NDAY, JULY 12, 2009

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
Definisi

JSU – jadual yg menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksirkan, pemberatan tiap-tiap kontruk, konteks, pemberatan tiap konteks, dan pemberatan taburan aras kesukaran.

Tujuan JSU diwujudkan. • • Menghasilkan soalan yang berkualiti (tidak membentuk soalan secara spontan – tidak tahu aras) Soalan yang dihasilkan tidak mempunyai kesahan / tiada keutuhan.

Ciri-ciri JSU • • • • • • • Merupakan matrik yg terdiri drpd 2 paksi iaitu paksi melintang – aras kemahiran dan menegak – kandungan. Bilangan item dinyatakn dalam JSU mengikut aras kemahiran yg ditetapkan. Mengandungi aras yg mengikut aras taksonomi. Kandungan aras kemahiran mengikut lama masa mengajar dan kepentingan kemahiran. Kepayahan item dlm lingkungan 20% - 80%. Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas khusus dan lain-lain. Kandungan ujian berupa topik-topik pelajaran.

Kepentingan JSU • • • • • • • • • • • • • Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. Menentukan perimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. kertas ujian dapat digubal secara sistematik kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin; Memberi panduan untuk membentuk format ujian. Memberi panduan untuk membentuk soalan. Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari tahun ke tahun. Mengambil kira bilangan masa yg diperuntukkan untuk sesuatu topik. Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yg lain. taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang; ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran

4 syarat JSU 1. Ujian tidak dibina semberangan.

2. Menimbulkan kepentingan topik dan aras kemahiran yg diuji. 3. memberi panduan dan penentuan kepada pengubalan ujian. 4. Memastikan kesesuaian taburan soalan mengikut aras dan kemahiran. Langkah-langkah membinan JSU • • Langkah 1 Senaraikan tajuk-tajuk yg hendak diuji. Langkah 2 Tentukan soalan yg hendak dibina. a.Soalan objektif (30 soalan) b.1 markah bagi satu soalan c.Jumlah soalan bg setiap topik dikira = jumlah masa / jumlah masa keseluruhan x jumlah soalan Langkah 3 Tentukan model aras kesukaran (mudah – sukar). Langkah 4 Menentukan jenis soalan yg hendak diuji (objektif, struktur, esei, dll) L5 1.Tentukan soalan bg setiap komponen. 2.Penentuan aras kesukaran (mudah kepada sukar) 3.Pemarkahan. Langkah 6 1.Tentukan mata pelajaran. 2.Tahun / tingkatan 3.Susunan nomdor mengikut tajuk.

• • •

Menyemak item soalan 1. 2. 3. 4. 5. Bahasa Isi (mengikut kemahiran) Arahan yg diberi jelas Masa yg diberi mencukupi Susunan soalan (mudah-sukar)

Ujian Pra 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dijalankan setelah menyemak soalan Menentukan kesahan Kebolehpercayaan Kebolehtakbiran (boleh diurus – perjalanan peperiksaan) Kemudahtafsiran (dianalisis) Maklumat ujian pra membantu guru menentukan soalan

Konsep IK (Indeks Kesukaran) • • Tujuan : menentukan indeks soalan (sukar, sederhana, mudah) Pengiraan :

1.

IK = B / J (jumlah yg sedikit) B = bil. Calon menjawab betul J = jumlah keseluruhan calon 2. IK = BT + BR / J (jumlah yg banyak - lebih 40 orang) BT = jumlah calon dlm kumpulan tinggi yg menjawab betul BR = jumlah calon dlm kumpulan rendah yg menjawab betul J = jumlah keseluruhan calon
POSTED BY DETECTIVE PENTAKSIRAN AT 5:54 AM

PEMBINAAN UJIAN
Dalam proses membina ujian, ujian yang sah (valid) dan boleh dipercayai (reliable) prosedur berikut hendaklah diikuti. 1. 2. 3. 4. 5. merancang ujian menggubal soalan memilih dan menyelaras soalan memprauji soalan memasang kertas soalan

PERANCANGAN UJIAN DAN PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
Pertama, kita harus dibekalkan dengan Format Pentaksiran (apa yang dikehendaki oleh Badan Peperiksaan dan Penilaian) Contoh :
FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PERKARA Jenis

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Projek

PENTAKSIRAN BERPUSAT Ujian Subjektif

Instrumen Jenis Item Bilangan soalan Skor diberi Jumlah Skor Mengikut bilangan kompetensi yang ditaksir dalam mata pelajaran Sepanjang proses P&P di Ting. 4 & 5 Berdasarkan projek/aktiviti Bahagian A 10 Bahagian A 50 Bahagian A 50 min Item Respons Terhad / Terbuka Bahagian B 3 Bahagian B 30 100 Bahagian B 40 min 2 jam 30 min KOMPETENSI Kompetensi berdasarkan evidens pengetahuan Bahagian A Prosedur mengikut budaya kerja baik dan selamat Bahagian B Aplikasi Bahagian C Kreativiti Bahagian C 60 min Bahagian C 2 Bahagian C 20

Kompeten / Belum Kompeten

Tempoh Ujian

Konstruk ditaksir

Kompetensi berdasarkan evidens proses dan produk

Pengalaman Mengaplikasi satu Menghasilkan idea dialami semasa situasi/pengalaman ke satu baru/menjana membuat situasi lain – guna idea/menginovasi projek/aktiviti/hasil pengetahuan/kemahiran (cth: bagi tujuan kerja (experiential) untuk situasi lain komersial, dll.) (one situation to another situation) Mencakupi semua Modul Ting. 4 dan Ting. 5

Cakupan Konteks Aras Kesukaran dan Wajaran Berdasarkan standard dalam pernyataan criteria yang dirujuk

Bahagian A Rendah 5

Bahagian B Sederhana 3 Kalkulator saintifik

Bahagian C Tinggi 2

Alatan tambahan diperlukan

Cuba, bina format pentaksiran Ujian Objektif, CUBA DULU dan PERHATI dan Kaji ... Ambil Tindakan ... Bincang dengan Kumpulan ..Buktikan ...Bentangkan ... yahoooooooooooooooo !
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Projek Berdasarkan

PERKARA Jenis Instrumen Jenis Item

PENTAKSIRAN BERPUSAT/SEKOLAH Ujian Subjektif (Ganti Dgn Ujian Objektif) Item Respons Terhad / Terbuka (Ganti Dgn Item .....?)

projek/aktiviti Bilangan soalan (Tetapkan
Bilangan, Rujuk Dengan Pentadbir)

Bahagian A 10 (Berapa Mau ..?)

Bahagian B 3 (Berapa Mau ..?)

Bahagian C 2 (Berapa Mau ..?)

Skor diberi Jumlah Skor Tempoh Ujian (Tukar
Tempoh Masa)

Kompeten / Belum Kompeten Mengikut bilangan kompetensi yang ditaksir dalam mata pelajaran Bahagian A 50 (Berapa Mau Bagi..?) Bahagian A Sepanjang proses P&P di Ting. 4 & 5 50 min Bahagian B 30 (Berapa Mau Bagi ..?) 100 Bahagian B 40 min 2 jam 30 min (Tukar Tempoh Masa) KOMPETENSI Kompetensi berdasarkan evidens pengetahuan Bahagian A Bahagian B Aplikasi Bahagian C Kreativiti Prosedur mengikut budaya kerja baik dan selamat Pengalaman dialami semasa membuat projek/aktiviti/hasil kerja (experiential) Bahagian C 60 min Bahagian C 20 (Berapa Mau Bagi ..?)

Konstruk ditaksir (Apa yang
diajar, itulah yang ditaksir)

Kompetensi berdasarkan evidens proses dan produk

Mengaplikasi satu situasi/pengalaman ke satu situasi lain – guna pengetahuan/kemahiran untuk situasi lain (one situation to another situation)

Menghasilkan idea baru/menjana idea/menginovasi (cth: bagi tujuan komersial, dll.)

Cakupan Konteks Aras Kesukaran dan Wajaran Berdasarkan standard dalam pernyataan criteria yang dirujuk

Mencakupi semua Modul Ting. 4 dan Ting. 5 (Tukar Ke Sekolah Kebangsaan ...) Bahagian A Rendah 5 Bahagian B Sederhana 3 Kalkulator saintifik Bahagian C Tinggi 2

Alatan tambahan diperlukan

Kedua, perkara yang penting dalam perancangan ujian ialah pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) (Test Table of Specification).

Dalam pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian langkah-langkah berikut hendaklah diikuti. 1. Mengkaji Sukatan Pelajaran

Sukatan pelajaran dikaji untuk memperolehi maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. Isi kandungan sukatan pelajaran dianalisis untuk menentukan kepentingan tiaptiap satu isi kandungannya. Antara aspek-aspek yang dianalisis ialah (i) (ii) (iii) (iv) (v) 2. skop dan kedalaman kajian pada sesuatu tajuk pendekatan yang telah diambil dalam pengajaran sesuatu tajuk kepentingan bandingan di antara satu tajuk dengan tajuk-tajuk yang lain kekompleksan sesuatu tajuk masa pengajaran yang diberi bagi sesuatu tajuk

Menganalisis Objektif Pendidikan Di samping itu objektif pendidikan dianalisis untuk menentukan jenis-jenis kemahiran yang perlu di uji dan pada tahap kesukaran mana ia perlu diuji. Lazimnya aras kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakanrakannya.

Maklumat-maklumat yang tersebut di atas ini adalah amat penting kepada penggubal soalan dan penggubal ujian kerana dengan ini sifat ujian itu ditentukan. Dengan ini jenis ujian ditentukan, bilangan soalan bagi setiap ujian ditentukan, dan

pada aras kemahiran dan kesukaran apakah yang ia perlu diuji. Berdasarkan penganalisisan inilah JSU dibina. Lazimnya JSU mengandungi tiga paksi utama. 1. 2. 3. Paksi Kandungan Tajuk Subtajuk Paksi Kemahiran Aras kemahiran Paksi Wajaran Peratusan pemberatan setiap tajuk Bilangan soalan

* Mesti ada HSP ** Paksi Kandungan (Topik/Subtopik dalam HSP) *** Paksi Kemahiran (Berdasarkan Objektif MP dalam HSP) **** Buat dulu, tunjuk ...kita bincang dan berdebat ... teruskan .. Kepentingan JSU JSU yang lengkap dibina akan sangat-sangat membantu penggubal soalan dan pembina ujian. Antara kepentingan adanya JSU ialah: 1. Ujian akan dibina secara sistematik. 2. Keesahan dari segi penyampelan sukatan pelajaran adalah terjamin. 3. Taburan tajuk adalah seimbang, dan pelajar diuji pada keseluruhan kurikulum. 4. Taraf, mutu dan aras keskaran ujian dapat dikekalkan dari setahun ke setahun, walaupun dibina oleh pembina yang berlainan. 5. Ia menjadi panduan kepada penggubal soalan dan pembina ujian.

LAMPIRAN 1 Modul HBEF3203 CONTOH JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Bahasa Melayu Nama Kertas: Kertas 1 Rujukan dalam Sukatan pelajaran Peringkat Kemahiran I II III M 1.Pengenalan 2.Pemahaman 3.Kegunaan 4. Sejarah 4.1 Asal Rumpun dan Melayu Perkembangan Bahasa 4.2 Melayu Batu Bersurat 4.3 B M Klasik 4.4 B M Pasca Klasik 5. Dinamika 5.1 Variasi Bahasa Bahasa Melayu 5.2 Laras Bahasa 5.3 Retorik 5.4 Wacana 5.5 Kesantunan Bahasa 6. Sistem 6.1 Fonologi Bahasa Melayu 6.2 Tatabahasa 6.3 Morfologi 6.4 Simpulan Bahasa 6.5 Peribahasa Jumlah soalan/ peratusan P S M P S M P S Peratusan Bilangan soalan 20

Tajuk

Bilangan soalan 12

4

6.6

6

10

38

63.4

60

100

I : Pengetahuan/Pemahaman II : Pemahaman dan Aplikasi III: Analisis, Sintisis, dan Penilaian

M P S

- Mudah - Pertengahan - Sukar

*Kalau sudah mudah hendaklah mudah ** Perhatikan "domain" I dan II , pandangan saya Mudah (Pengetahuan/Pemahaman), Sederhana (Aplikasi/Sintisis), Sukar (Analisis/Penilaian jadi Kreativiti)

Ringkasan Perbezaan Jenis-Jenis Ujian Jenis • Kelebihan Boleh mengukur semua jenis kebolehan tahap pelajar Membolehkan persampelan meluas keatas kandungan subjek . Cepat dan mudah penskoran Membolehkan penskoran objektif Boleh dianalisa keberkesanan Mudah dibina Mengurangkan masa pembacaan Membolehkan skoran berkesan dan objektif Berkesan untuk menguji pensampelan maklumat yang besar Membolehkan penskoran berkesan dan objektif Mengurangkan tekaan Membolehkan rangkuman kandungan yang luas Mudah dibina. • • Kekangan Sukar membina item yang baik Mudah kearah mengukur pengetahuan

• Aneka Pilihan (Multiple-choice)

• • • • • •

Padanan (Matching)

• • •

Tidak berapa sesuai untuk menguji kebolehan tahap tinggi Menguji kearah “simple recall. “ Meninggikan kadar tekaan Sukar membina item berkesan.

• Betul-Salah (True/False)

• • Jawapan Pendek

• •

Mengukur kebolehan yang terhad Tidak boleh menggunakan mesin untuk penskoran. Penskoran berpandukan pertimbangan

• Esei • •

Mudah dan cepat dibina. Mengurangkan tekaan Menguji tahap pemikiran tinggi.

• • •

Bilangan item terhad. Mengambil masa untuk penskoran. Kebolehpercayaan skoran agak rendah.

Kesesuaian Padanan Ujian Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Jenis Ujian

Pelajar akan boleh mengkategorikan dan menamakan komponen proses

Ujian Objektif (Aneka pilihan, Padanan)

Pelajar akan boleh membuat kritikan dan memberi pandangan

Ujian Bertulis

Pelajar akan boleh menunjukkan keberkesanan

Ujian Pencapaian

Pelajar akan boleh membuat penghafalan

Ujian Jawapan Pendek

Penafian/Disclaimer. Pengendali tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerosakan dan permasalahan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini Page Created 1 Mac 2006 and last updated on 13 Feb 2007 by Pengendali@ 2006

Report Content

· Report Problem Ad · Web Hosting · Blog · Guestbooks · Message Forums · Mailing Lists Easiest Website Builder ever! · Build your own toolbar · Free Talking Character · Email Marketing
powered by bravenet.com

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Sebagai golongan profesional, guru seharusnya membina soalan yang berkualiti untuk menilai pencapaian murid-murid. Soalan yang dibina juga mestilah memenuhi aras yang

telah ditetapkan bagi memberi keadilan kepada semua pelajar. JSU hendaklah dibuat sebelum guru menggubal soalan tetapi terdapat juga guru melakukan penyalahgunaan JSU iaitu dengan membuat JSU selepas soalan selesai dibina. Walau bagimanapun, mulai sekarang kita harus bergerak dilandasan yang betul bagi meneruskan kelangsungan pendidikan kita yang bermutu. Definisi JSU ( Jadual Spesifikasi Ujian) Ia menghuraikan aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta memberikan panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan. Kepentingan JSU • Dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan dan dapat dilakukan secara terancang dan rapi. • Dalam JSU, bilangan soalan bagi sesuatu tajuk diberi berdasarkan pentingnya tajuk atau objektif pelajaran • Akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian. • Membolehkan ujian yang sama dibina oleh orang lain. • Dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun. • Perbandingan dapat dibuat di antara satu ujian dengan ujian yang lain Langkah-langkah Penyedian JSU (Jadual Spesifikasi Ujian) JSU mengandungi maklumat tentang: • Bentuk dan panjangnya ujian • Aras kesukaran dan juga aras kemahiran yang diuji • JSU yang dirancang dengan baik akan menolong dalam penentuan kesahan dan kebolehpercayaan ujian itu. • Pembahagian soalan untuk tiap-tiap unit kandungan mesti sama dengan penegasan yang diberi dalam pengajaran. • Kepentingan aras mesti bersesuaian dengan kebolehan murid-murid yang akan diuji. • Terdapat dua jenis soalan yang boleh digunakan iaitu soalan objektif dan soalan subjektif. • Penggubal soalan mesti menentukan jumlah soalan untuk ujian itu. • Masa mestilah cukup supaya 80% daripada murid-murid dapat menjawab soalan. Langkah pertama 1. Menyenaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji 2. Mengira jumlah masa bagi setiap tajuk yang diajar. Langkah dua 1. Menentukan soalan yang ingin dibina. Contohnya; soalan subjektif atau soalan objektif (bergantung kepada format) 2. Meletakkan jumlah soalan bagi setiap topik. Langkah tiga 1. Menentukan aras kesukaran 2. Menentukan model aras kesukaran model (JSU) 3. Lazimnya JSU mengamalkan Taksonomi Objektif Pendidikan Bloom. Langkah empat 1. Memastikan jenis ujian yang akan/ hendak diuji. 2. Jenis soalan yang boleh digunakan; ujian objektif, ujian esei, dan lain-lain. (bergantung kepada format) Langkah Lima 1. Menentukan bilangan soalan bagi setiap komponen

2. Penentuan aras kesukaran soalan ( soalan mudah kepada soalan susah) 3. Menetapkan pemarkahan. Langkah enam 1. Menyatakan matapelajaran 2. Tingkatan atau kelas 3. Susunan nombor soalan mengikut tajuk. TAHAP-TAHAP KOGNITIF BLOOM Penggunaan Kognotif Bloom amat penting bagi setiap guru. Pemahaman tentang tahap kognitif Bloom amat penting khasnya dalam menyediakan item(soalan) dalam peperiksaan dan Ujian. Sebagai guru kita harus boleh membezakan aras kesukaran soalan yang dibina samada soalan objektif atau subjektif. Setiap item yang dibina perlu menepati aras kognitif Bloom kerana ia amat penting untuk memastikan taburan aras kesukaran adalah tepat dan adil pada setiap pelajar. Lembaga peperiksaan menggunakan kaedah 5:3:2 iaitu setiap 10 soalan perlu ada 5 arasnya rendah, 3 arasnya sederhana dan 2 arasnya tinggi. Ini bertujuan untuk bersikap adil kepada pelajar dan memastikan ujian yang dibina bukan hendak memerangkap pelajar untuk gagal. Aras kognitif Bloom perlu dirancang oleh guru berdasarkan Jadual Penentu Ujian(JPU) atau Jadual Spesifikasi Ujian(JSU) di mana pengagihan item berdasarkan topik dan masa perlu diambil kira. Bersama ini, disertakan contoh aras kognitif Bloom berdasarkan kata tugas. Soalan yang bermula dengan kata tugas di bawah boleh dianggap sebagai mengikut aras kognitifnya. Pengalaman saya , adakalanya rangsangan dan kedudukan jawapan akan menyebabkan aras kognitif Bloom itu boleh berubah.Namun begitu , aras kognitif Bloom akan banyak membantu guru menyediakan item/soalan yang bermutu. Menurut Benjamin S. Bloom, aras kognitif boleh dibahagikan kepada 6 tahap, iaitu: Pengetahuan, Kefahaman, Penggunaan, Analisis, Sintesis dan Penilaian. Jadual Taksonomi Kognitif Bloom (1956) TAHAP ISTILAH / KATA TUGAS Pengetahuan •Ingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi, •teori, hukum, tarikh, peristiwa dan lain-lain daripada •pembelajaran lepas •nyatakan, •terangkan, •namakan, •labelkan Kefahaman •Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada •bentuk yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam

•ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada •konsep dan menterjemah draf. •pilih, •terangkan, •tulis semula Penggunaan / Aplikasi •Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, •termasuk menyelesaikan masalah menggunakan •prinsip, kaedah, hukum, teori, formula. Bina graf •daripada data dll. •selesaikan, •ramalkan, •cari, •kesilapan, •bina alat. Analisis •Sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil, •bezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal antara •bahagian, kenali struktur organisasi. •bezakan, •pasti, •pilih Sintesis •Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha •tersendiri menyelesaikan masalah, membuat ramalan, •membuat klasifikasi. •bina, •hasilkan, •susun, •kembangkan Penilaian •Membuat pertimbangan, termasuk memberi rasional, •atas alasan dalaman atau luaran, mentafsir dan •mengkritik •pilih, •berikan, •alasan, •kritikan, •buktikan

ADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

Definisi

JSU – jadual yg menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksirkan, pemberatan tiap-tiap kontruk, konteks, pemberatan tiap konteks, dan pemberatan taburan aras kesukaran.

Tujuan JSU diwujudkan.

• •

Menghasilkan soalan yang berkualiti (tidak membentuk soalan secara spontan – tidak tahu aras) Soalan yang dihasilkan tidak mempunyai kesahan / tiada keutuhan.

Ciri-ciri JSU

• • • • • • •

Merupakan matrik yg terdiri drpd 2 paksi iaitu paksi melintang – aras kemahiran dan menegak – kandungan. Bilangan item dinyatakn dalam JSU mengikut aras kemahiran yg ditetapkan. Mengandungi aras yg mengikut aras taksonomi. Kandungan aras kemahiran mengikut lama masa mengajar dan kepentingan kemahiran. Kepayahan item dlm lingkungan 20% - 80%. Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas khusus dan lain-lain. Kandungan ujian berupa topik-topik pelajaran.

Kepentingan JSU

• • • • • • • • • • • • •

Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. Menentukan perimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. kertas ujian dapat digubal secara sistematik kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin; Memberi panduan untuk membentuk format ujian. Memberi panduan untuk membentuk soalan. Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari tahun ke tahun. Mengambil kira bilangan masa yg diperuntukkan untuk sesuatu topik. Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yg lain. taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang; ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran

4 syarat JSU 1. 2. 3. 4. Ujian tidak dibina semberangan. Menimbulkan kepentingan topik dan aras kemahiran yg diuji. memberi panduan dan penentuan kepada pengubalan ujian. Memastikan kesesuaian taburan soalan mengikut aras dan kemahiran.

Langkah-langkah membinan JSU

• •

Langkah 1 Senaraikan tajuk-tajuk yg hendak diuji. Langkah 2 Tentukan soalan yg hendak dibina.

• • •

a.Soalan objektif (30 soalan) b.1 markah bagi satu soalan c.Jumlah soalan bg setiap topik dikira = jumlah masa / jumlah masa keseluruhan x jumlah soalan Langkah 3 Tentukan model aras kesukaran (mudah – sukar). Langkah 4 Menentukan jenis soalan yg hendak diuji (objektif, struktur, esei, dll) L5 1.Tentukan soalan bg setiap komponen. 2.Penentuan aras kesukaran (mudah kepada sukar) 3.Pemarkahan. Langkah 6 1.Tentukan mata pelajaran. 2.Tahun / tingkatan 3.Susunan nomdor mengikut tajuk.

Menyemak item soalan 1. 2. 3. 4. 5. Ujian Pra 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dijalankan setelah menyemak soalan Menentukan kesahan Kebolehpercayaan Kebolehtakbiran (boleh diurus – perjalanan peperiksaan) Kemudahtafsiran (dianalisis) Maklumat ujian pra membantu guru menentukan soalan Bahasa Isi (mengikut kemahiran) Arahan yg diberi jelas Masa yg diberi mencukupi Susunan soalan (mudah-sukar)

Konsep IK (Indeks Kesukaran)

• •
1.

Tujuan : menentukan indeks soalan (sukar, sederhana, mudah) Pengiraan : IK = B / J (jumlah yg sedikit) B = bil. Calon menjawab betul J = jumlah keseluruhan calon IK = BT + BR / J (jumlah yg banyak - lebih 40 orang) BT = jumlah calon dlm kumpulan tinggi yg menjawab betul BR = jumlah calon dlm kumpulan rendah yg menjawab betul J = jumlah keseluruhan calon

2.