TAHARAH

A. Pengertian dan Hukum Taharah Istilah “Taharah” berasal dari kata (‫ )طھا رۃ – ڍطھر- طھر‬yang artinya bersuci ataupun bersih , yakni bersuci baik dari najis maupun hadas. B. Najis dan Hadas I. Najis. Najis menurut bahasa artinya adalah kotoran, sedangkan menurut syara‟ berarti yang mencegah sahnya shalat. Najis dalam macam dan tingkatannya di bagi pada tiga bagian: a. Najis Mughallazah Najis ini tergolong berat, yakni najis yang timbul dari najis anjing maupun babi. Adapun cara membersihkannya ialah lebih dahulu dihilangkan wujud najis benda tersebut, kemudian dicuci bersih dengan air sampai tujuh kali dan pada permulaan diantara pensucian tersebut dicuci dengan air yang bercampur tanah atapun lumpur. b. Najis Mutawassithah Najis ini tergolong yang sedang, yakni najis yang timbul dari kotoran manusia atau binatang (kecuali anjing dan babi), air kencing, nanah, darah, bangkai (kecuali bangkai ikan, belalang, dan mayat manusia), dan najis-najis yang lain selain yang tersebut dalam najis ringan dan berat. Pada najis mutawassithah ini juga terbagi pada dua bagian: a. Najis „Ainiyah Najis ini yang bendanya berwujud. Dan cara mensucikannya dengan menghilangkan zatnya terlebih dahulu, lalu menghilangkan rasa, bau, dan warna, kemudian menyiraminya dengan air sampai bersih. b. Najis Hukmiyah Najis yang bendanya tiak berwujud bendanya, contohnya; seperti bekas kencing, arak yang sudah kering. Dan cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada bekas najis tersebut. c. Najis Mukhaffafah

1

Najis ini tergolong ringan, contohnya; air kencing bayi yang umurnya kurang dari dua tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Adapun cara mensucikannya, cukup dengan memrcikkan air pada benda yang terkena najis tersebut sampai bersih. Walaupun dalam pembagian najis tersebut terbagi dalam tiga bagian, tetapi terdapat pengecualian pada najis-najis berikut yaitu: d. Najis yang dapat dimaafkan. Najis tersebut antara lain: a. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti nyamuk, kutu busuk, dan sebagainya. b. Najis yang sedikit sekali. c. Nanah atau darah dari kudis atau bisulnya sendiri yang belum bias sembuh. d. Debu yang campur najis dan lain-lain yang sukar dihindarkan. Dan pada najis bersuci berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. II. Hadas Hadas adalah keadaan seseorang yang menyebabkan tidak sahnya shalat ataupun tawaf baik karena telah mengalami keadaan kotor/ berhadas. Hadas terbagi kepada dua bagian: 1) Hadas kecil. Hadas kecil meliputi: a. Buang air besar; b. Kentut; c. Keluar madzi atau wadi. Adapun cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan mandi, atau tayammum (bila tidak ada air atau tidak boleh terkena air). 2) Hadas besar Hadas besar meliputi: a. Keluar mani (khuruj al-mani); b. Bersenggama (jima‟);

2

Adapun terkhusus pada wanita: c. Datang bulan (haid); d. Melahirkan (nifas). Adapun cara mensucikan hadas besar yaitu dengan cara melakukan wudhu atau tayammum (pengganti wudhu dengan menggunakan debu) apabila tidak ada air atau tidak boleh terkena air . C. Alat-Alat Taharah I. Air Air di bagi kapada empat golongan:  Air mutlaq Yang termasuk air mutlaq yaitu: a. Air hujan; b. Air laut; c. Air salju, es, dan embun; d. Air zam-zam.  Air musta‟mal Air musta‟mal adalah air sisa mengenai badan manusia karena telah digunakan mandi atau berwudhu. Pada air musta‟mal penggunaannya adalah sah sebagaimana diungkapkan oleh beberapa hadis.  Air yang tercampur benda suci Air yang tercampur benda suci seperti air sabun, air kapur, daun bidara,dll hukumnya tetap suci asal tercampur dalam jumlah /kadar yang sedikit, dan kemutlakannya tetap terjaga yaitu tidak berubah rasa, bau, ataupun warna.  Air sisa yang diminum hewan Air sisa yang diminum hewan terbagi kepada dua hukum: a. Air yang diminum oleh hewan yang tidak najis Air yang diminum oleh hewan yang tidak najis adalah air yang diminum oleh hewan seperti kucing dan himar, dan hukum pada air tersebut adalah tidak najis.
3

Cara-cara Taharah I. 2) Mambersihkan dengan batu atau kertas sampai bersih. Mandi juga terbagi pada dua bagian yakni: 1. D. kemudian baru dibasuhnya dengan air. IV. II. Mandi wajib 2. Sekurang-kurangnya dengan tiga buah batu atau dengan tiga tepi dari sebuah batu. Air yang diminum anjing dan babi Air yang diminum oleh hewan anjing dan babi adalah najis. Tayammum Tayammum. yakni meratakan air yang suci pada seluruh badan disertai niat. 3) Dibersihkan terlabih dahulu dengan batu. yaitu: 1) Membasuh tempat keluarnya najis dengan air sampai bersih. yakni mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. yakni membersihkan anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. II. Mandi sunnat III. yakni bersuci dari buang air besar ataupun buang air kecil. Batu. Istinja‟ dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga cara. Wudhu juga merupakan salah satu syarat untuk sahnya shalat yang dikerjakan seseorang sebelum seseorang mengerjakan shalat. Tanah/ debu ini digunakan untuk membersihkan najis yang berat/ najis mughallazah. Jika tidak ada batu dapat digunakan banda-banda yang lain asal kesat/keras. dan hukum air pada air tersebut adalah tidak boleh digunakan. Jika tidak ada batu dengan tiga tepi dari sebuah batu. Tayammum disebut juga pengganti wudhu atau 4 . Istinja’ Istinja‟. dan sisi lain abatu. Mandi Mandi. tanah/ debu Pada alat ini biasanya digunakan ketika bertayammum tetapi dengan syarat bahwa tidak ada air ataupun adanya halangan yang menyebabkan seseorang tidak dapat bersuci dengan air.b. Wudhu Wudhu.

B. penegakan shalat. Shalat A.dan disudahi dengan salam.yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia yang beriman melalui Rasulullah dalam peristiwa isra dan miraj. Pengertian Shalat Shalat menurut bahasa adalah doa. pelaksanaan zakat. Adanya kewajiban shalat dalam Islam. Perintah wajibnya Shalat dapat dilihat di :  Dalil dari Al-Qur‟an “ Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.mandi sebagai rukhshah (keringanan) bagi orang yang tidak dapat menggunakan air karena beberapa halangan.An-Nisa : 103)  Dalil dari As-Sunnah Islam didirikan di atas lima hal. dan puasa di bulan Ramadhan . (HR. Shalat sebagai amalan yang akan pertama kali dihisab b. Lima kali dalam sehari semalam 17 rakaat Kedudukan Shalat dalam Islam a. dan haji ke Baitullah.berdasar atas syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu yang kesemuanya sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah dan dicontohkan pelaksanaannya oleh Rasulullah saw. Bukhari dan Muslim)  Dalil dari Ijma Seluruh umat Islam telah berijma atas : C. Wajibnya Shalat Shalat merupakan ibadah yag diwajibkan melalui Al-Qur‟an dan AsSunnah. Syahadat bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.”( Qs. Shalat adalah amalan yang paling terakhir akan hilang dari agama c. Shalat adalah kewajiban pertama dari Allah 5 .sedangkan menurut istilah shalat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir.

shalat yang dapat digabung atau diringkas ialah shalat dzhuhur dengan ashar. C.Waktu terlarang Adalah waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan shalat.yaitu dengan cara meringkas jumlah rakaat shalat. D.Pembagian Waktu Shalat A. Shalat adalah pembeda antara orang beriman dan orang kafir.seperti pada saat melakukan perjalanan(safar). Syarat Wajib Shalat     Islam Berakal Baligh Telah sampainya dakwah Rasulullah saw E. terbenamnya matahari.waktu tersebut dibagi menjadi tiga. B.dalam waktu wajib shalat.sedangkan untuk shalat shubuh tidak boleh diringkas.d. Syarat sah Shalat     Suci dari hadats Menutup Aurat Sudah masuk waktu shalat Menghadap kiblat(kabah) F.Waktu darurat shalat Waktu darurat berlaku pada keadaan yang darurat.Waktu wajib shalat Waktu wajib shalat adalah waktu dimana datang nya saat untuk melakukan shalat yang lima waktu.dan waktu yang terletak antara selesainya shalat shubuh sampai terbit matahari.waktu yang paling utama adalah diawal waktu.dll. 6 .shalat maghrib dengan isya‟.waktu darurat merupakan keringanan yang diberikan kepada musafir.yaitu waktu terbit matahari.

Sedangkan secara terminologi(istilah). Hukum Zakat 7 . G. (QS Thaha :14) Dengan Shalat mendidik disiplin terhadap waktu.(QS An-Nur:21). MACAM-MACAM SHALAT 1.menurut Al-Mawardi: “Zakat adalah harta tertetu yang diberikan kepada orang tertentu. A.bersih.Dan Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui”.menurut syarat-syarat tertentu pula”.( QS Al-Ankabut :45) Dengan shalat akan membentuk akhlak yang tangguh dan teguh. (Al-Ma’arij:19-23) Dengan Sholat akan menjadikan diri senantiasa ingat kepada Allah.F.tumbuh.diantara nya yaitu :        Dengan Shalat akan menjadikan pribadi seorang mampu dan tangguh menjauhkan diri dari segala perbuatan keji dan munkar.yaitu :   Shalat Fardhu Shalat Sunnah.Seperti firman Allah: “Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatNya kepada kalian.(QS An-Nisa:103) Membina persatuan dan persamaan Antar sesama Manusia Shalat melatih Konsentrasi Fikiran Shalat menumbuhkan jiwa kepemimpinan ZAKAT Pengertian Zakat Secara etimologis. zakat berasal dari kata “zaka” yang artinya suci. Berdasarkan hukumnya maka Shalat terbagi menjadi dua.niscaya tidak seorang pun diantara kalian selamanya bersih (dari perbuatan dosa).Akan tetapi Allah mensucikan siapa yang dikehendakiNya.dan berkah. HIKMAH SHALAT Shalat mengandung banyak hikmah dan manfaat.

D.Sesungguhnya doa kami menjadi ketenteraman jiwa mereka. Rukun dan Syarat-syarat Zakat a.Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Hikmah zakat Hikmah zakat diantaranya adalah: a) b) c) d) Memperbaiki kondisi masyarakat.Sebagaimana firman Allah SWT: “Agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian”.Zakat hukumnya wajib „ain (fardu „ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh syariat dan merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat islam dengan bedasarkan dalil Alquran.(QS Al-Hasyr:7) 1.yaitu: 1) Orang yang berzakat(muzaki) 2) Harta yang dikenakan zakat.Zakat adalah rukun ke tiga dari rukun islam yang lima.adalah: 8 .hadis dan ijma‟.(QS AtTaubah:103).Syarat zakat 1) Syarat orang yang berzakat (muzaki).dan 3) Orang yang menerima zakat(mustahik) b.baik dari aspek moril maupun materil Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan e) Mensyukuri nikmat Allah berupa harta benda a) Di dalam zakat akan terdapat penyucian terhadap akhlak.dan berdoa lah untuk mereka. Tujuan dan Hikmah Zakat Tujuan zakat Tujuan ditetapkannya ketentuan zakat kapada manusia adalah agar harta kekayaan itu tidak beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Rukun zakat Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat. “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka. B.dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.

ada delapan kelompok yang dinyatakan berhak menerima zakat .orang-orang yang berutang.untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan. 2) Zakat fitrah(jiwa) Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fithri.sebagai suatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah.untuk memerdekakan budak.dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.yaitu zalat mal(harta) dan zakat fitrah(jiwa). Orang Fakir Orang Miskin Amil Mualaf Gharim Sabilillah Ibnusabil Hamba Macam-macam zakat Secara garis besar.zakat dapat dibagi menjadi dua macam. Zakat fitrah diwajibkan pada bulan sya‟ban tahun kedua hijriyah. Perbedaan zakat mal dan zakat fitrah adalah.-Islam -Akil-baligh -Memiliki harta yang telah memenuhi syarat 2) Syarat harta yang di zakatkan adalah: -Harta yang baik(halal) -Harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berzakat -Telah mencapai nisab(jumlah tertentu) -Telah tersimpan selama satu tahun(haul) 3) Syarat orang yang berhak menerima zakat (mustahik) tertera dalam firman Allah berikut ini: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir.zakat mal terkait pada jumlah dan ukuran harta seserang.(QS At-Taubah:60) E.para mualaf yang dubujuk hatinya.pengurus-pengurus zakat.orang-orang miskin.Di antaranya 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) F.Sedangkanzakat fitrah tidak terkait sama sekali dengan harta yang 9 . Orang yang berhak (mustahik) menerima zakat Bedasarkan QS At-Taubah:60. 1) Zakat Mal (Harta) Bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongangolongan tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

maka zakatnya 3 ekor kambing”.dan dari 40 ekor diambil zakatnya seekor sapi yang telah berumur”.Bukhari) 2)Emas dan Perak Nisab emas-perak dan zakatnya Emas dan perak wajib dizakati apabila yang bersihnya cukup satu nisab.zakatnya ¼ (2 ½ % = ½ misqal = 2. Besarnya fitrah adalah satu sha‟ atau tiga setengah liter beras.Jika jumlahnya 25 hingga 35 ekor.Selanjutnya dibedakan lagi.6 gram.(HR.Hal ini di dasarkan pada sebuah hadis Ibnu Abbas: “Zakat fitrah adalah dua mud(12 ons gandum)”.jika dibandingkan dengan keumuman hadis Nabi saw.(HR. a.Jika mencapai 121-200 ekor.zakatnya 1/40 (2 ½ %) = 5 dirham(15.maka zakatnya 2 ekor kambing. G.‟Nisab‟ ukurannya berbeda antara yang satu dengan yang lain.berat timbangannya 93. Kambing Dalam satu hadis Nabi saw bersabda:”Jika seseorang memiliki kambing berjumlah 40-120 ekor. 10 . -Nisab emas 20 misqal.Tentang zakat emas dan perak. Harta yang Wajib Dizakati 1) Binatang ternak Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta.sapi.Bykhari) b.a) c.Jika jumlahnya 36 ekor sampai 45 ekor.Sebagian ulama berpendapat cukup dengan setengah sha‟.dimiliki atau pendapatan yang diterima seseorang.125 gr).maka zakatnya adalah seekor unta betina berumur 3-4 tahun”. Unta Jumlah zakat unta adalah sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi saw yang artinya: “Setiap 24 ekorunta atau kurang.maka zakatnya seekor kambing.apakah hewan tersebut hidup lepas mencari makan sendiri dan telah dimilikinya dalam tempo satu tahun (haul) atau tidak.maka zakatnya adalah seekor kambing betina untuk setiap 5 ekor unta.Jika mencapai 201-300 ekor.Jika jumlahnya 46-60 ekor unta. -Nisab perak 200 dirham (624 gr).Hanya saja yang menjadi ukurannya adalah seseorang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam pada hari raya idul fitri tersebut.Nabi memerintahkan untuk memungut zakat dari setiap 30 ekor sapi.kerbau dan kambing. Sapi dan kerbau Jumlah zakat sapi dan kerbau adalah sebagaimana dijelaskan Nabi saw: “Sesungguhnya ketika Nabi saw mengutusnya(mu‟adz) ke yaman.Bukhari dari Anas r.maka zakatnya seekor anak unta betina berumur 1-2 tahun atau seekor anak unta jantan berumur 2-3 tahun.maka zakatnya seekor anak unta berumur 2-3 tahun.seekor anak sapi jantan atau betina yang masih muda .6 gr).(HR.

Nisab biji dan buah-buahan Nisab biji makanan yang mengenyangkan dan buah-buahan adlah 300 sa‟(lebih kurang 930 liter) bersih dari kulitnya.12 gr 200 dirham=200x3.atau disiram dengan alat yang memakai biaya . 3)Biji makanan yang mengenyangkan Separti beras.adas.yaitu 1/40 = 2 1/2 %.Kalau pokoknya emas.wajib dikeluarkan zakatnya”.Penjelasan timbangan dirham Perbandingan timbangan dirham dan gram dari ukuran timbangan yang dipakai di sekolah-sekolah di mesir.dan sebagainya.12 gr=624 gr.zakatnya adalah 1/20 (50%).gandum.kalau yang diairi dengan air sungai atau air hujan adalah 1/10 (10%).Dan harta perniagan hendaklah dihitung dengan harga pokok(emas atau perak). “Tidak ada sedekah(zakat) pada biji dan buah-buahan sehingga mencapai 5 wasaq”. Di ambil ukuran timbangan.Sabda Rasulullah saw: “Kain-kain yang disediakan untuk dijual.buncis.Hakim) Nisab harta perniagaan adalah menurut pokoknya.Muslim) 1 sawaq =60 sa‟ 5 sawaq =5x60 sa‟=300 sa‟ 1 sa‟ =3.300 x3.(R.nisabnya seperti emas. Penjelasan 1 dirham=3.karena dirham itu dalam bahasa arab adalah nama bagi ukuran timbangan.Tetapi kalau diairi dengan air kincir yang ditarik oleh binatang.nisabnya seperti nisab perak.Firman Allah SWT: 4)Buah-buahan Buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja.dan sebagainya tidak wajib dizakati.jagung.(R.1 liter Jadi.kacang panjang.seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak.1 =930 liter(satu nisab) Zakatnya. 11 .Kalau pokoknya perak.tanaman muda.juga zakatnya sebangak zakat emas atau perak.Adapun biji makanan yang tidak mengenyangkan seperti kacang tanah. 5)Harta perniagaan Harta perniagaan wajib dizakati.

Suci dari haid dan nifas d. Baligh dan berakal c. Bukan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa C. Dan siapa yang mendapatkan bulan Ramadhan. Meninggalkan sesuatu yang meninggalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Syarat Sah dan Wajib Puasa Syarat wajib puasa : a. D. Puasa Wajib 1. Menurut syara’ (syariat).PUASA A. Macam – Macam Puasa A. maka tidak akan diterima daripadanya hingga puasa.R. dan mengharap pahala dari Allah maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. yang maknanya adalah menahan. kata “shiyaam” adalah masdhar (bentuk kata benda –dari kata kerja) shaama – yashuumu. Suci dari haid dan nifas d.” (H. sedang ia belum menunaikan puasanya. Definisi Puasa (shiyaam) Secara bahasa. Islam b. mampu berpuasa Syarat sah puasa : a. Tamyiz c. B. Islam b. Niat b. shiyaam adalah beribadah kepada Allah Subhana wa Ta'ala dengan menahan diri dari makan dan minum serta seluruh yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. dan yang akan ddtang. Puasa bulan Ramadhan Seperti tersebut dalam sebuah hadis : ”Siapa yang puasa bulan Ramadhan karena iman. Rukun Puasa a. Ahmad) 12 .

dan 13 Dzulhijjah) c. Puasa Khusus pada Hari Jumat 13 . Puasa seorang istri tanpa izin suaminya 5. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha b. Puasa Haram a. o Puasa bulan Sya‟ban. 14.Ketika ihram mengerjakan sesuatu yang haram . C. o Puasa tengah bulan (tanggal 13. B. mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa D. dan 15) dari tiap-tiap bulan Qamariah (tahun Hijriah). Satu tahun penuh mengerjakan puasa (puasa Dahr) 4. Puasa Kafarat Puasa kafarat adalah puasa yang wajib dikerjakan untuk menutupi suatu kesalahan yang pernah dilakukan. Dua tiga hari berpuasa tanpa berbuka (puasa wishal) 3.Merusak sumpah 3.Merusak puasa dengan bersetubuh . Puasa Makruh 1. o Puasa hari Arafah (tanggal 9 bulan Haji ) kecuali orang yang mengerjakan ibadah haji. Hari Tasyrik (11. Hari besar dan tahun baru orang kafir 6. Hari yang diragukan menjelang Ramadhan 2.Membunuh orang secara sengaja .2. Puasa Nazar Nadzar adalah janji akan melakukan kebaikan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhana wa Ta'ala baik dengan syarat maupun tidak dengan syarat. Puasa Sunnah Macam-macam puasa sunnat : o Puasa enam hari dalam bulan Syawal. o Puasa hari Senin dan hari Kamis. 12. o Puasa hari „Asyura (tanggal 10 Muharram). Puasa kafarat dapat disebabkan oleh : .

Puasa khusu pada hari sabtu e. Cara Mengganti Puasa yang Ditinggalkan pada Bulan Ramadhan a.d. dan wuquf di „Arafah serta seluruh manasik lainnya. Wajib mengganti puasa (qadha) pada hari yang lain. HAJI A. Definisi Haji Haji berarti pergi menuju kota Mekkah untuk mengerjakan ibadah tawaf. maka dia menjadi kafir dan murtad dari agama Islam. Puasa pada pertengahan bulan Sya‟ban ke atas f. Sehingga jika ada orang yang mengingkari kewajibannya. sa‟I. Islam 14 . yaitu wajib bagi : b. Orang yang sakit Orang yang sedang dalam perjalanan Wanita yang sedang hamil Wanita yang menyusui bayinya Tidak wajib mengganti puasa wajib membayar fidyah. Hukum Ibadah haji Diwajibkan menunaikan ibadah haji bagi orang muslim. baik lelaki maupun perempuan. b. Wajib mengganti puasa dan membayar fidyah dan masih berdosa. Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam dn salah satu kewajiban yang diketahui secara pasti dalam agama ini. a. Ibadah tersebut ditujukan untuk memenuhi perintah Allah dan meraih keridhoannya. yang mencukupi syarat-syaratnya. yaitu bagi : Orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh Orang yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa c. Puasa terus-menerus sepanjang tahun termasuk dua hari raya dan hari tasyirik E. yaitu orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa udzur syar‟i. Syarat wajib haji 1. yaitu memberi makan orang miskin lebih kurang ¾ liter beras setiap hari.

Mabit di Mina 4.2. Sa‟i 5. Berakal 4. Tawaf Wada‟ e. Miqat zamani ialah masa-masa mengerjakan ihram haji dan amalan haji lainnya. Rukun haji 1. Bulan-bulan haji ialah bulan syawal. Tertib Rukun haji tidak boleh ditinggalkan dan apabila tidak dipenuhi. Yang Di haramkan Bagi Orang Yang Sedang Irham 15 . Wuquf di Arafah 3. Miqat makani ialah tempat seseorang harus mulai menggunakan pakaian ihram dan berniat ketika hendak melakukan ibadah haji atau umrah. Bercukur 6. Miqat zamani disebut dalam al-Quran dalam surah al-Baqarah [2] ayat 189 dan 197. wustda dan „aqabah 5. f. Niat ihram dari miqot 2. Tawaf ifadah 4. maka hajinya tidak sah. dan zulhijjah. Melontar jumrah ula. Miqat Miqat ialah suatu ketentuan mengenai kapan seseorang bole mengerjakan ihram dan amalan-amalan haji dan dimana ia mesti memulai ihram nya sehingga hajinya sah menurut syari‟at Islam. Wajib haji 1. Miqat terbagi dua : miqat zamani dan miqat makani. zulqaedah. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang (diharamkan) pada waktu melakukan ibadah haji 6. Ihram 2. Mabit di Muzdalifah 3. Merdeka 5. Mampu c. d. Baligh / Dewasa 3.

Pelaksanaan haji 1. Haram berburu binatang darat yang liar dan haram memakannya 11. 16 . Berangkat menuju muzdalifah sehabis maghrib. Haram mengeluarkan mani. Macam-macam haji Ditinjau dari pelaksanaannya. Di Arafah pada tanggal 9 julhijjah 3. 3. Cara ini wajib membayar dam. Jemaah dari Indonesia. Cara ini tidak wajib membayar dam. yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan umrah. Tetapi jauh sebelum itu jutaan kaum muslimin telah berdatangan ke tanah suci dari berbagai penjuru dunia yang datang dengan berjalan kaki. B. 2. 4. laut. Artinya seseorang boleh mulai berniat ihram haji dalam masa tersebut. m. 3. maka haji ada 3 macam yaitu. yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu baru kemudan mengerjakan haji. 1. menunggang binatang. Haram mencabut dan memetik tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram. Haram bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit dan menutup kepala meskipun hanya sedikit. Haram menikah 10. atau dengan kendaraan darat. Haram memakai sarung tangan 5. yaitu mengerjakan haji dan umrah dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Di Mekkah (pada tanggal 8 julhijjah). Tamattu‟. Waktu mengerakan haji Mengerjakan haji hanya pada musimnya saja. dan udara. Haram memakai minyak rambut kepala 6. beristimta‟(melakukan hal-hal yang mendekati kepada perbuatan suami istri) 7. 9. Haram memakai wewangian. Musim haji ialah mulai dari awal-awal syawal hingga bulan julhijjah. 2. Ifrad. Setiap orang yang melanggar larangan tersebut diatas berdosa dan wajib membayar dam. sekitar sebulan sebelum hari H telah mulai diberangkatkan. Haram wanita menutup muka. Haram bersetubuh 8. Qiran. Haram menanggalkan anggota tubuh yang termasuk memotong kuku. Namun hari-hari boleh melakukan manasik haji mulai tanggal 8-13 julhijjah. D.1. C. Cara ini juga wajib membayar dam. 2.encabut rambut dan bulu badan.

Zikir dan do‟a ketika berangkat ke Muzdalifah. Dalam Khutbah itu Nabi menyatakan landasan-landasan dan pengaturan-pengaturan agama Islam. Zikir dan do‟a ketika berada di Muzdalifah dan Masy‟aril Haram 5. dan dengan demikian sempurnalah kerasulan Muhammad SAW. Haji Wada (Haji Terakhir) Pada tahun 10 H. Do‟a tahallul pertama 7. serta menyerukan persamaan diantara sesama manusia. rasulullah sakit. Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Do‟a sesudah thawaf 17 . Kepada umat manusia. Nabi keluar beserta 100.000 kaum muslimin melakukan ibadah haji. Khutbah Nabi di dekat bukit Arafah menjadi pusaka abadi bagi ummat. Di Mina 6. bertepatan dengan 8 juli 632 M. sesudah sempurna beliau menyampaikan kerasulan beliau dan sesudah beliau mempersatukan bangsa Arab yang terdiri dari suku-suku yang selama ini bermusuhan. Zikir dan do‟a di Arafah 3. F. Do’a Manasik Haji 1. Dan belum genap 3 bulan sesudah haji wada‟ itu. Zikir dan berdo‟a pada hari raya qurban di Mina 6. 4. Di Muzdalifah pada malam tanggal 10 julhijjah 5. Haji kali ini di beri nama „Haji Wada‟ (perpisahan) karena inilah ibadah Rasulullah yang terakhir. Melontar Jumrah   Setiap melontar 1 zumrah 7 kali lontaran masng-masing dengan 1 kerikil. Thawaf Ifadah dan Sa‟i E. dan pada hari senin 13 Rabi‟ul awwal 11 H.4. Do‟a thawaf 8. Lafaz niat ihram haji 2.

  c. sedangkan untuk wanita memakai pakaian apa saja yang menutup aurat tanpa ada hiasannya dan tidak memakai cadar atau sarung tangan. 3. Thawaf sebanyak 7 kali putaran. Menertibkan keempat rukun tersebut diatas Apabila salah satu rukun ini tidak dikerjakan . 3 putaran 18 . Memakai pakaian ihram. Niat umrah dalam hati dan mengucapkan Labbaika 'umrotan atau Labbaikallahumma bi'umrotin. maka umrahnya tidak sempurna (batal) b. Ada juga yang mengartikan. Sesampai di ka'bah. 4. 2. Kemudian menuju hajar aswad sambil menyentuhnya dengan tangan kanan dan menciumnya jika mampu dan mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Tata Cara umrah 1. talbiyah berhenti sebelum thawaf. Rukun Umrah      Ihram Tawaf Sa‟i Bercukur atau bergunting. sekurang-kurangnya memotong tiga helai rambut. Menurut istilah. Umrah berarti pergi menuju ka‟bah untuk mengerjakan ibadah dengan cara-cara tertentu. karena boleh dilakukan sepanjang masa dalam hidupnya.UMRAH A. Untuk lelaki 2 kain yang dijadikan sarung dan selendang. B. Definisi Umrah Umrah berarti ziyarah (kunjungan). Disunnahkan mandi besar (janabah) sebelum ihram untuk umrah. Alasan penamaannya dengan umrah. Kewajiban-kewajiban Umrah Memulai ihram dari Miqat Memendekkan rambut (bagi wanita) Waktu pelaksanaan Umrah Umrah boleh dikerjakan sepanjang tahun. pergi menuju tempat yang ramai. tapi waktu yang paling utama adalah dibulan Ramadhan. a.

S. Arafah terletak 25 km sebelah timur kota Makkah. Sa'i dengan naik ke bukit Shofa dan menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Innash shofa wal marwata min sya'aairillah.pertama jalan cepat dan sisanya jalan biasa. 5. Di ujung kanan ada celah/lubang yang dapat digunakan untuk memandang ke arah Ka‟bah. Disitulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabi‟ul Awwal (tahun 571 M) yang dikenal dengan Tahun Gajah. 4) ARAFAH Kawasan Arafah dulunya adalah wilayah padang pasir. Amalan pada poin 8 diulangi setiap putaran di sisi bukit Shofa dan Marwah disertai dengan doa. 3) GUA HIRA Gua Hira adalah sebuah gua kecil di Jabal Nur yang letaknya sekitar 5 km di utara Makkah. Di Gua Hira inilah wahyu pertama (Q. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dengan hitungan berangkat satu kali dan kembalinya dihitung satu kali. Mencukur seluruh atau sebagian rambut kepala bagi lelaki dan memotongnya sebatas ujung jari bagi wanita. AL-‟alaq 1-5) turun kepada Rasulullah SAW. Thowaf diawali dan diakhiri di hajar aswad dan ka'bah dijadikan berada di sebelah kiri. Dengan demikian selesai sudah amalan umrah C. 6. Tempat yang bersejarah yang mengandung nilai Ibadah saat melaksanakan Umrah 1) KA’BAH & MASJIDIL HARAM 2) DAAR MAULID NABI Rumah Kelahiran Nabi Saw. 9. diawali di bukit Shofa dan diakhiri di bukit Marwah. Hamparan padang pasir dan batu yang memiliki luas 5. 7. Saat ini Menjadi Perpustakaan Daar Maulid Nabi yaitu rumah kelahiran Nabi SAW yang terletak dikampung Suuq Lail (dulu terkenal dengan sebutan Pasar Seng) yang jaraknya hanya 150 meter dari Masjidil Haram arah depan pintu Baabussalam. Salat 2 raka'at di belakang maqam Ibrahim jika bisa atau di tempat lainnya di masjidil haram dengan membaca surah Al-Kafirun pada raka'at pertama dan Al-Ikhlas pada raka'at kedua. 8.5 19 .

Peristiwa ini terjadi pada tahun 622 M sewaktu Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah. 6) JABAL TSUR Jabal Tsur adalah gunung tertinggi yang terletak sekitar ± 5 km dari kota Makkah. Gunung ini menjadi sangat terkenal karena dipuncaknya terdapat gua. Di puncak bukit tersebut terdapat tugu putih yang dibangun untuk mengenang peristiwa yang sangat penting bagi umat manusia yaitu pertemuan yang sangat mengharukan antara kedua nenek-moyang manusia. Dulu ngambil airnya pakai timba dengan kerekan. Ada bekas sumur Zamzam. Di simpan pula di sini. Terdapat pula di mesium Ka‟bah. 5) JABAL RAHMAH Jabal Rahmah adalah bukit batu di Padang Arafah yang terletak sekitar 25 km sebelah tenggara kota Makkah. Di sini jamaah bisa melihat pintu Ka‟bah pertama yang dibuat dari kayu.x 3. Di gua inilah Rasulullah SAW dan Sahabatnya Abu Bakar RA bersembunyi saat dikejar kaum kafir Quraisy. 7) MUSEUM HARAMAIN Museum Haramain terletak di Ummul Joud Kota Makkah. Museum ini menyimpan benda-benda dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ornamen Masjidil Haram tempo dulu serta ornament Masjid Nabawi. Tapi sekarang sudah dilapisi emas.5 km dan tidak berpenghuni dikelilingi ini dikelilingi bukit-bukit batu yang berbentuk setengah lingkaran. Al‟Quran ratusan tahun dengan huruf Arab yang berbeda. 8) MESJID JIN Masjid ini disebut juga dengan nama masjid Al-Bai‟ah karena ditempat itulah para jin berbai‟at (berjanji) kepada Rasulullah SAW untuk beriman kepada Al-Quran dan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW 20 . bekas mimbar Rasul dan bekas pilar Ka‟bah sebelum direhab. Nabi Adam AS dan Siti Hawa setelah turun dari surga dan dipisahkan Allah SWT selama 200 tahun.

sedang nafsunya tidak mendesak. Allah SWT berfirman dalam surat An . Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki . Sunnah. tiga atau empat. d. Haram. dua. HIKMAH DAN TUJUAN 1. 3. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan Karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat. bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan . 2. SYARAT DAN RUKUN MUNAKAHAT Rukun nikah ada lima macam. c. Ijab dan Qabul 4. HUKUM MUNAKAHAT a.orang yang tidak terdesak oleh hal . Calon suami b. Perkawinan Dapat Menentramkan Jiwa 21 .Nisa : 3). Mubah.MUNAKAHAT 1. b. Wali d.wanita (lain) yang kamu senangi.” (An . bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia . bagi orang . Dua orang saksi e. bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.keperluan lain yang mesti dipenuhi.laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewjiban antara kedua insan. e.hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya. PENGERTIAN MUNAKAHAT Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Calon istri c. yaitu : a.Nisa Ayat 3 sebagai berikut : ” Maka kawinilah wanita . Makruh. Kemudian jika kamu takut tidak akan brlaku adil maka (kawinilah) seorang saja .nyiakannya. Wajib.

wajib. JUAL BELI Pengertian Jual Beli Bahasa : saling menukar Istilah : pertukaran harta atas dasar saling rela atau ridho dengan cara dan syarat tetentu.Perkawinan untuk Melanjutkan Keturunan. Perkawinan dapat Menghindarkan Perbuatan maksiad. 3. Penjual = Ba‟ialah Pembeli = Musytari Dasar Hukum Jual Beli = Mubah (boleh)   UTANG PIUTANG PENGERTIAN DAN HUKUM o Pengertian : Utang : yang dipinjam dari orang lain Piutang : yg dipinjamkan kpd oang lain Utang Piutang = Addain o Hukum : . spt kelaparan.Sunat . dll     GADAI Gadai ialah pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dg menyerahkan barang sebagai tanggungan utang (agunan) Hukum gadai = Mubah Ketentuan Gadai : * yg melakukan gadai berakal sehat * agunan/gadaian hrs ada saat transaksi * agunan dipegang oleh yg terima gadaian * tdk boleh memanfaatkan agunan mati * boleh memanfaatkan agunan hidup 22 . utk menebus obat.2.

MUDHARABAH. MUDHARABBAH 23 .* jika batas waktu habis.MUSAQAH. menurut bahasa. yg pegang gadai boleh menjualnya * anak barang gadaian(sapi.dsb) jadi milik yg menggadaikan (biaya jadi tanggungan penggadai)   UPAH Upah (Ajru) = gaji / imbalan : ialah uang/harta yg dibayarkan sbg balas jasa atau sbg pembayar tenaga yg sdh dikeluarkan utk mengerjakan sesuatu. Bermanfaat   RIBA Riba (tambahan) : yaitu keuntungan yg diperoleh dengan meminjamkan uang atau benda yg disyaratkan pengembaliannya harus lebih Riba hukumnya : HARAM termasuk dosa besar Macam-macam Riba :   * Riba Fadhal : tukar menukar barang yg sejenis dengan ada kelebihan di salah satu pihak * Riba Yad : antara penjual dan pembeli belum serah terima. SYIRKAH Syirkah.MUZARA’AH. lalu barang tsb dijual kpd orang lain * Riba Qiradh : kelebihan pembayaran * Riba Nasiah : jual beli atau pinjaman uang yg dilambatkan pembayarannya dg pembayaran lebih. SEWA Sewa / Ijaroh : ialah uang yg dibayarkan karena memakai/meminjam sesuatu. Rukun dan Syarat sewa :    1. Penyewa atau yg menyewakan 3. Adapun menurut istilah syirkah (kongsi) ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. 2. SYIRKAH. adalah ikhthilath (berbaur).DAN MUKHARABAH 1. Ijab dan Qabul 2.

tidak sah karena pohon bukan sebagai manfaat . RAHN Pengertian dan Dalil Hukum Rahn ialah suatu barang yang dapat dijadikan jaminan kepercayaan (penguat) dalam utang piutang.namun barang yang menjadi jaminan ini tidak boleh diambil manfaatnya oleh murtahin (yang menerima gadaian)maupun orang lain . MUZARA‟AH DAN MUKHARABAH Muzara‟ah adalah usaha kerja –sama antar pemilik tanah dengan penggarap untuk dikerjakan sebagian dari tanah yang benih nya berasal dari yang mempunyai tanah yang bersangkutan. HIWALAH .sedangkan penduduk Hijaz biasa menyebutnya muqharadah. A. IJARAH Pengertian dan Dalil Hukum Ijarah adalah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti atau upah.serta sebagian besar golongan ulama. DAN JIALAH. Lafaz shigat 2. RAHN (GADAI) . Hal yang sama juga dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Pekerjaan meminjam(Al-Iar)sebagai memperjelas pekerjaan meminjam. sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. 3. IJARAH. 2.sedangkan menurut syara ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian .ARIYAH (PINJAM MEMINJAM) . oleh karena itu.demikian pula menyewakan domba untuk diambil susunya.Hukum Musaqqah ini adalah Jaiz (boleh). Pada awalnya objek musaqqah hanya dua yakni kurma dan anggur. Jumhur ulama mengatakan bahwa menyewakan pohon untuk dimanfaat buahnya .ijarah diartikan menjual manfaat (bay‟u manfaah).kecuali atas persetujuan 24 .namun.karena barang-barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. MUSAQQAH Pada konteks fiqih Musaqqah ialah tindakan pemilik kebun yang memberikan kebunya kepada pekerja kebun agar di kembnagkan dan hasil dari kebun tersebut di bagi bersama menurut kesepakatan sebelumnya.Imam syafi‟I menyataka diperbolehkan transaksi mesaqqah atas apa saja.pada konteks istilah mudharabah ialah kerja sama antara dua orang untuk melakukan usaha yang mana orang pertama sebagai pemilik modal 100 persen dan orang kedua adalah pekerja yang mengandalkan keahlian yang dia miliki semata yakni kesepakatan antara pemilik modal (shahibul maal) untuk menyertakan modalnya kepada pekerja (pengusaha) un¬tuk diinvestasikan.Sedangkan mukharabah adalah usaha kerja-sama antara pemilik tanah dan penggarap namun benihnya dari si penggarap. 1.Mudharabah adalah bahasa yang digunakan bangsa irak .

HIWALAH rahin (yang menggadai) bahwa barang itu dapat Hiwalah didasarkan pada kata tahwil yang berarti perpindahan. yaitu suami atau isteri.bersama antara murtahin dan dipergunakan. Sebab-sebab seseorang menerima harta warisan menurut Islam ialah sebagai berikut: a. b. sedangkan menurut syarak‟hiwalah adalah cara memindahkan utang dari tanggungan seseorang (muhil) menjadi tanggungan orang lain (muhal alaih) 4. 25 . JI‟ALAH Menurut bahasa ji‟alah berarti upah atas suatu prestasi baik prestasi itu tercapai oleh suatu tugas maupun suatu perlombaan. Adanya pertalian darah dengan yang meninggal(mayat) baik pertalian ke bawah ataupun ke atas. Sebab-sebab seseorang tidak mendapat harta waris a. 3. MAWARIS A. 1.Adanya pertalian agama. 3. d. lalu meninggal maka harta waris masuk baitul mal. Syarat berlakunya pewarisan ada tiga: a.Karena memerdekakan budak 2. Murtad dan kafir. Mawaris disebut juga faraidh karena mempelajari bagian-bagian penerimaan yang sudah ditentukan sehingga ahli waris tidak boleh mengambil harta waris melebihi ketentuan.Hubungan pernikahan. Adanya yang meninggal dunia. Pembunuh c.Contoh jika seorang hidup sebatang kara.menurut syara‟ jialah adalah jenis akad yang ditawarkan kepada orang lain untuk menemukan barang atau yang lain dan dibayar setelah mencapai kesuksesan. c. Jialah adalah nama suatu pemberian kepada seseorang karena mengerjakan sesuatu pekerjaan . Adapun hukum mempelajarinya ialah fardhu kifayah.Hamba(budak) b. baik secara hakiki atau hukmi. Ketentuan Mawaris Mawaris ialah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara pembagian harta waris.

Cucu perempuan sampai kebawah dari anak laki-laki. 3.b. Paman kandung 11. Tertib ashobah binafsihi sebagai berikut: Anak laki-laki 26 . Kakek sampai keatas garis ayah 5. Saudara laki-laki seayah 7. Ahli waris ashobah yaitu para ahli waris tidak mendapat bagian tertentu tetapi mereka dapat menghabiskan bagian sisa ashhabul furud. Adanya harta warisan. B. c. Laki-laki yang memerdekakan 2. Anak laki-laki 2. Anak laki-laki saudara kandung sampai kebawah. 9. Anak laki-laki saudara seayah sampai kebawah. Yang Saudara perempuan seibu. Saudara perempuan kandung 7. Suami 15. Anak paman seayah sampai kebawah. Saudara perempuan seayah 8. Anak paman kandung sampai kebawah. Saudara laki-laki kandung 6. Tidak penghalang untuk menerima harta warisan. Cucu laki-laki sampai keatas dari garis anak laki-laki. Paman seayah 12. Ahli Waris wanita terdiri dari: 1. Nenek sampai keatas dari garis ayah 6. ashobah bighairi dan ashobah menghabiskan bagian tertentu Ashobah binafsihi adalah yang ashobah dengan sndirinya. 3. Isteri 10. Ahli Waris lelaki terdiri dari: 1. Ashobah terbagi tiga jenis yaitu ashabah binafsihi. 9. 10. Ayah 4. AHLI WARIS 1. Saudara laki-laki seibu 8. Ibu 4. Wanita yang memerdekakan 2. 13. 14. Nenek sampai keatas dari garis ibu 5. Anak perempuan 2.

Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.Cucu laki-laki dari anak laki-laki terus kebawah Ayah Kakek dari garis ayah keatas Saudara laki-laki kandung Saudara laki-laki seayah Anak laki-laki saudara laki-laki kandung sampai kebawah Anak laki-laki saudara laki-laki seayah sampai kebawah Paman kandung Paman seayah Anak laki-laki paman kandung sampai kebawah Anak laki-laki paman seayah sampai kebawah Laki-laki yang memerdekakan yang meninggal Ashobah dengan dengan saudaranya Anak perempuan bersama anak laki-laki atau cucu laki. Menghabiskan bagian tertentu Anak perempuan kandung satu orang bersama cucu perempuan satu atau lebih (2/3). Cucu perempuan bersama cucu laki-laki Saudara perempkuan kandung bersama saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. Saudara perempuan kandung bersama saudara perempuan seayah (2/3) HARTA YANG HARUS DIKELUARKAN Harta yang harus dikeluarkan sebelum dibagikan kepada ahli waris: Biaya jenazah Utang yang belum dibayar Zakar yang belum dikeluarkan Wasiat 27 .

Pengertian Fiqh Siyasah Kata fiqh secara bahasa berarti tahu. Kamus Istilah Islam.7 1 Dr.. hlm. 6 Ibid. 7 Ibid. A.Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al‘Arab berarti mengatur. fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara‟ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci. J. hlm. Itmam al-Wafa’ fi Sirat al-Khulada’.3 Istilah khilafat adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah. mengurus dan memerintah. dan Pemikiran dinukil dari. J. 1973. Sejarah. siyasat ialah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemslahatan. 83 4 Ibid. dan Pemikiran dinukil dari. Lisan al-„Arab. yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Sejarah. Kata khilafat analog pula dengan kata imamat yang berarti keimanan. 362 dan Ibnu Mandzur. Bairut. dinukil dari Lihat Muhammad al-Khudhari Bek. dinukil dari Lois Ma‟luf. hlm. Dar al-Masyriq. Fiqh Siyasah Ajaran. Vol. dan dengan kata imarat yang berarti keamiran.6Imarat sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir.4 Dalam sejarah. IX. Ibn Manzhur. seperti Khilafah Abu Bakar. Dar Fikr. 3 Dr. New Delhi. kepemimpinan. 270.192. dinukil dari Abdul Wahhab Khallaf. Dalam hubungan ini. A. Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A‟lam. mengerti. Lisan al-„Arab. menurut ulama-ulama syara‟ (hukum Islam). Lois Ma‟luf hlm. Bairut. 108. E. 1968/1396. Penerbit Pustaka. Suyuthi Pulungan. Al-Qur‟an dan Sunnah). 55. dinukil dari Moh. Suyuthi Pulungan. Khilafah Kata khilafat diturunkan dari khalafa. 28 . Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa defenisi Siyasah Syar‟iyah (Fiqh Siyasah) adalah pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansai Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syari‟at dan prinsip-prinsip syari‟at yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid. atau membuat kebijaksanaan. yaitu pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.2 B. Oriental Books Print Corporition. Vol. dinukil dari. pemerintahan. Khilafah Umar bin Khattab dan seterusnya5 untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Secara istilah. faham. Fiqh Siyasah Ajaran. 1976. Dictionary of Islam. pemerintahan. Kata siyasat berasal dari kata sasa.1 Siyasat juga bisa berarti pemerintahan dan politik. !987. Hasim. 5 Ibid. Menurut istilah dalam Lisan al-‘Arab. t. hlm.. M. Siyasat Al-Syar’iyat. hlm. VI. Thomas Patrick Hughes. khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu. Bandung. Dar Shadir.t. 2 Ibid. yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya.FIQH SIYASAH A. M.

hlm. Vol. TH. Ahl Al-Ahl Wa Al-‘Alyd “Ahl al-Hall wa al-Ahkam al-Jinayah „Aqd” adalah orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.Imarah Kata amir diturunkan dari kata amira yang berarti menjadi amir.. op. amir.13 Amir didefenisikan dengan “seorang penguasa yang melaksanakan urusan.”9 dan atau “mendahului. Kata imam berarti “pemimpin. 649. t. Houstma. Kitab al-Ta‟rifat. dinukil dari Thomas Patrick Hughes. tanpa nama penerbit. et. hlm. Amir bermakna “pemimpin” (qaid. et. hlm. 203. khalifah adalah “pemimpin yang menggantikan Nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undang-Nya yang mempersamakan orang lemah. yaitu pengganti Rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat. memimpin.Menurut istilah. dinukil dari Ibrahim Zaki Khursyid. III. tempat terbit dan t. Al (penerjamah). 12 Ibid. dinukil dari Lihat Muhammad al-Khudhari Bek. amir almuslimin. dan dalam kenyataan sejarah. Huart. Istilah ini dirumuskan oleh ulam fiqh untuk 8 9 Ibid. hlm. 29 .cit.11 Secara istilah.cit. Karena itu ia bisa digunakan untuk gelar untuk kepala pemerintahan di daerah dan gelar untuk penguasa militer. Singapura. 473. Ibid. Dairat al-Ma‟arif al-Islamiyat. op. imam adalah “seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.”10 Orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani sebagai contoh dan ikutan. 11 Ibid. hlm. al-Haramain.. First Encyclopaedia of Islam. 13 Ibid.al-umara’ dan amir saja.Imamah Kata imamturunan dari kata ammayang “menjadi ikutan”.. hlm. Kedudukan imam sama dengan khalifah. orang mulia dan orang hina di depan kebenaran sebagai khalifah Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Jilid II. 35. dinukil dari Muhammad al-Khudhari Bek. dinukil dari CL. Seperti amir al-mu’minin. atau contoh yang harus diikuti..al.t.t..”12 D. “Imam” dalam M. E. 10 Ibid. dinukil dari Ali bin Muhammad al-Jarjani. 6. za‟im). orang kuat.”8 C.” Istilah amir digunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan penting yang bervariasi dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam. 14 dan 16.

dan pencurian. Mereka ini berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Tindak kejahatan yang termasuk dalam perkara hudud ada tujuh macam. hirabah. kepala Negara secara langsung dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Sedangkan menurut istilah fuqaha. qazb. Sebagian fuqaha memakai istilah jinayat hanya terbatas untuk tindak pidana yang menyangkut jiwa atau anggota badan saja dan tidak menyangkut agama atau harta benda. Al. Oleh karena itu tindak pidana pencurian. Qazb (menuduh berzina) 6. 1. yaitu murtad. Meminum Minuman Keras 7. taqwa. maksiat. murtad dan sejenisnya tidak termasuk kedalam istilah jinayat. “Ahl al-Hall wa Al-aqd ini merupakan suatu lembaga pemilih. HUDUD Hudud jamak dari Had yang berarti larangan atau batas antara dua barang yang bertentangan. meminum minuman keras. al-baqya. Perbuatan Zina 5.jinayat ialah perbuatan yang dilarang oleh syara‟ baik mengenai jiwa.Baghyu (Pemberontakan) 3. Hirabah 4. adil. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Menurut istilah syara‟. JINAYAT Jinayat mengandung arti perbuatan dosa. Tugasnya antara lain. atau kejahatan. dan kecermelangan fikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. memilih khalifah. Rakyat menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas. Murtad 2. A.sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. konsekuen. Pencurian 30 . zina. Tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa atau melanggar hukum. harta dan sebagainya. hudud ialah batas-batas ketentuan dari Allah swt. imam. Hukuman itu harus dilaksanakan karena menyangkut masalah keamanan masyarakat.

QISHASH Kisas adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan yang serupa dengan perbuatan pembunuhan. merusakkan anggota badan.8.kifarat dan kisas/diyat sebagaimana tercantum dalam surat al-Fath 8 dan 9. TAKZIR Menurut istilah hukum syara‟ takzir ialah pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai had. B. atau menghilangkan manfaatnya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara‟. melukai. 31 .

maka dia menjadi kafir dan murtad dari agama Islam. shalat merupakan sarana untuk berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan Allah swt.KESIMPULAN   Taharah adalah bersuci baik dari najis maupun hadas.  Jual-beli atau bay’u adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak dengan menggunakan akad.laki maupun perempuan.  Secara bahasa.dan karena itu harus diarahkan guna kepentingan bersama. Intinya para penjual dan pembeli mengetahui secara pasti bahwa transaksi jual-beli telah dilakukan secara sempurna. yang maknanya adalah menahan.karena shalat merupakan dasar dan pembeda keimanan antara orang yang beriman dan yang kafir. Shalat merupakan ibadah yang sangat penting dalam islam. shaama – yashuumu.laki dn perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan.Begitu pentingnya ibadah zakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi umat dan kesejahteraannya. Sehingga jika ada orang yang mengingkari kewajibannya. keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki .  Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam dn salah satu kewajiban yang diketahui secara pasti dalam agama ini.selain daripada itu. bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut. kata “shiyaam” adalah masdhar (bentuk kata benda –dari kata kerja)   Hubungan antara seorang laki . shiyaam adalah beribadah kepada Allah Subhana wa Ta'ala dengan menahan diri dari makan dan minum serta seluruh yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. 32 .Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia seluruhnya. Adapun hukum mempelajarinya ialah fardhu kifayah. Dan hukum taharah adalah wajib.laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki . Mawaris ialah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara pembagian harta waris.  Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah dalam penggunaan harta. Mawaris disebut juga faraidh karena mempelajari bagian-bagian penerimaan yang sudah ditentukan sehingga ahli waris tidak boleh mengambil harta waris melebihi ketentuan. Menurut syara’ (syariat).Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat nya berkewajiban untuk menunaikannya.

dan takzir.maka jinayat dibagi 3.Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al‘Arab berarti mengatur. 33 . Ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jinayat. qishas. harta dan lain sebagainya. mengurus dan memerintah aitu hudud. dan takzir. yaitu hudud.qishas. Jinayat ialah perbuatan yang dilarang oleh syara‟ baik mengenai jiwa.  Kata siyasat berasal dari kata sasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful