 Persamaan dan Perbezaan Akta Pelajaran 1961 Dengan

Akta Pendidikan 1996
Pengenalan:  Akta Pendidikan Pendidikan 1996 adalah merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. Tujuan Akta Pendidikan 1996 ini ialah ke arah memantapkan sistem pendidikan kebangasaan untuk generasi akan datang sejajar dengan kehendak dan cita-cita negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Walaupun Akta Pendidikan 1996 merupakan perundangan yang baru, ia menampilkan kesinambungan kepada hasrat dan dasar pendidikan yang sedia ada. Ia berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan selama ini. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. Tujuan menggubalkan undang-undang ini (Akta Pendidikan 1996) ialah untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. Sambil mengambilkira aspirasi semua kaum di dalam masyarakat majmuk di Malaysia, Akta Pendidikan 1996 memperkenalkan banyak peruntukan perundagan (Legislative provision) baru untuk menangani cabaran pendidikan menjelang abad ke-21 dan memenuhi kehendak atau hasrat Wawasan 2020. Dalam pada itu juga, beberapa peruntukan Akta Pelajaran 1961 yang tidak relevan telah digugurkan. Telah dikatakan bahawa Laporan Razak boleh dianggap sebagai batu asas bagi perkembangan sistem pendidikan kebangsaan yang telah digunakan. Ciri-ciri penting dalam pendidikan kebangsaan itu ialah: 1. Hasrat untuk membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan bagi semua kaum. 2. Untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama . 3. Untuk menjadi kurikulum yang berorientasikan kepada alam keliling tanah air dengan mewujudkan sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya. 4. Untuk memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi semua pelajar di negara ini. [ke atas] Laporan Razak  Laporan Razak (Penyata Razak) mempunyai 17 cadangan dengan mengambilkira matlamat akhirnya membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan. Di antara perkara yang diperkatakan ialah: 1. 2. Semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama

3. Bahasa Melayu dijadikan bahasa Kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama. 4. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan menengah. 5. Bagi sekolah jenis kebangsaan, bahasa Inggeris, Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar. 6. Sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. 7. Penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum. 8. Guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah bekelayakan. 9. Sistem pendidikan sekolah menengah adalah Sekolah Menengah Rendah (SMR), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pra Universiti. 10. Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan Jemaah Nazir Persekutuan ditubuhkan.  Selepas daripada Penyata Razak ini maka telah disesuaikan lagi sistem pendidikan kita ini oleh Abdul Rahman Talib yang dikenali sebagai Laporan Talib (1960) yang seterusnya menjadi Akta Pelajaran 1961. [ke atas] Laporan Rahman Talib (1960) /Akta Pelajaran 1961  Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah: a. b. c. d. e. f.

Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. Murid naik darjah secara otomatik Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya 15 orang. g. Pendidikan akhlak dititikberatkan. Selepas itu Sistem Pendidikan Anika Jurusan ditubuhkan pada 1965 bagi Sekolah Menengah Rendah menggantikan Sistem Pelajaran Lanjutan yang dihapuskan.

ehwal antarabangsa. Peringkat penguasaan bahasa . juga adalah untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umur bersekolah. Inggeris. (Laporan Hussein Onn. Menurut laporan ini:  "Sistem pendidikan kebangsaan direkabentuk untuk memenuhi keperluan negara dan mempertingkatkan pembangunan budaya. muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. Jadi mulai 1968 bahasa Melayu telah mula menggantikan bahasa Inggeris secara berperingkatperingkat sebagai baasa pengantar di sekolah-sekolah aliran Inggeris. Sains Rumah tangga. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai. kaum Cina tiggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladang-ladang getah. Sains Pertanian dan Perdagangan. Ini di atas rasa kesedaran bahawa bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa yang amat penting dan penguasaan bahasa itu boleh mempetingkatkan pembangunan negara. 1971) Walaupun kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama sistem pendidikan negara. sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. Cina dan Tamil. namun kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua turut dipelihara. iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Ini dapat ditampung dalam sekolah-sekolah aliran Melayu. Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib.Mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan.Tujuan utama Laporan ini selain dari untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara ketika itu. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini. Ketika itu. sosial.  Bahasa Inggeris adalah diwajibkan di semua sekolahh kerana kepentingannya dalam pendidikan tinggi ddan perdagangan dan juga hal. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960. [ke atas] Laporan Hussein Onn (1971)  Jawatankuasa laporan ini diketuai oleh Hussein Onn yang menjadi Mentei Pelajaran ketika itu. di sekolah-sekola kerajaan dan bantuan kerajaan masih dijalankan dalam dua bahasa. Ekonomi dan politik. tetapi secara praktikalnya.

Inggeris yang tinggi menjadi sasaran sistem pendidikan. Ada dua tujuan bahasa Inggeris diajar diinstitusi pendidikan pada waktu itu: a. Mahathir Mohamad. Oleh itu aspek bahasa telah menjadi penekanan. Dalam laporan ini kursus bahasa Malaysia dalam perkhidmatan kepada guru-guru harus dikaji semula dan penilaian terhadap keupayaan mereka yang telah mengikuti kursus tersebut harus dijalankan secepat mungkin. berdisiplin dan terlatih. Sebagai langkah utama alat perpaduan ialah pendidikan. 1976) Tujuan laporan ini adalah sama dengan apa yang didapati dalam laporan Husein Onn. c. Bahasa Inggeris terus menjadi bahasa kedua. Masa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru-guru diberi latihan untuk hasil yang baik. (Laporan Mahathir. bahasa komunikasi utama dan bahasa untuk menyatukan rakyat haruslah lengkap dan jelas supaya guru-guru mendapat gambaran yang sebenar sebagai panduan pengajaran harian mereka. b. Matlamat utama tidak lain dan tidak bukan untuk menyatupadukan rakyat seperti yang terdapat dalam Akta Pendidikan 1961. Dr. dengan tujuan memastikan keperluan tenaga manusia negara dipenuhi dalam jangka pendek dan jangka panjang di samping untuk memastikan sistem pendidikan ini memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang bersatu. Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tetap dijamin. Dalam Laporan ini matlamat pendidikan bahasa Malaysia (Bahasa Melayu) sebagai bahasa ilmu. Untuk membolehkan murid-murid menggunakan bahasa tersebut dalam kerja dan aktivitinya. Input penting dalam pendidikan ini ialah bahasa. Untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka untuk digunakan bagi tujuan pendidikan tinggi. (Laporan Hussein Onn. kerajaan telah menubuhkan satu Jawatankuasa Kabinet yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran dan Timbalan Perdana Menteri. 1971) [ke atas] Laporan Mahathir (1985)  Pada bulan september 1974. . Laporan ini bertujuan:  Untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan sekarang.

Dengan adanya peruntukan yang membolehkan Menteri Pendidikan menubuhkan dan menyenggara tadika. Kurikulum semua jenis dan kategori sekolah akan selaras dengan kehendak negara apabila Kurikulum Kebangsaan. Dalam Akta Pendidikan. Ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat pra sekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi. Sejajar dengan penumpuan terhadap usaha membudayakan pendidikan sains dan teknologi. yang diperuntukkan dalam Akta Pendididkan 1996 wajib diguna oleh semua pihak. manakala politeknik boleh mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi. Murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah akan disediakan untuk mengambil peperiksaan yang ditetapkan oleh kerajaan dan oleh itu akan memudahkan kita menggunakan penilaian atau pengukuran yang sama tentang pencapaian murid-murid dari sekolah-sekolah di negara kita. dan meliputi semua kategori sekolah. Akta Pendidikan 1996 memudahkan sekolah vokasional ditukartarafkan ke sekolah teknik. perbadanan atau organisasi perindustrian untuk mengendalikan kursus teknik atau vokasional atau program latihan. maka dari keluarga yang kurang berada di bandarbandar. Kedudukan Bahasa kebangsaan diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. pendidikan teknik akan dipertingkatkan di sekolah menengah teknik dan politeknik. akan berpeluang mendapat pendidikan prasekolah yang menjadi asas yang baik bagi memulakan pendidikan rendah. iaitu sekolah kerajaan . Politeknik juga boleh mengadakan . termasuk program pertukaran. Mutu Program pendidikan di semua tadika juga akan dapat dipertingkatkan kerana tadika-tadika ini akan diwajibkan menggunakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.[ke atas] Akta Pendidikan 1996  Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan Akta Pendidikan Kebangsaan yang digubal setelah mengambilkira pandangan dan aspirasi semua pihak. sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Pendidikan Islam akan diperluaskan utnuk meliputi murid-murid Islam di semua kategori sekolah termasuk sekolah swasta dan diperkukuhkan dengan menjadi pelajaran tersebut sebagai salah satu daripada pelajaran teras di sekolah-sekolah.

Pendidikan khas akan diberi perhatian yang lebih dengan adanya peruntukan yang cukup bagi pendidikan tersebut. Kelas-kelas agama seperti bible classes tidak diperlukan mendaftar di bawah Akta Pendidikan 1996. [ke atas] Pendidikan guru akan dapat diperrkukuhkan dengan adanya peruntukan yang membolehkan Kementerian Pendidikan mengadakan progam pendidikan guru bukan sahaja di peringkat sijil. Akta Pendidikan 1996 juga turut memperuntukkan pengajaran bahasa suku kaum di negara ini sekiranya didapati munasabah dan praktik diadakan. .program bekembar bagi kursus peringkat diploma dan ijazah dengan institusiinstitusi pendidikan tinggi. Pengajian Malaysia dan Pendidikan Islam atau Moral untuk memupuk semangat cintakan negara dan nilai-nilai murni. [ke atas] Perbezaan Dan Persamaan Antara Akta Pendidikan 1996 Dengan Akta Pelajaran 1961 1. Menyedari bahawa Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum. Pendidikan swasta akan dapat berkembang secara lebih sistematik dengan adanya peruntukan yang spesifik bagi mengawal taraf pendidikan dan perjalanan institusi-institusi tersebut. Akta Pendidikan 1996 mengambilkira kepentingan semua kaum dengan cara mengekalkan status quo sekolah rendah jenis kebangsaan dan juga 60 buah sekolah Cina swasta. iaitu secara berkembar. tetapi juga di peringkat diploma dan ijazah. kesan daripada perkembangan pesat sains. 1. Di samping itu Unified Examination yang diambil oleh sekolah-sekolah ini serta lembaga pengelola sekolah conforming dan sekolah mission dikekalkan. institusi pendidikan swasta juga boleh dikehendaki mengadakan pengajaran Bahasa Kebangsaan.Landasan dan wawasan Di dalam Akta Pendidikan 1996 dengan jelas memberitahu kepada kita bahawa dasar pendidikan adalah berlandaskan kepada hasrat wawasan 2020 dan Falsafah Pendidikan Negara. Ini dijelaskan seperti berikut: DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. teknologi dan maklumat. Dalam pada itu. dan berdasarkan pemuafakatan politik yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara yang dahulu. sama ada dalam negeri atau luar negeri. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global.

DAN BAHAWASANYA pendidikan mempuunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi utnuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi." (Penyata Razak. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. dan kekuatan rohani. demokratik. ………………. Sistem Pendidikan Kebangsaan di semua peringkat Seksyen 15 dan 16 dalam Akta Pendidikan 1996 telah memperjelaskan tentang Sistem Pendidikan Kebangsaan. liberal dan dinamik. DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti berikut: "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berkhlak mulia. Yang kita dapati hanyalah untuk menyatukan kaum di Malaysia selari dengan masyarkat yang berbilang kaum. walapun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. masyarakat dan negara. berketerampilan. Usaha ini adalah untuk menzahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. moral dan etika. yang meliputi semua peringkat dan jenis sekolah atau institusi pendidikan kecuali sekolah ekspatriat. ." (Akta Pendidikan 1996) Di dalam Akta Pelajaran 1961 kita dapati falsafahnya yang tidak tertulis dan tidak jelas. "The National Education System shall comprise – pre-School education. Ini dapat dilihat dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan mengikut Laporan Razak yang menjadi asas kepada Akta Pelajaran 1961: "Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ini ialahh bermaksud hendak menyatuukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. Perenggan 12) [ke atas] 2. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatupadu. keadilan sosial.

Kedudukan Bahasa Kebangsaan . and private educational institutions. "For the purpose of this act. government-aided educational isntitutions. education in the educational institutions referred to in paragraph (a) to (d) o f section 25. secondary education. (Education Act 1961.19) [ke atas] 3. the stages of statutory education system shall be as follws: primary education. upper secondary education. and higher education. (Educational Act 1996.15) "There shall be three categories of educational institutions in the National Education System . lower secondary education. sec. sec. post-secondary education. but shall not include education in expatriate schools. ( Education Act 1996. namely – government educational institutions.primary education. 16) Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 menyebut bahawa Sistem Pendidikan Kebangsaan hanyalah meliputi sekolah atau institusi pendidikan kerajaan atau bantuan sahaja. Sec.

19) [ke atas] 6. melainkan yang dikecualikan. Kurikulum kebangsaan Dalam Akta Pendidikan 1996. [ke atas] 4. Sedangkan dalam Akta Pelajaran 1961. Bahasa Kebangsaan Sebagai Mata Pelajaran Wajib . Sec. subject to subsection (3). Di sini soal bahasa telah diperkukuhkan. " (1) The National language shall be the main medium of instruction in all educational institutions in the National Education System except an national-type school established under section 28 or any other educational intitution exempted by Minister from this section. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 pula tiada peruntukan diberi. seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaan melainkan yang dikecualikan." (Education Ac 1996.18) 5. Sec. Peperiksaan Awam Dalam seksyen 19 Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan semua sekolah menyediakan murid untuk peperiksaan awam. 17) Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 Bahasa Kebangsaan adalah bahasa pengantar sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan sahaja. Dalam Akta Pandidikan 1996 dijelaskan dalam seksyen 17 tentang kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah atau institusi kecuali di Sekolah Jenis Kebangsaan atau lain-lain sekolah yang diberi pengecualian. Sec. (Education Act 1996. (Education Act 1996. tiada langsung peruntukan.Dalam hal ini kedua-dua akta telah dinyatakan. "Every School shall prepare its pupils for examinations prescribed by or unfer this Act or any regulations made under this Act unless otherwise exempted by or under this Act. " (1) The Minister shall prescribe a curriculum to be known as the National Curriculum which. shall be used by all schools in the National Education System.

(2) Where the main medium of instruction in an educational institution is other than the national language . ada permintaan dari 15 orang ibu bapa c. Pengajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil  Dalam seksyen 2 Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan pengajaran bahasa Cina dan Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan boleh diadakan dengam satu syarat : jika ada permintaan 15 orang ibu bapa atau lebih. (Education Act 1996. Manakala Dalam Akta Pendidikan 1961. 1. b. jika ada permintaan dari 15 ibu bapa c. Bahasa kebangsaan adalah wajib bagi sekolah-sekolah yang dibiayai oleh kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja. jika didapati munasabah dan praktik Melalui peruntukan ini . Bahasa Cina dan Bahasa Tamil boleh diajar dengan dua syarat: a. . Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah.17) Manakala dalam Akta Pelajaran 1961. Sec. telah memberi pengiktirafan kepada bahasakaum Bumiputera untuk diperkembangakan. jika didapati munasabah dan praktik. Dengan ini lebih mudah mengadakan kemudahan bagi pengajaran bahasa Cina dan Bahasa Tamil. 2. b. the national language shall be taught as a compulsory subject in the educational institution.Seksyen 17(2). [ke atas] 7. Bahasa Kaum Asli  Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan pengajaran bahasa kaum asli dengan dua syarat: a. Di sini menampakkan kepada kita bahawa Akta Pendidikan 1996 lebih mudah mengadakan kemudahan bagi pengajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.

Bantuan kerajaan dan swasta. [ke atas] "The Minister may subject to the provisions of this Act establish and maintain kindergartens" (Education Act 1996.  (ii) the indigenous languages shall be made avaiable if it reasonale and practicable so to do and if the parents of at least fifteen pupils in the school so request. Kurikulum untuk Tadika Dalam seksyen 22 Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan garis panduan kurikulum untuk tadika bagi menyelaraskan pendidikan di peringkat tersebut dan wajib digunakan oleh semuua tadika.Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 tiada diperuntukkan. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 institusi pendidikan atau sekolah dibahagikan secara tidak langsung kepada dua kategori iaitu bantuan penuh (termasuk kerajaan dan bukan milik kerajaan) dan swasta.  (Education Act 1996. memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuh dan menyenggara tadika.2) 1. Klasifikasi institusi pendidikan di bawah Akta Pendidikan 1996 lebih memudahkan pentadbiran khususnya berkaitan dengan sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961. 4. Sec. Sec. Seksyen ini perlu untuk membolehkan kementerian mengadakan kemudahan prasekolah kepada kanak-kanak khususnya masyarakat luar bandar dan berpendapatan rendah. Menubuh dan meyenggara tadika Dalam seksyen 21 Akta Pendidikan 1996. Kategori Sekolah Seksyen 16 Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan sekolah atau institusi pendidikan dibahagi kepada tiga kategori : kerajaan. sedangkan dalam Akta Pelajaran 1961 perkara ini tidak begitu jelas. 21) 3. garis panduan ini tidak wajib digunakan bagi semua tadika. 2. Tempoh Pendidikan Rendah .

sains dan teknologi serta informasi. memperuntukkan pendidikan lepas menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan . kolej atau mana-mana institusi pendidikan lain. berteraskan matematik. perbadanan atau organisasi perindustrian. Politeknik Boleh Mengadakan Kerjasama Akta Pendidikan 1996 seksyen 37. Pendidikan Lepas Menengah Seksyen 33. Akta Pendidikan 1996. Dalam Akta Pelajaran 1961.Akta Pendidikan 1996 menyebut dengan jelas bahawa pendidikan rendah adalah antara 5 hingga 7 tahun (lihat Seksyen 29). Dalam akta ini tempohnya agak ketat. Dengan ini wawasan 2020 akan menjadi kenyataan dan selaras denga itu juga akan lahirnya sebagai sebuah negara maju setanding dengan negara-negara maju yang lain. dapat menampung keperluan murid cerdas.29) "national primary school". Seksyen 37 dan 38 ini amat diperlukan untuk memenuhi keperluan pembangunan tenaga manusia. kelas matrikulasi dan sebagainya." (Education Act 1961. sederhana dan lembab. Melalui Seksyen ini boleh manampung dengan jelas kelas tingkatan 6. tiada peruntukan yang jelas tentang pendidikan lepas menengah. Dalam Akta Pelajaran 1961 tempoh pendidikan rendah adalah 6 tahun.Manakala seksyen 38 membolehkan politeknik mengadakan kursus pengajian atau program latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan dengan mana-mana universiti atau institusi pendidikan lain. [ke atas] "A national or national-type school established under this Act shall provide a course of primary education designed for duration of six years but which may be completed within to seven years" (Education Act 1996. . Dengan adanya peruntukan ini. means a fully-assited primary school – providing a six-year course of primary edducation appropriate for children between the ages of six and eleven years. [ke atas] 6.2) 5. membolehkan politeknik mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi. or Sekolah kebangsaan. Sec. Sec.

matematik dan IT yang lebihh banyak selaras dengan kehendak dan perkembangan negara dengan menubuhkan sekolah bestari dan perkembangan teknologi maklumat yang menjadi sebahagian dari unsur kemajuan dan ketamadunan sesebuah negara khususnya Malaysia. 8. Maktab Perguruan Melalui seksyen 47 (1) . 10. peruntukan mengenai pendidikan guru adalah terlalu umum. memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib diajar di semua sekolah termasuk sekolah swasta bila terdapat 5 atau lebih murid Islam. Pengajaran Agama Islam Dalam Seksyen 50. Akta Pendidikan 1996 . Sedangkan dalam Akta Pelajaran 1961. 7. Pendidikan Khas Selaras dengan sebuah negara yang mahu mewujudkan masyarakat penyayang. di sekolah-sekolah. yang membolehkan Menteri mengadakan pendidikan khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah. selaras dengan hasrat untuk mempertingkatkan kualiti tenaga pengajar. Dalam Akta Pelajaran 1961. Melalui seksyen ini. perkara ini tidak jelas. Akta Pendidikan 1996 mengkehendaki semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam mendapatkan kebenaran dari Pengarah Peperiksaa. Dalam Akta Pelajaran pula menyebut bahawa Pendidikan Islam diwajibkan apabila terdapat 15 orang atau lebih murid di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja. [ke atas] 9. Khususnya hendak memupuk kepada pengeluaran guru-guru sains. maka dalam Akta Pendidikan 1996 telah diperuntukkan dalam seksyen 40. membolehkan maktab perguruan (maktab pendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah. diploma atau sijil dan mengadakan program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain. . Larangan tentang Pengendalian Peperiksaan Seksyen 69. Tujuan seksyen ini ialah untuk mengesan peperiksaan yang dijalankan oleh pihak luar dan melindungi calon-calon dari tertipu dan mendapat sijil-sijil atau apa-apa anugerah yang tidak diiktiraf oleh kerajaan.Tiada Peruntukan berkenaan dengan perkara ini dalam Akta Pelajaran 1961. Ini amat penting untuk syiar dan nilai-nilai murni yang sejagat.

Ketua Pendaftar atau seorang pegawai awam yang diberikuasa bagi maksud itu secara bertulis oleh Ketua Pendaftar atau seorang pegawai polis yang berpangkat tidak rendah dari Inspektor mempunyai kuasa dalam ketiga-tiga perkara dalam ketiga-tiga sekyen tadi. . Ini adalah merupakan satu pembaharuan untuk memudahkan penyiasatan dan tindakan diambil kepada mereka yang melanggari akta ini. 12. selain dari pada memudahkan ke arah Malaysia sebagai "Centre of Education Excellence". tiada peruntukan-peruntukan seperti ini. Dalam Akta Pelajaran 1961. seksyen 138 memulakan dan mejalankan pendakwaan serta kuasa untuk mengkompaun kesalahan. [ke atas] 13. Dalam Akta Pelajaran 1961. Lembaga Pengelola Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kerajaan dikekalkan atas permintaan mereka . Seksyen-syeksen ini akan membolehkan Pendaftar Besar bertindak dengan lebih cepat dan berkesan terhadap pihak-pihak yang melakukan kesalahan bagi mengawal kepentingan masyarakat pengguna. seksyen 137 kuasa untuk masuk tanpa waran. Dalam ketiga-tiga seksyen ini. Dalam Akta Pelajaran 1996. Akta Pendidikan 1996 . tiada peruntukan tentang perkara ini.Perkara yang berkaitan dengan sekyen ini tiada diperuntukkan dalam Akta Pelajaran 1961. Lembaga Pengelola Peruntukan dalam seksyen 62. Lembaga Pengelola Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta memang dikekalkan kerana masih diperlukan. Tujuan seklsyen ini ialah untuk mengawal institusi-institusi pendidikan tinggi swasta yang sedang pesat menjalankan program "twinning" dan lingkage". Program "Twinning" dan "Lingkage" Dalam seksyen 77 Akta Pendidikan 1996 telah memperuntukkan bahawa isntitusi pendidikan swasta yang menjalankan program "twinning" dan "lingkage" hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari Menteri terlebih dahulu. 11. semua kategori sekolah termasuk sekolah kerajaan perlu menubuhkan lembaga pengelola. membolehkan Lembaga pengelola sekolah kerajaan yang tidak berfungsi lagi dimansuhkan kecuali bagi sekolah Jenis Kebangsaan dan sekolah-sekolah tertentu. Kuasa Untuk menyiasat  Seksyen 136 Akta Pendidikan 1996 memberi kuasa kepada Pendaftar untuk menyiasat.

Hasrat. Menjelang tahun 1983. Hal ini kerana semua pelajar yang memasuki universiti-universiti selepas itu adalah daripada aliran Melayu. budaya dan fahaman "Cultural pluralism" tentunya perkara yang berkaitan dengan perpaduan nasional perlu diambil perhatian dari semasa ke semasa. Kejuruteraan. Dengan cara menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di sekolah-sekolah dengan jelas kepada kita hasrat kerajaan untuk menyetukan kaum dengan menggunakan bahasa Melayu dan satu bentuk kurikulum yang sama. Ekoran dari Akta Pendidikan 1961 telah lahirnya Universiti Kebangsaan Malaysia(1971) yang menjadi bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. adalah amat wajar bahasa Melayu telah dipilih untuk menjadikan bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi negara. Dalam aspek ini. Ini semua adalah wujud hasil dari kesinambungan dari Akta Pendidikan 1961 dan berdasarkan Laporan Tun Hussein Onn (1971) . Melalui Akta Pendidikan 1996 dengan jelas telah menyentuh tentang perkara ini. Pendidikan adalah merupakan satu kaedah terpenting. Perubatan . Dalam suasana masyarakat majmuk yang mempunyai "ethno-centristic" yang masyarakatnya mempunyai pelbagai agama. semua kursus di institusi pengajian tinggi (sastera. adalah diharapkan semoga melalui Akta Pendidikan 1996 dapat membaiki dan memantapkan perpaduan semua kaum di negara kita. Walaupun tidak sepenuhnya. Kesan dari tinggalan penjajahan British dahulu merupakan amat payah untuk kita selesaikan. Undang-undang dan sebagainya) dikehendaki diajar dalam bahasa Melayu kecuali beberapa kursus yang dilonggarkan penggunaan bahasa pengantar itu. menyebabkan pemimpin-pemimpin negara sampai sekarang terpaksa memikirkan jalan tebaik untuk mencapai perpaduan. perancangan dan strategi reformasi pendidikan yang terjelma melalui Penyata Razak dan Rahman Talib dulu telah menampakkan kejayaan . Unutk mewujudkan proses pemasyarakatan ini. . kerana masyarakat Tanah Melayu pada waktu itu dibentuk dengan sengaja oleh British untuk kepentingan politik mereka. sebagai sebuah Akta untuk melihatkan negara yang memunyai masyarakat majmuk hidup bersatu padu di bawah satu bumbung demokrasi melalui perlembagaan yang telah dibuat sebegitu rupa. Dalam soal ini sepanjang tempoh negara kita merdeka sampai ke hari perkara ini amat diambil perhatian.Hubungan Akta Pendidikan 1996 Dengan Pekembangan Sejarah Negara  Akta pendidikan 1996 merupakan satu kesinambungan dengan Akta Pendidikan 1961. Mendaulatkan satu bahasa sebagai bahasa kebangsaan untuk semua kaum adalah termasuk dalam ciri ini  [ke atas] Sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai bahasa dan kaum. Hal ini telah menampakkan bahasa Melayu bukan sahaja untuk dijadikan bahasa untuk pembinaan pemuafakatan tetapi juga sebagai bahasa ilmu. Sains. Dasar pecah dan perintah yang dijalankan itu.

Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sastera 5. Sejaran negara telah berkembang ke era Sains dan tekonolgi. Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains 7. dunia teknologi. Oleh itu amat sesuai dengan adanya peruntukan-peruntukan tertentu yang menyentuh berkenaan dengan insititusi yang berbentuk teknik dan vokasional. universiti dan sebagainya. [ke atas] Perkembangan pendidikan hendaklah sejajar dengan perkembangan negara. Melalui Akta Pendidikan 1996. Semua sekolah Inggeris ditukar menjadi sekolah Rendah Kebangsaan 3. Beberapa buah sekolah yang bercorak teknik dan vokasional telah ditubuhkan. Bahasa pengantar tingkat 1 4. bukan lagi hanya mahu melihat dalam aspek perpaduan semata-mata tetapi merupakan satu akta yang berupa agenda negara yang perlu ditunaikan kerana bukan sahaja ke arah memupuk masyarakat bersatu padu. Kesemuanya di berikan peranan dan kuasa-kuasa tertentu untuk meningkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan hasrat dan falasafah pendidikan negara kita. kedudukan maktab perguruan. . Kini. Bahasa pengantar semua kursus di universiti 9. Untuk pengisian agenda negara bukanlah mudah seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan ini tetapi memerlukajian dari semasa ke semasa agar ia tetapi sesuai dan mana-mana yang tidak sesuai dalam akta ini perlu diperbetulkan mengikut kesesuaian. Lantaran itu masyarakat kian maju sesuai dengan penggunaan sains dan teknologi. maka akan lahirlah masyarkat yang serba maju dan serba boleh . dari dunia pertanian.bahasa pengantar darjah Satu 2. Malaysia sebagai sebuah negara baru tidak kecuali untuk merebut peluang dan berjalan seiring dengan negara-negara lain. Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan 8. Bahasa pengantar jurusan sastera tahun satu di universiti 6. Oleh itu pelajaran dan kurikulum pendidikan haruslah berkembang selari untuk memenuhi guna tenaga dan dan melahirkan masyarakt yang berilmu pengatahuan. Dengan memberi peruntukanperuntukan tertentu terhadap institusi pendidikan kita. Kini negara telah mula melangkah ke tahap yang ketiga.Berikut adalah kronologi kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa di sekolahsekolah: 1. kini zaman dunia teknologi maklumat ( zaman global) yang memerlu kepakaran dan kecanggihan yang tersendiri. dikaji dan dibina semula. Lantaran itu wjudnya sekolah-sekolah khas seperti yang telah dinyatakan dalam akta tersebut. tetapi turut menjadikan masyarakat Malaysia sebagai masyarakat penyayang dan berkahlak mulia. Maka satu pendekatan dalam pendidikan harus diambil. Merupakan mata pelajaran wajib di sekolah rendah dan menengah.

dapat melahirkan tenaga kerja dan rakyat yang mempunyai daya inovatif dan kreatif . hala tuju dan wawasan pendidikan kita . tidak seperti Akta pelajaran 1961 yang jelas hanyalah untuk menyatupadukan kaum di Malaysia. maka hasrat dan cita –cita negara untuk menjadi sebuah negara maju dan berwawasan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam soal bahasa bukan bahasa ibunda teutama sekali bahasa Arab (sebagai bahasa Al-Quran) tidak disentuh dengan jelas dalam akta ini. Dengan adanya akta baru ini. turut menyumbang fikiran dan tenaga dalam mencapai aspirasi negara seperti mana yang termaktub dalam Wawasan 2020. 137 dan 138 yang memberi kuasa begitu besar dan longgar kepada Ketua Pendaftar dan pegawai polis yang berpangkat tidak rendah dari Inspektor untuk menyiasat. tidak seperti bahasabahasa lain yang merupakan bahasa ibunda kaum di Malaysia. Kehadiran dan penggelidahannya di premis pendidikan itu tanpa waran dapat dianggap sebagai satu bentuk kekasaran. Dalam seksyen 136.[ke atas] Komen Terhadap Akta Pendidikan 1996  Akta Pendidikan 1996 telah menampakkan secara jelas. memasuki premis dan membuat dakwaan walaupun tanpa waran dari mahkamah merupakan satu perkara yang boleh ddikaji semula kerana seolah-olah autoriti dan kuasa yang ada atau diberikan kepada pengetua atau tuan punya premis tercabar dan boleh menjejaskan reputasi pendidikan negara. Lantaran itulah lahirnya Akta Pendidikan 1996 yang lebih canggih dan dapat mencapai cita-cita negara sekarang. Hanya tercatat dalam seksyen 2 . Akta Pelajaran 1961 adalah sesuai pada waktu itu dan ia perlu diolah semula mengikut kehendak dan aspirasi pendidikan masa kini. Hal ini penting pada waktu itu sebagai sebuah negara yang baru merdeka dan tugas utama untuk menjaga perpaduan kaum. perkara (iii). Waupun ini adalah bertujuan untuk menjaga kebajikan dan kepentingan pelajar dan mutu pendidikan tetapi kekerasan untuk memasuki premis pendidikan oleh pihak berkuasa itu hendaklah dikaji semula. Akta Pendidikan 1996 yang berbunyi:  [ke atas] . yang mahu menjadikan pendidikan sebagai asas pembangunan negara yang dilihat bukan sahaja pembangunan dari segi material tetapi juga emosi dan jasmani serta intelektualisme individu. Walaupun Akta Pendidikan 1996 ini merupakan satu akta yang dapat kita katakan boleh memenuhi cita rasa dan aspirasi negara tetapi dalam beberapa aspek dan sudut tertentu ia boleh diperbaiki lagi.

Jika pengabaian isu bahasa boleh menjejaskan perpaduan kerana keadaan ini boleh merosotkan nilai ekonomi bahasa Melayu. Wahid. Isu bahasa mempunyai perkaitan yang rapat dengan perpaduan. Japanese. Pada tahun 1997. Manakala 250 buah institusi pendidikan tinggi swasta terus menggunakan Bahasa Inggeris. Menurut Datuk Zainal Abidin bin A. namun usaha-usaha memupuk dan meningkatkan perpaduan merupakan agenda penting.000 pelajar di Institu Pendidikan Tinggi Swasta. Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan kebangsaan. Misalnya kedudukan sekolah-sekolah ekspatriat begitu bebas. Wahid lagi. Perpaduan yang wujud sekarang memang telah jauh berubah. tetapi ada juga kekecualian yang diberi iaitu sekolah kebangsaan yang ditubuhkan dibawah seksyen 28 atau mana-mana pendidikan lain yang dikecuali oleh Menteri.000 pelajar terus menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. iaitu terdapat 84. German or French or any other foreign language may be made available if it reasonable and practicable so to do. Manakala dalam seksyen 17 perkara 1 . Dari jumlah tersebut cuma 5 peratus sahaja pelajar Melayu dan di IPTA jumlah pelajar bumiputera adalah 55 peratus dan bukan bumiputera 45 peratus. Bahasa Arab sebagai bahasa untuk memperkembangkan agama Islam sepatutnya diberi penekanan selaras dengan Islam sebagai agama rasmi negara. Rujukan-rujukan agama Islam adalah tidak lepas dan tidak sudah tanpa menggunkan bahasa Arab. boleh menjejaskan tata bahasa rasmi dan bahasa perpaduan. Begitu juga dalam seksyen 23.Arabic. Sejarah perkembangan dan ketamadunan khususnya tamadun Islam amat perlu kepada bahasa tersebut supaya ilmu yang dimilik terutama oleh orang-orang Islam bukan hanya perlu merujuk kepada golongan orientalis. (Datuk Zainal Abidin A. memburukkan lagi ketidakseimbangan dari segi penyediaan tenaga iktisas di kalangan bumiputera. Kesan daripada membenarkan bahasa-bahasa lain menjadi bahasa pengantar. Pengabaian bahasa juga boleh menjejaskan perpaduan negara kerana akan memperluaskan lagi jurang ketidakseimbangan ekonomi .290 buah sekolah Kebangsaan Cina dengan 580. Malah bahasa Arab juga adalah merupakan satu bahasa ilmu yang kita tidak boleh anggap ringan. seperti yang terdapat dalam Seksyen 15. Di sini menampakkan kepada kita kedudukan bahasa kebangsaan masih lagi belum mantap sepenuhnya dalam Akta ini. maka kita dapati 1. yang membicarakan tentang kedudukan bahasa pengantar di sekolah tadika. tidak terikat dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan. 1999).000 murid dan 550 buah Sekolah Kebangsaan Tamil dengan 96. Peruntukan-peruntukan yang membenarkan bahasa lain sebagai bahasa pengantar di institusi pendidikan melalui akta ini sepatutnya disemak semula.

mengucualikan institusi pendidikan atau mana-mana golongan atau golongan-golongan institusi pendidikan daripada semua atau mana-mana peruntukan Akta ini kecuali peruntukan pendaftaran. Seksyen ini menyatakan kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. dan boleh pada bila-bila masa menurut budi bicaranya membatalkan pengecualian itu atau mengubah atau menambah syarat-syarat itu. Sehingga menampakkan bahawa kuasanya bboleh menghapuskan kemurniaan Akta Pendidikan itu.antara kaum.Inilah yang tersurat di dalam seksyen 17 (1) rang undang-undang ini. apa yang nampak kura selesa ialah dari segi kuasa yang diberikan kepada Menteri. melalui perintah yang disiarkan dalam warta. Di antara kata-kata beliau ialah:  "………. Dalam Akta Pendidikan 1996. tetapi seksyen ini juga turut memberi kuasa kepada menteri untuk mengecualikan penggunaanya oleh mana-mana institusi pengajian kita. juga mengakibatkan muculnya dua atau tida kumpulan pelajar . Walaupun ada beberapa perkara yang bolehh diperbincangkan lagi terhadap beberapa keratan atau seksyen. perkara 152 hendaklah menjadi teras dan asas dalam memantapkan perpaduan dan pendidikan negara. pada 18 Disember 1995 (yang menjadi Akta Pendidikan sekarang).. Begitu banyak kuasa yang diberikan. tetapi ternyata ia adalah merupakan satu perundangan yang dapat menggambarkan hasrat negara. Yang Berhormat Mulia Tengku Razaleigh Hamzah telah membahaskan Rang Undang-undang Pendidikan 1995 di dewan Rakyat. aliran Inggeris dan aliran Cina. jika difikirkannya wajar dan demi kepentingan sesuatu institusi pendidikan atau demi kepentingan murid atau awam. aliran kebangsaan. Kuasa Menteri seperti mana dalam seksyen 143 dalam akta ini adalah dikira begitu besar:  Menteri boleh. Oleh itu perkara yang longgar berkenaan dengan isu ini hendaklah perlu dikaji semula.Dengan harapan melalui . sama ada secara mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan patut dikenakan. Apakah makna kata-kata ini? Apakah ia melambangkan kesungguhan untuk mendaulatkan Bahasa Kebangsaan atau ia permulaan sikap tolak ansur kita dan seterusnya mebenarkan kedudukan Bahasa Kebangsaan kita musnah? Atauu ia permulaan kepada usaha untuk melenyapkan cita-cita Allahyarham Tun Razak untuk menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar di semua peringkat? Bahasa kebangsaan yang bererti bahasa Melayu seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan .

Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. kedudukan institusi pendidikan dan kuasa-kuasa menteri dan kuasa penyiasat yang tidak memerlukan waran untuk memasuki premis dan kuasa penggeledahan adalah difikirkan patut disemak semula. Shahril @ Charil Marzuki.Nurin Enterprise. Leo Pau Wing.Saedah Hj. International Law Book Service. Bahasa Melayu STPM . Kuala Lumpur. 1998 1. [ke atas] Rujukan:  1. 1994 5. Dr. Siraj. 1984 2. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran.  1993  .akta ini akan dapat melahirkan satuu corak pendidikan yang unggul dan menjadi kebanggaan bukan sahaja di negara kita bahkan di seluruh dunia. Zainun Ishak. Hamedi Mohd Adnab. Utusan Publication. Kementerian Pelajaran Malaysia . Namun usaha-usaha penyemakan terhadap kedudukan bahasa Melayu (Bahasa Kebangsaan di institusi pendidikan. Akta Pendidikan 1961. 1988 4. Pendidikan di Malaysia. Akta Pendidikan 1996. Sesungguhnya ciri-ciri lama untuk menyatupadukan kaum masih terkandung dalam Akta baru ini dan gabungjalin di antara hasrat Akta Pelajaran 1961 dengan hasrat yang dibincangkan itulah maka lahirnya satu bentuk kurikulum pendidikan yang canggih dan telah mulai dirasai oleh rakyat kini. Kuala Lumpur. Ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kemurnia Akta Pendidikan itu sendiri dan mancapai matlamat pendidikan negara dan Wawasan 2020. 3. 2. International Law Book Service.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful