ISI KANDUNGAN

QALQALAH

M/S
2

NUN SAKINAH DAN TANWIN
MIM NUN BERSABDU HUKUM MAD HUKUM HAMZAH LAM TA’ARIF MIM SAKINAH TAFKHIM DAN TARQIQ PECAHAN HUKUM RA'

4
8 9 17 21 22 24 24

QALQALAH
QALQALAH SUGHRA

1

Lantunan yang paling rendah. Apabila huruf Qalqalah terletak di pertengahan kalimah.

Tanda : Huruf Qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah.

QALQALAH KUBRA

Lantunan yang sederhana iaitu pertengahan. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bersabdu (bertasydid). Sukun pada huruf Qalqalah di sini adalah 'aridh yang disebabkan wakaf (berhenti) padanya.

Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang tidak bersabdu.

2

Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Menukarkan lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain. 3 .QALQALAH AKBAR Lantunan yang paling kuat. Tanda : Wakaf pada huruf Qalqalah yang bertasydid. Sukun pada huruf Qalqalah di sini merupakan sukun yang 'aridh (mendatang) disebabkan wakaf (berhenti) padanya. NUN SAKINAH DAN TANWIN IQLAB Dari sudut bahasa: Menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bersabdu (bertasydid).

Sebab ditukarkan Nun Sakinah dan Tanwin kepada Mim tidak kepada huruf-huruf yang lain kerana Mim dan Ba' ada persamaan antara makhraj dan sifatnya. maka hendaklah ditukarkan Nun Sakinah atau Tanwin kepada Mim dengan disertai suara "Ghunnah" (dengung) dengar kadar panjang dua harakat. Idzlaq dan Ghunnah • • IDGHAM IDGHAM terbahagi kepada 2. Istifal. Infitah. IDGHAM BILA GHUNNAH 4 .Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf Iqlab iaitu Ba'. Makhraj Mim dan Ba' pada antara dua bibir. Sifat yang sama antara Mim dan Ba' pula ialah Jahar.

Mim dan Nun dalam dua kalimah. Maka ia dibaca dengan disertai ghunnah (dengung) dengan kadar 2 harakat. Bacaan Idghamnya tidak disertai dengan Ghunnah (dengung). Ia terdiri dari dua huruf iaitu Ra' dan Lam. 5 . Apabila salah satu dari dua huruf tersebut bertemu dengan Nun Sakinah atau Tanwin dengan syarat di dalam dua kalimah yang berasingan.Iaitu memasukkan tanpa dengung. IDGHAM MA'AL GHUNNAH Apabila Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf Idgham Ma'al Ghunnah iaitu Ya'. Wau. ia mestilah dibaca dengan Idgham Bila Ghunnah.

Zha' dan Fa' kerana makhrajnya di pertengahan (iaitu antara martabat tertinggi dengan martabat terendah) Nun Sakinah. Martabat tertinggi: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf To'. Dzal. Sin. Dal dan Ta' kerana makhrajnya paling hampir dengan Nun Sakinah. Syin. Dhad. o o o 6 .IKHFA' HAQIQI Dinamakan Ikhfa' Haqiqi kerana pada hakikatnya dibaca dengan Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada kebanyakan huruf hijaiyyah. Martabat terendah: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada Qaf dan kaf kerana makhrajnya berjauhan dengan Nun Sakinah. Shad. Perhatian: Ikhfa' Nun Sakinah juga berlaku pada huruf pembukaan surah seperti yang disenaraikan di bawah ini: Surah Maryam: 1 Surah al-Syura: 2 Surah al-Naml: 1 dan 2 (sekiranya dibaca wasal pada ayat 1 dan 2). 2. Ikhfa' Haqiqi ada tiga martabat (peringkat): 1. Zai. 3. Martabat pertengahan: iaitu Ikhfa' Nun Sakinah atau Tanwin pada huruf Tha'. Jim.

To'. o o Tarqiq (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa' yang tidak bersifat isti'la' iaitu selain dari huruf-huruf yang telah disebutkan di atas). dan Qaf). 7 .Bunyi ghunnah atau dengung bagi hukum Ikhfa' Haqiqi ada dua keadaan: Tafkhim (sekiranya Nun Sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ikhfa' yang bersifat isti'la' seperti huruf Shad. Zha'. pertama sukun dan kedua berbaris. MIM NUN BERSABDU MIM BERSABDU Mim bersabdu pada asalnya terdiri dari dua Mim. Mim Sukun dimasukkan ke dalam Mim yang berbaris sehingga kedua-duanya membentuk satu huruf yang bersabdu. Dhad.

Hukum Mim yang bersabdu adalah wajib dibaca secara Ghunnah (menzahirkan dengungnya) dengan kadar dua harakat. Mad 'Aridh Lil Sukun 8 . NUN BERSABDU Nun yang bersabdu pada asalnya terdiri dari dua huruf Nun. iaitu huruf yang pertama sukun dan yang kedua berbaris HUKUM MAD MAD FAR'IE Mad Far'ie terbahagi kepada 8.

9 . Dibaca 2 harakat kerana pada asalnya ia adalah Mad Asli. dibaca 4 harakat (iaitu martabat pertengahan bagi kadar Mad) kerana seumpama berhimpun dua huruf sukun serta meraikan keadaan asal dan dibaca 6 harakat kerana menyerupai Mad Lazim. Mad Badal Mad Badal ialah huruf Hamzah berada sebelum huruf Mad di dalam satu kalimah dan tidak terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad.Dinamakan Mad 'Aridh Lil Sukun kerana terdapat sukun yang mendatang selepas huruf Mad ketika waqaf.

Mad Badal yang terjadi ketika permulaan dan wasal. b. 10 . Mad Badal yang terjadi ketika wasal sahaja. c. Mad Badal terjadi dalam 4 keadaan: a. Mad 'Iwad Berlaku ketika wakaf pada akhir kalimah yang berbaris dua di atas kecuali pada huruf Ta' Marbutah. d. Mad Badal yang terjadi ketika memulakan bacaan dengannya sahaja (ibtida'). Kadar bacaannya adalah 2 harakat. Huruf Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan.Ia dinamakan dengan Mad Badal kerana Huruf Mad tersebut adalah gantian daripada Hamzah. Mad Badal yang terjadi ketika waqaf sahaja.

Ia wajib dibaca dengan kadar 2 harakat kerana ia adalah Mad Tabi'ie yang terjadi kerana waqaf. Kadar harakatnya harus dibaca 4 atau 5 harakat. Mad Jaiz Munfashil ada dua keadaan dalam al-Quran berdasarkan kepada kaedah Resam al-Quran: 11 . Dinamakan Mad Jaiz Munfashil kerana sebahagian daripada Imamimam Qiraat membolehkan ianya dibaca lebih daripada kadar Mad Asli dan dinamakan Munfashil kerana Huruf Mad dan Hamzah berada di dalam dua kalimah yang berasingan. Mad Jaiz Munfashil Mad Jaiz Munfashil terjadi apabila Huruf Mad bertemu Hamzah dalam dua kalimah iaitu ketika wasal sahaja.

Ia boleh dibaca dengan kadar harakat 2. 12 . 2. Keadaan ini berlaku pada dua situasi: a. Ya' al-Nida' (kata seruan) apabila selepasnya ada kalimah yang dimulai dengan Hamzah. Ia seolaholah dalam satu kalimah. Mad Liin Mad Liin terjadi apabila Huruf Liin bertemu dengan sukun yang mendatang ketika waqaf sahaja. Ha' Lil Tanbih apabila selepasnya terdapat Isim Isyara. 4 dan 6. Mad Jaiz Munfashil Hukmi iaitu tidak kelihatan secara jelas Huruf Mad dan Hamzah berpisah dalam dua kalimah. b.1. Mad Jaiz Munfashil Haqiqi iaitu kelihatan jelas terpisah antara Huruf Mad dan Hamzah dalam dua kalimah yang berpisah antara keduanya.

Mad Silah Qasirah ialah mad yang terdapat pada ha' dhomir iaitu selepas ha' tidak ada hamzah qat'ie. 4 dan 6 kerana ia sebahagian daripada Mad 'Aridh Lil Sukun Mad Silah Qasirah Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha' Dhomir. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha' Dhomir pada akhir kalimah. sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris.Dinamakan Mad Liin kerana ia terjadi pada Huruf Lin dan boleh dibaca dengan kadar 2. 13 .

kita cuma perlu memerhatikan selepas ha' terdapat Hamzah Qat'ie 14 . Untuk mengenali Mad Silah Towilah. sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris.Mad Silah Towilah Mad silah ialah Mad yang terdapat pada Ha' Dhomir. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat Ha' Dhomir pada akhir kalimah.

Ia juga dikenali dengan Mad Tabi'ie. Huruf Wau sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris hadapan.Mad Tamkin Mad Tamkin berlaku apabila berhimpun dua Ya' pada satu kalimah. Mad Asli terjadi apabila: a. Huruf Ya' sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris bawah. Huruf Alif yang didahului dengan huruf yang berbaris atas. Perhatian: Dalam riwayat Hafs terdapat tujuh kalimah yang diakhiri dengan Alif dan dibaca panjang dengan kadar 2 harakat ketika waqaf sahaja sedangkan ketika wasal kalimah-kalimah ini dibaca dengan pendek tidak bermad. c. 15 . Mad Asli Mad Asli ialah Mad yang terjadi dengan sebab Huruf Mad. Ya' yang pertama mesti berbaris di bawah serta bertasydid dan Ya' yang kedua sukun. b.

Ia terdapat pada ketiga-tiga jenis kalimah iaitu isim (kata nama).HUKUM HAMZAH PECAHAN HUKUM HAMZAH Hamzah Qat'ie Hamzah Qata' iaitu hamzah yang tetap bacaannya sama ada dimulakan dengannya atau sebaliknya. Hamzah ini dinamakan dengan Hamzah Qat'ie kerana hamzah ini mempunyai baris yang pasti atau tetap kewujudannya. Hamzah Qat'ie boleh menerima baris dan ditulis dengan nyata barisnya. Fe'el (kata kerja) dan harf (kata 16 .

2. bawah atau hadapan. hadapan bawah atau sukun (mati). seperti pada lafaz 'Utumina' surah alBaqarah: 283 Kaedah penulisan Hamzah Qat'ie. Dibaca secara ibdal (iaitu ditukarkan kepada huruf mad) jika terdapat hamzah wasal sebelumnya dan dimulakan dengan hamzah wasal tersebut. 1. bawah. 2.sendi). Apabila Hamzah Qat'ie berada di awal kalimah maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya sama ada hamzah itu berbaris atas. Dibaca secara tashil iaitu bacaan antara alif dan hamzah pada lafaz 'Aajami' surah Fussilat: 44. Apabila Hamzah Qat'ie berada di tengah kalimah maka ada beberapa keadaan: 17 . 2. Awal kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas. Hamzah Qat'ie berubah daripada sifat asal dalam beberapa keadaan: 1. hadapan atau sukun (mati). bawah atau hadapan. 3. Pertengahan kalimah sama ada hamzah berbaris atas. Hamzah Qat'ie yang datang pada kalimah ini menerusi tiga keadaan iaitu: 1. Di hujung kalimah sama ada hamzah itu berbaris atas.

 Apabila hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumahnya. • 18 .  Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris dan huruf sebelumnya sukun kecuali alif maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah.  Sekiranya hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumahnya. maka ada beberapa keadaan juga iaitu: Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris atas maka ia ditulis dengan huruf alif sebagai rumah.  Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris atas maka ia ditulis dengan alif sebagai rumah.  Sekiranya hamzah qat'ie itu sukun dan huruf sebelumnya berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumahnya.  Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumah. 3.  Sekiranya hamzah qat'ie itu berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau sebagai rumah. Apabila Hamzah Qat'ie berada di hujung kalimah.

Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris mati (sukun) maka ia ditulis bersendirian tanpa rumah. 2. Ia hanya terdapat pada awal kalimah. Hamzah wasal boleh menerima baris tetapi tidak ditulis akan barisnya secara nyata sebaliknya ia ditulis dengan huruf alif yang diletakkan kepala shad kecil di atasnya. Ia terdapat pada kalimah isim (kata nama) dan fi'il (kata kerja) sahaja 19 . Hamzah Wasal Iaitu hamzah yang ditetapkan (dibaca) ketika memulakan bacaan dengannya dan tidak dibaca ketika bacaan bersambung. • Jika sebelum hamzah qatie tersebut huruf yang berbaris hadapan maka ia ditulis dengan huruf wau.• Jika sebelum hamzah qat'ie tersebut huruf yang berbaris bawah maka ia ditulis dengan huruf Ya' sebagai rumah.

Idgham Syamsi terbahagi kepada dua bahagian: 1. Zha'. Zai. Diidghamkan Lam Ta'rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Syamsiah. Tha'. Shad.Idgham Syamsi Bi Ghunnah (Idgham Syamsi dengan dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta'rif diidghamkan pada Nun. Syin. Dhad. Dal. Ra'. Sin. Huruf Syamsiah ada 14 huruf iaitu Ta'. Lam dan Nun. 20 . To'. Dzal.LAM TA'ARIF PECAHAN LAM TA'ARIF Alif Lam Syamsiah (Idgham Syamsi) Alif Lam Syamsiah juga dikenali dengan Idgham Syamsi.

manakala sebab ia Izhar ialah kerana Lam dan Huruf Qamariah adalah dua huruf Mutaba'idan. 21 . Fa'. Ia dinamakan Izhar Qamari kerana diizharkan Lam tersebut kepada Huruf-huruf Qamariah.Lam dengan baki huruf Syamsiah yang lain adalah dua huruf yang mutaqariban. Kaf. Wau.2. Kha'. Qaf. Alif Lam Qamariah (Izhar Qamari) Alif Lam Qamariah juga dikenali dengan Izhar Qamari. Hamzah dan Ya'. Huruf-huruf Qamariah itu ada empat belas huruf iaitu Ba'. Diizharkan Lam Ta'rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Qamariah.Idgham Syamsi Bila Ghunnah (Idgham Syamsi tanpa dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta'rif diidghamkan pada Huruf-huruf Syamsiah selain Nun. 'Ain. Jim. Ghain. Ha'. Ha'. 2. Sebab-sebab Idgham: 1. Mim.Lam Ta'rif dengan Lam adalah dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat.

MIM SAKINAH IKHFA' SYAFAWI Apabila Mim Sakinah bertemu dengan huruf Ba'. maka wajib dibaca dengan Ikhfa' dan ghunnah dengan kadar 2 harakat. 22 . • • Ia dinamakan Syafawi kerana Huruf Mim dan Ba' sama-sama keluar dari dua bibir. • Ikhfa' Syafawi terdiri dari satu huruf iaitu Ba'.

TAFKHIM DAN TARQIQ LAM LAFZUL JALALAH TARQIQ Lam pada lafaz Allah: Dibaca dengan Tarqiq apabila didahului dengan huruf yang berbaris bawah 23 . Di namakan Izhar Syafawi kerana Mim makhrajnya di antara dua bibir. • • • Dibaca dengan tidak disertai ghunnah (dengung).IZHAR SYAFAWI Apabila Mim Sakinah bertemu dengan huruf-huruf Hijaiyyah selain dari huruf Ba' dan Mim maka hukum bacaannya adalah Izhar.

Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan huruf sebelumnya juga sukun (selain daripada Ya'. 24 . sama ada Ya' Mad atau Ya' Lin) dan huruf sebelumnya lagi berbaris bawah. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan sebelumnya Ya' Mad. huruf sebelumnya berbaris bawah dan selepasnya Huruf Ist'ila' dalam kalimah yang berasingan. 4. Ra' sukun dan huruf sebelumnya berbaris bawah sama ada di tengah atau di hujung kalimah. Ra' berbaris kasrah 'Aridh (kasrah yang mendatang). 6. Contoh: Surah Nuh: 1 5.PECAHAN HUKUM RA' Ra' Tarqiq Ra' wajib dibaca dengan nipis di dalam lapan keadaan iaitu: 1. Ra' sukun 'Aridh kerana waqaf dan sebelumnya Ya' Lin. Ra' sukun. Ra' berbaris bawah sama ada di awal. tengah dan hujung kalimah. 7. 2. Contoh: Surah Ibrahim: 44 3.

htm 25 . Ra' yang diimalahkan.8.bluehyppo. Reff: http://qump.com/tafsir/tajwid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful