P. 1
AsbabunNuzul

AsbabunNuzul

|Views: 16|Likes:
Published by zulfirdauskhan

More info:

Published by: zulfirdauskhan on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2013

pdf

text

original

ULUMUL QURAN (ASBABUN NUZUL

)

OLEH :

ADE SANJAYA NIM. 1.51.09.4.014

TADRIS MAEMATIKA FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) MATARAM 2009

www.aadesanjaya.blogspot.com   

Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa yang mendatang.com    . Mataram.KATA PENGANTAR Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan makalah ini dapat kami selesaikan pada waktunya.aadesanjaya. 10 November 2009 Penulis www.blogspot. Penulisan makalah ini dengan tema “( Asbabun Nuzul )” Dalam hal ini kami menyadari masih banyak kekurangan dan untuk kesempurnaan makalah ini kami mohon sumbangsih dalam mencapai kesempurnaan makalah ini.

Apa pengetian dari asbabun nuzul itu ? Bagaimanakah cara turunnya asbabun nuzul itu ? Apakah faedah ( manfaat ) dari mempelajari asbabun nuzul itu ? TUJUAN PENULISAN Tujuan dari pembahasan makalah ini adalah agar kita bisa lebih mengenal tentang silsilah asbabun nuzul dan lebih memudahkan kita untuk mempelajari lebih jauh lagi sehingga dalam proses mempelajarinya kita tidak menemukan kesulitan. Asbabun nuzul mempunyai pengaruh dalam memahami makna dan menafsirkan ayat-ayat al-qur’an. bahkan kadang terjadi diantara mereka khusus yang memerlukan penjelasan hukum allah. RUMUSAN MASALAH 1. sedang sebabnya hanya satu. atau berupa pertanyaan yang disampaikan kepada rasulullah untuk mengetahui hukum suatu masalah. Asbabun nuzul ada kalanya berupa kisah tentang peristiwa yang terjadi.aadesanjaya. Alqur’an diturunkan untuk memahami petunjuk kepada manusia kearah tujuan yang terang dan jalan yang lurus dengan menegakkan asas kehidupan yang didasarkan pada keimanan kepada allah dan risalah-Nya. sebagian besar qur’an pada mulanya diturunkan untuk tujuan menyaksikan banyak peristiwa sejarah.BAB I PENDAHULUAN Terkadang banyak ayat yang turun.blogspot. www. karena itu banyak ayat yang turun didalam berbagai surah berkanaan sutu peristiwa. sehingga qur’an pun turun sesudah terjadi peristiwa atau pertanyaan tersebut. 2. 3. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang cukup penting.com    .

macam-macamnya. baik berupa peristiwa maupun pertanyaan”. Muhammad bin sirin mengatakan: ketika aku tanyakan kepada ‘ubaidah mengetahui satu ayat qur’an.BAB II PEMBAHASAN A. sight (redaksi-redaksinya). kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orangorang yang menyaksikan turunnya. tanpa memiliki pengetahuan yang jelas mereka tidak berani untuk menafsirkan suatu ayat yang telah diturunkan. maka hal itu menunjukkan bahwa seseorang harus mengetahui benarwww. Orang-oarang yang mengetahui mengenai apa qur’an itu diturunkan telah meninggal. al-wahidi mengatakan: “ tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul kitab. Pedoman dasar para ulama’ dalam mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat shahih yang berasal dari rasulullah atau dari sahabat. pada masa hal itu terjadi.aadesanjaya. syikhul islam ibn hajar yang mengarang satu kitab mengenai asbabun nuzul. yang termasuk tokoh tabi’in terkemuka sudah demikian berhati-hati dan cermat mengenai riwayat dan katakata yang menentukan. apabila seorang ulama semacam ibn sirin. Itu disebabkan pembaritahuan seorang sahabat mengenai asbabun nuzul. al-wahidi . Mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertian secara bersungguh-sungguh dalam mencarinya ”. Maksudnya: para sahabat. al-ja’bar . Untuk menafsirkan qur’an ilmu asbabun nuzul sangat diperlukan sekali. Para ulama’ salaf terdahulu untuk mengemukakan sesuatu mengenai asbabun nuzul mereka amat berhati-hati. sehingga ada pihak yang mengkhususkan diri dalam pembahasan dalam bidang ini.com    . yaitu yang terkenal diantaranya ialah Ali bin madani. guru bukhari. yang meringkaskan kitab al-wahidi dengan menghilangkan isnad-isnadnya. Pengertian asbabun nuzul Asbabun nuzul didefinisikan “sebagai suatu hal yang karenanya al-qur’an diturunkan untuk menerangkan status hukumnya. tarjih riwayat-riwayatnya dan faedah dalam mempelajarinya.blogspot. dijawab: bertaqwalah kapada allah dan berkatalah yang benar. tanpa menambahkan sesuatu. asbabun nuzul membahas kasus-kasus yang menjadi turunnya beberapa ayat al-qur’an.

adalah kelompok yang turun dengan sebab tertentu. Ya allah sesunguhnya aku mengadu kepadamu. dengan pernyataan itu mereka bermaksud mengungkapkan www. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak semua ayat menyangkut keimanan. Sahabat ali ibn mas’ud dan lainnya. Oleh sebab itu yang dapat dijadikan pegangan dalam asbabun nuzul adalah riwayat ucapan-ucapan sahabat yang bentuknya seperti musnad. Oleh suaminya aus bin samit katanya: “ Rasulullah. dan kedua. tentu tidak satu ayatpun diturunkan kecuali salah seorang mereka mengetahui tentang apa ayat itu diturunkan seharusnya tidak dipahami melalui beberapa kemungkinan. atau karena suatu pertanyaan. kewajiban dari syariat agama turun tanpa asbabun nuzul.com    . kelompok yang turun tanpa sebab. sekarang setelah aku menjadi tua dan tidak beranak lagi ia menjatuhkan zihar kepadaku”. ia menempatkan kedudukannya dalam kebodohan.aadesanjaya. mengenai akidah iman. tanpa memikirkan ancaman berat bagi orang yang tidak mengetahui sebab turunnya ayat ”. Pedoman mengetahui asbabun nuzul Aisyah pernah mendengar ketika khaulah binti sa’labah mempertanyakan suatu hal kepada nabi bahwasannya dia dikenakan zihar. yakni aus bin samit. Definisi asbabun nuzul yang dikemukakan pada pembagian ayat-ayat al-qur’an terhadap dua kelompok: Pertama. dengan mengatakan: “ sekarang. yang secara pasti menunjukkan asbabun nuzul. sesungguhnya allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya. Pertama. setiap orang suka mangada-ada dan berbuat dusta. kewajiban islam dan syariat allah dalam kehidupan pribadi dan social. Tetapi ada diantara ayat qur’an yang diturunkan sebagai permulaan tanpa sebab. karena tidak semua ayat qur’an diturunkan sebab timbul suatu peristiwa dalam kejadian.benar asbabun nuzul. B.blogspot. bahkan dia (Al-wahidi ) menuduh mereka pendusta dan mengingatkan mereka akan ancaman berat. aisyah berkata: tiba-tiba jibril turun membawa ayat-ayat ini. “Hal ini tidak berarti sebagai acuan bagi setiap orang harus mencari sebab turun setiap ayat”. suamiku telah menghabiskan masa mudaku dan sudah beberapa kali aku mengandung karenanya. Al-wahidi telah menentang ulama-ulama zamannya atas kecerobohan mereka terhadap riwayat asbabun nuzul.

maka riwayat ini tidak diterima kecuali sanadnya shahih dan mengambil tafsirnya dari para sahabat. para ulama menetapkan bahwa tidak ada jalan untuk mengetahui asbabun nuzul kecuali melalui riwayat yang shahih. asbabun nuzul dapat dibagi kepada ta’addud al-asbab wa al-nazil wahid ( sebab turunnya lebih dari satu dan ini persoalan yang terkandung dalam ayat atau kelompok ayat yang turun satu ) dan ta’addud al-nazil wa alsabab wahid (ini persoalan yang terkandung dalam ayat atau kelompok ayat yang turun lebih dari satu sedang sebab turunnya satu ). Kedua. mereka berbaik sangka dengan segala apa yang mereka dengar dan saksikan pada masa rasulullah dan mengizinkan agar orang mengambil apa yang mereka ketahui sehingga tidak akan lenyap dengan berakhirnya hidup mereka. www. Mereka tidak dapat menerima hasil nalar dan ijtihad dalam masalah ini. sebab turun ayat disebut ta’addud karena wahid atau tunggal bila riwayatnya hanya satu.com    . seperti mujahid. para periwayat menambah dalam periwatnya dan membangsakannya kepada sahabat.betapa kuatnya perhatian mereka terhadap al-qur’an dan mengikuti setiap keadaan yang berhubungan dengannya. Asbabun nuzul dengan hadist mursal.aadesanjaya. sebaliknya apabila satu ayat atau sekelompok ayat yang turun disebut ta’addud al-nazil. Intensitas para sahabat mempunyai semangat yang tinggi untuk mengikuti perjalanan turunnya wahyu. Ketiga. Macam-macam asbabun nuzul Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun.blogspot. hikmah dan said bin jubair. sejalan dengan itu al-hakim menjelaskan dalam ilmu hadist bahwa seorang sahabat yang menyaksikan masa wahyu dan al-qu’an diturunkan tentang suatu ( kejadian ) maka hadist itu dipandang hadist musnad. tidak jarang pandangan terhadap riwayat-riwayat asbabun nuzul bagi ayat tertentu berbeda-beda yang kadang-kadang memerlukan Tarjih ( mengambil riwayat yang lebih kuat ) untuk melakukan tarjih diperlukan analisis dan ijtihad. mereka bukan saja berupaya menghafal ayat-ayat al-qur’an dan hal-hal yang berhubungan serta mereka juga melestarikan sunah nabi. Ibnu al-shalah dan lainnya juga sejalan dengan pandangan ini. namun tampaknya pandangan mereka tidak selamanya berlaku secara mutlak. C. bagaimanapun suatu hal yang logis bahwa tidak mungkin semua asbabun nuzul dari semua ayat yang mempunyai sebab al-nuzul bisa mereka saksikan. yaitu hadist yang gugur dari sanadnya seoarng sahabat dan mata rantai periwayatnya hanya sampai kepada seorang tabi’in.

Pengetahuan tentang asbabun nuzul Perlunya mengetahui asbabun nuzul. Sebab pengetahuan tentang “sebab” akan membawa kepada pengetahuan tentang yang disebabkan (akibat). 2. tanpa mengetahuinya ayat tersebut bisa dipahami.aadesanjaya. Ketiga. maka riwayat ini harus diteliti dan dianalisis.Jika ditemukan dua riwayat atau lebih tentang sebab turun ayat-ayat dan masingmasing menyebutkan suatu sebab yang jelas dan berbeda dari yang disebutkan lawannya. Ketiga ayat-ayat yang mempunyai sebab turun itu terbagi menjadi dua kelmpok. keduanya shahih akan tetapi salah satunya mempunyai penguat ( Murajjih ) dan lainnya tidak. salah satu dari keduanya shahih dan lainnya tidak.blogspot. Ayat-ayat yang sebab turunnya tidak harus diketahui. tidak mempunyai penguat ( Murajjih ) dan tidak mungkin mengambil keduanya sekaligus. ( ayat yang menyangkut kisah dalam al-qur’an). keduanya dapat diambil sekaligus. Pertama ayat-ayat turun sebagai reaksi terhadap pertanyaan yang dikemukakan kepada nabi. D. Namum sebagaimana telah diterangkan sebelumnya tidak semua al-qur’an harus mempunyai sebab turun. 3. Kedua. Ibnu taimiyah berkata: mengetahui sebab turun ayat membantu untuk memahami ayat al-qur’an. Kedua ayat-ayat turun sebagai permulaan tanpa didahului oleh peristiwa atau pertanyaan.com    . b. Keempat. a. permasalahannya ada empat bentuk: Pertama. al-wahidi berkata:” tidak mungkin kita mengetahui penafsiran ayat al-qur’an tanpa mangetahui kisahnya dan sebab turunnya ayat adalah jalan yang kuat dalam memahami makna al-qur’an”. www. keduanya shahih. keduanya shahih dan keduanya sama-sama tidak mempunyai penguat ( Murajjih ). ahmad adil kamal menjelaskan bahwa turunnya ayat-ayat al-qur’an melalui tiga cara: 1. Akan tetapi. Ayat-ayat yang sebab turunnya harus diketahui ( hukum ) karena asbabun nuzulnya harus diketahui agar penetapan hukumnya tidak menjadi keliru. ayat-ayat yang mempunyai sebab turun juga tidak semuanya harus diketahui sehingga.

E. Diketahui ayat tertetu turun padanya secara tepat sehingga tidak terjadi kesamaran bisa membawa kepada penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan pembebasan bagi orang yang tidak bersalah. Akan mempermudah orang menghafal ayat-ayat al-qur’an serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan orang yang mendengarnya jika mengetahui sebab turunnya. 5. 3. 2. Faedah asbabun nuzul 1. Membawa kepada pengetahuan tentang rahasia dan tujuan allah secara khusus mensyari’atkan agama-Nya melalui al-qur’an. bagaimanpun sebagian kisah al-qur’an tidak dapat dipahami tanpa pengetahuan tentang sebab turunnya. Membantu dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitannya.blogspot. Diketahui pula bahwa sebab turun ayat tidak pernah keluar dari hokum yang terkandung dalam ayat tersebut sekalipun datang mukhasisnya ( yang mengkhususkannya ).aadesanjaya. 7. namun ini tidak benar bahwa semua ayat-ayat kisah tidak perlu mengetahui sebab turunnya. 4.Kebanyakan ayat-ayat kisah turun tanpa sebab yang khusus. Dapat mengkhususkan (Takhsis) hokum pada sebab menurut ulama yang memandang bahwa yang mesti diperhatikan adalah kekhususan sebab dan bukan keumuman lafal. 6. www. Dapat menolak dugaan adanya Hasr ( pembatasan ).com    .

Ayat-ayat yang sebab turunnya harus diketahui ( hukum ) karena asbabun nuzulnya harus diketahui agar penetapan hukumnya tidak menjadi keliru. Ayat-ayat yang sebab turunnya tidak harus diketahui. serta memiliki faedah didalamnya. b. Asbabun nuzul didefinisikan “ sebagai suatu hal yang karenanya al-qur’an diturunkan untuk menerangkan status hukumnya. Kesimpulan Seteleh mempelajari dan melihat pembahasan yang telah dijabarkan panjang lebar diatas. Cara turunnya asbabun nuzul itu: a.aadesanjaya. a. Ketiga ayat-ayat yang mempunyai sebab turun itu terbagi menjadi dua kelmpok. b.com    . Kedua ayat-ayat turun sebagai permulaan tanpa didahului oleh peristiwa atau pertanyaan. 2. 3.blogspot. ( ayat yang menyangkut kisah dalam al-qur’an). www.BAB III PENUTUP A. Pertama ayat-ayat turun sebagai reaksi terhadap pertanyaan yang dikemukakan kepada nabi. baik berupa peristiwa maupun pertanyaan”. dapat kami simpulkan bahwasannya: 1. Membawa kepada pengetahuan tentang rahasia dan tujuan allah secara khusus mensyari’atkan agama-Nya melalui al-qur’an. Faedah asbabun nuzul a. pada masa hal itu terjadi.

aadesanjaya. www. d. Diketahui pula bahwa sebab turun ayat tidak pernah keluar dari hokum yang terkandung dalam ayat tersebut sekalipun datang mukhasisnya ( yang mengkhususkannya ). e. Dapat mengkhususkan (Takhsis) hokum pada sebab menurut ulama yang memandang bahwa yang mesti diperhatikan adalah kekhususan sebab dan bukan keumuman lafal. Dapat menolak dugaan adanya Hasr ( pembatasan ). Diketahui ayat tertetu turun padanya secara tepat sehingga tidak terjadi kesamaran bisa membawa kepada penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan pembebasan bagi orang yang tidak bersalah.blogspot. Akan mempermudah orang menghafal ayat-ayat al-qur’an serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan orang yang mendengarnya jika mengetahui sebab turunnya. f.com    . Membantu dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitannya.b. c.

aadesanjaya. Ramli. Masfuk.1997.ulumul qur’an.Pengantar ulumul qur’an.1982.Muhimmah ulumul qur’an.com    . Pustaka Setia Thamrin.Bandung:CV.1993.Surabaya:Bina Ilmu www. Husni.blogspot.2001.1994.Ulumul qur’an I. Manna’ khalil.Jakarta:Rajawali Al-khattan.DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahid. Pustaka litera antar nusa Syadali. Ahmad.Semarang:Bumi Aksara Zuhdi.Studi ilmu-ilmu qur’an.Bogor:PT.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->