S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld.

22(1)

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007

Semua Semua Semua Semua Semua

Ketua Setiausaha Kementerian Ketua Jabatan Persekutuan Setiausaha Kerajaan Negeri Ketua Badan Berkanun Persekutuan Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan

TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER Tujuan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) ini bertujuan untuk mengemas kini tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender di semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun (Agensi). Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender 2. Tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender yang ditetapkan dalam SPP Bil. 2 Tahun 1995 telah dikaji semula dan seterusnya dikemas kini seperti mana tatacara yang terkandung dalam Lampiran 1. Dengan ini semua agensi adalah dikehendaki mematuhi sepenuhnya peraturan/tatacara yang ditetapkan mengikut SPP ini. 3. Agensi dikehendaki memastikan semua urusan berkaitan perolehan Kerajaan berdasarkan amalan tadbir urus baik (good governance practices) dengan mematuhi prinsip-prinsip perolehan Kerajaan seperti berikut:

a)

Akauntabiliti Awam – Urusan perolehan yang diamanahkan hendaklah dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. Diuruskan Secara Telus – Semua dasar, peraturan dan proses perolehan yang dilaksanakan hendaklah jelas, diketahui dan difahami umum serta mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. Nilai Faedah Yang Terbaik – Pengurusan perolehan hendaklah memberi pulangan yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Saingan Terbuka – Proses perolehan hendaklah memberi peluang terbuka kepada semua pihak yang layak bersaing. Adil dan Saksama – Sesuatu perolehan itu dipelawa, diproses dan dipertimbangkan dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan yang ditetapkan.

b)

c)

d) e)

Pengecualian Dari Pemakaian SPP 4. Mana-mana pengecualian daripada peraturan yang ditetapkan dalam SPP ini hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis daripada Perbendaharaan. Tindakan surcaj boleh diambil ke atas mana-mana pegawai yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam SPP ini. Kuat kuasa 5. SPP ini adalah berkuat kuasa pada tarikh ianya dikeluarkan dan hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan (AP) dan Pekeliling lain yang berkaitan. Pindaan 6. Dengan berkuat kuasanya SPP ini, AP 175.1(a) dan (b), AP 176.2(a) dan (b) dan AP 205.1 adalah dipinda seperti di Lampiran 2. Pembatalan 7. Dengan berkuat kuasanya SPP ini, SPP berikut adalah dibatalkan: (i) SPP Bil. 2/95; 2

(ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)

Tambahan Pertama SPP Bil. 2/95; Tambahan Kedua SPP Bil. 2/95; SPP Bil. 11 Tahun 1999 (Tambahan Ketiga SPP Bil. 2/95); SPP Bil. 10 Tahun 2002 (Tambahan Keenam SPP Bil. 2/95); SPP Bil. 8/98; SPP Bil. 6/99; SPP Bil. 3 Tahun 2004; dan SPP Bil. 1 Tahun 2006.

Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah,

(Tan Sri Izzuddin bin Dali) Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia. 27 Februari 2007
s.k. Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Malaysia Akauntan Negara Malaysia Semua Pegawai Kewangan Negeri

3

12. 18. 5 Tahun 2007 KANDUNGAN PARA TUJUAN 1. 5. 14. 11. PERKARA MUKA SURAT Tujuan Arahan Perbendaharaan dan SPP Lain PERANCANGAN PEROLEHAN 1 1 3. 15. 10. Dasar Dasar Dasar Dasar Semasa Kerajaan Pemindahan Teknologi Keutamaan Barangan Tempatan Penggunaan Mata Wang 4 5 6 6 TATACARA TENDER 13.Lampiran 1 kepada SPP Bil. Perkhidmatan dan Kerja Item Kontrak Pusat/Kontrak Panel Borang Piawai Penyediaan Spesifikasi DASAR-DASAR PEROLEHAN KERAJAAN YANG PERLU DIPATUHI 1 2 2 2 3 3 9. 4. Perkara Yang Perlu Diambil Kira Dalam Merancang Perolehan Peruntukan/Pembiayaan Pendaftaran Kontraktor Bekalan. 2. Perihal Umum Tender Bekalan dan Perkhidmatan Perihal Umum Tender Kerja Had Nilai Memanggil Tender Kerja DOKUMEN TENDER 16. 17. 8. 19. 6. 7. Penyediaan Dokumen Tender Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Bekalan dan Perkhidmatan Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Kerja Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Antarabangsa 9 10 12 12 7 8 8 i .

Penyediaan Anggaran Harga BANTAHAN KE ATAS SPESIFIKASI TENDER YANG MENJURUS KEPADA SESUATU JENAMA 21 28. 31. 37. 26. Keahlian Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender Tugas Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender Urus Setia Tender Pembukaan Tender Di Hadapan Awam MERAHSIAKAN MAKLUMAT DAN KEDUDUKAN SESUATU TENDER 22 22 23 24 34. 40. Bantahan Oleh Petender Penubuhan Jawatankuasa Untuk Menimbangkan Bantahan PEMBUKAAN TAWARAN TENDER 21 22 30. Pengiklanan Tender Tempatan Pengiklanan Tender Antarabangsa ANGGARAN HARGA JABATAN 19 21 27. 22. Kadar Bayaran Dokumen Tender (Hard Copy/Soft Copy) Bagi Tender Bekalan/Perkhidmatan/Kerja Dokumen Tender yang Mempunyai Security Document/ Security Drawing/ Penjualan Dokumen Tender Tempoh Sah Laku Tawaran Tender Deposit Tender Bagi Tender Antarabangsa PENGIKLANAN 13 14 16 16 17 25. Jawatankuasa Penilaian Tender. 38. 29. 33. 23. Dokumen Tender Diklasifikasikan Sebagai Sulit Merahsiakan Maklumat Tender Peruntukan Melarang Pengiklanan dan Publisiti Penjelasan Lanjut Berkenaan Dengan Tender Larangan Mengubah Maklumat Dokumen Petender PENILAIAN TENDER 24 24 25 25 25 39. 35. 24. 21.20. Keahlian dan Tugas Jawatankuasa Penilaian Tender Kerja 26 27 ii . 36. 32.

53.41. Asas Penilaian Tender PERAKUAN TENDER 28 42. 48. 55. 47. Tatacara Pertimbangan Tender SETUJU TERIMA TENDER 29 44. 59. Tanggungjawab Agensi Tanggungjawab Pegawai Pengawal Pengecualian iii . 51. 54. 50. Tarikh Milik Tapak Permulaan Kerja PEMATUHAN DAN TANGGUNGJAWAB 40 40 41 41 41 42 58. Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak Bon Pelaksanaan Peraturan Berkenaan Bon Pelaksanaan Mengesahkan Surat Jaminan Pelepasan Bon Pelaksanaan Bayaran Pendahuluan Had Nilai. Peruntukan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) Tempoh Bagi Menandatangani Kontrak Pengedaran dan Penyimpanan Dokumen Kontrak PENTADBIRAN KONTRAK 31 31 31 49. 52. Perakuan Kepada Lembaga Perolehan PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN 28 43. Surat Niat Surat Setuju Terima MENANDATANGANI KONTRAK 30 30 46. Syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan PEMILIKAN TAPAK DAN PERMULAAN KERJA 32 32 33 35 36 37 37 56. 45. 57. 60.

LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN A B Senarai Semakan TAJUK MUKA SURAT 43 44 Senarai Borang Tender. 3/99) LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN C D E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 G1 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN G2 H I1 I2 59 60 64 70 iv .R 203D-Pin.K. Dokumen Kontrak dan Borang-borang Lain Bagi Tender Kerja Jabatan Kerja Raya (JKR) Cadangan Pembiayaan Contoh Jadual Pelaksanaan Tender Contoh Iklan Tender Bekalan Contoh Iklan Tender Perkhidmatan Contoh Iklan Tender Kerja Contoh Iklan Tender Yang Dirangkumkan Jadual Tender Bekalan (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Jadual Tender Perkhidmatan (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Jadual Tender Kerja (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Contoh Jadual Harga Tender Bekalan/ Perkhidmatan (Untuk Dipamerkan Di Papan Kenyataan) Contoh Jadual Harga Tender Kerja (Untuk Dipamerkan Di Papan Kenyataan) Contoh Surat Niat Surat Setuju Terima (Tender Bekalan/ Perkhidmatan) Surat Setuju Terima (Tender Kerja) (J.

LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN J1 J2 J3 K L1 L2 M1 M2 Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Bekalan/Perkhidmatan) Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Kerja) Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Subkontraktor Dinamakan) Surat Pelepasan Jaminan Surat Pengesahan Jaminan (Daripada Agensi Kerajaan) Surat Pengesahan Jaminan (Daripada Bank/Syarikat Kewangan/Insurans) Borang Jaminan Untuk Bayaran Pendahuluan (Kontrak Bekalan/Perkhidmatan/Kerja) Borang Jaminan Untuk Bayaran Pendahuluan (Subkontraktor Dinamakan) 80 84 88 94 96 98 100 102 v .

2 3. Tujuan 1. 5 Tahun 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER TUJUAN 1.1 Sebelum membuat apa-apa perolehan.3 1 .Lampiran 1 kepada SPP Bil. Lembaga Perolehan hendaklah bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh dua (2) minggu.1 Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender di semua agensi Kerajaan. Agensi hendaklah terlebih dahulu memastikan semua perkara yang dijelaskan dalam SPP ini telah diambil kira. peruntukan kewangan dan tarikh tender akan dipelawa dan dijangka untuk dibentangkan dalam mesyuarat Lembaga Perolehan. Perkara Yang Perlu Diambil Kira Dalam Merancang Perolehan 3. Senarai tender yang akan dipelawa bagi satu-satu tahun itu hendaklah dikemukakan kepada Ketua Agensi masing-masing pada bulan Disember tahun sebelumnya. Agensi perlu menjadualkan tarikh Lembaga Perolehan bersidang untuk sepanjang tahun. Agensi hendaklah membuat perancangan tahunan (annual planning) dan perancangan awal (forward planning) bagi tender-tender yang hendak dipelawa dalam satu-satu tahun. PERANCANGAN PEROLEHAN 3. Lembaga Perolehan hendaklah bersidang dalam tempoh tiga (3) minggu selepas penilaian tender selesai. Senarai berkenaan hendaklah mengandungi kategori perolehan (bekalan/perkhidmatan/kerja). Arahan Perbendaharaan dan SPP Lain 2. Bagi Agensi yang menguruskan bilangan tender yang banyak. 3.1 SPP ini hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan (AP) dan SPP lain yang berkaitan yang masih berkuat kuasa. 2.

dan Bagi perolehan kerja. dikehendaki mematuhi semua peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan.2 4. Peruntukan/Pembiayaan 4. kepala dan sub-kepala yang bertepatan dengan perolehan yang dibuat dan tempoh pendaftaran tersebut sentiasa sah (valid). Klausa berkenaan perkara ini hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender dan dokumen kontrak. Agensi Kerajaan yang diberi peruntukan/pembiayaan Kerajaan Persekutuan sama ada melalui geran peruntukan atau pinjaman dan sama ada pembiayaan sepenuhnya atau sebahagian daripada kos projek/perbelanjaan.4. tidak kira agensi mana yang melaksanakan projek atau melakukan perbelanjaan.1 Agensi hendaklah memastikan terlebih dahulu bahawa Anggaran Peruntukan Belanja Mengurus atau Pembangunan bagi perolehan yang berkenaan telah diluluskan. kontraktor hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan.2 Agensi hendaklah memastikan bahawa kontraktor yang mengambil bahagian dalam perolehan Kerajaan adalah berdaftar di bawah kelas/kod bidang. Agensi adalah Dilarang Memecah Kecilkan perolehan tahunan untuk mengelakkan daripada membuat pelawaan secara tender. Perkhidmatan dan Kerja 5.4 5.1 Bekalan dan perkhidmatan guna sama yang terdapat dalam Kontrak Pusat/Kontrak Panel yang dikendalikan oleh Perbendaharaan hendaklah diguna pakai oleh semua agensi 2 . 4. Item Kontrak Pusat/Kontrak Panel 6.3 4. 5. Pendaftaran Kontraktor Bekalan. Semua perolehan yang melibatkan pembiayaan daripada institusi kewangan antarabangsa hendaklah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh institusi kewangan antarabangsa berkenaan.1 Semua perolehan Kerajaan yang dibuat melalui proses tender hendaklah dibuat dengan kontraktor yang berdaftar dengan Kerajaan seperti berikut: (a) (b) Bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan. 6. kontraktor hendaklah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB).

perolehan boleh dibuat mengikut tatacara perolehan biasa sekiranya Kontrak Pusat bagi item yang hendak diperolehi tersebut telah tamat tempoh sah lakunya. Pembelian di luar Kontrak Pusat/Kontrak Panel adalah DILARANG. 7. bentuk. Penyediaan Spesifikasi 8. 8. Borang Piawai 7. skop dan spesifikasi perkhidmatan hendaklah dinyatakan dengan jelas dan terperinci.3 Butiran Spesifikasi (a) Dalam menggariskan spesifikasi. 8. saiz.2 Tempoh Masa Penyediaan Spesifikasi Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah diberi masa secukupnya dan bersesuaian dengan perolehan yang hendak dibuat untuk merangka dan mewujudkan spesifikasi yang sempurna dan jelas.Kerajaan. 6.2 Perolehan hendaklah dibuat daripada kontraktor yang disenaraikan dalam Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (PKP). Bagi perolehan perkhidmatan.1 Jawatankuasa Spesifikasi Satu Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah dilantik oleh Ketua Agensi bagi menyediakan spesifikasi umum/khusus/teknikal bagi tiap-tiap perolehan yang hendak dibuat. perkara-perkara seperti warna. 8.1 Agensi hendaklah memastikan bahawa borang piawai/format yang ditetapkan dalam AP dan SPP yang berkuat kuasa diguna pakai sepenuhnya. yang boleh juga terdiri daripada wakil-wakil agensi lain yang berkaitan. kualiti. pembungkusan. (b) 3 . nisbah kandungan dan butir-butir lain yang berkaitan hendaklah dinyatakan dengan jelas supaya tidak menimbulkan keraguan kepada kontraktor/pembekal tentang apa yang dikehendaki oleh Agensi. Ahli-ahli Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai yang mahir dan berkelayakan dalam bidang berkenaan. Walau bagaimanapun.

Spesifikasi hendaklah dibuat berasaskan fungsi penggunaan dan sekurang-kurangnya memenuhi piawaian Malaysia atau piawaian antarabangsa yang diiktiraf oleh Kerajaan. pembelian peralatan komputer secara stand alone tidak perlu mendapatkan persetujuan MAMPU. Agensi hendaklah memastikan barangan yang ditentukan adalah sesuai. (d) (e) (f) DASAR-DASAR PEROLEHAN KERAJAAN YANG PERLU DIPATUHI 9. Agensi adalah diingatkan supaya mematuhi dasar-dasar semasa Kerajaan selaras dengan Dasar Pembangunan Negara (DPN). Bagi perolehan peralatan yang melibatkan teknologi maklumat.(c) Spesifikasi teknikal tidak boleh dibuat berdasarkan kepada sesuatu jenama atau buatan. Bagi tender antarabangsa. Sekiranya tidak dapat dielakkan. Jabatan Perdana Menteri. 9. yang antara lain memberi penekanan kepada perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) Peraturan Penggunaan Barangan Tempatan. Walau bagaimanapun. ungkapan ‘atau persamaan’ hendaklah digunakan. memastikan bahawa tindakan yang akan diambil mematuhi dasar semasa Kerajaan. spesifikasi teknikal hendaklah diluluskan oleh MAMPU. dalam membuat perancangan dan pelaksanaan tender.2 4 . selamat digunakan dan dijamin oleh pembuatnya atau petender. Spesifikasi yang disediakan hendaklah ditandaaraskan (benchmark) dengan barangan buatan tempatan yang memenuhi piawaian yang diiktiraf. Peraturan Penggunaan Perkhidmatan Pengangkutan Kebangsaan Melalui Wakil Penghantaran Kerajaan. Peraturan Pembelian Barang Import. Arahan dan garis panduan mengenai perkara ini yang dikeluarkan oleh MAMPU hendaklah dirujuk. Sekiranya barangan tersebut tidak mempunyai sebarang piawaian. Dasar Semasa Kerajaan 9.1 Agensi hendaklah.

Peraturan Penggunaan Mata Wang. kegunaan bahan tempatan dan tempat di mana barangbarang yang di tender itu akan dibuat secara langsung di Malaysia dengan menggunakan bahan tempatan ke peringkat yang maksimum. (b) 10.3 Petender hendaklah diminta bersedia menerima wakil-wakil Kerajaan untuk mengkaji bidang-bidang teknologi yang boleh dipindahkan kepada dan diterima oleh Kerajaan termasuk melawat kilang atau lain-lain kemudahan petender atau sekutunya. 10. dan Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Apa-apa kos berkaitan dengan lawatan kilang hendaklah dibiayai oleh Kerajaan.2 Petender juga hendaklah digalakkan untuk mengemukakan tawaran bagi pemindahan teknologi melalui program offset seperti berikut: (a) Pemindahan teknologi dalam bidang yang berkaitan dengan perolehan yang ditawarkan dalam tender (direct offset). jika perkara itu melibatkan kaedah teknologi baru. 5 . Peraturan Kualiti Alam Sekitar. Bagi tender kerja pula. cadangan pembuatan/pemasangan dalam negeri. di mana petender atau sekutunya (associates) mempunyai kemahiran.(d) (e) (f) (g) (h) 10. dan/atau Pemindahan teknologi dalam bidang yang tidak berkaitan dengan perolehan berkenaan (indirect offset). yang Mempunyai Dasar Pemindahan Teknologi 10. agensi hendaklah memastikan petender antarabangsa mengemukakan bersama tawaran tender mereka.1 Bagi tujuan pelaburan dan pemindahan teknologi. petender hendaklah diminta mengemukakan cadangan setakat mana loji akan diwujudkan di Malaysia dan cadangan lain sekiranya ada. Peraturan Perlindungan Insurans daripada Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK). Penggunaan Bank-bank Tempatan Cawangan di Luar Negeri.

4 Semua barangan/bahan binaan termasuk alat mekanikal/elektrikal hendaklah menggunakan bahan/barangan buatan tempatan seperti mana yang ditetapkan dalam Senarai Bahan-bahan Binaan Tempatan yang dikeluarkan oleh IKRAM QA Services Sdn. Tawaran harga bagi perolehan alat ganti yang dibuat daripada Original Equipment Manufacturer (OEM) melalui (b) 6 . 11. atau Senarai Bahan/Barangan Tempatan yang dikeluarkan oleh SIRIM QA Services Sdn. atau mana-mana agensi/badan yang telah diakreditasikan oleh Jabatan Standard Malaysia untuk menjalankan pengiktirafan dan persijilan. mana yang berkenaan. 11. 11. 11.2 Bagi tender bekalan bahan/barangan import.3 Manakala bagi perolehan bahan/barangan siap yang diimport yang berada di dalam negara (ex-stock). Agensi dikehendaki memohon kelulusan Perbendaharaan terlebih dahulu sebelum perolehan bahan/barangan tersebut dibuat. Bagi tender perkhidmatan luar negara dan pelantikan perunding asing. Sekiranya sesuatu barangan tidak terdapat dalam senarai tersebut.1 Penggunaan Mata Wang Bagi Tender Tempatan (a) Tawaran harga dan bayaran bagi perolehan yang dibuat secara tempatan hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia sahaja. Agensi hendaklah merujuk dan mendapat pengesahan dan kelulusan MITI sekiranya barangan tersebut perlu diimport. Agensi hendaklah memohon untuk mendapat pengesahan dan kelulusan MITI semasa perancangan tender dan sebelum tender dilaksanakan. Bhd.1 Agensi hendaklah menggunakan sepenuhnya bahan/barangan/ perkhidmatan tempatan dalam perolehan masing-masing. petender hendaklah diminta melaksanakan pemindahan teknologi kepada pihak Kerajaan bagi sesuatu sistem yang dibangunkan dan ‘source code’ hendaklah diberi milik kepada pihak Kerajaan. Bhd. Dasar Penggunaan Mata Wang 12. Perolehan melalui import hanya akan dipertimbangkan setelah dipastikan ianya tidak boleh diperolehi secara tempatan. 12.4 Bagi perolehan yang melibatkan teknologi maklumat.10. Dasar Keutamaan Barangan Tempatan 11. permohonan perolehan hendaklah dibuat terus kepada Perbendaharaan tanpa perlu merujuk kepada MITI.

2 Penggunaan Mata Wang Bagi Tender Antarabangsa (a) Tawaran harga daripada kontraktor/pembekal luar dan bayaran oleh Agensi hendaklah dibuat dalam mata wang asing. 7 . Bagi tujuan penilaian harga. (b) (c) TATACARA TENDER 13. 13. 13. Tender tempatan bagi barangan yang perlu diimport hendaklah dipelawa dengan menggunakan harga tawaran Free On Board (FOB) sahaja.000 hendaklah diurus secara tender terbuka. 13.1 Perolehan bekalan/perkhidmatan yang melebihi RM200.kontraktor/pembekal tempatan boleh dibuat sama ada dalam Ringgit Malaysia ataupun mata wang asing dan bayarannya hendaklah dibuat dalam mata wang yang sama seperti dalam tawaran yang dikemukakan.3 Tender antarabangsa hanya boleh dipelawa bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan yang tidak boleh disediakan atau dikeluarkan oleh sumber dalam negara. tender hendaklah dipanggil di kalangan kontraktor panel sahaja. kadar pertukaran mata wang yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada tarikh tutup tender hendaklah diguna pakai.2 Tender tempatan bagi barangan buatan tempatan hendaklah dipelawa dengan menggunakan harga bersih sahaja.4 Bagi item-item yang ditetapkan secara kontrak panel di dalam Pekeliling Kontrak Perbendaharaan. 12. Tawaran harga daripada kontraktor/pembekal tempatan bagi tender antarabangsa boleh dibuat sama ada dalam Ringgit ataupun mata wang asing dan bayarannya hendaklah dibuat dalam mata wang yang sama seperti dalam tawaran yang dikemukakan. Perihal Umum Tender Bekalan dan Perkhidmatan 13.

iaitu syarikat-syarikat yang ditubuhkan dan diperbadankan di Malaysia oleh warganegara dengan syarat pegangan saham individu asing tidak melebihi tiga puluh peratus (30%) dan Lembaga Pengarah.1 Pelawaan tender kerja hendaklah dibuat kepada syarikat-syarikat berdasarkan had kewangan seperti berikut: (a) Tender kerja yang dianggarkan bernilai tidak melebihi RM30 juta hendaklah dipelawa kepada syarikat yang seratus peratus (100%) milik warganegara.4 Bagi maksud menggalakkan pemindahan teknologi dan penyertaan kontraktor tempatan dalam kerja yang mana kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan. atau syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia. syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara. 14. Perihal Umum Tender Kerja 14. pengurusan dan pekerja dianggotai seratus peratus (100%) oleh warganegara. kesemuanya hendaklah berdaftar dengan PKK dan LPIPM serta salah satu daripadanya hendaklah berdaftar dalam kelas dan gred yang ditetapkan mengikut nilai tender. 14. tender kerja tersebut hendaklah dipelawa secara usaha sama antara syarikat tempatan dan syarikat antarabangsa. 15.000 hendaklah diurus secara tender. 14. Tender kerja yang dianggarkan bernilai antara RM30 juta hingga RM50 juta hendaklah dipelawa kepada: i. ii. Had Nilai Memanggil Tender Kerja 15.14.1 Perolehan kerja yang melebihi RM200. (b) 8 .3 Bagi tender kerja yang disertai oleh beberapa syarikat tempatan secara usaha sama.2 Semua tender kerja hendaklah dipanggil secara tempatan kecuali jika kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan berkenaan dengannya dan sukar dilaksanakan secara usaha sama.

Contoh surat setuju terima tender . Penyediaan Dokumen Tender 16. syarat yang telah dipersetujui dalam surat niat atau apa-apa syarat lain yang telah dipersetujui melalui rundingan sebelumnya. perkara berikut: (a) (b) (c) (d) sempurna serta Syarat-syarat dan arahan kepada petender .Maklumatmaklumat penting yang wajib dipatuhi oleh petender. syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara.Spesifikasi umum/khusus/teknikal bagi bekalan/ perkhidmatan/kerja yang dikehendaki oleh Agensi. Syarat-syarat kontrak . (e) 9 . atau yang disenaraikan di Bursa syarikat usaha sama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira sama ada disenaraikan di Bursa Malaysia atau tidak) dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi empat puluh sembilan peratus (49%) dan majoriti ahli Lembaga Pengarah.Syarat-syarat kontrak yang akan diguna pakai bagi petender yang berjaya. pengurusan dan pekerja adalah warganegara.Contoh surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. DOKUMEN TENDER 16. iii. Spesifikasi .Borang hendaklah diisi dan ditandatangani oleh petender bagi menyertai tender. atau syarikat tempatan Malaysia. ii.1 Setiap set dokumen tender hendaklah mengandungi antara lain. Borang tender .(c) Tender kerja yang dianggarkan bernilai melebihi RM50 juta hendaklah dipelawa kepada: i.

dan Perkara-perkara lain yang berkenaan. Prestasi/rekod pengalaman . Cadangan pemindahan teknologi .Maklumat yang menjelaskan huraian kerja/kuantiti yang diperlukan dan tempoh masa yang akan diikat. penggunaan bahan tempatan dan tempat di mana barang-barang yang ditender akan dibuat secara langsung di Malaysia dengan menggunakan bahan tempatan ke peringkat yang maksimum.Jadual kadar harga yang perlu diisi oleh petender (jika berkenaan).(f) Senarai kuantiti/ringkasan tender . Jadual kadar harga . model atau lukisan yang diperlukan (jika berkenaan). berikut 10 . Tempoh siap/penghantaran.Tempat serahan terakhir di mana barangan yang diperolehi akan diserah kepada Agensi. Senarai semak . mewujudkan loji di Malaysia dan pemindahan teknologi melalui program offset (jika sesuai). Tempat penghantaran .Sesuatu pelan.2 Setiap dokumen tender hendaklah diberi nombor siri.Maklumat tentang pengalaman petender dalam bidang berkaitan yang dibekalkan/ dilaksanakan kepada Agensi dan pihak swasta.Maklumat terperinci tentang latar belakang dan keupayaan kewangan petender. Profil dan kedudukan kewangan petender .Cadangan pembuatan/ pemasangan dalam negeri. di mana berkenaan: (a) Tempoh sah laku tender. 17. Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Bekalan dan Perkhidmatan 17. Lukisan teknikal/pelan . (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) 16.Senarai dokumen/perkara yang perlu dikemukakan oleh petender seperti contoh di LAMPIRAN A.1 Agensi dikehendaki memastikan perkara-perkara dinyatakan dalam dokumen tender.

syarat kontrak untuk bekalan/ 17. Tempoh siap perkhidmatan/penghantaran. Penghantaran barangan import dan eksport Kerajaan [Multimodal Transport Operator (MTO)]. Tempoh tanggungan kecacatan/waranti. Penamatan kontrak. Addendum. Agensi hendaklah menyatakan dengan jelas perkara-perkara berikut: 11 . Offset. Mata wang.2 Apabila mempelawa tender bekalan/perkhidmatan. Cara pembelian (FOB/Harga Bersih). Draf perjanjian kontrak. Tempat penghantaran. dan Syarat-syarat lain yang perlu bagi menjaga kepentingan Kerajaan. Denda (pelanggaran perkhidmatan). Terma pembayaran. Insurans Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK). Jadual pelaksanaan perkhidmatan/jadual penghantaran.(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) Larangan publisiti. Timbang tara. Bantahan spesifikasi seperti menjurus kepada sesuatu jenama.

2 Bagi projek yang dibiayai oleh peruntukan asing. 18.3 Seperti yang ditetapkan di bawah seksyen 34(2) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) 1994 (Akta 520). sama ada dalam bentuk pinjaman 'dua hala'. penggunaan borang JKR Siri 203 hendaklah dipakai jika dipersetujui oleh pembiaya. 12 .000 ke atas. Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Antarabangsa 19. levi sebanyak 0. Agensi hendaklah memasukkan peruntukan dalam ‘Arahan Kepada Petender’ bahawa semua tender yang bernilai RM500. Projek-projek yang dilaksanakan secara Turnkey atau Design & Build boleh menggunakan Borang PWD DB/T yang berkuat kuasa.25% daripada nilai harga kontrak akan dikenakan ke atas petender yang berjaya.(a) (b) (c) Perincian teknikal dan perincian harga hendaklah disediakan dalam sampul yang berasingan dan berlakri. cadangan pembiayaan seperti di LAMPIRAN C hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender. Kedua-dua sampul perincian tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam satu bungkusan. Bagi Petender yang tidak mengikut arahan ini akan menyebabkan tawaran tender mereka tidak layak dipertimbangkan. 19.1 Apabila mempelawa tender antarabangsa. kredit pembekal atau pembiayaan perniagaan yang lain. 18. Agensi hendaklah menyatakan dengan jelas perkara-perkara yang dinyatakan di perenggan 17 dan 18. termasuk meminta petender mengemukakan cadangan pembiayaan ke atas tawaran tender mereka. Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Kerja 18. Senarai borang tender dan borang-borang lain yang perlu digunakan adalah seperti di LAMPIRAN B. jika ada.1 Agensi hendaklah menggunakan Borang JKR Siri 203 untuk tender kerja kecuali projek-projek yang dilaksanakan secara bukan konvensional. dan Petender tidak dibenarkan mencatat nama petender dan harga dalam dokumen spesifikasi yang dikemukakan. 18. Untuk tujuan tersebut.

atau Cadangan lain sekiranya ada. 19. 20. Kadar Bayaran Dokumen Tender (Hard Copy/Soft Copy) Bagi Tender Bekalan/Perkhidmatan/Kerja 20.4 Bagi perlindungan insurans dalam tempoh penghantaran barangan import Kerajaan. petender hendaklah mengemukakan cadangan-cadangan berikut: (a) (b) (c) Setakat mana loji dan peralatan akan dibawa masuk ke Malaysia. 13 .3 Loji-loji yang dibawa masuk untuk kontrak kerja. adalah tidak dikecualikan daripada cukai walaupun projek tersebut adalah projek Kerajaan.70. Sekiranya perlu. agensi boleh menyediakan dokumen tender dalam bentuk soft copy. jika ia melibatkan kaedah teknologi baru.2 Walau bagaimanapun. Agensi hendaklah menggunakan Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK) dan pembelian secara FOB hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender.3 Pengiraan harga satu (1) set dokumen tender untuk tender bekalan. Badan Berkanun hendaklah menguruskan perlindungan insurans untuk pembelian tersebut melalui broker atau syarikat insurans yang diluluskan oleh Perbendaharaan. 20. perkhidmatan dan kerja hendaklah dibuat berdasarkan kadar berikut: (a) Harga semuka dokumen yang menggunakan kertas saiz A4 adalah RM0. 19. Sekiranya terdapat percanggahan maklumat antara soft copy dan hard copy. Sama ada loji dan peralatan pemprosesan akan ditubuhkan di Malaysia. 20. dan bayaran tambahan sebanyak RM10 bagi sekeping cakera liut (disket)/cakera padat hendaklah dikenakan kepada petender yang memerlukan. dokumen dalam hard copy hendaklah diguna pakai. tawaran tender hendaklah dikemukakan dalam bentuk hard copy sahaja.2 Bagi tender kerja.19.35 dan saiz A3 adalah RM0. sama ada untuk kegunaan pembinaan atau dijadikan sebahagian daripada kerja kekal.1 Dokumen tender hendaklah dijual dalam bentuk hard copy.

bayaran minimum bagi tiap-tiap satu (1) set dokumen tender ialah RM50.70 3.1 dan 20. Bagi Jabatan Mengakaun Sendiri.00 (c) Walau apa pun kadar yang ditetapkan di perenggan (a) dan (b).(b) Harga bagi sesalinan lukisan/pelan ialah : Saiz kertas A3 A2 A1 A Harga (RM) 0. Agensi hendaklah memastikan bahawa bayaran yang dikenakan adalah seperti di perenggan 20.3.50 6.5 Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos (money order) atau wang kiriman pos berpalang (postal order). 20. perunding tersebut tidak dibenarkan mengguna kadar-kadar di atas untuk apa-apa jenis tuntutan termasuk tuntutan imbuhan balik daripada Agensi. Walau bagaimanapun. Dokumen Tender Yang Mempunyai Security Document/Security Drawing 21.50 8. iaitu dokumen yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan dan yang bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan. 20. bayaran boleh juga dibuat kepada Ketua Akauntan Jabatan berkenaan. Security Document adalah dokumen terperingkat.000 perlu juga dikenakan bayaran seperti di para 20. dan dibayar atas nama Ketua Agensi berkenaan.1 Definisi Security Document adalah seperti yang dinyatakan di bawah: (a) Berdasarkan tafsiran Arahan Keselamatan. 21. 20.4 Jika dokumen tender disediakan oleh perunding yang dilantik. Wang tunai atau cek tidak boleh diterima.3.6 Apa-apa dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan bagi maksud perolehan Kerajaan yang bernilai melebihi RM200. 14 .

pita rakam atau alat-alat lain yang mengandungi satu imej atau lebih yang boleh dilihat supaya boleh (seperti tersebut di atas) dikeluarkan ulang darinya. sesuatu piring hitam. ii. pelan. lukisan. sesuatu peta. blok litograf. bertaip. Security Drawing termasuk di bawah dokumen rasmi. bertulis trengkas. iaitu apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan dengan perkara-perkara rasmi. v. peta dan aneka jenis carta. iii. disalin. sesuatu gambar foto. pita rakam. iv. fotograf. foto salinan. negatif foto dan filem. negatif. Security Document adalah termasuk dokumen-dokumen seperti berikut: i. iii. Security Drawing seperti berikut: i. iv. huruf cetak atur atau huruf cetak miring. graf atau lukisan. dan ii. acuan.2 Definisi Security Drawing adalah seperti yang dinyatakan di bawah: (a) Berdasarkan tafsiran Arahan Keselamatan. adalah termasuk dokumen-dokumen (b) perkara yang bertulis. 15 . pelan cetak. pelan lakar. pelan. runut bunyi atau data-data lain (bukan imej yang boleh dilihat) supaya boleh (dengan atau tanpa bantuan sesuatu alat kelengkapan lain) dikeluarkan ulang darinya. sesuatu filem. gambar rajah. proses plat atau alat-alat lain yang digunakan untuk membuat dokumen-dokumen rasmi. dan apa-apa juga yang ditafsirkan oleh ketua Agensi sebagai Security Document. model. jalur suara dan rakaman.(b) Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88). 21. stensil. berstensil dan bercetak dan juga draf serta buangan daripada perkara itu.

untuk setiap peringkat. 21.3 Bagi dokumen tender yang mempunyai Security Drawing atau Security Document.1 Penjualan dokumen hendaklah berasaskan syarat-syarat yang dinyatakan dalam iklan tender. Perkhidmatan dan Kerja adalah seperti di LAMPIRAN D.5 Ketua Agensi hendaklah mengadakan peruntukan dalam dokumen tender di mana petender dikehendaki memberi Aku Janji untuk tidak menzahirkan (reproduce) dan tidak membocorkan apa-apa maklumat dalam Security Drawing/Security Document dan untuk mengembalikan Security Drawing/Security Document kepada Kerajaan seperti yang dinyatakan dalam dokumen tender. Deposit ini akan dikembalikan apabila Security Drawing atau Security Document tersebut dikembalikan kepada Agensi dalam keadaan asal semasa ianya dikeluarkan. bayaran boleh juga dibuat kepada Ketua Akauntan Jabatan berkenaan. dari tarikh penyediaan spesifikasi sehingga keputusan dibuat.2 Agensi hendaklah meletakkan contoh dokumen tender yang dijual di tempat menjual tender untuk membolehkan petender menyemak dokumen tender tersebut sebelum membuat pembelian. 21. satu jadual pelaksanaan hendaklah disediakan bagi menunjukkan anggaran masa. 16 .000 hendaklah dikenakan kepada petender. Bagi Jabatan Mengakaun Sendiri. dan dibayar atas nama ketua Agensi berkenaan. Tawaran alternatif adalah tidak dibenarkan. 22.4 Bayaran deposit untuk Security Drawing atau Security Document hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos (money order) atau wang kiriman pos berpalang (postal order). deposit sebanyak RM5. Contoh jadual pelaksanaan bagi tender Bekalan. apa-apa juga yang ditafsirkan oleh ketua Agensi sebagai Security Drawing. Penjualan Dokumen Tender 22. 22.1 Sebelum sesuatu tender dipelawa.v. 21.3 Satu petender hanya dibenarkan membeli satu dokumen tender dan mengemukakan satu tawaran tender sahaja. 22. Tempoh Sah Laku Tender 23. 23. Wang tunai atau cek tidak boleh diterima.

3 Penilaian tender hendaklah dilakukan dengan segera dan tidak melewati tempoh ditetapkan dalam jadual pelaksanaan tender.6 Sebarang pembatalan tender hendaklah mendapat kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan Agensi yang berkenaan dan dimaklumkan kepada Lembaga Perolehan Agensi dengan menyatakan sebab-sebab pembatalan. Walau bagaimanapun. pelanjutan hendaklah dibuat sebelum tarikh tempoh sah laku asal tamat dengan kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan Agensi yang berkenaan. deposit tender hendaklah dikenakan sebanyak 2. yang dikira dari tarikh tender ditutup. bagi petender tempatan yang mendapat pengecualian daripada pendaftaran.4 Tempoh sah laku tender yang minimum adalah sembilan puluh (90) hari. jangka masa untuk menilai tawaran dari segi harga.5 Agensi tidak digalakkan untuk melanjutkan tempoh sah laku tawaran tender daripada tempoh sah yang telah ditetapkan kerana ini boleh menyebabkan petender menarik diri.2 Tempoh sah laku tender yang munasabah hendaklah ditetapkan dengan mengambil kira faktor-faktor berikut: (a) (b) (c) (d) Jangka masa untuk menilai tawaran dari segi teknikal. jangka masa untuk menilai keupayaan petender. dan jangka masa untuk membuat keputusan dan mengeluarkan Surat Setuju Terima kepada petender yang berjaya. Deposit Tender 24. jangka masa untuk menyediakan laporan dan masa yang diperlukan untuk membuat keputusan bagi tender tersebut. 24.23.000. Agensi hendaklah memastikan supaya tempoh sah laku tender tidak terlalu panjang kerana ini menyebabkan petender menaikkan harga tawaran mereka. 23. 23.5% daripada tawarannya atau maksimum RM10. Deposit tender hendaklah dalam bentuk draf 17 . Sekiranya perlanjutan tempoh sah laku tawaran tender diperlukan.1 Deposit tender adalah dikecualikan bagi tender tempatan. 23. (e) 23.

3 Tender kerja antarabangsa hendaklah dikenakan deposit tender mengikut kadar berikut: Anggaran Nilai Tender (RM) Sehingga 10 juta Melebihi 10 juta sehingga 20 juta Melebihi 20 juta sehingga 50 juta Melebihi 50 juta sehingga 100 juta Melebihi 100 juta Deposit Tender (RM) 50. Deposit tender akan dikembalikan seperti berikut: (a) (b) Kepada petender yang berjaya.000.000 24.4 Deposit tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/jaminan bank dalam Ringgit Malaysia daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia.bank/jaminan bank dan hendaklah dikemukakan bersekali dengan tawaran tender.000 1. mengikut yang mana terdahulu. sebaik sahaja petender tersebut mengemukakan Bon Pelaksanaan. sebaik sahaja tawaran tender tersebut di setuju terima oleh petender yang berjaya atau selepas tamatnya tempoh sah laku tender.000. dan Kepada petender yang menyertai tawaran tetapi tidak berjaya.000 1.000 600.000 350.2 Tender bekalan/perkhidmatan antarabangsa hendaklah dikenakan deposit tender mengikut kadar berikut: Anggaran Nilai Tender (RM) Sehingga 5 juta Melebihi 5 juta sehingga 10 juta Melebihi 10 juta sehingga 20 juta Melebihi 20 juta sehingga 30 juta Melebihi 30 juta Deposit Tender (RM) 60.000 24.000 750.5 Dalam pelawaan tender hendaklah disyaratkan bahawa bagi mereka yang dikenakan bayaran deposit tender jika petender enggan menandatangani sesuatu kontrak selepas tendernya disetuju terima 18 .000 150.000 150.000 350. 24. 24.

Syarat-syarat kelayakan petender: i. Pengiklanan Tender Tempatan 25. Harga. Tempat.2 Kandungan iklan tender hendaklah menyatakan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) (d) Agensi yang memanggil tender. kepala dan subkepala yang berkenaan dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam gred dan kategori yang berkenaan.atau menarik balik tendernya sebelum keputusan dibuat. atau bagi tender kerja . ii. tarikh dan masa bagi lawatan tapak/premis (jika berkenaan).1 Semua pelawaan tender tempatan hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu (1) akhbar harian utama Bahasa Melayu. Deposit tender bagi petender yang tidak berjaya hendaklah dikembalikan setelah tender itu di setuju terima oleh petender yang berjaya atau selepas tamatnya tarikh sah laku tender. sama ada terbuka dan/atau khas Bumiputera. (e) (f) (g) Tempat. Tajuk tender yang diiklankan. cara bayaran dan jawatan penerima bayaran dokumen tender. dan 19 . maka deposit tendernya akan dirampas. tarikh dan masa dokumen tender dijual. kemas.berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) di bawah kelas. ringkas dan tidak mendatangkan apa-apa keraguan atau pembaziran. PENGIKLANAN 25. Kandungan iklan tender hendaklah jelas. 25. bagi tender bekalan dan/atau perkhidmatan berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang dan sub-bidang yang berkenaan. Jenis tender. Deposit petender yang berjaya hendaklah dikembalikan selepas Bon Pelaksanaan diterima.

7 Agensi adalah bertanggungjawab untuk memasukkan/menghantar sesalinan kenyataan tender yang diiklankan ke dalam laman web masing-masing dan pautan (hyperlink) kepada laman web MyGovernment Portal [www. 25.(h) Tempat. Agensi yang mempunyai banyak tender adalah digalakkan untuk merangkumkan kesemua tender di dalam satu kenyataan tender sahaja seperti contoh iklan tender di LAMPIRAN E4.6 Agensi hendaklah menetapkan jam 12. tarikh dan waktu tender diterima dan ditutup.3 Contoh iklan tender seperti di LAMPIRAN E1 hingga E4 boleh digunakan.00 tengah hari pada hari pelawaan tender ditutup (hari bekerja) sebagai waktu terakhir untuk menerima tawaran tender.8 hendaklah dipatuhi sepenuhnya. tempat penjualan dan penyerahan dokumen tender hendaklah di Agensi yang mengendalikan perolehan tersebut. 25.gov. Selain daripada itu. Bagi mengurangkan kos pengiklanan. 25. Untuk tujuan ini. 25.my]. 25. agensi hendaklah memastikan bahawa tarikh tutup tender hendaklah sekurang-kurangnya 21 hari dari tarikh lawatan yang ditetapkan.gov. Tawaran tender yang lewat diterima dari waktu dan tarikh yang ditetapkan tidak boleh dipertimbangkan. Iklan tersebut boleh dimasukkan secara percuma melalui laman web khas LPIPM iaitu di alamat www.4 Masa yang cukup hendaklah diberi bagi membolehkan petender mengkaji tawaran dan membuat persediaan bagi sesuatu tender. 20 . 25.8 Bagi tawaran tender kerja untuk projek kerja/pembinaan Kerajaan. tarikh tender ditutup hendaklah sekurangkurangnya dua puluh satu (21) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual.5 Bagi tender yang melibatkan lawatan tapak/premis. peraturan seperti di perenggan 25.my.tender. semua agensi Kerajaan juga dikehendaki memasukkan secara ‘online’ maklumat iklan tender kerja ke dalam laman web Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB).9 Bagi tender yang dikendalikan oleh perunding.1 hingga 25. Panduan untuk memasukkan iklan tender kerja secara online tersebut turut boleh diperolehi daripada alamat tersebut. 25.

Bantahan tersebut berserta bukti-bukti yang kukuh hendaklah dikemukakan kepada Agensi yang membuat pelawaan tender dalam tempoh seperti berikut: (a) Empat belas (14) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual. 27.26.1 Semua pelawaan tender antarabangsa hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu (1) akhbar harian tempatan utama Bahasa Melayu dan satu (1) akhbar harian tempatan utama Bahasa Inggeris.2 Tarikh tender ditutup hendaklah sekurang-kurangnya lima puluh enam (56) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual. Bantahan oleh Petender 28. 26. mana yang berkenaan. ANGGARAN HARGA JABATAN 27. Penyediaan Anggaran Harga 27.2 Bagi perolehan Bekalan/Perkhidmatan yang sukar ditentukan harga anggaran Jabatan.1 Agensi hendaklah memasukkan suatu peruntukan dalam dokumen tender yang membolehkan petender membuat bantahan secara bertulis kepada Agensi dan disalinkan kepada Perbendaharaan sekiranya ia mendapati spesifikasi tender menjurus kepada sesuatu jenama. 26. Agensi boleh memasukkan harga pembelian lampau perolehan berkenaan.4 Tawaran tender kerja antarabangsa hendaklah juga mematuhi peraturan di perenggan 25 di atas.3 Bagi tender yang melibatkan lawatan tapak/premis. BANTAHAN KE ATAS SPESIFIKASI TENDER YANG MENJURUS KEPADA SESUATU JENAMA 28. dan 21 . agensi hendaklah memastikan bahawa tarikh tutup tender hendaklah sekurang-kurangnya 56 hari dari tarikh lawatan yang ditetapkan. 26.1 Agensi hendaklah menyediakan anggaran harga Jabatan bagi setiap tender dan memasukkannya ke dalam peti tawaran sebelum tarikh tutup tender. Pengiklanan Tender Antarabangsa 26.

Tugas Jawatankuasa Pembuka Tender 31. pelantikan boleh dibuat di kalangan pegawai daripada Bahagian/Unit lain dalam Agensi tersebut. Sekiranya Bahagian/Unit berkenaan kekurangan pegawai.1 Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dianggotai sekurangkurangnya oleh dua (2) orang pegawai. Keahlian Jawatankuasa Pembuka Tender 30. di mana seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf.2 Bantahan yang diterima selepas tempoh tersebut tidak akan dipertimbangkan. 28. Agensi hendaklah menubuhkan jawatankuasa untuk menimbang serta memutuskan bantahan yang dibuat oleh petender.2 Pelantikan ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang menguruskan tender. 29.2 Sekiranya bantahan didapati berasas.(b) Dua puluh lapan (28) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual bagi tender antarabangsa. 31.1 Apabila terdapat bantahan dari petender. 30. 29. 22 . tender tersebut hendaklah dibatalkan dan ditender semula mengikut spesifikasi yang telah disemak semula. PEMBUKAAN TAWARAN TENDER 30.1 Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender hendaklah memastikan perkara-perkara yang dinyatakan di bawah dilaksanakan dengan sempurna: (a) Peti tawaran dibuka secepat mungkin selepas tender ditutup. Jawatankuasa ini hendaklah dipengerusikan oleh wakil Agensi yang membuat tawaran dengan dua (2) orang ahli lain yang terdiri daripada wakil Perbendaharaan dan seorang pegawai dari agensi lain yang berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang tersebut. Penubuhan Jawatankuasa untuk Menimbangkan Bantahan 29.

antara tugas-tugas Urus Setia adalah seperti berikut: (a) Menguruskan perancangan awal dan jadual pelaksanaan tender. Contoh Jadual Harga Tender yang perlu dipamerkan bagi tender bekalan/perkhidmatan dan kerja adalah seperti di LAMPIRAN G1 dan G2. (d) (e) (f) (g) (h) 32. dokumen spesifikasi teknikal dan katalog/brosur petender serta ditandatangani ringkas. amaun yang di tender. 23 . dibuka dan disemak nombor siri dengan rekod penjualan dokumen. Nama petender dipastikan tidak tercatat di dalam dokumen spesifikasi teknikal petender dan sekiranya terdapat nama/tanda syarikat dalam dokumen tersebut. Sebagai panduan. tempoh siap atau tempoh penyerahan. Lembaran yang menyatakan harga dan apa-apa pindaan yang terdapat dalam tawaran tender hendaklah ditandatangani ringkas. maka ianya hendaklah dicatatkan dalam borang jadual tender. Contoh Jadual Harga Tender bagi tender bekalan dan perkhidmatan adalah seperti di LAMPIRAN F1 dan F2 dan tender kerja seperti di LAMPIRAN F3. Agensi tidak diwajibkan mempamerkan jadual harga tersebut. dan Menyediakan Jadual Harga Tender untuk dipamerkan di papan kenyataan Agensi seberapa segera yang boleh.1 Urus Setia Tender bertanggungjawab menguruskan semua urusan tender dari mula sehingga proses tender selesai. Nama dan jawatan semua ahli Pembuka Tender hendaklah dicatatkan dalam borang jadual tender dan ditandatangani oleh setiap ahli. Dokumen tawaran harga dijadualkan dengan menggunakan nombor kod yang diberikan. Nombor kod hendaklah diberi untuk setiap dokumen dan senarai harga. dengan tidak menzahirkan nama petender yang mengambil bahagian.(b) (c) Setiap tawaran tender yang diterima. Bagi tender yang melibatkan keselamatan negara. kod petender. Menyedia dan melengkapkan senarai semakan dan borang jadual tender dengan mencatatkan nama petender. Urus Setia Tender 32.

Rujukan hendaklah dibuat kepada peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) dan Akta Pencegahan Rasuah 1997 (Akta 575). 24 .(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 33. tawaran tender dan penilaian tender hendaklah diklasifikasikan sebagai SULIT dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak yang tidak terlibat dengan pengurusan tender sebelum keputusan muktamad dibuat. Menguruskan iklan atau pelawaan tender.1 Semua tawaran tender bekalan/perkhidmatan yang dianggarkan bernilai melebihi RM30 juta dan tender kerja yang bernilai melebihi RM50 juta hendaklah dibuka di hadapan awam. 33.2 Pembukaan tender di hadapan awam bermaksud pembukaan tender di kalangan petender yang membeli dan mengembalikan dokumen tender sahaja. Mengatur pembukaan tender.1 Ketua Agensi adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan tentang keperluan merahsiakan maklumat dan kedudukan sesuatu tender kepada pegawai yang berkenaan di bawah arahan pentadbirannya. Dokumen Tender Diklasifikasikan Sebagai Sulit 34. Menjaga keselamatan peti tender dan dokumen tender. MERAHSIAKAN MAKLUMAT DAN KEDUDUKAN SESUATU TENDER 34. Menutup peti tender pada tarikh dan masa tutup yang ditetapkan. Menyediakan rekod penjualan dokumen tawaran dan mengatur lawatan tapak/premis (jika berkenaan). Pembukaan Tender di Hadapan Awam 33. Mengurus dan menyediakan dokumen tender. dan Mengatur mesyuarat Lembaga Perolehan. Mengatur penilaian tender. 35. Merahsiakan Maklumat Tender 35.1 Semua maklumat berkenaan sesuatu tender termasuk dokumen tender.

Penjelasan tersebut hendaklah diuruskan oleh Urus Setia Tender secara bertulis. 25 . pengalaman petender dan sebagainya. Contoh peruntukan tersebut adalah seperti berikut: “IKLAN & PUBLISITI Tiada maklumat berkenaan kontrak boleh disiarkan dalam sebarang akhbar. 36.Mana-mana pegawai awam yang didapati membocorkan rahsia berkenaan sesuatu tender adalah dianggap telah melanggar peruntukan dalam Akta-akta tersebut dan tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil terhadap pegawai awam yang terlibat.1 Agensi hendaklah memasukkan peruntukan berkenaan larangan pengiklanan dan publisiti dalam syarat pelawaan tender dan dokumen kontrak.1 Semua pihak yang terlibat dalam sesuatu urusan tender termasuk mempertimbangkan sesuatu tender dilarang mengubah apa-apa maklumat yang dikemukakan petender di dalam dokumen tender termasuk harga.” 37. Penjelasan Lanjut Berkenaan Dengan Tender 37. Peruntukan Melarang Pengiklanan dan Publisiti 36. majalah atau alat pengiklanan/media massa melainkan jika pengiklanan itu telah pun dihantar kepada dan diluluskan oleh Kerajaan terlebih dahulu.2 Sekiranya terdapat kesilapan pengiraan oleh petender dan berlaku perbezaan harga di antara harga di dalam Bill Of Quantities (BQ) dan Borang Tender yang telah ditandatangani. harga di dalam Borang Tender hendaklah diguna pakai dalam mempertimbangkan sesuatu perolehan. 38. 38. Walau bagaimanapun. sebarang perundingan tidak dibenarkan.1 Kebenaran bertulis hendaklah diperolehi daripada Pengerusi Lembaga Perolehan sekiranya Jawatankuasa Penilaian memerlukan penjelasan lanjut daripada petender semasa proses penilaian tender. Larangan Mengubah Maklumat Dokumen Petender 38.

39. Penilaian hendaklah dibuat berdasarkan dokumendokumen yang dikemukakan. Jabatan Kimia. pernyataan pematuhan (statement of compliance) dan/atau penilaian fizikal. seperti Jabatan Kerja Raya (JKR). penilaian teknikal hendaklah dilaksanakan secara bermesyuarat. perkhidmatan dan kerja berasaskan Turnkey atau Design and Build hendaklah dibuat oleh dua (2) jawatankuasa yang berasingan seperti berikut: (a) Jawatankuasa Penilaian Teknikal i. iaitu seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli.2 Penilaian tender bekalan. Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada tiga (3) orang. iv. 26 . ii. Jawatankuasa Penilaian Tender. Keahlian dan Tugas Jawatankuasa 39.1 Pelantikan ahli Jawatankuasa Penilaian Tender hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang menguruskan tender. Penilaian teknikal secara edaran adalah tidak dibenarkan. Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah membuat penilaian secara terperinci bagi memastikan penilaian yang dibuat adalah berasaskan kepada spesifikasi perolehan yang ditetapkan dalam dokumen tender. Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS). Sekiranya Agensi tidak mempunyai kemahiran dalaman.PENILAIAN TENDER 39. di mana sekurang-kurang seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. maka pakar dari Jabatan-jabatan Teknik/pakar yang lain boleh digunakan. berpengalaman dan berkelayakan tentang barangan/perkhidmatan tersebut. iii. MAMPU dan sebagainya. maklumat dan teknologi semasa mengenai barang/perkhidmatan tersebut boleh diambil kira. ahli-ahli Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah terdiri daripada pegawai yang mahir. Walau bagaimanapun.

39. 39.2. Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada dua (2) orang. iii. keupayaan petender dan sebagainya. 40.1 Penilaian tender kerja. tempoh.4 Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh semua ahli Jawatankuasa. kadar pembayaran. pentauliahan/pemasangan. Penilaian Tender Kerja 40. jentera berat. Penilaian harga secara edaran adalah tidak dibenarkan. diskaun. Penilaian bagi pembelian harta modal seperti kenderaan. alat ganti. iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli. bolehlah dibuat oleh satu Jawatankuasa Penilaian sahaja. ii.3 Proses penilaian tender hendaklah disiapkan dan dilaksanakan seboleh-bolehnya tidak melebihi tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh tawaran tender dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian.2 Penilaian tender hendaklah dibuat oleh satu Jawatankuasa yang dianggotai oleh tidak kurang dari tiga (3) orang pegawai. Salah 27 . jaminan. latihan. Perbandingan antara satu tawaran petender dengan tawaran petender yang lain hendaklah dibuat berasaskan kepada faktor atau unsur yang sama (equal footing). selain daripada tender yang berasaskan konsep Turnkey atau Design and Build seperti di perenggan 39. harga pasaran terbuka. Penilaian harga sesuatu tender hendaklah mengambil kira faktor-faktor seperti syarat pembayaran. 40.(b) Jawatankuasa Penilaian Harga i. di mana salah seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. Penilaian harga hendaklah dilaksanakan secara bermesyuarat. yang bermaksud mengambil kira harga barangan. penyenggaraan dan lain-lain. sistem maklumat dan lainlain hendaklah berdasarkan kepada prinsip tawaran harga menyeluruh (total cost bid). iv.

PERAKUAN TENDER 42.3 Proses penilaian tender hendaklah seboleh-bolehnya disiapkan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh tawaran tender dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian.1 Memastikan petender memenuhi kesemua syarat yang dinyatakan dalam dokumen tender. 41. net worth. nilai baki kerja dalam tangan yang belum siap dan sebagainya. Perakuan kepada Lembaga Perolehan 42.seorang ahli Jawatankuasa hendaklah seorang Juruukur Bahan atau pegawai teknikal dalam bidang berkaitan dengan kerja tersebut.4 Menganalisis harga tender dengan mengambil kira tempoh siap/penghantaran yang ditawarkan berdasarkan tawaran yang paling menguntungkan Kerajaan. 28 . rekod prestasi.1 Ketua Jabatan hendaklah membuat perakuan kepada Lembaga Perolehan berdasarkan kepada Laporan Penilaian Tender.4 Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh semua ahli Jawatankuasa.3 Menilai kemampuan kewangan petender dari segi modal pusingan. pengalaman kerja. 41. 40.2 Menilai kemampuan teknikal petender seperti kakitangan profesional dan teknikal. Perakuan tersebut hendaklah berdasarkan tawaran yang terbaik dari segi harga dan kualiti mengikut keperluan agensi dan hendaklah mengambil kira prinsip-prinsip perolehan dan dasar-dasar semasa Kerajaan. 40. Asas Penilaian Tender Asas-asas penilaian tender oleh Jawatankuasa termasuklah perkara-perkara berikut: 41. projek yang sedang dilaksanakan/dalam tangan dan loji (disewa atau milik sendiri). Perakuan tersebut juga hendaklah menyatakan dengan khusus tawaran petender yang dicadangkan untuk dipertimbangkan. kemudahan kredit. 41. 41.

2 Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah merekodkan segala keputusan penting seperti nombor tender.42.1 Penjelasan dan panduan berkenaan pelantikan.3 Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah mendapatkan tandatangan Ahli Lembaga Perolehan Agensi sebaik sahaja keputusan tender telah dibuat.gov. harga tawaran dan tempoh siap secepat mungkin selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan.4 Keputusan muktamad Lembaga Perolehan Agensi hendaklah dipamerkan di papan kenyataan Jabatan dengan menyatakan nama syarikat yang berjaya. tarikh keputusan tender. PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN 43. keahlian. ditandatangani dan dikembalikan dan disiarkan di dalam laman web agensi masingmasing dan pautan (hyperlink) kepada laman web MyGovernment Portal [www. nama/kod petender yang berjaya.2 Urus Setia yang menguruskan tender sesuatu Agensi hendaklah menyediakan Kertas Taklimat Tender untuk pertimbangan Lembaga Perolehan. 43.6 Sekiranya sesuatu tender itu perlu dirujuk kepada Perbendaharaan untuk keputusan.my]. tempoh siap. 43. 43. rujukan tersebut hendaklah sampai kepada Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas keputusan Lembaga Perolehan. harga tawaran. 43.5 Pengumuman keputusan muktamad tersebut di papan kenyataan Jabatan dan di laman web masing-masing hendaklah dinyatakan di dalam dokumen tender untuk memudahkan kontraktor membuat rujukan. 29 . sebab-sebab penerimaan/penolakan dan sebagainya. 43. pihak berkuasa dan had nilai setuju terima Lembaga Perolehan Agensi hendaklah mengikut AP dan SPP yang berkaitan. Tatacara Pertimbangan Tender 43.

Surat Setuju Terima 45. apa-apa syarat yang telah dipersetujui sebelumnya hendaklah dinyatakan dengan jelas dan persetujuan tersebut merupakan sebahagian daripada perjanjian kontrak.Pindaan 6/2005 di LAMPIRAN I2.2 Sekiranya Agensi bercadang untuk menerima sesuatu tawaran tetapi dengan beberapa syarat yang mesti dipatuhi oleh petender terlebih dahulu. Surat Setuju Terima ialah satu dokumen perundangan yang sah dan merupakan sebahagian daripada perjanjian kontrak.3 Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan. Sehubungan dengan itu. 45.1 Surat Setuju Terima ialah surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen tender.SETUJU TERIMA TENDER 44. Surat Setuju Terima hendaklah dikeluarkan kepada kontraktor yang berjaya secepat mungkin sebaik sahaja keputusan Lembaga Perolehan diperolehi dan dalam tempoh sah laku tender.2 Apabila semua perkara telah diselesaikan dan tiada rundingan lanjut diperlukan. tertakluk kepada persetujuan syaratsyarat Agensi yang dikehendaki dipatuhi oleh petender sama ada melalui rundingan atau cara-cara lain. 44.1 Surat Niat ialah surat yang dihantar kepada petender yang mana kandungannya meliputi kenyataan hasrat/niat untuk menerima tawaran petender tersebut. Contoh format dan kandungan Surat Niat adalah seperti di LAMPIRAN H. maka Surat Niat hendaklah dikeluarkan. Surat Niat 44. 45. manakala bagi kontrak kerja. contoh Surat Setuju Terima adalah di LAMPIRAN I1. Surat Niat ini tidak mengikat kedua-dua pihak kepada satu kontrak. syarat yang telah dipersetujui dalam Surat Niat dan apa-apa syarat lain yang telah dipersetujui melalui rundingan sebelumnya. 45. 45. 30 . hendaklah menggunakan Borang JKR 203D .4 Satu ikatan kontrak wujud di antara kedua-dua pihak setelah Surat Setuju Terima ditandatangani dan dikembalikan oleh petender kepada Agensi.

atau amnya bagi semua kontrak di bawah suatu nilai yang tertentu dalam agensinya atau selainnya sebagaimana dinyatakan dalam pemberian kuasa itu”. jika diturunkan secara bertulis. 47. Tarikh kuat kuasa kontrak (effective date) hendaklah dinyatakan sebagai tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani oleh petender yang berjaya manakala tarikh kontrak ialah tarikh kontrak ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Agensi hendaklah memastikan pemberian kuasa telah dibuat secara bertulis oleh Menteri di Kementerian masing-masing kepada Pegawai Pengawal dan pegawai lain yang telah dinamakan (atas jawatan) sebelum kontrak ditandatangani.1 Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) menetapkan. sama ada khususnya dalam mana-mana hal tertentu. Pengedaran dan Penyimpanan Dokumen Kontrak 48. 48. Salinan-salinan dokumen kontrak dan perubahan kontrak atau Arahan Perubahan dan Sijil Lanjutan Masa hanya perlu dikemukakan kepada Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri sahaja. 31 . 46.1 Kontrak hendaklah ditandatangani secepat mungkin selepas semua terma dan syarat dipersetujui oleh kedua-dua pihak dan selewatlewatnya empat (4) bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju Terima. MENANDATANGANI KONTRAK 46.1 Penjelasan mengenai pengedaran dan penyimpanan dokumen kontrak adalah seperti dalam AP yang berkaitan.5 Pegawai yang boleh menandatangani Surat Setuju Terima hendaklah pegawai awam yang diberi kuasa di bawah Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973). Tempoh bagi Menandatangani Kontrak 47. Peruntukan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) 46. dibuat atas nama Kerajaan Malaysia dan akan ditandatangani oleh Menteri atau oleh mana-mana pegawai awam yang diberi kuasa dengan sewajarnya secara bertulis oleh Menteri.45. “semua kontrak yang dibuat di Malaysia bagi pihak Kerajaan hendaklah.2 Sehubungan dengan peruntukan di atas.

Lima peratus (5%) daripada jumlah harga kontrak bagi kontrak bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM500.1 Agensi adalah diminta mengambil perhatian yang serius berkenaan pengurusan dan pentadbiran kontrak. (b) (c) 50.000. Ini adalah bagi menjaga kepentingan Kerajaan dan melicinkan urusan yang berhubung kait dengan pelaksanaan sesuatu perolehan.000.2 Pemantauan kontrak yang sedang berkuat kuasa hendaklah dilaksanakan dengan teliti dan teratur dari semasa ke semasa bagi mengesan dan mengenal pasti masalah pelaksanaan kontrak dari peringkat awal lagi. Walau bagaimanapun. Bon Pelaksanaan 50.000. kontraktor hendaklah mengemukakan bersama-sama dengan Surat Setuju Terima.00.00.5%) daripada jumlah harga kontrak bagi kontrak bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM200. peratus dan pengiraan nilai Bon Pelaksanaan hendaklah dikira mengikut anggaran harga kontrak setahun sahaja. 50. 49. kontraktor hendaklah mengemukakan bersama-sama dengan Surat Setuju 32 . dan Bagi kontrak bermasa (periodic contract) yang berkuat kuasa dalam tempoh dua (2) tahun atau lebih.000.00 hingga RM500. Bon Pelaksanaan yang nilainya adalah seperti berikut: (a) Dua setengah peratus (2.PENTADBIRAN KONTRAK 49. Bon Pelaksanaan yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak bermasa. 50. Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak 49.2 Bagi kontrak bekalan/perkhidmatan.3 Bagi kontrak kerja yang bernilai melebihi RM200.1 Bon Pelaksanaan adalah merupakan suatu aku janji tidak bersyarat (unconditional undertaking) oleh sesuatu institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan untuk membayar kepada Kerajaan suatu amaun tertentu atas tuntutan (on demand) sekiranya kontraktor tidak atau gagal mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak.

Terima, Bon Pelaksanaan sebanyak 5% daripada jumlah harga kontrak. 50.4 Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam Ringgit Malaysia (RM) dari bank-bank atau institusi-institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan sama ada dalam bentuk: i. Jaminan Bank/Syarikat Kewangan yang dikeluarkan oleh bank-bank/syarikat kewangan berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Bank Islam yang dikeluarkan oleh bank-bank berlesen di bawah Akta Bank Islam 1983 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Insurans yang dikeluarkan oleh syarikatsyarikat insurans yang berlesen di bawah Akta Insurans 1996 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh Syarikat Takaful yang berlesen di bawah Akta Takaful 1984 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) dan Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia (SME Bank).

ii.

iii.

iv.

v.

51.

Peraturan Berkenaan Bon Pelaksanaan 51.1 Kontrak Bekalan/Perkhidmatan (a) (b) Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50.4. Tempoh sah laku jaminan tersebut hendaklah dari tarikh ianya dikeluarkan sehingga dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat kontrak atau selepas obligasi terakhir, mengikut mana yang terkemudian. Semua Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful untuk Bon Pelaksanaan hendaklah menggunakan format dan kandungan seperti di LAMPIRAN J1.

(c)

33

51.2 Kontrak Kerja (a) Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50.4 atau dalam bentuk Wang Jaminan Pelaksanaan. Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP) ialah satu kemudahan bagi memenuhi keperluan Bon Pelaksanaan. WJP bermaksud sejumlah wang yang dipegang oleh Kerajaan bagi memastikan kontraktor mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak yang ditandatangani. Jumlah WJP adalah lima peratus (5%) daripada harga keseluruhan kontrak. Kemudahan ini hanya dibenarkan kepada kontraktor kerja tempatan sahaja. Walau bagaimanapun, Wang Jaminan Pelaksanaan tidak dibenarkan untuk Subkontraktor Dinamakan bagi Kerja. Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan bon pelaksanaan seperti di perenggan 50.4 pada tarikh milik tapak, secara automatik kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan akan diguna pakai. Kontraktor yang memilih/dikenakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan akan dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada bayaran kemajuan pertama dan seterusnya sehingga ia mencapai jumlah lima peratus (5%) daripada nilai keseluruhan kontrak. WJP yang dipotong daripada bayaran kemajuan hendaklah dimasukkan ke dalam akaun deposit yang dinamakan Wang Jaminan Pelaksanaan (Kod 79507). Satu akaun subsidiari dan senarai lengkap kontraktor berkenaan yang menunjukkan butir terperinci setiap potongan WJP dan baki bulanan dan tahunan hendaklah diselenggarakan secara teratur dan kemas kini. Walau bagaimanapun, pada bila-bila masa di sepanjang pelaksanaan projek tersebut, kontraktor boleh mengemukakan Bon Pelaksanaan seperti di perenggan 50.4 dan Agensi berkenaan dikehendaki memulangkan WJP yang ditahan. Tempoh sah laku Bon Pelaksanaan tersebut hendaklah dari tarikh kuat kuasa kontrak sehingga dua belas (12) bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan.

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

34

(h)

Jika berlaku kelewatan dalam penyiapan projek, tindakan serta merta hendaklah diambil oleh agensi untuk memastikan tempoh sah laku Bon Pelaksanaan dilanjutkan, tidak kira sama ada Kerajaan mengenakan ganti rugi tertentu atau ganti rugi ditetapkan atau lanjutan masa diluluskan. Bon Pelaksanaan hendaklah menggunakan format dan kandungan seperti di LAMPIRAN J2. Bagi kerja yang dilaksanakan oleh subkontraktor dinamakan (nominated subcontractor) (NSC), NSC hendaklah mengemukakan Bon Pelaksanaan kepada kontraktor utama dengan menggunakan format seperti di LAMPIRAN J3.

(i)

51.3 Kontrak Antarabangsa (a) Kontraktor adalah dikehendaki mengemukakan Bon Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank dalam mata wang yang ditetapkan bagi harga Kontrak daripada bank yang berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia. Format seperti di LAMPIRAN J1 atau LAMPIRAN J2 hendaklah digunakan mengikut mana yang berkaitan. Setelah segala obligasi kontrak selesai, surat pelepasan (Letter of Discharge) bagi Jaminan Bank seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada bank. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod.

(b)

52.

Mengesahkan Surat Jaminan 52.1 Agensi hendaklah menyemak dengan Bank/Syarikat Kewangan/ Bank Islam/Syarikat Insurans/Syarikat Takaful yang berkenaan tentang kesahihan Bon Pelaksanaan yang dikemukakan kontraktor dengan menggunakan format seperti di LAMPIRAN L1 dan LAMPIRAN L2. 52.2 Sekiranya terdapat kes pemalsuan Bon Pelaksanaan, Ketua Agensi hendaklah membuat laporan polis supaya tindakan dapat diambil kerana kes pemalsuan sedemikian adalah merupakan kes jenayah. Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan, Ketua Agensi dikehendaki melaporkan segera kepada Perbendaharaan dan bagi kontrak kerja, hendaklah melaporkan segera kepada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)/Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) supaya tindakan sewajarnya boleh diambil.

35

iii.2 Kontrak Kerja (a) Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Bank Islam/Jaminan Insurans/Jaminan Takaful i. Surat Pelepasan (Letter of Discharge) bagi Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Bank Islam/Jaminan Insurans/Jaminan Takaful seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada Bank/Syarikat Kewangan/Bank Islam/Syarikat Insurans/ Syarikat Takaful. Agensi boleh mengurangkan nilai Bon Pelaksanaan yang asal sebanyak lima puluh peratus (50%). Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod.1 Kontrak Bekalan/Perkhidmatan (a) Bon Pelaksanaan boleh dilepaskan setelah segala obligasi kontrak selesai. Bon Pelaksanaan boleh dilepaskan lebih awal sekiranya Agensi berpuas hati segala obligasi kontrak selesai dan tiada sebarang tuntutan yang akan dibuat. Agensi hendaklah melepaskan Bon Pelaksanaan yang asal kepada kontraktor berkenaan. ii.53. (b) Wang Jaminan Pelaksanaan i. 36 . Sebaik sahaja Perakuan Siap Kerja dikeluarkan. Pelepasan Bon Pelaksanaan 53. Setelah Jaminan baru ini diterima. Agensi dikehendaki memaklumkan secara bertulis tentang perkara ini dan kontraktor berkenaan hendaklah menggantikan Jaminan yang asal dengan Jaminan baru yang nilainya bersamaan dengan lima puluh peratus (50%) dari Jaminan asal. Bagi perkhidmatan dan barang guna habis (consumable item). (b) 53. Agensi boleh memulangkan sebanyak lima puluh peratus (50%) daripada nilai Wang Jaminan Pelaksanaan yang ditahan setelah Sijil Perakuan Siap Kerja dikeluarkan.

(d) 54. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada nilai kontrak atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah.1 Bayaran Pendahuluan adalah dibenarkan kepada kontraktor tempatan sahaja.ii.4 yang sama nilai dengan Wang Jaminan Pelaksanaan yang ditahan. 54. 54. Surat Pelepasan (Letter of Discharge) bagi Bon Pelaksanaan seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada Bank/Syarikat Kewangan/Bank Islam/Syarikat Insurans/ Syarikat Takaful.2 Semua Bayaran Pendahuluan hendaklah dicajkan terus kepada Vot projek berkenaan. Baki Wang Jaminan Pelaksanaan sebanyak lima puluh peratus (50%) lagi boleh dipulangkan sekiranya kontraktor dapat mengemukakan Jaminan seperti di perenggan 50. kontrak yang dibuat secara berpusat oleh mana-mana agensi Kerajaan (Ministerial Central Contract) dan perkhidmatan perunding. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod.3 Akaun subsidiari pendahuluan kontraktor hendaklah diselenggarakan bagi mengakaun Bayaran Pendahuluan yang telah diselaraskan melalui pembayaran balik yang dibuat.1 Kontrak bekalan dan perkhidmatan (a) Bagi pembuat atau pembekal tempatan. Had Nilai. 55. Syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan 55. Bayaran Pendahuluan 54. mengikut mana yang terkemudian. (c) Baki Bon Pelaksanaan sebanyak lima puluh peratus (50%) lagi hendaklah dilepaskan/dipulangkan dua belas (12) bulan selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan atau setelah Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan dikeluarkan. Kemudahan bayaran pendahuluan ini tidak terpakai kepada Kontrak Pusat. Setelah segala obligasi kontrak selesai. 37 .

Kontraktor hendaklah mengemukakan permohonan untuk kemudahan bayaran pendahuluan berserta jaminan bagi bayaran pendahuluan secepat mungkin tetapi tidak lewat daripada tiga bulan selepas penyerahan tapak. (b) (c) (d) (e) 38 . Bon Pelaksanaan telah dikemukakan. iii. ii. dan Jaminan bagi dikemukakan. Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan tersebut. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 15% daripada nilai kontrak atau maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah. bayaran pendahuluan telah (c) 55.(b) Bagi pembekal perkhidmatan. Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan dikembalikan. syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi: i. Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan dikembalikan.2 Kontrak Kerja (a) Bagi kontraktor utama. Bagi Subkontraktor Dinamakan. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada nilai kerja pembina (builder’s work) atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah. Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan. syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi: i. ii. Jaminan bagi kontraktor utama dan NSC hendaklah dibuat secara berasingan dan mengikut nilai yang ditetapkan. iv. Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan tersebut. Bon Pelaksanaan telah dikemukakan. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 20% daripada nilai kontrak Subkontraktor Dinamakan atau maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah.

Pentadbir Kontrak hendaklah memastikan potongan bagi bayaran pendahuluan dapat diselesaikan selewat-lewatnya melalui bayaran terakhir setelah semua bekalan/perkhidmatan disempurnakan dengan sepenuhnya. iv. Pegawai Penguasa hendaklah memastikan potongan bagi bayaran pendahuluan dapat diselesaikan selewat-lewatnya semasa projek siap pada tahap 75%. bayaran pendahuluan telah 55.3 Syarat-syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan (a) Jaminan bagi bayaran pendahuluan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50.4 yang tidak boleh batal (irrevocable) dan yang sama nilainya dengan bayaran pendahuluan. Bayaran balik pendahuluan hendaklah dibuat melalui potongan ke atas bayaran kemajuan mengikut peringkat kerja atau mengikut peringkat bekalan yang telah disempurnakan. Agensi adalah dikehendaki supaya hanya menerima format Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful seperti di LAMPIRAN M1 dan M2. Agensi adalah dinasihatkan supaya berhati-hati dan mengawasi kemajuan pelaksanaan sesuatu kontrak untuk menentukan sekiranya pihak kontraktor gagal. Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan. Bagi kontrak bekalan/perkhidmatan.iii. Bagi kontrak kerja. Tempoh sah laku Jaminan tersebut untuk Bayaran Pendahuluan bagi kontrak mestilah meliputi tempoh kontrak atau ke satu tempoh lanjutan yang diluluskan dan akan dilepaskan apabila segala potongan selesai dibuat mengikut mana yang terdahulu. Tempoh pembayaran balik Bayaran Pendahuluan ini tidak boleh melebihi keseluruhan tempoh kontrak. dan Jaminan bagi dikemukakan. Bayaran Pendahuluan yang belum dibayar balik dapat dituntut (b) (c) (d) (e) (f) 39 .

Tarikh Milik Tapak 56. Kontraktor dikehendaki memulakan kerja tidak lewat daripada dua (2) minggu selepas tarikh milik tapak. (g) Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah disahkan oleh Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans/Bank Islam/ Syarikat Takaful yang mengeluarkannya dan tidak boleh membatalkannya. Walau bagaimanapun. 57.2 Sekiranya kontraktor tidak memulakan kerja-kerja awalan dalam tempoh dua (2) minggu selepas tarikh milik tapak yang ditetapkan. 40 .1 Agensi hendaklah menetapkan tarikh milik tapak tidak melebihi empat (4) minggu selepas tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani bergantung kepada nilai dan kompleksiti projek berkenaan. membina pejabat tapak serta mendapatkan kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air dan kerja-kerja awalan lain yang dijelaskan dalam dokumen tender/kontrak. meratakan tanah di tapak projek.daripada bank/syarikat kewangan/syarikat insurans/syarikat takaful yang mengeluarkan Jaminan tersebut yang telah dikemukakan oleh kontraktor dalam tempoh sah lakunya. Kerajaan berhak untuk menamatkan pengambilan kerja kontrak tersebut dan tindakan boleh diambil terhadap kontraktor berkenaan. 57. 57. Agensi berkenaan perlu mengemukakan semula kertas-kertas tender projek tersebut kepada pihak berkuasa asal yang meluluskan tender untuk memilih kontraktor lain.3 Sekiranya pengambilan kerja kontrak tersebut ditamatkan disebabkan kegagalan memulakan kerja.1 Memulakan kerja bermaksud kontraktor memulakan kerja-kerja awalan (preliminaries) di tapak projek berkenaan. seperti membekalkan peralatan dan bahan-bahan binaan. tindakan ini tidak perlu diambil sekiranya kelewatan memasuki tapak itu adalah berpunca daripada sebab-sebab di luar kawalan kontraktor. PEMILIKAN TAPAK DAN PERMULAAN KERJA 56. Permulaan Kerja 57.

59. Bagi maksud ini. semua agensi Kerajaan hendaklah merujuk kepada semua peraturan kewangan termasuk Arahan Perbendaharaan. Tanggungjawab Pegawai Pengawal 59.4 Sekiranya tempoh sah laku tender hampir luput. 57.1 Setiap Pegawai Pengawal adalah dipertanggungjawabkan dalam memastikan semua urusan perolehan yang dilaksanakan mengikut peraturan kewangan dan prinsip-prinsip serta dasar-dasar perolehan Kerajaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan.6 Agensi berkenaan juga hendaklah melaporkan sebarang penamatan kontrak kepada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)/Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) untuk tindakan sewajarnya dan kepada Kementerian Kewangan untuk tujuan rekod.1 dan 57.1 Semua agensi Kerajaan dikehendaki mematuhi semua peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Tanggungjawab Agensi 58. 41 .57.5 Sekiranya tempoh sah laku tender telah tamat.7 Agensi hendaklah memasukkan perkara di perenggan 57. 57.2 ke dalam dokumen tender dan kontrak. pemanggilan tender semula hendaklah dibuat dengan segera. Surat Pekeliling Perbendaharaan. 57. PEMATUHAN DAN TANGGUNGJAWAB 58. Syarat tersebut akan menjadi amaran awal kepada semua petender yang mengambil bahagian dan seterusnya hanya kontraktor yang benar-benar layak sahaja memasuki tender projek-projek Kerajaan. Agensi hendaklah mendapatkan persetujuan daripada petender-petender yang telah membuat tawaran untuk melanjutkan tempoh sah laku tender dengan kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan yang berkenaan. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan dan sebagainya sebelum melakukan apa-apa jenis perolehan. Sebarang pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan hendaklah diambil tindakan sewajarnya seperti yang ditetapkan dalam peraturan kewangan.

hendaklah mendapat kelulusan bertulis daripada Ketua Setiausaha Perbendaharaan terlebih dahulu.60. Pengecualian 60.1 Pengecualian daripada mana-mana peraturan kewangan yang ditetapkan. Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan Malaysia Putrajaya Februari 2007 42 .

12.LAMPIRAN A CONTOH SENARAI SEMAKAN (BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) Sila Tandakan √ Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan. 9. 13. 6. 8. 4. 10. 11. Salinan Sijil Pendaftaran dan Taraf Bumiputera Dari Kementerian Kewangan Malaysia (Bekalan/Perkhidmatan) Salinan Sijil Pendaftaran dan Taraf Bumiputera Dari Pusat Khidmat Kontraktor (Kerja) Borang Tender Telah Diisi dan Ditandatangani Ringkasan Tender Telah Diisi dan Ditandatangani Jadual Kadar Harga Telah Diisi dan Ditandatangani Senarai Kuantiti Telah Diisi dan Ditandatangani Borang Maklumat Petender Borang Spesifikasi Borang Penyerahan Contoh dan Katalog Borang Servis Penyelenggaraan Senarai Kakitangan Teknikal Salinan Akaun Syarikat Yang Telah Disahkan dan Diaudit Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank Bagi 3 Bulan Terakhir Tiada Nama Syarikat Dalam Dokumen Tawaran Teknikal Senarai Semakan Yang Telah Ditandakan Lain-lain Sekiranya Ada (Sila Catatkan) 43 . 16. 2. 14. 5. 7. 15. 3. 1.

6/2005) 3. Kontrak kerja bagi Subkontrak Dinamakan (Nominated Sub-contractor) di mana kontrak utama berasaskan JKR 203 atau JKR 203A JKR 203N Sem.4/2005) JKR 203D (Pind.10/83 termasuk Addendum JKR203N 1/83 Termasuk Addendum JKR 203N 4/83 Surat Setuju Terima Tender oleh Kontraktor Utama kepada Subkontraktor Dinamakan JKR 203N 2/88 Syarat-syarat membuat Tender dan Maklumat Am untuk digunakan oleh Sub-kontraktor Dinamakan JKR 203N 3/93 Arahan kepada Kontraktor Utama untuk menyetuju terima tender daripada Sub-kontraktor Dinamakan JKR 203N 5/83 Perintah Rasmi untuk memulakan kerja oleh Kontraktor Utama kepada Sub-Kontraktor Dinamakan JKR 203N 6/88 Surat Pemberitahuan Penamaan kepada Subkontraktor 44 .7 JKR 203B (Pind.4/2005) 2. DOKUMEN KONTRAK DAN BORANGBORANG LAIN BAGI TENDER KERJA JABATAN KERJA RAYA JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA JKR 203D (Pind. Kontrak kerja berasaskan pelan dan spesifikasi (lump sum) PWD 203 (Rev.7 JKR 203C (Pind.10/83) Termasuk Addendum 1.LAMPIRAN B SENARAI BORANG TENDER.10/83) Termasuk Addendum 1.6/2005) BORANG-BORANG LAIN 1. Kontrak kerja berasaskan Senarai Bahan (Bills of Quantities) PWD 203A (Rev.

JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN JKR 203N 7/88 Surat Jaminan Tanggung Rugi 4. Kontrak kerja bagi Pembekal Dinamakan (Nominated Supplier) di mana kontrak utama berasaskan JKR 203 atau JKR 203A JKR 203P/83 JKR 203P I/83 JKR 203P 4/83 JKR 203P 2/83 Syarat-syarat membuat Tender dan Maklumat Am untuk digunakan oleh Pembekal JKR 203P 3/83 Arahan kepada Kontraktor Utama untuk menyetuju terima tender daripada Pembekal Dinamakan JKR 203P 5/83 Pesanan untuk membekal dan menyerah-Hantar Artikel-artikel JKR 203P5A/83 Jadual Artikel-artikel Yang Dipesan untuk di bekal dan DiserahHantar JKR 203P 6/88 Surat Pemberitahuan Penamaan kepada Pembekal Dinamakan JKR 203P 7/88 Surat Jaminan Tanggung Rugi 45 .

Bekalan Batu Kuari PWD 203Q Rev. 1/62 Rules for working of Government owned Quarry 9. Bekalan Barang-barang (Stor) PWD 203H Rev. 7. 1/82 PWD 203J Rev. Mengangkut bahan-bahan dalam satusatu daerah JKR 203R JKR 203R1 JKR 203R3 JKR 203R2 Schedule of Rates & Prov. 10/89 JKR 203F Sem. Condition Of Contract for International Civil Engineering Contracts (Locally Funded Projects) PWD FORM 203 CEWI (1/84 Edition) 6. Quantities of Materials for Transportation 46 . 12/83 PWD 203I PWD 203K Rev. 9/70 JKR 203Q1 JKR 203Q3 PWD 203Q2 Schedule of Rates & prov. Bekalan Jentera dan Peralatan Kejuruteraan JKR 203E Sem. Quantities of Metal to be supplied and delivered and other works to be performed JKR 203Q4 Rev. 10/89 JKR 203G Sem.JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN 5. 1/84 Schedule of Stores for use in. 10/89 8.

JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN 10. TAJUK BORANG NOMBOR RUJUKAN 1.2/1999) - 47 . 8.D Fom DB/T -A2002 SENARAI BORANG-BORANG PENTADBIRAN KONTRAK KERJA JABATAN KERJA RAYA BIL.1/83 JKR 203Y-Rev.3/1999) JKR 66A (Pin.1/92 JKR-APK JKR-KPK JKR-KKS JKR-PHK JKR 203W/82 JKR 203X-Pin. 2. Perakuan Siap Kerja (Certificate of Practical Completion) Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa (Certificate of Delay and Extension of Time) Arahan Pegawai Penguasa (Superintending Officer’s Instruction) Arahan Perubahan Kerja Permohonan Untuk Mendapatkan Kelulusan Perubahan Kerja Permohonan Untuk Kelulusan Kerja Tambahan Kuantiti Sementara Perakuan Pelarasan Harga Kontrak Perakuan Pendudukan Separa (Certificate of Partial Occupation) Perakuan Kerja Tak Siap (Certificate of Non-Completion) Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan (Certificate of Completion of Making Good Defects) Perakuan Bayaran Interim Perakuan Akaun dan Bayaran Muktamad Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan Kerja Kontraktor JKR 203S-Pin. 9. Condition Of Contract For Design & Build and Turnkey Projects PWD FORM DB/T 2002 Edition P.W. 6. 5. 13.1/99 JKR 66 (Pin. 7. 4/83 JKR 203U/82-Pin. 11. 12. 3. 2/83 JKR 203T-Pin. 4. 10.

tempoh pengeluaran. perbelanjaan dan lain-lain. Pinjaman tersebut seelokeloknya hendaklah meliputi keseluruhan jumlah tender ini. 48 . jadual pembayaran. yuran perkhidmatan. faedah.LAMPIRAN C CADANGAN PEMBIAYAAN Petender dikehendaki mengemukakan kredit pembekal atau peraturan perjanjian pinjaman bagi membiayai pembelian ini. dan syarat-syarat lain yang berkaitan. tempoh penangguhan. mata wang. dokumentasi. jumlah pinjaman. tujuan. Kemudahan kredit atau perjanjian pinjaman yang dicadangkan itu hendaklah menyebut perkaraperkara yang berikut: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) Jenis kemudahan. tempoh akhir matang. tarikh mati/tamat/akhir tawaran (tarikh itu hendaklah bersamaan dengan tarikh sah laku tender. bayaran bank: yuran pengurusan. undang-undang tubuh.

commitment fee. grace period. purpose. following terms: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) Type of facility.. governing law. interest. final maturity. repayment schedule. currency. documentation. management fee. drawdown period. loan amount. and any other conditions. expenses. Preferably this loan should cover the total value of this tender.LAMPIRAN C (Versi Bahasa Inggeris) FINANCIAL PROPOSAL Tenderers are requested to submit a Supplier’s credit or a loan arrangement agreement to finance this purchase. The proposed credit facility should state the 49 . expiry date of offer (this date should correspond to the validity date of tender). bank charges. etc.

21 hari 1 hari 14 hari 30 hari 21 hari 1 hari 2 hari Jan 2006 Feb 2006 Mac 2006 Apr 2006 Mei 2006 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 LAMPIRAN D 50 . 6. 7. JENIS AKTIVITI Penyediaan Spesifikasi Penyediaan Dokumen Tender Iklan Pembukaan Peti Tender/Pamer Jadual Tender Di Papan Kenyataan Semakan Ke Atas Tawaran Tender Penilaian Tawaran Teknikal Penilaian Tawaran Kewangan Penyediaan Kertas Taklimat Tender Pertimbangan Lembaga Perolehan Pengeluaran Surat Setuju Terima TEMPOH MASA 30 hari 20 hari min. 9. 4. 3. 5. 2. 1. 8.CONTOH JADUAL PELAKSANAAN TENDER BIL.

62007 Putrajaya dengan menunjukkan SIJIL ASAL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN dalam kod bidang seperti di atas dan SIJIL TARAF BUMIPUTERA (jika bertaraf Bumiputera) yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dan menyerahkan satu salinan (fotostat) sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender. Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Kiriman Wang (Money Order)/Bank Draf/Wang Pos atas nama Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Peti Surat 6000. Badan Pencegah Rasuah Malaysia sebelum atau pada pukul 12. external DVD writer dan external hardisk di Badan Pencegah Rasuah Malaysia.LAMPIRAN E1 CONTOH IKLAN TENDER (BEKALAN) BADAN PENCEGAH RASUAH MALAYSIA KENYATAAN TAWARAN Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah pecahan kepala 210100 (Peralatan dan Kelengkapan Komputer) bagi menyertai tender berikut: NO. menghantar.00 tengah hari.2. 4. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. 51 . Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditetapkan di Aras Bawah.3. uniterruptible power supply. server rack. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. memasang. pencetak mudah alih network switch. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am.2006 hingga 2. Blok D6. menguji. pencetak laser. Aras 5. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Dokumen Tender boleh dibeli dengan harga RM100. Wang Tunai/Cek tidak diterima. Dokumen Tender boleh diperoleh pada waktu pejabat mulai 8. pencetak laser rangkaian.2006 di Ibu Pejabat Badan Pencegah Rasuah Malaysia.3.00 (Ringgit Malaysia: Seratus Sahaja) senaskhah yang tidak akan dikembalikan. mentauliahkan dan menyelenggarakan (dalam tempoh jaminan) perkakasan-perkakasan komputer iaitu komputer peribadi. Blok D6. TENDER TAJUK KOD BIDANG PENDAFTARAN 210101 210102 210103 210104 210105 210106 BPR/01/2006 Membekal.2006.

LAMPIRAN E2 CONTOH IKLAN TENDER (PERKHIDMATAN) JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN TENDER TERBUKA PERKHIDMATAN MENCUCI PEJABAT Tender ini adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut: No. Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Wisma Kastam. Aras 3. SELANGOR DARUL EHSAN. Tender 1/2006 Tajuk Kod Bidang Pendaftaran 220401 220402 Tarikh. Dokumen Tawaran tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Unit Pentadbiran Am.2008 Tempat : Cawangan Pengurusan Unit Pentadbiran Am. Harga Dokumen Tender ialah RM50.00 tengah hari. 23 Mac 2006. Aras 3. Aras 3. Peti Surat 16. 42007 Pelabuhan Klang.2006 hingga 30. Tender yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan. Wisma Kastam. Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan berserta satu salinan sijil tersebut.3. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada:Pengarah Kastam Negeri Selangor.Masa & Tempat Taklimat Tarikh : 1. Pelabuhan Klang Kehadiran ke sesi taklimat adalah DIWAJIBKAN. Wisma Kastam tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12. Dokumen Tender boleh dibeli oleh kontraktor bermula pada hari taklimat dan kontraktor yang menghadiri taklimat sahaja dibenarkan membeli Dokumen Tender. 52 .7.6.00 pagi Perkhidmatan Mencuci Pejabat dan Kawasan Kastam Diraja Malaysia. Negeri Selangor Darul Ehsan Selama Dua Tahun Mulai 1.00 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Sahaja) dan hendaklah dibayar dalam bentuk Bank Draf atau Wang Pos atas nama Pengarah Kastam Negeri Selangor.2006 Masa : 10.

Parcel D. 8 Mei 2006 Jam 10.00 Tengah hari Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan Naskhah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Pembangunan. Perak Darul Ridzuan RM300. Blok D2.LAMPIRAN E3 CONTOH IKLAN TENDER (KERJA) KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI KENYATAAN TENDER Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam kelas dan gred pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:BUTIR-BUTIR TAWARAN HARGA DOKUMEN TAWARAN TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL Bahagian Pembangunan. 62546 PUTRAJAYA Rabu. Blok D2. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.30 pagi Berkumpul di Pejabat Daerah dan Tanah Lenggong Lawatan Tapak adalah WAJIB TARIKH TENDER DITUTUP Cadangan Membina dan Menyiapkan Pejabat dan Rumah Kediaman Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) di Lenggong. Aras 4. Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang di atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Aras 4. 62546 PUTRAJAYA 53 .00 (Tidak akan dikembalikan) PKK Kelas C Kepala II Sub Kepala 2a dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G5 Khamis. Blok D2. Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:KETUA SETIAUSAHA Bahagian Pembangunan. 62546 PUTRAJAYA pada waktu pejabat bermula 3 Mei 2006. 3 Mei 2006 hingga Selasa. Parcel D. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. 29 Mei 2006 pada jam 12. SYARAT PENDAFTARAN TARIKH DAN TEMPAT LAWATAN TAPAK Isnin. Parcel D. 29 Mei 2006 pada waktu pejabat. Kontraktor dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera dan satu salinan bagi ketiga-tiga Sijil tersebut semasa membeli dokumen tender. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Aras 4.

Pihak KWSP tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau sebarang Tender.50350 KUALA LUMPUR Tarikh tutup tidak lewat dari jam 12. 2100 Kuala Terengganu. Salinan fotostat Sijil Pendaftaran tidak akan dilayan. Jalan Raja Laut. Jln Padang Hiliran. berkelayakan dan berpengalaman untuk memasuki tender bagi kerja-kerja berikut: No. Naskhah Meja Tender akan dipamerkan di alamat seperti di atas pada waktu pejabat. 50350 Kuala Lumpur dengan dikenakan bayaran seperti di atas dalam bentuk Bank Draf/Kiriman Wang/Wang Pos di atas nama Ketua Pegawai Eksekutif KWSP. Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Tingkat 8. BANGUNAN KWSP. JALAN RAJA LAUT.00 pagi Dokumen Tender boleh didapati mulai 3 April 2006 hingga 27 April 2006 pada waktu pejabat di alamat Bahagian Perolehan Bekalan. Bangunan Pertubuhan Peladang Negeri Selangor (PPNS) Selangor Darul Ehsan Membekal.LAMPIRAN E4 CONTOH IKLAN TENDER YANG DIRANGKUMKAN KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA KENYATAAN TENDER Tender adalah dipelawa kepada kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembangunan Malaysia (CIDB) / Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) (bagi perkhidmatan Kawalan Keselamatan). Terengganu Kelas Pendaftaran PKK Kelas E atau D. pembekal perlu mengemukakan sijil asal dari Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk semakan sebelum dibenarkan mengambil Dokumen Tender. 54 . Menghantar. Kontraktor perlu mengemukakan Sijil Pendaftaran Asal masih sah tempohnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. 7. Kepala II. 8 CIDB Gred G2 atau G3 Kategori B04 & B07 KKM Kod Bidang 210101 hingga 210106 KKM & KDN Kepala 220302 Kawalan Keselamatan Harga Dokumen RM 150 Tarikh Lawatan Tapak - KWSP/JH/ BPP/T/ 028/06 KWSP/JH/ BPP/T/ 029/06 RM 50 - RM 50 6 April 2006 Jam 10. Memasang dan menguji lari Komputer Peribadi kepada KWSP Perkhidmatan Kawalan Keselamatan di Bangunan KWSP Negeri Terengganu di Lot 1247K. Tender dan jenis kerja berkaitan dan dikembalikan kepada: KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN TINGKAT 8. Sub Kepala 2. Tender KWSP/JH/ BPP/T/ 027/06 Butir-Butir Bekalan Cadangan Pengubahsuaian Ruang Dalaman dan Kaunter Utama KWSP Cawangan Shah Alam di Tingkat 1. Bangunan KWSP.00 tengah hari pada 27 April 2006. Manakala bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek tidak akan diterima.

. Nama Kontraktor Barangbarang Taraf Bumiputera/ Bukan Bumiputera Pembuat/ Pembekal Harga FOB Harga Bersih Buatan Tempoh Penyerahan Tempoh Sah Laku Tarikh Tamat Pendaftaran Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.………………………………………… (Pengerusi) . . Jam : …………….LAMPIRAN F1 JADUAL TENDER BEKALAN (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : ……………. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 55 ..………... Anggaran Jabatan .. Jenis Tender ……………… Kod/Bidang/Sub Bidang Yang Ditetapkan ………………………. Bil... (Ahli) ………………………………………….………………………………………….

. : ……………… Nama Kontraktor Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga Tempoh Sah Laku Tarikh Tamat Pendaftaran Jenis Tender ...………………………………………… (Pengerusi) . (Ahli) Tarikh : ……………………………… 56 .……………. Jam Bil. Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan ….………………………………………….……………………… Anggaran Jabatan .LAMPIRAN F2 JADUAL TENDER PERKHIDMATAN (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : …………….………… Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.. (Ahli) …………………………………………....

…………………………………………. : ……………… Nama Kontraktor Kelas Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga Tempoh Siap Jenis Tender …………… Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan ………………………… Anggaran Jabatan . (Ahli) ………………………………………….………………………………………… (Pengerusi) .………… Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 57 . ..LAMPIRAN F3 JADUAL TENDER KERJA (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : ……………… Jam Bil.

Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa.………………………………………… (Pengerusi) .…………………………………………. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender. (Ahli) ………………………………………….LAMPIRAN G1 JADUAL TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN (Untuk Di pamer Di Papan Kenyataan) Tajuk : .. Tender : .……………………………………………… Bil..……………………………………………… No. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 58 . . Kod Petender Harga Tempoh Penghantaran/ Penyiapan (Jika Berkenaan) Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.

. (Pengerusi) …………………………………………. No. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 59 .. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender. …………………………………………. (Ahli) ………………………………………….. Tender : ……………………………………………….LAMPIRAN G2 JADUAL TENDER KERJA (Untuk Di pamer Di Papan Kenyataan) Tajuk : ………………………………………………. Kod Petender Harga Tempoh Siap (Jika Berkenaan) Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas. Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Bil.

.2 pembiayaan kontrak yang dicadangkan..... terutama terma-terma yang berkenaan dengan perkara-perkara berikut: *2...berhubung dengan misalnya bahan-bahan................. *2............................... Sila nyatakan secara rasmi persetujuan tuan untuk berbincang/berunding *dalam 60 ....... Kerajaan tidak dapat menerima tender tuan tanpa perbincangan/rundingan lanjut dengan tuan berhubung dengan terma-terma tertentu untuk kontrak yang dicadangkan itu.......... insurans dan lain-lain. Tuan.. pengangkutan.... *2.......... ejen pengembaraan.. *2.....................4 pemindahan teknologi/latihan/guna tenaga tempatan......1 harga tender.........7 ..6 kandungan tempatan .…..3 penyertaan tenaga kerja tempatan/Bumiputera....................5 terma-terma pembayaran................. *2....................... …. ... Kerajaan Malaysia ingin memberitahu tuan bahawa pada amnya terma-terma tender tuan boleh diterima oleh Kerajaan... Walau bagaimanapun. 3.... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Merujuk kepada tender *bekalan/perkhidmatan/kerja tuan yang tersebut di atas... Bagi tujuan perbincangan/rundingan.. .....LAMPIRAN H SURAT NIAT ........ ........... Kerajaan bercadang untuk mengadakan mesyuarat di antara wakil-wakil Kerajaan dengan pihak tuan.... *2........ 2...... *2.........

.. tarikh mesyuarat akan ditetapkan kelak. (Tandatangan Pegawai) * Potong jika tidak berkenaan 61 ... hari daripada tarikh surat ini. " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA " Saya yang menurut perintah...... Sekian..... .tempoh . Jika tuan bersetuju.............………….. 5. Surat ini adalah RAHSIA KERAJAAN dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak lain. terima Kasih. 4... Surat ini hanyalah suatu surat niat dan hendaklah tidak ditafsirkan dalam apa-apa cara jua sebagai mengikat Kerajaan..........

........… …………………………… Dear Sir......................... the Government proposes to arrange a series of meeting between the Government's representatives and yourselves............... *2.......... 3.... transportation.……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………...................1 tender price.....3 local/Bumiputera participation..... For the purpose of discussion/negotiation..…............2 financing of the proposed contract..… ..4 transfer of technology/training of locals..................7 .... materials.. the Government of Malaysia wishes to indicate to you that generally the terms of your tender are acceptable to the Government............ in particular the terms relating to the following matters: *2.… ..................in respect of eg....6 local content ...... *2.... travel... *2....… ..... 2. The Government however is unable to accept your tender without further discussion/negotiation with you in relation to other specific terms of the proposed Contract..............LAMPIRAN H (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF INTENT . insurance etc............................................ *2. With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services /Works..5 terms of payment........ *2.. Please indicate officially your agreement to discuss/negotiate *within 62 .... *2...

4.. 5. If you do agree..... ........ Yours truly. days from the date of this letter.…………….......... (Signature of Officer) * Delete if not applicable 63 ..... the dates for the meeting will be determined later.. This is a letter of intent and shall not be construed to bind the Government in any manner whatsoever..... This letter is considered as a GOVERNMENT SECRET and cannot be made known to others.....

....................................................... *1.. Tender Untuk ........................ di ... ..... 2....…...... tuan adalah dinasihatkan bahawa suatu ikatan Kontrak terwujud antara Kerajaan dengan tuan.……………. Dengan penerimaan tender tuan oleh Kerajaan........…………….... (Kontraktor/Pembekal) Pejabat : …………….......... Tarikh : ......……………........ yang mana telahpun dipersetujui oleh kedua-dua pihak bahawa terma-terma sebagaimana yang terkandung dalam Lampiran bersama-sama ini dianggap sebagai menjadi sebahagian dari terma-terma tender dan yang terma-terma tendernya hendaklah... .... Suatu Kontrak Rasmi akan disempurnakan kemudiannya dengan memasukkan semua terma tender sebagaimana yang diubahsuaikan...… ……………………………………………………………………………………………........……………...... dengan ini Kerajaan Malaysia dengan sukacitanya telah bersetuju menerima tender tuan sebagaimana yang diubahsuaikan....... Kerajaan Malaysia dengan sukacitanya memberitahu bahawa Kerajaan telah bersetuju menerima tender tuan...............LAMPIRAN I1 SURAT SETUJU TERIMA (TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN) Rujukan : …………………………………… Kepada : .... Tuan............. diubahsuaikan............. setakat memasukkan terma-terma yang terkandung dalam Lampiran itu.................. ...... (B) Merujuk kepada tender tuan untuk *Pembekalan/Perkhidmatan yang tersebut di atas dan rundingan yang telah diadakan antara wakil-wakil Kerajaan dengan pihak tuan pada . *1.... (A) Merujuk kepada tender tuan untuk *Pembekalan/Perkhidmatan yang tersebut di atas..................……………............ Tuan akan diberitahu oleh Kerajaan apabila Dokumen Kontrak siap sedia untuk ditandatangani oleh tuan. 64 ...

. Polisi Insurans dalam tempoh .. Surat ini dihantar kepada tuan dalam *dua/tiga salinan..........3.2 mendepositkan dengan Kerajaan... di ruang yang berkenaan kepada pejabat ini dalam tempoh . Sekian..........1 mendepositkan dengan Kerajaan.. hari dari tarikh surat ini dan satu salinan untuk simpanan tuan... Sila kembalikan *Surat asal /dan salinan kedua setelah ditandatangani dan disaksikan dengan sempurna.....……………............. hari dan mengemukakan bagi tujuan pemeriksaan resit-resit bagi premium-premium yang telah dibayar. *3.......... *3................................... terima kasih... Tarikh permulaan sebagaimana yang disebutkan dalam syarat-syarat kontrak adalah pada ...... 5.. (Tandatangan Pegawai) Nama Penuh : …..................... " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA " ......... tuan adalah dikehendaki menyempurnakan perkara berikut: *3........ yang merupakan lima peratus (5%) atau dua setengah peratus (2........5%) dari jumlah tender dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat ini.3 ……………………………………... 65 ..... akan menyebabkan penerimaan ini terbatal dan selepas itu Kerajaan tidaklah dengan apa-apa cara juga bertanggungjawab kepada tuan............ tetapi tiada bekalan atau perkhidmatan di bawah kontrak ini boleh dimulakan kecuali dan sehingga tuan telah mematuhi peruntukan para 3 di atas.. Apa-apa kegagalan dalam mematuhi kehendak-kehendak para 3 ini dalam tempoh masa yang dinyatakan.........…….... Tuan adalah diingatkan bahawa mengikut *Syarat-syarat Tender.... *4..... Jawatan : . kecuali jika diabaikan dengan nyata oleh Kerajaan... suatu Bon Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/ Jaminan Insurans yang tak boleh batal daripada sebuah Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans yang diluluskan dan didaftarkan di Malaysia dengan jumlah sebanyak RM.

............. salinannya yang mana telah pun disimpan dan mengesahkan bahawa *tiada apa-apa terma...... Meteri atau Cop Kontraktor Tarikh : .....................................................Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini mengakui penerimaan surat tersebut di atas... ... ........................ Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : . ..... ............... ........................... .... Tandatangan Saksi Nama Penuh : ..................... ..............................................………... *Potong/Ubahsuai/Tambah di mana perlu 66 . ..... syarat atau stipulasi tambahan kepada yang terkandung dalam Jadual Dokumen Tender telah dikenakan dengan keluaran surat tersebut/kandungan para 1(B) di atas adalah merupakan keseluruhan tender yang bertandatangan di bawah ini............ Alamat : .................. Alamat : .. Tarikh : .............

....LAMPIRAN I1 (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF ACCEPTANCE (SUPPLY/SERVICES) …….. ……...……............................... the Government of Malaysia hereby is pleased to inform your that the Government has agreed to accept your tender as modified...................... 3........... be modified. *1. With the Government's acceptance of your tender you are advised that there is now a binding Contract between the Government and yourselves............ You will be notified by the Government when the Contract Documents are ready for your signature.. ... (A) With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services..................…….................. Dear Sir.. A formal Contract will subsequently be executed incorporating all the terms of tender as modified.. (B) With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services.................. and negotiations held between the Government's representatives and yourselves on the .... ..............……...... at ........... ………..................... the Government of Malaysia hereby is pleased to inform you that the Government has agreed to accept your tender...... whereby it was agreed by both parties that the terms as contained in the Annexure hereto be deemed to be part of the terms of tender and which terms of tender shall... .............. to the extent of incorporating the terms as contained in the Annexure......... Please be reminded that in accordance with the *Conditions of Tendering your are required to do the following: 67 .. *1.........…...………………………………………… ……………………………………………………………………………………………........ 2................... .....

*4..3 .............................. shall be ...... from the date of this letter and to produce for inspection of receipts for the premium paid......*3.................. but no supply/services under this Contract shall commence unless and until you have complied with the provision of paragraph 3 above..........2 to deposit with the Government............ a Performance Bond in the form of an irrevocable Bank Guarantee/Finance Company’s Guarantee/ Insurance Guarantee from a Bank/Finance Company /Insurance Company established in Malaysia in the amount of .......5%) or five percent (5%) of the Tender Sum within fourteen (14) days from the date of this letter............ ...........……………....................... The date for supply/services...... Yours truly.......................... as referred to in the Conditions of Contract... unless expressly waived by the Government... This letter is sent to your in *duplicate/triplicate........ days from the date of this letter and retain one copy.................... *3..... (Signature of Officer) Name in Full : . Designation : ........... Any failure to comply with the requirements of paragraph 3 within the stipulated time.........1 to deposit with the Government.......... Please return *original/and second copies duly signed and witnessed where indicated to this office within ... Insurance Policies and within ......... *3........ 68 ....... *5........... will render this acceptance revoked and thenceforth the Government shall not be liable to you in any way whatsoever...... being two and a half percent (2.

........... a copy of which has been retained and confirms that *no terms. conditions or stipulations additional to those contained in the Tender Table Documents have been imposed by the issue of the said letter/the contents of paragraph 1(B) above constitutes the totality of the undersigned's tender. ................ ....................... ................. *Delete/Modify/Add Wherever Necessary 69 ............. Contractors' seal or chop Date : .. ......…............................................... .. . Signature Of Contractor Name in Full : ................................... Address : .... ..............…......…........…............ Date : .............. .....…… Signature of Witness Name in Full : .... Address : ........….The undersigned hereby acknowledges receipt of the above letter............

.LAMPIRAN I2 (J.... Nama Penuh : ....... .............. 20....... Pekerjaan Alamat : .......... ……............... Nama Jawatan : …..................... Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : ........… Saksi Nama Penuh : ....…............K.... 6/2005) SURAT SETUJU TERIMA (TENDER KERJA) KONTRAK NO : ................... Nama Jawatan : …............... Meteri atau Cop Kontraktor Saksi : ..................…….........… untuk kerja-kerja yang disebutkan di bawah ini dibuat pada haribulan ……............ Atas Sifat : ......... Tandatangan Pegawai Nama Penuh : ........................... Untuk dan bagi pihak KERAJAAN Yang diberikan dengan sempurna untuk menandatangani untuk dan bagi pihak : ........................................................ Alamat : ……………………… ……………………… 70 .................…..…………...............……............. ………………………............... 20…. : ….... oleh pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini.......R 203D-Pin.......……....................................................... : ......................... merujuk kepada Surat Setuju Terima Tender yang menjadi sebahagian daripada kontrak tersebut dan yang hendaklah dibaca dan diertikan sedemikian...............................................................

..………… ......... SURAT SETUJU TERIMA Rujukan : ..........………........................... Tuan akan dikehendaki melaksanakan Perjanjian Kontrak yang formal dalam sedikit masa lagi...... (Kontraktor) (Berdaftar dengan PKK dalam Kelas " " Bertaraf Bumiputera/Bukan Bumiputera*) Tuan...………… : ………............. sehinggalah Perjanjian Kontrak yang formal itu dilaksanakan..…...............…………………............... Tender Untuk : ………………………………………………………………………................………… .........KERAJAAN ... Bagaimanapun.............. telah dipersetujui.. Dengan ini adalah diberitahu bahawa Tender tuan bagi kerja-kerja tersebut di atas berharga Ringgit ... Tarikh Kepada : …..... iaitu RM ..... Jaminan Syarikat Kewangan..... atau * Batalkan yang mana tidak berkenaan 71 . Tender tuan beserta Surat Setuju Terima Tender ini akan menjadi kontrak yang sah mengikat di antara tuan dan Kerajaan.............. Pejabat : ........................... 3....... syarat dan perjanjian dalam Dokumen Tender yang menjadi asas Tender ini dan juga kepada surat ini.........………… ..... ... tertakluk kepada had. ....... Tuan dikehendaki menyatakan pilihan kaedah Bon Pelaksanaan sama ada: (i) (ii) Jaminan Bank/Bank Islam/Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) atau... 2......

.... Kerajaan berhak untuk melaksanakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan... Berdasarkan kepada Tempoh Siap Kerja yang ditenderkan selama . Tuan dikehendaki menyerahkan Polisi-polisi Insurans yang berkenaan (jika belum diserahkan) menurut perenggan 4 di atas.. dan jikalau gagal dikemukakan pada tarikh milik tapak.. ialah pada .... atau Wang Jaminan Pelaksanaan yang dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada setiap bayaran interim sehingga mencapai jumlah lima peratus (5%) Jumlah Harga Kontrak. tuan hanya boleh memulakan kerja setelah tuan menyerahkan kepada Pegawai Penguasa perkaraperkara berikut: (a) Polisi Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta) nilai insurans tidak kurang daripada RM . Polisi Insurans Kerja : RM Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) (b) (c) Walau bagaimanapun.. hari/minggu/bulan*...... Tarikh Siap untuk seluruh kerja-kerja di bawah kontrak ini ialah ....... 3(ii) atau 3(iii)..……. Kegagalan tuan memulakan kerja dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh milik tapak akan mengakibatkan pengambilan kerja tuan di bawah kontrak ditamatkan sejajar dengan Fasal 51(b)(i) Syarat-syarat Kontrak..... tuan hendaklah menyerahkan Bon Pelaksanaan bernilai RM ………………………........ Sekiranya tuan memilih kaedah di para 3(i). 6.....(iii) (iv) Jaminan Insurans/Takaful...…… * Batalkan yang mana tidak berkenaan 72 . seperti yang disebutkan dalam Syarat-syarat Kontrak.. 5... bagi memulakan kerja-kerja dan bukan maksud lain... 7. 4..... Tarikh milik tapak bina. Walau bagaimanapun. dalam tempoh tidak lewat daripada tiga puluh (30) hari selepas Nota-nota Liputan diserahkan. tuan boleh menyerahkan Nota-nota Liputan bagi maksud polisi-polisi insurans tersebut dan resit-resit premium yang telah dibayar itu kepada Pegawai Penguasa....

…….........… Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : ..................... ............……… diberikan dengan sempurna untuk menandatangani untuk dan bagi pihak …......…............................ di ruang yang berkenaan................... Meteri atau Cop Kontraktor Tarikh : ..........……………….. Surat ini dihantar kepada tuan dalam dua (2) salinan. Alamat : . Tarikh : .. .... Atas Sifat : ........... Sila kembalikan salinan asal.............. ……………............... ......….. (Tandatangan Pegawai) Nama Penuh Nama Jawatan : .........….... yang telah ditandatangani oleh tuan dan disaksikan dengan sempurna.......…...... ke pejabat ini dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh Surat ini..........…............................... Untuk dan bagi pihak Kerajaan.……..................... ............ Tandatangan Saksi Nama Penuh : ................... Nama Jawatan : ....................... 73 .....………............ : .8......................…….......... Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini bersetuju dengan syarat-syarat di atas dan mengaku penerimaan surat di atas dan salinannya telah disimpan...

...... Kementerian Kerja Raya. Cawangan Pembangunan Usahawan Negeri ..... Ketua Setiausaha. 74 . Ketua Penolong Setiausaha. Ibu Pejabat JKR.... Pengarah Cawangan .. Kuala Lumpur... Pengarah.. Cawangan Pengurusan Korporat... Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ketua Eksekutif................ Negeri ... Ketua Eksekutif/Ketua Pengarah....... Cawangan Negeri .. Kuala Lumpur.. Pengarah... Kementerian Pembangunan Usahawan. Pusat Khidmat Kontraktor. Lembaga Hasil Dalam Negeri.s.. (u. Bahagian Perolehan Kerajaan... Kementerian Kewangan. Ibu Pejabat JKR.k.. Penolong Pengarah Kanan. Pengarah.. Kuala Lumpur.... Kuala Lumpur..... Akauntan Perbendaharaan... Ibu Pejabat JKR........p: Urusetia Tender) Pengarah JKR....

..…….LAMPIRAN I2 (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF ACCEPTANCE OF TENDER (WORKS) CONTRACT NO....... For and on behalf of GOVERNMENT ..……............…… Signature of Officer Name in Full : ........ : …................ by the undersigned parties................... Witness Name in Full Designation Address : ....: .... Name in Full : .........…….….........…...……....................... ........….....…………………………………… 20... Signature of Contractor Name in Full : …..... duly authorised to sign for and on behalf: ….......……............... Contractor's Seal or Chop Witness : .......... Occupation Address : ........................ .......... : ....................….............. 20...........…….........….. .....….... : ........... 75 ........ : ...... Designation : . refers to this Letter of Acceptance of Tender which is and shall be read and construed as part of the said Contract..................................................…. for the under-mentioned works entered into on the day of ......... In the capacity of ................

.......... Pejabat : . or Bank/Bank Pembangunan Malaysia : ...... However...... ........ Tender For ................... ....................................................………… You are hereby informed that your Tender for the above-mentioned Works in the sum of Ringgit ... or Insurance Guarantee/Takaful....... i...e RM ..................... is accepted subject to the terms.. or *Delete if not applicable 76 ................. You are required to choose a mode of Performance Bond from either one of the following: (i) (ii) (iii) Bank Guarantee/Islamic Berhad............................................................. Date To : .. conditions and stipulation of the Documents upon which the Tender is based and of this Letter............. (Contractor) (Registered with PKK in class " " Bumiputera/Non-Bumiputera*) Sir......................KERAJAAN ...................… ..... Finance Company’s Guarantee...... .... 2............ .......... 3.... You will be required to execute in due course a formal Contract Agreement.... until the formal Contract Agreement is executed your tender together with this Letter of Acceptance shall constitute a binding Contract between yourselves and the Government....... LETTER OF ACCEPTANCE OF TENDER Rujukan: .............

. days/weeks/months*..(iv) Retention Money {being a 10% deduction from every interim payment until it amounts to 5% of the Contract Sum.. 7... If you choose the mode in paragraph 3(i) or 3(ii) or 3(iii). you may provide to the Superintending Officer the Cover Notes of the said insurance policies and the receipts of premium paid thereof..... 5....... shall be . Failure to commence the Works within two (2) weeks from the date of possession of the site shall result in termination of the Contract as stipulated in Clause 51(b)(i) of the Contract terms.......... 4. You are required to deposit the relevant insurance policies (if not already submitted) in accordance with paragraph 4 above... you have to provide the performance bond to the value RM ……………….. and if you fail to provide the Performance Bond as in Paragraph 3(i) or 3(ii) or 3(iii).. you can only commence work after submission to the Government or the Superintending Officer the following: (a) Insurance Policy for Public Liability (i.. the Date of Completion for the whole Works under this Contract is ....... for the purpose of commencement of the Works and no other. (b) (c) However.......... as referred to in the Conditions of Contract. 6...........… However.... within thirty (30) days after the cover notes are provided.. Works Insurance Policy: RM Registration numbers of employees under the Social Security Scheme (SOCSO).. *Delete if not applicable 77 ............ The date for possession of the site.. Based on the Tender Completion Period of ..... the Government shall automatically impose the Retention Money mode....e insurance against injury to persons and damage to property) of an insured value not less than RM .

......….. 78 .. Signature Of Witness Name in Full : .. ... In the capacity of .. Designation : .……...... to this office within seven days from the date of this letter........…... duly authorised to sign for and on behalf of ......……... ..…. Occupation Address : ............................. Date : .......……....................…... Please return the original... Contractor's Seals or Chop Date : ..... .......................8...................................….........................…….. : .…..........… .... . ………….....…….......….............. This letter is sent to you in duplicate..................……....................…....….....….. Signature of Officer Name in Full : .... For and on behalf of the GOVERNMENT The undersigned hereby agrees with the terms above and acknowledges receipt of the above Letter and a copy of which has been retained.. where indicated.…. Signature of Contractor Name in Full : ..…..... duly signed and witness.........

.. Akauntan Perbendaharaan..... Negeri ..k...... 79 .... Ketua Setiausaha..... Cawangan Negeri ... Lembaga Hasil Dalam Negeri.. Bahagian Perolehan Kerajaan... Ketua Eksekutif. Ketua Eksekutif/Ketua Pengarah....... Kuala Lumpur.. Ibu Pejabat JKR...p: Urusetia Tender) Pengarah JKR... Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Pengurusan Korporat. Kementerian Pembangunan Usahawan. Ketua Penolong Setiausaha.. Pengarah Cawangan ... Kuala Lumpur.... (u...... Pengarah. Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan.. Cawangan Pembangunan Usahawan Negeri .. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia..... Kuala Lumpur.s.. Lembaga Hasil Dalam Negeri....... Pengarah.. Kementerian Kerja Raya..... Penolong Pengarah Kanan. Ibu Pejabat JKR.. Kementerian Kewangan... Pengarah... Ibu Pejabat JKR.. Kuala Lumpur.

mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut mengikut cara sebagaimana yang terdapat kemudian daripada ini.. maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan di dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat................. ………………………………...... masa....... (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM .. MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut: 1.. Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan. 80 ....... 3..... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) bagi membekal/menyerah/melaksana/menyiap ............. 2......... Apabila Kerajaan membuat tuntutan bertulis....... Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit ........................ Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit .. ........................... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) atas permohonan Kontraktor........ (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ...........) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin.....) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas.................... yang dibuat antara Kerajaan Malaysia...... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kerajaan”) dan ................LAMPIRAN J1 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (KONTRAK BEKALAN/PERKHIDMATAN) Sebagai balasan kepada Kontrak No....... pembayaran atau sebaliknya...... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontrak”) kami yang bertandatangan di bawah...

...... 5... Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.................. satu (1) tahun selepas tarikh Kontrak dibatalkan........ Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak....... Nama : ………..…............)........... Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans : 81 ........................ (Saksi) Nama : ...........… Jawatan : ………..... PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas....... (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ..... Jawatan : .......... Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga ...........….......... MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/ SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA TARIKH JAMINAN INI......4......... (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat Kontrak atau selepas penghantaran/penyiapan terakhir mengikut mana yang terkemudian atau di dalam keadaan di mana Kontrak dibatalkan............………. Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ....... 6...…....………….. Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ) ) ) ) . JIKA ADA........... Cop Bank/Syarikat Kewangan /Syarikat Insurans: . MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN. SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI...

..... In consideration of the Government of Malaysia (hereinafter referred to as the “Government”) allowing …………………. Now the Guarantor hereby agrees with the Government as follows: 1...............……………........) and the total amount recoverable against the Guarantor under this Agreement shall not exceed the said sum............ the Guarantor shall forthwith pay to the Government the amount specified in such demand not withstanding any contestation or protest by the Contractor or Guarantor or by any other third party and without proof or conditions.. the undersigned at the request of the Contractor irrevocably undertake a guarantee to the Government that: The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Contract in the manner hereinafter appearing. (state the amount of bond in words) (RM .. The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee................. On the Government's first written demand. (state the amount of bond in words) (RM ... The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Contractor and the Government with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligation undertaken by the Contractor or by any forbearance. (hereinafter referred to as the “Contractor") to supply and deliver to the Government ....... WE..LAMPIRAN J1 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (SUPPLY/SERVICES) 1.......... provided always that the total of all demands so made shall not exceed the sum of (Ringgit Malaysia: ......... (state the amount in words) (RM ................ (hereinafter referred to as the "Initial Expiry Date") being the end of a 82 .) and the liability of the Guarantor to pay the Government the aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any payment of partial demand having been made by the Guarantor........ whether as to payment........... The Government reserves the right to make any partial demands if it shall so desire and the total of all such partial demands so made shall not exceed the sum of (Ringgit Malaysia: ................. 2.... 3.............. performance or otherwise................. This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect until ......)... (hereinafter referred to as the "Articles") for a contract sum of (Ringgit Malaysia : ....... time...... 4...........

.... Signed for and behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) ....... IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first abovewritten... The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of (Ringgit Malaysia : .... 5.... ALL CLAIMS.....).. IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER...... upon the request of the Government............….. The Guarantor shall. (state the amount of bond in words)(RM ............................... IF ANY. extend the Initial Expiry Date of this guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the "Extended Expiry Date") and the Guarantee shall be so extended.........……… Designation : .............. 6. Designation : ……. Bank/Finance Company/ Insurance Company: ......................…………… Name : .........… Bank/Finance Company/Insurance Company 83 .…........period of twelve (12) calendar months after either the expiry date of the Contract or the last delivery/shipment/consignment of the Articles whichever is later.............. All whatsoever obligations and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expiry Date as the case may be such to the extent that the Government shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding.…………......... (Witness) Name : .......….......

............... 2............ maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat... Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga .LAMPIRAN J2 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (KONTRAK KERJA) Sebagai balasan kepada Kontrak No.................... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) atas permohonan Kontraktor........) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas.................... Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit ...... mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut mengikut cara sebagaimana yang terdapat kemudian daripada ini...... masa............... 4.... Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit . .. (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ... (namakan projek). (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ............ (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontrak”) kami yang bertandatangan di bawah.. pembayaran atau sebaliknya.... (kemudian daripada ini disebut 84 ...................................... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kerajaan”) dan ................................. 3.............. yang dibuat antara Kerajaan Malaysia............ Apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan bertulis..... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) bagi ....) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin. MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut: 1... Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan....

.... Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit .... JIKA ADA...............…..)............. MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN.……….. Nama : .......... MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/ SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA TARIKH JAMINAN INI...……....... SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI. Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans : ) ) ) ) .......... 5......... Jawatan : ........... Cop Bank/Syarikat Kewangan/ Syarikat Insurans 85 ...... Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan .... 6....……..... Jawatan : ………......... satu (1) tahun selepas tarikh kontrak dibatalkan... (Saksi) Nama : ....……......…...........…...................... Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak... Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas... (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ........“Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat tempoh kecacatan atau dalam keadaan dimana kontrak dibatalkan..........

............. performance or otherwise............ (RM ................ The Government reserves the right to make any partial demands if it shall so desire and the total of all such partial demands so made shall not exceed the sum of Ringgit Malaysia ......... 4.. In consideration of the Government Of Malaysia (hereinafter referred to as the “Government”) allowing ............... the Guarantor shall forthwith pay to the Government the amount specified in such demands not withstanding any contestation or protest by the Contractor or Guarantor or by any other third party and without proof or conditions.. (hereinafter referred to as the "Initial Expiry Date") being the end of a 86 .................. 3........ (state the amount of bond in words) (RM .................... whether as to payment........................... the undersigned at the request of the Contractor irrevocably undertake a guarantee to the Government that: The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Contract in the manner hereinafter appearing.........).................. time.. Now the Guarantor hereby agrees with the Government as follows: 1........ (state title of the project) for a contract sum of .... The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee................ This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect until ............... On the Government's first written demand.............LAMPIRAN J2 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (WORKS) 1........) and our liability of the Guarantor to pay the Government the aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any payment of partial demands having been made by the Guarantor............... 2.......... Provided always that the total of all demand so made shall not exceed the sum of Ringgit Malaysia ....................) and the total amount recoverable against the Guarantor under this Agreement shall not exceed the said sum... (state the amount of bond in words) (RM ........... The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Contractor and the Government with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligations undertaken by the Contractor or by any forbearance............ WE.... (hereinafter referred to as the “Contractor") to ..

.............period of twelve (12) calendar months after the expiry date of the defects liability period as stated in the Contract or in the case of the Contract being determined..........……….......... The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of Ringgit ... The Guarantor shall... IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF THIS GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER............... Designation : ....... Designation : ....... ALL CLAIMS..……..... (state the amount of bond in words) (RM .…......... IF ANY...…… Name : ............………....…. Bank/Finance Company/Insurance Company 87 . (Witness) Name : .. Signed for and on behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) ………….................... IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first abovewritten.....) 5.…………... extend the Initial Expiry Date of this guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the "Extended Expiry Date") and the Guarantee shall be so extended..... 6....... upon the request of the Government... All whatsoever obligation and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expiry Date as the case may be said to the extent that the Government shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding.......... one (1) calendar year after the date of determination.. Bank/Finance Company /Insurance Company: ...........

LAMPIRAN J3 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN) Perjanjian ini telah dibuat pada …….. haribulan ……………….. 200……. DI ANTARA (masukkan nama bank/syarikat kewangan/syarikat insuran) (masukkan alamat utama bank/syarikat kewangan/syarikat insuran) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) sebagai satu pihak dan (masukkan nama kontraktor utama) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) sebagai satu pihak lain. Di MANA (i) Perjanjian ini …… kepada Sub Kontraktor Dinamakan (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) bertarikh …… haribulan …… 200……. dan dibuat di antara (masukkan nama Sub KontraktorDinamakan) (masukkan alamat utama Sub KontraktorDinamakan) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) sebagai satu pihak dan Kontraktor sebagai satu pihak lain di mana Sub Kontraktor Dinamakan bersetuju dan ……… Penjamin bersetuju untuk menjamin

(ii)

MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kontraktor seperti berikut: (i) Jika Sub Kontraktor Dinamakan (kecuali dibebaskan daripada pelaksanaan oleh mana-mana klausa 1. Apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan bertulis, maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat. Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit .......................................... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..................) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas. Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika

88

dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit ............................................ (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..........) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin. (ii) Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Sub Kontraktor Dinamakan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Sub Kontraktor Dinamakan atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan, masa, pembayaran atau sebaliknya, tetapi Penjamin hendaklah …… Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga ................. (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat tempoh kecacatan atau dalam keadaan dimana kontrak dibatalkan, satu (1) tahun selepas tarikh kontrak dibatalkan. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ............................. (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ..........). Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kontraktor telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak. SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI, JIKA ADA, MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA

(iii)

(iv)

(v)

89

TARIKH JAMINAN INI, MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN. PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas. Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ...............................……….. (Saksi) Nama : ..................….......... Jawatan : ....................……... Alamat : ………………………… ………………………… Ditandatangani untuk dan bagi pihak Kontraktor Dengan kehadiran ) ) ) ……………………………… Nama : ……………………. Jawatan : ………………….. Cop Kontraktor : ) ) ) ) .............……......…........ Nama : ..…...……......... Jawatan : ……….............. Cop Bank/Syarikat Kewangan/ Syarikat Insurans

...............................……….. (Saksi) Nama : ..................….......... Jawatan : ....................……... Alamat : ………………………… …………………………

90

(ii) NOW the Guarantor hereby agrees with the Contractor as follows: (i) If the Nominated Sub-Contractor (unless relived from the performance by any clause of the Nominated Sub-Contract or by statute or by the decision of a tribunal of competent jurisdiction) shall in any respect fail to execute the Nominated Sub-Contract or commit any breach of his obligations thereunder then the Guarantor shall pay to the Contractor up to and not exceeding the sum of Ringgit ………………………… (RM……………. WHEREAS (i) The Agreement is supplemental to a Nominated Sub-Contract (hereinafter called the “Nominated Sub-Contract”) date the ………. The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Nominated Sub-Contract in the manner hereinafter appearing.. day of …… 200….) representing 5% 91 . and made between (insert name of Nominated Sub-Contractor) of (insert principal address of Nominated Sub-Contractor) (hereinafter called the “Nominated SubContractor”) of the one part and the Contractor of the other part whereby the Nominated Sub-Contractor agreed and undertook to (state nature of Nominated Sub-Contract works of obligations undertaken) for the sum of (state value of Nominated subContractor price).LAMPIRAN J3 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (NOMINATED SUB-CONTRACT WORKS) This AGREEMENT is made the …… day of ………………… 200…… BETWEEN (insert name of Bank/Finance Company/Insurance Company) of (insert principal address of business of Bank/Finance Company/Insurance Company) (hereinafter called the “Guarantor”) of the one part and (insert name of Main Contractor) (hereinafter called the “Contractor”) of the other part.

). The total of all partial demands so made shall not exceed the sum of RM ………………. This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect from the commencement of the said Nominated Sub-Contract until …………… (hereinafter referred to as the ‘Initial Expiry Date’) being the end of a period of twelve (12) calendar months after the expiry date of the defects liability period as stated in the Main Contact No.of the Nominated Sub-Contract value or such part thereof.. dated …………. (ii) The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Nominated Sub-Contractor with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligations undertaken by the Nominated Sub-Contractor or by any forbearance whether as to payment.. The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of Malaysian Ringgit …………………………………. on the Contractor’s demand notwithstanding any contest or protest by the Nominated Sub-Contractor or by the Guarantor or by any other third party provided that the Contractor shall have first obtained a certificate from the Superintending Officer in writing stating that in the Superintending Officer’s opinion that the Nominated SubContractor has been in default as aforesaid. …………. time.. the …….. The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee. day of ……… 200…. but the Guarantor shall be entitled to be informed of such arrangement or alternation. performance or otherwise. or in the case of the Contract being determined. (iii) 92 . And made between the Contractor and the Government of …………….(state the amount of bond in words) (RM ………………………. one (1) calendar year after the date of determination. The Guarantor shall upon the request of the Government extend the Initial Expiry Date of the guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the “Extended Expiry Date’) and the Guarantee shall be so extended. And that the Guarantor’s liability to pay the Contractor as aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any partial demand having been made as aforesaid.

93 .. ALL CLAIMS.… . Signed for and on behalf of the Said Contractor in The presence of ) ) ) ……………………………………. IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF THIS GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER. (v) IN WITNESS HEREOF the parties hereto have hereinto set their hands the day and year first abovewritten. …………………………….……………….…………………………. (Witness) Name : …………………………….………… Designation : …………………… Contractor’s Seal : ………………………………………………. (Witness) Name : ……………………………. Name : ………………. Designation : …………………………. Designation : …………………… Bank’s/Finance Company’s/ Insurance Company’s Seal: ……………………………………………….. Address : ……………………………. ……………………………. IF ANY... Name : …………………………... Signed for and on behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) ………………….… Address : …………………………..(iv) All whatsoever obligation and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expire Date as the case may be save to the extent that the Contractor shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding. Designation : …………………………….

....... Sekian..................... .. (“Tarikh Luput”)........................................................... 200................… . (Jabatan) *Potong mana yang berkenaan 94 .. Sukacita kami merujuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans yang tuan keluarkan bernombor .... kepada Kerajaan yang telah luput berkuat kuasa pada ............ 200............. Surat Pelepasan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No.................................... (“Jaminan”) yang dikeluarkan bagi pihak .....….......... .................... (Nama) ... ......................... ........... pada ... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.......................... Kami dengan ini melepaskan sepenuhnya tanggungjawab pihak tuan berkaitan dengan jaminan tersebut mulai dari tarikh luput dan jaminan tersebut dengan ini dianggap batal... terima kasih...... *Salinan asal jaminan ini/salinan yang telah disahkan akan disimpan oleh pejabat ini sebagai rekod........................... (Nama dan Alamat Bank/ Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans) Tuan.................................. ................LAMPIRAN K SURAT PELEPASAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURANS Tarikh : ………..

.. The *original copy/certified true copy of the guarantee is to be retained in this office for record................................ Yours Truly. 200....... day of ................................................ ("Guarantee") issued on behalf of ..LAMPIRAN K (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF DISCHARGE OF BANK/FINANCE COMPANY’S/ INSURANCE GUARANTEE Date To............................................. (Bank's/Finance Company’s/Insurance Company's Name And Address) Dear Sir........ . ("the expiry date")........…………… (Name) ...... on the .................. ....... .... in favour of the Government which had effectively expired on the .. (Department) *Delete where applicable 95 .... We hereby discharge yourselves absolutely from any liability whatsoever arising from the said Guarantee with effect from the expiry date and the said Guarantee shall be treated as cancelled........... ........ ....... Discharge Of Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No : We refer to your Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No.....………......... : ………….... ................................ 200..................

.................LAMPIRAN L1 PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURANS (DARIPADA AGENSI KERAJAAN) Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : ......... Kerjasama tuan amatlah dihargai......…………… (nama projek)............................... Berhubung dengan perkara yang tersebut di atas....... ...... berjumlah ......... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah........ ............ sebagai jaminan bagi .... (Nama dan Alamat Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans) Tuan.... yang dikeluarkan oleh Bank/ Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans tuan untuk Syarikat ...........................…………………………) Tandatangan Pegawai Yang Berkenaan 96 . Dengan tujuan untuk memastikan kebenaran Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans yang berkenaan......... 3.. 2....................... yang ditandatangani oleh .................... Sekian... terima kasih.... sukacita dapat tuan mengembalikan format yang dilampirkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh surat ini... (....... Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Yang Dikeluarkan Oleh .............. .................. sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian/Jabatan ini telah menerima Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans No........................................

................... Your cooperation is much appreciated............. as issued out by your Bank/Finance Company/ Insurance Company for Company ............................. (.................................. ... .……………… As Issued Out By ............ as a Guarantee for ..............LAMPIRAN L1 (Versi Bahasa Inggeris) STANDARD FORM LETTER REQUESTING FOR VERIFICATION OF AUTHENTICITY OF BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE Your Reference : Our Reference : Date : .... With reference to the above mentioned.......... as signed by ......................... As a mean of verifying the authenticity of the Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee concerned......... Verification of Authenticity Of Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No......................... Yours Truly... ........................ please be informed that the Ministry/Department has received Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No........ 2............ Thank you...........................………………) Signature of Officer Concerned 97 .... (Bank/Finance Company’s/Insurance Company's Name and Address) Dear Sir................. for an amount of .......... ....... 3......... please return the format attached within two (2) weeks from the date of this letter.............………………..............................

…………………………………………………………. ……………………………………….. …………………… yang telah ditandatangani oleh …………………… sebagai jaminan bagi …………………………………………………………… yang dikeluarkan untuk syarikat ………………………………………… adalah sebenarnya dikeluarkan oleh Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans ini.LAMPIRAN L2 PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURAN (DARIPADA BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURAN) Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh ………………………………………. ………………………………………... sukacita mengesahkan di sini bahawa Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No.. : …………………. (Nama/Alamat Kementerian/Jabatan Yang Berkenaan) Tuan. terima kasih.… Merujuk kepada surat tuan bil. : …………………. bertarikh ………………. (………………………………. Cop Rasmi Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans. berkenaan perkara yang tersebut di atas. Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No Jaminan : ………………………………………………………………………….) Nama : ……………………… Jawatan : ……………………. 98 . Sekian.. : …………………. ………………………………………. Yang Dikeluarkan Oleh ………………………………………………………….

...………………) Name : ……………………………. Verification of Authenticity Of Bank/Finance/Insurance Company Guarantee No.......... we are please to verify of the authenticity of the Bank/Finance/Insurance Guarantee no.. (Ministry/Department Name and Address) Dear Sir.. .................……………………………………………………………………................. ………………………………………..... ………………………………………...LAMPIRAN L2 (Versi Bahasa Inggeris) VERIFICATION OF AUTHENTICITY OF BANK/ FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE (FROM BANK/ FINANCE COMPANY’S/INSURANCE COMPANY’S) Your Reference Our Reference Date ……………………………………….... as a guarantee for ………………………… as issued out for company ... ………………………………………....... as signed by ………………………………............. With reference to your letter no ……………………………………............…………………………………………... : …………………......... (. Yours Truly...... is actually issued by our bank/Finance/insurance company.. dated ……………… to the above mentioned matter.... ..... As Issued By ……. : …………………... Designation : ……………………… Bank/Finance/Insurance Company’s Chop 99 ... : …………………......

atas permintaan Kontraktor. dibuat oleh Kerajaan dan diterima oleh Kontraktor pada ……………………dengan syarat jika kontrak rasmi disediakan berikutnya. tanggungjawab kami untuk membayar jumlah yang tersebut sebanyak RM …………………… hendaklah secara 2. Tertakluk kepada perenggan 4. jumlah wang sebanyak Ringgit …………………… (RM ………………) sebagai wang pendahuluan seperti yang tersebut di atas atau sebahagian daripada itu yang belum lagi didapatkan kembali oleh Kerajaan selaras dengan perenggan 3 atau 4 yang berkenaan dan jumlah harga itu hendaklah dibayar apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan tanpa mengira apa-apa tentangan atau bantahan daripada Kontraktor atau daripada kami atau daripada mana-mana pihak ketiga yang lain. Kami hendaklah membayar kepada Kerajaan tanpa faedah. prestasi atau selainnya tidak akan melepaskan kami daripada jaminan ini tetapi kami adalah berhak untuk diberitahu akan persetujuan atau perubahan tersebut. 3.LAMPIRAN M1 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN PENDAHULUAN (KONTRAKTOR BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) Sebagai balasan Kerajaan Malaysia (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kerajaan”) bersetuju membuat bayaran pendahuluan selaras dengan terma dan syarat-syarat Kontrak yang dibuat selaras dengan iklan tender/pelawaan oleh Kerajaan bertarikh ………………… dan tawaran oleh ………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kontraktor”) bertarikh …………………… dan persetujuan daripada itu melalui Surat Setuju Terima oleh Kerajaan bil. 100 . yang bertandatangan di bawah ini. tempoh. untuk ……………………(sebutkan nama perolehan) (kemudian daripada ini disebut “Bekalan”/“Perkhidmatan”/“Kerja”) kami. maka pihak Kerajaan berhak menuntut dan berhak dibayar apa-apa kos tambahan sebagai ganti rugi akibat keengganan kami mematuhi syarat-syarat Jaminan ini. mengaku janji (iaitu aku janji yang tak boleh batal) satu Jaminan kepada Kerajaan bahawa: 1. …………………… bertarikh ……………………dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat baru (jika ada). selaras dengan terma-terma dan syarat kontrak rasmi tersebut. Sekiranya dalam apa-apa keadaan kami melengah-lengahkan membuat pembayaran dan seumpamanya setelah menerima tuntutan daripada Kerajaan. Apa-apa konsesi atau tolak ansur yang diberi oleh Kerajaan kepada Kontraktor atau apa-apa persetujuan antara Kerajaan dan Kontraktor atau apa-apa pengekangan/penahanan yang dibuat oleh Kerajaan kepada Kontraktor sama ada berkenaan dengan bayaran.

Nama Jawatan …………………. Jumlah wang tersebut yang dijamin oleh kami untuk dibayar kepada Kerajaan hendaklah dikurangkan secara automatik mengikut kadar potongan yang dibuat oleh Kerajaan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Kontraktor sebagai pembayaran balik wang pendahuluan yang telah dibuat.automatik dikurangkan daripada amaun atau amaun-amaun pembayaran yang dibuat oleh kami kepada Kerajaan berhubung dengan Jaminan ini. : ………………………………… : ………………………………… Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans: Di hadapan Nama Jawatan : ………….…………………… : ………………………………… : ………………………………… 101 .. atau selepas semua bekalan telah dihantar/perkhidmatan telah disiapkan/kerja telah dilaksanakan dengan memuaskan oleh Kontraktor kepada Kerajaan selaras dengan terma dan syarat-syarat kontrak mengikut mana yang terdahulu.. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Luput Asal Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tiga (3) bulan daripada Tarikh Mati Asal (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Lanjutan”) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.……………. 5. Jaminan ini terbatal dan hendaklah dikembalikan dengan serta-merta setelah kesemua wang pendahuluan dijelaskan melalui potongan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Kontraktor. Diturunkan tandatangan kami pada hari ini …………………… untuk dan bagi pihak Penjamin di atas. 4. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga …………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Asal”) iaitu meliputi tempoh kontrak.

dibuat oleh Kerajaan dan Kontraktor dan diterima oleh Sub Kontraktor Dinamakan pada ……………………dengan syarat jika sub kontrak rasmi disediakan berikutnya. selaras dengan terma-terma dan syarat sub kontrak rasmi tersebut. prestasi atau selainnya tidak 2. 102 . Kami hendaklah membayar kepada Kerajaan tanpa faedah. maka pihak Kerajaan berhak menuntut dan berhak dibayar apaapa kos tambahan sebagai ganti rugi akibat keengganan kami mematuhi syarat-syarat Jaminan ini. jumlah wang sebanyak Ringgit …………………… (RM ………………) sebagai wang pendahuluan seperti yang tersebut di atas atau sebahagian daripada itu yang belum lagi didapatkan kembali oleh Kerajaan selaras dengan perenggan 3 atau 4 yang berkenaan dan jumlah harga itu hendaklah dibayar apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan tanpa mengira apa-apa tentangan atau bantahan daripada Sub Kontraktor Dinamakan atau daripada kami atau daripada mana-mana pihak ketiga yang lain. atas permintaan Sub Kontraktor Dinamakan.LAMPIRAN M2 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN PENDAHULUAN (SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN) Sebagai balasan Kerajaan Malaysia (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kerajaan”) bersetuju membuat bayaran pendahuluan bagi pihak Kontraktor Utama iaitu ……………………….. …………………… bertarikh ……………………dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat baru (jika ada). tempoh. (kemudian daripada ini disebutkan sebagai “Kontraktor”) selaras dengan terma dan syarat-syarat sub kontrak yang dibuat tawaran oleh ………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) bertarikh …………………… dan persetujuan daripada itu melalui Surat Setuju Terima oleh Kontraktor bil. Apa-apa konsesi dan/atau tolak ansur yang diberi oleh Kerajaan kepada Kontraktor Utama dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan atau apa-apa persetujuan antara Kerajaan dengan Kontraktor dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan atau apa-apa pengekangan/penahanan yang dibuat oleh Kerajaan kepada Kontraktor dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan sama ada berkenaan dengan bayaran. untuk ……………………(sebutkan nama perolehan) (kemudian daripada ini disebut “Bekalan”/“Perkhidmatan”/“Kerja”) kami. Sekiranya dalam apa-apa keadaan kami melengah-lengahkan membuat pembayaran dan seumpamanya setelah menerima tuntutan daripada Kerajaan. mengaku janji (iaitu aku janji yang tak boleh batal) satu Jaminan kepada Kerajaan bahawa: 1. yang bertandatangan di bawah ini.

Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga …………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Asal”) iaitu meliputi tempoh kontrak. Jaminan ini terbatal dan hendaklah dikembalikan dengan serta-merta setelah kesemua wang pendahuluan dijelaskan melalui potongan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Sub Kontraktor Dinamakan. atau selepas semua bekalan telah dihantar/perkhidmatan telah disiapkan/kerja telah dilaksanakan dengan memuaskan oleh Sub Kontraktor Dinamakan kepada Kontraktor selaras dengan terma dan syarat-syarat sub kontrak mengikut mana yang terdahulu. Tertakluk kepada perenggan 4. 5. Diturunkan tandatangan kami pada hari ini …………………… untuk dan bagi pihak Penjamin di atas. Jumlah wang tersebut yang dijamin oleh kami untuk dibayar kepada Kerajaan hendaklah dikurangkan secara automatik mengikut kadar potongan yang dibuat oleh Kerajaan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Sub Kontraktor Dinamakan sebagai pembayaran balik wang pendahuluan yang telah dibuat. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Luput Asal Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tiga (3) bulan daripada Tarikh Mati Asal (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Lanjutan”) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.……….. Nama Jawatan ………………………………… : ………………………………… : …. 3. 4. tanggungjawab kami untuk membayar jumlah yang tersebut sebanyak RM …………………… hendaklah secara automatik dikurangkan daripada amaun atau amaun-amaun pembayaran yang dibuat oleh kami kepada Kerajaan berhubung dengan Jaminan ini.…………………… Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans: Di hadapan Nama Jawatan : ………………………………… : ………………………………… : ………………………………… 103 .akan melepaskan kami daripada jaminan ini tetapi kami adalah berhak untuk diberitahu akan persetujuan atau perubahan tersebut.

000 RM750.Lampiran 2 kepada SPP Bil.000 RM600.1(a) dan (b) adalah dipinda seperti berikut: “175. deposit tender hendaklah dikenakan seperti berikut: Deposit Tender Bekalan/Perkhidmatan Anggaran Nilai Tender Jumlah Deposit Tender RM60.000.000 RM1.000 RM1.000 RM350.000. 5 Tahun 2007 PINDAAN ARAHAN PERBENDAHARAAN 175.1 (a) Deposit tender adalah dikecualikan bagi tender tempatan.000 RM150. Bagi tender antarabangsa.000 (i) (ii) Sehingga RM5 juta Melebihi RM5 juta sehingga RM10 juta (iii) Melebihi RM10 juta sehingga RM20 juta (iv) Melebihi RM20 juta sehingga RM30 juta (v) Melebihi RM30 juta Deposit Tender Kerja Anggaran Nilai Tender Jumlah Deposit Tender RM50.000 (i) (ii) Sehingga RM10.000 RM150.000 Melebihi RM10 juta sehingga RM20 juta (iii) Melebihi RM20 juta sehingga RM50 juta (iv) Melebihi RM50 juta sehingga RM100 juta (v) Melebihi RM100 juta Semua deposit tender hendaklah dalam bentuk draf bank atau jaminan bank.000 RM350. 1 .000.

000. Bon Pelaksanaan ini akan dikembalikan sesudah kontrak disempurnakan dengan memuaskan.000 tetapi tidak melebihi RM500. kadar peratus dan pengiraan Bon Pelaksanaan hendaklah ditentukan mengikut harga anggaran kontrak bagi setahun sahaja dan tidak daripada keseluruhan harga kontrak. 2 .000 disempurnakan. Untuk kontrak yang melebihi RM500. Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan bermasa yang berkuat kuasa selama dua (2) tahun atau lebih. Deposit tender hendaklah dalam bentuk draf bank/jaminan bank dan hendaklah dikemukakan bersekali dengan tawaran tender. Bon Pelaksanaan yang diperlukan ialah sebanyak lima peratus (5%) daripada nilai kontrak.5%) daripada nilai kontrak.” AP 205. kontraktor yang berjaya hendaklah memberi Bon Pelaksanaan sebanyak dua setengah peratus (2. Walau bagaimanapun.5% daripada tawarannya atau maksimum RM10.2(a) adalah dipinda seperti berikut: “176.(b) Bagi petender tempatan yang mendapat pengecualian daripada pendaftaran. dalam Ringgit Malaysia (RM) dari bankbank atau institusi-institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan.1 Agensi hendaklah menyimpan dokumen kontrak selepas sesuatu kontrak ditandatangani dan dalam tempoh empat belas (14) hari salinan hendaklah dihantar kepada: (a) Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri jika mengenai kontrak Persekutuan. Bon Pelaksanaan yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak bermasa. (b) Akauntan Negeri dan Bendahari Negeri jika mengenai kontrak Negeri.000 pula.1 adalah dipinda seperti berikut: “205. deposit tender hendaklah dikenakan sebanyak 2.2 (a) Sebelum sesuatu kontrak bekalan atau perkhidmatan yang melebihi RM200.” 176. atau (c) Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri dan Akauntan Negeri dan Bendahari Negeri jika mengenai kontrak yang dibiayai bersama oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. (b) Bon Pelaksanaan ini hendaklah dalam bentuk Jaminan Bank atau Jaminan Bank Islam atau Jaminan Syarikat Kewangan atau Jaminan Insurans atau Jaminan Takaful.