SPP Bil.5 Tahun 2007 -Tatacara Pen Gurus An Perolehan Kerajaan Secara Tender (PENTING)

S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld.

22(1)

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007

Semua Semua Semua Semua Semua

Ketua Setiausaha Kementerian Ketua Jabatan Persekutuan Setiausaha Kerajaan Negeri Ketua Badan Berkanun Persekutuan Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan

TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER Tujuan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) ini bertujuan untuk mengemas kini tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender di semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun (Agensi). Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender 2. Tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender yang ditetapkan dalam SPP Bil. 2 Tahun 1995 telah dikaji semula dan seterusnya dikemas kini seperti mana tatacara yang terkandung dalam Lampiran 1. Dengan ini semua agensi adalah dikehendaki mematuhi sepenuhnya peraturan/tatacara yang ditetapkan mengikut SPP ini. 3. Agensi dikehendaki memastikan semua urusan berkaitan perolehan Kerajaan berdasarkan amalan tadbir urus baik (good governance practices) dengan mematuhi prinsip-prinsip perolehan Kerajaan seperti berikut:

a)

Akauntabiliti Awam – Urusan perolehan yang diamanahkan hendaklah dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. Diuruskan Secara Telus – Semua dasar, peraturan dan proses perolehan yang dilaksanakan hendaklah jelas, diketahui dan difahami umum serta mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. Nilai Faedah Yang Terbaik – Pengurusan perolehan hendaklah memberi pulangan yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Saingan Terbuka – Proses perolehan hendaklah memberi peluang terbuka kepada semua pihak yang layak bersaing. Adil dan Saksama – Sesuatu perolehan itu dipelawa, diproses dan dipertimbangkan dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan yang ditetapkan.

b)

c)

d) e)

Pengecualian Dari Pemakaian SPP 4. Mana-mana pengecualian daripada peraturan yang ditetapkan dalam SPP ini hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis daripada Perbendaharaan. Tindakan surcaj boleh diambil ke atas mana-mana pegawai yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam SPP ini. Kuat kuasa 5. SPP ini adalah berkuat kuasa pada tarikh ianya dikeluarkan dan hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan (AP) dan Pekeliling lain yang berkaitan. Pindaan 6. Dengan berkuat kuasanya SPP ini, AP 175.1(a) dan (b), AP 176.2(a) dan (b) dan AP 205.1 adalah dipinda seperti di Lampiran 2. Pembatalan 7. Dengan berkuat kuasanya SPP ini, SPP berikut adalah dibatalkan: (i) SPP Bil. 2/95; 2

(ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)

Tambahan Pertama SPP Bil. 2/95; Tambahan Kedua SPP Bil. 2/95; SPP Bil. 11 Tahun 1999 (Tambahan Ketiga SPP Bil. 2/95); SPP Bil. 10 Tahun 2002 (Tambahan Keenam SPP Bil. 2/95); SPP Bil. 8/98; SPP Bil. 6/99; SPP Bil. 3 Tahun 2004; dan SPP Bil. 1 Tahun 2006.

Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah,

(Tan Sri Izzuddin bin Dali) Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia. 27 Februari 2007
s.k. Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Malaysia Akauntan Negara Malaysia Semua Pegawai Kewangan Negeri

3

Lampiran 1 kepada SPP Bil. 6. Perihal Umum Tender Bekalan dan Perkhidmatan Perihal Umum Tender Kerja Had Nilai Memanggil Tender Kerja DOKUMEN TENDER 16. Penyediaan Dokumen Tender Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Bekalan dan Perkhidmatan Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Kerja Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Antarabangsa 9 10 12 12 7 8 8 i . 19. 15. 4. 8. 5 Tahun 2007 KANDUNGAN PARA TUJUAN 1. Perkhidmatan dan Kerja Item Kontrak Pusat/Kontrak Panel Borang Piawai Penyediaan Spesifikasi DASAR-DASAR PEROLEHAN KERAJAAN YANG PERLU DIPATUHI 1 2 2 2 3 3 9. Dasar Dasar Dasar Dasar Semasa Kerajaan Pemindahan Teknologi Keutamaan Barangan Tempatan Penggunaan Mata Wang 4 5 6 6 TATACARA TENDER 13. 5. PERKARA MUKA SURAT Tujuan Arahan Perbendaharaan dan SPP Lain PERANCANGAN PEROLEHAN 1 1 3. Perkara Yang Perlu Diambil Kira Dalam Merancang Perolehan Peruntukan/Pembiayaan Pendaftaran Kontraktor Bekalan. 17. 11. 14. 10. 18. 7. 12. 2.

36. 37. Bantahan Oleh Petender Penubuhan Jawatankuasa Untuk Menimbangkan Bantahan PEMBUKAAN TAWARAN TENDER 21 22 30. 29. 35. Keahlian Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender Tugas Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender Urus Setia Tender Pembukaan Tender Di Hadapan Awam MERAHSIAKAN MAKLUMAT DAN KEDUDUKAN SESUATU TENDER 22 22 23 24 34. 26. 40. 21. 32. 38. Jawatankuasa Penilaian Tender. 24. 23. Pengiklanan Tender Tempatan Pengiklanan Tender Antarabangsa ANGGARAN HARGA JABATAN 19 21 27. Kadar Bayaran Dokumen Tender (Hard Copy/Soft Copy) Bagi Tender Bekalan/Perkhidmatan/Kerja Dokumen Tender yang Mempunyai Security Document/ Security Drawing/ Penjualan Dokumen Tender Tempoh Sah Laku Tawaran Tender Deposit Tender Bagi Tender Antarabangsa PENGIKLANAN 13 14 16 16 17 25. Keahlian dan Tugas Jawatankuasa Penilaian Tender Kerja 26 27 ii .20. 31. Penyediaan Anggaran Harga BANTAHAN KE ATAS SPESIFIKASI TENDER YANG MENJURUS KEPADA SESUATU JENAMA 21 28. 33. Dokumen Tender Diklasifikasikan Sebagai Sulit Merahsiakan Maklumat Tender Peruntukan Melarang Pengiklanan dan Publisiti Penjelasan Lanjut Berkenaan Dengan Tender Larangan Mengubah Maklumat Dokumen Petender PENILAIAN TENDER 24 24 25 25 25 39. 22.

47. Syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan PEMILIKAN TAPAK DAN PERMULAAN KERJA 32 32 33 35 36 37 37 56. Surat Niat Surat Setuju Terima MENANDATANGANI KONTRAK 30 30 46. Tarikh Milik Tapak Permulaan Kerja PEMATUHAN DAN TANGGUNGJAWAB 40 40 41 41 41 42 58. 57.41. 45. 51. 53. Tatacara Pertimbangan Tender SETUJU TERIMA TENDER 29 44. Tanggungjawab Agensi Tanggungjawab Pegawai Pengawal Pengecualian iii . 52. Peruntukan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) Tempoh Bagi Menandatangani Kontrak Pengedaran dan Penyimpanan Dokumen Kontrak PENTADBIRAN KONTRAK 31 31 31 49. Perakuan Kepada Lembaga Perolehan PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN 28 43. 48. 54. 60. Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak Bon Pelaksanaan Peraturan Berkenaan Bon Pelaksanaan Mengesahkan Surat Jaminan Pelepasan Bon Pelaksanaan Bayaran Pendahuluan Had Nilai. 55. 50. 59. Asas Penilaian Tender PERAKUAN TENDER 28 42.

3/99) LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN C D E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 G1 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN G2 H I1 I2 59 60 64 70 iv .R 203D-Pin.K.LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN A B Senarai Semakan TAJUK MUKA SURAT 43 44 Senarai Borang Tender. Dokumen Kontrak dan Borang-borang Lain Bagi Tender Kerja Jabatan Kerja Raya (JKR) Cadangan Pembiayaan Contoh Jadual Pelaksanaan Tender Contoh Iklan Tender Bekalan Contoh Iklan Tender Perkhidmatan Contoh Iklan Tender Kerja Contoh Iklan Tender Yang Dirangkumkan Jadual Tender Bekalan (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Jadual Tender Perkhidmatan (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Jadual Tender Kerja (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Contoh Jadual Harga Tender Bekalan/ Perkhidmatan (Untuk Dipamerkan Di Papan Kenyataan) Contoh Jadual Harga Tender Kerja (Untuk Dipamerkan Di Papan Kenyataan) Contoh Surat Niat Surat Setuju Terima (Tender Bekalan/ Perkhidmatan) Surat Setuju Terima (Tender Kerja) (J.

LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN J1 J2 J3 K L1 L2 M1 M2 Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Bekalan/Perkhidmatan) Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Kerja) Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Subkontraktor Dinamakan) Surat Pelepasan Jaminan Surat Pengesahan Jaminan (Daripada Agensi Kerajaan) Surat Pengesahan Jaminan (Daripada Bank/Syarikat Kewangan/Insurans) Borang Jaminan Untuk Bayaran Pendahuluan (Kontrak Bekalan/Perkhidmatan/Kerja) Borang Jaminan Untuk Bayaran Pendahuluan (Subkontraktor Dinamakan) 80 84 88 94 96 98 100 102 v .

1 Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender di semua agensi Kerajaan. 3.3 1 . Agensi perlu menjadualkan tarikh Lembaga Perolehan bersidang untuk sepanjang tahun. Senarai berkenaan hendaklah mengandungi kategori perolehan (bekalan/perkhidmatan/kerja). Perkara Yang Perlu Diambil Kira Dalam Merancang Perolehan 3. Arahan Perbendaharaan dan SPP Lain 2.1 SPP ini hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan (AP) dan SPP lain yang berkaitan yang masih berkuat kuasa.2 3. PERANCANGAN PEROLEHAN 3.Lampiran 1 kepada SPP Bil.1 Sebelum membuat apa-apa perolehan. Bagi Agensi yang menguruskan bilangan tender yang banyak. Lembaga Perolehan hendaklah bersidang dalam tempoh tiga (3) minggu selepas penilaian tender selesai. Tujuan 1. Agensi hendaklah membuat perancangan tahunan (annual planning) dan perancangan awal (forward planning) bagi tender-tender yang hendak dipelawa dalam satu-satu tahun. Senarai tender yang akan dipelawa bagi satu-satu tahun itu hendaklah dikemukakan kepada Ketua Agensi masing-masing pada bulan Disember tahun sebelumnya. peruntukan kewangan dan tarikh tender akan dipelawa dan dijangka untuk dibentangkan dalam mesyuarat Lembaga Perolehan. 2. Agensi hendaklah terlebih dahulu memastikan semua perkara yang dijelaskan dalam SPP ini telah diambil kira. Lembaga Perolehan hendaklah bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh dua (2) minggu. 5 Tahun 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER TUJUAN 1.

4 5. 5.2 4. Agensi adalah Dilarang Memecah Kecilkan perolehan tahunan untuk mengelakkan daripada membuat pelawaan secara tender. dikehendaki mematuhi semua peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan.1 Bekalan dan perkhidmatan guna sama yang terdapat dalam Kontrak Pusat/Kontrak Panel yang dikendalikan oleh Perbendaharaan hendaklah diguna pakai oleh semua agensi 2 . Pendaftaran Kontraktor Bekalan.3 4. dan Bagi perolehan kerja. tidak kira agensi mana yang melaksanakan projek atau melakukan perbelanjaan.2 Agensi hendaklah memastikan bahawa kontraktor yang mengambil bahagian dalam perolehan Kerajaan adalah berdaftar di bawah kelas/kod bidang.1 Semua perolehan Kerajaan yang dibuat melalui proses tender hendaklah dibuat dengan kontraktor yang berdaftar dengan Kerajaan seperti berikut: (a) (b) Bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan. Semua perolehan yang melibatkan pembiayaan daripada institusi kewangan antarabangsa hendaklah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh institusi kewangan antarabangsa berkenaan.4. Peruntukan/Pembiayaan 4. 6. kontraktor hendaklah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB).1 Agensi hendaklah memastikan terlebih dahulu bahawa Anggaran Peruntukan Belanja Mengurus atau Pembangunan bagi perolehan yang berkenaan telah diluluskan. Perkhidmatan dan Kerja 5. kepala dan sub-kepala yang bertepatan dengan perolehan yang dibuat dan tempoh pendaftaran tersebut sentiasa sah (valid). Agensi Kerajaan yang diberi peruntukan/pembiayaan Kerajaan Persekutuan sama ada melalui geran peruntukan atau pinjaman dan sama ada pembiayaan sepenuhnya atau sebahagian daripada kos projek/perbelanjaan. 4. Klausa berkenaan perkara ini hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender dan dokumen kontrak. kontraktor hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Item Kontrak Pusat/Kontrak Panel 6.

Pembelian di luar Kontrak Pusat/Kontrak Panel adalah DILARANG. perolehan boleh dibuat mengikut tatacara perolehan biasa sekiranya Kontrak Pusat bagi item yang hendak diperolehi tersebut telah tamat tempoh sah lakunya. nisbah kandungan dan butir-butir lain yang berkaitan hendaklah dinyatakan dengan jelas supaya tidak menimbulkan keraguan kepada kontraktor/pembekal tentang apa yang dikehendaki oleh Agensi.3 Butiran Spesifikasi (a) Dalam menggariskan spesifikasi. (b) 3 .2 Perolehan hendaklah dibuat daripada kontraktor yang disenaraikan dalam Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (PKP). Walau bagaimanapun. 7. Penyediaan Spesifikasi 8.1 Jawatankuasa Spesifikasi Satu Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah dilantik oleh Ketua Agensi bagi menyediakan spesifikasi umum/khusus/teknikal bagi tiap-tiap perolehan yang hendak dibuat. 8.1 Agensi hendaklah memastikan bahawa borang piawai/format yang ditetapkan dalam AP dan SPP yang berkuat kuasa diguna pakai sepenuhnya. 8. bentuk. 8. 6. Bagi perolehan perkhidmatan.2 Tempoh Masa Penyediaan Spesifikasi Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah diberi masa secukupnya dan bersesuaian dengan perolehan yang hendak dibuat untuk merangka dan mewujudkan spesifikasi yang sempurna dan jelas. perkara-perkara seperti warna. Ahli-ahli Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai yang mahir dan berkelayakan dalam bidang berkenaan. yang boleh juga terdiri daripada wakil-wakil agensi lain yang berkaitan. saiz. pembungkusan.Kerajaan. Borang Piawai 7. skop dan spesifikasi perkhidmatan hendaklah dinyatakan dengan jelas dan terperinci. kualiti.

pembelian peralatan komputer secara stand alone tidak perlu mendapatkan persetujuan MAMPU. spesifikasi teknikal hendaklah diluluskan oleh MAMPU. Walau bagaimanapun. selamat digunakan dan dijamin oleh pembuatnya atau petender. Peraturan Pembelian Barang Import. Sekiranya tidak dapat dielakkan. memastikan bahawa tindakan yang akan diambil mematuhi dasar semasa Kerajaan. Peraturan Penggunaan Perkhidmatan Pengangkutan Kebangsaan Melalui Wakil Penghantaran Kerajaan. Spesifikasi yang disediakan hendaklah ditandaaraskan (benchmark) dengan barangan buatan tempatan yang memenuhi piawaian yang diiktiraf. dalam membuat perancangan dan pelaksanaan tender.2 4 .1 Agensi hendaklah. Arahan dan garis panduan mengenai perkara ini yang dikeluarkan oleh MAMPU hendaklah dirujuk. 9. yang antara lain memberi penekanan kepada perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) Peraturan Penggunaan Barangan Tempatan. Agensi adalah diingatkan supaya mematuhi dasar-dasar semasa Kerajaan selaras dengan Dasar Pembangunan Negara (DPN). ungkapan ‘atau persamaan’ hendaklah digunakan. Spesifikasi hendaklah dibuat berasaskan fungsi penggunaan dan sekurang-kurangnya memenuhi piawaian Malaysia atau piawaian antarabangsa yang diiktiraf oleh Kerajaan.(c) Spesifikasi teknikal tidak boleh dibuat berdasarkan kepada sesuatu jenama atau buatan. Dasar Semasa Kerajaan 9. Agensi hendaklah memastikan barangan yang ditentukan adalah sesuai. Bagi perolehan peralatan yang melibatkan teknologi maklumat. Sekiranya barangan tersebut tidak mempunyai sebarang piawaian. Bagi tender antarabangsa. Jabatan Perdana Menteri. (d) (e) (f) DASAR-DASAR PEROLEHAN KERAJAAN YANG PERLU DIPATUHI 9.

1 Bagi tujuan pelaburan dan pemindahan teknologi. cadangan pembuatan/pemasangan dalam negeri. petender hendaklah diminta mengemukakan cadangan setakat mana loji akan diwujudkan di Malaysia dan cadangan lain sekiranya ada. Peraturan Perlindungan Insurans daripada Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK). (b) 10. Peraturan Penggunaan Mata Wang. Penggunaan Bank-bank Tempatan Cawangan di Luar Negeri. Bagi tender kerja pula. di mana petender atau sekutunya (associates) mempunyai kemahiran. Apa-apa kos berkaitan dengan lawatan kilang hendaklah dibiayai oleh Kerajaan. kegunaan bahan tempatan dan tempat di mana barangbarang yang di tender itu akan dibuat secara langsung di Malaysia dengan menggunakan bahan tempatan ke peringkat yang maksimum. yang Mempunyai Dasar Pemindahan Teknologi 10.3 Petender hendaklah diminta bersedia menerima wakil-wakil Kerajaan untuk mengkaji bidang-bidang teknologi yang boleh dipindahkan kepada dan diterima oleh Kerajaan termasuk melawat kilang atau lain-lain kemudahan petender atau sekutunya. agensi hendaklah memastikan petender antarabangsa mengemukakan bersama tawaran tender mereka.2 Petender juga hendaklah digalakkan untuk mengemukakan tawaran bagi pemindahan teknologi melalui program offset seperti berikut: (a) Pemindahan teknologi dalam bidang yang berkaitan dengan perolehan yang ditawarkan dalam tender (direct offset).(d) (e) (f) (g) (h) 10. Peraturan Kualiti Alam Sekitar. jika perkara itu melibatkan kaedah teknologi baru. dan/atau Pemindahan teknologi dalam bidang yang tidak berkaitan dengan perolehan berkenaan (indirect offset). 5 . 10. dan Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.

Sekiranya sesuatu barangan tidak terdapat dalam senarai tersebut. mana yang berkenaan.10. Dasar Keutamaan Barangan Tempatan 11. Tawaran harga bagi perolehan alat ganti yang dibuat daripada Original Equipment Manufacturer (OEM) melalui (b) 6 . Agensi hendaklah merujuk dan mendapat pengesahan dan kelulusan MITI sekiranya barangan tersebut perlu diimport. Perolehan melalui import hanya akan dipertimbangkan setelah dipastikan ianya tidak boleh diperolehi secara tempatan.4 Bagi perolehan yang melibatkan teknologi maklumat. Agensi dikehendaki memohon kelulusan Perbendaharaan terlebih dahulu sebelum perolehan bahan/barangan tersebut dibuat. Bhd.1 Agensi hendaklah menggunakan sepenuhnya bahan/barangan/ perkhidmatan tempatan dalam perolehan masing-masing. permohonan perolehan hendaklah dibuat terus kepada Perbendaharaan tanpa perlu merujuk kepada MITI.2 Bagi tender bekalan bahan/barangan import.3 Manakala bagi perolehan bahan/barangan siap yang diimport yang berada di dalam negara (ex-stock). Bhd. 11. 11. 11. 11. atau Senarai Bahan/Barangan Tempatan yang dikeluarkan oleh SIRIM QA Services Sdn. Dasar Penggunaan Mata Wang 12.4 Semua barangan/bahan binaan termasuk alat mekanikal/elektrikal hendaklah menggunakan bahan/barangan buatan tempatan seperti mana yang ditetapkan dalam Senarai Bahan-bahan Binaan Tempatan yang dikeluarkan oleh IKRAM QA Services Sdn. Agensi hendaklah memohon untuk mendapat pengesahan dan kelulusan MITI semasa perancangan tender dan sebelum tender dilaksanakan.1 Penggunaan Mata Wang Bagi Tender Tempatan (a) Tawaran harga dan bayaran bagi perolehan yang dibuat secara tempatan hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia sahaja. atau mana-mana agensi/badan yang telah diakreditasikan oleh Jabatan Standard Malaysia untuk menjalankan pengiktirafan dan persijilan. petender hendaklah diminta melaksanakan pemindahan teknologi kepada pihak Kerajaan bagi sesuatu sistem yang dibangunkan dan ‘source code’ hendaklah diberi milik kepada pihak Kerajaan. Bagi tender perkhidmatan luar negara dan pelantikan perunding asing. 12.

Perihal Umum Tender Bekalan dan Perkhidmatan 13.4 Bagi item-item yang ditetapkan secara kontrak panel di dalam Pekeliling Kontrak Perbendaharaan. 12. tender hendaklah dipanggil di kalangan kontraktor panel sahaja.kontraktor/pembekal tempatan boleh dibuat sama ada dalam Ringgit Malaysia ataupun mata wang asing dan bayarannya hendaklah dibuat dalam mata wang yang sama seperti dalam tawaran yang dikemukakan.3 Tender antarabangsa hanya boleh dipelawa bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan yang tidak boleh disediakan atau dikeluarkan oleh sumber dalam negara. 7 . kadar pertukaran mata wang yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada tarikh tutup tender hendaklah diguna pakai.2 Penggunaan Mata Wang Bagi Tender Antarabangsa (a) Tawaran harga daripada kontraktor/pembekal luar dan bayaran oleh Agensi hendaklah dibuat dalam mata wang asing.1 Perolehan bekalan/perkhidmatan yang melebihi RM200. (b) (c) TATACARA TENDER 13. 13. Tender tempatan bagi barangan yang perlu diimport hendaklah dipelawa dengan menggunakan harga tawaran Free On Board (FOB) sahaja.2 Tender tempatan bagi barangan buatan tempatan hendaklah dipelawa dengan menggunakan harga bersih sahaja. 13. 13.000 hendaklah diurus secara tender terbuka. Tawaran harga daripada kontraktor/pembekal tempatan bagi tender antarabangsa boleh dibuat sama ada dalam Ringgit ataupun mata wang asing dan bayarannya hendaklah dibuat dalam mata wang yang sama seperti dalam tawaran yang dikemukakan. Bagi tujuan penilaian harga.

14. ii. (b) 8 . iaitu syarikat-syarikat yang ditubuhkan dan diperbadankan di Malaysia oleh warganegara dengan syarat pegangan saham individu asing tidak melebihi tiga puluh peratus (30%) dan Lembaga Pengarah.3 Bagi tender kerja yang disertai oleh beberapa syarikat tempatan secara usaha sama. tender kerja tersebut hendaklah dipelawa secara usaha sama antara syarikat tempatan dan syarikat antarabangsa. pengurusan dan pekerja dianggotai seratus peratus (100%) oleh warganegara. Tender kerja yang dianggarkan bernilai antara RM30 juta hingga RM50 juta hendaklah dipelawa kepada: i. 15.4 Bagi maksud menggalakkan pemindahan teknologi dan penyertaan kontraktor tempatan dalam kerja yang mana kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan. syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara. kesemuanya hendaklah berdaftar dengan PKK dan LPIPM serta salah satu daripadanya hendaklah berdaftar dalam kelas dan gred yang ditetapkan mengikut nilai tender. atau syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia. 14.000 hendaklah diurus secara tender.1 Perolehan kerja yang melebihi RM200. 14.1 Pelawaan tender kerja hendaklah dibuat kepada syarikat-syarikat berdasarkan had kewangan seperti berikut: (a) Tender kerja yang dianggarkan bernilai tidak melebihi RM30 juta hendaklah dipelawa kepada syarikat yang seratus peratus (100%) milik warganegara. Had Nilai Memanggil Tender Kerja 15. 14. Perihal Umum Tender Kerja 14.2 Semua tender kerja hendaklah dipanggil secara tempatan kecuali jika kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan berkenaan dengannya dan sukar dilaksanakan secara usaha sama.

Maklumatmaklumat penting yang wajib dipatuhi oleh petender. atau syarikat tempatan Malaysia.Contoh surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara. (e) 9 . Contoh surat setuju terima tender . DOKUMEN TENDER 16.Syarat-syarat kontrak yang akan diguna pakai bagi petender yang berjaya.Spesifikasi umum/khusus/teknikal bagi bekalan/ perkhidmatan/kerja yang dikehendaki oleh Agensi. Spesifikasi .(c) Tender kerja yang dianggarkan bernilai melebihi RM50 juta hendaklah dipelawa kepada: i. pengurusan dan pekerja adalah warganegara. ii. Borang tender .1 Setiap set dokumen tender hendaklah mengandungi antara lain. Penyediaan Dokumen Tender 16. atau yang disenaraikan di Bursa syarikat usaha sama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira sama ada disenaraikan di Bursa Malaysia atau tidak) dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi empat puluh sembilan peratus (49%) dan majoriti ahli Lembaga Pengarah. syarat yang telah dipersetujui dalam surat niat atau apa-apa syarat lain yang telah dipersetujui melalui rundingan sebelumnya. iii. Syarat-syarat kontrak .Borang hendaklah diisi dan ditandatangani oleh petender bagi menyertai tender. perkara berikut: (a) (b) (c) (d) sempurna serta Syarat-syarat dan arahan kepada petender .

Sesuatu pelan. Cadangan pemindahan teknologi .2 Setiap dokumen tender hendaklah diberi nombor siri.(f) Senarai kuantiti/ringkasan tender . Jadual kadar harga .Maklumat terperinci tentang latar belakang dan keupayaan kewangan petender. (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) 16.Maklumat tentang pengalaman petender dalam bidang berkaitan yang dibekalkan/ dilaksanakan kepada Agensi dan pihak swasta. Senarai semak . 17.Senarai dokumen/perkara yang perlu dikemukakan oleh petender seperti contoh di LAMPIRAN A. model atau lukisan yang diperlukan (jika berkenaan).Tempat serahan terakhir di mana barangan yang diperolehi akan diserah kepada Agensi. Lukisan teknikal/pelan . Tempat penghantaran . Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Bekalan dan Perkhidmatan 17. Tempoh siap/penghantaran.1 Agensi dikehendaki memastikan perkara-perkara dinyatakan dalam dokumen tender. di mana berkenaan: (a) Tempoh sah laku tender.Jadual kadar harga yang perlu diisi oleh petender (jika berkenaan). berikut 10 . mewujudkan loji di Malaysia dan pemindahan teknologi melalui program offset (jika sesuai).Cadangan pembuatan/ pemasangan dalam negeri. penggunaan bahan tempatan dan tempat di mana barang-barang yang ditender akan dibuat secara langsung di Malaysia dengan menggunakan bahan tempatan ke peringkat yang maksimum. Profil dan kedudukan kewangan petender . dan Perkara-perkara lain yang berkenaan.Maklumat yang menjelaskan huraian kerja/kuantiti yang diperlukan dan tempoh masa yang akan diikat. Prestasi/rekod pengalaman .

Agensi hendaklah menyatakan dengan jelas perkara-perkara berikut: 11 . syarat kontrak untuk bekalan/ 17. Bantahan spesifikasi seperti menjurus kepada sesuatu jenama. Insurans Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK). Offset. Tempoh tanggungan kecacatan/waranti.2 Apabila mempelawa tender bekalan/perkhidmatan. Cara pembelian (FOB/Harga Bersih). Jadual pelaksanaan perkhidmatan/jadual penghantaran. Terma pembayaran. dan Syarat-syarat lain yang perlu bagi menjaga kepentingan Kerajaan. Addendum. Tempoh siap perkhidmatan/penghantaran. Denda (pelanggaran perkhidmatan). Penghantaran barangan import dan eksport Kerajaan [Multimodal Transport Operator (MTO)]. Mata wang. Timbang tara. Penamatan kontrak.(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) Larangan publisiti. Draf perjanjian kontrak. Tempat penghantaran.

12 . Projek-projek yang dilaksanakan secara Turnkey atau Design & Build boleh menggunakan Borang PWD DB/T yang berkuat kuasa. 18. kredit pembekal atau pembiayaan perniagaan yang lain. penggunaan borang JKR Siri 203 hendaklah dipakai jika dipersetujui oleh pembiaya. Kedua-dua sampul perincian tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam satu bungkusan.(a) (b) (c) Perincian teknikal dan perincian harga hendaklah disediakan dalam sampul yang berasingan dan berlakri. Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Kerja 18. Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Antarabangsa 19. cadangan pembiayaan seperti di LAMPIRAN C hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender.25% daripada nilai harga kontrak akan dikenakan ke atas petender yang berjaya. Bagi Petender yang tidak mengikut arahan ini akan menyebabkan tawaran tender mereka tidak layak dipertimbangkan. jika ada.3 Seperti yang ditetapkan di bawah seksyen 34(2) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) 1994 (Akta 520). levi sebanyak 0. sama ada dalam bentuk pinjaman 'dua hala'. 18.2 Bagi projek yang dibiayai oleh peruntukan asing. termasuk meminta petender mengemukakan cadangan pembiayaan ke atas tawaran tender mereka. Senarai borang tender dan borang-borang lain yang perlu digunakan adalah seperti di LAMPIRAN B.1 Agensi hendaklah menggunakan Borang JKR Siri 203 untuk tender kerja kecuali projek-projek yang dilaksanakan secara bukan konvensional. Agensi hendaklah menyatakan dengan jelas perkara-perkara yang dinyatakan di perenggan 17 dan 18. 19. Untuk tujuan tersebut. 18. dan Petender tidak dibenarkan mencatat nama petender dan harga dalam dokumen spesifikasi yang dikemukakan.000 ke atas.1 Apabila mempelawa tender antarabangsa. Agensi hendaklah memasukkan peruntukan dalam ‘Arahan Kepada Petender’ bahawa semua tender yang bernilai RM500.

2 Bagi tender kerja. 19. Sekiranya terdapat percanggahan maklumat antara soft copy dan hard copy. dan bayaran tambahan sebanyak RM10 bagi sekeping cakera liut (disket)/cakera padat hendaklah dikenakan kepada petender yang memerlukan.3 Loji-loji yang dibawa masuk untuk kontrak kerja.1 Dokumen tender hendaklah dijual dalam bentuk hard copy.3 Pengiraan harga satu (1) set dokumen tender untuk tender bekalan. dokumen dalam hard copy hendaklah diguna pakai. Kadar Bayaran Dokumen Tender (Hard Copy/Soft Copy) Bagi Tender Bekalan/Perkhidmatan/Kerja 20. 20. petender hendaklah mengemukakan cadangan-cadangan berikut: (a) (b) (c) Setakat mana loji dan peralatan akan dibawa masuk ke Malaysia.2 Walau bagaimanapun.35 dan saiz A3 adalah RM0. Agensi hendaklah menggunakan Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK) dan pembelian secara FOB hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender. tawaran tender hendaklah dikemukakan dalam bentuk hard copy sahaja. perkhidmatan dan kerja hendaklah dibuat berdasarkan kadar berikut: (a) Harga semuka dokumen yang menggunakan kertas saiz A4 adalah RM0.70. 20. adalah tidak dikecualikan daripada cukai walaupun projek tersebut adalah projek Kerajaan. sama ada untuk kegunaan pembinaan atau dijadikan sebahagian daripada kerja kekal.19. 13 . 19.4 Bagi perlindungan insurans dalam tempoh penghantaran barangan import Kerajaan. Badan Berkanun hendaklah menguruskan perlindungan insurans untuk pembelian tersebut melalui broker atau syarikat insurans yang diluluskan oleh Perbendaharaan. atau Cadangan lain sekiranya ada. Sekiranya perlu. agensi boleh menyediakan dokumen tender dalam bentuk soft copy. jika ia melibatkan kaedah teknologi baru. 20. Sama ada loji dan peralatan pemprosesan akan ditubuhkan di Malaysia.

1 Definisi Security Document adalah seperti yang dinyatakan di bawah: (a) Berdasarkan tafsiran Arahan Keselamatan. perunding tersebut tidak dibenarkan mengguna kadar-kadar di atas untuk apa-apa jenis tuntutan termasuk tuntutan imbuhan balik daripada Agensi.00 (c) Walau apa pun kadar yang ditetapkan di perenggan (a) dan (b). dan dibayar atas nama Ketua Agensi berkenaan. Walau bagaimanapun.70 3.6 Apa-apa dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan bagi maksud perolehan Kerajaan yang bernilai melebihi RM200. Bagi Jabatan Mengakaun Sendiri.4 Jika dokumen tender disediakan oleh perunding yang dilantik. 20. Dokumen Tender Yang Mempunyai Security Document/Security Drawing 21.3.(b) Harga bagi sesalinan lukisan/pelan ialah : Saiz kertas A3 A2 A1 A Harga (RM) 0. Wang tunai atau cek tidak boleh diterima. Security Document adalah dokumen terperingkat. 20. bayaran minimum bagi tiap-tiap satu (1) set dokumen tender ialah RM50.000 perlu juga dikenakan bayaran seperti di para 20.50 6. 20. 21.5 Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos (money order) atau wang kiriman pos berpalang (postal order). iaitu dokumen yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan dan yang bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan. bayaran boleh juga dibuat kepada Ketua Akauntan Jabatan berkenaan.3. 14 .1 dan 20. Agensi hendaklah memastikan bahawa bayaran yang dikenakan adalah seperti di perenggan 20.50 8.

foto salinan. sesuatu piring hitam. pelan lakar. graf atau lukisan. model. iv. jalur suara dan rakaman. pelan. pita rakam. proses plat atau alat-alat lain yang digunakan untuk membuat dokumen-dokumen rasmi. bertulis trengkas. fotograf. sesuatu filem. iv. ii. huruf cetak atur atau huruf cetak miring. sesuatu peta. pita rakam atau alat-alat lain yang mengandungi satu imej atau lebih yang boleh dilihat supaya boleh (seperti tersebut di atas) dikeluarkan ulang darinya. adalah termasuk dokumen-dokumen (b) perkara yang bertulis. runut bunyi atau data-data lain (bukan imej yang boleh dilihat) supaya boleh (dengan atau tanpa bantuan sesuatu alat kelengkapan lain) dikeluarkan ulang darinya. disalin. dan ii. 15 .(b) Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88). gambar rajah. berstensil dan bercetak dan juga draf serta buangan daripada perkara itu. stensil. lukisan. bertaip. Security Document adalah termasuk dokumen-dokumen seperti berikut: i. negatif. dan apa-apa juga yang ditafsirkan oleh ketua Agensi sebagai Security Document. v.2 Definisi Security Drawing adalah seperti yang dinyatakan di bawah: (a) Berdasarkan tafsiran Arahan Keselamatan. Security Drawing termasuk di bawah dokumen rasmi. iii. pelan cetak. iii. acuan. Security Drawing seperti berikut: i. blok litograf. pelan. 21. peta dan aneka jenis carta. iaitu apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan dengan perkara-perkara rasmi. sesuatu gambar foto. negatif foto dan filem.

Tawaran alternatif adalah tidak dibenarkan. bayaran boleh juga dibuat kepada Ketua Akauntan Jabatan berkenaan. deposit sebanyak RM5. Wang tunai atau cek tidak boleh diterima. 21. Penjualan Dokumen Tender 22.3 Satu petender hanya dibenarkan membeli satu dokumen tender dan mengemukakan satu tawaran tender sahaja. 16 .v. Tempoh Sah Laku Tender 23.2 Agensi hendaklah meletakkan contoh dokumen tender yang dijual di tempat menjual tender untuk membolehkan petender menyemak dokumen tender tersebut sebelum membuat pembelian. dari tarikh penyediaan spesifikasi sehingga keputusan dibuat. 22. dan dibayar atas nama ketua Agensi berkenaan. 21. 21. Deposit ini akan dikembalikan apabila Security Drawing atau Security Document tersebut dikembalikan kepada Agensi dalam keadaan asal semasa ianya dikeluarkan.5 Ketua Agensi hendaklah mengadakan peruntukan dalam dokumen tender di mana petender dikehendaki memberi Aku Janji untuk tidak menzahirkan (reproduce) dan tidak membocorkan apa-apa maklumat dalam Security Drawing/Security Document dan untuk mengembalikan Security Drawing/Security Document kepada Kerajaan seperti yang dinyatakan dalam dokumen tender. 23.4 Bayaran deposit untuk Security Drawing atau Security Document hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos (money order) atau wang kiriman pos berpalang (postal order).1 Penjualan dokumen hendaklah berasaskan syarat-syarat yang dinyatakan dalam iklan tender. untuk setiap peringkat. Perkhidmatan dan Kerja adalah seperti di LAMPIRAN D. Contoh jadual pelaksanaan bagi tender Bekalan. 22.1 Sebelum sesuatu tender dipelawa. satu jadual pelaksanaan hendaklah disediakan bagi menunjukkan anggaran masa.000 hendaklah dikenakan kepada petender.3 Bagi dokumen tender yang mempunyai Security Drawing atau Security Document. 22. apa-apa juga yang ditafsirkan oleh ketua Agensi sebagai Security Drawing. Bagi Jabatan Mengakaun Sendiri.

Deposit Tender 24.23. Agensi hendaklah memastikan supaya tempoh sah laku tender tidak terlalu panjang kerana ini menyebabkan petender menaikkan harga tawaran mereka. 24. bagi petender tempatan yang mendapat pengecualian daripada pendaftaran. jangka masa untuk menyediakan laporan dan masa yang diperlukan untuk membuat keputusan bagi tender tersebut.000. jangka masa untuk menilai tawaran dari segi harga. Sekiranya perlanjutan tempoh sah laku tawaran tender diperlukan.5% daripada tawarannya atau maksimum RM10.2 Tempoh sah laku tender yang munasabah hendaklah ditetapkan dengan mengambil kira faktor-faktor berikut: (a) (b) (c) (d) Jangka masa untuk menilai tawaran dari segi teknikal.1 Deposit tender adalah dikecualikan bagi tender tempatan. yang dikira dari tarikh tender ditutup. Deposit tender hendaklah dalam bentuk draf 17 .6 Sebarang pembatalan tender hendaklah mendapat kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan Agensi yang berkenaan dan dimaklumkan kepada Lembaga Perolehan Agensi dengan menyatakan sebab-sebab pembatalan.5 Agensi tidak digalakkan untuk melanjutkan tempoh sah laku tawaran tender daripada tempoh sah yang telah ditetapkan kerana ini boleh menyebabkan petender menarik diri. 23. Walau bagaimanapun. dan jangka masa untuk membuat keputusan dan mengeluarkan Surat Setuju Terima kepada petender yang berjaya. 23. pelanjutan hendaklah dibuat sebelum tarikh tempoh sah laku asal tamat dengan kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan Agensi yang berkenaan. jangka masa untuk menilai keupayaan petender. (e) 23. 23.4 Tempoh sah laku tender yang minimum adalah sembilan puluh (90) hari. deposit tender hendaklah dikenakan sebanyak 2.3 Penilaian tender hendaklah dilakukan dengan segera dan tidak melewati tempoh ditetapkan dalam jadual pelaksanaan tender.

000 150.000 1.000.000 24.000 750.000 600.000 350.000 24. mengikut yang mana terdahulu.000. 24.5 Dalam pelawaan tender hendaklah disyaratkan bahawa bagi mereka yang dikenakan bayaran deposit tender jika petender enggan menandatangani sesuatu kontrak selepas tendernya disetuju terima 18 . sebaik sahaja tawaran tender tersebut di setuju terima oleh petender yang berjaya atau selepas tamatnya tempoh sah laku tender. sebaik sahaja petender tersebut mengemukakan Bon Pelaksanaan. dan Kepada petender yang menyertai tawaran tetapi tidak berjaya.000 1.000 350.2 Tender bekalan/perkhidmatan antarabangsa hendaklah dikenakan deposit tender mengikut kadar berikut: Anggaran Nilai Tender (RM) Sehingga 5 juta Melebihi 5 juta sehingga 10 juta Melebihi 10 juta sehingga 20 juta Melebihi 20 juta sehingga 30 juta Melebihi 30 juta Deposit Tender (RM) 60. Deposit tender akan dikembalikan seperti berikut: (a) (b) Kepada petender yang berjaya.000 150.3 Tender kerja antarabangsa hendaklah dikenakan deposit tender mengikut kadar berikut: Anggaran Nilai Tender (RM) Sehingga 10 juta Melebihi 10 juta sehingga 20 juta Melebihi 20 juta sehingga 50 juta Melebihi 50 juta sehingga 100 juta Melebihi 100 juta Deposit Tender (RM) 50.4 Deposit tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/jaminan bank dalam Ringgit Malaysia daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia. 24.bank/jaminan bank dan hendaklah dikemukakan bersekali dengan tawaran tender.

kepala dan subkepala yang berkenaan dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam gred dan kategori yang berkenaan. Syarat-syarat kelayakan petender: i. PENGIKLANAN 25. kemas.berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) di bawah kelas.2 Kandungan iklan tender hendaklah menyatakan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) (d) Agensi yang memanggil tender. cara bayaran dan jawatan penerima bayaran dokumen tender. ringkas dan tidak mendatangkan apa-apa keraguan atau pembaziran. Deposit tender bagi petender yang tidak berjaya hendaklah dikembalikan setelah tender itu di setuju terima oleh petender yang berjaya atau selepas tamatnya tarikh sah laku tender. Kandungan iklan tender hendaklah jelas. bagi tender bekalan dan/atau perkhidmatan berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang dan sub-bidang yang berkenaan. (e) (f) (g) Tempat. Pengiklanan Tender Tempatan 25.atau menarik balik tendernya sebelum keputusan dibuat. Harga. Tempat. sama ada terbuka dan/atau khas Bumiputera. maka deposit tendernya akan dirampas.1 Semua pelawaan tender tempatan hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu (1) akhbar harian utama Bahasa Melayu. Jenis tender. atau bagi tender kerja . ii. 25. Deposit petender yang berjaya hendaklah dikembalikan selepas Bon Pelaksanaan diterima. Tajuk tender yang diiklankan. tarikh dan masa bagi lawatan tapak/premis (jika berkenaan). dan 19 . tarikh dan masa dokumen tender dijual.

Tawaran tender yang lewat diterima dari waktu dan tarikh yang ditetapkan tidak boleh dipertimbangkan. 25. Agensi yang mempunyai banyak tender adalah digalakkan untuk merangkumkan kesemua tender di dalam satu kenyataan tender sahaja seperti contoh iklan tender di LAMPIRAN E4. Untuk tujuan ini.8 Bagi tawaran tender kerja untuk projek kerja/pembinaan Kerajaan. tarikh tender ditutup hendaklah sekurangkurangnya dua puluh satu (21) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual.1 hingga 25. peraturan seperti di perenggan 25. 25.7 Agensi adalah bertanggungjawab untuk memasukkan/menghantar sesalinan kenyataan tender yang diiklankan ke dalam laman web masing-masing dan pautan (hyperlink) kepada laman web MyGovernment Portal [www. 25. Iklan tersebut boleh dimasukkan secara percuma melalui laman web khas LPIPM iaitu di alamat www.9 Bagi tender yang dikendalikan oleh perunding. tempat penjualan dan penyerahan dokumen tender hendaklah di Agensi yang mengendalikan perolehan tersebut.my]. tarikh dan waktu tender diterima dan ditutup. semua agensi Kerajaan juga dikehendaki memasukkan secara ‘online’ maklumat iklan tender kerja ke dalam laman web Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB).tender.gov. 25.4 Masa yang cukup hendaklah diberi bagi membolehkan petender mengkaji tawaran dan membuat persediaan bagi sesuatu tender. Bagi mengurangkan kos pengiklanan.5 Bagi tender yang melibatkan lawatan tapak/premis.my. Panduan untuk memasukkan iklan tender kerja secara online tersebut turut boleh diperolehi daripada alamat tersebut.00 tengah hari pada hari pelawaan tender ditutup (hari bekerja) sebagai waktu terakhir untuk menerima tawaran tender.8 hendaklah dipatuhi sepenuhnya. Selain daripada itu.gov. 25. 25.(h) Tempat. agensi hendaklah memastikan bahawa tarikh tutup tender hendaklah sekurang-kurangnya 21 hari dari tarikh lawatan yang ditetapkan. 20 . 25.6 Agensi hendaklah menetapkan jam 12.3 Contoh iklan tender seperti di LAMPIRAN E1 hingga E4 boleh digunakan.

26. 26.1 Agensi hendaklah memasukkan suatu peruntukan dalam dokumen tender yang membolehkan petender membuat bantahan secara bertulis kepada Agensi dan disalinkan kepada Perbendaharaan sekiranya ia mendapati spesifikasi tender menjurus kepada sesuatu jenama.4 Tawaran tender kerja antarabangsa hendaklah juga mematuhi peraturan di perenggan 25 di atas. BANTAHAN KE ATAS SPESIFIKASI TENDER YANG MENJURUS KEPADA SESUATU JENAMA 28. ANGGARAN HARGA JABATAN 27.26. Pengiklanan Tender Antarabangsa 26. 26.1 Agensi hendaklah menyediakan anggaran harga Jabatan bagi setiap tender dan memasukkannya ke dalam peti tawaran sebelum tarikh tutup tender. dan 21 . Bantahan oleh Petender 28.2 Bagi perolehan Bekalan/Perkhidmatan yang sukar ditentukan harga anggaran Jabatan. Bantahan tersebut berserta bukti-bukti yang kukuh hendaklah dikemukakan kepada Agensi yang membuat pelawaan tender dalam tempoh seperti berikut: (a) Empat belas (14) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual. Agensi boleh memasukkan harga pembelian lampau perolehan berkenaan. Penyediaan Anggaran Harga 27. mana yang berkenaan.1 Semua pelawaan tender antarabangsa hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu (1) akhbar harian tempatan utama Bahasa Melayu dan satu (1) akhbar harian tempatan utama Bahasa Inggeris. agensi hendaklah memastikan bahawa tarikh tutup tender hendaklah sekurang-kurangnya 56 hari dari tarikh lawatan yang ditetapkan. 27.3 Bagi tender yang melibatkan lawatan tapak/premis.2 Tarikh tender ditutup hendaklah sekurang-kurangnya lima puluh enam (56) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual.

31. Keahlian Jawatankuasa Pembuka Tender 30. PEMBUKAAN TAWARAN TENDER 30. di mana seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. Sekiranya Bahagian/Unit berkenaan kekurangan pegawai. tender tersebut hendaklah dibatalkan dan ditender semula mengikut spesifikasi yang telah disemak semula.1 Apabila terdapat bantahan dari petender. Tugas Jawatankuasa Pembuka Tender 31.1 Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender hendaklah memastikan perkara-perkara yang dinyatakan di bawah dilaksanakan dengan sempurna: (a) Peti tawaran dibuka secepat mungkin selepas tender ditutup. 29. Agensi hendaklah menubuhkan jawatankuasa untuk menimbang serta memutuskan bantahan yang dibuat oleh petender. 28. Penubuhan Jawatankuasa untuk Menimbangkan Bantahan 29. 30.2 Pelantikan ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang menguruskan tender.1 Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dianggotai sekurangkurangnya oleh dua (2) orang pegawai.(b) Dua puluh lapan (28) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual bagi tender antarabangsa.2 Bantahan yang diterima selepas tempoh tersebut tidak akan dipertimbangkan. pelantikan boleh dibuat di kalangan pegawai daripada Bahagian/Unit lain dalam Agensi tersebut. Jawatankuasa ini hendaklah dipengerusikan oleh wakil Agensi yang membuat tawaran dengan dua (2) orang ahli lain yang terdiri daripada wakil Perbendaharaan dan seorang pegawai dari agensi lain yang berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang tersebut. 22 . 29.2 Sekiranya bantahan didapati berasas.

amaun yang di tender. Contoh Jadual Harga Tender bagi tender bekalan dan perkhidmatan adalah seperti di LAMPIRAN F1 dan F2 dan tender kerja seperti di LAMPIRAN F3. Dokumen tawaran harga dijadualkan dengan menggunakan nombor kod yang diberikan. Lembaran yang menyatakan harga dan apa-apa pindaan yang terdapat dalam tawaran tender hendaklah ditandatangani ringkas. Bagi tender yang melibatkan keselamatan negara. Nama dan jawatan semua ahli Pembuka Tender hendaklah dicatatkan dalam borang jadual tender dan ditandatangani oleh setiap ahli. Contoh Jadual Harga Tender yang perlu dipamerkan bagi tender bekalan/perkhidmatan dan kerja adalah seperti di LAMPIRAN G1 dan G2. antara tugas-tugas Urus Setia adalah seperti berikut: (a) Menguruskan perancangan awal dan jadual pelaksanaan tender. kod petender. dan Menyediakan Jadual Harga Tender untuk dipamerkan di papan kenyataan Agensi seberapa segera yang boleh. dibuka dan disemak nombor siri dengan rekod penjualan dokumen. 23 . Nombor kod hendaklah diberi untuk setiap dokumen dan senarai harga.1 Urus Setia Tender bertanggungjawab menguruskan semua urusan tender dari mula sehingga proses tender selesai. Menyedia dan melengkapkan senarai semakan dan borang jadual tender dengan mencatatkan nama petender. Nama petender dipastikan tidak tercatat di dalam dokumen spesifikasi teknikal petender dan sekiranya terdapat nama/tanda syarikat dalam dokumen tersebut. Agensi tidak diwajibkan mempamerkan jadual harga tersebut.(b) (c) Setiap tawaran tender yang diterima. dokumen spesifikasi teknikal dan katalog/brosur petender serta ditandatangani ringkas. dengan tidak menzahirkan nama petender yang mengambil bahagian. Urus Setia Tender 32. maka ianya hendaklah dicatatkan dalam borang jadual tender. (d) (e) (f) (g) (h) 32. tempoh siap atau tempoh penyerahan. Sebagai panduan.

Menjaga keselamatan peti tender dan dokumen tender.1 Semua tawaran tender bekalan/perkhidmatan yang dianggarkan bernilai melebihi RM30 juta dan tender kerja yang bernilai melebihi RM50 juta hendaklah dibuka di hadapan awam. Menyediakan rekod penjualan dokumen tawaran dan mengatur lawatan tapak/premis (jika berkenaan). Mengatur penilaian tender. Merahsiakan Maklumat Tender 35. Rujukan hendaklah dibuat kepada peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) dan Akta Pencegahan Rasuah 1997 (Akta 575). 33.(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 33. tawaran tender dan penilaian tender hendaklah diklasifikasikan sebagai SULIT dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak yang tidak terlibat dengan pengurusan tender sebelum keputusan muktamad dibuat. Mengatur pembukaan tender. Mengurus dan menyediakan dokumen tender.2 Pembukaan tender di hadapan awam bermaksud pembukaan tender di kalangan petender yang membeli dan mengembalikan dokumen tender sahaja. 24 . Menguruskan iklan atau pelawaan tender. Pembukaan Tender di Hadapan Awam 33. MERAHSIAKAN MAKLUMAT DAN KEDUDUKAN SESUATU TENDER 34.1 Ketua Agensi adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan tentang keperluan merahsiakan maklumat dan kedudukan sesuatu tender kepada pegawai yang berkenaan di bawah arahan pentadbirannya.1 Semua maklumat berkenaan sesuatu tender termasuk dokumen tender. dan Mengatur mesyuarat Lembaga Perolehan. 35. Dokumen Tender Diklasifikasikan Sebagai Sulit 34. Menutup peti tender pada tarikh dan masa tutup yang ditetapkan.

Mana-mana pegawai awam yang didapati membocorkan rahsia berkenaan sesuatu tender adalah dianggap telah melanggar peruntukan dalam Akta-akta tersebut dan tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil terhadap pegawai awam yang terlibat. Larangan Mengubah Maklumat Dokumen Petender 38. 38. 38.2 Sekiranya terdapat kesilapan pengiraan oleh petender dan berlaku perbezaan harga di antara harga di dalam Bill Of Quantities (BQ) dan Borang Tender yang telah ditandatangani. 25 . Penjelasan tersebut hendaklah diuruskan oleh Urus Setia Tender secara bertulis.” 37.1 Semua pihak yang terlibat dalam sesuatu urusan tender termasuk mempertimbangkan sesuatu tender dilarang mengubah apa-apa maklumat yang dikemukakan petender di dalam dokumen tender termasuk harga. 36.1 Agensi hendaklah memasukkan peruntukan berkenaan larangan pengiklanan dan publisiti dalam syarat pelawaan tender dan dokumen kontrak. majalah atau alat pengiklanan/media massa melainkan jika pengiklanan itu telah pun dihantar kepada dan diluluskan oleh Kerajaan terlebih dahulu.1 Kebenaran bertulis hendaklah diperolehi daripada Pengerusi Lembaga Perolehan sekiranya Jawatankuasa Penilaian memerlukan penjelasan lanjut daripada petender semasa proses penilaian tender. sebarang perundingan tidak dibenarkan. harga di dalam Borang Tender hendaklah diguna pakai dalam mempertimbangkan sesuatu perolehan. Walau bagaimanapun. Penjelasan Lanjut Berkenaan Dengan Tender 37. pengalaman petender dan sebagainya. Peruntukan Melarang Pengiklanan dan Publisiti 36. Contoh peruntukan tersebut adalah seperti berikut: “IKLAN & PUBLISITI Tiada maklumat berkenaan kontrak boleh disiarkan dalam sebarang akhbar.

2 Penilaian tender bekalan. ii. Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada tiga (3) orang. Penilaian hendaklah dibuat berdasarkan dokumendokumen yang dikemukakan. berpengalaman dan berkelayakan tentang barangan/perkhidmatan tersebut. Jawatankuasa Penilaian Tender.1 Pelantikan ahli Jawatankuasa Penilaian Tender hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang menguruskan tender. 39. Penilaian teknikal secara edaran adalah tidak dibenarkan. ahli-ahli Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah terdiri daripada pegawai yang mahir. Walau bagaimanapun. di mana sekurang-kurang seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf.PENILAIAN TENDER 39. iaitu seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli. maka pakar dari Jabatan-jabatan Teknik/pakar yang lain boleh digunakan. perkhidmatan dan kerja berasaskan Turnkey atau Design and Build hendaklah dibuat oleh dua (2) jawatankuasa yang berasingan seperti berikut: (a) Jawatankuasa Penilaian Teknikal i. Jabatan Perkhidmatan Haiwan. 26 . maklumat dan teknologi semasa mengenai barang/perkhidmatan tersebut boleh diambil kira. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS). iii. Sekiranya Agensi tidak mempunyai kemahiran dalaman. iv. Jabatan Kimia. seperti Jabatan Kerja Raya (JKR). Keahlian dan Tugas Jawatankuasa 39. Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah membuat penilaian secara terperinci bagi memastikan penilaian yang dibuat adalah berasaskan kepada spesifikasi perolehan yang ditetapkan dalam dokumen tender. pernyataan pematuhan (statement of compliance) dan/atau penilaian fizikal. penilaian teknikal hendaklah dilaksanakan secara bermesyuarat. MAMPU dan sebagainya.

40. pentauliahan/pemasangan. Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada dua (2) orang. iv.2. alat ganti. Penilaian Tender Kerja 40.2 Penilaian tender hendaklah dibuat oleh satu Jawatankuasa yang dianggotai oleh tidak kurang dari tiga (3) orang pegawai. 39. Penilaian bagi pembelian harta modal seperti kenderaan. latihan. iii. sistem maklumat dan lainlain hendaklah berdasarkan kepada prinsip tawaran harga menyeluruh (total cost bid). penyenggaraan dan lain-lain. keupayaan petender dan sebagainya. Penilaian harga sesuatu tender hendaklah mengambil kira faktor-faktor seperti syarat pembayaran. tempoh. 39. Perbandingan antara satu tawaran petender dengan tawaran petender yang lain hendaklah dibuat berasaskan kepada faktor atau unsur yang sama (equal footing). diskaun. yang bermaksud mengambil kira harga barangan. jentera berat. bolehlah dibuat oleh satu Jawatankuasa Penilaian sahaja. selain daripada tender yang berasaskan konsep Turnkey atau Design and Build seperti di perenggan 39. kadar pembayaran. Salah 27 . ii. Penilaian harga secara edaran adalah tidak dibenarkan. harga pasaran terbuka. Penilaian harga hendaklah dilaksanakan secara bermesyuarat. jaminan.3 Proses penilaian tender hendaklah disiapkan dan dilaksanakan seboleh-bolehnya tidak melebihi tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh tawaran tender dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian. di mana salah seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf.4 Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh semua ahli Jawatankuasa. iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli.(b) Jawatankuasa Penilaian Harga i.1 Penilaian tender kerja. 40.

kemudahan kredit. projek yang sedang dilaksanakan/dalam tangan dan loji (disewa atau milik sendiri). pengalaman kerja.2 Menilai kemampuan teknikal petender seperti kakitangan profesional dan teknikal.4 Menganalisis harga tender dengan mengambil kira tempoh siap/penghantaran yang ditawarkan berdasarkan tawaran yang paling menguntungkan Kerajaan. 40.3 Menilai kemampuan kewangan petender dari segi modal pusingan. 41. nilai baki kerja dalam tangan yang belum siap dan sebagainya. net worth. 41. PERAKUAN TENDER 42. 40. rekod prestasi. 28 . Perakuan tersebut juga hendaklah menyatakan dengan khusus tawaran petender yang dicadangkan untuk dipertimbangkan.1 Ketua Jabatan hendaklah membuat perakuan kepada Lembaga Perolehan berdasarkan kepada Laporan Penilaian Tender.1 Memastikan petender memenuhi kesemua syarat yang dinyatakan dalam dokumen tender.3 Proses penilaian tender hendaklah seboleh-bolehnya disiapkan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh tawaran tender dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian.seorang ahli Jawatankuasa hendaklah seorang Juruukur Bahan atau pegawai teknikal dalam bidang berkaitan dengan kerja tersebut. Perakuan kepada Lembaga Perolehan 42. 41.4 Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh semua ahli Jawatankuasa. 41. Perakuan tersebut hendaklah berdasarkan tawaran yang terbaik dari segi harga dan kualiti mengikut keperluan agensi dan hendaklah mengambil kira prinsip-prinsip perolehan dan dasar-dasar semasa Kerajaan. Asas Penilaian Tender Asas-asas penilaian tender oleh Jawatankuasa termasuklah perkara-perkara berikut: 41.

tarikh keputusan tender.3 Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah mendapatkan tandatangan Ahli Lembaga Perolehan Agensi sebaik sahaja keputusan tender telah dibuat. ditandatangani dan dikembalikan dan disiarkan di dalam laman web agensi masingmasing dan pautan (hyperlink) kepada laman web MyGovernment Portal [www. 43. 43. Tatacara Pertimbangan Tender 43. 29 . harga tawaran. 43. pihak berkuasa dan had nilai setuju terima Lembaga Perolehan Agensi hendaklah mengikut AP dan SPP yang berkaitan.2 Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah merekodkan segala keputusan penting seperti nombor tender. nama/kod petender yang berjaya.my].1 Penjelasan dan panduan berkenaan pelantikan.2 Urus Setia yang menguruskan tender sesuatu Agensi hendaklah menyediakan Kertas Taklimat Tender untuk pertimbangan Lembaga Perolehan.42.4 Keputusan muktamad Lembaga Perolehan Agensi hendaklah dipamerkan di papan kenyataan Jabatan dengan menyatakan nama syarikat yang berjaya.6 Sekiranya sesuatu tender itu perlu dirujuk kepada Perbendaharaan untuk keputusan. harga tawaran dan tempoh siap secepat mungkin selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan. keahlian.gov. rujukan tersebut hendaklah sampai kepada Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas keputusan Lembaga Perolehan. PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN 43. 43. tempoh siap. sebab-sebab penerimaan/penolakan dan sebagainya. 43.5 Pengumuman keputusan muktamad tersebut di papan kenyataan Jabatan dan di laman web masing-masing hendaklah dinyatakan di dalam dokumen tender untuk memudahkan kontraktor membuat rujukan.

1 Surat Niat ialah surat yang dihantar kepada petender yang mana kandungannya meliputi kenyataan hasrat/niat untuk menerima tawaran petender tersebut. 45. contoh Surat Setuju Terima adalah di LAMPIRAN I1. 45. syarat yang telah dipersetujui dalam Surat Niat dan apa-apa syarat lain yang telah dipersetujui melalui rundingan sebelumnya. 30 . 44. Surat Setuju Terima 45. Contoh format dan kandungan Surat Niat adalah seperti di LAMPIRAN H. 45.3 Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan. Surat Setuju Terima ialah satu dokumen perundangan yang sah dan merupakan sebahagian daripada perjanjian kontrak. Sehubungan dengan itu.Pindaan 6/2005 di LAMPIRAN I2. Surat Niat 44. apa-apa syarat yang telah dipersetujui sebelumnya hendaklah dinyatakan dengan jelas dan persetujuan tersebut merupakan sebahagian daripada perjanjian kontrak.2 Sekiranya Agensi bercadang untuk menerima sesuatu tawaran tetapi dengan beberapa syarat yang mesti dipatuhi oleh petender terlebih dahulu. 45.4 Satu ikatan kontrak wujud di antara kedua-dua pihak setelah Surat Setuju Terima ditandatangani dan dikembalikan oleh petender kepada Agensi.1 Surat Setuju Terima ialah surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. hendaklah menggunakan Borang JKR 203D .2 Apabila semua perkara telah diselesaikan dan tiada rundingan lanjut diperlukan. Surat Setuju Terima hendaklah dikeluarkan kepada kontraktor yang berjaya secepat mungkin sebaik sahaja keputusan Lembaga Perolehan diperolehi dan dalam tempoh sah laku tender. Surat Niat ini tidak mengikat kedua-dua pihak kepada satu kontrak. manakala bagi kontrak kerja. tertakluk kepada persetujuan syaratsyarat Agensi yang dikehendaki dipatuhi oleh petender sama ada melalui rundingan atau cara-cara lain. maka Surat Niat hendaklah dikeluarkan.SETUJU TERIMA TENDER 44.

1 Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) menetapkan. Pengedaran dan Penyimpanan Dokumen Kontrak 48. MENANDATANGANI KONTRAK 46. Tempoh bagi Menandatangani Kontrak 47. dibuat atas nama Kerajaan Malaysia dan akan ditandatangani oleh Menteri atau oleh mana-mana pegawai awam yang diberi kuasa dengan sewajarnya secara bertulis oleh Menteri. atau amnya bagi semua kontrak di bawah suatu nilai yang tertentu dalam agensinya atau selainnya sebagaimana dinyatakan dalam pemberian kuasa itu”. 31 . 48. Peruntukan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) 46. 47. Tarikh kuat kuasa kontrak (effective date) hendaklah dinyatakan sebagai tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani oleh petender yang berjaya manakala tarikh kontrak ialah tarikh kontrak ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Salinan-salinan dokumen kontrak dan perubahan kontrak atau Arahan Perubahan dan Sijil Lanjutan Masa hanya perlu dikemukakan kepada Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri sahaja. Agensi hendaklah memastikan pemberian kuasa telah dibuat secara bertulis oleh Menteri di Kementerian masing-masing kepada Pegawai Pengawal dan pegawai lain yang telah dinamakan (atas jawatan) sebelum kontrak ditandatangani.1 Kontrak hendaklah ditandatangani secepat mungkin selepas semua terma dan syarat dipersetujui oleh kedua-dua pihak dan selewatlewatnya empat (4) bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju Terima. “semua kontrak yang dibuat di Malaysia bagi pihak Kerajaan hendaklah. jika diturunkan secara bertulis.2 Sehubungan dengan peruntukan di atas. sama ada khususnya dalam mana-mana hal tertentu.45.5 Pegawai yang boleh menandatangani Surat Setuju Terima hendaklah pegawai awam yang diberi kuasa di bawah Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973). 46.1 Penjelasan mengenai pengedaran dan penyimpanan dokumen kontrak adalah seperti dalam AP yang berkaitan.

1 Bon Pelaksanaan adalah merupakan suatu aku janji tidak bersyarat (unconditional undertaking) oleh sesuatu institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan untuk membayar kepada Kerajaan suatu amaun tertentu atas tuntutan (on demand) sekiranya kontraktor tidak atau gagal mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak. Bon Pelaksanaan 50. Ini adalah bagi menjaga kepentingan Kerajaan dan melicinkan urusan yang berhubung kait dengan pelaksanaan sesuatu perolehan.00.000.PENTADBIRAN KONTRAK 49. Walau bagaimanapun. peratus dan pengiraan nilai Bon Pelaksanaan hendaklah dikira mengikut anggaran harga kontrak setahun sahaja. Lima peratus (5%) daripada jumlah harga kontrak bagi kontrak bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM500. dan Bagi kontrak bermasa (periodic contract) yang berkuat kuasa dalam tempoh dua (2) tahun atau lebih.000. Bon Pelaksanaan yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak bermasa.2 Bagi kontrak bekalan/perkhidmatan.000. (b) (c) 50.2 Pemantauan kontrak yang sedang berkuat kuasa hendaklah dilaksanakan dengan teliti dan teratur dari semasa ke semasa bagi mengesan dan mengenal pasti masalah pelaksanaan kontrak dari peringkat awal lagi.00. kontraktor hendaklah mengemukakan bersama-sama dengan Surat Setuju 32 . kontraktor hendaklah mengemukakan bersama-sama dengan Surat Setuju Terima.1 Agensi adalah diminta mengambil perhatian yang serius berkenaan pengurusan dan pentadbiran kontrak. 49. 50.5%) daripada jumlah harga kontrak bagi kontrak bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM200. Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak 49.00 hingga RM500. Bon Pelaksanaan yang nilainya adalah seperti berikut: (a) Dua setengah peratus (2. 50.000.3 Bagi kontrak kerja yang bernilai melebihi RM200.

Terima, Bon Pelaksanaan sebanyak 5% daripada jumlah harga kontrak. 50.4 Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam Ringgit Malaysia (RM) dari bank-bank atau institusi-institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan sama ada dalam bentuk: i. Jaminan Bank/Syarikat Kewangan yang dikeluarkan oleh bank-bank/syarikat kewangan berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Bank Islam yang dikeluarkan oleh bank-bank berlesen di bawah Akta Bank Islam 1983 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Insurans yang dikeluarkan oleh syarikatsyarikat insurans yang berlesen di bawah Akta Insurans 1996 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh Syarikat Takaful yang berlesen di bawah Akta Takaful 1984 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) dan Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia (SME Bank).

ii.

iii.

iv.

v.

51.

Peraturan Berkenaan Bon Pelaksanaan 51.1 Kontrak Bekalan/Perkhidmatan (a) (b) Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50.4. Tempoh sah laku jaminan tersebut hendaklah dari tarikh ianya dikeluarkan sehingga dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat kontrak atau selepas obligasi terakhir, mengikut mana yang terkemudian. Semua Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful untuk Bon Pelaksanaan hendaklah menggunakan format dan kandungan seperti di LAMPIRAN J1.

(c)

33

51.2 Kontrak Kerja (a) Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50.4 atau dalam bentuk Wang Jaminan Pelaksanaan. Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP) ialah satu kemudahan bagi memenuhi keperluan Bon Pelaksanaan. WJP bermaksud sejumlah wang yang dipegang oleh Kerajaan bagi memastikan kontraktor mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak yang ditandatangani. Jumlah WJP adalah lima peratus (5%) daripada harga keseluruhan kontrak. Kemudahan ini hanya dibenarkan kepada kontraktor kerja tempatan sahaja. Walau bagaimanapun, Wang Jaminan Pelaksanaan tidak dibenarkan untuk Subkontraktor Dinamakan bagi Kerja. Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan bon pelaksanaan seperti di perenggan 50.4 pada tarikh milik tapak, secara automatik kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan akan diguna pakai. Kontraktor yang memilih/dikenakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan akan dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada bayaran kemajuan pertama dan seterusnya sehingga ia mencapai jumlah lima peratus (5%) daripada nilai keseluruhan kontrak. WJP yang dipotong daripada bayaran kemajuan hendaklah dimasukkan ke dalam akaun deposit yang dinamakan Wang Jaminan Pelaksanaan (Kod 79507). Satu akaun subsidiari dan senarai lengkap kontraktor berkenaan yang menunjukkan butir terperinci setiap potongan WJP dan baki bulanan dan tahunan hendaklah diselenggarakan secara teratur dan kemas kini. Walau bagaimanapun, pada bila-bila masa di sepanjang pelaksanaan projek tersebut, kontraktor boleh mengemukakan Bon Pelaksanaan seperti di perenggan 50.4 dan Agensi berkenaan dikehendaki memulangkan WJP yang ditahan. Tempoh sah laku Bon Pelaksanaan tersebut hendaklah dari tarikh kuat kuasa kontrak sehingga dua belas (12) bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan.

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

34

(h)

Jika berlaku kelewatan dalam penyiapan projek, tindakan serta merta hendaklah diambil oleh agensi untuk memastikan tempoh sah laku Bon Pelaksanaan dilanjutkan, tidak kira sama ada Kerajaan mengenakan ganti rugi tertentu atau ganti rugi ditetapkan atau lanjutan masa diluluskan. Bon Pelaksanaan hendaklah menggunakan format dan kandungan seperti di LAMPIRAN J2. Bagi kerja yang dilaksanakan oleh subkontraktor dinamakan (nominated subcontractor) (NSC), NSC hendaklah mengemukakan Bon Pelaksanaan kepada kontraktor utama dengan menggunakan format seperti di LAMPIRAN J3.

(i)

51.3 Kontrak Antarabangsa (a) Kontraktor adalah dikehendaki mengemukakan Bon Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank dalam mata wang yang ditetapkan bagi harga Kontrak daripada bank yang berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia. Format seperti di LAMPIRAN J1 atau LAMPIRAN J2 hendaklah digunakan mengikut mana yang berkaitan. Setelah segala obligasi kontrak selesai, surat pelepasan (Letter of Discharge) bagi Jaminan Bank seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada bank. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod.

(b)

52.

Mengesahkan Surat Jaminan 52.1 Agensi hendaklah menyemak dengan Bank/Syarikat Kewangan/ Bank Islam/Syarikat Insurans/Syarikat Takaful yang berkenaan tentang kesahihan Bon Pelaksanaan yang dikemukakan kontraktor dengan menggunakan format seperti di LAMPIRAN L1 dan LAMPIRAN L2. 52.2 Sekiranya terdapat kes pemalsuan Bon Pelaksanaan, Ketua Agensi hendaklah membuat laporan polis supaya tindakan dapat diambil kerana kes pemalsuan sedemikian adalah merupakan kes jenayah. Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan, Ketua Agensi dikehendaki melaporkan segera kepada Perbendaharaan dan bagi kontrak kerja, hendaklah melaporkan segera kepada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)/Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) supaya tindakan sewajarnya boleh diambil.

35

Agensi hendaklah melepaskan Bon Pelaksanaan yang asal kepada kontraktor berkenaan. Setelah Jaminan baru ini diterima.53. Agensi dikehendaki memaklumkan secara bertulis tentang perkara ini dan kontraktor berkenaan hendaklah menggantikan Jaminan yang asal dengan Jaminan baru yang nilainya bersamaan dengan lima puluh peratus (50%) dari Jaminan asal.1 Kontrak Bekalan/Perkhidmatan (a) Bon Pelaksanaan boleh dilepaskan setelah segala obligasi kontrak selesai. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod. Sebaik sahaja Perakuan Siap Kerja dikeluarkan.2 Kontrak Kerja (a) Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Bank Islam/Jaminan Insurans/Jaminan Takaful i. Agensi boleh memulangkan sebanyak lima puluh peratus (50%) daripada nilai Wang Jaminan Pelaksanaan yang ditahan setelah Sijil Perakuan Siap Kerja dikeluarkan. (b) 53. Surat Pelepasan (Letter of Discharge) bagi Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Bank Islam/Jaminan Insurans/Jaminan Takaful seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada Bank/Syarikat Kewangan/Bank Islam/Syarikat Insurans/ Syarikat Takaful. Bon Pelaksanaan boleh dilepaskan lebih awal sekiranya Agensi berpuas hati segala obligasi kontrak selesai dan tiada sebarang tuntutan yang akan dibuat. (b) Wang Jaminan Pelaksanaan i. Agensi boleh mengurangkan nilai Bon Pelaksanaan yang asal sebanyak lima puluh peratus (50%). Bagi perkhidmatan dan barang guna habis (consumable item). Pelepasan Bon Pelaksanaan 53. iii. ii. 36 .

Setelah segala obligasi kontrak selesai. Had Nilai. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada nilai kontrak atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah.2 Semua Bayaran Pendahuluan hendaklah dicajkan terus kepada Vot projek berkenaan. 54. mengikut mana yang terkemudian. (d) 54.1 Bayaran Pendahuluan adalah dibenarkan kepada kontraktor tempatan sahaja.1 Kontrak bekalan dan perkhidmatan (a) Bagi pembuat atau pembekal tempatan. Bayaran Pendahuluan 54.ii. 54. Syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan 55. Baki Wang Jaminan Pelaksanaan sebanyak lima puluh peratus (50%) lagi boleh dipulangkan sekiranya kontraktor dapat mengemukakan Jaminan seperti di perenggan 50. Surat Pelepasan (Letter of Discharge) bagi Bon Pelaksanaan seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada Bank/Syarikat Kewangan/Bank Islam/Syarikat Insurans/ Syarikat Takaful. 55.3 Akaun subsidiari pendahuluan kontraktor hendaklah diselenggarakan bagi mengakaun Bayaran Pendahuluan yang telah diselaraskan melalui pembayaran balik yang dibuat. kontrak yang dibuat secara berpusat oleh mana-mana agensi Kerajaan (Ministerial Central Contract) dan perkhidmatan perunding.4 yang sama nilai dengan Wang Jaminan Pelaksanaan yang ditahan. 37 . (c) Baki Bon Pelaksanaan sebanyak lima puluh peratus (50%) lagi hendaklah dilepaskan/dipulangkan dua belas (12) bulan selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan atau setelah Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan dikeluarkan. Kemudahan bayaran pendahuluan ini tidak terpakai kepada Kontrak Pusat. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod.

Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan tersebut. bayaran pendahuluan telah (c) 55.2 Kontrak Kerja (a) Bagi kontraktor utama. Bon Pelaksanaan telah dikemukakan. iv. dan Jaminan bagi dikemukakan. Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan tersebut. Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan dikembalikan. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 20% daripada nilai kontrak Subkontraktor Dinamakan atau maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah. Jaminan bagi kontraktor utama dan NSC hendaklah dibuat secara berasingan dan mengikut nilai yang ditetapkan. syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi: i. syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi: i. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada nilai kerja pembina (builder’s work) atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah. Kontraktor hendaklah mengemukakan permohonan untuk kemudahan bayaran pendahuluan berserta jaminan bagi bayaran pendahuluan secepat mungkin tetapi tidak lewat daripada tiga bulan selepas penyerahan tapak. Bon Pelaksanaan telah dikemukakan. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 15% daripada nilai kontrak atau maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah. iii. Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan dikembalikan. ii.(b) Bagi pembekal perkhidmatan. Bagi Subkontraktor Dinamakan. (b) (c) (d) (e) 38 . Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan. ii.

Bayaran Pendahuluan yang belum dibayar balik dapat dituntut (b) (c) (d) (e) (f) 39 . bayaran pendahuluan telah 55. Agensi adalah dikehendaki supaya hanya menerima format Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful seperti di LAMPIRAN M1 dan M2. Bayaran balik pendahuluan hendaklah dibuat melalui potongan ke atas bayaran kemajuan mengikut peringkat kerja atau mengikut peringkat bekalan yang telah disempurnakan. Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan. Pegawai Penguasa hendaklah memastikan potongan bagi bayaran pendahuluan dapat diselesaikan selewat-lewatnya semasa projek siap pada tahap 75%.4 yang tidak boleh batal (irrevocable) dan yang sama nilainya dengan bayaran pendahuluan.3 Syarat-syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan (a) Jaminan bagi bayaran pendahuluan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50. Pentadbir Kontrak hendaklah memastikan potongan bagi bayaran pendahuluan dapat diselesaikan selewat-lewatnya melalui bayaran terakhir setelah semua bekalan/perkhidmatan disempurnakan dengan sepenuhnya. dan Jaminan bagi dikemukakan. Bagi kontrak kerja. Tempoh sah laku Jaminan tersebut untuk Bayaran Pendahuluan bagi kontrak mestilah meliputi tempoh kontrak atau ke satu tempoh lanjutan yang diluluskan dan akan dilepaskan apabila segala potongan selesai dibuat mengikut mana yang terdahulu. Bagi kontrak bekalan/perkhidmatan.iii. Tempoh pembayaran balik Bayaran Pendahuluan ini tidak boleh melebihi keseluruhan tempoh kontrak. Agensi adalah dinasihatkan supaya berhati-hati dan mengawasi kemajuan pelaksanaan sesuatu kontrak untuk menentukan sekiranya pihak kontraktor gagal. iv.

Kerajaan berhak untuk menamatkan pengambilan kerja kontrak tersebut dan tindakan boleh diambil terhadap kontraktor berkenaan. PEMILIKAN TAPAK DAN PERMULAAN KERJA 56. Tarikh Milik Tapak 56.3 Sekiranya pengambilan kerja kontrak tersebut ditamatkan disebabkan kegagalan memulakan kerja.1 Agensi hendaklah menetapkan tarikh milik tapak tidak melebihi empat (4) minggu selepas tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani bergantung kepada nilai dan kompleksiti projek berkenaan. Permulaan Kerja 57. (g) Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah disahkan oleh Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans/Bank Islam/ Syarikat Takaful yang mengeluarkannya dan tidak boleh membatalkannya.1 Memulakan kerja bermaksud kontraktor memulakan kerja-kerja awalan (preliminaries) di tapak projek berkenaan. Kontraktor dikehendaki memulakan kerja tidak lewat daripada dua (2) minggu selepas tarikh milik tapak. membina pejabat tapak serta mendapatkan kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air dan kerja-kerja awalan lain yang dijelaskan dalam dokumen tender/kontrak. 40 . tindakan ini tidak perlu diambil sekiranya kelewatan memasuki tapak itu adalah berpunca daripada sebab-sebab di luar kawalan kontraktor. 57. 57. 57.daripada bank/syarikat kewangan/syarikat insurans/syarikat takaful yang mengeluarkan Jaminan tersebut yang telah dikemukakan oleh kontraktor dalam tempoh sah lakunya.2 Sekiranya kontraktor tidak memulakan kerja-kerja awalan dalam tempoh dua (2) minggu selepas tarikh milik tapak yang ditetapkan. Walau bagaimanapun. meratakan tanah di tapak projek. Agensi berkenaan perlu mengemukakan semula kertas-kertas tender projek tersebut kepada pihak berkuasa asal yang meluluskan tender untuk memilih kontraktor lain. seperti membekalkan peralatan dan bahan-bahan binaan.

41 . 59.5 Sekiranya tempoh sah laku tender telah tamat. Agensi hendaklah mendapatkan persetujuan daripada petender-petender yang telah membuat tawaran untuk melanjutkan tempoh sah laku tender dengan kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan yang berkenaan. Sebarang pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan hendaklah diambil tindakan sewajarnya seperti yang ditetapkan dalam peraturan kewangan. Tanggungjawab Pegawai Pengawal 59. Syarat tersebut akan menjadi amaran awal kepada semua petender yang mengambil bahagian dan seterusnya hanya kontraktor yang benar-benar layak sahaja memasuki tender projek-projek Kerajaan.7 Agensi hendaklah memasukkan perkara di perenggan 57. Tanggungjawab Agensi 58. Bagi maksud ini.1 Setiap Pegawai Pengawal adalah dipertanggungjawabkan dalam memastikan semua urusan perolehan yang dilaksanakan mengikut peraturan kewangan dan prinsip-prinsip serta dasar-dasar perolehan Kerajaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan.4 Sekiranya tempoh sah laku tender hampir luput. PEMATUHAN DAN TANGGUNGJAWAB 58. Surat Pekeliling Perbendaharaan.6 Agensi berkenaan juga hendaklah melaporkan sebarang penamatan kontrak kepada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)/Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) untuk tindakan sewajarnya dan kepada Kementerian Kewangan untuk tujuan rekod. 57.2 ke dalam dokumen tender dan kontrak.57. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan dan sebagainya sebelum melakukan apa-apa jenis perolehan. semua agensi Kerajaan hendaklah merujuk kepada semua peraturan kewangan termasuk Arahan Perbendaharaan.1 dan 57.1 Semua agensi Kerajaan dikehendaki mematuhi semua peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. 57. 57. pemanggilan tender semula hendaklah dibuat dengan segera.

Pengecualian 60. Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan Malaysia Putrajaya Februari 2007 42 .1 Pengecualian daripada mana-mana peraturan kewangan yang ditetapkan. hendaklah mendapat kelulusan bertulis daripada Ketua Setiausaha Perbendaharaan terlebih dahulu.60.

7. 3. 15. 8. 10. 6. Salinan Sijil Pendaftaran dan Taraf Bumiputera Dari Kementerian Kewangan Malaysia (Bekalan/Perkhidmatan) Salinan Sijil Pendaftaran dan Taraf Bumiputera Dari Pusat Khidmat Kontraktor (Kerja) Borang Tender Telah Diisi dan Ditandatangani Ringkasan Tender Telah Diisi dan Ditandatangani Jadual Kadar Harga Telah Diisi dan Ditandatangani Senarai Kuantiti Telah Diisi dan Ditandatangani Borang Maklumat Petender Borang Spesifikasi Borang Penyerahan Contoh dan Katalog Borang Servis Penyelenggaraan Senarai Kakitangan Teknikal Salinan Akaun Syarikat Yang Telah Disahkan dan Diaudit Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank Bagi 3 Bulan Terakhir Tiada Nama Syarikat Dalam Dokumen Tawaran Teknikal Senarai Semakan Yang Telah Ditandakan Lain-lain Sekiranya Ada (Sila Catatkan) 43 . 11. 14. 12. 16. 2. 5. 1. 9. 4.LAMPIRAN A CONTOH SENARAI SEMAKAN (BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) Sila Tandakan √ Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan. 13.

7 JKR 203B (Pind.6/2005) 3.6/2005) BORANG-BORANG LAIN 1.10/83) Termasuk Addendum 1. DOKUMEN KONTRAK DAN BORANGBORANG LAIN BAGI TENDER KERJA JABATAN KERJA RAYA JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA JKR 203D (Pind.LAMPIRAN B SENARAI BORANG TENDER.10/83) Termasuk Addendum 1. Kontrak kerja bagi Subkontrak Dinamakan (Nominated Sub-contractor) di mana kontrak utama berasaskan JKR 203 atau JKR 203A JKR 203N Sem. Kontrak kerja berasaskan Senarai Bahan (Bills of Quantities) PWD 203A (Rev.10/83 termasuk Addendum JKR203N 1/83 Termasuk Addendum JKR 203N 4/83 Surat Setuju Terima Tender oleh Kontraktor Utama kepada Subkontraktor Dinamakan JKR 203N 2/88 Syarat-syarat membuat Tender dan Maklumat Am untuk digunakan oleh Sub-kontraktor Dinamakan JKR 203N 3/93 Arahan kepada Kontraktor Utama untuk menyetuju terima tender daripada Sub-kontraktor Dinamakan JKR 203N 5/83 Perintah Rasmi untuk memulakan kerja oleh Kontraktor Utama kepada Sub-Kontraktor Dinamakan JKR 203N 6/88 Surat Pemberitahuan Penamaan kepada Subkontraktor 44 . Kontrak kerja berasaskan pelan dan spesifikasi (lump sum) PWD 203 (Rev.7 JKR 203C (Pind.4/2005) JKR 203D (Pind.4/2005) 2.

JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN JKR 203N 7/88 Surat Jaminan Tanggung Rugi 4. Kontrak kerja bagi Pembekal Dinamakan (Nominated Supplier) di mana kontrak utama berasaskan JKR 203 atau JKR 203A JKR 203P/83 JKR 203P I/83 JKR 203P 4/83 JKR 203P 2/83 Syarat-syarat membuat Tender dan Maklumat Am untuk digunakan oleh Pembekal JKR 203P 3/83 Arahan kepada Kontraktor Utama untuk menyetuju terima tender daripada Pembekal Dinamakan JKR 203P 5/83 Pesanan untuk membekal dan menyerah-Hantar Artikel-artikel JKR 203P5A/83 Jadual Artikel-artikel Yang Dipesan untuk di bekal dan DiserahHantar JKR 203P 6/88 Surat Pemberitahuan Penamaan kepada Pembekal Dinamakan JKR 203P 7/88 Surat Jaminan Tanggung Rugi 45 .

1/62 Rules for working of Government owned Quarry 9. 10/89 8. Condition Of Contract for International Civil Engineering Contracts (Locally Funded Projects) PWD FORM 203 CEWI (1/84 Edition) 6. Bekalan Jentera dan Peralatan Kejuruteraan JKR 203E Sem. 10/89 JKR 203G Sem. Mengangkut bahan-bahan dalam satusatu daerah JKR 203R JKR 203R1 JKR 203R3 JKR 203R2 Schedule of Rates & Prov.JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN 5. 1/84 Schedule of Stores for use in. 10/89 JKR 203F Sem. 12/83 PWD 203I PWD 203K Rev. Quantities of Metal to be supplied and delivered and other works to be performed JKR 203Q4 Rev. Bekalan Barang-barang (Stor) PWD 203H Rev. 9/70 JKR 203Q1 JKR 203Q3 PWD 203Q2 Schedule of Rates & prov. 7. Quantities of Materials for Transportation 46 . 1/82 PWD 203J Rev. Bekalan Batu Kuari PWD 203Q Rev.

3/1999) JKR 66A (Pin. 3. 8. 9.JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN 10. 2/83 JKR 203T-Pin.1/99 JKR 66 (Pin. 11. 4/83 JKR 203U/82-Pin. TAJUK BORANG NOMBOR RUJUKAN 1.W. 6. 4. 5. 7.D Fom DB/T -A2002 SENARAI BORANG-BORANG PENTADBIRAN KONTRAK KERJA JABATAN KERJA RAYA BIL. 10. 13.1/83 JKR 203Y-Rev. Condition Of Contract For Design & Build and Turnkey Projects PWD FORM DB/T 2002 Edition P. 2.1/92 JKR-APK JKR-KPK JKR-KKS JKR-PHK JKR 203W/82 JKR 203X-Pin. Perakuan Siap Kerja (Certificate of Practical Completion) Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa (Certificate of Delay and Extension of Time) Arahan Pegawai Penguasa (Superintending Officer’s Instruction) Arahan Perubahan Kerja Permohonan Untuk Mendapatkan Kelulusan Perubahan Kerja Permohonan Untuk Kelulusan Kerja Tambahan Kuantiti Sementara Perakuan Pelarasan Harga Kontrak Perakuan Pendudukan Separa (Certificate of Partial Occupation) Perakuan Kerja Tak Siap (Certificate of Non-Completion) Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan (Certificate of Completion of Making Good Defects) Perakuan Bayaran Interim Perakuan Akaun dan Bayaran Muktamad Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan Kerja Kontraktor JKR 203S-Pin. 12.2/1999) - 47 .

tarikh mati/tamat/akhir tawaran (tarikh itu hendaklah bersamaan dengan tarikh sah laku tender. undang-undang tubuh. jadual pembayaran. dan syarat-syarat lain yang berkaitan. tujuan. yuran perkhidmatan. 48 . Pinjaman tersebut seelokeloknya hendaklah meliputi keseluruhan jumlah tender ini. tempoh pengeluaran. bayaran bank: yuran pengurusan. faedah. jumlah pinjaman. tempoh akhir matang. tempoh penangguhan. mata wang.LAMPIRAN C CADANGAN PEMBIAYAAN Petender dikehendaki mengemukakan kredit pembekal atau peraturan perjanjian pinjaman bagi membiayai pembelian ini. perbelanjaan dan lain-lain. dokumentasi. Kemudahan kredit atau perjanjian pinjaman yang dicadangkan itu hendaklah menyebut perkaraperkara yang berikut: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) Jenis kemudahan.

bank charges. governing law. Preferably this loan should cover the total value of this tender. expiry date of offer (this date should correspond to the validity date of tender). purpose. interest. management fee.LAMPIRAN C (Versi Bahasa Inggeris) FINANCIAL PROPOSAL Tenderers are requested to submit a Supplier’s credit or a loan arrangement agreement to finance this purchase. loan amount. final maturity. repayment schedule. commitment fee. drawdown period. documentation.. The proposed credit facility should state the 49 . following terms: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) Type of facility. expenses. currency. grace period. etc. and any other conditions.

JENIS AKTIVITI Penyediaan Spesifikasi Penyediaan Dokumen Tender Iklan Pembukaan Peti Tender/Pamer Jadual Tender Di Papan Kenyataan Semakan Ke Atas Tawaran Tender Penilaian Tawaran Teknikal Penilaian Tawaran Kewangan Penyediaan Kertas Taklimat Tender Pertimbangan Lembaga Perolehan Pengeluaran Surat Setuju Terima TEMPOH MASA 30 hari 20 hari min. 9. 21 hari 1 hari 14 hari 30 hari 21 hari 1 hari 2 hari Jan 2006 Feb 2006 Mac 2006 Apr 2006 Mei 2006 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 LAMPIRAN D 50 . 8. 4. 2. 5. 7.CONTOH JADUAL PELAKSANAAN TENDER BIL. 6. 1. 3.

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.2006 hingga 2. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Dokumen Tender boleh diperoleh pada waktu pejabat mulai 8. memasang. menguji. Dokumen Tender boleh dibeli dengan harga RM100.3. Badan Pencegah Rasuah Malaysia sebelum atau pada pukul 12. 51 . pencetak laser rangkaian. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am.00 (Ringgit Malaysia: Seratus Sahaja) senaskhah yang tidak akan dikembalikan. Aras 5.2006 di Ibu Pejabat Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Blok D6.2.2006.00 tengah hari.3. 62007 Putrajaya dengan menunjukkan SIJIL ASAL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN dalam kod bidang seperti di atas dan SIJIL TARAF BUMIPUTERA (jika bertaraf Bumiputera) yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dan menyerahkan satu salinan (fotostat) sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender. pencetak mudah alih network switch. Peti Surat 6000. server rack. Blok D6. uniterruptible power supply. Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditetapkan di Aras Bawah. pencetak laser. menghantar. Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Kiriman Wang (Money Order)/Bank Draf/Wang Pos atas nama Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah Malaysia.LAMPIRAN E1 CONTOH IKLAN TENDER (BEKALAN) BADAN PENCEGAH RASUAH MALAYSIA KENYATAAN TAWARAN Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah pecahan kepala 210100 (Peralatan dan Kelengkapan Komputer) bagi menyertai tender berikut: NO. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. 4. mentauliahkan dan menyelenggarakan (dalam tempoh jaminan) perkakasan-perkakasan komputer iaitu komputer peribadi. TENDER TAJUK KOD BIDANG PENDAFTARAN 210101 210102 210103 210104 210105 210106 BPR/01/2006 Membekal. external DVD writer dan external hardisk di Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Wang Tunai/Cek tidak diterima.

Tender yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada:Pengarah Kastam Negeri Selangor.2006 Masa : 10. Pelabuhan Klang Kehadiran ke sesi taklimat adalah DIWAJIBKAN. Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan berserta satu salinan sijil tersebut. Dokumen Tender boleh dibeli oleh kontraktor bermula pada hari taklimat dan kontraktor yang menghadiri taklimat sahaja dibenarkan membeli Dokumen Tender.00 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Sahaja) dan hendaklah dibayar dalam bentuk Bank Draf atau Wang Pos atas nama Pengarah Kastam Negeri Selangor.00 tengah hari. Aras 3. 52 . Dokumen Tawaran tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Unit Pentadbiran Am. Wisma Kastam tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12.6. Negeri Selangor Darul Ehsan Selama Dua Tahun Mulai 1. Peti Surat 16. Tender 1/2006 Tajuk Kod Bidang Pendaftaran 220401 220402 Tarikh.Masa & Tempat Taklimat Tarikh : 1. Wisma Kastam.00 pagi Perkhidmatan Mencuci Pejabat dan Kawasan Kastam Diraja Malaysia.3.2008 Tempat : Cawangan Pengurusan Unit Pentadbiran Am. Aras 3.7. 42007 Pelabuhan Klang. 23 Mac 2006. Aras 3.2006 hingga 30. Wisma Kastam.LAMPIRAN E2 CONTOH IKLAN TENDER (PERKHIDMATAN) JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN TENDER TERBUKA PERKHIDMATAN MENCUCI PEJABAT Tender ini adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut: No. Harga Dokumen Tender ialah RM50. SELANGOR DARUL EHSAN.

Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang di atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Aras 4. Blok D2. Perak Darul Ridzuan RM300. Parcel D. Kontraktor dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera dan satu salinan bagi ketiga-tiga Sijil tersebut semasa membeli dokumen tender.LAMPIRAN E3 CONTOH IKLAN TENDER (KERJA) KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI KENYATAAN TENDER Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam kelas dan gred pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:BUTIR-BUTIR TAWARAN HARGA DOKUMEN TAWARAN TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL Bahagian Pembangunan.00 Tengah hari Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan Naskhah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Pembangunan. 62546 PUTRAJAYA 53 . 29 Mei 2006 pada jam 12. 8 Mei 2006 Jam 10. Aras 4. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. 62546 PUTRAJAYA Rabu. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok D2. Parcel D. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. SYARAT PENDAFTARAN TARIKH DAN TEMPAT LAWATAN TAPAK Isnin. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. 62546 PUTRAJAYA pada waktu pejabat bermula 3 Mei 2006. Blok D2. Parcel D.30 pagi Berkumpul di Pejabat Daerah dan Tanah Lenggong Lawatan Tapak adalah WAJIB TARIKH TENDER DITUTUP Cadangan Membina dan Menyiapkan Pejabat dan Rumah Kediaman Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) di Lenggong. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Aras 4. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:KETUA SETIAUSAHA Bahagian Pembangunan. 29 Mei 2006 pada waktu pejabat.00 (Tidak akan dikembalikan) PKK Kelas C Kepala II Sub Kepala 2a dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G5 Khamis. 3 Mei 2006 hingga Selasa.

LAMPIRAN E4 CONTOH IKLAN TENDER YANG DIRANGKUMKAN KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA KENYATAAN TENDER Tender adalah dipelawa kepada kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembangunan Malaysia (CIDB) / Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) (bagi perkhidmatan Kawalan Keselamatan). Kontraktor perlu mengemukakan Sijil Pendaftaran Asal masih sah tempohnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). 8 CIDB Gred G2 atau G3 Kategori B04 & B07 KKM Kod Bidang 210101 hingga 210106 KKM & KDN Kepala 220302 Kawalan Keselamatan Harga Dokumen RM 150 Tarikh Lawatan Tapak - KWSP/JH/ BPP/T/ 028/06 KWSP/JH/ BPP/T/ 029/06 RM 50 - RM 50 6 April 2006 Jam 10. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek tidak akan diterima. Menghantar. BANGUNAN KWSP. Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Tingkat 8. berkelayakan dan berpengalaman untuk memasuki tender bagi kerja-kerja berikut: No. Sub Kepala 2. Memasang dan menguji lari Komputer Peribadi kepada KWSP Perkhidmatan Kawalan Keselamatan di Bangunan KWSP Negeri Terengganu di Lot 1247K. Jalan Raja Laut. Tender dan jenis kerja berkaitan dan dikembalikan kepada: KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN TINGKAT 8. Terengganu Kelas Pendaftaran PKK Kelas E atau D. Salinan fotostat Sijil Pendaftaran tidak akan dilayan.00 pagi Dokumen Tender boleh didapati mulai 3 April 2006 hingga 27 April 2006 pada waktu pejabat di alamat Bahagian Perolehan Bekalan.00 tengah hari pada 27 April 2006. Tender KWSP/JH/ BPP/T/ 027/06 Butir-Butir Bekalan Cadangan Pengubahsuaian Ruang Dalaman dan Kaunter Utama KWSP Cawangan Shah Alam di Tingkat 1. JALAN RAJA LAUT. Manakala bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan. Jln Padang Hiliran. 7. 2100 Kuala Terengganu. 50350 Kuala Lumpur dengan dikenakan bayaran seperti di atas dalam bentuk Bank Draf/Kiriman Wang/Wang Pos di atas nama Ketua Pegawai Eksekutif KWSP. 54 . Bangunan KWSP. Kepala II. Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Bangunan Pertubuhan Peladang Negeri Selangor (PPNS) Selangor Darul Ehsan Membekal. pembekal perlu mengemukakan sijil asal dari Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk semakan sebelum dibenarkan mengambil Dokumen Tender. Pihak KWSP tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau sebarang Tender. Naskhah Meja Tender akan dipamerkan di alamat seperti di atas pada waktu pejabat.50350 KUALA LUMPUR Tarikh tutup tidak lewat dari jam 12.

………………………………………… (Pengerusi) .LAMPIRAN F1 JADUAL TENDER BEKALAN (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : ……………....... Anggaran Jabatan . (Ahli) ………………………………………….. Jenis Tender ……………… Kod/Bidang/Sub Bidang Yang Ditetapkan ………………………. Jam : ……………. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 55 . . Nama Kontraktor Barangbarang Taraf Bumiputera/ Bukan Bumiputera Pembuat/ Pembekal Harga FOB Harga Bersih Buatan Tempoh Penyerahan Tempoh Sah Laku Tarikh Tamat Pendaftaran Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.………………………………………….………. Bil.

. (Ahli) ………………………………………….………………………………………… (Pengerusi) . Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan …..……………………… Anggaran Jabatan ..…………………………………………..……………. Jam Bil.LAMPIRAN F2 JADUAL TENDER PERKHIDMATAN (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : ……………. : ……………… Nama Kontraktor Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga Tempoh Sah Laku Tarikh Tamat Pendaftaran Jenis Tender ..………… Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 56 . ..

(Ahli) ………………………………………….…………………………………………..………… Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 57 . .LAMPIRAN F3 JADUAL TENDER KERJA (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : ……………… Jam Bil. : ……………… Nama Kontraktor Kelas Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga Tempoh Siap Jenis Tender …………… Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan ………………………… Anggaran Jabatan .………………………………………… (Pengerusi) .

……………………………………………… No.LAMPIRAN G1 JADUAL TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN (Untuk Di pamer Di Papan Kenyataan) Tajuk : . Kod Petender Harga Tempoh Penghantaran/ Penyiapan (Jika Berkenaan) Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas. Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. (Ahli) …………………………………………. Tender : . .. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.…………………………………………..……………………………………………… Bil. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 58 .………………………………………… (Pengerusi) .

Kod Petender Harga Tempoh Siap (Jika Berkenaan) Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas. Bil..LAMPIRAN G2 JADUAL TENDER KERJA (Untuk Di pamer Di Papan Kenyataan) Tajuk : ………………………………………………. No. Tender : ………………………………………………. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.. Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. (Ahli) ………………………………………….. (Pengerusi) …………………………………………. …………………………………………. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 59 .

..... 3.. ....berhubung dengan misalnya bahan-bahan... *2..5 terma-terma pembayaran............7 .......... 2.................4 pemindahan teknologi/latihan/guna tenaga tempatan.... Sila nyatakan secara rasmi persetujuan tuan untuk berbincang/berunding *dalam 60 ..... Bagi tujuan perbincangan/rundingan........ ejen pengembaraan.. Walau bagaimanapun.. ................2 pembiayaan kontrak yang dicadangkan........................... Tuan...... *2.............. Kerajaan Malaysia ingin memberitahu tuan bahawa pada amnya terma-terma tender tuan boleh diterima oleh Kerajaan............ Kerajaan tidak dapat menerima tender tuan tanpa perbincangan/rundingan lanjut dengan tuan berhubung dengan terma-terma tertentu untuk kontrak yang dicadangkan itu............1 harga tender...... *2.. …..... *2....LAMPIRAN H SURAT NIAT ......3 penyertaan tenaga kerja tempatan/Bumiputera... insurans dan lain-lain...... *2.. terutama terma-terma yang berkenaan dengan perkara-perkara berikut: *2................….....6 kandungan tempatan . ... *2.... pengangkutan..... Kerajaan bercadang untuk mengadakan mesyuarat di antara wakil-wakil Kerajaan dengan pihak tuan............................. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Merujuk kepada tender *bekalan/perkhidmatan/kerja tuan yang tersebut di atas..

. 4... .... terima Kasih.......... hari daripada tarikh surat ini..... Surat ini adalah RAHSIA KERAJAAN dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak lain.tempoh . Sekian... tarikh mesyuarat akan ditetapkan kelak.... Surat ini hanyalah suatu surat niat dan hendaklah tidak ditafsirkan dalam apa-apa cara jua sebagai mengikat Kerajaan.. " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA " Saya yang menurut perintah....... Jika tuan bersetuju..... (Tandatangan Pegawai) * Potong jika tidak berkenaan 61 .. 5..………….

.in respect of eg...................4 transfer of technology/training of locals..... *2... With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services /Works.… ......1 tender price.....2 financing of the proposed contract...................... 2............……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………... 3.… …………………………… Dear Sir............… ... travel. materials......7 .. For the purpose of discussion/negotiation..........5 terms of payment.... *2.. transportation...... insurance etc.... in particular the terms relating to the following matters: *2................. *2................. *2........ the Government of Malaysia wishes to indicate to you that generally the terms of your tender are acceptable to the Government........ the Government proposes to arrange a series of meeting between the Government's representatives and yourselves..…..… ................. *2........ .......... *2...... The Government however is unable to accept your tender without further discussion/negotiation with you in relation to other specific terms of the proposed Contract..LAMPIRAN H (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF INTENT ................ Please indicate officially your agreement to discuss/negotiate *within 62 .............6 local content ...............3 local/Bumiputera participation..

days from the date of this letter..... Yours truly... This letter is considered as a GOVERNMENT SECRET and cannot be made known to others........ 5.. ....... If you do agree... (Signature of Officer) * Delete if not applicable 63 . the dates for the meeting will be determined later......... 4. This is a letter of intent and shall not be construed to bind the Government in any manner whatsoever.....…………….

.......... setakat memasukkan terma-terma yang terkandung dalam Lampiran itu........ Tarikh : ....……………................... ......................…………….... tuan adalah dinasihatkan bahawa suatu ikatan Kontrak terwujud antara Kerajaan dengan tuan.......... 2...... .................. Tuan............. (A) Merujuk kepada tender tuan untuk *Pembekalan/Perkhidmatan yang tersebut di atas... yang mana telahpun dipersetujui oleh kedua-dua pihak bahawa terma-terma sebagaimana yang terkandung dalam Lampiran bersama-sama ini dianggap sebagai menjadi sebahagian dari terma-terma tender dan yang terma-terma tendernya hendaklah................... ........ Kerajaan Malaysia dengan sukacitanya memberitahu bahawa Kerajaan telah bersetuju menerima tender tuan.... Tender Untuk ... Dengan penerimaan tender tuan oleh Kerajaan....................……………...….......LAMPIRAN I1 SURAT SETUJU TERIMA (TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN) Rujukan : …………………………………… Kepada : ...... di .........……………........... *1............. (B) Merujuk kepada tender tuan untuk *Pembekalan/Perkhidmatan yang tersebut di atas dan rundingan yang telah diadakan antara wakil-wakil Kerajaan dengan pihak tuan pada .. *1.... diubahsuaikan.... (Kontraktor/Pembekal) Pejabat : ……………......… ……………………………………………………………………………………………........……………. 64 ....... dengan ini Kerajaan Malaysia dengan sukacitanya telah bersetuju menerima tender tuan sebagaimana yang diubahsuaikan...... Suatu Kontrak Rasmi akan disempurnakan kemudiannya dengan memasukkan semua terma tender sebagaimana yang diubahsuaikan............ Tuan akan diberitahu oleh Kerajaan apabila Dokumen Kontrak siap sedia untuk ditandatangani oleh tuan......

.............. Sila kembalikan *Surat asal /dan salinan kedua setelah ditandatangani dan disaksikan dengan sempurna. hari dan mengemukakan bagi tujuan pemeriksaan resit-resit bagi premium-premium yang telah dibayar.. yang merupakan lima peratus (5%) atau dua setengah peratus (2. terima kasih... Tarikh permulaan sebagaimana yang disebutkan dalam syarat-syarat kontrak adalah pada .. hari dari tarikh surat ini dan satu salinan untuk simpanan tuan. di ruang yang berkenaan kepada pejabat ini dalam tempoh .......1 mendepositkan dengan Kerajaan... Sekian...2 mendepositkan dengan Kerajaan....... *3....... kecuali jika diabaikan dengan nyata oleh Kerajaan......…………….... Jawatan : .................... suatu Bon Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/ Jaminan Insurans yang tak boleh batal daripada sebuah Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans yang diluluskan dan didaftarkan di Malaysia dengan jumlah sebanyak RM...........…….. Apa-apa kegagalan dalam mematuhi kehendak-kehendak para 3 ini dalam tempoh masa yang dinyatakan. tuan adalah dikehendaki menyempurnakan perkara berikut: *3... akan menyebabkan penerimaan ini terbatal dan selepas itu Kerajaan tidaklah dengan apa-apa cara juga bertanggungjawab kepada tuan..3 ……………………………………....5%) dari jumlah tender dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat ini.......................... tetapi tiada bekalan atau perkhidmatan di bawah kontrak ini boleh dimulakan kecuali dan sehingga tuan telah mematuhi peruntukan para 3 di atas. *3.... Surat ini dihantar kepada tuan dalam *dua/tiga salinan. " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA " ..... Tuan adalah diingatkan bahawa mengikut *Syarat-syarat Tender.... *4... (Tandatangan Pegawai) Nama Penuh : ….............3.............. 5............... 65 ........ Polisi Insurans dalam tempoh ......

................................... Tandatangan Saksi Nama Penuh : ..................................... ... Alamat : ................... ....... ..............………. *Potong/Ubahsuai/Tambah di mana perlu 66 .......................Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini mengakui penerimaan surat tersebut di atas......... syarat atau stipulasi tambahan kepada yang terkandung dalam Jadual Dokumen Tender telah dikenakan dengan keluaran surat tersebut/kandungan para 1(B) di atas adalah merupakan keseluruhan tender yang bertandatangan di bawah ini.... salinannya yang mana telah pun disimpan dan mengesahkan bahawa *tiada apa-apa terma........ Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : ........ ....... Tarikh : ............ Alamat : ............... ....... ............................................ Meteri atau Cop Kontraktor Tarikh : ........... .. .........

.……............ ………........………………………………………… …………………………………………………………………………………………….......................... *1... A formal Contract will subsequently be executed incorporating all the terms of tender as modified.....……...................... the Government of Malaysia hereby is pleased to inform your that the Government has agreed to accept your tender as modified. ................ be modified........ With the Government's acceptance of your tender you are advised that there is now a binding Contract between the Government and yourselves................................................... at ... Dear Sir..................... You will be notified by the Government when the Contract Documents are ready for your signature............ ……........ 3...... the Government of Malaysia hereby is pleased to inform you that the Government has agreed to accept your tender. whereby it was agreed by both parties that the terms as contained in the Annexure hereto be deemed to be part of the terms of tender and which terms of tender shall................... 2...............LAMPIRAN I1 (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF ACCEPTANCE (SUPPLY/SERVICES) ……..... (A) With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services. . (B) With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services.. Please be reminded that in accordance with the *Conditions of Tendering your are required to do the following: 67 ..... to the extent of incorporating the terms as contained in the Annexure.....…….. and negotiations held between the Government's representatives and yourselves on the ........ ..….......... ... *1..

.... Please return *original/and second copies duly signed and witnessed where indicated to this office within ........3 ......... The date for supply/services............ days from the date of this letter and retain one copy.... Insurance Policies and within . *3.... Yours truly................ will render this acceptance revoked and thenceforth the Government shall not be liable to you in any way whatsoever........ 68 ......... *5..... Designation : . being two and a half percent (2......................... shall be ...2 to deposit with the Government.................. from the date of this letter and to produce for inspection of receipts for the premium paid. (Signature of Officer) Name in Full : ..................... but no supply/services under this Contract shall commence unless and until you have complied with the provision of paragraph 3 above..............……………................................... This letter is sent to your in *duplicate/triplicate....................*3................ *3... a Performance Bond in the form of an irrevocable Bank Guarantee/Finance Company’s Guarantee/ Insurance Guarantee from a Bank/Finance Company /Insurance Company established in Malaysia in the amount of . ..5%) or five percent (5%) of the Tender Sum within fourteen (14) days from the date of this letter.... unless expressly waived by the Government.. Any failure to comply with the requirements of paragraph 3 within the stipulated time..................1 to deposit with the Government. *4.................. as referred to in the Conditions of Contract.

. ....The undersigned hereby acknowledges receipt of the above letter.... Signature Of Contractor Name in Full : .. Address : .................... Date : .............................. ... ......…. Contractors' seal or chop Date : .. *Delete/Modify/Add Wherever Necessary 69 .................. conditions or stipulations additional to those contained in the Tender Table Documents have been imposed by the issue of the said letter/the contents of paragraph 1(B) above constitutes the totality of the undersigned's tender.........................…..........................…............................ ... .............. a copy of which has been retained and confirms that *no terms............................... ... ..…........ .....…… Signature of Witness Name in Full : .................. Address : ...…......

: …...... ......... Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : ........................ Nama Jawatan : ….. Untuk dan bagi pihak KERAJAAN Yang diberikan dengan sempurna untuk menandatangani untuk dan bagi pihak : ...... …….. oleh pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini..K..............................……...................LAMPIRAN I2 (J....... Tandatangan Pegawai Nama Penuh : . : ........... Pekerjaan Alamat : ..........……........ Nama Jawatan : …................ Nama Penuh : ...................… Saksi Nama Penuh : ....R 203D-Pin...............................……. Atas Sifat : ........................................................ 20............................. ……………………….. Alamat : ……………………… ……………………… 70 ..... 20…......................................…………............................…....…......................................... 6/2005) SURAT SETUJU TERIMA (TENDER KERJA) KONTRAK NO : ........................… untuk kerja-kerja yang disebutkan di bawah ini dibuat pada haribulan ……... merujuk kepada Surat Setuju Terima Tender yang menjadi sebahagian daripada kontrak tersebut dan yang hendaklah dibaca dan diertikan sedemikian.................................. Meteri atau Cop Kontraktor Saksi : ........................

................... syarat dan perjanjian dalam Dokumen Tender yang menjadi asas Tender ini dan juga kepada surat ini...………… ...... 3.………… ............KERAJAAN . iaitu RM ... Jaminan Syarikat Kewangan... atau * Batalkan yang mana tidak berkenaan 71 ......... . SURAT SETUJU TERIMA Rujukan : ........................... Pejabat : .. Tender Untuk : ……………………………………………………………………….. Tender tuan beserta Surat Setuju Terima Tender ini akan menjadi kontrak yang sah mengikat di antara tuan dan Kerajaan............... sehinggalah Perjanjian Kontrak yang formal itu dilaksanakan.................. Tarikh Kepada : …...………................................ . (Kontraktor) (Berdaftar dengan PKK dalam Kelas " " Bertaraf Bumiputera/Bukan Bumiputera*) Tuan. Dengan ini adalah diberitahu bahawa Tender tuan bagi kerja-kerja tersebut di atas berharga Ringgit .... telah dipersetujui.....…………………......………… ...... Bagaimanapun...............………… : ………........ Tuan dikehendaki menyatakan pilihan kaedah Bon Pelaksanaan sama ada: (i) (ii) Jaminan Bank/Bank Islam/Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) atau............... Tuan akan dikehendaki melaksanakan Perjanjian Kontrak yang formal dalam sedikit masa lagi............. 2... tertakluk kepada had...…..........

Kegagalan tuan memulakan kerja dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh milik tapak akan mengakibatkan pengambilan kerja tuan di bawah kontrak ditamatkan sejajar dengan Fasal 51(b)(i) Syarat-syarat Kontrak. Berdasarkan kepada Tempoh Siap Kerja yang ditenderkan selama . 7.... tuan boleh menyerahkan Nota-nota Liputan bagi maksud polisi-polisi insurans tersebut dan resit-resit premium yang telah dibayar itu kepada Pegawai Penguasa... ialah pada . Kerajaan berhak untuk melaksanakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan....... Polisi Insurans Kerja : RM Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) (b) (c) Walau bagaimanapun.. seperti yang disebutkan dalam Syarat-syarat Kontrak..... Tarikh milik tapak bina. bagi memulakan kerja-kerja dan bukan maksud lain..... hari/minggu/bulan*. Tuan dikehendaki menyerahkan Polisi-polisi Insurans yang berkenaan (jika belum diserahkan) menurut perenggan 4 di atas.(iii) (iv) Jaminan Insurans/Takaful.......... Walau bagaimanapun..... 6... tuan hendaklah menyerahkan Bon Pelaksanaan bernilai RM ………………………. 5. 4...…… * Batalkan yang mana tidak berkenaan 72 ... 3(ii) atau 3(iii).. Tarikh Siap untuk seluruh kerja-kerja di bawah kontrak ini ialah . dalam tempoh tidak lewat daripada tiga puluh (30) hari selepas Nota-nota Liputan diserahkan. dan jikalau gagal dikemukakan pada tarikh milik tapak... atau Wang Jaminan Pelaksanaan yang dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada setiap bayaran interim sehingga mencapai jumlah lima peratus (5%) Jumlah Harga Kontrak...... Sekiranya tuan memilih kaedah di para 3(i)... tuan hanya boleh memulakan kerja setelah tuan menyerahkan kepada Pegawai Penguasa perkaraperkara berikut: (a) Polisi Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta) nilai insurans tidak kurang daripada RM ....……..

........ ...... : .... ke pejabat ini dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh Surat ini.. Meteri atau Cop Kontraktor Tarikh : ............................. ..….... Surat ini dihantar kepada tuan dalam dua (2) salinan......... Tandatangan Saksi Nama Penuh : .................. Atas Sifat : ........…….......... Sila kembalikan salinan asal..………………... Alamat : .................. ...... Untuk dan bagi pihak Kerajaan........ Tarikh : . 73 .... Nama Jawatan : ......…....8.… Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : ..................………............…....................... ……………..........……… diberikan dengan sempurna untuk menandatangani untuk dan bagi pihak …...................... Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini bersetuju dengan syarat-syarat di atas dan mengaku penerimaan surat di atas dan salinannya telah disimpan......... di ruang yang berkenaan.........……................... ................... (Tandatangan Pegawai) Nama Penuh Nama Jawatan : ..................................................…...…........……... yang telah ditandatangani oleh tuan dan disaksikan dengan sempurna.

Bahagian Perolehan Kerajaan..... Ketua Eksekutif.... Pusat Khidmat Kontraktor.... Ibu Pejabat JKR.. Lembaga Hasil Dalam Negeri.. Penolong Pengarah Kanan. Ibu Pejabat JKR..p: Urusetia Tender) Pengarah JKR.... Kementerian Kerja Raya...... Negeri . Ketua Setiausaha.. Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan.... Ketua Penolong Setiausaha. Kuala Lumpur.. Ketua Eksekutif/Ketua Pengarah. Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kementerian Kewangan. Cawangan Pengurusan Korporat.. Ibu Pejabat JKR.. Cawangan Pembangunan Usahawan Negeri ........s.... Pengarah. Pengarah Cawangan ... Kuala Lumpur....... Akauntan Perbendaharaan... Kuala Lumpur. Cawangan Negeri .... Kuala Lumpur... Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. (u.... Pengarah... 74 .. Pengarah... Kementerian Pembangunan Usahawan.....k......

............ Witness Name in Full Designation Address : .. ... duly authorised to sign for and on behalf: …........ : ............... Designation : .......... 20.. For and on behalf of GOVERNMENT .....…......……..........…...........LAMPIRAN I2 (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF ACCEPTANCE OF TENDER (WORKS) CONTRACT NO..........……................... In the capacity of ........…....................…..…….…….............. refers to this Letter of Acceptance of Tender which is and shall be read and construed as part of the said Contract............................…..... by the undersigned parties..... .....…….............….: ....... Contractor's Seal or Chop Witness : ................. Occupation Address : ...... : ….......…..................... : ....…………………………………… 20......... 75 .... : ...................…… Signature of Officer Name in Full : ............................. for the under-mentioned works entered into on the day of ... Name in Full : .......……........ ....... Signature of Contractor Name in Full : …...........

. ...… ..... You are required to choose a mode of Performance Bond from either one of the following: (i) (ii) (iii) Bank Guarantee/Islamic Berhad...KERAJAAN ......... Pejabat : ................................. i...... .... Finance Company’s Guarantee................ ......………… You are hereby informed that your Tender for the above-mentioned Works in the sum of Ringgit .... until the formal Contract Agreement is executed your tender together with this Letter of Acceptance shall constitute a binding Contract between yourselves and the Government....................................... 2.................................................. is accepted subject to the terms......... .... or *Delete if not applicable 76 ..... (Contractor) (Registered with PKK in class " " Bumiputera/Non-Bumiputera*) Sir....... However.......... Date To : ......... or Insurance Guarantee/Takaful.................. You will be required to execute in due course a formal Contract Agreement.............................. Tender For .......................e RM .... or Bank/Bank Pembangunan Malaysia : ................... conditions and stipulation of the Documents upon which the Tender is based and of this Letter...... 3... LETTER OF ACCEPTANCE OF TENDER Rujukan: ...........

..... and if you fail to provide the Performance Bond as in Paragraph 3(i) or 3(ii) or 3(iii)...... 4... Works Insurance Policy: RM Registration numbers of employees under the Social Security Scheme (SOCSO)........ the Government shall automatically impose the Retention Money mode... you can only commence work after submission to the Government or the Superintending Officer the following: (a) Insurance Policy for Public Liability (i....... 7..... If you choose the mode in paragraph 3(i) or 3(ii) or 3(iii). 6. The date for possession of the site.... shall be ......... you have to provide the performance bond to the value RM ……………….... as referred to in the Conditions of Contract... you may provide to the Superintending Officer the Cover Notes of the said insurance policies and the receipts of premium paid thereof.. within thirty (30) days after the cover notes are provided.. Failure to commence the Works within two (2) weeks from the date of possession of the site shall result in termination of the Contract as stipulated in Clause 51(b)(i) of the Contract terms.e insurance against injury to persons and damage to property) of an insured value not less than RM .........… However.(iv) Retention Money {being a 10% deduction from every interim payment until it amounts to 5% of the Contract Sum.. Based on the Tender Completion Period of ... (b) (c) However.. 5.. for the purpose of commencement of the Works and no other.. You are required to deposit the relevant insurance policies (if not already submitted) in accordance with paragraph 4 above........ *Delete if not applicable 77 .... days/weeks/months*.... the Date of Completion for the whole Works under this Contract is ...

..…................ Designation : .... Date : .…….........…..... where indicated.... to this office within seven days from the date of this letter.…..........8... Please return the original........….....… . 78 ..... For and on behalf of the GOVERNMENT The undersigned hereby agrees with the terms above and acknowledges receipt of the above Letter and a copy of which has been retained........... Occupation Address : . ................... : .... This letter is sent to you in duplicate...... duly authorised to sign for and on behalf of .…..... Signature of Officer Name in Full : .... Signature Of Witness Name in Full : ..……........…....... Contractor's Seals or Chop Date : ....….... In the capacity of ..... Signature of Contractor Name in Full : ....…........ ..........….........…….……........................ ................. …………........................... duly signed and witness.........…........….……........... ....................….…….........

...p: Urusetia Tender) Pengarah JKR..s. Pusat Khidmat Kontraktor.. Pengarah...... Negeri .. Penolong Pengarah Kanan.. Kuala Lumpur. Bahagian Perolehan Kerajaan. Ketua Setiausaha... Kementerian Pembangunan Usahawan.k.. Cawangan Pengurusan Korporat... Kuala Lumpur.. Kementerian Kerja Raya. Lembaga Hasil Dalam Negeri... Cawangan Pembangunan Usahawan Negeri ... 79 ..... Ketua Penolong Setiausaha. Pengarah. Kementerian Kewangan.. Ketua Eksekutif.. Pengarah.... Ketua Eksekutif/Ketua Pengarah... Kuala Lumpur. Akauntan Perbendaharaan. Cawangan Negeri ........ Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan...... Ibu Pejabat JKR.. (u.... Lembaga Hasil Dalam Negeri.... Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia.. Ibu Pejabat JKR... Pengarah Cawangan ............. Kuala Lumpur... Ibu Pejabat JKR..

.... 2. 80 ............ maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan di dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat........... mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut mengikut cara sebagaimana yang terdapat kemudian daripada ini............... 3...... MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut: 1.... pembayaran atau sebaliknya....................... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) atas permohonan Kontraktor. (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ..... .................... Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit ..... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) bagi membekal/menyerah/melaksana/menyiap ....LAMPIRAN J1 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (KONTRAK BEKALAN/PERKHIDMATAN) Sebagai balasan kepada Kontrak No................ ………………………………... yang dibuat antara Kerajaan Malaysia................ (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM . Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan... Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit .......... Apabila Kerajaan membuat tuntutan bertulis.......................) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas. masa............... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kerajaan”) dan ........... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontrak”) kami yang bertandatangan di bawah..) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin.

.. satu (1) tahun selepas tarikh Kontrak dibatalkan..................)...... Cop Bank/Syarikat Kewangan /Syarikat Insurans: . Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga ..…........ MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/ SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA TARIKH JAMINAN INI....... JIKA ADA... PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas.. Jawatan : ....... (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat Kontrak atau selepas penghantaran/penyiapan terakhir mengikut mana yang terkemudian atau di dalam keadaan di mana Kontrak dibatalkan..... (Saksi) Nama : .............................4.......... 5.. Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak....... Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans : 81 ......… Jawatan : ………......…..........………........ Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit .... SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI............. MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN....... Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ) ) ) ) ..…........... Nama : ………. 6.. (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ...................... Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.....………….....

(state the amount of bond in words) (RM .) and the liability of the Guarantor to pay the Government the aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any payment of partial demand having been made by the Guarantor.. In consideration of the Government of Malaysia (hereinafter referred to as the “Government”) allowing …………………........................ WE.... (state the amount of bond in words) (RM ........... The Government reserves the right to make any partial demands if it shall so desire and the total of all such partial demands so made shall not exceed the sum of (Ringgit Malaysia: .................. time. Now the Guarantor hereby agrees with the Government as follows: 1... (hereinafter referred to as the "Initial Expiry Date") being the end of a 82 ......... the undersigned at the request of the Contractor irrevocably undertake a guarantee to the Government that: The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Contract in the manner hereinafter appearing..... the Guarantor shall forthwith pay to the Government the amount specified in such demand not withstanding any contestation or protest by the Contractor or Guarantor or by any other third party and without proof or conditions.......)..... 3................LAMPIRAN J1 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (SUPPLY/SERVICES) 1...... (hereinafter referred to as the "Articles") for a contract sum of (Ringgit Malaysia : ..... On the Government's first written demand........ The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Contractor and the Government with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligation undertaken by the Contractor or by any forbearance........) and the total amount recoverable against the Guarantor under this Agreement shall not exceed the said sum.... performance or otherwise. whether as to payment. The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee......... 4...... provided always that the total of all demands so made shall not exceed the sum of (Ringgit Malaysia: ................... This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect until ........................... (state the amount in words) (RM .. 2.. (hereinafter referred to as the “Contractor") to supply and deliver to the Government .........……………....

.....….period of twelve (12) calendar months after either the expiry date of the Contract or the last delivery/shipment/consignment of the Articles whichever is later. ALL CLAIMS.... (Witness) Name : .....…...…………… Name : .... (state the amount of bond in words)(RM .... Signed for and behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) ................. The Guarantor shall......... 5........... The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of (Ringgit Malaysia : .. IF ANY..… Bank/Finance Company/Insurance Company 83 ..................…... IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER............ extend the Initial Expiry Date of this guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the "Extended Expiry Date") and the Guarantee shall be so extended................... 6....... IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first abovewritten.)......... Designation : ……....…………...... upon the request of the Government......... All whatsoever obligations and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expiry Date as the case may be such to the extent that the Government shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding........……… Designation : .................. Bank/Finance Company/ Insurance Company: ...

...... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) bagi .... 3.) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin.... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ....... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontrak”) kami yang bertandatangan di bawah......... yang dibuat antara Kerajaan Malaysia. .. Apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan bertulis.......... masa.................................... pembayaran atau sebaliknya................................ MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut: 1... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ............ (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kerajaan”) dan ....... (kemudian daripada ini disebut 84 ...............) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas... Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit ....... Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga ......................... mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut mengikut cara sebagaimana yang terdapat kemudian daripada ini. maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat..LAMPIRAN J2 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (KONTRAK KERJA) Sebagai balasan kepada Kontrak No........... 2........ (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) atas permohonan Kontraktor... Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit .... Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan................. (namakan projek).... 4...............

.. MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/ SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA TARIKH JAMINAN INI..... Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ..........“Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat tempoh kecacatan atau dalam keadaan dimana kontrak dibatalkan........... SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI.............. JIKA ADA................. Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak.............. Cop Bank/Syarikat Kewangan/ Syarikat Insurans 85 .. (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM .)............ satu (1) tahun selepas tarikh kontrak dibatalkan........……...…......... 6... Nama : .... Jawatan : . Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.......... (Saksi) Nama : .. 5.……......... MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN......... Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ........……….….. Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans : ) ) ) ) ...... Jawatan : ……….........…..……... PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas.............

......... (hereinafter referred to as the “Contractor") to . The Government reserves the right to make any partial demands if it shall so desire and the total of all such partial demands so made shall not exceed the sum of Ringgit Malaysia ..... whether as to payment... the Guarantor shall forthwith pay to the Government the amount specified in such demands not withstanding any contestation or protest by the Contractor or Guarantor or by any other third party and without proof or conditions....................)... On the Government's first written demand......................... time................ 2.......) and our liability of the Guarantor to pay the Government the aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any payment of partial demands having been made by the Guarantor.......................... (hereinafter referred to as the "Initial Expiry Date") being the end of a 86 ... performance or otherwise. Provided always that the total of all demand so made shall not exceed the sum of Ringgit Malaysia . In consideration of the Government Of Malaysia (hereinafter referred to as the “Government”) allowing ........ the undersigned at the request of the Contractor irrevocably undertake a guarantee to the Government that: The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Contract in the manner hereinafter appearing.. The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee.....) and the total amount recoverable against the Guarantor under this Agreement shall not exceed the said sum...... This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect until .... 3.......... (state title of the project) for a contract sum of .................................... Now the Guarantor hereby agrees with the Government as follows: 1........................ 4................. (state the amount of bond in words) (RM ................................ (RM .......... (state the amount of bond in words) (RM ................LAMPIRAN J2 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (WORKS) 1. The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Contractor and the Government with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligations undertaken by the Contractor or by any forbearance......... WE............

... upon the request of the Government. Signed for and on behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) …………............ one (1) calendar year after the date of determination.......….. The Guarantor shall. IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF THIS GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER. IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first abovewritten....... Designation : ..................…….) 5..period of twelve (12) calendar months after the expiry date of the defects liability period as stated in the Contract or in the case of the Contract being determined........ (Witness) Name : ....... ALL CLAIMS.. (state the amount of bond in words) (RM ..... Designation : ...........………............. extend the Initial Expiry Date of this guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the "Extended Expiry Date") and the Guarantee shall be so extended........…… Name : ................ Bank/Finance Company /Insurance Company: ......…..... All whatsoever obligation and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expiry Date as the case may be said to the extent that the Government shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding...............………..... 6. Bank/Finance Company/Insurance Company 87 ........…………. IF ANY........ The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of Ringgit .

LAMPIRAN J3 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN) Perjanjian ini telah dibuat pada …….. haribulan ……………….. 200……. DI ANTARA (masukkan nama bank/syarikat kewangan/syarikat insuran) (masukkan alamat utama bank/syarikat kewangan/syarikat insuran) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) sebagai satu pihak dan (masukkan nama kontraktor utama) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) sebagai satu pihak lain. Di MANA (i) Perjanjian ini …… kepada Sub Kontraktor Dinamakan (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) bertarikh …… haribulan …… 200……. dan dibuat di antara (masukkan nama Sub KontraktorDinamakan) (masukkan alamat utama Sub KontraktorDinamakan) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) sebagai satu pihak dan Kontraktor sebagai satu pihak lain di mana Sub Kontraktor Dinamakan bersetuju dan ……… Penjamin bersetuju untuk menjamin

(ii)

MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kontraktor seperti berikut: (i) Jika Sub Kontraktor Dinamakan (kecuali dibebaskan daripada pelaksanaan oleh mana-mana klausa 1. Apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan bertulis, maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat. Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit .......................................... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..................) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas. Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika

88

dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit ............................................ (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..........) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin. (ii) Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Sub Kontraktor Dinamakan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Sub Kontraktor Dinamakan atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan, masa, pembayaran atau sebaliknya, tetapi Penjamin hendaklah …… Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga ................. (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat tempoh kecacatan atau dalam keadaan dimana kontrak dibatalkan, satu (1) tahun selepas tarikh kontrak dibatalkan. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ............................. (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ..........). Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kontraktor telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak. SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI, JIKA ADA, MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA

(iii)

(iv)

(v)

89

TARIKH JAMINAN INI, MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN. PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas. Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ...............................……….. (Saksi) Nama : ..................….......... Jawatan : ....................……... Alamat : ………………………… ………………………… Ditandatangani untuk dan bagi pihak Kontraktor Dengan kehadiran ) ) ) ……………………………… Nama : ……………………. Jawatan : ………………….. Cop Kontraktor : ) ) ) ) .............……......…........ Nama : ..…...……......... Jawatan : ……….............. Cop Bank/Syarikat Kewangan/ Syarikat Insurans

...............................……….. (Saksi) Nama : ..................….......... Jawatan : ....................……... Alamat : ………………………… …………………………

90

and made between (insert name of Nominated Sub-Contractor) of (insert principal address of Nominated Sub-Contractor) (hereinafter called the “Nominated SubContractor”) of the one part and the Contractor of the other part whereby the Nominated Sub-Contractor agreed and undertook to (state nature of Nominated Sub-Contract works of obligations undertaken) for the sum of (state value of Nominated subContractor price). day of …… 200…. The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Nominated Sub-Contract in the manner hereinafter appearing. (ii) NOW the Guarantor hereby agrees with the Contractor as follows: (i) If the Nominated Sub-Contractor (unless relived from the performance by any clause of the Nominated Sub-Contract or by statute or by the decision of a tribunal of competent jurisdiction) shall in any respect fail to execute the Nominated Sub-Contract or commit any breach of his obligations thereunder then the Guarantor shall pay to the Contractor up to and not exceeding the sum of Ringgit ………………………… (RM…………….) representing 5% 91 .. WHEREAS (i) The Agreement is supplemental to a Nominated Sub-Contract (hereinafter called the “Nominated Sub-Contract”) date the ……….LAMPIRAN J3 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (NOMINATED SUB-CONTRACT WORKS) This AGREEMENT is made the …… day of ………………… 200…… BETWEEN (insert name of Bank/Finance Company/Insurance Company) of (insert principal address of business of Bank/Finance Company/Insurance Company) (hereinafter called the “Guarantor”) of the one part and (insert name of Main Contractor) (hereinafter called the “Contractor”) of the other part.

This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect from the commencement of the said Nominated Sub-Contract until …………… (hereinafter referred to as the ‘Initial Expiry Date’) being the end of a period of twelve (12) calendar months after the expiry date of the defects liability period as stated in the Main Contact No. day of ……… 200…. performance or otherwise.of the Nominated Sub-Contract value or such part thereof. time.(state the amount of bond in words) (RM ………………………. (ii) The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Nominated Sub-Contractor with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligations undertaken by the Nominated Sub-Contractor or by any forbearance whether as to payment.. The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee. on the Contractor’s demand notwithstanding any contest or protest by the Nominated Sub-Contractor or by the Guarantor or by any other third party provided that the Contractor shall have first obtained a certificate from the Superintending Officer in writing stating that in the Superintending Officer’s opinion that the Nominated SubContractor has been in default as aforesaid. (iii) 92 . The Guarantor shall upon the request of the Government extend the Initial Expiry Date of the guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the “Extended Expiry Date’) and the Guarantee shall be so extended. And that the Guarantor’s liability to pay the Contractor as aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any partial demand having been made as aforesaid. dated …………. but the Guarantor shall be entitled to be informed of such arrangement or alternation. The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of Malaysian Ringgit …………………………………. one (1) calendar year after the date of determination.). or in the case of the Contract being determined. …………. And made between the Contractor and the Government of ……………. The total of all partial demands so made shall not exceed the sum of RM ………………... the ……..

IF ANY...… . Designation : …………………… Bank’s/Finance Company’s/ Insurance Company’s Seal: ……………………………………………….. IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF THIS GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER.………… Designation : …………………… Contractor’s Seal : ………………………………………………. …………………………….. …………………………….…………………………. Designation : ……………………………. (v) IN WITNESS HEREOF the parties hereto have hereinto set their hands the day and year first abovewritten. (Witness) Name : …………………………….… Address : ………………………….. Name : ………………. Address : ……………………………. 93 . Signed for and on behalf of the Said Contractor in The presence of ) ) ) …………………………………….……………….. ALL CLAIMS.(iv) All whatsoever obligation and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expire Date as the case may be save to the extent that the Contractor shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding. Signed for and on behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) …………………. (Witness) Name : ……………………………. Designation : …………………………. Name : …………………………..

......... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah........... (“Tarikh Luput”)................................. (Nama) .... (“Jaminan”) yang dikeluarkan bagi pihak ........ terima kasih.. pada ............ (Nama dan Alamat Bank/ Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans) Tuan................ 200.....…................ Sekian......... ......................... kepada Kerajaan yang telah luput berkuat kuasa pada .................................................LAMPIRAN K SURAT PELEPASAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURANS Tarikh : ……….... ..… ............... Kami dengan ini melepaskan sepenuhnya tanggungjawab pihak tuan berkaitan dengan jaminan tersebut mulai dari tarikh luput dan jaminan tersebut dengan ini dianggap batal............. Sukacita kami merujuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans yang tuan keluarkan bernombor .................... ............... (Jabatan) *Potong mana yang berkenaan 94 .............. Surat Pelepasan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No.......... .................... 200.. *Salinan asal jaminan ini/salinan yang telah disahkan akan disimpan oleh pejabat ini sebagai rekod........................................... .......

: ………….......... 200.………........... 200....... in favour of the Government which had effectively expired on the ....... ..... (Bank's/Finance Company’s/Insurance Company's Name And Address) Dear Sir..... .............LAMPIRAN K (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF DISCHARGE OF BANK/FINANCE COMPANY’S/ INSURANCE GUARANTEE Date To..... (Department) *Delete where applicable 95 .... We hereby discharge yourselves absolutely from any liability whatsoever arising from the said Guarantee with effect from the expiry date and the said Guarantee shall be treated as cancelled......................... ........... day of ... ("the expiry date").... The *original copy/certified true copy of the guarantee is to be retained in this office for record........... ............................. Yours Truly..... ..........…………… (Name) .... ("Guarantee") issued on behalf of ........................................................ on the ............ Discharge Of Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No : We refer to your Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No......................................... ..........

............. Berhubung dengan perkara yang tersebut di atas........... yang dikeluarkan oleh Bank/ Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans tuan untuk Syarikat .. berjumlah .......................... .................. sebagai jaminan bagi ....... sukacita dapat tuan mengembalikan format yang dilampirkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh surat ini........ sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian/Jabatan ini telah menerima Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans No.... Dengan tujuan untuk memastikan kebenaran Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans yang berkenaan...... 3. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah... terima kasih........LAMPIRAN L1 PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURANS (DARIPADA AGENSI KERAJAAN) Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : .................... (..... .. ....... Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Yang Dikeluarkan Oleh ............. Kerjasama tuan amatlah dihargai.......…………………………) Tandatangan Pegawai Yang Berkenaan 96 ......... 2............. Sekian............................... yang ditandatangani oleh ............. (Nama dan Alamat Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans) Tuan..............................…………… (nama projek)...........................

...... 3......... Thank you.... Your cooperation is much appreciated......……………… As Issued Out By ................... please return the format attached within two (2) weeks from the date of this letter...................... (Bank/Finance Company’s/Insurance Company's Name and Address) Dear Sir...................... As a mean of verifying the authenticity of the Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee concerned.....................………………..................………………) Signature of Officer Concerned 97 .......................... please be informed that the Ministry/Department has received Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No...... as signed by .. 2............. With reference to the above mentioned............. ..LAMPIRAN L1 (Versi Bahasa Inggeris) STANDARD FORM LETTER REQUESTING FOR VERIFICATION OF AUTHENTICITY OF BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE Your Reference : Our Reference : Date : ......... as issued out by your Bank/Finance Company/ Insurance Company for Company .... (........... Yours Truly. for an amount of ...... ....... ................................................... ................ Verification of Authenticity Of Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No.................. as a Guarantee for ..................................................

…………………………………………………………. sukacita mengesahkan di sini bahawa Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No. : …………………. (Nama/Alamat Kementerian/Jabatan Yang Berkenaan) Tuan. : …………………... Cop Rasmi Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans.. ………………………………………. bertarikh ……………….) Nama : ……………………… Jawatan : ……………………. …………………… yang telah ditandatangani oleh …………………… sebagai jaminan bagi …………………………………………………………… yang dikeluarkan untuk syarikat ………………………………………… adalah sebenarnya dikeluarkan oleh Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans ini. terima kasih. Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No Jaminan : ………………………………………………………………………….… Merujuk kepada surat tuan bil. Sekian. 98 .. Yang Dikeluarkan Oleh ………………………………………………………….LAMPIRAN L2 PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURAN (DARIPADA BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURAN) Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh ………………………………………. : …………………. berkenaan perkara yang tersebut di atas.. ………………………………………. (………………………………. ……………………………………….

.... Verification of Authenticity Of Bank/Finance/Insurance Company Guarantee No. ……………………………………….... . ………………………………………......... : …………………... Designation : ……………………… Bank/Finance/Insurance Company’s Chop 99 .. ………………………………………....…………………………………………………………………….... : …………………... as signed by ………………………………......... : …………………. As Issued By …….. With reference to your letter no …………………………………….......................…………………………………………... is actually issued by our bank/Finance/insurance company... Yours Truly... we are please to verify of the authenticity of the Bank/Finance/Insurance Guarantee no.........………………) Name : ……………………………... (Ministry/Department Name and Address) Dear Sir....LAMPIRAN L2 (Versi Bahasa Inggeris) VERIFICATION OF AUTHENTICITY OF BANK/ FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE (FROM BANK/ FINANCE COMPANY’S/INSURANCE COMPANY’S) Your Reference Our Reference Date ……………………………………….. (......................... dated ……………… to the above mentioned matter... .... as a guarantee for ………………………… as issued out for company .............

tempoh. Kami hendaklah membayar kepada Kerajaan tanpa faedah. prestasi atau selainnya tidak akan melepaskan kami daripada jaminan ini tetapi kami adalah berhak untuk diberitahu akan persetujuan atau perubahan tersebut. tanggungjawab kami untuk membayar jumlah yang tersebut sebanyak RM …………………… hendaklah secara 2. …………………… bertarikh ……………………dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat baru (jika ada). jumlah wang sebanyak Ringgit …………………… (RM ………………) sebagai wang pendahuluan seperti yang tersebut di atas atau sebahagian daripada itu yang belum lagi didapatkan kembali oleh Kerajaan selaras dengan perenggan 3 atau 4 yang berkenaan dan jumlah harga itu hendaklah dibayar apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan tanpa mengira apa-apa tentangan atau bantahan daripada Kontraktor atau daripada kami atau daripada mana-mana pihak ketiga yang lain. Apa-apa konsesi atau tolak ansur yang diberi oleh Kerajaan kepada Kontraktor atau apa-apa persetujuan antara Kerajaan dan Kontraktor atau apa-apa pengekangan/penahanan yang dibuat oleh Kerajaan kepada Kontraktor sama ada berkenaan dengan bayaran. maka pihak Kerajaan berhak menuntut dan berhak dibayar apa-apa kos tambahan sebagai ganti rugi akibat keengganan kami mematuhi syarat-syarat Jaminan ini. Sekiranya dalam apa-apa keadaan kami melengah-lengahkan membuat pembayaran dan seumpamanya setelah menerima tuntutan daripada Kerajaan. Tertakluk kepada perenggan 4. selaras dengan terma-terma dan syarat kontrak rasmi tersebut. 3. yang bertandatangan di bawah ini. untuk ……………………(sebutkan nama perolehan) (kemudian daripada ini disebut “Bekalan”/“Perkhidmatan”/“Kerja”) kami. 100 . mengaku janji (iaitu aku janji yang tak boleh batal) satu Jaminan kepada Kerajaan bahawa: 1.LAMPIRAN M1 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN PENDAHULUAN (KONTRAKTOR BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) Sebagai balasan Kerajaan Malaysia (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kerajaan”) bersetuju membuat bayaran pendahuluan selaras dengan terma dan syarat-syarat Kontrak yang dibuat selaras dengan iklan tender/pelawaan oleh Kerajaan bertarikh ………………… dan tawaran oleh ………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kontraktor”) bertarikh …………………… dan persetujuan daripada itu melalui Surat Setuju Terima oleh Kerajaan bil. dibuat oleh Kerajaan dan diterima oleh Kontraktor pada ……………………dengan syarat jika kontrak rasmi disediakan berikutnya. atas permintaan Kontraktor.

atau selepas semua bekalan telah dihantar/perkhidmatan telah disiapkan/kerja telah dilaksanakan dengan memuaskan oleh Kontraktor kepada Kerajaan selaras dengan terma dan syarat-syarat kontrak mengikut mana yang terdahulu. Nama Jawatan …………………. : ………………………………… : ………………………………… Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans: Di hadapan Nama Jawatan : …………. 5... Diturunkan tandatangan kami pada hari ini …………………… untuk dan bagi pihak Penjamin di atas. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Luput Asal Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tiga (3) bulan daripada Tarikh Mati Asal (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Lanjutan”) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. Jaminan ini terbatal dan hendaklah dikembalikan dengan serta-merta setelah kesemua wang pendahuluan dijelaskan melalui potongan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Kontraktor.…………………… : ………………………………… : ………………………………… 101 . Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga …………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Asal”) iaitu meliputi tempoh kontrak. Jumlah wang tersebut yang dijamin oleh kami untuk dibayar kepada Kerajaan hendaklah dikurangkan secara automatik mengikut kadar potongan yang dibuat oleh Kerajaan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Kontraktor sebagai pembayaran balik wang pendahuluan yang telah dibuat.……………. 4.automatik dikurangkan daripada amaun atau amaun-amaun pembayaran yang dibuat oleh kami kepada Kerajaan berhubung dengan Jaminan ini.

atas permintaan Sub Kontraktor Dinamakan. selaras dengan terma-terma dan syarat sub kontrak rasmi tersebut.. mengaku janji (iaitu aku janji yang tak boleh batal) satu Jaminan kepada Kerajaan bahawa: 1. (kemudian daripada ini disebutkan sebagai “Kontraktor”) selaras dengan terma dan syarat-syarat sub kontrak yang dibuat tawaran oleh ………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) bertarikh …………………… dan persetujuan daripada itu melalui Surat Setuju Terima oleh Kontraktor bil. Apa-apa konsesi dan/atau tolak ansur yang diberi oleh Kerajaan kepada Kontraktor Utama dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan atau apa-apa persetujuan antara Kerajaan dengan Kontraktor dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan atau apa-apa pengekangan/penahanan yang dibuat oleh Kerajaan kepada Kontraktor dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan sama ada berkenaan dengan bayaran. 102 . yang bertandatangan di bawah ini. tempoh. Sekiranya dalam apa-apa keadaan kami melengah-lengahkan membuat pembayaran dan seumpamanya setelah menerima tuntutan daripada Kerajaan.LAMPIRAN M2 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN PENDAHULUAN (SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN) Sebagai balasan Kerajaan Malaysia (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kerajaan”) bersetuju membuat bayaran pendahuluan bagi pihak Kontraktor Utama iaitu ………………………. prestasi atau selainnya tidak 2. jumlah wang sebanyak Ringgit …………………… (RM ………………) sebagai wang pendahuluan seperti yang tersebut di atas atau sebahagian daripada itu yang belum lagi didapatkan kembali oleh Kerajaan selaras dengan perenggan 3 atau 4 yang berkenaan dan jumlah harga itu hendaklah dibayar apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan tanpa mengira apa-apa tentangan atau bantahan daripada Sub Kontraktor Dinamakan atau daripada kami atau daripada mana-mana pihak ketiga yang lain. …………………… bertarikh ……………………dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat baru (jika ada). untuk ……………………(sebutkan nama perolehan) (kemudian daripada ini disebut “Bekalan”/“Perkhidmatan”/“Kerja”) kami. maka pihak Kerajaan berhak menuntut dan berhak dibayar apaapa kos tambahan sebagai ganti rugi akibat keengganan kami mematuhi syarat-syarat Jaminan ini. Kami hendaklah membayar kepada Kerajaan tanpa faedah. dibuat oleh Kerajaan dan Kontraktor dan diterima oleh Sub Kontraktor Dinamakan pada ……………………dengan syarat jika sub kontrak rasmi disediakan berikutnya.

Tertakluk kepada perenggan 4. 4. Diturunkan tandatangan kami pada hari ini …………………… untuk dan bagi pihak Penjamin di atas.akan melepaskan kami daripada jaminan ini tetapi kami adalah berhak untuk diberitahu akan persetujuan atau perubahan tersebut. Nama Jawatan ………………………………… : ………………………………… : …. 3. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga …………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Asal”) iaitu meliputi tempoh kontrak. Jumlah wang tersebut yang dijamin oleh kami untuk dibayar kepada Kerajaan hendaklah dikurangkan secara automatik mengikut kadar potongan yang dibuat oleh Kerajaan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Sub Kontraktor Dinamakan sebagai pembayaran balik wang pendahuluan yang telah dibuat.…………………… Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans: Di hadapan Nama Jawatan : ………………………………… : ………………………………… : ………………………………… 103 .………. tanggungjawab kami untuk membayar jumlah yang tersebut sebanyak RM …………………… hendaklah secara automatik dikurangkan daripada amaun atau amaun-amaun pembayaran yang dibuat oleh kami kepada Kerajaan berhubung dengan Jaminan ini. atau selepas semua bekalan telah dihantar/perkhidmatan telah disiapkan/kerja telah dilaksanakan dengan memuaskan oleh Sub Kontraktor Dinamakan kepada Kontraktor selaras dengan terma dan syarat-syarat sub kontrak mengikut mana yang terdahulu. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Luput Asal Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tiga (3) bulan daripada Tarikh Mati Asal (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Lanjutan”) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. 5. Jaminan ini terbatal dan hendaklah dikembalikan dengan serta-merta setelah kesemua wang pendahuluan dijelaskan melalui potongan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Sub Kontraktor Dinamakan..

000 (i) (ii) Sehingga RM5 juta Melebihi RM5 juta sehingga RM10 juta (iii) Melebihi RM10 juta sehingga RM20 juta (iv) Melebihi RM20 juta sehingga RM30 juta (v) Melebihi RM30 juta Deposit Tender Kerja Anggaran Nilai Tender Jumlah Deposit Tender RM50.000.000 RM150.000 RM750.1(a) dan (b) adalah dipinda seperti berikut: “175.1 (a) Deposit tender adalah dikecualikan bagi tender tempatan. Bagi tender antarabangsa.000 RM150. 5 Tahun 2007 PINDAAN ARAHAN PERBENDAHARAAN 175.000 RM350.000 RM600.000 RM350. 1 .000.000 (i) (ii) Sehingga RM10.000.Lampiran 2 kepada SPP Bil.000 RM1. deposit tender hendaklah dikenakan seperti berikut: Deposit Tender Bekalan/Perkhidmatan Anggaran Nilai Tender Jumlah Deposit Tender RM60.000 Melebihi RM10 juta sehingga RM20 juta (iii) Melebihi RM20 juta sehingga RM50 juta (iv) Melebihi RM50 juta sehingga RM100 juta (v) Melebihi RM100 juta Semua deposit tender hendaklah dalam bentuk draf bank atau jaminan bank.000 RM1.

(b) Bon Pelaksanaan ini hendaklah dalam bentuk Jaminan Bank atau Jaminan Bank Islam atau Jaminan Syarikat Kewangan atau Jaminan Insurans atau Jaminan Takaful. Bon Pelaksanaan ini akan dikembalikan sesudah kontrak disempurnakan dengan memuaskan.2 (a) Sebelum sesuatu kontrak bekalan atau perkhidmatan yang melebihi RM200. Untuk kontrak yang melebihi RM500. Bon Pelaksanaan yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak bermasa. dalam Ringgit Malaysia (RM) dari bankbank atau institusi-institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan.1 adalah dipinda seperti berikut: “205.5%) daripada nilai kontrak.5% daripada tawarannya atau maksimum RM10.1 Agensi hendaklah menyimpan dokumen kontrak selepas sesuatu kontrak ditandatangani dan dalam tempoh empat belas (14) hari salinan hendaklah dihantar kepada: (a) Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri jika mengenai kontrak Persekutuan. deposit tender hendaklah dikenakan sebanyak 2. Bon Pelaksanaan yang diperlukan ialah sebanyak lima peratus (5%) daripada nilai kontrak.000 disempurnakan. 2 .000 tetapi tidak melebihi RM500.” 176. (b) Akauntan Negeri dan Bendahari Negeri jika mengenai kontrak Negeri.2(a) adalah dipinda seperti berikut: “176. Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan bermasa yang berkuat kuasa selama dua (2) tahun atau lebih. Deposit tender hendaklah dalam bentuk draf bank/jaminan bank dan hendaklah dikemukakan bersekali dengan tawaran tender. atau (c) Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri dan Akauntan Negeri dan Bendahari Negeri jika mengenai kontrak yang dibiayai bersama oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.(b) Bagi petender tempatan yang mendapat pengecualian daripada pendaftaran.000 pula.” AP 205.000. kadar peratus dan pengiraan Bon Pelaksanaan hendaklah ditentukan mengikut harga anggaran kontrak bagi setahun sahaja dan tidak daripada keseluruhan harga kontrak. kontraktor yang berjaya hendaklah memberi Bon Pelaksanaan sebanyak dua setengah peratus (2. Walau bagaimanapun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful