Kuasai Pembacaan Al-Quran

Al-Muallij Mustaqim
1
KUASAI
PEMBACAAN
AL-QURAN
Segala Kesalahan Bacaan Nahu dan Tajwid
Di Dalam Al-Quran Yang Sering Kita
Lakukan Serta kesalahan Makhraj Huruf
Oleh Al-Muallij Mustaqim Al-Husaini
http://klinik-muallij.blogspot.com
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
2
Assalamualaikum semua,
Mari sama-sama kita tingkatkan penguasaan kita dalam ilmu tajwid demi memastikan pembacaan al-
Quran kita betul sebagaimana yang dikehendaki. Ketika membaca al-Quran, tentu ramai yang berfikir:
-Quran dengan lebih fasih dan lancar?
2. Apakah rahsia bacaan al-Quran sempurna yang dikuasai para imam terkemuka seperti imam Masjidil
Haram, Masjidil Nabawi, Masjid Al-Aqsa dan sebagainya?
3. Bagaimanakah teknik pembelajaran al-Quran yang terbaik untuk menguasai makhraj, sebutan dan
fasohah bacaan yang lebih sempurna?
5. Adakah di sana sebarang cara pintar untuk meningkatkan bacaan al-Quran?
Hadis yang sewajarnya menjadi rujukan dalam buku ini adalah seperti berikut:
َ ا َ ْ ﳌ ُ ﺮ ِ ﺑ ْ ﻟﺎ ُ ﻘ ْ ﺮ َ نآ َ ﻣ َ ﻊ ﱠ ﺴﻟا َ ﻔ َ ﺮ ِ ة ْ ﻟا ِ ﻜ َ ﺮ ِ ما ْ ﻟا َ ر ٍ ة َ و ﱠ ﻟا ِ ﺬ ْ ي َ ﻳ ْ ﻘ َ ﺮُ أ ْ ﻟا ُ ﻘ ْ ﺮ َ نآ َ و َ ﺘ ْ ﻌ َ ﺘ ُ ﻊ ِ ﻓ ْ ﻴ ِ ﮫ
َ و َ ﻮ َ ﻋ َ ﻠ ْ ﻴ ِ ﮫ َ ﺷ ٌ قﺎ َ ﻟ ُ ﮫ َ أ َ ﺟ َ ﺮ ِ نا
Ertinya : "Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para Rasul yang taat, manakala orang
yang membaca Al-Quran walau dalam keadaan tersekat dan tergagap, dan padanya kesukaran, baginya
dua pahala." (Riwayat Muslim, no 1329, 1/550)
Tiap-tiap kali sebelum menghafaz hendaklah membaca doa
Bermaksud; "Ya Tuhanku, pancarkanlah cahaya kitab-Mu, pandanganku dan lapangkanlah dengannya
dadaku, gunakanlah dengannya badanku, mudahkanlah sebutan lidahku dan kuatkanlah ingatanku dan
segerakanlah denganya kefahamanku dan kuatkanlah dengannya daya kekuatan-Mu. Bahawasanya
tiada daya dan upaya melainkan dengan-Mu wahai Tuhan Yang Maha Mengasihani."
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
3
ASAS TAJWID
BACAAN IQLAB
Iqlab( ب ﻼ ﻗﻹ ا ) Dari sudut bahasa: Menukarkan sesuatu kepada sesuatu.
Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Menukarkan bunyi Nun Sukun dan Tanwin kepada bunyi huruf Mim lalu
diikhfa'kan (disembunyikan) ke dalam huruf Ba' yang berbaris serta dikekalkan sifat dengung.
Dinamakan Iqlab ialah kerana Nun Sukun atau Tanwin bertukar menjadi Mim yang tersembunyi. Huruf
iqlab satu sahaja iaitu huruf Ba'. Membacanya jangan dirapatkan bibir kerana ia akan menjadi idgham
muslain.
IDGHAM MISLAIN ( مﺎﻏ دإ نﯾﻠﺛﻣ )
Dari sudut bahasa: Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu.
Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Memasukkan huruf pertama yang bertanda Sukun (mati) ke dalam huruf
berikutnya yang berbaris hidup dan menjadikan huruf yang berikutnya bersabdu. Ia dinamakan Mislain
(dua jenis huruf yang sama) kerana ia terbentuk dari dua huruf yang sama makhraj dan sifat. Idgham
Mislain terdiri dari satu huruf iaitu Mim
Apabila Mim mati bertemu dengan huruf Mim Berbaris maka hukum bacaannya hendaklah
didengungkan.
Izhar Syafawi ( رﺎﮭظﻹا و ﻔﺷ ﻟا )
Apabila Mim Mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf Ba dan Mim maka hendaklah
dibaca nyata iaitu tidak dengung. Ia dinamakan syafawi kerana Mim Sukun iaitu huruf yang zahir keluar
dari dua bibir mulut dan ia disandarkan kepada makhraj huruf yang zahir kerana tepat sebutannya.
Izhar Syafawi adalah terdiri dari dua puluh enam huruf iaitu kesemua huruf hijaiyah selepas dibuang
huruf Mim dan Ba'.
Perlu diperhatikan, Apabila terdapat huruf Wau atau Fa' selepas Mim Sukun, huruf Mim Sukun mestilah
dibaca secara Izhar Syafawi (dinyatakan sebutan) supaya terselamat dari keraguan membacanya secara
Ikhfa' di mana huruf Mim wajib dibaca secara Ikhfa' ketika bertemu dengan huruf Ba' kerana makhraj
huruf Mim dengan huruf Wau adalah sama manakala makhraj huruf Mim dengan huruf Fa' pula adalah
berhampiran.
Ikhfa' Syafawi( ء ﺎﻔﺧ ﻹ ا و ﻔﺷ ﻟا )
Cara Mengenalnya: Apabila huruf Mim sukun bertemu dengan huruf Ba berbaris hukum bacaannya di
dengungkan. Tidak boleh menutup sepenuhnya bibir, bukakan bibir sedikit. Iaitu meringankan dua bibir
mulut di samping dengung yang sempurna sebelum menyebut huruf Ba.
Ia dinamakan Syafawi kerana Huruf Mim dan Ba' sama-sama keluar dari dua bibir mulut. Ikhfa' Syafawi
terdiri dari satu huruf iaitu Ba.
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
4
IKHFA' HAQIQI
Ikhfa'( ء ﺎﻔﺧ ﻹ ا ). Dari sudut bahasa: Tersembunyi.
Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Membaca huruf yang sifatnya antara Izhar dan Idgham tanpa sabdu serta
mengekalkan sifat dengung pada huruf yang pertama.
Ia dinamakan Haqiqi ialah untuk menghasilkan Ikhfa' di dalam Nun Sukun dan Tanwin dengan lebih
banyak selain dari kedua-duanya. Huruf Ikhfa' terdiri dari lima belas huruf:
HUKUM IDGHAM
IDGHAM ( مﺎﻏ دﻹ ا ) Dari sudut bahasa: Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu.
Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Memasukkan huruf pertama yang bertanda Sukun ke dalam huruf
berikutnya yang berbaris dan menjadikan huruf yang berikutnya bersabdu serta terangkat lidah ketika
menyebutnya.
Idgham ini terbahagi kepada dua bahagian:-
1. Idgham Bighunnah (memasukkan serta dengung)
2. Idgham Bila Ghunnah (memasukkan tanpa dengung).
Idgham tidak akan terhasil kecuali dari dua kalimah. Bilangan huruf Idgham sebanyak enam huruf yang
terhimpun di dalam kalimah
نﻮﻠﻣﺮﻳ
1. Maal Ghunnah
Idgham Bighunnah (memasukkan serta dengung)( مﺎﻏ دإ ﻧﻐ ﺑ ).
Ia dari empat huruf yang terhimpun di dalam kalimah( وﻣﻧﯾ )iaitu Ya', Nun, Mim dan Wau.
Apabila salah satu dari hurufnya bertemu dengan Nun Sukun atau Nun Tanwin dengan syarat di dalam
dua kalimah, ia mestilah dibaca secara Idgham Bighunnah atau Ma'al Ghunnah.
2. Bila Ghunnah
Idgham Bila Ghunnah( مﺎﻏ دإ و دﺑ ﻧﻏ )iaitu memasukkan tanpa dengung. Ia terdiri dari dua huruf iaitu Ra'
dan Lam. Apabila salah satu dari dua huruf tersebut bertemu dengan Nun Sukun atau Tanwin dengan
syarat di dalam dua kalimah yang berasingan, ia mestilah dibaca dengan Idgham Bila Ghunnah.
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
5
IZHAR HALQI
Izhar Halqi( رﺎﮭظﻹا ﻘﻠﺣ ﻟا ). Dari sudut bahasa: Menyatakan, menerangkan sesuatu.
Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Mengeluarkan sebutan setiap huruf dari makhrajnya (tempat keluarnya)
tanpa dengung. Ia dinamakan Halqi kerana enam hurufnya keluar dari kerongkong.
Huruf-huruf tersebut ialah: Hamzah( أ ), Ha' ( ـھ ), 'Ain ( ع ), Ha' ( ح ), Ghain ( غ ) dan Kha'( خ )
MAD ( دﻣ )
Dari sudut bahasa: Lebih / Tambahan.
Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Memanjangkan sebutan dengan kadar dua harakat atau lebih ketika
membaca huruf Mad (pemanjang).
Huruf Mad terdiri dari tiga huruf iaitu Alif( ا ), Wau( و )dan Ya'( ي ).
Huruf Wau disyaratkan huruf sebelumnya berbaris di hadapan dan huruf Ya' pula disyaratkan huruf
sebelumnya berbaris di bawah manakala huruf Alif tidak baris lain yang berada sebelumnya selain baris
di atas. Mad terbahagi kepada dua bahagian iaitu
1. Mad Asli
2. Mad Far'e
Mad Asli ialah mad yang asal wujudnya bagi huruf-huruf yang bertemu dengan huruf-huruf mad. Ia
bukan disebabkan selepas huruf mad terdapat huruf hamzah atau tanda sukun. Ia dibaca dengan kadar
mad dua harkat sama ada ketika menyambung bacaan atau berhenti bacaan padanya.
Selain itu mad asli juga dinamakan Mad Tabi’i, kerana ia sudah menjadi tabiat bagi semua pembaca al-
Quran yang mahir/baik tidak mengurangkan kadar madnya dua harkat dan tidak pula melebihi dari itu.
Ia juga dinamakan Mad Zati kerana mad ini memang terdiri daripada huruf madnya (zatnya) sendiri.
Untuk perhatian anda, di dalam Al-Quran Resam Uthmani ketiga-tiga huruf mad ini tidak diberi apa-apa
tanda di atasnya untuk menunjukkan ia sebagai huruf mad.
Mad Far'i( دﻣ ﻟا ﻋ ر ﻔﻟا )
Mad yang telah ditambah lebih panjang bacaannya dari Mad Asli disebabkan terdapat Hamzah( ء )atau
tanda Sukun( ْ )selepas huruf Mad. Ia terbahagi kepada 13 bahagian iaitu:
Mad Muttasil iaitu berangkai( ل ﺻ ﺗﻣ ﻟا )ialah Huruf Mad yang bertemu dengan huruf Hamzah dalam
kalimah yang sama. Ia dinamakan Mad Muttasil kerana huruf Mad bertemu dengan huruf Hamzah di
dalam satu kalimah. Mad Muttasil ialah Mad wajib dan kadar bacaannya adalah empat harakat, lima
harakat atau enam harakat ketika berhenti.
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
6
2.2 Mad Jaiz Munfasil
Mad Munfasil iaitu bercerai( ل ﺻ ﻔﻧﻣ ﻟا )ialah huruf Mad yang disusuli oleh huruf Hamzah (secara
berasingan) yang terdapat pada awal kalimah berikutnya. Ia dinamakan Mad Munfasil ialah kerana huruf
Mad terpisah dari huruf Hamzah yang terletak di dalam kalimah yang lain. Hukumnya: Di baca panjang
dengan kadar 4 atau 5 harkat.
2.3 Mad Silah Qasirah
iaitu huruf Wau kecil yang terdapat selepas Ha' Dhamir berbaris hadapan( ُ ﮫـ )dan huruf Ya' kecil terletak
selepas huruf Ha' Dhamir berbaris bawah( ِ ﮫـ )
Dalam keadaan ini huruf wau dan Ya' dibaca secara Mad sepanjang dua harakat (dengan syarat tidak
terdapat huruf Hamzah yang berasingan darinya di dalam kalimah lain) dalam keadaan sambung tetapi
jika dalam keadaan berhenti ia tidak dibaca secara Mad.
2.4 Mad Silah Towilah
Iaitu Apabila selepas ha dhamir terdapat huruf hamzah. Bacaannya 4/5 harakat.
2.5 Mad Aridh Lissukun
Mad 'Aridh( ض ر ﺎﻌ ﻟا و ﻛ ﺳ ﻠﻟ )ialah Mad yang bertemu dengan huruf Sukun Aridh (Sukun yang mendatang)
kerana ingin menghentikan bacaan. Ia dinamakan 'Aridh (mendatang) ialah kerana huruf terakhir di
dalam kalimah tersebut terpaksa dibaca dengan Sukun kerana memberhentikan bacaan padanya, jika
sekiranya bacaan disambung, ia akan menjadi Mad Tabi'i.
Hukumnya: Harus membacanya dengan tiga bentuk bacaan: Membaca secara pendek dengan kadar dua
harakat, membaca secara pertengahan dengan kadar empat harakat dan membacanya secara sempurna
dengan kadar enam harakat seperti:( دﻣ ﺣ ﻟا ر نﯾﻣﻟﺎﻌﻟا ).
2.6 Mad Badal
Mad Badal( ل دﺑﻟا )ialah huruf Hamzah berada sebelum huruf Mad di dalam satu kalimah dan tidak
terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad.
Ia dinamakan dengan Mad Badal ialah kerana kebiasaannya huruf Mad ditukar dari huruf Hamzah
kerana asal Mad Badal ialah bertemu dua Hamzah di dalam satu kalimah di mana Hamzah pertama
berbaris hidup dan Hamzah kedua berbaris Sukun (mati).
Huruf Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk
meringankan bacaan. Jika huruf Hamzah pertama berbaris di atas, huruf Hamzah kedua ditukar menjadi
huruf Alif( ا )seperti:( ﻣ آ و ﻧ )kerana asalnya( او ﻧﻣ أء ).
Jika huruf Hamzah pertama berbaris di bawah, huruf Hamzah kedua ditukarkan menjadi huruf Ya'
seperti:( ﺎﻧﺎﻣﯾإ )kerana asalnya( ﺎﻧﺎﻣ ﺋإ ).
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
7
Sekiranya huruf Hamzah pertama berbaris hadapan, huruf Hamzah kedua ditukar menjadi huruf Wau (و )
seperti:( او ﺗو أ )kerana asalnya( او ﺗؤ أ ).
Hukumnya: Ia dibaca secara Mad dengan kadar dua harakat seperti Mad Tabi'i.
2.7 Mad Lazim
Mad Lazim( دﻣ ﻟا ز ﻼ ﻟا )iaitu huruf Mad yang disusuli dengan tanda Sukun asli tetap di dalam bacaan
bersambung atau berhenti sama ada di dalam satu kalimah atau harf (sendi nama).
Ia dinamakan Mad Lazim (Tetap) ialah kerana bacaannya mestilah dibaca dengan enam harakat tanpa
berubah, begitu juga kerana sebabnya iaitu Sukun ketika bacaan sambung dan berhenti.
2.7.1 Mad Lazim Harfi Muthaqqal
Mad Lazim Harfi Muthaqqal( دﻣ ﻟا ز ﻼ ﻟا ﻓر ﺣ ﻟا ﻘﺛﻣ ﻟا )ialah huruf Mad yang disusuli dengan Sukun asli pada
salah satu huruf hijaiah dengan syarat ia bertasydid.
Ia dinamakan Harfi ialah kerana terdapat Sukun asli pada salah satu huruf hijaiah yang berada selepas
huruf Mad di permulaan surah.
Ia dinamakan Muthaqqal ialah kerana terlalu berat untuk menyebutnya disebabkan terdapat Tasydid
pada Sukunnya. Hukumnya adalah wajib dibaca secara Mad enam harakat seperti huruf Lam di dalam
kalimah( مﻟا ).
2.7.2 Mad Lazim Harfi Mukhaffah
Mad Lazim Harfi Mukhaffaf( دﻣ ﻟا ز ﻼ ﻟا ﻓر ﺣ ﻟا ﻔﺧ ﻣ ﻟا ).Iaitu selepas huruf Mad terdapat Sukun asli pada
salah satu huruf hijaiah yang tidak bertasydid. Ia dinamakan Mukhaffaf kerana sebutannya terlalu ringan
disebabkan ia tidak bertasydid dan tidak berdengung seperti huruf Mim di dalam( مﻟا ).
Perhatian penting: Huruf hijaiah yang terletak di permulaan surah terdiri dari empat belas huruf
terkumpul di dalambait syair( ﮫﻠﺻ ارﯾﺣﺳ ﻣ ﻌ ط ﻗ )dan ia terbahagi kepada empat bahagian:
Pertama: Ejaannya terbentuk dari tiga huruf di mana terdapat huruf Mad di pertengahannya. Ia terdiri
dari tujuh huruf yang terkumpul di dalam bait syair( مﻛ ﺳ ﻋ ﻘﻧ )kecuali huruf 'Ain.
Bahagian ini dibaca enam harakat dengan sempurna.
Kedua: Ejaannya terbentuk dari tiga huruf di mana huruf Lin terdapat di pertengahannya iaitu huruf 'Ain.
Huruf ini harus disempurnakan dengan bacaan enam harakat dan bacaan pertengahan empat harakat.
Ketiga: Ejaannya terbentuk dari dua huruf di mana huruf keduanya ialah huruf Mad dan huruf-hurufnya
adalah sebanyak lima huruf yang terhimpun dalam bait syair( ﻲ ﺣ رﮭط ). Bahagian ini dibaca secara Mad
Tabi'i dengan kadar dua harakat.
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
8
Keempat: Ejaannya terbentuk dari tiga huruf di mana tidak terdapat satupun huruf Mad di
pertengahannya. Ia terdiri dari satu huruf iaitu Alif dan tidak terdapat padanya huruf Mad.
2.7.3 Mad Lazim Kalimi Muthaqqal
Mad Lazim Kalimi Muthaqqal( دﻣ ﻟا ز ﻼ ﻟا ﻣ ﻠﻛ ﻟا ﻘﺛﻣ ﻟا ).Iaitu selepas huruf Mad terdapat huruf bertasydid di
dalam satu kalimah. Hukumnya ia dibaca dengan enam harakat. Ia dinamakan Muthaqqal kerana berat
atau susah untuk menyebutnya disebabkan terdapat tasydid pada Sukunnya. Contohnya Alif di dalam
kalimah( نﯾﻟﺎﺿﻟا ), dari firman Allah s.w.t( رﯾﻏ و ﺿ ﻐ ﻣ ﻟا مﮭﯾﻠﻋ نﯾﻟﺎﺿﻟاﻻو ).
2.7.4 Mad Lazim Kalimi Mukhaffah
Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf دﻣ ﻟا ز ﻼ ﻟا ﻣ ﻠﻛ ﻟا ﻔﺧ ﻣ ﻟا . Iaitu selepas huruf Mad terdapat huruf Sukun yang
tidak bertasydid di dalam satu kalimah. Hukumnya wajib dibaca dengan enam harakat.
Ia dinamakan dengan Kalimi kerana terdapat Sukun asli selepas huruf Mad di dalam satu kalimah.
Ia dinamakan Mukhaffaf kerana ringan atau mudah menyebutnya disebabkan keadaannya yang tidak
bertasydid dan tidak berdengung.
Contohnya di dalam kalimah( ن ﻵ اأ )di dalam dua tempat surah Yunus ayat lima puluh satu dan sembilan
puluh satu malah tidak terdapat di dalam al-Quran selain dari dua tempat tersebut.
2.8 Mad Lin
Huruf Ya' dan Wau apabila berbaris Sukun dan huruf sebelumnya berbaris di atas,
kedua-dua huruf tersebut tidak dinamakan huruf Mad tetapi ia dinamakan Huruf Lin.
2.9 Mad Tamkin
Iaitu pertemuan dua huruf ya. Ya pertama berbaris di bawah manakala ya kedua berbaris sukun.
Hukum bacaannya dua harkat.
2.10 Mad Iwad
Iaitu dibaca dalam keadaan berhenti sahaja secara panjang. Ia dibaca panjang pada huruf-huruf Alif
yang ditukar dari baris dua di atasnya (Tanwin) seperti( ﺎ ً ﻣﯾﻠﻋ ﺎً ﻣﯾﻛﺣ )dengan memberhentikan bacaan pada
huruf Alif( ﺎ ً ﻣﯾﻛﺣ )dan disyaratkan supaya Alif ini dibaca secara Mad tanpa menyambungnya dengan
kalimah yang berada selepasnya.
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
9
TANDA-TANDA WAQAF
Tanda mim ( ﻤ ) dikenali sebagai Waqaf Lazim. Adalah dikehendaki berhenti seketika apabila mim
muncul. Jika tidak berhenti, kebarangkalian yang maknanya berubah.
Tanda tho ( ط ) adalah tanda Waqaf Mutlaq dan haruslah berhenti seketika. Ia menunjukkan yang makna
belum lagi dinyatakan sepenuhnya.
Tanda jim ( ج ) adalah Waqaf Jaiz. Lebih elok berhenti seketika di sini walaupun tidak berhenti adalah
dibenarkan.
Tanda zha ( ﻇ ) bermaksud lebih elok TIDAK berhenti.
Tanda sod ( ص ) dikenali sebagai Waqaf Murakhkhas, menunjukkan yang tidak digalakkan berhenti
walaupun berhenti dibenarkan. Perbezaan antara hukum tanda zha dan sod adalah kegunaannya, dalam
kata lain, keinginan untuk berhenti adalah lebih pada tanda sod
Tanda sad-lam-ya' ( ﮯ ﻠﺻ ) merupakan singkatan kepada "Al-wasl Awlaa" yang bermaksud "Sambung
lebih elok". Pembaca haruslah meneruskan bacaan kerana itu lebih elok.
Tanda qaf ( ق ) merupakan singkatan kepada "Qeela alayhil waqf" yang bermakna "telah dinyatakan
yang berhenti harus dilakukan ke atasnya". Tidak perlu berhenti di sini.
Tanda sod-lam ( ﻞ ﺼ ) merupakan singkatan kepadan "Qad yoosalu" yang membawa maksud "akan
bersambung kadang-kala". Kadang-kala seseorang akan berhenti manakala ada yang tidak walaupun
berhenti lebih diutamakan.
Tanda perkataan Qif ( ﻒﯿﻗ ) bermaksud berhenti! Ia muncul pada tempat yang kebarangkalian pembaca
akan meneruskan bacaan tanpa henti.
Tanda sin ( س ) atau perkataan Saktah ( ﮫﺘﮑﺳ ) menandakan berhenti seketika tanpa mengambil nafas.
Dalam kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru untuk meneruskan
ayat.
Tanda Waqfah ( ﮫﻔﻗو ) serupa dengan Saktah tetapi bezanya ialah waqaf pada Waqjah lebih lama
berbanding Saktah.
Tanda Laa ( ﻻ ) bermaksud "Jangan!". Tanda ini muncul kadang-kala pada penghujung mahupun
pertengahan ayat. Jika ia muncul di pertengahan ayat, tidak dibenarkan berhenti dan jika berada di
penghujung ayat, pembaca tersebut boleh berhenti atau tidak.
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
10
Tanda kaf ( ك ) merupakan singkatan kepada "Kathaalik" yang bermaksud "serupa". Dalam kata lain,
tanda yang sama sebelumnya digunakan di sini.
Tanda bertitik tiga ( .
.
. .
.
.) yang dikenali Waqaf Muraqabah (Berhenti Pemerhatian) atau Waqaf Ta'anuq
(Terikat). Tanda ini kadang-kala diletakkan sekali huruf jim yang turut menjadi simbol bagi Mu'aanaqah
ini. Ia akan muncul sebanyak dua kali di mana-mana saja dan cara membaca adalah Harus berhenti di
salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda
kedua dan sebaliknya.
HARAKAT
Harakat (Arab: ت ﺎﻛ ر ﺣ , harakat) atau tasykil adalah tanda baca atau diakritik yang ditempatkan pada
huruf Arab untuk memperjelas gerakan dan pengucapan huruf tersebut.
Fathah
Fathah (ﺔ ﺣ ﺗﻓ) adalah harakat yang berbentuk layaknya garis horizontal kecil ( َ ) yang berada di atas
suatu huruf Arab yang melambangkan fonem /a/. Secara harfiah, fathah itu sendiri beerti membuka,
layaknya membuka mulut saat mengucapkan fonem /a/. Ketika suatu huruf diberi harakat fathah, maka
huruf tersebut akan berbunyi /-a/, contohnya huruf lam (ل ) diberi harakat fathah menjadi /la/ ( ).
Alif Khanjariah
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Alif khanjariah
Fathah juga ditulis layaknya garis vertikal seperti huruf alif kecil ( ٰ ◌ ) yang disebut dengan mad fathah
atau alif khanjariah yang melambangkan fonem /a/ yang dibaca agak panjang. Sebuah huruf berharkat
fathah jika diikuti oleh Alif (ا) juga melambangkan fonem /-a/ yang dibaca panjang. Contohnya pada kata
/laa/ ( )
Kasrah
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kasrah
Kasrah (ةر ﺳ ﻛ ) adalah harakat yang berbentuk layaknya garis horizontal kecil ( ِ ) yang diletakkan di
bawah suatu huruf Arab, harakat kasrah melambangkan fonem /i/. Secara harfiah, kasrah bermakna
melanggar. Ketika suatu huruf diberi harakat kasrah, maka huruf tersebut akan berbunyi /-i/, contohnya
huruf lam (ل ) diberi harakat kasrah menjadi /li/ ( ِ ).
Sebuah huruf yang berharkat kasrah jika bertemu dengan huruf ya (ي ) maka akan melambangkan
fonem /-i/ yang dibaca panjang. Contohnya pada kata /lii/ ( ﻲ ﻟ)
Dammah
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Dammah
Dammah (ﺔ ﻣ ﺿ ) adalah harakat yang berbentuk layaknya huruf waw (و ) kecil yang diletakkan di atas
suatu huruf Arab ( ُ ), harakat dammah melambangkan fonem /u/. Ketika suatu huruf diberi harakat
dammah, maka huruf tersebut akan berbunyi /-u/, contohnya huruf lam (ل ) diberi harakat dammah
menjadi /lu/ ( ).
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
11
Sebuah huruf yang berharkat dammah jika bertemu dengan huruf waw (و ) maka akan melambangkan
fonem /-u/ yang dibaca panjang. Contohnya pada kata /luu/ (و ُﻟ).
Sukun
Sukun (نوﮑﺳ) adalah harakat yang berbentuk bulat layaknya huruf ha (ه) yang ditulis di atas suatu huruf
Arab. Harakat sukun melambangkan fonem konsonan atau huruf mati dari suatu huruf, misalkan pada
kata mad ( َْﻣ ) yang terdiri dari huruf mim yang berharkat fathah ( ) sehingga menghasilkan bunyi /ma/,
dan diikuti dengan huruf dal yang berharkat sukun ( ْ) yang menghasilkan konsonan /d/ sehingga
menjadi /mad/.
Harakat sukun juga menghasilkan bunyi diftong, seperti /au/ dan /ai/, iaitu pada kata ( َْﻧ) yang
berbunyi /naum(u)/ yang bererti tidur, dan juga pada kata (نْ ﯾـَﻟ) yang berbunyi /lain/ yang berati lain
atau berbeza.
Tasydid
Tasydid ( دﯾدﺷﺗ) atau syaddah ( ةدﺷ ) adalah harakat yang berbentuk layaknya huruf w atau seperti kepala
dari huruf sin (س ) yang diletakkan di atas huruf arab ( ّ ) . Harakat tasydid melambangkan penekanan
pada suatu konsonan yang dituliskan dengan simbol konsonan ganda, sebagai contoh pada kata ( ﱠـَﺷ )
yang berbunyi /syaddah/ yang terdiri dari huruf syin yang berharkat fathah ( ش ) sehingga menghasilkan
bunyi /sya/, diikuti dengan huruf dal yang berharkat tasydid fathah ( ) yang menghasilkan bunyi /dda/,
diikuti pula dengan ta marbuta ( ) di akhir kata yang menghasilkan bunyi /h/, sehingga menjadi
/syaddah/.
Tanwin
Tanwin (bahasa Arab: نﯾوﻧﺗﻟا, "at tanwiin") adalah tanda baca/diakritik/harakat pada tulisan Arab untuk
menyatakan bahawa huruf pada akhir kata tersebut diucapkan layaknya bertemu dengan huruf nun
mati
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
12
PERINCIAN SIFAT HURUF
Pertama sekali saya tunjukkan Makhraj huruf atau di dalam bahasa Melayu ialah tempat keluarnya
huruf. Ia lokasi di mana huruf hijaiyyah terletak.
Kedua pula Isti'la' ( ﻼ ﻌﺘﺳ ا ﺀ ).
Isti'la' (ء ﻼ ﻌ ــﺗﺳ ﻹ ا) bermaksud mengangkat atau meninggi. Cara menyebutnya ialah dengan mengangkat
lidah hingga ke langit-langit. Terdapat tujuh huruf iaitu
خ غ صضطقظ
Ketiga ialah qalqalah.
Qalqalah (ﮫﻠﻘﻠﻗ) adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetak. Huruf
qalqalah ada lima iaitu
قطبج د
Qalqalah terbahagi kepada dua jenis:
a. Qalqalah kecil iaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya
adalah asli dan bukan mendatang. Contohnya : َنﻮُﻌَﻤْﻄَﯿ ، َنﻮُﻋْﺪَﯿ
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
12
PERINCIAN SIFAT HURUF
Pertama sekali saya tunjukkan Makhraj huruf atau di dalam bahasa Melayu ialah tempat keluarnya
huruf. Ia lokasi di mana huruf hijaiyyah terletak.
Kedua pula Isti'la' ( ﻼ ﻌﺘﺳ ا ﺀ ).
Isti'la' (ء ﻼ ﻌ ــﺗﺳ ﻹ ا) bermaksud mengangkat atau meninggi. Cara menyebutnya ialah dengan mengangkat
lidah hingga ke langit-langit. Terdapat tujuh huruf iaitu
خ غ صضطقظ
Ketiga ialah qalqalah.
Qalqalah (ﮫﻠﻘﻠﻗ) adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetak. Huruf
qalqalah ada lima iaitu
قطبج د
Qalqalah terbahagi kepada dua jenis:
a. Qalqalah kecil iaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya
adalah asli dan bukan mendatang. Contohnya : َنﻮُﻌَﻤْﻄَﯿ ، َنﻮُﻋْﺪَﯿ
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
12
PERINCIAN SIFAT HURUF
Pertama sekali saya tunjukkan Makhraj huruf atau di dalam bahasa Melayu ialah tempat keluarnya
huruf. Ia lokasi di mana huruf hijaiyyah terletak.
Kedua pula Isti'la' ( ﻼ ﻌﺘﺳ ا ﺀ ).
Isti'la' (ء ﻼ ﻌ ــﺗﺳ ﻹ ا) bermaksud mengangkat atau meninggi. Cara menyebutnya ialah dengan mengangkat
lidah hingga ke langit-langit. Terdapat tujuh huruf iaitu
خ غ صضطقظ
Ketiga ialah qalqalah.
Qalqalah (ﮫﻠﻘﻠﻗ) adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetak. Huruf
qalqalah ada lima iaitu
قطبج د
Qalqalah terbahagi kepada dua jenis:
a. Qalqalah kecil iaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya
adalah asli dan bukan mendatang. Contohnya : َنﻮُﻌَﻤْﻄَﯿ ، َنﻮُﻋْﺪَﯿ
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
13
b. Qalqalah besar iaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu dimatikan dengan mendatang.
Dalam keadaan ini, qalqalah dilakukan apabila wakaf padanya tetapi tidak diqalqalahkan apabila
diteruskan.
Contoh: ٱ ََْ ، ََ
Baiklah, kita teruskan dengan pembelajaran seterusnya. Antara kesalahan biasa apabila menyebut huruf
ialah:
Bagaimanakah teknik asas membunyikan huruf hijaiyyah? Matikan huruf yang hendak kita bunyikan dan
datangkan huruf lain sebelum huruf tersebut. Contohnya meletakkan huruf alif di atas (kasrah) dan
huruf hijaiyyah di atas dimatikan (sukun).
Keempat ialah Hams
Hams (Arab: سﻣھ) dari segi bahasa bermaksud menyembunyikan; cara menyebutnya ialah dengan
menyembunyikan huruf dan melarikan nafas bersamanya. Terdapat sepuluh huruf yang bersifat hams
dan dikelompokkan dalam lafaz ( ُ ﮫﱡ ﺛ َ ﺣَ ﻓ ٌ ْ َ ْ َ َ ), iaitu fā' (ف ), ḥā' (ح ), thā' (ث ), hā' (ه), syīn (ش ), khā' (خ ),
sīn (س ), kāf (ك ), dan tā' (ت ).
Kelima ialah Jahr
Jahr (Arab: رﮭﺟ) dari segi bahasa bermaksud terang dan nyata; cara menyebutnya ialah dengan
menerangkan huruf dan menahan nafas bersamanya. Huruf-hurufnya ialah 19 huruf yang berbaki dari
huruf-huruf hams.
Beza sifat hams dengan sifat jahr ialah huruf hams disebut dengan melarikan nafas, manakala huruf jahr
disebut dengan menahan nafas.
Keenam ialah Syiddah
Syiddah (Arab: ةدﺷ ) dari segi bahasa bermaksut kuat; cara menyebutnya ialah dengan menguatkan huruf
dan menahan suara ketika menyebutnya. Terdapat lapn huruf yang bersifat syiddah dan dikelompokkan
dalam lafaz ( ِْ َ ٍ َ ْ ََ ), iaitu hamzah (ء ), jīm (ج ), dāl (د), qāf (ق ), ṭā' (ط ), bā' (ب ), kāf (ك ), dan tā' (ت ).
Ketujuh ialah Rakhawah
Rakhawah (ةو ﺎﺧ ر ﻟا) bermaksud lembut; ia disebut dengan membunyikan suara. Huruf-huruf rakhawah
ialah 15 yang berbaki dari huruf-huruf syiddah dan tawasut.
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
14
Kelapan ialah Tawasut
Tawasut dari segi bahasa bermaksud pertengahan; dari segi istilah bermaksud pertengahan suara
Kesembilan ialah Istifal
ertinya rendah semasa menyebutnya ialah keadaan lidah tenang, tidak terangkat ke langit-langit.
Hurufnya ada 22 iaitu:
Kesepuluh ialah Itbaq
Itbaq bermaksud menutup atau mendempik. Semasa menyebut hurufnya, hendaklah melengkung
keliling lidah ke lelangit. Hurufnya ada 4 iaitu:
َ ﻆَ ﻄْ ﻀَ ﺻ
Kesebelas ialah Infitah
Infitah bermaksud membuka. Semasa menyebut hurufnya, hendaklah tidak melengkung keliling lidah ke
lelangit. Hurufnya ada 25 iaitu:
Kedua belas ialah Idzlaq
Idzlaq menurut bahasa ialah ialah tergelincir atau terlepas. Secara terperincinya ialah menyebut
hurufnya dengan mudah dan lancar. Disebabkan sebahagiannya keluar daripada hujung lidah dan
sebahagian lagi keluar daripada dua bibir mulut, maka ia dapat disebut dengan cepat dan lancar.
Hurufnya ada 23 yaitu:
Ketiga belas ialah Ismat
Ismat'secara bahasanya ialah tertegah iaitu ditegah hanya menggunakan hurufnya untuk menyusun
kalimah Bahasa Arab yang lebih daripada tiga huruf yang menjadi huruf akar pada kalimah. Maka
kalimah yang berkenaan susah disebut dengan cepat dan terdapat dua puluh tiga huruf.
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
15
Keempat belas ialah Safir
Safir ialah suara yang menyerupai suara unggas atau haiwan kerana menyebut hurufnya dengan bunyi
berdesir dan kuat dari antara dua bibir mulut. Hurufnya ada tiga, iaitu sād (ص ), zāy (ز ), dan sīn (س ).
Bunyi desiran yang berlaku pada huruf sād paling kuat dibanding zāy dan berikutnya. Perbezaan sifat
safir dengan hams adalah desiran nafas yang lebih kuat berbanding dengan hams yang sekadar
membunyikan hurufnya dengan hembusan nafas yang lebih ringan.
Semasa menyebut "ص " Kedengarannya seperti suara angsa.
Semasa menyebut "ز " Kedengarannya seperti suara lebah.
Semasa menyebut "س " Kedengarannya seperti suara belalang.
Kelima belas ialah Lin
Lin (نﯾﻟ) bermaksud lembut; disebut dengan lembut dan mudah. Hurufnya ada dua, iaitu waw (و ) dan yā'
(ي ). Pembunyian dengan sifat lin hanya berlaku apabila huruf itu mati, dan di sebelumnya ada huruf
berbaris atas. Contohnya waw dalam kalimah khawf (ف َْ ) dan yā' dalam kalimah bayt (تْ ﯾَ ﺑ).
Keenam belas ialah Takrir
Takrir (رﯾرﻛﺗ) bermaksud berulang. Hurufnya satu sahaja, iaitu ra' (ر ). Dinamakan takrir kerana bunyi unik
ra' yang bergetar secara berulang. Walau bagaimanapun, getaran yang dibenarkan adalah sekali sahaja,
lebih-lebih lagi pada keadaan sabdu.
Ketujuh belas ialah Tafasysyi
Tafasysyi (ﻲ ﺷ ﻔﺗ) bermaksud tersebar atau berselerak. Hurufnya satu sahaja, iaitu syin (ش ). Dinamakan
tafasysyi kerana bunyi unik syin yang tersebar dan terselerak di kawasan hujung lidah.
Kelapan belas ialah Istitalah
Istitalah (ﺔ ﻟﺎط ﺗﺳ ا) bermaksud memanjang. Hurufnya satu sahaja, iaitu ḍad (ض ). Dinamakan istitalah
kerana makhraj ḍad yang memanjang di sebelah kiri atau kanan lidah.
Baiklah kita teruskan pembelajaran.
Kesembilan belas ialah Inhiraf
Inhiraf ( ٌ اَ ِ ِْ) bermaksud Condong. Maksudnya ialah membunyikan huruf condong ke ujung lidah
dengan sedikit melenturkan (melengkungkan) lidah. Hurufnya ada 2 yaitu : ل
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
16
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
17
KESALAHAN SEBUTAN 11 HURUF DI DALAM AL-QURAN
1. Huruf tsa.
Huruf tsa berkongsi makhraj dengan huruf zai dan zho. Huruf tsa seakan meludah dan ada sedikit angin
yang keluar melalui celah gigi atas. Ini kerana berlaku tekanan hujung lidah pada gigi kacip sebelah atas.
Sekali imbas bunyinya macam ta, sekali imbas bunyinya juga seperti sin. Kesalahan yang selalu dibuat
kebiasaannya ialah kita sering membunyikan ia seolah-olah bunyi huruf sin. Lihat contoh di bawah.
`¡>.¸l¦ `¸.l>`.l¦ ¸¸¸
2. Huruf kho.
Ia juga dikenali dengan huruf isti’la. Ia berkongsi makhraj dengan huruf ghain. Caranya kita tekan
kerongkong iaitu tempat keluarnya antara lidah dan kerongkong dan terasa ada getaran kecil dan
menghasilkan bunyi tebal. Kesalahan sering dilakukan dengan meletakkan ia di tengah lidah dan
menghasilkan bunyi ringan.
Huruf Kho ada sifat isti’la (terangkat hujung lidah ke langit), maka sepatutnya bunyinya berat. Lihat
´¸.>´ ¿¦ .`«]!. .:. ¦>¦ ¸_¸
3. Huruf Ha.
Ha atau disebut ha pedas seolah-olah bunyinya pedas. Makhrajnya sama dengan ain, tetapi kita
bunyikan ia seolah bunyi ha gulung sedangkan ha gulung keluar dari hujung kerongkong. Ha pedas
keluar dari tertengahan kerongkong dan kedengaran seperti keluar angin yang banyak (seolah pedas),
ha gulung tidak mengeluarkan bunyi pedas.
.`«¦->· ,!.s _´¡>¦ ¸_¸
4. Huruf Dal.
Ia berkongsi makhraj dengan huruf ta dan tho. Ia juga dikenali dengan huruf qalqalah. iaitu antara langit
dan pangkal gusi gigi kacip di sebelah atas. Kesalahan biasanya kedengaran seperti huruf D iaitu agak
keras sedangkan huruf dal lebih lembut. Cuba praktik sebut perkataan ‘dadu’. Cuba bunyikan dengan
tepat, jangan bunyikan dengan huruf D yang tebal, tapi agak ringan dan lembut. Baiklah teruskan
dengan surah Al-Ikhlas:
¯_· ´¡> ´<¦ .>¦ ¸¸¸ ´<¦ ..¯.l¦ ¸_¸ ¯¡l .¸¦, ¯¡l´¸ .l¡`, ¸_¸ ¯¡l´ ¸ _>, .`«] ¦´¡±é
´.>¦ ¸_¸
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
18
5. Huruf Zai.
Ia bersifat sofir iaitu berkongsi makhraj dengan huruf sin dan sod. Ia terbentuk dengan membawa
hujung lidah dibawa dengan lembut ke hujung gigi kacip sebelah atas. Kesalahannya kita sering sebut
dengan huruf Z iaitu lidah kita dibawa ke bawah gigi. Akhirnya terbentuklah huruf zai. Mari kita lihat
beza hurf zal dengan zai.
¦:¸| ¸¸l¸¸l`¸ `_¯¸¸¦ !>¦ ¸l¸¸ ¸¸¸
,¸l: ´¸..¸÷l¦ ¸ ¸,´¸ ¸«,¸· _.> ´_,¸1`..l¸l ¸_¸
6. Huruf Ro.
Ia berkongsi makhraj dengan huruf nun dan lam iaitu belakang hujung lidah ditekan antara lelangit dan
gusi atas dengan melengkungkan lidah sedikit. Caranya seperti huruf R tapi huruf ro agak tebal (takrir).
Hukum ro adalah hukum bagaimana membunyikan huruf ro dalam bacaan. Terdapat tiga cara iaitu kasar
atau tebal, halus atau nipis, atau harus dikasarkan dan dinipiskan. Bacaan ro harus dikasarkan apabila
a. Setiap ro yang berbaris atas atau hadapan. Contoh: ﺎَﱢَ
b. Setiap ro yang berbaris mati dan huruf sebelumnya berbaris hadapan atau atas. Contoh: ض ْ َ اَ
c. Ro berbaris mati yang huruf sebelumnya berbaris bawah yang mendatang, bukan baris yang asal.
Contoh: ٱ ْ ُ ِ ْ
d. Ra' berbaris mati dan sebelumnya huruf yang berbaris bawah tetapi ra' tadi berjumpa dengan huruf
isti'la'. Contoh: ﺪﺎَ ْ ِ
Selalunya kita tersalah menyebut ayat ini. (Surah Al-baqarah ayat 87)
!.¸.¦´,´¸ _.,¸s _¸¦ ´¡,`¸ . ¸¸..¸¸,l¦
Bacaan ro yang dinipiskan adalah apabila
a. Setiap ro yang berbaris bawah. Contoh: ٌ ﺎَ ِ
b. Setiap ro yang sebelumnya terdapat huruf lin. Contoh: ٌﺮْﯿَﺧ
c. Ro mati yang sebelumnya juga huruf berbaris bawah tetapi tidak berjumpa dengan huruf isti'la'.
Contoh: َ ﻮ َ ْ ِ
Kesalahan biasanya kita menebalkan bunyinya terutama dalam surah At-Thoriq ayat 1 dan 2.
¸,!´,´.l¦´¸ ¸_¸¸!Ll¦´ ¸ ¸¸¸ !.´¸ ,.´ ¸:¦ !. _¸¸!Ll¦ ¸_¸
Bacaan ra' yang harus dikasarkan dan dinipiskan adalah apabila setiap ra' yang berbaris mati yang huruf
sebelumnya berbaris bawah dan kemudian berjumpa dengan salah satu huruf isti'la'. Contoh: ق ْ ِ
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
19
7. Huruf Dhod.
Ia juga dikenali dengan huruf isti’la. Ia berkongsi makhraj dengan huruf jim, syim dan ya. Huruf dhod
ialah paling sukar untuk disebut sebenarnya kerana makhrajnya agak kompleks secara tepat. Ulama
tajwid menyatakan bahawa tepi lidah (sama ada kanan atau kiri) di sentuh di gigi geraham di sebelah
atas sama ada kanan atau kiri. Tekan sisi lidah tersebut sepanjang gigi gerahama sebelah atas. Kesalahan
biasa ialah kita letak lidah melengkung d gigi sebelah atas. Ia kedengaran agak berat tapi sebenarnya ia
Lihat gambar rajah di bawah kedudukan lidah yang sebenarnya:
Baiklah, cuba praktik ayat berikut:
¸´¸ ¯_>´ _ls ¸,!-L ¸_,¸>`.¸.l¦ ¸_¸
1´¸¸. _¸¸.]¦ ¸.-.¦ ¯¡¸¸,ls ¸¸¯,s ¸¸¡.- .l¦ `¸¸¸,l. ¸´¸ _,¸l!.l¦ ¸_¸
8. Huruf Tho.
Ia berkongsi makhraj dengan huruf ta dan dal. Ia juga dikenali dengan huruf qalqalah dan Ia juga dikenali
dengan huruf isti’la. Makhrajnya hujung lidah kita ditekan ke hujung gigi depan di atas. Selalu kesalahan
kita membunyikan ia dengan huruf T atau ta. Ta dan Tho sangat berbeza. Ia ada dua sifat iaitu itbab
(himpit lidah ke langit ke atas), qalqalah dan isti’la sedangkan ta bunyinya hamas iaitu terlepas bunyinya.
¸,!´,´.l¦´¸ ¸_¸¸!Ll¦´ ¸ ¸¸¸ !.´¸ ,.´ ¸:¦ !. _¸¸!Ll¦ ¸_¸
9. Huruf Zho.
Ia juga dikenali dengan huruf isti’la. Ia berkongsi makhraj dengan huruf zal dan tsa. Ia huruf yang
mengelirukan iaitu kita selalu bunyikan ia sebangai huruf Z, zal dan zai. Cara menyebutnya ialah
mengeluarkan hujung lidah sedikit dan menekan hadapan gigi atas. Ingat, ia huruf isti’la, jadi ia mesti
berbunyi agak tebal. Apa yang berlaku, kita mengeluarkan angin yang banyak apabila menyebut huruf ini
dan ia kurang tepat kerana kita letak hujung lidah kita pada tempat yang salah.
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
20
Lihat surah Al-Baqarah ayat 255 dan surah Hud ayat 57:
¸´¸ .::¡:, !´,¸´L±¸> ´ ¡>´ ¸ ¯_¸l-l¦ `¸,¸L-l¦ ¸___¸
¿¸| _¸¸´¸ _ls ¸_´ ¸,`_: 1,¸±> ¸__¸
10. Huruf Ain.
Ia berkongsi makhraj dengan huruf ha. Kenapa saya kata sering salah sebut? Kenapa ia keluar dari
pertengahan kerongkong dengan menekan tengah kerongkong, kerongkong menyempitkan suara dari
keluar. Kesalahannya, kita hanya keluarkan dari tempat yang salah iaitu antara kerongkong dan pangkal
lidah atau suara yang keluar mungkin juga seolah-olah dari hidung.
..>l¦ ¸< ¸´¸´ ¸ _,¸.l.-l¦ ¸_¸
¸¸¯,s ¸¸¡.-.l¦ `¸¸¸, l. ¸´¸ _,¸l!.l¦ ¸_¸
11. Huruf Ghain.
Ia berkongsi makhraj dengan huruf kho. Ia berkongsi tempat dengan kho iaitu pada permulaan
kerongkong. Caranya dengan menekankan permulaan suara di kerongkong iaitu berhampiran anak
tekak. Kesalahan yang sering kita buat ialah kita bunyikan dari tengah lidah dan seperti menggulung
lidah sedikit. Lihat surah Al-Fatihah dan surah Al-Ghasyiah.
¸¸¯,s ¸¸¡.-.l¦ `¸¸¸, l. ¸´¸ _,¸l!.l¦ ¸_¸
¯_ > ,. .¦ ¸,¸.> ¸«´,¸:.-l¦ ¸¸¸
Dengan menjaga sifat huruf, maka sebutan kita akan menjadi lebih sempurna dan sedap didengar dan
tidak jemu dibaca.
Surah Ali-Imran ayat 154 dan Surah Al-Fath ayat 29 wujudnya kesemua huruf hijaiyyah (iaitu alif hingga
ya) berada di dalam ayat ini.
12.Huruf Mimketika bunyikan huruf Ba’
Merapatkan mulut ketika membunyikan iqlab. Ini adalah salah kerana dengan memasukkan bunyi mim,
hukumtajwidnya bertukar menjadi idghammaal ghunnah
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
21
KESALAHAN SEBUTAN KALIMAH DALAM AL-QURAN
Mengapa selepas kita cuba menguasai tajwid, tapi tahap kita tidak mencapai tahap seperti qari
terkemuka. Ini persoalan besar kerana saya sendiri belum kuasai hingga tidak dapat sampai ke tahap
tersebut kerana kita masih dipengaruhi dengan bahasa ibunda kita iaitu Bahasa Malaysia.
Sebenarnya ada tiga kesalahan utama iaitu:
1. Huruf yang ditebalkan tanpa sengaja.
2. Huruf yang dibunyikan secara salah tanpa sengaja.
3. Huruf yang dilantunkan bunyinya tanpa sengaja.
Jadi, jika kita menjaga bacaan ini, pasti kita akan berjaya membaca setaraf para imam dan qari yang
terkenal. Kemahiran mencari tajwid tersembunyi adalah amat penting. Ilmu ini jarang diterangkan
dalam buku tajwid kerana sebenarnya kita perlu bertalaqqi dengan guru yang mempunyai sanad yang
bersambung terus kepada rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Baiklah kita mulakan dengan kesalahan
pertama yang berikut.
1. HURUF YANG DITEBALKAN TANPA SENGAJA.
Terpengaruh dengan huruf isti’la di mana huruf istifal sepatutnya dibaca nipis tetapi tiba-tiba menjadi
tebal. Mari kita lihat apa tujuh jenis huruf isti’la:
خ غ صضطقظ
Dan apa pula huruf istifal?
Baiklah kita teruskan pelajaran.
Huruf Alif
Huruf alif pada lafzul jalalllah iaitu kalimah Allah. Huruf alif sebenarnya huruf istifal iaitu huruf yang
perlu dinipiskan bunyinya dalam apa jua bentuk sehingga kiamat. Walaupun huruf lam perlu ditebalkan
tapi jangan sampai terikut-ikut bunyi tebal tersebut.
Kata lihat ayat kursi berikut dan juga semasa takbiratul ihram:
´<¦ ¸ «.l¸| ¸¸| ´¡> ¯_>l¦ `¸¡¯,1l¦
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
22
Nampakkah kesalahannya? Lihat kita menyebut olloh, sedangkan bunyinya Alloh. Selalu yang menjadi
mangsa ialah apabila huruf isti’la (huruf tebal) berada selepas huruf alif. Mari kita lihat surah Al-Buruj
ayat 4 sebagai contoh:
_¸.· ´¸.>´¦ ¸:¸.>¸¦ ¸_¸
Lihat, kita menyebut oshabu, sedangkan bunyinya ashabu
Huruf Lam
Huruf lam merupakan huruf Istifal yang perlu dinipiskan kecuali pada kalimah lafzul jalallah. Selalu yang
menjadi mangsa ialah apabila huruf isti’la (huruf tebal) berada selepas huruf. Saya datangkan contoh
berikut:
1´¸¸. _¸¸.]¦ ¸.-.¦ ¯¡¸¸,ls ¸¸¯,s ¸¸¡.- .l¦ `¸¸¸,l. ¸´¸ _,¸l!.l¦ ¸_¸
Lihat pada akhirnya, kita menyebut walo, sedangkan bunyinya wala.
Huruf Mim
Huruf Min juga huruf Istifal yang perlu dinipiskan. Selalu yang menjadi mangsa ialah apabila huruf isti’la
(huruf tebal) berada selepas huruf. Saya datangkan contoh berikut:
1´¸¸. _¸¸.]¦ ¸.-.¦ ¯¡¸¸,ls ¸¸¯,s ¸¸¡.- .l¦ `¸¸¸,l. ¸´¸ _,¸l!.l¦ ¸_¸
Lihat, kita menyebut moghdhu, sedangkan bunyinya maoghdhu. Begitu juga terjadi pada surah Al-A’la
ayat pertama.
Huruf Ba
Huruf Ba juga huruf Istifal yang perlu dinipiskan. Selalu yang menjadi mangsa ialah apabila huruf isti’la
(huruf tebal) berada selepas huruf. Saya datangkan contoh berikut dari surah Al-Insyiqaaq ayat 15:
´_l, ¿¸| .«`,´ ¸ ¿l´ .¸«¸, ¦¸,¸., ¸¸_¸
Huruf Ha
Huruf ha juga huruf Istifal yang perlu dinipiskan. Selalu yang menjadi mangsa ialah apabila huruf isti’la
(huruf tebal) berada selepas huruf. Saya datangkan contoh berikut dari surah Al-Naml ayat 22 yang
mana kesalahan mungkin kita buat dua kali iaitu:
¸> . · ´¸¯,s ¸.,¸-, _!1 · ¸L>¦ !.¸, ¯¡l 1¸>´ .¸«¸, ..:¸>´ ¸ _¸. _|, . ¸|,.¸, ¸_,¸1, ¸__¸
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
23
Huruf Ain
Huruf ain juga huruf Istifal yang perlu dinipiskan. Selalu yang menjadi mangsa ialah apabila huruf isti’la
(huruf tebal) berada selepas huruf. Saya datangkan contoh berikut dari ayat kursi iaitu:
´¸´¸ .::¡:, !´,¸´L±¸> ´ ¡>´ ¸ ¯_¸l-l¦ `¸,¸L-l¦ ¸___¸
Huruf Sin
Huruf Sin juga huruf Istifal yang perlu dinipiskan. Selalu yang menjadi mangsa ialah apabila huruf isti’la
(huruf tebal) berada selepas huruf. Saya datangkan contoh berikut dari Surah Al-Hujurat ayat 9 iaitu:
¿¸|· ,´,!· ¦¡>¸l.!· !.·¸.¸ , ¸_.-l!¸, ¦¡L¸.·¦´¸ ¿¸| ´<¦ ´¸¸>´ _,¸L¸.1.l¦ ¸_¸
2. HURUF YANG DIBUNYIKAN SECARA SALAH TANPA SENGAJA.
Maksudnya, bunyi baris huruf tersebut telah disengetkan, dan kadangkala bunyinya tidak didatangkan
dengan sempurna. Kenapa? Kerana kita banyak terpengaruh dengan bunyi alam Melayu dan tanpa
disedari kita telah terbawa-bawa ke dalam Al-Quran. Kesalahannya popular ialah:
Bunyi Him dan Hum
Tumpukan dengan bahasa Melayu dahulu, sebutlah Ibrahim. Baiklah kita lihat surah Al-Fatihah.
1´¸¸. _¸¸.]¦ ¸.-.¦ ¯¡¸¸,ls ¸¸¯,s ¸¸¡.- .l¦ `¸¸¸,l. ¸´¸ _,¸l!.l¦ ¸_¸
Lihat, kita terbawa bunyi ibrahim tadi iaitu dengan sebutan ibrahem kita terbawa ke dalam Al-Quran.
Nah, sudah menjadi hem. Sedangkan bacaan betul ialah him. Kemudian lihat surah Al-Maun ayat ke 5.
_¸¸.]¦ ¯¡> _ s ¯¡¸¸¸:¸ . ¿¡>! . ¸_¸
Hom? Betulkah hom? Sedangkan bunyinya hum sahaja. Ya, sedarkah kita telah mengubahkannya?
Pendeknya, him menjadi hem, hum menjadi hom. Kesalahan yang berlaku dari awal ayat hingga akhir
ayat ialah surah Muhammad. Lihat surah Muhammad dan anda akan sedar terdapat banyak perkata him
dalam surah tersebut. Praktiklah!
Bunyi Kum
Lihat dan praktik surah An-Nisa ayat 23.
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
24
¸.¸¯¸`> ¯¡÷,l s ¯¡>..¸.¦ ¯¡>.!.,´ ¸ ¯¡÷.´¡>¦´¸ ¯¡>..´. s´ ¸ ¯¡>..l.>´¸ ,!.,´ ¸ ¸_¸¦
,!.,´ ¸ ¸¸>¸¦ `¡÷..¸.¦´¸ _¸..l¦ ¯¡>.-.¯¸¦ ¡÷.´¡>¦´¸ _¸. ¸«-..¯¸l¦ ¸.¸.¦´¸
¯¡>¸¸!.¸· `¡÷,¸¸.,´¸´¸ _¸..l¦ _¸· ¡é¸¸¡>`> _¸. `¡>¸¸!.¸· _¸..l¦ ¸.l>: ´_¸¸¸, ¿¸|· ¯¡l
¦¡.¡> . ¸.l>: _¸¸¸, ¸· _!.`> ¯¡÷,l. `_¸¸.l>´ ¸ `¡÷¸¸!.¯,¦ _¸¸.l¦ _¸. ¯¡÷¸,.l.¦
¿¦´¸ ¦¡`-.>. _,, ¸_,.>¸¦ ¸¸| !. .· ¸l . ´_¸| ´<¦ ¿l´ ¦´¸¡± s !.,¸>¯¸ ¸__¸
Lihat, bunyinya kom dan bukan kum, sedangkan bunyi yang betul ialah kum. Ini juga berlaku ketika
memberi salam, Assalamualaikum.
Bunyi Hunna
Lihat dan praktik surah An-Nisa ayat 12.
¤ ¯¡÷l´ ¸ ¸`.¸. !. ì¸ . ¯¡÷`>´¸¸¦ ¿¸| `¸l _>, ´_¸l .]´¸ ¿¸|· ¿!é _¸l .]´¸
`¡÷l· _,´¸l¦ !´.¸. ´_é¸ . _¸. ¸.-, ¸«¯,¸.´¸ _,¸.¡`, !¸¸, ¸¦ ¸_¸: _¸l´¸ _,´¸l¦
!´.¸. `¸.´¸ . ¿¸| ¯¡l _÷, ¯¡>l .l´¸ ¿¸|· ¿!é ¯¡÷l .]´¸ ´_¸l · _.:l¦ !´.¸. ,.é ¸ .
Apakah bunyi yang kita buat? Lahonna atau lahunna? Alhamdulillah jika lahunna, maka anda terbaik!
Bunyi Hinn
Lihat dan praktik surah An-Nisa ayat 15.
_¸..l¦´¸ _,¸.!, «:¸>.±l¦ _¸. ¯¡÷¸¸!.¸· ¦¸.¸¸:.`.!· ´_¸¸,ls «-,¯¸¦ ¯¡÷.¸.
Apakah bunyi yang kita buat? alaihenna atau alaihinna? Jika nak berlatih lagi, lihat surah An-Nur ayat 31
iaitu:
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
25
_·´ ¸ ¸¸.´.¸.¡.l¸l ´_..-, _¸. ´_¸>¸¸..¯,¦ ´_L±>´´¸ ´_¸>¸`¸· ¸´ ¸ _¸¸.¯,`, ´_¸..,¸¸ ¸¸|
!. ¸¸ L !¸.¸. _¸¸¸.´ ,l´ ¸ ´_¸>¸¸.>´ _ls ´_¸¸¸,¡`,`> ¸´ ¸ _¸¸.¯,`, ´_¸. .,¸¸ ¸¸| _¸¸¸.l¡`-,¸l
¸¦ _¸¸¸¸!,¦´, ¸¦ ¸,!,¦´, _¸¸¸. l¡`-, ¸¦ _¸¸¸¸!.¯,¦ ¸¦ ¸,!.¯,¦ _¸¸¸. l¡`-, ¸¦ ´_¸¸¸.´¡>¸| ¸¦
_¸., _¸¸¸.´¡>¸| ¸¦ _¸. , ´_¸¸¸.´¡>¦ ¸¦ ´_¸¸¸¸!.¸· ¸¦ !. ¸>l. ´_¸`...,¦ ¸¸¦ _,¸-¸,.`.l¦ ¸¸¯,s
_¸|`¸¦ ¸«,¯¸¸¸¦ ´_¸. ¸_l>¸¯¸l¦ ¸¸¦ ¸_±¸Ll¦ _¸¸.]¦ `¸l ¦¸`¸ ¸L, _ls ¸,´¸¯¡ s ¸,!.¸.l¦ ¸´¸
_¸¸¸.¸ ´_¸¸¸l`>¯¸!¸, ´¡l-`,¸l !. _,¸±>´ _¸. ´_¸¸¸..,¸¸ ¦¡,¡.´ ¸ _|¸| ¸<¦ !´-,¸. - «¯,¦ _¡`.¸.¡.l¦
_>l-l _¡>¸l±. ¸_¸¸
Tanwin Baris Di Bawah
Hal yang sama juga berlaku pada tanwin lebih-lebih lagi jika hurufnya ialah ta dan hamzah. Bunyinya
sepatutnya in, tetapi menjadi ein. Ia terdapat banyak dalam Al-Quran, jadi berhati-hatilah. Lihat contoh
berikut dari surah Al-Baqarah ayat 29:
¯¡. ´_´¡.`.¦ _|¸| ¸,!.´.l¦ ´_¸.¯¡ .· _¯,. ¸,´¡. .. ´¡>´¸ ¸_>¸, ¸,`_: ,¸¸l. ¸__¸
Kesalahan sama iaitu lihat di hujung ayat tersebut, kita membunyikan syai-en alim, bukan syai-in alim.
Tanwin Baris depan
Terutama di dalam hukum izhar. Hal yang lebih kurang sama berlaku. Contohnya surah An-Nisa ayat
128.
¸¿¸|´ ¸ :¦´¸¯.¦ ¸·l> _¸. !¸¸l-, ¦´¸¡:.
Pasti kita membuat bunyi ro-aton, dan kesilapan telah berlaku yang mana bunyi asalnya ialah ro-atun.
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
26
3. HURUF YANG DILANTUNKAN BUNYINYA TANPA SENGAJA.
Hanya guru yang pakar dapat mengesannya, oleh itu memang perlu bertalaqqi dengan guru yang pakar.
Bunyinya dileretkan dengan tanpa sengaja dan tanpa disedari. Kita fokus kepada pelajaran seterusnya.
Alif Lam Yang Dimatikan
Mari kita dengarkan bacaan.
«s¸¸!1l¦ ¸¸¸ !. «s¸¸! 1l¦ ¸_¸ !.´¸ ,.´ ¸:¦ !. «s¸¸!1l¦ ¸_¸
Lihat, kita telah membunyikan lantunan le iaitu selepas lam yang dimatikan itu walaupun dengan sedikit
sahaja, ia telah mencacatkan kesempurnaan bacaan kita. Bukankah lam mati itu tidak berbunyi meleret?
Kita telah membaca aleqoriah, bukan lagi al-qoriah.
Huruf Zal Yang Dimatikan
Huruf zal yang juga sama kesnya dengan lam mati tadi, dilantunkan dengan tanpa sengaja. Lihat surah
Al-Buruj ayat keenam
:¸| ¯_`= !¸¯,l. :¡`-· ¸_¸
Perkataan AMHILHUM
Lihat surah At-Thaariq ayat terakhir. Tidak kesemua melakukan kesalahan, tetapi ada juga yang
membuat lantunan pada am dan hil iaitu dengan membunyikan amehiluhum
¸_¸´¸.· _¸¸¸¸±.>l¦ ¯¡¸l¸¸.¦ ¦.,´¸'¸ ¸¸_¸
Dan banyak lagi lantunan kecil yang tidak diundang kerana kita tidak mematikan huruf yang bertanda
mati itu dengan sempurna. Lantunan itu mewujudkan bunyi baru seolah-oleh ada huruf tersembunyi.
Hanya huruf qalqalah sahaja dibenarkan lantunan yang berdetak. Apa huruf qalqalah itu? Inilah
hurufnya.
قطبج د
Baiklah kita teruskan dengan pelajaran yang menarik seterusnya. Semoga tajuk yang lepas sudah
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
27
10 BACAAN UNIK DI DALAM AL-QURAN
Insya Allah di sini akan diterangkan. Kupasan yang pertama ini melibatkan 10 bacaan yang unik dan
khusus di dalamal-Quran di mana kesemuanya sukar dikuasai melalui teori dan buku tajwid. Ia adalah:
1. Bacaan saktah
2. Bacaan Imalah
3. Bacaan Isymam
4. Bacaan Tashil
5. Tiga perkataan dibaca Ibdal atau tashil
6. Bacaan naqol
8. Enam perkataan Alif istimewa
10. Tiga perkataan do’fin
Penerangan akan dibuat berdasarkan Tajwid Al-Quran berpandukan Qiraat riwayat Hafs An Asim dari
aliran Syatibi.
1. Bacaan saktah
Saktah membawa maksud menghalang/berhenti sekejap.
Menurut istilah Ilmu Tajwid saktah bermaksud: Menghentikan bacaan sekejap tanpa menukar nafas
sedia ada dengan kadar masa dua harakat dan menyambung kembali bacaan dengan nafas yang sama.
Sebahagian Ulama’ Qurra’ menjelaskan bahawa saktah adalah sejenis waqaf yang lemah lembut tanpa
bertukar nafas. Tujuan bacaan saktah adalah untuk mengasingkan antara dua patah perkataan supaya
tidak menimbulkan kesamaran kepada pengertian ayat-ayat tertentu.
Di dalam al-Quran Rasm Uthmani terdapat tanda huruf sin kecil ( س ) terletak di atas huruf akhir pada
beberapa kalimah untuk menunjukkan berlaku hukum saktah pada kalimah itu.
Bacaan saktah bagi riwayat Hafs dari Qiraat Imam ‘Asim menurut Toriq al-Syatibi terdapat pada empat
tempat tanpa khilaf:
1) Saktah di atas Alif pada kalimah ﺎﺟ و ﻋ (Surah al-Kahfi: 1)
.,>'¦ ¸< _¸.]¦ _¸.¦ _ls ¸:¸.¯,s ¸..¸>l¦ `¸l´¸ _->´ .`«] l>´¡¸s ¸¸¸
2) Saktah di atas Alif pada kalimah ن ﻣ ﻗر ﻣ ﻧ (Surah Yasin: 52)
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
28
¦¡l!· !´.l,´¡., _. !´.:-, _¸. !.¸.·¯¸. ¦..> !. .s´¸ _..-¯¸l¦ _..´¸ _¡l.¯¸.l¦ ¸__¸
3) Saktah di atas Nun pada kalimah لﯾﻗو ﻣ ار ( Surah al-Qiyamah: 27)
_,¸·´¸ _. ¸_¦´¸ ¸__¸
4) Saktah di atas Lam pada kalimah ل ﺑ ار ( Surah al-Mutaffifin: 14)
¸´ ¯_, ¿¦´¸ _ls ¡¸¸¸,¡l· !. ¦¡.l´ ¿¡,¸.>, ¸¸_¸
Dan harus bagi bacaan riwayat Hafs di atas ha’ pada kalimah ﺎﻣ ﮫﯾﻟ كﻠھ (Surah al-Haqqah:28)
!. _.s¦ _¸¯.s «´,¸l!. ¸__¸ ,l> _¸¯.s «´,¸..Ll. ¸__¸
dua wajah bacaan:
1) Mengizharkannya serta saktah.
2) Mengidghamkannya.
Maka ini semua adalah contoh serta hukum bacaan saktah bagi riwayat Hafs dari Qiraat Imam ‘Asim
menurut apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Syatibi didalam kitabnya yang masyhur dan amat
banyak keberkatan dan faedah yang berjudul Hirzul Amani wa Wajhut Tahani.
Bacaan saktah berlaku apabila kita membaca satu ayat secara sambung tanpa waqaf, jika bacaan saktah
itu berlaku pada ayat yang mempunyai tanda Waqaf Tam seperti ن ﻣ ﻗر ﻣ ﻧ didalam surah Yasin ataupun
hukum saktah itu berlaku pada Ra’su Ayat (Kepala Ayat) seperti ﺎﺟ و ﻋ didalam surah al-Kahfi dan juga ﺎﻣ
ﮫﯾﻟ كﻠھ didalam surah al-Haqqah, maka harus bagi kita berhenti dan menukar nafas pada tempat-tempat
tersebut dan tidak berlaku hukum saktah pada tempat-tempat tersebut. Dan adalah menjadi satu
kesalahan jika kita meninggalkan bacaan saktah tanpa alasan yang munasabah pada surah al-Qiyamah:
27 dan pada surah al-Mutaffifin: 14, kerana perbuatan tersebut menyalahi kaedah bacaan yang
Mutawatir.
2. Bacaan Imalah
Ia ada satu ayat sahaja dalam Al-Quran iaitu di dalam surah Hud ayat 41. Isyaratnya biasa ditunjukkan
bentuk berlian di bawah huruf ha di dalam al-Quran Rasm Uthmani.
¤ _!·´ ¸ ¦¡,鯸¦ !¸,¸· ¸¸`.¸, ¸<¦ !¸¸¸>: !¸..¯¸`.´¸ ¿¸| _¸¸´¸ "¸¡±-l ,¸¸>¯¸ ¸_¸¸
Imalah bermaksud condong iaitu mencondongkan bunyi bacaan baris atas menghala ke arah baris
bawah pada kadar yang banyak. Condong yang bagaimana? Sebutannya seperti bunyi x-ray dan rehal.
Itulah yang dikehendaki oleh ulama tajwid.
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
29
3. Bacaan Isymam
Isymam ialah teknik bacaan dengan memuncungkan dua bibir mulut ketika membacanya ala-ala gaya
suami isteri bercium.
¦¡l!· !.! ,!., !. ,l ¸ !.´.!. _ls ¸.¡`, !.¸|´ ¸ .`«] ¿¡>¸...l ¸¸¸¸
Ia ada satu ayat sahaja dalam Al-Quran iaitu di dalam surah Yusuf ayat 11. Isyaratnya biasa ditunjukkan
bentuk berlian di atas huruf mim di dalam al-Quran Rasm Uthmani.
4. Bacaan Tashil
Tashil ialah teknik bacaan sebutan hamzah dengan sebutan antara hamzah dan alif, ia tidak menjadi
hamzah, tidak juga menjadi alif. Ia untuk memudahkan untuk menyebut hamzah dalam perkataan a’jami
itu. Sebenarnya a’jami yang kedua dibaca a~ak iaitu seperti menekan bunyi alif yang mana alif itu
seolah-olah mepunyai baris di atas walhal tidak.
¯¡l´ ¸ «..l-> !.¦´,¯¸· !,¸. >°¦ ¦¡l!1l ¸¯¡l ¸l¸´.· .«..,¦´, ¨_¸.>¦´, ¨_¸¸¸ s´¸
Ia ada satu ayat sahaja dalam Al-Quran iaitu di dalam surah Fussilat ayat 44 iaitu perkataan a’jami di
mana ada dua a’jami di dalam ayat tersebut, dan perkataan yang kedua itu ditashil. Isyaratnya biasa
ditunjukkan bentuk alif dengan tanda bulat yang sempurna di dalam al-Quran Rasm Uthmani.
Selalunya kesilapan dibuat dengan dua jenis bacaan iaitu:
a. Kedengaran seperti ada dua alif baris di atas
b. Kedengaran seperti hanya hamzah sahaja dibunyikan sebagaimana a’jami yang pertama.
5. Tiga perkataan dibaca Ibdal atau Tashil
Kita telah pelajari tahsil dan bagaimana membunyikannya. Isnya khusus satu sahaja, namun terdapat
enam lagi ayat tetapi ia tidak termasuk kategori tadi kerana ia juga boleh dibaca secara ibdal. Apakah
ibadal? Ibdal ialah cara bacaan dengan memanjangkan kepada enam harkat, bukan dua harkat. Jika
dibaca tahsil pun tiada dibunyikan dua harkat, Cuma kena ingat prinsip tahsil tadi.
Ayatnya ialah:
Al-An’am ayat 143 dan 144
¯_· ¸_¸¸é¦´, ¸¯¸> ¸,¦ ¸_,´,:.¸¦ !.¦ ¸l. .:¦ ¸«,l s `¸l>¯¸¦ ¸_,´,:.¸¦
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
30
´_¸.´¸ ¸_¸,¸¸¦ ¸_,´..¦ _¸.´¸ ¸¸1 ,l¦ ¸_,´..¦ ¯_· ¸_¸¸é¦´, ¸¯¸> ¸,¦ ¸_,´, :.¸¦
Surah Yunus ayat 51 59, dan 91
¯¸.¦ ¦:¸| !. _·´ ¸ ,...¦´, .¸«¸, ´_.:l¦´, .·´¸ ,..´ .¸«¸, ¿¡l¸>-.`.· ¸_¸¸
¸.l->· «.¸. !´.¦¸> ¸.l>´¸ ¯_· ´<¦´, _¸:¦ ¯¡>l ,¦ _ls ¸<¦ _¸¸.± . ¸__¸
´_.:l¦´, .·´ ¸ ¸,.s `_¯,· ¸.´´ ¸ ´_¸. _¸¸.¸.±.l¦ ¸_¸¸
Surah An-Naml ayat 59
¸_· ..>'¦ ¸< '¡.l.´ ¸ _ls ¸:¸:!,¸s _¸¸.]¦ ´_.L.¦ ´<¦´, ¸¯,> !.¦ _¡´¸¸:¸ ¸__¸
6. Bacaan naqol
Naqol ialah bacaan yang agak mengelirukan dan perlu ketelitian. Ramai yang melakukan kesalahan
semasa membaca hukum naqol. Naqol ialah bacaan khusus, ia hanya ada satu sahaja dalam Al-Quran
iaitu di dalam surah Al-Hujurat ayat ke 11.
¸´¸ ¦¸'¸¸.l . ¯_>.±.¦ ¸´ ¸ ¦¸'¸,!´ . . ¸¸.1l¸!¸, ´_.¸, `,-¸¸¦ _¡´.±l¦ .-, ¸_. .,¸¸¦
Biasanya orang akan membaca bi’sal-ismu sedangkan bacaan betulnya bi’salismu iaitu pada al-ismu,
huruf alif sebelum dan selepas ha telah hilang, yang tinggal cuma huruf lam sahaja. Isyarat telah diberi
melalui tanda hamzah wasal iaitu dengan tanda kepala huruf sod kecil (ikan berudu)
Bacaan iltiqa’ sakinain, ia sukar dikuasai. Secara amnya, ia adalah dua huruf yang bertanda mati (sukun)
bertemu, iaitu teknik yang jarang diketahui oleh kita semua dan sering kita melakukan kesalahan apabila
bertemu perkataan ini. Bagaimana ia terjadi? Selalunya orang menyebutnya sebagai hukum nun kecil
yang ditambah.
a. Tanwin jadi baris biasa, dan nun kasrah/nun wiqayah (nun baris di bawah - nun yang dihilangkan
tetapi bunyinya tetap ada) dibaca bersambung dengan alif lam.
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
31
b. Nun yang ditambah pada bacaan apabila mana-mana kalimah yang berakhir dengan Tanwin bertemu
dengan mana-mana kalimah yang bermula dengan Alif Lam (ل ا) atau Hamzah Wasal (Tanda Hamzah
Wasal ialah terdapat huruf Sad di atas huruf Alif).
c. Nun ini juga disebut dengan Nun Wasal atau Nun 'Iwadh. Nun Wiqayah dibaca dengan baris bawah
(kasrah).
d. Dalam al-Qur'anul-Majid (yang telah dihapus oleh JAKIM) nun ini ditulis dengan nyata, Manakala
dalam al-Qur’anul-Karim (Rasam Utsmani) nun ini tidak ditulis dengan nyata tetapi dari segi bacaannya
ianya hendaklah dibunyikan.
Sebenarnya, ia bermaksud dua huruf mati bertemu, iaitu apabila dua perkataan hendak di wasal (di
sambung) tetapi terhalang dengan wujudnya dua huruf yang bertanda mati. Di antara dua huruf ini
wujud pula hamzah wasal. Masalah yang wujud, kita tidak dapat menyebutnya dengan betul kecuali
dengan menambahkan huruf nun baris di bawah.
Nun tadi disebut Nun Wiqayah atau Nun Wasal atau Nun 'Iwadh. Contohnya surah As-Shaffat ayat ke 6
iaitu:
!.¸| !.`, ¸ ´,!´,´.l¦ !´,.´.l¦ ¸«´.,¸¸¸, ¸¸¸´¦´¡>l¦ ¸_¸
Di baca dengan begini:
ِ ن
1. Surah Al-Baqarah : ayat 180
2. Surah Yusuf : ayat 8 - 9
3. Surah Kahfi : ayat 88
4. Surah An-Najm: ayat 50
5. Surah Al-Jumu’ah : ayat 11
6. Surah Al-Ikhlas : ayat 1 - 2
7. Surah al-A'raf : ayat 164
8. Surah al-A'raf : ayat 177
9. Surah at-taubah : ayat 24
10. Surah at-Taubah : ayat 30
11. Surah Ibrahim : ayat 18
12.Surah Ibrahim : ayat 26
13. Surah Al-Hijr : ayat 61
14. Surah Al-Kahfi: ayat 100-101
15. Surah Maryam: ayat 7
16. Surah Maryam: ayat 61
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
32
8. Enam perkataan Alif istimewa
Cara bacaannya sangat berbeza ketika wakaf atau ketika wasal (menyambung). Mana-mana perkataan
ana di dalam Al-Quran adalah telibat dengan kes ini iaitu ada tanda bulat sempurna di huruf alif. (bukan
tanda sukun). Selain ‘ana’ ada beberapa lagi.
Contohnya di Surah Al-
hendak mewakafkan. Bagaimana hendak mewasalkan bacaan? Kita perlu menggugurkan fungsi alif tadi.
Ingat, jangan panjang dua harkat jika wasal.
.!L`,´ ¸ ¡¸¸¯,ls ¸«´,¸.!:¸, _¸. ¸«.¸· ¸,¦´¡´¦´¸ ¸.l ´ ¦¸,¸¸¦´¡· ¸¸_¸ ¦¸,¸¸¦´¡· _¸. ¸«.¸· !>¸'¸´. ·
¦¸,¸.1 . ¸¸_¸
Surah Al-Baqarah ayat 258
_!· !.¦ .¸_`-¦ ¸,¸.¦´¸
Surah Al-Kahfi ayat 38
!.¸>.l ´¡> ´<¦ _¸¸´¸ ¸´¸ 츸.¦ _¸¸¸¸, ¦´.>¦ ¸__¸
Surah Al-Ahzab ayat 10, 66 dan 67
¿¡´.´L.´¸ ¸<!¸, !.¡`.Ll¦ ¸¸¸¸ ,¸l!´ .> ´_¸l.¯,¦ _¡`.¸.¡.l¦
¿¡l¡1, !´. ., l., !.-L¦ ´<¦ !´.-L¦´¸ ¸¡.¯¸l¦ ¸__¸ ¦¡l!·´ ¸ !.`,´ ¸ !.¸| !´.-L¦ !´. .:!.
!.´,¦´¸ ¸´´¸ !.¡l .!· ¸,¸,´.l¦ ¸__¸ !.`,´ ¸ ¯¡¸¸¸:¦´, ¸_,±-¸. _¸. ¸,¦.-l¦
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
33
Teknik memulakan bacaan pada perkataan yang dimulakan dengan hamzah wasal (bentuk macam
berudu) di atas huruf alif huruf alif. Begini hurufnya:
ٱ
Dan bukan simbol hamzah. Simbol hamzah qoto’ ialah terdapat huruf hamzah di atas alif. Nampak
perbezaan tidak?
أ
Baiklah kita lihat surah al-fatihah ayat kedua iaitu:
..>l¦ ¸< ¸´¸´ ¸ _,¸.l.-l¦ ¸_¸
Apabila hamzah wasal bertemu dengan lam ma’rifah ( ل ا ) hazah wasal hendaklah sentiasa berbaris
fathah ketika memulakan bacaan.
Apabila hamzah wasal bertemu dengan selain dari lam ma’rifah, hendaklah dilihat pada huruf yang
ketiga ketika hendak memulakan bacaan berdasarkan cara jika huruf ketiga berbaris fathah atau kasrah
maka hendaklah dibaca dengan kasrah. Ingat, jika tiada alif lam, maka lihat baris di huruf ketiga di
hadapannya sama ada baris di atas atau di bawah, maka bacanya ialah baris di bawah. Contohnya surah
Al-Fatihah ayat ke enam dan surah At-Taubah ayat ke 80:
!.¸.>¦ 1´¸¸´.l¦ ,¸¸1.`..l¦ ¸_¸
¯¸¸±-.`.¦ ¯¡> ¸¦ ¸ ¯¸¸±-.`.· ¯¡>
Namun jika huruf ketiga berbaris dommah, hendaklah dibaca dengan dommah. Contohnya surah An-
Nahl ayat 125 iaitu:
_:¦ _|¸| ¸_,¸, . ,¸,´ ¸ ¸«.>¸>'!¸,
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
34
10. Tiga perkataan do’fin
Ia adalah satu bacaan unik dan khusus dan Cuma ada satu sahaja ayatnya di dalam al-quran namun
diulang sebanyak 3 kali dalam surah Ar-Rum ayat 54.
¤ ´<¦ _¸.]¦ ¡>1 l> _¸. ¸¸-. ¯¸. _-> _¸. ¸.-, ¸¸-. :¯¡· ¯¸. _ -> _¸. ¸.-, ¸:¯¡·
!±-. «,, :´ ¸ _l>´ !. ',!:¸ ´¡>´ ¸ `¸,¸l-l¦ `¸,¸. 1l¦ ¸__¸
Ia boleh dibaca baris di atas dan baris hadapan. Ada dua pilihan bacaan sama ada do’fin atau du’fin, dan
makna ayatnya tetap tidak berubah.
Sekian sahaja 10 bacaan unik di dalam Al-Quran
Kuasai Pembacaan Al-Quran
Al-Muallij Mustaqim
35
Rujukan:
1) Hidayah al-Qori ila Tajwid Kalam al-Bari- Syeikh Abdul Fattah al-Mursifi Rahimahullah.
2) Nihayah al-Qaul al-Mufid fi Ilmi al-Tajwid- Syeikh Muhammad Makki Nasr al-Juraisi Rahimahullah.
3) Tajwid al-Quran (Qiraat 'Asim Riwayat Hafs Toriq Syatibi )- Abu Mardhiyah Hafizahullah.
4) Tajwid al-Quran Rasm Uthmani- Haji Abdul Qadir Leong al-Azhari Hafizahullah.