P. 1
MAKALAH TENTANG TAHARAH

MAKALAH TENTANG TAHARAH

|Views: 706|Likes:
Published by Wien ArgaiYo
bersuci atau tahaharah
bersuci atau tahaharah

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Wien ArgaiYo on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2015

pdf

text

original

MAKALAH TENTANG THAHARAH

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Thaharah merupakan miftah (alat pembuka) pintu untuk memasuki ibadah shalat. Tanpa thaharah pintu tersebut tidak akan terbuka . artinya tanpa thaharah, ibadah shalat, baik yang fardhu maupun yang sunnah, tidak sah. Karena fungsinya sebagai alat pembuka pintu shalat, maka setiap muslim yang akan melakukan shalat tidak saja harus mengerti thaharah melainkan juga harus mengetahui dan terampil melaksanakannya sehingga thaharahnya itu sendiri terhitung sah menurut ajaran ibadah syar‟iah. 2. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian dari thaharah? 2. Apa saja macam-macam daripada thaharah? 3. Bagaimanakah tatacara dalam thaharah? 3. Tujuan 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Kependidikan Islam 2. Menambah wawasan penulis dan pembacanya mengenai thaharah 3. Untuk memahami cara-cara bersuci yang dikehendaki oleh syari‟at islam dan mempraktekkannya dalam menjalani ibadah sehari-hari. KATA PENGANTAR Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan inayah-Nya Makalah Masalah tentang Taharah ini telah selesai kami susun untuk dapat di pergunakan di kalangan masyarakat umat Islam. Makalah ini kami susun dengan maksud untuk dapat dijadikan pedoman tambahan bagi mahasiswa dan kalangan masyarakat. Dengan menggunakan makalah ini semoga kita dapat melaksanakan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT dengan rasa iman, khusyu‟ dan ikhlas dengan niat “Li-Ibtiqhaa-i Mardatillah” yakni untuk memperoleh keridhoan Allah baik di dunia maupun di akhirat. THAHARAH (Bersuci) A. Arti Thaharah Thaharah berdasarkan arti harfiah berarti bersih dan suci, sedangkan berdasarkan pengertian syara`, thaharah berarti mensucikan diri, pakaian dan tempat dari hadats dan najis, khususnya pada saat kita hendak shalat. Lebih jauh lagi, thaharah berarti mensucikan diri dan hati. Thaharah

seperti a. Air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Dan bersihkanlah pakaianmu“. Air embun C. dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh (air muthlak artinya air yang sewajarnya. maka air yang semcam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. 4. B. kemudian berilah peringatan !. Air musta‟mal (telah digunakan untuk bersuci) menghilangkan hadats. Air yang suci dan mensucikan ialah: 1. Bangkai. kecuali manusia. 3. mengambil tanpa izin. Bangunlah. ikan dan belalang 2. air itu dapat dibagi empat bagian: 1. sedang jumlahnya kurang dari dua kullah. misalnya: 1. yaitu air yang diperoleh dari ghashab/mencuri. Dan pada surat al. (QS. Darah . Air laut 4. maka sah untuk bersuci. yaitu air musyammas (air yang dipanaskan dengan matahari) di tempat logam yang bukan emas. 2. atau menghilangkan najis kalau tidak berubah rupanya. Air salju 6. Macam-Macam Najis Najis ialah suatu benda yang kotor menurut syara‟.. Macam-Macam Air Air yang dapat dipakai bersuci ialah air yang bersih (suci dan mensucikan) yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum di pakai untuk bersuci. yaitu ait yang kena najis (kemasukan najis). terapi makhruh digunakan.orang yang mensucikan diri “ . maka besarnya = panjang 60 cm dan dalam/tinggi 60 cm. Jika lebih dari dua kullah dan tidak berubah sifatnya.hukumnya wajib bagi setiap mukmin. Allah swt berfirman : “Hai orang yang berselimut. Air sumur 3. Air suci dan dapat mensucikan. Air mutanajis. Dua kullah sama dengan 216 liter. D. Peringatan: Ada satu macam air lagi ialah: Ada satu macam air lagi ialah suci dan mensucikan tetapi haram memakainya.baqorah ayat 222: artinya : “ Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang. Air telaga 7. rasanya dan baunya. Al-Muddatstsir : 1-4). Air hujan 2. dan agungkanlah Tuhanmu. Pembagian Air Ditinjau dari segi hukumnya. yaitu air muthlak artinya air yang masih murni. jika berbentuk bak. Air suci dan mensucikan. Air sungai 5.

kecuali bangkai-bangkai manusia dan ikan serta belalang. juga tulang dan bulunya. wajib dibasuh 7 kali dan salah satu diantaranya dengan air yang bercampur tanah. maka semua makanan atau minyak itu hukumnya najis. 3. Najis mutawassithah dibagi menjadi dua: 1. bau dan rasanya) itu hilang. E. Bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya selagi masih hidup. seperti bekas kencing. . Istinja‟ Segala yang keluar dari qubul dan dubur seperti kencing dan berak. dan ia mati di dalamnya. atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Barang yang kena najis mughallazhah seperti jilatan anjing atau babi. asal sifatsifat najisnya (warna. Najis Mughallazhah (berat) : ialah najis anjing dan babi dan keturunannya. Adapun tikus atau cecak yang jatuh ke dalam minyak atau makanan yang beku. Minuman keras seperti arak dan sebagainya 7. Najis Mukhaffafah (ringan) : ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang. debu dan air lorong-lorong yang memercik sedikit yang sukar menghindarkannya. Karena yang demikian itu tidak dapat dibedakan mana yang kena najis dan mana yang tidak. ialah makananatau minyak yang dikenainya itu saja. 2. Pembagian Najis : Najis itu dapat dibagi 3 bagian: 1. 3. 2. Barang yang terkena najis mutawassithah dapat suci dengan cara di basuh sekali. Najis hukmiyah : ialah najis yang tidak kelihatan bendanya. Bila minyak atau makanan yang dihinggapinya itu cair. 2. maka makanan yang wajib dibuang itu atau minyak yang wajib dibuang itu. Anjing dan babi 6. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur 5. Najis Mutawassithah (sedang) : ialah najis yang selain dari dua najis tersebut diatas. Barang yang terkena najis mukhaffafah. cukup diperciki air pada tempat najis itu. Adapun dengan cara tiga kali cucian atau siraman lebih baik. kecuali air mani. Jika najis hukmiyah cara menghilangkannya cukup dengan mengalirkan air saja pada najis tadi 3.3. bangkai. Najis „ainiyah : ialah najis yang berujud. susu hewan yang tidak halal dimakan. wajib disucikan dengan air hingga bersih. barang cair yang memabukkan. darah atau nanah yang sedikit. misalnya najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Cara Menghilangkan Najis 1. Nanah 4. Sedang yang lain boleh dipakai kembali. Najis yang Dimanfaatkan (Ma‟fu) Najis yang dimanfaatkan artinya tak usah dibasuh/dicuci. yakni yang nampak dapat dilihat 2.

2. Dengan air suci lagi mensucikan. Islam. 7. cat dan sebagainya. Tertib (berturut-turut). Mengusap sebagian rambut kepala 5. Fardu Wudhu‟ Fardunya wudhu‟ ada enam perkara 1. Jangan di tempat yang dapat mengganggu orang lain 3. Membasuh lubang hidung sebelum berniat. 4. 5. 8. Berwudhu 1. dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan 3. Niat : ketika membasuh muka 2. . Menyapu kedua telinga luar dan dalam. hendaknya jangan menghadap kiblat 5. Orang yang hendak melaksanakan shalat. 3. Sunat-Sunat Wudhu‟ 1. Membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki 6. 2. Jangan membawa dan membaca kalimat Al-Qur‟an G. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Jangan bercakap-cakap kecuali keadaan memaksa 4. 6. Berkumur-kumur. Kalau terpaksa buang air di tempat terbuka. 4. sampai ke anggota wudlu‟ misalnya getah. Mengetahui mana yang wajib (fardlu) dan mana yang sunat. yakni dapat membedakan baik buruknya sesuatu pekerjaan. 6. 5. artinya mendahulukan mana yang harus dahulu. Menyapu seluruh kepada dengan air. Tidak berhadats besar. Jangan di tempat yang terbuka 2. 4. wajib lebih dahulu berwudlu‟. sedang menurut syara‟ artinya membersihkan anggota wudlu‟ untuk menghilangkan hadats kecil. Menigakalikan membasuh. Syarat-Syarat Wudhu‟ Syarat-syarat wudhu‟ ialah: 1. Membaca basmalah (Bismillaahirrahmaanirrahim) pada permulaan berwudlu‟.F. 2. Tamyiz. Mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air. Membasuh seluruh muka (mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu. Arti Wudhu‟ Wudlu‟ menurut bahasa artinya bersih dan indah. Adab Buang Air 1. karena wudlu‟ adalah menjadi syarat sahnya shalat. dan telinga kanan hingga telinga kiri) 3. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku 4.

Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. yaitu membasuh seluruh tubuh mulai dari puncak kepala hingga ujung kaki. 5. Mandi / Mandi Wajib Shalat sebagaimana kita ketahui. Setelah membasuh muka (mencuci muka). Cara menghilangkan hadats besar dengan mandi wajib. H. Hilang akal sebab gila. Mati. Membaca “BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM”. Membaca do‟a sesudah wudlu‟. mabuk dan tidur nyenyak 3. terus menyapu sebagian rambut kepala tiga kali 7. setelah selesai berhentinya keluar darah sesudah melahirkan) . dari/sampai mata kaki Keterangan: Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas. Selesai mencuci lubang hidung terus mencuci muka tiga kali. artinya yang harus dahulu didahulukan dan yang harus akhir diakhirkan. 5. 10. pingsan. atau keluar angin dan sebagainya 2. (muhrim artinya keluarga yang tidak boleh dinikah) 4. lalu mencuci kedua belah tangan hingga siku-siku tiga kali 6. Sebelum berwudlu‟ kita harus membersihkan dahulu najis-najis yang ada pada badan. Karena selesai nifas (bersalin. 2. sambil mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih. mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi: 1. dan dari telinga kanan ke telinga kiri. Cara mengerjakan wudlu‟ ialah: 1. Cara Berwudlu‟ Orang yang hendak mengerjakan shalat wajib lebih dahulu berwudlu‟. Dan yang terakhir mencuci kedua belah kaki tiga kali. Tersentuh kemaluan (qubul atau dubur) dengan tapak tangan atau jari-jarinya yang tidak memakai tutup (walaupun kemaluannya sendiri) 6. Tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dengan tidak memakai tutup. Bertemunya dua khitan (bersetubuh) 2. sambil membersihkan gigi 3.9. wajib dikerjakan dengan berturutturut. Keluar mani disebabkan bersetubuh atau dengan lain-lain sebab (Nomor 1 dan 2 dinamakan juga janabat/junub) 3. Selesai menyapu sebagian rambut kepala. sahnya juga suci dari hadats besar. Selesai mencuci kedua belah tangan. Yang Membatalkan Wudlu‟ 1. kalau memang ada najis. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur. karena wudlu‟ syarat sahnya shalat. Selesai membersihkan tangan terus berkumur-kumur tiga kali. dan matinya itu bukan mati syahid 4. terus menyapu kedua belah telinga tiga kali 8. Selesai berkumur terus mencuci lubang hidung tiga kali 4. misalnya buang air kecil maupun besar.

Dijatuhi talaq (cerai) I. Membaca Kitab Suci Al-Qur‟an 6. Niat : berbareng dengan mula-mula membasuh tubuh b. Fardhu mandi 1. Tayammum a. Memegang Kitab Suci Al-Qur‟an 4. Membasuh badan sampai tiga kali 5. Larangan bagi yang sedang haid Mereka yang sedang haid dilarang melakukan seperti tersebut di atas dan ditambah larangan sebagai berikut: 1. Melakukan thawaf di Baitullah 3. Membaca do‟a sebagaimana membaca do‟a sesudah berwudlu‟ 6. Karena selesai haidl a. Mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan 2. yakni mereka yang masih berhadats besar tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdiam diri di masjid d. tetapi tidak bertemu 2. Berpuasa baik sunat maupun fardlu 3. Sunnat mandi 1. Menghadap kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan bagian kanan daripada kiri 4. Membawa/mengangkat Kitab Al-Qur‟an 5. Karena wiladah (setelah melahirkan) 6. Mendahulukan mengambil air wudlu‟. Pada suatu ketika tayammum itu dapat menggantikan wudlu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. yakni sebelum mandi disunnatkan berwudlu‟ lebih dahulu c. Syarat-syarat tayammum Dibolehkan bertayammum dengan syarat: 1. Bersenang-senang dengan apa yang antara pusat dan lutut 2.5. Berhalangan menggunakan air. Larangan bagi orang yang sedang junub Bagi mereka yang sedang berjunub. Dengan debu yang suci . Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Membaca “Bismillahirrahmaanirrahiim” pada permulaan mandi 3. b. Telah masuk waktu shalat 4. Arti Tayammum Tayammum ialah mengusap muka dan dua belah tangan dengan debu yang suci. misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya 3. Melaksanakan shalat 2.

maka cukup bebat itu saja diusap dengan air atau tayammum. kecuali yang bertayammum karena sakit 3. Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri 3. . Mengusap muka dengan debu tanah. Memindahkan debu kepada anggota yang diusapkan 5. Niat (untuk dibolehkan mengerjakan shalat) 2. dengan dua kali usapan 3. Cara menggunakan tayammum Sekali bertayammum hanya dapat dipakai untuk satu shalat fardlu saja. meskipun belum batal. Sunnat Tayammum 1. keluar dari Islam f. Mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan debu tanah dua kali 4. 2) Berwudhu‟ Air wudlu‟ menurut bahasa ialah bersih atau indah. Melihat air sebelum shalat. Istinja itu hukumnya wajib. Murtad . Membaca basmalah (Bismillaahirrahmaanirrahiim) 2. Segala yang membatalkan wudlu‟ 2. kemudian mengerjakan shalat. Adapun menurut hukum syara‟ ialah membersihkan sebagian dan anggota badan yang tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Bagi orang yang salah satu anggota wudlu‟nya berbebat (dibalut). tetapi cukup menyapukan saja dan bukan mengoles-oles sehingga rata seperti menggunakan air. Tertib (berturut-turut) Keterangan: Yang dimaksud mengusap bukan sebagaimana menggunakan air dalam berwudlu‟.c. PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan makalah diatas dapat disimpulkan bahwa thaharah itu adalah bersuci yang menjadi syarat yang mengesahkan untuk mengerjakan ibadah di dalam thaharoh terdapat berbagai macam cara bersuci diantaranya: 1) Istinja Istinja ialah membersihkan kubul dan dubur sesudah buang air kecil atau buang air besar dengan memakai air yang suci. Fardlu tayammum 1. d. Adapun untuk dipakai shalat sunnat beberapa kali cukuplah dengan satu tayammum. Menipiskan debu e. Batal Tayammum 1.

4) Mandi Mandi adalah membasuh seluruh tubuh mulai dari puncak kepala hingga ujung kaki.co.cc/2010/10/makalah-tentang-thaharah.andrieiskandar.cc/2011/04/makalah-thaharah. DAFTAR PUSTAKA http://www.co.html tanggal 23 Mei 2011 http://www.3) Tayammum Tayammum merupakan perbuatan bersuci penganti wudhu dan mandi. dengan mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci.contohmakalah.html tanggal 23 Mei 2011 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->