Cara Pembelajaran

HUBUNGAN ANTARA CARA PEMBELAJARAN DAN PENCAPAIAN MATEMATIK TAMBAHAN DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 4 SAINS DI SMK SULTAN ISMAIL

KEMAMAN TERENGGANU

ROHAIMI BIN KADIR

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2004

HUBUNGAN ANTARA CARA PEMBELAJARAN DAN PENCAPAIAN MATEMATIK TAMBAHAN DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 4 SAINS DI SMK SULTAN ISMAIL KEMAMAN TERENGGANU

ROHAIMI BIN KADIR

LAPORAN PENULISAN ILMIAH DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT UNTUK MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK)

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2004

ii

PENGAKUAN

Saya akui ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

15.01.2004

ROHAIMI BIN KADIR 20011-08738

iii

PENGHARGAAN Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera. Syukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan rahmat-Nya saya dapat menyiapkan tugasan ilmiah yang telah diamanahkan kepada saya. Sepanjang menyiapkan tugasan ilmiah ini banyak memberi pengalaman serta pengetahuan yang berguna kepada saya untuk saya aplikasikan pada masa akan datang. Tugasan ilmiah ini tidak dapat disiapkan tanpa bantuan daripada pensyarahpensyarah serta rakan-rakan. Untuk itu ribuan penghargaan terima kasih saya kepada En. Azhar b. Ahmad penyelia saya yang banyak memberi tunjuk ajar dan panduan kepada saya. Ribuan terima kasih juga kepada Dr. Lim Chong Hin yang merupakan pensyarah penyelidikan dengan memberi panduan serta tip-tip yang berguna untuk menyiapkan tugasan ilmiah ini. Seterusnya kepada pihak pentadbiran dan guru-guru Sekolah Menengah Sultan Ismail Kemaman Terengganu yang telah memberi kerjasama baik kepada saya. Tidak lupa juga rakan seperjuangan yang banyak berkongsi idea serta pendapat. Akhir sekali buat isteri, anak-anak dan keluarga tersayang yang telah memberi sokongan moral serta semangat kepada saya. Segala jasa baik dan budi yang telah banyak diberikan oleh semua pihak tidak mampu saya membalasnya dan tidak akan hilang dari ingatan. Sekian terima kasih.

iv

ABSTRAK Kajian ini adalah satu tinjauan tentang cara belajar yang diamalkan di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di Daerah Kemaman, Terengganu. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenalpasti cara-cara belajar yang diamalkan oleh pelajar-pelajar tersebut dan hubungan di antara cara belajar dengan pencapaian Matematik Tambahan. Sampel kajian ini terdiri daripada 40 orang murid. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan satu set soal selidik yang telah digunakan oleh Robertson et al. (1995) yang mengandungi 28 item subskala cara belajar. Hasil kajian menunjukkan pelajar-pelajar Tingkatan Empat Sains Sekolah Menengah Sultan Ismail Kemaman mempunyai cara belajar yang menggalakkan. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa pelajar-pelajar tingkatan Empat Sains di Sekolah Menengah Sultan Ismail Terengganu sedar akan kepentingan cara belajar yang betul dan berkesan untuk mencapai kecemerlangan dalam pendidikan.

v ABSTRACT This research is an overview of the pattern of learning students in secondary school in Kemaman district. The sample consists of 40 students. The results also showed that students of Form Four Science at Sekolah Menengah Sultan Ismail Terengganu aware of the importance of the right way of learning in achieving excellence in education. It is aimed at identifying the way of learning of these students and its relationship with their achievement in Additional Mathematic. (1995) which consists 28 subscale item of way of learning. The results showed that students of Form Four Science of Sekolah Menengah Sultan Ismail Kemaman have an excellent way of learning. Terengganu. Data collected used a set of questionnaire by Robertson et al. .

4 1.5 BAB 2 Pengenalan Pernyataan Masalah Soalan Kajian Kesignifikan Kajian Batasan Kajian 1 4 6 7 8 ii iii iv v vi viii KAJIAN LITERATUR 2.3 Alat Kajian Sampel Kajian Tatacara Pengumpulan Data 15 16 16 .vi KANDUNGAN Muka surat PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL BAB 1 PENDAHULUAN 1.2 3.1 Tinjauan Kajian Lepas 10 BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 3.3 1.1 1.2 1.

1 5.3 Analisis Tahap Pencapaian Matematik Tambahan Peperiksaan Akhir Tahun 2003 18 Analisis Cara Belajar Di Kalangan Responden Hubungan Cara Belajar Dengan Pencapaian Matematik Tambahan 19 26 BAB 5 KESIMPULAN 5.4 BAB 4 Tatacara Analisis Data 17 DAPATAN KAJIAN 4.2 Kesimpulan Cadangan 28 30 33 RUJUKAN LAMPIRAN .1 4.vii 3.2 4.

xiii SENARAI JADUAL Jadual Jadual 3.2 Jadual 4.6 Jadual Analisis Korelasi Hubungan Cara Belajar Dengan Pencapaian Matematik Tambahan Dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2003 26 .5 Jadual 4.1 Jadual 4.4 Jadual 4.1 Pecahan soalan berdasarkan cara pembelajaran Analisis Tahap Pencapaian Matematik Tambahan Peperiksaan Akhir Tahun 2003 Taburan Kekerapan Item Latih Tubi Taburan Kekerapan Item Belajar Secara Kumpulan Taburan Kekerapan Item Menghadiri Kelas Tuisyen Taburan Kekerapan Item Belajar Sendiri Muka surat 16 19 20 21 23 24 Jadual 4.3 Jadual 4.

kesignifikan kajian. pembelajaran bukanlah sesuatu yang mudah. batasan kajian dan definisi istilah. Pandangan yang negatif ini terbawa-bawa ke dalam pemikiran para pelajar sehingga mereka merasa gerun dan takut setiap kali berhadapan dengan subjek ini.BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini akan menghuraikan tentang pernyataan masalah. persoalan kajian.1 Pengenalan Namun begitu bagi seseorang pelajar keberkesanan dalam Penguasaan yang baik dalam sesuatu subjek yang dipelajari amatlah diharapkan oleh seseorang pelajar. Huraian bab ini merupakan gambaran umum tentang tajuk kajian yang dijalankan iaitu hubungan cara belajar dengan pencapaian Matematik Tambahan. terutamanya dalam menguasai subjek . 1. Matematik Tambahan. Sudah menjadi lumrah masyarakat hari ini melihat subjek Matematik Tambahan sebagai satu subjek yang terlalu sukar untuk dikuasai.

pengaruh prinsip hedonestik (suka berseronok). seks dan pengalaman lepas). 1999. keupayaan. dalam Choo Chee Seng. seorang pelajar itu haruslah menguasai kedua-dua Belajar tanpa kemahiran adalah tidak berkesan. bahawa pelajar-pelajar secara puratanya membazirkan 69. 1969. umur. Sementara (Holtzman.2) pula. Di samping itu. persoalan pembelajaran biasanya menyentuh dua aspek utama iaitu kemahiran belajar dan persediaan menghadapi peperiksaan. (Dole.5 jam setiap minggu dan menyimpulkan bahawa pelajar-pelajar mengendalikan masa pembelajaran dengan tidak berkesan. Untuk berjaya dengan cemerlang dalam akademik. didapati kajian-kajian yang dibuat oleh Colwell dan Entwistle (1971) dan Entwistle (1970) telah mencadangkan bahawa ada hubungan positif di antara amalan pembelajaran dan kejayaan akademik. Ikem. mendapati bahawa ‘sindrom kemalasan pelajar’ merupakan isu utama (primary issue).2 Bagi pelajar. Amalan pembelajaran pelajar yang tidak berkesan menyebabkan pencapaian akademik yang rendah. Pembolehubah yang mempengaruhi pembelajaran meliputi pelajar itu sendiri (termasuk motivasi. masalah pembelajaran juga merupakan punca pencapaian akademik yang rendah. m. kekurangan motivasi. komponen pembelajaran tadi. 1985. Pengkaji-pengkaji dalam bidang pendidikan telah banyak menghuraikan tentang pembolehubah-pembolehubah yang mempengaruhi pembelajaran.s.2) pula melaporkan dalam “Laporan pelajar-pelajar maktab terhadap penggunaan masa mereka”. dalam penyelidikannya ke atas pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dalam proses pembelajaran. m. Mengikut petikan kajian daripada Theresa N. Kebanyakkan pelajar yang rendah pencapaian akademiknya terdiri dari mereka yang tidak menguasai teknik dan kemahiran belajar yang betul. dalam Choo Chee Seng. manakala belajar tanpa strategi yang betul sukar untuk mencapai kecemerlangan. Ada pendapat yang agak popular mengatakan bahawa sekiranya strategi dan amalan pembelajaran yang baik dan berkesan maka dengan sendirinya pelajar tidak akan menghadapi masalah apabila menghadapi peperiksaan.s. Pembolehubah .

Selain daripada peranan guru. Beliau juga menyatakan bahawa pengajaran yang baik adalah pengajaran yang mengenali dan memahami perbezaan-perbezaan individu dan kategori kecerdasan pelajar iaitu sama ada cerdas. Masalah pelajar yang lebih cenderung menghafal daripada berfikir ini ada hubungannya dengan cara mereka belajar. Sejak di bangku sekolah lagi pelajar-pelajar digalakkan supaya menghafal. Mereka hanya menghafal nota-nota guru dan mencurahkan semula perkara yang dihafal itu semasa peperiksaan. m. Tabiat ini terbawa-bawa hinggalah ke peringkat sekolah menengah. penekanan juga harus diberikan kepada peranan guru. mengadakan peluang-peluang pembelajaran dan mengoptimumkan peluang-peluang tersebut. Markah yang tinggi atau gelaran “pelajar yang baik” biasanya diberikan kepada pelajar-pelajar yang dapat menghafal nota-nota guru serta mencurahkannya semula di dewan peperiksaan. Kajian-kajian yang dijalankan oleh penyelidik di Malaysia. iaitu cara mereka memproses maklumat dan pengalaman serta menukarkannya menjadi pengetahuan untuk disimpan dalam ingatan. 77) menyatakan bahawa salah satu dari peranan guru yang penting ialah merancang dan menyusun persekitaran pembelajaran bagi pelajar-pelajarnya. aspek perbezaan intelektual harus diberi penekanan. 1989. Sebenarnya keadaan ini bukanlah satu perkara baru. Persekitaran pembelajaran mestilah menarik. sederhana atau lemah. seperti (Abdul Rahim Abdul Rashid.s. makna atau pengertian tugas kepada pelajar serta gangguan terhadap tugas dan pembolehubah kaedah mengajar meliputi latihan pembelajaran melalui pengajar serta bimbingan yang diberikan oleh pengajar. Dalam kajian yang dijalankan oleh Abdul Rahim Abdul Rashid (1989). Guru perlu memahami perbezaan-perbezaan tersebut. Pelajar dikatakan cenderung belajar secara pasif. Masalah “tidak berfikir” atau malas untuk berfikir ini merupakan sebahagian daripada masalah yang sering dihadapi oleh kebanyakkan pelajar dalam mengharungi proses pembelajaran. . Dalam membicarakan aspek gaya belajar. kerana ia dipercayai boleh menimbulkan masalah-masalah yang berbeza di kalangan pelajar dalam proses pembelajaran.3 tugas termasuk faktor kesukaran.

s. kerohanian. 1987.2 Pernyataan Masalah Terdapat dua fakta yang boleh dianggap asas kepada masalah kajian iaitu. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 1. a) Pembelajaran matematik adalah ‘menyakitkan’ b) Matematik Tambahan adalah sukar dipelajari. Seterusnya fenomena ini berlanjutan dan mengakibatkan kegagalan. Walau bagaimana pun mereka terpaksa mempelajari Matematik Tambahan. 2000. fizikal. Namun demikian ada segelintir pelajar yang mempelajari sesuatu menurut pendekatan serta kaedah tersendiri tanpa menyedari bahawa mereka mempunyai suatu cara belajar yang tersendiri yang mungkin berbeza daripada gaya belajar pelajar lain. Perbezaan intelektual seseorang pelajar mempengaruhi perbezaan-perbezaan dari segi emosi. aktiviti pembelajaran dan tugasan yang diberi dengan ciri-ciri pelajar belajar. Ramai di kalangan pelajar tidak suka kepada Matematik Tambahan dan menyatakan bahawa Matematik Tambahan terlalu sukar dan sungguh membosankan. Segala bimbingan dan nasihat yang diberikan kepada pelajar adalah berdasarkan pemahaman guru mengenai ciri-ciri keunikan seseorang pelajarnya belajar. Cara belajar ialah cara serta ciri tingkah laku seseorang dari segi kognitif.4 beliau mengatakan bahawa pengajaran yang baik adalah pengajaran yang menyesuaikan kaedah. m. psikomotor dan afektif apabila cuba memahami sesuatu yang dipelajarinya. sosial. . Kegagalan dalam pembelajaran Matematik Tambahan ini akan mengakibatkan kebimbangan yang dipanggil ‘mathphobia’ (Clark-Thayer. 8)) melaporkan bahawa cara belajar yang tertentu mempunyai hubung kait dengan profil pelajarpelajar yang cemerlang. dalam Norlia Goolmally. guru merupakan salah satu faktor yang boleh mempengaruhi cara pembelajaran pelajar. estetika dan perkembangan moral. justeru itu pelajar-pelajar ini menganggap bahawa mata pelajaran tersebut amat membosankan. Ramai pelajar hilang minat untuk belajar Matematik Tambahan malahan takut kepadanya.

Perhatian yang berat harus diberikan kepada pelajar. supaya mereka memperolehi asas yang kukuh dalam matematik sama ada untuk melanjutkan pelajaran atau pun bekerja. dan guru akan merasa lebih yakin terhadap dirinya kerana pelajar-pelajar telah diberi peluang belajar dengan cara yang mereka senangi”. Namun begitu sejak kebelakangan ini prestasi pelajar dalam matematik kurang memuaskan. Cabaran baru ini mesti dihadapi oleh guru dalam menentukan pendekatan. Dengan itu kajian ini dijalankan untuk meninjau sama ada cara belajar mempunyai kaitan dengan pencapaian Matematik Tambahan di kalangan pelajar Tingkatan 4 Sains di sebuah sekolah menengah di daerah Kemaman Terengganu.5 Subjek Matematik Tambahan merupakan satu mata pelajaran yang penting disemua peringkat pendidikan di Malaysia. (Maznah Hamid. Sebahagian besar daripada mereka tidak dapat menguasai konsep dan kemahiran asas matematik. dalam Alias Muhammad Shah 1999. Pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan memberi pertimbangan kepada perbezaan cara belajar akan menjadikan pengajaran lebih menarik dan berkesan. Kepelbagaian cara belajar ini memerlukan komitmen guru untuk mengenali dan memahami perbezaan-perbezaan cara belajar mereka. Dalam hal ini guru boleh memainkan peranan membantu pelajar memahami kecenderungan pelajar dan juga cara mereka belajar. strategi dan teknik pengajaran di dalam bilik darjah. 1987. Sehubungan dengan itu pelajar haruslah tahu apakah cara belajar mereka. Apa yang ingin diketengahkan sekarang ialah adakah benar cara belajar boleh mempengaruhi pencapaian khususnya pencapaian Matematik Tambahan. kaedah.s. Guru dapat mereka bentuk tugasan-tugasan dan ujian-ujian dalam berbagai cara. m. Aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dipadankan dengan cara belajar pelajar akan meningkatkan dan memberi keyakinan kepada pelajar tentang kebolehan diri mereka untuk menjalankan sesuatu . 19) menyatakan bahawa… “kefahaman dan pengetahuan guru tentang cara belajar pelajar adalah penting kerana ini memberi peluang kepada guru untuk menyediakan dan menyampaikan pengajarannya di bilik darjah dengan cara yang berbeza.

3. d) ia adalah abstrak. c) ia berhieraki atau berturutan (sangat bergantung kepada pengetahuan asas yang lalu). Pelajar akan berasa lebih yakin jika mereka mempunyai cara belajar yang betul dan cara tersebut mampu memberi lebih kefahaman kepada mereka.3 Soalan Kajian 1.3 1. Antara sebab yang diketengahkan 1. Sebenarnya terdapat beberapa sebab mengapa Matematik Tambahan dikatakan sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Berdasarkan kepada fakta-fakta di atas maka satu kajian haruslah dijalankan untuk meninjau cara-cara pembelajaran Matematik Tambahan di sekolah menengah dan sejauh mana keberkesanannya cara tersebut.3. Sejauh mana aras kesukaran subjek tersebut sebenarnya bergantung kepada individu.3. .3. e) ia memerlukan taraf pembelajaran yang lebih tinggi daripada ingatan dan kefahaman fakta-fakta.6 aktiviti dengan sendiri. b) bahasa biasa mempunyai makna berlainan dalam Matematik Tambahan. oleh pelajar ialah: a) ia mempunyai bahasa khas.4 Adakah terdapat hubungan cara belajar melalui kelas tuisyen dengan pencapaian Matematik Tambahan? Adakah terdapat hubungan cara belajar sendiri dengan pencapaian Matematik Tambahan? Adakah terdapat hubungan cara belajar berkumpulan dengan pencapaian Matematik Tambahan? Adakah terdapat hubungan cara belajar latih tubi dengan pencapaian Matematik Tambahan? Bagi soalan 1.2 1.1 Hipotesis : Ho : Tidak terdapat hubungan cara belajar melalui kelas tuisyen dengan pencapaian Matematik Tambahan.1 1.3.

Adalah diharapkan agar dapatan kajian ini dapat memberi beberapa panduan kepada guru untuk menyediakan perancangan kaedah dan strategi pengajaran yang .3.2 Hipotesis: Ho : Tidak terdapat hubungan cara belajar sendiri dengan pencapaian Matematik Tambahan. Hasil daripada penemuan ini akan dapat memberi sedikit sebanyak panduan kepada guru-guru yang mengajar Matematik Tambahan mengenali bentuk-bentuk cara pembelajaran yang semestinya berbeza mengikut individu di kalangan pelajar tingkatan 4 Sains. 1. Kesignifikan Kajian Hasilan daripada kajian ini diharapkan akan memberi gambaran tentang perbezaan bentuk-bentuk cara belajar Matematik Tambahan di kalangan pelajar tingkatan 4 Sains. H1 : Terdapat hubungan cara belajar melalui latih tubi dengan pencapaian Matematik Tambahan.4 Hipotesis: Ho : Tidak terdapat hubungan cara belajar melalui latih tubi dengan pencapaian Matematik Tambahan.3 Hipotesis: Ho : Tidak terdapat hubungan cara belajar berkumpulan dengan pencapaian Matematik Tambahan.3. Bagi soalan 1.7 H1 : Terdapat hubungan cara belajar melalui kelas tuisyen dengan pencapaian Matematik Tambahan.3. Bagi soalan 1. Bagi soalan 1.4. H1 : Terdapat hubungan cara belajar sendiri dengan pencapaian Matematik Tambahan. H1 : Terdapat hubungan cara belajar berkumpulan dengan pencapaian Matematik Tambahan.

8 lebih terperinci dan teliti bersesuaian dengan cara pembelajaran pelajar-pelajar mereka. menghayati sistem pendidikan dan persekolahan setelah sembilan tahun belajar di Mereka juga diandaikan sudah mempunyai cara belajar sendiri setelah menduduki dua jenis peperiksaan besar iaitu Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR). Melalui program-program ini pelajar dapat diberi pendedahan tentang cara belajar mereka sendiri. Seharusnya guru dapat menyediakan cara pembelajaran yang menarik serta menyeronokkan untuk mempastikan pelajar terus belajar dan mampu mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan mereka. Kepelbagaian cara belajar yang diamalkan ketika ini boleh dilihat sebagai alat untuk diguna pakai oleh mereka semasa menjalani proses pembelajaran. Kesedaran ini dapat sedikit sebanyak membantu mereka menyesuaikan cara belajar mereka dengan cara mengajar guru supaya pembelajaran yang lebih efektif boleh berlaku. Pengetahuan tentang cara belajar pelajar-pelajar adalah penting kerana ia dapat membantu guru menggunakan cara pengajaran yang sesuai dengan cara pembelajaran murid. Kajian ini juga diharapkan dapat membantu pihak guru dalam menyediakan pilihan cara belajar yang sesuai untuk pelajar bagi meningkatkan keputusan mata pelajaran Matematik Tambahan pelajar-pelajar mereka. Alat yang digunakan untuk mengumpul data dalam penyelidikan ini ialah soal selidik (survey) inventori gaya belajar Dunn.5 Batasan Kajian Murid tingkatan 4 Sains ini dianggap telah Murid tingkatan 4 sains di sebuah Sekolah Menengah Harian biasa di Terengganu adalah fokus kepada kajian ini. Dunn dan Price (1985) yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Melayu. 1. bangku sekolah. Terjemahan ini diperlukan untuk memudahkan . Kesimpulannya dapatan kajian ini boleh dijadikan sebagai teras untuk pihak sekolah merancang program meningkatkan kemahiran dan teknik mengajar yang sesuai dengan cara belajar pelajar yang berbeza-beza.

. Dengan batasanbatasan ini.9 pemahaman item-item soal selidik ini apabila ditadbirkan kepada murid sekolah ini yang terdiri daripada 85% murid Melayu dan selebihnya terdiri daripada murid Cina. D dan E. C. kajian ini kemungkinan tidak begitu sesuai digunakan sebagai rujukan kajian kebangsaan. bagaimanapun hasil dapatannya dapat menjadi perintis kepada kajian-kajian lain yang lebih mendalam bukan sahaja dalam mata pelajaran Matematik Tambahan malah mata pelajaran lain. Pencapaian Matematik Tambahan pelajar diperolehi daripada peperiksaan akhir tahun 2003 dan dinyatakan dalam gred A. B.

1 Tinjauan Kajian Lepas Ibubapa mementing dan mengambil berat tentang pendidikan anak-anak mereka.10 BAB 2 KAJIAN LITERATUR Bab ini akan membincangkan beberapa dapatan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan tajuk kajian. 2. Biasanya ibubapa akan cuba menyelesaikan masalah pelajaran yang dihadapi oleh anak-anak mereka. galakan dan bantuan daripada ibubapa memberi keyakinan kepada pelajar-pelajarnya. Menurut Ingham (1992) menyatakan bahawa guru melibatkan ibubapa di dalam aktiviti pembelajaran di rumah serta sokongan. . Mereka menyekolahkan anak-anak mereka untuk mendapatkan pelajaran dan mengharapkan kejayaan cemerlang daripada itu. Perkara yang disentuh adalah mengenai cara atau gaya belajar dan pencapaian daripada tokoh-tokoh pengkaji terdahulu sebagai panduan untuk menyediakan kajian ini.

Tinjauan juga mendapati kebanyakan ibubapa merasakan perlunya anak mereka mendapat bimbingan tambahan memandangkan persaingan hebat di kalangan pelajar untuk mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan. Dewasa ini kebanyakan ibubapa bekerja dan sentiasa sibuk sehinggakan tidak ada masa yang diperuntukkan untuk anak-anak. 1987. 1985. 96).s. m. Buktinya dapat diperhatikan dalam surat khabar tempatan yang sentiasa menyiarkan nama pelajar yang mendapat keputusan cemerlang. sahaja. Ini menunjukkan peranan ibubapa adalah penting dalam membantu meningkatkan pencapaian anakanak dalam pelajaran. Kajian juga menunjukkan beberapa kegagalan dan kesan negatif kelas tuisyen persendirian. Ini adalah satu sebab mengapa pusat-pusat tuisyen persendirian berkembang dengan pesatnya. m.s. Kajian yang dibuat oleh pelajar-pelajar Sekolah Tinggi Bukit Mertajam (1984) menunjukkan pelajar-pelajar menghadiri kelas tuisyen persendirian kerana beberapa sebab. wang dan tenaga untuk menghadiri kelas tuisyen persendirian. 11). 1999. Sedangkan perlakuan-perlakuan terpuji seperti menolong orang tua Oleh itu pelajar hanya menumpukan perhatian kepada pelajaran melintas jalan jarang disiarkan (Tan Ah Thau.s. Kira-kira 70% pelajar yang menghadiri kelas tuisyen menyatakan bahawa mereka lemah dalam mata pelajaran tersebut. Para pelajar tidak mempunyai masa untuk bersukan dan menghadiri lain-lain aktiviti kokurikulum tambahan kerana menghadiri tuisyen. 67) dan pencapaian pelajar-pelajar (Claxton dan Murrel. kerana itu pelajar sanggup menghabiskan masa.11 Galakan ibubapa dalam usaha meningkatkan prestasi di sekolah mempunyai perkaitan yang signifikan dengan motivasi pelajar-pelajar (Griggs. Guru sering . dalam Alias Muhammad Shah. Namun demikian mereka sedar akan kepentingan anak-anak mereka dan langkah-langkah biasa yang diambil ialah dengan menghantarkan anak-anak mereka ke kelas tuisyen persendirian dengan harapan mereka dapat mempertingkatkan prestasi anak-anak mereka. m. Dalam konteks negara kita memang jelas prioriti diberikan kepada pencapaian akademik daripada perlakuan pelajar. 1985.

Menurut (Lim Lee Choo. pencapaian akademik mereka akan meningkat dan apabila padanan gaya belajar mereka tidak sesuai. 26) pelajar boleh mendapat keuntungan dari kelas tuisyen persendirian ini sekiranya pendekatan para pelajar adalah praktis. dalam Alias Muhammad Shah. Pendapat ini telah disokong oleh Dunn (1980. Beliau membuat perbandingan keputusan SPM sebelum dan selepas mengadakan kelas tambahan dalam bentuk yang dicadangkan. Kajian yang dijalankan oleh Douglass (1979. Menurutnya cara Misalnya dalam pembentukan kelas tambahan yang telah dijalankan mempunyai sumbangan yang peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia sekolah tersebut. 3336). 1999.s 13) telah menghasilkan satu rencana berdasarkan pengalamannya sendiri semasa beliau menjadi guru besar di sebuah sekolah rendah di luar bandar.s. m. m. Pelajar juga harus tidak terikut-ikut dengan trend kelas tuisyen persendirian dan tidak terlalu mementingkan pencapaian gred yang lebih tinggi. terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dan sikap pelajar. 1984. 407-412). 1984. 1999. pencapaian akademik mereka merosot. Pelajar harus berhati-hati terhadap tenaga pengajar yang tidak bertanggungjawab dan lebih mementingkan keuntungan diri.s. Menurut Abdul Rahim tujuan kelas tambahan yang dijalankan di sekolah adalah untuk meninggikan prestasi peperiksaan dari segi kualiti dan kuantiti. yang dijalankan ke atas pelajar biologi sekolah tinggi. permainan dan sukan atau mesyuarat . m. Guru terpaksa meminda waktu untuk perjumpaan. dalam Alias Muhammad Shah. positif dalam meninggikan prestasi pelajar dalam peperiksaan.12 mengakui kelas tuisyen persendirian sering mengganggu aktiviti sekolah. beliau mendapati bahawa apabila padanan gaya belajar pelajar disesuaikan dengan sumber pengajaran.s. Beliau menjelaskan beberapa kajian telah membuktikan bahawa apabila kita mengenalpasti dan memadankan gaya belajar individu dengan kaedah pengajaran dan sumber-sumber. persatuan kerana kedatangan pelajar kurang memuaskan. (Abdul Rahim Ahmad. Menurutnya lagi seseorang pelajar yang merasakan dirinya memerlukan bimbingan seharusnya bertanya kepada diri sendiri sama ada kelas tuisyen itu menguntungkan dari segi kewangan dan masa. m. Ini menunjukkan padanan gaya pengajaran guru dan gaya belajar seseorang murid dapat membantu seseorang pelajar itu belajar dengan lebih berkesan.

Keputusan kajian menunjukkan bahawa pelajar bukan vokasional lebih mengutamakan cara latih tubi. dalam Choo Chee Seng. 62-64). .13 Mengenai pengaruh gaya belajar ke atas ketahanan dan pencapaian pelajar kolej. m. m. pelajar-pelajar bidang vokasional. 2000. mendapati bahawa pelajar yang menerima pengajaran yang sesuai dengan kekuatan gaya belajar mereka menunjukkan pencapaian akademik lebih tinggi daripada mereka yang tidak diberi pendedahan tentang gaya belajar. (Zak. Dengan itu adalah wajar guru mengenalpasti gaya belajar pelajar mereka supaya mereka dapat merancang dan menyampaikan pengajaran dengan lebih efektif dan dapat diterima oleh semua pelajar. Pendekatan pengajaran guru dengan menggunakan gaya belajar pelajar merupakan satu pendekatan pendidikan moden. m. Marshall (1990. dalam Norlia Goolamaly.s. Mereka juga tidak mempunyai sikap yang Kajian ini menunjukkan bahawa bertanggungjawab. 1993.s. Pendidik yang cuba menyesuaikan kurikulum dengan penyampaian pengajaran mereka dan juga mengambilkira gaya belajar pelajar mereka akan membantu pelajar belajar dengan kebolehan mereka sendiri. Kajian ini menunjukkan bahawa pelajar vokasional suka belajar dalam kumpulan dan secara individu. tidak suka belajar dalam beberapa cara yang berbeza dan mereka tidak suka belajar melalui taktil dan kinestetik. Contohnya. 18) yang menunjukkan bahawa persekitaran fizikal bilik darjah membantu ke arah pembelajaran berkumpulan yang berkesan. emosi dan fizikal sebagai faktor yang penting di dalam proses pembelajaran.s. mereka juga memerlukan motivasi guru berbanding dengan dapatan yang diperolehi daripada pelajar bukan vokasional. 2001. 30) mendapati faktor-faktor seperti persekitaran. Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini ialah Inventori Gaya Belajar oleh Dunn dan Dunn. faktor fizikal dan emosi memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran Penemuan ini juga disokong oleh kajian yang dijalankan oleh (Amirudin Jamil. Dapatan-dapatan yang dilaporkan dalam kajian Zak bertujuan untuk mengkaji hubungan gaya belajar di antara pelajar vokasional dan bukan vokasional. Beliau mendapati pelajar vokasional mempunyai perbezaan yang signifikan. 1990.

seterusnya menyiapkan tugasan-tugasan pelajaran mereka dengan lebih kerap. Guru-guru yang dapat menyediakan suatu pengalaman pembelajaran yang berasaskan minat pelajar akan dapat memotivasikan pelajar dalam proses pembelajaran. . Pengajaran yang dijalankan mengikut gaya belajar pelajar boleh dikatakan dapat membuka ruang kepada pelajar untuk mengetahui gaya belajar mereka.14 Pengajaran yang dipadankan dengan gaya pelajar belajar bukan saja menjadikan proses pengajaran itu menarik tetapi dapat membekalkan dan memupukkan ilmu yang bermanfaat kepada pelajar. Kaedah pengajaran ini boleh dikatakan dapat meninggalkan kesan yang lebih baik berbanding kaedah pengajaran yang berpusatkan guru. dengan itu dapat mengekalkan minat mereka untuk terus belajar.

Pertama. Johnson (1994) menyenaraikan tiga kekuatan kaedah ini.1 Alat Kajian Kajian yang dijalankan adalah merupakan kajian yang bersifat deskriptif dan menggunakan kaedah tinjauan. lebih luas dan menyeluruh. Bab ini akan menerangkan proses mengumpul maklumat dan prosedur yang digunakan untuk mendapatkan maklumat responden serta tatacara menganalisis data. 3. Bahagian A memerlukan maklumat diri pelajar dan pencapaian mereka dalam mata pelajaran Matematik .15 BAB 3 METODOLOGI KAJIAN Kajian ini memerlukan persiapan yang rapi untuk mengumpul maklumat. Kaedah soal selidik dipilih bagi mendapatkan data. Jacob dan Ary (1990) berpendapat bahawa kebaikan menggunakan soal selidik ini ialah ianya mampu melibatkan responden yang ramai. Kedua. Borang soal selidik ini mengandungi dua bahagian. membolehkan penyelidik membuat kajian hubungan dan perbandingan dengan hasil kajian kepada populasi yang lebih besar dan ketiga. dapat menghasilkan fakta dan maklumat yang boleh di “cross -tabulate” dalam pelbagai kaedah statistik bagi mempelbagaikan dapatan sesuatu kajian. dapat melibatkan responden yang ramai.

3.1 Pecahan soalan berdasarkan gaya pembelajaran. Selepas itu penyelidik akan meminta bantuan guru sekolah memilih 40 orang secara rawak yang terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan. Pembahagian dimensi unsur (cara) yang diperlukan dalam kajian adalah seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah. tidak setuju dan sangat tidak setuju yang berkaitan dengan unsur-unsur cara pembelajaran Matematik Tambahan murid. Manakala bahagian B merupakan 28 soalan berskala Likert dengan empat kategori iaitu sangat setuju. hendaklah dijawab oleh responden dalam masa 30 minit sahaja.16 Tambahan pada peperiksaan akhir tahun 2003 . Dimensi i) Latih Tubi ii) Belajar Sendiri iv) Belajar Cara Kumpulan v) Kelas Tuisyen Soalan 7 soalan 7 soalan 7 soalan 7 soalan 3. Soal selidik Semua soalan . Hanya 40 orang pelajar yang akan dipilih secara rawak sebagai sampel kajian. Penyelidik akan menggunakan kaedah tinjauan dengan penggunaan borang soal selidik untuk memperolehi data primer dari responden.2 Sampel Kajian Kajian ini dijalankan ke atas 4 buah kelas aliran sains tingkatan empat di sebuah sekolah daerah Kemaman Terengganu. Jadual 3. Kaedah soal selidik dapat menjimatkan masa dan wang.3 Tatacara Pengumpulan Data Sebelum data dipungut kebenaran diminta terlebih dahulu melalui pihak pengetua sekolah agar tidak timbul masalah semasa proses mengumpul data. setuju. Jumlah pelajar yang terlibat adalah seramai 128 orang.

mudah serta tepat. ‘belajar sendiri’ dan ‘tuisyen’. Nilai pekali negatif yang tidak signifikan menunjukkan tidak ada hubungan. penyelidik akan menggunakan analisis ini supaya proses pengiraan data berlaku dengan cara yang sistematik. .4 Tatacara Analisis Data Data yang dikumpul akan diproses menggunakan pengaturcaraan Statistical Package for the Social Science (SPSS 11. Semakin besar nilai pekali korelasi. Penganalisisan data ini adalah suatu proses yang amat penting untuk menentukan pencapaian objektif dalam kajian yang dijalankan. Berdasarkan kaedah yang digunakan untuk memungut data. Analisis kajian memberi tumpuan kepada mengenalpasti cara belajar responden berhubung dengan pencapaian Matematik Tambahan berdasarkan empat item cara belajar iaitu ‘latih tubi’.0 hingga +1.5 Windows). Pekali korelasi positif menunjukkan hubungan yang Manakala nilai pekali negatif yang signifikan mengikut arah yang sama. semakin kuat hubungan di antara cara belajar dengan pencapaian. Korelasi Pearson Moment digunakan untuk membuat perbandingan mengenai perbezaan cara pembelajaran dengan pencapaian Matematik Tambahan. ‘kumpulan’. nilai pekali korelasi berada di antara –1. Kaedah ini dipilih kerana data dapat dianalisis dengan cepat. menunjukkan hubungan yang berlawanan. Data-data dianalisis dengan Korelasi Pearson Moment. Rahman (2001).0. Segala maklumat yang diperolehi adalah rahsia dan tidak boleh didedah kepada sesiapa tanpa kebenaran.05.17 hendaklah dijawab. setelah selesai menjawab soal selidik dikutip untuk dianalisis. Tahap signifikan ditetapkan pada aras p < 0. 3. pernyataan dalam setiap item cara belajar akan dianalisis secara deskriptif dengan menghurai peratus kekerapan keseluruhan responden dalam skala Likert yang digunakan dalam soalselidik. Untuk tujuan ini. Statistik yang digunakan berkaitan dengan tujuan menyempurnakan objektif dan hipotesis. Data-data yang diperolehi dikumpul dan diolah dengan teliti bagi memastikan segala kecuaian dapat dielakkan. Nawi Ab. Menurut Mohd.

3 Analisis mengenai tahap pencapaian Matematik Tambahan akhir tahun 2003 pelajar Tingkatan 4. Penganalisisan akan dibahagikan kepada 3 bahagian utama iaitu:4.1 4. Analisis data yang digunakan ialah pekali Korelasi Pearson Moment pada aras signifikan p < 0. Analisis cara belajar di kalangan responden Hubungan gaya belajar dengan pencapaian Matematik Tambahan.2 4. peperiksaan .18 BAB 4 DAPATAN KAJIAN Keseluruhan bab ini akan memberi tumpuan kepada analisis dapatan-dapatan kajian serta membincangkan analisis dapatan kajian berdasarkan soalan-soalan penyelidikan kajian yang telah dikemukakan dalam bab 3.05. Bab ini turut membincangkan keputusan dan penganalisisan daripada soal selidik yang telah dilengkapkan oleh responden.

.5 7.5 % memperolehi C manakala gred D dan E 7.5 100 Akhir Merujuk kepada jadual di atas kita dapati 10 % daripada murid mendapat A dalam peperiksaan akhir tahun dan 22. 4.5 52.0 22. Jadual 4.1 Analisis Tahap Pencapaian Matematik Tambahan Peperiksaan Tahun 2003.5 % masing-masing.1 Analisis Tahap Pencapaian Matematik Tambahan Peperiksaan Akhir Tahun 2003 Pencapaian Matematik A B C D E Jumlah % Sampel 10.5 7.19 4.2 Analisis Cara Belajar Di Kalangan Responden 4.2 di sebelah.2.5 % mendapat B dan 52.1 Latih Tubi Taburan kekerapan murid terhadap 7 pernyataan yang terkandung di dalam subskala latih tubi ditunjukkan di dalam Jadual 4.

5 40.Setuju 32.5 3 4 % % 52.5 0. Kecenderungan responden memilih item-item 3 & 4 adalah disebabkan kaedah ini memberi impak .5 % memilih sangat setuju.0 2 % 5. Majoriti responden memilih skala 3 dan 4 menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara latih tubi dengan pencapaian mereka.0 62.0 0.5 % tidak setuju.5 12.0 5.5 2.5 55.0 – 5 % manakala 2.Sangat tidak setuju 2.0 2.5 – 32.5 2.0 30.0 47. kejayaan yang besar kepada mereka.Tidak Setuju 3. Cara latih tubi yang dipraktikkan di sekolah terutama dalam mata pelajaran Matematik Tambahan dilihat mampu memberi lebih kefahaman kepada responden.5 Saya suka mempelajari Matematik Tambahan dengan cara latih tubi 5 Belajar Matematik Tambahan dengan cara latih tubi memberi lebih kefahaman 9 Latih tubi dalam Matematik Tambahan adalah salah satu cara belajar yang menarik 13 Saya dapat menyelesaikan soalan Matematik Tambahan yang sukar dengan cara latih tubi 17 Saya banyak membuat latih tubi tambahan dari buku rujukan untuk mengukuhkan pemahaman 23 Langkah dalam pengiraan Matematik Tambahan lebih mudah diingat dengan cara latih tubi 25 Latih tubi dalam Matematik Tambahan mampu memberi keputusan yang baik kepada saya Nota: 1.5 45.5 – 62.0 10.5 50.5 47.0 7.5 40.0 30.20 Jadual 4.0 5.0 4 – Sangat Setuju Analisis terhadap kesemua pernyataan di dalam subskala latih tubi menunjukkan terdapat persetujuan yang tinggi dalam item tersebut. Peratus murid yang setuju dengan latih tubi adalah antara 30 – 57.5 0.0 42.2 Taburan Kekerapan Item Latih Tubi Taburan Kekerapan Soalan 1 Latih tubi 1 % 2. Berbanding dengan sangat tidak setuju iaitu antara 0.0 12.5 % dan 12.5 57.

0 30.5 7.5 37.5 % sangat bersetuju.5 37.5 dalam kumpulan. .5 %.2 Kumpulan Analisis dapatan kekerapan jawapan responden kepada 7 soalan berikutnya yang berkaitan dengan cara belajar berkumpulan yang terkandung dalam soal selidik dapat ditunjukkan dalam jadual 4.5 menyeronokkan.Sangat tidak setuju 2.0 % setuju dan selebihnya memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju bagi soalan 2.5 27.Tidak setuju 3.5 kumpulan berbanding guru.5 kumpulan dapat membantu saya mencapai keputusan yang baik. 7.Sangat setuju Analisis dapatan mengenai cara belajar Matematik Tambahan secara berkumpulan diwakili oleh 52.5 40.0 77.3 di bawah.5 % memilih sangat tidak setuju dan 37.5 52.0 12. 21 Dengan bantuan rakan-rakan dalam 0. 15 Saya aktif memberi pendapat semasa 7.0 52.21 4.3 Taburan Kekerapan Item Belajar Secara Kumpulan Soalan 2 Kumpulan Taburan Kekerapan 1 2 3 4 % % % % 0. Nota: 1.5 42. 24 Kemahiran Matematik Tambahan dapat 2.2.0 5. 40.5 45.5 dikuasai melalui perbincangan dengan rakan-rakan dalam kumpulan. Seterusnya bagi soalan 11 pembahagian antara setuju dan tidak setuju agak seimbang iaitu 45 % memilih setuju dan 40 % memilih tidak setuju berbanding dengan soalan 15.5 40.Setuju 4.5 Berbincang dengan rakan jika menghadapi masalah dalam menjawab soalan Matematik Tambahan.5 20.5 12. 6 Belajar Matematik Tambahan secara 2.5 2.5 % memilih tidak setuju dan selebihnya memilih setuju dan sangat setuju. Jadual 4. 11 Saya suka bertanya kepada rakan dalam 2. 19 Belajar secara kumpulan lebih 2.5 % dan setuju adalah 52.5 67. Bagi soalan 6 peratus responden yang memilih sangat setuju adalah 37.5 0.0 7.0 kumpulan Matematik Tambahan lebih mudah dipelajari.0 65.

Pemilihan skala 3 dan 4 bagi item belajar Matematik Tambahan secara kumpulan ini adalah disebabkan oleh pencapaian yang memberangsangkan di kalangan pelajar yang mengutamakan kaedah ini.21 dan 24 majoriti responden memilih setuju dan sangat setuju iaitu 20 % dan 77.5 % memilih sangat setuju dan 67. .5 % memilih setuju dan sangat setuju bagi soalan 19.5 % setuju bagi soalan 24. membincangkan soalan-soalan Matematik Penggunaan kaedah ini Interaksi dan mampu memberikan kefahaman yang maksimum kepada responden semasa Tambahan. perbincangan sesama ahli kumpulan adalah satu input yang sangat berguna untuk proses pembelajaran Matematik Tambahan. Manakala sebanyak 27. 30 % dan 65 % masing-masing bagi soalan 21.22 Manakala bagi soalan 19.

sebanyak 45 % responden memilih skala 2 iaitu tidak setuju dengan cara tuisyen untuk meningkatkan pencapaian.4 Taburan Kekerapan Item Menghadiri Kelas Tuisyen Soalan 4 Tuisyen Taburan Kekerapan 1 2 3 4 % % % % 15 45 35 5. Pilihan utama responden adalah skala 2 dan 3 tetapi lebih cenderung kepada setuju dan sangat setuju bagi soalan-soalan tersebut. 10 Saya lebih berpeluang 15 45 30 10 menyuarakan masalah saya di kelas tuisyen. 22 Tuisyen dapat memperkembangkan 5.0 Saya lebih suka belajar Matematik Tambahan di pusat tuisyen. Manakala 15 % sangat tidak setuju. Jumlah peratus tersebut ialah 60 % berbanding dengan 40 % bagi tidak setuju.5 35.3 Tuisyen Jadual 4.5 32. 22 dan 26 kelihatan agak sama. Nota: 1-Sangat tidak setuju 2-Tidak setuju 3-Setuju 4-Sangat setuju Dalam soalan 4. Bagi soalan 7 peratus setuju dan sangat bersetuju melebihi peratus tidak setuju dan sangat tidak setuju.0 37.5 menyelesaikan masalah Matematik Tambahan. 26 Tuisyen boleh membantu saya 5.5 45 17. Soalan 10 pula adalah sebaliknya iatu 40 % memilih setuju dan 60 % tidak setuju. Kaedah pembelajaran ini kurang . Pola bagi soalan 14.5 45 32.5 40 10 Tambahan di pusat tuisyen kerana persekitarannya selesa.23 4.2.5 40 17.5 lagi daya pemikiran saya.5 42.5 15 soalan-soalan Matematik Tambahan yang menarik.0 25. 7 Saya berpuashati dengan cara 7.0 32.0 pengajaran guru Matematik Tambahan di pusat tuisyen. 18 Pusat Tuisyen banyak menyediakan 7. Seterusnya 35 % responden memilih setuju dan hanya 5 % memilih sangat setuju. 14 Saya suka belajar Matematik 7. 18.

0 5.5 20.5 47.0 guru jika saya tidak dapat menyelesaikan masalah Matematik Tambahan.0 15. Manakala soalan 8 pula kita dapati peratus bersetuju adalah lebih besar berbanding dengan peratus tidak bersetuju berbanding dengan soalan 12 yang sebaliknya. 12 Saya suka membuat kerja rumah 2.0 Matematik Tambahan secara sendirian.0 sendirian tidak membuang masa.5 5.0 5.5 25. 20 Matematik Tambahan mudah 17.0 Sebanyak 22. Walau bagaimanapun terdapat lebih daripada separuh atau pun 60 % . 27 Belajar Matematik Tambahan 5.5 62.5 22. Terdapat 15 % responden yang merasakan cara belajar sendiri ini sangat sinonim dengan mereka dalam soalan 16. Nota: 1-Sangat tidak setuju 2.Tidak setuju 3-Setuju 4-Sangat setuju 4 % 10.5 32. 8 Saya lebih mudah mengingat rumus 12.0 45.0 12.5 62. 28 Saya lebih yakin belajar Matematik 7.24 mendapat sambutan berbanding dengan kaedah latih tubi dan kumpulan adalah disebabkan oleh status atau latar belakang responden tersebut.0 25.0 Tambahan secara sendirian.2. 16 Saya hanya akan bertanya kepada 2.5 25.5 Matematik Tambahan jika saya belajar seorang diri.4 Belajar sendiri Jadual 4. Terdapat 10 % responden berasa kaedah belajar sendiri amat sesuai dengan diri mereka.5 % responden sangat tidak bersetuju dengan soalan 3 selain itu hampir separuh atau 47. 4.5 % lagi tidak setuju dengan soalan tersebut.5 42.0 25.0 dipelajari secara persendirian.5 52.5 Taburan Kekerapan Item Belajar Sendiri Taburan Kekerapan Soalan Belajar sendiri 1 2 3 % % % 3 Saya berasa lebih tenang jika saya 22.5 30.5 60.0 belajar Matematik Tambahan secara persendirian. Manakala 20 % lagi menjelaskan bahawa mereka selesa belajar Matematik Tambahan secara individu.

seterusnya 30 % lagi mewakili skala 1 dan 2.25 responden mengatakan cara tersebut sesuai dengan mereka. Cara belajar sendiri dalam mata pelajaran Matematik Tambahan kurang mendapat sambutan di kalangan responden. Jumlah kedua-dua item tersebut mewakili 70 % daripada responden. Sebanyak 2. Bagi soalan terakhir dalam cara ini kita dapati 7.5 % merasakan diri mereka sangat tidak setuju dengan cara ini dan majoriti responden memilih tidak setuju dengan cara ini yang mewakili 62. Selain dari itu 25 % lagi mengatakan mereka setuju dengan cara tersebut dan 5 % lagi mengatakan bahawa mereka sangat setuju dengan cara itu. Kemaman Terengganu. Bagi soalan 20 pula 70 % responden menolak cara belajar Matematik Tambahan dengan cara sendiri manakala selebihnya merasakan kaedah tersebut sesuai dengan mereka. Peratus responden memilih skala 3 dan 4 adalah kecil. Berbeza dengan soalan 27 yang menyaksikan kelebihan pada item sangat setuju dan setuju. Justeru itu responden terpaksa menghabiskan banyak masa untuk belajar dan menganalisa semua topik.5 %.5 % responden mengeluarkan pandangan tidak bersetuju dengan cara itu. . Untuk mendapatkan kefahaman menyeluruh responden terpaksa mentelaah semua topik dengan sendiri tanpa ada bantuan dari rakan-rakan. Malah sebanyak 22. membuktikan kepada penyelidik bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara cara belajar sendiri dengan pencapaian Matematik Tambahan di kalangan pelajarpelajar Tingkatan 4 Sains di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail. Cara belajar sebegini memerlukan masa yang panjang untuk menguasai sesuatu topik.5 % lagi berpendapat sangat tidak setuju dengan cara itu.

3 Hubungan Gaya Belajar Dengan Pencapaian Matematik Tambahan Jadual 4. Hubungan yang sangat bererti ini dapat ditunjukkan dengan nilai pekali Korelasi Pearson 0.109 0.000 ** Nilai Korelasi signifikan pada aras 0.701** 0. Belajar melalui tuisyen dilihat sangat sinonim dengan pencapaian dalam peperiksaan.01 (2 hujung) * Nilai Korelasi signifikan pada aras 0.633 Jadual di atas juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara latih tubi dengan pencapaian Matematik Tambahan dalam peperiksaan akhir tahun. . atau meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan.319* 0.045 Sendiri 0. Hubungan yang signifikan ini dapat ditunjukkan oleh nilai pekali Korelasi Pearson 0. (rujuk lampiran A) Berdasarkan jadual di atas menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara cara belajar berkumpulan dengan markah Matematik Tambahan dalam peperiksaan akhir tahun 2003. Hasil dari proses tersebut kita dapati keputusannya adalah seperti dalam rajah di atas.26 4.05 (2 hujung) Jadual di atas menunjukkan hubungan antara cara belajar dengan pencapaian Matematik Tambahan dalam peperiksaan akhir tahun 2003 bagi murid tingkatan 4 Sains di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail Kuala Terengganu.701.0 for Windows (SPSS).633** 0. Data yang telah dikutip dalam kerja lapangan telah diinputkan ke dalam perisian Statistical Package for Social Science 11.(2 – tailed) Kumpulan 0.319.504 Tuisyen 0.000 Latih tubi 0.6 Jadual Hubungan Cara Belajar Dengan Pencapaian Matematik Tambahan Dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2003 Cara Belajar Korelasi Pearson Sig. Hubungan yang sangat bererti juga dilihat antara pencapaian Matematik Tambahan dengan belajar melalui tuisyen dengan nilai pekali Korelasi Pearson 0.

kumpulan dan tuisyen memainkan peranan yang penting bagi meningkatkan pencapaian pelajar dalam Matematik Tambahan. Perkara ini dapat dibuktikan dengan sisihan piawai yang ditunjukkan adalah agak tinggi iaitu sebanyak 16.0 for Windows (SPSS) kita dapati data-data tersebut taburan populasinya tidak menentu atau berselerak. Persoalan yang perlu dibincangkan sekarang ialah mampukah dapatan kajian ini mewakili populasi? Berdasarkan kepada dapatan dari kerja-kerja lapangan yang telah diinputkan ke dalam perisian Statistical Package for Social Science 11. Bersesuaian dengan jumlah sisihan piawai yang besar bolehlah disimpulkan bahawa apa yang didapati dari sampel boleh menggambarkan populasi sebenar. Hubungan yang tidak signifikan ini dapat dibuktikan dengan nilai pekali Korelasi Pearson 0.109. .27 Namun begitu jika dilihat pada cara belajar sendiri kita dapati ianya berlainan dengan yang lain. Hubungan yang tidak signifikan didapati antara belajar Matematik Tambahan secara sendiri dengan pencapaian Matematik Tambahan semasa peperiksaan akhir tahun 2003 bagi murid tingkatan 4 Sains sekolah ini. di mana jumlah tersebut melebihi 30 orang. Boleh dikatakan bahawa kaedah latih tubi.30196. Namun ianya berbeza bagi pelajar yang menggunakan kaedah belajar sendiri yang kita dapati kaedah tersebut tidak mampu untuk meningkatkan pencapaian dalam Matematik Tambahan. (rujuk lampiran B) Berdasarkan kepada prosedur pemilihan sampel dan jumlah responden yang terlibat seramai 40 orang.

28 BAB 5 KESIMPULAN Dalam bab ini akan menghuraikan apakah rumusan serta kesimpulan yang telah didapati oleh pihak penyelidik serta rumusan berdasarkan kepada dapatan dan juga analisis yang telah dihasilkan dalam bab yang lepas. Cara ini Penggunaan masa yang .1 Kesimpulan Hasil daripada analisis dapatan data dari kerja-kerja lapangan penyelidik dapati muridmurid tingkatan 4 Sains di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail.045. penyelidik mendapati 87.5 % responden bersetuju dengan cara belajar melalui latih tubi. memerlukan komitmen yang tinggi di kalangan murid. Kemaman Terengganu mempunyai cara-cara belajar Matematik Tambahan yang berkesan. Berdasarkan rumusan beberapa cadangan akan dikemukakan sebagai bantuan untuk menyelesaikan masalah yang telah dikesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dapatan daripada soal selidik item latih tubi. 5. Bukti ini dapat dikukuhkan lagi dengan terdapatnya hubungan yang signifikan antara latih tubi dengan pencapaian melalui ujian Korelasi Pearson 0. Penyelidik mendapati corak latih tubi dalam proses pembelajaran sangat sesuai sebagai satu bentuk cara belajar.

Manakala dalam item belajar secara kumpulan pula penyelidik mendapati purata responden menjawab skala 4 ialah 27.7 %. Jika dibandingkan dengan cara belajar sendiri kita dapati belajar secara kumpulan lebih efektif dan bersesuaian.000. Kaedah ini selalunya dilihat sebagai pembantu kepada kaedah-kaedah lain. Kaedah ini dilihat semakin popular di kalangan murid-murid di negara ini. Pengorbanan di kalangan murid sangatlah dituntut untuk membolehkan mereka mengecapi kejayaan. Masalah boleh diselesaikan melalui perbincangan.9 % yang tidak bersetuju dengan kaedah tersebut. Berhubung dengan kaedah tuisyen pula penyelidik mendapati 51. Ianya bertepatan dengan kajian yang dijalankan oleh pelajar-pelajar sekolah Pada kebiasaannya tinggi Bukit Mertajam (1984) yang menunjukkan bahawa pelajar menghadiri kelas tuisyen kerana mereka lemah dalam mata pelajaran tersebut.6 % responden memberikan jawapan pada skala 1 dan 2 berbanding 46.47 % memberikan jawapan pada skala 3 dan 4. Melalui ujian . Lebihan kepada item 3 dan 4 dalam soal selidik tersebut membayangkan kepada kita bahawa kaedah tersebut merupakan satu kaedah yang berkesan untuk menentukan kejayaan dalam peperiksaan. kaedah tuisyen ini perlulah berjalan seiring dengan kaedah lain seperti latih tubi dan berkumpulan bagi menentukan kejayaan dalam peperiksaan. Jika dijumlahkan keseluruhannya didapati sebanyak 83. Melalui ujian Korelasi Pearson 0.3 % yang bersetuju dengan cara belajar berkumpulan.29 banyak serta daya usaha yang lebih pastinya akan mengimplimentasikan hasil yang memuaskan. Kaedah belajar sendiri pula menyaksikan kebanyakkan responden tidak bersetuju dengan item tersebut.1 % responden bersetuju dengan kaedah tersebut berbanding dengan 48.000 menunjukkan terdapat hubungan yang sangat bererti antara belajar secara kumpulan dengan pencapaian Amalan belajar secara berkumpulan merupakan satu teknik yang sangat berkesan.6 % manakala skala 3 pula ialah 55. 53. Pelbagai idea dapat diketengahkan oleh setiap ahli dalam kumpulan.Terdapat hubungan yang sangat bererti antara tuisyen dengan pencapaian dengan nilai Korelasi Pearson 0.

pelajar harus mempunyai disiplin diri. Pelajar sepatutnya menggunakan buku rujukan sebagai bahan tambahan dan bertanya guru sekolah jika menghadapi masalah. Pelajar juga harus merancang pembelajaran secara sistematik. membuat jadual waktu belajar dan membuat latih tubi. Namun demikian ianya bergantung kepada individu tersebut untuk menentukan yang mana sesuai dengan diri mereka sendiri. Perkara ini biasanya 5. Perkara sebaliknya berlaku pada kaedah belajar sendiri.504. Penggembangan idea biasanya berlaku melalui perbincangan antara rakan-rakan dalam kumpulan. terdapat pada kaedah kumpulan. Keputusan ini memberikan mesej yang jelas kepada penyelidik bahawa responden tidak menggemari kaedah tersebut. Sebagai langkah memperbaiki masalah-masalah yang dihadapi. mencatat kaedah atau contoh dan membuat latihan dengan bantuan buku rujukan. Selain dari itu pelajar mesti memberi tumpuan dan perhatian sepenuhnya di dalam kelas semasa guru mengajar. pelajaran sepatutnya diberi prioriti utama dibandingkan dengan aktiviti lain. Menghadiri kelas tuisyen juga memainkan peranan penting bagi meningkatkan prestasi .30 Korelasi Pearson penyelidik dapati terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pencapaian dengan kaedah belajar sendiri dengan nilai Korelasi Pearson 0. Fenomena ini bertepatan dengan trend belajar masa kini yang lebih menumpukan kepada tiga kaedah yang di sebutkan tadi. Belajar sendiri sebenarnya memberikan impak yang kurang baik kepada seseorang pelajar.2 Cadangan Cara belajar yang berbeza-beza di kalangan murid membawa implikasi yang berbagai kepada sistem pendidikan negara. Idea yang bernas tidak dapat dicungkil atau dikembangkan melalui kaedah ini. Belajar secara kumpulan atau dalam kumpulan kecil dua hingga empat orang sekumpulan harus dipraktikkan. Antara keempat-empat kaedah tersebut latih tubi dan belajar secara kumpulan mendapat sambutan paling baik di kalangan murid-murid di samping kelas tuisyen.

Cara belajar Matematik Tambahan Unsur utama yang Sekiranya merupakan suatu jalan ke arah pencapaian yang cemerlang. teknik mengulangkaji pelajaran. Aktiviti seperti mengecat sekolah. Dengan ini diharapkan bimbingan dan tunjuk ajar boleh disalurkan kepada pelajar-pelajar yang lemah dalam Matematik Tambahan. Kelas bimbingan dan pemulihan juga harus diadakan untuk pelajar-pelajar lemah dalam matematik khasnya semasa di tingkatan empat lagi untuk memupuk minat dan keyakinan pelajar dalam bidang Matematik Tambahan. pelajar mempunyai pandangan yang positif terhadap Matematik Tambahan maka masalah keciciran dalam mata pelajaran tersebut dapat dielakkan. Sistem mentor mentee boleh diadakan di antara guru dengan pelajar atau antara pelajar yang baik dengan pelajar yang lemah. Walau apa jua suasana pembelajaran penyelidik berasa tidak menjadi halangan kepada pelajar dalam . semangat dan keyakinan untuk pelajar-pelajar lemah yang bertujuan untuk memperbaiki sikap pelajar serta membina keyakinan diri dalam menguruskan pembelajaran. Pelajar-pelajar juga harus ditanam dengan sikap cintakan sekolah dan mempunyai sikap yang positif terhadap sekolah serta persekitarannya. Matematik Tambahan bukanlah merupakan suatu mata pelajaran yang sangat sukar untuk dipelajari. Pada dasarnya. menganggu pembelajaran sebenarnya adalah sikap pelajar itu sendiri. mencantikkan sekolah. Namun begitu pelajar harus bijak memilih tempat tuisyen yang benarbenar memberi manfaat kepada mereka bukan yang hanya mementingkan keuntungan. mengorganisasikan masa dan kerja sekolah dan pembelajaran menerusi perbincangan serta kerja berkumpulan. strategi menghadapi peperiksaan.31 peperiksaan. gotong royong boleh diadakan supaya menyediakan kawasan sekolah yang ceria dan selesa untuk pembelajaran. Pihak sekolah juga harus menganjurkan bengkel pembinaan sikap. Pihak sekolah juga harus mengadakan siri seminar tentang kemahiran belajar seperti penggunaan bilik sumber sekolah dan perpustakaan.

Faktor-faktor lain hanya merupakan faktor pembantu dalam mencapai pembelajaran yang lebih sempurna. .32 proses pembelajaran Matematik Tambahan mereka.

B & Kahle.B (1978). Washington: ASHE-ERIC Higher Education Report No. .H. Skudai.S and Murrel. Dunn. R & Price. Kajian mengenai pelajar yang mengikuti kelas tuisyen matematik di luar waktu persekolahan: Tesis B. Learning Styles: Implications for improving Education Practices. Counseling student through their individual learning style. G. Oktober 1990.A. Claxton. 4. Ed yang tidak diterbitkan.E (1980). Lawrence. (1992). Ingham. (1987). C(1990). Gifted Child Quarterly. Choo Chee Seng (2001). Learning Style Inventory Manual. Arkansas: Association for Gifted Children 4. Journal of Research in Science Teaching. Malaysia. Innotech Journal. G. Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia.E. Marshall. the National Institute of Education. K. 1 (Winter) Dunn. J. Kuala Lumpur. Alias Muhammad Shah (1999). J. “The Characteristics of Gifted Student”. P. 5(2). S. Petaling Jaya: Fajar Bakti. & Price. Amalan pembelajaran matematik tambahan bagi pelajar-pelajar tingkatan 5 aliran sains: Satu kajian kes. The University of Michigan. Kansas: Price System Inc. Rashid (1989). (1985). (1985). Ed yang tidak diterbitkan. C. Griggs.Dunn. 15. Strategi pengajaran sejarah KBSM. Educational Leadership. Box 1818. The effects of field independence and instructional sequence on the achievement of high school biology students. Tesis B. R.33 RUJUKAN Abdul Rahim Abd. Universiti Teknologi Mara. 407-412. The Power of Learning Styles Philosophy. Eric. Learning Styles: Challenging and Transforming Education. Douglass. C. 23-25.

. Nawi Ab. (1984).34 Mohd. Structural Analysis of Study Habit Patterns of Malaysian Students.Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Rahman (2001). 10:147-156. Asas Statistik (4 . Tesis M. Kuala Lumpur. Ed).I.Ed yang tidak diterbitkan. Malaysia. 1984/86. Jurnal Pendidikan. Theresa. Norlia Goolmally (2000). N. Universiti Malaya. Hubungan gaya belajar dengan pencapaian matematik dan pencapaian akademik pelajar Tingkatan 4.

109 .411** .701** .186 . 40 LTU KPU SDU TUU *.000 40 .701** .35 LAMPIRAN A Correlations Correlations M Pearson Correlation Sig. Correlation is significant at the 0. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig.01 level (2-tailed). (2-tailed) N Pearson Correlation Sig.249 40 1 .504 40 . Correlation is significant at the 0.109 . (2-tailed) N Pearson Correlation Sig.575 40 TUU .249 40 .008 40 1 .716 40 .053 40 .504 40 .002 40 . 40 .091 .627** .627** .059 .308 .319* .008 40 .000 40 LTU .091 .000 40 . **.476** . 40 .045 40 .002 40 SDU .053 40 KPU .000 40 .716 40 .045 40 1 . . (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. 40 .411** .476** . 40 .05 level (2-tailed). (2-tailed) N M 1 .059 .575 40 1 .186 .308 .319* .

30196 40 .36 LAMPIRAN B Descriptives Descriptive Statistics S Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean Std.00 133.00 96.7000 16. Deviation 40 71.

Tidak setuju 3. 1234 . 1234 B2 Saya selalu berbincang dengan rakan jika saya menghadapi masalah dalam menjawab soalan Matematik Tambahan 1234 B3 Saya berasa lebih tenang jika saya belajar Matematik Tambahan secara persendirian. Anda dikehendaki memberi jawapan mengikut apa yang sebenarnya anda rasa. B1 Saya suka mempelajari Matematik Tambahan dengan cara latih tubi. Sangat tidak setuju 2. Sangat setuju INGATAN : Berikan satu jawapan sahaja untuk setiap pernyataan. Setuju 4.37 LAMPIRAN C Bulatkan jawapan anda pada nombor yang disediakan di sebelah kanan setiap pernyataan. Terdapat empat nombor yang mewakili darjah persetujuan seperti berikut: 1.

1234 B7 Saya berpuashati dengan cara pengajaran guru Matematik Tambahan di Pusat Tuisyen. 1234 . 1234 B8 Saya lebih mudah mengingat rumus Matematik Tambahan jika saya belajar seorang diri. 1234 B11 Saya lebih suka bertanya rakan dalam kumpulan daripada guru jika saya menghadapi masalah dalam suatu soalan Matematik Tambahan.38 B4 Saya lebih suka belajar Matematik Tambahan di Pusat Tuisyen. 1234 B9 Latih tubi dalam Matematik Tambahan adalah salah satu cara belajar yang menarik 1234 B10 Saya lebih berpeluang menyuarakan masalah saya di kelas tuisyen. 1234 B5 Belajar Matematik Tambahan dengan cara latih tubi memberi lebih kefahaman. 1234 B6 Belajar Matematik Tambahan secara kumpulan dapat membantu saya mencapai keputusan yang baik.

1234 B17 Saya banyak membuat latih tubi tambahan dari buku rujukan untuk mengukuhkan pemahaman saya dalam Matematik Tambahan. 1234 B19 Belajar Matematik Tambahan secara kumpulan lebih menyeronokkan. 1234 B15 Saya aktif memberi pendapat semasa belajar Matematik Tambahan bersama kumpulan saya. 1234 . 1234 B13 Saya dapat menyelesaikan soalan Matematik Tambahan yang sukar dengan cara latih tubi. 1234 B14 Saya suka belajar Matematik Tambahan di Pusat Tuisyen kerana persekitarannya selesa.39 B12 Saya suka membuat kerja rumah Matematik Tambahan secara sendirian. 1234 B18 Pusat Tuisyen banyak menyediakan soalan-soalan Matematik Tambahan yang menarik. 1234 B16 Saya hanya akan bertanya kepada guru jika saya tidak dapat menyelesaikan masalah Matematik Tambahan.

1234 B27 Belajar Matematik Tambahan sendirian tidak membuang masa.40 B20 Matematik Tambahan mudah dipelajari secara persendirian. 1234 B23 Langkah-langkah dalam pengiraan Matematik Tambahan lebih mudah diingat dengan cara latih tubi. 1234 B26 Tuisven boleh membantu saya menyelesaikan masalah Matematik Tambahan. 1234 B25 Latih tubi dalam Matematik Tambahan mampu memberi keputusan yang baik kepada saya. 1234 . 1234 B24 Kemahiran Matematik Tambahan dapat dikuasai melalui perbincangan dengan rakan-rakan dalam kumpulan. 1234 B22 Tuisyen dapat memperkembangkan lagi daya pemikiran saya. 1234 B21 Dengan bantuan rakan-rakan dalam kumpulan Matematik Tambahan lebih mudah dipelajari.

1234 .41 B28 Saya lebih yakin belajar Matematik Tambahan secara sendirian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful