kira prinsip-prinsip perolehan dan dasar-dasar semasa Kerajaan. 41. kemudahan kredit.2 Menilai kemampuan teknikal petender seperti kakitangan profesional dan teknikal.

sebab-sebab penerimaan/penolakan dan sebagainya. rujukan tersebut hendaklah sampai kepada Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas keputusan Lembaga Perolehan. tarikh keputusan tender.42. 43. 43.2 Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah merekodkan segala keputusan penting seperti nombor tender. 29 . nama/kod petender yang berjaya.5 Pengumuman keputusan muktamad tersebut di papan kenyataan Jabatan dan di laman web masing-masing hendaklah dinyatakan di dalam dokumen tender untuk memudahkan kontraktor membuat rujukan.6 Sekiranya sesuatu tender itu perlu dirujuk kepada Perbendaharaan untuk keputusan. harga tawaran dan tempoh siap secepat mungkin selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan.3 Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah mendapatkan tandatangan Ahli Lembaga Perolehan Agensi sebaik sahaja keputusan tender telah dibuat. tempoh siap. keahlian.my].gov. ditandatangani dan dikembalikan dan disiarkan di dalam laman web agensi masingmasing dan pautan (hyperlink) kepada laman web MyGovernment Portal [www.1 Penjelasan dan panduan berkenaan pelantikan. pihak berkuasa dan had nilai setuju terima Lembaga Perolehan Agensi hendaklah mengikut AP dan SPP yang berkaitan. harga tawaran. Tatacara Pertimbangan Tender 43. 43.4 Keputusan muktamad Lembaga Perolehan Agensi hendaklah dipamerkan di papan kenyataan Jabatan dengan menyatakan nama syarikat yang berjaya.2 Urus Setia yang menguruskan tender sesuatu Agensi hendaklah menyediakan Kertas Taklimat Tender untuk pertimbangan Lembaga Perolehan. 43. PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN 43. 43.

3 Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan. hendaklah menggunakan Borang JKR 203D . 45. Sehubungan dengan itu.1 Surat Niat ialah surat yang dihantar kepada petender yang mana kandungannya meliputi kenyataan hasrat/niat untuk menerima tawaran petender tersebut.Pindaan 6/2005 di LAMPIRAN I2. Surat Setuju Terima ialah satu dokumen perundangan yang sah dan merupakan sebahagian daripada perjanjian kontrak.2 Apabila semua perkara telah diselesaikan dan tiada rundingan lanjut diperlukan. apa-apa syarat yang telah dipersetujui sebelumnya hendaklah dinyatakan dengan jelas dan persetujuan tersebut merupakan sebahagian daripada perjanjian kontrak.1 Surat Setuju Terima ialah surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. 45. 45. 45. Surat Niat 44. contoh Surat Setuju Terima adalah di LAMPIRAN I1. maka Surat Niat hendaklah dikeluarkan. Contoh format dan kandungan Surat Niat adalah seperti di LAMPIRAN H. Surat Niat ini tidak mengikat kedua-dua pihak kepada satu kontrak.SETUJU TERIMA TENDER 44.4 Satu ikatan kontrak wujud di antara kedua-dua pihak setelah Surat Setuju Terima ditandatangani dan dikembalikan oleh petender kepada Agensi.2 Sekiranya Agensi bercadang untuk menerima sesuatu tawaran tetapi dengan beberapa syarat yang mesti dipatuhi oleh petender terlebih dahulu. syarat yang telah dipersetujui dalam Surat Niat dan apa-apa syarat lain yang telah dipersetujui melalui rundingan sebelumnya. Surat Setuju Terima 45. manakala bagi kontrak kerja. Surat Setuju Terima hendaklah dikeluarkan kepada kontraktor yang berjaya secepat mungkin sebaik sahaja keputusan Lembaga Perolehan diperolehi dan dalam tempoh sah laku tender. 44. 30 . tertakluk kepada persetujuan syaratsyarat Agensi yang dikehendaki dipatuhi oleh petender sama ada melalui rundingan atau cara-cara lain.

2 Sehubungan dengan peruntukan di atas. 48. 46.1 Kontrak hendaklah ditandatangani secepat mungkin selepas semua terma dan syarat dipersetujui oleh kedua-dua pihak dan selewatlewatnya empat (4) bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju Terima. Pengedaran dan Penyimpanan Dokumen Kontrak 48. 47. atau amnya bagi semua kontrak di bawah suatu nilai yang tertentu dalam agensinya atau selainnya sebagaimana dinyatakan dalam pemberian kuasa itu”. Agensi hendaklah memastikan pemberian kuasa telah dibuat secara bertulis oleh Menteri di Kementerian masing-masing kepada Pegawai Pengawal dan pegawai lain yang telah dinamakan (atas jawatan) sebelum kontrak ditandatangani. “semua kontrak yang dibuat di Malaysia bagi pihak Kerajaan hendaklah. Tarikh kuat kuasa kontrak (effective date) hendaklah dinyatakan sebagai tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani oleh petender yang berjaya manakala tarikh kontrak ialah tarikh kontrak ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Tempoh bagi Menandatangani Kontrak 47. dibuat atas nama Kerajaan Malaysia dan akan ditandatangani oleh Menteri atau oleh mana-mana pegawai awam yang diberi kuasa dengan sewajarnya secara bertulis oleh Menteri.45. 31 . Salinan-salinan dokumen kontrak dan perubahan kontrak atau Arahan Perubahan dan Sijil Lanjutan Masa hanya perlu dikemukakan kepada Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri sahaja. sama ada khususnya dalam mana-mana hal tertentu. Peruntukan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) 46.5 Pegawai yang boleh menandatangani Surat Setuju Terima hendaklah pegawai awam yang diberi kuasa di bawah Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973).1 Penjelasan mengenai pengedaran dan penyimpanan dokumen kontrak adalah seperti dalam AP yang berkaitan. MENANDATANGANI KONTRAK 46.1 Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) menetapkan. jika diturunkan secara bertulis.

50. kontraktor hendaklah mengemukakan bersama-sama dengan Surat Setuju Terima.5%) daripada jumlah harga kontrak bagi kontrak bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM200.000.00.PENTADBIRAN KONTRAK 49.1 Agensi adalah diminta mengambil perhatian yang serius berkenaan pengurusan dan pentadbiran kontrak. Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak 49. Bon Pelaksanaan 50.000. 50. (b) (c) 50. Lima peratus (5%) daripada jumlah harga kontrak bagi kontrak bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM500. kontraktor hendaklah mengemukakan bersama-sama dengan Surat Setuju 32 . Bon Pelaksanaan yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak bermasa. Ini adalah bagi menjaga kepentingan Kerajaan dan melicinkan urusan yang berhubung kait dengan pelaksanaan sesuatu perolehan.1 Bon Pelaksanaan adalah merupakan suatu aku janji tidak bersyarat (unconditional undertaking) oleh sesuatu institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan untuk membayar kepada Kerajaan suatu amaun tertentu atas tuntutan (on demand) sekiranya kontraktor tidak atau gagal mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak.00 hingga RM500.2 Bagi kontrak bekalan/perkhidmatan.00. Walau bagaimanapun. peratus dan pengiraan nilai Bon Pelaksanaan hendaklah dikira mengikut anggaran harga kontrak setahun sahaja.000. 49.3 Bagi kontrak kerja yang bernilai melebihi RM200.000.2 Pemantauan kontrak yang sedang berkuat kuasa hendaklah dilaksanakan dengan teliti dan teratur dari semasa ke semasa bagi mengesan dan mengenal pasti masalah pelaksanaan kontrak dari peringkat awal lagi. Bon Pelaksanaan yang nilainya adalah seperti berikut: (a) Dua setengah peratus (2. dan Bagi kontrak bermasa (periodic contract) yang berkuat kuasa dalam tempoh dua (2) tahun atau lebih.

Terima, Bon Pelaksanaan sebanyak 5% daripada jumlah harga kontrak. 50.4 Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam Ringgit Malaysia (RM) dari bank-bank atau institusi-institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan sama ada dalam bentuk: i. Jaminan Bank/Syarikat Kewangan yang dikeluarkan oleh bank-bank/syarikat kewangan berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Bank Islam yang dikeluarkan oleh bank-bank berlesen di bawah Akta Bank Islam 1983 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Insurans yang dikeluarkan oleh syarikatsyarikat insurans yang berlesen di bawah Akta Insurans 1996 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh Syarikat Takaful yang berlesen di bawah Akta Takaful 1984 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) dan Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia (SME Bank).

ii.

iii.

iv.

v.

51.

Peraturan Berkenaan Bon Pelaksanaan 51.1 Kontrak Bekalan/Perkhidmatan (a) (b) Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50.4. Tempoh sah laku jaminan tersebut hendaklah dari tarikh ianya dikeluarkan sehingga dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat kontrak atau selepas obligasi terakhir, mengikut mana yang terkemudian. Semua Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful untuk Bon Pelaksanaan hendaklah menggunakan format dan kandungan seperti di LAMPIRAN J1.

(c)

33

51.2 Kontrak Kerja (a) Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50.4 atau dalam bentuk Wang Jaminan Pelaksanaan. Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP) ialah satu kemudahan bagi memenuhi keperluan Bon Pelaksanaan. WJP bermaksud sejumlah wang yang dipegang oleh Kerajaan bagi memastikan kontraktor mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak yang ditandatangani. Jumlah WJP adalah lima peratus (5%) daripada harga keseluruhan kontrak. Kemudahan ini hanya dibenarkan kepada kontraktor kerja tempatan sahaja. Walau bagaimanapun, Wang Jaminan Pelaksanaan tidak dibenarkan untuk Subkontraktor Dinamakan bagi Kerja. Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan bon pelaksanaan seperti di perenggan 50.4 pada tarikh milik tapak, secara automatik kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan akan diguna pakai. Kontraktor yang memilih/dikenakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan akan dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada bayaran kemajuan pertama dan seterusnya sehingga ia mencapai jumlah lima peratus (5%) daripada nilai keseluruhan kontrak. WJP yang dipotong daripada bayaran kemajuan hendaklah dimasukkan ke dalam akaun deposit yang dinamakan Wang Jaminan Pelaksanaan (Kod 79507). Satu akaun subsidiari dan senarai lengkap kontraktor berkenaan yang menunjukkan butir terperinci setiap potongan WJP dan baki bulanan dan tahunan hendaklah diselenggarakan secara teratur dan kemas kini. Walau bagaimanapun, pada bila-bila masa di sepanjang pelaksanaan projek tersebut, kontraktor boleh mengemukakan Bon Pelaksanaan seperti di perenggan 50.4 dan Agensi berkenaan dikehendaki memulangkan WJP yang ditahan. Tempoh sah laku Bon Pelaksanaan tersebut hendaklah dari tarikh kuat kuasa kontrak sehingga dua belas (12) bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan.

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

34

(h)

Jika berlaku kelewatan dalam penyiapan projek, tindakan serta merta hendaklah diambil oleh agensi untuk memastikan tempoh sah laku Bon Pelaksanaan dilanjutkan, tidak kira sama ada Kerajaan mengenakan ganti rugi tertentu atau ganti rugi ditetapkan atau lanjutan masa diluluskan. Bon Pelaksanaan hendaklah menggunakan format dan kandungan seperti di LAMPIRAN J2. Bagi kerja yang dilaksanakan oleh subkontraktor dinamakan (nominated subcontractor) (NSC), NSC hendaklah mengemukakan Bon Pelaksanaan kepada kontraktor utama dengan menggunakan format seperti di LAMPIRAN J3.

(i)

51.3 Kontrak Antarabangsa (a) Kontraktor adalah dikehendaki mengemukakan Bon Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank dalam mata wang yang ditetapkan bagi harga Kontrak daripada bank yang berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia. Format seperti di LAMPIRAN J1 atau LAMPIRAN J2 hendaklah digunakan mengikut mana yang berkaitan. Setelah segala obligasi kontrak selesai, surat pelepasan (Letter of Discharge) bagi Jaminan Bank seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada bank. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod.

(b)

52.

Mengesahkan Surat Jaminan 52.1 Agensi hendaklah menyemak dengan Bank/Syarikat Kewangan/ Bank Islam/Syarikat Insurans/Syarikat Takaful yang berkenaan tentang kesahihan Bon Pelaksanaan yang dikemukakan kontraktor dengan menggunakan format seperti di LAMPIRAN L1 dan LAMPIRAN L2. 52.2 Sekiranya terdapat kes pemalsuan Bon Pelaksanaan, Ketua Agensi hendaklah membuat laporan polis supaya tindakan dapat diambil kerana kes pemalsuan sedemikian adalah merupakan kes jenayah. Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan, Ketua Agensi dikehendaki melaporkan segera kepada Perbendaharaan dan bagi kontrak kerja, hendaklah melaporkan segera kepada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)/Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) supaya tindakan sewajarnya boleh diambil.

35

Agensi boleh mengurangkan nilai Bon Pelaksanaan yang asal sebanyak lima puluh peratus (50%). Pelepasan Bon Pelaksanaan 53. Agensi boleh memulangkan sebanyak lima puluh peratus (50%) daripada nilai Wang Jaminan Pelaksanaan yang ditahan setelah Sijil Perakuan Siap Kerja dikeluarkan. (b) 53. Agensi dikehendaki memaklumkan secara bertulis tentang perkara ini dan kontraktor berkenaan hendaklah menggantikan Jaminan yang asal dengan Jaminan baru yang nilainya bersamaan dengan lima puluh peratus (50%) dari Jaminan asal. iii.1 Kontrak Bekalan/Perkhidmatan (a) Bon Pelaksanaan boleh dilepaskan setelah segala obligasi kontrak selesai. Bon Pelaksanaan boleh dilepaskan lebih awal sekiranya Agensi berpuas hati segala obligasi kontrak selesai dan tiada sebarang tuntutan yang akan dibuat. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod. Sebaik sahaja Perakuan Siap Kerja dikeluarkan. Bagi perkhidmatan dan barang guna habis (consumable item). (b) Wang Jaminan Pelaksanaan i. Surat Pelepasan (Letter of Discharge) bagi Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Bank Islam/Jaminan Insurans/Jaminan Takaful seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada Bank/Syarikat Kewangan/Bank Islam/Syarikat Insurans/ Syarikat Takaful. 36 .2 Kontrak Kerja (a) Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Bank Islam/Jaminan Insurans/Jaminan Takaful i. Setelah Jaminan baru ini diterima.53. Agensi hendaklah melepaskan Bon Pelaksanaan yang asal kepada kontraktor berkenaan. ii.

bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada nilai kontrak atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah.1 Kontrak bekalan dan perkhidmatan (a) Bagi pembuat atau pembekal tempatan. Syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan 55. kontrak yang dibuat secara berpusat oleh mana-mana agensi Kerajaan (Ministerial Central Contract) dan perkhidmatan perunding. 55. Kemudahan bayaran pendahuluan ini tidak terpakai kepada Kontrak Pusat. Bayaran Pendahuluan 54.2 Semua Bayaran Pendahuluan hendaklah dicajkan terus kepada Vot projek berkenaan.3 Akaun subsidiari pendahuluan kontraktor hendaklah diselenggarakan bagi mengakaun Bayaran Pendahuluan yang telah diselaraskan melalui pembayaran balik yang dibuat. Had Nilai. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod. 54. (d) 54. 54. Baki Wang Jaminan Pelaksanaan sebanyak lima puluh peratus (50%) lagi boleh dipulangkan sekiranya kontraktor dapat mengemukakan Jaminan seperti di perenggan 50. 37 . Surat Pelepasan (Letter of Discharge) bagi Bon Pelaksanaan seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada Bank/Syarikat Kewangan/Bank Islam/Syarikat Insurans/ Syarikat Takaful. mengikut mana yang terkemudian.ii. Setelah segala obligasi kontrak selesai. (c) Baki Bon Pelaksanaan sebanyak lima puluh peratus (50%) lagi hendaklah dilepaskan/dipulangkan dua belas (12) bulan selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan atau setelah Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan dikeluarkan.4 yang sama nilai dengan Wang Jaminan Pelaksanaan yang ditahan.1 Bayaran Pendahuluan adalah dibenarkan kepada kontraktor tempatan sahaja.

Bagi Subkontraktor Dinamakan. iii. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 20% daripada nilai kontrak Subkontraktor Dinamakan atau maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah. Kontraktor hendaklah mengemukakan permohonan untuk kemudahan bayaran pendahuluan berserta jaminan bagi bayaran pendahuluan secepat mungkin tetapi tidak lewat daripada tiga bulan selepas penyerahan tapak. Jaminan bagi kontraktor utama dan NSC hendaklah dibuat secara berasingan dan mengikut nilai yang ditetapkan. Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan dikembalikan.2 Kontrak Kerja (a) Bagi kontraktor utama. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada nilai kerja pembina (builder’s work) atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 15% daripada nilai kontrak atau maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah. Bon Pelaksanaan telah dikemukakan. Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan dikembalikan. syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi: i. Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan tersebut. Bon Pelaksanaan telah dikemukakan. dan Jaminan bagi dikemukakan. Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan. ii. Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan tersebut. (b) (c) (d) (e) 38 . bayaran pendahuluan telah (c) 55. syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi: i. ii.(b) Bagi pembekal perkhidmatan. iv.

Bayaran Pendahuluan yang belum dibayar balik dapat dituntut (b) (c) (d) (e) (f) 39 . Pentadbir Kontrak hendaklah memastikan potongan bagi bayaran pendahuluan dapat diselesaikan selewat-lewatnya melalui bayaran terakhir setelah semua bekalan/perkhidmatan disempurnakan dengan sepenuhnya. Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan. bayaran pendahuluan telah 55.4 yang tidak boleh batal (irrevocable) dan yang sama nilainya dengan bayaran pendahuluan. Bagi kontrak bekalan/perkhidmatan. dan Jaminan bagi dikemukakan. Pegawai Penguasa hendaklah memastikan potongan bagi bayaran pendahuluan dapat diselesaikan selewat-lewatnya semasa projek siap pada tahap 75%. iv. Agensi adalah dinasihatkan supaya berhati-hati dan mengawasi kemajuan pelaksanaan sesuatu kontrak untuk menentukan sekiranya pihak kontraktor gagal. Agensi adalah dikehendaki supaya hanya menerima format Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful seperti di LAMPIRAN M1 dan M2. Tempoh sah laku Jaminan tersebut untuk Bayaran Pendahuluan bagi kontrak mestilah meliputi tempoh kontrak atau ke satu tempoh lanjutan yang diluluskan dan akan dilepaskan apabila segala potongan selesai dibuat mengikut mana yang terdahulu.iii. Tempoh pembayaran balik Bayaran Pendahuluan ini tidak boleh melebihi keseluruhan tempoh kontrak.3 Syarat-syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan (a) Jaminan bagi bayaran pendahuluan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50. Bagi kontrak kerja. Bayaran balik pendahuluan hendaklah dibuat melalui potongan ke atas bayaran kemajuan mengikut peringkat kerja atau mengikut peringkat bekalan yang telah disempurnakan.

meratakan tanah di tapak projek. (g) Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah disahkan oleh Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans/Bank Islam/ Syarikat Takaful yang mengeluarkannya dan tidak boleh membatalkannya. tindakan ini tidak perlu diambil sekiranya kelewatan memasuki tapak itu adalah berpunca daripada sebab-sebab di luar kawalan kontraktor. Agensi berkenaan perlu mengemukakan semula kertas-kertas tender projek tersebut kepada pihak berkuasa asal yang meluluskan tender untuk memilih kontraktor lain.2 Sekiranya kontraktor tidak memulakan kerja-kerja awalan dalam tempoh dua (2) minggu selepas tarikh milik tapak yang ditetapkan.daripada bank/syarikat kewangan/syarikat insurans/syarikat takaful yang mengeluarkan Jaminan tersebut yang telah dikemukakan oleh kontraktor dalam tempoh sah lakunya. seperti membekalkan peralatan dan bahan-bahan binaan.3 Sekiranya pengambilan kerja kontrak tersebut ditamatkan disebabkan kegagalan memulakan kerja. 57. Kerajaan berhak untuk menamatkan pengambilan kerja kontrak tersebut dan tindakan boleh diambil terhadap kontraktor berkenaan. Permulaan Kerja 57. 40 . Tarikh Milik Tapak 56. Kontraktor dikehendaki memulakan kerja tidak lewat daripada dua (2) minggu selepas tarikh milik tapak. Walau bagaimanapun. PEMILIKAN TAPAK DAN PERMULAAN KERJA 56. membina pejabat tapak serta mendapatkan kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air dan kerja-kerja awalan lain yang dijelaskan dalam dokumen tender/kontrak.1 Agensi hendaklah menetapkan tarikh milik tapak tidak melebihi empat (4) minggu selepas tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani bergantung kepada nilai dan kompleksiti projek berkenaan. 57.1 Memulakan kerja bermaksud kontraktor memulakan kerja-kerja awalan (preliminaries) di tapak projek berkenaan. 57.

57. 57. 59.1 dan 57.1 Semua agensi Kerajaan dikehendaki mematuhi semua peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan.4 Sekiranya tempoh sah laku tender hampir luput.57. Bagi maksud ini. PEMATUHAN DAN TANGGUNGJAWAB 58. semua agensi Kerajaan hendaklah merujuk kepada semua peraturan kewangan termasuk Arahan Perbendaharaan.2 ke dalam dokumen tender dan kontrak. Tanggungjawab Pegawai Pengawal 59. Tanggungjawab Agensi 58.6 Agensi berkenaan juga hendaklah melaporkan sebarang penamatan kontrak kepada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)/Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) untuk tindakan sewajarnya dan kepada Kementerian Kewangan untuk tujuan rekod. 57. Syarat tersebut akan menjadi amaran awal kepada semua petender yang mengambil bahagian dan seterusnya hanya kontraktor yang benar-benar layak sahaja memasuki tender projek-projek Kerajaan.5 Sekiranya tempoh sah laku tender telah tamat. Sebarang pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan hendaklah diambil tindakan sewajarnya seperti yang ditetapkan dalam peraturan kewangan.1 Setiap Pegawai Pengawal adalah dipertanggungjawabkan dalam memastikan semua urusan perolehan yang dilaksanakan mengikut peraturan kewangan dan prinsip-prinsip serta dasar-dasar perolehan Kerajaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Surat Pekeliling Perbendaharaan. Agensi hendaklah mendapatkan persetujuan daripada petender-petender yang telah membuat tawaran untuk melanjutkan tempoh sah laku tender dengan kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan yang berkenaan. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan dan sebagainya sebelum melakukan apa-apa jenis perolehan. 41 .7 Agensi hendaklah memasukkan perkara di perenggan 57. pemanggilan tender semula hendaklah dibuat dengan segera.

Pengecualian 60.1 Pengecualian daripada mana-mana peraturan kewangan yang ditetapkan.60. Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan Malaysia Putrajaya Februari 2007 42 . hendaklah mendapat kelulusan bertulis daripada Ketua Setiausaha Perbendaharaan terlebih dahulu.

12. 5. 16. 14. 1. 13. 4. 2. 3. 6. 10. 11. Salinan Sijil Pendaftaran dan Taraf Bumiputera Dari Kementerian Kewangan Malaysia (Bekalan/Perkhidmatan) Salinan Sijil Pendaftaran dan Taraf Bumiputera Dari Pusat Khidmat Kontraktor (Kerja) Borang Tender Telah Diisi dan Ditandatangani Ringkasan Tender Telah Diisi dan Ditandatangani Jadual Kadar Harga Telah Diisi dan Ditandatangani Senarai Kuantiti Telah Diisi dan Ditandatangani Borang Maklumat Petender Borang Spesifikasi Borang Penyerahan Contoh dan Katalog Borang Servis Penyelenggaraan Senarai Kakitangan Teknikal Salinan Akaun Syarikat Yang Telah Disahkan dan Diaudit Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank Bagi 3 Bulan Terakhir Tiada Nama Syarikat Dalam Dokumen Tawaran Teknikal Senarai Semakan Yang Telah Ditandakan Lain-lain Sekiranya Ada (Sila Catatkan) 43 .LAMPIRAN A CONTOH SENARAI SEMAKAN (BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) Sila Tandakan √ Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan. 15. 8. 9. 7.

10/83 termasuk Addendum JKR203N 1/83 Termasuk Addendum JKR 203N 4/83 Surat Setuju Terima Tender oleh Kontraktor Utama kepada Subkontraktor Dinamakan JKR 203N 2/88 Syarat-syarat membuat Tender dan Maklumat Am untuk digunakan oleh Sub-kontraktor Dinamakan JKR 203N 3/93 Arahan kepada Kontraktor Utama untuk menyetuju terima tender daripada Sub-kontraktor Dinamakan JKR 203N 5/83 Perintah Rasmi untuk memulakan kerja oleh Kontraktor Utama kepada Sub-Kontraktor Dinamakan JKR 203N 6/88 Surat Pemberitahuan Penamaan kepada Subkontraktor 44 .7 JKR 203B (Pind. Kontrak kerja berasaskan pelan dan spesifikasi (lump sum) PWD 203 (Rev.6/2005) 3.7 JKR 203C (Pind. Kontrak kerja berasaskan Senarai Bahan (Bills of Quantities) PWD 203A (Rev.4/2005) 2. DOKUMEN KONTRAK DAN BORANGBORANG LAIN BAGI TENDER KERJA JABATAN KERJA RAYA JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA JKR 203D (Pind.10/83) Termasuk Addendum 1.4/2005) JKR 203D (Pind.10/83) Termasuk Addendum 1.6/2005) BORANG-BORANG LAIN 1. Kontrak kerja bagi Subkontrak Dinamakan (Nominated Sub-contractor) di mana kontrak utama berasaskan JKR 203 atau JKR 203A JKR 203N Sem.LAMPIRAN B SENARAI BORANG TENDER.

JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN JKR 203N 7/88 Surat Jaminan Tanggung Rugi 4. Kontrak kerja bagi Pembekal Dinamakan (Nominated Supplier) di mana kontrak utama berasaskan JKR 203 atau JKR 203A JKR 203P/83 JKR 203P I/83 JKR 203P 4/83 JKR 203P 2/83 Syarat-syarat membuat Tender dan Maklumat Am untuk digunakan oleh Pembekal JKR 203P 3/83 Arahan kepada Kontraktor Utama untuk menyetuju terima tender daripada Pembekal Dinamakan JKR 203P 5/83 Pesanan untuk membekal dan menyerah-Hantar Artikel-artikel JKR 203P5A/83 Jadual Artikel-artikel Yang Dipesan untuk di bekal dan DiserahHantar JKR 203P 6/88 Surat Pemberitahuan Penamaan kepada Pembekal Dinamakan JKR 203P 7/88 Surat Jaminan Tanggung Rugi 45 .

Mengangkut bahan-bahan dalam satusatu daerah JKR 203R JKR 203R1 JKR 203R3 JKR 203R2 Schedule of Rates & Prov. Bekalan Jentera dan Peralatan Kejuruteraan JKR 203E Sem. 10/89 JKR 203F Sem. Bekalan Batu Kuari PWD 203Q Rev. Quantities of Materials for Transportation 46 .JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN 5. 1/84 Schedule of Stores for use in. 1/62 Rules for working of Government owned Quarry 9. Condition Of Contract for International Civil Engineering Contracts (Locally Funded Projects) PWD FORM 203 CEWI (1/84 Edition) 6. 1/82 PWD 203J Rev. 10/89 8. 12/83 PWD 203I PWD 203K Rev. 10/89 JKR 203G Sem. 9/70 JKR 203Q1 JKR 203Q3 PWD 203Q2 Schedule of Rates & prov. Quantities of Metal to be supplied and delivered and other works to be performed JKR 203Q4 Rev. Bekalan Barang-barang (Stor) PWD 203H Rev. 7.

2/1999) - 47 . Perakuan Siap Kerja (Certificate of Practical Completion) Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa (Certificate of Delay and Extension of Time) Arahan Pegawai Penguasa (Superintending Officer’s Instruction) Arahan Perubahan Kerja Permohonan Untuk Mendapatkan Kelulusan Perubahan Kerja Permohonan Untuk Kelulusan Kerja Tambahan Kuantiti Sementara Perakuan Pelarasan Harga Kontrak Perakuan Pendudukan Separa (Certificate of Partial Occupation) Perakuan Kerja Tak Siap (Certificate of Non-Completion) Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan (Certificate of Completion of Making Good Defects) Perakuan Bayaran Interim Perakuan Akaun dan Bayaran Muktamad Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan Kerja Kontraktor JKR 203S-Pin.W. 4.JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN 10.1/99 JKR 66 (Pin. 5. 10. 9.D Fom DB/T -A2002 SENARAI BORANG-BORANG PENTADBIRAN KONTRAK KERJA JABATAN KERJA RAYA BIL. 13. 7. 8. 2/83 JKR 203T-Pin. TAJUK BORANG NOMBOR RUJUKAN 1. Condition Of Contract For Design & Build and Turnkey Projects PWD FORM DB/T 2002 Edition P. 12. 2. 3.1/83 JKR 203Y-Rev.1/92 JKR-APK JKR-KPK JKR-KKS JKR-PHK JKR 203W/82 JKR 203X-Pin. 11. 6.3/1999) JKR 66A (Pin. 4/83 JKR 203U/82-Pin.

mata wang. Pinjaman tersebut seelokeloknya hendaklah meliputi keseluruhan jumlah tender ini. perbelanjaan dan lain-lain. tujuan. dan syarat-syarat lain yang berkaitan. jumlah pinjaman. Kemudahan kredit atau perjanjian pinjaman yang dicadangkan itu hendaklah menyebut perkaraperkara yang berikut: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) Jenis kemudahan. tempoh pengeluaran. bayaran bank: yuran pengurusan.LAMPIRAN C CADANGAN PEMBIAYAAN Petender dikehendaki mengemukakan kredit pembekal atau peraturan perjanjian pinjaman bagi membiayai pembelian ini. jadual pembayaran. faedah. undang-undang tubuh. dokumentasi. tarikh mati/tamat/akhir tawaran (tarikh itu hendaklah bersamaan dengan tarikh sah laku tender. yuran perkhidmatan. 48 . tempoh penangguhan. tempoh akhir matang.

grace period. The proposed credit facility should state the 49 . following terms: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) Type of facility. commitment fee. expenses. management fee. and any other conditions. final maturity. loan amount..LAMPIRAN C (Versi Bahasa Inggeris) FINANCIAL PROPOSAL Tenderers are requested to submit a Supplier’s credit or a loan arrangement agreement to finance this purchase. repayment schedule. governing law. purpose. drawdown period. expiry date of offer (this date should correspond to the validity date of tender). bank charges. Preferably this loan should cover the total value of this tender. interest. documentation. currency. etc.

8. JENIS AKTIVITI Penyediaan Spesifikasi Penyediaan Dokumen Tender Iklan Pembukaan Peti Tender/Pamer Jadual Tender Di Papan Kenyataan Semakan Ke Atas Tawaran Tender Penilaian Tawaran Teknikal Penilaian Tawaran Kewangan Penyediaan Kertas Taklimat Tender Pertimbangan Lembaga Perolehan Pengeluaran Surat Setuju Terima TEMPOH MASA 30 hari 20 hari min. 4. 7. 9. 3. 1. 6. 5.CONTOH JADUAL PELAKSANAAN TENDER BIL. 21 hari 1 hari 14 hari 30 hari 21 hari 1 hari 2 hari Jan 2006 Feb 2006 Mac 2006 Apr 2006 Mei 2006 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 LAMPIRAN D 50 . 2.

pencetak mudah alih network switch. Wang Tunai/Cek tidak diterima.LAMPIRAN E1 CONTOH IKLAN TENDER (BEKALAN) BADAN PENCEGAH RASUAH MALAYSIA KENYATAAN TAWARAN Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah pecahan kepala 210100 (Peralatan dan Kelengkapan Komputer) bagi menyertai tender berikut: NO.2006. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. menguji. TENDER TAJUK KOD BIDANG PENDAFTARAN 210101 210102 210103 210104 210105 210106 BPR/01/2006 Membekal. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. memasang. 51 . pencetak laser.3. Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Kiriman Wang (Money Order)/Bank Draf/Wang Pos atas nama Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah Malaysia.2006 di Ibu Pejabat Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Blok D6. Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditetapkan di Aras Bawah. 4. Badan Pencegah Rasuah Malaysia sebelum atau pada pukul 12. Dokumen Tender boleh diperoleh pada waktu pejabat mulai 8. Blok D6.3.2. 62007 Putrajaya dengan menunjukkan SIJIL ASAL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN dalam kod bidang seperti di atas dan SIJIL TARAF BUMIPUTERA (jika bertaraf Bumiputera) yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dan menyerahkan satu salinan (fotostat) sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender.00 (Ringgit Malaysia: Seratus Sahaja) senaskhah yang tidak akan dikembalikan. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am. mentauliahkan dan menyelenggarakan (dalam tempoh jaminan) perkakasan-perkakasan komputer iaitu komputer peribadi.2006 hingga 2. uniterruptible power supply. pencetak laser rangkaian. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Aras 5. menghantar. Dokumen Tender boleh dibeli dengan harga RM100. server rack. Peti Surat 6000.00 tengah hari. external DVD writer dan external hardisk di Badan Pencegah Rasuah Malaysia.

Tender 1/2006 Tajuk Kod Bidang Pendaftaran 220401 220402 Tarikh. Harga Dokumen Tender ialah RM50. 23 Mac 2006.00 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Sahaja) dan hendaklah dibayar dalam bentuk Bank Draf atau Wang Pos atas nama Pengarah Kastam Negeri Selangor. Wisma Kastam. SELANGOR DARUL EHSAN. Dokumen Tender boleh dibeli oleh kontraktor bermula pada hari taklimat dan kontraktor yang menghadiri taklimat sahaja dibenarkan membeli Dokumen Tender.6.3. Wisma Kastam tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12. 52 . Aras 3. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada:Pengarah Kastam Negeri Selangor.00 tengah hari. Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Dokumen Tawaran tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Unit Pentadbiran Am. Tender yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.00 pagi Perkhidmatan Mencuci Pejabat dan Kawasan Kastam Diraja Malaysia. Aras 3. Pelabuhan Klang Kehadiran ke sesi taklimat adalah DIWAJIBKAN.2006 Masa : 10. Peti Surat 16.Masa & Tempat Taklimat Tarikh : 1. Wisma Kastam.7.LAMPIRAN E2 CONTOH IKLAN TENDER (PERKHIDMATAN) JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN TENDER TERBUKA PERKHIDMATAN MENCUCI PEJABAT Tender ini adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut: No. Aras 3. Negeri Selangor Darul Ehsan Selama Dua Tahun Mulai 1. Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan berserta satu salinan sijil tersebut. 42007 Pelabuhan Klang.2006 hingga 30.2008 Tempat : Cawangan Pengurusan Unit Pentadbiran Am.

30 pagi Berkumpul di Pejabat Daerah dan Tanah Lenggong Lawatan Tapak adalah WAJIB TARIKH TENDER DITUTUP Cadangan Membina dan Menyiapkan Pejabat dan Rumah Kediaman Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) di Lenggong. Aras 4. Blok D2. Aras 4. 29 Mei 2006 pada waktu pejabat.LAMPIRAN E3 CONTOH IKLAN TENDER (KERJA) KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI KENYATAAN TENDER Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam kelas dan gred pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:BUTIR-BUTIR TAWARAN HARGA DOKUMEN TAWARAN TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL Bahagian Pembangunan.00 (Tidak akan dikembalikan) PKK Kelas C Kepala II Sub Kepala 2a dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G5 Khamis. Parcel D. 8 Mei 2006 Jam 10. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. 3 Mei 2006 hingga Selasa. Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:KETUA SETIAUSAHA Bahagian Pembangunan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. SYARAT PENDAFTARAN TARIKH DAN TEMPAT LAWATAN TAPAK Isnin. Perak Darul Ridzuan RM300. 62546 PUTRAJAYA Rabu. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. 62546 PUTRAJAYA pada waktu pejabat bermula 3 Mei 2006. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok D2. 62546 PUTRAJAYA 53 . Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang di atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Blok D2.00 Tengah hari Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan Naskhah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Pembangunan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Aras 4. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Kontraktor dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera dan satu salinan bagi ketiga-tiga Sijil tersebut semasa membeli dokumen tender. 29 Mei 2006 pada jam 12. Parcel D. Parcel D.

50350 KUALA LUMPUR Tarikh tutup tidak lewat dari jam 12.LAMPIRAN E4 CONTOH IKLAN TENDER YANG DIRANGKUMKAN KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA KENYATAAN TENDER Tender adalah dipelawa kepada kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembangunan Malaysia (CIDB) / Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) (bagi perkhidmatan Kawalan Keselamatan). 8 CIDB Gred G2 atau G3 Kategori B04 & B07 KKM Kod Bidang 210101 hingga 210106 KKM & KDN Kepala 220302 Kawalan Keselamatan Harga Dokumen RM 150 Tarikh Lawatan Tapak - KWSP/JH/ BPP/T/ 028/06 KWSP/JH/ BPP/T/ 029/06 RM 50 - RM 50 6 April 2006 Jam 10. Terengganu Kelas Pendaftaran PKK Kelas E atau D. Salinan fotostat Sijil Pendaftaran tidak akan dilayan. 2100 Kuala Terengganu. 7. Bangunan Pertubuhan Peladang Negeri Selangor (PPNS) Selangor Darul Ehsan Membekal. Kontraktor perlu mengemukakan Sijil Pendaftaran Asal masih sah tempohnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). Jalan Raja Laut. Memasang dan menguji lari Komputer Peribadi kepada KWSP Perkhidmatan Kawalan Keselamatan di Bangunan KWSP Negeri Terengganu di Lot 1247K. Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Tingkat 8. 50350 Kuala Lumpur dengan dikenakan bayaran seperti di atas dalam bentuk Bank Draf/Kiriman Wang/Wang Pos di atas nama Ketua Pegawai Eksekutif KWSP.00 tengah hari pada 27 April 2006. Bangunan KWSP. Pihak KWSP tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau sebarang Tender. BANGUNAN KWSP. Sub Kepala 2. pembekal perlu mengemukakan sijil asal dari Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk semakan sebelum dibenarkan mengambil Dokumen Tender. Manakala bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan. Jln Padang Hiliran. 54 . Menghantar. Tender dan jenis kerja berkaitan dan dikembalikan kepada: KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN TINGKAT 8. Naskhah Meja Tender akan dipamerkan di alamat seperti di atas pada waktu pejabat. Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. berkelayakan dan berpengalaman untuk memasuki tender bagi kerja-kerja berikut: No. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek tidak akan diterima. Kepala II. JALAN RAJA LAUT. Tender KWSP/JH/ BPP/T/ 027/06 Butir-Butir Bekalan Cadangan Pengubahsuaian Ruang Dalaman dan Kaunter Utama KWSP Cawangan Shah Alam di Tingkat 1.00 pagi Dokumen Tender boleh didapati mulai 3 April 2006 hingga 27 April 2006 pada waktu pejabat di alamat Bahagian Perolehan Bekalan.

..LAMPIRAN F1 JADUAL TENDER BEKALAN (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : ……………. (Ahli) …………………………………………. . Jenis Tender ……………… Kod/Bidang/Sub Bidang Yang Ditetapkan ………………………. Nama Kontraktor Barangbarang Taraf Bumiputera/ Bukan Bumiputera Pembuat/ Pembekal Harga FOB Harga Bersih Buatan Tempoh Penyerahan Tempoh Sah Laku Tarikh Tamat Pendaftaran Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.………. Anggaran Jabatan .. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 55 .. Bil.. Jam : ……………..………………………………………….………………………………………… (Pengerusi) ..

………… Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas..LAMPIRAN F2 JADUAL TENDER PERKHIDMATAN (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : ……………. . : ……………… Nama Kontraktor Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga Tempoh Sah Laku Tarikh Tamat Pendaftaran Jenis Tender . Jam Bil....………………………………………….…………….……………………… Anggaran Jabatan .………………………………………… (Pengerusi) . (Ahli) Tarikh : ……………………………… 56 . (Ahli) ………………………………………….. Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan …..

…………………………………………. .………… Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.………………………………………… (Pengerusi) . (Ahli) …………………………………………... (Ahli) Tarikh : ……………………………… 57 .LAMPIRAN F3 JADUAL TENDER KERJA (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : ……………… Jam Bil. : ……………… Nama Kontraktor Kelas Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga Tempoh Siap Jenis Tender …………… Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan ………………………… Anggaran Jabatan .

LAMPIRAN G1 JADUAL TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN (Untuk Di pamer Di Papan Kenyataan) Tajuk : . . Tender : . Kod Petender Harga Tempoh Penghantaran/ Penyiapan (Jika Berkenaan) Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.……………………………………………… No.. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 58 .………………………………………… (Pengerusi) .……………………………………………… Bil. Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa.…………………………………………. (Ahli) …………………………………………..

. Tender : ………………………………………………. Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Bil. Kod Petender Harga Tempoh Siap (Jika Berkenaan) Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas. No.LAMPIRAN G2 JADUAL TENDER KERJA (Untuk Di pamer Di Papan Kenyataan) Tajuk : ………………………………………………. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 59 . (Ahli) …………………………………………. (Pengerusi) …………………………………………. ………………………………………….. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender..

. Tuan.............................. Kerajaan bercadang untuk mengadakan mesyuarat di antara wakil-wakil Kerajaan dengan pihak tuan........…..................................... Walau bagaimanapun. *2.. 3... .5 terma-terma pembayaran.......2 pembiayaan kontrak yang dicadangkan.... Kerajaan tidak dapat menerima tender tuan tanpa perbincangan/rundingan lanjut dengan tuan berhubung dengan terma-terma tertentu untuk kontrak yang dicadangkan itu.LAMPIRAN H SURAT NIAT .. *2. terutama terma-terma yang berkenaan dengan perkara-perkara berikut: *2.......1 harga tender........................ ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Merujuk kepada tender *bekalan/perkhidmatan/kerja tuan yang tersebut di atas. *2..... pengangkutan..7 ...... *2.... ............ *2................. ejen pengembaraan... Sila nyatakan secara rasmi persetujuan tuan untuk berbincang/berunding *dalam 60 ....... *2....... insurans dan lain-lain.... 2..6 kandungan tempatan .....................berhubung dengan misalnya bahan-bahan. Bagi tujuan perbincangan/rundingan... ….3 penyertaan tenaga kerja tempatan/Bumiputera................... Kerajaan Malaysia ingin memberitahu tuan bahawa pada amnya terma-terma tender tuan boleh diterima oleh Kerajaan..4 pemindahan teknologi/latihan/guna tenaga tempatan......... .......

Surat ini hanyalah suatu surat niat dan hendaklah tidak ditafsirkan dalam apa-apa cara jua sebagai mengikat Kerajaan...... Surat ini adalah RAHSIA KERAJAAN dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak lain....... (Tandatangan Pegawai) * Potong jika tidak berkenaan 61 .. tarikh mesyuarat akan ditetapkan kelak.. 4....…………. hari daripada tarikh surat ini......tempoh .. Jika tuan bersetuju.... ... Sekian. terima Kasih.... 5... " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA " Saya yang menurut perintah......

.....LAMPIRAN H (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF INTENT ... the Government proposes to arrange a series of meeting between the Government's representatives and yourselves................ travel.… ..........in respect of eg.....7 ...........4 transfer of technology/training of locals.....5 terms of payment........ in particular the terms relating to the following matters: *2.... the Government of Malaysia wishes to indicate to you that generally the terms of your tender are acceptable to the Government.........3 local/Bumiputera participation........……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. transportation........................... insurance etc........... *2.. *2... 2............ *2............. For the purpose of discussion/negotiation....... *2............... 3........ With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services /Works.... The Government however is unable to accept your tender without further discussion/negotiation with you in relation to other specific terms of the proposed Contract...................... *2....… …………………………… Dear Sir..6 local content ..... Please indicate officially your agreement to discuss/negotiate *within 62 .. *2.1 tender price... ..... materials.......2 financing of the proposed contract.............… ...… .....…..........

... If you do agree....... This is a letter of intent and shall not be construed to bind the Government in any manner whatsoever. days from the date of this letter......... (Signature of Officer) * Delete if not applicable 63 . the dates for the meeting will be determined later.... 5.……………. 4. ... This letter is considered as a GOVERNMENT SECRET and cannot be made known to others............. Yours truly.

................ . Tarikh : ...... *1. .................................. Tender Untuk .... dengan ini Kerajaan Malaysia dengan sukacitanya telah bersetuju menerima tender tuan sebagaimana yang diubahsuaikan....…………….........…...... Tuan akan diberitahu oleh Kerajaan apabila Dokumen Kontrak siap sedia untuk ditandatangani oleh tuan..... Dengan penerimaan tender tuan oleh Kerajaan...……………............................ Suatu Kontrak Rasmi akan disempurnakan kemudiannya dengan memasukkan semua terma tender sebagaimana yang diubahsuaikan...LAMPIRAN I1 SURAT SETUJU TERIMA (TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN) Rujukan : …………………………………… Kepada : ..... 64 ........……………. 2..… ……………………………………………………………………………………………............ (Kontraktor/Pembekal) Pejabat : ……………........ (A) Merujuk kepada tender tuan untuk *Pembekalan/Perkhidmatan yang tersebut di atas.. .... *1..... tuan adalah dinasihatkan bahawa suatu ikatan Kontrak terwujud antara Kerajaan dengan tuan.... (B) Merujuk kepada tender tuan untuk *Pembekalan/Perkhidmatan yang tersebut di atas dan rundingan yang telah diadakan antara wakil-wakil Kerajaan dengan pihak tuan pada .....……………............... diubahsuaikan.......... setakat memasukkan terma-terma yang terkandung dalam Lampiran itu............... Tuan......... di ....... yang mana telahpun dipersetujui oleh kedua-dua pihak bahawa terma-terma sebagaimana yang terkandung dalam Lampiran bersama-sama ini dianggap sebagai menjadi sebahagian dari terma-terma tender dan yang terma-terma tendernya hendaklah......…………….............. Kerajaan Malaysia dengan sukacitanya memberitahu bahawa Kerajaan telah bersetuju menerima tender tuan........................

.3............... 65 .....……………..... kecuali jika diabaikan dengan nyata oleh Kerajaan.......... Jawatan : ...…….. Tuan adalah diingatkan bahawa mengikut *Syarat-syarat Tender........ Surat ini dihantar kepada tuan dalam *dua/tiga salinan..... *4. hari dari tarikh surat ini dan satu salinan untuk simpanan tuan............. " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA " .. hari dan mengemukakan bagi tujuan pemeriksaan resit-resit bagi premium-premium yang telah dibayar......2 mendepositkan dengan Kerajaan... Apa-apa kegagalan dalam mematuhi kehendak-kehendak para 3 ini dalam tempoh masa yang dinyatakan........ Polisi Insurans dalam tempoh . *3. yang merupakan lima peratus (5%) atau dua setengah peratus (2................ Sila kembalikan *Surat asal /dan salinan kedua setelah ditandatangani dan disaksikan dengan sempurna...5%) dari jumlah tender dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat ini............. (Tandatangan Pegawai) Nama Penuh : …..... di ruang yang berkenaan kepada pejabat ini dalam tempoh ...... Tarikh permulaan sebagaimana yang disebutkan dalam syarat-syarat kontrak adalah pada ................. Sekian...3 …………………………………….. tetapi tiada bekalan atau perkhidmatan di bawah kontrak ini boleh dimulakan kecuali dan sehingga tuan telah mematuhi peruntukan para 3 di atas.............. 5.... *3..... suatu Bon Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/ Jaminan Insurans yang tak boleh batal daripada sebuah Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans yang diluluskan dan didaftarkan di Malaysia dengan jumlah sebanyak RM..................1 mendepositkan dengan Kerajaan.. akan menyebabkan penerimaan ini terbatal dan selepas itu Kerajaan tidaklah dengan apa-apa cara juga bertanggungjawab kepada tuan... tuan adalah dikehendaki menyempurnakan perkara berikut: *3... terima kasih.

Alamat : .. syarat atau stipulasi tambahan kepada yang terkandung dalam Jadual Dokumen Tender telah dikenakan dengan keluaran surat tersebut/kandungan para 1(B) di atas adalah merupakan keseluruhan tender yang bertandatangan di bawah ini.................................... Meteri atau Cop Kontraktor Tarikh : ........……….. ...... ....... Tandatangan Saksi Nama Penuh : ............ ... salinannya yang mana telah pun disimpan dan mengesahkan bahawa *tiada apa-apa terma.............. ..................... *Potong/Ubahsuai/Tambah di mana perlu 66 ...... ..................................... ... Tarikh : ........................... Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : ... Alamat : ................. ...Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini mengakui penerimaan surat tersebut di atas..................... ...............................................

.... You will be notified by the Government when the Contract Documents are ready for your signature........... 3..................... be modified... 2.......... and negotiations held between the Government's representatives and yourselves on the .............LAMPIRAN I1 (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF ACCEPTANCE (SUPPLY/SERVICES) ……............. (A) With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services....... . ………............. ........ *1...... at ... *1.................... (B) With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services. With the Government's acceptance of your tender you are advised that there is now a binding Contract between the Government and yourselves. A formal Contract will subsequently be executed incorporating all the terms of tender as modified...... .............……..... Please be reminded that in accordance with the *Conditions of Tendering your are required to do the following: 67 ............………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... the Government of Malaysia hereby is pleased to inform your that the Government has agreed to accept your tender as modified. ……..... Dear Sir. whereby it was agreed by both parties that the terms as contained in the Annexure hereto be deemed to be part of the terms of tender and which terms of tender shall......................................…..... to the extent of incorporating the terms as contained in the Annexure....... .... the Government of Malaysia hereby is pleased to inform you that the Government has agreed to accept your tender...................…….....…….........................

..*3..... being two and a half percent (2........... Yours truly............. as referred to in the Conditions of Contract.......……………... *5...... 68 ........ but no supply/services under this Contract shall commence unless and until you have complied with the provision of paragraph 3 above..5%) or five percent (5%) of the Tender Sum within fourteen (14) days from the date of this letter.................... will render this acceptance revoked and thenceforth the Government shall not be liable to you in any way whatsoever................... unless expressly waived by the Government.......... *4... from the date of this letter and to produce for inspection of receipts for the premium paid. Designation : ........ Insurance Policies and within ..... (Signature of Officer) Name in Full : ......................... Any failure to comply with the requirements of paragraph 3 within the stipulated time.... a Performance Bond in the form of an irrevocable Bank Guarantee/Finance Company’s Guarantee/ Insurance Guarantee from a Bank/Finance Company /Insurance Company established in Malaysia in the amount of ....... days from the date of this letter and retain one copy... This letter is sent to your in *duplicate/triplicate................1 to deposit with the Government... shall be ............... *3................. The date for supply/services......2 to deposit with the Government......................3 ............. *3...... Please return *original/and second copies duly signed and witnessed where indicated to this office within ............. ...........

.... Date : ............….................... *Delete/Modify/Add Wherever Necessary 69 ......................... Signature Of Contractor Name in Full : ....The undersigned hereby acknowledges receipt of the above letter.................... ...... ...... ............….................…............…… Signature of Witness Name in Full : ..... . Address : .. a copy of which has been retained and confirms that *no terms.............. ...........…................ .…....... conditions or stipulations additional to those contained in the Tender Table Documents have been imposed by the issue of the said letter/the contents of paragraph 1(B) above constitutes the totality of the undersigned's tender........................ ................ ............. Address : ....... Contractors' seal or chop Date : ........

................... oleh pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini....................... 20................................................. Nama Jawatan : …... : ....R 203D-Pin........................................................... ....................…....................... Atas Sifat : .. ………………………..........…………......….................. merujuk kepada Surat Setuju Terima Tender yang menjadi sebahagian daripada kontrak tersebut dan yang hendaklah dibaca dan diertikan sedemikian..........……....LAMPIRAN I2 (J............... Alamat : ……………………… ……………………… 70 ..........................................................……..... Nama Penuh : .....K..... 6/2005) SURAT SETUJU TERIMA (TENDER KERJA) KONTRAK NO : .. Untuk dan bagi pihak KERAJAAN Yang diberikan dengan sempurna untuk menandatangani untuk dan bagi pihak : . Pekerjaan Alamat : .……........ ……............................ Meteri atau Cop Kontraktor Saksi : ....................… untuk kerja-kerja yang disebutkan di bawah ini dibuat pada haribulan ……................................... 20…....... Nama Jawatan : …................................ Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : ...… Saksi Nama Penuh : ........... : ….. Tandatangan Pegawai Nama Penuh : ........

Tarikh Kepada : …....................... Tender tuan beserta Surat Setuju Terima Tender ini akan menjadi kontrak yang sah mengikat di antara tuan dan Kerajaan..... Pejabat : .......... Jaminan Syarikat Kewangan.... (Kontraktor) (Berdaftar dengan PKK dalam Kelas " " Bertaraf Bumiputera/Bukan Bumiputera*) Tuan....................………… ....... ................................... 3.. Tender Untuk : ……………………………………………………………………….....................………… ....... Tuan dikehendaki menyatakan pilihan kaedah Bon Pelaksanaan sama ada: (i) (ii) Jaminan Bank/Bank Islam/Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) atau.. 2........ syarat dan perjanjian dalam Dokumen Tender yang menjadi asas Tender ini dan juga kepada surat ini..... atau * Batalkan yang mana tidak berkenaan 71 .... telah dipersetujui.................. SURAT SETUJU TERIMA Rujukan : ..…………………..KERAJAAN ......... sehinggalah Perjanjian Kontrak yang formal itu dilaksanakan.. .........….... Bagaimanapun..………… .. Tuan akan dikehendaki melaksanakan Perjanjian Kontrak yang formal dalam sedikit masa lagi.. iaitu RM ...………................………… : ………. Dengan ini adalah diberitahu bahawa Tender tuan bagi kerja-kerja tersebut di atas berharga Ringgit .............. tertakluk kepada had........

. Tarikh Siap untuk seluruh kerja-kerja di bawah kontrak ini ialah ....(iii) (iv) Jaminan Insurans/Takaful... Kegagalan tuan memulakan kerja dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh milik tapak akan mengakibatkan pengambilan kerja tuan di bawah kontrak ditamatkan sejajar dengan Fasal 51(b)(i) Syarat-syarat Kontrak...... atau Wang Jaminan Pelaksanaan yang dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada setiap bayaran interim sehingga mencapai jumlah lima peratus (5%) Jumlah Harga Kontrak.... 5. 7. Berdasarkan kepada Tempoh Siap Kerja yang ditenderkan selama ........ Sekiranya tuan memilih kaedah di para 3(i)..... tuan boleh menyerahkan Nota-nota Liputan bagi maksud polisi-polisi insurans tersebut dan resit-resit premium yang telah dibayar itu kepada Pegawai Penguasa.. tuan hanya boleh memulakan kerja setelah tuan menyerahkan kepada Pegawai Penguasa perkaraperkara berikut: (a) Polisi Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta) nilai insurans tidak kurang daripada RM .. Tuan dikehendaki menyerahkan Polisi-polisi Insurans yang berkenaan (jika belum diserahkan) menurut perenggan 4 di atas. dan jikalau gagal dikemukakan pada tarikh milik tapak... 3(ii) atau 3(iii). dalam tempoh tidak lewat daripada tiga puluh (30) hari selepas Nota-nota Liputan diserahkan.... Kerajaan berhak untuk melaksanakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan....... hari/minggu/bulan*..…… * Batalkan yang mana tidak berkenaan 72 . Tarikh milik tapak bina.... Walau bagaimanapun. tuan hendaklah menyerahkan Bon Pelaksanaan bernilai RM ………………………..……...... 4.. seperti yang disebutkan dalam Syarat-syarat Kontrak. Polisi Insurans Kerja : RM Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) (b) (c) Walau bagaimanapun. 6. bagi memulakan kerja-kerja dan bukan maksud lain.. ialah pada ....

.……...............……… diberikan dengan sempurna untuk menandatangani untuk dan bagi pihak ….. Tandatangan Saksi Nama Penuh : .. .... ......... Sila kembalikan salinan asal...........… Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : ...…….............. Untuk dan bagi pihak Kerajaan.............................. ……………. Atas Sifat : .…...…............................ Tarikh : .. ............................ Nama Jawatan : ........…...…............... Surat ini dihantar kepada tuan dalam dua (2) salinan.. 73 .......... . ke pejabat ini dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh Surat ini....………. Meteri atau Cop Kontraktor Tarikh : .....…...………………........ : .. di ruang yang berkenaan................... Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini bersetuju dengan syarat-syarat di atas dan mengaku penerimaan surat di atas dan salinannya telah disimpan................ Alamat : ......................... yang telah ditandatangani oleh tuan dan disaksikan dengan sempurna.....8............................……........................................... (Tandatangan Pegawai) Nama Penuh Nama Jawatan : .......

(u. Kementerian Kerja Raya. Kuala Lumpur.. Pengarah. Bahagian Perolehan Kerajaan.. Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Negeri .... Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan... Ketua Eksekutif/Ketua Pengarah.........p: Urusetia Tender) Pengarah JKR. Ketua Eksekutif..... 74 .... Negeri ...... Pengarah.... Kementerian Kewangan.. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia.. Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ketua Penolong Setiausaha.. Ibu Pejabat JKR.........s. Kuala Lumpur. Pengarah Cawangan ...... Cawangan Pembangunan Usahawan Negeri ..... Akauntan Perbendaharaan...... Cawangan Pengurusan Korporat.k... Ibu Pejabat JKR. Kuala Lumpur... Pengarah.. Ibu Pejabat JKR...... Lembaga Hasil Dalam Negeri.. Kuala Lumpur. Kementerian Pembangunan Usahawan. Ketua Setiausaha. Penolong Pengarah Kanan.....

...... Name in Full : .....…...... refers to this Letter of Acceptance of Tender which is and shall be read and construed as part of the said Contract... Witness Name in Full Designation Address : ............... .……...........….................…….................... 75 ....……............ ..... : ........ 20..... For and on behalf of GOVERNMENT . duly authorised to sign for and on behalf: …......……....... : ................……..........................…................. ..........…… Signature of Officer Name in Full : ..... : .. : …..…….........…………………………………… 20.. for the under-mentioned works entered into on the day of .........….... Occupation Address : ............….: ........................................…............. Designation : .... In the capacity of ....................... Signature of Contractor Name in Full : ….…...............LAMPIRAN I2 (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF ACCEPTANCE OF TENDER (WORKS) CONTRACT NO............... Contractor's Seal or Chop Witness : .......... by the undersigned parties......

......… ... However............... 3. ........ or Insurance Guarantee/Takaful.... ....... ............... .………… You are hereby informed that your Tender for the above-mentioned Works in the sum of Ringgit .................. or Bank/Bank Pembangunan Malaysia : .................. Finance Company’s Guarantee......................... Pejabat : ...... LETTER OF ACCEPTANCE OF TENDER Rujukan: ................................. You are required to choose a mode of Performance Bond from either one of the following: (i) (ii) (iii) Bank Guarantee/Islamic Berhad.............. 2.......KERAJAAN .................. You will be required to execute in due course a formal Contract Agreement..... i. (Contractor) (Registered with PKK in class " " Bumiputera/Non-Bumiputera*) Sir. is accepted subject to the terms.... or *Delete if not applicable 76 .................................... Tender For .....e RM ................................. conditions and stipulation of the Documents upon which the Tender is based and of this Letter.................................... Date To : ............ until the formal Contract Agreement is executed your tender together with this Letter of Acceptance shall constitute a binding Contract between yourselves and the Government.....

*Delete if not applicable 77 .e insurance against injury to persons and damage to property) of an insured value not less than RM ..... days/weeks/months*.. you have to provide the performance bond to the value RM ………………. for the purpose of commencement of the Works and no other... 4... and if you fail to provide the Performance Bond as in Paragraph 3(i) or 3(ii) or 3(iii). Failure to commence the Works within two (2) weeks from the date of possession of the site shall result in termination of the Contract as stipulated in Clause 51(b)(i) of the Contract terms..... as referred to in the Conditions of Contract.(iv) Retention Money {being a 10% deduction from every interim payment until it amounts to 5% of the Contract Sum.. 7...... (b) (c) However. 5. If you choose the mode in paragraph 3(i) or 3(ii) or 3(iii)... shall be ..... 6.......... you may provide to the Superintending Officer the Cover Notes of the said insurance policies and the receipts of premium paid thereof........... Based on the Tender Completion Period of .… However..... You are required to deposit the relevant insurance policies (if not already submitted) in accordance with paragraph 4 above. the Government shall automatically impose the Retention Money mode...... within thirty (30) days after the cover notes are provided.. The date for possession of the site... you can only commence work after submission to the Government or the Superintending Officer the following: (a) Insurance Policy for Public Liability (i........ the Date of Completion for the whole Works under this Contract is ...... Works Insurance Policy: RM Registration numbers of employees under the Social Security Scheme (SOCSO)...........

…......... : .......….............…...…...... Signature of Contractor Name in Full : ..........…. .. Signature Of Witness Name in Full : .. Designation : ..................................... .... Occupation Address : . duly signed and witness.....8..... Date : ...........................……... ... Please return the original. For and on behalf of the GOVERNMENT The undersigned hereby agrees with the terms above and acknowledges receipt of the above Letter and a copy of which has been retained..….. Contractor's Seals or Chop Date : ..... This letter is sent to you in duplicate..... In the capacity of ......……...... Signature of Officer Name in Full : ....……....... 78 .........…...........…....…......… ............... where indicated.......... duly authorised to sign for and on behalf of .…................................ …………........... to this office within seven days from the date of this letter..…..……....…..…….. .........................……..

...... Ibu Pejabat JKR..... Pengarah Cawangan . Negeri . Ibu Pejabat JKR... 79 . Ketua Eksekutif/Ketua Pengarah.. Pengarah....... Ketua Setiausaha.p: Urusetia Tender) Pengarah JKR... Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Kementerian Kewangan.... Cawangan Negeri .. Kementerian Kerja Raya... Pusat Khidmat Kontraktor.... Kementerian Pembangunan Usahawan.... Kuala Lumpur. Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan. Akauntan Perbendaharaan... Ibu Pejabat JKR. Pengarah.... Kuala Lumpur.. Pengarah....s.. Ketua Penolong Setiausaha.... (u..k. Penolong Pengarah Kanan........ Ketua Eksekutif.. Lembaga Hasil Dalam Negeri.......... Kuala Lumpur. Cawangan Pembangunan Usahawan Negeri ... Kuala Lumpur. Lembaga Hasil Dalam Negeri.... Bahagian Perolehan Kerajaan. Cawangan Pengurusan Korporat..

........ mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut mengikut cara sebagaimana yang terdapat kemudian daripada ini.... Apabila Kerajaan membuat tuntutan bertulis.) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas......... 3.................. MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut: 1.... maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan di dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat....... ………………………………. 80 ...................... Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit .................... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) atas permohonan Kontraktor......... Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit ........ (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontrak”) kami yang bertandatangan di bawah...... ... yang dibuat antara Kerajaan Malaysia........ 2........... pembayaran atau sebaliknya.LAMPIRAN J1 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (KONTRAK BEKALAN/PERKHIDMATAN) Sebagai balasan kepada Kontrak No.. (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) bagi membekal/menyerah/melaksana/menyiap ....... Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan......... (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM .......... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kerajaan”) dan ....... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ................... masa............) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin.......

............. (Saksi) Nama : .... Cop Bank/Syarikat Kewangan /Syarikat Insurans: ...... (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM .. Jawatan : ....… Jawatan : ………............... Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ) ) ) ) ..... 5.. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga ...4........................….........…............. JIKA ADA........... MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN............. Nama : ………. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.................... 6.... Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak.... SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI................ (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat Kontrak atau selepas penghantaran/penyiapan terakhir mengikut mana yang terkemudian atau di dalam keadaan di mana Kontrak dibatalkan.. Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ..... MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/ SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA TARIKH JAMINAN INI....... PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas.......... Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans : 81 ...... satu (1) tahun selepas tarikh Kontrak dibatalkan..………..….…………......).

...............LAMPIRAN J1 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (SUPPLY/SERVICES) 1......... provided always that the total of all demands so made shall not exceed the sum of (Ringgit Malaysia: ................ (state the amount of bond in words) (RM .. (state the amount of bond in words) (RM .... the undersigned at the request of the Contractor irrevocably undertake a guarantee to the Government that: The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Contract in the manner hereinafter appearing. the Guarantor shall forthwith pay to the Government the amount specified in such demand not withstanding any contestation or protest by the Contractor or Guarantor or by any other third party and without proof or conditions. 3.. This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect until .... The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee..................... time. The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Contractor and the Government with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligation undertaken by the Contractor or by any forbearance......)........... WE............. whether as to payment. (hereinafter referred to as the “Contractor") to supply and deliver to the Government ................. The Government reserves the right to make any partial demands if it shall so desire and the total of all such partial demands so made shall not exceed the sum of (Ringgit Malaysia: ...... (hereinafter referred to as the "Articles") for a contract sum of (Ringgit Malaysia : ...... performance or otherwise........ Now the Guarantor hereby agrees with the Government as follows: 1. 4........... In consideration of the Government of Malaysia (hereinafter referred to as the “Government”) allowing …………………..........) and the liability of the Guarantor to pay the Government the aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any payment of partial demand having been made by the Guarantor........ (state the amount in words) (RM ...) and the total amount recoverable against the Guarantor under this Agreement shall not exceed the said sum............ 2............……………..... On the Government's first written demand. (hereinafter referred to as the "Initial Expiry Date") being the end of a 82 ..........

...... (Witness) Name : .. IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER.................... ALL CLAIMS.)... All whatsoever obligations and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expiry Date as the case may be such to the extent that the Government shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding.…....... IF ANY...............................…………...... Designation : ……..… Bank/Finance Company/Insurance Company 83 . (state the amount of bond in words)(RM ....... extend the Initial Expiry Date of this guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the "Extended Expiry Date") and the Guarantee shall be so extended..... Signed for and behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) ... Bank/Finance Company/ Insurance Company: .............……… Designation : ........…..….............. IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first abovewritten.... 6....... The Guarantor shall................ 5...........…………… Name : . The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of (Ringgit Malaysia : .........period of twelve (12) calendar months after either the expiry date of the Contract or the last delivery/shipment/consignment of the Articles whichever is later... upon the request of the Government..

....... 3.................... maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat....................) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin. Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit .. (namakan projek)...................... Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit . mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut mengikut cara sebagaimana yang terdapat kemudian daripada ini.. Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan........ MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut: 1............................ ... Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga ...... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ...................LAMPIRAN J2 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (KONTRAK KERJA) Sebagai balasan kepada Kontrak No. (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontrak”) kami yang bertandatangan di bawah..... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM .... 2. masa... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) bagi . 4........................... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kerajaan”) dan . Apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan bertulis.. yang dibuat antara Kerajaan Malaysia................ (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) atas permohonan Kontraktor...... pembayaran atau sebaliknya.......................... (kemudian daripada ini disebut 84 ................) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas.

. Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.“Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat tempoh kecacatan atau dalam keadaan dimana kontrak dibatalkan... satu (1) tahun selepas tarikh kontrak dibatalkan.... (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM .... Jawatan : ……….…….....................….…......... MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN. Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans : ) ) ) ) .... Cop Bank/Syarikat Kewangan/ Syarikat Insurans 85 ..............…................. 6...……....... (Saksi) Nama : ...... Nama : ....... JIKA ADA................... Jawatan : .. Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ..)...... PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas....... SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI....………..........……................... 5.......... Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ..... MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/ SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA TARIKH JAMINAN INI..

.............. 4.....) and the total amount recoverable against the Guarantor under this Agreement shall not exceed the said sum................. whether as to payment........... (hereinafter referred to as the "Initial Expiry Date") being the end of a 86 ... the Guarantor shall forthwith pay to the Government the amount specified in such demands not withstanding any contestation or protest by the Contractor or Guarantor or by any other third party and without proof or conditions................................................ This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect until . (RM .. (state the amount of bond in words) (RM ..................................... In consideration of the Government Of Malaysia (hereinafter referred to as the “Government”) allowing ..LAMPIRAN J2 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (WORKS) 1.......) and our liability of the Guarantor to pay the Government the aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any payment of partial demands having been made by the Guarantor..... Provided always that the total of all demand so made shall not exceed the sum of Ringgit Malaysia ...... 2... (state title of the project) for a contract sum of ........... The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Contractor and the Government with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligations undertaken by the Contractor or by any forbearance..).......... time....... (state the amount of bond in words) (RM . On the Government's first written demand............................ (hereinafter referred to as the “Contractor") to . the undersigned at the request of the Contractor irrevocably undertake a guarantee to the Government that: The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Contract in the manner hereinafter appearing................................... The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee...... The Government reserves the right to make any partial demands if it shall so desire and the total of all such partial demands so made shall not exceed the sum of Ringgit Malaysia .... performance or otherwise... 3.............. Now the Guarantor hereby agrees with the Government as follows: 1............... WE..............

..... (Witness) Name : .……….………. Signed for and on behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) ………….….... (state the amount of bond in words) (RM .......………….. Designation : ............... IF ANY............. The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of Ringgit ......... The Guarantor shall...period of twelve (12) calendar months after the expiry date of the defects liability period as stated in the Contract or in the case of the Contract being determined......... one (1) calendar year after the date of determination...........……..............) 5.. IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF THIS GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER...... Designation : .. Bank/Finance Company /Insurance Company: .... ALL CLAIMS....... All whatsoever obligation and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expiry Date as the case may be said to the extent that the Government shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding.......... Bank/Finance Company/Insurance Company 87 . 6........ IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first abovewritten....................…… Name : .….... upon the request of the Government.......... extend the Initial Expiry Date of this guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the "Extended Expiry Date") and the Guarantee shall be so extended....

LAMPIRAN J3 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN) Perjanjian ini telah dibuat pada …….. haribulan ……………….. 200……. DI ANTARA (masukkan nama bank/syarikat kewangan/syarikat insuran) (masukkan alamat utama bank/syarikat kewangan/syarikat insuran) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) sebagai satu pihak dan (masukkan nama kontraktor utama) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) sebagai satu pihak lain. Di MANA (i) Perjanjian ini …… kepada Sub Kontraktor Dinamakan (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) bertarikh …… haribulan …… 200……. dan dibuat di antara (masukkan nama Sub KontraktorDinamakan) (masukkan alamat utama Sub KontraktorDinamakan) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) sebagai satu pihak dan Kontraktor sebagai satu pihak lain di mana Sub Kontraktor Dinamakan bersetuju dan ……… Penjamin bersetuju untuk menjamin

(ii)

MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kontraktor seperti berikut: (i) Jika Sub Kontraktor Dinamakan (kecuali dibebaskan daripada pelaksanaan oleh mana-mana klausa 1. Apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan bertulis, maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat. Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit .......................................... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..................) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas. Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika

88

dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit ............................................ (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..........) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin. (ii) Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Sub Kontraktor Dinamakan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Sub Kontraktor Dinamakan atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan, masa, pembayaran atau sebaliknya, tetapi Penjamin hendaklah …… Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga ................. (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat tempoh kecacatan atau dalam keadaan dimana kontrak dibatalkan, satu (1) tahun selepas tarikh kontrak dibatalkan. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ............................. (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ..........). Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kontraktor telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak. SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI, JIKA ADA, MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA

(iii)

(iv)

(v)

89

TARIKH JAMINAN INI, MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN. PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas. Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ...............................……….. (Saksi) Nama : ..................….......... Jawatan : ....................……... Alamat : ………………………… ………………………… Ditandatangani untuk dan bagi pihak Kontraktor Dengan kehadiran ) ) ) ……………………………… Nama : ……………………. Jawatan : ………………….. Cop Kontraktor : ) ) ) ) .............……......…........ Nama : ..…...……......... Jawatan : ……….............. Cop Bank/Syarikat Kewangan/ Syarikat Insurans

...............................……….. (Saksi) Nama : ..................….......... Jawatan : ....................……... Alamat : ………………………… …………………………

90

LAMPIRAN J3 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (NOMINATED SUB-CONTRACT WORKS) This AGREEMENT is made the …… day of ………………… 200…… BETWEEN (insert name of Bank/Finance Company/Insurance Company) of (insert principal address of business of Bank/Finance Company/Insurance Company) (hereinafter called the “Guarantor”) of the one part and (insert name of Main Contractor) (hereinafter called the “Contractor”) of the other part. and made between (insert name of Nominated Sub-Contractor) of (insert principal address of Nominated Sub-Contractor) (hereinafter called the “Nominated SubContractor”) of the one part and the Contractor of the other part whereby the Nominated Sub-Contractor agreed and undertook to (state nature of Nominated Sub-Contract works of obligations undertaken) for the sum of (state value of Nominated subContractor price). day of …… 200…. The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Nominated Sub-Contract in the manner hereinafter appearing.) representing 5% 91 . WHEREAS (i) The Agreement is supplemental to a Nominated Sub-Contract (hereinafter called the “Nominated Sub-Contract”) date the ………. (ii) NOW the Guarantor hereby agrees with the Contractor as follows: (i) If the Nominated Sub-Contractor (unless relived from the performance by any clause of the Nominated Sub-Contract or by statute or by the decision of a tribunal of competent jurisdiction) shall in any respect fail to execute the Nominated Sub-Contract or commit any breach of his obligations thereunder then the Guarantor shall pay to the Contractor up to and not exceeding the sum of Ringgit ………………………… (RM……………..

time. or in the case of the Contract being determined. the ……. This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect from the commencement of the said Nominated Sub-Contract until …………… (hereinafter referred to as the ‘Initial Expiry Date’) being the end of a period of twelve (12) calendar months after the expiry date of the defects liability period as stated in the Main Contact No. on the Contractor’s demand notwithstanding any contest or protest by the Nominated Sub-Contractor or by the Guarantor or by any other third party provided that the Contractor shall have first obtained a certificate from the Superintending Officer in writing stating that in the Superintending Officer’s opinion that the Nominated SubContractor has been in default as aforesaid. (iii) 92 ..). The Guarantor shall upon the request of the Government extend the Initial Expiry Date of the guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the “Extended Expiry Date’) and the Guarantee shall be so extended. …………. dated …………. And made between the Contractor and the Government of ……………. one (1) calendar year after the date of determination. day of ……… 200….of the Nominated Sub-Contract value or such part thereof.(state the amount of bond in words) (RM ……………………….. The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee. The total of all partial demands so made shall not exceed the sum of RM ……………….. (ii) The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Nominated Sub-Contractor with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligations undertaken by the Nominated Sub-Contractor or by any forbearance whether as to payment. And that the Guarantor’s liability to pay the Contractor as aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any partial demand having been made as aforesaid.. The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of Malaysian Ringgit …………………………………. but the Guarantor shall be entitled to be informed of such arrangement or alternation. performance or otherwise.

93 .. ……………………………... (Witness) Name : …………………………….(iv) All whatsoever obligation and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expire Date as the case may be save to the extent that the Contractor shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding. Designation : …………………… Bank’s/Finance Company’s/ Insurance Company’s Seal: ………………………………………………. IF ANY.. (Witness) Name : ……………………………. Signed for and on behalf of the Said Contractor in The presence of ) ) ) ……………………………………. (v) IN WITNESS HEREOF the parties hereto have hereinto set their hands the day and year first abovewritten. Name : ………………………….… . Name : ……………….… Address : …………………………. Address : …………………………….. …………………………….………………. Designation : ………………………….. ALL CLAIMS.. Signed for and on behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) …………………. Designation : …………………………….………………………….………… Designation : …………………… Contractor’s Seal : ………………………………………………. IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF THIS GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER.

.....................................................… .. .. Sekian.... 200........ (“Jaminan”) yang dikeluarkan bagi pihak ..... Sukacita kami merujuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans yang tuan keluarkan bernombor ............................ .. (“Tarikh Luput”).................. kepada Kerajaan yang telah luput berkuat kuasa pada .................. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.......................... Kami dengan ini melepaskan sepenuhnya tanggungjawab pihak tuan berkaitan dengan jaminan tersebut mulai dari tarikh luput dan jaminan tersebut dengan ini dianggap batal.......... (Jabatan) *Potong mana yang berkenaan 94 ...... terima kasih......... *Salinan asal jaminan ini/salinan yang telah disahkan akan disimpan oleh pejabat ini sebagai rekod....... pada .. . Surat Pelepasan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No........... .........................….............. (Nama) . 200............... ...........LAMPIRAN K SURAT PELEPASAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURANS Tarikh : ………......................... (Nama dan Alamat Bank/ Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans) Tuan.............................................................

.. : …………. We hereby discharge yourselves absolutely from any liability whatsoever arising from the said Guarantee with effect from the expiry date and the said Guarantee shall be treated as cancelled..…………… (Name) ..... ................................................................................. Discharge Of Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No : We refer to your Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No....... (Department) *Delete where applicable 95 ......LAMPIRAN K (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF DISCHARGE OF BANK/FINANCE COMPANY’S/ INSURANCE GUARANTEE Date To....... 200............ .............. in favour of the Government which had effectively expired on the .... on the .. .. ("the expiry date").... ("Guarantee") issued on behalf of .............. ................ day of ....................... ......... (Bank's/Finance Company’s/Insurance Company's Name And Address) Dear Sir.... 200................................ ....………........................... Yours Truly...... The *original copy/certified true copy of the guarantee is to be retained in this office for record.....

.................. yang ditandatangani oleh ..... Dengan tujuan untuk memastikan kebenaran Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans yang berkenaan. (Nama dan Alamat Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans) Tuan........ 2....... berjumlah . ...................... terima kasih....LAMPIRAN L1 PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURANS (DARIPADA AGENSI KERAJAAN) Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : ........................................ Berhubung dengan perkara yang tersebut di atas.. ........ “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.......... (......................... sebagai jaminan bagi ...... ........................…………………………) Tandatangan Pegawai Yang Berkenaan 96 .... Sekian........... 3....…………… (nama projek)........................... sukacita dapat tuan mengembalikan format yang dilampirkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh surat ini........ Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Yang Dikeluarkan Oleh ..................... yang dikeluarkan oleh Bank/ Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans tuan untuk Syarikat ..... sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian/Jabatan ini telah menerima Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans No............. Kerjasama tuan amatlah dihargai..........

......... as a Guarantee for ....... 2.. Thank you.......………………............LAMPIRAN L1 (Versi Bahasa Inggeris) STANDARD FORM LETTER REQUESTING FOR VERIFICATION OF AUTHENTICITY OF BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE Your Reference : Our Reference : Date : .... (Bank/Finance Company’s/Insurance Company's Name and Address) Dear Sir....... Verification of Authenticity Of Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No........................ for an amount of ............. please return the format attached within two (2) weeks from the date of this letter.... as issued out by your Bank/Finance Company/ Insurance Company for Company ....... (..... Yours Truly.......... 3............................................................................ ......……………… As Issued Out By ....... As a mean of verifying the authenticity of the Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee concerned........………………) Signature of Officer Concerned 97 ......... as signed by ............. Your cooperation is much appreciated...... please be informed that the Ministry/Department has received Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No.............. ............................................ ...................... With reference to the above mentioned............................ ..................

: …………………. : …………………. (………………………………. sukacita mengesahkan di sini bahawa Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No. …………………… yang telah ditandatangani oleh …………………… sebagai jaminan bagi …………………………………………………………… yang dikeluarkan untuk syarikat ………………………………………… adalah sebenarnya dikeluarkan oleh Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans ini. 98 ..LAMPIRAN L2 PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURAN (DARIPADA BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURAN) Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh ………………………………………. …………………………………………………………. Yang Dikeluarkan Oleh ………………………………………………………….) Nama : ……………………… Jawatan : ……………………. berkenaan perkara yang tersebut di atas. (Nama/Alamat Kementerian/Jabatan Yang Berkenaan) Tuan. Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No Jaminan : …………………………………………………………………………. terima kasih.… Merujuk kepada surat tuan bil. ………………………………………. Cop Rasmi Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans.. : …………………... bertarikh ………………. ………………………………………. Sekian.. ……………………………………….

. (Ministry/Department Name and Address) Dear Sir..…………………………………………..LAMPIRAN L2 (Versi Bahasa Inggeris) VERIFICATION OF AUTHENTICITY OF BANK/ FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE (FROM BANK/ FINANCE COMPANY’S/INSURANCE COMPANY’S) Your Reference Our Reference Date ………………………………………... Verification of Authenticity Of Bank/Finance/Insurance Company Guarantee No...... as signed by ………………………………. ………………………………………........... dated ……………… to the above mentioned matter. ............ Yours Truly..... : …………………...... As Issued By …….......... : ………………….......... we are please to verify of the authenticity of the Bank/Finance/Insurance Guarantee no... ... is actually issued by our bank/Finance/insurance company. ………………………………………. With reference to your letter no ……………………………………...........…………………………………………………………………….………………) Name : …………………………….......... as a guarantee for ………………………… as issued out for company ................ : …………………..................... Designation : ……………………… Bank/Finance/Insurance Company’s Chop 99 . (. ………………………………………...

yang bertandatangan di bawah ini. selaras dengan terma-terma dan syarat kontrak rasmi tersebut. jumlah wang sebanyak Ringgit …………………… (RM ………………) sebagai wang pendahuluan seperti yang tersebut di atas atau sebahagian daripada itu yang belum lagi didapatkan kembali oleh Kerajaan selaras dengan perenggan 3 atau 4 yang berkenaan dan jumlah harga itu hendaklah dibayar apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan tanpa mengira apa-apa tentangan atau bantahan daripada Kontraktor atau daripada kami atau daripada mana-mana pihak ketiga yang lain. Sekiranya dalam apa-apa keadaan kami melengah-lengahkan membuat pembayaran dan seumpamanya setelah menerima tuntutan daripada Kerajaan. 3. Tertakluk kepada perenggan 4. tempoh. Apa-apa konsesi atau tolak ansur yang diberi oleh Kerajaan kepada Kontraktor atau apa-apa persetujuan antara Kerajaan dan Kontraktor atau apa-apa pengekangan/penahanan yang dibuat oleh Kerajaan kepada Kontraktor sama ada berkenaan dengan bayaran. atas permintaan Kontraktor. 100 . untuk ……………………(sebutkan nama perolehan) (kemudian daripada ini disebut “Bekalan”/“Perkhidmatan”/“Kerja”) kami. prestasi atau selainnya tidak akan melepaskan kami daripada jaminan ini tetapi kami adalah berhak untuk diberitahu akan persetujuan atau perubahan tersebut. dibuat oleh Kerajaan dan diterima oleh Kontraktor pada ……………………dengan syarat jika kontrak rasmi disediakan berikutnya. maka pihak Kerajaan berhak menuntut dan berhak dibayar apa-apa kos tambahan sebagai ganti rugi akibat keengganan kami mematuhi syarat-syarat Jaminan ini. Kami hendaklah membayar kepada Kerajaan tanpa faedah.LAMPIRAN M1 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN PENDAHULUAN (KONTRAKTOR BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) Sebagai balasan Kerajaan Malaysia (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kerajaan”) bersetuju membuat bayaran pendahuluan selaras dengan terma dan syarat-syarat Kontrak yang dibuat selaras dengan iklan tender/pelawaan oleh Kerajaan bertarikh ………………… dan tawaran oleh ………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kontraktor”) bertarikh …………………… dan persetujuan daripada itu melalui Surat Setuju Terima oleh Kerajaan bil. …………………… bertarikh ……………………dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat baru (jika ada). tanggungjawab kami untuk membayar jumlah yang tersebut sebanyak RM …………………… hendaklah secara 2. mengaku janji (iaitu aku janji yang tak boleh batal) satu Jaminan kepada Kerajaan bahawa: 1.

5.…………………… : ………………………………… : ………………………………… 101 .automatik dikurangkan daripada amaun atau amaun-amaun pembayaran yang dibuat oleh kami kepada Kerajaan berhubung dengan Jaminan ini. 4. Jumlah wang tersebut yang dijamin oleh kami untuk dibayar kepada Kerajaan hendaklah dikurangkan secara automatik mengikut kadar potongan yang dibuat oleh Kerajaan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Kontraktor sebagai pembayaran balik wang pendahuluan yang telah dibuat. Diturunkan tandatangan kami pada hari ini …………………… untuk dan bagi pihak Penjamin di atas.……………... Jaminan ini terbatal dan hendaklah dikembalikan dengan serta-merta setelah kesemua wang pendahuluan dijelaskan melalui potongan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Kontraktor. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga …………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Asal”) iaitu meliputi tempoh kontrak. atau selepas semua bekalan telah dihantar/perkhidmatan telah disiapkan/kerja telah dilaksanakan dengan memuaskan oleh Kontraktor kepada Kerajaan selaras dengan terma dan syarat-syarat kontrak mengikut mana yang terdahulu. : ………………………………… : ………………………………… Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans: Di hadapan Nama Jawatan : …………. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Luput Asal Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tiga (3) bulan daripada Tarikh Mati Asal (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Lanjutan”) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. Nama Jawatan ………………….

Kami hendaklah membayar kepada Kerajaan tanpa faedah. yang bertandatangan di bawah ini. 102 .. Sekiranya dalam apa-apa keadaan kami melengah-lengahkan membuat pembayaran dan seumpamanya setelah menerima tuntutan daripada Kerajaan. tempoh. dibuat oleh Kerajaan dan Kontraktor dan diterima oleh Sub Kontraktor Dinamakan pada ……………………dengan syarat jika sub kontrak rasmi disediakan berikutnya. prestasi atau selainnya tidak 2. selaras dengan terma-terma dan syarat sub kontrak rasmi tersebut. mengaku janji (iaitu aku janji yang tak boleh batal) satu Jaminan kepada Kerajaan bahawa: 1. untuk ……………………(sebutkan nama perolehan) (kemudian daripada ini disebut “Bekalan”/“Perkhidmatan”/“Kerja”) kami. Apa-apa konsesi dan/atau tolak ansur yang diberi oleh Kerajaan kepada Kontraktor Utama dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan atau apa-apa persetujuan antara Kerajaan dengan Kontraktor dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan atau apa-apa pengekangan/penahanan yang dibuat oleh Kerajaan kepada Kontraktor dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan sama ada berkenaan dengan bayaran. atas permintaan Sub Kontraktor Dinamakan. (kemudian daripada ini disebutkan sebagai “Kontraktor”) selaras dengan terma dan syarat-syarat sub kontrak yang dibuat tawaran oleh ………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) bertarikh …………………… dan persetujuan daripada itu melalui Surat Setuju Terima oleh Kontraktor bil. maka pihak Kerajaan berhak menuntut dan berhak dibayar apaapa kos tambahan sebagai ganti rugi akibat keengganan kami mematuhi syarat-syarat Jaminan ini. jumlah wang sebanyak Ringgit …………………… (RM ………………) sebagai wang pendahuluan seperti yang tersebut di atas atau sebahagian daripada itu yang belum lagi didapatkan kembali oleh Kerajaan selaras dengan perenggan 3 atau 4 yang berkenaan dan jumlah harga itu hendaklah dibayar apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan tanpa mengira apa-apa tentangan atau bantahan daripada Sub Kontraktor Dinamakan atau daripada kami atau daripada mana-mana pihak ketiga yang lain. …………………… bertarikh ……………………dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat baru (jika ada).LAMPIRAN M2 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN PENDAHULUAN (SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN) Sebagai balasan Kerajaan Malaysia (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kerajaan”) bersetuju membuat bayaran pendahuluan bagi pihak Kontraktor Utama iaitu ……………………….

Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Luput Asal Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tiga (3) bulan daripada Tarikh Mati Asal (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Lanjutan”) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. Jaminan ini terbatal dan hendaklah dikembalikan dengan serta-merta setelah kesemua wang pendahuluan dijelaskan melalui potongan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Sub Kontraktor Dinamakan.…………………… Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans: Di hadapan Nama Jawatan : ………………………………… : ………………………………… : ………………………………… 103 . 5. tanggungjawab kami untuk membayar jumlah yang tersebut sebanyak RM …………………… hendaklah secara automatik dikurangkan daripada amaun atau amaun-amaun pembayaran yang dibuat oleh kami kepada Kerajaan berhubung dengan Jaminan ini. Nama Jawatan ………………………………… : ………………………………… : ….. Diturunkan tandatangan kami pada hari ini …………………… untuk dan bagi pihak Penjamin di atas.………. 4. Tertakluk kepada perenggan 4. Jumlah wang tersebut yang dijamin oleh kami untuk dibayar kepada Kerajaan hendaklah dikurangkan secara automatik mengikut kadar potongan yang dibuat oleh Kerajaan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Sub Kontraktor Dinamakan sebagai pembayaran balik wang pendahuluan yang telah dibuat.akan melepaskan kami daripada jaminan ini tetapi kami adalah berhak untuk diberitahu akan persetujuan atau perubahan tersebut. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga …………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Asal”) iaitu meliputi tempoh kontrak. 3. atau selepas semua bekalan telah dihantar/perkhidmatan telah disiapkan/kerja telah dilaksanakan dengan memuaskan oleh Sub Kontraktor Dinamakan kepada Kontraktor selaras dengan terma dan syarat-syarat sub kontrak mengikut mana yang terdahulu.

000 (i) (ii) Sehingga RM10. 5 Tahun 2007 PINDAAN ARAHAN PERBENDAHARAAN 175.1 (a) Deposit tender adalah dikecualikan bagi tender tempatan.000 Melebihi RM10 juta sehingga RM20 juta (iii) Melebihi RM20 juta sehingga RM50 juta (iv) Melebihi RM50 juta sehingga RM100 juta (v) Melebihi RM100 juta Semua deposit tender hendaklah dalam bentuk draf bank atau jaminan bank.000 RM1.000 RM350. deposit tender hendaklah dikenakan seperti berikut: Deposit Tender Bekalan/Perkhidmatan Anggaran Nilai Tender Jumlah Deposit Tender RM60.000.000 RM150.000.000 RM150.1(a) dan (b) adalah dipinda seperti berikut: “175.000 RM350.000. 1 .000 (i) (ii) Sehingga RM5 juta Melebihi RM5 juta sehingga RM10 juta (iii) Melebihi RM10 juta sehingga RM20 juta (iv) Melebihi RM20 juta sehingga RM30 juta (v) Melebihi RM30 juta Deposit Tender Kerja Anggaran Nilai Tender Jumlah Deposit Tender RM50.Lampiran 2 kepada SPP Bil. Bagi tender antarabangsa.000 RM600.000 RM1.000 RM750.

Walau bagaimanapun. (b) Bon Pelaksanaan ini hendaklah dalam bentuk Jaminan Bank atau Jaminan Bank Islam atau Jaminan Syarikat Kewangan atau Jaminan Insurans atau Jaminan Takaful. (b) Akauntan Negeri dan Bendahari Negeri jika mengenai kontrak Negeri.000 disempurnakan. atau (c) Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri dan Akauntan Negeri dan Bendahari Negeri jika mengenai kontrak yang dibiayai bersama oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Bon Pelaksanaan ini akan dikembalikan sesudah kontrak disempurnakan dengan memuaskan. 2 . Untuk kontrak yang melebihi RM500. Bon Pelaksanaan yang diperlukan ialah sebanyak lima peratus (5%) daripada nilai kontrak.” AP 205. dalam Ringgit Malaysia (RM) dari bankbank atau institusi-institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan.” 176.1 adalah dipinda seperti berikut: “205.5% daripada tawarannya atau maksimum RM10.000 tetapi tidak melebihi RM500.2 (a) Sebelum sesuatu kontrak bekalan atau perkhidmatan yang melebihi RM200. kadar peratus dan pengiraan Bon Pelaksanaan hendaklah ditentukan mengikut harga anggaran kontrak bagi setahun sahaja dan tidak daripada keseluruhan harga kontrak.5%) daripada nilai kontrak. Bon Pelaksanaan yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak bermasa. Deposit tender hendaklah dalam bentuk draf bank/jaminan bank dan hendaklah dikemukakan bersekali dengan tawaran tender. kontraktor yang berjaya hendaklah memberi Bon Pelaksanaan sebanyak dua setengah peratus (2.000. Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan bermasa yang berkuat kuasa selama dua (2) tahun atau lebih.(b) Bagi petender tempatan yang mendapat pengecualian daripada pendaftaran.1 Agensi hendaklah menyimpan dokumen kontrak selepas sesuatu kontrak ditandatangani dan dalam tempoh empat belas (14) hari salinan hendaklah dihantar kepada: (a) Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri jika mengenai kontrak Persekutuan. deposit tender hendaklah dikenakan sebanyak 2.000 pula.2(a) adalah dipinda seperti berikut: “176.