P. 1
mutazilah

mutazilah

|Views: 224|Likes:
Published by Farid Attar

More info:

Published by: Farid Attar on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2014

pdf

text

original

MUTAZILAH

Disusun Untuk Memenuhi TugasMata Kuliah ILMU KALAM

Dosen Pengampu : Hj.Siti Aminah, M.ag

Disusun oleh : Imam santoso ( 210 911148 )

JURUSAN TARBIYAH PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INGGRIS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN )PONOROGO 2012

1

terjadi perpecahan dalam tubuh Islam dalam masalah kepemimpinan.lalu selanjutnya pandangan mutazilah berkembang tentang dzat dan sifat Allah serta status al Qur’an serta persoalan agama lainnya Oleh karena itu penulis dalam makalah ini akan mencoba untuk memberikan sebuah gambaran tentang pemahaman aliran Mutazilah berupa pengertian secara bahasa.BAB I PENDAHULUAN Sejak wafatnya nabi Muhammad. masing-masing beranggapan pihaknya yang benar Pada dasarnya mutazilah atau golongan ini muncul karena ketidakcocokan pandangan terhadap paham kaum khawarij dan murjiah tentang posisi seorang muslim yang berdosa besar.pokok ajaran dan dalil aqli serta dalil naqli yang melandasi pemikiran mereka 2 .sejarah. Masalah kepemimpinan ini berkembang menjadi perbedaan atau perselisihan diantara umat Islam saat itu. Hal ini dikarenakan perbedaan pandangan akan sosok pemimpin yang berhak menjadi khalifah atau imam pengganti Rasulullah. Perbedaan tersebut menyangkut masalah akidah yang sangat penting bagi umat Islam tak jarang juga satu golongan mengkafirkan golongan lain karena perbedaan tersebut.

Konon ini merupakan salah satu sebab mengapa mereka disebut 1 2 At Tafsiru wal Mufassirun. aliran Mu’tazilah melewati dua fase yang berbeda. gerak.237M) dan fase Bani Buwaihi (334 H). Daru Thayibah. Dimulai di Basrah. B.2 .110 H. Muhammad Adz Dzahabi Tarikhu Dhuhuril Bida'. meyakini dirinya merupakan kelompok moderat di antara dua kelompok ekstrim yaitu Murji’ah yang menganggap pelaku dosa besar tetap sempurna imannya dan Khawarij yang menganggap pelaku dosa besar telah kafir. Pengertian Mu’tazilah Kata Mu'tazilah berasal dari kata 'azala–ya'taziluhu 'azlan wa'azalahu fa'tazala wa-in'azala wa-ta'azzala yang artinya menyingkir atau memisahkan diri. 1 Sedang Secara Istilah :Mu'tazilah berarti sebuah sekte sempalan yang mempunyai lima pokok keyakinan (al ushul al-khamsah). tetapi kelompok Mu’tazilah Baghdad justru terlibat jauh dalam politik. tepatnya pada masa pemerintahan khalifah Abdul Malik Bin Marwan dan khalifah Hisyam BinAbdulMalik. Sejarah “Mu’tazilah” Sejarah munculnya aliran Mu’tazilah oleh para kelompok pemuja aliran Mu’tazilah. dalam suasana yang dipenuhi oleh pemikiran baru. Ahmad Sa'ad Hamdan. Riyadh 3 .Kemudian memenuhi zaman awal Daulah Abbasiyah dengan aktivitas. Memang pada awalnya Mu’tazilah menghabiskan waktu sekitar dua abad untuk tidak mendukung sikap bermazhab. diskusi dan pembelaan terhadap agama.tersebut muncul di kota Basrah (Iraq) pada abad ke 2 Hijriyah. teori. Kemudian di sini berdiri cabang sampai ke Baghdad.. Secara umum. Mereka ambil bagian dalam menyulut dan mengobarkan api inquisisi bahwa “Al Qur’an adalah makhluk”. tahun 105 . mengutamakan sikap netral dalam pendapat dan tindakan. Dr. Orang-orang Mu’tazilah Basrah bersikap hati-hati dalam menghadapi masalah politik.BAB II PEMBAHASAN A. Dr. Pelopornya adalah seorang penduduk Bashrah mantan murid Al-Hasan Al-Bashri yang bernama Washil bin ‘Atha Al-Makhzumi Al-Ghozzal. Fase Abbasiyah (100 H . Generasi pertama mereka hidup di bawah pemerintahan Bani Umayah untuk waktu yang tidak terlalu lama.

mereka adalah Murji’ah umat ini.”4 3 Madkour. Mu’tazilah tidak mengisolir diri dalam menanggapi problematika imamah –sebagai sumber perpecahan pertamatetapi mengambil sikap tengah dengan mengajukan teori “al manzilah bainal manzilatain”. Maka Al-Hasan AlBashri berkata: “Washil telah memisahkan diri dari kita”. 2009. secara etimologis bermakna: orang-orang yang memisahkan diri. ia masih disebut mukmin dan karena dosa besarnya ia disebut fasiq (dan keimanannya pun menjadi tidak sempurna). Sebelum beliau menjawab. penterjemah : Yudian Wahyudi Asmin. namun ia juga tidak kafir. Beirut : Dar al Fikr. telah muncul di zaman kita ini kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar (di bawah dosa syirik). hlm. dan dosa tersebut tidak berpengaruh terhadap keimanan. Bumi Aksara. tidak mukmin dan juga tidak kafir. 47-48 4 . maka disebutlah dia dan para pengikutnya dengan sebutan Mu’tazilah. 46-47 4 Al Syahrastani. tiba-tiba dengan lancangnya Washil bin Atha’ berseloroh: “Menurutku pelaku dosa besar bukan seorang mukmin. Dan dosa tersebut diyakini sebagai suatu kekafiran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Aliran dan Teori Filsafat Islam.Asy-Syihristani berkata: (Suatu hari) datanglah seorang laki-laki kepada Al-Hasan Al-Bashri seraya berkata: “Wahai imam dalam agama. Sedangkan kelompok yang lainnya sangat toleran terhadap pelaku dosa besar (di bawah dosa syirik).Karena dalam madzhab mereka. Ibrahim. Akan tetapi di bawah tekanan Asy’ariah nampaknya mereka berlindung kepada Bani Buwaihi. Sebutan ini mempunyai suatu kronologi yang tidak bisa dipisahkan dengan sosok Al-Hasan Al-Bashri. salah seorang imam di kalangan tabi’in. mereka adalah kaum Khawarij. suatu amalan bukanlah rukun dari keimanan dan kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap keimanan sebagaimana ketaatan tidak berpengaruh terhadap kekafiran. Jakarta : PT. bahkan ia berada pada suatu keadaan di antara dua keadaan.3 Mu’tazilah.Pertanyaan itu pun akhirnya dijawab oleh Al-Hasan AlBashri dengan jawaban Ahlussunnah Wal Jamaah: “Sesungguhnya pelaku dosa besar (di bawah dosa syirik) adalah seorang mukmin yang tidak sempurna imannya. Al Milal wa Al Nihal. Bagaimanakah pendapatmu dalam permasalahan ini agar kami bisa menjadikannya sebagai prinsip (dalam beragama)?” Al-Hasan Al-Bashri pun berpikir sejenak dalam permasalahan tersebut. hlm.” Lalu ia berdiri dan duduk menyendiri di salah satu tiang masjid sambil tetap menyatakan pendapatnya tersebut kepada murid-murid Hasan Al-Bashri lainnya.Mu’tazilah. Karena keimanannya.

PustakaSetia.Al-Mas’udi memberikan keterangan tentang asal-usul kemunculan Mu’tazilah tanpa menyangkut-pautkan dengan peristiwa antara Washil dan Hasan Al Basri.Keduanya menjauhkan diri dari Hasan Al Basri dan berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak mukmin dan tidak pula kafir. karena berpendapat bahwa orang yang berdosa bukanlah mukmin dan bukan pula kafir. ia berdiri dan meninggalkan tempat sambil berkata.Rosihoa. 5 “ini kaum Mu’tazilah. cet. Mereka diberi nama Mu’tazilah. Ahmad bin Abi Daud dll. Kemudian pada awal abad ke 3 H wilayah Basrah dipimpin oleh Abu Huzail Al-Allah (wafat 235). Oleh karena itu golongan ini dinamakanMu’tazilah.Amr bin Ubaid bin Bab. katanya. Bandung : CV.iv. diusir oleh Hasan Al Basri dari majelisnya karena adanya pertikaian diantara mereka tentang masalah qadar dan orang yang berdosa besar. Di Bagdad (iraq) yang dipimpin dan didirikan oleh Basyir bin Al-Mu`tamar salah seorang pemimpin Basrah yang dipindah ke Bagdad kemudian mendapat dukungan dari kawan-kawannya.Anwar . Ilmu Kalam. 5 Abdul Rozak. Hlm. yaitu Abu Musa Al. Setelah mengetahuinya bahwa majelis tersebut bukan majelis Hasan Al Basri.Musdar. Hafasah bin Salim dll. kemudian Ibrahim bin Sayyar (211 H) kumudian tokoh Mu`tazilah lainnya. tetapi menduduki tempat diantara kafir dan mukmin (almanzilah bain al-manzilatain). 6 Gerakan kaum Mu`tazilah pada mulanya memiliki dua cabang yaitu : a. Versi lain dikemukakan Tasy Kubra Zadah yang menyatakan bahwa Qatadah bin Da’mah pada suatu hari masuk mesjid Basrah dan bergabung dengan majelis Amr bin Ubaid yang disangkanya adalah majlis Hasan Al Basri. Di Basrah (Iraq) yang dipimpin oleh Washil Ibn Atha` dan Amr Ibn Ubaid dengan murid-muridnya. b. Ia mengatakan bahwa Wasil dan temannya. 2009.” Sejak itulah kaum tersebut dinamakan Mu’tazilah.78 6 Ibid 5 . Ini berlangsung pada permulaan abad ke 2 H.Versi lain dikemukakan oleh Al-Baghdadi.yaitu Ustman bin Ath Thawil .

AlManzilah Baina Manzilatain.Namun bagi mu’tazilah .Untuk 6 .Inilah imam-imam Mu`tazilah di sekitar abad ke 2 dan ke 3 H.Intisar “Tidak ada seorangpun yang berhak mengaku sebagai penganut Mu`tazilah sebelum ia mengakui Al-Ushul Al-Khamsah ( lima landasan pokok ) yaitu Tauhid.Wa`du Wal Wai`id.Jahidz. Al.Mu`tashim (Khalifah Bani Abbasiah 227-232 H) Diantara golongan ulama Mu`tazilah lainya adalah : 1. Al. Tauhid At-tauhid ( pengesaan Tuhan ) merupakan prinsip utama dan intisari ajaranmu’tazilah.Watsiq bin Al. Utsman Al.‘Adl. Di Basrah dan di Bagdad. Al. Sebenarnya.Mu`tashim bin Harun Ar-Rasyid (Khalifah Bani Abbasiah 218227 H) 4.Pokok-Pokok Ajaran dan Dalil kaum mutazilah Abu Hasan Al. pengarang kitab Al. Ibnu Abil Hadad pengarang kitab Syarah Nahjul Balaghah (655) C.Kayyath berkata dalam kitabnya Al. dan Al Amr bi Al Ma’ruf wa Al Nahi an Al Munkar. Ma`mun bin Harun Ar-Rasyid (Khalifah Bani Abbasiah 198-218 H) 3. 1. Abdul Jabbar bin Ahmad yang terkenal dengan sebutan Qadhi`ul Qudhat. Tuhan harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya. Al . Syarif Radhi (406 H) 3.Hewan (wafat 255 H) 2. Syaikh Zamakhsari pengarang tafsir Al.khalifah-khalifah Islam yang terangterangan menganut dan mendukung aliran ini adalah: 1.tauhid memiliki arti yang spesifik. setiap mazhab teologis dalam islam memegang doktrin ini. 4.Kasysyaf (528 ) 5. Yazid bin Walid (Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa pada tahun 125126H) 2.

Abd. Pada umumnya Mu’taziliyyah mereduksi sifatsifat Allah menjadi dua. Menurutnya. 1986.S. Tuhan tidak serupa dengan makhluk-Nya. Namun gagasan Washil ini tidak mudah diterima. 21 8 Thahir Taib. yakni Washil bin ‘Atho. Dengan demikian Tuhan terikat dengan janjinya. Begitupula Tuhan itu adil bila tidak melanggar janjinya. yakni ilmu dan kuasa.Adil ini merupakan sifat yang paling gamblang untuk menunjukkan kesempurnaan. Al – ‘Adl Ajaran dasar Mu’tazilah yang kedua adalah al-adl. Penolakan terhadap paham antropomorfistik bukan semat-mata atas pertimbanagan akal. Bandung : Nuansa Cendekia. sebab itu mereka di azab atas perbuatan dan tindakannya. dan menamakan keduanya sebagai sifat-sifat esensial.103 7 7 . Ilmu Kalam. Faham ini bertujuan ingin menempatkan Tuhan benar-benar adil menurut sudut pandang manusia. Jakarta : Penerbit Widjaya. Ia mengingkari bahwa mengetahui.Selanjutnya mereka mereduksi lagi kedua sifat dasar ini menjadi satu saja. Juga. jika sifat-sifat ini diakui sebagai kekalazali. Doktrin tauhid Mu’tazilah lebih lanjut menjelaskan bahwa Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala. yakni keesaan7. begitupula sebaliknya. 2. berkehendak.Assyura : 9 ). Merekalah golongan yang mensucikan Allah daripada pendapat lawannya yang mengatakan : bahwa Allah telah mentaqdirkan seseorang itu berbuat maksiat. 2004. melainkan memiliki rujukan yang yang sangat kuat di dalam Al qur’an yang berbunyi “ tidak ada satupun yang menyamainya . Tuhan dipandang adil apabila bertindak hanya yang baik dan terbaik. berkuasa.” ( Q. bahwa manusia adalah merdeka dalam segala perbuatan dan bebas bertindak.memurnikan keesaan Tuhan. sedang Mu’tazialah berpendapat. 78 Sharif (ed). lalu mereka di azab Allah. keyakinan tidak ada satupun yang dapat menyamai Tuhan. Inilah yang mereka maksud keadilan itu. Mu’tazilah menolak konsep Tuhan memiliki sifat-sifat. hlm. Aliran-aliran Filsafat Islam. Konsep ini bermula dari founding father aliran ini. yang berarti Tuhan Maha Adil. Tegasnya Mu’tazilah menolak antropomorfisme. hlm.itu berarti terdapat “pluralitas yang kekal” dan berarti bahwa kepercayaan kepada Allah adalah dusta belaka. karena Tuhan Maha sempurna dia pasti adil. dan hidup adalah termasuk esensi Allah.Mu’in.

Al-Wa’ad wa al-Wa’id Ajaran ini berisi tentang janji dan ancaman. Konsep ini memiliki konsekuensi logis dengan keadilan Tuhan. Ajaran ketiga ini tidak memberi peluang bagi Tuhan selain menunaikan janjinya yaitu memberi pahala orang yang ta’at dan menyiksa orang yang berbuat maksiat. b.Tuhan wajib berbuat baik kepada manusia dan hal itu tidak dapat terwujud kecuali dengan mengutus Rasul kepada mereka.bahkan terbaik bagimanusia. Berbuat baik dan terbaik Maksudnya adalah kewajiaban Tuhan c.Cara terbaik untuk maksud tersebut adalah dengan pengutusan rasul.Tujuan di ciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadaNya dengan jalan mengutus rasul.Ajaran tentang keadilan berkaitan dengan beberapa hal. 2. Tuhan tidak mungkin jahat atau aniaya karena itu akan menimbulkan persepsi bahwa Tuhan tidak maha sempurna. Manusia menurut Mu’tazilah melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri. Mengutus Rasul. antara lain : a. Manusia benar-benar bebas untuk menentukan pilihannya.Al qur’an secara tegas menyatakan kewajiban Tuhan untuk belas kasih kepada manusia .kemurahan dan kepengasihan Tuhan. Bahakan menurut Annazam. salah satu tokoh mu’tazilah konsep ini berkaiatan dengan kebijaksanaaan. Ini sesuai dengan prinsip keadilan. untuk berbuat baik. Tuhan hanya menyuruh dan menghendaki yang baik. Mengutus Rasul kepada manusia merupakan kewajiaban Tuhan karena alasan berikut ini : 1. yaitu apapun yang akan diterima manusia di akhirat merupakan balasan perbuatannya di dunia. 3. terlepas dari kehendak dan kekuasaan Tuhan. Perbuatan manusia. Tuhan yang Maha Adil tidak akan melanggar janjinya dan perbuatan Tuhan terikat dan di batasi oleh janjinya sendiri. 3. ajaran ini tampaknya bertujuan mendorong manusia berbuat baik dan tidak melakukan perbuatan dosa 8 .

jadi mereka di tempatkan di suatu tempat diantara keduanya. Menurut pandangan Mu’tazilah orang islam yang mengerjakan dosa besar yang sampai matinya belum taubat. orang itu di hukumi tidak kafir dan tidak pula mukmin.9 5. 9 Ibid 9 . Mereka itu dinamakan orangg fasiq. diantaranya dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegahnya dari kejahatan. Menurut Mu’tazilah jika memang diperlukan kekerasan dapat ditempuh untuk mewujudkan ajaran tersebut. sedangkan murji’ah berpendapat bahwa orang itu tetap mukmin dan dosanya sepenuhnya di serahkan kepada Tuhan. Al Amr bi Al Ma’ruf wa Al Nahi an Al Munkar Ajaran ini menekankan keberpihakan kepada kebenaran dan kebaikan. A l-Manzilah bain Al-Manzilatain Inilah ajaran yang mula-mula menyebabkan lahirnya mazhab mu’tazilah. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Ini merupakan konsekuensi logis dari keimananan seseorang. tetapi diantara keduanya. khawarij menganggap orang tersebut kafir bahkan musyrik. Perbedaan mazhab Mu’tazilah dengan mazhab lain mengenai ajaran kelima ini terletak pada tata pelaksanaanya. Ajaran ini terkenal dengan status orang mukmin yang melakukan dosa besar. seperti dalam sejarah.4.

BAB III PENUTUP Semua aliran dalam teologi Islam. melainkan fasik. apalagi Mu`tazilah samasama mempergunakan akal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan teologi yang timbul dikalangan umat Islam. Kelahirannya bermula dari tindakan Wasil bin Atha (700-750 M) berpisah dari gurunya Imam Hasan al-Bashri karena perbedaan pendapat. Secara harfiah Mu’tazilah adalah berasal dari I’tazala yang berarti berpisah. Maturidiah. Dan jika dia meninggal dalam kondisi belum bertaubat maka dia berada di sebuah tempat antara posisi orang mukmin dan orang kafir. irak pada abad 2 H. Mu’tazilah adalah: aliran yang secara garis besar sepakat dan mengikuti cara pandang Washil bin ‘Atha’ dan ‘ Amru bin Ubaid dalam masalah-masalah teologi. Mereka tidak mengatakan pelaku dosa besar itu kafir dan tidak juga mukmin. DAFTAR PUSTAKA 10 . Kalau Mu`tazilah berpendapat bahwa akal mempunyai daya yang kuat. baik Asy`ariah. atau aliran teologi yang akar pemikirannya berkaitan dengan pemikiran Washil bin ‘Atha’ dan ‘ Amru bin Ubaid. yang diistilahkan dengan almanzilah baina al-manzilatain. Mu’tazilah muncul dengan latar belakang kasus hukum pelaku dosa besar yang telah mulai diperdebatkan oleh Khawarij dan Murji’ah. Aliran Mu’taziliyah (memisahkan diri) muncul di basra. Perbedaan yang terdapat antara aliranaliran itu ialah perbedaan dalam derajat kekuatan yang diberikan kepada akal.

Madkour. Jakarta : PT. cet.Anwar . Abd. 1971. Beirut : Dar al Fikr Departeman Agama RI. Bumi Aksara Al Syahrastani.Rosihan. 1986. Ilmu Kalam. penterjemah : Yudian Wahyudi Asmin. Aliran-aliran Filsafat Islam. Bandung : CV. Ilmu Kalam.Mu’in. 2004. 2009. PustakaSetia Sharif (ed). Al-qur’an dan Terjemahnya. Jakarta : Penerbit Widjaya 11 . 2009. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Qur’an Abdul Rozak.iv. Ibrahim. Bandung : Nuansa Cendekia Thahir Taib. Aliran dan Teori Filsafat Islam. Al Milal wa Al Nihal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->