IMAN KEPADA RASUL

Click to edit Master subtitle style

6/7/12

Dalam ajaran islam ada 25 6/7/12 nabi dan rasul yang wajib di ketahui . Agama sendiri adalah firman dan ajaran yang berasal dari Allah yang disampaikan kepada manusia dengan perantara seorang nabi arau rasul.LATAR BELAKANG • Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari agama sebagai pedoman dalam menjalankan hidup yang dipercayai mendapat rid’ha dari tuhan nya.

Rasul adalah orang yang diutus Allah dengan syari’at yang baru untuk menyeru manusia kepadaNya.Pengertian Rasul • Menurut Imam Baidhawi. 6/7/12 .

• Mengenai identitas rasul tertera dalam Q.S. Al Anbiya ayat 7 dan AlMukmin ayat 78 yang artinya: “ Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad) melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. maka tanyakanlah olehmu kepada orangorang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui.” 6/7/12 .

Yang dimaksud iman kepada para rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orangorang yang telah dipilih oleh Allah 6/7/12 swt.Pengertian iman kepada rasul • Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari enam rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. untuk menerima wahyu dariNya • .

Hikmah… • Beriman kepada Rasul-rasul akan memberikan hikmah besar bagi kita antara lain : Allah yang • Mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya sehingga diutus beberapa Nabi untuk membimbing dan memberi petunjuk untuk kebahagian manusia baik didunia maupun diakhirat. Kita selalu bersyukur kepada Allah • 6/7/12 .

Nabi shallallahu’alaihiwasallam men jawab. berapa jumlah rasul?”. hadits dari Abu Dzar Al-Ghifari. 6/7/12 • . Ahmad dishahihkan Syaikh Albani).” (HR. “Tiga ratus belasan orang. “Ya Rasulullah.JUMLAH RASUL • Ada beberapa pendapat tentang jumlah rasulullah. ia bertanya pada Rasulullah.

maupun ketika berbuat.Sifat-sifat rasul • • 1. 6/7/12 • Apabila sifat ini rusak sedikit saja. bercanda. pastilah sesuai dengan kenyataan. . Ash-Shidqul Muthlaq kejujuran secara mutlak yang tidak rusak dalam segala kondisi. memberi kabar. serius. Sekiranya setiap perkataannya diuji. baik ketika ia berjanji.

Al-Iltizamul Kamil komitmen dan sifat amanah yang sempurna dengan apa yang ia serukan. maka hal itu menunjukkan bahwa 6/7/12 .2. Apabila seorang rasul sendiri tidak menegakkan kandungan risalah itu. sebagai wakil dari Allah. Tugas rasul adalah menyampaikan kepada manusia risalah yang dibebankan oleh Allah kepada mereka .

konspirasi. tipu daya. siksaan. At-Tablighul Kamil penyampaian kandungan risalah secara sempurna ( benar ) dan kontinu. Juga. kejahatan. istiqamah dalam mengerjakan perintah Allah dan tidak menyeleweng darinya.3. atau sikap kasar manusia yang menghalangi dakwahnya. meskipun 6/7/12 . disertai rasa tidak peduli pada kebencian.

Manusia tidak tunduk dan mengikuti orang lain kecuali jika orang tersebut lebih cerdas darinya.4. agar mereka merasa tenang bahwa ia tidak membawa mereka pada jalan yang salah. Al-AqlulAzhim atau intelegensi yang cemerlang. pengemban risalah juga tidak akan mampu meyakinkan orang 6/7/12 . Tanpa intelegensia yang cemerlang.

Mahabbatullah • Natijah (buah) dari ittiba’ kita kepada Rasulullah saw.Manfaat ittiba’ kepada rasulullah Beberapa manfaat apabila kita mengikuti jejak rasul adalah. 1. jika kita lakukan dengan benar adalah mahabbatullah (cinta dari Allah swt) sekaligus maghfirah (ampunan)Nya. • . Katakanlah (hai Muhammad). “Jika 6/7/12 kamu (benar-benar) mencintai Allah.

mereka itu akan bersama-sama dengan orangorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. dan orang-orang saleh. Dan mereka Itulah teman yang sebaikbaiknya. orang-orang yang mati syahid. yaitu nabi-nabi.” (An-Nisa: 69).2. 6/7/12 .Mushahabatul Akhyar fil Jannah • “Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya). para shiddiiqiin.

Al-Falah “Maka orang-orang yang beriman kepadanya (Muhammad saw). memuliakannya.• • 3. mereka itulah orang-orang yang beruntung. menolongnya.” (Al-A’raf: 157) Keberuntungan pasti akan diperoleh 6/7/12 oleh mereka yang selalu ittiba’ • . dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an).

TERIMA KASIH 6/7/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful