SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KERETA Surat hari ini antara_____________________________________ No. K/P beralamat di .

(kemudian daripada ini disebut sebagai Penjual) di satu pihak dengan . No. K/P beralamat di . (kemudian daripada ini disebut sebagai Pembeli) di satu pihak yang lain. Bahawasanya, Penjual telah bersetuju untuk menjual keretanya Jenis No.Pendaftaran _ No. Engin __________________________ No. Chassis___________________________ kepada Pembeli dengan harga sebanyak RM ____________(Ringgit Malaysia ) yang dijelaskan oleh Pembeli kepada Penjual secara tunai pada tarikh surat perjanjian ini ditandatangani. Kedua-dua pihak telah bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan seperti berikut: 1) Penjual tidak boleh menjual kereta No. Pendaftaran ______________ tersebut kepada orang lain tanpa persetujuan Pembeli. 2) Penjual bersetuju untuk membuat pindah milik dalam geran berdaftar bagi kereta No. Pendaftaran _______________ kepada Pembeli dari tarikh surat perjanjian ini. 3) Penjual hendaklah menyerahkan kunci dan geran pendaftaran kepada pembeli selepas persetujuan perjanjian. 4) Penjual serta ahli keluarga tiada hak untuk menuntut kembali kereta No. Pendaftaran selepas tarikh perjanjian ini ditandatangani. 5) Pembeli tidak boleh menuntut apa-apa ganti rugi dan kos baik pulih kenderaan daripada Penjual selepas tarikh perjanjian. Urusan jualbeli kenderaan adalah muktamad dan tandatangan saksi-saksi untuk kedua-dua pihak yang menyaksikan persetujuan tersebut pada hari dan tarikh diatas ialah: SAKSI NO.1: SAKSI NO.2: perjanjian ini dibuat pada

Nama : No. K/P :

Nama : No. K/P :

PENJUAL:

PEMBELI:

Nama : No K/P :

Nama : No K/P :