SAINS SM

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KERANGKA KURSUS Kursus Pemantapan Pedagogi Guru Sains Sekolah Menengah Tahun 2012 (Kreativiti Dalam Pengajaran & Pembelajaran) Membangunkan Pemikiran Kreatif Dalam Pengajaran & Pembelajaran (P&P) Berasaskan Strategi Konstruktivisme. 2 jam

Topik Masa Personel A. Objektif

Pada akhir sesi ini, guru dapat:
i.

Membezakan 4 fasa dalam Pembangunan Domain Kreativiti (PDK) Menghasilkan Rancangan Pengajaran untuk PDK merentasi P&P Menjelaskan penerapan PDK dalam P&P menggunakan strategi konstruktivisme.

ii.
iii.

B. Kandungan Kursus
1. Penerangan berkaitan Pembangunan Domain Kreativiti dalam

Pengajaran dan Pembelajaran
2. Penerangan berkaitan strategi pengajaran konstruktivisme. 3. Membina Rancangan Pengajaran PDK berasaskan strategi

pengajaran konstruktivisme.
4. Pengajaran Mikro atau “Learning by doing”.

C.

Kaedah Ceramah Strategi Konstruktivisme Perbincangan kumpulan Pengajaran Mikro

SAINS SM

D. Bahan Pengajaran 1. Modul Kreativiti 2. Modul kursus Keativiti Dalam P&P 3. Contoh Rancangan Pengajaran PDK merentas P&P

E.

Alatan 1. Laptop 2. LCD 3. Printer 4. Kertas A4

F. Penilaian i. Interaksi secara lisan ii. Hasil kerja (Rancangan Pengajaran) iii. Borang penilaian kursus.

G. Rumusan / Refleksi 1. Berasaskan hasil kerja (Rancangan Pengajaran) 2. Berasaskan borang penilaian kursus 3. Perbincangan kumpulan

SAINS SM

Model Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman di mana individu membina pengetahuan sendiri. Pengetahuan bukan dipindahkan dari orang atau sumber lain. Individu membina pengetahuan baru secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada. Secara ringkas, konstruktivisme mengaplikasikan lima prinsip utama (5Es: engage, explore, explain, elaborate, evaluate) iaitu
• Melibat – guru menyoal dan merangsang minat dan rasa ingin tahu murid, murid melibatkan diri. • • • • Meneroka – guru mencungkil, murid mengumpul maklumat dan meneroka. Menjelas – murid memberi penjelasan, justifikasi, dan mempersoalkan jawapan. Mengembang - murid membuat perkaitan dan melanjutkan konsep. Menilai – guru mentaksir pemahaman murid, murid menunjukkan pemahaman konsep.

Fungsi utama guru ialah sebagai pemudah cara pembelajaran, guru merancang dan mewujudkan suasana pengajaran pembelajaran yang membolehkan murid memperolehi pengalaman pembelajaran yang dihajati. Perkaitan proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model konstruktivisme Model P &P Konstruktivisme Proses Kreatif Terarah Persediaan Imaginasi
• Orientasi idea berasaskan pengetahua n sedia ada

Perkembangan

Tindakan
• Penilaian • Kaji semua perubahan

• Penstrukturan • Penjelasan idea lanjut • Meneroka • Aplikasi idea • Menjelas • Konstruk idea baru

Idea
• Penyiasatan

lanjutan

Proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran, perlu diikuti langkah demi langkah bermula daripada fasa persediaan, imaginasi, perkembangan dan tindakan.

SAINS SM

Kaedah Konstruktivisme Murid : Tingkatan 1 Tema: Tenaga Bidang pembelajaran: Haba Masa: 2 waktu Objektif pembelajaran Memahami pengaliran haba dan kesannya Hasil pembelajaran

• •

Menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam.

Fasa
Persediaan • Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada

Cadangan aktiviti 1. Guru memaparkan
aktiviti perkhemahan yang melibatkan unggun api.

Cadangan komunikasi
SAINS SM

a. Apakah yang kamu
perhatikan?

b. Apakah tujuan
kanak-kanak itu duduk di sekeliling unggun api? c. Apakah yang menyebabkan kanakkanak panas?

2. Murid membuat
pemerhatian tentang aktiviti tersebut?

Fasa
Imaginasi • Penstrukturan idea

Cadangan aktiviti 1. Murid membentuk
kumpulan yang terdiri daripada 5 ahli. 2. Ketua kumpulan mengambil tugasan aktiviti sama ada Aktiviti 1 atau Aktiviti 2 melalui undian yang disediakan oleh guru. Aktiviti 1: Meleburkan marjerin

Cadangan komunikasi a. Kumpulan yang
melakukan aktiviti 1, bagaimanakah kamu meleburkan marjerin?

Meneroka

b. Terangkan
bagaimana marjerin itu berubah dari keadaan jirim pepejal ke cecair?

• •

Menjelaskan Konstruk idea baru

c. Kumpulan yang
melakukan aktiviti 2, paku tekan yang manakah jatuh dahulu? d. Terangkan mengapa paku tekan jatuh pada masa yang berbeza? P:Rod kuprum Q: Rod besi R: Rod kaca

e. Catatkan dapatan
anda dalam kertas mahjong untuk dibentangkan.

SAINS SM

Fasa

Cadangan aktiviti 1. Guru sebagai fasilitator
menyelia proses pelaksanaan aktiviti. 2. Murid mencatat pendapatpendapat berkaitan soalan –soalan yang diuatarakan oleh guru dalam kerats mahjong.

Cadangan komunikasi

Perkembangan • • Penjelasan lanjut Aplikasi idea

1. Guru meminta murid
membentuk kumpulan yang terdiri dari lima ahli. 2. Setiap kumpulan diberikan bahan-bahan berikut:

i.Apakah fenomena semula jadi yang melibatkan pemindahan haba dalam situasi yang digambarkan? ii.Bagaimanakah proses pemindahan haba boleh menyebabkan berlakunya fenomena ini? iv.Apakah yang berlaku kepada udara sejuk? v.Apakah yang berlaku kepada udara panas? vi. Bagaimanakah berlakunya pergerakan udara?

Tugasan 1

Tugasan 2

SAINS SM

Fasa Tindakan • • Penilaian Amalan berterusan

Cadangan aktiviti 1. Murid membentangkan
hasil-hasil tugasan secara bergilir-gilir. 2. Guru membuat ulasan untuk setiap pembentangan. Murid menjawab soalan penilaian, Lampiran 1

Cadangan komunikasi

Pentaksirkan Nilai dan sikap

Berdasarkan keupayaan murid menjawab Lembara 1. Keupayaan murid membuat pembentangan. 1. Bekerjasama melengkapan tugasan yang diberikan. 2. Mensyukuri kurniaan Tuhan kepada kita

SAINS SM Lampiran 1 Nama: .................................................... Tingkatan: ..............................

(a) Diagram 1 shows the phenomenon of a sea breeze.
Rajah 1 menunjukkan fenomena bayu laut.

Diagram 1 Rajah 1

i. Draw arrows to show the flow of a sea breeze. Lukis anak panah untuk menunjukkan aliran bayu laut. ii. Explain how a sea breeze occurs. Terangkan bagaimana bayu laut terjadi. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (2marks) (2markah)

SAINS SM

Kaedah Konstruktivisme
Murid Tema Masa Objektif pembelajaran Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik Hasil pembelajaran • menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat • menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba : Tingkatan1 : Tenaga : 2 waktu (80 minit)

Bidang pembelajaran : Haba

Fasa
Persediaan • Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada

Cadangan aktiviti
1.Guru menunjukkan set cawan hitam dan set cawan putih.

Cadangan komunikasi
SAINS SM a. Apakah ciri-ciri cawan pada set A dan set B? b. Apakah tujuan ciriciri tersebut?

A

B

d. Set cawan manakah
yang boleh mengekalkan kepanasan air untuk tempoh yang lebih lama?

e. Set cawan manakah,
air lebih cepat sejuk? Murid membuat pemerhatian tentang ciri-ciri set cawan ?

Fasa Imaginasi • Penstrukturan idea

Cadangan aktiviti

Cadangan komunikasi

1. Murid membentuk
kumpulan yang terdiri daripada 5 ahli. 2. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 1(a) (Lampiran 1(a)) kepada kumpulan 1,3 dan 5 manakala Lembaran Kerja 1(b) (Lampiran 1(b))kepada kumpulan 2,4 dan 6. 3. Guru sebagai fasilitator menyelia proses pelaksanaan eksperimen dan melengkapkan Lembaran Kerja 1(a) atau Lembaran Kerja 1(b). termometer Persediaan susunan gabus radas eksperimen: Lembaran Kerja 1(a)

a. Apakah peranan
warna objek dalam proses penyerapan haba?

Meneroka

b. Jalankan eksperimen
untuk membuktikan penyerapan dan pembebasan haba. c. Apakah dapatan eksperimen kamu? Sila lengkapkan Lampiran 1(a) atau Lampiran 1(b). Catat jadual dan perbincangan dapatan eksperimen dalam kertas mahjong untuk dibentangkan.

• •

Menjelaskan Konstruk idea baru

M P

Y Z

Q N

SAINS SM

Fasa
Imaginasi • Penstrukturan idea

Cadangan aktiviti
1. Murid melaksanakan eksperimen dengan merujuk kepada buku teks.

Cadangan komunikasi

a. Bekas manakah
mempunyai suhu yang lebih tinggi? b. Bekas manakah membebaskan haba dengan lebih baik? c. Di akhir eksperimen , bekas manakah mempunyai suhu yang lebih tinggi? d. Warna manakah yang menyerap haba dengan baik?

2. Murid berbincang hasil
dapatan dan melengkapkan Lampiran 1(a) atau Lampiran 1(b). 3. Wakil pelajar dari setiap kumpulan diminta mempersembahkan jadual keputusan dan hasil dapatan eksperimen kumpulan masing-masing.

Meneroka

• •

Menjelaskan Konstruk idea baru

4. Guru memberi pengukuhan
dan ulasan kepada setiap pembentangan. 1. Guru meminta murid membentuk kumpulan yang terdiri dari lima murid 2. Setiap kumpulan diberikan bahan-bahan berikut:

Perkembangan • • Penjelasan lanjut Aplikasi idea

i.Apakah situasi yang diperhatikan? Tugasan 1 ii. Apakah kepentingan warna dalam pembebasan atau penyerapan haba? iii. Apakah peranan warna dalam situasi-situasi tugasan yang diberikan kepada kamu?

Tugasan 2

SAINS SM

Tugasan 2

Tugasan 3

3. Setiap kumpulan
melaksanakan tugasan berdasarkan arahan yang

SAINS SM diberikan.

Fasa
• • Tindakan Penilaian Amalan berterusan

Cadangan aktiviti 1. Murid membentangkan hasil-hasil tugasan secara secara bergilir-gilir. 2. Guru membuat ulasan untuk setiap pembentangan.

Cadangan komunikasi

3. Murid menjawab soalan penilaian, Lampiran 2 Pentaksirkan Nilai dan sikap Berdasarkan keupayaan murid menjawab Lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Keupayaan murid membuat pembentangan. 3. Bekerjasama melengkapan tugasan yang diberikan. 4. Mensyukuri kurniaan Tuhan kepada kita

SAINS SM

Lampiran 1(a) Nama: …………………………………….Kelas: ………………. Tarikh: …………… Tajuk: Penyerapan dan pembebasan haba Eksperimen i. Tujuan: Untuk menunjukkan bahawa objek yang gelap dan kusam membebaskan haba dengan lebih baik daripada objek yang putih dan berkilat. ii. Hipotesis: ……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… …………… iii. Pemboleh ubah: a. dimanipulasikan: …………………………………………………………………………………. b. dimalarkan: …………………………………………………………………………………. c. bergerak balas: …………………………………………………………………………………. iv. Bahan: Tin susu, penyumbat, air panas, alas gabus, kertas gelap dan kusam, kertas putih dan berkilat v. Radas: Termometer, jam randik vi. Prosedur: a. Sediakan radas seperti di bawah:

termometer gabus 100 cm3 air panas , bersuhu 80oC

Tin disaluti kertas hitam dan kusam

Tin disaluti kertas putih dan berkilat Q Z

YP

SAINS SM

b.Catat dan rekod suhu awal air di dalam kedua-dua tin. c.Kedua-dua tin dibiarkan menyejuk selama 30 minit. d.Catat dan rekod suhu akhir air di dalam setiap tin. e. Catat dan rekod air di dalam kedua-dua tin. vi. Bina jadual untuk merekod data yang diperolehi.

vii. Bincang dapatan eksperimen

vii. Lengkapkan jadual di bawah: Jenis permukaan bahan Suhu awal (0C)

Suhu akhir (0C)

SAINS SM

Lampiran 1(b) Nama: ………………………………Kelas: ………………. Tarikh: ……………

Tajuk: Penyerapan dan pembebasan haba Eksperimen i. Tujuan: Untuk menunjukkan bahawa objek yang gelap dan kusam menyerap haba dengan lebih baik daripada objek yang putih dan berkilat. ii. Hipotesis: ……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… …………… iii. Pemboleh ubah: d. dimanipulasikan: …………………………………………………………………………………. e. dimalarkan: …………………………………………………………………………………. f. bergerak balas: …………………………………………………………………………………. iv. Bahan: Tin susu, penyumbat, air panas, alas gabus, kertas gelap dan kusam, kertas putih dan berkilat v. Radas: Termometer, jam randik vi. Prosedur: b. Sediakan radas seperti di bawah: Termometer permukaan permukaan bercat bercat hitam dan putih dan kusam berkilau 100 cm3 air blok kayu M A penunu bunsen kasa dawai 100 cm3 air N B blok kayu Termometer

b.Catat dan rekod suhu awal air di dalam kedua-dua tin. c.Kedua-dua tin dibiarkan menyejuk selama 30 minit. d.Catat dan rekod suhu akhir air di dalam setiap tin. e. Catat dan rekod air di dalam kedua-dua tin. vi. Bina jadual untuk merekod data yang diperolehi.

SAINS SM

vii. Bincang dapatan eksperimen vii. Lengkapkan jadual di bawah: Jenis permukaan bahan Suhu awal (0C)

Suhu akhir (0C)

SAINS SM

Lampiran 2 Seorang pelajar memakai baju-T hitam dan baju-T putih keluar bersiar dipantai pada hari berlainan tetapi pada masa dan keadaa cuaca yang sama seprti ditunjukkan pada Rajah 1.

Situasi R Rajah 1

Situasi S

a)

i) Berdasarkan situasi R dan situasi S, nyatakan perbezaan tentang jumlah haba yang diterima oleh murid pada situasi R dan situasi S.

………………………………………………………………………. (1 markah) ii)Nyatakan satu hipotesis berdasarkan pemerhatian pada (a)(i). …………………………………………………………………… (1 markah) b) Sekumpulan murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat keadaan pada situasi R dan S. Rajah 2 menunjukkan susunan radas untuk eksperimen berkenaan. Termometer permukaan permukaan bercat bercat hitam dan putih dan kusam berkilau 100 cm3 air blok kayu A penunu bunsen kasa dawai 100 cm3 air B blok kayu Termometer

Rajah 2

SAINS SM

Prosedur: i. Suhu awal air di dalam kedua-dua tin direkodkan. ii. Penunu Bunsen dinyalakan selama 15 minit. iii. Suhu akhir air didalam kedua-dua tin direkodkan. (i)Rekod bacaan suhu pada ruang yang disediakan.

Suhu awal air: Tin X: ………………………... Tin Y: ………………………..

Suhu akhir air: Tin X: ………………………... Tin Y: ……………………….. (2 markah)

ii) Lengkapkan jadual berdasarkan bacaan untuk tin X dan tin Y. Suhu / 0 C Tin Awal Akhir X Y

Peningkatan

(2 markah) (b) Berdasarkan bacaan yang diperolehi, lukis carta bar yang menunjukkan peningkatan suhu melawan jenis permukaan yang berbeza.

SAINS SM

Temperat ure rises / 0C

X

Y

Jenis permukaan (2 markah)

(d) Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen. Dimanipulasikan Bergerak balas Dimalarkan (3 markah) (e) Berdasrkan eksperimen, nyatakan hubungan di antara jenis permukaan dengan jumlah haba yang diserap. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. (1 mark)

SAINS SM

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KERANGKA KURSUS Kursus Pemantapan Pedagogi Guru Sains Sekolah Menengah Tahun 2012 (Kreativiti Dalam Pengajaran & Pembelajaran) Membangunkan Pemikiran Kreatif Dalam Pengajaran & Pembelajaran (P&P) Berasaskan Strategi Inkuiri penemuan. 2 jam

Topik Masa Personel A. Objektif

Pada akhir sesi ini, guru dapat:
iv.

Membezakan 4 fasa dalam Pembangunan Domain Kreativiti (PDK) Menghasilkan Rancangan Pengajaran untuk PDK merentasi P&P Menjelaskan penerapan PDK dalam P&P menggunakan strategi inkuiri penemuan.

v.
vi.

B. Kandungan Kursus
5. Penerangan berkaitan Pembangunan Domain Kreativiti dalam

Pengajaran dan Pembelajaran
6. Penerangan berkaitan strategi pengajaran inkuiri penemuan. 7. Membina Rancangan Pengajaran PDK berasaskan strategi

pengajaran inkuiri penemuan.
8. Pengajaran Mikro atau “Learning by doing”.

C.

Kaedah Ceramah Strategi Inkuiri penemuan Perbincangan kumpulan Pengajaran Mikro

SAINS SM

D. Bahan Pengajaran 4. Modul Kreativiti 5. Modul kursus Keativiti Dalam P&P 6. Contoh Rancangan Pengajaran PDK merentas P&P

E.

Alatan 5. Laptop 6. LCD 7. Printer 8. Kertas A4

F. Penilaian iv. Interaksi secara lisan v. Hasil kerja (Rancangan Pengajaran) vi. Borang penilaian kursus.

G. Rumusan / Refleksi 1. Berasaskan hasil kerja (Rancangan Pengajaran) 2. Berasaskan borang penilaian kursus 3. Perbincangan kumpulan

SAINS SM

Kaedah Inkuiri Penemuan
SAINS Murid Tema Bidang Pembelajaran Masa Objektif Pembelajaran : Tingkatan 1 : Jirim dalam Alam : Udara di sekeliling kita : 2 waktu (80 minit) : Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.

Hasil Pembelajaran : 1. Menyenaraikan ciri- ciri oksigen dan karbon dioksida 2. Mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya.

Fasa Persediaan - Memerhati - Mengelas

Cadangan aktiviti 1. Murid memerhati kepada dua bekas A dan B yang telah disediakan oleh guru; Bekas A mengandungi lipas dan ditutup dengan plastik tidak berlubang . Bekas B mengandungi lipas dan ditutup dengan plastik yang berlubang.

Cadangan komunikasi 1. Apakah yang kamu perhatikan pada lipas SAINS dalam bekas A dan B? SM 2. Mengapakah lipas dalam bekas A mati? 3. Mengapakah lipas dalam bekas B hidup?

A ang

B

Tidak berlubang Berlubang

• •

Imaginasi Meramal Membuat hipotesis

1. Murid berbincang di dalam kumpulan mengenai proses pernafasan pada organisma dengan bimbingan guru. 2. Murid membina hipotesis berdasarkan perbincangan

1 2.

Apakah gas yang diperlukan semasa lipas bernafas? Apakah gas yang dibebaskan semasa lipas bernafas?

Perkembangan • Menguji hipotesis • Membanding dan membezakan • Meramalkan • Membuat inferens

1. Murid dibahagi kepada kumpulan yang terdiri daripada 3-4 orang. 2. Setiap kumpulan diberi bahan dan radas berikut:tabung uji yang mengandungi oksigen dan karbon dioksida secara berasingan,bikar,kaki retort dan pengapit, air, larutan Kalsium hidroksida, kertas litmus biru dan merah dan larutan penunjuk bikarbonat,kayu uji dan air kapur. 2. Dengan menggunakan bahan dan radas yang dibekalkan, setiap kumpulan dikehendaki menjalankan satu aktiviti berikut: (i)Aktiviti 1 (keterlarutan oksigen dan karbon dioksida dalam air)

1.

Lengkapkan lembaran kerja yang berkaitan dengan aktiviti kumpulan anda.

SAINS SM

Lampiran Ujian 1. Keterlarutan dalam air. 2.Tindak balas dengan larutan Kalsium hidroksida 3. Tindakan ke atas litmus merah 4. Tindakan ke atas litmus biru 4. Tindakan dengan penunjuk bikarbonat 5. Kesan terhadap kayu uji beryala 6. Kesan terhadap kayu uji berbara. 7. Kesan ke atas air kapur Oksigen Pemerhatian Inferens Karbon dioksida Pemerhatian Inferens

SAINS SM

LEMBARAN KERJA Aktiviti 1. Arahan: Sediakan radas seperti dalam rajah berikut.Perhatikan paras air dalam tabung uji selepas 10 minit.

1.

Gas manakah yang lebih larut dalam air?

Aktiviti 2 Arahan: Masukkan 2ml larutan kalsium hidroksida ke dalam tabung uji yang berisi gas oksigen dan goncangkannya.ulangi dengan gas karbon dioksida..

1.

Apakah yang diperhatikan apabila karbon dioksida bertindakbalas dengan kalsium hidroksida?

Aktiviti 3 Arahan:1. Masukkan kertas litmus biru lembap ke dalam tabung uji yang berisi gas oksigen. Ulangi dengan gas karbon dioksida.

SAINS SM 2. Masukkan kertas litmus merah lembap ke dalam tabung uji yang berisi gas oksigen. Ulangi dengan gas karbon dioksida

1. 2.

Apakah fungsi kertas litmus? Apakah perubahan pada kedua-dua kertas litmus apabila dimasukkan ke dalam tabung uji berisi karbon dioksida?

Aktiviti 4 Arahan:Masukkan 2 ml larutan penunjuk bikarbonat ke dalam tabung uji yang berisi gas . oksigen dan goncangkannya. Ulangi dengan gas karbon dioksida.

Penunjuk bikarbonat

1.

Apakah perubahan yang berlaku pada larutan penunjuk bikarbonat apabila bertindakbalas dengan gas karbon dioksida? 3. Sifat apakah yang diuji oleh larutan penunjuk bikarbonat?

Aktiviti 5 Arahan:1.Masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji berisi gas oksigen. Ulangi dengan gas karbon dioksida. 2. Masukkan kayu uji bernyala ke dalam tabung uji berisi gas oksigen. Ulangi dengan gas karbon dioksida. Kayu uji bernyala

SAINS SM

Karbon dioksida

1. 2.

Apakah yang berlaku kepada kayu uji berbara apabila dimasukkan ke dalam tabung uji berisi gas oksigen? Apakah yang berlaku kepada kayu uji bernyala apabila dimasukkan ke dalam tabung uji berisi gas karbon dioksida?

Aktiviti 6 Arahan:Masukkan 2 ml air kapur ke dalam tabung uji berisi gas karbon dioksida dan goncangkannya. 1. Apakah yang berlaku kepada air kapur?

Kaedah Inkuiri Penemuan Murid Tema Bidang Pembelajaran Masa Objektif Pembelajaran
Hasil Pembelajaran fizikal melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. iii)Memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan

: Tingkatan 1 : Tenaga : Haba : 2 Waktu (80 minit) : Menganalisa kesan haba ke atas jirim
: i)Menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses ii)Menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang

perubahan kepada keadaan jirim. FASA Persediaan
• • Memerhati Menyoal 1. lilin.

CADANGAN AKTIVITI
Guru menyalakan sebatang

CADANGAN KOMUNIKASI
1. Apakah yang berlaku kepada lilin? 2. Mengapakah lilin berubah daripada pepejal kepada cecair.

SAINS SM 3. Apakah perubahan jirim yang berlaku? 4. Mengapa lilin berubah daripada cecair kepada pepejal semula.

2. Murid dibimbing untuk melihat

perubahan keadaan jirim yang berlaku kepada lilin. Imaginasi
• • Meneroka Membuat hipotesis

1. Murid mencatat dapatan hasil dari pemerhatian di papan putih. 2. Berdasarkan jawapan, murid dibimbing untuk membuat hipotesis.

Apakah hipotesis yang kamu boleh bina?

Perkembangan
• Menguji hipotesis

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan terdiri daripada 3-4 orang. 2. Bahan dan radas disediakan seperti berikut; - Bikar, Piring sejat, Tabung didih, nafhtalena, penunu Bunsen, tunku kaki tiga, 3. Dengan menggunakan bahan yang dibekalkan,setiap kumpulan dikehendaki menyusun alat radas melibatkan 4 aktiviti yang berlainan. 4.Setiap kumpulan dikehendaki menjalankan 1 aktiviti seperti berikut; Kumpulan 1 dan 3 – Aktiviti 1 Kumpulan 2 dan 4 – Aktiviti 2 Kumpulan 5 dan 7 – Aktiviti 3 Kumpulan 6 dan 8 – Aktiviti 4 Aktiviti 1 Pemanasan keatas ais

Lengkapkan lembaran kerja yang berkaitan dengan aktiviti kumpulan anda

SAINS SM

Murid dikehendaki melengkapkan Lembaran Kerja 1. Aktiviti 2 Pemanasan keatas air

Murid dikehendaki memanaskan air sehingga mendidih. Murid dikehendaki melengkapkan Lebaran Kerja 2 Aktiviti 3

Murid diminta meletakkan piring sejat mengandungi air diatas bikar yang mengandungi air mendidih. Murid dikehendaki melengkapkan Lembaran Kerja 3. Aktiviti 4

SAINS SM

Murid diminta memanaskan serbuk naftalena dalam tabung didih. Murid dikehendaki melengkapkan Lembaran Kerja 4.
Tindakan • • • • Membuat Kesimpulan Melapor Dokumentasi Mentaksir 1 2 3 Murid melengkapkan lembaran kerja yang diberi Murid membentangkan hasil dapatan mereka. Murid membuat rumusan dengan bimbingan guru

Pentaksiran

1.Berdasarkan keupayaan murid menjawab Lembaran Kerja 1, 2 , 3, 4 Lampiran 5. 2.Keupayaan murid membuat pembentangan.

Nilai dan sikap

1.Bekerjasama menjalankan aktiviti kumpulan. 2.Bersyukur dengan sifat jirim yang memudahkan kehidupan manusia.
Lembaran Kerja 1

Perubahan pada jirim. Aktiviti 1: Arahan: Panaskan ais dalam bikar

SAINS SM

1.Apakah keadaan rupabentuk ais? 2.Apa yang akan berlaku apabila ais dipanaskan? 3.Namakan proses yang berlaku. 4.Terangkan kaitan penyerapan tenaga haba dengan perubahan keadaan ais dari segi susunan dan ruang antara zarah-zarah.

5.Lukiskan susunan zarah di awal dan akhir aktiviti.

Awal

Akhir

Lembaran Kerja 2 Aktiviti 2: Arahan: Panaskan air sehingga mendidih.

SAINS SM

1.Apa yang boleh diperhatikan apabila air dipanaskan sehingga mendidih? 2.Namakan proses yang berlaku. 3.Terangkan kaitan penyerapan tenaga haba dengan perubahan keadaan air dari segi susunan dan ruang antara zarah-zarah.

4.Lukiskan susunan zarah di awal dan akhir aktiviti.

Awal aktiviti

Akhir aktiviti

Lembaran Kerja 3

Aktiviti 3:
Arahan: Susun radas seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah.

SAINS SM

1.Apakah yang diperhatikan pada permukaan bawah piring sejat? 2.Namakan proses yang berlaku. 3.Terangkan kaitan pembebasan tenaga haba dengan perubahan keadaan jirim gas kepada cecair dari segi susunan dan ruang antara zarah-zarah.

4.Lukiskan susunan zarah di awal dan akhir aktiviti.

Awal aktiviti

Akhir aktiviti

Lembaran Kerja 4

Aktiviti 4. Arahan: Panaskan serbuk naftalena.

SAINS SM

1- Apakah berlaku kepada serbuk naftalena apabila dipanaskan? 2: Namakan proses yang berlaku. 3: Terangkan perubahan keadaan jirim naftalena apabila dipanaskan. 4. Lukiskan susunan zarah di awal dan akhir aktiviti.

Awal

Akhir

Lampiran 5 PENILAIAN

SAINS SM

1. Rajah menunjukkan perubahan keadaan jirim apabila haba dibekalkan.

Dipanaskan

Pernyataan manakah yang benar mengenai perubahan susunan zarah-zarah jirim di atas. A. Saiz zarah berkurangan B. Tenaga haba diserap C. Jarak di antara zarah menjadi dekat D. Daya tarikan antara zarah meningkat

2. Lengkapkan jadual berikut

Pepejal dipanaskan dipanaskan P: ___________________ Q: ___________________

3. Nyatakan sama ada tenaga haba diserap atau dibebaskan dalam proses berikut;

a. Peleburan b. Pendidihan c. Kondensasi

: _______________________________ : _______________________________ : _______________________________

d. Pemejalwapan : ________________________________

SAINS SM

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KERANGKA KURSUS Kursus Pemantapan Pedagogi Guru Sains Sekolah Menengah Tahun 2012 (Kreativiti Dalam Pengajaran & Pembelajaran) Membangunkan Pemikiran Kreatif Dalam Pengajaran & Pembelajaran (P&P) Berasaskan Strategi Penyelesaian Masalah. 2 jam

Topik Masa Personel A. Objektif

Pada akhir sesi ini, guru dapat:
vii.

Membezakan 4 fasa dalam Pembangunan Domain Kreativiti (PDK) Menghasilkan Rancangan Pengajaran untuk PDK merentasi P&P Menjelaskan penerapan PDK dalam P&P menggunakan strategi penyelesaian masalah.

viii.
ix.

B. Kandungan Kursus
9. Penerangan berkaitan Pembangunan Domain Kreativiti dalam

Pengajaran dan Pembelajaran
10. Penerangan berkaitan strategi pengajaran penyelesaian

masalah.
11. Membina Rancangan Pengajaran PDK berasaskan strategi

pengajaran penyelesaian masalah.
12. Pengajaran Mikro atau “Learning by doing”.

C.

Kaedah Ceramah Strategi Penyelesaian masalah Perbincangan kumpulan Pengajaran Mikro

SAINS SM

D. Bahan Pengajaran 7. Modul Kreativiti 8. Modul kursus Keativiti Dalam P&P 9. Contoh Rancangan Pengajaran PDK merentas P&P

E.

Alatan 9. Laptop 10. LCD 11. Printer 12. Kertas A4

F. Penilaian vii. Interaksi secara lisan viii. Hasil kerja (Rancangan Pengajaran) ix. Borang penilaian kursus.

G. Rumusan / Refleksi 1. Berasaskan hasil kerja (Rancangan Pengajaran) 2. Berasaskan borang penilaian kursus 3. Perbincangan kumpulan

SAINS SM

SAINS

Pembangunan Domain Kreativiti (PDK)

Model Membuat Keputusan Model ini melibatkan murid dalam sesuatu situasi berkaitan kehidupan seharian di mana dia perlu membuat pilihan yang paling baik. Perkaitan proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model membuat keputusan Proses Kreatif Terarah Model P &P Persediaan Membuat Keputusan
• Mengumpul maklumat • Mengenal pasti matlamat • Mengenal pasti alternatif • Menganalisis alternatif

Imaginasi
• Meramal • Menyusun alternatif • Pemilihan alternatif

Perkembangan
• Menilai alternatif yang dipilih

Tindakan
• Membuat keputusan • Membuat rumusan

Dalam proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran, langkah demi langkah perlu diikuti dengan terliti, iaitu bermula daripada fasa persediaan, imaginasi, perkembangan dan tindakan untuk menjayakan pengajaran dan pembelajaran secara kreativiti.

SAINS SM

Kaedah Membuat Keputusan Murid : Tingkatan 1 Tema : Jirim Dalam Alam Bidang pembelajaran : Udara Di Sekeliling Kita Masa : 2 Waktu (80 Minit) Objektif Pembelajaran: Menyedari Kepentingan Untuk Mengekalkan Udara Yang Bersih Hasil Pembelajaran : Murid dapat :
(a) Memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. (b) Mencadangkan cara mengekalkan udara bersih. (c) Mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. Fasa 1. Persediaan (15minit) • Mengumpulkan maklumat • Mengenalpasti matlamat • Mengenalpastia lternatif • Menganalisisalt ernatif. CadanganAktiviti 1. Murid dibahagikan kepada enam kumpulan. 2. Setiap kumpulan diberi gambar seperti berikut : Kumpulan 1 dan Kumpulan 2 : Gambar A CadanganKomunikasi 1. Berdasarkan gambar yang diperolehi, apakah bahan yang dibebaskan ke udara. 2. Senaraikan aktiviti yang menyebabkan berlakunya keadaan seperti dalam gambar. 3. Lengkapkan LAMPIRAN 1 dan LAMPIRAN 2

Kumpulan 3 dan Kumpulan 4 : Gambar B

SAINS SM

Kumpulan 5 dan Kumpulan 6 : Gambar C

2. Murid-murid mengenalpasti aktiviti yang mengakibatkan pembebasan bahan pencemar udara. 3. Murid-murid dalam kumpulan berbincang kesan-kesan buruk bahan pencemar dalam udara terhadap kehidupan. 4. Murid-murid mencadangkan kaedah-kaedah untuk mengekalkan udara supaya bersih dengan melengkapkan Lampiran 1 dan Lampiran 2

2. Imaginasi (20 minit) • Menyusun alternatif • Memilih alternatif

1.

Murid-murid menyusun cadangan-cadangan kaedah yang dinyatakan dalam Lampiran 3.

LAMPIRAN 3

2. Murid-murid memilih tiga alternatif yang terbaik

3. Perkembangan (25 minit)

1. Murid-murid membincangkan kebaikan dan kelemahan

1. Apakah kebaikan dan kelemahan kaedah yang

SAINS SM • Menilai alternatif yang dipilih alternatif dipilih. 2. Setiap kumpulan membuat pembentangan hasil perbincangan yang diperolehi berdasarkan Lampiran 4. 3. Kumpulan lain diberi peluang untuk memberikan pandangan. 4. Tindakan (20 minit) • Membuat keputusan • Membuat rumusan Pentaksiran 1. Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan mereka. 2. Murid membuat rumusan dengan bimbingan guru. Berdasarkan keupayaan murid membentangkan kebaikan dan kelemahan kaedah mengawal pembebasan bahan pencemar ke udarayang menyebabkan pencemaran udara dan seterusnya mencadangkan kaedah yang terbaikuntukmengekalkanudara yang bersih. Menerapkan sikap bekerjasama terutama semasa melakukan perbincangan dalam kumpulan. Menghargai kehidupan dan menyayangi alam sekitar. dicadangkan untuk mengekalkanudara supayabersih? LAMPIRAN 4

Nilai dan sikap

SAINS SM

LAMPIRAN 1 Kesan Pencemaran Udara
Hidupan

Udara sekeliling

SAINS SM

LAMPIRAN 2 Senaraikan kaedah-kaedah mengatasi masalah pencemaran yang dihasilkan dari aktiviti gambar tersebut. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

SAINS SM

LAMPIRAN 3 Susun kaedah-kaedah mengatasi pencemaran mengikut keutamaan.
Kaedah-kaedah Susunan mengikut keutamaan

SAINS SM

LAMPIRAN 4
Alternatif dipilih Kekuatan Kelemahan

SAINS SM

Kaedah Membuat Keputusan Murid : Tingkatan 1 Tema : Tenaga Bidang pembelajaran : Haba Masa : 2 Waktu (80 Minit) Objektif Pembelajaran: Memahami Pengaliran Haba dan Kesannya Hasil Pembelajaran : Murid dapat :
(a) Menyatakan maksud konduktorhaba (b) Menyatakan maksud penebat haba (c) Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. Fasa 1. Persediaan (15minit) • Mengumpulkan maklumat • Mengenalpasti matlamat • Mengenalpastia lternatif • Menganalisisalt ernatif. CadanganAktiviti 1. Murid dibahagikan kepada enam kumpulan. 2. Setiapkumpulandibekalkan denganbahan-bahanberikut : (a) Ketulanais yang sama saiz (b) Surat khabar (c) Beg plastik (d) Kepingan aluminium (e) Kepingan kuprum (f) Sehelai kain (g) Klip keras (h) Polistirena 3. Setiap kumpulan diminta mencadangkan bahan yang sesuai digunakan untuk mengelakkan ais daripada cepat melebur. CadanganKomunikasi 1. Berdasarkan bahan yang telah dibekalkan, senaraikan bahan yang sesuai digunakan untuk mengelakkan ais daripada cepat melebur.

2. Imaginasi (20 minit) • Menyusun alternatif • Memilih alternatif

1. Setiap kumpulan diminta menyusun bahan-bahan yang boleh melambatkan peleburan ais mengikut keutamaan. 2. Murid memilih bahan yang paling sesuai untuk mengelakkan ais daripada

1. Susun bahan-bahan yang telah dipilih mengikut keutamaan untuk mengelakkan ais dari cepat melebur. 2. Pilih bahan yang paling sesuai untuk

SAINS SM cepat melebur. mengelakkan ais daripada cepat melebur.

3. Perkembangan (25 minit) • Menilai alternatif yang dipilih

1. Setiap kumpulan dibekalkan dengan jam randik dan diminta menjalankan aktiviti untuk membuktikan pilihan bahan yang dibuat adalah betul. 2. Setiap kumpulan melakarkan susunan radas yang telah digunakan di atas kertas mahjung. 3. Murid diminta berbincang dalam kumpulan untuk menyatakan dalam kelebihan bahan dipilih dan melengkapkan Lampiran 1.

1. Jalankan aktiviti yang sesuai untuk membuktikan pilihan kumpulan kamu betul. 2. Lakarkan susunan radas yang telah kumpulan kamu buat. LAMPIRAN 1

4. Tindakan (20 minit) • Membuat keputusan • Membuat rumusan Pentaksiran

1. Murid membentangkan lakaran susunan radas dan hasil dapatan dari Lampiran 1. 2. Murid membuat rumusan dengan bimbingan guru. Berdasarkan keupayaan murid membentangkan lakaran susunan radas dan melengkapkan Lampiran 1.

Nilai dan sikap

Menerapkan sikap bekerjasama terutama semasa melakukan perbincangan dalam kumpulan. Menghargai pelbagai kegunaan bahan semulajadi.

SAINS SM

LAMPIRAN 1
Senarai bahan yang dipilih Susunan bahan mengikut keutamaan Bahan paling sesuai Kelebihan bahan yang dipilih

SAINS SM

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KERANGKA KURSUS Kursus Pemantapan Pedagogi Guru Sains Sekolah Menengah Tahun 2012 (Kreativiti Dalam Pengajaran & Pembelajaran) Membangunkan Pemikiran Kreatif Dalam Pengajaran & Pembelajaran (P&P) Berasaskan Strategi Penyelesaian masalah. 2 jam

Topik Masa Personel A. Objektif

Pada akhir sesi ini, guru dapat:
x.

Membezakan 4 fasa dalam Pembangunan Domain Kreativiti (PDK) Menghasilkan Rancangan Pengajaran untuk PDK merentasi P&P Menjelaskan penerapan PDK dalam P&P menggunakan strategi penyelesaian masalah.

xi.
xii.

B. Kandungan Kursus
13. Penerangan berkaitan Pembangunan Domain Kreativiti dalam

Pengajaran dan Pembelajaran
14. Penerangan berkaitan strategi pengajaran penyelesaian

masalah.
15. Membina Rancangan Pengajaran PDK berasaskan strategi

pengajaran penyelesaian masalah.
16. Pengajaran Mikro atau “Learning by doing”.

C.

Kaedah Ceramah Strategi Penyelesaian masalah Perbincangan kumpulan Pengajaran Mikro

SAINS SM

D. Bahan Pengajaran 10. Modul Kreativiti 11. Modul kursus Keativiti Dalam P&P 12. Contoh Rancangan Pengajaran PDK merentas P&P

E.

Alatan 13. 14. 15. 16.

Laptop LCD Printer Kertas A4

F. Penilaian x. Interaksi secara lisan xi. Hasil kerja (Rancangan Pengajaran) xii. Borang penilaian kursus.

G. Rumusan / Refleksi 1. Berasaskan hasil kerja (Rancangan Pengajaran) 2. Berasaskan borang penilaian kursus 3. Perbincangan kumpulan

SAINS SM

Model Pembelajaran Berasaskan Masalah
Dalam model ini, guru mengemukakan suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sebenar kepada murid. Masalah yang dikemukakan bukan masalah rutin dan pelbagai jenis penyelesaian mungkin. Perkaitan proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model pembelajaran berasaskan masalah Model P &P Pembelajaran Berasaskan Masalah Persediaan • Mengenal pasti masalah • Menjelaskan masalah Proses Kreatif Terarah Imaginasi Perkembangan Tindakan • Mencari • Melakukan • Membuat alternatif operasi refleksi penyelesaian • Menilai penyelesai an yang • Mencari penyelesaian dibuat penyelesaian masalah

Peserta guru diingatkan lagi proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran, perlu diikuti langkah demi langkah, iaitu bermula daripada fasa persediaan, imaginasi, perkembangan dan tindakan.

SAINS SM

Kaedah Penyelesaian Masalah
Murid Tema : Tingkatan 1 : Jirim Dalam Alam

Bidang Pembelajaran : Kepelbagaian Sumber di Bumi Masa : 2 waktu (80 minit)

Objektif Pembelajaran Memahami unsur, sebatian dan campuran Hasil Pembelajaran • Mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti Fasa Persediaan • • Mengenalpasti Masalah Menjelaskan masalah a. Apakah yang anda perhatikan di dalam botol? b. Apakah keadaan gula di dalam botol ini? Cadangan aktiviti Cadangan komunikasi

1. Menunjukkan hablur gula yang terhapat di dalam botol. 2. Murid diberitahu bahawa botol telah disimpan di dalam kabinet selama 3 minggu. Perubahan keadaan gula dari pepejal kepada cecair ditunjukkan kepada murid.

SAINS SM

3. Murid ditanya apakah perubahan keadaan gula selepas 3 minggu serta mengapakah perubahan itu berlaku. 4. Murid dibimbing sehingga mendapatkan jawapan yang dikehendaki.

c. Apakah perubahan jirim yang berlaku kepada gula di dalam botol ini? d. Mengapakah gula di dalam botol ini melebur?

Imaginasi • • Mencari alternatif penyelesaian Mencari penyelesaian Perkembangan • • Melakukan operasi Menilaian penyelesaian masalah

Perbincangan antara murid dan guru menentukan caranya untuk menjadikan gula yang cair tadi kepada hablur gula semula .

a. Apakah cara-cara untuk menjadikan gula yang melebur tadi kepada hablur gula semula?

1. Murid dibahagikan dalam kumpulan. 2. Setiap kumpulan dibekalkan dengan campuran yang berbeza untuk menentukan kaedah mengasingkan komponen dalam campuran berkenaan. Campuran yang dibekalkan adalah seperti berikut : Kump A : Campuran besi dengan sulfur Kump B : Garam dalam air garam

a. Apakah cara yang sesuai untuk mengasingkan campuran yang diberi? (soalan ini ditanya kepada setiap kumpulan)

SAINS SM Kump C : Campuran pasir dan air laut yang mengandungi garam. Kump D : Campuran tepung dan biji selasih Kump E : Campuran beras dan gula 3. Murid dibekalkan dengan alat dan radas seperti penapis, kertas turas, corong turas, magnet, mangkuk pijar dan penunu bunsen. 4. Murid memilih alat dan radas yang sesuai untuk menjalankan eksperimen dengan bimbingan guru. 5. Murid menentukan cara yang sesuai untuk mengasingkan komponen dalam campuran. Tindakan • Membuat refleksi penyelesaian yang dibuat 1. Setiap kumpulan membentangkan kaedah yang digunakan untuk mengasingkan komponen campuran. 2. Perbincangan antara murid dan guru untuk menyenaraikan kaedah yang sesuai untuk mengasingkan komponen sesuatu campuran. Berdasarkan kepada keupayaan murid menyelesaikan masalah penentuan kaedah untuk mengasingkan komponen daripada campuranya. 1. Saling bekerjasama untuk menjalankan aktiviti kumpulan. 2. Menghargai kepentingan penentuan kaedah pengasingan komponen daripada campurannya. b. Jalankan eksperimen dengan memilih radas yang sesuai untuk mengasingkan komponen dalam campurannya.

Pentaksiran

Nilai dan sikap

SAINS SM

Lampiran 1 Kumpulan A Tentukan kaedah untuk mengasingkan campuran berikut :

Campuran Besi dan sulfur Kaedah pengasingan komponen campuran :

SAINS SM

Lampiran 2 Kumpulan B Tentukan kaedah untuk mengasingkan campuran berikut :

Air garam

Kaedah pengasingan komponen campuran :

SAINS SM

Lampiran 3 Kumpulan C Tentukan kaedah untuk mengasingkan campuran berikut :

Campuran pasir dalam air laut

Kaedah pengasingan komponen campuran :

SAINS SM

Lampiran 4 Kumpulan D Tentukan kaedah untuk mengasingkan campuran berikut :

Campuran tepung dan biji selasih Kaedah pengasingan komponen campuran :

SAINS SM

Lampiran 5 Kumpulan E Tentukan kaedah untuk mengasingkan campuran berikut :

Campuran tepung dan beras Kaedah pengasingan komponen campuran :

SAINS SM

Kaedah Penyelesaian Masalah
Murid Tema : Tingkatan 1 : Jirim Dalam Alam

Bidang Pembelajaran : Jirim Masa : 2 waktu (80 minit)

Objektif Pembelajaran Memahami konsep ketumpatan Hasil Pembelajaran • • Menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. Menyelesaikan masalah mudah berkaitan dengan ketumpatan Fasa Persediaan • • Mengenalpasti Masalah Menjelaskan masalah
A B

Cadangan aktiviti

Cadangan komunikasi a. Apakah yang anda perhatikan pada telur? b. Mengapakah telur di dalam Bikar A tengelam? c. Mengapakah telur dalam Bikar B timbul?

1. Dua biji gelas yang berisi larutan yang mempunyai isipadu yang sama ditunjukkan oleh guru. Ketumpatan larutan yang berbeza menyebabkan telur A tengelam dan telur B telur timbul. 2. Murid dibimbing sehingga mendapat jawapan ketumpatan sebagai penyebab telur tenggelam

SAINS SM dan timbul . 3. Guru menyediakan tujuh bahan iaitu guli, gabus, pemadam, tomato, minyak, blok kayu dan air. 4. Murid diminta menentukan bahan mana yang paling tumpat dan bahan mana yang paling kurang tumpat. d. Pada pendapat anda bahan manakah yang paling tumpat dan manakah yang paling kurang tumpat. e. Bagaimana cara anda menentukan ketumpatan bahanbahan ini?

Imaginasi • • Mencari alternatif penyelesaian Mencari penyelesaian Perkembangan • • Melakukan operasi Menilaian penyelesaian masalah

Perbincangan antara murid dan guru untuk menjana idea bagi mengenal pasti kaedah penentuan ketumpatan bagi bahan yang berbeza.

a. Apakah cara-cara untuk menentukan ketumpatan setiap bahan yang cikgu sediakan ini?

1. Murid dibahagikan dalam kumpulan. 2. Setiap kumpulan dibekalkan dengan dua bahan (satu bentuk sekata dan satu bentuk tak sekata) dan alat radas untuk menentukan ketumpatan. Alat radas yang diberi seperti berikut : Selinder penyukat, bikar, penimbang elektronik, tin eureka dan tali. 3. Murid menjalankan eksperimen dengan bimbingan guru. 4. Murid menentukan bahan yang mempunyai ketumpatan paling tinggi dan ketumpatan yang paling rendah.

a. Apakah bahan yang mempunyai ketumpatan paling tinggi? b. Apakah bahan yang mempunyai ketumpatan yang paling rendah? anda?

c.Tentukan kaedah yang sesuai untuk menentukan ketumpatan bahan yang berbentuk sekata dan tidak sekata.

SAINS SM Tindakan • Membuat refleksi penyelesaian yang dibuat 1. Setiap kumpulan mencatatkan ketumpatan setiap bahan yang mereka telah kenalpasti di papan putih di hadapan makmal. 2. Perbincangan antara murid dan guru untuk menyusun ketumpatan bahan-bahan mengikut ketumpatan yang paling rendah kepada ketumpatan yang paling tinggi. Gambar manusia di laut mati dipaparkan kepada murid. a. Susunkan bahan-bahan mengikut ketumpatan yang semakin menaik.

Gambar manusia di laut mati 3. Murid berbincang dengan guru menyatakan sebab mengapa manusia tidak tengelam di laut mati. Pentaksiran

b. Mengapakah manusia tidak tengelam di laut mati? .

Berdasarkan kepada keupayaan murid menyelesaikan masalah penentuan ketumpatan bahan sekata dan tidak sekata 1. Saling bekerjasama untuk menjalankan aktiviti kumpulan. 2. Menghargai kepentingan ketumpatan dalam kehidupan seharian.

Nilai dan sikap

Lampiran 1

SAINS SM

Kumpulan A Tentukan ketumpatan bahan berikut :

Minyak masak
a) Ketumpatan minyak masak : Ketumpatan = Jisim Isipadu

Guli

b) Ketumpatan guli : Ketumpatan = Jisim Isipadu

Lampiran 2

SAINS SM

Kumpulan B Tentukan ketumpatan bahan berikut :

Air

Blok kayu

a) Ketumpatan air : Ketumpatan = Jisim Isipadu

b) Ketumpatan blok kayu : Ketumpatan = Jisim Isipadu

Lampiran 3

SAINS SM

Kumpulan C Tentukan ketumpatan bahan berikut :

Gabus

Blok kayu

a) Ketumpatan gabus : Ketumpatan = Jisim Isipadu

b) Ketumpatan blok kayu : Ketumpatan = Jisim Isipadu

Lampiran 4

SAINS SM

Kumpulan D Tentukan ketumpatan bahan berikut :

Tomato
a) Ketumpatan tomato : Ketumpatan = Jisim Isipadu

Guli

b) Ketumpatan guli : Ketumpatan = Jisim Isipadu

Lampiran 5

SAINS SM

Kumpulan E Tentukan ketumpatan bahan berikut :

Minyak masak
a) Ketumpatan minyak masak : Ketumpatan = Jisim Isipadu

Pemadam

b) Ketumpatan pemadam : Ketumpatan = Jisim Isipadu

SAINS SM

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KERANGKA KURSUS Kursus Pemantapan Pedagogi Guru Sains Sekolah Menengah Tahun 2012 (Kreativiti Dalam Pengajaran & Pembelajaran) Membangunkan Pemikiran Kreatif Dalam Pengajaran & Pembelajaran (P&P) Berasaskan Strategi Berasaskan Projek. 2 jam

Topik Masa Personel A. Objektif

Pada akhir sesi ini, guru dapat:
xiii.

Membezakan 4 fasa dalam Pembangunan Domain Kreativiti (PDK) Menghasilkan Rancangan Pengajaran untuk PDK merentasi P&P Menjelaskan penerapan PDK dalam P&P menggunakan strategi berasaskan projek.

xiv.
xv.

B. Kandungan Kursus
17. Penerangan berkaitan Pembangunan Domain Kreativiti dalam

Pengajaran dan Pembelajaran
18. Penerangan berkaitan strategi pengajaran berasaskan projek. 19. Membina Rancangan Pengajaran PDK berasaskan strategi

pengajaran berasaskan projek.
20. Pengajaran Mikro atau “Learning by doing”.

C.

Kaedah Ceramah Strategi Berasaskan Projek Perbincangan kumpulan Pengajaran Mikro

SAINS SM

D. Bahan Pengajaran 13. Modul Kreativiti 14. Modul kursus Keativiti Dalam P&P 15. Contoh Rancangan Pengajaran PDK merentas P&P

E.

Alatan 17. 18. 19. 20.

Laptop LCD Printer Kertas A4

F. Penilaian xiii. Interaksi secara lisan xiv. Hasil kerja (Rancangan Pengajaran) xv. Borang penilaian kursus.

G. Rumusan / Refleksi 1. Berasaskan hasil kerja (Rancangan Pengajaran) 2. Berasaskan borang penilaian kursus 3. Perbincangan kumpulan

SAINS SM

Model Pembelajaran Berasaskan Projek Model ini memberi tumpuan kepada menyediakan pengalaman belajar yang kaya. Murid terlibat dalam menyelesaikan masalah, menyiasat dan tugas lain yang bermakna. Murid membina pengetahuan sendiri. Murid menghasilkan produk yang realistik. Perkaitan proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model pembelajaran berasaskan projek Model Pengajaran Pembelajaran Berasaskan Projek Persediaan • Tinjauan berfokus/ Berstruktur • Penyoalan Proses Kreatif Terarah Imaginasi Perkembangan • Meneroka • Meneroka • Merancang • Mencari maklumat • Meramal • Membuat prototaip Tindakan • Menganalisis maklumat • Merumus • Mentaksir • Melapor • Dokumentasi • Menguji prototaip

Tegasnya, proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran, perlu diikuti langkah demi langkah bermula daripada fasa persediaan, imaginasi, perkembangan dan tindakan.

SAINS SM

Kaedah Berasaskan Projek Murid Tema Bidang Pembelajaran Masa Objektif Pembelajaran

: : : : :

Tingkatan 1 Tenaga Sumber Tenaga 1 minggu Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

Hasil Pembelajaran : • Mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. • • • Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. Mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Cadangan Aktiviti 1.Tayangan video You tube – Earth “one video you need to see” Cadangan Komunikasi a. nyatakan jenis-jenis tenaga yang diperhatikan. b.Apakah maksud tenaga? 1. Tayangan gambar pelbagai jenis tenaga a) Radioaktif a) sumber tenaga yang boleh diperbaharui b) sumber tenaga yang dan yang tidak boleh diperbaharui. c) Bina jadual yang sesuai untuk pengelasan tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui dalam Lampiran 1. Berdasarkan sumber-sumber tenaga yang diberikan, nyatakan:

Fasa PERSEDIAAN • Tinjauan berfokus • Penyoalan

IMAGINASI • Meneroka • Merancang • Meramal

b) Kincir angin

SAINS SM

c) Ombak

d) Petroleum

e) Empangan air

f) Arang batu

g) Angin

SAINS SM

h) Solar

i) Biojisim

PERKEMBANGAN • Meneroka • Mencari maklumat • Membuat prototaip

1. Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan yang terdiri daripada 2 atau 3 orang . 2. Murid-murid dibahagikan kepada jenis projek yang perlu dibentangkan seperti pamphlet, brochure, poster, model dan buku skrap. 3. Murid-murid mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber 4. Murid-murid membuat perbincangan hasil dapatan

Anda dikehendaki menghasilkan pamphlet, brochure, poster, model dan buku skrap mengenai: a. sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui beserta contohdan cirri-cirinya. b. Kelemahan dan kelebihan sumber-sumber tenaga tersebut. c. keperluan memulihara sumber tenaga e. cara menggunakan tenaga secara cekap

SAINS SM

TINDAKAN • Menganalisa maklumat • Merumus • Mentaksir • Melapur • Dokumentasi • Menguji prototaip PENTAKSIRAN

1. Murid-murid menghasilkan pamphlet, brochure, poster, model dan buku skrap dan laporan dalam tempoh yang diperlukan. 2. Pembentangan secara kumpulan

a. Anda diminta membentang hasil projek masing-masing mengikut idea masingmasing.

NILAI DAN SIKAP

1. Murid dapat mengelaskan dan membina jadual tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. 2. Murid-murid berupaya menghasilkan pamphlet, brochure, poster, model, buku skrap dan laporan 1. Menghargai sains dan teknologi membantu manusia mengatasi masalah dalam kehidupan seharian

SAINS SM

Lampiran 1 Nama Tingkatan : :

Tajuk : Sumber-sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui dan boleh diperbaharui.

SAINS SM

Lampiran 1 Nama Tingkatan : :

Tajuk projek : Tenaga yang tidak boleh diperbaharui dan boleh diperbaharui. Bil 1 2 Perkara Tajuk Objektif Penerangan Tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui a) Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. b) Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. c) Menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga d) Mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap a) Menyatakan sumbersumber tenaga b) Mengelaskan tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui c) Langkah-langkah memulihara sumber tenaga d) Mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap

3

Isi-isi

4

Gambar/ Foto

5

Kesimpulan projek

1. Senaraikan tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. 2. Kebaikan dan keburukan tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.

SAINS SM

Kaedah Berasaskan Projek 2 Murid Tema Bidang Pembelajaran Masa Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran • • : : : : : : Tingkatan 1 Jirim dalam Alam Jirim 1 minggu Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan, Menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.

Fasa PERSEDIAAN • Tinjauan berfokus • Penyoalan

Cadangan Aktiviti 1. Perhatikan kedua-dua rajah dibawah. a) Air terapung di atas air

Cadangan Komunikasi a. Kenapa ais boleh terapung di atas permukaan air?

b) Satu tin minuman timbul dan satu tin minuman tengggelam.

b. Mengapakah satu tin minuman timbul dan satu tin minuman tengggelam?

SAINS SM

c. Air laut Atlantik dan air laut Mediterranean yang tidak bercampur Mengapakah keadaan ini berlaku? c) Air laut Atlantik dan air laut Mediterranean yang tidak bercampur.

IMAGINASI • Meneroka Merancang • Meramal

a. Rajah menunjukkan fenomena semulajadi bayu laut dan bayu darat. i. Apakah yang berlaku kepada udara panas? ii. Apakah yang berlaku kepada udara sejuk? iii. Mengapakah udara panas naik ? iv. Mengapakah udara sejuk turun?

SAINS SM

PERKEMBANGAN • Meneroka • Mencari maklumat • Membuat prototaip

1. Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan yang terdiri daripada 2 atau 3 orang . 2. Murid-murid dibahagikan kepada jenis projek yang perlu dibentangkan seperti pamphlet, brochure, poster, model dan buku skrap. 3. Murid-murid mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber 4. Murid-murid membuat perbincangan hasil dapatan

TINDAKAN • Menganalisa maklumat • Merumus • Mentaksir • Melapur • Dokumentasi • Menguji prototaip

1. Murid-murid menghasilkan peta minda atau peta konsep yang melibatkan kosep asas ketumpatan sehingga aplikasi ketumpatan dalam kehidupan seharian dalam tempoh yang ditetapkan 2. Pembentangan secara kumpulan

a. Setiap kumpulan dikehendaki menghasilkan pamphlet, brochure, poster, model dan buku skrap mengenai kegunaan prinsip ketumpatan dalam kehidupan harian. b. Sila rujuk lampiran 1 untuk format pamphlet, brochure, poster, model dan buku skrap a. Lakarkan peta minda atau peta konsep secara individu. Peta minda atau peta konsep mestilah mengandungi kosep asas ketumpatan sehingga aplikasi ketumpatan dalam kehidupan seharian:

PENTAKSIRAN

a. Secara kumpulan murid-murid berupaya menghasilkan pamphlet, brochure, poster, model dan buku skrap mengenai:

kegunaan prinsip ketumpatan dalam kehidupan harian. b. Secara individu murid-murid dapat melakarkan peta minda atau peta konsep berkenaan ketumpatan sehingga aplikasi ketumpatan dalam kehidupan seharian:
NILAI DAN SIKAP 1. Bersyukur kepada Tuhan Pencipta Alam yang mencipta pelbagai sumber dan bahan semulajadi untuk kegunaan manusia seluruh dunia. 2. Menghargai sains dan teknologi membantu manusia mengatasi masalah dalam kehidupan seharian.

SAINS SM

Lampiran 1 Nama Tingkatan : :

Format pamphlet, brochure, poster, model dan buku skrap Bil 1 2 Perkara Tajuk Objektif Penerangan Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian • • 3 Isi-isi Memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan, Menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.

4 5

Gambar/ Foto Kesimpulan projek

a) Menyatakan maksud ketumpatan b) Menyatakan fenomena semulajadi melibatkan ketumpatan c) Penggunaan ketumpatan dalam kehidupan seharian manusia d) Mencadangkan cara-cara menggunakan ketumpatan Gambar / foto yang sesuai 1. Penggunaan ketumpatan dalam kehidupan seharian manusia. 2. Kebaikan dan keburukan ketumpatan dalam kehidupan manusia