S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld.

22(1)

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007

Semua Semua Semua Semua Semua

Ketua Setiausaha Kementerian Ketua Jabatan Persekutuan Setiausaha Kerajaan Negeri Ketua Badan Berkanun Persekutuan Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan

TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER Tujuan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) ini bertujuan untuk mengemas kini tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender di semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun (Agensi). Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender 2. Tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender yang ditetapkan dalam SPP Bil. 2 Tahun 1995 telah dikaji semula dan seterusnya dikemas kini seperti mana tatacara yang terkandung dalam Lampiran 1. Dengan ini semua agensi adalah dikehendaki mematuhi sepenuhnya peraturan/tatacara yang ditetapkan mengikut SPP ini. 3. Agensi dikehendaki memastikan semua urusan berkaitan perolehan Kerajaan berdasarkan amalan tadbir urus baik (good governance practices) dengan mematuhi prinsip-prinsip perolehan Kerajaan seperti berikut:

a)

Akauntabiliti Awam – Urusan perolehan yang diamanahkan hendaklah dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. Diuruskan Secara Telus – Semua dasar, peraturan dan proses perolehan yang dilaksanakan hendaklah jelas, diketahui dan difahami umum serta mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. Nilai Faedah Yang Terbaik – Pengurusan perolehan hendaklah memberi pulangan yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Saingan Terbuka – Proses perolehan hendaklah memberi peluang terbuka kepada semua pihak yang layak bersaing. Adil dan Saksama – Sesuatu perolehan itu dipelawa, diproses dan dipertimbangkan dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan yang ditetapkan.

b)

c)

d) e)

Pengecualian Dari Pemakaian SPP 4. Mana-mana pengecualian daripada peraturan yang ditetapkan dalam SPP ini hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis daripada Perbendaharaan. Tindakan surcaj boleh diambil ke atas mana-mana pegawai yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam SPP ini. Kuat kuasa 5. SPP ini adalah berkuat kuasa pada tarikh ianya dikeluarkan dan hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan (AP) dan Pekeliling lain yang berkaitan. Pindaan 6. Dengan berkuat kuasanya SPP ini, AP 175.1(a) dan (b), AP 176.2(a) dan (b) dan AP 205.1 adalah dipinda seperti di Lampiran 2. Pembatalan 7. Dengan berkuat kuasanya SPP ini, SPP berikut adalah dibatalkan: (i) SPP Bil. 2/95; 2

(ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)

Tambahan Pertama SPP Bil. 2/95; Tambahan Kedua SPP Bil. 2/95; SPP Bil. 11 Tahun 1999 (Tambahan Ketiga SPP Bil. 2/95); SPP Bil. 10 Tahun 2002 (Tambahan Keenam SPP Bil. 2/95); SPP Bil. 8/98; SPP Bil. 6/99; SPP Bil. 3 Tahun 2004; dan SPP Bil. 1 Tahun 2006.

Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah,

(Tan Sri Izzuddin bin Dali) Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia. 27 Februari 2007
s.k. Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Malaysia Akauntan Negara Malaysia Semua Pegawai Kewangan Negeri

3

7. 8. Perihal Umum Tender Bekalan dan Perkhidmatan Perihal Umum Tender Kerja Had Nilai Memanggil Tender Kerja DOKUMEN TENDER 16. Dasar Dasar Dasar Dasar Semasa Kerajaan Pemindahan Teknologi Keutamaan Barangan Tempatan Penggunaan Mata Wang 4 5 6 6 TATACARA TENDER 13. 19. 18.Lampiran 1 kepada SPP Bil. 5 Tahun 2007 KANDUNGAN PARA TUJUAN 1. 12. 5. 6. Penyediaan Dokumen Tender Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Bekalan dan Perkhidmatan Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Kerja Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Antarabangsa 9 10 12 12 7 8 8 i . 11. 14. 2. PERKARA MUKA SURAT Tujuan Arahan Perbendaharaan dan SPP Lain PERANCANGAN PEROLEHAN 1 1 3. 15. Perkara Yang Perlu Diambil Kira Dalam Merancang Perolehan Peruntukan/Pembiayaan Pendaftaran Kontraktor Bekalan. Perkhidmatan dan Kerja Item Kontrak Pusat/Kontrak Panel Borang Piawai Penyediaan Spesifikasi DASAR-DASAR PEROLEHAN KERAJAAN YANG PERLU DIPATUHI 1 2 2 2 3 3 9. 10. 4. 17.

20. 37. 40. 35. 29. Penyediaan Anggaran Harga BANTAHAN KE ATAS SPESIFIKASI TENDER YANG MENJURUS KEPADA SESUATU JENAMA 21 28. 33. Pengiklanan Tender Tempatan Pengiklanan Tender Antarabangsa ANGGARAN HARGA JABATAN 19 21 27. 38. Dokumen Tender Diklasifikasikan Sebagai Sulit Merahsiakan Maklumat Tender Peruntukan Melarang Pengiklanan dan Publisiti Penjelasan Lanjut Berkenaan Dengan Tender Larangan Mengubah Maklumat Dokumen Petender PENILAIAN TENDER 24 24 25 25 25 39. Bantahan Oleh Petender Penubuhan Jawatankuasa Untuk Menimbangkan Bantahan PEMBUKAAN TAWARAN TENDER 21 22 30. 31. 23. 21. 22. 32. 36. Keahlian dan Tugas Jawatankuasa Penilaian Tender Kerja 26 27 ii . 26. Keahlian Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender Tugas Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender Urus Setia Tender Pembukaan Tender Di Hadapan Awam MERAHSIAKAN MAKLUMAT DAN KEDUDUKAN SESUATU TENDER 22 22 23 24 34. Jawatankuasa Penilaian Tender. 24. Kadar Bayaran Dokumen Tender (Hard Copy/Soft Copy) Bagi Tender Bekalan/Perkhidmatan/Kerja Dokumen Tender yang Mempunyai Security Document/ Security Drawing/ Penjualan Dokumen Tender Tempoh Sah Laku Tawaran Tender Deposit Tender Bagi Tender Antarabangsa PENGIKLANAN 13 14 16 16 17 25.

59. 47. 55. Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak Bon Pelaksanaan Peraturan Berkenaan Bon Pelaksanaan Mengesahkan Surat Jaminan Pelepasan Bon Pelaksanaan Bayaran Pendahuluan Had Nilai. Tarikh Milik Tapak Permulaan Kerja PEMATUHAN DAN TANGGUNGJAWAB 40 40 41 41 41 42 58. Perakuan Kepada Lembaga Perolehan PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN 28 43. Asas Penilaian Tender PERAKUAN TENDER 28 42. Surat Niat Surat Setuju Terima MENANDATANGANI KONTRAK 30 30 46. 54. 53. 51. Tanggungjawab Agensi Tanggungjawab Pegawai Pengawal Pengecualian iii . 52.41. 48. Peruntukan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) Tempoh Bagi Menandatangani Kontrak Pengedaran dan Penyimpanan Dokumen Kontrak PENTADBIRAN KONTRAK 31 31 31 49. 60. 50. Tatacara Pertimbangan Tender SETUJU TERIMA TENDER 29 44. 57. Syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan PEMILIKAN TAPAK DAN PERMULAAN KERJA 32 32 33 35 36 37 37 56. 45.

LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN A B Senarai Semakan TAJUK MUKA SURAT 43 44 Senarai Borang Tender.R 203D-Pin. Dokumen Kontrak dan Borang-borang Lain Bagi Tender Kerja Jabatan Kerja Raya (JKR) Cadangan Pembiayaan Contoh Jadual Pelaksanaan Tender Contoh Iklan Tender Bekalan Contoh Iklan Tender Perkhidmatan Contoh Iklan Tender Kerja Contoh Iklan Tender Yang Dirangkumkan Jadual Tender Bekalan (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Jadual Tender Perkhidmatan (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Jadual Tender Kerja (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Contoh Jadual Harga Tender Bekalan/ Perkhidmatan (Untuk Dipamerkan Di Papan Kenyataan) Contoh Jadual Harga Tender Kerja (Untuk Dipamerkan Di Papan Kenyataan) Contoh Surat Niat Surat Setuju Terima (Tender Bekalan/ Perkhidmatan) Surat Setuju Terima (Tender Kerja) (J.K. 3/99) LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN C D E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 G1 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN G2 H I1 I2 59 60 64 70 iv .

LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN J1 J2 J3 K L1 L2 M1 M2 Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Bekalan/Perkhidmatan) Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Kerja) Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Subkontraktor Dinamakan) Surat Pelepasan Jaminan Surat Pengesahan Jaminan (Daripada Agensi Kerajaan) Surat Pengesahan Jaminan (Daripada Bank/Syarikat Kewangan/Insurans) Borang Jaminan Untuk Bayaran Pendahuluan (Kontrak Bekalan/Perkhidmatan/Kerja) Borang Jaminan Untuk Bayaran Pendahuluan (Subkontraktor Dinamakan) 80 84 88 94 96 98 100 102 v .

2. Lembaga Perolehan hendaklah bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh dua (2) minggu.3 1 . Senarai berkenaan hendaklah mengandungi kategori perolehan (bekalan/perkhidmatan/kerja).1 Sebelum membuat apa-apa perolehan. Agensi hendaklah membuat perancangan tahunan (annual planning) dan perancangan awal (forward planning) bagi tender-tender yang hendak dipelawa dalam satu-satu tahun. Tujuan 1.1 Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender di semua agensi Kerajaan. Lembaga Perolehan hendaklah bersidang dalam tempoh tiga (3) minggu selepas penilaian tender selesai.1 SPP ini hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan (AP) dan SPP lain yang berkaitan yang masih berkuat kuasa. peruntukan kewangan dan tarikh tender akan dipelawa dan dijangka untuk dibentangkan dalam mesyuarat Lembaga Perolehan. Agensi hendaklah terlebih dahulu memastikan semua perkara yang dijelaskan dalam SPP ini telah diambil kira. Agensi perlu menjadualkan tarikh Lembaga Perolehan bersidang untuk sepanjang tahun.Lampiran 1 kepada SPP Bil. Arahan Perbendaharaan dan SPP Lain 2. Bagi Agensi yang menguruskan bilangan tender yang banyak.2 3. Senarai tender yang akan dipelawa bagi satu-satu tahun itu hendaklah dikemukakan kepada Ketua Agensi masing-masing pada bulan Disember tahun sebelumnya. Perkara Yang Perlu Diambil Kira Dalam Merancang Perolehan 3. PERANCANGAN PEROLEHAN 3. 5 Tahun 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER TUJUAN 1. 3.

1 Semua perolehan Kerajaan yang dibuat melalui proses tender hendaklah dibuat dengan kontraktor yang berdaftar dengan Kerajaan seperti berikut: (a) (b) Bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan.4 5. 4. Pendaftaran Kontraktor Bekalan. kontraktor hendaklah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB).1 Agensi hendaklah memastikan terlebih dahulu bahawa Anggaran Peruntukan Belanja Mengurus atau Pembangunan bagi perolehan yang berkenaan telah diluluskan. Item Kontrak Pusat/Kontrak Panel 6. dan Bagi perolehan kerja.2 Agensi hendaklah memastikan bahawa kontraktor yang mengambil bahagian dalam perolehan Kerajaan adalah berdaftar di bawah kelas/kod bidang. Semua perolehan yang melibatkan pembiayaan daripada institusi kewangan antarabangsa hendaklah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh institusi kewangan antarabangsa berkenaan. dikehendaki mematuhi semua peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. kontraktor hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan. 6. Klausa berkenaan perkara ini hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender dan dokumen kontrak. kepala dan sub-kepala yang bertepatan dengan perolehan yang dibuat dan tempoh pendaftaran tersebut sentiasa sah (valid).2 4. Agensi Kerajaan yang diberi peruntukan/pembiayaan Kerajaan Persekutuan sama ada melalui geran peruntukan atau pinjaman dan sama ada pembiayaan sepenuhnya atau sebahagian daripada kos projek/perbelanjaan.3 4. Peruntukan/Pembiayaan 4. tidak kira agensi mana yang melaksanakan projek atau melakukan perbelanjaan.1 Bekalan dan perkhidmatan guna sama yang terdapat dalam Kontrak Pusat/Kontrak Panel yang dikendalikan oleh Perbendaharaan hendaklah diguna pakai oleh semua agensi 2 .4. 5. Perkhidmatan dan Kerja 5. Agensi adalah Dilarang Memecah Kecilkan perolehan tahunan untuk mengelakkan daripada membuat pelawaan secara tender.

(b) 3 . Pembelian di luar Kontrak Pusat/Kontrak Panel adalah DILARANG.2 Tempoh Masa Penyediaan Spesifikasi Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah diberi masa secukupnya dan bersesuaian dengan perolehan yang hendak dibuat untuk merangka dan mewujudkan spesifikasi yang sempurna dan jelas. nisbah kandungan dan butir-butir lain yang berkaitan hendaklah dinyatakan dengan jelas supaya tidak menimbulkan keraguan kepada kontraktor/pembekal tentang apa yang dikehendaki oleh Agensi. skop dan spesifikasi perkhidmatan hendaklah dinyatakan dengan jelas dan terperinci. Borang Piawai 7. 8.1 Agensi hendaklah memastikan bahawa borang piawai/format yang ditetapkan dalam AP dan SPP yang berkuat kuasa diguna pakai sepenuhnya. kualiti. 6. yang boleh juga terdiri daripada wakil-wakil agensi lain yang berkaitan. Bagi perolehan perkhidmatan.2 Perolehan hendaklah dibuat daripada kontraktor yang disenaraikan dalam Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (PKP). Walau bagaimanapun. 8. pembungkusan. Ahli-ahli Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai yang mahir dan berkelayakan dalam bidang berkenaan.1 Jawatankuasa Spesifikasi Satu Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah dilantik oleh Ketua Agensi bagi menyediakan spesifikasi umum/khusus/teknikal bagi tiap-tiap perolehan yang hendak dibuat.3 Butiran Spesifikasi (a) Dalam menggariskan spesifikasi. 8. Penyediaan Spesifikasi 8. saiz. bentuk.Kerajaan. perolehan boleh dibuat mengikut tatacara perolehan biasa sekiranya Kontrak Pusat bagi item yang hendak diperolehi tersebut telah tamat tempoh sah lakunya. 7. perkara-perkara seperti warna.

(d) (e) (f) DASAR-DASAR PEROLEHAN KERAJAAN YANG PERLU DIPATUHI 9. Walau bagaimanapun. Sekiranya tidak dapat dielakkan. Arahan dan garis panduan mengenai perkara ini yang dikeluarkan oleh MAMPU hendaklah dirujuk. Agensi adalah diingatkan supaya mematuhi dasar-dasar semasa Kerajaan selaras dengan Dasar Pembangunan Negara (DPN). memastikan bahawa tindakan yang akan diambil mematuhi dasar semasa Kerajaan. yang antara lain memberi penekanan kepada perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) Peraturan Penggunaan Barangan Tempatan. Spesifikasi yang disediakan hendaklah ditandaaraskan (benchmark) dengan barangan buatan tempatan yang memenuhi piawaian yang diiktiraf. dalam membuat perancangan dan pelaksanaan tender. spesifikasi teknikal hendaklah diluluskan oleh MAMPU. Spesifikasi hendaklah dibuat berasaskan fungsi penggunaan dan sekurang-kurangnya memenuhi piawaian Malaysia atau piawaian antarabangsa yang diiktiraf oleh Kerajaan. pembelian peralatan komputer secara stand alone tidak perlu mendapatkan persetujuan MAMPU. Peraturan Penggunaan Perkhidmatan Pengangkutan Kebangsaan Melalui Wakil Penghantaran Kerajaan.1 Agensi hendaklah. Dasar Semasa Kerajaan 9. Agensi hendaklah memastikan barangan yang ditentukan adalah sesuai. Sekiranya barangan tersebut tidak mempunyai sebarang piawaian. Peraturan Pembelian Barang Import. ungkapan ‘atau persamaan’ hendaklah digunakan. Jabatan Perdana Menteri.2 4 . Bagi tender antarabangsa. selamat digunakan dan dijamin oleh pembuatnya atau petender.(c) Spesifikasi teknikal tidak boleh dibuat berdasarkan kepada sesuatu jenama atau buatan. 9. Bagi perolehan peralatan yang melibatkan teknologi maklumat.

Peraturan Penggunaan Mata Wang.2 Petender juga hendaklah digalakkan untuk mengemukakan tawaran bagi pemindahan teknologi melalui program offset seperti berikut: (a) Pemindahan teknologi dalam bidang yang berkaitan dengan perolehan yang ditawarkan dalam tender (direct offset). Peraturan Perlindungan Insurans daripada Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK). di mana petender atau sekutunya (associates) mempunyai kemahiran. petender hendaklah diminta mengemukakan cadangan setakat mana loji akan diwujudkan di Malaysia dan cadangan lain sekiranya ada. dan/atau Pemindahan teknologi dalam bidang yang tidak berkaitan dengan perolehan berkenaan (indirect offset). agensi hendaklah memastikan petender antarabangsa mengemukakan bersama tawaran tender mereka. Peraturan Kualiti Alam Sekitar. Penggunaan Bank-bank Tempatan Cawangan di Luar Negeri. jika perkara itu melibatkan kaedah teknologi baru.(d) (e) (f) (g) (h) 10. (b) 10. cadangan pembuatan/pemasangan dalam negeri. 5 . dan Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Bagi tender kerja pula. kegunaan bahan tempatan dan tempat di mana barangbarang yang di tender itu akan dibuat secara langsung di Malaysia dengan menggunakan bahan tempatan ke peringkat yang maksimum. Apa-apa kos berkaitan dengan lawatan kilang hendaklah dibiayai oleh Kerajaan. yang Mempunyai Dasar Pemindahan Teknologi 10.1 Bagi tujuan pelaburan dan pemindahan teknologi.3 Petender hendaklah diminta bersedia menerima wakil-wakil Kerajaan untuk mengkaji bidang-bidang teknologi yang boleh dipindahkan kepada dan diterima oleh Kerajaan termasuk melawat kilang atau lain-lain kemudahan petender atau sekutunya. 10.

Tawaran harga bagi perolehan alat ganti yang dibuat daripada Original Equipment Manufacturer (OEM) melalui (b) 6 . Dasar Keutamaan Barangan Tempatan 11.4 Semua barangan/bahan binaan termasuk alat mekanikal/elektrikal hendaklah menggunakan bahan/barangan buatan tempatan seperti mana yang ditetapkan dalam Senarai Bahan-bahan Binaan Tempatan yang dikeluarkan oleh IKRAM QA Services Sdn. atau Senarai Bahan/Barangan Tempatan yang dikeluarkan oleh SIRIM QA Services Sdn. Perolehan melalui import hanya akan dipertimbangkan setelah dipastikan ianya tidak boleh diperolehi secara tempatan. Sekiranya sesuatu barangan tidak terdapat dalam senarai tersebut. Dasar Penggunaan Mata Wang 12. Agensi hendaklah memohon untuk mendapat pengesahan dan kelulusan MITI semasa perancangan tender dan sebelum tender dilaksanakan.10. Bagi tender perkhidmatan luar negara dan pelantikan perunding asing. 12.1 Agensi hendaklah menggunakan sepenuhnya bahan/barangan/ perkhidmatan tempatan dalam perolehan masing-masing. Agensi hendaklah merujuk dan mendapat pengesahan dan kelulusan MITI sekiranya barangan tersebut perlu diimport. atau mana-mana agensi/badan yang telah diakreditasikan oleh Jabatan Standard Malaysia untuk menjalankan pengiktirafan dan persijilan. Bhd.4 Bagi perolehan yang melibatkan teknologi maklumat. 11. permohonan perolehan hendaklah dibuat terus kepada Perbendaharaan tanpa perlu merujuk kepada MITI.2 Bagi tender bekalan bahan/barangan import. 11.1 Penggunaan Mata Wang Bagi Tender Tempatan (a) Tawaran harga dan bayaran bagi perolehan yang dibuat secara tempatan hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia sahaja. 11. petender hendaklah diminta melaksanakan pemindahan teknologi kepada pihak Kerajaan bagi sesuatu sistem yang dibangunkan dan ‘source code’ hendaklah diberi milik kepada pihak Kerajaan. Bhd. Agensi dikehendaki memohon kelulusan Perbendaharaan terlebih dahulu sebelum perolehan bahan/barangan tersebut dibuat. 11. mana yang berkenaan.3 Manakala bagi perolehan bahan/barangan siap yang diimport yang berada di dalam negara (ex-stock).

7 .4 Bagi item-item yang ditetapkan secara kontrak panel di dalam Pekeliling Kontrak Perbendaharaan. Perihal Umum Tender Bekalan dan Perkhidmatan 13.3 Tender antarabangsa hanya boleh dipelawa bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan yang tidak boleh disediakan atau dikeluarkan oleh sumber dalam negara.000 hendaklah diurus secara tender terbuka. kadar pertukaran mata wang yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada tarikh tutup tender hendaklah diguna pakai. (b) (c) TATACARA TENDER 13. Bagi tujuan penilaian harga.1 Perolehan bekalan/perkhidmatan yang melebihi RM200.2 Penggunaan Mata Wang Bagi Tender Antarabangsa (a) Tawaran harga daripada kontraktor/pembekal luar dan bayaran oleh Agensi hendaklah dibuat dalam mata wang asing. Tender tempatan bagi barangan yang perlu diimport hendaklah dipelawa dengan menggunakan harga tawaran Free On Board (FOB) sahaja. 13.kontraktor/pembekal tempatan boleh dibuat sama ada dalam Ringgit Malaysia ataupun mata wang asing dan bayarannya hendaklah dibuat dalam mata wang yang sama seperti dalam tawaran yang dikemukakan. 13. tender hendaklah dipanggil di kalangan kontraktor panel sahaja. Tawaran harga daripada kontraktor/pembekal tempatan bagi tender antarabangsa boleh dibuat sama ada dalam Ringgit ataupun mata wang asing dan bayarannya hendaklah dibuat dalam mata wang yang sama seperti dalam tawaran yang dikemukakan.2 Tender tempatan bagi barangan buatan tempatan hendaklah dipelawa dengan menggunakan harga bersih sahaja. 12. 13.

14. 14. Had Nilai Memanggil Tender Kerja 15. 15.4 Bagi maksud menggalakkan pemindahan teknologi dan penyertaan kontraktor tempatan dalam kerja yang mana kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan. tender kerja tersebut hendaklah dipelawa secara usaha sama antara syarikat tempatan dan syarikat antarabangsa.000 hendaklah diurus secara tender. Tender kerja yang dianggarkan bernilai antara RM30 juta hingga RM50 juta hendaklah dipelawa kepada: i.14.1 Perolehan kerja yang melebihi RM200. Perihal Umum Tender Kerja 14. atau syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia.2 Semua tender kerja hendaklah dipanggil secara tempatan kecuali jika kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan berkenaan dengannya dan sukar dilaksanakan secara usaha sama. 14. pengurusan dan pekerja dianggotai seratus peratus (100%) oleh warganegara. kesemuanya hendaklah berdaftar dengan PKK dan LPIPM serta salah satu daripadanya hendaklah berdaftar dalam kelas dan gred yang ditetapkan mengikut nilai tender. syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara.3 Bagi tender kerja yang disertai oleh beberapa syarikat tempatan secara usaha sama. ii. (b) 8 . iaitu syarikat-syarikat yang ditubuhkan dan diperbadankan di Malaysia oleh warganegara dengan syarat pegangan saham individu asing tidak melebihi tiga puluh peratus (30%) dan Lembaga Pengarah.1 Pelawaan tender kerja hendaklah dibuat kepada syarikat-syarikat berdasarkan had kewangan seperti berikut: (a) Tender kerja yang dianggarkan bernilai tidak melebihi RM30 juta hendaklah dipelawa kepada syarikat yang seratus peratus (100%) milik warganegara.

syarat yang telah dipersetujui dalam surat niat atau apa-apa syarat lain yang telah dipersetujui melalui rundingan sebelumnya. syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara. Borang tender . DOKUMEN TENDER 16. Penyediaan Dokumen Tender 16.Maklumatmaklumat penting yang wajib dipatuhi oleh petender.Borang hendaklah diisi dan ditandatangani oleh petender bagi menyertai tender. pengurusan dan pekerja adalah warganegara. atau syarikat tempatan Malaysia. Contoh surat setuju terima tender . (e) 9 . ii.Spesifikasi umum/khusus/teknikal bagi bekalan/ perkhidmatan/kerja yang dikehendaki oleh Agensi. Spesifikasi .Syarat-syarat kontrak yang akan diguna pakai bagi petender yang berjaya. atau yang disenaraikan di Bursa syarikat usaha sama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira sama ada disenaraikan di Bursa Malaysia atau tidak) dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi empat puluh sembilan peratus (49%) dan majoriti ahli Lembaga Pengarah.1 Setiap set dokumen tender hendaklah mengandungi antara lain. Syarat-syarat kontrak . perkara berikut: (a) (b) (c) (d) sempurna serta Syarat-syarat dan arahan kepada petender .Contoh surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen tender.(c) Tender kerja yang dianggarkan bernilai melebihi RM50 juta hendaklah dipelawa kepada: i. iii.

Lukisan teknikal/pelan . Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Bekalan dan Perkhidmatan 17. Senarai semak .Senarai dokumen/perkara yang perlu dikemukakan oleh petender seperti contoh di LAMPIRAN A.(f) Senarai kuantiti/ringkasan tender .2 Setiap dokumen tender hendaklah diberi nombor siri.Cadangan pembuatan/ pemasangan dalam negeri. penggunaan bahan tempatan dan tempat di mana barang-barang yang ditender akan dibuat secara langsung di Malaysia dengan menggunakan bahan tempatan ke peringkat yang maksimum. (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) 16.Jadual kadar harga yang perlu diisi oleh petender (jika berkenaan). Cadangan pemindahan teknologi .1 Agensi dikehendaki memastikan perkara-perkara dinyatakan dalam dokumen tender. 17. mewujudkan loji di Malaysia dan pemindahan teknologi melalui program offset (jika sesuai). berikut 10 . Tempoh siap/penghantaran.Maklumat yang menjelaskan huraian kerja/kuantiti yang diperlukan dan tempoh masa yang akan diikat. Prestasi/rekod pengalaman .Maklumat terperinci tentang latar belakang dan keupayaan kewangan petender.Tempat serahan terakhir di mana barangan yang diperolehi akan diserah kepada Agensi. Profil dan kedudukan kewangan petender . Tempat penghantaran .Sesuatu pelan.Maklumat tentang pengalaman petender dalam bidang berkaitan yang dibekalkan/ dilaksanakan kepada Agensi dan pihak swasta. di mana berkenaan: (a) Tempoh sah laku tender. model atau lukisan yang diperlukan (jika berkenaan). dan Perkara-perkara lain yang berkenaan. Jadual kadar harga .

Offset. Cara pembelian (FOB/Harga Bersih). dan Syarat-syarat lain yang perlu bagi menjaga kepentingan Kerajaan. Jadual pelaksanaan perkhidmatan/jadual penghantaran. Draf perjanjian kontrak. Denda (pelanggaran perkhidmatan). Tempoh tanggungan kecacatan/waranti. Penghantaran barangan import dan eksport Kerajaan [Multimodal Transport Operator (MTO)]. Timbang tara. Penamatan kontrak. Insurans Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK).(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) Larangan publisiti. Terma pembayaran.2 Apabila mempelawa tender bekalan/perkhidmatan. syarat kontrak untuk bekalan/ 17. Addendum. Agensi hendaklah menyatakan dengan jelas perkara-perkara berikut: 11 . Tempat penghantaran. Bantahan spesifikasi seperti menjurus kepada sesuatu jenama. Tempoh siap perkhidmatan/penghantaran. Mata wang.

jika ada. kredit pembekal atau pembiayaan perniagaan yang lain. cadangan pembiayaan seperti di LAMPIRAN C hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender.1 Apabila mempelawa tender antarabangsa. 12 . Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Antarabangsa 19.1 Agensi hendaklah menggunakan Borang JKR Siri 203 untuk tender kerja kecuali projek-projek yang dilaksanakan secara bukan konvensional. penggunaan borang JKR Siri 203 hendaklah dipakai jika dipersetujui oleh pembiaya.(a) (b) (c) Perincian teknikal dan perincian harga hendaklah disediakan dalam sampul yang berasingan dan berlakri. Kedua-dua sampul perincian tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam satu bungkusan. Senarai borang tender dan borang-borang lain yang perlu digunakan adalah seperti di LAMPIRAN B. dan Petender tidak dibenarkan mencatat nama petender dan harga dalam dokumen spesifikasi yang dikemukakan.25% daripada nilai harga kontrak akan dikenakan ke atas petender yang berjaya. 19. 18. Agensi hendaklah memasukkan peruntukan dalam ‘Arahan Kepada Petender’ bahawa semua tender yang bernilai RM500. Agensi hendaklah menyatakan dengan jelas perkara-perkara yang dinyatakan di perenggan 17 dan 18.3 Seperti yang ditetapkan di bawah seksyen 34(2) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) 1994 (Akta 520). termasuk meminta petender mengemukakan cadangan pembiayaan ke atas tawaran tender mereka. 18. 18. Untuk tujuan tersebut.000 ke atas. Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Kerja 18. levi sebanyak 0. Bagi Petender yang tidak mengikut arahan ini akan menyebabkan tawaran tender mereka tidak layak dipertimbangkan. Projek-projek yang dilaksanakan secara Turnkey atau Design & Build boleh menggunakan Borang PWD DB/T yang berkuat kuasa. sama ada dalam bentuk pinjaman 'dua hala'.2 Bagi projek yang dibiayai oleh peruntukan asing.

agensi boleh menyediakan dokumen tender dalam bentuk soft copy. dokumen dalam hard copy hendaklah diguna pakai.70. 20. dan bayaran tambahan sebanyak RM10 bagi sekeping cakera liut (disket)/cakera padat hendaklah dikenakan kepada petender yang memerlukan. 19. Sama ada loji dan peralatan pemprosesan akan ditubuhkan di Malaysia. Sekiranya terdapat percanggahan maklumat antara soft copy dan hard copy. atau Cadangan lain sekiranya ada. petender hendaklah mengemukakan cadangan-cadangan berikut: (a) (b) (c) Setakat mana loji dan peralatan akan dibawa masuk ke Malaysia.3 Pengiraan harga satu (1) set dokumen tender untuk tender bekalan. jika ia melibatkan kaedah teknologi baru. tawaran tender hendaklah dikemukakan dalam bentuk hard copy sahaja. 19. Badan Berkanun hendaklah menguruskan perlindungan insurans untuk pembelian tersebut melalui broker atau syarikat insurans yang diluluskan oleh Perbendaharaan.2 Walau bagaimanapun. Kadar Bayaran Dokumen Tender (Hard Copy/Soft Copy) Bagi Tender Bekalan/Perkhidmatan/Kerja 20. adalah tidak dikecualikan daripada cukai walaupun projek tersebut adalah projek Kerajaan. 13 . sama ada untuk kegunaan pembinaan atau dijadikan sebahagian daripada kerja kekal.1 Dokumen tender hendaklah dijual dalam bentuk hard copy.4 Bagi perlindungan insurans dalam tempoh penghantaran barangan import Kerajaan.2 Bagi tender kerja.3 Loji-loji yang dibawa masuk untuk kontrak kerja. 20. Agensi hendaklah menggunakan Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK) dan pembelian secara FOB hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender. perkhidmatan dan kerja hendaklah dibuat berdasarkan kadar berikut: (a) Harga semuka dokumen yang menggunakan kertas saiz A4 adalah RM0. Sekiranya perlu.35 dan saiz A3 adalah RM0.19. 20.

5 Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos (money order) atau wang kiriman pos berpalang (postal order). Bagi Jabatan Mengakaun Sendiri. 14 . bayaran boleh juga dibuat kepada Ketua Akauntan Jabatan berkenaan.3. 20.000 perlu juga dikenakan bayaran seperti di para 20. 20. 20. dan dibayar atas nama Ketua Agensi berkenaan. 21. bayaran minimum bagi tiap-tiap satu (1) set dokumen tender ialah RM50.50 8.6 Apa-apa dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan bagi maksud perolehan Kerajaan yang bernilai melebihi RM200. Dokumen Tender Yang Mempunyai Security Document/Security Drawing 21.4 Jika dokumen tender disediakan oleh perunding yang dilantik.50 6.00 (c) Walau apa pun kadar yang ditetapkan di perenggan (a) dan (b).1 Definisi Security Document adalah seperti yang dinyatakan di bawah: (a) Berdasarkan tafsiran Arahan Keselamatan.1 dan 20. Wang tunai atau cek tidak boleh diterima.3. Security Document adalah dokumen terperingkat. Walau bagaimanapun.(b) Harga bagi sesalinan lukisan/pelan ialah : Saiz kertas A3 A2 A1 A Harga (RM) 0. perunding tersebut tidak dibenarkan mengguna kadar-kadar di atas untuk apa-apa jenis tuntutan termasuk tuntutan imbuhan balik daripada Agensi. Agensi hendaklah memastikan bahawa bayaran yang dikenakan adalah seperti di perenggan 20. iaitu dokumen yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan dan yang bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan.70 3.

sesuatu filem. iii. foto salinan. gambar rajah. iv. dan ii. bertulis trengkas. pelan lakar. iii. berstensil dan bercetak dan juga draf serta buangan daripada perkara itu. peta dan aneka jenis carta. 21. fotograf. Security Document adalah termasuk dokumen-dokumen seperti berikut: i. v. bertaip. pita rakam atau alat-alat lain yang mengandungi satu imej atau lebih yang boleh dilihat supaya boleh (seperti tersebut di atas) dikeluarkan ulang darinya. pelan. Security Drawing seperti berikut: i. huruf cetak atur atau huruf cetak miring. stensil. ii. graf atau lukisan. pelan. sesuatu gambar foto. sesuatu piring hitam. model.2 Definisi Security Drawing adalah seperti yang dinyatakan di bawah: (a) Berdasarkan tafsiran Arahan Keselamatan. lukisan. negatif foto dan filem. disalin. adalah termasuk dokumen-dokumen (b) perkara yang bertulis. iv. jalur suara dan rakaman.(b) Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88). 15 . iaitu apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan dengan perkara-perkara rasmi. acuan. blok litograf. pita rakam. dan apa-apa juga yang ditafsirkan oleh ketua Agensi sebagai Security Document. runut bunyi atau data-data lain (bukan imej yang boleh dilihat) supaya boleh (dengan atau tanpa bantuan sesuatu alat kelengkapan lain) dikeluarkan ulang darinya. sesuatu peta. pelan cetak. negatif. Security Drawing termasuk di bawah dokumen rasmi. proses plat atau alat-alat lain yang digunakan untuk membuat dokumen-dokumen rasmi.

deposit sebanyak RM5.v. Perkhidmatan dan Kerja adalah seperti di LAMPIRAN D. 21. Bagi Jabatan Mengakaun Sendiri.1 Sebelum sesuatu tender dipelawa. Tawaran alternatif adalah tidak dibenarkan. 16 . 22. 21. bayaran boleh juga dibuat kepada Ketua Akauntan Jabatan berkenaan. Contoh jadual pelaksanaan bagi tender Bekalan.3 Satu petender hanya dibenarkan membeli satu dokumen tender dan mengemukakan satu tawaran tender sahaja.4 Bayaran deposit untuk Security Drawing atau Security Document hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos (money order) atau wang kiriman pos berpalang (postal order). dari tarikh penyediaan spesifikasi sehingga keputusan dibuat. dan dibayar atas nama ketua Agensi berkenaan. satu jadual pelaksanaan hendaklah disediakan bagi menunjukkan anggaran masa.000 hendaklah dikenakan kepada petender. Deposit ini akan dikembalikan apabila Security Drawing atau Security Document tersebut dikembalikan kepada Agensi dalam keadaan asal semasa ianya dikeluarkan.1 Penjualan dokumen hendaklah berasaskan syarat-syarat yang dinyatakan dalam iklan tender. 22. apa-apa juga yang ditafsirkan oleh ketua Agensi sebagai Security Drawing. Penjualan Dokumen Tender 22. Tempoh Sah Laku Tender 23.2 Agensi hendaklah meletakkan contoh dokumen tender yang dijual di tempat menjual tender untuk membolehkan petender menyemak dokumen tender tersebut sebelum membuat pembelian.3 Bagi dokumen tender yang mempunyai Security Drawing atau Security Document. 21. untuk setiap peringkat. Wang tunai atau cek tidak boleh diterima. 23. 22.5 Ketua Agensi hendaklah mengadakan peruntukan dalam dokumen tender di mana petender dikehendaki memberi Aku Janji untuk tidak menzahirkan (reproduce) dan tidak membocorkan apa-apa maklumat dalam Security Drawing/Security Document dan untuk mengembalikan Security Drawing/Security Document kepada Kerajaan seperti yang dinyatakan dalam dokumen tender.

jangka masa untuk menilai tawaran dari segi harga. bagi petender tempatan yang mendapat pengecualian daripada pendaftaran. Walau bagaimanapun.1 Deposit tender adalah dikecualikan bagi tender tempatan. yang dikira dari tarikh tender ditutup.2 Tempoh sah laku tender yang munasabah hendaklah ditetapkan dengan mengambil kira faktor-faktor berikut: (a) (b) (c) (d) Jangka masa untuk menilai tawaran dari segi teknikal.23. 23. Sekiranya perlanjutan tempoh sah laku tawaran tender diperlukan. pelanjutan hendaklah dibuat sebelum tarikh tempoh sah laku asal tamat dengan kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan Agensi yang berkenaan. (e) 23. 23. 23. dan jangka masa untuk membuat keputusan dan mengeluarkan Surat Setuju Terima kepada petender yang berjaya.000.6 Sebarang pembatalan tender hendaklah mendapat kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan Agensi yang berkenaan dan dimaklumkan kepada Lembaga Perolehan Agensi dengan menyatakan sebab-sebab pembatalan. Deposit Tender 24. Agensi hendaklah memastikan supaya tempoh sah laku tender tidak terlalu panjang kerana ini menyebabkan petender menaikkan harga tawaran mereka.3 Penilaian tender hendaklah dilakukan dengan segera dan tidak melewati tempoh ditetapkan dalam jadual pelaksanaan tender.5 Agensi tidak digalakkan untuk melanjutkan tempoh sah laku tawaran tender daripada tempoh sah yang telah ditetapkan kerana ini boleh menyebabkan petender menarik diri.5% daripada tawarannya atau maksimum RM10. deposit tender hendaklah dikenakan sebanyak 2. 24. jangka masa untuk menyediakan laporan dan masa yang diperlukan untuk membuat keputusan bagi tender tersebut. Deposit tender hendaklah dalam bentuk draf 17 .4 Tempoh sah laku tender yang minimum adalah sembilan puluh (90) hari. jangka masa untuk menilai keupayaan petender.

5 Dalam pelawaan tender hendaklah disyaratkan bahawa bagi mereka yang dikenakan bayaran deposit tender jika petender enggan menandatangani sesuatu kontrak selepas tendernya disetuju terima 18 .000 600.000.000 24.000 350.3 Tender kerja antarabangsa hendaklah dikenakan deposit tender mengikut kadar berikut: Anggaran Nilai Tender (RM) Sehingga 10 juta Melebihi 10 juta sehingga 20 juta Melebihi 20 juta sehingga 50 juta Melebihi 50 juta sehingga 100 juta Melebihi 100 juta Deposit Tender (RM) 50.000.2 Tender bekalan/perkhidmatan antarabangsa hendaklah dikenakan deposit tender mengikut kadar berikut: Anggaran Nilai Tender (RM) Sehingga 5 juta Melebihi 5 juta sehingga 10 juta Melebihi 10 juta sehingga 20 juta Melebihi 20 juta sehingga 30 juta Melebihi 30 juta Deposit Tender (RM) 60.000 1.bank/jaminan bank dan hendaklah dikemukakan bersekali dengan tawaran tender. mengikut yang mana terdahulu.000 1. Deposit tender akan dikembalikan seperti berikut: (a) (b) Kepada petender yang berjaya.4 Deposit tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/jaminan bank dalam Ringgit Malaysia daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia.000 24.000 150.000 150.000 750. sebaik sahaja petender tersebut mengemukakan Bon Pelaksanaan. dan Kepada petender yang menyertai tawaran tetapi tidak berjaya. 24. 24. sebaik sahaja tawaran tender tersebut di setuju terima oleh petender yang berjaya atau selepas tamatnya tempoh sah laku tender.000 350.

2 Kandungan iklan tender hendaklah menyatakan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) (d) Agensi yang memanggil tender. ringkas dan tidak mendatangkan apa-apa keraguan atau pembaziran. tarikh dan masa bagi lawatan tapak/premis (jika berkenaan).atau menarik balik tendernya sebelum keputusan dibuat. Pengiklanan Tender Tempatan 25. kemas. Jenis tender. cara bayaran dan jawatan penerima bayaran dokumen tender. Tajuk tender yang diiklankan. Kandungan iklan tender hendaklah jelas. Tempat. (e) (f) (g) Tempat. PENGIKLANAN 25. Syarat-syarat kelayakan petender: i.berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) di bawah kelas. dan 19 .1 Semua pelawaan tender tempatan hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu (1) akhbar harian utama Bahasa Melayu. kepala dan subkepala yang berkenaan dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam gred dan kategori yang berkenaan. maka deposit tendernya akan dirampas. 25. sama ada terbuka dan/atau khas Bumiputera. tarikh dan masa dokumen tender dijual. ii. bagi tender bekalan dan/atau perkhidmatan berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang dan sub-bidang yang berkenaan. atau bagi tender kerja . Deposit tender bagi petender yang tidak berjaya hendaklah dikembalikan setelah tender itu di setuju terima oleh petender yang berjaya atau selepas tamatnya tarikh sah laku tender. Deposit petender yang berjaya hendaklah dikembalikan selepas Bon Pelaksanaan diterima. Harga.

25. Tawaran tender yang lewat diterima dari waktu dan tarikh yang ditetapkan tidak boleh dipertimbangkan. 25.gov. 25.my]. peraturan seperti di perenggan 25. tarikh tender ditutup hendaklah sekurangkurangnya dua puluh satu (21) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual. Untuk tujuan ini.8 Bagi tawaran tender kerja untuk projek kerja/pembinaan Kerajaan. Panduan untuk memasukkan iklan tender kerja secara online tersebut turut boleh diperolehi daripada alamat tersebut.5 Bagi tender yang melibatkan lawatan tapak/premis. Agensi yang mempunyai banyak tender adalah digalakkan untuk merangkumkan kesemua tender di dalam satu kenyataan tender sahaja seperti contoh iklan tender di LAMPIRAN E4. 20 .9 Bagi tender yang dikendalikan oleh perunding.(h) Tempat. agensi hendaklah memastikan bahawa tarikh tutup tender hendaklah sekurang-kurangnya 21 hari dari tarikh lawatan yang ditetapkan. Bagi mengurangkan kos pengiklanan.00 tengah hari pada hari pelawaan tender ditutup (hari bekerja) sebagai waktu terakhir untuk menerima tawaran tender.gov. Selain daripada itu.3 Contoh iklan tender seperti di LAMPIRAN E1 hingga E4 boleh digunakan. 25.my.8 hendaklah dipatuhi sepenuhnya. Iklan tersebut boleh dimasukkan secara percuma melalui laman web khas LPIPM iaitu di alamat www.4 Masa yang cukup hendaklah diberi bagi membolehkan petender mengkaji tawaran dan membuat persediaan bagi sesuatu tender.tender. tempat penjualan dan penyerahan dokumen tender hendaklah di Agensi yang mengendalikan perolehan tersebut.6 Agensi hendaklah menetapkan jam 12. 25. 25. 25.7 Agensi adalah bertanggungjawab untuk memasukkan/menghantar sesalinan kenyataan tender yang diiklankan ke dalam laman web masing-masing dan pautan (hyperlink) kepada laman web MyGovernment Portal [www. tarikh dan waktu tender diterima dan ditutup. semua agensi Kerajaan juga dikehendaki memasukkan secara ‘online’ maklumat iklan tender kerja ke dalam laman web Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB).1 hingga 25.

26.4 Tawaran tender kerja antarabangsa hendaklah juga mematuhi peraturan di perenggan 25 di atas. Penyediaan Anggaran Harga 27. 26.26.3 Bagi tender yang melibatkan lawatan tapak/premis. Pengiklanan Tender Antarabangsa 26.1 Semua pelawaan tender antarabangsa hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu (1) akhbar harian tempatan utama Bahasa Melayu dan satu (1) akhbar harian tempatan utama Bahasa Inggeris. 27. Agensi boleh memasukkan harga pembelian lampau perolehan berkenaan.2 Tarikh tender ditutup hendaklah sekurang-kurangnya lima puluh enam (56) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual.1 Agensi hendaklah menyediakan anggaran harga Jabatan bagi setiap tender dan memasukkannya ke dalam peti tawaran sebelum tarikh tutup tender. agensi hendaklah memastikan bahawa tarikh tutup tender hendaklah sekurang-kurangnya 56 hari dari tarikh lawatan yang ditetapkan. Bantahan oleh Petender 28.1 Agensi hendaklah memasukkan suatu peruntukan dalam dokumen tender yang membolehkan petender membuat bantahan secara bertulis kepada Agensi dan disalinkan kepada Perbendaharaan sekiranya ia mendapati spesifikasi tender menjurus kepada sesuatu jenama. Bantahan tersebut berserta bukti-bukti yang kukuh hendaklah dikemukakan kepada Agensi yang membuat pelawaan tender dalam tempoh seperti berikut: (a) Empat belas (14) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual. 26. mana yang berkenaan. BANTAHAN KE ATAS SPESIFIKASI TENDER YANG MENJURUS KEPADA SESUATU JENAMA 28.2 Bagi perolehan Bekalan/Perkhidmatan yang sukar ditentukan harga anggaran Jabatan. dan 21 . ANGGARAN HARGA JABATAN 27.

di mana seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. pelantikan boleh dibuat di kalangan pegawai daripada Bahagian/Unit lain dalam Agensi tersebut. Jawatankuasa ini hendaklah dipengerusikan oleh wakil Agensi yang membuat tawaran dengan dua (2) orang ahli lain yang terdiri daripada wakil Perbendaharaan dan seorang pegawai dari agensi lain yang berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang tersebut.1 Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dianggotai sekurangkurangnya oleh dua (2) orang pegawai.2 Pelantikan ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang menguruskan tender.2 Bantahan yang diterima selepas tempoh tersebut tidak akan dipertimbangkan. 22 .2 Sekiranya bantahan didapati berasas.(b) Dua puluh lapan (28) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual bagi tender antarabangsa. 29.1 Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender hendaklah memastikan perkara-perkara yang dinyatakan di bawah dilaksanakan dengan sempurna: (a) Peti tawaran dibuka secepat mungkin selepas tender ditutup. 30. 29.1 Apabila terdapat bantahan dari petender. Keahlian Jawatankuasa Pembuka Tender 30. Tugas Jawatankuasa Pembuka Tender 31. Penubuhan Jawatankuasa untuk Menimbangkan Bantahan 29. 28. PEMBUKAAN TAWARAN TENDER 30. tender tersebut hendaklah dibatalkan dan ditender semula mengikut spesifikasi yang telah disemak semula. 31. Agensi hendaklah menubuhkan jawatankuasa untuk menimbang serta memutuskan bantahan yang dibuat oleh petender. Sekiranya Bahagian/Unit berkenaan kekurangan pegawai.

Menyedia dan melengkapkan senarai semakan dan borang jadual tender dengan mencatatkan nama petender. maka ianya hendaklah dicatatkan dalam borang jadual tender. Nombor kod hendaklah diberi untuk setiap dokumen dan senarai harga.1 Urus Setia Tender bertanggungjawab menguruskan semua urusan tender dari mula sehingga proses tender selesai. dibuka dan disemak nombor siri dengan rekod penjualan dokumen. Nama petender dipastikan tidak tercatat di dalam dokumen spesifikasi teknikal petender dan sekiranya terdapat nama/tanda syarikat dalam dokumen tersebut. tempoh siap atau tempoh penyerahan. antara tugas-tugas Urus Setia adalah seperti berikut: (a) Menguruskan perancangan awal dan jadual pelaksanaan tender. (d) (e) (f) (g) (h) 32. dokumen spesifikasi teknikal dan katalog/brosur petender serta ditandatangani ringkas. Bagi tender yang melibatkan keselamatan negara. Agensi tidak diwajibkan mempamerkan jadual harga tersebut. Contoh Jadual Harga Tender yang perlu dipamerkan bagi tender bekalan/perkhidmatan dan kerja adalah seperti di LAMPIRAN G1 dan G2. Dokumen tawaran harga dijadualkan dengan menggunakan nombor kod yang diberikan. dan Menyediakan Jadual Harga Tender untuk dipamerkan di papan kenyataan Agensi seberapa segera yang boleh.(b) (c) Setiap tawaran tender yang diterima. Sebagai panduan. kod petender. Urus Setia Tender 32. amaun yang di tender. dengan tidak menzahirkan nama petender yang mengambil bahagian. Nama dan jawatan semua ahli Pembuka Tender hendaklah dicatatkan dalam borang jadual tender dan ditandatangani oleh setiap ahli. Lembaran yang menyatakan harga dan apa-apa pindaan yang terdapat dalam tawaran tender hendaklah ditandatangani ringkas. 23 . Contoh Jadual Harga Tender bagi tender bekalan dan perkhidmatan adalah seperti di LAMPIRAN F1 dan F2 dan tender kerja seperti di LAMPIRAN F3.

MERAHSIAKAN MAKLUMAT DAN KEDUDUKAN SESUATU TENDER 34.1 Ketua Agensi adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan tentang keperluan merahsiakan maklumat dan kedudukan sesuatu tender kepada pegawai yang berkenaan di bawah arahan pentadbirannya. Menyediakan rekod penjualan dokumen tawaran dan mengatur lawatan tapak/premis (jika berkenaan).1 Semua maklumat berkenaan sesuatu tender termasuk dokumen tender. 24 . Mengatur pembukaan tender. tawaran tender dan penilaian tender hendaklah diklasifikasikan sebagai SULIT dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak yang tidak terlibat dengan pengurusan tender sebelum keputusan muktamad dibuat. Merahsiakan Maklumat Tender 35.(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 33. Mengatur penilaian tender. 33. Rujukan hendaklah dibuat kepada peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) dan Akta Pencegahan Rasuah 1997 (Akta 575). Menguruskan iklan atau pelawaan tender. 35. Dokumen Tender Diklasifikasikan Sebagai Sulit 34. Menjaga keselamatan peti tender dan dokumen tender. Pembukaan Tender di Hadapan Awam 33. dan Mengatur mesyuarat Lembaga Perolehan.2 Pembukaan tender di hadapan awam bermaksud pembukaan tender di kalangan petender yang membeli dan mengembalikan dokumen tender sahaja. Menutup peti tender pada tarikh dan masa tutup yang ditetapkan. Mengurus dan menyediakan dokumen tender.1 Semua tawaran tender bekalan/perkhidmatan yang dianggarkan bernilai melebihi RM30 juta dan tender kerja yang bernilai melebihi RM50 juta hendaklah dibuka di hadapan awam.

25 . Larangan Mengubah Maklumat Dokumen Petender 38. Peruntukan Melarang Pengiklanan dan Publisiti 36. 36.1 Semua pihak yang terlibat dalam sesuatu urusan tender termasuk mempertimbangkan sesuatu tender dilarang mengubah apa-apa maklumat yang dikemukakan petender di dalam dokumen tender termasuk harga.2 Sekiranya terdapat kesilapan pengiraan oleh petender dan berlaku perbezaan harga di antara harga di dalam Bill Of Quantities (BQ) dan Borang Tender yang telah ditandatangani. Contoh peruntukan tersebut adalah seperti berikut: “IKLAN & PUBLISITI Tiada maklumat berkenaan kontrak boleh disiarkan dalam sebarang akhbar.” 37. 38.Mana-mana pegawai awam yang didapati membocorkan rahsia berkenaan sesuatu tender adalah dianggap telah melanggar peruntukan dalam Akta-akta tersebut dan tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil terhadap pegawai awam yang terlibat. Walau bagaimanapun. majalah atau alat pengiklanan/media massa melainkan jika pengiklanan itu telah pun dihantar kepada dan diluluskan oleh Kerajaan terlebih dahulu. Penjelasan Lanjut Berkenaan Dengan Tender 37. 38. harga di dalam Borang Tender hendaklah diguna pakai dalam mempertimbangkan sesuatu perolehan. Penjelasan tersebut hendaklah diuruskan oleh Urus Setia Tender secara bertulis.1 Kebenaran bertulis hendaklah diperolehi daripada Pengerusi Lembaga Perolehan sekiranya Jawatankuasa Penilaian memerlukan penjelasan lanjut daripada petender semasa proses penilaian tender. sebarang perundingan tidak dibenarkan.1 Agensi hendaklah memasukkan peruntukan berkenaan larangan pengiklanan dan publisiti dalam syarat pelawaan tender dan dokumen kontrak. pengalaman petender dan sebagainya.

di mana sekurang-kurang seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf.PENILAIAN TENDER 39. perkhidmatan dan kerja berasaskan Turnkey atau Design and Build hendaklah dibuat oleh dua (2) jawatankuasa yang berasingan seperti berikut: (a) Jawatankuasa Penilaian Teknikal i. maklumat dan teknologi semasa mengenai barang/perkhidmatan tersebut boleh diambil kira. berpengalaman dan berkelayakan tentang barangan/perkhidmatan tersebut. Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada tiga (3) orang.1 Pelantikan ahli Jawatankuasa Penilaian Tender hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang menguruskan tender. maka pakar dari Jabatan-jabatan Teknik/pakar yang lain boleh digunakan. Walau bagaimanapun. 39. iv. Jawatankuasa Penilaian Tender.2 Penilaian tender bekalan. Sekiranya Agensi tidak mempunyai kemahiran dalaman. ii. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS). MAMPU dan sebagainya. seperti Jabatan Kerja Raya (JKR). Jabatan Kimia. Penilaian hendaklah dibuat berdasarkan dokumendokumen yang dikemukakan. iii. Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Keahlian dan Tugas Jawatankuasa 39. Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah membuat penilaian secara terperinci bagi memastikan penilaian yang dibuat adalah berasaskan kepada spesifikasi perolehan yang ditetapkan dalam dokumen tender. penilaian teknikal hendaklah dilaksanakan secara bermesyuarat. pernyataan pematuhan (statement of compliance) dan/atau penilaian fizikal. Penilaian teknikal secara edaran adalah tidak dibenarkan. iaitu seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli. 26 . ahli-ahli Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah terdiri daripada pegawai yang mahir.

keupayaan petender dan sebagainya. latihan.(b) Jawatankuasa Penilaian Harga i. jentera berat.4 Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh semua ahli Jawatankuasa. 39. Penilaian harga hendaklah dilaksanakan secara bermesyuarat. iv. kadar pembayaran. Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada dua (2) orang.2 Penilaian tender hendaklah dibuat oleh satu Jawatankuasa yang dianggotai oleh tidak kurang dari tiga (3) orang pegawai. bolehlah dibuat oleh satu Jawatankuasa Penilaian sahaja. iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli. jaminan. iii. penyenggaraan dan lain-lain.1 Penilaian tender kerja.3 Proses penilaian tender hendaklah disiapkan dan dilaksanakan seboleh-bolehnya tidak melebihi tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh tawaran tender dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian. 39. harga pasaran terbuka. ii. Penilaian bagi pembelian harta modal seperti kenderaan. Perbandingan antara satu tawaran petender dengan tawaran petender yang lain hendaklah dibuat berasaskan kepada faktor atau unsur yang sama (equal footing). Penilaian harga secara edaran adalah tidak dibenarkan. 40. tempoh. diskaun. 40. di mana salah seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. yang bermaksud mengambil kira harga barangan. alat ganti. Salah 27 . sistem maklumat dan lainlain hendaklah berdasarkan kepada prinsip tawaran harga menyeluruh (total cost bid). Penilaian harga sesuatu tender hendaklah mengambil kira faktor-faktor seperti syarat pembayaran. Penilaian Tender Kerja 40.2. selain daripada tender yang berasaskan konsep Turnkey atau Design and Build seperti di perenggan 39. pentauliahan/pemasangan.

40. projek yang sedang dilaksanakan/dalam tangan dan loji (disewa atau milik sendiri). Perakuan tersebut juga hendaklah menyatakan dengan khusus tawaran petender yang dicadangkan untuk dipertimbangkan. net worth. Perakuan tersebut hendaklah berdasarkan tawaran yang terbaik dari segi harga dan kualiti mengikut keperluan agensi dan hendaklah mengambil kira prinsip-prinsip perolehan dan dasar-dasar semasa Kerajaan. nilai baki kerja dalam tangan yang belum siap dan sebagainya.3 Proses penilaian tender hendaklah seboleh-bolehnya disiapkan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh tawaran tender dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian. pengalaman kerja. 41. 28 .1 Memastikan petender memenuhi kesemua syarat yang dinyatakan dalam dokumen tender. 41. Perakuan kepada Lembaga Perolehan 42. Asas Penilaian Tender Asas-asas penilaian tender oleh Jawatankuasa termasuklah perkara-perkara berikut: 41.seorang ahli Jawatankuasa hendaklah seorang Juruukur Bahan atau pegawai teknikal dalam bidang berkaitan dengan kerja tersebut.3 Menilai kemampuan kewangan petender dari segi modal pusingan.2 Menilai kemampuan teknikal petender seperti kakitangan profesional dan teknikal. 41.1 Ketua Jabatan hendaklah membuat perakuan kepada Lembaga Perolehan berdasarkan kepada Laporan Penilaian Tender. 41. PERAKUAN TENDER 42. kemudahan kredit.4 Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh semua ahli Jawatankuasa. rekod prestasi.4 Menganalisis harga tender dengan mengambil kira tempoh siap/penghantaran yang ditawarkan berdasarkan tawaran yang paling menguntungkan Kerajaan. 40.

43.4 Keputusan muktamad Lembaga Perolehan Agensi hendaklah dipamerkan di papan kenyataan Jabatan dengan menyatakan nama syarikat yang berjaya. rujukan tersebut hendaklah sampai kepada Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas keputusan Lembaga Perolehan. pihak berkuasa dan had nilai setuju terima Lembaga Perolehan Agensi hendaklah mengikut AP dan SPP yang berkaitan. 29 .5 Pengumuman keputusan muktamad tersebut di papan kenyataan Jabatan dan di laman web masing-masing hendaklah dinyatakan di dalam dokumen tender untuk memudahkan kontraktor membuat rujukan. harga tawaran. keahlian. tarikh keputusan tender. 43.2 Urus Setia yang menguruskan tender sesuatu Agensi hendaklah menyediakan Kertas Taklimat Tender untuk pertimbangan Lembaga Perolehan.gov. ditandatangani dan dikembalikan dan disiarkan di dalam laman web agensi masingmasing dan pautan (hyperlink) kepada laman web MyGovernment Portal [www. 43. sebab-sebab penerimaan/penolakan dan sebagainya. tempoh siap.my].1 Penjelasan dan panduan berkenaan pelantikan. 43. harga tawaran dan tempoh siap secepat mungkin selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan. Tatacara Pertimbangan Tender 43.6 Sekiranya sesuatu tender itu perlu dirujuk kepada Perbendaharaan untuk keputusan. nama/kod petender yang berjaya. PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN 43. 43.2 Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah merekodkan segala keputusan penting seperti nombor tender.42.3 Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah mendapatkan tandatangan Ahli Lembaga Perolehan Agensi sebaik sahaja keputusan tender telah dibuat.

1 Surat Niat ialah surat yang dihantar kepada petender yang mana kandungannya meliputi kenyataan hasrat/niat untuk menerima tawaran petender tersebut. Surat Niat ini tidak mengikat kedua-dua pihak kepada satu kontrak. 45. maka Surat Niat hendaklah dikeluarkan.2 Sekiranya Agensi bercadang untuk menerima sesuatu tawaran tetapi dengan beberapa syarat yang mesti dipatuhi oleh petender terlebih dahulu.1 Surat Setuju Terima ialah surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen tender.4 Satu ikatan kontrak wujud di antara kedua-dua pihak setelah Surat Setuju Terima ditandatangani dan dikembalikan oleh petender kepada Agensi. 44. 45. 45. Contoh format dan kandungan Surat Niat adalah seperti di LAMPIRAN H. hendaklah menggunakan Borang JKR 203D .SETUJU TERIMA TENDER 44. 45. Surat Setuju Terima 45. 30 . Surat Setuju Terima ialah satu dokumen perundangan yang sah dan merupakan sebahagian daripada perjanjian kontrak. Sehubungan dengan itu. syarat yang telah dipersetujui dalam Surat Niat dan apa-apa syarat lain yang telah dipersetujui melalui rundingan sebelumnya.3 Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan.Pindaan 6/2005 di LAMPIRAN I2.2 Apabila semua perkara telah diselesaikan dan tiada rundingan lanjut diperlukan. Surat Setuju Terima hendaklah dikeluarkan kepada kontraktor yang berjaya secepat mungkin sebaik sahaja keputusan Lembaga Perolehan diperolehi dan dalam tempoh sah laku tender. tertakluk kepada persetujuan syaratsyarat Agensi yang dikehendaki dipatuhi oleh petender sama ada melalui rundingan atau cara-cara lain. apa-apa syarat yang telah dipersetujui sebelumnya hendaklah dinyatakan dengan jelas dan persetujuan tersebut merupakan sebahagian daripada perjanjian kontrak. contoh Surat Setuju Terima adalah di LAMPIRAN I1. manakala bagi kontrak kerja. Surat Niat 44.

Tarikh kuat kuasa kontrak (effective date) hendaklah dinyatakan sebagai tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani oleh petender yang berjaya manakala tarikh kontrak ialah tarikh kontrak ditandatangani oleh kedua-dua pihak. 31 . Peruntukan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) 46. Salinan-salinan dokumen kontrak dan perubahan kontrak atau Arahan Perubahan dan Sijil Lanjutan Masa hanya perlu dikemukakan kepada Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri sahaja. 47. MENANDATANGANI KONTRAK 46.1 Penjelasan mengenai pengedaran dan penyimpanan dokumen kontrak adalah seperti dalam AP yang berkaitan. dibuat atas nama Kerajaan Malaysia dan akan ditandatangani oleh Menteri atau oleh mana-mana pegawai awam yang diberi kuasa dengan sewajarnya secara bertulis oleh Menteri. Agensi hendaklah memastikan pemberian kuasa telah dibuat secara bertulis oleh Menteri di Kementerian masing-masing kepada Pegawai Pengawal dan pegawai lain yang telah dinamakan (atas jawatan) sebelum kontrak ditandatangani. sama ada khususnya dalam mana-mana hal tertentu. jika diturunkan secara bertulis. “semua kontrak yang dibuat di Malaysia bagi pihak Kerajaan hendaklah. 48.5 Pegawai yang boleh menandatangani Surat Setuju Terima hendaklah pegawai awam yang diberi kuasa di bawah Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973). Tempoh bagi Menandatangani Kontrak 47.1 Kontrak hendaklah ditandatangani secepat mungkin selepas semua terma dan syarat dipersetujui oleh kedua-dua pihak dan selewatlewatnya empat (4) bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju Terima. 46. atau amnya bagi semua kontrak di bawah suatu nilai yang tertentu dalam agensinya atau selainnya sebagaimana dinyatakan dalam pemberian kuasa itu”.45.1 Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) menetapkan.2 Sehubungan dengan peruntukan di atas. Pengedaran dan Penyimpanan Dokumen Kontrak 48.

1 Bon Pelaksanaan adalah merupakan suatu aku janji tidak bersyarat (unconditional undertaking) oleh sesuatu institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan untuk membayar kepada Kerajaan suatu amaun tertentu atas tuntutan (on demand) sekiranya kontraktor tidak atau gagal mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak. kontraktor hendaklah mengemukakan bersama-sama dengan Surat Setuju 32 . 50. dan Bagi kontrak bermasa (periodic contract) yang berkuat kuasa dalam tempoh dua (2) tahun atau lebih. 50. 49.000.000. Ini adalah bagi menjaga kepentingan Kerajaan dan melicinkan urusan yang berhubung kait dengan pelaksanaan sesuatu perolehan.000. kontraktor hendaklah mengemukakan bersama-sama dengan Surat Setuju Terima.PENTADBIRAN KONTRAK 49.00 hingga RM500. (b) (c) 50.3 Bagi kontrak kerja yang bernilai melebihi RM200. Lima peratus (5%) daripada jumlah harga kontrak bagi kontrak bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM500. peratus dan pengiraan nilai Bon Pelaksanaan hendaklah dikira mengikut anggaran harga kontrak setahun sahaja.2 Pemantauan kontrak yang sedang berkuat kuasa hendaklah dilaksanakan dengan teliti dan teratur dari semasa ke semasa bagi mengesan dan mengenal pasti masalah pelaksanaan kontrak dari peringkat awal lagi.2 Bagi kontrak bekalan/perkhidmatan. Bon Pelaksanaan yang nilainya adalah seperti berikut: (a) Dua setengah peratus (2. Bon Pelaksanaan 50.1 Agensi adalah diminta mengambil perhatian yang serius berkenaan pengurusan dan pentadbiran kontrak. Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak 49.000.00.5%) daripada jumlah harga kontrak bagi kontrak bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM200. Walau bagaimanapun.00. Bon Pelaksanaan yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak bermasa.

Terima, Bon Pelaksanaan sebanyak 5% daripada jumlah harga kontrak. 50.4 Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam Ringgit Malaysia (RM) dari bank-bank atau institusi-institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan sama ada dalam bentuk: i. Jaminan Bank/Syarikat Kewangan yang dikeluarkan oleh bank-bank/syarikat kewangan berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Bank Islam yang dikeluarkan oleh bank-bank berlesen di bawah Akta Bank Islam 1983 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Insurans yang dikeluarkan oleh syarikatsyarikat insurans yang berlesen di bawah Akta Insurans 1996 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh Syarikat Takaful yang berlesen di bawah Akta Takaful 1984 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) dan Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia (SME Bank).

ii.

iii.

iv.

v.

51.

Peraturan Berkenaan Bon Pelaksanaan 51.1 Kontrak Bekalan/Perkhidmatan (a) (b) Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50.4. Tempoh sah laku jaminan tersebut hendaklah dari tarikh ianya dikeluarkan sehingga dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat kontrak atau selepas obligasi terakhir, mengikut mana yang terkemudian. Semua Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful untuk Bon Pelaksanaan hendaklah menggunakan format dan kandungan seperti di LAMPIRAN J1.

(c)

33

51.2 Kontrak Kerja (a) Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50.4 atau dalam bentuk Wang Jaminan Pelaksanaan. Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP) ialah satu kemudahan bagi memenuhi keperluan Bon Pelaksanaan. WJP bermaksud sejumlah wang yang dipegang oleh Kerajaan bagi memastikan kontraktor mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak yang ditandatangani. Jumlah WJP adalah lima peratus (5%) daripada harga keseluruhan kontrak. Kemudahan ini hanya dibenarkan kepada kontraktor kerja tempatan sahaja. Walau bagaimanapun, Wang Jaminan Pelaksanaan tidak dibenarkan untuk Subkontraktor Dinamakan bagi Kerja. Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan bon pelaksanaan seperti di perenggan 50.4 pada tarikh milik tapak, secara automatik kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan akan diguna pakai. Kontraktor yang memilih/dikenakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan akan dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada bayaran kemajuan pertama dan seterusnya sehingga ia mencapai jumlah lima peratus (5%) daripada nilai keseluruhan kontrak. WJP yang dipotong daripada bayaran kemajuan hendaklah dimasukkan ke dalam akaun deposit yang dinamakan Wang Jaminan Pelaksanaan (Kod 79507). Satu akaun subsidiari dan senarai lengkap kontraktor berkenaan yang menunjukkan butir terperinci setiap potongan WJP dan baki bulanan dan tahunan hendaklah diselenggarakan secara teratur dan kemas kini. Walau bagaimanapun, pada bila-bila masa di sepanjang pelaksanaan projek tersebut, kontraktor boleh mengemukakan Bon Pelaksanaan seperti di perenggan 50.4 dan Agensi berkenaan dikehendaki memulangkan WJP yang ditahan. Tempoh sah laku Bon Pelaksanaan tersebut hendaklah dari tarikh kuat kuasa kontrak sehingga dua belas (12) bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan.

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

34

(h)

Jika berlaku kelewatan dalam penyiapan projek, tindakan serta merta hendaklah diambil oleh agensi untuk memastikan tempoh sah laku Bon Pelaksanaan dilanjutkan, tidak kira sama ada Kerajaan mengenakan ganti rugi tertentu atau ganti rugi ditetapkan atau lanjutan masa diluluskan. Bon Pelaksanaan hendaklah menggunakan format dan kandungan seperti di LAMPIRAN J2. Bagi kerja yang dilaksanakan oleh subkontraktor dinamakan (nominated subcontractor) (NSC), NSC hendaklah mengemukakan Bon Pelaksanaan kepada kontraktor utama dengan menggunakan format seperti di LAMPIRAN J3.

(i)

51.3 Kontrak Antarabangsa (a) Kontraktor adalah dikehendaki mengemukakan Bon Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank dalam mata wang yang ditetapkan bagi harga Kontrak daripada bank yang berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia. Format seperti di LAMPIRAN J1 atau LAMPIRAN J2 hendaklah digunakan mengikut mana yang berkaitan. Setelah segala obligasi kontrak selesai, surat pelepasan (Letter of Discharge) bagi Jaminan Bank seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada bank. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod.

(b)

52.

Mengesahkan Surat Jaminan 52.1 Agensi hendaklah menyemak dengan Bank/Syarikat Kewangan/ Bank Islam/Syarikat Insurans/Syarikat Takaful yang berkenaan tentang kesahihan Bon Pelaksanaan yang dikemukakan kontraktor dengan menggunakan format seperti di LAMPIRAN L1 dan LAMPIRAN L2. 52.2 Sekiranya terdapat kes pemalsuan Bon Pelaksanaan, Ketua Agensi hendaklah membuat laporan polis supaya tindakan dapat diambil kerana kes pemalsuan sedemikian adalah merupakan kes jenayah. Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan, Ketua Agensi dikehendaki melaporkan segera kepada Perbendaharaan dan bagi kontrak kerja, hendaklah melaporkan segera kepada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)/Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) supaya tindakan sewajarnya boleh diambil.

35

1 Kontrak Bekalan/Perkhidmatan (a) Bon Pelaksanaan boleh dilepaskan setelah segala obligasi kontrak selesai. Agensi boleh mengurangkan nilai Bon Pelaksanaan yang asal sebanyak lima puluh peratus (50%). Agensi boleh memulangkan sebanyak lima puluh peratus (50%) daripada nilai Wang Jaminan Pelaksanaan yang ditahan setelah Sijil Perakuan Siap Kerja dikeluarkan. iii. Sebaik sahaja Perakuan Siap Kerja dikeluarkan. Pelepasan Bon Pelaksanaan 53.2 Kontrak Kerja (a) Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Bank Islam/Jaminan Insurans/Jaminan Takaful i. Surat Pelepasan (Letter of Discharge) bagi Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Bank Islam/Jaminan Insurans/Jaminan Takaful seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada Bank/Syarikat Kewangan/Bank Islam/Syarikat Insurans/ Syarikat Takaful. Bagi perkhidmatan dan barang guna habis (consumable item).53. Agensi hendaklah melepaskan Bon Pelaksanaan yang asal kepada kontraktor berkenaan. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod. (b) 53. Agensi dikehendaki memaklumkan secara bertulis tentang perkara ini dan kontraktor berkenaan hendaklah menggantikan Jaminan yang asal dengan Jaminan baru yang nilainya bersamaan dengan lima puluh peratus (50%) dari Jaminan asal. Setelah Jaminan baru ini diterima. ii. 36 . (b) Wang Jaminan Pelaksanaan i. Bon Pelaksanaan boleh dilepaskan lebih awal sekiranya Agensi berpuas hati segala obligasi kontrak selesai dan tiada sebarang tuntutan yang akan dibuat.

Bayaran Pendahuluan 54. Setelah segala obligasi kontrak selesai. 54. 55. Kemudahan bayaran pendahuluan ini tidak terpakai kepada Kontrak Pusat. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada nilai kontrak atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah. (c) Baki Bon Pelaksanaan sebanyak lima puluh peratus (50%) lagi hendaklah dilepaskan/dipulangkan dua belas (12) bulan selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan atau setelah Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan dikeluarkan.ii. (d) 54. kontrak yang dibuat secara berpusat oleh mana-mana agensi Kerajaan (Ministerial Central Contract) dan perkhidmatan perunding. Baki Wang Jaminan Pelaksanaan sebanyak lima puluh peratus (50%) lagi boleh dipulangkan sekiranya kontraktor dapat mengemukakan Jaminan seperti di perenggan 50.1 Bayaran Pendahuluan adalah dibenarkan kepada kontraktor tempatan sahaja. 37 . Had Nilai.2 Semua Bayaran Pendahuluan hendaklah dicajkan terus kepada Vot projek berkenaan.4 yang sama nilai dengan Wang Jaminan Pelaksanaan yang ditahan. Syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan 55. 54. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod.3 Akaun subsidiari pendahuluan kontraktor hendaklah diselenggarakan bagi mengakaun Bayaran Pendahuluan yang telah diselaraskan melalui pembayaran balik yang dibuat. mengikut mana yang terkemudian. Surat Pelepasan (Letter of Discharge) bagi Bon Pelaksanaan seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada Bank/Syarikat Kewangan/Bank Islam/Syarikat Insurans/ Syarikat Takaful.1 Kontrak bekalan dan perkhidmatan (a) Bagi pembuat atau pembekal tempatan.

iv. syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi: i.2 Kontrak Kerja (a) Bagi kontraktor utama. (b) (c) (d) (e) 38 . Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan. Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan dikembalikan. ii. Bon Pelaksanaan telah dikemukakan. bayaran pendahuluan telah (c) 55. Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan tersebut. Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan tersebut. iii. Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan dikembalikan. Kontraktor hendaklah mengemukakan permohonan untuk kemudahan bayaran pendahuluan berserta jaminan bagi bayaran pendahuluan secepat mungkin tetapi tidak lewat daripada tiga bulan selepas penyerahan tapak. Bon Pelaksanaan telah dikemukakan. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 20% daripada nilai kontrak Subkontraktor Dinamakan atau maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah. Bagi Subkontraktor Dinamakan. dan Jaminan bagi dikemukakan. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada nilai kerja pembina (builder’s work) atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah. Jaminan bagi kontraktor utama dan NSC hendaklah dibuat secara berasingan dan mengikut nilai yang ditetapkan. syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi: i. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 15% daripada nilai kontrak atau maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah. ii.(b) Bagi pembekal perkhidmatan.

iii. Pegawai Penguasa hendaklah memastikan potongan bagi bayaran pendahuluan dapat diselesaikan selewat-lewatnya semasa projek siap pada tahap 75%. Tempoh pembayaran balik Bayaran Pendahuluan ini tidak boleh melebihi keseluruhan tempoh kontrak. Pentadbir Kontrak hendaklah memastikan potongan bagi bayaran pendahuluan dapat diselesaikan selewat-lewatnya melalui bayaran terakhir setelah semua bekalan/perkhidmatan disempurnakan dengan sepenuhnya. iv. Bagi kontrak kerja. bayaran pendahuluan telah 55. Agensi adalah dikehendaki supaya hanya menerima format Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful seperti di LAMPIRAN M1 dan M2. Bagi kontrak bekalan/perkhidmatan.4 yang tidak boleh batal (irrevocable) dan yang sama nilainya dengan bayaran pendahuluan. dan Jaminan bagi dikemukakan. Agensi adalah dinasihatkan supaya berhati-hati dan mengawasi kemajuan pelaksanaan sesuatu kontrak untuk menentukan sekiranya pihak kontraktor gagal.3 Syarat-syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan (a) Jaminan bagi bayaran pendahuluan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50. Bayaran balik pendahuluan hendaklah dibuat melalui potongan ke atas bayaran kemajuan mengikut peringkat kerja atau mengikut peringkat bekalan yang telah disempurnakan. Tempoh sah laku Jaminan tersebut untuk Bayaran Pendahuluan bagi kontrak mestilah meliputi tempoh kontrak atau ke satu tempoh lanjutan yang diluluskan dan akan dilepaskan apabila segala potongan selesai dibuat mengikut mana yang terdahulu. Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan. Bayaran Pendahuluan yang belum dibayar balik dapat dituntut (b) (c) (d) (e) (f) 39 .

57.1 Memulakan kerja bermaksud kontraktor memulakan kerja-kerja awalan (preliminaries) di tapak projek berkenaan. 40 . (g) Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah disahkan oleh Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans/Bank Islam/ Syarikat Takaful yang mengeluarkannya dan tidak boleh membatalkannya. 57. 57. Kerajaan berhak untuk menamatkan pengambilan kerja kontrak tersebut dan tindakan boleh diambil terhadap kontraktor berkenaan. Tarikh Milik Tapak 56.3 Sekiranya pengambilan kerja kontrak tersebut ditamatkan disebabkan kegagalan memulakan kerja. membina pejabat tapak serta mendapatkan kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air dan kerja-kerja awalan lain yang dijelaskan dalam dokumen tender/kontrak. Agensi berkenaan perlu mengemukakan semula kertas-kertas tender projek tersebut kepada pihak berkuasa asal yang meluluskan tender untuk memilih kontraktor lain. Walau bagaimanapun. meratakan tanah di tapak projek.2 Sekiranya kontraktor tidak memulakan kerja-kerja awalan dalam tempoh dua (2) minggu selepas tarikh milik tapak yang ditetapkan. tindakan ini tidak perlu diambil sekiranya kelewatan memasuki tapak itu adalah berpunca daripada sebab-sebab di luar kawalan kontraktor. Kontraktor dikehendaki memulakan kerja tidak lewat daripada dua (2) minggu selepas tarikh milik tapak. PEMILIKAN TAPAK DAN PERMULAAN KERJA 56.1 Agensi hendaklah menetapkan tarikh milik tapak tidak melebihi empat (4) minggu selepas tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani bergantung kepada nilai dan kompleksiti projek berkenaan. seperti membekalkan peralatan dan bahan-bahan binaan.daripada bank/syarikat kewangan/syarikat insurans/syarikat takaful yang mengeluarkan Jaminan tersebut yang telah dikemukakan oleh kontraktor dalam tempoh sah lakunya. Permulaan Kerja 57.

semua agensi Kerajaan hendaklah merujuk kepada semua peraturan kewangan termasuk Arahan Perbendaharaan.7 Agensi hendaklah memasukkan perkara di perenggan 57.4 Sekiranya tempoh sah laku tender hampir luput.57.6 Agensi berkenaan juga hendaklah melaporkan sebarang penamatan kontrak kepada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)/Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) untuk tindakan sewajarnya dan kepada Kementerian Kewangan untuk tujuan rekod. Tanggungjawab Agensi 58. 57. Tanggungjawab Pegawai Pengawal 59. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan dan sebagainya sebelum melakukan apa-apa jenis perolehan. 57.2 ke dalam dokumen tender dan kontrak. Surat Pekeliling Perbendaharaan. 57. Sebarang pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan hendaklah diambil tindakan sewajarnya seperti yang ditetapkan dalam peraturan kewangan. pemanggilan tender semula hendaklah dibuat dengan segera. 59.1 dan 57. PEMATUHAN DAN TANGGUNGJAWAB 58.1 Setiap Pegawai Pengawal adalah dipertanggungjawabkan dalam memastikan semua urusan perolehan yang dilaksanakan mengikut peraturan kewangan dan prinsip-prinsip serta dasar-dasar perolehan Kerajaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan.5 Sekiranya tempoh sah laku tender telah tamat. 41 .1 Semua agensi Kerajaan dikehendaki mematuhi semua peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Bagi maksud ini. Agensi hendaklah mendapatkan persetujuan daripada petender-petender yang telah membuat tawaran untuk melanjutkan tempoh sah laku tender dengan kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan yang berkenaan. Syarat tersebut akan menjadi amaran awal kepada semua petender yang mengambil bahagian dan seterusnya hanya kontraktor yang benar-benar layak sahaja memasuki tender projek-projek Kerajaan.

60. hendaklah mendapat kelulusan bertulis daripada Ketua Setiausaha Perbendaharaan terlebih dahulu.1 Pengecualian daripada mana-mana peraturan kewangan yang ditetapkan. Pengecualian 60. Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan Malaysia Putrajaya Februari 2007 42 .

4. 9. 2. Salinan Sijil Pendaftaran dan Taraf Bumiputera Dari Kementerian Kewangan Malaysia (Bekalan/Perkhidmatan) Salinan Sijil Pendaftaran dan Taraf Bumiputera Dari Pusat Khidmat Kontraktor (Kerja) Borang Tender Telah Diisi dan Ditandatangani Ringkasan Tender Telah Diisi dan Ditandatangani Jadual Kadar Harga Telah Diisi dan Ditandatangani Senarai Kuantiti Telah Diisi dan Ditandatangani Borang Maklumat Petender Borang Spesifikasi Borang Penyerahan Contoh dan Katalog Borang Servis Penyelenggaraan Senarai Kakitangan Teknikal Salinan Akaun Syarikat Yang Telah Disahkan dan Diaudit Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank Bagi 3 Bulan Terakhir Tiada Nama Syarikat Dalam Dokumen Tawaran Teknikal Senarai Semakan Yang Telah Ditandakan Lain-lain Sekiranya Ada (Sila Catatkan) 43 . 16. 3. 6. 14.LAMPIRAN A CONTOH SENARAI SEMAKAN (BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) Sila Tandakan √ Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan. 11. 8. 12. 5. 15. 1. 7. 13. 10.

4/2005) 2. Kontrak kerja berasaskan pelan dan spesifikasi (lump sum) PWD 203 (Rev. Kontrak kerja berasaskan Senarai Bahan (Bills of Quantities) PWD 203A (Rev.10/83) Termasuk Addendum 1.6/2005) BORANG-BORANG LAIN 1.LAMPIRAN B SENARAI BORANG TENDER. Kontrak kerja bagi Subkontrak Dinamakan (Nominated Sub-contractor) di mana kontrak utama berasaskan JKR 203 atau JKR 203A JKR 203N Sem.10/83) Termasuk Addendum 1.10/83 termasuk Addendum JKR203N 1/83 Termasuk Addendum JKR 203N 4/83 Surat Setuju Terima Tender oleh Kontraktor Utama kepada Subkontraktor Dinamakan JKR 203N 2/88 Syarat-syarat membuat Tender dan Maklumat Am untuk digunakan oleh Sub-kontraktor Dinamakan JKR 203N 3/93 Arahan kepada Kontraktor Utama untuk menyetuju terima tender daripada Sub-kontraktor Dinamakan JKR 203N 5/83 Perintah Rasmi untuk memulakan kerja oleh Kontraktor Utama kepada Sub-Kontraktor Dinamakan JKR 203N 6/88 Surat Pemberitahuan Penamaan kepada Subkontraktor 44 .7 JKR 203C (Pind.7 JKR 203B (Pind. DOKUMEN KONTRAK DAN BORANGBORANG LAIN BAGI TENDER KERJA JABATAN KERJA RAYA JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA JKR 203D (Pind.6/2005) 3.4/2005) JKR 203D (Pind.

JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN JKR 203N 7/88 Surat Jaminan Tanggung Rugi 4. Kontrak kerja bagi Pembekal Dinamakan (Nominated Supplier) di mana kontrak utama berasaskan JKR 203 atau JKR 203A JKR 203P/83 JKR 203P I/83 JKR 203P 4/83 JKR 203P 2/83 Syarat-syarat membuat Tender dan Maklumat Am untuk digunakan oleh Pembekal JKR 203P 3/83 Arahan kepada Kontraktor Utama untuk menyetuju terima tender daripada Pembekal Dinamakan JKR 203P 5/83 Pesanan untuk membekal dan menyerah-Hantar Artikel-artikel JKR 203P5A/83 Jadual Artikel-artikel Yang Dipesan untuk di bekal dan DiserahHantar JKR 203P 6/88 Surat Pemberitahuan Penamaan kepada Pembekal Dinamakan JKR 203P 7/88 Surat Jaminan Tanggung Rugi 45 .

1/62 Rules for working of Government owned Quarry 9. Quantities of Materials for Transportation 46 .JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN 5. Condition Of Contract for International Civil Engineering Contracts (Locally Funded Projects) PWD FORM 203 CEWI (1/84 Edition) 6. 1/84 Schedule of Stores for use in. Bekalan Jentera dan Peralatan Kejuruteraan JKR 203E Sem. Bekalan Barang-barang (Stor) PWD 203H Rev. 10/89 JKR 203F Sem. 1/82 PWD 203J Rev. 7. 10/89 8. 12/83 PWD 203I PWD 203K Rev. Bekalan Batu Kuari PWD 203Q Rev. 9/70 JKR 203Q1 JKR 203Q3 PWD 203Q2 Schedule of Rates & prov. Quantities of Metal to be supplied and delivered and other works to be performed JKR 203Q4 Rev. 10/89 JKR 203G Sem. Mengangkut bahan-bahan dalam satusatu daerah JKR 203R JKR 203R1 JKR 203R3 JKR 203R2 Schedule of Rates & Prov.

2. 6. 7. TAJUK BORANG NOMBOR RUJUKAN 1.D Fom DB/T -A2002 SENARAI BORANG-BORANG PENTADBIRAN KONTRAK KERJA JABATAN KERJA RAYA BIL. 12.1/92 JKR-APK JKR-KPK JKR-KKS JKR-PHK JKR 203W/82 JKR 203X-Pin.3/1999) JKR 66A (Pin. 9. 4. Condition Of Contract For Design & Build and Turnkey Projects PWD FORM DB/T 2002 Edition P. 10.1/99 JKR 66 (Pin. 3. 4/83 JKR 203U/82-Pin. 5. 13. Perakuan Siap Kerja (Certificate of Practical Completion) Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa (Certificate of Delay and Extension of Time) Arahan Pegawai Penguasa (Superintending Officer’s Instruction) Arahan Perubahan Kerja Permohonan Untuk Mendapatkan Kelulusan Perubahan Kerja Permohonan Untuk Kelulusan Kerja Tambahan Kuantiti Sementara Perakuan Pelarasan Harga Kontrak Perakuan Pendudukan Separa (Certificate of Partial Occupation) Perakuan Kerja Tak Siap (Certificate of Non-Completion) Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan (Certificate of Completion of Making Good Defects) Perakuan Bayaran Interim Perakuan Akaun dan Bayaran Muktamad Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan Kerja Kontraktor JKR 203S-Pin.JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN 10. 11.1/83 JKR 203Y-Rev. 8.2/1999) - 47 .W. 2/83 JKR 203T-Pin.

undang-undang tubuh. tempoh akhir matang. tempoh pengeluaran. jumlah pinjaman. 48 . dokumentasi. tujuan. Pinjaman tersebut seelokeloknya hendaklah meliputi keseluruhan jumlah tender ini. bayaran bank: yuran pengurusan. faedah. perbelanjaan dan lain-lain. jadual pembayaran. yuran perkhidmatan. Kemudahan kredit atau perjanjian pinjaman yang dicadangkan itu hendaklah menyebut perkaraperkara yang berikut: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) Jenis kemudahan. tempoh penangguhan. dan syarat-syarat lain yang berkaitan.LAMPIRAN C CADANGAN PEMBIAYAAN Petender dikehendaki mengemukakan kredit pembekal atau peraturan perjanjian pinjaman bagi membiayai pembelian ini. mata wang. tarikh mati/tamat/akhir tawaran (tarikh itu hendaklah bersamaan dengan tarikh sah laku tender.

following terms: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) Type of facility. purpose. repayment schedule. and any other conditions. Preferably this loan should cover the total value of this tender. management fee. final maturity. bank charges.LAMPIRAN C (Versi Bahasa Inggeris) FINANCIAL PROPOSAL Tenderers are requested to submit a Supplier’s credit or a loan arrangement agreement to finance this purchase. interest. expiry date of offer (this date should correspond to the validity date of tender). documentation. The proposed credit facility should state the 49 .. commitment fee. governing law. expenses. grace period. etc. loan amount. drawdown period. currency.

5. 6. 3. 7. 8. 1.CONTOH JADUAL PELAKSANAAN TENDER BIL. 21 hari 1 hari 14 hari 30 hari 21 hari 1 hari 2 hari Jan 2006 Feb 2006 Mac 2006 Apr 2006 Mei 2006 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 LAMPIRAN D 50 . 4. JENIS AKTIVITI Penyediaan Spesifikasi Penyediaan Dokumen Tender Iklan Pembukaan Peti Tender/Pamer Jadual Tender Di Papan Kenyataan Semakan Ke Atas Tawaran Tender Penilaian Tawaran Teknikal Penilaian Tawaran Kewangan Penyediaan Kertas Taklimat Tender Pertimbangan Lembaga Perolehan Pengeluaran Surat Setuju Terima TEMPOH MASA 30 hari 20 hari min. 9. 2.

Badan Pencegah Rasuah Malaysia sebelum atau pada pukul 12. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok D6.3. menguji. Blok D6. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am. Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditetapkan di Aras Bawah. Dokumen Tender boleh dibeli dengan harga RM100.3. pencetak mudah alih network switch. server rack. Dokumen Tender boleh diperoleh pada waktu pejabat mulai 8. pencetak laser rangkaian. pencetak laser. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.2006 hingga 2.2006. Peti Surat 6000. external DVD writer dan external hardisk di Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Kiriman Wang (Money Order)/Bank Draf/Wang Pos atas nama Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Aras 5. 51 . Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. memasang. 4. 62007 Putrajaya dengan menunjukkan SIJIL ASAL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN dalam kod bidang seperti di atas dan SIJIL TARAF BUMIPUTERA (jika bertaraf Bumiputera) yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dan menyerahkan satu salinan (fotostat) sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender.2.00 tengah hari. menghantar.2006 di Ibu Pejabat Badan Pencegah Rasuah Malaysia. TENDER TAJUK KOD BIDANG PENDAFTARAN 210101 210102 210103 210104 210105 210106 BPR/01/2006 Membekal. uniterruptible power supply. mentauliahkan dan menyelenggarakan (dalam tempoh jaminan) perkakasan-perkakasan komputer iaitu komputer peribadi. Wang Tunai/Cek tidak diterima.00 (Ringgit Malaysia: Seratus Sahaja) senaskhah yang tidak akan dikembalikan.LAMPIRAN E1 CONTOH IKLAN TENDER (BEKALAN) BADAN PENCEGAH RASUAH MALAYSIA KENYATAAN TAWARAN Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah pecahan kepala 210100 (Peralatan dan Kelengkapan Komputer) bagi menyertai tender berikut: NO.

Wisma Kastam tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12. Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Pelabuhan Klang Kehadiran ke sesi taklimat adalah DIWAJIBKAN. Wisma Kastam. Tender 1/2006 Tajuk Kod Bidang Pendaftaran 220401 220402 Tarikh. SELANGOR DARUL EHSAN. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada:Pengarah Kastam Negeri Selangor.00 pagi Perkhidmatan Mencuci Pejabat dan Kawasan Kastam Diraja Malaysia. Peti Surat 16. Tender yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan. 52 .LAMPIRAN E2 CONTOH IKLAN TENDER (PERKHIDMATAN) JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN TENDER TERBUKA PERKHIDMATAN MENCUCI PEJABAT Tender ini adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut: No.00 tengah hari.3.2008 Tempat : Cawangan Pengurusan Unit Pentadbiran Am. Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan berserta satu salinan sijil tersebut. Dokumen Tawaran tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Unit Pentadbiran Am.2006 hingga 30.2006 Masa : 10. Negeri Selangor Darul Ehsan Selama Dua Tahun Mulai 1. Dokumen Tender boleh dibeli oleh kontraktor bermula pada hari taklimat dan kontraktor yang menghadiri taklimat sahaja dibenarkan membeli Dokumen Tender. 23 Mac 2006.6. Aras 3.Masa & Tempat Taklimat Tarikh : 1. Wisma Kastam. Aras 3.7.00 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Sahaja) dan hendaklah dibayar dalam bentuk Bank Draf atau Wang Pos atas nama Pengarah Kastam Negeri Selangor. Aras 3. 42007 Pelabuhan Klang. Harga Dokumen Tender ialah RM50.

Aras 4.LAMPIRAN E3 CONTOH IKLAN TENDER (KERJA) KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI KENYATAAN TENDER Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam kelas dan gred pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:BUTIR-BUTIR TAWARAN HARGA DOKUMEN TAWARAN TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL Bahagian Pembangunan. Kontraktor dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera dan satu salinan bagi ketiga-tiga Sijil tersebut semasa membeli dokumen tender. Parcel D. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.00 Tengah hari Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan Naskhah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Pembangunan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang di atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Blok D2. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. 8 Mei 2006 Jam 10. Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:KETUA SETIAUSAHA Bahagian Pembangunan. 29 Mei 2006 pada waktu pejabat. 62546 PUTRAJAYA Rabu. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. 62546 PUTRAJAYA pada waktu pejabat bermula 3 Mei 2006. Aras 4. 29 Mei 2006 pada jam 12. Blok D2. Perak Darul Ridzuan RM300. Parcel D. SYARAT PENDAFTARAN TARIKH DAN TEMPAT LAWATAN TAPAK Isnin. Aras 4. 3 Mei 2006 hingga Selasa. 62546 PUTRAJAYA 53 . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok D2.30 pagi Berkumpul di Pejabat Daerah dan Tanah Lenggong Lawatan Tapak adalah WAJIB TARIKH TENDER DITUTUP Cadangan Membina dan Menyiapkan Pejabat dan Rumah Kediaman Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) di Lenggong.00 (Tidak akan dikembalikan) PKK Kelas C Kepala II Sub Kepala 2a dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G5 Khamis. Parcel D.

Kepala II. Salinan fotostat Sijil Pendaftaran tidak akan dilayan.50350 KUALA LUMPUR Tarikh tutup tidak lewat dari jam 12. Sub Kepala 2. 50350 Kuala Lumpur dengan dikenakan bayaran seperti di atas dalam bentuk Bank Draf/Kiriman Wang/Wang Pos di atas nama Ketua Pegawai Eksekutif KWSP. BANGUNAN KWSP. Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Tingkat 8. Bangunan KWSP. Tender dan jenis kerja berkaitan dan dikembalikan kepada: KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN TINGKAT 8. Menghantar. 2100 Kuala Terengganu. Kontraktor perlu mengemukakan Sijil Pendaftaran Asal masih sah tempohnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). Bangunan Pertubuhan Peladang Negeri Selangor (PPNS) Selangor Darul Ehsan Membekal. Naskhah Meja Tender akan dipamerkan di alamat seperti di atas pada waktu pejabat.LAMPIRAN E4 CONTOH IKLAN TENDER YANG DIRANGKUMKAN KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA KENYATAAN TENDER Tender adalah dipelawa kepada kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembangunan Malaysia (CIDB) / Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) (bagi perkhidmatan Kawalan Keselamatan). Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek tidak akan diterima. 8 CIDB Gred G2 atau G3 Kategori B04 & B07 KKM Kod Bidang 210101 hingga 210106 KKM & KDN Kepala 220302 Kawalan Keselamatan Harga Dokumen RM 150 Tarikh Lawatan Tapak - KWSP/JH/ BPP/T/ 028/06 KWSP/JH/ BPP/T/ 029/06 RM 50 - RM 50 6 April 2006 Jam 10. JALAN RAJA LAUT. 54 . pembekal perlu mengemukakan sijil asal dari Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk semakan sebelum dibenarkan mengambil Dokumen Tender. Manakala bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan. Pihak KWSP tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau sebarang Tender. berkelayakan dan berpengalaman untuk memasuki tender bagi kerja-kerja berikut: No. Jln Padang Hiliran. Terengganu Kelas Pendaftaran PKK Kelas E atau D.00 pagi Dokumen Tender boleh didapati mulai 3 April 2006 hingga 27 April 2006 pada waktu pejabat di alamat Bahagian Perolehan Bekalan. Memasang dan menguji lari Komputer Peribadi kepada KWSP Perkhidmatan Kawalan Keselamatan di Bangunan KWSP Negeri Terengganu di Lot 1247K.00 tengah hari pada 27 April 2006. Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Jalan Raja Laut. 7. Tender KWSP/JH/ BPP/T/ 027/06 Butir-Butir Bekalan Cadangan Pengubahsuaian Ruang Dalaman dan Kaunter Utama KWSP Cawangan Shah Alam di Tingkat 1.

(Ahli) …………………………………………. Nama Kontraktor Barangbarang Taraf Bumiputera/ Bukan Bumiputera Pembuat/ Pembekal Harga FOB Harga Bersih Buatan Tempoh Penyerahan Tempoh Sah Laku Tarikh Tamat Pendaftaran Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas..LAMPIRAN F1 JADUAL TENDER BEKALAN (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : ……………. Bil. Jenis Tender ……………… Kod/Bidang/Sub Bidang Yang Ditetapkan ………………………... Anggaran Jabatan .……….………………………………………… (Pengerusi) . (Ahli) Tarikh : ……………………………… 55 . .. Jam : …………….…………………………………………....

Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan …..……………..LAMPIRAN F2 JADUAL TENDER PERKHIDMATAN (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : …………….. : ……………… Nama Kontraktor Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga Tempoh Sah Laku Tarikh Tamat Pendaftaran Jenis Tender . Jam Bil.. (Ahli) …………………………………………. . (Ahli) Tarikh : ……………………………… 56 .……………………… Anggaran Jabatan ...………………………………………… (Pengerusi) .………… Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.………………………………………….

LAMPIRAN F3 JADUAL TENDER KERJA (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : ……………… Jam Bil. : ……………… Nama Kontraktor Kelas Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga Tempoh Siap Jenis Tender …………… Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan ………………………… Anggaran Jabatan .………………………………………… (Pengerusi) . (Ahli) …………………………………………. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 57 .………………………………………….………… Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.. ..

LAMPIRAN G1 JADUAL TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN (Untuk Di pamer Di Papan Kenyataan) Tajuk : .………………………………………… (Pengerusi) . Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender. Kod Petender Harga Tempoh Penghantaran/ Penyiapan (Jika Berkenaan) Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 58 .……………………………………………… No. . Tender : .……………………………………………… Bil.…………………………………………. (Ahli) …………………………………………. Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa..

………………………………………….LAMPIRAN G2 JADUAL TENDER KERJA (Untuk Di pamer Di Papan Kenyataan) Tajuk : ………………………………………………... Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender. (Pengerusi) …………………………………………. Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kod Petender Harga Tempoh Siap (Jika Berkenaan) Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 59 . (Ahli) …………………………………………. Bil. Tender : ……………………………………………….. No.

... insurans dan lain-lain.....…...........................6 kandungan tempatan . …........... Kerajaan bercadang untuk mengadakan mesyuarat di antara wakil-wakil Kerajaan dengan pihak tuan................................LAMPIRAN H SURAT NIAT ...... Bagi tujuan perbincangan/rundingan... terutama terma-terma yang berkenaan dengan perkara-perkara berikut: *2. *2... ejen pengembaraan......... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Merujuk kepada tender *bekalan/perkhidmatan/kerja tuan yang tersebut di atas. .... *2..5 terma-terma pembayaran...... Walau bagaimanapun..................... 3.... *2.......berhubung dengan misalnya bahan-bahan... pengangkutan............ Kerajaan Malaysia ingin memberitahu tuan bahawa pada amnya terma-terma tender tuan boleh diterima oleh Kerajaan... *2.... Tuan........ . ..... 2....................1 harga tender....... *2..................... Sila nyatakan secara rasmi persetujuan tuan untuk berbincang/berunding *dalam 60 .4 pemindahan teknologi/latihan/guna tenaga tempatan.. *2...... Kerajaan tidak dapat menerima tender tuan tanpa perbincangan/rundingan lanjut dengan tuan berhubung dengan terma-terma tertentu untuk kontrak yang dicadangkan itu.7 ...........3 penyertaan tenaga kerja tempatan/Bumiputera....2 pembiayaan kontrak yang dicadangkan.......

.. (Tandatangan Pegawai) * Potong jika tidak berkenaan 61 ... ... Surat ini adalah RAHSIA KERAJAAN dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak lain.. hari daripada tarikh surat ini..... " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA " Saya yang menurut perintah.. Surat ini hanyalah suatu surat niat dan hendaklah tidak ditafsirkan dalam apa-apa cara jua sebagai mengikat Kerajaan....... tarikh mesyuarat akan ditetapkan kelak.. Sekian.…………. terima Kasih....tempoh .......... Jika tuan bersetuju. 5....... 4.

............2 financing of the proposed contract...........................3 local/Bumiputera participation..... For the purpose of discussion/negotiation..................... 3.. *2........... *2.... *2............................. Please indicate officially your agreement to discuss/negotiate *within 62 .....… …………………………… Dear Sir.............in respect of eg........ *2.... . materials..… .... the Government proposes to arrange a series of meeting between the Government's representatives and yourselves.......... insurance etc.. transportation.............7 ...... the Government of Malaysia wishes to indicate to you that generally the terms of your tender are acceptable to the Government......4 transfer of technology/training of locals........ travel..…....6 local content ........... *2..... in particular the terms relating to the following matters: *2.……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….....1 tender price...... *2.... The Government however is unable to accept your tender without further discussion/negotiation with you in relation to other specific terms of the proposed Contract...... 2....… ..… .......LAMPIRAN H (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF INTENT ...... With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services /Works.............5 terms of payment..

.. the dates for the meeting will be determined later.... 4. ...……………...... Yours truly....... This letter is considered as a GOVERNMENT SECRET and cannot be made known to others.. This is a letter of intent and shall not be construed to bind the Government in any manner whatsoever...... 5. (Signature of Officer) * Delete if not applicable 63 ..... If you do agree.. days from the date of this letter......

... Dengan penerimaan tender tuan oleh Kerajaan..……………....... 2........ Tarikh : ..…. yang mana telahpun dipersetujui oleh kedua-dua pihak bahawa terma-terma sebagaimana yang terkandung dalam Lampiran bersama-sama ini dianggap sebagai menjadi sebahagian dari terma-terma tender dan yang terma-terma tendernya hendaklah..............................LAMPIRAN I1 SURAT SETUJU TERIMA (TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN) Rujukan : …………………………………… Kepada : ........ . ....…………….......... di .................. Kerajaan Malaysia dengan sukacitanya memberitahu bahawa Kerajaan telah bersetuju menerima tender tuan........ tuan adalah dinasihatkan bahawa suatu ikatan Kontrak terwujud antara Kerajaan dengan tuan............ Suatu Kontrak Rasmi akan disempurnakan kemudiannya dengan memasukkan semua terma tender sebagaimana yang diubahsuaikan...................... setakat memasukkan terma-terma yang terkandung dalam Lampiran itu... *1...… ……………………………………………………………………………………………..... (Kontraktor/Pembekal) Pejabat : ……………..... 64 ..... (B) Merujuk kepada tender tuan untuk *Pembekalan/Perkhidmatan yang tersebut di atas dan rundingan yang telah diadakan antara wakil-wakil Kerajaan dengan pihak tuan pada ...……………...... Tuan akan diberitahu oleh Kerajaan apabila Dokumen Kontrak siap sedia untuk ditandatangani oleh tuan....... Tuan................ *1.............……………....................... . Tender Untuk ........................ (A) Merujuk kepada tender tuan untuk *Pembekalan/Perkhidmatan yang tersebut di atas.. dengan ini Kerajaan Malaysia dengan sukacitanya telah bersetuju menerima tender tuan sebagaimana yang diubahsuaikan..................…………….. diubahsuaikan....

.... Sila kembalikan *Surat asal /dan salinan kedua setelah ditandatangani dan disaksikan dengan sempurna. akan menyebabkan penerimaan ini terbatal dan selepas itu Kerajaan tidaklah dengan apa-apa cara juga bertanggungjawab kepada tuan.................... Apa-apa kegagalan dalam mematuhi kehendak-kehendak para 3 ini dalam tempoh masa yang dinyatakan.. 65 ......... hari dan mengemukakan bagi tujuan pemeriksaan resit-resit bagi premium-premium yang telah dibayar...... yang merupakan lima peratus (5%) atau dua setengah peratus (2........ hari dari tarikh surat ini dan satu salinan untuk simpanan tuan......... (Tandatangan Pegawai) Nama Penuh : …....... terima kasih..... " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA " .... Polisi Insurans dalam tempoh .......1 mendepositkan dengan Kerajaan....……………...3 ……………………………………. Surat ini dihantar kepada tuan dalam *dua/tiga salinan..... Sekian.... Jawatan : ......2 mendepositkan dengan Kerajaan..... *3....……... tuan adalah dikehendaki menyempurnakan perkara berikut: *3........... *3...................3. *4...... di ruang yang berkenaan kepada pejabat ini dalam tempoh ............... suatu Bon Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/ Jaminan Insurans yang tak boleh batal daripada sebuah Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans yang diluluskan dan didaftarkan di Malaysia dengan jumlah sebanyak RM...5%) dari jumlah tender dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat ini.......... 5...... Tarikh permulaan sebagaimana yang disebutkan dalam syarat-syarat kontrak adalah pada .... Tuan adalah diingatkan bahawa mengikut *Syarat-syarat Tender.......... kecuali jika diabaikan dengan nyata oleh Kerajaan. tetapi tiada bekalan atau perkhidmatan di bawah kontrak ini boleh dimulakan kecuali dan sehingga tuan telah mematuhi peruntukan para 3 di atas.

............ salinannya yang mana telah pun disimpan dan mengesahkan bahawa *tiada apa-apa terma......................... *Potong/Ubahsuai/Tambah di mana perlu 66 .. Tarikh : ..... ........ syarat atau stipulasi tambahan kepada yang terkandung dalam Jadual Dokumen Tender telah dikenakan dengan keluaran surat tersebut/kandungan para 1(B) di atas adalah merupakan keseluruhan tender yang bertandatangan di bawah ini.............................……….. Tandatangan Saksi Nama Penuh : ..... ... ...... Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : ........................ ....... .......... . ............................Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini mengakui penerimaan surat tersebut di atas... Alamat : ................... Alamat : ............................... ......................... Meteri atau Cop Kontraktor Tarikh : ..............................

............... to the extent of incorporating the terms as contained in the Annexure..........………………………………………… …………………………………………………………………………………………….................... ............……...…. the Government of Malaysia hereby is pleased to inform you that the Government has agreed to accept your tender...... the Government of Malaysia hereby is pleased to inform your that the Government has agreed to accept your tender as modified.. *1........ whereby it was agreed by both parties that the terms as contained in the Annexure hereto be deemed to be part of the terms of tender and which terms of tender shall......... You will be notified by the Government when the Contract Documents are ready for your signature........ 3......... (A) With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services...................... ……................... (B) With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services.................. A formal Contract will subsequently be executed incorporating all the terms of tender as modified...... *1............. and negotiations held between the Government's representatives and yourselves on the ...... at .. 2........ ............ Please be reminded that in accordance with the *Conditions of Tendering your are required to do the following: 67 ....……......... be modified... ............... ……….....LAMPIRAN I1 (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF ACCEPTANCE (SUPPLY/SERVICES) ……............ Dear Sir... .…….................... With the Government's acceptance of your tender you are advised that there is now a binding Contract between the Government and yourselves...

.3 ......... shall be ........ as referred to in the Conditions of Contract... Please return *original/and second copies duly signed and witnessed where indicated to this office within .......... *4...5%) or five percent (5%) of the Tender Sum within fourteen (14) days from the date of this letter......... but no supply/services under this Contract shall commence unless and until you have complied with the provision of paragraph 3 above.. ...……………...................................... The date for supply/services............. (Signature of Officer) Name in Full : ............. Designation : ..........2 to deposit with the Government.... days from the date of this letter and retain one copy................................. Yours truly... a Performance Bond in the form of an irrevocable Bank Guarantee/Finance Company’s Guarantee/ Insurance Guarantee from a Bank/Finance Company /Insurance Company established in Malaysia in the amount of ..... Insurance Policies and within .... 68 ................ This letter is sent to your in *duplicate/triplicate..............*3.............. *5................................. will render this acceptance revoked and thenceforth the Government shall not be liable to you in any way whatsoever.... being two and a half percent (2.. Any failure to comply with the requirements of paragraph 3 within the stipulated time..... *3.... from the date of this letter and to produce for inspection of receipts for the premium paid... unless expressly waived by the Government...1 to deposit with the Government......... *3......

..........The undersigned hereby acknowledges receipt of the above letter... ...........…. *Delete/Modify/Add Wherever Necessary 69 ......... ............. Contractors' seal or chop Date : ...................... Signature Of Contractor Name in Full : ....….... Date : ...................….….... .…............................. ............................................................. .... conditions or stipulations additional to those contained in the Tender Table Documents have been imposed by the issue of the said letter/the contents of paragraph 1(B) above constitutes the totality of the undersigned's tender...........…… Signature of Witness Name in Full : ....... Address : ......... ...... ....... a copy of which has been retained and confirms that *no terms.................. Address : ..... ....

............ Tandatangan Pegawai Nama Penuh : . ……................................ ………………………....K........ Meteri atau Cop Kontraktor Saksi : ................................................... Nama Jawatan : …....... ...................... 20. Atas Sifat : ............................................... Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : . Untuk dan bagi pihak KERAJAAN Yang diberikan dengan sempurna untuk menandatangani untuk dan bagi pihak : ..... : ….......................................LAMPIRAN I2 (J.. merujuk kepada Surat Setuju Terima Tender yang menjadi sebahagian daripada kontrak tersebut dan yang hendaklah dibaca dan diertikan sedemikian...... 6/2005) SURAT SETUJU TERIMA (TENDER KERJA) KONTRAK NO : ....…..................... : ......…………. Nama Penuh : ........ Alamat : ……………………… ……………………… 70 .……............…................................... Pekerjaan Alamat : ........R 203D-Pin. Nama Jawatan : …..........……....................................................… Saksi Nama Penuh : ........ 20…..................… untuk kerja-kerja yang disebutkan di bawah ini dibuat pada haribulan ……....................... oleh pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini.......……...........................................

.…. sehinggalah Perjanjian Kontrak yang formal itu dilaksanakan..... Tuan akan dikehendaki melaksanakan Perjanjian Kontrak yang formal dalam sedikit masa lagi.... syarat dan perjanjian dalam Dokumen Tender yang menjadi asas Tender ini dan juga kepada surat ini....................………… ......... Tender Untuk : ……………………………………………………………………….... (Kontraktor) (Berdaftar dengan PKK dalam Kelas " " Bertaraf Bumiputera/Bukan Bumiputera*) Tuan........... telah dipersetujui......………..………… .................………… ....... Dengan ini adalah diberitahu bahawa Tender tuan bagi kerja-kerja tersebut di atas berharga Ringgit ................................ .... SURAT SETUJU TERIMA Rujukan : .... Pejabat : .. Jaminan Syarikat Kewangan....KERAJAAN ...........………… : ………... iaitu RM ...... Tender tuan beserta Surat Setuju Terima Tender ini akan menjadi kontrak yang sah mengikat di antara tuan dan Kerajaan....…………………...... tertakluk kepada had.... 3................ Bagaimanapun.............. atau * Batalkan yang mana tidak berkenaan 71 ... ........... Tuan dikehendaki menyatakan pilihan kaedah Bon Pelaksanaan sama ada: (i) (ii) Jaminan Bank/Bank Islam/Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) atau.............. Tarikh Kepada : …... 2...................

.. Tarikh milik tapak bina... seperti yang disebutkan dalam Syarat-syarat Kontrak. dalam tempoh tidak lewat daripada tiga puluh (30) hari selepas Nota-nota Liputan diserahkan.. Berdasarkan kepada Tempoh Siap Kerja yang ditenderkan selama ... Walau bagaimanapun. Tuan dikehendaki menyerahkan Polisi-polisi Insurans yang berkenaan (jika belum diserahkan) menurut perenggan 4 di atas.. hari/minggu/bulan*... 7. Tarikh Siap untuk seluruh kerja-kerja di bawah kontrak ini ialah ....... dan jikalau gagal dikemukakan pada tarikh milik tapak....... tuan boleh menyerahkan Nota-nota Liputan bagi maksud polisi-polisi insurans tersebut dan resit-resit premium yang telah dibayar itu kepada Pegawai Penguasa.. ialah pada . Kegagalan tuan memulakan kerja dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh milik tapak akan mengakibatkan pengambilan kerja tuan di bawah kontrak ditamatkan sejajar dengan Fasal 51(b)(i) Syarat-syarat Kontrak.... Kerajaan berhak untuk melaksanakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan..(iii) (iv) Jaminan Insurans/Takaful.... 3(ii) atau 3(iii).. tuan hanya boleh memulakan kerja setelah tuan menyerahkan kepada Pegawai Penguasa perkaraperkara berikut: (a) Polisi Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta) nilai insurans tidak kurang daripada RM .. tuan hendaklah menyerahkan Bon Pelaksanaan bernilai RM ………………………. Sekiranya tuan memilih kaedah di para 3(i)..……. bagi memulakan kerja-kerja dan bukan maksud lain....…… * Batalkan yang mana tidak berkenaan 72 ............ Polisi Insurans Kerja : RM Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) (b) (c) Walau bagaimanapun.... atau Wang Jaminan Pelaksanaan yang dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada setiap bayaran interim sehingga mencapai jumlah lima peratus (5%) Jumlah Harga Kontrak. 6... 5. 4..

.................. Tandatangan Saksi Nama Penuh : .................... di ruang yang berkenaan.................... Atas Sifat : .....……….…........ ……………....... .. Tarikh : ...............…….. .......................... : ........ Sila kembalikan salinan asal........ Surat ini dihantar kepada tuan dalam dua (2) salinan. Nama Jawatan : ........................................ (Tandatangan Pegawai) Nama Penuh Nama Jawatan : .......... Untuk dan bagi pihak Kerajaan.……. .....….....…...... ke pejabat ini dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh Surat ini....... Alamat : ...........…..........….............……… diberikan dengan sempurna untuk menandatangani untuk dan bagi pihak …...8..... Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini bersetuju dengan syarat-syarat di atas dan mengaku penerimaan surat di atas dan salinannya telah disimpan.......... 73 ......................... yang telah ditandatangani oleh tuan dan disaksikan dengan sempurna..…….................... Meteri atau Cop Kontraktor Tarikh : ...... ................………………..........… Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : ............

. Ibu Pejabat JKR.... Negeri . Akauntan Perbendaharaan. Kementerian Kewangan... Kementerian Kerja Raya.... Pusat Khidmat Kontraktor. Ketua Eksekutif/Ketua Pengarah......p: Urusetia Tender) Pengarah JKR. Cawangan Negeri . Ketua Eksekutif. Cawangan Pembangunan Usahawan Negeri .............. Pengarah Cawangan ......k.... Kuala Lumpur.... Penolong Pengarah Kanan. Ibu Pejabat JKR...... Lembaga Hasil Dalam Negeri.... Kuala Lumpur..... Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia... 74 ... Pengarah. Cawangan Pengurusan Korporat.... Bahagian Perolehan Kerajaan. Pengarah. Ibu Pejabat JKR.s... Kuala Lumpur.. Kementerian Pembangunan Usahawan... Ketua Setiausaha. Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan.... Ketua Penolong Setiausaha.... Lembaga Hasil Dalam Negeri. (u.. Kuala Lumpur. Pengarah..

.......….......……........................ : ….....……...…................................ Occupation Address : ... Signature of Contractor Name in Full : …........ .... refers to this Letter of Acceptance of Tender which is and shall be read and construed as part of the said Contract...........................……...... 75 ........…....….…… Signature of Officer Name in Full : .: . Witness Name in Full Designation Address : .................. duly authorised to sign for and on behalf: ….. Designation : ....LAMPIRAN I2 (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF ACCEPTANCE OF TENDER (WORKS) CONTRACT NO...….. Contractor's Seal or Chop Witness : .... ........ for the under-mentioned works entered into on the day of ..... : ............... by the undersigned parties.....…………………………………… 20... Name in Full : .. .……......... 20...............……................. For and on behalf of GOVERNMENT ..... In the capacity of ...……...........…........................................... : ......................... : ...............…..................

..................………… You are hereby informed that your Tender for the above-mentioned Works in the sum of Ringgit ..... or *Delete if not applicable 76 .... ... However............. conditions and stipulation of the Documents upon which the Tender is based and of this Letter...................................... ......... ... 3...... You are required to choose a mode of Performance Bond from either one of the following: (i) (ii) (iii) Bank Guarantee/Islamic Berhad... Finance Company’s Guarantee.......... or Bank/Bank Pembangunan Malaysia : ........... (Contractor) (Registered with PKK in class " " Bumiputera/Non-Bumiputera*) Sir...... Tender For ............................ until the formal Contract Agreement is executed your tender together with this Letter of Acceptance shall constitute a binding Contract between yourselves and the Government................. i......... LETTER OF ACCEPTANCE OF TENDER Rujukan: ........KERAJAAN .....................… .....................e RM ..................... 2...... You will be required to execute in due course a formal Contract Agreement.............. is accepted subject to the terms.............................. Date To : . ................ Pejabat : ......... or Insurance Guarantee/Takaful.......

. You are required to deposit the relevant insurance policies (if not already submitted) in accordance with paragraph 4 above.. you have to provide the performance bond to the value RM ………………...... *Delete if not applicable 77 ... Works Insurance Policy: RM Registration numbers of employees under the Social Security Scheme (SOCSO).............. shall be ......... the Date of Completion for the whole Works under this Contract is .. you can only commence work after submission to the Government or the Superintending Officer the following: (a) Insurance Policy for Public Liability (i..… However... 4... 6........ within thirty (30) days after the cover notes are provided.(iv) Retention Money {being a 10% deduction from every interim payment until it amounts to 5% of the Contract Sum. (b) (c) However... and if you fail to provide the Performance Bond as in Paragraph 3(i) or 3(ii) or 3(iii)...... as referred to in the Conditions of Contract....e insurance against injury to persons and damage to property) of an insured value not less than RM . Failure to commence the Works within two (2) weeks from the date of possession of the site shall result in termination of the Contract as stipulated in Clause 51(b)(i) of the Contract terms... you may provide to the Superintending Officer the Cover Notes of the said insurance policies and the receipts of premium paid thereof. The date for possession of the site. the Government shall automatically impose the Retention Money mode....... If you choose the mode in paragraph 3(i) or 3(ii) or 3(iii).. days/weeks/months*.... for the purpose of commencement of the Works and no other..... 5.. Based on the Tender Completion Period of ..... 7.....

.....…….............…........... ………….……..... where indicated....……. Signature Of Witness Name in Full : .. This letter is sent to you in duplicate. ............... Contractor's Seals or Chop Date : .......…............…........…...................…... Please return the original........... .... to this office within seven days from the date of this letter.....…...... 78 ....……..........…….... Signature of Officer Name in Full : .…... Occupation Address : .................…….........…. Designation : ......….......... Date : .... duly signed and witness.. duly authorised to sign for and on behalf of ......... Signature of Contractor Name in Full : .................….… ......…...…....................... ....... : ....... For and on behalf of the GOVERNMENT The undersigned hereby agrees with the terms above and acknowledges receipt of the above Letter and a copy of which has been retained............... In the capacity of .... ...........8.......

. Negeri . Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kementerian Kerja Raya. Kuala Lumpur.... Ibu Pejabat JKR..... Cawangan Pengurusan Korporat.. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia....... Akauntan Perbendaharaan.. Penolong Pengarah Kanan.. Kementerian Kewangan. Ibu Pejabat JKR. Ibu Pejabat JKR... (u. Pengarah. Kuala Lumpur....... Lembaga Hasil Dalam Negeri. Cawangan Negeri . Kuala Lumpur. Ketua Eksekutif/Ketua Pengarah.... Pusat Khidmat Kontraktor..... Pengarah... Kementerian Pembangunan Usahawan.. Cawangan Pembangunan Usahawan Negeri .s....k.. Pengarah...... Bahagian Perolehan Kerajaan.... Ketua Eksekutif..... Kuala Lumpur... Ketua Setiausaha.p: Urusetia Tender) Pengarah JKR..... Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan... Ketua Penolong Setiausaha....... 79 ..... Pengarah Cawangan ..

.........) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin. ………………………………. mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut mengikut cara sebagaimana yang terdapat kemudian daripada ini.. . maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan di dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat......... 3.......... Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit ....) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas. (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM .... (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ..... yang dibuat antara Kerajaan Malaysia.................. 80 ...................... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) bagi membekal/menyerah/melaksana/menyiap ..... 2.................................... Apabila Kerajaan membuat tuntutan bertulis....... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) atas permohonan Kontraktor........ masa....... pembayaran atau sebaliknya.................. (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kerajaan”) dan .................... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontrak”) kami yang bertandatangan di bawah..... Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit ... MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut: 1. Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan..........LAMPIRAN J1 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (KONTRAK BEKALAN/PERKHIDMATAN) Sebagai balasan kepada Kontrak No......

..... (Saksi) Nama : .... Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak......... PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas.......…...................................………….......... 6....... Nama : ………....4....................…... MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/ SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA TARIKH JAMINAN INI.....…... Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ......... JIKA ADA. 5......……….........)... MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN...... (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ...... Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ) ) ) ) ........ (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat Kontrak atau selepas penghantaran/penyiapan terakhir mengikut mana yang terkemudian atau di dalam keadaan di mana Kontrak dibatalkan........................… Jawatan : ………... SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI........ Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans : 81 . Jawatan : ... satu (1) tahun selepas tarikh Kontrak dibatalkan. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.... Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga . Cop Bank/Syarikat Kewangan /Syarikat Insurans: ......

. In consideration of the Government of Malaysia (hereinafter referred to as the “Government”) allowing …………………....... provided always that the total of all demands so made shall not exceed the sum of (Ringgit Malaysia: ......... (hereinafter referred to as the "Articles") for a contract sum of (Ringgit Malaysia : ............. (hereinafter referred to as the "Initial Expiry Date") being the end of a 82 ...... performance or otherwise.....) and the total amount recoverable against the Guarantor under this Agreement shall not exceed the said sum................ the undersigned at the request of the Contractor irrevocably undertake a guarantee to the Government that: The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Contract in the manner hereinafter appearing. whether as to payment............. the Guarantor shall forthwith pay to the Government the amount specified in such demand not withstanding any contestation or protest by the Contractor or Guarantor or by any other third party and without proof or conditions............. 3... This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect until ....) and the liability of the Guarantor to pay the Government the aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any payment of partial demand having been made by the Guarantor................................ On the Government's first written demand................................. WE. (state the amount of bond in words) (RM ........... time........…………….LAMPIRAN J1 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (SUPPLY/SERVICES) 1... 4... The Government reserves the right to make any partial demands if it shall so desire and the total of all such partial demands so made shall not exceed the sum of (Ringgit Malaysia: . (state the amount in words) (RM . The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee....... (state the amount of bond in words) (RM .. The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Contractor and the Government with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligation undertaken by the Contractor or by any forbearance.... 2.......).... (hereinafter referred to as the “Contractor") to supply and deliver to the Government ..... Now the Guarantor hereby agrees with the Government as follows: 1...

......…………... The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of (Ringgit Malaysia : ............ All whatsoever obligations and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expiry Date as the case may be such to the extent that the Government shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding.................. Bank/Finance Company/ Insurance Company: ....... upon the request of the Government....................... extend the Initial Expiry Date of this guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the "Extended Expiry Date") and the Guarantee shall be so extended....)..... The Guarantor shall... IF ANY......... (Witness) Name : .... Signed for and behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) .……… Designation : ........................... (state the amount of bond in words)(RM ............ Designation : …….... 6.. IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first abovewritten.… Bank/Finance Company/Insurance Company 83 .…. IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER....…………… Name : .......…...... 5.…............. ALL CLAIMS..........period of twelve (12) calendar months after either the expiry date of the Contract or the last delivery/shipment/consignment of the Articles whichever is later.

....... Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit ................. (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM .................... Apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan bertulis..... (kemudian daripada ini disebut 84 ........ MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut: 1.) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin........ (namakan projek).................... mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut mengikut cara sebagaimana yang terdapat kemudian daripada ini. ......... pembayaran atau sebaliknya.... 2.... 4........... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kerajaan”) dan ..... maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat................ (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) atas permohonan Kontraktor......................LAMPIRAN J2 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (KONTRAK KERJA) Sebagai balasan kepada Kontrak No. (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) bagi .... Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga ............... Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan.) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas......... yang dibuat antara Kerajaan Malaysia....... Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit ........ (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontrak”) kami yang bertandatangan di bawah........... masa........ 3. (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..........................

...……........ Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak.... 5. Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ....….... PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas........ Nama : ..............…...... Cop Bank/Syarikat Kewangan/ Syarikat Insurans 85 ...... satu (1) tahun selepas tarikh kontrak dibatalkan..............“Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat tempoh kecacatan atau dalam keadaan dimana kontrak dibatalkan........ Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans : ) ) ) ) . SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI.... (Saksi) Nama : ......……...….............. JIKA ADA..... Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ..…….......... MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/ SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA TARIKH JAMINAN INI... Jawatan : ………................. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.......... (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ....... Jawatan : ... MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN.………...)............... 6.......

................................... The Government reserves the right to make any partial demands if it shall so desire and the total of all such partial demands so made shall not exceed the sum of Ringgit Malaysia ........ (state title of the project) for a contract sum of ........... 2. In consideration of the Government Of Malaysia (hereinafter referred to as the “Government”) allowing .... the Guarantor shall forthwith pay to the Government the amount specified in such demands not withstanding any contestation or protest by the Contractor or Guarantor or by any other third party and without proof or conditions................................................................... On the Government's first written demand................ (hereinafter referred to as the “Contractor") to ........... 4.... (RM . the undersigned at the request of the Contractor irrevocably undertake a guarantee to the Government that: The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Contract in the manner hereinafter appearing..... Now the Guarantor hereby agrees with the Government as follows: 1......... (state the amount of bond in words) (RM .... (state the amount of bond in words) (RM .....) and the total amount recoverable against the Guarantor under this Agreement shall not exceed the said sum............................ (hereinafter referred to as the "Initial Expiry Date") being the end of a 86 ....LAMPIRAN J2 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (WORKS) 1..). 3...... The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee............................... time........... performance or otherwise...... Provided always that the total of all demand so made shall not exceed the sum of Ringgit Malaysia ................. The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Contractor and the Government with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligations undertaken by the Contractor or by any forbearance....... WE..... whether as to payment.. This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect until .........) and our liability of the Guarantor to pay the Government the aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any payment of partial demands having been made by the Guarantor..

.... Designation : ........................... one (1) calendar year after the date of determination.....…………. IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF THIS GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER........... extend the Initial Expiry Date of this guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the "Extended Expiry Date") and the Guarantee shall be so extended............... Bank/Finance Company /Insurance Company: ... Signed for and on behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) …………............... upon the request of the Government.............. The Guarantor shall.....period of twelve (12) calendar months after the expiry date of the defects liability period as stated in the Contract or in the case of the Contract being determined.. IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first abovewritten... The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of Ringgit . All whatsoever obligation and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expiry Date as the case may be said to the extent that the Government shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding... 6...........………... ALL CLAIMS......……..…........... Designation : . IF ANY......………. (Witness) Name : . (state the amount of bond in words) (RM ........…… Name : .........…. Bank/Finance Company/Insurance Company 87 .....) 5.

LAMPIRAN J3 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN) Perjanjian ini telah dibuat pada …….. haribulan ……………….. 200……. DI ANTARA (masukkan nama bank/syarikat kewangan/syarikat insuran) (masukkan alamat utama bank/syarikat kewangan/syarikat insuran) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) sebagai satu pihak dan (masukkan nama kontraktor utama) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) sebagai satu pihak lain. Di MANA (i) Perjanjian ini …… kepada Sub Kontraktor Dinamakan (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) bertarikh …… haribulan …… 200……. dan dibuat di antara (masukkan nama Sub KontraktorDinamakan) (masukkan alamat utama Sub KontraktorDinamakan) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) sebagai satu pihak dan Kontraktor sebagai satu pihak lain di mana Sub Kontraktor Dinamakan bersetuju dan ……… Penjamin bersetuju untuk menjamin

(ii)

MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kontraktor seperti berikut: (i) Jika Sub Kontraktor Dinamakan (kecuali dibebaskan daripada pelaksanaan oleh mana-mana klausa 1. Apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan bertulis, maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat. Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit .......................................... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..................) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas. Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika

88

dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit ............................................ (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..........) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin. (ii) Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Sub Kontraktor Dinamakan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Sub Kontraktor Dinamakan atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan, masa, pembayaran atau sebaliknya, tetapi Penjamin hendaklah …… Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga ................. (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat tempoh kecacatan atau dalam keadaan dimana kontrak dibatalkan, satu (1) tahun selepas tarikh kontrak dibatalkan. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ............................. (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ..........). Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kontraktor telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak. SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI, JIKA ADA, MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA

(iii)

(iv)

(v)

89

TARIKH JAMINAN INI, MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN. PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas. Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ...............................……….. (Saksi) Nama : ..................….......... Jawatan : ....................……... Alamat : ………………………… ………………………… Ditandatangani untuk dan bagi pihak Kontraktor Dengan kehadiran ) ) ) ……………………………… Nama : ……………………. Jawatan : ………………….. Cop Kontraktor : ) ) ) ) .............……......…........ Nama : ..…...……......... Jawatan : ……….............. Cop Bank/Syarikat Kewangan/ Syarikat Insurans

...............................……….. (Saksi) Nama : ..................….......... Jawatan : ....................……... Alamat : ………………………… …………………………

90

(ii) NOW the Guarantor hereby agrees with the Contractor as follows: (i) If the Nominated Sub-Contractor (unless relived from the performance by any clause of the Nominated Sub-Contract or by statute or by the decision of a tribunal of competent jurisdiction) shall in any respect fail to execute the Nominated Sub-Contract or commit any breach of his obligations thereunder then the Guarantor shall pay to the Contractor up to and not exceeding the sum of Ringgit ………………………… (RM……………. and made between (insert name of Nominated Sub-Contractor) of (insert principal address of Nominated Sub-Contractor) (hereinafter called the “Nominated SubContractor”) of the one part and the Contractor of the other part whereby the Nominated Sub-Contractor agreed and undertook to (state nature of Nominated Sub-Contract works of obligations undertaken) for the sum of (state value of Nominated subContractor price). WHEREAS (i) The Agreement is supplemental to a Nominated Sub-Contract (hereinafter called the “Nominated Sub-Contract”) date the ……….) representing 5% 91 .LAMPIRAN J3 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (NOMINATED SUB-CONTRACT WORKS) This AGREEMENT is made the …… day of ………………… 200…… BETWEEN (insert name of Bank/Finance Company/Insurance Company) of (insert principal address of business of Bank/Finance Company/Insurance Company) (hereinafter called the “Guarantor”) of the one part and (insert name of Main Contractor) (hereinafter called the “Contractor”) of the other part. The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Nominated Sub-Contract in the manner hereinafter appearing. day of …… 200…..

And made between the Contractor and the Government of ……………. This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect from the commencement of the said Nominated Sub-Contract until …………… (hereinafter referred to as the ‘Initial Expiry Date’) being the end of a period of twelve (12) calendar months after the expiry date of the defects liability period as stated in the Main Contact No.. time. one (1) calendar year after the date of determination. but the Guarantor shall be entitled to be informed of such arrangement or alternation.(state the amount of bond in words) (RM ………………………. or in the case of the Contract being determined..). The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee. And that the Guarantor’s liability to pay the Contractor as aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any partial demand having been made as aforesaid. on the Contractor’s demand notwithstanding any contest or protest by the Nominated Sub-Contractor or by the Guarantor or by any other third party provided that the Contractor shall have first obtained a certificate from the Superintending Officer in writing stating that in the Superintending Officer’s opinion that the Nominated SubContractor has been in default as aforesaid. performance or otherwise..of the Nominated Sub-Contract value or such part thereof. …………. The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of Malaysian Ringgit …………………………………. The total of all partial demands so made shall not exceed the sum of RM ………………. dated …………. (ii) The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Nominated Sub-Contractor with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligations undertaken by the Nominated Sub-Contractor or by any forbearance whether as to payment.. (iii) 92 . day of ……… 200…. the ……. The Guarantor shall upon the request of the Government extend the Initial Expiry Date of the guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the “Extended Expiry Date’) and the Guarantee shall be so extended.

Designation : …………………………….…………………………. Name : ……………….… Address : ………………………….……………….. Address : …………………………….. ……………………………... Designation : …………………… Bank’s/Finance Company’s/ Insurance Company’s Seal: ………………………………………………. ALL CLAIMS. (Witness) Name : ……………………………..… . Signed for and on behalf of the Said Contractor in The presence of ) ) ) ……………………………………... Name : …………………………. (v) IN WITNESS HEREOF the parties hereto have hereinto set their hands the day and year first abovewritten. IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF THIS GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER. ……………………………. IF ANY.(iv) All whatsoever obligation and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expire Date as the case may be save to the extent that the Contractor shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding. 93 . (Witness) Name : …………………………….………… Designation : …………………… Contractor’s Seal : ………………………………………………. Designation : …………………………. Signed for and on behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) ………………….

.............................…............. ........... (“Tarikh Luput”)............... Surat Pelepasan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No............................ pada .........… .. ........ (Nama) .......... ........ Sukacita kami merujuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans yang tuan keluarkan bernombor ... *Salinan asal jaminan ini/salinan yang telah disahkan akan disimpan oleh pejabat ini sebagai rekod......................................................................... terima kasih..... (Nama dan Alamat Bank/ Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans) Tuan.. ................ ......... kepada Kerajaan yang telah luput berkuat kuasa pada .................... Sekian.... (“Jaminan”) yang dikeluarkan bagi pihak ........... Kami dengan ini melepaskan sepenuhnya tanggungjawab pihak tuan berkaitan dengan jaminan tersebut mulai dari tarikh luput dan jaminan tersebut dengan ini dianggap batal............LAMPIRAN K SURAT PELEPASAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURANS Tarikh : ………......................... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah........ 200.... (Jabatan) *Potong mana yang berkenaan 94 .............. 200.........................

............... ........................ Discharge Of Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No : We refer to your Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No......…………… (Name) ........... ("Guarantee") issued on behalf of ..... We hereby discharge yourselves absolutely from any liability whatsoever arising from the said Guarantee with effect from the expiry date and the said Guarantee shall be treated as cancelled...... ........... ........................................................LAMPIRAN K (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF DISCHARGE OF BANK/FINANCE COMPANY’S/ INSURANCE GUARANTEE Date To............... 200....... 200. ("the expiry date")...………............ ................... The *original copy/certified true copy of the guarantee is to be retained in this office for record... on the ... ...... (Department) *Delete where applicable 95 ............................. (Bank's/Finance Company’s/Insurance Company's Name And Address) Dear Sir... in favour of the Government which had effectively expired on the ..... : …………........................ day of .... Yours Truly.......... ...........

............…………… (nama projek). yang dikeluarkan oleh Bank/ Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans tuan untuk Syarikat ..................... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah....................... sebagai jaminan bagi ........ Berhubung dengan perkara yang tersebut di atas...... Sekian.......... sukacita dapat tuan mengembalikan format yang dilampirkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh surat ini.......... terima kasih..................... ... Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Yang Dikeluarkan Oleh ......................…………………………) Tandatangan Pegawai Yang Berkenaan 96 ..................... (................... yang ditandatangani oleh . 3........ ................................ (Nama dan Alamat Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans) Tuan.............. 2....... sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian/Jabatan ini telah menerima Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans No.... ..... berjumlah .......... Kerjasama tuan amatlah dihargai.................LAMPIRAN L1 PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURANS (DARIPADA AGENSI KERAJAAN) Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : ...... Dengan tujuan untuk memastikan kebenaran Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans yang berkenaan...

.....................………………) Signature of Officer Concerned 97 .. as a Guarantee for ... Yours Truly........................ please return the format attached within two (2) weeks from the date of this letter............................ Verification of Authenticity Of Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No............LAMPIRAN L1 (Versi Bahasa Inggeris) STANDARD FORM LETTER REQUESTING FOR VERIFICATION OF AUTHENTICITY OF BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE Your Reference : Our Reference : Date : . ........................... As a mean of verifying the authenticity of the Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee concerned.................................................………………................................................. Thank you........ as signed by ..……………… As Issued Out By ..... (............ ..................... please be informed that the Ministry/Department has received Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No. 3...... 2..... as issued out by your Bank/Finance Company/ Insurance Company for Company .. Your cooperation is much appreciated................................... ........................... for an amount of ..... With reference to the above mentioned..... ........... (Bank/Finance Company’s/Insurance Company's Name and Address) Dear Sir.

……………………………………….LAMPIRAN L2 PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURAN (DARIPADA BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURAN) Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh ……………………………………….. Yang Dikeluarkan Oleh …………………………………………………………. : …………………. terima kasih.. (………………………………. ………………………………………. : ………………….. : ………………….… Merujuk kepada surat tuan bil. bertarikh ………………. Cop Rasmi Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans. berkenaan perkara yang tersebut di atas.. (Nama/Alamat Kementerian/Jabatan Yang Berkenaan) Tuan. ………………………………………………………….. Sekian. Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No Jaminan : …………………………………………………………………………. sukacita mengesahkan di sini bahawa Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No. …………………… yang telah ditandatangani oleh …………………… sebagai jaminan bagi …………………………………………………………… yang dikeluarkan untuk syarikat ………………………………………… adalah sebenarnya dikeluarkan oleh Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans ini. 98 . ……………………………………….) Nama : ……………………… Jawatan : …………………….

......... Designation : ……………………… Bank/Finance/Insurance Company’s Chop 99 ...... ........……………………………………………………………………. . as a guarantee for ………………………… as issued out for company ... (........ ……………………………………….. we are please to verify of the authenticity of the Bank/Finance/Insurance Guarantee no...... ……………………………………….. As Issued By ……......... : …………………. Yours Truly.………………) Name : …………………………….... (Ministry/Department Name and Address) Dear Sir..... : ………………….. is actually issued by our bank/Finance/insurance company..... dated ……………… to the above mentioned matter. as signed by ………………………………................ ………………………………………............................ With reference to your letter no ……………………………………..... : …………………......…………………………………………...LAMPIRAN L2 (Versi Bahasa Inggeris) VERIFICATION OF AUTHENTICITY OF BANK/ FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE (FROM BANK/ FINANCE COMPANY’S/INSURANCE COMPANY’S) Your Reference Our Reference Date ……………………………………….. Verification of Authenticity Of Bank/Finance/Insurance Company Guarantee No........

Kami hendaklah membayar kepada Kerajaan tanpa faedah. atas permintaan Kontraktor. tempoh. mengaku janji (iaitu aku janji yang tak boleh batal) satu Jaminan kepada Kerajaan bahawa: 1. untuk ……………………(sebutkan nama perolehan) (kemudian daripada ini disebut “Bekalan”/“Perkhidmatan”/“Kerja”) kami. …………………… bertarikh ……………………dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat baru (jika ada). jumlah wang sebanyak Ringgit …………………… (RM ………………) sebagai wang pendahuluan seperti yang tersebut di atas atau sebahagian daripada itu yang belum lagi didapatkan kembali oleh Kerajaan selaras dengan perenggan 3 atau 4 yang berkenaan dan jumlah harga itu hendaklah dibayar apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan tanpa mengira apa-apa tentangan atau bantahan daripada Kontraktor atau daripada kami atau daripada mana-mana pihak ketiga yang lain. 100 . tanggungjawab kami untuk membayar jumlah yang tersebut sebanyak RM …………………… hendaklah secara 2. Apa-apa konsesi atau tolak ansur yang diberi oleh Kerajaan kepada Kontraktor atau apa-apa persetujuan antara Kerajaan dan Kontraktor atau apa-apa pengekangan/penahanan yang dibuat oleh Kerajaan kepada Kontraktor sama ada berkenaan dengan bayaran. 3. prestasi atau selainnya tidak akan melepaskan kami daripada jaminan ini tetapi kami adalah berhak untuk diberitahu akan persetujuan atau perubahan tersebut. maka pihak Kerajaan berhak menuntut dan berhak dibayar apa-apa kos tambahan sebagai ganti rugi akibat keengganan kami mematuhi syarat-syarat Jaminan ini. dibuat oleh Kerajaan dan diterima oleh Kontraktor pada ……………………dengan syarat jika kontrak rasmi disediakan berikutnya. Tertakluk kepada perenggan 4. Sekiranya dalam apa-apa keadaan kami melengah-lengahkan membuat pembayaran dan seumpamanya setelah menerima tuntutan daripada Kerajaan. selaras dengan terma-terma dan syarat kontrak rasmi tersebut. yang bertandatangan di bawah ini.LAMPIRAN M1 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN PENDAHULUAN (KONTRAKTOR BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) Sebagai balasan Kerajaan Malaysia (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kerajaan”) bersetuju membuat bayaran pendahuluan selaras dengan terma dan syarat-syarat Kontrak yang dibuat selaras dengan iklan tender/pelawaan oleh Kerajaan bertarikh ………………… dan tawaran oleh ………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kontraktor”) bertarikh …………………… dan persetujuan daripada itu melalui Surat Setuju Terima oleh Kerajaan bil.

…………………… : ………………………………… : ………………………………… 101 . atau selepas semua bekalan telah dihantar/perkhidmatan telah disiapkan/kerja telah dilaksanakan dengan memuaskan oleh Kontraktor kepada Kerajaan selaras dengan terma dan syarat-syarat kontrak mengikut mana yang terdahulu. Diturunkan tandatangan kami pada hari ini …………………… untuk dan bagi pihak Penjamin di atas.. : ………………………………… : ………………………………… Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans: Di hadapan Nama Jawatan : …………. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga …………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Asal”) iaitu meliputi tempoh kontrak. Jaminan ini terbatal dan hendaklah dikembalikan dengan serta-merta setelah kesemua wang pendahuluan dijelaskan melalui potongan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Kontraktor. 4. Nama Jawatan …………………. Jumlah wang tersebut yang dijamin oleh kami untuk dibayar kepada Kerajaan hendaklah dikurangkan secara automatik mengikut kadar potongan yang dibuat oleh Kerajaan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Kontraktor sebagai pembayaran balik wang pendahuluan yang telah dibuat.……………. 5.. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Luput Asal Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tiga (3) bulan daripada Tarikh Mati Asal (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Lanjutan”) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.automatik dikurangkan daripada amaun atau amaun-amaun pembayaran yang dibuat oleh kami kepada Kerajaan berhubung dengan Jaminan ini.

…………………… bertarikh ……………………dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat baru (jika ada). prestasi atau selainnya tidak 2. mengaku janji (iaitu aku janji yang tak boleh batal) satu Jaminan kepada Kerajaan bahawa: 1. tempoh. Kami hendaklah membayar kepada Kerajaan tanpa faedah. selaras dengan terma-terma dan syarat sub kontrak rasmi tersebut. 102 . (kemudian daripada ini disebutkan sebagai “Kontraktor”) selaras dengan terma dan syarat-syarat sub kontrak yang dibuat tawaran oleh ………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) bertarikh …………………… dan persetujuan daripada itu melalui Surat Setuju Terima oleh Kontraktor bil. jumlah wang sebanyak Ringgit …………………… (RM ………………) sebagai wang pendahuluan seperti yang tersebut di atas atau sebahagian daripada itu yang belum lagi didapatkan kembali oleh Kerajaan selaras dengan perenggan 3 atau 4 yang berkenaan dan jumlah harga itu hendaklah dibayar apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan tanpa mengira apa-apa tentangan atau bantahan daripada Sub Kontraktor Dinamakan atau daripada kami atau daripada mana-mana pihak ketiga yang lain. yang bertandatangan di bawah ini. untuk ……………………(sebutkan nama perolehan) (kemudian daripada ini disebut “Bekalan”/“Perkhidmatan”/“Kerja”) kami.LAMPIRAN M2 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN PENDAHULUAN (SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN) Sebagai balasan Kerajaan Malaysia (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kerajaan”) bersetuju membuat bayaran pendahuluan bagi pihak Kontraktor Utama iaitu ………………………. maka pihak Kerajaan berhak menuntut dan berhak dibayar apaapa kos tambahan sebagai ganti rugi akibat keengganan kami mematuhi syarat-syarat Jaminan ini. atas permintaan Sub Kontraktor Dinamakan. dibuat oleh Kerajaan dan Kontraktor dan diterima oleh Sub Kontraktor Dinamakan pada ……………………dengan syarat jika sub kontrak rasmi disediakan berikutnya.. Apa-apa konsesi dan/atau tolak ansur yang diberi oleh Kerajaan kepada Kontraktor Utama dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan atau apa-apa persetujuan antara Kerajaan dengan Kontraktor dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan atau apa-apa pengekangan/penahanan yang dibuat oleh Kerajaan kepada Kontraktor dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan sama ada berkenaan dengan bayaran. Sekiranya dalam apa-apa keadaan kami melengah-lengahkan membuat pembayaran dan seumpamanya setelah menerima tuntutan daripada Kerajaan.

Tertakluk kepada perenggan 4. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga …………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Asal”) iaitu meliputi tempoh kontrak. 4. Diturunkan tandatangan kami pada hari ini …………………… untuk dan bagi pihak Penjamin di atas. tanggungjawab kami untuk membayar jumlah yang tersebut sebanyak RM …………………… hendaklah secara automatik dikurangkan daripada amaun atau amaun-amaun pembayaran yang dibuat oleh kami kepada Kerajaan berhubung dengan Jaminan ini.…………………… Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans: Di hadapan Nama Jawatan : ………………………………… : ………………………………… : ………………………………… 103 .akan melepaskan kami daripada jaminan ini tetapi kami adalah berhak untuk diberitahu akan persetujuan atau perubahan tersebut. atau selepas semua bekalan telah dihantar/perkhidmatan telah disiapkan/kerja telah dilaksanakan dengan memuaskan oleh Sub Kontraktor Dinamakan kepada Kontraktor selaras dengan terma dan syarat-syarat sub kontrak mengikut mana yang terdahulu. Jumlah wang tersebut yang dijamin oleh kami untuk dibayar kepada Kerajaan hendaklah dikurangkan secara automatik mengikut kadar potongan yang dibuat oleh Kerajaan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Sub Kontraktor Dinamakan sebagai pembayaran balik wang pendahuluan yang telah dibuat.………. 5. Nama Jawatan ………………………………… : ………………………………… : ….. Jaminan ini terbatal dan hendaklah dikembalikan dengan serta-merta setelah kesemua wang pendahuluan dijelaskan melalui potongan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Sub Kontraktor Dinamakan. 3. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Luput Asal Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tiga (3) bulan daripada Tarikh Mati Asal (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Lanjutan”) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.

000 (i) (ii) Sehingga RM10. 5 Tahun 2007 PINDAAN ARAHAN PERBENDAHARAAN 175.000 RM150.000. deposit tender hendaklah dikenakan seperti berikut: Deposit Tender Bekalan/Perkhidmatan Anggaran Nilai Tender Jumlah Deposit Tender RM60.000 Melebihi RM10 juta sehingga RM20 juta (iii) Melebihi RM20 juta sehingga RM50 juta (iv) Melebihi RM50 juta sehingga RM100 juta (v) Melebihi RM100 juta Semua deposit tender hendaklah dalam bentuk draf bank atau jaminan bank. Bagi tender antarabangsa.000 RM150.000 RM350.000 RM1.1(a) dan (b) adalah dipinda seperti berikut: “175.000 RM350. 1 .000 (i) (ii) Sehingga RM5 juta Melebihi RM5 juta sehingga RM10 juta (iii) Melebihi RM10 juta sehingga RM20 juta (iv) Melebihi RM20 juta sehingga RM30 juta (v) Melebihi RM30 juta Deposit Tender Kerja Anggaran Nilai Tender Jumlah Deposit Tender RM50.000.000.000 RM600.000 RM750.1 (a) Deposit tender adalah dikecualikan bagi tender tempatan.Lampiran 2 kepada SPP Bil.000 RM1.

(b) Akauntan Negeri dan Bendahari Negeri jika mengenai kontrak Negeri. Bon Pelaksanaan yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak bermasa. Walau bagaimanapun. Bon Pelaksanaan ini akan dikembalikan sesudah kontrak disempurnakan dengan memuaskan. dalam Ringgit Malaysia (RM) dari bankbank atau institusi-institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan.2 (a) Sebelum sesuatu kontrak bekalan atau perkhidmatan yang melebihi RM200. Deposit tender hendaklah dalam bentuk draf bank/jaminan bank dan hendaklah dikemukakan bersekali dengan tawaran tender. Bon Pelaksanaan yang diperlukan ialah sebanyak lima peratus (5%) daripada nilai kontrak.000 tetapi tidak melebihi RM500.1 adalah dipinda seperti berikut: “205.2(a) adalah dipinda seperti berikut: “176.000 pula. Untuk kontrak yang melebihi RM500. kadar peratus dan pengiraan Bon Pelaksanaan hendaklah ditentukan mengikut harga anggaran kontrak bagi setahun sahaja dan tidak daripada keseluruhan harga kontrak.” 176.000 disempurnakan.5% daripada tawarannya atau maksimum RM10. atau (c) Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri dan Akauntan Negeri dan Bendahari Negeri jika mengenai kontrak yang dibiayai bersama oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. kontraktor yang berjaya hendaklah memberi Bon Pelaksanaan sebanyak dua setengah peratus (2.” AP 205.1 Agensi hendaklah menyimpan dokumen kontrak selepas sesuatu kontrak ditandatangani dan dalam tempoh empat belas (14) hari salinan hendaklah dihantar kepada: (a) Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri jika mengenai kontrak Persekutuan. deposit tender hendaklah dikenakan sebanyak 2.000. 2 . (b) Bon Pelaksanaan ini hendaklah dalam bentuk Jaminan Bank atau Jaminan Bank Islam atau Jaminan Syarikat Kewangan atau Jaminan Insurans atau Jaminan Takaful.5%) daripada nilai kontrak. Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan bermasa yang berkuat kuasa selama dua (2) tahun atau lebih.(b) Bagi petender tempatan yang mendapat pengecualian daripada pendaftaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful