Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) PKE3103 3(2+1) 60 Jam Tiada Empat – Tahun Dua

1.

Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuhkan kandungan pengetahuan pedagogi dalam Pendidikan Kesihatan. 2. Menjelaskan kepentingan pendidikan kesihatan terhadap perkembangan individu. 3. Mengenalpasti kandungan sukatan pelajaran dan pendekatan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan kesihatan. 4. Mengintergrasikan kemahiran mengajar dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakan pengajaran yang berkesan dan bermakna. 5. Menilai dan menganalisa pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini meliputi konsep asas dalam pendidikan kesihatan, falsafah, objektif, sejarah, kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan; konsep, prinsip dan objektif pembinaan kurikulum; stail pembelajaran, kaedah, strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan; amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. This course discusses the basic concepts in health education, the philosophy, objectives, history and the curriculum of health education, the learning style, method, strategies and approaches in teaching health education; doing the practical session of micro teaching.

Sinopsis

Tajuk Teori 1

Kandungan

Jam

Konsep, teori dan falsafah pembentukan kurikulum • Konsep dan definisi pendidikan kesihatan • Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan pendidikan kesihatan • Pendidikan kesihatan dan amalan sepanjang hayat untuk semua

2

2 • •

Pendidikan kesihatan di Malaysia dan kepentingannya dalam sistem pendidikan di Malaysia Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak • Perubahan dan keperluan individu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial Permasalahan kesihatan di peringkat pra sekolah, sekolah rendah dan awal remaja. Asas sains dalam pendidikan kesihatan Aspek Aspek Aspek Aspek biologi sosiologi psikologi fisiologi

2

3

6

4

Konsep dalam pembentukan kurikulum pendidikan kesihatan • Konsep, Definisi dan matlamat • Hala Tuju Kurikulum • Proses Pembentukan Kurikulum

2

5

Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran pendidikan kesihatan KBSR; tunjang pembelajaran • Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dalam pendidikan kesihatan • Tunjang pembelajaran pendidikan kesihatan

4

6 • • • 7 • • 8 • • •

Kriteria Pemilihan Aktiviti pendidikan kesihatan Infrastruktur dan tenaga pengajar Perkembangan Murid Persekitaran budaya dan tempat Persediaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan kesihatan Rancangan kerja tahunan dan semester Rancangan kerja harian Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran pendidikan kesihatan Teknik Kaedah Strategi Jumlah Amali

4

6

4

30 4

1

Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan Teknik Kaedah Strategi Pengajaran Mikro (20 jam) Pelaksanaan pengajaran mikro Penilaian dan analisis pengajaran mikro Pentaksiran dalam Pendidikan Kesihatan (6 jam) • Ujian penilaian kesihatan • Spesifikasi ujian penilaian kesihatan Jumlah Jumlah Keseluruhan 20

2

3

6

30 60

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan

60% 40%

Rujukan Asas

Freda Briggs & Nichael McVeity. (2000). Teaching Children To Protect Themselves. Crows Nest NSW: Allen & Unwin. Merki M.B. and Merki D. (1987). Health, A Guide to Wellness. Mission Hills, CA. Glencoe Pub.Co.

Rujukan Tambahan

Mosston, M., & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.) San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Thomas, K.T., Lee, A.M., & Thomas, J.R. (2003). Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wuest, D.A., & Bucher, C. A. (1999). Foundations of physical education and sport (13th edition). Boston: WCB McGraw-Hill.