pengelolaan perpustakaan sekolah

LAPORAN HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN MANAJEMEN PERPUSTAKAAN SMA NEGERI 6 SEMARANG KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG Ditulis guna memenuhi tugas mata kuliah MANAJEMEN PERPUSTAKAAN Pengampu LIA YULIANA,M.Pd Oleh Dewi Piliyanti (08101244003) JURUSAN ADMINISTRASPENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas berkat rahmat serta hidayahNya.Sehingga kami dapat menyusun laporan hasil obeservasi tentang pelaksanaan Manajemen perpustakaan di SMPN 1 Godean,dengan tidak melampaui batas waktu yang di berikan .Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Perpustakaan,dibawah pengampuan ibu Lia Yuliana,M.pd. Kami menyadari bahwa makalah ini belum dapat dikatakan sempurna ,oleh karma itu kami mengharap kritik dan saran yang membangun agar kami dalam mengerjakan tugas selanjutnya kami dapat menyelesaikannya dengan lebih baik. Demikian sedikit pengantar kata dari kami ,kami berharap semoga hasil laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yogyakarta,30 Mei 2010 Penyusun iii DAFTAR ISI HalamanJudul……………………………………………………………………………i Halaman pengesahan………………………………………………………………..ii Kata pengantar………………………………………………………………………iii Daftar isi……………………………………………………………………………iv BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang…………………………………………………………………1 B. Rumusan masalah……………………………………………………………..2 C. Tujuan penulisan…………………………………………….…………………2 D. Manfaat penulisan……………………………………………………………..3 BAB II KAJIAN TEORI A. Konsep dasar Perpustakaan…………………………………………………..5 B. Sejarah perustakaan…………………………………………………………..6 C. Organisasi perpustakaan………………………………………………………8 D. Pengadaan bahan pustaka……………………………………………………10 E. Pengolahan koleksi perpustakaan……………………………………………11 F. Pelengkapan bahan pustaka………………………………………………….14 G. Penaturan dan pemeliharaan buku……………………………………………15 H. Pelayanan pembaca…………………………………………………………..16 I. Jam perpustakaan…………………………………………………………….24

J. Ruang dan perlengkapan perpustakaa……………………………………….25 K. Manajemen sumberdaya prpustakaan……………………………………….26 L. Promosi perpustakaan………………………………………………….……27 M. Pembinaan minat baca………………………………………………………28 N. Pelestarian dan perawatan perpustakaan…………………………………….29 BAB III HASIL OBSERVASI 1. Tujuan dan fungsi perpustakaan……………………………..………30 2. Organisasi perpustakaan………………………………………..……30 iv 3. Pengadaan bahan pustaka……………………………………………31 4. Pengolahan koleksi perpustakaan……………………………………..32 5. Pelengkapan bahan pustaka………………………………………….33 6. Penaturan dan pemeliharaan buku……………………………………34 7. Pelayanan pembaca…………………………………………………..35 8. Jam perpustakaan…………………………………………………….40 9. Ruang dan perlengkapan perpustakaa………………………………..40 10. Manajemen sumberdaya prpustakaan………………………………..42 11. Promosi perpustakaan………………………………………………..42 12. Pembinaan minat baca……………………………………………….43 13. Pelestarian dan perawatan perpustakaan…………………………….43 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan………………………………………………………………..…44 B. Saran…………………………………………………………………………45 DAFTAR PUSTAKA V BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Seiring dengan berkembangnya zaman ,ilmumpengetahuan dan teknolagi juga mengalami perkembangan yang pesat terutaam di era globalisasi ini.Untuk itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu atau kualitas sumberdaya manusia untuk dapat bersaing di era globalisasi ini.Salah satu upaya ynga dapat kita lakukan yaitu dengan memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran di Sekolah,yaitu dengan mendirikan perpustakaan Sekolah. Perpustakaan bertugas melayani masyarakat pengguna jasa perpustakaan yang membutuhkan suatu informasi mengenai ilmu pengetahuan ataupun hal-hal yang dibutuhkan oleh pengguna. Sebagaimana dari fungsi dan tujuan perpustakaan yaitu membantu pengguana perpustakaan dalam memperoleh suatu informasi,diperlukan pengelolaan perpustakaan yang efektif seningga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna perpustakaan.Selain itu pengelolaan perpustakaan yang baik juga dapat melestarikan bahan-bahan pustaka yang ada.Terjaganya b koleksi di perpustakaan akan memudahkan bagi penggunaannya. 1 B. Rumusan Masalah 1. Apakah tujuan dan fungsi perpustakaan di SMPN 1Godean? 2. Bagaimana pengorganisasian yang ada di SMPN 1 Godean? 3. Bagaimana cara pengadaan bahan-bahan pustaka yang ada di SMPN 1 Godean? 4. Bagaimana pengelolaan koleksi perpustakaan di SMPN 1 Godean? 5. Apa saja perlengkapan yang ada di Perpustakaan SMPN 1 Godean? 6. Bagaimana pengaturan dan pemeliharaan bahan pustaka di SMPN 1 Godean? 7. Bagaimana mekanisme pelayanan pembaca yang ada di SMPN 1 Godean? 8. Kegiatan apa sajakah yanga ada pada jam perpustakaan di SMPN 1 Godean? 9. Bagaimana pengaturan dan apa saja perlengkapan yang ada di perpustakaan SMPN 1 Godean? 10. Bagaimana pengelolaan sumberdaya yang ada di perpustakaan SMPN 1 Godean? 11. Bagaimana bentuk promosi perpustakaan di SMPN 1 Godean?

Mengetahui mekanisme pengelolaan koleksi perpustakaan di SMPN 1 Godean 5. Jenis-Jenis Perpustakaan a.(meliana bustari.maupun ketersediaannya referensi untuk mengerjakan tugas siswa. Mengetahui kegiatan yanga ada pada jam perpustakaan di SMPN 1 Godean. Bagi Guru Membantu guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sumber rekreasi (Meilina. Bagi Jurusan Manajemen Pendidikan Manfaat bagi jurusan AP adlah jurusan dapat mengembangkan materi perkuliahan manajemen perpustakaan sesuai dengan perkembangan zaman .Selain itu dapat mengetahui bagaimnan proses pengelolaan perpustakaan yang ada di lapangan. Sumber ilmu pengetahuan c.baik ketersediaan materi maupun koleksi yang sesuai dengan dengan bidang studi yang diampu oleh masing-masing guru.tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan.2000:3) 4.sehingga dapat menciptakan inovasi baru dalam pengembangan teori manajemen perpustakaan. Mengetahui Bagaimana pengelolaan sumberdaya yang ada di perpustakaan SMPN 1 Godean 11. 9. 2 7.2000. Menetahui perlengkapan yang ada di perpustakaan di SMPN 1 Godean 6. Mengetahui Bagaimana cara pengaturan dan pemeliharaan bahan pustaka di SMPN 1 Godean. 3. 4. Tujuan penulisan 1.sehingga kepala Sekolah dapat mengambil tindakan untuk memajukan pengelolaan maupun pelayanan kepada siswa. Pepustakaan nasional Perpustakaan nasional merupakan integrasi perpustakaan Musium Pustakaan . Mengetahui cara pelestarian dan perawatan perpustakaan di SMPN 1 Godean. Bagaimana cara pembinaan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan untuk meningkatkan minat baca siswa? 13. 3. Bagi Sekolah Dengan adnya penulisan ilmiyah ini diharapkan perpustakaan di SMPN 1 Godean. Fungsi Perpustakaan a.lebih optimal dalam mengelola perpustakaan sehingga dapat memberikan layana kepada siswa dengan baik. 3. 2. Bagaimana cara pelestarian dan perawatan perpustakaan di SMPN 1 Godean? C. Sunber informasi b. Mengetahui pengaturan dan pemeliharaan bahan pustaka di SMPN 1 Godean. 2. Mengetahui mekanisme pelayanan pembaca yang ada di SMPN 1 Godean. Manfaat Penulisan 1.dan dan mengetahui bagaimana antusias siswa untuk berkunjung ke perpustakaan.selain itu tujuan perpustakaan dapat tercapai sebagaiman mestinya. 10. Mengetahui bentuk promosi perpustakaan di SMPN 1 Godean. D. Bagi Kepala Sekolah Kepala Sekolah mengetahui bagaimana pengelolaan perpustakaan yang baik. Sumber belajar d. Mengetahui cara pembinaan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan untuk meningkatkan minat baca siswa. Mengetahui tujuan dan fungsi perpustakaan di SMPN 1 Godean.belajar secara mandiri dan berekreasi secara rohaniah. Tujuan dan Manfaat Perpustakaan Sekolah Perpustakaan bertujuan membantu masyarakat pemakainya dalam mendapatkan informasi. 4 BAB II KAJIAN TEORI A. 8. KONSEP DASAR PERPUSTAKAAN 1.dan sejauh mana pelayana perpustakaan berjalan. Mengetahui mekanisme dalam pengadaan bahan-bahan pustaka yang ada di SMPN 1 Godean. 3 4. 12. 13.12. Mengetahui pengorganisasian yang ada di SMPN 1 Godean.2) 2. Pengertian Perputakaan Perpustakaan merupakansuatu unit kerjayang berupa tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka yang diatur secara berkisinambungan bagi pemakainya sebagai sumber informasi.

Perpustakaan khusus Pepustakaan khusus mempunyai tugas melayani suatu kelompok khusus yang memiliki kebutuhan dan minat terhadap bahan pustaka dan informasi.Di Roma didirikan perpustakaan Vipian. Modal hang sudah tersedia.perpustakaan sekolah.Saat itu pula telah berkembang perpustakkan umum kurang lebih 25 buah. b.pusat pemerintahan pindah ke constantinopel dan perpustakaan juga di pindahkan yang koleksinya berisi karya-karya bahasa latin. Perpustakaan perguruan tinggi Pepustakaan perguruan tinggi adalah suatu unsure penunjang yang merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan. Latar belakang pendirian perpustakaan b.antara lain Divssion state library di Berlin.dan Asia kecil. Rencana personalian perpustakaa c. Perpustakaan umum Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang mempunyai tugas melayani masyarakat tanpa membedakan tingkat usia. Perpustakaan wilayah P dan K.dsb c. Perpus di Eropa dirintis kaum Sumeria. Struktur oraganisasi perpustakaan d.perpustakaan yang terkenal adalah perpustakaan San Marco.Karya yang di tulis dalam lempengan tanah liat dikumpulkan di kota Lagash (Perancis).proyek pengadaan buku untuk perpustakaan umum.pesembahyangan.dengan karya-karya dibidang social.2000:7) .upacara keagamaan.Dalam perkembangannya banyak prpustakaan pribadi berkembang sebagai symbol keagungan dan kekayaan. Cara pencarian dana dan pembinaan perpustakaan e.(Ibrahim bafadal. Sejarah perpustakaan di Indonesia Pada zaman ordee baru (1966-sekarang)perpustakaan di masukkan sebagai salah satu aspek yang harus dikembangkan sejak pelita I.pepustakaan depdigbud. Mendirikan Perpustakaan Susunan rancangan dalam pendirian perpustakaan yaitu: a. Perpustakaansekolah Perpustakaan sekolah adalah pepustakaan yang ada di sekolah sebagai sarana pendidikan untuk menunjangpencapaian tujuan pendidikan di sekolah.tingkat social. 5 e. Periode abad pertengahan Kerajaan Romawi runtuh.yang kebanyakan berisi karya bangsa Yunani.bukan hanya untuk melestarikan karya orang pintar.(Meliana bustari.koleksi dengan huruf alphabet meski masih memakai Papyrus.Pada zama Renaisance. Masa Yunani.dll.perpustakaan perguruan tinggi.legenda suci maupun bentuk magic lainnya.2000:6) 2. SEJARAH PERPUSTAKAAN 1.tingkat pendidikan. d. Periode permulaan sesudah masehi Penjajahan bangsa Romawi membawa pengaruh terhadap perkembangan 6 perpustakaan antara laian di Negara Cyprus.Afrika.Nasional. Sejarah Perpustakaan di Negara Barat Periode sebelum masehi Kebudayaan perpustakaan di rintis zaman kejayaan Arab(3750 sm)yang berupa pahatan ukirukiran lambing informasi ke dinding bangunana monument.2000.yang koleksinya meliputi ilmu kedoktera dan latin klasik.1991:17) B. Periode abad XVII Pada abad ini perpustakaan sudah berkembang pesat dan di jadikan untuk mengembangakan ilmu pengetahuan.dan tempat-tempat peringatan untuk menunjuk keagungan raja-raja yang di buat dengan skrip dalam bentuk gambar-gambar yang berfungsi koleksikuno.dan perpustakaan khusus lainnya.penelitian.untuk kepentingan politik dan kebudayaan Eropa barat dan Eropa timur.Yunani.plitik.4) 5. (Meilina.dan sastra berupa hymne.ada di perpustakaan Alexsandria di Arab(raja pergamum) 250sm.religius Kristen.Hasilnya antara lain didirikan perpustakaan nasional pada tanggal 17 mei 1980.filsafat.Mulai bermunculan perpustakaan nasional di Eropa.dan pengabdian pada masyarakat.perpustakaan sejarah politik dan social.(meilina.

Adapun bidang kegiatan pustakawan meliputi: a. Kelompok pekerjaan teknik c.meliputi: a.teliti. mengklasifikasimembuat catalog k. Kelompok pekerja pengelolaan b.2000:23) 3. menggandakan kartu catalog l.2000:25) Proses organisasi perpustakaan Menentukan tujuan perpustakaan sekolah. menyeleksi bahan pustaka f. memberi lebel bahan pustaka n. Kelompok pekerja administrasi.tekun. mengatur dan menata perabotan perpustakaan q.dan rajin. mencatat bahan pustaka 8 i. membeli bahan pustaka g. menata bahan pustaka di rak o.(meilina. pengelompokkan kegiatan kerja. memeriksa bahan pustaka h.2000:26) Adapun persyaratan yang harus dimiliki yaitu: Syarat umum :mempunyai minat di bidang kegiatan perpustakaan. membayar j. Kepalasekolah sebagai tanggungjawab h. Konsep Dasar Organisasi Perpustakaan Organisai perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan mengelompokkan pekerjaan serta orang yang akan mengerjakan perpustakaan tsb. menyusun kartu catalog m. Mengolah dan merawat bahan pustaka c. Unsur BP3 sebagai unsure mitra kerja g. Unsure-unsur organisasi perpustakaan f. Pelaksanaan perpus c. 1. ORGANISASI PERPUSTAKAAN 1. Struktur organisai perpustakaan Strutur organisasi merupakan suatu gambaran kedudukan setiap kegiata keja dalam keseluruhan organisasi perpustakaan(meilina. melaksanaan pelayaan kepada masyarakat (meilina.meliputi: a.2000:27) 3. Menyediakan koleksi bahan pustaka yang sudah selesai diolah dan memberi layanan kepada masyarakat yang akan memanfaatkan perpustakaa 2. menentukan tugas pokok perpustakaan.7 C. membuat rincian kegiatan perpustakaan.suka bekerja. memilih bahan pustaka b. membuat surat pemesanan e.(meilina.yang biasnya disebut pustakawan. Pengembangan provesi . Guru di tunjuk sebagai pengelola pelaksana harian 2. Menghimpun bahan pustaka b. Kelompok pekerjaan pelayanan d. Pemasyakatan perpustakaan d. Syarat khusus:syarat pendidikan.meliputi: a. membuat dan memasang rambu-rambu di perpustakaan p. memesan bahan pustak d. Pendidikan b. membuat daftar pustaka yang telah dipilih c.Menetapkan tugas wewenan dan tanggungjawab dari masing-masing individu dan menetapkan hubungan antar unit-unit kerja untuk mencapai tujuan dari perpustakaan sekolah. Tenaga Perpustakaan Tenaga kerja perpustakaan adalah pegawai yang bertugas pokok melaksanakan tugas kegiatan kerja perpustakaan sehingga perpustakaan berfungsi sebagaimana mestinya.petugas perpustakaan hendaknyamempunyai latar belakang di bidang perpustakaan.

ataupun standing order. karena belum banyak terdapat jobber atau penyalur seperti pada pembelian buku. Pengertian Pengelolaan buku perpustakaan berarti suatu proses kegiatan kepustakaan yang meliputi kegiatan mulai dari pengolahan sampai dengan pelayanan pengguna perpustakaan. Proses pengadaan bahan pustaka Pemesanan dan penerimaan bahan pustaka merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dari serangkaian kegiatan di perpustakaan. Penerimaan merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap fisik bahan pustaka yang diterima agar benar-benar sesuai dengan pesanan perpustakaan. maupun dalam pelayanannya. 11 Yang dimaksud dengan pengolahan bahan pustaka adalah kegiatan yang meliputi inventaris. Hal ini disebabkan di Indonesia belum ada pengawasan bibliografi untuk bahan nonbuku. penyelesaian dan penyusunan dirak buku. dan bahan pustaka lainnya.1992. penyimpanan. Bahan pustaka terdiri dari bermacam-macam yaitu buku. dan 10 d. film yang biasanya berguna. bahan pustaka tersebut perlu dievaluasi mana yang baik isi maupun fisik bahan pustaka tersebut. pembuatan catalog. penyelesaian dan penyusunan dirak buku. jumlah buku. tukar-menukar maupun sebagai hadiah dari perpustakaan/lembaga atau organisasi lain. slide dan filmstrip. pengarang. majalah. Untuk melakukan seleksi diperlukan alat bantu seleksi baik yang berfungsi sebagai alat seleksi.2008:25) 2. mikrofilm. blanket order.upi. Dalam melakukan seleksi. pengolahan. reprint. klasifikasi. (Ibrahim bafadal. Bahan pustaka yang diterima oleh perpustakaan dapat berasal dari pembelian. Setelah kita melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan alat bantu. kualitas teknis. b. (http://perpustakaan. Ada beberapa kriteria umum yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan seleksi bahan nonbuku yaitu : a.Koran atau yang lainnya yang telah datang diperpustakaan perlu diolah sedemikian rupa sehingga lebih berdaya guna bagi . pengadaan. Inventarisasi Bahan pustaka baik buku maupun majalah. Untuk melakukan pengadaan bahan nonbuku diperlukan seleksi terlebih dahulu.kegiatan pengolahan bahan pustaka adalah suatu kegiatan yang meliputi kegiatan menginventaris buku. kondisi fisik.(ibrahim bafadal. kualitas fisik.edu/index/php?option=com) E. distributor/produser. slide.pengklasifikasian. Ada bermacam-macam alat bantu seleksi yang khusus digunakan untuk menyeleksi bahan tertentu misalnya kaset musik ataupun kaset nonmusik. ada tidaknya yang sobek dan lain-lain. Pembelian bahan nonbuku pada umumnya melalui produsen ataupun distributor. Sistem pemesanan ada yang dilakukan dengan approval plan. Alat bantu seleksi yang dicontohkan pada umumnya berasal dari luar negeri yaitu Inggris dan Amerika. Seperti halnya buku atau majalah pengadaan dapat dilakukan dengan cara pertukaran pembelian dan hadiah.e. Penunjang perpustakaa 9 D. c. PENGOLAHAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN 1. film skrip.katalogisasi. Bahan nonbuku merupakan bahan pustaka yang perlu penanganan khusus dalam pengelolaannya mulai dari pemilihan. kualitas isi.135) 2. video. video. mikrofish. baik mengenai judul. PENGADAAN BAHAN-BAHAN PUSTAKA 1. di mana terdapat tinjauannya ataupun berfungsi sebagai alat verifikasi dan identifikasi. maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengadaan. laporan penelitian. Pengertian Pengadaan bahan pustaka merupakan mengusahakan bahan-bahan pustaka yang belum dimiliki perpustakaaan sekolah serta penambahan bahan pustaka yang masih kurrang.

klasifikasi dan penetuan tajuk subyek. jilid. maupun on line Buku pedoman yang dipakai antara lain : a. pada halaman akhir dan pada halaman yang dianggap rahasia.tempat – tempat yang perlu dibubuhi stempel yaitu : dibalik halaman judul. gambar. ukuran buku. Penerbitan. Diisi khusus buku – buku yang mengalami penyuntingan kembali untuk penulisan ditulis Ed. b. e. Adapun jenis katalog itu adalah: a. Edisi. Nomor induk terakhir menunjukan nomor buku. Stempel ini dibubuhkan pada halaman tertentu sedapat mungkin tidak menggenggu informasi yang terdapat didalam buku. buku. Dicantumkan tempat terbit.sipemakai. Catalog dapat disajikan dalam bentuk kartu. Stempel itu ada bermacam – macam ada stempel Inventaris. Cantoh Jakarta : Balai pustaka. tiga huruf nama pengarang. Katalog judul c. kolom tanggal. Katalog pengarang b.138) . Semua buku yang sudah masuk diperpustakaan perlu dibubuhi stempel. bagian yang tidak ada tulisan atau gambar. serta nomor inventaris. c.137) 3. Aktivitas pengolahan bahan pustaka terdiri dari pengkatalogan diskripyif. Buku pedoman klasifikasi dapat digunakan terjemahan ringkasan klasifikasi Idewey dan Indek relative. Tanda buku ( nomor buku.2008. penerbit dan tahun terbit. Pemberian Nomo Buku Setiap buku yang akan menjadi koleksi perpustakaan yang akan disusun dirak buku harus diberikan nomor. Nomor induk adalah nomor urut buku yang sudah ada dari nomor satu sampai nomor terakhir ditempatkan pada halaman judul.bagian tengah halaman. d. stempel identitas perpustakaan.2008. Katalogisasi Salah satu hal penting dalam pengolahan buku adalah Katalogisasi. 12 Adapun hal – hal yang dicatat dalam buku induk adalah sebagai berikut: 1) Kolom tanggal 2) Kolom nomor induk 3) Kolom nama pengarang 4) Kolom judul Buku 5) Kolom Penerbit 6) Kolom Tahun terbit 7) Kolom harga buku 8) Kolom sumber 9) Kolom jumlah halaman 10) Kolom keterangan. Buku pedoman pengkatalogan deskriptif dapat digunakan peraturan katalogisasi Indonesia. 1998.tetapi juga pemberian nomor berdasakan klasifikasi ( Call Number ).adapun langkah menginventarisasi buku adalah sebagai berikut: a. Buku pedoman penentuan tajuk subyek dapat digunakan tajuk subyek untuk perpustakaan. lembaran lepas. satu hurup judul buku ) b. Unsur – unsure yang perlu dicantumkan pada penulisan katalog : a. Deskripsi fisik yang meliputi jumlah halaman.sedangkan stempel identitas perpustakaan berisi nama perpustakaan yang bersangkutan. 13 c. f. Stempel Inventaris dibubuhkan dibalik halaman judul yang memuat nama perpustakaan.ke-2 dan seterusnya. Katalog subyek. (Ibrahim bafadal. Judul buku Judul buku ditulis sesuai dengan apa yang tertera dihalaman judul . (Ibrahim bafadal. b.pemberian nomor tidak hanya nomor induk saja. Pemberian stempel buku. Nama pengarang.

Persiapan Untuk mempermudah pelayanan sirkulasi.Petugas biasanya melakukan dua kegiatan yaitu: 1) Mencegah kerusakan Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada buku –buku .atau memfotokapi halam yang sobek kemudian ditempel. Klasifikasi adalah pengelompokan buku berdasarkan subjek buku. nomor klasifikasi.2008:138) F.Hal berikutnya yang dilakukan olh petugas perpustakaan yaitu menyusun buku-buku di rak atau almari buku. kertas tersebut ditempelkan pada bagian bawah punggung buku yaitu 3 Cm.ataupun kliping. adapun langkah itu antara lain : a.dan slip tanggal atau lembar pinjam. ditepi bawah buku. cepat dan tepat.Selain itu buku-buku diberi sampul agar tadak mudah sobek dan kotor. Tanda buku ditulis pada secarik kertas dengan ukuran 2 X 4 Cm. memberi kantong buku. judul. (Ibrahim bafadal.Untuk buku-buku fiksi disusun dikelompokkan menjadi satu begitu pula majalah. Kartu buku dibuat dari kertas manila berukuran 6 X 10 Cm dalam kartu buku dicantumkan keterangan tentang nama pengarang.Cara yang digunakan misalnya: a) Menjilid buku yang jilidannya rusak.dibuatkan catalog dilengkapi dengan label buku . 2) Perbaikan buku Usaha-usaha yang dilakukan oleh petugas perpustakaan untuk memperbaiki buku yang rusak disesuaikan dengan jenis kerusakanbuku tsb. Klasifikasi. nomo.sehingga terjaga kebersihannya dan supaya terhindar dari serangga dan jamur buku diberi kapur barus.kartu buku beserta kantongnya. Tanda Buku.hal yang dilakukan oleh petugas yaitu dengan membersihkan buku dari buku dari debu. Pada langkah ini buku – buku yang sejenis akan terkumpul dalam satu kelompok. Penyusunan Setelah buku-buku perpustakaan didaftar dan di inventaris ke dalam buku induk. b) Memperbaiki buku yang robek dengan menyambung kembali. b.m kartu buku dimasukan pada kantong buku.Buku-buku disusun menurut klasifikasi golongan buku dan diurutkan berdasarkan tingkatan kelas.kartu buku beserta kantongnya.slip tanggal dan sudah di sampul.140) G.Untuk mencegah kelembapan ventilasi atau jendela perpustakaan dibuka sehingga sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Kantong tewrsebut diletakan pada kulit buku bagian belakang. Pemeliharaan buku Dalam rangka memelihara bahan-bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. System klasifikasi persepuluhan Dewey yang dipakai pada perpustakaan sekolah dewasa ini mengelompokkan seluruh cabang pengetahuan menjadi sepuluh kelas atau golongan masing – masing menggunakan 3 angka dasar. Kantong buku dibuat dari kertas yang agak tebal dengan ukuran 7 dan 9 Cm pada kantong dicantumkan nama pengaran. Ditempatkan pada halaman belakang buku dan diusahakan agar tidak mengganggu teks atau ilustrasi buku. . Dengan adanya klasifikasi pada perpustakaan pelayanan diperpustakaan dapat dilaksanakan dengan mudah. adapun yang dicantumkan adalah call number. 15 c. 14 c.2008. PERLENGKAPAN BAHAN PUSTAKA Pada tahap penyelesaian ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melengkapi koleksi buku.4. tanggal kembali. judul buku. (Ibrahim bafadal. Kartu buku. Buku – buku yang telah diolah secara lengkap kemudian disusun dirak buku berdasarkan pengelompokannya sehingga pada saat pengguna perpustakaan membutuhkan sebuah buku maka akan lebih mudah untuk mencarinya. PENGATURAN DAN PEMELIHARAAN BUKU a.terlebih dahulu ada persiapan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan yaitu buku dilengkapi dengan label buku.buku referensi.diklasifikasi. d. nama peminjam. Lembaran Tanggal Pengembalian Lembaran ini dibuat dari kertas biasa. b.sebelum buku disusun didalam rak buku.

Referensi. serta menginformasikan bahan pustaka yang telah diolah. Macam-Macam Pelayanan Perpustakaan Layanan diperpustakaan secara teknis terbagi kedalam 3 kategori 16 i. Layanan TeknisLayanan ini biasanya berupa pengadaan dan pengolahan bahan pustaka. Skirpsi. . Prosedur yang dianut sederhana. (http://massafo. Keamanan koleksi dapat dijaga dengan baik. Pencatatan kegiatan itu dapat dilakukan secara teratur. c. OPAC. Layanan sirkulasi Layanan sirkulasi merupakan kegiatan pengederan koleksi pustaka baik untuk di baca di dalam perpustakaan maupun diluar perpustakaan (Shahrial.com/2008/01/17/pelayanan-perpustakaan-bag-1/) 4.com/2008/01/17/pelayanan-perpustakaan-bag-1/) Hal-hal pokok pada layanan sirkulasi. b. Pemakai perpustakaan yaitu orang yang membutuhkan informasi dari berbagai kalangan.wordpress.c) Menjilid buku yang jilidannya rusak (Ibrahim bafadal.rusina. yaitu layanan untuk administrasi perpustakaan/staf perpustakaan dan administrasi untuk pengguna perpustakaan. (http://massafo. j.wordpress.2000. Pengertian Layanan Perpustakaan Layanan perpustakaan merupakan semua kegiatan yabg ditujukan untuk menyiapkan segala sarana untuk mempermudah perolehan informasi atau bahan pustaka yang dibutuhkan oleh pemakai perpustakaan. Konsep dasar layanan pembaca a. (http://perpustakaan.upi. Reserve. (http://massafo. serta ketersediaan berbagai fasilitas penunjang lainnya.bulanan.tatatertib 2) Keanggotaan 3) Pelayanan peminjaman 4) Surat teguran 5) Sanksi terlambat 6) Daftar pemakai 7) Statistic harian. jenis layanan biasa nya berupa surat menyurat dan pengarsipan dokumen.com/2008/01/17/pelayanan-perpustakaan-bag-1/) 17 5. Internet.edu/index/php?option=com) 3.wordpress. Syarat-Syarat Layanan Bahan Pustaka Agar tujuan dapat tercapai yang perlu diperhatikan syara-syarat layanan meliputi: a.meliputi: 1) Perturan. Layanan AdministrasiLayanan Administrasi terdiri dari dua kategori. PELAYANAN PEMBACA 1.2008:113) H. Pekerjaan dapat dilakukan deangan cepat dan mudah. Multi Media dan lain sebagainya k.com/2008/01/17/pelayanan-perpustakaan-bag-1/) 2. Petugas yaitu orang yng menghubungkan bahan koleksi dengan pengguna perpustakaan c. Layanan Pemakai Biasanya layanan yang berhubungan langsung dengan pengguna perpustakaan yaitu: Sirkulasi. d. Fasilitas yaitu kemudahan berupa sarana prasarana yang tersedia b.dan tahunan.wordpress.97) Kegiatan meliputi: 1) Menyelenggarakan administrasi peminjaman sesuai dengan system layanan 2) Menyedikan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pangunjung 3) Menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan bahan pustaka 4) Mengadakan pengawasan koleksi 5) Menyusun kembali bahan pustaka yang telah di gunakan ke dalam rak 6) Membuat laporan kegiatan sirkulasi http://massafo. Unsur-Unsur Layanan Unsure-unsur layanan meliputi: a.

judul buku.tanggal peminjaman.nomor urut sebagai nomor anggota.nama. 20 .pengarang.judul buku. 18 b) Jika buku yang dikehendaki tidak ada dapat memilih buku yang lain. Kebaikan system tertutup: f.yaitu: 1) System layanan terbuka System layanan terbuka merupakan system dimana pemakai diberikan kebebasan untuk mencari baha koleksi yang dibuthkan.(Mudhoffir:59) 19 c.Apabila pengunjung mengembaliakan buku slip tersebut dikembalikan kepada peminjam atau dimusnahkan.Cara peminjaman :tiap pengunjung mengisi slip sebagai bukti bahwa koleksi tersebut dipinjam.sehingga ada buku yang hilang atau robek c) Petugas haus sering menata buku d.alamat.jika membutuhkan buku pengunjung mencatat identitas buku yang dibutuhkan untuk diberikan pada petugas. Cara peminjaman : setelah kartu buku diambil oleh peminjam dan menuliskan identitasnya.(Mudhoffir:57) b. c) Dapat menimbulkan daya rangsang untuk membaca buku yang tersedia.tanpa menimbulkan kesan mencurigakan. Pengontrolan buku lebih mudah h.(Mudhoffir:58) Kekurangan system terbuka: a) Susunan buku di rak kurang terpelihara b) Pengguna sering menyalahgunakan . 3) Sistem kantong Sistem kantong adalah peminjaman menggunakan kantong kartu anggota.uang sewa.pada saat pemakai menggunakan hak peminjanya. . Kelebihan system terbuka a) Pengunjung bebas memilih bahan pustaka yang dibutuhkan.setiap lembar tempat pencatatan data peminjam.tanggal kembali.maka kartu buku dimasukkan kedalam kantong dan diserahkan kepada pemiliknya. Memilih lewat catalog tidak menyenangkan.(Mudhoffir:60) 2) Sistem slip Sistem ini adalah peminjam menggunakan slip kertas lembar yang berisi:tnggal kembali. . Tidak diperlukan petugas khusus yang mengawasi pengunjung Kekurangan system tertutup a. Perlu pengawasan dari petugas. System pelayanan sirkulasi sistem pelayanan sirkulasi di bagi menjadi dua.Setelah selesai maka disusun kembali dalam kotak slip.8) Pemeliharaan koleksi 9) Penyiangan koleksi 10) Inventarisasi da laporan . Susunan buku dlam rak terjaga kerapiannya g.Pada kolom-klom:tanggal pinjam.serta keterangan lain. d) Lebih menyenangkan melihat-lihat buku daripada mencarinya lewat kartu katalog.(Mudhoffir:59) 2) System layanan tertutup System layanan tertutup merupakan sistemdimana para pengguna tidak diijinkan memasuki ruang koleksi perpustakaan. Alternatif melihat buku dan memilih subyek berbeda b.Setiap anggota akan menerima kantong yang memuat tentang: a) Nomor maggot b) Nama c) Alamat d) Masa berlakunya Kantong kartu berfungsi untuk menyimpan kartu buku.nama pengarang. System peminjaman System peminjaman untuk perpustakaan antara lain: 1) Sistem buku besar Berbentuk buku harian .nomor pustaka.

yaitu: a) Sanksi denda.petugas mengambil kartu buku sesuai dengan kantong peminjaman. 4) Sistem kartu Sistem kartu masih dianggap paling paling baik dari sistem lainnya.kemudian diletakkan dalam tempat yang tersedia f) Kantong peminjaman di kembalikan ketempat semula.(Meilina bustari.2000:52) e.1997:53) f.Untuk mengetahui jumlah peminjam dilakukan denga dua cara yaitu:menghitung jumlah kartu buku yang dikelompokkan menurut nomor golongannya dan menggunakan lembar peminjaman tersendiri yang dapat dibuat dengan kertas tipis. Perlengkapan system kartu yaitu: a) Kartu anggota b) Kartu peminjam c) Kartu buku d) Kantong kartu buku e) Slip tanggal kembali(Noerhayati.sanksi diberikan langsung kepada pemakai. Statistic pengunjung/peminjam Statistik pengunjung dan peminjam buku untuk mengetahui seberapa jauh pelayanan perpustakaan. Layanan referensi Layana referensi adalah kegiatan layanan yang berupa bantuan kepada pengguna dalam menunjukkan sumber informasi secara langsung maupun tidak langsung melalui buku sumber dengan tepat dan cepat.(Ibrahim bafadal. Diusulkan kepada kepala perpustakaan untuk diteruskan kepad kepala sekolah.(Meilina bustari.2006:133) . b) Petugas menerima dan memeriksa tanggal harus dikembalikan yang sudah tertera.2000:52) 5) Pemberian bebas pinjam Pemberian keterangan bebas pinjam diberikan kepada para pemakai yang akan keluar ataupun lulus.biasanya berupa uang.2000:51) 4) Penagihan Cara melakukan penagihan. b) Sanksi administrative. d) Bila tidak bermasalah. c) Kemudian ditempel pada papan pengumuman untuk diketahui dan ditanggapi. c) Petugas mengambil kantong peminjaman sesuai dengan nomor anggota yang tetera pada lembar tanggal.sanksi ini diusulkan kepad kepala perpustakaan agar diberikan sanksi. e) Kembalikan kartu buku kekantong kartu buku.2000:50) 2) Cara mengerjakan a) Peminjam datang ke bagian sirkulasi dengan membawa buku yang akan dikembalikan.1988:17) d.2000:50) 21 3) Pemberian sanksi Sanksi diberikan kepada para pemakai yang melanggar kedisiplinan dalam meminjam buku.yaitu: 1) Model statistic harian.misalnya berupa [embatasan dalam kegiatan belajar.(Meilina bustari.Terdapat dua model statisti.sedangkan untuk mengetahui jumlah pengunjung dapat dilihat pada daftar hadir. c) Sanksi akademik.misalnya tidak boleh meminjam koleksi perpustakaan dalam waktu tetentu.hanya saja kolom tanggal diubah menjadi bulan/tahun dan model statistic bulana/tahunan perlu disertai evaluasi tentang segala sesuatu yang terjadi tiap bulan/tahunnya.(Soejono Trimo.yaitu: a) Mengecek peminjaman dari kartu buku yang ada dalam kantong buku peminjaman.(Meilina.belum mengembalikan dicatat identitasnya dan juga tanda buku yang belum dikembalikan. b) Pemaki kedapatan terlambat.apabila kantong sudah tidak ada dikotak maka anggota tidak punya pinjaman. 22 2) Model statistic bulanan/tahunan Pada dasarnya sama dengan statisti harian. Sistem pengembalian 1) Perlengkapan yang dibutuhkan a) Kartu buku b) Kantong peminjama c) Kotak kantong peminjaman d) Cap tanggal dan bantalan cap(Meilina bustari.

1991:71) b. f) Membina minat baca melalui bahan bacaan referensi dengan bimbingan tertentu. Penyelenggaraan a.lama peminjaman.2000:54) 4.(Soetimah. d) Memberikan penelusuran informasi secara selektif. 23 6) Iuran bagi setiap anggota. Cara penyampaian 1) Merupakan mata pelajaran khusus 2) Diberikan diluar kurikulum 3) Dikaitkan dengan mata pelajaran lain 4) Diberikan secara berkala menurut kebijakan sekolah.edu/index/php?option=com g.dengan memberikan dasar penghayatan dan pengalaman dalam menggunakan bahan pustaka dan bahan perpustakaan untuk perkembangan studi mandiri.1991:71) . d.batas jumlah pinjam.Memberikan pengertian dasar cara penelusuran informasi.(Soetimah. 3) Tatatertib peminjaman. Memberikan bimbingan tentang cara menggunakan bahan pustaka secara efektif.upi. 5) Tata tertib selama dalam ruangan.syarat peminjamanm. Mernanamjkan dan meningkatkan ke gairahan membaca penyelenggaraan.keanggotaan perpustakaan.yaitu: 1) Jam buka perpustakaan.pertanyaan yang diajukan oleh pemakai. b. Tujuan Jam perpustakaan diberikan demngan tujuanuntuk memeberikan peranan aktif kepada perpustakaan sekolahsecara edukaif. Fungsi Fungsi dari jam perpustakaan secara khusus adalah sebagai berikut: a. JAM PERPUSTAKAAN 1. Pengertian Jam perpustakaan adlah suatu jam khusus tersendiri yang didisi dengan kegiatan yang berkaitan dengan pendayagunaan perpustakaan agar lebih efektif dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara kurikuler yaitu dengan memasukkan jam ini sebagai jam pelajaran maun\pun no kurikuler yatu dilakukan diluar jam pelajaran.(Meilina. Menanamkan pentingnya bahan pustaka terutama buku kepada para pengunjung.antara lain: 1) Pengenalan murid terhadap buku atau bahan bacaan lainnya. c. 2) Pembinaan minat dan kegemaran membaca guna mewujudkan murid sebagai”penggemar buku”.jam layana sirkulasi. 4) Sanksi pelanggaran.masalah-masalah yang harus dicantumkan dalam tattertib sekolah. g) Bertanggung jawab terhadap semua koleksi bahan referensi. e) Menggunakan perpustakaan dengan baik dan efektif.143) I. Materi yang disampaikan.1991:70) 2.(Ibrahim bafadal.(Meilina. Tata tertib perpustakaan Tatatertib dijadikan pegangan oleh pengunju7ng maupun petugas perpustakaan. (http://perpustakaan.1992.2000:54) 3. 24 3) Penggunaan perpustakaan sekolah dalam kaitan dengan tugas-tugas sekolah. 2) Macam koleksi yang boleh dipinjam dan yang tidak boleh dipinjam. (Soetimah. 7) Sifat dan status perpustakaan. h) Mengembangkan bahan pustaka menjadi Sumber Informasi baru. b) Bekerjasama secara baik dengan bagian sirkulasi dalam menjawab suatu pertanyaan yang berhubungan dengan kedua layanan c) Mencatat semua pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.Tugas layanan Referensi a) Memberikan layanan penunjukan sumber informasi atas pertanyaan. Mwnanamkan perhatian dan penghayatan yang wajar terhadap bahan pustaka.

Pembangunan gedung perpustakaan perlu memperhatikan faktor-faktor fungsional dari kegiatan perpustakaan. Pertimbangan untuk gedung perpustakaan: a. . Jenis dan macam layanan/ jasa yang diberikan(Ibrahim bafadal.edu/index/php?option=com K. 1. MANAJEMEN SUMBER DAYA PEPUSTAKAAN 1. bukan perorangan. penyelenggaraan perpustakaan memerlukan sejumlah peralatan dan perlengkapan. Lampu yang digunakan sebaiknya lampu neon b. Untuk menjamin kualitas kerja pustakawan. SDM perpustakaan adalah orang yang sangat mengetahui ciri perpustakaan yang ideal dan memiliki keterampilan. sedapat mungkin.Mengadakan penhawasan terhadap kegiatan perpustakaan. System penyejukan (terutama untuk koleksi AV= 25 derajat celcius) c.Menginventaris bahan pustaka. computer.Mengklasifikasi bahan pustaka. Jumlah koleksi g. Saluran air. tetapi ruangan cukup terang. Hal-hal yang penting a. Meja dan kursi petugas d. Penerangan. (Ibrahim bafadal.Menyusun laporan tahunan. Tata ruang d.143 ) 25 2. Selain memerlukan gedung dan penataan ruang yang memadai. 3). dia harus ditempatkan pada posisi. dll. b. rak bahan AV. 4). Petugas perpustakaan dan tanggungjawab petugas Tugas dan tanggungjawab kepala perpustakaan yaitu: 1).2008. 2). dll.c.upi. Perlengkapan perpustakaan a.(Soetimah.Melakukan pengadaan bahan pustaka. (http://perpustakaan.1991:72) J.Mengadakn evaluasi kegitan perpustakaan selama satu tahun. jangan sampai menyebabkan kelembapan 3. pada siang hari tidak mendapat cahaya matahari langsung. 2). rak majalah. baik untuk pelayanan kepada pengguna maupun kegiatan rutin perpustakaan untuk dapat segera dimanfaatkan.Membuat rencana program kerja jahunan. Pelaksanaan Yang diharapkan untuk dapatmelaksanakan jam perpustakaan ini adlah kerjasama antara pustakawan dengan staf guru. Meja dan kursi baca c. gagasan dan tanggung jawab yang baik 2. Lokasi b. maka kualitas perpustakaan ditentukan oleh kualitas SDM pengelolanya. Rak untuk koleksi: rak buku. Jumlah pengguna (jiwa) f. Karena SDM adalah kunci utama perpustakaan.2008:174) Tugas dan tanggungjawab petugas perpustakaan yaitu: 1). Laci atau computer catalog e. Perlengkapan kerja: mesin tik. Kenyamanan e. konsep Dasar Sumberdaya Perpustakaan Manajemen sumber daya perpustakaan adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara terus menerus dan melibatkan semua unsur SDM dalam sistem perpustakaan karena berjalannya sistem perpustakaan merupakan hasil kerja kolektif. 3). Kebutuhan ruang c. RUANG DAN PERLENGKAPAN PERPUSTAKAAN Gedung atau ruangan perpustakaan merupakan sarana yang amat penting dalam penyelenggaraan perpustakaan. Dengan demikian maka seluruh potensi yang ada dalam dirinya dapat muncul dalam bentuk hasil kerja. Tempat penitipan tas f. 26 peran dan fungsi yang tepat sesuai dengan keahlian dan minatnya (the right man in the right place)..

Restoration e. 5). Mencegah dari kelmbapan udara . Untuk mendapat pelanggan baru 27 c. Tingkatan –tingkatan koservasi a. PROMOSI PERPUSTAKAAN 1.sedangkan pembinaan minat dan pengembangan minat baca berarti usaha memelihara. Kontak perornga c. Tujuan promosi Tujuan dari promosi antara lain: a. 2. Factor kerusakan bahan pustaka a. Dimensi edukatif pedagigik b.Membuat perlengkapan buku. Senyawa kimia c.1991:75) 2. Pencegahan kerusakan bahan pustaka a. Dimensi dan pengembangan minat baca a. Membentuk citra produk d.upi.Membuat label buku.edu/index/php?option=com 3. Pengertian Pembinaan dan pegembangan minat baca merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan.(Ibrahim bafadal.hancur atau punah.penyempurnaan dan peningkatan. PEMBINAAN MINAT BACA 1.(Soetimah. Cahaya suhu dan kelembapan b. Fasilitas perpustakaan 3. Prevention of deterioration b. Dimensi social cultural Dimensi perkembangan psikologi (Hartati.meliputi: a. Untuk menaikkan penjualan dan profit b. Consolidation d. Strategi kegiatan promosi perpustakaan Strategi kegiatan promosi perpustakaan. Bencana rak yang tidak memenuhi syarat 4.4). Metode untuk menumbuhkan minat baca a. Menyebarkan brosur d. Reproduction(http://perpustakaan. Menerbitkan buku pedoman perpustakaan b. PELESTARIAN DAN PERAWATAN PERPUSTAKAAN 1. Mengunggulkan produk dari produk pesaing(Soetimah.2008:44) 28 N. Pengertian Promosi adalh suatu usaha dari pemasaran dalam menginformasiakan dan mempenaruhi orang sehingga tertrik untuk melakukan transaksi produk barang maupun jasa.2008:43) 2. Pengamanan b. Penataan kondisi fisik perpuistakaan e.2008:174) L. Preservation c. Bimbingan membaca c. Usaha untuk menarik pembaca b. Melaksanakan kegiatan pendidikan pemakai(Soetimah.1991:76) M. Mencegah dari factor kimia c.1991:75) 3.(Hartati.mempertahankan dan meningkatkan minat baca siswa. Pustakawan d. Menyebarkan produk kepada pasar yang potensial e. Konsep dasar pelestarian dan perawatan perpustakaan Pada dasrnya pelestarian dan perawatan mempunyai arti yang sama yaitu mengusahaka segala sesuatu agar tidak rusak.

Mengadakn evaluasi kegitan perpustakaan selama satu tahun.ataupun uang yang terkumpul dari hasil keterlambatan para siswa mengembalikan buku. Tugas dan tanggungjawab kepala perpustakaan di SMPN 1 Godean yaitu: 1). 3).Melakukan pengadaan bahan pustaka.serta perbaikan sarana prasarana. c.Waktu pengadaan bahan pustaka tidak direncanakan melainkan disesuaikan permintaan atau kebutuhan.melatih siswa untuk bertanggungjawab dalam memelihara buku yang dipinjam serta mengembalikannya dengan tepat waktu. Mencegah dari bahaya air dan kebakaran(Noerhayati. 30 2). Mencegah dari jamur e.Semua kegiatan dilakukan oleh petugas perpustakaan dengan dibantu oleh kepala perpustakaan. 3.biaya operasional perpustakaan (pembuata perlengkaoan buku maupun pelestarain buku).petugas pelayanan serta petugas tatausaha belum dapat dibedakan karena terbatasnya petugas. Pengorganisasian Perpustakaan a.wewenang yang diberikan kepada seseorang Unsur-unsur organisasi perpustakaan yang ada di perpustakaan SMPN 1 Godean terdiri dari:Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab.tambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang ada di SMPN 1 Godean.Tenaga perpustakaan yang ada di SMPN 1 Godean bukan seorang pustakawan melainkan guru dan karyawan yang diangkat oleh kepala Sekolah untuk mengelola perpustakaan.Mengklasifikasi bahan pustaka. Pengolahan Bahan Pustaka a. 4). 4). Mencegah dari pencemaran udara f. b.Membuat perlengkapan buku. 3).Menginventaris bahan pustaka.petugas sudah sesuai dengan teori yang ada.Mengadakan penhawasan terhadap kegiatan perpustakaan. Pengadaan Bahan Pustaka Pengadaan bahan –bahan pustaka di SMPN 1 Godean dilakukan dengan cara pembelian dan juga sumbangan dari pemerintah daerah.d.namun tetap dengan persetujuan kepala Sekolah.Selain ituperpustakaan berfungsi sebagai sarana edukatif dalam hal ini dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.1998:72) 29 BAB III PEMBAHASAN 1.Ketika melaksanakn pengadakan bahan pustaka disesuikan dengan kebutuhan atau permintaan dari siswa dan guru bidang studi.Membuat rencana program kerja jahunan. Tujuan dan Fungsi Perpustakaan Tujuan dan fungsi perpustakaan SMPN 1 Godean pada dasarnya sama dengan tujuan perpustakaan pada umumnya.Inventarisasi Penginventarisasian bahan-bahan pustaka di SMPN 1 Godean dilakukan ketika bahan pustaka . 2.yaitu memberikan layanan kepada siswa maupun guru dalam memberikan informasi . 5).kepala pengelola perpustakaan dan dua petugas perpustakaan yang bertanggungjawab sebagai pelaksana teknis dan pelaksana layanan terhadap pengunjung perpustakaan.Menyusun laporan tahunan.tanggungjawab.Pembiayaan perpustakaan Pembiayaan untuk perpustakaan di SMPN 1 Godean dana berasal dari Sekolah dan dari sumbangan wali murid yang diberikan setiap awal tahun siswa masuk Sekolah. Dalam menjalankan tugasnya.Dana yang tersedia dipergunakan untuk menambah bahan koleksi. Tugas dan tanggungjawab petugas perpustakaan di SMPN 1 Godean yaitu: 1). 31 4.Susunan organisasi perpustakaan Pengorganisaisan merupakan suatu rangkaian pengelompokkan tugas pekerjaan .Namun dalam pembagiannya antara petugas tenis.Tenaga perpustakaan Tenaga perpustakaan merupakan seseorang yang diangkat oleh Kepala Sekolah untuk melaksankan pekerjaan atau tugas yang berhubungan dengan penyelengaraan perpustakaan.Membuat label buku. 2).

dan paraf.kemudian kartu pinjam tersebutdi tinggal pada bagian sirkulasi.agar dapt mengingatkan peminjam. Pengaturan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka a.dan paraf.yaitu pada pada bagian atas kartu buku memuat keterangan no.yang dikenal dengan nama “Dewey Desimal Classification”(DDC).Katalogisasi Katalogisasi merupakan suatu daftar yang berisi tentang keterangan lengkap dari bahan pustaka ataupun dokumen. Lembar pinjam atau slip pinjam Lembar pinjam yang ada di perpustakaan SMPN 1 Godean.Mendaftar buku-buku yang sudah diberi stempel dan kemudian dicatat dalam buku inventaris.tanggal kembali dan paraf.Katalog digunakan untuk mempermudah dalam pencarian informasi tentang buku apa saja yang ada di perpustakaan.dimana bahan pustaka harus dilestarikan karena memiliki nilai informasi.absen/induk.alamat anggota.tanggal kembali. Persiapan Untuk mempermudah pelayanan sirkulasi.nama anggota. Kartu buku dan kantung buku Kartu buku yang ada di SMPN 1 Godean.Klasifikasi Klasifikasi merupakan kegitan kerja mengelompokkan koleksi dengan dengan cara memberikan kode agar koleksi yang sejenis terkumoul menjadi satu.penyusunan kartu katalog diletakkan dalm laci yang disusun berdasarkan urutan abjad.klasifikasi.untuk mencatat nomor anggota.Bagian-bagian pada lembar buku yaitu.tersebut datang langsung diinventaris kedalam buku induk inventaris.judul buku dan pengarangnya.yaitu: a.setelah sebelumnya dicek kondisi bahan pustaka tersbut.yaitu: 1). 6.nomor anggota.judul buku dan pengarangnya.no.Sedangkan pad kantong buku ditulis no.Menentukan system klasifikasi.no.jadi apabilakartu pinjam sudah tidak berada dalam kotak maka anggota tidak mempunyai pinjaman.yang berisi nama perpustakaan .nama dan foto anggota.Menulis nomor klasifikasi pada buku inventaris.sebelum buku disusun didalam rak buku.Bagian dari kartu anggota di perpustakaan ini yaitu:nama perpustakaan.Kantong buku ditempelkan pad bagian belakang kulit buku. Kartu pinjam dan kartu anggota perpustakaan Kartu pinjam yang ada di di perpustakaan SMPN 1 Godean berupa lembaran kertas. Perlengkapan Bahan Pustaka Perlengkapan bahan pustaka merupakan unsure penting dalam system perpustakaan.dalam menginventaris penggolongannya dibagi berdasarkan cara pengadaannya.Menentukan subyek buku.no. 5.lembar pinjam ini kemudian ditempel pada halam belakang buku.nomor anggota.Tujuan dari penginventarisasian ini untuk memudahkan dalam pengawasan ternadap bahan pustaka yang dimiliki. Rangkaian kegiatan yang dilakukan ketika menginventaris bahan-bahan pustaka di SMPN 1 Godean.Pada kartu buku dibagi menjadi tiga kolam.Adapun Perlengkapan bahan pustaka yang ada perpustakaan SMPN 1 Godean.Kartu ini terdiri dari kolom-kolom yang berisi.induk buku. 32 c. 33 c. Cara peminjaman: Setelah buku yang dipinjam ditulispada kartu pimjam oleh petugas.serta masa berlakunya kartu tsb. 3).yaitu berupa selembar kertas yang digunakan untuk menuliskan tnggal harus dikembalikannya buku.harus kembali. 2).tanggal pinjam .mereka lebih suka mencari buku-buku yang dibutuhkan di almari dimana buku itu diletakkan. b. b. 2). Adapun cara yang dilakukan dalam pengklasifikasian.Penggunaan kartu katalog di SMPN 1 Godean sekarang ini kurang dimanfaatkan oleh siswa-siswa.kelas.serta tahun ajaran.Sistem klasifikasi yang digunakan oleh perpustakaan SMPN 1Godean berdasarkan system klasifikasi persepuluh dewey.meliputi: 1).tempat tanggal lahir anggota.terlebih .urut.selain itu memudahkan petugas perpustakaan dalam membuat laporan tahunan.tanggal kembali.klasifikasi .Tujuan dari klasifikasi untuk mempermudah pengguna perpustakaan untuk menemukan pencarin bahan pustaka yang diperlukan.nama perpustakaan.Memberikan stempel pada bahan pustaka dengan stempel Sekolah dan stempel inventaris yang berisi nomor yang sama pada nomor yang tertera pada buku induk inventaris.

36 h) Pengembalian buku terlambat dikenakan denda.hal yang dilakukan oleh petugas yaitu dengan membersihkan buku dari buku dari debu.buku referensi.dahulu ada persiapan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan di SMPN 1Godean yaitu buku dilengkapi dengan label buku.Dapat menimbulkan daya rangsang untuk membaca buku yang tersedia. Perlengkapan yang biasa digunakan dalam layanan peminjaman di SMPN 1 Godean. g) Perpanjangan waktu peminjaman tidak boleh lebih dari batas waktu pengembalian.dibuatkan catalog dilengkapi dengan label buku . e) Memperbaiki buku yang robek dengan menyambung kembali.atau memfotokapi halam yang sobek kemudian ditempel.Hal berikutnya yang dilakukan olh petugas perpustakaan di SMPN 1Godean yaitu menyusun buku-buku di rak atau almari buku. Penyusunan Setelah buku-buku perpustakaan didaftar dan di inventaris ke dalam buku induk. d) Peminjam wajib menjaga buku yang yang dipinjam dengan baik.Keuntungan dari system terbuka di SMPN 1 Godean.Sistem yang digunakan menggunakan sistem terbuka.kartu buku beserta kantongnya.yaitu: a) Peminjam buku harus mempunyai kartu anggota perpustakaan . f) Batas waktu peminjaman selama satu minggu. Pemeliharaan buku Dalam rangka memelihara bahan-bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan SMPN 1Godean .Jika buku yang dikehendaki tidak ada dapat memilih buku yang lain.Untuk buku-buku fiksi disusun dikelompokkan menjadi satu begitu pula majalah. 35 3).Buku-buku yang akan dipinjam maksimal tiga buah.diklasifikasi.Cara yang digunakan misalnya: d) Menjilid buku yang jilidannya rusak. b. c) Peminjam buku maksimal tiga exsemplar.kartu buku beserta kantongnya.slip tanggal dan sudah di sampul. b) Tidak diperkenanakan meminjam buku dengan menggunakan kartu anggota lain.kemudian dibawa ke bagian sirkulasi untuk dicatat nomor anggota yang meminjam dan tanggal ketika buku harus dikembalikan. f) Menjilid buku yang jilidannya rusak 7.yaitu: 1).Selain itu buku-buku diberi sampul agar tadak mudah sobek dan kotor. 1). Pelayanan Pembaca a.Untuk mencegah kelembapan ventilasi atau jendela perpustakaan dibuka sehingga sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan.Pengunjung bebas memilih bahan pustaka yang dibutuhkan.sehingga terjaga kebersihannya dan supaya terhindar dari serangga dan jamur buku diberi kapur barus.Peminjaman buku Kegiatan peminjaman buku di SMPN 1 Godean dilakukan dengan system terbuka .Buku-buku disusun menurut klasifikasi golongan buku dan diurutkan berdasarkan tingkatan kelas. e) Menghilangkan atau merusak buku perpustakaan menjadi tanggungjawab peminjam.dan slip tanggal atau lembar pinjam.Siswa-siswa lebih suka melihat-lihat buku daripada mencarinya lewt kartu katalog.Petugas biasanya melakukan dua kegiatan yaitu: 3) Mencegah kerusakan Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada buku –buku . Layanan sirkulasi di SMPN 1 Godean terdiri dari proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. 4) Perbaikan buku Usaha-usaha yang dilakukan oleh petugas perpustakaan untuk memperbaiki buku yang rusak disesuaikan dengan jenis kerusakanbuku tsb. 4). 2).yang mana pengunjung diperbolehkan mencari dan mengambil sendiri bahan pustaka yang mereka kehendaki.Pelayanan sirkulasi Layanan sirkulasi di SMPN 1 Godean sudah cukup baik. .antara lain: a) Kartu peminjaman b) Kartu buku c) Kartu anggota perpustakaan Selain itu dalam layanan peminjaman terdapat tata tertib yang ada di SMPN 1 Godean . 34 c.ataupun kliping.

jumlah anggota. .antara lain: UMUM Setiap pengunjung perpustakaan: 1) Wajib mengisi daftar hadir. b.Layanan referensi di perpustakaan SMPN 1 Godean bejalan cukup baik.Dari hasil tesebut dapat diketahui perkembanagan peminjam dan pengunjung perpustakaan.meliputi: 1) Buku pelajaran(buku paket) :20 2) Buku penunjang :33 3) Buku rujukan :258 4) Buku non fiksi :26 5) Koleksi bukan buku :68 6) Majalah :15 38 7) Kliping :88 8) Karya tulis lain :50 9) Makalah.semua data yang diperlukan dapat diperoleh dari bagian sirkulasi. h) Petugas menerima dan memeriksa tanggal harus dikembalikan yang sudah tertera.per buku untuk setiap harinya.Laporan Statistik Untuk mengetahui kemajuan dan dan dinamika perpustakaan perlu adnya data statistic pengunjung perpustakaan dan jumlah buku yang dipinjam tiap harinya.yaitu: 1) Laporan jumlah anggota pengunjung dan peminjam perpustakaan sekolah.yang kemudian dimasukkan kedalam statistic tahunan untuk dibuat laporan . Pelayanan Referensi Pelayanan referensi merupakan jenis pelayana perputakaan yang sifatnya berhubungan langsung dengan pembaca.dan jumlah buku yang dipinjam.yang berbentuk lembaran yang terdiri dari kolom-kolom yang berisi :bulan.jumlah peminjam dan keterangan serta bagian bawah terdapat kolom tentang jumlah pengunjung dan jumlah peminjam.2).Pengembalian buku Prosedur pengembalian yang ada di SMPN 1 Godean adalah sebagai berikut: g) Siswa datang dengan membawa buku yang dipinjam dan kartu anggotanya. 37 Hasil perhitungan statistic pengunjung dan peminjaman buku dilakukan setiap satu bulan sekali. 2) Laporan buku yang dipinjam pada perpustakaan yang terdiri dari kolom-kolom tentang . Laporan yang ada di perpustakaan SMPN 1 Godean dibagi menjadi dua macam.maka setiap anggota yang akan mengambil ijasah harus meminta surat keterangan bebas perpustakaan 3). Jenis koleksi yang terdapat di di perpustakaan SMPN 1 Godean.golongan buku yang dipinjam . k) Petugas mengembalikan kartu buku ke kantong buku.Untuk menjaga keamanan buku perpustakaan .kolom bulan.dan juga tidak memberatkan siswa.bahwa buku telah dikembalikan.dan kemudian mengembalikan ke rak buku. i) Petugas mengambil kantong peminjaman sesuai dengan nomor anggota yang tetera pada lembar tanggal.jumlah pengunjung.oleh karena itu harus mempunyai catatan tentang data yang diperlukan kedalam laporan narian. Prosedur peminjaman dan pengembalian yang dilakukan diperpustakaan SMPN 1 Godean sudah sesuai dengan teori yang ada.yang kemudian ditempelkan pada papan informasi perpustakaan. Hasil perhitungan statistic diatas kemudian disajikan dengan grafik.laporan :10 10) Surat kabar yang dilanggan :1 11) Peta atau Atlas dunia :20 12) Atlas sejarah(IPS) :200 c.Apabila pengembalian buku melewati batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa uang denda sebesar Rp 100. Tata tetib perpustakaan di SMPN 1 Godean.. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sudah berjalan efektif.Koleksi bahan pustaka yang dimiliki sebagai bahan referensi sudah memadai.dan sudah berjalan lancar.Tujuan pelayanan referensi untuk memberikan informasi dan bantuan serta bimbingan kepada pembaca yang kaitannya dengan penggunaan perpustakaan. j) Petugas member tanda .Tata tetib perpustakaan Tata tertib merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh petugas perpustakaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perpustakaan yang ditujukan bagi pegunjung perpustakaan dan bagi petugas perpustakaan itu sendiri.

dan ruang perpustakaan: KHUSUS 1) Buku.dengan jumlah murid keseluruhan 400 anak lebih. 6) Dilarang membuat coretan atau tulisan pada buku.Luas perpustakaan yang hanya 54 m2 belum sesuai dengan standart yaitu jika jumlah murid lebih dari 400 seharusnya luasnya sekitar 200 m2.majalah dan kliping yang sudah dibaca supaya dikembalikan ke rak semula.Pencahayaan pada ruangan sangat baik begitu pula ventilasi untuk sirkulasi udara.Lokasi ruang perpustakaan sangat strategis karena mudah dijangkau oleh siswa dan dekat dengan ruang kelas. Ruang perpustakaan Sekolah Ruang perpustakaan di SMPN 1 Godean berupa ruang kelas dengan ukuran 6×9 meter atau 54 m2.majalah.meliputi: a) Rak buku b) Rak majalah .selain itu rungan juga jauh dari kebisingan sehingga tidak mengganggu murid yang sedang belajar di perpustakaan.adapun peralatan yang ada di perpustakaan SMPN 1 Godean.dan kegitan sirkulasi(peminjaman dan pengembalian)bahan pustaka.dsb. Perlengkapan perpustakaan yang ada di perpustakaan SMPN 1 Godean. 3) Tidak diperkenankan makan dalam ruangan. Ruang dan Perlengkapan Perpustakaan a. 8.majalah dan kliping hanya boleh dibaca dalm ruangan perpustakaan.Jumlah kursi yang tersedia hanya 40 buah. Jam Perpustakaan Jam Perpustakaan adalah jam khusus yang diisi dengan kegiatan yang berhibungan dengan pembinaan dan penggunaan perpustakaan . 2) Buku referensi.peraturan peminjaman.Jam perpustakaan di SMPN 1 Godean diisi dengan kegiatan memberikan pengertian tentang cara menelusuri informasi sederhana.kegiatan untuk mencari bahan pustaka dengan menggunakan catalog. 2) Perlengkapan perpustakaan Perlengkapan perpustakaan sangatpenting keberadaannya karena dapat menunjang terselenggaranyaperpustakaan sekolah.adnya sanksi terhadap pelanggaran tatatertib perpustakaan. 4) Tidak diperkenankan memindahkan tempat duduk dan alat-alat di ruang perpustakaan.Penataan perlengkapan perpustakaan harus diseragamkan bentuk maupun warnanya sehingga tampak rapid an indah. 5) Wajib menjaga ketenangan dan ketertiban di ruang perpustakaan.yaituperalatan habis pakai dan bersifat tahan lama. Peraturan peminjam atau keanggotaan. Peralatan dan perlengkapan perpustakaan Sekolah 1) Peralatan perpustakaan sekolah Peralatan perpustakaan dapat dibedakan menjadi dua. 40 b.2) Tidak diperkenankan membawa tas dan jaket kedi ruang perpustakaan. 39 Peraturan yang diberlakukan di perpustakaan di SMPN 1 Godean sudah cukup baik karena telah memperhatikan hal-hal yang harus ada dalam tatatertib seperti adanya sifat dan tujuan perpustakaan.sehingga dapat menampung murid lebih banyak.jumlah buku yabg bias di pinjam. 9.meliputi: a) Peralatan tulis b) Kertas untuk membuat perlengkapan bahan pustaka c) Buku catatan d) Buku inventaris bahan pustaka e) Buku induk peminjaman f) Kartu anggota g) Lem.perekat h) Obat pencegah jamur i) Mesin ketik j) Printer k) komputer l) stempel m) daftar klasifikasi n) papan pengumuman o) kipas angin p) jam dinding.

41 c) Gambar garuda. Untuk itupetugas perpustakaan harus mempunyai kemampuan dalam hal layana teknis.penggunaan system layanan. .dsb.selain itu pada saat guru memberikan tugas dan mewajibkan siswa mencari bahan /materi pelajaran di perpustakaan sekolah. Promosi Perpustakaan Promosi perpustakaan SMPN 1 Godean dilakukan hanya pada saat penerimaan siswa baru . Lomba pengunjungndan peminjam buku terbanyak yang dilakukan satu tahun sekali. 13. Kesimpulan Dalam melakukan pengelolaan perpustakaan harus memperhatikan banyak hal seperti.memcegah kelembapan dengan membuka jendela agar udara tidak lenbap. Memperkenalkan buku-buku baru lewat papan display. 42 12. 43 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Manajemen Sumber DayaPerpustakaan Sumber daya manusia merupakan sumber daya perpustakaan yang paling utama dan paling penting dari semua komponen sistem perpustakaan karena merekalah yang menentukan kemajuan dan kemunduran sebuah perpustakaan dalam menjalankan fungsi dan perannya.Hal ini bertujuan untuk merngsang siswa supaya gemar membaca.meningkatkan prestasi siswa.pada saat orietasi siswa baru.Presiden dan wakil Presiden d) Meja sirkulasi e) Almari katalog f) Papan display g) Meja kerja h) Rak kartu pinjam i) Meja dan kursi baca siswa j) Almari k) Rak penitipan barang 10.memberikan penvahayaan dengan baik .menikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sekolah misalnya pengajian. Pembinaan Minat Baca Pembinaan minat baca yang dilukukan di SMPN 1 GOdean bertujuan untuk menumbuhkan minat baca siswa . b.member kapur barus untuk mencegah jamur.dalam hal ini peran dari perpustakkan adlah menyediakan sumbersumber bacaan yang menarik dan yang dibutuhkan oleh siswa mauoun pengunjung lain.kemepuan yang dimiliki petugas perpustakaan.pelayanan pembaca . 11.untuk membina petugas supaya rajin bekerja hal yang dilaukan di SMPN ! godean yatu dengan memberika gaji atau tunjangan yang cukup. Pelestarian dan Perawatan Perpustakaan Hal-hal yang dilakuakan untuk menjaga dan merawat bahan pustaka yang ada di perpustakaan SMPN 1 Godean yaitu dengan membersihakan bahanbahan pustaka dari debu.sehingga dapat memperluas pengetahuan .pembinaan minat baca bukan saja menjadi tanggungjawab guru maupun kepala sekolah saj namun petugas perpustakaan. Strategi yang digumakan petugas perpustakaan dan sekolah di SMPN 1 Godean untuk menarik minat baca siswa yaitu dengan cara : a.selain itu akan tercapai keefisieen dan keefektifan dalam penyelenggaraannya.keanggotaan .serta kemampuan dalam memelihara bahn pustaka.tata ruang perpustakaan serta perawatan bahan-bahan pustaka beserta kegiatankegiata yang ada di perpustakaan dan peraturan perpustakaan sehinnga tercapai tujuan dari pendirian perpustakaan.dan pengumuman pemenang diumumkan pada kegitan pentas seni sekolah.untuk menarik daya rangsang minat baca siswa. Untuk itu kualitas sumber daya manusia juga merupakan kunci utama yang paling harus dimiliki pertama kali.

Bandung:Remaja Rosdakarya.1992.Ibrahim.upi.2008.administrasi dan supervise sekolah. Sealin itu actor petugas juga harus diperhatikan.yogyakarta:kanisius Soejono Trimo1992. Noerhayati.selain itu pelayanan informasi juga perlu mendapat perhatian 44 DAFTAR PUSTAKA Bafadal.Bandung:Bumi Aksara Soetinah.B.Yogyakarta:UNY.prinsip-prinsip pengelolaan pusat sumber belajar.Yogyakarta Mudhoffir.Bandung:Remaja Rosdakarya Rusina.pengelolaan perpustakaan sekolah.pedoman penyelenggaraan perpustakaan sekolah. pedoman penyelenggaraan perpustakaan sekolah.manajeman perpustakaan.Meilina.Jakarta:Bumi Aksara Bustari. Saran Untuk penyelenggaraan perpustakaan hendaknya memperhatikan aspek layana pembaca serta penataan ruang yang baik karna itu mrupakan hal yang terpenting dari suatu kegiatan perpustakaan.edu/index/php?option=com .wordpress.2000.2008.pedoman pelaksanaan perpustakaan.1991.PRES (http://massafo.com/2008/01/17/pelayanan-perpustakaan-bag-1/) http://perpustakaan.jangan smpai kekurangan teanga perpustakaan karena akan mempengaruhi penyelenggaraan perpustakaan.1998.Jakarta:Djambatan Hartati Sukirman.2000.Pengelolaan perpustakaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful