P. 1
SPP Bil.5 Tahun 2007 -Tatacara Pen Gurus An Perolehan Kerajaan Secara Tender (PENTING)

SPP Bil.5 Tahun 2007 -Tatacara Pen Gurus An Perolehan Kerajaan Secara Tender (PENTING)

|Views: 28|Likes:
Published by kowndkrul

More info:

Published by: kowndkrul on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld.

22(1)

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007

Semua Semua Semua Semua Semua

Ketua Setiausaha Kementerian Ketua Jabatan Persekutuan Setiausaha Kerajaan Negeri Ketua Badan Berkanun Persekutuan Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan

TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER Tujuan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) ini bertujuan untuk mengemas kini tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender di semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun (Agensi). Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender 2. Tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender yang ditetapkan dalam SPP Bil. 2 Tahun 1995 telah dikaji semula dan seterusnya dikemas kini seperti mana tatacara yang terkandung dalam Lampiran 1. Dengan ini semua agensi adalah dikehendaki mematuhi sepenuhnya peraturan/tatacara yang ditetapkan mengikut SPP ini. 3. Agensi dikehendaki memastikan semua urusan berkaitan perolehan Kerajaan berdasarkan amalan tadbir urus baik (good governance practices) dengan mematuhi prinsip-prinsip perolehan Kerajaan seperti berikut:

a)

Akauntabiliti Awam – Urusan perolehan yang diamanahkan hendaklah dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. Diuruskan Secara Telus – Semua dasar, peraturan dan proses perolehan yang dilaksanakan hendaklah jelas, diketahui dan difahami umum serta mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. Nilai Faedah Yang Terbaik – Pengurusan perolehan hendaklah memberi pulangan yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Saingan Terbuka – Proses perolehan hendaklah memberi peluang terbuka kepada semua pihak yang layak bersaing. Adil dan Saksama – Sesuatu perolehan itu dipelawa, diproses dan dipertimbangkan dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan yang ditetapkan.

b)

c)

d) e)

Pengecualian Dari Pemakaian SPP 4. Mana-mana pengecualian daripada peraturan yang ditetapkan dalam SPP ini hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis daripada Perbendaharaan. Tindakan surcaj boleh diambil ke atas mana-mana pegawai yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam SPP ini. Kuat kuasa 5. SPP ini adalah berkuat kuasa pada tarikh ianya dikeluarkan dan hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan (AP) dan Pekeliling lain yang berkaitan. Pindaan 6. Dengan berkuat kuasanya SPP ini, AP 175.1(a) dan (b), AP 176.2(a) dan (b) dan AP 205.1 adalah dipinda seperti di Lampiran 2. Pembatalan 7. Dengan berkuat kuasanya SPP ini, SPP berikut adalah dibatalkan: (i) SPP Bil. 2/95; 2

(ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)

Tambahan Pertama SPP Bil. 2/95; Tambahan Kedua SPP Bil. 2/95; SPP Bil. 11 Tahun 1999 (Tambahan Ketiga SPP Bil. 2/95); SPP Bil. 10 Tahun 2002 (Tambahan Keenam SPP Bil. 2/95); SPP Bil. 8/98; SPP Bil. 6/99; SPP Bil. 3 Tahun 2004; dan SPP Bil. 1 Tahun 2006.

Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah,

(Tan Sri Izzuddin bin Dali) Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan Malaysia. 27 Februari 2007
s.k. Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Malaysia Akauntan Negara Malaysia Semua Pegawai Kewangan Negeri

3

5. 15. 12. Penyediaan Dokumen Tender Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Bekalan dan Perkhidmatan Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Kerja Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Antarabangsa 9 10 12 12 7 8 8 i . Perkhidmatan dan Kerja Item Kontrak Pusat/Kontrak Panel Borang Piawai Penyediaan Spesifikasi DASAR-DASAR PEROLEHAN KERAJAAN YANG PERLU DIPATUHI 1 2 2 2 3 3 9. 18. 4. 2. Perkara Yang Perlu Diambil Kira Dalam Merancang Perolehan Peruntukan/Pembiayaan Pendaftaran Kontraktor Bekalan. 17. 7. 11. Perihal Umum Tender Bekalan dan Perkhidmatan Perihal Umum Tender Kerja Had Nilai Memanggil Tender Kerja DOKUMEN TENDER 16. 6. 10. 19. 14.Lampiran 1 kepada SPP Bil. 5 Tahun 2007 KANDUNGAN PARA TUJUAN 1. Dasar Dasar Dasar Dasar Semasa Kerajaan Pemindahan Teknologi Keutamaan Barangan Tempatan Penggunaan Mata Wang 4 5 6 6 TATACARA TENDER 13. 8. PERKARA MUKA SURAT Tujuan Arahan Perbendaharaan dan SPP Lain PERANCANGAN PEROLEHAN 1 1 3.

21. 22. Keahlian Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender Tugas Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender Urus Setia Tender Pembukaan Tender Di Hadapan Awam MERAHSIAKAN MAKLUMAT DAN KEDUDUKAN SESUATU TENDER 22 22 23 24 34. Dokumen Tender Diklasifikasikan Sebagai Sulit Merahsiakan Maklumat Tender Peruntukan Melarang Pengiklanan dan Publisiti Penjelasan Lanjut Berkenaan Dengan Tender Larangan Mengubah Maklumat Dokumen Petender PENILAIAN TENDER 24 24 25 25 25 39. 26. 40. Jawatankuasa Penilaian Tender. 23.20. 32. 29. Pengiklanan Tender Tempatan Pengiklanan Tender Antarabangsa ANGGARAN HARGA JABATAN 19 21 27. 37. 31. Bantahan Oleh Petender Penubuhan Jawatankuasa Untuk Menimbangkan Bantahan PEMBUKAAN TAWARAN TENDER 21 22 30. 35. 33. Keahlian dan Tugas Jawatankuasa Penilaian Tender Kerja 26 27 ii . 24. 38. Penyediaan Anggaran Harga BANTAHAN KE ATAS SPESIFIKASI TENDER YANG MENJURUS KEPADA SESUATU JENAMA 21 28. 36. Kadar Bayaran Dokumen Tender (Hard Copy/Soft Copy) Bagi Tender Bekalan/Perkhidmatan/Kerja Dokumen Tender yang Mempunyai Security Document/ Security Drawing/ Penjualan Dokumen Tender Tempoh Sah Laku Tawaran Tender Deposit Tender Bagi Tender Antarabangsa PENGIKLANAN 13 14 16 16 17 25.

Tanggungjawab Agensi Tanggungjawab Pegawai Pengawal Pengecualian iii . 47. Syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan PEMILIKAN TAPAK DAN PERMULAAN KERJA 32 32 33 35 36 37 37 56. 59. 52. 53. Perakuan Kepada Lembaga Perolehan PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN 28 43. 50. Surat Niat Surat Setuju Terima MENANDATANGANI KONTRAK 30 30 46. Tatacara Pertimbangan Tender SETUJU TERIMA TENDER 29 44. 51. 60. 57. Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak Bon Pelaksanaan Peraturan Berkenaan Bon Pelaksanaan Mengesahkan Surat Jaminan Pelepasan Bon Pelaksanaan Bayaran Pendahuluan Had Nilai. 48. Peruntukan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) Tempoh Bagi Menandatangani Kontrak Pengedaran dan Penyimpanan Dokumen Kontrak PENTADBIRAN KONTRAK 31 31 31 49. 54.41. 45. Tarikh Milik Tapak Permulaan Kerja PEMATUHAN DAN TANGGUNGJAWAB 40 40 41 41 41 42 58. 55. Asas Penilaian Tender PERAKUAN TENDER 28 42.

Dokumen Kontrak dan Borang-borang Lain Bagi Tender Kerja Jabatan Kerja Raya (JKR) Cadangan Pembiayaan Contoh Jadual Pelaksanaan Tender Contoh Iklan Tender Bekalan Contoh Iklan Tender Perkhidmatan Contoh Iklan Tender Kerja Contoh Iklan Tender Yang Dirangkumkan Jadual Tender Bekalan (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Jadual Tender Perkhidmatan (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Jadual Tender Kerja (Untuk Disediakan Oleh J/K Pembuka Tender) Contoh Jadual Harga Tender Bekalan/ Perkhidmatan (Untuk Dipamerkan Di Papan Kenyataan) Contoh Jadual Harga Tender Kerja (Untuk Dipamerkan Di Papan Kenyataan) Contoh Surat Niat Surat Setuju Terima (Tender Bekalan/ Perkhidmatan) Surat Setuju Terima (Tender Kerja) (J. 3/99) LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN C D E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 G1 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN G2 H I1 I2 59 60 64 70 iv .LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN A B Senarai Semakan TAJUK MUKA SURAT 43 44 Senarai Borang Tender.K.R 203D-Pin.

LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN J1 J2 J3 K L1 L2 M1 M2 Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Bekalan/Perkhidmatan) Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Kerja) Borang Jaminan Untuk Bon Pelaksanaan (Subkontraktor Dinamakan) Surat Pelepasan Jaminan Surat Pengesahan Jaminan (Daripada Agensi Kerajaan) Surat Pengesahan Jaminan (Daripada Bank/Syarikat Kewangan/Insurans) Borang Jaminan Untuk Bayaran Pendahuluan (Kontrak Bekalan/Perkhidmatan/Kerja) Borang Jaminan Untuk Bayaran Pendahuluan (Subkontraktor Dinamakan) 80 84 88 94 96 98 100 102 v .

Arahan Perbendaharaan dan SPP Lain 2. 3.1 Sebelum membuat apa-apa perolehan. PERANCANGAN PEROLEHAN 3. Agensi perlu menjadualkan tarikh Lembaga Perolehan bersidang untuk sepanjang tahun.3 1 . 5 Tahun 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER TUJUAN 1.Lampiran 1 kepada SPP Bil. peruntukan kewangan dan tarikh tender akan dipelawa dan dijangka untuk dibentangkan dalam mesyuarat Lembaga Perolehan. Agensi hendaklah terlebih dahulu memastikan semua perkara yang dijelaskan dalam SPP ini telah diambil kira. Perkara Yang Perlu Diambil Kira Dalam Merancang Perolehan 3. Senarai berkenaan hendaklah mengandungi kategori perolehan (bekalan/perkhidmatan/kerja). Bagi Agensi yang menguruskan bilangan tender yang banyak.1 Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan perolehan Kerajaan secara tender di semua agensi Kerajaan. 2.2 3. Agensi hendaklah membuat perancangan tahunan (annual planning) dan perancangan awal (forward planning) bagi tender-tender yang hendak dipelawa dalam satu-satu tahun. Lembaga Perolehan hendaklah bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh dua (2) minggu.1 SPP ini hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan (AP) dan SPP lain yang berkaitan yang masih berkuat kuasa. Lembaga Perolehan hendaklah bersidang dalam tempoh tiga (3) minggu selepas penilaian tender selesai. Senarai tender yang akan dipelawa bagi satu-satu tahun itu hendaklah dikemukakan kepada Ketua Agensi masing-masing pada bulan Disember tahun sebelumnya. Tujuan 1.

1 Agensi hendaklah memastikan terlebih dahulu bahawa Anggaran Peruntukan Belanja Mengurus atau Pembangunan bagi perolehan yang berkenaan telah diluluskan.3 4. Item Kontrak Pusat/Kontrak Panel 6. kepala dan sub-kepala yang bertepatan dengan perolehan yang dibuat dan tempoh pendaftaran tersebut sentiasa sah (valid). tidak kira agensi mana yang melaksanakan projek atau melakukan perbelanjaan. 6. Pendaftaran Kontraktor Bekalan. 4. kontraktor hendaklah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB). Agensi adalah Dilarang Memecah Kecilkan perolehan tahunan untuk mengelakkan daripada membuat pelawaan secara tender.4 5. Klausa berkenaan perkara ini hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender dan dokumen kontrak.2 4. Agensi Kerajaan yang diberi peruntukan/pembiayaan Kerajaan Persekutuan sama ada melalui geran peruntukan atau pinjaman dan sama ada pembiayaan sepenuhnya atau sebahagian daripada kos projek/perbelanjaan. Perkhidmatan dan Kerja 5. dan Bagi perolehan kerja. kontraktor hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan.4. dikehendaki mematuhi semua peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan.1 Semua perolehan Kerajaan yang dibuat melalui proses tender hendaklah dibuat dengan kontraktor yang berdaftar dengan Kerajaan seperti berikut: (a) (b) Bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan.2 Agensi hendaklah memastikan bahawa kontraktor yang mengambil bahagian dalam perolehan Kerajaan adalah berdaftar di bawah kelas/kod bidang. Peruntukan/Pembiayaan 4.1 Bekalan dan perkhidmatan guna sama yang terdapat dalam Kontrak Pusat/Kontrak Panel yang dikendalikan oleh Perbendaharaan hendaklah diguna pakai oleh semua agensi 2 . Semua perolehan yang melibatkan pembiayaan daripada institusi kewangan antarabangsa hendaklah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh institusi kewangan antarabangsa berkenaan. 5.

2 Tempoh Masa Penyediaan Spesifikasi Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah diberi masa secukupnya dan bersesuaian dengan perolehan yang hendak dibuat untuk merangka dan mewujudkan spesifikasi yang sempurna dan jelas. Bagi perolehan perkhidmatan.3 Butiran Spesifikasi (a) Dalam menggariskan spesifikasi. 8.2 Perolehan hendaklah dibuat daripada kontraktor yang disenaraikan dalam Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (PKP). Walau bagaimanapun. Pembelian di luar Kontrak Pusat/Kontrak Panel adalah DILARANG. saiz. perkara-perkara seperti warna. 8. 7. pembungkusan. Ahli-ahli Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai yang mahir dan berkelayakan dalam bidang berkenaan. 6.1 Agensi hendaklah memastikan bahawa borang piawai/format yang ditetapkan dalam AP dan SPP yang berkuat kuasa diguna pakai sepenuhnya. kualiti.Kerajaan. nisbah kandungan dan butir-butir lain yang berkaitan hendaklah dinyatakan dengan jelas supaya tidak menimbulkan keraguan kepada kontraktor/pembekal tentang apa yang dikehendaki oleh Agensi. Penyediaan Spesifikasi 8. yang boleh juga terdiri daripada wakil-wakil agensi lain yang berkaitan. perolehan boleh dibuat mengikut tatacara perolehan biasa sekiranya Kontrak Pusat bagi item yang hendak diperolehi tersebut telah tamat tempoh sah lakunya. bentuk.1 Jawatankuasa Spesifikasi Satu Jawatankuasa Spesifikasi hendaklah dilantik oleh Ketua Agensi bagi menyediakan spesifikasi umum/khusus/teknikal bagi tiap-tiap perolehan yang hendak dibuat. (b) 3 . skop dan spesifikasi perkhidmatan hendaklah dinyatakan dengan jelas dan terperinci. 8. Borang Piawai 7.

ungkapan ‘atau persamaan’ hendaklah digunakan. Peraturan Pembelian Barang Import.1 Agensi hendaklah. Bagi perolehan peralatan yang melibatkan teknologi maklumat. Bagi tender antarabangsa. dalam membuat perancangan dan pelaksanaan tender. selamat digunakan dan dijamin oleh pembuatnya atau petender. Agensi hendaklah memastikan barangan yang ditentukan adalah sesuai. Agensi adalah diingatkan supaya mematuhi dasar-dasar semasa Kerajaan selaras dengan Dasar Pembangunan Negara (DPN). Peraturan Penggunaan Perkhidmatan Pengangkutan Kebangsaan Melalui Wakil Penghantaran Kerajaan. Spesifikasi yang disediakan hendaklah ditandaaraskan (benchmark) dengan barangan buatan tempatan yang memenuhi piawaian yang diiktiraf.(c) Spesifikasi teknikal tidak boleh dibuat berdasarkan kepada sesuatu jenama atau buatan. yang antara lain memberi penekanan kepada perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) Peraturan Penggunaan Barangan Tempatan. Walau bagaimanapun. (d) (e) (f) DASAR-DASAR PEROLEHAN KERAJAAN YANG PERLU DIPATUHI 9.2 4 . memastikan bahawa tindakan yang akan diambil mematuhi dasar semasa Kerajaan. pembelian peralatan komputer secara stand alone tidak perlu mendapatkan persetujuan MAMPU. 9. Dasar Semasa Kerajaan 9. Jabatan Perdana Menteri. Sekiranya tidak dapat dielakkan. Sekiranya barangan tersebut tidak mempunyai sebarang piawaian. Spesifikasi hendaklah dibuat berasaskan fungsi penggunaan dan sekurang-kurangnya memenuhi piawaian Malaysia atau piawaian antarabangsa yang diiktiraf oleh Kerajaan. Arahan dan garis panduan mengenai perkara ini yang dikeluarkan oleh MAMPU hendaklah dirujuk. spesifikasi teknikal hendaklah diluluskan oleh MAMPU.

Peraturan Penggunaan Mata Wang. dan Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Bagi tender kerja pula. agensi hendaklah memastikan petender antarabangsa mengemukakan bersama tawaran tender mereka. kegunaan bahan tempatan dan tempat di mana barangbarang yang di tender itu akan dibuat secara langsung di Malaysia dengan menggunakan bahan tempatan ke peringkat yang maksimum. yang Mempunyai Dasar Pemindahan Teknologi 10. Penggunaan Bank-bank Tempatan Cawangan di Luar Negeri. Peraturan Perlindungan Insurans daripada Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK). (b) 10. Apa-apa kos berkaitan dengan lawatan kilang hendaklah dibiayai oleh Kerajaan. 5 .2 Petender juga hendaklah digalakkan untuk mengemukakan tawaran bagi pemindahan teknologi melalui program offset seperti berikut: (a) Pemindahan teknologi dalam bidang yang berkaitan dengan perolehan yang ditawarkan dalam tender (direct offset). cadangan pembuatan/pemasangan dalam negeri. 10. dan/atau Pemindahan teknologi dalam bidang yang tidak berkaitan dengan perolehan berkenaan (indirect offset). petender hendaklah diminta mengemukakan cadangan setakat mana loji akan diwujudkan di Malaysia dan cadangan lain sekiranya ada.3 Petender hendaklah diminta bersedia menerima wakil-wakil Kerajaan untuk mengkaji bidang-bidang teknologi yang boleh dipindahkan kepada dan diterima oleh Kerajaan termasuk melawat kilang atau lain-lain kemudahan petender atau sekutunya. Peraturan Kualiti Alam Sekitar.1 Bagi tujuan pelaburan dan pemindahan teknologi. di mana petender atau sekutunya (associates) mempunyai kemahiran.(d) (e) (f) (g) (h) 10. jika perkara itu melibatkan kaedah teknologi baru.

Agensi hendaklah merujuk dan mendapat pengesahan dan kelulusan MITI sekiranya barangan tersebut perlu diimport. petender hendaklah diminta melaksanakan pemindahan teknologi kepada pihak Kerajaan bagi sesuatu sistem yang dibangunkan dan ‘source code’ hendaklah diberi milik kepada pihak Kerajaan. Bhd. 11.1 Penggunaan Mata Wang Bagi Tender Tempatan (a) Tawaran harga dan bayaran bagi perolehan yang dibuat secara tempatan hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia sahaja. Dasar Penggunaan Mata Wang 12. Tawaran harga bagi perolehan alat ganti yang dibuat daripada Original Equipment Manufacturer (OEM) melalui (b) 6 .10.4 Semua barangan/bahan binaan termasuk alat mekanikal/elektrikal hendaklah menggunakan bahan/barangan buatan tempatan seperti mana yang ditetapkan dalam Senarai Bahan-bahan Binaan Tempatan yang dikeluarkan oleh IKRAM QA Services Sdn. mana yang berkenaan. Agensi hendaklah memohon untuk mendapat pengesahan dan kelulusan MITI semasa perancangan tender dan sebelum tender dilaksanakan. Perolehan melalui import hanya akan dipertimbangkan setelah dipastikan ianya tidak boleh diperolehi secara tempatan. atau mana-mana agensi/badan yang telah diakreditasikan oleh Jabatan Standard Malaysia untuk menjalankan pengiktirafan dan persijilan. permohonan perolehan hendaklah dibuat terus kepada Perbendaharaan tanpa perlu merujuk kepada MITI.4 Bagi perolehan yang melibatkan teknologi maklumat. 11. Bagi tender perkhidmatan luar negara dan pelantikan perunding asing. Agensi dikehendaki memohon kelulusan Perbendaharaan terlebih dahulu sebelum perolehan bahan/barangan tersebut dibuat. Sekiranya sesuatu barangan tidak terdapat dalam senarai tersebut.2 Bagi tender bekalan bahan/barangan import. Bhd. 11.1 Agensi hendaklah menggunakan sepenuhnya bahan/barangan/ perkhidmatan tempatan dalam perolehan masing-masing. atau Senarai Bahan/Barangan Tempatan yang dikeluarkan oleh SIRIM QA Services Sdn. 11. 12. Dasar Keutamaan Barangan Tempatan 11.3 Manakala bagi perolehan bahan/barangan siap yang diimport yang berada di dalam negara (ex-stock).

13. 13. 12. Perihal Umum Tender Bekalan dan Perkhidmatan 13.3 Tender antarabangsa hanya boleh dipelawa bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan yang tidak boleh disediakan atau dikeluarkan oleh sumber dalam negara.4 Bagi item-item yang ditetapkan secara kontrak panel di dalam Pekeliling Kontrak Perbendaharaan.1 Perolehan bekalan/perkhidmatan yang melebihi RM200. 7 . Tender tempatan bagi barangan yang perlu diimport hendaklah dipelawa dengan menggunakan harga tawaran Free On Board (FOB) sahaja. Bagi tujuan penilaian harga. Tawaran harga daripada kontraktor/pembekal tempatan bagi tender antarabangsa boleh dibuat sama ada dalam Ringgit ataupun mata wang asing dan bayarannya hendaklah dibuat dalam mata wang yang sama seperti dalam tawaran yang dikemukakan. 13.2 Penggunaan Mata Wang Bagi Tender Antarabangsa (a) Tawaran harga daripada kontraktor/pembekal luar dan bayaran oleh Agensi hendaklah dibuat dalam mata wang asing. tender hendaklah dipanggil di kalangan kontraktor panel sahaja.kontraktor/pembekal tempatan boleh dibuat sama ada dalam Ringgit Malaysia ataupun mata wang asing dan bayarannya hendaklah dibuat dalam mata wang yang sama seperti dalam tawaran yang dikemukakan.2 Tender tempatan bagi barangan buatan tempatan hendaklah dipelawa dengan menggunakan harga bersih sahaja. (b) (c) TATACARA TENDER 13. kadar pertukaran mata wang yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada tarikh tutup tender hendaklah diguna pakai.000 hendaklah diurus secara tender terbuka.

15. kesemuanya hendaklah berdaftar dengan PKK dan LPIPM serta salah satu daripadanya hendaklah berdaftar dalam kelas dan gred yang ditetapkan mengikut nilai tender. Perihal Umum Tender Kerja 14. Tender kerja yang dianggarkan bernilai antara RM30 juta hingga RM50 juta hendaklah dipelawa kepada: i.2 Semua tender kerja hendaklah dipanggil secara tempatan kecuali jika kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan berkenaan dengannya dan sukar dilaksanakan secara usaha sama.14.4 Bagi maksud menggalakkan pemindahan teknologi dan penyertaan kontraktor tempatan dalam kerja yang mana kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan. pengurusan dan pekerja dianggotai seratus peratus (100%) oleh warganegara. 14.000 hendaklah diurus secara tender. (b) 8 . iaitu syarikat-syarikat yang ditubuhkan dan diperbadankan di Malaysia oleh warganegara dengan syarat pegangan saham individu asing tidak melebihi tiga puluh peratus (30%) dan Lembaga Pengarah. 14. 14.1 Perolehan kerja yang melebihi RM200. atau syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Had Nilai Memanggil Tender Kerja 15. syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara.3 Bagi tender kerja yang disertai oleh beberapa syarikat tempatan secara usaha sama. ii. tender kerja tersebut hendaklah dipelawa secara usaha sama antara syarikat tempatan dan syarikat antarabangsa.1 Pelawaan tender kerja hendaklah dibuat kepada syarikat-syarikat berdasarkan had kewangan seperti berikut: (a) Tender kerja yang dianggarkan bernilai tidak melebihi RM30 juta hendaklah dipelawa kepada syarikat yang seratus peratus (100%) milik warganegara.

ii. Contoh surat setuju terima tender . syarikat seratus peratus (100%) milik warganegara.Contoh surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. perkara berikut: (a) (b) (c) (d) sempurna serta Syarat-syarat dan arahan kepada petender . Borang tender . atau syarikat tempatan Malaysia.Spesifikasi umum/khusus/teknikal bagi bekalan/ perkhidmatan/kerja yang dikehendaki oleh Agensi.(c) Tender kerja yang dianggarkan bernilai melebihi RM50 juta hendaklah dipelawa kepada: i. (e) 9 . syarat yang telah dipersetujui dalam surat niat atau apa-apa syarat lain yang telah dipersetujui melalui rundingan sebelumnya. pengurusan dan pekerja adalah warganegara.Maklumatmaklumat penting yang wajib dipatuhi oleh petender.Borang hendaklah diisi dan ditandatangani oleh petender bagi menyertai tender. Syarat-syarat kontrak . Spesifikasi . Penyediaan Dokumen Tender 16. iii. DOKUMEN TENDER 16. atau yang disenaraikan di Bursa syarikat usaha sama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira sama ada disenaraikan di Bursa Malaysia atau tidak) dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi empat puluh sembilan peratus (49%) dan majoriti ahli Lembaga Pengarah.1 Setiap set dokumen tender hendaklah mengandungi antara lain.Syarat-syarat kontrak yang akan diguna pakai bagi petender yang berjaya.

Maklumat tentang pengalaman petender dalam bidang berkaitan yang dibekalkan/ dilaksanakan kepada Agensi dan pihak swasta.Maklumat yang menjelaskan huraian kerja/kuantiti yang diperlukan dan tempoh masa yang akan diikat. di mana berkenaan: (a) Tempoh sah laku tender. Jadual kadar harga . Cadangan pemindahan teknologi . (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) 16. Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Bekalan dan Perkhidmatan 17. mewujudkan loji di Malaysia dan pemindahan teknologi melalui program offset (jika sesuai).Maklumat terperinci tentang latar belakang dan keupayaan kewangan petender.(f) Senarai kuantiti/ringkasan tender .1 Agensi dikehendaki memastikan perkara-perkara dinyatakan dalam dokumen tender.Sesuatu pelan.Tempat serahan terakhir di mana barangan yang diperolehi akan diserah kepada Agensi. Senarai semak . dan Perkara-perkara lain yang berkenaan. penggunaan bahan tempatan dan tempat di mana barang-barang yang ditender akan dibuat secara langsung di Malaysia dengan menggunakan bahan tempatan ke peringkat yang maksimum.Cadangan pembuatan/ pemasangan dalam negeri.Senarai dokumen/perkara yang perlu dikemukakan oleh petender seperti contoh di LAMPIRAN A. Tempat penghantaran . Lukisan teknikal/pelan . Prestasi/rekod pengalaman . model atau lukisan yang diperlukan (jika berkenaan). berikut 10 . Tempoh siap/penghantaran.Jadual kadar harga yang perlu diisi oleh petender (jika berkenaan). Profil dan kedudukan kewangan petender .2 Setiap dokumen tender hendaklah diberi nombor siri. 17.

Bantahan spesifikasi seperti menjurus kepada sesuatu jenama. Timbang tara. Penghantaran barangan import dan eksport Kerajaan [Multimodal Transport Operator (MTO)]. Tempoh tanggungan kecacatan/waranti. Jadual pelaksanaan perkhidmatan/jadual penghantaran.(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) Larangan publisiti. Mata wang. Insurans Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK). Denda (pelanggaran perkhidmatan). Tempat penghantaran. Cara pembelian (FOB/Harga Bersih). syarat kontrak untuk bekalan/ 17. Tempoh siap perkhidmatan/penghantaran. dan Syarat-syarat lain yang perlu bagi menjaga kepentingan Kerajaan. Agensi hendaklah menyatakan dengan jelas perkara-perkara berikut: 11 . Penamatan kontrak. Addendum. Terma pembayaran. Draf perjanjian kontrak. Offset.2 Apabila mempelawa tender bekalan/perkhidmatan.

18. penggunaan borang JKR Siri 203 hendaklah dipakai jika dipersetujui oleh pembiaya.000 ke atas. levi sebanyak 0. Bagi Petender yang tidak mengikut arahan ini akan menyebabkan tawaran tender mereka tidak layak dipertimbangkan. Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Kerja 18. 19.3 Seperti yang ditetapkan di bawah seksyen 34(2) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) 1994 (Akta 520). 18.25% daripada nilai harga kontrak akan dikenakan ke atas petender yang berjaya. sama ada dalam bentuk pinjaman 'dua hala'. dan Petender tidak dibenarkan mencatat nama petender dan harga dalam dokumen spesifikasi yang dikemukakan. 18.1 Apabila mempelawa tender antarabangsa. Projek-projek yang dilaksanakan secara Turnkey atau Design & Build boleh menggunakan Borang PWD DB/T yang berkuat kuasa. 12 . jika ada. Perkara-perkara Utama Yang Perlu Dimasukkan Dalam Dokumen Tender Antarabangsa 19. cadangan pembiayaan seperti di LAMPIRAN C hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender. kredit pembekal atau pembiayaan perniagaan yang lain. Agensi hendaklah memasukkan peruntukan dalam ‘Arahan Kepada Petender’ bahawa semua tender yang bernilai RM500. Untuk tujuan tersebut. Agensi hendaklah menyatakan dengan jelas perkara-perkara yang dinyatakan di perenggan 17 dan 18. Kedua-dua sampul perincian tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam satu bungkusan. Senarai borang tender dan borang-borang lain yang perlu digunakan adalah seperti di LAMPIRAN B.(a) (b) (c) Perincian teknikal dan perincian harga hendaklah disediakan dalam sampul yang berasingan dan berlakri.2 Bagi projek yang dibiayai oleh peruntukan asing. termasuk meminta petender mengemukakan cadangan pembiayaan ke atas tawaran tender mereka.1 Agensi hendaklah menggunakan Borang JKR Siri 203 untuk tender kerja kecuali projek-projek yang dilaksanakan secara bukan konvensional.

Kadar Bayaran Dokumen Tender (Hard Copy/Soft Copy) Bagi Tender Bekalan/Perkhidmatan/Kerja 20. jika ia melibatkan kaedah teknologi baru.1 Dokumen tender hendaklah dijual dalam bentuk hard copy. 20. tawaran tender hendaklah dikemukakan dalam bentuk hard copy sahaja. petender hendaklah mengemukakan cadangan-cadangan berikut: (a) (b) (c) Setakat mana loji dan peralatan akan dibawa masuk ke Malaysia.19. adalah tidak dikecualikan daripada cukai walaupun projek tersebut adalah projek Kerajaan.3 Pengiraan harga satu (1) set dokumen tender untuk tender bekalan. Badan Berkanun hendaklah menguruskan perlindungan insurans untuk pembelian tersebut melalui broker atau syarikat insurans yang diluluskan oleh Perbendaharaan. 20. agensi boleh menyediakan dokumen tender dalam bentuk soft copy.70. Sama ada loji dan peralatan pemprosesan akan ditubuhkan di Malaysia. 19.2 Bagi tender kerja.35 dan saiz A3 adalah RM0. 13 .4 Bagi perlindungan insurans dalam tempoh penghantaran barangan import Kerajaan.3 Loji-loji yang dibawa masuk untuk kontrak kerja. 20. atau Cadangan lain sekiranya ada. sama ada untuk kegunaan pembinaan atau dijadikan sebahagian daripada kerja kekal. dan bayaran tambahan sebanyak RM10 bagi sekeping cakera liut (disket)/cakera padat hendaklah dikenakan kepada petender yang memerlukan. dokumen dalam hard copy hendaklah diguna pakai. Sekiranya perlu. 19. Sekiranya terdapat percanggahan maklumat antara soft copy dan hard copy.2 Walau bagaimanapun. Agensi hendaklah menggunakan Kumpulan Wang Insurans Barang-barang Kerajaan (KWIBK) dan pembelian secara FOB hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender. perkhidmatan dan kerja hendaklah dibuat berdasarkan kadar berikut: (a) Harga semuka dokumen yang menggunakan kertas saiz A4 adalah RM0.

14 . 20. 21.70 3.50 8.5 Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos (money order) atau wang kiriman pos berpalang (postal order). Agensi hendaklah memastikan bahawa bayaran yang dikenakan adalah seperti di perenggan 20. Dokumen Tender Yang Mempunyai Security Document/Security Drawing 21. 20. bayaran minimum bagi tiap-tiap satu (1) set dokumen tender ialah RM50. iaitu dokumen yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan dan yang bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan.00 (c) Walau apa pun kadar yang ditetapkan di perenggan (a) dan (b).3. dan dibayar atas nama Ketua Agensi berkenaan.1 Definisi Security Document adalah seperti yang dinyatakan di bawah: (a) Berdasarkan tafsiran Arahan Keselamatan.3. perunding tersebut tidak dibenarkan mengguna kadar-kadar di atas untuk apa-apa jenis tuntutan termasuk tuntutan imbuhan balik daripada Agensi.(b) Harga bagi sesalinan lukisan/pelan ialah : Saiz kertas A3 A2 A1 A Harga (RM) 0. Bagi Jabatan Mengakaun Sendiri.000 perlu juga dikenakan bayaran seperti di para 20. 20. bayaran boleh juga dibuat kepada Ketua Akauntan Jabatan berkenaan.50 6.6 Apa-apa dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan bagi maksud perolehan Kerajaan yang bernilai melebihi RM200.1 dan 20. Security Document adalah dokumen terperingkat.4 Jika dokumen tender disediakan oleh perunding yang dilantik. Walau bagaimanapun. Wang tunai atau cek tidak boleh diterima.

pelan lakar. negatif foto dan filem. disalin. sesuatu piring hitam. Security Drawing termasuk di bawah dokumen rasmi. fotograf. stensil. peta dan aneka jenis carta. pita rakam. gambar rajah. proses plat atau alat-alat lain yang digunakan untuk membuat dokumen-dokumen rasmi.(b) Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88). 15 . runut bunyi atau data-data lain (bukan imej yang boleh dilihat) supaya boleh (dengan atau tanpa bantuan sesuatu alat kelengkapan lain) dikeluarkan ulang darinya. model. iv. acuan. dan apa-apa juga yang ditafsirkan oleh ketua Agensi sebagai Security Document. jalur suara dan rakaman. Security Drawing seperti berikut: i. pita rakam atau alat-alat lain yang mengandungi satu imej atau lebih yang boleh dilihat supaya boleh (seperti tersebut di atas) dikeluarkan ulang darinya. v. sesuatu peta. pelan cetak. adalah termasuk dokumen-dokumen (b) perkara yang bertulis.2 Definisi Security Drawing adalah seperti yang dinyatakan di bawah: (a) Berdasarkan tafsiran Arahan Keselamatan. lukisan. graf atau lukisan. iv. blok litograf. bertaip. berstensil dan bercetak dan juga draf serta buangan daripada perkara itu. pelan. sesuatu filem. iaitu apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan dengan perkara-perkara rasmi. bertulis trengkas. pelan. dan ii. sesuatu gambar foto. iii. 21. Security Document adalah termasuk dokumen-dokumen seperti berikut: i. negatif. iii. foto salinan. huruf cetak atur atau huruf cetak miring. ii.

Wang tunai atau cek tidak boleh diterima. dan dibayar atas nama ketua Agensi berkenaan.v.3 Satu petender hanya dibenarkan membeli satu dokumen tender dan mengemukakan satu tawaran tender sahaja. Penjualan Dokumen Tender 22. 22. 23. Tempoh Sah Laku Tender 23. 22. apa-apa juga yang ditafsirkan oleh ketua Agensi sebagai Security Drawing. 22. bayaran boleh juga dibuat kepada Ketua Akauntan Jabatan berkenaan.4 Bayaran deposit untuk Security Drawing atau Security Document hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos (money order) atau wang kiriman pos berpalang (postal order).1 Penjualan dokumen hendaklah berasaskan syarat-syarat yang dinyatakan dalam iklan tender. Bagi Jabatan Mengakaun Sendiri. Perkhidmatan dan Kerja adalah seperti di LAMPIRAN D.000 hendaklah dikenakan kepada petender. deposit sebanyak RM5.5 Ketua Agensi hendaklah mengadakan peruntukan dalam dokumen tender di mana petender dikehendaki memberi Aku Janji untuk tidak menzahirkan (reproduce) dan tidak membocorkan apa-apa maklumat dalam Security Drawing/Security Document dan untuk mengembalikan Security Drawing/Security Document kepada Kerajaan seperti yang dinyatakan dalam dokumen tender.2 Agensi hendaklah meletakkan contoh dokumen tender yang dijual di tempat menjual tender untuk membolehkan petender menyemak dokumen tender tersebut sebelum membuat pembelian. satu jadual pelaksanaan hendaklah disediakan bagi menunjukkan anggaran masa.1 Sebelum sesuatu tender dipelawa. Deposit ini akan dikembalikan apabila Security Drawing atau Security Document tersebut dikembalikan kepada Agensi dalam keadaan asal semasa ianya dikeluarkan. dari tarikh penyediaan spesifikasi sehingga keputusan dibuat. untuk setiap peringkat. Tawaran alternatif adalah tidak dibenarkan.3 Bagi dokumen tender yang mempunyai Security Drawing atau Security Document. 16 . Contoh jadual pelaksanaan bagi tender Bekalan. 21. 21. 21.

6 Sebarang pembatalan tender hendaklah mendapat kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan Agensi yang berkenaan dan dimaklumkan kepada Lembaga Perolehan Agensi dengan menyatakan sebab-sebab pembatalan. jangka masa untuk menilai tawaran dari segi harga. bagi petender tempatan yang mendapat pengecualian daripada pendaftaran. 24. Walau bagaimanapun. Agensi hendaklah memastikan supaya tempoh sah laku tender tidak terlalu panjang kerana ini menyebabkan petender menaikkan harga tawaran mereka. jangka masa untuk menyediakan laporan dan masa yang diperlukan untuk membuat keputusan bagi tender tersebut. deposit tender hendaklah dikenakan sebanyak 2. yang dikira dari tarikh tender ditutup. Sekiranya perlanjutan tempoh sah laku tawaran tender diperlukan. 23.4 Tempoh sah laku tender yang minimum adalah sembilan puluh (90) hari.3 Penilaian tender hendaklah dilakukan dengan segera dan tidak melewati tempoh ditetapkan dalam jadual pelaksanaan tender. 23. dan jangka masa untuk membuat keputusan dan mengeluarkan Surat Setuju Terima kepada petender yang berjaya.5 Agensi tidak digalakkan untuk melanjutkan tempoh sah laku tawaran tender daripada tempoh sah yang telah ditetapkan kerana ini boleh menyebabkan petender menarik diri.000. 23. pelanjutan hendaklah dibuat sebelum tarikh tempoh sah laku asal tamat dengan kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan Agensi yang berkenaan.23. jangka masa untuk menilai keupayaan petender.5% daripada tawarannya atau maksimum RM10.2 Tempoh sah laku tender yang munasabah hendaklah ditetapkan dengan mengambil kira faktor-faktor berikut: (a) (b) (c) (d) Jangka masa untuk menilai tawaran dari segi teknikal.1 Deposit tender adalah dikecualikan bagi tender tempatan. (e) 23. Deposit tender hendaklah dalam bentuk draf 17 . Deposit Tender 24.

dan Kepada petender yang menyertai tawaran tetapi tidak berjaya.000 350.4 Deposit tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/jaminan bank dalam Ringgit Malaysia daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia.000 600. sebaik sahaja petender tersebut mengemukakan Bon Pelaksanaan.5 Dalam pelawaan tender hendaklah disyaratkan bahawa bagi mereka yang dikenakan bayaran deposit tender jika petender enggan menandatangani sesuatu kontrak selepas tendernya disetuju terima 18 .000 750.000.000 24.000 350.bank/jaminan bank dan hendaklah dikemukakan bersekali dengan tawaran tender.000 150. 24.2 Tender bekalan/perkhidmatan antarabangsa hendaklah dikenakan deposit tender mengikut kadar berikut: Anggaran Nilai Tender (RM) Sehingga 5 juta Melebihi 5 juta sehingga 10 juta Melebihi 10 juta sehingga 20 juta Melebihi 20 juta sehingga 30 juta Melebihi 30 juta Deposit Tender (RM) 60.000 1. Deposit tender akan dikembalikan seperti berikut: (a) (b) Kepada petender yang berjaya.000.000 1. mengikut yang mana terdahulu.000 150. sebaik sahaja tawaran tender tersebut di setuju terima oleh petender yang berjaya atau selepas tamatnya tempoh sah laku tender. 24.3 Tender kerja antarabangsa hendaklah dikenakan deposit tender mengikut kadar berikut: Anggaran Nilai Tender (RM) Sehingga 10 juta Melebihi 10 juta sehingga 20 juta Melebihi 20 juta sehingga 50 juta Melebihi 50 juta sehingga 100 juta Melebihi 100 juta Deposit Tender (RM) 50.000 24.

dan 19 . kepala dan subkepala yang berkenaan dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam gred dan kategori yang berkenaan. cara bayaran dan jawatan penerima bayaran dokumen tender.1 Semua pelawaan tender tempatan hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu (1) akhbar harian utama Bahasa Melayu. PENGIKLANAN 25. ringkas dan tidak mendatangkan apa-apa keraguan atau pembaziran.atau menarik balik tendernya sebelum keputusan dibuat. maka deposit tendernya akan dirampas. Syarat-syarat kelayakan petender: i. tarikh dan masa bagi lawatan tapak/premis (jika berkenaan). Harga.2 Kandungan iklan tender hendaklah menyatakan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) (d) Agensi yang memanggil tender. Tempat. atau bagi tender kerja . Jenis tender. ii. Tajuk tender yang diiklankan. bagi tender bekalan dan/atau perkhidmatan berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang dan sub-bidang yang berkenaan. Deposit tender bagi petender yang tidak berjaya hendaklah dikembalikan setelah tender itu di setuju terima oleh petender yang berjaya atau selepas tamatnya tarikh sah laku tender. (e) (f) (g) Tempat. sama ada terbuka dan/atau khas Bumiputera. Kandungan iklan tender hendaklah jelas. Pengiklanan Tender Tempatan 25. kemas.berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) di bawah kelas. tarikh dan masa dokumen tender dijual. 25. Deposit petender yang berjaya hendaklah dikembalikan selepas Bon Pelaksanaan diterima.

25.my]. 25.(h) Tempat.4 Masa yang cukup hendaklah diberi bagi membolehkan petender mengkaji tawaran dan membuat persediaan bagi sesuatu tender.gov. 25.7 Agensi adalah bertanggungjawab untuk memasukkan/menghantar sesalinan kenyataan tender yang diiklankan ke dalam laman web masing-masing dan pautan (hyperlink) kepada laman web MyGovernment Portal [www.9 Bagi tender yang dikendalikan oleh perunding.3 Contoh iklan tender seperti di LAMPIRAN E1 hingga E4 boleh digunakan.8 hendaklah dipatuhi sepenuhnya.1 hingga 25.my. agensi hendaklah memastikan bahawa tarikh tutup tender hendaklah sekurang-kurangnya 21 hari dari tarikh lawatan yang ditetapkan. Untuk tujuan ini.00 tengah hari pada hari pelawaan tender ditutup (hari bekerja) sebagai waktu terakhir untuk menerima tawaran tender. tempat penjualan dan penyerahan dokumen tender hendaklah di Agensi yang mengendalikan perolehan tersebut. Selain daripada itu.6 Agensi hendaklah menetapkan jam 12. Agensi yang mempunyai banyak tender adalah digalakkan untuk merangkumkan kesemua tender di dalam satu kenyataan tender sahaja seperti contoh iklan tender di LAMPIRAN E4. tarikh dan waktu tender diterima dan ditutup. Panduan untuk memasukkan iklan tender kerja secara online tersebut turut boleh diperolehi daripada alamat tersebut.tender. 20 .5 Bagi tender yang melibatkan lawatan tapak/premis. semua agensi Kerajaan juga dikehendaki memasukkan secara ‘online’ maklumat iklan tender kerja ke dalam laman web Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB). 25.8 Bagi tawaran tender kerja untuk projek kerja/pembinaan Kerajaan. Bagi mengurangkan kos pengiklanan. peraturan seperti di perenggan 25. tarikh tender ditutup hendaklah sekurangkurangnya dua puluh satu (21) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual.gov. 25. 25. 25. Tawaran tender yang lewat diterima dari waktu dan tarikh yang ditetapkan tidak boleh dipertimbangkan. Iklan tersebut boleh dimasukkan secara percuma melalui laman web khas LPIPM iaitu di alamat www.

mana yang berkenaan. 26.3 Bagi tender yang melibatkan lawatan tapak/premis. agensi hendaklah memastikan bahawa tarikh tutup tender hendaklah sekurang-kurangnya 56 hari dari tarikh lawatan yang ditetapkan. BANTAHAN KE ATAS SPESIFIKASI TENDER YANG MENJURUS KEPADA SESUATU JENAMA 28.26.4 Tawaran tender kerja antarabangsa hendaklah juga mematuhi peraturan di perenggan 25 di atas. 27.2 Tarikh tender ditutup hendaklah sekurang-kurangnya lima puluh enam (56) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual.1 Agensi hendaklah menyediakan anggaran harga Jabatan bagi setiap tender dan memasukkannya ke dalam peti tawaran sebelum tarikh tutup tender. 26. ANGGARAN HARGA JABATAN 27. Bantahan tersebut berserta bukti-bukti yang kukuh hendaklah dikemukakan kepada Agensi yang membuat pelawaan tender dalam tempoh seperti berikut: (a) Empat belas (14) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual. dan 21 . Bantahan oleh Petender 28. Agensi boleh memasukkan harga pembelian lampau perolehan berkenaan. Penyediaan Anggaran Harga 27.2 Bagi perolehan Bekalan/Perkhidmatan yang sukar ditentukan harga anggaran Jabatan.1 Semua pelawaan tender antarabangsa hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu (1) akhbar harian tempatan utama Bahasa Melayu dan satu (1) akhbar harian tempatan utama Bahasa Inggeris. Pengiklanan Tender Antarabangsa 26.1 Agensi hendaklah memasukkan suatu peruntukan dalam dokumen tender yang membolehkan petender membuat bantahan secara bertulis kepada Agensi dan disalinkan kepada Perbendaharaan sekiranya ia mendapati spesifikasi tender menjurus kepada sesuatu jenama. 26.

pelantikan boleh dibuat di kalangan pegawai daripada Bahagian/Unit lain dalam Agensi tersebut. di mana seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf.(b) Dua puluh lapan (28) hari dari tarikh dokumen tender mula dijual bagi tender antarabangsa. tender tersebut hendaklah dibatalkan dan ditender semula mengikut spesifikasi yang telah disemak semula.2 Pelantikan ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang menguruskan tender. 30.1 Jawatankuasa Pembuka Tawaran Tender hendaklah memastikan perkara-perkara yang dinyatakan di bawah dilaksanakan dengan sempurna: (a) Peti tawaran dibuka secepat mungkin selepas tender ditutup.1 Apabila terdapat bantahan dari petender.2 Bantahan yang diterima selepas tempoh tersebut tidak akan dipertimbangkan. 31. Sekiranya Bahagian/Unit berkenaan kekurangan pegawai. 29. 22 .2 Sekiranya bantahan didapati berasas. 28. Tugas Jawatankuasa Pembuka Tender 31. Penubuhan Jawatankuasa untuk Menimbangkan Bantahan 29. Jawatankuasa ini hendaklah dipengerusikan oleh wakil Agensi yang membuat tawaran dengan dua (2) orang ahli lain yang terdiri daripada wakil Perbendaharaan dan seorang pegawai dari agensi lain yang berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang tersebut. Agensi hendaklah menubuhkan jawatankuasa untuk menimbang serta memutuskan bantahan yang dibuat oleh petender.1 Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dianggotai sekurangkurangnya oleh dua (2) orang pegawai. 29. Keahlian Jawatankuasa Pembuka Tender 30. PEMBUKAAN TAWARAN TENDER 30.

dan Menyediakan Jadual Harga Tender untuk dipamerkan di papan kenyataan Agensi seberapa segera yang boleh. Urus Setia Tender 32. Dokumen tawaran harga dijadualkan dengan menggunakan nombor kod yang diberikan. maka ianya hendaklah dicatatkan dalam borang jadual tender. Nama dan jawatan semua ahli Pembuka Tender hendaklah dicatatkan dalam borang jadual tender dan ditandatangani oleh setiap ahli. dokumen spesifikasi teknikal dan katalog/brosur petender serta ditandatangani ringkas. dibuka dan disemak nombor siri dengan rekod penjualan dokumen. Bagi tender yang melibatkan keselamatan negara. Contoh Jadual Harga Tender bagi tender bekalan dan perkhidmatan adalah seperti di LAMPIRAN F1 dan F2 dan tender kerja seperti di LAMPIRAN F3. Menyedia dan melengkapkan senarai semakan dan borang jadual tender dengan mencatatkan nama petender. dengan tidak menzahirkan nama petender yang mengambil bahagian. Contoh Jadual Harga Tender yang perlu dipamerkan bagi tender bekalan/perkhidmatan dan kerja adalah seperti di LAMPIRAN G1 dan G2. kod petender. tempoh siap atau tempoh penyerahan. Lembaran yang menyatakan harga dan apa-apa pindaan yang terdapat dalam tawaran tender hendaklah ditandatangani ringkas. Sebagai panduan. (d) (e) (f) (g) (h) 32. Nama petender dipastikan tidak tercatat di dalam dokumen spesifikasi teknikal petender dan sekiranya terdapat nama/tanda syarikat dalam dokumen tersebut. Nombor kod hendaklah diberi untuk setiap dokumen dan senarai harga. antara tugas-tugas Urus Setia adalah seperti berikut: (a) Menguruskan perancangan awal dan jadual pelaksanaan tender. Agensi tidak diwajibkan mempamerkan jadual harga tersebut. 23 . amaun yang di tender.(b) (c) Setiap tawaran tender yang diterima.1 Urus Setia Tender bertanggungjawab menguruskan semua urusan tender dari mula sehingga proses tender selesai.

Rujukan hendaklah dibuat kepada peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) dan Akta Pencegahan Rasuah 1997 (Akta 575).1 Semua maklumat berkenaan sesuatu tender termasuk dokumen tender. 33. Dokumen Tender Diklasifikasikan Sebagai Sulit 34. 24 . MERAHSIAKAN MAKLUMAT DAN KEDUDUKAN SESUATU TENDER 34.1 Semua tawaran tender bekalan/perkhidmatan yang dianggarkan bernilai melebihi RM30 juta dan tender kerja yang bernilai melebihi RM50 juta hendaklah dibuka di hadapan awam. Menutup peti tender pada tarikh dan masa tutup yang ditetapkan.1 Ketua Agensi adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan tentang keperluan merahsiakan maklumat dan kedudukan sesuatu tender kepada pegawai yang berkenaan di bawah arahan pentadbirannya. Menguruskan iklan atau pelawaan tender. dan Mengatur mesyuarat Lembaga Perolehan. Merahsiakan Maklumat Tender 35. Pembukaan Tender di Hadapan Awam 33. Mengatur pembukaan tender. Menyediakan rekod penjualan dokumen tawaran dan mengatur lawatan tapak/premis (jika berkenaan). tawaran tender dan penilaian tender hendaklah diklasifikasikan sebagai SULIT dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak yang tidak terlibat dengan pengurusan tender sebelum keputusan muktamad dibuat. Menjaga keselamatan peti tender dan dokumen tender. Mengurus dan menyediakan dokumen tender. Mengatur penilaian tender.2 Pembukaan tender di hadapan awam bermaksud pembukaan tender di kalangan petender yang membeli dan mengembalikan dokumen tender sahaja. 35.(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 33.

Peruntukan Melarang Pengiklanan dan Publisiti 36. Penjelasan tersebut hendaklah diuruskan oleh Urus Setia Tender secara bertulis.Mana-mana pegawai awam yang didapati membocorkan rahsia berkenaan sesuatu tender adalah dianggap telah melanggar peruntukan dalam Akta-akta tersebut dan tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil terhadap pegawai awam yang terlibat. Larangan Mengubah Maklumat Dokumen Petender 38. 25 . 38. Walau bagaimanapun.” 37. 38. majalah atau alat pengiklanan/media massa melainkan jika pengiklanan itu telah pun dihantar kepada dan diluluskan oleh Kerajaan terlebih dahulu. Penjelasan Lanjut Berkenaan Dengan Tender 37.1 Semua pihak yang terlibat dalam sesuatu urusan tender termasuk mempertimbangkan sesuatu tender dilarang mengubah apa-apa maklumat yang dikemukakan petender di dalam dokumen tender termasuk harga. 36. harga di dalam Borang Tender hendaklah diguna pakai dalam mempertimbangkan sesuatu perolehan. Contoh peruntukan tersebut adalah seperti berikut: “IKLAN & PUBLISITI Tiada maklumat berkenaan kontrak boleh disiarkan dalam sebarang akhbar.1 Agensi hendaklah memasukkan peruntukan berkenaan larangan pengiklanan dan publisiti dalam syarat pelawaan tender dan dokumen kontrak. pengalaman petender dan sebagainya. sebarang perundingan tidak dibenarkan.1 Kebenaran bertulis hendaklah diperolehi daripada Pengerusi Lembaga Perolehan sekiranya Jawatankuasa Penilaian memerlukan penjelasan lanjut daripada petender semasa proses penilaian tender.2 Sekiranya terdapat kesilapan pengiraan oleh petender dan berlaku perbezaan harga di antara harga di dalam Bill Of Quantities (BQ) dan Borang Tender yang telah ditandatangani.

perkhidmatan dan kerja berasaskan Turnkey atau Design and Build hendaklah dibuat oleh dua (2) jawatankuasa yang berasingan seperti berikut: (a) Jawatankuasa Penilaian Teknikal i. pernyataan pematuhan (statement of compliance) dan/atau penilaian fizikal. Jawatankuasa Penilaian Tender. maka pakar dari Jabatan-jabatan Teknik/pakar yang lain boleh digunakan. iaitu seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli. Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada tiga (3) orang. 39. MAMPU dan sebagainya. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS). Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah membuat penilaian secara terperinci bagi memastikan penilaian yang dibuat adalah berasaskan kepada spesifikasi perolehan yang ditetapkan dalam dokumen tender. iii.1 Pelantikan ahli Jawatankuasa Penilaian Tender hendaklah dibuat secara bertulis oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang menguruskan tender. ii. Jabatan Perkhidmatan Haiwan. ahli-ahli Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah terdiri daripada pegawai yang mahir. maklumat dan teknologi semasa mengenai barang/perkhidmatan tersebut boleh diambil kira. Sekiranya Agensi tidak mempunyai kemahiran dalaman.PENILAIAN TENDER 39. seperti Jabatan Kerja Raya (JKR). 26 . iv. Walau bagaimanapun. di mana sekurang-kurang seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. Penilaian hendaklah dibuat berdasarkan dokumendokumen yang dikemukakan. Keahlian dan Tugas Jawatankuasa 39. Penilaian teknikal secara edaran adalah tidak dibenarkan. Jabatan Kimia.2 Penilaian tender bekalan. penilaian teknikal hendaklah dilaksanakan secara bermesyuarat. berpengalaman dan berkelayakan tentang barangan/perkhidmatan tersebut.

Penilaian harga sesuatu tender hendaklah mengambil kira faktor-faktor seperti syarat pembayaran. di mana salah seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. yang bermaksud mengambil kira harga barangan. iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli. penyenggaraan dan lain-lain. ii. jaminan. jentera berat. harga pasaran terbuka. tempoh. 39. Penilaian Tender Kerja 40. iv. selain daripada tender yang berasaskan konsep Turnkey atau Design and Build seperti di perenggan 39. diskaun. sistem maklumat dan lainlain hendaklah berdasarkan kepada prinsip tawaran harga menyeluruh (total cost bid). Penilaian harga hendaklah dilaksanakan secara bermesyuarat. pentauliahan/pemasangan.(b) Jawatankuasa Penilaian Harga i. 40. latihan.4 Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh semua ahli Jawatankuasa. bolehlah dibuat oleh satu Jawatankuasa Penilaian sahaja. alat ganti. iii. Salah 27 . Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada dua (2) orang. Penilaian bagi pembelian harta modal seperti kenderaan.2. kadar pembayaran. 40. keupayaan petender dan sebagainya.2 Penilaian tender hendaklah dibuat oleh satu Jawatankuasa yang dianggotai oleh tidak kurang dari tiga (3) orang pegawai.3 Proses penilaian tender hendaklah disiapkan dan dilaksanakan seboleh-bolehnya tidak melebihi tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh tawaran tender dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian. Perbandingan antara satu tawaran petender dengan tawaran petender yang lain hendaklah dibuat berasaskan kepada faktor atau unsur yang sama (equal footing). 39. Penilaian harga secara edaran adalah tidak dibenarkan.1 Penilaian tender kerja.

kemudahan kredit. Perakuan tersebut hendaklah berdasarkan tawaran yang terbaik dari segi harga dan kualiti mengikut keperluan agensi dan hendaklah mengambil kira prinsip-prinsip perolehan dan dasar-dasar semasa Kerajaan.3 Menilai kemampuan kewangan petender dari segi modal pusingan. 41. rekod prestasi. 41. projek yang sedang dilaksanakan/dalam tangan dan loji (disewa atau milik sendiri). 41.3 Proses penilaian tender hendaklah seboleh-bolehnya disiapkan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh tawaran tender dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian.1 Memastikan petender memenuhi kesemua syarat yang dinyatakan dalam dokumen tender. Asas Penilaian Tender Asas-asas penilaian tender oleh Jawatankuasa termasuklah perkara-perkara berikut: 41. PERAKUAN TENDER 42. net worth.seorang ahli Jawatankuasa hendaklah seorang Juruukur Bahan atau pegawai teknikal dalam bidang berkaitan dengan kerja tersebut. nilai baki kerja dalam tangan yang belum siap dan sebagainya. 40.4 Laporan penilaian hendaklah ditandatangani oleh semua ahli Jawatankuasa. Perakuan tersebut juga hendaklah menyatakan dengan khusus tawaran petender yang dicadangkan untuk dipertimbangkan.2 Menilai kemampuan teknikal petender seperti kakitangan profesional dan teknikal. 40. Perakuan kepada Lembaga Perolehan 42. pengalaman kerja.4 Menganalisis harga tender dengan mengambil kira tempoh siap/penghantaran yang ditawarkan berdasarkan tawaran yang paling menguntungkan Kerajaan.1 Ketua Jabatan hendaklah membuat perakuan kepada Lembaga Perolehan berdasarkan kepada Laporan Penilaian Tender. 28 . 41.

43. keahlian.2 Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah merekodkan segala keputusan penting seperti nombor tender. ditandatangani dan dikembalikan dan disiarkan di dalam laman web agensi masingmasing dan pautan (hyperlink) kepada laman web MyGovernment Portal [www. tarikh keputusan tender.2 Urus Setia yang menguruskan tender sesuatu Agensi hendaklah menyediakan Kertas Taklimat Tender untuk pertimbangan Lembaga Perolehan. Tatacara Pertimbangan Tender 43.42.4 Keputusan muktamad Lembaga Perolehan Agensi hendaklah dipamerkan di papan kenyataan Jabatan dengan menyatakan nama syarikat yang berjaya. pihak berkuasa dan had nilai setuju terima Lembaga Perolehan Agensi hendaklah mengikut AP dan SPP yang berkaitan. 43.5 Pengumuman keputusan muktamad tersebut di papan kenyataan Jabatan dan di laman web masing-masing hendaklah dinyatakan di dalam dokumen tender untuk memudahkan kontraktor membuat rujukan. nama/kod petender yang berjaya. PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN 43. sebab-sebab penerimaan/penolakan dan sebagainya. tempoh siap. harga tawaran dan tempoh siap secepat mungkin selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan.6 Sekiranya sesuatu tender itu perlu dirujuk kepada Perbendaharaan untuk keputusan. harga tawaran.1 Penjelasan dan panduan berkenaan pelantikan. rujukan tersebut hendaklah sampai kepada Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas keputusan Lembaga Perolehan. 43. 43.my]. 43.3 Urus Setia Lembaga Perolehan hendaklah mendapatkan tandatangan Ahli Lembaga Perolehan Agensi sebaik sahaja keputusan tender telah dibuat. 29 .gov.

SETUJU TERIMA TENDER 44. contoh Surat Setuju Terima adalah di LAMPIRAN I1.2 Sekiranya Agensi bercadang untuk menerima sesuatu tawaran tetapi dengan beberapa syarat yang mesti dipatuhi oleh petender terlebih dahulu. Surat Niat ini tidak mengikat kedua-dua pihak kepada satu kontrak. Surat Setuju Terima 45. Surat Setuju Terima hendaklah dikeluarkan kepada kontraktor yang berjaya secepat mungkin sebaik sahaja keputusan Lembaga Perolehan diperolehi dan dalam tempoh sah laku tender.4 Satu ikatan kontrak wujud di antara kedua-dua pihak setelah Surat Setuju Terima ditandatangani dan dikembalikan oleh petender kepada Agensi. hendaklah menggunakan Borang JKR 203D . 45. maka Surat Niat hendaklah dikeluarkan. 30 .1 Surat Niat ialah surat yang dihantar kepada petender yang mana kandungannya meliputi kenyataan hasrat/niat untuk menerima tawaran petender tersebut. apa-apa syarat yang telah dipersetujui sebelumnya hendaklah dinyatakan dengan jelas dan persetujuan tersebut merupakan sebahagian daripada perjanjian kontrak. Sehubungan dengan itu. manakala bagi kontrak kerja.2 Apabila semua perkara telah diselesaikan dan tiada rundingan lanjut diperlukan. syarat yang telah dipersetujui dalam Surat Niat dan apa-apa syarat lain yang telah dipersetujui melalui rundingan sebelumnya. Contoh format dan kandungan Surat Niat adalah seperti di LAMPIRAN H. 44.1 Surat Setuju Terima ialah surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. 45. Surat Setuju Terima ialah satu dokumen perundangan yang sah dan merupakan sebahagian daripada perjanjian kontrak.Pindaan 6/2005 di LAMPIRAN I2. 45.3 Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan. Surat Niat 44. tertakluk kepada persetujuan syaratsyarat Agensi yang dikehendaki dipatuhi oleh petender sama ada melalui rundingan atau cara-cara lain. 45.

Peruntukan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) 46. 47. 46. 48.2 Sehubungan dengan peruntukan di atas. Tempoh bagi Menandatangani Kontrak 47.45. Pengedaran dan Penyimpanan Dokumen Kontrak 48. atau amnya bagi semua kontrak di bawah suatu nilai yang tertentu dalam agensinya atau selainnya sebagaimana dinyatakan dalam pemberian kuasa itu”. Salinan-salinan dokumen kontrak dan perubahan kontrak atau Arahan Perubahan dan Sijil Lanjutan Masa hanya perlu dikemukakan kepada Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri sahaja. Agensi hendaklah memastikan pemberian kuasa telah dibuat secara bertulis oleh Menteri di Kementerian masing-masing kepada Pegawai Pengawal dan pegawai lain yang telah dinamakan (atas jawatan) sebelum kontrak ditandatangani. Tarikh kuat kuasa kontrak (effective date) hendaklah dinyatakan sebagai tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani oleh petender yang berjaya manakala tarikh kontrak ialah tarikh kontrak ditandatangani oleh kedua-dua pihak. sama ada khususnya dalam mana-mana hal tertentu. dibuat atas nama Kerajaan Malaysia dan akan ditandatangani oleh Menteri atau oleh mana-mana pegawai awam yang diberi kuasa dengan sewajarnya secara bertulis oleh Menteri.1 Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973) menetapkan.1 Penjelasan mengenai pengedaran dan penyimpanan dokumen kontrak adalah seperti dalam AP yang berkaitan. jika diturunkan secara bertulis.1 Kontrak hendaklah ditandatangani secepat mungkin selepas semua terma dan syarat dipersetujui oleh kedua-dua pihak dan selewatlewatnya empat (4) bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju Terima. “semua kontrak yang dibuat di Malaysia bagi pihak Kerajaan hendaklah. MENANDATANGANI KONTRAK 46. 31 .5 Pegawai yang boleh menandatangani Surat Setuju Terima hendaklah pegawai awam yang diberi kuasa di bawah Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973).

Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak 49. Bon Pelaksanaan yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak bermasa. Ini adalah bagi menjaga kepentingan Kerajaan dan melicinkan urusan yang berhubung kait dengan pelaksanaan sesuatu perolehan.000. (b) (c) 50. 50. dan Bagi kontrak bermasa (periodic contract) yang berkuat kuasa dalam tempoh dua (2) tahun atau lebih. 50.2 Pemantauan kontrak yang sedang berkuat kuasa hendaklah dilaksanakan dengan teliti dan teratur dari semasa ke semasa bagi mengesan dan mengenal pasti masalah pelaksanaan kontrak dari peringkat awal lagi. Bon Pelaksanaan 50. peratus dan pengiraan nilai Bon Pelaksanaan hendaklah dikira mengikut anggaran harga kontrak setahun sahaja. Bon Pelaksanaan yang nilainya adalah seperti berikut: (a) Dua setengah peratus (2. Lima peratus (5%) daripada jumlah harga kontrak bagi kontrak bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM500.000.1 Bon Pelaksanaan adalah merupakan suatu aku janji tidak bersyarat (unconditional undertaking) oleh sesuatu institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan untuk membayar kepada Kerajaan suatu amaun tertentu atas tuntutan (on demand) sekiranya kontraktor tidak atau gagal mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak.2 Bagi kontrak bekalan/perkhidmatan.3 Bagi kontrak kerja yang bernilai melebihi RM200. 49. kontraktor hendaklah mengemukakan bersama-sama dengan Surat Setuju 32 .PENTADBIRAN KONTRAK 49.5%) daripada jumlah harga kontrak bagi kontrak bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM200. kontraktor hendaklah mengemukakan bersama-sama dengan Surat Setuju Terima.1 Agensi adalah diminta mengambil perhatian yang serius berkenaan pengurusan dan pentadbiran kontrak.00 hingga RM500.00. Walau bagaimanapun.00.000.000.

Terima, Bon Pelaksanaan sebanyak 5% daripada jumlah harga kontrak. 50.4 Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam Ringgit Malaysia (RM) dari bank-bank atau institusi-institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan sama ada dalam bentuk: i. Jaminan Bank/Syarikat Kewangan yang dikeluarkan oleh bank-bank/syarikat kewangan berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Bank Islam yang dikeluarkan oleh bank-bank berlesen di bawah Akta Bank Islam 1983 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Insurans yang dikeluarkan oleh syarikatsyarikat insurans yang berlesen di bawah Akta Insurans 1996 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh Syarikat Takaful yang berlesen di bawah Akta Takaful 1984 yang beroperasi di Malaysia; atau Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) dan Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia (SME Bank).

ii.

iii.

iv.

v.

51.

Peraturan Berkenaan Bon Pelaksanaan 51.1 Kontrak Bekalan/Perkhidmatan (a) (b) Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50.4. Tempoh sah laku jaminan tersebut hendaklah dari tarikh ianya dikeluarkan sehingga dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat kontrak atau selepas obligasi terakhir, mengikut mana yang terkemudian. Semua Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful untuk Bon Pelaksanaan hendaklah menggunakan format dan kandungan seperti di LAMPIRAN J1.

(c)

33

51.2 Kontrak Kerja (a) Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50.4 atau dalam bentuk Wang Jaminan Pelaksanaan. Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP) ialah satu kemudahan bagi memenuhi keperluan Bon Pelaksanaan. WJP bermaksud sejumlah wang yang dipegang oleh Kerajaan bagi memastikan kontraktor mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak yang ditandatangani. Jumlah WJP adalah lima peratus (5%) daripada harga keseluruhan kontrak. Kemudahan ini hanya dibenarkan kepada kontraktor kerja tempatan sahaja. Walau bagaimanapun, Wang Jaminan Pelaksanaan tidak dibenarkan untuk Subkontraktor Dinamakan bagi Kerja. Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan bon pelaksanaan seperti di perenggan 50.4 pada tarikh milik tapak, secara automatik kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan akan diguna pakai. Kontraktor yang memilih/dikenakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan akan dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada bayaran kemajuan pertama dan seterusnya sehingga ia mencapai jumlah lima peratus (5%) daripada nilai keseluruhan kontrak. WJP yang dipotong daripada bayaran kemajuan hendaklah dimasukkan ke dalam akaun deposit yang dinamakan Wang Jaminan Pelaksanaan (Kod 79507). Satu akaun subsidiari dan senarai lengkap kontraktor berkenaan yang menunjukkan butir terperinci setiap potongan WJP dan baki bulanan dan tahunan hendaklah diselenggarakan secara teratur dan kemas kini. Walau bagaimanapun, pada bila-bila masa di sepanjang pelaksanaan projek tersebut, kontraktor boleh mengemukakan Bon Pelaksanaan seperti di perenggan 50.4 dan Agensi berkenaan dikehendaki memulangkan WJP yang ditahan. Tempoh sah laku Bon Pelaksanaan tersebut hendaklah dari tarikh kuat kuasa kontrak sehingga dua belas (12) bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan.

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

34

(h)

Jika berlaku kelewatan dalam penyiapan projek, tindakan serta merta hendaklah diambil oleh agensi untuk memastikan tempoh sah laku Bon Pelaksanaan dilanjutkan, tidak kira sama ada Kerajaan mengenakan ganti rugi tertentu atau ganti rugi ditetapkan atau lanjutan masa diluluskan. Bon Pelaksanaan hendaklah menggunakan format dan kandungan seperti di LAMPIRAN J2. Bagi kerja yang dilaksanakan oleh subkontraktor dinamakan (nominated subcontractor) (NSC), NSC hendaklah mengemukakan Bon Pelaksanaan kepada kontraktor utama dengan menggunakan format seperti di LAMPIRAN J3.

(i)

51.3 Kontrak Antarabangsa (a) Kontraktor adalah dikehendaki mengemukakan Bon Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank dalam mata wang yang ditetapkan bagi harga Kontrak daripada bank yang berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia. Format seperti di LAMPIRAN J1 atau LAMPIRAN J2 hendaklah digunakan mengikut mana yang berkaitan. Setelah segala obligasi kontrak selesai, surat pelepasan (Letter of Discharge) bagi Jaminan Bank seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada bank. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod.

(b)

52.

Mengesahkan Surat Jaminan 52.1 Agensi hendaklah menyemak dengan Bank/Syarikat Kewangan/ Bank Islam/Syarikat Insurans/Syarikat Takaful yang berkenaan tentang kesahihan Bon Pelaksanaan yang dikemukakan kontraktor dengan menggunakan format seperti di LAMPIRAN L1 dan LAMPIRAN L2. 52.2 Sekiranya terdapat kes pemalsuan Bon Pelaksanaan, Ketua Agensi hendaklah membuat laporan polis supaya tindakan dapat diambil kerana kes pemalsuan sedemikian adalah merupakan kes jenayah. Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan, Ketua Agensi dikehendaki melaporkan segera kepada Perbendaharaan dan bagi kontrak kerja, hendaklah melaporkan segera kepada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)/Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) supaya tindakan sewajarnya boleh diambil.

35

2 Kontrak Kerja (a) Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Bank Islam/Jaminan Insurans/Jaminan Takaful i. Bon Pelaksanaan boleh dilepaskan lebih awal sekiranya Agensi berpuas hati segala obligasi kontrak selesai dan tiada sebarang tuntutan yang akan dibuat. Agensi boleh mengurangkan nilai Bon Pelaksanaan yang asal sebanyak lima puluh peratus (50%).1 Kontrak Bekalan/Perkhidmatan (a) Bon Pelaksanaan boleh dilepaskan setelah segala obligasi kontrak selesai.53. iii. Bagi perkhidmatan dan barang guna habis (consumable item). Pelepasan Bon Pelaksanaan 53. Agensi dikehendaki memaklumkan secara bertulis tentang perkara ini dan kontraktor berkenaan hendaklah menggantikan Jaminan yang asal dengan Jaminan baru yang nilainya bersamaan dengan lima puluh peratus (50%) dari Jaminan asal. Setelah Jaminan baru ini diterima. (b) Wang Jaminan Pelaksanaan i. Sebaik sahaja Perakuan Siap Kerja dikeluarkan. Agensi hendaklah melepaskan Bon Pelaksanaan yang asal kepada kontraktor berkenaan. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod. Agensi boleh memulangkan sebanyak lima puluh peratus (50%) daripada nilai Wang Jaminan Pelaksanaan yang ditahan setelah Sijil Perakuan Siap Kerja dikeluarkan. 36 . (b) 53. ii. Surat Pelepasan (Letter of Discharge) bagi Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Bank Islam/Jaminan Insurans/Jaminan Takaful seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada Bank/Syarikat Kewangan/Bank Islam/Syarikat Insurans/ Syarikat Takaful.

kontrak yang dibuat secara berpusat oleh mana-mana agensi Kerajaan (Ministerial Central Contract) dan perkhidmatan perunding.4 yang sama nilai dengan Wang Jaminan Pelaksanaan yang ditahan. 54. 37 .2 Semua Bayaran Pendahuluan hendaklah dicajkan terus kepada Vot projek berkenaan. Salinan asal atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai rekod. Kemudahan bayaran pendahuluan ini tidak terpakai kepada Kontrak Pusat. Bayaran Pendahuluan 54.ii. mengikut mana yang terkemudian. Surat Pelepasan (Letter of Discharge) bagi Bon Pelaksanaan seperti di LAMPIRAN K hendaklah dikemukakan kepada Bank/Syarikat Kewangan/Bank Islam/Syarikat Insurans/ Syarikat Takaful.3 Akaun subsidiari pendahuluan kontraktor hendaklah diselenggarakan bagi mengakaun Bayaran Pendahuluan yang telah diselaraskan melalui pembayaran balik yang dibuat. Had Nilai. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada nilai kontrak atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah. Baki Wang Jaminan Pelaksanaan sebanyak lima puluh peratus (50%) lagi boleh dipulangkan sekiranya kontraktor dapat mengemukakan Jaminan seperti di perenggan 50. 54. (c) Baki Bon Pelaksanaan sebanyak lima puluh peratus (50%) lagi hendaklah dilepaskan/dipulangkan dua belas (12) bulan selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan atau setelah Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan dikeluarkan.1 Bayaran Pendahuluan adalah dibenarkan kepada kontraktor tempatan sahaja.1 Kontrak bekalan dan perkhidmatan (a) Bagi pembuat atau pembekal tempatan. 55. (d) 54. Setelah segala obligasi kontrak selesai. Syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan 55.

Bon Pelaksanaan telah dikemukakan.2 Kontrak Kerja (a) Bagi kontraktor utama. Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan dikembalikan. syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi: i. Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan dikembalikan. syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi: i. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada nilai kerja pembina (builder’s work) atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 20% daripada nilai kontrak Subkontraktor Dinamakan atau maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah. iv. ii. Kontraktor hendaklah mengemukakan permohonan untuk kemudahan bayaran pendahuluan berserta jaminan bagi bayaran pendahuluan secepat mungkin tetapi tidak lewat daripada tiga bulan selepas penyerahan tapak. bayaran pendahuluan telah (c) 55. iii. Bon Pelaksanaan telah dikemukakan. Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan tersebut.(b) Bagi pembekal perkhidmatan. bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 15% daripada nilai kontrak atau maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah. Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan. Bagi Subkontraktor Dinamakan. Jaminan bagi kontraktor utama dan NSC hendaklah dibuat secara berasingan dan mengikut nilai yang ditetapkan. ii. Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan tersebut. (b) (c) (d) (e) 38 . dan Jaminan bagi dikemukakan.

3 Syarat-syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan (a) Jaminan bagi bayaran pendahuluan hendaklah dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan 50. Bagi kontrak kerja. Pegawai Penguasa hendaklah memastikan potongan bagi bayaran pendahuluan dapat diselesaikan selewat-lewatnya semasa projek siap pada tahap 75%. Pentadbir Kontrak hendaklah memastikan potongan bagi bayaran pendahuluan dapat diselesaikan selewat-lewatnya melalui bayaran terakhir setelah semua bekalan/perkhidmatan disempurnakan dengan sepenuhnya. bayaran pendahuluan telah 55. Tempoh pembayaran balik Bayaran Pendahuluan ini tidak boleh melebihi keseluruhan tempoh kontrak. Agensi adalah dinasihatkan supaya berhati-hati dan mengawasi kemajuan pelaksanaan sesuatu kontrak untuk menentukan sekiranya pihak kontraktor gagal.4 yang tidak boleh batal (irrevocable) dan yang sama nilainya dengan bayaran pendahuluan. iv. Bayaran balik pendahuluan hendaklah dibuat melalui potongan ke atas bayaran kemajuan mengikut peringkat kerja atau mengikut peringkat bekalan yang telah disempurnakan.iii. Tempoh sah laku Jaminan tersebut untuk Bayaran Pendahuluan bagi kontrak mestilah meliputi tempoh kontrak atau ke satu tempoh lanjutan yang diluluskan dan akan dilepaskan apabila segala potongan selesai dibuat mengikut mana yang terdahulu. Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan. Bagi kontrak bekalan/perkhidmatan. Bayaran Pendahuluan yang belum dibayar balik dapat dituntut (b) (c) (d) (e) (f) 39 . Agensi adalah dikehendaki supaya hanya menerima format Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful seperti di LAMPIRAN M1 dan M2. dan Jaminan bagi dikemukakan.

Kerajaan berhak untuk menamatkan pengambilan kerja kontrak tersebut dan tindakan boleh diambil terhadap kontraktor berkenaan.3 Sekiranya pengambilan kerja kontrak tersebut ditamatkan disebabkan kegagalan memulakan kerja. 57. meratakan tanah di tapak projek. (g) Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah disahkan oleh Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans/Bank Islam/ Syarikat Takaful yang mengeluarkannya dan tidak boleh membatalkannya. 40 . tindakan ini tidak perlu diambil sekiranya kelewatan memasuki tapak itu adalah berpunca daripada sebab-sebab di luar kawalan kontraktor. 57. Tarikh Milik Tapak 56. Permulaan Kerja 57.1 Memulakan kerja bermaksud kontraktor memulakan kerja-kerja awalan (preliminaries) di tapak projek berkenaan. Agensi berkenaan perlu mengemukakan semula kertas-kertas tender projek tersebut kepada pihak berkuasa asal yang meluluskan tender untuk memilih kontraktor lain. Walau bagaimanapun.2 Sekiranya kontraktor tidak memulakan kerja-kerja awalan dalam tempoh dua (2) minggu selepas tarikh milik tapak yang ditetapkan.1 Agensi hendaklah menetapkan tarikh milik tapak tidak melebihi empat (4) minggu selepas tarikh Surat Setuju Terima ditandatangani bergantung kepada nilai dan kompleksiti projek berkenaan.daripada bank/syarikat kewangan/syarikat insurans/syarikat takaful yang mengeluarkan Jaminan tersebut yang telah dikemukakan oleh kontraktor dalam tempoh sah lakunya. seperti membekalkan peralatan dan bahan-bahan binaan. Kontraktor dikehendaki memulakan kerja tidak lewat daripada dua (2) minggu selepas tarikh milik tapak. PEMILIKAN TAPAK DAN PERMULAAN KERJA 56. membina pejabat tapak serta mendapatkan kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air dan kerja-kerja awalan lain yang dijelaskan dalam dokumen tender/kontrak. 57.

Tanggungjawab Pegawai Pengawal 59. pemanggilan tender semula hendaklah dibuat dengan segera. Bagi maksud ini.2 ke dalam dokumen tender dan kontrak.1 Semua agensi Kerajaan dikehendaki mematuhi semua peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan dan sebagainya sebelum melakukan apa-apa jenis perolehan.1 dan 57.7 Agensi hendaklah memasukkan perkara di perenggan 57. Surat Pekeliling Perbendaharaan. Agensi hendaklah mendapatkan persetujuan daripada petender-petender yang telah membuat tawaran untuk melanjutkan tempoh sah laku tender dengan kelulusan Pengerusi Lembaga Perolehan yang berkenaan.5 Sekiranya tempoh sah laku tender telah tamat. 57.1 Setiap Pegawai Pengawal adalah dipertanggungjawabkan dalam memastikan semua urusan perolehan yang dilaksanakan mengikut peraturan kewangan dan prinsip-prinsip serta dasar-dasar perolehan Kerajaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. 41 . 57. semua agensi Kerajaan hendaklah merujuk kepada semua peraturan kewangan termasuk Arahan Perbendaharaan.4 Sekiranya tempoh sah laku tender hampir luput.6 Agensi berkenaan juga hendaklah melaporkan sebarang penamatan kontrak kepada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)/Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) untuk tindakan sewajarnya dan kepada Kementerian Kewangan untuk tujuan rekod. PEMATUHAN DAN TANGGUNGJAWAB 58. Sebarang pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan hendaklah diambil tindakan sewajarnya seperti yang ditetapkan dalam peraturan kewangan.57. Syarat tersebut akan menjadi amaran awal kepada semua petender yang mengambil bahagian dan seterusnya hanya kontraktor yang benar-benar layak sahaja memasuki tender projek-projek Kerajaan. Tanggungjawab Agensi 58. 59. 57.

hendaklah mendapat kelulusan bertulis daripada Ketua Setiausaha Perbendaharaan terlebih dahulu.60. Pengecualian 60. Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan Malaysia Putrajaya Februari 2007 42 .1 Pengecualian daripada mana-mana peraturan kewangan yang ditetapkan.

12. 1. 5. 14.LAMPIRAN A CONTOH SENARAI SEMAKAN (BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) Sila Tandakan √ Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan. 15. 4. 7. 11. Salinan Sijil Pendaftaran dan Taraf Bumiputera Dari Kementerian Kewangan Malaysia (Bekalan/Perkhidmatan) Salinan Sijil Pendaftaran dan Taraf Bumiputera Dari Pusat Khidmat Kontraktor (Kerja) Borang Tender Telah Diisi dan Ditandatangani Ringkasan Tender Telah Diisi dan Ditandatangani Jadual Kadar Harga Telah Diisi dan Ditandatangani Senarai Kuantiti Telah Diisi dan Ditandatangani Borang Maklumat Petender Borang Spesifikasi Borang Penyerahan Contoh dan Katalog Borang Servis Penyelenggaraan Senarai Kakitangan Teknikal Salinan Akaun Syarikat Yang Telah Disahkan dan Diaudit Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank Bagi 3 Bulan Terakhir Tiada Nama Syarikat Dalam Dokumen Tawaran Teknikal Senarai Semakan Yang Telah Ditandakan Lain-lain Sekiranya Ada (Sila Catatkan) 43 . 9. 8. 2. 6. 13. 3. 10. 16.

DOKUMEN KONTRAK DAN BORANGBORANG LAIN BAGI TENDER KERJA JABATAN KERJA RAYA JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA JKR 203D (Pind. Kontrak kerja berasaskan pelan dan spesifikasi (lump sum) PWD 203 (Rev.6/2005) 3.4/2005) JKR 203D (Pind.LAMPIRAN B SENARAI BORANG TENDER. Kontrak kerja berasaskan Senarai Bahan (Bills of Quantities) PWD 203A (Rev.10/83 termasuk Addendum JKR203N 1/83 Termasuk Addendum JKR 203N 4/83 Surat Setuju Terima Tender oleh Kontraktor Utama kepada Subkontraktor Dinamakan JKR 203N 2/88 Syarat-syarat membuat Tender dan Maklumat Am untuk digunakan oleh Sub-kontraktor Dinamakan JKR 203N 3/93 Arahan kepada Kontraktor Utama untuk menyetuju terima tender daripada Sub-kontraktor Dinamakan JKR 203N 5/83 Perintah Rasmi untuk memulakan kerja oleh Kontraktor Utama kepada Sub-Kontraktor Dinamakan JKR 203N 6/88 Surat Pemberitahuan Penamaan kepada Subkontraktor 44 .4/2005) 2.10/83) Termasuk Addendum 1.10/83) Termasuk Addendum 1.7 JKR 203B (Pind.7 JKR 203C (Pind. Kontrak kerja bagi Subkontrak Dinamakan (Nominated Sub-contractor) di mana kontrak utama berasaskan JKR 203 atau JKR 203A JKR 203N Sem.6/2005) BORANG-BORANG LAIN 1.

JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN JKR 203N 7/88 Surat Jaminan Tanggung Rugi 4. Kontrak kerja bagi Pembekal Dinamakan (Nominated Supplier) di mana kontrak utama berasaskan JKR 203 atau JKR 203A JKR 203P/83 JKR 203P I/83 JKR 203P 4/83 JKR 203P 2/83 Syarat-syarat membuat Tender dan Maklumat Am untuk digunakan oleh Pembekal JKR 203P 3/83 Arahan kepada Kontraktor Utama untuk menyetuju terima tender daripada Pembekal Dinamakan JKR 203P 5/83 Pesanan untuk membekal dan menyerah-Hantar Artikel-artikel JKR 203P5A/83 Jadual Artikel-artikel Yang Dipesan untuk di bekal dan DiserahHantar JKR 203P 6/88 Surat Pemberitahuan Penamaan kepada Pembekal Dinamakan JKR 203P 7/88 Surat Jaminan Tanggung Rugi 45 .

Bekalan Barang-barang (Stor) PWD 203H Rev. Condition Of Contract for International Civil Engineering Contracts (Locally Funded Projects) PWD FORM 203 CEWI (1/84 Edition) 6. Mengangkut bahan-bahan dalam satusatu daerah JKR 203R JKR 203R1 JKR 203R3 JKR 203R2 Schedule of Rates & Prov. 10/89 8. Bekalan Jentera dan Peralatan Kejuruteraan JKR 203E Sem. 7. 9/70 JKR 203Q1 JKR 203Q3 PWD 203Q2 Schedule of Rates & prov. 10/89 JKR 203F Sem. Bekalan Batu Kuari PWD 203Q Rev. Quantities of Metal to be supplied and delivered and other works to be performed JKR 203Q4 Rev. Quantities of Materials for Transportation 46 . 1/82 PWD 203J Rev.JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN 5. 10/89 JKR 203G Sem. 12/83 PWD 203I PWD 203K Rev. 1/62 Rules for working of Government owned Quarry 9. 1/84 Schedule of Stores for use in.

13. 5.2/1999) - 47 . Perakuan Siap Kerja (Certificate of Practical Completion) Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa (Certificate of Delay and Extension of Time) Arahan Pegawai Penguasa (Superintending Officer’s Instruction) Arahan Perubahan Kerja Permohonan Untuk Mendapatkan Kelulusan Perubahan Kerja Permohonan Untuk Kelulusan Kerja Tambahan Kuantiti Sementara Perakuan Pelarasan Harga Kontrak Perakuan Pendudukan Separa (Certificate of Partial Occupation) Perakuan Kerja Tak Siap (Certificate of Non-Completion) Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan (Certificate of Completion of Making Good Defects) Perakuan Bayaran Interim Perakuan Akaun dan Bayaran Muktamad Perakuan Muktamad Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan Kerja Kontraktor JKR 203S-Pin.JENIS KERJA BORANG KONTRAK BORANG TENDER SURAT SETUJU TERIMA BORANG-BORANG LAIN 10.3/1999) JKR 66A (Pin. 2. 7. 12. 9. Condition Of Contract For Design & Build and Turnkey Projects PWD FORM DB/T 2002 Edition P.1/99 JKR 66 (Pin.W. TAJUK BORANG NOMBOR RUJUKAN 1. 2/83 JKR 203T-Pin. 10. 4/83 JKR 203U/82-Pin. 6. 4. 8.D Fom DB/T -A2002 SENARAI BORANG-BORANG PENTADBIRAN KONTRAK KERJA JABATAN KERJA RAYA BIL. 11.1/92 JKR-APK JKR-KPK JKR-KKS JKR-PHK JKR 203W/82 JKR 203X-Pin. 3.1/83 JKR 203Y-Rev.

bayaran bank: yuran pengurusan. Pinjaman tersebut seelokeloknya hendaklah meliputi keseluruhan jumlah tender ini. dokumentasi. tempoh pengeluaran. tempoh akhir matang. mata wang. jadual pembayaran.LAMPIRAN C CADANGAN PEMBIAYAAN Petender dikehendaki mengemukakan kredit pembekal atau peraturan perjanjian pinjaman bagi membiayai pembelian ini. jumlah pinjaman. Kemudahan kredit atau perjanjian pinjaman yang dicadangkan itu hendaklah menyebut perkaraperkara yang berikut: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) Jenis kemudahan. perbelanjaan dan lain-lain. yuran perkhidmatan. tujuan. tarikh mati/tamat/akhir tawaran (tarikh itu hendaklah bersamaan dengan tarikh sah laku tender. 48 . undang-undang tubuh. tempoh penangguhan. dan syarat-syarat lain yang berkaitan. faedah.

The proposed credit facility should state the 49 .LAMPIRAN C (Versi Bahasa Inggeris) FINANCIAL PROPOSAL Tenderers are requested to submit a Supplier’s credit or a loan arrangement agreement to finance this purchase. drawdown period. governing law. interest. currency. and any other conditions. documentation. repayment schedule. Preferably this loan should cover the total value of this tender. expiry date of offer (this date should correspond to the validity date of tender). grace period. following terms: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) Type of facility. bank charges. loan amount. purpose. management fee. final maturity. etc.. commitment fee. expenses.

9. 7. 2. 3. JENIS AKTIVITI Penyediaan Spesifikasi Penyediaan Dokumen Tender Iklan Pembukaan Peti Tender/Pamer Jadual Tender Di Papan Kenyataan Semakan Ke Atas Tawaran Tender Penilaian Tawaran Teknikal Penilaian Tawaran Kewangan Penyediaan Kertas Taklimat Tender Pertimbangan Lembaga Perolehan Pengeluaran Surat Setuju Terima TEMPOH MASA 30 hari 20 hari min. 6. 21 hari 1 hari 14 hari 30 hari 21 hari 1 hari 2 hari Jan 2006 Feb 2006 Mac 2006 Apr 2006 Mei 2006 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 LAMPIRAN D 50 .CONTOH JADUAL PELAKSANAAN TENDER BIL. 1. 8. 4. 5.

Blok D6.2006.2. pencetak laser. server rack. TENDER TAJUK KOD BIDANG PENDAFTARAN 210101 210102 210103 210104 210105 210106 BPR/01/2006 Membekal. 4.2006 hingga 2. 62007 Putrajaya dengan menunjukkan SIJIL ASAL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN dalam kod bidang seperti di atas dan SIJIL TARAF BUMIPUTERA (jika bertaraf Bumiputera) yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dan menyerahkan satu salinan (fotostat) sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender. menguji.00 tengah hari. pencetak laser rangkaian. Pembayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Kiriman Wang (Money Order)/Bank Draf/Wang Pos atas nama Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No. Dokumen Tender boleh dibeli dengan harga RM100. Badan Pencegah Rasuah Malaysia sebelum atau pada pukul 12. Blok D6. Wang Tunai/Cek tidak diterima. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.2006 di Ibu Pejabat Badan Pencegah Rasuah Malaysia. mentauliahkan dan menyelenggarakan (dalam tempoh jaminan) perkakasan-perkakasan komputer iaitu komputer peribadi. Dokumen Tender boleh diperoleh pada waktu pejabat mulai 8.3. pencetak mudah alih network switch. memasang. 51 . Aras 5. external DVD writer dan external hardisk di Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang ditetapkan di Aras Bawah.00 (Ringgit Malaysia: Seratus Sahaja) senaskhah yang tidak akan dikembalikan.LAMPIRAN E1 CONTOH IKLAN TENDER (BEKALAN) BADAN PENCEGAH RASUAH MALAYSIA KENYATAAN TAWARAN Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah pecahan kepala 210100 (Peralatan dan Kelengkapan Komputer) bagi menyertai tender berikut: NO. Peti Surat 6000. menghantar.3. uniterruptible power supply. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am.

Masa & Tempat Taklimat Tarikh : 1.2006 Masa : 10. Tender yang lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan. Harga Dokumen Tender ialah RM50.7. Pelabuhan Klang Kehadiran ke sesi taklimat adalah DIWAJIBKAN.3. 42007 Pelabuhan Klang. Dokumen Tender yang lengkap diisi hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada:Pengarah Kastam Negeri Selangor. Aras 3.00 tengah hari. 23 Mac 2006.2008 Tempat : Cawangan Pengurusan Unit Pentadbiran Am. Jabatan Kastam Diraja Malaysia.6.00 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Sahaja) dan hendaklah dibayar dalam bentuk Bank Draf atau Wang Pos atas nama Pengarah Kastam Negeri Selangor.00 pagi Perkhidmatan Mencuci Pejabat dan Kawasan Kastam Diraja Malaysia. Dokumen Tender boleh dibeli oleh kontraktor bermula pada hari taklimat dan kontraktor yang menghadiri taklimat sahaja dibenarkan membeli Dokumen Tender. Aras 3. Peti Surat 16. Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor yang menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan berserta satu salinan sijil tersebut. Wisma Kastam. SELANGOR DARUL EHSAN.2006 hingga 30. 52 . Aras 3.LAMPIRAN E2 CONTOH IKLAN TENDER (PERKHIDMATAN) JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN TENDER TERBUKA PERKHIDMATAN MENCUCI PEJABAT Tender ini adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perkhidmatan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai tender berikut: No. Dokumen Tawaran tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Unit Pentadbiran Am. Negeri Selangor Darul Ehsan Selama Dua Tahun Mulai 1. Wisma Kastam tidak lewat daripada tarikh dan masa tutup iaitu sebelum atau pada jam 12. Wisma Kastam. Tender 1/2006 Tajuk Kod Bidang Pendaftaran 220401 220402 Tarikh.

8 Mei 2006 Jam 10. Kontraktor dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera dan satu salinan bagi ketiga-tiga Sijil tersebut semasa membeli dokumen tender. Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atau Kiriman Wang di atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (bayaran ini tidak akan dikembalikan).30 pagi Berkumpul di Pejabat Daerah dan Tanah Lenggong Lawatan Tapak adalah WAJIB TARIKH TENDER DITUTUP Cadangan Membina dan Menyiapkan Pejabat dan Rumah Kediaman Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) di Lenggong. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. 62546 PUTRAJAYA Rabu. Perak Darul Ridzuan RM300. SYARAT PENDAFTARAN TARIKH DAN TEMPAT LAWATAN TAPAK Isnin. Aras 4. Parcel D. Parcel D. 29 Mei 2006 pada jam 12.00 (Tidak akan dikembalikan) PKK Kelas C Kepala II Sub Kepala 2a dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G5 Khamis. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. 62546 PUTRAJAYA 53 . Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:KETUA SETIAUSAHA Bahagian Pembangunan. Aras 4. Blok D2. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Blok D2. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. 3 Mei 2006 hingga Selasa. Blok D2. 62546 PUTRAJAYA pada waktu pejabat bermula 3 Mei 2006. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. 29 Mei 2006 pada waktu pejabat. Parcel D.LAMPIRAN E3 CONTOH IKLAN TENDER (KERJA) KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI KENYATAAN TENDER Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam kelas dan gred pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berikut:BUTIR-BUTIR TAWARAN HARGA DOKUMEN TAWARAN TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL Bahagian Pembangunan. Aras 4. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.00 Tengah hari Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan Naskhah meja tawaran boleh disemak di Bahagian Pembangunan.

Bangunan KWSP. Kontraktor perlu mengemukakan Sijil Pendaftaran Asal masih sah tempohnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). Tender KWSP/JH/ BPP/T/ 027/06 Butir-Butir Bekalan Cadangan Pengubahsuaian Ruang Dalaman dan Kaunter Utama KWSP Cawangan Shah Alam di Tingkat 1. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek tidak akan diterima. 2100 Kuala Terengganu. Pihak KWSP tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau sebarang Tender. Kepala II. Naskhah Meja Tender akan dipamerkan di alamat seperti di atas pada waktu pejabat. Memasang dan menguji lari Komputer Peribadi kepada KWSP Perkhidmatan Kawalan Keselamatan di Bangunan KWSP Negeri Terengganu di Lot 1247K.00 tengah hari pada 27 April 2006.LAMPIRAN E4 CONTOH IKLAN TENDER YANG DIRANGKUMKAN KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA KENYATAAN TENDER Tender adalah dipelawa kepada kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembangunan Malaysia (CIDB) / Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) (bagi perkhidmatan Kawalan Keselamatan). Jalan Raja Laut. 7. Terengganu Kelas Pendaftaran PKK Kelas E atau D. 54 . Manakala bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan. Tender dan jenis kerja berkaitan dan dikembalikan kepada: KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA JABATAN PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN TINGKAT 8. pembekal perlu mengemukakan sijil asal dari Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk semakan sebelum dibenarkan mengambil Dokumen Tender.50350 KUALA LUMPUR Tarikh tutup tidak lewat dari jam 12. 50350 Kuala Lumpur dengan dikenakan bayaran seperti di atas dalam bentuk Bank Draf/Kiriman Wang/Wang Pos di atas nama Ketua Pegawai Eksekutif KWSP. BANGUNAN KWSP. Dokumen yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Bangunan Pertubuhan Peladang Negeri Selangor (PPNS) Selangor Darul Ehsan Membekal. Menghantar. Sub Kepala 2. Jln Padang Hiliran. Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Tingkat 8. JALAN RAJA LAUT. Salinan fotostat Sijil Pendaftaran tidak akan dilayan. berkelayakan dan berpengalaman untuk memasuki tender bagi kerja-kerja berikut: No. 8 CIDB Gred G2 atau G3 Kategori B04 & B07 KKM Kod Bidang 210101 hingga 210106 KKM & KDN Kepala 220302 Kawalan Keselamatan Harga Dokumen RM 150 Tarikh Lawatan Tapak - KWSP/JH/ BPP/T/ 028/06 KWSP/JH/ BPP/T/ 029/06 RM 50 - RM 50 6 April 2006 Jam 10.00 pagi Dokumen Tender boleh didapati mulai 3 April 2006 hingga 27 April 2006 pada waktu pejabat di alamat Bahagian Perolehan Bekalan.

. Jenis Tender ……………… Kod/Bidang/Sub Bidang Yang Ditetapkan ………………………. Bil. Jam : …………….. .. Anggaran Jabatan .………. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 55 .………………………………………… (Pengerusi) ...LAMPIRAN F1 JADUAL TENDER BEKALAN (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : ……………. (Ahli) ………………………………………….. Nama Kontraktor Barangbarang Taraf Bumiputera/ Bukan Bumiputera Pembuat/ Pembekal Harga FOB Harga Bersih Buatan Tempoh Penyerahan Tempoh Sah Laku Tarikh Tamat Pendaftaran Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.…………………………………………..

Jam Bil..………………………………………… (Pengerusi) . Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan ….…………………………………………..……………...………… Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 56 . . : ……………… Nama Kontraktor Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga Tempoh Sah Laku Tarikh Tamat Pendaftaran Jenis Tender ...LAMPIRAN F2 JADUAL TENDER PERKHIDMATAN (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : …………….……………………… Anggaran Jabatan . (Ahli) ………………………………………….

………………………………………… (Pengerusi) .LAMPIRAN F3 JADUAL TENDER KERJA (Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender) Tender : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Tarikh Tender Ditutup Tarikh : ……………… Jam Bil. (Ahli) ………………………………………….. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 57 .………………………………………….………… Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas. : ……………… Nama Kontraktor Kelas Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga Tempoh Siap Jenis Tender …………… Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan ………………………… Anggaran Jabatan . ..

…………………………………………. . Kod Petender Harga Tempoh Penghantaran/ Penyiapan (Jika Berkenaan) Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas...……………………………………………… Bil. (Ahli) …………………………………………. Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa.………………………………………… (Pengerusi) .LAMPIRAN G1 JADUAL TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN (Untuk Di pamer Di Papan Kenyataan) Tajuk : . Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.……………………………………………… No. (Ahli) Tarikh : ……………………………… 58 . Tender : .

(Ahli) Tarikh : ……………………………… 59 . No. (Ahli) ………………………………………….. Bil. (Pengerusi) …………………………………………. …………………………………………. Tender : ………………………………………………. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.. Nota: Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa..LAMPIRAN G2 JADUAL TENDER KERJA (Untuk Di pamer Di Papan Kenyataan) Tajuk : ………………………………………………. Kod Petender Harga Tempoh Siap (Jika Berkenaan) Sebanyak ( ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ……………… seperti terjadual di atas.

...... Tuan... ejen pengembaraan..... Kerajaan bercadang untuk mengadakan mesyuarat di antara wakil-wakil Kerajaan dengan pihak tuan.. ............... pengangkutan...7 ...... Kerajaan Malaysia ingin memberitahu tuan bahawa pada amnya terma-terma tender tuan boleh diterima oleh Kerajaan......... ….................... 2...... insurans dan lain-lain.2 pembiayaan kontrak yang dicadangkan.. terutama terma-terma yang berkenaan dengan perkara-perkara berikut: *2..... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Merujuk kepada tender *bekalan/perkhidmatan/kerja tuan yang tersebut di atas................. *2............ Kerajaan tidak dapat menerima tender tuan tanpa perbincangan/rundingan lanjut dengan tuan berhubung dengan terma-terma tertentu untuk kontrak yang dicadangkan itu............6 kandungan tempatan ........... *2.... *2..... Sila nyatakan secara rasmi persetujuan tuan untuk berbincang/berunding *dalam 60 .......... Walau bagaimanapun.. ..........1 harga tender........4 pemindahan teknologi/latihan/guna tenaga tempatan....... *2.LAMPIRAN H SURAT NIAT ............ *2...........…...5 terma-terma pembayaran................ 3.3 penyertaan tenaga kerja tempatan/Bumiputera.........berhubung dengan misalnya bahan-bahan. Bagi tujuan perbincangan/rundingan............ *2..... ..........

. Surat ini adalah RAHSIA KERAJAAN dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak lain. (Tandatangan Pegawai) * Potong jika tidak berkenaan 61 ...... hari daripada tarikh surat ini.. " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA " Saya yang menurut perintah.. terima Kasih....... ....tempoh ...... 5.. 4.…………... Sekian. Surat ini hanyalah suatu surat niat dan hendaklah tidak ditafsirkan dalam apa-apa cara jua sebagai mengikat Kerajaan..... tarikh mesyuarat akan ditetapkan kelak........ Jika tuan bersetuju..

......7 .. *2............… …………………………… Dear Sir........ Please indicate officially your agreement to discuss/negotiate *within 62 ........................LAMPIRAN H (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF INTENT ......... *2. materials....... For the purpose of discussion/negotiation...........… .....................3 local/Bumiputera participation.......... transportation. travel....6 local content ......…..........................1 tender price...... The Government however is unable to accept your tender without further discussion/negotiation with you in relation to other specific terms of the proposed Contract..... in particular the terms relating to the following matters: *2........................ 3......… ......5 terms of payment..... the Government proposes to arrange a series of meeting between the Government's representatives and yourselves...... *2.... *2...... *2..............4 transfer of technology/training of locals..in respect of eg.... .. With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services /Works..... *2.......2 financing of the proposed contract.… ........ the Government of Malaysia wishes to indicate to you that generally the terms of your tender are acceptable to the Government. 2.....……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. insurance etc....

.... 5..... the dates for the meeting will be determined later.... This letter is considered as a GOVERNMENT SECRET and cannot be made known to others........ days from the date of this letter.....……………... 4. (Signature of Officer) * Delete if not applicable 63 ... Yours truly....... If you do agree. This is a letter of intent and shall not be construed to bind the Government in any manner whatsoever. ...

..LAMPIRAN I1 SURAT SETUJU TERIMA (TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN) Rujukan : …………………………………… Kepada : ... setakat memasukkan terma-terma yang terkandung dalam Lampiran itu................... (Kontraktor/Pembekal) Pejabat : …………….……………...... yang mana telahpun dipersetujui oleh kedua-dua pihak bahawa terma-terma sebagaimana yang terkandung dalam Lampiran bersama-sama ini dianggap sebagai menjadi sebahagian dari terma-terma tender dan yang terma-terma tendernya hendaklah........ di ..................... Kerajaan Malaysia dengan sukacitanya memberitahu bahawa Kerajaan telah bersetuju menerima tender tuan............................. .. Tender Untuk ..........… ……………………………………………………………………………………………. ......... tuan adalah dinasihatkan bahawa suatu ikatan Kontrak terwujud antara Kerajaan dengan tuan. *1........... (A) Merujuk kepada tender tuan untuk *Pembekalan/Perkhidmatan yang tersebut di atas.......... Tuan...................…. Suatu Kontrak Rasmi akan disempurnakan kemudiannya dengan memasukkan semua terma tender sebagaimana yang diubahsuaikan............ Tarikh : ......…………….. diubahsuaikan.......... .........……………............................. 2...........…………….. dengan ini Kerajaan Malaysia dengan sukacitanya telah bersetuju menerima tender tuan sebagaimana yang diubahsuaikan.. Tuan akan diberitahu oleh Kerajaan apabila Dokumen Kontrak siap sedia untuk ditandatangani oleh tuan............……………....... 64 ... (B) Merujuk kepada tender tuan untuk *Pembekalan/Perkhidmatan yang tersebut di atas dan rundingan yang telah diadakan antara wakil-wakil Kerajaan dengan pihak tuan pada ......... Dengan penerimaan tender tuan oleh Kerajaan.... *1.....

. Sekian......3 ……………………………………..... " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA " . yang merupakan lima peratus (5%) atau dua setengah peratus (2.........................3.... Tuan adalah diingatkan bahawa mengikut *Syarat-syarat Tender....... tuan adalah dikehendaki menyempurnakan perkara berikut: *3. *3............... kecuali jika diabaikan dengan nyata oleh Kerajaan........ *4.. *3...... 5. akan menyebabkan penerimaan ini terbatal dan selepas itu Kerajaan tidaklah dengan apa-apa cara juga bertanggungjawab kepada tuan........ hari dan mengemukakan bagi tujuan pemeriksaan resit-resit bagi premium-premium yang telah dibayar..... 65 ............. Tarikh permulaan sebagaimana yang disebutkan dalam syarat-syarat kontrak adalah pada .... Polisi Insurans dalam tempoh ...2 mendepositkan dengan Kerajaan.... Apa-apa kegagalan dalam mematuhi kehendak-kehendak para 3 ini dalam tempoh masa yang dinyatakan......1 mendepositkan dengan Kerajaan..... suatu Bon Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/ Jaminan Insurans yang tak boleh batal daripada sebuah Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans yang diluluskan dan didaftarkan di Malaysia dengan jumlah sebanyak RM.……………...... Surat ini dihantar kepada tuan dalam *dua/tiga salinan....... Jawatan : . terima kasih.......... tetapi tiada bekalan atau perkhidmatan di bawah kontrak ini boleh dimulakan kecuali dan sehingga tuan telah mematuhi peruntukan para 3 di atas...……......5%) dari jumlah tender dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat ini.... di ruang yang berkenaan kepada pejabat ini dalam tempoh ..... hari dari tarikh surat ini dan satu salinan untuk simpanan tuan.............. (Tandatangan Pegawai) Nama Penuh : ….. Sila kembalikan *Surat asal /dan salinan kedua setelah ditandatangani dan disaksikan dengan sempurna...............

...........Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini mengakui penerimaan surat tersebut di atas................................... *Potong/Ubahsuai/Tambah di mana perlu 66 ...... Meteri atau Cop Kontraktor Tarikh : ................................... .....………........ salinannya yang mana telah pun disimpan dan mengesahkan bahawa *tiada apa-apa terma..... ........ ..... ........................ ............... syarat atau stipulasi tambahan kepada yang terkandung dalam Jadual Dokumen Tender telah dikenakan dengan keluaran surat tersebut/kandungan para 1(B) di atas adalah merupakan keseluruhan tender yang bertandatangan di bawah ini.............................. ..... Alamat : ........... Tarikh : ........................... Alamat : ........... .... Tandatangan Saksi Nama Penuh : .......... Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : ................ ....

........ be modified.... whereby it was agreed by both parties that the terms as contained in the Annexure hereto be deemed to be part of the terms of tender and which terms of tender shall..... 2. the Government of Malaysia hereby is pleased to inform you that the Government has agreed to accept your tender.……........ *1.................. .................. .LAMPIRAN I1 (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF ACCEPTANCE (SUPPLY/SERVICES) ……........... and negotiations held between the Government's representatives and yourselves on the ................... (B) With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services........…....... …….... to the extent of incorporating the terms as contained in the Annexure.……......................... With the Government's acceptance of your tender you are advised that there is now a binding Contract between the Government and yourselves...........………………………………………… ……………………………………………………………………………………………........... ……….............. the Government of Malaysia hereby is pleased to inform your that the Government has agreed to accept your tender as modified......... at ........... *1....... .................. You will be notified by the Government when the Contract Documents are ready for your signature. Dear Sir............... ... Please be reminded that in accordance with the *Conditions of Tendering your are required to do the following: 67 ...... 3...……............................ (A) With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services. A formal Contract will subsequently be executed incorporating all the terms of tender as modified.......

.... as referred to in the Conditions of Contract. days from the date of this letter and retain one copy............. Insurance Policies and within ...2 to deposit with the Government... Designation : ............... *3........... The date for supply/services........ *3.............................. will render this acceptance revoked and thenceforth the Government shall not be liable to you in any way whatsoever....... shall be ................... . a Performance Bond in the form of an irrevocable Bank Guarantee/Finance Company’s Guarantee/ Insurance Guarantee from a Bank/Finance Company /Insurance Company established in Malaysia in the amount of .. being two and a half percent (2....... Please return *original/and second copies duly signed and witnessed where indicated to this office within ...................... from the date of this letter and to produce for inspection of receipts for the premium paid......3 .......*3......................……………...... (Signature of Officer) Name in Full : ..5%) or five percent (5%) of the Tender Sum within fourteen (14) days from the date of this letter.....1 to deposit with the Government........... Yours truly................... This letter is sent to your in *duplicate/triplicate................ Any failure to comply with the requirements of paragraph 3 within the stipulated time..................... but no supply/services under this Contract shall commence unless and until you have complied with the provision of paragraph 3 above......... *4...... unless expressly waived by the Government.. 68 .. *5....

.…… Signature of Witness Name in Full : ......... ... Contractors' seal or chop Date : .............. .….. Address : . .....The undersigned hereby acknowledges receipt of the above letter.…... .......................................…............. ............................... conditions or stipulations additional to those contained in the Tender Table Documents have been imposed by the issue of the said letter/the contents of paragraph 1(B) above constitutes the totality of the undersigned's tender......... a copy of which has been retained and confirms that *no terms........................... Address : ................…...... Signature Of Contractor Name in Full : ............... ................ Date : ......... ........... *Delete/Modify/Add Wherever Necessary 69 ......................…....... ..

.......................…….................... oleh pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini... Untuk dan bagi pihak KERAJAAN Yang diberikan dengan sempurna untuk menandatangani untuk dan bagi pihak : .... Atas Sifat : ..... Alamat : ……………………… ……………………… 70 ....................…………..... 20......... ...............................… Saksi Nama Penuh : .......... : ........ 20…..... Pekerjaan Alamat : . 6/2005) SURAT SETUJU TERIMA (TENDER KERJA) KONTRAK NO : .................. Meteri atau Cop Kontraktor Saksi : .....…............... Nama Penuh : ............................. Tandatangan Pegawai Nama Penuh : ............ Nama Jawatan : …........................K.............…….................. ……................... Nama Jawatan : …....... merujuk kepada Surat Setuju Terima Tender yang menjadi sebahagian daripada kontrak tersebut dan yang hendaklah dibaca dan diertikan sedemikian....R 203D-Pin....................................................... ………………………......LAMPIRAN I2 (J.............................................…….....….......................... Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : ............................… untuk kerja-kerja yang disebutkan di bawah ini dibuat pada haribulan …….............. : ….........

.. ................. Tuan akan dikehendaki melaksanakan Perjanjian Kontrak yang formal dalam sedikit masa lagi. Pejabat : ................ Tarikh Kepada : ….. telah dipersetujui.. Dengan ini adalah diberitahu bahawa Tender tuan bagi kerja-kerja tersebut di atas berharga Ringgit .............………… : ………......………… ...... Tender Untuk : ………………………………………………………………………. tertakluk kepada had...... SURAT SETUJU TERIMA Rujukan : ................. syarat dan perjanjian dalam Dokumen Tender yang menjadi asas Tender ini dan juga kepada surat ini.............. Bagaimanapun.... Tender tuan beserta Surat Setuju Terima Tender ini akan menjadi kontrak yang sah mengikat di antara tuan dan Kerajaan.. .... 3.........………… ... (Kontraktor) (Berdaftar dengan PKK dalam Kelas " " Bertaraf Bumiputera/Bukan Bumiputera*) Tuan.........………… .......................…………………...KERAJAAN .................... 2...... iaitu RM ..................…...……….... Jaminan Syarikat Kewangan.... atau * Batalkan yang mana tidak berkenaan 71 ....... sehinggalah Perjanjian Kontrak yang formal itu dilaksanakan............ Tuan dikehendaki menyatakan pilihan kaedah Bon Pelaksanaan sama ada: (i) (ii) Jaminan Bank/Bank Islam/Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) atau.............

.. Sekiranya tuan memilih kaedah di para 3(i)... Tarikh milik tapak bina...... 7..(iii) (iv) Jaminan Insurans/Takaful. 3(ii) atau 3(iii).. 4.. seperti yang disebutkan dalam Syarat-syarat Kontrak....……... bagi memulakan kerja-kerja dan bukan maksud lain. tuan boleh menyerahkan Nota-nota Liputan bagi maksud polisi-polisi insurans tersebut dan resit-resit premium yang telah dibayar itu kepada Pegawai Penguasa.. Walau bagaimanapun.. 5.... tuan hanya boleh memulakan kerja setelah tuan menyerahkan kepada Pegawai Penguasa perkaraperkara berikut: (a) Polisi Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta) nilai insurans tidak kurang daripada RM . Kerajaan berhak untuk melaksanakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan.... hari/minggu/bulan*...... tuan hendaklah menyerahkan Bon Pelaksanaan bernilai RM ………………………... Berdasarkan kepada Tempoh Siap Kerja yang ditenderkan selama .... ialah pada .. Tarikh Siap untuk seluruh kerja-kerja di bawah kontrak ini ialah .. Kegagalan tuan memulakan kerja dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh milik tapak akan mengakibatkan pengambilan kerja tuan di bawah kontrak ditamatkan sejajar dengan Fasal 51(b)(i) Syarat-syarat Kontrak.. Tuan dikehendaki menyerahkan Polisi-polisi Insurans yang berkenaan (jika belum diserahkan) menurut perenggan 4 di atas. atau Wang Jaminan Pelaksanaan yang dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada setiap bayaran interim sehingga mencapai jumlah lima peratus (5%) Jumlah Harga Kontrak. dan jikalau gagal dikemukakan pada tarikh milik tapak.. 6. dalam tempoh tidak lewat daripada tiga puluh (30) hari selepas Nota-nota Liputan diserahkan... Polisi Insurans Kerja : RM Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) (b) (c) Walau bagaimanapun..…… * Batalkan yang mana tidak berkenaan 72 ............

..... Meteri atau Cop Kontraktor Tarikh : ......... ................. …………….…. yang telah ditandatangani oleh tuan dan disaksikan dengan sempurna..… Tandatangan Kontraktor Nama Penuh : ........ 73 ..........……………….…….. ..............…....................8.....………..................... Sila kembalikan salinan asal........ ke pejabat ini dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh Surat ini....................... .......... Nama Jawatan : ..... Alamat : ...... Tandatangan Saksi Nama Penuh : ............. (Tandatangan Pegawai) Nama Penuh Nama Jawatan : ................................ Tarikh : ................... Untuk dan bagi pihak Kerajaan.........……....................……… diberikan dengan sempurna untuk menandatangani untuk dan bagi pihak …. .. : ............…............ Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini bersetuju dengan syarat-syarat di atas dan mengaku penerimaan surat di atas dan salinannya telah disimpan........ Atas Sifat : ...........…..……...... Surat ini dihantar kepada tuan dalam dua (2) salinan......................... di ruang yang berkenaan.................…..

Penolong Pengarah Kanan.. Lembaga Hasil Dalam Negeri... Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan..... Ibu Pejabat JKR.. (u. Kuala Lumpur.k. Ketua Penolong Setiausaha.. Negeri .. Pengarah Cawangan .. Pengarah.. Pusat Khidmat Kontraktor.. Kementerian Kerja Raya.... Ibu Pejabat JKR............. Cawangan Pembangunan Usahawan Negeri ... Kementerian Pembangunan Usahawan. Cawangan Pengurusan Korporat.. 74 . Pengarah....p: Urusetia Tender) Pengarah JKR. Bahagian Perolehan Kerajaan... Akauntan Perbendaharaan.....s.. Pengarah. Ketua Eksekutif... Lembaga Hasil Dalam Negeri.... Kementerian Kewangan..... Kuala Lumpur... Ibu Pejabat JKR.. Cawangan Negeri . Kuala Lumpur............ Ketua Eksekutif/Ketua Pengarah.... Kuala Lumpur... Ketua Setiausaha..

..…….......…...................................................……........... refers to this Letter of Acceptance of Tender which is and shall be read and construed as part of the said Contract..........…………………………………… 20.……....... . : ......LAMPIRAN I2 (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF ACCEPTANCE OF TENDER (WORKS) CONTRACT NO.... by the undersigned parties.........................…….........…........…....... ................ .…........................... Witness Name in Full Designation Address : .... Contractor's Seal or Chop Witness : ..... 75 .......... Name in Full : ........... 20...…….... Signature of Contractor Name in Full : …......…..……....... : ............. In the capacity of ..................... : …............................. for the under-mentioned works entered into on the day of ....... duly authorised to sign for and on behalf: ….... For and on behalf of GOVERNMENT ......…... : .....…… Signature of Officer Name in Full : ... Designation : ....: ......... Occupation Address : ......................…...

........................................................ Tender For ..………… You are hereby informed that your Tender for the above-mentioned Works in the sum of Ringgit ..... 2................... Pejabat : ............... LETTER OF ACCEPTANCE OF TENDER Rujukan: ......... Finance Company’s Guarantee....................... or Insurance Guarantee/Takaful............ i......KERAJAAN ....... You will be required to execute in due course a formal Contract Agreement.e RM . ...... or *Delete if not applicable 76 ....... Date To : .............. or Bank/Bank Pembangunan Malaysia : .... You are required to choose a mode of Performance Bond from either one of the following: (i) (ii) (iii) Bank Guarantee/Islamic Berhad............ until the formal Contract Agreement is executed your tender together with this Letter of Acceptance shall constitute a binding Contract between yourselves and the Government..... is accepted subject to the terms.............. However................................. (Contractor) (Registered with PKK in class " " Bumiputera/Non-Bumiputera*) Sir... conditions and stipulation of the Documents upon which the Tender is based and of this Letter....................... 3................... ................… .................. .......

........... You are required to deposit the relevant insurance policies (if not already submitted) in accordance with paragraph 4 above.. Based on the Tender Completion Period of . 6...... Failure to commence the Works within two (2) weeks from the date of possession of the site shall result in termination of the Contract as stipulated in Clause 51(b)(i) of the Contract terms........ and if you fail to provide the Performance Bond as in Paragraph 3(i) or 3(ii) or 3(iii).. If you choose the mode in paragraph 3(i) or 3(ii) or 3(iii)..(iv) Retention Money {being a 10% deduction from every interim payment until it amounts to 5% of the Contract Sum..... Works Insurance Policy: RM Registration numbers of employees under the Social Security Scheme (SOCSO).. 4..e insurance against injury to persons and damage to property) of an insured value not less than RM ...... the Government shall automatically impose the Retention Money mode..... 7. the Date of Completion for the whole Works under this Contract is ...........… However... you have to provide the performance bond to the value RM ………………......... as referred to in the Conditions of Contract. *Delete if not applicable 77 .. 5. you may provide to the Superintending Officer the Cover Notes of the said insurance policies and the receipts of premium paid thereof... shall be .. The date for possession of the site... (b) (c) However... you can only commence work after submission to the Government or the Superintending Officer the following: (a) Insurance Policy for Public Liability (i.. within thirty (30) days after the cover notes are provided... days/weeks/months*.... for the purpose of commencement of the Works and no other....

....…......... ... duly authorised to sign for and on behalf of ............ ....... 78 ...... Date : ......……........…..... Designation : .…..........…........ In the capacity of .….... For and on behalf of the GOVERNMENT The undersigned hereby agrees with the terms above and acknowledges receipt of the above Letter and a copy of which has been retained.…....................................... duly signed and witness...... …………...… .......….......... : ......……. Contractor's Seals or Chop Date : ......... Please return the original..............…....... Occupation Address : ......... ................... Signature of Officer Name in Full : .... Signature of Contractor Name in Full : ...........8....... Signature Of Witness Name in Full : ...…...... where indicated...…........……............…......……........…….…….........….. . This letter is sent to you in duplicate.. to this office within seven days from the date of this letter................

Ibu Pejabat JKR... Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan... Ketua Setiausaha. Lembaga Hasil Dalam Negeri.... Kuala Lumpur. Lembaga Hasil Dalam Negeri....... Bahagian Perolehan Kerajaan. Cawangan Pengurusan Korporat... Pengarah. Pengarah.... Ketua Eksekutif.. Kementerian Kewangan... Penolong Pengarah Kanan.. Ketua Eksekutif/Ketua Pengarah.. Ibu Pejabat JKR... (u....... Pengarah. Kementerian Pembangunan Usahawan.. Cawangan Pembangunan Usahawan Negeri . Kementerian Kerja Raya....... Kuala Lumpur... Pusat Khidmat Kontraktor.... Negeri .. Akauntan Perbendaharaan.k.........p: Urusetia Tender) Pengarah JKR........... 79 ... Ketua Penolong Setiausaha. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Kuala Lumpur.. Ibu Pejabat JKR.s.. Kuala Lumpur.. Pengarah Cawangan . Cawangan Negeri ....

..... MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut: 1..... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kerajaan”) dan ................... ................. masa.............. 80 .... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) bagi membekal/menyerah/melaksana/menyiap .. (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) atas permohonan Kontraktor......................... mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut mengikut cara sebagaimana yang terdapat kemudian daripada ini................. (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ......... pembayaran atau sebaliknya....LAMPIRAN J1 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (KONTRAK BEKALAN/PERKHIDMATAN) Sebagai balasan kepada Kontrak No............. ………………………………...... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontrak”) kami yang bertandatangan di bawah. Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan.. Apabila Kerajaan membuat tuntutan bertulis......... Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit ... 2..) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin. (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM .. maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan di dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat................ Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit ................. 3... yang dibuat antara Kerajaan Malaysia.....) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas............

................... Cop Bank/Syarikat Kewangan /Syarikat Insurans: .......….......................... Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ) ) ) ) ...... Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan....... Jawatan : ..).. 6.......…................ Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans : 81 .. SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI......…………. JIKA ADA. satu (1) tahun selepas tarikh Kontrak dibatalkan....... (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM . Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit .... (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat Kontrak atau selepas penghantaran/penyiapan terakhir mengikut mana yang terkemudian atau di dalam keadaan di mana Kontrak dibatalkan.. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga ..........… Jawatan : ………........... Nama : ………...4......... MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/ SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA TARIKH JAMINAN INI......... PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas. 5.......... Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak......... (Saksi) Nama : .....……….. MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN.......................…...

.LAMPIRAN J1 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (SUPPLY/SERVICES) 1.........) and the total amount recoverable against the Guarantor under this Agreement shall not exceed the said sum..... Now the Guarantor hereby agrees with the Government as follows: 1............ The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee.. This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect until ..... 4....... (hereinafter referred to as the "Initial Expiry Date") being the end of a 82 ............... On the Government's first written demand....... In consideration of the Government of Malaysia (hereinafter referred to as the “Government”) allowing ………………….............) and the liability of the Guarantor to pay the Government the aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any payment of partial demand having been made by the Guarantor..... (hereinafter referred to as the "Articles") for a contract sum of (Ringgit Malaysia : . (state the amount in words) (RM ......... 2.. (state the amount of bond in words) (RM ................ the Guarantor shall forthwith pay to the Government the amount specified in such demand not withstanding any contestation or protest by the Contractor or Guarantor or by any other third party and without proof or conditions...........).... WE...... performance or otherwise......... the undersigned at the request of the Contractor irrevocably undertake a guarantee to the Government that: The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Contract in the manner hereinafter appearing.... provided always that the total of all demands so made shall not exceed the sum of (Ringgit Malaysia: ................. 3..... The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Contractor and the Government with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligation undertaken by the Contractor or by any forbearance...... whether as to payment... (state the amount of bond in words) (RM ............ The Government reserves the right to make any partial demands if it shall so desire and the total of all such partial demands so made shall not exceed the sum of (Ringgit Malaysia: ....……………................. (hereinafter referred to as the “Contractor") to supply and deliver to the Government .... time......

........... 5..... (Witness) Name : ............. IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first abovewritten........... 6. IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER.. upon the request of the Government.....… Bank/Finance Company/Insurance Company 83 ............)....... ALL CLAIMS... The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of (Ringgit Malaysia : ...…………..... The Guarantor shall....……… Designation : .......…................... IF ANY............ Designation : ……..........period of twelve (12) calendar months after either the expiry date of the Contract or the last delivery/shipment/consignment of the Articles whichever is later.................. Signed for and behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) ......... Bank/Finance Company/ Insurance Company: .....…. extend the Initial Expiry Date of this guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the "Extended Expiry Date") and the Guarantee shall be so extended. (state the amount of bond in words)(RM ..... All whatsoever obligations and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expiry Date as the case may be such to the extent that the Government shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding......….…………… Name : .........

.. (namakan projek)............ maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat. MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut: 1.. (kemudian daripada ini disebut 84 .............. 2.......................... 3...... Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan............... Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga ... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..... pembayaran atau sebaliknya........................................................................ (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontrak”) kami yang bertandatangan di bawah.................) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kerajaan”) dan ... masa...LAMPIRAN J2 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (KONTRAK KERJA) Sebagai balasan kepada Kontrak No.............. ....) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin........... yang dibuat antara Kerajaan Malaysia. Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit ........... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) atas permohonan Kontraktor. (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM . Apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan bertulis.... mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut mengikut cara sebagaimana yang terdapat kemudian daripada ini... Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit ......... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) bagi ... 4...

........ Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak.......................……....... (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ....................... Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.........………...........….... Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ...…....). MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/ SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA TARIKH JAMINAN INI....... Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ....…….... 6.“Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat tempoh kecacatan atau dalam keadaan dimana kontrak dibatalkan......... Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans : ) ) ) ) .... satu (1) tahun selepas tarikh kontrak dibatalkan...... SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI. (Saksi) Nama : ..... Nama : ......….... Cop Bank/Syarikat Kewangan/ Syarikat Insurans 85 ......... Jawatan : .……. PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas. 5............. MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN.. JIKA ADA...... Jawatan : ………..............

.......LAMPIRAN J2 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (WORKS) 1...................... The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee... performance or otherwise.......) and the total amount recoverable against the Guarantor under this Agreement shall not exceed the said sum.......................................... (state the amount of bond in words) (RM ..... 2............. Provided always that the total of all demand so made shall not exceed the sum of Ringgit Malaysia .... (state the amount of bond in words) (RM .................. (state title of the project) for a contract sum of .... WE.......)........ (RM ...... This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect until . Now the Guarantor hereby agrees with the Government as follows: 1..... whether as to payment.................. The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Contractor and the Government with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligations undertaken by the Contractor or by any forbearance............................ 4.. the Guarantor shall forthwith pay to the Government the amount specified in such demands not withstanding any contestation or protest by the Contractor or Guarantor or by any other third party and without proof or conditions........................... (hereinafter referred to as the "Initial Expiry Date") being the end of a 86 ............. On the Government's first written demand. In consideration of the Government Of Malaysia (hereinafter referred to as the “Government”) allowing ................ (hereinafter referred to as the “Contractor") to ............... the undersigned at the request of the Contractor irrevocably undertake a guarantee to the Government that: The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Contract in the manner hereinafter appearing.............. The Government reserves the right to make any partial demands if it shall so desire and the total of all such partial demands so made shall not exceed the sum of Ringgit Malaysia .... 3.....) and our liability of the Guarantor to pay the Government the aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any payment of partial demands having been made by the Guarantor.............. time...

...... Designation : .. The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of Ringgit ..........……..………........ ALL CLAIMS... All whatsoever obligation and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expiry Date as the case may be said to the extent that the Government shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding.........................................…………............ Bank/Finance Company/Insurance Company 87 ...….. The Guarantor shall.. 6.......……….....…… Name : .…...period of twelve (12) calendar months after the expiry date of the defects liability period as stated in the Contract or in the case of the Contract being determined...... Bank/Finance Company /Insurance Company: ......... Signed for and on behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) ………….... IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF THIS GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER.... one (1) calendar year after the date of determination....... (state the amount of bond in words) (RM .... upon the request of the Government.... Designation : . extend the Initial Expiry Date of this guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the "Extended Expiry Date") and the Guarantee shall be so extended..... IF ANY... (Witness) Name : ..) 5...... IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the day and year first abovewritten.............

LAMPIRAN J3 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN) Perjanjian ini telah dibuat pada …….. haribulan ……………….. 200……. DI ANTARA (masukkan nama bank/syarikat kewangan/syarikat insuran) (masukkan alamat utama bank/syarikat kewangan/syarikat insuran) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) sebagai satu pihak dan (masukkan nama kontraktor utama) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) sebagai satu pihak lain. Di MANA (i) Perjanjian ini …… kepada Sub Kontraktor Dinamakan (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) bertarikh …… haribulan …… 200……. dan dibuat di antara (masukkan nama Sub KontraktorDinamakan) (masukkan alamat utama Sub KontraktorDinamakan) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) sebagai satu pihak dan Kontraktor sebagai satu pihak lain di mana Sub Kontraktor Dinamakan bersetuju dan ……… Penjamin bersetuju untuk menjamin

(ii)

MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kontraktor seperti berikut: (i) Jika Sub Kontraktor Dinamakan (kecuali dibebaskan daripada pelaksanaan oleh mana-mana klausa 1. Apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan bertulis, maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat. Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit .......................................... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..................) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas. Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika

88

dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit ............................................ (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..........) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin. (ii) Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Sub Kontraktor Dinamakan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Sub Kontraktor Dinamakan atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan, masa, pembayaran atau sebaliknya, tetapi Penjamin hendaklah …… Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga ................. (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat tempoh kecacatan atau dalam keadaan dimana kontrak dibatalkan, satu (1) tahun selepas tarikh kontrak dibatalkan. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ............................. (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ..........). Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kontraktor telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak. SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI, JIKA ADA, MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA

(iii)

(iv)

(v)

89

TARIKH JAMINAN INI, MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN. PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mulamula tertulis di atas. Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin di hadapan ...............................……….. (Saksi) Nama : ..................….......... Jawatan : ....................……... Alamat : ………………………… ………………………… Ditandatangani untuk dan bagi pihak Kontraktor Dengan kehadiran ) ) ) ……………………………… Nama : ……………………. Jawatan : ………………….. Cop Kontraktor : ) ) ) ) .............……......…........ Nama : ..…...……......... Jawatan : ……….............. Cop Bank/Syarikat Kewangan/ Syarikat Insurans

...............................……….. (Saksi) Nama : ..................….......... Jawatan : ....................……... Alamat : ………………………… …………………………

90

The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Nominated Sub-Contract in the manner hereinafter appearing..LAMPIRAN J3 (Versi Bahasa Inggeris) BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND (NOMINATED SUB-CONTRACT WORKS) This AGREEMENT is made the …… day of ………………… 200…… BETWEEN (insert name of Bank/Finance Company/Insurance Company) of (insert principal address of business of Bank/Finance Company/Insurance Company) (hereinafter called the “Guarantor”) of the one part and (insert name of Main Contractor) (hereinafter called the “Contractor”) of the other part. WHEREAS (i) The Agreement is supplemental to a Nominated Sub-Contract (hereinafter called the “Nominated Sub-Contract”) date the ………. (ii) NOW the Guarantor hereby agrees with the Contractor as follows: (i) If the Nominated Sub-Contractor (unless relived from the performance by any clause of the Nominated Sub-Contract or by statute or by the decision of a tribunal of competent jurisdiction) shall in any respect fail to execute the Nominated Sub-Contract or commit any breach of his obligations thereunder then the Guarantor shall pay to the Contractor up to and not exceeding the sum of Ringgit ………………………… (RM…………….) representing 5% 91 . day of …… 200…. and made between (insert name of Nominated Sub-Contractor) of (insert principal address of Nominated Sub-Contractor) (hereinafter called the “Nominated SubContractor”) of the one part and the Contractor of the other part whereby the Nominated Sub-Contractor agreed and undertook to (state nature of Nominated Sub-Contract works of obligations undertaken) for the sum of (state value of Nominated subContractor price).

(state the amount of bond in words) (RM ………………………. one (1) calendar year after the date of determination. …………. (iii) 92 . And that the Guarantor’s liability to pay the Contractor as aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any partial demand having been made as aforesaid.. This Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect from the commencement of the said Nominated Sub-Contract until …………… (hereinafter referred to as the ‘Initial Expiry Date’) being the end of a period of twelve (12) calendar months after the expiry date of the defects liability period as stated in the Main Contact No. The maximum aggregate amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said Sum of Malaysian Ringgit …………………………………. the …….of the Nominated Sub-Contract value or such part thereof. day of ……… 200…. dated …………. or in the case of the Contract being determined. on the Contractor’s demand notwithstanding any contest or protest by the Nominated Sub-Contractor or by the Guarantor or by any other third party provided that the Contractor shall have first obtained a certificate from the Superintending Officer in writing stating that in the Superintending Officer’s opinion that the Nominated SubContractor has been in default as aforesaid... And made between the Contractor and the Government of …………….. The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee. but the Guarantor shall be entitled to be informed of such arrangement or alternation. performance or otherwise.). time. The total of all partial demands so made shall not exceed the sum of RM ………………. (ii) The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by any arrangement between the Nominated Sub-Contractor with or without the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligations undertaken by the Nominated Sub-Contractor or by any forbearance whether as to payment. The Guarantor shall upon the request of the Government extend the Initial Expiry Date of the guarantee for a further period of one (1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the “Extended Expiry Date’) and the Guarantee shall be so extended.

ALL CLAIMS. ……………………………. Designation : …………………… Bank’s/Finance Company’s/ Insurance Company’s Seal: ………………………………………………. Signed for and on behalf of the Said Contractor in The presence of ) ) ) ……………………………………. (Witness) Name : …………………………….. (v) IN WITNESS HEREOF the parties hereto have hereinto set their hands the day and year first abovewritten.…………………………. IF ANY.… ... Designation : …………………………. 93 .… Address : …………………………. IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF THIS GUARANTEE WHICHEVER IS THE LATER.(iv) All whatsoever obligation and liabilities of the Guarantor under this Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended Expire Date as the case may be save to the extent that the Contractor shall previously have called upon the Guarantor in writing to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding.. Address : ……………………………. …………………………….………………. Name : ………………. Designation : …………………………….………… Designation : …………………… Contractor’s Seal : ………………………………………………. Signed for and on behalf of the said Guarantor in the presence of ) ) …………………... Name : …………………………. (Witness) Name : ……………………………..

................ (Jabatan) *Potong mana yang berkenaan 94 .........................… ........................ kepada Kerajaan yang telah luput berkuat kuasa pada ... ................. ............... (Nama) ........ pada ........................ *Salinan asal jaminan ini/salinan yang telah disahkan akan disimpan oleh pejabat ini sebagai rekod.... Surat Pelepasan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No................................ ..... 200..…..... Sekian........ 200............................................. Sukacita kami merujuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans yang tuan keluarkan bernombor .... (“Jaminan”) yang dikeluarkan bagi pihak .......... ................................... (“Tarikh Luput”).................LAMPIRAN K SURAT PELEPASAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURANS Tarikh : ………............... terima kasih... (Nama dan Alamat Bank/ Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans) Tuan........... Kami dengan ini melepaskan sepenuhnya tanggungjawab pihak tuan berkaitan dengan jaminan tersebut mulai dari tarikh luput dan jaminan tersebut dengan ini dianggap batal. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah........... ........................

.... Yours Truly. ("the expiry date")............. We hereby discharge yourselves absolutely from any liability whatsoever arising from the said Guarantee with effect from the expiry date and the said Guarantee shall be treated as cancelled................ on the .................LAMPIRAN K (Versi Bahasa Inggeris) LETTER OF DISCHARGE OF BANK/FINANCE COMPANY’S/ INSURANCE GUARANTEE Date To....... : …………........ ........... .................…………… (Name) .. in favour of the Government which had effectively expired on the ....... ........................... 200................... day of ... Discharge Of Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No : We refer to your Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No........ ..... ("Guarantee") issued on behalf of ...... .............................. (Department) *Delete where applicable 95 .............................………. 200................................. The *original copy/certified true copy of the guarantee is to be retained in this office for record. ............... (Bank's/Finance Company’s/Insurance Company's Name And Address) Dear Sir.........

.................... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. berjumlah ... Dengan tujuan untuk memastikan kebenaran Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans yang berkenaan.................…………………………) Tandatangan Pegawai Yang Berkenaan 96 ....................LAMPIRAN L1 PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURANS (DARIPADA AGENSI KERAJAAN) Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : .... 2.. (.......... yang dikeluarkan oleh Bank/ Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans tuan untuk Syarikat ............ Sekian................. (Nama dan Alamat Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans) Tuan. Kerjasama tuan amatlah dihargai............................. Berhubung dengan perkara yang tersebut di atas. 3..... sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian/Jabatan ini telah menerima Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans No...................... terima kasih............... sebagai jaminan bagi ....... sukacita dapat tuan mengembalikan format yang dilampirkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh surat ini............... ..........................................…………… (nama projek).... yang ditandatangani oleh .. Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Yang Dikeluarkan Oleh ........ . .........................

..................... (Bank/Finance Company’s/Insurance Company's Name and Address) Dear Sir......LAMPIRAN L1 (Versi Bahasa Inggeris) STANDARD FORM LETTER REQUESTING FOR VERIFICATION OF AUTHENTICITY OF BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE Your Reference : Our Reference : Date : ....... Your cooperation is much appreciated...................................... for an amount of ....................... as issued out by your Bank/Finance Company/ Insurance Company for Company .. as a Guarantee for ........... please return the format attached within two (2) weeks from the date of this letter.................. . (......................... Yours Truly........... As a mean of verifying the authenticity of the Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee concerned......... as signed by ..................................... 3........... With reference to the above mentioned.... 2................... ...............………………) Signature of Officer Concerned 97 ... please be informed that the Ministry/Department has received Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No.............................……………… As Issued Out By ...………………............ .... Verification of Authenticity Of Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No....... .......................... Thank you....................

. : …………………. (Nama/Alamat Kementerian/Jabatan Yang Berkenaan) Tuan. Sekian. 98 . Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No Jaminan : ………………………………………………………………………….LAMPIRAN L2 PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/JAMINAN INSURAN (DARIPADA BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURAN) Rujukan Tuan Rujukan Kami Tarikh ………………………………………. ……………………………………….… Merujuk kepada surat tuan bil. : …………………. Cop Rasmi Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans.) Nama : ……………………… Jawatan : ……………………. …………………… yang telah ditandatangani oleh …………………… sebagai jaminan bagi …………………………………………………………… yang dikeluarkan untuk syarikat ………………………………………… adalah sebenarnya dikeluarkan oleh Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans ini. Yang Dikeluarkan Oleh …………………………………………………………. (………………………………. ………………………………………. ………………………………………. ………………………………………………………….... sukacita mengesahkan di sini bahawa Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans No. : …………………. bertarikh ………………. terima kasih. berkenaan perkara yang tersebut di atas..

.. as a guarantee for ………………………… as issued out for company ... : …………………. ... we are please to verify of the authenticity of the Bank/Finance/Insurance Guarantee no...... Designation : ……………………… Bank/Finance/Insurance Company’s Chop 99 ... (.... ………………………………………....LAMPIRAN L2 (Versi Bahasa Inggeris) VERIFICATION OF AUTHENTICITY OF BANK/ FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE (FROM BANK/ FINANCE COMPANY’S/INSURANCE COMPANY’S) Your Reference Our Reference Date ……………………………………….............. With reference to your letter no ……………………………………........................ (Ministry/Department Name and Address) Dear Sir............ ………………………………………. ……………………………………….. is actually issued by our bank/Finance/insurance company...... : …………………...………………) Name : ……………………………........ : …………………....... as signed by ……………………………….... Yours Truly........……………………………………………………………………..... As Issued By ……. Verification of Authenticity Of Bank/Finance/Insurance Company Guarantee No.........………………………………………….. dated ……………… to the above mentioned matter... .......

Apa-apa konsesi atau tolak ansur yang diberi oleh Kerajaan kepada Kontraktor atau apa-apa persetujuan antara Kerajaan dan Kontraktor atau apa-apa pengekangan/penahanan yang dibuat oleh Kerajaan kepada Kontraktor sama ada berkenaan dengan bayaran. tempoh. yang bertandatangan di bawah ini. 100 . untuk ……………………(sebutkan nama perolehan) (kemudian daripada ini disebut “Bekalan”/“Perkhidmatan”/“Kerja”) kami. dibuat oleh Kerajaan dan diterima oleh Kontraktor pada ……………………dengan syarat jika kontrak rasmi disediakan berikutnya. atas permintaan Kontraktor. Sekiranya dalam apa-apa keadaan kami melengah-lengahkan membuat pembayaran dan seumpamanya setelah menerima tuntutan daripada Kerajaan.LAMPIRAN M1 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN PENDAHULUAN (KONTRAKTOR BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) Sebagai balasan Kerajaan Malaysia (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kerajaan”) bersetuju membuat bayaran pendahuluan selaras dengan terma dan syarat-syarat Kontrak yang dibuat selaras dengan iklan tender/pelawaan oleh Kerajaan bertarikh ………………… dan tawaran oleh ………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kontraktor”) bertarikh …………………… dan persetujuan daripada itu melalui Surat Setuju Terima oleh Kerajaan bil. Tertakluk kepada perenggan 4. maka pihak Kerajaan berhak menuntut dan berhak dibayar apa-apa kos tambahan sebagai ganti rugi akibat keengganan kami mematuhi syarat-syarat Jaminan ini. 3. prestasi atau selainnya tidak akan melepaskan kami daripada jaminan ini tetapi kami adalah berhak untuk diberitahu akan persetujuan atau perubahan tersebut. tanggungjawab kami untuk membayar jumlah yang tersebut sebanyak RM …………………… hendaklah secara 2. Kami hendaklah membayar kepada Kerajaan tanpa faedah. mengaku janji (iaitu aku janji yang tak boleh batal) satu Jaminan kepada Kerajaan bahawa: 1. …………………… bertarikh ……………………dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat baru (jika ada). jumlah wang sebanyak Ringgit …………………… (RM ………………) sebagai wang pendahuluan seperti yang tersebut di atas atau sebahagian daripada itu yang belum lagi didapatkan kembali oleh Kerajaan selaras dengan perenggan 3 atau 4 yang berkenaan dan jumlah harga itu hendaklah dibayar apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan tanpa mengira apa-apa tentangan atau bantahan daripada Kontraktor atau daripada kami atau daripada mana-mana pihak ketiga yang lain. selaras dengan terma-terma dan syarat kontrak rasmi tersebut.

. Jumlah wang tersebut yang dijamin oleh kami untuk dibayar kepada Kerajaan hendaklah dikurangkan secara automatik mengikut kadar potongan yang dibuat oleh Kerajaan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Kontraktor sebagai pembayaran balik wang pendahuluan yang telah dibuat.……………. Jaminan ini terbatal dan hendaklah dikembalikan dengan serta-merta setelah kesemua wang pendahuluan dijelaskan melalui potongan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Kontraktor. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga …………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Asal”) iaitu meliputi tempoh kontrak. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Luput Asal Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tiga (3) bulan daripada Tarikh Mati Asal (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Lanjutan”) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.automatik dikurangkan daripada amaun atau amaun-amaun pembayaran yang dibuat oleh kami kepada Kerajaan berhubung dengan Jaminan ini. atau selepas semua bekalan telah dihantar/perkhidmatan telah disiapkan/kerja telah dilaksanakan dengan memuaskan oleh Kontraktor kepada Kerajaan selaras dengan terma dan syarat-syarat kontrak mengikut mana yang terdahulu.…………………… : ………………………………… : ………………………………… 101 . Nama Jawatan …………………. Diturunkan tandatangan kami pada hari ini …………………… untuk dan bagi pihak Penjamin di atas. : ………………………………… : ………………………………… Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans: Di hadapan Nama Jawatan : …………. 5. 4..

Apa-apa konsesi dan/atau tolak ansur yang diberi oleh Kerajaan kepada Kontraktor Utama dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan atau apa-apa persetujuan antara Kerajaan dengan Kontraktor dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan atau apa-apa pengekangan/penahanan yang dibuat oleh Kerajaan kepada Kontraktor dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan sama ada berkenaan dengan bayaran. dibuat oleh Kerajaan dan Kontraktor dan diterima oleh Sub Kontraktor Dinamakan pada ……………………dengan syarat jika sub kontrak rasmi disediakan berikutnya. yang bertandatangan di bawah ini. Sekiranya dalam apa-apa keadaan kami melengah-lengahkan membuat pembayaran dan seumpamanya setelah menerima tuntutan daripada Kerajaan. atas permintaan Sub Kontraktor Dinamakan. mengaku janji (iaitu aku janji yang tak boleh batal) satu Jaminan kepada Kerajaan bahawa: 1. selaras dengan terma-terma dan syarat sub kontrak rasmi tersebut. prestasi atau selainnya tidak 2.. tempoh. (kemudian daripada ini disebutkan sebagai “Kontraktor”) selaras dengan terma dan syarat-syarat sub kontrak yang dibuat tawaran oleh ………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”) bertarikh …………………… dan persetujuan daripada itu melalui Surat Setuju Terima oleh Kontraktor bil. …………………… bertarikh ……………………dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat baru (jika ada). 102 . untuk ……………………(sebutkan nama perolehan) (kemudian daripada ini disebut “Bekalan”/“Perkhidmatan”/“Kerja”) kami. maka pihak Kerajaan berhak menuntut dan berhak dibayar apaapa kos tambahan sebagai ganti rugi akibat keengganan kami mematuhi syarat-syarat Jaminan ini. Kami hendaklah membayar kepada Kerajaan tanpa faedah. jumlah wang sebanyak Ringgit …………………… (RM ………………) sebagai wang pendahuluan seperti yang tersebut di atas atau sebahagian daripada itu yang belum lagi didapatkan kembali oleh Kerajaan selaras dengan perenggan 3 atau 4 yang berkenaan dan jumlah harga itu hendaklah dibayar apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan tanpa mengira apa-apa tentangan atau bantahan daripada Sub Kontraktor Dinamakan atau daripada kami atau daripada mana-mana pihak ketiga yang lain.LAMPIRAN M2 BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/ JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN PENDAHULUAN (SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN) Sebagai balasan Kerajaan Malaysia (kemudian daripada ini disebut sebagai “Kerajaan”) bersetuju membuat bayaran pendahuluan bagi pihak Kontraktor Utama iaitu ……………………….

3. tanggungjawab kami untuk membayar jumlah yang tersebut sebanyak RM …………………… hendaklah secara automatik dikurangkan daripada amaun atau amaun-amaun pembayaran yang dibuat oleh kami kepada Kerajaan berhubung dengan Jaminan ini. Jaminan ini terbatal dan hendaklah dikembalikan dengan serta-merta setelah kesemua wang pendahuluan dijelaskan melalui potongan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Sub Kontraktor Dinamakan.………. Diturunkan tandatangan kami pada hari ini …………………… untuk dan bagi pihak Penjamin di atas. atau selepas semua bekalan telah dihantar/perkhidmatan telah disiapkan/kerja telah dilaksanakan dengan memuaskan oleh Sub Kontraktor Dinamakan kepada Kontraktor selaras dengan terma dan syarat-syarat sub kontrak mengikut mana yang terdahulu. 5. Jumlah wang tersebut yang dijamin oleh kami untuk dibayar kepada Kerajaan hendaklah dikurangkan secara automatik mengikut kadar potongan yang dibuat oleh Kerajaan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Sub Kontraktor Dinamakan sebagai pembayaran balik wang pendahuluan yang telah dibuat. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Luput Asal Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tiga (3) bulan daripada Tarikh Mati Asal (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Lanjutan”) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. 4. Nama Jawatan ………………………………… : ………………………………… : ….akan melepaskan kami daripada jaminan ini tetapi kami adalah berhak untuk diberitahu akan persetujuan atau perubahan tersebut.…………………… Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans: Di hadapan Nama Jawatan : ………………………………… : ………………………………… : ………………………………… 103 . Tertakluk kepada perenggan 4. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan hendaklah berkuat kuasa sehingga …………………… (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Asal”) iaitu meliputi tempoh kontrak..

000 Melebihi RM10 juta sehingga RM20 juta (iii) Melebihi RM20 juta sehingga RM50 juta (iv) Melebihi RM50 juta sehingga RM100 juta (v) Melebihi RM100 juta Semua deposit tender hendaklah dalam bentuk draf bank atau jaminan bank.000 RM150.000 RM750. Bagi tender antarabangsa.000 RM600.000.1 (a) Deposit tender adalah dikecualikan bagi tender tempatan.000 RM350.000.000 (i) (ii) Sehingga RM5 juta Melebihi RM5 juta sehingga RM10 juta (iii) Melebihi RM10 juta sehingga RM20 juta (iv) Melebihi RM20 juta sehingga RM30 juta (v) Melebihi RM30 juta Deposit Tender Kerja Anggaran Nilai Tender Jumlah Deposit Tender RM50.000 RM150.000 RM350. 5 Tahun 2007 PINDAAN ARAHAN PERBENDAHARAAN 175.000 RM1.000 (i) (ii) Sehingga RM10.Lampiran 2 kepada SPP Bil. 1 . deposit tender hendaklah dikenakan seperti berikut: Deposit Tender Bekalan/Perkhidmatan Anggaran Nilai Tender Jumlah Deposit Tender RM60.000 RM1.000.1(a) dan (b) adalah dipinda seperti berikut: “175.

atau (c) Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri dan Akauntan Negeri dan Bendahari Negeri jika mengenai kontrak yang dibiayai bersama oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.1 adalah dipinda seperti berikut: “205. kadar peratus dan pengiraan Bon Pelaksanaan hendaklah ditentukan mengikut harga anggaran kontrak bagi setahun sahaja dan tidak daripada keseluruhan harga kontrak. Deposit tender hendaklah dalam bentuk draf bank/jaminan bank dan hendaklah dikemukakan bersekali dengan tawaran tender. (b) Akauntan Negeri dan Bendahari Negeri jika mengenai kontrak Negeri. Bon Pelaksanaan yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak bermasa. 2 .000 tetapi tidak melebihi RM500. Walau bagaimanapun. dalam Ringgit Malaysia (RM) dari bankbank atau institusi-institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan. Bon Pelaksanaan yang diperlukan ialah sebanyak lima peratus (5%) daripada nilai kontrak. Bon Pelaksanaan ini akan dikembalikan sesudah kontrak disempurnakan dengan memuaskan. deposit tender hendaklah dikenakan sebanyak 2.2 (a) Sebelum sesuatu kontrak bekalan atau perkhidmatan yang melebihi RM200.” 176.000 pula.(b) Bagi petender tempatan yang mendapat pengecualian daripada pendaftaran.000 disempurnakan. Untuk kontrak yang melebihi RM500.000. (b) Bon Pelaksanaan ini hendaklah dalam bentuk Jaminan Bank atau Jaminan Bank Islam atau Jaminan Syarikat Kewangan atau Jaminan Insurans atau Jaminan Takaful.5%) daripada nilai kontrak.1 Agensi hendaklah menyimpan dokumen kontrak selepas sesuatu kontrak ditandatangani dan dalam tempoh empat belas (14) hari salinan hendaklah dihantar kepada: (a) Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri jika mengenai kontrak Persekutuan. Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan bermasa yang berkuat kuasa selama dua (2) tahun atau lebih.” AP 205. kontraktor yang berjaya hendaklah memberi Bon Pelaksanaan sebanyak dua setengah peratus (2.2(a) adalah dipinda seperti berikut: “176.5% daripada tawarannya atau maksimum RM10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->