ISI KANDUNGAN

QALQALAH

M/S
2

NUN SAKINAH DAN TANWIN
MIM NUN BERSABDU HUKUM MAD HUKUM HAMZAH LAM TA’ARIF MIM SAKINAH TAFKHIM DAN TARQIQ PECAHAN HUKUM RA'

4
8 9 17 21 22 24 24

QALQALAH
QALQALAH SUGHRA

1

Lantunan yang paling rendah. Apabila huruf Qalqalah terletak di pertengahan kalimah.

Tanda : Huruf Qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah.

QALQALAH KUBRA

Lantunan yang sederhana iaitu pertengahan. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini adalah 'aridh yang disebabkan wakaf (berhenti) padanya.

Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang tidak bersabdu.

2

Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bersabdu (bertasydid).QALQALAH AKBAR Lantunan yang paling kuat. 3 . Sukun pada huruf Qalqalah di sini merupakan sukun yang 'aridh (mendatang) disebabkan wakaf (berhenti) padanya. NUN SAKINAH DAN TANWIN IQLAB Dari sudut bahasa: Menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Menukarkan lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang bertasydid.

Istifal. Idzlaq dan Ghunnah • • IDGHAM IDGHAM terbahagi kepada 2. maka hendaklah ditukarkan Nun Sakinah atau Tanwin kepada Mim dengan disertai suara "Ghunnah" (dengung) dengar kadar panjang dua harakat. Sebab ditukarkan Nun Sakinah dan Tanwin kepada Mim tidak kepada huruf-huruf yang lain kerana Mim dan Ba' ada persamaan antara makhraj dan sifatnya. Infitah. IDGHAM BILA GHUNNAH 4 . Makhraj Mim dan Ba' pada antara dua bibir. Sifat yang sama antara Mim dan Ba' pula ialah Jahar.Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf Iqlab iaitu Ba'.

Maka ia dibaca dengan disertai ghunnah (dengung) dengan kadar 2 harakat.Iaitu memasukkan tanpa dengung. Apabila salah satu dari dua huruf tersebut bertemu dengan Nun Sakinah atau Tanwin dengan syarat di dalam dua kalimah yang berasingan. 5 . Mim dan Nun dalam dua kalimah. ia mestilah dibaca dengan Idgham Bila Ghunnah. Wau. Bacaan Idghamnya tidak disertai dengan Ghunnah (dengung). Ia terdiri dari dua huruf iaitu Ra' dan Lam. IDGHAM MA'AL GHUNNAH Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf Idgham Ma'al Ghunnah iaitu Ya'.

Dzal. Dhad. Ikhfa' Haqiqi ada tiga martabat (peringkat): 1. o o o 6 . Martabat terendah: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada Qaf dan kaf kerana makhrajnya berjauhan dengan Nun Sakinah.IKHFA' HAQIQI Dinamakan Ikhfa' Haqiqi kerana pada hakikatnya dibaca dengan Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada kebanyakan huruf hijaiyyah. Zai. 2. Shad. Sin. Syin. Martabat tertinggi: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf To'. Dal dan Ta' kerana makhrajnya paling hampir dengan Nun Sakinah. Martabat pertengahan: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf Tha'. Perhatian: Ikhfa' Nun Sakinah juga berlaku pada huruf pembukaan surah seperti yang disenaraikan di bawah ini: Surah Maryam: 1 Surah al-Syura: 2 Surah al-Naml: 1 dan 2 (sekiranya dibaca wasal pada ayat 1 dan 2). Zha' dan Fa' kerana makhrajnya di pertengahan (iaitu antara martabat tertinggi dengan martabat terendah) Nun Sakinah. 3. Jim.

Bunyi ghunnah atau dengung bagi hukum Ikhfa' Haqiqi ada dua keadaan: Tafkhim (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa' yang bersifat isti'la' seperti huruf Shad. 7 . dan Qaf). To'. MIM NUN BERSABDU MIM BERSABDU Mim bersabdu pada asalnya terdiri dari dua Mim. o o Tarqiq (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa' yang tidak bersifat isti'la' iaitu selain dari huruf-huruf yang telah disebutkan di atas). Dhad. Zha'. Mim Sukun dimasukkan ke dalam Mim yang berbaris sehingga kedua-duanya membentuk satu huruf yang bersabdu. pertama sukun dan kedua berbaris.

Hukum Mim yang bersabdu adalah wajib dibaca secara Ghunnah (menzahirkan dengungnya) dengan kadar dua harakat. iaitu huruf yang pertama sukun dan yang kedua berbaris HUKUM MAD MAD FAR'IE Mad Far'ie terbahagi kepada 8. Mad 'Aridh Lil Sukun 8 . NUN BERSABDU Nun yang bersabdu pada asalnya terdiri dari dua huruf Nun.

Mad Badal Mad Badal ialah huruf Hamzah berada sebelum huruf Mad di dalam satu kalimah dan tidak terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad. dibaca 4 harakat (iaitu martabat pertengahan bagi kadar Mad) kerana seumpama berhimpun dua huruf sukun serta meraikan keadaan asal dan dibaca 6 harakat kerana menyerupai Mad Lazim.Dinamakan Mad 'Aridh Lil Sukun kerana terdapat sukun yang mendatang selepas huruf Mad ketika waqaf. 9 . Dibaca 2 harakat kerana pada asalnya ia adalah Mad Asli.

Mad Badal yang terjadi ketika waqaf sahaja. Mad Badal yang terjadi ketika memulakan bacaan dengannya sahaja (ibtida'). Mad 'Iwad Berlaku ketika wakaf pada akhir kalimah yang berbaris dua di atas kecuali pada huruf Ta' Marbutah. d. Mad Badal yang terjadi ketika wasal sahaja. Mad Badal terjadi dalam 4 keadaan: a. Mad Badal yang terjadi ketika permulaan dan wasal. b.Ia dinamakan dengan Mad Badal kerana Huruf Mad tersebut adalah gantian daripada Hamzah. Kadar bacaannya adalah 2 harakat. Huruf Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan. 10 . c.

Dinamakan Mad Jaiz Munfashil kerana sebahagian daripada Imamimam Qiraat membolehkan ianya dibaca lebih daripada kadar Mad Asli dan dinamakan Munfashil kerana Huruf Mad dan Hamzah berada di dalam dua kalimah yang berasingan.Ia wajib dibaca dengan kadar 2 harakat kerana ia adalah Mad Tabi'ie yang terjadi kerana waqaf. Kadar harakatnya harus dibaca 4 atau 5 harakat. Mad Jaiz Munfashil ada dua keadaan dalam al-Quran berdasarkan kepada kaedah Resam al-Quran: 11 . Mad Jaiz Munfashil Mad Jaiz Munfashil terjadi apabila Huruf Mad bertemu Hamzah dalam dua kalimah iaitu ketika wasal sahaja.

4 dan 6. b. 12 . Keadaan ini berlaku pada dua situasi: a. Ha' Lil Tanbih apabila selepasnya terdapat Isim Isyara. Mad Liin Mad Liin terjadi apabila Huruf Liin bertemu dengan sukun yang mendatang ketika waqaf sahaja.1. Ya' al-Nida' (kata seruan) apabila selepasnya ada kalimah yang dimulai dengan Hamzah. Ia seolaholah dalam satu kalimah. Mad Jaiz Munfashil Haqiqi iaitu kelihatan jelas terpisah antara Huruf Mad dan Hamzah dalam dua kalimah yang berpisah antara keduanya. Mad Jaiz Munfashil Hukmi iaitu tidak kelihatan secara jelas Huruf Mad dan Hamzah berpisah dalam dua kalimah. 2. Ia boleh dibaca dengan kadar harakat 2.

4 dan 6 kerana ia sebahagian daripada Mad 'Aridh Lil Sukun Mad Silah Qasirah Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha' Dhomir. Mad Silah Qasirah ialah mad yang terdapat pada ha' dhomir iaitu selepas ha' tidak ada hamzah qat'ie. sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha' Dhomir pada akhir kalimah.Dinamakan Mad Liin kerana ia terjadi pada Huruf Lin dan boleh dibaca dengan kadar 2. 13 .

Mad Silah Towilah Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha' Dhomir. sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris. kita cuma perlu memerhatikan selepas ha' terdapat Hamzah Qat'ie 14 . Untuk mengenali Mad Silah Towilah. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha' Dhomir pada akhir kalimah.

Huruf Wau sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris hadapan.Mad Tamkin Mad Tamkin berlaku apabila berhimpun dua Ya' pada satu kalimah. b. Mad Asli Mad Asli ialah Mad yang terjadi dengan sebab Huruf Mad. Mad Asli terjadi apabila: a. Huruf Ya' sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris bawah. c. Ya' yang pertama mesti berbaris di bawah serta bertasydid dan Ya' yang kedua sukun. 15 . Perhatian: Dalam riwayat Hafs terdapat tujuh kalimah yang diakhiri dengan Alif dan dibaca panjang dengan kadar 2 harakat ketika waqaf sahaja sedangkan ketika wasal kalimah-kalimah ini dibaca dengan pendek tidak bermad. Huruf Alif yang didahului dengan huruf yang berbaris atas. Ia juga dikenali dengan Mad Tabi'ie.

Fe'el (kata kerja) dan harf (kata 16 . Hamzah ini dinamakan dengan Hamzah Qat'ie kerana hamzah ini mempunyai baris yang pasti atau tetap kewujudannya.HUKUM HAMZAH PECAHAN HUKUM HAMZAH Hamzah Qat'ie Hamzah Qata' iaitu hamzah yang tetap bacaannya sama ada dimulakan dengannya atau sebaliknya. Ia terdapat pada ketiga-tiga jenis kalimah iaitu isim (kata nama). Hamzah Qat'ie boleh menerima baris dan ditulis dengan nyata barisnya.

bawah atau hadapan. Apabila Hamzah Qat'ie berada di awal kalimah maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya sama ada hamzah itu berbaris atas. seperti pada lafaz 'Utumina' surah alBaqarah: 283 Kaedah penulisan Hamzah Qat'ie.sendi). bawah. Awal kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas. Hamzah Qat'ie berubah daripada sifat asal dalam beberapa keadaan: 1. Di hujung kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas. 1. 3. hadapan atau sukun (mati). hadapan bawah atau sukun (mati). Dibaca secara ibdal (iaitu ditukarkan kepada huruf mad) jika terdapat hamzah wasal sebelumnya dan dimulakan dengan hamzah wasal tersebut. 2. Pertengahan kalimah sama ada hamzah berbaris atas. bawah atau hadapan. Dibaca secara tashil iaitu bacaan antara alif dan hamzah pada lafaz 'Aajami' surah Fussilat: 44. Hamzah Qat'ie yang datang pada kalimah ini menerusi tiga keadaan iaitu: 1. 2. Apabila Hamzah Qat'ie berada di tengah kalimah maka ada beberapa keadaan: 17 . 2.

maka ada beberapa keadaan juga iaitu: Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumah.  Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris atas maka ia ditulis dengan alif sebagai rumah.  Sekiranya hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumahnya.  Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumah.  Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumah.  Sekiranya hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumahnya. Apabila Hamzah Qat'ie berada di hujung kalimah. 3. • 18 .  Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris dan huruf sebelumnya sukun kecuali alif maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah. Apabila hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya.

• Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumah. Ia terdapat pada kalimah isim (kata nama) dan fi'il (kata kerja) sahaja 19 . Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris mati (sukun) maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah. 2. Hamzah Wasal Iaitu hamzah yang ditetapkan (dibaca) ketika memulakan bacaan dengannya dan tidak dibaca ketika bacaan bersambung. Ia hanya terdapat pada awal kalimah. Hamzah wasal boleh menerima baris tetapi tidak ditulis akan barisnya secara nyata sebaliknya ia ditulis dengan huruf alif yang diletakkan kepala shad kecil di atasnya. • Jika sebelum hamzah qatie tersebut huruf yang berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau.

Diidghamkan Lam Ta'rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Syamsiah. Tha'. Ra'. Shad. To'. Huruf Syamsiah ada 14 huruf iaitu Ta'. Dhad. Sin.Idgham Syamsi Bi Ghunnah (Idgham Syamsi dengan dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta'rif diidghamkan pada Nun. Idgham Syamsi terbahagi kepada dua bahagian: 1. Zha'. Syin. Zai. Dzal. 20 . Lam dan Nun. Dal.LAM TA'ARIF PECAHAN LAM TA'ARIF Alif Lam Syamsiah (Idgham Syamsi) Alif Lam Syamsiah juga dikenali dengan Idgham Syamsi.

'Ain. Alif Lam Qamariah (Izhar Qamari) Alif Lam Qamariah juga dikenali dengan Izhar Qamari. Hamzah dan Ya'. manakala sebab ia Izhar ialah kerana Lam dan Huruf Qamariah adalah dua huruf Mutaba'idan. Fa'.Lam Ta'rif dengan Lam adalah dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat.Lam dengan baki huruf Syamsiah yang lain adalah dua huruf yang mutaqariban. Ha'. Kha'. 2. Huruf-huruf Qamariah itu ada empat belas huruf iaitu Ba'. Mim. Ia dinamakan Izhar Qamari kerana diizharkan Lam tersebut kepada Huruf-huruf Qamariah. Qaf. Wau. Ha'. 21 . Kaf.Idgham Syamsi Bila Ghunnah (Idgham Syamsi tanpa dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta'rif diidghamkan pada Huruf-huruf Syamsiah selain Nun. Diizharkan Lam Ta'rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Qamariah. Jim. Ghain.2. Sebab-sebab Idgham: 1.

MIM SAKINAH IKHFA' SYAFAWI Apabila Mim Sakinah bertemu dengan huruf Ba'. • Ikhfa' Syafawi terdiri dari satu huruf iaitu Ba'. maka wajib dibaca dengan Ikhfa' dan ghunnah dengan kadar 2 harakat. 22 . • • Ia dinamakan Syafawi kerana Huruf Mim dan Ba' sama-sama keluar dari dua bibir.

TAFKHIM DAN TARQIQ LAM LAFZUL JALALAH TARQIQ Lam pada lafaz Allah: Dibaca dengan Tarqiq apabila didahului dengan huruf yang berbaris bawah 23 . Di namakan Izhar Syafawi kerana Mim makhrajnya di antara dua bibir.IZHAR SYAFAWI Apabila Mim Sakinah bertemu dengan huruf-huruf Hijaiyyah selain dari huruf Ba' dan Mim maka hukum bacaannya adalah Izhar. • • • Dibaca dengan tidak disertai ghunnah (dengung).

Contoh: Surah Nuh: 1 5. Ra' sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah sama ada di tengah atau di hujung kalimah. Ra' sukun. Contoh: Surah Ibrahim: 44 3. huruf sebelumnya berbaris bawah dan selepasnya Huruf Ist'ila' dalam kalimah yang berasingan. Ra' berbaris bawah sama ada di awal. 4. tengah dan hujung kalimah. sama ada Ya' Mad atau Ya' Lin) dan huruf sebelumnya lagi berbaris bawah. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan huruf sebelumnya juga sukun (selain daripada Ya'. 24 . Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan sebelumnya Ya' Lin. Ra' berbaris kasrah 'Aridh (kasrah yang mendatang). 2. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan sebelumnya Ya' Mad. 7.PECAHAN HUKUM RA' Ra' Tarqiq Ra' wajib dibaca dengan nipis di dalam lapan keadaan iaitu: 1. 6.

8. Ra' yang diimalahkan.bluehyppo. Reff: http://qump.htm 25 .com/tafsir/tajwid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful