tugas makalah fiqjh

TAHARAH

A. Pengertian dan Hukum Taharah Istilah “Taharah” berasal dari kata (‫ )طھا رۃ – ڍطھر- طھر‬yang artinya bersuci ataupun bersih , yakni bersuci baik dari najis maupun hadas. B. Najis dan Hadas I. Najis. Najis menurut bahasa artinya adalah kotoran, sedangkan menurut syara‟ berarti yang mencegah sahnya shalat. Najis dalam macam dan tingkatannya di bagi pada tiga bagian: a. Najis Mughallazah Najis ini tergolong berat, yakni najis yang timbul dari najis anjing maupun babi. Adapun cara membersihkannya ialah lebih dahulu dihilangkan wujud najis benda tersebut, kemudian dicuci bersih dengan air sampai tujuh kali dan pada permulaan diantara pensucian tersebut dicuci dengan air yang bercampur tanah atapun lumpur. b. Najis Mutawassithah Najis ini tergolong yang sedang, yakni najis yang timbul dari kotoran manusia atau binatang (kecuali anjing dan babi), air kencing, nanah, darah, bangkai (kecuali bangkai ikan, belalang, dan mayat manusia), dan najis-najis yang lain selain yang tersebut dalam najis ringan dan berat. Pada najis mutawassithah ini juga terbagi pada dua bagian: a. Najis „Ainiyah Najis ini yang bendanya berwujud. Dan cara mensucikannya dengan menghilangkan zatnya terlebih dahulu, lalu menghilangkan rasa, bau, dan warna, kemudian menyiraminya dengan air sampai bersih. b. Najis Hukmiyah Najis yang bendanya tiak berwujud bendanya, contohnya; seperti bekas kencing, arak yang sudah kering. Dan cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada bekas najis tersebut. c. Najis Mukhaffafah

1

Najis ini tergolong ringan, contohnya; air kencing bayi yang umurnya kurang dari dua tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Adapun cara mensucikannya, cukup dengan memrcikkan air pada benda yang terkena najis tersebut sampai bersih. Walaupun dalam pembagian najis tersebut terbagi dalam tiga bagian, tetapi terdapat pengecualian pada najis-najis berikut yaitu: d. Najis yang dapat dimaafkan. Najis tersebut antara lain: a. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti nyamuk, kutu busuk, dan sebagainya. b. Najis yang sedikit sekali. c. Nanah atau darah dari kudis atau bisulnya sendiri yang belum bias sembuh. d. Debu yang campur najis dan lain-lain yang sukar dihindarkan. Dan pada najis bersuci berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. II. Hadas Hadas adalah keadaan seseorang yang menyebabkan tidak sahnya shalat ataupun tawaf baik karena telah mengalami keadaan kotor/ berhadas. Hadas terbagi kepada dua bagian: 1) Hadas kecil. Hadas kecil meliputi: a. Buang air besar; b. Kentut; c. Keluar madzi atau wadi. Adapun cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan mandi, atau tayammum (bila tidak ada air atau tidak boleh terkena air). 2) Hadas besar Hadas besar meliputi: a. Keluar mani (khuruj al-mani); b. Bersenggama (jima‟);

2

Adapun terkhusus pada wanita: c. Datang bulan (haid); d. Melahirkan (nifas). Adapun cara mensucikan hadas besar yaitu dengan cara melakukan wudhu atau tayammum (pengganti wudhu dengan menggunakan debu) apabila tidak ada air atau tidak boleh terkena air . C. Alat-Alat Taharah I. Air Air di bagi kapada empat golongan:  Air mutlaq Yang termasuk air mutlaq yaitu: a. Air hujan; b. Air laut; c. Air salju, es, dan embun; d. Air zam-zam.  Air musta‟mal Air musta‟mal adalah air sisa mengenai badan manusia karena telah digunakan mandi atau berwudhu. Pada air musta‟mal penggunaannya adalah sah sebagaimana diungkapkan oleh beberapa hadis.  Air yang tercampur benda suci Air yang tercampur benda suci seperti air sabun, air kapur, daun bidara,dll hukumnya tetap suci asal tercampur dalam jumlah /kadar yang sedikit, dan kemutlakannya tetap terjaga yaitu tidak berubah rasa, bau, ataupun warna.  Air sisa yang diminum hewan Air sisa yang diminum hewan terbagi kepada dua hukum: a. Air yang diminum oleh hewan yang tidak najis Air yang diminum oleh hewan yang tidak najis adalah air yang diminum oleh hewan seperti kucing dan himar, dan hukum pada air tersebut adalah tidak najis.
3

yakni mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. yakni membersihkan anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Cara-cara Taharah I. Tayammum Tayammum. Jika tidak ada batu dapat digunakan banda-banda yang lain asal kesat/keras. II. Mandi juga terbagi pada dua bagian yakni: 1. dan hukum air pada air tersebut adalah tidak boleh digunakan. yaitu: 1) Membasuh tempat keluarnya najis dengan air sampai bersih. II. Air yang diminum anjing dan babi Air yang diminum oleh hewan anjing dan babi adalah najis. IV. 2) Mambersihkan dengan batu atau kertas sampai bersih. Wudhu juga merupakan salah satu syarat untuk sahnya shalat yang dikerjakan seseorang sebelum seseorang mengerjakan shalat. Istinja’ Istinja‟. Batu. Tayammum disebut juga pengganti wudhu atau 4 . kemudian baru dibasuhnya dengan air. dan sisi lain abatu. Jika tidak ada batu dengan tiga tepi dari sebuah batu. yakni meratakan air yang suci pada seluruh badan disertai niat.b. Mandi Mandi. D. 3) Dibersihkan terlabih dahulu dengan batu. Tanah/ debu ini digunakan untuk membersihkan najis yang berat/ najis mughallazah. tanah/ debu Pada alat ini biasanya digunakan ketika bertayammum tetapi dengan syarat bahwa tidak ada air ataupun adanya halangan yang menyebabkan seseorang tidak dapat bersuci dengan air. Mandi wajib 2. Sekurang-kurangnya dengan tiga buah batu atau dengan tiga tepi dari sebuah batu. yakni bersuci dari buang air besar ataupun buang air kecil. Mandi sunnat III. Istinja‟ dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga cara. Wudhu Wudhu.

B. Bukhari dan Muslim)  Dalil dari Ijma Seluruh umat Islam telah berijma atas : C. Shalat adalah kewajiban pertama dari Allah 5 . dan haji ke Baitullah. Perintah wajibnya Shalat dapat dilihat di :  Dalil dari Al-Qur‟an “ Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”( Qs.berdasar atas syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu yang kesemuanya sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah dan dicontohkan pelaksanaannya oleh Rasulullah saw. penegakan shalat.An-Nisa : 103)  Dalil dari As-Sunnah Islam didirikan di atas lima hal.mandi sebagai rukhshah (keringanan) bagi orang yang tidak dapat menggunakan air karena beberapa halangan. Syahadat bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lima kali dalam sehari semalam 17 rakaat Kedudukan Shalat dalam Islam a.dan disudahi dengan salam. Wajibnya Shalat Shalat merupakan ibadah yag diwajibkan melalui Al-Qur‟an dan AsSunnah. Shalat A. Adanya kewajiban shalat dalam Islam. Pengertian Shalat Shalat menurut bahasa adalah doa. (HR.yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia yang beriman melalui Rasulullah dalam peristiwa isra dan miraj. pelaksanaan zakat. Shalat adalah amalan yang paling terakhir akan hilang dari agama c. dan puasa di bulan Ramadhan .sedangkan menurut istilah shalat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Shalat sebagai amalan yang akan pertama kali dihisab b.

d.seperti pada saat melakukan perjalanan(safar). C.Waktu darurat shalat Waktu darurat berlaku pada keadaan yang darurat.waktu tersebut dibagi menjadi tiga.yaitu dengan cara meringkas jumlah rakaat shalat.dan waktu yang terletak antara selesainya shalat shubuh sampai terbit matahari.Pembagian Waktu Shalat A.dll.Waktu terlarang Adalah waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan shalat. B. terbenamnya matahari.waktu yang paling utama adalah diawal waktu.dalam waktu wajib shalat.shalat maghrib dengan isya‟. Syarat sah Shalat     Suci dari hadats Menutup Aurat Sudah masuk waktu shalat Menghadap kiblat(kabah) F.yaitu waktu terbit matahari.sedangkan untuk shalat shubuh tidak boleh diringkas. D.shalat yang dapat digabung atau diringkas ialah shalat dzhuhur dengan ashar.waktu darurat merupakan keringanan yang diberikan kepada musafir. 6 . Shalat adalah pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Syarat Wajib Shalat     Islam Berakal Baligh Telah sampainya dakwah Rasulullah saw E.Waktu wajib shalat Waktu wajib shalat adalah waktu dimana datang nya saat untuk melakukan shalat yang lima waktu.

niscaya tidak seorang pun diantara kalian selamanya bersih (dari perbuatan dosa). HIKMAH SHALAT Shalat mengandung banyak hikmah dan manfaat. zakat berasal dari kata “zaka” yang artinya suci. Berdasarkan hukumnya maka Shalat terbagi menjadi dua.diantara nya yaitu :        Dengan Shalat akan menjadikan pribadi seorang mampu dan tangguh menjauhkan diri dari segala perbuatan keji dan munkar. (Al-Ma’arij:19-23) Dengan Sholat akan menjadikan diri senantiasa ingat kepada Allah. (QS Thaha :14) Dengan Shalat mendidik disiplin terhadap waktu. Hukum Zakat 7 .yaitu :   Shalat Fardhu Shalat Sunnah. G. A.( QS Al-Ankabut :45) Dengan shalat akan membentuk akhlak yang tangguh dan teguh.(QS An-Nur:21).Akan tetapi Allah mensucikan siapa yang dikehendakiNya. Sedangkan secara terminologi(istilah).tumbuh.Seperti firman Allah: “Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatNya kepada kalian. MACAM-MACAM SHALAT 1.Dan Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui”.F.(QS An-Nisa:103) Membina persatuan dan persamaan Antar sesama Manusia Shalat melatih Konsentrasi Fikiran Shalat menumbuhkan jiwa kepemimpinan ZAKAT Pengertian Zakat Secara etimologis.bersih.menurut syarat-syarat tertentu pula”.dan berkah.menurut Al-Mawardi: “Zakat adalah harta tertetu yang diberikan kepada orang tertentu.

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.Zakat adalah rukun ke tiga dari rukun islam yang lima. “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka.dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.(QS Al-Hasyr:7) 1. B.adalah: 8 .(QS AtTaubah:103).Syarat zakat 1) Syarat orang yang berzakat (muzaki). D.yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini.hadis dan ijma‟.Sesungguhnya doa kami menjadi ketenteraman jiwa mereka. Hikmah zakat Hikmah zakat diantaranya adalah: a) b) c) d) Memperbaiki kondisi masyarakat.dan 3) Orang yang menerima zakat(mustahik) b. Rukun dan Syarat-syarat Zakat a. Rukun zakat Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat.yaitu: 1) Orang yang berzakat(muzaki) 2) Harta yang dikenakan zakat. Tujuan dan Hikmah Zakat Tujuan zakat Tujuan ditetapkannya ketentuan zakat kapada manusia adalah agar harta kekayaan itu tidak beredar dikalangan orang-orang kaya saja.Zakat hukumnya wajib „ain (fardu „ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh syariat dan merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat islam dengan bedasarkan dalil Alquran.Sebagaimana firman Allah SWT: “Agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian”.baik dari aspek moril maupun materil Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan e) Mensyukuri nikmat Allah berupa harta benda a) Di dalam zakat akan terdapat penyucian terhadap akhlak.dan berdoa lah untuk mereka.

ada delapan kelompok yang dinyatakan berhak menerima zakat . Orang Fakir Orang Miskin Amil Mualaf Gharim Sabilillah Ibnusabil Hamba Macam-macam zakat Secara garis besar.pengurus-pengurus zakat.zakat mal terkait pada jumlah dan ukuran harta seserang.para mualaf yang dubujuk hatinya. 1) Zakat Mal (Harta) Bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongangolongan tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.yaitu zalat mal(harta) dan zakat fitrah(jiwa).orang-orang miskin.Di antaranya 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) F.Sedangkanzakat fitrah tidak terkait sama sekali dengan harta yang 9 . 2) Zakat fitrah(jiwa) Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fithri.untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan.-Islam -Akil-baligh -Memiliki harta yang telah memenuhi syarat 2) Syarat harta yang di zakatkan adalah: -Harta yang baik(halal) -Harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berzakat -Telah mencapai nisab(jumlah tertentu) -Telah tersimpan selama satu tahun(haul) 3) Syarat orang yang berhak menerima zakat (mustahik) tertera dalam firman Allah berikut ini: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Orang yang berhak (mustahik) menerima zakat Bedasarkan QS At-Taubah:60. Perbedaan zakat mal dan zakat fitrah adalah.zakat dapat dibagi menjadi dua macam.(QS At-Taubah:60) E.orang-orang yang berutang. Zakat fitrah diwajibkan pada bulan sya‟ban tahun kedua hijriyah.untuk memerdekakan budak.sebagai suatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah.

maka zakatnya adalah seekor unta betina berumur 3-4 tahun”.6 gr).(HR.Jika jumlahnya 46-60 ekor unta.Hal ini di dasarkan pada sebuah hadis Ibnu Abbas: “Zakat fitrah adalah dua mud(12 ons gandum)”.apakah hewan tersebut hidup lepas mencari makan sendiri dan telah dimilikinya dalam tempo satu tahun (haul) atau tidak.zakatnya ¼ (2 ½ % = ½ misqal = 2. Kambing Dalam satu hadis Nabi saw bersabda:”Jika seseorang memiliki kambing berjumlah 40-120 ekor. -Nisab emas 20 misqal.seekor anak sapi jantan atau betina yang masih muda .Nabi memerintahkan untuk memungut zakat dari setiap 30 ekor sapi.maka zakatnya adalah seekor kambing betina untuk setiap 5 ekor unta.(HR. Sapi dan kerbau Jumlah zakat sapi dan kerbau adalah sebagaimana dijelaskan Nabi saw: “Sesungguhnya ketika Nabi saw mengutusnya(mu‟adz) ke yaman.maka zakatnya seekor anak unta betina berumur 1-2 tahun atau seekor anak unta jantan berumur 2-3 tahun.Tentang zakat emas dan perak.maka zakatnya 3 ekor kambing”.dan dari 40 ekor diambil zakatnya seekor sapi yang telah berumur”.Hanya saja yang menjadi ukurannya adalah seseorang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam pada hari raya idul fitri tersebut. 10 .jika dibandingkan dengan keumuman hadis Nabi saw.Jika jumlahnya 25 hingga 35 ekor.Jika jumlahnya 36 ekor sampai 45 ekor. Unta Jumlah zakat unta adalah sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi saw yang artinya: “Setiap 24 ekorunta atau kurang. Harta yang Wajib Dizakati 1) Binatang ternak Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta.Bukhari) 2)Emas dan Perak Nisab emas-perak dan zakatnya Emas dan perak wajib dizakati apabila yang bersihnya cukup satu nisab.Sebagian ulama berpendapat cukup dengan setengah sha‟. a.sapi.dimiliki atau pendapatan yang diterima seseorang.125 gr).6 gram.maka zakatnya seekor anak unta berumur 2-3 tahun.Selanjutnya dibedakan lagi.(HR.Bykhari) b. Besarnya fitrah adalah satu sha‟ atau tiga setengah liter beras. -Nisab perak 200 dirham (624 gr).Jika mencapai 201-300 ekor.a) c.Jika mencapai 121-200 ekor. G.berat timbangannya 93.zakatnya 1/40 (2 ½ %) = 5 dirham(15.maka zakatnya seekor kambing.maka zakatnya 2 ekor kambing.Bukhari dari Anas r.kerbau dan kambing.‟Nisab‟ ukurannya berbeda antara yang satu dengan yang lain.

gandum. Penjelasan 1 dirham=3.dan sebagainya tidak wajib dizakati.karena dirham itu dalam bahasa arab adalah nama bagi ukuran timbangan.(R.wajib dikeluarkan zakatnya”.Tetapi kalau diairi dengan air kincir yang ditarik oleh binatang.1 =930 liter(satu nisab) Zakatnya.Firman Allah SWT: 4)Buah-buahan Buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja.atau disiram dengan alat yang memakai biaya . 3)Biji makanan yang mengenyangkan Separti beras.zakatnya adalah 1/20 (50%).kacang panjang.Sabda Rasulullah saw: “Kain-kain yang disediakan untuk dijual. Di ambil ukuran timbangan.12 gr=624 gr.Kalau pokoknya perak.nisabnya seperti nisab perak.juga zakatnya sebangak zakat emas atau perak.seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak.Kalau pokoknya emas.adas.yaitu 1/40 = 2 1/2 %.300 x3.Hakim) Nisab harta perniagaan adalah menurut pokoknya.Dan harta perniagan hendaklah dihitung dengan harga pokok(emas atau perak).Muslim) 1 sawaq =60 sa‟ 5 sawaq =5x60 sa‟=300 sa‟ 1 sa‟ =3. Nisab biji dan buah-buahan Nisab biji makanan yang mengenyangkan dan buah-buahan adlah 300 sa‟(lebih kurang 930 liter) bersih dari kulitnya.jagung. “Tidak ada sedekah(zakat) pada biji dan buah-buahan sehingga mencapai 5 wasaq”.Penjelasan timbangan dirham Perbandingan timbangan dirham dan gram dari ukuran timbangan yang dipakai di sekolah-sekolah di mesir. 11 .dan sebagainya.Adapun biji makanan yang tidak mengenyangkan seperti kacang tanah.kalau yang diairi dengan air sungai atau air hujan adalah 1/10 (10%).nisabnya seperti emas. 5)Harta perniagaan Harta perniagaan wajib dizakati.1 liter Jadi.(R.12 gr 200 dirham=200x3.tanaman muda.buncis.

mampu berpuasa Syarat sah puasa : a. dan yang akan ddtang. Meninggalkan sesuatu yang meninggalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. B. Niat b. D. Macam – Macam Puasa A. Dan siapa yang mendapatkan bulan Ramadhan. Islam b. Syarat Sah dan Wajib Puasa Syarat wajib puasa : a. Menurut syara’ (syariat). sedang ia belum menunaikan puasanya. Suci dari haid dan nifas d. Ahmad) 12 . shiyaam adalah beribadah kepada Allah Subhana wa Ta'ala dengan menahan diri dari makan dan minum serta seluruh yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. maka tidak akan diterima daripadanya hingga puasa. Baligh dan berakal c. Bukan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa C. Definisi Puasa (shiyaam) Secara bahasa. Suci dari haid dan nifas d.PUASA A. yang maknanya adalah menahan.R.” (H. Rukun Puasa a. kata “shiyaam” adalah masdhar (bentuk kata benda –dari kata kerja) shaama – yashuumu. dan mengharap pahala dari Allah maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa bulan Ramadhan Seperti tersebut dalam sebuah hadis : ”Siapa yang puasa bulan Ramadhan karena iman. Islam b. Tamyiz c. Puasa Wajib 1.

Puasa Nazar Nadzar adalah janji akan melakukan kebaikan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhana wa Ta'ala baik dengan syarat maupun tidak dengan syarat. o Puasa bulan Sya‟ban.Ketika ihram mengerjakan sesuatu yang haram . Hari yang diragukan menjelang Ramadhan 2. dan 13 Dzulhijjah) c. Puasa Makruh 1. o Puasa hari „Asyura (tanggal 10 Muharram). Satu tahun penuh mengerjakan puasa (puasa Dahr) 4. o Puasa hari Arafah (tanggal 9 bulan Haji ) kecuali orang yang mengerjakan ibadah haji. B.Merusak sumpah 3. 14. Dua tiga hari berpuasa tanpa berbuka (puasa wishal) 3. Hari Tasyrik (11.Membunuh orang secara sengaja . Puasa Haram a. Hari besar dan tahun baru orang kafir 6. Puasa Sunnah Macam-macam puasa sunnat : o Puasa enam hari dalam bulan Syawal. 12. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha b. Puasa Khusus pada Hari Jumat 13 . mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa D. C. o Puasa hari Senin dan hari Kamis. dan 15) dari tiap-tiap bulan Qamariah (tahun Hijriah). o Puasa tengah bulan (tanggal 13. Puasa seorang istri tanpa izin suaminya 5.2.Merusak puasa dengan bersetubuh . Puasa kafarat dapat disebabkan oleh : . Puasa Kafarat Puasa kafarat adalah puasa yang wajib dikerjakan untuk menutupi suatu kesalahan yang pernah dilakukan.

Syarat wajib haji 1. Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam dn salah satu kewajiban yang diketahui secara pasti dalam agama ini. Sehingga jika ada orang yang mengingkari kewajibannya. dan wuquf di „Arafah serta seluruh manasik lainnya. sa‟I. Puasa khusu pada hari sabtu e. baik lelaki maupun perempuan. b. a. Wajib mengganti puasa dan membayar fidyah dan masih berdosa. yaitu orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa udzur syar‟i. yaitu bagi : Orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh Orang yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa c. Orang yang sakit Orang yang sedang dalam perjalanan Wanita yang sedang hamil Wanita yang menyusui bayinya Tidak wajib mengganti puasa wajib membayar fidyah. Wajib mengganti puasa (qadha) pada hari yang lain. Ibadah tersebut ditujukan untuk memenuhi perintah Allah dan meraih keridhoannya. Puasa pada pertengahan bulan Sya‟ban ke atas f. yaitu memberi makan orang miskin lebih kurang ¾ liter beras setiap hari. yaitu wajib bagi : b. Islam 14 . Definisi Haji Haji berarti pergi menuju kota Mekkah untuk mengerjakan ibadah tawaf.d. Cara Mengganti Puasa yang Ditinggalkan pada Bulan Ramadhan a. maka dia menjadi kafir dan murtad dari agama Islam. Puasa terus-menerus sepanjang tahun termasuk dua hari raya dan hari tasyirik E. yang mencukupi syarat-syaratnya. HAJI A. Hukum Ibadah haji Diwajibkan menunaikan ibadah haji bagi orang muslim.

Miqat makani ialah tempat seseorang harus mulai menggunakan pakaian ihram dan berniat ketika hendak melakukan ibadah haji atau umrah. Miqat zamani ialah masa-masa mengerjakan ihram haji dan amalan haji lainnya. d.2. Bulan-bulan haji ialah bulan syawal. Mabit di Mina 4. Bercukur 6. Wuquf di Arafah 3. Melontar jumrah ula. Tertib Rukun haji tidak boleh ditinggalkan dan apabila tidak dipenuhi. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang (diharamkan) pada waktu melakukan ibadah haji 6. Tawaf ifadah 4. dan zulhijjah. f. Berakal 4. wustda dan „aqabah 5. Tawaf Wada‟ e. Miqat zamani disebut dalam al-Quran dalam surah al-Baqarah [2] ayat 189 dan 197. maka hajinya tidak sah. Ihram 2. Merdeka 5. Wajib haji 1. Yang Di haramkan Bagi Orang Yang Sedang Irham 15 . Miqat terbagi dua : miqat zamani dan miqat makani. zulqaedah. Sa‟i 5. Miqat Miqat ialah suatu ketentuan mengenai kapan seseorang bole mengerjakan ihram dan amalan-amalan haji dan dimana ia mesti memulai ihram nya sehingga hajinya sah menurut syari‟at Islam. Mampu c. Niat ihram dari miqot 2. Baligh / Dewasa 3. Mabit di Muzdalifah 3. Rukun haji 1.

Haram memakai wewangian. 2. Haram memakai sarung tangan 5. Cara ini juga wajib membayar dam. 3. yaitu mengerjakan haji dan umrah dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Cara ini wajib membayar dam. Cara ini tidak wajib membayar dam. B. atau dengan kendaraan darat. Musim haji ialah mulai dari awal-awal syawal hingga bulan julhijjah. 4. m. Artinya seseorang boleh mulai berniat ihram haji dalam masa tersebut. Di Arafah pada tanggal 9 julhijjah 3. D. 16 . 9. 3. Tamattu‟. yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan umrah. Di Mekkah (pada tanggal 8 julhijjah). Macam-macam haji Ditinjau dari pelaksanaannya. Waktu mengerakan haji Mengerjakan haji hanya pada musimnya saja. maka haji ada 3 macam yaitu. menunggang binatang. dan udara. Haram memakai minyak rambut kepala 6. Haram mencabut dan memetik tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram. yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu baru kemudan mengerjakan haji. Haram bersetubuh 8. 2.1. Haram menikah 10. Haram berburu binatang darat yang liar dan haram memakannya 11. Jemaah dari Indonesia. Ifrad. Haram mengeluarkan mani. C. Berangkat menuju muzdalifah sehabis maghrib. Setiap orang yang melanggar larangan tersebut diatas berdosa dan wajib membayar dam. Haram wanita menutup muka. Pelaksanaan haji 1. 2. Tetapi jauh sebelum itu jutaan kaum muslimin telah berdatangan ke tanah suci dari berbagai penjuru dunia yang datang dengan berjalan kaki. Qiran. Haram bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit dan menutup kepala meskipun hanya sedikit. sekitar sebulan sebelum hari H telah mulai diberangkatkan. beristimta‟(melakukan hal-hal yang mendekati kepada perbuatan suami istri) 7. Namun hari-hari boleh melakukan manasik haji mulai tanggal 8-13 julhijjah.encabut rambut dan bulu badan. laut. 1. Haram menanggalkan anggota tubuh yang termasuk memotong kuku.

Di Muzdalifah pada malam tanggal 10 julhijjah 5. Zikir dan do‟a ketika berada di Muzdalifah dan Masy‟aril Haram 5. bertepatan dengan 8 juli 632 M. rasulullah sakit. dan pada hari senin 13 Rabi‟ul awwal 11 H. Do‟a sesudah thawaf 17 . F. Zikir dan berdo‟a pada hari raya qurban di Mina 6. Kepada umat manusia. Haji kali ini di beri nama „Haji Wada‟ (perpisahan) karena inilah ibadah Rasulullah yang terakhir. Thawaf Ifadah dan Sa‟i E. sesudah sempurna beliau menyampaikan kerasulan beliau dan sesudah beliau mempersatukan bangsa Arab yang terdiri dari suku-suku yang selama ini bermusuhan. Melontar Jumrah   Setiap melontar 1 zumrah 7 kali lontaran masng-masing dengan 1 kerikil. Dan belum genap 3 bulan sesudah haji wada‟ itu. Dalam Khutbah itu Nabi menyatakan landasan-landasan dan pengaturan-pengaturan agama Islam.4.000 kaum muslimin melakukan ibadah haji. Do’a Manasik Haji 1. Do‟a tahallul pertama 7. Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. dan dengan demikian sempurnalah kerasulan Muhammad SAW. Do‟a thawaf 8. Haji Wada (Haji Terakhir) Pada tahun 10 H. Lafaz niat ihram haji 2. Di Mina 6. Zikir dan do‟a ketika berangkat ke Muzdalifah. serta menyerukan persamaan diantara sesama manusia. Khutbah Nabi di dekat bukit Arafah menjadi pusaka abadi bagi ummat. Nabi keluar beserta 100. Zikir dan do‟a di Arafah 3. 4.

3. Tata Cara umrah 1. maka umrahnya tidak sempurna (batal) b. 4. Disunnahkan mandi besar (janabah) sebelum ihram untuk umrah.   c. Kemudian menuju hajar aswad sambil menyentuhnya dengan tangan kanan dan menciumnya jika mampu dan mengucapkan Bismillahi wallahu akbar.UMRAH A. Ada juga yang mengartikan. 3 putaran 18 . sekurang-kurangnya memotong tiga helai rambut. Umrah berarti pergi menuju ka‟bah untuk mengerjakan ibadah dengan cara-cara tertentu. pergi menuju tempat yang ramai. Definisi Umrah Umrah berarti ziyarah (kunjungan). Alasan penamaannya dengan umrah. karena boleh dilakukan sepanjang masa dalam hidupnya. Thawaf sebanyak 7 kali putaran. a. Niat umrah dalam hati dan mengucapkan Labbaika 'umrotan atau Labbaikallahumma bi'umrotin. Sesampai di ka'bah. Menurut istilah. 2. talbiyah berhenti sebelum thawaf. Menertibkan keempat rukun tersebut diatas Apabila salah satu rukun ini tidak dikerjakan . sedangkan untuk wanita memakai pakaian apa saja yang menutup aurat tanpa ada hiasannya dan tidak memakai cadar atau sarung tangan. Memakai pakaian ihram. Kewajiban-kewajiban Umrah Memulai ihram dari Miqat Memendekkan rambut (bagi wanita) Waktu pelaksanaan Umrah Umrah boleh dikerjakan sepanjang tahun. Rukun Umrah      Ihram Tawaf Sa‟i Bercukur atau bergunting. tapi waktu yang paling utama adalah dibulan Ramadhan. Untuk lelaki 2 kain yang dijadikan sarung dan selendang. B.

Saat ini Menjadi Perpustakaan Daar Maulid Nabi yaitu rumah kelahiran Nabi SAW yang terletak dikampung Suuq Lail (dulu terkenal dengan sebutan Pasar Seng) yang jaraknya hanya 150 meter dari Masjidil Haram arah depan pintu Baabussalam. Arafah terletak 25 km sebelah timur kota Makkah. 7. 4) ARAFAH Kawasan Arafah dulunya adalah wilayah padang pasir. diawali di bukit Shofa dan diakhiri di bukit Marwah. Thowaf diawali dan diakhiri di hajar aswad dan ka'bah dijadikan berada di sebelah kiri. Mencukur seluruh atau sebagian rambut kepala bagi lelaki dan memotongnya sebatas ujung jari bagi wanita. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dengan hitungan berangkat satu kali dan kembalinya dihitung satu kali. 3) GUA HIRA Gua Hira adalah sebuah gua kecil di Jabal Nur yang letaknya sekitar 5 km di utara Makkah. Amalan pada poin 8 diulangi setiap putaran di sisi bukit Shofa dan Marwah disertai dengan doa. Dengan demikian selesai sudah amalan umrah C. Salat 2 raka'at di belakang maqam Ibrahim jika bisa atau di tempat lainnya di masjidil haram dengan membaca surah Al-Kafirun pada raka'at pertama dan Al-Ikhlas pada raka'at kedua. 5. 6.5 19 . 9. Tempat yang bersejarah yang mengandung nilai Ibadah saat melaksanakan Umrah 1) KA’BAH & MASJIDIL HARAM 2) DAAR MAULID NABI Rumah Kelahiran Nabi Saw. Disitulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabi‟ul Awwal (tahun 571 M) yang dikenal dengan Tahun Gajah. Hamparan padang pasir dan batu yang memiliki luas 5. Di ujung kanan ada celah/lubang yang dapat digunakan untuk memandang ke arah Ka‟bah. Sa'i dengan naik ke bukit Shofa dan menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Innash shofa wal marwata min sya'aairillah. 8.S. Di Gua Hira inilah wahyu pertama (Q.pertama jalan cepat dan sisanya jalan biasa. AL-‟alaq 1-5) turun kepada Rasulullah SAW.

Tapi sekarang sudah dilapisi emas. Terdapat pula di mesium Ka‟bah. Museum ini menyimpan benda-benda dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. bekas mimbar Rasul dan bekas pilar Ka‟bah sebelum direhab. Di gua inilah Rasulullah SAW dan Sahabatnya Abu Bakar RA bersembunyi saat dikejar kaum kafir Quraisy. Di sini jamaah bisa melihat pintu Ka‟bah pertama yang dibuat dari kayu. Di simpan pula di sini. 5) JABAL RAHMAH Jabal Rahmah adalah bukit batu di Padang Arafah yang terletak sekitar 25 km sebelah tenggara kota Makkah. Al‟Quran ratusan tahun dengan huruf Arab yang berbeda. Ornamen Masjidil Haram tempo dulu serta ornament Masjid Nabawi. Peristiwa ini terjadi pada tahun 622 M sewaktu Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah. Ada bekas sumur Zamzam. Nabi Adam AS dan Siti Hawa setelah turun dari surga dan dipisahkan Allah SWT selama 200 tahun.x 3. 7) MUSEUM HARAMAIN Museum Haramain terletak di Ummul Joud Kota Makkah. 6) JABAL TSUR Jabal Tsur adalah gunung tertinggi yang terletak sekitar ± 5 km dari kota Makkah. Dulu ngambil airnya pakai timba dengan kerekan. Gunung ini menjadi sangat terkenal karena dipuncaknya terdapat gua. Di puncak bukit tersebut terdapat tugu putih yang dibangun untuk mengenang peristiwa yang sangat penting bagi umat manusia yaitu pertemuan yang sangat mengharukan antara kedua nenek-moyang manusia. 8) MESJID JIN Masjid ini disebut juga dengan nama masjid Al-Bai‟ah karena ditempat itulah para jin berbai‟at (berjanji) kepada Rasulullah SAW untuk beriman kepada Al-Quran dan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW 20 .5 km dan tidak berpenghuni dikelilingi ini dikelilingi bukit-bukit batu yang berbentuk setengah lingkaran.

Kemudian jika kamu takut tidak akan brlaku adil maka (kawinilah) seorang saja . c.Nisa : 3). bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan. bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan Karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.Nisa Ayat 3 sebagai berikut : ” Maka kawinilah wanita .laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewjiban antara kedua insan. Haram. dua.hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.” (An .wanita (lain) yang kamu senangi. yaitu : a. e. bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan . sedang nafsunya tidak mendesak. SYARAT DAN RUKUN MUNAKAHAT Rukun nikah ada lima macam. Allah SWT berfirman dalam surat An . Wali d. HUKUM MUNAKAHAT a. tiga atau empat. PENGERTIAN MUNAKAHAT Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Mubah. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki . d. 2.nyiakannya. bagi orang . Calon istri c. Sunnah. b.keperluan lain yang mesti dipenuhi.orang yang tidak terdesak oleh hal . Perkawinan Dapat Menentramkan Jiwa 21 . 3. HIKMAH DAN TUJUAN 1. Ijab dan Qabul 4. bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia . Dua orang saksi e.MUNAKAHAT 1. Wajib. Makruh. Calon suami b.

Penjual = Ba‟ialah Pembeli = Musytari Dasar Hukum Jual Beli = Mubah (boleh)   UTANG PIUTANG PENGERTIAN DAN HUKUM o Pengertian : Utang : yang dipinjam dari orang lain Piutang : yg dipinjamkan kpd oang lain Utang Piutang = Addain o Hukum : . utk menebus obat.Sunat .Perkawinan untuk Melanjutkan Keturunan. Perkawinan dapat Menghindarkan Perbuatan maksiad. dll     GADAI Gadai ialah pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dg menyerahkan barang sebagai tanggungan utang (agunan) Hukum gadai = Mubah Ketentuan Gadai : * yg melakukan gadai berakal sehat * agunan/gadaian hrs ada saat transaksi * agunan dipegang oleh yg terima gadaian * tdk boleh memanfaatkan agunan mati * boleh memanfaatkan agunan hidup 22 .wajib. JUAL BELI Pengertian Jual Beli Bahasa : saling menukar Istilah : pertukaran harta atas dasar saling rela atau ridho dengan cara dan syarat tetentu. spt kelaparan. 3.2.

Rukun dan Syarat sewa :    1. Adapun menurut istilah syirkah (kongsi) ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Bermanfaat   RIBA Riba (tambahan) : yaitu keuntungan yg diperoleh dengan meminjamkan uang atau benda yg disyaratkan pengembaliannya harus lebih Riba hukumnya : HARAM termasuk dosa besar Macam-macam Riba :   * Riba Fadhal : tukar menukar barang yg sejenis dengan ada kelebihan di salah satu pihak * Riba Yad : antara penjual dan pembeli belum serah terima.MUDHARABAH. SYIRKAH Syirkah. SYIRKAH. adalah ikhthilath (berbaur). menurut bahasa.MUSAQAH. lalu barang tsb dijual kpd orang lain * Riba Qiradh : kelebihan pembayaran * Riba Nasiah : jual beli atau pinjaman uang yg dilambatkan pembayarannya dg pembayaran lebih.MUZARA’AH.DAN MUKHARABAH 1. MUDHARABBAH 23 .* jika batas waktu habis. Ijab dan Qabul 2. Penyewa atau yg menyewakan 3. yg pegang gadai boleh menjualnya * anak barang gadaian(sapi. SEWA Sewa / Ijaroh : ialah uang yg dibayarkan karena memakai/meminjam sesuatu. 2.dsb) jadi milik yg menggadaikan (biaya jadi tanggungan penggadai)   UPAH Upah (Ajru) = gaji / imbalan : ialah uang/harta yg dibayarkan sbg balas jasa atau sbg pembayar tenaga yg sdh dikeluarkan utk mengerjakan sesuatu.

serta sebagian besar golongan ulama. MUZARA‟AH DAN MUKHARABAH Muzara‟ah adalah usaha kerja –sama antar pemilik tanah dengan penggarap untuk dikerjakan sebagian dari tanah yang benih nya berasal dari yang mempunyai tanah yang bersangkutan. sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. IJARAH Pengertian dan Dalil Hukum Ijarah adalah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti atau upah.namun. Pada awalnya objek musaqqah hanya dua yakni kurma dan anggur. Pekerjaan meminjam(Al-Iar)sebagai memperjelas pekerjaan meminjam. IJARAH. A.pada konteks istilah mudharabah ialah kerja sama antara dua orang untuk melakukan usaha yang mana orang pertama sebagai pemilik modal 100 persen dan orang kedua adalah pekerja yang mengandalkan keahlian yang dia miliki semata yakni kesepakatan antara pemilik modal (shahibul maal) untuk menyertakan modalnya kepada pekerja (pengusaha) un¬tuk diinvestasikan.sedangkan penduduk Hijaz biasa menyebutnya muqharadah.Mudharabah adalah bahasa yang digunakan bangsa irak .Sedangkan mukharabah adalah usaha kerja-sama antara pemilik tanah dan penggarap namun benihnya dari si penggarap.Hukum Musaqqah ini adalah Jaiz (boleh). Hal yang sama juga dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad.namun barang yang menjadi jaminan ini tidak boleh diambil manfaatnya oleh murtahin (yang menerima gadaian)maupun orang lain .karena barang-barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. oleh karena itu. HIWALAH .Imam syafi‟I menyataka diperbolehkan transaksi mesaqqah atas apa saja. DAN JIALAH. 3.kecuali atas persetujuan 24 . RAHN (GADAI) . RAHN Pengertian dan Dalil Hukum Rahn ialah suatu barang yang dapat dijadikan jaminan kepercayaan (penguat) dalam utang piutang. 2. 1.tidak sah karena pohon bukan sebagai manfaat .demikian pula menyewakan domba untuk diambil susunya. Lafaz shigat 2.ijarah diartikan menjual manfaat (bay‟u manfaah).sedangkan menurut syara ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian . MUSAQQAH Pada konteks fiqih Musaqqah ialah tindakan pemilik kebun yang memberikan kebunya kepada pekerja kebun agar di kembnagkan dan hasil dari kebun tersebut di bagi bersama menurut kesepakatan sebelumnya.ARIYAH (PINJAM MEMINJAM) . Jumhur ulama mengatakan bahwa menyewakan pohon untuk dimanfaat buahnya .

menurut syara‟ jialah adalah jenis akad yang ditawarkan kepada orang lain untuk menemukan barang atau yang lain dan dibayar setelah mencapai kesuksesan. Adanya pertalian darah dengan yang meninggal(mayat) baik pertalian ke bawah ataupun ke atas.bersama antara murtahin dan dipergunakan. sedangkan menurut syarak‟hiwalah adalah cara memindahkan utang dari tanggungan seseorang (muhil) menjadi tanggungan orang lain (muhal alaih) 4. Syarat berlakunya pewarisan ada tiga: a.Hubungan pernikahan.Contoh jika seorang hidup sebatang kara. 25 . Adanya yang meninggal dunia. Sebab-sebab seseorang tidak mendapat harta waris a. 3. lalu meninggal maka harta waris masuk baitul mal. Adapun hukum mempelajarinya ialah fardhu kifayah. Mawaris disebut juga faraidh karena mempelajari bagian-bagian penerimaan yang sudah ditentukan sehingga ahli waris tidak boleh mengambil harta waris melebihi ketentuan. Murtad dan kafir. Pembunuh c. JI‟ALAH Menurut bahasa ji‟alah berarti upah atas suatu prestasi baik prestasi itu tercapai oleh suatu tugas maupun suatu perlombaan. Sebab-sebab seseorang menerima harta warisan menurut Islam ialah sebagai berikut: a. yaitu suami atau isteri. c. MAWARIS A.Hamba(budak) b. b.Adanya pertalian agama.Karena memerdekakan budak 2. Ketentuan Mawaris Mawaris ialah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara pembagian harta waris. d. HIWALAH rahin (yang menggadai) bahwa barang itu dapat Hiwalah didasarkan pada kata tahwil yang berarti perpindahan. 1. 3. baik secara hakiki atau hukmi. Jialah adalah nama suatu pemberian kepada seseorang karena mengerjakan sesuatu pekerjaan .

Ibu 4. Cucu laki-laki sampai keatas dari garis anak laki-laki. c. Anak paman seayah sampai kebawah.b. Anak laki-laki saudara kandung sampai kebawah. Anak laki-laki saudara seayah sampai kebawah. Wanita yang memerdekakan 2. Saudara perempuan seayah 8. Saudara laki-laki kandung 6. Saudara laki-laki seibu 8. Tidak penghalang untuk menerima harta warisan. 3. 13. 14. 9. Anak paman kandung sampai kebawah. 9. AHLI WARIS 1. Paman kandung 11. Laki-laki yang memerdekakan 2. ashobah bighairi dan ashobah menghabiskan bagian tertentu Ashobah binafsihi adalah yang ashobah dengan sndirinya. B. Ahli Waris wanita terdiri dari: 1. Anak laki-laki 2. Nenek sampai keatas dari garis ibu 5. Kakek sampai keatas garis ayah 5. Suami 15. Cucu perempuan sampai kebawah dari anak laki-laki. Ayah 4. Ashobah terbagi tiga jenis yaitu ashabah binafsihi. Paman seayah 12. Saudara perempuan kandung 7. Ahli waris ashobah yaitu para ahli waris tidak mendapat bagian tertentu tetapi mereka dapat menghabiskan bagian sisa ashhabul furud. Ahli Waris lelaki terdiri dari: 1. Nenek sampai keatas dari garis ayah 6. Yang Saudara perempuan seibu. Saudara laki-laki seayah 7. Isteri 10. Tertib ashobah binafsihi sebagai berikut: Anak laki-laki 26 . Adanya harta warisan. 10. 3. Anak perempuan 2.

Saudara perempuan kandung bersama saudara perempuan seayah (2/3) HARTA YANG HARUS DIKELUARKAN Harta yang harus dikeluarkan sebelum dibagikan kepada ahli waris: Biaya jenazah Utang yang belum dibayar Zakar yang belum dikeluarkan Wasiat 27 . Menghabiskan bagian tertentu Anak perempuan kandung satu orang bersama cucu perempuan satu atau lebih (2/3).Cucu laki-laki dari anak laki-laki terus kebawah Ayah Kakek dari garis ayah keatas Saudara laki-laki kandung Saudara laki-laki seayah Anak laki-laki saudara laki-laki kandung sampai kebawah Anak laki-laki saudara laki-laki seayah sampai kebawah Paman kandung Paman seayah Anak laki-laki paman kandung sampai kebawah Anak laki-laki paman seayah sampai kebawah Laki-laki yang memerdekakan yang meninggal Ashobah dengan dengan saudaranya Anak perempuan bersama anak laki-laki atau cucu laki. Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Cucu perempuan bersama cucu laki-laki Saudara perempkuan kandung bersama saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah.

pemerintahan. J. menurut ulama-ulama syara‟ (hukum Islam)..1 Siyasat juga bisa berarti pemerintahan dan politik. 28 . yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. faham. Khilafah Kata khilafat diturunkan dari khalafa. A. Ibn Manzhur. dan Pemikiran dinukil dari.t. Dar Shadir. dinukil dari. Dictionary of Islam. Al-Qur‟an dan Sunnah). kepemimpinan. hlm.7 1 Dr. dan Pemikiran dinukil dari. Fiqh Siyasah Ajaran. Dar al-Masyriq. M. yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya. 108. Penerbit Pustaka. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa defenisi Siyasah Syar‟iyah (Fiqh Siyasah) adalah pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansai Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syari‟at dan prinsip-prinsip syari‟at yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid. Suyuthi Pulungan. Menurut istilah dalam Lisan al-‘Arab. Kamus Istilah Islam. 3 Dr. VI. New Delhi. 83 4 Ibid. hlm. Itmam al-Wafa’ fi Sirat al-Khulada’. Bandung. 5 Ibid. dinukil dari Lois Ma‟luf. Bairut. M. Lisan al-„Arab.4 Dalam sejarah. t. khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu. seperti Khilafah Abu Bakar. 2 Ibid. Hasim. atau membuat kebijaksanaan. 6 Ibid. dinukil dari Moh. Vol. Bairut. 1968/1396. 362 dan Ibnu Mandzur. Oriental Books Print Corporition. hlm. Dalam hubungan ini. dinukil dari Abdul Wahhab Khallaf. Lois Ma‟luf hlm. hlm. fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara‟ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci.6Imarat sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir. Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A‟lam. Lisan al-„Arab. !987.3 Istilah khilafat adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah. Vol. Sejarah. Thomas Patrick Hughes. Secara istilah. 1973. 55. Suyuthi Pulungan. Fiqh Siyasah Ajaran. dan dengan kata imarat yang berarti keamiran. J. Khilafah Umar bin Khattab dan seterusnya5 untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka.Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al‘Arab berarti mengatur. dinukil dari Lihat Muhammad al-Khudhari Bek. siyasat ialah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemslahatan. 7 Ibid. Siyasat Al-Syar’iyat. 1976. yaitu pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. 270. Pengertian Fiqh Siyasah Kata fiqh secara bahasa berarti tahu. Kata siyasat berasal dari kata sasa.2 B.FIQH SIYASAH A. mengerti. A.. mengurus dan memerintah. E. Kata khilafat analog pula dengan kata imamat yang berarti keimanan. hlm. pemerintahan. Dar Fikr.192. Sejarah. IX.

orang mulia dan orang hina di depan kebenaran sebagai khalifah Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. za‟im). orang kuat. 12 Ibid. dan dalam kenyataan sejarah.”10 Orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani sebagai contoh dan ikutan. Al (penerjamah). amir almuslimin. 203. Huart. dinukil dari Ibrahim Zaki Khursyid. Karena itu ia bisa digunakan untuk gelar untuk kepala pemerintahan di daerah dan gelar untuk penguasa militer. Jilid II. 10 Ibid. 35. hlm. hlm. III.” Istilah amir digunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan penting yang bervariasi dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam.. E.”8 C. Kitab al-Ta‟rifat.”12 D.cit.. al-Haramain. Kedudukan imam sama dengan khalifah. dinukil dari Muhammad al-Khudhari Bek. hlm. tanpa nama penerbit. Singapura.. Houstma. 649. Istilah ini dirumuskan oleh ulam fiqh untuk 8 9 Ibid. khalifah adalah “pemimpin yang menggantikan Nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undang-Nya yang mempersamakan orang lemah. hlm. hlm.. Dairat al-Ma‟arif al-Islamiyat. Seperti amir al-mu’minin. Ahl Al-Ahl Wa Al-‘Alyd “Ahl al-Hall wa al-Ahkam al-Jinayah „Aqd” adalah orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. yaitu pengganti Rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat.al. et. op. dinukil dari Thomas Patrick Hughes.Imarah Kata amir diturunkan dari kata amira yang berarti menjadi amir. imam adalah “seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Kata imam berarti “pemimpin. memimpin.13 Amir didefenisikan dengan “seorang penguasa yang melaksanakan urusan. t.11 Secara istilah.. 14 dan 16.t. atau contoh yang harus diikuti. dinukil dari Ali bin Muhammad al-Jarjani. 6. “Imam” dalam M. dinukil dari CL.cit.”9 dan atau “mendahului.t. 29 . hlm. 11 Ibid. 473. Amir bermakna “pemimpin” (qaid.al-umara’ dan amir saja. First Encyclopaedia of Islam.Imamah Kata imamturunan dari kata ammayang “menjadi ikutan”. dinukil dari Lihat Muhammad al-Khudhari Bek. tempat terbit dan t. Ibid. TH. amir. et. Vol. 13 Ibid. op.Menurut istilah.

taqwa.jinayat ialah perbuatan yang dilarang oleh syara‟ baik mengenai jiwa. 1. meminum minuman keras.Baghyu (Pemberontakan) 3. Rakyat menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas. maksiat. murtad dan sejenisnya tidak termasuk kedalam istilah jinayat. Tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa atau melanggar hukum. kepala Negara secara langsung dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu tindak pidana pencurian. A. Al. qazb. al-baqya. JINAYAT Jinayat mengandung arti perbuatan dosa. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. atau kejahatan. Sedangkan menurut istilah fuqaha. HUDUD Hudud jamak dari Had yang berarti larangan atau batas antara dua barang yang bertentangan. hirabah. yaitu murtad. Perbuatan Zina 5. Meminum Minuman Keras 7. harta dan sebagainya. adil. Tugasnya antara lain. Mereka ini berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Murtad 2. Hukuman itu harus dilaksanakan karena menyangkut masalah keamanan masyarakat. Qazb (menuduh berzina) 6. Menurut istilah syara‟. Hirabah 4.sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Pencurian 30 . konsekuen. zina. imam. Sebagian fuqaha memakai istilah jinayat hanya terbatas untuk tindak pidana yang menyangkut jiwa atau anggota badan saja dan tidak menyangkut agama atau harta benda. “Ahl al-Hall wa Al-aqd ini merupakan suatu lembaga pemilih. memilih khalifah. dan pencurian. hudud ialah batas-batas ketentuan dari Allah swt. dan kecermelangan fikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Tindak kejahatan yang termasuk dalam perkara hudud ada tujuh macam.

atau menghilangkan manfaatnya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara‟. 31 . merusakkan anggota badan. QISHASH Kisas adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan yang serupa dengan perbuatan pembunuhan.8. melukai. TAKZIR Menurut istilah hukum syara‟ takzir ialah pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai had. B.kifarat dan kisas/diyat sebagaimana tercantum dalam surat al-Fath 8 dan 9.

laki maupun perempuan. Mawaris disebut juga faraidh karena mempelajari bagian-bagian penerimaan yang sudah ditentukan sehingga ahli waris tidak boleh mengambil harta waris melebihi ketentuan. shiyaam adalah beribadah kepada Allah Subhana wa Ta'ala dengan menahan diri dari makan dan minum serta seluruh yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.laki dn perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan. bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.  Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah dalam penggunaan harta. Mawaris ialah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara pembagian harta waris. keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki .laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah.Begitu pentingnya ibadah zakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi umat dan kesejahteraannya.Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia seluruhnya.selain daripada itu. Adapun hukum mempelajarinya ialah fardhu kifayah. kata “shiyaam” adalah masdhar (bentuk kata benda –dari kata kerja)   Hubungan antara seorang laki .karena shalat merupakan dasar dan pembeda keimanan antara orang yang beriman dan yang kafir.Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat nya berkewajiban untuk menunaikannya.  Secara bahasa. Shalat merupakan ibadah yang sangat penting dalam islam. yang maknanya adalah menahan.dan karena itu harus diarahkan guna kepentingan bersama. Intinya para penjual dan pembeli mengetahui secara pasti bahwa transaksi jual-beli telah dilakukan secara sempurna. Pergaulan antara laki . Sehingga jika ada orang yang mengingkari kewajibannya. Menurut syara’ (syariat). shaama – yashuumu. shalat merupakan sarana untuk berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan Allah swt.  Jual-beli atau bay’u adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak dengan menggunakan akad.  Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam dn salah satu kewajiban yang diketahui secara pasti dalam agama ini. Dan hukum taharah adalah wajib.KESIMPULAN   Taharah adalah bersuci baik dari najis maupun hadas. 32 . maka dia menjadi kafir dan murtad dari agama Islam.

yaitu hudud. Jinayat ialah perbuatan yang dilarang oleh syara‟ baik mengenai jiwa. dan takzir.  Kata siyasat berasal dari kata sasa. 33 .maka jinayat dibagi 3.qishas.Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al‘Arab berarti mengatur. dan takzir. harta dan lain sebagainya. Ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jinayat. mengurus dan memerintah aitu hudud. qishas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful