Belanjawan awam

1.0

Pengenalan

Malaysia mengamalkan sistem ekonomi campuran di mana kerajaan dan pasaran secara bersama memainkan peranan masing-masing dalam perlaksanaan asas ekonomi seperti apa, berapa banyak perlu dikeluarkan, bagaimana ia dikeluarkan dan untuk siapa ia dikeluarkan. Dalam kertas karangan ini akan membincangkan tentang definisi belanjawan, tujuan atau objektif belanjawan. Komponen yang terdapat dalam belanjawan, dan juga sistem-sistem belanjawan yang ada di Malaysia. 2.0 Definisi Belanjawan

Belanjawan merupakan satu pernyataan hasil dan perbelanjaan bagi masa hadapan yang digunakan sebagai alat perancangan dan pengurusansumber-sumber ekonomi negara untuk memenuhi keperluan rakyat. Belanjawan negara merupakan anggaran perbelanjaan dan hasil untuk satu-satu tahun kewangan tertentu. Dalam konteks Malaysia, Belanjawan Negara dibentangka di Parlimen pada bulan Oktober atau November setiap tahun oleh Menteri Kewangan (Ahmad Atory, 1983).

Khoo Boon, Cheng Hin & Che Ros Zainal (2006) menyatakan bahawa belanjawan negara ialah satu penyata anggaran kerajaan tentang perbelanjaan dan hasilnya untuk satu tahun kewangan yang akan datang. Dalam belanjawan negara, kerajaan akan mengumumkan perubahan dalam kadar cukai yang memperkenalkan cukai baru dan memansuhkan cukai yang lama. Dalam belanjawan negara ini juga, kerajaan juga mengumumkan rancangan perbelanjaan kerajaan seperti jumlah peruntukan perbelanjaan mengurus dan jumlah peruntukan pembangunan.

Selain itu, Robert W. Smith dan Thomas D. Lynch menghuraikan belanjawan awam melalui empat perspektif iaitu dari perspektif ahli politik, ahli ekonomi, akauntan dan juga dari perspektif pengurusan awam. Bagi ahli politik, ia yang melihat proses bajet sebagai "peristiwa politik yang dijalankan dalam arena politik bagi tujuan politik". Manakala bagi ahli ekonomi menganggap bajet sebagai sesuatu perkara yang memperuntukkan sumber dari segi kos dan peluang di mana memperuntukkan sumber kepada satu pengguna dengan mengambil sumber dari pengguna lain.

Dari perspektif akauntan pula memberi tumpuan kepada nilai akauntabiliti dalam belanjawan yang menganalisis jumlah belanjawan untuk perbelanjaan sebenar dengan itu menerangkan "kebijaksanaan polisi asal". Manakala dari segi perspektif pengurus awam pula, Smith dan Lynch mendefinisikan belanjawan merupakan satu alat dasar untuk menerangkan pelaksanaan dasar awam. Di samping itu, mereka membangunkan definisi operasi: “A "budget" is a plan for the accomplishment of programs related to objectives and goals within a definite time period, including an estimate of resources required, together with an estimate of resources available, usually compared with one or more past periods and showing future requirements.”

Sementara itu, mengikut Robert D. L, Ronald W. J, Philip G. J (2008), belanjawan bertujuan sebagai satu mekanisme untuk menetapkan matlamat dan objektif, untuk memperuntukkan sumber yang diperlukan kearah objektif untuk mengukur kemajuan ke arah objektif, untuk mengenal pasti kelemahan atau kekurangan dalam organisasi, dan untuk mengawal dan mengintegrasikan pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh subunit banyak dalam tempoh yang besarbirokrasi, awam dan swasta.

Selain itu, Kementerian kewangan Malaysia telah mendefinisikan konsep bajet belanjawan merupakan satu perancangan yang menggariskan

aktiviti dan projek yang akan dilaksanakan bagi mencapai strategi dan matlamat yang ditetapkan. Ia mengandungi perancangan ekonomi. Antara tujuan belanjawan adalah untuk memberi arah kepada tindakan kerajaan untuk memaksimumkan faedah dari penggunaan sumber yang terhad. bajet belanjawan sebagai alat yang mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan alat pengagihan kekayaan bagi menjamin keadilan sosial. Pengagihan sumber kewangan mengikut program. III. Bajet menentukan keutamaan kerajaan dalam perbelanjaaan. .0 Tujuan membuat belanjawan Kementerian Kewangan Malaysia turut menyatakan rasional keperluan bajet belanjawan iaitu untuk mengurus sumber kewangan yang terhad bagi memenuhi keperluan dan kehendak yang tidak terhad. II. VI. V. Dasar. belanjawan boleh dedifinisikan sebagai merupakan satu perancangan tahunan yang mempunyai kepentingan tersendiri untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan agihan pendapatan yang adil dalam rangka kewangan yang mantap. akitiviti dan projek yang dirancang.I. Jumlah pembiayaan dari sumber pinjaman Sasaran prestasi output dan impak Oleh itu. Bagaimana dan berapa banyak hasil yang dikutip untuk membiayai program. aktiviti dan projek. Dalam bahagian seterusnya akan membincangkan tentang tujuan membuat belanjawan dan rasionalnya. IV. Program. matlamat dan strategi kerajaan yang akan dilaksanakan dalam tahun bajet. kewangan dan sosial untuk pertumbuhan berterusan serta menjamin agihan kekayaan negara dengan adil. 3.

insentif pengecualian cukai boleh diberikan kepada pelabur baru. Jamal Ali (2009). Oleh itu. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui aktiviti-aktiviti dalam sektor pertama. Oleh yang demikian usaha menggalakkan tabungan persendirian dikalangan penduduk perlu diberi perhatian.Selain itu. Pertumbuhan ekonomi Kerajaan perlu menggalakkan pertumbuhan ekonomi. kedua dan ketiga akan memberikan pendapatan dan pekerjaan kepada penduduk. tabungan diperlukan. pengangkutan. Dari segi dasar belanjawan pula. Dr. dibuat perbelanjaan ke atas kemudahan awam. perhubungan komunikasi dan pentadbiran awam. II. pihak swasta dan persendirian perlu memainkan peranannya sebagai jentera pertumbuhan manakala pihak kerajaan adalah penyokongnya. Ia memainkan peranan penting dalam menjamin kedudukan kewangan dan imbangan pembayaran yang kukuh. perdagangan dan perindustrian. telah menyatakan beberapa objektif dan kepentingan belanjawan kepada negara. Untuk membiayai pelaburan dalam ekonomi. Antara objektif dan kepentingan Dasar Belanjawan adalah untuk: I. Oleh yang demikian pada pembentangan belanjawan peruntukan tertentu diberikan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembinaan jalanraya. landasan keretapi dan pelabuhan. Bagi menggalakkan kemasukan pelabur asing ke Malaysia. . keperluan infrastruktur yang baik diperlukan. untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Sebagai contoh. Ke arah pengurusan ekonomi yang cekap Pengurusan ekonomi yang cekap bertujuan untuk mencapai matlamat pembangunan. bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik.

kerajaan perlu membuat dasar belanjawan yang sesuai untuk mengagihkan semula pendapatan dari golongan yang kaya kepada golongan yang miskin. kesihatan. Contoh dasar yang boleh dibuat ialah mengenakan cukai dan menggunakan hasil cukai tersebut untuk memberi biasiswa kepada anak-anak orang miskin. harga barangan akan meningkat (ditunjukkan oleh angka indeks harga pengguna yang meningkat). Sebagai mekanisme pengagihan yang lebih setara Disebabkan manusia mempunyai kebolehan. Hasil daripada kekukuhan ekonomi. Mencapai kestabilan harga Kestabilan harga dan kawalan inflasi turut diberi penekanan. Ini memberikan satu kesan yang tidak baik terhadap ekonomi sesebuah negara. Akibatnya permintaan dalam negeri meningkat dan jika ia tidak diikuti dengan tambahan penawaran barangan. peningkatan pendapatan berlaku. kecekapan. sudah tentu pendapatan yang diterima oleh mereka juga berbeza-beza. IV. kekuatan semangat dan sebagainya yang berbeza-beza.III. menyediakan rumah yang bersesuaian dan mengujudkan peluang-peluang perniagaan. . kemahiran. Untuk mengurangkan perbezaan agihan pendapatan tersebut.

Bahagian seterusnya akan membincangkan tentang sumber. hasil Kerajaan Persekutuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sepintas lalu.1 di atas menunjukan komponen-komponen belanjawan awam dalam membuat sesuatu perbelanjaaan awam.sumber hasil negara.4. Belanjawan memainkan peranan untuk menentukan penggunaan sumber yang diperolehi terhadap perkara atau bidang mengikut keutamaan dan seterusnya menentukan perbelanjaan .1 : Komponen Belanjawan Rajah 1. 5. Ini bersesuaian dengan pertumbuhan ekonomi negara yang meningkat dengan kadar lapan peratus setahun pada masa kini. hasil bukan cukai.0 Komponen Belanjawan Hasil Pembiayaan Kumpulan Wang Disatukan Bajet / Belanjawan Perbelanjaan Rajah 1. Jumlah hasil dan pembiayaan akan disatukan dan membentuk kumpulan wang disatukan. Bagi menampung kos perbelanjaan. serta pinjaman dan penggunaan harta kerajaan.0 Sumber hasil negara. . sektor awam mengutip hasilnya melalui hasil cukai.

. cukai perolehan. faedah dan perolehan pelaburan (dari Kumpulan Wang Matawang Lebihan dan keuntungan Bank Negara Malaysia) dan royalti ke atas petroleum. penerimaan daripada agensi kerajaan yang lain dan hasil daripada Wilayah Persekutuan dan Labuan.terdiri daripada bayaran balik bagi perbelanjaan.1 Hasil cukai Hasil cukai terdiri daripada cukai langsung dan cukai tak langsung. duti eksais. cukai pendapatan petroleum.5. yang dikenakan di bawah pelbagai undang-undang seperti Akta Cukai Pendapatan 1947 dan Akta Kastam 1967 dan lain-lain. b) Penerimaan . cukai perkhidmatan. b) Cukai Tak Langsung . a) Cukai Langsung . cukai perjudian dan lesen-lesen selain daripada pengangkutan jalanraya.2 Hasil Bukan Cukai dan Penerimaan a) Hasil Bukan Cukai . kredit antara jabatan. cukai spekulasi tanah dan cukai atas keuntungan harta benda. pulangan balik bayaran lebihan atau bayaran tersilap dalam tahun fiskal yang lepas. 5.mencakupi bayaran lesen kenderaan bermotor.terdiri daripada duti eksport.terdiri daripada cukai pendapatan korporat. cukai harta pusaka. duti import. cukai jualan. cukai pendapatan individu.

Surat pekeliling yang dikirim pada bulan Januari tersebut mengandungi objektif. Di Malaysia. proses permulaan budget cycle bermula dengan penyediaan belanjawan iaitu apabila Perbendaharaan menghantar surat pekeliling kepada semua agensi dan jabatan kerajaan lalu mengarahkan mereka supaya menyediakan cadangan anggaran belanjawan bagi tahun akan datang. Peringkat ini dikenali sebagai “call for estimates”. pemeriksaan. Banyak agensi yang terlibat dalam setiap peringkat yang biasanya mengambil masa melebihi daripada setahun. Kelima-lima peringkat ini berlangsung dalam tempoh beberapa tahun bermula dari tahun anggaran tersebut mula dirangka di peringkat agensi sehinggalah ia dinilai oleh Ketua Audit Negara. 2001). dasar one-off dan jumlah peruntukan perbelanjaan .6. proses dan prosedur penyediaan belanjawan yang mesti dipatuhi oleh agensi dan jabatan kerajaan (Suresh Narayanan. Ia juga meliputi format dan borang yang perlu diisi dalam melengkapi keperluan yang diminta oleh Perbendaharaan. Tindakan seterusnya bagi agensi dan jabatan adalah menghantar anggaran belanjawan yang telah siap mengikut format yang ditetapkan kepada Bahagian Belanjawan di Perbendaharaan selewatlewatnya dalam bulan Mac tiap-tiap tahun. Secara rasminya di Malaysia. kelulusan.0 Pusingan Belanjawan (budget cycle) Pusingan belanjawan „budget cycle‟ ialah satu proses atau kitaran aktiviti-aktiviti yang berhubung dengan perbelanjaan. ianya mengandungi lima aktiviti utama iaitu penyediaan. permohonan dasar baru. Peringkat pemeriksaan memerlukan tempoh yang mencukupi bagi Skop pemeriksaan anggaran memastikan pemeriksaan yang berkesan dapat dijalankan. pelaksanaan dan pengauditan belanjawan. belanjawan tahunan di bawah Modified Budget System akan meliputi kepatuhan batas perbelanjaan. Pada bulan April. Bahagian Belanjawan mula menerima ratusan anggaran belanjawan untuk diperiksa. dasar-dasar.

legislatif ialah ahli-ahli Dewan Undangan Negeri masing-masing. memeriksa dan menyediakan cadangan anggaran perbelanjaan. Peringkat kelulusan perlu melalui tiga peringkat bacaan sehinggalah dipersetujui oleh ahli-ahli Parlimen seterusnya mendapat perkenan daripada Yang Di Pertuan Agong. 1998). maka Menteri Kewangan akan mengarahkan Waran Am dikeluarkan oleh Akauntan Negara bagi menandakan wang yang dikeluarkan dari Kumpulan Wang Yang Disatukan (KWDS). cadangan berkenaan cukai yang ingin dikutip oleh kerajaan. Seterusnya di peringkat kementerian dan jabatan pula. Peringkat budget cycle seterusnya iaitu pelaksanaan belanjawan di Malaysia yang bermula secara rasmi pada 1 Januari tahun fiskal. . Di peringkat ini. Selepas Yang Di Pertuan Agong meluluskan anggaran belanjawan tersebut. Akauntan Negara pula akan memberitahu pegawai-pegawai pengawal bahawa perbelanjaan bagi tahun baru boleh dilakukan melalui waran peruntukan yang dihantar kepada setiap agensi awam (Suresh Narayanan.keseluruhan (Arahan Perbendaharaan. mengurus pindah peruntukan dan menjalankan kuasa bagi pihak Menteri Kewangan. Peringkat ketiga ialah peringkat yang memulakan peranan legislatif di Malaysia. mereka dibenarkan membuat perbelanjaan yang dibuat daripada vot peruntukan yang diberikan kepada mereka. Setiap anggaran belanjawan mestilah melalui meja Mereka akan meluluskan apa-apa legislatif kerana mereka adalah wakil kepada rakyat. Di peringkat negeri pula. Legislatif terdiri daripada anggota Parlimen iaitu ahli-ahli Parlimen yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Bahagian Belanjawan pula akan meneliti. Pegawai Pengawal akan menghantar waran peruntukan kecil kepada pusat tanggungjawab atau kos yang menyatakan bahawa anggaran mereka telah diluluskan di Parlimen. Dalam erti kata lain peringkat ini dipanggil peringkat kelulusan. belanjawan dikembalikan kepada pihak eksekutif agar penguatkuasaannya dapat dilaksanakan. 2001). Melalui waran peruntukan ini.

. semua agensi mestilah melaporkan penyata kewangan mereka. agensi tersebut mestilah melantik akauntan bertauliah untuk menyediakan akaun bagi pihak mereka (Sadano Sukirno & Mohamed Aslam Gulam Hassan. Bagi agensi yang mempunyai bendahari sendiri maka laporan kewangan akan dibuat sendiri oleh bendahari agensi berkenaan. Tujuan peringkat ini dibuat adalah memeriksa sama ada eksekutif kerajaan telah melaksanakan belanjawan mengikut peruntukan yang telah diluluskan. Ketua Audit Negara akan membentangkan hasil pemeriksaan audit di Parlimen. maka tamatlah kitaran sesuatu belanjawan yang pada hakikatnya beredar untuk lebih daripada satu tahun. 1998).Pengauditan belanjawan adalah peringkat terakhir dalam budget cycle. Melalui penyemakan yang dilakukan oleh jawatankuasa ini. Selepas siap akaun-akaun mereka. Setelah tamat tahun fiskal. Laporan beliau akan disemak oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam (Public Accounts Committee) dan segala teguran audit terhadap agensi awam wajib diberi perhatian yang sewajarnya (Arahan Perbendaharaan. maka bermulalah peringkat terakhir dalam kitaran hayat belanjawan. 1999). Jika tidak. Prosedur-prosedur perakaunan yang seragam digunakan oleh jabatan kerajaan. memeriksa akauntabiliti awam dan kejujuran dalam membelanjakan wang awam dan bagi mengelakkan berlakunya pembaziran. Peringkat terakhir. Juruaudit perlu memperolehi bukti-bukti yang sesuai dengan secukupnya melalui pelaksanaan tatacara-tatacara pematuhan (compliance procedures) dan tatacara-tatacara penyokongan (substantive procedures) supaya beliau boleh membuat kesimpulan-kesimpulan sebagai asas untuk melahirkan pendapat mengenai penyata kewangan.

7. Manakala bag belanja bekalan pula merupakan perbelanjaan bagi menguruskan aktiviti kerajaan samada yang berterusan atau “one-off” dan diperuntukan mengikut maksud bekalan tertentu dan perlu dibentangkan untuk kelulusan Parlimen sebagai satu akta bekalan bagi tahun belanjawan (Perkara 100 Perlembagaan/ Rang Undang-Undang Perbekalan). khidmat hutang kerajaan.1 Belanjawan Mengurus Perbelanjaan mengurus ialah peruntukan kerajaan untuk membayar kos pengurusan dan pentabiran kerajaan. sewaan ruang pejabat. Contoh perbelanjaan ini adalah bayaran emolumen. 2006).0 Jenis perbelanjaan kerajaan Perbelanjaan kerajaan boleh dibahagikan kepada perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Cheng Hin & Che Ros Zainal. Belanjaan tanggungan bermaksud perbelanjaan yang dipertanggungkan terus kepada Kumpulan wang disatukan melalui perlembagaan persekutuan dan undang-undang tertentu (perkara 98 Perlembagaan Persekutuan). jenis-jenis perbelanjaan kerajaan akan dijelaskan dengan lebih terperinici.7. gaji hakim dan pemberian kepada negeri-negeri. Dalam bahagian seterusnya. Perbelanjaan mengurus merupakan perbelanjaan semasa kerajaan dan ia membolehkan pentadbiran kerajaan berjalan dengan licin. 2009) Kementerian kewangan membahagikan perbelanjaan mengurus kepada dua iaitu perbelanjaan tanggungan dan perbelanjaan bekalan. (Che Ros Zainol. Contoh perbelanjaan adalah seperti Gaji YDP Agong. .Cheng Hin Soo & Khoo Boon Chong . pembelian aset dan penyelenggaraan. Perbelanjaan mengurus ialah peruntukan kerajaan yang digunakan untuk pentadbiran dan pengurusan sementara perbelanjaan pembangunan ialah peruntukan kerajaan yang digunakan untuk menyediakan infrastruktur ekonomi (Khoo Boon. pencen.

Bahagian ini akan membincangkan tentang tahap-tahap sistem belanjawan yang pernah dilaksanakan di Malaysia.S. Perbelanjaan pembangunan ini terbahagi dua iaitu perbelanjaan secara langsung dan perbelanjaan pembangunan secara pinjaman.2 Belanjawan Pembangunan Belanja Pembangunan adalah perbelanjaan Modal (Capital Outlay) dan perbelanjaan tidak terulang dan bukan perbelanjaan penggunaan sebaliknya lebih bersifat pelaburan. Perbelanjaan pembangunan ialah pelaburan oleh kerjaan. (2009).7. 8.Z. C..Cheng H.0 Sistem Berlanjawan di Malaysia Malaysia telah melalui zaman yang berbeza-beza dalam pentadbiran kewangan. Perbelanjaan secara langsung merupakan peruntukan yang disalurkan terus sebagai perbelanjaan yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan manakala bagi perbelanjaan pembangunan secara pinjaman merupakan peruntukan yang dibiayai oleh kerajaan dan diberikan secara pinjaman dan perlu dibayar balik dalam tempoh tertentu. Lazimnya perbelanjaan ini akan mengakibatkan pertambahan modal fizikal sesebuah negara. Perbelanjaan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran sesebuah negara dan membolehkan orang ramai menikmati taraf hidup dan kebajikan yang lebih baik pada masa hadapan. . Dibentangkan sebagai usul untuk kelulusan Dewan Rakyat (Kementerian Kewangan). Menurut Che R. Perbelanjaan ini digunakan untu membiayai projek-projek pembangunan. & Khoo B.

Golongan rakyat atau hamba akan bekerja untuk raja atau tuan mereka. Contohnya cukai hasil tanaman yang dipungut oleh raja atau pembesarpembesar ke atas masyarakat di dalam jajahan takluk mereka. Hanya sultan atas nasihat Bendahara. . pada zaman ini sistem belanjawan yang digunakan adalah sistem berdasarkan amalan negara penjajah.1 Sistem Belanjawan Zaman Masyarakat Melayu Tradisi Di zaman masyarakat melayu tradisi menekankan kepada sistem „rakyat-raja‟ dan „hambatuan‟.2 Sistem Belanjawan Zaman Penjajah Zaman penjajah menyaksikan Tanah Melayu di tadbir oleh kuasa asing. 8. Oleh itu. khususnya mengenai sistem belanjawan yang diamalkan. Proses ini membentuk satu hierarki di mana golongan bawahan akan memberi sumbangan kepada golongan yang lebih atas.8. di peringkat tertinggi sesebuah kerajaan. boleh mengeluarkan harta dan perbendaharaan untuk dibelanjakan mengikut keperluan negara. didapati komponen utama kepada belanjawan adalah „hasil‟. Segala hasil negara yang dipungut dikawal oleh raja yang dinamakan Perbendaharaan Negeri. Hasil yang paling utama ialah dalam bentuk cukai. Ini termasuk pengurusan kewangan. Terdapat juga cukai kepala dan cukai pelabuhan yang dipungut oleh Syahbandar ke atas pedagang-pedagang yang singgah di pelabuhan. Jadi. para penjajah mengambil kesempatan dengan kedudukan geografi yang strategik dan kekayaan hasil bumi Tanah Melayu untuk mengaut keuntungan dari dibawa pulang ke negara asal mereka. Mengawal sumber ekonomi adalah punca utama penjajah ke atas Tanah Melayu. Oleh itu.

Tumpuan negara pada awal kemerdekaan adalah terhadap pembangunan infrastruktur dan luar bandar. Kerajaan berusaha pelbagai cara ke arah mencapai matlamat pembangunan.3 Sistem Belanjawan Lini (line-item budget) Selepas mencapai kemerdekaan. kerajaan berpeluang mengambil alih sepenuhnya pentadbiran negara dari penjajah. Di bawah sistem ini agensi-agensi kerajaan dikehendaki menyenaraikan aktiviti-aktiviti (objek atau item) yang dirancang untuk dilaksanakan. beserta dengan anggaran perbelanjaan yang terperinci. Ini termasuk dalam aspek pengurusan kewangan negara. Biasanya aktiviti-aktiviti yang memberi tumpuan ke arah pembangunan sosial dan ekonomi akan diberi keutamaan.4 Sistem Belanjawan Program dan Prestasi (SBPP) Sistem belanjawan Lini didapati kurang berkesan kerana terdapat banyak kelemahan seperti tumpuan yang lebih ke atas aktiviti-aktiviti tertentu menyebabkan berlaku keutamaan tertentu dalam agihan perbelanjaan negara. Selain itu. Salah satunya ialah melalui agihan peruntukan perbelanjaan negara. Menurut Russell Huebsch (2011). 8. Kelemahan utama belanjawan Lini adalah bahawa peruntukan dana mempunyai perkaitan yang sedikit dengan matlamat dan prestasi organisasi. Satu sistem belanjawan telah diperkenalkan dan dikenali sebagai sistem belanjawan lini (Line-item budget). Belanjawan jenis ini juga cenderung untuk . Peruntukan hanya diberi berasaskan kepada anggaran perbelanjaan yang diminta. Wang yang diperuntukkan dalam belanjawan ini adalah satu cara membelanjakan dana umum berbanding tindak balas yang lebih spesifik. sistem belanjawan lini juga tidak ada mekanisme kawalan untuk menilai kecekapan dan keberkesanan terhadap peruntukan yang dibelanja. Contohnya pembinaan sekolah dan jalan raya.8.

Apabila sistem itu menampakkan kejayaan awal. Tinjauan tahunan ke atas setiap langkah-langkah dalam perancangan. kerajaan telah memperkenalkan satu sistem belanjawan yang dikenali sebagai Sistem Belanjawan Progam dan Prestasi (SBPP). Ciri-ciri ini dapat dilihat seperti di bawah: I.Planning Programming Budgeting System (PPBS). Oleh itu. ia telah diperkenalkan kepada kementerian masing-masing. Sistem belanjawan ini sebenarnya adalah diambil dan diubah suai dari sistem Perancangan Program Sistem Belanjawan . III. Mc Namera. II. Ia telah diperkenalkan pada tahun 1961 di Amerika Syarikat oleh Setiausaha Kementerian Pertahanan. Mendefinisikan tujuan organisasi dengan lebih spesifik Menentukan perancangan termasuk kaedah alternatif yang mungkin untuk mencapai matlamat. program dan anggaran belanjawan untuk memastikan suatu pendekatan dilakukan teratur dalam jangka masa yang tertentu untuk dianalisis dan membuat keputusan untuk setiap peringkat pengurusan. Menurut Daud Novick (1973). Robert S. Mengenal pasti isu utama yang perlu diselesaikan dalam penggubalan perancangan objektif atau program. Perancangan Program Sistem Belanjawan (PPBS) adalah satu program belanjawan yang merupakan sistem pengurusan membuat keputusan dalam bajet. .memberi tumpuan kepada prestasi masa lalu berbanding keperluan masa hadapan selain kurang fleksibeliti dalam aliran dana jika berlaku perubahan dalam perancangan. pada tahun 1968. IV. PPBS adalah sistem pengurusan yang mempunyai 10 ciri-ciri utama.

Dengan SBPP ini. menilai kepentingan perkhidmatan agensi kepada faedah yang diterima oleh rakyat dan meningkatkan prestasi matlamat prestasi tahunan mereka. sistem perakaunan yang bersesuaian dengan sistem belanjawan telah diperkenalkan selepas Pekeliling Perbendaharaan 5/68 (Pengawalan Ekonomi Malaysia. Sistem prestasi bajet. Melalui sistem ini. setiap agensi dikehendaki menyediakan anggaran belanjawan untuk tahun hadapan dengan menjelaskan secara terperinci objektif-objektif dan strategi-strategi perlaksanaan bagi sesuatu projek. Seterusnya prestasi ini akan menjadi asas kepada peruntukan di tahun-tahun akan datang. klasifikasi perbelanjaan dengan kos. 2000).V. Ini disebabkan kefahaman yang lebih baik agensi-agensi tersebut terhadap peranan dan fungsi pengurusan kewangan. Meneliti dan menilai hasil setiap program yang dijalankan secara berterusan berhubung dengan jangkaan kos dan hasil untuk menentukan perubahan dalam program-program dan objektif yang telah ditetapkan pada peringkat awal. agensi-agensi kerajaan telah mencapai banyak kemajuan. Prestasi agensi pada tahun perlaksanaan akan diukur berasaskan kecekapan dan keberkesanan dalam menggunakan sumber ke arah pencapaian objektif mengikut strategi pelaksanaan yang ditetapkan itu. PPBS di Malaysia telah dikenali sebagai 'Sistem Belanjawan Program dan Prestasi (SBPP)'. Ia telah diperkenalkan pada tahun 1968 dengan 5 tahun Pekeliling Perbendaharaan Bil 1968. Beberapa perbendaharaan juga dikeluarkan untuk berkhidmat sebagai petunjuk cara dan syarat-syarat yang perlu diikuti dalam melaksanakan sistem ini. Kementerian Kewangan adalah bertanggungjawab untuk memantau pelaksanaan SBPP yang telah membantu banyak maklumat perbelanjaan yang akan membantu kesahihan di Parlimen .

MBS adalah sistem yang berasaskan SBPP yang dibuat pengubahsuaian kepada bidang kuasa dan proses perbelanjaan. Pengubahsuaian yang dilakukan adalah bertujuan untuk memberi keberkesanan dan kecekapan dalam pengurusan kewangan kerana setiap aktiviti dapat ditadbir dan dikawal oleh individu yang paling hampir kepada pelaksana. kuasa membuat keputusan ini dihadkan kepada pegawai-pegawai pada peringkat akauntabiliti yang bersesuaian. 8. Antara peraturan dan prosedur yang diperkenalkan ialah dengan menetapkan jumlah peruntukan melalui Batas Perbelanjaan. Bagaimanapun.untuk menggubal dasar dan strategi perbelanjaan negara (Sadano Sukirno & Mohamed Aslam Gulam Hassan. Batas Perbelanjaan merupakan satu had perbelanjaan kasar ke atas sesuatu aktiviti tanpa mengambil kira faktorfaktor lain dan tidak boleh dilampaui oleh agensi yang melaksanakanya. Malah.5 Sistem Belanjawan DiubahSuai (SBD) Sistem Belanjawan Diubahsuai (Modified Budget System: MBS) telah diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1990 sehingga ke hari ini. Sekiranya agensi-agensi kerajaan tidak dapat mencapai . 1999). Manakala pengubahsuaian dalam proses pula melibatkan peraturan dan prosedur dalam agihan peruntukan belanjawan. Kementerian Kesihatan dan Kementerian Perpaduan dan Kebajikan Negara telah dipilih sebagai projek perintis. Batas Perbelanjaan ditetapkan dengan mengambil kira peruntukan perbelanjaan bagi projek yang sama atau yang setara pada tahun sebelumnya. Pengubahsuaian ke atas bidang kuasa melibatkan penurunan kuasa untuk membuat keputusan kepada peringkat pengurusan bawahan.

serta kelemahan-kelemahan yang diperolehi dari semasa ke semasa. mereka dikehendaki mengemukakan sebab-sebab yang munasabah melalui Laporan Pengecualian kepada Perbendaharaan. kejatuhan dalam permintaan agregat. keberkesanan. Walau bagaimanapun. kerajaan Malaysia telah menghadapi masalah kewangan dan pengangguran yang . produktiviti.prestasi yang dipersetujui. Kemelesetan ekonomi di Malaysia juga timbul akibat krisis kewangan. Dengan sistem baru ini dikatakan untuk membantu mengoptimumkan peruntukan sumber. Ini bertujuan menkaji semula kesesuaian agihan peruntukan bagi aktivitiaktiviti yang berkenaan. inflasi dan perkara-perkara lain. Di samping itu ia juga mengemas kini aspek pengurusan kewangan bagi mencapai matlamat kecekapan. Di samping itu. Kerajaan telah cuba untuk menyelesaikan beberapa masalah yang berlaku semasa kemelesetan. yang dilancarkan pada lebih awal.5. Akibat kemelesetan ekonomi. seperti Thailand dan Indonesia. termasuk mengkaji semula dasar-dasar yang berkenaan. kejatuhan dalam mata wang asing. Pengubahsuaian dalam proses juga melibatkan aspek penilaian ke atas aktiviti-aktiviti yang dijalankan. semua tindakan kerajaan adalah tertakluk kepada dasar akan digubal oleh kerajaan Malaysia itu sendiri. penentuan asas-asas pengukuran kecekapan dan keberkesanan. Malaysia telah mengalami kemelesetan ekonomi dalam tempoh Rancangan Malaysia Kelima.1 Sebab sistem SBPP ditukar kepada MBS Terdapat beberapa episod kemelesetan ekonomi yang telah melanda Malaysia pada awal 1920-an. 1980-an. 8. 1990-an dan 2000. kualiti dan akauntabiliti.

Walau bagaimanapun. Malaysia adalah sebuah negara kecil yang lebih terdedah kepada perkembangan ekonomi semasa di peringkat antarabangsa. Akibat kemelesetan ekonomi global yang berpanjangan. isi rumah akan mengurangkan penggunaan dan meningkatkan simpanan mereka. Untuk menangani situasi ini.4 peratus setahun sepanjang 1981-1982 berbanding dengan 8. Malaysia mempunyai cara dan kaedah yang berkesan dalam menangani kemelesetan ekonomi yang melanda negara sebagai disebabkan pengaruh ekonomi luar. Pengaruh ini akan menjejaskan tahap ekonomi negara.terus meningkat. Di samping itu.6 peratus dalam tempoh 1976-1980 (Dasar Pengurangan Beban beli Awam. yang merupakan lebih daripada separuh daripada pendapatan yang diperolehi oleh hasil eksport negara (Penilaian Prestasi Ekonomi Makro. . Kelembapan dan kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat terus terus menjunam dan juga telah merebak ke negara-negara lain juga. 1996-2000). Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) menurun kepada 6. negara ini telah mengalami inflasi pada tahun 1980-an. 2009). Pengurangan dalam perbelanjaan penggunaan isi rumah akan menyebabkan sektor awam akan mengurangkan kesan bersih ke atas permintaan agregat. Menurut teori Ricardian Kesetaraan. oleh itu. Ini menyebabkan ekonomi tidak berkembang dan lambat untuk sembuh. perbelanjaan sektor awam yang tinggi yang ditanggung dengan cara pinjaman. Selain itu. kemelesetan ekonomi global telah memberi kesan yang tidak diingini yang disebabkan oleh dasar ekonomi terbuka yang diamalkan Malaysia. oleh itu kadar cukai yang akan meningkat pada masa akan datang untuk menampung kos hutang kerajaan. terdapat mereka yang mengatakan bahawa kemelesetan ini berlaku kerana ketidakcekapan dan kelemahan pengurusan ekonomi. Kemelesetan ekonomi Malaysia juga mempunyai kaitan dengan kemelesetan di Amerika Syarikat.

Defisit Kerajaan Persekutuan meningkatkan daripada $ 7. Di samping itu.3 bilion pada tahun 1982 atau 41. Kerajaan telah melaksanakan Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam. 2009). Baki akaun pembayaran defisit semasa meningkat kepada $ 7.2 bilion pada akhir tahun 1982. Antara tujuan polisi ini adalah untuk mengukuhkan kedudukan kewangan selaras dengan sumber-sumber negara yang ada. Dasar ini juga bertujuan untuk mengawal pertumbuhan hutang awam supaya tidak menjejaskan kira-kira .9 peratus daripada KNK pada tahun 1982. Tindakan kerajaan.1 peratus daripada KNK) (Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam. Objektif dasar ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan asas ekonomi dan pada masa yang sama mengawal inflasi dan memperbaiki imbangan negara mengenai kedudukan pembayaran. Kerajaan telah melaksanakan Dasar Fiskal untuk meningkatkan pengecutan negara. Sehubungan itu.477 juta pada tahun 1981 (iaitu 10. adalah untuk mendapatkan pinjaman dari luar negara untuk memenuhi kekurangan sumber kewangan telah meningkat hutang awam. jumlah hutang negara kesemuanya bernilai $ 24. berbanding dengan $ 5.1 bilion atau 14 peratus daripada Keluaran Negara Kasar (KNK) pada tahun 1980 kepada $ 11.9 bilion pada akhir tahun 1980 kepada $ 13.2 peratus daripada KNK.Kedudukan ekonomi yang lembab telah menyebabkan banyak dalam defisit belanjawan dan imbangan akaun semasa pembayaran.4 peratus daripada KNK).2 bilion atau 18. kerajaan perlu mengurangkan perbelanjaan awam dan meningkatkan kadar cukai ke atas perbelanjaan pengguna. daripada $ 4.825 juta pada tahun 1982 (iaitu 13. Jika hutang-hutang lain termasuk sifat kerajaan negara peminjaman dan badan-badan berkanun yang dijamin oleh Kerajaan Persekutuan. Akibat kemerosotan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara. ia juga adalah untuk mengurangkan defisit negara ke arah pengurusan ekonomi yang cekap. Di samping itu.

Tahun ini. 2009). Kerajaan memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi dan pencapaian Dasar Ekonomi Baru (DEB) sahaja. SBPP. Antara kelemahan utama yang dikenal pasti di bawah sistem MBS adalah seperti berikut: I. Dalam mengurangkan perbelanjaan awam. Kerajaan telah menyemak semula skop dan manfaat daripada perbelanjaan sektor awam di mana agensi-agensi yang terlibat perlu mengkaji semula keperluan. Walau bagaimanapun. Ini pengukuran prestasi sebab tidak boleh dibuat dengan prestasi yang komprehensif dan keseluruhan dinilai kepada agensi tidak sempurna.negara mengenai kedudukan pembayaran dan kadar pertukaran asing (Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam. keutamaan dan manfaat program selaras dengan kedudukan kewangan yang ditetapkan oleh Kerajaan. . yang telah diperkenalkan dan hampir selama dua puluh tahun tidak dapat memenuhi matlamat prestasi negara. Kerajaan telah diswastakan beberapa aktiviti di bawah Dasar Penswastaan Kerajaan (Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam. Kerajaan juga memperkemaskan operasi pentadbiran awam dengan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan bajet yang sedia ada Sistem Belanjawan Program Prestasi (SBPP) dan pengenalan sistem baru seperti mikro perakaunan-. 2009). Di samping itu. Bagi memastikan dasar ini dalam mencapai objektifnya. Pengukuran beban kerja oleh struktur program ini tidak boleh berkembang sepenuhnya sebagai disebabkan output kasar agensi yang sukar untuk menilai secara objektif.

Bajet pemotongan aktiviti telah dibuat oleh Perbendaharaan atas perbelanjaan tahunan agensi itu telah menyebabkan rasa tidak puas hati di kalangan pengurus agensi yang menggunakan potongan rawak yang akan menjejaskan matlamat agensi. prestasi individu tidak boleh dianalisis melalui pencapaian agensi. .II. Beberapa kementerian telah dipilih untuk memulakan pembaharuan sehingga tahun 1995. Fenomena ini terus menurunkan moral kakitangan bersungguh-sungguh untuk membantu agensi itu tetapi tidak mendapat pengiktirafan yang sewajarnya. kerajaan telah bertindak untuk menyemak sistem yang sedia ada dan merancang reformasi untuk mengatasi masalah yang terkandung dalam SBPP. Oleh itu. Pengukuran prestasi organisasi tidak berkaitan dengan prestasi individu dan tidak ada mekanisme yang diperkenalkan untuk menghubungkan kedua-dua perkara ini. kerajaan telah menyediakan satu rangka kerja bagi pembaharuan dan pengubahsuaian untuk SBPP. Hasil pada tahun 1990. apabila semua agensi kerajaan telah dikehendaki untuk menggunakan dengan sepenuhnya peraturan-peraturan bajet yang dikenali sebagai Sistem Belanjawan Diubahsuai (Modified Budgeting System: MBS). III. Menyedari kelemahan yang wujud dan tidak boleh diatasi menerusi sistem itu. SBPP tidak dapat berfungsi dengan baik apabila kerajaan yang berurusan dengan hasil negara tidak stabil manakala perbelanjaan dijangka meningkat setiap tahun.

In addition.treasury.8.6 Sistem Bajet Berasas Hasil (Outcame Base Budgeting – OBB) Globalisasi memerlukan untuk negara-negara menjadi lebih berdaya saing di arena antarabangsa.gov. Under the OBB approach. bahan mentah. Kejayaan dalam abad ke-21 bukan hanya bergantung pada saiz pasaran domestik tetapi juga kepada keupayaan negara untuk mengurus sumber modal. barang siap dan kepakaran dari peringkat global. Ia adalah satu cara untuk memperuntukkan sumber untuk mencapai objektif khusus berdasarkan matlamat program dan keputusan pengukuran. kehendak dan keperluan. . Kerajaan Malaysia telah memulakan beberapa inisiatif termasuk langkah untuk memberi tumpuan Perancangan dan Belanjawan Negara berasakan hasil. Government expenditure will emphasize value-for-money as well as programmes and projects with high multiplier effect. Menurut YAB Dato 'Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak. apabila memperkenalkan Rang Undang-undang Perbekalan (2010) di Dewan Rakyat berkata: “The Outcome Based Budgeting (OBB) system will be developed in 2010. compared with expenditure and output. This system will be implemented during the 10thMP period to replace the existing Modified Budgeting System. emphasis will be given to the outcome and effectiveness of projects and programmes. matlamat dan objektif untuk menjelaskan setiap wang yang dibelanjakan. Dalam respons kepada realiti global dan selaras dengan aspirasi negara untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2020. Menguruskan ekonomi negara telah semakin menjadi suatu perkara yang bertindak balas kepada trend pasaran global. (http://www. Belanjawan yang berasaskan hasil ini berbeza daripada pendekatan tradisional kerana ia memberi tumpuan kepada hasil daripada penggunaan input iaitu perbelanjaan dan hasil daripada perbelanjaan ini membolehkan pembuat dasar untuk menentukan apakah aktiviti kos-berkesan dalam mencapai hasil akhir.myresults.” Belanjawan berasaskan hasil atau Prestasi menggunakan penyata misi.my).

OBB bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dan kecekapan Sektor Awam. 9. Perlembagaan Persekutuanmenjadi garis panduan tentang proses dan prosedur pentadbiran kewangan dalammembentuk negara Malaysia sebagai negara demokrasi. . ini mewujudkan hubungan menegak dan mendatar antara Keutamaan Kebangsaan dan Aktiviti Kementerian dan memperbaiki rangka kerja akauntabiliti untuk memacu prestasi seluruh rangka kerja strategik yang lebih tersusun. Bahagian yang boleh diperbaiki termasuk memberi fokus perancangan pada hasil keluaran (Outcames).0 Kesimpulan Kewangan merupakan aspek penting dalam pentadbiran sesebuah negara demi memastikansetiap peruntukan dan perbelanjaan negara diselia dan dikawal dengan cekap. Secara keseluruhanya. Ia mengandungi perancangan ekonomi. Belanjawan. Dengan mengintegrasikan komponen ini. Pemantauan & Penilaian. Dasar Belanjawan merupakan satu perancangan tahunan yang mempunyai kepentingan tersendiri untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan agihan pendapatan yang adil dalam rangka kewangan yang mantap. berkesan danmematuhi setiap aspek dalam Perlembagaan Persekutuan. mendapatkan pandangan tunggal bajet menggabungkan Belanjawan Pembangunan dan Operasi di bawah Program. kewangan dan sosial untuk pertumbuhan berterusan serta menjamin agihan kekayaan negara dengan adil. Kebertanggungjawaban dan Pengurusan Sistem Maklumat.OBB adalah satu proses yang bersepadu yang menggabungkan 5 komponen utama pembangunan bagi Perancangan.

Canada.Diakses pada 2 Jun 2012 dari http://www.myresults. (2001). (1999). Masalah dan dasar kerajaan.0 Rujukan Khoo Boon. Robert D. .com/hualian_studentclub/dasar/dasar_pengurangan_beban_ perbelanjaan_awam. Robert W. Jones and Barllet publisher International. Philip G. Cheng Hin & Che Ros Zainal (. Pelangi Publishing Smith. (1998).gov. Lee. Nasional Berhad. Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam.10. Acsessed on 13 December 2011 from http://www. Dasar fiskal di Malaysia: Pengalaman dan pengajaran. Dr. New Jersery. (2004).geocities.treasury. Selangor: Prentice Hall (M) Sdn. Makroekonomi: Teori. Joyce (2008).com. Kepentingan Belanjawan Kepada Ekonomi Malaysia.com Laporan ekonomi dan belanjawan. and Thomas D. Diakses pada 2 Jun 2012 http://jamal7478. Syarahan Pelantikan Profesor: Universiti Sains Malaysia.my).com/. htm. Sadano Sukirno & Mohamed Aslam Gulam Hassan. Lynch.my/laporan_ekonomi_dan_belanjawan_2003.Upper Saddle River. Bhd. (2009). Line-Item Budget Weaknesses . Public Budgeting Systems . (http://www. Ronald Wayne Johnson. Kementerian Kewangan.html. Pearson.utusanonline. Acsessed on 14 December 2011 from http://www. Kuala Lumpur: Percetakan Russell Huebsch (2009) .ehow. Suresh Narayanan. Jamal Ali (2009). 37. Arahan Perbendaharaan.) Ekonomi Asas .blogspot. (2003). Public Budgeting in America. 5th Edition..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful