S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld.

22(1)

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007

Semua Semua Semua Semua Semua

Ketua Setiausaha Kementerian Ketua Jabatan Persekutuan Setiausaha Kerajaan Negeri Ketua Badan Berkanun Persekutuan Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan

TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER Tujuan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) ini bertujuan untuk mengemas kini tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender di semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun (Agensi). Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender 2. Tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender yang ditetapkan dalam SPP Bil. 2 Tahun 1995 telah dikaji semula dan seterusnya dikemas kini seperti mana tatacara yang terkandung dalam Lampiran 1. Dengan ini semua agensi adalah dikehendaki mematuhi sepenuhnya peraturan/tatacara yang ditetapkan mengikut SPP ini. 3. Agensi dikehendaki memastikan semua urusan berkaitan perolehan Kerajaan berdasarkan amalan tadbir urus baik (good governance practices) dengan mematuhi prinsip-prinsip perolehan Kerajaan seperti berikut:

a)

Akauntabiliti Awam – Urusan perolehan yang diamanahkan hendaklah dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. Diuruskan Secara Telus – Semua dasar, peraturan dan proses perolehan yang dilaksanakan hendaklah jelas, diketahui dan difahami umum serta mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. Nilai Faedah Yang Terbaik – Pengurusan perolehan hendaklah memberi pulangan yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Saingan Terbuka – Proses perolehan hendaklah memberi peluang terbuka kepada semua pihak yang layak bersaing. Adil dan Saksama – Sesuatu perolehan itu dipelawa, diproses dan dipertimbangkan dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan yang ditetapkan.

b)

c)

d) e)

Pengecualian Dari Pemakaian SPP 4. Mana-mana pengecualian daripada peraturan yang ditetapkan dalam SPP ini hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis daripada Perbendaharaan. Tindakan surcaj boleh diambil ke atas mana-mana pegawai yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam SPP ini. Kuat kuasa 5. SPP ini adalah berkuat kuasa pada tarikh ianya dikeluarkan dan hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan (AP) dan Pekeliling lain yang berkaitan. Pindaan 6. Dengan berkuat kuasanya SPP ini, AP 175.1(a) dan (b), AP 176.2(a) dan (b) dan AP 205.1 adalah dipinda seperti di Lampiran 2. Pembatalan 7. Dengan berkuat kuasanya SPP ini, SPP berikut adalah dibatalkan: (i) SPP Bil. 2/95; 2

(ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)

Tambahan Pertama SPP Bil. 2/95; Tambahan Kedua SPP Bil. 2/95; SPP Bil. 11 Tahun 1999 (Tambahan Ketiga SPP Bil. 2/95); SPP Bil. 10 Tahun 2002 (Tambahan Keenam SPP Bil. 2/95); SPP Bil. 8/98; SPP Bil. 6/99; SPP Bil. 3 Tahun 2004; dan SPP Bil. 1 Tahun 2006.

Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah,

(Tan Sri Izzuddin bin Dali) Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia. 27 Februari 2007
s.k. Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Malaysia Akauntan Negara Malaysia Semua Pegawai Kewangan Negeri

3

15. 5. 7. Penyediaan Dokumen Tender Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Bekalan dan Perkhidmatan Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Kerja Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Antarabangsa 9 10 12 12 7 8 8 i . 14. Perihal Umum Tender Bekalan dan Perkhidmatan Perihal Umum Tender Kerja Had Nilai Memanggil Tender Kerja DOKUMEN TENDER 16. PERKARA MUKA SURAT Tujuan Arahan Perbendaharaan dan SPP Lain PERANCANGAN PEROLEHAN 1 1 3. Perkara Yang Perlu Diambil Kira Dalam Merancang Perolehan Peruntukan/Pembiayaan Pendaftaran Kontraktor Bekalan.Lampiran 1 kepada SPP Bil. 19. 10. 6. 11. Perkhidmatan dan Kerja Item Kontrak Pusat/Kontrak Panel Borang Piawai Penyediaan Spesifikasi DASAR-DASAR PEROLEHAN KERAJAAN YANG PERLU DIPATUHI 1 2 2 2 3 3 9. 18. 12. 8. 4. 5 Tahun 2007 KANDUNGAN PARA TUJUAN 1. 2. Dasar Dasar Dasar Dasar Semasa Kerajaan Pemindahan Teknologi Keutamaan Barangan Tempatan Penggunaan Mata Wang 4 5 6 6 TATACARA TENDER 13. 17.

Keahlian Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender Tugas Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender Urus Setia Tender Pembukaan Tender Di Hadapan Awam MERAHSIAKAN MAKLUMAT DAN KEDUDUKAN SESUATU TENDER 22 22 23 24 34. 36. Kadar Bayaran Dokumen Tender (Hard Copy/Soft Copy) Bagi Tender Bekalan/Perkhidmatan/Kerja Dokumen Tender yang Mempunyai Security Document/ Security Drawing/ Penjualan Dokumen Tender Tempoh Sah Laku Tawaran Tender Deposit Tender Bagi Tender Antarabangsa PENGIKLANAN 13 14 16 16 17 25. 40. 29. 33. 24. Keahlian dan Tugas Jawatankuasa Penilaian Tender Kerja 26 27 ii . Penyediaan Anggaran Harga BANTAHAN KE ATAS SPESIFIKASI TENDER YANG MENJURUS KEPADA SESUATU JENAMA 21 28.20. Jawatankuasa Penilaian Tender. 22. Pengiklanan Tender Tempatan Pengiklanan Tender Antarabangsa ANGGARAN HARGA JABATAN 19 21 27. Dokumen Tender Diklasifikasikan Sebagai Sulit Merahsiakan Maklumat Tender Peruntukan Melarang Pengiklanan dan Publisiti Penjelasan Lanjut Berkenaan Dengan Tender Larangan Mengubah Maklumat Dokumen Petender PENILAIAN TENDER 24 24 25 25 25 39. 37. 23. 26. 21. Bantahan Oleh Petender Penubuhan Jawatankuasa Untuk Menimbangkan Bantahan PEMBUKAAN TAWARAN TENDER 21 22 30. 32. 31. 35. 38.

Tarikh Milik Tapak Permulaan Kerja PEMATUHAN DAN TANGGUNGJAWAB 40 40 41 41 41 42 58. 54. 47. 59. 55. Tatacara Pertimbangan Tender SETUJU TERIMA TENDER 29 44. Syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan PEMILIKAN TAPAK DAN PERMULAAN KERJA 32 32 33 35 36 37 37 56. Asas Penilaian Tender PERAKUAN TENDER 28 42. 50. 52. Surat Niat Surat Setuju Terima MENANDATANGANI KONTRAK 30 30 46. 60. 51. Perakuan Kepada Lembaga Perolehan PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN 28 43. Tanggungjawab Agensi Tanggungjawab Pegawai Pengawal Pengecualian iii . 53. Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak Bon Pelaksanaan Peraturan Berkenaan Bon Pelaksanaan Mengesahkan Surat Jaminan Pelepasan Bon Pelaksanaan Bayaran Pendahuluan Had Nilai.41. 57. Peruntukan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) Tempoh Bagi Menandatangani Kontrak Pengedaran dan Penyimpanan Dokumen Kontrak PENTADBIRAN KONTRAK 31 31 31 49. 48. 45.

R 203D-Pin. Dokumen Kontrak dan Borang-borang Lain Bagi Tender Kerja Jabatan Kerja Raya (JKR) Cadangan Pembiayaan Contoh Jadual Pelaksanaan Tender Contoh Iklan Tender Bekalan Contoh Iklan Tender Perkhidmatan Contoh Iklan Tender Kerja Contoh Iklan Tender Yang Dirangkumkan Jadual Tender Bekalan (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Jadual Tender Perkhidmatan (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Jadual Tender Kerja (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Contoh Jadual Harga Tender Bekalan/ Perkhidmatan (Untuk Dipamerkan Di Papan Kenyataan) Contoh Jadual Harga Tender Kerja (Untuk Dipamerkan Di Papan Kenyataan) Contoh Surat Niat Surat Setuju Terima (Tender Bekalan/ Perkhidmatan) Surat Setuju Terima (Tender Kerja) (J.K.LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN A B Senarai Semakan TAJUK MUKA SURAT 43 44 Senarai Borang Tender. 3/99) LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN C D E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 G1 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN G2 H I1 I2 59 60 64 70 iv .

LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN J1 J2 J3 K L1 L2 M1 M2 Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Bekalan/Perkhidmatan) Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Kerja) Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Subkontraktor Dinamakan) Surat Pelepasan Jaminan Surat Pengesahan Jaminan (Daripada Agensi Kerajaan) Surat Pengesahan Jaminan (Daripada Bank/Syarikat Kewangan/Insurans) Borang Jaminan Untuk Bayaran Pendahuluan (Kontrak Bekalan/Perkhidmatan/Kerja) Borang Jaminan Untuk Bayaran Pendahuluan (Subkontraktor Dinamakan) 80 84 88 94 96 98 100 102 v .

1 Sebelum membuat apa-apa perolehan. 3. Agensi hendaklah membuat perancangan tahunan (annual planning) dan perancangan awal (forward planning) bagi tender-tender yang hendak dipelawa dalam satu-satu tahun. 2. 5 Tahun 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER TUJUAN 1. Agensi hendaklah terlebih dahulu memastikan semua perkara yang dijelaskan dalam SPP ini telah diambil kira. Lembaga Perolehan hendaklah bersidang dalam tempoh tiga (3) minggu selepas penilaian tender selesai. Senarai tender yang akan dipelawa bagi satu-satu tahun itu hendaklah dikemukakan kepada Ketua Agensi masing-masing pada bulan Disember tahun sebelumnya. Agensi perlu menjadualkan tarikh Lembaga Perolehan bersidang untuk sepanjang tahun.3 1 .Lampiran 1 kepada SPP Bil. Perkara Yang Perlu Diambil Kira Dalam Merancang Perolehan 3. peruntukan kewangan dan tarikh tender akan dipelawa dan dijangka untuk dibentangkan dalam mesyuarat Lembaga Perolehan. Senarai berkenaan hendaklah mengandungi kategori perolehan (bekalan/perkhidmatan/kerja). Lembaga Perolehan hendaklah bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh dua (2) minggu. Arahan Perbendaharaan dan SPP Lain 2. PERANCANGAN PEROLEHAN 3. Bagi Agensi yang menguruskan bilangan tender yang banyak. Tujuan 1.1 Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender di semua agensi Kerajaan.1 SPP ini hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan (AP) dan SPP lain yang berkaitan yang masih berkuat kuasa.2 3.

kepala dan sub-kepala yang bertepatan dengan perolehan yang dibuat dan tempoh pendaftaran tersebut sentiasa sah (valid). kontraktor hendaklah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB).1 Bekalan dan perkhidmatan guna sama yang terdapat dalam Kontrak Pusat/Kontrak Panel yang dikendalikan oleh Perbendaharaan hendaklah diguna pakai oleh semua agensi 2 .4.1 Semua perolehan Kerajaan yang dibuat melalui proses tender hendaklah dibuat dengan kontraktor yang berdaftar dengan Kerajaan seperti berikut: (a) (b) Bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan. tidak kira agensi mana yang melaksanakan projek atau melakukan perbelanjaan.4 5. 6. Pendaftaran Kontraktor Bekalan. Agensi Kerajaan yang diberi peruntukan/pembiayaan Kerajaan Persekutuan sama ada melalui geran peruntukan atau pinjaman dan sama ada pembiayaan sepenuhnya atau sebahagian daripada kos projek/perbelanjaan. kontraktor hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Peruntukan/Pembiayaan 4. dan Bagi perolehan kerja. dikehendaki mematuhi semua peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan.2 4.1 Agensi hendaklah memastikan terlebih dahulu bahawa Anggaran Peruntukan Belanja Mengurus atau Pembangunan bagi perolehan yang berkenaan telah diluluskan. Item Kontrak Pusat/Kontrak Panel 6. Semua perolehan yang melibatkan pembiayaan daripada institusi kewangan antarabangsa hendaklah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh institusi kewangan antarabangsa berkenaan. Klausa berkenaan perkara ini hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender dan dokumen kontrak. Agensi adalah Dilarang Memecah Kecilkan perolehan tahunan untuk mengelakkan daripada membuat pelawaan secara tender.3 4. 4. Perkhidmatan dan Kerja 5. 5.2 Agensi hendaklah memastikan bahawa kontraktor yang mengambil bahagian dalam perolehan Kerajaan adalah berdaftar di bawah kelas/kod bidang.

nisbah kandungan dan butir-butir lain yang berkaitan hendaklah dinyatakan dengan jelas supaya tidak menimbulkan keraguan kepada kontraktor/pembekal tentang apa yang dikehendaki oleh Agensi.1 Agensi hendaklah memastikan bahawa borang piawai/format yang ditetapkan dalam AP dan SPP yang berkuat kuasa diguna pakai sepenuhnya. saiz. (b) 3 . 7. kualiti. pembungkusan. 8. bentuk. 8. Pembelian di luar Kontrak Pusat/Kontrak Panel adalah DILARANG. Borang Piawai 7.2 Perolehan hendaklah dibuat daripada kontraktor yang disenaraikan dalam Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (PKP). yang boleh juga terdiri daripada wakil-wakil agensi lain yang berkaitan. 8. skop dan spesifikasi perkhidmatan hendaklah dinyatakan dengan jelas dan terperinci.1 Jawatankuasa Spesifikasi Satu Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah dilantik oleh Ketua Agensi bagi menyediakan spesifikasi umum/khusus/teknikal bagi tiap-tiap perolehan yang hendak dibuat. perolehan boleh dibuat mengikut tatacara perolehan biasa sekiranya Kontrak Pusat bagi item yang hendak diperolehi tersebut telah tamat tempoh sah lakunya. Bagi perolehan perkhidmatan. 6.2 Tempoh Masa Penyediaan Spesifikasi Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah diberi masa secukupnya dan bersesuaian dengan perolehan yang hendak dibuat untuk merangka dan mewujudkan spesifikasi yang sempurna dan jelas. Walau bagaimanapun.3 Butiran Spesifikasi (a) Dalam menggariskan spesifikasi. perkara-perkara seperti warna. Penyediaan Spesifikasi 8. Ahli-ahli Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai yang mahir dan berkelayakan dalam bidang berkenaan.Kerajaan.

Bagi tender antarabangsa. selamat digunakan dan dijamin oleh pembuatnya atau petender. Arahan dan garis panduan mengenai perkara ini yang dikeluarkan oleh MAMPU hendaklah dirujuk. Jabatan Perdana Menteri.1 Agensi hendaklah. Spesifikasi yang disediakan hendaklah ditandaaraskan (benchmark) dengan barangan buatan tempatan yang memenuhi piawaian yang diiktiraf. 9. pembelian peralatan komputer secara stand alone tidak perlu mendapatkan persetujuan MAMPU.(c) Spesifikasi teknikal tidak boleh dibuat berdasarkan kepada sesuatu jenama atau buatan. Agensi adalah diingatkan supaya mematuhi dasar-dasar semasa Kerajaan selaras dengan Dasar Pembangunan Negara (DPN). Agensi hendaklah memastikan barangan yang ditentukan adalah sesuai. (d) (e) (f) DASAR-DASAR PEROLEHAN KERAJAAN YANG PERLU DIPATUHI 9. ungkapan ‘atau persamaan’ hendaklah digunakan. dalam membuat perancangan dan pelaksanaan tender. Sekiranya barangan tersebut tidak mempunyai sebarang piawaian. spesifikasi teknikal hendaklah diluluskan oleh MAMPU. Walau bagaimanapun. memastikan bahawa tindakan yang akan diambil mematuhi dasar semasa Kerajaan. Peraturan Penggunaan Perkhidmatan Pengangkutan Kebangsaan Melalui Wakil Penghantaran Kerajaan. Spesifikasi hendaklah dibuat berasaskan fungsi penggunaan dan sekurang-kurangnya memenuhi piawaian Malaysia atau piawaian antarabangsa yang diiktiraf oleh Kerajaan. Bagi perolehan peralatan yang melibatkan teknologi maklumat. Peraturan Pembelian Barang Import. Sekiranya tidak dapat dielakkan. Dasar Semasa Kerajaan 9. yang antara lain memberi penekanan kepada perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) Peraturan Penggunaan Barangan Tempatan.2 4 .

5 .1 Bagi tujuan pelaburan dan pemindahan teknologi.(d) (e) (f) (g) (h) 10.2 Petender juga hendaklah digalakkan untuk mengemukakan tawaran bagi pemindahan teknologi melalui program offset seperti berikut: (a) Pemindahan teknologi dalam bidang yang berkaitan dengan perolehan yang ditawarkan dalam tender (direct offset). Penggunaan Bank-bank Tempatan Cawangan di Luar Negeri. Peraturan Perlindungan Insurans daripada Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK).3 Petender hendaklah diminta bersedia menerima wakil-wakil Kerajaan untuk mengkaji bidang-bidang teknologi yang boleh dipindahkan kepada dan diterima oleh Kerajaan termasuk melawat kilang atau lain-lain kemudahan petender atau sekutunya. jika perkara itu melibatkan kaedah teknologi baru. Peraturan Kualiti Alam Sekitar. petender hendaklah diminta mengemukakan cadangan setakat mana loji akan diwujudkan di Malaysia dan cadangan lain sekiranya ada. Bagi tender kerja pula. dan Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Peraturan Penggunaan Mata Wang. kegunaan bahan tempatan dan tempat di mana barangbarang yang di tender itu akan dibuat secara langsung di Malaysia dengan menggunakan bahan tempatan ke peringkat yang maksimum. agensi hendaklah memastikan petender antarabangsa mengemukakan bersama tawaran tender mereka. di mana petender atau sekutunya (associates) mempunyai kemahiran. cadangan pembuatan/pemasangan dalam negeri. yang Mempunyai Dasar Pemindahan Teknologi 10. Apa-apa kos berkaitan dengan lawatan kilang hendaklah dibiayai oleh Kerajaan. 10. dan/atau Pemindahan teknologi dalam bidang yang tidak berkaitan dengan perolehan berkenaan (indirect offset). (b) 10.

11. permohonan perolehan hendaklah dibuat terus kepada Perbendaharaan tanpa perlu merujuk kepada MITI. Agensi hendaklah merujuk dan mendapat pengesahan dan kelulusan MITI sekiranya barangan tersebut perlu diimport. Perolehan melalui import hanya akan dipertimbangkan setelah dipastikan ianya tidak boleh diperolehi secara tempatan. Bhd.3 Manakala bagi perolehan bahan/barangan siap yang diimport yang berada di dalam negara (ex-stock). Bagi tender perkhidmatan luar negara dan pelantikan perunding asing. Agensi hendaklah memohon untuk mendapat pengesahan dan kelulusan MITI semasa perancangan tender dan sebelum tender dilaksanakan.2 Bagi tender bekalan bahan/barangan import. Agensi dikehendaki memohon kelulusan Perbendaharaan terlebih dahulu sebelum perolehan bahan/barangan tersebut dibuat. 11. atau mana-mana agensi/badan yang telah diakreditasikan oleh Jabatan Standard Malaysia untuk menjalankan pengiktirafan dan persijilan.1 Agensi hendaklah menggunakan sepenuhnya bahan/barangan/ perkhidmatan tempatan dalam perolehan masing-masing. atau Senarai Bahan/Barangan Tempatan yang dikeluarkan oleh SIRIM QA Services Sdn. petender hendaklah diminta melaksanakan pemindahan teknologi kepada pihak Kerajaan bagi sesuatu sistem yang dibangunkan dan ‘source code’ hendaklah diberi milik kepada pihak Kerajaan. mana yang berkenaan.10.4 Bagi perolehan yang melibatkan teknologi maklumat. Tawaran harga bagi perolehan alat ganti yang dibuat daripada Original Equipment Manufacturer (OEM) melalui (b) 6 . 11. Bhd.4 Semua barangan/bahan binaan termasuk alat mekanikal/elektrikal hendaklah menggunakan bahan/barangan buatan tempatan seperti mana yang ditetapkan dalam Senarai Bahan-bahan Binaan Tempatan yang dikeluarkan oleh IKRAM QA Services Sdn. Dasar Penggunaan Mata Wang 12. Sekiranya sesuatu barangan tidak terdapat dalam senarai tersebut. 11. 12. Dasar Keutamaan Barangan Tempatan 11.1 Penggunaan Mata Wang Bagi Tender Tempatan (a) Tawaran harga dan bayaran bagi perolehan yang dibuat secara tempatan hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia sahaja.

13. tender hendaklah dipanggil di kalangan kontraktor panel sahaja. (b) (c) TATACARA TENDER 13.4 Bagi item-item yang ditetapkan secara kontrak panel di dalam Pekeliling Kontrak Perbendaharaan. kadar pertukaran mata wang yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada tarikh tutup tender hendaklah diguna pakai. 12. Perihal Umum Tender Bekalan dan Perkhidmatan 13.kontraktor/pembekal tempatan boleh dibuat sama ada dalam Ringgit Malaysia ataupun mata wang asing dan bayarannya hendaklah dibuat dalam mata wang yang sama seperti dalam tawaran yang dikemukakan.2 Tender tempatan bagi barangan buatan tempatan hendaklah dipelawa dengan menggunakan harga bersih sahaja.000 hendaklah diurus secara tender terbuka. Tawaran harga daripada kontraktor/pembekal tempatan bagi tender antarabangsa boleh dibuat sama ada dalam Ringgit ataupun mata wang asing dan bayarannya hendaklah dibuat dalam mata wang yang sama seperti dalam tawaran yang dikemukakan. Tender tempatan bagi barangan yang perlu diimport hendaklah dipelawa dengan menggunakan harga tawaran Free On Board (FOB) sahaja. 7 .3 Tender antarabangsa hanya boleh dipelawa bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan yang tidak boleh disediakan atau dikeluarkan oleh sumber dalam negara.2 Penggunaan Mata Wang Bagi Tender Antarabangsa (a) Tawaran harga daripada kontraktor/pembekal luar dan bayaran oleh Agensi hendaklah dibuat dalam mata wang asing. 13.1 Perolehan bekalan/perkhidmatan yang melebihi RM200. 13. Bagi tujuan penilaian harga.

syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara. iaitu syarikat-syarikat yang ditubuhkan dan diperbadankan di Malaysia oleh warganegara dengan syarat pegangan saham individu asing tidak melebihi tiga puluh peratus (30%) dan Lembaga Pengarah.1 Pelawaan tender kerja hendaklah dibuat kepada syarikat-syarikat berdasarkan had kewangan seperti berikut: (a) Tender kerja yang dianggarkan bernilai tidak melebihi RM30 juta hendaklah dipelawa kepada syarikat yang seratus peratus (100%) milik warganegara. tender kerja tersebut hendaklah dipelawa secara usaha sama antara syarikat tempatan dan syarikat antarabangsa. Perihal Umum Tender Kerja 14. atau syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia.1 Perolehan kerja yang melebihi RM200. Had Nilai Memanggil Tender Kerja 15. pengurusan dan pekerja dianggotai seratus peratus (100%) oleh warganegara. 14. 15.3 Bagi tender kerja yang disertai oleh beberapa syarikat tempatan secara usaha sama. Tender kerja yang dianggarkan bernilai antara RM30 juta hingga RM50 juta hendaklah dipelawa kepada: i.2 Semua tender kerja hendaklah dipanggil secara tempatan kecuali jika kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan berkenaan dengannya dan sukar dilaksanakan secara usaha sama.14. 14. ii. kesemuanya hendaklah berdaftar dengan PKK dan LPIPM serta salah satu daripadanya hendaklah berdaftar dalam kelas dan gred yang ditetapkan mengikut nilai tender.000 hendaklah diurus secara tender. 14. (b) 8 .4 Bagi maksud menggalakkan pemindahan teknologi dan penyertaan kontraktor tempatan dalam kerja yang mana kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan.

Syarat-syarat kontrak yang akan diguna pakai bagi petender yang berjaya.Maklumatmaklumat penting yang wajib dipatuhi oleh petender. pengurusan dan pekerja adalah warganegara. Spesifikasi . syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara.Contoh surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. (e) 9 .(c) Tender kerja yang dianggarkan bernilai melebihi RM50 juta hendaklah dipelawa kepada: i.Borang hendaklah diisi dan ditandatangani oleh petender bagi menyertai tender.Spesifikasi umum/khusus/teknikal bagi bekalan/ perkhidmatan/kerja yang dikehendaki oleh Agensi. atau syarikat tempatan Malaysia. Penyediaan Dokumen Tender 16. Borang tender . ii. atau yang disenaraikan di Bursa syarikat usaha sama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira sama ada disenaraikan di Bursa Malaysia atau tidak) dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi empat puluh sembilan peratus (49%) dan majoriti ahli Lembaga Pengarah. iii. Syarat-syarat kontrak .1 Setiap set dokumen tender hendaklah mengandungi antara lain. Contoh surat setuju terima tender . perkara berikut: (a) (b) (c) (d) sempurna serta Syarat-syarat dan arahan kepada petender . DOKUMEN TENDER 16. syarat yang telah dipersetujui dalam surat niat atau apa-apa syarat lain yang telah dipersetujui melalui rundingan sebelumnya.

17. berikut 10 .Maklumat tentang pengalaman petender dalam bidang berkaitan yang dibekalkan/ dilaksanakan kepada Agensi dan pihak swasta. (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) 16. model atau lukisan yang diperlukan (jika berkenaan).Cadangan pembuatan/ pemasangan dalam negeri.Maklumat yang menjelaskan huraian kerja/kuantiti yang diperlukan dan tempoh masa yang akan diikat. Tempat penghantaran . Lukisan teknikal/pelan . penggunaan bahan tempatan dan tempat di mana barang-barang yang ditender akan dibuat secara langsung di Malaysia dengan menggunakan bahan tempatan ke peringkat yang maksimum. Jadual kadar harga . Profil dan kedudukan kewangan petender .Sesuatu pelan.Maklumat terperinci tentang latar belakang dan keupayaan kewangan petender.Tempat serahan terakhir di mana barangan yang diperolehi akan diserah kepada Agensi.Senarai dokumen/perkara yang perlu dikemukakan oleh petender seperti contoh di LAMPIRAN A.Jadual kadar harga yang perlu diisi oleh petender (jika berkenaan). Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Bekalan dan Perkhidmatan 17. di mana berkenaan: (a) Tempoh sah laku tender. Tempoh siap/penghantaran. Prestasi/rekod pengalaman . Senarai semak .2 Setiap dokumen tender hendaklah diberi nombor siri. Cadangan pemindahan teknologi .1 Agensi dikehendaki memastikan perkara-perkara dinyatakan dalam dokumen tender. mewujudkan loji di Malaysia dan pemindahan teknologi melalui program offset (jika sesuai).(f) Senarai kuantiti/ringkasan tender . dan Perkara-perkara lain yang berkenaan.

(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) Larangan publisiti. Bantahan spesifikasi seperti menjurus kepada sesuatu jenama. Penamatan kontrak. Penghantaran barangan import dan eksport Kerajaan [Multimodal Transport Operator (MTO)]. Jadual pelaksanaan perkhidmatan/jadual penghantaran. dan Syarat-syarat lain yang perlu bagi menjaga kepentingan Kerajaan. Terma pembayaran. Denda (pelanggaran perkhidmatan). Offset. Draf perjanjian kontrak. Insurans Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK). syarat kontrak untuk bekalan/ 17. Tempoh siap perkhidmatan/penghantaran. Tempoh tanggungan kecacatan/waranti. Cara pembelian (FOB/Harga Bersih). Tempat penghantaran.2 Apabila mempelawa tender bekalan/perkhidmatan. Mata wang. Agensi hendaklah menyatakan dengan jelas perkara-perkara berikut: 11 . Timbang tara. Addendum.

jika ada. dan Petender tidak dibenarkan mencatat nama petender dan harga dalam dokumen spesifikasi yang dikemukakan.3 Seperti yang ditetapkan di bawah seksyen 34(2) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) 1994 (Akta 520). Bagi Petender yang tidak mengikut arahan ini akan menyebabkan tawaran tender mereka tidak layak dipertimbangkan. Agensi hendaklah memasukkan peruntukan dalam ‘Arahan Kepada Petender’ bahawa semua tender yang bernilai RM500. Projek-projek yang dilaksanakan secara Turnkey atau Design & Build boleh menggunakan Borang PWD DB/T yang berkuat kuasa.000 ke atas. 18. termasuk meminta petender mengemukakan cadangan pembiayaan ke atas tawaran tender mereka. Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Antarabangsa 19. penggunaan borang JKR Siri 203 hendaklah dipakai jika dipersetujui oleh pembiaya. Agensi hendaklah menyatakan dengan jelas perkara-perkara yang dinyatakan di perenggan 17 dan 18. Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Kerja 18. Untuk tujuan tersebut. levi sebanyak 0. sama ada dalam bentuk pinjaman 'dua hala'.(a) (b) (c) Perincian teknikal dan perincian harga hendaklah disediakan dalam sampul yang berasingan dan berlakri. kredit pembekal atau pembiayaan perniagaan yang lain.25% daripada nilai harga kontrak akan dikenakan ke atas petender yang berjaya.2 Bagi projek yang dibiayai oleh peruntukan asing. 19. 18. 12 .1 Agensi hendaklah menggunakan Borang JKR Siri 203 untuk tender kerja kecuali projek-projek yang dilaksanakan secara bukan konvensional. Kedua-dua sampul perincian tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam satu bungkusan. 18. cadangan pembiayaan seperti di LAMPIRAN C hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender. Senarai borang tender dan borang-borang lain yang perlu digunakan adalah seperti di LAMPIRAN B.1 Apabila mempelawa tender antarabangsa.

20. 20.19. Agensi hendaklah menggunakan Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK) dan pembelian secara FOB hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender. Badan Berkanun hendaklah menguruskan perlindungan insurans untuk pembelian tersebut melalui broker atau syarikat insurans yang diluluskan oleh Perbendaharaan. Sekiranya terdapat percanggahan maklumat antara soft copy dan hard copy. adalah tidak dikecualikan daripada cukai walaupun projek tersebut adalah projek Kerajaan. petender hendaklah mengemukakan cadangan-cadangan berikut: (a) (b) (c) Setakat mana loji dan peralatan akan dibawa masuk ke Malaysia.2 Walau bagaimanapun. Sekiranya perlu. tawaran tender hendaklah dikemukakan dalam bentuk hard copy sahaja. dan bayaran tambahan sebanyak RM10 bagi sekeping cakera liut (disket)/cakera padat hendaklah dikenakan kepada petender yang memerlukan. perkhidmatan dan kerja hendaklah dibuat berdasarkan kadar berikut: (a) Harga semuka dokumen yang menggunakan kertas saiz A4 adalah RM0. agensi boleh menyediakan dokumen tender dalam bentuk soft copy.1 Dokumen tender hendaklah dijual dalam bentuk hard copy. 19. 19.2 Bagi tender kerja.4 Bagi perlindungan insurans dalam tempoh penghantaran barangan import Kerajaan. 13 . atau Cadangan lain sekiranya ada. Sama ada loji dan peralatan pemprosesan akan ditubuhkan di Malaysia. sama ada untuk kegunaan pembinaan atau dijadikan sebahagian daripada kerja kekal.3 Pengiraan harga satu (1) set dokumen tender untuk tender bekalan. jika ia melibatkan kaedah teknologi baru. Kadar Bayaran Dokumen Tender (Hard Copy/Soft Copy) Bagi Tender Bekalan/Perkhidmatan/Kerja 20. dokumen dalam hard copy hendaklah diguna pakai.35 dan saiz A3 adalah RM0.70.3 Loji-loji yang dibawa masuk untuk kontrak kerja. 20.

Security Document adalah dokumen terperingkat.5 Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos (money order) atau wang kiriman pos berpalang (postal order).50 8.3.1 dan 20. bayaran boleh juga dibuat kepada Ketua Akauntan Jabatan berkenaan.1 Definisi Security Document adalah seperti yang dinyatakan di bawah: (a) Berdasarkan tafsiran Arahan Keselamatan.50 6. Agensi hendaklah memastikan bahawa bayaran yang dikenakan adalah seperti di perenggan 20.3. 20. Dokumen Tender Yang Mempunyai Security Document/Security Drawing 21.00 (c) Walau apa pun kadar yang ditetapkan di perenggan (a) dan (b).(b) Harga bagi sesalinan lukisan/pelan ialah : Saiz kertas A3 A2 A1 A Harga (RM) 0. bayaran minimum bagi tiap-tiap satu (1) set dokumen tender ialah RM50. 20. dan dibayar atas nama Ketua Agensi berkenaan. 14 . iaitu dokumen yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan dan yang bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan.4 Jika dokumen tender disediakan oleh perunding yang dilantik.6 Apa-apa dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan bagi maksud perolehan Kerajaan yang bernilai melebihi RM200.70 3. perunding tersebut tidak dibenarkan mengguna kadar-kadar di atas untuk apa-apa jenis tuntutan termasuk tuntutan imbuhan balik daripada Agensi.000 perlu juga dikenakan bayaran seperti di para 20. Walau bagaimanapun. 21. 20. Wang tunai atau cek tidak boleh diterima. Bagi Jabatan Mengakaun Sendiri.

negatif. foto salinan. negatif foto dan filem. Security Drawing termasuk di bawah dokumen rasmi. pelan. bertaip. iv. huruf cetak atur atau huruf cetak miring. model. ii. sesuatu filem. graf atau lukisan. disalin. peta dan aneka jenis carta. adalah termasuk dokumen-dokumen (b) perkara yang bertulis. blok litograf. runut bunyi atau data-data lain (bukan imej yang boleh dilihat) supaya boleh (dengan atau tanpa bantuan sesuatu alat kelengkapan lain) dikeluarkan ulang darinya. iii. lukisan. 21. gambar rajah. fotograf. iaitu apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan dengan perkara-perkara rasmi. dan apa-apa juga yang ditafsirkan oleh ketua Agensi sebagai Security Document. acuan.(b) Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88). v. dan ii. sesuatu gambar foto. sesuatu piring hitam. Security Drawing seperti berikut: i. jalur suara dan rakaman. bertulis trengkas. iv. proses plat atau alat-alat lain yang digunakan untuk membuat dokumen-dokumen rasmi. pelan lakar. Security Document adalah termasuk dokumen-dokumen seperti berikut: i. sesuatu peta. pita rakam. berstensil dan bercetak dan juga draf serta buangan daripada perkara itu. pita rakam atau alat-alat lain yang mengandungi satu imej atau lebih yang boleh dilihat supaya boleh (seperti tersebut di atas) dikeluarkan ulang darinya.2 Definisi Security Drawing adalah seperti yang dinyatakan di bawah: (a) Berdasarkan tafsiran Arahan Keselamatan. pelan cetak. iii. 15 . stensil. pelan.

dari tarikh penyediaan spesifikasi sehingga keputusan dibuat.000 hendaklah dikenakan kepada petender. Deposit ini akan dikembalikan apabila Security Drawing atau Security Document tersebut dikembalikan kepada Agensi dalam keadaan asal semasa ianya dikeluarkan.2 Agensi hendaklah meletakkan contoh dokumen tender yang dijual di tempat menjual tender untuk membolehkan petender menyemak dokumen tender tersebut sebelum membuat pembelian. 21. 22. 21. apa-apa juga yang ditafsirkan oleh ketua Agensi sebagai Security Drawing. 22.v.3 Satu petender hanya dibenarkan membeli satu dokumen tender dan mengemukakan satu tawaran tender sahaja. Tempoh Sah Laku Tender 23. dan dibayar atas nama ketua Agensi berkenaan. Perkhidmatan dan Kerja adalah seperti di LAMPIRAN D. 21.1 Sebelum sesuatu tender dipelawa. Wang tunai atau cek tidak boleh diterima. Bagi Jabatan Mengakaun Sendiri.5 Ketua Agensi hendaklah mengadakan peruntukan dalam dokumen tender di mana petender dikehendaki memberi Aku Janji untuk tidak menzahirkan (reproduce) dan tidak membocorkan apa-apa maklumat dalam Security Drawing/Security Document dan untuk mengembalikan Security Drawing/Security Document kepada Kerajaan seperti yang dinyatakan dalam dokumen tender.1 Penjualan dokumen hendaklah berasaskan syarat-syarat yang dinyatakan dalam iklan tender. 16 . deposit sebanyak RM5. Penjualan Dokumen Tender 22. satu jadual pelaksanaan hendaklah disediakan bagi menunjukkan anggaran masa. untuk setiap peringkat. bayaran boleh juga dibuat kepada Ketua Akauntan Jabatan berkenaan. Contoh jadual pelaksanaan bagi tender Bekalan.4 Bayaran deposit untuk Security Drawing atau Security Document hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos (money order) atau wang kiriman pos berpalang (postal order). 22.3 Bagi dokumen tender yang mempunyai Security Drawing atau Security Document. 23. Tawaran alternatif adalah tidak dibenarkan.

Deposit tender hendaklah dalam bentuk draf 17 . bagi petender tempatan yang mendapat pengecualian daripada pendaftaran. deposit tender hendaklah dikenakan sebanyak 2. 23. Walau bagaimanapun.5% daripada tawarannya atau maksimum RM10.23. pelanjutan hendaklah dibuat sebelum tarikh tempoh sah laku asal tamat dengan kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan Agensi yang berkenaan. 24.6 Sebarang pembatalan tender hendaklah mendapat kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan Agensi yang berkenaan dan dimaklumkan kepada Lembaga Perolehan Agensi dengan menyatakan sebab-sebab pembatalan.4 Tempoh sah laku tender yang minimum adalah sembilan puluh (90) hari. 23. Sekiranya perlanjutan tempoh sah laku tawaran tender diperlukan. dan jangka masa untuk membuat keputusan dan mengeluarkan Surat Setuju Terima kepada petender yang berjaya.000.2 Tempoh sah laku tender yang munasabah hendaklah ditetapkan dengan mengambil kira faktor-faktor berikut: (a) (b) (c) (d) Jangka masa untuk menilai tawaran dari segi teknikal.3 Penilaian tender hendaklah dilakukan dengan segera dan tidak melewati tempoh ditetapkan dalam jadual pelaksanaan tender. jangka masa untuk menilai keupayaan petender.1 Deposit tender adalah dikecualikan bagi tender tempatan.5 Agensi tidak digalakkan untuk melanjutkan tempoh sah laku tawaran tender daripada tempoh sah yang telah ditetapkan kerana ini boleh menyebabkan petender menarik diri. Agensi hendaklah memastikan supaya tempoh sah laku tender tidak terlalu panjang kerana ini menyebabkan petender menaikkan harga tawaran mereka. jangka masa untuk menilai tawaran dari segi harga. jangka masa untuk menyediakan laporan dan masa yang diperlukan untuk membuat keputusan bagi tender tersebut. yang dikira dari tarikh tender ditutup. Deposit Tender 24. 23. (e) 23.

000 350.000 1.000.5 Dalam pelawaan tender hendaklah disyaratkan bahawa bagi mereka yang dikenakan bayaran deposit tender jika petender enggan menandatangani sesuatu kontrak selepas tendernya disetuju terima 18 .000 150.000 750.000 24. 24.000.000 150. Deposit tender akan dikembalikan seperti berikut: (a) (b) Kepada petender yang berjaya. 24.000 24. dan Kepada petender yang menyertai tawaran tetapi tidak berjaya.000 350.2 Tender bekalan/perkhidmatan antarabangsa hendaklah dikenakan deposit tender mengikut kadar berikut: Anggaran Nilai Tender (RM) Sehingga 5 juta Melebihi 5 juta sehingga 10 juta Melebihi 10 juta sehingga 20 juta Melebihi 20 juta sehingga 30 juta Melebihi 30 juta Deposit Tender (RM) 60. sebaik sahaja petender tersebut mengemukakan Bon Pelaksanaan.3 Tender kerja antarabangsa hendaklah dikenakan deposit tender mengikut kadar berikut: Anggaran Nilai Tender (RM) Sehingga 10 juta Melebihi 10 juta sehingga 20 juta Melebihi 20 juta sehingga 50 juta Melebihi 50 juta sehingga 100 juta Melebihi 100 juta Deposit Tender (RM) 50. sebaik sahaja tawaran tender tersebut di setuju terima oleh petender yang berjaya atau selepas tamatnya tempoh sah laku tender.000 600.bank/jaminan bank dan hendaklah dikemukakan bersekali dengan tawaran tender.4 Deposit tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/jaminan bank dalam Ringgit Malaysia daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia.000 1. mengikut yang mana terdahulu.

Tajuk tender yang diiklankan. dan 19 . cara bayaran dan jawatan penerima bayaran dokumen tender. Syarat-syarat kelayakan petender: i. Deposit tender bagi petender yang tidak berjaya hendaklah dikembalikan setelah tender itu di setuju terima oleh petender yang berjaya atau selepas tamatnya tarikh sah laku tender. kepala dan subkepala yang berkenaan dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam gred dan kategori yang berkenaan. Pengiklanan Tender Tempatan 25.1 Semua pelawaan tender tempatan hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu (1) akhbar harian utama Bahasa Melayu. Deposit petender yang berjaya hendaklah dikembalikan selepas Bon Pelaksanaan diterima. (e) (f) (g) Tempat.2 Kandungan iklan tender hendaklah menyatakan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) (d) Agensi yang memanggil tender. atau bagi tender kerja . ii. tarikh dan masa dokumen tender dijual. PENGIKLANAN 25. kemas. Kandungan iklan tender hendaklah jelas.atau menarik balik tendernya sebelum keputusan dibuat. Jenis tender. sama ada terbuka dan/atau khas Bumiputera.berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) di bawah kelas. Tempat. 25. bagi tender bekalan dan/atau perkhidmatan berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang dan sub-bidang yang berkenaan. tarikh dan masa bagi lawatan tapak/premis (jika berkenaan). ringkas dan tidak mendatangkan apa-apa keraguan atau pembaziran. maka deposit tendernya akan dirampas. Harga.

tarikh dan waktu tender diterima dan ditutup. agensi hendaklah memastikan bahawa tarikh tutup tender hendaklah sekurang-kurangnya 21 hari dari tarikh lawatan yang ditetapkan.3 Contoh iklan tender seperti di LAMPIRAN E1 hingga E4 boleh digunakan. Tawaran tender yang lewat diterima dari waktu dan tarikh yang ditetapkan tidak boleh dipertimbangkan. Selain daripada itu.4 Masa yang cukup hendaklah diberi bagi membolehkan petender mengkaji tawaran dan membuat persediaan bagi sesuatu tender. Panduan untuk memasukkan iklan tender kerja secara online tersebut turut boleh diperolehi daripada alamat tersebut.00 tengah hari pada hari pelawaan tender ditutup (hari bekerja) sebagai waktu terakhir untuk menerima tawaran tender. semua agensi Kerajaan juga dikehendaki memasukkan secara ‘online’ maklumat iklan tender kerja ke dalam laman web Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB). 25.tender. 25.gov.(h) Tempat. tarikh tender ditutup hendaklah sekurangkurangnya dua puluh satu (21) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual. 25. Agensi yang mempunyai banyak tender adalah digalakkan untuk merangkumkan kesemua tender di dalam satu kenyataan tender sahaja seperti contoh iklan tender di LAMPIRAN E4.1 hingga 25.6 Agensi hendaklah menetapkan jam 12. 25.7 Agensi adalah bertanggungjawab untuk memasukkan/menghantar sesalinan kenyataan tender yang diiklankan ke dalam laman web masing-masing dan pautan (hyperlink) kepada laman web MyGovernment Portal [www. 25. 25. Bagi mengurangkan kos pengiklanan.9 Bagi tender yang dikendalikan oleh perunding. tempat penjualan dan penyerahan dokumen tender hendaklah di Agensi yang mengendalikan perolehan tersebut. 25.5 Bagi tender yang melibatkan lawatan tapak/premis.my.8 Bagi tawaran tender kerja untuk projek kerja/pembinaan Kerajaan.my]. peraturan seperti di perenggan 25. 20 .gov. Iklan tersebut boleh dimasukkan secara percuma melalui laman web khas LPIPM iaitu di alamat www.8 hendaklah dipatuhi sepenuhnya. Untuk tujuan ini.

Agensi boleh memasukkan harga pembelian lampau perolehan berkenaan. 26. Bantahan oleh Petender 28. ANGGARAN HARGA JABATAN 27.2 Bagi perolehan Bekalan/Perkhidmatan yang sukar ditentukan harga anggaran Jabatan. 26. 26. Penyediaan Anggaran Harga 27. Pengiklanan Tender Antarabangsa 26. Bantahan tersebut berserta bukti-bukti yang kukuh hendaklah dikemukakan kepada Agensi yang membuat pelawaan tender dalam tempoh seperti berikut: (a) Empat belas (14) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual.1 Semua pelawaan tender antarabangsa hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu (1) akhbar harian tempatan utama Bahasa Melayu dan satu (1) akhbar harian tempatan utama Bahasa Inggeris.26.1 Agensi hendaklah memasukkan suatu peruntukan dalam dokumen tender yang membolehkan petender membuat bantahan secara bertulis kepada Agensi dan disalinkan kepada Perbendaharaan sekiranya ia mendapati spesifikasi tender menjurus kepada sesuatu jenama.2 Tarikh tender ditutup hendaklah sekurang-kurangnya lima puluh enam (56) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual. mana yang berkenaan.3 Bagi tender yang melibatkan lawatan tapak/premis. 27. agensi hendaklah memastikan bahawa tarikh tutup tender hendaklah sekurang-kurangnya 56 hari dari tarikh lawatan yang ditetapkan. BANTAHAN KE ATAS SPESIFIKASI TENDER YANG MENJURUS KEPADA SESUATU JENAMA 28. dan 21 .4 Tawaran tender kerja antarabangsa hendaklah juga mematuhi peraturan di perenggan 25 di atas.1 Agensi hendaklah menyediakan anggaran harga Jabatan bagi setiap tender dan memasukkannya ke dalam peti tawaran sebelum tarikh tutup tender.

2 Sekiranya bantahan didapati berasas. di mana seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf.1 Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dianggotai sekurangkurangnya oleh dua (2) orang pegawai.2 Bantahan yang diterima selepas tempoh tersebut tidak akan dipertimbangkan.1 Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender hendaklah memastikan perkara-perkara yang dinyatakan di bawah dilaksanakan dengan sempurna: (a) Peti tawaran dibuka secepat mungkin selepas tender ditutup. PEMBUKAAN TAWARAN TENDER 30. Keahlian Jawatankuasa Pembuka Tender 30. Sekiranya Bahagian/Unit berkenaan kekurangan pegawai. Tugas Jawatankuasa Pembuka Tender 31. 29. pelantikan boleh dibuat di kalangan pegawai daripada Bahagian/Unit lain dalam Agensi tersebut. 29. Jawatankuasa ini hendaklah dipengerusikan oleh wakil Agensi yang membuat tawaran dengan dua (2) orang ahli lain yang terdiri daripada wakil Perbendaharaan dan seorang pegawai dari agensi lain yang berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang tersebut. 22 . 31. 30. 28.1 Apabila terdapat bantahan dari petender. Agensi hendaklah menubuhkan jawatankuasa untuk menimbang serta memutuskan bantahan yang dibuat oleh petender.(b) Dua puluh lapan (28) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual bagi tender antarabangsa. Penubuhan Jawatankuasa untuk Menimbangkan Bantahan 29.2 Pelantikan ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang menguruskan tender. tender tersebut hendaklah dibatalkan dan ditender semula mengikut spesifikasi yang telah disemak semula.

Lembaran yang menyatakan harga dan apa-apa pindaan yang terdapat dalam tawaran tender hendaklah ditandatangani ringkas. Nombor kod hendaklah diberi untuk setiap dokumen dan senarai harga. Sebagai panduan. Nama dan jawatan semua ahli Pembuka Tender hendaklah dicatatkan dalam borang jadual tender dan ditandatangani oleh setiap ahli. maka ianya hendaklah dicatatkan dalam borang jadual tender. amaun yang di tender. Contoh Jadual Harga Tender bagi tender bekalan dan perkhidmatan adalah seperti di LAMPIRAN F1 dan F2 dan tender kerja seperti di LAMPIRAN F3. Menyedia dan melengkapkan senarai semakan dan borang jadual tender dengan mencatatkan nama petender. antara tugas-tugas Urus Setia adalah seperti berikut: (a) Menguruskan perancangan awal dan jadual pelaksanaan tender. dibuka dan disemak nombor siri dengan rekod penjualan dokumen. tempoh siap atau tempoh penyerahan. kod petender. dokumen spesifikasi teknikal dan katalog/brosur petender serta ditandatangani ringkas. (d) (e) (f) (g) (h) 32. dan Menyediakan Jadual Harga Tender untuk dipamerkan di papan kenyataan Agensi seberapa segera yang boleh. Bagi tender yang melibatkan keselamatan negara. Dokumen tawaran harga dijadualkan dengan menggunakan nombor kod yang diberikan.1 Urus Setia Tender bertanggungjawab menguruskan semua urusan tender dari mula sehingga proses tender selesai. Urus Setia Tender 32. Nama petender dipastikan tidak tercatat di dalam dokumen spesifikasi teknikal petender dan sekiranya terdapat nama/tanda syarikat dalam dokumen tersebut. dengan tidak menzahirkan nama petender yang mengambil bahagian. 23 . Agensi tidak diwajibkan mempamerkan jadual harga tersebut.(b) (c) Setiap tawaran tender yang diterima. Contoh Jadual Harga Tender yang perlu dipamerkan bagi tender bekalan/perkhidmatan dan kerja adalah seperti di LAMPIRAN G1 dan G2.

MERAHSIAKAN MAKLUMAT DAN KEDUDUKAN SESUATU TENDER 34. Pembukaan Tender di Hadapan Awam 33. 33. Mengurus dan menyediakan dokumen tender. Mengatur penilaian tender. Menyediakan rekod penjualan dokumen tawaran dan mengatur lawatan tapak/premis (jika berkenaan).1 Semua tawaran tender bekalan/perkhidmatan yang dianggarkan bernilai melebihi RM30 juta dan tender kerja yang bernilai melebihi RM50 juta hendaklah dibuka di hadapan awam. 24 . Merahsiakan Maklumat Tender 35.1 Ketua Agensi adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan tentang keperluan merahsiakan maklumat dan kedudukan sesuatu tender kepada pegawai yang berkenaan di bawah arahan pentadbirannya. Menguruskan iklan atau pelawaan tender. Mengatur pembukaan tender. Rujukan hendaklah dibuat kepada peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) dan Akta Pencegahan Rasuah 1997 (Akta 575).2 Pembukaan tender di hadapan awam bermaksud pembukaan tender di kalangan petender yang membeli dan mengembalikan dokumen tender sahaja. Menjaga keselamatan peti tender dan dokumen tender. dan Mengatur mesyuarat Lembaga Perolehan. 35. Menutup peti tender pada tarikh dan masa tutup yang ditetapkan.(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 33.1 Semua maklumat berkenaan sesuatu tender termasuk dokumen tender. tawaran tender dan penilaian tender hendaklah diklasifikasikan sebagai SULIT dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak yang tidak terlibat dengan pengurusan tender sebelum keputusan muktamad dibuat. Dokumen Tender Diklasifikasikan Sebagai Sulit 34.

Penjelasan Lanjut Berkenaan Dengan Tender 37.1 Agensi hendaklah memasukkan peruntukan berkenaan larangan pengiklanan dan publisiti dalam syarat pelawaan tender dan dokumen kontrak. Walau bagaimanapun. pengalaman petender dan sebagainya. Larangan Mengubah Maklumat Dokumen Petender 38. Peruntukan Melarang Pengiklanan dan Publisiti 36. 36.Mana-mana pegawai awam yang didapati membocorkan rahsia berkenaan sesuatu tender adalah dianggap telah melanggar peruntukan dalam Akta-akta tersebut dan tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil terhadap pegawai awam yang terlibat.1 Semua pihak yang terlibat dalam sesuatu urusan tender termasuk mempertimbangkan sesuatu tender dilarang mengubah apa-apa maklumat yang dikemukakan petender di dalam dokumen tender termasuk harga. Contoh peruntukan tersebut adalah seperti berikut: “IKLAN & PUBLISITI Tiada maklumat berkenaan kontrak boleh disiarkan dalam sebarang akhbar. majalah atau alat pengiklanan/media massa melainkan jika pengiklanan itu telah pun dihantar kepada dan diluluskan oleh Kerajaan terlebih dahulu.2 Sekiranya terdapat kesilapan pengiraan oleh petender dan berlaku perbezaan harga di antara harga di dalam Bill Of Quantities (BQ) dan Borang Tender yang telah ditandatangani.” 37. harga di dalam Borang Tender hendaklah diguna pakai dalam mempertimbangkan sesuatu perolehan. 38. Penjelasan tersebut hendaklah diuruskan oleh Urus Setia Tender secara bertulis. 25 . sebarang perundingan tidak dibenarkan. 38.1 Kebenaran bertulis hendaklah diperolehi daripada Pengerusi Lembaga Perolehan sekiranya Jawatankuasa Penilaian memerlukan penjelasan lanjut daripada petender semasa proses penilaian tender.

iv. iaitu seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli.1 Pelantikan ahli Jawatankuasa Penilaian Tender hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang menguruskan tender. Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah membuat penilaian secara terperinci bagi memastikan penilaian yang dibuat adalah berasaskan kepada spesifikasi perolehan yang ditetapkan dalam dokumen tender. maklumat dan teknologi semasa mengenai barang/perkhidmatan tersebut boleh diambil kira. Jabatan Perkhidmatan Haiwan. pernyataan pematuhan (statement of compliance) dan/atau penilaian fizikal. ii. maka pakar dari Jabatan-jabatan Teknik/pakar yang lain boleh digunakan. di mana sekurang-kurang seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. MAMPU dan sebagainya. Jawatankuasa Penilaian Tender. Penilaian hendaklah dibuat berdasarkan dokumendokumen yang dikemukakan. Walau bagaimanapun. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS). perkhidmatan dan kerja berasaskan Turnkey atau Design and Build hendaklah dibuat oleh dua (2) jawatankuasa yang berasingan seperti berikut: (a) Jawatankuasa Penilaian Teknikal i. Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada tiga (3) orang. seperti Jabatan Kerja Raya (JKR).PENILAIAN TENDER 39. iii.2 Penilaian tender bekalan. 39. ahli-ahli Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah terdiri daripada pegawai yang mahir. Sekiranya Agensi tidak mempunyai kemahiran dalaman. 26 . Penilaian teknikal secara edaran adalah tidak dibenarkan. berpengalaman dan berkelayakan tentang barangan/perkhidmatan tersebut. Jabatan Kimia. Keahlian dan Tugas Jawatankuasa 39. penilaian teknikal hendaklah dilaksanakan secara bermesyuarat.

40.2 Penilaian tender hendaklah dibuat oleh satu Jawatankuasa yang dianggotai oleh tidak kurang dari tiga (3) orang pegawai. bolehlah dibuat oleh satu Jawatankuasa Penilaian sahaja. selain daripada tender yang berasaskan konsep Turnkey atau Design and Build seperti di perenggan 39. Penilaian harga secara edaran adalah tidak dibenarkan.4 Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh semua ahli Jawatankuasa. iv. jentera berat. 40.3 Proses penilaian tender hendaklah disiapkan dan dilaksanakan seboleh-bolehnya tidak melebihi tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh tawaran tender dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian. Penilaian Tender Kerja 40. harga pasaran terbuka. Perbandingan antara satu tawaran petender dengan tawaran petender yang lain hendaklah dibuat berasaskan kepada faktor atau unsur yang sama (equal footing). kadar pembayaran. 39. ii. iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli. diskaun.2. sistem maklumat dan lainlain hendaklah berdasarkan kepada prinsip tawaran harga menyeluruh (total cost bid). 39. yang bermaksud mengambil kira harga barangan. Penilaian harga sesuatu tender hendaklah mengambil kira faktor-faktor seperti syarat pembayaran. iii. keupayaan petender dan sebagainya. penyenggaraan dan lain-lain. pentauliahan/pemasangan. Penilaian harga hendaklah dilaksanakan secara bermesyuarat. Penilaian bagi pembelian harta modal seperti kenderaan. Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada dua (2) orang. di mana salah seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. tempoh.(b) Jawatankuasa Penilaian Harga i. latihan. jaminan. Salah 27 .1 Penilaian tender kerja. alat ganti.

4 Menganalisis harga tender dengan mengambil kira tempoh siap/penghantaran yang ditawarkan berdasarkan tawaran yang paling menguntungkan Kerajaan. PERAKUAN TENDER 42. Perakuan kepada Lembaga Perolehan 42.4 Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh semua ahli Jawatankuasa. Perakuan tersebut juga hendaklah menyatakan dengan khusus tawaran petender yang dicadangkan untuk dipertimbangkan. nilai baki kerja dalam tangan yang belum siap dan sebagainya. 41. rekod prestasi.1 Memastikan petender memenuhi kesemua syarat yang dinyatakan dalam dokumen tender. Asas Penilaian Tender Asas-asas penilaian tender oleh Jawatankuasa termasuklah perkara-perkara berikut: 41. projek yang sedang dilaksanakan/dalam tangan dan loji (disewa atau milik sendiri). 41. net worth. kemudahan kredit. Perakuan tersebut hendaklah berdasarkan tawaran yang terbaik dari segi harga dan kualiti mengikut keperluan agensi dan hendaklah mengambil kira prinsip-prinsip perolehan dan dasar-dasar semasa Kerajaan.2 Menilai kemampuan teknikal petender seperti kakitangan profesional dan teknikal.seorang ahli Jawatankuasa hendaklah seorang Juruukur Bahan atau pegawai teknikal dalam bidang berkaitan dengan kerja tersebut. 41. 40. 40. 41. 28 . pengalaman kerja.1 Ketua Jabatan hendaklah membuat perakuan kepada Lembaga Perolehan berdasarkan kepada Laporan Penilaian Tender.3 Menilai kemampuan kewangan petender dari segi modal pusingan.3 Proses penilaian tender hendaklah seboleh-bolehnya disiapkan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh tawaran tender dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian.

6 Sekiranya sesuatu tender itu perlu dirujuk kepada Perbendaharaan untuk keputusan. sebab-sebab penerimaan/penolakan dan sebagainya.2 Urus Setia yang menguruskan tender sesuatu Agensi hendaklah menyediakan Kertas Taklimat Tender untuk pertimbangan Lembaga Perolehan. ditandatangani dan dikembalikan dan disiarkan di dalam laman web agensi masingmasing dan pautan (hyperlink) kepada laman web MyGovernment Portal [www.1 Penjelasan dan panduan berkenaan pelantikan. pihak berkuasa dan had nilai setuju terima Lembaga Perolehan Agensi hendaklah mengikut AP dan SPP yang berkaitan. keahlian. Tatacara Pertimbangan Tender 43. harga tawaran dan tempoh siap secepat mungkin selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan. 43.my]. harga tawaran. 29 . 43. rujukan tersebut hendaklah sampai kepada Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas keputusan Lembaga Perolehan.gov.42. tempoh siap. 43.4 Keputusan muktamad Lembaga Perolehan Agensi hendaklah dipamerkan di papan kenyataan Jabatan dengan menyatakan nama syarikat yang berjaya. nama/kod petender yang berjaya. 43. PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN 43.2 Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah merekodkan segala keputusan penting seperti nombor tender.3 Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah mendapatkan tandatangan Ahli Lembaga Perolehan Agensi sebaik sahaja keputusan tender telah dibuat. tarikh keputusan tender. 43.5 Pengumuman keputusan muktamad tersebut di papan kenyataan Jabatan dan di laman web masing-masing hendaklah dinyatakan di dalam dokumen tender untuk memudahkan kontraktor membuat rujukan.

44. manakala bagi kontrak kerja. Surat Niat 44. Surat Niat ini tidak mengikat kedua-dua pihak kepada satu kontrak.1 Surat Setuju Terima ialah surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. Sehubungan dengan itu.2 Apabila semua perkara telah diselesaikan dan tiada rundingan lanjut diperlukan. 45. hendaklah menggunakan Borang JKR 203D . apa-apa syarat yang telah dipersetujui sebelumnya hendaklah dinyatakan dengan jelas dan persetujuan tersebut merupakan sebahagian daripada perjanjian kontrak.Pindaan 6/2005 di LAMPIRAN I2.4 Satu ikatan kontrak wujud di antara kedua-dua pihak setelah Surat Setuju Terima ditandatangani dan dikembalikan oleh petender kepada Agensi. 45. maka Surat Niat hendaklah dikeluarkan. 30 .1 Surat Niat ialah surat yang dihantar kepada petender yang mana kandungannya meliputi kenyataan hasrat/niat untuk menerima tawaran petender tersebut. Contoh format dan kandungan Surat Niat adalah seperti di LAMPIRAN H.3 Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan. syarat yang telah dipersetujui dalam Surat Niat dan apa-apa syarat lain yang telah dipersetujui melalui rundingan sebelumnya.SETUJU TERIMA TENDER 44. contoh Surat Setuju Terima adalah di LAMPIRAN I1. 45. Surat Setuju Terima ialah satu dokumen perundangan yang sah dan merupakan sebahagian daripada perjanjian kontrak. 45.2 Sekiranya Agensi bercadang untuk menerima sesuatu tawaran tetapi dengan beberapa syarat yang mesti dipatuhi oleh petender terlebih dahulu. tertakluk kepada persetujuan syaratsyarat Agensi yang dikehendaki dipatuhi oleh petender sama ada melalui rundingan atau cara-cara lain. Surat Setuju Terima hendaklah dikeluarkan kepada kontraktor yang berjaya secepat mungkin sebaik sahaja keputusan Lembaga Perolehan diperolehi dan dalam tempoh sah laku tender. Surat Setuju Terima 45.

sama ada khususnya dalam mana-mana hal tertentu. 48. Tarikh kuat kuasa kontrak (effective date) hendaklah dinyatakan sebagai tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani oleh petender yang berjaya manakala tarikh kontrak ialah tarikh kontrak ditandatangani oleh kedua-dua pihak.1 Penjelasan mengenai pengedaran dan penyimpanan dokumen kontrak adalah seperti dalam AP yang berkaitan. Agensi hendaklah memastikan pemberian kuasa telah dibuat secara bertulis oleh Menteri di Kementerian masing-masing kepada Pegawai Pengawal dan pegawai lain yang telah dinamakan (atas jawatan) sebelum kontrak ditandatangani.5 Pegawai yang boleh menandatangani Surat Setuju Terima hendaklah pegawai awam yang diberi kuasa di bawah Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973).1 Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) menetapkan.1 Kontrak hendaklah ditandatangani secepat mungkin selepas semua terma dan syarat dipersetujui oleh kedua-dua pihak dan selewatlewatnya empat (4) bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju Terima. “semua kontrak yang dibuat di Malaysia bagi pihak Kerajaan hendaklah. 47. MENANDATANGANI KONTRAK 46. Pengedaran dan Penyimpanan Dokumen Kontrak 48.2 Sehubungan dengan peruntukan di atas. dibuat atas nama Kerajaan Malaysia dan akan ditandatangani oleh Menteri atau oleh mana-mana pegawai awam yang diberi kuasa dengan sewajarnya secara bertulis oleh Menteri. 46. Tempoh bagi Menandatangani Kontrak 47. atau amnya bagi semua kontrak di bawah suatu nilai yang tertentu dalam agensinya atau selainnya sebagaimana dinyatakan dalam pemberian kuasa itu”. 31 . jika diturunkan secara bertulis. Peruntukan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) 46.45. Salinan-salinan dokumen kontrak dan perubahan kontrak atau Arahan Perubahan dan Sijil Lanjutan Masa hanya perlu dikemukakan kepada Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri sahaja.

1 Bon Pelaksanaan adalah merupakan suatu aku janji tidak bersyarat (unconditional undertaking) oleh sesuatu institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan untuk membayar kepada Kerajaan suatu amaun tertentu atas tuntutan (on demand) sekiranya kontraktor tidak atau gagal mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak. kontraktor hendaklah mengemukakan bersama-sama dengan Surat Setuju 32 . Bon Pelaksanaan 50.3 Bagi kontrak kerja yang bernilai melebihi RM200. kontraktor hendaklah mengemukakan bersama-sama dengan Surat Setuju Terima. 50.00 hingga RM500.2 Bagi kontrak bekalan/perkhidmatan. (b) (c) 50.000.PENTADBIRAN KONTRAK 49.1 Agensi adalah diminta mengambil perhatian yang serius berkenaan pengurusan dan pentadbiran kontrak. Lima peratus (5%) daripada jumlah harga kontrak bagi kontrak bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM500. 49. peratus dan pengiraan nilai Bon Pelaksanaan hendaklah dikira mengikut anggaran harga kontrak setahun sahaja. 50. Bon Pelaksanaan yang nilainya adalah seperti berikut: (a) Dua setengah peratus (2. Ini adalah bagi menjaga kepentingan Kerajaan dan melicinkan urusan yang berhubung kait dengan pelaksanaan sesuatu perolehan. Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak 49.000. Bon Pelaksanaan yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak bermasa.2 Pemantauan kontrak yang sedang berkuat kuasa hendaklah dilaksanakan dengan teliti dan teratur dari semasa ke semasa bagi mengesan dan mengenal pasti masalah pelaksanaan kontrak dari peringkat awal lagi.000.5%) daripada jumlah harga kontrak bagi kontrak bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM200. dan Bagi kontrak bermasa (periodic contract) yang berkuat kuasa dalam tempoh dua (2) tahun atau lebih.00.000. Walau bagaimanapun.00.

Terima, Bon Pelaksanaan sebanyak 5% daripada jumlah harga kontrak. 50.4 Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam Ringgit Malaysia (RM) dari bank-bank atau institusi-institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan sama ada dalam bentuk: i. Jaminan Bank/Syarikat Kewangan yang dikeluarkan oleh bank-bank/syarikat kewangan berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Bank Islam yang dikeluarkan oleh bank-bank berlesen di bawah Akta Bank Islam 1983 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Insurans yang dikeluarkan oleh syarikatsyarikat insurans yang berlesen di bawah Akta Insurans 1996 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh Syarikat Takaful yang berlesen di bawah Akta Takaful 1984 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) dan Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia (SME Bank).

ii.

iii.

iv.

v.

51.

Peraturan Berkenaan Bon Pelaksanaan 51.1 Kontrak Bekalan/Perkhidmatan (a) (b) Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50.4. Tempoh sah laku jaminan tersebut hendaklah dari tarikh ianya dikeluarkan sehingga dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat kontrak atau selepas obligasi terakhir, mengikut mana yang terkemudian. Semua Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful untuk Bon Pelaksanaan hendaklah menggunakan format dan kandungan seperti di LAMPIRAN J1.

(c)

33

51.2 Kontrak Kerja (a) Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50.4 atau dalam bentuk Wang Jaminan Pelaksanaan. Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP) ialah satu kemudahan bagi memenuhi keperluan Bon Pelaksanaan. WJP bermaksud sejumlah wang yang dipegang oleh Kerajaan bagi memastikan kontraktor mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak yang ditandatangani. Jumlah WJP adalah lima peratus (5%) daripada harga keseluruhan kontrak. Kemudahan ini hanya dibenarkan kepada kontraktor kerja tempatan sahaja. Walau bagaimanapun, Wang Jaminan Pelaksanaan tidak dibenarkan untuk Subkontraktor Dinamakan bagi Kerja. Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan bon pelaksanaan seperti di perenggan 50.4 pada tarikh milik tapak, secara automatik kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan akan diguna pakai. Kontraktor yang memilih/dikenakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan akan dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada bayaran kemajuan pertama dan seterusnya sehingga ia mencapai jumlah lima peratus (5%) daripada nilai keseluruhan kontrak. WJP yang dipotong daripada bayaran kemajuan hendaklah dimasukkan ke dalam akaun deposit yang dinamakan Wang Jaminan Pelaksanaan (Kod 79507). Satu akaun subsidiari dan senarai lengkap kontraktor berkenaan yang menunjukkan butir terperinci setiap potongan WJP dan baki bulanan dan tahunan hendaklah diselenggarakan secara teratur dan kemas kini. Walau bagaimanapun, pada bila-bila masa di sepanjang pelaksanaan projek tersebut, kontraktor boleh mengemukakan Bon Pelaksanaan seperti di perenggan 50.4 dan Agensi berkenaan dikehendaki memulangkan WJP yang ditahan. Tempoh sah laku Bon Pelaksanaan tersebut hendaklah dari tarikh kuat kuasa kontrak sehingga dua belas (12) bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan.

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

34

(h)

Jika berlaku kelewatan dalam penyiapan projek, tindakan serta merta hendaklah diambil oleh agensi untuk memastikan tempoh sah laku Bon Pelaksanaan dilanjutkan, tidak kira sama ada Kerajaan mengenakan ganti rugi tertentu atau ganti rugi ditetapkan atau lanjutan masa diluluskan. Bon Pelaksanaan hendaklah menggunakan format dan kandungan seperti di LAMPIRAN J2. Bagi kerja yang dilaksanakan oleh subkontraktor dinamakan (nominated subcontractor) (NSC), NSC hendaklah mengemukakan Bon Pelaksanaan kepada kontraktor utama dengan menggunakan format seperti di LAMPIRAN J3.

(i)

51.3 Kontrak Antarabangsa (a) Kontraktor adalah dikehendaki mengemukakan Bon Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank dalam mata wang yang ditetapkan bagi harga Kontrak daripada bank yang berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia. Format seperti di LAMPIRAN J1 atau LAMPIRAN J2 hendaklah digunakan mengikut mana yang berkaitan. Setelah segala obligasi kontrak selesai, surat pelepasan (Letter of Discharge) bagi Jaminan Bank seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada bank. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod.

(b)

52.

Mengesahkan Surat Jaminan 52.1 Agensi hendaklah menyemak dengan Bank/Syarikat Kewangan/ Bank Islam/Syarikat Insurans/Syarikat Takaful yang berkenaan tentang kesahihan Bon Pelaksanaan yang dikemukakan kontraktor dengan menggunakan format seperti di LAMPIRAN L1 dan LAMPIRAN L2. 52.2 Sekiranya terdapat kes pemalsuan Bon Pelaksanaan, Ketua Agensi hendaklah membuat laporan polis supaya tindakan dapat diambil kerana kes pemalsuan sedemikian adalah merupakan kes jenayah. Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan, Ketua Agensi dikehendaki melaporkan segera kepada Perbendaharaan dan bagi kontrak kerja, hendaklah melaporkan segera kepada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)/Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) supaya tindakan sewajarnya boleh diambil.

35

(b) 53. (b) Wang Jaminan Pelaksanaan i. ii. Bon Pelaksanaan boleh dilepaskan lebih awal sekiranya Agensi berpuas hati segala obligasi kontrak selesai dan tiada sebarang tuntutan yang akan dibuat. Agensi hendaklah melepaskan Bon Pelaksanaan yang asal kepada kontraktor berkenaan. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod. Agensi boleh mengurangkan nilai Bon Pelaksanaan yang asal sebanyak lima puluh peratus (50%). Bagi perkhidmatan dan barang guna habis (consumable item). Sebaik sahaja Perakuan Siap Kerja dikeluarkan. Setelah Jaminan baru ini diterima. Agensi dikehendaki memaklumkan secara bertulis tentang perkara ini dan kontraktor berkenaan hendaklah menggantikan Jaminan yang asal dengan Jaminan baru yang nilainya bersamaan dengan lima puluh peratus (50%) dari Jaminan asal. iii.1 Kontrak Bekalan/Perkhidmatan (a) Bon Pelaksanaan boleh dilepaskan setelah segala obligasi kontrak selesai. Pelepasan Bon Pelaksanaan 53. 36 .53. Agensi boleh memulangkan sebanyak lima puluh peratus (50%) daripada nilai Wang Jaminan Pelaksanaan yang ditahan setelah Sijil Perakuan Siap Kerja dikeluarkan.2 Kontrak Kerja (a) Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Bank Islam/Jaminan Insurans/Jaminan Takaful i. Surat Pelepasan (Letter of Discharge) bagi Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Bank Islam/Jaminan Insurans/Jaminan Takaful seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada Bank/Syarikat Kewangan/Bank Islam/Syarikat Insurans/ Syarikat Takaful.

2 Semua Bayaran Pendahuluan hendaklah dicajkan terus kepada Vot projek berkenaan. 55. Setelah segala obligasi kontrak selesai. Surat Pelepasan (Letter of Discharge) bagi Bon Pelaksanaan seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada Bank/Syarikat Kewangan/Bank Islam/Syarikat Insurans/ Syarikat Takaful. Had Nilai.1 Kontrak bekalan dan perkhidmatan (a) Bagi pembuat atau pembekal tempatan. 54.4 yang sama nilai dengan Wang Jaminan Pelaksanaan yang ditahan. 54. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod. Syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan 55. mengikut mana yang terkemudian. 37 . Bayaran Pendahuluan 54. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada nilai kontrak atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah. (c) Baki Bon Pelaksanaan sebanyak lima puluh peratus (50%) lagi hendaklah dilepaskan/dipulangkan dua belas (12) bulan selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan atau setelah Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan dikeluarkan. (d) 54. kontrak yang dibuat secara berpusat oleh mana-mana agensi Kerajaan (Ministerial Central Contract) dan perkhidmatan perunding.ii.1 Bayaran Pendahuluan adalah dibenarkan kepada kontraktor tempatan sahaja.3 Akaun subsidiari pendahuluan kontraktor hendaklah diselenggarakan bagi mengakaun Bayaran Pendahuluan yang telah diselaraskan melalui pembayaran balik yang dibuat. Baki Wang Jaminan Pelaksanaan sebanyak lima puluh peratus (50%) lagi boleh dipulangkan sekiranya kontraktor dapat mengemukakan Jaminan seperti di perenggan 50. Kemudahan bayaran pendahuluan ini tidak terpakai kepada Kontrak Pusat.

Bon Pelaksanaan telah dikemukakan. syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi: i. Bon Pelaksanaan telah dikemukakan. bayaran pendahuluan telah (c) 55. Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan dikembalikan. (b) (c) (d) (e) 38 . ii. dan Jaminan bagi dikemukakan. Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada nilai kerja pembina (builder’s work) atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah. Jaminan bagi kontraktor utama dan NSC hendaklah dibuat secara berasingan dan mengikut nilai yang ditetapkan. iii. ii.2 Kontrak Kerja (a) Bagi kontraktor utama. syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi: i. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 15% daripada nilai kontrak atau maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah. Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan tersebut. Kontraktor hendaklah mengemukakan permohonan untuk kemudahan bayaran pendahuluan berserta jaminan bagi bayaran pendahuluan secepat mungkin tetapi tidak lewat daripada tiga bulan selepas penyerahan tapak. iv. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 20% daripada nilai kontrak Subkontraktor Dinamakan atau maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah. Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan tersebut. Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan dikembalikan.(b) Bagi pembekal perkhidmatan. Bagi Subkontraktor Dinamakan.

iii. Bayaran balik pendahuluan hendaklah dibuat melalui potongan ke atas bayaran kemajuan mengikut peringkat kerja atau mengikut peringkat bekalan yang telah disempurnakan. Pentadbir Kontrak hendaklah memastikan potongan bagi bayaran pendahuluan dapat diselesaikan selewat-lewatnya melalui bayaran terakhir setelah semua bekalan/perkhidmatan disempurnakan dengan sepenuhnya. Pegawai Penguasa hendaklah memastikan potongan bagi bayaran pendahuluan dapat diselesaikan selewat-lewatnya semasa projek siap pada tahap 75%.3 Syarat-syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan (a) Jaminan bagi bayaran pendahuluan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50. dan Jaminan bagi dikemukakan. iv. Agensi adalah dinasihatkan supaya berhati-hati dan mengawasi kemajuan pelaksanaan sesuatu kontrak untuk menentukan sekiranya pihak kontraktor gagal. Tempoh pembayaran balik Bayaran Pendahuluan ini tidak boleh melebihi keseluruhan tempoh kontrak. Agensi adalah dikehendaki supaya hanya menerima format Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful seperti di LAMPIRAN M1 dan M2. Bayaran Pendahuluan yang belum dibayar balik dapat dituntut (b) (c) (d) (e) (f) 39 . Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan. Bagi kontrak bekalan/perkhidmatan.4 yang tidak boleh batal (irrevocable) dan yang sama nilainya dengan bayaran pendahuluan. bayaran pendahuluan telah 55. Tempoh sah laku Jaminan tersebut untuk Bayaran Pendahuluan bagi kontrak mestilah meliputi tempoh kontrak atau ke satu tempoh lanjutan yang diluluskan dan akan dilepaskan apabila segala potongan selesai dibuat mengikut mana yang terdahulu. Bagi kontrak kerja.

tindakan ini tidak perlu diambil sekiranya kelewatan memasuki tapak itu adalah berpunca daripada sebab-sebab di luar kawalan kontraktor. 57.3 Sekiranya pengambilan kerja kontrak tersebut ditamatkan disebabkan kegagalan memulakan kerja. Walau bagaimanapun. Permulaan Kerja 57.1 Agensi hendaklah menetapkan tarikh milik tapak tidak melebihi empat (4) minggu selepas tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani bergantung kepada nilai dan kompleksiti projek berkenaan. 40 . Tarikh Milik Tapak 56. Kerajaan berhak untuk menamatkan pengambilan kerja kontrak tersebut dan tindakan boleh diambil terhadap kontraktor berkenaan.daripada bank/syarikat kewangan/syarikat insurans/syarikat takaful yang mengeluarkan Jaminan tersebut yang telah dikemukakan oleh kontraktor dalam tempoh sah lakunya.1 Memulakan kerja bermaksud kontraktor memulakan kerja-kerja awalan (preliminaries) di tapak projek berkenaan.2 Sekiranya kontraktor tidak memulakan kerja-kerja awalan dalam tempoh dua (2) minggu selepas tarikh milik tapak yang ditetapkan. Agensi berkenaan perlu mengemukakan semula kertas-kertas tender projek tersebut kepada pihak berkuasa asal yang meluluskan tender untuk memilih kontraktor lain. Kontraktor dikehendaki memulakan kerja tidak lewat daripada dua (2) minggu selepas tarikh milik tapak. 57. PEMILIKAN TAPAK DAN PERMULAAN KERJA 56. (g) Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah disahkan oleh Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans/Bank Islam/ Syarikat Takaful yang mengeluarkannya dan tidak boleh membatalkannya. meratakan tanah di tapak projek. membina pejabat tapak serta mendapatkan kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air dan kerja-kerja awalan lain yang dijelaskan dalam dokumen tender/kontrak. 57. seperti membekalkan peralatan dan bahan-bahan binaan.

Tanggungjawab Agensi 58. PEMATUHAN DAN TANGGUNGJAWAB 58.2 ke dalam dokumen tender dan kontrak.1 dan 57. 57. pemanggilan tender semula hendaklah dibuat dengan segera. Surat Pekeliling Perbendaharaan. 59. Agensi hendaklah mendapatkan persetujuan daripada petender-petender yang telah membuat tawaran untuk melanjutkan tempoh sah laku tender dengan kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan yang berkenaan. 57.4 Sekiranya tempoh sah laku tender hampir luput. Sebarang pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan hendaklah diambil tindakan sewajarnya seperti yang ditetapkan dalam peraturan kewangan.6 Agensi berkenaan juga hendaklah melaporkan sebarang penamatan kontrak kepada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)/Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) untuk tindakan sewajarnya dan kepada Kementerian Kewangan untuk tujuan rekod.7 Agensi hendaklah memasukkan perkara di perenggan 57.57. 57. Syarat tersebut akan menjadi amaran awal kepada semua petender yang mengambil bahagian dan seterusnya hanya kontraktor yang benar-benar layak sahaja memasuki tender projek-projek Kerajaan.1 Semua agensi Kerajaan dikehendaki mematuhi semua peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Tanggungjawab Pegawai Pengawal 59. semua agensi Kerajaan hendaklah merujuk kepada semua peraturan kewangan termasuk Arahan Perbendaharaan.1 Setiap Pegawai Pengawal adalah dipertanggungjawabkan dalam memastikan semua urusan perolehan yang dilaksanakan mengikut peraturan kewangan dan prinsip-prinsip serta dasar-dasar perolehan Kerajaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan dan sebagainya sebelum melakukan apa-apa jenis perolehan.5 Sekiranya tempoh sah laku tender telah tamat. Bagi maksud ini. 41 .

hendaklah mendapat kelulusan bertulis daripada Ketua Setiausaha Perbendaharaan terlebih dahulu. Pengecualian 60. Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan Malaysia Putrajaya Februari 2007 42 .60.1 Pengecualian daripada mana-mana peraturan kewangan yang ditetapkan.

14. 5. 15.LAMPIRAN A CONTOH SENARAI SEMAKAN (BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) Sila Tandakan √ Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan. 4. 6. 13. 16. 7. 11. 3. 10. 12. Salinan Sijil Pendaftaran dan Taraf Bumiputera Dari Kementerian Kewangan Malaysia (Bekalan/Perkhidmatan) Salinan Sijil Pendaftaran dan Taraf Bumiputera Dari Pusat Khidmat Kontraktor (Kerja) Borang Tender Telah Diisi dan Ditandatangani Ringkasan Tender Telah Diisi dan Ditandatangani Jadual Kadar Harga Telah Diisi dan Ditandatangani Senarai Kuantiti Telah Diisi dan Ditandatangani Borang Maklumat Petender Borang Spesifikasi Borang Penyerahan Contoh dan Katalog Borang Servis Penyelenggaraan Senarai Kakitangan Teknikal Salinan Akaun Syarikat Yang Telah Disahkan dan Diaudit Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank Bagi 3 Bulan Terakhir Tiada Nama Syarikat Dalam Dokumen Tawaran Teknikal Senarai Semakan Yang Telah Ditandakan Lain-lain Sekiranya Ada (Sila Catatkan) 43 . 9. 8. 1. 2.

LAMPIRAN B SENARAI BORANG TENDER. Kontrak kerja bagi Subkontrak Dinamakan (Nominated Sub-contractor) di mana kontrak utama berasaskan JKR 203 atau JKR 203A JKR 203N Sem.6/2005) 3.10/83) Termasuk Addendum 1. Kontrak kerja berasaskan Senarai Bahan (Bills of Quantities) PWD 203A (Rev. Kontrak kerja berasaskan pelan dan spesifikasi (lump sum) PWD 203 (Rev.7 JKR 203B (Pind.10/83) Termasuk Addendum 1.7 JKR 203C (Pind. DOKUMEN KONTRAK DAN BORANGBORANG LAIN BAGI TENDER KERJA JABATAN KERJA RAYA JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA JKR 203D (Pind.4/2005) 2.4/2005) JKR 203D (Pind.10/83 termasuk Addendum JKR203N 1/83 Termasuk Addendum JKR 203N 4/83 Surat Setuju Terima Tender oleh Kontraktor Utama kepada Subkontraktor Dinamakan JKR 203N 2/88 Syarat-syarat membuat Tender dan Maklumat Am untuk digunakan oleh Sub-kontraktor Dinamakan JKR 203N 3/93 Arahan kepada Kontraktor Utama untuk menyetuju terima tender daripada Sub-kontraktor Dinamakan JKR 203N 5/83 Perintah Rasmi untuk memulakan kerja oleh Kontraktor Utama kepada Sub-Kontraktor Dinamakan JKR 203N 6/88 Surat Pemberitahuan Penamaan kepada Subkontraktor 44 .6/2005) BORANG-BORANG LAIN 1.

Kontrak kerja bagi Pembekal Dinamakan (Nominated Supplier) di mana kontrak utama berasaskan JKR 203 atau JKR 203A JKR 203P/83 JKR 203P I/83 JKR 203P 4/83 JKR 203P 2/83 Syarat-syarat membuat Tender dan Maklumat Am untuk digunakan oleh Pembekal JKR 203P 3/83 Arahan kepada Kontraktor Utama untuk menyetuju terima tender daripada Pembekal Dinamakan JKR 203P 5/83 Pesanan untuk membekal dan menyerah-Hantar Artikel-artikel JKR 203P5A/83 Jadual Artikel-artikel Yang Dipesan untuk di bekal dan DiserahHantar JKR 203P 6/88 Surat Pemberitahuan Penamaan kepada Pembekal Dinamakan JKR 203P 7/88 Surat Jaminan Tanggung Rugi 45 .JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN JKR 203N 7/88 Surat Jaminan Tanggung Rugi 4.

Mengangkut bahan-bahan dalam satusatu daerah JKR 203R JKR 203R1 JKR 203R3 JKR 203R2 Schedule of Rates & Prov. Bekalan Jentera dan Peralatan Kejuruteraan JKR 203E Sem. 9/70 JKR 203Q1 JKR 203Q3 PWD 203Q2 Schedule of Rates & prov. 10/89 JKR 203F Sem. 12/83 PWD 203I PWD 203K Rev. Bekalan Barang-barang (Stor) PWD 203H Rev. 1/84 Schedule of Stores for use in. Bekalan Batu Kuari PWD 203Q Rev. 10/89 JKR 203G Sem. 7. Quantities of Metal to be supplied and delivered and other works to be performed JKR 203Q4 Rev. Condition Of Contract for International Civil Engineering Contracts (Locally Funded Projects) PWD FORM 203 CEWI (1/84 Edition) 6. 10/89 8. 1/82 PWD 203J Rev. 1/62 Rules for working of Government owned Quarry 9.JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN 5. Quantities of Materials for Transportation 46 .

1/92 JKR-APK JKR-KPK JKR-KKS JKR-PHK JKR 203W/82 JKR 203X-Pin. 13.W. Condition Of Contract For Design & Build and Turnkey Projects PWD FORM DB/T 2002 Edition P. 2/83 JKR 203T-Pin. 2. 3. 11. 8. TAJUK BORANG NOMBOR RUJUKAN 1.1/99 JKR 66 (Pin.2/1999) - 47 . 4/83 JKR 203U/82-Pin.1/83 JKR 203Y-Rev. 5.JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN 10.D Fom DB/T -A2002 SENARAI BORANG-BORANG PENTADBIRAN KONTRAK KERJA JABATAN KERJA RAYA BIL. 4.3/1999) JKR 66A (Pin. 9. 10. 7. 6. 12. Perakuan Siap Kerja (Certificate of Practical Completion) Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa (Certificate of Delay and Extension of Time) Arahan Pegawai Penguasa (Superintending Officer’s Instruction) Arahan Perubahan Kerja Permohonan Untuk Mendapatkan Kelulusan Perubahan Kerja Permohonan Untuk Kelulusan Kerja Tambahan Kuantiti Sementara Perakuan Pelarasan Harga Kontrak Perakuan Pendudukan Separa (Certificate of Partial Occupation) Perakuan Kerja Tak Siap (Certificate of Non-Completion) Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan (Certificate of Completion of Making Good Defects) Perakuan Bayaran Interim Perakuan Akaun dan Bayaran Muktamad Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan Kerja Kontraktor JKR 203S-Pin.

tujuan. tempoh pengeluaran. undang-undang tubuh.LAMPIRAN C CADANGAN PEMBIAYAAN Petender dikehendaki mengemukakan kredit pembekal atau peraturan perjanjian pinjaman bagi membiayai pembelian ini. tempoh penangguhan. jadual pembayaran. dokumentasi. tarikh mati/tamat/akhir tawaran (tarikh itu hendaklah bersamaan dengan tarikh sah laku tender. perbelanjaan dan lain-lain. faedah. tempoh akhir matang. yuran perkhidmatan. Kemudahan kredit atau perjanjian pinjaman yang dicadangkan itu hendaklah menyebut perkaraperkara yang berikut: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) Jenis kemudahan. dan syarat-syarat lain yang berkaitan. bayaran bank: yuran pengurusan. Pinjaman tersebut seelokeloknya hendaklah meliputi keseluruhan jumlah tender ini. mata wang. jumlah pinjaman. 48 .

LAMPIRAN C (Versi Bahasa Inggeris) FINANCIAL PROPOSAL Tenderers are requested to submit a Supplier’s credit or a loan arrangement agreement to finance this purchase.. etc. expenses. governing law. Preferably this loan should cover the total value of this tender. management fee. purpose. interest. currency. loan amount. documentation. final maturity. expiry date of offer (this date should correspond to the validity date of tender). commitment fee. drawdown period. grace period. repayment schedule. and any other conditions. following terms: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) Type of facility. bank charges. The proposed credit facility should state the 49 .

CONTOH JADUAL PELAKSANAAN TENDER BIL. 3. 8. 21 hari 1 hari 14 hari 30 hari 21 hari 1 hari 2 hari Jan 2006 Feb 2006 Mac 2006 Apr 2006 Mei 2006 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 LAMPIRAN D 50 . 4. 7. 6. 5. JENIS AKTIVITI Penyediaan Spesifikasi Penyediaan Dokumen Tender Iklan Pembukaan Peti Tender/Pamer Jadual Tender Di Papan Kenyataan Semakan Ke Atas Tawaran Tender Penilaian Tawaran Teknikal Penilaian Tawaran Kewangan Penyediaan Kertas Taklimat Tender Pertimbangan Lembaga Perolehan Pengeluaran Surat Setuju Terima TEMPOH MASA 30 hari 20 hari min. 1. 9. 2.

2. Blok D6. Peti Surat 6000.2006. Dokumen Tender boleh diperoleh pada waktu pejabat mulai 8. Aras 5. Dokumen Tender boleh dibeli dengan harga RM100. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.2006 di Ibu Pejabat Badan Pencegah Rasuah Malaysia. memasang. 4. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Badan Pencegah Rasuah Malaysia sebelum atau pada pukul 12. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. mentauliahkan dan menyelenggarakan (dalam tempoh jaminan) perkakasan-perkakasan komputer iaitu komputer peribadi. Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditetapkan di Aras Bawah. menghantar.00 (Ringgit Malaysia: Seratus Sahaja) senaskhah yang tidak akan dikembalikan.3. TENDER TAJUK KOD BIDANG PENDAFTARAN 210101 210102 210103 210104 210105 210106 BPR/01/2006 Membekal.00 tengah hari. 62007 Putrajaya dengan menunjukkan SIJIL ASAL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN dalam kod bidang seperti di atas dan SIJIL TARAF BUMIPUTERA (jika bertaraf Bumiputera) yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dan menyerahkan satu salinan (fotostat) sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender. pencetak mudah alih network switch. Wang Tunai/Cek tidak diterima.LAMPIRAN E1 CONTOH IKLAN TENDER (BEKALAN) BADAN PENCEGAH RASUAH MALAYSIA KENYATAAN TAWARAN Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah pecahan kepala 210100 (Peralatan dan Kelengkapan Komputer) bagi menyertai tender berikut: NO. 51 . external DVD writer dan external hardisk di Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am. uniterruptible power supply. menguji. Blok D6. pencetak laser. Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Kiriman Wang (Money Order)/Bank Draf/Wang Pos atas nama Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah Malaysia.2006 hingga 2.3. server rack. pencetak laser rangkaian.

Aras 3. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada:Pengarah Kastam Negeri Selangor.LAMPIRAN E2 CONTOH IKLAN TENDER (PERKHIDMATAN) JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN TENDER TERBUKA PERKHIDMATAN MENCUCI PEJABAT Tender ini adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut: No. Wisma Kastam. Aras 3. Negeri Selangor Darul Ehsan Selama Dua Tahun Mulai 1. Wisma Kastam tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12. Jabatan Kastam Diraja Malaysia. 52 . Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan berserta satu salinan sijil tersebut.2006 hingga 30.7.00 pagi Perkhidmatan Mencuci Pejabat dan Kawasan Kastam Diraja Malaysia.3. Dokumen Tawaran tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Unit Pentadbiran Am. 23 Mac 2006. Dokumen Tender boleh dibeli oleh kontraktor bermula pada hari taklimat dan kontraktor yang menghadiri taklimat sahaja dibenarkan membeli Dokumen Tender. Tender 1/2006 Tajuk Kod Bidang Pendaftaran 220401 220402 Tarikh. Aras 3.00 tengah hari. Peti Surat 16.2008 Tempat : Cawangan Pengurusan Unit Pentadbiran Am.00 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Sahaja) dan hendaklah dibayar dalam bentuk Bank Draf atau Wang Pos atas nama Pengarah Kastam Negeri Selangor. Wisma Kastam.6. Tender yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.Masa & Tempat Taklimat Tarikh : 1. Pelabuhan Klang Kehadiran ke sesi taklimat adalah DIWAJIBKAN. SELANGOR DARUL EHSAN.2006 Masa : 10. 42007 Pelabuhan Klang. Harga Dokumen Tender ialah RM50.

62546 PUTRAJAYA pada waktu pejabat bermula 3 Mei 2006. Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang di atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Kontraktor dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera dan satu salinan bagi ketiga-tiga Sijil tersebut semasa membeli dokumen tender. 8 Mei 2006 Jam 10. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. 62546 PUTRAJAYA Rabu. 62546 PUTRAJAYA 53 . Parcel D. Blok D2. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Aras 4.30 pagi Berkumpul di Pejabat Daerah dan Tanah Lenggong Lawatan Tapak adalah WAJIB TARIKH TENDER DITUTUP Cadangan Membina dan Menyiapkan Pejabat dan Rumah Kediaman Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) di Lenggong. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Aras 4. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok D2. 29 Mei 2006 pada waktu pejabat.00 Tengah hari Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan Naskhah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Pembangunan. Aras 4. Blok D2. Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:KETUA SETIAUSAHA Bahagian Pembangunan.00 (Tidak akan dikembalikan) PKK Kelas C Kepala II Sub Kepala 2a dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G5 Khamis. Perak Darul Ridzuan RM300. 29 Mei 2006 pada jam 12. SYARAT PENDAFTARAN TARIKH DAN TEMPAT LAWATAN TAPAK Isnin. Parcel D.LAMPIRAN E3 CONTOH IKLAN TENDER (KERJA) KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI KENYATAAN TENDER Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam kelas dan gred pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:BUTIR-BUTIR TAWARAN HARGA DOKUMEN TAWARAN TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL Bahagian Pembangunan. 3 Mei 2006 hingga Selasa. Parcel D.

50350 KUALA LUMPUR Tarikh tutup tidak lewat dari jam 12. 2100 Kuala Terengganu. Kepala II. Jalan Raja Laut. Pihak KWSP tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau sebarang Tender. Memasang dan menguji lari Komputer Peribadi kepada KWSP Perkhidmatan Kawalan Keselamatan di Bangunan KWSP Negeri Terengganu di Lot 1247K. pembekal perlu mengemukakan sijil asal dari Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk semakan sebelum dibenarkan mengambil Dokumen Tender. 8 CIDB Gred G2 atau G3 Kategori B04 & B07 KKM Kod Bidang 210101 hingga 210106 KKM & KDN Kepala 220302 Kawalan Keselamatan Harga Dokumen RM 150 Tarikh Lawatan Tapak - KWSP/JH/ BPP/T/ 028/06 KWSP/JH/ BPP/T/ 029/06 RM 50 - RM 50 6 April 2006 Jam 10.LAMPIRAN E4 CONTOH IKLAN TENDER YANG DIRANGKUMKAN KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA KENYATAAN TENDER Tender adalah dipelawa kepada kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembangunan Malaysia (CIDB) / Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) (bagi perkhidmatan Kawalan Keselamatan). Sub Kepala 2. Bangunan Pertubuhan Peladang Negeri Selangor (PPNS) Selangor Darul Ehsan Membekal. JALAN RAJA LAUT.00 tengah hari pada 27 April 2006. Naskhah Meja Tender akan dipamerkan di alamat seperti di atas pada waktu pejabat. Tender KWSP/JH/ BPP/T/ 027/06 Butir-Butir Bekalan Cadangan Pengubahsuaian Ruang Dalaman dan Kaunter Utama KWSP Cawangan Shah Alam di Tingkat 1. berkelayakan dan berpengalaman untuk memasuki tender bagi kerja-kerja berikut: No. Manakala bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan. Bangunan KWSP. 7. 54 . Terengganu Kelas Pendaftaran PKK Kelas E atau D.00 pagi Dokumen Tender boleh didapati mulai 3 April 2006 hingga 27 April 2006 pada waktu pejabat di alamat Bahagian Perolehan Bekalan. Tender dan jenis kerja berkaitan dan dikembalikan kepada: KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN TINGKAT 8. BANGUNAN KWSP. Kontraktor perlu mengemukakan Sijil Pendaftaran Asal masih sah tempohnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek tidak akan diterima. Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Tingkat 8. Salinan fotostat Sijil Pendaftaran tidak akan dilayan. Menghantar. 50350 Kuala Lumpur dengan dikenakan bayaran seperti di atas dalam bentuk Bank Draf/Kiriman Wang/Wang Pos di atas nama Ketua Pegawai Eksekutif KWSP. Jln Padang Hiliran.

. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 55 . (Ahli) …………………………………………. Anggaran Jabatan ...………………………………………… (Pengerusi) .………. Nama Kontraktor Barangbarang Taraf Bumiputera/ Bukan Bumiputera Pembuat/ Pembekal Harga FOB Harga Bersih Buatan Tempoh Penyerahan Tempoh Sah Laku Tarikh Tamat Pendaftaran Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.. Jenis Tender ……………… Kod/Bidang/Sub Bidang Yang Ditetapkan ……………………….LAMPIRAN F1 JADUAL TENDER BEKALAN (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : …………….. Bil.. .. Jam : …………….………………………………………….

. Jam Bil. (Ahli) …………………………………………. : ……………… Nama Kontraktor Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga Tempoh Sah Laku Tarikh Tamat Pendaftaran Jenis Tender .………………………………………… (Pengerusi) ..... Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan ….…………………………………………..………… Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 56 .……………..……………………… Anggaran Jabatan .LAMPIRAN F2 JADUAL TENDER PERKHIDMATAN (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : …………….

………………………………………… (Pengerusi) .………… Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.………………………………………….LAMPIRAN F3 JADUAL TENDER KERJA (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : ……………… Jam Bil. ... : ……………… Nama Kontraktor Kelas Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga Tempoh Siap Jenis Tender …………… Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan ………………………… Anggaran Jabatan . (Ahli) Tarikh : ……………………………… 57 . (Ahli) ………………………………………….

.……………………………………………… Bil. Tender : . (Ahli) Tarikh : ……………………………… 58 . . (Ahli) …………………………………………. Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa.LAMPIRAN G1 JADUAL TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN (Untuk Di pamer Di Papan Kenyataan) Tajuk : .………………………………………… (Pengerusi) .. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.………………………………………….……………………………………………… No. Kod Petender Harga Tempoh Penghantaran/ Penyiapan (Jika Berkenaan) Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.

Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender. …………………………………………. Kod Petender Harga Tempoh Siap (Jika Berkenaan) Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas. Bil. No.. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 59 . Tender : ……………………………………………….. (Ahli) …………………………………………. (Pengerusi) ………………………………………….LAMPIRAN G2 JADUAL TENDER KERJA (Untuk Di pamer Di Papan Kenyataan) Tajuk : ………………………………………………. Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa..

......... ejen pengembaraan...... …..... pengangkutan.....berhubung dengan misalnya bahan-bahan....LAMPIRAN H SURAT NIAT .4 pemindahan teknologi/latihan/guna tenaga tempatan..3 penyertaan tenaga kerja tempatan/Bumiputera......................... Kerajaan Malaysia ingin memberitahu tuan bahawa pada amnya terma-terma tender tuan boleh diterima oleh Kerajaan......1 harga tender. Sila nyatakan secara rasmi persetujuan tuan untuk berbincang/berunding *dalam 60 ......................................................... *2.. 2................... 3...6 kandungan tempatan .......... ... *2. ....….... *2... *2.... Walau bagaimanapun............. Tuan......... .. terutama terma-terma yang berkenaan dengan perkara-perkara berikut: *2... Kerajaan bercadang untuk mengadakan mesyuarat di antara wakil-wakil Kerajaan dengan pihak tuan........ *2.............2 pembiayaan kontrak yang dicadangkan.......7 ... Kerajaan tidak dapat menerima tender tuan tanpa perbincangan/rundingan lanjut dengan tuan berhubung dengan terma-terma tertentu untuk kontrak yang dicadangkan itu...5 terma-terma pembayaran... Bagi tujuan perbincangan/rundingan.. *2........... insurans dan lain-lain....... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Merujuk kepada tender *bekalan/perkhidmatan/kerja tuan yang tersebut di atas....

..tempoh ....... Sekian.. Surat ini adalah RAHSIA KERAJAAN dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak lain.. hari daripada tarikh surat ini...... (Tandatangan Pegawai) * Potong jika tidak berkenaan 61 .. tarikh mesyuarat akan ditetapkan kelak........ . 5.…………..... terima Kasih. 4.. Surat ini hanyalah suatu surat niat dan hendaklah tidak ditafsirkan dalam apa-apa cara jua sebagai mengikat Kerajaan.. Jika tuan bersetuju......... " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA " Saya yang menurut perintah.

. *2.. the Government proposes to arrange a series of meeting between the Government's representatives and yourselves.........… ..... transportation.. The Government however is unable to accept your tender without further discussion/negotiation with you in relation to other specific terms of the proposed Contract...........5 terms of payment..........7 .......... 2..... Please indicate officially your agreement to discuss/negotiate *within 62 .. For the purpose of discussion/negotiation.. *2... *2...............……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………... *2... in particular the terms relating to the following matters: *2..4 transfer of technology/training of locals.... *2....….......... With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services /Works.… …………………………… Dear Sir...6 local content .........… ....................... *2...................LAMPIRAN H (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF INTENT ...… ..............2 financing of the proposed contract.................................. 3.....3 local/Bumiputera participation... the Government of Malaysia wishes to indicate to you that generally the terms of your tender are acceptable to the Government.... materials.............in respect of eg.... insurance etc.. travel.......................1 tender price....... .

.. .. This letter is considered as a GOVERNMENT SECRET and cannot be made known to others. days from the date of this letter....... If you do agree.... Yours truly......... (Signature of Officer) * Delete if not applicable 63 ....... 5.. This is a letter of intent and shall not be construed to bind the Government in any manner whatsoever..……………..... the dates for the meeting will be determined later.. 4..

..... (B) Merujuk kepada tender tuan untuk *Pembekalan/Perkhidmatan yang tersebut di atas dan rundingan yang telah diadakan antara wakil-wakil Kerajaan dengan pihak tuan pada .. .... Kerajaan Malaysia dengan sukacitanya memberitahu bahawa Kerajaan telah bersetuju menerima tender tuan........ di .......... ....……………..... *1............ Suatu Kontrak Rasmi akan disempurnakan kemudiannya dengan memasukkan semua terma tender sebagaimana yang diubahsuaikan... Tuan.........……………......…………….............................. 2...... ....... *1... tuan adalah dinasihatkan bahawa suatu ikatan Kontrak terwujud antara Kerajaan dengan tuan..... dengan ini Kerajaan Malaysia dengan sukacitanya telah bersetuju menerima tender tuan sebagaimana yang diubahsuaikan......... Dengan penerimaan tender tuan oleh Kerajaan............ 64 ................ setakat memasukkan terma-terma yang terkandung dalam Lampiran itu. diubahsuaikan............... Tuan akan diberitahu oleh Kerajaan apabila Dokumen Kontrak siap sedia untuk ditandatangani oleh tuan.. Tarikh : .....……………. (A) Merujuk kepada tender tuan untuk *Pembekalan/Perkhidmatan yang tersebut di atas....... Tender Untuk ...........….. yang mana telahpun dipersetujui oleh kedua-dua pihak bahawa terma-terma sebagaimana yang terkandung dalam Lampiran bersama-sama ini dianggap sebagai menjadi sebahagian dari terma-terma tender dan yang terma-terma tendernya hendaklah........ (Kontraktor/Pembekal) Pejabat : ……………........… ……………………………………………………………………………………………...……………............................................LAMPIRAN I1 SURAT SETUJU TERIMA (TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN) Rujukan : …………………………………… Kepada : .............

......... terima kasih.... di ruang yang berkenaan kepada pejabat ini dalam tempoh ............. 5. Surat ini dihantar kepada tuan dalam *dua/tiga salinan.2 mendepositkan dengan Kerajaan..... Tarikh permulaan sebagaimana yang disebutkan dalam syarat-syarat kontrak adalah pada ........ *3. hari dan mengemukakan bagi tujuan pemeriksaan resit-resit bagi premium-premium yang telah dibayar.... Sekian... akan menyebabkan penerimaan ini terbatal dan selepas itu Kerajaan tidaklah dengan apa-apa cara juga bertanggungjawab kepada tuan........ Polisi Insurans dalam tempoh ...... Tuan adalah diingatkan bahawa mengikut *Syarat-syarat Tender.5%) dari jumlah tender dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat ini.. Jawatan : ...................................……... Sila kembalikan *Surat asal /dan salinan kedua setelah ditandatangani dan disaksikan dengan sempurna...................... Apa-apa kegagalan dalam mematuhi kehendak-kehendak para 3 ini dalam tempoh masa yang dinyatakan....................1 mendepositkan dengan Kerajaan.. " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA " ...... *4..........……………......... 65 ...3 …………………………………….. tuan adalah dikehendaki menyempurnakan perkara berikut: *3..... tetapi tiada bekalan atau perkhidmatan di bawah kontrak ini boleh dimulakan kecuali dan sehingga tuan telah mematuhi peruntukan para 3 di atas.. kecuali jika diabaikan dengan nyata oleh Kerajaan. suatu Bon Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/ Jaminan Insurans yang tak boleh batal daripada sebuah Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans yang diluluskan dan didaftarkan di Malaysia dengan jumlah sebanyak RM.... *3. yang merupakan lima peratus (5%) atau dua setengah peratus (2. hari dari tarikh surat ini dan satu salinan untuk simpanan tuan......3.... (Tandatangan Pegawai) Nama Penuh : …..

............ Meteri atau Cop Kontraktor Tarikh : .............. .. ................... Tarikh : .. *Potong/Ubahsuai/Tambah di mana perlu 66 ............. syarat atau stipulasi tambahan kepada yang terkandung dalam Jadual Dokumen Tender telah dikenakan dengan keluaran surat tersebut/kandungan para 1(B) di atas adalah merupakan keseluruhan tender yang bertandatangan di bawah ini.......Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini mengakui penerimaan surat tersebut di atas........ Alamat : ........... salinannya yang mana telah pun disimpan dan mengesahkan bahawa *tiada apa-apa terma.... ......................................... ....... Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : ....................................................………................. ............. Tandatangan Saksi Nama Penuh : .................... . Alamat : .. .............. ................

... 2............................... With the Government's acceptance of your tender you are advised that there is now a binding Contract between the Government and yourselves........ ………... (A) With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services........……..........LAMPIRAN I1 (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF ACCEPTANCE (SUPPLY/SERVICES) ……........ to the extent of incorporating the terms as contained in the Annexure............ and negotiations held between the Government's representatives and yourselves on the ... at ..... ....……..... Dear Sir............. (B) With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services............................... You will be notified by the Government when the Contract Documents are ready for your signature. whereby it was agreed by both parties that the terms as contained in the Annexure hereto be deemed to be part of the terms of tender and which terms of tender shall. Please be reminded that in accordance with the *Conditions of Tendering your are required to do the following: 67 .................. ....……..... the Government of Malaysia hereby is pleased to inform your that the Government has agreed to accept your tender as modified... *1...... A formal Contract will subsequently be executed incorporating all the terms of tender as modified...…... *1................ be modified........ the Government of Malaysia hereby is pleased to inform you that the Government has agreed to accept your tender........... ..... ...... ……..………………………………………… ……………………………………………………………………………………………................... 3.............................

.............. a Performance Bond in the form of an irrevocable Bank Guarantee/Finance Company’s Guarantee/ Insurance Guarantee from a Bank/Finance Company /Insurance Company established in Malaysia in the amount of ............ *3........ shall be .... unless expressly waived by the Government....3 .................. This letter is sent to your in *duplicate/triplicate........... The date for supply/services........... will render this acceptance revoked and thenceforth the Government shall not be liable to you in any way whatsoever................. Any failure to comply with the requirements of paragraph 3 within the stipulated time... but no supply/services under this Contract shall commence unless and until you have complied with the provision of paragraph 3 above..............5%) or five percent (5%) of the Tender Sum within fourteen (14) days from the date of this letter.............. Please return *original/and second copies duly signed and witnessed where indicated to this office within . Yours truly..…………….................. *4......................... days from the date of this letter and retain one copy............... 68 ... Designation : .... as referred to in the Conditions of Contract..... from the date of this letter and to produce for inspection of receipts for the premium paid... *5.... being two and a half percent (2............... *3................... Insurance Policies and within ..1 to deposit with the Government........ ......... (Signature of Officer) Name in Full : ..........2 to deposit with the Government.......*3....

... *Delete/Modify/Add Wherever Necessary 69 . ... . . Address : .…....... Contractors' seal or chop Date : ....... ........... Date : ................ ......….…… Signature of Witness Name in Full : ..............…..... conditions or stipulations additional to those contained in the Tender Table Documents have been imposed by the issue of the said letter/the contents of paragraph 1(B) above constitutes the totality of the undersigned's tender..................... .........…................................... a copy of which has been retained and confirms that *no terms...... Signature Of Contractor Name in Full : . ..........................The undersigned hereby acknowledges receipt of the above letter........................... ................................... Address : .........….................

.... Untuk dan bagi pihak KERAJAAN Yang diberikan dengan sempurna untuk menandatangani untuk dan bagi pihak : .... Meteri atau Cop Kontraktor Saksi : .... Alamat : ……………………… ……………………… 70 .... Pekerjaan Alamat : . Nama Penuh : ................. Nama Jawatan : …...... ……..… untuk kerja-kerja yang disebutkan di bawah ini dibuat pada haribulan ……...................... : ............... Tandatangan Pegawai Nama Penuh : ........................................................................................................ ………………………......……. oleh pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini... Atas Sifat : ...K......….......................................................................... : ….......…….............................… Saksi Nama Penuh : ................................................ Nama Jawatan : ….......... 20….........R 203D-Pin................ merujuk kepada Surat Setuju Terima Tender yang menjadi sebahagian daripada kontrak tersebut dan yang hendaklah dibaca dan diertikan sedemikian..............LAMPIRAN I2 (J............... ................. Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : ........….. 6/2005) SURAT SETUJU TERIMA (TENDER KERJA) KONTRAK NO : ...... 20.........…………................……..............

....………… ..... telah dipersetujui........ Dengan ini adalah diberitahu bahawa Tender tuan bagi kerja-kerja tersebut di atas berharga Ringgit ...............................………… : ……….. tertakluk kepada had..... 3.. Tender tuan beserta Surat Setuju Terima Tender ini akan menjadi kontrak yang sah mengikat di antara tuan dan Kerajaan............………...... SURAT SETUJU TERIMA Rujukan : .............. Tender Untuk : ………………………………………………………………………......... .KERAJAAN ..... Tuan akan dikehendaki melaksanakan Perjanjian Kontrak yang formal dalam sedikit masa lagi. sehinggalah Perjanjian Kontrak yang formal itu dilaksanakan. iaitu RM ...................... Bagaimanapun................... Pejabat : ... 2............ Tarikh Kepada : …........................... atau * Batalkan yang mana tidak berkenaan 71 . Tuan dikehendaki menyatakan pilihan kaedah Bon Pelaksanaan sama ada: (i) (ii) Jaminan Bank/Bank Islam/Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) atau.. syarat dan perjanjian dalam Dokumen Tender yang menjadi asas Tender ini dan juga kepada surat ini.... (Kontraktor) (Berdaftar dengan PKK dalam Kelas " " Bertaraf Bumiputera/Bukan Bumiputera*) Tuan.. ................. Jaminan Syarikat Kewangan......…..........…………………............………… ...………… .

..... tuan hendaklah menyerahkan Bon Pelaksanaan bernilai RM ………………………. hari/minggu/bulan*. Tarikh Siap untuk seluruh kerja-kerja di bawah kontrak ini ialah ..... Kegagalan tuan memulakan kerja dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh milik tapak akan mengakibatkan pengambilan kerja tuan di bawah kontrak ditamatkan sejajar dengan Fasal 51(b)(i) Syarat-syarat Kontrak.. tuan hanya boleh memulakan kerja setelah tuan menyerahkan kepada Pegawai Penguasa perkaraperkara berikut: (a) Polisi Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta) nilai insurans tidak kurang daripada RM . 5..... Berdasarkan kepada Tempoh Siap Kerja yang ditenderkan selama ........ Kerajaan berhak untuk melaksanakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan. seperti yang disebutkan dalam Syarat-syarat Kontrak.... dan jikalau gagal dikemukakan pada tarikh milik tapak. 4.... tuan boleh menyerahkan Nota-nota Liputan bagi maksud polisi-polisi insurans tersebut dan resit-resit premium yang telah dibayar itu kepada Pegawai Penguasa.. 6. ialah pada .. Tuan dikehendaki menyerahkan Polisi-polisi Insurans yang berkenaan (jika belum diserahkan) menurut perenggan 4 di atas..... 3(ii) atau 3(iii).. Tarikh milik tapak bina.……... Walau bagaimanapun.... 7.... atau Wang Jaminan Pelaksanaan yang dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada setiap bayaran interim sehingga mencapai jumlah lima peratus (5%) Jumlah Harga Kontrak.…… * Batalkan yang mana tidak berkenaan 72 ..... bagi memulakan kerja-kerja dan bukan maksud lain..(iii) (iv) Jaminan Insurans/Takaful. Sekiranya tuan memilih kaedah di para 3(i)... dalam tempoh tidak lewat daripada tiga puluh (30) hari selepas Nota-nota Liputan diserahkan..... Polisi Insurans Kerja : RM Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) (b) (c) Walau bagaimanapun.

.............. ke pejabat ini dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh Surat ini..... : ............................ Sila kembalikan salinan asal..............……......………......…...... Untuk dan bagi pihak Kerajaan..... Tandatangan Saksi Nama Penuh : ....................……………….......................…................. Nama Jawatan : .................... Tarikh : .............. ......... .......……… diberikan dengan sempurna untuk menandatangani untuk dan bagi pihak ….… Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : .... Meteri atau Cop Kontraktor Tarikh : . Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini bersetuju dengan syarat-syarat di atas dan mengaku penerimaan surat di atas dan salinannya telah disimpan.................... (Tandatangan Pegawai) Nama Penuh Nama Jawatan : ..............8......…….…........…....... ……………......................................... ... Atas Sifat : .... yang telah ditandatangani oleh tuan dan disaksikan dengan sempurna.............. Surat ini dihantar kepada tuan dalam dua (2) salinan.......……. Alamat : ....…....... .... 73 ................. di ruang yang berkenaan.

Bahagian Perolehan Kerajaan. Ketua Eksekutif/Ketua Pengarah.. Ibu Pejabat JKR.. Ketua Eksekutif. Ibu Pejabat JKR.. Pengarah Cawangan .. Kementerian Kewangan. Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan...p: Urusetia Tender) Pengarah JKR... Kementerian Pembangunan Usahawan.........s. Kuala Lumpur... Cawangan Pembangunan Usahawan Negeri ..... Kuala Lumpur......... Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Pengurusan Korporat... Ketua Penolong Setiausaha..... 74 ... Ibu Pejabat JKR. Kuala Lumpur... Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia........... Pengarah. Ketua Setiausaha... Akauntan Perbendaharaan.k.. Lembaga Hasil Dalam Negeri.... Kementerian Kerja Raya.. Cawangan Negeri .. Pengarah. Lembaga Hasil Dalam Negeri...... (u.. Pengarah. Negeri .. Penolong Pengarah Kanan..... Kuala Lumpur..

.... Occupation Address : .... duly authorised to sign for and on behalf: ….......... Contractor's Seal or Chop Witness : .........……........................…................…...........……....... 75 ... Witness Name in Full Designation Address : . Designation : ..…………………………………… 20......................... : .........……..............…......... Signature of Contractor Name in Full : ….…….... .................................…… Signature of Officer Name in Full : ... For and on behalf of GOVERNMENT .........……. refers to this Letter of Acceptance of Tender which is and shall be read and construed as part of the said Contract..….......…...............……. .......... 20..................…...: ..... Name in Full : .. In the capacity of ......….LAMPIRAN I2 (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF ACCEPTANCE OF TENDER (WORKS) CONTRACT NO.. for the under-mentioned works entered into on the day of ............. : ..... : ...... : …............. by the undersigned parties................................. .................................

............................................... Finance Company’s Guarantee.... ....... 2........................... Tender For ........ You are required to choose a mode of Performance Bond from either one of the following: (i) (ii) (iii) Bank Guarantee/Islamic Berhad..... or Bank/Bank Pembangunan Malaysia : .................. or *Delete if not applicable 76 ............................................... Date To : ..... ................... Pejabat : ..… ... ... However... LETTER OF ACCEPTANCE OF TENDER Rujukan: .………… You are hereby informed that your Tender for the above-mentioned Works in the sum of Ringgit ...........e RM . or Insurance Guarantee/Takaful...........................KERAJAAN ....................... (Contractor) (Registered with PKK in class " " Bumiputera/Non-Bumiputera*) Sir............. until the formal Contract Agreement is executed your tender together with this Letter of Acceptance shall constitute a binding Contract between yourselves and the Government................ conditions and stipulation of the Documents upon which the Tender is based and of this Letter.. 3.. is accepted subject to the terms.......... .. You will be required to execute in due course a formal Contract Agreement................ i...............

. days/weeks/months*.... *Delete if not applicable 77 .... Works Insurance Policy: RM Registration numbers of employees under the Social Security Scheme (SOCSO). (b) (c) However......… However.... The date for possession of the site. 7. You are required to deposit the relevant insurance policies (if not already submitted) in accordance with paragraph 4 above. for the purpose of commencement of the Works and no other... If you choose the mode in paragraph 3(i) or 3(ii) or 3(iii).... as referred to in the Conditions of Contract.... you can only commence work after submission to the Government or the Superintending Officer the following: (a) Insurance Policy for Public Liability (i.. 5... the Government shall automatically impose the Retention Money mode.... you have to provide the performance bond to the value RM ………………..... the Date of Completion for the whole Works under this Contract is .. Based on the Tender Completion Period of .. Failure to commence the Works within two (2) weeks from the date of possession of the site shall result in termination of the Contract as stipulated in Clause 51(b)(i) of the Contract terms.... you may provide to the Superintending Officer the Cover Notes of the said insurance policies and the receipts of premium paid thereof..... 6. 4.... within thirty (30) days after the cover notes are provided. shall be ..... and if you fail to provide the Performance Bond as in Paragraph 3(i) or 3(ii) or 3(iii)............e insurance against injury to persons and damage to property) of an insured value not less than RM ..........(iv) Retention Money {being a 10% deduction from every interim payment until it amounts to 5% of the Contract Sum..........

............................ : ... Designation : ............... ... This letter is sent to you in duplicate. …………...........……......…..... Occupation Address : ..……...................…........... .....….. where indicated... ...............… ...….…........….... ... Please return the original............. In the capacity of .... For and on behalf of the GOVERNMENT The undersigned hereby agrees with the terms above and acknowledges receipt of the above Letter and a copy of which has been retained.....……. 78 .... Signature of Contractor Name in Full : ...............……..…..........….……. duly signed and witness.................8........ Contractor's Seals or Chop Date : ...... duly authorised to sign for and on behalf of .......... Signature Of Witness Name in Full : . to this office within seven days from the date of this letter.......…….....….. Signature of Officer Name in Full : ..…...... Date : ....................................…........…..

. Kementerian Kewangan.. Kuala Lumpur... Pengarah Cawangan .s.. 79 .... Pengarah.... Pusat Khidmat Kontraktor. Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kementerian Pembangunan Usahawan.. Ketua Eksekutif/Ketua Pengarah.p: Urusetia Tender) Pengarah JKR. Akauntan Perbendaharaan. Pengarah.. Negeri .. Cawangan Pembangunan Usahawan Negeri .. Ibu Pejabat JKR.... Bahagian Perolehan Kerajaan.... Kuala Lumpur.. Ketua Setiausaha...... Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan. Penolong Pengarah Kanan.. Ketua Eksekutif.. Kuala Lumpur.... (u.. Cawangan Negeri . Kementerian Kerja Raya.........k...... Cawangan Pengurusan Korporat.. Ketua Penolong Setiausaha. Kuala Lumpur..... Pengarah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia.... Ibu Pejabat JKR... Ibu Pejabat JKR......... Lembaga Hasil Dalam Negeri.......

........) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas.............................LAMPIRAN J1 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (KONTRAK BEKALAN/PERKHIDMATAN) Sebagai balasan kepada Kontrak No............... Apabila Kerajaan membuat tuntutan bertulis................... Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan... masa. ………………………………....... yang dibuat antara Kerajaan Malaysia.................. (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) atas permohonan Kontraktor. MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut: 1..... Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit .. 2.......... pembayaran atau sebaliknya.......... (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ............. (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontrak”) kami yang bertandatangan di bawah... 80 . (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kerajaan”) dan ............. (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) bagi membekal/menyerah/melaksana/menyiap ..........) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin. (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ........... maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan di dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat.................. Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit ....... ..... 3.. mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut mengikut cara sebagaimana yang terdapat kemudian daripada ini.

.......... PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas................ Jawatan : .......…. MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN................. 6... satu (1) tahun selepas tarikh Kontrak dibatalkan................ (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ........... Nama : ……….. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan..... Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga .... JIKA ADA..................….. Cop Bank/Syarikat Kewangan /Syarikat Insurans: ..…………... 5. Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ) ) ) ) ....... Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans : 81 ....….).............……….......... (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat Kontrak atau selepas penghantaran/penyiapan terakhir mengikut mana yang terkemudian atau di dalam keadaan di mana Kontrak dibatalkan.. (Saksi) Nama : . Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak...............… Jawatan : ……….....4...... Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ... MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/ SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA TARIKH JAMINAN INI........ SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI..................

WE.LAMPIRAN J1 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (SUPPLY/SERVICES) 1.....……………............. (state the amount of bond in words) (RM ......... In consideration of the Government of Malaysia (hereinafter referred to as the “Government”) allowing …………………........ The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Contractor and the Government with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligation undertaken by the Contractor or by any forbearance.. (hereinafter referred to as the "Articles") for a contract sum of (Ringgit Malaysia : ............. On the Government's first written demand... provided always that the total of all demands so made shall not exceed the sum of (Ringgit Malaysia: ...... performance or otherwise.. The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee........) and the total amount recoverable against the Guarantor under this Agreement shall not exceed the said sum......................... (state the amount of bond in words) (RM ....... time......... Now the Guarantor hereby agrees with the Government as follows: 1..................................) and the liability of the Guarantor to pay the Government the aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any payment of partial demand having been made by the Guarantor. (hereinafter referred to as the “Contractor") to supply and deliver to the Government ... The Government reserves the right to make any partial demands if it shall so desire and the total of all such partial demands so made shall not exceed the sum of (Ringgit Malaysia: .... (state the amount in words) (RM .... the Guarantor shall forthwith pay to the Government the amount specified in such demand not withstanding any contestation or protest by the Contractor or Guarantor or by any other third party and without proof or conditions.. (hereinafter referred to as the "Initial Expiry Date") being the end of a 82 ...... 3... the undersigned at the request of the Contractor irrevocably undertake a guarantee to the Government that: The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Contract in the manner hereinafter appearing...... 2...)....................... whether as to payment.. 4........ This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect until .......

..........period of twelve (12) calendar months after either the expiry date of the Contract or the last delivery/shipment/consignment of the Articles whichever is later.. extend the Initial Expiry Date of this guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the "Extended Expiry Date") and the Guarantee shall be so extended.. Designation : …….....……… Designation : .…………… Name : . The Guarantor shall......... 5............…....... IF ANY.. (state the amount of bond in words)(RM ....)....... Signed for and behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) ...........…....................... upon the request of the Government.… Bank/Finance Company/Insurance Company 83 ... IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first abovewritten...... IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER..... Bank/Finance Company/ Insurance Company: ....... All whatsoever obligations and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expiry Date as the case may be such to the extent that the Government shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding............................. The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of (Ringgit Malaysia : ............. 6.. (Witness) Name : ................…...…………. ALL CLAIMS...

........... pembayaran atau sebaliknya......................) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin........ yang dibuat antara Kerajaan Malaysia.......... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ... Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit ..................... masa..................... 2. (kemudian daripada ini disebut 84 ...... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM .. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga ....... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) atas permohonan Kontraktor.............. .... mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut mengikut cara sebagaimana yang terdapat kemudian daripada ini.. (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kerajaan”) dan ... 4... Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit ...LAMPIRAN J2 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (KONTRAK KERJA) Sebagai balasan kepada Kontrak No..... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) bagi . 3......... MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut: 1...... (namakan projek).........................) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas.. (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontrak”) kami yang bertandatangan di bawah............................................. Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan.... Apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan bertulis..... maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat......

.…….. MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN...... (Saksi) Nama : .........................…... JIKA ADA.... MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/ SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA TARIKH JAMINAN INI............ Jawatan : ………................. Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak...... satu (1) tahun selepas tarikh kontrak dibatalkan....………..... Cop Bank/Syarikat Kewangan/ Syarikat Insurans 85 ...............…….......……......... (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ..........“Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat tempoh kecacatan atau dalam keadaan dimana kontrak dibatalkan.. Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans : ) ) ) ) .... Jawatan : . PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas...... 5..)....... 6....... Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ................ Nama : ..... SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI..…... Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan......…. Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ...

.) and our liability of the Guarantor to pay the Government the aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any payment of partial demands having been made by the Guarantor... (RM .............. WE.... the Guarantor shall forthwith pay to the Government the amount specified in such demands not withstanding any contestation or protest by the Contractor or Guarantor or by any other third party and without proof or conditions...... In consideration of the Government Of Malaysia (hereinafter referred to as the “Government”) allowing ... On the Government's first written demand.... (state the amount of bond in words) (RM .......... 3....... Provided always that the total of all demand so made shall not exceed the sum of Ringgit Malaysia .........) and the total amount recoverable against the Guarantor under this Agreement shall not exceed the said sum............................... performance or otherwise. (hereinafter referred to as the "Initial Expiry Date") being the end of a 86 .... This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect until ................................ (hereinafter referred to as the “Contractor") to . (state the amount of bond in words) (RM ................LAMPIRAN J2 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (WORKS) 1.............. (state title of the project) for a contract sum of ................................. Now the Guarantor hereby agrees with the Government as follows: 1.......................... time......................... whether as to payment........ 4....... 2. The Government reserves the right to make any partial demands if it shall so desire and the total of all such partial demands so made shall not exceed the sum of Ringgit Malaysia .................... The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee...... The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Contractor and the Government with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligations undertaken by the Contractor or by any forbearance..).............. the undersigned at the request of the Contractor irrevocably undertake a guarantee to the Government that: The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Contract in the manner hereinafter appearing..........

(state the amount of bond in words) (RM ...........) 5......…….....…........... Signed for and on behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) ………….....…..................... IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first abovewritten... Bank/Finance Company /Insurance Company: ..………..............…………... All whatsoever obligation and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expiry Date as the case may be said to the extent that the Government shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding....... The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of Ringgit .. Designation : . ALL CLAIMS............... extend the Initial Expiry Date of this guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the "Extended Expiry Date") and the Guarantee shall be so extended............ one (1) calendar year after the date of determination. upon the request of the Government. IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF THIS GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER............... The Guarantor shall..... Bank/Finance Company/Insurance Company 87 .. (Witness) Name : ..…… Name : .period of twelve (12) calendar months after the expiry date of the defects liability period as stated in the Contract or in the case of the Contract being determined.. 6....... IF ANY................……….... Designation : .

LAMPIRAN J3 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN) Perjanjian ini telah dibuat pada …….. haribulan ……………….. 200……. DI ANTARA (masukkan nama bank/syarikat kewangan/syarikat insuran) (masukkan alamat utama bank/syarikat kewangan/syarikat insuran) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) sebagai satu pihak dan (masukkan nama kontraktor utama) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) sebagai satu pihak lain. Di MANA (i) Perjanjian ini …… kepada Sub Kontraktor Dinamakan (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) bertarikh …… haribulan …… 200……. dan dibuat di antara (masukkan nama Sub KontraktorDinamakan) (masukkan alamat utama Sub KontraktorDinamakan) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) sebagai satu pihak dan Kontraktor sebagai satu pihak lain di mana Sub Kontraktor Dinamakan bersetuju dan ……… Penjamin bersetuju untuk menjamin

(ii)

MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kontraktor seperti berikut: (i) Jika Sub Kontraktor Dinamakan (kecuali dibebaskan daripada pelaksanaan oleh mana-mana klausa 1. Apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan bertulis, maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat. Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit .......................................... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..................) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas. Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika

88

dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit ............................................ (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..........) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin. (ii) Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Sub Kontraktor Dinamakan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Sub Kontraktor Dinamakan atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan, masa, pembayaran atau sebaliknya, tetapi Penjamin hendaklah …… Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga ................. (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat tempoh kecacatan atau dalam keadaan dimana kontrak dibatalkan, satu (1) tahun selepas tarikh kontrak dibatalkan. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ............................. (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ..........). Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kontraktor telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak. SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI, JIKA ADA, MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA

(iii)

(iv)

(v)

89

TARIKH JAMINAN INI, MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN. PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas. Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ...............................……….. (Saksi) Nama : ..................….......... Jawatan : ....................……... Alamat : ………………………… ………………………… Ditandatangani untuk dan bagi pihak Kontraktor Dengan kehadiran ) ) ) ……………………………… Nama : ……………………. Jawatan : ………………….. Cop Kontraktor : ) ) ) ) .............……......…........ Nama : ..…...……......... Jawatan : ……….............. Cop Bank/Syarikat Kewangan/ Syarikat Insurans

...............................……….. (Saksi) Nama : ..................….......... Jawatan : ....................……... Alamat : ………………………… …………………………

90

WHEREAS (i) The Agreement is supplemental to a Nominated Sub-Contract (hereinafter called the “Nominated Sub-Contract”) date the ………. (ii) NOW the Guarantor hereby agrees with the Contractor as follows: (i) If the Nominated Sub-Contractor (unless relived from the performance by any clause of the Nominated Sub-Contract or by statute or by the decision of a tribunal of competent jurisdiction) shall in any respect fail to execute the Nominated Sub-Contract or commit any breach of his obligations thereunder then the Guarantor shall pay to the Contractor up to and not exceeding the sum of Ringgit ………………………… (RM……………. The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Nominated Sub-Contract in the manner hereinafter appearing.) representing 5% 91 .LAMPIRAN J3 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (NOMINATED SUB-CONTRACT WORKS) This AGREEMENT is made the …… day of ………………… 200…… BETWEEN (insert name of Bank/Finance Company/Insurance Company) of (insert principal address of business of Bank/Finance Company/Insurance Company) (hereinafter called the “Guarantor”) of the one part and (insert name of Main Contractor) (hereinafter called the “Contractor”) of the other part.. day of …… 200…. and made between (insert name of Nominated Sub-Contractor) of (insert principal address of Nominated Sub-Contractor) (hereinafter called the “Nominated SubContractor”) of the one part and the Contractor of the other part whereby the Nominated Sub-Contractor agreed and undertook to (state nature of Nominated Sub-Contract works of obligations undertaken) for the sum of (state value of Nominated subContractor price).

(state the amount of bond in words) (RM ………………………. on the Contractor’s demand notwithstanding any contest or protest by the Nominated Sub-Contractor or by the Guarantor or by any other third party provided that the Contractor shall have first obtained a certificate from the Superintending Officer in writing stating that in the Superintending Officer’s opinion that the Nominated SubContractor has been in default as aforesaid. The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of Malaysian Ringgit …………………………………. The Guarantor shall upon the request of the Government extend the Initial Expiry Date of the guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the “Extended Expiry Date’) and the Guarantee shall be so extended.. And that the Guarantor’s liability to pay the Contractor as aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any partial demand having been made as aforesaid. (iii) 92 . the ……. The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee. day of ……… 200…. This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect from the commencement of the said Nominated Sub-Contract until …………… (hereinafter referred to as the ‘Initial Expiry Date’) being the end of a period of twelve (12) calendar months after the expiry date of the defects liability period as stated in the Main Contact No... performance or otherwise.. or in the case of the Contract being determined.of the Nominated Sub-Contract value or such part thereof. (ii) The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Nominated Sub-Contractor with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligations undertaken by the Nominated Sub-Contractor or by any forbearance whether as to payment. one (1) calendar year after the date of determination. dated …………. time. ………….). The total of all partial demands so made shall not exceed the sum of RM ………………. but the Guarantor shall be entitled to be informed of such arrangement or alternation. And made between the Contractor and the Government of …………….

. Designation : …………………… Bank’s/Finance Company’s/ Insurance Company’s Seal: ……………………………………………….………………..…………………………. Name : …………………………. Name : ………………. IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF THIS GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER. ALL CLAIMS.. Signed for and on behalf of the Said Contractor in The presence of ) ) ) ……………………………………. 93 .………… Designation : …………………… Contractor’s Seal : ………………………………………………. Designation : …………………………. (Witness) Name : …………………………….. IF ANY.. Signed for and on behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) …………………. (v) IN WITNESS HEREOF the parties hereto have hereinto set their hands the day and year first abovewritten.… Address : ………………………….. Address : ……………………………. (Witness) Name : …………………………….(iv) All whatsoever obligation and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expire Date as the case may be save to the extent that the Contractor shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding.… .. Designation : ……………………………. ……………………………. …………………………….

.... ...... (Nama) . .... terima kasih.... 200....... Sukacita kami merujuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans yang tuan keluarkan bernombor ........... (“Tarikh Luput”)....................................... Sekian................... (Jabatan) *Potong mana yang berkenaan 94 ............................ ............................. 200............... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah...................... ....................... (Nama dan Alamat Bank/ Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans) Tuan..LAMPIRAN K SURAT PELEPASAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURANS Tarikh : ……….... kepada Kerajaan yang telah luput berkuat kuasa pada ....... ... Kami dengan ini melepaskan sepenuhnya tanggungjawab pihak tuan berkaitan dengan jaminan tersebut mulai dari tarikh luput dan jaminan tersebut dengan ini dianggap batal.......................................................... Surat Pelepasan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No.............. pada ........… .................... (“Jaminan”) yang dikeluarkan bagi pihak .......... *Salinan asal jaminan ini/salinan yang telah disahkan akan disimpan oleh pejabat ini sebagai rekod......................…....

.. Yours Truly.......... ... ............................ ("the expiry date")........... ("Guarantee") issued on behalf of .... on the ...... day of ..... (Department) *Delete where applicable 95 .... : ………….............................. 200.. ..... .............………................................…………… (Name) .... (Bank's/Finance Company’s/Insurance Company's Name And Address) Dear Sir... 200......................................... Discharge Of Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No : We refer to your Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No........ .................... in favour of the Government which had effectively expired on the ...................... We hereby discharge yourselves absolutely from any liability whatsoever arising from the said Guarantee with effect from the expiry date and the said Guarantee shall be treated as cancelled.......... The *original copy/certified true copy of the guarantee is to be retained in this office for record....LAMPIRAN K (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF DISCHARGE OF BANK/FINANCE COMPANY’S/ INSURANCE GUARANTEE Date To...... ................

Dengan tujuan untuk memastikan kebenaran Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans yang berkenaan... Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Yang Dikeluarkan Oleh . Berhubung dengan perkara yang tersebut di atas.. yang ditandatangani oleh ..... berjumlah .........................LAMPIRAN L1 PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURANS (DARIPADA AGENSI KERAJAAN) Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : ........ sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian/Jabatan ini telah menerima Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans No.... . terima kasih.......... .... .. 2.................... sebagai jaminan bagi ..... Sekian....................... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah................ sukacita dapat tuan mengembalikan format yang dilampirkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh surat ini....... (Nama dan Alamat Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans) Tuan.........................…………………………) Tandatangan Pegawai Yang Berkenaan 96 ................................. Kerjasama tuan amatlah dihargai........................ yang dikeluarkan oleh Bank/ Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans tuan untuk Syarikat ..........…………… (nama projek)......................... (.............. 3.................

. As a mean of verifying the authenticity of the Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee concerned...............................LAMPIRAN L1 (Versi Bahasa Inggeris) STANDARD FORM LETTER REQUESTING FOR VERIFICATION OF AUTHENTICITY OF BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE Your Reference : Our Reference : Date : ................... ........... Yours Truly............... ....... 2.......... Thank you............................................................... ................. please return the format attached within two (2) weeks from the date of this letter....………………) Signature of Officer Concerned 97 .. as signed by ............... With reference to the above mentioned......………………......... Verification of Authenticity Of Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No.................................……………… As Issued Out By . for an amount of .... please be informed that the Ministry/Department has received Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No....................... (Bank/Finance Company’s/Insurance Company's Name and Address) Dear Sir............. .......... Your cooperation is much appreciated................. 3.............. as issued out by your Bank/Finance Company/ Insurance Company for Company ......... (.................... as a Guarantee for ........

…………………… yang telah ditandatangani oleh …………………… sebagai jaminan bagi …………………………………………………………… yang dikeluarkan untuk syarikat ………………………………………… adalah sebenarnya dikeluarkan oleh Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans ini. berkenaan perkara yang tersebut di atas. ………………………………………. 98 . terima kasih. Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No Jaminan : ………………………………………………………………………….… Merujuk kepada surat tuan bil.... (………………………………. ………………………………………. sukacita mengesahkan di sini bahawa Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No. : …………………. Cop Rasmi Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans. : …………………. : …………………. Yang Dikeluarkan Oleh …………………………………………………………. ………………………………………………………….LAMPIRAN L2 PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURAN (DARIPADA BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURAN) Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh ………………………………………. ……………………………………….. (Nama/Alamat Kementerian/Jabatan Yang Berkenaan) Tuan. bertarikh ………………. Sekian.) Nama : ……………………… Jawatan : ……………………..

.... dated ……………… to the above mentioned matter....………………) Name : ……………………………. As Issued By ……....................... ……………………………………….....……………………………………………………………………... Designation : ……………………… Bank/Finance/Insurance Company’s Chop 99 ...... ........... ………………………………………..... : ………………….. (.…………………………………………....... : …………………. as signed by ……………………………….....LAMPIRAN L2 (Versi Bahasa Inggeris) VERIFICATION OF AUTHENTICITY OF BANK/ FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE (FROM BANK/ FINANCE COMPANY’S/INSURANCE COMPANY’S) Your Reference Our Reference Date ………………………………………... as a guarantee for ………………………… as issued out for company ............... ………………………………………......... Yours Truly. With reference to your letter no ……………………………………..... : …………………............. ..... (Ministry/Department Name and Address) Dear Sir. is actually issued by our bank/Finance/insurance company... Verification of Authenticity Of Bank/Finance/Insurance Company Guarantee No...... we are please to verify of the authenticity of the Bank/Finance/Insurance Guarantee no...

dibuat oleh Kerajaan dan diterima oleh Kontraktor pada ……………………dengan syarat jika kontrak rasmi disediakan berikutnya. Apa-apa konsesi atau tolak ansur yang diberi oleh Kerajaan kepada Kontraktor atau apa-apa persetujuan antara Kerajaan dan Kontraktor atau apa-apa pengekangan/penahanan yang dibuat oleh Kerajaan kepada Kontraktor sama ada berkenaan dengan bayaran. 100 .LAMPIRAN M1 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN PENDAHULUAN (KONTRAKTOR BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) Sebagai balasan Kerajaan Malaysia (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kerajaan”) bersetuju membuat bayaran pendahuluan selaras dengan terma dan syarat-syarat Kontrak yang dibuat selaras dengan iklan tender/pelawaan oleh Kerajaan bertarikh ………………… dan tawaran oleh ………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kontraktor”) bertarikh …………………… dan persetujuan daripada itu melalui Surat Setuju Terima oleh Kerajaan bil. yang bertandatangan di bawah ini. …………………… bertarikh ……………………dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat baru (jika ada). Tertakluk kepada perenggan 4. selaras dengan terma-terma dan syarat kontrak rasmi tersebut. untuk ……………………(sebutkan nama perolehan) (kemudian daripada ini disebut “Bekalan”/“Perkhidmatan”/“Kerja”) kami. Sekiranya dalam apa-apa keadaan kami melengah-lengahkan membuat pembayaran dan seumpamanya setelah menerima tuntutan daripada Kerajaan. tempoh. tanggungjawab kami untuk membayar jumlah yang tersebut sebanyak RM …………………… hendaklah secara 2. prestasi atau selainnya tidak akan melepaskan kami daripada jaminan ini tetapi kami adalah berhak untuk diberitahu akan persetujuan atau perubahan tersebut. Kami hendaklah membayar kepada Kerajaan tanpa faedah. jumlah wang sebanyak Ringgit …………………… (RM ………………) sebagai wang pendahuluan seperti yang tersebut di atas atau sebahagian daripada itu yang belum lagi didapatkan kembali oleh Kerajaan selaras dengan perenggan 3 atau 4 yang berkenaan dan jumlah harga itu hendaklah dibayar apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan tanpa mengira apa-apa tentangan atau bantahan daripada Kontraktor atau daripada kami atau daripada mana-mana pihak ketiga yang lain. maka pihak Kerajaan berhak menuntut dan berhak dibayar apa-apa kos tambahan sebagai ganti rugi akibat keengganan kami mematuhi syarat-syarat Jaminan ini. mengaku janji (iaitu aku janji yang tak boleh batal) satu Jaminan kepada Kerajaan bahawa: 1. 3. atas permintaan Kontraktor.

Jaminan ini terbatal dan hendaklah dikembalikan dengan serta-merta setelah kesemua wang pendahuluan dijelaskan melalui potongan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Kontraktor.…………………… : ………………………………… : ………………………………… 101 .. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Luput Asal Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tiga (3) bulan daripada Tarikh Mati Asal (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Lanjutan”) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.. 4. : ………………………………… : ………………………………… Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans: Di hadapan Nama Jawatan : …………. Jumlah wang tersebut yang dijamin oleh kami untuk dibayar kepada Kerajaan hendaklah dikurangkan secara automatik mengikut kadar potongan yang dibuat oleh Kerajaan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Kontraktor sebagai pembayaran balik wang pendahuluan yang telah dibuat.automatik dikurangkan daripada amaun atau amaun-amaun pembayaran yang dibuat oleh kami kepada Kerajaan berhubung dengan Jaminan ini.……………. Nama Jawatan …………………. atau selepas semua bekalan telah dihantar/perkhidmatan telah disiapkan/kerja telah dilaksanakan dengan memuaskan oleh Kontraktor kepada Kerajaan selaras dengan terma dan syarat-syarat kontrak mengikut mana yang terdahulu. 5. Diturunkan tandatangan kami pada hari ini …………………… untuk dan bagi pihak Penjamin di atas. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga …………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Asal”) iaitu meliputi tempoh kontrak.

jumlah wang sebanyak Ringgit …………………… (RM ………………) sebagai wang pendahuluan seperti yang tersebut di atas atau sebahagian daripada itu yang belum lagi didapatkan kembali oleh Kerajaan selaras dengan perenggan 3 atau 4 yang berkenaan dan jumlah harga itu hendaklah dibayar apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan tanpa mengira apa-apa tentangan atau bantahan daripada Sub Kontraktor Dinamakan atau daripada kami atau daripada mana-mana pihak ketiga yang lain. yang bertandatangan di bawah ini. prestasi atau selainnya tidak 2. Sekiranya dalam apa-apa keadaan kami melengah-lengahkan membuat pembayaran dan seumpamanya setelah menerima tuntutan daripada Kerajaan. dibuat oleh Kerajaan dan Kontraktor dan diterima oleh Sub Kontraktor Dinamakan pada ……………………dengan syarat jika sub kontrak rasmi disediakan berikutnya.LAMPIRAN M2 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN PENDAHULUAN (SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN) Sebagai balasan Kerajaan Malaysia (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kerajaan”) bersetuju membuat bayaran pendahuluan bagi pihak Kontraktor Utama iaitu ………………………. maka pihak Kerajaan berhak menuntut dan berhak dibayar apaapa kos tambahan sebagai ganti rugi akibat keengganan kami mematuhi syarat-syarat Jaminan ini. tempoh. 102 . selaras dengan terma-terma dan syarat sub kontrak rasmi tersebut. (kemudian daripada ini disebutkan sebagai “Kontraktor”) selaras dengan terma dan syarat-syarat sub kontrak yang dibuat tawaran oleh ………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) bertarikh …………………… dan persetujuan daripada itu melalui Surat Setuju Terima oleh Kontraktor bil.. mengaku janji (iaitu aku janji yang tak boleh batal) satu Jaminan kepada Kerajaan bahawa: 1. Apa-apa konsesi dan/atau tolak ansur yang diberi oleh Kerajaan kepada Kontraktor Utama dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan atau apa-apa persetujuan antara Kerajaan dengan Kontraktor dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan atau apa-apa pengekangan/penahanan yang dibuat oleh Kerajaan kepada Kontraktor dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan sama ada berkenaan dengan bayaran. atas permintaan Sub Kontraktor Dinamakan. …………………… bertarikh ……………………dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat baru (jika ada). Kami hendaklah membayar kepada Kerajaan tanpa faedah. untuk ……………………(sebutkan nama perolehan) (kemudian daripada ini disebut “Bekalan”/“Perkhidmatan”/“Kerja”) kami.

. 3. tanggungjawab kami untuk membayar jumlah yang tersebut sebanyak RM …………………… hendaklah secara automatik dikurangkan daripada amaun atau amaun-amaun pembayaran yang dibuat oleh kami kepada Kerajaan berhubung dengan Jaminan ini. Jumlah wang tersebut yang dijamin oleh kami untuk dibayar kepada Kerajaan hendaklah dikurangkan secara automatik mengikut kadar potongan yang dibuat oleh Kerajaan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Sub Kontraktor Dinamakan sebagai pembayaran balik wang pendahuluan yang telah dibuat. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Luput Asal Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tiga (3) bulan daripada Tarikh Mati Asal (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Lanjutan”) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. atau selepas semua bekalan telah dihantar/perkhidmatan telah disiapkan/kerja telah dilaksanakan dengan memuaskan oleh Sub Kontraktor Dinamakan kepada Kontraktor selaras dengan terma dan syarat-syarat sub kontrak mengikut mana yang terdahulu. 4. 5.akan melepaskan kami daripada jaminan ini tetapi kami adalah berhak untuk diberitahu akan persetujuan atau perubahan tersebut. Tertakluk kepada perenggan 4. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga …………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Asal”) iaitu meliputi tempoh kontrak. Diturunkan tandatangan kami pada hari ini …………………… untuk dan bagi pihak Penjamin di atas.…………………… Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans: Di hadapan Nama Jawatan : ………………………………… : ………………………………… : ………………………………… 103 . Jaminan ini terbatal dan hendaklah dikembalikan dengan serta-merta setelah kesemua wang pendahuluan dijelaskan melalui potongan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Sub Kontraktor Dinamakan. Nama Jawatan ………………………………… : ………………………………… : ….……….

1 (a) Deposit tender adalah dikecualikan bagi tender tempatan. Bagi tender antarabangsa.000 RM1.000 (i) (ii) Sehingga RM10.000 (i) (ii) Sehingga RM5 juta Melebihi RM5 juta sehingga RM10 juta (iii) Melebihi RM10 juta sehingga RM20 juta (iv) Melebihi RM20 juta sehingga RM30 juta (v) Melebihi RM30 juta Deposit Tender Kerja Anggaran Nilai Tender Jumlah Deposit Tender RM50.000 RM150.000 RM750.000.000 RM350.000 RM600.000 RM350.000 Melebihi RM10 juta sehingga RM20 juta (iii) Melebihi RM20 juta sehingga RM50 juta (iv) Melebihi RM50 juta sehingga RM100 juta (v) Melebihi RM100 juta Semua deposit tender hendaklah dalam bentuk draf bank atau jaminan bank. 1 .1(a) dan (b) adalah dipinda seperti berikut: “175.Lampiran 2 kepada SPP Bil.000.000 RM1.000.000 RM150. deposit tender hendaklah dikenakan seperti berikut: Deposit Tender Bekalan/Perkhidmatan Anggaran Nilai Tender Jumlah Deposit Tender RM60. 5 Tahun 2007 PINDAAN ARAHAN PERBENDAHARAAN 175.

5%) daripada nilai kontrak. (b) Akauntan Negeri dan Bendahari Negeri jika mengenai kontrak Negeri.000.000 pula. deposit tender hendaklah dikenakan sebanyak 2. Walau bagaimanapun.(b) Bagi petender tempatan yang mendapat pengecualian daripada pendaftaran.” AP 205. kadar peratus dan pengiraan Bon Pelaksanaan hendaklah ditentukan mengikut harga anggaran kontrak bagi setahun sahaja dan tidak daripada keseluruhan harga kontrak. Deposit tender hendaklah dalam bentuk draf bank/jaminan bank dan hendaklah dikemukakan bersekali dengan tawaran tender.000 tetapi tidak melebihi RM500. Bon Pelaksanaan yang diperlukan ialah sebanyak lima peratus (5%) daripada nilai kontrak.” 176. Bon Pelaksanaan yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak bermasa.000 disempurnakan. (b) Bon Pelaksanaan ini hendaklah dalam bentuk Jaminan Bank atau Jaminan Bank Islam atau Jaminan Syarikat Kewangan atau Jaminan Insurans atau Jaminan Takaful. kontraktor yang berjaya hendaklah memberi Bon Pelaksanaan sebanyak dua setengah peratus (2.2 (a) Sebelum sesuatu kontrak bekalan atau perkhidmatan yang melebihi RM200. Bon Pelaksanaan ini akan dikembalikan sesudah kontrak disempurnakan dengan memuaskan. 2 . dalam Ringgit Malaysia (RM) dari bankbank atau institusi-institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan.5% daripada tawarannya atau maksimum RM10.1 Agensi hendaklah menyimpan dokumen kontrak selepas sesuatu kontrak ditandatangani dan dalam tempoh empat belas (14) hari salinan hendaklah dihantar kepada: (a) Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri jika mengenai kontrak Persekutuan.1 adalah dipinda seperti berikut: “205.2(a) adalah dipinda seperti berikut: “176. Untuk kontrak yang melebihi RM500. atau (c) Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri dan Akauntan Negeri dan Bendahari Negeri jika mengenai kontrak yang dibiayai bersama oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan bermasa yang berkuat kuasa selama dua (2) tahun atau lebih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful